Sony | ICD-SX67 | Sony ICD-SX67 Návod na použitie

2-894-352-11 (3)
Začíname
Digitálny
záznamník
Základné operácie
Rôzne režimy nahrávania
Prehrávanie/Odstraňovanie
Návod na použitie
Editovanie záznamov
Používanie funkčného Menu
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) je umiestnené
na zadnej strane zariadenia a výrobné číslo (Serial No.)
je umiestnené vo vnútri priestoru pre batérie. Výrobné
číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom
tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/
označeniach.
Model No.
Serial No.
Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC
Riešenie problémov
Ďalšie informácie
Index
ICD-SX57/SX67/SX77
© 2007 Sony Corporation
Informácie pre spotrebiteľov
Nižšie uvedené predpisy FCC platia len pre verzie
modelov, ktoré boli vyrobené pre trh v USA. Ostatné
verzie modelov sa neriadia technickými predpismi
FCC.
Informácia
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Splnenie týchto podmienok zaručuje ochranu
proti rušivým interferenciám pri bežnej inštalácii
v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií
a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
 Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
 Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením
a prijímačom.
 Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
 Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktorý nie je výslovne uvedený
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva na
prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia,
kontaktujte: Zákaznícke informačné centrum Sony
alebo pozri web-stránku http://www.sony.com/
2
SK
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov
Model
Zodp. spoločnosť
Adresa
Tel. číslo
:
:
:
:
Sony
ICD-SX57/SX67/SX77
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA
: 858-942-2230
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu
dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže
spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie
musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
Informácie pre spotrebiteľov
RECYKLOVANIE NICKEL METAL HYDRIDE
BATÉRIÍ
Nickel Metal Hydride batérie sú
recyklovateľné.
Tým, že použité batérie odovzdáte do
najbližšieho vyhradeného zberného
a recyklačného miesta prispievate
k ochrane životného prostredia.
Viac informácií o recyklovaní nabíjateľných batérií sa
dozviete na informačnom zákazníckom čísle alebo
na web-stránke http://www.rbrc.org/.
Upozornenie: Nepoužívajte poškodené alebo
vytečené nickel metal hydride batérie.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Slúchadlá
Upozornenie
pre užívateľov
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Sony Corporation
Dokumentácia ©2007 Sony Corporation
Všetky práva vyhradené. Tento návod na použitie
alebo softvér, ktorý je v návode opísaný ani žiadne ich
časti nesmú byť bez predchádzajúceho písomného
povolenia od spoločnosti Sony Corporation
kopírované, prekladané ani transformované do inej
formy.
SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION NENESIE ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO
ZVLÁŠTNE POŠKODENIA, PRÍPADNE POŠKODENIA
ÚMYSELNÉ, KTORÉ VZNIKLI NEDODRŽANÍM POKYNOV
A INFORMÁCIÍ V TOMTO NÁVODE, SOFTVÉRI ALEBO
CHYBNÝM POUŽÍVANÍM.
Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo
na akékoľvek zmeny tohto návodu alebo informácií
v ňom obsiahnutých.
Softvér popísaný v tomto návode môže byť tiež závislý
na podmienkach licenčnej dohody pre jednotlivých
užívateľov.
 Tento softvér je určený pre prostredie Windows a jeho
používanie nie je možné v prostredí Macintosh.
 Dodávaný prepojovací kábel je určený len pre
záznamník ICD-SX57/SX67/SX77. Pomocou tohto
kábla nie je možné pripájať iné záznamníky.
Informácia
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ
ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE
POŠKODENIA, PRÍPADNE POŠKODENIA ÚMYSELNÉ,
KTORÉ VZNIKLI CHYBOU ZARIADENIA ALEBO
POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZARIADENIA.
3
SK
Obsah
Kontrola obsahu balenia ...........................7
Index častí a ovládacích prvkov............8
Začíname
Krok 1: Príprava napájacieho zdroja ...13
Nabíjanie batérií ....................................13
Poznámky k nabíjaniu/výmene
batérií ...........................................................14
Krok 2: Nastavenie hodín ..........................17
Krok 3: Nastavenie záznamníka pred
nahrávaním .......................................................19
Základné operácie
Nahrávanie záznamov ................................21
Rôzne režimy nahrávania
Manuálne nahrávanie .................................25
Spustenie automatického nahrávania
pri zvukovej odozve
– Funkcia VOR ..................................................26
Pridanie ďalšieho záznamu k staršiemu
záznamu ..............................................................27
4
SK
Pridanie dodatočného záznamu
prepísaním záznamu počas
prehrávania........................................................29
Rozdelenie záznamu na dva počas
nahrávania .........................................................30
Nahrávanie pomocou externého
mikrofónu ...........................................................31
Nahrávanie z iných zariadení..................32
Nahrávanie zvuku z telefónu alebo
mobilného telefónu ............................33
Prehrávanie/Odstraňovanie
Prehrávanie záznamov ...............................34
Nastavenie prehrávaného zvuku
zosilnením tichých zvukov
— Funkcia Digital Voice Up............37
Nastavenie rýchlosti prehrávania
— DPC (funkcia Digital Pitch
Control) .......................................................38
Opakované prehrávanie zvolenej
časti záznamu — A-B Repeat........38
Pridanie záložky .....................................39
Prehrávanie záznamov v stanovenom
čase s upozorňujúcim signálom
(Alarm) ..................................................................40
Odstránenie záznamov ..............................43
Postupné odstraňovanie
záznamov ..................................................43
Odstránenie všetkých záznamov
v priečinku ................................................44
Editovanie záznamov
Rozdelenie záznamu na dva ...................45
Presúvanie záznamov do iného
priečinka..............................................................46
Priradenie prioritnej značky(iek)
– Funkcia Priority Mark ...............................46
Používanie funkčného Menu
Systémové požiadavky......................59
Inštalácia softvéru ................................60
Pripojenie digitálneho záznamníka
k vášmu počítaču .................................63
Odkaz na súbory
Help (Pomocník)....................................64
Prehrávanie súborov MP3
v záznamníku ...................................................64
Používanie softvéru Digital Voice
Editor ............................................................65
Používanie softvéru Windows
Explorer .......................................................65
Hierarchia priečinkov a súborov ...66
Používanie digitálneho záznamníka
ako USB záznamového média ...............67
Zmena nastavení v Menu.........................47
Riešenie problémov
Používanie digitálneho
záznamníka s vašim
počítačom
Používanie dodávaného softvéru
Digital Voice Editor........................................58
Možnosti používania softvéru
Digital Voice Editor...............................58
Riešenie problémov .....................................68
Chybové hlásenia (digitálneho
záznamníka) .............................................76
Systémové obmedzenia...................79
5
SK
Ďalšie informácie
Nahrávanie pomocou iných zariadení..81
Používanie USB AC adaptéra
(nedodávaný) ...................................................82
Bezpečnostné upozornenia ....................83
Technické údaje..............................................84
Index ......................................................................86
6
SK
Kontrola obsahu
balenia
Softvér Digital Voice Editor (CD-ROM)
(1)
Digitálny záznamník (1)
USB prepojovací kábel (1)
Nabíjateľné batérie (2)
Kolíska (1)
Stereo slúchadlá do uší* (1)
Kolíska je v niektorých oblastiach
dodávaná len s niektorými modelmi.
Puzdro (1)
Návod na použitie (1)
* Stereo slúchadlá do uší sú v niektorých
oblastiach dodávané len s niektorými
modelmi.
7
SK
Index častí
a ovládacích prvkov
Podrobnosti nájdete na stranách, ktorých
čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predná časť
 Displej (11, 10)
 Tlačidlo DIVIDE/
39)
 Tlačidlo
(záložka) (31, 34,
(priečinok)/MENU
 Tlačidlo  (nahrávanie/pozastavenie)
(21, 25, 26, 27, 29)
 Tlačidlo  (zastavenie) (18, 21, 25, 27,
29, 34, 41, 43, 46, 47)
 Tlačidlo  (prehľadávanie
dopredu/rýchly posuv vpred) (35)
 Tlačidlo  (prehrávanie/
zastavenie/potvrdenie)
 Tlačidlo  (prehľadávanie dozadu/
rýchly posuv vzad) (35)
 Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/– (23, 34)
 Tlačidlo (opakovanie) A-B/
(priorita) (34, 38, 46)
 Tlačidlo ERASE (43)
 Konektor*  (slúchadlá) (21, 34, 81)
 Vstavané mikrofóny (stereo/smerový)
(21, 25)
 Indikátor stavu záznamníka (21, 25,
27, 29)
8
SK
 Úchytka pre upevnenie popruhu
na ruku (popruh nie je dodávaný).
* Do konektora  (slúchadlá) pripojte
dodávané stereo slúchadlá do uší alebo
nedodávané stereo slúchadlá. Ak je počuť
nežiaduci šum, vyčistite konektor slúchadiel.
 Reproduktor
 Prepínač HOLD**
 Prepínač V-UP (Digital Voice Up) (37)
 Prepínač DPC (38)
 Prepínač DIRECTNL (smerovanie) (24)
 Konektor  (mikrofón) (31, 32)
 Konektor
(USB konektor) (13, 63)
 Priestor pre batérie (13)
** Posuňte prepínač HOLD v smere šípky.
Všetky funkcie tlačidiel sa zablokujú. Počas
zastavenia sa zobrazí “POWER SAVING…”
a pre úsporu kapacity batérie sa vypne
displej záznamníka.
Zadná časť
9
SK
Displej
Zobrazenia na displeji počas
prehrávania a zastavenia
 Indikátor režimu záznamníka
V závislosti od aktuálneho režimu
záznamníka sa na displeji zobrazí
: pri prehrávaní
: pri zastavení
: pri prehľadávaní dozadu/
rýchlom posuve vzad, prehľadávaní
dopredu/rýchlom posuve vpred
: pri plynulom posúvaní
vzad/vpred
 Indikátor priečinku
 Indikátor uplynutého času/Indikátor
zostávajúceho času/Indikátor dátumu
a času nahrávania
 Názov priečinku/Názov záznamu/
Indikátor mena interpreta
10
SK
 Indikátor stavu batérií/Indikátor
nabíjania
Ak používate suché batérie, indikátor
stavu batérií zobrazí zostávajúcu
kapacitu batérií.
Pri nabíjaní nabíjateľných batérií sa
zobrazí animácia.
 Číslo zvoleného záznamu/Celkový
počet záznamov v priečinku
 Indikátor prioritných značiek
Zobrazí(ia) sa, ak má záznam
priradenú prioritnú značku(y).
 Indikátor záložky
Zobrazí sa, ak je k záznamu priradená
záložka.
 Indikátor zvukového signálu
Zobrazí sa, ak je záznamu priradený
upozorňujúci signál.
 Indikátor zvukového efektu
Zobrazí sa nastavenie položky EFFECT
v Menu.
BA1 : Zvýraznenie nízkych tónov.
BA2 : Väčšie zvýraznenie nízkych
tónov.
 Indikátor režimu nahrávania
Keď je digitálny záznamník v režime
zastavenia, zobrazí sa režim nahrávania,
ktorý je nastavený v Menu a keď
je digitálny záznamník v režime
prehrávania, zobrazí sa aktuálny režim
nahrávania.
STHQ : Režim stereo nahrávania
pre štandardné prehrávanie
vysokokvalitného zvuku
ST : Režim stereo nahrávania pre
štandardné prehrávanie
STLP : Režim stereo nahrávania pre
dlhšie prehrávanie
SP: Režim monofonického nahrávania
pre štandardné prehrávanie
LP: Režim monofonického nahrávania
pre dlhšie prehrávanie
MP3 : Režim MP3 (len počas
prehrávania)
 Indikátor citlivosti mikrofónu
Zobrazuje aktuálnu citlivosť mikrofónu.
(vysoká) : Nahrávanie na mítingoch
alebo v tichých/veľkých priestoroch.
(nízka) : Nahrávanie pri diktovaní
alebo nahrávanie na hlučných miestach.
MAN (manuálna) : Nahrávanie pri
manuálnom nastavení citlivosti
mikrofónu.
 Indikátor zostávajúceho času nahrávania
Zobrazenia na displeji počas
nahrávania
 Indikátor režimu záznamníka
V závislosti od aktuálneho stavu
digitálneho záznamníka sa zobrazí.
: pri nahrávaní
: pri pohotovostnom režime
nahrávania/pozastavení nahrávania
: pri nahrávaní
s funkciou VOR
: pri pozastavení
nahrávania s funkciou VOR
 Indikátor úrovne nahrávania
11
SK
 Indikátor citlivosti mikrofónu
Počas nahrávania s funkciou AGC
(Automatic Gain Control) sa zobrazí
aktuálna citlivosť mikrofónu.
(vysoká) : Nahrávanie na mítingoch
alebo v tichých/veľkých priestoroch.
(nízka) : Nahrávanie pri diktovaní
alebo nahrávanie na hlučných
miestach.
Počas manuálneho nahrávania
sa zobrazí úroveň nahrávania.
 Indikátor uplynutého času nahrávania
 Indikátor zvukového signálu
 Indikátor režimu nahrávania
Zobrazí sa režim nahrávania (STHQ,
ST, STLP, SP a LP), ktorý je nastavený
v Menu.
 Indikátor LIM (obmedzovač)
Zobrazí sa nastavenie položky
LIMITER v Menu.
Keď je položka “REC LEVEL” nastavená
na “AUTO-AGC”, zobrazí sa “---”.
 Indikátor zostávajúceho času
nahrávania
 Indikátor stavu batérií/Indikátor
nabíjania
 Indikátor LCF (Low Cut Filter)
Zobrazí sa nastavenie položky LCF
v Menu.
12
SK
Začíname
USB prepojenia digitálneho
záznamníka s vašim PC.
Začíname
Krok 1: Príprava
napájacieho zdroja
3 Nabite batérie prostredníctvom
Nabíjanie batérií
Aby ste mohli používať dodávaný softvér
Digital Voice Editor, odporúčame ešte
pred krokom 3 nainštalovať tento softvér.
1 Posuňte a odklopte kryt priestoru
pre batérie.
Prepojovací USB
kábel (dodávaný)
2 Vložte dve nabíjateľné batérie tak,
aby ste dodržali správnu polaritu
a zatvorte kryt.
Počas nabíjania sa na displeji zobrazí
“CONNECTING” a ako animácia indikátor
batérie.
Po zobrazení indikátora batérie
“ ” je nabíjanie ukončené.
(Čas nabíjania: cca 4 hodiny*)
Ak digitálny záznamník používate prvý
krát alebo ak ste digitálny záznamník
dlhšiu dobu nepoužívali, odporúčame
vám batérie opakovane nabiť kým
sa nezobrazí indikátor “ ”.
13
SK
Ak sa indikátor batérie nezobrazí,
nabíjanie sa nevykonalo správne.
Zopakujte postup od kroku 1.
* Približný čas nabíjania úplne vybitej batérie
pri izbovej teplote. V závislosti od stavu
vybitia a podmienok nabíjania sa tento
čas môže meniť. Tento čas bude dlhší,
ak majú batérie nízku teplotu alebo ak ich
nabíjate počas prenosu dát do digitálneho
záznamníka.
Pri použití plne nabitých batérií
alebo alkalických batérií LR03
(veľkosť AAA)
Vykonajte kroky 1 a 2.
 Rada
Nabíjateľné batérie môžete tiež nabiť tak, že ku
AC konektoru digitálneho záznamníka pripojíte
USB AC adaptér (nedodávaný) (str. 82).
 Poznámky



14
SK
Ak sa namiesto indikátora stavu batérie/
indikátora nabíjania zobrazí indikátor “
” alebo “
”, batérie nie je možné nabíjať.
Batérie nabíjajte na mieste kde sa teplota
pohybuje na úrovni 5 °C – 35 °C.
Ak je v ponuke “DETAIL MENU” nastavená
položka “USB CHARGE” na “OFF”, batérie nie
je možné nabíjať prostredníctvom vášho
PC. Natavte položku “USB CHARGE” na “ON”
(str. 57).
V záznamníku nepoužívajte mangánové
batérie.
Pri prvom vložení batérií, prípadne
ak bol záznamník dlhší čas bez batérií,
sa na displeji zobrazí zobrazenie pre
nastavenie hodín. Vykonaním kroku
4 z časti “Krok 2: Nastavenie hodín”
na strane 17 nastavte dátum a čas.
Poznámky k nabíjaniu/
výmene batérií
Stav batérií je na displeji zobrazovaný
indikátorom.
Indikátor stavu batérií
: Obidve batérie nabite alebo vymeňte
vybité batérie za nové.

: Zobrazí sa hlásenie “LOW BATTERY”
a záznamník sa zastaví.
Životnosť batérie*1
Pri použití nabíjateľných batérií Sony
NH-AAA
STHQ*3
Cca 13 h
30 min.
Cca 16 h
Prehrávanie*2
prostredníctvom 30 min.
reproduktora
Cca 22 h
Prehrávanie
prostredníctvom
slúchadiel do uší
Režim
nahrávania
Nahrávanie
STLP*5
Cca 16 h
30 min.
Cca 17 h
Prehrávanie*2
prostredníctvom 30 min.
reproduktora
Prehrávanie
Cca 24 h
prostredníctvom 30 min.
slúchadiel do uší
ST*4
Cca 14 h
30 min.
Cca 17 h
LP*7
MP3 (128 kb/s
/ 44,1 kHz)
Cca 19 h
Cca 19 h
30 min.
–
Cca 17 h
30 min.
Cca 28 h
30 min.
Cca 24 h
Začíname
Režim
nahrávania
Nahrávanie
Režim
nahrávania
Nahrávanie
Prehrávanie*2
prostredníctvom
reproduktora
Prehrávanie
prostredníctvom
slúchadiel do uší
(h : hodiny/min.: minúty)
Cca 23 h
Pri použití alkalických batérií LR03 Sony
(SG) (veľkosť AAA)
SP*6
Cca 17 h
Cca 19 h
Cca 27 h
30 min.
Režim
nahrávania
Nahrávanie
STHQ*3
Cca 13 h
30 min.
Cca 16 h
Prehrávanie*2
prostredníctvom 30 min.
reproduktora
Prehrávanie
Cca 22 h
prostredníctvom
slúchadiel do uší
ST*4
Cca 14 h
30 min.
Cca 17 h
Cca 23 h
15
SK
Režim
nahrávania
Nahrávanie
STLP*5
Cca 16 h
30 min.
Cca 17 h
Prehrávanie*2
prostredníctvom 30 min.
reproduktora
Cca 24 h
Prehrávanie
prostredníctvom 30 min.
slúchadiel do uší
Režim
nahrávania
Nahrávanie
Prehrávanie*2
prostredníctvom
reproduktora
Prehrávanie
prostredníctvom
slúchadiel do uší
SP*6
Poznámka k hláseniu “UPDATING
DATABASE…”
Cca 17 h
Ak záznamník sprístupňuje dáta,
na displeji sa zobrazí "UPDATING
DATABASE…“ alebo bliká indikátor
stavu záznamníka naoranžovo. Počas
sprístupňovania dát nevyberajte
batérie, ani neodpájajte USB AC adaptér
(nedodávaný). V opačnom prípade sa
môžu dáta poškodiť.
Cca 19 h
Cca 27 h
30 min.
LP*7
MP3 (128 kb/s
/ 44,1 kHz)
Cca 19 h
Cca 19 h
30 min.
–
Cca 17 h
30 min.
Cca 28 h
30 min.
Cca 24 h
(h : hodiny/min.: minúty)
Výdrž batérie môže byť v závislosti
od spôsobu používania záznamníka kratšia.
*2
Pri prehrávaní cez vstavaný reproduktor
a nastavení úrovne hlasitosti na VOL 12.
*3
STHQ : Režim vysokokvalitného stereo
nahrávania
*4
ST : Štandardný režim stereo nahrávania
*5
STLP : Režim stereo nahrávania pre dlhšie
prehrávania
*6
SP: Režim štandardného nahrávania
*7
LP: Režim nahrávania pre dlhšie prehrávanie
*1
16
SK
 Poznámka
Ak zariadenie sprístupňuje väčší objem dát,
hlásenie “UPDATING DATABASE…” sa môže
zobraziť aj na dlhšiu dobu. Nejde o poruchu
záznamníka.
Pred vykonaním akejkoľvek operácie počkajte,
kým hlásenie nezmizne.
Krok 2: Nastavenie
hodín
1 V Menu zvoľte “DATE & TIME”.
 Stlačte a pridržte
/MENU.
Na displeji sa zobrazí režim Menu.
Začíname

/

/MENU
 Stláčaním  alebo  zvoľte
“DETAIL MENU” a stlačte .
 Stláčaním  alebo  zvoľte
“DATE & TIME” a stlačte .
2 Stláčaním  alebo 
zvoľte “AUTO” alebo “MANUAL”
a stlačte .
Aby bolo možné využiť funkciu
upozorňujúceho signálu alebo
zaznamenať čas a dátum, je potrebné
nastaviť hodiny.
Pri prvom vložení batérií, prípadne
ak bol záznamník dlhší čas bez batérií,
sa na displeji zobrazí zobrazenie
pre nastavenie hodín. V takomto prípade
postupujte od kroku 4.
Ak zvolíte “AUTO”, hodiny sa
automaticky nastavia podľa hodín
v PC prepojenom s digitálnym
záznamníkom. Pri spustení
dodávaného softvéru Digital Voice
Editor sa v ňom nastaví čas podľa
hodín v PC.
Ak zvolíte “MANUAL”, postupujte podľa
nasledovného postupu.
17
SK
3 Stláčaním  alebo  zvoľte
“07y1m1d” a stlačte .
4 Stláčaním  alebo 
postupne
nastavte rok (y), mesiac (m), deň (d),
hodinu a minúty a stlačte .
Zobrazí sa hlásenie “EXECUTING….”
a hodiny sú nastavené.
5 Stlačením  obnovíte štandardné
zobrazenie.
 Poznámka
Ak počas nastavovania hodín nestlačíte
počas jednej minúty tlačidlo , režim
nastavovania hodín sa automaticky vypne
a obnoví sa štandardné zobrazenie.
18
SK
Nahrávanie hudobného
vystúpenia

Nahrávanie mítingu



V Menu nastavte položku “MIC SENS”
na “HIGH ” (str. 50).
Ak chcete nahrávať zvuk z konkrétneho
smeru, posuňte prepínač DIRECTNL
do polohy “ON” (str. 24).
Aby sa predišlo nahraniu šumu
z projektora atď., v Menu nastavte
položku “LCF (LOW CUT)” na “ON”.
(str. 50).

Ak chcete nahrať realistickejší a čistý
zvuk s charakteristickou dynamikou,
v Menu nastavte položku “REC LEVEL”
na “MANUAL” (str. 51).
Aby sa predišlo nahraniu skresleného
zvuku, ktorý sa môže vyskytnúť
pri náhlom zvýšení úrovne zvuku,
v Menu nastavte položku “LIMITER”
na “ON” (str. 55).
Začíname
Krok 3: Nastavenie
záznamníka pred
nahrávaním
19
SK
Nahrávanie diktátu
(s použitím softvéru
pre rozpoznávanie hlasu)



V Menu nastavte položku “MIC SENS”
na “LOW ” (str. 50).
Ak chcete nahrávať zvuk z konkrétneho
smeru, posuňte prepínač DIRECTNL
do polohy “ON” (str. 24).
Ak chcete záznam nahraný pomocou
digitálneho záznamníka prepísať
pomocou softvéru pre rozpoznávanie
hlasu (nedodávaný), nastavte položku
“REC MODE” na “STHQ”, “ST”, “STLP” alebo
“SP” (str. 50).
Mikrofón

20
SK
Pred prepisovaním nahraných záznamov je
potrebné vytvoriť užívateľský súbor špecificky
adaptovaný na zvuk vášho nahraného hlasu.
Tento postup sa nazýva “training” (“tréning”).
Viac podrobností o “tréningovom” postupe
sa dozviete z help súborov (Pomocník), ktoré
sú dodávané spolu s konkrétnym softvérom
rozpoznávajúcim hlas.





Za účelom čo najpresnejšieho rozpoznávania
hlasu, držte digitálny záznamník tak, že jeho
mikrofón bude vzdialený približne 2 - 3 cm
od vašich úst.
Aby sa predišlo nahraniu rušivých zvukov,
nedržte záznamník priamo pred vašimi
ústami.
Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie
rozpoznávanie hlasu dbajte na to, aby ste
nenahrávali na rušných miestach.
Prepisovať sa nedajú záznamy hlasov
viacerých osôb.
Pomocou digitálneho záznamníka alebo
súborov uložených vo vašom PC môžete
prepisovať nasledovné záznamy.
 Záznamy nahrané v režime STHQ, ST, STLP
alebo SP (DVF)
 16-bitové WAV súbory (44,1/16/11kHz)
uložené v PC
Základné operácie
Nahrávanie záznamov
Vstavané mikrofóny
Konektor  (slúchadlá)
Základné operácie
2
DIRECTNL
3
Indikátor stavu záznamníka
1
1
1
V tejto kapitole je uvedený postup
nahrávania pri nastavení AUTO_AGC*, čo je
výrobné nastavenie digitálneho záznamníka.
* Auto Gain Control (Automatické ovládanie
zosilnenia)
1 Zvoľte priečinok.
 Stlačením
/MENU zobrazte okno
pre výber priečinku.
 Stláčaním  alebo  zvoľte
priečinok, do ktorého chcete nahrávať
záznam a stlačte 
2 Spustite nahrávanie.
 Stlačte  (nahrávanie).
Indikátor stavu záznamníka sa rozsvieti
načerveno a zobrazí sa okno
nahrávania (str. 11).
Počas nahrávania nie je potrebné držať
zatlačené tlačidlo  (nahrávanie).
Nový záznam sa automaticky nahrá
na koniec posledného záznamu.
 Hovorte do vstavaného mikrofónu.
21
SK
3 Stlačením  (zastavenie) zastavíte
nahrávanie.
Záznamník sa nastaví na začiatok
aktuálneho záznamu.
 Rady
 Od výroby je v digitálnom záznamníku
vytvorených 5 priečinkov a do každého
z nich môžete nahrať až 999 záznamov.
 Prostredníctvom dodávaného softvéru
Digital Voice Editor môžete vytvoriť nové
priečinky alebo vymazať neželané priečinky
(str. 58).
 Poznámky





22
SK
Ak indikátor stavu záznamníka bliká alebo
svieti naoranžovo, nevyberajte batérie, ani
neodpájajte USB AC adaptér. V opačnom
prípade sa môžu dáta poškodiť.
Ak počas nahrávania šuchnete prstom alebo
iným predmetom po zariadení, môže sa
do záznamu nahrať šum.
Pred vytvorením záznamu skontrolujte stav
batérií pomocou indikátora stavu batérií
(str. 14).
Aby ste sa vyhli výmene batérií počas
nahrávania dlhého záznamu, použite
USB AC adaptér (nedodávaný).
Maximálny čas záznamu a počet záznamov,
ktoré môžete vytvoriť, závisí od podmienok
používania.
Pre
pozastavenie
nahrávania*
Postup
Stlačte  (nahrávanie).
Počas pozastavenia
nahrávania bliká indikátor
stavu záznamníka načerveno
a na displeji bliká “”.
zrušenie
pozastavenia
a obnovenie
nahrávania
Stlačte  (nahrávanie).
Nahrávanie sa obnoví
z toho istého miesta. (Pre
ukončenie nahrávania
po pozastavení stlačte 
(zastavenie).)
okamžité
prehranie
aktuálneho
záznamu**
Stlačte .
Nahrávanie sa zastaví
a spustí sa prehrávanie
od začiatku práve
vykonaného záznamu.
prehrávanie
počas
nahrávania**
Počas nahrávania alebo
pozastavenia nahrávania
stlačte a pridržte .
Nahrávanie sa zastaví
a môžete sa zrýchleným
prehrávaním zvuku
posúvať v zázname vzad.
Prehrávanie sa spustí
od miesta kde uvoľníte
tlačidlo . Po zvolení
miesta v zázname je
možné pridať nový záznam
prepísaním pôvodného
záznamu.
Hodinu po pozastavení nahrávania
sa pozastavenie automaticky ukončí
a záznamník sa prepne do režimu
zastavenia.
** V režime manuálneho nahrávania nie
možné zvoliť túto funkciu.
Monitorovanie nahrávania
Výber režimu nahrávania
Do konektora  (slúchadlá) pripojte
dodávané slúchadlá do uší a môžete
monitorovať záznam. Stláčaním VOL +
alebo VOL – môžete nastaviť hlasitosť
monitorovania, nemá to však vplyv
na úroveň záznamu.
V ponuke “REC MODE” zvoľte režim
nahrávania.
Maximálny čas záznamu
STHQ : Vysokokvalitné nahrávanie
v stereo režime. Môžete nahrávať
vysokokvalitný zvuk.
ST :
Režim stereo nahrávania pre
štandardné prehrávanie. Môžete
nahrávať stereo zvuk.
STLP : Režim stereo nahrávania pre
dlhšie prehrávanie. Môžete
nahrávať dlhší záznam so stereo
zvukom.
SP:
Režim monofonického
nahrávania pre štandardné
prehrávanie. Môžete nahrávať
v štandardnej kvalite zvuku.
LP:
Režim monofonického
nahrávania pre dlhšie
prehrávanie. Môžete nahrávať
dlhší záznam s monofonickým
zvukom.
Základné operácie
*
Maximálny čas záznamu vo všetkých
priečinkoch je uvedený nižšie.
ICD-SX57
Režim STHQ Režim ST
Režim STLP
4 h 10 min. 11 h 10 min. 21 h 35 min.
Režim SP
Režim LP
34 h 15 min. 91 h 20 min.
ICD-SX67
Režim STHQ Režim ST
Režim STLP
8 h 35 min. 22 h 50 min. 44 h 00 min.
Režim SP
69 h 40 min.
Režim LP
185 h 55 min.
Ak chcete nahrávať vo vyššej kvalite
zvuku, zvoľte režim STHQ alebo ST.
23
SK
ICD-SX77
Režim STHQ Režim ST
17 h 25 min. 46 h 5 min.
Režim STLP
88 h 45 min.
Režim SP
Režim LP
140 h 35 min. 374 h 55 min.
Nahrávanie zvuku z určitého
smeru
Ak chcete nahrávať zvuk z konkrétneho
smeru, posuňte prepínač DIRECTNL do polohy
“ON”. Túto funkciu využijete pri nahrávaní
konkrétneho zvuku na konferencii/mítingu
a pod.
V tomto prípade sa však zvuk nahrá
monofonicky aj napriek tomu, že nastavíte
režim stereo nahrávania (STHQ, ST alebo STLP).
Pri používaní externého mikrofónu poloha
prepínača DIRECTNL nemá na nahrávanie
vplyv.
24
SK
Rôzne režimy nahrávania
Manuálne nahrávanie
6
3, 6
1, 2
1, 2, 4
 Stlačením
/MENU zobrazte okno
pre výber priečinku.
 Stláčaním  alebo  zvoľte
priečinok, do ktorého chcete nahrávať
záznam a stlačte .
3 Stlačte a pridržte  (nahrávanie).
Rôzne režimy nahrávania
7
2 Zvoľte priečinok.
Záznamník sa prepne
do pohotovostného režimu
nahrávania. Pri rozprávaní
do mikrofónu sa na displeji mení
indikátor úrovne nahrávania.
4 Nastavte úroveň nahrávania.
Indikátor stavu
záznamníka
1, 2
1 V Menu zvoľte režim manuálneho
nahrávania.
Stláčaním  alebo  zvoľte
v ponuke “REC LEVEL” položku
“MANUAL” a stlačte .
Na indikátore úrovne nahrávania
nastavte maximálnu úroveň zvuku
na hodnotu približne –12 dB.
Ak sa zobrazí “OVER”, stláčaním 
alebo  nastavte úroveň nahrávania
tak, aby zmizlo zobrazenie “OVER”.
Predídete tým skresleniu zvuku.
Indikátor OVER
Indikátor úrovne
25
SK
Stláčaním  alebo 
zmeňte plynulo úroveň zvuku.
Pod indikátorom úrovne zvuku je tiež
zobrazená číselná hodnota úrovne
zvuku.
5 V Menu vykonajte ďalšie nastavenia
Automatické
spustenie záznamu
pri zaregistrovaní
zvuku — Funkcia VOR
nahrávania, ako napríklad “LCF
(LOW CUT)”, “LIMITER” atď.
6 Spustite nahrávanie.
 Stlačte  (nahrávanie).
2
Zobrazí sa “REC” a indikátor stavu
záznamníka sa rozsvieti načerveno.
Počas nahrávania nie je potrebné
držať zatlačené tlačidlo .
 Hovorte do vstavaného mikrofónu.
1
1
7 Stlačením  (zastavenie) zastavíte
nahrávanie.
Ak nahrávate pri nastavenej funkcii
AUTO AGC, v Menu nastavte funkciu VOR
(Voice Operated Recording - Hlasom
ovládané nahrávanie) na “ON” (str. 51).
26
SK
1 V Menu stláčaním  alebo
 nastavte “VOR” na “ON”
a stlačte .
Na displeji sa zobrazí “VOR”.
Pridanie ďalšieho
záznamu k staršiemu
záznamu
2 Stlačte  (nahrávanie).
Zrušenie funkcie VOR
Indikátor stavu
záznamníka
Rôzne režimy nahrávania
Nahrávanie sa spustí keď digitálny
záznamník zaregistruje zvuk.
Nahrávanie sa pozastaví, ak už nebude
registrovaný žiadny zvuk a začne
blikať “VOR” a “”. Nahrávanie sa
opäť spustí keď digitálny záznamník
zaregistruje zvuk.
2, 3
4
1
1
V Menu nastavte “VOR” na “OFF”.
 Poznámka
Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky.
V závislosti od podmienok nahrávania nastavte
v Menu “MIC SENS”. Ak po zmene nastavenia
citlivosti nie ste spokojní s výsledným
záznamom, prípadne ak sa chystáte vykonať
dôležitý záznam, v Menu nastavte “VOR”
na “OFF”.
27
SK
Ak je “ADD/OVER” v Menu nastavené
na “ADD”, môžete pridať dodatočný
záznam k práve prehrávanému záznamu.
Pridaný záznam sa umiestni za aktuálny
záznam a bude považovaný za jeho
súčasť.
 Záznam nie je možné pridať k súboru
MP3.
Počas prehrávania 3. záznamu
3. záznam
4. záznam
Po pridaní dodatočného záznamu
3. záznam
Pridaný záznam
1 V Menu stláčaním  alebo 
nastavte “ADD/OVER” na “ADD”
a stlačte .
2 Počas prehrávania stlačte 
(nahrávanie).
Zobrazí sa hlásenie “ADD REC? [REC] TO
EXECUTE…”.
Viac podrobností o prehrávaní nájdete
na stane 34.
3 Počas zobrazenia hlásenia “ADD
REC? [REC] TO EXECUTE” stlačte
 (nahrávanie).
4. záznam
Indikátor stavu záznamníka sa rozsvieti
načerveno. Nový záznam bude pridaný
na koniec aktuálneho záznamu.
4 Stlačením  (zastavenie) zastavíte
nahrávanie.
28
SK
Pridanie dodatočného
záznamu prepísaním
záznamu počas
prehrávania
2, 3
4
1
Rôzne režimy nahrávania
Indikátor stavu
záznamníka
Ak je v Menu nastavené
“ADD/OVER” na “OVER”, môžete
po zvolení konkrétneho miesta
v zázname pridať dodatočný záznam
prepísaním časti už nahraného záznamu.
Časť záznamu od zvoleného miesta sa
vymaže.
 Záznam nie je možné pridať k súboru
MP3.
Počiatočné miesto
prepisovaného záznamu
2. záznam
3. záznam 4. záznam
Vymazaná časť
2. záznamu
1
2. záznam
3. záznam
4. záznam
Pridaný záznam prepíše časť 2. záznamu
29
SK
1 V Menu stláčaním  alebo 
nastavte “ADD/OVER” na “OVER”
a stlačte .
2 Počas prehrávania stlačte
Rozdelenie záznamu
na dva počas
nahrávania
 (nahrávanie).
Zobrazí sa hlásenie “OVERWRITE REC?
[REC] TO EXECUTE”.
Viac podrobností o prehrávaní nájdete
na stane 34.
3 Počas zobrazenia hlásenia
1
“OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE” stlačte  (nahrávanie).
Indikátor stavu záznamníka sa rozsvieti
načerveno. Nahrávanie sa začne.
4 Stlačením  (zastavenie) zastavíte
nahrávanie.
Počas nahrávania môžete záznam
rozdeliť na dve časti a novšej časti
rozdeleného záznamu bude priradené
nové číslo záznamu.
1. záznam
2. záznam
3. záznam
Záznam je rozdelený.
Nahrávanie
pokračuje.
30
SK
1 Počas nahrávania stlačte
DIVIDE/
(záložka).
Rôzne režimy nahrávania
Pod indikátorom úrovne sa zobrazí
animácia, ktorá znázorňuje
rozdeľovanie.
V mieste, kde ste stlačili tlačidlo
sa pridá nové číslo záznamu.
V priebehu nahrávania sa záznam
rozdelí na dve časti.
Nahrávanie pomocou
externého mikrofónu
Stereo
mikrofón
1 Keď je digitálny záznamník
v režime zastavenia, pripojte
externý mikrofón do konektora
 (mikrofón).
Na displeji sa zobrazí “SELECT INPUT”.
31
SK
2 Stláčaním  alebo  zvoľte
“MIC IN” a stlačte .
3 Rozprávajte do externého
Nahrávanie z iných
zariadení
mikrofónu a spustite nahrávanie.
Vstavaný mikrofón sa automaticky
vypne.
Ak vstupná úroveň nie je dostatočne
veľká, nastavte citlivosť mikrofónu
a/alebo úroveň nahrávania digitálneho
záznamníka.
Po pripojení mikrofónu s napájaním
je mikrofón automaticky napájaný
zo záznamníka.
Ak digitálny záznamník nie je
v režime zastavenia
Prostredníctvom Menu zvoľte “MIC IN”
výberom “DETAIL MENU” - “SELECT INPUT”
- “MIC IN” (str. 55).
 Odporúčané mikrofóny
Môžete použiť elektretový kondenzátorový
mikrofón Sony ECM-CS10 alebo ECM-CZ10
(nedodávaný).
32
SK
Audio
zariadenie
atď.
1 Keď je digitálny záznamník v režime
zastavenia, pripojte k nemu ďalšie
zariadenie.
Pomocou audio prepojovacieho kábla*
prepojte výstupný audio konektor
(stereo minikonektor) ďalšieho
zariadenia s konektorom  (mikrofón)
na digitálnom záznamníku.
Na displeji sa zobrazí “SELECT INPUT”.
2 Stláčaním  alebo  zvoľte
“AUDIO IN” a stlačte .
3 Spustite nahrávanie.
* Voliteľné audio prepojovacie káble
(nedodávané)
Do
záznamníka
RK-G139 HG Stereo
minikonektor
(bez tlmiaceho
prvku)
RK-G136 HG Stereo
minikonektor
(bez tlmiaceho
prvku)
Do iného
zariadenia
Minikonektor
(monofonický)
(bez tlmiaceho
prvku)
Stereo
minikonektor
(bez tlmiaceho
prvku)
Prostredníctvom Menu zvoľte “AUDIO IN”
výberom “DETAIL MENU” - “SELECT INPUT”
- “AUDIO IN” (str. 55).
Nahrávanie zvuku z telefónu
alebo mobilného telefónu
Rôzne režimy nahrávania
Vstavaný mikrofón sa automaticky
vypne a nahrá sa zvuk z pripojeného
zriadenia.
Ak vstupná úroveň nie je dostatočne
veľká, nastavte citlivosť mikrofónu
a/alebo úroveň nahrávania digitálneho
záznamníka.
Ak digitálny záznamník nie je
v režime zastavenia
Pre nahrávanie zvuku z telefónu
môžete použiť slúchadlový elektretový
kondenzátorový mikrofón ECM-TL1
(nedodávaný).
Podrobnosti o spôsobe zapojenia sa
dozviete z inštrukcií v návode na použitie
dodávaného k mikrofónu ECM-TL1.
33
SK
Prehrávanie/Odstraňovanie
Prehrávanie
záznamov
Konektor 
(slúchadlá)
1, 2
1, 3
DIVIDE/
1
4
1 Zvoľte priečinok.
 Stlačte
/MENU.
 Stláčaním  alebo  zvoľte
priečinok a stlačte .
2 Stláčaním  alebo  zvoľte
číslo záznamu.
34
SK
5
V-UP
DPC
A-B/
3 Stlačením  spustite
prehrávanie.
4 Pomocou VOL +/– nastavte
hlasitosť.
5 Stlačením  zastavte prehrávanie.
Po prehraní jedného záznamu
sa záznamník zastaví na začiatku
nasledujúceho záznamu.
Posluch vo vyššej kvalite zvuku


Rýchle vyhľadanie miesta,
z ktorého chcete spustiť
prehrávanie (Easy Search)
Ak je v ponuke Menu nastavené “EASY
SEARCH” na “ON” (str. 52), je možné
počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania opakovaným stláčaním 
alebo  rýchlo vyhľadať miesto, od
ktorého chcete spustiť prehrávanie.
Ak jedenkrát stlačíte , je možný
posuv o cca 3 sekundy vzad, alebo
ak jedenkrát stlačíte  je možný posuv
o cca 10 sekúnd vpred. Funkciu oceníte
pri vyhľadávaní želaného miesta v dlhých
záznamoch.
Vyhľadávanie vpred/vzad počas
prehrávania (Cue/Review)
Vyhľadávanie vpred (Cue): Počas
prehrávania držte zatlačené 
a tlačidlo uvoľnite v mieste, kde chcete
spustiť prehrávanie.
 Vyhľadávanie vzad (Review): Počas
prehrávania držte zatlačené 
a tlačidlo uvoľnite v mieste, kde chcete
spustiť prehrávanie.
Záznamník vyhľadáva pomalou
rýchlosťou s prehrávaním zvuku. Túto
funkciu oceníte keď chcete skontrolovať
jedno slovo vpred alebo vzad. Ak držíte
tlačidlo zatlačené, záznamník spustí
vyhľadávanie vyššou rýchlosťou. Počas
vyhľadávania vpred/vzad bude bez
ohľadu na nastavenie položky “DISPLAY”
(str. 51) zobrazené počítadlo.

Prehrávanie/Odstraňovanie
Posluch cez slúchadlá:
Do konektora  (slúchadlá) zapojte
dodávané stereo slúchadlá do
uší. Zabudovaný reproduktor
sa automaticky deaktivuje.
Počúvanie z externého
reproduktora:
Do konektora  (slúchadlá) zapojte
aktívny alebo pasívny reproduktor
(nedodávaný).
35
SK
 Po prehraní záznamov na koniec
posledného záznamu





36
SK
Ak prehrávanie alebo rýchle prehrávanie
dosiahne koniec posledného záznamu,
na 5 sekúnd sa zobrazí “MESSAGE END”
a indikátor stavu záznamníka sa rozsvieti
nazeleno. (Zvuk nie je počuť.)
Keď zmizne hlásenie “MESSAGE END”
a indikátor stavu záznamníka zhasne,
záznamník sa zastaví na začiatku posledného
záznamu.
Ak počas zobrazenia hlásenia “MESSAGE END”
podržíte zatlačené tlačidlo , záznam
bude prehrávaný vzad zvýšenou rýchlosťou
a štandardné prehrávanie sa obnoví v mieste,
v ktorom tlačidlo uvoľníte.
Ak je posledný záznam dlhý a prehrávanie
chcete spustiť v jeho neskoršej časti,
zatlačením a pridržaním tlačidla  prejdite
zrýchlene až na jeho koniec a potom počas
zobrazeného hlásenia “MESSAGE END”
držte zatlačené tlačidlo  a vyhľadajte
požadované miesto.
Pri zázname, ktorý nie je posledný sa
nastavte na začiatok nasledujúceho záznamu
a prehrávaním vzad vyhľadajte požadovaný
bod.
Pre
Postup
zastavenie na
aktuálnej pozícii
(Funkcia
pozastavenia
prehrávania.)
Stlačte  (zastavenie)
alebo .
Pre obnovenie
prehrávania z toho istého
miesta stlačte opäť .
posuv na
začiatok
aktuálneho
záznamu*
Jedenkrát stlačte .**
posuv na
Stláčajte . (V režime
predchádzajúce zastavenia pridržte
tlačidlo zatlačené pre
záznamy
súvislý posuv vzad .)
posuv na
nasledujúci
záznam*
Jedenkrát stlačte  .**
posuv na
nasledujúce
záznamy
Stláčajte  .
(V režime zastavenia
pridržte tlačidlo zatlačené
pre súvislé preskakovanie
záznamov.)
*
Ak ste do záznamu pridali záložku,
záznamník sa zastaví na záložke.
** Tieto operácie je možné vykonať, ak je
nastavené “EASY SEARCH” na “OFF” (str. 52).
Rôzne režimy prehrávania
V ponuke “PLAY MODE” (str. 52) môžete
zvoliť režim prehrávania “1 FILE” (jeden
záznam/súbor sa prehrá jedenkrát),
“FOLDER” (všetky záznamy/súbory
vo zvolenom priečinku sa postupne
prehrajú) a “ALL” (všetky nahrané
záznamy/súbory sa postupne prehrajú).
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
 kým sa nezobrazí “ 1”. Zvolený
záznam sa bude opakovane prehrávať.
Pre obnovenie štandardného prehrávania
stlačte opäť .
Zvýraznenie nízkych tónov
V Menu nastavte položku “EFFECT”
na “BASS1” alebo “BASS2” (str. 52).
Ak nastavíte prepínač V-UP do polohy
“ON”, časť záznamu s nízkou úrovňou
zvuku sa zosilní, čím sa umožní
jednoduché počúvanie aj nepatrných
zvukov.
V Menu môžete nastaviť položku
“V-UP LEVEL” na “MAX” alebo “MID”
(str. 57).
Prehrávanie/Odstraňovanie
Opakované prehrávanie
záznamu
Nastavenie prehrávaného
zvuku zosilnením tichých
zvukov
— Funkcia Digital Voice Up
Obnovenie štandardného
prehrávania
Prepínač V-UP nastavte späť
do polohy “OFF”.
37
SK
Nastavenie rýchlosti
prehrávania — DPC (funkcia
Digital Pitch Control)
Opakované prehrávanie
zvolenej časti záznamu
– A-B Repeat
Ak nastavíte prepínač DPC do polohy
“ON”, môžete v Menu zmeniť rýchlosť
prehrávania o +200% a –75% oproti
štandardnej rýchlosti.
Vďaka funkcii digitálneho spracovania
sú záznamy prehrávané s prirodzeným
zvukom.
1 Počas prehrávania krátko stlačte
1 Posuňte prepínač DPC
do polohy “ON”.
2 V ponuke “DPC” nastavte rýchlosť
prehrávania (str. 51).
Obnovenie štandardného
prehrávania
Posuňte prepínač DPC do polohy “OFF”.
(opakovanie) A-B/ (priorita)
a špecifikujte počiatočné miesto A.
Zobrazí sa “A-B B?”.
2 Znova krátko stlačte
(opakovanie) A-B/ (priorita)
a špecifikujte koncové miesto B.
Zobrazí sa “ A-B” a špecifikovaný
úsek sa bude opakovane prehrávať.
Obnovenie štandardného
prehrávania
Stlačte .
Zmena špecifického úseku A-B
pre opakované prehrávanie
Počas opakovaného prehrávania
A-B Repeat stlačte opäť
(opakovanie) A-B/ (priorita)
a vykonajte vyššie uvedený postup
od kroku 1.
38
SK
Pridanie záložky
Spustenie prehrávania
od záložky
Na určené miesto v zázname je
možné pridať záložku a využiť ju počas
prehrávania. Do jedného záznamu
môžete pridať len jednu záložku.
Keď je digitálny záznamník v režime
zastavenia stláčajte  alebo .
Keď indikátor “ ” (záložka) blikne
jedenkrát, stlačte .
1 Počas prehrávania alebo zastavenia
Odstránenie záložky
stlačte DIVIDE/ (záložka) na viac
než jednu sekundu.
Prehrávanie/Odstraňovanie
Záložka sa pridá do záznamu
a indikátor “ ” (záložka) blikne trikrát.
Ak do záznamu pridáte druhú záložku,
predchádzajúca záložka sa vymaže
a nová záložka sa pridá na novo
určené miesto.
V Menu nastavte položku “ERASE BKMRK”
na “YES” (str. 54).
 Poznámky


K súborom MP3 nie je možné pridať záložku.
Na úplnom začiatku alebo tesne pred
koncom záznamu nie je možné pridať
záložku.
39
SK
Prehrávanie záznamov
v stanovenom čase
s upozorňujúcim
signálom (Alarm)
Vo zvolenom čase sa môže prehrať
zvolený záznam, pred ktorým zaznie
upozorňujúci signál.
Daný záznam je možné prehrávať
v stanovenom dátume, raz za týždeň
alebo každý deň v rovnakom čase.
Môžete nastaviť až 30 upozorňujúcich
signálov.
 Poznámky



Ak hodiny neboli nastavené alebo nie je
nahraný žiadny záznam, nemôžete nastaviť
upozorňujúci signál.
Ak sa zobrazí indikátor priečinku “ ”,
upozorňujúci signál nie je možné nastaviť
(str. 66).
Upozorňujúci signál zaznie aj vtedy, ak
v Menu nastavíte “BEEP” na “OFF” (str. 53).
1 Zvoľte záznam, ktorý chcete prehrať
s upozorňujúcim signálom.
2 Prepnite sa do režimu nastavenia
upozorňujúceho signálu.
 V Menu zvoľte “ALARM” a stlačte .
 Stláčaním  alebo  zvoľte
“NEW” a stlačte .
3 Nastavte dátum a čas pre
upozorňujúci signál.
 Stláčaním  alebo  zvoľte
“DATE”, deň v týždni alebo “DAILY”
a stlačte .
 Keď zvolíte “DATE”:
Podľa postupu uvedeného v časti
“Krok 2: Nastavenie hodín” na strane
17 postupne nastavte mesiac, deň,
hodinu a minúty, a stlačte .
Zobrazí sa “EXECUTING…” a následne
vaše nastavenie.
Keď zvolíte deň v týždni alebo
“DAILY”:
Stláčaním  alebo  nastavte
hodinu a stlačte  a potom
stláčaním  alebo  nastavte
minútu a stlačte . Zobrazí sa
“EXECUTING…” a následne vaše
nastavenie.
Proces nastavovania sa ukončí
a na displeji sa zobrazí “” (indikátor
upozorňujúceho signálu).
40
SK
V čase nastaveného dátumu
a času
Zmena nastavenia
upozorňujúceho signálu
V nastavenom čase zaznie po dobu
cca 10 sekúnd upozorňujúci signál
a spustí sa prehrávanie zvoleného
záznamu.
Po prehraní záznamu sa záznamník
automaticky zastaví na začiatku
prehraného záznamu.
1 V Menu zvoľte “ALARM” – “LIST”
Stlačte  a ten istý záznam sa prehrá
od začiatku.
Zrušenie upozorňujúceho
signálu pred spustením
prehrávania
Počas prehrávania upozorňujúceho
signálu stlačte . Prehrávanie
upozorňujúceho signálu môžete zastaviť,
aj keď je aktivovaná funkcia HOLD.
Zobrazí sa zoznam upozorňujúcich
signálov.
2 Stláčaním  alebo  zvoľte
položku, ktorú chcete zmeniť
a stlačte .
Prehrávanie/Odstraňovanie
Opätovné vypočutie toho istého
záznamu
a stlačte .
3 Stláčaním  alebo  zvoľte
“EDIT” a stlačte .
4 Zvoľte “DATE”, deň v týždni alebo
“DAILY” a stlačte .
5 Nastavte dátum a čas a stlačte .
Zobrazí sa “EXECUTING…” a následne
vaše nastavenie.
41
SK
Zrušenie nastavenia
upozorňujúceho signálu
Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Zmena
nastavenia upozorňujúceho signálu”.
V kroku 3 zvoľte “CANCEL” a stlačte
. Zobrazí sa hlásenie “CANCEL
ALARM?”. Stláčaním  alebo
 zvoľte “YES” a stlačte .
Nastavenie upozorňujúceho signálu
sa zruší a z displeja zmizne indikátor
upozorňujúceho signálu.
 Poznámky





42
SK
K jednému záznamu môžete priradiť
len jeden upozorňujúci signál.
Ak náhodou v stanovenom čase prehrávate
nejaký iný záznam, jeho prehrávanie sa
zastaví a začne sa prehrávať zvolený záznam.
Ak nastavený čas nastane počas nahrávania,
upozorňujúci zvukový signál zaznie po
ukončení nahrávania. V stanovenom čase
pre upozorňujúci signál bude na displeji
blikať indikátor “”.
Ak by sa počas nahrávania malo spustiť viac
upozorňujúcich signálov, prehrá sa len prvý
z nich.
Ak je v nastavenom čase záznamník v režime
Menu, upozorňujúci signál zaznie a režim
Menu sa zruší.




Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo pridelené
nastavenie prehrávania upozorňujúceho
signálu, signál ostane nastavený len pre prvú
časť rozdeleného záznamu.
Nastavenie upozorňujúceho signálu sa po
prehraní záznamu nezruší.
Keď nastavíte všetkých 30 upozorňujúcich
signálov, nie je možné nastaviť ďalší
upozorňujúci signál. Zrušte prvý
upozorňujúci signál.
Ak odstránite záznam, ktorému bolo
priradené nastavenie upozorňujúceho
signálu, toto nastavenie sa tiež zruší.
Postupné odstraňovanie
záznamov
Odstránenie
záznamov
Môžete odstrániť neželané záznamy
s tým, že sa uchovajú všetky ostatné
záznamy.
Keď odstránite nejaký záznam, ostatné
záznamy sa posunú a prečíslujú tak, aby
medzi nimi nevzniklo prázdne miesto.
Prehrávanie/Odstraňovanie
1 Počas prehrávania záznamu,
ktorý chcete odstrániť, stlačte
ERASE alebo v režime zastavenia
záznamníka stlačte ERASE na dlhšie
než jednu sekundu.
ERASE
Nahrané záznamy môžete odstraňovať
postupne jeden za druhým alebo môžete
odstrániť všetky záznamy v priečinku
súčasne.
 Poznámka
Ak záznam odstránite, nie je ho možné znova
obnoviť.
Zobrazí sa názov záznamu, číslo
záznamu a hlásenie “ERASE? [ERASE]
TO EXECUTE” a záznam sa prehrá.
2 Počas zobrazenia hlásenia “ERASE?
[ERASE] TO EXECUTE” stlačte opäť
ERASE.
Záznam sa odstráni a zostávajúce
záznamy sa prečíslujú.
Zrušenie odstraňovania
Stlačte  (zastavenie).
43
SK
Odstránenie všetkých
záznamov v priečinku
V Menu zvoľte “ERASE ALL” (str. 54).
44
SK
Editovanie záznamov

Rozdelenie záznamu
na dva

 Poznámky



Aby bolo možné záznam rozdeliť, je
potrebná určitá voľná kapacita pamäte.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Systémové
obmedzenia“ (str. 79).
Ak rozdeľujete záznam, ktorému bola
priradená prioritná značka(y), táto značka(y)
bude priradená obom častiam rozdeleného
záznamu.
Ak rozdelíte záznam s názvom, novšia časť
záznamu bude mať rovnaký názov.
1. záznam
2. záznam
3. záznam
Záznam je rozdelený.
1. záznam
2. záznam
3. záznam
4. záznam
Počet záznamov sa zvýši.
1 Počas prehrávania stlačte
DIVIDE/
Editovanie záznamov
Počas prehrávania môžete záznam
rozdeliť na dve časti a novšej časti
rozdeleného záznamu bude priradené
nové číslo záznamu. Rozdelením
záznamu môžete jednoducho vyhľadať
želané miesto, od ktorého chcete záznam
prehrať, najmä ak ide o dlhé záznamy,
napr. záznam mítingu. Záznam je možné
rozdeľovať dovtedy, kým celkový počet
záznamov v priečinku nedosiahne 999
alebo kým celkový počet záznamov vo
všetkých priečinkoch nedosiahne
1012.
Na úplnom začiatku alebo tesne pred
koncom záznamu alebo v blízkosti záložky
nie je možné záznam rozdeliť.
Nie je možné rozdeliť súbor MP3.
(záložka).
Zobrazí sa názov záznamu, číslo
záznamu a hlásenie “DIVIDE? [DIVIDE]
TO EXECUTE”.
2 Opäť stlačte DIVIDE/
(záložka).
Čísla nasledujúcich záznamov sa zvýšia
o jedno.
45
SK
Presúvanie záznamov
do iného priečinka
 Poznámka
Ak sa zobrazí indikátor priečinku “
možné presúvať súbory (str. 66).
”, nie je
1 Zvoľte záznam, ktorý chcete
presunúť.
2 V Menu zvoľte “MOVE”
a stlačte .
3 Stláčaním  alebo  zvoľte
priečinok, do ktorého chcete
záznam presunúť a stlačte .
Zobrazí sa hlásenie “EXECUTING…”
a záznam sa presunie do cieľového
priečinka.
Ak presuniete záznam do iného
priečinka, z pôvodného priečinka
bude tento záznam vymazaný.
Zrušenie presunutia záznamu
Pred krokom 3 stlačte  (zastavenie).
46
SK
Pridanie prioritnej
značky(iek) — Funkcia
Priority Mark
Priradenie prioritných značiek ( ) dôležitým
záznamom. Existujú štyri úrovne priority:
” (najdôležitejšia), “ ”, “ ” a žiadna
“
priorita. Prioritné značky môžete priradiť
počas prehrávania, aj počas zastavenia.
 Prioritné značky nie je možné pridať
k súboru MP3.
1 Zvoľte záznam, ktorý chcete
označiť.
2 Stlačte a pridržte
A-B/ (priorita).
Začne blikať indikátor “ ”.
3 Opäť stlačte a pridržte
A-B/ (priorita) a pridajte
prioritnú značku.
Po každom stlačení pridržaní A-B/
sa prioritná značka(y) budú meniť
nasledovne:
 Bez značky 


Používanie funkčného Menu
Zmena nastavení
v Menu
1 Zatlačením a pridržaním
/MENU
na viac ako jednu sekundu zapnete
režim Menu.
Zobrazí sa okno ponuky Menu.
2 Stláčaním  alebo  zvoľte
položku Menu, ktorú chcete
nastaviť a stlačte .
Používanie funkčného Menu
3 Stláčaním  alebo 
zvoľte požadované nastavenie
a stlačte .
4 Stlačením  vypnete režim Menu.
 Poznámka
Ak jednu minútu nestlačíte žiadne tlačidlo,
režim Menu sa automaticky vypne a na displeji
sa obnoví štandardné zobrazenie.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Pri aktivovanom režime Menu
stlačte /MENU.
47
SK
Nastavenia v ponuke Menu
Položky Menu
Prístupnosť nastavenia v režimoch
( : nastavenie je prístupné/
 : nastavenie nie je prístupné)
Režim
Režim
Režim
zastavenia prehrávania nahrávania
Nastavenia
48
REC MODE
LP, SP, STLP, ST, STHQ



MIC SENS
LOW, HIGH



LCF (LOW CUT)
ON, OFF



REC LEVEL
AUTO_AGC, MANUAL



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n=-75 - +200)



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



ADD/OVER
ADD, OVER, OFF



BEEP
ON OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10 SEC, 60 SEC, OFF



ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE BKMRK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Priečinok na presunutie)



ALARM
NEW, LIST  EDIT, CANCEL



SK
Položky Menu
Prístupnosť nastavenia v režimoch
( : nastavenie je prístupné/
 : nastavenie nie je prístupné)
Režim
Režim
Režim
zastavenia prehrávania nahrávania
Nastavenia



LIMITER
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
MANUAL, AUTO



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



USB CHARGE
ON, OFF



V-UP LEVEL
MID, MAX



DETAIL MENU
Používanie funkčného Menu
49
SK
50
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
REC MODE
Nastavenia režimu záznamu.
STHQ*:
Môžete nahrávať vo vysokej kvalite stereo zvuku.
ST :
Môžete nahrávať v lepšej kvalite stereo zvuku.
STLP :
Môžete nahrávať dlhší záznam so stereo zvukom.
SP:
Môžete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku (monofonický zvuk).
LP:
Môžete nahrávať dlhší záznam (monofonický zvuk).
MIC SENS
Nastavenia citlivosti mikrofónu. Toto nastavenie je efektívne, keď je
položka “REC LEVEL” nastavená na “AUTO_AGC”.
HIGH *:
Nahrávanie na mítingoch alebo v tichých a/alebo veľkých
priestoroch.
LOW :
Nahrávanie pri diktovaní alebo nahrávanie na hlučných miestach.
LCF (LOW CUT)
Filtrácia frekvencií nižších ako 200 Hz pre redukciu rušivého hluku
pri vetre (Low Cut Filter - Dolnopriepustný filter).
OFF*:
Funkcia LCF nie je aktívna.
ON:
Funkcia LCF je aktivovaná.
SK
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
REC LEVEL
Nastavenia pre nahrávanie pomocou funkcie AGC alebo manuálne
nahrávanie.
AUTO_AGC*”:
Automaticky sa nastaví úroveň nahrávania, vďaka čomu sa
nahrávanie vykoná bez skreslenia zvuku. Citlivosť mikrofónu je možné
nastaviť pomocou nastavenia “MIC SENS”.
MANUAL:
Úroveň nahrávania je možné nastaviť manuálne (str. 25).
VOR
Nastavenia funkcie VOR (Voice Operated Recording). Toto nastavenie
je efektívne, keď je položka “REC LEVEL” nastavená na “AUTO_AGC”.
OFF*:
Funkcia VOR nie je aktívna.
ON:
Funkcia VOR sa aktivuje po stlačení  (nahrávanie). Záznam sa spustí
vtedy, keď záznamník zaregistruje nejaký zvuk a pozastaví sa vtedy,
keď nebude registrovaný žiadny zvuk. Eliminuje sa tým nahrávanie
záznamu bez zvuku.
DISPLAY
Nastavenia režimu zobrazenia (Položky zobrazované v režime
prehrávania/ zastavenia).
ELAPSE*:
Uplynutý čas prehrávania jedného záznamu.
REMAIN:
Zostávajúci čas prehrávania jedného záznamu.
REC DATE:
Dátum a čas záznamu
DPC
Nastavenia funkcie DPC (Digital Pitch Control).
Ak nastavíte prepínač DPC do polohy “ON”, môžete nastaviť rýchlosť
prehrávania od +200% do -75% oproti štandardnej rýchlosti. Pri
nastavovaní smerom hore (+) zvyšujete rýchlosť o 10%, pri nastavovaní
smerom dole (–) znižujete rýchlosť o 5%.
–30%*
Používanie funkčného Menu
Položky Menu
51
SK
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
EFFECT
Nastavenia pre zvýraznenie nízkych tónov počas prehrávania.
OFF*:
Funkcia EFFECT nie je aktívna.
BASS1:
Zvýraznenie nízkych tónov.
BASS2:
Väčšie zvýraznenie nízkych tónov.
 Poznámka
Pri prehrávaní záznamov prostredníctvom reproduktora, funkcia EFFECT
nepracuje.
52
EASY SEARCH
Nastavenia funkcie jednoduchého vyhľadávania.
OFF*:
Funkcia jednoduchého vyhľadávania nie je aktívna. Pri stláčaní 
alebo  bude záznam presúvaný dopredu alebo dozadu.
ON:
Stláčaním  sa môžete v zázname posúvať o cca 10 sekúnd vpred
alebo stláčaním  sa môžete posúvať o 3 sekundy vzad. Funkciu
oceníte pri vyhľadávaní želaného miesta v dlhých záznamoch.
PLAY MODE
Nastavenia režimu prehrávania.
FOLDER*:
Súvislé prehranie záznamov v jednom priečinku.
ALL:
Súvislé prehranie všetkých záznamov.
1 FILE:
Po prehraní záznamu sa záznamník zastaví na začiatku nasledujúceho
záznamu.
SK
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
ADD/OVER
Počas prehrávania záznamu je možné pridať nový záznam
k predchádzajúcemu záznamu alebo prepísať záznam.
OFF*:
Nie možné pridať alebo prepísať záznam.
ADD:
Je možné pridať záznam.
OVER:
Je možné prepísať záznam.
BEEP
Nastavenia zvukového signálu (pípania).
ON*:
Ako potvrdenie vykonania operácie zaznie zvukový signál (pípnutie).
OFF:
Zvukový signál (pípnutie) je vypnutý.
LED
Zapnutie/vypnutie indikátora stavu záznamníka počas vykonávania
operácií.
ON*:
Počas nahrávania alebo prehrávania indikátor stavu záznamníka svieti
alebo bliká.
OFF:
Indikátor stavu záznamníka počas vykonávania operácií nebliká
ani nesvieti.
Používanie funkčného Menu
Položky Menu
 Poznámka
Keď je záznamník pripojený k PC prostredníctvom USB kábla, indikátor stavu
záznamníka svieti alebo bliká aj keď je “LED” nastavené “OFF”.
53
SK
54
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
BACKLIGHT
Zapnutie/vypnutie osvetlenia displeja.
10 SEC*:
Osvetlenia displeja sa zapne na 10 sekúnd.
60 SEC:
Osvetlenia displeja sa zapne na 60 sekúnd.
OFF:
Vypnutie osvetlenia displeja aj počas vykonávania operácií.
ERASE ALL
Všetky záznamy vo zvolenom priečinku budú vymazané.
Pred vymazaním záznamov sa stlačením /MENU prepnite do okna
priečinkov, zvoľte priečinok z ktorého chcete vymazať záznamy, potom
sa prepnite do okna Menu a zvoľte “YES”.
ERASE BKMRK
Zo zvoleného záznamu sa odstráni záložka.
Pred vymazaním záložky sa stlačením /MENU prepnite do okna
priečinkov, zvoľte priečinok z ktorého chcete vymazať záložku, potom
sa prepnite do okna Menu a zvoľte “YES”.
MOVE
Zvolený záznam sa presunie do zvoleného priečinka.
Pred presunutím súboru sa stlačením /MENU prepnite do okna
priečinkov a zvoľte priečinok, z ktorého chcete záznam presunúť.
SK
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
ALARM
Nastavenia upozorňujúceho signálu.
NEW*:
Pre prehrávanie zvoľte DATE, SUN (Nedeľa), MON (Pondelok), TUE
(Utorok), WED (Streda), THU (Štvrtok), FRI (Piatok), SAT (Sobota)
alebo DAILY.
LIST :
Zobrazí sa zoznam čísiel záznamov, dátum alebo dni v týždni,
pre ktoré už boli nastavené upozorňujúce signály.
EDIT : Môžete zmeniť zvolený dátum alebo deň v týždni.
CANCEL: Môžete zrušiť upozorňujúci signál pre zvolený dátum alebo
deň v týždni.
DETAIL MENU
LIMITER
Používanie funkčného Menu
Nastavenia automatickej vstupnej úrovne ako prevencia pred
skresleným zvukom, ktorý sa môže vyskytnúť pri vysokej hlasitosti
vstupného zvuku.
ON*:
Funkcia LIMITER je aktivovaná.
OFF:
Funkcia LIMITER nie je aktívna.
 Poznámka
Toto nastavenie je efektívne, keď je položka “REC LEVEL” nastavená
na “MANUAL”.
SELECT INPUT Nastavenia externého vstupu pre nahrávanie z mikrofónu
pripojeného ku konektoru (mikrofón).
MIC IN*:
Nastavte, keď chcete nahrávať z externého mikrofónu.
AUDIO IN:
Nastavte, keď chcete nahrávať z iného zariadenia.
55
SK
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
DATE&TIME
Nastavenia hodín.
AUTO*:
Ak je záznamník pripojený k PC, v ktorom je spustený softvér Digital
Voice Editor, hodiny sa automaticky nastavia podľa času nastaveného
v PC.
MANUAL:
Postupne môžete nastaviť rok, mesiac, deň, hodinu a minúty.
FORMAT
Nastavenia formátovania pamäte po zobrazení hlásenia “ERASE ALL
DATA?”.
NO*:
Pamäť sa nenaformátuje.
YES:
Pamäť sa naformátuje.
 Poznámka
Na formátovanie pamäte použite formátovaciu funkciu záznamníka.
Ak pamäť záznamníka naformátujete pomocou vášho PC, môže dochádzať
k prerušovaniu zvuku a dostupný čas záznamu sa môže skrátiť.
56
SK
Položky Menu
Nastavenia (*: Počiatočné nastavenie)
USB CHARGE Nastavenia pre dobíjanie batérií prostredníctvom USB prepojenia.
ON*:
Batérie sa budú dobíjať.
OFF:
Batérie sa nebudú dobíjať.
 Poznámka
Po pripojení USB AC adaptéra (nedodávaný) ku AC konektoru digitálneho
záznamníka, môžete batérie dobíjať nezávisle od tohto nastavenia.
V-UP LEVEL
Používanie funkčného Menu
Ak nastavíte prepínač VOICE UP do polohy “ON”, nastavte zosilnenie
úrovne zvuku pre zvýraznenie častí záznamu s nízkou úrovňou
zvuku.
MAX*:
Nastavenie úrovne zvuku VOICE UP bude efektívnejšie.
MID:
Nastavenie úrovne zvuku VOICE UP bude menej efektívnejšie.
57
SK
Používanie digitálneho záznamníka
s vašim PC
Používanie
dodávaného softvéru
Digital Voice Editor


Možnosti používania
softvéru Digital Voice Editor

Softvér Digital Voice Editor umožňuje
zobrazenie záznamov na monitore,
ich uloženie na pevný disk počítača a ich
prehrávanie a editovanie.
 Preniesť záznamy nahrané na
záznamníku do vášho počítača.
 Uložiť záznamy na pevný disk vášho
počítača.
 Prehliadať, prehrávať alebo editovať
záznamy vo vašom počítači.
 Preniesť záznamy späť do záznamníka.
Pridať neupravené súbory MP3.
 S využitím softvéru MAPI e-mail
posielať hlasové e-mail záznamy.
58
SK

Pomocou transkripčného tlačidla
prehrať záznam a umožniť jeho prepis
vhodným textovým editorom.
Skonvertovať do textu záznamy
zo záznamníka pomocou softvéru
na rozpoznávanie hlasu Dragon
NaturallySpeaking® (Len ak je
nainštalovaný prioritný softvér Dragon
NaturallySpeaking verzia 5.0 (alebo
vyššia) alebo Professional Edition).
Pomocou podpornej aplikácie
CD Recording Tool umožňujúcej
záznam na CD disky pre softvér Digital
Voice Editor (DVE) môžete prehrávať
skladby na CD diskoch vložených
do CD mechaniky v PC a ukladať tieto
skladby na pevný disk PC vo formáte,
ktorý podporuje softvér DVE. Uložené
súbory môžete pomocou softvéru DVE
preniesť do digitálneho záznamníka.
Pomocou podpornej aplikácie
CD Burning Tool pre napaľovanie
CD diskov pre DVE môžete vytvoriť
AUDIO CD alebo DATA CD disk.
Používanie podpornej aplikácie
CD Recording Tool/CD Burning Tool
pre softvér DVE je výhradne určené
len pre osobné účely.
Systémové požiadavky
OS: Microsoft® Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novší 2005/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novší 2004/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novší/Windows® XP Professional
Service Pack 2 alebo novší/Windows®
XP Home Edition Service Pack 2 alebo
novší/Windows® 2000 Professional
Service Pack 4 alebo novší (Tento
softvér nepracuje pod OS Windows®
95/Windows® 98/Windows® 98 Second
Edition/ Windows® Millennium Edition/
Windows® NT.)
 Poznámky


Tento softvér nie je možné použiť
na počítačoch Macintosh.
Nie je podporovaný počítač vlastnej výroby,
ani počítač, ktorého operačný systém si
nainštaloval alebo aktualizoval sám užívateľ,
ani počítač s niekoľkými operačnými
systémami (Multi-boot).
Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC
Váš počítač a operačný systém
musí spĺňať nasledovné minimálne
požiadavky.
 IBM PC/AT alebo kompatibilný
– CPU: Pentium® II 266 MHz alebo
výkonnejší
– RAM: Minimálne 128 MB alebo viac
– Voľné miesto na pevnom disku: 70 MB
alebo viac v závislosti od veľkosti a
počtu ukladaných audio súborov.
– CD-ROM mechanika
(Pre vytváranie AUDIO CD alebo
DATA CD diskov je potrebná CD-R/
CD-RW mechanika.)
– Port: USB port (podpora
vysokorýchlostného USB rozhrania)
– Zvuková karta: Kompatibilita s OS
Windows® XP Media Center Edition
2005, Windows® XP Media Center
Edition 2004, Windows® XP Media
Center Edition, Windows® XP
Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® 2000 Professional
– Zobrazovacia jednotka: High color
(16 bit) alebo viac a rozlíšenie
800  480 bodov alebo viac

Poznámka k fonetickej
transkripcii záznamov
Ak na fonetickú transkripciu záznamov
používate softvér na rozpoznávanie hlasu
Dragon NaturallySpeaking®, váš počítač
musí spĺňať systémové požiadavky
softvéru Dragon NaturallySpeaking.
59
SK
Poznámka k posielaniu
hlasového e-mailu
Ak na posielanie hlasového e-mailu
používate Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0, váš počítač musí spĺňať
systémové požiadavky softvéru Outlook
Express.


Inštalácia softvéru
Nainštalujte softvér Digital Voice Editor
na pevný disk vášho počítača.
 Poznámky



60
SK
Po nainštalovaní softvéru Digital Voice Editor
môžete vytvoriť všetky kompatibilné formáty
súborov okrem súborov DVF (TRC). (Súbory
DVF (TRC) však môžete prehrávať.)
Po nainštalovaní oboch typov softvéru
Digital Voice Editor skontrolujte, či ste
zvolili nastavenie, ktoré umožní pracovať
so všetkými kompatibilnými formátmi
súborov.
Pred inštaláciou softvéru nepripájajte
záznamník k počítaču. Počas inštalácie
softvéru neodpájajte ani nepripájajte
záznamník k počítaču. Digitálny záznamník
nemusí byť rozpoznaný alebo sa softvér
nemusí nainštalovať správne.
Pred inštaláciou softvéru Digital Voice Editor
zatvorte všetky aktívne aplikácie.




Pri inštalácii alebo odinštalovaní softvéru
v prostredí Windows® 2000 Professional
skontrolujte, či ste sa do systému prihlásili
ako “Administrator” (Správca). ”
Pri inštalácii alebo odinštalovaní softvéru
v prostredí Windows® XP Media Center
Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/ Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition sa prihláste
do systému ako “Computer administrator”
(Správca PC). (Ak chcete zistiť, či ste sa
prihlásili ako “Computer administrator”
(Správca PC), v “Control Panel” (Ovládací
panel) otvorte “User Accounts” (Používateľské
kontá) a prezrite si spodnú časť, kde je
zobrazené meno užívateľa.)
Ak ste mali nainštalovaný softvér
“Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”,
po nainštalovaní dodávaného softvéru
sa aplikácia “Memory Stick Voice Editor”
automaticky odstráni. (Záznamy sa
neodstránia.)
V závislosti od operačného systému vášho
počítača sa po inštalácii nainštaluje aj modul
Microsoft DirectX. Po odinštalovaní softvéru
sa modul DirectX neodstráni.
Po nainštalovaní softvéru Digital Voice Editor
sa nepokúšajte inštalovať softvér “Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”. Inak
nebude softvér Digital Voice Editor pracovať
správne.
Pomocou dodávaného softvéru môžete
záznam uložiť alebo editovať na karte
“Memory Stick”.
1 Uistite sa, že digitálny záznamník
nie je pripojený, zapnite váš PC
a spustite OS Windows.
2 Vložte dodávaný CD-ROM disk
do CD-ROM mechaniky v PC.
Inštalátor sa spustí automaticky
a zobrazí sa úvodné okno.
Ak sa inštalátor nespustí,
v priečinku [English] dvakrát kliknite
na [DVE Setup.exe].
pokynov.
Ak sa zobrazí dialógové okno [Restart]
(Reštartovať), kliknite na [OK] a počítač
sa reštartuje.
Inštalácia je ukončená.
Ak sa zobrazí dialógové okno pre
výber jazyka pre Pomocníka (Help)
Kliknite na požadovaný jazyk
pre Pomocníka (Help).
Ak sa zobrazí dialógové okno pre
zadanie mena vlastníka
Zadajte meno vlastníka pre práva
a obmedzenia pri používané softvéru
Digital Voice Editor.
Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC
Ak už máte nainštalovanú
predchádzajúcu verziu softvéru
Digital Voice Editor alebo akúkoľvek
verziu softvéru “Memory Stick Voice
Editor”
Môže sa zobraziť dialógové okno
pre odinštalovanie predchádzajúcej
verzie. (Záznamy sa neodstránia.)
Podľa zobrazovaných pokynov
softvér odinštalujte a potom sa spustí
inštalácia aktuálnej verzie.
3 Postupujte podľa zobrazovaných
61
SK
 Poznámky


Ak ste už raz zadali meno vlastníka, nie je
možné ho zmeniť. Pre prípad budúceho
odvolávania sa na vlastníka si toto meno
poznačte.
Súbory z CD diskov môžete upravovať len
v PC, v ktorých boli súbory stiahnuté.
Zaobchádzanie so súbormi v PC
je podmienené rovnakým menom vlastníka
ako pri inštalácii softvéru Digital Voice
Editor. Pri pokuse o akékoľvek nelegálne
upravovanie údajov alebo ak ste súbor
použili na iné ako osobné účely, môže dôjsť
k zablokovaniu prehrávania súboru alebo
k zablokovaniu softvéru Digital Voice Editor.
Odinštalovanie softvéru
Ak chcete softvér odinštalovať, vykonajte
nasledovné kroky.
1 Kliknite sa [Start] (Štart) a zvoľte
[Programs] (Programy), [Sony Digital
Voice Editor 3] a potom [Uninstall].
Spustí sa aplikácia pre odinštalovanie.
2 Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
 Poznámka
Ak chcete presunúť už nainštalovaný
softvér na iný disk alebo do iného
priečinka, je nutné softvér odinštalovať
a potom opäť nainštalovať. Ak by ste
jeho súbory len presunuli, softvér by
nepracoval správne.
 Rady
 Softvér môžete taktiež odinštalovať kliknutím
na [Start] (Štart) a potom vybrať [Settings]
(Nastavenia), [Control Panel] (Ovládací panel)
a [Add/Remove Programs] (Pridanie alebo
odstránenie programov).
 Odinštalovanie neodstráni súbory záznamov.
62
SK
Pripojenie digitálneho
záznamníka k vášmu
počítaču
Po pripojení digitálneho záznamníka
k vášmu PC môžete do PC preniesť údaje
zo záznamníka.
Na prepojenie USB konektorov
záznamníka a vášho PC použite
prepojovací USB kábel, dodávaný
s digitálnym záznamníkom.
Počítač rozpozná záznamník okamžite
po pripojení kábla. Kábel môžete pripojiť
alebo odpojiť, ak je záznamník a počítač
zapnutý alebo vypnutý.
Do USB konektora
na počítači
Do konektora
(USB konektor)
Prepojovací USB kábel
(dodávaný)
 Poznámky



Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC

Skontrolujte, či ste pred pripojením
záznamníka k počítaču nainštalovali softvér
Digital Voice Editor. Inak sa po pripojení
záznamníka k počítaču môže zobraziť
hlásenie [Found New Hardware Wizard]
(Sprievodca pridaním nového hardvéru).
V takomto prípade kliknite na [Cancel]
(Zrušiť).
K počítaču nepripájajte viac ako dve USB
zariadenia. V opačnom prípade nie je
zaručené správne fungovanie zariadenia.
Nie je zaručené používanie záznamníka
s USB rozbočovačom alebo s predlžovacím
USB káblom.
Občas sa môžu vyskytnúť poruchy
v závislosti od pripojených USB zariadení.
63
SK



Pred pripojením digitálneho záznamníka
k vášmu PC skontrolujte, či sú v záznamníku
vložené batérie.
Pred pripojením záznamníka k počítaču
skontrolujte, či je záznamník v režime
zastavenia.
Ak nepoužívate softvér Digital Voice Editor,
odporúčame vám odpojiť kábel od počítača.
Odkaz na súbory Help
(Pomocník)
Podrobnosti o všetkých spôsoboch
ovládania nájdete v súboroch Help
(Pomocník).
Prehrávanie súborov
MP3 v záznamníku
Pomocou záznamníka môžete súbory
MP3 prehrávať vo vašom PC. K dispozícii
máte dva spôsoby kopírovania súborov
MP3 do záznamníka: pomocou softvéru
Digital Voice Editor a pretiahnutím
súboru prostredníctvom softvéru
Windows Explorer.
Maximálny prehrávací čas (počet
skladieb*) pri prehrávaní súborov MP3
pomocou digitálneho záznamníka
je vedený v nasledujúcej tabuľke.
Help (Pomocník)
ICD-SX57
ICD-SX67
ICD-SX77
48 kb/s
11 h 20 min.
(170 skladieb)
23 h 00 min.
(345 skladieb)
46 h 40 min.
(700 skladieb)
128 kb/s
4 h 15 min.
(63 skladieb)
8 h 40 min.
(130 skladieb)
17 h 35 min.
(263 skladieb)
* V prípade keď je každá štvorminútová
skladba prenesená do digitálneho
záznamníka.
64
SK
Používanie softvéru Digital
Voice Editor
1 Pomocou dodávaného USB kábla
pripojte digitálny záznamník
k vášmu PC (str. 63).
2 Spustite softvér Digital Voice Editor
a skopírujte súbory MP3 z vášho PC
do digitálneho záznamníka.
3 Záznamník odpojte od vášho
PC a stlačením /MENU zvoľte
požadovaný priečinok.
4 Stláčaním  alebo  zvoľte
súbor, ktorý chcete prehrať
a stlačte .
5 Stlačením  zastavte prehrávanie.
 Poznámka
Ak uprednostníte kopírovanie súborov MP3
pomocou softvéru Windows Explorer pred
softvérom Digital Voice Editor, súbory MP3
môžete prehrávať ako obvykle, ale nemôžete
pridávať/prepisovať záznamy, rozdeľovať
(záznamy), pridávať záložky alebo prioritné
značky.
1 Pomocou dodávaného USB kábla
pripojte digitálny záznamník
k vášmu PC (str. 63).
Kliknite na ikonu “My Computer”
(Tento počítač) a v okne skontrolujte,
či bol rozpoznaný nový odstrániteľný
disk (Removable Disk).
Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC
Záznamník dokáže rozpoznať až 511
priečinkov. Je možné vytvoriť až 340
priečinkov s jedným súborom, a ak
je vytvorených 5 priečinkov, môžete
skopírovať celkovo až 1012 s tým
že v jednom priečinku môže byť
maximálne 999 súborov.
Používanie softvéru
Windows Explorer
2 Priečinok so súbormi MP3
pretiahnite do odstrániteľného
disku.
Záznamník dokáže rozpoznať až
500 priečinkov. Do jedného priečinka
môžete skopírovať až 999 súborov
a celkovo môžete skopírovať až
5000 súborov.
65
SK
3 Záznamník odpojte od vášho
PC a stlačením /MENU zvoľte
požadovaný priečinok.
4 Stláčaním  alebo  zvoľte
súbor, ktorý chcete prehrať
a stlačte .
Removable disk (Odstrániteľný disk)
Skopírované pomocou softvéru
Digital Voice Editor
VOICE
FOLDER01
5 Stlačením  zastavte prehrávanie.
FOLDER05
Hierarchia priečinkov
a súborov
Priečinky a súbory sa na displeji vášho
PC zobrazia podľa poradia zobrazeného
na obrázku vpravo.
Význam indikátorov priečinku
zobrazovaných na displeji digitálneho
záznamníka je nasledovný:
: Priečinky skopírované pomocou
softvéru Digital Voice Editor
: Priečinky skopírované bez použitia
softvéru Digital Voice Editor
Skopírované pomocou
softvéru Windows Explorer
1. prieč.
*1
2. prieč.
3. prieč.
4. prieč.
*2
*3
66
SK
*1
Priečinok so súbormi MP3 sa v digitálnom
záznamníku zobrazí s pôvodným názvom,
a preto pre lepšiu orientáciu v priečinkoch
je výhodné ho dopredu pomenovať
vhodným názvom.
*2
Záznamník dokáže rozpoznať až tri úrovne
priečinkov na odstrániteľnom disku,
ako napríklad 4. priečinok na obrázku.
*3
Ak súbory MP3 skopírujete osobitne, nebudú
uložené v žiadnom priečinku.
 Poznámka
V závislosti od systémových obmedzení
nemôžete na odstrániteľný disk skopírovať 511
alebo viac priečinkov (okrem priečinkov VOICE)
alebo súborov.
Používanie
digitálneho
záznamníka ako USB
záznamového média
Po pripojení digitálneho záznamníka
k vášmu PC prostredníctvom USB kábla
môžete obrazové alebo textové dáta
vo vašom PC a takisto záznamy a súbory
nahrané pomocou záznamníka dočasne
uložiť do digitálneho záznamníka.
Používanie digitálneho záznamníka s vašim PC
67
SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Pred odovzdaním záznamníka do servisu si najskôr prečítajte tento prehľad.
Ak problémy naďalej pretrvávajú, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Digitálny záznamník
Problém
Riešenie
Digitálny záznamník
a displej nie je možné
vypnúť.

Záznamník nie je vybavený hlavným vypínačom napájania.
Na displeji je vždy zobrazený nejaký indikátor. Príkon displeja je
zanedbateľný a nemá takmer žiadny vplyv na životnosť batérií.
Displej môžete vypnúť posunutím prepínač HOLD v smere
šípky. Displej sa automaticky vypne, ak 10 minút nestlačíte
žiadne tlačidlo.
Záznamník nefunguje.

Batérie nie sú vložené podľa správnej polarity (str. 13).
Batérie sú vybité (str. 14).
Tlačidlá sú blokované prepínačom HOLD (str. 9). (Pri stlačení
akéhokoľvek tlačidla zabliká na 3 sekundy “HOLD”.)


68
Z reproduktora nepočuť
zvuk.

Z reproduktora je počuť
zvuk, aj keď sú zapojené
slúchadlá.

SK

Hlasitosť je nastavená na minimum (str. 34).
K záznamníku sú pripojené slúchadlá (str. 35).
Ak počas prehrávania zapojíte slúchadlá nesprávne, zvuk môže
byť počuť aj z reproduktora. Odpojte slúchadlá a znova ich
správne zapojte.
Riešenie
Nesvieti indikátor stavu
záznamníka.

Položka “LED” je nastavená na “OFF” (str. 53). Zobrazte Menu
a nastavte “LED” na “ON”.
Nie je možné spustiť
nahrávanie a zobrazí sa
hlásenie “MEMORY FULL”.

Pamäť je plná. Odstráňte zo záznamníka niektoré záznamy
(str. 43) alebo si uložte záznamy do vášho PC a odstráňte všetky
záznamy zo záznamníka.
Záznamník nie je možné
ovládať a zobrazí sa
hlásenie “FILE FULL”.

Do zvoleného priečinka ste nahrali 999 záznamov alebo
ste nahrali celkovo 1012 záznamov (ak je vytvorených len
5 priečinkov). Preto nie je možné nahrať ďalší záznam a ani
presunúť alebo rozdeliť záznam. Odstráňte zo záznamníka
niektoré záznamy (str. 43) alebo si uložte záznamy do vášho PC
a odstráňte všetky záznamy zo záznamníka.
Nedá sa pridať záznam,
alebo prepísať záznam.

Od výroby je v Menu nastavená položka “ADD/OVER” na “OFF”.
Zobrazte ponuku Menu a zmeňte nastavenie položky
“ADD/OVER” na “ADD” alebo “OVER” (str. 53).
Voľná kapacita pamäte je nedostatočná. Prepisovaná časť
sa vymaže, až keď bude nahrávanie novej časti ukončené.
Z tohto dôvodu môže byť prepisovaný záznam taký dlhý,
ako je dostupný čas pre nahrávanie.
K súborom MP3 nemôžete pridať ani prepísať záznam.


Nahrávanie je prerušené.

Je aktivovaná funkcia VOR (str. 26). V Menu nastavte položku
“VOR” na “OFF” (str. 51).
Počuť šum.

Počas záznamu ste šuchli prstom alebo iným predmetom
po záznamníku, z tohto dôvodu sa do záznamu nahral šum.
Počas prehrávania alebo nahrávania bol záznamník umiestnený
blízko napájacieho zdroja, žiarivky alebo mobilného telefónu.
Konektor pripojeného mikrofónu bol počas záznamu
znečistený. Vyčistite konektor.
Konektor  (slúchadlá) je znečistený. Vyčistite konektor.



Riešenie problémov
Problém
69
SK
Problém
Riešenie
Úroveň záznamu je nízka.


70
“MIC SENS” (citlivosť mikrofónu) je nastavené na “ ”.
Zobrazte ponuku Menu a nastavte “MIC SENS” na “ ” (str. 50).
Ak nie je dobre počuť tiché zvuky v zázname, prepnite
prepínač V-UP do polohy “ON” (str. 37).
Zvuk sa zosilní a bude lepšie počuteľný.
Rýchlosť prehrávania je
príliš pomalá alebo rýchla.

Rýchlosť prehrávania je nastavená pomocou funkcie DPC.
Posuňte prepínač DPC do polohy “OFF” alebo zobrazte ponuku
Menu a nanovo nastavte rýchlosť v ponuke DPC (str. 51, 38).
Zobrazilo sa “--:--”.

Nenastavili ste hodiny (str. 17).
V zobrazení REC DATE
sa zobrazilo “--Y--M--D”
alebo ”--:--”.

Dátum a čas nahrávania sa nezobrazí, ak ste v čase nahrávania
nemali nastavený dátum a čas.
V ponuke Menu je
zobrazených menej
položiek.

V závislosti od režimu prevádzky sa môžu položky zobrazované
v Menu odlišovať (režim zastavenia, režim prehrávania a režim
nahrávania) (str. 48, 49).
Zostávajúci čas záznamu
je na displeji kratší ako je
zobrazený v dodávanom
softvéri Digital Voice
Editor.

Záznamník potrebuje určitú kapacitu pamäte na systémové
operácie. Zostávajúci čas záznamu je rozdielny, pretože sa táto
kapacita odráta od zostávajúcej voľnej kapacity (času).
Výdrž batérií je príliš
krátka.

Výdrž batérií uvedená na strane 16 a 15 je nameraná pri
nastavení hlasitosti na strednú úroveň (pri používaní alkalických
batérií LR03 Sony (SG)). Výdrž batérie môže byť v závislosti od
spôsobu používania zariadenia kratšia.
SK
Problém
Riešenie
Batérie, ktoré ste nechali
dlhšiu dobu vložené
v digitálnom záznamníku
nemajú žiadnu kapacitu.

Aj napriek tomu, že záznamník nepoužívate, batérie sa
postupne vybíjajú. V tomto prípade životnosť batérií závisí
od vlhkosti alebo iných podmienok prostredia. Štandardná
životnosť batérií je 2 alebo 3 mesiace. Ak nebudete záznamník
dlhšiu dobu používať, odporúčame vám z neho vybrať batérie,
čím sa predĺži ich životnosť.
Nesvieti indikátor stavu
nabíjania.

Nepoužívate nabíjateľné batérie.
Nabíjateľné batérie nie sú vložené podľa správnej polarity.
USB kábel nie je poriadne pripojený.
V ponuke “DETAIL MENU” je nastavená položka “USB CHARGE”
na “OFF”. Ak chcete nabíjať batérie prostredníctvom vášho PC,
nastavte položku na “ON”.



Počas nabíjania sa prestal
zobrazovať indikátor stavu
nabíjania.


Používate iné nabíjateľné batérie ako NH-AAA.
Došlo k poruche nabíjateľných batérií.
Riešenie problémov
71
SK
Problém
Riešenie
Namiesto indikátora
kapacity/stavu nabíjania
” alebo
batérií bliká “
“
”.

Teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu prevádzkovej
teploty. Batérie nabíjajte na mieste kde sa teplota pohybuje
na úrovni 5 °C – 35 °C.
Životnosť nabíjateľných
batérií je krátka.

Nabíjateľné batérie používate v prostredí kde teplota klesla
pod 5 °C. Batérie nabíjajte na mieste kde sa teplota pohybuje
na úrovni 5 °C – 35 °C.
Záznamník ste dlhšiu dobu nepoužívali. Pomocou digitálneho
záznamníka batérie niekoľkokrát nabite a úplne vybite.
Vymeňte staré nabíjateľné batérie za nové.
Aj keď nie sú nabíjateľné batérie úplne nabité, indikátor
stavu batérie sa zobrazuje len na krátku chvíľu. Nabitie úplne
vybitých batérií trvá približne 4 hodiny.



72
Zmeny nastavení v Menu
sa nevykonali.

Ak okamžite po zmene nastavení v Menu vyberiete batérie
alebo vykonáte zmeny v Menu cez ponuku “IC Recorder
Setting” v softvéri Digital Voice Editor pri vybitých batériách,
tieto zmeny sa nevykonajú.
Hlásenie “UPDATING
DATABASE” nezmizlo.

Ak zariadenie sprístupňuje väčší objem dát, hlásenie
“UPDATING DATABASE…” sa môže zobraziť aj na dlhšiu
dobu. Nejde o poruchu záznamníka. Počkajte, kým hlásenie
nezmizne.
Záznamník nefunguje
správne.

Vyberte batérie a opäť ich vložte (str. 13).
SK
Problém
Riešenie
Digitálny záznamník nie je
možné pripojiť k PC.

Prečítajte si súbory help (Pomocník) pre softvér Digital Voice
Editor3.
Záznamník nefunguje.

Mohlo sa stať, že ste naformátovali pamäť digitálneho
záznamníka pomocou vášho PC. Na formátovanie pamäte
použite funkciu formátovania záznamníka (str. 56).
Nezabudnite, že počas servisných činností môže dôjsť k odstráneniu nahraných záznamov.
Softvér Digital Voice Editor
Prečítajte si tiež súbory help (Pomocník) pre softvér Digital Voice Editor.
Problém
Riešenie
Nie je možné nainštalovať
softvér Digital Voice Editor.



Riešenie problémov

Voľné miesto na disku alebo pamäť počítača je príliš malá.
Skontrolujte voľné miesto na disku a v pamäti.
Pokúšate sa nainštalovať softvér v operačnom systéme, ktorý
Digital Voice Editor nepodporuje.
Pod OS Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows®
XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition
ste sa prihlásili ako užívateľ, ktorý má obmedzený prístup.
Skontrolujte, či sa prihlasujete ako “Computer administrator”
(Správca PC).
Pri Windows® 2000 Professional skontrolujte, či ste sa prihlásili
ako “Administrator” (Správca). ”
73
SK
Problém
Riešenie
Nie je možné správne
pripojiť záznamník alebo
zariadenie s kartou
“Memory Stick”.

Ak používate externý USB rozbočovač, záznamník pripojte priamo
k počítaču.
 Kábel zo záznamníka odpojte a opäť zapojte.
 Pripojte záznamník k inému USB konektoru.


Počítač môže byť v režime standby/hibernate (pohotovostný
režim/hibernácia). Ak je k počítaču pripojený záznamník, dbajte
na to, aby sa počítač neprepol do režimu standby/hibernate.
Záznamník nefunguje.

Môžete formátovať pamäť záznamníka. Na formátovanie
pamäte použite funkciu formátovania záznamníka.
Nie je možné prehrať
záznam./Hlasitosť
prehrávania je príliš nízka.

Nie je nainštalovaná zvuková karta.
V počítači nie je vstavaný reproduktor alebo reproduktor nie je
k počítaču pripojený.
Hlasitosť je znížená.
Zvýšte hlasitosť na počítači. (Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie počítača.)
Hlasitosť súborov WAV sa môže meniť a uložiť pomocou
vlastnosti “Increase Volume” (Zvýšenie hlasitosti) v aplikácii
Microsoft Sound Recorder.




Uložené záznamy nie
je možné prehrať alebo
editovať.
74
Skontrolujte, či inštalácia softvéru bola úspešná. Taktiež
skontrolujte tieto pripojenia:
SK

Nie je možné prehrávať súbor, ktorého formát softvér
Digital Voice Editor nepodporuje. V závislosti od formátu
súboru nemôžete používať niektoré z editačných funkcií
softvéru.
Riešenie
Počítadlo alebo bežec
sa korektne nehýbu.
Je počuť hluk.

Môže sa to stať pri záznamoch, ktoré ste rozdelili, spojili,
prepísali alebo k nim pridali záznam. Záznam najskôr uložte
na pevný disk a potom ho pridajte do záznamníka. Súbor
uložte do formátu, ktorý používaný záznamník podporuje.
Ovládanie je pomalé,
ak je v záznamníku veľa
záznamov.

Ak celkový počet záznamov vzrastie, ovládanie sa spomalí bez
ohľadu na dĺžku času nahrávania.
Počas ukladania,
pridávania alebo
odstraňovania záznamov
nefunguje displej.

Kopírovanie alebo odstraňovanie dlhých záznamov trvá dlhšie.
Po ukončení operácií displej pracuje normálne.
Konvertovanie formátu
súboru trvá príliš dlho.

Ak má súbor väčšiu veľkosť, potrebný čas na konvertovanie
sa predĺži.
Pri spustení softvéru
Digital Voice Editor systém
'zamrzne'.

Počas komunikácie záznamníka s počítačom neodpájajte kábel
od záznamníka. V opačnom prípade sa destabilizuje činnosť
počítača alebo sa môžu poškodiť dáta v záznamníku.
Môžu nastať konflikty medzi softvérom a iným ovládačom
alebo aplikáciou.
Po nainštalovaní softvéru Digital Voice Editor neinštalujte
softvér “Memory Stick Voice Editor” a ani Digital Voice Editor
Ver. 2x. Softvér Digital Voice Editor nemusí pracovať správne.


Riešenie problémov
Problém
75
SK
Chybové hlásenia (Digitálneho záznamníka)
Chybové hlásenie
Príčina/Riešenie
BATTERY LOW

Z dôvodu nízkej kapacity batérie neformátujte pamäť
záznamníka a ani neodstraňujte súbory v priečinku. Pripravte si
nové batérie.
LOW BATTERY

Batérie sú vybité. Vymeňte staré batérie za nové.
MEMORY FULL

Zostávajúca kapacita pamäte v záznamníku je nedostatočná.
Pred nahrávaním odstráňte nepotrebné záznamy.
FILE FULL

Keďže je vo zvolenom priečinku už 999 záznamov alebo
celkový počet uložených súborov v záznamníku dosiahol
maximum, nie je možné záznamy rozdeliť. Pred delením
odstráňte nepotrebné záznamy.
FILE DAMAGED

Záznamy nie možné prehrávať alebo editovať z dôvodu
poškodenia zvolených súborov.
FORMAT ERROR

Pomocou vášho PC nie je možné zapnúť záznamník, pretože
sa v ňom nenachádza žiadny ovládací súbor nevyhnutný
pre ovládanie. Na formátovanie pamäte záznamníka použite
v Menu funkciu formátovania.
PROCESS ERROR

Nastala chyba pri prístupe k pamäti. Vyberte a opäť vložte
batérie.
Zálohujte si všetky údaje a pomocou Menu naformátujte
digitálny záznamník.

76
SK
Chybové hlásenie
Príčina/Riešenie
SET DATE&TIME

Nastavte hodiny. Inak nebudete môcť nastaviť upozorňujúci
signál.
SET ADD/OVERWRITE

V Menu je nastavená položka “ADD/OVER” na “OFF”. Nedá sa
pridať záznam, alebo prepísať záznam.
NO FILE

Zvolený priečinok neobsahuje žiadne záznamy. Preto nie je
možné priradiť prioritné značky, upozorňujúci signál atď.
ALREADY SET

Upozorňujúci signál ste nastavili na ten istý čas, aký je už
nastavený pre iný záznam. Zmeňte nastavenie upozorňujúceho
signálu.
PAST DATE/TIME

Upozorňujúci signál ste nastavili na čas, ktorý už uplynul.
Skontrolujte nastavenie a nastavte vhodný dátum a čas.
NO SETTING

Ak ste nenastavili žiadny upozorňujúci signál, zoznam
upozorňujúcich signálov sa nezobrazí. Nastavte upozorňujúci
signál pre položku “NEW”.
Ak ste do záznamu nepridali žiadnu záložku, nie je možné ju
zrušiť.


Zvolený záznam je chránený a je možné len jeho čítanie
(“Reading only”). K záznamu nie je možné priradiť prioritné
značky, rozdeliť záznam, pridať záznam alebo prepísať záznam.
Aby ste mohli záznam v digitálnom záznamníku editovať,
zrušte vo vašom PC obmedzenie.
UNKNOWN DATA

Údaje nie sú uložené vo formáte, ktorý podporuje tento
digitálny záznamník.
Riešenie problémov
FILE PROTECTED
77
SK
Chybové hlásenie
Príčina/Riešenie
CANNOT OPERATE


78
Ak ste zvolili súbor MP3, nie je k nemu možné priradiť prioritnú
značku alebo záložku a záznam nie je možné ani rozdeliť alebo
prepísať.
Záznam nie je možné presunúť, pretože existuje minimálne
jeden priečinok, v ktorom sa nachádza súbor s rovnakým
názvom. Zmeňte názov súboru.
AUTO_AGC SETTING ONLY

V Menu je položka “REC LEVEL” nastavená na “MANUAL”. Funkcia
VOR nie je aktívna a nie je možné nastaviť citlivosť mikrofónu.
MANUAL SETTING ONLY

V Menu je položka “REC LEVEL” nastavená na “AUTO_AGC”.
Funkcia LIMITER nie je aktívna.
CHANGE FOLDER

Ak priečinok
neobsahuje žiadne súbory MP3, na displeji
sa nezobrazí žiadny priečinok, a preto sa zmení nastavenie
priečinkov.
FULL SETTING

Nastaviť môžete 30 upozorňujúcich signálov. Zrušte
nepotrebný upozorňujúci signál.
SYSTEM ERROR

Vyskytla sa systémová chyba, ktorá nie je uvedená v tomto
zozname. Vyberte a opäť vložte batérie.
SK
Systémové obmedzenia
Existujú určité systémové obmedzenia digitálneho záznamníka. V prípade výskytu
problémov uvedených nižšie nejde o poruchu záznamníka.
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné vykonať
záznam, aj keď ešte nie je
vyčerpaný maximálny čas
pre záznam.


Záznam nie je možné
rozdeliť.





Záznam nie je možné rozdeliť v priečinku, v ktorom je už
999 záznamov.
Nie je možné rozdeliť súbory MP3.
Na úplnom začiatku alebo tesne pred koncom záznamu alebo
v blízkosti záložky nie je možné záznam rozdeliť.
Ak ste preniesli súbory MP3 pomocou softvéru Windows
Explorer, tieto súbory sa kvôli obmedzenia OS Windows
nemusia skopírovať podľa poradia.
Ak chcete aby sa prenesené súbory zobrazovali podľa poradia,
odporúčame vám preniesť súbory pomocou dodávaného
softvéru “Digital Voice Editor”.
Riešenie problémov
Súbory MP3 nie je možné
zobraziť podľa poradia.
Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch STHQ, ST, STLP,
SP aj LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje v rozmedzí
od maximálneho času pre záznam v režime STHQ po
maximálny čas pre záznam v režime LP.
Súčet údaja na počítadle (uplynutý čas záznamu)
a zostávajúceho času pre záznam môže byť nižší než
maximálny dostupný čas pre záznam.
79
SK
80
Problém
Príčina/Riešenie
Nie možné vykonať
nastavenie funkcie
A-B Repeat.

Ak ste do digitálneho záznamníka skopírovali záznamy
so záložkami, ktoré boli priradené v inom záznamníku, nie je
možné nastaviť funkciu A-B Repeat. Najskôr zrušte priradenie
záložiek a potom vykonajte nastavenie funkcie A-B Repeat.
Nie je možné zadať malé
písmená

V závislosti od kombinácie znakov použitých na pomenovanie
priečinku pomocou softvéru Windows Explorer sa všetky malé
písmená môžu zmeniť na veľké.
SK
Ďalšie informácie
Nahrávanie pomocou
iných zariadení
* Voliteľné audio prepojovacie káble
(nedodávané)
Do
Do iného
záznamníka zariadenia
RK-G139 HG
Minikonektor
Stereo
minikonektor (monofonický)
(bez tlmiaceho (bez tlmiaceho
prvku)
prvku)
RK-G136 HG
Stereo
Stereo
minikonektor minikonektor
(bez tlmiaceho (bez tlmiaceho
prvku)
prvku)
Do konektora  (slúchadlá)
Magnetofón
atď.
Ďalšie informácie
Ak chcete pomocou iných zariadení
nahrávať zvuk zo záznamníka, prepojte
pomocou audio prepojovacieho kábla*
konektor  (slúchadlá) na záznamníku
so vstupným audio konektorom (stereo
minikonektor) na inom zariadení.
81
SK
Používanie USB
AC adaptéra
(nedodávaný)
1 Pripojte USB kábel do USB
konektora na digitálnom
záznamníku.
2 Pripojte USB AC adaptér
(nedodávaný) k USB káblu.
3 USB AC adaptér pripojte
do elektrickej zásuvky.
Do USB konektora
USB kábel
(dodávaný)
Nabíjateľné batérie môžete tiež nabiť
tak, že ku AC konektoru digitálneho
záznamníka pripojíte USB AC adaptér
(nedodávaný).
Počas používania digitálneho záznamníka
môžete tiež dobíjať batérie, čo využijete
pri nahrávaní dlhých záznamov.
82
SK
Počas nabíjania sa na displeji zobrazí
“CONNECTING” a ako animácia
indikátor batérie.
Po zobrazení indikátora batérie “ ”
je nabíjanie ukončené. (Čas nabíjania:
cca 4 hodiny*)
Ak digitálny záznamník používate prvý
krát alebo ak ste digitálny záznamník
dlhšiu dobu nepoužívali, odporúčame
vám batérie opakovane nabiť kým
sa nezobrazí indikátor “ ”.
Ak sa indikátor batérie nezobrazí,
nabíjanie sa nevykonalo správne.
Zopakujte postup od kroku 1.
* Približný čas nabíjania úplne vybitej
batérie pri izbovej teplote. V závislosti
od stavu vybitia a podmienok nabíjania
sa tento čas môže meniť. Tento čas bude
dlhší, ak majú batérie nízku teplotu
alebo ak ich nabíjate počas prenosu dát
do digitálneho záznamníka.
 Poznámky



Napájanie

Zariadenie je určené len pre prevádzku
pri jednosmernom napätí 2,4 alebo
3,0 V. Používajte dve nabíjateľné batérie
NH-AAA alebo dve alkalické batérie
LR03 (veľkosť AAA).
Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte počas vedenia
akéhokoľvek motorového vozidla ani
počas bicyklovania.
Manipulácia


Nenechávajte zariadenie v blízkosti
zdrojov tepla, nevystavujte ho
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému pôsobeniu prachu
alebo mechanickým otrasom.
Ak by došlo k vniknutiu akéhokoľvek
pevného predmetu alebo kvapaliny
do zariadenia, vyberte batérie
a pred opätovným použitím
nechajte zariadenie prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Ďalšie informácie
Ak sa namiesto indikátora stavu batérie/
indikátora nabíjania zobrazí indikátor “
” alebo “
”, batérie nie je možné nabíjať.
Batérie nabíjajte na mieste kde sa teplota
pohybuje na úrovni 5 °C – 35 °C.
Počas prehrávania pomocou vstavaného
reproduktora nie je možné batérie dobíjať
dokonca ani ak záznamník pripojíte
do elektrickej siete prostredníctvom
USB AC adaptéra.
Počas nahrávania (indikátor stavu
záznamníka svieti alebo bliká načerveno)
alebo sprístupňovania údajov (indikátor
stavu záznamníka svieti naoranžovo a
zobrazí sa hlásenie “UPDATING DATABASE…”)
neodpájajte USB AC adaptér od elektrickej
siete. V opačnom prípade sa môžu dáta
poškodiť. Ak zariadenie sprístupňuje väčší
objem dát, hlásenie “UPDATING DATABASE…”
sa môže zobraziť aj na dlhšiu dobu. Nejde
o poruchu záznamníka. Počkajte kým
hlásenie z displeja nezmizne.
Bezpečnostné
upozornenia
83
SK
Rušenie


V prípade, že zariadenie umiestnite
do blízkosti zdroja striedavého
prúdu, žiarivky alebo mobilného
telefónu, môže byť pri zázname alebo
pri prehrávaní počuť rušenie.
Rušenie (šum) sa môže zaznamenať
aj v prípade, že náhodou šuchnete
prstom alebo iným predmetom
po zariadení počas nahrávania.
Údržba

Na čistenie povrchu zariadenia použite
jemnú handričku, mierne navlhčenú
vo vode. Nepoužívajte lieh, benzín
alebo riedidlá.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo
problémov ohľadom zariadenia
sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku
straty údajov z dôvodu náhodnej
aktivácie zariadenia alebo jeho
poruchy, odporúčame vám zálohovať
vaše záznamy vytvorením kópií
v kazetovom záznamníku alebo
v PC atď.
84
SK
Technické údaje
Kapacita vnútornej pamäte (Užívateľsky
prístupná kapacita)
ICD-SX77: 1 GB=1 022 590 976 bajtov
ICD-SX67: 512 MB=507 346 944 bajtov
ICD-SX57: 256 MB=249 462 784 bajtov
Skutočná kapacita pamäte môže byť nižšia.
Čas záznamu
Pozri str. 23
Frekvenčný rozsah





STHQ : 80 Hz - 20 000 Hz
ST : 80 Hz - 16 500 Hz
STLP : 80 Hz - 7 000 Hz
SP: 80 Hz - 6 000 Hz
LP: 80 Hz - 3 500 Hz
Prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie súborov MP3
MPEG Ver. 1 Layer 3:
Vzorkovacie frekvencie: 32, 44,1, 48
Prenosové rýchlosti: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, VBR
MPEG Ver. 2 Layer 3:
Vzorkovacie frekvencie: 16, 22,05, 24
Prenosové rýchlosti: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 144, 160, VBR
Reproduktor
Priemer cca 16 mm
Rozmery (š/v/h) (okrem prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)(JEITA)*
Výstupný výkon
30,8 × 119,3 × 14,9 mm
150 mW
Hmotnosť (vrátane batérií)(JEITA)*
Vstup/výstup
70 g
Konektor pre mikrofón (minikonektor, stereo)
 vstup pre napájaný konektor, minimálna
vstupná úroveň 0,6 mV, mikrofón
s impedanciou 3 kOhm alebo nižšou
 Konektor pre slúchadlá (minikonektor, stereo)
 výstup pre slúchadlá s impedanciou
8 - 300 Ohm
 USB konektor

Ovládanie rýchlosti prehrávania
+200% až –75% (DPC)
Napájanie
Dve nabíjateľné batérie NH-AAA: 2,4 V DC
Dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA):
3,0 V DC
Prevádzková teplota
5˚C - 35˚C
* Hodnota nameraná štandardom spoločnosti
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology and Industries Association)
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 7
Voliteľné príslušenstvo
Aktívne reproduktory SRS-T88, SRS-T80/
Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1/
Audio prepojovací kábel RK-G136HG,
RK-G139HG (mimo Európy)/USB AC adaptér
AC-U50A.
Ďalšie informácie
Váš predajca nemusí poskytovať
kompletný sortiment uvedeného
voliteľného príslušenstva. Podrobné
informácie vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
85
SK
Index
Symboly
(opakovanie) A-B/ (priorita) ........................8
EASY SEARCH ...............................................................52
EFFECT..............................................................................52
ERASE ALL.......................................................................54
ERASE BKMRK ...............................................................54
A
F
A-B Repeat .....................................................................38
ADD/OVER .....................................................................53
ALARM ..............................................................................55
FORMAT ...........................................................................56
Funkcia Hold ....................................................................9
B
BACKLIGHT.....................................................................54
Batérie ...............................................................................13
BEEP ...................................................................................53
Bezpečnostné upozornenia ................................83
C
Citlivosť mikrofónu ...........................................11, 12
Čas záznamu.................................................................23
D
DATE&TIME ....................................................................56
DETAIL MENU ...............................................................55
Digital Voice Up ..........................................................37
DIRECTNL...................................................................9, 20
DISPLAY............................................................................51
DPC........................................................................9, 38, 51
86
E
SK
CH
Chybové hlásenia ......................................................76
I
Index častí a ovládacích prvkov...........................8
Zobrazenia na displeji počas prehrávania
a zastavenia .............................................................10
Zobrazenia na displeji počas
nahrávania ...............................................................11
Displej .........................................................................10
Predná časť .................................................................8
Zadná časť...................................................................9
Indikátor prioritných značiek..............................10
L
LCF (LOW CUT) ....................................................19, 50
LCF (Low Cut Filter - Dolnopriepustný filter) .. 12
LED......................................................................................53
LIM (obmedzovať) .....................................................12
LIMITER .....................................................................19, 55
LP .................................................................................11, 23
M
Manuálne nahrávanie .............................................25
MIC SENS.........................................................19, 20, 50
Monitorovanie nahrávania...................................23
MOVE.................................................................................54
MP3 ....................................................................................11
N
Nabíjanie .........................................................................13
Nabíjateľné batérie ..............................................7, 13
Nahrávanie pomocou externého
mikrofónu .......................................................................31
Nahrávanie pomocou iných zariadení .........81
Nahrávanie záznamov ............................................21
Nastavenie hodín.......................................................17
O
Odstránenie záznamov ..........................................43
PLAY MODE ...................................................................52
Pohotovostný režim nahrávania ......................25
Ponuka Menu ...............................................................47
Pridanie záznamu prepísaním pôvodného
záznamu ..........................................................................29
R
REC LEVEL ...............................................................19, 51
REC MODE......................................................................50
Režim nahrávania ......................................................23
Riešenie problémov .................................................68
Softvér Digital Voice Editor ............................73
Digitálny záznamník ..........................................68
Rozdelenie záznamu .......................................30, 45
S
SELECT INPUT...............................................................55
SP .................................................................................11, 23
Softvér Digital Voice Editor .............................7, 58
Inštalácia ...................................................................60
ST .................................................................................11, 23
STHQ ..........................................................................11, 23
STLP ............................................................................11, 23
Systémové obmedzenia........................................79
87
Index
P
Pridanie dodatočného záznamu......................27
Prioritná značka(y) .....................................................46
Pripojenie digitálneho záznamníka k vášmu
počítaču...........................................................................63
Prehrávanie záznamov ...........................................34
Prehrávanie súboru MP3 .......................................64
Prepínač DIRECTNL...........................................19, 24
Presun záznamu .........................................................46
SK
T
Technické údaje..........................................................84
U
Upozorňujúci signál (Alarm) ...............10, 12, 40
USB AC adaptér...........................................................82
USB CHARGE.................................................................57
USB záznamové médium .....................................67
V
V-UP ......................................................................................9
V-UP LEVEL.....................................................................57
VOR .............................................................................26, 51
Vstavané mikrofóny.....................................................8
Výdrž batérií ..................................................................15
Z
Záložka .....................................................................10, 39
88
SK
Obchodné značky












Technológiu na identifikáciu hudby (Music
Identification Technology) a pomocné údaje
zabezpečuje spoločnosť Gracenote®. Gracenote
MusicID je priemyselný štandard pre identifikáciu
digitálnej hudby pre CD disky a jednotlivé hudobné
súbory. Podrobnosti pozri na nasledovnej
web-stránke: www.gracenote.com
Gracenote® je ochranná známka. Logo a logotyp
Gracenote a logo “Powered by Gracenote” sú
obchodné značky spoločnosti Gracenote, Inc. Viac
podrobností o službách spoločnosti Gracenote
nájdete na nasledovnej web-stránke:
www.gracenote.com/corporate
Všetky ostatné obchodné značky a ochranné
známky sú obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. Označenia “ ™ ”
a “ ® ” nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
Softvér “Digital Voice Editor” využíva nasledovné
moduly:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
Index

Microsoft, Windows, Outlook, DirectX sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
Apple a Macintosh sú obchodné značky spoločnosti
Apple Computer Inc. registrované v USA
a ostatných krajinách.
Pentium je ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
Intel Core je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Dragon Speech, Dragon NaturallySpeaking
sú obchodné značky spoločnosti Nuance
Communications, Inc. a sú registrované v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Sonic, Sonic Solution a Roxio® Powered sú
obchodné značky spoločnosti Sonic Solutions.
sú obchodné značky
“Memory Stick” a
spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” a
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick PRO Duo” a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
sú ochranné známky spoločnosti
“LPEC” a
Sony Corporation.
US a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
89
SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising