Sony | NEX-VG10E | Sony NEX-VG10E NEX-VG10E Kamkordér s vysokým rozlíšením a vymeniteľnými objektívmi Návod na použitie

4-258-742-12(1)
Digitálna HD
videokamera s
vymeniteľným objektívom
Obsah
Vzorové zábery
Menu
Príručka k zariadeniu „Handycam“ Register
© 2010 Sony Corporation
NEX-VG10/VG10E
SK
Informácie o používaní kamkordéra
Ako používať túto príručku
Obsah
Ak chcete prejsť na určitú stranu, kliknite na príslušné tlačidlo v pravej hornej
časti obalu alebo strany.
Je to pohodlný spôsob, ak hľadáte funkciu, ktorú chcete použiť.
Vyhľadávanie informácií
podľa vzorových záberov.
Vzorové
zábery
Vyhľadávanie informácií
podľa funkcie.
Vyhľadávanie informácií
v zozname položiek ponuky.
Menu
Vyhľadávanie informácií
podľa kľúčového slova.
Na jednotlivé strany môžete prejsť kliknutím na čísla strán, ktoré sú spomenuté v
príručke.
Register
Označenia a spôsoby zápisu použité v tejto
príručke
Postupnosť operácií je v tejto
príručke znázornená prostredníctvom
šípok (t). Pri obsluhe kamkordéra
vykonávajte operácie v uvedenom
poradí.
Predvolené nastavenie je označené
znakom .
Označuje varovania a obmedzenia
relevantné pre správnu prevádzku
kamkordéra.
z Označuje informácie, ktoré je
vhodné poznať.
2SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní kamkordéra
Základné operácie
Vzorové
zábery
Ako používať túto príručku ····································2
Vzorové zábery······················································5
Používanie prevádzkových tlačidiel·······················8
Menu ···································································10
Menu
Používanie funkcií pomocou tlačidiel na
ovládacom paneli
Register
DISP (Display Contents) ······································14
FOCUS (AF/MF Select) ········································· 16
GAIN (Gain) ··························································· 18
ISO········································································· 19
(Exposure Comp.) ··········································20
WB (White Balance)·············································21
(Image Index)··················································23
Používanie funkcií v ponuke
Shoot Mode·························································10
Camera································································11
Rec Mode/Image Size ·········································11
Brightness/Color ·················································11
Playback······························································12
Setup ···································································12
3SK
Pokračovanie r
Obsah
Pripojenie k inému zariadeniu
Vytvorenie disku pomocou počítača···················72
Vytvorenie disku pomocou zapisovača alebo
rekordéra diskov DVD ·········································75
Riešenie problémov·············································77
Výstražné hlásenia···············································83
Vzorové
zábery
Riešenie problémov
Menu
Iné
Register
Používanie kamkordéra v zahraničí·····················86
Formát AVCHD····················································87
Pamäťová karta ···················································88
Akumulátor ··························································90
Nabíjačka akumulátora········································91
Montážny adaptér ···············································92
Čistenie ·······························································93
Register
Register ·······························································94
4SK
Vzorové zábery
Obsah
„Toto je scéna, ktorú chcem zachytiť na zábere, ale ako mám postupovať?“
Odpoveď môžete nájsť tak, že si pozriete vzorové zábery, ktoré sú uvedené na
tomto mieste. Kliknite na požadovaný vzorový záber.
Ak kliknete na záber, na obrazovke sa zobrazí strana popisujúca funkciu, ktorú sa
odporúča použiť na nasnímanie záberu tohto typu.
Vzorové
zábery
Snímanie videozáznamov jasných ako statické zábery (strana 6)
Snímanie pri držaní kamkordéra v ruke (strana 6)
Snímanie krajiny (strana 6)
Snímanie jasných statických záberov (strana 7)
Menu
Kliknite!
Register
5SK
Pokračovanie r
Snímanie videozáznamov jasných ako statické zábery
Obsah
Rozostrenie pozadia (25)
Úprava farieb (21)
16
20
Manuálne zaostrovanie (16)
Pri lepšie nastavenom jase (20)
Menu
21
Vzorové
zábery
25
Snímanie pri držaní kamkordéra v ruke
31
Zabránenie roztraseniu kamkordéra (32)
Sledovanie pohybujúceho sa objektu (31)
Register
32
Snímanie krajiny
20
41
Živé farby oblohy (20)
Farebné lístie (41)
41
53
Svieže farby zelene (41)
Udržanie úrovne snímania (53)
6SK
Pokračovanie r
Snímanie jasných statických záberov
Obsah
28
Pri svetle sviečok (29)
Držanie fotoaparátu v ruke (28)
36
44
Scenéria so širokou škálou jasu (44)
34
Snímanie jasného exteriéru z tmavého
interiéru (44)
Zachytenie najvhodnejšieho okamihu (34)
Register
44
Menu
Tá istá scéna s odlišným jasom (36)
Vzorové
zábery
29
7SK
Základné operácie
Ovládacie koliesko a tlačidlá v/V/b/B vám
umožňujú používať jednotlivé funkcie kamkordéra.
Obsah
Používanie prevádzkových
tlačidiel
v/V/b/B
MENU
Vzorové
zábery
Menu
FOCUS
Ovládacie koliesko
Register
Keď otáčate ovládacie koliesko alebo stláčate tlačidlá v/V/b/B podľa pokynov
zobrazených na obrazovke, môžete vyberať položky a nastavenia. Výber potvrdíte
stlačením ovládacieho kolieska.
Šípka naznačuje, že môžete otáčať ovládacie koliesko.
Keď sa na obrazovke zobrazia možnosti, môžete ich prehľadávať tak, že budete otáčať ovládacie
koliesko alebo stláčať tlačidlá v/V/b/B. Ak chcete potvrdiť svoj výber, stlačte ovládacie koliesko.
8SK
Pokračovanie r
Vzorové
zábery
MENU
Obsah
Tlačidlá MENU a FOCUS a ovládacie koliesko slúžia na odlišné účely, ktoré
závisia od obsahu zobrazeného na displeji. Priradené roly (funkcie) jednotlivých
tlačidiel sú znázornené na obrazovke.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte
tlačidlo MENU. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v strede, stlačte ovládacie
koliesko. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu obrazovky,
stlačte tlačidlo FOCUS.
V tejto príručke sú tlačidlá indikované ikonou alebo funkciou zobrazenou na
obrazovke.
Ovládacie koliesko
FOCUS
Menu
V tomto prípade tlačidlo MENU pracuje ako funkcia [Menu], ovládacie koliesko pracuje ako funkcia
[Shoot Mode] a tlačidlo FOCUS pracuje ako funkcia [AF/MF Select].
Register
Tlačidlá v/V/b/B sa priraďujú k funkciám, ktoré sa budú často používať.
v: DISP (Display Contents) (strana 14)
V:
(Exposure Comp.) počas nahrávania (strana 20)/
(Image Index) počas
prehrávania (strana 48)
b: WB (White Balance) (strana 21)
B: GAIN (Gain) (strana 18)
9SK
Používanie funkcií v ponuke
Obsah
Menu
Táto funkcia vám umožňuje vybrať základné nastavenia pre kamkordér alebo
spúšťať funkcie, ako je zaznamenávanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Vzorové
zábery
1 Stlačte tlačidlo MENU.
v/V/b/B
2 Otáčaním ovládacieho kolieska alebo
stláčaním tlačidiel v/V/b/B vyberte
požadovanú položku a potom stlačte
ovládacie koliesko.
MENU
Menu
Ovládacie koliesko
Register
3 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke, vyberte požadovanú
položku a stlačením ovládacieho
kolieska potvrďte svoj výber.
Shoot Mode
Umožňuje vám vybrať režim snímania.
Program Auto
Umožňuje vám prispôsobovať nastavenia okrem
expozície (rýchlosti uzávierky a clony).
Hand-held Twilight*
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu a
rozmazania bez použitia statívu.
Anti Motion Blur*
Obmedzuje roztrasenie kamery pri snímaní mierne
tmavej interiérovej scény alebo pri snímaní s
teleobjektívom.
Manual Exposure
Nastavuje clonu a rýchlosť uzávierky.
Shutter Priority
Nastavuje rýchlosť uzávierky tak, aby bolo možné
vyjadriť pohyb objektu.
Aperture Priority
Nastavuje rozsah zaostrenia alebo rozostruje pozadie.
* Len statický záber
10SK
Pokračovanie r
Camera
Obsah
Umožňuje vám nastaviť spôsob zaostrenia, nepretržité snímanie, samospúšť atď.
AF/MF Select
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne
zaostrovanie.
Autofocus Area*
Umožňuje vybrať oblasť, na ktorú sa má zaostriť.
Autofocus Mode*
Vyberá metódu automatického zaostrovania.
Nastavuje kompenzáciu roztrasenia fotoaparátu.
Drive Mode*
Umožňuje vybrať dynamický režim, ako je napríklad
nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s
posunom.
Flash Mode*
Umožňuje vybrať metódu použitú na odpálenie
nasadeného blesku (predáva sa samostatne).
Display
Contents
DISP (Display
Contents)
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke snímania.
Vzorové
zábery
SteadyShot
Menu
* Len statický záber
Rec Mode/Image Size
Umožňuje vám nastaviť režim nahrávania videozáznamov a veľkosť statických
záberov.
Register
Movie
Rec Mode
Umožňuje vybrať kvalitu obrazu.
Still
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberov.
Aspect Ratio
Umožňuje vybrať pomer strán.
Brightness/Color
Umožňuje vám vybrať nastavenia pre jas, ako je napríklad kompenzácia
expozície, a nastavenia pre farby, ako je napríklad vyváženie bielej farby.
Exposure Comp.
Kompenzuje jas celého záberu.
Gain
Nastavuje citlivosť na svetlo pre nahrávanie videozáznamu.
ISO*
Nastavuje citlivosť na svetlo pre snímanie statických záberov.
White Balance
Umožňuje vybrať odtiene farieb podľa podmienok
okolitého osvetlenia.
Creative Style
Umožňuje vybrať metódu spracovania fotografie.
Metering Mode*
Umožňuje vybrať metódu použitú na meranie jasu.
Flash Compensation*
Upravuje intenzitu svetla nasadeného blesku (predáva
sa samostatne).
DRO/Auto HDR*
Automaticky koriguje jas alebo kontrast.
* Len statický záber
11SK
Pokračovanie r
Playback
Obsah
Umožňuje vám nastaviť funkcie prehrávania.
Odstraňuje zábery.
Movie/Still Select
Umožňuje vybrať videozáznam alebo statický záber na
prehrávanie.
Image Index
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť
na obrazovke registra.
Protect
Ochraňuje zábery alebo ruší ich ochranu.
Still Slide Show*
Enlarge Still image*
Display
Contents
Počas prehrávania
Automaticky prehráva statické zábery.
Zväčšuje statický záber.
Vzorové
zábery
Delete
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke prehrávania.
* Len statický záber
Menu
Setup
Umožňuje vám nastaviť podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmeniť
nastavenia kamkordéra.
Shooting Settings
Nastavuje, či sa počas nahrávania videozáznamov bude
nahrávať zvuk.
Grid Line
Zapína mriežku, ktorá vám pomáha nastaviť
kompozíciu záberov.
Shoot w/o Lens
Nastavuje, či sa budú zaznamenávať zábery, keď nie je
nasadený žiadny objektív.
Red Eye Reduction*
Zabraňuje nasnímaniu červených očí pri použití blesku
(predáva sa samostatne).
Auto Review*
Zobrazí záber ihneď po nasnímaní.
Register
Movie Audio Rec
Main Settings
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť zvuku videozáznamov.
Beep
Nastavuje zvuk, ktorý znie pri manipulácii s kamkordérom.
Language
Date/Time Setup
Umožňuje vybrať jazyk používaný na obrazovke.
Nastavuje dátum a čas.
Area Setting
Umožňuje vybrať oblasť, v ktorej používate kamkordér.
Power Save
Prepína kamkordér do režimu úspory energie.
LCD Brightness
Nastavuje jas LCD obrazovky.
Viewfinder Bright.
Nastavuje jas hľadáčika.
Cleaning Mode
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
Version
Zobrazuje verziu kamkordéra a objektívu.
Demo Mode
Nastavuje, či sa má používať videozáznam na ukážku.
Reset Default
Resetuje kamkordér na nastavenia výrobcu.
Pokračovanie r
12SK
Memory Card Tool
Formátuje pamäťovú kartu.
Recover Image DB
Opravuje súbor databázy videozáznamov pri zistení
nekonzistentnosti.
File Number*
Umožňuje vybrať metódu používanú na priraďovanie
čísel súborov k fotografiám.
Obsah
Format
* Len statický záber
Vzorové
zábery
Menu
Register
13SK
Používanie funkcií pomocou tlaèidiel na ovládacom paneli
DISP (Display Contents)
Obsah
Používanie tlačidla:
1 Ak chcete vybrať požadovaný režim, opakovane stláčajte tlačidlo DISP.
Používanie ponuky:
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim.
Vzorové
zábery
1 Počas snímania: tlačidlo MENU t [Camera] t [Display Contents].
Počas prehrávania: tlačidlo MENU t [Playback] t [Display Contents].
Počas snímania
Histogram
Graficky znázorňuje distribúciu
jasu spolu s podmienkami
nahrávania.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o
nahrávaní.
Register
Zobrazuje základné informácie o
snímaní.
Menu
Display Info.
14SK
Pokračovanie r
Obsah
z Čo je histogram?
Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným
jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému
okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju.
A Počet pixlov
B Jas
Vzorové
zábery
Tmavé
Svetlé
Zobrazuje informácie o
nahrávaní.
Disp. Detail Info
Zobrazuje podrobné informácie o
nahrávaní.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o
nahrávaní.
Register
Disp. Basic Info
Menu
Počas prehrávania
Poznámka
• V televízore alebo na monitore, ktorý je pripojený ku kamkordéru pomocou kábla HDMI
(predáva sa samostatne), sa bude zobrazovať ten istý obsah, ktorý bol nastavený aj pomocou
funkcie [Display Contents].
15SK
AF/MF Select
Obsah
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne zaostrovanie.
1 Tlačidlo FOCUS t požadovaný režim.
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t
požadovaný režim.
Automaticky vykoná zaostrenie.
(DMF)*
Po automatickom zaostrovaní vykonajte jemné doladenie
zaostrenia manuálne (priame manuálne zaostrovanie).
(Manualfocus)
Vzorové
zábery
(Autofocus)
Upravuje zaostrenie manuálne. Otáčajte zaostrovacím
prstencom doprava alebo doľava tak, aby objekt získal
jasnejší vzhľad.
* Len statický záber
Menu
z Efektívne používanie automatického zaostrovania
Ak je počas snímania videozáznamu ťažké zaostriť na objekt, čiastočným stlačením
tlačidla PHOTO dočasne aktivujte funkciu [Single-shot AF] (strana 31). Takto si
môžete uľahčiť zaostrovanie.
Manuálne zaostrovanie použite na snímanie nasledujúcich objektov:
• objektu za oknom pokrytým kvapkami dažďa,
• objektu za skleným oknom s vodorovnými pásmi,
• objektu v prostredí s minimálnym kontrastom medzi objektom a jeho pozadím,
• pri zmene zaostrenia z objektu v popredí na objekt v pozadí.
Register
z Efektívne používanie manuálneho zaostrovania
Tip na zaostrenie
Na objekt najprv zaostrujte pomocou strany teleobjektívu transfokátora a až potom
posúvajte transfokátor k širokouhlej strane. Pri zaznamenávaní detailného záberu
zaostrujte na objekt širokouhlou stranou transfokátora.
„Uzamknutie zaostrenia“ je vhodné, ak dokážete
predpokladať vzdialenosť objektu. „Uzamknutie
zaostrenia“ vám umožňuje vopred uzamknúť nastavenie
zaostrenia pre vzdialenosť, ktorú musí objekt prekonať.
16SK
Pokračovanie r
Montážny otvor objektívu
Obsah
z Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
ukazuje na umiestnenie obrazového snímača1).
Pri meraní presnej vzdialenosti medzi kamkordérom a
objektom sa riaďte umiestnením čiary. Vzdialenosť od
kontaktného povrchu objektívu k obrazovému snímaču je
približne 18 mm.
1)
• Ak sa objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť2)
snímania nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť.
Musíte zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a
kamkordérom.
2)
Vzorové
zábery
Obrazový snímač je súčasťou kamkordéra, ktorá pracuje ako
film.
Minimálna vzdialenosť snímania dodávaného objektívu s
transfokátorom E18 – 200 mm je 0,3 m (širokouhlá strana),
resp. 0,5 m (strana teleobjektívu).
Menu
18 mm
DMF (priame manuálne zaostrenie)
2 Vykonajte automatické zaostrenie čiastočným stlačením tlačidla PHOTO.
3 Podržte tlačidlo PHOTO čiastočne stlačené a otáčajte zaostrovací
prstenec objektívu, kým nedosiahnete zaostrenie.
Register
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
Poznámka
• [Autofocus Mode] je uzamknutá na hodnote [Single-shot AF].
17SK
Gain
Obsah
Pri snímaní na miestach s tlmeným osvetlením zvýšte hodnotu zosilnenia. Ak
nechcete zvyšovať zosilnenie nastavením funkcie [Auto], vyberte požadovanú
hodnotu zosilnenia.
GAIN
AUTO
(Auto)
Automaticky nastavuje zosilnenie.
Vzorové
zábery
1 V režime nahrávania videozáznamov: tlačidlo GAIN t požadované
nastavenie.
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [Gain] t
požadované nastavenie.
0dB/3dB/6dB/9dB/ Zvýšením zosilnenia môžete nastaviť väčšiu hodnotu a
12dB/15dB/18dB/ obmedziť rozmazanie záberov tmavých miest alebo
21dB/24dB/27dB
pohybujúcich sa objektov.
Menu
Poznámky
z Nastavenie zosilnenia alebo citlivosti ISO
Register
• Čím je toto číslo väčšie, tým vyššia je úroveň šumu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority] alebo [Shutter
Priority] a položka [Gain] je nastavená na hodnotu [Auto], hodnota parametra [Gain] sa
automaticky nastavuje v rozsahu od 0 dB do 21 dB.
• Nastavenie [Auto] nie je k dispozícii v režime [Manual Exposure]. Ak zmeníte režim expozície na
režim [Manual Exposure] s nastavením [Auto], prepne sa na hodnotu 0 dB. Nastavte hodnotu
zosilnenia podľa podmienok snímania.
(Odporúčaný index expozície)
Nastavenie zosilnenia alebo citlivosti ISO zodpovedá citlivosti na svetlo pre
nahrávacie médium, ktoré obsahuje obrazový snímač prijímajúci svetlo. Aj keď je
expozícia rovnaká, zábery sa od seba líšia v závislosti od nastavenia zosilnenia alebo
citlivosti ISO.
Vysoká hodnota zosilnenia alebo citlivosti ISO
Pri vysokej hodnote zosilnenia alebo citlivosti ISO sa
zábery budú zachytávať s primeraným jasom aj pri
nedostatočnej expozícii. Zvýšenie zosilnenia alebo
citlivosti ISO však spôsobí zvýšenie šumu záberov.
Nízka hodnota zosilnenia alebo citlivosti ISO
Môžete nahrávať plynulé zábery. Rýchlosť uzávierky sa
však môže spomaliť, aby sa kompenzovalo nízke
zosilnenie alebo nízka citlivosť ISO. Mali by ste zohľadniť
aj roztrasenie kamkordéra a pohyb objektov.
18SK
ISO
Obsah
Nastavuje citlivosť na svetlo pre nahrávanie statických záberov.
1 V režime zaznamenávania statických záberov: tlačidlo GAIN t
požadované nastavenie.
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t
požadované nastavenie.
Automaticky nastavuje citlivosť ISO.
200/400/800/1600/ Môžete nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky a obmedziť
3200/6400/12800
rozmazanie záberov na tmavých miestach alebo
pohybujúcich sa objektov zvýšením citlivosti ISO (vyberte
väčšie číslo).
Menu
Poznámky
Register
• [ISO AUTO] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• Čím je toto číslo väčšie, tým vyššia je úroveň šumu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority] a položka [ISO] je nastavená na hodnotu [ISO AUTO], hodnota parametra ISO sa
automaticky nastavuje v rozsahu od ISO 200 do ISO 1600.
• Nastavenie [ISO AUTO] nie je k dispozícii v režime [Manual Exposure]. Ak zmeníte režim
expozície na režim [Manual Exposure] s nastavením [ISO AUTO], prepne sa na hodnotu 200.
Nastavte hodnotu položky ISO podľa podmienok snímania.
Vzorové
zábery
(ISO AUTO)
z Nastavenie zosilnenia alebo citlivosti ISO
(Odporúčaný index expozície)
Nastavenie zosilnenia alebo citlivosti ISO zodpovedá citlivosti na svetlo pre
nahrávacie médium, ktoré obsahuje obrazový snímač prijímajúci svetlo. Aj keď je
expozícia rovnaká, zábery sa od seba líšia v závislosti od nastavenia zosilnenia alebo
citlivosti ISO.
Vysoká hodnota zosilnenia alebo citlivosti ISO
Pri vysokej hodnote zosilnenia alebo citlivosti ISO sa
zábery budú zachytávať s primeraným jasom aj pri
nedostatočnej expozícii. Zvýšenie zosilnenia alebo
citlivosti ISO však spôsobí zvýšenie šumu záberov.
Nízka hodnota zosilnenia alebo citlivosti ISO
Môžete nahrávať plynulé zábery. Rýchlosť uzávierky sa
však môže spomaliť, aby sa kompenzovalo nízke
zosilnenie alebo nízka citlivosť ISO. Mali by ste zohľadniť
aj roztrasenie kamkordéra a pohyb objektov.
19SK
Exposure Comp.
Obsah
Expozíciu môžete nastavovať v krokoch po 1/3 EV a v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
1 Tlačidlo
(Exposure Comp.) t požadovaná hodnota.
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.]
t požadovaná hodnota.
Vzorové
zábery
Poznámky
• Hodnotu [Exposure Comp.] nemôžete použiť, ak používate režim [Manual Exposure].
• Ak snímate objekt v mimoriadne svetlom alebo tmavom prostredí, alebo ak používate blesk
(predáva sa samostatne), nemusí sa vám podariť dosiahnuť uspokojivý výsledok.
z Nastavenie expozície na snímanie lepšie
Menu
vyzerajúcich obrázkov
Preexponované = príliš veľa svetla
Záber je príliš svetlý.
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku –.
Správna expozícia
M
Register
m
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku +.
Podexponované = príliš málo svetla
Záber je tmavší.
• Ak chcete snímať objekty vo svetlejších odtieňoch, nastavte kompenzáciu
expozície smerom k znaku +.
Ak chcete zvýšiť príťažlivosť fotografií jedál, snímajte jedlá s nastavením vyššieho
jasu než zvyčajne a skúste použiť biele pozadie.
• Pri snímaní modrej oblohy vám nastavenie kompenzácie expozície smerom k
znaku – umožní zachytiť oblohu v živších farbách.
20SK
White Balance
Obsah
Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého osvetlenia.
Túto funkciu použite, ak odtieň farieb záberu nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť odtieň farieb úmyselne, aby ste vyjadrili svoj fotografický
zámer.
Ak chcete nastaviť vyváženie bielej farby tak, aby vyhovovalo konkrétnemu
svetelnému zdroju, pozrite si vysvetlenia jednotlivých režimov.
AWB (Auto WB)
Kamkordér automaticky zisťuje zdroj svetla a
upravuje odtiene farieb.
(Shade)
(Cloudy)
Menu
Ak vyberiete možnosť vyhovujúcu konkrétnemu
svetelnému zdroju, odtiene farieb sa upravia podľa
daného svetelného zdroja (prednastavené vyváženie
bielej farby).
(Daylight)
Vzorové
zábery
1 Tlačidlo WB (Vyváženie bielej farby) t požadovaný režim.
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t
požadovaný režim.
(Incandescent)
(Fluorescent)
(C.Temp./Filter)
Upravuje vyváženie bielej farby v závislosti od
svetelného zdroja (teplota farieb). Dosahuje efekt
filtrov CC (kompenzácia farieb) pre fotografie.
(Custom)
Umožňuje používať nastavenie vyváženia bielej farby
podľa nastavenia [Custom Setup].
Register
(Flash)
(Custom Setup) Uchováva základnú bielu farbu (vlastné vyváženie
bielej farby).
z Efekty podmienok osvetlenia
Zobrazená farba objektu je ovplyvnená podmienkami osvetlenia.
Odtiene farieb sa upravujú automaticky, ale odtiene farieb môžete upraviť aj
manuálne pomocou funkcie [White Balance].
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo Zamračené
Fluorescenčná Žiarovka
lampa
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Zelenkasté
Modravé
Červenkasté
21SK
Pokračovanie r
Obsah
Prednastavené vyváženie bielej farby (
)
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný
režim.
2 V prípade potreby: [Option] t upravte odtieň farby.
C.Temp./Filter
Vzorové
zábery
Úpravou smerom k značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou
smerom k značke – sa zmení na modravé.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./
Filter].
2 [Option] t požadovaný režim.
Čím je toto číslo vyššie, tým bude záber červenší, a čím je
toto číslo nižšie, tým bude záber modravejší. (Predvolené
nastavenie je 5500 K.)
Color Filter
Pri použití nastavenej teploty farieb ako štandardu môže
byť farba kompenzovaná na hodnotu G (zelená) alebo M
(purpurová). Čím je číslo väčšie, tým viac je farba
kompenzovaná. (Predvolené nastavenie je 0.)
Register
Custom white balance
Menu
Color Temp.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom
Setup].
2 Držte kamkordér tak, aby biela oblasť úplne pokryla oblasť
automatického zaostrenia v strede, a potom stlačte tlačidlo PHOTO.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebný filter).
3 Ak chcete obnoviť nastavenie vlastného vyváženia bielej farby: tlačidlo
MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Poznámka
• Ak sa pri stlačení tlačidla PHOTO používa blesk (predáva sa samostatne), vlastné vyváženie
bielej farby sa uloží so zohľadnením svetla blesku. Pri ďalšom snímaní statických záberov snímajte
s použitím blesku.
22SK
Image Index
Obsah
Zobrazuje viacero záberov naraz.
V režime nahrávania videozáznamu:
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania.
V režime zaznamenávania statických záberov:
1 Stlačením tlačidla
2 Stlačte tlačidlo
Vzorové
zábery
Zobrazí sa register so 6 zábermi.
Môžete prepnúť na 12-záberový register: tlačidlo MENU t [Playback] t [Image
Index].
(Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania.
(Image Index).
3 Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu po jednom zábere, vyberte požadovaný
záber a stlačte ovládacie koliesko.
Menu
Zobrazí sa register so 6 zábermi.
Môžete prepnúť aj na 12-záberový register: tlačidlo MENU t [Playback] t [Image
Index].
z Prepínanie medzi videozáznamami a statickými
Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ
záberov výberom položky
(videozáznam) alebo
položky
(statický záber) na ľavej strane
obrazovky stlačením stredu ovládacieho kolieska.
Videozáznamy a statické zábery nie je možné
zobraziť v jednom registri.
Register
zábermi
23SK
Program Auto
Obsah
Expozíciu automaticky nastavuje kamkordér, ale funkcie snímania, ako je
napríklad zosilnenie alebo citlivosť ISO, kreatívny štýl Creative Style alebo
vyváženie bielej farby, môžete nastaviť aj sami.
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte možnosť [Program Auto].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot Mode] t [Program Auto].
3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Vzorové
zábery
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie.
Menu
Register
24SK
Aperture Priority
Obsah
Rozostruje alebo zaostruje predmety nachádzajúce sa pred objektom alebo za
ním.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú hodnotu.
Clona (clonové číslo)
Vzorové
zábery
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte
možnosť [Aperture Priority].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot
Mode] t [Aperture Priority].
• Menšie clonové číslo: objekt je zaostrený, ale predmety
pred objektom a za ním sú rozostrené.
• Väčšie clonové číslo: objekt je zaostrený spolu s jeho
popredím aj pozadím.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na
dosiahnutie správnej expozície.
Menu
3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámky
Register
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu v režime zaznamenávania statických
záberov, pri čiastočnom stlačení tlačidla PHOTO bliká hodnota rýchlosti uzávierky. Môžete
snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na displeji LCD sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
• Clonové číslo sa môže líšiť v závislosti od pozície priblíženia objektívu. Ak sa používa dodávaný
objektív E18 – 200 mm, pri posúvaní transfokátora zo širokouhlej strany na stranu teleobjektívu
sa clonové číslo zmení na hodnotu F6.3 aj v prípade, ak otvoríte clonu na vyššiu hodnotu než je
hodnota F6.3 (nižšie clonové číslo), napríklad na hodnotu F3.5.
z Clona
Menšia hodnota clonového čísla (otvorenie clony)
obmedzuje rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám
umožňuje zaostriť na objekt a rozostriť všetko pred
objektom a za ním. (Hĺbka poľa bude menšia.)
Väčšia hodnota clonového čísla (zúženie clony) rozširuje
rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám umožňuje snímať
hĺbku scenérie. (Hĺbka poľa bude väčšia.)
25SK
Shutter Priority
Obsah
Umožňuje manuálnu úpravu a nastavenie rýchlosti uzávierky. Úpravou rýchlosti
uzávierky môžete dosiahnuť, aby objekt v pohybe vyzeral ako statický, alebo
môžete zdôrazniť pohyb pohybujúceho sa objektu.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú hodnotu.
Rýchlosť uzávierky
Vzorové
zábery
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte
možnosť [Shutter Priority].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot
Mode] t [Shutter Priority].
3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky nastaví na dosiahnutie
správnej expozície.
Menu
Poznámky
Register
• Indikátor
(upozornenie na otrasy kamkordéra) sa v režime priority rýchlosti uzávierky
nezobrazuje.
• Ak snímate záber v režime zaznamenávania záberov a rýchlosť uzávierky je nastavená na hodnotu
1 sekunda alebo viac, po nasnímaní sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR). Počas
vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu v režime zaznamenávania statických
záberov, pri čiastočnom stlačení tlačidla PHOTO bliká hodnota clony. Môžete snímať aj pri
tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na displeji LCD sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
• Automatické zaostrovanie pri pomalšej rýchlosti uzávierky je zložité. Odporúča sa manuálne
zaostrovanie a používanie kamkordéra so statívom.
• Počas zaznamenávania pri osvetlení fluorescenčnými lampami, sodíkovými alebo ortuťovými
výbojkami sa môže vyskytnúť blikanie, zmena farieb alebo vodorovné pásy šumu. Situácia sa
môže zlepšiť, ak upravíte rýchlosť uzávierky.
z Rýchlosť uzávierky
Ak sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, každá snímka
pohybujúceho sa objektu, ako je napríklad bežiaca osoba,
autá alebo morské vlny, sa zobrazuje ako zastavená.
Ak sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa
pohybová stopa pohybujúceho sa objektu a objekt vyzerá,
ako keby plynul.
26SK
Manual Exposure
Obsah
Po nastavení rýchlosti uzávierky a clony môžete snímať s požadovaným
nastavením expozície.
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte možnosť [Manual Exposure].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Vzorové
zábery
2 Opakovaným stláčaním tlačidla V vyberte
rýchlosť uzávierky alebo clonu.
Striedavo sa zobrazujú obrazovky nastavenia
rýchlosti uzávierky a clony.
rýchlosť uzávierky
Menu
Clona (clonové číslo)
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú hodnotu.
Hodnota expozície
Register
Skontrolujte, či je vybratá hodnota expozície
(merané manuálne).
Smerom k značke +: zábery budú jasnejšie.
Smerom k značke –: zábery budú tmavšie.
0: vhodná expozícia na základe analýzy kamkordéra
4 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy kamkordéra) sa v režime manuálnej expozície
nezobrazuje.
• V režime manuálnej expozície je nastavenie [Auto] funkcie [Gain] nastavené na hodnotu [0dB] a
nastavenie [ISO AUTO] funkcie [ISO] je nastavené na hodnotu [ISO 200]. Nastavte zosilnenie
alebo citlivosť ISO podľa potreby.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
27SK
Hand-held Twilight
Obsah
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez použitia statívu.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
Na obrazovke sa zobrazí ikona
.
2 Snímajte pomocou tlačidla PHOTO.
Vzorové
zábery
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte
možnosť [Hand-held Twilight].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot
Mode] t [Hand-held Twilight].
Snímajú sa dávky snímok, a potom sa použije spracovanie záberov, ktoré znižuje
rozmazanie objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum.
Menu
Poznámky
Register
• 7-krát cvakne spúšť a nahrá sa záber.
• Po nasnímaní sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) na dobu zodpovedajúcu dobe
otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Zníženie rozmazania je menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti kamkordéra;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
• Pri použití blikajúceho svetelného zdroja, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami,
sa môže vyskytnúť blokový šum.
• Pri výbere režimu nahrávania videozáznamov sa hodnota [Shoot Mode] zmení na hodnotu
[Program Auto].
28SK
Anti Motion Blur
Obsah
Táto možnosť je vhodná na zníženie rozmazania objektu pri snímaní v interiéri
bez použitia blesku (predáva sa samostatne).
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Stlačte ovládacie koliesko a vyberte možnosť [Anti Motion Blur].
Iná možnosť: tlačidlo MENU t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
.
Kamkordér skombinuje 6 snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do 1 statického
záberu, čím môžete znížiť vplyv roztrasenia kamkordéra a zabrániť šumu.
Vzorové
zábery
Na obrazovke sa zobrazí ikona
2 Snímajte pomocou tlačidla PHOTO.
Poznámky
Menu
Register
• 7-krát cvakne spúšť a nahrá sa záber.
• Zníženie rozmazania je menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti kamkordéra;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
• Pri použití blikajúceho svetelného zdroja, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami,
sa môže vyskytnúť blokový šum.
• Funkcia redukcie šumu nepracuje.
• Pri výbere režimu nahrávania videozáznamov sa hodnota [Shoot Mode] zmení na hodnotu
[Program Auto].
29SK
Autofocus Area
Obsah
Umožňuje vybrať oblasť zaostrenia. Túto funkciu použite, keď je problematické
dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t požadovaný režim.
(Multi)
Vzorové
zábery
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Menu
(Center)
Kamkordér určí, ktorá z 25 oblastí
automatického zaostrenia sa použije
na zaostrenie.
Keď čiastočne stlačíte tlačidlo PHOTO
v režime zaznamenávania statických
záberov, okolo oblasti, na ktorú je
kamkordér zaostrený, sa zobrazí
zelený rámček.
Kamkordér použije výlučne oblasť
automatického zaostrenia v stredovej
oblasti.
(Flexible
Spot)
Posúva oblasť zaostrenia tak, aby sa
vykonalo zaostrenie na malý objekt
alebo úzku oblasť, stláčaním tlačidiel
v/V/b/B.
Register
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Poznámka
• [Multi] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– nahrávanie videozáznamu
30SK
Autofocus Mode
Obsah
Umožňuje vybrať spôsob zaostrenia pri stlačení tlačidla PHOTO.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t požadovaný režim.
Ak čiastočne stlačíte tlačidlo PHOTO, kamkordér vykoná
zaostrenie a toto zaostrenie sa uzamkne. Túto možnosť
použite, ak sa objekt nepohybuje.
(Continuous
Pri čiastočnom stlačení a podržaní tlačidla PHOTO bude
kamkordér ďalej upravovať zaostrenie. Túto možnosť
použite, ak sa objekt pohybuje.
AF)
Vzorové
zábery
(Single-shot
AF)
Poznámky
Menu
Register
• V režime zaznamenávania videozáznamov kamkordér automaticky zaostruje tak, aby sa
videozáznamy zaznamenali čo najsprávnejšie. Ak je ťažké zaostriť na objekt, čiastočným
stlačením tlačidla PHOTO dočasne aktivujte funkciu [Single-shot AF]. Takto si môžete uľahčiť
zaostrovanie.
• [Single-shot AF] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Self-timer]
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• V režime [Continuous AF] sa nepoužívajú zvukové signály, keď je kamkordér zaostrený na
objekt.
31SK
SteadyShot
Obsah
Určuje, či použijete funkciu SteadyShot objektívu.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [SteadyShot] t požadované nastavenie.
Používa funkciu SteadyShot s oveľa účinnejším efektom.
Standard
Použije sa funkcia SteadyShot.
Off
Funkcia SteadyShot sa nepoužije. Toto nastavenie sa
odporúča, keď používate statív.
Vzorové
zábery
Active
Poznámky
Menu
• [Standard] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
• Hodnotu [Active] je možné vybrať pri nahrávaní videozáznamov s použitím objektívu s optickou
funkciou SteadyShot, ktorá zodpovedá funkcii Active SteadyShot.
• Funkciu [SteadyShot] nemôžete nastaviť, keď je nasadený objektív E16 mm F2.8 (predáva sa
samostatne) alebo objektív s montážnym adaptérom A-mount (predáva sa samostatne).
Register
32SK
Drive Mode
Obsah
Môžete nastaviť dynamický režim, ako je napríklad nepretržité snímanie,
samospúšť alebo snímanie s posunom.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Drive Mode] t požadovaný režim.
Nasníma sa 1 statický záber. Režim bežného snímania.
(Continuous
Adv.)
Nepretržite sníma zábery pri vysokej rýchlosti, kým je
stlačené a podržané tlačidlo PHOTO (strana 34).
Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj
pre nasledujúce snímky.
(Self-timer)
Nasníma záber po uplynutí 10 alebo 2 sekúnd (strana 35).
Nasníma 3 zábery, každý s iným stupňom expozície
(strana 36).
Menu
(Bracket:
Cont.)
Vzorové
zábery
(Single-shot
Adv.)
Poznámka
Register
• Nastavenie nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
– nahrávanie videozáznamu
33SK
Continuous Adv.
Obsah
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačené a podržané tlačidlo PHOTO.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Poznámky
Vzorové
zábery
• Funkciu [Continuous Adv.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
• Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky.
Menu
Register
34SK
Self-timer
Obsah
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 [Option] t požadovaný režim.
Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením.
Keď stlačíte tlačidlo PHOTO, znie zvukový signál, kým sa
spúšť neuvedie do prevádzky.
(Self-timer:
2 Sec)
Nastavuje samospúšť s 2-sekundovým oneskorením.
Takto sa znižuje roztrasenie kamkordéra, ku ktorému
dochádza pri stlačení tlačidla PHOTO.
Vzorové
zábery
(Self-timer:
10 Sec)
Poznámka
Menu
• Funkciu [Self-timer] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
Register
35SK
Bracket: Cont.
Obsah
Nasníma 3 zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej a
potom k svetlejšej. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo PHOTO, kým sa snímanie s
posunom nedokončí.
Po skončení snímania môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim
zámerom.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
Vzorové
zábery
(Bracket:
Cont.: 0.3 EV)
Menu
1 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 [Option] t požadovaný režim.
Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky (počtom
krokov) od základnej expozície.
(Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
Register
Poznámky
• Funkciu [Bracket: Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Auto HDR]
• Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka.
• V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Funkcia redukcie šumu nepracuje.
36SK
Flash Mode
2 Tlačidlo MENU t [Camera] t [Flash Mode] t požadovaný režim.
Vzorové
zábery
1 Pripojte blesk.
Obsah
Použitie blesku (predáva sa samostatne) v tmavom prostredí vám umožňuje
snímať jasný obraz objektu a pomáha znižovať otrasy kamkordéra. Pri snímaní
oproti slnku môžete použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v
protisvetle.
Dbajte na to, aby ste používali externý blesk značky Sony (predáva sa
samostatne).
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
3 Keď používate blesk, zapnite napájanie blesku.
(Fill-flash)
Umožňuje vám jasne nasnímať objekt.
Umožňuje vám nasnímať jasný záber objektu aj pozadia
spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear Sync.)
Umožňuje vám nasnímať prirodzené zábery pohybovej stopy
objektu v pohybe, ako je napríklad pohybujúce sa auto alebo
kráčajúca osoba. Blesk blysne tesne pred dokončením nastavenia
expozície.
z Používanie externého blesku
Register
Poznámka
• Pri nahrávaní videozáznamov nie je možné použiť blesk.
Menu
(Slow Sync.)
Dbajte na to, aby ste používali externý blesk od spoločnosti Sony (predáva sa samostatne).
Niektoré funkcie alebo blesky od spoločnosti Sony nie je možné používať s
kamkordérom. Ak si chcete overiť kompatibilitu konkrétneho blesku, navštívte
webovú lokalitu spoločnosti Sony pre vašu oblasť alebo sa obráťte na predajcu
spoločnosti Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
z Tipy na snímanie s použitím blesku
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo
objektívu, keď používate blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej.
• Pri snímaní objektu v protisvetle vyberte možnosť [Fill-flash]. Blesk bude pracovať
aj pri ostrom dennom svetle a spôsobí vyššiu svetlosť nasnímaných tvárí.
37SK
Rec Mode
Obsah
Nastavuje režim nahrávania videozáznamov.
1 Tlačidlo MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Rec Mode] t
požadovaný režim.
Režim
Priemerná prenosová rýchlosť
1920 × 1080
24 Mbps (max.)
FH 17M
1920 × 1080
17 Mbps
HQ 9M
1440 × 1080
9 Mbps
Vzorové
zábery
Veľkosť záberu
FX 24M
Poznámka
Menu
• Disk AVCHD nemôžete vytvoriť z videozáznamu nahratého s použitím režimu [FX 24M].
Videozáznam nahratý v režime [FX 24M] uložte na Blu-ray Disc (strana 73).
Register
38SK
Image Size
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru záberu, ktorý sa zaznamená pri
zaznamenávaní statického záberu.
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým podrobnejšie sa záber bude reprodukovať pri
tlači vo veľkom formáte. Čím je veľkosť záberov menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Veľkosť záberov pri nastavení parametra
[Aspect Ratio] na hodnotu 3:2
Pokyny na používanie
4592 × 3056 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti
A3+
(M: 7.4M)
3344 × 2224 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4
(S: 3.5M)
2288 × 1520 pixlov
Veľkosť záberov pri nastavení parametra
[Aspect Ratio] na hodnotu 16:9
4592 × 2576 pixlov
(M: 6.3M)
3344 × 1872 pixlov
(S: 2.9M)
2288 × 1280 pixlov
Pokyny na používanie
Na zobrazenie v televíznom prijímači
podporujúcom formát HD
Poznámka
Register
(L: 12M)
Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L
Menu
(L: 14M)
Vzorové
zábery
1 Tlačidlo MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Image Size] t
požadovaný režim.
• Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 môžu byť oba okraje orezané.
39SK
Aspect Ratio
Obsah
Nastavuje pomer strán statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Aspect Ratio] t
požadovaný režim.
Štandardný pomer strán. Vhodné pre tlač.
16:9
Na zobrazenie v televízore podporujúcom formát HD.
Vzorové
zábery
3:2
Menu
Register
40SK
Creative Style
Obsah
Umožňuje vám vybrať požadované spracovanie záberov.
Funkcia [Creative Style] vám umožňuje upravovať expozíciu (rýchlosť uzávierky a
clonu) podľa vlastného uváženia.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t požadovaný
režim.
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných záberov
farebných scén a objektov, ako sú napríklad kvetiny, jarná
zeleň, modrá obloha alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným odtieňom, ideálne na
snímanie portrétov.
Menu
(Standard)
Vzorové
zábery
2 Keď chcete upraviť kontrast, sýtosť alebo ostrosť: [Option] t
požadované nastavenie.
(Landscape) Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Umožňuje lepšie vyniknúť aj vzdialenej
krajine.
(Black &
White)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
Register
(Sunset)
Možnosti (Contrast),
(Saturation) a
(Sharpness) môžete upraviť pre
každú položku kreatívneho štýlu Creative Style.
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámka
• Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť.
41SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý nastavuje časť objektu, ktorá sa bude
merať na určenie expozície.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t
požadovaný režim.
(Center)
Meria priemerný jas celej obrazovky a zároveň zdôrazňuje
stredovú oblasť obrazovky (meranie s ťažiskom uprostred).
(Spot)
Meria iba stredovú oblasť (bodové
meranie). Táto funkcia je užitočná,
keď ide o objekt v protisvetle alebo v
prípade výrazného kontrastu objektu s
pozadím.
Menu
Meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení celej oblasti na
viacero menších oblastí a určuje správnu expozíciu celej
obrazovky (meranie viacerých vzoriek).
Vzorové
zábery
(Multi)
Pozícia vlasových
krížov bodového
merania na objekte.
Register
Poznámka
• Hodnota [Multi] je vybratá pri použití nasledujúcej funkcie:
– nahrávanie videozáznamu
42SK
Flash Compensation
Obsah
Nastavuje intenzitu svetla blesku (predáva sa samostatne) v krokoch po 1/3 EV v
rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku. Pri kompenzácii
expozície sa okrem intenzity svetla blesku mení aj rýchlosť uzávierky a clona.
Výberom vyšších hodnôt (smerom k znaku +) sa zvyšuje intenzita blesku a zábery sú
jasnejšie. Výberom nižších hodnôt (smerom k znaku –) sa znižuje intenzita blesku a
zábery sú tmavšie.
Vzorové
zábery
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t
požadovaná hodnota.
Poznámky
Menu
• Funkciu [Flash Compensation] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– keď nie je pripojený žiadny blesk
– nahrávanie videozáznamu.
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku, efekt väčšej
intenzity blesku nemusí byť viditeľný v dôsledku obmedzeného množstva svetla blesku, ktoré je k
dispozícii. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku nemusí byť viditeľný.
z Tipy na úpravu jasu pri snímaní osôb
Register
• Pri snímaní portrétov v noci je dôležité vyvážiť jas osôb
s tmavým pozadím. Jas osôb v blízkosti kamkordéra
môžete upraviť zmenou intenzity svetla blesku.
• Ak je objekt príliš vzdialený pre blesk a príliš tmavý aj
po úprave, prejdite bližšie k objektu.
43SK
DRO/Auto HDR
Obsah
Koriguje jas alebo kontrast.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t
požadovaný režim.
Nepoužíva sa funkcia [DRO/Auto HDR].
Rozdelením záberu na malé časti kamkordér analyzuje
kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím a vytvorí
tak záber s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
(Auto HDR)
Nasníma 3 zábery s rôznymi expozíciami a potom prekryje
jasnú oblasť podexponovaného záberu a tmavú oblasť
preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou
gradáciou. Nahrá sa jeden záber so správnou expozíciou a
jeden prekrytý záber.
Menu
(D-Range
Opt.)
Vzorové
zábery
(Off)
Poznámka
Register
• Funkciu [DRO/Auto HDR] môžete vybrať iba v nasledujúcich režimoch:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
D-Range Opt.
Koriguje jas záberu (DRO: optimalizácia dynamického rozsahu).
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range
Opt.].
2 [Option] t požadovaná hodnota.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Automaticky koriguje jas.
Optimalizuje gradáciu nasnímaného záberu v každej oblasti
záberu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu Lv1 (slabá) a
Lv5 (silná).
Poznámka
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý. Vyberte vhodnú
úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v prípade rozšírenia niektorého z
efektov.
44SK
Pokračovanie r
Auto HDR
Obsah
Rozširuje rozsah (gradácie), aby ste mohli nahrávať od jasných oblastí po tmavé
so správnym jasom (automaticky vysoký dynamický rozsah). Nahrá sa jeden záber
so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.
1 Tlačidlo MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto
HDR].
(Auto
Exposure Diff.)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
1.0 EV – 6.0 EV
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu objektu.
Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1,0 EV (slabá) až 6,0
EV (silná).
Menu
Poznámky
Register
• Ďalšiu snímku nemôžete nasnímať skôr, ako sa skončí proces zachytávania po predchádzajúcom
snímaní.
• Keďže sa spúšť uvoľní 3-krát pre 1 snímku, snažte sa zohľadniť nasledujúce skutočnosti:
– túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká;
– nemeňte kompozíciu.
• V závislosti od rozdielu jasu objektu a podmienok snímania sa vám nemusí vždy podariť
dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát príliš roztrasený alebo objekt rozmazaný, nemusí sa vám
podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak kamkordér zistí, že došlo k takejto situácii, na
zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné,
nasnímajte svoju snímku ešte raz a zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.
Vzorové
zábery
2 [Option] t požadovaná hodnota.
45SK
Delete
Obsah
Umožňuje vám vybrať nežiaduce zábery na odstránenie.
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [Delete] t požadovaný režim.
Odstránia sa vybraté videozáznamy. Stlačením ovládacieho
kolieska potvrďte výber možností [Select] a [OK].
Multiple Still
Images
Odstránia sa vybraté statické zábery. Stlačením ovládacieho
kolieska potvrďte výber možností [Select] a [OK].
Poznámka
Vzorové
zábery
Multiple Movies
• Môžete vybrať až 100 záberov.
z Odstránenie záberu
Menu
Záber zobrazený na obrazovke je možné jednoduchšie odstrániť stlačením tlačidla
FOCUS.
Register
46SK
Movie/Still Select
Obsah
Umožňuje vybrať videozáznamy alebo statické zábery, ktoré sa majú prehrať.
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [Movie/Still Select] t požadovaný
režim.
Zobrazí videozáznam.
Still
Zobrazí statický záber.
Poznámka
Vzorové
zábery
Movie
• Videozáznamy a statické zábery nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra.
z Prepínanie medzi videozáznamom a statickým
Typ záznamov zobrazených na obrazovke registra môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(videozáznam) alebo možnosť
(statický záber).
Menu
záberom
Register
47SK
Image Index
Obsah
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri.
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [Image Index] t požadovaný režim.
Zobrazí 6 záberov.
12 Images
Zobrazí 12 záberov.
záberom
Register
Typ záznamov zobrazených na obrazovke registra môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(videozáznam) alebo možnosť
(statický záber).
Videozáznamy a statické zábery nemôžete zobraziť na
rovnakej obrazovke registra.
Menu
z Prepínanie medzi videozáznamom a statickým
Vzorové
zábery
6 Images
48SK
Protect
Obsah
Chráni nahraté zábery pred náhodným vymazaním.
Pre registrované zábery sa zobrazuje značka .
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [Protect] t požadovaný režim.
Priraďuje alebo ruší ochranu vybratých videozáznamov.
Stlačením ovládacieho kolieska potvrďte výber možností
[Select] a [OK].
Cancel All Movies
Ruší ochranu všetkých videozáznamov.
Multiple Still
Images
Priraďuje alebo ruší ochranu vybratých statických záberov.
Stlačením ovládacieho kolieska potvrďte výber možností
[Select] a [OK].
Cancel All Images
Ruší ochranu všetkých statických záberov.
Menu
Poznámka
• Ochranu môžete naraz nastaviť až pre 100 záberov.
Vzorové
zábery
Multiple Movies
Register
49SK
Still Slide Show
Obsah
Automaticky prehráva statické zábery.
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [Still Slide Show] t požadovaný režim
t [OK].
Repeat
Prehráva zábery v nepretržitej slučke.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Interval
1 Sec
Vzorové
zábery
On
Nastavuje interval zobrazovania záberov.
3 Sec
10 Sec
30 Sec
Menu
5 Sec
Poznámka
Register
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť. Ak chcete zastaviť prehrávanie prezentácie, stlačte ovládacie
koliesko.
50SK
Enlarge Still image
Obsah
Zaostrenie môžete skontrolovať zväčšením časti statického záberu na obrazovke.
1 Tlačidlo MENU t [Playback] t [
Enlarge Still image].
2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska.
3 Stláčaním tlačidiel v/V/b/B vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
Poznámka
• Videozáznamy nie je možné zväčšiť.
Vzorové
zábery
4 Ak chcete zrušiť akciu, stlačte položku [Exit].
z Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky závisí od veľkosti záberu.
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×13
M
Približne ×1,1 – ×10
S
Približne ×1,1 – ×6,7
Menu
Veľkosť záberu
Register
51SK
Movie Audio Rec
Obsah
Nastavuje, či sa počas nahrávania videozáznamov bude nahrávať zvuk.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t požadované
nastavenie.
Nahráva sa zvuk.
Off
Nenahráva sa zvuk.
Poznámka
Vzorové
zábery
On
• Ak je vybratá možnosť [Off], kamkordér nenahráva zvuk prostredníctvom vstavaného mikrofónu
ani prostredníctvom externého mikrofónu (predáva sa samostatne).
Menu
Register
52SK
Grid Line
Obsah
Určuje, či sa zobrazí mriežka. Mriežka vám pomáha upraviť kompozíciu záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Grid Line] t požadované nastavenie.
Mriežka sa zobrazí.
Off
Mriežka sa nezobrazí.
Vzorové
zábery
On
Menu
Register
53SK
Shoot w/o Lens
Obsah
Nastavuje, či je možné spustiť zaznamenávanie, keď nie je pripojený žiadny
objektív.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Shoot w/o Lens] t požadované
nastavenie.
Umožňuje vám používať objektívy s montážnym adaptérom
E-mount a montážne adaptéry od iných výrobcov, než je
spoločnosť Sony.
Disable
Zaznamenávanie sa spustí iba v prípade, ak je nasadený
objektív.
Vzorové
zábery
Enable
Menu
Register
54SK
Red Eye Reduction
Obsah
Blesk (predáva sa samostatne) ešte pred snímaním 2 alebo viackrát blysne, aby sa
odstránil efekt červených očí.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t požadované
nastavenie.
Blesk vždy blysne, aby odstránil efekt červených očí.
Off
Funkcia Red Eye Reduction sa nepoužíva.
Vzorové
zábery
On
Poznámky
V tmavom prostredí sú očné zreničky rozšírené. Svetlo blesku sa odrazí od vlásočníc
na zadnej strane oka (sietnici), čo vyvoláva efekt „červených očí“.
Blesk
Register
z Čo je príčinou efektu červených očí?
Menu
• Zapnite napájanie pripojeného blesku (predáva sa samostatne), aby sa mohla použiť redukcia
efektu červených očí Red Eye Reduction.
• Použitie funkcie Red Eye Reduction nemusí vždy viesť k dosiahnutiu požadovaného efektu.
Výsledok závisí od konkrétnych rozdielov a podmienok, ako je napríklad vzdialenosť od objektu
alebo od toho, či objekt neodvrátil pohľad pri bliknutí.
• Existujú určité blesky, ktoré nemôžete používať s redukciou efektu červených očí Red Eye
Reduction. Ak chcete overiť kompatibilitu konkrétneho blesku, obráťte sa na predajcu
spoločnosti Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oko
Sietnica
55SK
Auto Review
Obsah
Zaznamenaný záber môžete skontrolovať ihneď po nasnímaní.
Táto položka je k dispozícii iba v režime zaznamenávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Auto Review] t požadované nastavenie.
Zobrazenie na približne 2 sekundy.
Off
Záber sa nezobrazí.
Vzorové
zábery
2 Sec
Menu
Register
56SK
Volume Settings
Obsah
Upravuje hlasitosť zvuku videozáznamu na niektorú zo 16 úrovní.
Nahratý zvuk môžete skontrolovať prostredníctvom slúchadiel atď.
Poznámka
Vzorové
zábery
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Volume Settings] t požadovaná
hodnota.
Alebo stlačte položku MENU počas nahrávania alebo prehrávania
videozáznamov t vyberte požadovanú hodnotu.
• Touto úpravou nedochádza k zmene hlasitosti už nahratého zvuku.
Menu
Register
57SK
Beep
Obsah
Nastavuje, či zaznie pípnutie.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Beep] t požadované nastavenie.
Kamkordér pípa, keď dôjde k zaostreniu na objekt, počas
odpočítavania samospúšte atď.
Off
Pípanie je vypnuté.
Vzorové
zábery
On
Menu
Register
58SK
Language
Obsah
Umožňuje vybrať jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky,
upozornenia a hlásenia.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [
Language] t požadovaný jazyk.
Vzorové
zábery
Menu
Register
59SK
Date/Time Setup
Obsah
Umožňuje nastaviť iný dátum a čas.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Date/Time
Setup].
2 Nastavte dátum, čas atď.
Umožňuje vybrať možnosť [ON] alebo možnosť [OFF].
Date Format
Umožňuje vybrať formát zobrazovania dátumu a času.
Vzorové
zábery
Daylight Svg.
Poznámka
Menu
• Kamkordér neposkytuje možnosť vkladania dátumov do statických záberov. Ak použijete softvér
„PMB“, ktorý je k dispozícii na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), statické zábery môžete
tlačiť alebo uložiť aj s dátumom.
Register
60SK
Area Setting
Obsah
Umožňuje nastaviť oblasť, v ktorej používate kamkordér. To vám umožňuje
nastaviť miestnu oblasť pri používaní kamkordéra v zahraničí.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Area Setting]
t požadované nastavenie.
2 Stlačením tlačidla b/B vyberte oblasť.
Vzorové
zábery
Menu
Register
61SK
Power Save
Obsah
Môžete nastaviť, aby sa kamkordér prepol do režimu úspory energie. Otvorením
alebo zatvorením panela LCD atď. sa kamkordér vráti do režimu snímania.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Power Save] t požadované nastavenie.
Prepne do režimu úspory energie po uplynutí približne 5
minút.
Off
Neprepína do režimu úspory energie.
Vzorové
zábery
5 Min
Poznámky
• Ak kamkordér nechcete dlhšiu dobu používať, vypnite ho.
• Ak je kamkordér zapojený do zásuvky v stene, režim úspory energie sa nastaví na hodnotu [Off].
Menu
Register
62SK
LCD Brightness
Obsah
Nastavuje jas displeja LCD v 5 krokoch v rozsahu hodnôt od –2 do +2.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t požadovaná hodnota.
Poznámka
• Funkciu [LCD Brightness] môžete upraviť iba v prípade, ak je zapnutý displej LCD.
Vzorové
zábery
Menu
Register
63SK
Viewfinder Bright.
Obsah
Nastavuje jas hľadáčika v 3 krokoch v rozsahu hodnôt od –1 a +1.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Viewfinder Bright.] t požadovaná
hodnota.
Poznámka
Vzorové
zábery
• Funkciu [Viewfinder Bright.] môžete upraviť iba v prípade, ak je zapnutý hľadáčik.
Menu
Register
64SK
Cleaning Mode
Obsah
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Zobrazí sa hlásenie „After cleaning, turn camera off. Continue?“.
2 Stlačte položku [OK].
Automaticky sa aktivuje protiprachová funkcia.
4 Použite ofukovač na vyčistenie povrchu
obrazového snímača a okolitej oblasti.
Vzorové
zábery
3 Vypnite kamkordér a odpojte objektív.
5 Nasaďte objektív.
Menu
Poznámky
Register
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(3 zostávajúce
ikony akumulátora). Odporúčame vám používať adaptér striedavého prúdu.
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie vodných kvapôčok vo
vnútri kamkordéra.
• Nevkladajte špičku ofukovača do dutiny montážneho otvoru, aby sa ofukovač nedotkol
obrazového snímača.
• Kamkordér držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili opätovnému usádzaniu
prachu do kamkordéra.
• Počas čistenia sa snažte predísť mechanickým nárazom do kamkordéra.
65SK
Version
Obsah
Zobrazuje verziu kamkordéra a objektívu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Version].
Poznámka
Vzorové
zábery
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(3
zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitý akumulátor
alebo adaptér striedavého prúdu.
Menu
Register
66SK
Demo Mode
Obsah
Určuje, či sa má zobrazovať ukážkový videozáznam, keď sa na pamäťovej karte
nachádza iba jeden videozáznam.
Ak nechcete, aby sa prehrával ukážkový videozáznam, vyberte možnosť [Off].
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Demo Mode] t požadované nastavenie.
Ak sa na pamäťovej karte nachádza iba jeden videozáznam,
ukážkový videozáznam sa automaticky spúšťa, keď sa
kamkordér nepoužíva dlhšie ako 1 minútu.
Off
Ukážkový videozáznam sa neprehráva.
Vzorové
zábery
On
Menu
Register
67SK
Reset Default
Obsah
Nastavuje predvolené nastavenia.
Ak aktivujete funkciu [Reset Default], zábery sa zachovajú.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Poznámky
Vzorové
zábery
• Počas resetovania nevypínajte kamkordér.
• Nastavenia funkcií [Date/Time Setup] a [Area Setting] sa neresetujú.
Menu
Register
68SK
Format
Obsah
Formátuje pamäťovú kartu. Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto
kamkordérom sa odporúča pomocou kamkordéra naformátovať pamäťovú kartu,
aby sa ešte pred snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty.
Pripomíname, že formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej
karte a ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača.
Poznámky
Vzorové
zábery
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Format] t [OK].
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje vrátane chránených záberov.
• Počas formátovania sa rozsvieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor
svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím kamkordéra. Ak ju formátujete v počítači, pamäťová karta
sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať použiť v kamkordéri.
Menu
Register
69SK
Recover Image DB
Obsah
Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré
boli spôsobené spracovaním videozáznamov v počítači, videozáznamy sa nebudú
nahrávať ani prehrávať. Ak k tomu dôjde, kamkordér opraví súbor.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Poznámka
• Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízka kapacita akumulátora počas opravy môže
spôsobiť poškodenie údajov.
Vzorové
zábery
Zobrazí sa obrazovka funkcie [Recover Image DB] a kamkordér opraví súbor.
Počkajte, kým sa dokončí oprava.
Menu
Register
70SK
File Number
Obsah
Umožňuje vybrať spôsob priraďovania čísel súborov k statickým záberom.
1 Tlačidlo MENU t [Setup] t [File Number] t požadované nastavenie.
Reset
V nasledujúcich prípadoch kamkordér vynuluje čísla
súborov statických záberov a priraďuje k nim čísla od
hodnoty „0001“. Ak priečinok pre ukladanie záberov
obsahuje určitý súbor, novému súboru sa priradí číslo, ktoré
je o jedno vyššie, ako je posledné priradené číslo súboru.
• pri odstránení všetkých záberov z priečinka.
• pri výmene pamäťovej karty.
• pri formátovaní pamäťovej karty.
Menu
Kamkordér neresetuje čísla súborov statických záberov a
priraďuje ich k súborom v postupnosti až do dosiahnutia
hodnoty„9999“.
Vzorové
zábery
Series
Register
71SK
Pripojenie k inému zariadeniu
Obsah
Vytvorenie disku pomocou
počítača
Výber metódy na vytvorenie požadovaného typu
disku
Prehrávač
zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray
Disc
(prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola
PlayStation®3 atď.)
Blu-ray
uložiť videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) na disk DVD
DVD
DVD
zariadenia na prehrávanie médií vo
formáte AVCHD
(Sony prehrávač diskov Blu-ray Disc,
konzola PlayStation®3 atď.)
zariadenia na prehrávanie obyčajných
diskov DVD
(prehrávač diskov DVD, počítač s
mechanikou na prehrávanie diskov DVD
atď.)
Register
uložiť videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) na disk
DVD na distribúciu
Menu
Ak chcete
uložiť videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) na disk Blu-ray
Disc
Vzorové
zábery
Vyberte metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu prehrávaču diskov.
Podrobnosti o vytváraní diskov pomocou programu „PMB“ nájdete v
pomocníkovi „PMB Help“.
Poznámky
• Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako disk AVCHD.
• Disk AVCHD môžete prehrávať v zariadeniach na prehrávanie médií vo formáte AVCHD, ako
je napríklad Sony prehrávač diskov Blu-ray Disc a konzola PlayStation®3. Tento disk nemôžete
prehrávať v obyčajných prehrávačoch diskov DVD.
z Disky, ktoré sa môžu používať s programom „PMB“
S programom „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov.
Typ disku
Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL Neprepisovateľný
DVD-RW/DVD+RW
Prepisovateľný
• Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave tak, aby ste vždy používali
najnovšiu verziu systémového softvéru pre konzolu PlayStation®3.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.
72SK
Pokračovanie r
Vytvorenie disku Blu-ray Disc
Obsah
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré boli importované do počítača,
môžete vytvoriť disk Blu-ray Disc pomocou dodaného softvéru „PMB“.
Ak chcete vytvoriť disk Blu-ray Disc, je nutné nainštalovať súčasť [BD Add-on
Software].
Kliknite na položku [BD Add-on Software] na inštalačnej obrazovke programu
„PMB“ a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na obrazovke.
2 Spustite program „PMB“.
Vzorové
zábery
1 Zapnite počítač a vložte prázdny disk Blu-ray Disc do jednotky Blu-ray
Disc.
3 Kliknite na položku [Calendar] alebo na položku [Index] na ľavej strane
obrazovky a vyberte dátum alebo priečinok videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré chcete zapísať.
Menu
4 Kliknite na položku
(Disc Creation) v hornej časti obrazovky t
[Create Blu-ray Disc (HD)].
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
Program „PMB“ nainštalujte vopred.
Váš počítač musí podporovať vytváranie diskov Blu-ray Disc.
Pri inštalácii doplnku [BD Add-on Software] pripojte svoj počítač k Internetu.
Na vytváranie diskov Blu-ray Disc sa môžu používať disky BD-R (neprepisovateľné) a disky
BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku už nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku.
• Vytvorenie disku Blu-ray Disc môže trvať dlhšiu dobu.
Register
•
•
•
•
Vytvorenie disku AVCHD
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré boli importované do počítača,
môžete vytvoriť disk AVCHD pomocou dodaného softvéru PMB.
1 Zapnite počítač a vložte prázdny disk do jednotky DVD.
2 Spustite program „PMB“.
3 Kliknite na položku [Calendar] alebo na položku [Index] na ľavej strane
obrazovky a vyberte dátum alebo priečinok videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré chcete zapísať.
4 Kliknite na položku
(Disc Creation) v hornej časti obrazovky t
[Create AVCHD Format Discs (HD)].
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Statické zábery nie je možné nahrať na disk AVCHD.
• Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
73SK
Pokračovanie r
Obsah
z Prehrávanie disku AVCHD v počítači
Disk vo formáte AVCHD môžete prehrávať pomocou prehrávača „Player for
AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s programom „PMB“.
Ak chcete spustiť softvér, postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Podrobné postupy nájdete v pomocníkovi Help pre prehrávač „Player for AVCHD“.
• V závislosti od počítačového prostredia sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú prehrávať
plynulo.
1 Zapnite počítač a vložte prázdny disk do jednotky DVD.
Menu
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača
pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk DVD v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
Vzorové
zábery
Vytvorenie disku DVD s obsahom v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD)
2 Spustite program „PMB“.
4 Kliknite na položku
(Disc Creation) v hornej časti obrazovky t
[Create DVD-Video Format Discs (STD)].
Register
3 Kliknite na položku [Calendar] alebo na položku [Index] na ľavej strane
obrazovky a vyberte dátum alebo priečinok videozáznamov, ktoré
chcete zapísať.
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Vytvorenie disku bude trvať dlhšie, pretože videozáznamy vo formáte AVCHD sa konvertujú na
videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
• Pri prvom vytváraní disku DVD-Video (STD) je potrebné pracovať v prostredí s pripojením na
Internet.
74SK
Poznámky
Pomocou kábla USB pripojte kamkordér k zariadeniu na vytváranie diskov, ktoré je
kompatibilné s videozáznamami v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Potrebné
informácie nájdete v príručkách dodaných so zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Register
Vytvorenie disku AVCHD
Menu
• Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako disk AVCHD.
• Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave tak, aby ste vždy používali
najnovšiu verziu systémového softvéru pre konzolu PlayStation®3.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.
• Disk AVCHD je možné prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD.
• Disk AVCHD by sa nemal používať v prehrávačoch alebo rekordéroch diskov DVD. Prehrávače
alebo rekordéry diskov DVD nie sú kompatibilné s formátom AVCHD, a preto prehrávače alebo
rekordéry diskov DVD môžu zlyhať pri vysúvaní disku.
• Disk AVCHD nemôžete vytvoriť z videozáznamu nahratého s použitím režimu [FX 24M] funkcie
[Rec Mode]. Videozáznam nahratý v režime [FX 24M] nahrajte na disk Blu-ray Disc (strana 73).
Vzorové
zábery
Disk AVCHD môžete vytvoriť pomocou zapisovača alebo rekordéra diskov DVD
(s výnimkou zariadenia DVDirect Express) a prehrávať v zariadeniach na prehrávanie médií
vo formáte AVCHD (Sony prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola PlayStation®3 atď.)
Obsah
Vytvorenie disku pomocou
zapisovača alebo rekordéra
diskov DVD
Poznámky
• Zapojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu.
• Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu údajov, neodpájajte kábel USB počas prenosu videozáznamov.
• Sony zapisovač diskov DVD nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
1 Pripojte adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej elektrickej zásuvky.
2 Zapnite kamkordér a pripojte zapisovač
diskov DVD atď. ku konektoru
(USB) kamkordéra pomocou kábla USB
(je súčasťou dodávky).
Keď sú pripojené obe zariadenia, displej
kamkordéra sa vypne.
75SK
Pokračovanie r
3 Nahrajte videozáznamy na pripojené zariadenie.
Obsah
• Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných s pripojeným zariadením.
4 Po dokončení vytvárania disku odpojte kábel USB.
Vzorové
zábery
Menu
Register
76SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Obsah
Ak sa vyskytnú problémy s kamkordérom, skúste použiť nasledujúce riešenia.
1 Skontrolujte položky na stranách 77 až 82.
Vzorové
zábery
2 Vyberte akumulátor, počkajte asi 1 minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
3 Obnovte pôvodné nastavenia (strana 68).
Menu
4 Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti
Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Register
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Nemôžete používať akumulátor NP-FV30/FV50.
Indikátor signalizuje dostatočné nabitie akumulátora, ale akumulátor sa vybíja
príliš rýchlo.
• K tomuto dochádza, keď používate kamkordér vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom
prostredí.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
Kamkordér nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
• Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu do sieťovej zásuvky.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Keď je kamkordér alebo akumulátor príliš horúci, na displeji kamkordéra sa zobrazí výstražné
hlásenie a kamkordér sa automaticky vypne, aby sa zaistila jeho ochrana.
• Ak s kamkordérom nepracujete 5 alebo viac minút, kamkordér sa prepne do režimu úspory
energie. Ak chcete zrušiť režim úspory energie, vykonajte akciu s kamkordérom, akou je
napríklad otvorenie alebo zatvorenie panela LCD (strana 62).
77SK
Pokračovanie r
Obsah
Pri nabíjaní akumulátora pomocou nabíjačky akumulátora, ktorá je súčasťou
dodávky, bliká indikátor CHARGE.
• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať.
• Ak indikátor CHARGE rýchlo bliká (v asi 0,15-sekundových intervaloch)
Vyberte akumulátor a znova vložte ten istý akumulátor. Ak indikátor znova rýchlo bliká,
znamená to, že s akumulátorom niečo nie je v poriadku.
• Ak indikátor CHARGE bliká pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch)
Teplota okolia je mimo odporúčaného rozsahu na nabíjanie akumulátora. Akumulátor
nabíjajte pri vhodnej teplote v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
Po zapnutí napájania sa v hľadáčiku alebo na displeji LCD nič nezobrazuje.
Kamkordér nezačne snímať, keď stlačíte tlačidlo START/STOP alebo tlačidlo
PHOTO.
Register
• Kamkordér je spustený v režime prehrávania. Ak chcete zapnúť indikátor požadovaného
režimu nahrávania, stlačte tlačidlo MODE.
• Kamkordér zapisuje práve nasnímaný záber na pamäťovú kartu. Počas tejto operácie
nemôžete snímať nové zábery.
• Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadne prázdne miesto. Odstráňte nepotrebné zábery
(strana 46).
• Celkový počet videozáznamov prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte nepotrebné
zábery (strana 46).
• Objektív nie je správne nasadený. Znova nasaďte objektív.
Menu
• Ak s kamkordérom nepracujete 5 alebo viac minút, kamkordér sa prepne do režimu úspory
energie. Ak chcete zrušiť režim úspory energie, vykonajte akciu s kamkordérom, akou je
napríklad otvorenie alebo zatvorenie panela LCD (strana 62).
• Kamkordér zobrazuje zábery v hľadáčiku alebo na displeji LCD. Medzi zobrazením v
hľadáčiku a na displeji LCD môžete prepínať stláčaním tlačidla FINDER/LCD.
Vzorové
zábery
Nahrávanie
Indikátor prístupu ostáva svietiť aj po zastavení nahrávania.
• Kamkordér nahráva práve nasnímaný záber na pamäťovú kartu.
Skutočný čas nahrávania videozáznamov je kratší ako odhadovaný čas
nahrávania pamäťovej karty.
• Čas dostupný na nahrávanie môže byť v závislosti od podmienok nahrávania aj kratší, a to
napríklad pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu atď.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo START/STOP, a bodom skutočného
spustenia alebo zastavenia nahrávania videozáznamu je časový posun.
• V kamkordéri sa môže vyskytnúť menší časový posun medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom skutočného spustenia alebo zastavenia nahrávania videozáznamu.
Toto nie je príznakom poruchy.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je zapnutá funkcia redukcie šumu. Toto nie je príznakom poruchy.
Záber nie je zaostrený.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
Pokračovanie r
78SK
Obsah
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Použite funkciu automatického zaostrenia
(strana 16).
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie. Použite funkciu manuálneho zaostrenia
(strana 16).
Nie je možné snímať s použitím blesku.
Vzorové
zábery
• Zapnite pripojený blesk (predáva sa samostatne).
• Blesk nie je správne nasadený. Znova nasaďte blesk.
• Blesk nie je možné používať s nasledujúcimi režimami nahrávania:
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– nahrávanie videozáznamu
Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa zobrazujú rozptýlené okrúhle
biele body.
Záber nasnímaný s použitím blesku je príliš tmavý.
Menu
• Na zábere sa zobrazujú čiastočky nachádzajúce sa vo vzduchu (prach, peľ), od ktorých sa
odrazilo svetlo blesku. Toto nie je príznakom poruchy.
• Ak je objekt mimo dosahu blesku (vo väčšej vzdialenosti, než je vzdialenosť osvetlená
bleskom), zábery budú tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení
citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku.
• Nastavte správny dátum a čas (strana 60).
• Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Ak chcete nastaviť
skutočnú oblasť, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položky [Setup] t [Area Setting].
Register
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
Po čiastočnom stlačení tlačidla PHOTO bliká hodnota clony alebo rýchlosti
uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo dostupného rozsahu kamkordéra.
Znovu upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo
svetla. Pri použití objektívu s transfokátorom pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Odpojte filter alebo tienidlo. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho pripojenia tienidla sa
môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov
môžu spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí Red Eye Reduction (strana 55).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci dosahu blesku.
79SK
Pokračovanie r
Na LCD obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Obsah
• Toto nie je príznakom poruchy. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú.
Záber je rozmazaný.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy
kamkordéra. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (predáva sa samostatne) (strana 37).
Rozmazanie účinne znižujú aj funkcie [Hand-held Twilight] (strana 28) a [Anti Motion Blur]
(strana 29).
Vzorové
zábery
Na LCD obrazovke bliká hodnota expozície.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania kamkordéra.
Objekty, ktoré sa pred objektívom pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
zdeformované.
Zvuk sa nenahráva správne.
Menu
• Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny. Toto nie je príznakom poruchy. Z dôvodu spôsobu,
akým zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom môže za určitých podmienok zdať zdeformovaný.
• Počas nahrávania videozáznamov nemôžete prepínať medzi vstavaným mikrofónom a
externým mikrofónom (predáva sa samostatne). Skôr než začnete nahrávať, pripojte alebo
odpojte externý mikrofón.
Záznamy sa nedajú prehrávať.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.
• Ak bol súbor záberu spracovaný počítačom alebo ak bol zaznamenaný iným modelom
kamkordéru, prehranie súboru pomocou tohto kamkordéra sa nedá zaručiť.
• Kamkordér pracuje v režime USB. Skončite pripojenie USB.
• Ak chcete v kamkordéri prehrávať zábery, ktoré sú uložené v počítači, najprv skopírujte
zábery do kamkordéra pomocou softvéru „PMB“.
• Zábery zaznamenané inými zariadeniami sa nemusia dať prehrávať alebo sa môžu zobrazovať
v nesprávnej veľkosti. Toto nie je príznakom poruchy.
Register
Prehrávanie
Zábery sa nedajú prehrávať v televízore.
• Výstup kamkordéra sa do televízora prenáša iba prostredníctvom terminálu HDMI. Pripojte
kamkordér k televízoru pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne).
Odstraňovanie alebo úprava
Nie je možné odstraňovať zábery.
• Zrušte ochranu záberu (strana 49).
Zábery boli omylom odstránené.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť zábery, ktoré nechcete
odstrániť (strana 49).
80SK
Pokračovanie r
Počítače
Obsah
Zábery nie je možné kopírovať.
• Vytvorte pripojenie USB tak, že správne pripojíte kamkordér k počítaču.
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém.
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali v počítači, zábery nemusí byť
možné skopírovať do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú v kamkordéri.
Vzorové
zábery
Zábery nie je možné prehrávať v počítači.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si pomocníka „PMB Help“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Pri prehrávaní videozáznamu v počítači je obraz a zvuk rušený šumom.
• Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Importujte videozáznam do počítača
pomocou softvéru „PMB“ a prehrajte ho.
• Obraz a zvuk môžu byť prerušované v závislosti od výkonu použitého počítača.
• Vytvorte pripojenie USB až po zapnutí počítača.
Menu
Po vytvorení pripojenia USB sa softvér „PMB“ nespustí automaticky.
Pamäťová karta
Kamkordér nepracuje s vloženou pamäťovou kartou.
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
Register
• Pamäťová karta bola formátovaná v počítači. Formátujte ju v kamkordéri (strana 69).
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom.
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (strana 46).
• Je vložená nepoužiteľná pamäťová karta.
Pamäťová karta bola omylom naformátovaná.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Odstránené údaje nie je
možné obnoviť.
Iné
Objektív je zahmlený.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite kamkordér a nechajte ho vypnutý približne
jednu hodinu.
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
• Posúvajte páčku nastavenia objektívu hľadáčika, kým obraz nebude jasný.
81SK
Pokračovanie r
V hľadáčiku alebo na displeji LCD sa nezobrazujú žiadne zábery.
Obsah
• Kamkordér zobrazuje zábery iba na displeji LCD alebo iba v hľadáčiku, nie na oboch miestach
naraz. Vyberte displej LCD alebo hľadáčik stláčaním tlačidla FINDER/LCD.
• Kamkordér nezobrazuje zábery na displeji LCD ani v hľadáčiku počas výstupu
prostredníctvom rozhrania HDMI.
Pri zapnutí kamkordéra sa zobrazí hlásenie „Set Area/Date/Time.“.
Vzorové
zábery
• Kamkordér sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý alebo je vybitý. Nabite
akumulátor a znova nastavte dátum (strana 60). Ak sa hlásenie zobrazuje pri každom nabíjaní
akumulátora, interný nabíjateľný akumulátor je pravdepodobne vybitý. Poraďte sa s
obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje alebo sa znižuje po dvoch.
• Pri snímaní záberu vo formáte JPEG to je spôsobené zmenou miery kompresie a zmenou
veľkosti záberu po kompresii v závislosti od záberu.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do polohy ON. Pri vyberaní
akumulátora skontrolujte, či je kamkordér vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu.
Menu
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
Kamkordér nepracuje správne.
Register
• Vypnite kamkordér. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je kamkordér horúci, vyberte
akumulátor a pred touto opravou ho nechajte vychladnúť.
• Ak používate adaptér striedavého prúdu, odpojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel a
znova zapnite kamkordér. Ak kamkordér nepracuje ani po vyskúšaní týchto riešení, obráťte sa
na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti
Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po použití tohto postupu nezhasne,
naformátujte pamäťovú kartu (strana 69).
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „Recovering data. Please wait...“ a nahrávanie
sa zastaví.
• Operácie nahrávania údajov na pamäťovú kartu a odstraňovania z pamäťovej karty sa
vykonali príliš veľa krát, alebo pamäťová karta bola naformátovaná v inom zariadení. Najprv
uložte údaje na pevný disk počítača a potom naformátujte pamäťovú kartu pomocou
kamkordéra (strana 69).
• Rýchlosť zápisu na používanú pamäťovú kartu nie je dostatočná, takže sa nemôže prispôsobiť
rýchlosti nahrávania videozáznamov kamkordéra. Použite niektorú z odporúčaných
pamäťových kariet (strana 88).
Na displeji LCD ani v hľadáčiku kamkordéra sa nič nezobrazuje.
• Keď je kamkordér pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu pomocou kábla USB, na
displeji LCD ani v hľadáčiku sa nič nezobrazuje. Toto nie je príznakom poruchy. Po odpojení
zariadenia sa obrazovka zapne.
82SK
Výstražné hlásenia
Obsah
Ak sa zobrazia nasledujúce hlásenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Incompatible battery. Use correct model.
• Používa sa nekompatibilný akumulátor.
• Nastavte dátum a čas. Ak ste kamkordér dlhší čas nepoužívali, nabite interný nabíjateľný
akumulátor.
Vzorové
zábery
Set Area/Date/Time.
Power insufficient
• Skúšali ste vyčistiť obrazový snímač (Cleaning Mode), keď úroveň nabitia akumulátora nebola
dostatočná. Nabite akumulátor alebo použite adaptér striedavého prúdu.
• Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru bol upravený. Vyberte
položku [OK] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete použiť znova,
ale všetky predchádzajúce údaje na nej sa vymažú. Formátovanie môže chvíľu trvať. Ak sa
hlásenie stále zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu.
Menu
Unable to use memory card. Format?
Memory Card Error
Register
• Je vložená nekompatibilná pamäťová karta alebo zlyhalo formátovanie.
Reinsert memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť v tomto kamkordéri.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej karty je znečistená.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť v tomto kamkordéri.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej expozícii bude trvať rovnako dlho ako otvorenie uzávierky. Počas
vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
Unable to display.
• Zábery nasnímané inými kamkordérmi alebo zábery upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude možné zobraziť.
Recovering data. Please wait...
• Operácie nahrávania údajov na pamäťovú kartu a odstraňovania z pamäťovej karty sa
vykonali príliš veľa krát, alebo pamäťová karta bola naformátovaná v inom zariadení. Najprv
uložte údaje na pevný disk počítača a potom naformátujte pamäťovú kartu pomocou
kamkordéra (strana 69).
• Rýchlosť zápisu na používanú pamäťovú kartu nie je dostatočná, takže sa nemôže prispôsobiť
rýchlosti nahrávania videozáznamov kamkordéra. Použite niektorú z odporúčaných
pamäťových kariet (strana 88).
83SK
Pokračovanie r
Cannot recognize lens. Attach it properly.
Obsah
• Objektív nie je správne nasadený alebo nie je nasadený vôbec. Ak sa hlásenie zobrazuje, keď
je nasadený objektív, znova nasaďte objektív. Ak sa hlásenie zobrazuje často, skontrolujte, či
kontakty objektívu a kamkordéra nie sú znečistené.
• Pri nasadení objektívu s montážnym adaptérom E-mount alebo montážneho adaptéra od
iného výrobcu, než je spoločnosť Sony, nastavte funkciu [Shoot w/o Lens] na hodnotu
[Enable] (strana 54).
No images
Vzorové
zábery
• Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadny záber.
Image protected
• Pokúsili ste sa odstrániť chránené fotografie.
Camera overheating. Allow it to cool.
Menu
• Kamkordér sa prehrial, pretože už nahrávate dlhú dobu. Vypnite napájanie. Nechajte
kamkordér vychladnúť a počkajte, kým bude znova pripravený na nahrávanie.
• Kamkordér sa príliš zohrial. Vypnite ho a ponechajte ho chvíľu na chladnom mieste.
Register
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v nahrávaní, ale funkcia SteadyShot
nebude pracovať. Vypnite kamkordér a znova ho zapnite. Ak ikona nezmizne, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
• Celkový počet videozáznamov prekračuje kapacitu kamkordéra.
• Registrácia v súbore databázy nie je možná. Importujte všetky zábery do počítača pomocou
softvéru „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu.
Camera Error
System Error
• Vypnite napájanie, vyberte akumulátor a potom ho znova vložte. Ak sa hlásenie zobrazuje
často, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Image Database File error.
• Niečo nie je v poriadku so súborom databázy záberov. Postupne vyberte možnosti [Setup] t
[Recover Image DB] t [OK].
Image Database File error. Recover?
• Videozáznamy nemôžete nahrávať ani prehrávať, pretože súbor databázy záberov je
poškodený. Ak chcete obnoviť údaje, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
84SK
Pokračovanie r
Unable to magnify.
Obsah
• Zábery nahraté inými kamkordérmi nemusí byť možné zväčšiť.
No images selected.
• Pokúsili ste sa o odstránenie bez zadania záberov.
Vzorové
zábery
Menu
Register
85SK
Iné
Obsah
Používanie kamkordéra v
zahraničí
Nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a adaptér striedavého prúdu (je
súčasťou dodávky) môžete použiť v ľubovoľnej krajine alebo oblasti, v ktorej sa
používa striedavé napätie v rozsahu od 100 V do 240 V s frekvenciou 50 Hz/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia), pretože môže spôsobiť
poruchu.
Vzorové
zábery
Poznámka
Prezeranie nahratých videozáznamov v televízore
Menu
Ak si chcete videozáznamy nahraté v kamkordéri prezerať v televízore, musíte
použiť televízor (alebo monitor) s konektorom HDMI a kábel HDMI (predáva sa
samostatne). Okrem toho je nutné, aby sa systém kódovania farieb televízora
zhodoval so systémom kódovania výstupného signálu kamkordéra.
Zoznam krajín a systémov, ktoré sa v nich používajú, je uvedený nižšie.
1080 60i (NTSC)
1080 50i (PAL)
Register
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela atď.
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur,
Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam a ďalšie.
1080 50i (PAL-M)
Brazília
1080 50i (PAL-N)
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
1080 50i (SECAM)
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a
ďalšie.
86SK
Formát AVCHD
Obsah
Vzorové
zábery
Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením, ktorý sa
používa na záznam signálu s vysokým rozlíšením (HD) so špecifikáciou 1080i1)
alebo so špecifikáciou 720p2), ktorý využíva efektívnu technológiu kódovania
kompresie údajov. Na kompresiu údajov videa sa používa formát MPEG-4 AVC/
H.264 a na kompresiu zvukových údajov sa používa systém Dolby Digital alebo
systém lineárnej pulznej modulácie Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať zábery oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu obrázkov. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje zaznamenávať videosignál s vysokým rozlíšením, ktorý bol nasnímaný
pomocou digitálnej videokamery, na 8-centimetrové disky DVD, na jednotku
pevného disku, do pamäte flash, na pamäťovú kartu atď.
Nahrávanie a prehrávanie záznamov kamkordérom
1)
špecifikácia 1080i
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca 1 080 efektívnych skenovacích riadkov a
prekladaný systém.
2) špecifikácia 720p
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca 720 efektívnych skenovacích riadkov a postupný
systém.
3)
Údaje zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý je iný, ako sú hore uvedené formáty, nie je
možné prehrať v tomto kamkordéri.
Register
Videosignál3): zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 1440 × 1080/60i
zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i 1440 × 1080/50i
Zvukový signál: Dolby Digital 2ch
Nahrávacie médiá: pamäťová karta
Menu
Kamkordér zaznamenáva zábery v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s
použitím formátu AVCHD, ako je uvedené nižšie.
87SK
Pamäťová karta
Vzorové
zábery
Poznámky
Menu
Register
• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná použitím počítača bude pracovať v tomto
kamkordéri.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia.
• Počas čítania alebo zápisu nevyberajte pamäťovú kartu.
• Údaje môžu byť poškodené v nasledujúcich prípadoch:
– pri vybratí pamäťovej karty alebo pri vypnutí kamkordéra počas čítania a zápisu;
– pri použití pamäťovej karty na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému
šumu.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk počítača.
• Nenalepujte štítky priamo na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani kovovými predmetmi.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
• Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju omylom prehltnúť.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku;
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu;
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV
zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v
týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia ku kamkordéru skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak kamkordér pripojíte k nekompatibilnému
zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva,
neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je
systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.)
Obsah
S týmto kamkordérom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťovú kartu SD,
pamäťovú kartu SDHC a pamäťovú kartu SDXC triedy Class 4 alebo viac. Nedá
sa však zaručiť, že všetky funkcie pamäťových kariet budú pracovať správne.
Kartu MultiMedia Card nemôžete použiť.
Potvrdilo sa, že s týmto kamkordérom pracujú pamäťové karty „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou do 32 GB a pamäťové karty SD s kapacitou do 64 GB.
88SK
Pokračovanie r
„Memory Stick“
Obsah
V tabuľke nižšie sú uvedené médiá typu „Memory Stick“, ktoré je možné používať
s týmto kamkordérom. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie média „Memory
Stick“ budú pracovať správne.
„Memory Stick PRO Duo“1)2)3)
K dispozícii s kamkordérom
„Memory Stick Duo“
Nie sú k dispozícii s
kamkordérom
„Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“
Nie sú k dispozícii s
kamkordérom
S touto kartou je k dispozícii aj funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré
vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné vykonávať s týmto kamkordérom.
2) Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného rozhrania.
3)
Pri používaní médií „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie videozáznamov sa môžu použiť
iba médiá s označením Mark2.
Menu
1)
Vzorové
zábery
„Memory Stick PRO-HG
Duo“1)2)
Register
89SK
Akumulátor
Obsah
Kamkordér je možné používať iba s akumulátormi radu V. Iné akumulátory sa
nemôžu používať. Typ NP-FV30/FV50 nie je možné použiť, aj keď ide o rad V.
Nabíjanie akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
• Pred uskladnením akumulátor úplne vybite, a potom ho uložte na chladné a
suché miesto. Ak chcete zachovať funkčnosť akumulátora, aspoň raz do roka
akumulátor nabite a potom ho úplne vybite v kamkordéri.
• Ak chcete akumulátor vybiť, ponechajte kamkordér v režime prehrávania, kým
sa úplne vybije.
• Ak chcete zabrániť korózii konektorov, skratu atď., pri prenášaní alebo
uskladnení akumulátora nezabudnite použiť plastové vrecúško, ktoré zabraňuje
kontaktu s kovovými materiálmi.
Register
Skladovanie akumulátora
Menu
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého prostredia.
Prevádzková doba akumulátora je preto na chladnejších miestach kratšia. Ak
chcete zaistiť, aby sa akumulátor mohol dlhšie používať, odporúčame vám vložiť
akumulátor do vrecka čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zohrieval, a vložiť ho
do kamkordéra až tesne pred snímaním.
• Odporúčame vám, aby ste mali poruke náhradné akumulátory a pred snímaním
naostro vám odporúčame vykonať niekoľko skúšobných snímok.
• Akumulátor sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Akumulátor nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Vzorové
zábery
Akumulátor vám odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozsahu
od 10 °C do 30 °C. Pri teplote mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí účinne
nabiť.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi
jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne načase vymeniť akumulátor
za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
90SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vzorové
zábery
Menu
Register
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať iba
akumulátory radu NP-FV (a žiadne iné). Iné akumulátory by mohli pri pokuse o
ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie k riziku poranenia
elektrickým prúdom a popálenín.
• Vyberte nabitý akumulátor z nabíjačky akumulátora. Ak ponecháte nabitý
akumulátor v nabíjačke, životnosť akumulátora sa môže skrátiť.
• Indikátor CHARGE dodanej nabíjačky akumulátora bliká dvoma spôsobmi:
rýchle blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 0,15 s;
pomalé blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 1,5 s.
• Keď indikátor CHARGE bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom
znova bezpečne vložte ten istý akumulátor do nabíjačky akumulátora. Keď
indikátor znova rýchlo bliká, môže to naznačovať, že ide o chybu akumulátora,
alebo ste vložili iný než špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte, či typ
akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak ide o špecifikovaný typ
akumulátora, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným typom
akumulátora a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora pracuje správne. Ak
nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k chybe
akumulátora.
• Keď indikátor CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka akumulátora
dočasne zastavila nabíjanie a prešla do úsporného režimu. Nabíjačka
akumulátora zastaví nabíjanie a automaticky prejde do úsporného režimu, keď
je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkových teplôt. Keď sa teplota
vráti späť do zodpovedajúceho rozsahu, nabíjačka akumulátora obnoví
nabíjanie a indikátor CHARGE sa znova rozsvieti. Akumulátor sa odporúča
nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, akumulátory sa nemusia správne
nabiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
91SK
Montážny adaptér
Obsah
Pomocou montážneho adaptéra LA-EA1 (predáva sa samostatne) môžete ku
kamkordéru pripojiť objektív A-mount. Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie, ktorý sa dodáva s montážnym adaptérom.
Vzorové
zábery
Menu
Poznámky
Register
• Niektoré objektívy s montážnym adaptérom A-mount nie je možné použiť. Ak si chcete overiť
kompatibilitu konkrétneho objektívu s montážnym adaptérom A-mount, navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Sony pre vašu oblasť alebo sa obráťte na predajcu spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
• Rýchlosť nepretržitého snímania statických záberov bude pomalšia.
92SK
Čistenie
Obsah
Čistenie kamkordéra
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
Menu
• Povrch kamkordéra čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
alebo obalu.
– Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a pod.
– Nedotýkajte sa kamkordéra, keď máte ruky znečistené vyššie uvedenými
látkami.
– Nenechávajte kamkordér príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Vzorové
zábery
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí kamkordéra, ako sú napríklad kontaktné
plochy objektívu. Odstráňte prach z vnútornej časti otvoru pre objektív
pomocou komerčne dostupného ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového
snímača nájdete na strane 65.
Čistenie objektívu
Register
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako je napríklad
riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne dostupného
ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne odstráňte
jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku na
čistenie objektívu. Čistite ho špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho
okrajom. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
93SK
Register
Register
E
AF/MF Select ................................................... 16
Enlarge Still image ...........................................51
Akumulátor ...................................................... 90
Exposure Comp. ...............................................20
Obsah
A
Anti Motion Blur ............................................. 29
FH ......................................................................38
Aspect Ratio .................................................... 40
File Number ......................................................71
Auto HDR ........................................................ 45
Fill-flash .............................................................37
Auto Review .................................................... 56
Flash Compensation ........................................43
Autofocus ......................................................... 16
Flash Mode ........................................................37
Autofocus Area ............................................... 30
Flexible Spot .....................................................30
Autofocus Mode .............................................. 31
Format ...............................................................69
AVCHD ........................................................... 87
FX .......................................................................38
B
G
Beep .................................................................. 58
Gain ...................................................................18
Blesk .................................................................. 37
Grid Line ...........................................................53
Blu-ray Disc ...................................................... 73
Bracket: Cont. .................................................. 36
H
Center ......................................................... 30, 42
HQ .....................................................................38
Cleaning Mode ................................................. 65
I
Clona ................................................................. 25
Image Index ................................................23, 48
Color filter ........................................................ 22
Image Size .........................................................39
Continuous Adv. .............................................. 34
ISO .....................................................................19
Contrast ............................................................ 41
Creative Style ................................................... 41
L
Custom white balance ..................................... 22
Language ...........................................................59
Register
Hand-held Twilight ..........................................28
C
Menu
F
Area Setting ..................................................... 61
Vzorové
zábery
Aperture Priority ............................................. 25
LCD Brightness ................................................63
D
Date Format ..................................................... 60
M
Date/Time Setup .............................................. 60
Manual Exposure .............................................27
Daylight Svg. .................................................... 60
Manualfocus ......................................................16
Delete ................................................................ 46
„Memory Stick“ ................................................89
Demo Mode ..................................................... 67
Menu ..................................................................10
DISP .................................................................. 14
Brightness/Color .........................................11
Display Contents ............................................. 14
Camera .........................................................11
DMF .................................................................. 16
Playback .......................................................12
D-Range Opt. ................................................... 44
Rec Mode/Image Size ................................11
Drive Mode ...................................................... 33
Setup ............................................................12
DRO/Auto HDR ............................................. 44
Shoot Mode .................................................10
Metering Mode .................................................42
94SK
Pokračovanie r
Movie Audio Rec ............................................ 52
Movie/Still Select ............................................. 47
Obsah
Multi ............................................................ 30, 42
P
Pamäťová karta ................................................ 88
PMB .................................................................. 72
Power Save ....................................................... 62
Priame manuálne zaostrovanie ...................... 16
Program Auto .................................................. 24
Protect ............................................................... 49
Vzorové
zábery
Prednastavené vyváženie bielej farby ........... 22
R
Rýchlosť uzávierky .......................................... 26
Rear Sync. ......................................................... 37
Recover Image DB .......................................... 70
Red Eye Reduction ......................................... 55
Menu
Rec Mode ......................................................... 38
Reset Default ................................................... 68
Riešenie problémov ........................................ 77
Saturation ......................................................... 41
Self-timer .......................................................... 35
Setup ................................................................. 12
Register
S
Sharpness .......................................................... 41
Shoot w/o Lens ................................................. 54
Shutter Priority ................................................ 26
Single-shot AF ................................................. 31
Slow Sync. ......................................................... 37
Spot ................................................................... 42
SteadyShot ........................................................ 32
Still Slide Show ................................................ 50
T
Teplota farieb ................................................... 22
V
Výstražné hlásenia ........................................... 83
Version .............................................................. 66
Viewfinder Bright. ........................................... 64
Volume Settings ............................................... 57
Vytvorenie disku .............................................. 72
W
White Balance .................................................. 21
95SK
Poznámky k licencii
Menu
Register
Informácie o aplikovanom softvéri GNU GPL/LGPL
Vzorové
zábery
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („VIDEO
AVC“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM
ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY A/ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC.
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ A ANI BY NEMALA
PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C.
POZRI:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Kamkordér obsahuje softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a
„libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si, prosím, nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C Library“, „Expat“,
„zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“.
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý platí nasledujúca licencia typu
GNU General Public License (ďalej len „GPL“) alebo typu GNU Lesser General
Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo na prístup, úpravy a ďalšiu
distribúciu zdrojových kódov pre tieto softvérové programy, a to na základe
licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich chcete prevziať, navštívte nasledujúce
adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na webovej stránke
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
96SK
Download PDF

advertising