Sony | HDR-CX6EK | Sony HDR-CX6EK Návod na použitie

3-214-658-81(1)
Práca s kamkordérom
8
Začíname
15
Digitálny HD video rekordér
Príručka k
zariadeniu
Handycam
HDR-CX6EK/CX7E/
CX7EK
Nahrávanie a
prehrávanie 24
Úpravy
47
Využívanie nahrávacích médií
57
Prispôsobenie kamkordéra
60
Riešenie problémov
81
Ďalšie informácie
92
Stručná referenčná
104
príručka
© 2007 Sony Corporation
Pred používaním kamkordéra si najskôr
prečítajte tento dokument
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(S kamkordérom sa môže používať táto
veľkosť.)
„Príručka k zariadeniu
Handycam“ (táto príručka)
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF/táto príručka) podrobne
vysvetľuje spôsob používania
kamkordéra. Prečítajte si aj „Návod na
používanie“ (samostatný vytlačený
dokument).
Spracovanie obrazov
zaznamenaných kamkordérom v
počítači
Prečítajte si aj dokument „Picture
Motion Browser Guide“ nachádzajúci sa
na priloženom disku CD-ROM.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré je možné
používať s kamkordérom
• Pri nahrávaní filmov sa odporúča
používať pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou 512 MB
alebo väčšou označenou nápisom:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
• V kamkordéri bolo potvrdené správne
fungovanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
• Informácie o čase nahrávania, ktorý je
k dispozícii s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“, nájdete na
s.10.
„Memory Stick“
(Nemôže sa používať s kamkordérom.)
• „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ sa v tejto
príručke uvádzajú ako „Memory Stick
PRO Duo“.
• Nemôže sa používať žiadny iný typ
pamäťovej karty okrem vyššie
uvedených.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ sa môže používať len so
zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick
PRO“.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér karty
Memory Stick Duo nelepte žiadne
nálepky a pod.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo.
Adaptér karty Memory Stick Duo
2
Používanie kamkordéra
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú
určené na držanie.
Displej LCD
Batéria
• Kamkordér nie je prachuvzdorný,
odolný voči vlhkosti ani vodotesný.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Informácie o manipulácii s
kamkordérom“ (s. 99).
• Poškodeniu alebo strate nahratých
záberov na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“ predídete tým, že
nasledujúce činnosti nebudete
vykonávať v prípade, že svieti
indikátor prepínača POWER (s. 20)
alebo indikátor prístupu (s. 28):
– vyberať batériu alebo odpájať sieťový
adaptér z kamkordéra.
– vystavovať zariadenie mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
• Pri pripájaní kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla
skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom.
Násilným zatlačením zástrčky do
konektora ho môžete poškodiť a
spôsobiť tak poruchu svojho
kamkordéra.
• Ak používate pripojenie kamkordéra k
Handycam Station, zapojte prípojný
kábel A/V do Handycam Station.
• Podržte Handycam Station a konektor
DC a odpojte sieťový adaptér zo
zariadenia Handycam Station.
• Keď kamkordér zapájate do zariadenia
Handycam Station (alebo ho od neho
odpájate), skontrolujte, či je prepínač
POWER v polohe OFF (CHG).
Informácie o položkách ponuky,
paneli LCD a objektíve
• Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Displej LCD sa vyrába pomocou
najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 %
bodov. Môžu sa však objaviť nepatrné
čierne a/alebo jasné bodky (bielej,
červenej, modrej alebo zelenej farby),
ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto
bodky vznikajú pri výrobe, sú
normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávku.
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobiť poruchy.
• Kamkordérom nesnímajte priame
slnko. Môže to spôsobiť poruchu
kamkordéra. Zábery slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
Informácie o zmene nastavenia
jazyka
• Pokyny na používanie sa na displeji
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred začiatkom používania
kamkordéra zmeňte jazyk displeja
(s. 21).
3
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
kamkordéra, ukladacieho média a
pod., za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
• Systémy kódovania farieb v televízore
sa líšia v závislosti od krajiny alebo
regiónu. Ak chcete zobraziť nahrávku
na televíznej obrazovke, potrebujete
televízor so systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu by chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov
môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Informácie o prehrávaní
nahratých záberov na iných
zariadeniach
• Ak chcete zobraziť zábery HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ na iných zariadeniach, toto
zariadenie musí byť kompatibilné s
formátom AVCHD. Inak nebude
možné tieto zábery prezerať.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov
• Ak chcete zabrániť strate údajov,
ukladajte všetky nasnímané zábery na
externé médiá. Odporúča sa ukladať
údaje pomocou počítača napríklad na
disky typu DVD-R (s. 45). Údaje
môžete ukladať aj pomocou
videorekordéra alebo zariadenia
DVD/HDD (s. 53).
• Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pravidelne po nahraní.
4
Poznámky týkajúce sa batérie/
sieťového adaptéra
• Kým svieti indikátor prístupu,
nevykonávajte nasledujúce činnosti.
Mohli by spôsobiť poruchu.
– Vyberanie batérie
– Odpájanie sieťového adaptéra (počas
činnosti kamkordéra pripojeného na
externý zdroj energie)
– Vysúvanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
• Batériu vyberajte a sieťový adaptér
odpájajte až po vypnutí prepínača
POWER.
Informácie o tejto príručke
• Obrázky displeja LCD použité v tejto
príručke na ilustračné účely sú
nasnímané digitálnym fotoaparátom a
môžu sa líšiť od skutočných.
• Dizajn a technické parametre
záznamových médií a ďalšieho
príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Kamkordér obsahuje objektív Carl
Zeiss, ktorý spoločne vyvinuli
spoločnosti Carl Zeiss (Nemecko) a
Sony Corporation, umožňuje dosiahnuť
vynikajúcu kvalitu záberov. Používa
systém merania MTF určený pre
fotoaparáty a videokamery. Jeho zábery
sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou
typickou pre objektívy Carl Zeiss.
Objektív kamkordéra je taktiež pokrytý
niekoľkými vrstvami T s cieľom
eliminovať neželané odrazy a dosiahnuť
vernú reprodukciu farieb.
MTF= Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla z objektu, ktoré prichádza do
objektívu.
Obsah
Pred používaním kamkordéra si
najskôr prečítajte tento dokument
..................................................... 2
Príklady objektov a riešení .............7
Práca s kamkordérom
Postup činností ............................... 8
„
HOME“ a „ OPTION“
– Využitie dvoch typov ponuky
................................................... 12
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
................................................... 15
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 16
Krok 3: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času ........ 20
Zmena nastavenia jazyka ................. 21
Krok 4: Nastavenie kamkordéra
podľa svojich potrieb ................ 21
Krok 5: Vkladanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ ........ 22
Nahrávanie a prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie
(režim Easy Handycam) ............ 24
Nahrávanie ................................... 28
Priblíženie ....................................... 30
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosť ou (5.1-kanálový priestorový
zvuk) ............................................... 30
Používanie blesku ............................ 31
Snímanie vysokokvalitných statických
záberov počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec) ....................................... 31
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot) ...................................... 32
Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle ....................................... 32
Nahrávanie v zrkadlovom režime ...... 32
Snímanie rýchlych činností pri
spomalenom obraze (SMTH SLW REC)
....................................................... 33
Prehrávanie ...................................34
Prehrávanie pomocou funkcie záber
tváre (Face Index) ............................ 37
Používanie funkcie priblíženia pri
prehrávaní ....................................... 37
Vyhľadanie požadovaných
videozáznamov podľa dátumu
(Dátumový register) .......................... 38
Prehrávanie série statických záberov
(prehliadka záberov) ......................... 38
Prehrávanie obrazu na televízore
...................................................39
Ukladanie záberov ........................45
Úpravy
Kategória (OTHERS) .....................47
Odstraňovanie záberov ................47
Rozdelenie videozáznamu ............49
Vytvorenie zoznamu titulov ...........50
Kopírovanie na videorekordéry alebo
zariadenia DVD/HDD .................53
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná so štandardom
PictBridge) ................................... 55
Využívanie nahrávacích médií
Kategória (MANAGE MEMORY
STICK) .......................................57
Formátovanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ .........57
Kontrola informácií o pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“
...................................................58
Oprava súboru databázy záberov
...................................................59
5
Prispôsobenie kamkordéra
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME MENU ...................... 60
Používanie ponuky HOME MENU ..... 60
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS) .............................. 61
MOVIE SETTINGS ........................ 62
(Položky na snímanie videozáznamov)
Štruktúra súborov a priečinkov na
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ ................................. 94
Údržba a preventívne opatrenia ... 96
Informácie o formáte AVCHD ............ 96
Informácie o pamäť ovej karte „Memory
Stick“ .............................................. 96
Batéria „InfoLITHIUM“ ....................... 98
Čo je x.v.Color ................................ 99
Informácie o manipulácii s kamkordérom
....................................................... 99
PHOTO SETTINGS ...................... 66
(Položky na snímanie statických záberov)
Stručná referenčná príručka
VIEW IMAGES SET ...................... 68
(Položky na prispôsobenie displeja)
SOUND/DISP SET ....................... 69
(Položky na úpravu pípnutia a obrazovky)
OUTPUT SETTINGS .................... 70
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
CLOCK/
LANG ......................... 71
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ............................. 72
(Iné položky nastavenia)
Aktivovanie funkcií pomocou ponuky
OPTION MENU ................... 73
Používanie ponuky OPTION MENU
....................................................... 73
Položky nahrávania v ponuke OPTION
MENU ............................................. 74
Položky prezerania v ponuke OPTION
MENU ............................................. 74
Funkcie nastaviteľné v ponuke
OPTION MENU ................... 75
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..................... 81
Výstražné indikátory a správy ...... 89
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
................................................... 92
6
Popis častí a ovládacích prvkov
................................................. 104
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania ....... 110
Slovník ........................................ 112
Register ...................................... 113
Príklady objektov a riešení
Kontrola
golfového
úderu
B SMTH SLW REC ................. 33
Snímanie
statických
záberov počas
nahrávania
videozáznamu
B Dual Rec ............................. 31
Kvety zblízka
B PORTRAIT........................... 77
B FOCUS................................ 75
B TELE MACRO ..................... 75
Zaostrenie na
psa v ľavej
časti obrazovky
B FOCUS................................ 75
B SPOT FOCUS ..................... 75
Dobrá snímka
zjazdovky
alebo pláže
B Backlight..............................32
B BEACH ................................77
B SNOW..................................77
Dieťa na
javisku v žiare
reflektora
B SPOTLIGHT.........................77
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B FIREWORKS........................77
B FOCUS ................................75
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B NightShot ............................32
B COLOR SLOW SHTR ..........78
7
Práca s kamkordérom
Postup činností
B Začíname (s. 15)
• Informácie o tom, ktorú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ je možné použiť,
nájdete na s.11.
B Snímanie s kamkordérom (s. 28)
• Filmy a fotografie možno nahrávať na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Môžete vybrať kvalitu záberov: kvalita obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) alebo SD (standard definition
– štandardné rozlíšenie) (s. 62).
Kvalita obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie)
Kvalita obrazu SD (standard
definition – štandardné
rozlíšenie)
AVCHD formát
Formát MPEG2
Rozlíšenie záberov: asi 3,75-krát
viac ako kvalita obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie)
Nahráva v kvalite obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie).
b Poznámky
• Kamkordér je kompatibilný s normou „1440 × 1080/50i“ formátu AVCHD (s. 96). Formát
„AVCHD 1080i“ je v tejto príručke označený skratkou „AVCHD“, okrem prípadov, kedy
je potrebný podrobnejší opis.
8
B Prehrávanie záberov (s. 34)
Práca s kamkordérom
x Prezeranie na televízoroch s vysokým
rozlíšením (s. 39)
Filmy môžete sledovať v kvalite obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie), teda v rovnakej kvalite,
ako boli zaznamenané.
x Prezeranie na televízoroch bez vysokého rozlíšenia (s. 39)
Môžete pozerať filmy zaznamenané v kvalite obrazu HD (high definition – vysoké
rozlíšenie), ale budú prevedené do kvality obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie).
b Poznámky
• Ak chcete zobraziť zábery HD (high definition – vysoké rozlíšenie) uložené na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ na iných zariadeniach, toto zariadenie musí byť
kompatibilné s formátom AVCHD. Inak nebude možné tieto zábery prezerať.
• Niektoré zariadenia s podporou formátu AVCHD nemusia byť schopné prehrať pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
z Tipy
• Pozrite informácie [TV CONNECT Guide] (s. 39) zobrazené na obrazovke pri prepájaní
televízora a kamkordéra.
B Uloženie nahratých záberov (s. 45)
x Ukladanie záberov na disk pomocou počítača
x Importovanie záberov do počítača
x Kopírovanie záberov na zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD (s. 53)
z Tipy
• Filmy s kvalitou HD (high definition – vysoké rozlíšenie) môžete prezerať v počítači
pomocou priloženého programu „Picture Motion Browser“.
• Informácie o práci so zábermi v počítači nájdete v dokumente „Picture Motion Browser
Guide“ na priloženom disku CD-ROM.
9
B Odstránenie záberov
Ak je pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
plná, nie je možné nahrávať nové zábery. Odstráňte z
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ obrazové
údaje, ktoré už boli uložené do počítača alebo na disk.
Ak odstránite zábery, ktoré už boli uložené niekam
inam, budete môcť nahrávať nové zábery na miesto
uvoľnené na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
x Odstránenie vybraných záberov (s. 47)
x Odstránenie všetkých záberov ([
FORMAT], s. 57)
Predpokladané časy nahrávania videozáznamov
Čas nahrávania závisí od kapacity pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ a
režimu nahrávania (s. 62).
Približný čas nahrávania v minútach (minimálny čas nahrávania v minútach)
Kapacita karty
„Memory Stick PRO
Duo“
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Kvalita obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie)
AVC HD 15M (XP)
(najvyššia kvalita)
3* (3)
7 (7)
15 (15)
30 (30)
60 (60)
AVC HD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)
6 (4)
10 (10)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
AVC HD 7M (SP)
(štandardná kvalita)
8 (6)
15 (10)
35 (25)
65 (45)
140 (100)
AVC HD 5M (LP)
(predĺžené)
10 (8)
20 (15)
45 (35)
85 (70)
175 (145)
Kvalita obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie)
SD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)
6 (5)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
SD 6M (SP)
(štandardná kvalita)
10 (5)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
SD 3M (LP)
(predĺžené)
15 (10)
40 (25)
80 (55)
160 (105)
325 (215)
* Ak je čas nahrávania kratší ako 5 minút, objaví sa ikona
10
(s. 89).
z Tipy
• Hodnoty 15M a 9M v tabuľke predstavujú priemernú bitovú rýchlosť. Symbol M znamená Mbps.
• Na nahrávanie filmov sa odporúča používať pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou najmenej 512 MB označenú ako:
–
–
(„Memory Stick PRO Duo“)
(„Memory Stick PRO-HG Duo“)
• V kamkordéri bolo potvrdené správne fungovanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
• Informácie o pamäťových kartách „Memory Stick“, ktoré možno v kamkordéri
používať, nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Informácie o počte statických záberov, ktoré je možné zaznamenať, nájdete na s.66.
• Nahrať možno filmy obsahujúce najviac 3 999 scén v kvalite obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) a 9 999 scén v kvalite obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie).
Práca s kamkordérom
Pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré možno používať v
kamkordéri
Kamkordér používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické nastavenie kvality obrazu tak,
aby zodpovedala nahrávanej scéne. Táto technológia spôsobuje kolísanie času nahrávania pre
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Filmy obsahujúce rýchly pohyb a zložité obrazy sú nahrávané s vyššou bitovou rýchlosťou, čím
skracujú celkový čas nahrávania.
11
Práca s kamkordérom
„ HOME“ a „ OPTION“
– Využitie dvoch typov ponuky
„ HOME MENU“ – počiatočný bod pre operácie s
kamkordérom
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 13)
Kategória
B Kategórie a položky ponuky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Položka
Strana
Kategória
STICK)
Položka
MOVIE*
29
PHOTO*
29
FORMAT*
33
INFO
SMTH SLW REC
(MANAGE MEMORY
Strana
57
58
REPAIR IMG.DB F.
Kategória
(VIEW IMAGES)
Položka
Strana
VISUAL INDEX*
35
INDEX*
37
PLAYLIST
50
(OTHERS)
Položka
12
34
INDEX*
Kategória
59
Strana
DELETE*
47
EDIT
49
PLAYLIST EDIT
50
PRINT
55
COMPUTER
47
TV CONNECT Guide*
39
Kategória
(SETTINGS)*
Prispôsobenie kamkordéra (s. 60).
* Tieto položky je taktiež možné nastaviť
počas režimu Easy Handycam (s. 24).
Informácie o položkách, ktoré sú k dispozícii
v kategórii
(SETTINGS), nájdete na
s.61.
Používanie ponuky HOME
MENU
4 Stlačte požadovanú položku.
Príklad: [EDIT]
zeleného tlačidla a posunutím
prepínača POWER v smere šípky.
5 V ďalšej obsluhe postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
displeji.
Práca s kamkordérom
1 Zapnite kamkordér stlačením
Ukrytie obrazovky HOME MENU
2 Stlačte tlačidlo
(HOME) A
(alebo B).
Stlačte tlačidlo
.
B Ak sa chcete dozvedieť viac
informácií o funkcii každej
položky v ponuke HOME
MENU – HELP
(HOME) B
1 Stlačte tlačidlo
(HOME).
Zobrazí sa ponuka HOME MENU.
(HOME) A
3 Stlačte požadovanú kategóriu.
Príklad: kategória
(OTHERS)
2 Stlačte tlačidlo
(HELP).
Farba spodnej časti tlačidla
(HELP) sa zmení na oranžovú.
13
Používanie ponuky OPTION
MENU
3 Stlačte položku, ktorej obsah
Jednoduchým stlačením položky na
displeji počas snímania sa zobrazia
funkcie, ktoré sú práve k dispozícii.
Vykonávanie rôznych nastavení bude
jednoduché. Ďalšie podrobnosti nájdete
na strane s.73.
chcete poznať.
Keď stlačíte položku, na obrazovke
sa zobrazí jej vysvetlenie.
Ak chcete možnosť použiť, stlačte
tlačidlo [YES], v opačnom prípade
stlačte tlačidlo [NO].
Deaktivácia možnosti HELP
Stlačte tlačidlo
kroku 2.
14
(HELP) ešte raz v
(OPTION)
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
Skontrolujte, či boli s kamkordérom
dodané nasledujúce súčasti.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (s. 108)
Sieťový adaptér (1) (s. 16)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Sieťový kábel (1) (s. 16)
Začíname
Nabíjateľná batéria (1) (s. 16, 98)
NP-FH60
21-vývodový adaptér (s. 44)
Handycam Station (1) (s. 16, 107)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
Komponentný videokábel (s. 41)
– Picture Motion Browser (softvér)
– Picture Motion Browser Guide
– Príručka k zariadeniu Handycam (táto
príručka)
„Návod na používanie“ (1)
HDR-CX6EK/CX7EK
Prípojný kábel A/V (1) (s. 41, 53)
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
4 GB (1) (s. 22)
Kábel USB (1) (s. 55)
15
Krok 2: Nabíjanie batérie
Prepínač
POWER
Konektor DC IN
Indikátor
/CHG
(nabíjanie)
Konektor DC
Sieťový kábel
Sieťový adaptér
Batéria
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H) je
možné nabíjať po pripojení ku
kamkordéru (s. 98).
Do sieťovej zásuvky
4 Pripojte batériu jej posunutím v
smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
b Poznámky
• Ku kamkordéru je možné pripájať len
batériu „InfoLITHIUM“ série H.
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom k
sieťovej zásuvke.
3 Posunutím prepínača POWER v
smere šípky nastavte polohu OFF
(CHG) (predvolené nastavenie).
16
5 Položte kamkordér na zariadenie
Handycam Station, ako je
znázornené na obrázku vyššie, a
zapojte bezpečne do zariadenia
Handycam Station, aby všetkými
stranami dosadol nadol.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď
indikátor /CHG (nabíjanie)
zhasne, batéria je nabitá.
b Poznámky
• Pri vkladaní kamkordéra do zariadenia
Handycam Station zatvorte kryt konektora
DC IN.
Odstránenie kamkordéra zo
zariadenia Handycam Station
Vypnite napájanie a vyberte kamkordér
zo zariadenia Handycam Station tak, že
v jednej ruke držíte kamkordér a druhou
rukou zariadenie Handycam Station.
Vybratie batérie
Prepínač POWER presuňte do polohy
OFF (CHG). Posuňte páčku BATT
(uvoľnenie batérie) a vyberte batériu.
Začíname
Páčka BATT
(uvoľnenie batérie)
b Poznámky
• Po vybratí batérie alebo odpojení sieťového
adaptéra skontrolujte, či indikátor
(video)/
(záber) (s. 20) nesvieti.
Skladovanie batérie
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Vypnite napájanie, potom pripojte
sieťový adaptér do konektora DC IN na
kamkordéri.
Prepínač POWER
Ak chcete batériu dlhší čas skladovať
bez používania, úplne ju vybite
(podrobnejšie informácie o skladovaní
batérie nájdete na s.99).
Používanie sieťovej zásuvky ako
zdroja energie
Kamkordér pripojte tak, ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
Konektor DC
Konektor DC IN
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky
Značka v
smeruje doľava.
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
Nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO.
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér od konektora DC
IN tak, že držíte súčasne kamkordér aj
konektor DC.
Po chvíli sa na 7 sekúnd zobrazí
približný čas nahrávania a informácie o
17
batérii. Informácie o batérii môžete
zobraziť až na 20 sekúnd opätovným
stlačením tlačidla DISP/BATT INFO,
kým je informácia zobrazená.
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania
nahrávania*
Kvalita obrazu
HD
SD
HD
SD
360
405
180
200
370
415
185
205
NP-FH100
* Zvyčajný čas nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane začínate a končíte nahrávanie,
vypínate a zapínate kamkordér a používate
funkciu priblíženia.
Kapacita nahrávania (približne)
b Poznámky
Čas nabíjania (úplné nabitie)
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Čas
nabíjania
Batéria
NP-FH50
135
NP-FH60 (je súčasťou balenia)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Čas nahrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „SD“ znamená
štandardnú kvalitu obrazu.
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FH50
18
SD
HD
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „SD“ znamená
štandardnú kvalitu obrazu.
Batéria
Kvalita obrazu
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania
nahrávania*
HD
• Všetky časy sú merané pri nasledujúcich
podmienkach.
– Režim nahrávania: SP
–[
INDEX]: [OFF]
– Podsvietenie displeja LCD: [ON] (hore),
[OFF] (dole)
SD
70
80
35
40
75
85
35
40
NP-FH60 (je
súčasťou
balenia)
95
110
45
55
100
115
50
55
NP-FH70
155
180
75
90
160
185
80
90
Displej LCD
otvorený*
HD
SD
NP-FH50
120
140
NP-FH60 (je súčasťou
balenia)
160
190
NP-FH70
255
300
NP-FH100
580
680
* Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a vypnite
indikátor
(video)/
(záber) (s. 20).
• Ak indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania bliká alebo informácie Battery
Info (s. 17) sa nezobrazujú správne, príčinou
môžu byť nasledujúce podmienky:
– Batéria nie je správne pripojená.
Začíname
– Batéria je poškodená.
– Batéria je opotrebovaná (iba pre položku
Battery Info).
• Ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station pripojený sieťový adaptér,
kamkordér nebude napájaný z batérie, a to
ani v prípade, že sieťový napájací kábel je
odpojený zo sieťovej zásuvky.
• Pri pripájaní voliteľného svetla sa odporúča
používať batériu NP-FH70 alebo NP-FH100.
• Neodporúča sa používať batériu NP-FH30,
ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a
prehrávania s kamkordérom.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Namerané časy sú platné pri používaní
kamkordéra pri teplote 25 °C (odporúča sa
teplota 10 °C až 30 °C).
• V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania
a prehrávania sa skráti.
• Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
videokameru používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keďje
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
19
Krok 3: Zapnutie zariadenia a nastavenie
dátumu a času
Ak kamkordér používate prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, po každom zapnutí
kamkordéra alebo zmene polohy
prepínača POWER sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET].
3 Nastavte možnosť
[SUMMERTIME] a potom stlačte
tlačidlo [NEXT].
4 Pomocou tlačidiel v/V nastavte
Kryt objektívu
položku [Y] (rok).
5 Vyberte možnosť [M] (mesiac)
Stlačte tlačidlo
na displeji LCD.
Prepínač POWER
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
posuňte opakovane prepínač
POWER v smere šípky, kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
(video): Nahrávanie
videozáznamov
pomocou tlačidiel b/B a potom
nastavte mesiac pomocou
tlačidla v/V.
6 Rovnakým spôsobom nastavte
položku [D] (deň), hodinu a
minútu a potom stlačte tlačidlo
[NEXT].
7 Skontrolujte správnosť
(záber): Nahrávanie statických
záberov
nastavenia času a potom stlačte
tlačidlo
.
Objaví sa obrazovka [CLOCK SET].
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
Vypnutie napájania
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú zemepisnú oblasť,
potom stlačte tlačidlo [NEXT].
20
Prepínač POWER presuňte do polohy
OFF (CHG).
Vynulovanie dátumu a času
Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [CLOCK SET] a nastavte dátum a
čas.
b Poznámky
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa
automaticky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a je možné ich zobraziť
počas prehrávania ([DATA CODE], s. 68).
• Informácie o časovom posune nájdete na
s.93.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, nastavte ho pomocou položky
CALIBRATION (s. 101).
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na displeji môžete upraviť
tak, aby sa správy zobrazovali v určitom
jazyku. Ak chcete nastaviť jazyk, stlačte
(HOME) t
(SETTINGS)
položky
t [CLOCK/ LANG] t
[
LANGUAGE SET] (s. 71).
Nastavenia panela LCD
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru (1) a pootočte ho
tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol (2).
DISP/BATT INFO
290 stupňov
(max.)
2180 stupňov
(max.)
Začíname
• Ak kamkordér nepoužívate približne 3
mesiace, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu z
pamäte vymazať. V takom prípade nabite
nabíjateľnú batériu a znova nastavte dátum a
čas (s. 102).
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá s
kamkordérom snímať. Počas tejto doby nie
je možné kamkordér používať.
• Po zapnutí kamkordéra sa kryt objektívu
automaticky otvorí. Znova sa zatvorí po
výbere obrazovky prehrávania a po vypnutí
kamkordéra.
• V prípade, že kamkordér ponecháte bez
prevádzky približne počas 5 minút,
napájanie sa na základe predvoleného
nastavenia automaticky vypne, čím sa šetrí
energia batérie ([A.SHUT OFF], s. 72).
Krok 4: Nastavenie
kamkordéra podľa
svojich potrieb
190 stupňov
vzhľadom ku
kamkordéru
Vypnutie podsvietenia displeja
LCD pre zvýšenie výdrže batérie
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri
používaní kamkordéra za jasného svetla,
alebo ak chcete ušetriť energiu batérie.
Zaznamenaný obraz nebude nastavením
ovplyvnený. Ak chcete zapnúť
podsvietenie displeja LCD, stlačte a na
niekoľko sekúnd podržte tlačidlo DISP/
BATT INFO, kým indikátor
nezmizne.
b Poznámky
• Pri otváraní alebo nastavovaní panela dajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlá na
paneli LCD.
z Tipy
• Ak otvoríte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru a potom ho otočíte o
180 stupňov smerom k objektívu, môžete ho
zavrieť s displejom LCD otočeným smerom
von. Počas prehrávania je to pohodlnejšie.
21
• Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 69) a nastavte
intenzitu jasu displeja LCD.
• Pri každom stlačení tlačidla DISP/BATT
INFO sa informácie zobrazia alebo skryjú
(zobrazia y nezobrazia).
Upevnenie svorky remienka
Upevnite svorku remienka a držte
kamkordér správne.
Krok 5: Vkladanie
pamäťovej karty
„Memory Stick
PRO Duo“
Informácie o tom, ktoré pamäťové karty
„Memory Stick“ je možné používať v
kamkordéri, nájdete na s.11.
z Tipy
• Časy nahrávania a počty statických záberov,
ktoré sú k dispozícii na nahrávanie, nájdete
na nasledujúcich stranách.
– Videozáznamy (s. 10)
– Statické zábery (s. 66)
1 Otvorte panel LCD.
2 Posuňte opakovane prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor
(video).
Ak je napájanie vypnuté, posuňte
prepínač POWER pri súčasnom
stlačení zeleného tlačidla.
22
3 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Indikátor prístupu
Ak vkladáte novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, objaví sa
obrazovka [Create a new Image
Database File.].
Otvorte panel LCD a kryt pamäťovej
karty Memory Stick Duo a zľahka raz
zatlačte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ dnu.
b Poznámky
• Keď indikátor prístupu svieti alebo bliká,
kamkordér číta alebo zapisuje údaje. Kvôli
prevencii pred poškodením obrazových
údajov nevykonávajte nasledujúce:
– nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“
– nevyberajte batériu ani neodpájajte
sieťový adaptér
– netraste kamkordérom ani na neho
neklopte
• Neotvárajte kryt pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ počas nahrávania.
• Ak vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do zásuvky nesprávnym
smerom, karta „Memory Stick PRO Duo“,
zásuvka na kartu Memory Stick Duo alebo
obrazové údaje sa môžu poškodiť.
• Ak je v kroku 4 zobrazená správa [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free
space.], naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Nezabudnite, že
formátovanie odstráni všetky údaje
zaznamenané na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ buďte opatrní,
aby vám karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla.
Začíname
1 Otvorte kryt Memory Stick Duo
v smere naznačenom šípkou.
2 Vložte správnym smerom pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ do
zásuvky Memory Stick Duo, kým
nezacvakne.
3 Zatvorte kryt Memory Stick Duo.
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
z Tipy
4 Stlačte položku [YES].
• Statické zábery môžete snímať aj bez
vytvorenia súboru správy záberov.
23
Nahrávanie a prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie
(režim Easy Handycam)
Kamkordér v režime Easy Handycam vykonáva takmer všetky nastavenia
automaticky, takže operácie nahrávania a prehrávania môžete vykonávať bez
podrobných nastavení. Pre jednoduché zobrazenie sa taktiež zväčší písmo na
obrazovke.
Ak je prepínač POWER v polohe OFF
(CHG), otočte ho za súčasného stlačenia
zeleného tlačidla.
Nahrávanie
videozáznamov
1 Posuňte prepínač
POWER I v smere
šípky, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video).
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
Na displeji LCD
sa zobrazí
indikátor
.
3 Ak chcete spustiť nahrávanie,
stlačte tlačidlo START/STOP J
(alebo F).*
Nahrávanie statických
záberov
1 Posuňte prepínač
POWER I v smere
šípky, kým sa
nerozsvieti indikátor
(statické zábery).
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
Na displeji LCD
sa zobrazí
indikátor
.
3 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO H,
čím upravíte zaostrenie A (ozve
sa pípnutie) a potom ho stlačte
úplne B (ozve sa zvuk
uzávierky).**
[STBY] b [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
24
Bliká b svieti
* Režim nahrávania je nastavený na SP (s. 62).
** Funkcia [
QUALITY] je pevne nastavená na možnosť [FINE] (s. 66).
Prehrávanie nahratých videozáznamov/statických záberov
1 Posunutím prepínača POWER I zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) B (alebo G).
Na displeji LCD sa objaví položka VISUAL INDEX (zobrazenie miniatúr môže
nejaký čas trvať).
Návrat na obrazovku
nahrávania
Vyhľadávanie
záberov podľa
dátumu (s. 38)
Predchádzajúcich 6
záberov
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania
Zobrazuje videozáznamy s kvalitou
obrazu HD (high definition –
vysoké rozlíšenie).*
*
Nahrávanie a prehrávanie
Zobrazí sa na každej karte so záberom, ktorý bol v poslednom
čase prehrávaný/nasnímaný (B pre statické zábery).
Zobrazuje statické zábery
sa objaví pre videozáznamy v kvalite obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie). Ak chcete prehrať videozáznamy v inej kvalite obrazu, stlačte položky
(HOME) E (alebo D) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
/
INDEX SET].
Prehrávanie záberov pomocou funkcie
INDEX
Stlačte
(Film Roll Index) C alebo stlačte položky
(VIEW IMAGES) t [ INDEX].
(HOME) E (alebo D) t
25
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Stlačte kartu
alebo
a potom stlačte požadovaný videozáznam.
Stlačením sa prepína medzi
Návrat (na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Začiatok
videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Ďalší videozáznam
Dátum a čas
záznamu*
Zastaviť (prechod
na obrazovku
VISUAL INDEX)
Dozadu/dopredu
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 68).
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotykom na tlačidlo
/
počas pozastavenia.
• Hlasitosť môžete upraviť dotykom položky
(HOME) E (alebo D) t
(SETTINGS) t
[SOUND SETTINGS] t [VOLUME], potom stlačte položku
/
.
Statické zábery:
Stlačte kartu
a potom stlačte požadovaný statický záber.
Prehliadka záberov (s. 38)
Návrat (na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Prechod na
obrazovku
VISUAL INDEX
Dátum a čas
záznamu*
Predchádzajúci/
nasledujúci
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 68).
26
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte opäť tlačidlo EASY A. Ikona
zmizne z displeja LCD.
Nastavenie ponuky počas
režimu Easy Handycam
Stlačením tlačidla
(HOME) E
(alebo D) sa zobrazia položky ponuky,
ktoré sú k dispozícii pre zmenu
nastavení (s. 12, 60).
b Poznámky
Nefunkčné tlačidlá v režime
Easy Handycam
Počas režimu Easy Handycam nie je
možné používať niektoré tlačidlá a
funkcie, pretože sú nastavené
automaticky (s. 81). Ak sa pokúsite
vykonať neplatnú operáciu, môže sa
zobraziť správa [Invalid during Easy
Handycam operation].
Nahrávanie a prehrávanie
• Väčšina položiek ponuky sa automaticky
vráti na predvolené nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek ponuky sú nemenné.
Podrobnosti nájdete na s.81.
• Ponuka
(OPTION) sa nedá použiť.
• Ak chcete k záberom pridať efekty alebo
zmeniť nastavenia, zrušte režim Easy
Handycam.
27
Nahrávanie
(HOME) A
Kryt objektívu
Otvára sa automaticky
pri zapnutí napájania.
PHOTO E
(HOME) D
START/STOP B
Indikátor prístupu
Indikátor
Indikátor
(video)
(záber)
Indikátor /CHG
(nabíjanie)
Prepínač POWER C
START/
STOP F
Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG), otočte ho za
súčasného stlačenia zeleného tlačidla.
Pamäťové karty „Memory Stick“,
ktoré možno používať v
kamkordéri
• Na nahrávanie videozáznamov sa
odporúča používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
najmenej 512 MB označenú ako:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
• V kamkordéri bolo potvrdené správne
fungovanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
• Informácie o pamäťových kartách
„Memory Stick“, ktoré možno v
kamkordéri používať, nájdete na
28
nasledujúcej webovej stránke.
http://www.sony.net/memorystick/
supporte/
b Poznámky
• Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2
GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
z Tipy
• Ak chcete zistiť voľné miesto na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“, stlačte
položky
(HOME) A (alebo D) t
(MANAGE MEMORY STICK) t
[
INFO] (s. 58).
Nahrávanie
videozáznamov
Informácie o čase nahrávania nájdete na
s.10.
1 Posuňte prepínač POWER C v
smere šípky, kým sa nerozsvieti
indikátor
(video).
(alebo F).
Informácie o počte statických záberov,
ktoré je možné zaznamenať, nájdete na
s.66.
1 Posuňte prepínač POWER C,
kým sa nerozsvieti indikátor
(statický záber).
2 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO E,
čím upravíte zaostrenie A
(pípnutie) a potom ho stlačte
úplne B (zvuk uzávierky).
[STBY] t [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP B
(alebo F).
z Tipy
• V predvolenom nastavení sa nahrávajú
videozáznamy s kvalitou obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) (s. 62).
•
sa objaví, ak je možnosť [
INDEX
SET] nastavená na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) počas nahrávania
videozáznamu (s. 65).
• Režim snímania môžete prepnúť stlačením
položky
(HOME) A (alebo D) t
(CAMERA) t [MOVIE] alebo
[PHOTO].
• Ak chcete počas nahrávania videozáznamu
snímať statické zábery s vysokou kvalitou,
pozrite s.31.
• Scény zo zaznamenaných videozáznamov
môžete kopírovať ako statické zábery na
Nahrávanie a prehrávanie
2 Stlačte tlačidlo START/STOP B
Nahrávanie statických
záberov
Bliká b svieti
Zobrazí sa symbol
vedľa
.
Keď sa prestane zobrazovať
indikátor
, záber sa zaznamenal.
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
pomocou dodávaného softvéru „Picture
Motion Browser“. Podrobnosti nájdete v
dokumente „Picture Motion Browser
Guide“ na priloženom disku CD-ROM.
29
Priblíženie
Zábery môžete zväčšiť až na 10-násobok
pôvodnej veľkosti pomocou páčky
motorového transfokátora alebo
pomocou tlačidiel priblíženia vedľa
displeja LCD.
z Tipy
• Ak potrebujete pri nahrávaní
videozáznamov úroveň priblíženia väčšiu
ako 10 ×, môžete nastaviť funkciu
[DIGITAL ZOOM] (s. 63).
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1kanálový priestorový zvuk)
Pomocou interného mikrofónu je možné
nahrať priestorový zvuk Dolby Digital
5.1ch. Vychutnajte si realistický zvuk pri
prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5.1kanálový priestorový zvuk.
Interný mikrofón
Širší uhol pohľadu:
(Širokouhlý záber)
Bližší pohľad: (Vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
b Poznámky
• Uistite sa, že prst máte stále na páčke
motorového transfokátora. Ak prst dáte
preč z páčky motorového transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
motorového transfokátora.
• Pomocou tlačidiel priblíženia vedľa displeja
LCD nemôžete meniť rýchlosť priblíženia.
• Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a objektom potrebná pri zabezpečení
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené predmety.
30
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanálový
priestorový zvuk
Slovník (s. 112)
b Poznámky
• 5.1-kanálový zvuk sa pri prehrávaní na
kamkordéri skonvertuje na 2-kanálový.
• Ak si chcete vychutnať 5.1-kanálový
priestorový zvuk, je potrebné zariadenie,
ktoré je s ním kompatibilné.
• Pomocou priloženého softvéru môžete v
počítači vytvoriť disk, ktorý bude obsahovať
videozáznamy nasnímané kamkordérom.
Ak budete prehrávať disk v systéme s
podporou 5.1-kanálového priestorového
zvuku, vychutnáte si realistický zvuk.
• Počas 5.1-kanálového nahrávania/
prehrávania sa na displeji zobrazuje ikona
.
Používanie blesku
Indikátor
/CHG (nabíjanie)
Snímanie vysokokvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu
(Dual Rec)
Blesk
Žiadny indikátor (automatický blesk): ak
je nedostatočné svetlo, blesk sa spúšťa
automaticky.
r
(vynútený blesk): blesk sa použije
vždy bez ohľadu na intenzitu osvetlenia
prostredia.
r
(bez blesku): sníma bez blesku.
1 Posuňte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video) a
stlačením tlačidla START/STOP
spustite snímanie.
2 Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Medzi spustením a zastavením
nahrávania môžete z videozáznamu
zachytiť až 3 statické zábery.
Oranžové
štvorčeky
zobrazujú počet
nasnímaných
záberov. Po
skončení
nahrávania sa
farba zmení na
oranžovú.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť od objektu pri
použití vstavaného blesku je približne 0,3 až
2,5 m.
• Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak
je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k
zmene farby vplyvom tepla, účinok blesku sa
môže znížiť.
• Indikátor /CHG (nabíjanie) pri nabíjaní
blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane
svietiť.
• Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.
• Ak na kamkordér upevníte konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo) alebo filter
(voliteľné príslušenstvo), blesk nevyžaruje
svetlo.
z Tipy
• Jasnosť blesku môžete zmeniť nastavením
funkcie [FLASH LEVEL] (s. 65) a efekt
červených očí môžete znížiť úpravou funkcie
[REDEYE REDUC] (s. 65).
Nahrávanie a prehrávanie
Opakovaným stláčaním tlačidla
(blesk) vyberte požadované nastavenie.
3 Stlačením tlačidla START/STOP
zastavte nahrávanie.
Nasnímané zábery sa zobrazia po
jednom a zaznamenajú sa. Keď sa
prestane zobrazovať indikátor
,
záber sa zaznamenal.
b Poznámky
• Nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ pred dokončením
nahrávania videozáznamu a úplným
uložením statických záberov na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Počas používania funkcie Dual Rec sa blesk
nedá používať.
31
z Tipy
• Ak je prepínač POWER nastavený na
hodnotu
(video), veľkosť statických
záberov bude [
4.6M] (16:9 širokouhlý)
alebo [3.4M] (4:3).
• Keď je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania, môžete snímať zábery
rovnakým spôsobom, ako keď je indikátor
(záber) zapnutý. Snímať môžete aj s
bleskom.
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
3
Nahrávanie na tmavých
miestach (NightShot)
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo BACK
LIGHT a zobrazí sa ikona .. Ak chcete
zrušiť funkciu protisvetla, stlačte tlačidlo
BACK LIGHT ešte raz.
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Infračervený port
Prepínač NIGHTSHOT prepnite do
polohy ON (objaví sa ikona
).
b Poznámky
• Funkcie NightShot a Super NightShot
používajú infračervené svetlo. Infračervený
port preto nezakrývajte prstami ani inými
predmetmi.
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 75).
• Funkcie NightShot a Super NightShot
nepoužívajte na svetlých miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
z Tipy
• Ak chcete nahrať obraz jasnejší, použite
funkciu Super NightShot (s. 78). Ak chcete
nahrať videozáznam s vernejšími farbami,
použite funkciu Color Slow Shutter (s. 78).
32
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru (1), potom ho
otočte o 180 stupňov smerom k
objektívu (2).
z Tipy
• Na displeji LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
Snímanie rýchlych činností
pri spomalenom obraze
(SMTH SLW REC)
Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa
za bežných podmienok nedajú
nasnímať, sa dajú nasnímať asi na 3
sekundy pri použití plynulého
spomaleného nahrávania.
Toto je vhodné pri zázname rýchlych
činností, ako je napríklad golfový či
tenisový úder.
(HOME)
1 Posunutím prepínača POWER zapnite
kamkordér.
2 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(CAMERA) t [SMTH SLW REC].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Ak chcete na spomalený film
dodatočne vložiť zvuky, napríklad
rozhovor, vyberte možnosť [ON]
(
). (Predvolené nastavenie je
[OFF]). Kamkordér nahráva zvuky asi
12 sekúnd, kým sa v kroku 3
zobrazuje indikátor [Recording···].
Nahrávanie a prehrávanie
(HOME)
potom vyberte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
• [TIMING]
Po stlačení tlačidla START/STOP
nastavte počiatočný bod snímania.
Predvolené nastavenie je možnosť
[3sec AFTER].
b Poznámky
• Zvuky nie je možné nahrávať počas
snímania 3-sekundového videozáznamu
(približne).
• Kvalita obrazu je pri snímaní pomocou
funkcie [SMTH SLW REC] nižšia ako pri
bežnom nahrávaní.
3 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Asi 3-sekundový (približne) záznam sa
zaznamená ako 12-sekundový
spomalený film.
Keď sa prestane zobrazovať indikátor
[Recording···], nahrávanie je
dokončené.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené
nahrávanie, stlačte tlačidlo
.
Zmena nastavenia
Na obrazovke [SMTH SLW REC] stlačte
položky
(OPTION) t karta
,
33
Nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie
Kryt objektívu
Zatvorí sa, keď sa objaví obrazovka INDEX.
Páčka transfokátora E
(HOME) B
Prepínač POWER F
(HOME) A
(Film Roll Index) D
(VIEW IMAGES) G
(VIEW IMAGES) C
1 Posunutím prepínača POWER F zapnite kamkordér.
2 Zobrazte požadovanú obrazovku INDEX.
Prehrávanie záberov pomocou funkcie VISUAL INDEX
Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) G (alebo C).
Na displeji LCD sa objaví položka VISUAL INDEX (zobrazenie miniatúr môže
nejaký čas trvať).
Objaví sa so záberom na karte, ktorý bol naposledy prehrávaný/zaznamenaný.
(B pre statický záber)
Návrat na obrazovku
nahrávania
Slúži na výber záberov
podľa dátumu (s. 38)
Predchádzajúcich 6
záberov
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania
Zobrazuje videozáznamy s kvalitou
obrazu HD (high definition –
vysoké rozlíšenie)*
34
(OPTION)
Zobrazuje statické zábery
*
sa objaví pre videozáznamy v kvalite obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie).
Ak chcete prehrávať videozáznamy s inou kvalitou obrazu, stlačte položky
(OPTION) t
karta
t[
/
INDEX SET], keď sa na obrazovke INDEX objavia videozáznamy.
z Tipy
• Počet záberov na obrazovke VISUAL INDEX možno meniť – medzi hodnotami 6 y 12
posunutím páčky transfokátora E. Ak chcete nastaviť tento počet, stlačte položky
(HOME)
A (alebo B) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 69).
Prehrávanie záberov pomocou funkcie Film Roll Index
Zobrazuje predchádzajúci/nasledujúci záber
Návrat na obrazovku
nahrávania
Predchádzajúca scéna
Slúži na výber
videozáznamov
podľa dátumu
(s. 38)
Nasledujúca scéna
Nahrávanie a prehrávanie
Stlačte tlačidlo
(Film Roll Index) D.
Objaví sa obrazovka [ INDEX] (zobrazenie miniatúr môže chvíľu trvať).
Nahraté videozáznamy sú uvedené v zozname podľa času a zobrazené ako obrazovka
INDEX. Môžete spustiť prehrávanie videozáznamu od vybraného záberu.
(OPTION)
b Poznámky
•[
INDEX] je k dispozícii len pre videozáznamy.
z Tipy
• Stlačením položiek
(OPTION) t [
INTERVAL SET] vyberte trvanie (s. 69).
• Ak chcete zobraziť videozábery s kvalitou obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie), stlačte položku
(OPTION) t [
/
INDEX SET] na obrazovke INDEX.
35
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Videozáznamy prehrajte stlačením položky
alebo karty
.
Stlačením prepína medzi prehrávaním alebo pozastavením
Návrat (na obrazovku
INDEX)
Začiatok scény/
predchádzajúca scéna
Nasledujúca scéna
Zastaviť (prechod na
obrazovku INDEX)
(OPTION)
Dozadu/dopredu
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka INDEX.
• Ak tlačidlá
/
stlačíte počas pozastavenia, videozáznam sa prehrá pomaly.
• Stlačením tlačidla
/
päťnásobne zrýchlite prehrávanie dozadu alebo dopredu, dvomi
stlačeniami ho zrýchlite 10-násobne, tromi stlačeniami 30-násobne a štyrmi stlačeniami približne
60-násobne.
Statické zábery
Na obrazovke VISUAL INDEX stlačením karty
statických záberov.
spustite prehrávanie
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Prehliadka záberov
(s. 38)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
(OPTION)
Predchádzajúci/nasledujúci
Nastavenie hlasitosti
Stlačte položky (OPTION) t karta
pomocou tlačidiel
/
.
36
t [VOLUME], potom upravte hlasitosť
z Tipy
• Režim prehrávania môžete prepnúť
stlačením položiek
(HOME) A (alebo
B) t
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX]/[
INDEX].
Prehrávanie pomocou
funkcie záber tváre (Face
Index)
1 Zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlá
(HOME) A
(alebo B) t
(VIEW IMAGES)
t[
INDEX].
Návrat na obrazovku nahrávania
Predchádzajúca/
nasledujúca scéna
z Tipy
• Ak chcete prehrať videozáznamy v inej
kvalite obrazu, stlačte položky
(OPTION) t [
/
INDEX SET] na
obrazovke [
INDEX].
Používanie funkcie
priblíženia pri prehrávaní
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie je možné nastaviť páčkou
motorového transfokátora alebo
tlačidlami priblíženia vedľa displeja
LCD.
Nahrávanie a prehrávanie
Rozpoznané zábery tváre sú zobrazené
na obrazovke INDEX.
Môžete spustiť prehrávanie
videozáznamu od vybraného záberu
tváre.
• Pred nahrávaním a prehrávaním pomocou
funkcie [
INDEX] (s. 65) nastavte
možnosť [
INDEX SET] na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie).
Ak neboli rozpoznané žiadne tváre, zábery
tváre sa neobjavia.
Predchádzajúca
/nasledujúca
obrazovka
3 Stlačením položiek v/V vyberte
požadovanú scénu.
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
4 Stlačením položiek b/B vyhľadajte
požadovaný záber tváre, potom
stlačte záber tváre, ktorý chcete
prehrať.
Prehrávanie začne od vybraného
záberu tváre.
2 Zväčšite statický záber pomocou
tlačidla T (Vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
b Poznámky
4 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel
W (Širokouhlý záber)/T (Vzdialené
predmety).
• V závislosti od podmienok pri snímaní
nemusia byť tváre rozpoznané.
Príklad: ľudia s okuliarmi alebo pokrývkami
hlavy, prípadne človek nepozerajúci sa do
kamery.
3 Stlačte displej na mieste, ktoré
chcete zobraziť v strede zobrazeného
rámu.
Ak chcete operáciu zrušiť, stlačte
tlačidlo
.
37
z Tipy
Vyhľadanie požadovaných
videozáznamov podľa
dátumu (Dátumový
register)
• Na obrazovke [
INDEX]/[
INDEX]
môžete použiť funkciu dátumového registra,
podľa krokov 3 až 5.
• Ak chcete vyhľadať videozáznamy
s inou kvalitou obrazu, stlačte položky
(OPTION) t karta
t[
/
INDEX SET], keď sa
na obrazovke INDEX objavia
videozáznamy.
Požadované videozáznamy je možné
vyhľadávať efektívne podľa dátumu.
(VIEW IMAGES)
Prehrávanie série
statických záberov
(prehliadka záberov)
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér a stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Na displeji LCD sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
2 Stlačte položku
alebo kartu
.
3 Stlačte tlačidlo [DATE].
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia videozáznamov.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Stlačte tlačidlo
na obrazovke
prehrávania statického záberu.
Prehliadka záberov sa začne od
vybraného záberu.
Ak chcete zastaviť prehliadku záberov,
stlačte tlačidlo
. Ak chcete
prehliadku spustiť znova, opäť stlačte
tlačidlo
.
b Poznámky
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
4 Stlačením položky v/V vyberte
dátum požadovaného videozáznamu.
5 Stlačte tlačidlo
, kým je
zvýraznený vybraný dátum
požadovaného videozáznamu.
Videozáznamy s vybraným dátumom
sa zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
38
• Počas prehliadky záberov nie je možné
používať funkciu priblíženia pri prehrávaní.
z Tipy
• Ak chcete nastaviť nepretržitú prehliadku
záberov, stlačte položky
(OPTION) t
karta t [SLIDE SHOW SET].
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).
• Prehliadku záberov možno prehrať aj
stlačením položiek
(OPTION) t
karta t [SLIDE SHOW] na obrazovke
VISUAL INDEX.
Prehrávanie obrazu na televízore
Spôsoby pripojenia a kvalita záberu
prezeraného na televízore sa líši v
závislosti od toho, aký typ televízora je
pripojený, a od použitých konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
sieťový adaptér (s. 16).
Informácie sú uvedené aj v príručkách,
ktoré sa dodávajú spolu so zariadením,
ktoré chcete pripojiť.
HDMI OUT
A/V OUT
b Poznámky
Otvorte kryt konektorovej zásuvky.
Postup činností
Kamkordér možno pripojiť k televízoru
podľa pokynov zobrazených na displeji
LCD, [TV CONNECT Guide].
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
Pozrite návod na používanie
televízora.
r
Prepojte svoj televízor a kamkordér
podľa pokynov v [TV CONNECT
Guide].
r
Na kamkordéri vykonajte potrebné
nastavenie výstupu (s. 41).
Handycam
Station
Nahrávanie a prehrávanie
• Keď nahrávate, nastavte možnosť
[X.V.COLOR] na hodnotu [ON], aby bolo
možné prehrávať na televízore
kompatibilnom s formátom x.v.Color (s. 64).
Pri prehrávaní na televízore bude možno
potrebné upraviť niektoré nastavenia.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie
svojho televízora.
b Poznámky
• Konektorom COMPONENT OUT je
vybavené len zariadenie Handycam Station.
• Zariadenie Handycam Station aj kamkordér
sú vybavené konektormi A/V OUT. Pripojte
prípojný kábel A/V k zariadeniu Handycam
Station alebo kamkordéru podľa
konfigurácie. Ak pripojíte prípojné káble
A/V súčasne k zariadeniu Handycam Station
aj kamkordéru, môže sa vyskytnúť porucha
obrazu.
39
Výber najvhodnejšieho
pripojenia – [TV CONNECT
Guide]
Kamkordér poradí najvhodnejší spôsob
pripojenia k televízoru.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
tlačidlo
(HOME).
2 Stlačte tlačidlo
(OTHERS).
3 Stlačte tlačidlo [TV CONNECT
Guide].
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite
na ďalšiu stranu.
4 Vyberte typ televízora, ktorý
používate.
Medzitým môžete vytvoriť príslušné
pripojenie kamkordéra k svojmu
televízoru.
40
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením
Zábery nahraté v kvalite obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie) sa prehrávajú
v kvalite obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie). Zábery nahraté v kvalite
obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie) sa prehrávajú v kvalite obrazu
SD (standard definition – štandardné rozlíšenie).
Typ
Kamkordér
Kábel
TV
Komponentný videokábel (je
súčasťou balenia)
(zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
Nahrávanie a prehrávanie
: Postup činností
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 71)
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
Prípojný kábel A/V
(je súčasťou balenia)
(biely)
(červený)
(žltý)
• Prípojný kábel A/V je potrebný aj na výstupné zvukové signály. Zapojte biely a červený konektor
prípojného kábla A/V do konektora vstupu zvuku na televízore.
41
: Postup činností
Typ
Kamkordér
HDMI OUT
Kábel
TV
Nastavenie HOME MENU
HDMI IN
Kábel HDMI (voliteľný)
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite kábel HDMI s konektorom HDMI mini na jednom konci (bude zapojený do
kamkordéra) a konektorom vhodným na zapojenie do televízora.
• Na výstupe z konektora HDMI OUT nebudú žiadne zábery, ak sú v záberoch zaznamenané
signály slúžiace na ochranu pred kopírovaním.
• Niektoré televízory nemusia pri tomto type pripojenia fungovať správne (napríklad chýba zvuk
alebo obraz).
• Neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri s konektorom HDMI OUT externého
zariadenia káblom HDMI. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Pripojenie televízora bez vysokého rozlíšenia 16:9
(širokouhlý) alebo televízora 4:3
Zábery nahraté s kvalitou obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie) sa prevedú
do kvality SD (standard definition – štandardné rozlíšenie) a prehrajú sa. Zábery
nahraté v kvalite obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie) sa prehrávajú
v kvalite obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/
4:3)
Nastavte možnosť [TV TYPE] na hodnotu [16:9] alebo [4:3] v závislosti od svojho
televízora (s. 70).
• Ak prehrávate videozáznam nahratý s kvalitou obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie) na televízore 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, pri nahrávaní záberu
42
stlačte na kamkordéri položky
(HOME) t
[WIDE SELECT] t [4:3] (s. 63).
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t
: Postup činností
Typ
Kamkordér
Kábel
TV
Komponentný videokábel
(je súčasťou balenia)
(zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (s. 71)
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
(biely)
(červený)
(žltý)
• Prípojný kábel A/V je potrebný aj na výstupné zvukové signály. Zapojte biely a červený konektor
prípojného kábla A/V do konektora vstupu zvuku na televízore.
Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľný)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 70)
Nahrávanie a prehrávanie
Prípojný kábel A/V
(je súčasťou balenia)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 70)
(biely)
(červený)
(žltý)
• Ak je pripojený konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), na výstupe nie sú zvukové signály. Pre
zvukové signály na výstupe zapojte biely a červený konektor prípojného kábla A/V spolu s
káblom S VIDEO do konektora vstupu zvuku na televízore.
• Toto pripojenie vytvára obrazy s vyššou kvalitou v porovnaní s pripojením pomocou prípojného
kábla A/V (typ
).
Prípojný kábel A/V (je
súčasťou balenia)
(žltý)
(biely)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 70)
(červený)
* Nastavte v závislosti od svojho televízora.
43
Pripojenie k televízoru prostredníctvom videorekordéra
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN na videorekordéri pomocou prípojného kábla
A/V. Vyberte na videorekordéri vstup na hodnotu LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je televízor monofónny (televízor má iba jednu vstupnú
konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej
konektorovej zásuvky pre zvuk v televízore alebo videorekordéri.
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér
(EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný ku kamkordéru (iba pre typy s označením
na spodnej strane). Tento adaptér je určený iba na výstup.
b Poznámky
• Ak je na výstupné zábery použitý prípojný kábel A/V, zábery sú na výstupe v kvalite obrazu SD
(standard definition – štandardné rozlíšenie).
z Tipy
• Ak pripojíte kamkordér k televízoru viac ako jedným typom kábla určeným na výstup záberov,
poradie priority výstupného signálu je nasledujúce:
HDMI t komponentné video t S VIDEO t audio/video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhranie určené na odosielanie obrazového aj
zvukového signálu. Konektor HDMI OUT má na výstupe obraz s vysokou kvalitou a digitálny
zvuk. Ak pripojíte kamkordér k televízoru Sony vybavenému režimom Video-A, optimálna
kvalita záberu bude vybraná automaticky. Podrobnosti nájdete v návode na používanie svojho
televízora.
44
Ukladanie záberov
Nahraté zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Z dôvodu
obmedzenej kapacity pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ ukladajte obrazové
údaje aj na niektorý typ externého média, napríklad disk DVD-R alebo do počítača.
Zábery nasnímané videokamerou môžete uložiť podľa nižšie opísaného postupu.
Ukladanie záberov pomocou počítača
Pomocou softvéru „Picture Motion Browser“ nachádzajúcom sa na priloženom disku
CD-ROM môžete ukladať zábery nahraté na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
Pre model HDR-CX7E/CX7EK
V prípade potreby môžete prepísať videozáznamy s kvalitou obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) z počítača do kamkordéra.
Zábery nasnímané videokamerou môžete veľmi jednoducho
ukladať priamo na disk .
Ukladanie záberov do počítača (Easy PC Back-up)
Zábery nasnímané kamkordérom môžete uložiť na pevný disk
počítača.
Vytvorenie disku s vybranými zábermi
Nahrávanie a prehrávanie
Vytvorenie disku jedným dotykom
(One Touch Disc Burn)
Zábery skopírované do počítača môžete uložiť na disk. Tieto
zábery možno aj upraviť.
Zábery možno uložiť s kvalitou obrazu HD (high definition –
vysoké rozlíšenie) alebo SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie). Podrobnosti nájdete v dokumente „Picture Motion
Browser Guide“ na priloženom disku CD-ROM.
45
Ukladanie záberov pripojením kamkordéra k videorekordéru
alebo k iným zariadeniam
Kopírovanie do videorekordéra alebo
zariadení DVD/HDD
Ide o pohodlný spôsob distribúcie kopírovaných
diskov.
Keď je pripojený prípojný kábel A/V, zábery možno uložiť v
kvalite obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie). Ďalšie informácie nájdete v časti „Kopírovanie na
videorekordéry alebo zariadenia DVD/HDD“ (s. 53).
46
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Odstraňovanie
záberov
Táto kategória umožňuje úpravu a tlač
statických záberov a pripojenie
kamkordéra k počítaču.
Odstránením obrazových údajov môžete
zväčšiť voľné miesto na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
Voľné miesto na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
skontrolujete pomocou funkcie
[
INFO] (s. 58).
b Poznámky
Kategória
(OTHERS)
Zoznam položiek
DELETE
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
Úpravy
Môžete odstraňovať zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 47).
• Odstránené zábery sa už nedajú obnoviť.
• Dôležité údaje je potrebné uložiť na externé
médiá (s. 45).
• Nepokúšajte sa odstrániť súbory z pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ v
kamkordéri pomocou počítača.
EDIT
Môžete upravovať zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ (s. 49).
PLAYLIST EDIT
Môžete vytvoriť alebo upraviť zoznam
titulov (s. 50).
PRINT
Pomocou pripojenej tlačiarne so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery (s. 55).
2 Stlačením položky [
DELETE]
alebo [
DELETE] odstráňte
videozáznamy, alebo stlačením
položky [
DELETE] odstráňte
statické zábery.
3 Stlačte záber, ktorý chcete
odstrániť.
COMPUTER
Môžete pripojiť kamkordér k počítaču.
Informácie o pripojení počítača nájdete
v dokumente „Návod na používanie“.
TV CONNECT Guide
Kamkordér vám pomôže vybrať
príslušné pripojenie podľa typu
zariadenia (s. 39).
Vybraný záber sa označí značkou .
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, stlačte tlačidlo
.
47
4 Stlačte tlačidlá
b Poznámky
t [YES] t
.
Súčasné odstránenie všetkých
záberov rovnakého typu (na
každej karte)
V kroku 2 stlačte položky
[
DELETE ALL]/[
DELETE
ALL]/[ DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Odstránenie všetkých
videozáznamov alebo statických
záberov nasnímaných v jeden
deň
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Stlačte typ záberu, ktorý chcete
odstrániť ([
DELETE by date]/
[
DELETE by date]).
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
3 Stlačením položiek v/V vyberte
dátum nahrávania požadovaného
záberu.
4 Po zvýraznení vybratého dátumu
nasnímania stlačte položku
.
Zábery s požadovaným dátumom
nasnímania sa zobrazia na
obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, stlačte
záber na displeji LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
stlačte tlačidlo
.
5 Stlačte položky
.
48
t [YES] t
• Počas odstraňovania záberov nevyberajte
batériu, neodpájajte sieťový adaptér ani
nevyťahujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z kamkordéra. Pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ by sa mohla
poškodiť.
• Ak sa odstránený videozáznam nachádza aj
v zozname titulov (s. 50), odstráni sa aj z
tohto zoznamu.
• Ak je v záberoch nastavená iným zariadením
ochrana pred zápisom, nie je možné ich
odstrániť.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať najviac 100 záberov.
• Záber môžete pri prezeraní odstrániť, keď
na obrazovke prehrávania vyberiete položky
(OPTION) t karta t [DELETE].
• Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“, naformátujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 57).
Rozdelenie videozáznamu
Videozáznamy na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ môžete
rozdeliť.
5 Stlačte položky
t [YES] t
.
b Poznámky
• V režime Easy Handycam sa videozáznamy
nedajú rozdeliť. Zrušte režim Easy
Handycam (s. 24).
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Stlačte položky [DIVIDE] t
[
DIVIDE]/[
DIVIDE].
chcete rozdeliť.
Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
4 Keď chcete rozdeliť videozáznam
na zábery, stlačte položku
.
• Rozdelené videozáznamy sa už nedajú
obnoviť.
• Počas rozdeľovania záberu nevyberajte
batériu, neodpájajte sieťový adaptér ani
nevyťahujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z kamkordéra. Pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ by sa mohla
poškodiť.
• Ak sa v zozname titulov nachádza rozdelený
originálny videozáznam, videozáznam v
zozname titulov bude tiež rozdelený.
• Medzi bodom, keď ste stlačili položku
a skutočným rozdeľovacím bodom môže byť
rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi
polsekundových prírastkov.
• Zábery nachádzajúce sa v zozname titulov sa
nemusia dať rozdeliť z dôvodu obmedzenia
počtu záberov, ktoré možno pridať do
zoznamu titulov. V takom prípade pred
rozdeľovaním záberov najprv vymažte
neželané zábery zo zoznamu titulov.
Úpravy
3 Stlačte videozáznam, ktorý
b Poznámky
Videozáznam sa pozastaví.
Presnejšie sa nastaví rozdeľovací
bod, ktorý bol vybraný pomocou
tlačidla
.
Vráti sa na začiatok vybratého
videozáznamu.
Stláčaním položky
sa prepína
prehrávanie a pozastavenie.
49
Vytvorenie zoznamu titulov
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybraných videozáznamov. Originálne
scény sa nemenia, aj keď ich v zozname
titulov zmeníte alebo ich z neho
odstránite.
b Poznámky
• V režime Easy Handycam nemôžete do
zoznamu titulov pridávať videozáznamy ani
zoznam upravovať. Zrušte režim Easy
Handycam (s. 24).
• Zábery s kvalitou obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) a SD
(standard definition – štandardné rozlíšenie)
sa pridávajú do samostatného zoznamu
titulov.
z Tipy
4 Stlačte položky
t [YES] t
.
Pridávanie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň v rovnaký čas
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Stlačte položku [
ADD by date]
alebo [
ADD by date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia videozáznamov.
• Zábery nasnímané kamkordérom a uložené
na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ sa nazývajú „originál“.
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Stlačte položku [
[
ADD] alebo
ADD].
3 Stlačte záber, ktorý chcete pridať
do zoznamu titulov.
.
Vybraný záber sa označí značkou .
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, stlačte tlačidlo
.
50
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
3 Stlačením položiek v/V vyberte
dátum nahrávania požadovaného
videozáznamu.
4 Po zvýraznení vybraného dátumu
nasnímania stlačte položku
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nasnímania sa zobrazia na
obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, stlačte
záznam na displeji LCD.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, stlačte
položku
.
5 Stlačte položky
.
t [YES] t
b Poznámky
• Počas úpravy zoznamu titulov nevyberajte
batériu, neodpájajte sieťový adaptér ani
nevyťahujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z kamkordéra. Pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ by sa mohla
poškodiť.
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať statické
zábery.
z Tipy
• Do zoznamu titulov je možné pridať najviac
999 videozáznamov s kvalitou obrazu HD
(high definition – vysoké rozlíšenie) alebo 99
videozáznamov s kvalitou obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie).
• Videozáznam možno pridať aj
nasledujúcim postupom:
• Ak chcete prehrať videozáznamy v inej
kvalite obrazu, stlačte položky
(OPTION) t
karta t [
/
INDEX SET].
Odstránenie nepotrebných
záberov zo zoznamu titulov
1 Stlačte položky
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Stlačte položku [
ERASE] alebo
[
ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky zábery zo
zoznamu titulov, stlačte položky
[
ERASE ALL]/[
ERASE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Úpravy
– Na obrazovke prehrávania stlačte položky
(OPTION) t karta
t[
ADD]/[
ADD].
– Na obrazovke INDEX stlačte položky
(OPTION) t karta
t[
ADD]/
[
ADD]/[
ADD by date]/ [
ADD by date].
• Zoznam titulov môžete kopírovať na disk
pomocou priloženého softvéru.
z Tipy
3 Vyberte scénu, ktorú chcete
odstrániť zo zoznamu titulov.
Prehrávanie zoznamu
titulov
1 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
Objaví sa obrazovka zoznamu
titulov.
Vybraná scéna sa označí značkou
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, stlačte
tlačidlo
.
4 Stlačte položky
.
t [YES] t
z Tipy
2 Stlačte záber, od ktorého chcete
spustiť prehrávanie.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybraného záberu do konca. Potom
sa obrazovka vráti na obrazovku
prehrávania.
• Pôvodné scény sa ani po odstránení scén zo
zoznamu titulov nezmenia.
Zmena poradia v zozname
titulov
1 Stlačte položky
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Stlačte položku [
[
MOVE].
MOVE] alebo
51
3 Vyberte záber, ktorý chcete
premiestniť.
Vybraná scéna sa označí značkou
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, stlačte
tlačidlo
.
4 Stlačte položku
.
5 Pomocou položky
umiestnenie.
/
vyberte
Cieľový panel
6 Stlačte položky
.
t [YES] t
z Tipy
• V prípade výberu viacerých záberov sa
zábery presunú v poradí, v akom sú
zobrazené v zozname titulov.
52
Úpravy
Kopírovanie na videorekordéry alebo
zariadenia DVD/HDD
Zábery prehrávané v kamkordéri môžete nahrávať na iné zariadenia, napríklad na
videorekordéry alebo zariadenia DVD/HDD. Ide o pohodlný spôsob distribúcie
kopírovaných diskov. Zariadenie pripojte pomocou niektorého z nasledujúcich
spôsobov.
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
(s. 16). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Videozáznamy nahraté s kvalitou obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie) budú
skopírované s kvalitou obrazu SD (standard definition – štandardné rozlíšenie).
• Ak chcete kopírovať videozáznamy s kvalitou obrazu HD (high definition – vysoké rozlíšenie),
nainštalujte do počítača aplikačný softvér (je súčasťou balenia) a skopírujte zábery na disk
počítača.
• Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
Konektor A/V OUT
Úpravy
(žltý)
(biely)
IN
S VIDEO
VIDEO
(červený)
IN
(žltý)
AUDIO
Zariadenia s konektorom S VIDEO
: Tok obrazu/signálu
A A/V Prípojný kábel (je súčasťou
balenia)
Zariadenie Handycam Station aj
kamkordér sú vybavené konektormi
A/V OUT (s. 106, 107). Pripojte
prípojný kábel A/V k zariadeniu
Handycam Station alebo
kamkordéru podľa konfigurácie.
B Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné)
Keď pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou konektora S
VIDEO, kvalita obrazu sa viac zvýši
Videorekordéry
alebo rekordéry
DVD/HDD
(biely) (červený)
VIDEO
AUDIO
Zariadenia bez
konektora S
VIDEO
pomocou prípojného kábla A/V s
káblom S VIDEO (voliteľné) ako
pomocou prípojného kábla A/V.
Pripojte biely a červený konektor
(ľavý a pravý zvukový kanál) a
konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) prípojného kábla A/V s
káblom S VIDEO (voliteľné). Žltý
konektor nie je potrebný. Pripojenie
len s konektorom S VIDEO nebude
prenášať zvuk.
53
b Poznámky
• Pomocou kábla HDMI nie je možné
kopírovať do rekordérov.
• Ak chcete skryť indikátory (napríklad
počítadlo atď.) na obrazovke pripojeného
monitorového zariadenia, stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS] t [DISP
OUTPUT] t [LCD PANEL] (predvolené
nastavenie) (s. 71).
• Ak chcete nahrať údaje o dátume a čase a
údaje o kamere, zobrazte ich na obrazovke
(s. 68).
• Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prípojného kábla A/V do vstupnej
konektorovej zásuvky videa a červený
(pravý kanál) alebo biely konektor (ľavý
kanál) do vstupnej konektorovej zásuvky
pre zvuk na zariadení.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Nastavte režim [TV TYPE] podľa
zariadenia na zobrazovanie (s. 70).
2 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
3 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo rekordér DVD/HDD)
pomocou prípojného kábla A/V (je
súčasťou balenia) 1 alebo
prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO 2
(voliteľné).
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
54
4 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodávanom s
nahrávacím zariadením.
5 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
kamkordér.
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge)
Pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery bez pripojenia
kamkordéra k počítaču.
Pripojte kamkordér k sieťovému
adaptéru na získanie energie zo sieťovej
zásuvky (s. 16). Zapnite tlačiareň.
Vložte do kamkordéra pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ obsahujúcu
statické zábery, ktoré chcete tlačiť.
1 Pomocou dodávaného sieťového
2 Bezpečne nasaďte kamkordér do
zariadenia Handycam Station a
kamkordér zapnite.
3 Konektor
chcete vytlačiť.
Vybraný záber sa označí značkou
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, stlačte
tlačidlo
.
6 Stlačte položku
(OPTION),
upravte nasledujúce možnosti a
stlačte položku
.
[COPIES]: nastavte počet kópií
statického záberu. Môže ich byť až
20.
(USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB (s. 107).
[DATE/TIME]: vyberte položku
[DATE], [DAY&TIME] alebo
[OFF] (čas/dátum sa nevytlačí).
[Na obrazovke sa zobrazí indikátor
[USB SELECT].
Ak toto nastavenie nezmeníte,
prejdite na krok 7.
4 Stlačte položku [PRINT].
Po ukončení pripojenia sa na obrazovke
zobrazí indikátor
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Úpravy
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
5 Stlačte statický záber, ktorý
[SIZE]: vyberte veľkosť papiera.
7 Stlačte položky [EXEC] t [YES]
t
.
Znovu sa zobrazí obrazovka na výber
záberov.
Na obrazovke môžete vybrať statický
záber.
55
Ukončenie tlače
Stlačte položku
výber záberu.
z Tipy
na obrazovke pre
b Poznámky
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nevykonávajte nasledujúce operácie.
Operácie by sa nemuseli vykonať správne.
– Používanie prepínača POWER.
– Stláčanie položky
(VIEW IMAGES)
– Odstránenie kamkordéra zo zariadenia
Handycam Station
– Odpájanie kábla USB zo zariadenia
Handycam Station alebo z tlačiarne
• Ak tlačiareň prestane fungovať, odpojte
kábel USB, vypnite a znovu zapnite
tlačiareň a činnosť zopakujte od začiatku.
• Na tlač môžete vybrať len papier s takou
veľkosťou, na ktorý môže tlačiareň tlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nasnímaný v pomere strán 16:9 (širokouhlý
záber), ľavá a pravá strana záberu môže byť
orezaná na šírku.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
• Zábery opísané nižšie sa nedajú tlačiť:
– zábery upravené v počítači
– zábery nahraté inými zariadeniami
– zábery presahujúce veľkosť 3 MB
– súbory záberov presahujúce veľkosť 2 848
× 2 136 bodov
56
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Statické zábery sa dajú
vytlačiť bez použitia počítača
prostredníctvom priameho pripojenia
tlačiarne k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na
výrobcu daného typu.
• Statické zábery možno vytlačiť na obrazovke
prehrávania statických záberov stlačením
položiek
(OPTION) t
karta t
[PRINT].
Využívanie nahrávacích médií
Kategória
(MANAGE
MEMORY STICK)
Táto kategória umožňuje používať
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ na rôzne účely.
Kategória
(MANAGE
MEMORY STICK)
Zoznam položiek
FORMAT
INFO
Môžete zobraziť kapacitu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ (s. 58).
REPAIR IMG.DB F.
Môžete opraviť údaje správy záberov na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 59).
Odstránením všetkých záberov
uložených na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“ obnovíte voľné miesto,
ktoré bude k dispozícii na nahrávanie.
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového
adaptéra (s. 16).
b Poznámky
• Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
je dôležité ich uložiť (s. 45) pred použitím
funkcie [
FORMAT].
1 Zapnite kamkordér.
Využívanie nahrávacích médií
Môžete formátovať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, čím sa tiež
získa voľné miesto na nahrávanie (s. 58).
Formátovanie
pamäťovej karty
„Memory Stick
PRO Duo“
2 Vložte do kamkordéra pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“,
ktorú chcete naformátovať.
3 Stlačte položky
(HOME) t
(MANAGE MEMORY STICK)
t[
FORMAT].
4 Stlačte tlačidlá [YES] t [YES].
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], stlačte tlačidlo
.
57
b Poznámky
• Odstránia sa dokonca aj statické obrázky
chránené iným zariadením proti náhodnému
odstráneniu.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
[Executing...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– používanie prepínača POWER alebo
tlačidiel
– vysúvanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
• Kým je aktivovaná funkcia
[
FORMAT], neodpájajte sieťový
adaptér.
Kontrola informácií
o pamäťovej karte
„Memory Stick
PRO Duo“
Môžete zobraziť informácie
o pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ a skontrolovať voľné miesto na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
1 Zapnite kamkordér.
2 Stlačte položky
(HOME) t
(MANAGE MEMORY STICK)
t[
INFO].
Vypnutie displeja
Stlačte tlačidlo
.
b Poznámky
• Výpočet voľného miesta na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“: 1 MB = 1 048
576 bytov. Časti s veľkosťou menšou ako 1
MB sa pri zobrazovaní miesta na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“
nezapočítavajú. Preto bude zobrazená
veľkosť celkového miesta (použité aj voľné
miesto) na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ trochu menšia než deklarovaná
veľkosť pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
• Kvôli oblasti súboru správy sa ani po použití
funkcie [
FORMAT] (s. 57) využité
miesto nezobrazí ako 0 MB.
58
Oprava súboru databázy záberov
b Poznámky
Táto funkcia slúži na skontrolovanie
údajov správy záberov a konzistenciu
videozáznamov na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ a opravu
nájdených nekonzistencií.
• Počas tejto operácie dbajte na to, aby nebol
kamkordér ovplyvnený žiadnym
mechanickým otrasom ani vibráciou.
• Počas tejto operácie neodpájajte sieťový
adaptér, nevyťahujte batériu ani nevysúvajte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
1 Zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlá
(HOME) t
(MANAGE MEMORY STICK)
t [REPAIR IMG.DB F.].
Objaví sa obrazovka [REPAIR
IMG.DB F.].
Do you want to check the Image Database File?
NO
3 Stlačte tlačidlo [YES].
Kamkordér skontroluje súbor správy
záberov.
Využívanie nahrávacích médií
YES
REPAIR IMG.DB F.
Ak nenájde žiadne nekonzistencie,
stlačením položky
dokončite
operáciu.
4 Stlačte tlačidlo [YES].
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], stlačte tlačidlo
.
59
Prispôsobenie kamkordéra
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME
MENU
Vlastnosti nahrávania a nastavenia
režimu môžete zmeniť podľa potreby.
3 Stlačte požadovanú položku
nastavenia.
Používanie ponuky HOME
MENU
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite
na ďalšiu stranu.
1 Zapnite kamkordér a potom
stlačte tlačidlo
(HOME).
(HOME)
4 Stlačte požadovanú položku.
(HOME)
Kategória
2 Stlačte tlačidlo
60
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite
na ďalšiu stranu.
(SETTINGS)
(SETTINGS).
5 Zmeňte nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
/
Strana
REC SET*1
62
REC MODE
62
REC MODE
63
NIGHTSHOT LIGHT
63
WIDE SELECT
63
DIGITAL ZOOM
63
STEADYSHOT
64
AUTO SLW SHUTTR
64
X.V.COLOR
64
GUIDEFRAME
64
ZEBRA
64
REMAINING
Položky
/
MOVIE SETTINGS (s. 62)
Položky
VIEW IMAGES SET (s. 68)
65
Strana
INDEX SET*1
68
DATA CODE
68
DISPLAY
69
INTERVAL SET*1
69
SOUND/DISP SET*2 (s. 69)
Položky
Strana
VOLUME*1
69
BEEP*1
69
LCD BRIGHT
69
LCD BL LEVEL
70
LCD COLOR
70
OUTPUT SETTINGS (s. 70)
65
Položky
Strana
REDEYE REDUC
65
TV TYPE
70
65
DISP OUTPUT
71
COMPONENT
71
INDEX SET*1
PHOTO SETTINGS (s. 66)
CLOCK/
Položky
LANG (s. 71)
Strana
IMAGE SIZE*1
66
Položky
Strana
QUALITY
66
CLOCK SET*1
20
67
AREA SET
71
63
SUMMERTIME
71
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
64
GUIDEFRAME
64
ZEBRA
64
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
65
LANGUAGE SET*1
Prispôsobenie kamkordéra
FLASH LEVEL
71
61
MOVIE SETTINGS
(Položky na snímanie
videozáznamov)
GENERAL SET (s. 72)
Položky
Strana
DEMO MODE
72
REC LAMP
72
CALIBRATION
101
A.SHUT OFF
72
REMOTE CTRL
72
*1 Tieto položky je možné nastaviť aj počas
režimu Easy Handycam (s. 24).
*2 Počas činnosti Easy Handycam sa názov
ponuky zmení na [SOUND SETTINGS].
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
/
REC SET
Môžete nastaviť kvalitu nahrávania
videozáznamu.
B
HD QUALITY
Nahráva v kvalite obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie).
SD QUALITY
Nahráva v kvalite obrazu SD (standard
definition – štandardné rozlíšenie).
REC MODE
Pri nahrávaní videozáznamu s kvalitou
obrazu HD (high definition – vysoké
rozlíšenie) je možné kvalitu obrazu
videozáznamu vybrať spomedzi štyroch
úrovní.
HD XP
Nahráva v režime najvyššej kvality
(AVC HD 15M (XP)).
HD HQ
Nahráva v režime vysokej kvality
(AVC HD 9M (HQ)).
62
B HD SP
Nahráva v režime štandardnej kvality
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP
Zvyšuje čas nahrávania – úsporné
prehrávanie (AVC HD 5M (LP)).
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, detaily v scénach
s rýchlymi pohybmi sa pri prehrávaní
videozáznamu môžu javiť kostrbaté.
z Tipy
• Informácie o očakávanom čase nahrávania v
jednotlivých režimoch nahrávania nájdete
na s.10.
REC MODE
SD HQ
Nahráva v režime vysokej kvality
(SD 9M (HQ)).
B SD SP
Keď pri snímaní používate funkciu
NightShot (s. 32) alebo [SUPER
NIGHTSHOT] (s. 78), môžete snímať
jasnejšie zábery, ak nastavíte funkciu
[NIGHTSHOT LIGHT], ktorá vyžaruje
infračervené (neviditeľné) žiarenie, na
hodnotu [ON] (predvolené nastavenie).
b Poznámky
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (s. 32).
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Maximálna vzdialenosť snímania pri použití
funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je približne
3 m.
WIDE SELECT
Pri nahrávaní s kvalitou obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie) môžete pomer strán vybrať
podľa pripojeného televízora. Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
B 16:9 WIDE
Nahráva v režime štandardnej kvality
(SD 6M (SP)).
Nahráva zábery na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 16:9
(širokouhlý).
SD LP
4:3 (
Predlžuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie) (SD 3M (LP)).
Nahráva zábery na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 4:3.
)
b Poznámky
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, kvalita scén
môže byť nižšia alebo sa scény s rýchlym
pohybom môžu pri prehrávaní
videozáznamu zobraziť ako blokový šum.
• Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie
(s. 70).
z Tipy
• Informácie o očakávanom čase nahrávania v
jednotlivých režimoch nahrávania nájdete
na s.10.
Prispôsobenie kamkordéra
Pri nahrávaní videozáznamu s kvalitou
obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie) je možné kvalitu
obrazu videozáznamu vybrať spomedzi
troch úrovní.
NIGHTSHOT LIGHT
DIGITAL ZOOM
Ak chcete počas nahrávania dosiahnuť
úroveň priblíženia väčšiu ako 10 ×
(predvolené nastavenie), môžete vybrať
maximálnu úroveň priblíženia. Kvalita
obrazu sa v prípade digitálneho
priblíženia zhorší.
63
b Poznámky
Na pravej strane lišty sa zobrazuje
faktor digitálneho priblíženia. Po
vybraní úrovne priblíženia sa zobrazí
oblasť priblíženia.
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 10 × sa
vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie až do hodnoty 10 × sa
vykoná opticky a do hodnoty 20 ×
digitálne.
• Možnosť [X.V.COLOR] nastavte na
hodnotu [ON] len v prípade, že bude
zaznamenaný obsah prehrávaný na
televízore podporujúcom funkciu x.v.Color.
V opačnom prípade ju nastavte na hodnotu
[OFF] (predvolené nastavenie).
• Ak je videozáznam nahratý s touto funkciou
nastavenou na hodnotu [ON] prehrávaný na
televízore nepodporujúcom funkciu
x.v.Color, farby nemusia byť reprodukované
správne.
• [X.V.COLOR] nemožno nastaviť na
hodnotu [ON]:
– ak sa nahráva v kvalite obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie)
– počas nahrávania videozáznamu
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať
(predvolené nastavenie je [ON] ). Keď
používate statív (voliteľné
príslušenstvo), nastavte funkciu
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ). Záber bude potom prirodzený.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
pomalá uzávierka)
Rýchlosť uzávierky sa pri snímaní v
tmavých podmienkach automaticky
zníži na 1/25 s.(predvolené nastavenie je
[ON]).
X.V.COLOR
Pri nahrávaní nastavte na hodnotu
[ON], ak chcete zachytávať v širšom
rozsahu farieb. Je možné vernejšie
reprodukovať množstvo rôznych farieb,
napríklad nádhernú farbu kvetov a
tyrkysovú modrú farbu mora.
Po nastavení funkcie [GUIDEFRAME]
na hodnotu [ON] môžete zobraziť
snímku a skontrolovať, či je objekt vo
vodorovnej alebo zvislej polohe.
Snímka sa nenahrá. Stlačením tlačidla
DISP/BATT INFO snímka zmizne
(predvolené nastavenie je [OFF]).
z Tipy
• Keď je objekt umiestnený na prieseku
pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
ZEBRA
V častiach displeja, kde je úroveň jasu
nastavená na predvolenú hodnotu, sa
zobrazia biele diagonálne čiary.
Táto funkcia je užitočná ako sprievodca
úpravou jasu. Ak zmeníte predvolené
nastavenie, zobrazí sa indikátor .
Vzor zebry sa nenahrá.
B OFF
Vzor zebry sa nezobrazí.
70
Vzor zebry sa zobrazí na úrovni jasu
displeja približne 70 IRE.
64
100
LOW(
Vzor zebry sa zobrazí na úrovni jasu
displeja približne 100 IRE alebo vyššej.
Zníži úroveň intenzity blesku.
REDEYE REDUC
b Poznámky
• Časti displeja, v ktorých jas dosahuje
hodnotu 100 IRE alebo vyššiu, sa môžu zdať
preexponované.
z Tipy
• IRE znamená jednotku rozsahu jasu
obrazu.
REMAINING
B AUTO
ON
Vždy zobrazuje indikátor zostávajúcej
kapacity pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
b Poznámky
• Keď je zostávajúci čas na nahrávanie
videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor
zostáva zobrazený na obrazovke.
FLASH LEVEL
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní vstavaného alebo externého
blesku (voliteľné príslušenstvo), ktorý je
kompatibilný s kamkordérom.
HIGH(
)
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní vstavaného alebo externého
blesku (voliteľné príslušenstvo), ktorý je
kompatibilný s kamkordérom.
Efektu červených očí zabránite
zapnutím blesku pred nahrávaním.
Položku [REDEYE REDUC] nastavte
na hodnotu [ON] a potom opakovaným
stláčaním tlačidla (blesk) (s. 31)
vyberte nastavenie.
(Automatické zníženie efektu
červených očí): pomocou predblesku v
prípade nedostatočných svetelných
podmienok sa znižuje efekt červených očí.
r
(Vynútené zníženie efektu
červených očí): pomocou blesku a
predblesku sa vždy znižuje efekt
červených očí.
r
(Bez blesku): snímanie bez blesku.
b Poznámky
• V závislosti od jednotlivých rozdielov a
iných podmienok nemusí zníženie efektu
červených očí priniesť želaný účinok.
S
INDEX SET
Predvolené nastavenie je [ON], ktoré
umožňuje rozpoznávať tváre počas
nahrávania videozáznamu.
Prispôsobenie kamkordéra
V prípadoch opísaných nižšie sa asi na 8
sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
– Keď kamkordér zistí zostávajúcu
kapacitu pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ s prepínačom
POWER nastaveným v polohe
(video).
– Keď stlačíte tlačidlo DISP/BATT
INFO, čím sa zapne indikátor, a
prepínač POWER je v polohe
(video).
– Keď v ponuke HOME MENU
vyberiete režim nahrávania
videozáznamu.
)
Ikony tváre a ich význam
: keď je nastavené na hodnotu [ON].
: keď sa rozpozná prvá tvár.
: Ikona bliká, keď sa rozpozná tvár.
: Tváre nemožno rozpoznať. *
* Kamkordér dokáže rozpoznať až 100 tvárí v
každej scéne.
Ak chcete prehrávať scény pomocou
funkcie Face Index, pozrite s.37.
Zvýši úroveň intenzity blesku.
B NORMAL( )
65
PHOTO SETTINGS
(Položky na snímanie statických
záberov)
Sníma statické zábery so štandardnou
úrovňou kvality obrazu.
Kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ (v MB)
a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (približne)
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Keď je prepínač POWER nastavený
na hodnotu
(statické zábery)
6.1 M 4.6 M
2848 × 2848 ×
2136
1602
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
IMAGE SIZE
B 6.1M (
6.1M )
6.1M
4.6M )
3.1M
512 MB
145
375
195
495
280
730
2750
6900
1 GB
305
770
405
1000
580
1500
5700
14000
2 GB
640
1600
850
2100
1200
3100
11500
29500
4 GB
1200
3100
1650
4150
2350
6100
23000
58000
8 GB
2500
6400
3350
8400
4800
12000
47000
11500
0
Sníma statické zábery v jasnej kvalite.
4.6M (
4.6M
VGA
(0.3 M)
640 ×
480
3.1 M
2048 ×
1536
Sníma zábery v jasnej kvalite v
širokouhlom formáte 16:9 (širokouhlý).
3.1M (
3.1M )
Umožňuje nasnímať viac statických
záberov v relatívne jasnej kvalite.
VGA (0.3M) (
Keď je prepínač POWER nastavený
na hodnotu
(videozáznam)*
4.6 M
2848 ×
1602
)
Umožňuje snímanie maximálneho
počtu statických záberov.
4.6M
512 MB
b Poznámky
• [ IMAGE SIZE] – táto možnosť sa dá
nastaviť len počas pohotovostného režimu
snímania.
)
Sníma statické zábery s vysokou
úrovňou kvality obrazu.
STANDARD (
66
)
3.4M
195
495
260
660
1 GB
405
1000
540
1350
2 GB
850
2100
1100
2800
4 GB
1650
4150
2150
5500
8 GB
3350
8400
4450
11000
QUALITY
B FINE (
3.4 M
2136 ×
1602
* Veľkosť snímky je pevne stanovená v
závislosti od pomeru strán
zaznamenávaného záberu.
–[
4.6M] s kvalitou obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie).
–[
4.6M] v pomer strán 16:9 s kvalitou
obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie)
– [3.4 M] v pomere strán 4:3 s kvalitou
obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie)
b Poznámky
FILE NO.
Pozrite s.63.
STEADYSHOT
Pozrite s.64.
GUIDEFRAME
Pozrite s.64.
ZEBRA
Pozrite s.64.
FLASH LEVEL
Pozrite s.65.
REDEYE REDUC
Pozrite s.65.
Prispôsobenie kamkordéra
• Všetky číselné hodnoty sú namerané pri
nasledujúcich nastaveniach.
Horná: pri nastavenej kvalite záberov
[FINE].
Dolná: pri nastavenej kvalite záberov
[STANDARD].
• Všetky hodnoty boli namerané pri používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
od spoločnosti Sony Corporation. Počet
statických záberov a čas videozáznamu sa
môžu líšiť v závislosti od podmienok
snímania a médií, na ktoré sa nahráva.
• Jedinečné usporiadanie bodov snímača
ClearVid CMOS od spoločnosti Sony a
systém spracovania obrazu (nový Enhanced
Imaging Processor) umožňujú rozlíšenie
statických záberov ekvivalentné opísaným
veľkostiam.
• Pri nahrávaní statických záberov môžete
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou menšou ako 256 MB.
NIGHTSHOT LIGHT
B SERIES
Priraďovanie čísiel súboru pokračuje v
poradí aj po výmene pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ za inú. Číslo
súboru sa vynuluje, keď sa vytvorí nový
priečinok alebo v prípade, že sa
priečinok nahrávania nahradí iným.
RESET
Postupne priraďuje čísla súborov
nasledujúc súbor s najvyšším číslom,
ktorý sa nachádza na aktuálnom
nahrávacom médiu.
67
VIEW IMAGES SET
(Položky na prispôsobenie displeja)
DATE/TIME
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
A Dátum
B Čas
CAMERA DATA
Návod na nastavenie
videozáznam
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
/
INDEX SET
Môžete nastaviť kvalitu obrazu
prehrávaného videozáznamu.
B
statický záber
HD QUALITY
Prehráva videozáznamy nahraté v
kvalite obrazu HD (high definition –
vysoké rozlíšenie).
SD QUALITY
Prehráva videozáznamy nahraté v
kvalite obrazu SD (standard definition
– štandardné rozlíšenie).
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú
informácie (dátumový kód)
zaznamenané automaticky pri
nahrávaní.
B OFF
Dátumový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA (dole)
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
68
C Funkcia SteadyShot vypnutá
D Jas
E Vyváženie bielej farby
F Zosilnenie
G Rýchlosť uzávierky
H Hodnota clony
I Expozícia
z Tipy
• Indikátor sa zobrazí pri prehrávaní záberu
zaznamenaného s použitím blesku.
• Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke za
zobrazí dátumový kód.
• Indikátor prepína nasledujúce funkcie, keď
stláčate tlačidlo DATA CODE na
diaľkovom ovládači: [DATE/TIME] t
SOUND/DISP SET
(Položky na úpravu pípnutia a
obrazovky)
[CAMERA DATA] t [OFF] (žiaden
indikátor).
• V závislosti od stavu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ sa zobrazí
indikátor [--:--:--].
DISPLAY
Môžete vybrať počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12)
pomocou páčky transfokátora na
kamkordéri.*
6IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 6 záberov.
12IMAGES
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
Zobrazia sa miniatúry 12 záberov.
VOLUME
Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte
tlačidlá
/
(s. 36).
INTERVAL SET
Môžete vybrať trvanie zobrazenia
jednotlivých miniatúr – k dispozícii sú
hodnoty 3, 6, 12 sekúnd, 1 alebo 5 minút.
Predvolené nastavenie je možnosť [3
sec].
BEEP
B ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
OFF
Zruší melódiu
Prispôsobenie kamkordéra
* Môžete použiť aj tlačidlá priblíženia
vedľa displeja LCD alebo na diaľkovom
ovládači.
LCD BRIGHT
Jas displeja LCD je možné upraviť
pomocou tlačidla
/
.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou
tlačidla
/
.
2 Stlačte tlačidlo
.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
69
OUTPUT
SETTINGS
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
LCD BL LEVEL
Intenzitu jasu podsvietenia displeja
LCD je možné nastaviť.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu displeja LCD.
b Poznámky
• Pri pripojení kamkordéra k vonkajšiemu
zdroju napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
• Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby displej smeroval von, a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky
zmení na hodnotu [NORMAL].
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
LCD COLOR
Farbu displeja LCD je možné upraviť
pomocou tlačidla
/
.
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
TV TYPE
Pri prehrávaní obrazu musíte podľa typu
pripojeného televízora konvertovať
signál. Nasnímaný obraz sa prehráva
ako na nasledujúcich obrázkoch.
B 16:9
z Tipy
Vyberte pre sledovanie obrazu na
širokouhlom televízore 16:9
(širokouhlý).
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
Obraz vo formáte
16:9 (širokouhlý)
Nízka intenzita
70
Vysoká intenzita
Obraz vo
formáte 4:3
CLOCK/ LANG
(Položky na nastavenie hodín a
jazyka)
4:3
Vyberte pre sledovanie obrazu na
štandardnom televízore 4:3.
Obraz vo formáte
16:9 (širokouhlý)
Obraz vo
formáte 4:3
b Poznámky
• Pomer strán obrazu nahratého s kvalitou
HD (high definition – vysoké rozlíšenie) je
16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na displeji LCD.
V-OUT/PANEL
COMPONENT
Ak pripájate kamkordér k televízoru s
komponentným vstupným konektorom,
vyberte možnosť [COMPONENT].
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
CLOCK SET
Pozrite s.20.
AREA SET
Môžete prispôsobiť časový posun bez
toho, aby ste zastavili hodiny.
Pri používaní kamkordéra v iných
časových pásmach nastavte svoju oblasť
pomocou tlačidiel v/V.
Ďalšie informácie o časových rozdieloch
nájdete na s.93.
576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru s
komponentným vstupným konektorom.
B 1080i/576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate
kamkordér k televízoru vybavenému
komponentným vstupným konektorom
a schopnému zobrazovať signál 1080i.
SUMMERTIME
Prispôsobenie kamkordéra
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na televízore a na displeji LCD.
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín.
Nastavte hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o jednu hodinu dopredu.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude
používať na displeji LCD.
z Tipy
• Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
71
GENERAL SET
(Iné položky nastavenia)
CALIBRATION
Pozrite s.101.
Stlačte položku 1, potom položku 2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, stlačte tlačidlá v/V a prejdite na
ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 60
(OPTION MENU) t strana 73
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
DEMO MODE
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
prezeranie asi desaťminútovej ukážky
po posunutí prepínača POWER do
polohy
(video).
z Tipy
• Ukážka sa môže prerušiť v týchto prípadoch:
– ak stlačíte tlačidlo START/STOP alebo
PHOTO;
– ak počas ukážky stlačíte displej (ukážka sa
znova spustí neskôr približne o 10 minút);
– ak vložíte alebo vyberiete pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“;
– ak nastavíte prepínač POWER do polohy
(statické zábery);
– ak stlačíte položku
(HOME),
(VIEW IMAGES) alebo
(Film Roll
Index).
Indikátor REC LAMP
(nabíjanie)
Indikátor nahrávania kamery v jej
prednej časti sa rozsvieti, predvolené
nastavenie je [ON].
72
A.SHUT OFF
(Funkcia
automatického
vypnutia)
B 5 min
Po približne piatich minútach
nečinnosti sa kamkordér automaticky
vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
b Poznámky
• Po pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT
OFF] automaticky prepne na možnosť
[NEVER].
REMOTE CTRL
(Diaľkový ovládač)
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
používať dodávaný diaľkový ovládač
(s. 108).
z Tipy
• Ak chcete zabrániť kamkordéru reagovať na
príkazy odoslané diaľkovým ovládačom
iného zariadenia, zmeňte nastavenie na
hodnotu [OFF].
Aktivovanie funkcií pomocou ponuky
OPTION MENU
Ponuka
OPTION MENU sa
zobrazuje rovnako ako kontextová
ponuka v počítači, ktorá sa zobrazuje po
kliknutí pravým tlačidlom myši.
Zobrazujú sa rozličné funkcie.
Používanie ponuky OPTION
MENU
1 Pri používaní kamkordéra stlačte
na displeji položku
(OPTION).
3 Zmeňte nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
Ak nie je požadovaná položka na
displeji
Stlačte inú kartu. Ak neviete položku
nájsť, funkcia v danej situácii nie je
prístupná.
b Poznámky
• Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
displeji, závisia od práve používaného
režimu prehrávania/nahrávania v
kamkordéri.
• Niektoré položky sa zobrazujú bez karty.
• V režime Easy Handycam nie je dostupná
ponuka
OPTION MENU.
(OPTION)
2 Stlačte požadovanú položku.
Prispôsobenie kamkordéra
Karta
Ak neviete nájsť požadovanú
položku, stlačte inú kartu a prejdite
na ďalšiu stranu.
73
Položky nahrávania v
ponuke OPTION MENU
Položky
*1
Položky prezerania v
ponuke OPTION MENU
Strana
Položky
*1
Strana
Karta
Karta
–
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
–
–
75
DELETE
a
47
75
DELETE by date
–
48
75
DELETE ALL
a
48
EXPOSURE
–
76
Karta
SPOT METER
–
76
DIVIDE
a
49
76
ERASE
a
51
77
ERASE ALL
a
51
78
MOVE
a
51
–
78
-- (karta závisí od situácie/žiadna
karta)
FADER
–
79
D.EFFECT
–
79
PICT.EFFECT
–
79
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
–
–
–
Karta
Karta
/
REC SET
a
REC MODE
a
REC MODE
a
62
62
63
–
79
IMAGE SIZE
a
66
QUALITY
a
MICREF LEVEL
66
SELF-TIMER
–
79
TIMING
–
33
RECORD SOUND
–
33
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
ADD*2
a
51
ADD*
a
51
2
a
50
2
a
50
PRINT
a
55
SLIDE SHOW
–
38
VOLUME
a
69
DATA CODE
a
68
SLIDE SHOW SET
–
38
ADD
a
50
ADD
a
50
ADD by date
a
50
ADD by date
a
50
/
a
68
COPIES
–
55
DATE/TIME
–
55
SIZE
–
55
a
69
2
ADD by date*
ADD by date*
INDEX SET
INTERVAL SET
*1 Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
*2 Položky, ktoré sú v ponuke HOME MENU
pod iným názvom.
74
Funkcie nastaviteľné v ponuke
OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke
OPTION MENU, budú
opísané ďalej.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
FOCUS
objavia v nasledujúcich situáciách (tieto
informácie sa nezobrazujú správne, ak sa
používa voliteľný konverzný objektív).
– keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny
– keď zaostrujete manuálne
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
displeja.
1 Stlačte tlačidlo [MANUAL].
9 Zobrazí sa symbol.
2 Ak chcete zaostriť, stlačte položku
(zaostrenie na blízke objekty)/
(zaostrenie na vzdialené objekty). Keď
sa nedá lepšie zaostriť na blízky objekt,
zobrazí sa ikona . Ak sa nedá lepšie
zaostriť na vzdialený objekt, zobrazí sa
ikona .
3 Stlačte tlačidlo
.
1 Stlačte objekt zobrazený na displeji.
Objaví sa symbol 9.
2 Stlačte tlačidlo [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, stlačte tlačidlo [AUTO]
t
v kroku 1.
b Poznámky
• Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a objektom potrebná pri zabezpečení
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené predmety.
z Tipy
• Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (snímanie
vzdialených predmetov) a potom smerom k
značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri nahrávaní. Ak chcete
nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku
transfokátora k značke W (širokouhlý
záber) a upravte zaostrenie.
• Informácie o zaostrovanej vzdialenosti
(vzdialenosť, na ktorú je objekt zaostrený,
ak je okolie tmavé a zaostrenie je
komplikované) sa na niekoľko sekúnd
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, stlačte v kroku 1 tlačidlo
[AUTO] t [END].
b Poznámky
• Ak nastavíte možnosť [SPOT FOCUS],
funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
hodnotu [MANUAL].
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri
snímaní malých objektov, napríklad
kvetov alebo hmyzu. Môžete rozmazať
pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Po nastavení funkcie [TELE MACRO]
na hodnotu [ON] ( ) sa priblíženie
(s. 30) automaticky posunie k značke T
(snímanie vzdialených predmetov) a
umožní nahrávanie objektov zblízka na
vzdialenosť asi 45 cm.
Prispôsobenie kamkordéra
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
75
Ak chcete zrušiť funkciu, stlačte
položku [OFF] alebo zrušte priblíženie
smerom k širokouhlému záberu (značke
W).
b Poznámky
• Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie
môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 75).
EXPOSURE
Jas záberu môžete fixovať manuálne.
Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš
tmavý, upravte jas.
1 Stlačte bod, na ktorý chcete upraviť a
fixovať expozíciu na obrazovke.
Objaví sa symbol
.
2 Stlačte tlačidlo [END].
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, stlačte v kroku
1 tlačidlá [AUTO] t [END].
b Poznámky
• Ak nastavíte možnosť [SPOT METER],
funkcia [EXPOSURE] sa automaticky
nastaví na hodnotu [MANUAL].
SCENE SELECTION
1 Stlačte tlačidlo [MANUAL].
Zobrazí sa symbol
.
2 Expozíciu upravte stlačením tlačidiel
/
.
3 Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, stlačte v kroku
1 tlačidlá [AUTO] t
.
SPOT METER
(Flexibilné bodové
meranie)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
76
Môžete efektívne nahrávať zábery v
rôznych situáciách.
B AUTO
Vyberte túto možnosť pre automatické
efektívne nahrávanie záberov bez
funkcie [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Vyberte v prípade, ak chcete zachovať
atmosféru tmy vzdialeného prostredia
pri súmračných scénach.
TWILIGHT PORT. (
)
Snímanie objektu na nočnom pozadí.
CANDLE ( )
BEACH** (
Vyberte v prípade, že chcete zachovať
atmosféru tmy pri scéne osvetlenej
sviečkou.
Nasnímanie výraznej modrej farby
oceánu alebo jazera.
SUNRISE&SUNSET* (
SNOW** (
)
Snímanie záberov s atmosférou ako pri
západe alebo východe slnka.
FIREWORKS* (
)
)
Snímanie jasných záberov zasneženej
krajiny.
* Upravené na zaostrenie len
vzdialenejších objektov.
** Upravené na zaostrenie len bližších
objektov.
)
Snímanie veľkolepých záberov,
napríklad ohňostroja.
b Poznámky
LANDSCAPE*(
)
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
Zvýraznenie snímaného objektu,
napríklad ľudí alebo kvetov a
vytvorenie mäkkého pozadia.
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia nahrávania.
Prispôsobenie kamkordéra
Jasné snímanie vzdialených objektov.
Toto nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
• Ak nastavíte možnosť [SCENE
SELECTION], funkcia [WHITE BAL.] sa
zruší.
• Ak po snímaní statických záberov pomocou
funkcie [TTWILIGHT PORT.] prepnete na
nahrávanie videozáznamu, videozáznamy sa
nahrávajú s nastavenou možnosťou
[AUTO].
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
SPOTLIGHT**(
)
Zabráni tomu, aby sa ľudské tváre pri
osvetlení silným svetlom nasnímali
neprirodzene biele.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
– vonkajšie prostredie
– nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje
– východ alebo západ slnka
– osvetlenie žiarivkami
77
INDOOR (n)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
– vnútorné prostredie
– na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
– pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa
jasu okolia.
1 Stlačte tlačidlo [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Stlačte tlačidlo [
].
Indikátor
začne rýchlo blikať.
Indikátor prestane blikať po
ukončení úpravy nastavenia
vyváženia bielej farby a jeho uložení
v pamäti.
b Poznámky
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, nastavte
funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO] alebo upravte farbu pomocou
funkcie [ONE PUSH].
• Pri funkcii [ONE PUSH] zameriavajte biele
predmety dovtedy, kým rýchlo bliká
indikátor
.
• Indikátor
bliká pomaly, keď funkcia
[ONE PUSH] nemohla byť nastavená.
• Ak ste vybrali funkciu [ONE PUSH], a ak
indikátor
naďalej bliká, aj keď stlačili
tlačidlo
, nastavte funkciu [WHITE
BAL.] na hodnotu [AUTO].
• Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.],
funkcia [SCENE SELECTION] sa nastaví
na hodnotu [AUTO].
z Tipy
• Ak počas vybranej možnosti [AUTO]
vymeníte batériu, alebo prenesiete
kamkordér zvnútra domu na vonkajšie
prostredie (alebo naopak), vyberte možnosť
78
[AUTO] a nasmerujte zhruba na 10 sekúnd
svoj kamkordér na najbližší biely objekt, čím
dosiahnete lepšie nastavenie vyváženia
farieb.
• Ak bolo vyváženie bielej farby urobené
pomocou funkcie [ONE PUSH], a ak
zmeníte nastavenie [SCENE SELECTION],
alebo prenesiete kamkordér zvnútra domu
na vonkajšie prostredie (alebo naopak), je
potrebné vrátiť sa k postupu [ONE PUSH] a
znova tak upraviť vyváženie bielej farby.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ak nastavíte možnosť [COLOR SLOW
SHTR] na hodnotu [ON], objaví sa
ikona
a môžete nahrávať jasnejší
farebný obraz aj na tmavých miestach.
b Poznámky
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 75).
• Rýchlosť uzávierky kamkordéra závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
obrazu.
SUPER NIGHTSHOT
Záber sa nahrá s maximálne 16-krát
väčšou citlivosťou ako pomocou funkcie
NightShot, ak nastavíte funkciu
[SUPER NIGHTSHOT] na hodnotu
[ON], a prepínač funkcie NIGHTSHOT
(s. 32) je tiež nastavený na hodnotu ON.
Na displeji sa zobrazí indikátor
.
Ak chcete zrušiť toto nastavenie,
prepnite funkciu [SUPER
NIGHTSHOT] na hodnotu [OFF].
b Poznámky
• Funkciu [SUPER NIGHTSHOT]
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (s. 32).
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 75).
• Rýchlosť uzávierky kamkordéra závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
obrazu.
FADER
1 Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (počas rozjasňovania) alebo
[REC] (počas stmievania), potom
stlačte položku
.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Po ukončení stmievania indikátor
funkcie prestane blikať a zmizne.
REC
Rozjasnenie
WHITE FADER
BLACK FADER
Nepoužíva sa nastavenie
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Zábery sa tónujú dohneda.
B&W (Čiernobiele)
Zábery sú čiernobiele.
PASTEL
Zábery vyzerajú ako svetlá pastelová
kresba.
MICREF LEVEL
(Hlasitosť mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti
mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
Vyberte možnosť [LOW], ak chcete
nahrávať výrazný a hlasný zvuk,
napríklad v koncertnej sále atď.
B NORMAL
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich
na príslušnú úroveň.
LOW (
D.EFFECT (Digitálny
efekt)
Ak vyberiete režim [OLD MOVIE],
zobrazí sa indikátor
a k záberom
môžete pridať efekt starých filmov.
Ak chcete zrušiť funkciu [D.EFFECT],
stlačte tlačidlo [OFF].
Prispôsobenie kamkordéra
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, stlačte
najskôr tlačidlo [OFF] v kroku 1.
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,
nastavenie sa zruší.
STBY
Počas nahrávania a prehrávania môžete
na záber pridať špeciálne efekty.
Zobrazí sa indikátor
.
B OFF
Môžete nasnímať prechod s
nasledujúcimi efektmi s pridaním
intervalov medzi zábermi.
Stmavnutie
PICT.EFFECT
(Obrazový efekt)
)
Verne nahráva okolité zvuky. Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.
SELF-TIMER
Statický záber sa zaznamená po 10
sekundách.
Stlačte tlačidlo PHOTO, keď je funkcia
[SELF-TIMER] nastavená na možnosť
[ON], a zobrazí sa indikátor .
79
Ak chcete zrušiť odpočítavanie, stlačte
tlačidlo [RESET].
Ak chcete zrušiť samospúšť, stlačte
tlačidlo [OFF].
z Tipy
• Tieto činnosti môžete vykonávať aj
stlačením tlačidla PHOTO na diaľkovom
ovládači (s. 108).
80
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra
vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém
naďalej pretrváva, odpojte zdroj
napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné činnosti/režim Easy
Handycam/diaľkový ovládač..............81
• Batérie a zdroje napájania .................82
• Displej LCD ........................................83
• „Memory Stick PRO Duo“................83
• Nahrávanie...........................................83
• Prehrávanie záberov na
kamkordéri ........................................85
• Úprava záberov v kamkordéri ..........86
• Prezeranie na televízore.....................86
• Prehrávanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ na iných
zariadeniach.........................................87
• Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam .........................................87
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať
zároveň .................................................87
Napájanie sa nezapne.
• Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu
(s. 16).
• Zástrčka sieťového adaptéra bola
odpojená od sieťovej zásuvky. Zapojte
ju do sieťovej zásuvky (s. 16).
• Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 16).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa
dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam (s. 24) nie sú
k dispozícii nasledujúce tlačidlá/funkcie:
– tlačidlo BACK LIGHT (s. 32)
– funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 37)
– zapnutie a vypnutie podsvietenia
displeja LCD (stlačením a podržaním
tlačidla DISP/BATT INFO) (s. 21)
(OPTION) sa nezobrazuje.
• V režime Easy Handycam nie je
dostupná ponuka OPTION MENU.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
• V režime Easy Handycam sa takmer
všetky položky ponuky nastavia na
predvolené nastavenia.
• V režime Easy Handycam sú niektoré
nasledujúce položky ponuky nastavené
pevne.
–[
REC MODE]: [HD SP]
–[
REC MODE]: [SD SP]
–[
QUALITY]: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Nasledujúce položky ponuky sú
nastavené na predvolené nastavenia,
keď nastavíte prepínač POWER do
polohy OFF (CHG) na viac ako 12
hodín.
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti/režim
Easy Handycam/diaľkový
ovládač
funkcie stále nie sú aktívne, stlačte
pomocou špicatého predmetu tlačidlo
RESET (s. 106). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane
hodín budú vynulované.)
Ani po stlačení tlačidla EASY sa
položky ponuky automaticky
81
nenastavia na predvolené
nastavenia.
• V režime Easy Handycam nastavenia
nasledujúcich položiek ponuky budú
rovnaké ako pred nastavením režimu
Easy Handycam.
–[
/
REC SET]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
–[
INDEX SET]
– [FILE NO.]
–[
IMAGE SIZE]
–[
/
INDEX SET]
–[
DISPLAY]
– [ INTERVAL SET]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [TIMING] a [RECORD SOUND] v
ponuke [SMTH SLW REC]
Kamkordér sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Dodávaný diaľkový ovládač
nefunguje.
• Funkciu [REMOTE CTRL] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 72).
• Batériu vložte do držiaka tak, aby sa
polarita + a – zhodovala so značkami + a
– (s. 108).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a snímačom
diaľkového ovládača.
• Snímač diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné
svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel
správne fungovať.
82
Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného diaľkového
ovládača.
• Vyberte iný režim ovládača než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo
prikryte snímač zariadenia DVD
čiernym papierom.
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.
• Po asi 5-minútovej nečinnosti
kamkordéra sa zariadenie automaticky
vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 72) alebo znovu zapnite napájanie,
prípadne použite sieťový adaptér.
• Nabite batériu (s. 16).
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.
• Prepínač POWER presuňte do polohy
OFF (CHG) (s. 16).
• Batériu pripojte ku kamkordéru
správne (s. 16).
• Sieťový kábel pripojte do sieťovej
zásuvky správne.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 16).
• Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 16).
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
dobíjania batérie bliká.
• Batériu pripojte ku kamkordéru
správne (s. 16). Ak problém pretrváva,
odpojte sieťový adaptér zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony. Batéria
môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 16).
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia, v ktorom sa
kamkordér používa.
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batériu znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 16).
Displej LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Zľahka stlačte displej LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na
kamkordéri (alebo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (s. 21, 108).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 101).
„Memory Stick PRO Duo“
Nie je možné ovládať funkcie
využívajúce pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Ak používate pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
Nedajú sa odstrániť zábery uložené
na pamäťovej karte alebo sa nedá
naformátovať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
• Maximálny počet záberov, ktoré je
možné naraz odstrániť, je 100.
• Nie je možné odstrániť zábery chránené
iným zariadením.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 96).
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Memory
Stick PRO Duo“ (s.83).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Prepínač POWER prepnite do polohy
(videozáznam) alebo
(statické
zábery) (s. 29).
• Kamkordér ešte nahráva práve
nasnímané zábery na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Počas tohto
procesu nemôžete robiť nové nahrávky.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ je plná. Použite novú pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ alebo
naformátujte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ (s. 57). Prípadne
odstráňte nepotrebné zábery (s. 47).
• Počet videozáznamov alebo statických
záberov presahuje nahrávaciu kapacitu
kamkordéra (s. 11). Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 47).
Riešenie problémov
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať
položky zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať
naraz (s. 87).
formátovanú v počítači, naformátujte ju
znovu v kamkordéri (s. 57).
Statický záber sa nedá nahrať.
83
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte kamkordér do
pohotovostného režimu nahrávania
(s. 29).
• Počas natáčania videozáznamu môžete
nasnímať až tri statické zábery.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ už nie je miesto. Použite
novú pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ alebo naformátujte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 57). Prípadne odstráňte
nepotrebné zábery (s. 47).
• Statický záber sa nedá nahrať spolu s
funkciou:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikátor prístupu svieti alebo bliká
aj po zastavení nahrávania.
• Kamkordér ešte nahráva práve
nasnímané zábery na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Pole so záberom vyzerá inak.
• Pole so záberom môže vyzerať inak v
závislosti od podmienok snímania. Nie
je to porucha.
Blesk nefunguje.
• Nahrávať s bleskom nie je možné v
nasledujúcich prípadoch:
– pri snímaní statických záberov počas
snímania videozáznamu;
– ak je pripojený konverzný objektív
(voliteľný).
• Aj keď je zapnuté automatické
spustenie blesku alebo
(automatické
zníženie efektu červených očí), interný
blesk nie je možné používať s
nasledujúcimi funkciami:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
84
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo
[SNOW] v ponuke [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] v ponuke [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
• V závislosti od objektu (napríklad
rýchlo sa pohybujúce objekty) sa môže
čas nahrávania skrátiť (s. 10, 62).
Medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a bodom
spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu je časový
posun.
• Na kamkordéri môže byť menší časový
posun medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP a skutočným
bodom spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu. Nie je to
porucha.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné
zmeniť.
• Pomer strán obrazu nahratého s
kvalitou HD (high definition – vysoké
rozlíšenie) je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Funkciu [FOCUS] nastavte na hodnotu
[AUTO] (s. 75).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné
pre automatické zaostrenie. Zaostrite
ručne (s. 75).
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 64).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké vibrácie.
Funkcia BACK LIGHT nefunguje.
• Funkcia BACK LIGHT je nedostupná v
režime Easy Handycam.
Objekty, ktoré prechádzajú
objektívom príliš rýchlo, sa zdajú
pokrivené.
• Tento jav sa nazýva jav ohniskovej
roviny. Nie je to porucha. Z dôvodu
spôsobu, akým zariadenie (snímač
CMOS) číta obrazové signály,
objektívom rýchlo prechádzajúci objekt
sa môže za určitých nahrávacích
podmienok zdať pokrivený.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy OFF (s. 32).
Obrazovka je jasná a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy OFF (s. 32).
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Zapnite podsvietenie tak, že na
niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte
tlačidlo DISP/BATT INFO (s. 21).
V záberoch sú vodorovné čiary.
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou
Funkciu [SUPER NIGHTSHOT]
nemožno používať.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy ON (s. 32).
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nemusí v úplnej tme fungovať správne.
Použite funkciu NightShot alebo
[SUPER NIGHTSHOT].
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť, keď:
– panel LCD na kamkordéri je
zatvorený s displejom smerom von
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra
Prehrávanie záberov na
kamkordéri
Statické zábery nie je možné
prehrávať
• Zábery sa nedajú prehrať, ak boli
v počítači zmenené súbory alebo
priečinky alebo upravené údaje.
(V prípade statických záberov bliká
názov súboru.)
• Zábery nasnímané iným zariadením sa
nemusia dať prehrať.
Riešenie problémov
• Bodky sa zobrazujú v režime [SUPER
NIGHTSHOT] alebo [COLOR SLOW
SHTR]. Nie je to porucha.
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to
porucha.
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Môže sa to stať pri záberoch
nasnímaných na iných zariadeniach
alebo upravených v počítači atď.
• Bol odpojený sieťový adaptér alebo
vytiahnutá batéria pred zhasnutím
indikátora prístupu po nahrávaní. To
85
môže poškodiť obrazové údaje a zobrazí
sa indikátor
.
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Vykonajte funkciu [REPAIR IMG.DB
F.] (s. 59). Ak sa indikátor stále
zobrazuje, odstráňte záber označený
symbolom
(s. 47).
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
• Zvýšte hlasitosť (s. 36).
• Keď je panel LCD zatvorený, zvuk
nepočuť. Otvorte displej LCD.
• Ak nahrávate zvuk s funkciou
[MICREF LEVEL] (s. 79) nastavenou
na hodnotu [LOW], nahratý zvuk bude
ťažko počuteľný.
• Ak používate funkciu [SMTH SLW
REC], nastavte možnosť [RECORD
SOUND] na hodnotu [ON] (s. 33).
Úprava záberov v
kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.
• Stav záberu neumožňuje vykonávať
úpravy.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
zábery.
• Nie je dostatok miesta na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
• Do zoznamu titulov je možné pridať
najviac 999 záberov s kvalitou obrazu
HD (high definition – vysoké rozlíšenie)
alebo 99 záberov s kvalitou obrazu SD
(standard definition – štandardné
rozlíšenie). Odstráňte nepotrebné
zábery zo zoznamu titulov (s. 51).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.
86
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam chránený iným
zariadením sa nedá rozdeliť.
Prehrávané videozáznamy nie je
možné kopírovať na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Počas prehrávania v kamkordéri sa
videozáznam nedá skopírovať ako
statický záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Použite priložený softvér „Picture
Motion Browser“. Podrobnosti nájdete
v dokumente „Picture Motion Browser
Guide“ na priloženom disku CD-ROM.
Prezeranie na televízore
Na televízore nie je možné prezerať
zábery alebo počúvať zvuk.
• Ak používate komponentný videokábel,
nastavte možnosť [COMPONENT] v
závislosti od požiadaviek pripojeného
zariadenia (s. 71).
• Ak používate komponentný videokábel,
skontrolujte pripojenie červeného a
bieleho konektora prípojného kábla A/
V (s. 41, 42).
• Na výstupe z konektora HDMI OUT
nebudú žiadne zábery, ak sú v záberoch
zaznamenané signály slúžiace na
ochranu pred kopírovaním.
• Ak používate zástrčku S VIDEO,
skontrolujte pripojenie červeného a
bieleho konektora prípojného kábla A/
V (s. 42).
Zábery sa zdajú byť na televízore s
formátom 4:3 deformované.
• Dôjde k tomu, ak prezeráte záznamy
nahraté v režime 16:9 (širokouhlý) na
televízore s formátom 4:3. Nastavte
správne možnosť [TV TYPE] (s. 70) a
záber prehrajte znova.
Na obrazovke televízora s formátom
4:3 sa objavujú navrchu a naspodku
čierne pásy.
Nedá sa používať
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] v
ponuke
[EXPOSURE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
• Dôjde k tomu, ak prezeráte záznamy
nahraté v režime 16:9 (širokouhlý) na
televízore s formátom 4:3. Nie je to
porucha.
Prehrávanie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO
Duo“ na iných zariadeniach
Zariadenie neprehráva alebo nečíta
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Kopírovanie a pripojenie k
iným zariadeniam
Nie je možné správne kopírovať.
• Zábery nie je možné kopírovať
pomocou kábla HDMI.
• Prípojný kábel A/V nie je správne
pripojený. Skontrolujte to pripojením k
vstupnému konektoru iného zariadenia
(s. 39).
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať zároveň
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
[SPOT METER] NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] v [SMTH SLW REC]
ponuke [WHITE
BAL.]
[SPOT FOCUS]
[SCENE
SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW [FADER],
SHTR]
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION]
[FADER]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
Riešenie problémov
• Zábery s kvalitou obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) možno
prehrávať len na zariadeniach
podporujúcich formát AVCHD.
• Podrobnosti o zariadeniach
podporujúcich formát AVCHD nájdete
v dokumente „Prečítať pred použitím“
(samostatne vytlačené) alebo na
nasledujúcej adrese.
http://www.sony.net/
Pre nasledujúce
nastavenia
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
87
88
Nedá sa používať
Pre nasledujúce
nastavenia
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
Riešenie problémov
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa na displeji LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
body.
Niektoré príznaky môžete opraviť sami.
Ak sa problém nevyrieši ani po viacerých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:04:00
C: (alebo E:) ss:ss (zobrazenie
funkcie vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
C:13:ss / C:32:ss
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5ciferný kód začínajúci písmenom
„E“.
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
E (výstražný indikátor týkajúci sa
úrovne nabitia batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže
výstražný indikátor E blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“)
Pomalé blikanie
• Voľné miesto, ktoré je k dispozícii
na nahrávanie, sa takmer minulo.
Informácie o tom, ktoré pamäťové
karty „Memory Stick“ je možné
používať, nájdete na s.11.
• Nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 22).
Rýchle blikanie
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Odstráňte nepotrebné
zábery alebo naformátujte po
uložení záberov na iné médium
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 45, 47, 57).
• Súbor databázy záberov je
poškodený (s. 59).
Riešenie problémov
• Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“
(séria H). Používajte batériu
„InfoLITHIUM“ (séria H) (s.98).
• Bezpečne zapojte konektor DC
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s.16).
101-0001 (výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
(výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškodená.
89
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nie je správne
naformátovaná (s. 57, 96).
(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*
• V kamkordéri je vložená
nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 96).
- (výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“)*
• Prístup na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným zariadením.
(výstražný indikátor týkajúci sa
krytu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“)
Pomalé blikanie
• Kryt pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ je otvorený (s. 22).
(výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
Rýchle blikanie*
• Vyskytla sa chyba blesku.
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
• Roztrasenie kamery sa častejšie
vyskytuje, ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite blesk.
• Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní
držte kamkordér pevne oboma
rukami a nahrajte záber. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra
však nezmizne.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 69).
90
Popis výstražných správ
Ak sa na displeji zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
x „Memory Stick PRO Duo“
Reinsert the Memory Stick.
• Viackrát zopakujte vloženie
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ môže byť poškodená.
Skúste vložiť inú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Ak je to potrebné, skontrolujte
formát a potom pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
naformátujte v kamkordéri (s. 57,
96).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvárať priečinky
presahujúce názov 999MSDCF. Nie
je možné vytvoriť ani odstrániť
priečinky pomocou kamkordéra.
• Naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 57)
alebo odstráňte pomocou počítača
nepotrebné priečinky.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Použite odporúčanú pamäťovú
kartu „Memory Stick“ (s. 11).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Do not eject the Memory Stick
during writing. Data may be
damaged.
• Vložte znova pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ a
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Cannot recover data.
• Pretože zápis na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ sa
nepodaril, kamkordér sa pokúša
obnoviť údaje, ale nie je to možné.
Nebude možné nahrávať ani
upravovať údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair
the Image Database File?
• Súbor databázy záberov je
poškodený. Opravte stlačením
tlačidla [YES].
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
odpojte kábel USB (je súčasťou
balenia) a znova ho zapojte.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
odpojte kábel USB (je súčasťou
balenia) a znova ho zapojte.
x Iné
No further selection is possible.
• Naraz môžete vybrať iba 100
záberov na:
– odstránenie záberov
– úpravu zoznamu videozáznamov
HD (high definition – vysoké
rozlíšenie)
– tlač statických záberov
Riešenie problémov
• Súbor spravovania záberov je
poškodený. Keď stlačíte položku
[YES], vytvorí sa nový súbor pre
správu záberov. Staré nahraté
súbory na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ nie je
možné prehrávať (súbory záberov
nie sú poškodené). Ak po vytvorení
nových údajov vykonáte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], prehrávanie
starých nahratých záberov môže, ale
nemusí byť možné. Ak prehrávanie
nefunguje, skopírujte zábery do
počítača pomocou priloženého
softvéru.
Data protected.
• Pokúšate sa odstrániť údaje
chránené iným zariadením. Zrušte
ochranu údajov v zariadení, ktoré
ich chráni.
Recovering data
• Ak sa údaje nezapísali správne,
kamkordér sa automaticky pokúsi
údaje obnoviť.
91
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
Prezeranie záberov nahratých v
kvalite obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie)
V krajinách alebo regiónoch, kde je
podporovaný formát 1080/50i, môžete
prezerať zábery v rovnakej kvalite HD
(high definition – vysoké rozlíšenie), akú
majú nahraté zábery. Potrebný je
televízor (alebo monitor) podporujúci
formát 1080/50i a normou PAL so
vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO a komponentným konektorom.
Musí byť pripojený komponentný
videokábel aj prípojný kábel A/V.
92
Informácie o systémoch
kódovania farieb v televízore
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Zábery je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači s normou PAL a so
vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
Systém
PAL
Používa sa v
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Spojené
kráľovstvo atď.
PAL - M Brazília
Prezeranie záberov nahratých v
kvalite obrazu SD (standard
definition – štandardné
rozlíšenie)
PAL - N
Ak chcete prezerať zábery nahraté s
kvalitou obrazu SD (standard definition
– štandardné rozlíšenie), potrebujete
televízor s normou PAL a vstupnými
konektormi AUDIO/VIDEO.
Pripojený musí byť prípojný kábel A/V.
NTSC
SECAM
Argentína, Paraguaj,
Uruguaj.
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Čile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Tchajwan, USA, Venezuela atď.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina atď.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu. Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 71).
Časový posun
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Ďalšie informácie
Posun
časového
pásma
93
Štruktúra súborov a priečinkov na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“
Štruktúra súborov a priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov v kamkordéri zvyčajne nie je potrebné poznať štruktúru súborov a priečinkov.
Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov pomocou pripojenia
k počítaču nájdete v dokumente „Picture Motion Browser Guide“ na priloženom disku
CD-ROM, potom použite dodávanú aplikáciu.
A Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory skryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
B Priečinok s údajmi spravovania
videozáznamov na HD
Tento priečinok obsahuje nahraté
údaje videozáznamov s kvalitou
obrazu HD (high definition – vysoké
rozlíšenie). Nepokúšajte sa tento
priečinok otvárať ani pristupovať k
jeho obsahu z počítača. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu súborov záberov
alebo znemožneniu ich prehrávania.
C Súbory videozáznamov SD
videozáznamov (súbory MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky. Ak počet súborov
prekročí 9 999, vytvorí sa nový
priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamu.
94
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01].
D Súbory so statickými zábermi
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9 999,
vytvorí sa nový priečinok na
ukladanie nových obrazových
súborov.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Nastavenie funkcie [
COMPUTER] na
hodnotu [USB SELECT] (s. 55) umožní
prístup k pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ z počítača prostredníctvom
rozhrania USB.
• Nemeňte pomocou počítača súbory ani
priečinky umiestnené v kamkordéri na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.
Obrazové súbory sa môžu zničiť alebo sa
nemusia dať prehrať.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá sa následky
manipulácie so súbormi umiestnenými na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou počítača.
• Pri odstraňovaní obrazových súborov
postupujte podľa krokov uvedených na s.47.
Neodstraňujte priamo pomocou počítača
súbory ani priečinky umiestnené v
kamkordéri na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Neformátujte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v kamkordéri pomocou
počítača. Kamkordér nemusí fungovať
správne.
• Nekopírujte pomocou počítača súbory
umiestnené v kamkordéri na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za následky
činnosti takéhoto druhu.
Ďalšie informácie
95
Údržba a preventívne opatrenia
Informácie o formáte
AVCHD
Digitálna videokamera podporuje pre
funkciu nahrávania formáty AVCHD a
MPEG2.
Čo je formát AVCHD?
Formát AVCHD je digitálny formát s
vysokým rozlíšením používaný
videokamerou na nahrávanie signálu
HD (high definition – vysoké rozlíšenie)
so špecifikáciou buď 1080i*1 alebo 720p*2
využívajúcou technológiu kódovania s
efektívnou komprimáciou údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa používa
na komprimáciu obrazových údajov a
systém Dolby Digital alebo Linear PCM
sa používa na komprimáciu zvukových
údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je
schopný komprimovať zábery s vyššou
účinnosťou než tradičný formát
komprimácie obrazových údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
snímanie signálu s vysokým rozlíšením
videokamerou nahrávaného na disky
DVD s veľkosťou 8 cm, interné pevné
disky, pamäte flash atď.
Nahrávanie a prehrávanie v
kamkordéri
Na základe formátu AVCHD
kamkordér nahráva v kvalite obrazu
HD (high definition – vysoké rozlíšenie)
opísanej v ďalšej časti.
Okrem kvality obrazu HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) je
kamkordér schopný nahrávať aj signál v
kvalite obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie) v tradičnom
formáte MPEG2.
Videosignál:
formát AVCHD 1440 × 1080/50i*3
Zvukový signál:
Dolby Digital 5.1 ch
96
Nahrávacie médium:
„Memory Stick PRO Duo“
*1: špecifikácia 1080i
Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá
využíva 1 080 efektívnych riadkov a systém
prekladania.
*2: špecifikácia 720p
Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá
využíva 720 efektívnych riadkov a systém
progresívneho riadkovania.
*3: Údaje nahraté v inom formáte, než je
vyššie uvedený formát AVCHD, nie je možné
v kamkordéri prehrávať.
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
V kamkordéri možno používať len
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ v
kamkordéri nie je zaručené.
(Podrobnosti nájdete v ďalej uvedenom
zozname.)
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie/
prehrávanie
„Memory Stick Duo“
(bez technológie MagicGate)
-
„Memory Stick PRO Duo“
a*1
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*1
*1 Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré podporujú vysokorýchlostný prenos
údajov. Rýchlosť prenosu údajov sa líši v
závislosti od používaného zariadenia.
• Výrobok nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov.
• Výrobok nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje využívajúce technológiu „MagicGate“.
Technológia „MagicGate“ je systém ochrany
proti kopírovaniu, ktorý nahráva a prenáša
obsah v zašifrovanom formáte.
• Výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.
• Formát statických záberov: kamkordér
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Súbory majú príponu „.JPG“.
• Názvy súborov statických obrázkov:
– 101 – 0001: na obrazovke kamkordéra sa
zobrazí tento názov súboru.
– DSC00001.JPG: na obrazovke počítača sa
zobrazí tento názov súboru.
• Kompatibilita s kamkordérom nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
použitého výrobku kompatibilného s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
Poznámky týkajúce sa
používania
• Ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo vypnete svoj
kamkordér počas čítania alebo zapisovania
obrazových súborov na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (kým svieti
alebo bliká indikátor prístupu).
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetických polí.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje
na pevnom disku počítača.
x Manipulácia s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“
Pri manipulácii s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“ majte na
pamäti nasledujúce informácie.
x Miesto používania
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
• Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku).
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
• Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
Ďalšie informácie
V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu alebo strate údajov
(náhrada za stratené údaje sa
neposkytuje):
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ dbajte na
to, aby ste nepoužívali nadmernú silu.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér karty Memory Stick
Duo nelepte žiadne nálepky a pod.
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju
do puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Médiá „Memory Stick PRO Duo“
uschovávajte mimo dosahu malých detí. U
detí hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do otvoru pre pamäťovú kartu Memory
Stick Duo nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra karty
Memory Stick Duo môžete kartu
používať so zariadením kompatibilným
so štandardnou pamäťovou kartou
„Memory Stick“.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick“ sa uistite, či je pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“ vložená do
adaptéra karty Memory Stick Duo.
97
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ otočená
správnym smerom a vložte ju. Nesprávnym
použitím môže dôjsť k poškodeniu. K tomu
môže dôjsť aj vtedy, ak pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ vložíte nasilu do
adaptéra karty Memory Stick Duo
nesprávnym smerom.
• Nevkladajte adaptér karty Memory Stick
Duo bez pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ pripojenej do zariadenia
kompatibilného s pamäťovou kartou
„Memory Stick“.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
Maximálna kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
„Memory Stick PRO-HG Duo“, ktorú
je možné používať v kamkordéri, je 8
GB.
Poznámky týkajúce sa
používania pamäťovej karty
„Memory Stick Micro“
• Ak chcete v kamkordéri používať pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“, je potrebný
adaptér M2 s veľkosťou Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do adaptéra M2 s veľkosťou Duo a
potom vložte adaptér do otvoru pre
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Ak
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do kamkordéra bez použitia
adaptéra M2 s veľkosťou Duo, nemusí sa dať
karta z kamkordéra vytiahnuť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nechtiac prehltnúť.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou kamkordéra zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
98
• V kamkordéri nie je možné prehrávať
statické obrázky nahraté v iných
zariadeniach (DCR-TRV900E alebo DSCD700/D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
používala s iným zariadením, naformátujte
ju pomocou svojho kamkordéra (s. 57).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
• Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
– ak boli prehrávané obrazové údaje
upravené v počítači;
– ak boli prehrávané obrazové údaje
nahraté pomocou iného zariadenia.
Batéria „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria
H).
„InfoLITHIUM“ Batérie série H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na sprostredkovanie informácií
týkajúcich sa prevádzkových podmienok
medzi kamkordérom a sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
vypočíta spotrebu energie a zobrazí
zostávajúci čas batérie v minútach.
Ak je pripojený sieťový adaptér alebo
nabíjačka, zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor /CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak
budete batériu nabíjať pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabiť úplne.
Efektívne používanie batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa nezobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie stavu batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká označenie
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
kamkordéra a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, stlačte
položky
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF]
t [NEVER] a kamkordér ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
nevypne napájanie (s. 72).
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
Čo je x.v.Color
• x.v.Color je známejší výraz pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony, ktorá
je vlastníkom ochrannej známky.
• xvYCC je medzinárodný štandard pre
priestor farieb videa. Tento štandard dokáže
vyjadriť širší rozsah farieb než v súčasnosti
používaný vysielací štandard.
Ďalšie informácie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do kamkordéra ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s vyššou kapacitou: NPFH70/FH100 (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie displeja LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
Odporúča sa používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/FH100 (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, či je
prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
vybitej batérie E aj v takom prípade, ak
zostávajúci čas batérie je ešte v rozsahu 5 až
10 minút.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
99
aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií. Kamkordér
sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to vnútro displeja
LCD.
• Kamkordér používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak
kamkordér navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolovať obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak kamkordér nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
100
• Sieťový kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu držte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony;
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou;
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak kamkordér dlhší čas
nepoužívate
• Občas ho zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte
zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať
vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu
kamkordéra.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Kamkordér nechajte približne jednu
hodinu vypnutý.
x Poznámka týkajúca sa
kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade,
ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak),
alebo ak kamkordér používate v
prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
• kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením;
• kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia;
• kamkordér používate po búrke alebo daždi;
• kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Kamkordér
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou
okolia (asi po 1 hodine).
Displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia
pracovať správne. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového
adaptéra.
1 Zapnite kamkordér.
2 Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
b Poznámky
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť displej LCD.
• Displej LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočený, alebo ak smeruje od kamkordéra.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
– Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Ďalšie informácie
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie displeja LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier
namočený v čistiacej tekutine.
3 Rohom pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ alebo podobným
predmetom stlačte trikrát znak „ד
zobrazený na obrazovke.
Ak chcete operáciu zrušiť, stlačte
tlačidlo [CANCEL].
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– Ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov.
– Ak sa kamkordér používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí.
101
– Ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Kamkordér sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ho aspoň raz
za mesiac použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy OFF
(CHG). Táto vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa
kamkordér približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, batéria sa úplne vybije.
Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň
24 hodín s prepínačom POWER
nastaveným v polohe OFF (CHG).
Informácie o ochranných
známkach
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú
ochrannými známkami spoločnosti
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a
spoločnosti Sony Corporation.
102
• „Memory Stick,“ „
,“ „Memory Stick
Duo,“ „
,“ „Memory Stick
PRO Duo,“ „
,“
„Memory Stick PRO-HG Duo,“
„
,“ „Memory Stick
Micro,“ „MagicGate,“ „
,“
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Dolby a značka dvojité D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je ochrannou
známkou spoločnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
buď registrovanými ochrannými známkami,
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a v iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Intel Corporation alebo jej
dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky ™ a „®“ vo
všetkých prípadoch.
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
V kamkordéri sa nachádza softvér, na ktorý sa
vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License (ďalej
ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov týchto softvérových
programov, a to na základe licencií GPL/
LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy
URL. Ak chcete prevziať zdrojový kód, ako
typ kamkordéra vyberte možnosť HDR-SR7.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste sa na nás
neobracali v súvislosti s obsahom zdrojového
kódu.
V priečinku „License“ na disku CD-ROM si
prečítajte dokument „license2.pdf“. Nájdete v
ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je
potrebný program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
Ďalšie informácie
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V
PATENTOVOM LICENČNOM
PORTFÓLIU AVC PRE OSOBNÉ A
NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽA NA:
(i) KÓDOVANIE OBRAZU V SÚLADE
SO ŠTANDARDOM AVC („AVC
VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA,
KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM ZA ÚČELOM
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY
A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA V RÁMCI
LICENCIE NA POSKYTOVANIE AVC
VIDEA. NEUDEĽUJE SA ANI
NEVYPLÝVA ŽIADNA LICENCIA NA
ŽIADNE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE <HTTP://MPEGLA.COM>
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
S kamkordérom sa poskytuje softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento
softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na
základe požiadavky vlastníkov autorských
práv na tieto softvérové aplikácie sme povinní
vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
V priečinku „License“ na disku CD-ROM si
prečítajte dokument „license1.pdf“. Nájdete v
ňom licencie (v angličtine) k softvéru „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“.
103
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
A Páčka transfokátora (30, 37)
B Tlačidlo PHOTO (29)
C Prepínač POWER (20)
D Tlačidlo START/STOP (29)
E Batéria (16)
F Interný mikrofón (30)
Mikrofón (voliteľné príslušenstvo)
kompatibilný s držiakom Active
Interface Shoe má pri pripojení
prednosť.
G Indikátory režimov
(záber) (20)
H Indikátor
I Tlačidlo
(video)/
/CHG (nabíjanie) (16)
(blesk) (31)
J Svorka remienka (22)
K Lôžko pre statív
Pripojte statív (voliteľný: dĺžka
skrutky musí byť menej ako 5,5 mm)
k lôžku statívu pomocou skrutky na
statív.
104
L Páčka BATT (uvoľnenie batérie)
(17)
A Active Interface Shoe
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe dodáva energiu pre
voliteľné zariadenia ako voliteľné
svetlo, blesk a mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača
POWER. Ďalšie informácie nájdete
v návode dodávanom k
príslušenstvu.
• Ak je počas nahrávania videozáznamov
k držiaku pripojený externý blesk
(voliteľné príslušenstvo), vypnite ho, čím
zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
• Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) a
vstavaný blesk nemôžete používať
zároveň.
B Remienok na plece
Pripojte remienok na plece
(voliteľné).
Stručná referenčná príručka
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe obsahuje
bezpečnostné zariadenie na
bezpečné uchytenie inštalovaného
príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstrániť, uvoľnite
skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
• Pripojený externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo) má prednosť pred
interným mikrofónom (s. 30).
105
A Tlačidlo DISP/BATT INFO (17, 21)
B Tlačidlo BACK LIGHT (32)
C Tlačidlo RESET
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
D Displej LCD/dotykový panel (21)
E Tlačidlo
(HOME) (13, 60)
F Tlačidlá priblíženia (30, 37)
G Tlačidlo START/STOP (29)
H Otvor na pamäťovú kartu Memory
Stick Duo (22)
I Indikátor prístupu (22)
J Tlačidlo
(Film Roll Index) (35)
K Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (34)
L Konektor HDMI OUT (mini) (41)
M Konektor A/V OUT (41)
N Konektor DC IN (16)
O Tlačidlo EASY (24)
P Reproduktor
Prehráva zvuky vychádzajúce z
reproduktora. Informácie o
nastavení hlasitosti nájdete na s.36.
Q Prepínač NIGHTSHOT (32)
106
Handycam Station
A Blesk (31)
A Tlačidlo DISC BURN (45)
B Objektív (Carl Zeiss Lens) (4)
B Konektor rozhrania
C Indikátor nahrávania kamery (72)
Počas nahrávania svieti červeným
svetlom. Bliká v prípade, že je málo
miesta na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“, alebo pri takmer
vybitej batérii.
C Konektor (USB) (55)
HDR-CX6EK: prostredníctvom
tohto konektora nie je možné
prijímať vstupné signály.
E Konektor A/V OUT (41)
F Konektor DC IN (16)
Stručná referenčná príručka
D Snímač diaľkového ovládača/
infračervený port
Ak chcete kamkordér ovládať,
nasmerujte diaľkový ovládač (s. 108)
na snímač diaľkového ovládača.
D Konektor COMPONENT OUT (41)
107
Diaľkový ovládač
LCD sa zobrazí oranžový rám. Vyberte
požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel b / B / v / V a potom
stlačením tlačidla ENTER zadajte.
b Poznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Izolačná fólia
A Tlačidlo DATA CODE (68)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo nastavenie
kamkordéra pre nahraté zábery.
B Tlačidlo PHOTO (29)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na displeji
nahrá ako statický záber.
C Tlačidlá SCAN/SLOW (36)
D Tlačidlá . > (predchádzajúci/
nasledujúci) (36)
E Tlačidlo PLAY (36)
F Tlačidlo STOP (36)
G Tlačidlo DISPLAY (21)
• Ak chcete kamkordér ovládať, diaľkový
ovládač nasmerujte na snímač diaľkového
ovládača (s. 107).
• Ak sa pomocou diaľkového ovládača určitý
čas nevysielajú žiadne príkazy, oranžový rám
zmizne. Ak znova stlačíte ktorékoľvek z
tlačidiel b / B / v / V alebo ENTER, rám sa
zobrazí na tom istom mieste ako naposledy.
• Niektoré tlačidlá sa na displeji LCD nedajú
vybrať pomocou tlačidiel b / B / v / V.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
H Vysielač
I Tlačidlo START/STOP (29)
J Tlačidlá motorového transfokátora
(30, 37)
Karta
K Tlačidlá PAUSE (36)
L Tlačidlo VISUAL INDEX (34)
Počas prehrávania zobrazuje obrazovku
VISUAL INDEX.
M Tlačidlá b / B / v/V / ENTER
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na obrazovke
[VISUAL INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] alebo v zozname titulov, na displeji
108
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte ani
neodhadzujte do ohňa.
• Keď je lítiová batéria slabá, prevádzková
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo zariadenie nemusí fungovať
správne. V takom prípade vymeňte batériu
za novú lítiovú batériu Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Stručná referenčná príručka
109
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
A Kvalita nahrávania (HD/SD) (62) a
režim nahrávania (XP/HQ/SP/LP)
(62)
B Tlačidlo HOME (13)
C Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (17)
D Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
Nahrávanie statických záberov
F Tlačidlo OPTION (14)
G Dual Rec (31)
H Tlačidlo VIEW IMAGES (34)
I Nastavenie Face Index (37)
J 5.1-kanálové priestorové nahrávanie
(30)
K Kvalita ([FINE] / [STD]) (66)
L Veľkosť záberu (66)
Prezeranie videozáznamov
M Zobrazuje sa, keď sa ukladá statický
záber.
N Priečinok nahrávania
O Tlačidlo návratu
P Režim prehrávania
Q Číslo aktuálneho videozáznamu/
Celkový počet videozáznamov
R Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(36)
Prezeranie statických záberov
S Ovládacie tlačidlá videa (36)
T Kvalita záberu pri prehrávaní
U Číslo aktuálne prehrávaného
statického záberu/Celkový počet
nahratých statických záberov
V Tlačidlo prehliadky záberov (38)
W Názov údajového súboru
X Tlačidlo VISUAL INDEX (34)
z Tipy
• Ako sa počet záberov nasnímaných na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
110
zvyšuje, automaticky sa pre ne vytvárajú
nové priečinky na ich uloženie.
Vpravo hore
Indikátor
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
Počas nahrávania/prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Význam
Fader (stmievanie a
zjasňovanie) (79)
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté (21)
Spodná strana
Indikátor
Význam
Obrazové efekty (79)
Digitálne efekty (79)
Ručné zaostrenie (75)
9
SCENE SELECTION
(76)
Spodná strana
Backlight (32)
.
Vľavo hore
Význam
Vyváženie bielej farby
(77)
5.1-kanálové
priestorové nahrávanie/
prehrávanie (30)
Funkcia SteadyShot
vypnutá (64)
n
Indikátor
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(79)
SPOT METER (76)/
EXPOSURE (76)
Tele macro (75)
Zebra (64)
Nízka hodnota
MICREF LEVEL (79)
Nastavenie Face Index
(37)
X.V.COLOR (64)
WIDE SELECT (63)
Dátumový kód počas
nahrávania
V strede
Indikátor
Význam
Súvislá prehliadka
záberov (38)
NightShot (32)
Super NightShot (78)
Color Slow Shutter (78)
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenávajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Tieto údaje
sa počas nahrávania nezobrazia. Môžete
ich však skontrolovať ako [DATA
CODE] počas prehrávania (s. 68).
Stručná referenčná príručka
Blesk (31), REDEYE
REDUC (65)
Pripájanie PictBridge
(55)
E
Výstraha (89)
111
Stručná referenčná príručka
Slovník
x 5.1-kanálový priestorový zvuk
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0.1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
x Miniatúra
Obrazy so zmenšenou veľkosťou, ktoré
umožňujú prezerať súčasne viac obrazov.
[VISUAL INDEX], [ INDEX], [
INDEX] atď. sú systémy zobrazovania
miniatúr.
x Formát AVCHD
x Dolby Digital
Formát digitálnych videokamier s vysokým
rozlíšením používaný na nahrávanie signálu
HD (high definition – vysoké rozlíšenie)
pomocou formátu MPEG-4 AVC/H.264.
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories.
x JPEG
Technológia komprimácie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorá
efektívne komprimuje zvuk, čím sa zachováva
jeho vysoká kvalita. Zvuky sú komprimované
efektívnejšie so zachovaním vysokej kvality a
umožňujú produkovať 5.1-kanálový
priestorový zvuk.
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, štandard údajovej kompresie
statických záberov (zníženie údajovej
kapacity). Kamkordér zaznamenáva statické
zábery vo formáte JPEG.
x MPEG
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (komprimáciu obrazu)
videozáznamu alebo zvukového záznamu.
Patria sem formáty MPEG1 a MPEG2.
Kamkordér nahráva filmy v kvalite obrazu SD
(štandardné rozlíšenie) vo formáte MPEG2.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnovší formát kódovania obrazu
štandardizovaný v roku 2003 dvomi
medzinárodnými normatívnymi organizáciami
– ISO-IEC a ITU-T. V porovnaní s tradičným
formátom MPEG2 je formát MPEG-4 AVC/
H.264 viac ako dvakrát efektívnejší.
Kamkordér používa formát MPEG-4 AVC/
H.264 na kódovanie videozáznamov s
vysokým rozlíšením.
x VBR
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, formát
nahrávania pre automatické ovládanie bitovej
rýchlosti (objem nahrávaných údajov v
určitom časom úseku) podľa nahrávanej
scény. Pri rýchlo sa pohybujúcom obraze sa
čas nahrávania na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ skráti, preto je treba na
112
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
veľa miesta, aby bol zabezpečený jasný obraz.
x Dolby Digital 5.1 Creator
STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA
Register
Numerické
Č
G
16:9 .......................................70
Čas nabíjania ...................... 18
GENERAL SET ................72
21-vývodový adaptér ..........44
Čas nahrávania ................... 18
4:3 ...................................63, 71
Časový posun...................... 93
Gombíková lítiová batéria
............................................109
5.1-kanálové priestorové
nahrávanie ...........................30
D
A
GUIDEFRAME ................64
DATA CODE............ 68, 111
H
DATE/TIME ............. 68, 111
Handycam Station..............16
ADD by date ......................50
Dátumový register ............. 38
HD QUALITY ..................62
AREA SET.........................71
DELETE
HD REC MODE ...............62
DELETE by date ....... 48
Help .....................................13
„Memory Stick PRO
Duo“............................. 47
HOME MENU.............12, 60
DEMO MODE .................. 72
GENERAL SET.........72
Diaľkový ovládač ....... 82, 108
Kategória SETTINGS
.......................................60
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická pomalá
uzávierka)......................64, 88
A.SHUT OFF (Funkcia
automatického vypnutia)...72
B
DIGITAL ZOOM ............. 63
BACK LIGHT .............85, 87
DISP OUTPUT ................. 71
Batéria .................................16
DISPLAY ........................... 69
Batéria „InfoLITHIUM“
..............................................98
Displej LCD ....................... 21
BEACH ...............................77
BEEP ...................................69
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 30
BLACK FADER ...............79
Držanie kamkordéra ......... 28
Blesk ..............................31, 84
Dual Rec ............................. 31
B&W (Čiernobiele) ...........79
D.EFFECT (Digitálny efekt)
........................................ 79, 87
CALIBRATION..............101
CAMERA DATA .............68
CANDLE ............................77
CD-ROM.............................15
CLOCK SET.......................20
CLOCK/LANG..................71
COLOR SLOW SHTR
(Pomalá uzávierka pre farby)
........................................78, 87
COMPONENT...................71
MOVIE SETTINGS
.......................................62
OUTPUT SETTINGS
.......................................70
DIVIDE .............................. 49
E
PHOTO SETTINGS
.......................................66
SOUND/DISP SET ....69
VIEW IMAGES SET
.......................................68
HQ .................................62, 63
I
Easy PC Back-up ............... 45
Ikona ...Pozrite Indikátory na
displeji
EXPOSURE ................ 76, 87
IMAGE SIZE.....................66
INDEX SET .................65, 68
F
Index tváre ..........................37
FADER......................... 79, 87
Indikátory..........................111
FILE NO. (číslo súboru)... 67
Indikátory na displeji .......110
Film Roll Index .................. 35
INDOOR ............................78
FINE.................................... 66
FIREWORKS .................... 77
INFO („Memory Stick PRO
Duo“)...................................58
FLASH LEVEL ................ 65
INTERVAL SET ...............69
FOCUS ......................... 75, 84
FORMAT ........................... 57
Formát AVCHD.... 8, 96, 112
Stručná referenčná príručka
C
CLOCK/LANG ..........71
J
JPEG............................94, 112
113
K
Kábel HDMI.......................42
Kábel S VIDEO .................43
Kábel USB ..........................15
MOVIE SETTINGS ......... 62
Priblíženie ...........................30
MPEG ............................... 112
MPEG2 ........................... 8, 94
Priblíženie pri prehrávaní
.............................................. 37
MPEG-4 AVC/H.264...... 112
Priečinok .............................94
Pripojenie
Kategória MANAGE
MEMORY STICK.............57
N
Kategória OTHERS ..........47
Nabíjanie batérie ............... 16
Kategória SETTINGS .......60
Nahrávanie ................... 24, 28
Komponentný videokábel
........................................41, 41
NightShot............................ 32
Rekordéry DVD/HDD
....................................... 53
Širokouhlý TV.............42
Tlačiareň ......................55
TV 4:3...........................42
NIGHTSHOT LIGHT ..... 63
TV s vysokým rozlíšením
....................................... 41
Kondenzácia vlhkosti.......100
Konektor DC IN ................16
O
Kvalita nahrávania .............62
OLD MOVIE .................... 87
Kvalita obrazu
ONE PUSH.................. 78, 87
Statický záber ..............66
One Touch Disc Burn ....... 45
Q
Videozáznam ...............62
OPTION MENU............... 73
Kvalita obrazu HD (high
definition – vysoké
rozlíšenie)..............................8
QUALITY .......................... 66
Originál ............................... 50
OUTDOOR ....................... 77
R
Kvalita obrazu SD (standard
definition – štandardné
rozlíšenie)..............................8
OUTPUT SETTINGS ...... 70
REC LAMP (indikátor
nahrávania) .........................72
P
REC SET ............................ 62
PAL ..................................... 92
REDEYE REDUC ...........65
Panel LCD.......................... 21
REMAINING
(videozáznam) ....................65
L
LANDSCAPE....................77
LCD BL LEVEL ....... 70
LANGUAGE SET............71
LCD BRIGHT ........... 69
LCD BL LEVEL
(podsvietenie displeja LCD)
..............................................70
LCD COLOR ............. 70
PASTEL ............................. 79
LCD BRIGHT ...................69
PHOTO SETTINGS......... 66
LCD COLOR.....................70
PictBridge ........................... 55
LP.........................................63
PICT.EFFECT (Obrazový
efekt) ............................. 79, 87
S
M
Počet záberov, ktoré možno
nasnímať ............................. 66
SCENE SELECTION
........................................76, 87
„Memory Stick“ .............2, 96
PORTRAIT (Jemný portrét)
............................................. 77
SD QUALITY ................... 62
Potvrdzovacie pípnutie
.........................Pozrite BEEP
SELF-TIMER ....................79
Používanie v zahraničí....... 92
SETTINGS .........................60
Prehliadka záberov............ 38
Sieťová zásuvka ..................16
Prehrávanie .................. 25, 34
Sieťový adaptér ..................16
Prezeranie záberov v
televízore ............................ 39
Sieťový kábel ......................16
Memory Stick Duo, adaptér
..............................................97
„Memory Stick PRO Duo“
..........................................2, 98
„Memory Stick PRO-HG
Duo“ ......................................2
MICREF LEVEL ..............79
Miniatúra...........................112
114
Videorekordér.............53
Prípojný kábel A/V ......41, 53
REMOTE CTRL (Diaľkový
ovládač) ............................... 72
REPAIR IMG.DB F. ........ 59
RESET ..............................106
Režim Easy .........................24
SD REC MODE ................ 63
SEPIA ................................. 79
SLIDE SHOW SET...........38
SMTH SLW REC ..............33
SNOW..................................77
SOUND/DISP SET ...........69
SP..........................................63
SPOT FOCUS ..............75, 87
SPOT METER (Flexibilné
bodové meranie)...........76, 87
SPOTLIGHT ......................77
STANDARD......................66
Statický záber
Ú
Údržba................................. 96
Úplné nabitie...................... 18
Zostávajúca kapacita batérie
..............................................17
Úprava hlasitosti ................ 36
Zoznam titulov ...................50
Úpravy........................... 47, 49
Zrkadlový režim .................32
V
VBR............................. 11, 112
Videozáznam
Kvalita nahrávania ..... 62
IMAGE SIZE..............66
Režim nahrávania....... 62
QUALITY ...................66
Snímanie.......................29
Súbory so statickými
zábermi .........................94
Snímanie ...................... 29
VIEW IMAGES SET ....... 68
VISUAL INDEX .............. 34
Statív ..................................104
VOLUME........................... 69
STEADYSHOT ...........64, 84
Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ........... 102
Súbor....................................94
Súbory na spravovanie
záberov ................................94
SUMMERTIME ................71
SUNRISE&SUNSET ........77
SUPER NIGHTSHOT78, 87
Svorka remienka.................22
Systém kódovania farieb v
televízore .............................92
Širokouhlý TV ....................42
Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ........... 102
Vzdialené predmety .......... 30
Výstražné indikátory ......... 89
Výstražné správy................ 90
W
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) .................. 77, 87
WHITE FADER ............... 79
WIDE SELECT........... 63, 88
Širokouhlý záber.................30
X
T
XP ........................................ 62
TELE MACRO............75, 88
Tlač.......................................55
Tlačidlo VISUAL INDEX
............................................110
TV CONNECT Guide.......40
TV s vysokým rozlíšením
..............................................41
TV TYPE ............................70
TWILIGHT ........................76
TWILIGHT PORT. ...........76
X.V.COLOR ................ 64, 99
Z
Zálohovanie................Pozrite
Ukladanie záberov
ZEBRA............................... 64
Stručná referenčná príručka
Š
„Memory Stick PRO
Duo“ .............................58
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky.......................... 89
Zostávajúca kapacita
Batéria.......................... 17
115
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Download PDF