Sony | NEX-VG20EH | Sony NEX-VG20EH NEX-VG20EH Kamkordér s vysokým rozlíšením Full HD a vymeniteľným objektívom Návod na použitie

Kliknite
Príručka k zariadeniu „Handycam“
NEX-VG20E/VG20EH
Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
 2011 Sony Corporation
4-291-377-11(1)
SK
Používanie príručky Príručka k zariadeniu
„Handycam“
Obsah
Kompletné informácie o používaní svojho kamkordéra nájdete v príručke Príručka k
zariadeniu „Handycam“. Prečítajte si príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ ako
doplnok k príručke Návod na používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní
kamkordéra pripojeného k počítaču je možné nájsť aj v príručke Návod na používanie a v
príručke „PMB Help“, ktorá je Pomocníkom k dodanému softvéru „PMB (Picture Motion
Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Kliknutím na položku na pravom okraji jednotlivých strán môžete rýchlo prejsť na stránku
pre túto položku.


Vyhľadávanie podľa záberov
 Kliknite sem.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova vo vyhľadávaní programu Adobe Reader. Tipy na
používanie programu Adobe Reader nájdete v Pomocníkovi programu Adobe Reader.
Príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ si môžete vytlačiť.
Register
SK
Prečítajte si ako prvé
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Používanie kamkordéra

Hľadáčik
Čierne bodky
Obrazovka LCD
Biele, červené, modré alebo zelené bodky

Objektív (NEX-VG20EH)
Tienidlo objektívu (NEXVG20EH)

Vstavaný mikrofón

Kamkordérom nesnímajte slnko a nenechávajte
ho príliš dlho na slnku. Mohol by sa poškodiť
vnútrajšok kamkordéra. Ak sa slnečné svetlo
zaostrí na predmet v blízkosti, môže to spôsobiť
požiar. Ak kamkordér musíte položiť na priame
slnečné svetlo, pripevnite kryt objektívu.
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla cez
demontovaný objektív. Mohlo by to spôsobiť
nenávratné poškodenie zraku.
Informácie o nastavení jazyka

Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Informácie o manipulácii s kamkordérom“
(s. 108).

Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD a hľadáčika sa
používajú tie najprecíznejšie technológie,
vďaka čomu je možné efektívne využiť 99,99 %
pixelov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne
alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu

SK
Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu ešte pred prvým použitím formátovali
vo svojom kamkordéri (s. 85). Formátovaním
pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje,
ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude
možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do
osobného počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Register

Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 24).
Informácie o nahrávaní
Položky ponuky, panel LCD, hľadáčik a
objektív

Vyhľadávanie podľa záberov


Obsah
Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt konektorov ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.



[
REC Mode] ktoré bolo vybraté pri
nahrávaní záberov. Videozáznamy nahraté s
] alebo [Highest
nastavením [50p Quality
] je možné uložiť na externé médiá
Quality
alebo na disky Blu-ray (s. 59, 62).
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie
Poznámky k prehrávaniu

Zábery nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj zábery nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových
kartách SD nie je možné prehrať na AV
zariadení iných výrobcov.

Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu
Disky DVD nahraté v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)


Disky DVD nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa môžu prehrávať
v zariadeniach kompatibilných so štandardom
AVCHD. Disky nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete prehrávať
v prehrávačoch ani rekordéroch diskov DVD,
pretože nie sú kompatibilné s formátom
AVCHD. Ak vložíte disk nahratý vo formáte
AVCHD (v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)) do prehrávača alebo rekordéra diskov
DVD, disk sa nemusí dať vysunúť.


Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Ak chcete zábery uložiť v počítači,
pozrite si informácie na strane 54. Ak chcete
zábery uložiť v externých zariadeniach, pozrite
si informácie na strane 62.
Typ diskov alebo médií, na ktorých je možné
uložiť zábery, závisí od nastavenia funkcie
SK
V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a vymazávania záberov dochádza k
fragmentácii údajov na pamäťovej karte. Zábery
sa nemusia dať ukladať alebo snímať. V takom
prípade najprv uložte zábery na nejaké externé
médium a potom vykonajte [Format] dotykom
(MENU)  [Setup] 
na položky
Media Settings)]  [Format] 
[ (

.
Register

Nepokúšajte sa formátovať pamäťovú kartu
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate konektor správnym spôsobom.
Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť
koncový terminál a spôsobiť poruchu
kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [Format]
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD (s. 98) a v hľadáčiku zobrazí
indikátor.
Vyhľadávanie podľa záberov

Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Obsah

Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, pamäťovej karty atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete TV prijímač so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu


Odporúčame vám používať originálne
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.



Obsah
Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke
Vyhľadávanie podľa záberov
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v
tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané
pomocou digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov,
ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako nahrávací disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Poznámky k používaniu


Register
Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová
karta, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 28)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 31) alebo indikátor
prístupu (s. 28)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
osobitne), zabráňte narážaniu kamkordéra o iné
predmety.
SK
Funkcie tohto
zariadenia
Vysokovýkonný mikrofón
Veľký obrazový snímač
Kamkordér je vybavený obrazovým
snímačom CMOS veľkosti APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm).
Jeho snímacia plocha je približne 20 krát
väčšia ako snímacia plocha 1/3 palcového
obrazového snímača, aký sa používa v
súčasných video kamerách.
Čím väčší je obrazový snímač, tým plytšia
je hĺbka ostrosti. To umožňuje zredukovať
zaostrenie pozadia, aby vynikol daný
objekt.
Obsah
Kamkordér má mikrofónový systém, ktorý
je zložený zo štyroch kapsúl.
Kamkordér vytvára správnu lokalizáciu
zvuku spracúvaním signálu z mikrofónu,
dosahuje realistický dojem zo zvuku a
prednú lokalizáciu a zaznamenáva čistý
zvuk s nízkou hladinou šumu. Vďaka
vysokovýkonnému mikrofónu budú
videozáznamy vo vysokom rozlíšení ešte
atraktívnejšie.
Systém vymeniteľných objektívov
Vyhľadávanie podľa záberov
Kamkordér má systém pripojenia typu
E pre vymeniteľné objektívy vyvinutý
spoločnosťou Sony.
Objektív so systémom pripojenia typu E
dodaný s modelom NEX-VG20EH má
optický mechanizmus na kompenzáciu
otrasov kamery (režim Active) a dokáže
zväčšiť záber až 11 krát.
Pomocou pripevňovacieho adaptéra
(predáva sa osobitne) môžete používať aj
objektívy radu α (objektívy so systémom
pripojenia typu A). Môžete si vybrať
objektív vhodný pre podmienky nahrávania
alebo objekty. Široká škála typových
objektívov rozšíri vizuálny zážitok.
Register
Manuálna ovládateľnosť
Kamkordér vám umožňuje použiť prioritu
clony/rýchlosti uzávierky/úplnú manuálnu
kompenzáciu expozície a upraviť citlivosť,
vyváženie bielej farby atď. pre nahrávanie
videozáznamov.
Ovládač MANUAL a priradené tlačidlá
vám umožnia používať kamkordér
vlastným spôsobom a pohodlnejšie.
SK
Vyhľadávanie podľa záberov
Snímanie videozáznamov s obrazom jasným ako u statických záberov
Obsah
Rozostrenie pozadia (46)
Nastavenie farieb (74)
Manuálne zaostrenie (41)
Snímanie s vyšším jasom (75)
Vyhľadávanie podľa záberov
Snímanie záberov podobných filmu (83)
Snímanie s držaním kamkordéra v ruke
Snímanie s kompenzáciou chvenia (78)
Snímanie pohybujúceho sa objektu (78)
Register
Snímanie pod nízkym uhlom (45)
SK
Nahrávanie čistého zvuku
Nahrávanie hlasného zvuku v prirodzenej
hlasitosti (80)
Obsah
Nahrávanie priestorového zvuku (44)
Snímanie krajiny
Snímanie oblohy v živých farbách (75)
Udržiavanie rovnovážneho záberu (80)
Vyhľadávanie podľa záberov
Snímanie jasných statických záberov
Rovnaká scéna s rôznymi úrovňami jasu (77)
Zachytenie najlepšieho momentu (77)
Register
SK
Obsah
Obsah
Používanie príručky Príručka k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky k používaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Funkcie tohto zariadenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vyhľadávanie podľa záberov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
12
12
13
13
13
13
13
14
17
19
22
24
25
25
25
26
28
Vyhľadávanie podľa záberov
Krok 1: Kontrola dodaných položiek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všetky modely.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEX-VG20EH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Pripojenie dodaného príslušenstva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie objektívu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie krytu proti vetru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripevnenie krytu batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Pripojenie objektívu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpojenie objektívu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Úprava nastavení pred nahrávaním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena zobrazenia na obrazovku LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hľadáčik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 7: Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie/Prehrávanie
SK
30
31
32
34
36
37
38
38
40
Register
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov na TV prijímači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam pripojení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zložitejšie operácie
41
41
41
42
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku jedným dotykom (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov na disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie podľa záberov
42
43
44
44
45
45
46
46
46
47
47
48
50
50
51
52
52
Obsah
Užitočné funkcie pre nahrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne zaostrovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie rozšíreného zaostrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie funkcie zaostrenia a sledovania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prezenciou (5,1-kanálový priestorový zvuk).. . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v inom uhle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne nastavenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL.. . . . . . . . .
Nastavenie funkcie IRIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie funkcie Shutter Speed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie funkcie Exposure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zložitejšie manuálne operácie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správne používanie kamkordéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie fotografie z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
56
57
58
Ukladanie záberov do externého zariadenia
SK
10
Register
Výber spôsobu ukladania záberov do externého zariadenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zariadenia, pomocou ktorých je možné prehrávať vytvorený disk.. . . . . . . . . . . . . 61
Ukladanie záberov do externého mediálneho zariadenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ukladanie požadovaných videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prehrávanie záberov na externom mediálnom zariadení pomocou
kamkordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) pomocou napaľovačky
diskov DVD spoločnosti Sony atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou
rekordéra atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Prispôsobenie kamkordéra
69
69
70
74
74
83
85
85
Obsah
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové ponuky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit/Copy (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setup (Iné položky pre nastavenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ďalšie informácie
Rýchla referencia
Vyhľadávanie podľa záberov
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Predpokladaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . 102
Predpokladaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Informácie o pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Súčasti a ovládacie prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Register
SK
11
Začíname
Krok 1: Kontrola
dodaných položiek
Prepojovací A/V kábel (1) (s. 38)

Kábel USB (1) (s. 62)

Bezdrôtový diaľkový ovládač (RMT-835)
(1) (s. 119)
Obsah
Skontrolujte, či sú s kamkordérom dodané
nasledujúce položky.
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.

Všetky modely
Kamkordér (1)
 Kryt tela (pripojený ku kamkordéru
modelu NEX-VG20E; s inými modelmi
sa dodáva, ale nie je k nim pripojený)
(1) (s. 17)

Lítiová gombíková batéria je už nainštalovaná.


Kryt batérie (1) (s. 13)

Kryt proti vetru (1) (s. 13)
Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
(s. 14)
Napájací kábel (1) (s. 14)
Komponentný A/V kábel (1) (s. 38)
Register

Nabíjateľná batéria (NP-FV70) (1) (s. 14)
Vyhľadávanie podľa záberov


SK
12
Veľké tienidlo hľadáčika (1) (s. 26)

CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
 „PMB“
Help“)
Krok 2: Pripojenie
dodaného
príslušenstva
Pripojenie objektívu
Informácie o pripojení objektívu nájdete
na strane 17. Model NEX-VG20E nie je
dodávaný s objektívom E 18 – 200 mm
F3,5-6,3 OSS. Použite vhodné objektívy
(predávajú sa osobitne).
Pri zakúpení modelu NEX-VG20EH je
objektív pripojený ku kamkordéru.
(softvér vrátane príručky „PMB
 Image
Data Converter (vývojový softvér pre
RAW)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)

Návod na používanie (1)
NEX-VG20EH
Približovací objektív (E 18 – 200 mm
F3,5-6,3 OSS) (pripojený ku
kamkordéru) (1) (s. 17)

Tienidlo objektívu (1) (s. 21)
Pripojenie krytu proti vetru
Kryt proti vetru použite, ak chcete znížiť
hluk vetra zaznamenávaný mikrofónom.
Kryt proti vetru pripojte tak, aby logo Sony
smerovalo nadol.
Vyhľadávanie podľa záberov

Obsah

Pripevnenie krytu batérie
Predný kryt objektívu (pripojený k
objektívu) (1) (s. 17)

Zadný kryt objektívu (1) (s. 17)
Kryt batérie pripevnite po vložení batérie.
Kryt batérie pripevnite tak, aby vystupujúca
časť () smerovala tak, ako to znázorňuje
obrázok.
Register


SK
13
Krok 3: Nabíjanie batérie
Obsah
Konektor DC IN
Batéria
Sieťový adaptér striedavého prúdu
Napájací kábel
Indikátor CHG (nabíjanie)
Otočte konektor DC tak, aby značka  na tomto konektore
bola zarovnaná s tou istou značkou na konektore DC IN.
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie série V.
 Batériu „InfoLITHIUM“ NP-FV30/FV50 nie je možné pripojiť napriek tomu, že ide o batériu série V.

1
2
3
Vyhľadávanie podľa záberov
Do sieťovej zásuvky
Konektor DC
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF (predvolené nastavenie).
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.
4
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
SK
14
Register
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
NP-FV70 (dodáva sa)
NP-FV100

Čas nabíjania
195
390
Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 102.
Ak je kamkordér zapnutý, približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie môžete skontrolovať
pohľadom na indikátor zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky LCD.



Obsah
Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri
teplote 25 C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 C do 30 C.
Vybratie batérie
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a
vyberte batériu ().
Vyhľadávanie podľa záberov
Uvoľňovacia páčka BATT
(batérie)
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte rovnaké pripojenia, aké sú uvedené aj v časti „Krok 3: Nabíjanie batérie“ (s. 14). Aj
keď je batéria pripojená, nevybíja sa.
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Register
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický menič napätia.

Poznámky k batérii


Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vypnite kamkordér a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 31) a indikátor prístupu (s. 28) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
SK
15
 Teplota

batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A. Shut Off], s. 90).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Obsah

Poznámka k napájaciemu káblu
Napájací kábel je určený na použitie výhradne s týmto kamkordérom a nemal by sa používať spolu s inými
elektrickými zariadeniami.
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
16
Krok 4: Pripojenie objektívu
Predný kryt objektívu
Prepínač uzamknutia priblíženia*
Prstenec priblíženia
Zadný kryt objektívu
Stupnica ohniskovej vzdialenosti
Ukazovateľ ohniskovej vzdialenosti
Zaostrovací prstenec
Ukazovateľ pripevnenia
Kontakty objektívu**
Vyhľadávanie podľa záberov
Ukazovateľ tienidla
Obsah
V tomto návode je spôsob pripojenia objektívu ilustrovaný pomocou objektívu E 18 –
200 mm F3,5-6,3 OSS, ktorý sa dodáva s modelom NEX-VG20EH (pri zakúpení je objektív
pripojený ku kamkordéru).
Ak používate iný objektív, prečítajte si príručku dodanú spolu s objektívom.
* Tento prepínač bráni predĺženiu valca vlastnou váhou, napríklad počas prepravy. Otočte prstenec
priblíženia späť do strany W a posunutím prepínača smerom k značke  ho uzamknete. Ak chcete
prepínač odomknúť, posuňte ho do pôvodnej polohy.
**Kontaktov objektívu sa nedotýkajte a nezašpiňte ich.
 Odpojte kryt tela od tela kamkordéra a viečko od zadnej časti objektívu.
Register
SK
17
 Pripevnite objektív tak, aby boli zarovnané ukazovatele pripevnenia
(biele) na objektíve a na tele kamkordéra. Jemne zatlačte objektív do tela
kamkordéra a zároveň ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým
nezaklikne na miesto.
Objektív nasadzujte priamo.
Obsah
Ukazovatele pripevnenia (biele)
Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
Počas pripájania objektívu netlačte na tlačidlo uvoľnenia objektívu.
 Pri pripájaní netlačte na objektív silou. Násilné pripevňovanie objektívu môže spôsobiť poruchu alebo
poškodenie uchytenia objektívu.
 V závislosti od použitého objektívu sa môže objektív mierne hýbať aj v uzamknutej polohe. Nejde o
poruchu.
 Držte telo kamkordéra tak, aby predná časť smerovala nadol a rýchlo vymeňte objektív v bezprašnom
prostredí, aby sa prach alebo nečistoty nedostali do tela kamkordéra.

Register
SK
18
Odpojenie objektívu
 Úplne zatlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu a otočte objektívom v
protismere hodinových ručičiek, až kým sa nezastaví.

Pri odpájaní objektívu držte objektív aj telo kamkordéra.
Obsah
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
kamkordéra.


Zarovnajte značku na kryte tela s ukazovateľmi pripevnenia a otočte kryt v smere hodinových
ručičiek.
Pred pripevnením krytov z nich odstráňte prach.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Vymeňte obalové viečko na objektíve a pripevnite kryt tela na telo
Zarovnajte značky.
SK
19
Register
 Poznámky
Ak sa počas vymieňania objektívu dostane do tela kamkordéra prach alebo nečistoty a prilepia sa k
povrchu obrazového snímača (súčiastka, ktorá funguje ako film), v závislosti od podmienok snímania
sa môžu zobraziť na zábere. Na obrazovom snímači sa nachádza protiprachový povlak, ktorý zabraňuje
nalepeniu prachu na obrazový snímač. Napriek tomu však objektív pripájajte a odpájajte rýchlo v
bezprašnom prostredí.
 Telo kamkordéra nenechávajte s odpojeným objektívom a krytom tela.

Ak sa k obrazovému snímaču prilepí prach alebo nečistoty
Vypnite kamkordér a odpojte objektív. Vyčistite obrazový snímač a jeho okolie pomocou
dúchadla (predáva sa osobitne) a potom pripevnite objektív.
Obsah
 Poznámky
Nepoužívajte sprejové dúchadlo, pretože by mohlo rozprášiť vodu dovnútra tela kamkordéra.
 Špičku dúchadla nevkladajte do dutiny za prírubou, aby sa nedotkla obrazového snímača.
 Kamkordér držte prednou časťou smerujúcou nadol, aby sa prach opäť neusadil v kamkordéri.
 Počas čistenia nevystavujte kamkordér mechanickým vibráciám.
 Ak sa obrazový snímač nedá vyčistiť podľa vyššie uvedeného postupu, obráťte sa na predajcu Sony alebo
na autorizovaný servis Sony.

Pomocou pripevňovacieho adaptéra (predáva sa osobitne) môžete pripojiť aj objektív so
systémom pripojenia typu A (predáva sa osobitne). Podrobné informácie nájdete v návodoch
na používanie dodaných spolu s pripevňovacím adaptérom.
Vyhľadávanie podľa záberov
Pripevňovací adaptér
Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od typu pripevňovacieho adaptéru.
Funkcie
Výber automatického
zaostrovania/
manuálneho
zaostrovania
Prepínateľné na
objektíve
LA-EA2
K dispozícii
Automatické zaostrovanie s detekciou fázy
Objektívy SAM/SSM: prepínateľné na
objektíve
Iné objektívy: prepínateľné na tlačidle
FOCUS
Jednotlivé zábery
Režim automatického
zaostrovania (len režim
fotografie)
Jednotlivé zábery/Nepretržité
SK
20
Register
LA-EA1
Automatické zaostrenie K dispozícii len s
objektívom SAM/SSM*
Systém automatického Kontrastné automatické
zaostrovanie
zaostrovania
* S modelom LA-EA1 a s pripojeným objektívom so systémom pripojenia typu A bude rýchlosť
automatického zaostrovania pomalšia v porovnaní s pripojeným objektívom so systémom pripojenia
typu E. (Keď je pripojený objektív so systémom pripojenie typu A, rýchlosť automatického zaostrenia
bude približne 2 až 7 sekúnd pri snímaní v podmienkach, v akých prebiehali merania spoločnosti Sony.
Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od objektu, okolitého svetla atď.)
 Poznámky
Niektoré objektívy sa nemusia dať použiť alebo môžu mať obmedzenú funkčnosť. Informácie o
kompatibilite bleskov nájdete na webovej stránke podpory alebo vám ich poskytne miestny autorizovaný
servis Sony.
 Počas nahrávania videozáznamov sa môže zaznamenať prevádzkový zvuk objektívu a kamery. Dá
sa tomu zabrániť nastavením položky Audio Rec Level na minimálnu úroveň. Dotknite sa položiek
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Microphone)]  [Audio Rec Level].
 V závislosti od použitého objektívu alebo objektu môže byť zaostrenie zložité alebo môže dlho trvať.

Obsah
Nasadenie tienidla objektívu
Zarovnajte červenú čiaru tienidla objektívu s čiarou na objektíve a pripevnite tienidlo k
objektívu. Otáčajte tienidlom objektívu, kým sa červená čiara na tienidle objektívu zarovná s
červenou čiarou na objektíve zároveň s kliknutím.
Vyhľadávanie podľa záberov
Keď skladujete objektív, nasaďte tienidlo objektívu na objektív opačne.
Register
SK
21
Krok 5: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Obsah
Prepínač POWER
2
Vyhľadávanie podľa záberov
Vyberte požadovaný jazyk a potom sa dotknite položky [Next].
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD
3
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
sa dotknite položky [Next].
, potom
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Setup] 
[ ( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ak sa položka nenachádza
na obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
SK
22
Register

/
4
Nastavte hodnotu [Summer Time] a potom sa dotknite položky [Next].

Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Obsah
5
Vyberte formát dátumu a potom sa dotknite položky [Next].
Vyhľadávanie podľa záberov
6
Vyberte dátum a čas, nastavte hodnotu tak, že sa budete dotýkať položiek
/
, a potom sa dotknite položky [Next] 
.
Hodiny sa spustia.
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU) 
 Pípanie pri vykonávaní operácií môžete vypnúť tak, že sa postupne dotknete položiek
.
[Setup]  [ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela (s. 110).

Posuňte prepínač POWER do polohy OFF.
Indikátor (Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa kamkordér vypne.
SK
23
Register
Vypnutie napájania
Zmena nastavenia jazyka
Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language
Dotknite sa položky


.
Setting]  požadovaného jazyka 
Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
24
Krok 6: Úprava nastavení pred nahrávaním
Panel LCD
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom uhle ku kamkordéru () a potom nastavte uhol ().
Obsah
 Maximálne 90
stupňov
Tlačidlo FINDER/LCD
 Maximálne 180
stupňov
Tipy
Zábery sa zobrazujú v hľadáčiku alebo na obrazovke LCD.
Stlačením tlačidla FINDER/LCD vyberte, či chcete, aby sa zábery zobrazovali v hľadáčiku alebo na
obrazovke LCD.
Tieto možnosti zobrazenia môžete vybrať aj otvorením alebo zatvorením obrazovky LCD.
Tlačidlo FINDER/LCD vám umožní používať hľadáčik aj bez toho, aby ste zatvorili panel LCD a ovládať
tak tlačidlá, ktoré sú skryté, keď je obrazovka LCD zatvorená.
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť pomocou funkcie [LCD Brightness ] (s. 89).





Vyhľadávanie podľa záberov
 Maximálne 90
stupňov
Zmena zobrazenia na obrazovku LCD
Stláčaním tlačidla DISPLAY môžete meniť zobrazenie v nasledovnom poradí:
Nahrávanie: podrobné zobrazenie  jednoduché zobrazenie  minimálne zobrazenie
Prehrávanie: podrobné zobrazenie  minimálne zobrazenie
Register
Tlačidlo DISPLAY
SK
25
Tipy
V predvolenom nastavení sa zobrazenie na obrazovke zmení na jednoduché zobrazenie približne po
4 sekundách ([Display Setting], s. 89). Zobrazenie sa zmení na podrobné zobrazenie, keď sa dotknete
ľubovoľného miesta na obrazovke okrem tlačidiel na obrazovke LCD, aby ste mohli položky používať.


Obsah
približne 4
sekundy po
Hľadáčik
Keď nahrávate pomocou hľadáčika, zatvorte panel LCD alebo stlačte tlačidlo FINDER/LCD
(s. 117). Ak sa indikátory v hľadáčiku zobrazujú rozmazané, posuňte páčku hľadáčika na
nastavenie objektívu, ktorá sa nachádza pod hľadáčikom.
Tipy
Intenzitu jasu hľadáčika môžete nastaviť pomocou funkcie [VF Brightness] (s. 89).


Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
Keď zmeníte zorný uhol, v hľadáčiku môžete vidieť mihotanie farieb (červené, modré, zelené). Nejde o
poruchu. Mihotanie farieb sa na pamäťovú kartu nezaznamená.

Ak je obraz v hľadáčiku nejasný
Ak nevidíte obraz v hľadáčiku jasne ani pri dobrom osvetlení, použite dodané veľké tienidlo
hľadáčika. Ak chcete pripojiť tienidlo hľadáčika, mierne ho roztiahnite a zarovnajte ho s
drážkou tienidla na hľadáčiku. Veľké tienidlo hľadáčika môžete pripevniť tak, aby smerovalo
doprava alebo doľava.
Veľké tienidlo hľadáčika
(dodáva sa)
Register
Pripojte ho tak, aby
výstupok smeroval priamo.
SK
26
 Poznámky
Nevyberajte tienidlo, ktoré je už nasadené na hľadáčiku.

Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
27
Krok 7: Vloženie pamäťovej karty
Obsah
Indikátor prístupu
Všímajte si nasmerovanie orezaného konca.
2
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka [Preparing image database file.
Please wait.]. Počkajte, kým sa obrazovka prestane zobrazovať.
Zatvorte kryt.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formátujte pamäťovú kartu (s. 85).
 Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
 Neotvárajte kryt počas nahrávania.
 Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.
Vyhľadávanie podľa záberov
1
Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom
nasmerovaným tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie
cvaknutie.

Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.
SK
28
Register
Vysunutie pamäťovej karty
Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
Trieda rýchlosti SD
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
—
„Memory Stick PRO
Duo“
Pamäťová karta SD
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC



Karta SD
Nedá sa zaručiť, že kamkordér bude pracovať s každou pamäťovou kartou.
S týmto kamkordérom je možné používať karty „Memory Stick PRO Duo“, karty „Memory Stick“
polovičnej veľkosti alebo karty SD štandardnej veľkosti.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť poruchu.
Potvrdilo sa, že s kamkordérom pracujú karty „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až do 32 GB a karty
SD s kapacitou do 64 GB.
 Poznámky
Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo zariadeniu AV prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo
zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie
podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa
obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky nahraté údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.

Vyhľadávanie podľa záberov

Trieda Class 4 alebo
rýchlejšia
Obsah
„Memory Stick PROHG Duo“
Popísané v tejto
príručke
Register
SK
29
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
1
Obsah
Utiahnite remienok na uchopenie.
Vyhľadávanie podľa záberov
2
Ak chcete odpojiť kryt objektívu, zatlačte na posuvníky na oboch stranách
krytu.
3
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Kamkordér sa zapne.
Register
SK
30
Nahrávanie videozáznamov
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri snímaní fotografií
Tlačidlo START/STOP
[STBY]  [REC]
Obsah
Tlačidlo MODE
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam).
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania rozsvieti (s. 118).
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Tipy
Informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 102.
Nastavenia IRIS, Shutter Speed, Gain a Exposure sa po stlačení tlačidla PROGRAM AE automaticky
nastavia.
SteadyShot] je predvolene nastavený na hodnotu [Standard]. Ak pripojený objektív nemá
Parameter [
funkciu stabilizácie obrazu, funkcia SteadyShot nebude použiteľná.
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 52).
Čas, ktorý je k dispozícii na nahrávanie, odhadovanú zostávajúcu kapacitu atď. môžete skontrolovať
(MENU)  [Setup]  [ (
Media Settings)]  [Media Info] (s. 85).
dotykom na položky






SK
31
Register
 Poznámky
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto
doby nie je možné kamkordér používať.
 Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 28) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
 Kamkordér nemá funkciu priblíženia.
 Držte objektív ľavou rukou a kameru počas nahrávania podopierajte (ak nepoužívate statív). Dajte pozor,
aby ste sa prstami nedotýkali mikrofónu.

Vyhľadávanie podľa záberov
 Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.

Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixelov). Pri prehrávaní na TV prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixelov, to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom
prípade nastavte položku [Guide Frame] na možnosť [On] (s. 80) a zábery nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámčeka zobrazeného na displeji.
Údajový kód počas nahrávania
Obsah
Dátum, čas a podmienky nahrávania sa automaticky zaznamenajú na pamäťovú kartu. Počas
nahrávania sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou funkcie
(MENU)  [Setup] 
[Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, dotknite sa položiek
Playback Settings)]  [Data Code]  požadovaného nastavenia 
.
[ (
Fotografovanie
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri snímaní fotografií
Tlačidlo PHOTO
Bliká  Rozsvieti sa
Keď sa ikona
prestane zobrazovať, fotografia je zaznamenaná.
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
Vyhľadávanie podľa záberov
Tlačidlo MODE
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií.
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.
Indikátor zaostrenia indikuje stav zaostrenia tým, že svieti alebo bliká.
Indikátor  svieti : zaostrenie je uzamknuté.
Indikátor  bliká : kamkordér nedokáže automaticky zaostriť na objekt. Zmeňte kompozíciu
záberu alebo nastavenie zaostrenia.
Tipy
Informácie o počte na snímateľných fotografií nájdete na strane 103.


SK
32
Register
Indikátor zaostrenia



Nastavenia IRIS, Shutter Speed, ISO a Exposure sa po stlačení tlačidla PROGRAM AE automaticky
nastavia.
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, dotknite sa položiek
Image Size]  požadovaného nastavenia 
.
[
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona
Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
33
Prehrávanie na kamkordéri
Tipy
Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času.


Obsah
1
2
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Kamkordér sa zapne.
(View Images).
Stlačte tlačidlo
/
vyberte požadovanú udalosť ().
Keď sa dotknete udalosti zobrazenej v strede, zobrazí sa obrazovka Event Index (Register
udalostí).
SK
34
Register
 Prechod na obrazovku MENU
 Udalosti

/
: Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu udalosť
 Názov udalosti
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Panel časovej osi
 Tlačidlo zmeny mierky udalosti
Vyhľadávanie podľa záberov
3
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka Event View.
Dotykom na položky

4
Dotknutím sa položky
( Change Event Scale) v pravom dolnom rohu obrazovky môžete
meniť časový rozsah na paneli časovej osi v rozsahu od jeden a pol roka do troch mesiacov. Pri tejto
zmene dochádza aj k zmene počtu udalostí, ktoré sa môžu zobraziť na paneli časovej osi.
Dotknite sa záberu, ktorý chcete zobraziť.
Obsah
Dotknite sa položky  a vyberte typ záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri
MOVIE] (len videozáznamy), [
PHOTO] (len fotografie) alebo [
MOVIE/
([
PHOTO] (videozáznamy aj fotografie zároveň).

Vyhľadávanie podľa záberov
 Slúži na prechod na obrazovku Event View

/
: slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky (keď sa
dotknete tlačidla a podržíte ho, posúva sa obsah zobrazený na obrazovke registra.)
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Názov udalosti
 Celkový čas videozáznamov v udalosti (celkový počet statických záberov sa zobrazí,
keď sa zobrazujú len statické zábery)
 Tlačidlo prepínania typov záberov
 Videozáznam
 Fotografia
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , budete môcť pokračovať
v prehrávaní od naposledy prehrávaného miesta.
Register
SK
35
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu
Počas prehrávania videozáznamu v kamkordéri môžete používať funkcie zobrazené na
MOVIE/PHOTO]
obrázku nižšie. Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
MOVIE] tak, že sa dotknete tlačidla na
(predvolené nastavenie) alebo položku [
prepínanie typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Obsah
Nastavenie hlasitosti
Vymazanie
Kontext
Prechod na
nasledujúcu položku
Rýchle posúvanie dopredu*
Pozastavenie*alebo
prehrávanie
Zastavenie*
Prechod na predchádzajúcu
položku
Rýchle posúvanie dozadu*
* Tieto tlačidlá je možné používať iba v prípade, ak kamkordér prehráva videozáznam.
Tipy
Ak sa dotknete tlačidla
na obrazovke prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete aktuálne používať
a ktoré môžete jednoducho použiť.
Keď prehrávanie od vybratého záberu dosiahne posledný záber, znova sa zobrazí obrazovka INDEX.
/
, videozáznam sa bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať položiek
prehrávať asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky snímania sa počas snímania zaznamenajú automaticky.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť tak, že
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code] 
sa dotknete položiek

.
požadovaného nastavenia 






Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek
 a nastavte hlasitosť pomocou
Register
SK
36
Prezeranie fotografií
Počas zobrazovania fotografií môžete používať funkcie, ktoré sa zobrazujú na obrázku nižšie.
PHOTO] tak, že sa dotknete tlačidla na
Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
prepínanie typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Obsah
Vymazanie
Kontext
Prechod na nasledujúcu
položku
Spustenie/Zastavenie
prezentácie záberov
Prechod na
predchádzajúcu položku
Tipy
Ak chcete znova použiť funkciu Slideshow, dotknite sa položky


 [Slideshow Set].
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
37
3
Prehrávanie záberov
na TV prijímači
Prehrajte videozáznam alebo
fotografiu na kamkordéri (s. 34).
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké
rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie
(STD)) na televíznej obrazovke sa môžu
líšiť v závislosti od typu pripojeného TV
prijímača a použitých konektorov.
Zábery môžete na televíznej obrazovke
sledovať aj vtedy, keď sa práve nahrávajú.
Zoznam pripojení
Obsah
Pripojenie k TV prijímaču s vysokým
rozlíšením obrazu
Ak ide o nahrávku v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), videozáznamy
sa prehrávajú v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Ak ide o nahrávku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD), videozáznamy sa prehrávajú v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Výstupné konektory na kamkordéri
Konektor HDMI OUT
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
Vyhľadávanie podľa záberov
Komponentný A/V kábel
(dodáva sa)
(biely)
(červený)
1
Prepnite vstup na TV prijímači na
pripojený konektor.

Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV
prijímaču.
Pripojte kamkordér k TV
prijímaču.

Pripojenie k TV prijímaču bez vysokého
rozlíšenia 16:9 (širokouhlý) alebo k TV
prijímaču s pomerom strán obrazovky
4:3
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieťový adaptér striedavého prúdu (s. 15).
Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
prehrávajú sa v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Ak sú
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
SK
38
Register
2
Kábel HDMI
(predáva sa osobitne)
štandardným rozlíšením (STD), prehrávajú
sa v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).




(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
(biely)
(červený)
Prepojovací A/V kábel
s S VIDEO (predáva sa
osobitne)
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného TV prijímača (16:9/4:3)

Pripojenie pomocou prepojovacieho
A/V kábla s konektorom S VIDEO
(žltý)

(žltý)
(biely)
(červený)

Pripojenie pomocou komponentného
A/V kábla



Pripojte žltý konektor prepojovacieho A/V
kábla do vstupnej zásuvky pre video a pripojte
biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál)
konektor do vstupnej zásuvky pre zvuk na TV
prijímači alebo videorekordéri.
Pripojenie k TV prijímaču cez
videorekordér

Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite minikonektor HDMI
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k TV prijímaču.
SK
39
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prepojovacieho
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
Register

Keď je prepojovací konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), výstup zostane bez zvuku. Ak
chcete do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte
biely a červený konektor ku konektorom TV
prijímača pre vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou
prepojovacieho A/V kábla.
Pripojenie k monofónnemu TV
prijímaču (s jednou zásuvkou pre vstup
zvuku)
Ak pripojíte len konektory pre video na prenos
komponentného signálu, výstup zostane bez
zvuku. Ak chcete zabezpečiť ozvučenie výstupu,
pripojte biely a červený konektor.
Vyberte nastavenie [Component] pre konektor
komponentného signálu, ktorý používate. Ak
chcete vykonať nastavenie, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [Component] 
.
požadovaného nastavenia 
Pripojenie pomocou kábla HDMI

Nastavte položku [TV Type] na možnosť [16:9]
alebo [4:3] podľa vášho TV prijímača (s. 87).
Vyhľadávanie podľa záberov
(biely)
(červený)
Prepojovací A/V kábel
(dodáva sa)
Obsah
Komponentný A/V kábel
(dodáva sa)
Zábery chránené autorskými právami sa
neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré TV prijímače nemusia s týmto
pripojením pracovať správne (napr. nebudete
mať obraz alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné
s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom,
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky
budú prehrávať s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom. Videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) budú
skonvertované na formát 2-kanálového zvuku.
ako je napríklad obrazovka Event View,
prehrávať vybraté videozáznamy alebo
zobraziť vybraté fotografie tak, že budete
stláčať tlačidlá so šípkou nahor, nadol,
doľava, doprava a tlačidlo Enter na
diaľkovom ovládači svojho TV prijímača.
 Poznámky
Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať
prostredníctvom diaľkového ovládača.
 Ak chcete nastaviť kamkordér, dotknite sa
(MENU)  [Setup] 
položiek
[ ( Connection)]  [CTRL FOR HDMI]

 [On] (predvolené nastavenie) 
.
 Nastavte aj svoj TV prijímač. Podrobnosti
nájdete v príručke k TV prijímaču.
 Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync sa líši
v závislosti od jednotlivých modelov radu
BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s
pokynmi svojho TV prijímača.

Používanie TV prijímača alebo
videorekordéra s 21-kolíkovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
Ak chcete prehrávať obrázky, použite 21kolíkový adaptér (predáva sa osobitne).
TV/VCR


Vyhľadávanie podľa záberov
Tipy
Ak TV prijímač vypnete, kamkordér sa vypne
súčasne s TV prijímačom.


Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok svoj
kamkordér k TV prijímaču pripájať
prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na TV
prijímači je nasledovné:
HDMI  komponentný  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.

Obsah
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) v TV prijímači
s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý nie je
kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Image
Dotknite sa položiek
Wide Mode]  [4:3] 
Quality/Size]  [

(s. 84).
 Keď sa na výstup videozáznamu používa
prepojovací A/V kábel, výstup videozáznamu
bude v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).

Používanie technológie „BRAVIA“
Sync
Register
Ak kamkordér pripojíte k TV prijímaču
kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“
Sync, ktorá bola uvedená na trh v roku
2008, a použijete na to kábel HDMI, môžete
pri prehrávaní používať aj diaľkový ovládač
TV prijímača.
Ponuku kamkordéra môžete ovládať
po stlačení tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládači svojho TV prijímača.
Môžete zobrazovať obrazovky kamkordéra,
SK
40
Zložitejšie operácie
Užitočné funkcie
pre nahrávanie
videozáznamov a
fotografií
Manuálne zaostrovanie
Približovanie
Obsah
Ak má objektív zaostrovací prstenec,
zaostrenie môžete nastaviť manuálne
otočením prstenca doprava alebo doľava.
Ak chcete prepnúť režim zaostrovania
na manuálny, stlačte tlačidlo FOCUS.
V režime manuálneho zaostrenia sa na
obrazovke LCD zobrazí ikona .
Ak má objektív prstenec priblíženia,
zväčšenie môžete nastaviť otočením
prstenca doprava alebo doľava.
Prstenec priblíženia
Tlačidlo FOCUS

Vyhľadávanie podľa záberov
Túto funkciu použite v nasledujúcich
prípadoch.
 Pri snímaní objektu za oknom, na ktorom sú
dažďové kvapky.
 Pri snímaní horizontálnych pruhov.
 Pri snímaní objektu s malým kontrastom
medzi objektom a jeho pozadím.
 Keď chcete zaostriť na objekt v pozadí.
 Pri snímaní nepohybujúcich sa objektov
pomocou statívu.
Meranie presnej vzdialenosti medzi
objektmi
Uchytenie objektívu
 Poznámky
Prstenec objektívu, ktorý sa vysunie pri
približovaní, nechytajte a nevyvíjajte naň
nadmerný tlak. Objektív sa môže poškodiť.

Register
18 mm
Značka označuje umiestnenie
obrazového snímača*. Pri meraní presnej
vzdialenosti medzi kamkordérom
a objektom sa riaďte pozíciou čiary.
SK
41
Vzdialenosť medzi dotykovou plochou
objektívu a obrazovým snímačom je
približne 18 mm.

* Obrazový snímač je súčasť kamkordéra, ktorá
Keď používate funkciu [Spot Meter/Fcs],
[Spot Meter] alebo [Spot Focus], nemôžete
približovať.
Tipy
Stlačením tlačidla FOCUS sa prepína medzi
možnosťami [Auto]  [DMF]*  [Manual].
* Len fotografie
Jemné doladenie po nastavení automatického
zaostrenia (priame manuálne zaostrenie).


Používanie rozšíreného zaostrenia
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/
Size]  [
/
Setting].
Stlačením tlačidla EXPANDED FOCUS
zväčšite stred obrazovky (približne 4x). Táto
funkcia je užitočná na jednoduché a presné
manuálne zaostrenie.
 Ak chcete nahrávať zábery
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), dotknite sa
HD Quality]. Ak
položky [
chcete nahrávať v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD),
dotknite sa položky [
STD
Quality].
Stlačte položku EXPANDED FOCUS.
Tlačidlo EXPANDED FOCUS

Kvalita nahrávania záberov sa zmení.
 Poznámky
Aj keď je záber zobrazený na obrazovke
rozšírený, nahratý záber rozšírený nie je.

SK
42
Register
 Dotknite sa položky
.
Stláčaním tlačidla EXPANDED FOCUS môžete
prepínať medzi rozšíreným a normálnym
zobrazením.
Vyhľadávanie podľa záberov
Ako požadovanú kvalitu obrazu môžete
nastaviť kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ktorá vám umožňuje
nahrávať skvelé zábery, alebo kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením (STD), ktorá
poskytuje väčšiu kompatibilitu s rôznymi
prehrávacími zariadeniami (predvolené je
HD Quality]).
nastavenie na hodnotu [
Kvalitu obrazu meňte podľa situácie pri
nahrávaní alebo podľa prehrávacieho
zariadenia.
Obsah
Výber kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo kvality
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
funguje ako film.
Ak je objekt bližšie ako je minimálna
vzdialenosť snímania** pripojeného objektívu,
zaostrenie nie je možné potvrdiť. Dbajte na
to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a
kamkordérom dostatočná.
** Minimálna vzdialenosť snímania objektívu
E 18 – 200 mm F3,5-6,3 OSS dodaného s
modelom NEX-VG20EH je 0,3 m (široký
záber) – 0,5 m (záber na vzdialený objekt).


Režimy nahrávania a nahrávacie médiá

Typy médií, na ktoré je možné zábery
uložiť, budú závisieť od vybratého režimu
nahrávania.
Podrobnosti o ukladaní na externé
zariadenia nájdete na strana 62.
Tipy
Videozáznamy môžete nahrávať, prehrávať
alebo upravovať iba vo vybranej kvalite obrazu.
Ak chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať
videozáznamy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto
nastavenie.
Režim nahrávania
Typy médií
Prepnutím režimu nahrávania môžete
vybrať kvalitu videozáznamov pri
nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) (predvolené je
]). Čas nahrávania
nastavenie [Standard
na pamäťovú kartu sa mení v závislosti od
režimu nahrávania.
FX
FH/
HQ/LP
V tomto kamkordéri
Pamäťová karta
V externých zariadeniach
Externé médiá
(pamäťové
zariadenia USB)
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/
Size]  [
REC Mode].
Blu-ray disky
—
—
* Položku [PS] možné nastaviť iba v prípade, ak je
funkcia [
[50p].
Dostupné režimy nahrávania budú
závisieť od vybratej hodnoty pre
Frame Rate] (s.83).
funkciu [
* Ak videozáznam nahratý s použitím

vybratého režimu nahrávania nie je
možné uložiť na určité médium, na ikone
média sa zobrazí znak .
.

SK
43
Register
Tipy
Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
1920  1080/50p, keď je vybratý režim PS
kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD), a
vo formáte 1920  1080/50i alebo vo formáte
1920  1080/25p, keď je vybratý režim FX
alebo režim FH. Keď je vybratý režim HQ alebo
režim LP pre kvalitu s vysokým rozlíšením
(HD), videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
1440  1080/50i.
Môžete vybrať nasledujúci režim nahrávania v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
] (AVC HD 28M (PS))
 [50p Quality
] (AVC HD 24M (FX))
 [Highest Quality
 [High Quality
] (AVC HD 17M (FH))
 [Standard
] (AVC HD 9M (HQ))
(predvolené nastavenie)
] (AVC HD 5M (LP))
 [Long Time
Režim nahrávania v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) je obmedzený
na nasledujúcu hodnotu.
 [Standard
] (STD 9M (HQ))


Frame Rate] nastavená na možnosť
Vyhľadávanie podľa záberov
AVCHD
nahrávacie disky
 Dotknite sa požadovaného
režimu nahrávania.
 Dotknite sa položky
PS*
Obsah
Výber režimu nahrávania
Písmeno „M“, napríklad v hodnote „24M“,
označuje jednotku „Mb/s“.

Používanie funkcie zaostrenia a
sledovania


Ak sa na obrazovke LCD dotknete objektu,
ktorý chcete sledovať, kamkordér sleduje
objekt a nahráva videozáznam.
Ak chcete sledovať určitú tvár, nastavte pre
funkciu [Face Detection] inú hodnotu než [Off]
(predvolené nastavenie je [Auto]).
Frame Rate] nastavená na
Keď je položka [
hodnotu [50p], funkciu zaostrenia a sledovania
nie je možné použiť.
Tipy
Ak tvár, ktorej ste sa dotkli, zmizne z obrazovky
LCD, prioritu má objekt vybratý v nastavení
[Face Detection] (s. 79). Ak sa tvár, ktorej ste
sa dotkli, opäť zobrazí na obrazovke, obnoví sa
jej priorita.

Ak sa dotknete tváre
Okolo tváre sa zobrazí dvojité orámovanie a
kamkordér automaticky upraví zaostrenie,
farbu a expozíciu.
Obsah

Nahrávanie zvuku s väčšou
prezenciou (5,1-kanálový
priestorový zvuk)
Ak sa dotknete iného objektu než je
tvár
V bode dotyku sa zobrazí dvojité
orámovanie a kamkordér automaticky
upraví zaostrenie.
Dotknite sa tváre alebo bodu, ktorý
chcete sledovať.
Vstavaný mikrofón
Zobrazí sa dvojité orámovanie.
 Poznámky
Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový priestorový
zvuk videozáznamov zaznamenaných v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s 5,1kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie,
ktoré je kompatibilné s 5,1-kanálovým
priestorovým zvukom.
Vyhľadávanie podľa záberov
Kamkordér má mikrofónový systém, ktorý
je zložený zo štyroch kapsúl, a dokáže
zaznamenať čistý 5,1 kanálový priestorový
zvuk s nízkou úrovňou šumu. Realistický
zvuk si môžete vychutnať pri prehrávaní
videozáznamov na zariadeniach, ktoré
podporujú 5,1-kanálový priestorový zvuk.

 Poznámky
Objekt, ktorého ste sa dotkli, nemusí byť
v závislosti od okolitého jasu alebo účesu
rozpoznaný. V takomto prípade sa ho pri
nahrávaní znova dotknite.

SK
44
Register
Ak chcete zastaviť sledovanie, dotknite sa
/
, ktorá sa zobrazí na pravej
položky
strane obrazovky LCD.

Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla
HDMI (predáva sa osobitne), zvuková stopa
videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) nahratá s 5,1-kanálovým
zvukom sa automaticky prehráva ako 5,1kanálový zvuk. Zvuk videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) sa
konvertuje na 2-kanálový zvuk.
Nahrávanie v inom uhle
Kamkordér dokáže vzhľadom na predmet
nahrávať v nasledujúcich uhloch.
Snímanie v nízkom uhle
(tlačidlo START/STOP na paneli LCD)

Snímanie v nízkych uhloch
(tlačidlo START/STOP na rukoväti)
Obsah

Tipy
Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch
) alebo [2ch Stereo] (
)
Surround] (
([Audio Mode], s. 80).
Disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté
na kamkordéri, môžete v počítači vytvoriť
pomocou dodávaného softvéru „PMB“. Ak
budete prehrávať disk v systéme s podporou
5,1-kanálového priestorového zvuku, môžete si
vychutnať realistický zvuk.



Nahrávanie v zrkadlovom režime
Vyhľadávanie podľa záberov
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
Tento obraz sa v hľadáčiku nezobrazí.



Register
SK
45
Manuálne nastavenie
 Stlačením tlačidla IRIS 
nastavte režim na manuálny.
Stlačením tlačidla IRIS  sa prepína
medzi režimom automatického a
manuálneho nastavenia.
Obsah
Manuálne ovládanie nastavení
snímok pomocou ovládača
MANUAL
Na rôzne manuálne nastavenia použite
ovládač MANUAL  na kamkordéri.
Ikona prepínania
operácie
Hodnota clony
Ikona prepínania operácie
Prázdna

Automatické ovládanie.
Manuálne ovládanie [Exposure] (s. 48).
Hodnota clony
Keď je hodnota nastavenia zvýraznená,
môžete ju upraviť pomocou ovládača
MANUAL.
Vyhľadávanie podľa záberov
Manuálne ovládanie.
 Pootočením ovládača MANUAL
 upravte hodnotu IRIS.
Nastavenie funkcie IRIS
V tejto časti je uvedený postup na
konfiguráciu expozície s prioritou funkcie
IRIS.
 Stlačením tlačidla PROGRAM AE
 nastavte položku IRIS, Gain
(ISO), Shutter Speed a Exposure
na možnosť [Auto].
Tipy
Opätovným stlačením tlačidla IRIS sa IRIS
nastaví automaticky. Vedľa hodnoty clony sa
zobrazí ikona .
Rozsah nastavenia hodnoty clony, ktorý je
možné nastaviť, sa líši v závislosti od použitého
objektívu. U niektorých objektívov sa môže
hodnota clony zmeniť keď približujete zo
širokouhlého záberu k vzdialeným predmetom.
Rozsah zaostrenia, dôležitý efekt clony, sa
nazýva hĺbka ostrosti. Hĺbka ostrosti sa
zmenšuje s otváraním clony a zväčšuje sa



SK
46
Register


so zatváraním clony. Požadovaný efekt na
fotografii získate kreatívnym využívaním clony.
Táto funkcia je užitočná na rozostrenie alebo
zaostrenie pozadia.

Nastavenie funkcie Shutter Speed
Keď nahrávate pri osvetlení žiarivkami,
sodíkovými výbojkami, ortuťovými výbojkami
alebo svetlami LED, na obraze sa môžu zobraziť
zvislé čiary šumu. Túto situáciu môžete zlepšiť
nastavením hodnoty Shutter Speed.
Automatické nastavenie hodnoty
Shutter Speed
Znova stlačte tlačidlo SHUTTER SPEED
. Vedľa hodnoty Shutter Speed sa zobrazí
ikona .
 Stlačením tlačidla PROGRAM AE
 nastavte položku IRIS, Gain
(ISO), Shutter Speed a Exposure
na možnosť [Auto].
Obsah
V tejto časti je uvedený postup na
konfiguráciu expozície s prioritou funkcie
Shutter Speed.
Nastavenie funkcie Exposure
Nasledujúce vysvetlenie je príkladom
situácie, keď je funkcia [Exposure]
priradená ovládaču MANUAL 
(predvolené nastavenie).
 Ak chcete aktivovať režim
manuálneho nastavenia
expozície, stlačte tlačidlo
MANUAL .
Stlačením tlačidla SHUTTER SPEED
 sa prepína medzi režimom
automatického a manuálneho
nastavenia.
Stlačením tlačidla MANUAL
sa prepína medzi režimom
automatického a manuálneho
nastavenia.
 Pootočením ovládača MANUAL
 upravíte hodnotu Shutter
Speed.
Tipy
Zmena nastavenia funkcie Shutter Speed
ovplyvňuje, ako sa zobrazí pohybujúci sa objekt.
Ak chcete nasnímať rýchlo sa pohybujúce
objekty jasne a bez rozmazania, nastavte väčšiu
rýchlosť Shutter Speed. Naopak, ak chcete
zvýrazniť dojem pohybu nastavte pomalšiu
rýchlosť Shutter Speed.
Hodnotu funkcie Shutter Speed môžete nastaviť
v rozpätí od 1/4 do 1/8000 sekundy v režime
snímania videozáznamov a od 30 do 1/4000
sekundy v režime snímania fotografií.
Pri nízkej hodnote Shutter Speed je zložité
zaostrovať automaticky. Odporúčame zaostrovať
manuálne s kamkordérom pripojeným k statívu.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Stlačením tlačidla SHUTTER
SPEED  nastavte režim na
manuálny.



Prázdna
Manuálne ovládanie.

Automatické ovládanie.
SK
47
Register

 Nastavenie hodnoty
Zľava doprava, IRIS, Gain (ISO),
Shutter Speed
 Stav
Ikona prepínania operácie
Pootočte ovládačom MANUAL a
vyberte položku ponuky, ktorú chcete
priradiť.
Stlačte tlačidlo MANUAL.
Manuálne ovládanie [Exposure] (s. 48).
Hodnota clony
Keď je hodnota nastavenia zvýraznená,
môžete ju upraviť pomocou ovládača
MANUAL.
 Poznámky
Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade,
keď zmeníte položku ponuky priradenú k
ovládaču MANUAL. Ak sa však položky
IRIS, Shutter Speed a Gain (ISO) nastavia na
manuálne ovládanie, pričom položka [AE Shift]
je nastavená na možnosť [On], funkcia [AE
Shift] nebude účinná.

Hodnoty IRIS, Shutter Speed a
Gain (ISO) sa budú meniť otáčaním
ovládača MANUAL.


Návrat do režimu automatického
nastavenia

Položky, ktoré je možné priradiť k
ovládaču MANUAL






[Exposure]
[Gain(ISO)]
 Režim videozáznamu:
Gain
 Režim fotografie:
ISO
[IRIS]
[Shutter Speed]
[AE Shift]
[White Balance Shift]
Vyhľadávanie podľa záberov
Znova stlačte tlačidlo MANUAL. Vedľa
hodnôt funkcií [IRIS], [Shutter Speed]
a [Gain (ISO)] sa zobrazí ikona a
zvýraznenie sa zruší.

Tipy
Položky ponuky môžete priradiť k ovládaču
MANUAL aj tak, že sa dotknete položiek
(MENU)  [Camera/Mic] 
(
Camera Settings)]  [MANUAL
[
Button].
Tlačidlo MANUAL funguje rovnako ako
tlačidlo IRIS alebo SHUTTER SPEED, keď je
priradená položka [IRIS] alebo [Shutter Speed].
Táto možnosť je užitočná, keď hodnotu IRIS
alebo Shutter Speed nastavujete so zatvorenou
obrazovkou LCD.
Údaje kamery (s. 86), ktoré sa zobrazia na
obrazovke LCD, sa budú líšiť v závislosti od
nastavenia nahrávania kamkordéra. Nastavenie
sa zobrazí s použitím nasledujúcich ikon.

: Automatický režim

: Expozícia sa nastavuje manuálne.
Obsah
 Pootočením ovládača MANUAL
 nastavte funkciu [Exposure].
Zložitejšie manuálne operácie
Priradenie položky ponuky k ovládaču
MANUAL
Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na
niekoľko sekúnd.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia
[MANUAL Button].
[Exposure] – automatický režim ( )
Snímané zábery sa nastavia na optimálnu
intenzitu jasu.
SK
48
Register
Intenzitu jasu pre videozáznamy môžete
nastaviť pomocou funkcií IRIS, Shutter
Speed a Gain (ISO).
Nasledujúce vysvetlenie je príkladom
situácie, keď je funkcia IRIS nastavená na
manuálny režim.
 Stlačením IRIS  nastavte režim
na manuálny (ikona vedľa
nastavenej hodnoty zmizne).
Hodnotu nastavenia môžete upraviť
pomocou ovládača MANUAL , keď
je hodnota nastavenia zvýraznená a
ikona sa vedľa hodnoty nezobrazí.
Hodnoty funkcií Shutter Speed a
Gain (ISO) sa zmenia v závislosti
od hodnoty nastavenej pre funkciu
[Exposure], [Spot Meter], atď.
Hodnotu nastavenia môžete upraviť
pomocou ovládača MANUAL, keď je
hodnota nastavenia zvýraznená a ikona
sa vedľa hodnoty nezobrazuje.
 Pootočením ovládača MANUAL
 nastavte hodnotu clony.
Obsah
 Pootočením ovládača MANUAL
 nastavte hodnotu clony.
Plný manuálny režim
Plný manuálny režim môžete použiť, keď
všetky funkcie IRIS, Shutter Speed a Gain
(ISO) nastavíte na manuálny režim.
Vzťahy medzi týmito troma režimami
[Exposure]
– manuálny
režim ( )
[Exposure] –
automatický
režim ( )
[Exposure] – manuálny režim ( )
Keď používate funkciu [Exposure], [Spot
Meter], a pod., funkcie IRIS, Shutter Speed
a Gain (ISO) nastavené na automatický
režim ( ) sa prepnú na manuálny režim
( ).
Intenzita jasu sa nastaví na základe hodnoty
nastavenej pre funkciu [Exposure], [Spot
Meter], atď.
Plný
manuálny
režim
Vyhľadávanie podľa záberov
Hodnoty funkcií Shutter Speed a
citlivosti (ISO) sa automaticky nastavia
na ideálnu intenzitu jasu, aby sa
zhodovali s hodnotou clony.
 Funkcie [Exposure], [Spot Meter] sú
nastavené na manuálny/automatický režim.
 Keď sú všetky funkcie IRIS, Shutter
Speed, Gain (ISO) nastavené na manuálny
režim.
 Najmenej jedna funkcia z možnosti 
je nastavená na možnosť [Auto].
 Nastavte funkciu [Exposure] na
manuálny režim.
Tipy
Funkcie IRIS, Shutter Speed a Gain (ISO) sa po
stlačení tlačidla PROGRAM AE automaticky
nastavia.
Spomedzi položiek IRIS, Shutter Speed a Gain
(ISO) sa do nastavenia vrátia len položky
nastavené na , keď sa na obrazovke dotknete
položky [Auto] pre položku [Exposure], [Spot
Meter], atď.



SK
49
Register
 Stlačením IRIS  nastavte režim
na manuálny (ikona vedľa
nastavenej hodnoty zmizne).
Správne používanie
kamkordéra
 Ak chcete vybrať a odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Odstraňovanie videozáznamov a
fotografií
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie (s. 51).
Ak je položka [
/
nastavená na možnosť [
Quality], namiesto ikony
.
ikona
Setting]
STD
sa zobrazí
Obsah

Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
pamäťovej karty.

Tipy
Záber môžete odstrániť pomocou tlačidla na
obrazovke prehrávania.
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
pamäťovej karte a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania média, médium naformátujte
(s. 85).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Dotknite sa značky a
nechajte zobraziť značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.




 Stlačte tlačidlo
(s. 34).

Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky

.
(View Images)

Register
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Delete].
SK
50
 Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete chrániť.
Odstránenie všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
V kroku 2 sa dotknite položky [All In
Event].
Na vybraných záberoch sa zobrazí
indikátor .
Obsah
Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky


Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
.

Ochrana nahratých videozáznamov
a fotografií (Protect)
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a
zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu.
Na chránených záberoch sa zobrazí
indikátor .
 Stlačte tlačidlo
(s. 34).
Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označenej v kroku 4 indikátorom .
Indikátor zmizne.
Ochrana všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
(View Images)
V kroku 3 sa dotknite položky [Set All
In Event].
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Protect].
Ak je položka [
/
nastavená na možnosť [
Quality], namiesto ikony
.
ikona
Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky

Setting]
STD
sa zobrazí
SK
51
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Register
 Ak chcete vybrať a chrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images] 
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
[
MOVIE/PHOTO].

Vyhľadávanie podľa záberov
 Dotknite sa položky

.
Dotknite sa položky


.
Zrušenie ochrany udalosti
V kroku 3 vyššie sa dotknite položky
[Remove All In Event], vyberte požadované
videozáznamy a fotografie a potom sa


.
dotknite položky

Rozdelenie videozáznamu

Videozáznam môžete rozdeliť a odstrániť
tak z neho nepotrebné súčasti.
 Dotknite sa položky 
[Divide] na obrazovke
prehrávania videozáznamu.

a potom
 Dotknite sa položky
položky
v bode, v ktorom
chcete videozáznam rozdeliť na
scény.
Obsah

Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.
Ak chcete rozdeliť takýto videozáznam, zrušte
jeho ochranu skôr, než sa ho pokúsite rozdeliť
(s. 51).
Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty.
Počas rozdeľovania videozáznamov na
pamäťovej karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
Medzi bodom, keď ste sa dotkli položky
, a skutočným bodom rozdelenia môže byť
malý posun, pretože kamkordér vyberá bod
rozdelenia s asi polsekundovým prírastkom.
V kamkordéri je k dispozícii iba jednoduché
upravovanie. Ak chcete využívať rozšírené
upravovanie, použite softvér „PMB“, ktorý sa
dodáva s kamkordérom.
Nasnímanie fotografie z
videozáznamu
 Dotknite sa položky 
[Photo Capture], ktorá sa zobrazí
na obrazovke prehrávania
videozáznamu.
Videozáznam sa pozastaví.
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
rozdelenia, dotknite sa položiek
/
.
Vyhľadávanie podľa záberov
Z videozáznamov nahratých pomocou
kamkordéra môžete snímať zábery.
Zobrazí sa obrazovka [Photo Capture].
a potom
 Dotknite sa položky
položky
v bode, kde chcete
vykonať nasnímanie.
Videozáznam sa pozastaví.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
Register
 Dotknite sa položky
.

 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť
do pôvodného stavu.

SK
52
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
nasnímania, dotknite sa položiek
/
.
Obsah
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
 Dotknite sa položky
.
Po dokončení snímania sa obrazovka
opäť vráti do stavu pozastavenia.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená podľa kvality
obrazu videozáznamov. Ak bol videozáznam
nasnímaný s niektorou z nasledujúcich úrovní
kvality obrazu, veľkosť záberov sa nastaví tak,
ako je to znázornené nižšie.
 v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
2,1 M (16:9)
 širokouhlý pomer strán (16:9) v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD):
0,2 M (16:9)
 pomer strán 4:3 s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením: 0,3 M (4:3)
 Na pamäťovej karte, na ktorú chcete uložiť
fotografie, by mal byť dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania fotografií zostávajú
zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.
 Ak videozáznam, z ktorého fotografiu snímate,
neobsahuje žiadnu údajovú stopu, dátumom
a časom vytvorenia fotografie bude dátum a čas
jeho nasnímania z videozáznamu.

Register
SK
53
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač)
Typ disku
Výber spôsobu
Import videozáznamov a
Uloženie záberov na
disk Blu-ray v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
fotografií do počítača (s. 57)

Vytvorenie disku Blu-ray*
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 59)
Uloženie záberov na
nahrávací disk AVCHD
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD)
Import videozáznamov a
Zariadenia na prehrávanie
diskov Blu-ray (prehrávač
diskov Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3,
atď.)
Zariadenia na prehrávanie
diskov vo formáte AVCHD
(prehrávač diskov Sony Bluray, konzola PlayStation3
atď.)
fotografií do počítača (s. 57)

Vytvorenie nahrávacieho
disku AVCHD v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 58)
Import videozáznamov a
fotografií do počítača (s. 57)

Vytvorenie disku v kvalite
obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 58)
Zariadenia na prehrávanie
bežných diskov DVD
(prehrávač diskov DVD,
počítač schopný prehrávať
disky DVD atď.)
Register
Kopírovanie
záberov na disk
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD) na
distribúciu
Prehrávač
Vyhľadávanie podľa záberov
Vytvorenie disku jedným
dotykom (Disc Burn) (s. 56)
Obsah
V tejto časti sú popísané niektoré spôsoby vytvárania diskov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo diskov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov alebo z fotografií v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré sú
nahraté v kamkordéri. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
* Na vytvorenie disku Blu-ray je nutné nainštalovať doplnok BD Add-on Software pre program „PMB“
(s. 59).
SK
54
Disky, ktoré sa môžu používať s programom „PMB“
S programom „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov.
Informácie o disku Blu-ray nájdete na strane 59.
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Vlastnosti
Neprepisovateľný
Prepisovateľný
Obsah
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru konzoly PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
55
2
Vytvorenie disku
jedným dotykom
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla USB
(dodáva sa).
(Disc Burn)
Obsah
Nahrané videozáznamy a fotografie v
kamkordéri, ktoré ešte neboli uložené
pomocou funkcie Disc Burn, môžete na
disk uložiť automaticky. Videozáznamy a
fotografie sa uložia na disk v kvalite obrazu,
v ktorej boli nahrané.
 Poznámky
Z videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (predvolené nastavenie) sa
vytvorí nahrávací disk AVCHD.
 Z videozáznamov nahratých v režime [HD
] funkcie [
REC
FX] alebo [50p Quality
Mode] nie je možné vytvoriť nahrávacie disky
AVCHD.
 Vytvorenie disku Blu-ray pomocou funkcie Disc
Burn nie je možné.
 Ak chcete vytvoriť disk v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), najprv importujte
videozáznamy do počítača (s. 57) a potom
vytvorte disk v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 42).
 Predtým však nainštalujte program „PMB“, ale
zatiaľ program „PMB“ nespúšťajte.
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).

3
Dotknite sa položky [Disc Burn]
na obrazovke kamkordéra.
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke počítača.
 Poznámky
Pri vykonaní operácie Disc Burn nedochádza
k uloženiu videozáznamov a fotografií do
počítača.
 Fotografie nasnímané vo formáte RAW sa na
disk neuložia.

Vyhľadávanie podľa záberov
4
1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.

Register

Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 55.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
program „PMB“, zatvorte ho.
SK
56
3
Import videozáznamov
a fotografií do počítača
Kliknite na položku [Import].

Videozáznamy a fotografie v kamkordéri
je možné importovať do počítača. Najskôr
zapnite počítač.
Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi
programu „PMB Help“.
Obsah
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).

1
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla USB
(dodáva sa).
Videozáznamy a fotografie sa
importujú do počítača.
Po dokončení operácie sa zobrazí
obrazovka „PMB“.
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].
Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.

Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ ( Connection)]  [USB
Connect].
Register
Na obrazovke počítača sa zobrazí okno
importu.
Ak chcete zmeniť umiestnenie, kam sa
uložia importované mediálne súbory,
kliknite na položku [PMB]  [Tools]
 [Settings...]  [Import media files
to]  [Browse...] a potom vyberte
požadované umiestnenie.
Vyhľadávanie podľa záberov
Tipy
Videozáznamy v kvalite s vysokým rozlíšením
(HD) môžete presunúť z počítača späť do
kamkordéra. Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB (dodáva sa), na obrazovke
počítača vyberte cieľové zariadenie pre
videozáznam, ktorý sa má exportovať (v
tomto prípade to bude kamkordér), vyberte
videozáznam, ktorý sa má exportovať, potom
kliknite na položku [Export] (v kategórii
[Manipulate])  vyberte jednotku, na ktorú
sa súbory budú exportovať  kliknite na
položku [Export]  kliknite na tlačidlo [OK]
na obrazovke dokončenia exportu.


SK
57
Ukladanie záberov na
disk
Videozáznamy, ktoré sa importovali do
počítača, môžete vybrať a uložiť na disk.
1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
3
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 54.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
program „PMB“, zatvorte ho.

Spustite program „PMB“.


4
5
Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k
už vybraným videozáznamom, vyberte
tieto videozáznamy v hlavnom okne a
myšou ich presuňte do okna na výber
videozáznamov.
Vytvorte disk podľa pokynov na
obrazovke.

Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sú označené ikonou .
Ak chcete vybrať viacero videozáznamov,
podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na
miniatúry príslušných videozáznamov.
Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Prehrávanie nahrávacieho disku AVCHD
v počítači
Nahrávacie disky AVCHD môžete
prehrávať pomocou prehrávača „Player
for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s
programom „PMB“.
Kliknite na položku (Create
Discs) a vyberte typ disku, ktorý
chcete použiť.
Vyhľadávanie podľa záberov
Kliknite na položku [Calendar]
alebo na položku [Index], vyberte
dátum alebo priečinok a vyberte
videozáznam, ktorý chcete uložiť
na disk.
Obsah
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) na disk DVD. Ako zdroj môžete
vybrať videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD). Ukladanie
takýchto videozáznamov však bude
trvať dlhšie než je skutočné trvanie
videozáznamov, pretože pri ukladaní
videozáznamu na disk musí dôjsť ku
konverzii z vysokého rozlíšenia (HD)
na štandardné rozlíšenie (STD).
Spustenie prehrávača „Player for
AVCHD“
Zobrazí sa okno výberu videozáznamu.
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na
disk DVD.
SK
58
Register
Postupne kliknite na položky [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [View]  [Player for AVCHD].
Ak potrebujete pomoc pri používaní
nástroja „Player for AVCHD“, nájdete ju v
Pomocníkovi tohto nástroja.
 V závislosti od prostredia v počítači sa
môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
Disk Blu-ray s videozáznamom v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete
vytvoriť z videozáznamu, ktorý bol predtým
importovaný do počítača (s. 57).
Na vytváranie diskov Blu-ray je potrebné
nainštalovať doplnok BD Add-on
Software pre program „PMB“. Kliknite
na položku [BD Add-on Software] na
inštalačnej obrazovke programu „PMB“ a
nainštalujte tento doplnok podľa pokynov
na obrazovke.
 Pri inštalácii doplnku [BD Add-on
Software] pripojte svoj počítač k
internetu.
Obsah
Postupným kliknutím na položky [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Disc Creation] 
[Video Disc Copier] spustite softvér. Ak
potrebujete pomoc pri používaní, nájdete
ju v Pomocníkovi aplikácie „Video Disc
Copier“.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete
kopírovať tak, že ich skonvertujete do
formátu v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
 Kopírovanie na disk Blu-ray nie je
možné.
Vytvorenie disku Blu-ray
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
Do diskovej jednotky vložte nepoužitý
disk Blu-ray a kliknite na položku 
[Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku 4
časti „Ukladanie záberov na disk“ (s. 58).
Ostatné postupy sú rovnaké ako v prípade
vytvárania disku AVCHD.
 Váš počítač musí podporovať vytváranie
diskov Blu-ray.
 Na vytváranie diskov Blu-ray je možné
použiť médiá BD-R (neprepisovateľné)
aj médiá BD-RE (prepisovateľné). Po
vytvorení disku už nemôžete pridávať
ďalší obsah na žiaden z týchto typov
diskov.
 Na prehrávanie diskov Blu-ray
vytvorených z videozáznamov nahraných
]
v kvalite obrazu [50p Quality
potrebujete zariadenie kompatibilné s
formátom AVCHD Ver.2.0.
Kopírovanie disku
Nahratý disk môžete skopírovať na iný disk
pomocou aplikácie „Video Disc Copier“.
SK
59
Ukladanie záberov do externého zariadenia
Výber spôsobu ukladania záberov do externého
zariadenia
Na ukladanie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete použiť
externé zariadenie. Spôsob, ktorý sa má používať, vyberajte podľa zariadenia.
Prepojovací kábel
Externé mediálne zariadenie
Uloženie záberov na externé
mediálne zariadenie v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Napaľovačka diskov DVD
(okrem zariadenia DVDirect
Express)
Rekordér s pevným diskom,
atď.
Uloženie záberov na disk DVD v
kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Adaptérový kábel
USB VMC-UAM1
(predáva sa osobitne)
62
Kábel USB (dodáva
sa)
65
Prepojovací A/V
kábel (dodáva sa)
66
Vyhľadávanie podľa záberov
Uloženie záberov na disk DVD
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo v kvalite
obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Strana
Obsah
Externé zariadenia
Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Použite prepojovací A/V kábel na pripojenie kamkordéra k externému zariadeniu, v ktorom
sú uložené zábery.
 Poznámky
Nahrávací disk AVCHD je možné prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD.
 Disky so zábermi nahratými v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemali používať
v prehrávačoch alebo rekordéroch diskov DVD. Prehrávače alebo rekordéry diskov DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, a preto prehrávače alebo rekordéry diskov DVD môžu zlyhať pri
vysúvaní disku.

Pozrite si časť „Režimy nahrávania a nahrávacie médiá“ na strane 43.
SK
60
Register
Typy médií, v ktorých sa ukladajú zábery
Zariadenia, pomocou ktorých je možné prehrávať vytvorený disk
Disk DVD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov
Sony Blu-ray alebo konzola PlayStation3.
Bežné zariadenia na prehrávanie diskov DVD, ako je napríklad prehrávač diskov DVD.
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru konzoly PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.
Obsah
Disk DVD v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
61
Ukladanie záberov do
externého mediálneho
zariadenia
 Poznámky
Pravdepodobne nebude možné používať
ani externé mediálne zariadenia s funkciou
kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém
súborov FAT. Ak bolo pamäťové médium
externého zariadenia naformátované pre
systém súborov NTFS alebo iný systém, pred
použitím naformátujte externé mediálne
zariadenie pomocou kamkordéra. Obrazovka
na formátovanie sa zobrazí, keď je externé
mediálne zariadenie pripojené ku kamkordéru.
Pred formátovaním externého mediálneho
zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte,
či na externé mediálne zariadenie neboli
uložené dôležité údaje.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Podrobnosti o dostupných externých
mediálnych zariadeniach nájdete na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony
pre vašu krajinu alebo oblasť.

1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN
svojho kamkordéra a do sieťovej
zásuvky.
Tipy
Na import záberov uložených v externom
mediálnom zariadení do počítača môžete použiť
aj dodávaný softvér „PMB“.


2
Funkcie dostupné po uložení záberov v
externom mediálnom zariadení
Ak má externé mediálne
zariadenie vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
 prehrávanie
záberov pomocou kamkordéra
(s. 64)
 import záberov do programu „PMB“
Zariadenia, ktoré nie je možné použiť
ako externé mediálne zariadenia

Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
Na túto operáciu potrebujete adaptérový kábel
USB VMC-UAM1 (predáva sa osobitne).
 Adaptérový kábel USB VMC-UAM1 nemusí
byť dostupný v niektorých krajinách alebo
oblastiach.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).
 Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externým mediálnym zariadením.

Obsah
Videozáznamy a fotografie môžete
ukladať v externom mediálnom zariadení
(pamäťové zariadenia USB), ako je
napríklad externá jednotka pevného
disku. Zábery tiež môžete prehrávať na
kamkordéri alebo na inom prehrávacom
zariadení.
3
4
Pripojte adaptérový kábel USB
do konektora  (USB) svojho
kamkordéra.
Zabezpečte, aby počas zobrazovania
hlásenia [Preparing image database
SK
62
Register
Pripojte adaptérový kábel USB
k externému mediálnemu
zariadeniu.
Nasledujúce zariadenia nie je možné použiť ako
externé mediálne zariadenia:
 mediálne zariadenia s kapacitou väčšou ako
2 TB,
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD,
 mediálne zariadenia pripojené pomocou
rozbočovača USB,
 mediálne zariadenia so vstavaným
rozbočovačom USB,
 čítačka kariet
file. Please wait.] na obrazovke LCD
nedošlo k odpojeniu kábla USB. Ak
sa na obrazovke kamkordéra zobrazí
hlásenie [Repair Img. DB F.], dotknite
.
sa položky
Pripájanie externého mediálneho
zariadenia
Zábery uložené v externom mediálnom
zariadení sa zobrazia na obrazovke
LCD. Keď je pripojené externé mediálne
zariadenie, na obrazovke Event View sa
zobrazí ikona pripojenia USB.
Obsah
Adaptérový
kábel USB
VMC-UAM1
(predáva sa
osobitne)
V ponuke môžete nastaviť nastavenia
pre externé mediálne zariadenia, ako je
napríklad odstránenie záberov. Dotknite sa
(MENU)  [Edit/Copy] on
položiek
Event View.
Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Copy.] na
kamkordéri.
Odpojenie externého mediálneho
zariadenia
Dotknite sa položky
, keď je
kamkordér v pohotovostnom režime
prehrávania (zobrazuje sa obrazovka
[Event View] alebo obrazovka
Event Index) externého mediálneho
zariadenia.
Odpojte adaptérový kábel USB.
Videozáznamy a fotografie uložené
na pamäťovej karte, ktoré ešte neboli
uložené do externého mediálneho
zariadenia, je teraz možné uložiť do
externého pamäťového zariadenia.

6
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé
mediálne zariadenie, je nasledujúci. Scény nad
rámec tohto počtu však nie je možné uložiť
ani v prípade, ak je na externom mediálnom
zariadení ešte voľné miesto.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): maximálne 3 999
 Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD): maximálne
9 999
 Fotografie: maximálne 40 000
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.
Táto operácia je k dispozícii iba v prípade,
ak existujú nové nahraté zábery.
Vyhľadávanie podľa záberov
5

Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra.
Register
SK
63

 Dotknite sa položky

na obrazovke
kamkordéra.
Ukladanie požadovaných
videozáznamov a fotografií
Požadované zábery v kamkordéri môžete
uložiť na externé mediálne zariadenie.
Prehrávanie záberov na externom
mediálnom zariadení pomocou
kamkordéra
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého média.
Obsah
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a dotknite
sa položky [Play without copying.].
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého mediálneho zariadenia.
 Vyberte záber, ktorý chcete
zobraziť, a prehrajte ho (s. 34).
Zábery nemôžete kopírovať z
externého mediálneho zariadenia
do interného nahrávacieho média v
kamkordéri.


 Ak ste vybrali položku [Multiple
Images], dotknite sa záberu, ktorý
sa má uložiť.
Zábery môžete prehrávať aj na TV prijímači,
ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 38).
Videozáznamy v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD) v počítači môžete prehrávať
pomocou funkcie [Player for AVCHD].
Spustite funkciu [Player for AVCHD]
a pomocou položky [Settings] vyberte
jednotku, na ktorú je externé mediálne
zariadenie pripojené.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Podľa pokynov zobrazených
na obrazovke vyberte spôsoby
výberu záberov a typ záberu.
Zobrazí sa indikátor .
Manuálne vykonanie operácie [Direct
Copy]

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak vyberiete možnosť [All In Event],
vyberte udalosť na kopírovanie pomocou
/
. Nemôžete vybrať
tlačidiel
viacero udalostí.
SK
64
Register

Počas pripojenia kamkordéra k externému
mediálnemu zariadeniu môžete operáciu
[Direct Copy] vykonať manuálne.
(MENU)
Dotknite sa položky
[Edit/Copy]  [Direct Copy] na
obrazovke [Event View] externého
mediálneho zariadenia.
Dotknite sa položky [Copy images that
have not been copied.].

.
Dotknite sa položky
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).
 Napaľovačka diskov DVD spoločnosti Sony
nemusí byť v niektorých krajinách alebo
oblastiach k dispozícii.
 Kamkordér nie je kompatibilný so zariadením
DVDirect Express.

Vyhľadávanie podľa záberov
Pomocou kábla USB pripojte kamkordér
k zariadeniu na vytváranie diskov, ktoré je
kompatibilné s videozáznamami v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ako
je napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony. Potrebné informácie
nájdete v príručkách dodaných so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Obsah
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD) pomocou
napaľovačky diskov
DVD spoločnosti Sony
atď.
 Poznámky
Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne
zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte adaptérový kábel USB ku
kamkordéru.
 Ak má externé mediálne zariadenie vlastný
kábel na napájanie striedavým prúdom, zapojte
ho do sieťovej zásuvky.

1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 15).
Register
SK
65
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].

3
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ ( Connection)]  [USB
Connect].
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).
 Napaľovačka diskov DVD spoločnosti Sony
nemusí byť v niektorých krajinách alebo
oblastiach k dispozícii.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.

4

Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
Nahrajte videozáznamy na
pripojené zariadenie.

5
Vyhľadávanie podľa záberov
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
kopírovať na disk alebo videokazetu tak,
že kamkordér pripojíte k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov DVD spoločnosti Sony
atď., k inému zariadeniu než DVDirect
Express, pomocou prepojovacieho A/V
kábla. Zariadenie môžete pripojiť pomocou
metódy  alebo pomocou metódy .
Potrebné informácie nájdete v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť.
Obsah
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD)
pomocou rekordéra
atď.
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
kamkordéru pomocou kábla USB
(dodáva sa).
Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných so zariadením, ktoré chcete
pripojiť.
Register
Po dokončení operácie sa
dotknite položky

na obrazovke kamkordéra.
6
Odpojte kábel USB.
SK
66
1
Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V

Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prepojovacieho A/V kábla 
(dodáva sa) alebo pomocou
prepojovacieho A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa osobitne).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)

AUDIO
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

Tok signálu
Prepojovací A/V kábel (dodáva sa)
4
Podrobnosti nájdete v príručkách s
pokynmi, ktoré sa dodávajú s nahrávacím
zariadením.
Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
Prepojovací A/V kábel s S VIDEO
(predáva sa osobitne)
Pri použití tohto kábla môžete
dosiahnuť vyššiu kvalitu záberov než
pri použití prepojovacieho A/V kábla.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý kanál zvukového signálu) a
konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
prepojovacieho A/V kábla s káblom S
VIDEO. Ak pripojíte iba konektor S
VIDEO, nebudete počuť žiadny zvuk.
Pripojenie žltého (video) konektora nie
je potrebné.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete skopírovať údaje o dátume/
čase a údaje kamery, dotknite sa položky
(MENU)  [Setup] 
(
Playback Settings)]  [Data Code]
[
.
 požadovaného nastavenia 
Vyhľadávanie podľa záberov
(žltý)
3
(červený)
Obsah
2
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.

Register
SK
67


Obsah
Keď je veľkosť obrazovky zobrazovacích
zariadení (TV prijímača atď.) nastavená
na hodnotu 4:3, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [TV Type]  [4:3]
.

Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prepojovacieho A/V kábla k vstupnému
konektoru videa a biely konektor (ľavý kanál)
alebo červený konektor (pravý kanál) k
vstupnému konektoru zvuku na zariadení.
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
68
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Účinnejšie využívanie ponúk vám umožní viac si užiť používanie kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do šiestich kategórií
ponúk.
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 74
Obsah
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania)  s. 74
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov)  s. 83
Playback Function (Položky na prehrávanie)  s. 34
Edit/Copy (Položky pre úpravu)  s. 85
Setup (Iné položky pre nastavenia)  s. 85
Prevádzkové ponuky
Pri nastavovaní položiek ponúk postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať nastaviť.
 Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa
.
položky

SK
69
Register
Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú podkategórie. Dotknite sa ikony podkategórie a na
obrazovke sa zobrazia ďalšie podkategórie.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
Zoznamy ponúk
Shooting Mode
Nahrávanie videozáznamov.
74
Photo
Fotografovanie.
74
White Balance
Nastavenie funkcie White Balance.
74
Spot Meter/Fcs
Nastavenie jasu a zaostrenia pre vybraný objekt
súčasne.
75
Spot Meter
Nastavenie a fixovanie expozície na objekt, aby sa
nahral s vyhovujúcou úrovňou jasu.
75
Spot Focus
Zaostrenie na objekt, ktorého sa dotknete na
obrazovke.
75
Exposure
Manuálne nastavenie jasu záberu.
76
Gain
Nastavenie citlivosti.
76
ISO
Nastavenie svetelnej citlivosti pre snímanie
statických záberov.
76
AE Shift
Nastavenie jasu automatickej expozície.
77
White Balance Shift
Presnejšie nastavenie vyváženia bielej farby.
77
Cinematone
Automatické nastavenie farieb videozáznamu, aby
vyvolávali atmosféru filmových záberov.
77
Self-Timer
Nastavenie samospúšte, keď je kamkordér v
režime snímania fotografií.
77
Drive Mode
Nastavenie nepretržitého snímania alebo snímania
s gradáciou expozície atď.
77
Obsah
Movie
Camera/Mic
(
AF Mode
Výber spôsobu zaostrenia.
78
SteadyShot
Nastavenie funkcie SteadyShot pri nahrávaní
videozáznamov.
78
SteadyShot
Nastavenie funkcie SteadyShot pri snímaní
fotografií.
78
Auto Back Light
Automatické nastavenie expozície pre objekty s
podsvietením.
78
MANUAL Button
Umožňuje výber položky ponuky, ktorá sa má
priradiť tlačidlu MANUAL.
46
Rozpoznanie tváre.
79
Nastavenie spôsobu aktivácie blesku pri snímaní
fotografií.
79
Face)
Face Detection
(
Flash)
Flash
SK
70
Register
(
Camera Settings)
Vyhľadávanie podľa záberov
(
Manual Settings)
Flash Level
Nastavenie jasu blesku.
79
Red Eye Reduction
Zabránenie efektu červených očí pri snímaní s
bleskom.
79
Wind Noise Reduct.
Nastavenie redukcie šumu vetra interným
mikrofónom.
80
Audio Mode
Zmena formátu nahrávaného zvuku.
80
Audio Rec Level
Nastavenie úrovne hlasitosti pri nahrávaní.
80
Guide Frame
Zobrazenie pomocného rámčeka a kontrola, či je
objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
80
Zebra
Zobrazenie vzorky podobnej pruhom zebry, ktorá
slúži ako pomôcka na úpravu jasu.
81
Peaking
Zobrazenie záberu na obrazovke so zvýraznenými
obrysmi, ktoré vám pomôžu pri nastavení
zaostrenia.
81
Histogram
Zobrazenie histogramu.
81
Camera Data Display
Zobrazenie hodnoty clony, citlivosti (ISO) a
rýchlosti uzávierky.
82
Audio Level Display
Zobrazenie ukazovateľa úrovne hlasitosti na
obrazovke.
82
AF Micro Adjustment
Nastavenie zaostrenia pre pripojený objektív.
82
REC Mode
Nastavenie režimu pre nahrávanie videozáznamov.
43
Frame Rate
Nastavenie frekvencie snímania pre nahrávanie
videozáznamov.
83
Nastavenie kvality obrazu pre nahrávanie,
prehrávanie a úpravu videozáznamov.
42
Wide Mode
Výber pomeru strán pri nahrávaní v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
84
Image Size
Výber veľkosti fotografií.
84
RAW/JPEG
Výber formátu kompresie statických záberov.
84
(
Microphone)
Shooting Assist)
/
Setting
Playback Function
Vyhľadávanie podľa záberov
Image Quality/Size
Obsah
(
Umožňuje zobrazenie nasnímaných videozáznamov/fotografií. 34
Delete
Vymazanie videozáznamov alebo fotografií.
50
Protect
Ochrana videozáznamov alebo fotografií pred
vymazaním.
51
Copy
Výber a kopírovanie videozáznamov alebo
fotografií na externé médium.
64
Direct Copy
Kopírovanie všetkých záberov, ktoré nie sú
uložené na externom médiu.
64
SK
71
Register
Edit/Copy
Setup
(
(
85
Format
Vymazanie všetkých údajov na nahrávacie
médium.
85
Repair Img. DB F.
Oprava databázového súboru záberov na internom
nahrávacom médiu alebo na pamäťovej karty.
File Number
Nastavenie priraďovania čísel súborov.
86
Data Code
Zobrazenie podrobností o nahrávke počas
prehrávania.
86
Volume
Nastavenie hlasitosti počas prehrávania a hlasitosti
pre slúchadlá počas nahrávania.
87
TV Type
Konverzia výstupného signálu v závislosti od
pomeru strán pripojeného TV prijímača.
87
Component Output
Túto položku nastavte, ak pripájate kamkordér
k TV prijímaču pomocou komponentného
vstupného konektora.
87
HDMI Resolution
Výber typu signálu vysielaného do TV prijímača
prostredníctvom HDMI konektora.
87
CTRL FOR HDMI
Pri pripojení kamkordéra k TV prijímaču
kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync
pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne)
môžete prehrávať videozáznamy v kamkordéri po
nasmerovaní diaľkového ovládača TV prijímača
na TV prijímač.
88
USB Connect
Použitie prepojenia USB prostredníctvom kábla
USB.
88
USB Connect Setting
Nastavenie režimu prenosu USB na pripojenie
kamkordéra k počítaču alebo inému zariadeniu
USB.
88
Disc Burn
Možnosť uloženia záberov na disk jediným
stlačením tlačidla.
56
Beep
Nastavenie pípania kamkordéra počas
vykonávania činnosti.
89
LCD Brightness
Nastavenie jasu obrazovky LCD.
89
VF Brightness
Nastavenie jasu hľadáčika.
89
Display Setting
Nastavenie doby, po ktorú sa ikony a indikátory
zobrazujú na obrazovke LCD.
89
REC Lamp
Vypnutie indikátora nahrávania v prednej časti
kamkordéra.
89
Shooting w/o Lens
Nastavenie, či sa majú alebo nemajú nahrávať
zábery, keď nie je pripojený žiaden objektív.
89
96, 99
Playback Settings)
Connection)
Vyhľadávanie podľa záberov
(
Zobrazenie informácií o nahrávacom médiu, napr.
voľná kapacita.
Obsah
(
Media Settings)
Media Info
General Settings)
Register
SK
72
Povolenie/zakázanie používania dodávaného
bezdrôtového diaľkového ovládača.
90
A. Shut Off
Nastavenie kamkordéra tak, aby sa automaticky
vypol.
90
Language Setting
Nastavenie jazyka, ktorý sa bude používať na
obrazovke LCD.
90
Calibration
Nastavenie dotykového panela.
110
Battery Info
Zobrazenie informácií o batérii.
90
Version
Zobrazenie verzie kamkordéra a objektívu.
90
Nastavenie položky [Date & Time], [Summer
Time] alebo [Date & Time Format].
90
Date & Time Format
Nastavenie položky [Date & Time Format].
90
Summer Time
Nastavenie položky [Summer Time].
90
Date & Time
Nastavenie položky [Date & Time].
90
Nastavenie časového posunu bez zastavenia hodín.
91
Obsah
(
Remote Ctrl
Clock Settings)
Date & Time Setting
Area Setting
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
73
Camera/Mic
Shooting Mode
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 69).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 69).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Obsah
(Položky na výber režimu
snímania)
White Balance
Movie
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
prostredia snímania.
Môžete nahrávať videozáznamy.
Photo
Môžete snímať fotografie.
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
Outdoor ( )
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Exteriér
 Nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje
 Východ alebo západ slnka
 Pri osvetlení žiarivkami
Vyhľadávanie podľa záberov
 Auto
Indoor ()
SK
74
Register
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Interiér
 Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
 Pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami
One Push (
Ak chcete jas a zaostrenie upraviť
automaticky, dotknite sa položky [Auto].
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [
].
Nasnímajte biely objekt (napríklad kúsok
papiera, ktorý vyplní obrazovku) pri
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].
 Poznámky
Funkcie [Exposure] a [Focus] sa automaticky
nastavia na hodnotu [Manual].
 Hodnota [Auto] sa nastaví, keď je zaostrenie
v režime snímania fotografie nastavené na
hodnotu [DMF].

Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.

Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu
chcete upraviť.
Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii,
dotknite sa položky [Auto].
 Poznámky
Funkcia [Exposure] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].
Vyhľadávanie podľa záberov
Tipy
Ak vymeníte batériu pri nastavení [Auto] alebo
ak idete natáčať von po natáčaní vnútri (alebo
opačne), zamerajte kamkordér na približne 10
sekúnd na blízky biely objekt, aby sa dosiahlo
lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [One Push] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestnením
kamkordéra do exteriéru alebo do interiéru,
budete musieť na nastavenie vyváženia bielej
farby zopakovať postup funkcie [One Push].


Obsah
Spot Meter (Flexibilné bodové
meranie)
 Poznámky
 Nastavte funkciu [White Balance] na hodnotu
[Auto] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[One Push] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Keď vyberiete možnosť [One Push],
zameriavajte biele predmety.
 Kým kamkordér nahráva videozáznam, ikona
je zobrazená v sivej farbe a položku [One
Push] nie je možné nastaviť.

Spot Meter/Fcs (Bodové
meranie/zaostrenie)
Spot Focus
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
Register
Jas a zaostrenie môžete pre vybraný objekt
nastaviť súčasne. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [Spot Meter] (s. 75)
a funkciu [Spot Focus] (s. 75).
Dotknite sa objektu, ktorého zaostrenie
chcete upraviť.
Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky,
dotknite sa položky [Auto].
Dotknite sa objektu, ktorého jas a
zaostrenie chcete upraviť.
SK
75
 Poznámky
Funkcia [Focus] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].
ISO

Nastavenie svetelnej citlivosti pre snímanie
statických záberov.
Exposure
 Auto
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
upravte, ak je predmet príliš jasný alebo
príliš tmavý.
Kamkordér nastaví vhodnú citlivosť ISO v
závislosti od okolitého svetla.
Nastavenie citlivosti ISO (100/200/400/
800/1600/3200/6400/12800/25600) upravené
manuálne.
Automatické nastavenie v závislosti od
nahrávaného záberu.
Manual
Obsah
Manual
 Auto
 Poznámky
Čím vyššia hodnota, tým vyššia úroveň šumu.
Manuálne nastavenie.

Tipy
Môžete nastaviť väčšiu rýchlosť uzávierky a
znížiť rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom
prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa
objektov zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu
hodnotu).
Citlivosť Gain/ISO (odporúčaný index
expozície) je citlivosť nahrávacieho média,
ktoré má obrazový snímač prijímajúci svetlo,
na svetlo. Aj keď je expozícia rovnaká, zábery
sa líšia v závislosti od nastavenia citlivosti
Gain/ISO.
 Vysoká citlivosť Gain/ISO
S vysokou citlivosťou Gain/ISO sa zábery
zachytia so správnym jasom, aj keď je
expozícia nedostatočná. Zvýšenie citlivosti
Gain/ISO však spôsobí, že na záberoch bude
zobrazený šum.



Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 46).


Gain
Citlivosť gain môžete nastaviť manuálne, ak
nechcete použiť funkciu AGC (automatické
ovládanie citlivosti gain).
Vyhľadávanie podľa záberov
Ak chcete upraviť jas, dotknite sa položky
/
.
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [Auto].
 Auto
Automatické nastavenie.
Manual
Register
Manuálne nastavenie hodnoty citlivosti
(0 dB ~ 30 dB).
Tipy
Pri vyšších hodnotách citlivosti sa zvyšuje aj
šum.


SK
76
 Nízka
citlivosť Gain/ISO
Môžete nahrávať vyhladené zábery.
Rýchlosť uzávierky sa však môže spomaliť
a kompenzovať tak nízku úroveň citlivosti
Gain/ISO. Do úvahy by ste mali brať aj otrasy
kamery a pohyb objektov.

Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 46).
Cinematone
Obsah
Pri nahrávaní videozáznamu kamkordér
automaticky nastavuje farbu videozáznamu
tak, aby vyvolávala atmosféru filmových
záberov.
 Off
Funkcia Cinematone sa nepoužíva.
AE Shift
On
Funkcia Cinematone sa používa.
Expozíciu môžete upraviť manuálne.
 Off
 Poznámky
Keď zapnete alebo vypnete funkciu
Cinematone] záber sa dočasne pozastaví.
[
Automaticky optimalizuje expozíciu.

On (EV a nastavené číslo)
Self-Timer
Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte
tlačidlo PHOTO. Fotografia sa nasníma po
asi 10 sekundách.
Tipy
Ak je funkcia [Exposure] nastavená na možnosť
[Auto], môžete nastaviť automatickú úroveň
expozície na jasnejšiu alebo tmavšiu úroveň.
, ak je predmet biely
Dotknite sa položky
alebo ak je podsvietenie jasné, alebo sa dotknite
, ak je predmet čierny alebo ak
položky
je svetlo slabé.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 46).




 Off
Zruší samospúšť.
On ( )
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[Reset].
White Balance Shift

 Off
Nastavuje vyváženie bielej farby automaticky.
Môžete nastaviť funkciu drive mode,
napríklad nepretržité snímanie alebo
snímanie s gradáciou expozície. Táto
funkcia je k dispozícii len v režime
snímania statických záberov.
Tipy
Ak je vyváženie bielej farby nastavené na
nižšiu hodnotu, obrázky budú modravé, a ak
je nastavené na vyššiu hodnotu, obrázky budú
viac červené.

SK
77
Register
Drive Mode
a nastavené číslo)
Nastavuje vyváženie bielej farby manuálne.

Tipy
Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením
tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači (s. 119).

Vyváženie bielej farby môžete upraviť
manuálne.
On (
Vyhľadávanie podľa záberov
Umožňuje ďalšie manuálne nastavenie po
tom, čo kamkordér určil optimálnu expozíciu.

 Single Shooting
Nasníma 1 statický záber. Normálny režim
snímania.
Cont. Shooting (
SteadyShot
)
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne),
SteadyShot] na
nastavte položku [
možnosť [Off] ( ), aby záber vyzeral
prirodzene.
Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od
objektívu.
Bracket: 0.3 EV ( )
Nasnímajú sa tri fotografie s rôznymi
nastaveniami expozície, z ktorých každé sa
líši o 0,3 EV.
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.
Nasnímajú sa tri fotografie s rôznymi
nastaveniami expozície, z ktorých každé sa
líši o 0,7 EV.
 Standard
Poskytuje efekt SteadyShot pri relatívne
ustálených podmienkach snímania.
Off (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
SteadyShot
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne),
SteadyShot] na
nastavte položku [
možnosť [Off] ( ), aby záber vyzeral
prirodzene.
AF Mode
Po stlačení tlačidla PHOTO sa zvolí spôsob
zaostrenia.
Táto funkcia je k dispozícii len v režime
snímania statických záberov.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Poznámka
Ak pri snímaní používate tlačidlo PHOTO
na bezdrôtovom diaľkovom ovládači, funkcia
[Single Shooting] sa nastaví vždy. Majte na
pamäti, že snímanie nemusí byť možné, ak sa
nedá zaostriť na objekt.

 On
Funkcia SteadyShot sa používa.
)
Off (
Kamkordér zaostrí a zaostrenie sa uzamkne
po stlačení tlačidla PHOTO do polovice.
Tento spôsob nastavenia použite, keď sa
objekt nehýbe.
Continuous (
)
Active (
Bracket: 0.7 EV ( )
Obsah
Sníma zábery nepretržite pri vysokej
rýchlosti, keď stlačíte a podržíte tlačidlo
PHOTO. Nastavenia zaostrenia a jasu prvého
záberu sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
 Single-shot (
V režime [Continuous] zvukové signály
nezaznejú, keď je objekt zaostrený.
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
Auto Back Light
)
 On
Automatické nastavenie expozície pre objekty
v protisvetle.
 Poznámky
V režime nahrávania videozáznamov
kamkordér automaticky zaostrí na nahrávanie
videozáznamov.
Off

Expozícia pre objekty v protisvetle sa
neupravuje.
SK
78
Register
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre
objekty v protisvetle automaticky.
Keď tlačidlo PHOTO stlačíte do polovice
a držíte, kamkordér bude pokračovať v
zaostrovaní. Tento spôsob nastavenia použite,
keď sa objekt hýbe.

MANUAL Button
Môžete vybrať položku, ktorá sa má nastaviť
pomocou tlačidla MANUAL. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 46.
Flash
Face Detection
 Auto
Automaticky bliká, keď kamkordér posúdil,
že nedostatočné osvetlenie vyžaduje použitie
blesku.
On
Bliká pri každom zábere bez ohľadu na okolité
svetlo.
Slow Sync.
Rear Sync.
Rozpoznáva tváre a nerozlišuje, či ide o
dospelých alebo deti.
Bliká tesne pred ukončením expozície. Stopy
po pohybujúcich sa objektoch prirodzene
sledujú smer pohybu.
)
Prednostne rozpoznáva detské tváre.
Off
)
Nebliká
Prednostne rozpoznáva tváre dospelých.
Off (
)
Flash Level
Nerozpoznáva tváre.
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
pracovala účinnejšie, splňte nasledujúce
podmienky:
 snímajte na dostatočne svetlom mieste,
 osoby by nemali mať okuliare, klobúk ani
masku,
 osoby by sa mali pozerať priamo do kamery.

Red Eye Reduction
Pred snímaním záberu blesk (predáva sa
osobitne) dvakrát alebo viackrát blysne, čím
sa zníži efekt červených očí.
SK
79
Register
Úroveň blesku je možné nastaviť
pri snímaní fotografií pomocou
kompatibilného externého blesku (predáva
sa osobitne).
Hodnotu blesku môžete na kamkordéri
nastaviť v rozmedzí od –3,0 EV až +3,0 EV.
Nastavená hodnota nemusí byť účinná v
závislosti od pripojeného blesku (predáva
sa osobitne).
 Poznámky
 V závislosti od podmienok nahrávania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa
môže stať aj to, že tváre sa nemusia rozpoznať.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [Face Detection] pracovať správne. Ak
je to tak, nastavte funkciu [Face Detection] na
hodnotu [Off].

Vyhľadávanie podľa záberov
Bliká pri každom zábere. Toto nastavenie
zosvetlí okrem objektu aj pozadie.
 Auto
Adult Priority (
Obsah
Blesk je možné nastaviť pri snímaní
fotografií pomocou kompatibilného
externého blesku (predáva sa osobitne).
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
automaticky rozpoznával tváre. Okrem toho
môžete vybrať, ktoré tváre (dospelých osôb
alebo detí) má kamkordér rozpoznávať
prednostne.
Kamkordér automaticky nastaví zaostrenie,
farbu a expozíciu pre tvár vybranej osoby.
Okrem toho nastavuje kvalitu obrazu častí
tváre omnoho presnejšie, a to v prípade
videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
Child Priority (
Ak vyberiete osobu s prioritou tak, že sa
dotknete rámčeka zobrazeného okolo tváre
osoby, zobrazí sa dvojité orámovanie a vybratá
tvár má prioritu.
Táto funkcia je k dispozícii len v režime
snímania statických záberov.
 2ch Stereo (
)
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálového
stereofónneho zvuku.
 Off
Funkcia Red Eye Reduction sa nepoužije.
On (
Audio Rec Level
)
Počas nahrávania môžete nastavovať
hlasitosť.
 Poznámky
Ak chcete použiť funkciu Red Eye Reduction,
zapnite pripojený blesk (predáva sa osobitne).
 Funkcia Red Eye Reduction nemusí priniesť
požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok, ako
vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt
odvrátil pohľad od predzáblesku.
 Určité typy bleskov nie je možné použiť s
funkciou Red Eye Reduction. Informácie o
kompatibilite určitých typov bleskov vám
poskytne predajca Sony alebo autorizovaný
servis Sony.
Reset
Návrat na štandardnú úroveň.

Tipy
Keď upravujete toto nastavenie, na kontrolu
úrovne odporúčame použiť slúchadlá.
Ak chcete zachytiť nepretržitý hlasný zvuk
prirodzene, nastavte hlasitosť na nižšiu úroveň.
Ak chcete zachytiť tichšie zvuky na počuteľnú
úroveň, zvýšte úroveň tohto nastavenia.
Bez ohľadu na nastavenie Audio Rec Level
limitér funguje vždy




Môžete zobraziť pomocný rámček a
skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej
alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenasníma.
Wind Noise Reduct.
 Off
Videozáznamy môžete nahrávať aj s
redukciou šumu spôsobeného vetrom tak,
že eliminujete vstup nízkofrekvenčného
zvuku vo vstavanom mikrofóne.
Vyhľadávanie podľa záberov
Guide Frame
Tipy
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú.
Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej časti
oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených
očí“.


Obsah
Blesk bliká vždy, aby sa znížil efekt červených
očí.
Nezobrazí pomocný rámček.
On
Zobrazí pomocný rámček.
 Off
Vypne redukciu šumu vetra.
On (
)
Zapne redukciu šumu vetra.
Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.
5.1ch Surround (
Tipy
Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich
sa čiar pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
Vonkajší rámček funkcie [Guide Frame]
zobrazuje plochu obrazovky TV prijímača,
ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixelov.


)

Nahráva zvuk vo formáte 5,1-kanálového
priestorového zvuku.
SK
80
Register
Audio Mode
 Poznámky
Obrysy záberov nahraných na médium sa
nezvýraznia.
Zebra

Môžete zobraziť vzorku podobnú pruhom
zebry, ktorá slúži ako pomôcka na úpravu
jasu. Táto vzorka sa nezaznamená spolu so
záberom.
Nezobrazí vzorku.
Histogram
)
Môžete zobraziť histogram (grafické
zobrazenie rozloženia farebných tónov na
zábere), ktorý vám pomôže pri nastavení
expozície. Histogram sa nezaznamená.
Zobrazí vzorku nad časťou záberu, ktorá
presahuje úroveň jasu o 70 IRE.
100 (
Obsah
 Off
70 (
Tipy
Pomocou tejto funkcie spolu s funkciou
rozšíreného zaostrenia (s. 42) môžete
jednoduchšie zaostriť.


)
Zobrazí vzorku nad časťou záberu, ktorá
presahuje úroveň jasu o 100 IRE.
 Off
Histogram sa nezobrazí.
 Poznámka
 Ak sa zobrazí objekt s úrovňou jasu, ktorá
presahuje hodnotu 100 IRE, obrázok môže byť
preexponovaný.
On
Zobrazí sa histogram s čiarou indikujúcou
úroveň jasu 100.
Zobrazí sa histogram s čiarami indikujúcimi
úroveň jasu nastaveného pomocou funkcie
[Zebra] () a úroveň jasu 100 ().
Pixely
80
Peaking
 On/Off
Tmavšie
Jas
Keď vyberiete možnosť [On], zobrazí sa ikona
/
/
a vy môžete zobraziť
záber na obrazovke so zvýraznenými okrajmi.
Táto funkcia vám pomáha upraviť zaostrenie.
Predvolené nastavenie je hodnota [Off].
Vyhľadávanie podľa záberov
On[Zebra Point]
Tipy
IRE (Institute of Radio Engineers) je merná
jednotka úrovne videosignálu, ktorá sa používa
ako základ jasu. Referenčná úroveň (úroveň
podkladu) je nastavená na hodnotu 0 (%) a
maximálna úroveň (úplne biela úroveň) je
nastavená na hodnotu 100 (%).


Svetlejšie
Tipy
Ľavá časť histogramu predstavuje tmavšie časti
záberu, pravá čas predstavuje svetlejšie časti.


Color
Register
Môžete vybrať farbu pre obrysy z možností
[White], [Red] a [Yellow]. Predvolené
nastavenie je hodnota [White].
Level
Môžete vybrať citlivosť pre obrysy z možností
[High], [Middle] a [Low]. Predvolené
nastavenie je hodnota [Middle].
SK
81
Camera Data Display
AF Micro Adjustment
Keď túto funkciu nastavíte na možnosť
[On], na obrazovke môžete zobraziť
nastavenia clony iris, citlivosti gain (ISO) a
rýchlosti uzávierky. Predvolené nastavenie
je hodnota [On].
Obsah
Keď používate model LA-EA2 a objektív
so systémom pripojenia typu A, môžete
vykonať jemné zaostrenie. Túto operáciu
vykonajte len v prípade potreby. Berte
na vedomie, že ak ste nastavenie upravili
nesprávne, nemusí sa vám podariť správne
zaostriť na objekt.
 On/Off
Keď je táto funkcia nastavená na možnosť
[On], zaregistruje sa hodnota nastavenia pre
pripojený objektív a nastaví sa zaostrenie
použitím zaznamenanej hodnoty (predvolené
nastavenie je [Off]).
Hodnota rýchlosti uzávierky
Hodnota clony
Citlivosť (ISO)
Amount
Tipy
Nastavenie sa zobrazuje na obrazovke počas
manuálneho nastavenia bez ohľadu na
nastavenie tejto funkcie.
Ikona indikuje, že hodnoty nastavenia sa
upravujú automaticky.


Clear All
Vymažú sa hodnoty všetkých registrovaných
objektívov.
Audio Level Display
 On
Zobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Off
Nezobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Tipy
Keď je funkcia [Audio Mode] nastavená
na hodnotu [2ch Stereo], zobrazujú sa dva
ukazovatele úrovne hlasitosti (pravý a ľavý).


SK
82
Register
 Poznámky
Keď položka [AF Micro Adjustment] nie je
nastavená na možnosť [On] hodnotu nastavenia
nie je možné zaregistrovať.
 Posunutím hodnoty smerom k značke + sa
bod zaostrenia posunie smerom k pozadiu,
posunutím hodnoty smerom k bodu – sa
bod posunie smerom do popredia. Hodnotu
nastavte podľa výsledku testovacieho snímania.
 Odporúčame použiť hodnotu podľa aktuálnych
podmienok snímania.
 Keď pripojíte objektív, ktorý je zaregistrovaný
v kamere, zobrazí sa registrovaná hodnota.
Zaregistrovať môžete až 30 objektívov.
Keď sa dosiahne tento maximálny počet,
zobrazí sa hlásenie. Ak chcete zaregistrovať
ďalšie objektívy, musíte najprv odstrániť
zaregistrované objektívy. Urobíte to tak, že
pripojíte objektív, ktorého registrovaná hodnota
sa má odstrániť, a potom jeho hodnotu nastavte
na „±0“. Prípadne môžete vynulovať hodnoty
všetkých objektívov pomocou funkcie [Clear
All].

Môžete vybrať, či sa má zobraziť ukazovateľ
úrovne hlasitosti.
Vyhľadávanie podľa záberov

Pre pripojený objektív sa nastaví sa hodnota v
rozmedzí od –20 do +20.


Image Quality/Size
Ak vykonávate jemnú úpravu AF pomocou
objektívu od iných výrobcov, môžu sa tým
ovplyvniť hodnoty nastavenia objektívov od
spoločnosti Sony, Minolta, a Konica Minolta.
Túto funkciu nepoužívajte s objektívmi od
iných výrobcov.
Jemné nastavenie AF nie je možné vykonávať
jednotlivo, keď používate objektívy od
spoločnosti Sony, Minolta a Konica Minolta,
ktoré majú rovnaké parametre.
(Položky na nastavenie kvality
alebo veľkosti záberov)
Obsah
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 69).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
REC Mode
Pozrite stranu 43.
Frame Rate
 50i
Táto frekvencia snímania sa odporúča pre
bežné nahrávanie.
Vyhľadávanie podľa záberov
Môžete vybrať frekvenciu snímania, ktorá
sa má použiť na nahrávanie videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD). Na štandardné nahrávanie sa
odporúča použiť nastavenie [50i]. Najprv
Frame Rate] až
nastavte funkciu [
REC Mode]
potom nastavte funkciu [
(s. 43).
50p
25p
Toto nastavenie dodá vašim
videozáznamom filmový vzhľad.
SK
83
Register
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať
videozáznamy s dvojnásobným objemom
údajov v porovnaní s nastavením 50i,
čo vám umožní potešiť sa z jasnejších
záberov. Pri prehrávaní videozáznamu
s týmto nastavením na TV prijímači je
nutné, aby bol TV prijímač kompatibilný
s prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p. Ak TV prijímač nie je kompatibilný
s prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p, výstup videozáznamu nebude vo
formáte 50i.
 Poznámky
Médiá, na ktoré je možné uložiť nahraté
zábery, budú závisieť od režimu nahrávania
nastaveného počas nahrávania. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 43.
 Poznámky
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
 Informácie o počte na snímateľných fotografií
nájdete na strane 103.
RAW/JPEG] nastavená na
 Keď je položka [
možnosť [RAW & JPEG], veľkosť záberov vo
formáte JPEG sa nastaví na hodnotu 16M.


/
RAW/JPEG
Setting
Výber formátu kompresie statických
záberov.
Pozrite stranu 42.
 JPEG
Wide Mode
Toto je bežný formát kompresie.
Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) môžete
pomer strán vybrať podľa pripojeného TV
prijímača. Ďalšie informácie nájdete aj v
príručke dodanej k TV prijímaču.
RAW
Tento formát neumožňuje vykonať žiadne
digitálne spracovanie záberov.
RAW+J (RAW & JPEG)
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na TV prijímači s pomerom strán
16:9 (širokouhlý).
)
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na TV prijímači s pomerom strán
4:3.
 Poznámky
Nastavte položku [TV Type] správne podľa TV
prijímača pripojeného na prehrávanie (s. 87).

Image Size
Môžete vybrať veľkosť fotografií, ktoré sa
chystáte nasnímať.
16.0M (
13.6M (
)4 912 × 3 264
Register

)4 912 × 2 760
8.4M (
)3 568 × 2 368
7.1M (
)3 568 × 2 000
4.0M (
)2 448 × 1 624
3.4M (
)2 448 × 1 376
Tipy
Zábery vo formáte RAW
Formát súborov RAW sú „surové“ údaje,
ktoré musia podstúpiť digitálne spracovanie.
Súbor RAW sa líši od bežnejšieho formátu,
akým je napríklad JPEG, v tom, že je to
„surový“ materiál určený na spracovanie pre
profesionálne účely.
Ak chcete otvoriť záber vo formáte RAW
nahratý pomocou tejto kamery, budete
potrebovať program „Image Data Converter“,
ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (dodáva
sa). Pomocou tohto programu je možné otvoriť
záber vo formáte RAW a skonvertovať ho na
bežný formát, napríklad na JPEG alebo TIFF,
a upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb,
kontrast atď.


Vyhľadávanie podľa záberov
Zábery vo formáte RAW a JPEG sa
vytvárajú súčasne.
 16:9 WIDE
4:3 (
Obsah
Tipy
Frekvencia snímania predstavuje počet záberov,
ktoré sa aktualizujú za určité časové obdobie.


SK
84
Setup
Edit/Copy
(Iné položky pre nastavenia)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 69).
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 69).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Delete
Pozrite stranu 50.
Obsah
(Položky pre úpravu)
Media Info
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania
pamäťovej karty pre videozáznamy a
približné informácie o voľnom a použitom
priestore na médiu.
Protect
Pozrite stranu 51.
Copy
Pozrite stranu 64.
Vypnutie obrazovky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [Format] (s. 85).
Pozrite stranu 64.

Tipy
Kamkordér môže zobraziť informácie o
pamäťovej karte.


Vyhľadávanie podľa záberov
Dotknite sa položky
Direct Copy
Format
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie a obnoví sa
voľná kapacita na nahrávanie.
Vyberte médium, ktoré sa má formátovať,

.
dotknite sa položky
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 15).
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých
záberov, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
 Odstránia sa aj chránené videozáznamy a
fotografie.
 Počas zobrazovania hlásenia [Executing...]
nezatvárajte obrazovku LCD, nepoužívajte
tlačidlá kamkordéra, neodpájajte sieťový

Register
SK
85
adaptér striedavého prúdu ani nevysúvajte
pamäťovú kartu z kamkordéra. (Indikátor
prístupu počas formátovania pamäťovej karty
svieti alebo bliká.)
Date/Time
Repair Img. DB F.
Pozrite stranu 96, 99.
Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísel
pre súbory fotografií.
Obsah
 Dátum
 Čas
File Number
Camera Data
Videozáznam
 Series
Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
Číslo súboru sa zvýši po každom
zaznamenaní fotografie.
Čísla súborov sa priradia podľa postupnosti aj
v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili
inou kartou.
Fotografia
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy
pokračuje číslom nasledujúcim po najväčšom
existujúcom čísle na pamäťovej karte.
Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou,
číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú
kartu.
Data Code
Vyhľadávanie podľa záberov
Reset
 Funkcia SteadyShot vypnutá
 White Balance
 Shutter Speed
 IRIS (Hodnota clony)
 Gain
 Jas
 Blesk
 Exposure – kompenzácia
 ISO
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (Date/Time, Camera Data),
ktoré sa automaticky zaznamenajú pri
nahrávaní.
 Off
Údajový kód sa nezobrazuje.
Date/Time
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k TV prijímaču, na
televíznej obrazovke sa zobrazí údajový kód.
Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na
bezdrôtovom diaľkovom ovládači indikátor
prechádza nasledujúcimi sekvenciami: [Date/
Time]  [Camera Data]  [Off] (žiaden
indikátor).
V závislosti od stavu pamäťovej karty sa zobrazí
indikátor [--:--:--].

Zobrazuje dátum a čas.
Camera Data
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.


SK
86
Register

Volume
Component Output
Hlasitosť prehrávaného zvuku môžete
nastaviť tak, že sa dotknete položky
/
.
Ak pripájate kamkordér k TV prijímaču
prostredníctvom komponentného
vstupného konektora, vyberte nastavenie
[Component].
TV Type
Obsah
1080p/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k TV prijímaču, ktorý má
komponentný vstupný konektor a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080p.
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií
je potrebné skonvertovať signál podľa typu
pripojeného TV prijímača. Zaznamenané
videozáznamy a fotografie sa prehrajú
tak, ako je znázornené na nasledujúcich
ilustráciách.
 1080i/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k TV prijímaču, ktorý má
komponentný vstupný konektor a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080i.
 16:9
Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich
videozáznamov na televíznej obrazovke
s formátom 16:9 (širokouhlý formát).
Zaznamenané videozáznamy a fotografie sa
prehrajú tak, ako je to znázornené nižšie.
576i
Videozáznamy a
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
fotografie
v režime 16:9
nasnímané v režime
(širokouhlý režim)
4:3
HDMI Resolution
Vyberte rozlíšenie výstupného obrazu pri
pripojení kamkordéra k TV prijímaču
pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne).
Vyhľadávanie podľa záberov
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k TV prijímaču pomocou
komponentného vstupného konektora.
 Auto
4:3
Štandardné nastavenie (dochádza k
automatickému výstupu podľa TV prijímača).
Túto možnosť vyberte pri prezeraní
videozáznamov a fotografií na televíznej
obrazovke s formátom 4:3 (štandardný
formát). Zaznamenané videozáznamy
a fotografie sa prehrajú tak, ako je to
znázornené nižšie.
1080p/576p
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
1080i/576i
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080i a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576i.
 Poznámky
Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.

SK
87
Register
Videozáznamy a
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
fotografie
v režime 16:9
nasnímané v režime
(širokouhlý režim)
4:3
USB Connect Setting
720p/576p
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 720p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
Môžete nastaviť režim prenosu USB na
pripojenie kamkordéra k počítaču alebo
inému zariadeniu USB.
 Auto
576p
Výstupný signál je 576i.
Mass Storage
Obsah
576i
Kamkordér automaticky vyberie režim
prenosu USB v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Výstupný signál je 576p.
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s mnohými typmi zariadení
USB.
 Poznámky
 Keď je funkcia [
Frame Rate] nastavená na
hodnotu [50p] a funkcia [HDMI Resolution]
je nastavená na hodnotu [720p/576p] alebo na
hodnotu [576p], výstup signálov vo formáte
HDMI počas nahrávania nie je možný.
MTP
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s určitými typmi počítačov.
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k iným zariadeniam
s použitím režimu [MTP], na pripojenom
zariadení sa môžu zobraziť iba videozáznamy
nahraté v rovnakej kvalite obrazu, aká je
/
aktuálne vybratá (pomocou ponuky [
Setting]).
 Keď je kamkordér pripojený k externému
zariadeniu v režime [MTP], súbory
videozáznamov sa zobrazia s dátumom
nahrávania. Niektoré informácie, ako sú
napríklad informácie o mieste, ktoré sú
zahrnuté do súborov videozáznamov, však nie
je možné zobraziť na pripojenom zariadení.
Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do
počítača, použite dodaný softvér „PMB“.
 Ak sa nezobrazí okno „Device Stage*“, keď
pripojíte kamkordér k počítaču so systémom
Windows 7, nastavte funkciu [USB Connect
Setting] na hodnotu [Auto].
* „Device Stage“ je ponuka systému Windows
7, ktorá sa používa na správu zariadení
(kamkordéra, fotoaparátu atď.) pripojených k
počítaču.
CTRL FOR HDMI (Ovládanie
pre HDMI)

 On
Umožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača TV prijímača.
Off
Neumožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača TV prijímača.
USB Connect
Disc Burn
Pozrite stranu 56.
SK
88
Register
Túto položku vyberte, keď sa položka
[USB Select] nezobrazí na obrazovke
LCD pripojením kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB.
Pozrite stranu 66.
Vyhľadávanie podľa záberov
Pri pripojení kamkordéra k TV prijímaču
kompatibilnému so systémom „BRAVIA“
Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne) môžete prehrávať videozáznamy
v kamkordéri po nasmerovaní diaľkového
ovládača TV prijímača na TV prijímač
(s. 40).
Beep
Display Setting
Môžete nastaviť dĺžku zobrazenia ikon
alebo indikátorov na obrazovke LCD.
 On
Pri spustení alebo zastavení nahrávania alebo
pri používaní dotykového panela sa prehrá
melódia.
 Auto
Zruší melódiu.
On
Neustále zobrazovanie. Počas snímania
sa tlačidlo nahrávania na obrazovke LCD
nezobrazí.
LCD Brightness
Môžete nastaviť intenzitu jasu obrazovky
LCD.

Normálne nastavenie (normálny jas).
Bright
Túto hodnotu vyberte, ak jas obrazovky LCD
nie je dostatočný.

REC Lamp (Indikátor
nahrávania)
VF Brightness
Indikátor nahrávania na prednej strane
kamkordéra môžete nastaviť tak, aby sa
nezapínal.
Môžete nastaviť intenzitu jasu hľadáčika.
 Normal
Štandardná hodnota intenzity jasu.
Vyhľadávanie podľa záberov
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
Ak sa používa sieťový adaptér striedavého
prúdu, jas sa automaticky nastaví na hodnotu
[Bright].


Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch:
 keď zapnete kamkordér,
 keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidla nahrávania na obrazovke LCD),
 keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.
Zobrazenie môžete prepnúť stlačením tlačidla
DISPLAY.

 Normal

Obsah
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Počas
snímania sa na obrazovke LCD sa zobrazí
tlačidlo nahrávania.
Off
 On
Bright
Indikátor nahrávania sa rozsvieti.
Obrazovka hľadáčika bude jasnejšia.
Off
Indikátor nahrávania sa nerozsvieti.
 Poznámky
 Ak sa používa sieťový adaptér striedavého
prúdu, jas sa automaticky nastaví na hodnotu
[Bright].
 Keď zvolíte možnosť [Bright], čas nahrávania s
danou batériou sa mierne zníži.
Shooting w/o Lens
 Disable
Nahrávanie sa spustí, len ak je pripojený
objektív.
SK
89
Register
Nastavenie, či sa môže alebo nemôže spustiť
nahrávanie, keď nie je pripojený objektív.
Enable
Calibration
Umožňuje použiť objektívy so systémom
pripojenia typu E a pripevňovacích adaptérov
od iných spoločností ako od spoločnosti Sony.
Pozrite stranu 110.
Battery Info
Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu
kapacitu batérie.
v ľavom
Dotknite sa položky
hornom rohu obrazovky.
 On
Túto možnosť vyberte v prípade používania
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača (s. 119).
Version
Off
Môžete zobraziť verziu objektívu a
kamkordéra. Túto funkciu môžete
použiť pri vydaní aktualizácie firmvéru
kamkordéra.
Túto možnosť vyberte, ak neplánujete
používať dodaný bezdrôtový diaľkový
ovládač.
 Poznámka
Aktualizovať by ste mali len s použitím
sieťového adaptéra striedavého prúdu. V
opačnom prípade odporúčame použiť úplne
nabitú batériu.
 Verzia objektívu sa nemusí zobraziť v žiadnom
inom režime ako v režime snímania.

A. Shut Off (Automatické
vypnutie)
Date & Time Setting
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
sa automaticky vypol, ak kamkordér
nepoužívate dlhšie ako 5 minút.
 Date & Time Format
Kamkordér sa automaticky vypne.
Môžete vybrať jeden zo štyroch typov
formátu dátumu a času.
Off
 Summer Time
 On
Kamkordér sa automaticky nevypne.
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte funkciu na
hodnotu [On], ak chcete posunúť čas o
hodinu dopredu.
 Poznámky
Keď používate sieťový adaptér striedavého
prúdu, kamkordér sa automaticky nevypne.

Nedôjde k nastaveniu letného času.
On
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
Nastavuje letný čas.
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
materinský jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
 Date & Time

Pozrite stranu 22.
SK
90
Register
 Off
Language Setting

Vyhľadávanie podľa záberov
Tipy
Ak chcete zabrániť tomu, aby kamkordér
reagoval na príkazy odoslané diaľkovým
ovládačom iného zariadenia, zmeňte nastavenie
na možnosť [Off].


Obsah
Remote Ctrl (Diaľkový
ovládač)
Area Setting
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Nastavte svoju miestnu
oblasť pri používaní kamkordéra v iných
časových pásmach. Ďalšie informácie o
časových posunoch nájdete na strane 105.
Obsah
 Home
Túto položku vyberte, keď sa kamkordér
chystáte používať v oblasti, v ktorej žijete.
Destination (
)
Túto položku vyberte, keď chcete
kamkordér používať s nastavením na iné
umiestnenie.
Tipy
Ak často navštevujete určité miesto a chcete
kamkordér používať s nastavením na toto
miesto, je užitočné nastaviť miesto na hodnotu
[Destination].


Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
91
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti/Bezdrôtový
diaľkový ovládač
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.
Napájanie sa nezapne.


Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.
 Stlačte tlačidlo RESET (s. 117)
pomocou zahroteného objektu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.












Všeobecné činnosti/Bezdrôtový diaľkový
ovládač................................................................s. 92
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 93
Obrazovka LCD/Hľadáčik...............................s. 93
Pamäťová karta..................................................s. 94
Nahrávanie.........................................................s. 94
Prehrávanie........................................................s. 96
Prehrávanie záberov uložených na pamäťovej
karte v iných zariadeniach...............................s. 97
Úprava videozáznamov alebo fotografií v
kamkordéri........................................................s. 97
Prehrávanie na TV prijímači...........................s. 97
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
.............................................................................s. 97
Pripojenie k počítaču........................................s. 97
Kamkordér sa zahrieva.

Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.
Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač
nepracuje.



Nastavte funkciu [Remote Ctrl] na hodnotu
[On] (s. 90).
Batériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita
+ / – zhodovala so značkami + / – (s. 119).
Odstráňte všetky prekážky medzi
bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládača.
SK
92
Register


Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú,
stlačte pomocou zahroteného predmetu
tlačidlo RESET (s. 117). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
nechajte chvíľu pri zapnutom napájaní.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Vyhľadávanie podľa záberov
 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
jednej minúty ho znova pripojte a
zapnite kamkordér.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.

Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (s. 14).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 14).
Obsah
 Skontrolujte zoznam (s. 92 až 101) a
kamkordér.


Bezdrôtový diaľkový ovládač nebude fungovať
ani v prípade, ak jeho senzor (s. 118) zakrýva
objektív.
Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo.
V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový
ovládač nemusel pracovať správne.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.

Vyberte iný režim ovládača než režim DVD
2 pre zariadenie DVD alebo prikryte senzor
zariadenia DVD čiernym papierom.

Batéria sa rýchlo vybije.
Batérie a zdroje napájania

Batéria sa nedá pripojiť ku kamkordéru.

Použite batériu „InfoLITHIUM“ (séria V).
Batérie NP-FV30/FV50 nie je možné použiť, aj
keď ide o batérie série V.
Obrazovka LCD/Hľadáčik
Napájanie sa náhle preruší.



Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V predvolenom nastavení sa po asi
5–minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A. Shut Off).
Zmeňte nastavenie funkcie [A. Shut Off]
(s. 90) alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 14).
Po zapnutí napájania sa v hľadáčiku ani na
monitore LCD nič nezobrazí.

Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.



Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Vypnite napájanie (s. 14).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 14).
Správne pripojte napájací kábel k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 14).


Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované
súčasne.
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie bliká.

Kamkordér zobrazuje zábery v hľadáčiku
alebo na monitore LCD. Stlačením tlačidla
FINDER/LCD môžete prepínať medzi
hľadáčikom a monitorom LCD.

Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, batéria sa nemusí dať nabiť (s. 107).

SK
93
Jemne sa dotknite obrazovky LCD.
Stlačte tlačidlo DISPLAY na kamkordéri alebo
tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači (s. 119).
Register

Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 108).
Vyhľadávanie podľa záberov

Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 108).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Obsah

Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného bezdrôtového
diaľkového ovládača.

Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 14). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.

Tlačidlá na dotykovom paneli nepracujú
správne alebo nepracujú vôbec.

Nastavte dotykový panel ([Calibration])
(s. 110).

Obraz v hľadáčiku nie je jasný.

Pohybujte páčkou nastavenia objektívu
hľadáčika, kým obraz nebude jasný (s. 26).

V hľadáčiku bliká červená, modrá alebo
zelená farba.


Keď zmeníte zorný uhol, v hľadáčiku môžete
vidieť mihotanie farieb (červené, modré,
zelené). Nejde o poruchu. Mihotanie farieb sa
na pamäťovú kartu nezaznamená.

Pamäťová karta
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení nahrávania.

Ak používate pamäťovú kartu, ktorá bola
naformátovaná v počítači, naformátujte ju
znova v kamkordéri (s. 85).
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Zábery uložené na pamäťovej karte nie je
možné odstrániť.


Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.


Súbor je poškodený.
Kamkordér nepodporuje formát súboru
(s. 107).
Čas dostupný na nahrávanie môže byť v
závislosti od podmienok nahrávania aj
kratší, a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 102).
Činnosť kamkordéra sa zastavila.

Pozrite si aj časť „Pamäťová karta“ (s. 94).

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.
Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor
(Fotografia) (s. 31).
SK
94
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Register
Nahrávanie

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nejde o
poruchu.
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie podľa záberov
Operácie s pamäťovou kartou nie je
možné vykonávať.

Obsah

Kamkordér nahráva práve nasnímaný záber
na pamäťovú kartu. Počas tohto procesu
nemôžete nahrávať nové videozáznamy ani
fotografie.
Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné
položky (s. 50).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 50).
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Objektív nie je správne pripojený. Opäť
pripojte objektív.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Na záberoch nasnímaných pomocou
blesku sa zobrazujú rozmazané biele
kruhové body.

Záber nasnímaný pomocou blesku je
príliš tmavý.

Snímanie fotografií je pomalé.

Funkcia redukcie šumu nefunguje. Nejde o
poruchu.
Pomer strán videozáznamu
(16:9 (širokouhlý)/4:3) nie je možné
zmeniť.


Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu
vzdialenosť snímania objektívu.
Prostredie nie je dostatočne osvetlené.
Podmienky nahrávania nie sú vhodné na
automatické zaostrovanie. Zaostrite ručne
(s. 41).
Na záberoch sú vodorovné čiary.

Funkcia SteadyShot nefunguje.


Pripojte objektív kompatibilný s funkciou
SteadyShot.
Nastavte funkciu [
SteadyShot] na hodnotu
[Active] alebo na hodnotu [Standard], funkciu
[
SteadyShot] na hodnotu [On] (s. 78).



Nastavenie funkcie Shutter Speed (s. 47).
Funkciu [LCD Brightness ] nie je možné
nastaviť.
Zapnite externý blesk (predáva sa osobitne).
Blesk nie je správne pripojený. Opäť pripojte
blesk.
Blesk nie je možné použiť pri snímaní
videozáznamov.

SK
95
Funkciu [LCD Brightness ] nie je možné
nastaviť v nasledujúcich prípadoch:
 ak je panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von,
 ak je zariadenie napájané z dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu.
Register

Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou
výbojkou. Nejde o poruchu.
Tento jav sa dá odstrániť nastavením funkcie
Shutter Speed.
Pri snímaní obrazovky TV prijímača alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.
Snímanie s bleskom nie je možné
uskutočniť.

Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny.
Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým
zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové
signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom môže za určitých podmienok zdať
pokrivený.
Vyhľadávanie podľa záberov


Ak je objekt mimo rozsahu blesku
(vzdialenosť, ktorú je možné zachytiť
bleskom), záber bude tmavý, pretože svetlo
blesku sa nedostalo k objektu. Ak sa zmení
nastavenie ISO, rozsah blesku sa zmení spolu
s ním.
Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
pokrivené.
Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie nefunguje.

Svetlo blesku sa odrazilo od častíc (prach, peľ,
a pod.) vo vzduchu, ktoré sa následne zobrazili
na zábere. Nejde o poruchu.
Obsah
Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nejde o poruchu.
Ikona clony a/alebo rýchlosti uzávierky
bliká, keď stlačíte tlačidlo PHOTO do
polovice.

Miniatúra je označená indikátorom

Keď je objekt príliš svetlý alebo tmavý, je
mimo dostupného rozsahu kamkordéra. Opäť
upravte toto nastavenie.


Tento jav môže nastať pri snímaní objektov
v protisvetle. Keď používate približovací
objektív, pripojte tienidlo objektívu.
Miniatúra je označená indikátorom

Rohy snímky sú tmavé.

Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.

Zvuk sa nenahráva správne.






Zábery sa nedajú prehrávať.

Vyberte kvalitu obrazu videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať (s. 42).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.
Fotografie sa nedajú prehrávať.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
upravené súbory, priečinky alebo údaje. (V
takom prípade bliká názov súboru.) Nejde o
poruchu.
SK
96
Toto sa stáva v prípade, ak sa nahratý
5,1-kanálový priestorový zvuk konvertuje
pomocou počítača alebo iného zariadenia
na 2-kanálový (normálny stereofónny zvuk).
Nejde o poruchu.
Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ
downmix). Ďalšie informácie nájdete v
príručke dodanej k prehrávaciemu zariadeniu.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Zvuk nahrávajte s funkciou [Audio Mode]
nastavenou na možnosť [2ch Stereo] (s. 80).
Register

Zvýšte hlasitosť (s. 36).
Pri prehrávaní videozáznamov na počítači
alebo inom zariadení nebude zvuk sprava
a zľava vyvážený.
Ak počas nahrávania videozáznamov odpojíte
externý mikrofón, zvuk sa nemusí nahrať
správne.
Opäť pripojte mikrofón rovnakým spôsobom
ako na začiatku nahrávania videozáznamov.
Keď je položka Audio Rec Level (s. 80)
nastavená na minimum, nezaznamená sa
žiaden zvuk.
Prehrávanie

.
Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup] 
[Repair Img. DB F.]. Ak sa stále zobrazuje,
odstráňte záber označený indikátorom
(s. 50).
Vyhľadávanie podľa záberov
Odstráňte filter alebo tienidlo. V závislosti od
hrúbky filtra alebo nesprávneho nasadenia
tienidla, časť filtra alebo tienidla sa môže
zobraziť na zábere. Optické vlastnosti
niektorých objektívov môžu spôsobiť, že sa
periférna časť snímky zobrazí ako príliš tmavá
(nedostatočné osvetlenie).
Obsah
Záber je vyblednutý (oslnenie)
Na snímke sa zobrazuje jasná žiara
(duchovia)
.
Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Odpojili ste sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo batériu, keď v pravom hornom rohu
obrazovky blikala ikona pamäťovej karty,
alebo predtým, než bol indikátor prístupu po
nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť
údaje záberov a zobrazí sa indikátor
.
Prehrávanie záberov uložených
na pamäťovej karte v iných
zariadeniach
Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu
je na pripojenom TV prijímači mierne
orezaný.

Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta nebola rozpoznaná.
Prehrávacie zariadenie nepodporuje
prehrávanie pamäťových kariet (s. 4).
Úprava videozáznamov alebo
fotografií v kamkordéri

Úpravy nie sú možné.

Zábery sa na televíznej obrazovke typu
4:3 zobrazujú zdeformované.
Stav záberov neumožňuje vykonávať úpravy.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.
Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.

V hornej a dolnej časti obrazovky s
formátom 4:3 sa zobrazia čierne pásy.
Pamäťová karta, na ktorú chcete uložiť
fotografie, je plná.

Prehrávanie na TV prijímači


Ak používate komponentný A/V kábel,
nastavte možnosť [Component] podľa
požiadaviek pripojeného zariadenia (s. 87).
Ak používate komponentnú video prípojku,
skontrolujte či je pripojená červená aj biela
prípojka prepojovacieho A/V kábla (s. 38).
Zábery sa neprenesú do výstupu z konektora
HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané
signály na ochranu autorských práv.
Ak používate prípojku S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojená červená a biela prípojka
prepojovacieho A/V kábla (s. 39).
Zábery sa nekopírujú správne.


Zábery nie je možné kopírovať pomocou kábla
HDMI (predáva sa osobitne).
Prepojovací A/V kábel nie je správne
pripojený. Pripojte kábel ku vstupnému
konektoru ďalšieho zariadenia (s. 66).
Pripojenie k počítaču
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.

SK
97
Skontrolujte prostredie počítača alebo
postup inštalácie potrebný na nainštalovanie
programu „PMB“.
Register

K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nejde o poruchu.
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Na pripojenom TV prijímači sa nedá
prehrávať obraz ani zvuk.

K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nastavte správne možnosť [TV Type]
(s. 87) a spustite prehrávanie záberov.
Vyhľadávanie podľa záberov

Obsah

Obrazovka LCD kamkordéra dokáže
zobrazovať záznam obrazov v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixelov).
V prípade prehrávania záberov na TV
prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným
zobrazením pixelov, to však môže viesť
k miernemu orezaniu horného, dolného,
pravého a ľavého okraja obrazu.
Odporúča sa, aby ste pri nahrávaní záberov
používali vonkajší rám funkcie [Guide Frame]
(s. 80) ako pomôcku.
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky a
výstražné indikátory
Softvér „PMB“ nepracuje správne.

Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
Počítač nerozpoznáva kamkordér.

Ak sa na obrazovke LCD alebo v
hľadáčiku zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledujúce možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo E.
C:04:
 Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(série V). Použite batériu „InfoLITHIUM“
(série V) (s. 107).
 Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu pre jednosmerný
prúd do konektora DC IN kamkordéra (s. 14).
Vyhľadávanie podľa záberov
C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej
diagnostiky)
Obsah

Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte kábel USB (dodáva sa) od počítača a
kamkordéra a reštartujte počítač. Potom znova
pripojte počítač a kamkordér v správnom
poradí.
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.

 (Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia
batérie)

SK
98
Batéria je takmer vybitá.
Register
E::
Postupujte podľa krokov z postupu  na
strane 92.


V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor
 blikať aj prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 % kapacity batérie.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
externého mediálneho zariadenia)

(Výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania externého mediálneho
zariadenia)
(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)
Pomalé blikanie
 Pamäť na ukladanie záberov je takmer plná.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať so svojím kamkordérom,
nájdete na strane 29.
 Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 29).




Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je naformátovaná správne
(s. 85).
Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 29).
Popis výstražných hlásení
Nahrávacie médiá
Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.
Data error.

SK
99
Táto situácia môže nastať, keď je prístup k
pamäťovej karty nesprávny.
Register
Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.
 (Výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)

Tipy
Pri zobrazení výstražného indikátora na
obrazovke môže zaznieť melódia.


(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)

Pamäťová karta je plná.
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.
Vyhľadávanie podľa záberov


Kamkordér je nestabilný, a preto môže
jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor roztrasenia
kamkordéra však nezmizne.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu fotografií)
(Výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty)

Externé mediálne zariadenie je poškodené.
Externé mediálne zariadenie nie je správne
naformátované.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
Rýchle blikanie
 Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
záberov. Po uložení záberov na iné médium
(s. 60) odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 85).
 Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup] 
[Repair Img. DB F.].
 Pamäťová karta je poškodená.

Obsah

Databázový súbor záberov môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový
súbor záberov tak, že sa dotknete položiek
(MENU)  [Setup]  [Repair Img.
DB F.].
Externé mediálne zariadenie je poškodené.

Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.

Inconsistencies found in image database
file. Do you want to repair the image
database file?
Inconsistencies found in image database
file. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the image database
file?
Recovering data.

Cannot recover data.

Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať
videozáznamy, pretože neexistujú žiadne
informácie na správu videozáznamov. Ak sa
dotknete položky
, vytvoria sa nové
informácie na správu a môžete nahrávať alebo
prehrávať videozáznamy.

Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty.
Ak indikátor stále bliká, pamäťová karta môže
byť poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú
kartu.
Keďže databázové údaje videozáznamov v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
sa poškodili, medzi údajmi v databáze a v
súbore sú nezrovnalosti. Dotykom na položku
zálohujte videozáznamy v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a opravte
databázový súbor. Zálohované videozáznamy
nie je možné zobraziť na kamkordéri.
Pripojením kamkordéra k počítaču po oprave
databázového súboru môžete importovať
zálohované videozáznamy v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) do počítača
pomocou dodaného programu „PMB“
nainštalovaného v počítači. Nezaručujeme
však, že do počítača bude možné importovať
všetky videozáznamy.

Formátujte pamäťovú kartu (s. 85).
Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú
kartu, všetky nahraté videozáznamy a
fotografie sa odstránia.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Pomocou kamkordéra
nie je možné vytvoriť ani odstrániť priečinky.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 85) alebo
odstráňte priečinky pomocou počítača.
Vyhľadávanie podľa záberov
Cannot recognize this memory card.
Format and use again.
This memory card may not be able to
record or play movies.

Buffer overflow. Writing to the media was
not completed in time.
Opakovane ste vykonali nahrávanie a
vymazávanie alebo bola použitá pamäťová
karta, ktorá bola formátovaná v inom
zariadení. Skopírujte údaje, zálohujte ich v
inom zariadení (napríklad v počítači) a potom
formátujte pamäťovú kartu v kamkordéri
(s. 85).
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 29).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

SK
100
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 29).
Register

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli
úspešné.
Reinsert the memory card.
Inconsistencies found in the image
database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included
PC software.

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi dáta obnoviť.
Obsah

Kapacita vloženej pamäťovej karty nie je
dostatočná na skopírovanie videozáznamov.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu (s. 29).
Iné
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Maximum number of images already
selected.
Opäť vložte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.

External media cannot execute functions.


Skontrolujte databázový súbor záberov tak,
že sa dotknete položiek
(MENU) 
[Setup]  [Repair Img. DB F.].
Ak sa toto hlásenie zobrazuje aj napriek tomu,
opäť pripojte externé mediálne zariadenie a
potom ho naformátujte. Upozorňujeme, že ak
naformátujete externé pamäťové zariadenie,
všetky nahraté videozáznamy a fotografie sa
odstránia.
Ak sa externé mediálne zariadenie nedá
naformátovať, môže byť nekompatibilné s
kamkordérom alebo môže byť poškodené.
Vymeňte ho za nové.
Data protected.


Používajte externé mediálne zariadenie
v stabilných podmienkach (napríklad v
prostredí bez vibrácií a pri izbovej teplote
atď.).
Uistite sa, že zdroj napájania externého
mediálneho zariadenia je pripojený.
Nemožno rozpoznať objektív. Správne
pripojte objektív.


Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Vyhľadávanie podľa záberov
Unable to access external media.

Obsah

Naraz môžete vybrať iba 100 záberov, ak
chcete:
 odstrániť videozáznamy alebo fotografie,
 ochrániť alebo zrušiť ochranu videozáznamov
alebo fotografií,
 kopírovať videozáznamy alebo fotografie.
Register
Objektív nie je pripojený správne alebo nie je
pripojený vôbec. Ak sa po pripojení objektívu
zobrazí toto hlásenie, znova pripojte objektív.
Ak sa toto hlásenie zobrazuje pravidelne,
skontrolujte, či sú kontakty objektívu a
kamkordéra čisté.
Keď pripájate objektív so systémom
pripevnenia typu E alebo pripevňovací adaptér
od iného výrobcu ako od výrobcu Sony,
položku [Shooting w/o Lens] nastavte na
možnosť [Enable].
SK
101
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
„HD“ je skratka pre kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „STD“ je skratka pre
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením.
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu

Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.





Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Typický čas
nahrávania
HD STD
95
100
105
110
190
205
210
220
(jednotka: minúta)
Horný údaj: pri nahrávaní s obrazovkou LCD
Spodný údaj: pri nahrávaní s hľadáčikom
Všetky hodnoty času nahrávania boli namerané
za nasledujúcich podmienok.
REC Mode]: Standard
(predvolené
[
nastavenie)
 s použitím objektívu E 18 – 200 mm F3,5–6,3
OSS
Typický čas nahrávania uvádza čas, keď
spúšťate/zastavujete nahrávanie, zapínate
indikátor MODE a približujete.
Hodnoty času namerané pri použití
kamkordéra pri teplote 25 C. Odporúča sa
teplota v rozmedzí od 10 C do 30 C.
V prípade, že kamkordér používate pri nízkych
teplotách, čas nahrávania a prehrávania sa
skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(20)
4 GB
15
(15)
20
(20)
30
(30)
50
(40)
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
90
(90)
120
(120)
215
(165)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
440
(330)
45
(35)
90
(75)
190
(155)
380
(310)
770
(630)
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)
2 GB
25
(25)

4 GB
55
(50)
8 GB
110
(100)
16 GB
225
(210)
32 GB
460
(420)
Keď je položka [Audio Mode] nastavená na
možnosť 2-kanálový (s. 80).
 Poznámky
Pri použití pamäťovej karty Sony.
 Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu a režimu
REC Mode] a [
Frame Rate] (s. 83).
[

SK
102
Register

Horný údaj: pri nahrávaní s obrazovkou LCD
Spodný údaj: pri nahrávaní s hľadáčikom
Vyhľadávanie podľa záberov
Kvalita obrazu
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100
Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
175
185
190
205
350
370
385
405
STD
355
440
710
870
Predpokladaný čas nahrávania
videozáznamov
(jednotka: minúta)
Batéria
HD
325
415
650
830
Obsah
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100

V zátvorkách je uvedený minimálny nahrávací
čas.

Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií





JPEG
295
590
1150
2400
4800
RAW
105
215
440
880
1750
RAW & JPEG
80
155
320
640
1250
Keď je funkcia [
Image Size] nastavená na
16.0M].
hodnotu [
Pri použití pamäťovej karty Sony.
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
Počet fotografií nasnímateľných do pamäťovej
karty sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť
snímky kamkordéra. Počas snímania sa na
obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet
nasnímateľných fotografií (s. 113).
Počet fotografií nasnímateľných na pamäťovú
kartu sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania.
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu s kapacitou do
1 GB.
V nasledujúcom zozname je uvedená prenosová
rýchlosť, pixely a pomer strán jednotlivých
režimov nahrávania (videozáznam + audio,
atď.).
 Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
PS: maximálne 28 Mb/s 1 920 
1 080 pixelov/16:9
Vyhľadávanie podľa záberov
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Obsah
Tipy
Váš kamkordér využíva formát VBR
(Variable Bit Rate) na automatické nastavenie
kvality obrazu tak, aby kvalita zodpovedala
povahe nahrávanej scény. Táto technológia
spôsobuje fluktuácie času nahrávania média.
Videozáznamy, ktoré obsahujú rýchlo sa
pohybujúce a zložité obrázky, sa nahrávajú pri
vyššej bitovej rýchlosti, čo celkový čas trvania
nahrávky znižuje.


FX: maximálne 24 Mb/s 1 920 
1 080 pixelov/16:9
FH: približne 17 Mb/s (priemerne) 1 920 
1 080 pixelov/16:9
HQ: približne 9 Mb/s (priemerne) 1 440 
1 080 pixelov/16:9
LP: približne 5 Mb/s (priemerne) 1 440 
1 080 pixelov/16:9
 Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením
(STD):
HQ: približne 9 Mb/s (priemerne) 720 
576 pixelov/16:9, 4:3
Záznam pixelov fotografie a pomer strán.
 Režim snímania fotografie:
4 912  3 264 bodov/3:2
4 912  2 760 bodov/16:9
3 568  2 368 bodov/3:2
3 568  2 000 bodov/16:9
2 448  1 624 bodov/3:2
2 448  1 376 bodov/16:9
 Nasnímanie fotografie z videozáznamu:
1 920  1 080 bodov/16:9
640  360 bodov/16:9
640  480 bodov/4:3


Register

SK
103
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Systém
PAL
Napájanie
PAL-M
PAL-N
NTSC
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
SECAM
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
Vyhľadávanie podľa záberov
V krajinách alebo oblastiach, kde je
podporovaný systém 1080/50i, môžete
prezerať videozáznamy v rovnakej kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), akú
majú nahraté videozáznamy. Potrebujete
TV prijímač (alebo monitor) so systémom
PAL, ktorý je kompatibilný so systémom
1080/50i a má vstupné komponentné
AUDIO/VIDEO konektory. Musí byť
pripojený komponentný A/V kábel alebo
kábel HDMI (predáva sa osobitne).
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Krajiny, v ktorých sa používa
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Na prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
potrebujete TV prijímač so systémom
PAL a so vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prepojovací A/V kábel musí byť
pripojený.
Register
Informácie o systémoch kódovania
farieb v TV prijímači
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Ak
chcete prehrávať zábery na TV prijímači,
musí to byť TV prijímač so systémom
PAL a so vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
SK
104
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Setup] 
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položiek
(MENU) 
[ ( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Summer Time] a
[Setup]  [ ( Clock Settings)]  [Area Setting] (s. 90).
Časový posun
Posuny časového
pásma
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Nairobi
Tehran
Moscow, Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Nastavenie oblasti
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Vyhľadávanie podľa záberov
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Nastavenie oblasti
Obsah
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Register
SK
105
Údržba a preventívne
opatrenia
* Údaje zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý
sa líši od formátov uvedených vyššie, nie je
možné prehrávať v kamkordéri.
Informácie o pamäťovej karte
Informácie o formáte AVCHD

Čo je to formát AVCHD?





Nahrávanie a prehrávanie záznamov
kamkordérom





Video signál*: MPEG-4 AVC/H.264 1 920 
1080/50p, 1 920  1080/50i, 1 440 
1080/50i, 1 920  1080/25p
Audio signál: Dolby Digital 2-kanálový/
5,1-kanálový
Nahrávacie médium: pamäťová karta
SK
106
Register
Na základe formátu AVCHD kamkordér
zaznamenáva zábery v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Okrem kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) dokáže váš kamkordér
zaznamenať signál so štandardným
rozlíšením (STD) v konvenčnom formáte
MPEG-2.
Vyhľadávanie podľa záberov

Obsah
Formát AVCHD je formát s vysokým
rozlíšením pre digitálne videokamery, ktorý
slúži na nahrávanie signálu s vysokým
rozlíšením (HD) pomocou technológie
účinného kódovania kompresie údajov. Na
kompresiu údajov videa sa používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 a na kompresiu
zvukových údajov sa používa systém Dolby
Digital alebo systém Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovať obrázky oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu
obrázkov.
 Keďže formát AVCHD používa
technológiu kódovania kompresie, v
scénach s dramatickou zmenou obrazu,
uhlov záberu, jasu atď., môže dôjsť k
narušeniu kvality obrazu. Nie je to však
porucha.
Formátovanie pamäťovej karty v počítači (s
operačným systémom Windows alebo Mac)
nezaručuje jej kompatibilitu s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od použitej kombinácie
pamäťovej karty a produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.
K poškodeniu alebo k strate údajov môže
dôjsť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa
neposkytuje náhrada):
 ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete
kamkordér počas čítania obrazových súborov
na pamäťovej karte alebo počas ich zápisu na
pamäťovú kartu (v čase, keď bliká indikátor
prístupu),
 ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetických polí.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej
karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné
predmety.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte
ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu
nadmernej sily.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Nedovoľte, aby sa pamäťová karta zamočila.
Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu
malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.
Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba
pamäťové karty so zodpovedajúcou veľkosťou.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť
poruchu.
Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku,
 miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov,
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Informácie týkajúce sa adaptéra
pamäťovej karty

Pri používaní pamäťovej karty, ktorá je vložená
do adaptéra pamäťovej karty, so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou dajte pozor,
aby bola pamäťová karta vložená správnym
spôsobom. Nesprávne použitie môže spôsobiť
poruchu.
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kompatibilita obrazových údajov



Čo je batéria „InfoLITHIUM“?



Nabíjanie batérie

Informácie o „Memory Stick“
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“



Nahrávanie/
Prehrávanie
—

Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C dovtedy, kým
indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete
batériu nabíjať pri inej teplote prostredia,
nemusí sa nabiť úplne.
Efektívne používanie batérie


Tento produkt podporuje paralelný prenos
údajov. Prenosová rýchlosť sa však môže líšiť v
závislosti od použitého média.
Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
SK
107
Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV100
(predáva sa osobitne).
Register
„Memory Stick Duo“
(s technológiou MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predávajú
sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
percentách.
Batéria NP-FV70/FV100 je kompatibilná so
systémom „ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je napájací systém novej
generácie. Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania a
rýchlosť a presnosť výpočtov zostávajúceho času
batérie sa v porovnaní so súčasnými batériami
„InfoLITHIUM“ série P zlepšila.
Vyhľadávanie podľa záberov

Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali
na pamäťovú kartu pomocou kamkordéra, sú v
súlade s univerzálnou normou „Design rule for
Camera File system“, ktorú zaviedla asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať fotografie
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tejto univerzálnej norme. (Tieto typy sa v
niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným
zariadením, nedajú používať, formátujte ich
pomocou kamkordéra (s. 85). Upozorňujeme,
že formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že snímky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači,
 ak prehrávate obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia,
Obsah
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie



Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok
alebo stavu prostredia môže indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu blikať
aj v prípade, ak je zostávajúca kapacita batérie
ešte 20 %.
Skladovanie batérie




Životnosť batérie

Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.

SK
108
Register
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete úplne vybiť batériu kamkordéra,
(MENU) 
dotknite sa položiek
[Setup]  [ ( General Settings)]  [A.
Shut Off]  [Off] a ponechajte kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
úplne nevybije (s. 90).
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, ako
napríklad na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií. Kamkordér už nemusí pracovať
správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD,
hľadáčik alebo objektív vystavený priamemu
slnečnému žiareniu. Poškodzuje to vnútro
hľadáčika alebo obrazovky LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Vyhľadávanie podľa záberov

Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Obsah

Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD.
Batéria sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania alebo ak je
pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania a pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.







Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného do
teplého prostredia, vnútri zariadenia môže dôjsť
k skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť
poruchu kamkordéra.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
Obrazovka LCD

Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate



Ak kamkordér nepoužívate, nasaďte naň predný
kryt objektívu.
Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.


Prevádzková teplota.

Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Vyhľadávanie podľa záberov

Kondenzácia vlhkosti
Obsah

Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Čistenie obrazovky LCD

SK
109
Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov
alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou
handričkou.
Register
Tento kamkordér je určený na použitie pri
teplote v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Neodporúča
sa snímanie v extrémne chladnom alebo
horúcom prostredí, ktoré presahuje tento
rozsah.
Nastavenie dotykového panela
([Calibration])
Údržba a skladovanie objektívu



Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov,
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Obsah
Tlačidlá dotykového panela nemusia pracovať
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

(MENU)  [Setup] 
[ ( General Settings)]  [Calibration].
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
obrazovke rohom pamäťovej karty.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa
položky [Cancel].
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka
je otočená smerom od kamkordéra.

Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Vyhľadávanie podľa záberov
Kamkordér má predinštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka LCD
zatvorená. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo pri pripojení batérie. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná
batéria sa úplne vybije. Kamkordér používajte po
nabití vopred nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny
vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
Trikrát sa dotknite znaku „“ zobrazeného na
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
 manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok,
 dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do sieťovej
zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín.
Poznámky k likvidácii/prevodu
pamäťovej karty
SK
110
Register
Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo
svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.
Ochranné známky













TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA
AVC PATENT PORTFOLIO LICENCIE PRE
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE
S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI STRÁNKU
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
S kamkordérom sa dodáva softvér „C Library“,
„zlib“ a „libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na
základe licenčných zmlúv s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníkov
autorských práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si, prosím, nasledovné
časti.
SK
111
Register

AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Vyhľadávanie podľa záberov

Poznámky k licencii
Obsah

„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD
Progressive“ sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc a Blu-ray sú ochranné známky
organizácie Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v
iných krajinách.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti
SD-3C, LLC.
MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Prečítajte si dokument „license3.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„C Library“, „zlib“ a „libjpeg“.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
Obsah
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií k dodaným GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť NEX-VG20.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si dokument „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Vyhľadávanie podľa záberov
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Register
SK
112
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
V strede
Význam
Stav nahrávania (31)
Nastavená prezentácia
záberov

Výstraha (98)

Režim prehrávania (36)
V strede
Vľavo
Vpravo
Obsah
Indikátor
[STBY]/[REC]
Vpravo
Indikátor
Spodná časť
Vľavo
Indikátor
50i
Význam
Tlačidlo MENU (69)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (77)
60%
Drive Mode (77)
Manuálne zaostrenie (41)
/
/
/

Režim zaostrenia (78)
0:00:00
White Balance (74)
00Min
Vypnutá funkcia
SteadyShot (78)
White Balance Shift (77)
Veľkosť fotografie (84)
Zebra (81)
/
/
RAW/JPEG (84)
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (28)
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
Vyhľadávanie podľa záberov
Pruh priblíženia
Wide Mode (84)
Položka [Face Detection]
je nastavená na hodnotu
[Off] (79)

Význam
Kvalita nahrávania obrazu
(HD/STD), frekvencia
snímok (50p/50i/25p) a
režim nahrávania (PS/FX/
FH/HQ/LP) (43)
Zostávajúca kapacita
batérie
Peaking (81)
Cinematone (77)
9999
Destination (91)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a veľkosť fotografií
100/112
SK
113
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (36)
Externé mediálne
zariadenie je pripojené
(62)
Register
Priečinok prehrávania
Spodná časť
Indikátor
Význam
Tlačidlo View Images (34)
Wind Noise Reduct. (80)
Audio Mode (80)
Audio Rec Level (80)
Obsah
Audio Level Display (82)
EV
AE Shift (77)
Exposure – automatická
(48)/ Exposure
– manuálna (49)
IRIS (46)
12 dB
ISO 200
4000

ISO (76)
Shutter Speed (47)
Tlačidlo prezentácie
záberov
Názov údajového súboru
(37)
Vyhľadávanie podľa záberov
101-0005
Gain (76)
Chránený obrázok (51)
Flash (79)
Flash Level (79)
Red Eye Reduction (79)


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Register
SK
114
Súčasti a ovládacie prvky
Ilustrácie v tejto časti zobrazujú pripojený objektív (E 18 – 200 mm F3,5-6,3 OSS) dodaný s
modelom NEX-VG20EH.
Čísla v zátvorkách označujú referenčné strany.
Obsah
Držiak na príslušenstvo s automatickým
uzamykaním
Páčka pre nastavenie objektívu
Vyhľadávanie podľa záberov
Hľadáčik (26)
Slúži na pripojenie Sony externého blesku
(predáva sa osobitne) a pod.
Drive
Blesk nefunguje, ak je položka [
Mode] nastavená na možnosť [Bracket: 0.3
EV] alebo [Bracket: 0.7 EV]. Existujú určité
typy bleskov Sony alebo funkcie, ktoré nie je
možné používať s kamkordérom. Informácie
o kompatibilite bleskov nájdete na webovej
stránke Sony vašej oblasti, alebo vám ich
poskytne predajca Sony alebo autorizovaný
servis Sony.
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva
sa osobitne), má prednosť pred vstavaným
mikrofónom.
Slúži na pripojenie kamerového mikrofónu
(predáva sa osobitne) a pod. Ak pripevníte
príslušenstvo na držiak a zároveň na držiak
s automatickým uzamykaním, rôzne typy
príslušenstva do seba môžu narážať a poškodiť
sa.
Tlačidlo START/STOP na rukoväti (45)
Toto tlačidlo použite pri nahrávaní pod iným
uhlom.
SK
115
Register
hľadáčika (26)
Tlačidlo PHOTO (32)
Indikátory
(Videozáznam)/
(Fotografia) (31)
Háčik na ramenný popruh
Tlačidlo MODE (31)
Prepínač ON/OFF (napájanie) (22)
Tlačidlo START/STOP (31)
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (15)
Držiak na príslušenstvo
Tlačidlo EXPANDED FOCUS (42)
Tlačidlo EXPANDED FOCUS má dotykový
bod. Použite ho ako pomôcku pri ovládaní.
Konektor HDMI OUT (38)
Konektor  (USB) (62)
Indikátor CHG (nabíjanie) (14)
Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
116
Obsah
Otvor pre pamäťovú kartu (28)
Háčik na ramenný popruh
Tlačidlo FOCUS (41)
Tlačidlo MANUAL (46)
Priestor pre batériu (14)
Ovládač MANUAL (46)
Obrazovka LCD/dotykový panel (22, 45)
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Vyhľadávanie podľa záberov
Mikrofón (44)
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Reproduktor
Tlačidlo IRIS (46)
(View Images) (34)
Register
Tlačidlo
Tlačidlo DISPLAY (25)
Tlačidlo SHUTTER SPEED (47)
Tlačidlo FINDER/LCD (25)
Tlačidlo PROGRAM AE (46)
Indikátor prístupu k pamäťovej karte
(28)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
SK
117
Obsah
Poistný kolík objektívu
Konektor  (slúchadlá)
Použite slúchadlá so stereofónnym
minikonektorom.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu (19)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (38)
Tento vstup slúži na prepojenie kamkordéra
s iným zariadením. Do pripojeného TV
prijímača môžete prenášať statické zábery,
videozáznamy a zvuk alebo môžete kamkordér
ovládať, keď je umiestnený na diaľkovo
ovládaný video statív.
Objektív (17)
Prepínač uzamknutia priblíženia (17)
Tienidlo objektívu (13)
Vyhľadávanie podľa záberov
Konektor DC IN (14)
Prstenec priblíženia (41)
Zaostrovací prstenec (17)
Indikátor nahrávania
Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 119) na
senzor diaľkového ovládača.
Pri ovládaní kamkordéra pomocou dodaného
diaľkového ovládania snímte tienidlo
objektívu.
Remienok na uchopenie (30)
Senzor diaľkového ovládača (89)
Upevnenie (17)
Obrazový snímač
Obrazového snímača sa nedotýkajte a
nezašpiňte ho.
Kontakty objektívu
Kontaktov objektívu sa nedotýkajte a
nezašpiňte ich.
SK
118
Register
Objímka pre statív
Pripevnite statív (predáva sa osobitne) k
objímke pre statív pomocou skrutky statívu
(predáva sa osobitne, skrutka musí byť kratšia
ako 5,5 mm).
Tlačidlo VISUAL INDEX (34)
Zobrazuje obrazovku Event Index (Register
udalostí) počas prehrávania.
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Obsah
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na
obrazovke LCD sa zobrazí oranžový rámček.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel ///, stlačením tlačidla
ENTER výber potvrďte.
 Poznámky
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

Ochranná fólia


Tlačidlo PHOTO (32)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nahrá ako statický záber.

 Poznámka
 Keď pri snímaní používate tlačidlo PHOTO
na bezdrôtovom diaľkovom ovládači, položka
[Single Shooting] je nastavená vždy bez ohľadu
Drive Mode]. Majte na
na nastavenie [
pamäti, že snímanie nemusí byť možné, ak sa
nedá zaostriť na objekt.
Ak chcete pracovať s kamkordérom, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor
diaľkového ovládača (s. 118).
Ak nie sú prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača vysielané určitý čas žiadne
príkazy, svetlomodrý rám zmizne. Ak znova
stlačíte ktorékoľvek z tlačidiel /// alebo
ENTER, rám sa zobrazí na tom istom mieste.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou tlačidiel /// zvoliť nedajú.
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Vyhľadávanie podľa záberov
Tlačidlo DATA CODE (86)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo údaje o nastavení
kamkordéra.
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
Tlačidlá SCAN/SLOW (36)
Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do
bezdrôtového diaľkového ovládača, kým
nezaznie cvaknutie.
Tlačidlá / (predchádzajúce/
nasledujúce) (36)
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo DISPLAY (25)
Plôška
Vysielač
Tlačidlo START/STOP (31)
VÝSTRAHA
Tlačidlá priblíženia
Toto tlačidlo nie je možné použiť s týmto
kamkordérom.
Batéria môže pri nesprávnej manipulácii
explodovať. Nenabíjajte ju, nerozoberajte ju a
ani ju neodhadzujte do ohňa.
Tlačidlo PAUSE
SK
119
Register
Tlačidlo STOP

Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah
bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač
nemusí pracovať správne. V takom prípade
vymeňte batériu za novú lítiovú batériu Sony
CR2025. Pri použití batérie iného typu môže
dôjsť k požiaru alebo explózii.
Obsah
Vyhľadávanie podľa záberov
Register
SK
120
Register
Čísla
A
B
Batéria...........................................14
Batéria bezdrôtového diaľkového
ovládača......................................119
Batéria „InfoLITHIUM“...........107
Battery Info..................................90
Beep...............................................89
„BRAVIA“ Sync............................40
C
F
Face Detection.............................79
FH..................................................43
File Number.................................86
Flash..............................................79
Flash Level....................................79
Format...........................................85
Formát AVCHD.........................106
Fotografie................................32, 37
Frame Rate...................................83
FX..................................................43
G
Gain...............................................76
Guide Frame.................................80
H
HD/STD Set.................................42
HDMI Resolution........................87
Histogram.....................................81
HQ.................................................43
Č
I
Čas nahrávania a prehrávania
.....................................................102
Čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.....................................................102
Image Quality/Size......................83
Image Size.....................................84
Indikátory na obrazovke...........113
Indoor...........................................74
IRIS................................................46
SK
121
L
Language Setting...................24, 90
LCD Brightness............................89
LP...................................................43
M
MANUAL Button........................79
Media Info....................................85
Media Settings..............................28
„Memory Stick“.................. 29, 106
„Memory Stick PRO Duo“.........29
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................29
Možnosti nabíjania batérie v
zahraničí.............................. 15, 104
MPEG-4 AVC/H.264................106
N
Nabíjanie batérie..........................14
Nahrávacie médiá........................28
Nahrávanie...................................30
Napaľovačka diskov DVD..........65
Nastavenie času............................22
Nastavenie dátumu a času..........22
O
Objektív........................................17
One Push......................................75
Outdoor........................................74
Ovládač MANUAL.....................46
P
PAL..............................................104
Peaking..........................................81
Photo Capture..............................52
PMB Help.......................................2
Ponuky..........................................70
Prehrávanie..................................34
Register
Calibration..................................110
Camera Data................................86
Camera Data Display..................82
Camera/Mic.................................74
Cinematone..................................77
Component..................................87
Component Output.....................87
Copy..............................................50
CTRL FOR HDMI.......................88
E
Edit/Copy.....................................85
Event Index...................................34
Exposure.......................................76
Externé médiá..............................62
K
Kábel USB.....................................65
Kondenzácia vlhkosti................109
Kopírovanie disku.......................59
Kvalita obrazu..............................42
Vyhľadávanie podľa záberov
A. Shut Off....................................90
AE Shift.........................................77
AF Micro Adjustment.................82
AF Mode.......................................78
Area Setting..................................91
Audio Level Display....................82
Audio Mode.................................80
Audio Rec Level...........................80
Auto Back Light...........................78
AVCHD........................................54
ISO.................................................76
D
Data Code...............................23, 86
Date & Time Setting....................90
Date/Time.....................................23
Delete............................................50
Disc Burn......................................56
Disk Blu-ray.................................59
Display Setting.............................89
Divide............................................52
Drive Mode..................................77
Obsah
1080i/576i.....................................87
1080p/576p...................................87
5,1-kanálový priestorový zvuk
.......................................................44
576i................................................87
R
S
V
V zahraničí.................................104
VBR.............................................102
Version..........................................90
VF Brightness...............................89
Videozáznamy........................31, 36
Volume..........................................87
Vytvorenie disku..........................54
Vytvorenie disku AVCHD..........58
Výstražné hlásenia.......................99
W
White Balance..............................74
White Balance Shift.....................77
Wide Mode...................................84
Wind Noise Reduct. ...................80
Z
Zapnutie........................................22
Zapnutie napájania......................22
Zebra.............................................81
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a
výstražné indikátory...................98
Zrkadlový režim..........................45
Register
Self-Timer.....................................77
Setup..............................................85
Shooting Mode............................74
Shooting w/o Lens.......................89
SHUTTER SPEED......................46
Sieťová zásuvka............................14
Snímanie fotografií z
videozáznamu..............................52
Spot Focus....................................75
Spot Meter....................................75
Spot Meter/Fcs.............................75
Statív............................................118
SteadyShot (Fotografia)..............78
SteadyShot (Videozáznam)........78
Summer Time..............................90
Systémy kódovania farieb v
televíznom prijímači.................104
Ú
Údržba........................................106
Úplne nabitie................................14
Vyhľadávanie podľa záberov
RAW/JPEG...................................84
REC Lamp....................................89
REC Mode....................................43
Red Eye Reduction......................79
Rekordér diskov...........................66
Remote Ctrl......................... 90, 119
Repair Img. DB F. .......................96
RESET.........................................117
Riešenie problémov.....................92
USB Connect................................57
USB Connect Setting..................88
Obsah
Prehrávanie disku AVCHD........58
Prepojovací A/V kábel..........39, 67
Preventívne opatrenia...............106
Priblíženie.....................................41
Pripojenie.....................................38
PROGRAM AE............................46
Protect...........................................51
PS...................................................43
T
TV prijímač..................................38
TV Type........................................87
U
Ukladanie záberov na externé
médium.........................................62
SK
122
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising