Sony | ICD-UX523F | Sony ICD-UX523F Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

SK
SI
VAROVANIE
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu,
napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
UPOZORNENIE
Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
IC Recorder
Stručná úvodná príručka
Ďalšie kroky
Základné operácie so záznamníkom IC
Kapacita (dostupná pre používateľa)
ICD-UX522/UX522F : 2 GB (približne. 1,80 GB = 1 932 735 283 Bajtov)
ICD-UX523/UX523F : 4 GB (približne. 3,60 GB = 3 865 470 566 Bajtov)
Časť kapacity pamäte slúži ako oblasť na spravovanie obsahu.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúceinformácie sa týkajú iba zariadenípredávaných v
krajinách, v ktorýchplatia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
4. Nahrávanie.
1. Zapnutie.
 Vložte batériu so správnou polaritou.

 Zapnite zariadenie.
Posuňte a podržte prepínač HOLD•POWER do
polohy „POWER“, kým sa nezobrazí okno displeja.

Operation
indicator
 Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.


Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte prepínač
HOLD•POWER do polohy „POWER“ a podržte ho,
kým sa nezobrazí animácia „Power Off“.
 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo
REC/PAUSE. Opätovným stlačením tlačidla
REC/PAUSE sa nahrávanie obnoví.
nahrávanie.
Nahrávanie sa zastaví a indikátor prevádzky bliká
naoranžovo.

 Ak chcete ukončiť stav HOLD záznamníka IC, posuňte
prepínač HOLD•POWER do stredu.
5. Počúvanie.
Operation
indicator
2. Nastavenie dátumu a času.


4-293-031-91(1)
Nahrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti
načerveno.
 Stlačením tlačidla STOP zastavíte
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)
Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte prehrávač dlhší čas s
nastavenou vysokou úrovňou hlasitosti.
ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F
 Pred používaním záznamníka IC ukončite stav HOLD
posunutím prepínača HOLD•POWER do stredu.

© 2011 Sony Corporation Printed in China
 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte
rok (posledné dve číslice roka) a potom
stlačte tlačidlo /ENTER. Postupne
zopakujte tento postup na nastavenie
mesiaca, dňa, hodiny a minút.
 Stlačte tlačidlo /ENTER.
Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti
nazeleno.

 Upravte hlasitosť stlačením tlačidla

 Stlačením tlačidla STOP zastavíte

VOL –/+.
prehrávanie.
Keď nastavíte minúty a stlačíte tlačidlo /ENTER,
hodiny budú zobrazovať dané nastavenie.
Blahoželáme! Nastavili ste záznamník IC a zhotovili ste prvú nahrávku. Teraz prejdite na ďalší
krok. Záznamník IC obsahuje niekoľko ďalších užitočných funkcií a informácií, vďaka ktorým ho
budete môcť využívať naplno.
Výber pamäte, karty, priečinka alebo súboru
Môžete vybrať kartu a priečinok, do
ktorého sa súbor bude nahrávať. Taktiež
môžete vybrať súbor na prehrávanie alebo
vymazanie vo vybratom priečinku.
 Vyberte kartu.
1. Ak chcete zobrazi okienko výberu
priečinka, stlačte tlačidlo FOLDER.
2. Stlačte tlačidlo  a stlačením
tlačidla  alebo  vyberte kartu a
potom stlačte /ENTER.
(Hlas): Oblasť určená na nahrávanie,
ktorá sa používa na správu súborov
nahratých záznamníkom IC.
(Hudba): Oblasť určená len na
prehrávanie, ktorá sa používa na správu
súborov s hudbou prenesených z počítača.
(Podcast): Oblasť určená len na
prehrávanie, ktorá sa používa na správu
súborov podcast prenesených z počítača.
Toto je stručná úvodná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných
operáciách so záznamníkom IC.
Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojím novým záznamníkom IC
budete spokojní.
Kontrola obsahu balenia.
 Záznamník IC (1)
 Stereoslúchadlá (1)
 Pomocný pripojovací USB kábel (1)
 Nabíjateľná batéria NH-AAA (veľkosť AAA) (1)
 Puzdro na batériu (1)
 Puzdro na prenášanie (1)
 Aplikačný softvér, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
 Návod na používanie (uložený
v zabudovanej-pamäti)

 Stlačte , stlačením tlačidla  alebo

 vyberte a potom stlačte /ENTER.

  Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
položku „Language“ a potom stlačte

/ENTER.
 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
jazyk, ktorý chcete používať v okne
displeja a potom stlačte /ENTER.
Voliteľné príslušenstvo
 Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3
 Nabíjateľná batéria NH-AAA-B2KN
 Sieťový USB adaptér AC-U50AG
 Nabíjačka batérie BCG-34HSN
 Kompaktná nabíjačka & 2-pc AAA
viacúčelové prémiové batérie
BCG-34HS2KAN
(Karta sa zobrazí len na modeloch
ICD-UX522F/UX523F.)
Môžete vybrať nasledujúce jazyky:
Deutsch (nemčina), English (angličtina), Español
(španielčina), Français (francúzština), Italiano
(taliančina), Русский (ruština)
 Stlačte tlačidlo STOP.



Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte
priečinok a potom stlačte tlačidlo
/ENTER.
Na zobrazenie súborov vo zvolenom
priečinku stlačte .
T-MARK
DPC (SPEED
CTRL)
NOISE CUT
Pridanie značky stopy na nastavenie
počiatočného bodu pri nahrávaní alebo
prehrávaní súboru.
T-MARK
DPC (SPEED CTRL)
MENU
 Vyberte súbor.
 Vyberte položku „Execute“ pomocou
tlačidla  alebo  a potom stlačte
tlačidlo /ENTER.
Počas vymazávania sa na displeji zobrazuje nápis
„Erasing…“.
Úprava rýchlosti prehrávania.
MENU
Nastavenie rôznych položiek ponuky, napr.
REC Mode, Mic Sensitivity atď.
Keď sa zobrazí okno pre výber súboru,
stlačením tlačidiel  alebo  vyberte
požadovaný súbor a potom stlačte
/ENTER.
Keď sa zobrazí okno režimu zastavenia,
môžete prepínať súbory stlačením
tlačidiel  a .
FM radio*
Umožňuje naladenie a nahrávanie
rozhlasových staníc v pásme FM pomocou
ponuky. Stanice si môžete uložiť do
predvolieb pre jednoduché naladenie alebo
zmeniť nastavenia príjmu.
Sound Organizer (počítačový
aplikačný softvér**)
Pomocou softvéru Sound Organizer môžete
v počítači vykonávať rozličné operácie.
Môžete importovať súbory nahraté pomocou
záznamníka IC do programu Sound Organizer
a upravovať ich. Môžete importovať hudobné
súbory z hudobného disku CD alebo súbory
podcast do záznamníka IC. Môžete tiež
napaľovať požadované hudobné súbory na
disky CD.
 Pomocou myši presuňte
súbory návodu na používanie
z priečinka „Instructions“ na
lokálny disk v počítači.
 Stlačte tlačidlo ERASE.
Zobrazí sa otázka „Erase?“ a súbor, ktorý chcete
vymazať, sa prehrá, aby bolo možné vymazanie
potvrdiť.
Môžete vybrať položky ponuky na
nahrávanie podľa najvhodnejších nastavení
vhodných pre rôzne scény nahrávania.
Obmedzenie okolitého hluku na prehrávanie
čistejšieho zvuku.
V počítači Macintosh: Kliknite na
priečinok [IC RECORDER] na pracovnej
ploche a potom na priečinok
[Instructions].
 Vymazaný súbor sa nedá obnoviť.
 Stlačte tlačidlo MENU.
 Vyberte priečinok.
Scene selection
NOISE CUT
(Zabudovaná pamäť) alebo
(Pamäťová karta): Pamäť, ktorá sa má použiť.
Môžete prepínať medzi zabudovanou
pamäťou a pamäťovou kartou.
Kopírovanie návodu na používanie do
počítača
6. Vymazanie.
3. Výber jazyka ponuky.
Podrobné informácie o jednotlivých
operáciách nájdete v návode na používanie
vo formáte PDF skopírovanom do počítača.
* len pre modely ICD-UX522F/UX523F
 Stlačte tlačidlo STOP.
Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!
Pokročilé funkcie
Návod na používanie s vysvetlením všetkých
vlastností a funkcií záznamníka IC je uložený
v podobe súborov PDF v zabudovanej
pamäti záznamníka IC.
 Návod na používanie môžete tiež prevziať z
domovskej stránky podpory spoločnosti Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
 Pripojte záznamník IC k vášmu
počítaču.
 Otvorte priečinok „Instructions“
vo vašom počítači.
V počítači so systémom Windows: Kliknite
na [Tento počítač] alebo [Počítač] [IC RECORDER] - [Instructions].
Názvy súborov návodu na používanie sú
nasledujúce:
Názov zariadenia_jazyk_verzia.pdf
(e.g. ICD-UX522_UX522F_UX523_
UX523F_English_11.pdf )
 Odpojte záznamník IC od
počítača.
 Ak si chcete prečítať návod na používanie,
dvakrát kliknite na súbor PDF, ktorý si chcete
prečítať.
** len pre systém Windows
Bezpečnostné opatrenia
Napájanie
Na napájanie zariadenia používajte len
jednosmerné napätie 1,2 V alebo 1,5 V.
Používajte nabíjateľnú batériu typu NH-AAA
alebo alkalickú batériu typu LR03 (veľkosť
AAA).
Bezpečnosť
Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného prostriedku.
Manipulácia
 Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov
tepla, ani ho nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernému
množstvu prachu alebo mechanickým
nárazom.
 V prípade, že sa do zariadenia dostane
pevný predmet alebo tekutina, vyberte
batériu a pred ďalším použitím nechajte
zariadenie skontrolovať odborníkovi.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so zariadením, obráťte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
SI
SK
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr.
neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno.
POZOR
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.
IC Recorder
Kratka navodila
Kako naprej
Preizkusite svoj novi digitalni diktafon
Pomnilniška zmogljivost (na voljo za uporabnika)
ICD-UX522/UX522F: 2 GB (pribl. 1,80 GB = 1.932.735.283 bajtov)
ICD-UX523/UX523F: 4 GB (pribl. 3,60 GB = 3.865.470.566 bajtov)
Del pomnilniške zmogljivosti se uporablja kot območje za upravljanje.
1. Vklopite.
 Vstavite baterijo s pravilno polarnostjo.

Indikator
delovanja
 Vklopite.
Pomaknite in zadržite stikalo HOLD•POWER v smeri
»POWER«, dokler se ne prikaže zaslon.



Za izklop pomaknite in zadržite stikalo HOLD•POWER
v smeri »POWER«, dokler se ne prikaže animacija
»Power Off«.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah,
ki upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo,
da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Da ne pride do poškodb sluha, glasbe ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
4. Posnemite.




Spoznajte novi Sonyjev digitalni diktafon!
5. Poslušajte.
Izbirni dodatki
 Mikrofon s kondenzatorjem Electret
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3
 Baterija za ponovno polnjenje
NH-AAA-B2KN
 Napajalnik USB AC-U50AG
 Pritisnite  ali , da nastavite leto
(zadnji dve števki leta), in nato pritisnite
/ENTER. Ta postopek ponovite, da po
vrsti nastavite mesec, dan, uro in minuto.
Predvajanje se začne in indikator delovanja zasveti
zeleno.

 Glasnost prilagodite tako, da pritiskate

 Za zaustavitev predvajanja pritisnite

Ko nastavite minuto in pritisnete /ENTER, so pri
uri vidne upoštevane nastavitve.
 Pritisnite /ENTER.
VOL –/+.
STOP.
Izbira pomnilnika/zavihka/mape/datoteke
Izberete lahko zavihek in mapo, kamor
boste posneli datoteko. V izbrani mapi lahko
določite tudi datoteko za predvajanje ali
brisanje.
 Izberite zavihek.
1. Pritisnite FOLDER za prikaz okna za
izbiro mape.
2. Pritisnite  in  ali , da izberete
zavihek, in nato pritisnite /ENTER.
(Govor): Območje za snemanje, ki se
uporablja za upravljanje z datotekami,
posnetimi z digitalnim diktafonom.
(Glasba): Območje za predvajanje, ki
se uporablja za upravljanje glasbenih
datotek, prenesenih iz računalnika.
(Poddaje): Območje za predvajanje,
ki se uporablja za upravljanje datotek
poddaj, prenesenimi iz računalnika.

 Pritisnite ,  ali , da izberete ,

nato pritisnite /ENTER.

  Pritisnite  ali , da izberete
»Language«, nato pa pritisnite

/ENTER.
 Polnilnik za baterijo BCG-34HSN
 Kompaktni polnilnik & 2-pc AAA,
večnamenske baterije premium
BCG-34HS2KAN
 Pritisnite  ali , da izberete želeni jezik
zaslona, nato pa pritisnite /ENTER.
(Zavihek se prikaže samo na
ICD-UX522F/UX523F.)
Izberete lahko naslednje jezike:
Deutsch (nemščina), English (angleščina), Español
(španščina), Français (francoščina), Italiano
(italijanščina), Русский (ruščina).
 Pritisnite STOP.



 Pritisnite ERASE.
Prikaže se »Erase?« in datoteka, ki jo želite izbrisati,
se začne predvajati za potrditev.
T-MARK
DPC (SPEED
CTRL)
NOISE CUT
Pritisnite  ali , da izberete mapo, in
nato pritisnite /ENTER.
Datoteke iz izbrane mape se prikažejo, če
pritisnete .
T-MARK
MENU
 Izberite datoteko.
Ko se odpre okno za izbiro datoteke,
pritisnite  ali , da izberete želeno
datoteko, in pritisnite /ENTER.
Ko se prikaže okno načina zaustavitve,
datoteki zamenjate tako, da pritisnete
 in .
 S pomočjo  ali  izberite »Execute«,
nato pa pritisnite /ENTER.
Med brisanjem datoteke se prikaže »Erasing…«.
 Navodila za uporabo lahko prenesete tudi z
domače strani podpore Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
 Če želite prebrati navodila za uporabo,
dvokliknite želeno datoteko PDF.
 Povežite digitalni diktafon
z računalnikom.
 Odprite mapo »Instructions«
v računalniku.
Za Windows: Kliknite [Moj računalnik] ali
[Računalnik] – [IC RECORDER] –
[Instructions].
Za Macintosh: Kliknite [IC RECORDER] na
namizju – [Instructions].
Doda zaznamek za določanje začetne točke
med snemanjem ali predvajanjem datoteke.
DPC (SPEED CTRL)
Prilagodi hitrost predvajanja.
MENU
Prilagodi razne elemente menija, npr. REC
Mode, Mic Sensitivity itd.
Radio FM*
Omogoča iskanje in snemanje radijske
postaje FM s pomočjo menija. Nastavite
lahko postaje za preprosto iskanje ali
spremenite nastavitve radijskega sprejema.
* Samo za ICD-UX522F/UX523F
Sound Organizer (računalniška
programska oprema**)
Z opremo Sound Organizer lahko v
računalniku izvajate razne postopke. V
program Sound Organizer lahko uvozite
datoteke, ki ste jih posneli z digitalnim
diktafonom, da jih uredite. Uvozite lahko
glasbene datoteke z glasbenega CD-ja
ali datoteke poddaj za prenos v digitalni
diktafon. Prav tako lahko posnamete CD-je z
glasbo, ki vam je všeč.
Imena datotek navodil za uporabo so
naslednja:
Ime izdelka_ime jezika_različica.pdf (npr.
ICD-UX522_UX522F_UX523_UX523F_
English_11.pdf )
 Prekinite povezavo digitalnega
Izberete lahko elemente menija za snemanje
z najbolj primernimi nastavitvami glede na
razne scene snemanja.
Zmanjša hrup iz okolice, da je zvok
predvajanja bolj čist.
 Izberite mapo.
Navodila za uporabo, v katerih so opisane
vse značilnosti in funkcije digitalnega
diktafona, so shranjena v obliki datotek PDF v
vgrajenem pomnilniku digitalnega diktafona.
Izbira scen
NOISE CUT
(Vgrajeni pomnilnik) ali
(Pomnilniška kartica): Pomnilnik, ki
je v uporabi. Preklapljate lahko med
vgrajenim pomnilnikom in pomnilniško
kartico.
navodil za uporabo iz mape
»Instructions« na lokalni disk v
računalniku.
 Ko posnetek izbrišete, ga ne morete več obnoviti.
 Pritisnite MENU.
Več informacij o vsakem postopku poiščite
v navodilih za uporabo PDF, kopiranih v
računalnik.
 Povlecite in spustite datoteke
6. Izbrišite.
3. Izberite jezik menija.
Naprednejše funkcije
Kopiranje navodil za uporabo v računalnik
 Pritisnite STOP.
To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega
diktafona.
Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim Sonyjevim
digitalnim diktafonom.
 Prenosna torbica (1)
 Programska oprema, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
 Navodila za uporabo (shranjena v
vgrajenem- pomnilniku)
 Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete
REC/PAUSE. Za nadaljevanje snemanja ponovno
pritisnite REC/PAUSE.
STOP.
2. Nastavite datum in čas.
 Digitalni diktafon (1)
 Stereo slušalke (1)
 Kabel za povezavo USB (1)
 Baterija za ponovno polnjenje NH-AAA
(velikost AAA) (1)
 Etui za baterijo (1)
Snemanje se začne in indikator delovanja zasveti
rdeče.
Snemanje se zaustavi in indikator delovanja zasveti
oranžno.
Indikator
delovanja
Preverite priloženo vsebino.
 Pritisnite REC/PAUSE.
 Za zaustavitev snemanja pritisnite
Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)
 Za preklop digitalnega diktafona iz stanja HOLD pomaknite
stikalo HOLD•POWER proti sredini.
ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F
 Preden začnete uporabljati digitalni diktafon, pomaknite
stikalo HOLD•POWER proti sredini, da preklopite iz stanja
HOLD.
Čestitke! Nastavili ste digitalni diktafon in uživali v svojem prvem posnetku. Lotimo se
naslednjega koraka. Na voljo imate več uporabnih funkcij in informacij, ki jih lahko uporabite, če
želite v celoti izkoristiti digitalni diktafon.
** Samo za Windows
Opozorila
diktafona z računalnikom.
Napetost
Napravo uporabljajte le pri enosmerni
napetosti 1,2 V ali 1,5 V.
Uporabljajte baterijo za ponovno polnjenje
NH-AAA ali alkalno baterijo LR03 (velikost
AAA).
Varnost
Naprave ne uporabljajte med vožnjo,
kolesarjenjem ali upravljanjem katerega koli
drugega motoriziranega vozila.
Ravnanje z napravo
 Naprave ne puščajte v bližini virov toplote,
na neposredni sončni svetlobi ali v
zaprašenih prostorih in je ne izpostavljajte
mehanskim sunkom.
 Če v napravo zaidejo trdni delci ali tekočina,
odstranite baterijo in odnesite napravo
na pregled k usposobljenemu serviserju,
preden jo znova uporabite.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi z napravo, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Download PDF