Sony | HDR-CX700E | Sony HDR-CX700E Návod na použitie

Kliknite
Obsah
Príručka k zariadeniu „Handycam“
HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/
CX700E/CX700VE
Potešenie z užitočných funkcií
Register
 2011 Sony Corporation
4-271-161-32(1)
SK
Používanie príručky Príručka k zariadeniu
„Handycam“
Obsah
Kompletné informácie o používaní svojho kamkordéra nájdete v príručke Príručka k
zariadeniu „Handycam“. Prečítajte si príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ ako
doplnok k príručke Návod na používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní
kamkordéra pripojeného k počítaču je možné nájsť aj v príručke Návod na používanie a v
príručke „PMB Help“, ktorá je Pomocníkom k dodanému softvéru „PMB (Picture Motion
Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Kliknutím na položku na pravom okraji jednotlivých strán môžete rýchlo prejsť na stránku
pre túto položku.


Potešenie z užitočných funkcií
 Kliknite tu.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova vo vyhľadávaní programu Adobe Reader. Tipy na
používanie programu Adobe Reader nájdete v Pomocníkovi programu Adobe Reader.
Príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ si môžete vytlačiť.
Register
SK
Prečítajte si ako prvé
Dodávané položky
Používanie kamkordéra

Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt zásuviek ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.
Hľadáčik (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE)
Tienidlo objektívu (HDRCX690E/CX700E/CX700VE)
Obrazovka LCD
Batéria
Obsah
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel na prenos komponentného A/V
signálu (1) 
 Prípojny A/V kábel (1) 
 Predlžovací USB kábel (1) 
Tento kábel použite, ak je vstavaný kábel USB
kamkordéra (s. 15) príliš krátky na pripojenie.

ienidlo objektívu (1) (len modely HDRT
CX690E/CX700E/CX700VE) 
Ak chcete pripojiť tienidlo objektívu, prejdite
na 129.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Lítiová gombíková batéria je už nainštalovaná.
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.
Built-in USB Cable
Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)

 „PMB“
(softvér vrátane príručky „PMB
Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)



Tento kamkordér obsahuje vstavanú softvérovú
aplikáciu s názvom „PMB Portable“.
Informácie o pamäťovej karte, ktorú môžete
používať s týmto kamkordérom, nájdete na
strane 22.
Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Informácie o manipulácii s kamkordérom“
(s. 122).
Register

„Návod na používanie“ (1)
Potešenie z užitočných funkcií

SK
Položky ponuky, panel LCD, hľadáčik
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) a
objektív

Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD a hľadáčika (HDRCX690E/CX700E/CX700VE) sa používajú tie
najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je
možné efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však vyskytnúť drobné čierne alebo jasné
(biele, červené, modré alebo zelené) bodky,
ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD.
Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.




Poznámky k prehrávaniu
Čierne bodky

Biele, červené, modré alebo zelené bodky


Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hľadáčika
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.

Disky DVD nahraté v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)
Informácie o nastavení jazyka


Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu ešte pred prvým použitím formátovali
vo svojom kamkordéri (s. 95). Formátovaním
SK
Disky DVD nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa môžu prehrávať
v zariadeniach kompatibilných so štandardom
AVCHD. Disky nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete prehrávať
v prehrávačoch ani rekordéroch diskov DVD,
pretože nie sú kompatibilné s formátom
AVCHD. Ak vložíte disk nahratý vo formáte
AVCHD (v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)) do prehrávača alebo rekordéra diskov
DVD, disk sa nemusí dať vysunúť.
Register
Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 20).
Informácie o nahrávaní

Snímky nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj snímky nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Videozáznamy nahraté v kvalite so
štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových
kartách SD nie je možné prehrať na AV
zariadení iných výrobcov.
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah

pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje,
ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude
možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do
osobného počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, nahrávacieho média atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Ak chcete zábery uložiť v počítači,
pozrite si informácie na stránke 59. Ak chcete
zábery uložiť v externých zariadeniach, pozrite
si informácie na stránke 65.
Typ diskov alebo médií, na ktorých je možné
uložiť zábery, závisí od nastavenia funkcie
REC Mode], ktoré bolo vybraté pri
[
nahrávaní záberov. Videozáznamy nahraté s
] je možné uložiť
nastavením [50p Quality
na externé médiá (s. 67). Videozáznamy nahraté
] je možné
s nastavením [Highest Quality
uložiť na externé médiá alevo na disky Blu-ray
(s. 64, 67).

Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [Format]


Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie



Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD (s. 112) a v hľadáčiku
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) zobrazí
indikátor.
Odporúčame vám používať pôvodné
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke

Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí pracovať správne.

SK
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto
príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov,
ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
Interná pamäť (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE) a pamäťové karty sa v tejto
príručke označujú ako „nahrávacie médiá“.
Register
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu

V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a vymazávania záberov dochádza
k fragmentácii údajov na nahrávacom médiu.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať. V
takom prípade najprv uložte zábery na nejakom
type externého média a potom použite funkciu
[Format] tak, že sa dotknete položiek
(Media Settings)]
(MENU)  [Setup]  [
 [Format]  požadované médium (HDRCX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) 

.
Potešenie z užitočných funkcií
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu

Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate zástrčku konektora správnym
spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže
poškodiť koncový konektor a viesť k poruche
kamkordéra.
Keď je kamkordér pripojený k iným
zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a
napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte
panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov
nahratých záberov.
Obsah




Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako nahrávací disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Poznámky k používaniu



Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi
jednotlivými modelmi, názov modelu je
uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho
kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane
kamkordéra.
Najvýznamnejšie rozdiely v špecifikáciách
týchto produktov sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Kapacita
interných
nahrávacích
médií
HDRCX560E/
CX560VE*
Interná
pamäť +
pamäťová
karta
64 GB
HDRCX690E**
Pamäťová
karta
—
HDRCX700E**/
CX700VE* **
Interná
pamäť +
pamäťová
karta
96 GB

Konektor USB
Len
výstup
Vstup/
Výstup
Potešenie z užitočných funkcií
Nahrávacie
médiá
Obsah
Overenie názvu modelu kamkordéra
Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie
médium, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 23)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 25) alebo indikátor prístupu
(s. 23)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
samostatne), zabráňte narážaniu kamkordéra o
iné predmety.
Modely označené znakom * sú vybavené
systémom GPS.
Modely označené znakom ** sú vybavené
hľadáčikom.
Register
SK
Potešenie
z užitočných
funkcií funkcií
Potešenie
z užitočných
Prekrásne a
jednoduché
Nahrávanie
kdekoľvek a kedykoľvek
Kontrola golfového úderu
Golf Shot (80)
Smth Slw REC (79)
Elegantné snímanie
záberov bez zložitého
nastavovania
Intelligent Auto (37)
Zaostrenie na dieťa na ľavej
strane obrazovky
Sledovanie objektu (39)
Spot Focus (82)
SK
7
Správne používanie
systému GPS
HDR-CX560VE/CX700VE (49)
Nahrávanie v miestnosti s
nedostatočným osvetlením
NightShot (42)
Low Lux (84)
Snímanie ohňostroja alebo
západu slnka v celej jeho
kráse
Snímanie fotografií počas
nahrávania videozáznamu
Fireworks (84)
Sunrise&Sunset (84)
Dual Rec (41)
Rozpoznávanie úsmevu (40)
Vyťaženie maxima z
kamkordéra pri manuálnom
ovládaní
Zaostrovanie v režime MANUAL
(42)
Zmena kvality obrazu a režimu
záznamu
/
Setting (38)
Režim nahrávania (38)
Zmena nahrávacieho média
Nastavenie média (21)
SK
8
Zábava a jednoduchosť
prehrávanie a úpravy
Prehrávanie výberu z
vašich videozáznamov
Prehrávanie najlepších scén
(44)
Upravovanie v kamkordéri
Nasnímanie fotografie z videozáznamu (57)
Odstránenie nepotrebných scén (delenie
(57), odstraňovanie (53))
SK
9
Používanie
Jednoduché spôsoby
Ukladanie
uchovávania
príjemných spomienok
Počítač
(62)
Externé médiá
(67)
Napaľovačka diskov DVD
(71, 74)
Rekordér
(75)
Jednoduché odovzdávanie
Odovzdávanie pomocou
vzdialeného počítača
PMB Portable
SK
10
Obsah
Obsah
Používanie príručky Príručka k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky k používaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Potešenie z užitočných funkcií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).. . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
18
20
21
21
22
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov v televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam pripojení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
27
29
31
32
33
33
35
Potešenie z užitočných funkcií
Nahrávanie/Prehrávanie
Zložitejšie operácie
SK
11
37
37
37
38
38
39
40
41
41
Register
Užitočné funkcie pre nahrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické nahrávanie kvalitnejších záberov (Intelligent Auto).. . . . . . . . . . . .
Výber kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie funkcie zaostrenia a sledovania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické snímanie úsmevov (Smile Shutter) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou
(5,1-kanálový priestorový zvuk).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
44
45
47
47
49
49
50
51
52
Potešenie z užitočných funkcií
52
53
53
54
55
57
57
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku jedným dotykom (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov na disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah
Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL.. . . . . . .
Potešenie z výberu najlepších scén (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia prehrávania výberu najlepších scén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie prehrávaného výberu najlepších scén ( Scenario Save).. . . . . . . . .
Konverzia a zdieľanie scén prehrávania výberu najlepších scén alebo
scenárov najlepších scén .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie funkcie GPS (HDR-CX560VE/CX700VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaznamenávanie informácií o vašej polohe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipy na dosiahnutie kvalitnejšieho príjmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa polohy pri nahrávaní (Map View).. . . .
Získanie mapy aktuálnej polohy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie priorít pre informácie o polohe
(režim priority určovania polohy).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správne používanie kamkordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie záberov (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).. . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie fotografie z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
62
63
Ukladanie záberov s externým zariadením
SK
12
65
66
67
69
70
71
72
73
74
Register
Výber spôsobu ukladania záberov s externým zariadením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zariadenia, na ktorých je možné prehrávať vytvorený disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie záberov s externým mediálnym zariadením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie požadovaných videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov na externom mediálnom zariadení na kamkordéri.. . .
Vytvorenie disku pomocou napaľovačky diskov DVD DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . .
Vykonanie operácie [DISC BURN OPTION].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov DVD iného typu než DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
prostredníctvom zapisovacieho zariadenia atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové ponuky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Playback Function (Položky pre prehrávanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit/Copy (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setup (Iné položky pre nastavenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
78
79
81
92
94
95
95
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Informácie GPS (HDR-CX560VE/CX700VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
O pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Informácie o štandarde x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Potešenie z užitočných funkcií
Ďalšie informácie
Obsah
Prispôsobenie kamkordéra
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Súčasti a ovládače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Register
SK
13
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Obsah
Konektor DC IN
Batéria
Sieťový adaptér striedavého prúdu
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
Konektor DC
Otočte konektor DC tak, aby značka  na
tomto konektore bola zarovnaná s tou istou
značkou na konektore DC IN.
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie série V.
Potešenie z užitočných funkcií
Indikátor /CHG
(blesk/nabíjanie)

1
2
3
Po vrátení hľadáčika na miesto vypnite kamkordér zatvorením obrazovky
LCD (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.
Rozsvieti sa indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne
nabije, indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) zhasne.
SK
14
Register
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.
4
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
Obsah
Nabíjanie batérie pomocou počítača
Táto metóda je užitočná, ak nemáte k dispozícii sieťový adaptér striedavého prúdu.
Vypnite kamkordér a pripojte batériu ku kamkordéru.
Pripojte kamkordér k spustenému počítaču pomocou vstavaného kábla USB.
Keď je batéria úplne nabitá, odpojte kamkordér od počítača.
 Poznámky
Nemôžeme zaručiť, že kamkordér bude možné použiť s každým počítačom.
 Ak pripojíte kamkordér k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, bude sa
používať náboj batérie prenosného počítača. V takomto prípade neponechávajte kamkordér pripojený k
počítaču.
 Nabitie pomocou osobne zostaveného počítača, konvertovaného počítača alebo rozbočovača USB sa nedá
zaručiť. V závislosti od zariadenia USB používaného s počítačom sa môže stať, že kamkordér nemusí
pracovať správne.

Tipy
Batériu môžete nabíjať pripojením vstavaného kábla USB do sieťovej zásuvky pomocou nabíjačky USB
alebo sieťového adaptéra striedavého prúdu AC-U501AD/AC-U50AG (predávajú sa samostatne).
Na nabitie kamkordéra nemôžete použiť prenosné nabíjacie zariadenie Sony CP-AH2R alebo CP-AL
(predáva sa samostatne).
Nabíjačka USB alebo sieťový adaptér striedavého prúdu nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii.
Indikátor /CHG (blesk alebo nabíjanie) sa nemusí rozsvietiť, ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka. Ak
je to tak, nabite batériu pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu.
Potešenie z užitočných funkcií
Do sieťovej zásuvky




Register
SK
15
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
NP-FV50 (dodáva sa)
NP-FV70
NP-FV100
Čas nabíjania
Sieťový adaptér striedavého prúdu
Built-in USB Cable*
155
315
195
600
390
1050
Obsah
Batéria
Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri
teplote 25 C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 C do 30 C.
* Hodnoty trvania nabíjania boli namerané pri nabíjaní bez použitia predlžovacieho USB kábla.

Tipy
Ak je kamkordér zapnutý, približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie môžete skontrolovať
pohľadom na indikátor zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky LCD.


Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Potešenie z užitočných funkcií
Vybratie batérie
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte rovnaké pripojenia, aké sú uvedené aj v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. (s. 14). Aj
keď je batéria pripojená, batéria sa nevybíja.
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický menič napätia.

SK
16
Register
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Poznámky k batérii




Obsah

Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vypnite kamkordér a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 25) a indikátor prístupu (s. 23) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Ak pripájate svetlo (predáva sa samostatne), odporúča sa používať batériu NP-FV70 alebo NP-FV100.
Neodporúča sa používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A. Shut Off], s. 101).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Potešenie z užitočných funkcií

Register
SK
17
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.

Obsah
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je obrazovka LCD otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
Indikátor MODE
2
Potešenie z užitočných funkcií
Tlačidlo POWER
Vyberte požadovaný jazyk a potom sa dotknite položky [Next].
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD
3
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
sa dotknite položky [Next].
/
, potom
Register

Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Setup] 
[ (Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ak sa položka nenachádza na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
SK
18
4
Nastavte hodnotu [Summer Time] a potom sa dotknite položky [Next].

Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Obsah
5
Vyberte formát dátumu a potom sa dotknite položky [Next].
Potešenie z užitočných funkcií
6
Vyberte dátum a čas, nastavte hodnotu tak, že sa budete dotýkať položiek
/
, a potom sa dotknite položky [Next] 
.
Hodiny sa spustia.
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na nahrávacie médium
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položky
(Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU)  [Setup]  [
(MENU) 
 Pípanie pri vykonávaní operácií môžete vypnúť tak, že sa postupne dotknete položiek
.
[Setup]  [ (General Settings)]  [Beep]  [Off] 
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela (s. 124).
 Po nastavení hodín sa hodiny nastavujú automaticky, ak sú položky [Auto Clock ADJ] (s. 103) a [Auto
Area ADJ] (s. 104) nastavené na možnosť [On]. Správny čas sa na hodinách nemusí nastaviť automaticky
(nastavenie závisí od krajiny alebo oblasti vybranej pre kamkordér). V takom prípade nastavte položky
[Auto Clock ADJ] a [Auto Area ADJ] na hodnotu [Off] (HDR-CX560VE/CX700VE).

Register
SK
19
Vypnutie napájania
Obsah
Zatvorte obrazovku LCD.
Ak je hľadáčik vysunutý, zasuňte ho tak, ako je to znázornené na nižšie uvedenej ilustrácii
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
Indikátor (Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa kamkordér vypne.
Tipy
Kamkordér môžete vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [Power On By LCD] (s. 101) nastavená na možnosť [Off], vypnite kamkordér stlačením
tlačidla POWER (HDR-CX560E/CX560VE).



Napájanie kamkordéra sa zapína a vypína podľa toho, v akom stave sa nachádza obrazovka
LCD alebo hľadáčik.
Stav
Obrazovka
LCD
Otvorená
Zatvorená
Hľadáčik
Napájanie
kamkordéra
Zasunutý
On
Vysunutý
On
Zasunutý
Off
Vysunutý
On
Potešenie z užitočných funkcií
Zapnutie alebo vypnutie napájania kamkordéra pomocou obrazovky LCD alebo
hľadáčika (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)
 Poznámky
Ak je hľadáčik vysunutý, kamkordér nie je vypnutý, a to ani v prípade, ak je obrazovka LCD zatvorená.
Pri vypínaní napájania kamkordéra skontrolujte, či je hľadáčik zasunutý vo východiskovej polohe.

Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Setup]  [ (General Settings)]  [Language
Dotknite sa položky


.
Setting]  požadovaného jazyka 
SK
20
Register
Zmena nastavenia jazyka
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Nahrávacie médiá, ktoré môžete používať, závisia od kamkordéra. Na obrazovke kamkordéra
sa zobrazujú nasledujúce ikony.
HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE
Obsah
HDR-CX690E
Pamäťová karta
*
Interná pamäť
Pamäťová karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Výber nahrávacieho média (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)] 
[Media Select].
Zobrazí sa obrazovka [Media Select].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média a potom sa dotknite

.
položky
Na vybraté médium sa nahrávajú videozáznamy aj fotografie.
Potešenie z užitočných funkcií
 Dotknite sa položky
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Ikona vybratého nahrávacieho média sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky v režime
nahrávania videozáznamu aj v režime snímania fotografií.
Ikona nahrávacieho média

Vzhľad zobrazenej ikony sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Register
SK
21
Vloženie pamäťovej karty
Obsah
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE), nastavte nahrávacie médium na hodnotu [Memory Card].

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
SD Speed Class
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
—
„Memory Stick PROHG Duo“
Popísané v tejto
príručke
„Memory Stick PRO
Duo“
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC




Trieda Class 4 alebo
rýchlejšia
Karta SD
Nedá sa zaručiť, že kamkordér bude pracovať s každou pamäťovou kartou.
S týmto kamkordérom je možné používať karty „Memory Stick PRO Duo“, karty „Memory Stick“
polovičnej veľkosti alebo karty SD štandardnej veľkosti.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť poruchu.
Potvrdilo sa, že s kamkordérom pracujú karty „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až do 32 GB a karty
SD s kapacitou do 64 GB.
 Poznámky
Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo zariadeniu AV prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo
zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie
podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa
obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky nahraté údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.
Potešenie z užitočných funkcií
Pamäťová karta SD

Register
SK
22
 Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom

Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt.
Obsah
nasmerovaným tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie
cvaknutie.
Indikátor prístupu
Všímajte si nasmerovanie orezaného konca.
 Zatvorte kryt.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formátujte pamäťovú kartu (s. 95).
 Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
 Neotvárajte kryt počas nahrávania.
 Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.

Potešenie z užitočných funkcií
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka [Preparing image database file.
Please wait.]. Počkajte, kým sa indikátor prestane zobrazovať.
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.
Register
SK
23
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 21
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).


Obsah
V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú na nasledujúce médiá.
Videozáznamy sa nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
HDR-CX690E: Pamäťová karta
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: interné nahrávacie médium
1
Utiahnite remienok na uchopenie.
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
Potešenie z užitočných funkcií
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Register
SK
24
Nahrávanie videozáznamov
Tlačidlo START/STOP
[STBY]  [REC]
Obsah
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
Tlačidlo MODE
(Videozáznam).
 Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Potešenie z užitočných funkcií
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
Opätovné zobrazenie položiek na obrazovke LCD
Dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel, aby ste mohli začať
používať položky. Nastavenia môžete zmeniť pomocou ponuky [Display Setting] (s. 91).
SK
25
Register
po uplynutí
4 sekúnd
Snímanie úsmevov
Nasnímanie fotografie
Obsah
Keď kamkordér v predvolenom nastavení počas nahrávania videozáznamu rozpozná úsmev
osoby, automaticky nasníma fotografiu (Smile Shutter, s. 88). Keď kamkordér zaznamená tváre
počas nahrávania videozáznamov, kvalita obrazu sa automaticky upraví ([Face Detection], s. 88).
Rámček funkcie rozpoznávania
úsmevu (oranžový)
Rámček funkcie Face Detection
(biely)
 Poznámky
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.
 Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto
doby nie je možné kamkordér používať.
 Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 23) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká






 90 stupňov (max.)
 90 stupňov smerom ku
kamkordéru
 180 stupňov (max.)
SK
26
Register

Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Počas nahrávania videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO (Dual Rec, s. 41) snímať
fotografie.
SteadyShot] je predvolene nastavený na hodnotu [Active].
Parameter [
Preferovanú tvár môžete určiť dotykom (s. 39).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 57).
Ak chcete skontrolovať, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, aká je odhadovaná zostávajúca
(MENU)  [Setup]  [ (Media Settings)] 
kapacita atď., postupne sa dotknite položiek
[Media Info].
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom
prípade nastavte položku [Guide Frame] na možnosť [On] (s. 91) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a potom nastavte požadovaný uhol ().



Ak nahrávanie vykonávate iba pomocou hľadáčika, vysuňte hľadáčik a zatvorte panel LCD. Ak sa
indikátor v hľadáčiku zobrazuje rozmazaný, posuňte páčku hľadáčika, ktorá sa nachádza na bočnej strane
hľadáčika (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
Obsah
Údajový kód počas nahrávania
Fotografovanie
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
Tlačidlo PHOTO
Bliká  Rozsvieti sa
Potešenie z užitočných funkcií
Dátum, čas a podmienky nahrávania a súradnice (HDR-CX560VE/CX700VE) sa automaticky
zaznamenajú na nahrávacie médium. Počas nahrávania nie sú zobrazené. Počas prehrávania
ich môžete skontrolovať pomocou funkcie [Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, dotknite
(MENU)  [Setup]  [ (Playback Settings)]  [Data Code] 
sa položiek
.
požadovaného nastavenia 
Tlačidlo MODE
prestane zobrazovať, fotografia je nahratá.
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií.
SK
27
Register
Keď sa ikona
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.
Obsah
Tipy
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, dotknite sa položiek
Image Size]  požadovaného nastavenia 
.
[
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona
Váš kamkordér odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia. V režime nahrávania
videozáznamov je blesk nefunkčný. Spôsob, akým kamkordér využíva blesk, môžete zmeniť pomocou
(MENU)  [Camera/Mic]  [ (Flash)]  [Flash]  požadovaného nastavenia 
položky
.




Ak sa na fotografiách nachádzajú biele kruhové body
Potešenie z užitočných funkcií
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, a pod.) vznášajúce sa vo vzduchu v blízkosti objektívu. Po
ich zvýraznení bleskom kamkordéra sa prejavujú ako biele kruhové body.
Ak chcete znížiť počet bielych kruhových bodov, v miestnosti rozsvieťte a fotografujte bez
použitia blesku.
Častice (prach, peľ, a
pod.) vo vzduchu
Register
SK
28
Prehrávanie na kamkordéri
Obsah
Vstavané stereofónne reproduktory v kamkordéri vám umožňujú užívať si pôsobivý zvuk pri
prehrávaní záberov.
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na nasledujúce
nahrávacie médiá.
HDR-CX690E: Pamäťová karta
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: interné nahrávacie médium
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 21
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času. Nahraté
záznamy môže zobrazovať aj na základe informácií o umiestnení (HDR-CX560VE/CX700VE).



1
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí.
3
Potešenie z užitočných funkcií
Stlačte tlačidlo
(View Images).
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka Event View.
Dotknite sa položiek
/
, aby ste vybrali požadovanú udalosť ().
Tlačidlo [Change
View] (s. 51).
 Prechod na obrazovku MENU
 Udalosti
 Tlačidlo Change View (HDR-CX560VE/CX700VE)
SK
29
Register
Tlačidlo
prehrávania
výberu
najlepších
scén (s. 44).
* Zobrazuje sa iba pri nastavení kvality obrazu na hodnotu [
Obsah

/ : Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu udalosť
 Názov udalosti
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Panel časovej osi
 Tlačidlo prehrávania výberu najlepších scén*
 Tlačidlo zmeny mierky udalosti
HD Quality].
Keď sa dotknete udalosti zobrazenej v strede, zobrazí sa obrazovka Event Index (Register
udalostí).


Dotknite sa záberu, ktorý chcete zobraziť.
Potešenie z užitočných funkcií
4
Udalosť môžete vybrať aj potom, ako sa dotknete položky  na paneli časovej osi.
(Change Event Scale) v pravom dolnom rohu obrazovky môžete meniť
Dotknutím sa položky
časový rozsah na paneli časovej osi v rozsahu od jeden a pol roka do troch mesiacov. Pri tejto
zmene dochádza aj k zmene počtu udalostí, ktoré sa môžu zobraziť na paneli časovej osi.
Dotknite sa položky  a vyberte typ záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri
MOVIE] (len videozáznamy), [
PHOTO] (len fotografie) alebo [
MOVIE/
[
PHOTO] (videozáznamy aj fotografie zároveň).
SK
30
Register
 Slúži na prechod na obrazovku Event View

/
: slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky (keď sa
dotknete tlačidla a podržíte ho, posúva sa obsah zobrazený na obrazovke registra.)
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Názov udalosti
 Tlačidlo prepínania typov záberov
 Movie
 Photo
 Celkový čas prehrávania videozáznamov počas jednej udalosti (celkový počet
fotografií, ak je nastavený iba režim zachytávania fotografií)

Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , budete môcť pokračovať
v prehrávaní od naposledy prehrávaného miesta.
Obsah
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu
Počas prehrávania videozáznamu v kamkordéri môžete používať funkcie zobrazené na
MOVIE/PHOTO]
obrázku nižšie. Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
MOVIE] tak, že sa dotknete tlačidla na
(predvolené nastavenie) alebo položku [
prepínanie typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Nastavenie hlasitosti
Odstrániť
Nasledujúce
Zastavenie*
Prechod na predchádzajúcu
položku
Rýchle posúvanie dozadu*
Rýchle posúvanie
dopredu*
Pozastavenie*alebo
prehrávanie
* Tieto tlačidlá je možné používať iba v prípade, ak kamkordér prehráva videozáznam.
Potešenie z užitočných funkcií
Kontext
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Tipy
Ak sa dotknete tlačidla
na obrazovke prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete aktuálne používať
a ktoré môžete jednoducho použiť.
Keď prehrávanie od vybratého záberu dosiahne posledný záber, znova sa zobrazí obrazovka INDEX.
/
, videozáznam sa bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať asi
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať
5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky a súradnice nahrávania (HDR-CX560VE/CX700VE) sa
počas snímania zaznamenajú automaticky. Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale
(MENU)  [Setup]  [
počas prehrávania ich môžete zobraziť tak, že sa dotknete položiek

.
(Playback Settings)]  [Data Code]  požadovaného nastavenia 
V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).






Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek
SK
31
 a nastavte hlasitosť pomocou
Register

Prezeranie fotografií
Obsah
Počas zobrazovania fotografií môžete používať funkcie, ktoré sa zobrazujú na obrázku nižšie.
PHOTO] tak, že sa dotknete tlačidla na
Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
prepínanie typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Odstrániť
Kontext
Prechod na
predchádzajúcu položku
Nasledujúce
Spustenie/Zastavenie
prezentácie záberov
 [Slideshow Set].
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Ak chcete znova použiť funkciu Slideshow, dotknite sa položky


Register
SK
32
Prehrávanie záberov v
televízore
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu
(vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné
rozlíšenie (STD)) na televíznej obrazovke sa
môžu líšiť v závislosti od typu pripojeného
televízora a použitých konektorov.
Zoznam pripojení
Ak ide o nahrávku v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), videozáznamy
sa prehrávajú v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Ak ide o nahrávku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD), videozáznamy sa prehrávajú v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Výstupné konektory na kamkordéri
Konektor HDMI OUT
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
Konektor pre
diaľkový ovládač
A/V
(biely)
(červený)
1
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.

2
Potešenie z užitočných funkcií
Kábel na prenos
komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
Obsah
Pripojenie k televízoru s vysokým
rozlíšením obrazu
Kábel HDMI
(predáva sa samostatne)
Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.
Pripojte kamkordér k televízoru.

Register
3
Ako zdroj napájania použite sieťový
adaptér striedavého prúdu (s. 16).
Prehrajte videozáznam alebo
fotografiu na kamkordéri (s. 29).
SK
33
Pripojenie pomocou kábla na prenos
komponentného A/V signálu

Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
prehrávajú sa v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Ak sú
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), prehrávajú
sa v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).

Pripojenie pomocou kábla HDMI




(biely)
(červený)

Prípojný A/V kábel s
S VIDEO (predáva sa
samostatne)

(biely)
(červený)
(žltý)
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite minikonektor HDMI
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televízoru.
Zábery chránené autorskými právami sa
neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením
pracovať správne (napr. nebudete mať obraz
alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné
s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom,
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky
budú prehrávať s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom. Videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) budú
skonvertované na formát 2-kanálového zvuku.
(žltý)

(biely)
(červený)
SK
34
Nastavte položku [TV Type] na možnosť [16:9]
alebo [4:3] podľa vášho televízora (s. 98).
Register
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného televízora (16:9/4:3)
Potešenie z užitočných funkcií
Kábel na prenos
komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
(zelený) Y
(modrý)PB/CB
(červený)PR/CR
Prípojný A/V kábel
(dodáva sa)
Ak pripojíte len konektory pre video na prenos
komponentného signálu, výstup zostane bez
zvuku. Ak chcete zabezpečiť ozvučenie výstupu,
pripojte biely a červený konektor.
Vyberte nastavenie [Component] pre konektor
komponentného signálu, ktorý používate. Ak
chcete vykonať nastavenie, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ (Connection)]  [Component] 
.
požadovaného nastavenia 
Obsah
Pripojenie k televízoru bez vysokého
rozlíšenia 16:9 (širokouhlý) alebo k
televízoru s pomerom strán obrazovky
4:3
Pripojenie pomocou prípojného A/V
kábla s konektorom S-Video

Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO), výstup zostane bez zvuku. Ak chcete
do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte biely
a červený konektor ku konektorom televízora
pre vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou prípojného
A/V kábla.
Ak chcete prehrávať obrázky, použite
21-kolíkový adaptér (predáva sa
samostatne).
TV/VCR


Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
Používanie technológie „BRAVIA“
Sync
Ak kamkordér pripojíte k televízoru
kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“
Sync, ktorá bola uvedená na trh v roku
2008, a použijete na to kábel HDMI,
môžete pri prehrávaní používať aj diaľkový
ovládač televízora.
Ponuku kamkordéra môžete ovládať
po stlačení tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládači svojho televízora.
Môžete zobrazovať obrazovky kamkordéra,
ako je napríklad obrazovka Event View,
prehrávať vybraté videozáznamy alebo
zobraziť vybraté fotografie tak, že budete
stláčať tlačidlá so šípkou nahor, nadol,
doľava, doprava a tlačidlo Enter na
diaľkovom ovládači svojho televízora.
SK
35
Register
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) v televíznom
prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Image
Dotknite sa položiek
Wide Mode]  [4:3] 
Quality/Size]  [
(s. 93).
 Keď sa na výstup videozáznamu použije
prípojný A/V kábel, výstup videozáznamu bude
v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).

Potešenie z užitočných funkcií
Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do
vstupnej zásuvky pre video a pripojte biely (ľavý
kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor
do vstupnej zásuvky pre zvuk v televízore alebo
videorekordéri.
Pripojenie k televízoru cez
videorekordér

Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok
svoj kamkordér k televízoru pripájať
prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na
televízore je nasledovné:
HDMI  komponentný signál  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.

Pripojenie k monofónnemu televízoru
(s jednou zásuvkou pre vstup zvuku)

Obsah

Používanie televízora alebo
videorekordéra s 21-kolíkovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
 Poznámky
Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať
prostredníctvom diaľkového ovládača.
 Ak chcete nastaviť kamkordér, dotknite sa
(MENU)  [Setup]  [
položiek
(Connection)]  [CTRL FOR HDMI] 

[On] (predvolené nastavenie) 

.
 Nastavte aj svoj televízor. Podrobnosti nájdete v
príručke k televízoru.
 Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync sa líši
v závislosti od jednotlivých modelov radu
BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s
pokynmi svojho televízora.

Obsah
Tipy
Ak televízor vypnete, kamkordér sa vypne
súčasne s televízorom.


Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
36
Zložitejšie operácie

Približovanie
širokouhlom zábere a približne 80 cm pri
snímaní vzdialených objektov.
Pomocou optického približovania môžete
zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej
SteadyShot]
veľkosti, ak nie je pre funkciu [
nastavená hodnota [Active].
Tipy
Ak chcete dosiahnuť väčšie priblíženie, môžete
nastaviť hodnotu [Digital Zoom].


Pomocou páčky transfokátora môžete
snímky zväčšiť až na 14-násobok ich
pôvodnej veľkosti. Snímky môžete
zväčšovať aj pomocou tlačidiel / na
obrazovke LCD.
Automatické nahrávanie
kvalitnejších záberov (Intelligent
Auto)
Dotknite sa položky

[On]/[Off ] 
v pravom
dolnom rohu obrazovky nahrávania
videozáznamov alebo fotografií.
Bližší pohľad
(vzdialené
predmety)
Potešenie z užitočných funkcií
Ak nasmerujete kamkordér na objekt,
kamkordér nahráva s nastavením
optimálnej kombinácie troch režimov
zisťovania: rozpoznávanie tvárí, zisťovanie
scény a zisťovanie roztrasenia kamery
([On] je predvolené nastavenie). Keď
kamkordér zistí objekt, zobrazia sa ikony
zodpovedajúce zisteným podmienkam.
Širší uhol pohľadu
(širokouhlý)
Obsah
Užitočné funkcie
pre nahrávanie
videozáznamov a
fotografií
Jemným posúvaním páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.
Rozpoznávanie tvárí
(Portrét), (Dieťa)
Kamkordér rozpoznáva tváre a nastavuje
zaostrenie, farby a expozíciu.
Zisťovanie scény
(Krajina), (Súmrak),
 (Protisvetlo),
(Bodové svetlo), (Slabé svetlo),
(Makro)
SK
37
Register
 Poznámky
Prst musí byť stále na páčke transfokátora.
Ak prst dáte preč z páčky transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a snímaným subjektom približne 1 cm pri

Zisťovanie roztrasenia kamery
(Chôdza), (Statív)
Kamkordér zisťuje, či dochádza k
roztraseniu kamery, a zabezpečuje
optimálnu kompenzáciu.
 Poznámky
Kamkordér v závislosti od podmienok
nahrávania nemusí zistiť očakávanú scénu alebo
objekt.
 V závislosti od zistených scén sa môže stať aj to,
že blesk nebude možné použiť.
 Dotknite sa položky
.

Obsah
 Ak chcete nahrávať zábery
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením, dotknite sa položky
[
HD Quality] (HD). Ak chcete
nahrávať v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením
[
STD Quality] (STD).
Kamkordér automaticky vyberá
najúčinnejšie nastavenie v závislosti od
scény.

Kvalita nahrávania záberov sa zmení.
Tipy
Videozáznamy môžete nahrávať, prehrávať
alebo upravovať iba vo vybranej kvalite obrazu.
Ak chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať
videozáznamy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto
nastavenie.


Ako požadovanú kvalitu obrazu môžete
nastaviť kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ktorá vám umožňuje
nahrávať skvelé zábery, alebo kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením (STD), ktorá
poskytuje vyššiu kompatibilitu s rôznymi
prehrávacími zariadeniami (predvolené je
HD Quality]).
nastavenie na hodnotu [
Kvalitu obrazu meňte podľa situácie pri
nahrávaní alebo podľa prehrávacieho
zariadenia.
Výber režimu nahrávania
Potešenie z užitočných funkcií
Výber kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo kvality
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
Prepnutím režimu nahrávania môžete
vybrať kvalitu videozáznamov pri
nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) (predvolené je
]). Čas nahrávania
nastavenie [Standard
na nahrávacie médium sa mení v závislosti
od režimu nahrávania.
 Dotknite sa požadovaného
režimu nahrávania.
SK
38
Register
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/Size]
[
REC Mode].
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Image Quality/Size]
[
/
Setting].
* Hodnotu [PS] je možné nastaviť iba v prípade,
ak je funkcia [
hodnotu [50p].
Frame Rate] nastavená na
Dostupné režimy nahrávania budú
závisieť od vybratej hodnoty pre
Frame Rate] (s. 92).
funkciu [
* Ak videozáznam nahratý s použitím
vybratého režimu nahrávania nie je
možné uložiť na určité médium, na ikone
média sa zobrazí znak .

.
Režimy nahrávania a nahrávacie médiá
Typy médií, na ktorých je možné zábery
uložiť, budú závisieť od vybratého režimu
nahrávania.
Podrobnosti o ukladaní na externé
zariadenia nájdete na stránke 65.


Režim nahrávania
Typy médií
PS*
FX
Potešenie z užitočných funkcií
 Dotknite sa položky
Obsah
Tipy
Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
1920  1080/50p, keď je vybratý režim PS
kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
a vo formáte AVCHD 1920  1080/50i alebo
vo formáte 1920  1080/25p, keď je vybratý
režim FX alebo režim FH. Keď je vybratý režim
HQ alebo režim LP pre kvalitu s vysokým
rozlíšením (HD), videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte AVCHD 1440  1080/50i.
Môžete vybrať nasledujúci režim nahrávania v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
] (AVC HD 28M (PS))
 [50p Quality
] (AVC HD 24M (FX))
 [Highest Quality
 [High Quality
] (AVC HD 17M (FH))
 [Standard
] (AVC HD 9M (HQ))
(predvolené nastavenie)
] (AVC HD 5M (LP))
 [Long Time
Režim nahrávania v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) je obmedzený
na nasledujúcu hodnotu.
 [Standard
] (STD 9M (HQ))
„M“, ako je napríklad hodnota „24M“, označuje
jednotku Mb/s.


Používanie funkcie zaostrenia a
sledovania
FH/
HQ/LP
V tomto kamkordéri
Ak sa na obrazovke LCD dotknete objektu,
ktorý chcete sledovať, kamkordér sleduje
objekt a nahráva videozáznam.
Interné
nahrávacie
médium
V externých zariadeniach
Externé médiá
(pamäťové
zariadenia USB)
Disky Blu-ray
—
AVCHD
Nahrávacie disky
—
Ak sa dotknete iného objektu než je
tvár
V bode dotyku sa zobrazí dvojité
orámovanie a kamkordér automaticky
upraví zaostrenie.
—
SK
39
Register
Ak sa dotknete tváre
Okolo tváre sa zobrazí dvojité orámovanie a
kamkordér automaticky upraví zaostrenie,
farbu a expozíciu.
Pamäťová karta
Automatické snímanie úsmevov
(Smile Shutter)
Dotknite sa tváre alebo bodu, ktorý
chcete sledovať.
Ak chcete zastaviť sledovanie, dotknite sa
/
, ktorá sa zobrazí na pravej
položky
strane obrazovky LCD.
 Poznámky
Keď nastavíte frekvenciu snímania a režim
nahrávania na hodnotu [50i]/[Highest
] alebo [50p]/[50p Quality
],
Quality
nemôžete používať funkciu Smile Shutter počas
nahrávania videozáznamov. Ak je okrem toho
frekvencia snímania nastavená na hodnotu
[25p], tiež nemôžete použiť funkciu Smile
Shutter.
 V závislosti od podmienok nahrávania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa
môže stať aj to, že zariadenie nerozpozná žiadne
úsmevy.

 Poznámky
 Subjekt, ktorého ste sa dotkli, nemusí byť
v závislosti od okolitého jasu alebo účesu
rozpoznaný. V takomto prípade sa ho pri
nahrávaní znova dotknite.
 Ak chcete sledovať určitú tvár, nastavte pre
funkciu [Face Detection] inú hodnotu než [Off]
(predvolené nastavenie je [Auto]).
Tipy
Farba rámčeka s dvojitým orámovaním okolo
tváre zacielenej pri rozpoznaní úsmevu sa
zmení na oranžovú.
Ak tvár, ktorej ste sa dotkli, zmizne z obrazovky
LCD, prioritu má objekt vybratý v nastavení
[Face Detection] (s. 88). Ak sa tvár, ktorej ste
sa dotkli, opäť zobrazí na obrazovke, obnoví sa
jej priorita.



Tipy
Pomocou funkcie [Face Detection]
(s. 88) môžete vybrať objekt, ktorý má pri
rozpoznávaní tváre a úsmevu prioritu. Keď
určíte prioritný objekt dotykom na detekčný
rámček na obrazovke LCD, prioritu má tvár s
rámčekom s dvojitým orámovaním.
Ak sa nezistí žiadny úsmev, nastavte funkciu
[Smile Sensitivity] (s. 89).
Potešenie z užitočných funkcií
Zobrazí sa dvojité orámovanie.
Obsah
Počas nahrávania videozáznamu
automaticky nasníma fotografiu vždy,
keď kamkordér zistí, že snímaná osoba
sa usmieva (predvolené nastavenie je
[Dual Capture]) (str. 88). Okolo tváre, na
ktorú kamkordér zacieli pri rozpoznávaní
úsmevu, aby nasnímal fotografiu, sa
zobrazuje oranžový rámček.


SK
40
Register

Tipy
Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch
) alebo [2ch Stereo] (
)
Surround] (
([Audio Mode], s. 90).
Disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté
na kamkordéri, môžete v počítači vytvoriť
pomocou dodávaného softvéru „PMB“. Ak
budete prehrávať disk v systéme s podporou
5,1-kanálového priestorového zvuku, môžete si
vychutnať realistický zvuk.



Pomocou vstavaného mikrofónu môžete
nahrávať Dolby Digital 5,1-kanálový
priestorový zvuk. Realistický zvuk si môžete
vychutnať pri prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5,1-kanálový
priestorový zvuk.
Obsah
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5,1-kanálový
priestorový zvuk)
Snímanie vysokokvalitných
fotografií počas nahrávania
videozáznamu (Dual Rec)
Vstavaný mikrofón
 Poznámky
Ak je kamkordér nastavený na režim
nahrávania videozáznamov, nemôžete použiť
blesk.
 Ak je kapacita nahrávacieho média
nedostatočná, alebo ak nepretržite nahrávate
. Ak
fotografie, môže sa zobraziť indikátor
, snímanie fotografií nie
sa zobrazuje ikona
je možné.
 V závislosti od výberu položky [
REC Mode]
Frame Rate] sa na obrazovke
alebo položky [
a vy nebudete môcť
LCD zobrazí položka
použiť funkciu Dual Rec.

 Poznámky
Ak 5,1-kanálový zvuk prehrávate na
kamkordéri, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky
skonvertuje na 2-kanálový výstup.
 Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový priestorový
zvuk videozáznamov zaznamenaných v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s
5,1-kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie,
ktoré je kompatibilné s 5,1-kanálovým
priestorovým zvukom.
 Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla
HDMI (predáva sa samostatne), zvuková stopa
videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) nahratá s 5,1-kanálovým
zvukom sa automaticky prehráva ako
5,1-kanálový zvuk. Zvuk videozáznamov v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) sa konvertuje na 2-kanálový zvuk.

Tipy
Ak je indikátor MODE v polohe
(videozáznam), veľkosť fotografií bude [12,3M]
(16:9) alebo [9,2M] (4:3).
Fotografie môžete snímať počas nahrávania v
pohotovostnom režime tým istým spôsobom,
ako v prípade, ak svieti indikátor
(fotografia). Ak je však pre frekvenciu snímania
nastavená hodnota [25p], nemôžete snímať
fotografie, keď je kamkordér spustený v režime
nahrávania videozáznamov.
Potešenie z užitočných funkcií
Počas nahrávania videozáznamu môžete
fotografovať tak, že stlačíte tlačidlo
PHOTO.


SK
41
Register

Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot)
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Obsah
Po stlačení tlačidla NIGHTSHOT sa
zobrazí indikátor a môžete snímať aj v
úplnej tme.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.


Opätovným stlačením tlačidla
NIGHTSHOT funkciu NightShot zrušíte.
Manuálne ovládanie nastavení
snímok pomocou ovládača
MANUAL
 Poznámky
Funkcia NightShot využíva infračervené svetlo.
Preto infračervený port nezakrývajte prstami
ani inými objektmi.
 Nezabudnite odstrániť tienidlo
objektívu, pretože môže zabraňovať
správnej činnosti infračerveného portu
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
 Odpojte konverzný objektív (predáva sa
samostatne).
 Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([Focus], s. 83).
 Funkciu NightShot nepoužívajte na jasných
miestach. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
 Pri snímaní farebných fotografií v tlmenom
svetle nastavte položku [Low Lux] (s. 84).

Jednu z často používaných položiek ponuky
môžete priradiť k ovládaču MANUAL.
Keďže v predvolenom nastavení je k
ovládaču MANUAL priradená úprava
zaostrenia, operácia v prípade uvedenom
nižšie je popísaná ako zaostrovanie
pomocou ovládača.
Potešenie z užitočných funkcií
Infračervený port
Tlačidlo MANUAL
Register
Zaostrovanie v režime MANUAL
SK
42
 Ak chcete aktivovať režim
manuálneho upravenia, stlačte
tlačidlo MANUAL.
 Poznámky
Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade,
keď zmeníte položku priradenú k ovládaču
MANUAL. Ak však nastavíte funkciu
[Exposure] po manuálnom nastavení funkcie
[AE Shift], funkcia [Exposure] prepíše funkciu
[AE Shift].
 Ak nastavíte niektorú z položiek [Exposure],
[IRIS], alebo [Shutter Speed], nastavenia
zvyšných dvoch položiek sa zrušia.
 Ak vyberiete hodnotu [RESET] v kroku
, obnoví sa pôvodné nastavenie všetkých
manuálne nastavených položiek.

 Pootočením ovládača MANUAL
upravíte zaostrenie.








[Focus] ... s. 83
[Exposure] ... s. 82
[IRIS] ... s. 83
[Shutter Speed] ... s. 83
[AE Shift] ... s. 84
[White Balance Shift] ... s. 84

Priradenie položky ponuky k ovládaču
MANUAL
Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na
niekoľko sekúnd.
Zobrazí sa obrazovka [Dial Setting].

SK
43
Register
Pootočte ovládačom MANUAL a
vyberte položku, ktorú chcete priradiť.
Stlačte tlačidlo MANUAL.
Potešenie z užitočných funkcií
Položky, ktoré je možné priradiť k
ovládaču MANUAL

Tipy
Položky ponuky môžete priradiť k ovládaču
MANUAL aj tak, že sa dotknete položiek
(Camera
(MENU)  [Camera/Mic]  [
Settings)]  [Dial Setting].
Ak pri nastavení páčky transfokátora do polohy
W (širokouhlý záber) nastavíte väčšiu hodnotu
funkcie IRIS (menšie clonové číslo) než je F3,4,
po prepnutí páčky transfokátora do polohy T
(vzdialené predmety) sa funkcia IRIS resetuje
na hodnotu F3,4.
Ak nastavujete hodnotu IRIS, zaostrený rozsah
pred a za zaostreným objektom sa mení. Keď
nastavíte väčšiu hodnotu pre funkciu IRIS
(menšie clonové číslo), zaostrený rozsah sa
zúži, a keď nastavíte menšiu hodnotu pre
funkciu IRIS (väčšie clonové číslo), zaostrený
rozsah sa rozšíri. Funkciu IRIS môžete nastaviť
na preferovanú hodnotu, ktorá závisí od
snímaných kompozícií.
Pri snímaní záberov pri osvetlení
fluorescenčnou lampou, sodíkovou lampou
alebo ortuťovou výbojkou sa môžu vyskytnúť
vodorovné pásy alebo blikanie, prípadne môže
dôjsť k zmene farieb. Ak k tomu dôjde, zmeňte
rýchlosť uzávierky podľa frekvencie zdroja
napätia vo vašej oblasti.
Obsah
Stlačením tlačidla MANUAL
sa prepína medzi režimom
automatického a manuálneho
nastavenia.

Potešenie z výberu
najlepších scén
(Highlight Playback)
Tipy
na obrazovke
Ak sa dotknete tlačidla
prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete
aktuálne používať a ktoré môžete jednoducho
použiť.


1
Otvorte obrazovku LCD svojho
kamkordéra.
2
Stlačte položku
Images).
Potešenie z užitočných funkcií
Kamkordér náhodne vyberie niekoľko scén
pre funkciu prehrávania výberu najlepších
scén, spojí ich do jedného celku a prehrá
ich ako výber videozáznamov a fotografií v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
so zvukovými a vizuálnymi efektmi.
Ak sa vám pozdáva výber najlepších scén,
ktorý ste práve videli, môžete ho uložiť
ako „scenár“ a môžete ho opakovane
prehrávať. Scény alebo scenáre prehrávania
výberu najlepších scén okrem toho môžete
jednoducho zdieľať pomocou iných médií
tak, že skonvertujete formát údajov scén a
scenárov výberu najlepších scén, čo vám
umožní odovzdať údaje na web alebo
vytvoriť disky DVD.
Obsah
Údaje kamery (s. 97), ktoré sa zobrazia na
obrazovke LCD, sa budú líšiť v závislosti od
nastavenia nahrávania kamkordéra. Nastavenie
sa zobrazí s použitím nasledujúcich ikon.

: Automatický režim

: Expozícia sa nastavuje manuálne.

: Prioritu má funkcia IRIS.

: Prioritu má rýchlosť uzávierky.
(View
Register
SK
44
3
Dotknite sa položky
/
(),
vyberte požadovanú udalosť a
potom sa dotknite položky
[ Highlight] ().
Sledovanie prehrávania výberu
najlepších scén
V kamkordéri sa spustí prehrávanie
výberu najlepších scén udalosti, ktorá
sa zobrazovala v strede obrazovky
Event View.
Obsah
Po dokončení prehrávania výberu
najlepších scén sa dotknite položky
[Replay].
 Poznámky
Scény prehrávania výberu najlepších scén sa
menia pri každom výbere funkcie prehrávania
výberu najlepších scén.

Zmena nastavenia prehrávania
výberu najlepších scén
Počas prehrávania výberu najlepších
scén sa dotknite položiek 
[Highlight Setting].
Obrazovka LCD počas prehrávania
výberu najlepších scén
Nastavenie hlasitosti
Potešenie z užitočných funkcií
Pre prehrávanie výberu najlepších scén
môžete vybrať rôzne nastavenia.
Môžete nastaviť nasledujúce položky.

Kontext
Zastavenie
Predchádzajúce
Nasledujúce
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, dotknite
.
sa položky
Ak chcete prehrávanie zastaviť, dotknite sa
.
položky

SK
45
Register
Zastavenie prehrávania výberu
najlepších scén
[Playback Range]
Nastavte rozsah videozáznamov na prehrávanie
tak, že vyberiete rozsah od určitej udalosti
po určitú udalosť, ktorá sa má použiť v
prehrávanom rozsahu, a potom sa dotknite
. Ak nastavíte rozsah prehrávania
položky
výberu najlepších scén výberom udalostí v
zobrazení mapy, vyberte počiatočný a koncový
dátum (HDR-CX560VE/CX700VE).
Ak nenastavíte žiadny rozsah, kamkordér
prehrá obrazy v časovom rozsahu udalosti
zvolenej na obrazovke Event View ako
prehrávaný rozsah.
[Theme]
Môžete vybrať motív pre prehrávanie výberu
najlepších scén. Kategória hudby sa vyberie
automaticky podľa témy.



Tipy
Po dokončení prehrávania výberu najlepších
scén môžete vybrať položku [Highlight Setting]
na obrazovke.
Môžete prenášať hudobné súbory zo zvukových
diskov CD alebo súborov MP3 do kamkordéra
a prehrávať ich v rámci prehrávania výberu
najlepších scén pomocou dodaného softvéru
„PMB“ alebo softvéru „Music Transfer“,
ktorý sa inštaluje spolu so softvérom „PMB“.
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)
Ak po prenesení hudobného súboru do
kamkordéra nie je možné hudbu prehrať,
hudobný súbor môže byť poškodený. Ak chcete
odstrániť hudobný súbor, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
(Playback Settings)]  [Empty Music]
[
a potom znova preneste hudobný súbor. Ak
odstránite hudobné súbory pomocou funkcie
[Empty Music], odstránia sa aj hudobné údaje,
ktoré do kamkordéra vložil výrobca. V takom
prípade ich môžete obnoviť pomocou softvéru
Music Transfer, ktorý sa inštaluje so softvérom
„PMB“. Pokyny na používanie nájdete v
Pomocníkovi programu Music Transfer
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).




Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Ak sa práve používa zobrazenie mapy, nemôžete
nastaviť bod výberu najlepších scén (HDRCX560VE/CX700VE). Bod výberu najlepších
scén, ktorý bol nastavený počas zobrazovania
udalosti, však môže mať vplyv na zobrazenie
mapy.
 Zvuk používaný pri prehrávaní výberu
najlepších scén sa skonvertuje na dvojkanálový
stereofónny zvuk.
 Nastavenie položky [Playback Range] sa po
zastavení prehrávania výberu najlepších scén
zruší.
 Keď pripojíte kamkordér k externému
zariadeniu (ako je napríklad televízor) a
sledujete prehrávanie výberu najlepších scén
alebo scenár prehrávania výberu najlepších
scén, tieto zábery sa nezobrazujú na obrazovke
LCD kamkordéra.

Obsah

[Music]
Môžete vybrať a pridať hudbu (s. 46).
[Length]
Môžete nastaviť dĺžku segmentu prehrávania
výberu najlepších scén.
[Audio mix]
S hudbou sa prehráva aj pôvodný zvuk.
Ak chcete nastaviť vyváženie pôvodného zvuku
/ .
a hudby, dotknite sa položky
[Highlight Point]
Môžete nastaviť body vo videozázname alebo
fotografii, ktoré sa použijú v prehrávaní výberu
najlepších scén.
Prehrajte požadovaný videozáznam alebo
fotografiu a potom vykonajte nasledujúce akcie.
 Videozáznam: prehrajte požadovaný
videozáznam a potom sa dotknite položky

v bode, ktorý chcete používať
v prehrávaní výberu najlepších scén.
 Fotografia: prehrajte fotografiu, ktorú chcete
použiť vo výbere najlepších scén, a potom sa
.
dotknite položky
Register
SK
46
Uloženie prehrávaného výberu
najlepších scén ( Scenario Save)
Prehrávaný výber najlepších scén môžete
uložiť ako „scenár“.
Formát údajov prehrávania výberu
najlepších scén alebo uložených scenárov
najlepších scén môžete skonvertovať, čo
vám umožňuje zdieľať tieto skonvertované
údaje pomocou iných médií vytvorením
diskov DVD alebo odovzdaním údajov na
web (Highlight Movie).
Počas prehrávania výberu najlepších
scén sa dotknite položiek 
[ Scenario Save] 
.
Prehrávanie uloženého scenára
Dotknite sa položiek
(MENU) 
[Playback Function]  [ Scenario],
vyberte požadovaný scenár a potom sa
.
dotknite položky
Vymazanie uloženého scenára

Dotknite sa položky [ Scenario Erase]
na obrazovke po dokončení prehrávania
scenára, ktorý chcete vymazať, alebo sa
počas prehrávania
dotknite položky
scenára, ktorý chcete vymazať, a potom
vyberte položku [Erase].
Funkciu [Save and Share] môžete
vybrať tak, že sa počas prehrávania scén
prehrávania výberu najlepších scén alebo
uložených scenárov výberu najlepších scén
na obrazovke.
dotknete tlačidla
 Dotknite sa položky
.
SK
Register
Kamkordér začne konvertovať údaje na
cieľový formát.
47
Potešenie z užitočných funkcií
 Po dokončení prehrávania
výberu najlepších scén alebo
scenára výberu najlepších scén
sa dotknite položky [Save and
Share] na obrazovke.
Obsah
Konverzia a zdieľanie scén
prehrávania výberu najlepších scén
alebo scenárov najlepších scén
 Poznámky
Kvalita konvertovaných údajov sa zmení na
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Odovzdanie videozáznamu s výberom
najlepších scén na web

Obsah
Po dokončení procesu konverzie sa
dotknite položky [Share]  [Web Upload]
a potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia na obrazovke LCD.
Vytvorenie disku DVD pomocou
aplikácie DVDirect Express
Potešenie z užitočných funkcií
Po dokončení procesu konverzie sa
dotknite položky [Share]  [Create
DVD with DVDirect Express.] a potom
postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia
na obrazovke LCD.
Opätovné sledovanie videozáznamu s
výberom najlepších scén
Po dokončení procesu konverzie sa
dotknite položky [Watch].
Register
Sledovanie videozáznamu s výberom
najlepších scén po jeho výbere v
zozname „Highlight Movie“
Dotknite sa položiek
(MENU)
 [Playback Function]  [Highlight
Movie]  dotknite sa požadovaného
videozáznamu s výberom najlepších scén.
SK
48
Používanie funkcie
GPS (HDR-CX560VE/
CX700VE)
 Poznámky
Funkciu GPS používajte v exteriéri a na
otvorených priestranstvách, pretože na týchto
miestach je k dispozícii najlepší príjem
rádiových vĺn.

Zaznamenávanie informácií o vašej
polohe
Tipy
V rámci zobrazenej mapy je sever vždy hore.
Mierku môžete zmeniť pomocou páčky
transfokátora (W: zväčšenie, T: zmenšenie).
Dotknite sa smeru na mape, v ktorom sa má
posunúť jej zobrazenie. Ak chcete plynulo
posúvať obsah zobrazený na mape, podržte
stlačený tento bod.




Obsah
Nasledujúce funkcie sú k dispozícii, ak
používate funkciu GPS (Global Positioning
System).
Prvé použitie údajov mapy
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
na základe vyhľadávania na mape
Potešenie z užitočných funkcií
Zobrazí sa hlásenie so žiadosťou o
vyjadrenie súhlasu s podmienkami
licenčnej zmluvy na používanie údajov
mapy. Údaje máp môžete začať používať
tak, že sa dotknete položky [Yes] na
obrazovke po vyjadrení súhlasu s
podmienkami licenčnej zmluvy.
Ak sa dotknete položky [No], nebudete
môcť používať údaje mapy. Keď sa však
pokúsite použiť údaje mapy po druhýkrát,
na obrazovke sa znova zobrazí to isté
hlásenie, a ak sa dotknete položky [Yes],
budete môcť používať údaje mapy.
Zaznamenávanie informácií o vašej
polohe
Zobrazenie mapy s vašou aktuálnou
polohou
SK
49
Register
Pri nahrávaní videozáznamov alebo
snímaní fotografií kamkordér zaznamenáva
informácie o polohe (predvolené
nastavenie).
Stav výpočtu polohy pomocou funkcie
GPS
Tipy na dosiahnutie kvalitnejšieho
príjmu
Funkciu GPS používajte v exteriéri a na
otvorených priestranstvách
Obsah
Vyhľadávanie
satelitov
Počet bodov sa
mení
Výpočet polohy
nie je možný
Podrobnosti o umiestneniach alebo
situáciách, v ktorých nie je možné prijímať
signál, nájdete na strane 118.
Nezakrývajte antény systému GPS
rukou
Ukazovatele
určovania
polohy
Nie je možné
zaznamenať
informácie o
polohe
Anténa systému GPS
Zábery sa zaregistrujú
s použitím informácií o
polohe, ktoré sa získali
predtým.
Potešenie z užitočných funkcií
Prebieha výpočet
polohy
Používanie režimu priority určovania
polohy (s. 52)
 Poznámky
Môže to trvať určitý čas, kým kamkordér začne
vypočítavať polohu.
Používanie podporných údajov
systému GPS

Vyberte položky
(MENU)  [Setup]
 [ (General Settings)]  [GPS
Setting]  [Off].
SK
50
Register
Importom podporných údajov systému
GPS z počítača do kamkordéra pomocou
dodaného softvéru „PMB“ sa môže skrátiť
čas, ktorý kamkordér potrebuje na získanie
informácií o polohe. Pripojte kamkordér
k počítaču pripojenému k internetu.
Podporné údaje systému GPS sa aktualizujú
automaticky.
Ak nechcete zaznamenávať informácie
o polohe
Prechod na
Tlačidlo Change
obrazovku MENU
View
 Poznámky
Podporné údaje systému GPS môžu nesprávne
pracovať v nasledujúcich prípadoch:
 ak podporné údaje systému GPS nie sú
aktualizované 30 dní alebo dlhšie
 ak na kamkordéri nie je správne nastavený
dátum a čas
 ak sa kamkordér prenáša na veľkú vzdialenosť

Obsah
Prechod na
obrazovku nahrávania
videozáznamov
Tipy
Podporné údaje systému GPS je možné
aktualizovať pomocou softvéru „PMB Portable“,
ktorý je uložený v kamkordéri.


* Zobrazuje sa iba pre zábery nasnímané


 Dotknite sa položky [Yes]
a potom sa dotknite
požadovaného videozáznamu
alebo fotografie.
(View Images).
Zobrazí sa obrazovka zobrazenia
udalostí (Event View).
 Dotknite sa položky
View].
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Ak sa dotknete oblasti, kde sa nezobrazujú
žiadne miniatúry, mapa sa posunie.
Ak zmeníte mierku mapy pomocou
páčky transfokátora, zmenia sa aj zhluky
miniatúr.
 [Map
Zobrazenie mapy
Tlačidlo prepínania
typov záberov
Potešenie z užitočných funkcií
Vyhľadanie požadovanej scény
podľa polohy pri nahrávaní (Map
View)
 Stlačte tlačidlo
Highlight*
Tlačidlo Change View
Prechod na režim nahrávania
videozáznamov alebo fotografií
 Poznámky
Výber klastrov s miniatúrami v zobrazení mapy
vám neumožňuje upravovať videozáznamy ani
fotografie (napríklad odstraňovať ich atď.).

Tipy
Ak chcete počas prehrávania zobrazovať
informácie o súradniciach, pozrite si stranu 97.


SK
51
Register
 Dotknite sa požadovanej
miniatúry obrázka, ktorá sa
zobrazuje na mieste na mape, na
ktorom ste nahrali videozáznamy
alebo nasnímali fotografie.
Získanie mapy aktuálnej polohy
Táto funkcia je užitočná pri kontrole
aktuálnej polohy na mape, keď ste na
cestách.
Keď kamkordér vypne ostatné funkcie,
aby sa mohli vyhľadať satelity, získavanie
informácií na určenie polohy môže mať
vyššiu prioritu.
Dotknite sa položky
(MENU)
 [Setup]  [ (General Settings)]
 [Your Location] na obrazovke
nahrávania.
 Zobrazte svoju aktuálnu polohu
(s. 52).
Značka označujúca vašu aktuálnu
polohu (červená)
Ak sa aktuálna poloha zobrazí na
obrazovke LCD, nie je potrebné
pokračovať v tejto operácii.
.
Zobrazí sa obrazovka s informáciami
o výpočte polohy (s. 52)


Ak sa dotknete určitého bodu na obrazovke, na
mape sa zobrazí plocha s týmto bodom v strede.
Ak chcete svoju aktuálnu polohu vrátiť späť do
.
stredu obrazovky, dotknite sa položky
Ak kamkordér nemôže získať informácie o
aktuálnej polohe, zobrazí sa obrazovka režimu
priority určovania polohy (s. 52).
Ak sú predtým získané informácie o polohe
neplatné, indikátor sa nezobrazí.
Po dokončení procesu určovania
polohy sa zobrazí obrazovka s
informáciami o polohe.
Ikony satelitov
Ukazovateľ Informácie o polohe,
určovania ktoré sa získali
predtým.
polohy
.
Tipy
Kamkordér nastavuje hodiny a miesto
automaticky (predvolené nastavenie) (s. 103).


SK
52
Register
Zatvorenie obrazovky s informáciami o
aktuálnej polohe
Dotknite sa položky
Potešenie z užitočných funkcií
 Dotknite sa položky

Obsah
Nastavenie priorít pre informácie
o polohe (režim priority určovania
polohy)
Správne používanie
kamkordéra
Kontrola informácií určovania polohy
(čierna)
/
(sivá)
/
(hnedá)
/
(okrová)
/
(zelená)
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Nie je žiadny signál, ale
informácie o obežnej
dráhe pre satelit sú k
dispozícii.
Načítalo sa 33 %
informácií o obežnej
dráhe satelitu.
Načítalo sa 66 %
informácií o obežnej
dráhe satelitu.
Načítalo sa 99 %
informácií o obežnej
dráhe satelitu.
Určovanie polohy je
dokončené a satelit sa
používa.
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie (s. 55).
 Ukážkový videozáznam v
kamkordéri je chránený
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
 Ak odstránite videozáznamy alebo fotografie,
ktoré sú zahrnuté do uložených scenárov (s. 47),
scenáre sa odstránia.

Ak nie je možné získať údaje o
aktuálnej polohe
Ak nemôžete získať údaje o svojej aktuálnej
polohe, zobrazí sa obrazovka, ktorá vám
umožňuje znovu určiť polohu. V takomto
prípade postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke LCD.

Zatvorenie obrazovky s informáciami
určovania polohy
Dotknite sa položky
Tipy
Ak spustíte prehrávanie záberu tak, že ho
vyberiete na obrazovke Event Index (Register
udalostí), môžete ho odstrániť pomocou
položky na obrazovke prehrávania.
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte
(s. 95).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.
Potešenie z užitočných funkcií
/
Odstraňovanie videozáznamov a
fotografií
Stav
Obsah
Farba satelitov alebo
ukazovateľa určovania
polohy

.


 Stlačte tlačidlo
(s. 29).
SK
53
(View Images)
Register
 Poznámky
V nasledujúcich situáciách sa aktuálna poloha
kamkordéra, ktorá sa zobrazuje na mape, môže
líšiť od skutočnej polohy. Tolerancia pre chybu
môže byť až niekoľko stoviek metrov.
 Keď kamkordér prijíma signály zo satelitov
GPS, ktoré sa odrazili od okolitých budov.
 Keď je signál zo satelitov GPS príliš slabý.

 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Delete].
Odstránenie všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
 Ak chcete vybrať a odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
MOVIE/PHOTO].
[

Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky
Keď je položka [
/
Setting]
STD
nastavená na hodnotu [
sa
Quality], namiesto položky
.
zobrazí položka

.
Ochrana nahratých videozáznamov
a fotografií (Protect)
 Dotknite sa značky a
nechajte zobraziť značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.
Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a
zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu.
Na chránených záberoch sa zobrazí
indikátor .
 Stlačte tlačidlo
(s. 29).
(View Images)
 Ak chcete vybrať a chrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images] 
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
[
MOVIE/PHOTO].

SK
54
Register
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Protect].
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky

.

Potešenie z užitočných funkcií
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

Obsah
V kroku 3 sa dotknite položky [All In
Event].

Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky

 Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete chrániť.
Na vybraných záberoch sa zobrazí
indikátor .
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

Obsah
Keď je položka [
/
Setting]
STD
nastavená na hodnotu [
sa
Quality], namiesto položky
.
zobrazí položka
.
Zrušenie ochrany udalosti
V kroku 3 vyššie sa dotknite položky
[Remove All In Event], vyberte požadované
videozáznamy a fotografie a potom sa


.
dotknite položky
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky

.
Kopírovanie záberov (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE)
Operácie kopírovania, ktoré sú k dispozícii,
sa líšia v závislosti od modelu, ktorý
používate.

HDR-CX560E/CX560VE
Zábery nahrané na internom nahrávacom
médiu kamkordéra môžete kopírovať na
pamäťovú kartu.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
Potešenie z užitočných funkcií

HDR-CX700E/CX700VE
Zábery nahrané na internom nahrávacom
médiu kamkordéra môžete kopírovať na
pamäťovú kartu a naopak.
Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označenej v kroku 4 indikátorom .
Indikátor zmizne.
 Poznámky
Pri prvom nahrávaní záberu na pamäťovú
kartu vytvorte súbor databázy záberov tak, že sa
(MENU)  [Setup]
dotknete položiek
 [ (Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 [Memory Card].
 Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas replikovania zabránili
výpadku napájania.

V kroku 3 sa dotknite položky [Set All
In Event].
SK
55
Register
Ochrana všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
 Vyberte záber, ktorý sa má
kopírovať.

 Stlačte tlačidlo
(s. 29).
[Multiple Images]: Dotknite sa záberu,
ktorý chcete kopírovať, a označte ho
indikátorom . Môžete vybrať viacero
záberov.
(View Images)
Obsah
Tipy
Pôvodná kópia záberu sa po dokončení operácie
kopírovania neodstráni.
Zábery nahraté týmto kamkordérom a uložené
na nahrávacom médiu sa nazývajú „originál“.


 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].
Zobrazí sa obrazovka výberu média.

Dotknite sa požadovanej udalosti, aby ste
mohli potvrdiť vybratý záber. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
[All In Event]: Vyberte udalosť, ktorá
sa má kopírovať, a potom sa dotknite
. Nemôžete vybrať
položky
viacero udalostí.
[Int. Memory Memory Card]
[Memory Card Int. Memory]
(HDR-CX700E/CX700VE)
Zobrazí sa obrazovka [Copy].
 Dotknite sa položky

.

Tipy
Ak chcete po dokončení operácie kopírovania
vykonať kontrolu videozáznamov alebo
fotografií, použite možnosť [Media Select]
na výber cieľového média a potom prehrajte
skopírované videozáznamy a fotografie (s. 21).
Zábery môžete kopírovať na rôzne typy
externých médií (s. 65).
Potešenie z užitočných funkcií
 Dotknutím sa požadovanej
položky vyberte zdroj a cieľ pre
zábery, ktoré sa majú kopírovať.

 Dotknite sa typu operácie
kopírovania.


 Dotknite sa typu záberu, ktorý
chcete kopírovať.
SK
56
Register
[Multiple Images]: Výber a kopírovanie
viacerých záberov
[All In Event]: kopírovanie všetkých
záberov z určitej udalosti

Rozdelenie videozáznamu

 Dotknite sa položky 
[Divide] na obrazovke
prehrávania videozáznamu.


a potom
 Dotknite sa položky
sa dotknite položky
v bode,
v ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.

Nasnímanie fotografie z
videozáznamu
HDR-CX560E/CX560VE
Z videozáznamov nahratých na internom
nahrávacom médiu môžete nasnímať
zábery.
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
Z videozáznamov nahratých pomocou
kamkordéra môžete snímať zábery.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
 Dotknite sa položky
.
Potešenie z užitočných funkcií
Videozáznam sa pozastaví.
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
rozdelenia, dotknite sa položiek
/
.
Obsah
Videozáznam môžete rozdeliť a odstrániť
tak z neho nepotrebné súčasti.
Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
Počas rozdeľovania videozáznamov na
pamäťovej karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
,
Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným bodom rozdelenia môže byť malý
posun, pretože kamkordér vyberá bod rozdelenia
s asi polsekundovým prírastkom.
Ak rozdelíte videozáznamy, ktoré sú zahrnuté
do uložených scenárov (s. 47), scenáre sa
odstránia.
V kamkordéri je k dispozícii iba jednoduché
upravovanie. Ak chcete využívať rozšírené
upravovanie, použite softvér „PMB“, ktorý sa
dodáva s kamkordérom.
 Dotknite sa položky 
[Photo Capture], ktorá sa zobrazí
na obrazovke prehrávania
videozáznamu.

a potom
 Dotknite sa položky
v bode,
sa dotknite položky
v ktorom chcete nasnímať
fotografiu.
Videozáznam sa pozastaví.
SK
57
Register
Zobrazí sa obrazovka [Photo Capture].
 Poznámky
 Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť
do pôvodného stavu.
 Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.
Ak chcete rozdeliť takýto videozáznam, zrušte
jeho ochranu skôr, než sa ho pokúsite rozdeliť
(s. 55).
Obsah
 Ak chcete presnejšie nastaviť bod
nasnímania, dotknite sa položiek
/
.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
 Dotknite sa položky
.
Potešenie z užitočných funkcií
Po dokončení snímania sa obrazovka
opäť vráti do stavu pozastavenia.
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená podľa kvality
obrazu videozáznamov na tieto hodnoty: Ak
bol videozáznam nasnímaný s niektorou z
nasledujúcich úrovní kvality obrazu, veľkosť
záberov sa nastaví tak, ako je znázornené nižšie.
 v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
2,1 M (16:9)
 širokouhlý pomer strán (16:9) v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD):
0,2 M (16:9)
 pomer strán 4:3 s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením: 0,3 M (4:3)
 Na nahrávacom médiu, na ktoré chcete uložiť
fotografie, by mal byť dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania fotografií zostávajú
zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.
 Ak videozáznam, z ktorého fotografiu snímate,
neobsahuje žiadnu údajovú stopu, dátumom
a časom vytvorenia fotografie bude dátum a čas
jeho nasnímania z videozáznamu.

Register
SK
58
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač)
Typ disku
Výber spôsobu
Import videozáznamov a
Uloženie záberov na
disk Blu-ray v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
fotografií do počítača (s. 62)

Vytvorenie disku Blu-ray*
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 64)
Uloženie záberov na
nahrávací disk AVCHD
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD)
Import videozáznamov a
Zariadenia na prehrávanie
diskov Blu-ray (prehrávač
diskov Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3 atď.)
Zariadenia na prehrávanie
diskov vo formáte AVCHD
( prehrávač Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3 atď.)
fotografií do počítača (s. 62)

Vytvorenie nahrávacieho
disku AVCHD v kvalite
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (s. 63)
Import videozáznamov a
fotografií do počítača (s. 62)

Vytvorenie disku v kvalite
obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 63)
Zariadenia na prehrávanie
bežných diskov DVD
(prehrávač diskov DVD,
počítač schopný prehrávať
disky DVD atď.)
Register
Kopírovanie
záberov na disk
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD) na
distribúciu
Prehrávač
Potešenie z užitočných funkcií
Vytvorenie disku jedným
dotykom (Disc Burn) (s. 61)
Obsah
V tejto časti sú popísané niektoré spôsoby vytvárania diskov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo diskov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov alebo z fotografií v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré sú
nahraté v kamkordéri. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
* Na vytvorenie disku Blu-ray je nutné nainštalovať doplnok BD Add-on Software pre aplikáciu „PMB“
(s. 64).
SK
59
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou „PMB“
S aplikáciou „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov. Informácie
o disku Blu-ray nájdete na strane 64.
Vlastnosti
Neprepisovateľný
Prepisovateľný
Obsah
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru pre konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
60
Vytvorenie disku
jedným dotykom
(Disc Burn)
2
 Poznámky
Z videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (predvolené nastavenie) sa
vytvorí nahrávací disk AVCHD.
 Z videozáznamov nahratých s funkciou
REC Mode] nastavenou na režim [HD FX]
[
] nemôžete
alebo na režim [50p Quality
vytvoriť nahrávacie disky AVCHD.
 Vytvorenie disku Blu-ray pomocou funkcie Disc
Burn nie je možné.
 Ak chcete vytvoriť disk v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), najprv importujte
videozáznamy do počítača (s. 62), a potom
vytvorte disk v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 38).
 Predtým však nainštalujte aplikáciu „PMB“, ale
zatiaľ aplikáciu „PMB“ nespúšťajte.
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Pomocou funkcie Disc Burn svojho kamkordéra
môžete na ukladanie videozáznamov a
fotografií nahraných na vybratom nahrávacom
médiu použiť ponuku [Media Select].
Obsah
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou vstavaného
kábla USB.
Nahrané videozáznamy a fotografie v
kamkordéri, ktoré ešte neboli uložené
pomocou funkcie Disc Burn, môžete na
disk uložiť automaticky. Videozáznamy a
fotografie sa uložia na disk v kvalite obrazu,
v ktorej boli nahrané.

3
Dotknite sa položky [Disc Burn]
na obrazovke kamkordéra.
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke počítača.
 Poznámky
Pri vykonaní operácie Disc Burn nedochádza
k uloženiu videozáznamov a fotografií do
počítača.

1


Register
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.
Potešenie z užitočných funkcií
4
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 60.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
SK
61
Import videozáznamov
a fotografií do počítača
Videozáznamy a fotografie v kamkordéri
je možné importovať do počítača. Najskôr
zapnite počítač.
3
1
Kliknite na položku [Import].
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou vstavaného
kábla USB.

Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi
softvéru „PMB Help“.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].
Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.


Videozáznamy a fotografie sa
importujú do počítača.
Po dokončení operácie sa zobrazí
obrazovka „PMB“.
Pred pripojením vyberte nahrávacie
médium s údajmi záberov, ktoré sa majú
importovať do počítača, pomocou položiek
[Media Select] ponuka (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE).
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ (Connection)]  [USB
Connect].
Tipy
Videozáznamy v kvalite s vysokým rozlíšením
(HD) môžete presunúť z počítača späť do
kamkordéra. Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou vstavaného kábla USB, na obrazovke
počítača vyberte cieľové zariadenie pre
videozáznam, ktorý sa má exportovať (v
tomto prípade to bude kamkordér), vyberte
videozáznam, ktorý sa má exportovať, potom
kliknite na položku [Export] (v kategórii
[Manipulate])  vyberte jednotku, na ktorú
sa súbory budú exportovať  kliknite na
položku [Export]  kliknite na tlačidlo
[OK] na obrazovke dokončenia exportu
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
Potešenie z užitočných funkcií
2
Obsah
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).

Ak chcete zmeniť umiestnenie,
v ktorom sa uložia importované
mediálne súbory, kliknite na položku
[PMB]  [Tools]  [Settings...] 
[Import media files to]  [Browse...]
a potom vyberte požadované
umiestnenie.


SK
62
Register
Na obrazovke počítača sa zobrazí okno
importu.
Ukladanie záberov na
disk
1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
3
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 59.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
Spustite aplikáciu „PMB“.


4

5
Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k už
vybraným videozáznamom, vyberte tieto
videozáznamy v hlavnom okne a myšou ich
presuňte do okna na výber videozáznamov.
Vytvorte disk podľa pokynov na
obrazovke.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sú označené ikonou .
Ak chcete vybrať viacero videozáznamov,
podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na
miniatúry príslušných videozáznamov.

Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Potešenie z užitočných funkcií
Kliknite na položku [Calendar]
alebo na položku [Index], vyberte
dátum alebo priečinok a vyberte
videozáznam, ktorý chcete uložiť
na disk.
Obsah
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) na disk DVD. Ako zdroj môžete
vybrať videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD). Ukladanie
takýchto videozáznamov však bude
trvať dlhšie než je skutočné trvanie
videozáznamov, pretože pri ukladaní
videozáznamu na disk musí dôjsť ku
konverzii z vysokého rozlíšenia (HD)
na štandardné rozlíšenie (STD).
Videozáznamy, ktoré sa importovali do
počítača, môžete vybrať a uložiť na disk.
Prehrávanie nahrávacieho disku AVCHD
v počítači
Kliknite na položku (Create
Discs) a vyberte typ disku, ktorý
chcete použiť.
Nahrávacie disky AVCHD môžete
prehrávať pomocou prehrávača „Player
for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s
aplikáciou „PMB“.
Spustenie prehrávača „Player for
AVCHD“
Zobrazí sa okno výberu videozáznamu.
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Videozáznamy môžete uložiť v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na
disk DVD.
SK
63
Register
Postupne kliknite na položky [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [View]  [Player for AVCHD].
Ak potrebujete pomoc pri používaní
nástroja „Player for AVCHD“, nájdete ju v
Pomocníkovi tohto nástroja.
 V závislosti od prostredia v počítači sa
môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
Nahratý disk môžete skopírovať na iný disk
pomocou nástroja „Video Disc Copier“.
Postupným kliknutím na položky [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Disc Creation] 
[Video Disc Copier] spustite softvér. Ak
potrebujete pomoc pri používaní, nájdete
ju v Pomocníkovi nástroja „Video Disc
Copier“.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete
kopírovať tak, že ich skonvertujete do
formátu v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
 Kopírovanie na disk Blu-ray nie je
možné.
Register
Do diskovej jednotky vložte nepoužitý
disk Blu-ray a kliknite na položku 
[Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku 4
časti „Ukladanie záberov na disk“ (s. 63).
Ostatné postupy sú rovnaké ako v prípade
vytvárania disku AVCHD.
 Váš počítač musí podporovať vytváranie
diskov Blu-ray.
 Na vytváranie diskov Blu-ray je možné
použiť médiá BD-R (sú neprepisovateľné)
aj médiá BD-RE (sú prepisovateľné). Po
vytvorení disku už nemôžete pridávať
ďalší obsah na žiadny typ disku.
Potešenie z užitočných funkcií
kopírovanie disku
Disk Blu-ray s videozáznamom v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete
vytvoriť z videozáznamu, ktorý bol predtým
importovaný do počítača (s. 62).
Na vytváranie diskov Blu-ray je nutné
nainštalovať doplnok BD Add-on Software
pre aplikáciu „PMB“. Kliknite na položku
[BD Add-on Software] na inštalačnej
obrazovke aplikácie „PMB“ a nainštalujte
tento doplnok podľa pokynov na
obrazovke.
 Pri inštalácii doplnku [BD Add-on
Software] pripojte svoj počítač k
internetu.
Obsah
Vytvorenie disku Blu-ray
SK
64
Ukladanie záberov s externým zariadením
Výber spôsobu ukladania záberov s externým
zariadením
Na ukladanie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete použiť
externé zariadenie. Spôsob, ktorý sa má používať, vyberajte podľa zariadenia.
Externé mediálne zariadenie
Uloženie záberov na externé
mediálne zariadenie v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
DVDirect Express
Napaľovačka diskov DVD
Str.
Kábel adaptéra USB
VMC-UAM1 (predáva
sa samostatne)
67
Vstavaný kábel USB
programu DVDirect
Express
71
Built-in USB Cable
74
Prípojný A/V kábel
(dodáva sa)
75
Iný zapisovač diskov DVD
než DVDirect Express
Uloženie záberov na disku DVD
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo v kvalite
obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Napaľovačka pevných
diskov, atď.
Uloženie záberov na disku DVD
v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Potešenie z užitočných funkcií
Uloženie záberov na disku DVD
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
Prípojný kábel
Obsah
Externé zariadenia
Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Použite prípojný A/V kábel na pripojenie kamkordéra k externému zariadeniu, v ktorom sú
uložené zábery.
SK
65
Register
 Poznámky
Nahrávací disk AVCHD je možné prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD.
 Disky so zábermi nahratými v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemali používať
v prehrávačoch alebo rekordéroch diskov DVD. Prehrávače alebo rekordéry diskov DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, a preto prehrávače alebo rekordéry diskov DVD môžu zlyhať pri
vysúvaní disku.
 Pri kopírovaní alebo vytváraní diskov odstráňte ukážkový videozáznam. Ak ho neodstránite, kamkordér
nemusí pracovať správne. Takto odstránený ukážkový videozáznam však nie je možné obnoviť.

Typy médií, v ktorých sa ukladajú zábery
Pozrite si časť „Režimy nahrávania a nahrávacie médiá“ na strane 39.
Obsah
Zariadenia, na ktorých je možné prehrávať vytvorený disk
Disk DVD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov
Sony Blu-ray alebo konzola PlayStation3.
Disk DVD v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Bežné zariadenia na prehrávanie diskov DVD, ako je napríklad prehrávač diskov DVD.
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru pre konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
66
Ukladanie záberov s
externým mediálnym
zariadením
 Poznámky
Pravdepodobne nebude možné používať
ani externé mediálne zariadenia s funkciou
kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém
súborov FAT. Ak bolo ukladacie médium
externého zariadenia naformátované pre
systém súborov NTFS alebo iný systém, pred
použitím naformátujte externé mediálne
zariadenie pomocou kamkordéra. Obrazovka
na formátovanie sa zobrazí, keď je externé
mediálne zariadenie pripojené ku kamkordéru.
Pred formátovaním externého mediálneho
zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte,
či na externé mediálne zariadenie neboli
uložené dôležité údaje.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Podrobnosti o dostupných externých
mediálnych zariadeniach nájdete na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony
pre vašu krajinu alebo oblasť.

Tipy
Na import záberov uložených v externom
mediálnom zariadení do počítača môžete použiť
aj dodávaný softvér „PMB“.


1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN
svojho kamkordéra a do sieťovej
zásuvky.
Funkcie dostupné po uložení záberov v
externom mediálnom zariadení
 prehrávanie
záberov pomocou kamkordéra
(s. 70)
 import záberov do aplikácie „PMB“
2
Ak má externé mediálne
zariadenie vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
Zariadenia, ktoré nie je možné použiť
ako externé mediálne zariadenia

Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Na túto operáciu potrebujete kábel adaptéra
USB VMC-UAM1 (predáva sa samostatne).
 Kábel adaptéra USB VMC-UAM1 nemusí
byť dostupný v niektorých krajinách alebo
oblastiach.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externým mediálnym zariadením.

Obsah
Videozáznamy a fotografie môžete
ukladať v externom mediálnom zariadení
(pamäťové zariadenia USB), ako je
napríklad externá jednotka pevného
disku. Zábery tiež môžete prehrávať na
kamkordéri alebo na inom prehrávacom
zariadení.
3
Pripojte kábel adaptéra USB
k externému mediálnemu
zariadeniu.
SK
67
Register
Nasledujúce zariadenia nemôžete používať ako
externé mediálne zariadenia:
 mediálne zariadenia s kapacitou väčšou ako
2 TB
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD
 mediálne zariadenia pripojené pomocou
rozbočovača USB
 mediálne zariadenia so vstavaným
rozbočovačom USB
 čítač kariet
4
Pripojte kábel USB do konektora
 (USB) svojho kamkordéra.
Zabezpečte, aby počas zobrazovania
hlásenia [Preparing image database
file. Please wait.] na obrazovke LCD
nedošlo k odpojeniu kábla USB. Ak
sa na obrazovke kamkordéra zobrazí
hlásenie [Repair Img. DB F.], dotknite
.
sa položky

6
Táto operácia je k dispozícii iba v prípade,
ak existujú nové nahraté zábery.
Pripájanie externého mediálneho
zariadenia

5
Zábery uložené v externom mediálnom
zariadení sa zobrazia na obrazovke LCD.
Keď je pripojené externé mediálne
zariadenie, na obrazovke Event View sa
zobrazí ikona pripojenia USB.
Pre tento typ pripojenia nemôžete použiť
vstavaný kábel USB.
Pripojte externé mediálne
zariadenie a dotknite sa
položky [Copy.] na obrazovke
kamkordéra.
V ponuke môžete nastaviť nastavenia
pre externé mediálne zariadenia, ako je
napríklad odstránenie záberov. Dotknite
(MENU)  [Edit/Copy]
sa položky
na obrazovke Event View (Zobrazenie
udalosti).
SK
68
Register
HDR-CX690E:
Videozáznamy a fotografie uložené
na pamäťovej karte (vloženej do
kamkordéra), ktoré ešte neboli uložené
do externého mediálneho zariadenia,
je teraz možné uložiť do externého
pamäťového zariadenia.
Potešenie z užitočných funkcií
Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra.
Kábel adaptéra
USB
VMC-UAM1
(predáva sa
samostatne)
Obsah
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE:
Videozáznamy a fotografie uložené
na niektorom z nahrávacích médií
kamkordéra, ktoré sú vybraté v rámci
funkcie [Media Select] a ktoré ešte
neboli uložené na externé mediálne
zariadenie, je teraz možné uložiť na
pripojené mediálne zariadenie.
Dotknite sa položky
, keď je
kamkordér v pohotovostnom režime
prehrávania (zobrazuje sa obrazovka
[Event View] alebo obrazovka
Event Index) externého mediálneho
zariadenia.
Odpojte kábel adaptéra USB.
Obsah
 Podľa pokynov na obrazovke
vyberte nahrávacie médium
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE), spôsoby výberu
záberov a typ záberu.
Odpojenie externého mediálneho
zariadenia
Zábery nemôžete kopírovať z
externého mediálneho zariadenia
na interné nahrávacie médium na
kamkordéri.
 Ak ste vybrali položku [Multiple
Images], dotknite sa záberu, ktorý
sa má uložiť.
Zobrazí sa indikátor .
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií

Požadované zábery v kamkordéri môžete
uložiť na externé mediálne zariadenie.

 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak vyberiete možnosť [All In Event],
vyberte udalosť na kopírovanie pomocou
/
. Nemôžete vybrať
tlačidiel
viacero udalostí.
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého média.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].
SK
69
Register

 Dotknite sa položky

na obrazovke
kamkordéra.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé
mediálne zariadenie, je nasledujúci. Scény nad
rámec tohto počtu však nie je možné uložiť
ani v prípade, ak je na externom mediálnom
zariadení ešte voľné miesto.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): max. 3 999
 Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD): max. 9 999
 Fotografie: max. 40 000
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.

 Poznámky
Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne
zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte kábel adaptéra USB ku
kamkordéru.
 Ak má externé mediálne zariadenie vlastný
kábel na napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
Prehrávanie záberov na externom
mediálnom zariadení na
kamkordéri

Obsah
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého mediálneho zariadenia.


Potešenie z užitočných funkcií
 Vyberte záber, ktorý chcete
zobraziť, a prehrajte ho (s. 29).
Zábery môžete prehrávať aj na televízore,
ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 33).
Videozáznamy v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD) v počítači môžete
prehrávať pomocou funkcie [Player for
AVCHD]. Spustite funkciu [Player for
AVCHD] a pomocou položky [Settings]
vyberte jednotku, na ktorú je externé
mediálne zariadenie pripojené.
Manuálne vykonanie operácie [Direct
Copy]
Register
Počas pripojenia kamkordéra k externému
mediálnemu zariadeniu môžete operáciu
[Direct Copy] vykonať manuálne.
(MENU)
Dotknite sa položky
 [Edit/Copy]  [Direct Copy] na
obrazovke [Event View] externého
mediálneho zariadenia.
Dotknite sa položky [Copy images that
have not been copied.].

.
Dotknite sa položky
SK
70
Vytvorenie disku
pomocou napaľovačky
diskov DVD DVDirect
Express
3
Na vytvorenie disku alebo prehrávanie
záberov na vytvorenom disku môžete
použiť napaľovačku diskov DVD DVDirect Express (predáva sa samostatne).
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.
4
Stlačte tlačidlo
(DISC BURN)
na napaľovačke diskov DVD.

 Poznámky
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 V tejto časti sa zariadenie DVDirect Express
označuje ako napaľovačka diskov „DVD“.
 12
cm disky DVD-R
cm disky DVD+R
Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
 12
1

Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 16).

5
Po dokončení operácie sa
dotknite položky

 (podávač sa otvorí)
 vyberte disk dotknite sa
položky
na obrazovke
kamkordéra.
2
6
Dotknite sa položky
a
potom odpojte kábel USB.
Pre tento typ pripojenia nemôžete použiť
vstavaný kábel USB.
SK
71
Register
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.

Potešenie z užitočných funkcií
Použiteľné disky
HDR-CX690E
Videozáznamy, ktoré sú uložené na
pamäťovej karte (vloženej do kamkordéra)
a ktoré ešte neboli uložené na žiadny disk,
je teraz možné uložiť na disk.
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE
Videozáznamy uložené na nahrávacom
médiu kamkordéra, ktoré sú vybraté v časti
[Media Select] ktoré ešte neboli uložené na
žiadne disky, je teraz možné uložiť na disk.
Ak existujú neuložené videozáznamy
v kvalite obrazu s vysokým (HD) a
štandardným (STD) rozlíšením, uložia sa
na jednotlivé disky podľa kvality obrazu.
Ak sa súbory, ktoré chcete kopírovať,
nezmestia na jeden disk, vymeňte disk v
napaľovačke diskov DVD za nepoužitý
disk a zopakujte operáciu.
Obsah
Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .
Zostávajúca kapacita disku
Obsah
Tipy
Ak celková veľkosť videozáznamov, ktoré
chcete napáliť pomocou funkcie DISC BURN,
prekročí veľkosť pamäte disku, vytváranie
disku sa pri dosiahnutí limitu zastaví. Posledný
videozáznam na disku môže byť orezaný.


Vykonanie operácie [DISC BURN
OPTION]
Túto operáciu vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:
 pri
kopírovaní požadovaného záberu
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku
 pri


 Dotknite sa položky
na obrazovke kamkordéra.
 Vyberte nahrávacie médium
obsahujúce videozáznamy, ktoré
chcete uložiť, (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE) a
dotknite sa položky [Next].
Ak chcete vytvoriť ďalší disk
s rovnakým obsahom, vložte nový disk
a dotknite sa položky [CREATE SAME
DISC].
Potešenie z užitočných funkcií
 Pripojte kamkordér k
napaľovačke diskov [DVD] a
dotknite sa položky [DISC BURN
OPTION].
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [Exit.] 
na obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB od
kamkordéra.
SK
72
Register
 Poznámky
Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi.
 Nevypínajte kamkordér

 Neodpájajte


 Vložte vytvorený disk do
napaľovačky diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa zobrazujú na
obrazovke registra kamkordéra.
 Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.

Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra a po
otvorení podávača vyberte disk.
Prehrávanie disku v napaľovačke
diskov DVD
 Stlačte tlačidlo
kábel USB.
 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 16).
Register
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
a odpojte
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Vytváranie disku pri kopírovaní videozáznamov
môže v závislosti od limitu disku trvať 20 až 60
minút. V závislosti od režimu nahrávania alebo
počtu scén to môže trvať aj dlhšie.


Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 33).
Obsah

kábel USB ani sieťový adaptér
striedavého prúdu
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám
 Nevyberajte pamäťovú kartu z kamkordéra
Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa kopírovanie vykonalo
správne.
Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.
SK
73
Obsah
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením
(HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov
DVD iného typu než
DVDirect Express
Pomocou kábla USB pripojte kamkordér
k zariadeniu na vytváranie diskov, ktoré je
kompatibilné s videozáznamami v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ako
je napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony. Potrebné informácie
nájdete v príručkách dodaných so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB Select].

Dotknite sa položky [USB
Connect] na obrazovke
kamkordéra.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Sony Napaľovačka diskov DVD nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach k
dispozícii.


4
1
Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
Nahrajte videozáznamy na
pripojené zariadenie.
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 16).

5
Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných so zariadením, ktoré chcete
pripojiť.
2
6
Odpojte kábel USB.
SK
74
Register
Po dokončení operácie sa

dotknite položky
na obrazovke kamkordéra.
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD
ku kamkordéru pomocou
vstavaného kábla USB.
Potešenie z užitočných funkcií
3
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select],
(MENU) 
dotknite sa položky
[Setup]  [ (Connection)]  [USB
Connect].
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD)
prostredníctvom
zapisovacieho
zariadenia atď.
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
Obsah
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
kopírovať na disk alebo videokazetu tak,
že pripojíte kamkordér k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov Sony DVD atď., k
inému zariadeniu než DVDirect Express,
pomocou prípojného A/V kábla. Zariadenie
môžete pripojiť pomocou metódy 
alebo pomocou metódy . Potrebné
informácie nájdete v príručkách dodaných
so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Napaľovačka diskov Sony DVD nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach k
dispozícii.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
(žltý)

(červený)
Tok signálu
Potešenie z užitočných funkcií
AUDIO
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Prípojný A/V kábel s S VIDEO (predáva
sa samostatne)
SK
75
Register
Pri použití tohto kábla môžete dosiahnuť
vyššiu kvalitu záberov než pri použití
prípojného A/V kábla. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý kanál
zvukového signálu) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného A/V kábla
s káblom S VIDEO. Ak pripojíte iba
konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny
zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora
nie je potrebné.
1
Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.
2
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.

Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného A/V kábla  (dodáva
sa) alebo prípojného A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa samostatne).
3
Potešenie z užitočných funkcií


Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

4
Ak chcete kopírovať informácie o dátumoch,
časoch a súradniciach (HDR-CX560VE/
CX700VE), dotknite sa položiek
(Playback
(MENU)  [Setup]  [
Settings)]  [Data Code]  požadovaného
.
nastavenia 
Keď je veľkosť obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízora atď.) nastavená na hodnotu
(MENU) 
4:3, dotknite sa položiek
[Setup]  [ (Connection)]  [TV Type] 
.
[4:3] 
Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
A/V kábla k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na
zariadení.
Obsah


Podrobnosti nájdete v príručkách s
pokynmi, ktoré sa dodávajú s nahrávacím
zariadením.
Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
Register

SK
76
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Účinnejšie využívanie ponúk vám umožňuje viac si užiť používanie kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do šiestich kategórií
ponúk.
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 81
Obsah
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania)  s. 79
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov)  s. 92
Playback Function (Položky na prehrávanie)  s. 94
Edit/Copy (Položky pre úpravu)  s. 95
Setup (Iné položky pre nastavenie)  s. 95
Prevádzkové ponuky
Pri nastavovaní položiek ponúk postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Potešenie z užitočných funkcií
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať nastaviť.
 Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite
.
sa položky

SK
77
Register
Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú podkategórie. Dotknite sa ikony podkategórie a na
obrazovke sa zobrazia ďalšie podkategórie.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
Zoznamy ponúk
(Microphone)
Blt-in Zoom Mic
Shooting Mode
79
79
79
80
90
Audio Mode
90
Micref Level
90
(Shooting Assist)
Expanded Focus*1
Camera/Mic
90
Wind Noise Reduct.
90
(Manual Settings)
White Balance
81
Display Setting
91
Spot Meter/Fcs
82
Zebra*1
91
Spot Meter
82
Peaking*1
92
Spot Focus
82
Audio Level Display
92
Exposure
82
Focus
83
IRIS
83
Shutter Speed
83
AE Shift
84
White Balance Shift
84
Low Lux
84
(Camera Settings)
Scene Selection
84
Guide Frame
85
Fader
85
Self-Timer
86
Tele Macro
Image Quality/Size
REC Mode
Frame Rate
/
Setting
Wide Mode
x.v.Color
Image Size
86
SteadyShot
86
Digital Zoom
87
Conversion Lens
87
Auto Back Light
87
Dial Setting
42
NIGHTSHOT Light
87
38
92
38
93
93
94
Playback Function
Event View
Map View*2
Highlight Movie
Scenario
86
SteadyShot
91
29
51
44
47
Edit/Copy
Delete
Protect
Copy*3
Direct Copy
53
54
55
70
Setup
88
Smile Shutter
88
Media Info
95
Smile Sensitivity
89
Format
95
Repair Img. DB F.
89
Flash Level
89
Red Eye Reduction
89
File Number
SK
78
21
110
96
Register
(Media Settings)
Media Select*3
(Face)
Face Detection
(Flash)
Flash
Potešenie z užitočných funkcií
Cinematone
Obsah
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
Shooting Mode
(Playback Settings)
Data Code
(Položky na výber režimu
snímania)
97
98
Download Music*1
46
Empty Music*1
46
(Connection)
TV Type
98
Component
98
HDMI Resolution
99
CTRL FOR HDMI
Movie
Môžete nahrávať videozáznamy.
99
USB Connect
100
USB Connect Setting
100
USB LUN Setting
100
Disc Burn
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Photo
Môžete snímať fotografie.
61
100
LCD Brightness 100
Smth Slw REC (plynulé
spomalené nahrávanie)
Power On By LCD*4
101
Language Setting
102
Calibration
124
Battery Info
102
Demo Mode
102
Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa za
bežných podmienok nedajú nasnímať, sa
dajú nasnímať asi na 3 sekundy pri použití
plynulého spomaleného nahrávania.
Stlačte tlačidlo START/STOP na obrazovke
[Smth Slw REC].
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená ako
12-sekundový spomalený videozáznam.
Indikátor [Recording…] sa prestane
zobrazovať po dokončení nahrávania.
103
Zmena načasovania spustenia
nahrávania v kamkordéri
Your Location*2
52
GPS Setting*2
101
REC Lamp
101
Remote Ctrl
101
A. Shut Off
101
(Clock Settings)
Date & Time Setting
Date & Time Format
103
Summer Time
103
Date & Time
103
Potešenie z užitočných funkcií
(General Settings)
Beep
Obsah
Volume
Ak chcete nastaviť dané nastavenie,
dotknite sa položky [ / ].
103
[
Auto Clock ADJ*2
103
Auto Area ADJ*2
104
Po stlačení START/STOP vyberte
počiatočný bod nahrávania. Predvolené
nastavenie je hodnota [3sec After].
*1HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
*2HDR-CX560VE/CX700VE
*3HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE
*4HDR-CX560E/CX560VE
SK
79
/
] (Načasovanie)
Register
Area Setting
Bod, v ktorom došlo k stlačeniu tlačidla
START/STOP.
Bod, v ktorom došlo k stlačeniu
tlačidla START/STOP
Zvuk zásahu loptičky
golfovou palicou*
Kamkordér nahráva zábery v tomto
2-sekundovom intervale.
[3sec Before]
Obsah
[3sec After]
* Kamkordér nastaví bod zaznamenania
 Poznámky
 Nahrávanie zvuku nie je možné.
 Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri
normálnom nahrávaní.
REC Mode] sa automaticky
 Pre funkciu [
].
nastaví hodnota [Standard
 Keď je vybratý režim kvality obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), nemôžete
nahrávať videozáznamy s použitím funkcie
[Smth Slw REC].
najhlasitejšieho zvuku v priebehu uplynulej
sekundy ako zvuk zásahu loptičky palicou.
 Poznámky
Ak kamkordér nemôže rozpoznať zvuk palice
zasahujúcej loptičku, automaticky nastaví bod
zásahu 0,5 sekundy pred stlačením tlačidla
START/STOP a nahrá videozáznam za obdobie
1,5 sekundy pred bodom zásahu až 0,5 sekundy
po uplynutí bodu zásahu.
 Veľkosť fotografií sa zmení na hodnotu
1 920  1 080.
 Nahrávanie zvuku nie je možné.
 Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri
normálnom nahrávaní.
REC Mode] sa automaticky
 Pre funkciu [
].
nastaví hodnota [Standard
 Funkciu [Golf Shot] nemôžete použiť na
nahrávanie videozáznamov pri nastavení kvality
obrazu na štandardné rozlíšenie (STD).

Rozdelí 2 sekundy rýchleho pohybu
na snímky, ktoré sa potom nahrajú ako
videozáznam a fotografie. Pri prehrávaní
môžete kontrolovať sériu pohybov, čo je
pohodlné v prípadoch, ako je napríklad
kontrola golfového alebo tenisového úderu.
Tipy
Ak chcete použiť samospúšť, dotknite sa
položky [ / ]. Ak je funkcia [ / ] nastavená
na hodnotu [On], stlačením tlačidla START/
STOP spustite odpočítavanie samospúšte. Bod,
v ktorom časomiera dosiahne nulu, sa považuje
za okamih úderu a pohyby pred týmto nulovým
okamihom a po ňom sa nahrajú.
Ak je kamera počas nahrávania príliš roztrasená,
alebo ak sa počas nahrávania v pozadí
nachádzajú pohybujúce sa objekty, analýza
záberov sa nevykoná účinne a zábery môžu v
dôsledku toho obsahovať šum. Odporúčame
vám, aby ste zábery nahrávali v stabilizovanej
polohe (napríklad tak, že použijete statív).
Zvuk úderu je možné zaznamenať interným
mikrofónom aj v prípade, ak je pripojený
externý mikrofón.
Potešenie z užitočných funkcií
Golf Shot




SK
80
Register
Na obrazovke [Golf Shot] nastavte biely
rámček v strede obrazovky na požadovaný
objekt a potom stlačte tlačidlo START/
STOP hneď, ako objekt napriahne na úder.
Keď sa zaznamená zvuk úderu palice do
loptičky, doba nahrávania sa automaticky
upraví podľa tohto okamihu.
Camera/Mic
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
One Push (
)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
White Balance
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
prostredia snímania.
 Poznámky
Nastavte funkciu [White Balance] na hodnotu
[Auto] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[One Push] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Ak vyberiete položku [One Push], zameriavajte
biele predmety.
 Ak kamkordér práve nahráva videozáznam,
je sivá a nie je možné nastaviť položku
[One Push].
 Ak nastavíte možnosť [White Balance], funkcia
[Scene Selection] sa nastaví na hodnotu [Auto].
Obsah
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [
].
Nasnímajte biely objekt (napríklad kúsok
papiera, ktorý vyplní obrazovku) pri
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].

Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
Tipy
Ak vymeníte batériu pri nastavení [Auto] alebo
ak idete natáčať von po natáčaní vnútri (alebo
opačne), zamerajte kamkordér na približne
10 sekúnd na blízky biely objekt, aby sa dosiahlo
lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [One Push] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestnením
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [One Push].
Outdoor ( )

Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Exteriéry
 Nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje
 Východ alebo západ slnka
 Pri osvetlení žiarivkami


Indoor ()
Register
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 Interiéry
 Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
 Pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami
Potešenie z užitočných funkcií
 Auto
SK
81
Spot Meter/Fcs (Bodové
meranie/zaostrenie)
Spot Focus
Obsah
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
Jas a zaostrenie môžete pre vybraný objekt
nastaviť súčasne. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [Spot Meter] (s. 82)
a funkciu [Spot Focus] (s. 82).
Dotknite sa objektu, ktorého zaostrenie
chcete upraviť.
Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky,
dotknite sa položky [Auto].
 Poznámky
Funkcia [Focus] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].

 Poznámky
Funkcie [Exposure] a [Focus] sa automaticky
nastavia na hodnotu [Manual].

Exposure
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
upravte, ak je predmet príliš jasný alebo
príliš tmavý.
Spot Meter (Flexibilné bodové
meranie)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
Potešenie z užitočných funkcií
Dotknite sa objektu, ktorého jas a
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete jas a zaostrenie upraviť
automaticky, dotknite sa položky [Auto].
Ak chcete upraviť jas, dotknite sa položky
/
.
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [Auto].

 Poznámky
Funkcia [Exposure] sa automaticky nastaví na
možnosť [Manual].

SK
82
Register
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).

Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu
chcete upraviť.
Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii,
dotknite sa položky [Auto].
Focus

Obsah
Zaostrenie môžete upraviť manuálne. Túto
možnosť môžete vybrať aj v prípade, ak
chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.
konverzného objektívu (predáva sa
samostatne).)
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny
 Keď zaostrujete manuálne
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).
IRIS
Zábery môžete snímať v režime priority
funkcie IRIS. Ak nastavíte funkciu
IRIS, môžete snímať tak, že zaostríte na
konkrétny objekt a jeho pozadie bude
rozmazané, alebo tak, že zaostríte celý
záber.
Ak chcete nastaviť zaostrenie, dotknite sa
(blízky objekt) alebo položky
položky
(vzdialený objekt).
Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky,
dotknite sa položky [Auto].
Automaticky nastavuje funkciu IRIS.
Manual
Manuálne nastavuje funkciu IRIS.
Tipy
Indikátor sa zobrazí, ak zaostrenie už
nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu, a
indikátor sa zobrazí, ak už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácie o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený,
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazia na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch. (Tieto informácie
sa nezobrazia správne v prípade používania



Shutter Speed
Zábery môžete snímať v režime priority
rýchlosti uzávierky. Pri snímaní
pohybujúceho sa objektu pri vyššej
rýchlosti uzávierky sa objekt zobrazí na
zábere ako zmrazený. Pri nižšej rýchlosti
uzávierky sa pohybujúci objekt nasníma so
zreteľnou stopou plynutia.
 Auto
Automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky.
Manual
Manuálne nastavuje rýchlosť uzávierky.
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).


SK
83
Register

Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).


Potešenie z užitočných funkcií
 Auto
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [Focus] na možnosť
[Manual], zobrazí sa indikátor .
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť
minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a snímaným subjektom približne 1 cm pri
širokouhlom zábere a približne 80 cm pri
snímaní vzdialených objektov.

AE Shift
 Off
Funkcia Low Lux sa nepoužíva.
Expozíciu môžete upraviť manuálne.
Funkcia Low Lux sa používa.
Nastavuje expozíciu automaticky.
On (EV a nastavené číslo)
Scene Selection
Nastavuje expozíciu manuálne.
Zábery môžete efektívne snímať v rôznych
situáciách.
Tipy
Ak je funkcia [Exposure] nastavená na možnosť
[Auto], môžete nastaviť automatickú úroveň
expozície na jasnejšiu alebo tmavšiu úroveň.
, ak je predmet biely
Dotknite sa položky
alebo ak je podsvietenie jasné, alebo sa dotknite
ak je predmet čierny alebo ak je
položky
svetlo slabé.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).



 Auto
Nahráva zábery v priemernej kvalite obrazu
bez použitia funkcie [Scene Selection].
Twilight* ( )
Zachováva atmosféru
stmievania vzdialeného
okolia v scénach za
súmraku.
White Balance Shift
Twilight Portrait (
 Off
Sunrise&Sunset* (
Nastavuje vyváženie bielej farby automaticky.
On (
)
Umožňuje snímať fotografie
osôb a pozadia pomocou
blesku.
Vyváženie bielej farby môžete upraviť
manuálne.
)
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah
On ( )
 Off
Reprodukuje atmosféru
scenérie pri západe alebo
východe slnka.
a nastavené číslo)
Nastavuje vyváženie bielej farby manuálne.
Fireworks* ( )
Umožňuje snímať pôsobivé
zábery ohňostroja.
Tipy
Ak je vyváženie bielej farby nastavené na
nižšiu hodnotu, obrázky budú modravé, a ak
je nastavené na vyššiu hodnotu, obrázky budú
viac červené.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne
pomocou ovládača MANUAL (s. 42).



Landscape*
( )
Low Lux
Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri
slabom osvetlení.
SK
84
Register
Jasne nasníma vzdialené
predmety. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu
kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným
objektom.
 Poznámky
Keď zapnete alebo vypnete funkciu
Cinematone], záber sa dočasne pozastaví.
[
Portrait ( )

Spotlight** ( )
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi s pridaním intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na
stmavenie).
Fader
Zabraňuje tomu, aby sa
ľudské tváre pri osvetlení
objektov silným svetlom
nasnímali neprirodzene
biele.
Beach** (
Obsah
Zvýrazňuje snímaný objekt,
napríklad ľudí alebo kvety,
a zároveň vytvára jemné
pozadie.
)
 Off
Verne nasníma modrú farbu
mora alebo jazera.
Efekt sa nepoužije.
Stmavuje/rozjasňuje efekt bielej.
Nasníma jasné obrazy bielej
krajiny.
Stmaviť
Rozjasniť
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené
predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
objekty v blízkej vzdialenosti.
Black Fader ( )
Stmavuje/rozjasňuje efekt čiernej.
 Poznámky
Aj napriek nastaveniu funkcie [Twilight
Portrait] sa nastavenie v režime nahrávania
videozáznamu zmení na hodnotu [Auto].
 Ak nastavíte funkciu [Scene Selection],
nastavenie možností [White Balance], [IRIS] a
[Shutter Speed] sa zruší.
Stmaviť

Rozjasniť
Potešenie z užitočných funkcií
White Fader ( )
Snow** ( )
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie sa dotknite položky
[Off].
Cinematone
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Miniatúry videozáznamov nahratých s použitím
funkcie [Black Fader] sa nemusia zreteľne
zobrazovať na obrazovke Event View alebo na
iných obrazovkách.



 Off
Funkcia Cinematone sa nepoužíva.
On
Funkcia Cinematone sa používa.
SK
85
Register
Pri nahrávaní videozáznamu kamkordér
automaticky nastavuje farbu videozáznamu
tak, aby vyvolávala atmosféru filmových
záberov.

Self-Timer
Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte
položku PHOTO. Fotografia sa nasníma po
asi 10 sekundách.
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa
samostatne), nastavte funkciu
SteadyShot] na hodnotu [Off] (
[
aby záber vyzeral prirodzene.
Zruší samospúšť.
On ( )
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[Reset].
Obsah
SteadyShot
 Off
),
 Active
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.
Standard
Poskytuje efekt SteadyShot a širokouhlé
snímanie pri relatívne ustálených
podmienkach snímania.
Off (
Tele Macro
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, ako napríklad kvetov
alebo hmyzu. Môžete rozmazať pozadie,
čím sa objekt zvýrazní.
 Poznámky
Ak zmeníte nastavenie položky
SteadyShot], zmení sa aj zobrazovacie pole.
[
 Pomocou optického približovania môžete
zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej
SteadyShot]
veľkosti, ak nie je pre funkciu [
nastavená hodnota [Active].

 Off
Zruší funkciu Tele Macro. (Funkcia Tele
Macro sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením
tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači (s. 131).


Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([Focus], s. 83).
SteadyShot
On ( )
Priblíženie (s. 37) sa automaticky posunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie predmetov až do vzdialenosti
približne 32 cm.
 On
Funkcia SteadyShot sa používa.
Off (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.

SK
86
),
Register
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa
samostatne), nastavte funkciu
SteadyShot] na hodnotu [Off] (
[
aby záber vyzeral prirodzene.
Digital Zoom
Tele Conversion ( )
 Poznámka
Vstavaný blesk sa nepoužije, keď je funkcia
[Conversion Lens] (s. 87) nastavená na hodnotu
[Wide Conversion] alebo na hodnotu [Tele
Conversion]. Nemôžete nastaviť aj funkciu
[Flash].
Obsah
Túto možnosť vyberte v prípade používania
konverzného objektívu pre vzdialené
predmety.
Môžete vybrať maximálnu úroveň
priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade
digitálneho priblíženia zhorší.

Pri nastavení maximálnej úrovne priblíženia
sa zobrazí oblasť priblíženia.
Auto Back Light
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre
podsvietené objekty automaticky.
 Off
 On
On
Nastavuje expozíciu pre objekty s
podsvietením automaticky.
Digitálne priblíženie sa vykonáva až na
hodnotu 120-násobku.
Off
Expozícia pre objekty v protisvetle sa
neupravuje.
 Poznámka
 Pomocou optického približovania môžete
zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej
SteadyShot]
veľkosti, ak nie je pre funkciu [
nastavená hodnota [Active].
Dial Setting
Potešenie z užitočných funkcií
Vykonáva sa priblíženie až na hodnotu
14-násobku.
Môžete vybrať položku, ktorú chcete
priradiť ovládaču MANUAL. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 42.
Conversion Lens
Pri použití konverzného objektívu (predáva
sa samostatne) použite túto funkciu na
nahrávanie s optimálnou kompenzáciou
chvenia a zaostrenia kamery pre daný
objektív.
NIGHTSHOT Light
 Off
Túto možnosť vyberte v prípade nepoužívania
konverzného objektívu.
 On
Dochádza k vyžarovaniu infračerveného
svetla.
Wide Conversion ( )
Túto možnosť vyberte v prípade používania
širokouhlého konverzného objektívu.
Off
Nedochádza k vyžarovaniu infračerveného
svetla.
SK
87
Register
Pri používaní funkcie NightShot (s. 42)
môžete snímať jasnejší obraz aktivovaním
funkcie [NIGHTSHOT Light], ktorá
využíva infračervené svetlo (neviditeľné).

V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [Face Detection] pracovať správne. Ak
je to tak, nastavte funkciu [Face Detection] na
hodnotu [Off].
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
pracovala účinnejšie, splňte nasledujúce
podmienky:
 snímajte na dostatočne svetlom mieste
 subjekty by nemali mať okuliare, klobúk ani
masku
 subjekty by sa mali pozerať priamo do kamery
Ak vyberiete subjekt s prioritou tak, že sa
dotknete rámčeka zobrazeného okolo tváre
subjektu, zobrazí sa dvojité orámovanie a
vybratá tvár má prioritu.



Face Detection
Smile Shutter
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka
sa uvoľní.
 Dual Capture
Pri rozpoznaní úsmevu kamkordérom
počas nahrávania filmu sa uzávierka uvoľní
automaticky.
Always On
Rozpoznáva tváre a nerozlišuje, či ide o
dospelých alebo deti.
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka
sa uvoľní vždy, keď je kamkordér v režime
nahrávania.
Child Priority (
Off (
 Auto
)
)
Prednostne rozpoznáva tváre dospelých.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa
môže stať aj to, že zariadenie nerozpozná žiadne
úsmevy.
)

Nezisťuje tváre.
 Poznámky
V závislosti od nahrávacích podmienok,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa
môže stať aj to, že tváre sa nemusia rozpoznať.

SK
88
Register
Off (
)
Úsmevy nie sú rozpoznané, takže fotografie
nie sú zaznamenávané automaticky.
Prednostne rozpoznáva detské tváre.
Adult Priority (
Potešenie z užitočných funkcií
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
automaticky rozpoznával tváre. Okrem toho
môžete vybrať, ktoré tváre (dospelých osôb
alebo detí) má kamkordér rozpoznávať
prednostne.
Kamkordér automaticky nastaví zaostrenie,
farbu a expozíciu pre tvár vybratého
subjektu. Okrem toho nastavuje kvalitu
obrazu častí tváre omnoho presnejšie, a to
v prípade videozáznamov v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Obsah
 Poznámky
Infračervený port (s. 129) nezakrývajte prstami
ani inými predmetmi.
 Pred použitím funkcie [NIGHTSHOT Light]
odpojte tienidlo objektívu (dodáva sa),
pretože tienidlo objektívu môže zabraňovať
správnej činnosti infračerveného portu
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
 Odpojte konverzný objektív (predáva sa
samostatne).
 Maximálna vzdialenosť snímania pri používaní
funkcie [NIGHTSHOT Light] je približne 3 m.


Smile Sensitivity

Slight Smile
Rozpozná aj jemný úsmev.

 Normal Smile
Rozpozná normálny úsmev.
Big Smile
Obsah
Nastaví citlivosť rozpoznávania úsmevu na
používanie funkcie Smile Shutter.
Keď je funkcia [Conversion Lens] (s. 87)
nastavená na inú hodnotu než [Off], vstavaný
blesk sa nepoužíva a nemôžete ani nastaviť
možnosť [Flash].
V režime nahrávania videozáznamov je blesk
nefunkčný.
Ak použijete blesk pri snímaní fotografií s
nasadeným konverzným objektívom (predáva
sa samostatne), na fotografiách sa môže
vyskytnúť tieň.
Flash Level
Rozpozná široký úsmev.
Blesk je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
)
High (
Zvýši úroveň intenzity blesku.
 Normal ( )
 Auto
Odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom
osvetlení prostredia.
)
Low (
Zníži úroveň intenzity blesku.
On ( )
Odpáli blesk bez ohľadu na intenzitu
okolitého osvetlenia.
Potešenie z užitočných funkcií
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
Flash
Red Eye Reduction
Off ( )
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní
statických záberov pomocou vstavaného
alebo externého blesku (predáva sa
samostatne), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
Efektu červených očí zabránite zapnutím
predblesku pred odpálením blesku.
Nahráva bez blesku.
On (
)
Používa funkciu Red Eye Reduction na
predchádzanie vzniku efektu červených očí.
 Off
Nepoužíva funkciu Red Eye Reduction na
predchádzanie vzniku efektu červených očí.
SK
89
Register
 Poznámky
Odporúčaná vzdialenosť na snímanie subjektu
so vstavaným bleskom je približne od 0,3 m
do 1,5 m.
 Pred použitím odstráňte prach z povrchu
blesku. Ak je blesk pokrytý prachom alebo
dôjde k zmene farby vplyvom tepla, účinok
blesku sa môže znížiť.
 Počas nabíjania blesku indikátor /CHG
(blesk/nabíjanie) (s. 14) bliká, po dokončení
nabíjania batérie zostane svietiť.
 Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.

 Poznámky
V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných
podmienok sa môže stať aj to, že redukcia efektu
červených očí neprinesie požadovaný efekt.
 Funkcia odstránenia efektu červených očí
nefunguje pri automatickom snímaní pomocou
funkcie [Smile Shutter].
Audio Mode

Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.
)
Nahráva zvuk vo formáte 5,1-kanálového
priestorového zvuku.
2ch Stereo (
Blt-in Zoom Mic
Obsah
 5.1ch Surround (
)
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálového
stereofónneho zvuku.
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
Micref Level (Referenčná
úroveň mikrofónu)
 Off
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri
približovaní alebo odďaľovaní.
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní
alebo odďaľovaní.
 Normal
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
primeranú úroveň.
Wind Noise Reduct.
Low ( )
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [Low]. (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)
Videozáznamy môžete nahrávať aj s
redukciou šumu spôsobeného vetrom tak,
že eliminujete vstup nízkofrekvenčného
zvuku vo vstavanom mikrofóne.
Potešenie z užitočných funkcií
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
On ( )
 Off
Vypne redukciu šumu vetra.
On (
Expanded Focus (HDRCX690E/CX700E/CX700VE)
)
Zapne redukciu šumu vetra.
Záber zobrazený v strede obrazovky LCD
môžete zväčšiť na dvojnásobok, ak sa chcete
uistiť o ostrosti zaostrenia.
 Off
Zábery sa nezväčšia.
On
Zábery sa zväčšia.
 Poznámky
Veľkosť nasnímaného záberu sa zväčšením
záberu v kamkordéri nezmení.
 Záber vo výstupe na externom zariadení sa
nezväčší.

SK
90
Register
 Poznámky
 Ak pre funkciu [Wind Noise Reduct.] nastavíte
hodnotu [On], funkcia [Blt-in Zoom Mic] sa
automaticky vypne.
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch:
 keď zapnete kamkordér.
 keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidiel nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD).
 keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.

Guide Frame

 Off
Nezobrazí pomocný rámček.
On
Zobrazí pomocný rámček.
Zebra (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE)
Tipy
Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich
sa čiar pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
Vonkajší rámček funkcie [Guide Frame]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.
Pri snímaní pomocou hľadáčika sa vonkajší
rám položky [Guide Frame] nezobrazí
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
 Off



Nezobrazí vzorku.
70 (
)
Zobrazí vzorku nad časťou záberu, ktorá
presahuje úroveň jasu o 70 IRE.
100 (
)
Zobrazí vzorku nad časťou záberu, ktorá
presahuje úroveň jasu o 100 IRE.
Potešenie z užitočných funkcií
Môžete zobraziť vzorku podobnú pruhom
zebry, ktorá slúži ako pomôcka na úpravu
jasu. Táto vzorka sa nezaznamená spolu so
záberom.

Obsah
Môžete zobraziť pomocný rámček a
skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej
alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenasníma.
 Poznámka
Ak sa zobrazí objekt s úrovňou jasu, ktorá
presahuje hodnotu 100 IRE, obrázok môže byť
preexponovaný.

Display Setting
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
Tipy
IRE (Institute of Radio Engineers) je merná
jednotka úrovne videosignálu, ktorá sa používa
ako základ jasu. Referenčná úroveň (úroveň
podkladu) je nastavená na hodnotu 0 (%) a
maximálna úroveň (úplne biela úroveň) je
nastavená na hodnotu 100 (%).


 Auto
On
Neustále zobrazovanie. Na obrazovke LCD sa
nezobrazia tlačidlá nahrávania a priblíženia.
SK
91
Register
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Na
obrazovke LCD sa zobrazia tlačidlá
nahrávania a priblíženia.
Image Quality/Size
(Položky na nastavenie kvality
alebo veľkosti záberov)
Peaking (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE)
Záber môžete na obrazovke zobraziť so
zvýraznenými obrysmi. Táto funkcia vám
pomáha upraviť zaostrenie. Môžete vybrať
farbu pre obrysy. Zvýraznené obrysy sa
nezaznamenajú spolu so záberom.
REC Mode
 Off
Pozrite stranu 38.
Nezobrazí zvýraznené obrysy.
White (
)
Frame Rate
Zobrazí zvýraznené obrysy bielou farbou.
Red (
)
Zobrazí zvýraznené obrysy žltou farbou.
 Poznámky
V tmavom prostredí sa zvýraznené obrysy
nemusia zobraziť.

 50i
Audio Level Display
Táto frekvencia snímania sa odporúča pre
bežné nahrávanie.
Môžete vybrať, či sa má zobraziť ukazovateľ
úrovne hlasitosti.
50p
Zobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Off
Nezobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
25p
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať
videozáznamy s atmosférou podobnou
skutočným filmom.
Tipy
Keď je funkcia [Audio Mode] nastavená
na hodnotu [2ch Stereo], zobrazujú sa dva
ukazovatele úrovne hlasitosti (pravý a ľavý).

SK
92
Register
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať
videozáznamy s dvojnásobným objemom
údajov v porovnaní s nastavením 50i,
a to vám umožní potešiť sa z jasnejších
záberov. Pri prehrávaní videozáznamu
s týmto nastavením v televízore je
nutné, aby bol televízor kompatibilný s
prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p. Ak televízor nie je kompatibilný s
prehrávaním videozáznamov vo formáte
50p, výstup videozáznamu bude vo
formáte 50i.
 On

Potešenie z užitočných funkcií
Môžete vybrať frekvenciu snímania, ktorá
sa má použiť na nahrávanie videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD). Na štandardné nahrávanie sa
odporúča použiť nastavenie [50i]. Najprv
Frame Rate] a až
nastavte funkciu [
REC Mode]
potom nastavte funkciu [
(s. 38).
)
Zobrazí zvýraznené obrysy červenou farbou.
Yellow (
Obsah
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
 Poznámky
Médiá, na ktoré je možné uložiť nahraté
zábery, budú závisieť od režimu nahrávania
nastaveného počas nahrávania. Podrobnejšie
informácie nájdete na strane 39.
x.v.Color

Tipy
Frekvencia snímania predstavuje počet záberov,
ktoré sa aktualizujú za určité časové obdobie.


/
 Off
Sníma s bežným rozsahom farieb.
Setting
On (
Pozrite stranu 38.
)
Sníma s použitím funkcie x.v.Color.
Wide Mode
 Poznámky
Nastavte funkciu [
x.v.Color] na hodnotu
[On], ak bude zaznamenaný videozáznam
prehrávaný v televíznom prijímači
kompatibilnom s funkciou x.v.Color.
 Ak bude videozáznam zaznamenaný s
nastavením tejto funkcie na hodnotu [On]
prehrávaný v televíznom prijímači, ktorý nie je
kompatibilný s funkciou x.v.Color, farba môže
byť nesprávne reprodukovaná.
 Funkciu [
x.v.Color] nie je možné nastaviť
na hodnotu [On]:
 keď je kvalita obrazu nastavená na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
 počas nahrávania videozáznamu
Cinematone] nastavená na
 keď je funkcia [
hodnotu [On]

 16:9 WIDE
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
)
Sníma videozáznamy v režime na celú
obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
Potešenie z užitočných funkcií
Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) môžete
pomer strán vybrať podľa pripojeného
televízora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
4:3 (
Obsah
Dokážete snímať širší rozsah farieb. Tak
môžu byť verne reprodukované rôzne farby
ako brilantné farby kvetov alebo tyrkysová
farba mora. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k televízoru.
 Poznámky
Nastavte položku [TV Type] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 98).

Register
SK
93
Playback Function
(Položky pre prehrávanie)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Image Size

12.3M (
Event View
)
Nasníma fotografie v najvyššej kvalite pri
pomere strán 16:9 (širokouhlé)
(4 672 × 2 628).
9.2M (
Pozrite stranu 29.
Map View (HDR-CX560VE/
CX700VE)
)
Nasníma fotografie vo vysokej kvalite
(3 504 × 2 628).
3.3M (
Pozrite stranu 51.
)
Highlight Movie
Nasníma ostré fotografie (2 112 × 1 584).
Pozrite stranu 44.
)
Umožňuje nasnímanie maximálneho počtu
fotografií (640 × 480).
Scenario
Pozrite stranu 47.
 Poznámky
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor

Potešenie z užitočných funkcií
VGA(0.3M) (
Obsah
Môžete vybrať veľkosť fotografií, ktoré sa
chystáte nasnímať.
Register
SK
94
Setup
Edit/Copy
(Iné položky pre nastavenie)
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Ak potrebujete pomoc pri používaní,
nájdete ju v časti „Používanie ponúk“
(s. 77).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Delete
Pozrite stranu 53.
Obsah
(Položky pre úpravu)
Media Select (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE)
Protect
Pozrite stranu 21.
Pozrite stranu 54.
Media Info
Copy (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE)
Pozrite stranu 55.
Direct Copy
Pozrite stranu 70.
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [Format] (s. 95).

Potešenie z užitočných funkcií
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania
nahrávacieho média pre videozáznamy a
približné informácie o voľnom a použitom
priestore na nahrávacom médiu.
Tipy
Kamkordér môže zobraziť informácie
o vybratom médiu na obrazovke
[Media Select] (s. 21). V prípade
potreby zmeňte nastavenie pre médium
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).


Format
SK
95
Register
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie a obnoví sa
voľná kapacita na nahrávanie.
HDR-CX690E:
Dotknite sa položky

.
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE:
Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má

formátovať, dotknite sa položky
.
 Poznámky
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu
do sieťovej zásuvky. Operáciu [Empty] nie
je možné uskutočniť, ak nepripojíte sieťový
adaptér striedavého prúdu k sieťovej zásuvke.
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
mali by ste ich pred vykonaním operácie
[Empty] uložiť v počítači.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám
alebo otrasom kamkordéra.
 Čas, ktorý kamkordéru zaberie odstraňovanie
údajov, môžete sledovať na obrazovke LCD.
 Ak zastavíte vykonávanie operácie [Empty]
počas zobrazovania hlásenia [Executing...],
dokončite operáciu pomocou funkcie [Format]
alebo pomocou funkcie [Empty] pri najbližšom
použití kamkordéra.

Pozrite stranu 110, 114.
Zabránenie obnoveniu údajov na
internom nahrávacom médiu (HDRCX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)
File Number
Funkcia [Empty] vám umožňuje zapisovať
nezrozumiteľné údaje na interné nahrávacie
médium kamkordéra. Takto môže
byť omnoho ťažšie obnoviť akékoľvek
pôvodné dáta. Pri likvidácii alebo prevode
kamkordéra sa odporúča, aby ste vykonali
operáciu [Empty].
Potešenie z užitočných funkcií
Repair Img. DB F.
Obsah
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 16).
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých
záberov, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
 Odstránia sa aj chránené videozáznamy a
fotografie.
 Počas zobrazovania hlásenia [Executing...]
nezatvárajte obrazovku LCD, nepoužívajte
tlačidlá kamkordéra, neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu ani nevysúvajte
pamäťovú kartu z kamkordéra. (Indikátor
prístupu počas formátovania pamäťovej karty
svieti alebo bliká.)

Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísla
pre súbory fotografií.
 Series
Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
Číslo súboru sa zvýši po každom
zaznamenaní fotografie.
Číslo súboru sa priradí podľa postupnosti aj
v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili
inou kartou.
Reset
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy
pokračuje číslom nasledujúcim po najväčšom
existujúcom čísle na nahrávacom médiu.
Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou,
číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú
kartu.
SK
96
Register
Ak je na obrazovke [Format] vybraté
interné nahrávacie médium, dotknite sa
položky [Empty].
Camera Data
Data Code
Movie
Obsah
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (Date/Time, Camera Data,
Coordinates*), ktoré sa automaticky
zaznamenajú pri nahrávaní.
 Off
Údajový kód sa nezobrazuje.
Date/Time
Photo
Zobrazuje dátum a čas.
Camera Data
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
Coordinates*
Zobrazuje súradnice.
 Funkcia SteadyShot vypnutá
 White Balance
 Shutter Speed
 IRIS (Veľkosť clony)
 Zosilnenie
 Jas
 Exposure
 Flash
Date/Time
Potešenie z užitočných funkcií
* HDR-CX560VE/CX700VE
Coordinates (HDR-CX560VE/CX700VE)
 Dátum
 Čas
 Zemepisná šírka
 Zemepisná dĺžka
SK
97
Register
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí
údajový kód.



 16:9
Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich
videozáznamov na televíznej obrazovke
s formátom 16:9 (širokouhlý formát).
Zaznamenané videozáznamy a fotografie sa
prehrajú tak, ako je to znázornené nižšie.
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 16:9
(širokouhlý režim)
Volume
Obsah

Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na
bezdrôtovom diaľkovom ovládači indikátor
prechádza nasledujúcimi sekvenciami: [Date/
Time]  [Camera Data]  [Coordinates]
(HDR-CX560VE/CX700VE)  [Off] (žiadna
indikácia).
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 4:3
Hlasitosť prehrávaného zvuku môžete
nastaviť tak, že sa dotknete položky
/
.
Download Music (HDRCX690E/CX700E/CX700VE)
4:3
Pozrite stranu 46.
Po pripojení kamkordéra k počítaču môžete
do kamkordéra preniesť hudobné súbory
zo zvukových diskov CD alebo súbory vo
formáte MP3.
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 16:9
(širokouhlý režim)
Empty Music (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE)
Videozáznamy a
fotografie nasnímané
v režime 4:3
Potešenie z užitočných funkcií
Túto možnosť vyberte pri prezeraní
videozáznamov a fotografií na televíznej
obrazovke s formátom 4:3 (štandardný
formát). Zaznamenané videozáznamy
a fotografie sa prehrajú tak, ako je to
znázornené nižšie.
Pozrite stranu 46.
Môžete odstrániť všetky hudobné súbory,
ktoré sú uložené v kamkordéri.
 Poznámky
Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.
TV Type

Component
Ak pripájate kamkordér k televízoru
prostredníctvom konektora vstupu
komponentného signálu, vyberte
nastavenie [Component].
SK
98
Register
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií
je potrebné skonvertovať signál podľa
typu pripojeného televízneho prijímača.
Zaznamenané videozáznamy a fotografie
sa prehrajú tak, ako je znázornené na
nasledujúcich ilustráciách.
720p/576p
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru pomocou konektora
vstupu komponentného signálu.
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 720p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
 1080i/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru, ktorý má vstupný
konektor komponentného signálu a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080i.
Obsah
576i
576p
Výstupný signál je 576p.
576i
1080p/576i
Výstupný signál je 576i.
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru, ktorý má vstupný
konektor komponentného signálu a ktorý
dokáže zobrazovať signál 1080p.
 Poznámky
Keď je funkcia [
Frame Rate] nastavená na
hodnotu [50p] a funkcia [HDMI Resolution]
je nastavená na hodnotu [720p/576p] alebo na
hodnotu [576p], výstup signálov vo formáte
HDMI počas nahrávania nie je možný.

Vyberte rozlíšenie výstupného obrazu
pri pripojení kamkordéra k televízoru
pomocou kábla HDMI (predáva sa
samostatne).
CTRL FOR HDMI (Ovládanie
pre HDMI)
Pri pripojení kamkordéra k televíznemu
prijímaču kompatibilnému so systémom
„BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI
(predáva sa samostatne) môžete
prehrávať videozáznamy v kamkordéri
po nasmerovaní diaľkového ovládača
televízneho prijímača na televízny prijímač
(s. 35).
 Auto
Štandardné nastavenie (dochádza k
automatickému výstupu podľa TV).
1080p/576p
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080p a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576p.
Potešenie z užitočných funkcií
HDMI Resolution
 On
Umožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
1080i/576i
Produkuje výstup videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so
signálom 1080i a videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so
signálom 576i.
Off
SK
99
Register
Neumožňuje ovládanie kamkordéra pomocou
diaľkového ovládača televízneho prijímača.
Ak sa nezobrazí okno „Device Stage*“, keď
pripojíte kamkordér k počítaču so systémom
Windows 7, nastavte funkciu [USB Connect
Setting] na hodnotu [Auto].
* „Device Stage“ je ponuka systému Windows 7,
ktorá sa používa na správu zariadení
(kamkordéra, fotoaparátu atď.) pripojených k
počítaču.

USB Connect
USB Connect Setting
Obsah
Túto položku vyberte, keď sa položka
[USB Select] nezobrazí na obrazovke
LCD pripojením kamkordéra k počítaču
pomocou vstavaného kábla USB.
Pozrite stranu 74.
USB LUN Setting
Môžete nastaviť režim prenosu USB na
pripojenie kamkordéra k počítaču alebo
inému zariadeniu USB.
Zvyšuje kompatibilitu s externými
zariadeniami tak, že obmedzuje funkcie
pripojenia USB.
 Auto
 Multi
Kamkordér automaticky vyberie režim
prenosu USB v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Toto nastavenie používajte na bežné operácie.
Toto nastavenie vyskúšajte iba v prípade, ak sa
nemôžete pripojiť na externé zariadenie.
Mass Storage
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s mnohými typmi zariadení
USB.
 Poznámky
Pri použití aplikácie „PMB Portable“ na
odovzdávanie záberov do internetovej služby
nezabudnite nastaviť funkciu [USB LUN
Setting] na hodnotu [Multi].

MTP
Toto je režim prenosu USB, ktorý je
kompatibilný s určitými typmi počítačov.
Potešenie z užitočných funkcií
Single
Disc Burn
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k iným zariadeniam
s použitím režimu [MTP], na pripojenom
zariadení sa môžu zobraziť iba videozáznamy
nahraté v rovnakej kvalite obrazu, aká je
/
aktuálne vybratá (pomocou ponuky [
Setting]).
 Keď je kamkordér pripojený k externému
zariadeniu v režime [MTP], súbory
videozáznamov sa zobrazia s dátumom
nahrávania. Niektoré informácie, ako sú
napríklad informácie o mieste, ktoré sú
zahrnuté do súborov videozáznamov, však nie
je možné zobraziť na pripojenom zariadení.
Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do
počítača, použite dodaný softvér „PMB“.

Pozrite stranu 61.
Beep
 On
Off
Zruší melódiu.
LCD Brightness
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
nastaviť.
SK
100
Register
Pri spustení alebo zastavení nahrávania alebo
pri používaní dotykového panela sa prehrá
melódia.
Off
 Normal
Normálne nastavenie (normálny jas).
Indikátor nahrávania sa nerozsvieti.
Túto hodnotu vyberte, ak jas obrazovky LCD
nie je dostatočný.
Remote Ctrl (Diaľkový
ovládač)
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
 On


Obsah
Bright
Túto možnosť vyberte v prípade používania
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača (s. 131).
Your Location (HDR-CX560VE/
CX700VE)
Off
Túto možnosť vyberte v prípade nepoužívania
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača.
Pozrite stranu 52.
Tipy
Ak chcete zabrániť tomu, aby kamkordér
reagoval na príkazy odoslané diaľkovým
ovládačom iného zariadenia, zmeňte nastavenie
na možnosť [Off].


Môžete vybrať, či kamkordér bude prijímať
signály GPS (s. 49).
 On
A. Shut Off (Automatické
vypnutie)
Prijíma sa signál GPS.
Off
Neprijímajú sa signály GPS.
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby
sa automaticky vypol, ak kamkordér
nepoužívate dlhšie ako 5 minút.
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [GPS Setting] na hodnotu
[Off], predtým zaznamenané informácie o
mieste budú neplatné. Informácie o mieste sa
nezaznamenajú, kým sa úspešne nedokončí
určovanie polohy po prepnutí funkcie [GPS
Setting] na hodnotu [On].

Potešenie z užitočných funkcií
GPS Setting (HDR-CX560VE/
CX700VE)
 On
Kamkordér sa automaticky vypne.
Off
Kamkordér sa automaticky nevypne.

Indikátor nahrávania na prednej strane
kamkordéra môžete nastaviť tak, aby sa
nezapínal.
Power On By LCD (HDRCX560E/CX560VE)
Môžete nastaviť, aby sa kamkordér zapínal a
vypínal pri otvorení alebo zatvorení panela
obrazovky LCD.
 On
Indikátor nahrávania sa rozsvieti.
SK
101
Register
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky sa
kamkordér nevypne automaticky.
REC Lamp (Indikátor
nahrávania)
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
 On
Dotknite sa položky
Demo Mode
Off
Nezapne ani nevypne napájanie kamkordéra
otvorením alebo zatvorením panela
obrazovky LCD.
Keď je kamkordér pripojený k sieťovej
zásuvke, je spustený v režime nahrávania
videozáznamov alebo v režime Event View
a 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu,
začne sa prehrávať ukážkový videozáznam.
Language Setting
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
 On
Zobrazí sa ukážka.
Off
Ukážka sa nezobrazí.
 Poznámky
V predvolenom nastavení sa ukážkový
videozáznam nachádza na obrazovke Event
Index (Register udalostí). Ak odstránite
ukážkový videozáznam, nemôžete ho obnoviť
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
 Nahratý videozáznam sa zaregistruje
ako ukážkový videozáznam, ak
splní všetky nasledujúce podmienky
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
 Videozáznam je chránený
 Ide o videozáznam, ktorý bol nahratý ako
prvý
 Videozáznam je uložený na internom
nahrávacom médiu
 Videozáznam je zaznamenaný v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)

Calibration
Pozrite stranu 124.
Battery Info
Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu
kapacitu batérie.
HDR-CX560E/CX560VE
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [On] a
, začne sa prehrávať
dotknete sa položky
ukážka.
Ak vykonáte niektorú z nasledujúcich operácií,
ukážka sa pozastaví (ak sa 10 minút nevykoná
žiadna operácia, znova sa zobrazí):
 pri stlačení položky START/STOP alebo
položky PHOTO
 pri dotknutí sa obrazovky počas prehrávania
ukážky
Potešenie z užitočných funkcií
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
materinský jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).


.
Obsah
Zapne alebo vypne napájanie kamkordéra
otvorením alebo zatvorením panela
obrazovky LCD.


SK
102
Register

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
 pri
 pri
stlačení tlačidla
(View Images)
stlačení tlačidla MODE
HDR-CX560VE/CX700VE
Môžete nastaviť oblasť.
 Date & Time Format
Môžete vybrať jeden zo štyroch typov
formátu dátumu a času.
Obsah
Date & Time Setting
Tipy
Ak je funkcia [Auto Area ADJ] nastavená na
hodnotu [On], miestne nastavenie (dátum a
čas) sa automaticky upraví podľa signálov GPS.


 Summer Time
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte funkciu na
hodnotu [On], ak chcete posunúť čas o
hodinu dopredu.
Nedôjde k nastaveniu letného času.
Kamkordér môže automaticky nastavovať
presný čas načítaním informácií o čase zo
systému GPS.
On
Nastavuje letný čas.
 On
 Date & Time
Pozrite stranu 18.
Automaticky nastavuje presný čas.
Off
Neuchováva presný čas pomocou systému
GPS.
Area Setting
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Nastavte svoju miestnu
oblasť pri používaní kamkordéra v iných
časových pásmach. Ďalšie informácie o
časových posunoch nájdete na strane 117.
 Poznámky
Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť
dátum a čas (s. 18).
 Aj v prípade, že je aktivovaná funkcia [Auto
Clock ADJ], môže dôjsť k časovému posunu
niekoľkých sekúnd.
 Táto funkcia automaticky nastavuje hodiny,
keď kamkordér prijíma signály zo systému GPS
a úspešne dokončí určovanie polohy počas
zapnutého napájania. Po nastavení sa hodiny
nastavia až pri najbližšom zapnutí kamkordéra.
 Pomocou systému GPS sa správny čas na
hodinách nemusí nastaviť automaticky
(nastavenie závisí od krajiny alebo oblasti
vybranej pre kamkordér). Ak je to tak, nastavte
položku [Auto Clock ADJ] na hodnotu [Off].
Potešenie z užitočných funkcií
Auto Clock ADJ (Automatické
nastavenie času) (HDRCX560VE/CX700VE)
 Off

HDR-CX560E/CX690E/CX700E
 Home
)
Túto položku vyberte, keď chcete
kamkordér používať s nastavením na iné
umiestnenie.
SK
103
Register
Túto položku vyberte, keď sa kamkordér
chystáte používať v oblasti, v ktorej žijete.
Destination (
Tipy
Ak často navštevujete určité miesto a chcete
kamkordér používať s nastavením na toto
miesto, je užitočné nastaviť miesto na hodnotu
[Destination].


Auto Area ADJ (Automatická
úprava oblasti) (HDRCX560VE/CX700VE)
Obsah
Kamkordér môže automaticky
kompenzovať časové rozdiely načítaním
informácií o polohe zo systému GPS.
 On
Automaticky kompenzuje časové rozdiely.
Off
Nekompenzuje časové rozdiely automaticky.
 Poznámky
Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť
dátum a čas (s. 18).
 Aj v prípade, že je aktivovaná funkcia [Auto
Area ADJ], môže dôjsť k časovému posunu
niekoľkých sekúnd.
 V závislosti od krajiny alebo oblasti vybratej pre
kamkordér sa môže stať, že kamkordér nemusí
automaticky kompenzovať časové rozdiely. Ak
je to tak, nastavte položku [Auto Area ADJ] na
hodnotu [Off].

Potešenie z užitočných funkcií
Register
SK
104
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.






 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
jednej minúty ho znova pripojte a
zapnite kamkordér.



 Stlačte tlačidlo RESET (s. 130)
pomocou zahroteného objektu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.
Všeobecné činnosti/Bezdrôtový
diaľkový ovládač



Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.

V závislosti od problému bude možno potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálnu internú
pamäť (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE) kamkordéra. V takom prípade
sa odstránia všetky údaje uložené v internej
pamäti. Nezabudnite preto pred odoslaním
kamkordéra do opravy uložiť všetky údaje z
internej pamäte na iné (záložné) médium. Za
akúkoľvek stratu údajov uložených v internej
pamäti vám neposkytneme žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených v internej pamäti,
aby sme vyriešili problém. Predajca spoločnosti
Sony však ani v takomto prípade nebude
kopírovať alebo uchovávať vaše údaje.



Všeobecné činnosti/Bezdrôtový diaľkový
ovládač..............................................................s. 105
Batérie a zdroje napájania . ...........................s. 106
SK
105
Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú,
stlačte pomocou zahroteného predmetu
tlačidlo RESET (s. 130). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
nechajte chvíľu pri zapnutom napájaní.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Register

Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (s. 14).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 14).
Potešenie z užitočných funkcií
Napájanie sa nezapne.

 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.

Obsah
 Skontrolujte zoznam (s. 105 až 115) a
kamkordér.
Obrazovka LCD/Hľadáčik (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE)........................................s. 107
Pamäťová karta................................................s. 107
Nahrávanie.......................................................s. 108
Prehrávanie......................................................s. 110
Prehrávanie záberov uložených na
pamäťovej karte v iných zariadeniach..........s. 111
Úprava videozáznamov alebo fotografií v
kamkordéri.......................................................s. 111
Prehrávanie na televízore...............................s. 111
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam.....................................................s. 112
Pripojenie k počítaču......................................s. 112
 [Auto
Back Light]
Light]
 [Face Detection]
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.

Ak je aktivovaná funkcia Intelligent Auto,
niektoré nastavenia ponúk súvisiacich s
kvalitou obrazu sa automaticky zmenia.
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
Fader]
[
Self-Timer]
 [Tele Macro]
Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač
nepracuje.




Kamkordér sa zahrieva.

Pri potrasení kamkordérom môže zaznieť
hrkotavý zvuk.

Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného bezdrôtového
diaľkového ovládača.
Ak je kamkordér zapnutý a je spustený v
režime nahrávania videozáznamov alebo
fotografií, tento zvuk vzniká pri pohybe
interného objektívu. Nejde o poruchu.

Nastavenie funkcie Intelligent Auto sa
zruší.

Vyberte iný režim ovládača než režim DVD
2 pre zariadenie DVD alebo prikryte senzor
zariadenia DVD čiernym papierom.
Potešenie z užitočných funkcií
Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.
Nastavte funkciu [Remote Ctrl] na hodnotu
[On] (s. 101).
Batériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita
+ / – zhodovala so značkami + / – (s. 132).
Odstráňte všetky prekážky medzi
bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládača.
Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo.
V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový
ovládač nemusel pracovať správne.
Obsah

 [NIGHTSHOT
Batérie a zdroje napájania
Nastavenie funkcie Intelligent Auto sa zruší, ak
zmeníte nasledujúce nastavenia:
 [Smth Slw REC]
 [Golf Shot]
 [White Balance]
 [Spot Meter/Fcs]
 [Spot Meter]
 [Spot Focus]
 [Exposure]
 [Focus]
 [IRIS]
 [Shutter Speed]
 [Low Lux]
 [Scene Selection]
[
Cinematone]
 [Tele Macro]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
Napájanie sa náhle preruší.


Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.



SK
106
Zatvorte obrazovku LCD (s. 14).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 14).
Správne pripojte napájací kábel k sieťovej
zásuvke.
Register

Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V predvolenom nastavení sa po asi
5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A. Shut Off).
Zmeňte nastavenie funkcie [A. Shut Off]
(s. 101), alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 14).

Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 14).



Tlačidlá na dotykovom paneli nepracujú
správne alebo nepracujú vôbec.
Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, batéria sa nemusí dať nabiť (s. 121).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 14). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.

Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmiznú.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.


Na obrazovke sú bodky v tvare mriežky.
Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 122).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.



Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nejde o poruchu.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 122).

Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované
súčasne.

Ak používate pamäťovú kartu, ktorá bola
naformátovaná v počítači, naformátujte ju
znova v kamkordéri (s. 95).
Zábery uložené na pamäťovej karte nie je
možné odstrániť.

Jemne sa dotknite obrazovky LCD.
SK
107
Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Register
Operácie s pamäťovou kartou nie je
možné vykonávať.
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.

Zatvorte panel LCD. Ak je panel LCD
otvorený, v hľadáčiku sa nezobrazuje žiadny
obraz, a to ani v prípade, ak je hľadáčik
vysunutý (s. 20).
Pamäťová karta
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.

Pohybujte páčkou nastavenia objektívu
hľadáčika, kým obraz nebude jasný (s. 27).
Obraz v hľadáčiku zmizol (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE).
Obrazovka LCD/Hľadáčik (HDRCX690E/CX700E/CX700VE)

Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby obrazovky a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Obraz v hľadáčiku nie je jasný (HDRCX690E/CX700E/CX700VE).
Batéria sa rýchlo vybije.

Nastavte funkciu [Display Setting] na hodnotu
[On] (s. 91).
Potešenie z užitočných funkcií

Nastavte dotykový panel ([Calibration])
(s. 124).
Obsah
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie bliká.
Stlačte tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači (s. 131).

Nie je možné odstrániť chránené snímky.
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení nahrávania.



Súbor je poškodený.
Kamkordér nepodporuje formát súboru
(s. 121).
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Nahrávanie
Pozrite si aj časť „Pamäťová karta“ (s. 107).





Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor (Fotografia)
(s. 25).
Kamkordér ešte stále nahráva práve
nasnímaný záber na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové
videozáznamy ani fotografie.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 53).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 53).
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.

Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.


Fotografie nemôžete nahrávať, ak sú
aktivované tieto funkcie:
 [Smth Slw REC]
 [Golf Shot]
[
Fader]
Kamkordér nemôže snímať fotografie, keď je
spustený v režime nahrávania videozáznamu,
podľa toho, či je vybratá funkcia [
REC
Mode] alebo funkcia [
Frame Rate].
Čas dostupný na nahrávanie môže byť v
závislosti od podmienok nahrávania aj
kratší, a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď.
Činnosť kamkordéra sa zastavila.

SK
108
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Register
Fotografie nemožno nahrať.

Vstavaný blesk nemôžete používať v
nasledujúcich situáciách:
 ak svieti indikátor
 Ak je funkcia [Conversion Lens] nastavená na
inú hodnotu ako hodnotu [Off]
Aj keď je zapnuté automatické spustenie blesku
alebo funkcia
(automatické zníženie efektu
červených očí), interný blesk nie je možné
používať s nasledujúcimi funkciami:
 NightShot
 manuálne nastavenou funkciou [IRIS] alebo
funkciou [Shutter Speed] (ak niektorá z nich
bola priradená k ovládaču MANUAL)
 [Spot Meter/Fcs]
 [Spot Meter]
 [Manual] v ponuke [Exposure]
 [Twilight], [Sunrise&Sunset], [Fireworks],
[Landscape], [Spotlight], [Beach] alebo
[Snow] v ponuke [Scene Selection]
Potešenie z užitočných funkcií

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nejde o
poruchu.
Blesk nie je funkčný.
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Obsah
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.

Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
pokrivené.

Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Farba obrazu sa nezobrazuje správne.
Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nejde o poruchu.

Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).

Na záberoch sú vodorovné čiary.

Nastavte funkciu [Focus] na hodnotu [Auto]
(s. 83).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné na
automatické zaostrovanie. Zaostrite ručne
(s. 83).

Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.

Funkcia SteadyShot nepracuje.

Stlačením tlačidla NIGHTSHOT zrušte
funkciu NightShot (s. 87).
Potešenie z užitočných funkcií

Automatické zaostrovanie nepracuje.

Stlačením tlačidla NIGHTSHOT zrušte
funkciu NightShot (s. 87).
Obrazovka je jasná a snímaný predmet sa
na nej nezobrazuje.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.

Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny.
Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým
zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové
signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom môže za určitých podmienok zdať
pokrivený.
Obsah

Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Ak na kamkordér pôsobia vibrácie, nahrávanie
sa môže zastaviť.
Nastavte funkciu [
SteadyShot] na hodnotu
inú než [Active] (s. 86).
Funkciu [LCD Brightness] nie je možné
nastaviť.

Funkciu [LCD Brightness] nie je možné
nastaviť v prípade:
 ak je panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 ak je zariadenie napájané zo sieťového
adaptéra striedavého prúdu.
Zvuk sa nenahráva správne.

SK
109
Ak počas nahrávania videozáznamov odpojíte
externý mikrofón, zvuk sa nemusí nahrať
správne.
Register
Nastavte funkciu [
SteadyShot] na hodnotu
[Active] alebo na hodnotu [Standard], funkciu
[
SteadyShot] na hodnotu [On] (s. 86).
Aj keď je funkcia [
SteadyShot] nastavená
na hodnotu [Active] alebo na hodnotu
[Standard] a funkcia [
SteadyShot] je
nastavená na hodnotu [On], kamkordér
nemusí byť schopný kompenzovať nadmerné
vibrácie.

Opäť pripojte mikrofón rovnakým spôsobom
ako na začiatku nahrávania videozáznamov.
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.

Zábery sa nedajú prehrávať.




Vyberte typ nahrávacieho média, ktoré chcete
prehrávať (s. 21) (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE).
Vyberte kvalitu obrazu videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať (s. 38).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.
Pri prehrávaní videozáznamov na počítači
alebo inom zariadení nebude zvuk sprava
a zľava vyvážený.

Fotografie sa nedajú prehrávať.
Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
upravené súbory, priečinky alebo údaje.
(V takom prípade bliká názov súboru.) Nejde
o poruchu.
Miniatúra je označená indikátorom



.
Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Odpojili ste sieťový adaptér striedavého
prúdu alebo batériu, keď v pravom hornom
rohu obrazovky blikala ikona nahrávania,
alebo predtým než bol indikátor prístupu po
nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť
údaje záberov a zobrazí sa indikátor .
Miniatúra je označená indikátorom



Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ
downmix). Ďalšie informácie nájdete v
príručke k prehrávaciemu zariadeniu.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Toto sa stáva v prípade, ak sa nahratý
5,1-kanálový priestorový zvuk konvertuje
pomocou počítača alebo iného zariadenia
na 2-kanálový (normálny stereofónny zvuk).
Nejde o poruchu.
Zvuk nahrávajte s funkciou [Audio Mode]
nastavenou na možnosť [2ch Stereo] (s. 90).
Potešenie z užitočných funkcií

Zvýšte hlasitosť (s. 31).
Ak nahrávate zvuk s funkciou [Micref Level]
(s. 90) nastavenou na hodnotu [Low], môže
byť problém nahraný zvuk počuť.
Pri nahrávaní s použitím funkcie [Smth Slw
REC] alebo funkcie [Golf Shot] nie je možné
nahrávať zvuk.
Obsah

Prehrávanie
Nemožno prehrať ukážkové
videozáznamy (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE).

.

Videozáznam sa prehrá automaticky
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE).

SK
110
Videozáznamy sa prehrávajú automaticky
ako ukážkové videozáznamy, keď filmové
videozáznamy splnia určitú podmienku v
kamkordéri (s. 102). Nejde o poruchu.
Register
Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup] 
[ (Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE). Ak sa
stále zobrazuje, odstráňte záber označený
indikátorom
(s. 53).
Vyberte interné nahrávacie médium ako
nahrávacie médium a potom vyberte kvalitu
obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Ukážkový videozáznam bol odstránený.

Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu
je na pripojenom televíznom prijímači
mierne orezaný.
Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta nebola rozpoznaná.


Prehrávacie zariadenie nepodporuje
prehrávanie pamäťových kariet (s. 4).
Úprava videozáznamov alebo
fotografií v kamkordéri
Úpravy nie sú možné.

Stav záberov neumožňuje vykonávať úpravy.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Zábery sa na televíznej obrazovke typu
4:3 zobrazujú zdeformované.
Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.

Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.

Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.

Na pripojenom televíznom prijímači sa
nedá prehrávať obraz ani zvuk.

Ak používate kábel na prenos komponentného
A/V signálu, nastavte možnosť [Component]
podľa požiadaviek pripojeného zariadenia
(s. 98).
Ak používate prípojku komponentného video
signálu, skontrolujte či je pripojená červená aj
biela prípojka prípojného A/V kábla (s. 33).
Zábery sa neprenesú do výstupu z konektora
HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané
signály na ochranu autorských práv.
K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nejde o poruchu.
Prehrávané zábery sa nezobrazujú na
obrazovke LCD, keď pripojíte kamkordér k
televízoru a prehrávate zábery.

SK
111
Prehrávanie výberu najlepších scén alebo
scenár sa počas pripojenia k televízoru a
prehrávania záberov nezobrazia na obrazovke
LCD kamkordéra.
Register

K tomuto dochádza pri prezeraní záberov
zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý
formát) na televíznej obrazovke s formátom
4:3. Nastavte správne možnosť [TV Type]
(s. 98) a spustite prehrávanie záberov.
V hornej a dolnej časti obrazovky s
formátom 4:3 sa zobrazia čierne pásy.
Prehrávanie na televízore

Obrazovka LCD kamkordéra dokáže
zobrazovať záznam obrazov v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). V
prípade prehrávania záberov na televíznom
prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným
zobrazením pixlov, to však môže viesť k
miernemu orezaniu horného, dolného,
pravého a ľavého okraja obrazu.
Odporúča sa, aby ste pri nahrávaní záberov
používali vonkajší rám funkcie [Guide Frame]
(s. 91) ako pomôcku.
Potešenie z užitočných funkcií

Ak používate prípojku S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojená červená a biela prípojka
prípojného A/V kábla (s. 35).
Obsah
Prehrávanie záberov uložených
na pamäťovej karte v iných
zariadeniach
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky a
výstražné indikátory
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Zábery sa nekopírujú správne.


Zábery nie je možné kopírovať pomocou kábla
HDMI (predáva sa samostatne).
Prípojný A/V kábel nie je správne pripojený.
Pripojte kábel ku vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 75).
Pripojenie k počítaču
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.
Skontrolujte prostredie počítača alebo
inštalačnú procedúru potrebnú na
nainštalovanie softvéru „PMB“.
Softvér „PMB“ nepracuje správne.

Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej
diagnostiky)
Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.



C:04:
 Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(série V). Použite batériu „InfoLITHIUM“
(séria V) (s. 121).
 Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu pre jednosmerný
prúd do konektora DC IN kamkordéra (s. 14).
Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte vstavaný kábel USB od počítača a
kamkordéra a reštartujte počítač. Potom znova
pripojte počítač a kamkordér v správnom
poradí.
Keď sú k vstavanému káblu USB aj ku
konektoru USB kamkordéra pripojené externé
zariadenia, odpojte zariadenie, ktoré nie je
pripojené k počítaču.
Potešenie z užitočných funkcií

Obsah
Ak sa na obrazovke alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE), skontrolujte
nasledujúce možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo E.
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

E::
Postupujte podľa krokov z postupu  na
strane 105.

 (Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia
batérie)

SK
112
Batéria je takmer vybitá.
Register
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.


V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor
 blikať aj v takom prípade, ak je ešte k
dispozícii približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
 (Výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)

(Výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

(Výstražný indikátor týkajúci sa
externého mediálneho zariadenia)
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.


(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)

(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania externého mediálneho
zariadenia)
Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
záberov. Po uložení záberov na druhé médium
(s. 65) odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 95).
 Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup] 
[ (Media Settings)]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacieho média (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE).
 Pamäťová karta je poškodená.



Rýchle blikanie
 S bleskom nie je niečo v poriadku.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)


Množstvo svetla je nedostatočné, a preto
môže jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Použite blesk.
Kamkordér je nestabilný, a preto môže
jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor roztrasenia
kamkordéra však nezmizne.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu fotografií)
Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 22).


SK
113
Nahrávacie médium je plné.
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.
Register
Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je naformátovaná správne
(s. 95).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)

Externé mediálne zariadenie je poškodené.
Externé mediálne zariadenie nie je správne
naformátované.
(Výstražný indikátor týkajúci sa blesku)
(Výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty)

Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)]  [Repair Img. DB F.] 
nahrávacieho média.
Externé mediálne zariadenie je poškodené.
Potešenie z užitočných funkcií
Pomalé blikanie
 Pamäť na ukladanie záberov je takmer plná.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať so svojím kamkordérom,
nájdete na strane 22.
 Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 22).

Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.
Obsah


Inconsistencies found in image database
file. Do you want to repair the image
database file?
Inconsistencies found in image database
file. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the image database file?

Tipy
Pri zobrazení výstražného indikátora na
obrazovke môžete počuť zaznieť melódiu.



Nahrávacie médiá
Cannot recognize the internal memory.
Format and use again.
Interné nahrávacie médium kamkordéra
nie je nastavené na predvolený formát.
Použitie funkcie [Format] (s. 95) môže
umožniť opätovné používanie kamkordéra.
Takto sa odstránia všetky údaje na internom
nahrávacom médiu.
Data error.



Buffer overflow. Writing to the media was
not completed in time.

SK
114
Opakovane ste vykonali nahrávanie a
vymazávanie alebo bola použitá pamäťová
karta, ktorá bola formátovaná v inom
zariadení. Skopírujte údaje, zálohujte ich v
inom zariadení (napríklad v počítači) a potom
formátujte pamäťovú kartu v kamkordéri
(s. 95).
Register

Počas čítania alebo zapisovania na interné
nahrávacie médium kamkordéra sa vyskytla
chyba.
Ak sa pred hlásením zobrazí indikátor GPS,
môže ísť o problém s prijímačom signálu GPS.
Zapnite opäť svoj kamkordér
(HDR-CX560VE/CX700VE).
Môže k tomu dôjsť počas nárazov na
kamkordér.
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
Keďže informácie v databáze videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
sa poškodili, informácie v databáze nie sú
konzistentné s informáciami v súbore. Ak
chcete vytvoriť záložnú kópiu videozáznamov
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) a opraviť súbor databázy, dotknite sa
položky
. Zálohované videozáznamy v
kamkordéri sa nedajú zobraziť.
Po pripojení kamkordéra k počítaču po oprave
databázy môžete zálohované videozáznamy
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
importovať do počítača pomocou dodávaného
softvéru „PMB“, ktorý je nainštalovaný v
počítači.
Nie je však zaručené, že do počítača bude
možné importovať všetky videozáznamy.
Potešenie z užitočných funkcií
Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.

Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať
videozáznamy, pretože neexistujú žiadne
informácie na správu videozáznamov. Ak sa
dotknete položky
, vytvoria sa nové
informácie na správu a môžete nahrávať alebo
prehrávať videozáznamy.
Inconsistencies found in the image
database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included
PC software.
Popis výstražných hlásení
Obsah
Ak je funkcia [
REC Mode] nastavená
na hodnotu [Highest Quality
] alebo na
hodnotu [50p Quality
], nemôžete snímať
fotografie počas nahrávania videozáznamov. Ak
je však pre funkciu [
Frame Rate] nastavená
hodnota [25p], nemôžete snímať fotografie, keď
kamkordér prejde do pohotovostného režimu
nahrávania videozáznamov.

Kapacita vloženej pamäťovej karty nie je
dostatočná na skopírovanie videozáznamov.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu (s. 22).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi dáta obnoviť.
External media cannot execute functions.

Cannot recover data.

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli
úspešné.

Reinsert the memory card.


Unable to access external media.
Formátujte pamäťovú kartu (s. 95).
Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú
kartu, všetky nahraté videozáznamy a
fotografie sa odstránia.


Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 95) alebo
odstráňte priečinky pomocou počítača.
Maximum number of images already
selected.

Naraz môžete vybrať iba 100 záberov, ak
chcete:
 odstraňovanie videozáznamov alebo fotografií
 ochrana alebo zrušenie ochrany
videozáznamov alebo fotografií
 kopírovanie videozáznamov alebo fotografií
Data protected.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 22).

SK
115
Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Register
Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj
kamkordér (s. 22).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Použite externé mediálne zariadenie v stabilnom
prostredí (na miestach, kde nedochádza k
otrasom, pri stabilnej izbovej teplote atď.).
Ubezpečte sa, že je externé mediálne
zariadenie zapojené do elektrickej siete.
Iné
This memory card may not be able to
record or play movies.

Skontrolujte súbor databázy tak, že sa dotknete
položiek
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)]  [Repair Img. DB F.] 
nahrávacieho média.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje, znova pripojte
externé mediálne zariadenie a potom
ho naformátujte. Upozorňujeme, že ak
naformátujete externé mediálne zariadenie,
všetky nahraté videozáznamy a fotografie sa
odstránia.
Ak sa externé mediálne zariadenie nedá
naformátovať, je možné, že externé mediálne
zariadenie je nekompatibilné s kamkordérom
alebo je poškodené. Vymeňte ho za nové.
Potešenie z užitočných funkcií
Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty.
Ak indikátor stále bliká, pamäťová karta môže
byť poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú
kartu.
Cannot recognize this memory card.
Format and use again.

Opäť vložte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
Obsah

Recovering data.
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Informácie o systémoch kódovania
farieb v televíznom prijímači
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Ak
chcete prehrávať zábery na televíznom
prijímači, musí to byť televízny prijímač so
systémom PAL a so vstupným konektorom
AUDIO/VIDEO.
Systém
PAL
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
PAL-M
PAL-N
NTSC
Prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením
(STD)
SECAM
Na prezeranie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
potrebujete televízny prijímač so systémom
PAL a so vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prípojný A/V kábel musí byť
pripojený.
Potešenie z užitočných funkcií
V krajinách alebo oblastiach, kde je
podporovaný systém 1080/50i, môžete
prezerať videozáznamy v rovnakej kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), akú
majú nahraté videozáznamy. Potrebujete
televízny prijímač (alebo monitor) so
systémom PAL, ktorý je kompatibilný so
systémom 1080/50i a má vstupné konektory
pre komponentný signál, AUDIO a VIDEO.
Musí byť pripojený kábel na prenos
komponentného A/V signálu alebo kábel
HDMI (predáva sa samostatne).
Krajiny, v ktorých sa používa
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Nastavenie miestneho času
SK
116
Register
Pri používaní kamkordéra v zahraničí
môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu.
(MENU) 
Dotknite sa položiek
[Setup]  [ (Clock Settings)]  [Date
& Time Setting]  [Summer Time] a
(MENU)  [Setup]  [ (Clock
Settings)]  [Area Setting] (s. 103).
HDR-CX560VE/CX700VE
Keď je funkcia [Auto Clock ADJ] a funkcia [Auto Area ADJ] nastavená na hodnotu [On],
funkcia GPS automaticky nastaví hodiny na miestny čas (s. 103).
Obsah
Časový posun
Posuny časového
pásma
+10:00
+11:00
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
SK
117
Nastavenie oblasti
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
Nastavenie oblasti
Potešenie z užitočných funkcií
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Údržba a preventívne
opatrenia
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE: Interná pamäť, pamäťová karta
Informácie o formáte AVCHD
* Dáta zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý
je iný, ako sú hore uvedené formáty, nie je
možné prehrávať v kamkordéri.
Formát AVCHD je formát s vysokým
rozlíšením pre digitálne videokamery, ktorý
slúži na nahrávanie signálu s vysokým
rozlíšením (HD) pomocou technológie
účinného kódovania kompresie údajov. Na
kompresiu údajov videa sa používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 a na kompresiu
zvukových údajov sa používa systém Dolby
Digital alebo systém Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovať obrázky oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu
obrázkov.
 Keďže formát AVCHD používa
technológiu kódovania kompresie, v
scénach s dramatickou zmenou obrazu,
uhlov záberu, jasu atď. môže dôjsť k
narušeniu kvality obrazu. Nie je to však
porucha.
Obsah
Čo je to formát AVCHD?
Informácie GPS (HDR-CX560VE/
CX700VE)
Nahrávanie a prehrávanie záznamov
kamkordérom


Videosignál*: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i,
1920  1080/25p
Zvukový signál: Dolby Digital
2-kanálový/5,1-kanálový
Nahrávacie médiá:
HDR-CX690E: Pamäťová karta

SK
118
Keďže poloha satelitov GPS sa neustále mení,
môže sa stať, že v závislosti od miesta a času
používania kamkordéra môže určenie polohy
trvať dlhšie, alebo sa poloha nemusí dať určiť
vôbec.
Systém „GPS“ sa používa na určovanie
geografickej polohy prostredníctvom satelitov
GPS. Vyhnite sa používaniu kamkordéra na
miestach, kde sú signály blokované alebo
odrážané, ako sú zatienené miesta obkolesené
budovami alebo stromami atď. Kamkordér
používajte pod otvorenou oblohou.
Informácie o polohe nie je možné zaznamenať
na miestach, kde signál zo satelitov GPS nemôže
dosiahnuť kamkordér, ako sú napríklad tieto.
 V tuneloch, vo vnútri alebo v tieni budov.
Register
Na základe formátu AVCHD kamkordér
zaznamenáva zábery v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Okrem kvality obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) dokáže váš kamkordér
zaznamenať signál so štandardným
rozlíšením (STD) v konvenčnom formáte
MPEG-2.
Potešenie z užitočných funkcií
Systém GPS (Global Positioning System)
je systém, ktorý vypočítava geografickú
polohu na základe údajov vysoko presných
amerických satelitov na obežnej dráhe.
Tento systém vám umožňuje zistiť vašu
presnú polohu na Zemi. Satelity GPS sú
umiestnené na 6 obežných dráhach vo
výške 20 000 km nad zemským povrchom.
Systém GPS pozostáva z 24 alebo viac
satelitov GPS. Prijímač GPS prijíma rádiové
signály zo satelitov a vypočíta aktuálnu
polohu prijímača na základe informácií z
obežnej dráhy (kalendárne údaje), trvania
prenosu signálu atď.
Určovanie polohy sa nazýva „triangulácia“.
Prijímač GPS dokáže vypočítať súradnice
na základe signálov z 3 alebo viacerých
satelitov.
 Medzi
vysokými budovami alebo na úzkych
uliciach obkolesených budovami.
 Na miestach v podzemí, na miestach
obkolesených hustými stromami, pod
visutými mostmi alebo na miestach, kde
dochádza k vzniku magnetických polí, ako
napríklad v blízkosti vedenia vysokého
napätia.
 V blízkosti zariadení vytvárajúcich rádiové
signály rovnakého frekvenčného pásma ako
kamkordér: v blízkosti 1,5 GHz mobilných
telefónov atď.
Údaje máp




Informácie o chybách výpočtu polohy




Zemepisný súradnicový systém

Autorské práva

Na údaje máp kamkordéra sa vzťahujú autorské
práva. Neautorizované kopírovanie alebo iné
používanie údajov máp môže byť v rozpore s
autorskými právami.
Navigačná funkcia

Kamkordér neobsahuje funkciu navigácie, ktorá
využíva systém GPS.
Používajte systém GPS v súlade s nariadeniami
krajín alebo oblastí, v ktorých ich používate.
SK
119
Register
Austrália
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Rakúsko
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a
Slovinsko
© EuroGeographics
Francúzsko
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Nemecko
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Obmedzenia používania systému GPS

Používa sa zemepisný súradnicový systém
„WGS-84“.
Potešenie z užitočných funkcií


Ak sa ihneď po zapnutí prepínača napájania do
polohy ON premiestnite, určenie polohy môže
trvať dlhšie, než keby ste zostali na tom istom
mieste.
Chyba spôsobená polohou satelitov GPS
Kamkordér automaticky vypočíta aktuálnu
polohu, keď prijme rádiový signál z troch alebo
viacerých satelitov GPS. Chyba výpočtu polohy
povolená satelitmi GPS je približne
10 m. V závislosti od okolitého prostredia vašej
polohy môže byť chyba určenia polohy väčšia. V
takom prípade sa vaša aktuálna poloha nemusí
zhodovať s miestom na mape určenom na
základe informácií systému GPS. Okrem toho
sú satelity GPS kontrolované Ministerstvom
obrany USA a stupeň presnosti môže byť
zmenený zámerne.
Chyba pri výpočte polohy
Pri výpočte polohy kamkordér získava
informácie pravidelne. Medzi získaním
informácií o polohe a zaznamenaním
informácií do snímky je malý časový rozdiel,
preto sa skutočná zaznamenaná poloha nemusí
presne zhodovať s miestom určeným na mape
na základe informácií systému GPS.
Obsah

Kamkordér obsahuje údaje máp pre nasledujúce
krajiny alebo oblasti. Európa, Japonsko, Severná
Amerika, Oceánia, atď.
Vstavané mapy poskytli tieto spoločnosti: mapu
Japonska poskytla spoločnosť Zenrin Co., Ltd.,
ostatné oblasti poskytla spoločnosť NAVTEQ.
Zahrnuté údaje máp sú platné k dátumu výroby
tejto príručky.
Mapy GPS sa zobrazujú v ako dvojrozmerná
grafika okrem určitých častí Japonska, ktoré sa
zobrazujú vo formáte 3D.
V rámci zobrazenej mapy je sever vždy hore.
Jazyk na mape nie je možné zmeniť.
Údaje máp nie je možné aktualizovať
Mierka mapy je 25 m až 6 000 km.






Nórsko
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugalsko
Source: IgeoE – Portugal
Španielsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Švajčiarsko
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.





Formátovanie pamäťovej karty v počítači
(s operačným systémom Windows alebo Mac)
nezaručuje jej kompatibilitu s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od použitej kombinácie
pamäťovej karty a produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.

SK
120
Pri používaní pamäťovej karty, ktorá je vložená
do adaptéra pamäťovej karty, so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou dajte pozor,
aby bola pamäťová karta vložená správnym
spôsobom. Nesprávne použitie môže spôsobiť
poruchu.
Register
Pripomienky k používaniu adaptéra
pamäťovej karty
O pamäťovej karte
Potešenie z užitočných funkcií

K poškodeniu alebo k strate údajov môže
dôjsť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa
neposkytuje náhrada):
 ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete
svoj kamkordér počas čítania obrazových
súborov na pamäťovej karte alebo počas ich
zápisu na pamäťovú kartu (v čase, keď bliká
indikátor prístupu),
 ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetických polí.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej
karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné
predmety.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte
ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu
nadmernej sily.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Nedovoľte, aby sa pamäťová karta zamočila.
Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu
malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.
Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba
pamäťové karty so zodpovedajúcou veľkosťou.
Vloženie iného predmetu môže spôsobiť
poruchu.
Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku
 Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov
Obsah
Veľká Británia
Based upon Crown Copyright material.
Grécko
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Maďarsko
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Taliansko
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japonsko
Kompatibilita obrazových údajov


Čo je batéria „InfoLITHIUM“?



Informácie o médiu „Memory Stick“
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“
„Memory Stick Duo“
(s technológiou MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“

Nabíjanie batérie




Tento produkt podporuje paralelný prenos
údajov. Prenosová rýchlosť sa však môže líšiť v
závislosti od použitého média.
Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C dovtedy, kým
indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) nezhasne.
Ak budete batériu nabíjať pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabiť úplne.
Efektívne používanie batérie

SK
121
Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
Register

Nahrávanie/
Prehrávanie
—
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predávajú
sa samostatne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Batéria NP-FV50 je kompatibilná so systémom
„ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je napájací systém novej
generácie. Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania a
rýchlosť a presnosť výpočtov zostávajúceho času
batérie sa v porovnaní so súčasnými batériami
„InfoLITHIUM“ série P zlepšila.
Potešenie z užitočných funkcií

Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie
Obsah

Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali
na pamäťovú kartu pomocou kamkordéra, sú v
súlade s univerzálnou normou „Design rule for
Camera File system“, ktorú zaviedla asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať fotografie
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným
zariadením, nedajú používať, formátujte ich
pomocou kamkordéra (s. 95). Upozorňujeme,
že formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači
 Ak prehrávate obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia
 Použite


Životnosť batérie


Informácie o štandarde x.v.Color


Indikátor zostávajúcej kapacity batérie


Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte
20 minút.
Informácie o používaní a údržbe

Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete úplne vybiť batériu kamkordéra,
(MENU) 
dotknite sa položiek
[Setup]  [ (General Settings)] 
SK
122
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, ako
napríklad na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií. Kamkordér už nemusí pracovať
správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
Register

x.v.Color je familiárnejší názov pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony a je
obchodnou značkou Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor vo videu. Tento štandard dokáže
vyjadriť širší rozsah farieb ako aktuálne
používaný štandard vysielania.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Skladovanie batérie

Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Potešenie z užitočných funkcií

[A. Shut Off]  [Off] a ponechajte kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
úplne nevybije (s. 101).
Obsah

batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/
NP-FV100 (predáva sa samostatne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame použiť batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa
samostatne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie alebo
prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD. Batéria
sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér v
pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak je
pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania a pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
 Na








Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného do
teplého prostredia, vnútri zariadenia môže dôjsť
k skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť
poruchu kamkordéra.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
SK
123
Register

Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Potešenie z užitočných funkcií


Obsah

pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD,
hľadáčik (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)
alebo objektív vystavený priamemu
slnečnému žiareniu. Poškodzuje to vnútro
hľadáčika (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE) alebo obrazovky LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Obrazovka LCD




Čistenie obrazovky LCD

Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov
alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou
handričkou.
Údržba a skladovanie objektívu
Tlačidlá dotykového panela nemusia pracovať
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

(MENU)  [Setup]  [ (General
Settings)]  [Calibration].



Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Potešenie z užitočných funkcií
Nastavenie dotykového panela
([Calibration])
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému
 manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok
 dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi
Obsah

Zaobchádzanie s krytom zariadenia
Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
Trikrát sa dotknite znaku „“ zobrazeného na
obrazovke rohom pamäťovej karty.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa
položky [Cancel].
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka
je otočená smerom od kamkordéra.

SK
124
Register
Kamkordér má predinštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka LCD
zatvorená. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo pri pripojení batérie. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná
batéria sa úplne vybije. Kamkordér používajte po
nabití vopred nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny
vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
Ochranné známky



Poznámky k likvidácii alebo prevodu
kamkordéra (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE)



Poznámky k likvidácii/prevodu
pamäťovej karty


Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo
svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.






SK
125
Register

Potešenie z užitočných funkcií
Údaje na internom nahrávacom médiu nie je
možné úplne vymazať ani v prípade, ak odstránite
všetky videozáznamy a statické zábery alebo ak
použijete funkciu [Format] (s. 95). Pri prevode
kamkordéra na inú osobu sa odporúča použiť
funkciu [Empty] (s. 96), aby ste tak zabránili
obnoveniu svojich údajov. Pri likvidácii
kamkordéra sa tiež odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť kamkordéra.
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné
známky spoločností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú ochranné známky
spoločnosti Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v
iných krajinách.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
Obsah
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín
(obrazovka LCD by mala zostať zatvorená).
Poznámky k licencii
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA
AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE PRE
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC
ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
SK
126
Register
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť HDR-CX180.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Potešenie z užitočných funkcií
S kamkordérom sa dodáva softvér „C Library“,
„zlib“ a „libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na
základe licenčných zmlúv s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníkov
autorských práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si, prosím, nasledovné
časti.
Prečítajte si súbor „license3.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„C Library“, „zlib“ a „libjpeg“.
Obsah
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI STRÁNKU
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
„ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps sú
ochrannými známkami spoločnosti NAVTEQ v
USA a ďalších krajinách.
 Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.

Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke
Indikátor
V strede
Vľavo
Vpravo
Obsah

Význam
Intelligent Auto
(rozpoznávanie tvárí/
zisťovanie scény/zisťovanie
roztrasenia fotoaparátu)
(37)
V strede
Spodná časť
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (25)
Nastavená prezentácia
záberov
NightShot (42)

Výstraha (112)

Režim prehrávania (31)
Vľavo
Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU (77)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (86)
Stav výpočtu polohy
pomocou funkcie GPS
(49)
Vpravo
Indikátor
Wide Mode (93)
Fader (85)
50i
Položka [Face Detection]
je nastavená na hodnotu
[Off] (88)
Položka [Smile Shutter]
je nastavená na hodnotu
[Off] (88)

60min
Manuálne zaostrenie (83)
Scene Selection (84)

White Balance (81)
Význam
Kvalita nahrávania obrazu
(HD/STD), frekvencia
snímok (50p/50i/25p) a
režim nahrávania (PS/FX/
FH/HQ/LP) (38)
Zostávajúca kapacita
batérie
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (21)
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
00Min
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
Vypnutá funkcia
SteadyShot (86)
Potešenie z užitočných funkcií
Indikátor
Veľkosť fotografie (94)
9999
9999
Tele Macro (86)
x.v.Color (93)
Conversion Lens (87)
Zebra (91)
Peaking (92)
100/112
Cinematone (85)
Destination (103)
SK
127
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a veľkosť fotografií
Priečinok prehrávania
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (31)
Register
White Balance Shift (84)
Súčasti a ovládače
Indikátor
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné
strany.
Význam
Je pripojené externé
mediálne zariadenie (68)
Obsah
Spodná časť
Indikátor
Význam
Tlačidlo View Images (29)
Micref Level nízka (90)
Wind Noise Reduct. (90)
Blt-in Zoom Mic (90)
Audio Mode (90)
Audio Level Display (92)
Low Lux (84)
EV
AE Shift (84)
Shutter Speed (83)
Vstavaný mikrofón (41)
IRIS (83)
101-0005



Active Interface Shoe
Intelligent Auto (37)
Tlačidlo prezentácie
záberov
Názov údajového súboru
(32)
Chránený obrázok (54)
Flash (89)/
Red Eye Reduction (89)
Active Interface Shoe napája príslušenstvo,
ako je napríklad svetlo, blesk alebo mikrofón
(predáva sa samostatne). Príslušenstvo je
možné zapnúť alebo vypnúť po otvorení alebo
zatvorení obrazovky LCD kamkordéra. Ďalšie
podrobnosti nájdete v návode na používanie
dodanom s príslušenstvom.
Držiak Active Interface Shoe obsahuje
zabezpečovacie zariadenie na pevné
prichytenie príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a posunutím
ho nasuňte a potom zatiahnite skrutku. Ak
chcete príslušenstvo odpojiť, uvoľnite skrutku
a stlačte a vysuňte príslušenstvo.
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Keď otvárate alebo zatvárate kovový kryt,
posúvajte ho podľa smeru šípky.

Ak je počas nahrávania videozáznamov
pripojený k držiaku externý blesk (predáva
sa samostatne), vypnite ho. Zabránite
nahrávaniu šumu nabíjania.

Externý blesk (predáva sa samostatne) a
vstavaný blesk nemôžete používať zároveň.
Register
SK
128

Potešenie z užitočných funkcií
Spot Meter/Fcs (82)/Spot
Meter (82)/Exposure (82)

Keď je pripojený externý mikrofón
(predáva sa samostatne), má prednosť pred
vstavaným mikrofónom (s. 41).
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Objektív (objektív G)
Pri ovládaní kamkordéra pomocou dodaného
diaľkového ovládania snímte tienidlo
objektívu.
Nasadenie tienidla objektívu (HDRCX690E/CX700E/CX700VE)
Správne priložte tienidlo objektívu ku
kamkordéru a potom otočte a zaistite prstenec
tienidla objektívu v smere šípky.

Obsah
Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 131) na
senzor diaľkového ovládača.
Blesk
Indikátor nahrávania(101)
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania
rozsvieti načerveno. Ak je nahrávacie médium
takmer plné alebo ak je batéria takmer vybitá,
indikátor bliká.
Keď nasadíte tienidlo objektívu, správne
zarovnajte sekciu otvoru tienidla objektívu
so sekciou blesku kamkordéra.
Tlačidlo MANUAL (42)
Zaostrovanie v režime MANUAL (42)
Potešenie z užitočných funkcií
Zaisťovací prstenec
Odpojenie tienidla objektívu
Ak chcete odpojiť tienidlo objektívu, otočte
zaisťovací prstenec tienidla objektívu v
opačnom smere, než ukazuje šípka.

Obrazovka LCD/dotykový panel (18, 42)
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Pri nahrávaní videozáznamov s použitím
funkcie NightShot odstráňte tienidlo
objektívu. Ak to neurobíte, tieň z tienidla
objektívu sa premietne a nahrá do
videozáznamu. Pri ovládaní kamkordéra
pomocou dodaného diaľkového ovládania
snímte tienidlo objektívu.
Reproduktor
Register
Konektor DC IN (14)
SK
129
HDR-CX560E/CX560VE
HDR-CX560E/CX560VE
Obsah
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
Tlačidlo
(View Images) (29)
Potešenie z užitočných funkcií
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
Tlačidlo NIGHTSHOT (42)
Tlačidlo POWER (18)
Konektor  (USB) (68, 71)
Konektor HDMI OUT (33)
Páčka transfokátora (37)
Indikátor prístupu k pamäťovej karte
(23)
Tlačidlo PHOTO (28)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
Očnicový kryt (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE)
Otvor pre pamäťovú kartu (23)
Hľadáčik (HDR-CX690E/CX700E/
Indikátory
(Videozáznam)/
(Fotografia) (25)
Tlačidlo MODE (25)
CX700VE) (27)
SK
130
Register
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Páčka pre nastavenie objektívu
Tlačidlo PHOTO (28)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nahrá ako statický záber.
Tlačidlá SCAN/SLOW (31)
Tlačidlá / (predchádzajúce/
nasledujúce) (31)
Obsah
hľadáčika (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE) (27)
Batéria (14)
Tlačidlo START/STOP (25)
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) (14)
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (33)
Konektor  (slúchadlá)
Remienok na uchopenie (24)
Built-in USB Cable (15)
Objímka pre statív
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlo DISPLAY (25)
Vysielač
Tlačidlo START/STOP (25)
Tlačidlá priblíženia
Tlačidlo PAUSE
Tlačidlo VISUAL INDEX (29)
Zobrazuje obrazovku Index (Register) počas
prehrávania.
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (16)
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na
obrazovke LCD sa zobrazí oranžový rámček.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel ///, stlačením tlačidla
ENTER výber potvrďte.
Bezdrôtový diaľkový ovládač
 Poznámky
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.
Potešenie z užitočných funkcií
Statív (predáva sa samostatne) pripojte k
objímke pre statív; použite pritom skrutku
statívu (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky
musí byť menej ako 5,5 mm).

Ochranná fólia

Tlačidlo DATA CODE (97)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas, nastavenie kamkordéra
alebo súradnice pre nahraté zábery (HDRCX560VE/CX700VE).

SK
131
Register

Ak chcete pracovať s kamkordérom, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor
diaľkového ovládača (s. 129).
Ak nie sú prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača vysielané určitý čas žiadne
príkazy, oranžový rám zmizne. Ak znova stlačíte
ktorékoľvek z tlačidiel /// alebo ENTER,
rám sa zobrazí na tom istom mieste.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou tlačidiel /// zvoliť nedajú.
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
Obsah
batériu.
Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do
bezdrôtového diaľkového ovládača, kým
nezaznie cvaknutie.
Plôška
VÝSTRAHA
Potešenie z užitočných funkcií
Batéria môže pri nesprávnej manipulácii
explodovať. Nenabíjajte ju, nerozoberajte ju a
ani ju neodhadzujte do ohňa.

Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah
bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač
nemusí pracovať správne. V takom prípade
nahraďte batériu novou lítiovou batériou Sony
CR2025. Pri použití batérie iného typu môže
dôjsť k požiaru alebo explózii.
Register
SK
132
Register
Čísla
A
B
Batéria...........................................14
Batéria „InfoLITHIUM“..........121
Batéria bezdrôtového
diaľkového ovládača..................132
Battery Info................................102
Beach.............................................85
Black Fader...................................85
Blt-in Zoom Mic..........................90
„BRAVIA“ Sync............................35
Built-in USB Cable..................3, 15
C
D
Data Code...............................19, 97
Date & Time Setting..................103
I
Image Quality/Size......................92
Image Size.....................................94
Indikátory na obrazovke...........127
Indoor...........................................81
Intelligent Auto............................37
IRIS................................................83
K
E
Edit/Copy.....................................95
Empty............................................96
Empty Music................................46
Event Index...................................29
Expanded Focus..........................90
Exposure.......................................82
Externé médiá..............................67
Kábel USB...............................71, 74
Kondenzácia vlhkosti................123
Konverzia scén alebo
scenárov prehrávaného
výberu najlepších scén................47
kopírovanie disku........................64
Kvalita obrazu..............................38
L
F
Face Detection.............................88
Fader..............................................85
FH..................................................38
File Number.................................96
Fireworks......................................84
Flash..............................................89
Flash Level....................................89
Focus.............................................83
Format...........................................95
Formát AVCHD.........................118
Fotografie................................27, 32
Frame Rate...................................92
FX..................................................38
G
Golf Shot.......................................80
GPS................................................49
GPS Setting.................................101
Guide Frame.................................91
SK
133
Landscape.....................................84
Language Setting................ 20, 102
LCD Brightness..........................100
Low Lux........................................84
LP...................................................38
M
Map View......................................51
Media Info....................................95
Media Select.................................21
Media Settings..............................21
„Memory Stick“.................. 22, 120
„Memory Stick PRO Duo“.........22
„Memory Stick PRO-HG
Duo“..............................................22
Micref Level..................................90
Miniatúry................................51, 54
Možnosti nabíjania
batérie v zahraničí.............. 16, 116
MPEG-4 AVC/H.264................118
Register
Calibration..................................124
Camera Data................................97
Camera/Mic.................................81
Cinematone..................................85
Clock Set.......................................18
Component..................................98
Connection...................................33
Conversion Lens..........................87
Coordinates..................................97
CTRL FOR HDMI.......................99
H
HD/STD Set.................................38
HDMI Resolution........................99
Highlight Setting.........................45
HQ.................................................38
Potešenie z užitočných funkcií
A. Shut Off..................................101
AE Shift.........................................84
Area Setting................................103
Audio Level Display....................92
Audio Mode.................................90
Auto Area ADJ...........................104
Auto Back Light...........................87
Auto Clock ADJ.........................103
AVCHD........................................59
Date/Time.....................................19
Delete............................................54
Demo Mode...............................102
Dial Setting...................................42
Digital Zoom................................87
Disc Burn......................................61
Disk Blu-ray.................................64
Display Setting.............................91
Divide............................................57
Dodávané položky.........................3
Download Music.........................46
Dual Rec.......................................41
DVDirect Express........................71
Obsah
1080i/576i.....................................99
1080p/576p...................................99
5,1-kanálový priestorový
zvuk...............................................41
576i................................................99
N
O
One Push......................................81
Oprava.........................................105
Originál.........................................56
Outdoor........................................81
R
T
Tele Macro....................................86
Televízor.......................................33
Troubleshooting.........................105
TV Type........................................98
Twilight.........................................84
Twilight Portrait..........................84
U
Ukladanie záberov na
externé médium...........................67
USB Connect................................62
USB Connect Setting................100
SK
134
V
V zahraničí.................................116
Videozáznamy........................25, 31
Vytvorenie disku..........................59
Vytvorenie disku AVCHD..........63
Výstražné hlásenia.....................114
Vzdialené predmety....................37
W
White Balance..............................81
White Balance Shift.....................84
White Fader..................................85
Wide Mode...................................93
Wind Noise Reduct.....................90
X
x.v.Color......................................122
Y
Your Location...............................52
Z
Zaostrovanie v režime
MANUAL.....................................42
Zapnutie........................................18
Zapnutie napájania......................18
Zebra.............................................91
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory...................................112
Zrkadlový režim..........................42
Register
REC Lamp..................................101
Rec Mode......................................38
Red Eye Reduction......................89
Rekordér diskov...........................75
Remote Ctrl................................101
Repair Img.DB F........................110
RESET.........................................130
Režim priority určovania
polohy...........................................52
Š
Širokouhlý záber..........................37
Ú
Údržba........................................118
Úplne nabité.................................14
Potešenie z užitočných funkcií
P
PAL..............................................116
Pamäťová karta............................22
Peaking..........................................92
Photo Capture..............................57
Playback Function.......................94
Ponuky..........................................78
Portrait..........................................85
Power On By LCD.....................101
Prebieha výpočet polohy............50
Prehrávanie..................................29
Prehrávanie disku AVCHD........63
Prehrávanie najlepších scén.......44
Preventívne opatrenia...............118
Priblíženie.....................................37
Prípojný A/V kábel...............34, 75
Protect...........................................54
PS...................................................39
USB LUN Setting.......................100
S
Scenario........................................47
Scenario Erase..............................47
Scenario Save................................47
Scene Selection............................84
Self-Timer.....................................86
Setup..............................................95
Shooting Mode............................79
Shutter Speed...............................83
Sieťová zásuvka............................14
Smile Sensitivity...........................89
Smile Shutter................................40
Smth Slw REC..............................79
Snímanie fotografií z
videozáznamu..............................57
Snow..............................................85
Spot Focus....................................82
Spot Meter....................................82
Spot Meter/Fcs.............................82
Spotlight........................................85
Statív............................................131
SteadyShot (Fotografia)..............86
SteadyShot (Videozáznam)........86
SummerTime.............................103
Sunrise&Sunset............................84
Systémy kódovania farieb v
televíznom prijímači.................116
Obsah
Nabíjanie batérie..........................14
Nahrávacie médiá........................21
Nahrávanie...................................24
Napaľovačka diskov DVD....71, 74
Nastavenie dátumu a času..........18
NightShot......................................42
NIGHTSHOT Light....................87
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii Služby
Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising