Sony | FDR-X3000R | Sony FDR-X3000R Kamkordér Action Cam FDR-X3000 4K s funkciami Wi-Fi® a GPS Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-586-864-11(1) (SK)
Kontrola dodaných položiek
Vloženie pamäťovej karty
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov dodávanej položky.
• Kamera (1)/Podvodný kryt (MPK-UWH1) (1)
Digitálna videokamera s rozlíšením 4K
Digitálna videokamera s vysokým
rozlíšením
Príručka pri spustení
Kamera je vložená v podvodnom kryte. Otvorte kryt puzdra podľa
uvedeného obrázka.
• Kábel Micro USB (1)
• Nabíjateľná batéria (NP-BX1) (1)
• Fixačná spona (1)
• Príručka pri spustení
(tento dokument) (1)
• Referenčná príručka (1)
Karta microSD/
microSDHC/
microSDXC
V tejto príručke nájdete základné pokyny, aby ste mohli začať používať
kameru, opis základných funkcií a ďalšie informácie. Podrobnejšie
informácie nájdete v Príručke pomoci (webová príručka).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Podrobné informácie o tom, ako používať kameru a softvér, nájdete
na nasledujúcej webovej stránke:
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Úvodné informácie
 Tlačidlo (zapnutie/pohotovostný
režim)
 Infračervený prijímač signálov
diaľkového ovládania
(len model FDR-X3000)
 Tlačidlo MENU
 Displej
 Tlačidlá UP/DOWN
 Indikátor REC
 Tlačidlo REC (videozáznam/
statická snímka)/tlačidlo ENTER
(vykonanie príkazu)
 Indikátor REC/LIVE
 Značka (značka N)
 Objektív
 Reproduktor
 Mikrofóny
 Kryt batérie
 Snímač GPS
 Kryt konektora (HDMI OUT,
rozhranie Multi/Micro USB,
konektor mikrofónu)
 Indikátor REC
 Blokovacia páčka
 Kryt pamäťovej karty
Začíname
Čo treba urobiť, aby ste kamerou
nahrali pútavý videozáznam
Začíname
Pamäťová karta Memory
Stick Micro™ (Mark2)
Pamäťové karty kompatibilné s kamerou
Názvy hlavných súčastí
1
Strana
s terminálom
Strana
s potlačou
2
Snímanie
Nabíjanie batérie
1
Posunutím blokovacej páčky nadol otvorte kryt batérie
a vložte doň batériu.
Pamäťová karta
MP4
XAVC S
Pamäťová karta Memory Stick Micro™ (Mark2)
 (iba Mark2)
–
Pamäťová karta microSD
*1
–
Pamäťová karta microSDHC
*1
*2
Pamäťová karta microSDXC
*1
*2
*1 Rýchlostná trieda SD 4 (
) alebo vyššia, prípadne rýchlostná trieda
UHS 1 ( ) alebo vyššia
*2 Pamäťová karta, ktorá spĺňa všetky nasledujúce špecifikácie:
– kapacita pamäte 4 GB alebo vyššia
) alebo rýchlostná trieda UHS 1 ( )
– SD, rýchlostná trieda 10 (
alebo vyššia
Pamäťová karta, ktorá má rýchlostnú triedu UHS 3 ( ) sa vyžaduje,
ak nahrávate rýchlosťou 100 Mbps alebo rýchlejšie (len model FDR-X3000).
Poznámky
• Prevádzka s niektorými pamäťovými kartami nie je zaručená. Údaje
o pamäťových kartách od iných výrobcov, než je Sony, získate od
príslušných výrobcov.
• Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu zatlačíte
do zásuvky nesprávnym smerom s použitím sily, môže dôjsť k poškodeniu
pamäťovej karty, zásuvky pre pamäťovú kartu alebo obrazových údajov.
• Pamäťovú kartu pred použitím naformátujte v kamere.
• Pred použitím skontrolujte, či sú kryt konektora a kryt batérie/pamäťovej karty
pevne uzavreté a či sa v kryte nezachytili nejaké cudzie látky. Mohlo by dôjsť
k prenikaniu vody.
Nastavenie hodín
Keď kameru prvýkrát zapnete, po stlačení tlačidla (zapnúť/
pohotovostný režim) sa zobrazí obrazovka s nastavením oblasti,
letného času, dátumu a času.
Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú položku
a výber potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
Tipy
• Obrazovka s nastaveniami dátumu, času, oblasti a letného času sa zobrazuje
aj po obnovení nastavení.
• Regióny sa určujú podľa časového rozdielu medzi greenwichským časom
(Greenwich Mean Time, GMT) a štandardným časom vo vašej krajine.
Podrobné informácie o časových rozdieloch nájdete v Príručke pomoci
v časti „Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly“ (webová príručka).
Snímanie
Šípky na kamere a na batérii
musia ísť jedným smerom
3
Nastavenie
4
Pripojenie k smartfónu
Nastavenia režimu snímania
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte
 režim snímania.
Blokovacia páčka
2
Kryt riadne zatvorte a posunutím blokovacej páčky nahor
ho zamknite.
Skontrolujte, či nevidno žltú značku na blokovacej páčke.
5
Vytvorenie videozáznamu
Videozáznamy môžete upravovať pomocou aplikačného softvéru značky Sony.
• Aplikácia Action Cam (pre smartfóny
a tablety)
http://www.sony.net/acap/
• Aplikácia Action Cam Movie Creator
(pre počítač)
http://www.sony.net/acmc/
3
Zoznam režimov
Ikony
Režimy snímania
Otvorte kryt konektora a pripojte neaktivovanú kameru
k aktivovanému počítaču pomocou kábla micro USB
(súčasť balenia).
Režim videozáznamu
Indikátor CHG (nabíjanie) svieti
počas nabíjania na jantárovo
Režim živého vysielania
Režim fotografií
Režim časozberného snímania
Režim nahrávania v slučke
Nastavenie formátu videozáznamu
Kryt konektora
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Kábel Micro USB
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte
(nastavenia snímania) 
).
formát videozáznamu (predvolené nastavenie:
Na snímanie záberov v kvalite 4K vyberte položku
(len model
FDR-X3000).
Podrobné informácie o položkách nastavení nájdete v časti
„Zmena nastavení“ v Príručke pomoci (webová príručka).
Snímanie
Snímanie spustíte stlačením tlačidla REC.
Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte
tlačidlo REC.
* Ak stlačíte tlačidlo REC, kým je zapnuté nahrávanie
jedným dotykom (nastavenie „ON“), nahrávanie sa
spustí v režime snímania nastavenom pred vypnutím
kamery.
Poznámky
• Pri dlhodobom snímaní sa môže teplota kamery zvýšiť na úroveň, pri ktorej sa
snímanie automaticky zastaví.
• Ak používate kameru, keď je pripojená k externému napájaniu pomocou kábla
USB (súčasť dodávky), môžete znížiť spotrebu energie batérie pri snímaní
a prehrávaní záberov. V tomto prípade sa vyžaduje nabitá batéria.
Pripojenie k smartfónu
Android
 Keď sa v smartfóne zobrazí hlásenie [Connect with the camera?],
vyberte [OK].
iPhone/iPad
Inštalácia aplikácie PlayMemories
Mobile™ v smartfóne
 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte do smartfónu profil
(informácie o nastavení).
 Na úvodnej obrazovke vyberte [Settings]  [Wi-Fi].
 Vyberte názov SSID.
 Vráťte sa na úvodnú obrazovku a spustite aplikáciu
PlayMemories Mobile.
Operačný systém Android




Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode Google Play
a nainštalujte ju.
Nastavenie
Stlačte tlačidlo MENU, stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte
položku a potom výber potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
1
2
Obrazovka snímania
Obrazovka MENU
iOS
V obchode App Store vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile
a potom ju nainštalujte.
Vyvolanie ID používateľa a hesla bez nálepky
• Pri používaní operačného systému iOS nie sú funkcie One-touch (NFC)
k dispozícii.
Tlačidlo
MENU
3
Tlačidlo
ENTER
s nastaveniami
Tlačidlo
ENTER
Nastavenia kamery
1
Nastavenia snímania*
Ikony
4 Obrazovka
Obrazovka s nastaveniami
snímania
Položky nastavenia
Nastavenie kvality obrazu
Ikony
Položky nastavenia
Letový režim
Formát videozáznamu
Nastavenie pripojenia
Wi-Fi
Veľkosť snímky
časozberného snímania
Nastavenie Wi-Fi Hi
Power*2
Čas nahrávania v slučke
Nastavenie funkcie
Bluetooth
Prepínanie na statické
snímky
Interval snímania
statických snímok
 Používanie funkcie One-touch na pripojenie smartfónu
so systémom Android s povolenou funkciou NFC
Na kamere nastavte položku Wi-Fi na možnosť ON a značkou
(značka N) na smartfóne sa dotknite značky (značka N) na kamere.
Po spustení aplikácie PlayMemories Mobile sa automaticky použijú
nastavenia na vytvorenie pripojenia Wi-Fi.
Formát
Časový kód/kód
používateľa*3
Funkcia SteadyShot
(videozáznam)
Infračervené diaľkové
ovládanie*3
Funkcia SteadyShot
(Statický snímok)
Nastavenia HDMI*4
 Pripojenie k smartfónu prostredníctvom Wi-Fi pomocou
kódu QR
Pípnutie
 Zapnite kameru a nastavte v nej položku Wi-Fi na možnosť ON.
 Vyberte režim snímania:
, , ,
.
 V smartfóne spustite aplikáciu PlayMemories Mobile.
 Na obrazovke aplikácie PlayMemories Mobile vyberte položku
[Scan QR Code of the Camera].
 Vyberte [OK] (ak sa zobrazí hlásenie, znova vyberte [OK]).
 Nasnímajte kód QR Code, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke
na zadnej strane krytu batérie.
Hlasitosť pípnutia

Hudba v pozadí*2
Nastavenie uhla
Napájanie USB
Prevrátenie

Posun AE
Režim AE časozberného
snímania
Scéna
Vyváženie bielej
Režim farieb
Nastavenie nahrávania
zvuku
Redukcia hluku vetra
Úprava videozáznamu v aplikácii
Action Cam
Pomocou aplikácie Action Cam si môžete
videozáznamy ľahko preniesť do smartfónu
a upraviť ich.
Okrem toho môžete vytvárať aj časozberné
videozáznamy.
Ďalšie informácie o aplikácii Action Cam
nájdete na webovej lokalite:
http://www.sony.net/acap/
Nainštalujte si aplikáciu Action Cam kompatibilnú s vaším smartfónom.
Denník GPS
Číslo časozbernej snímky
Nastavenie transfokácie
(zoom)
Pripojenie
Vytvorenie videozáznamu
Nastavenie napájania
diaľkového ovládača
Bluetooth
Samospúšť
Interval časozberného
snímania
Poznámky
• Ak už máte aplikáciu PlayMemories Mobile nainštalovanú v smartfóne,
aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
• Nie je zaručené, že funkcia Wi-Fi opísaná v tejto príručke bude fungovať
vo všetkých smartfónoch a tabletoch.
• Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky aplikácie sa môžu prostredníctvom
budúcich inovácií zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite.
(http://www.sony.net/pmm/)
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusí byť obchod Google Play
podporovaný. V takom prípade vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile
na internete a potom ju nainštalujte.
Ak sa nálepka odlepila alebo je nečitateľná, svoje ID používateľa a heslo
môžete vyvolať aj takto:
 Vložte nabitú batériu do kamery.
 Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla Micro USB (dodáva sa).
 Stlačením tlačidla (zapnúť/pohotovostný režim) zapnite kameru.
 V počítači prejdite na položky [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT] a potvrďte svoje ID a heslo.
Nastavenie indikátora
Nahrávanie jedným
dotykom
Automatické vypnutie
Prepínanie systémov
NTSC/PAL
Nastavenie dátumu
a času
Nastavenie oblasti
Nastavenie letného času
Verzia
Obnovenie nastavení
*1 Výber položiek na nastavenie závisí od režimu snímania.
*2 Toto nastavenie je dostupné iba v niektorých krajinách alebo regiónoch.
*3 Toto nastavenie je dostupné len v prípade modelu FDR-X3000.
*4 Časť tohto nastavenia je dostupná len v prípade modelu FDR-X3000.


Poznámka
• Obchod Google Play nemusí byť vo vašej krajine alebo regióne podporovaný.
Úprava videozáznamu pomocou
softvéru Action Cam Movie Creator
Action Cam Movie Creator vám umožňuje importovať videozáznamy
a obrázky do počítača a upravovať videozáznamy.
Okrem toho môžete pridávať rôzne efekty (ako Multi View či
prehrávanie rôznou rýchlosťou a pod.) a vytvárať časozberné
videozáznamy.
Ďalšie informácie o aplikácii Action Cam Movie
Creator nájdete na webovej lokalite:
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising