Sony | ICD-PX232 | Sony ICD-PX232 Monofónny digitálny hlasový záznamník s možnosťou pripojenia k počítaču Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

SK
SI
Základné operácie so záznamníkom IC
Podrobné informácie o týchto ďalších funkciách nahrávania, prehrávania a úprav sú uvedené v príručke pomoci.
1. Zapnutie.
Inštalácia príručky pomoci v počítači
Posuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batérie a potom
IC Recorder

Stručná úvodná príručka
Ďalšie funkcie
Používanie počítača
vložte batérie so správnou polaritou.
Zapnite zariadenie.
Posuňte prepínač HOLD•POWER ON/OFF a podržte ho v smere
„POWER ON/OFF“, kým sa nezobrazí príslušné okno.
Po nainštalovaní príručky pomoci zo zabudovanej pamäte záznamníka IC do počítača môžete
vyhľadávať podrobné informácie o ovládaní a možných riešeniach, keď sa vyskytne problém.
Pripojte port  (USB) záznamníka k portu USB spusteného počítača pomocou dodaného
pripojovacieho kábla USB bezpečne zasunutého do portov až na doraz.
V systéme Windows: Kliknite na položku [Počítač] (alebo [Tento počítač]), potom dvakrát
kliknite na položku [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V počítači Mac: Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER].
ICD-PX232

Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte prepínač HOLD•POWER ON/
OFF do polohy „POWER ON/OFF“ a podržte ho, kým sa nezobrazí
text „OFF“.
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)
Nainštalujte príručku pomoci.
V systéme Windows: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer] (alebo na súbor [Help_Guide_Installer.exe]).
V počítači Mac: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 alebo novšia)
Podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, pokračujte v inštalácii.
Po dokončení inštalácie dvakrát kliknite na ikonu [icdp23_ce_HelpGuide] na pracovnej ploche
systému Windows (alebo v programe Finder v počítači Mac).
4-448-096-81(2)
Zobrazí sa príručka pomoci.
Príručku pomoci môžete zobraziť aj na tejto domovskej stránke technickej podpory zákazníkov
záznamníka IC Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!
Toto je Stručná úvodná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných operáciách so záznamníkom IC.
Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojím novým záznamníkom IC Sony budete spokojní.
Kontrola obsahu balenia.
ˎˎZáznamník IC (1)
ˎˎPripojovací kábel USB (1)
ˎˎAlkalické batérie LR03 (veľkosti AAA) (2)
Časti a ovládacie prvky
ˎˎPríručka pomoci (Súbor HTML uložený v zabudovanej
pamäti, aby ste ho mohli jednoducho skopírovať do
počítača.)
ˎˎStručná úvodná príručka
2. Nastavenie dátumu a času.

Keď vložíte batérie, na displeji sa zobrazí správa „SET DATE“
a začne blikať výber roku.
Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte rok (posledné

dve číslice roku) a potom stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Postupne zopakujte tento postup na nastavenie mesiaca,
dňa, hodiny a minút.
Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do počítača
Zo záznamníka IC môžete skopírovať súbory a priečinky do počítača a uložiť ich tam.
Pripojte záznamník IC k počítaču.
Skopírujte do počítača súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť.
3. Nahrávanie.

Dajte záznamník IC do takej polohy, aby bol zabudovaný


mikrofón nasmerovaný k zdroju, ktorý sa má nahrávať.

Zabudovaný mikrofón
Tlačidlo VOL (hlasitosť) –/+ (*)
Konektor  (slúchadlá)
Tlačidlo DIVIDE
Indikátor prevádzky
Tlačidlo ERASE
Okno displeja
Tlačidlo  REC/PAUSE (nahrať/pozastaviť)
Tlačidlo FOLDER
Tlačidlo  (pretáčať dopredu/rýchly posun vpred)
Tlačidlo MENU
Reproduktor
Tlačidlo  PLAY/ENTER (*)
Prepínač HOLD•POWER ON/OFF
Tlačidlo  (pretáčať dozadu/rýchly posun vzad)
Konektor  (USB)
Tlačidlo  (stop)
Priestor pre batérie
Konektor  (mikrofón) (PLUG IN POWER) (*)
Otvor na remienok (Remienok sa nedodáva.)
* Tieto tlačidlá a konektor majú hmatateľné body. Môžete ich používať ako referenčný bod pre obsluhu alebo na
identifikáciu jednotlivých koncoviek.
Odpojte záznamník IC od počítača.
Zobrazí sa správa „ACCESS“ a nahrávanie sa zastaví.
Stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Indikátor
prevádzky
Počítač
Stlačením tlačidla (stop) zastavíte nahrávanie.
4. Počúvanie.
Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti nazeleno.
Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla VOL –/+.
Stlačením tlačidla (stop) zastavíte prehrávanie.


Keď je záznamník IC v režime zastavenia, stlačte a podržte
 
tlačidlo ERASE.
Keď je záznamník IC v režime prehrávania, stlačte tlačidlo
ERASE.
Zobrazí sa text „ERASE“.
Stlačte tlačidlo ERASE.
Ochranné známky
ˎˎNa technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a súvisiace patenty sa vzťahujú licencie od spoločností
Fraunhofer IIS a Thomson.
ˎˎVšetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky a registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly „™“ a „®“ sa v tejto príručke neuvádzajú v každom prípade.
VAROVANIE
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Bezpečnostné opatrenia
Technické parametre
Napájanie
Kapacita (dostupná pre používateľa *1*2)
Na napájanie zariadenia používajte len jednosmerný
prúd 3,0 V alebo 2,4 V.
Používajte dve alkalické batérie LR03 (veľkosti AAA)
alebo dve nabíjateľné batérie NH‑AAA.
Bezpečnosť
2 GB (približne 1,75 GB = 1 879 048 192 bajtov)
*1 Malá časť zabudovanej pamäte sa používa na správu
súborov, a preto nie je k dispozícii ako ukladací priestor
pre používateľa.
*2Keď je zabudovaná pamäť naformátovaná pomocou
záznamníka IC.
Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo
iného dopravného prostriedku.
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov) (JEITA)*3
Manipulácia
5. Vymazanie.
V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia byť niektoré modely alebo voliteľné príslušenstvo k dispozícii.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
IC RECORDER
ˎˎNabíjačka BCG-34HSN
ˎˎKompaktná nabíjačka a 2 × viacúčelové
prémiové batérie veľkosti AAA BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Poznámka
Kopírovanie súboru alebo priečinka (presunutie myšou)
 Kliknite a podržte,
 presuňte
 a potom uvoľnite tlačidlo myši.
¼¼ Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla REC/PAUSE.
Opätovným stlačením tlačidla REC/PAUSE sa nahrávanie
obnoví.
ˎˎElektretový kondenzátorový mikrofón ECM‑CS3
ˎˎNabíjateľná batéria NH‑AAA‑B2KN
ˎˎSieťový USB AC adaptér AC‑U50AG
UPOZORNENIE
Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.
ˎˎN-CUT (potlačenie šumu)
ˎˎEASY-S (jednoduché vyhľadávanie)
ˎˎCONT (súvislé prehrávanie)
ˎˎLOCK (ochrana súboru)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (rozdelenie súboru)
Voliteľné príslušenstvo
Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte myšou z umiestnenia „IC RECORDER“ na
lokálny disk počítača.
Nahrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti načerveno.
Indikátor
prevádzky
ˎˎMODE (režim nahrávania)
ˎˎSENS (citlivosť mikrofónu)
ˎˎLCF (filter nízkych frekvencií)
ˎˎVOR (hlasom ovládané nahrávanie)
ˎˎREC-OP (pridanie nahrávky)
ˎˎDPC (digitálne ovládanie výšky tónu)
ˎˎNenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla,
ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu alebo mechanickým
nárazom.
ˎˎV prípade, že sa do zariadenia dostane pevný predmet
alebo kvapalina, vyberte batériu a pred ďalším
použitím nechajte zariadenie skontrolovať odborníkovi.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so zariadením, obráťte sa na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Približne 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Hmotnosť (JEITA)*3
Približne 72 g vrátane dvoch alkalických batérií LR03
(veľkosti AAA)
*3Namerané hodnoty podľa normy JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaným personál. Aby ste zaručili,
že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte prehrávač dlhší čas s nastavenou vysokou
úrovňou hlasitosti.
SI
SK
Preizkusite svoj novi digitalni diktafon
Podrobnosti teh dodatnih funkcij za snemanje, predvajanje in urejanje najdete v priročniku za pomoč.
1. Vklopite.
Namestitev priročnika za pomoč na vaš računalnik
Pomaknite in dvignite pokrov prostora za baterijo in nato
IC Recorder

Kratka navodila
Dodatne funkcije
Uporaba računalnika
Če namestite priročnik za pomoč na vaš računalnik iz vgrajenega pomnilnika digitalnega diktafona,
lahko poiščete podrobne postopke in možne rešitve, če naletite na težavo.
vstavite pravilno usmerjene baterije.
Povežite  (USB) vrata digitalnega diktafona z USB-vrati vključenega računalnika. Uporabite
Vklopite napravo.
priloženi USB-kabel, ki ga čvrsto vstavite v vrata, tako da bo vtič na vsakem koncu kabla
vstavljen do konca.
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF pomaknite v smeri »POWER ON/
OFF« in ga zadržite, dokler se ne prikaže zaslon.
V operacijskem sistemu Windows: Kliknite [Računalnik] (ali [Moj Računalnik]), nato pa
Izbirni dodatki
Namestite priročnik za pomoč.
ˎˎKondenzacijski mikrofon Electret ECM‑CS3
ˎˎBaterija za ponovno polnjenje NH-AAA-B2KN
ˎˎUSB-prilagojevalnik za izmenični tok AC‑U50AG
dvokliknite na [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite na [IC RECORDER] na namizju.
Za izklop pomaknite in zadržite stikalo HOLD•POWER ON/OFF v
smeri »POWER ON/OFF«, dokler se ne prikaže »OFF«.
ICD-PX232

V operacijskem sistemu Windows: Dvokliknite [Help_Guide_Installer] (ali [Help_Guide_Installer.exe]).
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ali novejši)
Za nadaljevanje z namestitvijo sledite navodilom na zaslonu.
Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)
Po koncu namestitve dvokliknite ikono [icdp23_ce_HelpGuide] na namizju, če imate OS
Windows (ali v Iskalniku, če imate OS Mac).
Prikaže se priročnik za pomoč.
Priročnik za pomoč si lahko ogledate tudi na naslednji domači strani za podporo strankam z digitalnim
diktafonom Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
2. Nastavite datum in čas.
Spoznajte novi digitalni diktafon Sony!

To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega diktafona.
Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim digitalnim diktafonom Sony.
ˎˎDigitalni diktafon (1)
ˎˎUSB-kabel za povezavo (1)
ˎˎAlkalne baterije LR03 (velikost AAA) (2)
Deli in gumbi
ˎˎPriročnik za pomoč (datoteka HTML, shranjena v
vgrajenem pomnilniku, da jo je mogoče enostavno
prekopirati v vaš računalnik)
ˎˎKratka navodila
Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona v računalnik
Pritisnite  ali , da nastavite leto (zadnji dve števki

Preverite priloženo vsebino.
Ko vstavite baterije, se na zaslonu prikaže »SET DATE« in nato
začne utripati leto.
leta), in nato pritisnite PLAY/ENTER. Ta postopek ponovite,
da po vrsti nastavite mesec, dan, uro in minuto.
Datoteke in mape lahko kopirate iz digitalnega diktafona v računalnik, če jih želite shraniti.
Povežite digitalni diktafon z računalnikom.
Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite prenesti v računalnik.
3. Posnemite.

Povlecite in spustite datoteke ali mape, ki jih želite kopirati, iz možnosti »IC RECORDER« na lokalni disk v računalniku.
 Kliknite in zadržite,
 povlecite
 in nato spustite.
¼¼ Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete REC/PAUSE.
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite REC/PAUSE.
Namestite digitalni diktafon tako, da bo vgrajeni mikrofon
usmerjen proti viru, ki ga želite snemati.

IC RECORDER
Za zaustavitev snemanja pritisnite (stop).
Računalnik
Odklopite digitalni diktafon iz računalnika.
Prikaže se »ACCESS« in snemanje se zaustavi.

Pritisnite PLAY/ENTER.

Vgrajeni mikrofon
Gumb VOL (glasnost) –/+ (*)
Priključek za  (slušalke)
Gumb DIVIDE
Indikator delovanja
Gumb ERASE
Zaslon
Gumb  REC/PAUSE (snemanje/premor)
Gumb FOLDER
Gumb  (oznaka/hitro previjanje naprej)
Gumb MENU
Zvočnik
Gumb  PLAY/ENTER (*)
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF
Gumb  (pregled/hitro previjanje nazaj)
 (USB) priključek
Gumb  (stop)
Prostor za baterijo
Priključek za  (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)
Luknjica za trak (Trak ni priložen.)
* Te tipke in vhod imajo reliefno površino. Zaradi tega napravo lažje upravljate in prepoznate posamezne priključke.
Predvajanje se začne in indikator delovanja zasveti zeleno.
Glasnost prilagodite tako, da pritiskate VOL –/+.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite (stop).


5. Izbrišite.
Opozorila
Specifikacije
Napetost
Kapaciteta (uporabniku razpoložljiva kapaciteta *1*2)
Napravo uporabljajte le pri enosmerni napetosti 3,0 V ali
2,4 V.
Uporabite dve alkalni bateriji LR03 (velikost AAA) ali dve
bateriji za polnjenje NH-AAA.
Varnost
2 GB (pribl. 1,75 GB = 1.879.048.192 bajtov)
*1 Za upravljanje datotek se porabi majhna količina
vgrajenega pomnilnika in zato ni na voljo za
uporabniško shranjevanje.
*2Če je vgrajeni pomnilnik formatiran z digitalnim
diktafonom.
Naprave ne uporabljajte med vožnjo, kolesarjenjem ali
upravljanjem katerega koli drugega motoriziranega vozila.
Mere (š/v/g) (ne vključujejo štrlečih delov in
gumbov) (JEITA)*3
Ravnanje z napravo
Ko je digitalni diktafon zaustavljen, pritisnite in zadržite
 
ˎˎPolnilnik za baterije BCG-34HSN
ˎˎKompaktni polnilnik in 2 večnamenski bateriji
premium BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN (velikost
AAA)
Glede na državo ali regijo nekateri modeli ali izbirni dodatki niso na voljo.
Blagovne znamke
ˎˎMPEG Layer-3 tehnologija kodiranja avdia in patenti licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS in Thomson.
ˎˎVse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke pripadajo svojim lastnikom. Oznaki »™« in »®« v
teh navodilih za uporabo nista uporabljeni v vseh primerih.
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr. neposredni sončni
svetlobi, ognju ali podobno.
POZOR
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.
Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S
pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite
na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
4. Poslušajte.
Indikator
delovanja
Opomba
ˎˎN-CUT (izrez šumov)
ˎˎEASY-S (enostavno iskanje)
ˎˎCONT (neprekinjeno predvajanje)
ˎˎLOCK (zaščita datoteke)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (delitev datoteke)
Kopiranje datoteke ali mape (povleci in spusti)
Pritisnite REC/PAUSE.
Snemanje se začne in indikator delovanja zasveti rdeče.
Indikator
delovanja
ˎˎMODE (način snemanja)
ˎˎSENS (občutljivost mikrofona)
ˎˎLCF (nizkoprepustni filter)
ˎˎVOR (snemanje z glasovnim upravljanjem)
ˎˎREC-OP (dodajanje posnetka)
ˎˎDPC (digitalni nadzor višine)
ERASE.
Ko je digitalni diktafon v načinu predvajanja, pritisnite ERASE.
Prikaže se »ERASE«.
Pritisnite ERASE.
ˎˎNaprave ne puščajte v bližini virov toplote, na
neposredni sončni svetlobi ali v zaprašenih prostorih in
je ne izpostavljajte mehanskim sunkom.
ˎˎČe v napravo zaidejo trdni delci ali tekočina,
odstranite baterijo in odnesite napravo na pregled k
usposobljenemu serviserju, preden jo znova uporabite.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
napravo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Pribl. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra
ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Teža (JEITA)*3
Pribl. 72 g vključno z dvema alkalnima baterijama LR03
(velikost AAA)
*3Izmerjeno v skladu z standardi združenja JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Da ne pride do poškodb sluha, glasbe ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
Download PDF

advertising