Sony | ICD-UX523F | Sony ICD-UX523F Návod na použitie

Kliknite.
Môžete tam prejsť priamo
Návod na používanie
Obsah
Súbory záznamov
Používanie počítača
Riešenie problémov
Register
SK
VAROVANIE.....................................................5
Upozornenie pre používateľov........................7
Kontrola dielov a ovládačov ....................8
Použitie Okna displeja...........................10
Zabránenie neúmyselným operáciám
(HOLD)................................................16
Zachovanie strednej úrovne hlasitosti
(AVLS) (len pre európske modely)......17
Nabíjanie batérie....................................18
Nabíjanie batérie pomocou počítača............18
Nabíjanie batérie pomocou sieťového USB
AC adaptéra .................................................19
Vloženie pamäťovej karty......................20
Zapnutie záznamníka IC........................22
Zapnutie zariadenia........................................22
Vypnutie zariadenia........................................22
Nastavenie hodín....................................23
Nastavenie hodín po nabití batérie...............23
Nastavenie hodín pomocou ponuky............24
Nastavenie jazyka, ktorý sa bude
používať v okne displeja.......................26
Výber priečinka, súboru, karty a
pamäte..................................................27
Výber priečinka a súboru...............................27
Výber karty......................................................28
Výber pamäte...................................................29
Súbory s nahrávkami
Nahrávanie pomocou externého
mikrofónu.....................................................39
Nahrávanie z iného zariadenia......................40
Prehrávanie súborov
Základné prehrávanie . ..........................42
Zastavenie prehrávania..................................42
Ďalšie operácie................................................43
Zobrazenie počas prehrávania súboru.........44
Zmena nastavení prehrávania................45
Potlačenie šumu v prehrávanom zvuku a
zreteľnejšia reprodukcia ľudského
hlasu – funkcia potlačenia šumu................45
Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia
DPC (Digital Pitch Control).......................46
Výber zvukového efektu.................................47
Výber režimu prehrávania.............................49
Praktické spôsoby prehrávania.....................51
Výber dátumu záznamu z kalendára a
prehrávanie...........................................52
Prehrávanie súboru v požadovanom
čase pomocou budíka...........................54
Prehrávanie cez iné zariadenia..............56
Nahrávanie pomocou iného zariadenia.......56
Vymazanie súborov
Vymazanie súboru .................................57
Vymazanie všetkých súborov v
priečinku..............................................58
Základné nahrávanie .............................31
Monitorovanie nahrávania............................32
Zastavenie nahrávania....................................33
Ďalšie operácie................................................33
Zmena nastavenia nahrávania...............34
Výber scény nahrávania pre každú
situáciu...........................................................34
Tipy na zlepšenie nahrávania........................35
Zmena nastavení funkcie Scene Select.........36
Zmena nastavenia funkcie Scene Select na
predvolené hodnoty.....................................37
Spustenie automatického nahrávania v
reakcii na zvuk – funkcia VOR............38
Úprava súborov
Usporiadanie súborov v priečinku.........59
Presunutie súboru do iného priečinka.........59
Kopírovanie súboru do inej pamäte.............60
Používanie značky stopy.........................61
Pridanie značky stopy.....................................61
Vymazanie značky stopy................................62
Vymazanie všetkých značiek stopy vo
vybranom súbore naraz...............................63
Rozdelenie súboru..................................64
Rozdelenie súboru na aktuálnej pozícii.......64
Rozdelenie súboru na všetkých pozíciách
značiek stopy.................................................65
Register
Príprava záznamníka
Nahrávanie prostredníctvom iných
zariadení...............................................39
Obsah
Obsah
Premenovanie priečinka a súboru.........66
Ochrana súboru......................................68
Čo môžete robiť pomocou softvéru
Sound Organizer....................................... 105
Systémové požiadavky týkajúce sa
počítača....................................................... 107
Inštalácia programu Sound Organizer...... 108
Okno programu Sound Organizer............ 110
Naladenie stanice rádia FM....................69
Naladenie rádiovej stanice prehľadávaním
frekvencií.......................................................69
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice............................................................70
Nahrávanie vysielania rádia FM...................71
Nastavenie staníc rádia FM....................72
Automatické uloženie rozhlasových staníc
v pásme FM...................................................72
Ručné nastavenie predvolieb staníc rádia
FM..................................................................73
Vymazanie predvolených staníc rádia
FM..................................................................74
Zmena nastavenia príjmu rádia FM......75
Prepnutie citlivosti prijímača rádia FM.......75
Prepnutie citlivosti vyhľadávania..................76
Prepnutie výstupu rádia FM medzi
reproduktorom a slúchadlami....................77
Informácie o funkcii ponuky
Vykonanie nastavení ponuky.................78
Nastavenia ponuky.................................79
Používanie počítača
Používanie záznamníka IC s
počítačom.............................................95
Pripojenie záznamníka IC k počítaču..........96
Štruktúra priečinkov a súborov.....................97
Odpojenie záznamníka IC od počítača..... 100
Kopírovanie súborov zo záznamníka
IC do počítača....................................101
Kopírovanie hudobných súborov z
počítača do záznamníka IC a ich
prehrávanie.........................................102
Kopírovanie hudobného súboru z
počítača do záznamníka IC
(presunutie myšou)................................... 102
Prehrávanie hudobných súborov
skopírovaných z počítača do
záznamníka IC........................................... 103
Používanie záznamníka IC ako
pamäte USB........................................104
Ďalšie informácie
Používanie sieťového USB adaptéra.....111
Odpojenie záznamníka IC zo sieťovej
zásuvky....................................................... 112
Bezpečnostné opatrenia.......................113
Technické parametre............................115
Systémové požiadavky................................. 115
Dizajn a technické parametre..................... 117
Životnosť batérie.......................................... 120
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................121
Prevádzka záznamníka IC.......................... 121
Softvér Sound Organizer............................ 129
Zoznam hlásení....................................131
Systémové obmedzenia........................134
Ochranné známky................................135
Register.................................................136
Register
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Používanie dodaného softvéru Sound
Organizer...........................................105
Obsah
Zmena názvu priečinka..................................66
Zmena názvu súboru......................................67
Poznámka
 V závislosti od krajiny/regiónu, kde ste si zakúpili záznamník IC, nemusia byť niektoré
modely k dispozícii.
Obsah
Prehľadávanie Návodu na obsluhu
Register
Použitie tlačidiel v Návode na obsluhu
Ak chcete preskočiť na „Obsah“ alebo „Register“, kliknite na tlačidlá, ktoré sa
nachádzajú na stranách tohto návodu vpravo hore.
Preskočí na Obsah
Nájdite to, čo hľadáte, v zozname tém v tomto návode.
Preskočí na Register
Nájdite to, čo hľadáte, v zozname kľúčových slov spomínaných v tomto návode.
 Rady
Preskočiť na určenú stranu môžete kliknutím na číslo strany v obsahu alebo indexe.
Preskočiť na určenú stranu môžete kliknutím na referenčné označenie strany
(napr.  str. 6) na každej strane.
Ak chcete hľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, zadajte kľúčové slovo do
vyhľadávacieho textového poľa v okne aplikácie Adobe Reader.
Pracovné postupy sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie Adobe Reader.
Zmena rozloženia strany
Tlačidlá v okne aplikácie Adobe Reader vám umožňujú zvoliť si spôsob zobrazenia
strán.
Textové pole na vyhľadávanie textu
Súvislé
Strany sa zobrazujú ako súvislý
dokument so šírkou strany vo vnútri
okna. Pri rolovaní sa predchádzajúce
a nasledujúce strany súvisle rolujú
smerom nahor alebo nadol.
Samostatná strana
Naraz sa zobrazuje len jedna strana,
pričom je strana napasovaná do
okna. Pri rolovaní sa zobrazenie
mení na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu stranu.
UPOZORNENIE
Pri výmene batérie za nesprávny typ
hrozí explózia.
Použité batérie zlikvidujte podľa
pokynov.
Nahratá hudba sa môže používať
len na súkromné účely. Na
používanie hudby nad rámec
tohto obmedzenia je potrebné
povolenie od vlastníkov
autorských práv.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za
neúplné nahratie alebo prevzatie
údajov ani za ich poškodenie
vdôsledku problémov so
záznamníkom IC alebo s
počítačom.
V závislosti od typu textu
aznakov sa text zobrazený
vzáznamníku IC nemusí
vzariadení zobraziť správne.
Príčiny môžu byť nasledujúce:
— kapacita pripojeného
záznamníka IC,
— porucha záznamníka IC,
— informácie o obsahu sú
napísané v jazyku alebo
pomocou znakov, ktoré
záznamník IC nepodporuje.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá
Register
Nevystavujte batérie (batérie alebo
nainštalované batérie) dlhší čas
nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku
alebo na jeho obale
znamená, že výrobok
nesmie byť spracovávaný
ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do
príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré
by mohli byt’ zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov
pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Obsah
VAROVANIE
domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Ak chcete predísť možnému
poškodeniu sluchu,
nepočúvajte prehrávač dlhší
čas s nastavenou v ysokou
úrovňou hlasitosti.
Register
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a
bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Obsah
Zneškodňovanie použitých batérií (platí
v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii
alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým
odpadom. Na niektorých batériách
môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo
olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute
alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že
výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu
môže vymeniť iba kvalifikovaným
personál. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade
všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie, kontaktuje váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
SPOLOČNOSŤ SONY
CORPORATION V ŽIADNOM
PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHRADU
VEDĽAJŠEJ, NEPRIAMEJ ALEBO
OSOBITNEJ ŠKODY SPÔSOBENEJ
PORUŠENÍM PRÁVA, ZMLUVY
ALEBO INÝM SPÔSOBOM, KU
KTOREJ DOŠLO V SÚVISLOSTI S
TÝMTO NÁVODOM, SOFTVÉROM
A ĎALŠÍMI INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SA V NEJ NACHÁDZAJÚ,
ALEBO ICH POUŽÍVANÍM.
Spoločnosť Sony Corporation si
vyhradzuje právo kedykoľvek bez
upozornenia upraviť tento návod
alebo informácie, ktoré sa v ňom
nachádzajú.
Na softvér popísaný v tomto návode
sa môžu vzťahovať aj podmienky
osobitnej používateľskej licenčnej
zmluvy.
Tento softvér je určený pre systém
Windows a nie je možné používať
ho v systéme Macintosh.
Dodaný pomocný prepojovací kábel
je určený pre záznamník IC ICDUX522/UX522F/UX523/UX523F.
Pripojenie ďalších záznamníkov IC
nie je možné.
Záznamy sú určené len pre osobnú
zábavu a použitie. Autorské zákony
zakazujú iné formy používania bez
povolenia vlastníkov autorských
práv.
Register
Všetky práva vyhradené. Tento návod
a softvér, ktorý popisuje, sa nesmú
úplne ani čiastočne reprodukovať,
prekladať ani transformovať do
strojom čitateľnej podoby bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Sony Corporation.
Okná displeja uvedené v tomto
návode sa môžu líšiť od aktuálneho
zobrazenia na vašom záznamníku
IC v závislosti od regiónu, v ktorom
ste si kúpili záznamník IC, a
vykonaných nastavení.
Obsah
Upozornenie pre používateľov
Príprava záznamníka
Príprava záznamníka
Predná strana
Obsah
Kontrola dielov a ovládačov
 Tlačidlo  (prehrať)/ENTER*
 Tlačidlo FOLDER
 Tlačidlo T-MARK (Značka stopy)
 Konektor  (mikrofón)*
 Konektor  (slúchadlá)
 Tlačidlo ERASE
 Tlačidlo VOL (hlasitosť) –/+*
 Tlačidlo
(opakovať) A-B
 Spínač NOISE CUT (potlačenie
šumu)
 Indikátor prevádzky
 Vstavané mikrofóny (stereo) (L)
 Vstavané mikrofóny (stereo) (R)
 Okno displeja
 Tlačidlo  REC (nahrávanie)/
PAUSE
 Tlačidlo  STOP
 Ovládacie tlačidlo (,  / 
(pretáčanie dozadu/rýchly posun
vzad),  (pretáčanie dopredu/
rýchly posun vpred))
* Tieto tlačidlá a konektor majú hmatateľný
bod. Môžete ich používať ako referenčný
bod pre obsluhu alebo na identifikáciu
jednotlivých koncoviek.
Register
 Tlačidlo MENU
Príprava záznamníka
Zadná strana
Obsah
Register
 Otvor na remienok
(Remienok nie je súčasťou dodávky.)
 Reproduktor
 Posuvná páčka USB DIRECT
 Prepínač HOLD•POWER
 Prepínač DPC(SPEED CTRL)
 Slot pre pamäťovú kartu microSD
(Slot pre kartu sa nachádza v
priestore pre batériu.)
 Priestor pre batériu
 Otvor na remienok
(Remienok nie je súčasťou dodávky.)
10
Príprava záznamníka
Displej v režime zastavenia
 Informácie o súbore
Zobrazenie informácií o každom
súbore podľa typu informácií o súbore
(názov priečinka, názov skladby,
meno interpreta, názov súboru).
Poznámka
Vyššie uvedené okno a iné okná v tejto
časti zobrazujú indikácie, čísla alebo
položky na účely vysvetlenia. Aktuálne
okno sa môže líšiť od uvedených
zobrazení.
 Indikátor prichádzajúceho súboru
podcast
 Indikátor výberu scény
Zobrazenie aktuálne vybratej scény
použitej na nahrávanie. Zobrazuje
sa, keď je nastavená scéna.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
 Indikátor typu informácií o
súbore
: Priečinok, do ktorého je možné
nahrávať súbor
: Priečinok určený len na
prehrávanie
: Priečinok na súbory podcast
: Názov skladby
: Meno interpreta
: Názov súboru
 Sprievodca obsluhou na
prepínanie informácií o súbore
Zobrazenie informácií o súbore
môžete postupne prepínať stlačením
tlačidiel  alebo .
 Indikátor prevádzkového režimu
Zobrazí nasledujúce v závislosti od
aktuálnej prevádzky záznamníka IC.
: zastavenie
: prehrávanie
: nahrávanie
: pozastavenie nahrávania (bliká)
: nahrávanie s funkciou VOR
: pozastavenie nahrávania s
funkciou VOR (bliká)
Ak stlačíte tlačidlo  REC/
PAUSE na pozastavenie
nahrávania, keď je v ponuke
funkcia „VOR“ nastavená na
„ON“, bliká len „ “.
: synchronizované nahrávanie
: pozastavenie
synchronizovaného nahrávania
(bliká)
: pretáčanie dozadu/rýchly
posun vzad, pretáčanie
dopredu/rýchly posun vpred
: nepretržitý posun dozadu/
dopredu
Pokračovanie 
Register
 Indikátor citlivosti mikrofónu
: High
: Medium
: Low
Obsah
Použitie Okna displeja
11
Príprava záznamníka
 Indikátor značky stopy
Zobrazenie čísla značky stopy tesne
pred aktuálnou pozíciou. Zobrazuje
sa, keď je pre súbor nastavená
značka stopy.
 Indikátor pamäťovej karty
Objaví sa, keď je zvolená „Memory
Card“ ako „Select Memory“.
Keď je zvolená možnosť „Built-In
Memory“, nezobrazí sa žiadny
indikátor.
 Indikátor budíka
Zobrazuje sa, keď v súbore
nastavený budík.
 Číslo súboru
Číslo vybratého súboru sa zobrazuje
ako čitateľ a celkový počet súborov v
priečinku sa zobrazuje ako
menovateľ.
 Indikátor režimu nahrávania
Zobrazuje režim nahrávania
nastavený pomocou ponuky, keď je
záznamník IC v režime zastavenia
alebo v režime nahrávania a
zobrazuje režim nahrávania
aktuálneho súboru, keď je
záznamník IC v režime prehrávania.
: súbor LPCM nahratý alebo
prenesený pomocou záznamníka IC
,
,
,
,
: súbor MP3 nahratý alebo
prenesený pomocou záznamníka IC
Keď sú súbory prenesené z počítača,
zobrazujú sa len formáty súborov
/ ).
(
: prenesené súbory WMA
: prenesené súbory AAC-LC
Zobrazuje sa nasledovne, keď
záznamník IC nedokáže rozpoznať
režim nahrávania.
: Neznáme
 Indikátor LCF (Filter nízkych
frekvencií)
Objaví sa, keď je „LCF (Low Cut)“
v ponuke nastavený na „ON“.
Indikátor batérie
Zostávajúci čas nahrávania
Zobrazí zostávajúci čas nahrávania v
hodinách, minútach a sekundách.
Ak zostáva viac než 10 hodín
nahrávania, čas je zobrazený v
hodinách.
Ak zostáva viac než 10 minút a
zároveň menej než 10 hodín
nahrávania, čas je zobrazený v
hodinách a minútach.
Ak zostáva menej než 10 minút
nahrávania, čas je zobrazený v
minútach a sekundách.
Register
 Indikátor ochrany
Zobrazuje sa, keď je pre súbor
nastavená ochrana.
Obsah
 Indikátor uplynutého času,
zostávajúceho času, dátumu a
času nahrávky
12
Príprava záznamníka
Displej v režime prehrávania
 Sprievodné zobrazenie úrovne
nahrávania
Zobrazuje úroveň nahrávania a
optimálnu úroveň nahrávania.
 Indikátor režimu prehrávania
1: Zobrazuje sa počas prehrávania
súboru.
: Zobrazuje sa počas súvislého
prehrávania súborov v jednom
priečinku.
ALL: Zobrazuje sa počas súvislého
prehrávania všetkých súborov.
1: Zobrazuje sa počas
opakovaného prehrávania
jedného súboru.
: Zobrazuje sa počas
opakovaného prehrávania
súborov v jednom priečinku.
ALL: Zobrazuje sa počas
opakovaného prehrávania
všetkých súborov.
Obsah
Displej v režime nahrávania
Register
 Indikátor potlačenia šumu/
efektov
Zobrazuje sa, keď je v ponuke Spínač
NOISE CUT (potlačenie šumu)
nastavená na „ON“ alebo je
nastavená funkcia „Effect“.
: Potlačenie šumu
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
13
Príprava záznamníka
 Indikátor FM
 Displej animácie priebehu
nahrávania
Zobrazí priebeh nahrávania z rádia
FM v animácii.
Register
Displej sa v režime nahrávania z rádia
FM
(len pre ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Displej v režime počúvania vysielania
rádia FM
(len pre ICD-UX522F/UX523F)
 Číslo predvoľby
 Rádiová frekvencia
 Citlivosť prijímača
: LOCAL
: DX
14
Príprava záznamníka
Displej v stave HOLD
Zobrazenie aktuálneho dátumu a času
Obsah
Register
 Indikátor HOLD
Zobrazuje sa, keď je záznamník IC v
stave HOLD na zabránenie
neželaným operáciám.
Na odblokovanie stavu HOLD
posuňte prepínač HOLD•POWER
do stredu ( str. 16).
 Zobrazenie aktuálneho dátumu
Na tri sekundy zobrazí aktuálny
dátum (rok, mesiac, deň) po stlačení
tlačidla  STOP v režime
zastavenia.
napr.: 11y01m01d (1. január 2011)
 Zobrazenie aktuálneho času
Na tri sekundy zobrazí aktuálny čas
(hodina a minúty) po stlačení
tlačidla  STOP v režime
zastavenia.
napr.: 12:00 (24-hodinové
zobrazenie času)/12:00 PM
(12-hodinové zobrazenie času)
15
Príprava záznamníka
Displej počas operácie MENU
 Karty
Zobrazí dostupné typy (len na
nahrávanie alebo prehrávanie)
oblastí a pamäti:
(Hlas): Nahrávateľná oblasť
používaná na spravovanie
súborov nahratých
záznamníkom IC.
(Hudba): Oblasť určená len na
prehrávanie, ktorá sa používa
na spravovanie hudobných
súborov prenesených z počítača.
(Podcast): Oblasť určená len na
prehrávanie, ktorá sa používa
na spravovanie súborov podcast
prenesených z počítača.
(Zabudovaná pamäť): Zobrazí
sa, keď vložíte pamäťovú kartu a
nastavíte pamäť na zabudovanú
pamäť.
(Pamäťová karta): Zobrazí sa,
keď vložíte pamäťovú kartu a
nastavíte pamäť na pamäťovú
kartu.
 Karty v ponuke
Zobrazí karty v ponuke:
: Nahrávanie
: Prehrávanie
: Upraviť
: Displej
: Nastavenia záznamníka IC
: FM rádio (len pre ICD-UX522F/
UX523F)
Obsah
Zobrazenie počas výberu FOLDER
Register
 Priečinky
Zobrazí priečinky, ktoré sa
nachádzajú v zvolenej karte.
 Položky ponuky
Zobrazí položky ponuky zvolenej
karty ponuky.
16
Príprava záznamníka
Ak chcete zabrániť neúmyselným operáciám, napríklad pri prenášaní
záznamníka IC atď., môžete deaktivovať všetky tlačidlá (HOLD).
Posuňte prepínač HOLD•POWER v smere „HOLD“ na deaktiváciu tlačidiel,
kým je zapnuté napájanie.
Približne na 3 sekundy sa zobrazí nápis „HOLD“, ktorý znamená, že používanie
všetkých tlačidiel je deaktivované.
Aktivácia operácií tlačidiel
Posuňte prepínač HOLD•POWER do stredu.
Poznámka
Keď je počas nahrávania zapnutá funkcia HOLD, používanie všetkých tlačidiel je
deaktivované. Ak chcete zastaviť nahrávanie, najprv zrušte funkciu HOLD.
 Rada
Aj pri zapnutej funkcii HOLD je možné stlačením ľubovoľného tlačidla zastaviť
prehrávanie budíka. (Nie je možné zastaviť normálne prehrávanie.)
Register
Na deaktiváciu operácií tlačidiel (stav HOLD)
Obsah
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)
17
Príprava záznamníka
(len pre európske modely)
Keď je funkcia „AVLS“ nastavená na „ON“
Keď sa pokúsite upraviť hlasitosť na úroveň presahujúcu úroveň
zadanú vo funkcii AVLS, rozsvieti sa indikátor „AVLS“. Nie je možné
upraviť hlasitosť na úroveň, ktorá presahuje toto obmedzenie.
Poznámka
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia „AVLS“ nastavená na „ON“. Ak chcete funkciu
vypnúť a súbory prehrávať s pôvodnou hlasitosťou, nastavte v ponuke funkciu „AVLS“ na
možnosť „OFF“.
Keď je funkcia „AVLS“ nastavená na „OFF“
Postup pri deaktivácii funkcie AVLS:
 V režime zastavenia alebo prehrávania vyberte MENU  kartu
„AVLS“, a potom stlačte /ENTER.

 Stlačte  alebo , aby ste vybrali možnosť „OFF“, a
potom stlačte /ENTER.
Zaznie zvukový signál a zobrazí sa správa „AVLS OFF?“.
 Stlačte  alebo , aby ste vybrali možnosť „Yes“, a potom stlačte
/ENTER.
 Stlačte  STOP, aby ste opustili režim ponuky.
Postup pri aktivácii funkcie AVLS:
Vyberte možnosť „ON“ v kroku  alebo možnosť „No“ v kroku .
Ak určitý čas prehrávate súbory s hlasitosťou, ktorá presahuje úroveň zadanú
vo funkcii AVLS, zobrazí sa nasledujúca animácia a funkcia „AVLS“ v ponuke
sa automaticky nastaví na možnosť „ON“.
Register
Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) umožňuje pri používaní
slúchadiel počúvať zvuk so strednou úrovňou hlasitosti. Funkcia AVLS
obmedzuje maximálnu úroveň hlasitosti, aby sa predišlo problémom so
sluchom a znižovaniu pozornosti, a aby sa zachovala stredná úroveň hlasitosti.
Obsah
Zachovanie strednej úrovne hlasitosti (AVLS)
18
Príprava záznamníka
Obsah
Nabíjanie batérie
Register
Nabíjanie batérie pomocou počítača
 Vložte nabíjateľnú batériu.
Posuňte a nadvihnite kryt priestoru na batériu, vložte nabíjateľnú batériu
NH‑AAA so správnou polaritou a zatvorte kryt.

 Pripojte záznamník IC k vášmu počítaču.
Posuňte páčku rozhrania USB DIRECT na zadnej strane záznamníka IC v
smere šípky a do portu USB zapnutého počítača zasuňte konektor USB.*1
Počítač
Záznamník IC

Do USB portu vášho
počítača
Kým sa batéria nabíja, v animácii sa zobrazí nápis
„Connecting“ a indikátor batérie.
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor batérie udáva
„ “. Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne
3 hodiny a 30 minút.*2
Indikátor batérie
Indikátor úplného nabitia
*1Ak nie je možné priame pripojenie záznamníka IC k počítaču, použite dodaný pomocný
prepojovací kábel USB.
* Toto je približný odhad času úplného nabitia úplne vybitej batérie pri izbovej teplote. Môže sa líšiť
v závislosti od zostávajúcej kapacity a stavu batérie. Dlhší čas je potrebný v prípade nízkej teploty
batérie alebo nabíjania batérie počas prenosu údajov do záznamníka IC.
2
Pokračovanie 
19
Príprava záznamníka
Dodržiavajte nasledujúci postup. V opačnom prípade, ak záznamník IC
obsahuje súbory s údajmi, súbory sa môžu poškodiť alebo nebude možné
ich prehrávanie.
V počítači vykonajte nasledujúci postup.
Na lište s úlohami systému Windows vpravo dolu na pracovnej ploche
kliknite ľavým tlačidlom myši na nasledovnú ikonu:
 Ľavým tlačidlom myši kliknite na „Vysunúť IC RECORDER“
(Windows 7) alebo „Bezpečne odstrániť veľkokapacitné pamäťové
zariadenie USB“ (Windows XP, Windows Vista).
Zobrazená ikona a ponuka sa môžu líšiť v závislosti od operačného
systému. Táto ikona sa nemusí vždy zobraziť na lište s úlohami v závislosti
od nastavenia počítača.
Na obrazovke Macintosh potiahnite položku „IC RECORDER“ vo
vyhľadávači Finder do priečinka „Trash“ a pustite ho.
Podrobnosti o odpojení záznamníka IC od počítača nájdete v návode na
použitie dodanom spolu s vaším počítačom.
Odpojte záznamník IC od USB portu počítača a posuňte páčku USB
DIRECT v smere šípky na vysunutie USB konektora.
Pri používaní úplne nabitej batérie alebo alkalickej batérie LR03 (veľkosť AAA)
Postupujte podľa kroku .
Nabíjanie batérie pomocou sieťového USB AC adaptéra
Batériu je možné nabiť aj pomocou sieťového USB AC adaptéra (nie je súčasťou
dodávky) ( str. 111).
Register
Indikátor prevádzky nesmie byť rozsvietený.
Obsah
 Odpojte záznamník IC od počítača.
20
Príprava záznamníka
Okrem zabudovanej pamäte je možné nahrávať súbory aj na pamäťovú kartu.
Obsah
Vloženie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
IC vypnutý alebo v režime zastavenia.
Slot pre pamäťovú kartu sa nachádza v priestore pre batériu.
 Vložte kartu microSD do slotu pre pamäťovú kartu v priestore pre
batériu potlačenou stranou nahor, kým nezaskočí na svoje miesto.
Potlačenou stranou
smerom nahor
 Zatvorte kryt priestoru pre batériu.
Vybratie pamäťovej karty
Zatlačte pamäťovú kartu do slotu. Keď vyskočí von, vyberte ju zo slotu na
pamäťovú kartu.
Štruktúra priečinkov a súborov
Okrem priečinkov zabudovanej pamäte sa na pamäťovej karte vytvorí
5 priečinkov. Štruktúra priečinkov a súborov sa mierne líši od štruktúry
zabudovanej pamäte ( str. 97).
Pokračovanie 
Register
 Vysuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batériu, keď je záznamník
21
Príprava záznamníka
Poznámky
Vzhľadom na systémové špecifikácie súborov záznamníka IC je možné
pomocou pamäťovej karty nahrávať a prehrávať súbor LPCM menší než 2 GB a
súbor MP3/WMA/AAC-LC menší než 1 GB.
Poznámka
Nie je zaručené, že budú fungovať všetky druhy kompatibilných pamäťových kariet.
Register
Informácie o kompatibilných pamäťových kartách
So záznamníkom IC môžete používať pamäťové karty microSD/MicroSDHC.
Pamäťové karty s kapacitou nižšou ako 64 MB však záznamník nepodporuje.
Obsah
Ak záznamník IC nerozpozná pamäťovú kartu, vyberte ju a potom znova vložte.
Do slotu pre pamäťovú kartu nevkladajte žiadne tekuté, kovové, horľavé ani iné
predmety okrem pamäťovej karty. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu
elektrickým prúdom alebo poškodeniu záznamníka.
Pred nahrávaním odporúčame uložiť všetky údaje z pamäťovej karty do počítača a
naformátovať pamäťovú kartu v záznamníku IC, aby neobsahovala žiadne údaje.
22
Príprava záznamníka
Posuňte a podržte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“, kým sa
nezobrazí okno displeja. Záznamník IC sa zapne.
Vypnutie zariadenia
Posuňte a podržte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“, kým sa
nezobrazí animácia „Power Off “. Záznamník IC sa vypne.
 Rada
Keď je záznamník IC v režime zastavenia a istý čas sa nepokúsite o jeho prevádzku, spustí
sa funkcia automatického vypnutia. (Pri kúpe záznamníka IC je čas, po ktorom sa spustí
funkcia automatického vypnutia, nastavený na hodnotu „10 min“.)
Register
Zapnutie zariadenia
Obsah
Zapnutie záznamníka IC
23
Príprava záznamníka
Obsah
Nastavenie hodín
Nastavenie hodín po nabití batérie
 STOP
, 
/ENTER
, 
Keď vkladáte batériu prvýkrát alebo po uplynutí viac než jednej minúty od jej
vybratia zo záznamníka IC, zobrazí sa animácia „Set Date&Time“ a potom
začne v okne displeja na nastavenie času blikať časť udávajúca rok.
 Nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minúty.
Stlačte tlačidlo  alebo  na nastavenie roka (posledné dve čísla roka) a
potom stlačte /ENTER. Postupne zopakujte tento postup na nastavenie
mesiaca, dňa, hodiny a minút.
Stlačením tlačidiel  a  môžete presunúť
kurzor na rok, mesiac, deň, hodinu alebo minúty.
Keď nastavíte minúty a stlačíte /ENTER,
hodiny budú zobrazovať dané nastavenie.
 Stlačením tlačidla  STOP sa vrátite na zobrazenie v režime
zastavenia.
Register
Ak chcete používať funkciu budíka alebo nahrať dátum a čas, je potrebné
nastaviť hodiny.
24
Príprava záznamníka
Obsah
Nastavenie hodín pomocou ponuky
Register
 STOP
, 
/ENTER
, 
MENU
Keď je záznamník IC v režime zastavenia, môžete nastaviť hodiny pomocou
ponuky.
 V ponuke vyberte položku „Date&Time“.
 Stlačením tlačidla MENU prejdite do režimu
ponuky.
Zobrazí sa okno režimu ponuky.
 Stlačte  a potom stlačením  alebo 
vyberte kartu
a potom stlačte /ENTER.
(Karta (rádio FM) sa zobrazuje
len na modeli ICD-UX522F/UX523F.)
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte „Date&Time“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte „Auto(Synchronizing)“ alebo
„Manual“ a potom stlačte /ENTER.
Ak vyberiete možnosť „Auto(Synchronizing)“,
hodiny sa automaticky nastavia podľa hodín v
počítači, ku ktorému je pripojený záznamník IC, a
v ktorom je spustený dodávaný softvér Sound
Organizer.
Ak vyberiete možnosť „Manual“, pokračujte nasledovným
krokom.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „11y1m1d“, a
potom stlačte /ENTER.
Pokračovanie 
25
Príprava záznamníka
 Stlačením tlačidla  STOP sa vrátite na zobrazenie v režime
zastavenia. Poznámky
Ak nestlačíte tlačidlo /ENTER v priebehu 1 minúty od zadania údajov na nastavenie
hodín, režim nastavenia hodín bude zrušený a v okne sa obnoví displej režimu
zastavenia.
Čas sa zobrazuje buď v 12-Hour režime s označením „AM“ alebo „PM“, alebo v 24-Hour
režime v závislosti od nastavenia „Time Display“ v ponuke. Predvolené nastavenie sa líši
v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si zakúpili záznamník IC.
Na zobrazenie aktuálneho dátumu a času
Keď je záznamník IC v režime zastavenia, stlačením tlačidla
 STOP približne na 3 sekundy môžete zobraziť aktuálny dátum
a čas.
Register
Stlačte tlačidlo  alebo  na nastavenie roka (posledné dve čísla roka) a
potom stlačte /ENTER. Postupne zopakujte tento postup na nastavenie
mesiaca, dňa, hodiny a minút.
Stlačením tlačidiel  a  môžete presunúť kurzor na rok, mesiac, deň,
hodinu alebo minúty.
Keď nastavíte minúty a stlačíte /ENTER, hodiny budú zobrazovať dané
nastavenie.
Obsah
 Nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minúty.
26
Príprava záznamníka
, 
/ENTER
MENU
Môžete nastaviť jazyk, ktorý sa bude používať pri hláseniach, ponukách,
názvoch priečinkov, názvoch súborov atď.
 Vyberte možnosť MENU  kartu
potom stlačte /ENTER.
 „Language“ a
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte jazyk, ktorý chcete používať a
potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  STOP sa vrátite na zobrazenie v režime
zastavenia.
Register
 STOP
Obsah
Nastavenie jazyka, ktorý sa bude používať v
okne displeja
27
Príprava záznamníka
, 
/ENTER
, 
FOLDER
Nasledovným spôsobom si môžete vybrať priečinok a súbor na nahrávanie,
prehrávanie alebo úpravu:
 Stlačte FOLDER.
Zobrazí sa okno pre výber priečinka.
 Vyberte priečinok.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný
priečinok a potom stlačte /ENTER.
Na zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
stlačte .
Pri kúpe záznamníka IC už máte k dispozícii
5 priečinkov (FOLDER01-05).
 Vyberte súbor.
Keď sa zobrazí okno pre výber súboru, stlačením 
alebo  vyberte požadovaný súbor a potom stlačte
/ENTER.
Keď sa zobrazí okno režimu zastavenia, môžete
prepínať súbory stlačením tlačidiel  a .
Register
Výber priečinka a súboru
Obsah
Výber priečinka, súboru, karty a pamäte
28
Príprava záznamníka
/ENTER
, 
FOLDER
Oblasť priečinkov určených na nahrávanie a oblasť priečinkov určených len na
prehrávanie sa v záznamníku IC spravujú oddelene a zobrazujú sa pomocou
kariet. Kartu môžete vybrať nasledovným spôsobom:
 Stlačte FOLDER.
Zobrazí sa okno pre výber priečinka.
 Stlačte  a potom stlačením  alebo  vyberte kartu , alebo .
Pri kúpe záznamníka IC sa zobrazí len karta .
Karta a sa zobrazí, keď prenesiete súbory z
vášho počítača ( str. 102, 105).
 Stlačte /ENTER.
Zobrazia sa priečinky vo zvolenej karte.
 Vyberte priečinok a súbor ( str. 27).
Register

Obsah
Výber karty
29
Príprava záznamníka
Môžete prepínať medzi zabudovanou pamäťou a pamäťovou kartou pomocou
okna pre výber priečinka alebo pomocou ponuky:
Výber pamäte pomocou okna pre výber priečinka
 Stlačte FOLDER.
Zobrazí sa okno pre výber priečinka.
 Stlačte  a potom stlačením tlačidiel  alebo  vyberte kartu
alebo .
Karta (zabudovaná pamäť) alebo
(pamäťová karta) sa zobrazí, keď
vložíte pamäťovú kartu do záznamníka IC ( str. 20).  Stlačte /ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber pamäte.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte „Built-in
Memory“ alebo „Memory Card“ a potom stlačte
/ENTER.
Ikona karty sa zmení na zvolenú pamäť, alebo
.
 Stlačením tlačidla  STOP sa vrátite na zobrazenie v režime
zastavenia.
Register
 STOP
, 
/ENTER

FOLDER
MENU
Obsah
Výber pamäte
30
Príprava záznamníka
Výber pamäte pomocou ponuky
potom stlačte /ENTER.
 „Select Memory“ a
Memory“ a potom stlačte /ENTER.
Ak zvolíte možnosť „Memory Card“ a pamäťová
karta nie je naformátovaná, pokračujte
nasledovným krokom. V opačnom prípade
pokračujte krokom 5.
 Ak nie je pamäťová karta naformátovaná, vyberte možnosť Menu
 karta
 „Format“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa „Erase All Data?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Pamäťová karta je naformátovaná.
 Stlačením tlačidla  STOP sa vrátite na zobrazenie v režime
zastavenia.
Register
 Stlačením  alebo  vyberte „Memory Card“ alebo „Built-in
Obsah
 Vyberte MENU  kartu
31
Súbory záznamov
Súbory s nahrávkami
Obsah
Základné nahrávanie
Indikátor prevádzky
Vstavané mikrofóny (L/R)
Register
HOLD•POWER
 REC/PAUSE

/ENTER
 STOP
V nasledovnej časti sú uvedené základné postupy nahrávania s využitím
špecifickej citlivosti mikrofónu a nahrávacieho režimu.
Poznámka
Ak sa počas nahrávania náhodou nejaký predmet, napríklad prst atď., obtrie o záznamník
IC alebo oň škrabne, môže dôjsť k nahratiu tohto zvuku.
 Rada
Pred začatím nahrávania sa najprv odporúča urobiť skúšobnú nahrávku alebo monitorovať
nahrávanie ( str. 32).
 Posuňte prepínač HOLD•POWER do polohy
„POWER“ na spustenie záznamníka IC ( str. 22)
alebo do strednej polohy na odblokovanie stavu
HOLD záznamníka IC ( str. 16).
Zobrazí sa okno režimu zastavenia.  Vyberte požadovaný priečinok ( str. 27).
 Dajte záznamník IC do takej polohy, aby boli
zabudované mikrofóny nasmerované k zdroju,
ktorý sa má nahrávať.
Pokračovanie 
32
Súbory záznamov
O sprievodcovi úrovňou nahrávania
Počas nahrávania sa zobrazí sprievodca úrovňou nahrávania.
Horný ukazovateľ zobrazuje aktuálnu vstupnú úroveň. Biela palička v spodnom
ukazovateli zobrazuje optimálnu vstupnú úroveň nahrávania.
Nastavte orientáciu zabudovaných mikrofónov, vzdialenosť od zvukového
zdroja, citlivosť mikrofónov alebo nastavenie výberu scény tak, aby sa horná
vstupná úroveň zhodovala so spodným optimálnym rozsahom tak, ako je to
zobrazené na ilustrácii vyššie.
 Rada
Ak je biela časť ukazovateľa vstupnej úrovne krátka, odporúčame umiestniť záznamník IC
bližšie k zdroju zvuku alebo nastaviť vyššiu citlivosť mikrofónu.
Monitorovanie nahrávania

VOL −/+
Ak ku konektoru  (slúchadlá) pripojíte dodané stereo slúchadlá, môžete
sledovať nahrávanie. Hlasitosť monitorovania je možné nastaviť stlačením
tlačidla VOL −/+, ale úroveň nahrávania je pevne stanovená.
Register
Indikátor prevádzky svieti načerveno.
Počas nahrávania nie je potrebné držať stlačené
tlačidlo  REC/PAUSE.
Nový súbor sa automaticky nahrá ako posledný
Sprievodca úrovňou nahrávania
súbor aktuálneho priečinka.
Obsah
 Stlačte  REC/PAUSE v režime zastavenia.
33
Súbory záznamov
Obsah
Zastavenie nahrávania
 Stlačte  STOP.
Poznámka súvisiaca s prístupom
Záznamník IC zaznamenáva a ukladá údaje na pamäťové médium, keď sa na
displeji objaví animácia „Accessing...“. Kým záznamník IC získava prístup k
údajom, nevyberajte batériu a nezapájajte ani neodpájajte sieťový USB AC
adaptér (nie je súčasťou dodávky). Mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov.
Ďalšie operácie
Na
Urobte
pozastavenie nahrávania*
Stlačte tlačidlo  REC/PAUSE.
Keď je nahrávanie pozastavené, indikátor
prevádzky bliká načerveno a v okienku displeja
“.
začne blikať symbol „
zrušenie pauzy a pokračovanie v
nahrávaní
Znovu stlačte tlačidlo  REC/PAUSE. Nahrávanie
bude pokračovať od tohto bodu. (Ak chcete po
pozastavení nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo
 STOP.)
súvislé spätné prehratie aktuálnej
nahrávky
Stlačte tlačidlo /ENTER. Nahrávanie sa zastaví
a spustí sa prehrávanie od začiatku práve nahratého
súboru.
prehratie počas nahrávania
Stlačte a podržte tlačidlo  počas nahrávania
alebo pozastavenia nahrávania. Nahrávanie sa
zastaví, pričom môžete prehľadávať smerom
dozadu a zároveň počúvať zvuk rýchleho
prehrávania. Po uvoľnení tlačidla  sa
prehrávanie spustí z tohto bodu.
* Po uplynutí 1 hodiny od pozastavenia nahrávania sa pozastavenie nahrávania automaticky zruší a
záznamník IC prejde do režimu zastavenia.
 Rada
Pomocou dodávaného softvéru Sound Organizer je možné vytvárať nové priečinky a
odstraňovať nechcené priečinky ( str. 105).
Register
Zobrazí sa animácia „Accessing...“ a záznamník IC sa zastaví na začiatku
súboru aktuálnej nahrávky.
34
Súbory záznamov
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Podľa rôznych scén nahrávania môžete zmeniť položky nahrávania, napríklad
REC Mode ( str. 82), Mic Sensitivity ( str. 82) atď., na odporúčané
nastavenia ako celok. Môžete zmeniť nastavenie každej položky.
 V režime zastavenia vyberte MENU  karta 
„Scene Select“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  alebo  vyberte požadovanú scénu a potom stlačte
/ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Scény
(Meeting)
(Voice Notes)
Opis
Nahrávanie v rôznych situáciách, napríklad v
priestrannej konferenčnej sále.
Nahrávanie diktovania s mikrofónom pred ústami.
(Interview)
Nahrávanie ľudského hlasu na vzdialenosť 1 až 2 metre.
(Lecture)
Nahrávanie širokého spektra zvukov, napríklad
prednášky v triede alebo hodiny spevu.
Nahrávanie z externého zariadenia, napríklad z
televízneho prijímača, prenosného prehrávača CD/MD
alebo páskového záznamníka pripojeného k záznamníku
IC prostredníctvom výstupného zvukového konektora
(stereofónny mini konektor typu jack) pomocou
prepájacieho audio kábla pre dabing.
Používa sa na uloženie obľúbených nastavení.
(Audio IN)
(My Scene)
Register
Výber scény nahrávania pre každú situáciu
Obsah
Zmena nastavenia nahrávania
35
Súbory záznamov
Nahrávanie sa dá zlepšiť aj inak než pomocou výberu scény.
Obsah
Nahrávanie na schôdzi
Ak záznamník IC umiestnite na vreckovku
namiesto podstavca atď., môžete nahrávať čistý
zvuk s nízkou hladinou šumu bez rušivých
vibrácií stola.
Register
Tipy na zlepšenie nahrávania
Nahrávanie hlasovej poznámky
Ak záznamník IC umiestnite blízko jednej strany
úst, zabránite dýchaniu do zabudovaných
mikrofónov a budete nahrávať čistý zvuk.
Nahrávanie rozhovoru
Umiestnite záznamník IC tak, aby boli zabudované
mikrofóny otočené oproti osobe, s ktorou robíte
rozhovor.
Nahrávanie hudobného predstavenia
Ak záznamník pripevníte na trojnožku (nie je
súčasťou dodávky) alebo ho umiestnite na
podstavec alebo na stôl, môžete presnejšie nastaviť
uhol záznamníka IC a zabudovaných mikrofónov.
Ak nahrávate napríklad predstavenie speváckeho
zboru alebo klavírny koncert, umiestnite
záznamník IC do vzdialenosti približne 2 až
3 metre od interpreta(ov). Nastavte záznamník IC
tak, aby bolo okienko displeja otočené smerom
nahor a zabudované mikrofóny nasmerované proti
zvukovému zdroju.
36
Súbory záznamov
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu
Obsah
Zmena nastavení funkcie Scene Select
 „Scene Edit“ a potom stlačte /ENTER.
Register
 Stlačením  alebo  vyberte scénu, ktorej nastavenia chcete
zmeniť, a stlačte /ENTER.
 Stlačením  alebo  vyberte „Edit from Current Setting“ alebo
„Edit“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  alebo  vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a
stlačte /ENTER.
 Stlačením  alebo  vyberte požadovanú položku a potom stlačte
/ENTER.
Podrobnosti o položkách a nastaveniach ponuky nájdete v časti
„Vykonanie nastavení ponuky“. ( str. 81 – 83)
 Stlačením  alebo  vyberte „Edit Complete“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
37
Súbory záznamov
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU  kartu  „Scene
Obsah
Zmena nastavenia funkcie Scene Select na predvolené hodnoty
Edit“ a potom stlačte /ENTER.
zmeniť na predvolené hodnoty, a stlačte /ENTER.
 Vyberte možnosť „Set Default Value“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Default Value?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Nastavenia položky ponuky zvolenej scény sa nastavia na predvolené
hodnoty.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Predvolené nastavenia
Podrobnosti o položkách ponuky a nastaveniach nájdete na stranách 81 až 83.
(Voice
Notes)
MP3
128 kbps
(Interview) (Lecture)
MP3
MP3
192 kbps
192 kbps
(Audio IN) (My Scene)
MP3
MP3
192 kbps
192 kbps
Low
Medium
Medium
Low
Medium
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Audio IN
MIC IN
(Meeting)
MP3
REC Mode
192 kbps
Mic
Sensitivity Medium
LCF (Low
ON
Cut)
VOR
MIC IN
Register
 Stlačením  alebo  vyberte scénu, ktorej nastavenia chcete
38
Súbory záznamov
/ENTER
MENU
Nastavením funkcie VOR (Voice Operated Recording) na možnosť „ON“
záznamník IC začne nahrávať, keď rozpozná zvuk a pozastaví nahrávanie, keď
nie je počuť žiadny zvuk. V čase bez zvuku sa teda nenahráva.
 V režime zastavenia alebo nahrávania vyberte
možnosť MENU  kartu
/ENTER.
 „VOR“, a potom stlačte
 Stlačením  alebo  vyberte možnosť „ON“ a potom stlačte /ENTER.
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia „VOR“ nastavená na „OFF“.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
 Stlačte tlačidlo  REC/PAUSE.
V okne displeja sa zobrazí možnosť „
“.
Keď nie je zaznamenaný žiadny zvuk, nahrávanie sa pozastaví a bliká nápis
“. Keď záznamník IC znovu zaznamená zvuk, opäť sa spustí nahrávanie.
„
Zrušenie funkcie VOR
Nastavte funkciu „VOR“ na možnosť „OFF“ v kroku .
Poznámky
Funkciu VOR ovplyvňujú okolité zvuky. Nastavte položku „Mic Sensitivity“ v
ponuke podľa podmienok nahrávania. Ak po zmene nastavenia možnosti
„Mic Sensitivity“ alebo iného dôležitého nastavenia nahrávka nie je
uspokojivá, nastavte funkciu „VOR“ v ponuke na možnosť „OFF“.
 Počas synchronizovaného nahrávania ( str. 40) a nahrávania FM
( str. 71) (len pre model ICD-UX522F/UX523F) funkcia VOR nefunguje.
Register
 STOP
 REC/PAUSE
, 
Obsah
Spustenie automatického nahrávania v reakcii
na zvuk – funkcia VOR
39
Súbory záznamov
Stereofónny
mikrofón
Konektor 
 STOP
 REC/PAUSE
, 
/ENTER
 Keď je záznamník IC v režime zastavenia, pripojte externý mikrofón
ku konektoru .
V okne displeja sa zobrazí možnosť „Select Input“.
Ak sa možnosť „Select Input“ nezobrazí, nastavte ju v ponuke ( str. 83).
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „MIC IN“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
 Stlačením  REC/PAUSE spustite nahrávanie.
Zabudované mikrofóny sa automaticky vypnú.
Ak nie je vstupná úroveň dostatočne silná, upravte nastavenie možnosti
„Mic Sensitivity“ na záznamníku IC.
Prípadný pripojený prídavný mikrofón napájacieho typu je automaticky
napájaný zo záznamníka IC.
Nahrávanie zvuku z telefónu alebo mobilného telefónu
Ak chcete nahrávať zvuk z telefónu alebo mobilného telefónu, môžete použiť
elektretový kondenzátorový mikrofón slúchadlového typu.
Podrobnosti o pripojení nájdete v návode na používanie, ktorý bol dodaný s
mikrofónom.
Register
Nahrávanie pomocou externého mikrofónu
Obsah
Nahrávanie prostredníctvom iných zariadení
40
Súbory záznamov
Obsah
Nahrávanie z iného zariadenia
Kazetový rekordér,
páskový rekordér atď.
Register
Konektor 
 STOP
 REC/PAUSE
, 
/ENTER
MENU
Ak nahráte zvuk/hudbu z iného zariadenia pripojeného k záznamníku IC, ako
je napríklad kazetový rekordér, páskový rekordér atď., môžete vytvoriť hudobné
súbory bez použitia počítača.
Ak vyberiete možnosť „Audio IN“ z ponuky „Scene Select“, nastavenia vhodné
na nahrávanie z iného zariadenia sú už zvolené ( str. 34).
 Rada
Ak nie je vstupná úroveň dostatočne silná, pripojte slúchadlový konektor (typu stereofónny
minikonektor) ďalšieho zariadenia ku konektoru  záznamníka IC a nastavte úroveň
hlasitosti na zariadení pripojenom k záznamníku IC, pričom kontrolujte sprievodcu
úrovňou nahrávania.
Nahrávanie pomocou funkcie synchronizovaného nahrávania
Ak záznamník IC nezaznamená žiadny zvuk dlhšie než 2 sekundy, pozastaví sa.
Keď záznamník IC rozpozná zvuk, znovu začne nahrávať do nového súboru.
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „SYNC REC“ a
potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte možnosť „ON“ a potom
stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Pokračovanie 
41
Súbory záznamov
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „Audio IN“ a potom stlačte
/ENTER.
 Stlačením  REC/PAUSE spustite nahrávanie.
Bliká nápis „
nahrávania.
“ a záznamník IC prejde do režimu pozastavenia
 Spustite prehrávanie na zariadení pripojenom k záznamníku IC.
Na displeji sa zobrazí nápis „
nahrávanie.
“ a spustí sa synchronizované
Ak sa v priebehu 2 sekúnd nezaznamená žiadny zvuk, zobrazí sa nápis
“. Synchronizované nahrávanie sa
„Dividing...“ a potom začne blikať „
pozastaví.
Keď záznamník IC rozpozná zvuk, znovu začne nahrávať do nového súboru.
Nahrávanie bez funkcie synchronizovaného nahrávania
Vyberte možnosť „OFF“ v kroku  možnosti „Nahrávanie pomocou funkcie
synchronizovaného nahrávania“ ( str. 40) a potom pokračujte krokmi  až
. Ak stlačíte  REC/PAUSE v kroku , zabudované mikrofóny sa
automaticky vypnú a nahrá sa zvuk z pripojeného zariadenia.
Register
režime zastavenia.
Pripojte výstupný zvukový konektor (typu stereofónny minikonektor)
ďalšieho zariadenia ku konektoru  záznamníka IC pomocou
pripojovacieho zvukového kábla.
V okne displeja sa zobrazí možnosť „Select Input“.
Ak sa možnosť „Select Input“ nezobrazí, nastavte ju v ponuke ( str. 83).
Obsah
 Pripojte k záznamníku IC ďalšie zariadenie, keď je záznamník IC v
42
Prehrávanie súborov
Prehrávanie súborov
Obsah
Základné prehrávanie
 STOP
, 
/ENTER
 Posuňte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“ na spustenie
záznamníka IC ( str. 22) alebo do strednej polohy na
odblokovanie stavu HOLD záznamníka IC ( str. 16).
Zobrazí sa okno režimu zastavenia.  Vyberte požadovaný súbor na prehrávanie ( str. 27).
Ak nevyberiete súbor, bude sa prehrávať práve nahratý súbor.
 Stlačte /ENTER.
Spustí sa prehrávanie a indikátor prevádzky sa rozsvieti nazeleno.
 Stlačením tlačidla VOL –/+ nastavte hlasitosť.
Poznámka pre zákazníkov v Európe
Keď je funkcia „AVLS“ v ponuke nastavená na možnosť „ON“ a je zobrazený indikátor
„AVLS“, nie je možné nastaviť hlasitosť na úroveň presahujúcu úroveň zadanú vo funkcii
„AVLS“. Ak chcete funkciu vypnúť a súbory prehrávať s pôvodnou hlasitosťou, nastavte v
ponuke funkciu „AVLS“ na možnosť „OFF“.
Zastavenie prehrávania
 Stlačte  STOP.
Register
HOLD•POWER
VOL−/+
43
Prehrávanie súborov
Urobte
zastavenie v aktuálnej polohe
(funkcia pozastavenia prehrávania)
Stlačte tlačidlo /ENTER. Ak chcete pokračovať
v prehrávaní z tohto bodu, znova stlačte tlačidlo
/ENTER.
návrat na začiatok aktuálneho
Stlačte tlačidlo  jedenkrát.*1*2
súboru
návrat k predchádzajúcim súborom Opakovane stlačte tlačidlo . (Ak sa chcete
postupne vracať k súborom, v režime zastavenia
podržte tlačidlo stlačené.*3)
preskočenie na nasledujúci súbor
Stlačte tlačidlo  jedenkrát.*1*2
preskočenie na po sebe nasledujúce
súbory
Opakovane stlačte tlačidlo . (Ak chcete v
režime zastavenia postupne preskakovať súbory,
podržte tlačidlo stlačené.*3)
*1Ak je nastavená značka stopy, záznamník IC prejde dozadu alebo dopredu k značke stopy
nachádzajúcej sa pred aktuálnym bodom alebo za ním ( str. 61).
* Tieto operácie sú aktívne vtedy, ak je funkcia „Easy Search“ nastavená na „OFF“ ( str. 51).
*3V režime postupného prehľadávania záznamník IC nedokáže určiť polohu značiek stôp.
2
Register
Na
Obsah
Ďalšie operácie
44
Prehrávanie súborov
 Informácie o súbore
Stlačením tlačidla  alebo  zobrazíte informácie o súbore počas prehrávania.
Súbor nahratý pomocou záznamníka IC sa zobrazí takto:
: Názov priečinka: FOLDER01-FOLDER05
: Názov súboru: Dátum_číslo súboru (napr. 110101_001)
: Meno interpreta (napr. My Recording)
: Názov: Dátum_číslo súboru (napr. 110101_001)
 Informácie počítadla
Režim zobrazenia môžete vybrať v ponuke ( str. 88).
Uplynutý čas: Uplynutý čas prehrávania jedného súboru
Zostávajúci čas: Zostávajúci čas prehrávania jedného súboru
Dátum nahrávania: Dátum nahratia
Čas nahrávania: Čas nahratia
 Zostávajúci čas nahrávania
Zobrazí zostávajúci čas nahrávania v hodinách, minútach a sekundách.
Ak zostáva viac než 10 hodín nahrávania, čas je zobrazený v hodinách.
Ak zostáva viac než 10 minút a zároveň menej než 10 hodín nahrávania, čas je
zobrazený v hodinách a minútach.
Ak zostáva menej než 10 minút nahrávania, čas je zobrazený v minútach a
sekundách.
Register
Obsah
Zobrazenie počas prehrávania súboru
45
Prehrávanie súborov
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Ak nastavíte prepínač NOISE CUT do polohy „ON“, okrem ľudského hlasu sa
potlačí všetok okolitý zvuk. Súbor sa prehrá s vysokou kvalitou zvuku vďaka
obmedzeniu rušivých zvukov vo všetkých frekvenčných pásmach vrátane
pásma ľudského hlasu.
Nastavenie úrovne potlačenia šumu
 V režime zastavenia alebo prehrávania vyberte
možnosť MENU  kartu
potom stlačte /ENTER.
 „Noise Cut Level“ a
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „Maximum“ alebo „Medium“ a
potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie funkcie potlačenia šumu
Nastavte prepínač NOISE CUT do polohy „OFF“.
Poznámka
Pri prehrávaní kvalitného hudobného súboru nezabudnite nastaviť prepínač NOISE CUT
do polohy „OFF“.
Register
Potlačenie šumu v prehrávanom zvuku a zreteľnejšia reprodukcia
ľudského hlasu – funkcia potlačenia šumu
Obsah
Zmena nastavení prehrávania
46
Prehrávanie súborov
Obsah
Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia DPC (Digital Pitch Control)
Register
, 
Rýchlosť prehrávania môžete nastaviť v rozsahu 0,50-krát až 2,00-krát.
Pomocou funkcie digitálneho spracovania zvuku sa súbor prehrá s prirodzenou
výškou zvuku.
 Posuňte prepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „ON“.
 Stlačením tlačidla  alebo  počas prehrávania nastavte rýchlosť
prehrávania.
Rýchlosť sa znižuje v krokoch 0,05-krát (od ×0,50 po ×1,00).
Rýchlosť sa zvyšuje v krokoch 0,10-krát (od ×1,00 po ×2,00).
Stlačením a podržaním tlačidla možno rýchlosť meniť plynule.
Pri zakúpení záznamníka IC je rýchlosť prehrávania nastavená na hodnotu
„×0,70“.
Obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania
Posuňte prepínač DPC(SPEED CRTL) do polohy „OFF“.
Poznámka
Súbor LPCM sa nedá prehrávať rýchlosťou viac ako 1,00-krát pôvodnej rýchlosti nahrávky.
Ak sa pokúsite nastaviť vyššiu rýchlosť prehrávania, ako je tento limit, v okne displeja sa
zobrazí text „NO FAST“.
47
Prehrávanie súborov
, 
MENU
V ponuke môžete nastaviť požadovaný efekt pre prehrávanie.
 V režime zastavenia alebo prehrávania vyberte
možnosť MENU  kartu
stlačte /ENTER.
„Effect“ a potom
 Stlačením  alebo  vyberte požadovaný efekt pre prehrávanie a
potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Voliteľné položky
Opis
Jazz
Zvýraznenie stredných frekvenčných rozsahov zvuku, čo je ideálne
pre hlas.
Zvýraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie výrazného zvuku.
Zvýraznenie vysokých frekvenčných rozsahov na dosiahnutie živého
zvuku.
Bass1
Zvýraznenie basových frekvencií.
Bass2
Ešte väčšie zvýraznenie basových frekvencií.
Custom
Môžete vytvoriť vlastnú úroveň zvuku v 5 pásmach.
OFF
Vypnutie funkcie zvukových efektov.
Pop
Rock
Register
 STOP
, 
/ENTER
Obsah
Výber zvukového efektu
48
Prehrávanie súborov
Nastavenie obľúbenej úrovne zvuku
 Nastavte funkciu „Effect“ a „Custom“ v kroku  na strane 47 a
Obsah
 Keď nastavujete úroveň zvuku pre pásma 100 Hz,
Register
potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa okno vlastného nastavenia.
300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, a 10 kHz, stlačením  alebo
 sa posúvajte na pásmo vľavo alebo vpravo a
potom stlačte  alebo .
Nastavenie možno upraviť v 7 krokoch v rozsahu –3 až +3.
 Stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
49
Prehrávanie súborov
Obsah
Výber režimu prehrávania
Register
 STOP
/ENTER
A-B
, 
MENU
V ponuke môžete vybrať režim prehrávania.
 V režime zastavenia alebo prehrávania vyberte
možnosť MENU  kartu
stlačte /ENTER.
„Play Mode“ a potom
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „1“, „ “, „ALL“, „ 1“, „
alebo „
ALL“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Voliteľné položky
Opis/referenčná strana
1
Prehrávanie jedného súboru.
Súvisle sa prehrávajú súbory v jednom priečinku.
ALL
1
Súvislé prehrávanie všetkých súborov.
Opakované prehrávanie jedného súboru.
Opakované prehrávanie súborov v jednom priečinku.
ALL
Opakované prehrávanie všetkých súborov.
“
50
Prehrávanie súborov
Opakované prehrávanie vybratej časti nahrávky – opakovanie A-B
A-B stanovte počiatočný
 Opätovným stlačením tlačidla
Zobrazí sa „
A-B stanovte konečný bod B.
A-B“ a určená časť sa bude opakovane prehrávať.
Obnovenie normálneho prehrávania:
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Zastavenie prehrávania s opakovaním A-B:
Stlačte  STOP.
Zmena segmentu určeného na prehrávanie s opakovaním A-B:
Počas opakovaného prehrávania A-B znovu stlačte A-B na stanovenie
nového počiatočného bodu A. Potom stanovte nový konečný bod B ako v
kroku .
Register
bod A.
Zobrazí sa „A-B B?“.
Obsah
 Počas prehrávania stlačením tlačidla
51
Prehrávanie súborov
Konektor  (slúchadlá)
Počúvanie s lepšou kvalitou zvuku
 Počúvanie so slúchadlami:
Pripojte dodávané stereofónne slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá).
Zabudovaný reproduktor sa automaticky odpojí.
 Počúvanie z externého reproduktora:
Pripojte aktívny alebo pasívny reproduktor ku konektoru  (slúchadlá).
Rýchle vyhľadanie miesta, od ktorého chcete spustiť prehrávanie (jednoduché
vyhľadávanie)
Keď je funkcia „Easy Search“ nastavená na „ON“ ( str. 85) v ponuke, môžete
rýchlo nájsť bod, od ktorého chcete spustiť prehrávanie, opakovaným stláčaním
tlačidiel  alebo  počas prehrávania.
Stlačením tlačidiel  alebo  môžete nastaviť čas preskočenia. Táto
funkcia je praktická pri vyhľadávaní požadovaného miesta v dlhej nahrávke,
napríklad pri nahrávke schôdze.
Vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu počas prehrávania (Pretáčanie dopredu/
Pretáčanie dozadu)
 Vyhľadávanie smerom dopredu (Pretáčanie dopredu):
Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  a uvoľnite ho na mieste, kde
chcete pokračovať v prehrávaní.
 Vyhľadávanie smerom dozadu (Pretáčanie dozadu):
Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  a uvoľnite ho na mieste, kde
chcete pokračovať v prehrávaní.
Záznamník IC vyhľadáva nízkou rýchlosťou s prehrávaním zvuku. Táto funkcia
je praktická, ak si chcete overiť jedno slovo smerom dozadu alebo dopredu. Ak
potom stlačíte a podržíte tlačidlo, záznamník IC začne vyhľadávať vyššou
rýchlosťou.
 Keď sa súbory prehrajú alebo prebieha vyhľadávanie až po koniec posledného súboru
 Keď prehrávanie alebo rýchle prehrávanie dosiahne koniec posledného súboru, približne
na 5 sekúnd sa rozsvieti „FILE END“.
 Keď zhasne nápis „FILE END“ a indikátor prevádzky, záznamník IC sa zastaví na
začiatku posledného súboru.
 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo , keď svieti nápis „FILE END“, súbory sa budú rýchlo
prehrávať a normálne prehrávanie sa spustí na mieste, kde uvoľníte toto tlačidlo.
Register
, 
Obsah
Praktické spôsoby prehrávania
52
Prehrávanie súborov
Obsah
Výber dátumu záznamu z kalendára a
prehrávanie
Register
 STOP
, 
/ENTER
, 
MENU
Súbor s nahrávkou pomocou záznamníka IC môžete vyhľadať v kalendári a
prehrať.
 V režime prehrávania vyberte možnosť MENU 
kartu  „Calendar“ a potom stlačte /ENTER.
Po zobrazení animácie „Accessing...“ sa zobrazí
kalendár a vyberie sa aktuálny dátum.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte dátum a
potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa podčiarknutý dátum, v ktorom sa
nachádza súbor so záznamom.
Stlačením tlačidiel  alebo  sa môžete presunúť na predchádzajúci alebo
nasledujúci týždeň od tohto dátumu. Stlačením a podržaním každého
tlačidla sa môžete postupne presúvať na jednotlivé dátumy alebo týždne.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte súbor a
potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa hlásenie o potvrdení a prehrá sa zvolený
súbor.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte „Enter“ a potom stlačte /ENTER.
Súbor sa prehrá.
 Stlačením tlačidla  STOP zastavíte prehrávanie.
Pokračovanie 
53
Prehrávanie súborov
Obsah
Zrušenie výberu dátumu záznamu z kalendára a s tým súvisiaceho prehrávania
Stlačte tlačidlo  STOP pred krokom .
Poznámky
Register
 Na výber dátumu záznamu z kalendára a prehratie súboru musíte najprv nastaviť hodiny
( str. 23).
Ak
uvediete dátum, pri ktorom neexistuje žiadny záznam, zobrazí sa hlásenie „No File“.

Vyberte dátum, pri ktorom jestvuje súbor so záznamom.
 Vyhľadávať a prehrávať môžete len súbory v nahrávateľnom priečinku, ktorý obsahuje
súbory zaznamenané pomocou záznamníka IC. Podrobnosti nájdete v časti „Štruktúra
priečinkov a súborov“ ( str. 97).
54
Prehrávanie súborov
Register
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Môžete nastaviť, aby v požadovanom čase zaznel budík a spustilo sa
prehrávanie vybratého súboru. Súbor možno prehrať v konkrétny deň, raz za
týždeň alebo každý deň v rovnakom čase. Pre súbor možno nastaviť budík.
 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať s budíkom.
 Vstúpte do režimu nastavenia budíka.
V režime zastavenia vyberte možnosť MENU  kartu  „Alarm“ a potom stlačte /ENTER.
Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte možnosť „ON“ a potom
stlačte /ENTER.
 Nastavte dátum a čas budíka.
Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte „Date“, deň v týždni alebo
„Daily“ a potom stlačte /ENTER.
Keď vyberiete položku „Date“:
Postupne nastavte rok, mesiac, deň, hodiny a minúty podľa opisu v časti „Nastavenie hodín“ ( str. 23).
Obsah
Prehrávanie súboru v požadovanom čase
pomocou budíka
Keď vyberiete deň v týždni alebo položku „Daily“:
Stlačením tlačidiel  alebo  nastavte hodiny a potom stlačte /ENTER.
Stlačením tlačidiel  alebo  nastavte minúty a potom stlačte
/ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte obľúbený
vzor budíka a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa správa „Executing...“.
Pokračovanie 
55
Prehrávanie súborov
Postup nastavenia je dokončený a v okne displeja sa zobrazí „“
(indikátor budíka).
Zrušenie nastavenia budíka
Postupujte podľa krokov  a . V kroku - vyberte možnosť „OFF“ a
potom stlačte /ENTER. Budík sa zruší a na displeji sa prestane zobrazovať
indikátor budíka.
Keď sa zobrazí nastavený dátum a čas
V nastavenom čase sa záznamník IC automaticky zapne a v okne displeja sa
zobrazí „ALARM“. Potom sa prehrá budík a zvolený súbor pomocou zvoleného
štýlu budíka.
Keď prehrávanie skončí, záznamník IC sa automaticky zastaví. (Keď je štýl
budíka nastavený na možnosť „Beep&Play“ alebo „Play“, záznamník IC sa
zastaví na začiatku vybratého súboru.)
Zastavenie prehrávania budíka
Kým znie zvuk budíka, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla VOL −/+. Ak
je aktivovaná funkcia HOLD, prehrávanie budíka môžete zastaviť stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Register
Zmena nastavenia budíka
Vyberte súbor, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia budíka a potom postupujte
podľa krokov  až .
Obsah
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
56
Prehrávanie súborov
Páskový záznamník,
záznamník Mini Disc atď.
Konektor  (slúchadlá)
 STOP
/ENTER
Zvuk zo záznamníka IC môžete nahrávať pomocou iného zariadenia.
Pred začiatkom nahrávania odporúčame najskôr uskutočniť skúšobnú
nahrávku.
 Pripojte konektor  (slúchadlá) záznamníka IC k externej vstupnej
koncovke iného zariadenia pomocou pripájacieho audio kábla.
 Stlačením tlačidla /ENTER spustite prehrávanie a zároveň
nastavte pripojené zariadenie na režim nahrávania.
Súbor zo záznamníka IC sa zaznamená na pripojenom zariadení.
 Stlačením tlačidla  STOP súčasne na záznamníku IC a na
pripojenom zariadení zastavíte nahrávanie.
Register
Nahrávanie pomocou iného zariadenia
Obsah
Prehrávanie cez iné zariadenia
57
Vymazanie súborov
Vymazanie súborov
Obsah
Vymazanie súboru
ERASE
, 
/ENTER
Môžete si vybrať súbor a vymazať ho nasledovným spôsobom.
Poznámka
Po vymazaní nie je možné súbor obnoviť.
 Posuňte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“ na spustenie
záznamníka IC ( str. 22) alebo do strednej polohy na
odblokovanie stavu HOLD záznamníka IC ( str. 16).
Zobrazí sa okno režimu zastavenia.  Keď je záznamník IC v režime zastavenia alebo prehrávania,
vyberte súbor, ktorý chcete vymazať ( str. 27).
 Stlačte ERASE.
Zobrazí sa otázka „Erase?“ a špecifikovaný súbor
sa prehrá, aby bolo možné vymazanie potvrdiť.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte možnosť „Execute“.
 Stlačte /ENTER.
V okne displeja sa zobrazí animácia „Erasing...“ a vybratý súbor sa vymaže.
Po vymazaní súboru sa zostávajúce súbory posunú dopredu, takže medzi
nimi nebude medzera.
Zrušenie vymazania
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Vymazanie časti súboru
Najprv rozdeľte súbor na dva súbory ( str. 64) a potom pokračujte krokmi 
až .
Register
HOLD•POWER
58
Vymazanie súborov
Obsah
Vymazanie všetkých súborov v priečinku
 STOP
/ENTER
MENU
 Keď je záznamník IC v režime zastavenia, vyberte priečinok
obsahujúci súbory, ktoré chcete vymazať ( str. 27).
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „Erase All“ a potom stlačte
/ENTER.
Zobrazí sa hlásenie „Erase All Files in the Folder?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Na displeji sa zobrazí animácia „Erasing...“ a všetky súbory vo vybranom
priečinku sa vymažú.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie vymazania
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Register
, 
59
Úprava súborov
Úprava súborov
 STOP

, 
/ENTER
MENU
 Vyberte súbor, ktorý chcete presunúť.
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu
 „Move File“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidiel  alebo  vyberte kartu
alebo kartu
a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte priečinok, do
ktorého chcete presunúť súbor a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa animácia „Moving File...“ a súbor sa
presunie na poslednú pozíciu v cieľovom
priečinku.
Keď presuniete súbor do iného priečinka, pôvodný súbor v
predchádzajúcom priečinku sa vymaže.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie presúvania súboru
Stlačte tlačidlo  STOP pred krokom .
Register
Presunutie súboru do iného priečinka
Obsah
Usporiadanie súborov v priečinku
60
Úprava súborov
Slot pre pamäťovú kartu
Súbory môžete kopírovať medzi zabudovanou pamäťou a pamäťovou kartou, čo
je praktické, ak chcete uložiť zálohu údajov. Pred začiatkom postupu do slotu
na pamäťovú kartu vložte pamäťovú kartu, ktorá sa použije na kopírovanie.
 Vyberte súbor, ktorý chcete kopírovať.
Keď chcete kopírovať súbor z pamäťovej karty do zabudovanej pamäte,
nastavte pamäťové médium na „Memory Card“ ( str. 29).
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „File Copy“ a potom stlačte
/ENTER.
Zobrazí sa animácia „Copy to Memory Card Select
Folder“ alebo „Copy to Built-In Memory Select
Folder“ a zobrazí sa okno pre výber priečinka.
 Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidiel  alebo  vyberte kartu
alebo kartu
a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte priečinok, do ktorého chcete
kopírovať súbor a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa animácia „Copying...“ a súbor sa skopíruje ako posledný súbor
v cieľovom priečinku. Súbor sa skopíruje s rovnakým názvom súboru.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie operácie kopírovania
Stlačte tlačidlo  STOP pred krokom .
Zrušenie operácie kopírovania počas kopírovania
Kým je zobrazená animácia „Copying...“ v kroku , stlačte tlačidlo  STOP.
Register
 STOP

/ENTER
, 
MENU
Obsah
Kopírovanie súboru do inej pamäte
61
Úprava súborov
, 
/ENTER
T-MARK
Značku stopy môžete pridať na mieste, kde by ste neskôr chceli súbor rozdeliť,
alebo ktoré by ste chceli vyhľadať počas prehrávania. Do každého súboru
môžete pridať najviac 98 značiek stopy.
Počas nahrávania, prehrávania alebo pozastavenia nahrávania
stlačte tlačidlo T-MARK na mieste, na ktorom chcete pridať
značku stopy.
Indikátor trikrát zabliká a pridá sa značka stopy.
Vyhľadanie značky stopy a spustenie prehrávania od značky stopy
V režime zastavenia stlačte tlačidlo  alebo . Keď indikátor (Značka
stopy) raz blikne, stlačte tlačidlo /ENTER.
Register
Pridanie značky stopy
Obsah
Používanie značky stopy
62
Úprava súborov
 STOP
Obsah
Vymazanie značky stopy
, 
MENU
 Zastavte na pozícii za značkou stopy, ktorú chcete vymazať.
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „Erase Track
Mark“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Erase Track Mark?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
V okne displeja sa zobrazí animácia „Erasing...“ a vybratá značka stopy sa
vymaže.
Pozícia zastavenia
Vymazanie značky stopy
Vymaže sa značka stopy pred pozíciou zastavenia.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie vymazania
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Register
/ENTER
63
Úprava súborov
 STOP
Obsah
Vymazanie všetkých značiek stopy vo vybranom súbore naraz
, 
MENU
 Vyberte súbor, z ktorého chcete vymazať značky stopy.
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „Erase All
Track Marks“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Erase All Track Marks?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Na displeji sa zobrazí animácia „Erasing...“ a všetky značky stopy sa
vymažú naraz.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie vymazania
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Register
/ENTER
64
Úprava súborov
Obsah
Rozdelenie súboru
 STOP
, 
/ENTER
MENU
V režime zastavenia môžete rozdeliť súbor tak, že sa súbor rozdelí na dve časti
a k názvom rozdelených súborov sa pridajú nové čísla súboru. Rozdelením
súboru môžete ľahko nájsť miesto, od ktorého chcete začať prehrávať, pri dlhej
nahrávke, napríklad na porade. Súbor môžete rozdeľovať, až kým celkový počet
súborov v priečinku nedosiahne maximálny povolený počet.
 Zastavte súbor na mieste, na ktorom ho chcete rozdeliť.
 Vyberte možnosť MENU  kartu  „Divide
Current Position“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Divide?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa animácia „Dividing...“ a k rozdeleným súborom sa pridá
poradové číslo („_1“ pre pôvodný súbor a „_2“ pre nový súbor).
Súbor 1
Súbor 2
Súbor 3
Súbor sa rozdelí.
Súbor 1
Súbor 2_1
Súbor 2_2
Súbor 3
Prípona tvorená poradovým číslom sa pridá k
názvu každého z rozdelených súborov.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie rozdelenia
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Register
Rozdelenie súboru na aktuálnej pozícii
65
Úprava súborov
 STOP
Obsah
Rozdelenie súboru na všetkých pozíciách značiek stopy
, 
MENU
 Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť.
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „Divide All Track Marks“ a potom stlačte
/ENTER.
Zobrazí sa text „Divide All Track Marks?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa animácia „Dividing...“ a súbor sa rozdelí na všetkých pozíciách
značiek stopy. Všetky existujúce značky stopy v súboroch sa vymažú.
Prípona tvorená poradovým číslom sa pridá ku každému z rozdelených
súborov.
Súbor 1
Súbor sa rozdelí vo všetkých pozíciách značiek stopy.
Súbor 1_01 Súbor 1_02
Súbor 1_03
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie rozdelenia
Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku  a potom stlačte /ENTER.
Register
/ENTER
66
Úprava súborov
Obsah
Premenovanie priečinka a súboru
Register
Zmena názvu priečinka
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Názov priečinka, ktorý sa používa na uloženie súborov nahraných pomocou
záznamníka IC, môžete zmeniť.
Nový názov priečinka si môžete vybrať zo šablón.
 Vyberte priečinok, ktorý chcete premenovať, z karty
priečinkov.
zoznamu
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „Change Folder Name“ a potom stlačte
/ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte názov
obľúbeného priečinka a potom stlačte /ENTER.
Nový názov priečinka si môžete vybrať zo šablón.
V okne displeja sa zobrazí text „Executing...“ a
zmení sa názov priečinka.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
 Rady
 Ak zadáte názov priečinka, ktorý už existuje, pridá sa k názvu nového priečinka prípona
s poradovým číslom (2 až 10).
Ak
si vyberiete „FOLDER“ zo šablón, pridá sa ku každému názvu priečinka poradové

číslo (01 až 10).
Na premenovanie priečinka môžete použiť aj dodaný softvér Sound Organizer.
67
Úprava súborov
Obsah
Zmena názvu súboru
 STOP
, 
Register
/ENTER
MENU
Súbor môžete premenovať pridaním znakov z požadovanej šablóny k názvu
súboru. Súbor v nahrávateľnej oblasti alebo v priečinku karty sa nedá
premenovať. Zo šablón si môžete vybrať znaky, ktoré sa pridajú.
 Vyberte súbor, ktorý chcete premenovať, z karty
priečinkov.
zoznamu
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „Change File Name“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte požadované
znaky, ktoré sa pridajú pred názov súboru a potom
stlačte /ENTER.
Znaky si môžete vybrať zo šablón.
V okne displeja sa zobrazí text „Executing...“ a k
názvu súboru sa pridajú zvolené znaky oddelené
podčiarkovníkom (_).
(napr., ak sa k názvu súboru 11215_001 pridá znak
„A“: A_11215_001)
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Rada
Na premenovanie súboru môžete použiť aj dodaný softvér Sound Organizer.
68
Úprava súborov
Obsah
Ochrana súboru
 STOP
/ENTER
MENU
Ak chcete zabrániť neúmyselnému zmazaniu alebo úprave súboru, pri
dôležitých súboroch môžete nastaviť ich ochranu. Chránený súbor je označený
indikátorom (ochrana) a predstavuje súbor len na čítanie, ktorý nemožno
zmazať ani upravovať.
 Zobrazte súbor, pre ktorý chcete nastaviť ochranu, na karte
alebo na karte .
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „Protect“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Set Protection?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Súbor je chránený. Chránený súbor je označený indikátorom (ochrana).
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Zrušenie ochrany
Vyberte chránený súbor a pokračujte krokmi  až . V takomto prípade sa
zobrazí text „Erase Protection?“ v kroku .
Register
, 
69
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Naladenie stanice rádia FM
Naladenie rádiovej stanice prehľadávaním frekvencií
Register
Konektor  (slúchadlá)
 STOP
/ENTER
, 
MENU
Pri počúvaní rádia FM funguje slúchadlový kábel dodaných slúchadiel ako FM
anténa. Preto je potrebné pripojiť stereo slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá)
a natiahnuť kábel čo najviac. Pri počúvaní FM rádia cez zabudovaný
reproduktor pripojte stereo slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) a čo najviac
roztiahnite kábel.
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „FM Radio“ a potom stlačte /ENTER.
Záznamník IC prejde do režimu rádia FM.
 Vyberte audio výstup buď cez „Headphones“, alebo „Speaker“.
Na výber audio výstupu vyberte možnosť MENU  kartu
Output“ ( str. 77).
 „Audio
 Opakovaným stláčaním tlačidiel  alebo  nalaďte stanicu.
 Stlačením tlačidla  STOP vypnite rádio FM.
Automatické prehľadávanie rozhlasových frekvencií
V kroku  stlačte a podržte tlačidlo  alebo , kým sa na displeji nezačnú
meniť čísla frekvencie. Záznamník IC automaticky prehľadáva frekvencie
rozhlasových staníc a zastaví sa vtedy, keď nájde stanicu s čistým príjmom.
Ak nemôžete naladiť rozhlasovú stanicu, opakovaným stláčaním tlačidiel 
alebo  postupne meňte frekvenciu.
70
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Displej pri počúvaní rádia FM
Obsah
Označenie FM
Číslo predvoľby
Frekvencia rozhlasovej stanice
Register
Citlivosť prijímača
Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Keď už máte naladené predvolené rozhlasové stanice FM ( str. 72), môžete sa
na príslušnú stanicu naladiť výberom čísla predvoľby.
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU 
kartu  „FM Radio“ a potom stlačte /ENTER.
Záznamník IC prejde do režimu rádia FM.
 Vyberte audio výstup buď cez „Headphones“, alebo „Speaker“.
Na výber audio výstupu vyberte možnosť MENU  kartu
Output“ ( str. 77).
 „Audio
 Opakovane stláčajte tlačidlo  alebo , kým sa nezobrazí číslo
požadovanej predvoľby (P).
 Stlačením tlačidla  STOP vypnite rádio FM.
71
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Nahrávanie vysielania rádia FM
 REC/PAUSE
 Nalaďte si stanicu, ktorú chcete nahrávať.
 Stlačením  REC/PAUSE spustite nahrávanie.
 Stlačením tlačidla  STOP zastavíte nahrávanie.
Register
 STOP
72
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Rozhlasové stanice môžete naladiť automaticky a potom ich uložiť pod čísla
predvolieb. Pomocou ponuky s číslami predvolieb je možné automaticky
nastaviť až 30 staníc rádia FM.
 V režime príjmu rádia FM vyberte možnosť MENU
 kartu  „Auto Preset“ a potom stlačte /ENTER.
Zobrazí sa text „Auto Preset?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Záznamník IC automaticky prehľadá dostupné rozhlasové frekvencie a
stanice uloží do pamäte od nižších frekvencií po vyššie.
Pri automatickom nastavovaní staníc rádia FM bliká číslo predvoľby, ktoré
môže byť priradené.
Zastavenie automatického nastavovania predvoľby
Stlačte  STOP. Predvolené čísla uložené do stlačenia tlačidla  STOP
zostávajú v pamäti.
Register
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Obsah
Nastavenie staníc rádia FM
73
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Ručné nastavenie predvolieb staníc rádia FM
, 
/ENTER
Register
, 
MENU
Pod číslo predvoľby môžete uložiť nenastavenú stanicu rádia FM.
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU  kartu
Radio“ a potom stlačte /ENTER.
Záznamník IC prejde do režimu rádia FM.
 „FM
 Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  nalaďte stanicu,
ktorú chcete nastaviť a uložiť ako predvoľbu.
Ak stanica, ktorú chcete naladiť, nie je predvolená, zobrazí sa nápis „P- -“.
V takom prípade ju môžete uložiť pod nové číslo predvoľby.
 Stlačte /ENTER.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby, frekvencia a text „Set?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom
stlačte /ENTER.
Stanica bude uložená do pamäte pod číslom predvoľby.
74
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Vymazanie predvolených staníc rádia FM
, 
Register
/ENTER
MENU
 V režime zastavenia vyberte možnosť MENU  kartu
Radio“ a potom stlačte /ENTER.
Záznamník IC prejde do režimu rádia FM.
 „FM
 Opakovane stláčajte tlačidlá  alebo , kým sa nezobrazí číslo
predvoľby (P), ktoré chcete vymazať.
 Stlačte /ENTER.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby, frekvencia a text „Erase?“.
 Stlačením  alebo  vyberte „Execute“ a potom stlačte /ENTER.
Číslo predvoľby sa zmení na „P - -“.
75
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Počas počúvania rádia FM môžete prepínať citlivosť prijímača.
 V režime príjmu rádia FM vyberte možnosť MENU 
kartu
 „DX/LOCAL“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „DX“ alebo „LOCAL“ a potom
stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
DX
LOCAL
Toto nastavenie používajte pri bežnej prevádzke.
Toto nastavenie vyberte v prípade výskytu rušenia alebo zahltenia pásma
spôsobeného intenzívnym elektromagnetickým poľom v blízkosti silného
vysielača.
Register
Prepnutie citlivosti prijímača rádia FM
Obsah
Zmena nastavenia príjmu rádia FM
76
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
Obsah
Prepnutie citlivosti vyhľadávania
, 
MENU
Pri nastavovaní staníc rádia FM je možné nastaviť citlivosť prehľadávania.
 V režime príjmu rádia FM vyberte možnosť MENU
 kartu  „Scan Sensitivity“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „High (SCAN H)“ alebo „Low (SCAN L)“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Register
/ENTER
77
Počúvanie rádia FM (len pre model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
Obsah
Prepnutie výstupu rádia FM medzi reproduktorom a slúchadlami
, 
MENU
Počas príjmu alebo nahrávania vysielania rádia FM je pomocou ponuky možné
prepínať medzi zvukom z reproduktora a zvukom zo slúchadiel.
 V režime príjmu rádia FM vyberte možnosť MENU
 kartu  „Audio Output“ a potom stlačte /ENTER.
V režime príjmu rádia FM sa zobrazuje len karta .
V režime nahrávania rádia FM sa zobrazuje karta
a karta .
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte „Headphones“ alebo
„Speaker“ a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením  STOP opustíte režim ponuky.
Register
/ENTER
78
Informácie o funkcii ponuky
 Stlačením tlačidla MENU prejdete do režimu ponuky.
Zobrazí sa okno režimu ponuky.
 Stlačte tlačidlo  a stlačením tlačidla  alebo  vyberte kartu ,
, ,
,
alebo
a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku ponuky, ktorej
nastavenia chcete vykonať, a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť, a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  STOP opustíte režim ponuky.
Poznámka
Ak počas 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim ponuky sa automaticky zruší a obnoví
sa normálne zobrazenie.
Návrat do predchádzajúceho okna
Stlačte tlačidlo  v režime ponuky.
Ukončenie režimu ponuky
Stlačte tlačidlo  STOP alebo MENU.
Register
 STOP

, 
/ENTER
MENU
Obsah
Vykonanie nastavení ponuky
79
Informácie o funkcii ponuky
Obsah
Nastavenia ponuky
Prevádzkový režim (: nastavenie možno
vykonať/-: nastavenie sa nedá vykonať)
Položky ponuky
Režim
Režim
Režim
Režim
zastavenia prehrávania nahrávania príjmu
rádia
FM*1
(Nahrávanie)
(Prehrávanie)
(Úpravy)
Režim
nahrávania
rádia FM*1
Scene Select

-
-
-
-
Scene Edit

-
-
-
-
REC Mode

-
-
-
-
Mic Sensitivity

-

-
-
LCF (Low Cut)

-

-
-
VOR

-

-
-
SYNC REC

-
-
-
-
Select Input

-
-
-
-
Noise Cut Level


-
-
-
Effect


-
-
-
Easy Search


-
-
-
Play Mode


-
-
-
Budík

-
-
-
-
AVLS *2


-


Protect

-
-
-
-
Divide Current Position

-
-
-
-
Move File

-
-
-
-
File Copy

-
-
-
-
Change Folder Name

-
-
-
-
Change File Name

-
-
-
-
Erase Track Mark

-
-
-
-
Erase All Track Marks

-
-
-
-
Divide All Track Marks

-
-
-
-
Erase All

-
-
-
-
*1 len pre modely ICD-UX522F/UX523F/*2 len pre európske modely
Register
Karty
80
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Položky ponuky
Režim
Režim
Režim
Režim
zastavenia prehrávania nahrávania príjmu
(Displej)
(Nastavenie
záznamníka IC)
(Rádio FM)*1
Calendar

-
-
-
-
Displej



-

LED

-
-
-
-
Backlight

-
-
-
-
Select Memory

-
-
-
-
Language

-
-
-
-
Date&Time

-
-
-
-
Time Display

-
-
-
-
Beep

-
-
-
-
USB Charge

-
-
-
-
Auto Power Off

-
-
-
-
Format

-
-
-
-
System Information

-
-
-
-
FM Radio*1

-
-
-
-
Auto Preset*1
-
-
-

-
DX/LOCAL*1
-
-
-


Scan Sensitivity*1
-
-
-

-
Audio Output*1
-
-
-


*1 len pre modely ICD-UX522F/UX523F
Register
rádia
FM*1
Režim
nahrávania
rádia FM*1
Obsah
Prevádzkový režim (: nastavenie možno
vykonať/-: nastavenie sa nedá vykonať)
81
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Umožňuje vybrať scénu nahrávania podľa
príslušnej situácie nahrávania nasledovným
spôsobom: (Meeting), (Voice Notes),
(Interview), (Lecture), (Audio IN),
(My Scene).
Môžete zmeniť položky pre nahrávanie
na odporúčané nastavenia ako celok.
Scene Edit
( str. 36)
Úpravy nastavenia rozličných položiek
ponuky nahrávania, ktoré sú vopred
nastavené v ponuke „Scene Select“.
Edit from Current Setting:
Zmení nastavenia, ktoré sú
prednastavené v ponuke.
Set Default Value:
Zmení nastavenia na
predvolené nastavenia.
Execute:
Zmení nastavenia na
predvolené nastavenia a
dokončí proces.
Cancel:
Dokončí proces bez zmeny
nastavení.
Edit: Zmení nastavenia z nastavení
zvolenej položky scény.
 Rada
Môžete upraviť nasledujúce položky
ponuky: „REC Mode“ ( str. 82), „Mic
Sensitivity“ ( str. 82), „LCF (Low
Cut)“ ( str. 83), „VOR“ ( str. 83)
„SYNC REC“ ( str. 83), „Select Input“
( str.83). Výberom položky „Edit
Complete“ sa proces ukončí.
Register
Scene Select
( str. 34)
Obsah
(Nahrávanie)
Položky ponuky
82
Informácie o funkcii ponuky
Karty
EC Mode
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámka
V režime LPCM nie je možné nahrávať
vysielanie z rádia FM. Ak je zvolený režim
LPCM, rozhlasové vysielanie sa
automaticky nahrá v režime MP3 192 kbps.
Mic Sensitivity
Nastavenie citlivosti mikrofónu.
:
High
Nahrávanie zvuku ďalej od
záznamníka IC alebo tichého zvuku,
napríklad nahrávanie vo veľkej
miestnosti.
Medium *:
Nahrávanie zvuku bežnej
konverzácie alebo schôdze,
napríklad nahrávanie v zasadacej
miestnosti alebo počas rozhovoru.
Low :
Nahrávanie diktovania s
mikrofónom priamo pred ústami,
zvuku blízko záznamníka IC alebo
hlasného zvuku.
Poznámka
Počas nahrávania rozhlasového
vysielania rádia FM ( str. 71) nie je
možné nastavenie citlivosti mikrofónu
Mic Sensitivity.
Register
Nastavenie režimu nahrávania.
LPCM 44.1kHz/16 bitov:
LPCM (nekomprimované) v režime
nahrávania stereo vo vysokej kvalite
MP3 192 kbps*:
MP3 (komprimované) v režime
nahrávania stereo v štandardnej kvalite
MP3 128 kbps:
MP3 (komprimované) v režime
nahrávania stereo v úspornom režime
MP3 160 kbps (MONO):
MP3 (komprimované) v režime
nahrávania mono vo vysokej kvalite
MP3 48 kbps (MONO):
MP3 (komprimované) v režime
nahrávania mono v štandardnej kvalite
MP3 8 kbps (MONO):
MP3 (komprimované) v režime
nahrávania mono v úspornom režime
Obsah
(Nahrávanie)
Položky ponuky
83
Informácie o funkcii ponuky
Karty
LCF (Low Cut)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámka
Počas nahrávania rozhlasového
vysielania rádia FM ( str. 71) funkcia
LCF nefunguje.
VOR
(str. 38)
Nastaví funkciu VOR (Voice Operated
Recording).
ON: Nahrávanie sa spustí, keď
záznamník IC rozpozná zvuk, a
pozastaví sa, keď sa neozýva
žiaden zvuk, čím sa eliminuje
nahrávanie počas intervalov bez
zvuku. Funkcia VOR sa aktivuje
po stlačení tlačidla
 REC/PAUSE.
OFF*: Funkcia VOR nefunguje.
Poznámka
Počas nahrávania rozhlasového
vysielania rádia FM ( str. 71) funkcia
VOR nefunguje.
SYNC REC
( str. 40)
Ak je táto funkcia nastavená na možnosť
„ON“, záznamník IC prejde do režimu
pozastavenia nahrávania, keď sa počas
2 sekúnd nerozpozná žiaden zvuk. Po
ďalšom rozpoznaní zvuku sa nahrávanie
spustí ako nový súbor.
ON: Funkcia synchronizovaného
nahrávania je aktivovaná.
OFF*: Funkcia synchronizovaného
nahrávania je deaktivovaná.
Select Input
( str. 39, 40)
Výber externého vstupu pripojeného ku
konektoru  (mikrofón), ktorý sa
použije na nahrávanie.
MIC IN*:
Vyberte pri nahrávaní súborov
pomocou externého mikrofónu.
Audio IN:
Vyberte pri nahrávaní pomocou
iného zariadenia.
Register
Nastavenie funkcie LCF (Low Cut Filter)
na odfiltrovanie nízkych frekvencií na
potlačenie hlasného hluku vetra. Tým sa
umožní zrozumiteľnejšie nahratie
súboru.
ON: Je aktivovaná funkcia LCF.
OFF*: Je deaktivovaná funkcia LCF.
Obsah
(Nahrávanie)
Položky ponuky
84
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Noise Cut Level
( str. 45)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámka
Pri prehrávaní súborov s použitím
zabudovaného reproduktora alebo
nahrávaní vysielania rádia FM ( str. 71)
funkcia potlačenia šumu nefunguje.
Effect
( str. 47)
Nastavenie efektu počas prehrávania.
Pop:
Zvýraznenie stredného frekvenčného
pásma, čo je ideálne pre hlas.
Rock:
Zvýraznenie vysokých a nízkych
frekvenčných pásiem na dosiahnutie
výrazného zvuku.
Jazz:
Zvýraznenie vysokých frekvenčných
pásiem na dosiahnutie živého zvuku.
Bass1:
Zvýraznenie basových tónov.
Bass2:
Ešte väčšie zvýraznenie basových
tónov.
Custom:
Môžete nastaviť vlastné úrovne
zvuku v piatich pásmach ekvalizéra
(100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz a
10 kHz) v 7 krokoch (–3 až +3).
OFF*:
Funkcia efektu nefunguje.
Poznámka
Funkcia efektu nefunguje pri prehrávaní
súborov cez zabudovaný reproduktor, pri
počúvaní rádia FM ( str. 69), alebo
keď je prepínač NOISE CUT nastavený
na „ON“ ( str. 45).
Register
Nastaví úroveň funkcie potlačenia šumu.
Maximum*:
Úroveň potlačenia šumu bude
intenzívnejšia.
Medium:
Úroveň potlačenia šumu bude
slabšia. Vyberte, ak je zvuk
nezrozumiteľný pri nastavení
funkcie „Noise Cut Level“ na
„Maximum“.
Obsah
(Prehrávanie)
Položky ponuky
85
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Nastavenie funkcie jednoduchého
vyhľadávania.
ON: Stlačením tlačidla  alebo
 počas prehrávania sa
môžete posúvať dopredu alebo
dozadu s využitím
špecifikovaného času
preskočenia. Táto funkcia je
užitočná pri vyhľadávaní
požadovaného miesta v dlhej
nahrávke.
OFF*: Funkcia jednoduchého
vyhľadávania nefunguje.
Stlačením tlačidla  alebo
 sa súbor posunie dopredu
alebo dozadu.
Set Skip Time:
Nastaví čas posunu dopredu
alebo dozadu pri jednoduchom
vyhľadávaní.
Setting Complete:
Zmení nastavenia a dokončí
proces.
Forward Skip Time:
Nastaví čas preskočenia
dopredu po stlačení tlačidla
. (5sec, 10sec*, 30sec,
1min, 5min alebo 10min)
Reverse Skip Time:
Nastaví čas preskočenia dozadu
po stlačení tlačidla . (1sec,
3sec*, 5sec, 10sec, 30sec, 1min,
5min alebo 10min)
Play Mode
( str. 49)
Nastavenie režimu prehrávania.
1:
Prehrávanie jedného súboru.
*: Súvisle sa prehrávajú súbory v
jednom priečinku.
ALL: Súvislé prehrávanie všetkých
súborov.
1: Opakované prehrávanie jedného
súboru.
: Opakované prehrávanie súborov
v jednom priečinku.
ALL:
Opakované prehrávanie
všetkých súborov.
Register
Easy Search
( str. 51)
Obsah
(Prehrávanie)
Položky ponuky
86
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Nastavenie budíka.
ON: Funkcia budíka je aktivovaná.
Nastavte dátum, čas alebo deň v
týždni alebo vyberte súbor
denné prehrávanie a nastavte
štýl budíka.
Beep&Play: Zaznie signál
budíka a po ňom sa
prehrá zvolený
súbor.
Zaznie len signál
Beep: budíka.
Prehrá sa len
Play: zvolený súbor.
OFF*: Funkcia budíka je deaktivovaná.
AVLS *2
( str. 17)
Nastaví funkciu AVLS (Automatic
Volume Limiter System).
ON*: Funkcia AVLS, ktorá zachováva
hlasitosť na primeranej úrovni,
je aktívna pri počúvaní cez
slúchadlá.
OFF: Funkcia AVLS nefunguje a zvuk
sa prehráva s pôvodnou
hlasitosťou.
Poznámky
Keď vypnete túto funkciu, buďte
opatrní a nepočúvajte zvuk príliš
nahlas.
počúvate zvuk cez slúchadlá určitý
Ak

čas, funkcia AVLS sa automaticky
zapne, aj keď je v ponuke funkcia
„AVLS“ nastavená na „OFF“.
nastavíte hlasitosť na úroveň, ktorá
Ak

prekračuje úroveň určenú funkciou
AVLS, po vypnutí záznamníka IC sa
hlasitosť nastaví na strednú úroveň
hlasitosti.
*2 len pre európske modely
Register
Budík
( str. 54)
Obsah
(Prehrávanie)
Položky ponuky
87
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Protect
( str. 68)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Divide Current Position Rozdelenie súboru na dva súbory.
( str. 64)
Execute:
Súbor sa rozdelí na dva súbory.
Cancel:
Rozdelenie sa nevykoná.
Move File
( str. 59)
Presunutie vybratého súboru do
zadaného priečinka.
Najskôr vyberte súbor, ktorý chcete
presunúť, a potom prejdite do okna
ponuky.
File Copy
( str. 60)
Skopírovanie vybratého súboru zo
zabudovanej pamäte do požadovaného
priečinka na pamäťovej karte alebo z
pamäťovej karty do požadovaného
priečinka v zabudovanej pamäti.
Najskôr vyberte súbor, ktorý chcete
skopírovať, a potom prejdite do okna
ponuky.
Change Folder Name
( str. 66)
Premenuje priečinok podľa výberu
šablóny.
Change File Name
( str. 67)
Premenuje súbor podľa výberu šablóny a
pridá znaky zvolenej šablóny pred názov
súboru.
Erase Track Mark
( str. 62)
Vymazanie značky stopy tesne pred
aktuálnou pozíciou.
Execute:
Značka stopy sa vymaže.
Cancel:
Značka stopy sa nevymaže.
Erase All Track Marks
( str. 63)
Vymaže všetky značky stopy vo
zvolenom súbore.
Execute:
Všetky značky stopy sa vymažú.
Cancel:
Všetky značky stopy sa nevymažú.
Register
Ochrana vybratého súboru na
zabránenie jeho vymazaniu, rozdeleniu
alebo presunutiu.
Execute:
Vybratý súbor bude ochránený. Ak
zadáte chránený súbor, ochrana sa
zruší.
Cancel:
Ochrana alebo zrušenie ochrany sa
nevykoná.
Obsah
(Úpravy)
Položky ponuky
88
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Divide All Track Marks
( str. 65)
Rozdelí súbor vo všetkých pozíciách
značiek stopy.
Execute:
Rozdelenie na pozíciách značiek
stopy sa vykoná.
Cancel:
Rozdelenie na pozíciách značiek
stopy sa nevykoná.
Erase All
( str. 58)
Vymaže všetky súbory vo zvolenom
priečinku.
Pred vymazaním súborov sa stlačením
tlačidla FOLDER vráťte do okna
priečinka a vyberte priečinok, z ktorého
chcete vymazať všetky súbory. Potom
prejdite do okna ponuky.
Execute:
Všetky súbory vo vybratom
priečinku sa vymažú.
Cancel:
Všetky súbory sa nevymažú.
Calendar
( str. 52)
Prepne okno displeja na kalendár a
prehrá súbor nahraný záznamníkom IC
podľa výberu dátumu z kalendára.
Enter:
Prehrá sa len zvolený súbor.
Back:
Záznamník IC neprehrá zvolený
súbor a vráti sa späť na
predchádzajúce okno.
Display
Zmena režimu zobrazenia.
Elapsed Time*:
Uplynutý čas prehrávania jedného
súboru
Remain Time:
Zostávajúci čas jedného súboru
počas zastavenia alebo prehrávania
Dostupný zostávajúci čas počas
nahrávania
REC Date:
Dátum nahratia
REC Time:
Čas nahratia
Register
(Displej)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Obsah
(Úpravy)
Položky ponuky
89
Informácie o funkcii ponuky
Karty
LED
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámka
Keď je záznamník IC pripojený k
počítaču, indikátor prevádzky svieti
alebo bliká, aj keď je funkcia „LED“
nastavená na možnosť „OFF“.
(Nastavenie
záznamníka IC)
Backlight
Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia
okna displeja.
ON*: Podsvietenie okna displeja sa
zapne na približne 10 sekúnd.
OFF: Podsvietenie okna displeja sa
nezapne, dokonca ani počas
prevádzky.
Select Memory
( str. 29)
Výber pamäťového média, do ktorého
chcete uložiť súbor, alebo ktoré obsahuje
súbory na prehrávanie, úpravu alebo
kopírovanie.
Built-In Memory*:
Je vybratá zabudovaná pamäť
záznamníka IC.
Memory Card:
Je vybratá pamäťová karta vložená
do slotu na pamäťovú kartu.
Poznámka
Ak v záznamníku IC nie je vložená
žiadna pamäťová karta, automaticky sa
vyberie zabudovaná pamäť.
Register
Zapnutie alebo vypnutie indikátora
prevádzky počas prevádzky.
ON*: Počas nahrávania alebo
prehrávania indikátor prevádzky
svieti alebo bliká.
OFF: Indikátor prevádzky nesvieti ani
nebliká, dokonca ani počas
prevádzky.
Obsah
(Displej)
Položky ponuky
90
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Language
( str. 26)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámka
Počet jazykových možností, ktoré si
môžete vybrať, a predvolené nastavenia
závisia od krajiny alebo regiónu, kde ste
si zakúpili váš záznamník IC.
Date&Time
( str. 24)
Auto(Synchronizing)*:
Ak je záznamník IC pripojený k
počítaču so spustenou aplikáciou
Sound Organizer, hodiny sa
automaticky nastavia podľa počítača.
Manual:
Nastavenie hodín postupným
nastavením roka, mesiaca, dňa,
hodín a minút.
Time Display
Nastavenie zobrazenia hodín.
12-Hour:
12:00AM = polnoc, 12:00PM = poludnie
24-Hour:
0:00 = polnoc, 12:00 = poludnie
Poznámka
Predvolené nastavenie sa líši v závislosti
od regiónu, kde ste si zakúpili záznamník
IC.
Beep
Nastavenie, či bude znieť zvuková
signalizácia pípaním.
ON*: Prijatie operácie alebo výskyt
chyby sa bude signalizovať
pípnutím.
OFF: Nebudú sa ozývať žiadne
zvukové signály.
Poznámka
Budík sa spustí, aj keď je v ponuke
funkcia „Beep“ nastavená na „OFF“.
Register
Nastavenie jazyka hlásení, ponúk,
názvov priečinkov, názvov súborov atď.
Deutsch (Nemecky), English (Anglicky),
Español (Španielsky), Français
(Francúzsky), Italiano (Taliansky),
(Japonsky),
Русский (Rusky),
(Čínsky),
(Kórejsky),
(Čínsky), (Thajsky)
Obsah
(Nastavenie
záznamníka IC)
Položky ponuky
91
Informácie o funkcii ponuky
Karty
USB Charge
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Nastavenie, či sa bude batéria nabíjať cez
USB pripojenie alebo nie.
ON*: Batéria sa bude nabíjať.
OFF: Batéria sa nebude nabíjať.
Ak použijete sieťový adaptér USB (nie je
súčasťou dodávky) na pripojenie
záznamníka IC k sieťovej zásuvke
( str. 111), batéria sa bude nabíjať bez
ohľadu na toto nastavenie.
Auto Power Off
Ak sa záznamník IC ponechá zapnutý
počas nastaveného času, automaticky sa
vypne.
5min:
Záznamník IC sa automaticky vypne
po približne 5 minútach.
10min*:
Záznamník IC sa automaticky vypne
po približne 10 minútach.
30min:
Záznamník IC sa automaticky vypne
po približne 30 minútach.
60min:
Záznamník IC sa automaticky vypne
po približne 60 minútach.
OFF:
Záznamník IC sa automaticky
nevypne.
Register
Poznámka
Obsah
(Nastavenie
záznamníka IC)
Položky ponuky
92
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Format
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Poznámky
Na formátovanie pamäťového média
používajte funkciu formátovania
záznamníka IC. Médium neformátujte
pomocou počítača.
Pred spustením operácie formátovania
prepnite pamäťové médium na
médium, ktoré chcete naformátovať
( str. 29).
Naformátovaním pamäťového média
sa vymažú všetky údaje uložené v
tomto pamäťovom médiu. Po
vymazaní pamäťového média sa
vymazané údaje už nedajú obnoviť.
Naformátovaním zabudovanej pamäte
sa vymaže aj návod na používanie
uložený v zabudovanej pamäti. Ďalšiu
kópiu návodu na použitie získate na
domovskej stránke technickej podpory
spoločnosti Sony pre príslušný región
( str. 121).
System Information
Zobrazenie názvu modelu a čísla verzie
softvéru záznamníka IC.
Register
Naformátovanie aktuálne vybratého
pamäťového média (zabudovaná pamäť
alebo pamäťová karta), vymazanie
všetkých údajov v pamäti a obnovenie
štruktúry priečinkov na predvolený stav.
Execute:
Zobrazí sa animácia „Formatting...“
a pamäťové médium sa naformátuje.
Cancel:
Pamäťové médium sa nenaformátuje.
Obsah
(Nastavenie
záznamníka IC)
Položky ponuky
93
Informácie o funkcii ponuky
Karty
FM Radio*1
( str. 69)
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Záznamník IC prejde do režimu rádia
FM.
Obsah
(Rádio FM)*1
Položky ponuky
Poznámky
Auto Preset*1
( str. 72)
Automatické vyhľadanie dostupných
staníc. Stanice sa uložia do pamäte.
Execute:
Vykoná sa automatické nastavenie
predvolieb.
Cancel:
Automatické nastavenie predvolieb
sa zruší.
DX/LOCAL*1
( str. 75)
Nastavenie citlivosti prijímača pri
počúvaní rádia FM.
DX*:
Toto nastavenie vyberte pri bežnom
používaní.
LOCAL:
Toto nastavenie vyberte v prípade
výskytu rušenia alebo zahltenia
pásma spôsobeného intenzívnym
elektromagnetickým poľom v
blízkosti silného vysielača.
Poznámka
Ak stav príjmu záznamníka IC nie je
dobrý v dôsledku slabého signálu,
vyberte možnosť „DX“.
*1len pre modely ICD-UX522F/UX523F
Register
Keď je zapnuté rádio FM, nie je možné
zmeniť pamäťové médium ani vybrať
priečinok. Najprv vyberte pamäťové
médium a priečinok, ktoré chcete
použiť na nahrávanie vysielania rádia
FM, a až potom spustite nahrávanie.
V režime LPCM nie je možné nahrávať
vysielanie rádia FM. Keď je „REC
Mode“ nastavený na „LPCM 44.1kHz/
16bit“ vysielanie rádia FM bude
zaznamenané v „MP3 192kbps“.
Počas nahrávania rozhlasového
vysielania FM sú funkcie Mic
Sensitivity, VOR, LCF (Low Cut Filter)
a potlačenie šumu neaktívne.
94
Informácie o funkcii ponuky
Karty
Nastavenia (*: Úvodné nastavenia)
Nastavenie citlivosti vyhľadávania pri
nastavovaní predvolieb rozhlasových
staníc v pásme FM.
High (SCAN H)*:
Je nastavená vysoká citlivosť
vyhľadávania.
Low (SCAN L):
Je nastavená nízka citlivosť.
Audio Output*1
( str. 77)
Prepínanie audio výstupu počas
počúvania alebo nahrávania z rádia FM
medzi reproduktorom a slúchadlami.
Headphones*:
Zvuk sa prehráva cez slúchadlá.
Speaker:
Zvuk sa prehráva cez reproduktor(y).
*1len pre modely ICD-UX522F/UX523F
Register
Scan Sensitivity*1
( str. 76)
Obsah
(Rádio FM)*1
Položky ponuky
95
Používanie počítača
Používanie počítača
Pri pripojení záznamníka IC k počítaču možno prenášať údaje medzi týmito
zariadeniami.
Kopírovanie hudobných súborov z počítača do záznamníka IC na ich prehrávanie
( str. 102)
Používanie záznamníka IC ako USB pamäte ( str. 104)
V záznamníku IC môžete dočasne uložiť obrazové alebo textové údaje uložené
v počítači.
Spravovanie a úprava súborov pomocou softvéru Sound Organizer ( str. 105)
Dodávaný softvér Sound Organizer umožňuje prenos súborov zaznamenaných
pomocou záznamníka IC do počítača, kde ich môžete spravovať a upravovať.
Môžete aj prenášať hudobné súbory a súbory podcast uložené v počítači do
záznamníka IC.
Systémové požiadavky týkajúce sa počítača
Podrobnosti o systémových požiadavkách týkajúcich sa počítača nájdete na
stranách 107, 115.
Register
Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do počítača na ich uloženie ( str. 101)
Obsah
Používanie záznamníka IC s počítačom
96
Používanie počítača
Do USB portu vášho počítača
Ak chcete vykonávať výmenu súborov medzi záznamníkom IC a počítačom,
pripojte záznamník IC k počítaču.
 Posuňte posuvný ovládač USB DIRECT v zadnej časti záznamníka IC
a vložte USB konektor do portu USB spusteného počítača.
 Skontrolujte, či bol záznamník IC správne rozpoznaný.
Na obrazovke systému Windows otvorte „Tento počítač“ alebo „Počítač“ a
uistite sa, že „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ boli rozpoznané.
Na obrazovke systému Macintosh sa uistite, že jednotka „IC RECORDER“
alebo „MEMORY CARD“ sú zobrazené v prehľadávači Finder.
Počítač rozpozná záznamník IC okamžite po vytvorení pripojenia. Keď je
záznamník IC pripojený k počítaču, v okne displeja záznamníka IC sa zobrazí
text „Connecting“.
Ak záznamník IC nemožno k počítaču pripojiť priamo, použite dodávaný
pomocný pripojovací kábel USB.
Pomocný pripojovací kábel USB
(súčasť dodávky)
Register
Váš počítač
Záznamník IC
Obsah
Pripojenie záznamníka IC k počítaču
97
Používanie počítača
Zabudovaná pamäť
Karta microSD
„MEMORY CARD“
IC RECORDER
VOICE*1
FOLDER01
Adresár pre nahrávky
zaznamenané
záznamníkom IC
PRIVATE
SONY
FOLDER05
FOLDER01
Adresár prenesený z
vášho počítača.
MUSIC
POP
J-POP*
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
FOLDER05
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
WMA
Adresár prenesený z
vášho počítača.
MUSIC
2
Conversation*2
Adresár pre nahrávky
zaznamenané
záznamníkom IC
VOICE
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Aj keď sa súbor prenesie priamo do priečinka VOICE, nezobrazí sa na karte
*2
*3
*4
*5
záznamníka IC. Pri prenose súboru z počítača do záznamníka IC uložte súbor do
priečinkov v rámci priečinka VOICE.
Názov priečinka, v ktorom sú uložené hudobné súbory, sa zobrazí v nezmenenej
podobe na záznamníku IC, je preto praktické vopred pomenovať priečinok
jednoducho zapamätateľným názvom.
Priečinky uvedené na obrázku predstavujú príklady názvov priečinkov.
Záznamník IC rozpoznáva až 8 úrovní priečinkov prenesených do záznamníka IC.
Ak prenášate hudobné súbory samostatne, ich umiestnenie sa označí ako „No Folder“.
Návod na použitie pre záznamník IC je uložený v priečinku „Instructions“ priamo v
priečinku „IC RECORDER“.
Pokračovanie 
Register
Priečniky a súbory sa zobrazujú na obrazovke počítača podľa znázornenia na
obrázku.
Na obrazovke systému Windows sa s použitím prehľadávača Explorer a
obrazovke systému Macintosh s použitím prehľadávača Finder dajú priečinky a
súbory zobraziť otvorením položiek „IC RECORDER“ alebo „MEMORY
CARD“.
Pri pripojení záznamníka IC k počítaču po tom, ako bolo cieľové pamäťové
médium nastavené na možnosť „Memory Card“ ( str. 29), bude štruktúra
priečinkov iná než v prípade, keď je cieľové pamäťové médium nastavené na
možnosť „Built-In Memory“.
Obsah
Štruktúra priečinkov a súborov
98
Používanie počítača
 Rady
Poznámka
Ak sa v priečinkoch nenachádzajú žiadne súbory, ktoré možno prehrať pomocou
záznamníka IC, tieto priečinky sa nezobrazia na displeji záznamníka IC.
Priečinky zobrazené na karte
záznamníka IC
Zobrazia sa priečinky pre súbory zaznamenané pomocou záznamníka IC
(priečinky v rámci priečinka VOICE).
Poznámka
Aj keď sa súbor prenesie priamo do priečinka VOICE, nezobrazí sa na karte
záznamníka IC.
Pokračovanie 
Register
Štruktúra priečinkov zobrazených na displeji záznamníka IC
Zobrazenie štruktúry priečinkov na displeji záznamníka IC sa líši od
zobrazenia v počítači.
Označenia priečinkov na displeji záznamníka IC sú nasledovné:
: Priečinok pre súbory zaznamenané pomocou záznamníka IC
: Priečinok prenesený z počítača (Tieto priečinky sa zobrazujú, ak boli z
počítača prenesené hudobné súbory.)
: Priečinok pre súbory podcast prenesené z počítača (Tieto priečinky sa
zobrazujú, ak boli z počítača prenesené súbory podcast.)
Obsah
Na záznamníku IC možno zobraziť údaje ako názov alebo meno interpreta atď., ktoré sú
zaznamenané v hudobných súboroch. Je praktické, ak informácie o značkách ID3 zadáte
pomocou softvéru, ktorý používate pri vytváraní hudobných súborov na počítači.
nebol zaznamenaný názov alebo meno interpreta, na displeji záznamníka IC sa
Ak

zobrazí text „No Data“.
99
Používanie počítača
Priečinky zobrazené na karte
záznamníka IC
Obsah
Priečinky zobrazené na karte
záznamníka IC
Zobrazia sa priečinky pre súbory podcast prenesené z počítača.
Pri prenose súborov podcast z počítača do záznamníka IC použite dodaný
softvér Sound Organizer.
Register
Medzi priečinkami odoslanými z počítača sa zobrazia nasledujúce priečinky.
Priečinky v rámci priečinka MUSIC, ktoré obsahujú súbor (ak majú niektoré
priečinky viacero úrovní, všetky priečinky sa zobrazia súčasne.)
Priečinky prenesené na iné miesto ako do priečinka MUSIC alebo priečinka
PODCASTS
Priečinok s názvom „No Folder“ (Ak prenesiete hudobné súbory samostatne,
zobrazia sa v tomto priečinku.)
100
Používanie počítača
Dodržiavajte postupy uvedené nižšie, v opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu údajov.
 V počítači vykonajte nasledujúci postup.
Na lište s úlohami systému Windows vpravo dolu na pracovnej ploche
kliknite ľavým tlačidlom myši na nasledovnú ikonu:
 Ľavým tlačidlom myši kliknite na „Vysunúť IC RECORDER“
(Windows 7) alebo „Bezpečne odstrániť zariadenie USB“ (Windows XP,
Windows Vista).
Zobrazená ikona a ponuka sa môžu v rôznych operačných systémoch líšiť.
Táto ikona sa nemusí vždy zobraziť na lište s úlohami v závislosti od
nastavenia počítača.
Na obrazovke Macintosh potiahnite položku „IC RECORDER“ v priečinku
Finder do priečinka „Trash“ a pustite ho.
Podrobnosti o odpojení záznamníka IC od počítača nájdete v návode na
používanie dodanom s počítačom.
 Odpojte záznamník IC od USB portu počítača a posuňte páčku USB
DIRECT v smere šípky na vysunutie USB konektora.
Register
 Skontrolujte, či nesvieti indikátor prevádzky záznamníka IC.
Obsah
Odpojenie záznamníka IC od počítača
101
Používanie počítača
Obsah
Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do
počítača
Register
Zo záznamníka IC môžete skopírovať súbory a priečinky do počítača a uložiť
ich tam.
 Pripojte záznamník IC k vášmu počítaču ( str. 96).
 Skopírujte do počítača súbory alebo priečinky, ktoré chcete
preniesť.
Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte myšou z
umiestnenia „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ na lokálny disk
počítača.
 Kopírovanie súboru alebo priečinka (Presunutie myšou)
IC RECORDER alebo Váš počítač
MEMORY CARD
 Kliknite a podržte,
 potiahnite,
 a pustite.
 Odpojte záznamník IC od počítača ( str. 100).
102
Používanie počítača
Obsah
Kopírovanie hudobných súborov z počítača do
záznamníka IC a ich prehrávanie
Register
Hudobné alebo iné zvukové súbory (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) môžete kopírovať z počítača do záznamníka IC
potiahnutím a pustením a následne ich môžete prehrávať pomocou
záznamníka IC.
* Formáty súborov, ktoré možno prehrať pomocou záznamníka IC, sú uvedené v časti „Technické
parametre“ ( str.115).
Kopírovanie hudobného súboru z počítača do záznamníka IC (presunutie
myšou)
 Pripojte záznamník IC k vášmu počítaču ( str. 96).
 Do záznamníka IC skopírujte priečinok, v ktorom sú uložené
hudobné súbory.
Na obrazovke systému Windows sa s použitím prehľadávača Explorer a
obrazovke systému Macintosh s použitím prehľadávača Finder presuňte
pomocou myši priečinok obsahujúci hudobné súbory do priečinka „IC
RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“.
Záznamník IC umožňuje rozpoznať až 400 priečinkov. Do jedného
priečinka môžete skopírovať až 199 súborov. Okrem toho umožňuje
záznamník IC rozpoznať spolu až 4 095 priečinkov a súborov na jednom
pamäťovom médiu.
 Odpojte záznamník IC od počítača ( str. 100).
103
Používanie počítača
Obsah
Prehrávanie hudobných súborov skopírovaných z počítača do
záznamníka IC
 Stlačte FOLDER.
a potom stlačte /ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte priečinok ( ), v ktorom sú
uložené hudobné súbory a potom stlačte /ENTER.
Na zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku stlačte .
 Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
Keď sa zobrazí okno pre výber súboru, stlačením  alebo  vyberte
požadovaný súbor a potom stlačte /ENTER.
Keď sa zobrazí okno režimu zastavenia, môžete prepínať súbory stlačením
tlačidiel  a .
 Stlačením tlačidla /ENTER spustite prehrávanie.
 Stlačením tlačidla  STOP zastavíte prehrávanie.
Zobrazenie pri prehrávaní hudobného súboru
Stlačením tlačidla  alebo  zobrazíte informácie o hudobnom súbore počas
prehrávania.
: Názov priečinka
: Názov súboru
: Meno interpreta
: Názov skladby
Register
 Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidiel  alebo  vyberte kartu
104
Používanie počítača
Register
Keď je záznamník IC pripojený k počítaču, možno v ňom dočasne uložiť
obrazové alebo textové údaje z počítača, ako aj súbory zaznamenané pomocou
záznamníka IC.
Počítač musí spĺňať určené systémové požiadavky na používanie záznamníka
IC ako pamäte USB.
Podrobnosti o systémových požiadavkách nájdete na strane 115.
Obsah
Používanie záznamníka IC ako pamäte USB
105
Používanie počítača
Softvér Sound Organizer umožňuje výmenu súborov prostredníctvom
záznamníka IC alebo pamäťovej karty. Skladby importované z hudobných
diskov CD a iných médií, súbory MP3 a iné zvukové súbory importované z
počítača a súbory podcast sa môžu prehrávať a prenášať do záznamníka IC. S
importovanými súbormi možno vykonávať rozličné operácie vrátane
prehrávania, úprav a konverzie do formátu MP3 a iných formátov. Môžete aj
napaľovať disky CD s obľúbenou hudbou a odosielať zvukové súbory e-mailom.
Importovanie súborov zaznamenaných pomocou záznamníka IC
Do programu Sound Organizer môžete importovať súbory záznamov
vytvorených pomocou záznamníka IC.
Importované súbory sa uložia do počítača.
Importovanie skladieb z hudobného disku CD
Do programu Sound Organizer môžete importovať skladby z hudobného disku
CD.
Importované skladby sa uložia do počítača.
Importovanie skladieb z počítača
Do programu Sound Organizer môžete importovať hudobné a iné súbory
uložené v počítači.
Prihlásenie na odber súborov podcast a ich aktualizácia
Prihlásiť sa na odber súborov podcast môžete v programe Sound Organizer.
Prihlásenie na odber a aktualizovanie súborov podcast umožňuje prevziať
(odoberaný Obsah) a využívať najnovšie údaje z internetu.
Prehrávanie súborov
Môžete prehrávať súbory importované do programu Sound Organizer.
Zmena informácií o súboroch
Môžete zmeniť názov, meno interpreta a ďalšie informácie o súbore zobrazené
v zozname súborov.
Rozdeľovanie súborov
Jeden súbor možno rozdeliť na viacero súborov.
Spájanie súborov
Viacero súborov môžete spojiť do jedného súboru.
Register
Čo môžete robiť pomocou softvéru Sound Organizer
Obsah
Používanie dodaného softvéru Sound
Organizer
106
Používanie počítača
Prenos súborov do záznamníka IC
Z programu Sound Organizer možno preniesť súbor do záznamníka IC alebo
na pamäťovú kartu.
Prenesenú hudbu, súbory podcast a ďalší Obsah si môžete vychutnať na
záznamníku IC.
Napaľovanie hudobného disku CD
Spomedzi skladieb naimportovaných do programu Sound Organizer si môžete
vybrať obľúbené skladby a napáliť vlastný originálny hudobný disk CD.
Ďalšie praktické možnosti využitia
Môžete spustiť e-mailový softvér a odoslať súbor so záznamom ako prílohu emailu.
Pomocou softvéru na rozpoznávanie hlasu Dragon NaturallySpeaking (nie je
súčasťou dodávky), ktorý je kompatibilný s programom Sound Organizer,
môžete vykonávať rozpoznávanie hlasu v súbore a konvertovať hlas na text.
Register
Odstránenie súborov zo záznamníka IC
Súbor uložený do záznamníka IC môžete odstrániť.
Pomocou tohto postupu môžete odstrániť súbory zo záznamníka IC, ak chcete
uvoľniť miesto v záznamníku IC, alebo ak sa v ňom nachádzajú nepotrebné
súbory.
Obsah
Úprava šablón pre názov priečinka alebo súboru
Šablóny môžete upraviť pomocou možností ponuky „Change File Name“ a
„Change Folder Name“.
107
Používanie počítača
V nasledujúcej časti sú uvedené systémové požiadavky na používanie
programu Sound Organizer.
*okrem Číny
Poznámky
Jeden z vyššie uvedených operačných systémov by mal byť vopred nainštalovaný.
Modernizované operačné systémy alebo prostredie s viacerými operačnými systémami
nie sú podporované.
64-bitové verzie systému Windows XP nie sú podporované.
Počítač IBM PC/AT alebo kompatibilný
Procesor
Windows XP: Procesor Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší
Windows Vista: Procesor Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší
Windows 7: Procesor Pentium III 1 GHz alebo rýchlejší
Pamäť

Windows XP: Minimálne 256 MB
Windows Vista: Minimálne 512 MB (v prípade Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium sa odporúča minimálne 1 GB)
Windows 7: Minimálne 1 GB (32-bitová verzia)/minimálne 2 GB (64-bitová
verzia)
Voľné miesto na pevnom disku
Vyžaduje sa minimálne 400 MB.
V závislosti od verzie systému Windows môže byť využitý aj priestor presahujúci 400 MB.
Potrebný je aj voľný priestor na spracovanie hudobných údajov.
zobrazenia
Nastavenia

Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 pixelov alebo vyššie (odporúčané rozlíšenie
1 024 × 768 pixelov)
Farby obrazovky: High Color (16-bitové) alebo vyššie
Register
Operačné systémy
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32-bitová verzia)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Business Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 alebo novší
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 alebo novší
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 alebo novší*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 alebo novší*
Windows XP Professional Service Pack 3 alebo novší
Windows XP Home Edition Service Pack 3 alebo novší
Vopred nainštalované.
Obsah
Systémové požiadavky týkajúce sa počítača
108
Používanie počítača
Nainštalujte softvér Sound Organizer do počítača.
Poznámky
Pri inštalácii softvéru Sound Organizer sa prihláste na konto na úrovni správcu.
Rovnako, ak používate operačný systém Windows 7 a objaví sa obrazovka [Kontrola
používateľských kont], potvrďte Obsah obrazovky a kliknite na [Áno] alebo
([Pokračovať] v prípade systému Windows Vista).
Program Sound Organizer nemôže spustiť používateľ s obmedzenými oprávneniami v
systéme Windows XP.
chcete použiť funkciu aktualizácie softvéru v systéme Windows XP, musíte sa
Ak

prihlásiť do konta s oprávneniami správcu počítača.
Modul Windows Media Format Runtime sa pridá prostredníctvom inštalačného
programu softvéru Sound Organizer. Tento modul sa neodstráni pri odinštalovaní
softvéru Sound Organizer.
Ak však už bol modul vopred nainštalovaný, nemusí sa nainštalovať.
Pri odinštalovaní softvéru Sound Organizer sa neodstránia údaje v priečinkoch na
uloženie obsahu.
V
 inštalačnom prostredí, kde je nainštalovaných viacero operačných systémov,
neinštalujte softvér Sound Organizer do každého operačného systému. V opačnom
prípade môže dôjsť k nekonzistencii údajov.
 Uistite sa, že záznamník IC nie je pripojený, zapnite počítač a
spustite systém Windows.
 Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
Automaticky sa spustí ponuka [Sound Organizer – InstallShield Wizard] a
objaví sa okno [Welcome to Sound Organizer Installer].
Ak sa nespustí ponuka [Welcome to Sound Organizer Installer] otvorte
Windows Explorer, pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku CD-ROM,
dvakrát kliknite na súbor [SoundOrganizerInstaller.exe] a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Pokračovanie 
Register
Inštalácia programu Sound Organizer
Obsah
Zvuková karta
Odporúča sa karta kompatibilná so štandardom SoundBlaster.
USB port
Na používanie zariadení a médií sa vyžaduje kompatibilný port USB.
Pri používaní prostredníctvom rozbočovača USB nie je zaručená správna
funkcia s výnimkou modelov, pri ktorých je správna funkcia špecificky
zaručená.
Disková mechanika
Vyžaduje sa mechanika CD-ROM Na vytváranie hudobných CD potrebujete
mechaniku CD-R/RW.
109
Používanie počítača
accept the terms in the license agreement], potom kliknite na
položku [Next].
[Custom] a potom kliknite na [Next].
Ak vyberiete možnosť [Custom], postupujte podľa pokynov na obrazovke
a nakonfigurujte nastavenia inštalácie.
 Keď sa objaví okno [Ready to Install the Program], kliknite na
[Install].
Spustí sa inštalácia.
 Keď sa objaví okno [Sound Organizer has been installed
successfully.], zaškrtnite možnosť [Launch Sound Organizer Now] a
kliknite na [Finish].
Poznámka
Po nainštalovaní softvéru Sound Organizer môže byť potrebné reštartovať počítač.
Register
 Keď sa objaví okno [Setup Type], vyberte [Standard] alebo
Obsah
 Nezabudnite potvrdiť súhlas s licenčnými podmienkami, vyberte [I
110
Používanie počítača
 Tlačidlo Edit Mode
Zobrazí oblasť úprav, v ktorej môžete
súbor upravovať.
 Help
Zobrazí pomocníka softvéru Sound
Organizer. Podrobnosti o
jednotlivých operáciách nájdete v
týchto súboroch pomocníka.
 Zoznam súborov programu Sound
Organizer (Moja knižnica)
Zobrazí zoznam súborov v položke
My Library programu Sound
Organizer na základe jeho činnosti.
Recording Files: Zobrazí zoznam
súborov s nahrávkami.
Súbory s nahrávkami, ktoré boli
zaznamenané pomocou záznamníka
IC, sa po importovaní zobrazia v
tejto knižnici.
Music: Zobrazí zoznam
hudobných súborov.
Skladby importované z hudobného
disku CD sa zobrazia v tejto
knižnici.
Podcast: Zobrazí zoznam súborov
typu podcast.
 Zoznam súborov záznamníka IC
Zobrazí súbory uložené v
pripojenom záznamníku IC alebo na
pamäťovej karte.
 Bočná lišta (Importovanie/
prenos)
IC Recorder: Zobrazí obrazovku
prenosu. Zobrazí sa zoznam súborov
na pripojenom zariadení.
Import CD: Zobrazí obrazovku na
importovanie hudobných diskov
CD.
Burn CD/DVD: Zobrazí
obrazovku na napaľovanie diskov.
 Tlačidlá prenosu
: Prenesie súbory zo softvéru
Sound Organizer do záznamníka IC
alebo na pamäťovú kartu.
: Importuje súbory zo
záznamníka IC alebo pamäťovej
karty do priečinka My Library
programu Sound Organizer.
Register
 Tlačidlo Quick Operation Guide
Zobrazí stručnú príručku Quick
Operation Guide, v ktorej nájdete
návod pre základné funkcie
programu Sound Organizer.
Obsah
Okno programu Sound Organizer
111
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Obsah
Používanie sieťového USB adaptéra
USB konektor
záznamníka IC
Nabíjateľnú batériu môžete nabíjať pripojením záznamníka IC k sieťovej
zásuvke pomocou sieťového USB adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Batériu
môžete nabíjať počas používania záznamníka IC, čo je praktické, ak chcete
nahrávať dlhší čas.
Ak používate záznamník IC prvýkrát, alebo ak ste ho určitý čas nepoužívali,
nabíjajte súvisle batériu, až kým sa nezobrazí symbol „ “.
Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne 3 hodiny a 30 minút.*
* Toto je približný odhad času úplného nabitia úplne vybitej batérie pri izbovej teplote. Môže sa líšiť
v závislosti od zostávajúcej kapacity a stavu batérie.
 Pripojte sieťový USB adaptér (nie je súčasťou dodávky) k sieťovej
zásuvke.
 Posuňte posuvný ovládač USB DIRECT v zadnej časti záznamníka IC
a pripojte USB konektor k sieťovému USB adaptéru.
Počas nabíjania batérie sa zobrazuje animácia indikátora batérie.
Teraz môžete používať záznamník IC počas nabíjania batérie.
Indikátor batérie
Poznámky
Batériu nemožno nabíjať počas prehrávania súborov pomocou zabudovaného
reproduktora.
batériu LR03 (veľkosť AAA) (nie je súčasťou dodávky) nemožno nabíjať.
Alkalickú

počúvania
a nahrávania rozhlasových staníc FM nie je možné nabíjať batériu.
Počas

Register
Sieťový USB
adaptér (nie je
súčasťou dodávky)
112
Ďalšie informácie
Dodržiavajte nasledujúci postup. V opačnom prípade, ak záznamník IC
obsahuje súbory s údajmi, súbory sa môžu poškodiť alebo nebude možné ich
prehrávanie.
prepnete záznamník IC do režimu zastavenia.
 Skontrolujte, či nesvieti indikátor prevádzky záznamníka IC.
 Odpojte záznamník IC od sieťového USB adatptéra adaptéra a
potom odpojte sieťový USB adaptér zo sieťovej zásuvky.
Register
 Ak nahrávate alebo prehrávate súbor, stlačením tlačidla  STOP
Obsah
Odpojenie záznamníka IC zo sieťovej zásuvky
113
Ďalšie informácie
Bezpečnosť
Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo iného dopravného
prostriedku.
Manipulácia
Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu alebo
mechanickým nárazom.
V prípade, že sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný predmet alebo
tekutina, vyberte batériu a pred ďalším použitím nechajte zariadenie
skontrolovať odborníkovi.
Dávajte pozor, aby na zariadenia nešpliechala voda. Zariadenie nie je
vodotesné. Opatrne postupujte najmä v týchto situáciách.
 Keď máte zariadenie vo vrecku a idete do kúpeľne a podobne.
Keď sa zohnete, zariadenie môže vypadnúť do vody a namočiť sa.
 Keď používate zariadenie v prostredí, kde je vystavené pôsobeniu dažďa,
snehu alebo vlhkosti.
 V situáciách, keď sa potíte. Ak sa dotýkate zariadenia vlhkými rukami,
alebo ak vložíte zariadenie do vrecka spoteného oblečenia, môže byť
vystavené pôsobeniu vlhkosti.
Ak používate slúchadlá a okolitý vzduch je veľmi suchý, môžete cítiť bolesť v
ušiach. Nie je to spôsobené poruchou slúchadiel, ale statickou elektrinou
naakumulovanou vo vašom tele. Vplyv statickej elektriny môžete obmedziť
používaním oblečenia, ktoré nie je vyrobené zo syntetických materiálov a
bráni vzniku statickej elektriny.
Rušivé zvuky
Rušivé zvuky možno počuť, keď sa zariadenie počas nahrávania alebo
prehrávania nachádza v blízkosti sieťového napájacieho zdroja, žiarivky alebo
mobilného telefónu.
Ak sa počas nahrávania dotýkate zariadenia alebo po ňom pohybujete prstom
a pod., môžu sa zaznamenať rušivé zvuky.
Údržba
Na čistenie vonkajších častí zariadenia používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou. Potom vonkajšie časti poutierajte suchou mäkkou tkaninou.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so zariadením, obráťte sa
na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Pokračovanie 
Register
Napájanie
Na napájanie zariadenia používajte len jednosmerný prúd 1,2 V alebo 1,5 V.
Používajte jednu nabíjateľnú batériu NH-AAA alebo jednu alkalickú batériu
LR03 (veľkosť AAA).
Obsah
Bezpečnostné opatrenia
114
Ďalšie informácie
Register
Používanie pamäťovej karty
Pri formátovaní (inicializácii) pamäťovej karty je potrebné kartu
naformátovať pomocou záznamníka IC. Funkčnosť pamäťových kariet
naformátovaných pomocou systému Windows alebo iných zariadení nie je
zaručená.
Ak naformátujete pamäťovú kartu, ktorá obsahuje zaznamenané údaje, tieto
údaje sa odstránia. Postupujte opatrne, aby ste neodstránili dôležité údaje.
Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju neúmyselne
prehltnúť.
Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte počas nahrávania/prehrávania/
formátovania. Môže to spôsobiť poruchu záznamníka IC.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď sa na displeji zobrazuje animácia
„Accessing...“ alebo indikátor prevádzky bliká naoranžovo. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu údajov.
funkčnosť všetkých typov kompatibilných pamäťových kariet
Nezaručujeme

so záznamníkom IC.
je možné používať pamäťové karty typu ROM (read-only-memory) alebo
Nie

karty chránené proti zápisu.
V
 nasledovných prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete záznamník IC počas čítania
alebo zapisovania údajov.
Ak používate pamäťovú kartu v blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie
zaznamenaných údajov.
Odporúčame, aby ste si uložili záložnú kópiu dôležitých údajov.
Nedotýkajte sa rukou ani kovovým predmetom koncovky pamäťovej karty.
Pamäťovú kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
Pamäťovú kartu nepoužívajte pri nasledovných podmienkach:
 Na miestach, ktoré nezodpovedajú požadovaným prevádzkovým
podmienkam, napríklad v rozhorúčenom interiéri automobilu
zaparkovaného na slnku alebo v lete, vonku na priamom slnku alebo v
blízkosti vykurovacích zariadení.
 Na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
Pri používaní pamäťovej karty skontrolujte správny smer vkladania do slotu
na pamäťovú kartu.
Obsah
Odporúčania pre zálohovanie
Aby ste zabránili možnej strate údajov spôsobenej náhodnou manipuláciou so
záznamníkom IC alebo jeho poruchou, odporúčame vám, aby ste si vždy
ukladali záložné kópie zaznamenaných súborov do počítača a pod.
115
Ďalšie informácie
Obsah
Technické parametre
Používanie počítača so softvérom Sound Organizer
Informácie o použití softvéru Sound Organizer nájdete v časti „Systémové
požiadavky týkajúce sa počítača“ ( str. 107).
Používanie počítača bez softvéru Sound Organizer
Ak používate počítač so záznamníkom IC bez softvéru Sound Organizer alebo
používate záznamník IC ako veľkokapacitné pamäťové USB zariadenie, váš
počítač musí spĺňať nasledujúce požiadavky na operačný systém a porty.
Operačné systémy
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Business Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 alebo novší
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 alebo novší
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 alebo novší
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 alebo novší*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 alebo novší*
Windows XP Professional Service Pack 3 alebo novší
Windows XP Home Edition Service Pack 3 alebo novší
Mac OS X (v10.3.9-v10.6)
Vopred nainštalované.
*okrem Číny
Poznámky
Jeden z vyššie uvedených operačných systémov by mal byť vopred nainštalovaný ako
predvoľba. Akýkoľvek iný operačný systém okrem vyššie uvedených (Windows 98,
Windows 2000 alebo Linux, atď.), modernizované operačné systémy alebo prostredie s
viacerými operačnými systémami nie sú podporované.
64-bitové verzie systému Windows XP nie sú podporované.
 Najaktuálnejšie informácie o verziách a kompatibilite s operačným systémom nájdete na
domovskej stránke podpory pre záznamník IC ( str. 121).
Pokračovanie 
Register
Systémové požiadavky
116
Ďalšie informácie
Nasledujúce systémy nie sú podporované:
 Iné operačné systémy ako systémy uvedené na strane 115
 Osobne vytvorené počítače alebo operačné systémy
 Modernizované operačné systémy
 Prostredia umožňujúce zaviesť viac operačných systémov
 Prostredia s viacerými monitormi
Register
Poznámky
Obsah
Hardvérové prostredie:
Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilné s jedným z podporovaných
operačných systémov
USB port
Port:

Disková mechanika
Vyžaduje sa mechanika CD-ROM. Na vytváranie hudobných CD potrebujete
mechaniku CD-R/RW.
117
Ďalšie informácie
Obsah
Dizajn a technické parametre
Sekcia záznamníka IC
Kapacita (dostupná pre používateľa)
2 GB (približne. 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtov)
ICD-UX523/UX523F
4 GB (približne. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)
Časť kapacity pamäte slúži ako oblasť na spravovanie obsahu.
Maximálny počet priečinkov (pre diskovú jednotku)
400 priečinkov
Maximálny počet súborov (pre priečinok)
199 súborov
Maximálny počet súborov (pre diskovú jednotku)
4 074 súborov (Keď disková jednotka obsahuje 21 priečinkov.)
Frekvenčný rozsah
LPCM 44.1kHz/16bit
50 Hz - 20 000 Hz
MP3 192kbps
50 Hz - 20 000 Hz
MP3 128kbps
50 Hz - 16 000 Hz
MP3 160kbps (MONO)
50 Hz - 20 000 Hz
MP3 48kbps (MONO)
50 Hz - 14 000 Hz
MP3 8kbps (MONO)
60 Hz - 3 400 Hz
ompatibilné formáty súborov
MP3*1
Bitová rýchlosť: 32 kbps - 320 kbps (Podporuje variabilnú
bitovú rýchlosť (VBR))
Vzorkovacie frekvencie: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Prípona súboru: .mp3
*1 Podporované je aj prehrávanie súborov MP3
zaznamenaných pomocou záznamníka IC. Nie všetky
kódovacie zariadenia sú podporované.
WMA*2
Bitová rýchlosť: 32 kbps - 192 kbps (Podporuje variabilnú
bitovú rýchlosť (VBR))
Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz
Prípona súboru: .wma
*2 WMA Ver. 9 je kompatibilná, avšak MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional, a Voice nie sú podporované. Súbory s
ochranou autorských práv sa nedajú prehrať. Nie všetky
kódovacie zariadenia sú podporované.
AAC-LC*3
Bitová rýchlosť: 16 kbps - 320 kbps (Podporuje variabilnú
bitovú rýchlosť (VBR))
Vzorkovacie frekvencie:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Prípona súboru: .m4a
*3 Súbory s ochranou autorských práv sa nedajú prehrať. Nie
všetky kódovacie zariadenia AAC sú podporované.
LPCM
Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz
Kvantovaná bitová rýchlosť: 16 bitov
Prípona súboru: .wav
Pokračovanie 
Register
ICD-UX522/UX522F
118
Ďalšie informácie
Sekcia rádia FM (len pre modely ICD-UX522F/UX523F)
87,5 MHz - 108,0 MHz
IF 128 kHz
Pre ostatné krajiny a regióny
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Anténa
Anténa v kábli stereofónnych slúchadiel
Všeobecná sekcia
Reproduktor
Priemer približne 20 mm
Vstup/výstup
Konektor pre mikrofón
(typ minijack, stereo)
vstup pre napájanie, minimálna vstupná úroveň 0,9 mV
Konektor pre slúchadlá
(typ minijack, stereo)
výstup pre slúchadlá s impedanciou 8 ohmov - 300 ohmov
USB konektor
(Typ - A)
High-Speed USB - kompatibilné
Slot pre pamäťovú kartu microSD
Ovládanie rýchlosti prehrávania (DPC)
2,00-krát - 0,50-krát
MP3/WMA/AAC-LC
1,00-krát - 0,50-krát
LPCM
Výstupný výkon
90 mW
Požiadavky na napájanie
Jedna nabíjateľná batéria NH-AAA
(súčasť dodávky)
1,2 V DC
Jedna alkalická batéria LR03
(veľkosť AAA) (nie je súčasťou
dodávky)
1,5 V DC
Prevádzková teplota
5 °C - 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov) (JEITA)*4
Približne 36,6 mm × 102,0 mm × 13,7 mm
Hmotnosť (JEITA)*4
Približne 58 g vrátane jednej nabíjateľnej batérie NH-AAA
*4 Namerané hodnoty podľa normy JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
Dodávané príslušenstvo
Pozrite si dodanú
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Register
Pre Kóreu
Obsah
Frekvenčný rozsah
119
Ďalšie informácie
Zabudovaná pamäť
Pamäťová karta
ICD-UX522/ ICD-UX523/ 2GB
UX522F
UX523F
LPCM 44.1kHz/ 3h.
16bit
4GB
8GB
16GB
32 GB
6h.
12h. 5m.
24h. 15m.
48h. 40.m
6h.
3h.
MP3 192kbps
( / / / / 22h. 20m.
)
44h. 40m.
22h. 20m. 44h. 40m.
89h. 25m.
178h.
357h.
MP3 128kbps
( )
33h. 30m.
67h. 5m.
33h. 30m. 67h. 5m.
134h.
268h.
536h.
MP3 160kbps
(MONO)
26h. 45m.
53h. 40m.
26h. 45m. 53h. 40m.
107h.
214h.
429h.
MP3 48kbps
(MONO)
89h. 25m.
178h.
89h. 25m. 178h.
357h.
715h.
1431h.
MP3 8kbps
(MONO)
536h.
1073h.
536h.
2147h.
4294h.
8589h.
1073h.
h.: hodiny/m.: minúty
*5 Keď plánujete nahrávať dlhý čas bez prerušenia, počas nahrávania môže byť potrebné vymeniť batériu
za novú. Podrobnosti o výdrži batérie sú uvedené v tabuľke na strane 120.
*6 Maximálne časy nahrávania uvedené v tabuľke vyššie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od
technických parametrov karty.
*7 Predvolené nastavenia
Maximálny čas prehrávania hudobného súboru/počet súborov*8
Bitová
rýchlosť
ICD-UXC523/UX523F
Čas prehrávania Počet súborov
ICD-UXC522/UX522F
Čas prehrávania Počet súborov
48 kbps
178h.
2670 súborov
89h. 25m.
1341 súborov
128 kbps
67h. 5m.
1006 súborov
33h. 30m.
502 súborov
256 kbps
33h. 30m.
502 súborov
16h. 45m.
251 súborov
h.: hodiny/m.: minúty
*8 Pri prenesení súborov MP3 s dĺžkou jedného súboru 4 minúty do záznamníka IC.
Register
REC mode
(Scéna
nahrávania*7)
Obsah
Maximálny čas nahrávania*5*6
Maximálny čas nahrávania pre všetky priečinky je nasledovný.
120
Ďalšie informácie
Obsah
Životnosť batérie
Ak používate nabíjateľnú batériu Sony NH-AAA *1
REC Mode
Nahrávanie
Prehrávanie
pomocou
slúchadiel
Nahrávanie v
pásme FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
Približne 22h.
Približne 14h.
Približne 34h.
—
MP3 192kbps
Približne 24h.
Približne 15h.
Približne 41h.
Približne 7h. 30m.
MP3 128kbps
Približne 24h.
Približne 15h.
Približne 41h.
Približne 7h. 30m.
MP3 160kbps (MONO) Približne 24h.
Približne 15h.
Približne 41h.
Približne 7h. 30m.
MP3 48kbps (MONO)
Približne 25h.
Približne 15h.
Približne 41h.
Približne 7h. 30m.
MP3 8kbps (MONO)
Približne 30h.
Približne 15h.
Približne 41h.
Približne 8h.
Hudobný súbor
(128 kbps/44,1 kHz)
—
Približne 15h.
Približne 41h.
—
Približne 9h.
Príjem v pásme FM*3
h.: hodiny/m.: minúty
Ak používate alkalickú batériu Sony LR03 (SG) (veľkosť AAA) *1
REC Mode
Nahrávanie
Prehrávanie
pomocou
reproduktora*2
Prehrávanie
pomocou
slúchadiel
Nahrávanie v
pásme FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
Približne 24h.
Približne 20h.
Približne 49h.
—
MP3 192kbps
Približne 29h.
Približne 22h.
Približne 61h.
Približne 8h. 30m.
MP3 128kbps
Približne 31h.
Približne 22h.
Približne 61h.
Približne 8h. 30m.
MP3 160kbps (MONO) Približne 31h.
Približne 22h.
Približne 61h.
Približne 8h. 30m.
MP3 48kbps (MONO)
Približne 33h.
Približne 22h.
Približne 61h.
Približne 8h. 30m.
MP3 8kbps (MONO)
Približne 42h.
Približne 22h.
Približne 61h.
Približne 10h.
Hudobný súbor
(128 kbps/44,1 kHz)
—
Približne 22h.
Približne 61h.
—
Príjem v pásme FM*3
Približne 11h.
h.: hodiny/m.: minúty
*1 Životnosť batérie sa meria pri testovaní pomocou vlastných metód spoločnosti Sony. Životnosť batérie
sa môže skrátiť v závislosti od spôsobu používania záznamníka IC.
*2 Pri prehrávaní hudby pomocou interného reproduktora s hlasitosťou nastavenou na úroveň 13
*3 len pre modely ICD-UX522F/UX523F
Register
Prehrávanie
pomocou
reproduktora*2
121
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Navštívte nasledovnú domovskú stránku s technickou podporou, kde získate
informácie o vašom záznamníku IC.
Pre zákazníkov z Európy:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov z Latinskej Ameriky:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov z USA.:
http://www.sony.com/recordersupport
Pre zákazníkov z Kanady:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Pre zákazníkov z iných krajín/regiónov:
http://www.sony-asia.com/support
Uvedomte si, že počas servisu alebo opravy môže dôjsť k vymazaniu nahratých
súborov.
Prevádzka záznamníka IC
Rušivé zvuky
Počuť rušivé zvuky.
 Počas nahrávania ste sa náhodne dotkli záznamníka IC alebo ho poškriabali
nejakým predmetom (napr. prstom), v dôsledku čoho sa nahrali rušivé zvuky.
 Záznamník IC sa počas nahrávania alebo prehrávania nachádzal v blízkosti
sieťového napájacieho zdroja, žiarivky alebo mobilného telefónu.
 Konektor pripojeného externého mikrofónu (nie je súčasťou dodávky) je znečistený.
 Vyčistite konektor.
 Konektor pripojených slúchadiel je znečistený.
 Vyčistite konektor.
Pokračovanie 
Register
Skôr než zanesiete záznamník IC do opravy, pozrite si informácie v
nasledujúcich častiach. Ak bude problém pretrvávať aj po vykonaní
nasledujúcich opatrení, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Obsah
Riešenie problémov
122
Riešenie problémov
Záznamník IC sa nedá vypnúť.
 Posuňte a podržte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“, kým sa
nezobrazí animácia „Power Off “, keď sa záznamník IC vypína. Vypne sa napájanie
( str. 22).
Záznamník IC sa automaticky vypne.
 Keď je záznamník IC v režime zastavenia a istý čas sa nepokúsite o jeho prevádzku,
spustí sa funkcia automatického vypnutia. (Pri kúpe záznamníka IC je čas, po
ktorom sa spustí funkcia automatického vypnutia, nastavený na hodnotu „10 min“.)
Čas, po ktorom sa spustí funkcia automatického vypnutia, môžete nastaviť v ponuke
( str. 91).
Výdrž batérie je krátka.
 Výdrž batérie na strane 120 je uvedená pri predpokladanej úrovni hlasitosti 13.
Životnosť batérie môže byť kratšia v závislosti od spôsobu prevádzky záznamníka
IC.
 K miernej spotrebe batérie dochádza aj vtedy, ak záznamník IC nepoužívate. Ak
neplánujete záznamník IC dlhší čas používať, odporúča sa vypnúť napájanie
( str. 22) alebo vybrať batériu. Navyše, ak v ponuke nastavíte položku „Auto
Power Off “ na krátky časový úsek ( str. 91), môžete zabrániť vybíjaniu batérie,
keď zabudnete vypnúť záznamník IC.
 Indikátor batérie sa zobrazí len na krátky čas, ale nabíjateľná batéria sa úplne
nenabije. Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne 3 hodiny a 30 minút.
 Záznamník IC sa určitý čas nepoužíval. Nabíjateľnú batériu viackrát za sebou vybite
a nabite pomocou záznamníka IC.
 Nabíjateľnú batériu používate v prostredí s teplotou nižšou ako 5 °C. Životnosť
batérie sa skráti v dôsledku špecifických vlastností batérie. Nie je to porucha.
 Nabíjateľná batéria je na konci životnosti. Vymeňte starú nabíjateľnú batériu za
novú.
 V záznamníku IC používate mangánovú batériu. Záznamník IC sa nemôže používať
s mangánovou batériou.
Pokračovanie 
Register
Záznamník IC sa nedá zapnúť. Záznamník IC nefunguje a nereaguje na stlačenie
žiadneho tlačidla.
 Batéria je takmer vybitá.
 Batéria je vložená s nesprávnou polaritou ( str. 18).
 Napájanie záznamníka IC je vypnuté.
 Posuňte a podržte prepínač HOLD•POWER do polohy „POWER“, kým sa
nezobrazí okno displeja. Zapne sa napájanie ( str. 22).
HOLD je aktivovaná.
Funkcia

 Posuňte prepínač HOLD•POWER do strednej polohy ( str. 16).
Obsah
Napájací zdroj
123
Riešenie problémov
Indikátor nabíjania sa nezobrazuje alebo uprostred nabíjania zmizne.
 V zariadení nie je vložená batéria alebo je vložená iná než nabíjateľná batéria
(alkalická, mangánová atď.).
batéria je vložená s nesprávnou polaritou.
Nabíjateľná

konektor
záznamníka IC nie je správne pripojený.
USB

prehrávaní
súborov pomocou vstavaného reproduktora alebo počúvaní rádia
Pri

FM (len pre modely ICD-UX522F/UX523F) nie je možné nabíjať batériu.
 Nabíjateľná batéria je na konci životnosti.
 Vymeňte starú nabíjateľnú batériu za novú.
„
“ alebo „
“ bliká namiesto indikátora batérie.
 Teplota okolia je mimo rozsahu na nabíjanie. Batériu nabíjajte v prostredí s teplotou
5 °C - 35 °C.
Prevádzka
Záznamník IC nefunguje správne.
 Vyberte batériu a znova ju vložte.
 Mohlo sa stať, že ste pamäť záznamníka IC naformátovali pomocou počítača.
 Na formátovanie pamäťového média používajte funkciu formátovania
záznamníka IC ( str. 92).
Indikátor prevádzky nesvieti.
 Funkcia „LED“ je nastavená na „OFF“.
 Zobrazte ponuku a nastavte funkciu „LED“ na „ON“ ( str. 89).
Pokračovanie 
Register
Po pripojení záznamníka IC k počítaču sa batéria nezačne nabíjať.
 Ak pripojíte záznamník IC k vypnutému počítaču, batéria sa nebude nabíjať. Batéria
sa nebude nabíjať ani v prípade, ak je počítač zapnutý, ale je v režime obmedzenej
prevádzky (úsporný režim alebo režim dlhodobého spánku).
 Funkcia „USB Charge“ je v ponuke nastavená na „OFF“.
 Ak chcete nabíjať batériu pomocou počítača, nastavte ju na možnosť „ON“
( str. 91).
záznamník IC od počítača a znova ho pripojte.
Odpojte

Obsah
Nabíjanie
124
Riešenie problémov
Nahrávanie sa preruší.
 Funkcia VOR je aktivovaná. Ak nepoužívate funkciu VOR, nastavte v ponuke
funkciu „VOR“ na „OFF“ ( str. 38).
Funkcia VOR nefunguje.
 Počas synchronizovaného nahrávania funkcia VOR nefunguje.
 Počas nahrávania rozhlasového vysielania rádia FM (len pre modely ICD-UX522F/
UX523F) funkcia VOR nefunguje.
Pri nahrávaní z iného zariadenia je úroveň vstupu príliš silná alebo nedostatočne
silná.
 Pripojte konektor slúchadiel iného zariadenia ku konektoru  (mikrofón)
záznamníka IC a nastavte úroveň hlasitosti na zariadení pripojenom k záznamníku
IC.
Prehrávanie
Hlasitosť prehrávania je nízka.
 Zabudovaný reproduktor slúži hlavne na monitorovanie a hlasitosť prehrávania je
nízka.
 Používajte dodané slúchadlá.
Z reproduktora nepočuť žiadny zvuk.
 Sú pripojené slúchadlá ( str. 51).
 Možnosť „Audio Output“ v ponuke je nastavená na „Headphones“, keď počúvate
rádio (len pre modely ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnosť „Audio Output“ na „Speaker“ ( str. 77).
Zvuk sa prehráva z reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadlá.
 Ak počas prehrávania slúchadlá nezasuniete do konektora správne, zvuk sa môže
prehrávať z reproduktora.
 Odpojte slúchadlá a potom ich pripojte tak, že konektor zasuniete až na doraz.
 Možnosť „Audio Output“ v ponuke je nastavená na „Speaker“, keď počúvate rádio
(len pre modely ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnosť „Audio Output“ na „Headphones“ ( str. 77).
Pokračovanie 
Register
Nie je možné nahrávať súbor.
 Zostávajúca kapacita pamäte je nedostatočná.
 Nie je možné nahrávať súbor, ak vyberiete priečinok v oblasti určenej len na
prehrávanie (karta a karta ).
Obsah
Nahrávanie
125
Riešenie problémov
Zvuk prehrávania nie je počas prehrávania hudobného súboru dobrý.
 Keď prehrávate hudobný súbor s prepínačom NOISE CUT nastaveným na „ON“,
prehrávaný zvuk môže byť skreslený.
 Nastavte prepínač NOISE CUT na „OFF“.
Úprava
Súbor sa nedá rozdeliť.
 Na rozdelenie súboru je potrebné určité množstvo voľného miesta v pamäti.
 Vo vybranom priečinku je nahraných 199 súborov .
 Vymažte niektoré súbory ( str. 57) alebo vymažte všetky súbory, pričom si ich
predtým nezabudnite uložiť na iné pamäťové médium alebo do počítača.
na obmedzenia systému nemusí byť možné rozdeliť súbor na úplnom
Vzhľadom

začiatku alebo konci súboru.
 Nemožno rozdeliť iné súbory než tie, ktoré boli zaznamenané pomocou
záznamníka IC (napríklad súbor prenesený z počítača).
Nie je možné presunúť súbor.
 Nie je možné presunúť súbor (Podcast).
 Nie je možné presunúť chránený súbor.
 Nie je možné presunúť súbor do pamäťovej karty.
Nie je možné kopírovať súbor do inej pamäte.
 Nie je možné kopírovať súbor (Podcast) do inej pamäte.
Pokračovanie 
Register
Rýchlosť prehrávania je príliš vysoká alebo príliš nízka.
 Prepnite prepínač DPC(SPEED CTRL) na „ON“ a rýchlosť prehrávania sa nastaví
pomocou tlačidiel  alebo .
 Posuňte prepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „OFF“ alebo stlačením tlačidiel
 alebo  znovu nastavte rýchlosť v DPC ( str. 46).
 Súbor LPCM sa nedá prehrávať rýchlosťou viac ako 1,00-krát pôvodnej rýchlosti
nahrávky. Ak sa pokúsite nastaviť vyššiu rýchlosť prehrávania, ako je tento limit, v
okne displeja sa zobrazí text „NO FAST“.
Obsah
Zvukový efekt sa nezmení, aj keď sa zmenilo nastavenie možnosti „Effect“.
 Keď používate zabudovaný mikrofón, alebo keď počúvate rádio (len pre modely
ICD-UX522F/UX523F), je funkcia efektu neplatná.
 Keď je prepínač NOISE CUT nastavený na „ON“, funkcia efektu nefunguje.
126
Riešenie problémov
Obsah
Hodiny
Zobrazuje sa symbol „--:--“.
 Nie sú nastavené hodiny ( str. 23).
Displej
V režime ponuky sa zobrazuje menej položiek.
 V režimoch prehrávania, nahrávania alebo príjmu rozhlasového vysielania rádia
FM (len pre modely ICD-UX522F/UX523F) sú položky ponuky, ktoré nie sú
zobrazené ( str. 79).
Zostávajúci čas zobrazený na displeji je kratší ako čas zobrazený v dodávanom
softvéri Sound Organizer.
 Záznamník IC vyžaduje určité množstvo pamäte na systémovú prevádzku. Toto
množstvo sa odpočíta od zostávajúceho času, čo je dôvodom tohto rozdielu.
Súbory
Zobrazuje sa animácia „Memory Full“ a nedá sa spustiť nahrávanie.
 Pamäť je plná.
 Vymažte niektoré súbory ( str. 57) alebo vymažte všetky súbory, pričom si ich
predtým nezabudnite uložiť na iné pamäťové médium alebo do počítača.
Zobrazuje sa animácia „File Full“ a záznamník IC sa nedá obsluhovať.
 Vo vybranom priečinku je nahraných 199 súborov alebo je celkovo nahraných
4 074 súborov (v 21 priečinkoch). Z tohto dôvodu nie je možné nahrať ďalší súbor
ani presúvať súbory.
 Vymažte niektoré súbory ( str. 57) alebo vymažte všetky súbory, pričom si ich
predtým nezabudnite uložiť na iné pamäťové médium alebo do počítača.
Pamäťová karta sa nerozpozná.
 Vytiahnite pamäťovú kartu a skontrolujte jej bočnú stranu. Potom ju vložte
správnou stranou a správnym smerom ( str. 20).
 Prepnite pamäťové médium záznamníka IC na možnosť „Memory Card“
( str. 29).
Pokračovanie 
Register
Na displeji REC Date sa zobrazuje „--y--m--d“ alebo „--:--“.
 Dátum nahrávky sa nezobrazí, ak v čase nahrávania súboru neboli nastavené
hodiny.
127
Riešenie problémov
Niektoré znaky v názve priečinka alebo súboru sa zobrazujú nečitateľne.
 Záznamník IC nepodporuje a nezobrazuje niektoré špecifické znaky a symboly
zadané pomocou programu Windows Explorer alebo Macintosh Finder.
Kopírovanie súboru trvá dlho.
 Ak je súbor veľký, dokončenie kopírovania môže trvať dlho. Počkajte, kým sa
kopírovanie nedokončí.
Počítač nerozpoznal záznamník IC. Priečinok alebo súbor sa nedá preniesť z
počítača.
 Odpojte záznamník IC od počítača a znova ho pripojte.
 Nepoužívajte USB rozbočovač ani predlžovací USB kábel iný než dodaný pomocný
pripojovací kábel USB. Záznamník IC pripojte priamo k počítaču alebo použite
dodaný pomocný pripojovací kábel USB.
 Funkčnosť nie je zaručená, ak používate počítač, ktorý nevyhovuje systémovým
požiadavkám uvedeným na strane 115.
 V závislosti od polohy USB portu nemusí byť záznamník IC rozpoznaný. V takom
prípade skúste použiť iný port.
Súbor prenesený z počítača na nedá prehrávať.
 Záznamník IC rozpoznáva až 8 úrovní priečinkov prenesených do záznamníka IC.
 Formát súboru sa môže líšiť od formátov, ktoré sa môžu prehrávať prostredníctvom
záznamníka IC (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Pozrite
si kompatibilné formáty súborov ( str. 117)
Počítač sa nespustí.
 Ak reštartujete počítač, keď je k nemu pripojený záznamník IC, počítač môže
zamrznúť alebo sa nemusí správne spustiť.
 Odpojte záznamník IC od počítača a reštartujte počítač znova.
Register
Zmenené nastavenia sa neprejavia v ponuke.
 Ak vyberiete batériu ihneď po zmene nastavenia ponuky, alebo ak sa nastavenie
ponuky zmení pomocou funkcie „IC Recorder Setting“ softvéru Sound Organizer
pri vloženej vybitej batérii, nastavenie ponuky nemusí fungovať.
Obsah
Počítače
128
Riešenie problémov
Zvuk sa prehráva z reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadlá.
 Možnosť „Audio Output“ v ponuke je nastavená na „Speaker“, keď počúvate rádio
(len pre modely ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnosť „Audio Output“ na „Headphones“ ( str. 77).
Pri počúvaní rádia je zvuk tichý alebo nekvalitný.  Zariadenie premiestnite ďalej od televízora.
Obraz televízora je nestabilný.
 Ak počúvate rádio v pásme FM v blízkosti televízora s vnútornou anténou,
premiestnite záznamník IC ďalej od televízora.
Rozhlasové stanice v pásme FM sa nedajú prijímať alebo je počuť praskanie.  Nie sú pripojené slúchadlá (kábel slúchadiel funguje ako anténa pre pásmo FM)
 Pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) a natiahnite kábel slúchadiel.
 Funkcia „DX/LOCAL“ je nastavená na „LOCAL“.
 Nastavte ju na „DX“ ( str. 75).
Stanica v pásme FM sa nedá uložiť do predvoľby.  Už je nastavených 30 predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM.
 Vymažte neželané predvoľby staníc ( str. 74).
 Funkcia „Scan Sensitivity“ je nastavená na „Low (SCAN L)“.
 Nastavte ju na „High (SCAN H)“ ( str. 76).
Register
Z reproduktora nepočuť žiadny zvuk.
 Možnosť „Audio Output“ v ponuke je nastavená na „Headphones“, keď počúvate
rádio (len pre modely ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnosť „Audio Output“ na „Speaker“ ( str. 77).
Obsah
Rádio FM (len pre modely ICD-UX522F/UX523F)
129
Riešenie problémov
Informácie nájdete aj v súboroch Pomocníka softvéru Sound Organizer.
Záznamník IC sa nedá správne pripojiť.
 Skontrolujte, či bol softvér úspešne nainštalovaný. Nasledovným spôsobom
skontrolujte aj pripojenie:
– Ak používate externý USB rozbočovač, pripojte záznamník IC priamo k
počítaču alebo použite dodaný pomocný pripojovací kábel USB.
–
Odpojte a potom znovu pripojte IC záznamník.
–
Pripojte IC záznamník k inému USB portu.
môže byť v pohotovostnom režime alebo v režime hibernácie.
Počítač

 Ak je k počítaču pripojený záznamník IC, nenechajte počítač prejsť do
pohotovostného režimu ani režimu hibernácie.
si záložnú kópiu všetkých údajov uložených v zabudovanej pamäti alebo na
Uložte

pamäťovej karte a potom naformátujte zabudovanú pamäť alebo pamäťovú kartu
pomocou funkcie formátovania v ponuke ( str. 92).
Zvuk sa v počítači prehráva potichu alebo sa neprehráva vôbec.
 Nie je nainštalovaná zvuková karta.
 Počítač nemá vstavané reproduktory alebo k nemu nie sú pripojené žiadne
reproduktory.
zvuku je úplne stiahnutá.
Hlasitosť

vyššiu
hlasitosť na počítači. (Ďalšie informácie nájdete v návode k
Nastavte

počítaču.)
 Hlasitosť súborov WAV sa dá zmeniť a uložiť pomocou funkcie „Increase Volume“ v
programe Microsoft Sound Recorder.
Uložené súbory sa nedajú prehrať ani upraviť.
 Nemôžete prehrávať súbory, ktorých formát softvér Sound Organizer nepodporuje.
V závislosti od formátu súboru môžu byť k dispozícii len niektoré editačné funkcie
softvéru. Informácie nájdete v súboroch Pomocníka softvéru Sound Organizer.
Pokračovanie 
Register
Softvér Sound Organizer sa nedá nainštalovať.
 Nedostatok voľného miesta na disku alebo v pamäti počítača.
 Skontrolujte voľné miesto na pevnom disku a v pamäti.
 Pokúšate sa nainštalovať tento softvér do operačného systému, ktorý softvér Sound
Organizer nepodporuje.
 Nainštalujte softvér do podporovaného operačného systému ( str. 107).
 V systéme Windows XP ste prihlásení prostredníctvom používateľského mena
patriaceho ku kontu s obmedzenými oprávneniami. Alebo ste v systéme Windows
Vista alebo Windows 7 prihlásení prostredníctvom hosťovského konta.
 Prihláste sa prostredníctvom počítačového konta s oprávneniami správcu.
Obsah
Softvér Sound Organizer
130
Riešenie problémov
Počas ukladania, pridávania alebo odstraňovania súborov nefunguje displej.
 Kopírovanie alebo vymazávanie dlhých súborov trvá dlhšie.
 Počkajte, kým sa kopírovanie nedokončí. Po dokončení operácií displej funguje
normálne.
Softvér Sound Organizer po spustení „zamrzne“.
 Neodpájajte konektor záznamníka IC, kým prebieha komunikácia medzi počítačom
a záznamníkom IC. V opačnom prípade môžete spôsobiť nestabilitu počítača,
prípadne sa môžu poškodiť údaje v záznamníku IC.
sa vyskytnúť konflikt medzi softvérom a iným ovládačom alebo aplikáciou.
Môže

Register
Ak je v zariadení veľa súborov, činnosť je pomalá.
 S rastúcim počtom súborov sa činnosť spomaľuje bez ohľadu na celkový čas
všetkých nahrávok.
Obsah
Počítadlo alebo posúvač sa pohybuje nesprávne alebo je počuť rušivé zvuky.
 Toto sa stáva pri prehrávaní rozdelených súborov.
 Najprv súbor uložte do počítača* a potom ho skopírujte do záznamníka IC.
(*Súbor uložte vo formáte, ktorý je podporovaný záznamníkom IC.)
131
Riešenie problémov
Ak sa na displeji objaví hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Príčina/Nápravné opatrenie
HOLD
Slide HOLD Switch to
Activate.
 Všetky operácie tlačidiel sú zablokované, pretože
záznamník IC je v stave HOLD, aby sa zabránilo neželaným
operáciám. Posuňte prepínač HOLD•POWER do stredu na
odblokovanie stavu HOLD záznamníka IC ( str. 16).
Low Battery Level
 Nie je možné naformátovať pamäť ani vymazať všetky
súbory v priečinku z dôvodu nedostatočnej kapacity
batérie. Nabite nabíjateľnú batériu ( str. 18) alebo
vymeňte starú nabíjateľnú batériu za novú. Prípadne
vymeňte starú alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA) za
novú.
Low Battery
 Batéria je vybitá. Nabite nabíjateľnú batériu ( str. 18)
alebo vymeňte starú nabíjateľnú batériu za novú. Prípadne
vymeňte starú alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA) za
novú.
Memory Card Error
 Pri vkladaní pamäťovej karty do slotu na pamäťovú kartu sa
vyskytla chyba. Vyberte ju a skúste ju vložiť znova. Ak toto
hlásenie nezmizne, použite novú pamäťovú kartu.
Memory Card Not
Supported
 Je vložená pamäťová karta, ktorú záznamník IC
nepodporuje. Pozrite si časť „Informácie o kompatibilných
pamäťových kartách“ ( str. 21).
Read Only Memory Card  Je vložená pamäťová karta určená len na čítanie. Pamäťová
karta určená len na čítanie sa nedá používať so
záznamníkom IC.
Memory Full
 Zostávajúca kapacita pamäte záznamníka IC je
nedostatočná. Pred nahrávaním vymažte niekoľko súborov.
File Full
 Ak maximálny počet súborov vo vybranom priečinku alebo
celkový počet súborov uložených v záznamníku IC
prekračuje maximum, nie je možné nahrať nový súbor.
Pred nahrávaním vymažte niekoľko súborov.
Settings are Full
 Ak už je v pamäti záznamníka IC uložených 30 predvolieb
rozhlasových staníc v pásme FM, nie je možné uložiť ďalšiu
predvoľbu (len pre modely ICD-UX522F/UX523F).
Keď
premenujete priečinok, existuje už 10 priečinkov s

rovnakým názvom priečinka ako priečinok, ktorý ste
vybrali. Vyberte iný názov priečinka zo šablón.
Track Marks are Full
 Pre jeden súbor môže byť nastavených maximálne
98 značiek stopy. Zrušte neželané značky stopy ( str. 62).
File Damaged
 Súbory sa nedajú prehrávať alebo upravovať, pretože údaje
vo vybratom súbore sú poškodené.
Pokračovanie 
Register
Hlásenie
Obsah
Zoznam hlásení
132
Riešenie problémov
Format Error
 Záznamník IC sa nedá zapnúť pomocou počítača, pretože
neobsahuje kópiu ovládacieho súboru požadovaného na
prevádzku. Naformátujte záznamník IC pomocou funkcie
formátovania v ponuke ( str. 92). Záznamník IC
neformátujte pomocou počítača.
Process Error
 Záznamník IC nemohol získať prístup k pamäti. Vyberte
batériu a potom ju znova vložte.
 Uložte záložnú kópiu svojich údajov a naformátujte
záznamník IC pomocou ponuky ( str. 92).
Stop and Reinsert
Memory Card
 Pamäťová karta bola vložená počas nahrávania alebo
prehrávania. Vyberte pamäťovú kartu a vložte ju, keď je
záznamník IC v režime zastavenia.
Set Date&Time
 Nastavte hodiny. V opačnom prípade nebude možné
nastaviť budík.
No File
 Vybraný priečinok neobsahuje žiadne súbory. Z tohto
dôvodu nie je možné presunúť súbor ani nastaviť budík.
No Track Marks
 Súbor neobsahuje žiadne značky stopy. Toto hlásenie sa
zobrazí pri pokuse o vymazanie jednej alebo všetkých
značiek stopy alebo pri pokuse o rozdelenie súboru na
všetkých pozíciách značiek stopy.
No Memory Card
 V slote na pamäťovú kartu nie je vložená pamäťová karta.
Toto hlásenie sa zobrazuje pri pokuse o nastavenie položiek
„Select Memory“ alebo „File copy“ v ponukách.
File Protected
 Vybraný súbor je chránený alebo je určený „Len na čítanie“.
Nedá sa vymazať. Zrušte ochranu na záznamníku IC alebo
zrušte stav „Len na čítanie“ v počítači, aby bolo možné
upraviť súbor pomocou záznamníka IC.
Already Set
 Nastavili ste budík na prehratie súboru v dátume a čase, na
ktorý už bol nastavený iný súbor. Zmeňte nastavenie
budíka.
Past Date/Time
 Budík ste nastavili na čas, ktorý už uplynul. Skontrolujte a
nastavte vhodný dátum a čas ( str. 54).
Unknown Data
 Tieto údaje nie sú vo formáte súboru, ktorý záznamník IC
podporuje. Záznamník IC podporuje formáty LPCM
(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
Podrobnosti nájdete v časti „Dizajn a technické parametre“
( str. 117).
 Súbory chránené autorskými právami sa nedajú prehrávať.
Pokračovanie 
Register
Príčina/Nápravné opatrenie
Obsah
Hlásenie
133
Riešenie problémov
Invalid Operation
 Nie je možné rozdeliť súbor ani nastaviť značku stopy v
prípade súborov v priečinku v oblasti určenej len na
prehrávanie (karta a karta ).
Ak
pamäťová karta obsahuje chybný blok, nedá sa na ňu

zapisovať. Pripravte si novú pamäťovú kartu a vymeňte
aktuálnu kartu.
Bol
dosiahnutý maximálny počet znakov v názve súboru.

Súbor sa nedá rozdeliť. Skráťte názov súboru.
 Funkcia „Divide All Track Marks“ sa nedá použiť, pretože
značka stopy sa nachádza do 0,5 sekundy od pozície rozdelenia.
Funkcia
„Divide All Track Marks“ sa nedá použiť, pretože

značka stopy sa nachádza do 0,5 sekundy od začiatku alebo
konca súboru.
Súbor
je kratší ako 1 sekunda. Takýto krátky súbor sa nedá

rozdeliť.
 Funkcia „Divide Current Position“ sa nedá použiť na
pozícii do 0,5 sekundy od začiatku alebo konca súboru.
New File
 Dosiahla sa maximálna veľkosť nahrávaného súboru (2 GB pre
súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Súbor sa automaticky
rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.
Invalid when Noise Cut is  Keď je prepínač NOISE CUT nastavený na „ON“, funkcia
ON
efektu nefunguje. Nastavte prepínač NOISE CUT do
polohy „OFF“ ( str. 45).
Change Folder
 Ak sa v priečinku alebo nenachádzajú žiadne súbory,
v okne displeja sa nezobrazujú žiadne priečinky. Zobrazuje
sa len priečinok, v ktorom sa nachádza aspoň jeden súbor.
Cannot Divide - Exceeds  Ak sa vo vybranom priečinku už nachádza 199 súborov
Max 199 Files in Folder
alebo celkový počet súborov uložených v záznamníku IC
prekračuje maximum, súbor sa nedá rozdeliť. Pred
rozdelením súboru vymažte niekoľko súborov.
Same File Name Exists
 V priečinku už existuje súbor s rovnakým názvom, takže
súbor sa nedá vytvoriť alebo premenovať.
Erased Track Marks too
 Ak je značka stopy nastavená do 0,5 sekundy od pozície
near Divide Point
rozdelenia, automaticky sa vymaže.
No operation with
 Nemožno nastaviť budík so súborom uloženým na
Memory Card
pamäťovej karte. Prepnite pamäťové médium záznamníka
IC na možnosť „Built-In Memory“ ( str. 29, 30).
AVLS*
 Hlasitosť prehrávania je vyššia ako úroveň určená funkciou
AVLS. Nastavte hlasitosť na strednú úroveň.
System Error
 Vyskytla sa systémová chyba iná, ako sú chyby uvedené
vyššie. Vyberte batériu a potom ju znova vložte.
*: len pre európske modely
Register
Príčina/Nápravné opatrenie
Obsah
Hlásenie
134
Riešenie problémov
Záznamník IC má určité systémové obmedzenia. Problémy uvedené nižšie sa
nepovažujú za poruchu záznamníka IC.
Príčina/Nápravné opatrenie
Nie je možné zobraziť
alebo prehrávať hudobné
súbory v poradí.
 Ak ste hudobné súbory preniesli pomocou počítača, z
dôvodu systémových obmedzení sa tieto súbory nemusia
preniesť v poradí prenosu. Ak prenesiete hudobné súbory z
počítača do záznamníka IC po jednom, môžete ich zobraziť
a prehrávať v poradí, v akom boli prenesené.
Súbor sa automaticky
rozdelí.
 Dosiahla sa maximálna veľkosť nahrávaného súboru (2 GB
pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Preto sa
automaticky rozdelí.
Nie je možné zadávať
malé písmená.
 V závislosti od kombinácie znakov použitých na názov
priečinka vytvoreného v počítači sa tieto znaky môžu
zobrazovať iba ako veľké písmená.
V názve priečinka,
skladby, interpreta alebo
súboru sa zobrazujú
znaky „“.
Ak nastavíte opakované
prehrávanie A-B,
nastavené pozície sa
mierne posunú.
Zostávajúci čas
nahrávania bude po
rozdelení súboru kratší.
 Bol použitý znak, ktorý sa nedá zobraziť na záznamníku IC.
Pomocou počítača ho nahraďte znakom, ktorý sa dá
zobraziť na záznamníku IC.
 V závislosti od súborov sa nastavené pozície môžu posunúť.
 Pri rozdelení súboru sa vyžaduje určité množstvo voľného
miesta na oblasť správy súborov, preto je zostávajúci čas
nahrávania kratší.
Register
Príznak
Obsah
Systémové obmedzenia
135
Riešenie problémov
 Nuance, logo Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking a RealSpeak sú
ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nuance
Communications Inc. a/alebo jej sesterských spoločností v USA a/alebo iných
krajinách.
 Na patenty prihlásené v USA a ďalších krajinách sa vzťahuje licencia od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné
známky a registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly „™“ a
„®“ sa v tejto príručke neuvádzajú v každom prípade.
Funkcia „Sound Organizer“ používa nižšie uvedené softvérové moduly:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Register
 Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú registrované
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných
krajinách.
 Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
registrované v USA a iných krajinách.
 Pentium je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
 Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a súvisiace patenty sa
vzťahujú licencie od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
 Logá microSD a microSDHC sú ochrannými známkami spoločnosti SD-3C,
LLC.
Obsah
Ochranné známky
136
Riešenie problémov
Kopírovanie súborov do
počítača........................................ 101
Kopírovanie súboru do inej
pamäte................................60, 79, 87
B
Bezpečnostné opatrenia................. 113
Budík............................................ 79, 86
N
Nabíjanie batérie.......................18, 111
Nabíjateľná batéria............18, 111, 120
Nahrávanie........................................ 31
Nahrávanie pomocou externého
mikrofónu...................................... 39
Nahrávanie pomocou iného
zariadenia....................................... 56
Nahrávanie z iného zariadenia....... 40
Nahrávanie z telefónu...................... 39
Nastavenie hlasitosti................... 32, 42
Nastavenie hodín..................23, 80, 90
Nastavenie jazyka.................26, 80, 90
C
Calendar................................52, 80, 88
Čas nahrávania............................... 119
Čas prehrávania.............................. 119
E
Effect......................................47, 79, 84
Externý mikrofón............................. 39
F
Funkcia DPC (Digitálne ovládanie
výšky tónu).................................... 46
H
HOLD................................................ 16
I
Index súčastí a ovládačov
Okno displeja.......................................10
Predná strana......................................... 8
Zadná strana........................................... 9
Indikátor batérie.......................18, 111
J
Jednoduché vyhľadávanie....51, 79, 85
K
Karta microSD.................................. 97
Kopírovanie hudobných súborov
do záznamníka IC....................... 102
M
Monitorovanie nahrávania.............. 32
O
Ochrana súboru....................68, 79, 87
Okno displeja.................................... 10
Opakovanie A-B............................... 50
P
Pamäťová karta............ 20, 29, 30, 114
Pamäť USB....................................... 104
Ponuka
Audio Output.................................80, 94
Auto Power Off..............................80, 91
Auto Preset.....................................80, 93
AVLS................................................79, 86
Backlight.........................................80, 89
Beep.................................................80, 90
Budík...............................................79, 86
Calendar..........................................80, 88
Change File Name.........................79, 87
Change Folder Name....................79, 87
Date&Time............................80, 90
Displej.............................................80, 88
Divide All Track Marks.................79, 88
Divide Current Position................79, 87
DX/LOCAL....................................80, 93
Easy Search.....................................79, 85
Register
A
Alarm................................................. 54
Alkalická batéria............................. 120
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) (systém
automatického
obmedzovania hlasitosti)....... 79, 86
Obsah
Register
137
Riešenie problémov
R
Rádio FM
Automatické nastavenie
predvolieb rozhlasových
staníc v pásme FM...............72, 80, 93
Nahrávanie vysielania rádia FM........71
Počúvanie rádia FM......... 69, 70, 80, 93
Prepnutie citlivosti
prijímača...............................75, 80, 93
Prepnutie citlivosti
vyhľadávania.........................76, 80, 94
Prepnutie výstupu rádia
FM..........................................77, 80, 94
Režimy prehrávania................... 49, 85
Riešenie problémov........................ 121
Rozdelenie súboru na
aktuálnej pozícii................64, 79, 87
Rozdelenie súboru na
všetkých pozíciách
značiek stopy.....................65, 79, 88
Rušivé zvuky.................................... 113
Rýchlosť prehrávania........................ 46
S
Sieťový adaptér USB....................... 111
Sound Organizer............................ 105
Sprievodca úrovňou nahrávania..... 32
Súbory AAC-LC............................. 117
Súbory LPCM................................. 117
Súbory MP3.................................... 117
Súbory typu podcast...................... 105
Súbory WMA.................................. 117
Synchronizované
nahrávanie.........................40, 79, 83
Systémové obmedzenia.................. 134
Systémové požiadavky...........107, 115
T
Technické parametre...................... 115
U
Údržba............................................. 113
Úpravy súborov................................. 59
Úroveň potlačenia šumu......45, 79, 84
V
Vloženie pamäťovej karty................ 20
VOR (Voice Operated
Recording) (Nahrávanie
ovládané hlasom)..............38, 79, 83
Výber karty........................................ 28
Výber pamäte..................29, 30, 80, 89
Výber priečinka a súboru................ 27
Výber scény...........................34, 79, 81
Výber vstupu...................39, 41, 79, 83
Vymazanie......................................... 57
Vymazanie všetkých
súborov v priečinku..........58, 79, 88
Register
Potlačenie šumu................................ 45
Používanie záznamníka IC s
počítačom...................................... 95
Pozastavenie nahrávania.................. 33
Prehrávanie....................................... 42
Prepínač HOLD•POWER......... 16, 22
Presunutie súboru................59, 79, 87
Pretáčanie dopredu.......................... 51
Pretáčanie dozadu...................... 33, 51
Priečinok................................27, 66, 97
Pripojenie záznamníka IC k
počítaču.................................... 18, 96
Ručné nastavenie predvolieb
rozhlasových staníc v pásme
FM......................................................73
Obsah
Effect...............................................79, 84
Erase All..........................................79, 88
Erase All Track Marks...................79, 87
Erase Track Mark...........................79, 87
File Copy.........................................79, 87
FM Radio........................................80, 93
Format.............................................80, 92
Language.........................................80, 90
LCF (Low Cut)...............................79, 83
LED..................................................80, 89
Mic Sensitivity................................79, 82
Move File........................................79, 87
Nastavenia ponuky..............................79
Noise Cut Level..............................79, 84
Play Mode.......................................79, 85
Protect.............................................79, 87
REC Mode......................................79, 82
Scan Sensitivity..............................80, 94
Scene Edit.......................................79, 81
Scene Select....................................79, 81
Select Input.....................................79, 83
Select Memory...............................80, 89
SYNC REC......................................79, 83
System Information.......................80, 92
Time Display..................................80, 90
USB Charge....................................80, 91
VOR.................................................79, 83
Vykonanie nastavení...........................78
138
Riešenie problémov
Register
Z
Zabudovaná pamäť...............29, 30, 97
Životnosť batérie............................. 120
Zmena nastavení funkcie
Scene Select.......................36, 79, 81
Zmena názvu priečinka.......66, 79, 87
Zmena názvu súboru...........67, 79, 87
Značka stopy..................................... 61
Zobrazenie aktuálneho
dátumu a času............................... 25
Zobrazenie kariet.............................. 15
Zostávajúci čas nahrávania............. 44
Zoznam hlásení.............................. 131
Obsah
Vymazanie všetkých
značiek stopy.....................63, 79, 87
Vymazanie značky stopy......62, 79, 87
Download PDF

advertising