Sony | HDR-TG3E | Sony HDR-TG3E Návod na použitie

3-288-520-43(1)
Práca s videokamerou
9
Začíname
17
Digitálny HD video rekordér
Príručka k zariadeniu
Handycam
HDR-TG1E/TG3E
Nahrávanie a
26
prehrávanie
Úpravy
51
Využívanie médií
65
Prispôsobenie
videokamery
69
Riešenie problémov
90
Ďalšie
102
informácie
Stručná referenčná
114
príručka
© 2008 Sony Corporation
Pred používaním videokamery si najskôr
prečítajte túto príručku
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(vo videokamere sa môže používať táto
veľkosť.)
Poznámky týkajúce sa
používania
„Príručka k zariadeniu
Handycam“ (táto príručka)
„Memory Stick“
(nemôže sa používať vo videokamere)
Príručka popisuje manipuláciu s
videokamerou a jej funkcie. Prečítajte si
aj príručku „Návod na používanie“
(samostatná publikácia).
Spracovanie záberov
zaznamenaných videokamerou v
počítači
Prečítajte si aj dokument „PMB Guide“,
ktorý nájdete na priloženom disku
CD-ROM.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete
používať s videokamerou.
• Na záznam videozáznamov sa
odporúča používať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
1 GB alebo väčšou a s označením:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete používať aj pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“ s označením
Mark2.
• Na s. 12 nájdete informácie o
dostupnom čase záznamu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
2
• V tejto príručke sa pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ označujú
spoločne ako „Memory Stick PRO
Duo“.
• Žiadny iný typ pamäťových kariet
okrem vyššie uvedených sa používať
nedá.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ sa dá použiť iba so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO“.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér pamäťovej
karty Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky, a pod..
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do adaptéra pamäťovej
karty Memory Stick Duo pri používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick
PRO“.
Používanie videokamery
• Nasledujúce časti videokamery nie sú
určené na držanie.
• Podržte zariadenie Handycam Station
a konektor DC a odpojte sieťový
adaptér zo zariadenia Handycam
Station.
• Predtým, než videokameru vložíte,
resp. vyberiete zo zariadenia
Handycam Station, presvedčte sa, že je
videokamera vypnutá.
Informácie o položkách ponuky,
paneli LCD a objektíve
Displej LCD
Kryt batérie a
pamäťovej karty
Memory Stick Duo
• Videokamera nie je prachuvzdorná,
odolná voči vlhkosti ani vodotesná.
Ďalšie informácie získate v časti
„Informácie o manipulácii s
videokamerou“ (s. 109).
• Ak svietia alebo blikajú indikátory
režimu
(videozáznam)/
(statický záber) (s. 23), alebo ak
svieti alebo bliká indikátor prístupu
(s. 24) prípadne indikátor QUICK ON
(s. 18), dodržujte uvedené inštrukcie.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
média, zaznamenané snímky by sa
mohli stratiť alebo by sa mohli
vyskytnúť iné poruchy.
• Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je v daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 %
pixlov. Môžu sa však objaviť nepatrné
čierne a/alebo jasné bodky (bielej,
červenej, modrej alebo zelenej farby),
ktoré sa nepretržite objavujú na
displeji LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú
žiaden vplyv na nahrávku.
Čierny bod
– Nevyberajte z videokamery pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
– Nevyberajte z videokamery batériu
ani od nej neodpájajte sieťový adaptér.
– Nevystavujte zariadenie mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
• Ak zatvoríte panel LCD počas
pripojenia videokamery k iným
zariadeniam prostredníctvom kábla
USB, nahraté zábery sa vymažú.
• Pred pripojením videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla
skontrolujte, či zasúvate zástrčku
konektora správnym smerom.
Násilným zatlačením zástrčky do
konektora môžete konektor poškodiť a
spôsobiť tak poruchu videokamery.
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobiť poruchy.
• Videokamerou nesnímajte slnko.
Môže to spôsobiť poruchu
videokamery. Zábery slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
3
Zmena nastavenia jazyka
• Pokyny na používanie sa na displeji
zobrazujú v miestnom jazyku. Podľa
potreby pred použitím videokamery
zmeňte jazyk displeja (s. 24).
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
videokamery, úložného média atď., za
obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
• Systémy farieb televízora sa líšia v
závislosti od krajiny alebo regiónu. Ak
chcete zobraziť nahrávky na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály môžu
byť chránené autorskými právami.
Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so
zákonmi o autorských právach.
Ak nie je možné nahrávať ani
prehrávať zábery, použite
funkciu [MEDIA FORMAT]
• V prípade opakovaného odstraňovania
starých a snímania nových záberov sa
na médiu môže vyskytnúť fragmentácia
údajov. Zábery sa nemusia dať ukladať
alebo snímať. V takom prípade uložte
údaje na externé médium a následne
použite funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 67).
Fragmentácia 1 Slovník (s. 120)
4
Prehrávanie zaznamenaných
záberov na iných zariadeniach
• Videokamera je kompatibilná s
formátom MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile, pomocou ktorého možno
dosiahnuť kvalitu obrazu HD (vysoké
rozlíšenie). Z uvedeného dôvodu sa
zábery nahraté na tejto videokamere v
kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie)
nedajú prehrávať na týchto
zariadeniach:
– na iných zariadenia, ktoré sú
kompatibilné s formátom AVCHD,
ale nie sú kompatibilné s režimom
High Profile,
– na zariadeniach, ktoré nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Uloženie všetkých
zaznamenaných obrazových
údajov
• Ak chcete zabrániť strate údajov,
ukladajte všetky nasnímané zábery na
externé médiá. Odporúča sa ukladať
obrazové údaje pomocou počítača a
pod. na disky typu DVD-R (s. 50).
Obrazové údaje môžete ukladať aj
pomocou videorekordéra alebo
rekordéra DVD/HDD (s. 59).
• Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pravidelne po nahraní.
Informácie o tejto príručke
• Zábery displeja LCD použité v tejto
príručke ako ilustrácie boli
zaznamenané pomocou digitálneho
fotoaparátu, a preto sa môžu zdať iné
ako v skutočnosti.
• Dizajn a technické parametre
videokamery a ďalšieho príslušenstva
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Videokamera je vybavená objektívom
Carl Zeiss, ktorý bol spoločne vyvinutý
spoločnosťami Carl Zeiss v Nemecku a
Sony Corporation, a vytvára dokonalé
zábery. Obsahuje systém merania MTF
pre videokamery a ponúka kvalitu
typickú pre objektív Carl Zeiss.
MTF = Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla z objektu, ktoré vstupuje do
objektívu.
5
Obsah
Pred používaním videokamery si
najskôr prečítajte túto príručku
..................................................... 2
Príklady objektov a riešení ............. 8
Práca s videokamerou
Tok činností .................................... 9
„
HOME“ a „
OPTION“
- využitie dvoch typov ponuky
................................................... 14
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
................................................... 17
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 18
Krok 3: Zapnutie napájania a úprava
panela LCD ............................... 21
Krok 4: Nastavenie dátumu a času
................................................... 23
Zmena nastavenia jazyka ................. 24
Krok 5: Vkladanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ ........ 24
Nahrávanie a
prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy
Handycam) ............................... 26
Nahrávanie ................................... 30
Priblíženie ........................................ 33
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (nahrávanie 5,1kanálového priestorového zvuku) ...... 33
Rýchle spustenie snímania (QUICK ON)
....................................................... 34
Snímanie vysokokvalitných statických
záberov počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec) ....................................... 34
Nahrávanie v zrkadlovom režime ...... 34
6
Snímanie rýchlych činností pri
spomalenom obraze (SMTH SLW REC)
....................................................... 35
Prehrávanie .................................. 36
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa
presne stanoveného bodu (Film Roll
Index) .............................................. 39
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa
tváre (Face Index) ............................ 39
Vyhľadávanie požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový register) .... 40
Používanie funkcie priblíženia pri
prehrávaní ....................................... 41
Prehrávanie série statických záberov
(prezentácia záberov) ....................... 41
Prehrávanie záberu na televíznom
prijímači .................................... 42
Ukladanie záberov ........................ 50
Úpravy
Kategória
(OTHERS) ............... 51
Odstraňovanie záberov ................ 52
Zhotovenie statického záberu
z videozáznamu (HDR-TG1E) ... 54
Rozdelenie videozáznamu ........... 55
Vytvorenie zoznamu titulov .......... 56
Kopírovanie do iných zariadení .... 59
Tlač nahratých záberov
(tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge) ............ 62
Využívanie médií
Kategória
(MANAGE MEDIA)
................................................... 65
Nastavenie kvality obrazu ............ 65
Kontrola informácií o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ ........ 66
Odstránenie všetkých záberov
(formátovanie) ........................... 67
Oprava súboru databázy záberov
................................................... 68
Prispôsobenie
videokamery
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME MENU ...................... 69
Používanie ponuky HOME MENU ..... 69
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS) .............................. 70
MOVIE SETTINGS ........................ 71
(Položky na snímanie videozáznamov)
PHOTO SETTINGS ....................... 75
(Položky na snímanie statických záberov)
VIEW IMAGES SET ....................... 77
(Položky na prispôsobenie displeja)
SOUND/DISP SET ........................ 78
(Položky na úpravu zvuku a obrazovky)
OUTPUT SETTINGS ..................... 79
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
CLOCK/
LANG ......................... 80
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ............................. 81
(Iné položky nastavenia)
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU .................... 82
Používanie ponuky OPTION MENU
....................................................... 82
Položky nahrávania v ponuke OPTION
MENU ............................................ 83
Položky prezerania v ponuke OPTION
MENU ............................................ 83
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
.................................................102
Štruktúra súborov a priečinkov na
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ ...............................104
Údržba a preventívne opatrenia
.................................................106
Informácie o formáte typu AVCHD
..................................................... 106
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick“ ............................................ 106
Batéria „InfoLITHIUM“ ..................... 108
Informácie o funkcii x.v.Color ......... 109
Informácie o manipulácii s videokamerou
..................................................... 109
Stručná referenčná
príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
.................................................114
Indikátory zobrazené počas
nahrávania alebo prehrávania
.................................................118
Slovník ........................................120
Register ......................................121
Funkcie ponuky
OPTION MENU
................................................... 84
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................... 90
Výstražné indikátory a hlásenia .... 98
7
Príklady objektov a riešení
Kontrola
golfového
úderu
B SMTH SLW REC .................35
Snímanie
statických
záberov počas
nahrávania
videozáznamu
B Dual Rec ..............................34
Kvety zblízka
B PORTRAIT ...........................86
B FOCUS ................................84
B TELE MACRO ......................85
Zaostrenie na
psa v ľavej
časti obrazovky
B FOCUS ................................84
B SPOT FOCUS......................84
8
Dobrá snímka
zjazdovky
alebo pláže
B BEACH................................ 86
B SNOW ................................. 86
Dieťa na
javisku v žiare
reflektora
B SPOTLIGHT ........................ 86
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B FIREWORKS ....................... 86
B FOCUS................................ 84
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B COLOR SLOW SHTR.......... 87
Práca s videokamerou
Tok činností
B Začíname (s. 17).
Práca s videokamerou
• Informácie o pamäťových kartách „Memory Stick PRO Duo“, ktoré môžete použiť vo vašej
videokamere, nájdete na s. 2.
• Videokamera sa po otvorení panela LCD zapne (s. 21).
B Vytváranie záznamov pomocou videokamery
(s. 30).
x Záznam s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie)
• Videokamera je kompatibilná s formátom AVCHD „1920 × 1080/
50i“ (s. 106), ktorý zabezpečuje kvalitné zábery s ostrými
detailmi.
x Aktivácia funkcie QUICK ON otvorením alebo
zatvorením panela LCD (s. 34)
• Ak v pohotovostnom režime alebo počas nahrávania zatvoríte panel LCD, prejde
videokamera do spánkového režimu (režim šetrenia energiou). Hneď po otvorení LCD
panela môžete opäť začať rýchlo nahrávať.
b Poznámky
• Predvolené nastavenie kvality záberu je [HD SP], čo je formát AVCHD s rozlíšením
„1440 × 1080/50i“ (s. 71).
• Môžete nahrávať aj v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie) (s. 65).
• „Formát AVCHD 1080i“ je v tejto príručke označený skratkou „AVCHD“, okrem
prípadov, kedy je potrebný podrobnejší opis.
9
B Prehrávanie záberov pomocou videokamery.
x Zobrazenie záberov na displeji LCD videokamery
(s. 36)
x Prezeranie na televízoroch s vysokým rozlíšením
(s. 44)
Môžete zaznamenávať videozáznamy v špičkovej kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) s ostrými detailmi.
z Tipy
• Viac informácií získate v príručke [TV CONNECT Guide] (s. 43) zobrazenej na obrazovke
pri prepájaní televízneho prijímača s videokamerou.
• Zábery možno prehrávať na televíznom prijímači s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie).
B Prehrávanie záberov zo zásuvky karty
Memory Stick zariadení kompatibilných s
formátom AVCHD.
Môžete prehrávať zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ vloženej do zásuvky
pamäťovej karty Memory Stick zariadení kompatibilných
s formátom AVCHD (napríklad PLAYSTATION®3*1
alebo VAIO*2).
Hracia konzola PLAYSTATION®3 nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a
regiónoch.
*2 Fungovanie bolo úspešne otestované na zariadení VAIO uvedenom na trh v januári 2006,
ktoré spĺňalo požiadavky na funkčnosť dodaného softvéru (Picture Motion Browser).
• Pravidelne vykonávajte softvérovú údržbu zariadenia PLAYSTATION®3, aby ste vždy
používali najnovšiu verziu systémového softvéru PLAYSTATION®3.
• V závislosti od zariadenia kompatibilného s formátom AVCHD nemusí byť vždy možné
prehrať záznamy priamo zo zásuvky pre pamäťovú kartu Memory Stick.
*1
10
B Uloženie nahratých záberov.
x Úpravy v počítači (s. 50)
Zábery s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie) možno importovať do počítača
alebo ich uložiť na disk. Prečítajte si dokument „PMB Guide“.
Práca s videokamerou
x Kopírovanie do iných zariadení (s. 59)
Obrazová kvalita kopírovania (HD (vysoké rozlíšenie)
alebo SD (štandardné rozlíšenie)) sa líši v závislosti od
pripojeného zariadenia. Podrobnosti nájdete na strane s.
59.
B Odstránenie záberov.
Ak je pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ plná, nie
je možné zaznamenávať nové zábery. Odstráňte z
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ obrazové
údaje, ktoré už boli uložené do počítača alebo na disk. Ak
odstránite zábery, ktoré už boli uložené niekam inam,
budete môcť nahrávať nové zábery na miesto uvoľnené na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.
x Odstránenie vybraných záberov (s. 52)
x Odstránenie všetkých záberov ([MEDIA FORMAT], s. 67)
11
Približné časy nahrávania videozáznamov
Čas nahrávania závisí od kapacity pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ a
režimu nahrávania (s. 71).
Približný čas nahrávania v minútach (minimálny čas nahrávania v minútach)
Kapacita karty
„Memory Stick PRO
Duo“
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
Kvalita obrazu HD (vysoké rozlíšenie) formát AVCHD
AVC HD 16M (FH)
(najvyššia kvalita)*
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)**
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)
(štandardná kvalita)**
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)
(úsporné prehrávanie)**
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355 (290)
8GB
16GB
* Videozáznamy sú zaznamenané vo formáte AVCHD 1920 × 1080/50i.
**Videozáznamy sú zaznamenané vo formáte AVCHD 1440 × 1080/50i.
Kapacita karty
„Memory Stick PRO
Duo“
1GB
2GB
4GB
Kvalita obrazu SD (štandardné rozlíšenie) formát MPEG2
SD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(štandardná kvalita)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(úsporné prehrávanie)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
• Používanie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ spoločnosti Sony Corporation.
z Tipy
• Čísla v tabuľke ako 16M vyjadrujú priemernú bitovú frekvenciu. Písmeno M znamená Mbps.
• Informácie o počte statických záberov, ktoré je možné zaznamenať, nájdete na s. 76.
• Maximálny počet videozáznamov nahratých v kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie) je 3 999 scén
a v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) je 9 999 scén.
12
Práca s videokamerou
Videokamera používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatickú úpravu kvality obrazu tak,
aby zodpovedala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v záznamovom čase
pamäťových kariet „Memory Stick PRO Duo“.
Videozáznamy, ktoré obsahujú rýchlo sa pohybujúce a zložité zábery, sa zaznamenávajú s vyššou
bitovou frekvenciou, čím sa znižuje celkový čas nahrávania disku.
13
„ HOME“ a „ OPTION“
- využitie dvoch typov ponuky
Ponuka „ HOME MENU“ - počiatočný bod pre operácie s
videokamerou
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 15)
Kategória
B Kategórie a položky ponuky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Položka
Položka
Strana
MOVIE*
32
PHOTO*
32
SMTH SLW REC
35
Kategória
(VIEW IMAGES)
Položka
VISUAL INDEX*
14
65
MEDIA INFO
66
MEDIA FORMAT*
67
36
REPAIR IMG.DB F.
68
39
INDEX*
39
PLAYLIST
57
(OTHERS)
Položka
Strana
SET*
Strana
INDEX*
Kategória
43
(MANAGE MEDIA)
Položka
/
Kategória
Strana
TV CONNECT Guide*
Strana
DELETE*
52
PHOTO CAPTURE**
54
EDIT
55
PLAYLIST EDIT
56
PRINT
62
USB CONNECT
61
Kategória
(SETTINGS) *
Prispôsobenie videokamery (s. 69).
* Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam (s. 26). Informácie o
položkách, ktoré sú k dispozícii v kategórii
(SETTINGS), nájdete na s. 70.
**Pre zariadenia HDR-TG1E.
Používanie ponuky HOME
MENU
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Príklad: [EDIT]
videokameru.
5 Ďalej postupujte podľa pokynov
sprievodcu na displeji.
Práca s videokamerou
1 Otvorte panel LCD a zapnite tak
Ukrytie obrazovky HOME MENU
Dotknite sa tlačidla
2 Dotknite sa položky
(HOME).
.
B Ak sa chcete dozvedieť viac
informácií o funkcii každej
položky v ponuke HOME
MENU - HELP
1 Dotknite sa položky
(HOME).
Zobrazí sa ponuka HOME MENU.
(HOME)
3 Dotknite sa požadovanej
kategórie.
Príklad: Kategória
(OTHERS)
15
2 Dotknite sa položky
(HELP).
Farba spodnej časti položky
(HELP) sa zmení na oranžovú.
Používanie ponuky OPTION
MENU
Jednoduchým dotknutím sa displeja
počas snímania alebo prehrávania sa
zobrazia funkcie, ktoré sú práve k
dispozícii. Vykonávanie rôznych
nastavení bude jednoduché. Ďalšie
podrobnosti nájdete na strane s. 82.
3 Dotknite sa položky, o ktorej
chcete získať viac informácií.
(OPTION)
Keď sa dotknete položky, na
obrazovke sa zobrazí jej vysvetlenie.
Ak chcete túto možnosť použiť,
dotknite sa tlačidla [YES], v
opačnom prípade sa dotknite tlačidla
[NO].
Deaktivácia možnosti HELP
Znova sa dotknite tlačidla
kroku 2.
16
(HELP) v
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
Skontrolujte, či boli s videokamerou
dodané nasledujúce súčasti.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Kábel USB (dlhý) (1)/
kábel USB (krátky) (1) (s. 61, 62)
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
4 GB (1) (s. 24)
Sieťový adaptér (1) (s. 18)
Sieťový napájací kábel (1) (s. 18)
Handycam Station (1) (s. 18, 117)
Zariadenie Špeciálny koncový adaptér USB a
kryt adaptéra USB sa vopred pripoja ku káblu
USB (krátky).
Začíname
Špeciálny koncový adaptér USB (1)/
Kryt adaptéra USB (1) (s. 116)
Nabíjateľná batéria (1) (s. 18, 108)
NP-FH50
21-vývodový adaptér (s. 48)
Platí iba pre model, ktorý má na spodnej
strane vytlačenú značku
.
Remienok na zápästie (1) (s. 116)
Komponentný kábel A/V (1) (s. 44)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
– Picture Motion Browser (softvér)
– PMB Guide
– Príručka k zariadeniu Handycam (táto
príručka)
„Návod na používanie“ (1)
Prípojný kábel A/V (1) (s. 44, 59)
17
Krok 2: Nabíjanie batérie
Tlačidlo POWER
Indikátor QUICK
ON
Indikátor /CHG (nabíjanie)
Batéria
Sieťový napájací kábel
Konektor DC IN
Konektor DC
Sieťový adaptér
Batériu „InfoLITHIUM“ NP-FH50
(s. 108) je možné nabíjať po pripojení
k videokamere.
b Poznámky
• K videokamere nemožno pripojiť inú batériu
„InfoLITHIUM“, ako je batéria série
NP-FH50.
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový napájací kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom k
sieťovej zásuvke.
3 Skontrolujte, či je panel LCD
zatvorený.
18
Do sieťovej zásuvky
4 Vložte batériu.
1 Otvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
2 Vložte batériu tak, aby s kliknutím
zapadla na miesto.
3 Zatvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
5 Položte videokameru na
zariadenie Handycam Station,
ako je znázornené na obrázku
vyššie, a zapojte bezpečne do
zariadenia Handycam Station,
aby všetkými stranami dosadol
nadol.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď
indikátor /CHG (nabíjanie)
zhasne, batéria je úplne nabitá.
b Poznámky
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Zavrite panel LCD a vypnite
videokameru, potom pripojte sieťový
adaptér do konektora DC IN na
videokamere.
Konektor DC IN
Otvorte kryt
konektorovej zásuvky
Vybratie videokamery zo
zariadenia Handycam Station
Zavrite panel LCD, jednou rukou
pridŕžajte zariadenie Handycam Station
a druhou rukou vyberte videokameru zo
zariadenia Handycam Station.
Začíname
• Pokiaľ bliká indikátor QUICK ON, nebude
možné batériu nabiť. Ak indikátor QUICK
ON bliká, vypnite videokameru stlačením
tlačidla POWER. Pred nabíjaním batérie sa
presvedčte, že indikátor QUICK ON
nebliká.
• Pri vkladaní videokamery do zariadenia
Handycam Station zatvorte kryt konektora
DC IN.
• Odpojte sieťový adaptér od konektora DC
IN tak, že držíte súčasne zariadenie
Handycam Station aj konektor DC.
Konektor DC
S označením v na spodnej
strane
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér od konektora DC
IN tak, že držíte súčasne videokameru aj
konektor DC.
Vybratie batérie
Vypnite videokameru a otvorte kryt
batérie a pamäťovej karty Memory Stick
Duo.
Posuňte ovládač vysúvania batérie.
Dajte pozor, aby batéria nespadla.
Ovládač vysúvania
batérie
19
b Poznámky
• Po vybratí batérie alebo odpojení sieťového
adaptéra skontrolujte, či nesvietia indikátory
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 23)/indikátor prístupu (s. 24)/indikátor
QUICK ON.
• Ak chcete batériu dlhší čas skladovať bez
používania, úplne ju vybite (podrobnejšie
informácie o skladovaní batérie nájdete na
s. 109).
Po chvíli sa na 7 sekúnd zobrazí
približný dostupný čas nahrávania a
informácie o batérii. Informácie o
batérii môžete zobraziť až na 20 sekúnd
opätovným stlačením tlačidla DISP/
BATT INFO počas zobrazenia
informácií.
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Zdroj napájania zo sieťovej
zásuvky
Videokameru pripojte tak, ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
Kapacita nahrávania (približne)
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
Dostupný prevádzkový čas
batérie
Otvorte panel LCD, stlačením tlačidla
POWER vypnite videokameru a stlačte
tlačidlo DISP/BATT INFO.
Čas nabíjania:
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Čas nahrávania alebo prehrávania:
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „SD“ znamená
štandardnú kvalitu obrazu.
(jednotka: min.)
HD
Čas nabíjania
SD
135
Čas nahrávania*1*2
Čas nepretržitého
nahrávania
Čas zvyčajného
nahrávania*3
Čas prehrávania*
*1
*2
*3
20
2
100
120
50
60
135
145
[REC MODE]: SP
Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte
nahrávanie, vypínate a zapínate
videokameru a používate funkciu
priblíženia.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Namerané časy sú platné pri používaní
videokamery pri teplote 25 °C (odporúča sa
teplota 10 °C až 30 °C).
• Ak videokameru používate pri nízkych
teplotách, čas nahrávania a prehrávania sa
skráti.
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok používania
videokamery.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
videokamery ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér pri používaní neumiestňujte
v úzkom priestore, ako napríklad medzi
stenu a nábytok.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je videokamera vypnutá, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke pomocou
sieťového adaptéra, stále sa napája z
elektrickej siete.
Videokamera sa po otvorení panela
LCD zapne.
90 stupňov
voči
videokamere
Začíname
Informácie o batérii
• Po vybratí batérie vypnite kameru a vypnite
indikátory
(Videozáznam)/
(Statický
záber) (s. 23)/indikátor prístupu (s. 24)/
indikátor QUICK ON.
• Ak indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania bliká alebo sa informácie Battery
Info (s. 20) nezobrazujú správne, príčinou
môžu byť nasledovné podmienky:
– batéria nie je správne vložená,
– batéria je poškodená,
– batéria je opotrebovaná (iba pre Battery
Info).
• Ak je do konektora DC IN na videokamere
alebo na zariadení Handycam Station
pripojený sieťový adaptér, videokamera
nebude napájaná z batérie, a to ani v
prípade, že sieťový napájací kábel je
odpojený z elektrickej zásuvky.
Krok 3: Zapnutie
napájania a úprava
panela LCD
270 stupňov
(max.)
DISP/BATT INFO
1 Otvorte panel LCD.
Videokamera sa zapne.
Ak chcete zapnúť videokameru, keď
je panel LCD otvorený, zavrite a
opäť otvorte panel LCD, prípadne
stlačte tlačidlo POWER.
2 Úprava panela LCD
Pootočte panel LCD do uhla
najvhodnejšieho pre dané
podmienky nahrávania alebo
prehrávania.
21
Vypnutie podsvietenia displeja
LCD za účelom zvýšenia výdrže
batérie
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri
používaní videokamery za jasného
svetla, alebo ak chcete ušetriť energiu
batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete
zapnúť podsvietenie displeja LCD, na
niekoľko sekúnd stlačte a podržte
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým sa
ikona
nestratí.
Vypnutie napájania
Pri nahrávaní v pohotovostnom/
nahrávacom režime zavrite panel LCD a
stlačte tlačidlo POWER.
V inom prípade zatvorte panel LCD
alebo stlačte tlačidlo POWER.
b Poznámky
• Ak videokameru nepoužívate približne
3 mesiace, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu z
pamäte vymazať. V takom prípade nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a znova
nastavte dátum a čas (s. 111).
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá s
videokamerou snímať. Počas tejto doby nie
je možné videokameru používať.
• Kryt objektívu sa otvorí automaticky, keď je
zapnuté napájanie. Znova sa zatvorí po
výbere obrazovky prehrávania alebo po
vypnutí videokamery.
• Ak sa videokamera nebude používať
približne počas 5 minút, napájanie sa na
základe predvoleného nastavenia
automaticky vypne, čím sa šetrí energia
batérie ([A.SHUT OFF], s. 81).
22
z Tipy
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov,
môžete ho následne zavrieť tak, že displej
LCD bude smerovať von. Počas prehrávania
je to pohodlnejšie.
• Dotknite sa položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 78) a nastavte
intenzitu jasu displeja LCD.
• Po každom stlačení tlačidla DISP/BATT
INFO sa informácie zobrazia alebo skryjú
(zobrazia sa y skryjú sa).
Krok 4: Nastavenie dátumu a času
Ak videokameru používate prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, pri každom zapnutí
videokamery alebo zmene polohy
prepínača
(Videozáznam)/
(Statický záber) sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET].
3 Dotknite sa položky
t
(HOME)
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
Objaví sa obrazovka [CLOCK SET].
Kryt objektívu
Začíname
4 Pomocou tlačidiel
/
vyberte
požadovanú zemepisnú oblasť a
potom sa dotknite tlačidla
[NEXT].
5 Nastavte možnosť
[SUMMERTIME] a potom sa
dotknite tlačidla [NEXT].
Dotknite sa tlačidla
na displeji LCD.
6 Pomocou tlačidiel
Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber)
/
nastavte položku [Y] (rok).
1 Otvorte panel LCD a zapnite tak
videokameru.
2 Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber) otáčajte v
smere šípky, až kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
7 Vyberte položku [M] pomocou
tlačidiel
/
a potom
nastavte mesiac pomocou
tlačidiel
/
.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(Statický záber): Nahrávanie
statických záberov
Keď prvý raz zapnete videokameru,
prejdite na krok 4.
8 Rovnakým spôsobom nastavte
položku [D] (deň), hodinu a
minútu, potom sa dotknite
tlačidla [NEXT].
23
9 Skontrolujte správnosť
nastavenia času a dotknite sa
tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa
automaticky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a je možné zobraziť ich
počas prehrávania (funkcia [DATA
CODE], s. 77).
• Informácie o časovom posune „Časový
posun“ nájdete na s. 103.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, upravte nastavenia panelu
(CALIBRATION, s. 111).
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na displeji môžete upraviť
tak, aby sa hlásenia zobrazovali v
určitom jazyku. Ak chcete vybrať jazyk,
(HOME) t
dotknite sa položiek
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG]
t [ LANGUAGE SET] (s. 80).
Krok 5: Vkladanie
pamäťovej karty
„Memory Stick
PRO Duo“
Informácie o tom, ktoré pamäťové karty
„Memory Stick“ môžete používať s
videokamerou, nájdete na s. 2.
z Tipy
• Časy nahrávania videozáznamov a počty
statických záberov, ktoré sú k dispozícii na
nahrávanie, nájdete na nasledujúcich
stranách.
– Videozáznamy (s. 12)
– Statické zábery (s. 76)
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
1 Otvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ tak, aby s
kliknutím zapadla na miesto.
3 Zatvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
Indikátor prístupu
24
2 Otvorte panel LCD a
zapnite indikátor
(Videozáznam).
z Tipy
• Statické zábery môžete snímať aj bez
vytvorenia súboru správy záberov.
Začíname
Keď vložíte novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, objaví sa
obrazovka [Create a new Image
Database File.].
• Ak sa v kroku 3 zobrazí hlásenie [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free
space.], naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 67).
Nezabúdajte, že formátovanie odstráni
všetky údaje zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
• Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ buďte opatrní,
aby vám karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla.
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Otvorte kryt batérie a pamäťovej karty
Memory Stick Duo a zľahka zatlačte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ dnu.
b Poznámky
• Ak svietia alebo blikajú indikátory režimu
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 23), alebo ak svieti alebo bliká indikátor
prístupu alebo indikátor QUICK ON (s. 18),
nerobte nasledujúce činnosti.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu média,
zaznamenané snímky by sa mohli stratiť
alebo by sa mohli vyskytnúť iné poruchy.
– Nevyberajte z videokamery pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
– Nevyberajte batériu ani neodpájajte
sieťový adaptér.
– Nevystavujte videokameru otrasom.
• Neotvárajte kryt batérie a pamäťovej karty
Memory Stick Duo počas nahrávania.
• Ak vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do otvoru nesprávnym smerom,
karta „Memory Stick PRO Duo“, zásuvka
na kartu Memory Stick Duo alebo obrazové
údaje sa môžu poškodiť.
25
Nahrávanie a prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy Handycam)
Videokamera v režime Easy Handycam vykonáva takmer všetky nastavenia
automaticky, takže operácie nahrávania a prehrávania môžete vykonávať bez
podrobných nastavení. Pre zjednodušenie prezerania sa tiež zväčší písmo na
obrazovke.
Nahrávanie
videozáznamov
1 Otvorte panel LCD a
zapnite indikátor
(Videozáznam).
2 Stlačte tlačidlo EASY E.
Na displeji LCD sa zobrazí
indikátor
.
3 Ak chcete spustiť nahrávanie,
stlačte tlačidlo START/STOP C.*
Nahrávanie statických
záberov
1 Otvorte panel LCD.
2 Prepínač medzi
režimami F
(Videozáznam)/
(Statický záber)
otáčajte v smere šípky,
až kým sa nerozsvieti indikátor
(Statický záber).
3 Stlačte tlačidlo EASY E.
Na displeji LCD sa zobrazí
indikátor
.
4 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO D,
[STBY] b [REC]
čím upravíte zaostrenie A (ozve
sa pípnutie), a potom ho stlačte
úplne B (ozve sa zvuk uzávierky).
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
Bliká b svieti
* Funkcia [REC MODE] je pevne nastavená na možnosť [HD SP] alebo [SD SP] (s. 71).
26
b Poznámky
• Ak počas nahrávania zavriete panel LCD, nahrávanie sa preruší.
z Tipy
• Počas režimu Easy Handycam prebieha detekcia tvárí pomocou rámčekov ([FACE
DETECTION], s. 74).
Prehrávanie nahratých videozáznamov a statických záberov
1 Otvorte panel LCD a zapnite tak videokameru.
(VIEW IMAGES) B.
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Zobrazenie miniatúr
môže chvíľu trvať.)
Zobrazí sa na každej karte so záberom, ktorý bol v poslednom čase
prehrávaný/nasnímaný (B pre statické zábery)
HOME MENU
Predchádzajúcich
6 záberov
Vyhľadávanie
záberov podľa
dátumu (s. 40)
Nahrávanie a prehrávanie
2 Dotknite sa tlačidla
Nasledujúcich
6 záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania
1
:prechod na obrazovku Film Roll Index.
2
:prechod na obrazovku Face Index.
3
:zobrazuje videozáznamy s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie).*
4
:zobrazenie statických záberov.
* Indikátor
sa zobrazí pri výbere videozáznamu s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) v položke [
/
SET] (s. 65).
27
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Dotknite sa karty
alebo
a vyberte videozáznam, ktorý chcete prehrať.
Dotykom prepína medzi prehrávaním a pozastavením
Návrat
(na obrazovku
VISUAL INDEX)
Začiatok
videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastavenie (prechod
na obrazovku
VISUAL INDEX)
Nasledujúci
videozáznam
Dátum a čas
záznamu*
Dozadu/dopredu
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 77).
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotknutím sa tlačidla
/
počas pozastavenia.
• Hlasitosť môžete upraviť dotknutím sa tlačidiel
(HOME) A t
(SETTINGS) t
[SOUND SETTINGS] t [VOLUME], potom sa dotknite tlačidla
/
.
/
SET]
• Kvalitu obrazu videozáznamu pre prehrávanie zmeníte prostredníctvom ponuky [
(s. 65).
Statické zábery:
Dotknite sa karty
chcete prehrať.
a potom dotykom vyberte požadovaný statický záber, ktorý
Prezentácia záberov (s. 41)
Návrat
(na obrazovku
VISUAL INDEX)
Prechod na
obrazovku
VISUAL INDEX
Dátum a čas
záznamu*
Predchádzajúci/
nasledujúci
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 77).
b Poznámky
• Ak zatvoríte panel LCD počas zobrazenia obrazovky registra alebo počas prehrávania záberov,
videokamera sa úplne vypne.
28
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte opäť tlačidlo EASY E. Ikona
zmizne z displeja LCD.
Nastavenia ponuky počas
režimu Easy Handycam
Stlačením tlačidla
(HOME) A
zobrazíte položky ponuky, ktoré sú k
dispozícii na zmenu nastavení (s. 14, 69).
b Poznámky
Nedostupné funkcie v režime
Easy Handycam
V režime Easy Handycam nie je možné
používať niektoré funkcie, pretože sú
nastavené automaticky (s. 90).
Nahrávanie a prehrávanie
• Väčšina položiek ponuky sa automaticky
vráti na predvolené nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek ponuky sú nemenné.
Podrobnosti nájdete na strane s. 90.
• Ponuka
(OPTION) MENU sa nedá
použiť.
• Ak chcete k záberom pridať efekty alebo
zmeniť nastavenia, zrušte režim Easy
Handycam.
29
Nahrávanie
Kryt objektívu
Po zapnutí videokamery sa automaticky
otvorí.
START/STOP B
Indikátor
(Videozáznam)
Indikátor
(Statický záber)
(HOME)
A
Prepínač C režimov
(Videozáznam)/
(Statický záber)
PHOTO D
b Poznámky
• Ak indikátor prístupu svieti alebo bliká aj po dokončení nahrávania, znamená to, že údaje sa ešte
stále zapisujú na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Videokameru nevystavujte otrasom
ani vibráciám a neodpájajte batériu ani sieťový adaptér.
• Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
• Ak počas nahrávania zavriete panel LCD, nahrávanie sa preruší.
z Tipy
• Informácie o typoch pamäťových kariet „Memory Stick“, ktoré môžete používať vo videokamere,
nájdete na s. 2.
• Zostávajúci čas nahrávania, zostávajúcu kapacitu ap. môžete overiť dotknutím sa tlačidla
(HOME) A t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 66).
• V predvolenom nastavení sa nahrávajú videozáznamy s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie)
(s. 65).
• Informácie o možnom čase nahrávania a počte záberov, ktoré sú k dispozícii na nahrávanie,
nájdete na s. 12 a 76.
• Statické zábery možno zaznamenávať aj počas nahrávania videozáznamu stlačením tlačidla
PHOTO D ([Dual Rec], s. 34).
• Na detekovanej tvári sa zobrazí rámček a obraz zaznamenanej tváre sa automaticky upraví
([FACE DETECTION], s. 74).
• V prípade detekcie tváre počas nahrávania videozáznamu bliká indikátor
a detegovaná tvár sa
uloží do registra. Pri prehrávaní môžete vyhľadávať požadovanú scénu podľa obrázka tváre ([Face
Index], s. 39).
30
• Z nahratého videozáznamu možno zhotovovať statické snímky (HDR-TG1E) (s. 54).
• Režim snímania môžete prepnúť dotknutím sa tlačidiel
(HOME) A t
(CAMERA) t
[MOVIE] alebo [PHOTO].
Nahrávanie a prehrávanie
31
Nahrávanie
videozáznamov
Nahrávanie statických
záberov
1 Otvorte panel LCD a zapnite
indikátor
1 Otvorte panel LCD.
(Videozáznam).
2 Stlačte tlačidlo START/STOP B.
2 Prepínač režimov C
(Videozáznam)/
(Statický
záber) otáčajte v smere šípky, až
kým sa nerozsvieti indikátor
(Statický záber).
3 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO D,
[STBY] t [REC]
Ak chcete prehrávanie zastaviť, opäť
stlačte tlačidlo START/STOP B.
čím upravíte zaostrenie A (ozve
sa pípnutie), potom ho stlačte
úplne B (ozve sa zvuk uzávierky).
Bliká b svieti
Vedľa
sa zobrazí indikátor
.
Keď indikátor
zmizne, záber je
nahratý.
„Biele kruhové škvrny“ na statických záberoch
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po
zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Predmet
Častice (prach,
peľ a p.) vo
vzduchu
Ak chcete znížiť výskyt „bielych kruhových škvŕn“, osvetlite miestnosť a objekt
snímajte bez blesku.
32
Priblíženie
Pomocou páčky transfokátora môžete
zväčšiť záber až desaťnásobne.
z Tipy
• Ak chcete pri nahrávaní videozáznamov
použiť viac než 10-násobnú úroveň
priblíženia, nastavte možnosť [DIGITAL
ZOOM] (s. 72).
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (nahrávanie
5,1-kanálového
priestorového zvuku)
Širší uhol pohľadu:
(Širokouhlý záber)
Zabudovaný mikrofón
Nahrávanie a prehrávanie
Pomocou zabudovaného mikrofónu je
možné nahrávať priestorový zvuk Dolby
Digital 5.1ch. Vychutnajte si realistický
zvuk pri prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú
5,1-kanálový priestorový zvuk.
Bližší pohľad: (Vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak
chcete priblíženie zrýchliť, posuňte ju
ďalej.
b Poznámky
• Uistite sa, že prst máte stále na páčke
transfokátora. Ak dáte prst preč z páčky
transfokátora, môže sa nahrať aj zvuk, ktorý
vydáva páčka transfokátora.
• Minimálna vzdialenosť medzi videokamerou
a objektom potrebná na zabezpečenie
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené objekty.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanálový
priestorový zvuk 1 Slovník (s. 120)
b Poznámky
• 5,1-kanálový zvuk sa pri prehrávaní na
videokamere skonvertuje na 2-kanálový.
• Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový
priestorový zvuk nahratý pri kvalite obrazu
HD (vysoké rozlíšenie), potrebujete
zariadenie kompatibilné s formátom
AVCHD a s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom.
• Keď videokameru pripojíte pomocou kábla
HDMI (voliteľné príslušenstvo), zvuk
videozáznamov s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie) sa bude automaticky
prehrávať ako 5,1-kanálový zvuk.
Zvuk videozáznamov nahratých s obrazovou
kvalitou SD (štandardné rozlíšenie) bude
upravený na 2-kanálový.
33
z Tipy
• Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch
SURROUND] (
) alebo [2ch
STEREO] (
) ([AUDIO MODE],
s. 71).
Rýchle spustenie snímania
(QUICK ON)
Snímanie vysokokvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu
(Dual Rec)
Počas nahrávania videozáznamu môžete
zaznamenať vysokokvalitné statické
zábery stlačením tlačidla PHOTO.
b Poznámky
Indikátor
QUICK ON
Po zatvorení panela LCD sa
videokamera namiesto vypnutia prepne
do spánkového režimu (režim úspory
energie). Indikátor QUICK ON počas
spánkového režimu bliká. Ak chcete
pokračovať v nahrávaní, znovu otvorte
panel LCD. Videokamera sa prepne do
pohotovostného režimu nahrávania
približne o 1 sekundu.
z Tipy
• Počas spánkového režimu je spotreba
batérie polovičná v porovnaní so spotrebou
batérie počas bežného nahrávania.
• Ak v režime spánku nebudete s
videokamerou určitý čas narábať,
automaticky sa vypne. Môžete nastaviť čas, v
priebehu ktorého ostane videokamera
zapnutá predtým, než sa automaticky v
spánkovom režime vypne ([QUICK ON
STBY], s. 81).
• Ak panel LCD zatvoríte počas nahrávania
pomocou funkcie [SMTH SLW REC]
(s. 35), videokamera sa vypne bez prechodu
do spánkového režimu.
34
• Nevyberajte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pred ukončením nahrávania
videozáznamu a úplným uložením statických
záberov na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
• Počas používania funkcie Dual Rec sa nedá
blesk použiť.
• Pri nedostatku voľnej pamäte na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ alebo pri
nepretržitom nahrávaní statických záberov
sa zobrazí indikátor
. Keď sa zobrazuje
indikátor
, statické zábery sa nedajú
zaznamenávať.
z Tipy
• Ak svieti indikátor
(Videozáznam),
veľkosť statických záberov bude [
2.3M]
(16:9 širokouhlý) alebo [1.7M] (4:3).
• Keď je videokamera v pohotovostnom
režime nahrávania, môžete snímať statické
zábery rovnakým spôsobom, ako keď je
zapnutý indikátor
(Statický záber).
Snímať môžete aj s bleskom.
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom
uhle k videokamere (1), potom ho
otočte o 270 stupňov smerom k
objektívu (2).
z Tipy
• Na displeji LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
• Pri nahrávaní v zrkadlovom režime sa
rámčeky na detekovaných tvárach
nezobrazujú (s. 74).
Rýchle sa pohybujúce objekty alebo
činnosti, ktoré sa za bežných podmienok
nedajú nasnímať, sa dajú nasnímať asi na
3 sekundy pri použití plynulého
spomaleného nahrávania.
Tento režim je vhodný pri zázname
rýchlych činností, ako je napríklad
golfový či tenisový úder.
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(CAMERA) t [SMTH SLW
REC].
Dotknite sa karty
(OPTION) t
a vyberte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
• [TIMING]
Po stlačení tlačidla START/STOP
nastavte počiatočný bod nahrávania.
Predvolené nastavenie je možnosť
[3sec AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Ak chcete do spomaleného filmu
dodatočne vložiť zvuky, napríklad
rozhovor, vyberte možnosť [ON] (
(predvolené nastavenie je [OFF]).
Videokamera nahráva zvuky asi
12 sekúnd, kým sa v kroku 2
zobrazuje indikátor [Recording···].
)
Nahrávanie a prehrávanie
Snímanie rýchlych činností
pri spomalenom obraze
(SMTH SLW REC)
Zmena nastavenia
b Poznámky
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Približne 3-sekundový záznam sa
zaznamená ako 12-sekundový
spomalený film.
Keď sa prestane zobrazovať indikátor
[Recording···], nahrávanie je
dokončené.
• Pri snímaní približne trojsekundového
videozáznamu sa zvuky nedajú nahrať.
• Kvalita obrazu je pri snímaní pomocou
funkcie [SMTH SLW REC] nižšia ako pri
bežnom nahrávaní.
• V režime Easy Handycam je funkcia [SMTH
SLW REC] nedostupná. Zrušte režim Easy
Handycam.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené
nahrávanie, dotknite sa tlačidla
.
35
Nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie
Kryt objektívu
Zatvorí sa, keď sa zobrazí obrazovka INDEX.
Páčka transfokátora C
(HOME) A
(VIEW
IMAGES) B
b Poznámky
• Ak zatvoríte panel LCD počas zobrazenia obrazovky registra alebo počas prehrávania záberov,
videokamera sa úplne vypne.
1 Otvorte panel LCD a zapnite tak videokameru.
2 Dotknite sa tlačidla
(VIEW IMAGES) B.
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Zobrazenie miniatúr
môže chvíľu trvať.)
Zobrazí sa na karte so záberom, ktorý bol v poslednom čase prehrávaný
alebo zaznamenaný. (B pre statický záber)
HOME MENU
Výber záberov podľa
dátumu (s. 40)
Predchádzajúcich
6 záberov
Nasledujúcich
6 záberov
Návrat na
obrazovku
nahrávania
36
(OPTION)
1
:prechod na obrazovku Film Roll Index (s. 39).
2
:prechod na obrazovku Face Index (s. 39).
3
:zobrazuje videozáznamy s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie).*
4
:zobrazenie statických záberov.
* Indikátor
sa zobrazí pri výbere videozáznamu s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) v položke [
/
SET] (s. 65).
z Tipy
• Počet záberov na obrazovke VISUAL INDEX možno meniť (6 y 12) posunutím páčky
transfokátora C. Ak chcete tento počet pevne nastaviť, dotknite sa položky
(HOME) A t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 77).
Prehrávanie videozáznamov
Dotknite sa karty
chcete prehrať.
alebo
a potom vyberte videozáznam, ktorý
Dotykom prepína medzi prehrávaním a pozastavením
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Začiatok scény/
predchádzajúca scéna
Zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Nahrávanie a prehrávanie
3 Spustite prehrávanie.
Nasledujúca scéna
(OPTION)
Dozadu/dopredu
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa prehrá spomalene.
• Ak sa pri pozastavení dotknete tlačidiel
• Jedným dotykom tlačidla
/
zrýchlite prehrávanie dozadu alebo dopredu päťnásobne,
dvomi dotykmi 10-násobne, tromi dotykmi 30-násobne a štyrmi dotykmi približne 60-násobne.
37
Zobrazenie statických záberov
Dotknite sa karty
chcete prehrať.
a potom vyberte požadovaný statický záber, ktorý
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Prezentácia záberov (s. 41)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
(OPTION)
Predchádzajúci/nasledujúci
Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa položky
(OPTION) t karta
hlasitosť pomocou položky
/
.
t [VOLUME] a potom upravte
z Tipy
• Režim prehrávania môžete prepnúť dotykom položky
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
38
(HOME) A t
(VIEW
Vyhľadávanie požadovanej
scény podľa presne
stanoveného bodu (Film
Roll Index)
Videozáznamy môžu byť rozdelené
podľa nastaveného času a prvá scéna
každej rozdelenej časti sa zobrazí na
obrazovke registra. Videozáznam
môžete začať prehrávať od vybratej
miniatúry.
sa položky
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa položky
(Film Roll
Index).
Návrat na obrazovku VISUAL
INDEX
/
vyhľadajte požadovanú scénu a
potom sa dotknite scény, ktorú
chcete prehrať.
Prehrávanie sa začne od vybratej
scény.
z Tipy
• Obrazovku [Film Roll Index] zobrazíte
dotknutím sa položky
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [
INDEX].
Vyhľadávanie požadovanej
scény podľa tváre (Face
Index)
Na obrazovke registra sa zobrazia
zábery tvárí detekované počas
nahrávania videozáznamu.
Videozáznam môžete prehrávať od
vybratého záberu tváre.
Nahrávanie a prehrávanie
1 Zapnite videokameru a dotknite
4 Dotknutím sa položky
1 Zapnite videokameru a dotknite
sa položky
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
Nastavenie intervalu na
vytvorenie miniatúr scén
videozáznamu.
2 Dotknite sa položky
(Face
Index).
3 Dotknutím sa položky
vyberte požadovaný
videozáznam.
/
Návrat na obrazovku VISUAL
INDEX
39
3 Dotknutím sa položky
/
vyberte požadovaný
videozáznam.
4 Dotknite sa položky
/
a
potom sa dotknite požadovanej
snímky tváre, čím zobrazíte
scénu.
Prehrávanie sa spustí od začiatku
scény s vybratou snímkou tváre.
1 Zapnite videokameru a dotknite
sa položky
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa karty
alebo
.
3 Dotknite sa dátumu na
obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazia dátumy
nahratia videozáznamov.
b Poznámky
• Všetky tváre sa nemusia dať detekovať.
Závisí to od podmienok pri snímaní
záznamu.
Príklad: osoby s okuliarmi alebo klobúkmi
alebo ktoré nehľadia smerom do kamery.
• Pred nahrávaním pre prehrávanie pomocou
funkcie [
INDEX] nastavte možnosť
[
INDEX SET] na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) (s. 75). Uistite sa,
že indikátor
počas zaznamenávania bliká
a obrázky detekovaných tvárí sa ukladajú v
časti [Face Index].
z Tipy
• Obrazovku [Face Index] zobrazíte
dotknutím sa položky
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [
INDEX].
Vyhľadávanie
požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový
register)
Požadované videozáznamy je možné
efektívne vyhľadávať podľa dátumu.
b Poznámky
• Funkciu dátumového registra nemožno
použiť pri statických záberoch.
40
Návrat na obrazovku VISUAL
INDEX
4 Dotýkaním sa položky
/
vyberte dátum požadovaného
videozáznamu a potom sa
dotknite položky
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
sa zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
z Tipy
• Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face
Index] môžete použiť funkciu dátumového
registra podľa krokov 3 a 4.
Používanie funkcie
priblíženia pri prehrávaní
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie môžete upraviť pomocou
páčky transfokátora.
2 Zväčšite statický záber pomocou
tlačidla T (Vzdialené predmety).
Obrazovka sa zobrazí v ráme.
3 Dotknite sa displeja na mieste, ktoré
chcete zobraziť v strede zobrazeného
rámu.
4 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel
W (Širokouhlý záber)/T (Vzdialené
predmety).
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke
prehrávania statických záberov.
Prezentácia záberov sa začne od
vybratého statického záberu.
Ak chcete prezentáciu záberov zastaviť,
dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete prezentáciu spustiť znova,
opäť sa dotknite tlačidla
.
Nahrávanie a prehrávanie
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
Prehrávanie série
statických záberov
(prezentácia záberov)
b Poznámky
• Počas prezentácie záberov nie je možné
používať funkciu priblíženia pri prehrávaní.
z Tipy
• Prezentáciu môžete spustiť tiež dotykom
tlačidla
(OPTION) t karta
t
[SLIDE SHOW] na obrazovke VISUAL
INDEX.
• Ak chcete spustiť nepretržitú prezentáciu
záberov, dotknite sa položky
(OPTION)
t karta
t [SLIDE SHOW SET].
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).
41
Prehrávanie záberu na televíznom
prijímači
Metódy pripojenia a kvalita obrazu
prezeraného na televíznej obrazovke sa
líšia v závislosti od typu pripojeného
televízora a použitých konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
sieťový adaptér (s. 18).
Pozrite si aj informácie v príručkách k
zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Počas nahrávania nastavte položku
[X.V.COLOR] na hodnotu [ON], aby ste
mohli prehrávať na televízore
kompatibilnom s formátom x.v.Color (s. 72).
Pri prehrávaní bude možno potrebné upraviť
niektoré nastavenia televízora. Podrobnejšie
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky.
Konektor pre
diaľkový
ovládač A/V
Otvorte kryt
konektorovej zásuvky.
Tok činností
Videokameru ľahko pripojíte k
televízoru podľa pokynov zobrazených
na displeji LCD, [TV CONNECT
Guide].
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
Pozrite návod na používanie
televízora.
r
Pripojte videokameru k televízoru
podľa pokynov v príručke [TV
CONNECT Guide].
r
Vykonajte na videokamere
požadované nastavenia výstupu
(s. 44, 45).
42
Handycam
Station
b Poznámky
• Videokamera aj zariadenie Handycam
Station sú vybavené konektorom pre
diaľkový ovládač A/V alebo A/V OUT
(s. 115, 117). Pripojte prípojný kábel A/V
alebo komponentný kábel A/V k zariadeniu
Handycam Station alebo k videokamere.
Výber najvýhodnejšieho
pripojenia - [TV CONNECT
Guide]
Videokamera vám poradí pri výbere
najvýhodnejšieho spôsobu pripojenia k
televízoru.
1 Zapnite videokameru a dotknite
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel
/
prejdite na ďalšiu stranu.
2 Dotknite sa odpovede na otázku
zobrazenú na obrazovke.
Nahrávanie a prehrávanie
sa položky
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide].
Medzitým môžete vytvoriť príslušné
pripojenie videokamery k televízoru.
43
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením
Zábery nahraté s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite
obrazu HD (vysoké rozlíšenie). Zábery nahraté v kvalite obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie).
t (s. 44)
t (s. 45)
: tok signálu
Typ
Videokamera
Kábel
TV
Komponentný kábel A/V
(dodávané príslušenstvo)
(zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 80)
(modrý) PB/CB
(červený)
PR/CR
(biely)
(červený)
• Ak pripojíte iba komponentný video konektor, zvukové signály sa neprehrajú. Ak chcete
prehrávať aj zvukové signály, pripojte biele a červené konektory.
44
: tok signálu
Typ
Videokamera
Kábel
TV
Nastavenie HOME MENU
Kábel HDMI (voliteľné príslušenstvo)
Pripojenie k televízoru bez vysokého rozlíšenia s obrazom vo
formáte 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3.
Nahrávanie a prehrávanie
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite kábel HDMI s koncovkou typu mini (pre videokameru) na jednej strane a
zodpovedajúcou koncovkou pre pripojenie k televíznemu prijímaču na druhej strane.
• Pokiaľ nahraté zábery obsahujú signály zabezpečujúce ochranu autorských práv, zábery cez
konektor HDMI OUT neprejdú.
• Niektoré televízory nemusia pri takomto pripojení fungovať správne (napr. chýbajúci zvuk alebo
obraz).
• Neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri s konektorom HDMI OUT externého
zariadenia káblom HDMI. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
• Ak je pripojené zariadenie kompatibilné s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom, videozáznamy
zaznamenané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie) automaticky vystupujú v režime 5,1kanálového priestorového zvuku. Videozáznamy nahraté s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) sa konvertujú do režimu 2-kanálového zvuku.
Zábery nahraté s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie) sa prevedú do kvality
SD (štandardné rozlíšenie) a prehrajú sa. Zábery nahraté v kvalite obrazu SD
(štandardné rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie).
t (s. 46)
t (s. 46)
t (s. 47)
45
Nastavenie pomeru horizontálnej a vertikálnej strany podľa
pripojeného televízora (16:9/4:3)
Funkciu [TV TYPE] nastavte na hodnotu [16:9] alebo [4:3] v závislosti od typu
televízora (s. 79).
b Poznámky
• Ak prehrávate videozáznam nahratý s kvalitou obrazu SD (štandardné rozlíšenie) na televízore
4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, pri nahrávaní stlačte na videokamere položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3]
(s. 72).
: tok signálu
Typ
Videokamera
Kábel
TV
Komponentný kábel A/V
(dodávané príslušenstvo)
(zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (s. 80)
(modrý) PB/CB
(červený)
PR/CR
(biely)
(červený)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 79)
• Ak pripojíte iba komponenté video, zvukové signály sa neprehrajú. Ak chcete prehrávať aj
zvukové signály, pripojte biele a červené konektory.
Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 79)
(biely)
(červený)
(žltý)
• Ak je pripojený konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), na výstupe nie sú zvukové signály. Ak
chcete prehrať aj zvukové signály, pripojte biely a červený konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky pre zvuk na televízore.
• Toto pripojenie vytvára v porovnaní s prípojným káblom A/V (typ
) záznam s vyšším
rozlíšením.
46
: tok signálu
Typ
Videokamera
Kábel
TV
Prípojný kábel A/V (dodávané príslušenstvo)
(žltý)
(biely)
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 79)
(červený)
* Nastavte položku [TV TYPE] v závislosti od svojho televízora.
Pripojenie k televízoru prostredníctvom videorekordéra
Nahrávanie a prehrávanie
Pripojte videokameru do vstupu LINE IN na videorekordéri pomocou prípojného
kábla A/V. Prepínač vstupov na videorekordéri nastavte na hodnotu LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
47
Ak je televízor monofónny
(televízor má iba jednu vstupnú
konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do vstupnej konektorovej zásuvky
videa a pripojte biely (ľavý kanál) alebo
červený (pravý kanál) konektor do
vstupnej konektorovej zásuvky pre zvuk
v televízore alebo videorekordéri.
Ak televízor alebo videorekordér
používa 21-vývodový adaptér
(EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný
s videokamerou (iba pre typy s
označením
na spodnej strane).
Tento adaptér je určený iba na výstup.
b Poznámky
• Ak je na výstupné zábery použitý prípojný
kábel A/V, zábery sú na výstupe v kvalite
obrazu SD (štandardné rozlíšenie).
z Tipy
• Ak sa na pripojenie videokamery k
televízoru použije viacero typov kábla na
výstup snímok, poradie priority vstupných
konektorov televízora je nasledovné:
HDMI t komponent t S VIDEO t
video.
• HDMI (High Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie s
vysokým rozlíšením) je rozhranie na
odosielanie audio aj video signálov.
Konektor HDMI OUT má na výstupe obraz
s vysokou kvalitou a digitálny zvuk.
Režim „PhotoTV HD“
Videokamera je kompatibilná s
režimom „PhotoTV HD“. Režim
„PhotoTV HD“ umožňuje dosiahnuť
veľmi presné vykreslenie jemných
štruktúr a farieb takmer vo fotografickej
kvalite. Prepojenie zariadení spoločnosti
Sony kompatibilných s režimom
PhotoTV HD pomocou kábla HDMI*
alebo komponentného kábla A/V** vám
umožní odhaliť svet fotografií v
plnohodnotnej kvalite HD (vysoké
rozlíšenie).
* Televízor sa počas zobrazovania fotografií
automaticky prepne na príslušný režim.
**Televízor bude treba nastaviť. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie
televízora kompatibilného s režimom
PhotoTV HD.
Práca s funkciou „BRAVIA“
Sync
Po pripojení videokamery k televízoru
kompatibilnému s funkciou „BRAVIA“
Sync pomocou kábla HDMI možno
prehrávanie ovládať aj pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Kábel HDMI
1 Prepojte videokameru a televízor
kompatibilný s funkciou
„BRAVIA“ Sync pomocou kábla
HDMI (voliteľné príslušenstvo).
48
2 Zapnite videokameru.
TV vstup sa zapne automaticky a na
monitore televízora sa zobrazí
obrázok videokamery.
3 Použite diaľkový ovládač
televízora.
Môžete vykonať nasledovné
operácie.
b Poznámky
• Ak chcete nastaviť videokameru, dotknite sa
položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[CTRL FOR HDMI] t [ON] (predvolené
nastavenie).
• Taktiež nastavte televízor. Podrobnejšie
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Nahrávanie a prehrávanie
– zobraziť položku
(VIEW
IMAGES) ponuky
(HOME)
stlačením tlačidla SYNC MENU,
– zobraziť obrazovku registra INDEX
(napr. obrazovku VISUAL INDEX)
stlačením tlačidiel nahor/nadol/doľava/
doprava/enter na diaľkovom ovládači
televízora a prehrávať požadované
videozáznamy alebo statické zábery.
z Tipy
• Ak vypnete televízor, videokamera sa tiež
vypne.
49
Ukladanie záberov
Nahrané zábery sú ukladané na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Keďže
kapacita pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ je obmedzená, dbajte na to, aby
ste uložili zábery aj na externé médium, napríklad na disk DVD-R alebo do počítača.
Zábery nasnímané videokamerou môžete uložiť podľa nižšie popísaného postupu.
Ukladanie záberov pomocou počítača
Pomocou programu „Picture Motion Browser“, ktorý nájdete na dodávanom disku
CD-ROM, môžete uložiť zábery nasnímané na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Pre zariadenia HDR-TG1E
Ak je to nevyhnutné, môžete prepísať videozáznamy s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) z počítača do videokamery. Podrobnosti nájdete v dokumente „PMB
Guide“.
Vytvorenie disku pomocou softvéru One Touch (One
Touch Disc Burn)
Zábery nasnímané videokamerou môžete veľmi jednoducho
ukladať priamo na disk .
Ukladanie záberov do počítača
Zábery nasnímané videokamerou môžete uložiť na pevný disk
počítača.
Vytvorenie disku s vybratými zábermi
Zábery skopírované do počítača môžete uložiť na disk. Tieto
zábery môžete aj upraviť.
Informácie nájdete v dodávanej príručke „Návod na
používanie“.
Ukladanie záberov pripojením videokamery k iným
zariadeniam
Pripojenie pomocou prípojného kábla A/V
Videozáznamy môžete kopírovať s kvalitou obrazu SD
(štandardné rozlíšenie).
Pripojenie pomocou kábla USB
Videozáznamy môžete kopírovať s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie).
Pozrite s. 59.
50
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Táto kategória umožňuje upravovať
zábery zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Taktiež môžete používať videokameru
po jej pripojení k iným zariadeniam.
USB CONNECT
Videokameru možno pripojiť k počítaču
a podobným zariadeniam pomocou
kábla USB. Viac informácií o pripojení
videokamery k počítaču nájdete v
príručke „Návod na používanie“.
TV CONNECT Guide
Videokamera vám pomôže vybrať
vhodné pripojenie zariadenia (s. 43).
Kategória
(OTHERS)
b Poznámky
Zoznam položiek
Úpravy
• Ak počas upravovania záberov alebo počas
pripojenia kábla USB k inými zariadeniam
zavriete panel LCD, videokamera sa vypne.
DELETE
Snímky uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ možno
odstrániť (s. 52).
PHOTO CAPTURE (HDR-TG1E)
Vybratý záber z nahratého
videozáznamu možno uložiť ako statický
záber (s. 54).
EDIT
Zábery možno upravovať (s. 55).
PLAYLIST EDIT
Môžete vytvoriť alebo upraviť zoznam
titulov (s. 56).
PRINT
Pomocou pripojenej tlačiarne so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery (s. 62).
51
Odstraňovanie záberov
Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ možno
pomocou videokamery odstrániť.
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [DELETE].
b Poznámky
• Odstránené zábery sa už nedajú obnoviť.
• Počas odstraňovania záberov z videokamery
nevyberajte batériu, neodpájajte sieťový
adaptér ani nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Médium sa môže
poškodiť.
• Ak chráni snímky na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ proti zápisu iné
zariadenie, snímky sa z karty nebudú dať
odstrániť.
• Dôležité údaje je potrebné uložiť na externé
médiá (s. 50).
• Nepokúšajte sa odstrániť súbory z pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ vo
videokamere pomocou počítača.
2 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
3 Dotknite sa tlačidla [
DELETE]
alebo [
DELETE].
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete odstrániť.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať až 100 záberov.
• Snímku možno z obrazovky prehrávania
odstrániť prostredníctvom ponuky
(OPTION) MENU.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery
zaznamenané na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“ a obnoviť úplnú kapacitu,
naformátujte médium (s. 67).
Odstraňovanie
videozáznamov
Odstránením obrazových údajov môžete
zväčšiť voľné miesto na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
Voľné miesto na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
skontrolujete pomocou funkcie
[MEDIA INFO] (s. 66).
Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, ktorý chcete odstrániť
(s. 65).
52
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním videozáznamu
na displeji LCD potvrďte
videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
t [YES]
.
Súčasné odstránenie všetkých
videozáznamov
V kroku 3 sa dotknite položiek
[
DELETE ALL]/[
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Súčasné odstránenie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň
4 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete odstrániť.
1 V kroku 3 sa dotknite tlačidla
[
DELETE by date]/
[
DELETE by date].
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
3 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
• Ak sa odstránený videozáznam nachádza aj
v zozname titulov (s. 56), odstráni sa aj z
tohto zoznamu.
Stlačením a podržaním statického
záberu na displeji LCD záber
potvrďte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
5 Dotknite sa položky
t
Úpravy
2 Ak chcete vybrať dátum snímania
požadovaného videozáznamu,
dotknite sa položky / a potom
sa dotknite položky
.
Zábery s vybratým dátumom sa
zobrazia na obrazovke.
Dotykom na videozáznam na displeji
LCD potvrďte videozáznam. Ak sa
chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
t [YES]
.
Súčasné odstránenie všetkých
statických záberov
V kroku 3 sa dotknite položiek
[
DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Odstraňovanie statických
záberov
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
3 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
53
Zhotovenie statického záberu
z videozáznamu (HDR-TG1E)
Vybratý záber z nahratého
videozáznamu možno uložiť ako statický
záber. Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, z ktorého chcete
zhotoviť statický záber (s. 65).
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
Objaví sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
2 Dotknite sa videozáznamu, z
ktorého chcete vytvoriť statický
záber.
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
3 V bode, v ktorom chcete zhotoviť
záber, sa dotknite položky
.
Videozáznam sa pozastaví.
4 Dotknite sa tlačidla
.
Po skončení zaznamenania záberu sa
obrazovka prepne do režimu
pozastavenia.
Pokračovanie v zachytávaní
záberov
Dotknite sa položky
a potom
pokračujte krokmi 3 až 4.
Ak chcete zhotoviť snímku z iného
videozáznamu, dotknite sa položky
a potom postupujte podľa krokov 2 až 4.
54
Dokončenie zachytávania
záberov
Dotknite sa tlačidla
t
.
b Poznámky
• Veľkosť záberu je pevne nastavená v
závislosti od obrazovej kvality
videozáznamu:
–[
2.1M] s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlíšenie)
–[
0.2M] v režime 16:9 (širokouhlý) s
kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie)
– [VGA (0.3M)] v režime 4:3 s kvalitou
obrazu SD (štandardné rozlíšenie)
• Na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ by mal byť dostatok miesta.
• Dátum a čas záznamu zhotovených
statických záberov je rovnaký ako dátum a
čas nahrávania videozáznamov.
• Ak videozáznam, z ktorého zhotovujete
snímky, neobsahuje žiadny dátumový kód,
dátumom a časom záznamu statického
záberu bude dátum a čas zhotovenia záberov
z videozáznamov.
Rozdelenie videozáznamu
b Poznámky
Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, ktorý chcete rozdeliť
(s. 65).
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
4 V bode, v ktorom chcete rozdeliť
Úpravy
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
• Rozdelené videozáznamy sa už nedajú
obnoviť.
• Počas rozdeľovania videozáznamu
nevyberajte batériu, neodpájajte sieťový
adaptér ani nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ z videokamery.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Ak rozdelíte pôvodný videozáznam,
videozáznam pridaný do zoznamu titulov
bude rozdelený tiež.
• Medzi bodom, v ktorom ste sa dotkli
položky
, a skutočným rozdeľovacím
bodom môže byť rozdiel, pretože
videokamera vyberá rozdeľovací bod na
základe asi polsekundových prírastkov.
videozáznam na scény, sa
dotknite tlačidla
.
Videozáznam sa pozastaví.
Presnejšie sa upraví rozdeľovací bod,
ktorý bol vybratý pomocou tlačidla
.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu.
Stláčaním položky
sa prepína
prehrávanie a pozastavenie.
5 Dotknite sa položky
t
t [YES]
.
55
Vytvorenie zoznamu titulov
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Originálne videozáznamy sa nemenia, aj
keď ich v zozname titulov upravíte alebo
ich z neho odstránite.
Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, ktorý chcete vytvoriť,
prehrať alebo upraviť v zozname titulov
(s. 65).
Súčasné pridanie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň
1 V kroku 2 sa dotknite tlačidla
[
ADD by date]/[
ADD by
date].
Na obrazovke sa zobrazia dátumy
nahratia videozáznamov.
b Poznámky
• Zábery s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) a SD (štandardné rozlíšenie) sa
pridávajú do samostatného zoznamu titulov.
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [
alebo [
ADD]
ADD].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vložiť do zoznamu titulov.
2 Ak chcete vybrať dátum nahrávania
požadovaného videozáznamu,
dotknite sa položky / .
3 Po zvýraznení vybratého dátumu
nahrávania sa dotknite položky
.
Zábery s vybratým dátumom sa
zobrazia na obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, dotknite sa
videozáznamu na displeji LCD. Ak
sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa položky
t
.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním videozáznamu
na displeji LCD potvrďte
videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa položky
t
56
.
t [YES]
t [YES]
b Poznámky
• Počas úpravy zoznamu titulov nevyberajte
batériu, neodpájajte sieťový adaptér ani
nevyberajte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z videokamery. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať statické
zábery.
• Nie je možné vytvoriť zoznam titulov, ktorý
obsahuje kvalitu obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) a aj kvalitu obrazu SD
(štandardné rozlíšenie).
z Tipy
Prehrávanie zoznamu
titulov
chcete prehrať.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybratého videozáznamu do konca.
Potom sa obnoví obrazovka so
zoznamom titulov.
Vymazanie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu
titulov
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [
ERASE]/
[
ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky zábery zo
zoznamu titulov, dotknite sa tlačidiel
[
ERASE ALL]/[
ERASE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Úpravy
• Na obrazovku prehrávania alebo obrazovku
INDEX môžete pridať videozáznam
dotykom tlačidla
(OPTION).
• Zoznam titulov môžete kopírovať na disk s
použitím dodaného softvéru.
• Do zoznamu titulov je možné pridať najviac
999 videozáznamov s kvalitou obrazu
HD (vysoké rozlíšenie) alebo 99
videozáznamov s kvalitou obrazu SD
(štandardné rozlíšenie).
2 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
zo zoznamu titulov vymazať.
Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, ktorý chcete vytvoriť,
prehrať alebo upraviť v zozname titulov
(s. 65).
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Zobrazí sa obrazovka zoznamu
titulov.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním
videozáznamu na displeji LCD
potvrďte videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa položky
t
.
t [YES]
z Tipy
• Pôvodné scény sa nezmenia, aj keď
odstránite scény zo zoznamu titulov.
57
Zmena poradia v zozname
titulov
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [
[
MOVE].
MOVE]/
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním
videozáznamu na displeji LCD
potvrďte videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla
5 Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
.
/
vyberte
Cieľový panel
6 Dotknite sa položky
t
.
t [YES]
z Tipy
• V prípade výberu viacerých videozáznamov
sa videozáznamy premiestnia v poradí, v
akom sa zobrazujú v zozname titulov.
58
Kopírovanie do iných zariadení
Pripojenie pomocou prípojného kábla A/V
Zábery prehrávané vo videokamere môžete skopírovať na iné zariadenia, napríklad na
prehrávače VCR alebo DVD/HDD. Zariadenie pripojte použitím niektorého z
nasledujúcich spôsobov.
Najskôr pripojte videokameru do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového
adaptéra (s. 18). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so
zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie) sa skopírujú v kvalite
obrazu SD (štandardné rozlíšenie).
• Ak chcete skopírovať videozáznam nahratý s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie), nainštalujte
do počítača softvér (dodávané príslušenstvo) a skopírujte zábery na disk v počítači.
• Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
Úpravy
(žltý)
IN
IN
(biely)
S VIDEO
VIDEO
(červený)
AUDIO
(žltý)
(biely)
VIDEO
(červený)
AUDIO
Zariadenia s konektorom S VIDEO
: Tok obrazu/signálu
A Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Videokamera aj zariadenie Handycam
Station sú vybavené konektorom
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
alebo konektorom A/V OUT (s. 115,
117). Pripojte prípojný kábel A/V k
zariadeniu Handycam Station alebo
kamkordéru podľa konfigurácie.
B Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
V prípade pripojenia iného
zariadenia za pomoci konektora
Zariadenia bez
konektora S VIDEO
Prehrávače VCR alebo
nahrávacie zariadenia DVD/HDD
S VIDEO prostredníctvom
prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo) je
výsledkom záznam s vyššou kvalitou,
ako pri pripojení prípojným káblom
A/V. Pripojte biely a červený
konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO) prípojného kábla A/V s
káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo). Pripojenie žltého
konektora nie je potrebné. Ak
pripojíte len konektor S VIDEO,
nebude sa prenášať zvuk.
59
b Poznámky
• Na prehrávače pripojené káblom HDMI sa
nedá kopírovať.
• Ak chcete skryť indikátory (napríklad
počítadlo atď.) na obrazovke pripojeného
monitorového zariadenia, dotknite sa
položiek
(HOME) t
(SETTINGS)
t [OUTPUT SETTINGS] t [DISP
OUTPUT] t [LCD PANEL] (predvolené
nastavenie) v ponuke HOME MENU
(s. 80). Ak chcete nahrať údaje o dátume a
čase a o nastaveniach videokamery, zobrazte
ich na obrazovke (s. 77).
• Ak pripájate videokameru k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prípojného kábla A/V do vstupnej
konektorovej zásuvky videa a červený
(pravý kanál) alebo biely konektor (ľavý
kanál) do vstupnej konektorovej zásuvky
pre zvuk na zariadení.
1 Zapnite kameru a vyberte kvalitu
obrazu tých záberov, ktoré
chcete kopírovať (s. 65).
2 Dotknite sa položky
(VIEW
IMAGES).
Nastavte režim [TV TYPE] podľa
zobrazovacieho zariadenia (s. 79).
3 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
60
4 Pripojte videokameru k
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo nahrávacie zariadenie DVD/
HDD) pomocou prípojného kábla
A/V (dodávané príslušenstvo) 1
alebo prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo) 2.
Pripojte videokameru do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
5 Vo videokamere spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodávanom s
nahrávacím zariadením.
6 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
videokameru.
Pripojenie pomocou kábla
USB
Pripojte videokameru k napaľovaciemu
zariadeniu diskov DVD alebo
podobnému záznamovému zariadeniu,
ktoré umožňuje kopírovanie
videozáznamov prostredníctvom
pripojenia USB, aby nedošlo k zníženiu
kvality záberov.
Videokameru pripojte do elektrickej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (s. 18). Pozrite si aj
informácie v príručkách k zariadeniam,
ktoré chcete pripojiť.
2 Konektor
(USB) zariadenia
Handycam Station alebo
zariadenia Špeciálny koncový
adaptér USB a napaľovacie
zariadenie diskov DVD ap.
pripojte pomocou dodávaného
kábla USB (s. 117).
Na displeji sa zobrazí indikátor [USB
SELECT].
USB
Úpravy
3 Dotknite sa tlačidla [
CONNECT].
4 Zapnite pripojené zariadenie a
spustite nahrávanie.
Pozrite si aj informácie v príručkách
k zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Ak je videokamera pripojená k iným
zariadeniam, dodržujte nasledujúce
odporúčania:
– Nezatvárajte panel LCD.
– Nestláčajte tlačidlo POWER.
5 Po dokončení kopírovania sa
dotknite tlačidla [END] t [YES] a
odpojte kábel USB.
1 Umiestnite videokameru do
zariadenia Handycam Station,
alebo pripojte zariadenie
Špeciálny koncový adaptér USB
ku videokamere a zapnite ju.
61
Tlač nahratých
záberov
Pozor
Tento kamkordér sníma filmy s
vysokým rozlíšením vo formáte
AVCHD. Pomocou priloženého
počítačového softvéru možno filmy s
vysokým rozlíšením kopírovať na disky
DVD. Disky DVD obsahujúce filmy vo
formáte AVCHD však nemajú byť
používané v prehrávačoch alebo
rekordéroch založených na technológii
DVD, pretože prehrávač alebo rekordér
DVD nemusí médium vysunúť a môže
bez varovania vymazať jeho obsah. Disk
DVD obsahujúci film vo formáte
AVCHD možno prehrávať na
prehrávači alebo rekordéri
kompatibilnom s technológiou Blu-ray
Disc™ alebo inom kompatibilnom
zariadení.
z Tipy
• Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
dotknite sa položky
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
(tlačiareň kompatibilná
so štandardom
PictBridge)
Pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery bez pripojenia
videokamery k počítaču.
Za účelom zapnutia napájania zo
sieťovej zásuvky pripojte videokameru k
sieťovému adaptéru (s. 18). Zapnite
tlačiareň.
Vložte do videokamery pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ so
statickými zábermi, ktoré chcete tlačiť.
1 Umiestnite videokameru do
zariadenia Handycam Station,
alebo pripojte zariadenie
Špeciálny koncový adaptér USB
ku videokamere a zapnite ju.
2 Konektor
(USB) zariadenia
Handycam Station alebo
zariadenia Špeciálny koncový
adaptér USB pripojte k tlačiarni
pomocou kábla USB (s. 117).
Na displeji sa automaticky zobrazí
indikátor [USB SELECT].
62
3 Dotknite sa tlačidla [PRINT].
Po ukončení pripojenia sa na displeji
zobrazí indikátor
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
5 Dotknite sa položky
(OPTION),
upravte nasledujúce možnosti a
dotknite sa položky
.
[COPIES]: nastavenie počtu kópií
statického záberu, ktoré sa majú
vytlačiť. Môže ich byť až 20.
[DATE/TIME]: výber položky
[DATE], [DAY&TIME] alebo
[OFF] (dátum ani čas sa nevytlačí).
[SIZE]: výber veľkosti papiera.
Na displeji môžete vybrať statický
záber.
ktorý chcete vytlačiť.
6 Dotknite sa tlačidiel [EXEC] t
[YES] t
.
Znovu sa zobrazí obrazovka výberu
záberov.
Úpravy
4 Dotknite sa statického záberu,
Ak nastavenie nezmeníte, prejdite na
krok 6.
Ukončenie tlače
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním statického
záberu na displeji LCD záber
potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
V kroku 3 sa na obrazovke výberu
záberu dotknite tlačidla
.
b Poznámky
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Ak je na displeji zobrazený indikátor
,
dodržiavajte nasledujúce pokyny, inak by
operácie nemuseli prebehnúť správne:
– Nezatvárajte panel LCD,
– nestláčajte tlačidlo POWER,
– nemeňte polohu prepínača
(Videozáznam)/
(Statický záber),
– nevyberajte videokameru zo zariadenia
Handycam Station alebo zariadenia
Špeciálny koncový adaptér USB,
– neodpájajte kábel USB z videokamery, zo
zariadenia Handycam Station, zo
zariadenia Špeciálny koncový adaptér
USB alebo z tlačiarne.
63
• Ak tlačiareň prestane fungovať, odpojte
kábel USB, vypnite a znovu zapnite
tlačiareň a znovu spustite operáciu.
• Na tlač môžete vybrať len papier s takou
veľkosťou, na ktorú môže tlačiareň tlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nasnímaný v pomere strán 16:9 (širokouhlý
záber), širšia časť ľavého a pravého okraja
záberu môže byť odrezaná.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
• Nižšie uvedené zábery sa nedajú vytlačiť:
– zábery upravené v počítači,
– zábery nahraté inými zariadeniami,
– zábery presahujúce veľkosť 4 MB,
– zábery presahujúce veľkosť 3 680 × 2 760
pixlov.
z Tipy
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Statické zábery sa dajú
vytlačiť bez použitia počítača
prostredníctvom priameho pripojenia
tlačiarne k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na typ
alebo výrobcu.
• Statický záber možno z obrazovky
prehrávania statického záberu vytlačiť
prostredníctvom ponuky
(OPTION)
MENU.
64
Využívanie médií
Kategória
(MANAGE
MEDIA)
Táto kategória umožňuje používať
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ na rôzne účely.
Nastavenie kvality
obrazu
Nastavenie kvality obrazu pre
nahrávanie/prehrávanie/úpravu na
videokamere.
Predvolené nastavenie kvality obrazu je
HD (vysoké rozlíšenie).
z Tipy
• Pre zvolenú kvalitu obrazu môžete
vykonávať operácie nahrávania/prehrávania/
úprav. Ak chcete zmeniť nastavenie kvality
obrazu, zvoľte opäť kvalitu obrazu.
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Zoznam položiek
/
SET
MEDIA INFO
Zobrazenie informácií o pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“, ako je
napr. dostupný čas nahrávania, atď.
(s. 66).
MEDIA FORMAT
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ môžete formátovať, čím sa tiež
získa voľné miesto na nahrávanie (s. 67).
t
[
(HOME)
(MANAGE MEDIA) t
/
SET].
Objaví sa obrazovka nastavenia
kvality obrazu.
Využívanie médií
Výber obrazovej kvality videozáznamu
(s. 65).
1 Dotknite sa položiek
2 Vyberte požadovanú kvalitu
obrazu.
Indikátor
označuje obrazovú
kvalitu HD (vysoké rozlíšenie) a
indikátor
označuje obrazovú
kvalitu SD (štandardné rozlíšenie).
3 Dotknite sa položiek [YES] t
.
Kvalita obrazu sa zmení.
REPAIR IMG.DB F.
Oprava údajov správy na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ (s. 68).
65
Kontrola informácií o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
Môžete skontrolovať zostávajúci
dostupný čas nahrávania pre jednotlivé
režimy [REC MODE] (s. 71) a získať
približné údaje o používanom a voľnom
mieste na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
b Poznámky
• V režime Easy Handycam sa informácie o
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
získať nedajú. Zrušte režim Easy Handycam
(s. 26).
1 Zapnite indikátor
(Videozáznam).
2 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA INFO].
Zobrazí sa zostávajúci dostupný čas
nahrávania pre každý režim
nahrávania.
z Tipy
• Dostupný voľný priestor na nahrávanie ap.
môžete skontrolovať dotknutím sa položky
v pravej spodnej časti obrazovky.
Vypnutie displeja
Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Výpočet voľného miesta na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“: 1 MB =
1 048 576 bytov. Zábery s veľkosťou menšou
ako 1 MB nebudú pri zisťovaní miesta na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
zohľadnené. Preto bude zobrazená veľkosť
celkového miesta (použité aj voľné miesto)
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ trochu menšia než deklarovaná
veľkosť pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
66
• Kvôli oblasti súboru správy sa ani po použití
funkcie [MEDIA FORMAT] (s. 67) využité
miesto nezobrazí ako 0 MB.
Odstránenie všetkých záberov
(formátovanie)
Formátovanie odstráni všetky zábery s
cieľom obnovenia voľného miesta na
nahrávanie.
Aby ste zabránili strate dôležitých
záberov, pred sformátovaním média
zábery uložte.
Najskôr pripojte videokameru do
sieťovej zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (s. 18).
1 Vložte do videokamery pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“,
ktorú chcete naformátovať.
• Odstránia sa dokonca aj statické zábery
chránené iným zariadením proti náhodnému
odstráneniu.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
[Executing...], riaďte sa nasledujúcimi
inštrukciami:
– nezatvárajte panel LCD.
– nemeňte polohu prepínača
(Videozáznam)/
(Statický záber)
ani nestláčajte tlačidlá,
– nevyberajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
• Kým je aktivovaná funkcia [MEDIA
FORMAT], neodpájajte sieťový adaptér.
2 Zapnite videokameru.
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA FORMAT].
Využívanie médií
3 Dotknite sa tlačidiel
4 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Pokiaľ svieti indikátor prístupu, nevyberajte
z videokamery pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
67
Oprava súboru databázy záberov
Táto funkcia slúži na kontrolu údajov
správy a konzistencie videozáznamov a
statických záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ a na opravu
nájdených nekonzistencií.
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.].
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
Videokamera skontroluje súbor
správy záberov.
Ak nenájde žiadne nekonzistencie,
stlačením položky
dokončite
operáciu.
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
4 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Videokameru nevystavujte otrasom ani
vibráciám a počas prevádzky neodpájajte
sieťový adaptér, batériu ani nevyberajte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
68
Prispôsobenie videokamery
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME
MENU
Vlastnosti nahrávania a prevádzkové
nastavenia môžete zmeniť podľa
potreby.
3 Dotknite sa požadovanej položky
Používanie ponuky HOME
MENU
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
nastavenia.
1 Otvorením panela LCD zapnite
videokameru a dotknite sa
položky
(HOME).
4 Dotknite sa požadovanej položky.
(HOME)
5 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
tlačidla
Kategória
.
Prispôsobenie videokamery
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
(SETTINGS)
2 Dotknite sa položky
(SETTINGS).
69
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 71)
SOUND/DISP SET** (s. 78)
Položky
Strana
VOLUME*
78
BEEP*
78
LCD BRIGHT
78
Položky
Strana
REC MODE
71
LCD BL LEVEL
79
AUDIO MODE
71
LCD COLOR
79
WIDE SELECT
72
DIGITAL ZOOM
72
STEADYSHOT
72
Položky
Strana
AUTO SLW SHUTTR
72
TV TYPE
79
X.V.COLOR
72
DISP OUTPUT
80
GUIDEFRAME
73
COMPONENT
80
ZEBRA
73
REMAINING SET
73
OUTPUT SETTINGS (s. 79)
CLOCK/
LANG (s. 80)
SUB-T DATE
73
Položky
Strana
FLASH MODE*
74
CLOCK SET*
23
FLASH LEVEL
74
AREA SET
80
REDEYE REDUC
74
SUMMERTIME
80
FACE DETECTION
74
INDEX SET*
75
LANGUAGE SET*
80
GENERAL SET (s. 81)
PHOTO SETTINGS (s. 75)
Položky
Strana
DEMO MODE
81
75
CALIBRATION
111
FILE NO.
76
A.SHUT OFF
81
GUIDEFRAME
73
QUICK ON STBY
81
ZEBRA
73
CTRL FOR HDMI
81
FLASH MODE*
74
FLASH LEVEL
74
REDEYE REDUC
74
FACE DETECTION
74
Položky
IMAGE SIZE*
Strana
VIEW IMAGES SET (s. 77)
70
Položky
Strana
DATA CODE
77
DISPLAY
77
* Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam (s. 26).
**V režime Easy Handycam sa názov ponuky
zmení na [SOUND SETTINGS].
MOVIE SETTINGS
(Položky na snímanie
videozáznamov)
x Kvalita obrazu SD
(štandardné rozlíšenie):
SD HQ (
)
Nahrávanie v režime vysokej kvality.
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
x Kvalita obrazu HD (vysoké
rozlíšenie):
)
Nahrávanie v režime najvyššej kvality.
(AVC HD 16M (FH))
HD HQ (
)
Nahrávanie v režime vysokej kvality.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP (
)
Nahrávanie v režime štandardnej
kvality.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie).
(SD 3M (LP))
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, kvalita
videozáznamov môže byť nižšia, prípadne sa
môžu scény s rýchlym pohybom pri
prehrávaní záberu zobraziť ako blokový
šum.
z Tipy
Zvolenie kvality nahrávania pre
nahrávanie videozáznamov.
HD FH (
SD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie).
(AVC HD 5M (LP))
• Očakávaný čas nahrávania pre jednotlivé
režimy nahrávania nájdete na s. 12.
AUDIO MODE
Zmena formátu záznamu zvuku.
B 5.1ch SURROUND (
)
Zvuk nahrávok je 5,1-kanálový,
priestorový.
2ch STEREO (
)
Prispôsobenie videokamery
REC MODE
)
Nahrávanie v režime štandardnej
kvality.
(SD 6M (SP)).
Zvuk nahrávok je 2-kanálový, stereo.
b Poznámky
• Pri prehrávaní videozáznamov
zaznamenaných s nastavením položky
[RECORD SOUND] na hodnotu [OFF] v
ponuke [SMTH SLW REC] sa bez ohľadu
na nastavenie dočasne zobrazí indikátor
.
71
WIDE SELECT
Pri nahrávaní s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie) môžete pomer
horizontálnej a vertikálnej strany vybrať
podľa pripojeného televízora. Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
B 16:9 WIDE
Záznam obrazu na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 16:9
(širokouhlá).
4:3 (
120 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a potom do hodnoty
120-násobku digitálne.
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať
(predvolené nastavenie je [ON]). Keď
používate statív (voliteľné
príslušenstvo), nastavte funkciu
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ). Záber bude potom prirodzený.
)
Záznam obrazu na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 4:3.
b Poznámky
• Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie
(s. 79).
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
pomalá uzávierka)
Rýchlosť uzávierky sa pri snímaní v
tmavých podmienkach automaticky
zníži na 1/25 s (predvolené nastavenie je
[ON]).
DIGITAL ZOOM
Ak chcete pri nahrávaní dosiahnuť
vyššiu úroveň ako 10-násobné
priblíženie, vyberte maximálnu úroveň
priblíženia. Pri použití digitálneho
priblíženia sa znižuje kvalita obrazu.
X.V.COLOR
Ak chcete zachytávať v širšom rozsahu
farieb, pri nahrávaní funkciu nastavte na
hodnotu [ON]. Dosiahne sa vernejšia
reprodukcia rôznych farieb, napríklad
žiarivej farby kvetov alebo tyrkysovo
modrej farby mora.
b Poznámky
Na pravej strane lišty sa zobrazuje
faktor digitálneho priblíženia. Po
vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí
oblasť priblíženia.
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a potom do hodnoty
20-násobku digitálne.
72
• Nastavte funkciu [X.V.COLOR] na hodnotu
[ON] len vtedy, ak budete nahratý obsah
prehrávať na televízore kompatibilnom s
režimom x.v.Color.
• Ak sa videozáznamy nahraté pri nastavení
tejto funkcie na hodnotu [ON] prehrávajú
na televízore, ktorý nie je kompatibilný s
režimom x.v.Color, farby sa nemusia
správne reprodukovať.
• Funkcia [X.V.COLOR] sa nedá nastaviť na
hodnotu [ON]:
– ak sa nahráva v kvalite obrazu SD
(štandardné rozlíšenie),
– počas nahrávania videozáznamu.
GUIDEFRAME
Po nastavení funkcie [GUIDEFRAME]
na hodnotu [ON] môžete zobraziť
rámček a skontrolovať, či je objekt vo
vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rámček sa nezaznamená. Keď stlačíte
tlačidlo DISP/BATT INFO, rámček
zmizne (predvolené nastavenie je
[OFF]).
z Tipy
• Keď je objekt umiestnený na priesečníku
pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
ZEBRA
B OFF
B ON
Vždy zobrazuje indikátor zostávajúcej
kapacity na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
AUTO
V prípadoch popísaných nižšie sa asi na
8 sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
– Keď videokamera zistí zostávajúcu
kapacitu pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ počas rozsvietenia
indikátora
(Videozáznam).
– V prípade, že stlačením tlačidla DISP/
BATT INFO zapnete indikátor počas
rozsvietenia indikátora
(Videozáznam).
– Keď v ponuke HOME MENU
vyberiete režim nahrávania
videozáznamu.
b Poznámky
• Keď je zostávajúci čas na nahrávanie
videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor
zostáva zobrazený na obrazovke.
Vzor zebry sa nezobrazí.
70
Vzor zebry sa zobrazí, ak úroveň jasu
displeja dosiahne hodnotu približne
70 IRE.
100
Vzor zebry sa zobrazí, ak úroveň jasu
displeja dosiahne približne hodnotu
100 IRE alebo vyššiu.
b Poznámky
• Časti displeja, v ktorých jas dosahuje
hodnotu 100 IRE alebo vyššiu, sa môžu zdať
preexponované.
z Tipy
• IRE znamená jednotku amplitúdy jasu
obrazu.
SUB-T DATE
(Titulky s dátumom)
Keď túto funkciu nastavíte na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie), môžete
zobraziť dátum a čas nahrávania počas
prehrávania záberu vo videokamere na
zariadeniach, ktoré sú kompatibilné s
funkciou zobrazenia titulkov. Prečítajte
si aj návod na používanie
zobrazovacieho zariadenia.
Prispôsobenie videokamery
V častiach displeja, kde je úroveň jasu
nastavená na predvolenú hodnotu, sa
zobrazia diagonálne čiary.
Táto funkcia je užitočná ako sprievodca
úpravou jasu. Ak zmeníte predvolené
nastavenie, zobrazí sa indikátor .
Vzor zebry sa nenahrá.
REMAINING SET
b Poznámky
• Zábery zaznamenané v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie) možno prehrávať iba v
zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD.
• Možnosť [SUB-T DATE] sa nedá nastaviť
pre videozáznamy v kvalite obrazu SD
(štandardné rozlíšenie).
73
FLASH MODE
Keď zaznamenávate statické zábery
pomocou vstavaného blesku, môžete
vybrať nastavenie blesku.
REDEYE REDUC
Blesk sa používa vždy bez ohľadu na
intenzitu osvetlenia prostredia.
Funkciu môžete aktivovať, ak pri
zaznamenávaní statických záberov
používate vstavaný blesk.
Ak nastavíte možnosť [REDEYE
REDUC] na hodnotu [ON] a potom
nastavíte možnosť [FLASH MODE] na
hodnotu [AUTO] alebo [ON], zobrazí
sa indikátor . Efektu červených očí
zabránite aktiváciou predzáblesku pred
samotným spustením blesku.
OFF (
b Poznámky
B AUTO
Automatické spustenie blesku v
prípade nedostatku svetla.
ON (
)
)
Snímanie bez použitia blesku.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť od objektu pri
použití vstavaného blesku je približne 0,3 až
1,5 m.
• Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak
je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k
zmene farby vplyvom tepla, účinok blesku sa
môže znížiť.
• Indikátor /CHG (nabíjanie) pri nabíjaní
blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane
svietiť.
• Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.
• V závislosti od jednotlivých rozdielov a
iných podmienok nemusí zníženie efektu
červených očí priniesť želaný účinok.
FACE DETECTION
Detekuje tváre a automaticky upravuje
zaostrenie, farbu a expozíciu. Taktiež
slúži na optimalizáciu zobrazenia tváre.
B ON (
)
Detekuje tvár a zobrazuje ju v ráme.
Snímka detekovanej tváre sa
automaticky optimalizuje.
Rámček pre detekciu tváre
FLASH LEVEL
Funkciu môžete aktivovať, ak používate
vstavaný blesk.
HIGH(
)
Zvýši sa úroveň intenzity blesku.
B NORMAL( )
LOW(
)
Zníži sa úroveň intenzity blesku.
Značka funkcie detekcie tváre
ON[NO FRAMES] (
)
Detekuje tvár bez zobrazenia rámu.
Snímka detekovanej tváre sa
automaticky optimalizuje.
OFF
Nepoužíva sa funkcia [FACE
DETECTION].
74
PHOTO SETTINGS
(Položky na snímanie statických
záberov)
b Poznámky
• Všetky tváre sa nemusia dať detekovať.
Závisí to od podmienok pri snímaní
záznamu.
• Funkcia [FACE DETECTION] nemusí v
závislosti od podmienok snímania fungovať
správne. V takom prípade funkciu [FACE
DETECTION] nastavte na hodnotu [OFF].
INDEX SET
Predvolené nastavenie je [ON] – toto
nastavenie umožňuje automaticky
vyhľadávať tváre a zobraziť obrazovku
[Face Index] (s. 39).
* Počet tvárí, ktoré možno detekovať, je
obmedzený.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
IMAGE SIZE
B 4.0M (
)
Snímanie statických záberov v čistej
kvalite (2 304 × 1 728).
3.0M (
)
Snímanie čistých statických záberov s
pomerom strán 16:9 (2 304 × 1 296).
1.9M (
)
Umožňuje nasnímať viac statických
záberov v relatívne čistej kvalite (1 600
× 1 200).
VGA (0.3M) (
Prispôsobenie videokamery
Ikony tvárí a ich význam
: Táto ikona sa zobrazuje, ak je
funkcia nastavená na hodnotu [ON].
: Po nájdení tváre táto ikona bliká. Po
nahratí tváre do položky [Face
Index] ikona prestane blikať.
:Táto ikona sa zobrazí, keď tváre nie
je možné zaznamenať do položky
[Face Index].*
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
)
Umožňuje nasnímať maximálny počet
statických záberov (640 × 480).
b Poznámky
• Vybratá veľkosť záberu je platná, pokiaľ
svieti indikátor
(Statický záber).
75
Kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ a
počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (jednotka: počet
záberov)*
Keď sa rozsvieti indikátor
(Statický záber):
4.0M
2304 × 1728
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8 GB
3850
16 GB
7700
* Zobrazí sa počas statických záberov, ktoré
možno zaznamenať vzhľadom na maximálnu
veľkosť snímky vo videokamere. Počas
snímania sa na displeji LCD zobrazuje
aktuálny počet statických záberov, ktoré je
možné zaznamenať (s. 118).
b Poznámky
• Používanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ vyrobenej spoločnosťou Sony
Corporation. Počet statických záberov, ktoré
možno zaznamenať, sa líši v závislosti od
podmienok snímania prípadne typu
pamäťovej karty „Memory Stick“.
• Jedinečné usporiadanie bodov snímača
ClearVid CMOS spoločnosti Sony a systém
spracovania obrazu (BIONZ) umožňujú
rozlíšenie statických záberov ekvivalentné k
opísaným veľkostiam.
FILE NO.
B SERIES
Čísla súborom priraďuje postupne v
poradí aj v prípade výmeny pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ za
inú. Číslo súboru sa vynuluje, keď sa
vytvorí nový priečinok alebo v prípade,
že sa priečinok nahrávania nahradí
iným.
RESET
Súborom priraďuje postupne v poradí
čísla nasledujúce za najvyšším číslom
súboru, ktoré sa nachádza v aktuálnej
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
GUIDEFRAME
Pozrite s. 73.
ZEBRA
Pozrite s. 73.
FLASH MODE
Pozrite s. 74.
FLASH LEVEL
Pozrite s. 74.
REDEYE REDUC
Pozrite s. 74.
z Tipy
• Pri zaznamenávaní statických záberov
môžete používať aj pamäťové karty
„Memory Stick Duo“ s kapacitou nižšou než
1GB.
76
FACE DETECTION
Pozrite s. 74.
VIEW IMAGES SET
(Položky na prispôsobenie displeja)
CAMERA DATA
videozáznam
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
statický záber
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
DATA CODE
B OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje sa dátum a čas.
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazia sa údaje o nastavení kamery.
DATE/TIME
z Tipy
• Indikátor sa zobrazí pri prehrávaní záberu
nahratého s použitím blesku.
• Ak pripojíte videokameru k televízoru, na
televíznej obrazovke za zobrazí údajový kód.
• V závislosti od stavu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ sa zobrazí
indikátor [--:--:--].
Prispôsobenie videokamery
Počas prehrávania sa zobrazujú
informácie (údajový kód) zaznamenané
automaticky pri nahrávaní.
C Indikátor vypnutia funkcie
SteadyShot
D Jas
E Vyváženie bielej farby
F Zosilnenie
G Rýchlosť uzávierky
H Hodnota clony
I Expozícia
DISPLAY
A Dátum
B Čas
Môžete vybrať počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Miniatúra 1 Slovník (s. 120)
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12)
pomocou páčky transfokátora
videokamery.
77
SOUND/DISP SET
(Položky na úpravu zvuku a
obrazovky)
6IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 6 záberov.
12IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 12 záberov.
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
VOLUME
Ak chcete upraviť hlasitosť, dotknite sa
tlačidiel
/
(s. 38).
BEEP
B ON
Po spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
OFF
Melódia sa nebude prehrávať.
LCD BRIGHT
Jas displeja LCD je možné upraviť
pomocou tlačidiel
/
.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou
tlačidla
/
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
78
OUTPUT
SETTINGS
LCD BL LEVEL
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
Môžete nastaviť jas podsvietenia
displeja LCD.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu displeja LCD.
b Poznámky
• Pri pripojení videokamery k vonkajšiemu
zdroju napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT],
životnosť batérie sa počas nahrávania
mierne zníži.
• Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov tak, aby displej smeroval von, a
potom panel zavriete, nastavenie sa
automaticky zmení na hodnotu
[NORMAL].
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
LCD COLOR
Farbu displeja LCD je možné upraviť
pomocou tlačidiel
/
.
Nízka intenzita Vysoká intenzita
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
TV TYPE
Pri prehrávaní záberu musíte podľa typu
pripojeného televízora konvertovať
signál. Nasnímané zábery sa prehrávajú
ako na nasledujúcich obrázkoch.
B 16:9
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zobraziť zábery na širokouhlej
obrazovke s pomerom strán 16:9.
Prispôsobenie videokamery
z Tipy
Zábery vo formáte Zábery vo formáte
16:9 (širokouhlý)
4:3
4:3
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zobraziť zábery na štandardnej
obrazovke televízora s pomerom strán
4:3.
79
CLOCK/ LANG
(Položky na nastavenie hodín a
jazyka)
Zábery vo formáte Zábery vo formáte
16:9 (širokouhlý)
4:3
b Poznámky
• Pomer strán záberu snímaného v kvalite
obrazu HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na displeji LCD.
V-OUT/PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na televízore a na displeji LCD.
b Poznámky
• Nastavenie položky [DISP OUTPUT] sa
môže zmeniť v závislosti od nastavenia
položky [CTRL FOR HDMI] (s. 81).
COMPONENT
Možnosť [COMPONENT] vyberte pri
pripájaní videokamery k televízoru s
komponentným vstupným konektorom.
576i
Vyberte túto možnosť pri pripájaní
videokamery k televízoru s
komponentným vstupným konektorom.
B 1080i/576i
Vyberte túto možnosť pri pripájaní
videokamery k televízoru, ktorý má
komponentný vstupný konektor a
dokáže zobraziť signál 1080i.
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
CLOCK SET
Pozrite s. 23.
AREA SET
Môžete prispôsobiť časový posun bez
toho, aby ste zastavili hodiny.
Pri používaní videokamery v iných
časových pásmach nastavte svoju oblasť
pomocou tlačidiel / .
Ďalšie informácie o časovom posune
nájdete na s. 103.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín.
Nastavte hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o 1 hodinu dopredu.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude
používať na displeji LCD.
z Tipy
• Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, videokamera ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
80
GENERAL SET
(Iné položky nastavenia)
A.SHUT OFF
(Funkcia
automatického
vypnutia)
B 5 min
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotykom tlačidiel /
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t s. 69
(OPTION MENU) t s. 82
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
DEMO MODE
z Tipy
• Ukážka sa môže prerušiť v týchto prípadoch:
– ak stlačíte tlačidlo START/STOP alebo
PHOTO,
– ak sa počas ukážky dotknete displeja
(ukážka sa znova spustí po približne
desiatich minútach),
– ak zapnete indikátor
(Statický záber).
NEVER
Videokamera sa automaticky nevypína.
b Poznámky
• Po pripojení videokamery do sieťovej
zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT
OFF] automaticky prepne na možnosť
[NEVER].
QUICK ON STBY
(Doba
pohotovostného
režimu)
Čas, v priebehu ktorého ostane
videokamera zapnutá predtým, než sa
automaticky v spánkovom režime vypne
(s. 34), môžete nastaviť na hodnotu
[OFF], [5 min] (predvolené nastavenie),
[10 min] alebo [15 min].
b Poznámky
• Funkciu [A.SHUT OFF] nie je možné v
spánkovom režime aktivovať.
z Tipy
Prispôsobenie videokamery
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
prezeranie asi desaťminútovej ukážky
po zapnutí indikátora
(Videozáznam).
Po približne piatich minút nečinnosti sa
videokamera automaticky vypne.
• Ak nastavíte hodnotu [OFF], môžete šetriť
batériu nepoužívaním funkcie QUICK ON.
CALIBRATION
Pozrite s. 111.
CTRL FOR HDMI
(Ovládanie HDMI)
Predvolené nastavenie je [ON]. Toto
nastavenie umožňuje, po pripojení
videokamery k televízoru
kompatibilnému s funkciou „BRAVIA“
Sync pomocou kábla HDMI, ovládať
prehrávanie pomocou diaľkového
ovládača televízora (s. 48).
81
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU
Ponuka
OPTION MENU sa
zobrazuje rovnako ako kontextová
ponuka v počítači po kliknutí pravým
tlačidlom myši.
Zobrazia sa rôzne funkcie, ktoré sú k
dispozícii.
2 Dotknite sa požadovanej položky.
Ak neviete nájsť požadovanú
položku, dotknite sa inej karty a
prejdite na ďalšiu stranu.
Používanie ponuky OPTION
MENU
1 Pri používaní videokamery sa na
displeji dotknite položky
(OPTION).
Ak neviete položku nikde nájsť,
znamená to, že funkcia v danej
situácii nie je dostupná.
3 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
tlačidla
.
b Poznámky
(OPTION)
Karta
82
• Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
displeji, závisia od aktuálneho stavu
prehrávania alebo nahrávania videokamery.
• Niektoré položky sa zobrazujú bez karty.
• Ponuka
OPTION MENU nie je
dostupná v režime Easy Handycam.
Položky nahrávania v
ponuke OPTION MENU
Položky
*
Položky prezerania v
ponuke OPTION MENU
Strana
Karta
Položky
*
Strana
Karta
FOCUS
–
84
DELETE
a
52
SPOT FOCUS
–
84
DELETE by date
a
53
TELE MACRO
–
85
DELETE ALL
a
52
EXPOSURE
–
85
SPOT METER
–
85
Karta
SCENE SELECTION
–
85
DIVIDE
a
55
WHITE BAL.
–
87
ERASE ALL
a
57
COLOR SLOW SHTR –
87
MOVE
a
58
– (karta závisí od situácie/žiadna
karta)
Karta
–
88
D.EFFECT
–
88
ADD**
a
56
88
ADD**
a
56
ADD by date**
a
56
ADD by date**
a
56
71
PRINT
a
62
88
SLIDE SHOW
–
41
–
88
VOLUME
a
78
a
75
DATA CODE
a
77
89
SLIDE SHOW SET
–
41
a
56
PICT.EFFECT
–
Karta
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
a
–
–
FLASH MODE
a
74
ADD
TIMING
–
35
ADD
a
56
35
ADD by date
a
56
ADD by date
a
56
COPIES
–
62
DATE/TIME
–
62
SIZE
–
62
ERASE
a
57
RECORD SOUND
–
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
Prispôsobenie videokamery
FADER
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
** Položky, ktoré sú v ponuke HOME MENU
pod iným názvom.
83
Funkcie ponuky
OPTION MENU
Nižšie nájdete popis položiek, ktoré je
možné nastaviť len v ponuke
OPTION MENU.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
FOCUS
Manuálne môžete upraviť zaostrenie.
Túto možnosť vyberte aj v prípade, keď
chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Ak chcete zaostriť, dotknite sa položky
(zaostrenie na blízke objekty)/
(zaostrenie na vzdialené objekty).
Keď sa už nedá zaostriť na bližšiu
vzdialenosť, zobrazí sa ikona . Ak sa
už nedá zaostriť na väčšiu vzdialenosť,
zobrazí sa ikona .
3 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa tlačidla
[AUTO] t
v kroku 1.
b Poznámky
• Minimálna vzdialenosť medzi videokamerou
a objektom potrebná na zabezpečenie
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené objekty.
z Tipy
• Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (snímanie
vzdialených predmetov) a potom smerom k
značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri nahrávaní. Ak chcete
nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku
transfokátora k značke W (širokouhlý
záber) a potom zaostrite.
84
• Informácie o zaostriteľnej vzdialenosti
(vzdialenosť, pri ktorej je možné objekt
zaostriť, ak je okolie tmavé a zaostrenie je
komplikované) sa objavia na niekoľko
sekúnd v nasledujúcich situáciách:
– keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny,
– keď zaostrujete manuálne.
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
displeja.
1 Dotknite sa objektu zobrazeného na
displeji.
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa v kroku 1
tlačidla [AUTO] t [END].
b Poznámky
• Ak nastavíte možnosť [SPOT FOCUS],
funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
možnosť [MANUAL].
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri
snímaní malých objektov, ako napríklad
kvetov alebo hmyzu. Môžete rozmazať
pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Po nastavení funkcie [TELE MACRO]
na hodnotu [ON] ( ) sa priblíženie
(s. 33) automaticky posunie k značke
T (snímanie vzdialených predmetov) a
umožní nahrávať objekty už
vo vzdialenosti približne 36 cm.
Ak chcete zrušiť funkciu, dotknite sa
položky [OFF] alebo zrušte priblíženie
smerom k širokouhlému záberu (značke
W).
• Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie
môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
• Ak je automatické zaostrenie
problematické, upravte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 84).
EXPOSURE
Jas záberu môžete nastaviť manuálne.
Intenzitu jasu upravte, ak je objekt príliš
svetlý alebo príliš tmavý.
SPOT METER
(Flexibilné bodové
meranie)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
1 Dotknite sa bodu, v ktorom chcete
upraviť a fixovať expozíciu na
obrazovke.
Zobrazí sa indikátor
.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t [END].
b Poznámky
• Ak nastavíte možnosť [SPOT METER],
funkcia [EXPOSURE] sa automaticky
nastaví na možnosť [MANUAL].
Prispôsobenie videokamery
b Poznámky
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t
.
SCENE SELECTION
Môžete efektívne nahrávať zábery v
rôznych situáciách.
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor
.
2 Expozíciu upravte dotykom tlačidiel
/
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
B AUTO
Vyberte túto možnosť za účelom
automatického efektívneho nahrávania
záberov bez funkcie [SCENE
SELECTION].
85
TWILIGHT* (
)
Vyberte túto možnosť na udržanie
atmosféry stmievania vzdialeného
prostredia pri súmračných scénach.
TWILIGHT PORT. (
PORTRAIT (Portrét s mäkkým
pozadím) ( )
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zvýrazniť snímaný objekt, napríklad
ľudí alebo kvety, a vytvoriť mäkké
pozadie.
)
Vyberte pre snímanie objektu na
nočnom pozadí
SPOTLIGHT** (
)
Zabráni preexponovaniu tvárí pri
osvetlení silným zdrojom svetla.
CANDLE ( )
Vyberte na udržanie tlmenej atmosféry
scén osvetlených svetlom sviečky.
BEACH** (
)
Nasnímanie výraznej modrej farby
oceánu alebo jazera.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vyberte na vytvorenie záberov s
atmosférou podobnou ako pri západe
alebo východe slnka.
FIREWORKS* (
)
Vyberte, ak chcete jasne nasnímať
vzdialené objekty. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu
videokamery na sklo alebo kovovú
sieťku v okne nachádzajúcom sa medzi
videokamerou a snímaným objektom.
86
)
Snímanie jasných záberov zasneženej
krajiny.
)
Vyberte pri snímaní veľkolepých
záberov ohňostroja.
LANDSCAPE* (
SNOW** (
* Nastavené na zaostrenie len
vzdialenejších objektov.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu
na blízke objekty.
b Poznámky
• Aj v prípade, ak nastavíte položku
[TWILIGHT PORT.] počas rozsvietenia
indikátora
(Statický záber), nastavenie
sa po rozsvietení indikátora
(Videozáznam) nastaví na hodnotu
[AUTO].
• Ak nastavíte možnosť [SCENE
SELECTION], funkcia [WHITE BAL.] sa
zruší.
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné nastaviť
podľa prostredia nahrávania.
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
– vonkajšie prostredie,
– nočné pohľady, neónové nápisy a
ohňostroje,
– východ alebo západ slnka,
– osvetlenie žiarivkami.
INDOOR (n)
– vnútorné prostredie,
– na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
– osvetlenie videolampami v štúdiu,
prípadne osvetlenie sodíkovými
výbojkami alebo farebnými lampami.
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa
jasu okolia.
1 Dotknite sa tlačidla [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely predmet, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Dotknite sa tlačidla [
].
Indikátor
začne rýchlo blikať.
Indikátor prestane blikať po
ukončení úpravy nastavenia
vyváženia bielej farby a jeho uložení
v pamäti.
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, nastavte
funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO] alebo upravte farbu pomocou
funkcie [ONE PUSH].
• Pri funkcii [ONE PUSH] zameriavajte biely
predmet dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
.
• Indikátor
bliká pomaly, keď funkcia
[ONE PUSH] nemohla byť nastavená.
• Keď ste zvolili funkciu [ONE PUSH] a ak
indikátor
naďalej bliká aj keď ste sa
dotkli tlačidla
, nastavte funkciu
[WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
• Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.],
funkcia [SCENE SELECTION] sa nastaví
na možnosť [AUTO].
z Tipy
• Ak ste pri zapnutom nastavení [AUTO]
vymenili batériu, alebo ste videokameru
preniesli z interiéru do exteriéru, prípadne
naopak, vyberte nastavenie [AUTO] a
zamerajte videokameru približne na 10
sekúnd na blízky biely objekt, aby sa
upravilo vyváženie farieb.
• Ak ste nastavili vyváženie bielej farby
funkciou [ONE PUSH], potom pri zmene
nastavení funkcie [SCENE SELECTION]
alebo pri prenesení videokamery zvnútra
von, alebo naopak, je potrebné znovu
vykonať procedúru [ONE PUSH] za účelom
opätovného nastavenia vyváženia bielej
farby.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Prispôsobenie videokamery
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
b Poznámky
Ak nastavíte možnosť [COLOR SLOW
SHTR] na hodnotu [ON], zobrazí sa
indikátor
a môžete nahrávať jasnejší
farebný obraz aj na tmavých miestach.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [OFF].
87
b Poznámky
• Ak je automatické zaostrenie
problematické, upravte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 84).
• Rýchlosť uzávierky videokamery závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
pohybu obrazu.
PICT.EFFECT
(Obrazový efekt)
Počas nahrávania môžete k záberu
pridať špeciálne efekty. Zobrazí sa
indikátor
.
B OFF
FADER
Nepoužíva sa nastavenie
[PICT.EFFECT].
Môžete nasnímať prechod s
nasledujúcimi efektmi pre intervaly
prechodu medzi zábermi.
1 Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (počas rozjasňovania) alebo
[REC] (počas stmievania) a potom sa
dotknite položky
.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Po ukončení stmievania indikátor
funkcie prestane blikať a zmizne.
Ak chcete zrušiť funkciu stmievania,
dotknite sa najskôr tlačidla [OFF] v
kroku 1.
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,
nastavenie sa zruší.
STBY
REC
Stmievanie
Rozjasnenie
WHITE FADER
BLACK FADER
D.EFFECT (Digitálny
efekt)
Ak vyberiete režim [OLD MOVIE],
zobrazí sa indikátor
a k záberom
môžete pridať efekt starého filmu.
Ak chcete zrušiť funkciu [D.EFFECT],
dotknite sa tlačidla [OFF].
88
SEPIA
Zábery sa tónujú dohneda.
B&W (Čiernobiele)
Zábery sa zobrazia čiernobielo.
PASTEL
Zábery vyzerajú ako svetlá pastelová
kresba.
BLT-IN ZOOM MIC
(Vstavaný mikrofón
priblíženia)
Ak nastavíte položku [BLT-IN ZOOM
MIC] na hodnotu [ON] (
), môžete
videozáznam nahrať so smerovaným
zvukom podľa použitia páčky
transfokátora (predvolené nastavenie je
[OFF]).
MICREF LEVEL
(Referenčná úroveň
mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti
mikrofónu pre nahrávanie zvuku.
Vyberte možnosť [LOW], ak chcete
nahrávať výrazný a hlasný zvuk,
napríklad v koncertnej sále a pod.
B NORMAL
Nahrávanie zvukov okolia a ich úprava
na vhodnú úroveň.
LOW (
)
Verné nahrávanie zvukov okolia. Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.
SELF-TIMER
Indikátor
sa zobrazí, keď je funkcia
[SELF-TIMER] nastavená na hodnotu
[ON].
Stlačením tlačidla PHOTO spustíte
odpočítavanie. Statický záber sa
nasníma po približne 10 sekundách.
Ak chcete nahrávanie zrušiť, dotknite sa
tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušiť samospúšť, vyberte
možnosť [OFF].
Prispôsobenie videokamery
89
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery
vyskytne problém, na jeho vyriešenie
použite nasledujúcu tabuľku. Ak
problém naďalej pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné fungovanie/režim Easy
Handycam ............................................90
• Batérie a zdroje napájania .................91
• Displej LCD.........................................92
• „Memory Stick PRO Duo“................92
• Nahrávanie...........................................92
• Prehrávanie záberov ...........................94
• Úprava záberov vo videokamere ......95
• Zobrazenie na televíznej obrazovke
...............................................................95
• Prehrávanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ na iných
zariadeniach .........................................96
• Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam..........................................96
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať
súčasne..................................................96
Všeobecné fungovanie/
režim Easy Handycam
Napájanie sa nezapne.
• Do videokamery vložte nabitú batériu
(s. 18).
• Konektor sieťového adaptéra je
odpojený od elektrickej zásuvky. Znova
ho pripojte do elektrickej zásuvky
(s. 18).
• Videokameru pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 18).
Videokamera nefunguje ani po
zapnutí napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa
dá s videokamerou snímať. Nie je to
porucha.
90
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
videokamera naďalej nefunguje, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 114) (po stlačení tlačidla
RESET sa obnovia všetky nastavenia
vrátane hodín).
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam (s. 26) nie sú
k dispozícii nasledujúce tlačidlá a
funkcie:
– funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 41),
– zapnutie a vypnutie podsvietenia
displeja LCD (stlačením a podržaním
tlačidla DISP/BATT INFO na
niekoľko sekúnd) (s. 22).
Nezobrazuje sa ponuka
(OPTION).
• V režime Easy Handycam nie je
dostupná ponuka OPTION MENU.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
• V režime Easy Handycam sa takmer
všetky položky ponuky nastavia
automaticky na predvolené nastavenia.
• V režime Easy Handycam sú
nasledujúce položky ponuky nastavené
pevne.
– [REC MODE]: [HD SP]/[SD SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Ak videokameru vypnete na viac ako 12
hodín, obnoví sa predvolené nastavenie
nasledujúcich položiek:
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Ani po stlačení tlačidla EASY sa
položky ponuky automaticky
nenastavia na predvolené
nastavenia.
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
• Vypnite videokameru (s. 18).
• Batériu pripojte ku videokamere
správne (s. 18).
• Napájací kábel správne pripojte do
elektrickej zásuvky.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 18).
• Videokameru pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 18).
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie bliká.
• Batériu pripojte ku videokamere
správne (s. 18). Ak problém pretrváva,
odpojte sieťový adaptér z elektrickej
zásuvky a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony. Batéria
môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 18).
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia používania.
Riešenie problémov
• V režime Easy Handycam budú
nastavenia nasledujúcich položiek
ponuky rovnaké ako pred nastavením
režimu Easy Handycam:
/
SET]
–[
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
–[
INDEX SET]
–[
IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.
Batérie a zdroje napájania
Batéria sa rýchlo vybije.
Napájanie sa náhle preruší.
• Po uplynutí 5 minút nečinnosti sa
videokamera automaticky vypne
(A.SHUT OFF). Zmeňte nastavenie
funkcie [A.SHUT OFF] (s. 81) alebo
znovu zapnite napájanie, prípadne
použite sieťový adaptér.
• Keď počas spánkového režimu uplynie
časový úsek zvolený v položke [QUICK
ON STBY], videokamera sa
automaticky vypne (s. 81). Znova
zapnite napájanie.
• Nabite batériu (s. 18).
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batériu znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 18).
91
Displej LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať
položky zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať
súčasne (s. 96).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite displeja LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO
(s. 21).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 111).
„Memory Stick PRO Duo“
Nie je možné používať funkcie
pomocou pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ formátovanú v
počítači, naformátujte ju znova vo
videokamere (s. 67).
Nedajú sa odstrániť uložené zábery
alebo formátovať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
• Naraz je možné odstrániť najviac 100
obrázkov.
• Zábery s ochranou proti zápisu
nastavenou iným zariadením sa nedajú
odstrániť.
92
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje formát
súboru (s. 106).
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Memory
Stick PRO Duo“ (s. 92).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber) otáčajte v smere
šípky, až kým sa nerozsvieti indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor
(Statický záber) (s. 32).
• V režime spánku sa záznamy nedajú
zhotovovať. Otvorte panel LCD (s. 34).
• Videokamera nahráva práve nasnímaný
záber na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Počas tohto procesu
nemôžete robiť nové nahrávky.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
plná. Použite novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
naformátujte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ (s. 67). Prípadne
odstráňte nepotrebné zábery (s. 52).
• Počet videozáznamov alebo statických
záberov presahuje kapacitu
videokamery (s. 12). Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 52).
• V prístroji vznikla kondenzáciou
vlhkosť. Videokameru vypnite a
nechajte ju asi 1 hodinu na chladnom
mieste (s. 110).
Statický záber sa nedá nahrať.
• Statický záber sa nedá nahrať spolu s
funkciou:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikátor prístupu svieti alebo bliká
aj po ukončení nahrávania.
• Videokamera nahráva práve nasnímanú
scénu na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Uhol nahrávania je rozdielny.
• Uhol nahrávania môže v závislosti od
stavu videokamery vyzerať inak. Nie je
to porucha.
Blesk nefunguje.
• V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napr. vtedy, keď nahrávate rýchlo
sa pohybujúci objekt a pod. (s. 12, 73).
Medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a bodom
spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu je časový
posun.
• Na videokamere môže byť menší časový
posun medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a skutočným
bodom spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu. Nie je to
porucha.
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu (16:9 (širokouhlý)/4:3).
• Pomer strán videozáznamu nahratého v
kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie)
je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Funkciu [FOCUS] nastavte na hodnotu
[AUTO] (s. 84).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné na
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne
(s. 84).
Riešenie problémov
• Počas nahrávania videozáznamu nie je
možné pri vyhotovovaní statických
záberov používať blesk.
• Aj keď je zapnuté automatické
spustenie blesku alebo funkcia
(automatické zníženie efektu červených
očí), interný blesk nie je možné používať
s nasledujúcimi funkciami a
nastaveniami:
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo
[SNOW] v ponuke [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] v ponuke [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 72).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké vibrácie.
93
Objekty, ktoré prechádzajú
objektívom príliš rýchlo, sa zdajú
pokrivené.
• Tento jav sa nazýva jav ohniskovej
roviny. Nie je to porucha. Z dôvodu
spôsobu, akým zariadenie (senzor
CMOS) číta obrazové signály, sa môže
objekt rýchlo prechádzajúci objektívom
za určitých podmienok nahrávania zdať
pokrivený.
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť v nasledujúcich prípadoch:
– panel LCD na videokamere je
zatvorený s displejom LCD smerom
von,
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra.
Prehrávanie záberov
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
• K zobrazeniu bodiek dochádza pri
nahrávaní v režime [COLOR SLOW
SHTR]. Nie je to porucha.
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Podsvietenie zapnete tak, že na
niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte
tlačidlo DISP/BATT INFO (s. 22).
Na zobrazenom zábere sú
vodorovné čiary.
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to
porucha.
Pri snímaní televíznej obrazovky
alebo monitora počítača sa
zobrazujú čierne pruhy.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [OFF] (s. 72).
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nemusí v úplnej tme fungovať správne.
Nemôžem nájsť záber, ktorý chcem
prehrať.
• Dotknite sa položiek
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[
/
SET] (s. 65) a zvoľte kvalitu
videozáznamu, ktorý chcete prehrať.
Statické zábery sa nedajú prehrať.
• Ak došlo k úpravám súborov,
priečinkov alebo údajov v počítači,
nemusí byť možné zábery prehrať. (V
prípade statických záberov bliká názov
súboru.) Toto nie je to porucha (s. 107).
• Zábery nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Toto nie je to
porucha (s. 107).
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Môže sa to stať pri záberoch
nasnímaných na iných zariadeniach
alebo upravených v počítači, atď.
• Odpojili ste sieťový adaptér alebo ste
vybrali batériu pred zhasnutím
indikátora prístupu po nahrávaní. Toto
môže poškodiť vaše zábery a zobrazí sa
indikátor
.
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Spustite funkciu [REPAIR IMG.DB F.]
(s. 68). Ak sa indikátor stále zobrazuje,
odstráňte záber označený indikátorom
(s. 52).
94
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
• Zvýšte hlasitosť (s. 38).
• Ak nahrávate zvuk s funkciou
[MICREF LEVEL] (s. 88) nastavenou
na hodnotu [LOW], nahratý zvuk bude
ťažko počuteľný.
• Ak používate funkciu [SMTH SLW
REC], nastavte možnosť [RECORD
SOUND] na hodnotu [ON] (s. 35).
Pri prehrávaní na počítačoch alebo
iných zariadeniach bude ľavý a pravý
kanál počuť nevyrovnane.
Úprava záberov vo
videokamere
Zábery sa nedajú upravovať.
• Stav záberu neumožňuje vykonávať
úpravy.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ nie je voľné miesto.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 záberov nahratých v
kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie)
alebo 99 videozáznamov nahratých v
kvalite obrazu SD (štandardné
rozlíšenie). Nepotrebné zábery
odstráňte zo zoznamu titulov (s. 57).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam s ochranou nastavenou
iným zariadením sa nedá rozdeliť.
Z videozáznamu nie je možné
zachytiť statický záber (HDR-TG1E).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ nie je miesto na
zaznamenanie statického záberu.
Zobrazenie na televíznej
obrazovke
Záznamy nie je možné zobraziť ani
prehrať ich zvuk na televíznom
prijímači.
Riešenie problémov
• To sa stáva, keď počítač alebo iné
zariadenie konvertuje zvuk nahratý vo
formáte 5,1 na 2-kanálový zvuk (bežný
stereofónny zvuk) (s. 33). Nie je to
porucha.
• Pri prehrávaní na 2-kanálových
zariadeniach zmeňte typ konverzie
zvuku (typ zmiešavania). Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie dodávanom s prehrávacím
zariadením.
• Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „Picture Motion Browser“
zmeňte zvuk na 2-kanálový.
• Zvuk nahrávajte s funkciou [AUDIO
MODE] nastavenou na hodnotu [2ch
STEREO] (s. 71).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
zábery.
• Ak používate komponentný kábel A/V,
nastavte možnosť [COMPONENT] v
závislosti od požiadaviek pripojeného
zariadenia (s. 80).
• Pri používaní komponentného
videokonektora skontrolujte, či je
pripojený červený aj biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 44, 46).
• Pokiaľ nahraté zábery obsahujú signály
zabezpečujúce ochranu autorských
práv, zábery cez konektor HDMI OUT
neprejdú.
95
• Pri používaní konektora S VIDEO
skontrolujte, či je pripojený červený aj
biely konektor prípojného kábla A/V
(s. 46).
Na televíznom prijímači s pomerom
strán 4:3 sa záber zobrazí skreslene.
• Stane sa tak v prípade, ak sa záber
nahratý v režime 16:9 (širokouhlý)
prezerá na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3. Nastavte funkciu
[TV TYPE] správne (s. 79) a záber
prehrajte.
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
V dôsledku
Nedá sa používať nasledovných
nastavení
[SCENE
SELECTION]
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[OLD MOVIE],
[TELE MACRO]
V hornej a dolnej časti obrazovky
televízneho prijímača s pomerom
strán 4:3 sa zobrazujú čierne pruhy.
[ONE PUSH] v
ponuke
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
• Stane sa tak v prípade, ak sa záber
nahratý v režime 16:9 (širokouhlý)
prezerá na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3. Nie je to porucha.
[SPOT FOCUS]
[SCENE
SELECTION]
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION]
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
Prehrávanie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO
Duo“ na iných zariadeniach
Zariadenie neprehráva alebo nečíta
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
• Zábery s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) možno prehrávať len na
zariadeniach podporujúcich formát
AVCHD.
Kopírovanie a pripojenie k
iným zariadeniam
Nedá sa správne kopírovať.
• Zábery nie je možné kopírovať
pomocou kábla HDMI.
• Prípojný kábel A/V nie je správne
pripojený. Skontrolujte, či je kábel
pripojený do konektorovej zásuvky
iného zariadenia (s. 59).
96
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať súčasne
V dôsledku
Nedá sa používať nasledovných
nastavení
[SMTH SLW REC],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER], [COLOR
SLOW SHTR],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT],
[WHITE BAL.],
[DIGITAL ZOOM],
[TWILIGHT]/
[TWILIGHT PORT.]/
[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW] v
ponuke [SCENE
SELECTION]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM
MIC]
[DISP
OUTPUT]
[CTRL FOR HDMI]
Riešenie problémov
[FACE
DETECTION]
97
Výstražné indikátory a hlásenia
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa na displeji LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
body.
Niektoré príznaky môžete opraviť sami.
Ak sa problém nevyrieši ani po viacerých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:04:00
101-0001 (výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
E (upozornenie na úroveň batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže
výstražný indikátor E blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
(upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
C: (alebo E:) ss:ss (zobrazenie
funkcie vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
• Batéria nie je batéria typu NP-FH50
„InfoLITHIUM“. Používajte
batériu typu NP-FH50
„InfoLITHIUM“ (s. 108).
• Bezpečne pripojte konektor DC
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
videokamery (s. 18).
Rýchle blikanie*
• Teplota videokamery je veľmi
vysoká. Videokameru vypnite a
nechajte ju chvíľu na chladnom
mieste.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“)
C:13:ss/C:32:ss
Pomalé blikanie
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
videokamerou.
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Informácie o typoch
pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré možno používať v tejto
videokamere, nájdete na s. 2.
• Nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 24).
E:20:ss/ E:31:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:91:ss/E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5ciferný kód začínajúci sa písmenom
„E“.
98
• Teplota videokamery stúpa.
Videokameru vypnite a nechajte ju
chvíľu na chladnom mieste.
Rýchle blikanie
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Odstráňte nepotrebné
zábery alebo po uložení záberov na
iné médium (s. 50, 52, 67)
naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Súbor databázy záberov je
poškodený (s. 68).
(výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškodená.
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nie je správne
naformátovaná (s. 67, 106).
(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*
- (výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“)*
• Prístup na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným zariadením.
• Chvenie videokamery sa častejšie
vyskytuje, ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite blesk.
• Chvenie videokamery sa vyskytuje,
ak je videokamera nestabilná. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami. Výstražný indikátor
upozorňujúci na chvenie
videokamery však nezmizne.
(výstražný indikátor týkajúci sa
zaznamenávania statických záberov)
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
plná.
• Statické zábery nie je možné
zaznamenávať počas procesu
spracovania. Chvíľu počkajte a
potom záber zaznamenajte.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 78).
Popis výstražných hlásení
Ak sa na displeji zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.
x „Memory Stick PRO Duo“
Riešenie problémov
• Vo videokamere je vložená
nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 106).
(výstražný indikátor
upozorňujúci na roztrasenie
videokamery)
Reinsert the Memory Stick.
(výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
Rýchle blikanie*
• Vyskytla sa chyba blesku.
• Opakovane niekoľkokrát vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do zariadenia. Ak
indikátor stále bliká, pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ môže
byť poškodená. Skúste vložiť inú
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
99
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Podľa potreby skontrolujte formát a
potom pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ naformátujte vo
videokamere (s. 67, 106).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvoriť priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
Pomocou videokamery nie je možné
vytvárať ani odstraňovať priečinky.
• Naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 67)
alebo nepotrebné priečinky
odstráňte pomocou počítača.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Používajte odporúčanú pamäťovú
kartu „Memory Stick“ (s. 2).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Do not eject the Memory Stick
during writing. Data may be
damaged.
• Znovu vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ a
postupujte podľa pokynov na
obrazovke LCD.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Súbor spravovania záberov je
poškodený. Keď sa dotknete
položky [YES], vytvorí sa nový
súbor spravovania záberov. Staré
nahraté zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ nie je
možné prehrávať (obrazové súbory
nie sú poškodené). Ak po vytvorení
nových údajov spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], prehrávanie
starých nahratých záberov môže, ale
nemusí byť možné. Ak prehrávanie
nefunguje, skopírujte zábery do
počítača pomocou dodaného
softvéru.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair
the Image Database File?
• Súbor databázy záberov je
poškodený a nie je možné nahrávať
videozáznamy. Opravte stlačením
tlačidla [YES].
• Fotografie možno zaznamenávať na
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Recovering data
• Ak sa údaje nezapísali správne,
videokamera sa automaticky pokúsi
údaje obnoviť.
100
Cannot recover data.
• Pretože zápis na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ sa
nepodaril, videokamera sa pokúsila
obnoviť údaje, ale nie je to možné.
Nebude možné nahrávať ani
upravovať údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
potom odpojte kábel USB
(dodávané príslušenstvo) a znovu ho
pripojte.
Cannot print. Check the printer.
x Iné
No further selection is possible.
• Naraz môžete vybrať iba
100 záberov na:
– odstránenie záberov,
– úpravu zoznamu titulov
videozáznamov v kvalite HD
(vysoké rozlíšenie),
– tlač statických záberov.
Riešenie problémov
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
potom odpojte kábel USB
(dodávané príslušenstvo) a znovu ho
pripojte.
Data protected.
• Pokúšate sa odstrániť údaje
chránené iným zariadením. Zrušte
ochranu údajov v zariadení, ktoré
ich chráni.
101
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Videokameru s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Zobrazenie záberov
nasnímaných s kvalitou záberu
HD (vysoké rozlíšenie)
V krajinách alebo regiónoch, v ktorých
je podporovaná norma 1080/50i, môžete
zobraziť zábery s rovnakou kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlíšenie) ako je
kvalita zaznamenaného obrazu.
Potrebujete na to televízor (alebo
monitor) so systémom PAL
kompatibilný s normou 1080/50i a s
komponentným konektorom a
vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO alebo so vstupným konektorom
HDMI. Na prepojenie budete
potrebovať komponentný kábel A/V
alebo kábel HDMI (voliteľné
príslušenstvo).
Zobrazenie záberov s kvalitou
záberu SD (štandardné
rozlíšenie)
Na zobrazenie záberov nahratých v
kvalite so štandardným rozlíšením (SD)
je potrebný televízny prijímač so
systémom PAL, ktorý je vybavený
vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prípojný kábel A/V musí byť
pripojený.
102
Informácie o systémoch
kódovania farieb v televízore
Videokamera pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači so systémom PAL
a so vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
Systém
PAL
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
PAL - M Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj,
Uruguaj.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Čile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru,
Surinam, Taiwan, Filipíny,
USA, Venezuela a ďalšie.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového posunu. Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME]
(s. 80).
Časový posun
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Ďalšie informácie
Posun
časového
pásma
103
Štruktúra súborov a priečinkov na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“
Štruktúra súborov alebo priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov vo videokamere zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov alebo
priečinkov. Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov
pomocou počítača nájdete v príručke „PMB Guide“ na priloženom disku CD-ROM,
kde nájdete aj odporúčanú aplikáciu.
A Súbory spravovania záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory skryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
B Priečinok s údajmi spravovania
videozáznamov na HD
V tomto priečinku sa nachádzajú
videozáznamy nahraté s kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlíšenie).
Nepokúšajte sa tento priečinok
otvoriť alebo získať prístup k jeho
obsahu z počítača. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie obrazových
súborov alebo znemožniť ich
prehrávanie.
C Súbory videozáznamov s
rozlíšením SD (súbory MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť je 2 GB. Keď
kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky. Ak počet súborov
prekročí 9999, vytvorí sa nový
priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamov.
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01]
D Súbory statických záberov
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9999,
vytvorí sa nový priečinok na
ukladanie nových obrazových
súborov.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
104
• Zvoľte ponuku
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT] t
[
USB CONNECT]. Umožníte tak
počítaču prístup k pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ videokamery
prostredníctvom pripojenia USB.
• Nemeňte pomocou počítača súbory ani
priečinky umiestnené vo videokamere na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.
Obrazové súbory sa môžu zničiť alebo sa
nemusia dať prehrať.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá sa následky
manipulácie s údajmi umiestnenými na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou počítača.
• Pri odstraňovaní obrazových súborov
postupujte podľa krokov popísaných na s.
52. Neodstraňujte obrazové súbory uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ videokamery priamo pomocou
počítača.
• Neformátujte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ vo videokamere pomocou
počítača. Videokamera nemusí fungovať
správne.
• Nekopírujte pomocou počítača súbory
umiestnené vo videokamere na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za následky
tohto druhu operácie.
Ďalšie informácie
105
Údržba a preventívne opatrenia
Informácie o formáte typu
AVCHD
Čo je to formát AVCHD?
Formát AVCHD je formát videokamery
používaný na nahrávanie signálu v
kvalite HD (vysoké rozlíšenie) s
technickými parametrami 1080i *1 alebo
technickými parametrami 720p *2
pomocou účinnej technológie kódovania
použitím kompresie údajov. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 je prispôsobený
na kompresiu údajov videozáznamov a
systém Dolby Digital alebo Linear PCM
sa používajú na kompresiu zvukových
údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je
schopný komprimovať zábery
efektívnejšie ako bežný formát
kompresie. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje nahrávať videosignál s
vysokým rozlíšením, nahratý digitálnou
videokamerou na 8 cm disky DVD,
vnútorný pevný disk, pamäť flash,
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ a pod.
Nahrávanie a prehrávanie vo
videokamere
106
Nahrávacie médium:
„Memory Stick PRO Duo“
*1: technické parametre 1080i
Technické parametre vysokého rozlíšenia
obsahujú 1 080 efektívnych skenovacích
riadkov a systém prekladania.
*2: technické parametre 720p
Technické parametre vysokého rozlíšenia
obsahujú 720 efektívnych skenovacích riadkov
a progresívny systém.
*3: údaje zaznamenané vo formáte AVCHD,
ktorý je iný, než je vyššie uvedené, sa vo
videokamere nedajú prehrať.
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné záznamové
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
Vo videokamere možno používať len
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ vo
videokamere nie je zaručené.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie a
prehrávanie
„Memory Stick Duo“
(s technológiou
„MagicGate“)
-
„Memory Stick PRO
Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
Na základe formátu AVCHD
kamkordér nahráva v kvalite obrazu
HD (vysoké rozlíšenie) opísanej v ďalšej
časti.
Okrem kvality obrazu HD (vysoké
rozlíšenie) je kamkordér schopný
nahrávať aj signál v kvalite obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie) v tradičnom formáte
MPEG2.
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový
paralelný prenos údajov, podporuje však 4bitový paralelný prenos údajov rovnako ako
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
Obrazový signál*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Zvukový signál:
Dolby Digital 5,1/2 ch
• Tento produkt nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia
na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
– miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku),
– miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu,
– miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick“ sa uistite, či je pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“ vložená do
adaptéra karty Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní pamäťovej karty Memory Stick
PRO Duo do adaptéra karty „Memory Stick
Duo“ sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ otočená
správnym smerom, až potom ju vložte do
zariadenia. Nesprávnym použitím môže
dôjsť k poškodeniu. K poškodeniu môže
dôjsť aj vtedy, ak pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ vložíte nasilu do adaptéra
karty „Memory Stick Duo“ nesprávnym
smerom.
• Nezasúvajte adaptér karty Memory Stick
Duo bez pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ do zariadenia kompatibilného s
kartou „Memory Stick“. Môže to spôsobiť
poruchu zariadenia.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
• Maximálna kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je možné
použiť vo videokamere, je 16 GB.
Ďalšie informácie
• Kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania môže byť
rôzna. Závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
používaného výrobku kompatibilného s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu alebo strate údajov (straty nie je
možné kompenzovať):
– ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo vypnete
videokameru počas čítania alebo
zaznamenáva obrazových súborov na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (pri rozsvietenom alebo blikajúcom
indikátore prístupu),
– ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov
alebo magnetického poľa.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ dbajte na
to, aby ste nepoužívali nadmernú silu.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér pamäťovej karty
Memory Stick Duo nelepte žiadne nálepky,
a pod.
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju
do puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Zabráňte namočeniu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U
detí hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do zásuvky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nevkladajte žiadne iné
predmety okrem pamäťovej karty Memory
Stick Duo. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
použitím videokamery zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
107
• Vo videokamere nie je možné prehrávať
statické zábery nahraté v iných zariadeniach
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770),
ktoré nezodpovedajú všeobecnému
štandardu. (Tieto modely sa v niektorých
regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
používala v inom zariadení, naformátujte ju
pomocou svojej videokamery (s. 67).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
• Môže sa stať, že zábery sa pomocou
videokamery nebudú dať prehrať:
– pri prehrávaní obrazových údajov
upravených na počítači,
– pri prehrávaní obrazových údajov
nahratých pomocou iného zariadenia.
Batéria „InfoLITHIUM“
Videokameru je možné používať iba s
batériou typu NP-FH50
„InfoLITHIUM“.
Batérie „InfoLITHIUM“ radu H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na spracovanie informácií týkajúcich sa
prevádzkových podmienok medzi
videokamerou a voliteľným sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok
videokamery vypočíta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Batéria NP-FH50 dodávaná s
videokamerou HDR-TG1E/TG3E je
kompatibilná s technológiou
„ActiFORCE“. „ActiFORCE“ je
napájací systém novej generácie. V
porovnaní s batériami „InfoLITHIUM“
radu P prináša väčšiu kapacitu, výpočet
kapacity, rýchlosti a presného
zostávajúceho času.
108
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania videokamery
batériu nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor /CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak
budete batériu nabíjať pri inej okolitej
teplote, nemusí sa nabiť úplne.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne pod 10 °C,
výkon batérie sa zníži a následne sa skráti aj
čas, počas ktorého môžete batériu používať.
V takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
• Časté používanie displeja LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
• Ak videokameru nepoužívate, vypnite ju.
Batéria sa spotrebúva aj vtedy, ak je
videokamera v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2-násobok alebo 3-násobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie kapacity batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• Označenie vybitej batérie E bliká aj v
takom prípade, ak zostávajúci čas batérie je
ešte v rozsahu 5 až 10 minút, v závislosti od
prevádzkových podmienok, teploty a stavu
prostredia.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite vo videokamere,
čím zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite sa
položiek
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF]
t [NEVER] a videokameru ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania s
otvoreným panelom LCD, kým sa
spontánne nevypne (s. 81).
Životnosť batérie
Informácie o funkcii
x.v.Color
• x.v.Color je známejší výraz pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony.
Spoločnosť Sony je aj vlastníkom ochrannej
známky.
• xvYCC je medzinárodný štandard pre
priestor farieb používaných pri videu. Tento
štandard dokáže zobraziť širšiu farebnú
paletu ako aktuálne používaný vysielací
štandard.
Používanie a údržba
• Videokameru a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Videokameru a príslušenstvo
nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C,
napríklad na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na
slnku. Môže sa deformovať alebo
poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Videokamera môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Dbajte na to, aby videokamera nenavlhla,
napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak
videokamera navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
videokameru od siete a pred ďalším
použitím ju nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
Ďalšie informácie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
Informácie o manipulácii s
videokamerou
109
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak videokameru nepoužívate, vypnite ju.
• Videokameru pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ťahom za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak videokameru dlhší čas
nepoužívate
• Pravidelne ju zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte
zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať
vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu
videokamery.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Videokameru nechajte približne jednu
hodinu vypnutú.
110
x Poznámka o kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť sa kondenzuje v takom prípade,
ak videokameru prenesiete zo
studeného prostredia do tepla (alebo
naopak), alebo ak videokameru
používate v prostredí s vysokou
vlhkosťou nasledujúcim spôsobom:
• videokameru prenesiete z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením,
• videokameru prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia,
• videokameru používate po búrke alebo
daždi,
• videokameru používate v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosťou.
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Videokameru prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Videokameru
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná teplote
okolia (asi po 1 hodine).
Displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie displeja LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier
namočený v čistiacej tekutine.
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia
správne fungovať. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť videokameru do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra.
1 Zapnite videokameru.
2 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Rohom pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ alebo podobným
predmetom sa trikrát dotknite položky
„ד zobrazenej na obrazovke.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [CANCEL].
b Poznámky
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť displej LCD.
• Displej LCD nie je možné kalibrovať, ak je
pootočený alebo ak smeruje od
videokamery.
Manipulácia s krytom zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
videokamery mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa videokamera používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Videokamera sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ju aspoň raz
za mesiac použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Videokamera je dodávaná už so
založenou nabíjateľnou batériou, čo
umožňuje uchovanie nastavení dátumu,
času a pod., aj keď je videokamera
vypnutá. Táto vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení videokamery do elektrickej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo keď
je pripojená hlavná batéria. Ak sa
videokamera približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne
vybije. Videokameru používajte po
nabití vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
videokamery to neovplyvní, ak
nebudete nahrávať aj informácie o
dátume.
Ďalšie informácie
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
– manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie,
– dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte videokameru do
elektrickej zásuvky a nechajte vypnutú
kameru pripojenú aspoň 24 hodín.
111
Informácie o ochranných
známkach
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú
ochranné známky spoločností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „VAIO“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• „PLAYSTATION“ je registrovaná
ochranná známka spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dolby a značka dvojité D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
ochrannými alebo registrovanými
ochrannými známkami americkej
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a
v iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
112
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem uvedeného sa v tejto
príručke značky ™ a „®“ neuvádzajú vo
všetkých prípadoch.
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA,
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE
PATENTOVÉHO PORTFÓLIA AVC NA
POUŽÍVANIE NA SÚKROMNÉ, NIE
OBCHODNÉ ÚČELY, ABY
SPOTREBITEĽ MOHOL:
(i) KÓDOVAŤ VIDEOZÁZNAMY V
SÚLADE S NORMOU AVC (AVC
VIDEO) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVAŤ VIDEOZÁZNAM
ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM
AKTÍVNYM V OBLASTI OSOBNÝCH A
NEKOMERČNÝCH AKTIVÍT, A KTORÝ
BOL NADOBUDNUTÝ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMOV
VLASTNIACEHO LICENCIU NA
POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV
AVC. LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI
NEVZŤAHUJE NA ŽIADNE INÉ
POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
NA WEBOVEJ LOKALITE
<HTTP://MPEGLA.COM>
Vo videokamere je poskytnutý softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento
softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na
základe požiadaviek vlastníkov autorských
práv na tieto softvérové aplikácie sme povinní
vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre licencovaný
softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“ a
„libjpeg“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Ďalšie informácie
Vo videokamere sa nachádza softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov pre tieto softvérové
programy, a to na základe podmienok
uvedených v licenciách GPL/LGPL.
Zdrojový kód je dostupný na webe. Ak ho
chcete prevziať, navštívte nasledujúcu adresu
URL. Ak chcete prevziať zdrojový kód, ako
typ videokamery vyberte možnosť
DCR-DVD810.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste sa na našu
spoločnosť neobracali s otázkami týkajúcimi
sa obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v nej
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je
potrebný program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
113
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
A Indikátor QUICK ON (34)
B Indikátor
/CHG (nabíjanie) (18)
C Displej LCD/dotykový panel (21)
D Tlačidlo DISP/BATT INFO (20, 22)
E Tlačidlo EASY (26)
F Indikátory režimov
(Videozáznam)/
záber) (23)
(Statický
G Prepínač režimov
(Videozáznam)/
záber) (23)
(Statický
H Tlačidlo START/STOP (32)
I Páčka transfokátora (33, 41)
J Tlačidlo RESET
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
114
A Tlačidlo PHOTO (32)
A Blesk (74)
B Otvor na pamäťovú kartu Memory
Stick Duo (24)
B Objektív (Carl Zeiss Lens) (5)
C Indikátor prístupu (24)
D Batéria (18)
E Vstavaný mikrofón (33)
C Reproduktor
Prehrávané zvuky vydáva
reproduktor. Viac informácií o
nastavení hlasitosti nájdete na s. 38.
F Tlačidlo POWER (21)
G Konektor HDMI OUT (42)
H Konektor DC IN (18)
Stručná referenčná príručka
I Konektor pre diaľkový ovládač A/V
(42)
115
A Háčik na remienok na zápästie
Pripevnite remienok a navlečte ho
cez slučku na ruku. Zabránite tak
pádu videokamery a jej prípadnému
poškodeniu.
Kábel USB
B Lôžko pre statív
Pripojte statív (voliteľné
príslušenstvo) k lôžku pre statív
pomocou statívovej skrutky
(voliteľné príslušenstvo: skrutka
nesmie byť dlhšia než 5,5 mm).
C Konektor rozhrania
Slúži na pripojenie videokamery k
zariadeniu Handycam Station alebo
zariadeniu Špeciálny koncový
adaptér USB.
Pripojením zariadenia Špeciálny
koncový adaptér USB môžete
pripojiť ku videokamere kábel USB
bez použitia zariadenia Handycam
Station.
Špeciálny
koncový adaptér
USB
(HDR-TG3E:
len výstup)
Pripojenie zariadenia Špeciálny
koncový adaptér USB/kryt
adaptéra USB
• Zariadenie Špeciálny koncový adaptér USB
môžete pripojiť k dlhému alebo krátkemu
káblu podľa toho, ako vám to momentálne
vyhovuje.
• Pri prenášaní pripevnite na kábel USB kryt
adaptéra USB.
• Nevystavujte adaptér ani kábel nárazom ani
ich nenamáhajte. Môže dôjsť k poškodeniu.
Špeciálny koncový
adaptér USB
Kábel USB
Kryt adaptéra USB
116
Handycam Station
A Tlačidlo
(DISC BURN) (50)
B Konektor rozhrania
Pri pripájaní videokamery k
zariadeniu Handycam Station ho
pripojte ku konektoru rozhrania na
videokamere.
C Konektor DC IN (18)
D Konektor A/V OUT (42)
E Konektor (USB) (61, 62)
HDR-TG3E: len výstup
Stručná referenčná príručka
117
Indikátory zobrazené počas nahrávania
alebo prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
A Tlačidlo HOME (15)
B Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (20)
C Stav nahrávania ([STBY]
(Pohotovostný režim) alebo [REC]
(Nahrávanie))
D Kvalita nahrávania (HD/SD) (65) a
režim nahrávania (FH/HQ/SP/LP)
(71)
E Médium
Nahrávanie statických záberov
F Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
G Zostávajúci čas nahrávania
H Tlačidlo OPTION (16)
I FACE DETECTION (74)
J Tlačidlo VIEW IMAGES (36)
K Nastavenie možnosti Face Index (75)
L 5,1-kanálové nahrávanie (33)
M Veľkosť záberu (75)
Zobrazenie videozáznamov
N Približný počet nasnímateľných
statických záberov/Počas nahrávania
statických záberov
O Priečinok nahrávania
P Tlačidlo návratu
Q Režim prehrávania
R Číslo práve prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet
nahratých videozáznamov
Zobrazenie statických záberov
S Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(37)
T Ovládacie tlačidlá videa (37)
U Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nahratých statických
záberov
V Priečinok prehrávania
W Tlačidlo prezentácie záberov (41)
X Názov údajového súboru
Y Tlačidlo VISUAL INDEX (36)
118
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
Vpravo hore
Ukazovateľ
Počas nahrávania alebo prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia videokamery.
Vľavo hore
V strede
Význam
Stmievanie a
zjasňovanie obrazu
(funkcia Fader) (88)
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté (22)
Vpravo hore
Spodná časť
Ukazovateľ
Význam
Obrazové efekty (88)
Digitálne efekty (88)
Spodná časť
Ručné zaostrenie (84)
9
SCENE SELECTION
(85)
Vľavo hore
Ukazovateľ
Význam
AUDIO MODE (71)
n
Nahrávanie pomocou
samospúšte (89)
Funkcia SteadyShot
vypnutá (72)
Blesk (74), REDEYE
REDUC (74)
SPOT METER (85)/
EXPOSURE (85)
Nízka hodnota
MICREF LEVEL (88)
Tele macro (85)
Zebra (73)
BLT-IN ZOOM MIC
(88)
X.V.COLOR (72)
Face Index (75)
FACE DETECTION
(74)
Význam
IMAGE SIZE (75)
Súvislá prezentácia
záberov (41)
Color Slow Shutter (87)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(62)
E
Výstraha (98)
z Tipy
• Indikátory a ich pozície (umiestnenia) sú iba
približné a môžu sa odlišovať od zobrazenia
v príručke.
Údajový kód počas
nahrávania
Stručná referenčná príručka
WIDE SELECT (72)
V strede
Ukazovateľ
Vyváženie bielej farby
(87)
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenávajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Tieto údaje
sa počas nahrávania nezobrazia. Môžete
ich však skontrolovať ako [DATA
CODE] počas prehrávania (s. 77).
119
Slovník
x 5,1-kanálový priestorový zvuk
x MPEG
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0,1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (kompresiu obrazu) videozáznamu
alebo zvukového záznamu. Patria sem
formáty MPEG1 a MPEG2. Videokamera
nahráva videozáznamy v kvalite záberu SD
(štandardné rozlíšenie) vo formáte MPEG2.
x Dolby Digital
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories
Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia kompresie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories Inc., ktorá
efektívne komprimuje zvuk pri zachovaní jeho
vysokej kvality. Zvuky sú efektívne
komprimované vo vysokej zvukovej kvalite,
čo umožňuje vytvárať 5,1-kanálový
priestorový zvuk.
x Formát AVCHD
Formát digitálnej videokamery s vysokým
rozlíšením, ktorý sa používa na nahrávanie
signálu HD (vysoké rozlíšenie) s použitím
formátu MPEG-4 AVC/H.264.
x Fragmentácia
Stav média, pri ktorom sa súbory rozdelia na
časti, ktoré sa rozptýlene uložia na médium.
Zábery sa nemusia uložiť správne. Tento
problém vyriešite použitím funkcie [MEDIA
FORMAT] (s. 67).
x JPEG
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, čo je štandard údajovej
kompresie statických záberov (zníženie
údajovej kapacity). Videokamera
zaznamenáva statické zábery vo formáte
JPEG.
x Miniatúra
Miniatúry záberov umožňujúce prezeranie
viacerých záberov naraz. [VISUAL INDEX]/
[
INDEX]/[
INDEX] sú systémom
zobrazovania miniatúr.
120
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnovší formát kódovania obrazu
štandardizovaný v roku 2003 dvomi
medzinárodnými normatívnymi organizáciami
– ISO-IEC a ITU-T. V porovnaní s tradičným
formátom MPEG2 je formát MPEG-4 AVC/
H.264 viac ako dvakrát efektívnejší.
Videokamera využíva formát MPEG-4 AVC/
H.264 na kódovanie videozáznamov s
vysokým rozlíšením.
x VBR
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, čo je
formát nahrávania pre automatickú reguláciu
prenosovej rýchlosti (objem nahrávaných
údajov v určitom časom úseku) podľa
nahrávanej scény. V prípade videozáznamu s
rýchlym posunom sa na vytvorenia jasného
obrazu použije na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“ veľký objem voľného miesta,
čím sa na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ skráti čas dostupný na
zaznamenávanie.
Register
Numerické
položky
1080i/576i .............................80
16:9 .......................................79
21-vývodový adaptér ..........48
CLOCK/LANG ................. 80
FH ........................................71
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter) ... 87, 96
FILE NO. (Číslo súboru)
..............................................76
COMPONENT .................. 80
Film Roll Index...................39
CTRL FOR HDMI
(Ovládanie HDMI)............ 81
FIREWORKS ....................86
2ch STEREO ......................71
FLASH LEVEL .................74
FLASH MODE..................74
4:3 .........................................79
Č
5.1ch SURROUND ...........71
Čas nabíjania ...................... 20
576i .......................................80
Formát nahrávania ...........106
Čas nahrávania ................... 20
Fragmentácia ....................120
A
FOCUS ..........................84, 93
Čas prehrávania ................. 20
Časový posun.................... 103
A.SHUT OFF (Funkcia
automatického vypnutia)
..............................................81
D
ADD by date ......................56
D.EFFECT (Digitálny efekt)
........................................ 88, 96
AREA SET.........................80
AUDIO MODE .................71
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická pomalá
uzávierka)......................72, 96
GENERAL SET ................81
GUIDEFRAME ................73
DATA CODE............ 77, 119
DATE/TIME ............. 77, 119
Dátumový register ............. 40
DELETE ............................ 52
DELETE ALL ........... 52
AVCHD, formát ......106, 120
G
H
Handycam Station..............18
HD/SD SET ........................65
HELP...................................15
HOME MENU.............14, 69
CLOCK/LANG ..........80
DELETE by date ....... 53
B
DEMO MODE .................. 81
Batéria .................................18
DIGITAL ZOOM ............. 72
Batéria „InfoLITHIUM“
............................................108
DISP OUTPUT ........... 80, 97
BEACH ...............................86
Displej LCD ....................... 21
BEEP ...................................78
DIVIDE .............................. 55
BLACK FADER ...............88
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 33
MOVIE SETTINGS
.......................................71
DISPLAY ........................... 77
BLT-IN ZOOM MIC
(Vstavaný mikrofón
priblíženia) ..........................88
Držanie Videokamery ....... 30
BRAVIA Sync....................48
E
C
EXPOSURE ...................... 85
CALIBRATION..............111
F
CAMERA DATA .............77
Kategória SETTINGS
.......................................69
Dual Rec ............................. 34
OUTPUT SETTINGS
.......................................79
PHOTO SETTINGS
.......................................75
SOUND/DISP SET ....78
VIEW IMAGES SET
.......................................77
HQ .......................................71
I
Ikona ........ Pozrite indikátory
zobrazenia
Stručná referenčná príručka
B&W (Čiernobiele) ...........88
Blesk ....................................93
GENERAL SET.........81
Statický záber.............. 53
IMAGE SIZE.....................75
CANDLE ............................86
FACE DETECTION
........................................ 74, 97
CD-ROM.............................17
INDEX SET (Nastavenie
registra tvárí) ......................75
Face Index .......................... 39
CLOCK SET.......................23
Indikátory..........................119
FADER......................... 88, 96
Indikátory zobrazenia......118
121
Memory Stick Duo, adaptér
karty .............................. 2, 107
J
Memory Stick PRO Duo
....................................... 2, 106
Pípnutie potvrdzujúce
operáciu
........... Pozrite funkciu BEEP
Memory Stick PRO-HG Duo
....................................... 2, 106
PORTRAIT (Portrét s
mäkkým pozadím) .............86
MICREF LEVEL
(Referenčná úroveň
mikrofónu) ................... 88, 97
Používanie v zahraničí .....102
Kategória MANAGE
MEDIA ...............................65
Kategória OTHERS ..........51
Miniatúra .......................... 120
Kategória SETTINGS
..............................................69
MOVIE SETTINGS ......... 71
Prezeranie záberov v
televízore.............................42
MPEG ............................... 120
Kábel HDMI.......................45
Priblíženie ...........................33
MPEG2 ............................. 104
Kábel S VIDEO ...........46, 59
MPEG-4 AVC/H.264...... 120
Priblíženie pri prehrávaní
.............................................. 41
JPEG..........................104, 120
K
Kábel USB ..........................17
Komponentný kábel A/V
..................................17, 44, 46
Kondenzácia vlhkosti.......110
Konektor A/V OUT ..........42
Konektor DC IN ................18
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V ........................42
Kryt adaptéra USB ....17, 116
Prehrávanie...................27, 36
Prezentácia záberov ...........41
Priečinok ...........................104
N
pripojenie
Nabíjanie batérie ............... 18
Prehrávače DVD/HDD
....................................... 59
Nahrávanie ................... 26, 30
Nahrávanie 5,1-kanálového
priestorového zvuku.......... 33
Širokouhlý televízor ... 45
O
Televízor s vysokým
rozlíšením..................... 44
Širokouhlý televízor 4:3
....................................... 45
Kvalita nahrávania .............12
Obrázky, počet zapísateľných
............................................. 76
Kvalita obrazu ....................65
OLD MOVIE .................... 88
Kvalita obrazu HD (vysoké
rozlíšenie)..............................9
ONE PUSH........................ 87
Zariadenie VCR .........59
Kvalita obrazu SD
(štandardné rozlíšenie)........9
OPTION MENU............... 82
Originál ............................... 56
Prípojný kábel A/V
.................................. 17, 47, 59
Tlačiareň ......................62
Zariadenie USB .......... 61
Kvalita obrazu, nastavenie
..............................................65
OUTDOOR ....................... 87
L
P
LANDSCAPE....................86
PAL ................................... 102
LANGUAGE SET............80
Panel LCD.......................... 21
LCD BL LEVEL ...............79
LCD BL LEVEL ....... 79
R
LCD BRIGHT ...................78
LCD BRIGHT ........... 78
REC MODE....................... 71
LCD COLOR.....................79
LCD COLOR ............. 79
REDEYE REDUC ...........74
LP.........................................71
PASTEL ............................. 88
PHOTO CAPTURE......... 54
REMAINING SET
(videozáznam) ....................73
M
PHOTO SETTINGS......... 75
Remienok na zápästie .....116
MEDIA FORMAT ...........67
PhotoTV HD...................... 48
REPAIR IMG.DB F. ....... 68
MEDIA INFO....................66
PICT.EFFECT (Obrazový
efekt) ............................. 88, 96
RESET ..............................114
Memory Stick ...............2, 106
122
PictBridge ...........................62
INDOOR ............................87
OUTPUT SETTINGS ...... 79
Q
QUICK ON ........................ 34
QUICK ON STBY (doba
pohotovostného režimu)
.............................................. 81
Režim Easy Handycam ..... 26
S
T
W
SCENE SELECTION
........................................85, 96
TELE MACRO ........... 85, 96
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ...................87, 96
SELF-TIMER.....................89
Televízor s vysokým
rozlíšením............................ 44
SEPIA..................................88
Tlač ...................................... 62
WIDE SELECT ...........72, 96
SETTINGS..........................69
Sieťová zásuvka...................18
Tlačidlo zobrazenia
obrazovky registra ........... 118
X
Sieťový adaptér .............17, 18
TV CONNECT Guide ...... 43
X.V.COLOR...............72, 109
Sieťový napájací kábel .......17
TV TYPE............................ 79
SLIDE SHOW SET ...........41
TWILIGHT ........................ 86
Z
SMTH SLW REC ..............35
TWILIGHT PORT. .......... 86
U
Zálohovanie
............ viac informácií v časti
ukladanie záberov
SP..........................................71
Ukladanie záberov............. 50
ZEBRA ...............................73
Spánkový režim ..................34
USB CONNECT ............. 105
SPOT FOCUS ..............84, 96
USB SELECT .............. 61, 62
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky ..........................98
SPOT METER (Flexibilné
bodové meranie).................85
Ú
SPOTLIGHT ......................86
Údržba............................... 106
STEADYSHOT ...........72, 96
Úplné nabitie...................... 20
Statický záber
Úprava hlasitosti ................ 38
Zostávajúca kapacita batérie
..............................................20
Úpravy................................. 51
Zoznam titulov ...................56
SNOW..................................86
SOUND/DISP SET ...........78
IMAGE SIZE..............75
Statív ..................................116
SUMMERTIME ................80
SUNRISE&SUNSET ........86
Súbor..................................104
Súbory spravovania záberov
............................................104
Systém kódovania farieb v
televízore ...........................102
Memory Stick PRO Duo
.......................................66
Zrkadlový režim .................34
V
VBR............................. 13, 120
Videozáznam
Kvalita nahrávania ..... 12
režim nahrávania ........ 71
snímanie....................... 30
VIEW IMAGES SET ....... 77
VISUAL INDEX ........ 27, 36
VOLUME........................... 78
Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ........... 111
Výstražné hlásenia ............. 99
Š
Výstražné indikátory ......... 98
Širokouhlý televízor ...........45
Vzdialené predmety .......... 33
Stručná referenčná príručka
SUB-T DATE (Titulky s
dátumom) ............................73
Zostávajúca kapacita
Batéria ..........................20
Snímanie.......................32
Súbory statických
záberov .......................104
WHITE FADER................88
Širokouhlý záber.................33
Špeciálny koncový adaptér
USB........................17, 61, 116
123
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising