Sony | SVD1322C5E | Sony SVD1322C5E VAIO® Duo 13 VAIO® Duo 13 Záručné dokumenty

4-478-321-91(1)
Bezpečnostní informace,
předpisy a podpora
Bezpečnostné nariadenia
a informácie o technickej
podpore
Sony, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Sony, VAIO a logo VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými
značkami spoločnosti Sony Corporation. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými
značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných vlastníkov.
CZ
Obsah
Průvodce předpisy a bezpečnostní informace ................ 5
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN............... 12
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN ............. 14
Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH............ 15
Záruka .............................................................................. 16
Odborná pomoc společnosti Sony................................. 22
SK
Obsah
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi........................... 27
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .................. 34
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN................. 36
Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH ................ 37
Záruka ............................................................................. 38
Služby technickej podpory spoločnosti Sony ................ 44
3
Průvodce předpisy a bezpečnostní
informace
CZ
Informace o počítači VAIO
Modely, které podporují normu IEEE 802.11a/n (5 GHz) bezdrátové sítě WLAN
Modely s integrovanou funkcí bezdrátové sítě WLAN, které nepodporují normu
IEEE 802.11a/n (5 GHz) bezdrátové sítě WLAN
Bezpečnostní informace
Varování: Tento přístroj musí být uzemněn. (Výjimkou jsou výrobky
s dvojkolíkovou zástrčkou.)
Než počítač uchopíte, nechejte ho zchladit. Povrch v okolí větracích
otvorů může být extrémně horký.
Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota spodní
části počítače může během běžného provozu vzrůst a po delším
působení může způsobit nepohodlí nebo popálení.
Nepokládejte si adaptér střídavého napětí na kůži. Když se adaptér
střídavého napětí zahřeje a způsobuje nepohodlí, zabraňte jeho
kontaktu s tělem.
Počítače VAIO jsou určeny k provozu pouze s pravými akumulátory Sony.
Proto používejte pouze pravé akumulátory Sony. Zaručují bezpečnou
práci s počítači VAIO.
Důrazně doporučujeme používat pravý adaptér střídavého napětí Sony
dodávaný k příslušnému výrobku.
Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro výpočetní techniku.
Nepoužívejte ho k žádným jiným účelům. Pokud je napájecí kabel adaptéru
střídavého napětí dodaného s počítačem vybaven třívodičovou zástrčkou,
ujistěte se, že je elektrická síť řádně uzemněna.
Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro používání uvnitř
budov.
5

S některými modely je dodáváno několik napájecích kabelů pro jednotlivé země.
Použijte napájecí kabel určený pro zásuvky používané ve vaší zemi.

Vypnutím počítače pomocí tlačítka
(Vypnutí) neodpojíte počítač od sítě. Chcete-li
počítač zcela odpojit, odpojte adaptér střídavého napětí nebo napájecí kabel ze
zásuvky. Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
Otevření nebo demontáž skříně počítače nebo kteréhokoli příslušenství z jakéhokoli
důvodu může způsobit škody, které nejsou kryty zárukou.
Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň. Servisní zásahy
smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
Chcete-li zabránit riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte
počítač ani žádné příslušenství dešti nebo vlhkosti.
Chcete-li zabránit možnému poškození a riziku vzplanutí počítače během přepravy,
nasaďte na správná místa všechny dodané kryty konektorů a patic a zajistěte
akumulátor v přihrádce (pokud je vyjímatelný).
Během používání počítače musí být akumulátor stále nainstalován (v případě
modelů s vyjímatelnými akumulátory).
Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin,
například vody, kávy nebo džusu.
Vyhýbejte se umístění na přímém slunečním světle nebo u topidel. Vnitřní přehřátí
by mohlo vést k požáru nebo poškození počítače.
Když je počítač spuštěn, nezakrývejte větrací otvory.
Zakrytím větracích otvorů omezíte cirkulaci vzduchu, což může způsobit přehřátí,
deformaci počítače, havárii nebo požár.
Dodržováním následujících opatření zajistěte dostatečné větrání a normální,
spolehlivý provoz.
 Počítač nepoužívejte na látkovém povrchu jako jsou například pokrývky, potahy
nebo deky, v blízkosti závěsů, které mohou zablokovat větrací otvory počítače,
ani na prašném povrchu. Počítač vždy používejte na plochém povrchu.
 Počítač ani adaptér střídavého napětí nepoužívejte, když jsou pokryty látkou
nebo zabaleny do látky. Adaptér střídavého napětí musí pracovat v čistém
prostředí.
 Před uložením počítače do tašky jej vypněte nebo přepněte do režimu spánku.
Pokud je na počítači kontrolka napájení, zkontrolujte, zda tato kontrolka zhasla.
Tento přístroj je určen i pro napájení výpočetních systémů s napětím 230 V mezi
fázemi (pro zákazníky v Norsku).
Pokud zařízení umístíte velmi blízko k zařízením vyzařujícím elektromagnetické
záření, může docházet ke zkreslení obrazu a zvuku.
Elektromagnetické emise z tohoto indukčního zařízení mohou způsobovat rušení
v blízkosti se nacházejících přijímačů jiných rádiových služeb (platí pro modely
s technologií NFC).
Ministerstvo dopravy USA nedávno zveřejnilo nové předpisy pro cesty do a z USA
s lithiovými a lithium iontovými akumulátory.
Další informace naleznete na adrese
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Nečistěte počítač s použitím aerosolových produktů (stlačený vzduch ve spreji,
aerosolové spreje apod.) obsahujících hořlavý plyn. Jestliže tak učiníte, může se
vnitřní prostor počítače naplnit tímto plynem a pokud by následně došlo k jiskření
v motorku, spínači či jiné vnitřní součástce počítače, může dojít ke vznícení plynu
a explozi či požáru.















6
Seznamte se s omezeními pro používání bezdrátových funkcí a dodržujte je.
Pokud letecká společnost používání bezdrátových funkcí zakazuje, vypněte ještě
před nástupem do letadla všechna bezdrátová připojení.
CZ
V případě modelu s Windows 8 otevřete ovládací tlačítka tak, že přesunete ukazatel
myši do pravého horního rohu obrazovky, poté jej posunete dolů a zvolíte ovládací
tlačítko Nastavení. Zvolte ikonu sítě a poté zapněte Režim v letadle.
V případě modelu s Windows 8 vybaveného indikátorem WIRELESS platí, že jestliže
není Režim v letadle aktivní, svítí na počítači indikátor WIRELESS. I když zakážete
všechna bezdrátová připojení, je-li zakázaný Režim v letadle, zůstane indikátor
WIRELESS svítit.
V případě modelu Windows 7 klepněte pravým tlačítkem na ikonu VAIO Smart
Network v oznamovací oblasti a vyberte příkaz pro vypnutí všech bezdrátových
připojení.
Pokud bezdrátové funkce potřebujete vypnout okamžitě, vypněte počítač.
U modelů s bezdrátovou klávesnicí nebo bezdrátovou myší také vypněte bezdrátová
zařízení.
Rádiové vlny mohou způsobit selhání zařízení v letadle a vážné nehody.
Sledování 3D obrazu


Při sledování 3D obrazu dodržujte pokyny v příručkách dodaných s 3D displejem.
Některé osoby mohou při sledování trojrozměrného videa nebo hraní
stereoskopických 3D her pociťovat potíže (například zvýšenou námahu očí, únavu
nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje, aby osoby sledující 3D video nebo
hrající stereoskopické 3D hry zařazovaly pravidelné přestávky. Délka a frekvence
nutných přestávek závisí na konkrétních osobách. Musíte zjistit, co funguje nejlépe.
Pokud pociťujete potíže, přestaňte sledovat 3D video nebo hrát stereoskopické 3D
hry až do chvíle, kdy potíže odezní; pokud si myslíte, že je to nutné, obraťte se na
lékaře.
Přečtěte si také příručky ke všem ostatním zařízením a softwaru používanému
s tímto počítačem.
Zrak malých dětí (především do šesti let věku) se stále vyvíjí. Než malým dětem
povolíte sledování 3D videa nebo hraní stereoskopických 3D her, poraďte se
s lékařem (například pediatrem nebo očním lékařem). Na dodržování uvedených
doporučení dětmi musejí dohlížet dospělí.
7
Upozornění k laserovým zařízením (pro počítače VAIO s optickou
jednotkou)
Optická jednotka počítače je klasifikována jako CLASS 1 LASER PRODUCT a splňuje
bezpečnostní normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1.
Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici
společnosti Sony. Nesprávné opravy a používání mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů, než je uvedeno
v této příručce, může vést k nebezpečnému vystavení záření.
Integrované optické jednotky
Pozor – Při otevření skříně působí viditelné i neviditelné laserové záření třídy 3B.
Nevystavujte se působení paprsku.
 Maximální výkon: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Rozbíhavost paprsku: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Délka pulsu: Stálá vlna
Upozornění k laserovým zařízením (pro počítače VAIO s bezdrátovou
laserovou myší VGP-WMS21)
Bezdrátová myš VGP-WMS21 je klasifikována jako CLASS 1 LASER PRODUCTS a splňuje
bezpečnostní normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1(2007).
Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici
společnosti Sony. Nesprávné opravy a používání mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů, než je uvedeno
v této příručce, může vést k nebezpečnému vystavení záření.
Na spodní straně zařízení se nachází následující upozornění.
8
Informace podle předpisů
Společnost Sony tímto prohlašuje, že tento výrobek, ať je s ním dodávána bezdrátová
sada či nikoli, včetně bezdrátové klávesnice, myši nebo přijímače, je v souladu
s podstatnými požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními evropské směrnice
1999/5/ES.
CZ
Kopii prohlášení o shodě (DoC) se směrnicí o rádiových a telekomunikačních koncových
zařízeních najdete na následující adrese: http://www.compliance.sony.de/
Tento výrobek byl testován a splňuje limity uvedené ve směrnici o elektromagnetickém
rušení při použití připojovacích kabelů o maximální délce 3 metry.
Opatření při práci a likvidaci

Modely s vyjímatelnými akumulátory
Upozornění
Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte je pouze za
akumulátory stejného nebo ekvivalentního typu doporučeného výrobcem.
Použité akumulátory likvidujte podle pokynů výrobce.
Při nesprávném používání může akumulátor použitý v tomto zařízení
znamenat nebezpečí požáru nebo chemického popálení.
Akumulátory nerozbíjejte, nedemontujte, nezahřívejte nad 60 °C ani
nespalujte.
Použité akumulátory neprodleně a řádně likvidujte.
Udržujte mimo dosah dětí.
Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení
tekutin, například vody, kávy nebo džusu.
Nepoužívejte poškozené ani prosakující lithium iontové akumulátory.
V některých oblastech může být likvidace lithium iontových akumulátorů
se směsným nebo průmyslovým odpadem zakázána. Používejte vhodný
veřejný sběrný systém.


Modely s lithium-iontovými akumulátory (platí pouze pro Německo)
Pokyny k likvidaci: Do sběrných boxů v obchodech nebo v obecních zařízeních
zahazujte pouze vybité akumulátory. Akumulátory jsou zpravidla vybité, když se
zařízení vypne nebo napíše „Akumulátor je vybitý“ nebo zařízení po dlouhé době
provozu akumulátoru „již nepracuje dobře“. Z bezpečnostních důvodů zalepte
póly akumulátoru například lepicí páskou.
Modely se zálohovací baterií
Tento výrobek je vybaven interní zálohovací baterií, jejíž výměna se během
životnosti výrobku nepředpokládá. Pokud je baterii třeba vyměnit, obraťte se na
autorizované středisko Sony pro servis a podporu.
9

Modely s alkalickými akumulátory
Upozornění











10
Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte je pouze za
akumulátory stejného nebo ekvivalentního typu doporučeného výrobcem.
Použité akumulátory likvidujte podle pokynů výrobce.
V závislosti na modelu může být některé příslušenství napájeno alkalickými
akumulátory dodanými s výrobkem. Návod k instalaci akumulátorů najdete
v příručce.
Nepoužívejte poškozené ani prosakující akumulátory.
Při nesprávném dobíjení, odhození do ohně, kombinaci s jinými typy
akumulátorů nebo nesprávné instalaci mohou akumulátory vybuchnout nebo
prosakovat.
Při nesprávném používání mohou akumulátory znamenat nebezpečí požáru
nebo chemického popálení.
Akumulátory nedemontujte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte.
Použité akumulátory neprodleně a řádně likvidujte.
Udržujte mimo dosah dětí.
Kovové svorky akumulátorů nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin,
například vody, kávy nebo džusu.
Po ukončení životnosti akumulátory řádně zlikvidujte.
V některých oblastech může být likvidace akumulátorů se směsným nebo
průmyslovým odpadem zakázána. Používejte vhodný veřejný sběrný systém.
Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo
elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
CZ
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v kombinaci
s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí,
pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím,
místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Žádosti týkající se technických požadavků
na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného
zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy uvedené
v servisních a záručních dokumentech.
11
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě
WLAN
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi bezdrátových sítí WLAN)
Bezdrátové sítě WLAN – Informace podle předpisů
Výrobek pro bezdrátové sítě WLAN je rádiové zařízení využívající některou z norem
802.11a/b/g/n/ac (koncept) organizace IEEE.
Modely, které podporují normu IEEE 802.11a/n (5 GHz) bezdrátové sítě WLAN
V závislosti na modelu lze funkce bezdrátových sítí integrované ve výrobku používat
pouze v těchto zemích: Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
Podmínky používání
Pro jiné modely než VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 a
VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N
Toto zařízení je určeno k používání s větší vzdáleností obrazovky LCD od uživatele než
15 mm.
Pro modely VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 a
VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N
Toto zařízení je určeno k používání ve vzdálenosti větší než 15 mm od uživatele (s výjimkou
končetin).
U normy IEEE 802.11a/n pro bezdrátové sítě WLAN lze kanály o frekvenčním rozsahu
5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz používat pouze uvnitř budov.
V některých situacích nebo prostředích může být používání technologie bezdrátových
sítí WLAN omezeno majitelem budovy nebo zodpovědnými zástupci organizace,
například na palubě letadel, v nemocnicích nebo v prostředí, kde je možné rušení
jiných zařízení nebo služeb vnímáno nebo potvrzeno jako škodlivé. Pokud si nejste jisti
pravidly pro používání technologie bezdrátových sítí WLAN v určité organizaci nebo
prostředí, požádejte před její aktivací o povolení. Případné omezení používání
technologie bezdrátových sítí WLAN v blízkosti osobních zdravotnických přístrojů
(kardiostimulátory, sluchadla, atd.) vám na požádání sdělí lékař nebo výrobce.
12
Rušení
Pokud zařízení způsobuje rušení televizního signálu (můžete to potvrdit vypnutím
a zapnutím zařízení), můžete zkusit rušení napravit jedním nebo více z následujících
opatření: změňte umístění nebo orientaci přijímací antény, zvětšete vzdálenost mezi
přijímačem a vysílačem, požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného televizního
technika.
CZ
Omezení zodpovědnosti
Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli rušení rádiového nebo televizního
signálu ani za žádné jiné nežádoucí efekty způsobené nevhodnou volbou kanálů
uživatelem. Plnou odpovědnost za odstranění rušení způsobovaného nevhodnou
volbou kanálu nese uživatel.
13
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě
WWAN
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi bezdrátových sítí WWAN)
Přenos
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (pouze pro modely s integrovanými funkcemi LTE)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Podmínky používání
Pro model VAIO Tap 11 SVT112
Toto zařízení je určeno k používání ve vzdálenosti větší než 15 mm od uživatele
(s výjimkou končetin).
Funkce bezdrátových sítí WWAN nepoužívejte v prostředí, kde by radiové rušení mohlo
ohrozit vás nebo jiné osoby, a to především:





V oblastech, kde to zakazuje zákon. Dodržujte všechna pravidla a nařízení a řiďte
se značkami a upozorněními.
Funkci bezdrátové sítě WWAN nepoužívejte na místech s potenciálně výbušnou
atmosférou. Funkci bezdrátových sítí WWAN nepoužívejte na čerpacích stanicích
ani v servisech, u skladů paliv, chemických továren ani v oblastech, kde probíhají
trhací práce.
Funkci bezdrátových sítí WWAN nesmíte využívat v následujících prostředích:
poblíž zdravotnických přístrojů (v nemocnicích, na klinikách atd.). Zdravotnické
přístroje mohou být náchylné k rušení.
V letadlech na zemi i za letu.
Při řízení vozidla.
Omezení zodpovědnosti
Vzhledem k charakteru přenosů a přijímání může při bezdrátové komunikace občas
docházet ke ztrátě nebo zpoždění dat. Důvodem může být proměnlivá síla radiového
signálu vedoucí ke změně vlastností přenosové trasy.
Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli škody vzniklé v důsledku zpoždění nebo
chyb dat přenášených bezdrátové sítí WWAN ani v důsledku nemožnosti přenášet
nebo přijímat taková data v bezdrátové síti WWAN.
14
Průvodce předpisy pro technologii
BLUETOOTH
CZ
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi BLUETOOTH)
Bezdrátová technologie BLUETOOTH® – informace týkající se
předpisů
Interní technologie BLUETOOTH určená pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními
s technologií BLUETOOTH pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (2,400 GHz –
2,4835 GHz).
V některých situacích nebo prostředích může být používání bezdrátové technologie
BLUETOOTH omezeno majitelem budovy nebo zodpovědnými zástupci organizace,
například na palubě letadel, v nemocnicích nebo v prostředí, kde je možné rušení
jiných zařízení nebo služeb vnímáno nebo potvrzeno jako škodlivé.
Pokud si nejste jisti pravidly pro používání bezdrátové technologie BLUETOOTH v určité
organizaci nebo prostředí, požádejte před její aktivací o povolení. Případné omezení
používání bezdrátové technologie BLUETOOTH v blízkosti osobních zdravotnických
přístrojů (kardiostimulátory, sluchadla, atd.) vám na požádání sdělí lékař nebo výrobce.
15
Záruka
DŮLEŽITÉ: Před zahájením servisních úkonů na výrobku si musíte pro případ, že by
společnost Sony musela odstranit data, zazálohovat obsah pevného disku včetně
všech uložených dat a softwaru nainstalovaného na pevný disk. Společnost Sony
není zodpovědná za žádné škody ani ztrátu programů, dat nebo jiných informací
uložených na žádných médiích ani součástech během servisu.
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Sony. Doufáme, že s jeho používáním
budete spokojeni.
V nepříliš pravděpodobném případě, že by váš výrobek vyžadoval záruční servis, se
obraťte na autorizované středisko společnosti Sony pro servis a podporu
(http://www.sony.eu/support/), na svého prodejce nebo na člena sítě autorizovaných
servisů (ASN) v zemích Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo v ostatních
zemích uvedených v této záruce či doplňujících letácích. V rámci předcházení
nedorozuměním vám doporučujeme, abyste si před vyhledáním záručního servisu
pečlivě přečetli dokumentaci.
Záruka
Tato záruka se na váš výrobek Sony vztahuje v případě, že je to uvedeno na doplňujících
letácích dodaných s výrobkem a výrobek byl zakoupen v příslušné oblasti. Společnost
Sony zaručuje, že výrobek bude v den původního zakoupení a nejméně JEDEN ROK
poté bez vad materiálu a zpracování. Přesnou dobu platnosti záruky najdete na s. 20
tohoto dokumentu nebo na adrese http://www.sony.eu/support/. Společnost Sony
zajišťující tuto záruku je uvedena v tomto dokumentu nebo v doplňujících letácích pod
záhlavím země, kde záruční servis vyžadujete.
Pokud bude výrobek v záruční době uznán za vadný (v době původního zakoupení)
z důvodu vadného materiálu nebo zpracování, zajistí vám společnost Sony nebo člen
sítě ASN v záruční oblasti bez nároku na odměnu za práci a díly opravu nebo (podle
rozhodnutí společnosti Sony) výrobek nebo vadné části vymění. Pro tuto záruku platí
následující podmínky a omezení: Společnost Sony a členové sítě ASN mohou vadné
výrobky nebo díly vyměnit za nové nebo repasované výrobky nebo díly. Nahrazené
výrobky a díly se stávají majetkem společnosti Sony.
Podmínky
16
1
Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě, pokud současně s vadným
výrobkem v záruční době předložíte původní fakturu nebo účet (s uvedeným
datem zakoupení, názvem modelu a názvem prodejce). Pokud tyto dokumenty
nepředložíte nebo jsou neúplné či nečitelné, mohou společnost Sony a členové
sítě ASN bezplatný záruční servis odmítnout. Tato záruka pozbývá platnosti,
pokud jsou název modelu nebo výrobní číslo na výrobku pozměněny, odstraněny
nebo nečitelné.
2
Chcete-li předejít poškození, ztrátě či smazání vyjímatelných paměťových médií
nebo příslušenství, musíte je před předáním k záručnímu servisu vyjmout.
3
Tato záruka nekryje náklady a rizika přepravy výrobku do společnosti Sony nebo
členovi sítě ASN a zpět.
4
Tato záruka se netýká:

periodické údržby a oprav či výměny částí v důsledku běžného opotřebení;
spotřebního materiálu (součástí, u kterých je během životnosti výrobku
předpokládáno pravidelné vyměňování, například baterií); touto zárukou společnost
Sony zaručuje, že akumulátor vložený do výrobku Sony v den původního zakoupení
nemá vady materiálu a zpracování a nebude je mít po dobu 6 měsíců (ve všech
zemích s výjimkou Slovinska, Estonska, Lotyšska a Litvy), 1 roku (ve Slovinsku) či
2 let (v Estonsku, Lotyšsku a Litvě) od tohoto data;
poškození nebo závad způsobených používáním, provozováním nebo zacházením
s výrobkem v rozporu s běžným osobním nebo domácím používáním;
čištění vnitřních součástí výrobku;
poškození nebo změn výrobku v důsledku zneužití, například:
 nedbalosti,
 nehod, nadměrného tepla, požárů, záplav, kapalin, chemikálií, prachu, jiných
látek, nedostatečného větrání, otřesů, vibrací, proudových rázů, nadměrného
nebo nesprávného vstupního napětí, radiace, elektrostatických výbojů včetně
blesku, ostatních externích sil a nárazů,
 zacházením vedoucím k fyzickým, kosmetickým nebo povrchovým poškozením
nebo změnám výrobku nebo k poškození obrazovky LCD,
 nenainstalováním a nepoužíváním výrobku k běžným účelům podle návodu
k instalaci a používání společnosti Sony,
 nedodržováním pokynů uživatelské příručky Sony,
 nedodržováním pokynů bezpečnostních předpisů Sony,
 instalací nebo používáním výrobku v rozporu s technickými nebo
bezpečnostními zákony a normami v zemi, kde je výrobek instalován nebo
používán,
 virovými infekcemi nebo používáním výrobku se softwarem nedodaným
s výrobkem nebo s nesprávně nainstalovaným softwarem,
 stavem nebo závadami systémů, ve kterých je výrobek používán nebo je do
nich začleněn, s výjimkou ostatních výrobků Sony určených k používání
s tímto výrobkem,
 používáním výrobku s příslušenstvím, periferiemi nebo jinými výrobky jiného
typu, stavu nebo standardu než předepisuje společnost Sony,
 opravami nebo pokusy o opravu osobami, které nezastupují společnost Sony
nebo člena sítě ASN.
úprav bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony, včetně:
 aktualizace výrobku v míře překračující specifikace nebo funkce popsané
v návodu k použití, nebo
 změn výrobku odpovídajících místním technickým nebo bezpečnostním
normám v jiných zemích, než pro které byl výrobek zkonstruován a vyroben.





5
CZ
Tato záruka se týká pouze hardwarových součástí výrobku. Netýká se softwaru
(společnosti Sony ani jiných výrobců), ke kterému jsou poskytnuty nebo se
předpokládá platnost licenčních smluv s koncovým uživatelem nebo samostatných
záručních ujednání nebo výjimek.
17
18
6
V následujících případech bude účtován diagnostický poplatek:
a) Diagnostika společnosti Sony nebo autorizovaného servisu Sony prokáže, že podle
podmínek této záruky (z jakéhokoli důvodu) nemáte nárok na opravu dané závady.
b) Výrobek řádně pracuje a nelze diagnostikovat žádnou závadu hardwaru.
7
Zásady pro vadné body:
Povolený počet vadných bodů displeje splňujícího normu ISO 13406-2 je méně
než 0,0005 % celkového počtu. Na webu podpory VAIO
(http://www.sony.eu/support/) v části Novinky najdete téma „Zásady týkající
se vadných obrazových bodů“, kde si můžete ověřit hodnoty platné pro váš
počítač VAIO.
8
Tento bod 8 platí pouze v některých evropských zemích. S dalšími dotazy se
obracejte na autorizované středisko Sony pro servis a podporu:
Pokud jste oficiálně požádali o odstranění operačního systému společnosti
Microsoft®, přestávají pro váš počítač VAIO platit veškeré záruky poskytované
těmito záručními podmínkami společnosti Sony. Po odinstalování operačního
systému společnosti Microsoft® nenese společnost Sony žádnou zodpovědnost za
správné fungování ostatních předinstalovaných softwarových aplikací v jiném
operačním systému než Microsoft®. Při jakémkoli stažení nebo dobrovolném
stažení z trhu počítače VAIO stejné kategorie jako je váš počítač VAIO nemáte
nárok na kontrolu vašeho počítače VAIO společností Sony.
Výluky a omezení
Kromě uvedených případů neposkytuje společnost Sony na výrobek ani dodávaný
software žádné (výslovné, předpokládané, zákonné ani jiné) záruky kvality, výkonu,
přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti pro konkrétní účel ani jiné záruky. Pokud tato
výluka není ze zákona zcela ani částečně povolena, vylučuje nebo omezuje společnost
Sony záruky v maximální míře povolené zákonem. Záruky, které nelze zcela vyloučit,
jsou (v míře povolené příslušným zákonem) omezeny na dobu trvání této záruky.
CZ
Jedinou povinností společnosti Sony v rámci této záruky je opravit nebo vyměnit výrobek
podle podmínek této záruky. Společnost Sony není zodpovědná za žádné ztráty nebo
škody se vztahem k výrobkům, službám, této záruce ani za jiné ztráty nebo škody,
včetně: ekonomických nebo abstraktních škod; ceny zaplacené za výrobek; ztráty
zisků, příjmů, dat; požitků z užívání výrobku nebo přidružených výrobků; nepřímé,
náhodné ani následné ztráty nebo škody. Tato ustanovení platí i v případě, že se ztráta
nebo škoda vztahuje k:




nedostatečnému provozu nebo nemožnosti provozu výrobku nebo přidružených
výrobků v důsledku závad nebo nedostupnosti po dobu opravy u společnosti
Sony nebo člena sítě ASN, vedoucímu k prostojům, ztrátě uživatelského času
nebo přerušení podnikání;
nepřesnosti výstupu z výrobku nebo přidružených výrobků;
škodám nebo ztrátě softwaru nebo vyjímatelných paměťových médiích;
virovým infekcím a jiným příčinám.
Tato ustanovení se týkají ztrát a škod vzniklých podle libovolné právní teorie včetně
nedbalosti a jiných deliktů, porušení smlouvy, vyjádřené nebo předpokládané záruky
a striktní odpovědnosti (a to i v případě, kdy byli společnost Sony nebo člen sítě ASN
na možnost takových škod upozorněni).
Pokud příslušný zákon takové vyloučení zodpovědnosti zakazuje nebo omezuje,
společnost Sony svou zodpovědnost vylučuje nebo omezuje v maximální míře povolené
zákonem. V některých zemích je například zakázáno vyloučení nebo omezení záruk za
škody způsobené nedbalostí, hrubou nedbalostí, vědomým protiprávním jednáním,
podvodem nebo podobnými činy. Zodpovědnost společnosti Sony daná touto zárukou
v žádném případě nepřekračuje cenu zaplacenou za výrobek. Pokud však příslušný
zákon povoluje pouze vyšší omezení zodpovědnosti, platí vyšší omezení.
19
Vaše zákonná práva jsou zachována
Spotřebitelé mají zákonná práva, která stanovují místní zákony týkající se prodeje
spotřebního zboží. Tato záruka neovlivňuje vaše případná zákonná práva, ani práva,
která nelze vyloučit ani omezit, ani vaše práva ve vztahu k osobě, od které jste výrobek
zakoupili. Dle vlastního posouzení můžete vznést jakékoli nároky.
Sony Europe Limited,
Obchodní název Sony Belgium, bijkantoor (pobočka) Sony Europe Limited.
Společnost je registrována v Anglii a Walesu.
Registrované sídlo: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Velká Británie
Identifikační číslo společnosti: 2422874
DPH: BE0452161045
Místní adresa: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgie
Záruční doba společnosti Sony na nové výrobky VAIO
Osobní počítač
20
Belgie
Záruka: 2 roky
Bulharsko
Záruka: 2 roky (platí pouze pro verze modelů CEM)
Česká republika
Záruka: 2 roky
Dánsko
Záruka: 2 roky
Estonsko
Záruka: 2 roky
Finsko
Záruka: 2 roky
Francie
Modely s předinstalovaným systémem Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional nebo
Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Irsko
Modely s předinstalovaným systémem Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional nebo
Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Itálie
Záruka: 2 roky
Kazachstán
Záruka: 2 roky
Litva
Záruka: 2 roky
Lotyšsko
Záruka: 2 roky
Lucembursko
Záruka: 2 roky
Maďarsko
Záruka: 2 roky
Německo
Záruka: 2 roky
Nizozemsko
Záruka: 2 roky
Norsko
Záruka: 2 roky
Polsko
Záruka: 2 roky
Portugalsko
Záruka: 2 roky
Rakousko
Záruka: 2 roky
Záruční doba společnosti Sony na nové výrobky VAIO
Řecko
Záruka: 2 roky
Rumunsko
Záruka: 2 roky
Rusko
Záruka: 2 roky
Slovensko
Záruka: 2 roky
Slovinsko
Záruka: 2 roky
Španělsko
Záruka: 2 roky
Srbsko
Záruka: 2 roky
Švédsko
Záruka: 2 roky
Švýcarsko
Záruka: 2 roky
Turecko
Záruka: 2 roky (platí pouze pro verze modelů CEU)
Ukrajina
Záruka: 2 roky
Velká Británie
Modely s předinstalovaným systémem Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional nebo
Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
CZ
21
Odborná pomoc společnosti Sony
Poprodejní podpora počítačů VAIO
Registrace výrobku VAIO
Registrace je pro nás velmi důležitá, protože díky ní můžeme zajistit nejlepší služby.
Navíc nám umožňuje uchovávat záznamy o konfiguraci vašeho počítače a všech
kontaktech s vámi po celou dobu záruky. Díky ní má váš počítač automaticky přímý
přístup k informacím a aktualizacím softwaru. Dokážeme tedy naše služby přizpůsobit
vašim potřebám. Svůj výrobek VAIO si můžete zaregistrovat na adrese
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Tato možnost vyžaduje připojení k Internetu.
Přístup ke službám podpory VAIO


22
http://www.sony.eu/support/
Informace týkající se vašeho modelu VAIO vám poskytne náš webový server
rozdělený podle modelů. Hledáte-li aktualizaci ovladače, uvidíte pouze ovladače
vytvořené pro váš počítač VAIO. Naše skupina podpory také nabízí přehledné
příručky k řešení potíží a dokumenty s postupy. Vycházejí z otázek, na které se
uživatelé kontaktního střediska nejčastěji ptají.
Telefon
Než se obrátíte na kontaktní středisko, doporučujeme vám navštívit web
http://www.sony.eu/support/, protože řešení, které hledáte, je již pravděpodobně
k dispozici v naší databázi znalostí.
Telefonická podpora pro produkty VAIO je k dispozici od pondělí do pátku a provozní
doba závisí na dané zemi. Přesná provozní doba pro vaši zemi je uvedena na webu
http://www.sony.eu/support/.
Telefonní čísla najdete v následující tabulce. Podrobnější informace a aktualizace zjistíte
při registraci nebo na našem webu.
CZ
Při volání služby podpory VAIO uveďte výrobní číslo svého počítače VAIO. Výrobní číslo
najdete na spodní straně, na zadním panelu, pod zadním panelem nebo v prostoru pro
akumulátor počítače Sony VAIO.
Telefonní čísla se mohou bez předchozího upozornění občas měnit.
Země
Jazyk
Belgie
holandština/francouzština +32 070 222 130
Telefonní číslo
Bosna a Hercegovina
chorvatština
+387 033 943 600
Bulharsko
bulharština
+359 700 1 7669
Česká republika
čeština
+420 2 4601 9146
Chorvatsko
chorvatština
+385 01 469 4823
Dánsko
dánština
+45 70 112105
Estonsko
estonština
+372 65 43484
Finsko
finština
+358 969 379 450
Francie
francouzština
01 55 90 34 34
Irsko
angličtina
01 4131771
Itálie
italština
199 151 146
Kazachstán
ruština
8 800 050 76 69
Kypr
řečtina
+357 800 91150
Litva
litevština
+8 8004 0008
Lotyšsko
lotyština
+371 67 046049
Lucembursko
francouzština
+32 070 222 130
Maďarsko
maďarština
+36 1 777 91 51
Německo
němčina
030 58 58 12345
Nizozemsko
holandština
+31 020 658 1888
Norsko
norština
+47 231 62592
Polsko
polština
0 801 382 462
Portugalsko
portugalština
+351 808 200 185
Rakousko
němčina
+43 1 206091786
Řecko
řečtina
+30 0800 4414 2962
+40 213 138 872
Rumunsko
rumunština
Rusko
ruština
8 800 200 76 67
Slovensko
slovenština
+421 552 302 801
Slovinsko
slovinština
+386 1 588 1154
Španělsko
španělština
+34 902 402 102
Srbsko
srbština
+381 11 228 3300
23
Země
Jazyk
Švédsko
švédština
+46 858 769 220
Švýcarsko
němčina
+41 227614182
francouzština
+41 227614183
italština
+41 227614184
turečtina
+90 212 4447669
Ukrajina
ruština
0 800 307 669
Velká Británie
angličtina
0844 8466 555
Turecko
Telefonní číslo
Kontaktní údaje pro ostatní země najdete na webu http://www.sony.eu/support/.
Servis hardwaru VAIO
Další informace o poskytování této služby najdete na webu podpory pro produkty
VAIO (http://www.sony.eu/support/). Většinu potíží lze vyřešit přes Internet nebo
přes telefon, někdy je však nutný servisní zásah nebo oprava.
Než si počítač VAIO vyzvedneme, projděte si následující důležité poznámky:




24
Za zálohování dat jste zodpovědni sami, a proto je důležité, abyste zálohovali
všechny soubory z pevného disku. Společnost Sony nemůže během opravy
zaručit zachování integrity programů a dat v počítači.
Pokud vás o to nepožádáme, nepřibalujte k počítači žádné příslušenství.
Pokud se při volání linky podpory po záruce rozhodnete opravu nepožadovat,
bude účtován jednorázový poplatek.
Pro vyzvednutí kurýrem a práci našeho oddělení je nutné, abyste uvedli adresu,
telefonní číslo a kontaktní osobu dosažitelnou během provozní doby.
Zapište si následující údaje o vašem počítači VAIO. Tyto údaje budou potřeba, pokud
váš počítač bude vyžadovat opravu.
Název modelu a výrobní číslo:
CZ
Prodejce a razítko:
Datum nákupu:
Jméno a adresa zákazníka:
25
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
Informácie o počítači VAIO
Pre modely podporujúce štandard IEEE 802.11a/n (5 GHz) pre bezdrôtové siete LAN
SK
Pre modely so vstavanou funkciou bezdrôtovej siete LAN, ktoré nepodporujú
štandard IEEE 802.11a/n (5 GHz) pre bezdrôtové siete LAN
Informácie o bezpečnosti
Varovanie: tento prístroj musí byť uzemnený. (S výnimkou produktov
s dvojkolíkovou zástrčkou.)
Ak chcete počítač uchopiť, počkajte, kým nevychladne. Povrch okolo
prieduchu na nasávanie vzduchu môže byť veľmi horúci.
Odporúča sa, aby ste počítač nemali položený priamo na kolenách, keď
ho používate. Teplota spodnej časti zariadenia sa môže počas bežnej
prevádzky zvýšiť a po čase môže byť takéto používanie nepohodlné
alebo spôsobiť popáleniny.
Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér
zahrieva a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela.
Počítače VAIO sú navrhnuté tak, aby fungovali len s originálnymi batériami
značky Sony. Mali by ste preto používať len originálne nabíjateľné batérie
značky Sony, ktoré zaručia bezpečné používanie počítača VAIO.
Dôrazne sa odporúča, aby ste používali originálny sieťový adaptér značky
Sony, ktorý spoločnosť Sony dodala s výrobkom.
Tento sieťový adaptér je určený len na používanie s výrobkami IT.
Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak je napájací kábel sieťového
adaptéra dodaného s počítačom vybavený trojkolíkovou zástrčkou,
zaistite správne uzemnenie elektrického pripojenia.
Tento sieťový adaptér je určený iba na používanie v interiéri.
27

S niektorými modelmi sa dodávajú viaceré napájacie káble pre konkrétne krajiny.
Používajte napájací kábel, ktorý vyhovuje elektrickým zásuvkám vo vašej krajine.

Vypnutie počítača pomocou tlačidla
(napájanie) nemá za následok úplné
odpojenie počítača od sieťového napájania. Ak ho chcete odpojiť úplne, vytiahnite
sieťový adaptér alebo napájací kábel zo siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať
v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
Otvorenie alebo rozobratie hlavnej časti zariadenia alebo jeho príslušenstva (bez
ohľadu na dôvod) môže viesť k škodám, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Neotvárajte skrinku počítača, aby ste neutrpeli úraz elektrickým prúdom. Opravy
zverte len kvalifikovanému personálu.
Počítač ani jeho príslušenstvo nevystavujte vlhkosti ani dažďu, aby nedošlo k požiaru
ani úrazu elektrickým prúdom.
Pred prepravou počítača nasaďte na príslušné miesta dodané kryty konektorov
a chrániče zásuviek a vyberateľnú batériu zaistite vnútri otvoru na batériu, aby ste
predišli poškodeniu a riziku vznietenia počítača počas prepravy.
Počas používania počítača nechajte batériu vloženú (platí pre modely s vyberateľnou
batériou).
Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú priamo vystavené slnečnému svetlu alebo
vykurovacím telesám. Vnútorné prehriatie môže viesť k požiaru alebo poškodeniu
zariadenia.
Kým je počítač v prevádzke, neblokujte prieduchy na nasávanie a odsávanie vzduchu.
Zablokovaním vetracích prieduchov obmedzíte prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť
vnútorné prehriatie a následnú deformáciu počítača, poruchu alebo riziko požiaru.
Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste zabezpečili primerané prúdenie vzduchu
a zaručili spoľahlivú prevádzku v bežných podmienkach.
 Počítač nepoužívajte na povrchoch zakrytých tkaninami, napríklad handrami,
vankúšmi alebo plachtami, v blízkosti záclon ani na prašných povrchoch,
ktoré môžu spôsobiť zablokovanie jeho vetracích prieduchov. Počítač vždy
používajte na rovných povrchoch.
 Počítač ani sieťový adaptér nepoužívajte, keď je zakrytý alebo obalený tkaninou.
Sieťový adaptér sa musí používať v čistom prostredí.
 Skôr než počítač vložíte do tašky, vypnite ho alebo prepnite do režimu spánku.
Ak je počítač vybavený indikátorom napájania, uistite sa, že indikátor napájania
nesvieti.
Tento prístroj bol navrhnutý aj pre systém distribúcie napájania počítačov so
združeným napätím 230 V pre zákazníkov v Nórsku.
Ak zariadenie umiestnite v tesnej blízkosti zariadení vydávajúcich elektromagnetické
žiarenie, môže dôjsť k skresleniu zvuku a obrazu.
Emisie z tohto induktívneho zariadenia môžu spôsobiť rušenie vedľajších prijímačov
iných rádiových služieb (pre modely so spojením NFC).
Majte na pamäti, že Ministerstvo dopravy USA nedávno zverejnilo nové predpisy,
ktoré sa vzťahujú na osoby cestujúce s lítium-kovovými a lítium-iónovými batériami
do Spojených štátov amerických a v rámci ich územia.
Podrobné informácie nájdete na stránke
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.














28

Počítač nečistite rozprašovacími výrobkami (rozprašovačmi proti prachu,
rozprašovacími sprejmi a pod.), ktoré obsahujú horľavý plyn. Môže to spôsobiť, že
dovnútra počítača sa dostane plyn, a ak motory, kontakty alebo iné vnútorné časti
počítača zaiskria, plyn môže vzbĺknuť a môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Preštudujte si a dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania bezdrôtových funkcií.
Ak letecká spoločnosť zakazuje používanie bezdrôtovej funkcie, pred vstupom na
palubu vypnite bezdrôtové pripojenia.
SK
V prípade modelu so systémom Windows 8 otvorte kľúčové tlačidlá ukázaním na
pravý horný roh obrazovky, potom posuňte ukazovateľ nadol a vyberte kľúčové tlačidlo
Nastavenie. Vyberte ikonu siete a zapnite režim Režim Lietadlo.
Keď je Režim Lietadlo vypnutý, v prípade modelu so systémom Windows 8
a indikátorom WIRELESS je indikátor WIRELESS na počítači zapnutý. Aj keď vypnete
všetky bezdrôtové pripojenia, keď je Režim Lietadlo vypnutý, indikátor WIRELESS
ostáva zapnutý.
V prípade modelu so systémom Windows 7 kliknite pravým tlačidlom na ikonu
VAIO Smart Network v oblasti oznámení na pracovnej ploche a vyberte možnosť
vypnúť všetky bezdrôtové pripojenia.
Ak potrebujete bezdrôtovú funkciu vypnúť súrne, vypnite počítač.
V prípade modelov s bezdrôtovou klávesnicou alebo bezdrôtovou myšou vypnite aj
bezdrôtové zariadenia.
Rádiové vlny by mohli spôsobiť poruchu vybavenia lietadla a viesť k závažnej nehode.
Sledovanie trojrozmerného obrazu


Pri sledovaní trojrozmerného obrazu postupujte podľa pokynov uvedených
v príručkách dodaných s trojrozmernou obrazovkou.
Sledovanie trojrozmerného obrazu alebo hranie stereoskopických trojrozmerných
hier môže u niektorých osôb spôsobovať zdravotné ťažkosti (ako je namáhanie
zraku, únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča, aby počas sledovania
trojrozmerného obrazu alebo hrania stereoskopických trojrozmerných hier si
všetky osoby robili pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok
sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, aká dĺžka a frekvencia sú pre vás
najlepšie. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, mali by ste prestať sledovať trojrozmerný
obraz alebo hrať stereoskopické trojrozmerné hry, kým ťažkosti nezmiznú. V prípade
potreby sa poraďte s lekárom.
Mali by ste si prečítať aj referenčnú príručku k inému zariadeniu alebo softvéru
používanému s týmto počítačom.
Zrak malých detí (najmä detí mladších ako šesť rokov) sa neustále vyvíja. Skôr než
deťom povolíte sledovať trojrozmerný obraz alebo hrať stereoskopické trojrozmerné
hry, poraďte sa s lekárom (napríklad s pediatrom alebo očným lekárom). Malé deti
by mali byť pod dohľadom dospelých osôb, aby sa zaručilo, že dodržiavajú
odporúčania uvedené v tejto časti.
29
Upozornenie týkajúce sa lasera (pre počítače VAIO s optickou
jednotkou)
Optická jednotka počítača je zaradená do triedy CLASS 1 LASER PRODUCT a vyhovuje
norme bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1.
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici
autorizovaní spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať
bezpečnostné riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Pre vstavanú optickú jednotku
Upozornenie – po otvorení môže uniknúť viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie
triedy 3B. Vyhnite sa priamemu ožiareniu lúčom.
 Maximálny výkon: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Divergencia lúča: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Trvanie impulzu: trvalá vlna
Upozornenie týkajúce sa lasera (pre počítače VAIO s bezdrôtovou
laserovou myšou VGP-WMS21)
Myš VGP-WMS21 je zaradená do triedy CLASS 1 LASER PRODUCTS a vyhovuje norme
bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1(2007).
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici
autorizovaní spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať
bezpečnostné riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Na spodnej časti zariadenia môžete nájsť nasledujúce označenie.
30
Regulačné informácie
Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že tento výrobok – bez ohľadu na to, či obsahuje
bezdrôtovú súpravu vrátane bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej myši alebo
bezdrôtového prijímača – vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným
ustanoveniam Smernice EÚ 1999/5/EC.
Kópiu vyhlásenia o zhode so Smernicou o rádiotechnických zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
SK
Na základe testov bolo uznané, že výrobok vyhovuje limitom stanoveným v Smernici
o elektromagnetickej kompatibilite, ktoré sa týkajú používania prepojovacích káblov
s maximálnou dĺžkou 3 metre.
Upozornenia týkajúce sa používania alebo likvidácie

Pre modely s vyberateľnou batériou
Upozornenie
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ odporúčaný
výrobcom. Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami používanými v zariadení hrozí
riziko požiaru alebo chemických popálenín.
Nerozbíjajte ich, nerozoberajte, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
Chráňte ich pred deťmi.
Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku
s tekutinami, napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi lítium-iónovými batériami.
Vyhadzovanie lítium-iónových batérií do odpadu z domácnosti alebo
kancelárie môže byť v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný
verejný systém zberu odpadu.


Pre modely s lítium-iónovými batériami (platí len v Nemecku)
Rady týkajúce sa likvidácie: Do zberných škatúľ v obchodoch alebo na miestnom
úrade vyhadzujte iba vybité batérie. Batérie sú zvyčajne vybité, ak sa zariadenie
vypína, ak sa zobrazuje hlásenie Vybitá batéria alebo ak po dlhšom používaní
batérií zariadenie nefunguje správne. Póly batérií zalepte napríklad páskou, čím
zaručíte bezpečnú likvidáciu.
Pre modely s batériou záložnej pamäte
Výrobok je vybavený internou batériou záložnej pamäte, ktorej výmena by počas
životnosti výrobku nemala byť potrebná. Ak batériu treba vymeniť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti
Sony.
31

Pre modely, ktoré sa používajú so suchými batériami
Upozornenie











32
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ odporúčaný výrobcom.
Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
S niektorými modelmi výrobku sa môže dodávať príslušenstvo napájané
suchými batériami. Informácie o spôsobe vloženia batérií nájdete v referenčnej
príručke.
Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi batériami.
Batérie môžu vybuchnúť, ak ich nesprávne nabijete, vhodíte do ohňa, budete
používať s inými typmi batérií alebo nesprávne vložíte.
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí riziko požiaru alebo chemických
popálenín.
Nerozoberajte ich, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
Chráňte ich pred deťmi.
Kovové póly batérií neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
Po skončení životnosti zlikvidujte batérie v súlade s predpismi.
Vyhadzovanie batérií do odpadu z domácnosti alebo kancelárie môže byť
v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný verejný systém zberu
odpadu.
Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok
a batéria nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
SK
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných
alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných dokumentoch.
33
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti
LAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete LAN)
Bezdrôtová sieť LAN – regulačné informácie
Tento výrobok s podporou bezdrôtovej siete LAN je rádiové zariadenie plánované na
tento účel, ktoré používa jeden zo štandardov 802.11a/b/g/n/ac (koncept) asociácie IEEE.
Pre modely podporujúce štandard IEEE 802.11a/n (5 GHz) pre bezdrôtové siete LAN
V závislosti od modelu možno bezdrôtovú sieť LAN vstavanú v tomto výrobku používať
len v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká
Británia.
Podmienky používania
Pre všetky modely okrem modelov VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 a
VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom
vzdialenosť viac ako 15 mm.
Pre modely VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 a
VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi zariadením a používateľom vzdialenosť
viac ako 15 mm. (okrem: rúk používaných na ovládanie).
Ak používate funkciu bezdrôtovej siete LAN používajúcej štandard IEEE 802.11a/n, na
používanie iba v interiéri môžete vybrať kanály vo frekvenčnom rozsahu 5,15 GHz až
5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie technológie bezdrôtovej
siete LAN obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde
sa riziko rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé. Ak si
nie ste istí, aké pravidlá sa vzťahujú na používanie technológie bezdrôtovej siete LAN
v konkrétnej organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej aktivovaním
požiadali o dovolenie. O obmedzeniach týkajúcich sa používania technológie
bezdrôtovej siete LAN sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom zdravotníckych
zariadení (kardiostimulátor, načúvacie pomôcky a pod.).
34
Rušenie
Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri príjme televízneho vysielania, čo možno
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil toto
rušenie odstrániť pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení: zmeňte orientáciu
prijímacej antény alebo ju premiestnite, zväčšite vzdialenosť medzi odosielajúcim
a prijímajúcim zariadením, o náprave sa poraďte so skúseným rozhlasovým alebo
televíznym technikom.
SK
Odopretie záruk
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasového ani televízneho vysielania
ani za žiadny iný neželaný účinok v dôsledku nevhodného výberu kanálov používateľom.
Za odstránenie rušenia spôsobeného takýmto nevhodným výberom kanálov zodpovedá
výlučne používateľ.
35
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti
WAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete WAN)
Prenos
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (len pre modely so vstavanými funkciami LTE)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Podmienky používania
Pre model VAIO Tap 11 SVT112
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi zariadením a používateľom vzdialenosť
viac ako 15 mm. (okrem: rúk používaných na ovládanie).
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v prostredí, v ktorom by mohlo dochádzať k rušeniu
rádiových vĺn a v ktorom by následne hrozilo nebezpečenstvo vám alebo iným osobám,
konkrétne na týchto miestach:





Oblasti, kde to zakazujú zákonné predpisy. Dodržiavajte všetky špeciálne pravidlá
a predpisy a rešpektujte všetky značky a upozornenia.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v oblasti s potenciálne výbušným ovzduším.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte na čerpacej ani servisnej stanici, v blízkosti
skladov paliva (sklady pohonných látok a distribučné oblasti), chemických tovární
ani v oblastiach, kde prebiehajú trhacie práce.
Používanie bezdrôtovej siete WAN nie je dovolené v nasledujúcich prostrediach:
v blízkosti lekárskych prístrojov a zariadení na podporu životných funkcií
(v nemocniciach, na súkromných klinikách a pod.). Lekárske prístroje môžu byť
náchylné na rušenie rádiových vĺn.
Na palube lietadla, či už na zemi, alebo vo vzduchu.
Počas riadenia vozidla.
Odopretie záruk
Z dôvodu vlastností bezdrôtovej komunikácie pri odosielaní a prijímaní sa prenášané
údaje môžu občas stratiť alebo oneskoriť. Príčinou môžu byť odchýlky v intenzite
rádiového signálu v dôsledku zmien charakteristík prenosovej cesty rádiových vĺn.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za škody žiadneho druhu spôsobené oneskorením
alebo chybami údajov, ktoré sa odosielajú alebo prijímajú prostredníctvom bezdrôtovej
siete WAN. Nezodpovedá ani za neodoslanie alebo neprijatie takýchto údajov
prostredníctvom bezdrôtovej siete WAN.
36
Regulačná príručka k pripojeniu
BLUETOOTH
(len pre modely so vstavanými funkciami pripojenia BLUETOOTH)
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH® – regulačné informácie
SK
Interná technológia BLUETOOTH funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz (2,400 GHz –
2,4835 GHz) a je určená na bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde
sa riziko rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé.
Ak si nie ste istí, aké pravidlá sa vzťahujú na používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH v konkrétnej organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej
aktivovaním požiadali o dovolenie. O obmedzeniach týkajúcich sa používania
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom
zdravotníckych zariadení (kardiostimulátor, načúvacie pomôcky a pod.).
37
Záruka
DÔLEŽITÉ. Skôr ako sa na výrobku vykonajú akékoľvek servisné úkony a pre prípad,
že spoločnosť Sony bude musieť odstrániť vaše údaje, zálohujte si obsah pevného
disku vrátane všetkých uložených údajov alebo nainštalovaného softvéru. Spoločnosť
Sony nezodpovedá za žiadne poškodenie ani straty programov, údajov ani iných
informácií uložených na akomkoľvek médiu alebo v ktorejkoľvek časti výrobku, na
ktorom sa vykonávajú servisné úkony.
Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Sony. Dúfame, že ho budete používať bez
problémov.
Ak dôjde k málo pravdepodobnej situácii, že výrobok bude vyžadovať záručný servis,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony (http://www.sony.eu/support/), svojho predajcu alebo člena našej
siete autorizovaných servisných stredísk (ASS) v Európskom hospodárskom priestore
(EHP) alebo ďalších krajinách uvedených v tejto záruke alebo sprievodných letákoch.
Odporúčame, aby ste si pred žiadosťou o záručný servis dôkladne prečítali dokumentáciu
a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam.
Vaša záruka
Ak je táto záruka uvedená v letákoch dodaných s výrobkom značky Sony, vzťahuje sa
naň za predpokladu, že ste si výrobok zakúpili v oblasti, pre ktorú platí záruka. Touto
zárukou sa spoločnosť Sony zaručuje, že minimálne JEDEN ROK od dátumu pôvodného
nákupu sa na výrobku nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania. Presné obdobie
platnosti záruky nájdete na strane p. 42 tohto dokumentu alebo na webovej stránke
http://www.sony.eu/support/. Spoločnosť Sony poskytujúca a uznávajúca túto záruku
je v tejto záruke alebo sprievodných letákoch uvedená pod krajinou, kde budete žiadať
o záručný servis.
Ak sa počas záručnej lehoty zistí, že výrobok je chybný v dôsledku nevhodného materiálu
alebo spracovania (k dátumu pôvodného nákupu), spoločnosť Sony alebo člen siete
ASS v oblasti, pre ktorú platí záruka, podľa uváženia spoločnosti Sony opraví (bez poplatku
za prácu a náhradné diely) alebo vymení výrobok alebo jeho chybné časti v súlade
s podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie. Spoločnosť Sony a členovia siete
ASS môžu chybné výrobky alebo časti vymeniť za nové alebo renovované výrobky
a časti. Všetky vymenené výrobky a časti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony.
Podmienky
1
2
3
38
Záručný servis sa poskytne iba v prípade, ak v rámci záručnej lehoty predložíte
s chybným výrobkom aj pôvodnú faktúru alebo doklad o kúpe (s dátumom kúpy,
názvom modelu a názvom predajcu). Ak tieto dokumenty nepredložíte alebo ak
budú neúplné alebo nečitateľné, spoločnosť Sony a členovia siete ASS môžu
odmietnuť bezplatný záručný servis. Táto záruka nebude platiť, ak názov modelu
alebo sériové číslo na výrobku je zmenené, vymazané, odstránené alebo ak sa
stalo nečitateľné.
Skôr ako výrobok odovzdáte spoločnosti poskytujúcej záručný servis, vyberte z neho
vyberateľné záznamové média alebo príslušenstvo, aby nedošlo k ich poškodeniu,
strate ani vymazaniu.
Táto záruka sa nevzťahuje na náklady na dopravu a riziká spojené s dopravou
výrobku k spoločnosti Sony alebo členovi siete ASS a späť k zákazníkovi.
4
Táto záruka sa nevzťahuje na:

Pravidelnú údržbu, opravu ani výmenu častí v dôsledku opotrebovania.
Spotrebný materiál (súčasti, ktoré sa počas životnosti výrobku musia pravidelne
vymieňať, napríklad batérie). Touto zárukou sa spoločnosť Sony zaručuje, že
6 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu sa na batérii dodanej s výrobkom
značky Sony nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania (pre krajiny okrem
Slovinska, Estónska, Lotyšska a Litvy), 1 rok (pre Slovinsko) alebo 2 roky (pre Estónsko,
Lotyšsko a Litvu) od tohto dátumu.
Poškodenie ani chyby spôsobené používaním a ovládaním výrobku alebo
zaobchádzaním, ktoré nie je v súlade s bežným osobným ani domácim používaním.
Čistenie vnútorných súčastí výrobku.
Poškodenie ani zmeny výrobku v dôsledku nesprávneho používania vrátane:
 nedbanlivosti,
 nehôd, nadmerného tepla, požiaru, zaplavenia, pôsobenia tekutín, chemikálií,
prachu, iných látok, nesprávneho vetrania, otrasov, vibrácií, prepäťových špičiek,
nadmerného alebo nesprávneho napájania alebo vstupného napätia, žiarenia,
elektrostatických výbojov vrátane osvetlenia, iných vonkajších síl a nárazov,
 zaobchádzania, ktoré vedie k fyzickému alebo povrchovému poškodeniu alebo
zmenám výrobku, prípadne k poškodeniu obrazovky z tekutých kryštálov,
 inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s plánovaným účelom alebo
pokynmi spoločnosti Sony na inštaláciu alebo používanie,
 nedodržania pokynov uvedených v Príručke používateľa od spoločnosti Sony,
 nedodržania pokynov uvedených v príručke Bezpečnostné nariadenia od
spoločnosti Sony,
 inštalácie alebo používania výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade
s technickými ani bezpečnostnými zákonnými predpismi ani normami
platnými v krajine, kde sa inštaluje alebo používa,
 infikovania výrobku vírusmi alebo používania so softvérom, ktorý nebol
s výrobkom dodaný alebo ktorý bol nesprávne nainštalovaný,
 stavu alebo chýb systémov, s ktorými sa výrobok používa alebo v ktorých je
zapojený, s výnimkou iných výrobkov značky Sony navrhnutých na použitie
s týmto výrobkom,
 používania výrobku s príslušenstvom, periférnym zariadením alebo inými
výrobkami, ktorých typ, stav a štandard nespĺňajú požiadavky spoločnosti
Sony,
 opravy alebo pokusu o opravu osobami, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti
Sony ani členov siete ASS.
Nastavenia ani prispôsobenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Sony vrátane:
 inovácie výrobku nad rámec parametrov alebo funkcií uvedených v referenčnej
príručke alebo,
 úprav výrobku, aby vyhovoval vnútroštátnym alebo miestnym technickým
a bezpečnostným normám v iných krajinách než tých, pre ktoré bol výslovne
navrhnutý a vyrobený.





5
SK
Táto záruka sa vzťahuje len na hardvérové časti výrobku. Nevzťahuje sa na softvér
(či už od spoločnosti Sony, alebo iného výrobcu), pre ktorý sa poskytuje alebo na
ktorý sa vzťahuje licenčná zmluva koncového používateľa, samostatné záručné
vyhlásenia alebo vylúčenia.
39
40
6
Dovoľujeme si vám oznámiť, že poplatok za diagnostiku výrobku budete musieť
zaplatiť v prípade, ak:
a) pri diagnostike výrobku vykonanej spoločnosťou Sony alebo autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony sa ukáže, že nemáte nárok na odstránenie
chyby na základe tejto záruky (bez ohľadu na dôvod), alebo
b) váš výrobok funguje správne a nezistila sa žiadna chyba hardvéru.
7
Zásady týkajúce sa chybných pixlov:
Povolený počet chybných pixlov na plochých obrazovkách, ktoré spĺňajú požiadavky
normy ISO 13406-2, predstavuje menej než 0,0005 % z celkového počtu. Na webovej
stránke technickej podpory pre počítače VAIO (http://www.sony.eu/support/)
v časti Horúce novinky vyhľadajte tému Zásady týkajúce sa chybných pixlov, ktorá
obsahuje zásady platné pre váš počítač VAIO.
8
Tento 8. článok platí len v niektorých európskych krajinách. Ak máte ďalšie otázky,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony:
V prípade, že ste oficiálne požiadali o odstránenie operačného systému spoločnosti
Microsoft®, na váš počítač VAIO sa už nevzťahujú vaše práva na základe týchto
záručných podmienok a požiadaviek spoločnosti Sony, čím sa stávajú neplatnými.
Po odinštalovaní operačného systému spoločnosti Microsoft® nepreberá spoločnosť
Sony žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie iných vopred nainštalovaných
softvérových aplikácií v spojitosti s iným operačným systémom, než je operačný
systém spoločnosti Microsoft®. V prípade akéhokoľvek stiahnutia z trhu alebo
dobrovoľného stiahnutia z trhu, ktoré sa týka počítača VAIO z rovnakej kategórie
produktov ako váš počítač VAIO, už nebudete mať nárok na kontrolu vášho počítača
VAIO spoločnosťou Sony.
Vylúčenia a obmedzenia
S výnimkou ustanovení uvedených vyššie neposkytuje spoločnosť Sony žiadne záruky
(výslovné, implicitné, zákonné ani iné) týkajúce sa kvality, výkonu, presnosti, spoľahlivosti,
vhodnosti na konkrétny účel ani iných vlastností výrobku, sprievodného alebo
základného softvéru. Ak príslušné zákonné predpisy nepovoľujú alebo úplne nepovoľujú
takéto vylúčenie, spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoje záruky len
v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Akákoľvek
záruka, ktorú nemožno úplne vylúčiť, bude obmedzená (ak to povoľujú príslušné
zákonné predpisy) na obdobie trvania tejto záruky.
SK
Jedinou povinnosťou spoločnosti Sony na základe tejto záruky je opraviť alebo vymeniť
výrobky v súlade s týmito záručnými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosť Sony
nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie týkajúce sa výrobkov, servisu, tejto
záruky ani iných skutočností vrátane: ekonomických alebo nehmotných strát; ceny
zaplatenej za výrobok; straty ziskov, príjmov, údajov, možnosti používať výrobok alebo
iné súvisiace výrobky; nepriamej, náhodnej alebo následnej straty alebo škody. Toto
ustanovenie platí bez ohľadu na to, či sa strata alebo škoda týka:




obmedzenia funkčnosti alebo nefunkčnosti výrobku alebo súvisiacich výrobkov
v dôsledku chýb alebo nedostupnosti, kým je výrobok u spoločnosti Sony alebo
člena siete ASS, a následných prestojov, straty času používateľa alebo prerušenia
obchodných aktivít,
nepresného výstupu výrobku alebo súvisiacich výrobkov,
poškodenia alebo straty softvérových programov alebo vyberateľných záznamových
médií, alebo
infikovania výrobku vírusmi, prípadne iných príčin.
Vzťahuje sa to na straty a škody na základe ktorejkoľvek právnej teórie vrátane
nedbanlivosti a iných porušení práva, porušenia zmluvy, výslovnej alebo implicitnej
záruky a absolútnej zodpovednosti (aj v prípade, ak spoločnosť Sony alebo člen siete
ASS vedeli o možnosti takýchto škôd).
Ak príslušné zákonné predpisy zakazujú alebo obmedzujú tieto vylúčenia zodpovednosti,
spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoju zodpovednosť len v maximálnom
rozsahu povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Niektoré krajiny napríklad
zakazujú vylúčenie alebo obmedzenie škôd, ku ktorým dôjde v dôsledku nedbanlivosti,
hrubej nedbanlivosti, úmyselného protiprávneho konania, podvodu a podobných činov.
Zodpovednosť spoločnosti Sony na základe tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne
cenu zaplatenú za výrobok. Ak však príslušné zákonné predpisy povoľujú iba vyššie
obmedzenia zodpovednosti, budú platiť tieto vyššie obmedzenia.
41
Vaše zákonné práva sú vyhradené
Zákazníkom sú priznané zákonné práva na základe príslušných vnútroštátnych
zákonných predpisov týkajúcich sa predaja spotrebiteľských výrobkov. Táto záruka
neovplyvňuje vaše zákonné práva ani práva, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť, ani
práva voči osobe, od ktorej ste výrobok kúpili. Všetky svoje práva si môžete uplatňovať
podľa vlastného uváženia.
Sony Europe Limited,
obchodné meno Sony Belgium, bijkantoor (pobočka) Sony Europe Limited.
Spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese.
Sídlo spoločnosti: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Spojené kráľovstvo
Registračné číslo spoločnosti: 2422874
IČ DPH: BE0452161045
Adresa: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Osobný počítač
42
Belgicko
záručná lehota 2 roky
Bulharsko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEM)
Česká republika
záručná lehota 2 roky
Dánsko
záručná lehota 2 roky
Estónsko
záručná lehota 2 roky
Fínsko
záručná lehota 2 roky
Francúzsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional alebo
Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Grécko
záručná lehota 2 roky
Holandsko
záručná lehota 2 roky
Írsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional alebo
Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Kazachstan
záručná lehota 2 roky
Litva
záručná lehota 2 roky
Lotyšsko
záručná lehota 2 roky
Luxembursko
záručná lehota 2 roky
Maďarsko
záručná lehota 2 roky
Nemecko
záručná lehota 2 roky
Nórsko
záručná lehota 2 roky
Poľsko
záručná lehota 2 roky
Portugalsko
záručná lehota 2 roky
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Rakúsko
záručná lehota 2 roky
Rumunsko
záručná lehota 2 roky
Rusko
záručná lehota 2 roky
Slovensko
záručná lehota 2 roky
Slovinsko
záručná lehota 2 roky
Španielsko
záručná lehota 2 roky
Srbsko
záručná lehota 2 roky
Švajčiarsko
záručná lehota 2 roky
Švédsko
záručná lehota 2 roky
Taliansko
záručná lehota 2 roky
Turecko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEU)
Ukrajina
záručná lehota 2 roky
Veľká Británia
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 8 Pro,
Windows 7 Professional alebo
Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
SK
43
Služby technickej podpory spoločnosti
Sony
Technická podpora po predaji počítača VAIO
Registrácia výrobku značky VAIO
Registrácia je veľmi dôležitá na to, aby sme vám mohli poskytovať najlepšie možné
služby. Umožňuje nám zachovávať záznamy o konfigurácii vášho počítača a všetkých
vzájomných kontaktoch počas trvania záruky. Umožňuje nám tiež automaticky poskytnúť
vášmu počítaču priamy prístup k informáciám alebo aktualizáciám softvéru. Stručne
povedané, umožňuje prispôsobiť naše služby vašim potrebám. Svoj počítač VAIO môžete
zaregistrovať na stránke
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Táto možnosť vyžaduje pripojenie na Internet.
Prístup k službám technickej podpory pre počítače VAIO


44
http://www.sony.eu/support/
Naša webová stránka rozdelená podľa jednotlivých modelov vám poskytne
informácie o modeli počítača VAIO, ktorý používate. Ak hľadáte aktualizáciu ovládača,
zobrazia sa len ovládače vytvorené pre váš počítač VAIO. Navyše, tím technickej
podpory zverejňuje prehľadných sprievodcov odstraňovaním porúch a dokumenty
s pracovnými postupmi, ktoré vytvára na základe najčastejších otázok položených
pracovníkom nášho kontaktného strediska.
Telefón
Dôrazne odporúčame, aby ste navštívili webovú stránku
http://www.sony.eu/support/, skôr ako zatelefonujete pracovníkom kontaktného
strediska, pretože hľadané riešenie je už pravdepodobne dostupné v našej databáze
vedomostí.
Telefonická podpora pre počítače VAIO je dostupná od pondelka do piatka.
Prevádzkové hodiny sú v jednotlivých krajinách rôzne. Presné otváracie hodiny pre
krajinu svojho pobytu nájdete na webovej stránke http://www.sony.eu/support/.
Jednotlivé telefónne čísla sa nachádzajú nižšie. Podrobnosti a ich aktualizácie nájdete
v informáciách pri registrácii a na našej webovej stránke.
Skôr ako zatelefonujete na linku technickej podpory pre počítače VAIO, zistite si sériové
číslo svojho počítača VAIO. Sériové číslo sa nachádza na spodnej časti, zadnom paneli,
prípadne na vnútornej strane zadného panela alebo otvoru na batériu počítača VAIO.
SK
Čísla sa môžu priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Krajina
Jazyk
Telefónne číslo
Belgicko
Holandský/francúzsky
+32 070 222 130
Bosna a Hercegovina
Chorvátsky
+387 033 943 600
Bulharsko
Bulharský
+359 700 1 7669
Česká republika
Český
+420 2 4601 9146
Chorvátsko
Chorvátsky
+385 01 469 4823
Cyprus
Grécky
+357 800 91150
Dánsko
Dánsky
+45 70 112105
Estónsko
Estónsky
+372 65 43484
Fínsko
Fínsky
+358 969 379 450
Francúzsko
Francúzsky
01 55 90 34 34
Grécko
Grécky
+30 0800 4414 2962
Holandsko
Holandský
+31 020 658 1888
Írsko
Anglický
01 4131771
Kazachstan
Ruský
8 800 050 76 69
Litva
Litovský
+8 8004 0008
Lotyšsko
Lotyšský
+371 67 046049
Luxembursko
Francúzsky
+32 070 222 130
Maďarsko
Maďarský
+36 1 777 91 51
Nemecko
Nemecký
030 58 58 12345
Nórsko
Nórsky
+47 231 62592
Poľsko
Poľský
0 801 382 462
Portugalsko
Portugalský
+351 808 200 185
Rakúsko
Nemecký
+43 1 206091786
Rumunsko
Rumunský
+40 213 138 872
Rusko
Ruský
8 800 200 76 67
Slovensko
Slovenský
+421 552 302 801
Slovinsko
Slovinský
+386 1 588 1154
Španielsko
Španielsky
+34 902 402 102
Srbsko
Srbský
+381 11 228 3300
45
Krajina
Jazyk
Švajčiarsko
Nemecký
Telefónne číslo
+41 227614182
Francúzsky
+41 227614183
Taliansky
+41 227614184
Švédsko
Švédsky
+46 858 769 220
Taliansko
Taliansky
199 151 146
Turecko
Turecký
+90 212 4447669
Ukrajina
Ruský
0 800 307 669
Veľká Británia
Anglický
0844 8466 555
Kontaktné informácie pre ďalšie krajiny nájdete na webovej stránke
http://www.sony.eu/support/.
Služby opráv hardvéru VAIO
Ďalšie informácie o poskytovaní týchto služieb nájdete na webovej stránke technickej
podpory pre počítače VAIO (http://www.sony.eu/support/). Aj keď sa väčšina problémov
odstráni prostredníctvom Internetu alebo telefonicky, odstránenie niektorých problémov
si môže vyžadovať zásah do počítača alebo opravu.
Radi by sme upriamili vašu pozornosť na nasledujúce dôležité poznámky, skôr ako
prevezmeme váš počítač VAIO:




46
Keďže zodpovedáte za zálohovanie svojich údajov, je dôležité, aby ste zálohovali
všetky svoje súbory z pevného disku. Spoločnosť Sony nemôže zaručiť, že počas
opravy ostanú programy alebo údaje v počítači neporušené.
Ak vám nie je oznámené inak, s hlavnou časťou zariadenia neposielajte žiadne
príslušenstvo.
Ak sa rozhodnete nepokračovať v oprave zariadenia mimo záruky, bude vám
účtovaný paušálny poplatok.
Povinnou súčasťou sú adresa, telefónne číslo a meno kontaktnej osoby, s ktorou
sa možno spojiť počas pracovných hodín. Umožníte tým úspešný výkon práce
našej doručovateľskej služby a tímu obslužného oddelenia.
Poznačte si nasledujúce informácie o svojom počítači VAIO. Tieto informácie budete
potrebovať v prípade, že sa bude požadovať oprava počítača.
Názov modelu a sériové číslo:
SK
Predajca a pečiatka:
Dátum kúpy:
Meno a adresa zákazníka:
47
Domovská stránka podpory VAIO
Domovská stránka technickej
podpory počítačov VAIO
http://www.sony.eu/support/
Printed in China
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising