Sony | ICD-BX132 | Sony ICD-BX132 Monofónny digitálny hlasový záznamník Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

IC Recorder
Īsā darba sākšanas pamācība
LV
LT
SK
SI
Izmēģiniet savu jauno integrālshēmas (IC) diktofonu

1. Ieslēgšana.
 
baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.
Lai izslēgtu diktofonu, pabīdiet slēdzi HOLD•POWER ON/OFF
virzienā “POWER ON/OFF” un turiet to, līdz parādās uzraksts “OFF”.
ICD-BX132

Nejaušu darbību novēršana (HOLD)
4-527-112-61(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China
2. Datuma un laika iestatīšana.

Esiet sveicināts, jaunā Sony IC diktofona lietotāj!
Šī ir īsā darba sākšanas pamācība, kurā sniegti norādījumi par IC diktofona pamatdarbībām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet to. Mēs ceram, ka jums patiks šis jaunais Sony IC diktofons!
ˎˎLR03 (AAA izmēra) sārmu baterijas (2)

Nospiediet  vai , lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu, un
pēc tam nospiediet PLAY/ENTER.
Nospiediet (pārtraukt), lai izietu no izvēlnes režīma.
Papildu funkcijas
Palīdzības rokasgrāmatu var skatīt arī Sony IC diktofona klientu atbalsta mājaslapā:
http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/
Informācija par papildu funkcijām ierakstīšanai, atskaņošanai un rediģēšanai ir iekļauta palīdzības
rokasgrāmatā.
ˎˎN-CUT (Trokšņu slāpēšana)
ˎˎMODE (Ierakstīšanas režīms)
ˎˎEASY-S (Vienkāršā meklēšana)
ˎˎSENS (Mikrofona jutīgums)
ˎˎCONT (Nepārtraukta atskaņošana)
ˎˎLCF (Zemo frekvenču filtrs)
ˎˎLOCK (Faila aizsardzība)
ˎˎVOR (Ierakstīšana ar balss vadību)
ˎˎALARM
ˎˎREC-OP (Ieraksta pievienošana)
ˎˎDIVIDE (Faila dalīšana)
ˎˎDPC (Digitālā skaņas augstuma vadība)
Piesardzības pasākumi
Nospiediet  vai , lai iestatītu gadu (gada pēdējos
Par strāvas padevi
Par apiešanos ar ierīci
Darbiniet ierīci tikai pie 3,0 V vai 2,4 V līdzstrāvas.
Izmantojiet divas LR03 (AAA izmēra) sārmu baterijas
vai divas NH-AAA atkārtoti uzlādējamas baterijas.
ˎˎNeatstājiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai tiešos
saules staros, vietās, kas ir ļoti putekļainas vai kur
ierīce tiek pakļauta mehāniskiem triecieniem.
ˎˎJa ierīcē iekļūst kāds ciets objekts vai šķidrums,
izņemiet baterijas un pirms ierīces turpmākas
lietošanas lieciet to pārbaudīt kvalificētam
personālam.
divus ciparus), un pēc tam nospiediet PLAY/ENTER.
Atkārtojiet šīs darbības, lai pēc tam iestatītu mēnesi, datumu,
stundu un minūtes.
Par drošību
3. Ierakstīšana.
Detaļas un vadības ierīces
vēlaties mainīt iestatījumus, un pēc tam nospiediet PLAY/
ENTER.
Pēc bateriju ievietošanas un ierīces ieslēgšanas displejā tiek
parādīts ziņojums “SET DATE”, bet pēc tam sāk mirgot gada sadaļa.

Pārbaudiet, vai ir piegādāti visi priekšmeti.
ˎˎIC diktofons (1)
ˎˎĪsā darba sākšanas pamācība
 
Ieslēdziet diktofonu.
Pabīdiet slēdzi HOLD•POWER ON/OFF virzienā “POWER ON/OFF” un
turiet to, līdz parādās loga attēlojums.
Nospiediet MENU.
Nospiediet  vai , lai izvēlētos izvēlnes vienumu, kam

Atbīdiet un paceliet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet

Papildu piederumi
Izvēlnes izmantošana
Nospiediet REC/PAUSE.
Nelietojiet ierīci, vadot automašīnu, braucot ar
velosipēdu vai vadot citu motorizētu transportlīdzekli.
Tiek sākta ierakstīšana, un darbības indikators deg sarkanā krāsā.
Darbības
indikators
¼¼ Ierakstīšanu var apturēt, nospiežot REC/PAUSE. Vēlreiz
nospiediet REC/PAUSE, lai atsāktu ierakstīšanu.
Ja jums rodas jautājumi vai ir radušās ar ierīci
saistītas problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Novietojiet IC diktofonu tā, lai iebūvētais mikrofons būtu
vērsts pret ieraksta avotu.

Nospiediet (pārtraukt), lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Parādās uzraksts “ACCESS”, un ierakstīšana tiek pārtraukta.


*2 Kad IC diktofonā tiek formatēta iebūvētā atmiņa.
Nospiediet PLAY/ENTER.
Tiek sākta atskaņošana, un darbības indikators deg zaļā krāsā.
Regulējiet skaļuma līmeni, spiežot pogu VOL –/+.
Nospiediet (pārtraukt), lai pārtrauktu atskaņošanu.
Poga VOL (skaļums) –/+ (*)
 (austiņu) ligzda
Poga DIVIDE
Darbības indikators
Poga ERASE
Displeja logs
Poga  REC/PAUSE (ierakstīšana/pauze)
Poga FOLDER
Poga  (komentārs/ātrā pārtīšana uz priekšu)
Poga MENU
Skaļrunis
Poga  PLAY/ENTER (*)
Slēdzis HOLD•POWER ON/OFF
Poga  (pārskatīšana/ātrā attīšana)
Bateriju nodalījums
Poga  (pārtraukšana)
Vieta siksniņai (siksniņa nav iekļauta komplektācijā)
Izmēri (plat./augst./biez.) (neietver izvirzīto daļu un
vadības ierīču izmērus) (JEITA)*3
Apm. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Svars (JEITA)*3
Apm. 72 g, ieskaitot divu LR03 (AAA izmēra) sārmu
bateriju svaru
*3 Vērtības ir mērītas saskaņā ar JEITA standartu (Japānas
Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozaru apvienība)

Iebūvētais mikrofons
Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība *1*2)
2 GB (apm. 1,75 GB = 1 879 048 192 baiti)
*1 Neliels iebūvētās atmiņas apjoms tiek izmantots failu
pārvaldīšanai, tāpēc tas nav pieejams lietotāja satura
glabāšanai.
4. Klausīšanās.
Darbības
indikators
Tehniskās prasības

Lietošanas temperatūra
5 °C – 35 °C
ˎˎKompaktais lādētājs un 2 AAA atkārtoti lietojamas
augstākās klases baterijas BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Piezīme
Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi var nebūt pieejami.
Prečzīmes
ˎˎMPEG Layer-3 audiokodēšanas tehnoloģiju un patentus licencējis uzņēmums Fraunhofer IIS and Thomson.
ˎˎVisas pārējās prečzīmes un reģistrētās prečzīmes ir to īpašnieku prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes. Turklāt
“™” un “®” šajā pamācībā nav minēti katrā prečzīmē.
BRĪDINĀJUMS
Ilgstoši nepakļaujiet baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) pārmērīgam siltumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgam avotam.
UZMANĪBU
Nomainot bateriju pret nepareiza veida bateriju, pastāv sprādziena risks.
Izmetiet izlietotās baterijas atbilstoši norādījumiem.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg)
vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas
punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā
savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Klientiem: tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas tiek pārdotas valstīs, kurās tiek
piemērotas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony
Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem,
vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un
garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.
Lūdzu, piekļūstiet šai atbalsta mājas lapai, lai saņemtu atbalsta informāciju par IC diktofonu:
http://support.sony-europe.com/DNA
*4 Vērtības ir mērītas saskaņā ar JEITA standartu (Japānas
Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozaru apvienība).
Bateriju darbības laiks var būt arī īsāks, jo tas ir atkarīgs no tā, kā
lietojat IC diktofonu.
Izmantojot NH-AAA atkārtoti uzlādējamās baterijas (nav
pievienotas), baterijas kalpošanas laiks ir īsāks.
5. Dzēšana.
Kad IC diktofons darbojas pārtraukšanas režīmā, nospiediet
un turiet nospiestu pogu ERASE.
Kad IC diktofons darbojas atskaņošanas režīmā, nospiediet
ERASE.
 
Bateriju darbības laiks (izmantojot Sony LR03 (SG)
(AAA izmēra) sārmu baterijas (*4))
•SHQ (Ļoti augstas kvalitātes režīms)
Ierakstīšana: apm. 13 h.
Atskaņošana, izmantojot skaļruni (*5): apm. 10 h.
Atskaņošana, izmantojot austiņas: apm. 21 h.
•HQ (Augstas kvalitātes režīms)
Ierakstīšana: apm. 15 h.
Atskaņošana, izmantojot skaļruni (*5): apm. 10 h.
Atskaņošana, izmantojot austiņas: apm. 23 h.
•SP (Standarta atskaņošanas režīms)
Ierakstīšana: apm. 16 h.
Atskaņošana, izmantojot skaļruni (*5): apm. 10 h.
Atskaņošana, izmantojot austiņas: apm. 24 h.
•LP (Ilgstošas atskaņošanas režīms)
Ierakstīšana: apm. 20 h.
Atskaņošana, izmantojot skaļruni (*5): apm. 12 h.
Atskaņošana, izmantojot austiņas: apm. 32 h.
ˎˎElektreta kondensatora mikrofons ECM‑CS3
ˎˎAtkārtoti uzlādējams akumulators NH‑AAA‑B2KN
*5 Atskaņojot mūziku ar iekšējo skaļruni ar skaļuma līmeni, kas
iestatīts uz 28.
Parādās uzraksts “ERASE”.
Nospiediet ERASE.
 (mikrofona) ligzda (PLUG IN POWER) (*)
* Šīm pogām un ligzdām ir sataustāms punkts. Izmantojiet to kā atsauces punktu, veicot dažādas darbības, vai katra
termināļa noteikšanai.
IC Recorder
Trumpa naudojimo instrukcija
LV
LT
SK
SI
ICD-BX132
Šioje trumpoje naudojimo instrukcijoje aprašyti pagrindiniai IC įrašymo prietaiso naudojimo nurodymai.
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją. Mes tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju Sony IC įrašymo prietaisu.
Patikrinkite pateiktus komponentus.
ˎˎLR03 maitinimo elementai (AAA dydis) (2)
1. Maitinimo įjungimas.
 
po to teisingai įdėkite maitinimo elementus pagal polius.
 
Įjunkite maitinimą.
Pastumkite jungtuką HOLD•POWER ON/OFF kryptimi „POWER ON/
OFF“ ir laikykite, kol pasirodys ekrano langas.
Jeigu norite išjungti maitinimo įtampą, paslinkite ir laikykite
jungiklį HOLD•POWER ON/OF kryptimi „POWER ON/OFF“ , kol
ekrane pasirodys „OFF“.
Norėdami blokuoti nenumatytą prietaiso veikimą naudokite
HOLD funkciją.
2. Datos ir laiko nustatymas.

Įdėjus maitinimo elementus ir įjungus maitinimą, ekrane pasirodo
užrašas „SET DATE“ ir ima mirksėti metų dalis.
Paspauskite  arba  norėdami nustatyti metus (du
paskutinius metų skaitmenis), po to paspauskite PLAY/
ENTER. Pakartokite šią procedūrą norėdami nustatydami
mėnesį, dieną, valandą ir minutes.


Pasirenkami priedai
Paspauskite MENU.
Norėdami pasirinkti meniu punktą, kurio nuostatas norite
pakeisti, paspauskite  arba  , po to paspauskite
PLAY/ENTER.

Pastumkite ir pakelkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį,

Paspauskite  arba  norėdami pasirinkti pageidaujamą
nuostatą, po to paspauskite PLAY/ENTER.
Jeigu norite išjungti meniu režimą, paspauskite (STOP).
Papildomos funkcijos
Jūs taip pat galite peržiūrėti instrukciją „Sony“ IC garso įrašymo prietaiso klientų pagalbos tinklalapyje.
http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/
Papildomos įrašymo, perklausos ir redagavimo funkcijos aprašytos žinyno instrukcijoje.
ˎˎMODE (Įrašymo režimas)
ˎˎSENS (Mikrofono jautrumas)
ˎˎLCF (Aukštų dažnių filtras)
ˎˎVOR (Balsu valdomas įrašymas)
ˎˎREC-OP (Pridėti įrašą)
ˎˎDPC (Skaitmeninis tono aukščio valdymas)
Paspauskite REC/PAUSE.
Pradedamas įrašymas ir veikimo indikatorius užsidega raudonai.
Veikimo
indikatorius
Maitinimo įtampa
Naudojimo nurodymai
Prietaiso maitinimui naudokite tik 3,0 V arba 2,4 V
nuolatinės srovės šaltinį.
Naudokite dvi LR03 (AAA dydžio) šarmines baterijas
arba dvi NH-AAA įkraunamas baterijas.
ˎˎNelaikykite prietaiso šalia įkaitusių šildymo įtaisų,
tiesioginiais saulės spinduliais apšviečiamose arba
labai dulkėtose vietose, saugokite prietaisą nuo
smūgių ir sutrenkimų.
ˎˎJeigu į prietaisą pateko bet koks kietas daiktas arba
skystis, išimkite iš prietaiso baterijas; prieš tolesnį
naudojimą prietaisą turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas.
Nenaudokite prietaiso vairuodami, važiuodami
dviračiu ar valdydami bet kokią kitą transporto
priemonę.
¼¼ Jūs galite sustabdyti įrašymą paspausdami REC/PAUSE. Jeigu
norite vėl įjungti įrašymą, paspauskite REC/PAUSE.
Jeigu turite klausimų arba problemų, susijusių su šio
prietaiso naudojimu, kreipkitės į artimiausią „Sony“
prekybos įmonę.
Padėkite IC įrašymo prietaisą taip, kad jame įtaisytas
mikrofonas būtų nukreiptas įrašomo garso link.

Paspauskite (STOP) norėdami sustabdyti įrašymą.
Ekrane pasirodo užrašas „ACCESS“ ir įrašymas sustabdomas.

Veikimo
indikatorius

Mygtukas VOL (garso stiprumas) –/+ (*)
 (ausinių) jungtis
Mygtukas DIVIDE

Veikimo indikatorius
Mygtukas ERASE

Ekranas
Mygtukas  REC/PAUSE (įrašymas/pauzė)
Mygtukas FOLDER
Mygtukas  (žymė/greitas persukimas pirmyn)
Mygtukas MENU
Garsiakalbis
Mygtukas  PLAY/ENTER (*)
Jungiklis HOLD•POWER ON/OFF
Mygtukas  (peržvalga/greitas persukimas atgal) Maitinimo elementų skyrelis
Mygtukas  (STOP)
Anga dirželiui (Rinkinyje dirželio nėra.)
Jungtis  (mikrofonui) (PLUG IN POWER) (*)
* Šie mygtukai ir jungtis yra paženklinti apčiuopiamu tašku. Naudokitės juo kaip atskaitos tašku arba norėdami atskirti
valdymo elementus.
Paspauskite PLAY/ENTER.
Pradedama perklausa, veikimo indikatorius užsidega žaliai.
Nustatykite pageidaujamą garso stiprumą paspausdami VOL
–/+.
Matmenys (plotis/aukštis/gylis) (be išsikišusių dalių ir
valdymo elementų) (JEITA)*3
Maždaug 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Masė (JEITA)*3
Maždaug 72 g, įskaitant du šarminius LR03 maitinimo elementus
(AAA dydis)
*3 Reikšmė išmatuota pagal JEITA standartą (Japonijos Elektronikos
ir informacinių technologijų pramonės asociacija)
Darbinė temperatūra
5 °C – 35 °C
5. Įrašo ištrynimas.
Kai IC įrašymo prietaisas neveikia (STOP būsena), paspauskite
 
Talpa (naudotojui skirta talpa *1*2)
2 GB (maždaug 1,75 GB = 1 879 048 192 baitai)
*2 Kai vidinė atmintis suformatuota IC įrašymo prietaisu.
Norėdami sustabdyti perklausą, paspauskite (STOP).
Įtaisytas mikrofonas
Techniniai duomenys
*1 Nedidelis vidinės atminties kiekis naudojamas failų valdymui,
todėl šios atminties dalies naudotojas negali panaudoti
duomenų saugojimui.
4. Įrašo klausymas.
ir laikykite ERASE.
Kai IC įrašymo prietaisas veikia perklausos režimu,
paspauskite ERASE.
Ekrane rodoma „ERASE“.
Paspauskite ERASE.
ˎˎN-CUT (Triukšmo slopinimas)
ˎˎEASY-S (Paprasta paieška)
ˎˎCONT (Nepertraukiamas atkūrimas)
ˎˎLOCK (Failo apsaugojimas)
ˎˎALARM (Žadintuvas)
ˎˎDIVIDE (Failo padalinimas)
Įspėjimai
Saugumo reikalavimai
3. Įrašymas.
Dalys ir valdymo elementai
Meniu naudojimas


Sveikiname įsigijus naują Sony IC įrašymo prietaisą!
ˎˎIC įrašymo prietaisas (1)
ˎˎTrumpa naudojimo instrukcija
Išbandykite savo naują IC įrašymo prietaisą
Maitinimo elementų naudojimo trukmė (kai naudojami
Sony LR03 (SG) (AAA dydžio) šarminiai maitinimo
elementai (*4))
•SHQ (Itin aukštos kokybės režimas)
Įrašymas: maždaug 13 val.
Perklausa garsiakalbiu (*5): maždaug 10 val.
Perklausa ausinėmis: maždaug 21 val.
•HQ (Aukštos kokybės režimas)
Įrašymas: maždaug 15 val.
Perklausa garsiakalbiu (*5): maždaug 10 val.
Perklausa ausinėmis: maždaug 23 val.
•SP (Standartinės veikimo trukmės režimas)
Įrašymas: maždaug 16 val.
Perklausa garsiakalbiu (*5): maždaug 10 val.
Perklausa ausinėmis: maždaug 24 val.
•LP (Ilgos veikimo trukmės režimas)
Įrašymas: maždaug 20 val.
Perklausa garsiakalbiu (*5): maždaug 12 val.
Perklausa ausinėmis: maždaug 32 val.
*4 Reikšmė išmatuota pagal JEITA standartą (Japonijos Elektronikos
ir informacinių technologijų pramonės asociacija). Maitinimo
elementų naudojimo trukmė gali būti trumpesnė, priklausomai
nuo to, kaip jūs naudojate IC įrašymo prietaisą.
Jei naudosite NH-AAA įkraunamas baterijas (nepridėta), baterijų
naudojimo laikas bus trumpesnis.
*5 Kai muzikos klausysite per vidinį garsiakalbį, nustatę garso lygį
28.
ˎˎElektretinis kondensatorinis mikrofonas ECM‑CS3
ˎˎĮkraunamas akumuliatorius NH‑AAA‑B2KN
ˎˎKompaktiškas kroviklis ir 2 vnt. AAA dydžio
universalių „Premium“ klasės maitinimo elementai
BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Pastaba
Priklausomai nuo šalies arba regiono, kai kurių modelių arba pasirenkamų priedų nėra.
Prekių ženklai
ˎˎ„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų licencijos įsigytos iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
ˎˎVisi prekių ženklai ir registruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų turėtojų prekių ženklai ar registruoti prekių
ženklai. Ženkliukai ™ ir ® šiame naudojimo vadove kiekvieną kartą nevartojami.
Įspėjimas
Ilgai nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įmontuotų baterijų) dideliame karštyje, pavyzdžiui, saulėkaitoje ar greta
laužo.
DĖMESIO
Pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija, prietaisas gali sprogti.
Panaudotas baterijas išmeskite pagal instrukciją.
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su
buitinėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Pastaba klientams: čia pateikiama informacija taikoma tik ES direktyvas taikančiose šalyse parduodamai
įrangai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Norėdami gauti papildomos informacijos apie savo IC garso įrašymo prietaisą, prisijunkite prie pagalbos tinklalapio.
http://support.sony-europe.com/DNA
LV
LT
SK
SI
IC Recorder
Stručná úvodná príručka
Základné operácie so záznamníkom IC

1. Zapnutie.
 
vložte batérie so správnou polaritou.
 
Zapnite zariadenie.
Posuňte prepínač HOLD•POWER ON/OFF a podržte ho v smere
„POWER ON/OFF“, kým sa nezobrazí príslušné okno.

Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte prepínač HOLD•POWER ON/
OFF do polohy „POWER ON/OFF“ a podržte ho, kým sa nezobrazí
text „OFF“.
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)
2. Nastavenie dátumu a času.
Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!

Toto je Stručná úvodná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných operáciách so záznamníkom IC.
Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojím novým záznamníkom IC Sony budete spokojní.
Keď vložíte batérie a zapnete zariadenie, na displeji sa zobrazí
nápis „SET DATE“ a rok začne blikať.
Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte rok (posledné

Kontrola obsahu balenia.
ˎˎAlkalické batérie LR03 (veľkosti AAA) (2)
dve číslice roku) a potom stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Postupne zopakujte tento postup na nastavenie mesiaca,
dňa, hodiny a minút.

Voliteľné príslušenstvo
Stlačte tlačidlo MENU.
Stláčaním tlačidla  alebo  vyberte položku ponuky, ktorú
ˎˎElektretový kondenzátorový mikrofón ECM‑CS3
ˎˎNabíjateľná batéria NH‑AAA‑B2KN
Stláčaním tlačidla  alebo  vyberte požadované
Poznámka
chcete nastaviť, a potom stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
nastavenie a potom stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Stlačením tlačidla (stop) opustite režim ponuky.
Príručku pomoci môžete zobraziť aj na tejto domovskej stránke technickej podpory zákazníkov záznamníka IC Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/
Podrobné informácie o týchto ďalších funkciách nahrávania, prehrávania a úprav sú uvedené v príručke pomoci.
ˎˎN-CUT (potlačenie šumu)
ˎˎEASY-S (jednoduché vyhľadávanie)
ˎˎCONT (súvislé prehrávanie)
ˎˎLOCK (ochrana súboru)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (rozdelenie súboru)
ˎˎMODE (režim nahrávania)
ˎˎSENS (citlivosť mikrofónu)
ˎˎLCF (filter nízkych frekvencií)
ˎˎVOR (hlasom ovládané nahrávanie)
ˎˎREC-OP (pridanie nahrávky)
ˎˎDPC (digitálne ovládanie výšky tónu)
Bezpečnostné opatrenia
Napájanie
Manipulácia
Na napájanie zariadenia používajte len jednosmerný
prúd 3,0 V alebo 2,4 V.
Používajte dve alkalické batérie LR03 (veľkosti AAA)
alebo dve nabíjateľné batérie NH‑AAA.
ˎˎNenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov
tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernému množstvu prachu alebo
mechanickým nárazom.
ˎˎV prípade, že sa do zariadenia dostane pevný
predmet alebo kvapalina, vyberte batériu a pred
ďalším použitím nechajte zariadenie skontrolovať
odborníkovi.
Bezpečnosť
Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.
Nahrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti načerveno.
Indikátor
prevádzky


mikrofón nasmerovaný k zdroju, ktorý sa má nahrávať.
Stlačením tlačidla (stop) zastavíte nahrávanie.
Zobrazí sa správa „ACCESS“ a nahrávanie sa zastaví.

Zabudovaný mikrofón
Tlačidlo VOL (hlasitosť) –/+ (*)
Konektor  (slúchadlá)
Tlačidlo DIVIDE
Indikátor prevádzky
Tlačidlo ERASE
Okno displeja
Tlačidlo  REC/PAUSE (nahrať/pozastaviť)
Tlačidlo FOLDER
Tlačidlo  (pretáčať dopredu/rýchly posun vpred)
Tlačidlo MENU
Reproduktor
Tlačidlo  PLAY/ENTER (*)
Prepínač HOLD•POWER ON/OFF
Tlačidlo  (pretáčať dozadu/rýchly posun vzad)
Priestor pre batérie
Tlačidlo  (stop)
Otvor na remienok (Remienok sa nedodáva.)
Technické parametre
Kapacita (dostupná pre používateľa *1*2)
2 GB (približne 1,75 GB = 1 879 048 192 bajtov)
*1 Malá časť zabudovanej pamäte sa používa na správu súborov,
a preto nie je k dispozícii ako ukladací priestor pre používateľa.
*2 Keď je zabudovaná pamäť naformátovaná pomocou
záznamníka IC.
4. Počúvanie.
Indikátor
prevádzky
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so zariadením, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
¼¼ Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla REC/PAUSE.
Opätovným stlačením tlačidla REC/PAUSE sa nahrávanie
obnoví.
Dajte záznamník IC do takej polohy, aby bol zabudovaný
Stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti nazeleno.
Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla VOL –/+.
Stlačením tlačidla (stop) zastavíte prehrávanie.
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích
prvkov) (JEITA)*3
Približne 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Hmotnosť (JEITA)*3
Približne 72 g vrátane dvoch alkalických batérií LR03
(veľkosti AAA)
*3 Namerané hodnoty podľa normy JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C

V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia byť niektoré modely alebo voliteľné príslušenstvo k dispozícii.
Výdrž batérie (pri používaní alkalických batérií Sony
LR03 (SG) (veľkosti AAA) (*4))
•SHQ (Režim extra vysokej kvality)
Nahrávanie: pribl. 13 h
Prehrávanie pomocou reproduktora (*5): pribl. 10 h
Prehrávanie pomocou slúchadiel: pribl. 21 h
•HQ (Režim vysokej kvality)
Nahrávanie: pribl. 15 h
Prehrávanie pomocou reproduktora (*5): pribl. 10 h
Prehrávanie pomocou slúchadiel: pribl. 23 h
•SP (Režim štandardného prehrávania)
Nahrávanie: pribl. 16 h
Prehrávanie pomocou reproduktora (*5): pribl. 10 h
Prehrávanie pomocou slúchadiel: pribl. 24 h
•LP (Režim dlhohrajúceho prehrávania)
Nahrávanie: pribl. 20 h
Prehrávanie pomocou reproduktora (*5): pribl. 12 h
Prehrávanie pomocou slúchadiel: pribl. 32 h
ˎˎNa technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a súvisiace patenty sa vzťahujú licencie od spoločností
Fraunhofer IIS a Thomson.
ˎˎVšetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky a registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly „™“ a „®“ sa v tejto príručke neuvádzajú v každom prípade.
VAROVANIE
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
UPOZORNENIE
Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaným personál. Aby ste zaručili,
že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúceinformácie sa týkajú iba zariadenípredávaných v krajinách, v
ktorýchplatia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
Navštívte túto domovskú stránku technickej podpory a získajte informácie o podpore pre záznamník IC:
http://support.sony-europe.com/DNA
*4 Namerané hodnoty podľa normy asociácie JEITA (Japan
Electronics and InformationTechnology Industries Association).
Výdrž batérie sa môže skrátiť v závislosti od spôsobu používania
záznamníka IC.
Pri používaní nabíjateľných batérií NH-AAA (nedodávajú sa) je
životnosť batérie kratšia.
5. Vymazanie.
Keď je záznamník IC v režime zastavenia, stlačte a podržte
 
ˎˎKompaktná nabíjačka a 2 × viacúčelové
prémiové batérie veľkosti AAA BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Ochranné známky
Ďalšie funkcie
Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta, bicykla
alebo iného dopravného prostriedku.
3. Nahrávanie.
Časti a ovládacie prvky

Posuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batérie a potom

ICD-BX132
ˎˎZáznamník IC (1)
ˎˎStručná úvodná príručka
Používanie ponuky
tlačidlo ERASE.
Keď je záznamník IC v režime prehrávania, stlačte tlačidlo
ERASE.
*5 Pri prehrávaní hudby cez interný reproduktor s úrovňou
hlasitosti nastavenou na hodnotu 28.
Zobrazí sa text „ERASE“.
Konektor  (mikrofón) (PLUG IN POWERS) (*)
Stlačte tlačidlo ERASE.
* Tieto tlačidlá a konektor majú hmatateľné body. Môžete ich používať ako referenčný bod pre obsluhu alebo na
identifikáciu jednotlivých koncoviek.
LV
LT
SK
SI
IC Recorder
Kratka navodila
Preizkusite svoj novi digitalni diktafon

1. Vklopite.
 
vstavite pravilno usmerjene baterije.
Za izklop pomaknite in zadržite stikalo HOLD•POWER ON/OFF v
smeri »POWER ON/OFF«, dokler se ne prikaže »OFF«.

Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)
2. Nastavite datum in čas.
Spoznajte novi digitalni diktafon Sony!

To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega diktafona.
Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim digitalnim diktafonom Sony.
ˎˎAlkalne baterije LR03 (velikost AAA) (2)
leta), in nato pritisnite PLAY/ENTER. Ta postopek ponovite,
da po vrsti nastavite mesec, dan, uro in minuto.
3. Posnemite.

Deli in gumbi
Ko vstavite baterijo in napravo vklopite, se na zaslonu prikaže
»SET DATE« (»Nastavi datum«) in del z letom začne utripati.
Pritisnite  ali , da nastavite leto (zadnji dve števki

Preverite priloženo vsebino.
ˎˎDigitalni diktafon (1)
ˎˎKratka navodila
 
Vklopite napravo.
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF pomaknite v smeri »POWER ON/
OFF« in ga zadržite, dokler se ne prikaže zaslon.
ICD-BX132

Pomaknite in dvignite pokrov prostora za baterijo in nato

Pritisnite MENU.
Pritisnite  ali , da izberete element menija, ki mu želite
ˎˎKondenzacijski mikrofon Electret ECM‑CS3
ˎˎBaterija za ponovno polnjenje NH-AAA-B2KN
Pritisnite  ali , da izberete nastavitev, ki jo želite
Opomba
spremeniti nastavitev, nato pa pritisnite PLAY/ENTER.
nastaviti, in pritisnite PLAY/ENTER.
Pritisnite (stop), da zaprete način menija.
Dodatne funkcije
Priročnik za pomoč si lahko ogledate tudi na naslednji domači strani za podporo strankam z digitalnim
diktafonom Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/
Podrobnosti teh dodatnih funkcij za snemanje, predvajanje in urejanje najdete v priročniku za pomoč.
ˎˎMODE (način snemanja)
ˎˎSENS (občutljivost mikrofona)
ˎˎLCF (nizkoprepustni filter)
ˎˎVOR (snemanje z glasovnim upravljanjem)
ˎˎREC-OP (dodajanje posnetka)
ˎˎDPC (digitalni nadzor višine)
Pritisnite REC/PAUSE.
¼¼ Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete REC/PAUSE.
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite REC/PAUSE.
Napetost
Ravnanje z napravo
Napravo uporabljajte le pri enosmerni napetosti 3,0 V
ali 2,4 V.
Uporabite dve alkalni bateriji LR03 (velikost AAA) ali
dve bateriji za polnjenje NH-AAA.
ˎˎNaprave ne puščajte v bližini virov toplote, na
neposredni sončni svetlobi ali v zaprašenih
prostorih in je ne izpostavljajte mehanskim
sunkom.
ˎˎČe v napravo zaidejo trdni delci ali tekočina,
odstranite baterijo in odnesite napravo na pregled
k usposobljenemu serviserju, preden jo znova
uporabite.
Naprave ne uporabljajte med vožnjo, kolesarjenjem
ali upravljanjem katerega koli drugega
motoriziranega vozila.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z napravo, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Namestite digitalni diktafon tako, da bo vgrajeni mikrofon
usmerjen proti viru, ki ga želite snemati.

Za zaustavitev snemanja pritisnite (stop).
Prikaže se »ACCESS« in snemanje se zaustavi.

Indikator
delovanja

Vgrajeni mikrofon
Gumb VOL (glasnost) –/+ (*)
Priključek za  (slušalke)
Gumb DIVIDE
Indikator delovanja
Gumb ERASE
Zaslon
Gumb  REC/PAUSE (snemanje/premor)
Gumb FOLDER
Gumb  (oznaka/hitro previjanje naprej)
Gumb MENU
Zvočnik
Gumb  PLAY/ENTER (*)
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF
Gumb  (pregled/hitro previjanje nazaj)
Prostor za baterijo
Gumb  (stop)
Luknjica za trak (Trak ni priložen.)
Priključek za  (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)
* Te tipke in vhod imajo reliefno površino. Zaradi tega napravo lažje upravljate in prepoznate posamezne priključke.
* Za upravljanje datotek se porabi majhna količina vgrajenega
pomnilnika in zato ni na voljo za uporabniško shranjevanje.
*2 Če je vgrajeni pomnilnik formatiran z digitalnim diktafonom.
1
Pritisnite PLAY/ENTER.
Predvajanje se začne in indikator delovanja zasveti zeleno.
Glasnost prilagodite tako, da pritiskate VOL –/+.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite (stop).

Mere (š/v/g) (ne vključujejo štrlečih delov in gumbov)
(JEITA)*3
Pribl. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Teža (JEITA)*3
Pribl. 72 g vključno z dvema alkalnima baterijama LR03
(velikost AAA)
*3 Izmerjeno v skladu z standardi združenja JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)

Temperatura delovanja
5 °C – 35 °C
5. Izbrišite.
Ko je digitalni diktafon zaustavljen, pritisnite in zadržite
 
Specifikacije
Kapaciteta (uporabniku razpoložljiva kapaciteta *1*2)
2 GB (pribl. 1,75 GB = 1.879.048.192 bajtov)
4. Poslušajte.
ERASE.
Ko je digitalni diktafon v načinu predvajanja, pritisnite ERASE.
Prikaže se »ERASE«.
Pritisnite ERASE.
ˎˎN-CUT (izrez šumov)
ˎˎEASY-S (enostavno iskanje)
ˎˎCONT (neprekinjeno predvajanje)
ˎˎLOCK (zaščita datoteke)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (delitev datoteke)
Opozorila
Varnost
Snemanje se začne in indikator delovanja zasveti rdeče.
Indikator
delovanja
Izbirni dodatki
Uporaba menija
Življenjska doba baterije (pri uporabi alkalnih baterij
Sony LR03 (SG) (velikost AAA) (*4))
•SHQ (Način super visoke kakovosti)
Snemanje: pribl. 13 h
Predvajanje po zvočniku (*5): pribl. 10 h
Predvajanje skozi slušalke: pribl. 21 h
•HQ (Način visoke kakovosti)
Snemanje: pribl. 15 h
Predvajanje po zvočniku (*5): pribl. 10 h
Predvajanje skozi slušalke: pribl. 23 h
•SP (Način standardnega predvajanja)
Snemanje: pribl. 16 h
Predvajanje po zvočniku (*5): pribl. 10 h
Predvajanje skozi slušalke: pribl. 24 h
•LP (Način dolgega predvajanja)
Snemanje: pribl. 20 h
Predvajanje po zvočniku (*5): pribl. 12 h
Predvajanje skozi slušalke: pribl. 32 h
*4 Izmerjeno v skladu s standardi združenja JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)
Življenjska doba se lahko skrajša zaradi načina uporabe
digitalnega diktafona.
Če uporabljate baterije za ponovno polnjenje NH-AAA (niso
priložene), je življenjska doba baterije krajša.
*5 Ko predvajate glasbo prek notranjega zvočnika z glasnostjo,
nastavljeno na 28.
ˎˎKompaktni polnilnik in 2 večnamenski bateriji
premium BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN (velikost
AAA)
Glede na državo ali regijo nekateri modeli ali izbirni dodatki niso na voljo.
Blagovne znamke
ˎˎMPEG Layer-3 tehnologija kodiranja avdia in patenti licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS and Thomson.
ˎˎVse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke pripadajo svojim lastnikom. Oznaki »™« in »®« v
teh navodilih za uporabo nista uporabljeni v vseh primerih.
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr. neposredni sončni
svetlobi, ognju ali podobno.
POZOR
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.
Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S
pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite
na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra
ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Za informacije o podpori za vaš digitalni diktafon obiščite naslednjo domačo stran za podporo:
http://support.sony-europe.com/DNA
Download PDF

advertising