Sony | HDR-TD10E | Sony HDR-TD10E TD10E Kamkordér s vysokým rozlíšením Double Full HD 3D a pamäťou flash Návod na použitie

Kliknite
Príručka k zariadeniu „Handycam“
HDR-TD10E
Obsah
Potešenie z užitočných funkcií
Register
 2011 Sony Corporation
4-271-341-31(1)
SK
Používanie príručky Príručka k zariadeniu
„Handycam“
Obsah
Kompletné informácie o používaní svojho kamkordéra nájdete v príručke Príručka k
zariadeniu „Handycam“. Prečítajte si príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ ako
doplnok k príručke Návod na používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní
kamkordéra pripojeného k počítaču je možné nájsť aj v príručke Návod na používanie a v
príručke „PMB Help“, ktorá je Pomocníkom k dodanému softvéru „PMB (Picture Motion
Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Kliknutím na položku na pravom okraji jednotlivých strán môžete rýchlo prejsť na stránku
pre túto položku.


Potešenie z užitočných funkcií
 Kliknite tu.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova vo vyhľadávaní programu Adobe Reader. Tipy na
používanie programu Adobe Reader nájdete v Pomocníkovi programu Adobe Reader.
Príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ si môžete vytlačiť.
Register
SK
Prečítajte si ako prvé
Používanie kamkordéra
Dodávané položky

Kovový kryt
Nabíjateľná batéria NP-FV70 (1)
CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
 „PMB“ (softvér vrátane príručky „PMB Help“)
 Príručka


k zariadeniu „Handycam“ (PDF)
„Návod na používanie“ (1)
Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Informácie o manipulácii s kamkordérom“
(s. 113).
Sledovanie trojrozmerných
videozáznamov


Informácie o pamäťovej karte, ktorú môžete
používať s týmto kamkordérom, nájdete na
strane 23.
Register
SK
Pri sledovaní trojrozmerných videozáznamov
zaznamenaných pomocou kamkordéra na
monitoroch kompatibilných s trojrozmerným
zobrazovaním môžete na sebe pozorovať
nepríjemné príznaky, ako je napríklad únava
zraku, závraty alebo celková únava. Pri
sledovaní trojrozmerných videozáznamov
vám odporúčame, aby ste si v pravidelných
intervaloch dávali prestávky. Keďže každý
jednotlivec má iné nároky na to, ako často si
potrebuje oddýchnuť od sledovania, nájdite
si svoj interval, ktorý vám najviac vyhovuje.
Ak sa necítite dobre, prestaňte so sledovaním
trojrozmerných videozáznamov a v prípade
potreby vyhľadajte lekára. Pozrite si aj návod
na používanie pripojeného zariadenia alebo
softvéru používaného s kamkordérom. Oči
malých detí sú mimoriadne citlivé (najmä ak
ide o deti mladšie ako šesť rokov). Skôr než im
dovolíte sledovať trojrozmerné videozáznamy,
Potešenie z užitočných funkcií

Obrazovka LCD
Batéria
Lítiová gombíková batéria je už nainštalovaná.
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt zásuviek ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.
Obsah
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.
 Kamkordér (1)
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel HDMI (1) 
 Prípojny A/V kábel (1) 
 Kábel USB (1) 
 Kábel adaptéra USB (1) 
 Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)

Informácie o nastavení jazyka

Položky ponuky, panel LCD a objektív


S dotykovým panelom by ste nemali pracovať
za nasledujúcich podmienok (môže to viesť k
nesprávnej činnosti kamkordéra):
 keď sa na dotykovom paneli nachádzajú
kvapôčky vody,
 ak máte mokré prsty,
 ak pri tom používate zahrotený predmet, ako
je napríklad ceruzka, pero, necht atď.,
 ak držíte kamkordér za panel a dotýkate sa pri
tom rámčeka,
 keď máte nasadené rukavice.
Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie
najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je
možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov.
Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo
jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Informácie o nahrávaní





Biele, červené, modré alebo zelené bodky
Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu ešte pred prvým použitím formátovali
vo svojom kamkordéri (s. 87). Formátovaním
pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje,
ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude
možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do
osobného počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, nahrávacieho média atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Poznámky k prehrávaniu
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.

SK
Snímky nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj snímky nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Register

Čierne bodky

Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 21).
Potešenie z užitočných funkcií

Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Obsah

poraďte sa s odborníkom, ako je napríklad
pediater alebo oftalmológ. Dbajte na to, aby
deti dodržiavali preventívne opatrenia uvedené
vyššie.
Účinok sledovania trojrozmerných
videozáznamov na človeka je u každého
jednotlivca iný.


Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie
Disky DVD nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)


Disky DVD nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa môžu prehrávať
v zariadeniach kompatibilných so štandardom
AVCHD. Disky nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete prehrávať
v prehrávačoch ani rekordéroch diskov DVD,
pretože nie sú kompatibilné s formátom
AVCHD. Ak vložíte disk nahratý vo formáte
AVCHD (v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)) do prehrávača alebo rekordéra diskov
DVD, disk sa nemusí dať vysunúť.



Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Ak chcete zábery uložiť v počítači,
pozrite si informácie na stránke 55. Ak chcete
zábery uložiť v externých zariadeniach, pozrite
si informácie na stránke 61.
Na disk nie je možné uložiť trojrozmerné
videozáznamy. Uložte ich na externé mediálne
zariadenia (str. 63).
Typy diskov alebo médií, na ktorých je možné
uložiť zábery, závisia od nastavenia funkcie
REC Mode], ktoré bolo vybraté pri
[
nahrávaní záberov. Videozáznamy nahraté s
] je možné uložiť
nastavením [50p Quality
na externé médiá (s. 63). Videozáznamy nahraté
] je možné
s nastavením [Highest Quality
uložiť na externé mediálne zariadenia alevo na
disky Blu-ray (s. 60, 63).

Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [Format]

Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a vymazávania záberov dochádza
k fragmentácii údajov na nahrávacom médiu.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade najprv uložte zábery na
nejakom type externého média a potom použite
funkciu [Format] tak, že sa dotknete položiek
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Format]  požadovaného

.
média 
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu

SK
Odporúčame vám používať pôvodné
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Register
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu

Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate zástrčku konektora správnym
spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže
poškodiť koncový konektor a viesť k poruche
kamkordéra.
Keď je kamkordér pripojený k iným
zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a
napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte
panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov
nahratých záberov.
Potešenie z užitočných funkcií

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 102).
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Obsah
Videozáznamy nahraté v kvalite so
štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových
kartách SD nie je možné prehrať na AV
zariadení iných výrobcov.

Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.




Strana 3D a strana 2D prepínača
dvojrozmerných a trojrozmerných záznamov sú
a
.
v tejto príručke označené ikonami
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto
príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov,
ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
Interná pamäť a pamäťové karty sa v tejto
príručke označujú ako „nahrávacie médiá“.
Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako nahrávací disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah
Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke
Poznámky k používaniu

Register

Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie
médium, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 24)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 26) alebo indikátor prístupu
(s. 24)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
samostatne), zabráňte narážaniu kamkordéra o
iné predmety.
SK
Ako pracuje 3D kamkordér?
 Ako 3D kamkordér nahráva videozáznamy?
Ľudia vnímajú objekty pravým aj ľavým
okom zvlášť, a preto je objekt videný
jedným okom zdanlivo posunutý voči tomu,
ako ho vidí druhé oko. Tento zdanlivý
posun vyvoláva v mozgu pozerajúceho sa
človeka dojem, že obraz má svoju hĺbku.
Kamkordér sleduje objekty s použitím
dvoch objektívov (podobne ako oči človeka)
a potom ich nahráva v trojrozmernom
formáte.
 Ako vyzerajú trojrozmerné videozáznamy na
obrazovke LCD, keď nemáte nasadené 3D
okuliare?
Keďže obrazovka LCD kamkordéra je
pokrytá 3D vrstvou, ktorá reprodukuje efekt
3D okuliarov, videozáznamy sa zobrazujú
ako trojrozmerné aj bez toho, aby ste použili
3D okuliare.
Táto vrstva súčasne prepúšťa iné svetlo do
pravého a iné do ľavého oka. To znamená,
že pravé oko vidí iba obraz nasnímaný
pravým objektívom a ľavé oko vidí iba obraz
nasnímaný ľavým objektívom. Výsledkom
je priestorový efekt a videozáznamy sa
zobrazujú ako trojrozmerné.
SK
7
Potešenie
z užitočných
funkcií funkcií
Potešenie
z užitočných
Prekrásne a jednoduché
Nahrávanie
kdekoľvek a kedykoľvek
Nahrávanie videozáznamov
v trojrozmernom formáte
(25)
Elegantné snímanie
záberov bez zložitého
nastavovania
Intelligent Auto (40)
Kontrola golfového úderu
Golf Shot (73)
Smth Slw REC (72)
Zaostrenie na dieťa na ľavej
strane obrazovky
Sledovanie objektu (42)
Spot Focus (76)
SK
8
Nahrávanie v miestnosti s
nedostatočným osvetlením
Low Lux (78)
Snímanie ohňostroja alebo
západu slnka v celej jeho
kráse
Snímanie fotografií počas
nahrávania videozáznamu
Dual Rec (43)
Smile Shutter (81)
Vyťaženie maxima z
kamkordéra pri manuálnom
ovládaní
Zmena kvality obrazu a režimu
záznamu
Ovládač MANUAL (44)
/
Setting (40)
Režim nahrávania (41)
Zmena nahrávacieho média
Nastavenie média (22)
Fireworks (78)
Sunrise&Sunset (78)
SK
9
Zábava a jednoduchosť
Používanie
prehrávanie a úpravy
Prehrávanie výberu z
vašich videozáznamov
Prehrávanie najlepších scén
(46)
Prehrávanie trojrozmerných
videozáznamov
(30)
Upravovanie v kamkordéri
Nasnímanie fotografie z videozáznamu (53)
Odstránenie nepotrebných scén
(delenie (53), odstraňovanie (49))
SK
10
Jednoduché spôsoby uchovávania
Ukladanie
príjemných spomienok
Počítač
(58)
Externé mediálne
zariadenie
(63)
Napaľovačka diskov DVD
(66)
Rekordér
(67)
Pomocou počítača je možné uložiť
videozáznamy na médiá, ako sú napríklad
disky Blu-ray, v dvojrozmernom formáte.
SK
11
Obsah
a
ukazuje trojrozmernú a dvojrozmernú funkciu 2D/3D prepínača (s. 26).
Položky, ktoré môžete nastaviť, sa líšia v závislosti od polohy prepínača.
Obsah
Používanie príručky Príručka k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky k používaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako pracuje 3D kamkordér?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Potešenie z užitočných funkcií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začíname
15
18
21
22
22
23
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hĺbky trojrozmerných videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov v televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam pripojení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
28
30
32
33
34
35
35
38
Potešenie z užitočných funkcií
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register
Zložitejšie operácie
Užitočné funkcie pre nahrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické nahrávanie kvalitnejších záberov (Intelligent Auto).. . . . . . . . . . . .
Výber kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK
12
39
39
40
40
41
42
43
43
44
44
46
46
47
48
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku jedným dotykom (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov na disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
57
58
59
Potešenie z užitočných funkcií
48
49
49
50
51
53
53
Obsah
Používanie funkcie zaostrenia a sledovania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou
(5,1-kanálový priestorový zvuk).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL.. . . . . . .
Potešenie z výberu najlepších scén (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie prehrávania výberu najlepších scén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia prehrávania výberu najlepších scén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie prehrávaného výberu najlepších scén ( Scenario Save).. . . . . . . . . .
Konverzia a zdieľanie scén prehrávania výberu najlepších scén alebo
scenárov najlepších scén .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správne používanie kamkordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňovanie záberov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie záberov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie fotografie z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov s externým zariadením
SK
13
61
62
63
65
65
66
67
Register
Výber spôsobu ukladania záberov s externým zariadením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zariadenia, na ktorých je možné prehrávať vytvorený disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov s externým mediálnym zariadením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie požadovaných videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov na externom mediálnom zariadení na kamkordéri.. . .
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov DVD iného typu než DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
prostredníctvom zapisovacieho zariadenia atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prispôsobenie kamkordéra
70
70
71
72
74
85
86
87
87
Obsah
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové ponuky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Playback Function (Položky pre prehrávanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit/Copy (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setup (Iné položky pre nastavenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ďalšie informácie
Potešenie z užitočných funkcií
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Očakávaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informacie o pamaťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Informácie o štandarde x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Rýchla referencia
SK
14
Register
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Súčasti a ovládače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Obsah
Batéria
Sieťový adaptér striedavého
prúdu
Napájací kábel
Konektor DC IN
Konektor DC
Otočte konektor DC tak, aby značka  na
tomto konektore bola zarovnaná s tou istou
značkou na konektore DC IN.
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
Potešenie z užitočných funkcií
Do sieťovej zásuvky
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie)
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie série V.

1
2
3
Vypnite kamkordér zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.
Rozsvieti sa indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne
nabije, indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) zhasne.
SK
15
Register
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.
4
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
Obsah
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
NP-FV50
NP-FV70 (dodáva sa)
NP-FV100

Čas nabíjania
155
195
390
Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri
teplote 25 C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 C do 30 C.

Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 106.
Ak je kamkordér zapnutý, približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie môžete skontrolovať
pohľadom na indikátor zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky LCD.


Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický menič napätia.

SK
16
Register
Vytvorte rovnaké pripojenia, aké sú uvedené aj v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. (s. 15). Aj
keď je batéria pripojená, batéria sa nevybíja.
Poznámky k batérii



Obsah

Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vypnite kamkordér a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 26) a indikátor prístupu (s. 24) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Neodporúča sa používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A. Shut Off], s. 93).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Potešenie z užitočných funkcií

Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Register
SK
17
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.

Obsah
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je obrazovka LCD otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
Indikátor MODE
2
Potešenie z užitočných funkcií
Tlačidlo POWER
Vyberte požadovaný jazyk a potom sa dotknite položky [Next].
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD
3
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
sa dotknite položky [Next].
/
, potom
Register
SK
18
4
Nastavte hodnotu [Summer Time] a potom sa dotknite položky [Next].

Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Obsah
5
Vyberte formát dátumu a potom sa dotknite položky [Next].
* Obrazovka potvrdenia sa zobrazí iba pri prvom nastavovaní hodín.
Potešenie z užitočných funkcií
6
Vyberte dátum a čas, nastavte hodnotu tak, že sa budete dotýkať položiek
/
, a potom sa dotknite položky [Next] 
*.
Hodiny sa spustia.

Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Setup]  [
( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ak sa položka nenachádza na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel /, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
Register
SK
19
7

8

Dotknite sa položky [Run].
Obsah
Ak sa dotknete položky [Run Later], zobrazí sa obrazovka režimu nahrávania. Pri ďalšom zapnutí
kamkordéra sa zobrazí obrazovka [Auto 3D Lens Adjust].
Namierte kamkordér na objekt tak, aby sa zobrazil na displeji LCD.
Mierka
Dotknite sa položky

.
Potešenie z užitočných funkcií
9
Zabezpečte, aby objekt dosiahol mierku vyššiu než je značka . Objekt sa zobrazí ako
zdvojnásobený. Ak vám je sledovanie trojrozmerných obrázkov nepríjemné, stlačte prepínač 2D/3D
DISP a skontrolujte obrázok v dvojrozmernom zobrazení (s. 26).
Kamkordér automaticky vykoná priblíženie alebo vzdialenie, aby sa objektív nastavil. Nemeňte
objekt, kým sa toto nastavovanie nedokončí.
 Poznámky
Ak sa zobrazí indikátor [Could not adjust.], dotknite sa položky [Run Again].
 Ak je prepínač 2D/3D (s. 26) nastavený na hodnotu 2D, obrazovka [Auto 3D Lens Adjust] sa nezobrazí.

Register
SK
20
Typ objektov, ktorý by sa mal zobraziť na obrazovke LCD v prípade použitia funkcie
[Auto 3D Lens Adjust]
 jasné
predmety, ako napríklad objekty v exteriéri za denného svetla,
rôznych farieb a tvarov.
 objekty
Obsah
Indikovaná mierka sa líši v závislosti od objektu zobrazeného na obrazovke LCD.
Objekty indikujúce väčšiu mierku:
Objekty, ktoré indikujú menšiu mierku a spôsobujú zlyhanie nastavovania:
 tmavé
objekty, ako napríklad objekty zobrazené v noci,
vo vzdialenosti do 2 m od kamkordéra,
 rovinné a málo farebné objekty,
 objekty s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad rady okien na budovách,
 pohybujúce sa objekty.
 objekty
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na nahrávacie médium
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položky
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU)  [Setup]  [
(MENU) 
 Pípanie pri vykonávaní operácií môžete vypnúť tak, že sa postupne dotknete položiek
.
[Setup]  [ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 

Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD.
Indikátor (Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa kamkordér vypne.
Tipy
Kamkordér môžete vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [Power On By LCD] (s. 93) nastavená na možnosť [Off], vypnite kamkordér stlačením
tlačidla POWER.


Zmena nastavenia jazyka
Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language
Dotknite sa položky


.
Setting]  požadovaného jazyka 
SK
21
Register

Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Nahrávacie médiá, ktoré sa môžu používať, sa zobrazujú na obrazovke kamkordéra ako
nasledujúce ikony.
Obsah
*
Interná pamäť
Pamäťová karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Tipy
Informácie o čase, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie videozáznamov, nájdete na strane 107.
Počet fotografií, ktorý je možné nasnímať, nájdete na strane 108.



Výber nahrávacieho média
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]
Zobrazí sa obrazovka [Media Select].

.
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média
Na vybraté médium sa nahrávajú videozáznamy aj fotografie.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Potešenie z užitočných funkcií
 [Media Select].
Ikona vybratého nahrávacieho média sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky v režime
nahrávania videozáznamu aj v režime snímania fotografií.
Ikona nahrávacieho média
Register
SK
22
Vloženie pamäťovej karty
Obsah
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu, nastavte nahrávacie médium na
hodnotu [Memory Card].

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
SD Speed Class
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
—
„Memory Stick PROHG Duo“
Popísané v tejto
príručke
„Memory Stick PRO
Duo“
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC




Trieda Class 4 alebo
rýchlejšia
Karta SD
Nedá sa zaručiť, že kamkordér bude pracovať s každou pamäťovou kartou.
S týmto kamkordérom je možné používať karty „Memory Stick PRO Duo“, karty „Memory Stick“
polovičnej veľkosti alebo karty SD štandardnej veľkosti.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť poruchu.
Potvrdilo sa, že s kamkordérom pracujú karty „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až do 32 GB a karty
SD s kapacitou do 64 GB.
 Poznámky
Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo zariadeniu AV prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo
zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie
podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa
obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky nahraté údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.
Potešenie z užitočných funkcií
Pamäťová karta SD

Register
SK
23
 Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom

Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt.
Obsah
nasmerovaným tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie
cvaknutie.
Indikátor prístupu
Všímajte si nasmerovanie orezaného konca.
 Zatvorte kryt.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formátujte pamäťovú kartu (s. 87).
 Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
 Neotvárajte kryt počas nahrávania.
 Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.

Potešenie z užitočných funkcií
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka [Preparing image database file.
Please wait.]. Počkajte, kým sa indikátor prestane zobrazovať.
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.
Register
SK
24
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 22.


Obsah
V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú na interné nahrávacie
médiá. Videozáznamy sa nahrávajú v trojrozmernom formáte v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
1
Utiahnite remienok na uchopenie.
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
Potešenie z užitočných funkcií
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Register
SK
25
Nahrávanie videozáznamov
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
Tlačidlo START/STOP
Obsah
Tlačidlo MODE
[STBY]  [REC]
Prepínač 2D/3D
(Videozáznam).
 Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Potešenie z užitočných funkcií
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
Tipy
Ak chcete nasnímať kvalitné trojrozmerné videozáznamy, snímajte objekt zo vzdialenosti od 80 cm do
6 m. Ak používate približovanie, optimálna vzdialenosť sa líši (s. 39).


Snímanie dvojrozmerných videozáznamov
Nastavte prepínač 2D/3D do polohy 2D.
Register
 Poznámky
Prepínač 2D/3D neprestavujte počas nahrávania. Kamkordér prestane nahrávať.

SK
26
Opätovné zobrazenie položiek na obrazovke LCD
Dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel, aby ste mohli začať
používať položky. Nastavenia môžete zmeniť pomocou ponuky [Display Setting] (s. 84).
Obsah
po uplynutí
4 sekúnd
Snímanie trojrozmerných videozáznamov pri ich súčasnom prezeraní v
dvojrozmernom režime na obrazovke LCD kamkordéra
 Poznámky
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.
 Doba nepretržitého nahrávania videozáznamov môže dosiahnuť maximálne tieto hodnoty:
 3D: približne 6 hodín 30 minút
 2D: približne 13 hodín
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto
doby nie je možné kamkordér používať.
 Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 24) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
Potešenie z užitočných funkcií
Ak dlhodobo nahrávate trojrozmerné videozáznamy, nemusíte sa cítiť dobre. Stlačením
prepínača 2D/3D DISP prepnite obraz z trojrozmerného formátu na dvojrozmerný formát.
Obraz sa zobrazí ako dvojrozmerný, ale kamkordér bude naďalej snímať v trojrozmernom
režime.
Pri prepnutí obrazovky z dvojrozmerného zobrazovania na trojrozmerné zobrazovanie
obrazovka stmavne. Nejde o poruchu.

Register
SK
27
Tipy
Počas nahrávania dvojrozmerného videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO
(Dual Rec s. 43) snímať fotografie.
SteadyShot] je predvolene nastavený na hodnotu [Active].
Parameter [
Preferovanú tvár môžete určiť dotykom (s. 42).
Z nahratých videozáznamov môžete nasnímať statické zábery (s. 53).
Ak chcete skontrolovať, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, aká je odhadovaná zostávajúca kapacita
(MENU)  [Setup]  [ (
Media Settings)]  [Media Info].
atď., postupne sa dotknite položiek
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V prípade
nahrávky v dvojrozmernom formáte v nastavte položku [Guide Frame] na možnosť [On] (s. 84) a snímky
nahrávajte prostredníctvom pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na obrazovke.
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol
90 stupňov (), a potom nastavte požadovaný uhol ().







Obsah

 90 stupňov (max.)

Trojrozmerné videozáznamy na obrazovke LCD sledujte zo vzdialenosti asi 30 cm.
Údajový kód počas nahrávania
Dátum, čas a podmienky nahrávania sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou funkcie
(MENU)  [Setup]  [
[Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, dotknite sa položiek
Playback Settings)]  [Data Code]  požadovaného nastavenia 

.
(
Potešenie z užitočných funkcií
 90 stupňov smerom ku
kamkordéru
 180 stupňov (max.)
Fotografovanie
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
Prepínač 2D/3D
Keď sa ikona
SK
28
Bliká  Rozsvieti sa
prestane zobrazovať, fotografia je nahratá.
Register
Tlačidlo PHOTO
 Nastavte prepínač 2D/3D do polohy 2D.
(Fotografia).
Obsah
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií a pomer strán obrazovky sa
zmení na 4:3.
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.
Tipy
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, dotknite sa položiek
Image Size]  požadovaného nastavenia 
.
[
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona
Váš kamkordér odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia. V režime nahrávania
videozáznamov je blesk nefunkčný. Spôsob, akým kamkordér využíva blesk, môžete zmeniť pomocou
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Flash)]  [Flash]  požadovaného nastavenia 
položky
.




Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámka
V režime trojrozmerného obrazu nemôžete snímať fotografie.

Ak sa na fotografiách nachádzajú biele kruhové body
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, a pod.) vznášajúce sa vo vzduchu v blízkosti objektívu. Po
ich zvýraznení bleskom kamkordéra sa prejavujú ako biele kruhové body.
Ak chcete znížiť počet bielych kruhových bodov, v miestnosti rozsvieťte a fotografujte bez
použitia blesku.
Register
Častice (prach, peľ, a pod.)
vo vzduchu
SK
29
Prehrávanie na kamkordéri
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 22.
Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času.
Ak chcete prehrávať dvojrozmerné videozáznamy, nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 2D.




1
2
Obsah
Vstavané stereofónne reproduktory v kamkordéri vám umožňujú užívať si pôsobivý zvuk pri
prehrávaní záberov.
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na interné
nahrávacie médiá.
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
Stlačte tlačidlo
Potešenie z užitočných funkcií
3
(View Images).
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka Event View.
Dotknite sa položiek
/
, aby ste vybrali požadovanú udalosť ().
SK
30
Register
Tlačidlo
prehrávania
výberu
najlepších
scén (s. 46).
* Zobrazuje sa iba pri nastavení kvality obrazu na hodnotu [
Obsah
 Prechod na obrazovku MENU
 Udalosti

/ : Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu udalosť
 Názov udalosti
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Panel časovej osi
 Tlačidlo prehrávania výberu najlepších scén*
 Tlačidlo zmeny mierky udalosti
HD Quality].
Keď sa dotknete udalosti zobrazenej v strede, zobrazí sa obrazovka Event Index (Register udalostí).
Udalosť môžete vybrať aj tak, že sa dotknete položky  na paneli časovej osi.
 Dotknutím sa položky
 (Change Event Scale) v pravom dolnom rohu obrazovky môžete
meniť časový rozsah na paneli časovej osi v rozsahu od jeden a pol roka do troch mesiacov. Pri tejto
zmene dochádza aj k zmene počtu udalostí, ktoré sa môžu zobraziť na paneli časovej osi.



Dotknite sa položky  a vyberte typ záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri [
MOVIE] (len
PHOTO] (len fotografie) alebo [
MOVIE/PHOTO] (videozáznamy aj
videozáznamy), [
fotografie zároveň).
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , budete môcť pokračovať
v prehrávaní od naposledy prehrávaného miesta.
SK
31
Register
 Slúži na prechod na obrazovku Event View
 Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky (keď sa dotknete
tlačidla a podržíte ho, posúva sa obsah zobrazený na obrazovke registra.)
 Slúži na prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Názov udalosti
 Tlačidlo prepínania typu záberov (len pre dvojrozmerný režim)
Potešenie z užitočných funkcií
4
Dotknite sa záberu, ktorý chcete zobraziť.
 Poznámky
Ak nastavujete prepínač 2D/3D, zobrazí sa režim nahrávania. Prepínač 2D/3D neprestavujte počas
nahrávania.


Obsah
Tipy
Keď je prepínač 2D/3D nastavený do polohy 3D, prehrávajú sa iba trojrozmerné videozáznamy. Keď
je prepínač nastavený do polohy 2D, prehrávajú sa trojrozmerné aj dvojrozmerné zábery (oboje v
dvojrozmernom formáte).
Trojrozmerné videozáznamy môžete sledovať v dvojrozmernom formáte tak, že stlačíte tlačidlo 2D/3D
DISP (str. 27).


Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu
Počas prehrávania videozáznamu v kamkordéri môžete používať funkcie zobrazené na
obrázku nižšie.
Odstrániť
Kontext
Zastavenie*
Prechod na predchádzajúcu
položku
Nasledujúce
Rýchle posúvanie
dopredu*
Pozastavenie*alebo
prehrávanie
Rýchle posúvanie dozadu*
Potešenie z užitočných funkcií
Nastavenie hlasitosti
* Tieto tlačidlá je možné používať iba v prípade, ak kamkordér prehráva videozáznam.
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Tipy
Vyššie zobrazená obrazovka sa zobrazí aj v prípade, ak vyberiete položku [
MOVIE/PHOTO]
tak, že sa dotknete tlačidla prepínania typu záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí) (len v
dvojrozmernom režime).
na obrazovke prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete aktuálne
Ak sa dotknete položky
používať a ktoré vám umožňujú jednoducho použiť tieto funkcie.
Keď prehrávanie od vybratého záberu dosiahne posledný záber, znova sa zobrazí obrazovka INDEX.
/
, videozáznam sa bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať asi
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať
5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.





SK
32
Register


Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek
Obsah

Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky snímania sa počas snímania zaznamenajú automaticky.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť tak, že
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code] 
sa dotknete položiek

.
požadovaného nastavenia 
V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam.
 a nastavte hlasitosť pomocou
Nastavenie hĺbky trojrozmerných videozáznamov
Počas prehrávania trojrozmerných videozáznamov môžete nastaviť ich hĺbku.
 Dotknite sa položky
Videozáznam sa prestane prehrávať a zobrazí sa obrazovka na nastavenie zvislého smeru.
 Dotýkajte sa položiek
/
a nastavte tak zvislý smer  [Next].
Potešenie z užitočných funkcií
 [3D Depth Adjustment] na obrazovke
prehrávania trojrozmerných videozáznamov.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie vodorovného smeru.
 Dotýkajte sa položiek
/
a nastavte tak vodorovný smer 
.
Register
SK
33
Prezeranie fotografií
Obsah
Počas zobrazovania fotografií môžete používať funkcie, ktoré sa zobrazujú na obrázku nižšie.
PHOTO] tak, že sa dotknete tlačidla
Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
prepínania typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Odstrániť
Kontext
Prechod na
predchádzajúcu položku
Nasledujúce
 [Slideshow Set].
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Ak chcete znova prehrať prezentáciu, dotknite sa položky


Spustenie/Zastavenie
prezentácie záberov
Register
SK
34
Prehrávanie záberov v
televízore
3
Prehrajte videozáznam alebo
fotografiu na kamkordéri (s. 30).
Obsah
Spôsoby pripojenia, typ obrazu
(trojrozmerný alebo dvojrozmerný)
a kvalita obrazu (vysoké rozlíšenie (HD)
alebo štandardné rozlíšenie (STD))
na televíznej obrazovke sa môžu líšiť
v závislosti od typu pripojeného televízora a
použitých konektorov.
Zoznam pripojení
Výstupné konektory na kamkordéri
Pripojenie televízora podporujúceho
prehrávanie trojrozmerných záberov
Konektor HDMI OUT
Videozáznamy nahraté v trojrozmernom
formáte sa prehrávajú ako trojrozmerné.
Skontrolujte, či je prepínač 2D/3D
kamkordéra nastavený do polohy 3D.
Potešenie z užitočných funkcií
Konektor pre
diaľkový ovládač
A/V
Kábel HDMI (dodáva sa)
Kábel na prenos
komponentného A/V signálu
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
1
(biely)
(červený)
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
2
Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.
Register

Pripojte kamkordér k televízoru.

Ako zdroj napájania použite sieťový
adaptér striedavého prúdu (s. 16).
SK
35
Pripojenie k televízoru s vysokým
rozlíšením obrazu
Pripojenie k televízoru bez vysokého
rozlíšenia 16:9 (širokouhlý) alebo k
televízoru s pomerom strán obrazovky 4:3
Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
prehrávajú sa v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Ak sú
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), prehrávajú
sa v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
(žltý)
(biely)
(červený)
Kábel na prenos
komponentného A/V signálu
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
Kábel na prenos
komponentného A/V signálu
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
(biely)
(červený)
Potešenie z užitočných funkcií
Prípojný A/V kábel
(dodáva sa)
Kábel HDMI (dodáva sa)
Obsah
Ak ide o nahrávku v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), videozáznamy
sa prehrávajú v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Ak ide o nahrávku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD), videozáznamy sa prehrávajú v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
(biely)
(červený)
Prípojný A/V kábel s
S VIDEO (predáva sa
samostatne)
SK
36
Register
(žltý)
(biely)
(červený)
Pripojenie pomocou kábla HDMI







Pripojenie k monofónnemu televízoru
(s jednou zásuvkou pre vstup zvuku)



Kamkordér môžete pripojiť k televízoru
pomocou kábla na prenos komponentného
A/V signálu, ktorý je súčasťou dodávky iných
kamkordérov značky Sony. Videozáznamy sa v
televízore zobrazujú v dvojrozmernom formáte.
Ak pripojíte len konektory pre video na prenos
komponentného signálu, výstup zostane bez
zvuku. Ak chcete zabezpečiť ozvučenie výstupu,
pripojte biely a červený konektor.
Vyberte nastavenie [Component] pre konektor
komponentného signálu, ktorý používate.
Ak chcete vykonať toto nastavenie, dotknite sa
(MENU)  [Setup] 
položiek
[ ( Connection)]  [Component] 
.
požadovaného nastavenia 
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) v televíznom
prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Image
Dotknite sa položiek
Wide Mode]  [4:3] 
Quality/Size]  [
(s. 85).
 Keď sa na výstup videozáznamu použije
prípojný A/V kábel, výstup videozáznamu bude
v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).

Nastavte položku [TV Type] na možnosť [16:9]
alebo [4:3] podľa vášho televízora (s. 89).
SK
37
Register
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného televízora (16:9/4:3)

Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
Potešenie z užitočných funkcií

Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do
vstupnej zásuvky pre video a pripojte biely (ľavý
kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor
do vstupnej zásuvky pre zvuk v televízore alebo
videorekordéri.
Pripojenie k televízoru cez
videorekordér
Pripojenie pomocou kábla na prenos
komponentného A/V signálu

Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO), výstup zostane bez zvuku. Ak chcete
do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte biely
a červený konektor ku konektorom televízora
pre vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou prípojného
A/V kábla.
Obsah

Pripojenie pomocou prípojného A/V
kábla s konektorom S-Video
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite minikonektor HDMI
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televízoru.
Zábery chránené autorskými právami sa
neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením
pracovať správne (napr. nebudete mať obraz
alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné
s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom,
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky
budú prehrávať s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom. Videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) budú
skonvertované na formát 2-kanálového zvuku.
 Poznámky
Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať
prostredníctvom diaľkového ovládača.
 Ak chcete nastaviť kamkordér, dotknite sa
(MENU)  [Setup]  [
položiek
( Connection)]  [CTRL FOR HDMI] 

[On] (predvolené nastavenie) 
.
 Nastavte aj svoj televízor. Podrobnosti nájdete v
príručke k televízoru.
 Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync sa líši
v závislosti od jednotlivých modelov radu
BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s
pokynmi svojho televízora.
Používanie televízora alebo
videorekordéra s 21-kolíkovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)

TV/VCR
Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok
svoj kamkordér k televízoru pripájať
prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na
televízore je nasledovné:
HDMI  komponentný signál  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.




Používanie technológie „BRAVIA“
Sync
Register
Ak kamkordér pripojíte k televízoru
kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“
Sync, ktorá bola uvedená na trh v roku
2008, a použijete na to kábel HDMI,
môžete pri prehrávaní používať aj diaľkový
ovládač televízora.
Ponuku kamkordéra môžete ovládať
po stlačení tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládači svojho televízora.
Môžete zobrazovať obrazovky kamkordéra,
ako je napríklad obrazovka Event View,
prehrávať vybraté videozáznamy alebo
zobraziť vybraté fotografie tak, že budete
stláčať tlačidlá so šípkou nahor, nadol,
doľava, doprava a tlačidlo Enter na
diaľkovom ovládači svojho televízora.
Potešenie z užitočných funkcií

Tipy
Ak televízor vypnete, kamkordér sa vypne
súčasne s televízorom.
Obsah
Ak chcete prehrávať obrázky, použite
21-kolíkový adaptér (predáva sa
samostatne).
SK
38
Zložitejšie operácie
Užitočné funkcie
pre nahrávanie
videozáznamov a
fotografií
Optimálna vzdialenosť od objektu a
úroveň priblíženia
Ikony
a
označujú polohy 3D a 2D
prepínača 2D/3D (str. 26).
Vzdialenosť od objektu
Priblíženie
od 80 cm do 6 m
Približovanie
od 2,5 m do 10 m
Zábery môžete zväčšovať pomocou páčky
transfokátora. K dispozícii sú nasledujúce
zväčšenia. Snímky môžete zväčšovať aj
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.
 Nahrávanie v trojrozmernom formáte:
10-násobok pôvodnej veľkosti
 Nahrávanie v dvojrozmernom formáte:
17-násobok pôvodnej veľkosti
od 7,5 m do 20 m
 Poznámky
Ak sa videozáznam zobrazuje na obrazovke
LCD v dvojnásobnej veľkosti, vráťte priblíženie
na pôvodnú úroveň.
 Objekt vo vzdialenosti menšej ako 80 cm by ste
mali nahrávať v dvojrozmernom formáte.
 Prst musí byť stále na páčke transfokátora.
Ak prst dáte preč z páčky transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a objektom približne 1 cm pri širokouhlom
zábere a približne 80 cm pri snímaní
vzdialených objektov (len dvojrozmerný režim).
SteadyShot] nie je nastavená
 Ak položka [
na hodnotu [Active], na zväčšovanie záberov
môžete použiť aj optické približovanie. K
dispozícii sú nasledujúce zväčšenia.
 Nahrávanie v trojrozmernom formáte: 10-krát
 Nahrávanie v dvojrozmernom formáte:
12-krát

Tipy
Ak požadujete väčšie priblíženie, môžete
nastaviť funkciu [Digital Zoom] (str. 80)
(len dvojrozmerný režim).

Jemným posúvaním páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.

SK
39
Register
Bližší pohľad
(vzdialené
predmety)
Potešenie z užitočných funkcií
Širší uhol pohľadu
(širokouhlý)
Obsah
Vzdialenosť, pri ktorej môžete nasnímať
skvelé trojrozmerné videozáznamy, závisí
od úrovne priblíženia.
Ak nasmerujete kamkordér na objekt,
kamkordér nahráva s nastavením
optimálnej kombinácie 3 režimov
zisťovania: rozpoznávanie tvárí, zisťovanie
scény a zisťovanie roztrasenia kamery
([On] je predvolené nastavenie). Keď
kamkordér zistí objekt, zobrazia sa ikony
zodpovedajúce zisteným podmienkam.
Obsah
Zisťovanie roztrasenia kamery
(Chôdza), (Statív)
Kamkordér zisťuje, či dochádza k
roztraseniu kamery, a zabezpečuje
optimálnu kompenzáciu.
Automatické nahrávanie
kvalitnejších záberov
(Intelligent Auto)
 Poznámky
Kamkordér v závislosti od podmienok nahrávania
nemusí zistiť očakávanú scénu alebo objekt.
 V závislosti od zistených scén sa môže stať aj to,
že blesk nebude možné použiť.

v
 Dotknite sa položky
pravom dolnom rohu obrazovky
nahrávania videozáznamov alebo
fotografií.
Rozpoznávanie tvárí
(Portrét), (Dieťa)
Kamkordér rozpoznáva tváre a nastavuje
zaostrenie, farby a expozíciu.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/Size]
/
Setting].
[
Zisťovanie scény
(Krajina), (Súmrak),
 (Protisvetlo),
(Bodové svetlo), (Slabé svetlo),
(Makro)
Kamkordér automaticky vyberá
najúčinnejšie nastavenie v závislosti od
scény.
 Ak chcete nahrávať zábery v
kvalite s vysokým rozlíšením (HD),
HD
dotknite sa položky [
Quality]. Ak chcete nahrávať
v kvalite so štandardným
rozlíšením (STD), dotknite sa
STD Quality].
položky [
 Dotknite sa položky  [On] 
.
SK
40
Register
Ako požadovanú kvalitu obrazu môžete
nastaviť kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ktorá vám umožňuje
nahrávať skvelé zábery, alebo kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením (STD), ktorá
poskytuje vyššiu kompatibilitu s rôznymi
prehrávacími zariadeniami (predvolené je
HD Quality]).
nastavenie na hodnotu [
Kvalitu obrazu meňte podľa situácie pri
nahrávaní alebo podľa prehrávacieho
zariadenia.
Potešenie z užitočných funkcií
Výber kvality obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
alebo kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
 Dotknite sa položky
.
* Ak videozáznam nahratý s použitím
Kvalita nahrávania záberov sa zmení.
 Dotknite sa položky
Tipy
Videozáznamy môžete nahrávať, prehrávať
alebo upravovať iba vo vybranej kvalite obrazu.
Ak chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať
videozáznamy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto
nastavenie.
.
Obsah
vybratého režimu nahrávania nie je
možné uložiť na určité médium, na ikone
média sa zobrazí znak .



Režimy nahrávania a nahrávacie médiá
Typy médií, na ktorých je možné zábery
uložiť, budú závisieť od vybratého režimu
nahrávania.
Podrobnosti o ukladaní na externé
zariadenia nájdete na stránke 61.
Výber režimu nahrávania
Režim nahrávania
Typy médií
3D
PS*
FH/
FX HQ/
LP
V tomto kamkordéri
Interné nahrávacie
médium
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/Size]
[
REC Mode].
Pamäťová karta
Potešenie z užitočných funkcií
Prepnutím režimu nahrávania môžete
vybrať kvalitu videozáznamov pri
nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) (predvolené je
]). Čas nahrávania
nastavenie [Standard
na nahrávacie médium sa mení v závislosti
od režimu nahrávania.
V externých zariadeniach
Externé médiá
(pamäťové
zariadenia USB)
 Dotknite sa požadovaného
režimu nahrávania.
Disky Blu-ray
—
—
AVCHD Nahrávacie
disky
—
—
—
ak je funkcia [
hodnotu [50p].
Dostupné režimy nahrávania budú
závisieť od vybratej hodnoty pre
Frame Rate] (str. 85).
funkciu [
SK
41
Frame Rate] nastavená na
Register
* Hodnotu [PS] je možné nastaviť iba v prípade,


Dotknite sa tváre alebo bodu, ktorý
chcete sledovať.
Zobrazí sa dvojité orámovanie.
Ak chcete zastaviť sledovanie, dotknite
], ktorá sa zobrazí na
sa položky [ /
pravej strane obrazovky LCD.
Používanie funkcie
zaostrenia a sledovania
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah
Ak sa dotknete iného objektu než je
tvár
V bode dotyku sa zobrazí dvojité
orámovanie a kamkordér automaticky
upraví zaostrenie.
Tipy
Ak je vybratý trojrozmerný režim,
videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
1920  1080/50i. Ak je vybratý režim PS s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
nahrávajú sa vo formáte 1920  1080/50p, a ak
je vybratý režim FX alebo režim FH, nahrávajú
sa vo formáte AVCHD 1920  1080/50i alebo
vo formáte 1920  1080/25p. Keď je vybratý
režim HQ alebo režim LP pre kvalitu s vysokým
rozlíšením (HD), videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte AVCHD 1440  1080/50i.
Môžete vybrať nasledujúci režim nahrávania v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
 [3D] (HD 28M (3D))
 [50p Quality
] (AVC HD 28M (PS))
 [Highest Quality
] (AVC HD 24M (FX))
 [High Quality
] (AVC HD 17M (FH))
 [Standard
] (AVC HD 9M (HQ))
(predvolené nastavenie)
 [Long Time
] (AVC HD 5M (LP))
Režim nahrávania v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) je obmedzený
na nasledujúcu hodnotu.
 [Standard
] (STD 9M (HQ))
„M“, ako je napríklad hodnota „24M“, označuje
jednotku Mb/s.


 Poznámky
Subjekt, ktorého ste sa dotkli, nemusí byť
v závislosti od okolitého jasu alebo účesu
rozpoznaný. V takomto prípade sa ho pri
nahrávaní znova dotknite.
 Ak chcete sledovať určitú tvár, nastavte pre
funkciu [Face Detection] (s. 81) inú hodnotu
než [Off] (predvolené nastavenie je [Auto]).

Ak sa na obrazovke LCD dotknete objektu,
ktorý chcete sledovať, kamkordér sleduje
objekt a nahráva videozáznam.
Tipy
Farba rámčeka s dvojitým orámovaním okolo
tváre zacielenej pri rozpoznaní úsmevu sa
zmení na oranžovú.
Ak tvár, ktorej ste sa dotkli, zmizne z obrazovky
LCD, prioritu má objekt vybratý v nastavení
[Face Detection] (s. 81). Ak sa tvár, ktorej ste
sa dotkli, opäť zobrazí na obrazovke, obnoví sa
jej priorita.



SK
42
Register
Ak sa dotknete tváre
Okolo tváre sa zobrazí dvojité orámovanie a
kamkordér automaticky upraví zaostrenie,
farbu a expozíciu.

Pomocou vstavaného mikrofónu môžete
nahrávať Dolby Digital 5,1-kanálový
priestorový zvuk. Realistický zvuk si môžete
vychutnať pri prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5,1-kanálový
priestorový zvuk.
Disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté
na kamkordéri, môžete v počítači vytvoriť
pomocou dodávaného softvéru „PMB“. Ak
budete prehrávať disk v systéme s podporou
5,1-kanálového priestorového zvuku, môžete si
vychutnať realistický zvuk.
Snímanie vysokokvalitných
fotografií počas nahrávania
videozáznamu (Dual Rec)
Počas nahrávania videozáznamu môžete
fotografovať tak, že stlačíte tlačidlo
PHOTO.
Vstavaný
mikrofón
 Poznámky
Ak 5,1-kanálový zvuk prehrávate na
kamkordéri, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky
skonvertuje na 2-kanálový výstup.
 Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový priestorový
zvuk videozáznamov zaznamenaných v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s
5,1-kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie,
ktoré je kompatibilné s 5,1-kanálovým
priestorovým zvukom.
 Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla HDMI
(dodáva sa), zvuková stopa videozáznamu
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) nahratá s 5,1-kanálovým zvukom sa
automaticky prehráva ako 5,1-kanálový zvuk.
Zvuk videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) sa konvertuje na
2-kanálový zvuk.





)
SK
43
Register
Tipy
Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch
) alebo [2ch Stereo] (
Surround] (
([Audio Mode], s. 83).
Tipy
Ak je indikátor MODE v polohe
(videozáznam), veľkosť fotografií bude [5,3M]
(16:9) alebo [4,0M] (4:3).
Fotografie môžete snímať počas nahrávania v
pohotovostnom režime tým istým spôsobom,
ako v prípade, ak svieti indikátor
(fotografia). Ak je však pre frekvenciu snímania
nastavená hodnota [25p], nemôžete snímať
fotografie, keď je kamkordér spustený v režime
nahrávania videozáznamov.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Ak je kamkordér nastavený na režim
nahrávania videozáznamov, nemôžete použiť
blesk.
 Ak je kapacita nahrávacieho média
nedostatočná, alebo ak nepretržite nahrávate
. Ak
fotografie, môže sa zobraziť indikátor
, snímanie fotografií nie
sa zobrazuje ikona
je možné.
 V závislosti od výberu položky [
REC Mode]
Frame Rate] sa na obrazovke
alebo položky [
a vy nebudete môcť
LCD zobrazí položka
použiť funkciu Dual Rec.


Obsah
Nahrávanie zvuku s
väčšou prirodzenosťou
(5,1-kanálový priestorový
zvuk)
Tlačidlo MANUAL
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Obsah
Ovládač MANUAL
 Stlačte tlačidlo MANUAL,
aby kamkordér upravil hĺbku
trojrozmerného obrazu.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().

 Sledujte obraz na obrazovke LCD
a otáčaním ovládača MANUAL
nastavte priestorovú hĺbku.
Manuálne ovládanie
nastavení snímok
pomocou ovládača
MANUAL
Jednu z často používaných položiek ponuky
môžete priradiť k ovládaču MANUAL.
Keďže v predvolenom nastavení je k
ovládaču MANUAL priradená funkcia
[3D Depth Adjustment], operácia v
prípade uvedenom nižšie je popísaná ako
upravovanie priestorovej hĺbky pomocou
ovládača. Funkcia [3D Depth Adjustment]
na tomto mieste vám umožňuje nastaviť
trojrozmerný vzhľad obrazu na obrazovke
počas nahrávania.
Potešenie z užitočných funkcií
Opakovaným stláčaním prepínača
MANUAL môžete prepínať medzi
zapnutím a vypnutím úpravy
priestorovej hĺbky.
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.

Položky, ktoré je možné ovládať
pomocou ovládača MANUAL
Nahrávanie v trojrozmernom
formáte



[3D Depth Adjustment]
[Focus] ... s. 76
[Exposure] ... s. 76






SK
44
[Focus] ... s. 76
[Exposure] ... s. 76
[IRIS] ... s. 77
[Shutter Speed] ... s. 77
[AE Shift] ... s. 77
[White Balance Shift] ... s. 77
Register
Nahrávanie v dvojrozmernom
formáte
Priradenie položky ponuky k ovládaču
MANUAL


Pootočte ovládačom MANUAL a
vyberte položku, ktorú chcete priradiť.
Stlačte tlačidlo MANUAL.

Tipy
Ak ide o iné položky než je položka [3D Depth
Adjustment], stláčaním tlačidla MANUAL
môžete prepínať medzi automatickým a
manuálnym nastavením.
Položky ponuky môžete priradiť k ovládaču
MANUAL aj tak, že sa dotknete položiek
(MENU)  [Camera/Mic]  [
Camera Settings)]  [Dial Setting].
(
Ak pri nastavení páčky transfokátora do polohy
W (širokouhlý záber) nastavíte väčšiu hodnotu
funkcie IRIS (menšie clonové číslo) než je F3,4,
po prepnutí páčky transfokátora do polohy T
(vzdialené predmety) sa funkcia IRIS resetuje
na hodnotu F3,4.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade,
keď zmeníte položku priradenú k ovládaču
MANUAL. Ak však nastavíte funkciu
[Exposure] po manuálnom nastavení funkcie
[AE Shift], funkcia [Exposure] prepíše funkciu
[AE Shift].
 Ak nastavíte niektorú z položiek [Exposure],
[IRIS] alebo [Shutter Speed], nastavenia
zvyšných dvoch položiek sa zrušia.
 Ak vyberiete hodnotu [RESET] v kroku ,
obnoví sa pôvodné nastavenie všetkých
manuálne nastavených položiek.

Obsah
Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na
niekoľko sekúnd.
Zobrazí sa obrazovka [Dial Setting].
Ak nastavujete hodnotu IRIS, zaostrený rozsah
pred a za zaostreným objektom sa mení. Keď
nastavíte väčšiu hodnotu pre funkciu IRIS
(menšie clonové číslo), zaostrený rozsah sa
zúži, a keď nastavíte menšiu hodnotu pre
funkciu IRIS (väčšie clonové číslo), zaostrený
rozsah sa rozšíri. Funkciu IRIS môžete nastaviť
na preferovanú hodnotu, ktorá závisí od
snímaných kompozícií.
Pri snímaní záberov pri osvetlení
fluorescenčnou lampou, sodíkovou lampou
alebo ortuťovou výbojkou sa môžu vyskytnúť
vodorovné pásy alebo blikanie, prípadne môže
dôjsť k zmene farieb. Ak k tomu dôjde, zmeňte
rýchlosť uzávierky podľa frekvencie zdroja
napätia vo vašej oblasti.
Údaje kamery (s. 89), ktoré sa zobrazia na
obrazovke LCD, sa budú líšiť v závislosti od
nastavenia nahrávania kamkordéra. Nastavenie
sa zobrazí s použitím nasledujúcich ikon.
: Automatický režim


: Expozícia sa nastavuje manuálne.

: Prioritu má funkcia IRIS.

: Prioritu má rýchlosť uzávierky.



Register

SK
45
Potešenie z výberu
najlepších scén
(Highlight Playback)
3
Kamkordér náhodne vyberie niekoľko scén
pre funkciu prehrávania výberu najlepších
scén, spojí ich do jedného celku a prehrá
ich ako výber videozáznamov a fotografií v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
so zvukovými a vizuálnymi efektmi.
Ak sa vám pozdáva výber najlepších scén,
ktorý ste práve videli, môžete ho uložiť
ako „scenár“ a môžete ho opakovane
prehrávať. Scény alebo scenáre prehrávania
výberu najlepších scén okrem toho môžete
jednoducho zdieľať pomocou iných médií
tak, že skonvertujete formát údajov scén a
scenárov výberu najlepších scén, čo vám
umožní vytvoriť disky DVD.
V kamkordéri sa spustí prehrávanie
výberu najlepších scén udalosti, ktorá
sa zobrazovala v strede obrazovky
Event View.

Obrazovka LCD počas prehrávania
výberu najlepších scén
Nastavenie hlasitosti
Kontext
Zobrazenie prehrávania
výberu najlepších scén
Zastavenie
1
Predchádzajúce
Otvorte obrazovku LCD svojho
kamkordéra.
Stlačte položku
Images).
Nasledujúce
Pozastavenie
Register
2
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
na obrazovke
Ak sa dotknete položky
prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete
aktuálne používať a ktoré vám umožňujú
jednoducho použiť tieto funkcie.
Keď je prepínač 2D/3D nastavený do polohy 3D,
prehrávajú sa iba trojrozmerné videozáznamy.
Keď je prepínač nastavený do polohy 2D,
prehrávajú sa trojrozmerné aj dvojrozmerné
zábery (oboje v dvojrozmernom formáte).


Obsah
Dotknite sa položky
/
(),
vyberte požadovanú udalosť a
potom sa dotknite položky
[ Highlight] ().
(View
SK
46
Zastavenie prehrávania výberu
najlepších scén

Sledovanie prehrávania výberu
najlepších scén

Po dokončení prehrávania výberu
najlepších scén sa dotknite položky
[Replay].



Zmena nastavenia
prehrávania výberu
najlepších scén
Pre prehrávanie výberu najlepších scén
môžete vybrať rôzne nastavenia.
Počas prehrávania výberu najlepších
scén sa dotknite položiek 
[Highlight Setting] .
 Poznámky
Zvuk používaný pri prehrávaní výberu
najlepších scén sa skonvertuje na dvojkanálový
stereofónny zvuk.
 Nastavenie položky [Playback Range] sa po
zastavení prehrávania výberu najlepších scén
zruší.
 Keď pripojíte kamkordér k externému
zariadeniu (ako je napríklad televízor) a
sledujete prehrávanie výberu najlepších scén
alebo scenár prehrávania výberu najlepších
scén, tieto zábery sa nezobrazujú na obrazovke
LCD kamkordéra.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
 Scény prehrávania výberu najlepších scén sa
menia pri každom výbere funkcie prehrávania
výberu najlepších scén.
Obsah
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, dotknite
.
sa položky
Ak chcete prehrávanie zastaviť, dotknite sa
.
položky
Ak nie je nastavený žiadny rozsah, kamkordér
prehráva zábery podľa dátumu udalosti, ktorá
je vybratá na obrazovke Event View ako rozsah
prehrávania.
[Theme]
Môžete vybrať motív pre prehrávanie výberu
najlepších scén. Kategória hudby sa vyberie
automaticky podľa témy.
[Music]
Môžete vybrať a pridať hudbu.
[Length]
Môžete nastaviť dĺžku segmentu prehrávania
výberu najlepších scén.
[Audio mix]
S hudbou sa prehráva aj pôvodný zvuk.
Ak chcete nastaviť vyváženie pôvodného zvuku
/ .
a hudby, dotknite sa položky
[Highlight Point]
Môžete nastaviť body vo videozázname alebo
fotografii, ktoré sa použijú v prehrávaní výberu
najlepších scén.
Prehrajte požadovaný videozáznam alebo
fotografiu a potom vykonajte nasledujúce akcie.
 Videozáznam: prehrajte požadovaný
videozáznam a potom sa dotknite položky

v bode, ktorý chcete používať
v prehrávaní výberu najlepších scén.
 Fotografia: prehrajte fotografiu, ktorú chcete
použiť vo výbere najlepších scén, a potom sa
.
dotknite položky


[Playback Range]
Nastavte rozsah videozáznamov na prehrávanie
tak, že vyberiete rozsah od určitej udalosti
po určitú udalosť, ktorá sa má použiť v
prehrávanom rozsahu, a potom sa dotknite
.
položky
SK
47
Register
Môžete nastaviť nasledujúce položky.
Prehrávanie uloženého scenára
Dotknite sa položiek
(MENU) 
[Playback Function]  [ Scenario],
vyberte požadovaný scenár a potom sa
.
dotknite položky


Tipy
Po dokončení prehrávania výberu najlepších
scén môžete vybrať položku [Highlight Setting]
na obrazovke.
Môžete prenášať hudobné súbory zo zvukových
diskov CD alebo súborov MP3 do kamkordéra
a prehrávať ich v rámci prehrávania výberu
najlepších scén pomocou dodaného softvéru
„PMB“ alebo softvéru „Music Transfer“, ktorý
sa inštaluje spolu so softvérom „PMB“.
Ak po prenesení hudobného súboru do
kamkordéra nie je možné hudbu prehrať,
hudobný súbor môže byť poškodený. Ak chcete
odstrániť hudobný súbor, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
(
Playback Settings)]  [Empty Music]
[
a potom znova preneste hudobný súbor. Ak
odstránite hudobné súbory pomocou funkcie
[Empty Music], odstránia sa aj hudobné údaje,
ktoré do kamkordéra vložil výrobca. V takom
prípade ich môžete obnoviť pomocou softvéru
Music Transfer, ktorý sa inštaluje so softvérom
„PMB“. Pokyny na používanie nájdete v
Pomocníkovi programu Music Transfer.
Obsah


Vymazanie uloženého scenára
Dotknite sa položky [ Scenario Erase]
na obrazovke po dokončení prehrávania
scenára, ktorý chcete vymazať, alebo sa
počas prehrávania
dotknite položky
scenára, ktorý chcete vymazať, a potom
vyberte položku [ERASE].
Formát údajov prehrávania výberu
najlepších scén alebo uložených scenárov
najlepších scén môžete skonvertovať, čo
vám umožňuje zdieľať tieto skonvertované
údaje pomocou iných médií vytvorením
diskov DVD alebo odovzdaním údajov
na web (Highlight Movie). Konvertované
údaje sa zmenia na údaje v dvojrozmernom
formáte.
Uloženie prehrávaného
výberu najlepších scén
( Scenario Save)
Prehrávaný výber najlepších scén môžete
uložiť ako „scenár“.
Počas prehrávania výberu najlepších
scén sa dotknite položiek 
[ Scenario Save] 
.
SK
48
Register
 Po dokončení prehrávania
výberu najlepších scén alebo
scenára výberu najlepších scén sa
dotknite položky [Save Highlight
Movie] na obrazovke.
Potešenie z užitočných funkcií
Konverzia a zdieľanie
scén prehrávania výberu
najlepších scén alebo
scenárov najlepších scén
Správne používanie
kamkordéra

Ikony
a
označujú polohy 3D a 2D
prepínača 2D/3D (str. 26).
 Dotknite sa položky
Odstraňovanie záberov
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
.
Kamkordér začne konvertovať údaje na
cieľový formát.
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie (s. 51).
 Ukážkový videozáznam v kamkordéri je
chránený.
 Ak odstraňujete videozáznamy alebo fotografie,
ktoré sú súčasťou uložených scenárov (s. 48),
odstránia sa aj tieto scenáre.
Obsah
Funkciu [Save Highlight Movie] môžete
vybrať tak, že sa počas prehrávania scén
prehrávania výberu najlepších scén alebo
uložených scenárov výberu najlepších scén
na obrazovke.
dotknete tlačidla

Opätovné sledovanie videozáznamu
s výberom najlepších scén (len v
dvojrozmernom režime)
Sledovanie videozáznamu s výberom
najlepších scén po jeho výbere v
zozname „Highlight Movie“
Tipy
Ak spustíte prehrávanie záberu tak, že ho
vyberiete na obrazovke Event Index (Register
udalostí), môžete ho odstrániť pomocou
položky na obrazovke prehrávania.
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte
(s. 87).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.
Potešenie z užitočných funkcií
Po dokončení procesu konverzie sa
dotknite položky [Watch].

Dotknite sa položiek
(MENU)
 [Playback Function]  [Highlight
Movie]  dotknite sa požadovaného
videozáznamu s výberom najlepších scén.



SK
49
Register
 Poznámky
 Kvalita konvertovaných údajov sa zmení na
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
 Stlačte tlačidlo
(s. 30).
 Dotknite sa položky

.
(View Images)
Odstránenie všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
V kroku 3 sa dotknite položky [All In
Event].
 Ak chcete vybrať a odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images].

Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky

Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky

.
Potešenie z užitočných funkcií
Ak ide o dvojrozmerný formát, po
dotknutí sa položky [Multiple Images]
MOVIE]/
vyberte položky [
PHOTO]/[
MOVIE/PHOTO].
[
/
Setting]
Keď je položka [
STD
(s. 40) nastavená na hodnotu [
sa
Quality], namiesto položky
.
zobrazí položka
Dotknite sa položky
Ochrana nahratých
videozáznamov a
fotografií (Protect)
 Dotknite sa značky a
nechajte zobraziť značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete odstrániť.
Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a
zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu.
 Stlačte tlačidlo
(s. 30).
(View Images)
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Protect].
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
SK
50
Register

Obsah
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Delete].

 Ak chcete vybrať a odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images].
V kroku 3 sa dotknite položky [Set All
In Event].
Ak ide o dvojrozmerný formát, po
dotknutí sa položky [Multiple Images]
MOVIE]/
vyberte položky [
PHOTO]/[
MOVIE/PHOTO].
[
/
Setting]
Keď je položka [
STD
(s. 40) nastavená na hodnotu [
sa
Quality], namiesto položky
.
zobrazí položka
Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky
 Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete chrániť.

Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

.
Zrušenie ochrany udalosti
V kroku 3 vyššie sa dotknite položky
[Remove All In Event], vyberte požadované
videozáznamy a fotografie a potom sa


.
dotknite položky
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky

.
Potešenie z užitočných funkcií
Na vybraných záberoch sa zobrazí
indikátor .

Obsah

Ochrana všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
Kopírovanie záberov

Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
 Poznámky
Pri prvom nahrávaní záberu na pamäťovú
kartu vytvorte súbor databázy záberov tak,
(MENU) 
že sa dotknete položiek
Media Settings)] 
[Setup]  [ (
[Repair Img. DB F.]  [Memory Card].

Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označenej v kroku 4 indikátorom .
Indikátor zmizne.
SK
51
Register
Zábery môžete kopírovať medzi interným
nahrávacím médiom kamkordéra a
pamäťovou kartou alebo iným médiom v
externom zariadení.
Pred vykonaním tejto operácie vložte
pamäťovú kartu do kamkordéra.

 Vyberte záber, ktorý sa má
kopírovať.
[Multiple Images]: Dotknite sa záberu,
ktorý chcete kopírovať, a označte ho
indikátorom . Môžete vybrať viacero
záberov.
Tipy
Pôvodná kópia záberu sa po dokončení operácie
kopírovania neodstráni.
Zábery nahraté týmto kamkordérom a uložené
na nahrávacom médiu sa nazývajú „originál“.



 Stlačte tlačidlo
(s. 30).
Obsah
Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas replikovania zabránili
výpadku napájania.
(View Images)

Zobrazí sa obrazovka výberu média.
Dotknite sa požadovanej udalosti, aby ste
mohli potvrdiť vybratý záber. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
[All In Event]: Vyberte udalosť, ktorá
sa má kopírovať, a potom sa dotknite
. Nemôžete vybrať
položky
viacero udalostí.
 Dotknutím sa požadovanej
položky vyberte zdroj a cieľ pre
zábery, ktoré sa majú kopírovať.
 Dotknite sa položky

.
[Int. Memory Memory Card]
[Memory Card Int. Memory]
Zobrazí sa obrazovka [Copy].

Tipy
Ak chcete po dokončení operácie kopírovania
vykonať kontrolu videozáznamov alebo
fotografií, použite možnosť [Media Select]
na výber cieľového média a potom prehrajte
skopírované videozáznamy a fotografie (s. 22).
Zábery môžete kopírovať na rôzne typy
externých médií (s. 61).
Potešenie z užitočných funkcií
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].



[Multiple Images]: Výber a kopírovanie
viacerých záberov
[All In Event]: kopírovanie všetkých
záberov z určitej udalosti
SK
52
Register
 Dotknite sa typu operácie
kopírovania.
 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť
do pôvodného stavu.
 Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.
Ak chcete rozdeliť takýto videozáznam, zrušte
jeho ochranu skôr, než sa ho pokúsite rozdeliť
(s. 51).
 Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas rozdeľovania videozáznamov na
pamäťovej karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
,
 Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným bodom rozdelenia môže byť malý
posun, pretože kamkordér vyberá bod rozdelenia
s asi 1,0 sekundovym (v režime 3D), resp.
0,5 sekundovym prírastkom (v režime 2D).
 Ak rozdeľujete videozáznamy, ktoré sú súčasťou
uložených scenárov (s. 48), odstránia sa aj tieto
scenáre.
 V kamkordéri je k dispozícii iba jednoduché
upravovanie. Ak chcete využívať rozšírené
upravovanie, použite softvér „PMB“, ktorý sa
dodáva s kamkordérom.
Rozdelenie
videozáznamu

 Dotknite sa položky 
[
Divide] na obrazovke
prehrávania videozáznamov.
 Ak chcete prehrávať
videozáznamy, dotknite sa
.
položky
Videozáznam sa pozastaví.
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
rozdelenia, dotknite sa položiek
/
.
Nasnímanie fotografie z
videozáznamu
 Dotknite sa položky 
[Photo Capture], ktorá sa zobrazí
na obrazovke prehrávania
videozáznamu.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
Zobrazí sa obrazovka [Photo Capture].
 Ak chcete prehrávať
videozáznamy, dotknite sa
položky
.

SK
53
Register
 Dotknite sa položky
.
Potešenie z užitočných funkcií
v bode,
 Dotknite sa položky
v ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.
Obsah
Videozáznam môžete rozdeliť a odstrániť
tak z neho nepotrebné súčasti.

Videozáznam sa pozastaví.
Ak videozáznam, z ktorého fotografiu snímate,
neobsahuje žiadnu údajovú stopu, dátumom
a časom vytvorenia fotografie bude dátum a čas
jeho nasnímania z videozáznamu.
Obsah
 Na mieste, kde chcete vykonať
nasnímanie, sa dotknite položky
.
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
nasnímania, dotknite sa položiek
/
.
Potešenie z užitočných funkcií
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
 Dotknite sa položky
.
Po dokončení snímania sa obrazovka
opäť vráti do stavu pozastavenia.
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená podľa kvality
obrazu videozáznamov na tieto hodnoty: Ak
bol videozáznam nasnímaný s niektorou z
nasledujúcich úrovní kvality obrazu, veľkosť
záberov sa nastaví tak, ako je znázornené nižšie.
 v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
2,1 M (16:9)
 širokouhlý pomer strán (16:9) v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD):
0,2 M (16:9)
 pomer strán 4:3 s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením: 0,3 M (4:3)
 Na nahrávacom médiu, na ktoré chcete uložiť
fotografie, by mal byť dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania fotografií zostávajú
zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.

Register
SK
54
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač)
Typ disku
Výber spôsobu
Import videozáznamov a
Vytvorenie disku jedným
dotykom (Disc Burn) (s. 57)
Uloženie záberov na
nahrávací disk AVCHD
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD)
Import videozáznamov a
Zariadenia na prehrávanie
diskov Blu-ray (prehrávač
diskov Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3 atď.)
Zariadenia na prehrávanie
diskov vo formáte AVCHD
(prehrávač Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3 atď.)
fotografií do počítača (s. 58)

Vytvorenie nahrávacieho
disku AVCHD v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 59)
Import videozáznamov a
fotografií do počítača (s. 58)

Vytvorenie disku v kvalite
obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 59)
Zariadenia na prehrávanie
bežných diskov DVD
(prehrávač diskov DVD,
počítač schopný prehrávať
disky DVD atď.)
* Na vytvorenie disku Blu-ray je nutné nainštalovať doplnok BD Add-on Software pre aplikáciu „PMB“
(s. 60).
SK
55
Register
Kopírovanie
záberov na disk
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD) na
distribúciu
Prehrávač
Potešenie z užitočných funkcií
Uloženie záberov na
disk Blu-ray v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
fotografií do počítača (s. 58)

Vytvorenie disku Blu-ray *
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 60)
Obsah
V tejto časti sú popísané niektoré spôsoby vytvárania diskov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo diskov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov alebo z fotografií v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré sú
nahraté v kamkordéri. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
Trojrozmerné videozáznamy nemôžete uložiť na disk. Ak chcete uložiť trojrozmerné
videozáznamy na disk, musíte trojrozmerné videozáznamy najprv skonvertovať na
dvojrozmerné pomocou softvéru „PMB“.
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou „PMB“
S aplikáciou „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov. Informácie
o disku Blu-ray nájdete na strane 60.
Vlastnosti
Neprepisovateľný
Prepisovateľný
Obsah
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru pre konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
56
Vytvorenie disku
jedným dotykom
(Disc Burn)
1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 56.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
Obsah
Nahrané videozáznamy a fotografie v
kamkordéri, ktoré ešte neboli uložené
pomocou funkcie Disc Burn, môžete na
disk uložiť automaticky. Videozáznamy a
fotografie sa uložia na disk v kvalite obrazu,
v ktorej boli nahrané.
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla USB
(dodáva sa).
Kábel USB (dodáva sa)
3
Dotknite sa položky [Disc Burn]
na obrazovke kamkordéra.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
 Z videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (predvolené nastavenie) sa
vytvorí nahrávací disk AVCHD.
 Nahrávacie disky AVCHD nemôžete vytvoriť:
 z trojrozmerných videozáznamov,
 z videozáznamov nahratých s funkciou
REC Mode] nastavenou na hodnotu
[
] alebo na hodnotu
[Highest Quality
].
[50p Quality
 Vytvorenie disku Blu-ray pomocou funkcie Disc
Burn nie je možné.
 Ak chcete vytvoriť disk v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), najprv importujte
videozáznamy do počítača (s. 58), a potom
vytvorte disk v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 59).
 Predtým však nainštalujte aplikáciu „PMB“, ale
zatiaľ aplikáciu „PMB“ nespúšťajte.
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Pomocou funkcie Disc Burn svojho kamkordéra
môžete na ukladanie videozáznamov a
fotografií nahraných na vybratom nahrávacom
médiu použiť ponuku [Media Select].
4
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke počítača.
 Poznámky
Pri vykonaní operácie Disc Burn nedochádza
k uloženiu videozáznamov a fotografií do
počítača.

Register
SK
57
Import videozáznamov
a fotografií do počítača
Videozáznamy a fotografie v kamkordéri
je možné importovať do počítača. Najskôr
zapnite počítač.
1
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla USB
(dodáva sa).
3
Kliknite na položku [Import].

Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi
softvéru „PMB Help“.
Potešenie z užitočných funkcií
Kábel USB (dodáva sa)
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].
Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.


Obsah
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).

Na obrazovke počítača sa zobrazí okno
importu.
Ak chcete zmeniť umiestnenie,
v ktorom sa uložia importované
mediálne súbory, kliknite na položky
[PMB]  [Tools]  [Settings...] 
[Import media files to]  [Browse...]
a potom vyberte požadované
umiestnenie.
Videozáznamy a fotografie sa
importujú do počítača.
Po dokončení operácie sa zobrazí
obrazovka „PMB“.
Pred pripojením vyberte nahrávacie
médium s údajmi záberov, ktoré sa majú
importovať do počítača, pomocou položiek
ponuky [Media Select].
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ ( Connection)]  [USB
Connect Setting].
Tipy
Videozáznamy v kvalite s vysokým rozlíšením
(HD) môžete presunúť z počítača späť do
kamkordéra. Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB, na obrazovke počítača
vyberte cieľové zariadenie pre videozáznam,
ktorý sa má exportovať (v tomto prípade to bude
kamkordér), vyberte videozáznam, ktorý sa má
exportovať, potom kliknite na položku [Export]
(v kategórii [Manipulate])  vyberte jednotku,
na ktorú sa súbory budú exportovať  kliknite
na položku [Export]  kliknite na tlačidlo [OK]
na obrazovke dokončenia exportu.


Register
SK
58
Ukladanie záberov na
disk
1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
3
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 55.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
Spustite aplikáciu „PMB“.


4

5
Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k už
vybraným videozáznamom, vyberte tieto
videozáznamy v hlavnom okne a myšou ich
presuňte do okna na výber videozáznamov.
Vytvorte disk podľa pokynov na
obrazovke.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sú označené ikonou .
Ak chcete vybrať viacero videozáznamov,
podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na
miniatúry príslušných videozáznamov.

Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Potešenie z užitočných funkcií
Kliknite na položku [Calendar]
alebo na položku [Index], vyberte
dátum alebo priečinok a vyberte
videozáznam, ktorý chcete uložiť
na disk.
Obsah
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) na disk DVD. Ako zdroj môžete
vybrať videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD). Ukladanie
takýchto videozáznamov však bude
trvať dlhšie než je skutočné trvanie
videozáznamov, pretože pri ukladaní
videozáznamu na disk musí dôjsť ku
konverzii z vysokého rozlíšenia (HD)
na štandardné rozlíšenie (STD).
Videozáznamy, ktoré sa importovali do
počítača, môžete vybrať a uložiť na disk.
Prehrávanie nahrávacieho disku AVCHD
v počítači
Kliknite na položku (Create
Disc) a vyberte typ disku, ktorý
chcete použiť.
Nahrávacie disky AVCHD môžete
prehrávať pomocou prehrávača „Player
for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s
aplikáciou „PMB“.
Spustenie prehrávača „Player for
AVCHD“
Zobrazí sa okno výberu videozáznamu.
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na
disk DVD.
SK
59
Register
Postupne kliknite na položky [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [View]  [Player for AVCHD].
Ak potrebujete pomoc pri používaní
nástroja „Player for AVCHD“, nájdete ju v
Pomocníkovi tohto nástroja.
 V závislosti od prostredia v počítači sa
môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
Nahratý disk môžete skopírovať na iný disk
pomocou nástroja „Video Disc Copier“.
Postupným kliknutím na položky [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Disc Creation] 
[Video Disc Copier] spustite softvér. Ak
potrebujete pomoc pri používaní, nájdete
ju v Pomocníkovi nástroja „Video Disc
Copier“.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete
kopírovať tak, že ich skonvertujete do
formátu v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
 Kopírovanie na disk Blu-ray nie je
možné.
Register
Do diskovej jednotky vložte nepoužitý disk
Blu-ray a kliknite na položku (Create
Disc)  [Create Blu-ray Disc (HD)] v
kroku 4 časti „Ukladanie záberov na disk“
(s. 59). Ostatné postupy sú rovnaké ako v
prípade vytvárania disku AVCHD.
 Váš počítač musí podporovať vytváranie
diskov Blu-ray.
 Na vytváranie diskov Blu-ray je možné
použiť médiá BD-R (sú neprepisovateľné)
aj médiá BD-RE (sú prepisovateľné). Po
vytvorení disku už nemôžete pridávať
ďalší obsah na žiadny typ disku.
Potešenie z užitočných funkcií
kopírovanie disku
Disk Blu-ray s videozáznamom v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete
vytvoriť z videozáznamu, ktorý bol predtým
importovaný do počítača (s. 58).
Na vytváranie diskov Blu-ray je nutné
nainštalovať doplnok BD Add-on Software
pre aplikáciu „PMB“. Kliknite na položku
[BD Add-on Software] na inštalačnej
obrazovke aplikácie „PMB“ a nainštalujte
tento doplnok podľa pokynov na
obrazovke.
 Pri inštalácii doplnku [BD Add-on
Software] pripojte svoj počítač k
internetu.
Obsah
Vytvorenie disku Blu-ray
SK
60
Ukladanie záberov s externým zariadením
Výber spôsobu ukladania záberov s externým
zariadením
Videozáznamy
Externé zariadenia
Externé mediálne
zariadenie
/
Uloženie záberov na externé
mediálne zariadenie v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Str.
Kábel adaptéra
USB (dodáva sa)
63
Kábel USB
(dodáva sa)
66
Prípojný A/V kábel
(dodáva sa)
67
Iný zapisovač diskov DVD
než DVDirect Express
Uloženie záberov na disku
DVD v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
alebo v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).
Napaľovačka pevných
diskov, atď.
Uloženie záberov na disku
DVD v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).
Potešenie z užitočných funkcií
Prípojný kábel
Obsah
Na ukladanie trojrozmerných videozáznamov a dvojrozmerných videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete použiť externé zariadenie. Spôsob, ktorý sa má
používať, vyberajte podľa zariadenia.
Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Použite prípojný A/V kábel na pripojenie kamkordéra k externému zariadeniu, v ktorom sú
uložené zábery (str. 67).
 Poznámky
Nahrávací disk AVCHD je možné prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD.
 Disky so zábermi nahratými v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemali používať
v prehrávačoch alebo rekordéroch diskov DVD. Prehrávače alebo rekordéry diskov DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, a preto prehrávače alebo rekordéry diskov DVD môžu zlyhať pri
vysúvaní disku.
 Pri kopírovaní alebo vytváraní diskov odstráňte ukážkový videozáznam. Ak ho neodstránite, kamkordér
nemusí pracovať správne. Takto odstránený ukážkový videozáznam však nie je možné obnoviť.

Pozrite str. 41.
SK
61
Register
Typy médií, v ktorých sa ukladajú zábery
Zariadenia, na ktorých je možné prehrávať vytvorený disk
Zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray, ako je napríklad prehrávač diskov Sony Blu-ray
alebo konzola PlayStation3.
Obsah
Disk Blu-ray
Disk DVD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov
Sony Blu-ray alebo konzola PlayStation3.
Disk DVD v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Bežné zariadenia na prehrávanie diskov DVD, ako je napríklad prehrávač diskov DVD.
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru pre konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
62
Ukladanie záberov s
externým mediálnym
zariadením
 Poznámky
Pravdepodobne nebude možné používať
ani externé mediálne zariadenia s funkciou
kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém
súborov FAT. Ak bolo ukladacie médium
externého zariadenia naformátované pre
systém súborov NTFS alebo iný systém, pred
použitím naformátujte externé mediálne
zariadenie pomocou kamkordéra. Obrazovka
na formátovanie sa zobrazí, keď je externé
mediálne zariadenie pripojené ku kamkordéru.
Pred formátovaním externého mediálneho
zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte,
či na externé mediálne zariadenie neboli
uložené dôležité údaje.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Podrobnosti o dostupných externých
mediálnych zariadeniach nájdete na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony
pre vašu krajinu alebo oblasť.

 Poznámky
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externým mediálnym zariadením.


Funkcie dostupné po uložení záberov v
externom mediálnom zariadení
1
 prehrávanie
záberov pomocou kamkordéra
(s. 65)
 import záberov do aplikácie „PMB“
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(str. 16).
Zariadenia, ktoré nie je možné použiť
ako externé mediálne zariadenia

Nasledujúce zariadenia nemôžete používať ako
externé mediálne zariadenia:
 mediálne zariadenia s kapacitou väčšou ako
2 TB,
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD,
 mediálne zariadenia pripojené pomocou
rozbočovača USB,
 mediálne zariadenia so vstavaným
rozbočovačom USB,
 čítač kariet.
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Trojrozmerné videozáznamy môžete uložiť na
externé mediálne zariadenie tak, ako sú nahraté.
Na import záberov uložených v externom
mediálnom zariadení do počítača môžete použiť
aj dodávaný softvér „PMB“.


Obsah
Videozáznamy a fotografie môžete
ukladať v externom mediálnom zariadení
(pamäťové zariadenia USB), ako je
napríklad externá jednotka pevného
disku. Zábery tiež môžete prehrávať na
kamkordéri alebo na inom prehrávacom
zariadení.
2
Ak má externé mediálne
zariadenie vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
Pripojte kábel adaptéra USB
(dodáva sa) k externému
mediálnemu zariadeniu.
SK
63
Register
3
4
6
Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra.
Zabezpečte, aby počas zobrazovania
hlásenia [Preparing image database
file. Please wait.] na obrazovke LCD
nedošlo k odpojeniu kábla USB. Ak
sa na obrazovke kamkordéra zobrazí
hlásenie [Repair Img. DB F.], dotknite
.
sa položky
Pripájanie externého mediálneho
zariadenia
Zábery uložené v externom mediálnom
zariadení sa zobrazia na obrazovke
LCD. Keď je pripojené externé mediálne
zariadenie, na obrazovke Event View sa
zobrazí ikona pripojenia USB.
V ponuke môžete nastaviť nastavenia
pre externé mediálne zariadenia, ako je
napríklad odstránenie záberov. Dotknite
(MENU)  [Edit/Copy]
sa položky
na obrazovke Event View (Zobrazenie
udalosti).
5
Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
Potešenie z užitočných funkcií
Kábel adaptéra USB
(dodáva sa)
Odpojenie externého mediálneho
zariadenia
Táto operácia je k dispozícii iba v prípade,
ak existujú nové nahraté zábery.
SK
64
Register
Dotknite sa položky
, keď je
kamkordér v pohotovostnom režime
prehrávania (zobrazuje sa obrazovka
[Event View] alebo obrazovka
Event Index) externého mediálneho
zariadenia.
Odpojte kábel adaptéra USB.
Videozáznamy a fotografie uložené
na niektorom z nahrávacích médií
kamkordéra, ktoré sú vybraté v rámci
funkcie [Media Select] a ktoré ešte
neboli uložené na externé mediálne
zariadenie, je teraz možné uložiť na
pripojené mediálne zariadenie.

Obsah
Pripojte kábel adaptéra USB
do konektora  (USB) svojho
kamkordéra.
Zobrazí sa indikátor .

Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií

 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].

 Dotknite sa položky

na obrazovke
kamkordéra.
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého média.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].
Prehrávanie záberov na externom
mediálnom zariadení na
kamkordéri
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
Zábery nemôžete kopírovať z externého
mediálneho zariadenia na interné
nahrávacie médium na kamkordéri.
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého mediálneho zariadenia.
SK
65
Register
 Podľa pokynov na obrazovke
vyberte nahrávacie médium,
spôsoby výberu záberov a typ
záberu.

Potešenie z užitočných funkcií
Požadované zábery v kamkordéri môžete
uložiť na externé mediálne zariadenie.
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak vyberiete možnosť [All In Event],
vyberte udalosť na kopírovanie pomocou
/
. Nemôžete vybrať
tlačidiel
viacero udalostí.
Obsah
 Ak ste vybrali položku [Multiple
Images], dotknite sa záberu, ktorý
sa má uložiť.
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé
mediálne zariadenie, je nasledujúci. Scény nad
rámec tohto počtu však nie je možné uložiť
ani v prípade, ak je na externom mediálnom
zariadení ešte voľné miesto.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): max. 3 999
 Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD): max. 9 999
 Fotografie: max. 40 000
Počet scén môže byť v závislosti od nastavenia
kamkordéra a typu nahratých záberov aj nižší.

 Vyberte záber, ktorý chcete
zobraziť, a prehrajte ho (s. 30).


Zábery môžete prehrávať aj na televízore,
ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 35).
Videozáznamy v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD) v počítači môžete
prehrávať pomocou funkcie [Player for
AVCHD]. Spustite funkciu [Player for
AVCHD] a pomocou položky [Settings]
vyberte jednotku, na ktorú je externé
mediálne zariadenie pripojené.
Manuálne vykonanie operácie [Direct
Copy]
Počas pripojenia kamkordéra k externému
mediálnemu zariadeniu môžete operáciu
[Direct Copy] vykonať manuálne.
(MENU)
Dotknite sa položky
 [Edit/Copy]  [Direct Copy] na
obrazovke [Event View] externého
mediálneho zariadenia.
Dotknite sa položky [Copy images that
have not been copied.].

.
Dotknite sa položky
 Poznámky
Trojrozmerné videozáznamy nemôžete uložiť.
 Napaľovačka diskov Sony DVD nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach k
dispozícii.

1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 16).
 Poznámky
Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne
zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte kábel adaptéra USB ku
kamkordéru.
 Ak má externé mediálne zariadenie vlastný
kábel na napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.

Potešenie z užitočných funkcií
Pomocou kábla USB pripojte kamkordér
k zariadeniu na vytváranie diskov, ktoré je
kompatibilné s videozáznamami v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ako
je napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony. Potrebné informácie
nájdete v príručkách dodaných so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Obsah
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov
DVD iného typu než
DVDirect Express
2
Kábel USB (dodáva sa)
SK
66
Register
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
kamkordéru pomocou kábla USB
(dodáva sa).
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].

3
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ ( Connection)]  [USB
Connect].
Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.
4
Nahrajte videozáznamy na
pripojené zariadenie.

5
Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných so zariadením, ktoré chcete
pripojiť.
Po dokončení operácie sa

dotknite položky
na obrazovke kamkordéra.
 Poznámky
Trojrozmerné videozáznamy sa skonvertujú na
dvojrozmerné videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Napaľovačka diskov Sony DVD nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach k
dispozícii.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).

6
Odpojte kábel USB.
Potešenie z užitočných funkcií
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
kopírovať na disk alebo videokazetu tak,
že pripojíte kamkordér k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov Sony DVD atď., k
inému zariadeniu než DVDirect Express,
pomocou prípojného A/V kábla. Zariadenie
môžete pripojiť pomocou metódy 
alebo pomocou metódy . Potrebné
informácie nájdete v príručkách dodaných
so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Obsah
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD)
prostredníctvom
zapisovacieho
zariadenia atď.
Register
SK
67
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
1
Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.
2
Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného A/V kábla  (dodáva
sa) alebo prípojného A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa samostatne).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)
3
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
(červený)
Tok signálu

Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
4
Podrobnosti nájdete v príručkách s
pokynmi, ktoré sa dodávajú s nahrávacím
zariadením.
Potešenie z užitočných funkcií

AUDIO
(žltý)
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
Obsah

Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
Prípojný A/V kábel s S VIDEO (predáva
sa samostatne)
Register
Pri použití tohto kábla môžete dosiahnuť
vyššiu kvalitu záberov než pri použití
prípojného A/V kábla. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý kanál
zvukového signálu) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného A/V kábla
s káblom S VIDEO. Ak pripojíte iba
konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny
zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora
nie je potrebné.
SK
68
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete kopírovať informácie o dátumoch a
časoch a údaje fotoaparátu, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup]  [
Playback Settings)]  [Data Code] 
(
.
požadovaného nastavenia 
 Keď je veľkosť obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízora atď.) nastavená na hodnotu
(MENU) 
4:3, dotknite sa položiek
[Setup]  [ ( Connection)]  [TV Type]
.
 [4:3] 
 Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
A/V kábla k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na
zariadení.

Obsah
Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
69
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Účinnejšie využívanie ponúk vám umožňuje viac si užiť používanie kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do šiestich kategórií
ponúk.
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 74
Obsah
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania)  s. 72
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov)  s. 85
Playback Function (Položky na prehrávanie)  s. 86
Edit/Copy (Položky pre úpravu)  s. 87
Setup (Iné položky pre nastavenie)  s. 87
Prevádzkové ponuky
Pri nastavovaní položiek ponúk postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať nastaviť.
 Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa
.
položky

SK
70
Register
Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú podkategórie. Dotknite sa ikony podkategórie a na
obrazovke sa zobrazia ďalšie podkategórie.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
Zoznamy ponúk
Ikony
a
označujú polohy 3D a 2D
prepínača 2D/3D (str. 26).
(
Movie
Still image
Smth Slw REC
Golf Shot
72
72
72
73
(
Camera/Mic
74
Spot Meter/Fcs
75
Spot Meter
75
Spot Focus
76
Exposure
76
Focus
76
IRIS
77
Shutter Speed
77
AE Shift
77
White Balance Shift
77
83
Shooting Assist)
Guide Frame
84
Display Setting
84
Audio Level Display
84
Image Quality/Size
REC Mode
Frame Rate
/
Setting
Wide Mode
x.v.Color
Image Size
Playback Function
Low Lux
78
(
Camera Settings)
Auto 3D Lens Adjust
78
Edit/Copy
Scene Selection
78
Fader
79
Self-Timer
79
41
85
40
85
85
86
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
79
SteadyShot
80
Setup
SteadyShot
80
(
30
46
48
49
50
51
66
Digital Zoom
80
Media Settings)
Media Select
22
Auto Back Light
81
Media Info
87
Dial Setting
81
Format
Repair Img. DB F.
Face)
Face Detection
81
Smile Shutter
81
Smile Sensitivity
82
(
87
100
File Number
88
Playback Settings)
Data Code
88
Volume
89
Flash)
Flash
82
Download Music
89
Flash Level
82
Empty Music
89
Red Eye Reduction
83
SK
71
Register
(
83
Micref Level
Event View
Highlight Movie
Scenario
Tele Macro
(
83
Audio Mode
Potešenie z užitočných funkcií
(
Manual Settings)
White Balance
83
Wind Noise Reduct.
Obsah
Shooting Mode
Microphone)
Blt-in Zoom Mic
Shooting Mode
(
89
Component
90
HDMI 3D Setting
90
HDMI Resolution
91
CTRL FOR HDMI
91
USB Connect
91
USB Connect Setting
91
Disc Burn
57
General Settings)
Beep
92
LCD Brightness 92
REC Lamp
92
Remote Ctrl
92
A. Shut Off
93
Power On By LCD
93
Language Setting
93
Battery Info
93
Demo Mode
93
Clock Settings)
Date & Time Setting
94
Date & Time Format
94
Summer Time
94
Date & Time
18
Area Setting
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Movie
Môžete nahrávať videozáznamy.
Still image
Môžete snímať fotografie.
Smth Slw REC (plynulé
spomalené nahrávanie)
Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa za
bežných podmienok nedajú nasnímať, sa
dajú nasnímať asi na 3 sekundy pri použití
plynulého spomaleného nahrávania.
Stlačte tlačidlo START/STOP na obrazovke
[Smth Slw REC].
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená ako
12-sekundový spomalený videozáznam.
Indikátor [Recording…] sa prestane
zobrazovať po dokončení nahrávania.
94
Potešenie z užitočných funkcií
(
Connection)
TV Type
Obsah
(
(Položky na výber režimu
snímania)
Zmena načasovania spustenia
nahrávania v kamkordéri
Ak chcete nastaviť dané nastavenie,
dotknite sa položky [ / ].
/
] (Načasovanie)
Po stlačení START/STOP vyberte
počiatočný bod nahrávania. Predvolené
nastavenie je hodnota [3sec After].
SK
72
Register
[
Bod, v ktorom došlo k stlačeniu tlačidla
START/STOP.
Zvuk zásahu loptičky
golfovou palicou*
Bod, v ktorom
došlo k stlačeniu
tlačidla START/
STOP
Obsah
[3sec After]
Kamkordér nahráva zábery v
tomto 2-sekundovom intervale.
[3sec Before]
 Poznámky
Nahrávanie zvuku nie je možné.
 Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri
normálnom nahrávaní.
REC Mode] sa automaticky
 Pre funkciu [
].
nastaví hodnota [Standard
 Keď je vybratý režim kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), nemôžete
nahrávať videozáznamy s použitím funkcie
[Smth Slw REC].
* Kamkordér nastaví bod zaznamenania

najhlasitejšieho zvuku v priebehu uplynulej
sekundy ako zvuk zásahu loptičky palicou.
 Poznámky
Ak kamkordér nemôže rozpoznať zvuk palice
zasahujúcej loptičku, automaticky nastaví bod
zásahu 0,5 sekundy pred stlačením tlačidla
START/STOP a nahrá videozáznam za obdobie
1,5 sekundy pred bodom zásahu až 0,5 sekundy
po uplynutí bodu zásahu.
 Veľkosť fotografií sa zmení na hodnotu
1 920  1 080.
 Nahrávanie zvuku nie je možné.
 Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri
normálnom nahrávaní.
REC Mode] sa automaticky
 Pre funkciu [
].
nastaví hodnota [Standard
 Funkciu [Golf Shot] nemôžete použiť na
nahrávanie videozáznamov pri nastavení kvality
obrazu na štandardné rozlíšenie (STD).

Rozdelí 2 sekundy rýchleho pohybu
na snímky, ktoré sa potom nahrajú ako
videozáznam a fotografie. Pri prehrávaní
môžete kontrolovať sériu pohybov, čo je
pohodlné v prípadoch, ako je napríklad
kontrola golfového alebo tenisového úderu.
Tipy
Ak chcete použiť samospúšť, dotknite sa
položky [ / ]. Ak je funkcia [ / ] nastavená
na hodnotu [On], stlačením tlačidla START/
STOP spustite odpočítavanie samospúšte. Bod,
v ktorom časomiera dosiahne nulu, sa považuje
za okamih úderu a pohyby pred týmto nulovým
okamihom a po ňom sa nahrajú.
Potešenie z užitočných funkcií
Golf Shot


SK
73
Register
Na obrazovke [Golf Shot] nastavte biely
rámček v strede obrazovky na požadovaný
objekt a potom stlačte tlačidlo START/
STOP hneď, ako objekt napriahne na úder.
Keď sa zaznamená zvuk úderu palice do
loptičky, doba nahrávania sa automaticky
upraví podľa tohto okamihu.
Camera/Mic

Ak je kamera počas nahrávania príliš
roztrasená, alebo ak sa počas nahrávania v
pozadí nachádzajú pohybujúce sa objekty,
analýza záberov sa nevykoná účinne a zábery
môžu v dôsledku toho obsahovať šum.
Odporúčame vám, aby ste zábery nahrávali
v stabilizovanej polohe (napríklad tak, že
použijete statív).
Zvuk úderu je možné zaznamenať interným
mikrofónom aj v prípade, ak je pripojený
externý mikrofón.
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Obsah

(Položky pre prispôsobené
snímanie)
White Balance
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
prostredia snímania.
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
Outdoor ( )
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Exteriéry
 Nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje
 Východ alebo západ slnka
 Pri osvetlení žiarivkami
Potešenie z užitočných funkcií
 Auto
Indoor ()
SK
74
Register
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Interiéry
 Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
 Pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami
One Push (
Spot Meter/Fcs (Bodové
meranie/zaostrenie)
)
Jas a zaostrenie môžete pre vybraný objekt
nastaviť súčasne. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [Spot Meter] (s. 75)
a funkciu [Spot Focus] (s. 76).
 Poznámky
Nastavte funkciu [White Balance] na hodnotu
[Auto] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[One Push] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Pri výbere možnosti [One Push] zameriavajte
biele objekty.
 Keď kamkordér nahráva videozáznam, možnosť
je deaktivovaná a funkcia [One Push] sa
nedá nastaviť.
 Ak nastavíte možnosť [White Balance], funkcia
[Scene Selection] sa nastaví na hodnotu [Auto].
Obsah
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [
].
Nasnímajte biely objekt (napríklad kúsok
papiera, ktorý vyplní obrazovku) pri
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].

 Poznámky
Funkcie [Exposure] a [Focus] sa automaticky
nastavia na hodnotu [Manual].

Spot Meter (Flexibilné
bodové meranie)
Tipy
Ak vymeníte batériu pri nastavení [Auto] alebo
ak idete natáčať von po natáčaní vnútri (alebo
opačne), zamerajte kamkordér na približne
10 sekúnd na blízky biely objekt, aby sa dosiahlo
lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [One Push] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestnením
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [One Push].



Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
 Poznámky
Funkcia [Exposure] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].

SK
75
Register
Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu
chcete upraviť.
Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii,
dotknite sa položky [Auto].
Potešenie z užitočných funkcií
Dotknite sa objektu, ktorého jas a
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete jas a zaostrenie upraviť
automaticky, dotknite sa položky [Auto].
Spot Focus
Focus
Zaostrenie môžete upraviť manuálne. Túto
možnosť môžete vybrať aj v prípade, ak
chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.
Dotknite sa objektu, ktorého zaostrenie
chcete upraviť.
Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky,
dotknite sa položky [Auto].
Ak chcete nastaviť zaostrenie, dotknite sa
(blízky objekt) alebo položky
položky
(vzdialený objekt).
Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky,
dotknite sa položky [Auto].
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [Focus] na možnosť
[Manual], zobrazí sa indikátor .
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a snímaným subjektom približne 1 cm pri
širokouhlom zábere a približne 80 cm pri
snímaní vzdialených objektov.

Exposure
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
upravte, ak je predmet príliš jasný alebo
príliš tmavý.

Ak chcete upraviť jas, dotknite sa položky
/
.
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [Auto].
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).



SK
76
Register
Tipy
Indikátor sa zobrazí, ak zaostrenie už
nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu, a
indikátor sa zobrazí, ak už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácie o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený,
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazia na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch.


Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Funkcia [Focus] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].

Obsah
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
 Keď

je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny
 Keď zaostrujete manuálne
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).
AE Shift
Expozíciu môžete upraviť manuálne.
Nastavuje expozíciu automaticky.
IRIS
On (EV a nastavené číslo)
Nastavuje expozíciu manuálne.
Zábery môžete snímať v režime priority
funkcie IRIS. Ak nastavíte funkciu
IRIS, môžete snímať tak, že zaostríte na
konkrétny objekt a jeho pozadie bude
rozmazané, alebo tak, že zaostríte celý
záber.


Manual
Manuálne nastavuje funkciu IRIS.
White Balance Shift
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).

Vyváženie bielej farby môžete upraviť
manuálne.
Shutter Speed
 Off
Nastavuje vyváženie bielej farby automaticky.
Zábery môžete snímať v režime priority
rýchlosti uzávierky. Pri snímaní
pohybujúceho sa objektu pri vyššej
rýchlosti uzávierky sa objekt zobrazí na
zábere ako zmrazený. Pri nižšej rýchlosti
uzávierky sa pohybujúci objekt nasníma so
zreteľnou stopou plynutia.
On (
Potešenie z užitočných funkcií
Automaticky nastavuje funkciu IRIS.
a nastavené číslo)
Nastavuje vyváženie bielej farby manuálne.
Tipy
Ak je vyváženie bielej farby nastavené na
nižšiu hodnotu, obrázky budú modravé, a ak
je nastavené na vyššiu hodnotu, obrázky budú
viac červené.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).


 Auto

Manual
Manuálne nastavuje rýchlosť uzávierky.
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).

SK
77
Register
Automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky.

Tipy
Ak je funkcia [Exposure] nastavená na možnosť
[Auto], môžete nastaviť automatickú úroveň
expozície na jasnejšiu alebo tmavšiu úroveň.
, ak je predmet biely
Dotknite sa položky
alebo ak je podsvietenie jasné, alebo sa dotknite
ak je predmet čierny alebo ak je
položky
svetlo slabé.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 44).


 Auto

Obsah
 Off
Low Lux
Scene Selection
Zábery môžete efektívne snímať v rôznych
situáciách.
 Off
 Auto
Funkcia Low Lux sa nepoužíva.
Nahráva zábery v priemernej kvalite obrazu
bez použitia funkcie [Scene Selection].
On ( )
Twilight* ( )
Funkcia Low Lux sa používa.
Zachováva atmosféru
stmievania vzdialeného
okolia v scénach za
súmraku.
Auto 3D Lens Adjust
Twilight Portrait (
Sunrise&Sunset* (
)
Reprodukuje atmosféru
scenérie pri západe alebo
východe slnka.
Fireworks* ( )
 Poznámky
Umožňuje snímať pôsobivé
zábery ohňostroja.
Funkciu [Auto 3D Lens Adjust] použite v
nasledujúcich prípadoch:
 ak máte pocit, že trojrozmerné
videozáznamy nevyzerajú podľa vašich
predstáv,
 keď ste nenastavili trojrozmerné
objektívy,
 keď bol kamkordér vystavený silnému
mechanickému nárazu,
 keď kamkordér používate v príliš
horúcom alebo chladnom prostredí.
Landscape*
( )
Jasne nasníma vzdialené
predmety. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu
kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným
objektom.
Zvýrazňuje snímaný objekt,
napríklad ľudí alebo kvety,
a zároveň vytvára jemné
pozadie.
SK
78
Register
Portrait ( )
Tip
Ak sa počas vzďaľovania zobrazí indikátor
[Could not adjust.], dotknite sa položky [Run
Again].


)
Umožňuje snímať fotografie
osôb a pozadia pomocou
blesku.
Potešenie z užitočných funkcií
Automaticky koriguje zvislú polohu
pravého a ľavého videozáznamu tak, aby
sa nahral trojrozmerný videozáznam, na
ktorý sa príjemne pozerá a ktorý nie je
rozmazaný.
Zamierte kamkordér na objekt dosahujúci
mierku vyššiu než je značka  na obrazovke
LCD, a potom sa dotknite položky
(s. 25).

Obsah
Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri
slabom osvetlení.
Spotlight** ( )
Black Fader ( )
Zabraňuje tomu, aby sa
ľudské tváre pri osvetlení
objektov silným svetlom
nasnímali neprirodzene
biele.
Stmavuje/rozjasňuje efekt čiernej.
)
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie sa dotknite položky
[Off].
Verne nasníma modrú farbu
mora alebo jazera.
Snow** ( )
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Miniatúry videozáznamov nahratých s použitím
funkcie [Black Fader] sa nemusia zreteľne
zobrazovať na obrazovke Event View alebo na
iných obrazovkách.

Nasníma jasné obrazy bielej
krajiny.

* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené

 Poznámky
Aj napriek nastaveniu funkcie [Twilight
Portrait] sa nastavenie v režime nahrávania
videozáznamu zmení na hodnotu [Auto].
 Ak nastavíte funkciu [Scene Selection],
nastavenie možnosti [White Balance] sa zruší.
Self-Timer

Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte
položku PHOTO. Fotografia sa nasníma po
asi 10 sekundách.
 Off
Fader
Potešenie z užitočných funkcií
predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
objekty v blízkej vzdialenosti.
Zruší samospúšť.
On ( )
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi s pridaním intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na
stmavenie).
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[Reset].
Tipy
Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením
tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači (s. 121).


 Off
White Fader ( )
Tele Macro
Stmavuje/rozjasňuje efekt bielej.
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, ako napríklad kvetov
alebo hmyzu. Môžete rozmazať pozadie,
čím sa objekt zvýrazní.
Rozjasniť
SK
79
Register
Efekt sa nepoužije.
Stmaviť
Rozjasniť
Obsah
Beach** (
Stmaviť
 Off

On ( )
Pomocou optického približovania môžete
zábery zväčšiť až na 12-násobok pôvodnej
SteadyShot]
veľkosti, ak nie je pre funkciu [
nastavená hodnota [Active].
SteadyShot
Priblíženie (s. 39) sa automaticky posunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie predmetov až do vzdialenosti
približne 25 cm.
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa
samostatne), nastavte funkciu
SteadyShot] na hodnotu [Off] (
[
aby záber vyzeral prirodzene.
Obsah
Zruší funkciu Tele Macro. (Funkcia Tele
Macro sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
),
 On
Funkcia SteadyShot sa používa.
Off (
Digital Zoom
Môžete vybrať maximálnu úroveň
priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade
digitálneho priblíženia zhorší.
SteadyShot
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa
samostatne), nastavte funkciu
SteadyShot] na hodnotu [Off] (
[
aby záber vyzeral prirodzene.
),
 Active
Po nastavení úrovne priblíženia [160×] sa
zobrazí oblasť priblíženia.
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.
Standard
 Off
Poskytuje efekt SteadyShot a širokouhlé
snímanie pri relatívne ustálených
podmienkach snímania.
Vykonáva sa priblíženie až na hodnotu
17-násobku.
160×
)
Digitálne priblíženie sa vykonáva až na
hodnotu 160-násobku.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
 Poznámky
Ak zmeníte nastavenie položky
SteadyShot], zmení sa aj zobrazovacie pole.
[
 Poznámka
Pomocou optického približovania môžete
zábery zväčšiť až na 12-násobok pôvodnej
SteadyShot]
veľkosti, ak nie je pre funkciu [
nastavená hodnota [Active].


SK
80
Register
Off (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
 Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([Focus], s. 76).
 Poznámky
Rámiky sa na tvárach zobrazujú iba počas
nahrávania v režime 2D.
 V závislosti od nahrávacích podmienok,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa
môže stať aj to, že tváre sa nemusia rozpoznať.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [Face Detection] pracovať správne. Ak
je to tak, nastavte funkciu [Face Detection] na
hodnotu [Off].
Auto Back Light

 On
Nastavuje expozíciu pre objekty s
podsvietením automaticky.
Off
Expozícia pre objekty v protisvetle sa
neupravuje.
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
pracovala účinnejšie, splňte nasledujúce
podmienky:
 snímajte na dostatočne svetlom mieste,
 subjekty by nemali mať okuliare, klobúk ani
masku,
 subjekty by sa mali pozerať priamo do
kamery.
Ak vyberiete subjekt s prioritou tak, že sa
dotknete rámčeka zobrazeného okolo tváre
subjektu, zobrazí sa dvojité orámovanie a
vybratá tvár má prioritu (len v režime 2D, s. 42).


Dial Setting
Face Detection

Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
automaticky rozpoznával tváre. Okrem toho
môžete vybrať, ktoré tváre (dospelých osôb
alebo detí) má kamkordér rozpoznávať
prednostne.
Kamkordér automaticky nastaví zaostrenie,
farbu a expozíciu pre tvár vybratého
subjektu. Okrem toho nastavuje kvalitu
obrazu častí tváre omnoho presnejšie, a to
v prípade videozáznamov v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Smile Shutter
Potešenie z užitočných funkcií
Môžete vybrať položku, ktorú chcete
priradiť ovládaču MANUAL. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 44.
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka
sa uvoľní.
 Dual Capture
Pri rozpoznaní úsmevu kamkordérom
počas nahrávania filmu sa uzávierka uvoľní
automaticky.
Always On
 Auto
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka
sa uvoľní vždy, keď je kamkordér v režime
nahrávania.
Child Priority (
Off (
)
Prednostne rozpoznáva detské tváre.
)
Úsmevy nie sú rozpoznané, takže fotografie
nie sú zaznamenávané automaticky.
Adult Priority ( )
Prednostne rozpoznáva tváre dospelých.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania, podmienok
objektu a nastavení kamkordéra sa môže stať aj to,
že zariadenie nerozpozná žiadne úsmevy.
)

Nezisťuje tváre.
SK
81
Register
Rozpoznáva tváre a nerozlišuje, či ide o
dospelých alebo deti.
Off (
Obsah
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre
podsvietené objekty automaticky.

Keď nastavíte frekvenciu snímania a režim
nahrávania na hodnotu [50i]/[Highest
] alebo [50p]/[50p Quality
],
Quality
nemôžete používať funkciu Smile Shutter počas
nahrávania videozáznamov. Ak je okrem toho
frekvencia snímania nastavená na hodnotu
[25p], nemôžete použiť ani funkciu Smile
Shutter.
On ( )
Odpáli blesk bez ohľadu na intenzitu
okolitého osvetlenia.
Nahráva bez blesku.
 Poznámky
Odporúčaná vzdialenosť na snímanie subjektu
so vstavaným bleskom je približne od 0,3 m
do 1,5 m.
 Pred použitím odstráňte prach z povrchu
blesku. Ak je blesk pokrytý prachom alebo
dôjde k zmene farby vplyvom tepla, účinok
blesku sa môže znížiť.
 Počas nabíjania blesku indikátor /CHG
(blesk/nabíjanie) (s. 15) bliká, po dokončení
nabíjania batérie zostane svietiť.
 Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.
 V režime nahrávania videozáznamov je blesk
nefunkčný.

Tipy
Funkcia [Face Detection] (s. 81) vám umožňuje
rozpoznať úsmev na tvári subjektu. Ak vyberiete
určitú tvár tak, že sa jej dotknete v rámiku na
obrazovke LCD, rámik získa dvojité orámovanie
a tvár v ňom má prioritu.
Ak kamkordér nerozpoznáva úsmevy správne,
upravte funkciu [Smile Sensitivity] (s. 82).



Obsah
Off ( )
Nastaví citlivosť rozpoznávania úsmevu na
používanie funkcie Smile Shutter.
Slight Smile
Rozpozná aj jemný úsmev.
Flash Level
 Normal Smile
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
Rozpozná normálny úsmev.
Big Smile
Rozpozná široký úsmev.
Flash
High (
Potešenie z užitočných funkcií
Smile Sensitivity
)
Zvýši úroveň intenzity blesku.
Blesk je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
 Normal ( )
)
Zníži úroveň intenzity blesku.
 Auto
Odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom
osvetlení prostredia.
SK
82
Register
Low (
Red Eye Reduction
Wind Noise Reduct.
Videozáznamy môžete nahrávať aj s
redukciou šumu spôsobeného vetrom tak,
že eliminujete vstup nízkofrekvenčného
zvuku vo vstavanom mikrofóne.
 Off
Vypne redukciu šumu vetra.
On (
 Off
)
Zapne redukciu šumu vetra.
Nepoužíva funkciu Red Eye Reduction na
predchádzanie vzniku efektu červených očí.
On (
Obsah
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
Efektu červených očí zabránite zapnutím
predblesku pred odpálením blesku.
 Poznámky
Ak pre funkciu [Wind Noise Reduct.] nastavíte
hodnotu [On], funkcia [Blt-in Zoom Mic] sa
automaticky vypne.
)

Audio Mode
 Poznámky
V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných
podmienok sa môže stať aj to, že redukcia efektu
červených očí neprinesie požadovaný efekt.
 Funkcia odstránenia efektu červených očí
nefunguje pri automatickom snímaní pomocou
funkcie [Smile Shutter].

Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.
 5.1ch Surround (
)
Nahráva zvuk vo formáte 5,1-kanálového
priestorového zvuku.
2ch Stereo (
)
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálového
stereofónneho zvuku.
Blt-in Zoom Mic
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
Potešenie z užitočných funkcií
Používa funkciu Red Eye Reduction na
predchádzanie vzniku efektu červených očí.
Micref Level
(Referenčná úroveň
mikrofónu)
 Off
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri
približovaní alebo odďaľovaní.
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
On ( )
 Normal
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
primeranú úroveň.
Low ( )
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [Low] (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)
SK
83
Register
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní
alebo odďaľovaní.
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch:
 keď zapnete kamkordér,
 keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidiel nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD),
 keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.

Guide Frame

 Off
Nezobrazí pomocný rámček.
On
Zobrazí pomocný rámček.
Obsah
Môžete zobraziť pomocný rámček a
skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej
alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenasníma.
Audio Level Display
Môžete vybrať, či sa má zobraziť ukazovateľ
úrovne hlasitosti.
 On
Tipy
Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich
sa čiar pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
Vonkajší rámček funkcie [Guide Frame]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.



Off
Nezobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Potešenie z užitočných funkcií
Zobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Tipy
Keď je funkcia [Audio Mode] nastavená
na hodnotu [2ch Stereo], zobrazujú sa dva
ukazovatele úrovne hlasitosti (pravý a ľavý).

Display Setting

Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
 Auto
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Na
obrazovke LCD sa zobrazia tlačidlá
nahrávania a priblíženia.
Register
On
Neustále zobrazovanie. Na obrazovke LCD sa
nezobrazia tlačidlá nahrávania a priblíženia.
SK
84
Image Quality/Size
(Položky na nastavenie kvality
alebo veľkosti záberov)
 Poznámky
Médiá, na ktoré je možné uložiť nahraté
zábery, budú závisieť od režimu nahrávania
nastaveného počas nahrávania. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 41.

Tipy
Frekvencia snímania predstavuje počet záberov,
ktoré sa aktualizujú za určité časové obdobie.


REC Mode
/
Pozrite stranu 41.
Obsah
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Setting
Pozrite stranu 40.
Frame Rate
Wide Mode
Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) môžete
pomer strán vybrať podľa pripojeného
televízora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
 16:9 WIDE
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
 50i
Táto frekvencia snímania sa odporúča pre
bežné nahrávanie.
4:3 (
50p
Potešenie z užitočných funkcií
Môžete vybrať frekvenciu snímania, ktorá
sa má použiť na nahrávanie videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD). Na štandardné nahrávanie sa
odporúča použiť nastavenie [50i]. Najprv
Frame Rate] a až
nastavte funkciu [
REC Mode]
potom nastavte funkciu [
(s. 41).
)
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať
videozáznamy s dvojnásobným objemom
údajov v porovnaní s nastavením 50i a
to vám umožní potešiť sa z jasnejších
záberov. Pri prehrávaní videozáznamu
s týmto nastavením v televízore je
nutné, aby bol televízor kompatibilný s
prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p. Ak televízor nie je kompatibilný s
prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p, výstup videozáznamu bude vo
formáte 50i.
 Poznámky
Nastavte položku [TV Type] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 89).

Dokážete snímať širší rozsah farieb. Tak
môžu byť verne reprodukované rôzne farby
ako brilantné farby kvetov alebo tyrkysová
farba mora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
25p
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať
videozáznamy s atmosférou podobnou
skutočným filmom.
SK
85
Register
x.v.Color
Playback Function
(Položky pre prehrávanie)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
 Off
Sníma s bežným rozsahom farieb.
)
Sníma s použitím funkcie x.v.Color.
Event View
 Poznámky
 Nastavte funkciu [
x.v.Color] na hodnotu
[On], ak bude zaznamenaný videozáznam
prehrávaný v televíznom prijímači
kompatibilnom s funkciou x.v.Color.
 Ak bude videozáznam zaznamenaný s
nastavením tejto funkcie na hodnotu [On]
prehrávaný v televíznom prijímači, ktorý nie je
kompatibilný s funkciou x.v.Color, farba môže
byť nesprávne reprodukovaná.
 Funkciu [
x.v.Color] nie je možné nastaviť
na hodnotu [On]:
 keď je kvalita obrazu nastavená na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (STD),
 počas nahrávania videozáznamu,
Pozrite stranu 30.
Highlight Movie
Pozrite stranu 46.
Scenario
Pozrite stranu 48.
Potešenie z užitočných funkcií
Image Size
Môžete vybrať veľkosť fotografií, ktoré sa
chystáte nasnímať.

7.1M (
Obsah
On (
)
Nasníma ostré fotografie (3 072 × 2 304).
5.3M (
)
Sníma zreteľné fotografie s pomerom strán
16:9 (širokouhlé) (3 072 × 1 728).
1.9M (
)
Umožňuje nasnímať viac fotografií v relatívne
čistej kvalite (1 600 × 1 200).
)
Register
VGA (0.3M) (
Umožňuje nasnímanie maximálneho počtu
fotografií (640 × 480).
 Poznámky
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
 Počet fotografií, ktorý je možné nasnímať,
nájdete na strane 108.

SK
86
Setup
Edit/Copy
(Iné položky pre nastavenie)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 70).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Delete
Pozrite stranu 49.
Obsah
(Položky pre úpravu)
Media Select
Pozrite stranu 22.
Protect
Pozrite stranu 50.
Media Info
Pozrite stranu 51.
Direct Copy
Pozrite stranu 66.
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [Format] (s. 87).

Potešenie z užitočných funkcií
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania
nahrávacieho média pre videozáznamy a
približné informácie o voľnom a použitom
priestore na nahrávacom médiu.
Copy
Tipy
Kamkordér môže zobraziť informácie o
vybratom médiu na obrazovke [Media Select]
(s. 22). V prípade potreby zmeňte nastavenie
pre médium.


Format
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).

SK
87
Register
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie a obnoví sa
voľná kapacita na nahrávanie.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má

formátovať, dotknite sa položky
.




Čas, ktorý kamkordéru zaberie odstraňovanie
údajov, môžete sledovať na obrazovke LCD.
Ak zastavíte vykonávanie operácie [Empty]
počas zobrazovania hlásenia [Executing...],
dokončite operáciu pomocou funkcie [Format]
alebo pomocou funkcie [Empty] pri najbližšom
použití kamkordéra.
Obsah

Ak chcete zabrániť strate dôležitých
záberov, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
Odstránia sa aj chránené videozáznamy a
fotografie.
Počas zobrazovania hlásenia [Executing...]
nezatvárajte obrazovku LCD, nepoužívajte
tlačidlá kamkordéra, neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu ani nevysúvajte
pamäťovú kartu z kamkordéra. (Indikátor
prístupu počas formátovania pamäťovej karty
svieti alebo bliká.)
Repair Img. DB F.
Pozrite stranu 100, 104.
File Number
Zabránenie obnoveniu údajov na
internom nahrávacom médiu
Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísla
pre súbory fotografií.
 Series
Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
Číslo súboru sa zvýši po každom
zaznamenaní fotografie.
Číslo súboru sa priradí podľa postupnosti aj
v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili
inou kartou.
Ak je na obrazovke [Format] vybraté
interné nahrávacie médium, dotknite sa
položky [Empty].
Reset
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy
pokračuje číslom nasledujúcim po najväčšom
existujúcom čísle na nahrávacom médiu.
Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou,
číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú
kartu.
Potešenie z užitočných funkcií
Funkcia [Empty] vám umožňuje zapisovať
nezrozumiteľné údaje na interné nahrávacie
médium kamkordéra. Takto môže
byť omnoho ťažšie obnoviť akékoľvek
pôvodné dáta. Pri likvidácii alebo prevode
kamkordéra sa odporúča, aby ste vykonali
operáciu [Empty].
Data Code
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (Date/Time, Camera Data),
ktoré sa automaticky zaznamenajú pri
nahrávaní.
 Off
Údajový kód sa nezobrazuje.
Date/Time
Zobrazuje dátum a čas.
Camera Data
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
SK
88
Register
 Poznámky
 Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu
do sieťovej zásuvky. Operáciu [Empty] nie
je možné uskutočniť, ak nepripojíte sieťový
adaptér striedavého prúdu k sieťovej zásuvke.
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
mali by ste ich pred vykonaním operácie
[Empty] uložiť v počítači.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám
alebo otrasom kamkordéra.
Date/Time

Obsah

Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na
bezdrôtovom diaľkovom ovládači indikátor
prechádza nasledujúcimi sekvenciami:
[Date/Time]  [Camera Data]  [Off] (bez
indikácie).
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].
Volume
 Dátum
 Čas
Hlasitosť prehrávaného zvuku môžete
nastaviť tak, že sa dotknete položky
/
.
Camera Data
Movie
Download Music
Photo
Empty Music
Pozrite stranu 48.
Môžete odstrániť všetky hudobné súbory,
ktoré sú uložené v kamkordéri.
Potešenie z užitočných funkcií
Po pripojení kamkordéra k počítaču môžete
do kamkordéra preniesť hudobné súbory
zo zvukových diskov CD alebo súbory vo
formáte MP3.
TV Type
 Funkcia SteadyShot je vypnutá
 White Balance
 Shutter Speed
 IRIS (Veľkosť clony)
 Zosilnenie
 Jas
 Exposure
 Blesk
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií
je potrebné skonvertovať signál podľa
typu pripojeného televízneho prijímača.
Zaznamenané videozáznamy a fotografie
sa prehrajú tak, ako je znázornené na
nasledujúcich ilustráciách.
Register
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí
údajový kód.


SK
89
576i
 16:9
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané v režime
16:9 (širokouhlý
režim)
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru pomocou konektora
vstupu komponentného signálu.
 1080i/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru, ktorý má vstupný
konektor komponentného signálu a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080i.
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané v
režime 4:3
1080p/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru, ktorý má vstupný
konektor komponentného signálu a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080p.
HDMI 3D Setting
Túto možnosť vyberte pri prezeraní
videozáznamov a fotografií na televíznej
obrazovke s formátom 4:3 (štandardný
formát). Zaznamenané videozáznamy
a fotografie sa prehrajú tak, ako je to
znázornené nižšie.
Vyberte výstupný formát pravého a
ľavého záberu pri pripojení kamkordéra k
televízoru podporujúcemu zobrazovanie
trojrozmerných záberov pomocou kábla
HDMI (dodáva sa).
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané v
režime 4:3
Auto
Štandardné nastavenie (výstup záberov sa
automaticky prispôsobí podľa televízora).
Potešenie z užitočných funkcií
4:3
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané v
režime 16:9
(širokouhlý režim)
Obsah
Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich
videozáznamov na televíznej obrazovke
s formátom 16:9 (širokouhlý formát).
Zaznamenané videozáznamy a fotografie sa
prehrajú tak, ako je to znázornené nižšie.
 Frame Packing
Výstup pravého aj ľavého záberu prebieha
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením tak,
ako boli tieto zábery nahraté.
Side-by-Side
 Poznámky
 Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.
Component
Ak pripájate kamkordér k televízoru
prostredníctvom konektora vstupu
komponentného signálu, vyberte
nastavenie [Component].
SK
90
Register
Zmení rozlíšenie ľavého a pravého záberu
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením na
polovicu a zarovná výstupy oboch záberov
vedľa seba.
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
(Ovládanie pre HDMI)
Pri pripojení kamkordéra k televíznemu
prijímaču kompatibilnému so
systémom „BRAVIA“ Sync pomocou
kábla HDMI (dodáva sa) môžete
prehrávať videozáznamy v kamkordéri
po nasmerovaní diaľkového ovládača
televízneho prijímača na televízny prijímač
(s. 38).
 Auto
Štandardné nastavenie (dochádza k
automatickému výstupu podľa TV).
1080p/576p
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
Obsah
Vyberie výstupné rozlíšenie obrazu
pri pripojení kamkordéra k televízoru
pomocou kábla HDMI (dodáva sa).
 On
Umožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
Off
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080i a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576i.
Neumožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
USB Connect
720p/576p
Túto položku vyberte, keď sa položka
[USB Select] nezobrazí na obrazovke
LCD pripojením kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB (dodáva sa).
Pozrite stranu 67.
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 720p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
576p
Potešenie z užitočných funkcií
1080i/576i
USB Connect Setting
Výstupný signál je 576p.
576i
Môžete nastaviť režim prenosu USB na
pripojenie kamkordéra k počítaču alebo
inému zariadeniu USB.
Výstupný signál je 576i.
 Poznámky
Keď je funkcia [
Frame Rate] nastavená na
hodnotu [50p] a funkcia [HDMI Resolution]
je nastavená na hodnotu [720p/576p] alebo na
hodnotu [576p], výstup signálov vo formáte
HDMI počas nahrávania nie je možný.
 Auto

Mass Storage
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s mnohými typmi zariadení
USB.
SK
91
Register
Kamkordér automaticky vyberie režim
prenosu USB v závislosti od pripojeného
zariadenia.
LCD Brightness
MTP
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s určitými typmi počítačov.
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k iným zariadeniam
s použitím režimu [MTP], na pripojenom
zariadení sa môžu zobraziť iba videozáznamy
nahraté v rovnakej kvalite obrazu, aká je
/
aktuálne vybratá (pomocou ponuky [
Setting]).
 Keď je kamkordér pripojený k externému
zariadeniu v režime [MTP], súbory
videozáznamov sa zobrazia s dátumom
nahrávania. Niektoré informácie, ako sú
napríklad informácie o mieste, ktoré sú
zahrnuté do súborov videozáznamov, však nie
je možné zobraziť na pripojenom zariadení.
Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do
počítača, použite dodaný softvér „PMB“.
 Ak sa nezobrazí okno „Device Stage*“, keď
pripojíte kamkordér k počítaču so systémom
Windows 7, nastavte funkciu [USB Connect
Setting] na hodnotu [Auto].
* „Device Stage“ je ponuka systému Windows 7,
ktorá sa používa na správu zariadení
(kamkordéra, fotoaparátu atď.) pripojených k
počítaču.
 Normal

Obsah
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
nastaviť.
Normálne nastavenie (normálny jas).
Bright
Túto hodnotu vyberte, ak jas obrazovky LCD
nie je dostatočný.
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.


Indikátor nahrávania na prednej strane
kamkordéra môžete nastaviť tak, aby sa
nezapínal.
 On
Indikátor nahrávania sa rozsvieti.
Off
Potešenie z užitočných funkcií
REC Lamp (Indikátor
nahrávania)
Indikátor nahrávania sa nerozsvieti.
Remote Ctrl (Diaľkový
ovládač)
Disc Burn
Pozrite stranu 57.
 On
Túto možnosť vyberte v prípade používania
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača (s. 121).
Beep
 On
Off
Túto možnosť vyberte v prípade nepoužívania
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača.
Off
Zruší melódiu.
SK
92
Register
Pri spustení alebo zastavení nahrávania alebo
pri používaní dotykového panela sa prehrá
melódia.
Tipy
Ak chcete zabrániť tomu, aby kamkordér
reagoval na príkazy odoslané diaľkovým
ovládačom iného zariadenia, zmeňte nastavenie
na možnosť [Off].


Language Setting
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
materinský jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).

A. Shut Off
(Automatické vypnutie)

Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
sa automaticky vypol, ak kamkordér
nepoužívate dlhšie ako 5 minút.
Obsah
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
Battery Info
Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu
kapacitu batérie.
 On
Kamkordér sa automaticky vypne.
Off
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky sa
kamkordér nevypne automaticky.

Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
Power On By LCD
Dotknite sa položky
Môžete nastaviť, aby sa kamkordér zapínal a
vypínal pri otvorení alebo zatvorení panela
obrazovky LCD.
.
Demo Mode
Potešenie z užitočných funkcií
Kamkordér sa automaticky nevypne.
Keď je kamkordér pripojený k sieťovej
zásuvke, je spustený v režime nahrávania
videozáznamov alebo v režime Event View
a 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu,
začne sa prehrávať ukážkový videozáznam.
 On
Zapne alebo vypne napájanie kamkordéra
otvorením alebo zatvorením panela
obrazovky LCD.
Off
 On
Nezapne ani nevypne napájanie kamkordéra
otvorením alebo zatvorením panela
obrazovky LCD.
Zobrazí sa ukážka.
Ukážka sa nezobrazí.
SK
93
Register
Off
 Poznámky
V predvolenom nastavení sa ukážkový
videozáznam nachádza na obrazovke Event
Index (Register udalostí). Ak odstránite
ukážkový videozáznam, nemôžete ho obnoviť.
 Nahratý videozáznam sa zaregistruje ako
ukážkový videozáznam, ak splní všetky
nasledujúce podmienky:
 videozáznam je chránený,
 videozáznam je prvým nahratým
videozáznamom na obrazovke Event Index
(Register udalostí),
 Videozáznam je uložený na internom
nahrávacom médiu,
 videozáznam je nahratý s prepínačom 2D/3D
prepnutým do polohy 3D alebo v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) pri
prepnutí prepínača 2D/3D do polohy 2D.
 Off

Nedôjde k nastaveniu letného času.
Nastavuje letný čas.
 Date & Time
Pozrite stranu 18.
Area Setting
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [On] a
, začne sa prehrávať
dotknete sa položky
ukážka.
Ak vykonáte niektorú z nasledujúcich operácií,
ukážka sa pozastaví (ak sa 10 minút nevykoná
žiadna operácia, znova sa zobrazí):
 pri stlačení položky START/STOP alebo
položky PHOTO,
 pri dotknutí sa obrazovky počas prehrávania
ukážky,
(View Images),
 pri stlačení tlačidla
 pri stlačení tlačidla MODE,
 pri používaní prepínača 2D/3D,
 pri stlačení tlačidla 2D/3D DISP.

Potešenie z užitočných funkcií
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Nastavte svoju miestnu
oblasť pri používaní kamkordéra v iných
časových pásmach. Ďalšie informácie o
časových posunoch nájdete na strane 110.


Obsah
On
Date & Time Setting
Register
 Date & Time Format
Môžete vybrať jeden zo 4 typov formátu
dátumu a času.
 Summer Time
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte funkciu na
hodnotu [On], ak chcete posunúť čas o
hodinu dopredu.
SK
94
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.







 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
jednej minúty ho znova pripojte a
zapnite kamkordér.

Všeobecné činnosti/Bezdrôtový
diaľkový ovládač
Napájanie sa nezapne.


Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.





V závislosti od problému bude možno
potrebné inicializovať alebo vymeniť aktuálnu
internú pamäť kamkordéra. V takom prípade
sa odstránia všetky údaje uložené v internej
pamäti. Nezabudnite preto pred odoslaním
kamkordéra do opravy uložiť všetky údaje z
internej pamäte na iné (záložné) médium. Za
akúkoľvek stratu údajov uložených v internej
pamäti vám neposkytneme žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených v internej pamäti,
aby sme vyriešili problém. Predajca spoločnosti
Sony však ani v takomto prípade nebude
kopírovať alebo uchovávať vaše údaje.


Všeobecné činnosti/Bezdrôtový diaľkový
ovládač................................................................s. 95
Batérie a zdroje napájania................................s. 96
Obrazovka LCD................................................s. 97
SK
95
Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú,
stlačte pomocou zahroteného predmetu
tlačidlo RESET (s. 120). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
nechajte chvíľu pri zapnutom napájaní. Ak
sa kamkordér stále nedá používať, vypnite
ho a preneste ho na teplé miesto. Kamkordér
nechajte chvíľu v tomto prostredí a následne
ho zapnite.
Register

Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (s. 15).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 15).
Potešenie z užitočných funkcií
 Stlačte tlačidlo RESET (s. 120)
pomocou zahroteného objektu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.

Obsah
 Skontrolujte zoznam (s. 95 až 105) a
kamkordér.
Pamäťová karta..................................................s. 98
Nahrávanie.........................................................s. 98
Prehrávanie......................................................s. 100
Prehrávanie záberov uložených na
pamäťovej karte v iných zariadeniach..........s. 101
Úprava videozáznamov alebo fotografií v
kamkordéri......................................................s. 101
Prehrávanie na televízore...............................s. 101
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam.....................................................s. 102
Pripojenie k počítaču......................................s. 102
 [Spot
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.


 [Focus]
 [IRIS]
Ak je aktivovaná funkcia Intelligent Auto,
niektoré nastavenia ponúk súvisiacich s
kvalitou obrazu sa automaticky zmenia.
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
Fader]
[
Self-Timer]
 [Tele Macro]
Pre nasledujúce položky ponuky sa obnovia
predvolené nastavenia, keď používate prepínač
2D/3D.
 [White Balance]
 [IRIS]
 [Shutter Speed]
 [AE Shift]
 [White Balance Shift]
 [Low Lux]
 [Scene Selection]
 [Auto Back Light]
 [Shutter
Speed]
Shift]
 [White Balance Shift]
 [Low Lux]
 [Scene Selection]
 [Tele Macro]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
 [Auto Back Light]
 [Face Detection]
 [AE
Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač
nepracuje.


senzorom diaľkového ovládača.

Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.
Pri potrasení kamkordérom môže zaznieť
hrkotavý zvuk.

Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo.
V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový
ovládač nemusel pracovať správne.
Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného bezdrôtového
diaľkového ovládača.
Ak je kamkordér zapnutý a je spustený v
režime nahrávania videozáznamov alebo
fotografií, tento zvuk vzniká pri pohybe
interného objektívu. Nejde o poruchu.

Vyberte iný režim ovládača než režim DVD
2 pre zariadenie DVD alebo prikryte senzor
zariadenia DVD čiernym papierom.
Batérie a zdroje napájania
Nastavenie funkcie Intelligent Auto sa zruší, ak
zmeníte nasledujúce nastavenia:
 [Smth Slw REC]
 [Golf Shot]
 [White Balance]
 [Spot Meter/Fcs]
 [Spot Meter]
Napájanie sa náhle preruší.

SK
96
Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
Register
Nastavenie funkcie Intelligent Auto sa
zruší.

Nastavte funkciu [Remote Ctrl] na hodnotu
[On] (s. 92).
Batériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita
+/– zhodovala so značkami +/– (s. 122).
Odstráňte všetky prekážky medzi
bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a
Potešenie z užitočných funkcií

Kamkordér sa zahrieva.

Obsah

Focus]
 [Exposure]

Obrazovka LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.

Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.





Zatvorte obrazovku LCD (s. 15).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 15).
Správne pripojte napájací kábel k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 15).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.



Tlačidlá na dotykovom paneli nepracujú
správne alebo nepracujú vôbec.
Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, batéria sa nemusí dať nabiť (s. 112).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 15). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.


Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.



Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 113).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.

Nastavte funkciu [Display Setting] na hodnotu
[On] (s. 84).
Na obrazovke sú bodky v tvare mriežky.

Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby obrazovky a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Obrazovka je tmavá.
Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 113).

SK
97
Pri zobrazovaní trojrozmerných
videozáznamov obrazovka stmavne.
Register

Ak panel prekryjete komerčne dostupnou
ochrannou fóliou, panel nemusí byť funkčný.
Ak sa dotknete iného miesta než je miesto,
ktorého sa máte dotknúť, panel nemusí
pracovať správne. Dotknite sa iba umiestnenia
funkcie, ktorú chcete používať.
Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmiznú.
Batéria sa rýchlo vybije.

Jemne sa dotknite obrazovky LCD.
Stlačte tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači (s. 121).
Potešenie z užitočných funkcií
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie bliká.

Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované
súčasne.
Obsah

V predvolenom nastavení sa po asi
5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A. Shut Off).
Zmeňte nastavenie funkcie [A. Shut Off]
(s. 93), alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 15).

Pamäťová karta

Fotografie nemožno nahrať.
Ak používate pamäťovú kartu, ktorá bola
naformátovaná v počítači, naformátujte ju
znova v kamkordéri (s. 87).

Zábery uložené na pamäťovej karte nie je
možné odstrániť.


Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.



Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení nahrávania.
Súbor je poškodený.
Kamkordér nepodporuje formát súboru
(s. 112).

Nahrávanie

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.



Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nejde o
poruchu.
Blesk nie je funkčný.
Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor (Fotografia)
(s. 26).
Kamkordér ešte stále nahráva práve
nasnímaný záber na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové
videozáznamy ani fotografie.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 49).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 49).
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.


SK
98
Keď svieti indikátor
(videozáznam),
vstavaný blesk nemôžete použiť pri nahrávaní.
Aj keď je zapnuté automatické spustenie blesku
alebo funkcia
(automatické zníženie efektu
červených očí), interný blesk nie je možné
používať s nasledujúcimi funkciami:
 manuálne nastavenou funkciou [IRIS] alebo
funkciou [Shutter Speed] (ak niektorá z nich
bola priradená k ovládaču MANUAL)
 [Spot Meter/Fcs]
 [Spot Meter]
 [Manual] v ponuke [Exposure]
 [Twilight], [Sunrise&Sunset], [Fireworks],
[Landscape], [Spotlight], [Beach] alebo
[Snow] v ponuke [Scene Selection]
Register

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.
Pozrite si aj časť „Pamäťová karta“ (s. 98).

Fotografie nemôžete nahrávať, ak sú
aktivované tieto funkcie:
 3D
 [Smth Slw REC]
 [Golf Shot]
[
Fader]
Kamkordér nemôže snímať fotografie, keď je
spustený v režime nahrávania videozáznamu,
podľa toho, či je vybratá funkcia [
REC
Mode] alebo funkcia [
Frame Rate].
Potešenie z užitočných funkcií
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.
Obsah
Operácie s pamäťovou kartou nie je
možné vykonávať.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.

Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.
Čas dostupný na nahrávanie môže byť v
závislosti od podmienok nahrávania aj
kratší, a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď.
Funkcia SteadyShot nepracuje.

Činnosť kamkordéra sa zastavila.


Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
pokrivené.

Trojrozmerné videozáznamy sa
nenahrávajú ako správne trojrozmerné
videozáznamy.

Upravte polohu záberu pomocou funkcie
[Auto 3D Lens Adjust] (s. 78).
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Na záberoch sú vodorovné čiary.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nejde o poruchu.

Nastavte funkciu [
SteadyShot] na hodnotu
inú než [Active] (s. 80).
Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).

Nastavte funkciu [Focus] na hodnotu [Auto]
(s. 76).
SK
99
Funkciu [LCD Brightness] nie je možné
nastaviť v prípade:
 ak je panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von,
 ak je zariadenie napájané zo sieťového
adaptéra striedavého prúdu.
Register
Funkciu [LCD Brightness] nie je možné
nastaviť.
Automatické zaostrovanie nepracuje.

Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.

Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny.
Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým
zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové
signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom môže za určitých podmienok zdať
pokrivený.
Potešenie z užitočných funkcií


Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Ak na kamkordér pôsobia vibrácie, nahrávanie
sa môže zastaviť.
Nastavte funkciu [
SteadyShot] na hodnotu
[Active] alebo na hodnotu [Standard] (s. 80)
a funkciu [
SteadyShot] na hodnotu [On]
(s. 80).
Aj keď je funkcia [
SteadyShot] nastavená
na hodnotu [Active] alebo na hodnotu
[Standard] a funkcia [
SteadyShot] je
nastavená na hodnotu [On], kamkordér
nemusí byť schopný kompenzovať nadmerné
vibrácie.
Obsah

Podmienky nahrávania nie sú vhodné na
automatické zaostrovanie. Zaostrite ručne
(s. 76).
odstráňte záber označený indikátorom
(s. 49).
Zvuk sa nenahráva správne.


Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.



Prehrávanie
Pri prehrávaní videozáznamov v počítači
alebo v inom zariadení nie je zvuk sprava
a zľava vyvážený.
Zábery sa nedajú prehrávať.


Vyberte typ nahrávacieho média, ktoré chcete
prehrávať (s. 22).
Vyberte kvalitu obrazu videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať (s. 40).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.


Fotografie sa nedajú prehrávať.

Miniatúra je označená indikátorom



.
Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Odpojili ste sieťový adaptér striedavého
prúdu alebo batériu, keď v pravom hornom
rohu obrazovky blikala ikona nahrávania,
alebo predtým než bol indikátor prístupu po
nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť
údaje záberov a zobrazí sa indikátor .
Ukážkové videozáznamy nie je možné
prehrať ako trojrozmerné.


Vyberte internú pamäť pre nahrávacie médiá a
nastavte prepínač 2D/3D do polohy 3D (s. 26).
Ukážkový videozáznam bol odstránený.
Videozáznam sa prehrá automaticky.

.
Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média. Ak sa stále zobrazuje,
SK
100
Videozáznamy sa prehrávajú automaticky
ako ukážkové videozáznamy, keď filmové
videozáznamy splnia určitú podmienku v
kamkordéri (s. 93). Nejde o poruchu.
Register
Miniatúra je označená indikátorom


Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
upravené súbory, priečinky alebo údaje. (V
takom prípade bliká názov súboru.) Nejde o
poruchu.
Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ
downmix). Ďalšie informácie nájdete v
príručke k prehrávaciemu zariadeniu.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Toto sa stáva v prípade, ak sa nahratý
5,1-kanálový priestorový zvuk konvertuje
pomocou počítača alebo iného zariadenia
na 2-kanálový (normálny stereofónny zvuk).
Nejde o poruchu.
Zvuk nahrávajte s funkciou [Audio Mode]
nastavenou na možnosť [2ch Stereo] (s. 83).
Potešenie z užitočných funkcií

Zvýšte hlasitosť (s. 33).
Ak nahrávate zvuk s funkciou [Micref Level]
(s. 83) nastavenou na hodnotu [Low], môže
byť problém nahraný zvuk počuť.
Pri nahrávaní s použitím funkcie [Smth Slw
REC] alebo funkcie [Golf Shot] nie je možné
nahrávať zvuk.
Obsah

Ak počas nahrávania videozáznamov odpojíte
externý mikrofón, zvuk sa nemusí nahrať
správne.
Opäť pripojte mikrofón rovnakým spôsobom
ako na začiatku nahrávania videozáznamov.
Ak ponecháte kamkordér na stole alebo ho
položíte na iné miesto, môže sa nahrať aj šum.
Pri nahrávaní držte kamkordér v ruke.


Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta nebola rozpoznaná.

Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu
je na pripojenom televíznom prijímači
mierne orezaný.
Prehrávacie zariadenie nepodporuje
prehrávanie pamäťových kariet (s. 4).

Úprava videozáznamov alebo
fotografií v kamkordéri
Úpravy nie sú možné.
Stav záberov neumožňuje vykonávať úpravy.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.



Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.
Zábery sa na televíznej obrazovke typu
4:3 zobrazujú zdeformované.
Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.



Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Nastavte prepínač 2D/3D do polohy 2D
(s. 26).

Na pripojenom televíznom prijímači sa
nedá prehrávať obraz ani zvuk.
Ak používate kábel na prenos komponentného
A/V signálu, nastavte možnosť [Component]
podľa požiadaviek pripojeného zariadenia
(s. 90).
Ak používate prípojku komponentného video
signálu, skontrolujte či je pripojená červená aj
biela prípojka prípojného A/V kábla (s. 36).
K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nejde o poruchu.
Prehrávané zábery sa nezobrazujú na
obrazovke LCD, keď pripojíte kamkordér k
televízoru a prehrávate zábery.

SK
101
Prehrávanie výberu najlepších scén alebo
scenár sa počas pripojenia k televízoru a
prehrávania záberov nezobrazia na obrazovke
LCD kamkordéra.
Register

K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nastavte správne možnosť [TV Type]
(s. 89) a spustite prehrávanie záberov.
V hornej a dolnej časti obrazovky s
formátom 4:3 sa zobrazia čierne pásy.
Prehrávanie na televízore

Obrazovka LCD kamkordéra dokáže
zobrazovať záznam obrazov v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). V
prípade prehrávania záberov na televíznom
prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným
zobrazením pixlov, to však môže viesť k
miernemu orezaniu horného, dolného,
pravého a ľavého okraja obrazu.
Odporúča sa, aby ste pri nahrávaní záberov
používali vonkajší rám funkcie [Guide Frame]
(s. 84) ako pomôcku.
Potešenie z užitočných funkcií

Zábery sa neprenesú do výstupu z konektora
HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané
signály na ochranu autorských práv.
Ak používate prípojku S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojená červená a biela prípojka
prípojného A/V kábla (s. 37).
Obsah
Prehrávanie záberov uložených
na pamäťovej karte v iných
zariadeniach
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky a
výstražné indikátory
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Zábery sa nekopírujú správne.


Zábery nemôžete kopírovať pomocou kábla
HDMI.
Prípojný A/V kábel nie je správne pripojený.
Pripojte kábel ku vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 67).
Pripojenie k počítaču
Obsah
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo E.
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.
Skontrolujte prostredie počítača alebo
inštalačnú procedúru potrebnú na
nainštalovanie softvéru „PMB“.
Softvér „PMB“ nepracuje správne.

C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej
diagnostiky)
Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
C:04:
 Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(série V). Použite batériu „InfoLITHIUM“
(séria V) (s. 112).
 Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu pre jednosmerný
prúd do konektora DC IN kamkordéra (s. 15).
Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.


Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte kábel USB od počítača a kamkordéra
a reštartujte počítač. Potom znova pripojte
počítač a kamkordér v správnom poradí.
Potešenie z užitočných funkcií

C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.

 (Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia
batérie)

SK
102
Batéria je takmer vybitá.
Register
E::
Postupujte podľa krokov z postupu  na
strane 95.


V závislosti od prevádzkového prostredia alebo
batérie môže výstražný indikátor  blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii približne
20 minút zostávajúceho času batérie.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)
(Výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

 (Výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.


(Výstražný indikátor týkajúci sa
zastavenia výstupu vo formáte HDMI v
dôsledku prehriatia)


Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média.
Externé mediálne zariadenie je poškodené.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania externého mediálneho
zariadenia)
Pomalé blikanie
 Pamäť na ukladanie záberov je takmer plná.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať so svojím kamkordérom,
nájdete na strane 23.
 Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 23).


Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
záberov. Po uložení záberov na druhé médium
(s. 61) odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 87).
 Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média.
 Pamäťová karta je poškodená.
Externé mediálne zariadenie je poškodené.
Externé mediálne zariadenie nie je správne
naformátované.
Potešenie z užitočných funkcií

(Výstražný indikátor týkajúci sa blesku)


S bleskom nie je niečo v poriadku.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)

Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je naformátovaná správne
(s. 87).
SK
103
Množstvo svetla je nedostatočné, a preto
môže jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Použite blesk.
Kamkordér je nestabilný, a preto môže
jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor roztrasenia
kamkordéra však nezmizne.
Register

(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty)

Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
externého mediálneho zariadenia)
Keďže teplota kamkordéra dosiahla úroveň,
pri ktorej došlo k zastaveniu výstupu vo
formáte HDMI, na pripojenom monitore
sa nezobrazuje žiadny obraz. Počkajte, kým
kamkordér vychladne. V nahrávaní na
kamkordér však môžete pokračovať.
(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 23).
Obsah




Nahrávacie médium je plné.
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.
Ak je funkcia [
REC Mode] nastavená
na hodnotu [Highest Quality
] alebo na
hodnotu [50p Quality
], nemôžete snímať
fotografie počas nahrávania videozáznamov. Ak
je však pre funkciu [
Frame Rate] nastavená
hodnota [25p], nemôžete snímať fotografie, keď
kamkordér prejde do pohotovostného režimu
nahrávania videozáznamov.


Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.
Nahrávacie médiá
Cannot recognize the internal memory.
Format and use again.
Interné nahrávacie médium kamkordéra
nie je nastavené na predvolený formát.
Použitie funkcie [Format] (s. 87) môže
umožniť opätovné používanie kamkordéra.
Takto sa odstránia všetky údaje na internom
nahrávacom médiu.



Počas čítania alebo zapisovania na interné
nahrávacie médium kamkordéra sa vyskytla
chyba.
Môže k tomu dôjsť počas nárazov na
kamkordér.
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
SK
104
Opakovane ste vykonali nahrávanie a
vymazávanie alebo bola použitá pamäťová
karta, ktorá bola formátovaná v inom
zariadení. Skopírujte údaje, zálohujte ich v
inom zariadení (napríklad v počítači) a potom
formátujte pamäťovú kartu v kamkordéri
(s. 87).
Register
Buffer overflow. Writing to the media was
not completed in time.
Data error.

Keďže informácie databázy videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
sa poškodili, informácie v databáze nie sú
konzistentné s informáciami v súbore. Ak
chcete vytvoriť záložnú kópiu videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) a opraviť súbor databázy, dotknite sa
položky
. Zálohované videozáznamy v
kamkordéri sa nedajú zobraziť. Po pripojení
kamkordéra k počítaču po oprave databázy
môžete zálohované videozáznamy v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) importovať
do počítača pomocou dodávaného softvéru
„PMB“, ktorý je nainštalovaný v počítači. Nie
je však zaručené, že do počítača bude možné
importovať všetky videozáznamy.
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Pri zobrazení výstražného indikátora na
obrazovke môžete počuť zaznieť melódiu.
Popis výstražných hlásení

Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať
videozáznamy, pretože neexistujú žiadne
informácie na správu videozáznamov. Ak sa
dotknete položky
, vytvoria sa nové
informácie na správu a môžete nahrávať alebo
prehrávať videozáznamy.
Inconsistencies found in the image
database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included
PC software.


Obsah
Inconsistencies found in image database
file. Do you want to repair the image
database file?
Inconsistencies found in image database
file. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the image database
file?
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu fotografií)

Kapacita vloženej pamäťovej karty nie je
dostatočná na skopírovanie videozáznamov.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu (s. 23).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi dáta obnoviť.
External media cannot execute functions.

Cannot recover data.

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli
úspešné.

Reinsert the memory card.


Formátujte pamäťovú kartu (s. 87).
Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú
kartu, všetky nahraté videozáznamy a
fotografie sa odstránia.
Iné
Maximum number of images already
selected.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.



Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 87) alebo
odstráňte priečinky pomocou počítača.
Data protected.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 23).

This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Naraz môžete vybrať iba 100 záberov, ak
chcete:
 odstraňovanie videozáznamov alebo
fotografií,
 ochrana alebo zrušenie ochrany
videozáznamov alebo fotografií,
 kopírovanie videozáznamov alebo fotografií.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 23).
SK
105
Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Register
This memory card may not be able to
record or play movies.

Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje, znova pripojte
externé mediálne zariadenie a potom
ho naformátujte. Upozorňujeme, že ak
naformátujete externé mediálne zariadenie,
všetky nahraté videozáznamy a fotografie sa
odstránia.
Ak sa externé mediálne zariadenie nedá
naformátovať, je možné, že externé mediálne
zariadenie je nekompatibilné s kamkordérom
alebo je poškodené. Vymeňte ho za nové.
Potešenie z užitočných funkcií
Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty.
Ak indikátor stále bliká, pamäťová karta môže
byť poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú
kartu.
Cannot recognize this memory card.
Format and use again.

Opäť vložte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
Obsah

Recovering data.
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií



Očakávaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Čas prehrávania
Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
3D
(jednotka: minúta)
3D
NP-FV50
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100
Čas nepretržitého
nahrávania
75
160
Čas bežného
nahrávania
35
80
320
160
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100
(jednotka: minúta)
Kvalita obrazu
NP-FV50
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100

Čas bežného
nahrávania
HD STD
55
60
115
125
470
235
HD
150
315
STD
165
345
625
680
250
Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný
pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s
REC
vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [
].
Mode] nastavenou na hodnotu [Standard
Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate indikátor MODE a používate funkciu
priblíženia.
Register

Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
110
120
235
250
500
515
2D
2D
Batéria
125
260
Potešenie z užitočných funkcií
Batéria
NP-FV50
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100
(jednotka: minúta)
Batéria
Obsah
„HD“ znamená kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením a „STD“ znamená kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením.
Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri
25 C. 10 C do 30 C je odporúčaná teplota
používania.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
SK
106

V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách
(h) a minútach (min)
(2-k.)*


26 h 40 min
(21 h 45 min)
Pamäťová karta
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v
hodinách (h) a minútach (min)
Režim nahrávania
(5,1-k.)*
(2-k.)*
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Čas nahrávania
15 h 25 min
(14 h 15 min)
Potešenie z užitočných funkcií
(5,1-k.)*

Čas nahrávania
5 h 15 min
(5 h 15 min)
5 h 15 min
(5 h 15 min)
6 h 15 min
(6 h 15 min)
8 h 25 min
(8 h 25 min)
14 h 55 min
(11 h 20 min)
25 h 45 min
(21 h 10 min)
Obsah
Interna pamať
Režim nahrávania
Tipy
V trojrozmernom formáte môžete zaznamenať
videozáznamy s maximálnym počtom
3 999 scén v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a s maximálnym počtom
9 999 scén v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Doba nepretržitého nahrávania videozáznamov
môže dosiahnuť maximálne tieto hodnoty:
 3D: približne 6 hodín 30 minút
 2D: približne 13 hodín
Ak chcete pri nahrávaní v maximálnom rozsahu
využiť čas nahrávania, ktorý je uvedený v
tabuľke, bude potrebné odstrániť ukážkový
videozáznam v kamkordéri.
Váš kamkordér využíva formát VBR
(Variable Bit Rate) na automatické nastavenie
kvality obrazu tak, aby kvalita zodpovedala
povahe nahrávanej scény. Táto technológia
spôsobuje fluktuácie času nahrávania
média. Videozáznamy obsahujúce rýchlo sa
pohybujúce a zložité zábery sa nahrávajú pri
vyššej prenosovej rýchlosti, čo znižuje celkový
čas nahrávania.

Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
(jednotka: minúta)
15 h 55 min
(14 h 35 min)
* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť
pomocou nastavenia [Audio Mode] (s. 71).
SK
107
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
40
(5,1-k.)* (35)
45
(2-k.)* (35)
90
(70)
180
370
745
(150) (300) (610)
90
(75)
190
380
770
(155) (310) (630)
Register
 Poznámky
Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje
minimálny čas nahrávania.

2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
 Poznámky
Jedinečné pixlové pole snímača ClearVid
spoločnosti Sony a systém spracovania snímok
(BIONZ) umožňuje rozlíšenie fotografií, ktoré
zodpovedá popísaným veľkostiam.
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

(jednotka: minúta)
4 GB
50
(50)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
55
(50)
110
225
460
(100) (210) (420)

* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť
pomocou nastavenia [Audio Mode] (s. 71).
Očakávaný počet nasnímateľných
fotografií
Interná pamäť
Môžete nahrať maximálne 40 000 fotografií.
Pamäťová karta

7.1M


Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť
záberov vášho kamkordéra. Počas snímania sa
na obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet
nasnímateľných fotografií (s. 118).
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania.
SK
108
Register

560
1100
2250
4550
9200
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania a podmienok objektu a
REC Mode] a funkcie [
Frame
režimu [
Rate] (s. 71).
 Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje
minimálny čas nahrávania.

2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Tipy
Na nahrávanie fotografií môžete použiť aj
pamäťovú kartu s kapacitou do 1 GB.
V nasledujúcom zozname sa zobrazuje
prenosová rýchlosť, počet pixlov a pomer strán
jednotlivých režimov nahrávania
(videozáznam + zvuk atď.).
 Trojrozmerný videozáznam:
max. 28 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
 V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
PS: max. 28 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
FX: max. 24 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
FH: pribl. 17 Mb/s (priemerná hodnota)
1 920  1 080 pixlov/16:9
HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota)
1 440  1 080 pixlov/16:9
LP: pribl. 5 Mb/s (priemerná hodnota)
1 440  1 080 pixlov/16:9
 V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD):
HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota)
720  576 pixlov/16:9, 4:3
Pixle nahrávania a pomer strán.
 Režim nahrávania fotografií:
3 072  2 304 bodov/4:3
3 072  1 728 bodov/16:9
1 600  1 200 bodov/4:3
640  480 bodov/4:3
 Duálne nahrávanie:
3 072  1 728 bodov/16:9
2 304  1 728 bodov/4:3
 Nasnímanie fotografie z videozáznamu:
1 920  1 080 bodov/16:9
640  360 bodov/16:9
640  480 bodov/4:3


Obsah
2 GB
25
(5,1-k.)* (20)
25
(2-k.)* (25)
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
Na prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
potrebujete televízny prijímač so systémom
PAL a so vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prípojný A/V kábel musí byť
pripojený.
Sledovanie trojrozmerných
videozáznamov
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Informácie o systémoch kódovania
farieb v televíznom prijímači
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Ak
chcete prehrávať zábery na televíznom
prijímači, musí to byť televízny prijímač so
systémom PAL a so vstupným konektorom
AUDIO/VIDEO.
Systém
PAL
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
SK
109
Register
V krajinách alebo oblastiach, kde je
podporovaný systém 1080/50i, môžete
prezerať videozáznamy v rovnakej kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), akú
majú nahraté videozáznamy. Potrebujete
televízny prijímač (alebo monitor) so
systémom PAL, ktorý je kompatibilný so
systémom 1080/50i a má vstupné konektory
pre komponentný signál, AUDIO a VIDEO.
Musí byť pripojený kábel HDMI (dodáva
sa) alebo kábel na prenos komponentného
A/V signálu.
Krajiny, v ktorých sa používa
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Potešenie z užitočných funkcií
V krajinách alebo oblastiach, v ktorých
je podporovaný formát 1080/50i, môžete
zobraziť trojrozmerné videozáznamy ako
videozáznamy nahraté s použitím tohto
formátu.
Potrebujete televízny prijímač (alebo
monitor) kompatibilný so systémom PAL a
1080/50i, ktorý má vstupné konektory pre
komponentný signál a vstupné konektory
AUDIO/VIDEO. Musí byť pripojený kábel
HDMI (dodáva sa) alebo kábel na prenos
komponentného A/V signálu.
Nastavenie miestneho času
Obsah
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Setup]  [
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položiek
(MENU) 
( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Summer Time] a
[Setup]  [ ( Clock Settings)]  [Area Setting] (s. 94).
Časový posun
Posuny časového
pásma
+10:00
+11:00
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
SK
110
Nastavenie oblasti
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
Nastavenie oblasti
Potešenie z užitočných funkcií
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Údržba a preventívne
opatrenia
* Dáta zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý
Informácie o formáte AVCHD
je iný, ako sú hore uvedené formáty, nie je
možné prehrávať v kamkordéri.
Čo je to formát AVCHD?
Informacie o pamaťovej karte




Nahrávanie a prehrávanie záznamov
kamkordérom






Video signál*: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i,
1920  1080/25p
Zvukový signál: Dolby Digital
2-kanálový/5,1-kanálový
Nahrávacie médiá:
Interná pamäť, pamäťová karta

SK
111
Register
Na základe formátu AVCHD kamkordér
zaznamenáva zábery v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Okrem kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) dokáže váš kamkordér
zaznamenať signál so štandardným
rozlíšením (STD) v konvenčnom formáte
MPEG-2.
Potešenie z užitočných funkcií

Formátovanie pamäťovej karty v počítači
(s operačným systémom Windows alebo Mac)
nezaručuje jej kompatibilitu s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od použitej kombinácie
pamäťovej karty a produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.
K poškodeniu alebo k strate údajov môže
dôjsť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa
neposkytuje náhrada):
 ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete
svoj kamkordér počas čítania obrazových
súborov na pamäťovej karte alebo počas ich
zápisu na pamäťovú kartu (v čase, keď bliká
indikátor prístupu),
 ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetických polí.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej
karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné
predmety.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte
ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu
nadmernej sily.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Nedovoľte, aby sa pamäťová karta zamočila.
Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu
malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.
Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba
pamäťové karty so zodpovedajúcou veľkosťou.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť
poruchu.
Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku
 Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu
Obsah
Formát AVCHD je formát s vysokým
rozlíšením pre digitálne videokamery, ktorý
slúži na nahrávanie signálu s vysokým
rozlíšením (HD) pomocou technológie
účinného kódovania kompresie údajov. Na
kompresiu údajov videa sa používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 a na kompresiu
zvukových údajov sa používa systém Dolby
Digital alebo systém Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovať obrázky oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu
obrázkov.
 Keďže formát AVCHD používa
technológiu kódovania kompresie, v
scénach s dramatickou zmenou obrazu,
uhlov záberu, jasu atď. môže dôjsť k
narušeniu kvality obrazu. Nie je to však
porucha.

 Miesta
s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov


Pri používaní pamäťovej karty, ktorá je vložená
do adaptéra pamäťovej karty, so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou dajte pozor,
aby bola pamäťová karta vložená správnym
spôsobom. Nesprávne použitie môže spôsobiť
poruchu.
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie
Kompatibilita obrazových údajov



Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali
na pamäťovú kartu pomocou kamkordéra, sú v
súlade s univerzálnou normou „Design rule for
Camera File system“, ktorú zaviedla asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať fotografie
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným
zariadením, nedajú používať, formátujte ich
pomocou kamkordéra (s. 87). Upozorňujeme,
že formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači
 Ak prehrávate obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?



Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predávajú
sa samostatne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Batéria NP-FV70 je kompatibilná so systémom
„ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je napájací systém novej
generácie. Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania a
rýchlosť a presnosť výpočtov zostávajúceho času
batérie sa v porovnaní so súčasnými batériami
„InfoLITHIUM“ série P zlepšila.
Nabíjanie batérie
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“

„Memory Stick Duo“
(s technológiou MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
Nahrávanie/
Prehrávanie
—



SK
112
Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
okolitého prostredia v rozsahu od 10 C
do 30 C dovtedy, kým indikátor /CHG
(blesk/nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.
Register
Informácie o médiu „Memory Stick“
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah
Pripomienky k používaniu adaptéra
pamäťovej karty
Tento produkt podporuje paralelný prenos
údajov. Prenosová rýchlosť sa však môže líšiť v
závislosti od použitého média.
Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Efektívne používanie batérie




Životnosť batérie



Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte
20 minút.
x.v.Color je familiárnejší názov pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony a je
obchodnou značkou Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor vo videu. Tento štandard dokáže
vyjadriť širší rozsah farieb ako aktuálne
používaný štandard vysielania.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe

SK
113
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, ako
napríklad na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
Register

Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Informácie o štandarde x.v.Color

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete úplne vybiť batériu kamkordéra,
(MENU) 
dotknite sa položiek
[Setup]  [ ( General Settings)] 
[A. Shut Off]  [Off] a ponechajte kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
úplne nevybije (s. 93).
Potešenie z užitočných funkcií


Obsah

Skladovanie batérie
Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV100
(predáva sa samostatne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame použiť batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV100 (predáva sa samostatne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie alebo
prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD. Batéria
sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér v
pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak je
pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania a pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
V







Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného do
teplého prostredia, vnútri zariadenia môže dôjsť
k skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť
poruchu kamkordéra.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
SK
114
Register


Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Potešenie z užitočných funkcií


Obsah

silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií. Kamkordér už nemusí pracovať
správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.

Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
Údržba a skladovanie objektívu




Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.




Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov
alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou
handričkou.
Kamkordér má predinštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka LCD
zatvorená. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo pri pripojení batérie. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná
batéria sa úplne vybije. Kamkordér používajte po
nabití vopred nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny
vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
 manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok,
 dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Potešenie z užitočných funkcií
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
Čistenie obrazovky LCD
Obsah
Obrazovka LCD
Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov,
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.
Po poutieraní objektívu sa odporúča použiť
funkciu [Auto 3D Lens Adjust] (str. 78).
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
SK
115
Register
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín
(obrazovka LCD by mala zostať zatvorená).
Poznámky k likvidácii alebo odovzdaniu
kamkordéra
Ochranné známky



Poznámky k likvidácii/prevodu
pamäťovej karty











SK
116
Register

Potešenie z užitočných funkcií
Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo
svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné
známky spoločností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc a symbol Blu-ray sú ochranné
známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v
iných krajinách.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
Obsah
Údaje na internom nahrávacom médiu nie je
možné úplne vymazať ani v prípade, ak odstránite
všetky videozáznamy a statické zábery alebo ak
použijete funkciu [Format] (s. 87). Pri prevode
kamkordéra na inú osobu sa odporúča použiť
funkciu [Empty] (s. 88), aby ste tak zabránili
obnoveniu svojich údajov. Pri likvidácii
kamkordéra sa tiež odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť kamkordéra.
Softvér „C Library“, „zlib“ a „libjpeg“ sa
dodáva s vaším kamkordérom. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných zmlúv
s vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať
o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si,
prosím, nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license3.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„C Library“, „zlib“ a „libjpeg“.
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA
AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE PRE
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC
ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
SK
117
Register
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť HDR-CX180.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Potešenie z užitočných funkcií
Poznámky k licencii
Obsah
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI STRÁNKU
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
„ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
 Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.

Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke
V strede
V strede
Vľavo
Vpravo
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (26)
Nastavená prezentácia
záberov

Výstraha (102)
Režim prehrávania (32)

Spodná časť
Obsah
Indikátor
Vpravo
Indikátor
Vľavo
Indikátor
Význam
50i
60min
Wide Mode (85)
Fader (79)
Je pripojené externé
mediálne zariadenie (64)
Položka [Face Detection]
je nastavená na hodnotu
[Off] (81)
Položka [Smile Shutter]
je nastavená na hodnotu
[Off] (81)
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
00Min
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
Manuálne zaostrenie (76)

Veľkosť fotografie (86)
Scene Selection (78)
9999
9999
White Balance (74)

Vypnutá funkcia
SteadyShot (80)
100/112
x.v.Color (85)
Intelligent Auto (40)
SK
118
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a veľkosť fotografií
Priečinok prehrávania
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/Celkový počet
nahratých videozáznamov
alebo fotografií
Nahrávanie alebo
prehrávanie v
dvojrozmernom alebo
trojrozmernom formáte
Register
Tele Macro (79)

Potešenie z užitočných funkcií
Tlačidlo MENU (70)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (79)
Flash (82)/
Red Eye Reduction (83)
Význam
Kvalita nahrávania obrazu
(HD/STD), frekvencia
snímok (50p/50i/25p) a
režim nahrávania (PS/FX/
FH/HQ/LP) (41)
Zostávajúca kapacita
batérie
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (22)
Súčasti a ovládače
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné
strany.
Spodná časť
Indikátor
Význam
Tlačidlo View Images (30)
Obsah
Micref Level nízka (83)
Blt-in Zoom Mic (83)
Audio Mode (83)
Audio Level Display (84)
Low Lux (78)
Spot Meter/Fcs (75)/Spot
Meter (75)/Exposure (76)
EV
AE Shift (77)
Shutter Speed (77)
IRIS (77)



Blesk
Objektív (objektív G)
Tlačidlo MANUAL (44)
Ovládač MANUAL (44)
3D Depth Adjustment (33)
Vstavaný mikrofón (43)
Automatický režim (45)
Expozícia sa nastavuje
manuálne. (45)
Prioritu má funkcia IRIS
(45)
Prioritu má rýchlosť
uzávierky (45)
Indikátor nahrávania (92)
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania
rozsvieti načerveno. Ak je nahrávacie médium
takmer plné alebo ak je batéria takmer vybitá,
indikátor bliká.
Potešenie z užitočných funkcií
101-0005
Intelligent Auto (40)
Tlačidlo prezentácie
záberov
Názov údajového súboru
(34)
Chránený obrázok (50)
Snímač na diaľkové ovládanie
Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 121) na
senzor diaľkového ovládača.
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Register
SK
119
Obsah
Obrazovka LCD/dotykový panel (18, 44)
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Indikátor prístupu k pamäťovej karte
(24)
Otvor pre pamäťovú kartu (24)
Stereofónne reproduktory
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Tlačidlo POWER (18)
Tlačidlo
(View Images) (30)
Potešenie z užitočných funkcií
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
Tlačidlo 2D/3D DISP (26)
Páčka transfokátora (39)
Tlačidlo PHOTO (29)
Tlačidlo MODE (26)
Indikátory
SK
120
Register
(Videozáznam)/
(Fotografia) (26)
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) (15)
Prepínač 2D/3D (26)
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Konektor  (slúchadlá)
Konektor HDMI OUT (35)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (35)
Batéria (15)
Tlačidlo START/STOP (26)
Konektor  (USB) (64)
Remienok na uchopenie (25)
Obsah
Konektor DC IN (15)
Háčik na remienok na plece
Vstavaný mikrofón (43)
Objímka pre statív
Statív (predáva sa samostatne) pripojte k
objímke pre statív; použite pritom skrutku
statívu (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky
musí byť menej ako 5,5 mm).
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (16)
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Active Interface Shoe napája príslušenstvo,
ako je napríklad svetlo, blesk alebo mikrofón
(predáva sa samostatne). Príslušenstvo je
možné zapnúť alebo vypnúť po otvorení alebo
zatvorení obrazovky LCD kamkordéra. Ďalšie
podrobnosti nájdete v návode na používanie
dodanom s príslušenstvom.
Držiak Active Interface Shoe obsahuje
zabezpečovacie zariadenie na pevné
prichytenie príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a posunutím
ho nasuňte a potom zatiahnite skrutku. Ak
chcete príslušenstvo odpojiť, uvoľnite skrutku
a stlačte a vysuňte príslušenstvo.
Keď otvárate alebo zatvárate kovový kryt,
posúvajte ho podľa smeru šípky.

Ak je počas nahrávania videozáznamov
pripojený k držiaku externý blesk (predáva
sa samostatne), vypnite ho. Zabránite
nahrávaniu šumu nabíjania.

Externý blesk (predáva sa samostatne) a
vstavaný blesk nemôžete používať zároveň.

Keď je pripojený externý mikrofón
(predáva sa samostatne), má prednosť pred
vstavaným mikrofónom (s. 43).
Tlačidlo DATA CODE (88)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo nastavenie
kamkordéra pre nahraté zábery.
Tlačidlo PHOTO (29)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nahrá ako statický záber.
Tlačidlá SCAN/SLOW (32)
SK
121
Register

Potešenie z užitočných funkcií
Active Interface Shoe
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Tlačidlá / (predchádzajúce/
nasledujúce) (32)
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlo DISPLAY (27)
Vysielač
Tlačidlo START/STOP (26)
Tlačidlá priblíženia
Tlačidlo PAUSE
Tlačidlo VISUAL INDEX (30)
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
smeroval nahor.
Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do
bezdrôtového diaľkového ovládača, kým
nezaznie cvaknutie.
Zobrazuje obrazovku registra počas
prehrávania.
Plôška
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na
obrazovke LCD sa zobrazí oranžový rámček.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel ///, stlačením tlačidla
ENTER výber potvrďte.
VÝSTRAHA
 Poznámky
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

Ochranná fólia

Register

Ak chcete pracovať s kamkordérom, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor
diaľkového ovládača (s. 119).
Ak nie sú prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača vysielané určitý čas žiadne
príkazy, oranžový rám zmizne. Ak znova stlačíte
ktorékoľvek z tlačidiel /// alebo ENTER,
rám sa zobrazí na tom istom mieste.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou tlačidiel /// zvoliť nedajú.
Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah
bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač
nemusí pracovať správne. V takom prípade
nahraďte batériu novou lítiovou batériou Sony
CR2025. Pri použití batérie iného typu môže
dôjsť k požiaru alebo explózii.
Potešenie z užitočných funkcií
Batéria môže pri nesprávnej manipulácii
explodovať. Nenabíjajte ju, nerozoberajte ju a
ani ju neodhadzujte do ohňa.


Obsah
batériu.
Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
SK
122
Register
Čísla
A
B
Batéria...........................................15
Batéria „InfoLITHIUM“...........112
Batéria bezdrôtového
diaľkového ovládača..................122
Battery Info..................................93
Beach.............................................79
Black Fader...................................79
Blt-in Zoom Mic..........................83
„BRAVIA“ Sync............................38
C
Č
Čas nahrávania a
prehrávania.................................106
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných fotografií.........106
E
Edit/Copy.....................................87
Empty............................................88
Empty Music................................48
Event Index...................................31
Event View....................................30
Exposure.......................................76
Externé mediálne zariadenie.....63
F
Face Detection.............................81
Fader..............................................79
FH..................................................41
File Number.................................88
Fireworks......................................78
Flash..............................................82
Flash Level....................................82
Focus.............................................76
Format...........................................87
Formát AVCHD.........................111
Fotografie................................28, 34
Frame Packing.............................90
Frame Rate...................................85
FX..................................................41
G
Golf Shot.......................................73
Guide Frame.................................84
SK
123
I
Image Quality/Size......................85
Image Size.....................................86
Indikátory na obrazovke...........118
Indoor...........................................74
Intelligent Auto............................40
IRIS................................................77
K
Kábel USB.....................................66
Kondenzácia vlhkosti................114
Konverzia scén alebo
scenárov prehrávaného
výberu najlepších scén................48
kopírovanie disku........................60
Kvalita obrazu..............................40
L
Landscape.....................................78
Language Setting...................21, 93
LCD Brightness............................92
Low Lux........................................78
LP...................................................41
M
Media Info....................................87
Media Select.................................22
Media Settings..............................22
Memory card................................23
„Memory Stick“.................. 23, 111
„Memory Stick PRO Duo“.........23
„Memory Stick PRO-HG
Duo“..............................................23
Micref Level..................................83
Miniatúry................................50, 51
Možnosti nabíjania batérie
v zahraničí........................... 16, 109
MPEG-4 AVC/H.264................111
Register
Camera Data................................88
Camera/Mic.................................74
Clock Set.......................................19
Component..................................90
Connection...................................35
Copy..............................................51
CTRL FOR HDMI.......................91
H
HD/STD Setting..........................40
HDMI 3D Setting........................90
HDMI Resolution..................90, 91
Highlight Setting.........................47
HQ.................................................41
Potešenie z užitočných funkcií
A. Shut Off....................................93
AE Shift.........................................77
Area Setting..................................94
Audio Level Display....................84
Audio Mode.................................83
Auto 3D Lens Adjust...................78
Auto Back Light...........................81
AVCHD........................................55
D
Data Code...............................21, 88
Date & Time Setting....................94
Date/Time.....................................21
Delete............................................50
Demo Mode.................................93
Dial Setting...................................44
Digital Zoom................................80
Disc Burn......................................57
Disk Blu-ray.................................60
Display Setting.............................84
Divide............................................53
Dodávané položky.........................3
Download Music.........................89
Dual Rec.......................................43
Obsah
1080i/576i.....................................90
3D Depth Adjustment................33
5,1-kanálový priestorový
zvuk...............................................43
576i................................................90
O
One Push......................................75
Oprava...........................................95
Originál.........................................52
Outdoor........................................74
Ovládač MANUAL.....................44
P
R
S
Scenario........................................48
Scenario Erase..............................48
Scenario Save................................48
Scene Selection............................78
W
White Balance..............................74
White Balance Shift.....................77
White Fader..................................79
Wide Mode...................................85
Wind Noise Reduct.....................83
X
x.v.Color............................... 85, 113
Z
Zapnutie........................................18
Zapnutie napájania......................18
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory...................................102
Zrkadlový režim..........................44
Širokouhlý záber..........................39
T
Tele Macro....................................79
Televízor.......................................35
Troubleshooting...........................95
TV Type........................................89
Twilight.........................................78
Twilight Portrait..........................78
U
Ukladanie záberov na externé
médium.........................................63
USB Connect Setting..................91
Ú
Údržba........................................111
Úplne nabité.................................15
SK
124
Register
REC Lamp....................................92
Rec Mode......................................41
Red Eye Reduction......................83
Rekordér diskov...........................67
Remote Ctrl..................................92
Repair Img.DB F........................100
RESET.........................................120
Š
V
V zahraničí.................................109
Videozáznamy........................26, 32
Vytvorenie disku..........................55
Vytvorenie disku AVCHD..........59
Výstražné hlásenia.....................104
Vzdialené predmety....................39
Potešenie z užitočných funkcií
PAL..............................................109
Photo Capture..............................53
Playback Function.......................86
PMB Help.......................................2
Ponuky..........................................71
Portrait..........................................78
Power On By LCD.......................93
Prehrávanie..................................30
Prehrávanie disku AVCHD........59
Prehrávanie najlepších scén.......46
Preventívne opatrenia...............111
Priblíženie.....................................39
Prípojný A/V kábel...............36, 68
Protect...........................................50
PS...................................................41
Self-Timer.....................................79
Setup..............................................87
Shooting Mode............................72
Shutter Speed...............................77
Side-by-Side.................................90
Sieťová zásuvka............................15
Smile Sensitivity...........................82
Smile Shutter................................81
Smth Slw REC..............................72
Snímanie fotografií z
videozáznamu..............................53
Snow..............................................79
Spot Focus....................................76
Spot Meter....................................75
Spot Meter/Fcs.............................75
Spotlight........................................79
Statív............................................121
SteadyShot (Fotografia)..............80
SteadyShot (Videozáznam)........80
Summer Time..............................94
Sunrise&Sunset............................78
Systémy kódovania farieb v
televíznom prijímači.................109
Obsah
Nabíjanie batérie..........................15
Nahrávacie médiá........................22
Nahrávanie...................................25
Napaľovačka diskov DVD..........66
Nastavenie dátumu a času..........18
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii Služby
Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising