Sony | DCR-SX22E | Sony DCR-SX22E DCR-SX22 Handycam®  Návod na použitie

Kliknite
Príručka k zariadeniu „Handycam“
DCR-PJ6E/SX22E
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
 2012 Sony Corporation
4-437-567-31(1)
SK
Používanie dokumentu Príručka k zariadeniu
„Handycam“
Obsah
V dokumente Príručka k zariadeniu „Handycam“ nájdete informácie o tom, ako čo najlepšie
využívať kamkordér. Okrem dokumentu Návod na používanie (samostatný dokument)
si prečítajte aj dokument Príručka k zariadeniu „Handycam“. Informácie o používaní
kamkordéra pripojeného k počítaču nájdete aj v dokumente Návod na používanie a v
dokumente „PMB Help“, čo je pomocník dodaného softvéru „PMB (Picture Motion
Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Kliknutím na položku pri okraji na pravej strane každej strany preskočíte na stranu s danou
položkou.


Užitočné techniky nahrávania
 Kliknite sem.
Použitím programu Adobe Reader môžete položky vyhľadávať podľa kľúčových slov. Rady o používaní
programu Adobe Reader nájdete v pomocníkovi programu Adobe Reader.
Dokument Príručka k zariadeniu „Handycam“ si môžete vytlačiť.
Register
SK
Prečítajte si pred
prvým použitím
Položky ponuky, panel LCD a objektív
Dodávané položky


Obsah
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Prepojovací kábel A/V (1) 
 Kábel USB (1) 
 Nabíjateľná batéria NP-FV30 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií; preto je možné
využiť až 99,99 % pixlov. No na obrazovke LCD
sa môžu objavovať nepatrné čierne a/alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby). Tieto body vznikajú pri výrobe,
sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv na
nahrávanie.
 Softvér
„PMB“ (softvér vrátane príručky
„PMB Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)

„Návod na používanie“ (1)
Čierne body
Biele, červené, modré alebo zelené body

Softvér „PMB Portable“ je už v kamkordéri
nahraný (s. 46).
Informácie o pamäťových kartách, ktoré je
možné používať s týmto kamkordérom, nájdete
na strane 19.

Použitie kamkordéra

Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom nemierte priamo na slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Zmena nastavenia jazyka
Kryt konektorov kamkordéra a nasledujúce
časti kamkordéra nie sú určené na držanie.

Obrazovka LCD
Užitočné techniky nahrávania


Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 17).
Nahrávanie

Batéria

Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozri časť „Informácie o
manipulácii s kamkordérom“ (s. 84).
SK
Register

Keď používate pamäťovú kartu s kamkordérom
prvýkrát, na dosiahnutie stabilného fungovania
sa odporúča sformátovať pamäťovú kartu
pomocou kamkordéra (s. 66).
Všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte
budú po jej sformátovaní vymazané a nedajú
sa obnoviť. Dôležité údaje predtým uložte do
svojho počítača atď.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.


Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo príslušenstvu



Poznámka k prehrávaniu


Ak nie je možné prehrávať alebo
nahrávať snímky, použite funkciu
[MEDIA FORMAT]

Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky snímky na externé médiá.
Odporúča sa, aby ste obrazové údaje uložili
pomocou počítača na disk, ako je napríklad
disk DVD-R. Obrazové údaje môžete uložiť
aj pomocou videorekordéra alebo rekordéra
DVD/HDD atď. (s. 51).
Poznámky týkajúce sa voliteľného
príslušenstva


Poznámky k batérii/sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Batériu vyberte alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu odpojte vždy až po vypnutí
kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že budete súčasne držať
kamkordér aj konektor DC.
Odporúčame používať originálne príslušenstvo
Sony.
Dostupnosť takýchto produktov závisí od
krajiny/regiónu.
Informácie o záberoch, obrázkoch a
obrazovkách tejto príručky

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 75).


SK
Ilustračné obrázky v tejto príručke sú zachytené
pomocou digitálneho fotoaparátu, preto sa
môžu na pohľad odlišovať od obrázkov a
indikátorov na obrazovke vášho kamkordéra.
Obrázky kamkordéra a indikátory na obrazovke
sú taktiež zvýraznené alebo zjednodušenie pre
lepšiu zrozumiteľnosť.
V tejto príručke sa pamäťové karty označujú
ako „nahrávacie médiá“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Register
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania/odstraňovania snímok sa
na nahrávacom médiu môže vyskytnúť
fragmentácia údajov. Snímky sa nemusia dať
ukladať alebo snímať. V takom prípade najprv
uložte zábery na nejakom type externého média
a potom použite funkciu [MEDIA FORMAT]
(MENU)  [Show
výberom položky
others]  [MEDIA FORMAT] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [YES]  [YES]
.

Užitočné techniky nahrávania
Snímky zaznamenané na kamkordéri sa
nemusia správne prehrať na iných zariadeniach.
Naopak, snímky zaznamenané na iných
zariadeniach sa nemusia správne prehrať na
tomto kamkordéri.
Videozáznamy nahrané na pamäťové karty SD
sa nedajú prehrať na A/V zariadeniach od iných
výrobcov.
Uloženie všetkých nasnímaných
obrazových údajov

Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí fungovať správne.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správne. Násilné
vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Keď je kamkordér zapnutý a pripojený k vstupu
USB, nezatvárajte obrazovku LCD. Nahrané
videozáznamy alebo fotografie sa môžu stratiť.
Obsah

Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod., za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Skontrolujte názov modelu vášho
kamkordéra


DCRSX22E
DCRPJ6E
Obsah
V tomto návode sa názov modelu zobrazuje
v prípade rozdielu parametrov medzi
jednotlivými modelmi. Názov modelu je
uvedený na spodnej strane kamkordéra.
Hlavné rozdiely v parametroch tohto radu sú
nasledovné.
Nahrávacie Kapacita
Projektor
médiá
interného
nahrávacieho
média
Pamäťová 

karta
Poznámky týkajúce sa používania

Nevykonávajte nasledujúce činnosti, inak
sa môže poškodiť nahrávacie médium,
zaznamenané snímky sa nemusia dať prehrávať
alebo sa môžu stratiť, alebo sa môžu vyskytnúť
iné poruchy.
 Nevysúvajte pamäťovú kartu, keď indikátor
prístupu (s. 18) svieti alebo bliká
 Nevyberajte batériu alebo adaptér striedavého
prúdu z kamkordéra, ani nevystavujte
kamkordér nárazom a vibráciám, keď
indikátor POWER (s. 15) alebo indikátor
prístupu (s. 18) svieti alebo bliká
Počas používania remienka na plece (predáva sa
osobitne) dávajte pozor, aby ste s kamkordérom
nenarazili do iného objektu.
Užitočné techniky nahrávania

Register
SK
Tok činností
Začíname (s. 12)
Príprava zdroja napájania a nahrávacieho média.
Obsah
Nahrávanie videozáznamov a fotografií (s. 20)
Nahrávanie videozáznamov  s. 21
 Zmena nahrávacieho režimu (s. 25)
Očakávaný čas nahrávania (MEDIA INFO, s. 66)
Snímanie fotografií  s. 22
Prehrávanie na kamkordéri  s. 27
Prehrávanie záberov v televízore  s. 35
Ukladanie záberov
Užitočné techniky nahrávania
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Ukladanie videozáberov a fotografií na externé médium  s. 48
Ukladanie záberov pomocou rekordéra  s. 51
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií
(s. 37)
SK
Register
Ak odstránite obrazové údaje uložené v počítači alebo na disku,
budete môcť na uvoľnené miesto na médiu nahrať nové zábery.
Tipy pre úspešné nahrávanie
 Ak chcete získať dobré výsledky pri nahrávaní
Stabilizácia kamkordéra
Obsah
Pri držaní kamkordéra majte hornú časť tela vzpriamenú a ruky
držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná proti traseniu kamkordéra, no je
dôležité, aby ste zariadením nehýbali.
Pomalé približovanie
Približujte a odďaľujte pomaly. Nepoužívajte túto funkciu
pričasto. Prílišné približovanie bude mať za následok filmy, ktoré
môžu diváka unavovať.
Zvýraznenie videozáznamu rozprávaním
Užitočné techniky nahrávania
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a pohybujte
kamkordérom v horizontálnom smere pri pomalom otáčaní
hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu zastaňte,
aby scéna vyzerala stabilne.
Zvážte, aký zvuk sa má s videozáznamami nahrať. Počas
snímania nechajte objekt hovoriť alebo s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú hlasitosť hlasu, pretože snímajúca osoba je
k mikrofónu bližšie ako snímaná.
Používanie príslušenstva
SK
Register
Dobre využite príslušenstvo kamkordéra.
Pomocou statívu môžete napríklad vykonávať oneskorené
nahrávanie alebo nahrávať objekty pri tlmenom svetle (napríklad
scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie). Vždy majte pri sebe
náhradné batérie, čim zabezpečíte priebežné nahrávanie bez
obáv o vybitie batérie.
Užitočné techniky nahrávania
Snímanie nádherných záberov bez
zložitých nastavení
Nahrávanie v slabo osvetlenej
miestnosti
Detail kvetov
Snímanie ohňostrojov alebo západu
slnka v celej svojej kráse
INTELLIGENT AUTO (24)
VIDEO LIGHT (25)
Obsah
PORTRAIT (58)
TELE MACRO (60)
FIREWORKS (58)
SUNRISE&SUNSET (58)
Užitočné techniky nahrávania
Záznam golfového úderu
SPORTS (58)
Register
SK
Obsah
Obsah
Používanie dokumentu Príručka k zariadeniu „Handycam“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prečítajte si pred prvým použitím.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky týkajúce sa používania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tok činností.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tipy pre úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie Multi-prepínača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
15
17
17
18
18
SK
20
21
22
24
24
24
25
25
26
27
30
30
30
31
32
33
35
Register
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre snímanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické nahrávanie lepších záberov (INTELLIGENT AUTO). . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie funkcie VIDEO LIGHT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre prehrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu (Date Index).. . . . . . . . . . . . .
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie vstavaného projektora (DCR-PJ6E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie snímok na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Nahrávanie/prehrávanie
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
37
39
40
41
41
41
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Vytvorenie disku jediným dotykom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odovzdávanie záberov pre mediálne účely.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie programu „PMB Portable“ (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie programu „PMB Portable“ (Mac).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky týkajúce sa programu „PMB Portable“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zaznamenaných videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
45
46
46
46
47
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Prispôsobenie kamkordéra
SK
10
53
53
54
55
56
58
61
63
64
65
66
66
67
Register
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponuky týkajúce sa obsluhy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie ponuky [MY MENU].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Ukladanie snímok na externé médium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vytvorenie disku pomocou rekordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vytvorenie disku pomocou rekordéra a pod... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ďalšie informácie
70
75
78
78
78
79
80
82
82
83
84
Obsah
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . .
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o pamäťovej karte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
11
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Obsah
Konektor DC IN
Konektor DC
Do elektrickej
zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.

Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V.
1
2
3
Kamkordér vypnite zatvorením obrazovky LCD.
Užitočné techniky nahrávania
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Batéria
Napájací kábel
Pripojte batériu jej posunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a do sieťovej zásuvky.

Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
SK
12
Register
4
Zarovnajte značku  konektora DC so značkou na konektore DC IN.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.



Tipy
Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 78.
Keď je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérie pomocou
indikátora zostávajúcej kapacity v ľavom hornom rohu obrazovky LCD.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Čas nabíjania
115
155
195
390
Obsah
Batéria
NP-FV30 (dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Čas meraný kamkordérom pri 25 C.
Odporúča sa 10 C až 30 C.
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Užitočné techniky nahrávania
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Pripojte kamkordér podľa postupu v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Aj keď je batéria
pripojená, nevybíja sa.
Nabíjanie batérie v zahraničí
Batériu môžete pomocou dodávaného adaptéra striedavého prúdu nabíjať vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.

Poznámky
Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.

Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
skontrolujte, či indikátor POWER (s. 15) a indikátor prístupu (s. 18) nesvietia.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na teplejšie miesto.
SK
13
Register
Poznámky k batérii

 Teplota

batérie je vysoká.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na chladnejšie miesto.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne, aby sa šetrila energia batérie ([A.SHUT OFF], s. 68).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Obsah

Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
14
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Indikátor POWER
Obsah
Kamkordér sa zapne.
2
Multi-prepínač


3
Podrobné informácie o používaní multi-prepínača nájdete na strane 17.
(MENU)
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, stláčaním multi-prepínača vyberte položku
[GENERAL SET])  [CLOCK SET].
 [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
/
, kým sa požadovaná
Pokiaľ sa položka na obrazovke nenachádza, vyberajte položku
položka nezobrazí.
Užitočné techniky nahrávania
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť výberom položky /
pomocou tlačidiel multi-prepínača /, stred multi-prepínača stláčajte,
kým sa nerozsvieti požadovaná zemepisná oblasť.
Vyberte položku [NEXT] pomocou tlačidla multi-prepínača  a následne
stlačte stred multi-prepínača.
Register
SK
15
4
Vyberte nastavenie položky [SUMMERTIME] pomocou tlačidiel multiprepínača / a stlačte stred multi-prepínača.
Obsah
5
6
Ak nastavíte [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o 1 hodinu
dopredu.
Vyberte položku [NEXT] pomocou tlačidla multi-prepínača  a následne
stlačte stred multi-prepínača.
Nastavte dátum a čas zopakovaním pokynov uvedených nižšie.
7
Užitočné techniky nahrávania
Zvýraznite požadovanú položku pomocou tlačidiel multi-prepínača /.
Vyberte hodnotu nastavenia pomocou tlačidiel multi-prepínača / a stlačte stred multiprepínača.
pomocou tlačidla multi-prepínača  a
Vyberte položku [NEXT] 
následne stlačte stred multi-prepínača.
Hodiny sa spustia.

Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor POWER niekoľko sekúnd bliká a napájanie sa vypne.
SK
16
Register

Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie
médium a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, vyberte položku
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA


.
CODE]  [DATE/TIME] 
(MENU)  [Show
Pípnutie počas vykonávania činnosti môžete vypnúť tak, že vyberiete položku
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 

others]  [SOUND/DISP SET] (v kategórii

.
Používanie Multi-prepínača
Multi-prepínač
Obsah
 Rozsvieťte požadované tlačidlo pomocou tlačidiel multi-prepínača
///.
 Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte stred multi-prepínača.
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť tak, aby sa správy na obrazovke zobrazovali vo vami
zadanom jazyku.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Vyberte položku
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 


.
Užitočné techniky nahrávania
Zmena nastavenia jazyka
Register
SK
17
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Vloženie pamäťovej karty

Po vložení pamäťovej karty zavrite kryt pamäťovej karty.
Obsah
Otvorte kryt, otočte zrezanú stranu, ako je znázornené na obrázku, a vložte do otvoru na
pamäťovú kartu, až kým s kliknutím nezapadne na miesto.
Indikátor prístupu
Po vložení novej pamäťovej karty sa môže zobraziť obrazovka [Create a new Image
Database File.]. V takom prípade vyberte položku [YES]. Ak chcete na pamäťovú kartu
nahrávať iba fotografie, vyberte položku [NO].

Skontrolujte smer pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte nasilu v nesprávnom smere, môže sa
poškodiť pamäťová karta, otvor na pamäťovú kartu alebo obrazové údaje.
Vysunutie pamäťovej karty
Užitočné techniky nahrávania
Všimnite si smerovanie zrezanej
strany.
Otvorte kryt pamäťovej karty a jemne raz stlačte pamäťovú kartu.



Počas nahrávania kryt pamäťovej karty neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty postupujte opatrne, aby pamäťová karta nevyskočila
a nespadla.
Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
(MENU)  [Show others] 
enough free space.], inicializujte pamäťovú kartu výberom položky
[MANAGE MEDIA])  [YES]  [YES] 
.
[MEDIA FORMAT] (v kategórii

SK
18
Register
Tipy
Ďalšie informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 78.
Informácie o počte nasnímateľných fotografií nájdete na strane 79.


Typy pamäťových kariet, ktoré možno použiť s kamkordérom



Obsah

S kamkordérom možno použiť iba pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG
Duo“, pamäťové karty SD (trieda 2 alebo rýchlejšie), pamäťové karty SDHC (trieda 2 alebo rýchlejšie) a
pamäťové karty SDXC (trieda 2 alebo rýchlejšie). Nie je zaručená činnosť všetkých pamäťových kariet.
„Memory Stick PRO Duo“ do veľkosti 32 GB a pamäťové karty SD do veľkosti 64 GB boli testované a
preverené na činnosť s vašim kamkordérom.
Na nahrávanie videozáznamov na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ sa odporúča použiť
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou 512 MB alebo väčšou.
V tejto príručke sa „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ nazývajú „Memory Stick
PRO Duo“ a pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa nazývajú pamäťové
karty SD.
Poznámky
MultiMediaCard nie je možné použiť.
 Snímky zaznamenané na pamäťové karty SDXC sa nedajú prehrávať alebo importovať do počítačov,
AV komponentov, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT* atď., pripojených ku kamkordéru
pomocou USB kábla. Vopred skontrolujte, či sú všetky pripojené zariadenia kompatibilné s exFAT. Ak
pripojíte zariadenie, ktoré nie je kompatibilné s exFAT, môže sa zobraziť obrazovka inicializácie. Nikdy
nevykonajte inicializáciu, inak stratíte všetok nahraný obsah.
* exFAT je systém súborov používaný v pamäťových kartách SDXC.



Je možné používať iba pamäťové karty „Memory Stick Duo“, ktoré majú asi polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“ a pamäťové karty SD štandardnej veľkosti.
Na pamäťovú kartu alebo adaptér pamäťovej karty nepripevňujte štítky atď. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
Užitočné techniky nahrávania
Veľkosť pamäťových kariet, ktoré možno použiť s kamkordérom
Výber položiek na obrazovke LCD
Vyberte pomocou tlačidiel /// a ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo v strede multiprepínača.
Multi-prepínač
Register
SK
19
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
Otvorenie krytu objektívu
Posunutím prepínača LENS COVER otvoríte kryt objektívu.
Obsah
Tipy
Po skončení nahrávania alebo prehrávania záberov kryt objektívu zatvorte.


1
Upevnite remienok na uchopenie.
Užitočné techniky nahrávania
2
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.

Režimy nahrávania môžete prepínať stlačením tlačidla MODE. Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa
nezobrazí požadovaná ikona režimu.
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Počas
nahrávania videozáznamu
Register
SK
20
Nahrávanie videozáznamov
Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla START/STOP.
Obsah
Tlačidlo START/STOP
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.

Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania sa
budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak chcete
znovu zobraziť ikony a indikátory, stlačte multi-prepínač.
Užitočné techniky nahrávania
[STBY]  [REC]
po približne 3
sekundách




SK
21
Register

Poznámky
Ak počas nahrávania videosekvencie zatvoríte obrazovku LCD, kamkordér prestane nahrávať.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
Potrvá niekoľko sekúnd, kým bude možné po zapnutí kamkordéra začať nahrávať. V tomto čase nie je
možné kamkordér používať.
Nasledujúce stavy signalizujú, že údaje sa ešte zapisujú na nahrávacie médium, aj keď nahrávanie sa
už skončilo. Počas tohto času kamkordér nevystavujte nárazom ani vibráciám, nevyberajte batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 18) svieti alebo bliká
 Ikona média sa v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká.
Tipy
Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje
([FACE DETECTION], s. 61).
Informácie o čase nahrávania pre videozáznamy nájdete na strane 78.
(MENU) 
Ak chcete zistiť zostávajúci čas nahrávania, približnú kapacitu atď., vyberte položku
[MANAGE MEDIA]).
[Show others]  [MEDIA INFO] (v kategórii
Na obrazovke LCD kamkordéra je možné zobrazovať záznam snímok v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] (s. 61) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
[ STEADYSHOT] je predvolene nastavená na hodnotu [ON].
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a následne uhol prispôsobte ().






Obsah

 90 stupňov (max.)
 90 stupňov
vzhľadom na
kamkordér
 180 stupňov (max.)
Dátum nahrávania, čas a stav sa automaticky nahrávajú na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich však skontrolovať ako [DATA CODE] počas
(MENU)  [Show others] 
prehrávania. Ak ich chcete zobraziť, vyberte položku
[PLAYBACK])  požadované nastavenie 

[PLAYBACK SET] (v kategórii

.
Snímanie fotografií
Užitočné techniky nahrávania
Údajový kód počas nahrávania
 Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa neobjaví ikona
(fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne na záznam fotografií a pomer strán obrazovky sa zmení na
4:3.
Tlačidlo MODE
(Fotografia): Počas
snímania fotografií
Register
SK
22
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
, fotografia je zaznamenaná.
Tipy
Ďalšie informácie o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať, nájdete na strane 79.
(MENU)  [Show others]  [
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, vyberte položku
[PHOTO SETTINGS])  požadované nastavenie 

SIZE] (v kategórii



IMAGE
.
Užitočné techniky nahrávania
Keď sa prestane zobrazovať ikona
Register
SK
23
Užitočné funkcie
pre snímanie
videozáznamov a
fotografií
Tipy
V prípade, že chcete väčšie priblíženie, môžete
nastaviť funkciu [ DIGITAL ZOOM] (s. 62).


Automatické nahrávanie lepších
záberov (INTELLIGENT AUTO)
Približovanie
Pomocou páčky transfokátora môžete
zábery zväčšiť z pôvodnej veľkosti až 70×.
Širší rozsah záberu
(širokouhlý)
Detekcia scény
(Krajina),
 (Osvietenie pozadia),
(Nočná scéna), (Bodové svetlo),
(Makro)
V závislosti od scény kamkordér
automaticky zvolí najúčinnejšie nastavenie.
Bližší pohľad
(vzdialené
predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.



Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania
kamkordér nemusí rozpoznať očakávanú scénu
alebo objekt.
Zrušenie INTELLIGENT AUTO
Stlačte tlačidlo
.
alebo režimu detekcie zmizne
Ikona
a môžete nahrávať s preferovanými
nastaveniami.
Nastavenie INTELLIGENT AUTO sa zruší
aj pri zmene nasledujúcich nastavení:
 [SCENE SELECTION]
SK
24
Register

Poznámky
Funkcia SteadyShot nemusí znížiť rozmazanie
obrazu v požadovanej miere, ak je páčka
transfokátora nastavená na stranu T (vzdialené
predmety).
Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak
prst dáte preč, môže sa nahrať aj zvuk páčky
transfokátora.
Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.
Užitočné techniky nahrávania
Detekcia tváre
(Portrét)
Kamkordér rozpozná tváre a upraví
zaostrenie, farby a expozíciu.
Obsah
Stlačením tlačidla
môžete snímať
zábery pomocou funkcie INTELLIGENT
AUTO. Keď nasmerujete kamkordér na
objekt, nahrávanie použije optimálnu
kombináciu režimov detekcie tváre a
detekcie scény. Keď kamkordér zaznamená
objekt, zobrazí sa ikona zodpovedajúca
zistenému stavu.
 [WHITE
 Vyberte požadované nastavenie.
BAL.]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
Ak chcete nahrávať záznamy vysokej
kvality, vyberte režim HQ alebo, ak
chcete nahrávať dlhšie videozáznamy,
vyberte režim LP.
 [TELE
MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [BACK LIGHT]
 [FACE DETECTION]


Výber režimu nahrávania
Dlhý čas nahrávania

Poznámky
Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte
MPEG-2.
Môžete si vybrať z nasledujúcej kvality záberov.
Hodnota ako „9M“ je priemerná bitová rýchlosť
a „M“ znamená „Mb/s“.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (predvolené nastavenie)
 [LP](3M (LP))
Ak nahrávate v režime LP, kvalita
videozáznamov sa môže zhoršiť, alebo pri
scénach s rýchlym pohybom sa môže objaviť
blokový šum, keď si záber prehrávate.
Použitie funkcie VIDEO LIGHT
Môžete použiť funkciu VIDEO
LIGHT podľa podmienok nahrávania.
Odporúčame použiť funkciu VIDEO
LIGHT pri vzdialenosti približne 30 cm až
150 cm od objektu.
Vysoká kvalita
nahrávania
LED VIDEO LIGHT
SK
25
Register
(MENU)
 Vyberte položku
 [Show others] 
[ REC MODE] (v kategórii
[SHOOTING SET]).
.
Užitočné techniky nahrávania
Režim nahrávania pre nahrávanie
videozáznamu je možné vybrať spomedzi 3
úrovní. Čas nahrávania dostupný na médiu
sa môže zmeniť v závislosti od režimu
nahrávania. V predvolenom nastavení je
funkcia [ REC MODE] nastavená na
hodnotu [SP].

Obsah

 Vyberte položku
Poznámky
Položka INTELLIGENT AUTO je nastavená na
možnosť [OFF], keď položku
[ STEADYSHOT] nastavíte na možnosť
[OFF]. [ STEADYSHOT] je nastavená na
možnosť [ON], keď položku INTELLIGENT
AUTO nastavíte na možnosť [ON]. Ďalšie
vyššie uvedené položky sa nastavia na
predvolené hodnoty.
Po každom stlačení tlačidla LIGHT sa
indikátor zmení nasledovne.
Žiadny indikátor (Vypnutý) 
(Automatický) 
(Zapnutý)  ...



Obsah
Opakovane stláčajte tlačidlo LIGHT, čím
zrušíte funkciu VIDEO LIGHT.
Poznámky
Funkcia VIDEO LIGHT spôsobuje silné svetlo.
Nepoužívajte funkciu VIDEO LIGHT priamo
pred očami na krátku vzdialenosť.
Čas používania batérie je kratší, keď používate
funkciu VIDEO LIGHT.
Keď nahrávate videozáznamy pomocou funkcie
,
VIDEO LIGHT nastavenej na hodnotu
osvetlenie videa sa môže zapínať a vypínať. V
takomto prípade opakovane stláčajte možnosť
.
LIGHT a vyberte hodnotu
Užitočné techniky nahrávania
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.


Register
SK
26
Prehrávanie na kamkordéri
1
2
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér sa zapne.
(VIEW IMAGES).
Tlačidlo
IMAGES)
(VIEW
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Vyberte položku (videozáznam) ()  požadovaný videozáznam ()
na prehratie videozáznamu.
Vyberte položku (fotografia) ()  požadovaná fotografia () na
zobrazenie fotografie.
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
SK
27
Register
 Prechod na obrazovku MENU

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúci/nasledujúci
dátum.

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
Užitočné techniky nahrávania
3
Obsah
Stlačte tlačidlo

Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak vyberiete videozáznam alebo fotografiu s položkou , od tohto miesta budete môcť
nabudúce spustiť prehrávanie. (Indikátor  sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na pamäťovú
kartu.)
Prehrávanie videozáznamov
Obsah
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Nastavenie hlasitosti
Predchádzajúci
Nasledujúci
OPTION
Rýchle posúvanie
dopredu
Pozastavenie/prehratie
Zastavenie
Rýchle posúvanie
dozadu




Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný videozáznam, zobrazí sa obrazovka
VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa ďalej bude prehrávať
Ak počas pozastavenia prehrávania vyberiete položku
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať
Ak budete počas prehrávania opakovane vyberať položku
asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(MENU)  [Show others] 
Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť výberom položky
[PLAYBACK]).
[VISUAL INDEX] (v kategórii
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania sa počas nahrávania automaticky nahrávajú. Tieto
informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť výberom položky
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA


.
CODE]  požadované nastavenie 


Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamov vyberte položku
/

.
položiek

Hlasitosť môžete tiež nastaviť pomocou položiek
, nastavenie upravte pomocou
/
v ponuke OPTION MENU.
Register
SK
28
Prezeranie fotografií
Kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Nasledujúca
OPTION
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Obsah
Spustenie/zastavenie
prezentácie záberov
Predchádzajúca
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazuje ikona
(priečinok prehrávania).


Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
29
Užitočné funkcie
pre prehrávanie
videozáznamov a
fotografií
 Ak chcete vybrať dátum
požadovanej snímky, vyberte
tlačidlo
/
a potom tlačidlo
.
Obsah
Vyhľadávanie požadovaných
snímok podľa dátumu (Date Index)
Požadované snímky môžete efektívne
hľadať podľa dátumu.
Snímky s požadovaným dátumom
sa zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Tipy
Funkciu Date Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
výberom položky
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index]
môžete zobraziť funkciu Date Index výberom
dátumu v pravom hornom rohu obrazovky.


Poznámky
Funkciu Date Index nemôžete používať pre
fotografie na pamäťovej karte.
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).

(VIEW
Presné určenie požadovanej scény
(Film Roll Index)
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Vyberte položku
INDEX].
Videozáznam je možné rozdeliť podľa
časových úsekov a prvá scéna každého
úseku sa zobrazí na obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete spustiť
od vybratej miniatúry.
 [DATE
Užitočné techniky nahrávania

Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Register
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
SK
30
 Vyberte položku
ROLL].
[
 Stlačte tlačidlo
IMAGES).
FILM
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
(VIEW
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Vyberte položku
[
FACE].
Obsah
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Nastaví časový interval, v akom sa budú
vytvárať políčka s miniatúrou scény
videozáznamu.
/
 Výberom položky
vyberte požadovaný
videozáznam.
 Požadovanú scénu vyhľadáte
/ ;
výberom položky
následne vyberte scénu, ktorú
chcete prehrať.
 Požadovaný obraz tváre
/
vyhľadáte výberom položky
; následne na prehratie scény
vyberte obraz tváre.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
Prehrávanie sa spustí od scény, na
ktorej sa nachádza vybratá tvár.
Tipy
Funkciu Film Roll Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
výberom položky
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].



Vyhľadanie požadovanej scény
podľa tváre (Face Index)

Tipy
Funkciu Face Index môžete zobraziť aj
(MENU)  [Show
výberom položky
others]  [VIEW IMAGES] (v kategórii
[PLAYBACK])  [ FACE].


SK
31
Register
Obrazy s tvárami zistené počas nahrávania
videozáznamu sa zobrazia na obrazovke
INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť
od vybratého obrazu tváre.
Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti od podmienok
snímania detekované.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi,
alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do
kamery.
Ak chcete vyhľadávať videozáznamy podľa
indexu tvárí Face Index, skontrolujte, či ste
pred nahrávaním nastavili funkciu [FACE
DETECTION] na možnosť [ON] (s. 61)
(predvolené nastavenie).
Užitočné techniky nahrávania
/
 Výberom položky
vyberte požadovaný
videozáznam.
Prehrávanie série fotografií
(prezentácia záberov)
Obsah
Vyberte položku
na obrazovke
prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začína od vybranej
fotografie.
Zastavenie prezentácie záberov
.
Užitočné techniky nahrávania
Vyberte položku
Opätovné spustenie prezentácie
záberov
Znovu vyberte položku
.
Tipy
Nepretržité prehrávanie prezentácie
záberov môžete nastaviť výberom položky
(OPTION)  na karte
 [SLIDE
SHOW SET] počas prehrávania fotografií.
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).


Register
SK
32
3
Používanie vstavaného
projektora (DCR-PJ6E)
Vyberte požadovaný záber.
Obsah
Použitím vstavaného projektora si môžete
vychutnať zaznamenané videozáznamy
alebo fotografie. Projektor môžete
použiť, keď chcete s priateľmi sledovať
zaznamenaný obsah na mieste, kde nie
je k dispozícii zariadenie na prehrávanie,
napríklad TV prijímač.
Rámček
výberu
Vypnutie projektora
1
2
Sledovanie záberov zaznamenaných
na iných zariadeniach prostredníctvom
projektora.
Vyberte položku
(MENU) 
[Show others]  [PROJECTOR] (v
kategórii [OTHERS]).
Vyberte položku [SOURCE] 
.
[PROJECTOR INPUT] 
Pripojte kamkordér k zariadeniu
pomocou prepojovacieho kábla A/V.
Obrazovka LCD sa vypne a vstavaný
projektor sa zapne.
Užitočné techniky nahrávania
Stlačte tlačidlo PROJECTOR.
Stlačte tlačidlo PROJECTOR.
Pomocou obrazovky LCD a páčky
PROJECTOR FOCUS nastavte
premietaný obraz.
Register
SK
33
Konektor
PROJECTOR IN



Výstup

VIDEO
(žltý)
Stlačte tlačidlo PROJECTOR.
Zmena pomeru strán počas používania
projektora
Užitočné techniky nahrávania
Tok signálu
Obsah

Keď používate projektor, nasledujúce operácie
nie sú k dispozícii.
 Zobrazenie obrazovky záznamu
 Operácie kamkordéra so zatvorenou
obrazovkou LCD
 Niekoľko ďalších funkcií
Umiestnite kamkordér približne 0,5 m až 3 m
od plochy, na ktorú sa premietajú zábery.
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého
prúdu.
Zvuk z iných zariadení nie je možné počuť z
kamkordéra.
Keď je nastavená možnosť [PROJECTOR
INPUT], prevádzkové tlačidlá sa na
premietaných záberoch nezobrazujú. Ak
kamkordér nie je pripojený k ďalšiemu
zariadeniu, premietne sa prázdna modrá
obrazovka.
Ak chcete na kamkordéri premietať zábery,
vykonajte nasledujúce činnosti.
 Najprv stlačením tlačidla PROJECTOR
zastavte premietanie. Vyberte položku
(MENU)  [Show others] 
[PROJECTOR] (v kategórii [OTHERS])
 [SOURCE]  [MEMORY CARD]
a potom opäť stlačte tlačidlo

PROJECTOR.
 Vypnite a potom opäť zapnite napájanie
kamkordéra a stlačte tlačidlo PROJECTOR.
Vyberte položku
(MENU) 
[Show others]  [PROJECTOR] (v
kategórii [OTHERS]).
Vyberte položku [SCREEN FORMAT]
 [16:9 WIDE] alebo [4:3].

Register

Poznámky
Počas používania projektora dbajte na
dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
 Zábery nepremietajte priamo do očí.
 Nedotýkajte sa objektívu projektora.
 Obrazovka LCD a objektív projektora sa
počas používania zahrievajú.
 Používanie projektora skracuje výdrž batérie.
Keď pripojíte kamkordér k TV prijímaču a
použijete funkciu projektora, z TV prijímača
zaznie zvuk. Obraz sa však nezobrazí.
SK
34
Prehrávanie snímok na televízore
Televízory
Obsah
Pripojte kamkordér k vstupnému konektoru televízora alebo videorekordéra použitím
prepojovacieho kábla A/V (dodáva sa). Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 14). Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Videorekordéry
(červený)
AUDIO
IN
(biely)
VIDEO
Tok signálu
Konektor A/V OUT
 Nastavte prepínač vstupov televízora na vstup, ku ktorému bude pripojený
kamkordér.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s televízorom.
Užitočné techniky nahrávania
(žltý)
 Pripojte kamkordér k televízoru pomocou prepojovacieho kábla A/V
(dodáva sa).
Pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora.
 Prehrávajte videozáznamy a fotografie na kamkordéri (s. 27).
Vyberte položku
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] alebo [4:3] 


.
Pripojenie k televízoru prostredníctvom videorekordéra
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prepojovacieho kábla A/V.
Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
SK
35
Register
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
Ak je televízor monofónny (má iba jednu vstupnú konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky audia televízora alebo videorekordéra.
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
Ak chcete prehrať obrázky, použite 21-vývodový adaptér (predáva sa osobitne).
Obsah
TV/VCR


Ak prehrávate zábery nasnímané s pomerom strán 16:9 (širokouhlý režim) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý režim), nastavte položku [TV TYPE] na
možnosť [4:3].
Užitočné techniky nahrávania

Poznámky
Ak je položka [TV TYPE] nastavená na možnosť [4:3], kvalita obrazu sa môže znížiť. Ak sa zmení pomer
strán nasnímaného záznamu z možnosti 16:9 (širokouhlý) na možnosť 4:3, obraz sa môže chvieť.
Na niektorých televízoroch s pomerom strán 4:3 sa možno nebudú fotografie nasnímané s pomerom
strán 4:3 zobrazovať na celej obrazovke. Nie je to porucha.
Tipy
Ak chcete skontrolovať informácie na obrazovke monitora (počítadlo atď.), vyberte položku
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET]) 


.
[DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 


Register
SK
36
Využívanie ďalších funkcií kamkordéra
1
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Vyberte položku
(MENU)
 [Show others]  [DELETE] (v
kategórii
[EDIT]).
Ak chcete vymazať
videozáznamy, vyberte položku
[ DELETE]  [ DELETE].

3




Vyberte a nechajte zobraziť
značku na videozáznamoch
alebo fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.
Poznámky
Odstránené snímky nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie uložte
vopred.
Počas odstraňovania snímok nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
Nevyberajte pamäťovú kartu počas vymazávania
záberov z pamäťovej karty.
Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Predtým, než sa pokúsite
odstrániť videozáznamy a fotografie, zrušte ich
ochranu (s. 39).
Ak je odstránený videozáznam v zozname
titulov (s. 41), videozáznam pridaný do
zoznamu titulov bude odstránený aj v zozname.

4

 [YES]
.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
Tipy
Snímku môžete odstrániť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.
Na odstránenie všetkých snímok na
nahrávacom médiu a obnovu pôvodnej kapacity
média médium naformátujte (s. 66).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožňujú
zobraziť na indexovej obrazovke mnoho
obrázkov naraz, sa nazývajú „miniatúry“.
V kroku 2 vyberte položku [ DELETE]
 [ DELETE ALL]  [YES]  [YES]

.


SK
37
Ak chcete vymazať všetky fotografie naraz,
vyberte položku [ DELETE]  [ DELETE

.
ALL]  [YES]  [YES] 
Register

Ak chcete výber snímky potvrdiť, stlačte
LIGHT (s. 25) po výbere miniatúry.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, vyberte položku
Vyberte položku




Ak chcete vymazať fotografie, vyberte
položku [ DELETE]  [ DELETE].
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
2
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz

Poznámky
Nie je možné odstrániť fotografie na pamäťovej
karte podľa dátumu nahratia.

Obsah
V kroku 2 vyberte položku
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Ak chcete vymazať všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, vyberte položku
[ DELETE]  [ DELETE by date].

Užitočné techniky nahrávania
Vyberte položku
/
na výber
dátumu požadovaných videozáznamov/
.
fotografií, potom vyberte položku
Keď vybraná miniatúra na potvrdenie
záberu, stlačte stred multi-prepínača.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, vyberte položku
Vyberte položku [YES] 
.

Register
SK
38
Ochrana
zaznamenaných
videozáznamov a
fotografií (Protect)
chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
vyberte položku
4
Vyberte položku

.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
Obsah
Ochrana videozáznamov a fotografií sa
používa proti ich náhodnému odstráneniu.
 [YES] 
V kroku 3 vyberte videozáznam alebo
fotografiu označenú indikátorom .
Indikátor  sa prestane zobrazovať.
Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň naraz

Poznámky
Nie je možné vybrať položku [ PRT. by date] pre
údaje zaznamenané na pamäťovej karte.
V kroku 2 vyberte položku
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
1
Vyberte položku
(MENU)
 [Show others]  [PROTECT]
(v kategórii
[EDIT]).

Ak chcete ochrániť všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, vyberte položku
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
2
Ak chcete chrániť videozáznamy,
vyberte položku [ PROTECT]
 [ PROTECT].

3
Ak chcete chrániť fotografie, vyberte
položku [ PROTECT] 
[ PROTECT].
Vyberte položku
/
na výber
dátumu požadovaných videozáznamov/
.
fotografií, potom vyberte položku
Vyberte videozáznamy a
fotografie, ktoré chcete ochrániť.

Keď vybraná miniatúra na potvrdenie
záberu, stlačte stred multi-prepínača. Ak sa
chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
vyberte položku
Vyberte položku [PROTECT] 
.

Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň naraz
V kroku  uvedenom vyššie vyberte dátum
nasnímania požadovaných videozáznamov/

fotografií a potom vyberte položku

.
[UNPROTECT] 
Ak chcete výber snímky potvrdiť, stlačte
LIGHT (s. 25) po výbere miniatúry. Ak sa
SK
39
Register
Na vybraných snímkach sa zobrazí
indikátor .

Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Videozáznamy a fotografie môžete ochrániť
na obrazovke prehrávania pomocou ponuky
OPTION MENU.


4
Rozdelenie
videozáznamu
Vyberte položku

.


1
Vyberte položku
(MENU)
 [Show others]  [ DIVIDE]
(v kategórii
[EDIT]).

2
Vyberte videozáznam, ktorý
chcete rozdeliť.

Vyberte ikonu
v bode, v
ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.
Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.


Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Užitočné techniky nahrávania
3

Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.
Nie je možné rozdeliť chránené videozáznamy.
Odstráňte ochranu proti rozdeleniu (s. 39).
Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
,
Medzi bodom, keď ste sa vybrali tlačidlo
a skutočným rozdeľovacím bodom môže
byť malý rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi polsekundových
prírastkov.
Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.
V kamkordéri je možná len jednoduchá úprava.
Na pokročilejšiu úpravu použite dodaný softvér
„PMB“.
Obsah

 [YES]
Po výbere bodu rozdelenia ho určte s
ešte väčšou presnosťou prostredníctvom
možnosti
.
Register
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
SK
40
Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz
V kroku 2 vyberte položku [ ADD by
date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Obsah
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Pôvodné videozáznamy sa nezmenia, aj keď
ich v zozname titulov zmeníte alebo ich z
neho odstránite.
Vytvorenie zoznamu titulov
Vyberte položku
/
na výber
dátumu požadovaného videozáznamu,
.
potom vyberte položku


ADD].
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete pridať do zoznamu titulov.


Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas úpravy videozáznamov na pamäťovej
karte nevyberajte pamäťovú kartu.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.
Užitočné techniky nahrávania
Vyberte položku [YES] 
.
(MENU)
 Vyberte položku
 [Show others]  [PLAYLIST
EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
 Vyberte položku [
Ak chcete výber snímky potvrdiť, vyberte
snímku na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
vyberte položku
Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
99 videozáznamov.
Videozáznam môžete do zoznamu titulov pridať
(OPTION).
výberom položky



Prehrávanie zoznamu titulov
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .
Ak chcete výber snímky potvrdiť, stlačte
LIGHT (s. 25) po výbere miniatúry.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, vyberte položku
 Vyberte položku


Register

 [YES]
.
SK
41
(MENU)
 Vyberte položku
 [Show others]  [PLAYLIST]
(v kategórii
[PLAYBACK]).
Tipy
Aj keď odstránite videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam sa neodstráni.


Zmena poradia v zozname titulov
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.
Obsah
Vyberte položku
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Vyberte položku [ MOVE].
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa opäť
zobrazí obrazovka prehrávania.
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Vyberte položku
(MENU) 
[Show others]  [PLAYLIST EDIT] (v
[EDIT]).
kategórii
Vyberte položku [ ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
vyberte položku [ ERASE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.
Ak chcete výber snímky potvrdiť, vyberte
snímku na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
vyberte položku
Vyberte položku
Pomocou položiek
umiestnenie.
.
/
vyberte
Užitočné techniky nahrávania
Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Cieľový pruh
Vyberte položku

.
 [YES] 
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.


Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .

Register
Ak chcete výber snímky potvrdiť, stlačte
LIGHT (s. 25) po výbere miniatúry.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, vyberte položku
Vyberte položku

.
 [YES] 
SK
42
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Vytvorenie disku
jediným dotykom

Poznámky
Videozáznamy a fotografie sa pri použití One
Touch Disc Burn neukladajú do počítača.
(One Touch Disc Burn)


Obsah
Videozáznamy a fotografie vytvorené
vašim kamkordérom, ktoré neboli uložené
pomocou funkcie One Touch Disc Burn
možno automaticky uložiť na disk.
Pred začatím nainštalujte program „PMB“, no
nespúšťajte „PMB“.
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(p. 13).
1
Zapnite svoj počítač a do DVD
mechaniky vložte nepoužitý disk.
2
Užitočné techniky nahrávania

Ak sa automaticky spustí iný softvér ako
„PMB“, vypnite ho.
Zapnite kamkordér a pomocou
dodaného kábla USB pripojte
kamkordér k počítaču.
3
Vyberte položku [DISC BURN] na
kamkordéri.
4
Register
Riaďte sa pokynmi
zobrazovanými na obrazovke.
SK
43
3
Import videozáznamov
a fotografií do počítača
Kliknite na položku [Import].
Videozáznamy a fotografie nahraté na
vašom kamkordéri sa dajú importovať do
počítača. Pred začatím zapnite počítač.

Obsah

Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 13).
Podrobnosti nájdete v pomocníkovi „PMB
Help“.
Videozáznamy a fotografie sa
naimportujú do počítača.
Po ukončení inštalácie sa zobrazí
obrazovka „PMB“.
1
Zapnite kamkordér a pomocou
dodaného kábla USB pripojte
kamkordér k počítaču.
Užitočné techniky nahrávania
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
Na obrazovke kamkordéra
vyberte ikonu nahrávacieho
média, ktoré obsahuje zábery,
ktoré chcete uložiť.
[

USB CONNECT]: Pamäťová karta
Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU)  [Show
vyberte položku
others]  [USB CONNECT] (v kategórii
[OTHERS]).
Register
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
okno [Import].
SK
44
5
Vytvorenie disku
Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a vytvorte disk.

Disk môžete vytvoriť vybraním
videozáznamov, ktoré ste predtým
naimportovali do počítača (s. 44).
1
2
3
Nahratý disk môžete skopírovať na iný disk
pomocou funkcie „Video Disc Copier“.
Kliknutím na položku [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [Disc creation]  [Video Disc Copier]
spustíte softvér. Sprievodcu použitím
nájdete v časti „Video Disc Copier“.
Ak sa automaticky spustí iný softvér ako
„PMB“, vypnite ho.
Spustite program „PMB“.
Kliknite na položku [Calendar]
alebo [Index] na ľavej strane
okna, vyberte priečinok alebo
dátum a potom vyberte
videozáznamy.
4
Upravovanie videozáznamov
Z videozáznamu môžete vystrihnúť len
dôležité časti a uložiť ich ako samostatný
súbor.
Dvakrát kliknite na videozáznam, ktorý
chcete upravovať v programe „PMB“, kliknite
na položku [Show Edit Palette] na pravej
strane obrazovky  [Trim Video] alebo
vyberte ponuku [Manipulate]  [Edit]
 [Trim Video]. Podrobnejšie informácie
nájdete v pomocníkovi „PMB Help“.
Ak chcete vybrať viac videozáznamov,
podržte kláves Ctrl a klikajte na miniatúry.
V hornej časti okna kliknite na
položku
 [DVD-Video (STD)
Creation].
Snímanie statického záberu z
videozáznamu
Zobrazí sa okno výberu
videozáznamov.

Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Kopírovanie disku
Zapnite svoj počítač a do DVD
mechaniky vložte nepoužitý disk.

Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
SK
45
Register
Záber z videozáznamu môžete uložiť ako
súbor s fotografiou.
Dvakrát kliknite na videozáznam, ktorý
chcete upravovať v programe „PMB“,
kliknite na položku [Show Edit Palette]
na pravej strane obrazovky  [Save
Frame]. Podrobnejšie informácie nájdete v
pomocníkovi „PMB Help“.
Ak chcete pridať videozáznamy k
predtým vybraným videozáznamom,
vyberte videozáznamy v hlavnom okne a
kurzorom ich presuňte do okna výberu
videozáznamov.
Odovzdávanie záberov
pre mediálne účely
 Vyberte požadovaný jazyk a
potom kliknite na položku [OK].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection
(Výber regiónu).



 Vyberte požadovaný [Region] a
položku [Country/Area] a kliknite
na položku [OK].
Môžete jednoducho odovzdať zábery na blog
alebo pre iné mediálne účely.
Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného
na internet aj vtedy, keď ste mimo domova
alebo kancelárie.
Môžete si ľahko zaregistrovať často používané
mediálne služby (napríklad blogy).
Obsah
Aplikácia „PMB Portable“ je nahraná v
kamkordéri.
Aplikáciu „PMB Portable“ môžete použiť
na vykonanie nasledujúcich činností:
Zobrazí sa obrazovka User Agreement
(Licenčná zmluva používateľa).
 Pozorne si prečítajte podmienky.
Ak s podmienkami súhlasíte,
kliknite na položku [I Agree].
Podrobné informácie o používaní zobrazíte
kliknutím na tlačidlo pomocníka v pravom
hornom rohu po spustení softvéru „PMB
Portable“.
Spustí sa softvér „PMB Portable“.
Spustenie programu „PMB
Portable“ (Mac)
 Zapnite kamkordér a potom ho
pomocou kábla USB pripojte k
počítaču.
 Zapnite kamkordér a potom ho
pomocou kábla USB pripojte k
počítaču.
Na displeji LCD kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
Užitočné techniky nahrávania
Spustenie programu „PMB
Portable“ (Windows)
 Vyberte nahrávacie médium, pre
ktoré chcete použiť softvér „PMB
Portable“.
[

USB CONNECT]: Pamäťová karta
Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU)  [Show
vyberte položku
others]  [USB CONNECT] (v kategórii
[OTHERS]).
Na displeji LCD kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
 Kliknite na položku „PMB
Portable“.
Po nadviazaní spojenia medzi
kamkordérom a počítačom
sa na ploche počítača zobrazí
[PMBPORTABLE].
Zobrazí sa obrazovka User Agreement
(Licenčná zmluva používateľa).
SK
46
Register
 Vyberte nahrávacie médium, pre
ktoré chcete použiť softvér „PMB
Portable“.
 Kliknite na položku [PMBP_Mac]
v priečinku [PMBPORTABLE].

Zobrazí sa obrazovka Region Selection
(Výber regiónu).

Zobrazí sa obrazovka User Agreement
(Licenčná zmluva používateľa).

 Pozorne si prečítajte podmienky.
Ak s podmienkami súhlasíte,
kliknite na položku [I Agree].


Spustí sa softvér „PMB Portable“.


Poznámky
Keď odovzdávate zábery pomocou „PMB
Portable“, vždy sa pripojte k sieti.
Ak sa [PMB Portable] nezobrazí v sprievodcovi
AutoPlay Wizard, kliknite na položku
[Computer]  [PMBPORTABLE] a potom
dvakrát na položku [PMBP_Win.exe].
Ak sa v programe „PMB Portable“ vyskytne
chyba alebo omylom vymažete program
„PMB Portable“, môžete túto situáciu napraviť
prevzatím inštalačného súboru programu PMB
Portable z webovej stránky.
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
 Vyberte požadovaný [Region] a
položku [Country/Area] a kliknite
na položku [OK].
Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie
ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri
používaní takýchto služieb musíte dodržiavať
pravidlá a podmienky stanovené príslušnými
webovými stránkami.
Služby sa môžu zrušiť alebo zmeniť podľa
uváženia operátorov webových lokalít.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za problémy
medzi používateľmi a tretími stranami vrátane
problémov spôsobených používateľom
počas používania súvisiacich služieb, vrátane
ukončenia (alebo zmien) týchto služieb.
Ak chcete zobraziť webovú stránku, budete
presmerovaní na server Sony. Prístup k
niektorým webovým stránkam nemusí byť
možný kvôli údržbe serveru a podobne.
Ak má byť server Sony zrušený, na webovej
stránke Sony a pod. bude o tom v časovom
predstihu uverejnené oznámenie.
Adresy URL, na ktoré ste serverom Sony
presmerovaný, ako aj ďalšie informácie sa môžu
zaznamenávať v záujme zlepšovania budúcich
výrobkov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto
prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne
osobné údaje.
Poznámky týkajúce sa programu
„PMB Portable“
Register
Program „PMB Portable“ umožňuje
prevziať rôzne adresy URL webových
stránok zo servera spravovaného
spoločnosťou Sony („server Sony“).
Aby ste mohli využívať program „PMB
Portable“ a výhody služby na odovzdávanie
záberov alebo iných služieb poskytovaných
týmito a inými webovými lokalitami,
musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným.
SK
47
Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia
Ukladanie snímok
na externé médium
(DIRECT COPY)


Ďalšie informácie nájdete v dodanej príručke k
externému médiu.
Ďalšie podrobnosti o použiteľných externých
médiách nájdete na stránkach podpory Sony
pre vašu krajinu/región.
Tipy
Snímky nahrané na externé médiá môžete tiež
importovať použitím dodaného softvéru „PMB“.


1
Obsah
Videozáznamy a snímky je možné ukladať
na externé médiá (USB), ako je napr.
externý pevný disk. Snímky môžete
prehrávať aj na kamkordéri alebo na inom
prehrávacom zariadení.
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a do sieťovej
zásuvky.
2





3
Pripojte adaptérový kábel USB k
externému médiu.
4
Pripojte adaptérový kábel USB do
konektora  (USB) kamkordéra.
Keď sa zobrazí obrazovka [Create a
new Image Database File.], vyberte
položku [YES].
Adaptérový kábel
USB (predáva sa
osobitne)
SK
48
Register

Poznámky
Na túto činnosť sa vyžaduje adaptérový kábel
USB VMC-UAM1 (predáva sa osobitne).
Adaptérový kábel USB VMC-UAM1 nemusí byť
dostupný v niektorých krajinách/regiónoch.
Ako externé médium nie je možné použiť tieto
zariadenia.
 médium s kapacitou presahujúcou 2 TB
 bežnú jednotku ako CD alebo DVD
 médium pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB
 médium so zabudovaným rozbočovačom USB
 čítačku kariet
Nie je možné použiť externé médium s funkciou
kódu.
Pre kamkordér je dostupný systém súborov
FAT. Ak bolo externé médium naformátované
na systém súborov NTFS atď., pred použitím
naformátujte externé médium na kamkordéri.
Po pripojení externého média ku kamkordéru
sa zobrazí formátovacia obrazovka.
Formátovacia obrazovka sa môže objaviť aj v
prípade média používajúceho systém súborov
FAT.
Túto operáciu nie je možné vykonať pri každom
pripojiteľnom zariadení.
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 13).
Užitočné techniky nahrávania

Ak má externé médium pripájací
kábel striedavého prúdu, pripojte
ho do sieťovej zásuvky.
5
Vyberte položku [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
Je možné uložiť videozáznamy a
fotografie, ktoré ešte neboli uložené na
externé médium.

6
Táto obrazovka sa zobrazí, len keď existujú
novo nahraté snímky.
Po dokončení operácie vyberte
na obrazovke
položku
kamkordéra.


Po výbere položky [DUB by date] vyberte
dátum záberu, ktorý sa má skopírovať
/
, potom
pomocou položiek
a prejdite na krok
vyberte položku
.
Pri zapojení externého média
Zostávajúca kapacita na externom
médiu
Snímky v externom médiu sa zobrazujú na
obrazovke LCD. Tlačidlá videozáznamu a
fotografie na obrazovke VISUAL INDEX sa
menia podľa zobrazenia nižšie.


Vyberte položku
 [YES] 
na obrazovke kamkordéra.
Môžete nastaviť nastavenia ponuky
externého média, ako je vymazanie záberov.
(MENU)  [Show
Vyberte položku
others] na obrazovke VISUAL INDEX.
Prehrávanie snímok v externom médiu
na kamkordéri
Poznámky
Nie je možné hľadať alebo kopírovať fotografie
zaznamenané na pamäťovej karte podľa dátumu
nahratia.


SK
49
Snímky si môžete prezerať aj na televízore
pripojenom ku kamkordéru (s. 35).
Poznámky
Funkciu fotografií Date Index nie je možné
zobraziť.
Register
V predchádzajúcom kroku 5 vyberte
položku [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
Prehrávanie snímky (s. 27).
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií

Ak chcete výber snímky potvrdiť, stlačte
LIGHT (s. 25) po výbere miniatúry.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, vyberte položku
Výberom dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Užitočné techniky nahrávania
Poznámky
Počet súborov, ktoré môžete uložiť na externé
médium.
Videozáznamy: 9 999 videozáznamov
Fotografie: 9 999 záberov × 899 priečinkov
Počet súborov môže byť menší v závislosti od
typu nahratých snímok.
Obsah
V predchádzajúcom kroku 5 vyberte
položku [Play without copying.].
Zobrazí sa displej VISUAL INDEX
externého média.
(MENU) 
Vyberte položku
[Show others]  [MOVIE DUB] (pri
výbere videozáznamov)/[PHOTO
COPY] (pri výbere fotografií).
Podľa zobrazených pokynov vyberte
spôsob výberu snímok.
Podľa zobrazených pokynov vyberte
spôsob výberu snímok.
Zobrazí sa indikátor .

Ak kamkordér nerozpoznáva externé médium,
vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znovu pripojte adaptérový kábel USB ku
kamkordéru
 Ak má externé médium pripájací kábel
striedavého prúdu, pripojte ho do sieťovej
zásuvky
Obsah
Ukončenie pripojenia externého média
Vyberte položku
na obrazovke
VISUAL INDEX externého média.
Odpojte adaptérový kábel USB.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
50
Vytvorenie disku
pomocou rekordéra
 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.

Vytvorenie disku pomocou
rekordéra a pod.

Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 13).
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.

Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k nahrávaciemu zariadeniu.
 Po dokončení kopírovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
Vstup
VIDEO

(žltý)
(biely)

AUDIO
(červený)
SK
51
Register
Tok signálu
Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad
počítadlo a pod.) na obrazovke pripojeného
zobrazovacieho zariadenia, vyberte položku
(MENU)  [Show others] 
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]
 [LCD PANEL] (predvolené nastavenie) 


.
Užitočné techniky nahrávania
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Konektor A/V OUT
Obsah
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prepojovacieho kábla A/V
(dodáva sa).
Snímky prehrávané na kamkordéri môžete
skopírovať na disk alebo videokazetu
pripojením kamkordéra k napaľovačke
diskov pomocou prepojovacieho kábla A/V
(dodáva sa). Potrebné informácie nájdete
aj v príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.

Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.


Obsah

Ak chcete nahrať dátum a čas alebo údaje
nastavenia kamery, vyberte položku
(MENU)  [Show others] 
[PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 


požadované nastavenie 
. Okrem toho vyberte položku
(MENU)  [Show others] 
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]


 [V-OUT/PANEL] 
.
Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor a pod.) 4:3, vyberte
(MENU)  [Show others] 
položku
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3]


.

Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prepojovacieho kábla A/V k vstupnému
konektoru videa a biely konektor (ľavý kanál)
alebo červený konektor (pravý kanál) k
vstupnému konektoru zvuku zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
52
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Pomocou ponúk môžete vykonávať užitočné funkcie a meniť rozličné nastavenia. Ak sa
naučíte dobre používať ponuky, budete si môcť vychutnávať používanie kamkordéra.
Kamkordér obsahuje rôzne položky ponuky zaradené do ôsmich kategórií.
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 61
Obsah
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu)  s. 58
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií)  s. 63
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie)  s. 64
EDIT (Položky pre úpravu)  s. 65
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia)  s. 66
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)  s. 66
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie)  s. 67
Užitočné techniky nahrávania
Ponuky týkajúce sa obsluhy
Multi-prepínač


Vyberte pomocou tlačidiel /// a ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte stred multi-prepínača.
Na vybranej položke sa objaví oranžový rámik.
SK
53
Register
: Ak chcete ukončiť nastavovanie ponuky.
/
: Pohyb zoznamu ponuky medzi kategóriami.
/
: Pohyb zoznamu ponuky o 4 položky naraz.
: Ak sa chcete vrátiť na [MY MENU].
Vyberte položku
.
Vyberte položku [Show others] na obrazovke [MY MENU] (s. 54).
Vyberte položku ponuky, ktorú chcete zmeniť.
.
Po zmene nastavenia vyberte položku
.
Ak chcete ukončiť nastavovanie ponuky, vyberte položku
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, vyberte položku


nemusí zobraziť.
.
Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať
nastaviť.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
Obsah

V závislosti od položky ponuky sa položka
Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa kamkordér prepne medzi režimom prehrávania a
nahrávania (videozáznam/fotografie).


Používanie ponuky [MY MENU]
Príklad: odstránenie [FOCUS] a zaregistrovanie [
FADER]
Zopakovaním uvedených krokov zaregistrujte položky ponuky do ponuky [MY MENU] a
vychutnávajte si používanie zariadenia „Handycam“.
SK
54
Register
Vyberte položku
.
Vyberte položku [MY MENU SETTING].
Vyberte položku [MOVIE].
Vyberte položku [FOCUS].
.
Vyberte položku
[MANUAL SETTINGS]).
Vyberte položku [ FADER] (v kategórii
.
Keď sa zobrazí ponuka [MY MENU], vyberte položku
Užitočné techniky nahrávania
Používanie položiek ponuky môžete zjednodušiť zaregistrovaním najčastejšie používaných
položiek v ponuke [MY MENU]. V každej ponuke [MY MENU] režimu MOVIE, PHOTO a
PLAYBACK môžete zaregistrovať až 6 položiek ponuky.
Tipy
Ak je pripojené externé pamäťové zariadenie, zobrazí sa samostatná ponuka [MY MENU].


Používanie
OPTION MENU
Položka ponuky
Obsah
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje rovnako ako kontextová ponuka v počítači zobrazená
po kliknutí pravým tlačidlom myši. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí položka
, môžete použiť ponuku OPTION MENU. Môžete vybrať položku
a zobrazia sa
položky ponuky, ktoré sa menia podľa kontextu.
Karta



Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, vyberte inú kartu. (Nemusí byť zobrazená žiadna
karta.)
Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, závisia od stavu prehrávania/nahrávania používaného
kamkordéra.
Užitočné techniky nahrávania
Vyberte položku
(OPTION).
Vyberte požadovanú kartu  položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavenia vyberte položku
Register
SK
55
Zoznamy ponúk
MICREF LEVEL
62
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
62
BACK LIGHT
62
41
ERASE
42
ERASE ALL
42
MOVE
42
PROJECTOR*
SOURCE
SCREEN FORMAT
USB CONNECT
USB CONNECT
DISC BURN
62
BATTERY INFO
33
34
44
43
66
Kategória (MANAGE MEDIA)
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
REPAIR IMG.DB F.
62
66
66
73, 76
Kategória (GENERAL SET)
Kategória (PHOTO SETTINGS)
SOUND/DISP SET
VOLUME
63
63
63
Kategória (PLAYBACK)
27
30
67
LCD BRIGHT
67
LCD BL LEVEL
67
LCD COLOR
68
DISPLAY SET
68
FILM ROLL
30
FACE
31
DISP OUTPUT
41
Kategória (EDIT)
DELETE
37
DELETE
37
68
SUMMERTIME
68
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
SK
56
15
AREA SET
LANGUAGE SET
DELETE
35
68
68
68
Register
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
64
28, 67
BEEP
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
PLAYLIST
PLAYBACK SET
DATA CODE
41
ADD by date
Užitočné techniky nahrávania
25
61
61
61
61
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
40
Kategória (OTHERS)
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
FACE DETECTION
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
39
Obsah
58
58
59
60
60
60
Kategória (SHOOTING SET)
WIDE SELECT
39
PROTECT
DIVIDE
PLAYLIST EDIT
ADD
Kategória (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
PROTECT
PROTECT
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
USB LUN SETTING
69
69
* DCR-PJ6E
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
57
PORTRAIT (Jemný
portrét) ( )
MANUAL
SETTINGS
Zvýraznenie snímaného
objektu, napríklad ľudí
alebo kvetov, a vytvorenie
mäkkého pozadia.
(Nastaviteľné položky pre
príslušnú scénu)
Zabránenie nasnímaniu
tvárí ľudí pri silnom
osvetlení ako neprirodzene
bielych.
SPORTS** ( )
SCENE SELECTION
Pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich objektov
vyberte túto možnosť, aby
ste minimalizovali trasenie.
Snímky môžete snímať efektívne v rôznych
situáciách.
 AUTO
BEACH** (
NIGHT SCENE* ( )
SNOW** ( )
Udržiava sa stmievajúca
atmosféra vzdialeného
okolia za súmraku.
Nasnímanie jasných obrazov
bielej krajiny.
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené
CANDLE ( )
predmety.
Zachováva tlmenú
atmosféru scény pri svetle
sviečok.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na
blízke objekty.
)

Reprodukcia atmosféry
scenérie ako pri západe
alebo východe slnka.
Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION],
nastavenie možnosti [WHITE BAL.] sa zruší.
FADER
FIREWORKS* ( )
)
Jasné nasnímanie
vzdialených predmetov. Toto
nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na
sklo alebo kovovú sieťku v
okne medzi kamkordérom a
snímaným objektom.
SK
58
Register
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi
efektmi pridanými do intervalov medzi
zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (na stmavenie) alebo [REC] (na
rozjasnenie).
Nasnímanie vynikajúcich
záberov ohňostroja.
LANDSCAPE* (
)
Nasnímanie výraznej modrej
farby oceána alebo jazera.
Užitočné techniky nahrávania
Sníma zábery v priemernej kvalite záberu bez
funkcie [SCENE SELECTION].
SUNRISE&SUNSET* (
Obsah
SPOTLIGHT** ( )
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
 OFF
INDOOR ()
Efekt sa nepoužije.
Stmavenie/rozjasnenie v bielej farbe.
Stmavenie
Rozjasnenie
ONE PUSH (
BLACK FADER
Stmavenie
Rozjasnenie
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred
spustením funkcie vyberte položku [OFF].


WHITE BAL. (Vyváženie bielej
farby)

Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia snímania.



 AUTO
Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu
alebo idete natáčať von po natáčaní vnútri
(alebo opačne), zamerajte kamkordér na
približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby
sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.

OUTDOOR ( )

Vyváženie bielej farby sa nastaví pre
nasledujúce podmienky snímania:
 vonkajšie prostredie,
 nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje,
 východ alebo západ slnka,
 osvetlenie žiarivkami.
SK
59
Register
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
Poznámky
Funkciu [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] alebo nastavte farbu pomocou funkcie
[ONE PUSH] pod bielymi alebo chladnými
bielymi žiarivkami.
Keď vyberiete možnosť [ONE PUSH],
zameriavajte biele predmety dovtedy, kým
.
rýchlo bliká indikátor
bliká pomaly, ak funkciu [ONE
Indikátor
PUSH] nie je možné nastaviť.
Keď ste vybrali možnosť [ONE PUSH] a
stále bliká aj po výbere položky
indikátor
, nastavte možnosť [WHITE BAL.] na
hodnotu [AUTO].
Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.], funkcia
[SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu
[AUTO].
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie
sa zruší.
Videozáznam zaznamenaný pomocou funkcie
[BLACK FADER] môže byť na obrazovke
VISUAL INDEX zle viditeľný.


)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu
okolia.
Vyberte položku [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera, vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké
budú pri snímaní objektu.
Vyberte položku [
].
bliká rýchlo. Indikátor
Indikátor
prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a jeho
uložení do pamäte.
Stmavenie/rozjasnenie v čiernej farbe.
Obsah
Vyváženie bielej farby sa nastaví pre
nasledujúce podmienky snímania:
 vnútorné prostredie,
 na večierkoch alebo v štúdiách, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
 pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
WHITE FADER

Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené
pomocou funkcie [ONE PUSH] alebo ak sa
zmenili svetelné podmienky premiestnením
kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na
nastavenie vyváženia bielej farby zopakovať
postup funkcie [ONE PUSH].
Tipy
Indikátor sa zobrazí, pokiaľ zaostrenie
už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a
indikátor sa zobrazí, pokiaľ už zaostrenie
nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie
pri snímaní. Ak chcete snímať objekt zblízka,
posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia
(vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený;
používa sa ako vodiaci prvok v tmavom
prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie
náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch.
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
 Keď zaostrujete manuálne.



EXPOSURE

TELE MACRO
FOCUS
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní
malých objektov, napríklad kvetov alebo
hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa
objekt zvýrazní.
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
 OFF
Užitočné techniky nahrávania
Na úpravu intenzity jasu vyberte položku
/
.
Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu,
vyberte položku [AUTO].
Obsah
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas
snímky upravte, keď je predmet príliš jasný
alebo tmavý.
Ruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE
MACRO sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W.)
ON ( )
Na úpravu zaostrenia vyberte položku
(blízky objekt)/
(vzdialený
objekt).
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie,
vyberte položku [AUTO].

Poznámky
Pokiaľ nastavíte položku [FOCUS] na možnosť
[MANUAL], zobrazí sa indikátor .
Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom pri súčasnom
zachovaní ostrosti obrazu je asi 1 cm pri
širokouhlom nastavení a asi 150 cm pri
vzdialených predmetoch.
Register

Priblíženie (s. 24) sa automaticky presunie
k značke T (vzdialené predmety) a umožní
snímanie objektov zblízka na približne 50 cm.


SK
60
Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže
byť zložitejšie a trvať dlhšie.
Ak je automatické zaostrenie problematické,
nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 60).
 ON
SHOOTING SET
Funkcia SteadyShot sa používa.
(Položky pre prispôsobené
snímanie)
OFF (
)
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.

REC MODE (Režim
nahrávania)
Poznámky
Položka INTELLIGENT AUTO je nastavená na
možnosť [OFF], keď položku
[ STEADYSHOT] nastavíte na možnosť
[OFF].
Obsah
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická rýchlosť
uzávierky)
Pozrite stranu 25.
Pri snímaní na tmavých miestach sa
rýchlosť uzávierky automaticky zníži na
1/25 sekundy.
GUIDEFRAME
 OFF
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
nepoužíva.
 OFF
ON
Nezobrazí sa pomocný rám.
Funkcia automatickej rýchlosti uzávierky sa
používa.
ON
Zobrazí sa pomocný rám.
FACE DETECTION
Užitočné techniky nahrávania
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je
objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rám sa nezaznamená.
Detekuje tváre objektov a automaticky
nastavuje expozíciu.
 ON
Detekuje tváre.
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku
pomocného rámu, kompozícia bude vyvážená.
Vonkajší rám funkcie [GUIDEFRAME]
zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý
nie je kompatibilný s úplným zobrazením
pixlov.



OFF (
)
Nedetekuje tváre.


Otrasy kamery môžete vykompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne),
nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] ( ).
SK
61
Register
STEADYSHOT
Poznámky
V závislosti od podmienok snímania,
podmienok objektu a nastavení kamkordéra
tváre nemusia byť detekované.
V závislosti od podmienok snímania nemusí
funkcia [FACE DETECTION] fungovať
správne. V takom prípade nastavte funkciu
[FACE DETECTION] na hodnotu [OFF].
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí
fungovala lepšie, plňte nasledujúce podmienky:
 Snímajte na dostatočne svetlom mieste.
 Objekty nemajú okuliare, klobúk ani masku.
 Objekty sa pozerajú priamo na kameru.
Detekované tváre sa zaznamenajú v režime
Face Index, avšak niektoré tváre sa nemusia
detekovať. Existuje tiež limit počtu tvárí, ktoré
je možné v režime Face Index zaznamenať. Ak
chcete prehrávať z režimu Face Index, pozrite
si stranu 31.



OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
Môžete vybrať maximálnu úroveň
priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade
digitálneho priblíženia zhorší.
Obsah
Pri výbere možnosti 1800× sa zobrazí oblasť
priblíženia.
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (Vstavaný
mikrofón s funkciou priblíženia)
 OFF
Vykonáva sa priblíženie až do hodnoty 70násobku.
Môžete snímať videozáznam so živým
zvukom primeraným pozícii priblíženia.
1800×
Digitálne priblíženie sa vykonáva až do
hodnoty 1800×.
Mikrofón nezaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.
ON ( )
 BACK LIGHT
Mikrofón zaznamenáva zvuk podľa
približovania alebo odďaľovania.
Kamkordér nastavuje expozíciu objektov v
protisvetle.
 OFF (Vyp.)
 MICREF LEVEL (Referenčná úroveň
mikrofónu)
Expozícia pre objekty v protisvetle sa
neupravuje.
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu
pri nahrávaní zvuku.
ON (Zap.) (
Užitočné techniky nahrávania
 OFF
)
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle.
 NORMAL
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na
príslušnú úroveň.

WIDE SELECT
Podľa pripojeného televízora môžete
vybrať pomer horizontálnej a vertikálnej
strany. Ďalšie informácie nájdete v dodanej
príručke k televízoru.
LOW ( )
 16:9 WIDE
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
4:3 (
)
Snímanie videozáznamov v režime na
celú obrazovku na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3.
SK
62
Register
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete
nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej
sieni a pod., vyberte položku [LOW] (Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.)

Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie (s. 68).
PHOTO SETTINGS
(Položky pre snímanie
fotografií)
Obsah
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
SELF-TIMER
Stlačením tlačidla PHOTO spustite
odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi
10 sekundách.
 OFF
Zrušenie samospúšte.
Spustenie snímania pomocou samospúšte.
Ak chcete zrušiť snímanie, vyberte položku
[RESET].
IMAGE SIZE
Môžete vybrať veľkosť nasnímanej
fotografie.
 VGA(0.3M) (
Užitočné techniky nahrávania
ON ( )
)
Snímanie fotografií v pomere strán 4:3
(640 × 480).
0.2M (
)
Snímanie fotografií v pomere strán 16:9
(širokouhlý) (640 × 360).

FILE NO. (číslo súboru)
Môžete vybrať spôsob priraďovania čísel
súboru fotografiám.
SK
63
Register
Poznámky
Informácie o počte nasnímateľných fotografií
nájdete na strane 79.
 SERIES
PLAYBACK
Priraďovanie čísel súborov fotografií po
poradí.
Zvýšenie čísla súboru spolu so zaznamenaním
fotografie.
Aj keby ste pamäťovú kartu nahradili inou,
číslo súboru sa priradí podľa postupnosti.
(Položky pre prehrávanie)
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
VISUAL INDEX
Priradenie pokračujúceho čísla súborov
v postupnosti podľa najvyššieho čísla
existujúceho na nahrávacom médiu.
Keby ste pamäťovú kartu nahradili inou, číslo
súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu.
Pozrite stranu 27.
Obsah
RESET
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Pozrite stranu 30.

FILM ROLL
Pozrite stranu 30.
FACE
Pozrite stranu 31.
PLAYLIST
Pozrite stranu 41.
PLAYBACK SET
Užitočné techniky nahrávania

 DATA CODE
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje
informácie (dátum/čas, údaje kamery)
zaznamenané automaticky pri nahrávaní.
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času.
Zobrazenie údajov o nastaveniach kamery.
SK
64
Register
CAMERA DATA
DATE/TIME
EDIT
(Položky pre úpravu)
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
DELETE
Pozrite stranu 37.
CAMERA DATA
Videozáznam
Obsah
 Dátum
 Čas
PROTECT
Pozrite stranu 39.
DIVIDE
Pozrite stranu 40.
Pozrite stranu 41.
 Funkcia SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Hodnota clony
 Expozícia
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí
údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa
zobrazí indikátor [--:--:--].
Užitočné techniky nahrávania
PLAYLIST EDIT
Fotografia


Register

SK
65
OTHERS
MANAGE MEDIA
(Položky pre nahrávacie
médiá)
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
MEDIA INFO
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania
nahrávacieho média pre filmy a približné
informácie o voľnom a použitom priestore
na nahrávacom médiu.
PROJEKTOR (DCR-PJ6E)
Pozrite stranu 33.
USB CONNECT
Pozrite stranu 51.
Vypnutie obrazovky
Vyberte položku
BATTERY INFO

.
Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité
miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 66).
MEDIA FORMAT
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie, aby sa obnovila
voľná kapacita na nahrávanie.
.
Vyberte položku [YES]  [YES] 
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
.



SK
66
Register

Poznámky
Pri tejto operácii pripojte kamkordér k sieťovej
zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 13).
Ak chcete zabrániť strate dôležitých
snímok, mali by ste ich pred formátovaním
nahrávacieho média uložiť.
Chránené videozáznamy a fotografie budú
odstránené tiež.
Kým sa zobrazuje hlásenie [Executing…],
nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá
na kamkordéri, neodpájajte sieťový adaptér
striedavého prúdu, ani nevyberajte pamäťovú
kartu z kamkordéra (počas formátovania
pamäťovej karty svieti alebo bliká indikátor
prístupu).
Užitočné techniky nahrávania
Môžete skontrolovať odhadovanú
zostávajúcu kapacitu batérie.
Vyberte položku
Obsah
(Položky pre ostatné
nastavenia)
REPAIR IMG.DB F.
GENERAL SET
Pozrite stranu 73, 76.
(Iné položky pre nastavenie)
Obsah
Informácie o tejto operácii nájdete v časti
„Používanie ponúk“ (s. 53).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
SOUND/DISP SET
 VOLUME
Hlasitosť zvuku pri prehrávaní môžete
/
.
nastaviť výberom položky
 BEEP
 ON
OFF
Zrušenie melódie.
 LCD BRIGHT
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete
/
.
nastaviť výberom položky
Užitočné techniky nahrávania
Prehranie melódie pri spustení alebo
zastavení nahrávania a pri stlačení stredu
multi-prepínača na potvrdenie.
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


 LCD BL LEVEL (Intenzita podsvietenia
obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD
môžete zvoliť.
 NORMAL
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.

SK
67
Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu sa nastavenie automaticky
prepne na možnosť [BRIGHT].
Register
Štandardný jas.


Keď vyberiete možnosť [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby obrazovka smerovala von, a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky zmení
na hodnotu [NORMAL].
CLOCK/
 CLOCK SET
Pozrite stranu 15.
 AREA SET
Časový posun môžete nastaviť bez
zastavenia hodín. Pri používaní
kamkordéra v iných časových pásmach
nastavte vašu aktuálnu miestnu oblasť.
Ďalšie informácie o časových posunoch
nájdete na strane 81.
 LCD COLOR
Intenzitu farby obrazovky LCD môžete
/
.
nastaviť výberom položky
 SUMMERTIME
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


Obsah
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
zaznamenané snímky.


LANG
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín. Nastavte na hodnotu
[ON], ak chcete posunúť čas o 1 hodinu
dopredu.
 DISPLAY SET
 OFF
Nedôjde k nastaveniu letného času.
 AUTO
Zobrazenie na približne 3 sekundy.
ON
ON
Dôjde k nastaveniu letného času.
Neustále zobrazenie.

LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať
na obrazovke LCD.
OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Užitočné techniky nahrávania
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na
obrazovke LCD môžete nastaviť.
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).


Pozrite stranu 35.
 DISP OUTPUT (Výstup obrazovky)
Môžete nastaviť, kde majú vystupovať
snímky z obrazovky.
POWER SETTINGS
 LCD PANEL
 A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa
automaticky vypol, ak ho nepoužívate
dlhšie ako 5 minút.
V-OUT/PANEL
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD a
obrazovke televízora.
 5min
Kamkordér sa automaticky vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypne.
SK
68
Register
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad
časového kódu, na obrazovke LCD.

Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k zásuvke v stene,
funkcia [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na hodnotu [NEVER].
OTHER SETTINGS
Obsah
 DEMO MODE
Pri pripojení kamkordéra k sieťovej
zásuvke sa asi 10 minút po tom, ako sa
stlačením položky MODE objaví ikona
(videozáznam), zobrazí ukážkový
videozáznam.
 ON
Zobrazí sa ukážka.
OFF
Nezobrazí sa ukážka.
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [ON]
, začne sa prehrávať
a vyberiete položku
ukážka.
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte tlačidlo START/STOP
 Ak počas ukážky použijete multi-prepínač
(ukážka sa znova spustí približne o 10 minút)
 Ak stlačíte tlačidlo MODE
 Ak stlačíte tlačidlo
(VIEW IMAGES).



 USB LUN SETTING
Keď používate USB prepojenie, môžete
nastaviť kompatibilitu kamkordéra.
 MULTI
Predvolené nastavenie.
SINGLE

Register
Túto možnosť nastavte, ak sa nemôžete
pripojiť.
Poznámky
Keď používate program PMB Portable, nastavte
na možnosť [MULTI].
SK
69
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
Napájanie sa nezapne.


Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
 Odpojte zdroj napájania, po približne
1 minúte ho znova pripojte a zapnite
kamkordér.



 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.










Všeobecné činnosti...........................................s. 70
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 71
Obrazovka LCD................................................s. 71
Pamäťová karta..................................................s. 71
Nahrávanie.........................................................s. 72
Prehrávanie........................................................s. 73
Projektor (DCR-PJ6E)......................................s. 73
Prehrávanie snímok uložených na pamäťovej
karte na iných zariadeniach.............................s. 74
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
.............................................................................s. 74
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
.............................................................................s. 74
Pripojenie k počítaču........................................s. 74
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú používať naraz
.............................................................................s. 74
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.


SK
70
Po viac ako 12 hodinách po zatvorení
obrazovky LCD sa obnovia predvolené
nastavenia nasledujúcich položiek.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [BACK LIGHT]
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
Register


Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu a
približne po minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
špicatého predmetu tlačidlo RESET (s. 91).
(Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia,
vrátane nastavenia hodín, sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka. Prestaňte
s kamkordérom pracovať, ale nechajte ho
zapnutý. Kamkordér vypnite a preneste ho do
teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu
v tomto prostredí a následne ho zapnite.
Užitočné techniky nahrávania
 Pomocou špicatého predmetu
stlačte tlačidlo RESET (s. 91) a zapnite
kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia, vrátane nastavenia hodín,
sa vynulujú.

Obsah
 Skontrolujte zoznam (s. 70 až 77) a
preskúmajte kamkordér.
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 12).
[
SELF-TIMER]
Batéria sa rýchlo vybije.
Kamkordér sa zahrieva.


Kamkordér sa môže počas prevádzky zohriať.
Nie je to porucha.

Batérie a zdroje napájania


Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa po
asi 5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 68) alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 12).
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.


Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.



Na obrazovke LCD sa objaví bodkovaná
čiara.
Zatvorte obrazovku LCD (s. 12).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12).
Sieťový kábel pripojte správne k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 12).



Nie je možné vykonávať operácie s
pamäťovou kartou.


Ak používate pamäťovú kartu formátovanú v
počítači, naformátujte ju znova v kamkordéri
(s. 66).
Snímky uložené na pamäťovej karte sa
nedajú odstrániť.
Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 84).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.


Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.


SK
71
Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 82).
Register

Nastavte funkciu [DISPLAY SET] na hodnotu
[ON] (s. 68).
Pamäťová karta
Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, nemusí sa dať nabiť (s. 83).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 12). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.

Nie je to porucha. Tieto bodky sa
nezaznamenajú.
Ikony na obrazovke LCD rýchlo zmizli.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie bliká.

Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžete používať súčasne
(s. 74).
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Obrazovka LCD
Napájanie sa zrazu preruší.

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 84).
Nahrávanie
Činnosť kamkordéra sa zastavila.
Informácie nájdete aj v časti „Pamäťová
karta“ (s. 71).

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí zaznamenávanie.






Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Automatické zaostrovanie nefunguje.



Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu
na pamäťovú kartu.

Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti od
stavu kamkordéra. Nie je to porucha.
Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [ON] (s. 61).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na hodnotu [ON], kamkordér
nemusí byť schopný kompenzovať prílišné
vibrácie.
Pri nahrávaní svetla sviečok alebo
elektrického svetla v tme sa objaví
vertikálny pruh.

V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 78).
Toto sa stáva, keď je kontrast medzi
nasnímaným objektom a pozadím príliš silný.
Nie je to porucha.
Na zázname snímanom na jasnom svetle
sa môže objaviť vertikálna biela čiara.

SK
72
Tento jav sa nazýva efekt šmuhy. Nie je to
porucha.
Register
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.

Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 60).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne (s. 60).
Funkcia SteadyShot nefunguje.
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení záznamu.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
Užitočné techniky nahrávania

Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zobrazte ikony
(videozáznam) alebo (fotografia).
Kamkordér ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete snímať nové
nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné snímky (s. 37).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje kapacitu nahrávania
kamkordéra (s. 78, 79). Odstráňte nepotrebné
snímky (s. 37).
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Obsah

Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Ak kamkordér nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
rohu obrazovky. Toto môže poškodiť vaše
snímky a zobrazí sa indikátor .
Pri snímaní obrazovky televízora alebo
počítača sa objavujú čierne pruhy.

Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] (s. 61).
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.

Vyskytne sa neželané blikanie.
Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť.

Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť v prípade:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu.


Projektor (DCR-PJ6E)
Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď je
kamkordér v režime snímania fotografií.
Počas používania funkcie projektora sa
obrazovka LCD kamkordéra vypne.
Prehrávanie

Snímky sa nedajú prehrávať.

Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nie je to porucha.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.

Modrá obrazovka sa zobrazí, keď stlačíte
PROJECTOR bez toho, aby ste pripojili iné
zariadenie, pričom je nastavená možnosť
[PROJECTOR INPUT].
Podrobné informácie o premietaní záberov
kamkordéra nájdete na strane 34.
Nepremieta sa žiaden obraz.

Môže sa to stať pri snímkach zaznamenaných
na iných zariadeniach, upravených v počítači
atď.
Po ukončení nahrávania ste vybrali sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo batériu pred
vypnutím indikátora prístupu, zatiaľ čo ikona
nahrávacieho média bliká v pravom hornom
SK
73
Teplota projektora môže byť vysoká.
Kamkordér na chvíľu vypnite.
Register
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.

Keď používate projektor, obrazovka LCD sa
nezobrazuje. Ak chcete obrazovku zobraziť,
stlačením tlačidla PROJECTOR zastavte
premietanie.
Premietne sa modrá obrazovka.
Fotografie sa nedajú prehrávať.

Zvýšte hlasitosť (s. 28).
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 62) nastavenou na hodnotu
[LOW], môže byť problém nahraný zvuk
počuť.
Užitočné techniky nahrávania
Pri zmene režimu nahrávania sa zmení
zväčšenie.

Obsah

Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
výberom položky
(MENU)  [Show
others]  [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA]). Ak sa indikátor
stále zobrazuje, odstráňte označenú snímku
(s. 37).
Prehrávanie snímok uložených
na pamäťovej karte na iných
zariadeniach
Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu sú
na pripojenom televízore mierne orezané.

Snímky sa nedajú prehrať alebo
zariadenie nerozpozná pamäťovú kartu.
Zariadenie nemusí podporovať pamäťovú
kartu.

Úprava videozáznamov/fotografií v
kamkordéri
Obsah

Na obrazovke LCD kamkordéra je možné
zobrazovať záznam snímok v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). Pri
prezeraní snímok na televízore, ktorý nie je
kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného,
dolného, pravého a ľavého okraja obrazu.
Ako pomôcku sa odporúča pri zázname
snímok používať vonkajší rám funkcie
[GUIDEFRAME] (s. 61).
Snímky sa nekopírujú správne.
Záznamy sa nedajú upravovať.


Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.


Pripojenie k počítaču
V nahrávacom médiu už nie je voľné miesto.
Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov. Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 42).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.

Softvér „PMB“ nefunguje správne.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.



Príliš krátky videozáznam nie je možné
rozdeliť.
Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.


Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Odpojte od konektora USB všetky zariadenia
okrem klávesnice, myši a kamkordéra.
Odpojte od počítača a vášho kamkordéra
kábel USB a reštartujte počítač, potom znovu
pripojte počítač a váš kamkordér v správnom
poradí.
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
príklady kombinácií funkcií a položiek
ponúk, ktoré sa nedajú používať súčasne.
Po pripojení kamkordéra k televízoru
nie je pomer strán prehrávaného obrazu
správny.
Nastavte položku [TV TYPE] podľa televízora
(s. 68).
SK
74
Register
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú
používať naraz
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam

Vypnite softvér „PMB“ a reštartuje počítač.
Počítač nerozpoznáva kamkordér.
Z videozáznamu nie je možné
zaznamenať fotografiu.

Skontrolujte počítačové prostredie alebo
postup inštalácie na nainštalovanie softvéru
„PMB“.
Užitočné techniky nahrávania

Prepojovací kábel A/V nie je správne
pripojený. Pripojte kábel k vstupnému
konektoru ďalšieho zariadenia (s. 51).
Nedá sa používať
Pre nasledujúce nastavenia
[BACK LIGHT]
[MANUAL] v režime
[EXPOSURE],
[FIREWORKS]
[FACE
DETECTION]
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.
E::
Postupujte podľa krokov  až  na strane
70.

[ DIGITAL ZOOM],
[EXPOSURE], [NIGHT
SCENE], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW]
 (Výstražný indikátor úrovne nabitia
batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor 
blikať aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho času batérie.
[ FADER], [TELE
MACRO]
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Obsah
[SCENE
SELECTION]

(Výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
(Upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho chvíľu na chladnom
mieste.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho chvíľu na
chladnom mieste.
Užitočné techniky nahrávania
Ak sa na obrazovke LCD zobrazujú
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po niekoľkých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. V prípade, že sa naň
obrátite, poskytnite všetky čísla chybového
kódu začínajúce na písmeno C alebo E.
(Upozornenie na nízku teplotu)
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér zohrejte.
C:(alebo E:) : (zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky)
(Upozornenie týkajúce sa pamäťovej
karty)
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie snímok.
Informácie o typoch pamäťových kariet, ktoré
môžete používať s kamkordérom, si pozrite na
strane 19.
 Nie je vložená pamäťová karta (s. 18).
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie
snímok. Po uložení záberov na iné médium

C:13: / C:32:
SK
75
Register
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (série V).
Použite batériu typu „InfoLITHIUM“ (série
V) (s. 83).
 Pevne zapojte konektor DC sieťového adaptéra
striedavého prúdu do konektora DC IN
kamkordéra (s. 12).


(s. 48) odstráňte nepotrebné snímky alebo
naformátujte pamäťovú kartu (s. 66).
Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
výberom položky
(MENU)  [Show
others]  [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA]).
Pamäťová karta je poškodená.

The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?


Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nie je správne naformátovaná
(s. 66).
(Upozornenie týkajúce sa
nekompatibilnej pamäťovej karty)


Prístup na pamäťovú kartu bol obmedzený
iným zariadením.

(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamkordéra)

Roztrasenie kamkordéra sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
Buffer overflow

Tipy
Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.



Popis výstražných správ
Používa sa pamäťová karta, na ktorej sa
opakovane nahrávalo a odstraňovalo alebo
bola formátovaná na iných zariadeniach.
Naformátujte pamäťovú kartu v kamkordéri
po zálohovaní údajov na pevný disk počítača
a pod. (s. 66).
Zapisovací výkon používanej pamäťovej
karty nie je dostatočný pre rýchlosť snímania
videozáznamov vášho kamkordéra. Použite
pamäťovú kartu odporúčanú pre kamkordér
(s. 18).
Recovering data.

Nahrávacie médiá
Data error.
Toto môže nastať, keď kamkordér nepretržite
vystavujete nárazom.
SK
76
Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi údaje obnoviť.
Register
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.

Súbor na správu sa poškodil a nie je možné
zaznamenávať videozáznamy ani fotografie.
Vyberte položku [YES] na opravu.
Fotografie môžete zaznamenávať na pamäťovú
kartu.
Užitočné techniky nahrávania
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 19).
 (Upozornenie týkajúce sa ochrany
proti zápisu na pamäťovú kartu)

Súbor na správu je poškodený. Keď vyberiete
tlačidlo [YES], vytvorí sa nový súbor na
správu snímok. Následne už nebude možné
prehrať staršie snímky uložené na médiu
(obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], možno budete môcť
opäť prehrávať staré zaznamenané snímky.
Ak to nefunguje, skopírujte snímku pomocou
dodávaného softvéru „PMB“.
Obsah
(Upozornenie týkajúce sa formátovania
pamäťovej karty)

Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
Iné
Cannot recover data.

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy o obnovenie údajov neboli
úspešné.
No further selection is possible.


Reinsert the memory card.
Niekoľkokrát vyberte pamäťovú kartu zo
zariadenia a vložte ju doň. Ak indikátor stále
bliká, pamäťová karta môže byť poškodená.
Vložte inú pamäťovú kartu.
This memory card is not formatted
correctly.

Data protected.

Naformátujte pamäťovú kartu (s. 66). Ak
naformátujete pamäťovú kartu, odstránia
sa všetky zaznamenané videozáznamy a
fotografie.

Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu (s. 66) alebo
priečinky odstráňte pomocou počítača.
This memory card may not be able to
record or play movies.

Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Užitočné techniky nahrávania
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.

Obsah

Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov.
Naraz môžete vybrať 100 záberov na:
 odstránenie videozáznamov/fotografií
 ochranu videozáznamov/fotografií alebo
zrušenie ochrany
 kopírovanie videozáznamov
 kopírovanie fotografií
Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 19).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Použite pamäťovú kartu odporúčanú pre
kamkordér (s. 19).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.
Register

Znova zasuňte pamäťovú kartu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke LCD.
SK
77
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
280
565
1120
Obsah
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
145
Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
Predpokladaný čas nahrávania
videozáznamov
(jednotka: minúta)
Batéria





Čas zvyčajného
nahrávania
50
200
415
830
95
195
395
(jednotka: minúta)
512 MB
1 GB
2 GB
Každý čas nahrávky je nameraný pri nastavení
položky [ REC MODE] na možnosť SP.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate režim videozáznamu alebo fotografie
a používate funkciu priblíženia.
Časové hodnoty namerané s kamkordérom pri
teplote 25 C. Odporúča sa teplota od 10 C
do 30 C.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


SK
78
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)
Poznámky
Čas nahrávania pri použití pamäťovej karty
Sony.
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu, režimu
[ REC MODE] (s. 61).
V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.
Register

HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
Užitočné techniky nahrávania
NP-FV30
(dodáva sa)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Čas nepretržitého
nahrávania
105
Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
VGA(0.3M)


Celkový počet nasnímateľných fotografií pri
použití pamäťovej karty Sony.
Zobrazovaný počet fotografií nasnímateľných
na pamäťovú kartu je určený na základe
najväčšej veľkosti snímky vášho kamkordéra.
Počas snímania sa na obrazovke LCD zobrazuje
aktuálny počet nasnímateľných fotografií (s. 88).
Maximálny počet fotografií nasnímateľných
na pamäťovú kartu sa môže líšiť v závislosti od
podmienok snímania.
Užitočné techniky nahrávania

2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Obsah
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu s kapacitou do
512 MB.
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
priemerné bitové rýchlosti, záznam pixlov
a pomer strán každého režimu nahrávania
videozáznamu.
HQ: Približne 9 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
SP: Približne 6 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
LP: Približne 3 Mb/s 720 pixlov ×
576 pixlov/16:9, 4:3
Záznam pixlov fotografie a pomer strán.
 Režim nahrávania fotografií:
640 bodov × 480 bodov/4:3
640 bodov × 360 bodov/16:9




Register
SK
79
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Informácie o systémoch kódovania
farieb televíznych prijímačov
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači podporujúcom systém
PAL, ktorý má vstupný konektor AUDIO/
VIDEO.
PAL-M
PAL-N
NTSC
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Spojené kráľovstvo,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Chile, Ekvádor, Filipíny,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Register
SECAM
Užitočné techniky nahrávania
Systém
PAL
SK
80
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU)  [Show others] 
nastavenia časového rozdielu. Vyberte položku
[CLOCK/ LANG] (v kategórii [GENERAL SET])  [AREA SET] a [SUMMERTIME]
(s. 68).
Časový posun
Posuny časového
pásma
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Nairobi
Tehran
Moscow, Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Nastavenie oblasti
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Užitočné techniky nahrávania
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Nastavenie oblasti
Obsah
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Register
SK
81
Údržba a preventívne
opatrenia
O adaptéri pamäťovej karty

Informácie o pamäťovej karte














Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
na pamäťovej karte pomocou kamkordéra
vyhovujú univerzálnej norme „Design rule for
Camera File system“ ustanovenej asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu, ktorá
sa používala s iným zariadením, naformátujte ju
pomocou kamkordéra (s. 66). Formátovaním sa
vymažú všetky informácie na pamäťovej karte.
Môže sa stať, že sa snímky pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači.
 Ak prehrávate obrazové údaje nasnímané
pomocou iného zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania

Kompatibilita obrazových údajov
Obsah

V prípade použitia pamäťovej karty
formátovanej v počítači (operačný systém
Windows/Mac OS) nie je zaručená
kompatibilita s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého produktu kompatibilného s
pamäťovou kartou.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (strata údajov nebude nahradená):
 Ak vysuniete pamäťovú kartu alebo
vypnete videokameru počas čítania alebo
zaznamenáva obrazových súborov na
pamäťovú kartu (pri rozsvietenom alebo
blikajúcom indikátore prístupu)
 Ak používate pamäťovú kartu v prostredí
so statickou elektrinou alebo elektrickým
šumom
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na pevný
disk počítača.
Na pamäťovú kartu alebo adaptér pamäťovej
karty nepripevňujte štítky a podobne.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu neohýbajte, ani ju nevystavujte
prudkým otrasom alebo pádom.
Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
Dbajte na to, aby pamäťová karta nenavlhla.
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu malých
detí. Deti by mohli kartu prehltnúť.
Do otvoru na pamäťovú kartu nevkladajte
žiadne iné predmety okrem pamäťovej karty,
nakoľko by to mohlo spôsobiť poruchu
zariadenia.
Pamäťovú kartu nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku.
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.
Keď používate pamäťovú kartu v zariadení
kompatibilnom s pamäťovou kartou tak, že
vložíte pamäťovú kartu do adaptéra pamäťovej
karty, uistite sa, že je pamäťová karta vložená
správnym smerom. Nesprávne použitie môže
spôsobiť poruchu.
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick“
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový paralelný
prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
SK
82
Register
Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“ (s

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
Tento výrobok nemôže nahrávať alebo prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
skratka pre „Memory Stick Micro“.
Efektívne používanie batérie






Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú
.
označenie

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

Čo je batéria „InfoLITHIUM“?



Nabíjanie batérie


Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C, až kým indikátor
CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.
SK
83
Register
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich sa
prevádzkových podmienok medzi kamkordérom
a sieťovým adaptérom striedavého prúdu alebo
nabíjačkou (predáva sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúcu kapacitu
batérie v minútach.
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
prípade, ak je zostávajúca kapacita batérie ešte
20 minút.
Užitočné techniky nahrávania

Ak chcete v kamkordéri používať pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“, potrebujete
adaptér na karty M2 veľkosti Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
do adaptéra karty M2 veľkosti Duo a potom
adaptér vložte do otvoru na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“
vložíte do kamkordéra bez adaptéra karty M2,
nemusí sa potom dať vybrať z kamkordéra.
Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo
dosahu detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.
Obsah
Poznámky týkajúce sa používania
„Memory Stick Micro“
Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/
NP-FV100 (predáva sa osobitne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa
osobitne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, nezabudnite zatvoriť
obrazovku LCD. Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2-násobok alebo 3-násobok
predpokladaného času nahrávania; pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
V
Skladovanie batérie





Životnosť batérie




Informácie o manipulácii s
kamkordérom

Informácie o používaní a údržbe







Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


SK
84
Na dlhodobé udržanie kamkordéra v
optimálnom stave ho raz za mesiac zapnite a
nechajte ho prehrávať alebo nahrávať snímky.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Register
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér nemusí správne snímať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
Užitočné techniky nahrávania
Kapacita batérie sa postupom času a
opakovaným používaním znižuje. Ak je
skracovanie času použitia medzi jednotlivými
nabitiami výrazné, je pravdepodobne čas
batériu vymeniť za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Toto poškodzuje obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, nechajte obrazovku
LCD zatvorenú.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Nepoškoďte napájací kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
Obsah
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu úplne vybiť, vyberte položku
(MENU)  [Show others]  [POWER
[GENERAL
SETTINGS] (v kategórii
SET])  [A.SHUT OFF]  [NEVER] a
kamkordér ponechajte v pohotovostnom režime
nahrávania, kým sa nevypne (s. 68).
Kondenzácia vlhkosti
Čistenie objektívu projektora (DCRPJ6E)



Zaobchádzanie s krytom zariadenia



Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by
to spôsobiť nerovnomerné podanie farieb a iné
poškodenia.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
Údržba a skladovanie objektívu

Čistenie obrazovky LCD

Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (predáva sa osobitne), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou
tekutinou.


SK
85
V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Register

Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Užitočné techniky nahrávania

Obrazovka LCD

Objektív jemne utrite mäkkou tkaninou,
napríklad handričkou na čistenie alebo
handričkou na čistenie skla.
Ťažko odstrániteľné škvrny odstránite mäkkou
tkaninou, napríklad handričkou na čistenie
alebo handričkou na čistenie skla navlhčenou
vo vode.
Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad
alkohol, benzén alebo riedidlo, kyselinu,
alkalické alebo abrazívne čistiace prostriedky
alebo čistiace prostriedky napustené
chemickými látkami, pretože môžu poškodiť
povrch objektívu.
Obsah
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa v zariadení skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne hodinu vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do teplého (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po hodine).
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Ochranné známky
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
 Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista, a DirectX
sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických a
v iných krajinách.
 Mac a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
 Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
 SDXC a logo SDHC sú ochrannými známkami
spoločnosti SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky  a  vo všetkých
prípadoch.

Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Poznámka k likvidácii/odovzdaniu
pamäťovej karty
Pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte alebo
formátovaní pamäťovej karty v kamkordéri alebo
v počítači sa údaje z pamäťovej karty nemusia
odstrániť úplne. Ak pamäťovú kartu niekomu
dávate, odporúča sa, aby ste údaje odstránili
úplne, a to pomocou softvéru na odstraňovanie
údajov nainštalovanom v počítači. Taktiež v
prípade likvidácie pamäťovej karty sa odporúča,
aby ste zničili celé telo pamäťovej karty.
Register
SK
86
Užitočné techniky nahrávania
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň 24 hodín
so zatvorenou obrazovkou LCD.
Obsah
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka
LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra
do sieťovej zásuvky, a to cez sieťový adaptér
striedavého prúdu, alebo ak je pripojená
hlavná batéria. Ak sa kamkordér približne 3
mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Poznámky k licencii
Obsah
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
Užitočné techniky nahrávania
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe dodaných licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás prosíme, aby ste nás nekontaktovali
ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Register
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Pokiaľ ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať na internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
SK
87
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Vľavo hore
Stred
Indikátor
Význam
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (18)
Vpravo hore
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
FADER (58)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacia pamäť (79)
Priečinok prehrávania
pamäťovej karty (29)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (78)
9999
Spodná strana
Vľavo hore
Indikátor
100/112
Význam
Spodná strana
Indikátor
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF] (61)
Manuálne zaostrenie (60)
WIDE SELECT (62)
BLT-IN ZOOM MIC (62)
60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Záznamový priečinok
pamäťovej karty
VIDEO LIGHT (25)

SCENE SELECTION (58)
Tlačidlo návratu (53)
Vyváženie bielej farby (59)
Vypnutá funkcia
SteadyShot (61)

Stred
Indikátor
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (21)
EXPOSURE (60)
Veľkosť fotografie (63)
Nastavenie prezentácie
záberov (32)
Výstraha (75)

Režim prehrávania (28)
TELE MACRO (60)


Vpravo hore
Indikátor
Význam
Režim nahrávania (HQ/
SP/LP) (25)
101-0005
SK
88
BACK LIGHT (62)
INTELLIGENT AUTO
(24)
Tlačidlo OPTION (55)
Tlačidlo VIEW IMAGES
(27)
Tlačidlo prezentácie
záberov (32)
Názov údajového súboru
(29)
Register

Užitočné techniky nahrávania
Tlačidlo MENU (53)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (63)
MICREF LEVEL nízka
(62)
Obsah
0:00:00
Indikátor
Význam

Chránená snímka (39)
Tlačidlo indexu (29)
Režim videozáznamu/
režim fotografie (20, 22)

Obsah

Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Užitočné techniky nahrávania
Register
SK
89
Súčasti a ovládače
DCR-PJ6E
Čísla v zátvorkách ( ) sú referenčné strany.
Obsah
Reproduktor (DCR-PJ6E)
DCR-SX22E
Multi-prepínač (17)
Prepínač LENS COVER
Vstavaný mikrofón
Tlačidlo LIGHT (25)
Stlačte na rozsvietenie LIGHT.
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (27)
Tlačidlo PROJECTOR (33)
Užitočné techniky nahrávania
LED VIDEO LIGHT (25)
Obrazovka LCD (26, 53)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Objektív
Objektív projektora
Páčka PROJECTOR FOCUS (33)
Register
Obrazovka LCD (26, 53)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Tlačidlo LIGHT (25)
Stlačte na rozsvietenie LIGHT.
Reproduktor (DCR-SX22E)
Multi-prepínač (17)
Tlačidlo
Konektor  (USB) (51)
Len výstup
(VIEW IMAGES) (27)
Konektor A/V OUT (35)
Konektor PROJECTOR IN (DCR-PJ6E) (34)
SK
90
Tlačidlo MODE (20)
Tlačidlo
(INTELLIGENT AUTO) (24)
Obsah
Tlačidlo RESET
Pomocou ostrého predmetu stlačte tlačidlo
RESET.
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Užitočné techniky nahrávania
Páčka transfokátora (24)
Tlačidlo PHOTO (23)
Indikátor POWER
Tlačidlo START/STOP (21)
Batéria (12)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Remienok na uchopenie (20)
Konektor DC IN (12)
Indikátor prístupu (pamäťová karta) (18)
Keď je indikátor rozsvietený alebo bliká,
videokamera číta alebo zaznamenáva údaje.
Register
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (13)
Objímka na statív
Pripojte statív (predáva sa osobitne) k závitu
na statív pomocou skrutky statívu (predáva
sa osobitne: dĺžka skrutky musí byť max.
5,5 mm).
Otvor na pamäťovú kartu (18)
SK
91
Register
Čísla
16:9................................................35
4:3..................................................35
B
C
CAMERA DATA.........................65
CANDLE......................................58
CLOCK SET.................................15
CLOCK/LANG............................68
Č
Čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.......................................................78
D
E
EXPOSURE..................................60
Externé médium..........................48
H
Hlasitosť..................................28, 67
HQ.................................................25
I
IMAGE SIZE................................63
Indikátory na obrazovke.............88
INDOOR......................................59
INTELLIGENT AUTO...............24
K
Kábel USB.....................................43
Kondenzácia vlhkosti..................85
Kopírovanie..................................48
Kopírovanie disku.......................45
L
LANDSCAPE...............................58
LANGUAGE SET..................17, 68
LCD BL LEVEL...........................67
LCD BRIGHT..............................67
LCD COLOR................................68
LP...................................................25
M
MANAGE MEDIA......................66
MANUAL SETTINGS................58
MEDIA FORMAT.......................66
MEDIA INFO..............................66
MICREF LEVEL..........................62
Miniatúra......................................37
SK
92
O
ONE PUSH..................................59
One Touch Disc Burn.................43
OPTION MENU.........................55
OTHER REC SET........................62
OTHER SETTINGS....................69
OTHERS.......................................66
OUTDOOR..................................59
OUTPUT SETTINGS.................68
P
PAL................................................80
Pamäťová karta............................19
Pamäťová karta „Memory Stick“
.................................................19, 82
Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“...............................19, 82
Pamäťová karta „Memory Stick
PRO-HG Duo“.......................19, 82
PHOTO SETTINGS....................63
PLAYBACK..................................64
PLAYBACK SET..........................64
PLAYLIST EDIT..........................65
PMB Portable...............................46
Ponuky....................................53, 56
PORTRAIT...................................58
POWER SETTINGS...................68
Prehrávanie..................................27
Prepojovací kábel A/V..........35, 51
Prevádzkové pípanie...................16
Preventívne opatrenia.................82
Priblíženie.....................................24
Register
DATA CODE.........................16, 64
Date Index....................................30
DATE/TIME..........................16, 65
DELETE........................................37
DEMO MODE.............................69
DIGITAL ZOOM........................62
DISP OUTPUT............................68
DISPLAY SET..............................68
DIVIDE.........................................40
Dodávané položky.........................3
G
GENERAL SET............................67
GUIDEFRAME...........................61
N
Nabíjanie batérie..........................12
Nabíjanie batérie v zahraničí
.................................................13, 80
Nahrávacie médiá........................18
Nahrávanie...................................21
Napaľovačka diskov.....................51
Nastavenie dátumu a času..........15
NIGHT SCENE...........................58
Užitočné techniky nahrávania
BACK LIGHT........................62, 75
Batéria...........................................12
Batéria „InfoLITHIUM“.............83
BATTERY INFO..........................66
BEACH.........................................58
BEEP.............................................67
BLACK FADER...........................59
BLT-IN ZOOM MIC...................62
MOVIE DUB...............................49
MY MENU...................................53
MY MENU SETTING................53
Obsah
A
A.SHUT OFF...............................68
AREA SET....................................68
AUDIO REC SET........................62
AUTO SLW SHUTTR................61
F
FACE DETECTION..............61, 75
Face Index.....................................31
FADER..........................................58
FILE NO. ......................................63
Film Roll Index............................30
FIREWORKS...............................58
FOCUS..........................................60
Formát...........................................66
Fotografie................................22, 27
Projektor.......................................33
PROTECT....................................39
Úplné nabitie................................12
R
V zahraničí...................................80
VBR...............................................78
VIDEO LIGHT............................25
Videozáznamy........................21, 27
VIEW IMAGES.....................27, 30
VISUAL INDEX..........................27
Vytvorenie disku..........................45
Výstrahy........................................76
Vzdialené predmety....................24
S
W
WHITE BAL. ..............................59
WHITE FADER...........................59
WIDE SELECT............................62
Z
Zapnutie napájania......................15
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory.....................................75
Zoznam titulov............................41
Zrkadlový režim..........................26
Užitočné techniky nahrávania
SCENE SELECTION............58, 75
SELF-TIMER................................63
SHOOTING SET.........................61
Sieťová zásuvka............................12
Slide show.....................................32
SLIDE SHOW SET......................32
SNOW...........................................58
SOUND/DISP SET......................67
SP...................................................25
SPORTS........................................58
SPOTLIGHT................................58
Statív..............................................91
STEADYSHOT............................61
SUMMERTIME...........................68
SUNRISE&SUNSET...................58
Systémy kódovania farieb v
televízore.......................................80
Obsah
REC MODE..................................25
REPAIR IMG.DB F. ....................76
RESET...........................................91
Riešenie problémov.....................70
V
Š
Širokouhlé....................................24
T
TELE MACRO.............................60
Televízor.......................................35
Tok činností....................................6
TV TYPE......................................35
Register
U
Ukladanie snímok na externé
médium.........................................48
Upravovanie videozáznamov.....45
USB CONNECT..........................44
USB LUN SETTING...................69
Ú
Údržba..........................................82
SK
93
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising