Sony | DCR-SX65E | Sony DCR-SX65E SX65E Standard Definition flash memory camcorder Návod na použitie

Kliknite
Príručka k zariadeniu „Handycam“
DCR-SX45E/SX65E/SX85E
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
 2011 Sony Corporation
4-268-843-32(1)
SK
Použitie Príručky k zariadeniu „Handycam“
Obsah
V príručke Príručka k zariadeniu „Handycam“ nájdete informácie o používaní všetkých
funkcií kamkordéra. Okrem príručky Príručka k zariadeniu „Handycam“ si prečítajte aj Návod
na používanie (samostatná publikácia). Informácie o používaní kamkordéra pripojeného k
počítaču nájdete takisto v návode Návod na používanie a v pomocníkovi „PMB Help“. Tento
dokument je pomocníkom k dodávanému softvéru „PMB (Picture Motion Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Na pravom okraji každej strany môžete kliknutím na požadovanú položku prejsť na stranu
danej položky.


Užitočné techniky nahrávania
 Kliknite sem.
Požadovanú položku môžete vyhľadať podľa kľúčového slova pomocou programu Adobe Reader. Tipy
súvisiace s používaním programu Adobe Reader nájdete v pomocníkovi programu Adobe Reader.
Príručku Príručka k zariadeniu „Handycam“ môžete vytlačiť.
Register
SK
Prečítajte si pred
prvým použitím
Built-in USB Cable
Dodávané položky


Položky ponuky, panel LCD a objektív
Pripojte ho ku káblu Built-in USB Cable (s. 13),
ak kábel Built-in USB Cable nie je dostatočne
dlhý.

Nabíjateľná batéria NP-FV30 (1)
CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)



 Softvér


„Návod na používanie“ (1)
Softvér „PMB Portable“ je v kamkordéri vopred
nainštalovaný (s. 48).
Informácie o pamäťových kartách, ktoré je
možné používať s týmto kamkordérom, nájdete
na strane 18.
Čierne body
Použitie kamkordéra

Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií; preto je možné
využiť až 99,99 % pixla. No na obrazovke LCD
sa môžu objavovať nepatrné čierne a/alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby). Tieto body vznikajú pri výrobe,
sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv na
nahrávanie.
Užitočné techniky nahrávania
„PMB“ (softvér vrátane príručky
„PMB Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)

Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozri časť „Informácie o
manipulácii s kamkordérom“ (s. 91).
Obsah
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Prípojný kábel A/V (1) 
 Kábel USB (1) 
Biele, červené, modré alebo zelené body
Kryt konektorov kamkordéra a nasledujúce
časti kamkordéra nie sú určené na držanie.

Obrazovka LCD

Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom nesnímajte priamo slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.

SK
Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 16).
Register
Zmena nastavenia jazyka
Batéria
Nahrávanie






Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie



Snímky zaznamenané na kamkordéri sa
nemusia správne prehrať na iných zariadeniach.
Naopak, snímky zaznamenané na iných
zariadeniach sa nemusia správne prehrať na
tomto kamkordéri.
Videozáznamy nahraté na pamäťové karty SD
sa nedajú prehrať na zariadeniach AV od iných
výrobcov.

Ak nie je možné prehrávať alebo
nahrávať snímky, použite funkciu
[MEDIA FORMAT]
Uloženie všetkých nasnímaných
obrazových údajov

Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí fungovať správne.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správne. Násilné
vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Obrazovku LCD nezatvárajte, kým je
kamkordér zapnutý a pripojený ku káblu USB.
Zaznamenané videozáznamy alebo fotografie by
sa mohli stratiť.
Užitočné techniky nahrávania

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 82).
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo príslušenstvu
Poznámka k prehrávaniu

Batériu vyberte alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu odpojte vždy až po vypnutí
kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že budete súčasne držať
kamkordér aj konektor DC.
Obsah

Poznámky k batérii/sieťovému
adaptéru striedavého prúdu
Keď používate pamäťovú kartu s kamkordérom
prvýkrát, na dosiahnutie stabilného fungovania
sa odporúča sformátovať pamäťovú kartu
pomocou kamkordéra (s. 72).
Všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte
budú po jej sformátovaní vymazané a nedajú
sa obnoviť. Dôležité údaje predtým uložte do
svojho počítača atď.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod, za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.

SK
Register
Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky snímky na externé médiá.
Odporúča sa, aby ste obrazové údaje uložili
pomocou počítača na disk, ako je napríklad
disk DVD-R. Obrazové údaje môžete uložiť
aj pomocou videorekordéra alebo rekordéra
DVD/HDD atď. (s. 53).
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania/odstraňovania snímok sa
na nahrávacom médiu môže vyskytnúť
fragmentácia údajov. Snímky sa nemusia
dať ukladať alebo snímať. V takom prípade
najprv uložte obrazové údaje na nejakom type
externého média a potom použite funkciu
[MEDIA FORMAT] dotykom na položky
(MENU)  [Show others]  [MEDIA
[MANAGE
FORMAT] (v kategórii
MEDIA])  požadované médium (DCR.
SX65E/SX85E)  [YES]  [YES] 
Objektív Carl Zeiss

Nahrávacie
médiá
Kapacita
interného
nahrávacieho
média
DCR-SX65E Interná pamäť 4 GB
DCR-SX85E + pamäťová
16 GB
karta
Poznámky týkajúce sa používania

Poznámky týkajúce sa voliteľného
príslušenstva


Odporúčame používať originálne príslušenstvo
Sony.
Dostupnosť takýchto produktov závisí od
krajiny/regiónu.
Informácie o záberoch, obrázkoch a
obrazovkách tejto príručky


Ilustračné obrázky v tejto príručke sú zachytené
pomocou digitálneho fotoaparátu, preto sa
môžu na pohľad odlišovať od obrázkov a
indikátorov na obrazovke vášho kamkordéra.
Obrázky kamkordéra a indikátory na obrazovke
sú taktiež zvýraznené alebo zjednodušené pre
lepšiu zrozumiteľnosť.
V tejto príručke sa interná pamäť (DCR-SX65E/
SX85E) kamkordéra a pamäťová karta nazývajú
„nahrávacie médiá“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Užitočné techniky nahrávania

Nevykonávajte nasledujúce činnosti, inak
sa môže poškodiť nahrávacie médium,
zaznamenané snímky sa nemusia dať prehrávať
alebo sa môžu stratiť, alebo sa môžu vyskytnúť
iné poruchy.
 Keď indikátor prístupu svieti alebo bliká,
nevysúvajte pamäťovú kartu (s. 19)
 Nevyberajte batériu alebo adaptér striedavého
prúdu z kamkordéra, ani nevystavujte
kamkordér nárazom a vibráciám, keď
(videozáznam)/ (fotografia)
indikátor
(s. 15) alebo indikátor prístupu svieti alebo
bliká (s. 19)
Počas používania remienka na plece (predáva sa
osobitne) dávajte pozor, aby ste s kamkordérom
nenarazili do iného objektu.
Obsah
Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss
(Nemecko) a Sony Corporation, ktorý vytvára
zábery vysokej kvality. Používa systém merania
MTF určený pre videokamery a zábery sa
vyznačujú mimoriadnou kvalitou typickou pre
objektívy Carl Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota označuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prichádza do objektívu.
Skontrolujte názov modelu vášho
kamkordéra

Nahrávacie
médiá
DCR-SX45E Pamäťová
karta
Register

V tomto návode sa názov modelu zobrazuje
v prípade rozdielu parametrov medzi
jednotlivými modelmi. Názov modelu je
uvedený na spodnej strane kamkordéra.
Hlavné rozdiely v parametroch tohto radu sú
nasledovné.
Kapacita
interného
nahrávacieho
média

SK
Tok činností
Začíname (s. 12)
Príprava zdroja napájania a nahrávacieho média.
Obsah
Nahrávanie videozáznamov a fotografií (s. 20)
Nahrávanie videozáznamov  s. 21
 Zmena nahrávacieho média (s. 25)
Očakávaný čas nahrávania (MEDIA INFO, s. 72)
Snímanie fotografií  s. 22
Prehrávanie na kamkordéri  s. 27
Prehrávanie záberov v televízore  s. 33
Ukladanie záberov
Užitočné techniky nahrávania
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Ukladanie videozáberov a fotografií na externé médium  s. 50
Ukladanie záberov pomocou napaľovačky diskov DVD  s. 53
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií (s. 35)
SK
Register
Ak odstránite obrazové údaje uložené v počítači alebo na disku,
budete môcť na uvoľnené miesto na médiu nahrať nové zábery.
Tipy na úspešné nahrávanie
 Ak chcete získať dobré výsledky pri nahrávaní
Stabilizácia kamkordéra
Obsah
Pri držaní kamkordéra majte hornú časť tela vzpriamenú a ruky
držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná proti traseniu kamkordéra, no je
dôležité, aby ste zariadením nehýbali.
Pomalé približovanie
Približujte a odďaľujte pomaly. Nepoužívajte túto funkciu
pričasto. Prílišné približovanie bude mať za následok filmy, ktoré
môžu diváka unavovať.
Zvýraznenie videozáznamu rozprávaním
Užitočné techniky nahrávania
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a pohybujte
kamkordérom v horizontálnom smere pri pomalom otáčaní
hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu zastaňte,
aby scéna vyzerala stabilne.
Zvážte, aký zvuk sa má s videozáznamami nahrať. Počas
snímania nechajte objekt hovoriť alebo s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú hlasitosť hlasu, pretože snímajúca osoba je
k mikrofónu bližšie ako snímaná.
Používanie príslušenstva
SK
Register
Dobre využite príslušenstvo kamkordéra.
Pomocou statívu môžete napríklad vykonávať oneskorené
nahrávanie alebo nahrávať objekty pri tlmenom svetle (napríklad
scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie). Vždy majte pri sebe
náhradné batérie, čim zabezpečíte priebežné nahrávanie bez
obáv o vybitie batérie.
Užitočné techniky nahrávania
Snímanie nádherných záberov bez
zložitých nastavení
Nahrávanie v slabo osvetlenej
miestnosti
Detail kvetov
Snímanie ohňostrojov alebo západu
slnka v celej svojej kráse
INTELLIGENT AUTO (24)
VIDEO LIGHT (26)
Obsah
PORTRAIT (63)
TELE MACRO (66)
FIREWORKS (63)
SUNRISE&SUNSET (63)
Zaostrenie na dieťa na ľavej strane
obrazovky
SPORTS (63)
SPOT FOCUS (65)
SPOT MTR/FCS (65)
Užitočné techniky nahrávania
Záznam golfového úderu
Register
SK
Obsah
Obsah
Použitie Príručky k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prečítajte si pred prvým použitím.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky týkajúce sa používania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tok činností.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tipy na úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
12
15
16
17
17
17
18
Nahrávanie/prehrávanie
20
21
22
24
24
24
25
26
26
27
30
30
30
31
31
32
33
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zaznamenaných videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie statického záberu z videozáznamu (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK
35
37
39
40
Register
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre snímanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické zaznamenávanie lepších snímok (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie ponuky VIDEO LIGHT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre prehrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu (funkcia Date Index).. . .
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie priblíženia PB v prípade fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie snímok na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Krok 1: Nabitie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre fotografie (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného nahrávacieho média na
pamäťovú kartu (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
43
43
43
Obsah
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Vytvorenie disku jediným dotykom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importovanie videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odovzdávanie snímok do mediálnych služieb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie aplikácie „PMB Portable“ (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie aplikácie „PMB Portable“ (Macintosh).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k aplikácii „PMB Portable“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
47
48
48
48
49
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
50
53
53
55
56
Prispôsobenie kamkordéra
SK
10
58
58
59
60
61
63
67
69
70
71
72
72
74
Register
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponuky týkajúce sa obsluhy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Ukladanie snímok na externé médium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou napaľovačky a rekordéra DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou špeciálnej napaľovačky diskov DVD, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváranie disku pomocou DVD napaľovačky a pod. inej než DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou rekordéra a pod... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ďalšie informácie
77
82
85
85
85
86
87
89
89
90
91
Obsah
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . .
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . .
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
11
Začíname
Krok 1: Nabitie batérie
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Obsah
Batéria
Konektor DC IN
Konektor DC
Do elektrickej
zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V.

1
2
3
Kamkordér vypnite zatvorením obrazovky LCD.
Užitočné techniky nahrávania
Sieťový adaptér striedavého prúdu
Napájací kábel
Pripojte batériu jej posunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a do sieťovej zásuvky.

Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
SK
12
Register
4
Zarovnajte značku  konektora DC so značkou na konektore DC IN.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Nabíjanie pomocou počítača
Táto funkcia je užitočná, ak nie je poruke sieťový adaptér striedavého prúdu.
Vypnite kamkordér a potom pripojte batériu.
Pomocou kábla Built-in USB Cable pripojte kamkordér k zapnutému počítaču.
Obsah
Po nabití batérie ukončite pripojenie USB medzi kamkordérom a počítačom.
 Poznámky
Nie je zaručené správne fungovanie so všetkými typmi počítačov.
 Nabíjanie batérie a pripojenie k prispôsobeným počítačom alebo k vlastným zostavám počítačov nie je
zaručené. V závislosti od typu použitého zariadenia USB nabíjanie nemusí fungovať správne.
 Ak kamkordér pripojíte k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený v sieťovej zásuvke, batéria
prenosného počítača sa môže rýchlo vybiť. V takom prípade nenechávajte kamkordér pripojený príliš
dlho.



Čas nabíjania
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Kamkordér je možné nabíjať aj pomocou kábla Built-in USB Cable zo sieťovej zásuvky pomocou
nabíjacieho sieťového adaptéra striedavého prúdu USB AC-U501AD/AC-U50AG (predáva sa osobitne).
Nie je možné použiť prenosnú napájaciu jednotku CP-AH2R/CP-AL od spoločnosti Sony (predáva sa
osobitne).
Nabíjací sieťový adaptér striedavého prúdu USB nemusí byť dostupný v niektorých krajinách/regiónoch.
Ak je batéria slabá, indikátor CHG (nabíjanie) nemusí svietiť. V takom prípade nabíjajte pomocou
sieťového adaptéra striedavého prúdu.


Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
Čas nabíjania
Sieťový adaptér
Built-in USB Cable*
striedavého prúdu
NP-FV30 (dodáva sa) 115
155
NP-FV50
155
315
NP-FV70
195
600
NP-FV100
390
1050
Register
Čas meraný kamkordérom pri 25 C.
Odporúča sa 10 C až 30 C.
* Ak sa nepoužíva podporný prípojný Kábel USB

Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 85.
Keď je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérie pomocou
indikátora zostávajúcej kapacity v ľavom hornom rohu LCD obrazovky.



SK
13
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Obsah
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Pripojte kamkordér podľa postupu v časti „Krok 1: Nabitie batérie“. Aj keď je batéria
pripojená, nevybíja sa.
Nabíjanie batérie v zahraničí
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.

Poznámky k batérii



Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 15) a indikátor prístupu (s. 19) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na teplejšie miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na chladnejšie miesto.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A.SHUT OFF], s. 75).
Užitočné techniky nahrávania
Batériu môžete pomocou adaptéra striedavého prúdu dodávaného s kamkordérom nabíjať vo
všetkých krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie
100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


SK
14
Register

Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER.
Tlačidlo POWER
Obsah
Kamkordér je zapnutý a kryt objektívu je otvorený.
Indikátor MODE
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.

Užitočné techniky nahrávania
2
/
vyberte požadovanú zemepisnú oblasť
Pomocou tlačidiel
a potom sa dotknite tlačidla [NEXT].
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU)  [Show others] 
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Pokiaľ sa položka na
[CLOCK/ LANG] (v kategórii
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
obrazovke nenachádza, dotknite sa tlačidiel
Register
SK
15
3
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a potom sa dotknite položky
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte možnosť [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Obsah
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie
médium a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA


.
CODE]  [DATE/TIME] 
 Pípnutie počas vykonávania činnosti môžete vypnúť tak, že sa dotknete položiek
(MENU) 
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 
[Show others]  [SOUND/DISP SET] (v kategórii


.
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, nakalibrujte dotykový panel (s. 92).

Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
vypne.
(videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a napájanie sa
Tipy
Kamkordér sa dá vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] (s. 75) nastavená na možnosť [OFF], vypnite kamkordér
stlačením tlačidla POWER.



Užitočné techniky nahrávania
Vypnutie napájania
Zmena nastavenia jazyka
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť tak, aby sa správy na obrazovke zobrazovali vo vami
zadanom jazyku.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Dotknite sa položky
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 


.
Register
SK
16
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Použiteľné nahrávacie médium je rôzne v závislosti od kamkordéra. Na obrazovke
kamkordéra sa zobrazujú nasledujúce ikony.
DCR-SX45E:
Obsah
Pamäťová karta
DCR-SX65E/SX85E:
*
Interná pamäť
Pamäťová karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybratom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Tipy
Ďalšie informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 85.
Informácie o počte nasnímateľných fotografií nájdete na strane 86.



 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Užitočné techniky nahrávania
Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (DCR-SX65E/SX85E)
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Výber nahrávacieho média pre fotografie (DCR-SX65E/SX85E)
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
SK
17
Register
(v kategórii
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Ikona nahrávacieho média

Obsah
Pri nahrávaní v režime nahrávania videozáznamov alebo v režime nahrávania fotografií sa
ikona nahrávacieho média zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazená ikona na obrazovke LCD sa môže odlišovať v závislosti od použitého kamkordéra.
Vloženie pamäťovej karty
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu (DCR-SX65E/SX85E), nastavte
nahrávacie médium na možnosť [MEMORY CARD].





S kamkordérom možno použiť iba pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG
Duo“, pamäťové karty SD (trieda 2 alebo rýchlejšie), pamäťové karty SDHC (trieda 2 alebo rýchlejšie) a
pamäťové karty SDXC (trieda 2 alebo rýchlejšie). Nie je zaručená činnosť všetkých pamäťových kariet.
„Memory Stick PRO Duo“ do veľkosti 32 GB a pamäťové karty SD do veľkosti 64 GB boli testované a
preverené na činnosť s vašim kamkordérom.
Na nahrávanie videozáznamov na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ sa odporúča použiť
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou najmenej 512 MB.
V tejto príručke sa „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ nazývajú „Memory Stick
PRO Duo“ a pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa nazývajú pamäťové
karty SD.
Užitočné techniky nahrávania
Typy pamäťových kariet, ktoré možno použiť s kamkordérom
 Poznámky
MultiMediaCard nie je možné použiť.
 Snímky zaznamenané na pamäťové karty SDXC sa nedajú prehrávať alebo importovať na ne-exFAT*kompatibilných počítačoch, AV komponentoch atď., pripojených ku kamkordéru pomocou USB kábla.
Vopred skontrolujte, či sú všetky pripojené zariadenia kompatibilné s exFAT. Ak pripojíte zariadenie,
ktoré nie je kompatibilné s exFAT, môže sa zobraziť obrazovka inicializácie. Nikdy nevykonajte
inicializáciu, inak stratíte všetok nahraný obsah.
* exFAT je systém súborov používaný v pamäťových kartách SDXC.


Môžu sa použiť iba „Memory Stick Duo“, ktoré majú približne polovičnú veľkosť v porovnaní so
štandardnou „Memory Stick“ a pamäťové karty SD štandardnej veľkosti.
SK
18
Register
Veľkosť pamäťových kariet, ktoré možno použiť s kamkordérom

Na pamäťovú kartu alebo adaptér pamäťovej karty nepripevňujte štítky atď. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
Otvorte kryt, otočte drážkovanú stranu, ako je znázornené na obrázku, a vložte
do otvoru na pamäťovú kartu, až kým s kliknutím nezapadne na miesto.

Po vložení pamäťovej karty zavrite kryt pamäťovej karty.
Obsah
Indikátor prístupu
Všimnite si smerovanie drážkovanej strany.
Po vložení novej pamäťovej karty sa môže zobraziť obrazovka [Create a new Image
Database File.]. V takom prípade sa dotknite položky [YES]. Ak chcete na pamäťovú
kartu nahrávať iba fotografie, dotknite sa položky [NO].
Skontrolujte smer pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte nasilu v nesprávnom smere, môže sa
poškodiť pamäťová karta, otvor na pamäťovú kartu alebo obrazové údaje.
 Poznámky
Ak sa zobrazí správa [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
(MENU)  [Show others] 
enough free space.], spustite pamäťovú kartu dotykom na položku
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD] (DCR-SX65E/SX85E)
[MEDIA FORMAT] (v kategórii
.
 [YES]  [YES] 

Užitočné techniky nahrávania

Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt pamäťovej karty a jemne naraz stlačte pamäťovú kartu.


Počas nahrávania kryt pamäťovej karty neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty postupujte opatrne, aby pamäťová karta nevyskočila
a nespadla.
Register
SK
19
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú na tieto nahrávacie médiá.
DCR-SX45E: Pamäťová karta
DCR-SX65E/SX85E: Interná pamäť
Obsah
Tipy
Pozri stranu 17 pre zmenu nahrávacieho média (DCR-SX65E/SX85E).


1
Upevnite remienok na uchopenie.
Kamkordér je zapnutý a kryt objektívu je otvorený.


Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 15).
Režimy nahrávania môžete prepínať stlačením tlačidla MODE. Stlačením tlačidla MODE sa
rozsvieti indikátor požadovaného režimu nahrávania.
Užitočné techniky nahrávania
2
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Tlačidlo MODE
(Videozáznam):
Nahrávanie
videozáznamu
(Fotografia):
Snímanie fotografií
Register
SK
20
Nahrávanie videozáznamov
Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo START/STOP.

Nahrávanie môžete spustiť aj dotykom na tlačidlo  vľavo dolu na obrazovke LCD.
Obsah
Tlačidlo START/STOP
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.


Nahrávanie môžete zastaviť aj dotykom na tlačidlo  vľavo dolu na obrazovke LCD.
Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania
sa budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak
chcete znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke okrem tlačidiel
nahrávania a priblíženia na obrazovke LCD.
Užitočné techniky nahrávania
[STBY]  [REC]
Tlačidlá nahrávania a priblíženia na obrazovke LCD
po približne 3
sekundách
SK
21
Register
 Poznámky
Ak počas nahrávania videozáznamu zatvoríte obrazovku LCD, kamkordér prestane nahrávať.
 Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
 Potrvá niekoľko sekúnd, kým bude možné po zapnutí kamkordéra začať nahrávať. V tomto čase nie je
možné kamkordér používať.
 Nasledujúce stavy signalizujú, že údaje sa ešte zapisujú na nahrávacie médium, aj keď nahrávanie sa
už skončilo. Počas tohto času kamkordér nevystavujte nárazom ani vibráciám, nevyberajte batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 19) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká.

Tipy
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 40).
Informácie o čase nahrávania pre videozáznamy nájdete na strane 85.
(MENU)
Ak chcete zistiť zostávajúci čas nahrávania, približnú kapacitu atď., dotknite sa položky
[MANAGE MEDIA]).
 [Show others]  [MEDIA INFO] (v kategórii
Na obrazovke LCD kamkordéra je možné zobrazovať záznam snímok v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] (s. 67) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
[ STEADYSHOT] je predvolene nastavená na hodnotu [STANDARD].
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a následne uhol prispôsobte ().






Obsah

 90 stupňov (max.)
 90 stupňov
vzhľadom na
kamkordér
 180 stupňov (max.)
Dátum nahrávania, čas a stav sa automaticky nahrávajú na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich však skontrolovať ako [DATA CODE] počas
(MENU)  [Show
prehrávania. Ak ich chcete zobraziť, dotykom vyberte položku
[PLAYBACK])  požadované nastavenie 
others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
Snímanie fotografií
V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na tieto nahrávacie médiá.
DCR-SX45E: Pamäťová karta
DCR-SX65E/SX85E: Interná pamäť
Užitočné techniky nahrávania
Údajový kód počas nahrávania
Tipy
Pozri stranu 17 pre zmenu nahrávacieho média (DCR-SX65E/SX85E).


 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Fotografia).
SK
22
Register
Obrazovka LCD sa prepne na záznam fotografií a pomer strán obrazovky sa zmení na
4:3.
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.

Fotografie môžete snímať aj dotknutím položky
na obrazovke LCD.
Obsah
Bliká  rozsvieti sa
Tipy
Ďalšie informácie o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať, nájdete na strane 86.
(MENU)  [Show others]  [ IMAGE
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, dotknite sa položky
[PHOTO SETTINGS])  požadované nastavenie 

.
SIZE] (v kategórii



, fotografia je zaznamenaná.
Užitočné techniky nahrávania
Keď sa prestane zobrazovať ikona
Register
SK
23
Užitočné funkcie
pre snímanie
videozáznamov a
fotografií


Tipy
V prípade, že chcete väčšie priblíženie, môžete
nastaviť funkciu [ DIGITAL ZOOM] (s. 68).


Pomocou páčky transfokátora môžete
zábery zväčšiť až na 70-násobok ich
pôvodnej veľkosti. Snímky môžete
zväčšovať aj pomocou tlačidiel / na
obrazovke LCD.
Automatické zaznamenávanie
lepších snímok (INTELLIGENT
AUTO)
Užitočné techniky nahrávania
Stlačením tlačidla
môžete nasnímať
snímky pomocou funkcie INTELLIGENT
AUTO. Keď kamkordér natočíte na
predmet, kamkordér začne nahrávať v
optimálnej kombinácii troch režimov
detekcie – detekcia tváre, detekcia scény
a detekcia chvenia kamkordéra. Keď
kamkordér rozpozná objekt, zobrazia sa
ikony zodpovedajúce zistenému stavu
objektu.
Širší rozsah záberu
(širokouhlý)
Obsah
Približovanie
Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.
Zábery je možné opticky zväčšiť až 60-násobne,
ak je funkcia [ STEADYSHOT] nastavená na
hodnotu [ACTIVE].
Bližší pohľad
(vzdialené
predmety)
Detekcia tváre
(Portrét)
Kamkordér rozpozná tváre a upraví
zaostrenie, farby a expozíciu.
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Detekcia scény
(Krajina),
 (Podsvietenie),
(Súmrak), (Bodové svetlo), (Makro)
V závislosti od scény kamkordér
automaticky vyberie najefektívnejšie
nastavenie.
SK
24
Register
 Poznámky
Funkcia SteadyShot nemusí znížiť rozmazanie
obrazu v požadovanej miere, ak je páčka
transfokátora nastavená na stranu T (vzdialené
predmety).
 Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak
prst dáte preč, môže sa nahrať aj zvuk páčky
transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.

3 úrovní. Čas nahrávania dostupný na
médiu sa môže zmeniť v závislosti od
režimu nahrávania. V predvolenom
nastavení je funkcia [ REC MODE]
nastavená na hodnotu [SP].
Detekcia chvenia kamkordéra
(Statív)
Kamkordér zistí, že sa nevyskytuje chvenie
a vyberie optimálne nastavenie pre statív.
 Poznámka
V závislosti od podmienok nahrávania
kamkordér nemusí rozpoznať očakávanú scénu
alebo objekt.
 V závislosti od rozpoznaných scén možno
nebude možné použiť blesk.

Vysoká kvalita
nahrávania
Obsah
Dlhý čas nahrávania
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [ REC MODE] (v kategórii
[SHOOTING SET]).
Zrušenie INTELLIGENT AUTO
 Dotknite sa požadovaného
nastavenia.
Ak chcete nahrávať záznamy vysokej
kvality, vyberte režim HQ, alebo ak
chcete nahrávať dlhšie videozáznamy,
vyberte režim LP.
 Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Položka [ STEADYSHOT] sa nastaví na
hodnotu [ACTIVE], ak funkciu INTELLIGENT
AUTO nastavíte na hodnotu [ON]. Pri
ostatných položkách uvedených vyššie sa
nastavia predvolené hodnoty.
 Funkcia [
STEADYSHOT] sa nastaví
na hodnotu [ACTIVE], aj keď sa funkcia
INTELLIGENT AUTO prepne z hodnoty [ON]
na hodnotu [OFF].
Režim funkcie [ STEADYSHOT] sa prepne
použitím položky MENU (s. 67).

 Poznámky
Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
MPEG-2.
 Môžete si vybrať z nasledujúcej kvality záberov.
Hodnota ako „9M“ je priemerná bitová
rýchlosť, a „M“ znamená „Mb/s“.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (predvolené nastavenie)
 [LP](3M (LP))
 Ak nahrávate v režime LP, kvalita
videozáznamov sa môže zhoršiť, alebo pri
scénach s rýchlym pohybom sa môže nahrať
blokový šum, keď si záber prehrávate.

Užitočné techniky nahrávania
Stlačte tlačidlo
.
alebo ikona režimu detekcie
Ikona
zmizne a môžete nahrávať s preferovanými
nastaveniami.
Nastavenie INTELLIGENT AUTO sa zruší
aj pri zmene nasledujúcich nastavení:
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [BACK LIGHT]
 [FACE DETECTION]

Tipy
Funkciu [ REC MODE] môžete vybrať
pre každé nahrávacie médium osobitne.
(DCR-SX65E/SX85E).


Režim nahrávania pre nahrávanie
videozáznamu je možné vybrať spomedzi
SK
25
Register
Výber režimu nahrávania
Použitie ponuky VIDEO LIGHT
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Môžete použiť funkciu VIDEO
LIGHT podľa podmienok nahrávania.
Odporúčame použiť funkciu VIDEO
LIGHT pri vzdialenosti približne 30 cm až
150 cm od objektu.
Obsah
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.


LED VIDEO LIGHT
Po každom stlačení možnosti LIGHT sa
indikátor zmení nasledovne.
Užitočné techniky nahrávania
Žiadny indikátor (Vypnutý)

(Automatický) 
(Zapnutý)  ...
Opakovane stláčajte možnosť LIGHT, čím
indikátor VIDEO LIGHT vypne.
 Poznámky
Indikátor VIDEO LIGHT spôsobuje silné
svetlo. Nepoužívajte indikátor VIDEO LIGHT
priamo pred očami na krátku vzdialenosť.
 Čas používania batérie je kratší, keď používate
indikátor VIDEO LIGHT.
 Keď nahrávate videozáznamy pomocou
indikátora VIDEO LIGHT nastaveného
, osvetlenie videa sa
na hodnotu
môže zapínať a vypínať. V takomto prípade
opakovane stláčajte možnosť LIGHT a vyberte
.
hodnotu

Register
SK
26
Prehrávanie na kamkordéri
Tipy
Pozri stranu 17 pre zmenu nahrávacieho média (DCR-SX65E/SX85E).


1
2
Obsah
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na nasledujúcom
nahrávacom médiu.
DCR-SX45E: Pamäťová karta
DCR-SX65E/SX85E: Interná pamäť
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 15).
Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).

3
Obrazovku VISUAL INDEX je možné zobraziť aj dotknutím položky
obrazovke LCD.
(VIEW IMAGES) na
Užitočné techniky nahrávania
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Dotknite sa položky (videozáznam) ()  požadovaný videozáznam
() na prehrávanie videozáznamu.
Dotknite sa položky (fotografia) ()  požadovaná fotografia () na
zobrazenie fotografie.
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
Register
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
SK
27
*  sa zobrazí po dotknutí položky .


Obsah
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]) (s. 30, 30, 31).

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúci/nasledujúci
dátum.*

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
Obrazovku môžete posúvať dotykom a posunutím položky ,  alebo .
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané
alebo nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s položkou , od tohto miesta
budete môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Indikátor  sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na
pamäťovú kartu.)
Prehrávanie videozáznamov
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Predchádzajúce
Nasledujúce
OPTION
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastavenie/prehratie
Zastavenie
Rýchle prevíjanie dozadu
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný videozáznam, zobrazí sa obrazovka
VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa ďalej bude
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
prehrávať pomaly.
/
, videozáznamy sa budú
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať položky
prehrávať asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(MENU)  [Show others] 
Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť dotykom na položku
[PLAYBACK]).
[VISUAL INDEX] (v kategórii
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania, sa počas nahrávania automaticky nahrávajú.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotykom
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK]) 
na položku


.
[DATA CODE]  požadované nastavenie 
Užitočné techniky nahrávania
Nastavenie hlasitosti





Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou položiek
/
SK
28
, nastavenie upravte pomocou
v ponuke OPTION MENU.
Register

Prezeranie fotografií
Kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Nasledujúce
OPTION
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Obsah
Spustenie/zastavenie
prezentácie záberov
Predchádzajúce
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazuje ikona
(priečinok prehrávania).


Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
29
Užitočné funkcie
pre prehrávanie
videozáznamov a
fotografií
Snímky s požadovaným dátumom
sa zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.

Požadované snímky môžete efektívne
hľadať podľa dátumu.
Presné určenie požadovanej scény
(Film Roll Index)
 Poznámky
 Funkciu Date Index nemôžete používať pre
fotografie na pamäťovej karte.
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
 [DATE
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FILM ROLL].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Užitočné techniky nahrávania
Videozáznam je možné rozdeliť podľa
časových úsekov a prvá scéna každého
úseku sa zobrazí na obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť
od vybratej miniatúry.
(VIEW
 Dotknite sa položky
INDEX].
Obsah
Vyhľadávanie požadovaných
snímok podľa dátumu (funkcia
Date Index)
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
Tipy
Funkciu Date Index môžete zobraziť aj
(MENU) 
dotknutím sa položky
[Show others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index]
môžete zobraziť funkciu Date Index dotknutím
sa dátumu v pravom hornom rohu obrazovky.



Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Nastaví časový interval, v akom sa budú
vytvárať políčka s miniatúrou scény
videozáznamu.
 Dotknite sa položky
/
a vyberte požadovaný
videozáznam.
SK
30
Register
 Ak chcete vybrať dátum
požadovanej snímky, dotknite sa
tlačidla
/
a potom tlačidla
.
 Požadovanú scénu vyhľadáte
dotknutím sa položky
/ ;
následne sa dotknite scény, ktorú
chcete prehrať.
 Požadovaný obraz tváre
vyhľadáte dotknutím sa položky
/ ; následne sa na prehratie
scény dotknite obrazu tváre.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
Tipy
Funkciu Film Roll Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
dotykom na položku
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].


 Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti od podmienok
snímania detekované.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi
alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do
kamery.
 Ak chcete vyhľadávať videozáznamy podľa
indexu tvárí Face Index, skontrolujte, či ste
pred nahrávaním nastavili funkciu [FACE
DETECTION] na možnosť [ON] (s. 67)
(predvolené nastavenie).

Vyhľadanie požadovanej scény
podľa tváre (Face Index)
(VIEW
Používanie priblíženia PB v prípade
fotografií
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FACE].
Tipy
Funkciu Face Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
dotykom na položku
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FACE].



Užitočné techniky nahrávania
Obrazy s tvárami zistené počas nahrávania
videozáznamu sa zobrazia na obrazovke
INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť
od vybratého obrazu tváre.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
Obsah
Prehrávanie sa spustí od scény, na
ktorej sa nachádza vybratá tvár.
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až
5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie možno prispôsobiť pomocou
páčky transfokátora.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete
zväčšiť.
SK
31
Register
 Dotknite sa položky
/
a vyberte požadovaný
videozáznam.
 Zväčšite fotografiu pomocou
tlačidla T (vzdialené predmety).
 Poznámky
Počas prezentácie záberov nie je možné použiť
funkciu priblíženia pri prehrávaní.

Tipy
Nepretržité prehrávanie prezentácie
záberov môžete nastaviť výberom položky
(OPTION)  na karte
 [SLIDE
SHOW SET] počas prehrávania fotografií.
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).

Obrazovka je v ráme.

Miesto, ktorého ste sa dotkli na
obrazovke, sa presunie do stredu rámu
na obrazovke.
Užitočné techniky nahrávania
 Upravte zväčšenie pomocou
tlačidiel W (širokouhlý záber)/T
(vzdialené predmety).
Obsah
 Dotknite sa obrazovky na mieste,
ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
.
položky
Prehrávanie série fotografií
(prezentácia záberov)
Dotknite sa položky
na
obrazovke prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začína od vybranej
fotografie.
Register
Zastavenie prezentácie záberov
Dotknite sa položky
.
Opätovné spustenie prezentácie
záberov
Dotknite sa opäť položky
.
SK
32
Prehrávanie snímok na televízore
Obsah
Pomocou prípojného kábla A/V  alebo prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO
 pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora alebo videorekordéra. Pripojte
kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14). Potrebné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť.
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Pripojenie k inému zariadeniu konektorom Konektor pre diaľkový ovládač A/V pomocou
prípojného kábla A/V.
Prípojný kábel A/V s konektorom S VIDEO (predáva sa osobitne)
Keď sa pripájate k inému zariadeniu prostredníctvom konektora S VIDEO pomocou prípojného
kábla A/V s káblom S VIDEO (predáva sa osobitne), môžete dosiahnuť lepší výsledok
(kvalitnejší obraz) než pri použití prípojného kábla A/V. Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý zvukový kanál) a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne). Pripojenie žltého konektora nie je potrebné. Ak pripojíte len
konektor S VIDEO, nebude sa prehrávať zvuk.
Užitočné techniky nahrávania
IN
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
(biely)
(žltý)
Televízory
(červený)
Tok signálu
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
SK
33
Register
Videorekordéry
(žltý)
 Nastavte prepínač vstupov televízora na vstup, ku ktorému bude pripojený
kamkordér.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s televízorom.
 Pripojte kamkordér k televízoru pomocou prípojného kábla A/V (,
Obsah
dodáva sa) alebo pomocou prípojného kábla A/V S VIDEO (, predáva sa
osobitne).
Pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora.
 Prehrávajte videozáznamy a fotografie na kamkordéri (s. 27).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] alebo [4:3] 


.
Ak chcete prehrať obrázky, použite 21-vývodový adaptér (predáva sa osobitne).
TV/VCR
 Poznámky
Ak je položka [TV TYPE] nastavená na možnosť [4:3], kvalita obrazu sa môže znížiť. Ak sa zmení pomer
strán nasnímaného záznamu z možnosti 16:9 (širokouhlý) na možnosť 4:3, obraz sa môže chvieť.
 Na niektorých televízoroch s pomerom strán 4:3 sa možno nebudú fotografie nasnímané s pomerom
strán 4:3 zobrazovať na celej obrazovke. Nie je to porucha.


Užitočné techniky nahrávania
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
Ak prehrávate zábery nasnímané s pomerom strán 16:9 (širokouhlý režim) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý režim), nastavte položku [TV TYPE] na
možnosť [4:3].
Register
Tipy
Ak chcete skontrolovať informácie na obrazovke monitora (počítadlo atď.), dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET]) 


.
[DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 


SK
34
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
2
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Ak chcete vymazať
videozáznamy, dotknite
sa položky [ DELETE] 
[ DELETE].

3
Dotknite sa a nechajte zobraziť
značku na videozáznamoch
alebo fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.

4
Dotknite sa položky
[YES] 

Tipy
Snímku môžete odstrániť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.
Na odstránenie všetkých snímok na
nahrávacom médiu a obnovu pôvodnej kapacity
média médium naformátujte (s. 72).
Zmenšené obrázky, pomocou ktorých je možné
zobraziť na indexovej obrazovke viac obrázkov
naraz, sa nazývajú „miniatúry“.



Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky

.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
 Odstránené snímky nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie uložte
vopred.
 Počas odstraňovania snímok nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Nevyberajte pamäťovú kartu počas vymazávania
záberov z pamäťovej karty.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Predtým, než sa pokúsite
odstrániť videozáznamy a fotografie, zrušte ich
ochranu (s. 37).
 Ak je odstránený videozáznam v zozname
titulov (s. 43), videozáznam pridaný do
zoznamu titulov bude odstránený aj v zozname.

Ak chcete vymazať fotografie, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE].
Obsah
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE]  [ DELETE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Ak chcete vymazať všetky fotografie naraz,
dotknite sa položky [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
 Poznámky
Nie je možné odstrániť fotografie na pamäťovej
karte podľa dátumu nahratia.

SK
35
Register
1

Dotknite sa položky
(MENU)  [Show
others]  [DELETE] (v kategórii
[EDIT]).
V kroku 2 sa dotknite [
[ DELETE by date].

DELETE] 
Ak chcete vymazať všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE
by date].
Obsah
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky

Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky [YES] 
.
Register
SK
36
4
Ochrana
zaznamenaných
videozáznamov a
fotografií (Protect)
Dotknite sa položky
[YES] 

V kroku 3 sa dotknite videozáznamu alebo
fotografie označenej indikátorom .
Indikátor  sa prestane zobrazovať.
Tipy
Videozáznamy a fotografie môžete ochrániť
na obrazovke prehrávania pomocou ponuky
OPTION MENU.

Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [PROTECT] (v kategórii
[EDIT]).
 Poznámka
Nie je možné vybrať položku [ PRT. by date]
pre údaje zaznamenané na pamäťovej karte.

2
3

Ak chcete chrániť fotografie, dotknite
sa položky [ PROTECT] 
[ PROTECT].
Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete ochrániť.
Ak chcete ochrániť všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
položky [ PROTECT]  [ PRT. by
date].
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky
Na vybraných snímkach sa zobrazí
indikátor .

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky
Dotknite sa položky [PROTECT] 

.
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
SK
37
Register

PROTECT]
Užitočné techniky nahrávania
V kroku 2 sa dotknite [
 [ PRT. by date].
Ak chcete chrániť videozáznamy,
dotknite sa položky [ PROTECT]
 [ PROTECT].

Obsah
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
Ochrana videozáznamov a fotografií sa
používa proti ich náhodnému odstráneniu.


.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
Obsah
V kroku  uvedenom vyššie vyberte
dátum nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
 [UNPROTECT]
dotknite položky

.

Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
38
Rozdelenie
videozáznamu


1

2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
3

Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.

Dotknite sa ikony
v bode,
v ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.
Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.
Obsah
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [ DIVIDE] (v kategórii
[EDIT]).
Nie je možné rozdeliť chránené videozáznamy.
Odstráňte ochranu proti rozdeleniu (s. 37).
Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
,
Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným rozdeľovacím bodom môže byť
malý rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi polsekundových
prírastkov.
Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.
V kamkordéri je možná len jednoduchá úprava.
Na pokročilejšiu úpravu použite dodaný softvér
„PMB“.


Po výbere bodu rozdelenia ho určite s
ešte väčšou presnosťou prostredníctvom
možnosti
.
Užitočné techniky nahrávania
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
Dotknite sa položky
[YES] 
.
Register
4

 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.

SK
39
4
Nasnímanie
statického záberu z
videozáznamu (DCRSX65E/SX85E)
Dotknite sa položky



1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [PHOTO CAPTURE] (v kategórii
[EDIT]).
Dotknite sa položky
.
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
 Poznámky
Veľkosť záberu je pevne nastavená podľa
pomeru strán videozáznamu:
0.2M] v režime 16:9 (širokouhlý režim)
[
 [VGA(0.3M)] v režime 4:3
 Nahrávacie médium, kam chcete uložiť snímky,
by malo mať dostatok voľného miesta.
 Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií
sa zhoduje s dátumom a časom nasnímania
pôvodných videozáznamov.
 Pokiaľ videozáznam, z ktorého fotografiu
snímate, neobsahuje údajový kód, dátum a čas
vytvoreného statického záberu bude zhodný s
dátumom a časom nasnímania videozáznamu.
Dotknite sa videozáznamu, z
ktorého chcete nasnímať.
3


Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete nasnímať,
.
sa dotknite ikony
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Register
Po voľbe záberu, ktorý chcete v rámci
videozáznamu nasnímať, nastavte tento
záber ešte presnejšie pomocou položky
.
Užitočné techniky nahrávania
2
5
Nasnímaný záber sa uloží na nahrávacie
médium vybraté v nastavení [PHOTO
MEDIA SET] (DCR-SX65E/SX85E) (s. 17).
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a následne zopakujte
sa položky
kroky od bodu 3.
Na nasnímanie záberu z iného
a
videozáznamu sa dotknite položky
zopakujte kroky od bodu 2.
Obsah
Z videozáznamov zaznamenaných do
internej pamäte kamkordéra môžete
vytvoriť statické zábery. Najprv nastavte
funkciu [MOVIE MEDIA SET] na hodnotu
[INT. MEMORY] (s. 17).
.
Po skončení nasnímania rámčeka
sa obrazovka opäť vráti do stavu
pozastavenia.
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
SK
40
Kopírovanie
videozáznamov a
fotografií z interného
nahrávacieho média
na pamäťovú kartu
(DCR-SX65E/SX85E)
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
Obsah
 Dotknite sa typu kopírovania.
[DUB by select]: Výber videozáznamov
a kopírovanie
[DUB by date]: Kopírovanie všetkých
videozáznamov s určeným dátumom
[ DUB ALL]: Kopírovanie zoznamu
titulov
Ak vyberiete zoznam titulov ako zdroj
kopírovania, postupujte podľa krokov
na obrazovke.
Kopírovanie videozáznamov
Videozáznamy nasnímané v internom
nahrávacom médiu kamkordéra môžete
kopírovať na pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto činnosti do
kamkordéra vložte pamäťovú kartu.
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
[DUB by select]: Dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete skopírovať,
a označte ho indikátorom . Môžete
vybrať viac videozáznamov.
Tipy
Pôvodný videozáznam nebude po skopírovaní
odstránený.
Všetky snímky v zozname titulov budú
skopírované.
Snímky nasnímané týmto kamkordérom a
uložené na nahrávacom médiu sa označujú ako
„pôvodné“.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pri prvom zaznamenaní videozáznamu na
pamäťovú kartu vytvorte súbor s databázou
(MENU)
snímok dotykom na položku
 [Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
[MANAGE MEDIA]) 
(v kategórii
[MEMORY CARD].
 Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.





Zostávajúca kapacita pamäťovej
karty

SK
41
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Register
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [MOVIE DUB] (v kategórii
[EDIT]).
 Dotknite sa typu kopírovania.
[DUB by date]: Vyberte dátum
nasnímania videozáznamu, ktorý chcete
.
skopírovať, a dotknite sa položky
Nemôžete vybrať viac dátumov.
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
Obsah
 Dotknite sa položky
[YES] 

[COPY by select]: Kopírovanie
vybraných fotografií
[COPY by date]: Kopírovanie všetkých
fotografií s určeným dátumom
[COPY by select]: Dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať,
a označte ju indikátorom . Môžete
vybrať viac záberov.

.
Tipy
Ak chcete skontrolovať po skončení kopírovania
skopírované videozáznamy, vyberte položku
[MEMORY CARD] v časti [MOVIE MEDIA
SET] a prehrajte ich (s. 17).


Fotografie môžete kopírovať z interného
nahrávacieho média kamkordéra na
pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto činnosti do
kamkordéra vložte pamäťovú kartu.
Ak chcete výber snímky potvrdiť,
dotknite sa snímky na obrazovke a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
[COPY by date]: Vyberte dátum
nasnímania fotografie, ktorá bude
kopírovaná, a dotknite sa položky
. Nemôžete vybrať viac dátumov.
 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.
Užitočné techniky nahrávania

Kopírovanie fotografií

 Dotknite sa položky
[YES] 

Zobrazí sa obrazovka [PHOTO COPY].
Tipy
Ak chcete po dokončení kopírovania
skontrolovať skopírované fotografie, vyberte
položku [MEMORY CARD] v časti [PHOTO
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 17).


SK
42

.
Register
(MENU)
 Dotknite sa položky
 [Show others]  [PHOTO
[EDIT]).
COPY] (v kategórii
Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz
V kroku 2 sa dotknite položky [ ADD
by date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Obsah
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Pôvodné videozáznamy sa nezmenia, aj keď
ich v zozname titulov zmeníte alebo ich z
neho odstránite.
Dotknite sa položky
/
na výber
dátumu požadovaného videozáznamu,
.
potom sa dotknite tlačidla
Vytvorenie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [PLAYLIST EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky [YES] 
.
ADD].

 Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas úpravy videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
 Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.
 Dotykom vyberte videozáznam,
ktorý chcete pridať do zoznamu
titulov.

Užitočné techniky nahrávania
 Dotknite sa položky [

Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
99 videozáznamov.
Videozáznam môžete do zoznamu titulov pridať
(OPTION).
dotykom na tlačidlo


Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .


Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
 [PLAYLIST] (v kategórii
[PLAYBACK]).

.
SK
43
Register
 Dotknite sa položky
[YES] 

Prehrávanie zoznamu titulov
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.
Zmena poradia v zozname titulov
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa opäť
zobrazí obrazovka prehrávania.
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky
Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
/
.
vyberte
Cieľový panel
Dotknite sa položky

.
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Dotknite sa položky [ ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
dotknite sa položky [ ERASE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.
Obsah
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Dotknite sa položky [ MOVE].
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
 [YES] 
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.


Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Dotknite sa položky

.
Register
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 [YES] 
Tipy
Aj keď odstránite videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam sa neodstráni.


SK
44
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Vytvorenie disku
jediným dotykom
(One Touch Disc Burn)
 Poznámky
Keď použijete funkciu One Touch Disc Burn,
videozáznamy a fotografie sa neukladajú do
počítača.




Obsah
Videozáznamy a fotografie zaznamenané
na kamkordéri, ktoré ešte neboli uložené
pomocou funkcie One Touch Disc Burn je
možné uložiť na disk automaticky.
Najprv nainštalujte softvér „PMB“, softvér
„PMB“ však nespúšťajte.
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
Vďaka funkcii kamkordéra One Touch Disc
Burn môžete ukladať iba videozáznamy
a fotografie zaznamenané na internom
nahrávacom médiu (DCR-SX65E/SX85E).
1

2
Užitočné techniky nahrávania
Zapnite počítač a do jednotky
DVD vložte nepoužitý disk.
Ak sa okrem softvéru „PMB“ automaticky
spustí akýkoľvek iný softvér, vypnite ho.
Zapnite kamkordér a pomocou
kábla Built-in USB Cable ho
pripojte k počítaču.
3
Register
Dotknite sa tlačidla [DISC BURN]
na kamkordéri.
4
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke počítača.
SK
45
3
Importovanie
videozáznamov a
fotografií do počítača
Kliknite na tlačidlo [Import].
Obsah
Videozáznamy a fotografie zaznamenané
na kamkordéri je možné importovať do
počítača. Najprv je potrebné zapnúť počítač.
 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
 Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi „PMB
Help“.

Videozáznamy a fotografie sa
importujú do počítača.
Po dokončení operácie sa zobrazí
obrazovka softvéru „PMB“.
1
Zapnite kamkordér a pomocou
kábla Built-in USB Cable ho
pripojte k počítaču.
Užitočné techniky nahrávania
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite ikony nahrávacieho
média, ktoré obsahuje
požadované snímky.
[ USB CONNECT]: Interná pamäť
(DCR-SX65E/SX85E)
[ USB CONNECT]: Pamäťová karta

Register

Zobrazené nahrávacie médium sa líši v
závislosti od modelu.
Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU) 
dotknite sa položky
[Show others]  [USB CONNECT] (v
kategórii [OTHERS]).
Na obrazovke počítača sa zobrazí okno
[Import].
SK
46
5
Vytvorenie disku
Podľa pokynov na obrazovke
vytvorte disk.

Disk je možné vytvoriť výberom
videozáznamov vopred naimportovaných
do počítača (s. 46).
1
2
3
Nahraný disk je možné kopírovať na
ďalší disk pomocou softvéru „Video Disc
Copier“.
Softvér spustíte kliknutím na položky
[Start]  [All Programs]  [PMB] 
[PMB Launcher]  [Disc creation] 
[Video Disc Copier]. Pomocné informácie
týkajúce sa operácie sa nachádzajú v
softvéri „Video Disc Copier“.
Ak sa okrem softvéru „PMB“ automaticky
spustí akýkoľvek iný softvér, vypnite ho.
Spustite softvér „PMB“.
V ľavej časti okna kliknite na
položku [Calendar] alebo [Index],
vyberte priečinok alebo dátum a
vyberte videozáznamy.
4
Úprava videozáznamov
Z videozáznamu je možné orezať len
potrebné časti a uložiť ich ako ďalší súbor.
V softvéri „PMB“ dvakrát kliknite na
videozáznam, ktorý chcete upraviť, potom v
pravej časti obrazovky kliknite na položku
[Show Edit Palette]  [Trim Video] alebo
vyberte ponuku [Manipulate]  [Edit] 
[Trim Video]. Ďalšie informácie pozri v
časti „PMB Help“.
Viac videozáznamov je možné vybrať
stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na
miniatúry.
V hornej časti okna kliknite na
položku
 [DVD-Video (STD)
Creation].
Nasnímanie statických záberov z
videozáznamu
Zobrazí sa okno na výber
videozáznamov.

Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Kopírovanie disku
Zapnite počítač a do jednotky
DVD vložte nepoužitý disk.

Vytvorenie disku môže trvať dlhšie.
SK
47
Register
Snímku videozáznamu je možné uložiť ako
fotografiu.
V softvéri „PMB“ dvakrát kliknite na
videozáznam, ktorý chcete upraviť, potom v
pravej časti obrazovky kliknite na položku
[Show Edit Palette]  [Save Frame]. Ďalšie
informácie pozri v časti „PMB Help“.
Ak chcete k videozáznamom, ktoré ste
vybrali predtým, pridať ďalšie, vyberte ich
v hlavnom okne a presuňte do okna na
výber videozáznamov.
 Vyberte požadovaný jazyk a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Aplikácia „PMB Portable“ je v kamkordéri
vopred nainštalovaná.
Aplikáciu „PMB Portable“ môžete použiť
na nasledujúce činnosti:
Zobrazí sa obrazovka s výberom
oblastí.



 Vyberte príslušné hodnoty
[Region] a [Country/Area] a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Snímky môžete jednoducho odovzdať do blogu
alebo inej mediálnej služby.
Z počítača pripojeného na internet môžete
snímky odovzdávať aj vtedy, ak ste mimo
domova alebo kancelárie.
Môžete zaregistrovať mediálne služby
(napríklad blogy), ktoré najčastejšie používate.
Obsah
Odovzdávanie snímok
do mediálnych služieb
Zobrazí sa obrazovka s používateľskou
zmluvou.
 Zmluvu si pozorne prečítajte. Ak
súhlasíte s podmienkami zmluvy,
kliknite na položku [I Agree].
Podrobné informácie o používaní sa
zobrazia, keď po spustení aplikácie „PMB
Portable“ kliknete na tlačidlo pomocníka
nachádzajúce sa vpravo hore.
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
Spustenie aplikácie „PMB Portable“
(Macintosh)
 Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla Builtin USB Cable.
 Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou kábla Builtin USB Cable.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
Užitočné techniky nahrávania
Spustenie aplikácie „PMB Portable“
(Windows)
 Dotykom vyberte nahrávacie
médium, pre ktoré chcete použiť
aplikáciu „PMB Portable“.
[ USB CONNECT]: interná pamäť
(DCR-SX65E/SX85E)
[ USB CONNECT]: pamäťová karta

Na obrazovke LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
 Kliknite na položku „PMB
Portable“.
Po ukončení pripájania kamkordéra
k počítaču sa na pracovnej ploche
zobrazí ikona [PMBPORTABLE].
Zobrazí sa obrazovka s používateľskou
zmluvou.
SK
48
Register
 Dotykom vyberte nahrávacie
médium, pre ktoré chcete použiť
aplikáciu „PMB Portable“.
Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU) 
dotknite sa položiek
[Show others]  [USB CONNECT]
(v kategórii [OTHERS]).
 V priečinku [PMBPORTABLE]
kliknite na položku [PMBP_Mac].
Poznámky k aplikácii „PMB
Portable“
 Vyberte príslušné hodnoty
[Region] a [Country/Area] a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka s používateľskou
zmluvou.
 Zmluvu si pozorne prečítajte. Ak
súhlasíte s podmienkami zmluvy,
kliknite na položku [I Agree].

Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.




Register
SK
49
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pri používaní aplikácie „PMB Portable“ sa vždy
pripojte k sieti.
 Ak sa v sprievodcovi funkciou AutoPlay
položka [PMB Portable] nezobrazí, kliknite na
položky [Computer]  [PMBPORTABLE] a
potom dvakrát kliknite na položku [PMBP_
Win.exe].
 Ak sa v aplikácii „PMB Portable“ vyskytne
chyba, alebo ak aplikáciu „PMB Portable“
omylom odstránite, môžete vykonať opravu
prevzatím inštalátora aplikácie „PMB Portable“
z príslušnej webovej lokality.

Niektoré webové lokality vyžadujú registráciu
používateľa a prípadné poplatky za využívanie
služieb. Ak chcete využívať podobné služby,
musíte splniť podmienky a ustanovenia
príslušných webových lokalít.
Na základe rozhodnutia operátorov webovej
lokality sa poskytované služby môžu zmeniť
alebo ukončiť. Spoločnosť Sony nezodpovedá
za prípadné problémy medzi používateľmi a
tretími stranami vrátane nepríjemností, ktoré
používateľom môžu vzniknúť počas využívania
súvisiacich služieb vrátane ukončenia alebo
zmeny takýchto služieb.
Ak chcete zobraziť webovú lokalitu, budete na
ňu presmerovaní zo servera Sony. Prístup k
určitým webovým lokalitám nemusí byť možný
z dôvodu údržby servera atď.
V prípade ukončenia činnosti servera
Sony budete na plánované ukončenie včas
upozornení prostredníctvom webovej lokality
spoločnosti Sony atď.
Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní zo
servera Sony, ako aj ďalšie informácie, sa môžu
zaznamenávať s cieľom vylepšovania budúcich
produktov a služieb spoločnosti Sony. V týchto
prípadoch sa však nebudú zaznamenávať
osobné údaje.
Obsah
Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje
prevziať rôzne adresy URL webových lokalít
zo servera spravovaného spoločnosťou Sony
(„server Sony“).
Aby ste pomocou aplikácie „PMB
Portable“ mohli využívať výhody služby
odovzdávania snímok alebo ďalších
služieb poskytovaných touto alebo inými
lokalitami, musíte súhlasiť s nasledujúcimi
podmienkami.
Zobrazí sa obrazovka s výberom
oblastí.
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Ukladanie snímok
na externé médium
(DIRECT COPY)
Tipy
Snímky zaznamenané na externé médiá môžete
tiež importovať pomocou dodaného softvéru
„PMB“.


Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej
zásuvky.
Videozáznamy a snímky je možné ukladať
na externé médiá (USB), ako je napr.
externý pevný disk. Snímky môžete
prehrávať aj na kamkordéri alebo na inom
prehrávacom zariadení.
Obsah
1
2
 Poznámky
Na túto činnosť sa vyžaduje kábel USB adaptéra
VMC-UAM1 (predáva sa osobitne).
 Kábel USB adaptéra VMC-UAM1 nemusí byť
dostupný v niektorých krajinách/regiónoch.
 Ako externé médium nie je možné použiť tieto
zariadenia.
 médium s kapacitou presahujúcou 2 TB
 bežnú jednotku ako CD alebo DVD
 médium pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB
 médium so zabudovaným rozbočovačom USB
 čítačku kariet
 Nie je možné použiť externé médium s funkciou
kódu.
 Pre kamkordér je dostupný systém súborov
FAT. Ak bolo externé médium naformátované
na systém súborov NTFS atď., pred použitím
naformátujte externé médium na kamkordéri.
Po pripojení externého média ku kamkordéru
sa zobrazí formátovacia obrazovka.
Formátovacia obrazovka sa môže objaviť aj v
prípade média používajúceho systém súborov
FAT.
 Túto operáciu nie je možné vykonať pri každom
pripojiteľnom zariadení.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ďalšie informácie nájdete v dodanej príručke k
externému médiu.
 Ďalšie podrobnosti o použiteľných externých
médiách nájdete na stránkach podpory Sony
pre vašu krajinu/región.
Ak má externé médium pripájací
kábel striedavého prúdu, pripojte
ho do sieťovej zásuvky.

Pripojte kábel adaptéra USB na
externé médium.
4
Pripojte kábel adaptéra USB na
konektor  (USB) kamkordéra.
Keď sa zobrazí obrazovka [Create a
new Image Database File.], dotknite sa
tlačidla [YES].
Užitočné techniky nahrávania
3
Kábel adaptéra USB
VMC-UAM1
(predáva sa osobitne)
Register

Nie je možné pripojiť kábel Built-in USB Cable.
5
Dotknite sa tlačidla [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
SK
50
DCR-SX65E/SX85E:
Je možné uložiť videozáznamy a
fotografie v internom nahrávacom
médiu kamkordéra, ktoré ešte neboli
uložené na externé médium.
DCR-SX45E:
Je možné uložiť videozáznamy a
fotografie, ktoré ešte neboli uložené na
externé médium.
6
V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
(MENU)
Dotknite sa položky
 [Show others]  [MOVIE DUB]
(pri výbere videozáznamov)/[PHOTO
COPY] (pri výbere fotografií).
Podľa indikátora na obrazovke vyberte
nahrávacie médium (DCR-SX65E/
SX85E) a spôsob výberu snímok.
Po výbere položky [DUB by select] sa
dotknite záberu, ktorý sa má uložiť.
Zobrazí sa indikátor .
Táto obrazovka sa zobrazí, len keď existujú
novo nahraté snímky.
Po dokončení operácie sa
na
dotknite tlačidla
obrazovke kamkordéra.

Po výbere položky [DUB by date] vyberte
dátum záberov, ktorý sa má skopírovať
/
, potom
pomocou funkcie
a prejdite na
sa dotknite položky
krok .
Pri zapojení externého média
Snímky v externom médiu sa zobrazujú na
obrazovke LCD. Tlačidlá videozáznamu a
fotografie na obrazovke VISUAL INDEX sa
menia podľa zobrazenia nižšie.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Počet súborov, ktoré môžete uložiť na externé
médium.
Videozáznamy: 9 999 videozáznamov
Fotografie: 9 999 záberov × 899 priečinkov
Počet súborov môže byť menší v závislosti od
typu nahratých snímok.

Obsah

 Poznámky
Nie je možné hľadať alebo kopírovať fotografie
zaznamenané na pamäťovej karte podľa dátumu
nahratia.

Zostávajúca kapacita na externom médiu


Dotknite sa položky
 [YES] 
na obrazovke kamkordéra.
Prehrávanie snímok v externom médiu
na kamkordéri
V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií
Môžete tiež uložiť snímky zaznamenané na
pamäťové karty.
SK
51
Register
Môžete nastaviť nastavenia ponuky
externého média, ako je vymazanie záberov.
(MENU) 
Dotknite sa tlačidla
[Show others] na obrazovke VISUAL
INDEX.
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Prehrávanie snímky (s. 27).

Snímky si môžete prezerať aj na televízore
pripojenom ku kamkordéru (s. 33).
 Poznámky
Funkciu fotografií Date Index nie je možné
zobraziť.
 Ak kamkordér nerozpoznáva externé médium,
vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znovu pripojte kábel adaptéra USB ku
kamkordéru
 Ak má externé médium pripájací kábel
striedavého prúdu, pripojte ho do sieťovej
zásuvky

Obsah
Ukončenie pripojenia externého média
Dotknite sa položky
na obrazovke
VISUAL INDEX externého média.
Odpojte kábel adaptéra USB.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
52
Vytvorenie disku
pomocou napaľovačky
a rekordéra DVD
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
Obsah
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
Môžete vytvoriť disk alebo prehrávať
snímky na vytvorenom disku pomocou
špecializovanej DVD napaľovačky,
DVDirect Express (predáva sa osobitne).
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.

Nie je možné pripojiť k Built-in USB Cable.
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].
(DISC BURN)
 Stlačte tlačidlo
na napaľovačke diskov DVD.
Na disk sa nahrajú videozáznamy
nahraté v internom nahrávacom
médiu, ktoré ešte neboli uložené na
žiadny disk (DCR-SX65E/SX85E).
Na disk sa nahrajú videozáznamy, ktoré
neboli uložené na žiadny disk (DCRSX45E).
 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).

 Dotknite sa položky
[END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra.
Po dokončení operácie vyberte disk.
SK
53
Register
 Ak celková veľkosť pamäte
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, zopakujte kroky 3 a 4.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
 Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm disky DVD-R
 12 cm disky DVD+R
 Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
 V tejto časti sa napaľovačka diskov „DVDirect
Express“ označuje pojmom „napaľovačka
diskov DVD“.

 Stlačte tlačidlo
kábel USB.
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov
DVD
a odpojte
Obsah
Prispôsobenie disku pomocou funkcie
DISC BURN OPTION
Túto činnosť vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:
Pripojte sieťový adaptér striedavého
prúdu a napájací kábel ku konektoru DC
IN kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku konektoru
 (USB) kamkordéra prostredníctvom
kábla USB napaľovačky diskov DVD.
 Pri
kopírovaní požadovanej snímky.
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku.
 Pri kopírovaní snímok na pamäťovú kartu
(DCR-SX65E/SX85E)
 Pri

Vložte vytvorený disk do napaľovačky
diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa na obrazovke
kamkordéra zobrazujú ako index
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.

Zostávajúca kapacita disku


 Poznámky
Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi:
 Nevypínajte kamkordér.
 Neodpájajte kábel USB alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu.
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
 Vysunutie pamäťovej karty z kamkordéra
 Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
 [YES] na

Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
položky [CREATE SAME DISC].
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Odpojte kábel USB od kamkordéra.
SK
54
Register

Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel
Stlačte tlačidlo
USB.
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
obrazovke kamkordéra.
Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 33).
Užitočné techniky nahrávania
V predchádzajúcom kroku 4 sa dotknite
položky [DISC BURN OPTION].
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť (DCRSX65E/SX85E).
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .

 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD atď. ku
konektoru  (USB) kamkordéra
pomocou kábla Built-in USB
Cable.
skontrolujte, či sa kopírovanie vykonalo
správne.
Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.
Tipy
Ak celková veľkosť pamäte videozáznamov,
ktoré chcete napáliť pomocou funkcie DISC
BURN, prekročí veľkosť pamäte disku,
vytváranie disku sa pri dosiahnutí limitu
zastaví. Posledný videozáznam na disku môže
byť orezaný.
Na disk je možné nahrať 20 minút až 60 minút
videozáznamu. Tento čas závisí od režimu
nahrávania a počtu scén.
Ak nie je možné prehrávať vytvorené disky na
žiadnom DVD prehrávači, pripojte kamkordér
k DVD napaľovačke a spustite prehrávanie.



Obsah

Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU) 
dotknite sa položky
[Show others]  [USB CONNECT] (v
kategórii [OTHERS]).
 Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite ikony nahrávacieho
média, ktoré obsahuje snímky.
Videozáznamy môžete ukladať na disk
pripojením kamkordéra k zariadeniam
určeným na vytváranie diskov, napríklad
k napaľovačke diskov DVD Sony inej než
DVDirect Express, a to prostredníctvom
kábla USB. Potrebné informácie nájdete aj
v príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
[ USB CONNECT]: Interná pamäť
(DCR-SX65E/SX85E)
[ USB CONNECT]: Pamäťová karta

 Poznámky
Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.
 Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
Užitočné techniky nahrávania
Vytváranie disku pomocou DVD
napaľovačky a pod. inej než
DVDirect Express
Zobrazené nahrávacie médium sa líši v
závislosti od modelu.
 Videozáznamy nahrajte na
pripojené zariadenie.


 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
SK
55
Register
 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Odpojte kábel USB.
Vytvorenie disku pomocou
rekordéra a pod.
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
Obsah
Snímky prehrávané na kamkordéri môžete
skopírovať na disk alebo videokazetu
pripojením kamkordéra k napaľovačke
diskov, napaľovačke diskov DVD
spoločnosti Sony inej než DVDirect
Express atď. pomocou prípojného kábla
A/V. Zariadenie pripojte buď spôsobom
, alebo . Potrebné informácie nájdete
aj v príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)
AUDIO
(žltý)
(červený)
Tok signálu
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Pripojte prípojný kábel A/V k vstupnému
konektoru iného zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.

 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Prípojný kábel A/V s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa osobitne)

Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného kábla A/V  (dodáva
sa) alebo prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa osobitne).

SK
56
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
Register
Keď sa pripájate k inému zariadeniu
prostredníctvom konektora S VIDEO
pomocou prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne), môžete
dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší
obraz) než pri použití prípojného kábla
A/V. Biely a červený konektor (ľavý/pravý
kanál signálu audio) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V
prepojte s káblom S VIDEO. Ak pripojíte
iba konektor S VIDEO, nebudete počuť
žiadny zvuk. Pripojenie žltého (video)
konektora nie je potrebné.
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k nahrávaciemu zariadeniu.
Obsah
 Po dokončení kopírovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad
počítadlo a pod.) na obrazovke pripojeného
zobrazovacieho zariadenia, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]
 [LCD PANEL] (predvolené nastavenie) 


.
 Ak chcete nahrať dátum a čas alebo
údaje nastavenia kamery, dotknite sa
(MENU)  [Show
položky
others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA CODE]

 požadované nastavenie 

. Okrem toho sa dotknite
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]


 [V-OUT/PANEL] 
.
 Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor a pod.) 4:3, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3]


.

 Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku
zariadenia.

Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
57
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Pomocou ponúk môžete vykonávať užitočné funkcie a meniť rozličné nastavenia. Ak sa
naučíte dobre používať ponuky, budete si môcť vychutnávať používanie kamkordéra.
Kamkordér obsahuje rôzne položky ponuky zaradené do ôsmich kategórií.
Obsah
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu)  s. 63
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 67
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií)  s. 69
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie)  s. 70
EDIT (Položky pre úpravu)  s. 71
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia)  s. 72
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)  s. 72
GENERAL SET (Ďalšie položky nastavenia)  s. 74
/
/



Užitočné techniky nahrávania
Ponuky týkajúce sa obsluhy
: Pohyb zoznamu ponuky medzi kategóriami.
: Pohyb zoznamu ponuky o 4 položky naraz.
Zoznamom ponuky môžete prechádzať dotykom na tlačidlá a posúvaním po
obrazovke.
Ikona vybratej kategórie sa zobrazí na oranžovo.
, ak je
Na obrazovku MY MENU sa môžete vrátiť dotykom na tlačidlo
zobrazené.

Podrobné informácie pozri na ďalšej strane v časti MY MENU.
Ak chcete zmeniť zobrazenie, dotknite sa v strede na ľavej strane obrazovky.
Dotknite sa položky ponuky, ktorú chcete zmeniť.
.
Po zmene nastavenia sa dotknite tlačidla
.
Ak chcete ukončiť nastavovanie ponuky, dotknite sa tlačidla
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa tlačidla

Register
Dotknite sa položky
.
Dotknite sa tlačidla [Show others] na obrazovke MY MENU.
V závislosti od položky ponuky sa tlačidlo
nemusí zobraziť.
SK
58
.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať
nastaviť.
 Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.

Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa kamkordér prepne medzi režimom prehrávania a
nahrávania (videozáznam/fotografie).


Obsah
Používanie ponuky MY MENU
Používanie položiek ponuky môžete zjednodušiť zaregistrovaním najčastejšie používaných
položiek v ponuke MY MENU. V každej ponuke MY MENU režimu MOVIE, PHOTO a
PLAYBACK môžete zaregistrovať až 6 položiek ponuky.
Príklad: odstránenie [SPOT MTR/FCS] a zaregistrovanie [
FADER]
Tipy
Ak je pripojené externé médium, zobrazí sa samostatná ponuka MY MENU.


SK
59
Register
Zopakovaním uvedených krokov zaregistrujte položky ponuky do ponuky MY MENU a
vychutnávajte si používanie zariadenia „Handycam“.
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky
.
Dotknite sa položky [MY MENU SETTING].
Dotknite sa položky [MOVIE].
Dotknite sa položky [SPOT MTR/FCS].
.
Dotknite sa položky
[MANUAL SETTINGS]).
Dotknite sa položky [ FADER] (v kategórii
.
Keď sa zobrazí ponuka MY MENU, dotknite sa tlačidla
Používanie ponuky
OPTION MENU
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje rovnako ako kontextová ponuka v počítači zobrazená
po kliknutí pravým tlačidlom myši. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona
, môžete použiť ponuku OPTION MENU. Môžete sa dotknúť ikony
a zobrazia sa
položky ponuky, ktoré sa menia podľa kontextu.
Položka ponuky
Obsah
Karta
Dotknite sa položky
(OPTION).
Dotknite sa požadovanej karty  položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavenia sa dotknite položky
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
 Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, dotknite sa inej karty. (Nemusí byť zobrazená
žiadna karta.)
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, závisia od stavu prehrávania/nahrávania používaného
kamkordéra.

Register
SK
60
Zoznamy ponúk
DELETE
Kategória (MANUAL SETTINGS)
MICREF LEVEL
68
68
BACK LIGHT
68
43
ERASE
44
ERASE ALL
44
MOVE
44
USB CONNECT
USB CONNECT*
46, 55
USB CONNECT
46, 55
DISC BURN
BATTERY INFO
69
45
72
Kategória (MANAGE MEDIA)
69
69
69
MEDIA SETTINGS*
MOVIE MEDIA SET
17
PHOTO MEDIA SET
17
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*
27
MEMORY CARD
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*
30
30
MEMORY CARD
31
43
72
72
72
80, 83
80, 83
Kategória (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
70
Kategória (EDIT)
DELETE
DELETE
43
ADD by date
35
SK
61
28, 74
BEEP
74
LCD BRIGHT
74
LCD BL LEVEL
74
LCD COLOR
74
Register
FACE
PLAYLIST
PLAYBACK SET
DATA CODE
42
42
Kategória (OTHERS)
Kategória (PLAYBACK)
FILM ROLL
41
COPY by date
Kategória (PHOTO SETTINGS)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
DUB ALL
PHOTO COPY*
COPY by select
68
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
41
41
Užitočné techniky nahrávania
25
67
67
67
67
39
40
DUB by date
PLAYLIST EDIT
ADD
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
FACE DETECTION
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
37
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*
MOVIE DUB*
DUB by select
63
63
64
65
65
65
65
65
66
Kategória (SHOOTING SET)
WIDE SELECT
37
PROTECT
Obsah
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
35
PROTECT
PROTECT
DISPLAY SET
74
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
33
DISP OUTPUT
75
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
15
75
SUMMERTIME
75
LANGUAGE SET
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
Obsah
AREA SET
75
75
75
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
75
CALIBRATION
92
USB LUN SETTING
76
* DCR-SX65E/SX85E
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
62
PORTRAIT (Jemný
portrét) ( )
MANUAL
SETTINGS
Zvýraznenie snímaného
objektu, napríklad ľudí
alebo kvetov, a vytvorenie
mäkkého pozadia.
(Nastaviteľné položky pre
príslušnú scénu)
Zabránenie nasnímaniu
tvárí ľudí pri silnom
osvetlení ako neprirodzene
bielych.
SPORTS** ( )
SCENE SELECTION
Pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich objektov
vyberte možnosť
minimalizovať trasenie.
Snímky môžete snímať efektívne v rôznych
situáciách.
 AUTO
BEACH** (
TWILIGHT* ( )
SNOW** ( )
Udržiava sa stmievajúca
atmosféra vzdialeného
okolia za súmraku.
Nasnímanie jasných obrazov
bielej krajiny.
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené
CANDLE ( )
predmety.
Zachováva tlmenú
atmosféru scény pri svetle
sviečok.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
blízke objekty.
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION],
nastavenie možnosti [WHITE BAL.] sa zruší.
)

Reprodukcia atmosféry
scenérie ako pri západe
alebo východe slnka.
FADER
FIREWORKS* ( )
)
Jasné nasnímanie
vzdialených predmetov. Toto
nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na
sklo alebo kovovú sieťku v
okne medzi kamkordérom a
snímaným objektom.
 OFF
Efekt sa nepoužije.
SK
63
Register
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi pridanými do intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na stmavenie) alebo [REC] (na
rozjasnenie).
Nasnímanie vynikajúcich
záberov ohňostroja.
LANDSCAPE* (
)
Nasnímanie výraznej modrej
farby oceána alebo jazera.
Užitočné techniky nahrávania
Sníma zábery v priemernej kvalite záberu bez
funkcie [SCENE SELECTION].
SUNRISE&SUNSET* (
Obsah
SPOTLIGHT** ( )
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
WHITE FADER
INDOOR ()
Stmavenie/rozjasnenie v bielej farbe.
Stmavenie
BLACK FADER
Stmavenie/rozjasnenie v čiernej farbe.
Stmavenie
Rozjasnenie
ONE PUSH (
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie sa dotknite položky
[OFF]

 Poznámky
Funkciu [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[ONE PUSH] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Keď vyberiete možnosť [ONE PUSH],
zameriavajte biele predmety dovtedy, kým
.
rýchlo bliká indikátor
 Indikátor
bliká pomaly, ak funkciu [ONE
PUSH] nie je možné nastaviť.
 Keď ste vybrali možnosť [ONE PUSH] a
stále bliká aj po dotyku položky
indikátor
, nastavte možnosť [WHITE BAL.] na
hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.], funkcia
[SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu
[AUTO].

WHITE BAL. (Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia snímania.
 AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.



SK
64
Register
Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu
alebo idete natáčať von po natáčaní vnútri
(alebo opačne), zamerajte kamkordér na
približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby
sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [ONE PUSH] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestením
OUTDOOR ( )
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 vonkajšie prostredie
 nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje,
 východ alebo západ slnka,
 osvetlenie žiarivkami.
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Videozáznam zaznamenaný pomocou funkcie
[BLACK FADER] môže byť na obrazovke
VISUAL INDEX zle viditeľný.


)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera, vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].
bliká rýchlo. Indikátor
Indikátor
prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a jeho
uložení do pamäte.
Obsah
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 vnútorné prostredie,
 na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
 pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
Rozjasnenie
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [ONE PUSH].
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
namierením na objekt mimo stredu
obrazovky.
SPOT MTR/FCS (Bodové
meranie/zaostrenie)
END
END
STBY
STBY
SPOT FOCUS
SPOT FOCUS
AUTO
AUTO
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
možnosť [MANUAL].

 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] a [FOCUS] sa
automaticky nastavia na hodnotu [MANUAL].
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
snímky upravte, keď je predmet príliš jasný
alebo tmavý.
EXPOSURE

SPOT METER (Flexibilný spot
meter)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby bol nasnímaný s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
END
STBY
Na úpravu intenzity jasu sa dotknite
/
.
položky
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [AUTO].
FOCUS
STBY
SPOT METER
SPOT METER
AUTO
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
intenzitu jasu a zaostrenie chcete upraviť.
Na automatickú úpravu jasu a zaostrenia sa
dotknite položky [AUTO].
END
Obsah
Pre vybraný objekt môžete naraz nastaviť
jas a zaostrenie. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [SPOT METER]
(s. 65) a [SPOT FOCUS] (s. 65).
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
expozíciu chcete upraviť.
Na opätovné nastavenie automatickej
expozície sa dotknite položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcia [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na možnosť [MANUAL].
Na úpravu zaostrenia sa dotknite položky
(blízky objekt)/
(vzdialený
objekt).

SK
65
Register
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
AUTO
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
ON ( )
Priblíženie (s. 24) sa automaticky presunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie objektov zblízka na približne 38 cm.
 Poznámky
Pokiaľ nastavíte funkciu [FOCUS] na možnosť
[MANUAL], zobrazí sa indikátor .
 Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.

Obsah
Tipy
Indikátor sa zobrazí, pokiaľ zaostrenie
už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a
indikátor sa zobrazí, pokiaľ už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke
W (širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete snímať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke
W (širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený;
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch.
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
 Keď zaostrujete manuálne.



Užitočné techniky nahrávania

 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 65).

TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, napríklad kvetov alebo
hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa
objekt zvýrazní.
Register
 OFF
Ruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE
MACRO sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
SK
66
ACTIVE
SHOOTING SET
Podporuje účinnejší efekt funkcie SteadyShot.
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
 STANDARD
Podporuje efekt SteadyShot pri relatívne
stabilných podmienkach nahrávania.
OFF (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
 Poznámky
Ak zmeníte nastavenie funkcie
[ STEADYSHOT], zmení sa podľa toho aj
zobrazovacie pole.
Obsah
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .

REC MODE (Režim
nahrávania)
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická rýchlosť
uzávierky)
Pozri stranu 25.
GUIDEFRAME
 OFF
 OFF
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
nepoužíva.
Nezobrazí sa pomocný rám.
ON
ON
Zobrazí sa pomocný rám.
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
používa.
Užitočné techniky nahrávania
Pri snímaní na tmavých miestach sa
rýchlosť uzávierky automaticky zníži na
1/25 sekundy.
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je
objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rám sa nezaznamená.
FACE DETECTION
Deteguje tváre objektov a automaticky
nastavuje expozíciu.
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku
pomocného rámu, kompozícia bude vyvážená.
Vonkajší rám funkcie [GUIDEFRAME]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.



 ON
Deteguje tváre.
OFF (
)
Nedeteguje tváre.
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete vykompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne),
nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] ( ).
SK
67
Register
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
tváre nemusia byť detegované.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [FACE DETECTION] fungovať
správne. V takom prípade nastavte funkciu
[FACE DETECTION] na hodnotu [OFF].

Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
fungovala lepšie, plňte nasledujúce podmienky:
 Snímajte na dostatočne svetlom mieste.
 Objekty nemajú okuliare, klobúk ani masku.
 Objekty sa pozerajú priamo na kameru.
Detegované tváre sa zaznamenajú v režime
Face Index, avšak niektoré tváre sa nemusia
detegovať. Existuje tiež limit počtu tvárí, ktoré
je možné v režime Face Index zaznamenať. Ak
chcete prehrávať z režimu Face Index, pozrite
si stranu 31.



OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
Môžete vybrať maximálnu úroveň
priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade
digitálneho priblíženia zhorší.
Obsah
AUDIO REC SET
Pri výbere úrovne priblíženia 2000× sa zobrazí
oblasť priblíženia.
 BLT-IN ZOOM MIC (Vstavaný
mikrofón s funkciou priblíženia)
 OFF
Vykoná sa priblíženie do hodnoty 70násobku.
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
2000×
Vykoná sa priblíženie do hodnoty 70-násobku
a následne sa digitálne vykoná priblíženie do
hodnoty 2000-násobku.
Mikrofón nezaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.
ON ( )
 Poznámky
Zábery je možné opticky zväčšiť až 60-násobne,
ak je funkcia [ STEADYSHOT] nastavená na
hodnotu [ACTIVE].
Mikrofón zaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.

 MICREF LEVEL (Referenčná úroveň
mikrofónu)
 BACK LIGHT
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
Kamkordér nastavuje expozíciu objektov v
protisvetle.
 NORMAL
Užitočné techniky nahrávania
 OFF
 OFF
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
príslušnú úroveň.
Expozícia pre objekty v protisvetle sa
neupravuje.
ON
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [LOW] (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)
Expozícia pre objekty v protisvetle sa
upravuje.
Register
LOW ( )
SK
68

WIDE SELECT
PHOTO SETTINGS
Podľa pripojeného televízora môžete
vybrať pomer horizontálnej a vertikálnej
strany. Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k televízoru.
(Položky pre snímanie
fotografií)
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
4:3 (
)
Obsah
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
 16:9 WIDE
SELF-TIMER
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
Stlačením tlačidla PHOTO spustite
odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi
10 sekundách.
 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 75).

 OFF
Zrušenie samospúšte.
Spustenie snímania pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[RESET].
IMAGE SIZE
Môžete vybrať veľkosť nasnímanej
fotografie.
 VGA(0.3M) (
Užitočné techniky nahrávania
ON ( )
)
Nahrávajte fotografie v pomere strán 4:3 (640
× 480).
0.2M (
)
Nahrávajte fotografie v pomere strán 16:9
(širokouhlý) (640 × 360).
 Poznámky
Vybraná veľkosť snímky platí, kým svieti
(fotografia).
indikátor
 Informácie o počte nasnímateľných fotografií
nájdete na strane 86 .

Môžete vybrať spôsob priraďovania čísel
súboru fotografiám.
SK
69
Register
FILE NO. (číslo súboru)
 SERIES
PLAYBACK
Priraďovanie čísel súborov fotografií po
poradí.
Zvýšenie čísla súboru spolu so zaznamenaním
fotografie.
Aj keby ste pamäťovú kartu nahradili inou,
číslo súboru sa priradí podľa postupnosti.
(Položky pre prehrávanie)
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
VISUAL INDEX
Priradenie pokračujúceho čísla súborov
v postupnosti podľa najvyššieho čísla
existujúceho na nahrávacom médiu.
Keby ste pamäťovú kartu nahradili inou, číslo
súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu.
Pozri stranu 27.
Obsah
RESET
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Pozri stranu 30.

FILM ROLL
Pozri stranu 30.
FACE
Pozri stranu 31.
PLAYLIST
Pozri stranu 43.
PLAYBACK SET
Užitočné techniky nahrávania

 DATA CODE
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (dátum/čas, údaje kamery)
zaznamenané automaticky pri nahrávaní.
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času.
Zobrazenie údajov o nastaveniach kamery.
SK
70
Register
CAMERA DATA
DATE/TIME
EDIT
(Položky pre úpravu)
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
DELETE
Pozri stranu 35.
CAMERA DATA
Videozáznam
Obsah
 Dátum
 Čas
PROTECT
Pozri stranu 37.
DIVIDE
Pozri stranu 39.
Pozri stranu 40.
MOVIE DUB (DCR-SX65E/
SX85E)
Pozri stranu 41.
 Funkcia SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Hodnota clony
 Expozícia
PHOTO COPY (DCR-SX65E/
SX85E)
Pozri stranu 42.
PLAYLIST EDIT
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí
údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].


Pozri stranu 43.
Register

Užitočné techniky nahrávania
PHOTO CAPTURE (DCR-SX65E/
SX85E)
Fotografia
SK
71
OTHERS
MANAGE MEDIA
(Položky pre nahrávacie
médiá)
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
MEDIA SETTINGS (DCR-SX65E/
SX85E)
USB CONNECT
Pozri stranu 17.
Pozri stranu 55.
MEDIA INFO
BATTERY INFO
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 72).
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii

.
Užitočné techniky nahrávania
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania pre
nahrávacie médium pre filmy a približné
informácie o voľnom a použitom priestore
na nahrávacom médiu.
Môžete skontrolovať odhadovanú
zostávajúcu kapacitu batérie.
Dotknite sa položky
Obsah
(Položky pre ostatné
nastavenia)
Tipy
Zobrazia sa iba informácie o médiu, ktoré ste
vybrali v rámci funkcie [MOVIE MEDIA SET]
(s. 17). V prípade potreby zmeňte nastavenie
pre médium (DCR-SX65E/SX85E).


MEDIA FORMAT
SK
72
Register
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie, aby sa obnovila
voľná kapacita na nahrávanie.
Dotknite sa položky [YES]  [YES] 
.
DCR-SX65E/SX85E:
Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má
formátovať.



Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám
alebo otrasom kamkordéra.
Potvrďte skutočný čas potrebný na odstránenie
údajov na obrazovke LCD.
Pokiaľ zastavíte vykonávanie operácie [EMPTY]
počas zobrazenia hlásenia [Executing…],
uistite sa, že operáciu dokončíte uskutočnením
funkcie [MEDIA FORMAT] alebo [EMPTY]
pri najbližšom použití kamkordéra.
REPAIR IMG.DB F.
Obsah
 Poznámky
Pri tejto operácii pripojte kamkordér k sieťovej
zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých
snímok, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
 Chránené videozáznamy a fotografie budú
odstránené tiež.
 Kým sa zobrazuje hlásenie [Executing…],
nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá
na kamkordéri, neodpájajte sieťový adaptér
striedavého prúdu, ani nevyberajte pamäťovú
kartu z kamkordéra (počas formátovania
pamäťovej karty svieti alebo bliká indikátor
prístupu).

Pozri stranu 80, 82.
Ochrana údajov na internom
nahrávacom médiu pred obnovením
(DCR-SX65E/SX85E)
Užitočné techniky nahrávania
[EMPTY] umožňuje zapísať
nezrozumiteľné dáta na interné nahrávacie
médium kamkordéra. Týmto spôsobom
bude ťažšie obnoviť akékoľvek pôvodné
údaje. Pri zneškodnení alebo odovzdaní
kamkordéra sa odporúča aby ste vykonali
operáciu [EMPTY].
Keď je na obrazovke [MEDIA FORMAT]
vybraté interné nahrávacie médium,
dotknite sa položky [EMPTY].
 Poznámky
Zapojte sieťový adaptér striedavého prúdu
do sieťovej zásuvky. Nie je možné uskutočniť
operáciu [EMPTY], pokiaľ nezapojíte sieťový
adaptér striedavého prúdu do sieťovej zásuvky.
 Aby ste zabránili strate dôležitých záberov, pred
uskutočnením operácie [EMPTY] by ste ich
mali uložiť do počítača.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.

Register
SK
73

GENERAL SET

(Iné položky pre nastavenie)
Na túto operáciu pozrite „Používanie
ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.

 LCD COLOR
Intenzitu farby obrazovky LCD môžete
/
.
nastaviť dotykom na položku
 VOLUME
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.

.

 BEEP
 DISPLAY SET
 ON
 AUTO1
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá
nahrávania a priblíženia sa na obrazovke LCD
zobrazia.
OFF
Zrušenie melódie.
 LCD BRIGHT
AUTO2
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá
nahrávania a priblíženia sa na obrazovke LCD
nezobrazia.
.
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


Užitočné techniky nahrávania
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
Prehranie melódie pri spustení alebo
zastavení nahrávania a pri používaní
dotykového panela.
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
/
nastaviť dotykom na položku
Obsah

SOUND/DISP SET
Hlasitosť zvuku pri prehrávaní môžete
/
nastaviť dotykom na položku
Keď vyberiete možnosť [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby obrazovka smerovala von, a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky zmení
na hodnotu [NORMAL].
ON
Neustále zobrazenie. Tlačidlá nahrávania a
priblíženia sa na obrazovke LCD nezobrazia.
 LCD BL LEVEL (Intenzita podsvietenia
obrazovky LCD)
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch.
 Keď zapnete kamkordér.
 Keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidiel nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD).
 Keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.


Môžete vybrať intenzitu jasu podsvietenia
obrazovky LCD.
 NORMAL
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu sa nastavenie automaticky
prepne na možnosť [BRIGHT].

SK
74
Register
Štandardný jas.

OUTPUT SETTINGS
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
 TV TYPE
Pozri stranu 33.
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).


 DISP OUTPUT (Výstup obrazovky)
POWER SETTINGS
 LCD PANEL
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD.
Obsah
Môžete nastaviť, kde majú vystupovať
snímky z obrazovky.
 A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa
automaticky vypol, ak ho nepoužívate
dlhšie ako 5 minút.
V-OUT/PANEL
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD a
obrazovke televízora.
 5min
Kamkordér sa automaticky vypne.
CLOCK/
LANG
NEVER
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k zásuvke v stene,
funkcia [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na hodnotu [NEVER].
Pozri stranu 15.

 AREA SET
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Pri používaní
kamkordéra v iných časových pásmach
nastavte vašu aktuálnu miestnu oblasť.
Ďalšie informácie o časových posunoch
nájdete na strane 88.
 POWER ON BY LCD
Môžete nastaviť vypínanie a zapínanie
kamkordéra pri otvorení a zatvorení
obrazovky LCD.
 SUMMERTIME
Užitočné techniky nahrávania
Kamkordér sa automaticky nevypne.
 CLOCK SET
 ON
Kamkordér sa pri otváraní a zatváraní
obrazovky LCD zapína a vypína.
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte na hodnotu
[ON], ak chcete posunúť čas o 1 hodinu
dopredu.
OFF
Pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD sa
kamkordér nezapína ani nevypína.
 OFF
OTHER SETTINGS
ON
Dôjde k nastaveniu letného času.
 DEMO MODE
Pri pripojení kamkordéra k sieťovej zásuvke
sa asi 10 minút po zapnutí indikátora
(videozáznam) stlačením položky
MODE zobrazí ukážkový videozáznam.
SK
75
Register
Nedôjde k nastaveniu letného času.
 ON
Zobrazí sa ukážka.
OFF
Nezobrazí sa ukážka.
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [ON] a
, začne sa prehrávať
dotknete sa položky
ukážka.
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte tlačidlo START/STOP
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky
(ukážka sa znova spustí približne o 10 minút).
 Ak zapnete indikátor
(fotografia).
 Ak stlačíte tlačidlo
(VIEW IMAGES).


Obsah

 CALIBRATION
Pozri stranu 92.
 USB LUN SETTING
Užitočné techniky nahrávania
Môžete nastaviť kompatibilitu kamkordéra
pri používaní pripojenia USB
 MULTI
Predvolené nastavenie.
SINGLE
Nastavte, ak nie je možné vytvoriť pripojenie.
 Poznámky
Ak používate softvér PMB Portable, nastavte
možnosť [MULTI].

Register
SK
76
Ďalšie informácie
Riešenie problémov


Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.


Všeobecné činnosti
 Odpojte zdroj napájania, po približne
1 minúte ho znova pripojte a zapnite
kamkordér.
Napájanie sa nezapne.


Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.

 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.







V závislosti od problému bude možno potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálne interné
nahrávacie médium. V takom prípade sa
odstránia všetky údaje uložené na internom
nahrávacom médiu. Skôr než odošlete
kamkordér do opravy, uložte údaje v internom
nahrávacom médiu na iné médium (záloha). Za
akúkoľvek stratu údajov z nahrávacieho média
uložených v internej pamäti vám neposkytneme
žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených v internom
nahrávacom médiu, aby sme vyriešili problém.
Váš predajca Sony však nebude kopírovať, ani
uchovávať vaše údaje.


Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu a
približne po minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
zahroteného predmetu tlačidlo RESET (s. 98).
(Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia,
vrátane nastavenia hodín, sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka. Prestaňte
s kamkordérom pracovať, ale nechajte ho
zapnutý. Kamkordér vypnite a preneste ho do
teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu
v tomto prostredí a následne ho zapnite.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.

Všeobecné činnosti...........................................s. 77
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 78
Obrazovka LCD................................................s. 78
Pamäťová karta..................................................s. 79
Nahrávanie.........................................................s. 79
Prehrávanie........................................................s. 80
SK
77
Po viac ako 12 hodinách po zatvorení
obrazovky LCD sa obnovia predvolené
nastavenia nasledujúcich položiek.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
Register

Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 12).
Užitočné techniky nahrávania
 Pomocou špicatého predmetu
stlačte tlačidlo RESET (s. 98) a zapnite
kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia, vrátane nastavenia hodín,
sa vynulujú.

Obsah

 Skontrolujte zoznam (s. 77 až 84) a
preskúmajte kamkordér.
Prehrávanie snímok uložených na pamäťovej
karte na iných zariadeniach.............................s. 81
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
.............................................................................s. 81
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
.............................................................................s. 81
Pripojenie k počítaču........................................s. 81
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú používať naraz
.............................................................................s. 82
 [SPOT
METER]
FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [BACK LIGHT]
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.
 [SPOT



Batéria sa rýchlo vybije.


Kamkordér sa zahrieva.

Kamkordér sa môže počas prevádzky zohriať.
Nie je to porucha.

Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa po
asi 5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 75), alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 12).


Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.





Zatvorte obrazovku LCD (s. 12).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12).
Sieťový kábel pripojte správne k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 12).

Nastavte dotykový panel ([CALIBRATION])
(s. 92).
Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmizli.

Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, nemusí sa dať nabiť (s. 90).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Nastavte funkciu [DISPLAY SET] na hodnotu
[ON] (s. 74).
Na obrazovke LCD sa objaví bodkovaná
čiara.

SK
78
Nie je to porucha. Tieto bodky sa
nezaznamenajú.
Register

Dotknite sa jemne obrazovky LCD.
Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne alebo nefungujú vôbec.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie bliká.

Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžete používať súčasne
(s. 82).
Užitočné techniky nahrávania
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Napájanie sa zrazu preruší.

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 91).
Obrazovka LCD
Batérie a zdroje napájania

Obsah

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 91).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Pamäťová karta
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení záznamu.
Nie je možné vykonávať operácie s
pamäťovou kartou.


Ak používate pamäťovú kartu formátovanú v
počítači, naformátujte ju znova v kamkordéri
(s. 72).
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.
Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.

Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.


Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 89).


Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí zaznamenávanie.



Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
Automatické zaostrovanie nefunguje.


SK
79
Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 65).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne (s. 65).
Register

Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(videozáznam) alebo (fotografia) (s. 15).
Kamkordér ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete snímať nové
nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné snímky (s. 35).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje kapacitu nahrávania
kamkordéra (s. 85, 86). Odstráňte nepotrebné
snímky (s. 35).
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Ak kamkordér nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
Užitočné techniky nahrávania

Informácie nájdete aj v časti „Pamäťová
karta“ (s. 79).

V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 85).
Činnosť kamkordéra sa zastavila.
Nahrávanie

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti od
stavu kamkordéra. Nie je to porucha.
Obsah

Snímky uložené na pamäťovej karte sa
nedajú odstrániť.

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Prehrávanie
Funkcia SteadyShot nefunguje.


Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [ACTIVE] alebo [STANDARD]
(s. 67).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na hodnotu [ACTIVE] alebo
[STANDARD], kamkordér nemusí byť
schopný kompenzovať prílišné vibrácie.
Snímky sa nedajú prehrávať.



Toto sa stáva, keď je kontrast medzi
nasnímaným objektom a pozadím príliš silný.
Nie je to porucha.


Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] (s. 67).
Vyskytne sa neželané blikanie.

Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.
Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.

Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť.

Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku
(MENU) 
[Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
(v kategórii
[MANAGE MEDIA]) 
nahrávacie médium (DCR-SX65E/SX85E).
Ak sa indikátor
stále zobrazuje, odstráňte
označenú snímku (s. 35).
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.


Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď je
kamkordér v režime snímania fotografií.
SK
80
Zvýšte hlasitosť (s. 28).
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 68) nastavenou na hodnotu
[LOW], môže byť problém nahraný zvuk
počuť.
Register
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť v prípade:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu.
Pri zmene režimu nahrávania sa zmení
zväčšenie.

Môže sa to stať pri snímkach zaznamenaných
na iných zariadeniach, upravených v počítači
atď.
Po ukončení nahrávania ste vybrali sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo batériu pred
vypnutím indikátora prístupu, zatiaľ čo ikona
nahrávacieho média bliká v pravom hornom
rohu obrazovky. Toto môže poškodiť vaše
snímky a zobrazí sa indikátor .
Užitočné techniky nahrávania
Tento jav sa nazýva efekt šmuhy. Nie je to
porucha.
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.
Na zázname snímanom na jasnom svetla
sa môže objaviť vertikálna biela čiara.

Obsah
Fotografie sa nedajú prehrávať.
Pri nahrávaní svetla sviečok alebo
elektrického svetla v tme sa objaví
vertikálny pruh.

Vyberte nahrávacie médium, ktoré chcete
prehrávať (s. 17) (DCR-SX65E/SX85E).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nie je to porucha.
Prehrávanie snímok uložených
na pamäťovej karte na iných
zariadeniach
Po pripojení kamkordéra k televízoru
nie je pomer strán prehrávaného obrazu
správny.

Snímky sa nedajú prehrať alebo
zariadenie nerozpozná pamäťovú kartu.
Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu sú
na pripojenom televízore mierne orezané.
Zariadenie nemusí podporovať pamäťovú
kartu.

Úprava videozáznamov/fotografií
v kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.

Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.

Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.


Snímky sa nekopírujú správne.
V nahrávacom médiu už nie je voľné miesto.
Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov. Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 44).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.

Pripojenie k počítaču
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Príliš krátky videozáznam nie je možné
rozdeliť.
Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.


Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Vypnite softvér „PMB“ a reštartuje počítač.
Počítač nerozpoznáva kamkordér.


Na televízore pripojenom ku kamkordéru
nie je počuť zvuk.
Ak používate konektor S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojený červený a biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 56).
SK
81
Odpojte iné zariadenia od konektora USB
počítača ako klávesnicu, myš a váš kamkordér.
Odpojte od počítača a vášho kamkordéra
kábel USB a reštartujte počítač, potom znovu
pripojte počítač a váš kamkordér v správnom
poradí.
Register
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam

Skontrolujte počítačové prostredie alebo
postup inštalácie na nainštalovanie softvéru
„PMB“.
Softvér „PMB“ nefunguje správne.
Z videozáznamu nie je možné
zaznamenať fotografiu.

Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený.
Pripojte kábel k vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 56).
Užitočné techniky nahrávania

Na obrazovke LCD kamkordéra je možné
zobrazovať záznam snímok v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). Pri
prezeraní snímok na televízore, ktorý nie je
kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného,
dolného, pravého a ľavého okraja obrazu.
Ako pomôcku sa odporúča pri zázname
snímok používať vonkajší rám funkcie
[GUIDEFRAME] (s. 67).
Obsah

Nastavte položku [TV TYPE] podľa televízora
(s. 75).

Príklady funkcií, ktoré sa nedajú
používať naraz
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
príklady kombinácií funkcií a položiek
ponúk, ktoré sa nedajú používať súčasne.
Pre nasledujúce nastavenia
BACK LIGHT
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [MANUAL]
v režime [EXPOSURE],
[FIREWORKS]
[FACE
DETECTION]
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.

E::
Postupujte podľa krokov  až  na strane 77.

[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [EXPOSURE],
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW]
 (výstražný indikátor týkajúci sa úrovne
nabitia batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor 
blikať aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho času batérie.
[ FADER], [TELE
MACRO]
(výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory

Ak sa na obrazovke LCD zobrazujú
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po niekoľkých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. V prípade, že sa naň
obrátite, poskytnite všetky čísla chybového
kódu začínajúce na písmeno C alebo E.
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
(Upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho chvíľu na chladnom
mieste.
Užitočné techniky nahrávania
[SCENE
SELECTION]

Obsah
Nedá sa používať
Pevne zapojte konektor DC sieťového adaptéra
striedavého prúdu do konektora DC IN
kamkordéra (s. 12).
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
(Upozornenie na nízku teplotu)
C:(alebo E:) : (zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky)
(Upozornenie týkajúce sa pamäťovej
karty)
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (série V).
Použite batériu typu „InfoLITHIUM“ (série
V). (s. 90).
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie snímok.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
SK
82
Register
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér zohrejte.

môžete používať s kamkordérom, si pozrite na
strane 18.
Nie je vložená pamäťová karta (s. 18).
Popis výstražných správ
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
Rýchle blikanie
 Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
snímok. Po uložení záberov na iné médium
(s. 50) odstráňte nepotrebné snímky alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 72).
 Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku
(MENU) 
[Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
(v kategórii
[MANAGE MEDIA]) 
nahrávacie médium (DCR-SX65E/SX85E).
 Pamäťová karta je poškodená.
Nahrávacie médiá
Data error.
(Upozornenie týkajúce sa formátovania
pamäťovej karty)





Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 18).
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?

 (Upozornenie týkajúce sa ochrany
proti zápisu na pamäťovú kartu)

Prístup na pamäťovú kartu bol obmedzený
iným zariadením.
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamkordéra)

Roztrasenie kamkordéra sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
Nahrávacie médium je plné.
Tipy
Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.

SK
83
Videozáznamy nie je možné nahrávať
alebo prehrávať, pretože neexistuje žiadna
informácia na správu videozáznamov. Ak sa
dotknete možnosti [YES], vytvorí sa nová
informácia na správu a je možné nahrávať
alebo prehrávať videozáznamy.
Je možné nahrávať fotografie.
Register



Súbor na správu je poškodený. Keď sa
dotknete tlačidla [YES], vytvorí sa nový súbor
na správu snímok. Následne už nebude možné
prehrať staršie snímky uložené na médiu
(obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], možno budete môcť
opäť prehrávať staré zaznamenané snímky.
Ak to nefunguje, skopírujte snímku pomocou
dodávaného softvéru.
There is no Image Database File. Movies
cannot be recorded or played. Create a
new file?
(výstražný indikátor týkajúci sa
nahrávania fotografií)

Počas čítania alebo zapisovania sa v internom
nahrávacom médiu kamkordéra vyskytla
chyba.
Toto môže nastať, keď kamkordér nepretržite
vystavujete nárazom.
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
Užitočné techniky nahrávania
Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je správne naformátovaná
(s. 72).
(Upozornenie týkajúce sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)

Interné nahrávacie médium kamkordéra nie
je nastavené na predvolený formát. Použitie
funkcie [MEDIA FORMAT] (s. 72) môže
umožniť opätovné používanie kamkordéra.
Odstránia sa všetky údaje v internom
nahrávacom médiu.
Obsah
Internal memory format error.

Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?



Súbor na správu sa poškodil a nie je možné
zaznamenávať videozáznamy ani fotografie.
Dotknite sa položky [YES] na opravu.
Fotografie môžete zaznamenávať na pamäťovú
kartu.
This memory card may not be able to record
or play movies.

Buffer overflow

Používa sa pamäťová karta, na ktorej sa
opakovane nahrávalo a odstraňovalo alebo
bola formátovaná na iných zariadeniach.
Naformátujte pamäťovú kartu v kamkordéri
po zálohovaní údajov na pevný disk počítača
a pod. (s. 72).
Zapisovací výkon používanej pamäťovej
karty nie je dostatočný pre rýchlosť snímania
videozáznamov vášho kamkordéra. Použite
pamäťovú kartu odporúčanú pre kamkordér
(s. 18).
This memory card may not be able to record
or play images correctly.


No further selection is possible.


Cannot recover data.

Niekoľkokrát vyberte pamäťovú kartu zo
zariadenia a vložte ju doň. Ak indikátor stále
bliká, pamäťová karta môže byť poškodená.
Vložte inú pamäťovú kartu.
Reinsert the memory card.
Data protected.

This memory card is not formatted
correctly.

Do zoznamu titulov je možné pridať maximálne
99 videozáznamov.
Naraz môžete vybrať 100 záberov na:
 odstránenie videozáznamov/fotografií,
 ochranu videozáznamov/fotografií alebo
zrušenie ochrany,
 kopírovanie videozáznamov
 kopírovanie fotografií
 úpravu zoznamu titulov
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 72). Ak
naformátujete pamäťovú kartu, odstránia sa
všetky zaznamenané videozáznamy a fotografie.
SK
84
Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje. Zrušte
ochranu údajov.
Register
Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy o obnovenie údajov neboli
úspešné.
Znova zasuňte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
Iné
Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi údaje obnoviť.

Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 18).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.
Recovering data.

Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 18).
Užitočné techniky nahrávania

Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 72) alebo
priečinky odstráňte pomocou počítača.
Obsah

Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií

Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
Interná pamäť
DCR-SX65E/SX85E
(jednotka: minúta)
Čas zvyčajného
nahrávania
60
200
415
830
110
210
375
145
280
565
1120
Pamäťová karta
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Pamäťová karta
160
300
610
1205
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100



Čas zvyčajného
nahrávania
60
215
440
870
120
220
390
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
Interná pamäť
DCR-SX65E
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
Každý čas nahrávky je nameraný pri nastavení
položky [ REC MODE] na možnosť SP.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate režim MODE a používate funkciu
priblíženia.
Časové hodnoty namerané s kamkordérom pri
teplote 25 C. Odporúča sa teplota od 10 C
do 30 C.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
[SP]
[LP]
Čas nahrávania
55
(50)
80
(50)
175
(110)
DCR-SX85E
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
SK
85
Čas nahrávania
235
(210)
Register

Čas nepretržitého
nahrávania
110
Užitočné techniky nahrávania
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Čas nepretržitého
nahrávania
105
Obsah
Interná pamäť
DCR-SX65E/SX85E
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Batéria
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[SP]
Čas nahrávania
340
(210)
715
(465)
[LP]
Interné nahrávacie médium (DCRSX65E/SX85E)
Môžete nasnímať maximálne 9 999
fotografií.


Pamäťová karta
VGA(0.3M)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB

(jednotka: minúta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)

Zobrazovaný počet fotografií nasnímateľných
na pamäťovú kartu je určený na základe
najväčšej veľkosti snímky vášho kamkordéra.
Počas snímania sa na obrazovke LCD zobrazuje
aktuálny počet nasnímateľných fotografií (s. 96).
Maximálny počet fotografií nasnímateľných
na pamäťovú kartu sa môže líšiť v závislosti od
podmienok snímania.

 Poznámky
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu, režimu
[ REC MODE] (s. 67).
 V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.


SK
86
Register
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu s kapacitou do
512 MB.
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
priemerné bitové rýchlosti, záznam pixlov
a pomer strán každého režimu nahrávania
videozáznamu.
HQ: Približne 9 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
SP: Približne 6 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
LP: Približne 3 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
Záznam pixlov fotografie a pomer strán.
 Režim nahrávania fotografií:
640 bodov × 480 bodov/4:3
640 bodov × 360 bodov/16:9
 Nasnímanie statického záberu z videozáznamu:
640 bodov × 360 bodov/16:9
640 bodov × 480 bodov/4:3


2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Užitočné techniky nahrávania
Pamäťová karta
512 MB
Obsah
Tipy
Maximálny počet videozáznamov je 9 999 scén.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Kamkordér využíva formát VBR (Premenlivá
bitová rýchlosť) na automatické nastavenie
kvality obrazu tak, aby zodpovedala povahe
nahrávanej scény. Táto technológia má
za následok určité kolísanie v rámci času
nahrávania pre médium. Videozáznamy
obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a zložité
obrázky sa nahrávajú pri vyššej bitovej rýchlosti,
čo skracuje celkový čas trvania nahrávky.


Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Informácie o systémoch kódovania
farieb televíznych prijímačov
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači podporujúcom
systém PAL, ktorý má so vstupný konektor
AUDIO/VIDEO.
PAL-M
PAL-N
NTSC
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Spojené kráľovstvo,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Francúzska Guyana, Irak, Irán,
Monako, Rusko, Ukrajina a
ďalšie.
Register
SECAM
Užitočné techniky nahrávania
Systém
PAL
SK
87
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Show others] 
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položky
[CLOCK/ LANG] (v kategórii [GENERAL SET])  [AREA SET] a [SUMMERTIME]
(s. 75).
Časový posun
Obsah
Posuny časového
pásma
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
SK
88
Nastavenie oblasti
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Nastavenie oblasti
Užitočné techniky nahrávania
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Údržba a preventívne
opatrenia
O adaptéri pamäťovej karty

Informácie o pamäťovej karte














Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
na pamäťovej karte pomocou kamkordéra
vyhovujú univerzálnej norme „Design rule for
Camera File system“ ustanovenej asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu, ktorá
sa používala s iným zariadením, naformátujte ju
pomocou kamkordéra (s. 72). Formátovaním sa
vymažú všetky informácie na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že sa snímky pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači.
 Ak prehrávate obrazové údaje nasnímané
pomocou iného zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania

Kompatibilita obrazových údajov
Obsah

V prípade použitia pamäťovej karty
formátovanej v počítači (operačný systém
Windows/Mac OS) nie je zaručená
kompatibilita s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (strata údajov nebude nahradená):
 Ak vysuniete pamäťovú kartu alebo
vypnete videokameru počas čítania alebo
zaznamenáva obrazových súborov na
pamäťovú kartu (pri rozsvietenom alebo
blikajúcom indikátore prístupu)
 Ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetického poľa
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na pevný
disk počítača.
Na pamäťovú kartu alebo adaptér pamäťovej
karty nepripevňujte štítky a podobne.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, ani ju nevystavujte
prudkým otrasom alebo pádom.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Dbajte na to, aby pamäťová karta nenavlhla.
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu malých
detí. Deti by mohli kartu prehltnúť.
Do otvoru na pamäťovú kartu nevkladajte
žiadne iné predmety okrem pamäťovej karty,
nakoľko by to mohlo spôsobiť poruchu
zariadenia.
Pamäťovú kartu nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku.
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.
Keď používate pamäťovú kartu v zariadení
kompatibilnom s pamäťovou kartou tak, že
vložíte pamäťovú kartu do adaptéra pamäťovej
karty, uistite sa, že je pamäťová karta vložená
správnym smerom. Nesprávne použitie môže
spôsobiť poruchu.
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick“
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový paralelný

SK
89
prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
Tento výrobok nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
Register
Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“ (s

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
skratka pre „Memory Stick Micro“.
Efektívne používanie batérie

Poznámky týkajúce sa používania
„Memory Stick Micro“

Ak chcete v kamkordéri používať pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“, potrebujete
adaptér na karty M2 veľkosti Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
do adaptéra karty M2 veľkosti Duo a potom
adaptér vložte do otvoru na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
vložíte do kamkordéra bez adaptéra karty M2,
nemusí sa potom dať vybrať zo kamkordéra.
Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo
dosahu detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.



Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie

Čo je batéria „InfoLITHIUM“?


Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva
sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúcu kapacitu
batérie v minútach.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie




Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C, až kým indikátor
CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.
Skladovanie batérie

SK
90
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
Register
Nabíjanie batérie
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
prípade, ak je zostávajúca kapacita batérie ešte
20 minút.
Užitočné techniky nahrávania
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Obsah

Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/
NP-FV100 (predáva sa osobitne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa
osobitne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, nezabudnite zatvoriť
obrazovku LCD. Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2-násobok alebo 3-násobok
predpokladaného času nahrávania; pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.




Životnosť batérie



Kapacita batérie sa postupom času a
opakovaným používaním znižuje. Ak je
skracovanie času použitia medzi jednotlivými
nabitiami výrazné, je pravdepodobne čas
batériu vymeniť za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.


Informácie o používaní a údržbe






Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


SK
91
Na dlhodobé udržanie kamkordéra v
optimálnom stave ho raz za mesiac zapnite a
nechajte ho prehrávať alebo nahrávať snímky.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Register
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér nemusí správne snímať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Toto poškodzuje obrazovku LCD.
Užitočné techniky nahrávania

Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, nechajte obrazovku
LCD zatvorenú.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Nepoškoďte napájací kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
Obsah
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [POWER SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [A.SHUT OFF]
 [NEVER] a kamkordér ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
nevypne (s. 75).
Kondenzácia vlhkosti

Dotknite sa trikrát symbolu „“ na obrazovke
rohom pamäťovej karty alebo niečím
podobným.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa
položky [CANCEL] .
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že smeruje od
kamkordéra.




Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by
to spôsobiť nerovnomerné podanie farieb a iné
poškodenia.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.

Čistenie obrazovky LCD

Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Údržba a skladovanie objektívu

Tlačidlá dotykového panela možno nepracujú
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.
SK
92
V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
Register
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Užitočné techniky nahrávania
Zaobchádzanie s krytom zariadenia
Obrazovka LCD

(MENU)  [Show others]  [OTHER
[GENERAL SET])
SETTINGS] (v kategórii
[CALIBRATION].
Obsah
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa v zariadení skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne hodinu vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do teplého (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po hodine).
 Ak


sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Poznámka k likvidácii/odovzdaniu
pamäťovej karty
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Užitočné techniky nahrávania
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka
LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra
do sieťovej zásuvky, a to cez sieťový adaptér
striedavého prúdu, alebo ak je pripojená
hlavná batéria. Ak sa kamkordér približne 3
mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Obsah
Pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte alebo
formátovaní pamäťovej karty v kamkordéri alebo
v počítači sa údaje z pamäťovej karty nemusia
odstrániť úplne. Ak pamäťovú kartu niekomu
dávate, odporúča sa, aby ste údaje odstránili
úplne, a to pomocou softvéru na odstraňovanie
údajov nainštalovanom v počítači. Taktiež v
prípade likvidácie pamäťovej karty sa odporúča,
aby ste zničili celé telo pamäťovej karty.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň 24 hodín
so zatvorenou obrazovkou LCD.
Poznámka k likvidácii/odovzdaniu
(DCR-SX65E/SX85E)
Register
Aj keď použijete funkciu [ DELETE ALL],
[ DELETE ALL] alebo [MEDIA FORMAT]
(s. 72) alebo vykonáte formátovanie pamäťovej
karty kamkordéra, môže sa stať, že z pamäťovej
karty sa neodstránia úplne všetky údaje. Pri
odovzdávaní kamkordéra inej osobe sa odporúča
spustiť funkciu [EMPTY] (s. 73) s cieľom zabrániť
obnoveniu vašich údajov. Taktiež v prípade
likvidácie kamkordéra sa odporúča, aby ste zničili
celú hlavnú časť kamkordéra.
SK
93
Programy „C Library“, „Expat“, „zlib“, „libjpeg“,
„dtoa“ a „pcre“ sa poskytujú v kamkordéri.
Tento softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na základe
žiadostí vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie máme povinnosť informovať
vás o nasledovných skutočnostiach. Prečítajte si
nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť DCR-SX20.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás prosíme, aby ste nás nekontaktovali
ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
SK
94
Register
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Užitočné techniky nahrávania
Poznámky k licencii
„Handycam“ a
sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
 „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
 „DVDirect“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
 Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista, a DirectX
sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických a
v iných krajinách.
 Macintosh a Mac OS sú registrovanými
ochrannými známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
 Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
 Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky  a  vo všetkých
prípadoch.

Obsah
Ochranné známky
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Pokiaľ ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať na internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
95
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Vľavo hore
Stred
Indikátor
Význam
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (17)
Vpravo hore
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (28)
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania (21)
9999
9999
Spodná strana
Vľavo hore
Indikátor
Význam
100/112
Tlačidlo MENU (58)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (69)
MICREF LEVEL nízka
(68)
Spodná strana
Indikátor
WIDE SELECT (69)
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF] (67)
Manuálne zaostrenie (65)
BLT-IN ZOOM MIC (68)
60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Záznamový priečinok
pamäťovej karty
VIDEO LIGHT (26)

SCENE SELECTION (63)
Tlačidlo návratu (58)
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (21)

Výstraha (82)

Režim prehrávania (28)


Vpravo hore
BACK LIGHT (68)
INTELLIGENT AUTO
(24)
Tlačidlo OPTION (60)
Tlačidlo VIEW IMAGES
(27)
Tlačidlo prezentácie
záberov (32)
Význam
Režim nahrávania (HQ/
SP/LP) (25)
SK
96
Register
Veľkosť fotografie (69)
Nastavenie prezentácie
záberov (32)
Indikátor
Vyváženie bielej farby (64)
Vypnutá funkcia
SteadyShot (67)
SPOT MTR/FCS (65)/
SPOT METER (65)/
EXPOSURE (65)
TELE MACRO (66)

Stred
Indikátor
Užitočné techniky nahrávania
FADER (63)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacia pamäť (22,
86)
Priečinok prehrávania
pamäťovej karty (29)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (28, 85)
Obsah
0:00:00
Indikátor
101-0005

Význam
Názov údajového súboru
(29)
Chránená snímka (37)
Tlačidlo indexu (29)

Obsah

Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
97
Súčasti a ovládače
Čísla v zátvorkách ( ) sú referenčné strany.
Obsah
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (27)
Tlačidlo POWER (15)
Tlačidlo LIGHT (26)
Stlačte na rozsvietenie LIGHT.
Tlačidlo iAUTO (24)
Reproduktor
LED VIDEO LIGHT (26)
Konektor  (USB) (46, 55)
Vstavaný mikrofón
Páčka transfokátora (24, 31)
Tlačidlo PHOTO (23)
Tlačidlo MODE (20)
Indikátor
(videozáznam)/
(fotografia) (20)
Tlačidlo RESET
Pomocou ostrého predmetu stlačte tlačidlo
RESET.
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Obrazovka LCD/dotykový panel (26, 58)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Užitočné techniky nahrávania
Objektív (objektív Carl Zeiss)
Register
SK
98
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Batéria (12)
Tlačidlo START/STOP (21)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Konektor DC IN (12)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (33)
Remienok na uchopenie (20)
Indikátor prístupu (pamäťová karta) (18)
Keď je indikátor rozsvietený alebo bliká,
videokamera číta alebo zaznamenáva údaje.
Otvor na pamäťovú kartu (18)
Built-in USB Cable
Závit na statív
Pripojte statív (predáva sa osobitne) k závitu
na statív pomocou skrutky statívu (predáva
sa osobitne: dĺžka skrutky musí byť max.
5,5 mm).
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (14)
Register
SK
99
Register
Čísla
16:9................................................34
4:3..................................................34
B
G
GENERAL SET............................74
GUIDEFRAME...........................67
C
H
CALIBRATION...........................92
CAMERA DATA.........................71
CANDLE......................................63
CLOCK SET.................................15
CLOCK/LANG............................75
hlasitosť...................................28, 74
HQ.................................................25
Č
čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.......................................................85
D
K
kábel USB...............................53, 55
kondenzácia vlhkosti..................92
kopírovanie...................................41
kopírovanie disku........................47
kopírovať.......................................42
O
ONE PUSH..................................64
oprava............................................77
OPTION MENU.........................60
OTHER REC SET........................68
OTHER SETTINGS....................75
OTHERS.......................................72
OUTDOOR..................................64
OUTPUT SETTINGS.................75
L
P
LANDSCAPE...............................63
LANGUAGE SET..................16, 75
LCD BL LEVEL...........................74
LCD BRIGHT..............................74
LCD COLOR................................74
PAL................................................87
pamäťová karta............................18
pamäťová karta „Memory Stick“
.......................................................89
SK
100
Register
DATA CODE.........................16, 70
Date Index....................................30
DATE/TIME..........................16, 71
DELETE........................................35
DEMO MODE.............................75
DIGITAL ZOOM........................68
DISP OUTPUT............................75
DISPLAY SET..............................74
DIVIDE.........................................39
dodávané položky..........................3
DVDirect Express........................53
I
IMAGE SIZE................................69
indikátory na obrazovke.............96
INDOOR......................................64
INTELLIGENT AUTO...............24
interná pamäť...............................17
N
nabíjanie batérie...........................12
nabíjanie batérie v zahraničí
.................................................14, 87
nahrávacie médiá.........................17
nahrávanie....................................21
napaľovačka diskov.....................56
napaľovačka DVD.................53, 55
napájanie zapnuté........................15
nasnímanie statického záberu z
videozáznamu..............................40
nasnímanie statických záberov z
videozáznamu..............................47
nastavenie dátumu a času...........15
Užitočné techniky nahrávania
BACK LIGHT........................68, 82
batéria...........................................12
batéria „InfoLITHIUM“.............90
BATTERY INFO..........................72
BEACH.........................................63
BEEP.............................................74
BLACK FADER...........................64
BLT-IN ZOOM MIC...................68
Built-in USB Cable..................3, 13
F
FACE DETECTION..............67, 82
Face Index.....................................31
FADER..........................................63
FILE NO. ......................................69
Film Roll Index............................30
FIREWORKS...............................63
FOCUS..........................................65
formát............................................72
fotografie.................................22, 27
funkcia One Touch Disc Burn
.......................................................45
M
MANAGE MEDIA......................72
MANUAL SETTINGS................63
MEDIA FORMAT.......................72
MEDIA INFO..............................72
MEDIA SETTINGS.....................17
MICREF LEVEL..........................68
miniatúra......................................35
MOVIE DUB...............................41
MOVIE MEDIA SET..................17
MY MENU...................................58
MY MENU SETTING................58
Obsah
A
A.SHUT OFF...............................75
AREA SET....................................75
AUDIO REC SET........................68
AUTO BACK LIGHT.................68
AUTO SLW SHUTTR................67
LP...................................................25
E
EMPTY.........................................73
EXPOSURE..................................65
externé médium...........................50
Š
širokouhlé.....................................24
T
TELE MACRO.............................66
televízor........................................33
tlačidlá nahrávania a priblíženia
na obrazovke LCD.......................21
tok činností.....................................6
TV TYPE......................................33
TWILIGHT..................................63
U
ukladanie snímok na externé
médium.........................................50
USB CONNECT....................53, 55
USB LUN SETTING...................76
Ú
REC MODE..................................25
REPAIR IMG.DB F. ....................83
RESET...........................................98
riešenie problémov......................77
údržba...........................................89
úplné nabitie.................................12
úprava videozáznamov...............47
S
v zahraničí....................................87
VBR...............................................85
VIDEO LIGHT............................26
videozáznamy........................21, 27
VIEW IMAGES.....................27, 30
VISUAL INDEX..........................27
vytvorenie disku....................47, 53
Výstrahy........................................83
vzdialené predmety.....................24
V
W
WHITE BAL. ..............................64
WHITE FADER...........................64
WIDE SELECT............................69
SK
101
Register
SCENE SELECTION............63, 82
SELF-TIMER................................69
SHOOTING SET.........................67
sieťová zásuvka.............................12
Slide show.....................................32
SLIDE SHOW SET......................32
SNOW...........................................63
SOUND/DISP SET......................74
SP...................................................25
SPORTS........................................63
SPOT FOCUS..............................65
SPOT METER..............................65
SPOT MTR/FCS..........................65
SPOTLIGHT................................63
Z
zapnutie napájania.......................15
zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory.....................................82
zoznam titulov.............................43
zrkadlový režim...........................26
Užitočné techniky nahrávania
R
statív..............................................99
STEADYSHOT............................67
SUMMERTIME...........................75
SUNRISE&SUNSET...................63
systémy kódovania farieb v
televízore.......................................87
Obsah
pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“...............................18, 89
pamäťová karta „Memory Stick
PRO-HG Duo“.............................89
PB zoom........................................31
PHOTO CAPTURE....................40
PHOTO COPY............................42
PHOTO MEDIA SET.................17
PHOTO SETTINGS....................69
PLAYBACK..................................70
PLAYBACK SET..........................70
PLAYLIST EDIT..........................71
ponuky....................................58, 61
PORTRAIT...................................63
POWER ON BY LCD.................75
POWER SETTINGS...................75
pôvodné........................................41
prehrávanie...................................27
prevádzkové pípanie...................16
preventívne opatrenia.................89
priblíženie........................ 21, 24, 31
prípojný kábel A/V................33, 56
PROTECT....................................37
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising