Sony | DCR-SX34E | Sony DCR-SX34E SX34 Standard Definition Flash Memory camcorder Návod na použitie

4-170-096-32(1)
Obsah
Začíname
9
12
Snímanie/prehrávanie 21
Využívanie ďalších funkcií
kamkordéra
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
38
Ukladanie snímok pomocou 49
externého zariadenia
Prispôsobenie kamkordéra
58
Ďalšie informácie
77
Rýchla referencia
98
Digitálna videokamera
Príručka k zariadeniu „Handycam“
 2010 Sony Corporation
Prečítajte si pred
prvým použitím
Dodávané položky
Položky ponuky, panel LCD a objektív
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Prípojný kábel A/V (1) 
 Kábel USB (1) 
 Nabíjateľná batéria NP-FV30 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)


 Softvér
„PMB“ (softvér vrátane príručky
„PMB Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)
 „Návod

na používanie“ (1)
Informácie o pamäťových kartách, ktoré je
možné používať s týmto kamkordérom, nájdete
na strane 19.
Použitie kamkordéra

Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií; preto je možné
využiť až 99,99 % pixla. No na obrazovke LCD
sa môžu objavovať nepatrné čierne a/alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby). Tieto body vznikajú pri výrobe,
sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv na
nahrávanie.
Kryt konektorov kamkordéra a nasledujúce
časti kamkordéra nie sú určené na držanie.
Čierne body
Biele, červené, modré alebo zelené body


Displej LCD
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom nesnímajte priamo slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Zmena nastavenia jazyka

Batéria
Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 17).
Nahrávanie


Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozri časť „Informácie o
manipulácii s kamkordérom“ (s. 93).

SK
Keď používate pamäťovú kartu s kamkordérom
prvýkrát, na dosiahnutie stabilného fungovania
sa odporúča sformátovať pamäťovú kartu
pomocou kamkordéra (s. 72).
Všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte
budú po jej sformátovaní vymazané a nedajú
sa obnoviť. Dôležité údaje predtým uložte do
svojho počítača atď.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu



nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod, za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámka k teplote kamkordéra/batérie

Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo príslušenstvu


Poznámka týkajúca sa prehrávania


Zábery nahraté na kamkordéri sa na iných
zariadeniach nemusia prehrávať správne.
Rovnako zábery nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia prehrávať správne na tomto
kamkordéri.
Videá nahraté na pamäťové karty SD nie je
možné prehrávať na AV zariadeniach od iných
výrobcov.

Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky snímky na externé médiá.
Odporúča sa, aby ste obrazové údaje uložili
pomocou počítača na disk, ako je napríklad
disk DVD-R. Obrazové údaje môžete uložiť
aj pomocou videorekordéra alebo rekordéra
DVD/HDD atď. (s. 52).
Poznámky k batérii/sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Batériu vyberte alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu odpojte vždy až po vypnutí
kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že budete súčasne držať
kamkordér aj konektor DC.
Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí fungovať správne.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správne. Násilné
vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať alebo
nahrávať snímky, použite funkciu
[MEDIA FORMAT]
Uloženie všetkých nasnímaných
obrazových údajov

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 82).
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania/odstraňovania snímok sa
na nahrávacom médiu môže vyskytnúť
fragmentácia údajov. Snímky sa nemusia
dať ukladať alebo snímať. V takom prípade
najprv uložte obrazové údaje na nejakom type
externého média a potom použite funkciu
[MEDIA FORMAT] dotykom na položky
(MENU)  [Show others]  [MEDIA
[MANAGE
FORMAT] (v kategórii
MEDIA])  požadované médium (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
.
SX53E/SX63E)  [YES]  [YES] 
Objektív Carl Zeiss

Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss
(Nemecko) a Sony Corporation, ktorý vytvára
zábery vysokej kvality. Používa systém merania
MTF určený pre videokamery a zábery sa
vyznačujú mimoriadnou kvalitou typickou pre
objektívy Carl Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota označuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prichádza do objektívu.
SK
Poznámky týkajúce sa voliteľného
príslušenstva


Odporúčame používať originálne príslušenstvo
Sony.
Dostupnosť takýchto produktov závisí od
krajiny/regiónu.
DCRSX33E
DCRSX43E
DCRSX34E
DCRSX44E
DCRSX53E
DCRSX63E
Informácie o záberoch, obrázkoch a
obrazovkách tejto príručky



Ilustračné obrázky v tejto príručke sú zachytené
pomocou digitálneho fotoaparátu, preto sa
môžu na pohľad odlišovať od obrázkov a
indikátorov na obrazovke vášho kamkordéra.
Obrázky kamkordéra a indikátory na obrazovke
sú taktiež zvýraznené alebo zjednodušené pre
lepšiu zrozumiteľnosť.
V tejto príručke sa interný pevný disk (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E) a interná pamäť
kamkordéra (DCR-SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E), ako aj pamäťová karta, nazývajú
„nahrávacie médiá“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.


V tomto návode sa názov modelu zobrazuje
v prípade rozdielu parametrov medzi
jednotlivými modelmi. Názov modelu je
uvedený na spodnej strane kamkordéra.
Hlavné rozdiely v parametroch tohto radu sú
nasledovné.
DCRSR58E
DCRSR68E
DCRSR78E
DCRSR88E
SK
Nahrávacie Kapacita
médiá
interného
nahrávacieho
média
80 GB
Interný
pevný
disk +
pamäťová
karta
120 GB
Konektor
USB


Len
výstup
Vstup/
Výstup
Len
výstup
Vstup/
Výstup
Interná
pamäť +
pamäťová
karta
4 GB
16 GB
Konektor
USB
Len
výstup
Vstup/
Výstup
Len
výstup
Vstup/
Výstup
Len
výstup
Vstup/
Výstup
Poznámky týkajúce sa používania
Skontrolujte názov modelu vášho
kamkordéra

Nahrávacie Kapacita
médiá
interného
nahrávacieho
média
Pamäťová 
karta
Nevykonávajte nasledujúce činnosti, inak
sa môže poškodiť nahrávacie médium,
zaznamenané snímky sa nemusia dať prehrávať
alebo sa môžu stratiť, alebo sa môžu vyskytnúť
iné poruchy.
 Keď indikátor prístupu svieti alebo bliká,
vysuňte pamäťovú kartu (s. 20)
 Vyberte batériu alebo adaptér striedavého
prúdu z kamkordéra, alebo vystavte
kamkordér nárazom a vibráciám, keď
(videozáznam)/ (fotografia)
indikátor
(s. 16) alebo indikátor prístupu svieti alebo
bliká (s. 20)
Počas používania remienka na plece (predáva sa
osobitne) dávajte pozor, aby ste s kamkordérom
nenarazili do iného objektu.
Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných
prostrediach.
Informácie o snímači spadnutia (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E)

Aby bol interný pevný disk chránený v prípade
otrasov alebo pádu, kamkordér je vybavený
funkciou snímača spadnutia (s. 75). Ak dôjde k
spadnutiu alebo nastane beztiažový stav, môže
sa nahrať aj blokový šum, ktorý kamkordér
vydáva pri aktivovaní tejto funkcie. Ak snímač
spadnutia zaznamená opakované spadnutie,
nahrávanie alebo prehrávanie sa môže zastaviť.
Poznámka týkajúca sa používania
kamkordéra vo vysokých nadmorských
výškach (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E)

Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym
tlakom vzduchu, v nadmorskej výške viac než
5 000 metrov. V opačnom prípade sa môže
poškodiť interný pevný disk kamkordéra.
SK
Tok činností
Začíname (s. 12)
Príprava zdroja napájania a pamäťovej karty.
Nahrávanie videozáznamov a fotografií (s. 21)
Nahrávanie videozáznamov  s. 23
 Zmena nahrávacieho média (s. 26)
Očakávaný čas nahrávania (MEDIA INFO, s. 72)
Snímanie fotografií  s. 24
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
Prehrávanie na kamkordéri  s. 29
Prehrávanie záberov v televízore  s. 35
Ukladanie záberov
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Ukladanie videozáberov a fotografií na externé médium  s. 49
Ukladanie záberov pomocou napaľovačky diskov DVD  s. 52
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií
(s. 38)
Ak odstránite obrazové údaje uložené v počítači alebo na disku,
budete môcť na uvoľnené miesto na médiu nahrať nové zábery.
SK
Tipy na úspešné nahrávanie
 Ak chcete získať dobré výsledky pri nahrávaní
Stabilizácia kamkordéra
Pri držaní kamkordéra majte hornú časť tela vzpriamenú a ruky
držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná proti traseniu kamkordéra, no je
dôležité, aby ste zariadením nehýbali.
Pomalé približovanie
Približujte a odďaľujte pomaly. Nepoužívajte túto funkciu
pričasto. Prílišné približovanie bude mať za následok filmy, ktoré
môžu diváka unavovať.
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a pohybujte
kamkordérom v horizontálnom smere pri pomalom otáčaní
hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu zastaňte,
aby scéna vyzerala stabilne.
Zvýraznenie videozáznamu rozprávaním
Zvážte, aký zvuk sa má s videozáznamami nahrať. Počas
snímania nechajte objekt hovoriť alebo s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú hlasitosť hlasu, pretože snímajúca osoba je
k mikrofónu bližšie ako snímaná.
Používanie príslušenstva
Dobre využite príslušenstvo kamkordéra.
Pomocou statívu môžete napríklad vykonávať oneskorené
nahrávanie alebo nahrávať objekty pri tlmenom svetle (napríklad
scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie). Vždy majte pri sebe
náhradné batérie, čim zabezpečíte priebežné nahrávanie bez
obáv o vybitie batérie.
SK
Užitočné techniky nahrávania
Detail kvetov
PORTRAIT (63)
TELE MACRO (66)
Snímanie ohňostrojov alebo západu
slnka v celej svojej kráse
FIREWORKS (63)
SUNRISE&SUNSET (63)
Zaostrenie na dieťa na ľavej strane
obrazovky
SPOT FOCUS (65)
SPOT MTR/FCS (65)
SK
Nahrávanie v slabo osvetlenej
miestnosti
VIDEO LIGHT (27)
Záznam golfového úderu
SPORTS (63)
Obsah
Prečítajte si pred prvým použitím.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky týkajúce sa používania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tok činností.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tipy na úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
12
16
17
18
Obsah
Krok 1: Nabitie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre fotografie (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
Snímanie/prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre snímanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie ponuky VIDEO LIGHT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre prehrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu (funkcia Date Index).. . .
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie priblíženia PB v prípade fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie snímok na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
26
26
26
27
27
27
29
32
32
32
33
34
34
35
SK
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zaznamenaných videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasnímanie statického záberu z videozáznamu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného nahrávacieho média na
pamäťovú kartu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).. . . .
Kopírovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
42
43
44
44
45
47
47
47
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Ukladanie snímok na externé médium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou napaľovačky a rekordéra DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou špeciálnej napaľovačky diskov DVD,
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváranie disku pomocou napaľovačky diskov DVD a pod. inej než
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou rekordéra a pod... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
52
52
54
55
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponuky týkajúce sa obsluhy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK
10
58
58
59
60
61
63
67
69
70
71
71
72
73
Ďalšie informácie
77
82
86
86
87
87
89
91
91
92
93
Obsah
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . .
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . .
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SK
11
Začíname
Krok 1: Nabitie batérie
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Konektor DC IN
Batéria
Napájací kábel
Konektor DC
Sieťový adaptér
Do elektrickej
striedavého prúdu zásuvky
Indikátor CHG (nabíjanie)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Batéria
Konektor DC IN
Konektor DC
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
SK
12
Napájací kábel
Do elektrickej
zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V.

1
2
3
Kamkordér vypnite zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu jej posunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a do sieťovej zásuvky.
4
Zarovnajte značku  konektora DC so značkou na konektore DC IN.
Začíname

Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.



Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 86.
Keď je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérie pomocou
indikátora zostávajúcej kapacity v ľavom hornom rohu obrazovky LCD.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
NP-FV30 (dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Čas nabíjania
115
155
195
390
Čas meraný kamkordérom pri 25 C.
Odporúča sa 10 C až 30 C.
SK
13
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Pripojte kamkordér podľa postupu v časti „Krok 1: Nabitie batérie“. Aj keď je batéria
pripojená, nevybíja sa.
Nabíjanie batérie v zahraničí
Batériu môžete pomocou dodávaného adaptéra striedavého prúdu nabíjať vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.

Poznámky k batérii



SK
14
Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 16) a indikátor prístupu (s. 20) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na teplejšie miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na chladnejšie miesto.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A.SHUT OFF], s. 75).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu



Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Začíname
SK
15
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER.
Tlačidlo POWER
Indikátor MODE
2
/
vyberte požadovanú zemepisnú oblasť
Pomocou tlačidiel
a potom sa dotknite tlačidla [NEXT].
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.

SK
16
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU)  [Show others] 
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Pokiaľ sa položka na
[CLOCK/ LANG] (v kategórii
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
obrazovke nenachádza, dotknite sa tlačidiel
3
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a potom sa dotknite položky
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte možnosť [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Začíname
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie médium
a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
[DATE/TIME] 
 Pípnutie počas vykonávania činnosti môžete vypnúť tak, že sa dotknete položiek
(MENU) 
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 
[Show others]  [SOUND/DISP SET] (v kategórii


.
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, nakalibrujte dotykový panel (s. 95).

Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
vypne.
(videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a napájanie sa
Tipy
Kamkordér sa dá vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] (s. 75) nastavená na možnosť [OFF], vypnite kamkordér
stlačením tlačidla POWER.



Zmena nastavenia jazyka
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť tak, aby sa správy na obrazovke zobrazovali vo vami
zadanom jazyku.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Dotknite sa položky
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 


.
SK
17
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Použiteľné nahrávacie médium je rôzne v závislosti od kamkordéra. Na obrazovke
kamkordéra sa zobrazujú nasledujúce ikony.
DCR-SX33E/SX43E:
Pamäťová karta
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
*
Vnútorná pamäť
Pamäťová karta
*
Interný pevný disk
Pamäťová karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybratom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Tipy
Ďalšie informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 87.
Informácie o počte nasnímateľných fotografií nájdete na strane 87 .



Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Výber nahrávacieho média pre fotografie (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET].
SK
18
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Pri nahrávaní v režime nahrávania videozáznamov alebo v režime nahrávania fotografií sa
ikona nahrávacieho média zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky.
Ikona nahrávacieho média
Zobrazená ikona na obrazovke LCD sa môže odlišovať v závislosti od použitého kamkordéra.
Začíname

Vloženie pamäťovej karty
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E), nastavte nahrávacie médium na možnosť [MEMORY CARD].

Typy pamäťových kariet, ktoré možno použiť s kamkordérom



S týmto kamkordérom sa môžu používať len pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick
PRO-HG Duo“, SD (triedy 2 alebo rýchlejšie), SDHC (triedy 2 alebo rýchlejšie) a SDXC (triedy 2 alebo
rýchlejšie). Fungovanie so všetkými pamäťovými kartami nie je zaručené.
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ s veľkosťou do 32 GB a pamäťové karty SD s veľkosťou do 64
GB budú zaručene fungovať s vaším kamkordérom.
V tejto príručke sa karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ nazývajú „Memory
Stick PRO Duo“ a pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a SDXC sa nazývajú pamäťové karty SD.
 Poznámky
Pamäťová karta MultiMediaCard sa s týmto kamkordérom nemôže používať.
 Obrazové záznamy nasnímané na pamäťových kartách SDXC nie je možné prehrávať ani importovať do
počítačov, AV komponentov a podobných zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom súborov
exFAT* a sú k tomuto kamkordéru pripojené prostredníctvom kábla USB. Najskôr skontrolujte, či sú
pripojené zariadenia kompatibilné so systémom súborov exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nie je
kompatibilné so systémom súborov exFAT, môže sa zobraziť výzva, aby ste kartu inicializovali. Kartu v
žiadnom prípade neinicializujte, v opačnom prípade by ste prišli o všetky záznamy.
* exFAT je systém súborov používaný na pamäťových kartách SDXC.

Veľkosť pamäťových kariet, ktoré je možné používať s vaším kamkordérom
SK
19


S kamkordérom môžete používať len pamäťové karty „Memory Stick Duo“, ktoré majú približne
polovičnú veľkosť štandardnej pamäťovej karty „Memory Stick“, a pamäťové karty SD štandardnej
veľkosti.
Na pamäťové karty ani na adaptér pamäťových kariet nelepte žiadne nálepky a pod. Mohli by ste tým
zapríčiniť nesprávne fungovanie.
Otvorte kryt, otočte drážkovanú stranu, ako je znázornené na obrázku, a vložte
do otvoru na pamäťovú kartu, až kým s kliknutím nezapadne na miesto.

Po vložení pamäťovej karty zavrite kryt pamäťovej karty.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E
Indikátor prístupu
Všimnite si smerovanie
drážkovanej strany.
Indikátor
prístupu Všimnite si smerovanie
drážkovanej strany.
Po vložení novej pamäťovej karty sa môže zobraziť obrazovka [Create a new Image
Database File.]. V takom prípade sa dotknite položky [YES]. Ak chcete na pamäťovú
kartu nahrávať iba fotografie, dotknite sa položky [NO].

Skontrolujte smer pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte nasilu v nesprávnom smere, môže sa
poškodiť pamäťová karta, otvor na pamäťovú kartu alebo obrazové údaje.
 Poznámky
Ak sa zobrazí správa [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
(MENU)  [Show others] 
enough free space.], spustite pamäťovú kartu dotykom na položku
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD] (DCR-SR58E/SR68E/
[MEDIA FORMAT] (v kategórii
.
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)  [YES]  [YES] 

Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt pamäťovej karty a jemne naraz stlačte pamäťovú kartu.


SK
20
Počas nahrávania kryt pamäťovej karty neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty postupujte opatrne, aby pamäťová karta nevyskočila
a nespadla.
Snímanie/prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú na tieto nahrávacie médiá.
DCR-SX33E/SX43E: Pamäťová karta
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Interná pamäť
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Interný pevný disk
Tipy
Pozri stranu 18 s informáciami o zmene nahrávacieho média
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).


Otvorenie krytu objektívu
Posunutím otvorte prepínač LENS COVER.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Snímanie/prehrávanie
Tipy
Po skončení nahrávania alebo prehrávania záberov kryt objektívu zatvorte.


1
Upevnite remienok na uchopenie.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
SK
21
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
2
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.


Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 16).
Režimy nahrávania môžete prepínať stlačením tlačidla MODE. Stlačením tlačidla MODE sa
rozsvieti indikátor požadovaného režimu nahrávania.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam):
Nahrávanie
videozáznamu
(Fotografia):
Snímanie fotografií
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam):
Nahrávanie
videozáznamu
(Fotografia):
Snímanie fotografií
SK
22
Nahrávanie videozáznamov
Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo START/STOP.

Nahrávanie môžete spustiť aj dotykom na tlačidlo  vľavo dolu na obrazovke LCD.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Tlačidlo START/STOP
Snímanie/prehrávanie
[STBY]  [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.


Nahrávanie môžete zastaviť aj dotykom na tlačidlo  vľavo dolu na obrazovke LCD.
Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania
sa budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak
chcete znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke okrem tlačidiel
nahrávania a priblíženia na obrazovke LCD.
Tlačidlá nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD
po približne 3
sekundách
 Poznámky
Ak počas nahrávania videosekvencie zatvoríte obrazovku LCD, kamkordér prestane nahrávať.
 Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.

SK
23


Potrvá niekoľko sekúnd, kým bude možné po zapnutí kamkordéra začať nahrávať. V tomto čase nie je
možné kamkordér používať.
Nasledujúce stavy signalizujú, že údaje sa ešte zapisujú na nahrávacie médium, aj keď nahrávanie sa
už skončilo. Počas tohto času kamkordér nevystavujte nárazom ani vibráciám, nevyberajte batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 20) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká.
Tipy
Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje
([FACE DETECTION], s. 67).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX43E/SX44E/SX53E/SX63E) (s. 43).
Informáciami o čase nahrávania pre videozáznamy nájdete na strane 86.
(MENU)
Ak chcete zistiť zostávajúci čas nahrávania, približnú kapacitu atď., dotknite sa položky
[MANAGE MEDIA]).
 [Show others]  [MEDIA INFO] (v kategórii
Na obrazovke LCD kamkordéra je možné zobrazovať záznam snímok v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] (s. 67) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
[ STEADYSHOT] je predvolene nastavená na hodnotu [ON].
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a následne uhol prispôsobte ().








 90 stupňov (max.)
 180 stupňov (max.)
 90 stupňov
vzhľadom na
kamkordér
Údajový kód počas nahrávania
Dátum nahrávania, čas a stav sa automaticky nahrávajú na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich však skontrolovať ako [DATA CODE] počas
(MENU)  [Show others] 
prehrávania. Ak ich chcete zobraziť, dotknite sa položky
[PLAYBACK])  a požadované nastavenie 

[PLAYBACK SET] (v kategórii

.
Snímanie fotografií
V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na tieto nahrávacie médiá.
DCR-SX33E/SX43E: Pamäťová karta
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Interná pamäť
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Interný pevný disk
SK
24
Tipy
Pozri stranu 18 s informáciami o zmene nahrávacieho média
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).


 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne na záznam fotografií a pomer strán obrazovky sa zmení na
4:3.
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.

Fotografie môžete snímať aj dotknutím položky
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
na obrazovke LCD.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Snímanie/prehrávanie
Bliká  rozsvieti sa
Keď sa prestane zobrazovať ikona
, fotografia je zaznamenaná.
Tipy
Ďalšie informácie o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať, nájdete na strane 87.
(MENU)  [Show others]  [ IMAGE
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, dotknite sa položky
[PHOTO SETTINGS])  požadované nastavenie 

.
SIZE] (v kategórii



SK
25
Užitočné funkcie
pre snímanie
videozáznamov a
fotografií
Približovanie
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.
Tipy
V prípade, že chcete väčšie priblíženie, môžete
nastaviť funkciu [ DIGITAL ZOOM] (s. 68).

Pomocou páčky transfokátora môžete
zábery zväčšiť až na 60-násobok ich
pôvodnej veľkosti. Snímky môžete
zväčšovať aj pomocou tlačidiel / na
obrazovke LCD.

Výber režimu nahrávania
Režim nahrávania pre nahrávanie
videozáznamu je možné vybrať spomedzi 3
úrovní. Čas nahrávania dostupný na médiu
sa môže zmeniť v závislosti od režimu
nahrávania. V predvolenom nastavení je
funkcia [ REC MODE] nastavená na
hodnotu [SP].
Dlhý čas nahrávania
Širší rozsah záberu
(širokouhlý)
Bližší pohľad
(vzdialené
predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
 Poznámky
Funkcia SteadyShot nemusí znížiť rozmazanie
obrazu v požadovanej miere, ak je páčka
transfokátora nastavená na stranu T (vzdialené
predmety).
 Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak
prst dáte preč, môže sa nahrať aj zvuk páčky
transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť
pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.
 Minimálna možná vzdialenosť medzi

SK
26
Vysoká kvalita
nahrávania
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[ REC MODE] (v kategórii
[SHOOTING SET]).
 Dotknite sa požadovaného
nastavenia.
Ak chcete nahrávať záznamy vysokej
kvality, vyberte režim HQ, alebo ak
chcete nahrávať dlhšie videozáznam,
vyberte režim LP.
 Dotknite sa položky
.

 Poznámky
Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
MPEG-2.
 Môžete si vybrať z nasledujúcej kvality záberov.
Hodnota ako „9M“ je priemerná bitová
rýchlosť, a „M“ znamená „Mb/s“.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (predvolené nastavenie)
 [LP](3M (LP))
 Ak nahrávate v režime LP, kvalita
videozáznamov sa môže zhoršiť, alebo pri
scénach s rýchlym pohybom sa môže nahrať
blokový šum, keď si záber prehrávate.

Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle
Snímanie/prehrávanie
Tipy
Funkciu [REC MODE] môžete vybrať pre každé
nahrávacie médium osobitne. (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E).


 Poznámky
Indikátor VIDEO LIGHT spôsobuje silné
svetlo. Nepoužívajte indikátor VIDEO LIGHT
priamo pred očami na krátku vzdialenosť.
 Čas používania batérie je kratší, keď používate
indikátor VIDEO LIGHT.
 Keď nahrávate videozáznamy pomocou
indikátora VIDEO LIGHT nastaveného
, osvetlenie videa sa
na hodnotu
môže zapínať a vypínať. V takomto prípade
opakovane stláčajte možnosť LIGHT a vyberte
.
hodnotu

Použitie ponuky VIDEO LIGHT
Môžete použiť funkciu VIDEO
LIGHT podľa podmienok nahrávania.
Odporúčame použiť funkciu VIDEO
LIGHT pri vzdialenosti približne 30 cm až
150 cm od objektu.
Ak chcete nastaviť expozíciu pre objekty v
protisvetle, stlačte položku 
(podsvietenie), aby sa zobrazila možnosť .
Ak chcete zrušiť funkciu protisvetla, znovu
stlačte položku  (podsvietenie).
Nahrávanie v zrkadlovom režime
LED VIDEO LIGHT
Po každom stlačení možnosti LIGHT sa
indikátor zmení nasledovne.
Žiadny indikátor (Vypnutý) 
(Automatický) 
(Zapnutý)  ...
Opakovane stláčajte možnosť LIGHT, čím
indikátor VIDEO LIGHT vypne.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz


SK
27
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
SK
28
Prehrávanie na kamkordéri
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na nasledujúcom
nahrávacom médiu.
DCR-SX33E/SX43E: Pamäťová karta
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Interná pamäť
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Interný pevný disk
Tipy
Pozri stranu 18 s informáciami o zmene nahrávacieho média
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).


1
2
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 16).
Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Snímanie/prehrávanie
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.

3
Obrazovku VISUAL INDEX je možné zobraziť aj dotknutím položky
obrazovke LCD.
(VIEW IMAGES) na
Dotknite sa položky (videozáznam) ()  požadovaný videozáznam
() na prehrávanie videozáznamu.
Dotknite sa položky (fotografia) ()  požadovaná fotografia () na
zobrazenie fotografie.
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
SK
29
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]) (s. 32, 32, 33).

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúci/nasledujúci
dátum.*

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
*  sa zobrazí po dotknutí položky .


Obrazovku môžete posúvať dotykom a posunutím položky  alebo .
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané
alebo nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s položkou , od tohto miesta
budete môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Indikátor  sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na
pamäťovú kartu.)
Prehrávanie videozáznamov
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Nastavenie hlasitosti
Predchádzajúce
Zastavenie
Rýchle prevíjanie
dozadu




SK
30
OPTION
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastavenie/prehratie
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný videozáznam, zobrazí sa obrazovka
VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa ďalej bude
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
prehrávať pomaly.
/
, videozáznamy sa budú
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať položky
prehrávať asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(MENU)  [Show others] 
Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť dotykom na položku
[PLAYBACK]).
[VISUAL INDEX] (v kategórii
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania, sa počas nahrávania automaticky nahrávajú.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotykom
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK]) 
na položku


.
[DATA CODE]  požadované nastavenie 


Nasledujúce
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou položiek
/
, nastavenie upravte pomocou
v ponuke OPTION MENU.
Prezeranie fotografií
Kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Predchádzajúce
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Spustenie/zastavenie
prezentácie záberov
Nasledujúce
OPTION
Snímanie/prehrávanie
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazuje ikona
(priečinok prehrávania).


SK
31
Užitočné funkcie
pre prehrávanie
videozáznamov a
fotografií
Vyhľadávanie požadovaných
snímok podľa dátumu (funkcia
Date Index)
Požadované snímky môžete efektívne
hľadať podľa dátumu.
 Poznámky
Funkciu Date Index nemôžete používať pre
fotografie na pamäťovej karte.
sa zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Tipy
Funkciu Date Index môžete zobraziť aj
(MENU) 
dotknutím sa položky
[Show others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index]
môžete zobraziť funkciu Date Index dotknutím
sa dátumu v pravom hornom rohu obrazovky.




 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
INDEX].
 [DATE
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Presné určenie požadovanej scény
(Film Roll Index)
Videozáznam je možné rozdeliť podľa
časových úsekov a prvá scéna každého
úseku sa zobrazí na obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť
od vybratej miniatúry.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FILM ROLL].
 Ak chcete vybrať dátum
požadovanej snímky, dotknite sa
tlačidla
/
a potom tlačidla
.

Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Nastaví časový interval, v akom sa budú
vytvárať políčka s miniatúrou scény
videozáznamu.
Snímky s požadovaným dátumom
SK
32
/
 Dotknite sa položky
a vyberte požadovaný
videozáznam.
 Požadovanú scénu vyhľadáte
/ ;
dotknutím sa položky
následne sa dotknite scény, ktorú
chcete prehrať.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
/
 Dotknite sa položky
a vyberte požadovaný
videozáznam.
 Požadovaný obraz tváre
vyhľadáte dotknutím sa položky
/ ; následne sa na prehratie
scény dotknite obrazu tváre.
Prehrávanie sa spustí od scény, na
ktorej sa nachádza vybratá tvár.
Vyhľadanie požadovanej scény
podľa tváre (Face Index)
Obrazy s tvárami zistené počas nahrávania
videozáznamu sa zobrazia na obrazovke
INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť
od vybratého obrazu tváre.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
[ FACE].
Snímanie/prehrávanie
Tipy
Funkciu Film Roll Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
dotykom na položku
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].


Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
 Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti od podmienok
snímania detegované.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi
alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do
kamery.
 Ak chcete vyhľadávať videozáznamy podľa
indexu tvárí Face Index, skontrolujte, či ste
pred nahrávaním nastavili funkciu [FACE
DETECTION] na možnosť [ON] (s. 67)
(predvolené nastavenie).

Tipy
Funkciu Face Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
dotykom na položku
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FACE].



SK
33
Používanie priblíženia PB v prípade
fotografií
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až
5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie možno prispôsobiť pomocou
páčky transfokátora.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
.
položky
Prehrávanie série fotografií
(prezentácia záberov)
Dotknite sa položky
na
obrazovke prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začína od vybranej
fotografie.
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete
zväčšiť.
 Zväčšite fotografiu pomocou
tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
 Dotknite sa obrazovky na mieste,
ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
Miesto, ktorého ste sa dotkli na
obrazovke, sa presunie do stredu rámu
na obrazovke.
 Upravte zväčšenie pomocou
tlačidiel W (širokouhlý záber)/T
(vzdialené predmety).
SK
34
Zastavenie prezentácie záberov
Dotknite sa položky
.
Opätovné spustenie prezentácie
záberov
Dotknite sa opäť položky
.
 Poznámky
Počas prezentácie záberov nie je možné použiť
funkciu priblíženia pri prehrávaní.

Tipy
Nepretržité prehrávanie prezentácie
záberov môžete nastaviť výberom položky
(OPTION)  na karte
 [SLIDE
SHOW SET] počas prehrávania fotografií.
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).


Prehrávanie snímok na televízore
Pomocou prípojného kábla A/V  alebo prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO
 pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora alebo videorekordéra. Pripojte
kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 15). Potrebné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť.
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Pripojenie k inému zariadeniu konektorom pre diaľkový ovládač A/V pomocou prípojného
kábla A/V.
Prípojný kábel A/V s konektorom S VIDEO (predáva sa osobitne)
Keď sa pripájate k inému zariadeniu prostredníctvom konektora S VIDEO pomocou prípojného
kábla A/V s káblom S VIDEO (predáva sa osobitne), môžete dosiahnuť lepší výsledok
(kvalitnejší obraz) než pri použití prípojného kábla A/V. Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý zvukový kanál) a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne). Pripojenie žltého konektora nie je potrebné. Ak pripojíte len
konektor S VIDEO, nebude sa prehrávať zvuk.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Snímanie/prehrávanie
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
IN
VIDEO
S VIDEO
(žltý)
AUDIO
(biely)
Televízory
(červený)
Videorekordéry
(žltý)
Tok signálu
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
SK
35
 Nastavte prepínač vstupov televízora na vstup, ku ktorému bude pripojený
kamkordér.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s televízorom.
 Pripojte kamkordér k televízoru pomocou prípojného kábla A/V (,
dodáva sa) alebo pomocou prípojného kábla A/V S VIDEO (, predáva sa
osobitne).
Pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora.
 Prehrávajte videozáznamy a fotografie na kamkordéri (s. 29).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] alebo [4:3] 


.
Pripojenie k televízoru prostredníctvom videorekordéra
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prípojného kábla A/V.
Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je televízor monofónny (má iba jednu vstupnú konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky audia televízora alebo videorekordéra.
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
Ak chcete prehrať obrázky, použite 21-vývodový adaptér (predáva sa osobitne).
TV/VCR
 Poznámky
Ak je položka [TV TYPE] nastavená na možnosť [4:3], kvalita obrazu sa môže znížiť. Ak sa zmení pomer
strán nasnímaného záznamu z možnosti 16:9 (širokouhlý) na možnosť 4:3, obraz sa môže chvieť.
 Na niektorých televízoroch s pomerom strán 4:3 sa možno nebudú fotografie nasnímané s pomerom
strán 4:3 zobrazovať na celej obrazovke. Nie je to porucha.

SK
36

Ak prehrávate zábery nasnímané s pomerom strán 16:9 (širokouhlý režim) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý režim), nastavte položku [TV TYPE] na
možnosť [4:3].
Tipy
Ak chcete skontrolovať informácie na obrazovke monitora (počítadlo atď.), dotknite sa položky
[GENERAL SET])  [DISP
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii


.
OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 


Snímanie/prehrávanie
SK
37
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
 Poznámky
Odstránené snímky nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie uložte
vopred.
 Počas odstraňovania snímok nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Nevyberajte pamäťovú kartu počas vymazávania
záberov z pamäťovej karty.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Predtým, než sa pokúsite
odstrániť videozáznamy a fotografie, zrušte ich
ochranu (s. 40).
 Ak je odstránený videozáznam v zozname
titulov (s. 47), videozáznam pridaný do
zoznamu titulov bude odstránený aj v zozname.

3
Dotknite sa a nechajte zobraziť
značku na videozáznamoch
alebo fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.

Tipy
Snímku môžete odstrániť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.
Na odstránenie všetkých snímok na
nahrávacom médiu a obnovu pôvodnej kapacity
média médium naformátujte (s. 72).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožňujú
zobraziť na indexovej obrazovke mnoho
obrázkov naraz, sa nazývajú „miniatúry“.




1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[DELETE] (v kategórii
[EDIT]).
2
SK
38
Ak chcete vymazať
videozáznamy, dotknite sa
položky [ DELETE] 
[ DELETE].
Ak chcete vymazať fotografie, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE].

4
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky
[YES] 


.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE]  [ DELETE ALL] 

.
[YES]  [YES] 

Ak chcete vymazať všetky fotografie naraz,
dotknite sa položky [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
 Poznámky
Nie je možné odstrániť fotografie na pamäťovej
karte podľa dátumu nahratia.

V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE]  [ DELETE by date].

Ak chcete vymazať všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE
by date].
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky
Dotknite sa položky [YES] 
.

Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
SK
39
Ochrana
zaznamenaných
videozáznamov a
fotografií (Protect)
4
Dotknite sa položky
[YES] 

Ochrana videozáznamov a fotografií sa
používa proti ich náhodnému odstráneniu.
Tipy
Videozáznamy a fotografie môžete ochrániť
na obrazovke prehrávania pomocou ponuky
OPTION MENU.


1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PROTECT] (v kategórii
[EDIT]).
2
Ak chcete chrániť videozáznamy,
dotknite sa položky [ PROTECT]
 [ PROTECT].

3
Ak chcete chrániť fotografie, dotknite sa
položky [ PROTECT] 
[ PROTECT].

.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
V kroku 3 sa dotknite videozáznamu alebo
fotografie označenej indikátorom .
Indikátor  sa prestane zobrazovať.
Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
 Poznámka
Nie je možné vybrať položku [ PRT. by date]
pre údaje zaznamenané na pamäťovej karte.

V kroku 2 sa dotknite položky
[ PROTECT]  [ PRT. by date].

Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete ochrániť.
Ak chcete ochrániť všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
položky [ PROTECT]  [ PRT. by
date].
Na vybraných snímkach sa zobrazí
indikátor .
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky

SK
40
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky
Dotknite sa položky [PROTECT] 

.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
V kroku  uvedenom vyššie vyberte
dátum nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
 [UNPROTECT]
dotknite položky

.

Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
SK
41
Rozdelenie
videozáznamu
1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[ DIVIDE] (v kategórii
[EDIT]).
2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
3
Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po výbere bodu rozdelenia ho určite s
ešte väčšou presnosťou prostredníctvom
možnosti
.
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
Dotknite sa položky
[YES] 
.
SK
42

 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.
 Nie je možné rozdeliť chránené videozáznamy.
Odstráňte ochranu (s. 40).



Dotknite sa ikony
v bode,
v ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.
4


Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
,
Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným rozdeľovacím bodom môže
byť malý rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi polsekundových
prírastkov.
Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.
V kamkordéri je možná len jednoduchá úprava.
Na pokročilejšiu úpravu použite dodaný softvér.
Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť na obrazovke
prehrávania pomocou ponuky
OPTION
MENU.


Nasnímanie
statického záberu z
videozáznamu (DCRSR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E)
4
Dotknite sa položky

1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PHOTO CAPTURE] (v kategórii
[EDIT]).
2
Dotknite sa videozáznamu, z
ktorého chcete nasnímať.
Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete nasnímať,
.
sa dotknite ikony
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po voľbe záberu, ktorý chcete v rámci
videozáznamu nasnímať, nastavte tento
záber ešte presnejšie pomocou položky
.

5
Nasnímaný záber sa uloží na nahrávacie
médium vybraté v nastavení [PHOTO
MEDIA SET] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
(s. 18).
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a následne zopakujte
sa položky
kroky od bodu 3.
Na nasnímanie záberu z iného
a
videozáznamu sa dotknite položky
zopakujte kroky od bodu 2.
Dotknite sa položky
.

Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
3

Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
.
Po skončení nasnímania rámčeka
sa obrazovka opäť vráti do stavu
pozastavenia.
 Poznámky
Veľkosť záberu je pevne nastavená podľa
pomeru strán videozáznamu:
0.2M] v režime 16:9 (širokouhlý režim)
[
 [VGA(0.3M)] v režime 4:3
 Nahrávacie médium, kam chcete uložiť snímky,
by malo mať dostatok voľného miesta.
 Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií
sa zhoduje s dátumom a časom nasnímania
pôvodných videozáznamov.
 Pokiaľ videozáznam, z ktorého fotografiu
snímate, neobsahuje údajový kód, dátum a čas
vytvoreného statického záberu bude zhodný s
dátumom a časom nasnímania videozáznamu.
 Fotografie sa nedajú nasnímať z
videozáznamu nahraného na pamäťovej karte
(DCR-SR58E/SR78E/SX34E/SX53E).

Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
SK
43
Kopírovanie
videozáznamov a
fotografií z interného
nahrávacieho média
na pamäťovú kartu
(DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Kopírovanie videozáznamov
Videozáznamy nasnímané v internom
nahrávacom médiu kamkordéra môžete
kopírovať na pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto činnosti do
kamkordéra vložte pamäťovú kartu.
 Poznámky
Pri prvom zaznamenaní videozáznamu na
pamäťovú kartu vytvorte súbor s databázou
(MENU)
snímok dotykom na položku
 [Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
[MANAGE MEDIA]) 
(v kategórii
[MEMORY CARD].
 Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.

Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
 Dotknite sa typu kopírovania.
[DUB by select]: Výber videozáznamov
a kopírovanie
[DUB by date]: Kopírovanie všetkých
videozáznamov s určeným dátumom
[ DUB ALL]: Kopírovanie zoznamu
titulov
Ak vyberiete zoznam titulov ako zdroj
kopírovania, postupujte podľa krokov
na obrazovke.
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
[DUB by select]: Dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete skopírovať,
a označte ho indikátorom . Môžete
vybrať viac videozáznamov.
Tipy
Pôvodný videozáznam nebude po skopírovaní
odstránený.
Všetky snímky v zozname titulov budú
skopírované.
Snímky nasnímané týmto kamkordérom a
uložené na nahrávacom médiu sa označujú ako
„pôvodné“.




 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[MOVIE DUB] (v kategórii
[EDIT]).
SK
44
Zostávajúca kapacita pamäťovej
karty

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
[DUB by date]: Vyberte dátum
nasnímania videozáznamu, ktorý
chcete skopírovať, a dotknite sa
. Nemôžete vybrať viac
položky
dátumov.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PHOTO COPY] (v kategórii
[EDIT]).
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].
 Dotknite sa položky

[YES] 

.
Kopírovanie fotografií
Fotografie môžete kopírovať z interného
nahrávacieho média kamkordéra na
pamäťovú kartu.
Pred vykonaním tejto činnosti do
kamkordéra vložte pamäťovú kartu.
[COPY by select]: Kopírovanie
vybraných fotografií
[COPY by date]: Kopírovanie všetkých
fotografií s určeným dátumom
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
Tipy
Ak chcete skontrolovať po skončení kopírovania
skopírované videozáznamy, vyberte položku
[MEMORY CARD] v časti [MOVIE MEDIA
SET] a prehrajte ich (s. 18).


 Dotknite sa typu kopírovania.
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
[COPY by select]: Dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať,
a označte ju indikátorom . Môžete
vybrať viac záberov.
 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.


Ak chcete výber snímky potvrdiť,
dotknite sa snímky na obrazovke a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
SK
45
[COPY by date]: Vyberte dátum
nasnímania fotografie, ktorá bude
kopírovaná, a dotknite sa položky
. Nemôžete vybrať viac dátumov.
 Dotknite sa položky

[YES] 
Tipy
Ak chcete po dokončení kopírovania
skontrolovať skopírované fotografie, vyberte
položku [MEMORY CARD] v časti [PHOTO
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 18).


SK
46

.
Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Pôvodné videozáznamy sa nezmenia, aj keď
ich v zozname titulov zmeníte alebo ich z
neho odstránite.
Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz
V kroku 2 sa dotknite položky [ ADD
by date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Vytvorenie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PLAYLIST EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
 Dotknite sa položky [
Dotknite sa položky
/
na výber
dátumu požadovaného videozáznamu,
.
potom sa dotknite tlačidla

ADD].
Dotknite sa položky [YES] 
.

Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
 Dotykom vyberte videozáznam,
ktorý chcete pridať do zoznamu
titulov.
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
 Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas úpravy videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
 Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.

Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
 Dotknite sa položky

[YES] 

.
Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
99 videozáznamov.
Videozáznam môžete do zoznamu titulov pridať
(OPTION).
dotykom na tlačidlo



Prehrávanie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[PLAYLIST] (v kategórii
[PLAYBACK]).
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
SK
47
zoznamu titulov.
Tipy
Aj keď odstránite videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam sa neodstráni.


Zmena poradia v zozname titulov
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa opäť
zobrazí obrazovka prehrávania.
Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Dotknite sa položky [ ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
dotknite sa položky [ ERASE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.
Dotknite sa položky
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Dotknite sa položky [ MOVE].
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky
Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
.
/
vyberte
Cieľový panel
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky

.
SK
48
 [YES] 
Dotknite sa položky

.
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.


 [YES] 
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Ukladanie snímok
na externé médium
(DIRECT COPY)
Videozáznamy a snímky je možné ukladať
na externé médiá (USB), ako je napr.
externý pevný disk. Snímky môžete
prehrávať aj na kamkordéri alebo na inom
prehrávacom zariadení.
Tipy
Prostredníctvom dodávaného softvéru „PMB“
tiež môžete importovať obrazové záznamy


1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej zásuvky.
2
Ak má externé médium pripájací
kábel striedavého prúdu, pripojte
ho do sieťovej zásuvky.
3
Pripojte kábel adaptéra USB na
externé médium.
4
Pripojte kábel adaptéra USB na
konektor  (USB) kamkordéra.
Keď sa zobrazí obrazovka [Create a
new Image Database File.], dotknite sa
tlačidla [YES].
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
 Poznámky
 Na túto činnosť sa vyžaduje kábel USB adaptéra
VMC-UAM1 (predáva sa osobitne).
 Kábel USB adaptéra VMC-UAM1 nemusí byť
dostupný v niektorých krajinách/regiónoch.
 Ako externé médium nie je možné použiť tieto
zariadenia.
 médium s kapacitou presahujúcou 2 TB
 bežnú jednotku ako CD alebo DVD
 médium pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB
 médium so zabudovaným rozbočovačom USB
 čítačku kariet
 Nie je možné použiť externé médium s funkciou
kódu.
 Pre kamkordér je dostupný systém súborov
FAT. Ak bolo externé médium naformátované
na systém súborov NTFS atď., pred použitím
naformátujte externé médium na kamkordéri.
Po pripojení externého média ku kamkordéru sa
zobrazí formátovacia obrazovka. Formátovacia
obrazovka sa môže zobraziť aj v prípade, že
médium používa systém súborov FAT.
 Túto operáciu nie je možné vykonať pri každom
pripojiteľnom zariadení.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ďalšie informácie nájdete v dodanej príručke k
externému médiu.
 Podrobnejšie informácie o externom médiu,
ktoré je možné použiť, získate na stránke
technickej podpory spoločnosti Sony pre vašu
krajinu alebo región.
zaznamenané na externom médiu.
Kábel adaptéra
USB (predáva sa
osobitne)
5
Dotknite sa tlačidla [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
Je možné uložiť videozáznamy a
fotografie v internom nahrávacom
SK
49
médiu kamkordéra, ktoré ešte neboli
uložené na externé médium.
DCR-SX33E/SX43E:
Je možné uložiť videozáznamy a
fotografie, ktoré ešte neboli uložené na
externé médium.

6
Táto obrazovka sa zobrazí, len keď existujú
novo nahraté snímky.
Po dokončení operácie sa
dotknite tlačidla
na
obrazovke kamkordéra.
 Poznámky
Počet súborov, ktoré môžete uložiť na externé
médium.
Videozáznamy: 9 999
Fotografie: 9 999 záberov × 899 priečinkov
Počet súborov môže byť menší v závislosti od
typu nahratých snímok.

 Poznámky
Podľa dátumu zaznamenania nie je možné
vyhľadávať alebo kopírovať fotografie nahraté
na pamäťovej karte.

V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
(MENU)
Dotknite sa položky
 [Show others]  [MOVIE DUB]
(pri výbere videozáznamov)/[PHOTO
COPY] (pri výbere fotografií).
Podľa inštrukcií na obrazovke vyberte
nahrávacie médium a spôsob výberu
snímok (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Po výbere položky [DUB by select] sa
dotknite záberu, ktorý sa má uložiť.
Zobrazí sa indikátor .

Pri zapojení externého média
Snímky v externom médiu sa zobrazujú na
obrazovke LCD. Tlačidlá videozáznamu a
fotografie na obrazovke VISUAL INDEX sa
menia podľa zobrazenia nižšie.
Po výbere položky [DUB by date] vyberte
/
dátum
pomocou tlačidiel
záberov, ktoré sa majú skopírovať, potom
a prejdite na
sa dotknite tlačidla
krok .
Zostávajúca kapacita na externom
médiu

Môžete nastaviť nastavenia ponuky
externého média, ako je vymazanie záberov.
(MENU) 
Dotknite sa tlačidla
[Show others] na obrazovke VISUAL
INDEX.
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií
SK
50
Môžete tiež uložiť obrazové záznamy
zaznamenané na pamäťových kartách.

Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
 [YES] 
na obrazovke kamkordéra.
Prehrávanie snímok v externom médiu
na kamkordéri
V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
Prehrávanie snímky (s. 29).

Snímky si môžete prezerať aj na televízore
pripojenom ku kamkordéru (s. 35).
 Poznámky
Nie je možné zobraziť funkciu Date Index pre
fotografie.
 Ak kamkordér nerozpoznáva externé médium,
vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znovu pripojte kábel adaptéra USB ku
kamkordéru
 Ak má externé médium pripájací kábel
striedavého prúdu, pripojte ho do sieťovej
zásuvky

Ukončenie pripojenia externého média
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Dotknite sa položky
na obrazovke
VISUAL INDEX externého média.
Odpojte kábel adaptéra USB.
SK
51
Vytvorenie disku
pomocou napaľovačky
a rekordéra DVD
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
Môžete vytvoriť disk alebo prehrávať
snímky na vytvorenom disku pomocou
špecializovanej napaľovačky diskov DVD,
DVDirect Express (predáva sa osobitne).
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
 Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm disky DVD-R
 12 cm disky DVD+R
 Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
 V tejto časti sa napaľovačka diskov „DVDirect
Express“ označuje pojmom „napaľovačka
diskov DVD“.
(DISC BURN)
 Stlačte tlačidlo
na napaľovačke diskov DVD.

 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
SK
52
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].
Na disk sa nahrajú videozáznamy
nahraté v internom nahrávacom
médiu, ktoré ešte neboli uložené na
žiadny disk (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E).
Na disk sa nahrajú videozáznamy, ktoré
neboli uložené na žiadny disk (DCRSX33E/SX43E).
 Ak celková veľkosť pamäte
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, zopakujte kroky 3 a 4.

 Dotknite sa položky
[END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra.
Po dokončení operácie vyberte disk.
 Stlačte tlačidlo
kábel USB.
a odpojte
Prispôsobenie disku pomocou funkcie
DISC BURN OPTION
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov
DVD
Túto činnosť vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:
 Pri
kopírovaní požadovanej snímky.
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku.
 Pri kopírovaní snímok na pamäťovú kartu
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
 Pri
V predchádzajúcom kroku 4 sa dotknite
položky [DISC BURN OPTION].
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E).
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .


Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
obrazovke kamkordéra.

 [YES] na
Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
položky [CREATE SAME DISC].
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Odpojte kábel USB od kamkordéra.

Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 35).
Vložte vytvorený disk do napaľovačky
diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa na obrazovke
kamkordéra zobrazujú ako index
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.

Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Zostávajúca kapacita
disku
Pripojte sieťový adaptér striedavého
prúdu a napájací kábel ku konektoru DC
IN kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku konektoru
 (USB) kamkordéra prostredníctvom
kábla USB napaľovačky diskov DVD.
Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel
Stlačte tlačidlo
USB.
 Poznámky
Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi:
 Nevypínajte kamkordér.
 Neodpájajte kábel USB alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu.
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám.

SK
53


 Nevysúvajte pamäťovú kartu z kamkordéra
Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa kopírovanie vykonalo
správne.
Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.
Tipy
Ak celková veľkosť pamäte videozáznamov,
ktoré chcete napáliť pomocou funkcie DISC
BURN, prekročí veľkosť pamäte disku,
vytváranie disku sa pri dosiahnutí limitu
zastaví. Posledný videozáznam na disku môže
byť orezaný.
Na disk je možné nahrať 20 až 60 minút
videozáznamu. Tento čas závisí od režimu
nahrávania a počtu scén.
Ak nie je možné prehrávať vytvorené disky na
žiadnom prehrávači DVD, pripojte kamkordér
k napaľovačke diskov DVD a spustite
prehrávanie.




 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 14).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD atď. ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom dodaného kábla
USB.
Vytváranie disku pomocou
napaľovačky diskov DVD a pod.
inej než DVDirect Express
Videozáznamy môžete ukladať na disk
pripojením kamkordéra k zariadeniam
určeným na vytváranie diskov, napríklad
k napaľovačke diskov DVD Sony inej než
DVDirect Express, a to prostredníctvom
kábla USB. Potrebné informácie nájdete aj
v príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Poznámky
Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.
 Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).

SK
54
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (v kategórii [OTHERS]).
 Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite ikony nahrávacieho
média, ktoré obsahuje snímky.
[ USB CONNECT]: Interný pevný
disk
[ USB CONNECT]: Interná pamäť
[ USB CONNECT]: Pamäťová karta

Zobrazené nahrávacie médium sa líši v
závislosti od modelu.
 Videozáznamy nahrajte na
pripojené zariadenie.

Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
Prípojný kábel A/V s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa osobitne)
Keď sa pripájate k inému zariadeniu
prostredníctvom konektora S VIDEO
pomocou prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne), môžete
dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší
obraz) než pri použití prípojného kábla
A/V. Biely a červený konektor (ľavý/pravý
kanál signálu audio) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V
prepojte s káblom S VIDEO. Ak pripojíte
iba konektor S VIDEO, nebudete počuť
žiadny zvuk. Pripojenie žltého (video)
konektora nie je potrebné.
Vytvorenie disku pomocou
rekordéra a pod.
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Snímky prehrávané na kamkordéri môžete
skopírovať na disk alebo videokazetu
pripojením kamkordéra k napaľovačke
diskov, napaľovačke diskov DVD
spoločnosti Sony inej než DVDirect
Express atď. pomocou prípojného kábla
A/V. Zariadenie pripojte buď spôsobom
, alebo . Potrebné informácie nájdete
aj v príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 14).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.

Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Pripojte prípojný kábel A/V k vstupnému
konektoru iného zariadenia.
SK
55
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného kábla A/V  (dodáva
sa) alebo prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa osobitne).
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E

 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)
AUDIO
(žltý)
(červený)
Tok signálu
 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.

SK
56
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k nahrávaciemu zariadeniu.
 Po dokončení kopírovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad
počítadlo a pod.) na obrazovke pripojeného
zobrazovacieho zariadenia, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (predvolené nastavenie) 


.
 Ak chcete nahrať dátum a čas alebo údaje
nastavenia kamery, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
[PLAYBACK])  [DATA
SET] (v kategórii
CODE]  požadované nastavenie 

. Okrem toho sa dotknite

(MENU)  [Show others]
položky



 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]  [V

.
OUT/PANEL] 
Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor a pod.) 4:3, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3] 


.
Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku
zariadenia.
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
SK
57
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Pomocou ponúk môžete vykonávať užitočné funkcie a meniť rozličné nastavenia. Ak sa
naučíte dobre používať ponuky, budete si môcť vychutnávať používanie kamkordéra.
Kamkordér obsahuje rôzne položky ponuky zaradené do ôsmich kategórií.
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu)  s. 63
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 67
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií)  s. 69
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie)  s. 70
EDIT (Položky pre úpravu)  s. 71
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia)  s. 71
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)  s. 72
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie)  s. 73
Ponuky týkajúce sa obsluhy
/
/



: Pohyb zoznamu ponuky medzi kategóriami.
: Pohyb zoznamu ponuky o 4 položky naraz.
Zoznamom ponuky môžete prechádzať dotykom na tlačidlá a posúvaním po
obrazovke.
Ikona vybratej kategórie sa zobrazí na oranžovo.
po jej zobrazení sa môžete vrátiť na obrazovku MY
Dotykom na ikonu
MENU.
Dotknite sa položky
.
Dotknite sa tlačidla [Show others] na obrazovke MY MENU.

Podrobné informácie pozri na ďalšej strane v časti MY MENU.
Ak chcete zmeniť zobrazenie, dotknite sa v strede na ľavej strane obrazovky.
Dotknite sa položky ponuky, ktorú chcete zmeniť.
.
Po zmene nastavenia sa dotknite tlačidla
.
Ak chcete ukončiť nastavovanie ponuky, dotknite sa tlačidla
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa tlačidla

SK
58
V závislosti od položky ponuky sa tlačidlo
nemusí zobraziť.
.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať
nastaviť.
 Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.

Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa kamkordér prepne medzi režimom prehrávania a
nahrávania (videozáznam/fotografie).


Používanie ponuky MY MENU
Používanie položiek ponuky môžete zjednodušiť zaregistrovaním najčastejšie používaných
položiek v ponuke MY MENU. V každej ponuke MY MENU režimu MOVIE, PHOTO a
PLAYBACK môžete zaregistrovať až 6 položiek ponuky.
Príklad: odstránenie [SPOT MTR/FCS] a zaregistrovanie [
FADER]
Prispôsobenie kamkordéra
Dotknite sa položky
.
Dotknite sa položky [MY MENU SETTING].
Dotknite sa položky [MOVIE].
Dotknite sa položky [SPOT MTR/FCS].
.
Dotknite sa položky
[MANUAL SETTINGS]).
Dotknite sa položky [ FADER] (v kategórii
.
Keď sa zobrazí ponuka MY MENU, dotknite sa tlačidla
Zopakovaním uvedených krokov zaregistrujte položky ponuky do ponuky MY MENU a
vychutnávajte si používanie zariadenia „Handycam“.
Tipy
Ak je pripojené externé médium, zobrazí sa samostatná ponuka MY MENU.


SK
59
Používanie ponuky
OPTION MENU
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje rovnako ako kontextová ponuka v počítači zobrazená
po kliknutí pravým tlačidlom myši. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona
, môžete použiť ponuku OPTION MENU. Môžete sa dotknúť ikony
a zobrazia sa
položky ponuky, ktoré sa menia podľa kontextu.
Položka ponuky
Karta
Dotknite sa položky
(OPTION).
Dotknite sa požadovanej karty  položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavenia sa dotknite položky
 Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
 Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, dotknite sa inej karty. (Nemusí byť zobrazená
žiadna karta.)
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, závisia od stavu prehrávania/nahrávania používaného
kamkordéra.

SK
60
Zoznamy ponúk
Kategória (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
63
63
64
65
65
65
66
66
66
Kategória (SHOOTING SET)
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
FACE DETECTION
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
26
67
67
67
67
MICREF LEVEL
68
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
68
WIDE SELECT
68
68
FACE
PLAYLIST
PLAYBACK SET
DATA CODE
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1*2 *3
MOVIE DUB*1*2
DUB by select
42
43
DUB by date
44
DUB ALL
44
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
44
45
COPY by date
45
PLAYLIST EDIT
ADD
47
ADD by date
47
ERASE
48
ERASE ALL
48
MOVE
48
USB CONNECT
USB CONNECT*1
54
USB CONNECT*2
54
USB CONNECT
54
BATTERY INFO
29
MEDIA SETTINGS*1*2
MOVIE MEDIA SET
18
PHOTO MEDIA SET
18
DISC BURN
Prispôsobenie kamkordéra
FILM ROLL
40
69
69
69
Návod na používanie
71
Kategória (MANAGE MEDIA)
Kategória (PLAYBACK)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
40
PROTECT
Kategória (OTHERS)
Kategória (PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
PROTECT
PROTECT
32
32
33
47
70
Kategória (EDIT)
DELETE
DELETE
38
DELETE
38
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
HDD*1
72
72
INT. MEMORY*2
72
MEMORY CARD*1*2
72
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1
81, 83
INT. MEMORY*2
81, 83
MEMORY CARD*1*2
81, 83
SK
61
Kategória (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
73
LCD BRIGHT
73
LCD BL LEVEL
73
LCD COLOR
74
DISPLAY SET
74
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
35
DISP OUTPUT
74
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
74
SUMMERTIME
74
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
75
75
75
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
75
CALIBRATION
95
DROP SENSOR*1
75
*1DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
*2DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E
*3DCR-SX43E
SK
16
AREA SET
LANGUAGE SET
62
31, 73
BEEP
MANUAL
SETTINGS
(Nastaviteľné položky pre
príslušnú scénu)
PORTRAIT (Jemný
portrét) ( )
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
SPOTLIGHT**( )
Zvýraznenie snímaného
objektu, napríklad ľudí
alebo kvetov, a vytvorenie
mäkkého pozadia.
Zabránenie nasnímaniu
tvárí ľudí pri silnom
osvetlení ako neprirodzene
bielych.
SCENE SELECTION
Snímky môžete snímať efektívne v rôznych
situáciách.
SPORTS** ( )
Pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich objektov
vyberte možnosť
minimalizovať trasenie.
 AUTO
Sníma zábery v priemernej kvalite záberu bez
funkcie [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( )
BEACH** (
Udržiava sa stmievajúca
atmosféra vzdialeného
okolia za súmraku.
)
Nasnímanie výraznej modrej
farby oceána alebo jazera.
SNOW** ( )
CANDLE ( )
Nasnímanie jasných obrazov
bielej krajiny.
Zachováva tlmenú
atmosféru scény pri svetle
sviečok.
)
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené
predmety.
Reprodukcia atmosféry
scenérie ako pri západe
alebo východe slnka.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
FIREWORKS* ( )

Nasnímanie vynikajúcich
záberov ohňostroja.
LANDSCAPE*(
)
Jasné nasnímanie
vzdialených predmetov. Toto
nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na
sklo alebo kovovú sieťku v
okne medzi kamkordérom a
snímaným objektom.
Prispôsobenie kamkordéra
SUNRISE&SUNSET* (
blízke objekty.
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION],
nastavenie možnosti [WHITE BAL.] sa zruší.
FADER
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi pridanými do intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na stmavenie) alebo [REC] (na
rozjasnenie).
 OFF
Efekt sa nepoužije.
SK
63
WHITE FADER
OUTDOOR ( )
Stmavenie/rozjasnenie v bielej farbe.
Stmavenie
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 vonkajšie prostredie,
 nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje,
 východ alebo západ slnka,
 osvetlenie žiarivkami.
Rozjasnenie
BLACK FADER
Stmavenie/rozjasnenie v čiernej farbe.
Stmavenie
INDOOR ()
Rozjasnenie
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach snímania:
 vnútorné prostredie,
 na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
 pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie sa dotknite položky
[OFF].
ONE PUSH (
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Videozáznam zaznamenaný pomocou funkcie
[BLACK FADER] môže byť na obrazovke
VISUAL INDEX zle viditeľný.



WHITE BAL. (Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia snímania.
 Poznámky
Funkciu [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[ONE PUSH] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
 Keď vyberiete možnosť [ONE PUSH],
zameriavajte biele predmety dovtedy, kým
.
rýchlo bliká indikátor
 Indikátor
bliká pomaly, ak funkciu [ONE
PUSH] nie je možné nastaviť.
 Keď ste vybrali možnosť [ONE PUSH] a
stále bliká aj po dotyku položky
indikátor
, nastavte možnosť [WHITE BAL.] na
hodnotu [AUTO].

 AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
SK
64
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Dotknite sa položky [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera, vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Dotknite sa položky [
].
bliká rýchlo. Indikátor
Indikátor
prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a jeho
uložení do pamäte.

Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.], funkcia
[SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu
[AUTO].
Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu
alebo idete natáčať von po natáčaní vnútri
(alebo opačne), zamerajte kamkordér na
približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby
sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [ONE PUSH] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestením
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [ONE PUSH].
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.



SPOT MTR/FCS (Bodové
meranie/zaostrenie)
Pre vybraný objekt môžete naraz nastaviť
jas a zaostrenie. Táto funkcia umožňuje
naraz používať funkciu [SPOT METER]
(s. 65) a [SPOT FOCUS] (s. 65).
 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] a [FOCUS] sa
automaticky nastavia na hodnotu [MANUAL].
 Poznámky
Funkcia [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na možnosť [MANUAL].

SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
namierením na objekt mimo stredu
obrazovky.
Prispôsobenie kamkordéra
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
intenzitu jasu a zaostrenie chcete upraviť.
Na automatickú úpravu jasu a zaostrenia sa
dotknite položky [AUTO].
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
expozíciu chcete upraviť.
Na opätovné nastavenie automatickej
expozície sa dotknite položky [AUTO].
Dotknite sa objektu v ráme, ktorého
zaostrenie chcete upraviť.
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
možnosť [MANUAL].


SPOT METER (Flexibilný spot
meter)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby bol nasnímaný s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
SK
65
EXPOSURE

Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
snímky upravte, keď je predmet príliš jasný
alebo tmavý.

Na úpravu intenzity jasu sa dotknite
/
.
položky
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
dotknite sa položky [AUTO].
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete snímať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený;
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch.
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
 Keď zaostrujete manuálne.
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, napríklad kvetov alebo
hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa
objekt zvýrazní.
 OFF
Ruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE
MACRO sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
Na úpravu zaostrenia sa dotknite položky
(blízky objekt)/
(vzdialený
objekt).
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Pokiaľ nastavíte funkciu [FOCUS] na možnosť
[MANUAL], zobrazí sa indikátor .
 Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.
ON ( )
Priblíženie (s. 26) sa automaticky presunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie objektov zblízka na približne 38 cm.

Tipy
Indikátor sa zobrazí, pokiaľ zaostrenie
už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a
indikátor sa zobrazí, pokiaľ už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.


SK
66
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 66).

SHOOTING SET
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
REC MODE (Režim
nahrávania)
Pozri stranu 26.
GUIDEFRAME
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je
objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rám sa nezaznamená.
 ON
Funkcia SteadyShot sa používa.
OFF (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická rýchlosť
uzávierky)
Pri snímaní na tmavých miestach sa
rýchlosť uzávierky automaticky zníži na
1/25 sekundy.
 OFF
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
nepoužíva.
ON
 OFF
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
používa.
Nezobrazí sa pomocný rám.
ON
Zobrazí sa pomocný rám.
FACE DETECTION
Prispôsobenie kamkordéra
Deteguje tváre objektov a automaticky
nastavuje expozíciu.
 ON
Deteguje tváre.
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku
pomocného rámu, kompozícia bude vyvážená.
Vonkajší rám funkcie [GUIDEFRAME]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.
OFF (



STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete vykompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne),
nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] ( ).
)
Nedeteguje tváre.
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
tváre nemusia byť detegované.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [FACE DETECTION] fungovať
správne. V takom prípade nastavte funkciu
[FACE DETECTION] na hodnotu [OFF].

Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
fungovala lepšie, plňte nasledujúce podmienky:
 Snímajte na dostatočne svetlom mieste.


SK
67
 Objekty
nemajú okuliare, klobúk ani masku.
sa pozerajú priamo na kameru.
Detegované tváre sa zaznamenajú v režime
Face Index, avšak niektoré tváre sa nemusia
detegovať. Existuje tiež limit počtu tvárí, ktoré
je možné v režime Face Index zaznamenať. Ak
chcete prehrávať z režimu Face Index, pozrite
si stranu 33.
 Objekty

úroveň optického priblíženia, môžete
vybrať maximálne 60-násobnú úroveň
priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade
digitálneho priblíženia zhorší.
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (Vstavaný
mikrofón s funkciou priblíženia)
Na pravej strane pruhu sa zobrazuje faktor
digitálneho priblíženia. Pri výbere úrovne
priblíženia sa zobrazí oblasť priblíženia.
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
 OFF
 OFF
Mikrofón nezaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.
Priblíženie do hodnoty 60-násobku sa vykoná
opticky.
ON ( )
2000×
Priblíženie do hodnoty 60-násobku sa vykoná
opticky a následne do hodnoty 2000-násobku
digitálne.
Mikrofón zaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.
 MICREF LEVEL (Referenčná úroveň
mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
 NORMAL
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
príslušnú úroveň.

 16:9 WIDE
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
LOW ( )
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [LOW] (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)
OTHER REC SET

SK
68
DIGITAL ZOOM
Ak chcete počas nahrávania dosiahnuť
vyššiu úroveň priblíženia, ako je uvedená
WIDE SELECT
Podľa pripojeného televízora môžete
vybrať pomer horizontálnej a vertikálnej
strany. Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k televízoru.
4:3 (
)
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 74).

PHOTO SETTINGS
(Položky pre snímanie
fotografií)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
 SERIES
Priraďovanie čísel súborov fotografií po
poradí.
Zvýšenie čísla súboru spolu so zaznamenaním
fotografie.
Aj keby ste pamäťovú kartu nahradili inou,
číslo súboru sa priradí podľa postupnosti.
RESET
SELF-TIMER
Stlačením tlačidla PHOTO spustite
odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi
10 sekundách.
 OFF
Priradenie pokračujúceho čísla súborov
v postupnosti podľa najvyššieho čísla
existujúceho na nahrávacom médiu.
Keby ste pamäťovú kartu nahradili inou, číslo
súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu.
Zrušenie samospúšte.
ON ( )
Spustenie snímania pomocou samospúšte. Ak
chcete zrušiť snímanie, dotknite sa položky
[RESET].
IMAGE SIZE
Môžete vybrať veľkosť nasnímanej
fotografie.
 VGA(0.3M) (
Prispôsobenie kamkordéra
)
Nahrávajte fotografie v pomere strán 4:3
(640 × 480).
0.2M (
)
Nahrávajte fotografie v pomere strán 16:9
(širokouhlý) (640 × 360).
 Poznámky
Informácie o počte nasnímateľných fotografií
nájdete na strane 87.

FILE NO. (číslo súboru)
Môžete vybrať spôsob priraďovania čísel
súboru fotografiám.
SK
69
PLAYBACK
(Položky pre prehrávanie)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
DATE/TIME
VISUAL INDEX
Pozri stranu 29.
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Pozri stranu 32.

 Dátum
 Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
FILM ROLL
Pozri stranu 32.

FACE
Pozri stranu 33.
PLAYLIST
Fotografia
Pozri stranu 47.
PLAYBACK SET
 DATA CODE
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (dátum/čas, údaje kamery)
zaznamenané automaticky pri nahrávaní.
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času.
 Funkcia SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Hodnota clony
 Expozícia
CAMERA DATA

Zobrazenie údajov o nastaveniach kamery.


SK
70
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí
údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].
EDIT
(Položky pre úpravu)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
DELETE
Pozri stranu 38.
PROTECT
Pozri stranu 40.
DIVIDE
Pozri stranu 42.
OTHERS
(Položky pre ostatné
nastavenia)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
USB CONNECT
Pozri stranu 54.
BATTERY INFO
Môžete skontrolovať odhadovanú
zostávajúcu kapacitu batérie.
PHOTO CAPTURE (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX43E/SX44E/SX53E/SX63E)
Pozri stranu 43.
MOVIE DUB (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
Dotknite sa položky
.
Prispôsobenie kamkordéra
Pozri stranu 44.
PHOTO COPY (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Pozri stranu 45.
PLAYLIST EDIT
Pozri stranu 47.
SK
71
MANAGE MEDIA
(Položky pre nahrávacie
médiá)
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
MEDIA SETTINGS (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Pozri stranu 18.
MEDIA INFO
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania pre
nahrávacie médium pre filmy a približné
informácie o voľnom a použitom priestore
na nahrávacom médiu.
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
 Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 72).
Tipy
Zobrazia sa iba informácie o médiu, ktoré ste
vybrali v rámci funkcie [MOVIE MEDIA SET]
(s. 18). V prípade potreby zmeňte nastavenie
pre médium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).


formátovať.
 Poznámky
Pri tejto operácii pripojte kamkordér k sieťovej
zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 14).
 Ak chcete zabrániť strate dôležitých
snímok, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
 Chránené videozáznamy a fotografie budú
odstránené tiež.
 Kým sa zobrazuje hlásenie [Executing…],
nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá
na kamkordéri, neodpájajte sieťový adaptér
striedavého prúdu, ani nevyberajte pamäťovú
kartu z kamkordéra (počas formátovania
pamäťovej karty svieti alebo bliká indikátor
prístupu).

Ochrana údajov na internom
nahrávacom médiu pred obnovením
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
[EMPTY] umožňuje zapísať
nezrozumiteľné dáta na interné nahrávacie
médium kamkordéra. Týmto spôsobom
bude ťažšie obnoviť akékoľvek pôvodné
údaje. Pri zneškodnení alebo odovzdaní
kamkordéra sa odporúča aby ste vykonali
operáciu [EMPTY].
Keď je na obrazovke [MEDIA FORMAT]
vybraté interné nahrávacie médium,
dotknite sa položky [EMPTY].
MEDIA FORMAT
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie, aby sa obnovila
voľná kapacita na nahrávanie.
Dotknite sa položky [YES]  [YES] 
.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E:
Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má
SK
72
 Poznámky
Zapojte sieťový adaptér striedavého prúdu
do sieťovej zásuvky. Nie je možné uskutočniť
operáciu [EMPTY], pokiaľ nezapojíte sieťový
adaptér striedavého prúdu do sieťovej zásuvky.

GENERAL SET
(Iné položky pre nastavenie)





Aby ste zabránili strate dôležitých záberov, pred
uskutočnením operácie [EMPTY] by ste ich
mali uložiť do počítača.
Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám
alebo otrasom kamkordéra.
Na obrazovke LCD skontrolujte skutočný čas
trvania odstraňovania údajov.
Pokiaľ zastavíte vykonávanie operácie [EMPTY]
počas zobrazenia hlásenia [Executing…],
uistite sa, že operáciu dokončíte uskutočnením
funkcie [MEDIA FORMAT] alebo [EMPTY]
pri najbližšom použití kamkordéra.
REPAIR IMG.DB F.
Táto činnosť je vysvetlená v časti
„Používanie ponúk“ (s. 58).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
SOUND/DISP SET
 VOLUME
Hlasitosť zvuku pri prehrávaní môžete
/
nastaviť dotykom na položku
.
 BEEP
 ON
Prehranie melódie pri spustení alebo
zastavení nahrávania a pri používaní
dotykového panela.
Pozri stranu 81, 83.
OFF
Zrušenie melódie.
 LCD BRIGHT
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
/
nastaviť dotykom na položku
.
Prispôsobenie kamkordéra
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


 LCD BL LEVEL (Intenzita podsvietenia
obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD
môžete zvoliť.
 NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu sa nastavenie automaticky
prepne na možnosť [BRIGHT].

SK
73


Keď vyberiete možnosť [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby obrazovka smerovala von, a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky zmení
na hodnotu [NORMAL].
 TV TYPE
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.
Môžete nastaviť, kde majú vystupovať
snímky z obrazovky.


 LCD COLOR
Intenzitu farby obrazovky LCD môžete
/
.
nastaviť dotykom na položku
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


 DISPLAY SET
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
 AUTO1
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá
nahrávania a priblíženia sa na obrazovke LCD
zobrazia.
AUTO2
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá
nahrávania a priblíženia sa na obrazovke LCD
nezobrazia.
ON
Neustále zobrazenie. Tlačidlá nahrávania a
priblíženia sa na obrazovke LCD nezobrazia.
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich
prípadoch.
 Keď zapnete kamkordér.
 Keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem
tlačidiel nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD).
 Keď prepnete kamkordér do režimu
nahrávania videozáznamu, snímania
fotografií alebo prehrávania.


SK
74
OUTPUT SETTINGS
Pozri stranu 35.
 DISP OUTPUT (Výstup obrazovky)
 LCD PANEL
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD.
V-OUT/PANEL
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD a
obrazovke televízora.
CLOCK/
LANG
 CLOCK SET
Pozri stranu 16.
 AREA SET
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Pri používaní
kamkordéra v iných časových pásmach
nastavte vašu aktuálnu miestnu oblasť.
Ďalšie informácie o časových posunoch
nájdete na strane 90.
 SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte na hodnotu
[ON], ak chcete posunúť čas o hodinu
dopredu.
 OFF
Nedôjde k nastaveniu letného času.
ON
Dôjde k nastaveniu letného času.

LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).


POWER SETTINGS
OTHER SETTINGS
 DEMO MODE
Pri pripojení kamkordéra k sieťovej zásuvke
sa asi 10 minút po zapnutí indikátora
(videozáznam) stlačením položky MODE
zobrazí ukážkový videozáznam.
 ON
Zobrazí sa ukážka.
OFF
 A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa
automaticky vypol, ak ho nepoužívate
dlhšie ako 5 minút.
Nezobrazí sa ukážka.
 5min
Kamkordér sa automaticky vypne.
NEVER

Kamkordér sa automaticky nevypne.

 POWER ON BY LCD
Môžete nastaviť vypínanie a zapínanie
kamkordéra pri otvorení a zatvorení
obrazovky LCD.
 ON
Kamkordér sa pri otváraní a zatváraní
obrazovky LCD zapína a vypína.
 CALIBRATION
Prispôsobenie kamkordéra
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k zásuvke v stene,
funkcia [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na hodnotu [NEVER].
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [ON] a
, začne sa prehrávať
dotknete sa položky
ukážka.
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte tlačidlo START/STOP
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky
(ukážka sa znova spustí približne o 10 minút).
 Ak zapnete indikátor
(fotografia).
 Ak stlačíte tlačidlo
(VIEW IMAGES).


Pozri stranu 95.
 DROP SENSOR (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E)
Kamkordér deteguje padanie a chráni
interný pevný disk.
 ON
Aktivuje sa snímač spadnutia. Keď sa
deteguje, že kamkordér padá, nemôžete
správne nahrať ani prehrať snímky, čím sa
chráni interný pevný disk. Keď sa deteguje
padanie, zobrazí sa hlásenie .
OFF
Pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD sa
kamkordér nezapína ani nevypína.
OFF (
)
Deaktivuje sa snímač spadnutia.
 Poznámky
Pri používaní kamkordéra nastavte snímač

SK
75

SK
76
spadnutia na hodnotu [ON]. V opačnom
prípade, keď vám kamkordér spadne, môžete
poškodiť interný pevný disk.
V prípade, že nastane beztiažový stav, snímač
spadnutia sa aktivuje. Keď zaznamenávate
snímky počas jazdy na kolotoči alebo skákania
padákom, môžete nastaviť funkciu [DROP
SENSOR] na hodnotu [OFF], aby sa snímač
spadnutia neaktivoval.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
 Skontrolujte zoznam (s. 77 až 85) a
preskúmajte kamkordér.




 Odpojte zdroj napájania, po približne
1 minúte ho znova pripojte a zapnite
kamkordér.
 Pomocou špicatého predmetu
stlačte tlačidlo RESET (s. 100, 101) a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia, vrátane nastavenia hodín,
sa vynulujú.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.







Všeobecné činnosti...........................................s. 77
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 78
Obrazovka LCD................................................s. 78
Pamäťová karta..................................................s. 79
Nahrávanie.........................................................s. 79
Prehrávanie........................................................s. 80
Všeobecné činnosti
Napájanie sa nezapne.


Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 12).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.




Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu a
približne po minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
špicatéhho predmetu tlačidlo RESET (s. 100,
101). (Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia, vrátane nastavenia hodín, sa
vynulujú.)
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka. Prestaňte
s kamkordérom pracovať, ale nechajte ho
zapnutý. Kamkordér vypnite a preneste ho do
teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu
v tomto prostredí a následne ho zapnite.
Ďalšie informácie

V závislosti od problému bude možno potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálne interné
nahrávacie médium. V takom prípade sa
odstránia všetky údaje uložené na internom
nahrávacom médiu. Skôr než odošlete
kamkordér do opravy, uložte údaje v internom
nahrávacom médiu na iné médium (záloha). Za
akúkoľvek stratu údajov z nahrávacieho média
uložených v internej pamäti vám neposkytneme
žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených v internom
nahrávacom médiu, aby sme vyriešili problém.
Váš predajca Sony však nebude kopírovať, ani
uchovávať vaše údaje.

Prehrávanie snímok uložených na pamäťovej
karte na iných zariadeniach.............................s. 81
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
.............................................................................s. 81
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
.............................................................................s. 82
Pripojenie k počítaču........................................s. 82
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú používať naraz
.............................................................................s. 82
SK
77
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.


Po viac ako 12 hodinách po zatvorení
obrazovky LCD sa obnovia predvolené
nastavenia nasledujúcich položiek.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [DROP SENSOR]
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E)
 Podsvietenie
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]



Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie bliká.


Kamkordér sa môže počas prevádzky zohriať.
Nie je to porucha.
Batérie a zdroje napájania





Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa po
asi 5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 75), alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 12).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.

SK
78
Zatvorte obrazovku LCD (s. 12).
Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 93).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Batéria sa rýchlo vybije.


Napájanie sa zrazu preruší.

Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, nemusí sa dať nabiť (s. 92).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.
Kamkordér sa zahrieva.

Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12).
Sieťový kábel pripojte správne k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 12).
Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 93).
Obrazovka LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.


Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžete používať súčasne
(s. 82).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.

Dotknite sa jemne obrazovky LCD.
Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne alebo nefungujú vôbec.

Nastavte dotykový panel ([CALIBRATION])
(s. 95).
Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmizli.

Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Pamäťová
karta“ (s. 79).
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí zaznamenávanie.


Nastavte funkciu [DISPLAY SET] na hodnotu
[ON] (s. 74).

Na obrazovke LCD sa objaví bodkovaná
čiara.

Pamäťová karta
Nie je možné vykonávať operácie s
pamäťovou kartou.

Ak používate pamäťovú kartu formátovanú v
počítači, naformátujte ju znova v kamkordéri
(s. 72).

Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.


Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 91).



Ďalšie informácie
Snímky uložené na pamäťovej karte sa
nedajú odstrániť.


Nie je to porucha. Tieto bodky sa
nezaznamenajú.
Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(videozáznam) alebo (fotografia) (s. 16).
Kamkordér ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete snímať nové
nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné snímky (s. 38).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje kapacitu nahrávania
kamkordéra (s. 86, 87). Odstráňte nepotrebné
snímky (s. 38).
Keď je funkcia [DROP SENSOR] aktivovaná
(s. 75), zábery sa nemusia nahrávať (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E).
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Fotografie sa nedajú zhotoviť.

Nie je možné nahrávať fotografie pomocou
funkcie [ FADER].
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení záznamu.

Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti od
stavu kamkordéra. Nie je to porucha.
SK
79
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.

V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 86).
Činnosť kamkordéra sa zastavila.



Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Ak kamkordér nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
Pri nahrávaní svetla sviečok alebo
elektrického svetla v tme sa objaví
vertikálny pruh.

Na zázname snímanom na jasnom svetla
sa môže objaviť vertikálna biela čiara.


Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 66).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne (s. 66).


SK
80
Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [ON] (s. 67).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na hodnotu [ON], kamkordér
nemusí byť schopný kompenzovať prílišné
vibrácie.
Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] (s. 67).
Vyskytne sa neželané blikanie.

Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť.

Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť v prípade:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu.
Pri zmene režimu nahrávania sa zmení
zväčšenie.

Funkcia SteadyShot nefunguje.

Tento jav sa nazýva efekt šmuhy. Nie je to
porucha.
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.
Automatické zaostrovanie nefunguje.

Toto sa stáva, keď je kontrast medzi
nasnímaným objektom a pozadím príliš silný.
Nie je to porucha.
Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď je
kamkordér v režime snímania fotografií.
Prehrávanie
Snímky sa nedajú prehrávať.

Vyberte nahrávacie médium, ktoré chcete
prehrávať (s. 18) (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).

Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nie je to porucha.
Fotografie sa nedajú prehrávať.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.


Môže sa to stať pri snímkach zaznamenaných
na iných zariadeniach, upravených v počítači
atď.
Po ukončení nahrávania ste vybrali sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo batériu pred
vypnutím indikátora prístupu, zatiaľ čo ikona
nahrávacieho média bliká v pravom hornom
rohu obrazovky. Toto môže poškodiť vaše
snímky a zobrazí sa indikátor .
Prehrávanie snímok uložených
na pamäťovej karte na iných
zariadeniach
Snímky sa nedajú prehrať alebo
zariadenie nerozpozná pamäťovú kartu.

Úprava videozáznamov/fotografií
v kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.


Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.


Zvýšte hlasitosť (s. 31).
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 68) nastavenou na hodnotu
[LOW], môže byť problém nahraný zvuk
počuť.


V nahrávacom médiu už nie je voľné miesto.
Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov. Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 48).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Ďalšie informácie
Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku
(MENU) 
[Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
(v kategórii
[MANAGE MEDIA]) 
nahrávacie médium (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Ak sa indikátor
stále zobrazuje, odstráňte
označenú snímku (s. 38).
Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.

Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.
Zariadenie nemusí podporovať pamäťovú
kartu.
Príliš krátky videozáznam nie je možné
rozdeliť.
Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.
Z videozáznamu nie je možné
zaznamenať fotografiu.

Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
SK
81
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Na televízore pripojenom ku kamkordéru
nie je počuť zvuk.

Ak používate konektor S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojený červený a biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 55).
Po pripojení kamkordéra k televízoru
nie je pomer strán prehrávaného obrazu
správny.

Nastavte položku [TV TYPE] podľa televízora
(s. 74).
Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu sú
na pripojenom televízore mierne orezané.


Na obrazovke LCD kamkordéra je možné
zobrazovať záznam snímok v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). Pri
prezeraní snímok na televízore, ktorý nie je
kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného,
dolného, pravého a ľavého okraja obrazu.
Ako pomôcku sa odporúča pri zázname
snímok používať vonkajší rám funkcie
[GUIDEFRAME] (s. 67).
Snímky sa nekopírujú správne.

Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený.
Pripojte kábel k vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 55).
Pripojenie k počítaču
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.

Skontrolujte počítačové prostredie alebo
postup inštalácie na nainštalovanie softvéru
„PMB“.
Softvér „PMB“ nefunguje správne.
SK 
82
Vypnite softvér „PMB“ a reštartuje počítač.
Počítač nerozpoznáva kamkordér.


Odpojte iné zariadenia od konektora USB
počítača ako klávesnicu, myš a váš kamkordér.
Odpojte od počítača a vášho kamkordéra
kábel USB a reštartujte počítač, potom znovu
pripojte počítač a váš kamkordér v správnom
poradí.
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú
používať naraz
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
príklady kombinácií funkcií a položiek
ponúk, ktoré sa nedajú používať súčasne.
Nedá sa používať
Pre nasledujúce nastavenia
Podsvietenie
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [MANUAL]
v režime [EXPOSURE],
[FIREWORKS]
[FACE
DETECTION]
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [EXPOSURE],
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW]
[SCENE
SELECTION]
[ FADER], [TELE
MACRO]
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD zobrazujú
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po niekoľkých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. V prípade, že sa naň
obrátite, poskytnite všetky čísla chybového
kódu začínajúce na písmeno C alebo E.
(výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

C:(alebo E:) : (zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky)
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (série V).
Použite batériu typu „InfoLITHIUM“ (série
V) (s. 92).
 Pevne zapojte konektor DC sieťového adaptéra
striedavého prúdu do konektora DC IN
kamkordéra (s. 12).
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
(Upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho chvíľu na chladnom
mieste.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
(Upozornenie na nízku teplotu)

C:13: / C:32:
 Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.
E::
Postupujte podľa krokov  až  na strane
77.

(Upozornenie na interný pevný disk
kamkordéra)
 (výstražný indikátor týkajúci sa úrovne
nabitia batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor 
blikať aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho času batérie.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér zohrejte.
(Upozornenie týkajúce sa pamäťovej
karty)
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie snímok.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať s kamkordérom, si pozrite na
strane 19.
 Nie je vložená pamäťová karta (s. 19).
Ďalšie informácie
Rýchle blikanie
 Interný pevný disk kamkordéra je plný.
 V internom pevnom disku kamkordéra mohla
nastať chyba.
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
snímok. Po uložení záberov na iné médium
(s. 49) odstráňte nepotrebné snímky alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 72).
 Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku
(MENU) 
[Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
(v kategórii
[MANAGE MEDIA]) 
nahrávacie médium (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
 Pamäťová karta je poškodená.

SK
83
(Upozornenie týkajúce sa formátovania
pamäťovej karty)


Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je správne naformátovaná
(s. 72).
(Upozornenie týkajúce sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 19).
 (Upozornenie týkajúce sa ochrany
proti zápisu na pamäťovú kartu)

Popis výstražných správ
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
Nahrávacie médiá
Internal memory format error.
HDD format error.

Prístup na pamäťovú kartu bol obmedzený
iným zariadením.
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamkordéra)

Roztrasenie kamkordéra sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
(Upozornenie týkajúce sa snímača
spadnutia)


Funkcia snímača spadnutia (s. 75) je
aktivovaná a zaznamenala, že kamkordér
spadol. Kamkordér sa preto snaží chrániť
interný pevný disk. Výsledok môže byť ten,
že dôjde k vypnutiu funkcie nahrávania/
prehrávania.
Funkcia snímača spadnutia nezaručuje
ochranu interného pevného disku vo všetkých
možných situáciách. Používajte kamkordér v
stabilných podmienkach.
(výstražný indikátor týkajúci sa
nahrávania fotografií)

SK
84
Nahrávacie médium je plné.
Tipy
Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.


Interné nahrávacie médium kamkordéra nie
je nastavené na predvolený formát. Použitie
funkcie [MEDIA FORMAT] (s. 72) môže
umožniť opätovné používanie kamkordéra.
Odstránia sa všetky údaje v internom
nahrávacom médiu.
Data error.



Počas čítania alebo zapisovania sa v internom
nahrávacom médiu kamkordéra vyskytla
chyba.
Toto môže nastať, keď kamkordér nepretržite
vystavujete nárazom.
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?

Súbo na správu je poškodený. Keď sa dotknete
tlačidla [YES], vytvorí sa nový súbor na
správu snímok. Následne už nebude možné
prehrať staršie snímky uložené na médiu
(obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], možno budete môcť
opäť prehrávať staré zaznamenané snímky.
Ak to nefunguje, skopírujte snímku pomocou
dodávaného softvéru.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?


Súbor na správu sa poškodil a nie je možné
zaznamenávať videozáznamy ani fotografie.
Dotknite sa položky [YES] na opravu.
Fotografie môžete zaznamenávať na pamäťovú
kartu.
Buffer overflow

Nie je možné nahrávať, pretože snímač
spadnutia opakovane zaznamenáva spadnutie
kamkordéra. Ak neustále hrozí riziko, že
kamkordér spadne, nastavte funkciu [DROP
SENSOR] na hodnotu [OFF] a môžete znovu
snímať zábery (s. 75).

Naformátujte pamäťovú kartu (s. 72) alebo
priečinky odstráňte pomocou počítača.
This memory card may not be able to
record or play movies.

Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 19).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 19).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Znova zasuňte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
Recovering data.

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi údaje obnoviť.
Cannot recover data.

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy o obnovenie údajov neboli
úspešné.
Iné
No further selection is possible.


Reinsert the memory card.
Niekoľkokrát vyberte pamäťovú kartu z
zariadenia a vložte ju doň. Ak indikátor stále
bliká, pamäťová karta môže byť poškodená.
Vložte inú pamäťovú kartu.
This memory card is not formatted
correctly.

Naformátujte pamäťovú kartu (s. 72). Ak
pamäťovú kartu naformátujete, všetky nahraté
videozáznamy a fotografie sa odstránia.
Ďalšie informácie

Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov.
Naraz môžete vybrať 100 záberov na:
 odstránenie videozáznamov/fotografií,
 ochranu videozáznamov/fotografií alebo
zrušenie ochrany,
 kopírovanie videozáznamov,
 kopírovanie fotografií.
Data protected.

Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.

Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
SK
85
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Čas nahrávania
(jednotka: minúta)
Čas nepretržitého
nahrávania
100
Čas zvyčajného
nahrávania
45
190
395
785
90
185
375
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100




SK
86
Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
Batéria

Čas nepretržitého
nahrávania
110
Čas zvyčajného
nahrávania
50
215
440
870
100
210
415
Každý čas nahrávky je nameraný pri nastavení
položky [ REC MODE] na možnosť SP.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate režim MODE a používate funkciu
priblíženia.
Časové hodnoty namerané s kamkordérom
pri teplote 25 C. Odporúča sa teplota 10 C
až 30 C.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
135
255
525
1045
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
160
300
610
1205
nahrávania pre médium. Videozáznamy
obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a zložité
obrázky sa nahrávajú pri vyššej bitovej rýchlosti,
čo skracuje celkový čas trvania nahrávky.
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
Interný pevný disk
DCR-SR58E/SR68E
Pamäťová karta
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
Čas nahrávania
1220
1750
3660
DCR-SR78E/SR88E
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
Čas nahrávania
1830
2630
5510
Interná pamäť
DCR-SX34E/SX44E
(jednotka: minúta)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
Čas nahrávania
55
80
175
(jednotka: minúta)
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
Tipy
Maximálny počet videozáznamov je 9 999 scén.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Kamkordér využíva formát VBR (Premenlivá
bitová rýchlosť) na automatické nastavenie
kvality obrazu tak, aby zodpovedala povahe
nahrávanej scény. Táto technológia má
za následok určité kolísanie v rámci času




Čas nahrávania
235
340
715
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
715
(465)
475
(425)
685
(425)
1435
(930)
 Poznámky
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu, režimu
[ REC MODE] (s. 67).
 V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.

Ďalšie informácie
DCR-SX53E/SX63E
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
Interné nahrávacie médiá (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E)
Môžete nasnímať maximálne 9 999
fotografií.
SK
87
Pamäťová karta
VGA(0.3M)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


Uvedený počet fotografií nasnímateľných na
pamäťovú kartu sa zobrazuje pre najväčšiu
možnú veľkosť záberu kamkordéra. Počas
snímania sa na obrazovke LCD zobrazuje
aktuálny počet nasnímateľných fotografií (s. 98).
Maximálny počet fotografií nasnímateľných na
pamäťovú kartu sa môže meniť v závislosti od
podmienok snímania.
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu s kapacitou do
512 MB.
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
priemerné bitové rýchlosti, záznam pixlov
a pomer strán každého režimu nahrávania
videozáznamu.
HQ: Približne 9 Mb/s 720 × 576 pixlov/16:9,
4:3
SP: Približne 6 Mb/s 720 × 576 pixlov/16:9,
4:3
LP: Približne 3 Mb/s 720 × 576 pixlov/16:9,
4:3
Záznam pixlov fotografie a pomer strán.
 Režim nahrávania fotografií:
640 × 480 bodov/4:3
640 × 360 bodov/16:9
 Nasnímanie statického záberu z
videozáznamu:
640 × 360 bodov/16:9
640 × 480 bodov/4:3




SK
88
2800
5700
11500
23000
47000
95000
185000
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Informácie o systémoch kódovania
farieb televíznych prijímačov
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači podporujúcom systém
PAL, ktorý má vstupný konektor AUDIO/
VIDEO.
Systém
PAL
SECAM
Ďalšie informácie
PAL-M
PAL-N
NTSC
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Spojené kráľovstvo,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
SK
89
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Show others] 
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položky
[CLOCK/ LANG] (v kategórii [GENERAL SET])  [AREA SET] a [SUMMERTIME]
(s. 74).
Časový posun
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
SK
90
Nastavenie oblasti
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Posuny časového
pásma
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Nastavenie oblasti
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Údržba a preventívne
opatrenia
Informácie o pamäťovej karte












Pri používaní pamäťovej karty so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou a pri
vložení pamäťovej karty do adaptéra pamäťovej
karty dbajte na to, aby boli pamäťové karty
vložené správnym smerom. Nesprávne použitie
môže spôsobiť poruchu.
Kompatibilita obrazových údajov




Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
na pamäťovej karte pomocou kamkordéra
vyhovujú univerzálnej norme „Design rule for
Camera File system“ ustanovenej asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu, ktorá
sa používala s iným zariadením, naformátujte ju
pomocou kamkordéra (s. 72). Formátovaním sa
vymažú všetky informácie na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že sa snímky pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači.
 Ak prehrávate obrazové údaje nasnímané
pomocou iného zariadenia.
Ďalšie informácie

V prípade použitia pamäťovej karty
formátovanej v počítači (operačný systém
Windows/Mac OS) nie je zaručená
kompatibilita s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže byť
rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej karty a
použitého produktu kompatibilného s kartou.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (strata údajov nebude nahradená):
 ak vysuniete pamäťovú kartu alebo
vypnete kamkordér počas čítania alebo
zaznamenávania obrazových súborov na
pamäťovú kartu (pri rozsvietenom alebo
blikajúcom indikátore prístupu),
 ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
magnetov alebo magnetického poľa.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na pevný
disk počítača.
Na pamäťové karty ani na adaptér pamäťových
kariet nelepte žiadne nálepky a podobne.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, ani ju nevystavujte
prudkým otrasom, nárazom alebo pádom.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Dbajte na to, aby pamäťová karta nenavlhla.
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu malých
detí. Deti by mohli kartu prehltnúť.
Do otvoru na pamäťovú kartu nevkladajte
žiadne iné predmety okrem pamäťovej karty
kompatibilnej veľkosti, inak by ste mohli
zapríčiniť poruchu.
Pamäťovú kartu nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku.
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.
Informácie o adaptéri pamäťových kariet
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick“
Typy pamäťových kariet „Memory Snímanie/prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“ (s

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový paralelný
prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
SK
91
Tento výrobok nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
skratka pre „Memory Stick Micro“.

Poznámky týkajúce sa používania
„Memory Stick Micro“


Ak chcete v kamkordéri používať pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“, potrebujete
adaptér na karty M2 veľkosti Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
do adaptéra karty M2 veľkosti Duo a potom
adaptér vložte do otvoru na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
vložíte do kamkordéra bez adaptéra karty M2,
nemusí sa potom dať vybrať zo kamkordéra.
Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo
dosahu detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie
Nabíjanie batérie


Efektívne používanie batérie




Čo je batéria „InfoLITHIUM“?


SK
92
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva
sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúcu kapacitu
batérie v minútach.
Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C, až kým indikátor
CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.

Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/
NP-FV100 (predáva sa osobitne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa
osobitne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, nezabudnite zatvoriť
obrazovku LCD. Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2- alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania; pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie


Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
prípade, ak je zostávajúca kapacita batérie ešte
20 minút.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe

Skladovanie batérie



Životnosť batérie


Kapacita batérie sa postupom času a
opakovaným používaním znižuje. Ak je
skracovanie času použitia medzi jednotlivými
nabitiami výrazné, je pravdepodobne čas
batériu vymeniť za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.



Ďalšie informácie
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite sa
(MENU)  [Show others]
položky
 [POWER SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [A.SHUT OFF]
 [NEVER] a kamkordér ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
nevypne (s. 75).
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér nemusí správne snímať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Toto poškodzuje obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
SK
93








S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, nechajte obrazovku
LCD zatvorenú.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Nepoškoďte napájací kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Na dlhodobé udržanie kamkordéra v
optimálnom stave ho raz za mesiac zapnite a
nechajte ho prehrávať alebo nahrávať snímky.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa v zariadení skondenzovala vlhkosť:
Kamkordér nechajte približne hodinu vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do teplého (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
SK
94
 Kamkordér

prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po hodine).
Obrazovka LCD



Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by
to spôsobiť nerovnomerné podanie farieb a iné
poškodenia.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
Čistenie obrazovky LCD


Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (predáva sa osobitne), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou
tekutinou.
Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela možno nepracujú
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

(MENU)  [Show others]  [OTHER
[GENERAL SET])
SETTINGS] (v kategórii
 [CALIBRATION].
 Dlhotrvajúcemu
ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu



V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Dotknite sa trikrát symbolu „“ na obrazovke
rohom pamäťovej karty alebo niečím
podobným.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa
položky [CANCEL].
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
Ďalšie informácie
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že smeruje od
kamkordéra.

Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka
LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra
do sieťovej zásuvky, a to cez sieťový adaptér
striedavého prúdu, alebo ak je pripojená
hlavná batéria. Ak sa kamkordér približne 3
mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň 24 hodín
so zatvorenou obrazovkou LCD.
SK
95
Poznámka k likvidácii/odovzdaniu
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
Aj keď použijete funkciu [ DELETE ALL],
[ DELETE ALL] alebo [MEDIA FORMAT]
(s. 72) alebo vykonáte formátovanie pamäťovej
karty kamkordéra, môže sa stať, že z pamäťovej
karty sa neodstránia úplne všetky údaje. Pri
odovzdávaní kamkordéra inej osobe sa odporúča
spustiť funkciu [EMPTY] (s. 72) s cieľom zabrániť
obnoveniu vašich údajov. Taktiež v prípade
likvidácie kamkordéra sa odporúča, aby ste zničili
celú hlavnú časť kamkordéra.
Poznámka k likvidácii/odovzdaniu
pamäťovej karty
Pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte alebo
formátovaní pamäťovej karty v kamkordéri alebo
v počítači sa údaje z pamäťovej karty nemusia
odstrániť úplne. Ak pamäťovú kartu niekomu
dávate, odporúča sa, aby ste údaje odstránili
úplne, a to pomocou softvéru na odstraňovanie
údajov nainštalovanom v počítači. Taktiež v
prípade likvidácie pamäťovej karty sa odporúča,
aby ste zničili celé telo pamäťovej karty.
SK
96
Ochranné známky
„Handycam“ a
sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
 „DVDirect“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
 Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista, a DirectX
sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických a
v iných krajinách.
 Macintosh a Mac OS sú registrovanými
ochrannými známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
 Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
 Loga SDXC a SDHC sú ochrannými známkami
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky  a  vo všetkých
prípadoch.

Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
Ďalšie informácie
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe dodávaných licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás prosíme, aby ste nás nekontaktovali
ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Pokiaľ ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať na internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
SK
97
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Vľavo hore
Stred
Vpravo hore
Vpravo hore
Indikátor
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (30)
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania (23)
Spodná strana
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU (58)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (69)
MICREF LEVEL nízka
(68)
9999
9999
9999
WIDE SELECT (68)
BLT-IN ZOOM MIC (68)
60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Záznamový priečinok
pamäťovej karty
VIDEO LIGHT (27)
Tlačidlo návratu (58)
Stred
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (23)
Veľkosť fotografie (69)
Nastavenie prezentácie
záberov (34)


SK
98
100/112

Výstraha (82)
Režim prehrávania (30)
FADER (63)
Snímač spadnutia vypnutý
(75)
Snímač spadnutia
aktivovaný (75)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacia pamäť (24,
87)
Priečinok prehrávania
pamäťovej karty (31)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (30, 87)
Spodná strana
Indikátor
Indikátor
Význam
Režim nahrávania (HQ/
SP/LP) (26)
Nahrávacie/prehrávacie/
upravovacie médium (18)
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF] (67)
Manuálne zaostrenie (66)
SCENE SELECTION (63)

Vyváženie bielej farby (64)
Vypnutá funkcia
SteadyShot (67)
SPOT MTR/FCS (65)/
SPOT METER (65)/
EXPOSURE (66)
Indikátor
Význam
TELE MACRO (66)

Podsvietenie
Tlačidlo OPTION (60)
101-0005

Tlačidlo VIEW IMAGES
(29)
Tlačidlo prezentácie
záberov (34)
Názov údajového súboru
(31)
Chránená snímka (40)
Tlačidlo indexu (31)


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Rýchla referencia
SK
99
Súčasti a ovládače
Čísla v zátvorkách ( ) sú referenčné strany.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Obrazovka LCD/dotykový panel (27, 58)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Vstavaný mikrofón
Objektív (objektív Carl Zeiss)
Prepínač LENS COVER
LED VIDEO LIGHT (27)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (35)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Reproduktor
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (29)
(DISC BURN) (pozri príručku
Návod na používanie)
Tlačidlo POWER (16)
Tlačidlo RESET
Tlačidlo
Pomocou ostrého predmetu stlačte tlačidlo
RESET.
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Reproduktor
Objektív (objektív Carl Zeiss)
Prepínač LENS COVER
LED VIDEO LIGHT (27)
SK
100
Vstavaný mikrofón
Tlačidlo PHOTO (25)
Indikátor
(videozáznam)/
(fotografia) (22)
Tlačidlo MODE (22)
Tlačidlo  (s podsvietením) (27)
Tlačidlo LIGHT (27)
Stlačte na rozsvietenie LIGHT.
Konektor  (USB) (54)
Typ DCR-SR58E/SR78E: len výstup
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (29)
(DISC BURN) (pozri príručku
Návod na používanie)
Tlačidlo POWER (16)
Tlačidlo RESET
Tlačidlo
Pomocou ostrého predmetu stlačte tlačidlo
RESET.
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo  (s podsvietením) (27)
Tlačidlo MODE (22)
(videozáznam)/
(fotografia) (22)
Tlačidlo LIGHT (27)
Stlačte na rozsvietenie LIGHT.
Konektor  (USB) (54)
Typ DCR-SX33E/SX34E/SX53E: len výstup
Tlačidlo PHOTO (25)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Batéria (12)
Konektor DC IN (12)
Tlačidlo START/STOP (23)
Remienok na uchopenie (21)
Háčik na remienok na plece
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (14)
Lôžko pre statív
Pripojte statív (predáva sa osobitne) k závitu
na statív pomocou skrutky statívu (predáva sa
osobitne: dĺžka skrutky musí byť max.
5,5 mm).
Rýchla referencia
Indikátor
Páčka transfokátora (26, 34)
Indikátor prístupu (pamäťová karta) (19)
Keď je indikátor rozsvietený alebo bliká,
videokamera číta alebo zaznamenáva údaje.
Otvor na pamäťovú kartu (19)
SK
101
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Páčka transfokátora (26, 34)
Tlačidlo PHOTO (25)
Batéria (12)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Tlačidlo START/STOP (23)
Remienok na uchopenie (21)
Konektor DC IN (12)
Otvor na pamäťovú kartu (19)
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (14)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (35)
Objímka na statív
Pripojte statív (predáva sa osobitne) k závitu
na statív pomocou skrutky statívu (predáva sa
osobitne: dĺžka skrutky musí byť max.
5,5 mm).
Indikátor prístupu (pamäťová karta) (19)
Keď je indikátor rozsvietený alebo bliká,
videokamera číta alebo zaznamenáva údaje.
SK
102
Register
Čísla
16:9................................................36
4:3..................................................36
A
A.SHUT OFF...............................75
AREA SET....................................74
AUDIO REC SET........................68
AUTO SLW SHUTTR................67
B
batéria...........................................12
batéria „InfoLITHIUM“.............92
BATTERY INFO..........................71
BEACH.........................................63
BEEP.............................................73
BLACK FADER...........................64
BLT-IN ZOOM MIC...................68
C
CALIBRATION...........................95
CAMERA DATA.........................70
CANDLE......................................63
CLOCK SET.................................16
CLOCK/LANG............................74
Č
čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.......................................................86
D
F
FACE DETECTION..............67, 82
Face Index.....................................33
FADER..........................................63
FILE NO. ......................................69
Film Roll Index............................32
FIREWORKS...............................63
FOCUS..........................................66
formát............................................72
fotografie.................................24, 29
G
GENERAL SET............................73
GUIDEFRAME...........................67
H
hlasitosť...................................31, 73
HQ.................................................26
I
IMAGE SIZE................................69
indikátory na obrazovke.............98
INDOOR......................................64
interný pevný disk.......................18
K
kábel USB...............................52, 54
kondenzácia vlhkosti..................94
kopírovanie...................................44
kopírovať.......................................45
L
LANDSCAPE...............................63
LANGUAGE SET..................17, 75
LCD BL LEVEL...........................73
LCD BRIGHT..............................73
LCD COLOR................................74
LP...................................................26
M
MANAGE MEDIA......................72
MANUAL SETTINGS................63
MEDIA FORMAT.......................72
MEDIA INFO..............................72
MEDIA SETTINGS.....................18
MICREF LEVEL..........................68
miniatúra......................................38
MOVIE DUB...............................44
MOVIE MEDIA SET..................18
MY MENU...................................58
MY MENU SETTING................58
N
nabíjanie batérie...........................12
nabíjanie batérie v zahraničí
.................................................14, 89
nadmorská výška...........................5
nahrávacie médiá.........................18
nahrávanie....................................23
napaľovačka diskov.....................55
napaľovačka DVD.................52, 54
napájanie zapnuté........................16
nasnímanie statického záberu z
videozáznamu..............................43
nastavenie dátumu a času...........16
O
ONE PUSH..................................64
oprava............................................77
OPTION MENU.........................60
OTHER REC SET........................68
OTHER SETTINGS....................75
OTHERS.......................................71
OUTDOOR..................................64
OUTPUT SETTINGS.................74
Rýchla referencia
DATA CODE.........................17, 70
Date Index....................................32
DATE/TIME..........................17, 70
DELETE........................................38
DEMO MODE.............................75
DIGITAL ZOOM........................68
DISP OUTPUT............................74
DISPLAY SET..............................74
DIVIDE.........................................42
dodávané položky..........................2
DROP SENSOR...........................75
DVDirect Express........................52
E
EMPTY.........................................72
EXPOSURE..................................66
externé médium...........................49
P
PAL................................................89
pamäťová karta............................19
pamäťová karta „Memory Stick“
.................................................19, 91
pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“...............................19, 91
pamäťová karta „Memory Stick
PRO-HG Duo“.......................19, 91
PB zoom........................................34
PHOTO CAPTURE....................43
SK
103
PHOTO COPY............................45
PHOTO MEDIA SET.................18
PHOTO SETTINGS....................69
PLAYBACK..................................70
PLAYBACK SET..........................70
PLAYLIST EDIT..........................71
podsvietenie.................................27
ponuky....................................58, 61
PORTRAIT...................................63
POWER ON BY LCD.................75
POWER SETTINGS...................75
pôvodné........................................44
prehrávanie...................................29
prevádzkové pípanie....................17
preventívne opatrenia.................91
priblíženie........................ 23, 26, 34
prípojný kábel A/V................35, 55
PROTECT....................................40
R
REC MODE..................................26
REPAIR IMG.DB F. ....................84
RESET.........................................101
riešenie problémov......................77
S
SCENE SELECTION............63, 82
SELF-TIMER................................69
SHOOTING SET.........................67
sieťová zásuvka.............................12
Slide show.....................................34
SLIDE SHOW SET......................34
SNOW...........................................63
SOUND/DISP SET......................73
SP...................................................26
SPORTS........................................63
SPOT FOCUS..............................65
SPOT METER..............................65
SPOT MTR/FCS..........................65
SPOTLIGHT................................63
statív............................................102
STEADYSHOT............................67
SUMMERTIME...........................74
SUNRISE&SUNSET...................63
SK
104
systémy kódovania farieb v
televízore.......................................89
Š
širokouhlé.....................................26
T
TELE MACRO.............................66
televízor........................................35
tlačidlá nahrávania a priblíženia
na obrazovke LCD.......................23
tok činností.....................................6
TV TYPE......................................35
TWILIGHT..................................63
U
ukladanie snímok na externé
médium.........................................49
USB CONNECT....................52, 54
Ú
údržba...........................................91
úplné nabitie.................................12
V
v zahraničí....................................89
VBR...............................................87
VIDEO LIGHT............................27
videozáznamy........................23, 29
VIEW IMAGES.....................29, 32
VISUAL INDEX..........................29
vnútorná pamäť...........................18
vytvorenie disku...........................52
výstrahy.........................................84
vzdialené predmety.....................26
W
WHITE BAL. ..............................64
WHITE FADER...........................64
WIDE SELECT............................68
Z
zapnutie napájania.......................16
zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory.....................................82
zoznam titulov.............................47
zrkadlový režim...........................27
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising