Sony | HDR-CX115E | Sony HDR-CX115E CX115 Full HD Flash Memory camcorder Návod na použitie

4-170-894-34(1)
Obsah
Začíname
9
12
Nahrávanie/Prehrávanie 20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Digitálny HD video rekordér
Správne používanie
kamkordéra
41
Ukladanie záberov s
externým zariadením
51
Prispôsobenie kamkordéra
60
Ďalšie informácie
82
Rýchla referencia
106
Príručka k zariadeniu „Handycam“
 2010 Sony Corporation
Prečítajte si ako prvé
Dodávané položky
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel na prenos komponentného A/V
signálu (1) 
 Prípojný A/V kábel (1) 
 Kábel USB (1) 
 Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)

Položky ponuky, panel LCD a objektív


 „PMB“
(softvér vrátane príručky „PMB
Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)
 „Návod

na používanie“ (1)
Informácie o pamäťovej karte, ktorú môžete
používať s týmto kamkordérom, nájdete na
strane 18.
Používanie kamkordéra

Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt zásuviek ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.
Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Informácie o manipulácii s kamkordérom“
(s. 101).
Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie
najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je
možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov.
Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo
jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Čierne bodky
Biele, červené, modré alebo zelené bodky


Obrazovka LCD
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Informácie o nastavení jazyka

Batéria
Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 16).
Informácie o nahrávaní

SK
Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu inicializovali so svojím kamkordérom
ešte pred prvým použitím (s. 76). Inicializáciou




pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje,
ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude
možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do
osobného počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, nahrávacieho média atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámky k prehrávaniu



Kamkordér je kompatibilný s formátom
MPEG‑4 AVC/H.264 High Profile, ktorý
umožňuje dosiahnuť kvalitu nahratého obrazu
s vysokým rozlíšením (HD). Obrazy nahraté
pomocou kamkordéra s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) preto nemôžete
prehrávať na nasledovných zariadeniach;
 Iné zariadenia kompatibilné s formátom
AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom High Profile
 Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD
Snímky nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj snímky nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Videá nahraté v štandardnej (STD) kvalite
obrazu na pamäťovú kartu SD nie je možné
prehrávať na AV zariadeniach od iných výrobcov.
Disky nahraté s kvalitou obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)

Tento kamkordér sníma s vysokým rozlíšením
vo formáte AVCHD. Médiá DVD s nahrávkami
vo formáte AVCHD by sa nemali používať
s prehrávačmi a rekordérmi diskov DVD,
pretože prehrávač alebo rekordér diskov
DVD nemusí médium vysunúť a môže bez
varovania vymazať jeho obsah. Médiá DVD
s nahrávkami vo formáte AVCHD je možné
prehrávať v kompatibilnom prehrávači alebo
rekordéri diskov Blu-ray Disc alebo v inom
kompatibilnom zariadení.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov


Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Odporúčame vám, aby ste nasnímané
zábery ukladali pomocou počítača na disk,
ako je napríklad disk DVD-R. Na uloženie
nasnímaných záberov môžete použiť aj
videorekordér alebo rekordér DVD/HDD
(s. 53).
Nemôžete vytvoriť disk AVCHD z obrazových
údajov, ktoré boli nasnímané s položkou
(MENU)  [Show others]  [
REC
[SHOOTING SET])
MODE] (v kategórii
nastavenou na hodnotu [HD FX]. Údaje uložte
na disk Blu-ray Disc alebo pomocou externého
média (s. 51).
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 88).
SK
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu


Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
váš kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate zástrčku konektora správnym
spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže
poškodiť koncový konektor a viesť k poruche
kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [MEDIA FORMAT]

V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a vymazávania záberov dochádza
k fragmentácii údajov na nahrávacom médiu.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade svoje zábery uložte najprv na
externé médium určitého typu a potom spustite
funkciu [MEDIA FORMAT] tak, že sa postupne
(MENU) 
dotknete položiek
Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke




Overenie názvu modelu kamkordéra

[Show others]  [MEDIA FORMAT]
(v kategórii [MANAGE MEDIA]) 
položky požadovaného média (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]
 [YES] 
.
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto
príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré
sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke vášho
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
V tejto príručke sa interná pamäť
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E) a pevný
disk (HDR-XR150E/XR155E) kamkordéra, ako
aj pamäťová karta označujú ako „nahrávacie
médiá“.
Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke
označuje ako disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi
jednotlivými modelmi, názov modelu je
uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho
kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane
kamkordéra.
Najvýznamnejšie rozdiely v špecifikáciách
týchto produktov sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Objektív Carl Zeiss

Súčasťou kamkordéra je aj objektív Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli nemecká spoločnosť
Carl Zeiss a spoločnosť Sony Corporation, a
ktorý poskytuje obraz najvyššej kvality. Objektív
používa merací systém MTF, ktorý je určený pre
videokamery, a ponúka kvalitu, ktorá je typická
pre objektívy Carl Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota vyjadruje množstvo svetla z objektu
zobrazeného v objektíve.
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu


SK
Odporúčame vám používať originálne
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
HDRCX110E
Nahrávacie
médiá
Kapacita
interných
nahrávacích
médií
Konektor
USB
Pamäťová
karta
—
Vstup/
Výstup
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
Len
výstup
Interná
pamäť +
pamäťová
karta
8 GB
Len
výstup
16 GB
Vstup/
Výstup
HDRCX155E
HDRXR150E
HDRXR155E
Len
výstup
Interný
pevný
disk +
pamäťová
karta
120 GB
Vstup/
Výstup
Len
výstup
Poznámky k používaniu



Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie
médium, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 19)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 21) alebo indikátor prístupu
(s. 19)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
samostatne) zabráňte narážaniu kamkordéra o
iné predmety.
Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných
prostrediach.
Informácie o snímači spadnutia
(HDR-XR150E/XR155E)

Kamkordér je vybavený funkciou snímača
spadnutia, ktorý ochraňuje pevný disk pred
nárazom v prípade spadnutia kamkordéra
(s. 81). Ak dôjde k spadnutiu alebo ak sa
kamkordér nachádza bezváhovom stave, je
možné zachytiť zvuk zablokovania, ktorý
signalizuje aktiváciu tejto funkcie v kamkordéri.
Ak snímač spadnutia opakovane zaznamená
spadnutie, nahrávanie alebo prehrávanie sa
môže zastaviť.
Poznámka k používaniu kamkordéra vo
vysokých nadmorských výškach
(HDR-XR150E/XR155E)

Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym
tlakom vzduchu, kde nadmorská výška
presahuje 5 000 metrov. V opačnom prípade sa
môže poškodiť mechanika interného pevného
disku kamkordéra.
SK
Tok činností
Začíname (s. 12)
Pripravte zdroj napájania a pamäťovú kartu.
Nahrávanie videozáznamov a fotografií (s. 20)
Nahrávanie videozáznamov  s. 22
 Zmena režimu nahrávania (s. 27)
 Očakávaný čas nahrávania (MEDIA INFO, s. 76)
Fotografovanie  s. 24
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
Prehrávanie na kamkordéri  s. 30
Prehrávanie záberov na televízore  s. 38
Ukladanie záberov
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Ukladanie videozáznamov a fotografií na externom médiu
 s. 51
Ukladanie záberov pomocou napaľovačky alebo rekordéra
DVD  s. 53
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií (s. 41)
Ak odstránite údaje záberov, ktoré uložíte do počítača alebo na
disk, môžete na uvoľnené miesto na médiu nahrať nové zábery.
SK
Rady pre úspešné nahrávanie
 Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky pri nahrávaní
Držte kamkordér v stabilizovanej polohe
Pri držaní kamkordéra držte hornú časť tela vo vzpriamenej
polohe a ruky držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot účinne eliminuje vplyv roztrasenia kamery,
predsa len je dôležité, aby ste kamkordérom nehýbali.
Približujte pomaly
Približujte a vzďaľujte pomaly a plynule. A používajte túto
funkciu s mierou. Pri sledovaní videozáznamov, v ktorých sa
v nadmernom rozsahu používa približovanie a vzďaľovanie, sa
diváci skôr unavia.
Vyvolajte pocit priestornosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoju polohu a
pohybujte kamkordérom vo vodorovnom smere tak, že pomaly
otáčate hornú časť tela. Na konci posúvania sa na chvíľu zastavte,
aby scéna vyzerala stabilne.
Doplňte svoj videozáznam hovoreným komentárom
Vezmite do úvahy aj zvuk, ktorý sa nahrá spolu s
videozáznamom. Komentujte nahrávaný obsah alebo hovorte s
osobami, ktoré nahrávate.
Snažte sa o vyváženie hlasitosti nahrávaných hlasov.
Nezabúdajte, že nahrávajúca osoba je k mikrofónu bližšie ako
nahrávaná osoba.
Používajte príslušenstvo
Snažte sa vhodne využívať príslušenstvo ku kamkordéru.
Napríklad používanie statívu vám umožňuje nahrávať dlhšiu
dobu alebo nahrávať objekty pri tlmenom svetle, ako sú
napríklad scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie. Vždy majte
pri sebe náhradné batérie, aby ste mohli nahrávať bez obáv z
vybitia batérie.
SK
 Užitočné techniky nahrávania
Elegantné snímanie záberov bez
zložitého nastavovania
Zaostrenie na dieťa na ľavej strane
obrazovky
INTELLIGENT AUTO (25)
Určenie priority objektu (27)
SPOT FOCUS (67)
Snímanie fotografií počas nahrávania
videozáznamu
Nahrávanie v miestnosti s
nedostatočným osvetlením
Dual Rec (28)
Rozpoznávanie úsmevu (28)
LOW LUX (70)
Snímanie ohňostroja alebo západu
slnka v celej jeho kráse
FIREWORKS (65)
SUNRISE&SUNSET (65)
SK
Kontrola golfového úderu
SMTH SLW REC (68)
Obsah
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky k používaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tok činností.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rady pre úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
Obsah
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výber nahrávacieho média pre fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Užitočné funkcie pre nahrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Automatické nahrávanie kvalitnejších záberov (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . 25
Výber kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Určenie priority objektu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Automatické snímanie úsmevov (Rozpoznávanie úsmevu) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu (Dual
Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Užitočné funkcie na prehrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu (funkcia Date Index).. . . 33
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prehrávanie výberu najlepších scén (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Používanie priblíženia PB v prípade fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
SK
Prehrávanie záberov na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pripojenie televízora pomocou sprievodcu [TV CONNECT Guide].. . . . . . . . . . . . . 38
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Správne používanie kamkordéra
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie fotografie z videozáznamu (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Replikovanie alebo kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného
nahrávacieho média na pamäťovú kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Replikovať videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovať fotografie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
44
45
46
46
47
48
48
49
Ukladanie záberov s externým zariadením
Ukladanie záberov na externé médium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vytvorenie disku pomocou DVD napaľovačky, rekordéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Výber spôsobu vytvorenia disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vytvorenie disku pomocou špeciálnej napaľovačky diskov DVD, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov DVD iného typu než DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
prostredníctvom zapisovacieho zariadenia atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prispôsobenie kamkordéra
SK
10
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové ponuky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie ponuky
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Položky pre úpravu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
62
63
65
69
73
74
75
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ďalšie informácie
Obsah
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Očakávaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Informácie o pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Informácie o štandarde x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
SK
11
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Konektor DC IN
Batéria
Konektor DC
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Indikátor CHG (nabíjanie)
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
HDR-XR150E/XR155E
Konektor DC IN
Batéria
Konektor DC
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Indikátor CHG (nabíjanie)
SK
12
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V.

1
2
3
Vypnite kamkordér zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.

4
Začíname
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.
Otočte konektor DC tak, aby značka  na tomto konektore bola zarovnaná s tou istou značkou na
konektore DC IN.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 92.
Ak je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie, a to
pomocou indikátora zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v ľavom hornom rohu obrazovky LCD.



Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
NP-FV50 (dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100

Čas nabíjania
155
195
390
Časy namerané s kamkordérom pri teplote 25 C.
Odporúčaná teplota je 10 C až 30 C.
SK
13
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte tie isté pripojenia ako v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Batéria sa nevybíja aj
napriek tomu, že je pripojená.
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický menič napätia.

Poznámky k batérii




Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 21) a indikátor prístupu (s. 19) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Neodporúča sa používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A.SHUT OFF], s. 80).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu



SK
14
Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je obrazovka LCD otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
Indikátor MODE
Tlačidlo POWER
/
Začíname
2
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
potom sa dotknite tlačidla [NEXT].
a
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD

3
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Ak sa položka
 [CLOCK/ LANG] (v kategórii
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
nenachádza na obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a potom sa dotknite položky
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte funkciu [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
SK
15
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na nahrávacie médium
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
[DATE/TIME] 
 Pípnutie po vykonaní operácie môžete vypnúť tak, že sa dotknete položiek
(MENU) 
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 
[Show others]  [SOUND/DISP SET] (v kategórii


.
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela (s. 102).

Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
napájanie vypne.
(Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa
Tipy
Kamkordér môžete vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] (s. 80) nastavená na možnosť [OFF], vypnite kamkordér
stlačením tlačidla POWER.



Zmena nastavenia jazyka
Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Dotknite sa položky
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 


.
SK
16
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Nahrávacie médiá, ktoré môžete používať, závisia od kamkordéra. Na obrazovke kamkordéra
sa zobrazujú nasledujúce ikony.
HDR-CX110E/CX115E
Pamäťová
karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
Interná
pamäť
HDR-XR150E/XR155E
*
Pamäťová
karta
Začíname
*
Interný
pevný disk
Pamäťová
karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Tipy
Informácie o čase, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie videozáznamov, nájdete na strane 93.
Počet fotografií, ktorý je možné nasnímať, nájdete na strane 94.



Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium je zmenené.
SK
17
Výber nahrávacieho média pre fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium je zmenené.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Ikona vybratého nahrávacieho média sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky v režime
nahrávania videozáznamu aj v režime snímania fotografií.
Ikona nahrávacieho
média

Vzhľad zobrazenej ikony môže byť rôzny a závisí od modelu.
Vloženie pamäťovej karty
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E), nastavte nahrávacie médium na hodnotu [MEMORY CARD].

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom



 Poznámky
S kamkordérom nie je možné používať kartu MultiMediaCard.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo A/V zariadeniu prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo
zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie
podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa

SK
18
S týmto kamkordérom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC, pamäťové karty SDXC (pre
každú kartu SD sa požaduje trieda Speed Class 4 alebo vyššia). Nedá sa však zaručiť, že kamkordér bude
pracovať s každou pamäťovou kartou.
Je overené, že kamkordér pracuje s kartami „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou do 32 GB a s kartami
SD s kapacitou do 64 GB.
V tejto príručke sa pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a typu „Memory Stick PROHG Duo“ spoločne označujú ako médiá typu „Memory Stick PRO Duo“. Pamäťové karty SD, pamäťové
karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa označujú ako karty SD.
obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Ak by ste ho spustili, všetky údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.
Veľkosť pamäťovej karty, ktorú môžete používať s kamkordérom


S týmto kamkordérom sa môžu používať pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“, pamäťové
médiá s veľkosťou zodpovedajúcou polovici veľkosti média „Memory Stick“ alebo karty SD so
štandardnou veľkosťou.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
Takéto nalepovanie môže spôsobiť poruchu.

Začíname
Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom nasmerovaným
tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie cvaknutie.
Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt.
Všímajte si nasmerovanie orezaného konca.
Indikátor prístupu
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, môže sa zobraziť obrazovka [Create a new Image
Database File.]. Ak sa zobrazí, dotknite sa položky [YES]. Ak na pamäťovú kartu
nahrávate iba fotografie, dotknite sa položky [NO].

Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov záberov.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
(MENU)
enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu tak, že sa postupne dotknete položiek
 [Show others]  [MEDIA FORMAT] (v kategórii [MANAGE MEDIA])  [MEMORY
.
CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]  [YES] 

Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.


Neotvárajte kryt počas nahrávania.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.
SK
19
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) na nasledujúce médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 17
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


Otvorenie krytu objektívu
Prepnite prepínač LENS COVER do otvorenej polohy.
Tipy
Po skončení nahrávania alebo pri prehrávaní záberov zatvorte kryt objektívu.


1
Utiahnite remienok na uchopenie.
SK
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Nahrávanie/Prehrávanie

Ak chcete zapnúť kamkordér, ktorého obrazovka LCD už je otvorená, stlačte tlačidlo POWER
(s. 15).
Režimy nahrávania môžete prepínať stláčaním tlačidla MODE. Stláčaním tlačidla MODE rozsvieťte
indikátor požadovaného režimu nahrávania.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Pri nahrávaní
videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
HDR-XR150E/XR155E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Pri nahrávaní
videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
SK
21
Nahrávanie videozáznamov
Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.

Nahrávanie môžete spustiť aj tak, že sa dotknete položky  v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD.
Tlačidlo START/STOP
[STBY]  [REC]
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.


Nahrávanie môžete zastaviť aj tak, že sa dotknete položky  v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD.
Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania sa
budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak chcete
znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel
nahrávania a priblíženia.
Tlačidlá nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD
po približne
3 sekundách
 Poznámky
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.
 Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto
doby nie je možné kamkordér používať.

SK
22

Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 19) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
Tipy
Informácie o čase, ktorý je k dispozícii na nahrávanie pre videozáznamy, nájdete na strane 93.
Počas nahrávania videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO (Dual Rec, s. 28) snímať
fotografie.
Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje
([FACE DETECTION], s. 70).
Preferovanú tvár môžete určiť dotykom (s. 27).
V predvolenom nastavení sa fotografia automaticky nasníma, keď kamkordér počas nahrávania
videosekvencie zistí úsmev osoby (Rozpoznávanie úsmevu, s. 28).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E) (s. 45).
Ak chcete zistiť, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, odhadovanú zostávajúcu kapacitu atď.,
(MENU)  [Show others]  [MEDIA INFO] (v kategórii
postupne sa dotknite položiek
[MANAGE MEDIA]).
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] (s. 69) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a potom nastavte požadovaný uhol ().









Nahrávanie/Prehrávanie

 90 stupňov (max.)
 180 stupňov (max.)

Parameter [
 90 stupňov
smerom ku
kamkordéru
STEADYSHOT] je predvolene nastavený na hodnotu [ACTIVE].
Údajový kód počas nahrávania
Dátum, čas a podmienky nahrávania sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium.
Počas nahrávania nie sú zobrazené. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou
(MENU)
funkcie [DATA CODE]. Ak ich chcete zobraziť, postupne sa dotknite položiek
[PLAYBACK])  [DATA CODE]
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
 požadovaného nastavenia 
SK
23
Fotografovanie
V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na nasledujúce nahrávacie médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 17
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií a pomer strán obrazovky sa
zmení na 4:3.
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.

Fotografie môžete snímať aj tak, že sa dotknete položky
na obrazovke LCD.
Bliká  Rozsvieti sa
Keď sa ikona
Tipy
Informácie o počte fotografií, ktoré môžete nahrať, nájdete na strane 94.
(MENU)  [Show others] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, postupne sa dotknite položiek
[PHOTO SETTINGS])  požadovaného nastavenia 

[ IMAGE SIZE] (v kategórii
.
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona




SK
24
prestane zobrazovať, fotografia je nahratá.
Užitočné funkcie
pre nahrávanie
videozáznamov a
fotografií

Približovanie
Pomocou páčky transfokátora môžete
snímky zväčšiť až na 25-násobok ich
pôvodnej veľkosti. Snímky môžete
zväčšovať aj pomocou tlačidiel / na
obrazovke LCD.
Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a snímaným subjektom približne 1 cm pri
širokouhlom zábere a približne 80 cm pri
snímaní vzdialených objektov.
Tipy
Ak chcete dosiahnuť väčšie priblíženie, môžete
nastaviť funkciu [ DIGITAL ZOOM] (s. 72).


Automatické nahrávanie
kvalitnejších záberov (INTELLIGENT
AUTO)
Nahrávanie/Prehrávanie
Stlačenie tlačidla
vám umožní nahrávať
zábery s použitím funkcie INTELLIGENT
AUTO. Ak nasmerujete kamkordér na
objekt, kamkordér nahráva s nastavením
optimálnej kombinácie troch režimov
zisťovania: rozpoznávanie tvárí, zisťovanie
scény a zisťovanie roztrasenia kamery. Keď
kamkordér zistí objekt, zobrazia sa ikony
zodpovedajúce zisteným podmienkam.
Tipy
V predvolenom nastavení je funkcia
INTELLIGENT AUTO nastavená na hodnotu
ON.


Širší uhol pohľadu
(širokouhlý)
Bližší pohľad
(vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.
 Poznámky
Funkcia SteadyShot nemusí uspokojivo
redukovať rozmazanie záberu, ak je páčka
transfokátora prepnutá do polohy T (Vzdialené
predmety).
 Prst musí byť stále na páčke transfokátora.
Ak prst dáte preč z páčky transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.

Rozpoznávanie tvárí
(Portrét), (Dieťa)
Kamkordér rozpoznáva tváre a nastavuje
zaostrenie, farby a expozíciu.
Zisťovanie scény
(Krajina), (Súmrak),
 (Protisvetlo),
(Bodové svetlo), (Slabé svetlo),
(Makro)
SK
25
Kamkordér automaticky vyberá
najúčinnejšie nastavenie v závislosti od
scény.
Zisťovanie roztrasenia kamery
(Statív)
Kamkordér zisťuje, či dochádza k
roztraseniu kamery a zabezpečuje
optimálne nastavenie pre statív.
 Poznámky
Kamkordér v závislosti od podmienok
nahrávania nemusí zistiť očakávanú scénu alebo
objekt.

Ak chcete zrušiť nastavenú funkciu
INTELLIGENT AUTO
Stlačte tlačidlo
.
Indikátor
alebo ikony režimu
zisťovania sa prestanú zobrazovať a
vy môžete nahrávať s preferovanými
nastaveniami.
Nastavenie INTELLIGENT AUTO sa
zruší aj v prípade, ak nastavíte nasledujúce
nastavenia:
 [SMTH SLW REC]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [AUTO BACK LIGHT]
 [LOW LUX]
 [FACE DETECTION]
 [SMILE PRIORITY]
SK
26
 Poznámky
 Ak je pre parameter INTELLIGENT AUTO
nastavená hodnota ON (Zapnuté), vyššie
uvedené nastavenia sa vynulujú na predvolené
nastavenia.
Výber kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo kvality
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
Ako požadovanú kvalitu záberov môžete
nastaviť kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ktorá vám umožňuje
nahrávať skvelé zábery, alebo kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením (STD), ktorá
poskytuje vyššiu kompatibilitu s rôznymi
prehrávacími zariadeniami. Kvalitu obrazu
meňte podľa situácie pri nahrávaní alebo
podľa prehrávacieho zariadenia.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[
/
SET] (v kategórii
[SHOOTING SET]).
 Ak chcete nahrávať zábery v
kvalite vysokého rozlíšenia,
dotknite sa položky
HD QUALITY] (HD). Ak
[
chcete nahrávať v kvalite
štandardného rozlíšenia [
STD
QUALITY] (STD).
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Kvalita nahrávania záberov sa zmení.
Tipy
Videozáznamy môžete nahrávať, prehrávať
alebo upravovať iba vo vybranej kvalite obrazu.
Ak chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať
videozáznamy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto
nastavenie.



Pri nahrávaní je možné výberom režimu
nahrávania vybrať kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) spomedzi 4
úrovní. Čas nahrávania na médium sa mení
v závislosti od režimu nahrávania.
Dlhotrvajúce
nahrávanie
Nahrávanie vo
vysokej kvalite

 Dotknite sa požadovaného
nastavenia.
Ak chcete nahrávať zábery vo vysokej
kvalite s použitím kvality obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), vyberte
režim FX alebo režim FH. Ak chcete
nahrávať dlhšie videozáznamy, vyberte
režim LP.

 Poznámky
Disk AVCHD nemôžete vytvoriť z
videozáznamu nahratého s použitím
režimu [HD FX] funkcie [ REC MODE].
Videozáznam nahratý s použitím režimu
[HD FX] nahrávajte na disky Blu-ray alebo na
externé pamäťové zariadenia (s. 51).



Nahrávanie/Prehrávanie
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[ REC MODE] (v kategórii
[SHOOTING SET]).
 Dotknite sa položky
.
Tipy
Ak je pre kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) vybratý režim FX alebo režim FH,
videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD
1920  1080/50i. A keď je pre kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) vybratý režim HQ
alebo režim LP, videozáznamy sa nahrávajú
vo formáte AVCHD 1440  1080/50i. Ak je
vybratá štandardná kvalita obrazu (STD),
videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
MPEG-2.
Môžete vybrať nasledujúci režim nahrávania
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
„24M“ je hodnota parametra [HD FX], ktorá
označuje maximálnu bitovú rýchlosť, a iná
hodnota než [HD FX] (napríklad hodnota
„17M“) predstavuje priemernú bitovú rýchlosť.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (predvolené
nastavenie)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Režim nahrávania v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) je obmedzený
na nasledujúcu hodnotu. Hodnota „9M“
predstavuje priemernú bitovú rýchlosť.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
„M“, ako je napríklad hodnota „24M“, označuje
jednotku „Mb/s“.

Výber režimu nahrávania
Určenie priority objektu
Keď je položka [FACE DETECTION]
(s. 70) nastavená na možnosť [ON]
(predvolené nastavenie) a rozpozná sa
viacero tvárí, dotknite sa tváre, ktorá sa má
nasnímať ako prioritná. Zaostrenie, farby
a expozícia sa automaticky nastavia podľa
vybratej tváre. Keďže tvár, ktorej ste sa
dotkli, sa považuje za prioritnú aj v rámci
funkcie Rozpoznávania úsmevu, kamkordér
automaticky nasníma fotografiu vždy, keď
zistí usmiatu tvár.
SK
27
Dotknite sa tváre, ktorú chcete
prioritne nahrať.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
nemusí zariadenie úsmevy rozpoznať.
REC MODE] nastavená na
 Ak je funkcia [
hodnotu [HD FX], nemôžete používať funkciu
Rozpoznávania úsmevu.

Zobrazí sa dvojité orámovanie.
Opätovným dotykom tváre v rámčeku s
dvojitým orámovaním sa rámček zruší.
 Poznámky
Tvár, ktorej ste sa dotkli, nemusí byť v závislosti
od okolitého jasu a účesu objektu rozpoznaná.
V takomto prípade sa dotknite tváre znova pri
snímaní.

Tipy
Farba rámčeka s dvojitým orámovaním okolo
tváre zacielenej pri rozpoznaní úsmevu sa
zmení na oranžovú.
Ak tvár, ktorej ste sa dotkli, zmizne z obrazovky
LCD, prioritu má objekt vybratý v nastavení
[PRIORITY SETTING] (s. 71). Ak sa tvár,
ktorej ste sa dotkli, opäť zobrazí na obrazovke,
obnoví sa jej priorita.




Snímanie vysokokvalitných
fotografií počas nahrávania
videozáznamu (Dual Rec)
Počas nahrávania videozáznamu môžete
fotografovať tak, že stlačíte tlačidlo
PHOTO.
 Poznámky
Ak je kapacita nahrávacieho média
nedostatočná, alebo ak nepretržite nahrávate
. Ak
fotografie, môže sa zobraziť indikátor
, snímanie fotografií nie
sa zobrazuje ikona
je možné.
 Ak je funkcia [
REC MODE] nastavená na
hodnotu [HD FX], nemôžete používať funkciu
Dual Rec.

Automatické snímanie úsmevov
(Rozpoznávanie úsmevu)
SK
28
Keď kamkordér v predvolenom nastavení
počas nahrávania videozáznamu
rozpozná úsmev osoby, automaticky
nasníma fotografiu. Okolo tváre, na
ktorú kamkordér zacieli pri rozpoznávaní
úsmevu, aby nasnímal fotografiu, sa
zobrazuje oranžový rámček.
Tipy
Pomocou funkcie [PRIORITY SETTING]
(s. 71) môžete vybrať objekt, ktorý má pri
rozpoznávaní tváre a úsmevu prioritu. Keď
určíte prioritný objekt dotykom na detekčný
rámček na obrazovke LCD, prioritu má tvár s
rámčekom s dvojitým orámovaním.
Ak sa nezistí žiadny úsmev, nastavte funkciu
[SMILE SENSITIVITY] (s. 71).


Tipy
Ak je indikátor MODE v polohe
(Videozáznam), veľkosť fotografií bude
2.7M] (širokouhlé 16:9) alebo [2.1M] (4:3).
[
Fotografie môžete snímať počas nahrávania
v pohotovostnom režime tým istým
spôsobom, ako v prípade, ak svieti indikátor
(fotografia).



Nahrávanie v zrkadlovom režime
Nahrávanie/Prehrávanie
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.


SK
29
Prehrávanie na kamkordéri
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na nasledujúce
nahrávacie médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 17
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


1
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér pri otvorenej obrazovke LCD, stlačte tlačidlo POWER (str.15).
(VIEW IMAGES).
Stlačte tlačidlo
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.

3
Obrazovku VISUAL INDEX je možné zobraziť aj tak, že sa dotknete položky
IMAGES) na obrazovke LCD.
(VIEW
alebo
()
Ak chcete prehrávať videozáznamy, dotknite sa položky
 požadovaného videozáznamu ().
Ak chcete zobraziť fotografiu, dotknite sa položky (fotografia) () 
požadovanej fotografie ().
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
SK
30
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]) (s. 33, 33, 34).

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúcom/
nasledujúcom dátume.*

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
* Indikátor  sa zobrazí, keď sa dotknete položky .



Nahrávanie/Prehrávanie
sa zobrazí, keď je vybratá kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou
Ikona
/
SET] (s. 26).
funkcie [
Po obrazovke sa môžete posúvať dotykom a posúvaním položky  alebo .
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , od tohto miesta budete
môcť spustiť prehrávanie. (Na fotografii nahratej na pamäťovej karte sa zobrazí indikátor .)
Prehrávanie videozáznamov
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Nastavenie hlasitosti
Predchádzajúce
Zastavenie
Rýchle prevíjanie
dozadu
Nasledujúce
OPTION
Rýchle prevíjanie dopredu
Pozastavenie/Prehratie
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, znova sa zobrazí obrazovka
INDEX.
/
, videozáznam sa bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať asi
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať
5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.




SK
31


Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť tak, že sa dotknete položky
(MENU)  [Show
[PLAYBACK]).
others]  [VISUAL INDEX] (v kategórii
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky snímania sa počas snímania zaznamenajú automaticky.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, môžete ich však zobraziť počas prehrávania, a to
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
tak, že sa dotknete položky


.
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  a požadovaného nastavenia 
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek

Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou položiek
/
 a nastavte hlasitosť pomocou
v ponuke OPTION MENU.
Prezeranie fotografií
Kamkordér zobrazuje vybranú fotografiu.
Predchádzajúce
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Spustenie/Zastavenie
prezentácie záberov
Nasledujúce
OPTION MENU
Tipy
Pri prezeraní fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazí indikátor
prehrávania).


SK
32
(priečinok
Užitočné funkcie
na prehrávanie
videozáznamov a
fotografií
Vyhľadávanie požadovaných
snímok podľa dátumu (funkcia
Date Index)
Požadované snímky môžete efektívne
hľadať podľa dátumu.
 Poznámky
 Funkciu Date Index nemôžete používať pre
fotografie na pamäťovej karte.
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
INDEX].
 [DATE
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX

Presné určenie požadovanej scény
(Film Roll Index)
Videozáznam je možné rozdeliť na časové
úseky a prvú scénu každého úseku je možné
zobraziť na obrazovke INDEX. Prehrávanie
videozáznamu môžete spustiť od vybratej
miniatúry.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
Nahrávanie/Prehrávanie
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
Tipy
Funkciu Date Index môžete zobraziť aj tak, že
(MENU)  [Show
sa dotknete položky
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
Na obrazovke Film Roll Index/Face Index
môžete funkciu Date Index zobraziť tak, že
sa dotknete dátumu v pravom hornom rohu
obrazovky.


(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FILM ROLL].

Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
 Ak chcete vybrať dátum
požadovanej snímky, dotknite sa
tlačidla
/
a potom tlačidla
.
Nastaví časový interval, v akom sa budú vytvárať
políčka s miniatúrou scény videozáznamu.
/
a
 Dotknite sa položky
vyberte požadovaný videozáznam.
Snímky s požadovaným dátumom sa
zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.
SK
33
 Vyhľadajte požadovanú scénu
tak, že sa dotknete položky
/
a potom sa dotknete
scény, ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie sa spustí od vybratej
scény.
Tipy
Funkciu Film Roll Index môžete zobraziť aj
(MENU) 
tak, že sa dotknete položky
[Show others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].


Vyhľadanie požadovanej scény
podľa tváre (Face Index)
Obrazy s tvárami, ktoré boli rozpoznané
alebo ktorých ste sa dotkli počas
nahrávania videozáznamu, sa zobrazia na
obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete spustiť
od vybratého obrazu tváre.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
(VIEW

Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
SK
34
 Vyhľadajte požadovaný obraz
tváre tak, že sa dotknete položky
/
a potom sa dotknete
požadovaného obrazu tváre, aby
sa prehrala príslušná scéna.
Prehrávanie sa spustí od scény, na
ktorej sa nachádza vybratá tvár.
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania sa môže
stať aj to, že sa nezistia žiadne tváre.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi
alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do
kamery.
 Ak chcete prehľadávať videozáznamy podľa
indexu tvárí (Face Index), skontrolujte, či ste
pred nahrávaním nastavili funkciu [FACE
DETECTION] na hodnotu [ON] (predvolené
nastavenie) (s. 70).

Tipy
Funkciu Face Index môžete zobraziť aj tak, že
(MENU)  [Show
sa dotknete položky
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FACE].


Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FACE].
 Dotknite sa položky
/
a vyberte požadovaný
videozáznam.
Prehrávanie výberu najlepších scén
(Highlight Playback)
Kamkordér náhodne vyberie niekoľko scén
pre funkciu Prehrávanie výberu najlepších
scén, spojí ich do jedného celku a prehrá
ako výber videozáznamov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) so zvukovými
a vizuálnymi efektmi. Scény vyberané na
prehrávanie výberu najlepších scén sa líšia
pri každom výbere tejto funkcie. Scenár
výberu najlepších scén si môžete uložiť.
Dotknite sa položky
(MENU)
 [Show others]  [ HIGHLIGHT]
(v kategórii
[PLAYBACK]).


Zobrazia sa nastavenia prehrávania výberu
najlepších scén. Prehrávanie výberu
najlepších scén sa spustí po niekoľkých
sekundách.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX

Zastavenie prehrávania výberu
najlepších scén
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, dotknite
.
sa položky
Ak chcete prehrávanie zastaviť, dotknite sa
alebo položky
.
položky
Zmena nastavení prehrávania výberu
najlepších scén
Po dotknutí sa položky [ HIGHLIGHT]
sa dotknite položky [HIGHLIGHT SET]
skôr, ako sa spustí prehrávanie výberu
videozáznamov. Môžete nastaviť
nasledujúce položky.

Nahrávanie/Prehrávanie

[THEME]
Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
[SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH],
[ACTIVE] (predvolené nastavenie)
Kategória hudby sa vyberie automaticky podľa
témy.
[MUSIC]
V kategórii hudby môže pridať jednu alebo
viacero nasledujúcich možností: [MUSIC1]
- [MUSIC4] (predvolené nastavenie),
[MUSIC5] - [MUSIC8] (požadovaná hudba*
pre HDR-CX110E/CX150E/XR150E).
 Ďalšie podrobnosti o zmene hudobných
súborov nájdete na strane 36.
[AUDIO MIX]
S hudbou sa prehráva aj pôvodný zvuk.
Ak chcete nastaviť vyváženie pôvodného zvuku
/ .
a hudby, dotknite sa položky
[SHUFFLE]
Ak chcete prehrať videozáznamy v náhodnom
poradí, vyberte možnosť [ON].
 Poznámky
Nastavenie položky [PLAYBACK RANGE] sa
po zastavení prehrávania výberu najlepších
scén zruší.

Tipy
Nastavenia prehrávania výberu najlepších scén
môžete počas prehrávania zmeniť tak, že sa
(OPTION).
dotknete položky
Ak zmeníte nastavenie prehrávania výberu
najlepších scén, vyberú sa nové scény na
prehrávanie.
Ak zmeníte nastavenie položky [MUSIC] po
výbere nastavenia [THEME], od ďalšieho
výberu sa hudba vyberie automaticky podľa
danej témy.




[PLAYBACK RANGE]
Výberom počiatočného a koncového dátumu
nastavte rozsah prehrávaných videozáznamov a
.
potom sa dotknite položky
Ak nenastavíte žiadny rozsah, kamkordér
prehrá videozáznamy od dátumu zobrazeného
na obrazovke VISUAL INDEX až po najnovší
zaznamenaný videozáznam.
SK
35
Uloženie scenára prehrávania výberu
najlepších scén
Počas prehrávania výberu najlepších scén
(OPTION) 
sa dotknite položiek
[ SCENARIO SAVE]  [YES].


Ak chcete odstrániť všetky scenáre, dotknite sa
(MENU)  [Show others] 
položky
[ SCENARIO ERASE] (v kategórii
[EDIT])  [ERASE ALL]  [YES]  [YES]

.

Scenár môžete odstrániť aj tak, že sa dotknete
(OPTION) počas prehrávania
položky
scenára výberu najlepších scén alebo na
obrazovke výberu scenára.
Zmena hudobných súborov
(HDR‑CX110E/CX150E/XR150E)

Môžete uložiť maximálne 8 scenárov. Ak už je
uložených 8 scenárov, na obrazovke LCD sa
zobrazí hlásenie [HIGHLIGHT SCENARIO
full. HIGHLIGHT SCENARIOS may be erased
when the SCENARIO ERASE button is
pressed.]. Ak chcete odstrániť neželané scenáre,
dotknite sa položky [ SCENARIO ERASE].

Prehrávanie uloženého scenára
prehrávania výberu najlepších scén
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [ SCENARIO]
[PLAYBACK]), pomocou
(v kategórii
/
vyberte scenár, ktorý
tlačidiel
chcete prehrávať, a dotknite sa položky
.
 Poznámky
Ak sú videozáznamy v scenári prehrávania
výberu najlepších scén, ktoré chcete prehrať,
rozdelené alebo odstránené, v scenári sa
neprehrajú.

Odstránenie uloženého scenára
prehrávania výberu najlepších scén
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [ SCENARIO ERASE]
[EDIT])  [ERASE],
(v kategórii
/
vyberte scenár,
pomocou tlačidiel
ktorý chcete odstrániť, a potom sa dotknite
 [YES] 

.
tlačidla
SK
36

Do kamkordéra môžete preniesť hudobné
súbory zo zvukového disku CD alebo súbory
vo formáte MP3 a prehrávať ich pri prehrávaní
výberu najlepších scén. Ak chcete preniesť
hudobné súbory, nainštalujte dodaný softvér
„PMB“ do počítača. Zapnite kamkordér a
počítač, prepojte ich dodaným káblom USB a
dotknite sa položky [DOWNLOAD MUSIC]
na obrazovke kamkordéra. (Ak sa nezobrazí
obrazovka [USB SELECT], dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [MUSIC
TOOL] (v kategórii [OTHERS]) 
[DOWNLOAD MUSIC]).
Ak po prenesení hudobného súboru do
kamkordéra nie je možné hudbu prehrať,
hudobný súbor môže byť poškodený. Odstráňte
hudobný súbor tak, že sa dotknete položky
(MENU)  [Show others]  [MUSIC
TOOL] (v kategórii [OTHERS]) 
[EMPTY MUSIC], a potom znova preneste
hudobný súbor. Ak odstránite hudobné súbory
pomocou funkcie [EMPTY MUSIC], odstránia
sa aj hudobné údaje, ktoré do kamkordéra
vložil výrobca. V takom prípade ich môžete
obnoviť pomocou softvéru Music Transfer,
ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom „PMB“.
Ak chcete spustiť program Music Transfer,
kliknite na položku [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Export] 
[Music Transfer]. Pokyny na používanie nájdete
v Pomocníkovi programu [Music Transfer].
Používanie priblíženia PB v prípade
fotografií
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až
5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie možno prispôsobiť pomocou
páčky transfokátora.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
.
položky
Prehrávanie série fotografií
(prezentácia záberov)
Dotknite sa položky
na
obrazovke prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začína od vybranej
fotografie.
Zastavenie prezentácie záberov
 Zväčšite fotografiu pomocou
tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
 Dotknite sa obrazovky na mieste,
ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
Miesto, ktorého ste sa dotkli na
obrazovke, sa presunie do stredu rámu
na obrazovke.
Dotknite sa položky
.
Opätovné spustenie prezentácie
záberov
Dotknite sa opäť položky
Nahrávanie/Prehrávanie
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete
zväčšiť.
.
 Poznámky
 Počas prezentácie záberov nie je možné použiť
funkciu priblíženia pri prehrávaní.
Tipy
Nepretržité prehrávanie prezentácie záberov
môžete nastaviť výberom položky
 [SLIDE SHOW
(OPTION)  na karte
SET] počas prehrávania fotografií. Predvolené
nastavenie je [ON] (nepretržité prehrávanie).


 Upravte zväčšenie pomocou
tlačidiel W (širokouhlý záber)/T
(vzdialené predmety).
SK
37
Prehrávanie záberov
na televízore
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu
(vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné
rozlíšenie (STD)) na televíznej obrazovke sa
môžu líšiť v závislosti od typu pripojeného
televízora a použitých konektorov.
Pripojenie televízora pomocou
sprievodcu [TV CONNECT Guide]
Kamkordér môžete jednoducho pripojiť
k televízoru podľa pokynov zobrazených na
obrazovke LCD, [TV CONNECT Guide].
 Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.

Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.
 Zapnite kamkordér a dotknite sa
položky
(MENU)  [Show
others]  [TV CONNECT Guide]
(v kategórii [OTHERS]) na
obrazovke LCD.

/
 Dotknite sa položky
a vyberte vstupný konektor
televízora. Potom sa dotknite
položky
.


Zobrazí sa spôsob pripojenia.
Ak sa dotknete položky [HINT], môžete
zobraziť tipy na pripojenie alebo zmeniť
nastavenie kamkordéra.
Konektory na kamkordéri Vstupné konektory na
televíznom prijímači
 Pripojte kamkordér k televízoru.
Konektor HDMI OUT
Ako zdroj napájania použite sieťový
adaptér striedavého prúdu (s. 14).
*
 Dotknite sa položky [High
Definition TV].
**
Konektor pre
diaľkový
ovládač A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
SK
38
 Dotknite sa položky
[YES].

Prípojný A/V kábel s S VIDEO (predáva sa
samostatne)

Keď sa na výstup videozáznamu použije
prípojný A/V kábel, výstup videozáznamu
bude v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
(biely)
(červený)
(žltý)
 Prehrávanie videozáznamov a
fotografií na kamkordéri (s. 30).
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
(žltý)
(biely)
(červený)
Typy káblov na pripojenie kamkordéra
k televízoru
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu
Pripojenie k televízoru cez
videorekordér

(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
(biely)
(červený)
Nahrávanie/Prehrávanie
Kábel na prenos komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného televízora (16:9/4:3)

Kábel HDMI (predáva sa samostatne)
Nastavte položku [TV TYPE] na možnosť [16:9]
alebo [4:3] podľa vášho televízora (s. 79).
Pripojenie k monofónnemu televízoru
(s jednou zásuvkou pre vstup zvuku)

Pripojenie k televízoru bez vysokého rozlíšenia 16:9
(širokouhlý) alebo k televízoru s pomerom strán
obrazovky 4:3
Kábel na prenos komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
(biely)
(červený)
Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do
vstupnej zásuvky pre video a pripojte biely (ľavý
kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor
do vstupnej zásuvky pre zvuk v televízore alebo
videorekordéri.
Pripojenie pomocou kábla na prenos
komponentného A/V signálu

Ak pripojíte len konektory pre video na prenos
komponentného signálu, výstup zostane bez
zvuku. Ak chcete zabezpečiť ozvučenie výstupu,
pripojte biely a červený konektor.
Pripojenie pomocou kábla HDMI

Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
SK
39




Na jednej strane použite konektor HDMI mini
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor pre pripojenie k vášmu televízoru.
Zábery chránené autorskými právami nie sú
zahrnuté do výstupu z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením
pracovať správne (napr. nebudete mať obraz
alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Pripojenie pomocou prípojného A/V
kábla s konektorom S VIDEO


Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) pripojený, výstup zostane bez zvuku.
Ak chcete do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte
biely a červený konektor ku konektorom
televízora pre vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou prípojného
A/V kábla.
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) v televíznom
prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Show
Dotknite sa položky
others]  [OTHER REC SET] (v kategórii
[SHOOTING SET])  [ WIDE


SELECT]  [4:3] 
(s. 72).

Používanie televízora alebo
videorekordéra s 21-kolíkovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
Ak chcete prehrávať obrázky, použite 21kolíkový adaptér (predáva sa samostatne).
TV/VCR
Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok
svoj kamkordér k televízoru pripájať
prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na
televízore je nasledovné:

Používanie technológie „BRAVIA“ Sync
Ak kamkordér pripojíte k televízoru
kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“
Sync, ktorá bola uvedená na trh v roku
2008, a použijete na to kábel HDMI,
môžete pri prehrávaní používať aj diaľkový
ovládač televízora.
Ponuku kamkordéra môžete ovládať
po stlačení tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládači svojho televízora.
Môžete zobrazovať obrazovky registra
(napr. VISUAL INDEX), prehrávať vybraté
videozáznamy alebo zobraziť vybraté
fotografie tak, že budete stláčať tlačidlá
so šípkou nahor, nadol, doľava, doprava a
tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači svojho
televízora.
 Poznámky
Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať
prostredníctvom diaľkového ovládača.
 Ak chcete nastaviť svoj kamkordér, dotknite
(MENU)  [Show others]
sa položky
 [OTHER SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [CTRL FOR HDMI] 

[ON] (predvolené nastavenie) 

.
 Nastavte aj svoj televízor. Podrobnosti nájdete v
príručke k televízoru.


SK
40
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync sa líši v
závislosti od jednotlivých modelov radu
BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s


HDMI  komponentný signál  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.
pokynmi svojho televízora.
Tipy
Ak televízor vypnete, kamkordér sa vypne
súčasne s televízorom.


Správne používanie kamkordéra
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Tipy
Záber môžete odstrániť na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte
(s. 76).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.




1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[DELETE] (v kategórii
[EDIT]).
Ak chcete odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položky [ DELETE] 
DELETE] alebo [
DELETE].
[

3
Ak chcete odstrániť fotografie, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE].
Dotknite sa položiek
videozáznamov alebo fotografií,
ktoré chcete odstrániť, aby
sa vedľa nich zobrazil znak
začiarknutia .

4
Správne používanie kamkordéra
 Poznámky
 Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie (s. 42).
 Ak je odstránený videozáznam zahrnutý do
zoznamu titulov (s. 48), videozáznam pridaný
do zoznamu titulov sa odstráni aj zo zoznamu
titulov.
 Ak je odstránený videozáznam zahrnutý do
scenára prehrávania najlepších scén (s. 36),
videozáznam sa odstráni aj zo scenára.
2
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky
[YES] 


.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
 [YES]  [YES] 

Ak chcete naraz odstrániť všetky fotografie,
dotknite sa položky
[ DELETE]  [ DELETE ALL]  [YES]

.
 [YES] 
SK
41
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
Ochrana nahratých
videozáznamov a
fotografií (Protect)
Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a
zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu.
Tipy
Ochranu videozáznamov môžete nastaviť
na obrazovke prehrávania v ponuke
OPTION MENU.

 Poznámky
Fotografie na pamäťovej karte nemôžete
odstraňovať podľa dátumu nahrávania.


V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE] 
DELETE by date]/[
DELETE
[
by date].
1

Ak chcete naraz odstrániť všetky fotografie
nasnímané v ten istý deň, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE
by date].
Dotknite sa tlačidla
/
,
vyberte dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite položky

Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky [YES] 
.

Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PROTECT] (v kategórii
[EDIT]).
2
Ak chcete chrániť videozáznamy,
dotknite sa položky
[ PROTECT] 
[
PROTECT]/[
PROTECT].

3
Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete chrániť.
Na vybraných obrázkoch sa zobrazí
indikátor .

SK
42
Ak chcete chrániť fotografie, dotknite sa
položky [ PROTECT] 
[ PROTECT].
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
4
Dotknite sa položky
[YES] 


.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označenej v kroku 3 indikátorom .
Indikátor  zmizne.
Zrušenie ochrany všetkých
videozáznamov a fotografií
nasnímaných v jeden deň naraz
V kroku  uvedenom vyššie vyberte
dátum nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
 [UNPROTECT]
dotknite položky

.

Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
 Poznámky
Možnosť [ PRT. by date] nemôžete vybrať
pre statické zábery, ktoré máte nahraté na
pamäťovej karte.

Správne používanie kamkordéra
V kroku 2 sa dotknite položky
PRT. by date]/
[ PROTECT]  [
PRT. by date].
[

Ak chcete ochrániť všetky fotografie
nasnímané v ten istý deň, dotknite sa
položky [ PROTECT]  [ PRT. by
date].
Dotknite sa tlačidla
/
,
vyberte dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite položky

Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky [PROTECT] 

.
SK
43
Rozdelenie
videozáznamu
1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[ DIVIDE] (v kategórii
[EDIT]).
2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
3
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
Dotknite sa položky
v bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdeliť na scény.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po výbere bodu, v ktorom chcete
videozáznam rozdeliť, presnejšie definujte
tento bod pomocou položky
.
 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť
do pôvodného stavu.
 Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.
Ak chcete rozdeliť takýto videozáznam, zrušte
jeho ochranu skôr, než sa ho pokúsite rozdeliť
(s. 42).
 Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamov na pamäťovej
karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
,
 Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným bodom rozdelenia môže byť
malý posun, pretože kamkordér vyberá bod
rozdelenia s asi polsekundovým prírastkom.
 Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, rozdelí sa
aj videozáznam pridaný do zoznamu titulov.
 Ak sa rozdelený videozáznam nachádza aj v
scenári prehrávania najlepších scén (s. 36),
odstráni sa zo scenára.
 V kamkordéri je k dispozícii iba jednoduché
upravovanie. Ak chcete využívať rozšírené
upravovanie, použite softvér „PMB“, ktorý sa
dodáva s kamkordérom.

Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
4
Dotknite sa položky
[YES] 
.
SK
44

Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.


Nasnímanie fotografie
z videozáznamu
(HDR-CX110E/CX116E/
CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
4
Dotknite sa položky
1

Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PHOTO CAPTURE] (v kategórii
[EDIT]).
2
Dotknite sa videozáznamu, z
ktorého chcete snímať.
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete snímať, sa
.
dotknite položky
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po výbere bodu, v ktorom chcete snímať,
presnejšie nastavte tento bod pomocou
položky
.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu

5
Nasnímaná fotografia sa uloží na
nahrávacie médium vybrané v rámci
položky [PHOTO MEDIA SET]
(HDR‑CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E) (s. 18).
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a opakujte postup od
sa položky
kroku č. 3.
Ak chcete nasnímať fotografiu z iného
videozáznamu, dotknite sa položky
a opakujte postup od kroku č. 2.
Dotknite sa položky
.

Správne používanie kamkordéra
3

Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
.
Po dokončení snímania sa obrazovka
opäť vráti do stavu pozastavenia.
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená v závislosti od
kvality obrazu videozáznamov na tieto hodnoty:
2.1M] v kvalite obrazu s vysokým
[
rozlíšením (HD)
0.2M] vo formáte 16:9 (širokouhlý
[
formát) v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD)
 [VGA(0.3M)] vo formáte 4:3 v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD)
 Na nahrávacom médiu, na ktoré chcete uložiť
fotografie, by mal byť dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania fotografií zostávajú
zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.
 Ak videozáznam, z ktorého fotografiu snímate,
neobsahuje žiadnu údajovú stopu, dátumom
a časom vytvorenia fotografie bude dátum a čas
jeho nasnímania z videozáznamu.
 Z videozáznamov nahratých na pamäťovej
karte nie je možné snímať fotografie
(HDR-CX116E/CX155E/XR155E).

SK
45
Replikovanie
alebo kopírovanie
videozáznamov a
fotografií z interného
nahrávacieho média
na pamäťovú kartu
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/
XR155E)
Replikovať videozáznamy
Videozáznamy nahraté na internom
nahrávacom médiu kamkordéra môžete
replikovať na pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto operácie vložte
pamäťovú kartu do kamkordéra.
 Poznámky
Pri prvom nahrávaní videozáznamu na
pamäťovú kartu vytvorte súbor databázy
záberov tak, že sa dotknete položky
(MENU)  [Show others]  [REPAIR IMG.
[MANAGE MEDIA]) 
DB F.] (v kategórii
[MEMORY CARD].
 Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas replikovania zabránili
výpadku napájania.

Tipy
Pôvodný videozáznam sa po replikovaní
neodstráni.
Skopírujú sa všetky zábery zahrnuté v zozname
titulov.
Zábery nahraté týmto kamkordérom a uložené
na nahrávacom médiu sa nazývajú „originál“.




 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[MOVIE DUB] (v kategórii
[EDIT]).
SK
46
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
 Dotknite sa typu replikovania.
[DUB by select]: Výber videozáznamov
a replikovanie
[DUB by date]: Replikovanie všetkých
videozáznamov so zadaným dátumom
DUB ALL]: Replikovanie
[
zoznamu titulov v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
DUB ALL]: Replikovanie
[
zoznamu titulov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
Ak vyberiete zoznam titulov ako zdroj
replikovania, replikujte ho podľa
pokynov na obrazovke.
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete replikovať.
[DUB by select]: Dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete replikovať,
a označte ho indikátorom . Môžete
vybrať viac videozáznamov.
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
[DUB by date]: Vyberte dátum
nasnímania videozáznamu, ktorý
chcete replikovať, a dotknite sa položky
. Nemôžete súčasne vybrať viac
dátumov.
 Dotknite sa typu kopírovania.
 Dotknite sa položky
[YES] 


.
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
[COPY by select]: Dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať,
a označte ju indikátorom . Môžete
vybrať viac záberov.
Správne používanie kamkordéra
Tipy
Ak chcete po skončení replikovania
skontrolovať replikované videozáznamy, vyberte
položku [MEMORY CARD] v časti [MOVIE
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 17).


[COPY by select]: Kopírovanie
vybraných fotografií
[COPY by date]: Kopírovanie všetkých
fotografií so zadaným dátumom
Kopírovať fotografie
Fotografie môžete kopírovať z interného
nahrávacieho média kamkordéra na
pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto operácie vložte
pamäťovú kartu do kamkordéra.
 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou dodávaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste zabránili výpadku napájania
počas kopírovania.

 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PHOTO COPY] (v kategórii
[EDIT]).
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].

Ak chcete výber záberu potvrdiť,
dotknite sa záberu na obrazovke a na
chvíľu ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
[COPY by date]: Vyberte dátum
nasnímania fotografie, ktorá bude
kopírovaná, a dotknite sa položky
. Nemôžete súčasne vybrať viac
dátumov.
SK
47
 Dotknite sa položky
[YES] 


.
Tipy
Ak chcete po dokončení kopírovania
skontrolovať skopírované fotografie, vyberte
položku [MEMORY CARD] v časti [PHOTO
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 18).


Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Pôvodné videozáznamy sa nezmenia ani
v prípade, ak upravíte alebo vymažete
videozáznamy pridané do zoznamu titulov.
Vytvorenie zoznamu titulov
 Poznámky
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) sa pridávajú do
individuálnych zoznamov titulov.

 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PLAYLIST EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
 Dotknite sa položky [
alebo [
ADD].
ADD]
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete pridať do zoznamu titulov.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .

SK
48
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky
[YES] 

Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
999 videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo 99 videozáznamov v
kvalite so štandardným rozlíšením (STD).
Ak chcete pridať videozáznam na prehrávaciu
obrazovku alebo na obrazovku zoznamu titulov,
(OPTION).
dotknite sa položky



.

Pridanie všetkých videozáznamov
nahratých v rovnaký deň naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
ADD by date]/[
ADD by date].
[
Na obrazovke sa zobrazia dátumy
nahratia videozáznamov.
Prehrávanie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PLAYLIST] (v kategórii
[PLAYBACK]).
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.

Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky [YES] 
.

 Poznámky
 Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas úpravy videozáznamov na pamäťovej
karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Do zoznamu titulov nemôžete pridať fotografie.
 Nemôžete vytvárať zoznamy titulov, ktoré by
obsahovali položky v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a zároveň aj položky v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Správne používanie kamkordéra
Dotknite sa tlačidla
/
,
vyberte dátum nahratia požadovaného
videozáznamu a potom sa dotknite
.
tlačidla
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca a potom sa
znova zobrazí obrazovka prehrávania.
Vymazanie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT]
[EDIT]).
(v kategórii
ERASE]/
Dotknite sa položky [
ERASE].
[
Ak chcete vymazať všetky videozáznamy
zo zoznamu titulov, dotknite sa položky
ERASE ALL]/[
ERASE ALL] 
[

.
[YES]  [YES] 
SK
49
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
vymazať zo zoznamu.
Vybratý videozáznam sa označí značkou
.

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

.
 [YES] 
Tipy
Ak vymažete určitý videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam sa neodstráni.


Zmena poradia v zozname titulov
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT]
[EDIT]).
(v kategórii
MOVE]/
Dotknite sa položky [
MOVE].
[
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
Vybratý videozáznam sa označí značkou
.

Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky
SK
50
.
Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
/
vyberte
Cieľový panel
Dotknite sa položky

.
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sa zobrazujú v zozname titulov.


 [YES] 
Ukladanie záberov s externým zariadením
Ukladanie záberov na
externé médium
(DIRECT COPY)
Videozáznamy a fotografie môžete ukladať
na externé médium (pamäťové zariadenie
USB), ako je napríklad externá jednotka
pevného disku. Môžete tiež prehrávať
zábery na kamkordéri alebo na inom
prehrávacom zariadení.
1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky.
2
Ak má externé médium vlastný
kábel na napájanie striedavým
prúdom, zapojte ho do sieťovej
zásuvky.
3
Pripojte redukčný USB kábel k
externému médiu.
4
Pripojte redukčný USB kábel
do konektora  (USB) svojho
kamkordéra.
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Na túto operáciu potrebujete redukčný USB
kábel VMC-UAM1 (predáva sa samostatne).
 Redukčný USB kábel VMC-UAM1 nemusí byť
dostupný v niektorých krajinách alebo oblastiach.
 Nasledujúce médiá nemôžete používať ako
externé zariadenia.
 médiá s kapacitou väčšou ako 2 TB
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD
 médiá pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB
 médiá so vstavaným rozbočovačom USB
 čítač kariet
 Pravdepodobne nebude možné používať ani
externé médiá s funkciou kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém súborov
FAT. Ak je externé médium naformátované
na systém súborov NTFS alebo iný systém,
pred použitím naformátujte externé médium
na kamkordéri. Obrazovka na formátovanie
sa zobrazí, keď sa externé médium pripojí ku
kamkordéru. Obrazovka formátovania sa však
môže zobraziť aj v prípade, ak používate externé
médium so systémom súborov FAT.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externými médiom.
 Podrobnosti o dostupných externých médiách
nájdete na webovej lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony pre vašu krajinu alebo oblasť.

Tipy
Na import záberov uložených na externom
médiu môžete použiť aj dodávaný softvér
„PMB“.


Keď sa zobrazí obrazovka [Create a
new Image Database File.], dotknite sa
položky [YES].
Redukčný USB
kábel (predáva sa
samostatne)
SK
51
5
Dotknite sa položky [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
HDR-CX110E/CX115E:
Videozáznamy a fotografie, ktoré ešte
neboli uložené na externé médium, je
možné uložiť.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Videozáznamy a fotografie na
internom nahrávacom médiu
kamkordéra, ktoré neboli uložené na
externom médiu, sa môžu uložiť.

6
Táto obrazovka sa zobrazí iba v prípade, ak
existujú nové nahraté zábery.
Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra.
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé
médium, je nasledujúci. Scény nad rámec tohto
počtu nie je možné uložiť ani v prípade, ak je na
externom médiu ešte voľné miesto.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): max. 3 999
Videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD): 9 999
Fotografie: 9 999 snímok × 899 priečinkov
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.

Pripájanie externého média
Zábery uložené na externom médiu sa
zobrazia na obrazovke LCD. Tlačidlá na
zobrazenie videozáznamov a na zobrazenie
fotografií na obrazovke VISUAL INDEX sa
zmenia tak, ako je uvedené na ilustrácii.
V ponuke môžete nastaviť nastavenia pre
externé médiá (napríklad pre odstránenie
záberov). Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] na obrazovke
VISUAL INDEX.
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií
Zábery na pamäťových kartách môžete
uložiť na externé médiá.
 Poznámky
Fotografie zaznamenané na pamäťovej karte
nie je možné kopírovať ani prehľadávať podľa
dátumu.

V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX
externého média.
(MENU) 
Dotknite sa položky
[Show others]  [MOVIE DUB] (ak
chcete vybrať videozáznamy)/[PHOTO
COPY] (ak chcete vybrať fotografie).
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
nahrávacie médium (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) a
spôsob výberu záberov.
Ak ste vybrali položku [DUB by select],
dotknite sa záberu, ktorý sa má uložiť.
Zobrazí sa indikátor .

Ak ste vybrali položku [DUB by date],
/
vyberte
pomocou položky
dátum záberov, ktoré sa majú replikovať,
a
potom sa dotknite položky
prejdite na krok .
Zostávajúca kapacita externého
média
SK
52


Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak sa dotknete dátumu, môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
 [YES] 
na obrazovke kamkordéra.
Prehrávanie záberov na externom
médiu na kamkordéri
V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX
externého média.
Prehrajte záber (s. 30).


 Poznámky
Dátumový index fotografií sa nedá zobraziť.
 Ak kamkordér nerozpozná externé médium,
vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte redukčný USB kábel ku
kamkordéru
 Ak má externé médium vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom, zapojte ho do
sieťovej zásuvky
Výber spôsobu vytvorenia disku
V tejto časti sú popísané niektoré metódy
vytvárania disku AVCHD alebo disku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) z videozáznamov alebo fotografií v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
ktoré sú nahraté v kamkordéri. Vyberte
spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču
diskov.
 Poznámky
Pripravte si disk DVD, ako je napríklad disk
DVD-R, na vytvorenie disku.
 Ak chcete zábery uložiť na externé médium,
pozrite si stranu 51.

Zariadenie kompatibilné s formátom
AVCHD
Prehrávač


Prehrávač diskov Sony Blu-ray
PlayStation3, atď.
Ukladanie záberov s externým zariadením
Zábery môžete prehrávať aj na televízore,
ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 38).
Videozáznamy v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD) v počítači môžete
prehrávať pomocou funkcie [Player for
AVCHD]. Spustite funkciu [Player for
AVCHD] a pomocou položky [Settings]
vyberte jednotku, na ktorú je externé
médium pripojené.
Vytvorenie disku
pomocou DVD
napaľovačky, rekordéra

Ukončenie pripojenia externého média
Dotknite sa položky
na obrazovke
VISUAL INDEX externého média.
Odpojte redukčný USB kábel.
Zdrojové zariadenie


Napaľovačka diskov DVD, DVDirect Express
(s. 54)
Napaľovačka diskov DVD iná než DVDirect
Express (s. 57)
Typ disku

Disk AVCHD (kvalita obrazu s vysokým
rozlíšením (HD))
SK
53
Bežné zariadenie na prehrávanie diskov
DVD
Prehrávač



Prehrávač diskov DVD
Počítač, ktorý umožňuje prehrávanie diskov
DVD atď.
Disk AVCHD nemôžete vytvoriť z
videozáznamu nahratého s použitím
režimu [HD FX] funkcie [ REC MODE].
Videozáznam nahratý s použitím režimu
[HD FX] nahrávajte na disky Blu-ray alebo na
externé pamäťové zariadenia (s. 51).
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
Zdrojové zariadenie



Napaľovačka diskov DVD, DVDirect Express
(s. 54)
Napaľovačka diskov DVD iná než DVDirect
Express (s. 57)
Rekordér diskov atď. (s. 58)
Typ disku

Disk podporujúci kvalitu obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3
v aktualizovanom stave a vždy používajte
najnovšiu verziu systémového softvéru pre
konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v
niektorých krajinách alebo oblastiach.
 Disk AVCHD je možné prehrávať iba v
zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD.
 Disk AVCHD by sa nemal používať v
prehrávačoch/rekordéroch diskov DVD.
Prehrávače/rekordéry diskov DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, a preto
prehrávače/rekordéry diskov DVD môžu zlyhať
pri vysúvaní disku.

SK
54
Na vytvorenie disku alebo prehrávanie
záberov na vytvorenom disku môžete
použiť špeciálnu napaľovačku diskov
DVD - DVDirect Express (predáva sa
samostatne).
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm disky DVD-R
 12 cm disky DVD+R
 Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
 V tejto časti sa zariadenie DVDirect Express
označuje ako napaľovačka diskov DVD.

 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
a
 Dotknite sa položky
potom odpojte kábel USB.
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].
(DISC BURN)
 Stlačte tlačidlo
na napaľovačke diskov DVD.

Ak existujú neuložené videozáznamy
v kvalite obrazu s vysokým (HD) a
štandardným (STD) rozlíšením, uložia sa
na jednotlivé disky podľa kvality obrazu.
 Ak celková veľkosť
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, opakujte kroky 3 a 4.

 Dotknite sa položky
[END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra.
Túto operáciu vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:
 Pri
replikovaní požadovaného záberu
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku
 Pri konverzii videozáznamov s vysokým
rozlíšením (HD) na videozáznamy so
štandardným rozlíšením (STD) a vytváraní
disku
 Pri replikovaní záberov na pamäťovej karte
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Pri
V kroku 4 sa dotknite položky [DISC
BURN OPTION].
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť (HDR-
Ukladanie záberov s externým zariadením
Videozáznamy, ktoré neboli uložené
na žiadnom disku, sa nahrajú na disk
(HDR-CX110E/CX115E).
Videozáznamy nahraté na internom
nahrávacom médiu, ktoré neboli
uložené na žiadne disky, sa nahrajú na
disk (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
Prispôsobenie disku pomocou funkcie
DISC BURN OPTION
CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Pri výbere videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa
na obrazovke LCD zobrazí obrazovka
na výber kvality obrazu na disku, ktorý
sa má vytvoriť. Vyberte požadovanú
kvalitu obrazu a dotknite sa položky
.

Kvalita obrazu disku závisí od dĺžky
vybratých videozáznamov pri vytváraní
disku ich konvertovaním z kvality obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Po dokončení operácie odstráňte disk.
SK
55
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .

Zostávajúca kapacita disku


Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak sa dotknete dátumu, môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
obrazovke kamkordéra.

Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
 Poznámky
Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi.
 Nevypínajte kamkordér
 Neodpájajte kábel USB ani sieťový adaptér
striedavého prúdu
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám
 Nevyberajte pamäťovú kartu z kamkordéra
 Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa replikovanie vykonalo
správne.
 Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.
SK
56
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov
DVD
 [YES] na
položky [CREATE SAME DISC].
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Odpojte kábel USB od kamkordéra.

Tipy
Ak celková veľkosť videozáznamov, ktoré
chcete napáliť pomocou funkcie DISC BURN,
prekročí veľkosť pamäte disku, vytváranie
disku sa pri dosiahnutí limitu zastaví. Posledný
videozáznam na disku môže byť orezaný.
Vytváranie disku pri replikovaní videozáznamov
môže v závislosti od limitu disku trvať 20 až 60
minút. V závislosti od režimu nahrávania alebo
počtu scén to môže trvať aj dlhšie. Ak sa obraz s
vysokým rozlíšením (HD) konvertuje na obraz
so štandardným rozlíšením (STD), konverzia
kvality obrazu trvá dlhšie ako samotné
nahrávanie.


Pripojte sieťový adaptér striedavého
prúdu a napájací kábel do konektora
DC IN svojho kamkordéra a do sieťovej
zásuvky (s. 14).
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku konektoru
 (USB) kamkordéra prostredníctvom
kábla USB napaľovačky diskov DVD.

Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 38).
Vložte vytvorený disk do napaľovačky
diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa na obrazovke
kamkordéra zobrazujú ako index
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.

Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel
Stlačte tlačidlo
USB.
Prehrávanie disku v bežnom prehrávači
diskov DVD
Vyberte kvalitu obrazu v štandardnom
rozlíšení (STD) na obrazovke na výber
kvality obrazu disku, ktorý sa má vytvoriť,
v kroku  „Prispôsobenie disku pomocou
funkcie DISC BURN OPTION“.
 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) na kamkordéri
pomocou kábla USB (dodáva sa).
Tipy
Ak vytvorené disky v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) nemôžete
prehrať v žiadnom prehrávači diskov DVD,
pripojte kamkordér k napaľovačke diskov DVD
a potom spustite prehrávanie.


Pomocou kábla USB prepojte kamkordér
a zariadenie na vytváranie diskov, ktoré
je kompatibilné s videozáznamami v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony). Potrebné informácie
nájdete v príručkách dodaných so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.

Ukladanie záberov s externým zariadením
Vytvorenie disku v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD)
prostredníctvom napaľovačky diskov
DVD iného typu než DVDirect Express
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (v kategórii [OTHERS]).
 Dotknite sa položky
nahrávacieho média, ktoré
obsahuje požadované zábery, na
obrazovke kamkordéra.
[ USB CONNECT]: Interná pamäť
[ USB CONNECT]: Interný pevný
disk
[ USB CONNECT]: Pamäťová karta

Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
SK
57
 Nahrajte videozáznamy na
pripojené zariadenie.

Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných so zariadením, ktoré chcete
pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
Vytvorenie disku v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD)
prostredníctvom zapisovacieho
zariadenia atď.
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Pripojte prípojný A/V kábel k vstupnému
konektoru druhého zariadenia.
Prípojný A/V kábel s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa samostatne)
Keď sa pripájate na iné zariadenie
prostredníctvom konektora S VIDEO, s
prípojným A/V káblom s konektorom S
VIDEO (predáva sa samostatne) môžete
dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu než pri
použití prípojného A/V kábla. Prepojte
biely a červený konektor (ľavý a pravý
kanál zvukového signálu) a konektor S
VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného A/V
kábla s káblom S VIDEO. Ak pripojíte iba
konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny
zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora
nie je potrebné.
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
**
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
replikovať na disk alebo videokazetu tak,
že pripojíte kamkordér k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov Sony DVD atď., k
inému zariadeniu než DVDirect Express,
pomocou prípojného A/V kábla. Zariadenie
môžete pripojiť pomocou metódy 
alebo pomocou metódy . Potrebné
informácie nájdete v príručkách dodaných
so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)

SK
58
*
(biely)
AUDIO
(žltý)
Tok signálu
(červený)
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.

Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného A/V kábla  (dodáva
sa) alebo prípojného A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa samostatne).

Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.


Ukladanie záberov s externým zariadením
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.


zariadenia, dotknite sa položky
(MENU)
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
[GENERAL SET])  [DISP
(v kategórii
OUTPUT]  [LCD PANEL] (predvolené


.
nastavenie) 
Ak chcete nahrať dátum a čas alebo údaje
nastavenia kamery, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
[PLAYBACK])  [DATA
SET] (v kategórii
CODE]  požadovaného nastavenia 

. Okrem toho sa dotknite

(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]  [V

.
OUT/PANEL] 
Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor atď.) 4:3, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3] 


.
Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
A/V kábla k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na
zariadení.
Podrobnosti nájdete v príručkách s
pokynmi, ktoré sa dodávajú s nahrávacím
zariadením.
 Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
 Poznámky
Keďže replikovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete replikovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete skryť indikátory (napríklad počítadlo
atď.) na obrazovke pripojeného zobrazovacieho

SK
59
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Prostredníctvom ponúk môžete získať prístup k užitočným funkciám a meniť rôzne
nastavenia. Ak budete efektívne používať operácie dostupné v ponukách, budete mať väčšie
potešenie zo svojho kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do ôsmich kategórií
ponúk.
MANUAL SETTINGS (Položky na úpravu podmienok scén)  s. 65
SHOOTING SET (Položky na prispôsobené snímanie)  s. 69
PHOTO SETTINGS (Položky na nahrávanie fotografií)  s. 73
PLAYBACK (Položky na prehrávanie)  s. 74
EDIT (Položky na úpravu)  s. 75
OTHERS (Položky pre iné nastavenia)  s. 76
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)  s. 76
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie)  s. 78
Prevádzkové ponuky
/
/



: Posun v zozname ponuky z kategórie na kategóriu.
: Posun v zozname ponuky o štyri položky naraz.
Môžete sa dotýkať tlačidiel a posúvaním po obrazovke prechádzať zoznamom
ponuky.
Ikona vybratej kategórie sa zobrazí oranžovou farbou.
, znova sa zobrazí obrazovka MY MENU.
Ak sa dotknete položky
Dotknite sa položky
(MENU).
Dotknite sa položky [Show others] na obrazovke MY MENU.

Ďalšie podrobnosti o obrazovke MY MENU nájdete na nasledujúcej strane.
Dotknite sa strednej časti ľavej strany obrazovky, ak chcete zmeniť obrazovku.
Dotknite sa položky ponuky, ktorú chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavenia sa dotknite položky
.
Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky, dotknite sa položky
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa položky
SK
60

Tlačidlo
sa v závislosti od položky ponuky nemusí zobrazovať.
.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať
nastaviť.
 Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.

Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa kamkordér prepína medzi režimom prehrávania a režimom
nahrávania (videozáznamy alebo fotografie).


Používanie ponuky MY MENU
Registrácia najčastejšie používaných položiek v ponuke MY MENU vám uľahčí používanie
položiek ponúk. V každej z ponúk MY MENU v rámci ponúk MOVIE, PHOTO a
PLAYBACK môžete zaregistrovať 6 položiek ponuky.
Príklad: odstránenie položky [SPOT MTR/FCS] a registrácia položky [
FADER]
Prispôsobenie kamkordéra
Dotknite sa položky
(MENU).
Dotknite sa položky [MY MENU SETTING].
Dotknite sa položky [MOVIE].
Dotknite sa položky [SPOT MTR/FCS].
.
Dotknite sa položky
[MANUAL SETTINGS]).
Dotknite sa položky [ FADER] (v kategórii
.
Keď sa zobrazí ponuka MY MENU, dotknite sa položky
Opakovaním tých istých krokov zaregistrujte položky ponuky v ponuke MY MENU a užite si
používanie svojho zariadenia „Handycam“.
Tipy
Ak je pripojené externé pamäťové zariadenie, zobrazí sa exkluzívna ponuka MY MENU.


SK
61
Použitie ponuky
OPTION MENU
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje podobne ako kontextová ponuka, ktorá sa zobrazuje po
kliknutí pravým tlačidlom myši v počítači. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí
, môžete použiť ponuku OPTION MENU. Stačí sa dotknúť indikátora
a
indikátor
zobrazí sa ponuka s položkami, ktoré môžete zmeniť v danom kontexte.
Položka ponuky
Karta
Dotknite sa položky
(OPTION).
Dotknite sa požadovanej karty  položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavovania sa dotknite položky
 Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
 Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, dotknite sa inej karty. (Niekedy sa nemusí
zobrazovať žiadna karta.)
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, závisia od stavu prehrávania alebo nahrávania v
kamkordéri, ktorý práve používate.

SK
62
Zoznamy ponúk
Kategória (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
65
65
66
67
67
67
67
68
68
68
Kategória (SHOOTING SET)
26
27
69
70
70
70
70
71
71
71
MICREF LEVEL
71
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
72
AUTO BACK LIGHT
72
71
X.V.COLOR
72
WIDE SELECT
72
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
26
DATA CODE
74
Kategória (EDIT)
DELETE
DELETE
41
DELETE
41
SCENARIO ERASE
ERASE
36
ERASE ALL
36
PROTECT
PROTECT
42
PROTECT
42
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1*2*4
MOVIE DUB*1*2
DUB by select
44
45
DUB by date
46
DUB ALL/
46
DUB ALL
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
PLAYLIST EDIT
ADD/
47
ADD
48
ADD by date/
ERASE/
46
47
COPY by date
ADD by date 49
ERASE
ERASE ALL/
MOVE/
Kategória (PHOTO SETTINGS)
49
34
36
Prispôsobenie kamkordéra
/
SET
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
PLAYLIST
HIGHLIGHT
SCENARIO
PLAYBACK SET
/
SET
ERASE ALL
MOVE
49
49
50
73
73
73
Kategória (PLAYBACK)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
30
33
FILM ROLL
33
FACE
34
SK
63
Kategória (OTHERS)
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
57
AREA SET
80
USB CONNECT*2
57
SUMMERTIME
80
USB CONNECT
57
DISC BURN
Návod na používanie
TV CONNECT Guide
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC
DOWNLOAD MUSIC
BATTERY INFO
38
36
81
CALIBRATION
102
18
76
76
HDD*2
76
MEMORY CARD*1*2
76
86, 90
HDD*2
86, 90
MEMORY CARD*1*2
86, 90
Kategória (GENERAL SET)
SK
80
80
76
17
SOUND/DISP SET
VOLUME
80
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
PHOTO MEDIA SET*1*2
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
36
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1
LANGUAGE SET
POWER ON BY LCD
Kategória (MANAGE MEDIA)
64
15
USB CONNECT
USB CONNECT*1
32, 78
BEEP
78
LCD BRIGHT
78
LCD BL LEVEL
78
LCD COLOR
78
DISPLAY SET
78
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
79
COMPONENT
79
HDMI RESOLUTION
79
DISP OUTPUT
80
CTRL FOR HDMI
81
DROP SENSOR*2
81
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
MANUAL
SETTINGS
(Nastaviteľné položky pre
príslušnú scénu)
SPOTLIGHT** ( )
Zabraňuje tomu, aby sa
ľudské tváre pri osvetlení
objektov silným svetlom
nasnímali neprirodzene
biele.
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
BEACH** (
SCENE SELECTION
SNOW** ( )
Zábery môžete efektívne snímať v rôznych
situáciách.
 AUTO
Nahráva zábery v priemernej kvalite obrazu
bez použitia funkcie [SCENE SELECTION].
Nasníma jasné obrazy bielej
krajiny.
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené
predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
objekty v blízkej vzdialenosti.
TWILIGHT* ( )
Zachováva atmosféru
stmievania vzdialeného
okolia v scénach za
súmraku.
SUNRISE&SUNSET* (
FIREWORKS* ( )
Umožňuje snímať pôsobivé
zábery ohňostroja.
)
Jasne nasníma vzdialené
predmety. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu
kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným
objektom.
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION],
nastavenie možnosti [WHITE BAL.] sa zruší.

)
FADER
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi s pridaním intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na
stmavenie).
Prispôsobenie kamkordéra
Reprodukuje atmosféru
scenérie pri západe alebo
východe slnka.
LANDSCAPE* (
)
Nasníma výraznú modrú
farbu oceánu alebo jazera.
 OFF
Efekt sa nepoužije.
WHITE FADER
Stmavuje/rozjasňuje efekt bielej.
Stmaviť
Rozjasniť
PORTRAIT (Jemný
portrét) ( )
Zvýrazňuje snímaný objekt,
napríklad ľudí alebo kvety,
a zároveň vytvára jemné
pozadie.
SK
65
BLACK FADER
INDOOR ()
Stmavuje/rozjasňuje efekt čiernej.
Stmaviť
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Interiéry
 Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
 Pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami
Rozjasniť
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie sa dotknite položky
[OFF].
ONE PUSH (
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Videozáznam zaznamenaný pomocou funkcie
[BLACK FADER] môže byť na obrazovke
VISUAL INDEX zle viditeľný.



)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt (napríklad kúsok
papiera, ktorý vyplní obrazovku) pri
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].
bliká rýchlo. Indikátor
Indikátor
prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a jeho
uložení v pamäti.
WHITE BAL. (Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia snímania.
 Poznámky
Nastavte funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[ONE PUSH] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Keď vyberiete možnosť [ONE PUSH],
zameriavajte biele predmety dovtedy, kým
.
rýchlo bliká indikátor
 Indikátor
bliká pomaly, ak funkciu [ONE
PUSH] nie je možné nastaviť.
 Keď ste vybrali možnosť [ONE PUSH] a
stále bliká aj potom, ako ste
indikátor
, nastavte možnosť
sa dotkli položky
[WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.], funkcia
[SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu
[AUTO].

 AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
OUTDOOR ( )
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Exteriéry
 Nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje
 Východ alebo západ slnka
 Pri osvetlení žiarivkami
SK
66
Tipy
Ak vymeníte batériu pri nastavení [AUTO]
alebo ak idete natáčať von po natáčaní vnútri
(alebo opačne), zamerajte kamkordér na
približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby
sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.



Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [ONE PUSH] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestnením
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [ONE PUSH].
SPOT MTR/FCS (Bodové
meranie/zaostrenie)
V ráme sa dotknite objektu, ktorého
expozíciu chcete upraviť.
Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii,
dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcia [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na možnosť [MANUAL].

SPOT FOCUS
Jas a zaostrenie môžete pre vybraný objekt
nastaviť súčasne. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [SPOT METER]
(s. 67) a funkciu [SPOT FOCUS] (s. 67).
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
V ráme sa dotknite objektu, ktorého jas a
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete automaticky upraviť jas a
zaostrenie, dotknite sa položky [AUTO].
V ráme sa dotknite objektu, ktorého
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] a [FOCUS] sa
automaticky nastavia na hodnotu [MANUAL].

SPOT METER (Flexibilné
bodové meranie)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
 Poznámky
Funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
možnosť [MANUAL].
Prispôsobenie kamkordéra

EXPOSURE
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
upravte, ak je predmet príliš jasný alebo
príliš tmavý.
Ak chcete upraviť jas, dotknite sa položky
/
.
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [AUTO].
SK
67
 Keď
je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny
 Keď zaostrujete manuálne
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť môžete vybrať aj v prípade, ak
chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, ako napríklad kvetov
alebo hmyzu. Môžete rozmazať pozadie,
čím sa objekt zvýrazní.
Ak chcete nastaviť zaostrenie, dotknite sa
položky
(blízky objekt) alebo položky
(vzdialený objekt).
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
 OFF
Ruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE
MACRO sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
ON ( )
Priblíženie (s. 25) sa automaticky posunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie objektov zblízka až do vzdialenosti
38 cm.
 Poznámky
 Ak nastavíte funkciu [FOCUS] na možnosť
[MANUAL], zobrazí sa indikátor .
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a snímaným subjektom približne 1 cm pri
širokouhlom zábere a približne 80 cm pri
snímaní vzdialených objektov.
Tipy
Indikátor sa zobrazí, ak zaostrenie už
nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu, a
indikátor sa zobrazí, ak už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácie o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený,
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazia na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch. (Tieto informácie
sa nezobrazia správne v prípade používania
konverzného objektívu (predáva sa
samostatne).)




SK
68
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 68).

SMTH SLW REC (plynulé
spomalené nahrávanie)
Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa za
bežných podmienok nedajú nasnímať, sa
dajú nasnímať asi na 3 sekundy pri použití
plynulého spomaleného nahrávania.
Stlačte tlačidlo START/STOP na obrazovke
[SMTH SLW REC].
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená ako
12-sekundový spomalený videozáznam.
SHOOTING SET
Indikátor [Recording…] sa prestane
zobrazovať po dokončení nahrávania.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené
.
nahrávanie, dotknite sa tlačidla
Zmena nastavenia
Dotknite sa položky
(OPTION) a
vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
[TIMING]
Po stlačení START/STOP vyberte
počiatočný bod nahrávania. Predvolené
nastavenie je hodnota [3sec AFTER].
Bod, v ktorom došlo k stlačeniu tlačidla START/STOP.
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
/
SET
Pozrite stranu 26.
REC MODE (Režim
nahrávania)
Pozrite stranu 27.
GUIDEFRAME
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
Môžete zobraziť pomocný rámček a
skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej
alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenahráva.
 OFF
Nezobrazí pomocný rámček.
 Poznámky
 Nahrávanie zvuku nie je možné.
 Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri
normálnom nahrávaní.
Prispôsobenie kamkordéra
ON
Zobrazí pomocný rámček.
Tipy
Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich
sa čiar pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
Vonkajší rámček funkcie [GUIDEFRAME]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.



SK
69
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa
samostatne), nastavte funkciu
[ STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ), aby sa obraz stal prirodzeným.
LOW LUX
Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri
slabom osvetlení.
 OFF
Funkcia LOW LUX sa nepoužíva.
ON ( )
Funkcia LOW LUX sa používa.
 ACTIVE
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.
STANDARD
Ponúka efekt SteadyShot v rámci relatívne
stabilných podmienok záznamu.
OFF (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
 Poznámky
Ak zmeníte nastavenie položky
[ STEADYSHOT], zmení sa aj zobrazovacie
pole.

FACE DETECTION
Zistí tváre objektov a automaticky upraví
zaostrenie/farbu alebo expozíciu. Okrem
toho nastavuje kvalitu obrazu častí
tváre omnoho presnejšie, a to v prípade
videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
 ON
Rozpozná tváre.
OFF (
Pri použití konverzného objektívu (predáva
sa samostatne) použite túto funkciu na
nahrávanie s optimálnou kompenzáciou
chvenia a zaostrenia kamery pre daný
objektív.
 OFF
Túto možnosť vyberte v prípade nepoužívania
konverzného objektívu.
WIDE CONVERSION ( )
 Poznámky
V závislosti od nahrávacích podmienok,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
nemusí zariadenie tváre zistiť.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [FACE DETECTION] pracovať
správne. Ak je to tak, nastavte funkciu [FACE
DETECTION] na hodnotu [OFF].

TELE CONVERSION ( )
SK
70
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
pracovala účinnejšie, splňte nasledujúce
podmienky:
 Snímajte na dostatočne svetlom mieste
 Objekty nesmú mať okuliare, klobúk ani
masku
 Objekty sa pozerajú priamo na kameru
Rozpoznané tváre sa zaznamenajú v režime
Face Index, avšak niektoré tváre sa nemusia
rozpoznať. Existuje tiež limit počtu tvárí, ktoré
je možné v režime Face Index zaznamenať. Ak
chcete prehrávať z režimu Face Index, pozrite
si stranu 34.


Túto možnosť vyberte v prípade používania
širokouhlého konverzného objektívu.
Túto možnosť vyberte v prípade používania
konverzného objektívu pre vzdialené
predmety.
)
Nezisťuje tváre.
CONVERSION LENS

PRIORITY SETTING
SMILE SENSITIVITY
Vyberie prioritný objekt pre rozpoznávanie
tváre alebo pre rozpoznávanie úsmevu.
Automaticky nastavuje zaostrenie, farby a
expozíciu pre vybraté tváre.
 AUTO
Automaticky rozpoznáva tváre.
CHILD PRIORITY
Rozpoznáva s prioritou detskej tváre.
ADULT PRIORITY
Rozpoznáva s prioritou tváre dospelého.
Tipy
Keď určíte prioritný objekt dotykom na
detekčný rámček na obrazovke LCD, prioritu
má tvár s rámčekom s dvojitým orámovaním
(s. 27).


SMILE DETECTION
Uzávierka sa spustí, keď kamkordér
rozpozná úsmev (Rozpoznávanie úsmevu).
 DUAL CAPTURE (
)
ALWAYS ON (
)
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka
sa uvoľní vždy, keď je kamkordér v režime
nahrávania.
OFF
Úsmevy nie sú rozpoznané, takže fotografie
nie sú zaznamenávané automaticky.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
nemusí zariadenie úsmevy rozpoznať.
 Keď je vybraná funkcia [DUAL CAPTURE],
pri pripravenom nahrávaní videozáznamov sa
na obrazovke zobrazí indikátor . Pri spustení
nahrávania videozáznamu sa indikátor
zmení na .

HIGH
Rozpozná aj jemný úsmev.
 MEDIUM
Rozpozná normálny úsmev.
LOW
Rozpozná veľký úsmev.
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (Vstavaný
mikrofón s funkciou priblíženia)
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
 OFF
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri
približovaní alebo odďaľovaní.
ON ( )
Prispôsobenie kamkordéra
Pri rozpoznaní úsmevu kamkordérom
počas nahrávania filmu sa uzávierka uvoľní
automaticky.
Citlivosť rozpoznávania úsmevu sa
nastavuje pomocou funkcie Rozpoznávanie
úsmevu.
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní
alebo odďaľovaní.
 MICREF LEVEL (Referenčná úroveň
mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
 NORMAL
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
príslušnú úroveň.
LOW ( )
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [LOW]. (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)
SK
71
OTHER REC SET

 OFF
Snímanie prebieha pri bežnom rozsahu farieb.
DIGITAL ZOOM
Ak chcete priblížiť na úroveň vyššiu než
nasledujúce priblíženie pri nahrávaní,
môžete vybrať maximálnu úroveň
priblíženia až na hodnotu 25-násobku.
Kvalita obrazu sa v prípade digitálneho
priblíženia zhorší.
Na pravej strane pruhu sa zobrazuje faktor
digitálneho priblíženia. Po zvolení [300×] sa
zobrazí oblasť priblíženia.
 OFF
Priblíženie do hodnoty 25-násobku sa
vykonáva opticky.
300×
Priblíženie do hodnoty 300-násobku sa
vykonáva digitálne.
 AUTO BACK LIGHT
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre
podsvietené objekty automaticky.
ON (
 Poznámky
Nastavte funkciu [ X.V.COLOR] na hodnotu
[ON], ak bude zaznamenaný videozáznam
prehrávaný na televíznom prijímači
kompatibilnom s funkciou x.v.Color.
 Ak bude videozáznam zaznamenaný s
nastavením tejto funkcie na hodnotu [ON]
prehraný na televíznom prijímači, ktorý nie je
kompatibilný s funkciou x.v.Color, farba môže
byť nesprávne reprodukovaná.
 Funkciu [
X.V.COLOR] nie je možné nastaviť
na hodnotu [ON]:
 Pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD)
 Počas nahrávania videozáznamu


 16:9 WIDE
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
Nastavuje expozíciu pre objekty s
podsvietením automaticky.
4:3 (
Expozícia pre objekty v protisvetle sa neupravuje.
X.V.COLOR
SK
72
)
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
OFF
Dokážete snímať širší rozsah farieb. Tak
môžu byť verne reprodukované rôzne farby
ako brilantné farby kvetov alebo tyrkysová
farba mora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
WIDE SELECT
Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) môžete
pomer strán vybrať podľa pripojeného
televízora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
 ON

)
Nahráva s použitím funkcie x.v.Color.
 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 79).

PHOTO SETTINGS
(Položky pre snímanie
fotografií)
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
SELF-TIMER
Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte
položku PHOTO. Fotografia sa nasníma po
asi 10 sekundách.
 OFF
Zruší samospúšť.
ON ( )
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[RESET].
FILE NO. (číslo súboru)
Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísla
pre súbory fotografií.
 SERIES
Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
Číslo súboru sa zvýši po každom
zaznamenaní fotografie.
Číslo súboru sa priradí podľa postupnosti aj
v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili
inou kartou.
RESET
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy
pokračuje najväčším existujúcim číslom na
nahrávacom médiu.
Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou,
číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú
kartu.
IMAGE SIZE
Môžete vybrať veľkosť nasnímanej
fotografie.
)
Prispôsobenie kamkordéra
 3.1M (
Snímanie zreteľných fotografií (2 048 ×
1 536).
2.4M (
)
Sníma zreteľné fotografie s pomerom strán
16:9 (širokouhlé) (2 048 × 1 152).
1.9M (
)
Umožňuje nasnímať viac fotografií v relatívne
čistej kvalite (1 600 × 1 200).
VGA(0.3M) (
)
Umožňuje snímanie maximálneho počtu
fotografií (640 × 480).
 Poznámky
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
 Počet fotografií, ktorý je možné nasnímať,
nájdete na strane 94.

SK
73
PLAYBACK
(Položky pre prehrávanie)
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
VISUAL INDEX
Pozrite stranu 30.
VIEW IMAGES
 DATA CODE
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (dátum/čas, údaje kamery)
zaznamenané automaticky pri nahrávaní.
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
 DATE INDEX
CAMERA DATA
Pozrite stranu 33.
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.

FILM ROLL
Pozrite stranu 33.

DATE/TIME
FACE
Pozrite stranu 34.
PLAYLIST
Pozrite stranu 48.
HIGHLIGHT
 Dátum
 Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
Pozrite stranu 34.
SCENARIO
Pozrite stranu 36.
PLAYBACK SET

/
SET
Fotografia
Pozrite stranu 26.
 Funkcia SteadyShot vypnutá
 Jas
 Vyváženie bielej farby
SK
74
EDIT
(Položky pre úpravu)
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Veľkosť clony
 Expozícia
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k TV prijímaču, na TV
obrazovke za zobrazí údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].



Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
DELETE
Pozrite stranu 41.
SCENARIO ERASE
Pozrite stranu 36.
PROTECT
Pozrite stranu 42.
DIVIDE
Pozrite stranu 44.
PHOTO CAPTURE (HDRCX110E/CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Pozrite stranu 45.
Prispôsobenie kamkordéra
MOVIE DUB (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Pozrite stranu 46.
PHOTO COPY (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Pozrite stranu 47.
PLAYLIST EDIT
Pozrite stranu 48.
SK
75
OTHERS
MANAGE MEDIA
(Položky pre ostatné
nastavenia)
(Položky pre nahrávacie
médiá)
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
USB CONNECT
Pozrite stranu 53.
MEDIA SETTINGS (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Pozrite stranu 17.
TV CONNECT Guide
MEDIA INFO
Pozrite stranu 38.
MUSIC TOOL (HDR-CX110E/
CX150E/XR150E)
Pozrite stranu 36.
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania
nahrávacieho média pre videozáznamy a
približné informácie o voľnom a použitom
priestore na nahrávacom médiu.
Vypnutie obrazovky
BATTERY INFO
Približnú zostávajúcu kapacitu batérie
môžete skontrolovať.
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 76).

Tipy
Zobrazia sa iba informácie o médiu, ktoré ste
vybrali v rámci funkcie [MOVIE MEDIA SET]
(s. 17). V prípade potreby zmeňte nastavenie
pre médium (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).


Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
Dotknite sa položky
.
MEDIA FORMAT
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie a obnoví sa
voľná kapacita na nahrávanie.
HDR-CX110E/CX115E:
Dotknite sa položky [YES]  [YES] 
.
SK
76
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E:
Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má
formátovať, dotknite sa položky [YES] 
.
[YES] 
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých
záberov, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
 Odstránia sa aj chránené videozáznamy a
fotografie.
 Keď sa zobrazuje hlásenie [Executing…],
nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá
na kamkordéri, neodpájajte sieťový adaptér
striedavého prúdu ani nevyberajte pamäťovú
kartu z kamkordéra (indikátor prístupu počas
formátovania pamäťovej karty svieti alebo
bliká).

[EMPTY] pri najbližšom spustení kamkordéra .
REPAIR IMG.DB F.
Pozrite stranu 86, 90.
Prispôsobenie kamkordéra
Zabránenie obnoveniu údajov na
internom nahrávacom médiu
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Poznámky
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu
do sieťovej zásuvky. Operáciu [EMPTY] nie
je možné uskutočniť, ak nepripojíte sieťový
adaptér striedavého prúdu k sieťovej zásuvke.
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
mali by ste ich pred vykonaním operácie
[EMPTY] uložiť v počítači.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám
alebo otrasom kamkordéra.
 Skutočný čas odstraňovania údajov je
nasledujúci;
 HDR-CX116E: približne 1 min.
 HDR-CX150E/CX155E: približne 2 min.
 HDR-XR150E/XR155E: približne 60 min.
 Ak zastavíte vykonávanie operácie [EMPTY]
počas zobrazovania hlásenia [Executing…],
nezabudnite dokončiť operáciu spustením
funkcie [MEDIA FORMAT] alebo funkcie

Funkcia [EMPTY] vám umožňuje zapisovať
nezrozumiteľné údaje na interné nahrávacie
médium kamkordéra. Takto bude omnoho
ťažšie obnoviť akékoľvek pôvodné dáta.
Pri likvidácii alebo prevode kamkordéra
sa odporúča, aby ste vykonali operáciu
[EMPTY].
Ak je na obrazovke [MEDIA FORMAT]
vybraté interné nahrávacie médium,
dotknite sa položky [EMPTY].
SK
77
GENERAL SET
(Iné položky pre nastavenie)
Pokyny na používanie nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 60).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .


SOUND/DISP SET
striedavého prúdu sa nastavenie automaticky
prepne na možnosť [BRIGHT].
Keď vyberiete možnosť [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby obrazovka smerovala von, a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky zmení
na hodnotu [NORMAL].
 VOLUME

Hlasitosť prehrávaného zvuku môžete
nastaviť tak, že sa dotknete položky
/
.

 BEEP
 ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania alebo
pri používaní dotykového panela sa prehrá
melódia.
OFF
Zruší melódiu.
 LCD BRIGHT
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
 LCD COLOR
Farbu obrazovky LCD môžete nastaviť tak,
/
.
že sa dotknete položky
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.


 DISPLAY SET
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
 AUTO1
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Na
obrazovke LCD sa zobrazia tlačidlá
nahrávania a priblíženia.
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
nastaviť tak, že sa dotknete položky
/
.
AUTO2
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.


Zobrazenie na približne 3 sekundy. Na
obrazovke LCD sa nezobrazia tlačidlá
nahrávania a priblíženia.
 LCD BL LEVEL (Intenzita podsvietenia
obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD
je možné vybrať.
 NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra

SK
78
ON
Neustále zobrazenie. Na obrazovke LCD sa
nezobrazia tlačidlá nahrávania a priblíženia.
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch.
 Keď zapnete kamkordér.
 Keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidiel nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD).
 Keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.


 COMPONENT
OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií
musíte skonvertovať signál podľa typu
napojeného TV prijímača. Zaznamenané
videozáznamy a fotografie budú prehraté
tak, ako vidíte na nasledovných obrázkoch.
 16:9
Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich
videozáznamov na televíznej obrazovke
s formátom 16:9 (širokouhlý formát).
Zaznamenané videozáznamy a fotografie
budú prehraté tak, ako vidíte na obrázkoch
nižšie.
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 16:9
(širokouhlý režim)
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané
v režime 4:3
Ak pripájate kamkordér k televízoru
prostredníctvom konektora vstupu
komponentného signálu, vyberte nastavenie
[COMPONENT].
576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru pomocou konektora
vstupu komponentného signálu.
 1080i/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru, ktorý má vstupný
konektor komponentného signálu, a dokáže
zobrazovať signál 1080i.
 HDMI RESOLUTION
Vyberte rozlíšenie výstupného obrazu
pri pripojení kamkordéra k televízoru
pomocou kábla HDMI (predáva sa
samostatne).
HD CONTENTS
Túto možnosť vyberte pri prezeraní
videozáznamov a fotografií na televíznej
obrazovke s formátom 4:3 (štandardný
formát). Zaznamenané videozáznamy a
fotografie budú prehraté tak, ako vidíte na
obrázkoch nižšie.
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 16:9
(širokouhlý režim)
Videozáznamy a
fotografie
nasnímané
v režime 4:3
Nastavte výstupné rozlíšenie obrazu
zaznamenaného v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
Prispôsobenie kamkordéra
4:3
 AUTO
Štandardné nastavenie (dochádza k
automatickému výstupu podľa TV).
1080p
Výstupný signál je 1080p.
1080i
Výstupný signál je 1080i.
720p
Výstupný signál je 720p.
576p
Výstupný signál je 576p.
 Poznámky
Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.

SK
79
STD CONTENTS
Nastavte výstupné rozlíšenie obrazu
zaznamenaného v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
 OFF
Nedôjde k nastaveniu letného času.
ON
Nastavuje letný čas.
 AUTO
Štandardné nastavenie (dochádza k
automatickému výstupu podľa TV).
576p
Výstupný signál je 576p.
576i


 DISP OUTPUT (Výstup obrazovky)
Môžete nastaviť výstup pre zobrazenia na
obrazovke.
 LCD PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód
na obrazovke LCD.
V-OUT/PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód
na obrazovke LCD a na TV obrazovke.
Pozrite stranu 15.
 AREA SET
Môžete nastaviť časový posun bez
zastavenia hodín. Nastavte svoju miestnu
oblasť pri používaní vášho kamkordéra
v iných časových pásmach. Ďalšie
informácie o časových posunoch nájdete na
strane 97.
 SUMMERTIME
SK
POWER SETTINGS
 A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
sa automaticky vypol, ak kamkordér
nepoužívate dlhšie ako 5 minút.
 5min
Kamkordér sa automaticky vypne.
NEVER
LANG
 CLOCK SET
80
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
materinský jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).

Výstupný signál je 576i.
CLOCK/
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte funkciu na
hodnotu [ON], ak chcete posunúť čas o
hodinu dopredu.
Kamkordér sa automaticky nevypne.
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér do sieťovej zásuvky,
funkcia [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na hodnotu [NEVER].

 POWER ON BY LCD
Svoj kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa
zapol, keď otvoríte obrazovku LCD, a vypol,
keď zavriete túto obrazovku.
 ON
Kamkordér sa zapína a vypína otvorením a
zatvorením obrazovky LCD.
OFF
Kamkordér sa nezapne ani nevypne, keď
otvoríte a zatvoríte obrazovku LCD.
OTHER SETTINGS
 DEMO MODE
Po pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky sa po 10 minútach od zapnutia
indikátora (videozáznam) stlačením
tlačidla MODE zobrazí ukážkový
videozáznam.
 DROP SENSOR (HDR-XR150E/
XR155E)
Kamkordér zistí, že padá, a chráni interný
pevný disk.
 ON
Aktivuje snímač spadnutia. Ak kamkordér
zistí, že padá, nebude správne nahrávať ani
prehrávať zábery, aby sa ochránil interný
pevný disk. Keď kamkordér zistí, že padá,
zobrazí sa indikátor .
 ON
Zobrazí sa ukážka.
OFF (
OFF
Ukážka sa nezobrazí.
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [ON] a
, začne sa prehrávať
dotknete sa položky
ukážka.
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte položku START/STOP alebo
položku PHOTO
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky
(ukážka sa znova spustí neskôr približne o
10 minút)
(fotografia)
 Po zapnutí indikátora
 Ak stlačíte tlačidlo
(VIEW IMAGES)



 CALIBRATION
Pozrite stranu 102.
 Poznámky
Ak kamkordér používate, nastavte snímač
spadnutia do polohy [ON]. Ak to neurobíte,
pri páde kamkordéra môže dôjsť k poškodeniu
interného pevného disku.
 Snímač spadnutia sa aktivuje v bezváhovom
stave. Ak nahrávate zábery pri činnostiach, ako
je jazda na húsenicovej dráhe alebo zoskok s
padákom, môžete funkciu [DROP SENSOR]
nastaviť na hodnotu [OFF], aby sa snímač
spadnutia neaktivoval.

 CTRL FOR HDMI (Ovládanie pre
HDMI)
Prispôsobenie kamkordéra
 Poznámky
 Nahratý videozáznam sa zaregistruje ako
ukážkový videozáznam, ak splní všetky
nasledujúce podmienky (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
 Videozáznam je chránený
 Videozáznam je prvým zobrazeným
videozáznamom na obrazovke VISUAL
INDEX
 Videozáznam je uložený na internom
nahrávacom médiu
 Videozáznam je zaznamenaný v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
)
Deaktivuje snímač spadnutia.
Pri pripojení kamkordéra k televíznemu
prijímaču kompatibilnému so systémom
„BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI
(predáva sa samostatne) môžete prehrávať
videozáznamy vo vašom kamkordéri
po nasmerovaní diaľkového ovládača
televízneho prijímača na televízny prijímač
(s. 40).
 ON
Umožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
OFF
Neumožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
SK
81
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.
 Skontrolujte zoznam (s. 82 až 91) a
kamkordér.






 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
jednej minúty ho znova pripojte a
zapnite kamkordér.




 Stlačte tlačidlo RESET (s. 108)
pomocou zahroteného objektu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.




SK
82
V závislosti od problému bude možno potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálne interné
nahrávacie médium kamkordéra. V takom
prípade sa odstránia všetky údaje uložené na
internom nahrávacom médiu. Nezabudnite
preto pred odoslaním kamkordéra do opravy
uložiť všetky údaje z interného nahrávacieho
média na iné (záložné) médium. Za stratu
údajov uložených na internom nahrávacom
médiu vám neposkytneme žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených na internom
nahrávacom médiu, aby sme preskúmali
problém. Predajca spoločnosti Sony však ani
v takomto prípade nebude kopírovať alebo
uchovávať vaše údaje.
Všeobecné činnosti...........................................s. 82
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 83
Obrazovka LCD................................................s. 84
Pamäťová karta..................................................s. 84
Nahrávanie.........................................................s. 84
Plejbek................................................................s. 86
Prehrávanie záberov uložených na pamäťovej
karte v iných zariadeniach...............................s. 86
Úprava videozáznamov alebo fotografií v
kamkordéri........................................................s. 86
Prehrávanie na televízore.................................s. 87
Replikovanie a pripojenie k iným
zariadeniam.......................................................s. 87
Pripojenie k počítaču........................................s. 88
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú používať
naraz...................................................................s. 88
Všeobecné činnosti
Napájanie sa nezapne.


Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (s. 12).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 12).
Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.




Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú,
stlačte pomocou zahroteného predmetu
tlačidlo RESET (s. 108). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
nechajte chvíľu pri zapnutom napájaní.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.


Nasledujúce položky ponuky sa vrátia na
hodnoty predvolených nastavení o viac ako
12 hodín po zatvorení obrazovky LCD.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [LOW LUX]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [AUTO BACK LIGHT]
 [DROP SENSOR] (HDR-XR150E/XR155E)
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.




Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie bliká.




Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.

Batéria sa rýchlo vybije.

Napájanie sa náhle preruší.



Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V predvolenom nastavení sa po asi 5minútovej nečinnosti kamkordéra zariadenie
automaticky vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF] (s. 80),
alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 12).
Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 100).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Ďalšie informácie
Batérie a zdroje napájania
Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, batéria sa nemusí dať nabiť (s. 99).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.
Kamkordér sa zahrieva.

Zatvorte obrazovku LCD (s. 12).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12).
Správne pripojte napájací kábel k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 12).

Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 100).
SK
83
Obrazovka LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.


Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované
súčasne (s. 88).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.




Nastavte dotykový panel ([CALIBRATION])
(s. 102).
Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmiznú.

Pozrite si aj časť „Pamäťová karta“ (s. 84).
Jemne sa dotknite obrazovky LCD.
Tlačidlá na dotykovom paneli nepracujú
správne alebo nepracujú vôbec.

Nahrávanie
Nastavte funkciu [DISPLAY SET] na hodnotu
[ON] (s. 78).
Pamäťová karta



Operácie s pamäťovou kartou nie je
možné vykonávať.

Ak používate pamäťovú kartu, ktorá bola
naformátovaná v počítači, naformátujte ju
znova v kamkordéri (s. 76).
Zábery uložené na pamäťovej karte nie je
možné odstrániť.


Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.


SK
84
Súbor je poškodený.
Kamkordér nepodporuje formát súboru
(s. 99).
Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor (Fotografia)
(s. 21).
Kamkordér ešte stále nahráva práve
nasnímaný záber na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové
videozáznamy ani fotografie.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 41).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje nahrávaciu kapacitu
kamkordéra (s. 93, 94). Odstráňte nepotrebné
položky (s. 41).
Ak je aktivovaná funkcia [DROP SENSOR]
(s. 81), nemôžete nahrávať zábery. (HDRXR150E/XR155E)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Fotografie nemožno nahrať.


Fotografie nemôžete nahrávať, ak sú
aktivované tieto funkcie:
[
FADER]
 [SMTH SLW REC]
Ak je funkcia [ REC MODE] nastavená
na hodnotu [HD FX], nemôžete nahrávať
fotografie počas nahrávania videozáznamov.
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení nahrávania.

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nejde o
poruchu.
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.

Čas dostupný na nahrávanie môže byť v
závislosti od podmienok nahrávania aj
kratší, a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 93).
Automatické zaostrovanie nepracuje.


Funkcia SteadyShot nepracuje.


Činnosť kamkordéra sa zastavila.



Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Ak na kamkordér pôsobia vibrácie, nahrávanie
sa môže zastaviť.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nejde o poruchu.
Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
pokrivené.


Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.

Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).
Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny.
Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým
zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové
signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom môže za určitých podmienok zdať
pokrivený.
Na záberoch sú vodorovné čiary.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.

Nastavte položku [ STEADYSHOT] na
možnosť [ACTIVE] alebo [STANDARD]
(s. 70).
Aj keď je položka [ STEADYSHOT]
nastavená na možnosť [ACTIVE] alebo
[STANDARD], kamkordér nemusí byť
schopný kompenzovať nadmerné vibrácie.
Ďalšie informácie
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.
Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 68).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné na
automatické zaostrovanie. Zaostrite ručne
(s. 68).
Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] (s. 70).
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť.

Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť v prípade:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané zo sieťového adaptéra
striedavého prúdu.
SK
85
Pri zmene režimu nahrávania sa zmení
zväčšenie.

Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď je
kamkordér v režime snímania fotografií.
Plejbek
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.



Záznamy sa nedajú prehrávať.



Vyberte typ nahrávacieho média, ktoré chcete
prehrávať (s. 17). (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Vyberte kvalitu obrazu videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať (s. 26).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.
Fotografie sa nedajú prehrávať.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nejde o poruchu.
Indikátor
sa zobrazuje na zábere na
obrazovke VISUAL INDEX .


Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Odpojili ste sieťový adaptér striedavého
prúdu alebo batériu, keď v pravom hornom
rohu obrazovky blikala ikona nahrávania,
alebo predtým než bol indikátor prístupu po
nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť
vaše obrazové dáta a zobrazí sa indikátor
.
Indikátor
sa zobrazuje na zábere na
obrazovke VISUAL INDEX .

SK
86
Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položky
(MENU)  [Show others]
 [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  nahrávacieho média
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E). Ak sa stále zobrazuje, odstráňte
záber označený indikátorom
(s. 41).

Zvýšte hlasitosť (s. 32).
Keď je obrazovka LCD zatvorená smerom von,
hlasitosť je veľmi nízka. Otvorte obrazovku
LCD.
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 71) nastavenou na hodnotu
[LOW], môže byť problém nahraný zvuk
počuť.
Pri nahrávaní s použitím funkcie [SMTH SLW
REC] nie je možné nahrávať zvuk.
Videozáznam sa prehráva automaticky.
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)

Videozáznamy sa prehrávajú automaticky
ako ukážkové videozáznamy, keď filmové
videozáznamy splnia určitú podmienku v
kamkordéri (s. 81). Nejde o poruchu.
Prehrávanie záberov uložených
na pamäťovej karte v iných
zariadeniach
Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta nebola rozpoznaná.

Prehrávacie zariadenie nepodporuje
prehrávanie pamäťových kariet (s. 3).
Úprava videozáznamov alebo
fotografií v kamkordéri
Úpravy nie sú možné.

Stav záberov neumožňuje vykonávať úpravy.
Videozáznamy nie je možné pridať do
zoznamu titulov.



Na nahrávacom médiu už nie je voľné miesto.
Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo
99 videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 49).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu
je na pripojenom televíznom prijímači
mierne orezaný.


Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.
Zábery sa na televíznej obrazovke typu
4:3 zobrazujú zdeformované.

Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.

Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Prehrávanie na televízore



K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nejde o poruchu.
Ďalšie informácie

Ak používate kábel na prenos
komponentného A/V signálu, nastavte
možnosť [COMPONENT] podľa požiadaviek
pripojeného zariadenia (s. 79).
Ak používate prípojku komponentného video
signálu, skontrolujte či je pripojená červená aj
biela prípojka prípojného A/V kábla (s. 39).
Zábery sa neprenesú do výstupu z konektora
HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané
signály na ochranu autorských práv.
Ak používate prípojku S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojená červená a biela prípojka
prípojného A/V kábla (s. 40).
K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nastavte správne možnosť [TV TYPE]
(s. 79) a spustite prehrávanie záberov.
V hornej a dolnej časti obrazovky s
formátom 4:3 sa zobrazia čierne pásy.
Na pripojenom televíznom prijímači sa
nedá prehrávať obraz ani zvuk.

Obrazovka LCD kamkordéra dokáže
zobrazovať záznam obrazov v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). V
prípade prehrávania záberov na televíznom
prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným
zobrazením pixlov, to však môže viesť k
miernemu orezaniu horného, dolného,
pravého a ľavého okraja obrazu.
Odporúča sa, aby ste pri nahrávaní
záberov používali vonkajší rám funkcie
[GUIDEFRAME] (s. 69) ako pomôcku.
Replikovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Zábery sa nereplikujú správne.


Zábery nie je možné replikovať pomocou
kábla HDMI (predáva sa samostatne).
Prípojný A/V kábel nie je správne pripojený.
Pripojte kábel ku vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 58).
SK
87
Pripojenie k počítaču
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.

Skontrolujte prostredie počítača alebo
inštalačnú procedúru potrebnú na
nainštalovanie softvéru „PMB“.
Nedá sa používať
V dôsledku nasledujúcich nastavení
[PRIORITY
SETTING]/
[SMILE
DETECTION]/
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SCENE
SELECTION]
[SMTH SLW REC], [LOW
LUX], [ FADER], [TELE
MACRO]
Softvér „PMB“ nepracuje správne.

Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.


Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte kábel USB od počítača a kamkordéra
a reštartujte počítač. Potom znova pripojte
počítač a kamkordér v správnom poradí.
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú
používať naraz
V nasledujúcom zozname sú uvedené
príklady kombinácií funkcií a položiek
ponúk, ktoré sa nedajú používať súčasne.
SK
88
Nedá sa používať
V dôsledku nasledujúcich nastavení
INTELLIGENT
AUTO
[SMTH SLW REC]
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a
výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo E.
C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej
diagnostiky)
C:04:
 Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(série V). Použite batériu typu
„InfoLITHIUM“ (série V) (s. 99).

Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu pre jednosmerný
prúd do konektora DC IN kamkordéra (s. 12).
C:06:
 Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.

E::
Postupujte podľa krokov  až  na strane
82.

(Výstraha týkajúca sa interného
pevného disku kamkordéra)
Rýchle blikanie
 Interný pevný disk kamkordéra je plný.
 Je možné, že sa vyskytla chyba interného
pevného disku kamkordéra.
 (Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia
batérie)
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
zahrejte.
(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)
Pomalé blikanie
 Pamäť na ukladanie záberov je takmer plná.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať so svojím kamkordérom,
nájdete na strane 18.
 Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 18).
Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
záberov. Po uložení záberov na druhé médium
(s. 51) odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 76).
 Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položky
(MENU)  [Show others]
 [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  nahrávacieho média
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
 Pamäťová karta je poškodená.

(Výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty)

(Výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
(Výstraha týkajúca sa vysokej teploty)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom
mieste.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.

Ďalšie informácie
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor
 blikať aj v takom prípade, ak je ešte k
dispozícii približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
(Výstraha týkajúca sa nízkej teploty)
Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je naformátovaná správne
(s. 76).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 18).
 (Výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)

Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.
SK
89
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)

Kamkordér je nestabilný, a preto môže
jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor roztrasenia
kamkordéra však nezmizne.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
snímača spadnutia)


Funkcia snímača spadnutia (s. 81) bola
aktivovaná a zistila, že kamkordér spadol.
Kamkordér preto vykonáva kroky potrebné na
ochranu interného pevného disku. Dôsledkom
môže byť znemožnenie nahrávania/
prehrávania.
Funkcia snímača spadnutia nezaručuje
ochranu interného pevného disku vo všetkých
možných situáciách. Kamkordér používajte v
rámci stabilných podmienok.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu fotografií)



Nahrávacie médium je plné.
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.
Ak je funkcia [ REC MODE] nastavená
na hodnotu [HD FX], nemôžete nahrávať
fotografie počas nahrávania videozáznamov.
Popis výstražných hlásení
Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.
Nahrávacie médiá
Internal memory format error.
HDD format error.

Data error.



SK
90
Počas čítania alebo zapisovania na interné
nahrávacie médium kamkordéra sa vyskytla chyba.
Môže k tomu dôjsť počas nárazov na kamkordér.
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?

(Výstražný indikátor týkajúci sa
rozpoznávania úsmevu)

Interné nahrávacie médium kamkordéra nie
je nastavené na predvolený formát. Použitie
funkcie [MEDIA FORMAT] (s. 76) môže
umožniť opätovné používanie kamkordéra.
Takto sa odstránia všetky údaje na internom
nahrávacom médiu.
Rozpoznávanie úsmevu nie je možné použiť s
aktuálnym nastavením kamkordéra.
Súbor na správu záberov je poškodený. Keď
sa dotknete tlačidla [YES], vytvorí sa nový
súbor na správu záberov. Staršie nahraté
zábery na médiu nie je možné prehrávať
(obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], možno budete môcť
opäť prehrávať staré zaznamenané zábery.
Ak to nepomôže, skopírujte záber pomocou
dodávaného softvéru.

There is no HD movie management
information. Create new information?


Tipy
Pri zobrazení výstražného indikátora na
obrazovke môžete počuť zaznieť melódiu.
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať
videozáznamy, pretože neexistuje žiadna
informácia na správu videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Ak sa
dotknete položky [YES], vytvoria sa nové
informácie na správu a budete môcť prehrávať
a zaznamenávať videozáznamy v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

Môžete nahrávať videozáznamy alebo
fotografie v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database File?


Súbor na správu záberov sa poškodil a vy
nemôžete nahrávať videozáznamy ani fotografie.
Dotknite sa položky [YES] na opravu.
Môžete nahrávať fotografie na pamäťovú kartu.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


This memory card may not be able to
record or play movies.


Nahrávanie nie je možné, pretože snímač
spadnutia zistil, že opakovane došlo k
spadnutiu kamkordéra. Ak existuje stále riziko
spadnutia kamkordéra, nastavte funkciu
[DROP SENSOR] na hodnotu [OFF] a zábery
by malo byť možné nahrať znova (s. 81).
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 18).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.
Buffer overflow

Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 76) alebo
odstráňte priečinky pomocou počítača.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 18).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Opäť vložte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
Recovering data.

Ak sa dáta nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi dáta obnoviť.

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli
úspešné.

Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty. Ak
indikátor stále bliká, pamäťová karta môže byť
poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú kartu.
No further selection is possible.

Reinsert the memory card.
This memory card is not formatted
correctly.

Formátujte pamäťovú kartu (s. 76).
Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú
kartu, všetky nahraté videozáznamy a
fotografie sa odstránia.
Ďalšie informácie
Cannot recover data.
Iné
Naraz môžete vybrať iba 100 záberov, ak
chcete:
 Odstraňovať videozáznamy alebo fotografie
 Ochrániť videozáznamy alebo fotografie alebo
zrušiť ich ochranu
 Replikovať videozáznamy
 Kopírovať fotografie
 Upravovať zoznam titulov videozáznamov v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Data protected.

Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
SK
91
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
„HD“ znamená kvalitu obrazu „high
definition“, t.j. kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením, a „STD“ znamená kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením.
Očakávaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu

Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(jednotka: minúta)
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50
(dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100
Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
125
180
Čas bežného
nahrávania
HD STD
60
90
260
515
130
255
375
745
185
370
HDR-XR150E/XR155E
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50
(dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100


SK

Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri
25 C. 10 C do 30 C je odporúčaná teplota
používania.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
Čas prehrávania
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
92

Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
110
155
Čas bežného
nahrávania
HD STD
55
75
235
470
115
235
325
650
160
325
Každý čas nahrávania je nameraný pri nastavení
položky [ REC MODE] na možnosť HQ.
Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate indikátor MODE a používate funkciu
priblíženia.
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50
(dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
STD
280
395
785
565
1120
HDR-XR150E/XR155E
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50
(dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
225
355
710
465
925
Interný pevný disk
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
HDR-XR150E/XR155E
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v h
(hodinách) a min (minútach)
Interná pamäť
HDR-CX116E
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v h
(hodinách) a min (minútach)
Režim nahrávania
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Čas nahrávania
45 min
55 min
1 h 55 min
3 h 15 min
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v h
(hodinách) a min (minútach)
Režim nahrávania
[STD HQ]
Režim nahrávania
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v h
(hodinách) a min (minútach)
Režim nahrávania
[STD HQ]
2h
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v h
(hodinách) a min (minútach)

Tipy
Môžete zaznamenávať videozáznamy
s maximálnym počtom 3 999 scén v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a
s maximálnym počtom 9 999 scén v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Váš kamkordér využíva formát VBR
(Premenlivá bitová rýchlosť) na automatické
nastavenie kvality obrazu tak, aby kvalita
zodpovedala povahe nahrávanej scény.
Táto technológia spôsobuje fluktuácie času
nahrávania média. Filmy, ktoré obsahujú rýchlo
sa pohybujúce a zložité obrázky, sa nahrávajú
pri vyššej bitovej rýchlosti, čo celkový čas
trvania nahrávky znižuje.
Čas nahrávania
3 h 55 min


Ďalšie informácie
Čas nahrávania
1 h 25 min
1 h 55 min
3 h 50 min
6 h 35 min
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v h
(hodinách) a min (minútach)
Režim nahrávania
[STD HQ]
Čas nahrávania
30 h 30 min

Čas nahrávania
HDR-CX150E/CX155E
Režim nahrávania
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Čas nahrávania
11 h 20 min
14 h 50 min
29 h 40 min
50 h 30 min
SK
93
Pamäťová karta
Očakávaný počet nasnímateľných
fotografií
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(jednotka: minúta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
90
(25)
(40)
(75)
55
110
190
(55)
(80)
(150)
110
220
380
(110)
(160)
(305)
175
(175)
225
(225)
455
(325)
770
(615)
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)
 Poznámky
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania a podmienok objektu a
režimu [ REC MODE] (s. 27).
 Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje
minimálny čas nahrávania.

SK
94
Interné nahrávacie médium (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Môžete nahrať maximálne 9 999 fotografií.
Pamäťová karta
3.1M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB



580
1150
2300
4700
9300
18500
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
indikátor
(fotografia).
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť
záberov vášho kamkordéra. Počas snímania sa
na obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet
nasnímateľných fotografií (s. 106).
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania.
 Poznámky
Jedinečné pixlové pole snímača ClearVid
spoločnosti Sony a systém spracovania snímok
(BIONZ) umožňuje rozlíšenie fotografií, ktoré
zodpovedá popísaným veľkostiam.

Tipy
V nasledujúcom zozname sa zobrazuje
bitová rýchlosť, počet pixlov a pomer strán
jednotlivých režimov nahrávania (videozáznam
+ zvuk, atď.).
 V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
FX: maximálne 24 Mb/s
1 920  1 080 pixlov/16:9
FH: približne 17 Mb/s (priemer)
1 920  1 080 pixlov/16:9
HQ: približne 9 Mb/s (priemer)
1 440  1 080 pixlov/16:9



LP: približne 5 Mb/s (priemer)
1 440  1 080 pixlov/16:9
 V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD):
HQ: približne 9 Mb/s (priemer) 720  576
pixlov/16:9, 4:3
Pixle nahrávania a pomer strán.
 Režim nahrávania fotografií:
2 048  1 536 bodov/4:3
2 048  1 152 bodov/16:9
1 600  1 200 bodov/4:3
640  480 bodov/4:3
 Duálne nahrávanie:
2 208  1 244 bodov/16:9
1 664  1 244 bodov/4:3
 Nasnímanie fotografie z videozáznamu:
1 920  1 080 bodov/16:9
640  360 bodov/16:9
640  480 bodov/4:3
Ďalšie informácie
SK
95
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Systém
PAL
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
V krajinách alebo oblastiach, kde je
podporovaný systém 1080/50i, môžete
prezerať videozáznamy v rovnakej kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), akú
majú nahraté videozáznamy. Potrebujete
televízny prijímač (alebo monitor) so
systémom PAL, ktorý je kompatibilný so
systémom 1080/50i a má vstupné konektory
pre komponentný signál, AUDIO a VIDEO.
Musí byť pripojený kábel na prenos
komponentného A/V signálu alebo kábel
HDMI (predáva sa samostatne).
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
Na prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
potrebujete televízny prijímač so systémom
PAL a so vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prípojný A/V kábel musí byť
pripojený.
Informácie o systémoch kódovania
farieb v televíznom prijímači
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Ak
chcete prehrávať zábery na televíznom
prijímači, musí to byť televízny prijímač so
systémom PAL a so vstupným konektorom
AUDIO/VIDEO.
SK
96
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
Krajiny, v ktorých sa používa
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Show others] 
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položky
[CLOCK/ LANG] (v kategórii [GENERAL SET] )  [AREA SET] a [SUMMERTIME]
(s. 80).
Časový posun
+09:00
+09:30
Nastavenie oblasti
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Posuny časového
pásma
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Nastavenie oblasti
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Ďalšie informácie
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
SK
97
Údržba a preventívne
opatrenia
Informácie o formáte AVCHD
Čo je to formát AVCHD ?
Formát AVCHD je formát digitálnej
videokamery s vysokým rozlíšením
používaný na záznam signálu s vysokým
rozlíšením (HD) so špecifikáciou 1080i*1
alebo 720p*2, ktorý využíva efektívnu
kódovaciu technológiu kompresie
údajov. Na kompresiu údajov videa sa
používa formát MPEG-4 AVC/H.264 a na
kompresiu zvukových údajov sa používa
systém Dolby Digital alebo systém Linear
PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovať obrázky oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu
obrázkov. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje zaznamenávať videosignál s
vysokým rozlíšením, ktorý bol nasnímaný
pomocou digitálnej videokamery, na
osemcentimetrové disky DVD, na jednotku
pevného disku, do pamäte flash, na
pamäťovú kartu atď.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná
pamäť, pamäťová karta
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk,
pamäťová karta
*1 Špecifikácia 1080i
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
1 080 efektívnych skenovacích riadkov
a prekladaný systém.
*2 Špecifikácia 720p
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
720 efektívnych skenovacích riadkov
a neprekladaný systém.
*3 Údaje zaznamenané v inom formáte AVCHD
než sú formáty uvedené vyššie nemôžu byť
prehrané na vašom kamkordéri.
Informácie o pamäťovej karte



Nahrávanie a prehrávanie záznamov
kamkordérom
Na základe formátu AVCHD váš
kamkordér zaznamenáva zábery v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ako je
to uvedené nižšie.
Okrem kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) dokáže váš kamkordér
zaznamenať signál so štandardným
rozlíšením (STD) v konvenčnom formáte
MPEG-2.
SK
98
Videosignál*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i, 1440  1080/50i
Zvukový signál: Dolby Digital (2-k.)
Nahrávacie médiá:




Formátovanie pamäťovej karty v počítači (s
operačným systémom Windows alebo Mac)
nezaručuje jej kompatibilitu s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od použitej kombinácie
pamäťovej karty a produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.
K poškodeniu alebo k strate údajov môže
dôjsť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa
neposkytuje náhrada):
 ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete
svoj kamkordér počas čítania obrazových
súborov na pamäťovej karte alebo počas ich
zápisu na pamäťovú kartu (v čase, keď svieti
alebo bliká indikátor prístupu),
 ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetických polí.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej
karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné
predmety.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte
ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu
nadmernej sily.





Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Nedovoľte, aby sa pamäťová karta zamočila.
Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu
malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.
Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba
pamäťové karty so zodpovedajúcou veľkosťou.
Vkladanie iných predmetov môže spôsobiť
poruchu.
Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku
 Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov
Pripomienky k používaniu adaptéra
pamäťovej karty

Pri používaní pamäťovej karty, ktorá je vložená
do adaptéra pamäťovej karty, so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou dajte pozor,
aby bola pamäťová karta vložená správnym
spôsobom. Nesprávne použitie môže spôsobiť
poruchu.
Kompatibilita obrazových údajov



Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/Prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“

(pomocou MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“ (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
* Tento produkt nepodporuje 8-bitový paralelný

prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov (rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“).
Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?



Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva sa
samostatne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Batéria NP-FV50 je kompatibilná so systémom
„ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je napájací systém novej
generácie. Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania a
rýchlosť a presnosť výpočtov zostávajúceho času
batérie sa v porovnaní so súčasnými batériami
„InfoLITHIUM“ série P zlepšila.
Ďalšie informácie

Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali
na pamäťovú kartu pomocou kamkordéra, sú v
súlade s univerzálnou normou „Design rule for
Camera File system“, ktorú zaviedlo združenie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným
zariadením, nedajú používať, formátujte ich
pomocou kamkordéra (s. 76) Upozorňujeme, že
formátovaním sa vymažú všetky informácie na
pamäťovej karte.
Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači
 Ak prehrávate obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia
Informácie o médiu „Memory Stick“
SK
99
Nabíjanie batérie


Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C dovtedy, kým
indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete
batériu nabíjať pri inej teplote prostredia,
nemusí sa nabiť úplne.
Efektívne používanie batérie





Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/
NP-FV100 (predáva sa samostatne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame použiť batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa
samostatne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie alebo
prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD. Batéria
sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér v
pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak je
pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania a pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.

Skladovanie batérie


SK
100
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu vo svojom kamkordéri úplne
(MENU) 
vybiť, dotknite sa položky
[Show others]  [POWER SETTINGS] (v
[GENERAL SET])  [A.SHUT
kategórii
OFF]  [NEVER] a ponechajte kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
nevypne (s. 80).
Životnosť batérie


Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Informácie o štandarde x.v.Color

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte
20 minút.

x.v.Color je známejší názov pre štandard xvYCC
navrhnutý spoločnosťou Sony. Tento štandard je
ochrannou známkou spoločnosti Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor videa. Tento štandard dokáže vyjadriť
širší rozsah farieb ako aktuálne používaný
štandard vysielania.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom

Informácie o používaní a údržbe











Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Ďalšie informácie

Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, ako
napríklad na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických vibrácií.
Kamkordér už nemusí pracovať správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného do
teplého prostredia, vnútri zariadenia môže dôjsť
k skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť
poruchu kamkordéra.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
SK
101
 Kamkordér

prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
Obrazovka LCD



Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Trikrát sa dotknite znaku „“ zobrazeného na
obrazovke rohom pamäťovej karty.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa
položky [CANCEL].
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka
je otočená smerom od kamkordéra.

Zaobchádzanie s krytom zariadenia

Čistenie obrazovky LCD

Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov
alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou
handričkou.

Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia pracovať
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

(MENU)  [Show others]  [OTHER
SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])
[CALIBRATION].
SK
102
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi
Údržba a skladovanie objektívu

Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 Ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží


Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu,
času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je
obrazovka LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení
kamkordéra do sieťovej zásuvky cez sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo pri pripojení
batérie. Ak sa kamkordér približne 3 mesiace
vôbec nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny
vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo
svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.
Ako nabíjať vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín
(obrazovka LCD by mala zostať zatvorená).
Ďalšie informácie
Poznámka k likvidácii/prevodu (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Údaje na internom nahrávacom médiu nie je
možné úplne vymazať ani v prípade, ak odstránite
všetky videozáznamy a statické zábery alebo ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 76). Pri
prevode kamkordéra na inú osobu sa odporúča
použiť funkciu [EMPTY] (s. 77), aby ste tak
zabránili obnoveniu svojich údajov. Pri likvidácii
kamkordéra sa tiež odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť kamkordéra.
Poznámky k likvidácii/prevodu
pamäťovej karty
Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
SK
103
Ochranné známky
















SK
104
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné
známky spoločností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc“ a logo sú ochranné známky.
Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných
krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
 Logá SDXC a SDHC sú ochrannými známkami
spoločnosti SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Ďalšie informácie
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA
AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE PRE
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC
ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
S kamkordérom sa dodáva softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“. Tento
softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať
o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si,
prosím, nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v angličtine) pre softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“.
SK
105
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Vpravo hore
Spodná časť
Indikátor
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (31)
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania (22)
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU (60)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (73)
MICREF LEVEL nízka
(71)
WIDE SELECT (72)
BLT-IN ZOOM MIC (71)
60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Priečinok nahrávania
Tlačidlo návratu (60)
9999
9999
9999
100/112
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (22)
Indikátor
Veľkosť fotografie (73)
Nastavenie prezentácie
záberov (37)

Výstraha (88)

Režim prehrávania (31)
Snímač spadnutia vypnutý
(81)
Snímač spadnutia
aktivovaný (81)
FADER (65)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacie médium (24)
Priečinok prehrávania (32)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (31)
Spodná časť
V strede
Indikátor
Význam
Kvalita nahrávania (HD/
STD) a režim nahrávania
(FX/FH/HQ/LP) (27)
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (17)
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF] (70)
SMILE DETECTION (71)
LOW LUX (70)

Manuálne zaostrenie (68)
SCENE SELECTION (65)

Vyváženie bielej farby (66)
Vypnutá funkcia
SteadyShot (70)
SPOT MTR/FCS (67)/
SPOT METER (67)/
EXPOSURE (67)
TELE MACRO (68)
X.V.COLOR (72)
SK
106
Súčasti a ovládače
Indikátor
Význam
CONVERSION LENS (70)
INTELLIGENT AUTO
(25)

101-0005

Tlačidlo OPTION (62)
Tlačidlo VIEW IMAGES
(30)
Tlačidlo prehliadky
záberov (37)
Názov údajového súboru
(32)
Chránený obrázok (42)
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné
strany.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tlačidlo indexu (32)


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
HDR-XR150E/XR155E
Objektív (objektív Carl Zeiss)
Prepínač LENS COVER (20)
Rýchla referencia
Vstavaný mikrofón
SK
107
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Konektor HDMI OUT (38)
Konektor  (USB) (54, 57)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
len výstup
Obrazovka LCD/dotykový panel (15, 29)
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tlačidlo MODE (21)
Indikátory
(Videozáznam)/
(Fotografia) (21)
Tlačidlo
(DISC BURN) (pozrite si
Návod na používanie)
Tlačidlo
(INTELLIGENT AUTO) (25)
Tlačidlo POWER (15)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (30)
Reproduktor
SK
108
HDR-XR150E/XR155E
Páčka transfokátora (25, 37)
Tlačidlo PHOTO (24)
Batéria (12)
Tlačidlo START/STOP (22)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Konektor DC IN (12)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (38)
Remienok na uchopenie (20)
Háčik na remienok na plece
Otvor pre pamäťovú kartu (19)
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (14)
Rýchla referencia
Indikátor prístupu k pamäťovej karte
(19)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
Objímka pre statív
Statív (predáva sa samostatne) pripojte k
objímke pre statív; použite pritom skrutku
statívu (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky
musí byť menej ako 5,5 mm).
SK
109
Register
Čísla
1080i/576i.....................................79
16:9................................................79
4:3..................................................79
576i................................................79
A
A.SHUT OFF...............................80
AREA SET....................................80
AUDIO REC SET........................71
AUTO BACK LIGHT.................72
B
Batéria...........................................12
Batéria „InfoLITHIUM“.............99
BATTERY INFO..........................76
BEACH.........................................65
BEEP.............................................78
BLACK FADER...........................66
BLT-IN ZOOM MIC...................71
„BRAVIA“ Sync............................40
C
CALIBRATION.........................102
CAMERA DATA.........................74
CLOCK/LANG............................80
CLOCK SET.................................15
COMPONENT............................79
CONVERSION LENS.................70
CTRL FOR HDMI.......................81
Č
Čas nahrávania a prehrávania....92
Čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných
fotografií.......................................92
D
SK
110
DATA CODE.........................16, 74
Date Index....................................33
DATE/TIME..........................16, 74
DELETE........................................41
DEMO MODE.............................81
DIGITAL ZOOM........................72
DISP OUTPUT............................80
DISPLAY SET..............................78
DIVIDE.........................................44
Dodávané položky.........................2
DOWNLOAD MUSIC...............36
DROP SENSOR...........................81
Dual Rec.......................................28
DVDirect Express........................54
E
EDIT..............................................41
EMPTY.........................................77
EMPTY MUSIC..........................36
EXPOSURE..................................67
Externé médiá..............................51
K
Kábel USB...............................54, 57
Kondenzácia vlhkosti................101
Kopírovanie..................................47
L
LANDSCAPE...............................65
LANGUAGE SET..................16, 80
LCD BL LEVEL...........................78
LCD BRIGHT..............................78
LCD COLOR................................78
LOW LUX....................................70
LP...................................................27
F
M
FACE DETECTION..............70, 88
Face Index.....................................34
FADER..........................................65
FH..................................................27
FILE NO........................................73
Film Roll Index............................33
FIREWORKS...............................65
FOCUS..........................................68
Formát AVCHD...........................98
Formátovanie...............................76
Fotografie................................24, 32
FX..................................................27
MANAGE MEDIA................17, 76
MANUAL SETTINGS................65
MEDIA FORMAT.......................76
MEDIA INFO..............................76
MEDIA SETTINGS.....................17
„Memory Stick“...........................18
„Memory Stick
PRO Duo“...............................18, 99
„Memory Stick
PRO-HG Duo“.......................18, 99
MICREF LEVEL..........................71
Miniatúry......................................41
MOVIE DUB...............................46
MOVIE MEDIA SET..................17
Možnosti nabíjania batérie v
zahraničí.................................14, 96
MPEG-4 AVC/H.264..................98
MUSIC TOOL.............................76
MY MENU...................................61
MY MENU SETTING................61
G
GENERAL SET............................78
GUIDEFRAME...........................69
H
HD/STD SET...............................26
HDMI RESOLUTION................79
HIGHLIGHT...............................34
Highlight Playback......................34
Hlasitosť..................................32, 78
HQ.................................................27
I
IMAGE SIZE................................73
Indikátory na obrazovke...........106
INDOOR......................................66
INTELLIGENT AUTO.........25, 88
N
Nabíjanie batérie..........................12
Nahrávacie médiá........................17
Nahrávanie...................................20
Napaľovačka diskov DVD....54, 57
Nasnímanie fotografie z
videozáznamu..............................45
O
S
V
ONE PUSH..................................66
Oprava...........................................82
OPTION MENU.........................62
Originál.........................................46
OTHER REC SET........................72
OTHER SETTINGS....................81
OTHERS.......................................76
OUTDOOR..................................66
OUTPUT SETTINGS.................79
SCENARIO..................................36
SCENARIO ERASE.....................36
SCENE SELECTION............65, 88
SELF-TIMER................................73
SHOOTING SET.........................69
Sieťová zásuvka............................12
SLIDE SHOW SET......................37
SMILE DETECTION............71, 88
SMILE SENSITIVITY...........71, 88
SMTH SLW REC.........................68
SNOW...........................................65
SOUND/DISP SET......................78
SPOT FOCUS..............................67
SPOT METER..............................67
SPOT MTR/FCS..........................67
SPOTLIGHT................................65
Statív............................................109
STEADYSHOT............................70
SUMMERTIME...........................80
SUNRISE&amp;SUNSET...........65
Systémy kódovania farieb v
televíznom prijímači...................96
V zahraničí...................................96
VBR...............................................93
Videozáznamy........................22, 31
VIEW IMAGES.....................30, 33
VISUAL INDEX..........................30
Vytvorenie disku..........................53
Výstražné hlásenia.......................90
Vzdialené predmety....................25
P
R
REC MODE..................................27
Rekordér diskov...........................58
REPAIR IMG.DB F................89, 90
Replikovanie.................................46
RESET.........................................108
Riešenie problémov.....................82
Rozpoznávanie úsmevu..............28
X
x.v.Color............................... 72, 100
Z
Zapnutie........................................15
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a
výstražné indikátory...................88
Zoznam titulov............................48
Zrkadlový režim..........................29
Š
Širokouhlý záber..........................25
T
TELE MACRO.............................68
Televízor.......................................38
Tok činností....................................6
TV CONNECT Guide................38
TV TYPE......................................79
TWILIGHT..................................65
Rýchla referencia
PAL................................................96
Pamäťová karta......................18, 98
PHOTO CAPTURE....................45
PHOTO COPY............................47
PHOTO MEDIA SET.................18
PHOTO SETTINGS....................73
PLAYBACK..................................74
PLAYBACK SET..........................74
PLAYLIST EDIT..........................48
Ponuky....................................60, 63
PORTRAIT...................................65
POWER ON BY LCD.................80
POWER SETTINGS...................80
Prehrávanie..................................30
Preventívne opatrenia.................98
prezentácia záberov.....................37
Približovanie..........................25, 37
priblíženie PB...............................37
PRIORITY SETTING...........71, 88
Prípojný A/V kábel...............39, 58
PROTECT....................................42
W
WHITE BAL................................66
WHITE FADER...........................65
WIDE SELECT............................72
U
Ukladanie záberov na externé
médium.........................................51
USB CONNECT....................54, 57
Ú
Údržba..........................................98
Úplne nabité.................................12
SK
111
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising