Sony | DCR-HC17E | Sony DCR-HC17E Návod na použitie

2-586-507-73 (1)
Digitálna videokamera
Návod na používanie
DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E
© 2005 Sony Corporation
Začíname
8
Nahrávanie 18
a prehrávanie
Používanie ponuky
32
Kopírovanie a úprava
47
Používanie počítača
53
Riešenie problémov
63
Ďalšie informácie
77
Najskôr si prečítajte tento návod
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku
a odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE
UPOZORNENIE
Elektromagnetické polia určitých frekvencií
môžu mať vplyv na obraz a zvuk tohto
kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
2
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: diaľkový ovládač
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Poznámky týkajúce sa používania
Ku kamkordéru sa dodávajú dva druhy
návodu na používanie.
– „Návod na používanie“ (tento návod)
– „Úvodná príručka“ (First Step Guide)
o používaní dodaného softvéru
(uloženého na dodanom disku
CD-ROM)
Typy nahrávacích médií, ktoré možno
používať v tomto kamkordéri
Kazeta mini DV označená značkou
(kazety mini DV nie sú
kompatibilné s pamäťou Cassette
Memory) (str. 77).
Informácie o používaní kamkordéra
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú
určené na držanie.
Hľadáčik
Panel LCD
Batéria
• Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla USB alebo
kábla i.LINK skontrolujte, či zástrčky
konektora majú pri vkladaní správnu
orientáciu. Ak zástrčku konektora
násilím zastrčíte s nesprávnou
orientáciou, môžete poškodiť konektor
alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Položky ponuky, panel LCD, hľadáčik
a objektív
• Položka ponuky, ktorá sa zobrazí
v šedej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa
vyrábajú použitím vysoko presných
technológií. Z tohto dôvodu možno
efektívne využiť 99,99 % pixelov.
Môžu sa však objaviť nepatrné čierne
a/alebo žiarivé bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby), ktoré sa
neustále zobrazujú na obrazovke LCD
a v hľadáčiku. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú
žiaden vplyv na nahrávku.
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobiť
poruchy.
• Nevystavujte kamkordér priamemu
slnečnému žiareniu. Môže to spôsobiť
poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri nízkom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte,
či sa obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie
nie je možné z dôvodu poruchy
kamkordéra, ukladacieho média atď.,
za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
• Systémy farieb televízora sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak
chcete zobraziť nahrávku na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov
môže byť v rozpore so zákonmi
o autorských právach.
Informácie o príručke
• Obrázky na obrazovke LCD
a v hľadáčiku, ktoré sa v tomto návode
použili ako ilustrácie, boli nasnímané
pomocou digitálnej statickej kamery,
a preto sa môžu odlišovať.
• Pokyny na používanie sa na obrazovke
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred použitím kamkordéra
zmeňte jazyk obrazovky (str. 45).
• Na obrázkoch použitých v tomto návode
je znázornený typ DCR-HC22E.
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Tento kamkordér je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý bol
spoločne vyvinutý spoločnosťami Carl
Zeiss v Nemecku a Sony Corporation
a vytvára dokonalé obrázky. Obsahuje
merný systém MTF* pre videokamery
a ponúka kvalitu typickú pre objektív
Carl Zeiss.
* Skratka MTF znamená Modulation
Transfer Function. Číselná hodnota
označuje množstvo svetla z objektu, ktoré
prichádza do objektívu.
3
4
Obsah
Začíname
Krok č. 1: Kontrola dodaných súčastí .......................................................8
Krok č. 2: Nabíjanie batérie .......................................................................9
Krok č. 3: Zapnutie napájania a pevné držanie kamkordéra .................. 13
Krok č. 4: Nastavenie panela LCD a hľadáčika....................................... 14
Krok č. 5: Používanie dotykového panela ............................................... 15
Zmena nastavenia jazyka ...............................................................................15
Zistenie významu indikátorov na obrazovke (Sprievodca na obrazovke) ......15
Krok č. 6: Nastavenie dátumu a času ..................................................... 16
Krok č. 7: Vkladanie kazety .................................................................... 17
Nahrávanie a prehrávanie
Pohodlné nahrávanie a prehrávanie (režim Easy Handycam) ................. 18
Nahrávanie ..............................................................................................20
Prehrávanie .............................................................................................21
Funkcie používané pri nahrávaní a prehrávaní atď. ................................22
Nahrávanie
Používanie transfokátora
Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot plus)
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle
Nastavenie ohniska pre objekt mimo stredu (SPOT FOCUS)
Upravenie expozície pre vybratý objekt (Flexibilné meranie bodu)
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Používanie statívu
Prehrávanie
Prehrávanie obrázkov s pridanými špeciálnymi efektmi
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času batérie (Informácia o batérii)
Vypnutie signalizačného pípania pri prevádzke
Obnovenie nastavení
Názvy ostatných súčastí a ich funkcie
Indikátory zobrazené počas nahrávania a prehrávania ...........................24
Vyhľadávanie začiatočného bodu ...........................................................26
Vyhľadávanie ostatného záberu posledného nahrávania (END SEARCH) ....26
Ručné vyhľadávanie (EDIT SEARCH) ............................................................26
Kontrola posledných nahratých záberov (Zobrazenie nahratých záberov) ....26
Pokračovanie 
5
Diaľkový ovládač (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ....................................27
Rýchle vyhľadávanie požadovaného záberu (Nulové nastavenie pamäte) ....28
Vyhľadávanie záberu podľa dátumu nahratia (Vyhľadanie dátumu) ..............29
Vyhľadávanie statického záberu (Vyhľadanie záberu) ...................................29
Prehrávanie statických obrázkov postupne za sebou (Snímanie záberov) ....29
Prehrávanie obrazu na televízore ............................................................30
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky ...................................................32
Položky ovládacieho tlačidla ...................................................................33
Položky ponuky .......................................................................................38
Ponuka MANUAL SET .....................................................................40
– PROGRAM AE, P EFFECT atď.
Ponuka CAMERA SET .....................................................................42
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT atď.
PLAYER SET/
Ponuka VCR SET...............................................43
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
Ponuka LCD/VF SET .......................................................................44
– LCD B.L., LCD COLOR, VF B.L. atď.
Ponuka TAPE SET ...........................................................................45
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Ponuka SETUP MENU ....................................................................45
– CLOCK SET, USB STREAM, LANGUAGE atď.
Ponuka OTHERS .............................................................................46
– WORLD TIME, BEEP atď.
Kopírovanie a úprava
Pripojenie k videorekordéru alebo k televízoru .......................................47
Kopírovanie na iné nahrávacie zariadenia ...............................................48
Nahrávanie obrazu z videorekordéra (DCR-HC21E/HC22E) ..................49
Pridávanie ďalšieho zvuku na nahratú pásku .........................................50
Konektorové zásuvky pre externé zariadenia .........................................52
Používanie počítača
Skôr, ako si pozriete „Úvodnú príručku“ (First Step Guide)
o kamkordéri..................................................................................53
Inštalácia softvéru a „Úvodnej príručky“ do počítača .............................55
Prezeranie „Úvodnej príručky“ ................................................................59
6
Vytvorenie disku DVD (Priamy prístup k funkcii „Click to DVD“).............60
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................63
Indikátory a správy s upozorneniami ...................................................... 74
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí .........................................................77
Vhodné kazetové pásky ..........................................................................77
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“ .........................................................78
Rozhranie i.LINK .....................................................................................80
Údržba a odporúčania ............................................................................81
Upevnenie remienka okolo zápästia .......................................................85
Upevnenie ramienka na plece (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ................85
Technické parametre ..............................................................................86
Register ...................................................................................................88
7
Krok č. 1: Kontrola dodaných súčastí
Presvedčte sa, či boli spolu s kamkordérom
dodané nasledujúce súčasti.
Čísla v zátvorkách označujú počet
dodaných súčastí.
Sieťový adaptér (1) (str. 9)
Kábel USB (1) (str. 53)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• S typom DCR-HC17E sa kábel USB
nedodáva. V prípade potreby si zakúpte
kábel USB 2.0 (typ A do typu B-mini).
Odporúčame produkt značky Sony.
Remienok na plece (1) (str. 85)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Sieťový kábel (1) (str. 9)
Nabíjateľná batéria NP-FP30 (1) (str. 9, 78)
Disk CD-ROM s balíkom „Picture
Package“, verzia 1.5 (1) (str. 53)
Handycam Station (1) (str. 9)
(DCR-HC22E)
21-vývodový adaptér (1) (str. 31)
(DCR-HC22E)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
Kryt rozhrania (1)
Pripojený ku kamkordéru.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (str. 27)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Prípojný kábel A/V (1) (str. 30, 47)
8
Návod na používanie (tento návod) (1)
Krok č. 2: Nabíjanie batérie
Po pripojení batérie „InfoLITHIUM“
(séria P) do kamkordéra možno túto
batériu nabiť (str. 78).
1 Pripojte batériu posunutím v smere
šípky, kým nezaznie kliknutie.
Pre typ DCR-HC22E:
Konektor
DC
Začíname
Prepínač
POWER
2 Prepínač POWER prepnite do
polohy OFF (CHG). (Predvolené
nastavenie.)
Handycam Konektorová
Station
zásuvka DC IN
Do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Pre typ DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Prepínač POWER
3 Pripojte sieťový adaptér do
konektorovej zásuvky DC IN
na zariadení Handycam Station
(pre typ DCR-HC22E) alebo na
kamkordéri (pre typ DCR-HC17E/
HC19E/HC21E).
Pre typ DCR-HC22E:
Označením 
smerom nahor
Konektorová
zásuvka
DC IN
Konektorová zásuvka DC IN
Konektor DC
Do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Pre typ DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Konektorová
zásuvka DC IN
Značkou 
smerom nadol
Pokračovanie 
9
4 Pre typ DCR-HC22E:
Pripojte sieťový kábel do
sieťového adaptéra a do
sieťovej zásuvky. Kamkordér
bezpečne zasuňte až na doraz do
zariadenia Handycam Station.
Indikátor CHG (charge)
5 Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (charge) zhasne.
Odpojte sieťový adaptér
z konektorovej zásuvky DC IN.
Pre typ DCR-HC22E:
Odpojte sieťový adaptér od
konektoru DC IN tak, že budete
držať zariadenie Handycam Station
aj konektor DC.
Vybratie batérie
Vypnite napájanie, potom stlačte
tlačidlo PUSH a vyberte batériu.
Tlačidlo PUSH Prepínač POWER
Rozsvieti sa indikátor CHG (charge)
a spustí sa nabíjanie.
• Pri vkladaní kamkordéra do zariadenia
Handycam Station zatvorte kryt
konektorovej zásuvky DC IN.
Pre typ DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Pripojte sieťový kábel do
sieťového adaptéra a do sieťovej
zásuvky.
Indikátor CHG (charge)
Skladovanie batérie
Ak chcete batériu dlhší čas skladovať
bez používania, úplne ju vybite (str. 79).
Pre typ DCR-HC22E:
Nabíjanie batérie iba pomocou
sieťového adaptéra
Vypnite napájanie, potom pripojte
sieťový adaptér do konektorovej
zásuvky DC IN na kamkordéri.
• Kamkordér, ktorý je pripojený
k zdroju napätia, napríklad k sieťovej
zásuvke, možno ovládať podľa
zobrazenia na obrázku.
V tomto prípade sa batéria nevybije.
Rozsvieti sa indikátor CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie.
10
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) požadovaný
na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
Konektorová
zásuvka
DC IN
115
NP-FP50
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Čas nahrávania
Do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Pre typ DCR-HC22E:
Odpojenie kamkordéru od zariadenia
Handycam Station
Vypnite napájanie, potom odpojte
kamkordér od zariadenia Handycam
Station tak, že budete držať kamkordér
aj zariadenie Handycam Station.
Pre typ DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Použitie externého zdroja napájania
Kamkordér možno ovládať pomocou
napätia zo sieťovej zásuvky tak, že
ho pripojíte rovnako ako pri nabíjaní
batérie. V tomto prípade sa batéria
nevybije.
Začíname
Značkou  smerom
nadol
Čas nabíjania
NP-FP30 (dodávané
príslušenstvo)
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Batéria
Čas
nepretržitého
nahrávania
Čas
zvyčajného
nahrávania*
NP-FP30
(dodávané
príslušenstvo)
80
105
40
50
NP-FP50
115
150
55
75
NP-FP70
240
310
120
155
NP-FP90
435
550
215
275
• Počas celej doby merané pri nasledujúcich
podmienkach:
Horný údaj: Nahrávanie s použitím
obrazovky LCD.
Dolný údaj: Nahrávanie so zatvoreným
hľadáčikovým panelom LCD.
* Typický čas nahrávania zobrazuje čas pri
opakovaní spustenia/zastavenia počas
nahrávania, zapínania alebo vypínania
zariadenia a pri zaostrovaní.
Pokračovanie 
11
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Batéria
Otvorený
panel LCD
Zatvorený
panel LCD
NP-FP30
(dodávané
príslušenstvo)
NP-FP50
95
120
135
170
NP-FP70
280
350
NP-FP90
500
620
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Indikátor CHG (charge) počas nabíjania
bliká alebo informácie o batérii (str. 23)
sa nebudú správne zobrazovať pri
nasledujúcich podmienkach.
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je úplne vybitá. (Iba pri
informáciách o batérii.)
• Napájanie sa nebude dodávať z batérie
v čase, keď je sieťový adaptér pripojený do
konektorovej zásuvky DC IN kamkordéra
alebo do zariadenia Handycam Station,
ktorý sa dodáva s typom DCR-HC22E aj
keď je sieťový kábel odpojený od elektrickej
zásuvky.
Informácie o čase nahrávania
a prehrávania
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti, ak
používate kamkordér pri nízkych teplotách.
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti
v závislosti od podmienok, v ktorých
kamkordér používate.
• Časové hodnoty namerané s kamkordérom
pri teplote 25 °C. (Odporúča sa teplota
10 – 30 °C.)
12
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
Krok č. 3: Zapnutie napájania a pevné držanie
kamkordéra
Ak chcete nahrávať alebo prehrávať,
opakovane posúvajte prepínač POWER,
kým sa nerozsvieti príslušný indikátor.
Pri prvom použití kamkordéra sa zobrazí
obrazovka CLOCK SET (str. 16).
3 Prevlečte si remienok cez zápästie.
Prepínač LENS COVER
Začíname
Dĺžka remienka je nastaviteľná.
4 Kamkordér držte podľa nižšie
zobrazeného obrázku.
Prepínač POWER
1 Posuňte prepínač LENS COVER
do polohy OPEN.
2 Opakovane posuňte prepínač
POWER v smere šípky, kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
Vypnutie napájania

Posuňte spínač POWER do polohy
OFF (CHG).
 Nastavte spínač LENS COVER do
polohy CLOSE.
Ak je prepínač POWER nastavený
do polohy OFF (CHG), posúvajte ho
dolu a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
• Pri zakúpení bude napájanie nastavené tak,
aby sa automaticky vypínalo, ak kamkordér
približne 5 minút nevykoná žiadnu operáciu.
Šetrí sa tak batéria. (Položka [A.SHUT
OFF], str. 46.)
Rozsvietia sa indikátory
CAMERA: nahrávanie na pásku,
PLAY/EDIT: prehrávanie alebo úprava
obrázkov.
• Keď posuniete prepínač POWER, aby sa
zapol indikátor CAMERA, na obrazovke
sa približne na 5 sekúnd zobrazí aktuálny
dátum a čas.
13
Krok č. 4: Nastavenie panela LCD a hľadáčika
Hľadáčik
Panel LCD
Otvorte panel LCD, aby zvieral
s kamkordérom 90-stupňový uhol (),
potom ho pootočte a nastavte na čo
najvýhodnejší uhol na nahrávanie alebo
prehrávanie ().
Ak zatvoríte panel LCD z dôvodov
šetrenia batérie atď., obrázky môžete
prezerať aj pomocou hľadáčika.
Hľadáčik
180 stupňov
(maximálny uhol)
2
1
90 stupňov
(maximálny uhol)
90-stupňový
uhol vzhľadom
na kamkordér
• Pri otváraní alebo nastavovaní panela dajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlo na
ráme panela LCD.
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov
smerom k objektívu, môžete ho zavrieť
s obrazovkou LCD otočenou smerom von.
Počas prehrávania je to pohodlnejšie. Keď
je spínač POWER nastavený do polohy
CAMERA, tak sa na obrazovke LCD objaví
.
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov
smerom k objektívu, budete môcť vidieť
obraz v hľadáčiku.
• Pre informácie o nastavení intenzity jasu
obrazovky LCD si pozrite časť [LCD BRT]
(str. 35).
14
Ovládač nastavenia optického systému
hľadáčika
Posúvajte ho, kým obraz nie je jasný.
• Jas podsvietenia hľadáčika môžete nastaviť
aj pomocou položky
[LCD/VF SET] [LCD B.L.] (str. 44).
Krok č. 5: Používanie dotykového panela
Pomocou dotykového panelu si môžete
prehrať nasnímané obrázky (str. 21)
alebo zmeniť nastavenia (str. 32).
1 Dotknite sa tlačidla
60min
Položte ruku na zadnú stranu panela
LCD a podoprite ho. Potom sa dotknite
tlačidiel zobrazených na obrazovke.
STBY
.
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
2 Dotknite sa položky [DISP GUIDE].
Začíname
Tlačidlo DISP/BATT INFO
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
Dotknite sa tlačidla na obrazovke LCD.
• Pri stláčaní tlačidiel na ráme panela LCD
postupujte rovnako.
• Pri používaní dotykového panela dajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlá na
ráme panela LCD.
Indikátor sa odlišuje v závislosti od
nastavení.
3 Dotknite sa oblasti, v ktorej sa
nachádza indikátor, ktorého
význam chcete zistiť.
DISP GUIDE
Ukrytie indikátorov na obrazovke
Stlačením tlačidla DISP/BATT INFO
zapnete alebo vypnete indikátory na
obrazovke (napríklad časový kód atď.).
Zmena nastavenia jazyka
Pre správy, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke, môžete nastaviť požadovaný
jazyk. V položke [ LANGUAGE]
v ponuke
(SETUP MENU) vyberte
jazyk obrazovky (str. 32, 45).
Zistenie významu indikátorov na
obrazovke (Sprievodca na
obrazovke)
Význam každého indikátora, ktorý sa
zobrazuje na obrazovke LCD, sa dá
ľahko zistiť.
STBY
END
1/3
EXPOSURE:
MANUAL
FOCUS:
MANUAL(NEAR)
BACK LIGHT:
ON
PAGE
PAGE
RET.
Významy indikátorov v danej oblasti
sa zobrazia na obrazovke. Ak
neviete nájsť indikátor, ktorý chcete
skontrolovať, dotknite sa tlačidla
[PAGE]/[PAGE] a môžete prepínať
medzi stranami.
Dotykom na tlačidlo [ RET.] sa
obrazovka vráti do oblasti výberu.
Dokončenie činnosti
Dotknite sa tlačidla [END].
15
Krok č. 6: Nastavenie dátumu a času
Ak používate kamkordér prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, obrazovka CLOCK SET sa
zobrazí po každom zapnutí kamkordéra.
• Ak kamkordér približne 3 mesiace
nepoužívate, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a môže dôjsť k vymazaniu nastavení
dátumu a času z pamäte. V takom prípade
nabite nabíjateľnú batériu a potom znovu
nastavte dátum a čas (str. 84).
3 Obrazovku [CLOCK SET] vyberte
pomocou tlačidla
/
a potom sa dotknite položky
[EXEC].
CLOCK SET
Y
M
2005 1
D
1
H
M
0 : 00
OK
4 Pomocou tlačidla
/
nastavte položku [Y] (rok) a potom
sa dotknite tlačidla
.
Prepínač POWER
Ak ste už nastavili hodiny, prejdite na
krok č. 4.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2079.
CLOCK SET
Y
M
2005 1
1 Dotknite sa položky
D

1
H
M
0 : 00
OK
[MENU].
5 Nastavte položky [M] (mesiac), [D]
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
(deň), [H] (hodina) a [M] (minúta)
a dotknite sa tlačidla
.
EXEC
RET.
2 Vyberte položku
SETUP MENU
pomocou tlačidiel
/
a potom sa dotknite položky
[EXEC].
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
--:--:--
EXEC
16
RET.
Hodiny sa spustia.
Krok č. 7: Vkladanie kazety
Môžete používať iba kazety typu mini
DV
(str. 77).
• Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
položky [REC MODE] (str. 45).
Vysunutie kazety
Vykonajte rovnakú postupnosť krokov
ako pri vkladaní magnetofónovej pásky.
1 Posuňte páčku OPEN/EJECT
a otvorte kryt.
Kryt
Začíname
Páčka OPEN/EJECT
Priestor pre kazetu sa automaticky
vysunie a otvorí.
2 Vložte kazetu tak, aby jej okienko
smerovalo nahor a potom stlačte
tlačidlo
.
Strana s okienkom
Jemne zatlačte na kazetu v strede
zadnej strany.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie späť. Nevkladajte kazetu do
priestoru pre kazetu násilím. Môže
to spôsobiť poruchu prístroja.
3 Zatvorte kryt.
17
Pohodlné nahrávanie a prehrávanie
(režim Easy Handycam)
S režimom Easy Handycam sa väčšina
nastavení kamery optimalizuje automaticky,
takže nemusíte robiť žiadne detailnejšie
úpravy.
Keďže v tomto režime sú dostupné len
základné funkcie a sledovanie je uľahčené
zväčšením veľkosti písma, obsluhu kamery
ľahko zvládne aj začiatočník.
Pred jeho spustením vykonajte postupy
opísané v krokoch č. 1 až 7 (str. 8 až 17).
Otvorte kryt objektívu.
B
A
C
D
Pohodlné nahrávanie
1 Posuňte prepínač POWER  v smere šípky, kým sa nerozsvieti indikátor
CAMERA.
Ak je prepínač POWER 
nastavený do polohy OFF (CHG),
posúvajte ho dolu a zároveň držte
stlačené zelené tlačidlo.
2 Stlačte tlačidlo EASY .
Indikátor EASY
sa rozsvieti
v modrej farbe.
Zobrazí sa správa.
Easy Handycam
operation
ON
3 Spustite nahrávanie.
Stlačte tlačidlo REC START/STOP  (alebo ).
Indikátor () zmení stav nahrávania
[STBY] (pohotovostný režim) na hodnotu
[REC] (nahrávanie).
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znovu stlačte
tlačidlo  (alebo ).
Obraz sa nahrá v režime SP (str. 45).
18
60min
REC 0:00:00
A
FN
Pohodlné prehrávanie
1 Opakovane posúvajte prepínač POWER  v smere
šípky, kým sa nerozsvieti indikátor PLAY/EDIT.
2 Stlačte tlačidlo EASY .
Zobrazí sa správa.
Easy Handycam
operation
ON
3 Spustite prehrávanie.
Dotknite sa tlačidla
A
a potom tlačidla
C
Nahrávanie a prehrávanie
Indikátor EASY
sa rozsvieti
v modrej farbe.
na spustenie prehrávania.
 Zastaviť
 Prehrávať/Pozastaviť (pri dotyku sa
prepne)
B
 Pretáčanie dozadu/Rýchle pretáčanie
dopredu
Zrušenie režimu Easy Handycam
Znovu stlačte tlačidlo EASY .
Indikátor EASY sa vypne a všetky nastavenia sa vrátia do predchádzajúceho stavu.
• Keď sa počas prevádzky režimu Easy Handycam dotknete
a MENU, tak sa na obrazovke
zobrazia iba dostupné funkcie a funkcie, ktoré sa nezobrazia, sa nastavia na predvolené
nastavenie (str. 33, 38).
• Počas prehrávania môžete použiť nasledujúce funkcie:
– prehrávanie obrazu na televízore (str. 30)
– kopírovanie na iné nahrávacie zariadenia (str. 48)
• Počas prevádzky režimu Easy Handycam nie sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá:
– funkcia BACK LIGHT
– funkcia PHOTO
• Pri snahe o vykonanie operácií, ktoré nie sú dostupné počas prevádzky režimu Easy Handycam,
sa zobrazí hlásenie [Invalid during Easy Handycam operation] (Nie je dostupné počas prevádzky
Easy Handycam).
19
Nahrávanie
LENS COVER
(kryt objektívu)
Posuňte prepínač LENS
COVER do polohy OPEN.
Tlačidlo PHOTO
Prepínač POWER
Tlačidlo REC
START/STOP 
Tlačidlo REC START/STOP 
1 Posuňte prepínač POWER v smere šípky, kým sa nerozsvieti indikátor
CAMERA.
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG), posúvajte ho dolu a zároveň držte
stlačené zelené tlačidlo.
2 Spustite nahrávanie.
Filmy
Statické obrázky
Stlačte tlačidlo REC START/
STOP  (alebo ).
A
Jemným stlačením a podržaním
tlačidla PHOTO skontrolujte
obrázok () a potom tlačidlo
úplne stlačte ().
Zobrazí sa indikátor
Pípnutie
Indikátor () zmení stav nahrávania
[STBY] (pohotovostný režim
nahrávania) na hodnotu [REC]
(nahrávanie).
Zastavenie nahrávania filmu
Znovu stlačte tlačidlo REC START/
STOP.
20
CAPT.
Kliknutie na
uzávierku
Zaznie zvuk uzávierky a nahrá sa
7-sekundový obrázok so zvukom.
•
sa zobrazí, ak nefunguje nahrávanie
fotografií na pásku.
Prehrávanie
1 Opakovane posúvajte prepínač POWER v smere
šípky, kým sa nerozsvieti indikátor PLAY/EDIT.
2 Spustite prehrávanie.
Dotknite sa tlačidla
a potom tlačidla
A
na spustenie prehrávania.
C
Nahrávanie a prehrávanie
B
 Zastavenie
 Dotykom prepína medzi režimom prehrávania a pozastavenia
 Rýchle pretáčanie dozadu alebo dopredu
• Ak pozastavenie trvá viac ako 3 minúty, prehrávanie sa automaticky zastaví.
Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa tlačidla
hlasitosť.
[PAGE1][VOL],
potom tlačidlom
/
nastavte
Vyhľadávanie záberov počas prehrávania
Počas prehrávania sa dotknite tlačidla
/
a podržte ho (vyhľadávanie
s obrazom), alebo počas rýchleho prevíjania pásky dopredu alebo dozadu sa dotknite
tlačidla
/
a podržte ho (skokové prehľadávanie).
• Prehrávať môžete v rôznych režimoch ([V SPD PLAY], str. 37).
21
Funkcie používané pri nahrávaní a prehrávaní atď.
• Minimálna potrebná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom je pre ostré
širokouhlé zaostrenie približne 1 cm a pre
telefotografické zaostrenie približne 80 cm.
• Vyberte funkciu [D ZOOM], ak chcete
dosiahnuť viac ako 20-násobné zväčšenie
(str. 42).
1
2
3
5
6
7
4
qa
qs
8
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot plus) .................................... 
Prepínač NIGHTSHOT PLUS 
nastavte do polohy ON. (Objaví sa
tlačidlo
a položka [„NIGHTSHOT
PLUS“].)
• Funkcia NightShot plus používa
infračervené svetlo. Infračervený port
 preto nezakrývajte prstami ani inými
predmetmi.
• Zaostrite ručne (položka [FOCUS],
str. 33), ak je automatické zaostrovanie
problematické.
• Tieto funkcie nepoužívajte na dobre
osvetlených miestach. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
9
0
qd
Nahrávanie
Používanie transfokátora ...............,
Jemným posunutím páčky na ovládanie
motorového transfokátora  dosiahnete
pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Širokouhlé zobrazenie: (Širokouhlý záber)
Nastavenie expozície pre objekty
v protisvetle .......................................... 
Ak chcete nastaviť expozíciu pre
objekty v protisvetle, stlačte tlačidlo
BACK LIGHT  a zobrazí sa
indikátor . Ak chcete zrušiť funkciu
snímania v protisvetle, znova stlačte
tlačidlo BACK LIGHT.
Nastavenie ohniska pre objekt mimo
stredu (SPOT FOCUS) .......................... 
Informácie nájdete pri položke [SPOT
FOCUS] na strane 33.
Upravenie expozície pre vybratý objekt
(Flexibilné meranie bodu) .................... 
Informácie nájdete pri položke [SPOT
METER] na strane 33.
Pohľad zblízka: (Fotografovanie
vzdialených predmetov)
22
• Môžete použiť aj tlačidlá priblíženia na ráme
panela LCD . Týmito tlačidlami nemožno
meniť rýchlosť priblíženia.
Nahrávanie v zrkadlovom režime........ 
Zostávajúci čas batérie (približný)
Otvorte panel LCD  tak, aby zvieral
s kamkordérom () 90-stupňový uhol,
potom ho otočte o 180 stupňov smerom
k objektu ().
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 64 min
VIEWFINDER : 84 min
2
Kapacita nahrávania (približná)
1
Vypnutie signalizačného pípania pri
prevádzke .............................................. 
• Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový
obraz objektu, ale nahratý obrázok bude
zodpovedať skutočnosti.
Používanie statívu ................................ 
Pripevnite statív (voliteľné
príslušenstvo: skrutka musí byť kratšia
ako 5,5 mm) k lôžku pre statív 
pomocou skrutky statívu.
Obnovenie nastavení ............................ 
Stlačením tlačidla RESET  obnovíte
všetky nastavenia vrátane nastavení
dátumu a času.
Názvy ostatných súčastí a ich funkcie

Nahrávanie a prehrávanie
Informácie nájdete pri položke [BEEP]
na strane 46.
Reproduktor
Z reproduktora vychádza zvuk.
• Informácie o nastavení hlasitosti nájdete
Prehrávanie
Prehrávanie obrázkov s pridanými
špeciálnymi efektmi ............................. 
Informácie nájdete pri položke
[P EFFECT] na strane 40.
na strane 21.

Indikátor REC (nahrávania)
Počas nahrávania sa indikátor
nahrávania rozsvieti v červenej farbe
(str. 46).

Senzor diaľkového ovládača
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Pri ovládaní kamkordéra nasmerujte
diaľkový ovládač (str. 27) na senzor
diaľkového ovládača.

Interný stereomikrofón
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času batérie
(Informácia o batérii) ............................ 
Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO . Informácie
o batérii sa zobrazia asi na 7 sekúnd.
Ak ich chcete zobraziť približne na
20 sekúnd, podržte tlačidlo stlačené.
23
Indikátory zobrazené počas nahrávania
a prehrávania
Zobrazovanie
Nahrávanie
1
2
3
4
5
6
2
8
7
4
5
6
 Zostávajúci čas batérie (približný)
 Indikátor pohybu pásky
 Režim nahrávania ( alebo ) (45)
 Ovládacie tlačidlá videa (19, 21)
 Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim nahrávania)
alebo [REC] (nahrávanie)
 Časový kód (hodina: minúta:
sekunda: snímka) alebo počítadlo
pásky (hodina: minúta: sekunda)
a nahrávanie fotografií na pásku (20)
 Kapacita nahrávania na pásku
(približne) (45)
 Tlačidlo s funkciou (32)
Údajový kód počas prehrávania
Údaje o dátume a čase a údaje
nastavenia kamery sa nahrajú
automaticky. Počas nahrávania sa na
paneli LCD nezobrazujú, možno ich
však zobraziť stlačením tlačidla [DATA
CODE] počas prehrávania (str. 36).
24
1
( ) predstavuje referenčnú stranu.
Indikátory sa počas nahrávania nenahrajú.
Indikátory označujúce vykonané
zmeny
Ak zmeníte nastavenie počas nahrávania
alebo prehrávania, zobrazí sa nasledujúci
indikátor.
Vľavo hore
Vpravo hore
60min
STBY
Spodná časť
Indikátor
Význam
Flexibilné meranie bodu
(33)/Manuálna expozícia
(34)

Ručné zaostrovanie (33)

Podsvietenie (22)
Funkcia PROGRAM AE (40)
0:00:00
60min
Obrazový efekt (40)
EDIT
+
FN
Spodná časť
V strede
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Režim AUDIO MODE (45)
Režim FLASH MODE (41)/
FLASH LVL (41)
Vyváženie bielej farby (35)
Výber širokouhlého
režimu (42)
Vypnutie funkcie
SteadyShot (42)
Vypnutie panelu (34)
• Môžete použiť [DISP GUIDE] (str. 15) na
kontrolu funkcie jednotlivých indikátorov,
ktoré sa zobrazujú na obrazovke LCD.
Nahrávanie a prehrávanie

/
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Vstup DV (49)
Zero set memory (28)
V strede
Indikátor
Význam
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača (35)
Funkcia NightShot plus (22)

Upozornenie (74)
25
Vyhľadávanie začiatočného bodu
Presvedčite sa, že sa rozsvietil indikátor
CAMERA.
Vyhľadávanie ostatného záberu
posledného nahrávania
(END SEARCH)
Funkcia [END SCH] (END SEARCH)
nefunguje po vybratí nahratej pásky.
 [PAGE1], potom
Dotknite sa
[END SCH].
60min
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
Ak chcete zrušiť operáciu, znovu sa
dotknite obrazovky na tomto mieste.
Ostatný záber posledného
nahrávania sa prehráva asi
5 sekúnd a kamkordér sa prepne
do pohotovostného režimu v bode
ukončenia posledného nahrávania.
• Funkcia [END SCH] nebude fungovať
správne, ak sa medzi zábermi nahratými
na páske nachádza prázdne miesto.
• Keď sa rozsvieti indikátor PLAY/EDIT,
môžete vykonať túto činnosť.
Ručné vyhľadávanie
(EDIT SEARCH)
Počas prezerania obrázkov na
obrazovke môžete vyhľadať začiatočný
bod a spustiť ďalšie nahrávanie. Počas
vyhľadávania sa zvuk neprehráva.
1 Dotknite sa tlačidla

[PAGE1]  [MENU].
2 Obrazovku
[CAMERA SET]
vyberte pomocou tlačidla
/
a potom sa dotknite
tlačidla [EXEC].
3 Pomocou tlačidla
/
vyberte položku [EDITSEARCH]
a potom sa dotknite položky
[EXEC].
4 Pomocou tlačidla
/
vyberte položku [ON] a potom sa
dotknite tlačidla [EXEC] 
.
60min
STBY
EDIT
0:00:00
FN
5 Dotknite sa tlačidla
a podržte ho (prevíjanie dozadu)
alebo sa dotknite tlačidla
a podržte ho (prevíjanie dopredu)
a uvoľnite ho v bode, v ktorom
chcete spustiť nahrávanie.
Kontrola posledných nahratých
záberov (Zobrazenie nahratých
záberov)
Môžete sledovať niekoľko sekúnd
z posledného nahratého záberu pred
zastavením pásky.
26
1 Dotknite sa tlačidla

[PAGE1]  [MENU].
Diaľkový ovládač
(DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
2 Obrazovku
Ochranná fólia
[CAMERA SET]
vyberte pomocou tlačidla
/
a potom sa dotknite
tlačidla [EXEC].
3 Pomocou tlačidla
4 Pomocou tlačidla
/
vyberte položku [ON] a potom sa
dotknite tlačidla [EXEC] 
.
EDIT
STBY
1
7
2
8
3
4
5 Dotknite sa položky
60min
6
Nahrávanie a prehrávanie
/
vyberte položku [EDITSEARCH]
a potom sa dotknite položky
[EXEC].
.
0:00:00
FN
Prehrá sa ostatných niekoľko sekúnd
posledného nahratého záberu. Potom sa
kamkordér nastaví do pohotovostného
režimu.
5
9
 Tlačidlo PHOTO* (str. 20)
Obrázok, ktorý je pri stlačení tohto
tlačidla zobrazený na obrazovke, sa nahrá
ako statický obrázok.
 Tlačidlo SEARCH M.*
  *
 Tlačidlá ovládania videa (prevíjanie
dozadu, prehrať, rýchle prevíjanie
dopredu, pozastaviť, zastaviť,
spomaliť) (str. 19, 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Vysielač
 Tlačidlo REC START/STOP
(str. 18, 20)
 Motorový transfokátor (str. 22)
 Tlačidlo DISPLAY (str. 15)
Pokračovanie 
27
Stlačte toto tlačidlo, aby ste skryli
indikátory na obrazovke.
* Tieto tlačidlá nie sú dostupné počas
prevádzky režimu Easy Handycam.
• Pri práci s kamkordérom nasmerujte
diaľkový ovládač na senzor diaľkového
ovládača (str. 23).
• Informácie o výmene batérie nájdete na
strane 84.
Rýchle vyhľadávanie požadovaného
záberu (Nulové nastavenie pamäte)
1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo
ZERO SET MEMORY  v bode,
ktorý chcete neskôr vyhľadať.
Počítadlo pásky sa nastaví na
hodnotu „0:00:00“ a na obrazovke sa
zobrazí indikátor
.
60min
0:00:00
• Údaje časového kódu a počítadla pásky sa
môžu líšiť o niekoľko sekúnd.
• Funkcia vynulovania pamäte nebude
fungovať správne, ak sa medzi zábermi
nahratými na páske nachádza prázdne miesto.
Zrušenie operácie
Znovu stlačte tlačidlo ZERO SET
MEMORY .
Vyhľadávanie záberu podľa dátumu
nahratia (Vyhľadanie dátumu)
Je možné vyhľadať bod, v ktorom sa
zmenil dátum nahrávania.
1 Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
2 Stlačením tlačidla SEARCH M. 
vyberte položku [DATE SEARCH].
3 Stlačením tlačidla
FN
Ak sa počítadlo pásky nezobrazí,
stlačte tlačidlo DISPLAY .
2 Ak chcete zastaviť prehrávanie,
stlačte tlačidlo STOP .
3 Stlačte tlačidlo REW .
(predchádzajúci) alebo
(nasledujúci)  vyberte
dátum nahrávania.
Po každom stlačení tlačidla 
alebo  kamkordér vyhľadá
od aktuálneho bodu na páske
predchádzajúci alebo nasledujúci
dátum.
60min
Prehrávanie sa začne v bode
„0:00:00“ na počítadle pásky.
28
30min
DATE -01
SEARCH
Páska sa automaticky zastaví po
dosiahnutí hodnoty „0:00:00“ na
počítadle pásky.
4 Stlačte tlačidlo PLAY .
0:00:00:00
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP .
• Funkcia vyhľadávania dátumu nebude
fungovať správne, ak sa medzi zábermi
nahratými na páske nachádza prázdne miesto.
Vyhľadávanie statického záberu
(Vyhľadanie záberu)
Kamkordér dokáže automaticky
vyhľadať statický záber bez ohľadu na
dátum nahrávania.
1 Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
vyberte položku [PHOTO SEARCH].
3 Stlačením tlačidla
(predchádzajúci) alebo
 (nasledujúci)  vyberte
fotografiu.
Po každom stlačení tlačidla 
alebo  kamkordér vyhľadá
statický záber pred aktuálnym
miestom na páske alebo za ním.
vyberte položku [PHOTO SCAN].
3 Stlačte tlačidlo
(predchádzajúci) alebo
 (nasledujúci) .
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP .
• Funkcia prehrávania fotografií nebude
fungovať správne, ak sa medzi zábermi
nahratými na páske nachádza prázdne miesto.
Nahrávanie a prehrávanie
2 Stlačením tlačidla SEARCH M. 
2 Stlačením tlačidla SEARCH M. 
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP .
• Funkcia vyhľadávania fotografií nebude
fungovať správne, ak sa medzi zábermi
nahratými na páske nachádza prázdne miesto.
Prehrávanie statických obrázkov
postupne za sebou (Snímanie
záberov)
Môžete postupne vyhľadávať statické
obrázky jeden za druhým a každý obrázok
automaticky zobraziť na 5 sekúnd.
1 Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
29
Prehrávanie obrazu na televízore
Použite niektorý zo spôsobov pripojenia znázornených na nasledujúcom obrázku.
Počas tejto prevádzky pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (str. 9). Bližšie informácie získate v návode na použitie pripájaných
zariadení.
Zásuvka A/V OUT
1
(Žltý)
(Biely)
(Červený)
IN
Videorekordéry
alebo televízory
: tok signálu
 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte do konektorovej zásuvky iného
zariadenia.
 Prípojný kábel A/V s konektorovou
zásuvkou S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo)
30
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO
s použitím prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo) môžu
byť obrázky reprodukované vernejšie ako
pri pripojení prostredníctvom dodaného
kábla A/V.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý zvukový konektor) a konektor
S VIDEO (kanál S VIDEO) na prípojnom
kábli A/V (voliteľné príslušenstvo).
V tomto prípade nie je nutné pripojiť žltý
konektor (štandardný konektor videa).
Ak pripojíte len konektor S VIDEO,
nebude zaistený výstup zvuku.
2
Ak je k televízoru pripojený
videorekordér
Pripojte kamkordér k vstupu LINE IN
na videorekordéri. Na videorekordéri
nastavte prepínač vstupu do polohy
LINE.
Ak je televízor monofónny (ak má iba
jeden vstupný konektor pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do vstupnej konektorovej zásuvky
videa a biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do konektorovej
zásuvky vstupu zvuku na televízore
alebo videorekordéri.
Ak má televízor alebo videorekordér
21-vývodový adaptér
(EUROCONNECTOR)
Na prezeranie nasnímaných obrázkov
potrebujete 21-vývodový adaptér, aby
ste pripojili kamkordér k televízoru.
Tento výstupný adaptér sa dodáva
s typom DCR-HC22E s označením
na spodnej časti panelu, ale nedodáva sa
s typom DCR-HC17E/HC19E/HC21E.
• Pre typ DCR-HC22E:
Ku konektoru A/V OUT kamkordéra
môžete tiež pripojiť prípojný kábel A/V
(str. 52), ale prípojné káble A/V nepripájajte
súčasne ku kamkordéru aj k zariadeniu
Handycam Station. Môže dôjsť k rušeniu
obrazu.
• Nastavením položky [DISP OUT] na
[V-OUT/LCD] môžete na televízore
zobraziť časový kód (str. 46).
Nahrávanie a prehrávanie
Televízor
alebo
videorekordér
31
Používanie položiek ponuky
Pri používaní položiek ponuky (uvedených na nasledujúcej strane) postupujte podľa
nasledovných pokynov.
1 Posunutím prepínača POWER smerom nadol zapnite príslušný indikátor.
Indikátor [CAMERA]: nastavenia na nahrávanie na pásku
Indikátor [PLAY/EDIT]: nastavenia zobrazovania a úprav
2 Dotykom obrazovky LCD vyberte položku ponuky.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej farbe.
 Používanie prevádzkových tlačidiel na stranách PAGE1/PAGE2/PAGE3
Podrobnosti o položkách tlačidiel nájdete na strane 33.
 Dotknite sa tlačidla
.
 Dotknite sa požadovanej strany.
 Dotknite sa požadovaného tlačidla.
 Vyberte požadované nastavenie a potom sa dotknite tlačidla
(Zatvoriť).
• Pri niektorých nastaveniach sa nemusíte dotknúť tlačidla

.
 Používanie položiek ponuky
Podrobnosti o položkách ponuky nájdete na strane 40.


MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
EXEC

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
RET.
 Dotknite sa tlačidla
STBY
EXEC
0 HR
RET.

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
ON
OFF
EXEC
RET.
STBY
OFF
EXEC
RET.
 [MENU] na PAGE1.
Zobrazí sa obrazovka ponuky registra.
 Vyberte požadovanú ponuku.
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte položku ponuky a potom sa dotknite
tlačidla [EXEC]. (Postup v kroku č.  a  je rovnaký ako v kroku č. .)
 Vyberte požadovanú položku.
 Prispôsobte položku.
Po ukončení nastavovania sa dotknite tlačidla
(Zatvoriť) a obrazovka ponuky
sa skryje.
Dotykom tlačidla [ RET.] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
32
Položky ovládacieho tlačidla
Dostupné ovládacie tlačidlá sa odlišujú
v závislosti od polohy indikátora
a obrazovky (STRANY).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom . Po výbere nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorkách.
Dostupné funkcie počas prevádzky
režimu Easy Handycam sú označené
značkou *.
Podrobnosti o výbere položiek
tlačidiel nájdete na strane 32.
Keď sa rozsvieti indikátor CAMERA
[PAGE1]
Dotknite sa
obrazovky
na tomto
mieste.
60min
SPOT FOCUS
AUTO
STBY
0:00:00
OK
Dotknite sa bodu, ktorý chcete na
snímke zaostriť.
Zobrazí sa indikátor .
Keď chcete automaticky zaostriť,
dotknite sa tlačidla [ AUTO] alebo
nastavte položku [FOCUS] na hodnotu
[ AUTO].
• Ak nastavíte funkciu [SPOT FOCUS],
položka [FOCUS] sa nastaví automaticky
na hodnotu [MANUAL].
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
Zobrazí sa indikátor .
 Dotýkajte sa tlačidla
(zaostrenie
na blízke objekty)/
(zaostrenie na
vzdialené objekty), kým nenastavíte
správne zaostrenie. sa zobrazí, keď sa
už nedá zaostriť bližšie a položka sa
zobrazí, keď sa už nedá zaostriť ďalej.
Dotykom tlačidla [ AUTO]
automaticky nastavíte zaostrenie.
• Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie,
ak sa na objekt zaostrí posunutím páčky
na ovládanie motorového transfokátora
smerom k značke T (vzdialené predmety)
a potom sa jej posunutím smerom k značke
W (širokouhlý záber) upraví priblíženie
pri nahrávaní. Keď chcete nasnímať blízky
objekt, tak posuňte páčku motorového
transfokátora smerom k značke W
(širokouhlo), potom nastavte zaostrenie.
SPOT METER (Flexibilné meranie
bodu)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad pri objektoch osvetlených
ostrým bodovým svetlom na javisku.
Dotknite sa
obrazovky
na tomto
mieste.
60min
SPOT METER
AUTO
STBY
Používanie ponuky
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
 Dotknite sa položky [MANUAL].
0:00:00
OK
Dotknite sa bodu, pre ktorý chcete
upraviť a fixovať expozíciu na obrazovke.
Zobrazí sa pruhový indikátor.
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidla [ AUTO] alebo položku
[EXPOSURE] nastavte na hodnotu
[ AUTO].
• Ak nastavíte možnosť [SPOT METER],
nastavenie [EXPOSURE] sa automaticky
nastaví na hodnotu [MANUAL].
Pokračovanie 
33
DISP GUIDE (Display guide)*
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 15.
MENU*
Ďalšie informácie nájdete na strane 38.
FADER
Do nahrávaných obrázkov môžete
pridať nasledujúce efekty.
 Vyberte požadovaný efekt.
 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Po ukončení rozjasňovania alebo
stmievania indikátor funkcie prestane
blikať a zmizne.
Ak chcete túto činnosť zrušiť, dotknite
sa položky [ OFF].
Stmievanie
WHITE FADER
Rozjasňovanie
MONOTONE FADER
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne
mení z čiernobieleho na farebný. Pri
stmievaní sa obraz postupne mení
z farebného na čiernobiely.
• Počas používania hľadáčika, keď je panel
LCD otočený o 180 stupňov a zatvorený
s obrazovkou otočenou smerom von,
môžete nastaviť položky [EXPOSURE]
a [FADER].
1 Presvedčte sa, že sa rozsvietil indikátor
CAMERA.
2 Zatvorte panel LCD s obrazovkou
otočenou smerom von.
Zobrazí sa indikátor
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla
.
Obrazovka LCD sa vypne.
5 Počas sledovania snímky v hľadáčiku sa
dotknite obrazovky LCD.
Zobrazí sa položka [EXPOSURE] atď.
6 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete nastaviť.
[EXPOSURE] : nastavte tlačidlami
/
a potom sa dotknite tlačidla
.
[FADER] : opakovaným dotykom vyberte
požadovaný efekt.
: obrazovka LCD sa rozsvieti.
Tlačidlá ukryjete dotykom tlačidla
END SCH (END SEARCH)
BLACK FADER
Ďalšie informácie nájdete na strane 26.
EXPOSURE
MOSAIC FADER
Jas obrázka môžete fixovať ručne.
Napríklad, ak nahrávate v interiéri
a je jasný deň, fixovaním expozície
na stenu miestnosti môžete zabrániť
vzniku tieňov pri snímaní ľudí pri okne
v protisvetle.
60min
STBY
1
2
34
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
.
 Dotknite sa položky [MANUAL].
Zobrazí sa pruhový indikátor.
 Expozíciu upravte dotykom tlačidla
/
.
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidla [ AUTO].
[PAGE2]
WHT BAL (Vyváženie bielej farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť
podľa jasu prostredia nahrávania.

AUTO
OUTDOOR (
)
SELF TIMER
Vyváženie bielej farby sa upraví na
vhodné nastavenie na snímanie
v exteriéri alebo za denného osvetlenia
žiarivkami.
Samočinný časovač spustí nahrávanie
približne po 10 sekundách.
INDOOR ()
[PAGE2][SELF TIMER].
Zobrazí sa indikátor .
 Dotknite sa položky
.
 Ak chcete nahrávať filmy, stlačte
tlačidlo REC START/STOP, ak chcete
nahrávať statické obrázky, stlačte
tlačidlo PHOTO.
Pre zrušenie odpočítavania pri
nahrávaní filmov stlačte tlačidlo
REC START/STOP.
Vyváženie bielej farby sa nastaví na jas
žiariviek s teplým bielym svetlom.
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa
jasu okolia.
 Dotknite sa položky [ONE PUSH].
 Zosnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúceho
obrazovku, v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
 Dotknite sa položky
.
Indikátor
začne rýchlo blikať.
Indikátor prestane blikať po ukončení
úpravy nastavenia vyváženia bielej
farby a jeho uložení v pamäti.
• Kamkordérom nehýbte, kým
indikátor
rýchlo bliká.
• Ak nie je možné nastaviť vyváženie
bielej farby, indikátor
bliká
pomaly.
• Ak indikátor
bliká aj po dotyku
tlačidla
, nastavte položku
[WHT BAL] na hodnotu [ AUTO].
 Dotknite sa položky
Používanie ponuky
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
• Ak ste počas aktivovanej hodnoty
[ AUTO] vymenili batériu alebo ste
kamkordér priniesli zvnútra von počas
používania funkcie fixovanej expozície,
vyberte hodnotu [ AUTO] a kamkordér
asi na 10 sekúnd nasmerujte na blízky biely
predmet, aby sa lepšie nastavilo vyváženie
bielej farby.
• Postup nastavenia možnosti [ONE PUSH]
zopakujte, ak ste zmenili nastavenia funkcie
[PROGRAM AE] alebo po zmene prostredia
z vnútorného na vonkajšie alebo naopak.
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, položku
[WHT BAL] nastavte na hodnotu
[ AUTO] alebo hodnotu [ONE PUSH].
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra
na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [ AUTO].
Pre zrušenie samočinného časovača
znovu vykonajte krok č. .
• Pre typ DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Samočinný časovač môžete používať aj
s diaľkovým ovládačom (str. 27).
LCD BRT (Jas obrazovky LCD)
Intenzitu jasu obrazovky LCD možno
upraviť. Táto operácia nemá vplyv na
nahratý obraz.
Intenzitu jasu upravte pomocou tlačidla
/
.
Pokračovanie 
35
Keď sa rozsvieti indikátor
PLAY/EDIT
60min
0:00:00:00
1
2
AUTO
Na každej STRANE možno používať
ovládacie tlačidlá videa
(
/
/
/
).
[PAGE1]
MENU*
Ďalšie informácie nájdete na strane 38.
VOL* (Hlasitosť)
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 21.
Položka [VOLUME] sa zobrazí počas
prevádzky režimu Easy Handycam.
END SCH (END SEARCH)
Ďalšie informácie nájdete na strane 26.
DISP GUIDE (Display guide)*
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 15.
[PAGE2]
DATA CODE*
Zobrazovanie informácií automaticky
nahratých počas nahrávania (údajový
kód).

OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazovanie dátumu a času.
CAM DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov nastavenia
kamery.
36
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
6
5
4
 Funkcia SteadyShot je vypnutá
 Expozícia
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Hodnota clony
• Pri zobrazení údajov o dátume a čase
(DATE/TIME) sa čas a dátum zobrazujú
v rovnakej časti. Ak ste pri nahrávaní
obrazu nenastavili hodiny, zobrazia sa
prázdne políčka [-- -- ----] a [--:--:--].
LCD BRT (Jas obrazovky LCD)
Intenzitu jasu obrazovky LCD možno
upraviť. Táto operácia nemá vplyv na
nahratý obraz.
Intenzitu jasu upravte pomocou tlačidla
/
.
BURN DVD
Ak je kamkordér pripojený k počítaču
série Sony VAIO, pomocou tohto
príkazu môžete jednoducho napáliť
obrázok nahratý na páske na disk DVD
(priamy prístup k funkcii „Click to
DVD“). (str. 60)
BURN VCD
Ak je kamkordér pripojený k osobnému
počítaču, pomocou tohto príkazu
je možné jednoducho napáliť obraz
nahratý na páske na disk CD-R (priamy
prístup k funkcii Video CD Burn).
Podrobnosti nájdete v „Úvodnej
príručke“, ktorá je uložená na dodanom
disku CD-ROM.
[PAGE3]
A DUB CTRL (kopírovanie zvuku)
V SPD PLAY (Prehrávanie pri
rôznych rýchlostiach)
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 50.
Filmy môžete pri ich sledovaní
prehrávať v rozličných režimoch.
REC CTRL (kontrola nahrávania)
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 49.
 Počas prehrávania sa dotýkajte
nasledujúcich tlačidiel.
Ak chcete
zmeniť smer
prehrávania*
prehrávať
pomaly**
Dotknite sa položky
(snímka)
prehrávať
(dvojnásobná
2-krát
rýchlosť)
rýchlejšie
Ak chcete zmeniť smer:
(dvojnásobná
(snímka) 
rýchlosť)
(dvojnásobná
rýchlosť)
Používanie ponuky
[ SLOW]
Ak chcete zmeniť smer:
(snímka 
[ SLOW]
prehrávať po
(snímka) počas
snímkach
pozastaveného
prehrávania.
Ak chcete zmeniť smer:
(snímka) počas
prehrávania po
snímkach.
* V hornej, spodnej alebo strednej časti
obrazovky sa môžu zobraziť vodorovné
čiary. Nie je to porucha.
* * Výstup obrazu z rozhrania DV
sa nedá prehrávať plynulo v režime
pomalého prehrávania.
 Dotknite sa tlačidla [
RET.] 
.
Ak sa chcete vrátiť do režimu
normálneho prehrávania, dvakrát
sa dotknite tlačidla
(Prehrať/
Pozastaviť) (jedenkrát pri prehrávaní po
snímkach).
• Nebudete počuť nahratý zvuk. Na
obrazovke môžete vidieť obrázky
predtým prehrávaného obrazu v podobe
mozaikových vzorov.
37
Položky ponuky
Umiestnenie indikátora:
CAMERA
PLAY/EDIT
PROGRAM AE

×
P EFFECT


FLASH MODE

FLASH LVL

AUTO SHTR

×
×
×
Ponuka MANUAL SET (str. 40)
Ponuka CAMERA SET (str. 42)
D ZOOM

WIDE SEL

STEADYSHOT

EDITSEARCH

N.S.LIGHT

×
×
×
×
×
PLAYER SET (DCR-HC17E/HC19E)/
Ponuka VCR SET (DCR-HC21E/HC22E) (str. 43)
×
×

LCD B.L.


LCD COLOR


VF B.L.


WIDE DISP


HiFi SOUND
AUDIO MIX

Ponuka LCD/VF SET (str. 44)
Ponuka TAPE SET (str. 45)
REC MODE (DCR-HC17E/HC19E)

×
REC MODE (DCR-HC21E/HC22E)


AUDIO MODE

×


CLOCK SET*


USB STREAM





×
REMAIN
Ponuka SETUP MENU (str. 45)
LANGUAGE*
DEMO MODE
38
Dostupné položky ponuky () sa líšia v závislosti od umiestnenia indikátora.
* Tieto funkcie sú dostupné počas prevádzky režimu Easy Handycam.
Umiestnenie indikátora:
CAMERA
PLAY/EDIT
WORLD TIME


BEEP*


A.SHUT OFF


COMMANDER (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)


DISP OUT


REC LAMP

×
Ponuka OTHERS (str. 46)
Používanie ponuky
39
Ponuka MANUAL SET
– PROGRAM AE, P EFFECT atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
PROGRAM AE
S funkciou PROGRAM AE môžete
efektívne nahrávať obrázky v rôznych
situáciách.
BEACH&SKI* ( )
Toto nastavenie zabraňuje príliš
tmavému zobrazeniu ľudských tvárí
v prostredí so silným alebo odrazeným
svetlom (napríklad na letnej pláži alebo
na lyžiarskom svahu).
SUNSETMOON** (
)
 AUTO
Automatické efektívne nahrávanie
obrázkov bez funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* ( )
Zachovanie atmosféry záberov
zapadajúceho slnka, nočných záberov
alebo záberov ohňostrojov.
LANDSCAPE** (
)
Toto nastavenie zabraňuje príliš
svetlému zobrazeniu ľudských tvárí pri
osvetlení silným umelým svetlom.
PORTRAIT (Mäkký portrét) (
)
Zvýraznenie snímaného objektu
napríklad ľudí alebo kvetov,
a vytvorenie mäkkého pozadia.
SPORTS* (Šport) ( )
Jasné snímanie vzdialených objektov.
Toto nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na sklo
alebo kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
• Položky označené jednou hviezdičkou
(*) slúžia len na zaostrovanie na blízku
vzdialenosť. Položky označené dvomi
hviezdičkami (**) slúžia na zaostrovanie
na veľkú vzdialenosť.
P EFFECT (Obrazový efekt)
Minimalizácia trasenia, ktoré vzniká
pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich
objektov.
Počas nahrávania a prehrávania môžete
na obrázok pridať špeciálne efekty.
Zobrazí sa indikátor
.
 OFF
Nepoužíva sa nastavenie [P EFFECT].
40
NEG.ART
FLASH MODE
Tieto nastavenia nebudú fungovať
s nepodporovanými bleskami.
 ON
Farba a jas sa zobrazia inverzne.
Zakaždým aktivuje blesk.
SEPIA
AUTO
Obraz sa tónuje dohneda.
B&W
Obraz je čiernobiely.
SOLARIZE
Automaticky aktivuje blesk.
FLASH LVL (Úroveň blesku)
Tieto nastavenia nebudú fungovať
s nepodporovanými bleskami.
HIGH
Zvyšuje úroveň intenzity blesku.
PASTEL
Obraz vyzerá ako svetlá pastelová
kresba.*
MOSAIC
LOW
Znižuje úroveň intenzity blesku.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra
na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [NORMAL].
Používanie ponuky
 NORMAL
Obraz sa javí ako ilustrácia so silným
kontrastom.
AUTO SHTR (Automatická uzávierka)
Ak túto funkciu nastavíte na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie),
automaticky sa aktivuje elektronická
uzávierka na nastavenie jej rýchlosti pri
snímaní za veľmi jasného svetla.
Obraz sa podobá mozaike.*
* Nie je dostupné počas prehrávania.
• DCR-HC21E/HC22E:
Na obrazy z externých vstupov sa efekty
pridat’ nedajú. Taktiež nie je možné
prenášať obrázky upravené obrazovými
efektmi cez rozhranie DV.
• Obrázky upravené pomocou efektov
môžete nahrať na inú pásku (str. 48).
41
Ponuka CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek
ponuky.
D ZOOM (Digitálne priblíženie)
Ak chcete pri nahrávaní na pásku
dosiahnuť viac ako 20 × priblíženie
(predvolené nastavenie), vyberte
maximálnu úroveň priblíženia. Pri
použití digitálneho priblíženia sa znižuje
kvalita obrazu.
 4:3
Štandardné nastavenie (nahrávanie
obrazu na prehrávanie na televíznej
obrazovke s pomerom strán 4:3).
16:9 WIDE (
)
Nahrá obraz v režime na celú obrazovku
na prehrávanie na širokouhlom
televízore vo formáte 16:9.
Pri zobrazení na obrazovke LCD
a hľadáčiku so zvoleným režimom
[16:9 WIDE (
)].
Pri zobrazení na širokouhlej televíznej
obrazovke s pomerom strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom
televízore* *
Pravá strana pruhu zobrazuje faktor
digitálneho priblíženia. Po vybratí úrovne
priblíženia sa zobrazí oblasť priblíženia.
 OFF
Priblíženie až do hodnoty 20 x sa
vykoná opticky.
40 ×
Priblíženie až do hodnoty 20 x sa vykoná
opticky a do hodnoty 40 x digitálne.
640 × (DCR-HC17E)
Priblíženie až do hodnoty 20 x sa vykoná
opticky a do hodnoty 640 x digitálne.
800 × (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Priblíženie až do hodnoty 20 x sa vykoná
opticky a do hodnoty 800 x digitálne.
WIDE SEL (Výber širokouhlého
režimu)
Obraz môžete nahrať vo vhodnom
pomere pre obrazovku, na ktorej sa
bude zobrazovať.
42
* Po prepnutí na režim celej obrazovky na
širokouhlom televízore sa obraz zobrazí na
celej obrazovke.
* * Prehrávanie v režime 4:3. Ak prehrávate
obraz v režime širokouhlej obrazovky,
zobrazí sa tak, ako ho vidíte na obrazovke
alebo v hľadáčiku.
STEADYSHOT
Môžete kompenzovať otrasy kamery
(predvolené nastavenie je hodnota
[ON]). Keď používate statív (voliteľné
príslušenstvo) alebo konverzný objektív
(voliteľné príslušenstvo), funkciu
[STEADYSHOT] nastavte na hodnotu
[OFF] ( ).
PLAYER SET/
Ponuka VCR SET
EDITSEARCH
 OFF
Na obrazovke LCD sa nezobrazuje
tlačidlo
a tlačidlá – alebo +.
ON
Na obrazovke LCD sa zobrazuje
alebo tlačidlá – a +, čím sa aktivuje aj
funkcia EDIT SEARCH a funkcia Rec
review (str. 26).
N.S.LIGHT (Osvetlenie NightShot
Light)
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi.
• Maximálna vzdialenosť snímania pri použití
zdroja svetla [N.S.LIGHT] je približne 3 m.
Ak nahrávate objekty na tmavých miestach,
napríklad nočné scény alebo svetlo mesiaca,
nastavte položku [N.S.LIGHT] na hodnotu
[OFF]. Týmto spôsobom sa zvýrazní farba
obrazu.
Ponuka PLAYER SET platí pre typ
DCR-HC17E/HC19E a ponuka VCR
SET platí pre typ DCR-HC21E/HC22E.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
Hifi SOUND
Môžete si vybrať, či chcete na
prehrávanie zvuku použiť iné zariadenia
s duálnym alebo stereofónnym zvukom.
 STEREO
Prehrávanie s hlavným a vedľajším
zvukom (alebo stereofónnym zvukom).
1
Prehrávanie s hlavným zvukom alebo
so zvukom ľavého kanála.
Používanie ponuky
Keď používate na nahrávanie funkciu
NightShot plus (str. 22), môžete
nastavením funkcie [N.S.LIGHT],
ktorá vyžaruje infračervené svetlo
(neviditeľné), na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) nahrávať
jasnejší obraz.
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
2
Prehrávanie s vedľajším zvukom alebo
so zvukom pravého kanála.
• Na kamkordéri je možné prehrávať kazety
s dvoma zvukovými stopami. Nie je však
možné nahrávať ich.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra
na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [STEREO].
AUDIO MIX
Ďalšie informácie sú uvedené na
strane 51.
43
Ponuka LCD/VF SET
– LCD B.L., LCD COLOR, VF B.L. atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
LCD B.L. (Podsvietenie obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky
LCD možno nastaviť.
 BRT NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší
zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnosť [BRIGHT],
životnosť batérie počas nahrávania sa zníži
asi o 10 percent.
LCD COLOR
Farbu obrazovky LCD možno upraviť
pomocou tlačidla
/
. Táto
operácia nemá vplyv na nahratý obraz.
Nízka intenzita
Vysoká intenzita
VF B.L. (Jas hľadáčika)
Jas hľadáčika možno upraviť.
 BRT NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Vyjasní obrazovku hľadáčika.
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší
zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnosť [BRIGHT],
životnosť batérie počas nahrávania sa zníži
asi o 10 percent.
44
WIDE DISP (Širokouhlé zobrazenie)
Nastavením položky [WIDE SEL] na
možnosť [16:9 WIDE ( )] môžete
vybrať, ako sa bude v hľadáčiku a na
obrazovke LCD zobrazovať obraz
s pomerom strán 16:9.
 LETTER BOX
Normálne nastavenie (bežný typ
zobrazovania)
SQUEEZE
Vertikálne roztiahne obraz v režime
pomeru strán 16:9, keď sa v hornej
a dolnej časti obrazovky nachádzajú
čierne pásy.
Ponuka TAPE SET
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
REC MODE (Režim nahrávania)
 SP ()
Nahrávanie na kazetu v režime SP
(štandardné prehrávanie).
LP ()
Zvýšenie doby nahrávania na
1,5-násobok doby v režime SP (úsporné
prehrávanie).
AUDIO MODE
 12BIT
Nahrávanie v 12-bitovom režime
(2 stereofónne zvuky).
16BIT (
)
Nahrávanie v 16-bitovom režime
(1 stereofónny zvuk vysokej kvality).
REMAIN
 AUTO
V prípadoch popísaných nižšie sa
asi na 8 sekúnd zobrazí indikátor
zostávajúceho času pásky.
• keď je v zariadení vložená kazeta
a nastavíte prepínač POWER do polohy
PLAY/EDIT alebo CAMERA,
• keď sa dotknete tlačidla
(prehrať/
pozastaviť).
ON
Indikátor zostávajúceho času pásky sa
zobrazuje vždy.
– CLOCK SET, USB STREAM, LANGUAGE atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
CLOCK SET
Ďalšie informácie sú uvedené na strane 16.
USB STREAM
Obrázky zobrazené na obrazovke
kamkordéra môžete prezerať na počítači
(USB Streaming) prostredníctvom
kábla USB. Ďalšie informácie sú
uvedené na strane 59.
LANGUAGE
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude
používať na obrazovke LCD.
Môžete si vybrať z týchto jazykov:
anglický, anglický (zjednodušený),
čínsky (tradičný), čínsky (zjednodušený),
francúzsky, španielsky, portugalský,
nemecký, holandský, taliansky, grécky,
ruský, arabský alebo perzský jazyk.
Používanie ponuky
• Na 60-minútovú pásku môžete nahrať
v režime SP asi 510 obrázkov a v režime
LP 765 obrázkov.
• Ak nahrávate v režime LP, pri prehrávaní
kazety na iných kamkordéroch alebo
videorekordéroch sa môže objaviť šum
v podobe mozaikových vzorov alebo
prerušenie zvuku.
• Ak na jednej páske miešate nahrávky
v režimoch SP a LP, prehrávaný obraz
môže byť skreslený alebo sa môže medzi
nahrávkami nesprávne zapísať časový kód.
Ponuka SETUP
MENU
• Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš
rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
DEMO MODE
Predvolené nastavenie je poloha [ON].
Približne po 10 minútach po vybratí
kazety z kamkordéru a posunutí
prepínača POWER smerom nadol (aby
sa zapol indikátor CAMERA) si budete
môcť pozrieť režim ukážky.
• Ukážka sa môže prerušiť v týchto prípadoch:
– ak sa počas ukážky dotknete obrazovky,
(Ukážka sa spustí znova asi o 10 minút.)
– ak vložíte kazetu,
– ak je prepínač POWER nastavený v inej
polohe ako CAMERA,
– ak je funkcia NIGHTSHOT PLUS
nastavená na hodnotu ON.
45
Ponuka OTHERS
– WORLD TIME, BEEP atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom .
Po výbere nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Na strane 32 nájdete podrobnejšie
informácie o výbere položiek ponuky.
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
časový posun nastavíte dotykom na
tlačidlo
/
. Hodiny sa nastavia
na základe časového posunu.
Ak nastavíte časový posun na hodnotu
0, nastavenie hodín sa vráti na pôvodnú
hodnotu.
BEEP
 ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
OFF
Melódia sa neprehráva.
A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
 5 min.
Po uplynutí približne piatich minút
nečinnosti kamkordéra sa kamkordér
automaticky vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Po pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT
OFF] automaticky prepne na hodnotu
[NEVER].
46
COMMANDER
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Predvolené nastavenie na hodnote [ON]
umožňuje používať diaľkový ovládač
(str. 27).
• Ak chcete zabrániť tomu, aby kamkordér
reagoval na príkazy odoslané diaľkovým
ovládačom iného videorekordéra, zmeňte
nastavenie na hodnotu [OFF].
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra
na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [ON].
DISP OUT (Výstup na obrazovke)
 LCD
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku
zobrazuje indikátory, ako je napríklad
časový kód.
V-OUT/LCD
Zobrazenie indikátorov, ako je
napríklad časový kód, na televíznej
obrazovke, obrazovke LCD
a v hľadáčiku.
REC LAMP (Indikátor nahrávania)
Ak túto funkciu nastavíte na hodnotu
[OFF], indikátor nahrávania sa počas
nahrávania nerozsvieti. (Predvolené
nastavenie je na hodnote [ON].)
Pripojenie k videorekordéru alebo k televízoru
Použite niektorý zo spôsobov pripojenia znázornených na nasledujúcom obrázku.
Počas tejto prevádzky pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (str. 9). Bližšie informácie získate v návode na použitie pripájaných
zariadení.
Zásuvka A/V OUT
(Žltý)
1
(Biely)
(Červený)
2
rozhranie
DV
Do konektora
i.LINK (IEEE1394)
3
Zariadenie
kompatibilné
s rozhraním i.LINK
Kopírovanie a úprava
Videorekordéry
alebo televízory
: tok signálu
* Pre typ DCR-HC21E/HC22E:
 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
 Prípojný kábel A/V s konektorovou
zásuvkou S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO
s použitím prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo) môžu
byť obrázky reprodukované vernejšie ako
pri pripojení prostredníctvom dodaného
kábla A/V.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý zvukový konektor) a konektor
S VIDEO (kanál S VIDEO) na prípojnom
kábli A/V (voliteľné príslušenstvo).
V tomto prípade nie je nutné pripojiť žltý
konektor (štandardný konektor videa).
Ak pripojíte len konektor S VIDEO,
nebude zaistený výstup zvuku.
Pokračovanie 
47
Kopírovanie na iné
nahrávacie zariadenia
 Kábel i.LINK (voliteľné
príslušenstvo)
Na pripojenie kamkordéra k inému
zariadeniu použite kábel i.LINK. Signály
zvuku a videa sa prenášajú digitálne,
pričom vzniká obraz s vysokou kvalitou.
Nie je možné prenášať obrázky a zvuk
oddelene.
• Pre typ DCR-HC17E/HC19E:
Rozhranie DV kamkordéra je určené
len na výstup signálu. Kamkordér
neprijíma vstupné údaje z pripojeného
zariadenia.
Pre typ DCR-HC21E/HC22E:
Rozhranie DV kamkordéra je určené
na vstup aj na výstup signálu.
Ak je televízor monofónny (ak má iba
jeden vstupný konektor pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do vstupnej konektorovej zásuvky
videa a biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do konektorovej
zásuvky vstupu zvuku na televízore
alebo videorekordéri.
• Keď pripojíte zariadenie cez prípojný kábel
A/V (dodané príslušenstvo), nastavte
položku [DISP OUT] na hodnotu [LCD]
(predvolené nastavenie) (str. 46), aby
ste zabránili kopírovaniu zobrazenia na
obrazovke s obrázkami.
• Pre typ DCR-HC22E:
Ku konektoru A/V OUT kamkordéra
môžete tiež pripojiť prípojný kábel
A/V (str. 52), ale prípojné káble A/V
nepripájajte súčasne ku kamkordéru aj
k zariadeniu Handycam Station. Môže dôjsť
k rušeniu obrazu.
Obraz prehrávaný na kamkordéri je
možné kopírovať na iné nahrávacie
zariadenia (napríklad videorekordér).
1 Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie.
Podrobnejšie informácie o pripojení
nájdete na strane 47.
• Keď používate prípojný kábel A/V,
pripojte ho ku konektorovej zásuvke
druhého zariadenia.
2 Pripravte videorekordér na
nahrávanie.
Pri nahrávaní na videorekordér
vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Pri nahrávaní na rekordér DVD
vložte disk DVD, na ktorý chcete
nahrávať.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
3 Pripravte kamkordér na
prehrávanie.
Vložte nahratú kazetu.
Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
4 Na kamkordéri spustite
prehrávanie a na videorekordéri
spustite nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom k nahrávaciemu
zariadeniu.
48
5 Po ukončení kopírovania zastavte
kamkordér aj videorekordér.
Obraz nemôžete nahrávať
z videorekordéra na pásku. Do
kamkordéra vložte kazetu, na ktorú
budete nahrávať.
1 Ku kamkordéru pripojte
videorekordér.
Na prepojenie použite kábel i.LINK.
Podrobnejšie informácie o pripojení
nájdete na strane 47.
• Pri pripojení kamkordéra k ďalším
zariadeniam pomocou kábla i.LINK sa
zobrazí indikátor
.
2 Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
3 Kamkordér nastavte na režim
pozastaveného nahrávania.
Dotknite sa tlačidla
[PAGE3]
[REC CTRL][REC PAUSE].
Kopírovanie a úprava
• Keď pripojíte zariadenie cez prípojný kábel
A/V (dodané príslušenstvo), nastavte
položku [DISP OUT] na hodnotu [LCD]
(predvolené nastavenie) (str. 46), aby
ste zabránili kopírovaniu zobrazenia na
obrazovke s obrázkami.
• Ak chcete nahrávať dátum/čas a údaje
o nastavení kamery a používate prípojný
kábel A/V, zobrazte tieto údaje na
obrazovke (str. 36).
• Nasledujúce položky nie je možné prenášať
cez rozhranie DV:
– titulky nahraté na inom kamkordéri,
– značky,
– obrazové efekty [P EFFECT].
• Ak používate prípojný kábel i.LINK, pri
pozastavení prehrávania na kamkordéri
počas nahrávania bude obraz nahratý na
videorekordér nejasný.
Nahrávanie obrazu
z videorekordéra
(DCR-HC21E/HC22E)
4 Spustite prehrávanie kazety na
videorekordéri.
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke
LCD kamkordéra.
5 V bode, v ktorom chcete spustiť
nahrávanie, sa dotknite tlačidla
[REC START].
6 Dotknite sa tlačidla
(stop).
7 Dotknite sa tlačidla
[
RET.] 
.
49
Pridávanie ďalšieho
zvuku na nahratú pásku
Na pásku nahratú v 12-bitovom režime
je možné pridať zvuk (str. 45) bez
vymazania pôvodného zvuku.
Interný mikrofón
2 Dotykom tlačidla
(Play/
Pause) začnite prehrávať pásku.
Potom sa tlačidla znova dotknite
v bode, v ktorom chcete spustiť
nahrávanie zvuku.
3 Dotknite sa tlačidla

[PAGE3]  [A DUB CTRL] 
[AUDIO DUB].
.
Zobrazí sa indikátor
Zvuk môžete nahrávať pomocou
interného mikrofónu.
• Ďalší zvuk nie je možné nahrať:
– ak je páska nahratá v 16-bitovom režime
(str. 45),
– ak je páska nahratá v režime LP,
– ak je páska nahratá na inom zariadení
so štvorkanálovým mikrofónom
(4CH MIC REC),
– ak je páska nahratá v inom systéme farieb
televízora, ako používa kamkordér,
– ak je kamkordér pripojený cez kábel
i.LINK,
– na prázdnych miestach pásky,
– ak je plôška na ochranu proti zápisu
nastavená do polohy SAVE.
• Keď pridávate zvuk, obraz sa nebude
prenášať prostredníctvom konektora A/V
OUT. Obraz sledujte na obrazovke alebo
v hľadáčiku.
• Pre typ DCR-HC22E:
Prípojné káble A/V nepripájajte súčasne
ku kamkordéru a k zariadeniu Handycam
Station. Mohlo by dôjsť k rušeniu zvuku.
Nahrávanie zvuku
Najskôr do kamkordéra vložte nahratú
kazetu.
1 Posunutím prepínača POWER
smerom nadol zapnite indikátor
PLAY/EDIT.
50
60min
A DUB CTRL
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
4 Dotknite sa tlačidla
(play)
a spustite prehrávanie zvuku,
ktorý chcete zároveň nahrávať.
sa zobrazí počas nahrávania
nového zvuku v režime stereo 2
(ST2) pri prehrávaní pásky.
5 Dotykom tlačidla
(stop)
zastavíte nahrávanie.
Ak chcete pridať ďalší zvuk
k iným záberom, vyberte zábery
zopakovaním krok č. 2 a potom sa
dotknite tlačidla [AUDIO DUB].
6 Dotknite sa tlačidla [
.
RET.] 
• Pre typ DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Na určenie konečného bodu kopírovania
zvuku stlačte na diaľkovom ovládači počas
prehrávania dopredu tlačidlo ZERO SET
MEMORY na scéne, kde chcete zastaviť
kopírovanie zvuku. Po kroku č. 2 až 4 sa
nahrávanie automaticky zastaví na vybratej
scéne.
• Nahrávať dodatočný zvuk je možné len
na pásku nahratú na tomto kamkordéri.
Kvalita zvuku sa môže zhoršiť, ak
kopírujete zvuk na pásku, ktorá sa nahrala
na iných kamkordéroch (vrátane iných
typov kamkordérov (DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E)).
Kontrola nahratého zvuku
 Prehrajte pásku, na ktorú ste nahrali
zvuk (str. 21).
 Dotknite sa tlačidla
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
ST1
ST2
EXEC
RET.
Kopírovanie a úprava
 [PAGE1]
[MENU].
 Vyberte režim
(PLAYER SET) pre
typ DCR-HC17E/HC19E alebo režim
(VCR SET) pre typ DCR-HC21E/
HC22E, potom dotykom tlačidla
/
vyberte položku [AUDIO
MIX] a nakoniec sa dotknite tlačidla
[EXEC].

 Dotykom tlačidiel
/
upravte
vyváženie zvuku medzi pôvodným
zvukom (ST1) a zvukom pridaným
neskôr (ST2), potom sa dotknite
tlačidla [EXEC].
• Pôvodný zvuk (ST1) sa prehráva
s predvoleným nastavením.
• Nastavené vyváženie zvuku sa vráti do
predvoleného nastavenia v prípade, že
batéria alebo iné zdroje napájania boli
odpojené dlhšie ako približne 5 minút.
51
Konektorové zásuvky pre externé zariadenia
Kamkordér
 Rozhranie pre pripojenie
príslušenstva
1
• Pri používaní príslušenstva odstráňte
kryt rozhrania.
• Rozhranie pre pripojenie príslušenstva
obsahuje bezpečnostné zariadenie na
bezpečné pripevnenie inštalovaného
príslušenstva. Ak chcete príslušenstvo
pripojiť, zatlačením a posunutím ho
nasuňte a potom utiahnite skrutku.
Ak chcete príslušenstvo vybrať,
uvoľnite skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
DCR-HC17E/
HC19E/HC21E
2
3
 Konektor (USB) (str. 53)
 Pre typ DCR-HC17E/HC19E:
Konektor rozhrania DV OUT
(str. 47, 60)
4
Pre typ DCR-HC21E/HC22E:
Konektor rozhrania DV (str. 47, 60)
5
 Konektor A/V (audio/video) OUT
(str. 30, 47)
Spodná časť
 Konektorová zásuvka
(modrá)
6
7
Zariadenie Handycam Station
(DCR-HC22E)
• Konektorová zásuvka LANC
sa používa na riadenie pohybu
pásky videozariadenia a ostatných
periférnych zariadení pripojených
k videozariadeniu.
 Pre typ DCR-HC22E:
Konektor rozhrania
 Konektor DC IN (str. 9)
 Prepínač (USB) ON/OFF
6
4
7
3
2
8
52
LANC
• Aby ste mohli používať prepojenie
USB, prepnite ho do polohy ON.
Skôr, ako si pozriete „Úvodnú príručku“ (First Step
Guide) o kamkordéri
Po nainštalovaní softvéru Picture
Package do počítača so systémom
Windows z dodávaného disku CD-ROM
a pripojení kamkordéra k počítaču
môžete vykonávať nasledujúce operácie.
Informácie o pripojení nájdete
v „Úvodnej príručke“.
Z obrázkov uložených v počítači
môžete vybrať obľúbené filmy a statické
obrázky a jednoducho vytvoriť krátke
originálne video alebo prezentáciu
a pridať k nim hudbu a vizuálne štýly.
Automatický výrobca hudobného videa
Použitím obrázkov nahratých na páske
môžete jednoducho vytvoriť originálne
video a pridať k nemu hudbu a vizuálne
štýly.
Kopírovanie pásky na disk Video CD
Môžete importovať celý obsah pásky,
a vytvoriť tak disk CD s videom ako
zálohu.
Uloženie obrázkov na disk CD-R
Obrázky skopírované do počítača
môžete uložiť na disk CD-R.
Napaľovanie disku Video CD
Môžete vytvoriť disk CD s videom,
na ktorom sa bude nachádzať ponuka
videonahrávok a prezentácií. Program
ImageMixer VCD2 je kompatibilný
so statickými obrázkami s vysokým
rozlíšením.
Používanie počítača
• Softvér a funkcie dostupné pre počítače so
systémom Macintosh sa líšia od softvéru
a funkcií dostupných pre počítače so
systémom Windows. Podrobnosti nájdete
v kapitole č. 6 „Úvodnej príručky“, ktorá sa
nachádza na disku CD-ROM. Informácie
o „Úvodnej príručke“ sú uvedené v ďalšej
časti.
• Existujú dva spôsoby pripojenia
kamkordéra k počítaču.
– Kábel USB
Táto metóda je vhodná na kopírovanie
videa a zvukov, ktoré sú nahraté na páske,
do počítača.
S typom DCR-HC17E sa kábel USB
nedodáva. V prípade potreby si zakúpte
kábel USB 2.0 (typ A do typu B-mini).
Odporúčame produkt značky Sony.
– Kábel rozhrania i.LINK
Táto metóda je dobrá pre kopírovanie videa
a zvuku nahratého na páske. Obrazové údaje
sa prenesú jasnejšie ako pri použití USB
kábla.
Výrobca hudobného videa/prezentácie
Nástroj USB Streaming
Môžete prezerať obrázok, ktorý
kamkordér prehráva z pásky alebo
ktorý sa práve zobrazuje v počítači.
Nástroj Video Capturing
Celý obsah pásky môžete importovať do
počítača.
Zobrazenie videa a obrázkov na počítači
Obrázky skopírované z kamkordéra
môžete prezerať výberom z miniatúr.
Statické obrázky a filmy sa ukladajú do
priečinkov podľa dátumu.
• Dodávaný disk CD-ROM obsahuje
nasledujúci softvér.
– Ovládač USB
– „Úvodná príručka“
– Program ImageMixer VCD2
– Balík Picture Package Ver.1.5
Pokračovanie 
53
Informácie o „Úvodnej príručke“
„Úvodná príručka“ je návod na
používanie, do ktorého môžete nazerať
v počítači.
„Úvodná príručka“ popisuje základné
operácie od počiatočného pripojenia
kamkordéra k počítaču a vykonania
nastavení až po všeobecnú prevádzku
pri prvom použití softvéru uloženého
na disku CD-ROM (dodávané
príslušenstvo). Nainštalujte disk
CD-ROM, prečítajte si návod „Inštalácia
softvéru a Úvodnej príručky do počítača“
(str. 55), spustite „Úvodnú príručku“
a ďalej postupujte podľa pokynov.
Informácie o funkcii Pomocníka
softvéru
Funkcia Pomocník podáva informácie
o všetkých funkciách všetkých
softvérových aplikácií. Po pozornom
prečítaní „Úvodnej príručky“ si pozrite
funkciu Pomocník, ktorá vám poskytne
podrobnejšie informácie o ďalších
funkciách. Ak chcete zobraziť funkciu
Pomocník, kliknite na značku [?] na
obrazovke.
Systémové požiadavky
 Pre používateľov systému Windows
Pri používaní balíka Picture Package
Operačný systém: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional.
Vyžaduje sa bežná inštalácia.
V prípade inovácie operačného
systému nie je zaručená funkčnosť.
Systém Windows 98 nepodporuje
funkciu USB Streaming.
Systémy Windows 98 a Windows 98SE
nepodporujú funkciu DV Capturing.
54
CPU: Procesor Intel Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší (odporúča
sa aspoň 800 MHz). (Na používanie
programu ImageMixer VCD2 sa
odporúča procesor Intel Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší.)
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo novšia
(Tento produkt používa technológiu
DirectX. Je potrebné mať
nainštalovanú technológiu DirectX.)
Prehrávač Windows Media Player
7.0 alebo novší
Prehrávač Macromedia Flash Player
6.0 alebo novší
Zvukový systém: 16-bitová
stereofónna zvuková karta
a stereofónne reproduktory
Pamäť: aspoň 64 MB
Pevný disk: Dostupná pamäť potrebná
na inštaláciu: aspoň 500 MB
Odporúčané dostupné voľné
miesto na pevnom disku: aspoň
6 GB (v závislosti od veľkosti
upravovaných obrazových súborov)
Obrazovka: grafická karta so 4 MB
VRAM, minimálne rozlíšenie
800 × 600 bodov, režim High color
(16-bitové farby, 65 000 farieb),
ovládač displeja s podporou funkcie
DirectDraw (s rozlíšením 800 x 600
bodov alebo menej a s počtom
farieb 256 alebo menej nebude tento
produkt fungovať správne).
Iné: port USB (musí byť štandardnou
súčasťou), rozhranie DV (IEEE1394,
i.LINK) (na prepojenie pomocou
kábla i.LINK), disková jednotka.
(Na vytváranie diskov CD s videom
je potrebná jednotka CD-R.
Zoznam kompatibilných jednotiek
je k dispozícii na nasledujúcej adrese
URL:
http://www.ppackage.com/)
 Pre používateľov systému Macintosh
Pri používaní programu ImageMixer VCD2
Operačný systém: Mac OS X (verzia
10.1.5 alebo novšia)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac série G3/G4/G5
Pamäť: aspoň 128 MB
Pevný disk: dostupná veľkosť pamäte
na inštaláciu aspoň 250 MB
Odporúčaný dostupný voľný úložný
priestor: aspoň 4 GB (v závislosti od
veľkosti upravovaných obrazových
súborov)
Obrazovka: minimálne 1 024 × 768
bodov, 32 000 farieb (s rozlíšením
1 024 × 768 bodov alebo menej
a s počtom farieb 256 alebo menej
nebude tento výrobok fungovať
správne)
Iné: Disková jednotka
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču so
systémom Macintosh pomocou kábla USB,
nemôžete kopírovať obrázky nahraté na
páske do počítača. Ak chcete nahrávky
z pásky skopírovať, pripojte kamkordér
k počítaču pomocou kábla i.LINK a použite
štandardný softvér operačného systému.
Softvér a ostatné programy je
potrebné nainštalovať do počítača
z dodávaného disku CD-ROM pred
pripojením kamkordéra k počítaču.
Po prvej inštalácii sa už ďalšia inštalácia
nevyžaduje.
Používaný softvér sa líši v závislosti od
operačného systému.
Počítač so systémom Windows: balík
Picture Package (vrátane programu
ImageMixer VCD2)
Počítač so systémom Macintosh:
program ImageMixer VCD2
Podrobné informácie o softvéri nájdete
v „Úvodnej príručke“.
Inštalácia do počítača so
systémom Windows
V prípade systémov Windows 2000
a Windows XP sa pred inštaláciou
prihláste ako člen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, či je kamkordér
odpojený od počítača.
Používanie počítača
Aplikácia: QuickTime 4 alebo novšia
(odporúča sa QuickTime 5)
Inštalácia softvéru
a „Úvodnej príručky“ do
počítača
2 Zapnite počítač.
Pred inštaláciou softvéru zavrite
všetky spustené programy v počítači.
3 Vložte disk CD-ROM do jednotky
CD v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
Pokračovanie 
55
Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí
 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Computer] (Tento počítač).
 Dvakrát kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE]
(jednotka CD).*
6 Kliknite na tlačidlo [Next].
* Názvy jednotiek (napríklad (E:))
sa môžu v závislosti od počítača
odlišovať.
4 Kliknite na tlačidlo [Install].
7 Prečítajte si licenčnú zmluvu
[License Agreement]. Ak s ňou
súhlasíte, označte možnosť
[I accept the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
V závislosti od operačného
systému počítača sa zobrazí správa
s upozornením, že „Úvodná
príručka“ sa nedá automaticky
nainštalovať prostredníctvom
sprievodcu inštaláciou. V takom
prípade manuálne skopírujte
„Úvodnú príručku“ do počítača
podľa pokynov v správe.
5 Vyberte jazyk, v ktorom má byť
aplikácia nainštalovaná, a kliknite
na tlačidlo [Next].
56
8 Vyberte umiestnenie, kam sa
má softvér uložiť, a kliknite na
tlačidlo [Next].
9 Na obrazovke [Ready to Install
the Program] kliknite na tlačidlo
[Install].
Spustí sa inštalácia balíka Picture
Package.
10 Vyberte jazyk, v ktorom sa má
„Úvodná príručka“ nainštalovať,
a kliknite na tlačidlo [Next].
11 Kliknutím na tlačidlo [Next]
nainštalujte „Úvodnú príručku“.
a podľa pokynov na obrazovke
nainštalujte program ImageMixer
VCD2.
13 Ak sa zobrazí obrazovka
[Installing Microsoft (R)
DirectX(R)], podľa nasledujúcich
krokov nainštalujte aplikáciu
DirectX 9.0c. Ak sa nezobrazí,
prejdite na krok č. 14.
 Prečítajte si licenčnú zmluvu
[License Agreement] a kliknite na
tlačidlo [Next].
Používanie počítača
V závislosti od počítača sa táto
obrazovka nemusí zobraziť. V takom
prípade prejdite na krok 12.
12 Kliknite na tlačidlo [Next]
 Kliknite na tlačidlo [Next].
 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Pokračovanie 
57
14 Skontrolujte, či ste označili
možnosť [Yes, I want to restart
my computer now.] a kliknite na
tlačidlo [Finish].
2 Zapnite počítač.
Pred inštaláciou softvéru zavrite
všetky spustené programy v počítači.
3 Vložte disk CD-ROM do jednotky
CD v počítači.
4 Dvakrát kliknite na ikonu disku
CD-ROM.
Počítač sa vypne a potom sa opäť
automaticky zapne (reštartovanie).
Na ploche počítača sa zobrazia ikony
odkazu [Picture Package Menu]
a [Picture Package Menu destination
Folder] (a „Úvodná príručka“, ak
inštalácia prebehla podľa postupu
v krokoch 11 – 12).
5 Skopírujte súbor
[FirstSetupGuide.pdf], uložený
v požadovanom jazyku v priečinku
[FirstStepGuide], do počítača.
6 Potom nainštalujte program
ImageMixer VCD2.
7 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT]
v priečinku [MAC] na disku
CD-ROM do priečinka podľa
vlastného výberu.
15 Vyberte disk CD-ROM
z jednotky CD v počítači.
• Ak máte otázky týkajúce sa programu
Picture Package, kontaktné informácie
nájdete na strane 59.
8 Dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT] v priečinku, do
ktorého ste ho skopírovali.
9 Dvakrát kliknite na rozbalený
súbor [ImageMixerVCD2_Install].
Inštalácia do počítača so
systémom Macintosh
1 Skontrolujte, či je kamkordér
odpojený od počítača.
10 Keď sa zobrazí obrazovka so
súhlasom používateľa, zadajte
svoje meno a heslo.
Spustí sa inštalácia programu
ImageMixer VCD2.
• Podrobnosti o používaní programu
58
ImageMixer VCD2 nájdete v Pomocníkovi
softvéru online.
Prezeranie „Úvodnej
príručky“
Zobrazenie „Úvodnej príručky“
Spustenie v počítači so systémom
Windows
Odporúčame zobrazovanie
prostredníctvom programu Internet
Explorer ver. 6.0 alebo novšieho od
spoločnosti Microsoft.
Dvakrát kliknite na ikonu
na
pracovnej ploche.
• Ak si chcete prezerať „Úvodnú príručku“
vo formáte HTML v počítači bez použitia
automatickej inštalácie, skopírujte
priečinok požadovaného jazyka z priečinka
[FirstStepGuide] na disku CD-ROM a potom
dvakrát kliknite na položku „index.html“.
• Súbor „FirstStepGuide.pdf“ otvorte
v nasledovných prípadoch:
– Pri tlači „Úvodnej príručky“.
– Ak „Úvodná príručka“ nie je správne
zobrazená kvôli nastaveniu prehľadávača
ani v odporúčanom prostredí.
– Ak sa verzia HTML „Úvodnej príručky“
nenainštalovala automaticky.
Spustenie v počítači so systémom
Macintosh
Dvakrát kliknite na položku
„FirstStepGuide.pdf“.
Informácie o tomto softvéri
Centrum technickej podpory pre
používateľov programu Pixela
Domovská stránka programu Pixela
Pre systém Windows:
http://www.ppackage.com/
Pre systém Macintosh:
http://www.ImageMixer.com/
– Severná Amerika (Los Angeles)
Telefón: +1-213-341-0163
– Európa (Veľká Británia)
Telefón: +44-1489-564-764
– Ázia (Filipíny)
Telefón: +63-2-438-0090
Ochrana autorských práv
Hudobné diela, zvukové nahrávky
a hudobný obsah od iných spoločností,
ktoré získate z diskov CD, z Internetu
alebo iných zdrojov (ďalej len „hudobný
obsah“), podliehajú autorským
právam príslušných vlastníkov
a chránia ich zákony o autorských
právach a iné príslušné zákony každej
krajiny alebo regiónu. Mimo rozsahu
výslovne povoleného príslušnými
zákonmi nemôžete používať (vrátane,
okrem iného, kopírovať, upravovať,
reprodukovať, odovzdávať, odosielať
alebo umiestňovať do externej siete
prístupnej verejnosti, prenášať,
distribuovať, požičiavať, udeľovať
licencie, predávať a publikovať)
nijaký hudobný obsah bez toho, aby
ste získali oprávnenie alebo súhlas
príslušného vlastníka. Licencia na
balík Picture Package od spoločnosti
Sony Corporation sa nebude chápať
ako prepožičanie (nepriame, prekážka
uplatnenia žalobného nároku alebo
iné) nijakej licencie ani práva používať
hudobný obsah.
Používanie počítača
Príručku môžete spustiť aj výberom
položky [Štart], [Programy] ([Všetky
programy] v systéme Windows
XP), [Picture Package] a [First Step
Guide]. Potom spustite položku
[First Step Guide].
Na zobrazenie súboru vo
formáte PDF je potrebný softvér
Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný vo svojom počítači,
môžete ho prevziať z webovej
stránky spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
59
Vytvorenie disku DVD
(Priamy prístup k funkcii
„Click to DVD“)
Disky DVD môžete vytvoriť po
pripojení kamkordéra k počítaču série
VAIO od spoločnosti Sony*, ktorý
podporuje funkciu „Click to DVD“
pomocou kábla i.LINK (voliteľné
príslušenstvo). Obraz sa automaticky
skopíruje a zapíše na disk DVD.
Nasledujúci postup popisuje spôsob
vytvorenia disku DVD z obrazu
nahratého na páske. Informácie
o požiadavkách na systém a prevádzku
získate na nasledujúcej adrese URL:
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ázia a tichomorská oblasť
http://www.css.ap.sony.com/
– Kórea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://vaio-online.sony.com/
do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK
(voliteľné
príslušenstvo)
do rozhrania
DV
• Na túto operáciu môžete použiť iba
kábel i.LINK. Nie je možné použiť
kábel USB.
* Potrebujete počítač série VAIO od
spoločnosti Sony s jednotkou DVD,
ktorú je možné použiť na zapisovanie
na disky DVD. Potrebujete tiež počítač
s nainštalovaným programom „Click
to DVD 1.2“ alebo novším (originálny
softvér od spoločnosti Sony).
Prvé použitie priameho prístupu
k funkcii „Click to DVD“
Ak je kamkordér pripojený k počítaču,
priamy prístup k funkcii „Click
to DVD“ umožňuje jednoducho
kopírovať obrázky nahraté na páske
na disk DVD. Pred použitím priameho
prístupu k funkcii „Click to DVD“
postupujte podľa krokov uvedených
nižšie a spustite program Click to DVD
Automatic Mode Launcher.
 Zapnite počítač.
 Kliknite na ponuku Štart a vyberte
položku [All Programs] (Všetky
programy).
 Z ponuky zobrazených programov
vyberte položku [Click to DVD]
a potom kliknite na položku [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
Spustí sa program [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
• Po prvom spustení programu [Click to
DVD Automatic Mode Launcher] sa
program bude spúšťať automaticky po
zapnutí počítača.
• Program [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] je nastavený
pre každého používateľa systému
Windows XP.
1 Zapnite počítač.
Skončite všetky aplikácie, ktoré
používajú kábel i.LINK.
60
2 Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom posuňte
prepínač POWER nadol, čím
zapnete indikátor PLAY/EDIT.
Vzhľadom na to, že vytvorenie disku
DVD trvá niekoľko hodín, ako zdroj
napájania použite dodaný sieťový
adaptér.
3 Do kamkordéra vložte nahratú
kazetu.
4 Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla i.LINK (voliteľné
príslušenstvo) (str. 52, 60).
• Keď pripájate kamkordér k počítaču,
5 Dotknite sa tlačidla

[PAGE2]  [BURN DVD] 
.
Spustí sa funkcia „Click to DVD“
a na obrazovke počítača sa zobrazia
pokyny.
6 Vložte zapisovateľný disk DVD do
• Ak používate disk DVD-RW/+RW,
na ktorom sú uložené aj iné údaje,
na obrazovke kamkordéru sa zobrazí
správa [This is a recorded disc. Delete
and overwrite?]. Ak sa dotknete tlačidla
[EXEC], existujúce údaje sa vymažú
a zapíšu sa nové údaje.
8 Ak chcete ukončiť vytváranie
disku DVD, dotknite sa tlačidla
[ END].
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray
opens.
EXEC
END
Priestor pre disk sa automaticky
otvorí. Ak chcete vytvoriť ďalší disk
DVD s rovnakým obsahom, dotknite
sa tlačidla [EXEC].
Priestor pre disk sa otvorí. Do
jednotky disku vložte nový
zapisovateľný disk DVD. Zopakujte
kroky 7 a 8.
Používanie počítača
dbajte na to, aby ste konektor zastrčili
správnym smerom. Ak zastrčíte
konektor násilne, môže sa poškodiť
a spôsobiť poruchu kamkordéra.
• Podrobné informácie sú uvedené
v „Úvodnej príručke“.
Stav činnosti počítača sa zobrazuje
na obrazovke LCD kamkordéra.
CAPTURING: Obraz nahratý na
páske sa kopíruje do počítača.
CONVERTING: Obraz sa
konvertuje do formátu MPEG2.
WRITING: Obraz sa zapisuje na
disk DVD.
jednotky DVD v počítači.
7 Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite tlačidla [EXEC].
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
Zrušenie operácie
Dotknite sa položky [CANCEL] na
obrazovke LCD kamkordéra.
• Keď sa na obrazovke LCD kamkordéra
zobrazí nápis [Finalizing DVD.], operáciu
nie je možné zrušiť.
CANCEL
Pokračovanie 
61
• Kým sa obraz úplne neskopíruje do
počítača, neodpájajte kábel i.LINK
ani neprepínajte prepínač POWER na
kamkordéri do iného režimu.
• Ak sa na obrazovke zobrazí indikátor
[CONVERTING] alebo [WRITING],
zachytávanie obrázkov je ukončené. Aj keď
teraz odpojíte kábel i.LINK alebo vypnete
kamkordér, vytváranie disku DVD na
počítači bude pokračovať.
• V nasledujúcich prípadoch sa kopírovanie
obrazu zruší. Vytvorí sa disk DVD
obsahujúci údaje až po bod, v ktorom bola
operácia zrušená. Podrobné informácie
nájdete v súboroch Pomocníka programu
„Click to DVD Automatic Mode Launcher“.
– ak je na páske prázdne miesto s dĺžkou
aspoň 10 sekúnd,
– ak údaje na páske obsahujú skorší dátum
než dátum nahrávania ďalších obrázkov,
– ak sú na tej istej páske nahraté obrázky
s normálnou aj širokouhlou veľkosťou.
• V nasledujúcich situáciách nie je možné
ovládať kamkordér:
– počas prehrávania pásky,
– počas spustenia funkcie „Click to DVD“
z počítača.
62
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte zdroj napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Všebecné operácie/Easy Handycam
Napájanie sa nezapne.
• Batéria je vybitá, takmer vybitá alebo nie je pripojená ku kamkordéru.
• Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
• Na pripojenie do sieťovej zásuvky použite sieťový adaptér (str. 9).
• Pre typ DCR-HC22E:
Kamkordér správne umiestnite do zariadenia Handycam Station (str. 9).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí napájania.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po
1 minúte zdroj znova pripojte. Ak funkcie stále nefungujú, pomocou ostrého
predmetu stlačte tlačidlo RESET (str. 23). (Po stlačení tlačidla sa všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín vynulujú na predvolené hodnoty.)
Režim Easy Handycam nie je možné zapnúť.
• Režim Easy Handycam nie je možné zapnúť počas nahrávania alebo komunikácie
s iným zariadením prostredníctvom kábla USB.
• Počas prevádzky v režime Easy Handycam sa obnovia predvolené hodnoty nastavení
funkcií, ktoré sa nezobrazujú na obrazovke. Po zrušení režimu Easy Handycam sa
obnovia predchádzajúce nastavenia.
Režim [DEMO MODE] sa nespustí.
Riešenie problémov
Počas prevádzky v režime Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• Ukážka sa nezobrazuje, ak je prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavený na hodnotu ON.
• Vysuňte kazetu z kamkordéra (str. 17).
Kamkordér sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie napájania. Nie je to porucha.
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.
• Po uplynutí približne 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne (funkcia
A.SHUT OFF). Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF] (str. 46) alebo znovu
zapnite napájanie alebo použite sieťový adaptér.
• Nabite batériu (str. 9).
Pokračovanie 
63
Indikátor CHG (charge) pri nabíjaní batérie nesvieti.
• Prepínač POWER posuňte do polohy OFF (CHG) (str. 9).
• Batériu správne pripojte ku kamkordéru (str. 9).
• Sieťová zásuvka nedodáva žiadne napätie (str. 9).
• Pre typ DCR-HC22E:
Kamkordér správne umiestnite do zariadenia Handycam Station (str. 9).
• Nabíjanie batérie sa skončilo (str. 9).
Indikátor CHG (charge) pri nabíjaní batérie bliká.
• Batériu správne pripojte ku kamkordéru. Ak problém pretrváva, odpojte sieťový
adaptér zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Batéria môže byť poškodená.
Napájanie sa často preruší, aj keď indikátor zostávajúceho času batérie
ukazuje, že batéria má ešte dostatok energie na prevádzku.
• Vyskytla sa chyba v indikátore zostávajúceho času batérie alebo batéria nie je
dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite, čím sa indikátor napraví (str. 9).
Indikátor zostávajúceho času batérie neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo nízka, alebo batéria nie je dostatočne nabitá. Nie
je to porucha.
• Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú. Môže
byť poškodená (str. 9, 78).
• Uvedený čas nemusí byť správny v závislosti od prostredia používania. Po otvorení
alebo zatvorení panela LCD trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
batérie.
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo nízka, alebo batéria nie je dostatočne nabitá. Nie
je to porucha.
• Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú. Môže
byť poškodená (str. 9, 78).
Pri pripojení kamkordéra k sieťovému adaptéru sa vyskytne problém.
• Vypnite napájanie a sieťový adaptér odpojte zo sieťovej zásuvky. Potom ho znova pripojte.
Obrazovka LCD/hľadáčik
Pri dotyku obrazovky LCD sa na nej zobrazí rozmazaný vzor.
• Nie je to porucha. Nedotýkajte sa obrazovky prisilno.
Na obrazovke LCD alebo hľadáčiku sa zobrazí neznámy obraz.
64
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 45). Režim [DEMO MODE] zrušíte
dotykom obrazovky LCD alebo vložením kazety.
Na obrazovke sa zobrazí neznámy indikátor.
• Informácie získate v zozname indikátorov (str. 74).
Obraz zostane na obrazovke LCD.
• Stáva sa to, ak odpojíte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky alebo odstránite batériu
bez toho, aby ste najskôr vypli napájanie. Nie je to porucha.
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite obrazovky LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na kamkordéri (alebo tlačidlo DISPLAY na
diaľkovom ovládači, ktorý sa dodáva s typom DCR-HC19E/HC21E/HC22E) (str. 15).
Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú správne alebo nefungujú vôbec.
• Zmeňte nastavenie obrazovky (položka [CALIBRATION]) (str. 83).
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
• Objektív upravíte pomocou páčky na úpravu optického systému hľadáčika (str. 14).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
Kazety
Kazeta sa nedá vysunúť z priestoru pre kazetu.
• Uistite sa, že zdroj napájania (batéria alebo sieťový adaptér) je pripojený správne
(str. 9).
• Vyberte batériu z kamkordéra a znova ju pripojte (str. 10).
• Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (str. 9).
Riešenie problémov
• Zatvorte panel LCD. Keď je panel LCD otvorený, obraz sa v hľadáčiku nezobrazuje
(str. 14).
Kazeta sa nevysunie ani vtedy, keď je kryt kazety otvorený.
• V kamkordéri sa začala kondenzovať vlhkosť (str. 82).
Počas používania kazety s pamäťou Cassette Memory sa nezobrazuje
indikátor ani titulok kazety s pamäťou.
• Tento kamkordér nepodporuje kazety s pamäťou Cassette Memory, preto sa
nezobrazuje indikátor.
Indikátor zostávajúceho času pásky sa nezobrazí.
• Položku [
REMAIN] nastavte na hodnotu [ON] a indikátor zostávajúceho času
pásky sa bude vždy zobrazovať (str. 45).
Pokračovanie 
65
Nahrávanie
Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie obrazu počas nahrávania“ (str. 66).
Po stlačení tlačidla REC START/STOP sa páska nespustí.
• Posunutím prepínača POWER smerom nadol zapnite indikátor CAMERA
(str. 18, 20).
• Páska sa previnula na koniec. Previňte pásku alebo vložte novú.
• Plôšku na ochranu proti zápisu nastavte do polohy REC alebo vložte novú kazetu (str. 77).
• Kondenzácia vlhkosti spôsobila prilepenie pásky k bubnu. Vyberte kazetu
a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu vložte naspäť (str. 82).
Pri nahrávaní sa na páske nedá zabezpečiť plynulý prechod od posledného
nahratého záberu na ďalší.
• Postupujte podľa nasledovných inštrukcií.
– Aktivujte funkciu END SEARCH (str. 26).
– Kazetu nevyberajte. (Obrázok sa nahrá plynulo bez prerušenia aj po vypnutí napájania.)
– Na tú istú pásku nenahrávajte obrázky v režime SP aj LP.
– Nahrávanie filmu v režime LP nezastavujte.
Pri nahrávaní statického obrázka nepočuť zvuk uzávierky.
• Položku [BEEP] nastavte na hodnotu [ON] (str. 46).
Blesk (voliteľné príslušenstvo) nefunguje.
• Nie je zapnuté napájanie blesku alebo blesk nie je správne pripojený.
• Sú pripojené dva alebo viac bleskov. Pripojený môže byť iba jeden externý blesk.
Funkcia [END SCH] nefunguje.
• Po nahrávaní sa vysunula kazeta (str. 26).
• Kazeta je nová a nie je na nej nič nahraté.
Funkcia [END SCH] nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to porucha.
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Ďalšie informácie nájdete v časti „Ponuka“ (str. 69).
Automatické zaostrovanie nefunguje.
• Položku [FOCUS] nastavte na hodnotu [ AUTO] (str. 33).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre automatické zaostrenie. Zaostrenie upravte
ručne (str. 33).
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
66
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na hodnotu [ON] (str. 42).
Funkcia BACK LIGHT nefunguje.
• Funkcia BACK LIGHT sa zruší, ak položku [EXPOSURE] nastavíte na hodnotu
[MANUAL] (str. 34) alebo vyberiete položku [SPOT METER] (str. 33).
• Funkcia BACK LIGHT nefunguje počas režimu Easy Handycam.
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo elektrického svetla v tme sa zobrazuje zvislý
pruh.
• Stáva sa to, ak je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím príliš veľký. Nie je to
porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje správne.
• Vypnite funkciu NightShot plus (str. 22).
Obraz je na obrazovke príliš svetlý a snímaný objekt sa na obrazovke
nezobrazuje.
• Vypnite funkciu NightShot plus (str. 22).
• Zrušte funkciu BACK LIGHT (str. 22).
• Môže sa to stať pri nahrávaní obrazu vo svetle žiarivky, sodíkovej alebo ortuťovej
výbojky v režimoch [PORTRAIT] alebo [SPORTS]. V tomto prípade vypnite funkciu
[PROGRAM AE] (str. 40).
Pri snímaní televíznej obrazovky alebo monitora počítača sa zobrazujú čierne
pruhy.
Riešenie problémov
Vyskytuje sa blikanie alebo zmena farieb.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na hodnotu [OFF] (str. 42).
Prehrávanie
Pásku nie je možné prehrať.
• Posunutím prepínača POWER smerom nadol zapnite indikátor PLAY/EDIT.
• Previňte pásku (str. 21).
V obraze sú vodorovné čiary. Obraz sa zobrazuje nejasne alebo sa
nezobrazuje vôbec.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (str. 82).
Nie je počuť žiadny alebo len tichý zvuk.
• Položku [HiFi SOUND] nastavte na hodnotu [STEREO] (str. 43).
Pokračovanie 
67
• Zvýšte hlasitosť (str. 21).
• V položke [AUDIO MIX] upravte hodnotu [ST2] (vedľajší zvuk), kým nie je zvuk
počuť správne (str. 51).
• Pri používaní konektora S VIDEO sa uistite, že je pripojený aj červený a biely
konektor prípojného kábla A/V (str. 30).
Zvuk sa vypína.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (str. 82).
Na obrazovke sa zobrazuje indikátor „---“.
• Prehrávaná páska bola nahratá bez nastavenia dátumu a času.
• Prehráva sa prázdna časť pásky.
• Údajový kód na poškodenej páske alebo páske so šumom sa nedá prečítať.
Objaví sa šum a na obrazovke sa zobrazí indikátor
.
• Páska bola nahratá v inom systéme farieb televízora, ako používa kamkordér (PAL).
Nie je to porucha (str. 77).
Na obrazovke sa zobrazí
.
• Prehrávaná páska bola nahratá na inom zariadení so štvorkanálovým mikrofónom
(4CH MIC REC). Váš kamkordér nie je kompatibilný s nahrávkami štvorkanálového
mikrofónu.
Vyhľadávanie dátumu nefunguje správne. (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako 2 minúty, kamkordér nemusí presne
nájsť bod, v ktorom sa mení dátum nahrávky.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to porucha.
Diaľkový ovládač (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Dodávaný diaľkový ovládač nefunguje.
• Funkciu [COMMANDER] nastavte na hodnotu [ON] (str. 46).
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového
ovládania.
• Senzor diaľkového ovládania neotáčajte smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel správne fungovať.
• Vložte novú batériu. Batériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita + a – zhodovala so
značkami + a – (str. 84).
Ďalšie poruchy videorekordéra pri používaní dodávaného diaľkového ovládača.
• Zmeňte režim ovládania videorekordéra nastavením hodnoty inej ako VTR 2 alebo
zakryte senzor videorekordéra čiernym papierom.
68
Ponuka
Položky ponuky sú zobrazené v šedej farbe.
• Počas daného nahrávania alebo prehrávania nie je možné vybrať položky zobrazené
v šedej farbe.
Nemôžete použiť funkciu [SPOT METER].
• Funkciu [SPOT METER] nemožno používať spolu s funkciou NightShot plus.
• Ak nastavíte možnosť [PROGRAM AE], položka [SPOT METER] sa automaticky
nastaví na hodnotu [ AUTO].
Nemôžete použiť funkciu [EXPOSURE].
• Funkciu [EXPOSURE] nemožno používať spolu s funkciou NightShot plus.
Nemôžete použiť funkciu [WHT BAL].
• Funkciu [WHT BAL] nemožno používať pri používaní funkcie NightShot plus.
Nemôžete použiť funkciu [SPOT FOCUS].
• Funkciu [SPOT FOCUS] nemožno používať spolu s funkciou [PROGRAM AE].
Nemôžete použiť funkciu [PROGRAM AE].
Kopírovanie, úprava a pripojenie k iným zariadeniam
Výstupný obraz vášho kamkordéra sa nezobrazí na obrazovke zariadenia,
ktoré je ku kamkordéru pripojené.
Riešenie problémov
• Funkciu [PROGRAM AE] nemožno používať, keď je prepínač NIGHTSHOT PLUS
v polohe ON.
• Na kamkordéri zatvorte kryt konektoru DC IN a pri pripájaní kamkordéra k doku
Handycam Station ho zasuňte do doku pevne až nadoraz (str. 10).
Na obrazovke pripojeného zariadenia sa zobrazuje časový kód a ďalšie
informácie.
• Počas pripojenia pomocou prípojného kábla A/V nastavte položku [DISP OUT] na
možnosť [LCD] (str. 46).
Pomocou prípojného kábla A/V nie je možné správne kopírovať.
• Nastavte položku [DISP OUT] na možnosť [LCD] (str. 46).
• Prípojný kábel A/V nie je pripojený správne. Presvedčte sa, že prípojný kábel A/V
je pripojený ku konektorovej zásuvke iného zariadenia na kopírovanie obrazu
z kamkordéru.
Pokračovanie 
69
Nie je počuť nový zvuk pridaný k nahratej páske.
• V položke [AUDIO MIX] nastavte hodnotu [ST1] (pôvodný zvuk), kým zvuk nie je
počuť správne (str. 51).
Obrázky z pripojeného zariadenia sa nezobrazujú správne. (DCR-HC21E/HC22E)
• Vstupný signál nie je typu PAL.
Obraz je rušený alebo tmavý. (DCR-HC22E)
• Prípojné káble A/V sú pripojené do kamkordéra aj do zariadenia Handycam Station.
Odpojte jeden z prípojných káblov A/V.
Pripojenie k počítaču
Počítač nerozpoznal kamkordér.
• Odpojte kábel od počítača a kamkordéra a znovu ho pevne pripojte.
• Pre typ DCR-HC22E:
Nastavte prepínač (USB) ON/OFF na zariadení Handycam Station do polohy ON.
• Pre typ DCR-HC22E:
Bezpečne pripojte dok Handycam Station ku kamkordéru.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a kamkordéra.
• Odpojte kábel od počítača a kamkordéra, reštartujte počítač a potom ich opäť
správne pripojte.
Po vložení disku CD-ROM do počítača sa zobrazí chybové hlásenie.
• Nastavte obrazovku počítača nasledovne:
– Systém Windows: minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov, režim High Color
(16-bitové farby, 65 000 farieb) alebo vyšší.
– Počítač Macintosh: minimálne rozlíšenie 1 024 × 768 bodov, aspoň 32 000 farieb.
V počítači sa nezobrazujú obrázky z kamkordéra.
• Odpojte kábel od počítača, zapnite kamkordér a kábel znovu pripojte.
• Posuňte prepínač POWER nadol, kým sa nezapne indikátor CAMERA a položku
[USB STREAM] nastavte na hodnotu [ON] (str. 45). (Iba pri pripájaní k počítaču
s operačným systémom Windows pomocou kábla USB)
V počítači sa nedajú prezerať obrázky nahraté na páske.
• Odpojte kábel od počítača a znovu ho pripojte.
• Posuňte prepínač POWER nadol, kým sa nezapne indikátor PLAY/EDIT a položku
[USB STREAM] nastavte na hodnotu [ON] (str. 45). (Iba pri pripájaní k počítaču
s operačným systémom Windows pomocou kábla USB)
70
V prípade použitia kábla USB sa obraz na obrazovke počítača so systémom
Windows nezobrazí.
• Ovládač USB sa nezaregistroval správne, pretože počítač bol pripojený ku
kamkordéru pred dokončením inštalácie ovládača USB. Podľa postupu uvedeného
nižšie správne nainštalujte ovládač USB.
 Pre systém Windows 98, Windows 98SE a Windows Me
Riešenie problémov
Kopírovanie a prehrávanie obrázkov z pásky nie je zaručené v počítači so systémom
Windows 98.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač)
a potom kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Zobrazí sa obrazovka [System Properties] (Vlastnosti systému).
3 Kliknite na kartu [Device Manager] (Správca zariadení).
4 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované, kliknite na ne pravým tlačidlom
myši a potom ich odstráňte kliknutím na položku [Remove] (Odstrániť).
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na páske
– [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and game controllers],
– [Composite USB Device] v priečinku [Other devices].
– [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial Bus Controller],
5 Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal], kliknite na tlačidlo [OK].
6 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a potom reštartujte počítač.
7 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači.
8 Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste nainštalovať ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač).
2 Dvakrát kliknite na položku [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD).*
* Názvy jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v závislosti od počítača odlišovať.
3 Kliknite na položku [Open] (Otvoriť).
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver] (Ovládač).
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
• Vymazanie akejkoľvek inej položky ako [USB Audio Device], [USB Device]
a [USB Composite Device] môže spôsobiť poruchu vášho počítača.
 Pre používateľov systému Windows 2000
Prihláste sa ako člen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač)
a potom kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Zobrazí sa obrazovka [Vlastnosti systému].
3 Kliknite na kartu [Hardware] (Hardvér)  [Device Manager] (Správca
zariadení)  [View] (Zobraziť)  [Devices by type] (Zariadenia podľa typu).
4 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované, kliknite na ne pravým tlačidlom
myši a potom ich odstráňte kliknutím na položku [Uninstall] (Odinštalovať).
Pokračovanie 
71
5
6
7
8
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na páske
– [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial Bus Controller],
– [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and game controllers],
– [Composite USB Device] v priečinku [Other devices].
Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal], kliknite na tlačidlo [OK].
Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a potom reštartujte počítač.
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači.
Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste nainštalovať ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač).
2 Dvakrát kliknite na položku [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD).*
* Názvy jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v závislosti od počítača odlišovať.
3 Kliknite na položku [Open] (Otvoriť).
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver] (Ovládač).
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
• Vymazanie akejkoľvek inej položky ako [USB Composite Device], [USB Audio
Device] a [Composite USB Device] môže spôsobiť poruchu vášho počítača.
 Pre používateľov systému Windows XP
Prihláste sa ako člen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Kliknite na tlačidlo [Start].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač)
a potom kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Zobrazí sa obrazovka [System Properties] (Vlastnosti systému).
4 V nasledujúcom poradí kliknite na karty [Hardware] (Hardvér)  [Device
Manager] (Správca zariadení)  [View] (Zobraziť)  [Devices by type]
(Zariadenia podľa typu).
5 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované, kliknite na ne pravým tlačidlom
myši a potom ich odstráňte kliknutím na položku [Odinštalovať].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na páske
– [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial Bus Controller],
– [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and game controllers],
– [Composite USB Device] v priečinku [Other devices].
6 Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal], kliknite na tlačidlo [OK].
7 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a potom reštartujte počítač.
8 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači.
9 Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste nainštalovať ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer] (Tento počítač).
2 Dvakrát kliknite na položku [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD).*
* Názvy jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v závislosti od počítača odlišovať.
3 Kliknite na položku [Open] (Otvoriť).
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver] (Ovládač).
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
72
• Vymazanie akejkoľvek inej položky ako [USB Composite Device], [USB Audio
Device] a [USB Device] môže spôsobiť poruchu vášho počítača.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču so systémom Windows
prostredníctvom kábla USB, nepočuť zvuk.
• Podľa nasledujúceho postupu zmeňte nastavenia počítačového prostredia.
1 Vyberte položku [Start]  [Programs] (Programy) (v systéme Windows XP
[All Programs] (Všetky programy))  [Picture Package]  [Handycam Tools] 
[USB Streaming Tool].
2 Na obrazovke [Select audio device] vyberte ďalšie zariadenie.
3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kliknite na tlačidlo [Next] a potom na
tlačidlo [Done].
• Systém Windows 98 nepodporuje prehrávanie zvuku.
Počas používania funkcie USB streaming film nie je plynulý.
• Zmeňte nastavenia podľa nasledujúceho postupu:
1 Vyberte položku [Start]  [Programs] (Programy) (v systéme Windows XP
[All Programs] (Všetky programy))  [Picture Package]  [Handycam Tools] 
[USB Streaming Tool].
2 V časti [Select video quality] nastavte jazdec v smere (-).
3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kliknite na tlačidlo [Next] a potom na
tlačidlo [Done].
Balík Picture Package nefunguje správne.
Počas používania balíka Picture Package sa zobrazí chybové hlásenie.
• Zavrite balík Picture Package a potom posuňte prepínač POWER na kamkordéri tak,
aby sa rozsvietil iný indikátor.
Jednotka CD-R nebola rozpoznaná alebo nie je možné zapisovať údaje na disk
CD-R v programoch Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup alebo
VCD Maker.
Riešenie problémov
• Zavrite balík Picture Package a potom reštartujte počítač.
• Zoznam kompatibilných jednotiek je k dispozícií na lokalite:
http://www.ppackage.com/
„Úvodná príručka“ nie je správne zobrazená.
• Postupujte podľa krokov uvedených nižšie a otvorte „Úvodnú príručku“
(FirstStepGuide.pdf).
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači.
2 Dvakrát kliknite na položku [My Computer] (Tento počítač).
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v závislosti od počítača odlišovať.
4 Kliknite na položku [Explorer].
5 Dvakrát kliknite na položku [FirstStepGuide].
6 Dvakrát kliknite priečinok požadovaného jazyka.
7 Dvakrát kliknite na položku „FirstStepGuide.pdf“.
73
Indikátory a správy s upozorneniami
Funkcia zobrazenia výsledkov
vlastnej diagnostiky a indikátory
upozornenia
Ak sa na obrazovke LCD alebo
v hľadáčiku zobrazia indikátory,
skontrolujte nasledujúce body.
Niektoré príznaky môžete odstrániť
sami. Ak sa problém nevyrieši ani
po niekoľkých pokusoch, obráťte sa
na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
C: (alebo E:) : (Funkcia
zobrazenia výsledkov vlastnej
diagnostiky)
C:04:
• Batéria je iného typu ako
„InfoLITHIUM“. Použite batériu
typu „InfoLITHIUM“ (str. 78).
C:21:
• V prístroji sa skondenzovala
vlhkosť. Vyberte kazetu
a kamkordér aspoň 1 hodinu
nepoužívajte. Potom kazetu vložte
naspäť (str. 82).
C:22:
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľné príslušenstvo) (str. 82).
C:31: / C:32:
• Vyskytli sa príznaky, ktoré neboli
vyššie popísané. Kazetu vyberte,
znova ju vložte a potom pokračujte
v práci s kamkordérom. Tento
postup nepoužívajte, ak sa začala
kondenzovať vlhkosť (str. 82).
• Odpojte zdroj napájania. Znova
ho pripojte a pokračujte v práci
s kamkordérom.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 23) pokračujte v práci
s kamkordérom.
74
E:61: / E:62:
• Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte
im 5-miestny kód začínajúci
písmenom „E“.
 (Upozornenie na úroveň nabitia
batérie)
•
•
Batéria je takmer vybitá.
V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia alebo batérie
môže indikátor upozornenia 
blikať, aj keď je ešte k dispozícii 5 až
10 minút zostávajúceho času batérie.
 (Upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
• Vysuňte kazetu, vyberte zdroj
napájania a nechajte kamkordér
asi 1 hodinu s otvoreným krytom
kazety (str. 82).
 (Indikátor upozornenia týkajúci
sa pásky)
Pomalé blikanie:
• Na páske zostáva menej ako 5 minút
času.
• Nie je vložená kazeta.*
• Plôška na ochranu proti zápisu
na kazete je nastavená do polohy
ochrany (str. 77).*
Rýchle blikanie:
• Páska je na konci.*
 (Upozornenie na vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
• Plôška na ochranu proti zápisu
na kazete je nastavená do polohy
ochrany (str. 77).
Rýchle blikanie:
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť
(str. 82).
• Je zobrazený kód funkcie
zobrazenia výsledkov vlastnej
diagnostiky (str. 74).
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
externého blesku)
Pomalé blikanie:
• Stále nabíja
Rýchle blikanie:
• Je zobrazený kód funkcie
zobrazenia výsledkov vlastnej
diagnostiky (str. 74).*
• Vyskytla sa chyba blesku.
* Pri zobrazení indikátora upozornenia na
obrazovke je počuť melódiu (str. 46).
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa inštrukcií.
 Batéria
Use the „InfoLITHIUM“ battery
pack. (Používajte batériu typu
„InfoLITHIUM“.) (str. 78)
Battery level is low. (Batéria je
takmer vybitá.)
• Vymeňte batériu (str. 9, 78)
Old battery. Use a new one. (Stará
batéria. Použite novú.) (str. 78)
 Re-attach the power source.
(Znovu pripojte zdroj napájania.)
(str. 9)
 Moisture condensation. Eject
the cassette (Kondenzácia vlhkosti.
Vysuňte kazetu.) (str. 82)
 Moisture condensation. Turn
off for 1H. (Kondenzácia vlhkosti.
Kamkordér na hodinu vypnite.)
(str. 82)
 Kazeta alebo páska
 Insert a cassette. (Vložte kazetu.)
(str. 17)
 Reinsert the cassette. (Opätovne
vložte kazetu.)
• Skontrolujte, či kazeta nie je
poškodená.
The tape is locked - check
the tab. (Kazeta je uzamknutá
– skontrolujte plôšku na ochranu
proti zápisu.) (str. 77)
The tape has reached the end.
(Páska je na konci.)
Riešenie problémov
Popis správ s upozorneniami
 Kondenzácia vlhkosti
• Kazetu previňte na začiatok alebo ju
vymeňte.
 Blesk
Charging… Cannot record still
images. (Nabíja sa... nie je možné
nahrávať statické obrázky.)
• Pokúšate sa nahrávať statické
obrázky počas nabíjania blesku
(voliteľné príslušenstvo).
Pokračovanie 
75
 Iné
Cannot record due to copyright
protection. (Nie je možné nahrávať
z dôvodu ochrany autorských práv.)
(str. 77)
Cannot add audio. (Nedá sa pridať
zvuk.) (str. 50)
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable. (Nedá sa pridať zvuk.
Odpojte kábel i.LINK.) (str. 50)
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio. (Páska nie je nahratá vo
formáte SP. Nedá sa pridať zvuk.)
(str. 50)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected (Keď je pripojené
zariadenie USB, nemožno spustiť
režim Easy Handycam)
• Kým je pripojený kábel USB, nie
je možné spustiť nastavenia režimu
Easy Handycam. Najskôr odpojte
kábel USB z kamkordéra.
USB invalid during Easy Handycam
(Rozhranie USB je počas prevádzky
režimu Easy Handycam neplatné.)
•
HDV recorded tape. Cannot
playback. (Páska je nahratá vo
formáte HDV. Nedá sa prehrávať).
•
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio. (Páska nie je nahratá
v 12-bitovom režime zvuku. Nedá sa
pridať zvuk.) (str. 50)
Cannot add audio on the blank
portion of a tape. (Na prázdne
miesto na páske nie je možné pridať
zvuk.) (str. 50)
 Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Znečistená videohlava.
Použite čistiacu kazetu.) (str. 82)
Cannot start Easy Handycam /
Cannot cancel Easy Handycam.
(Nie je možné zapnúť režim Easy
Handycam/Nie je možné vypnúť
režim Easy Handycam.) (str. 63)
76
Počas režimu Easy Handycam
nemožno pripojiť kábel USB.
Dotknite sa tlačidla
.
Váš kamkordér nedokáže prehrávať
tento formát. Pásku prehrajte na
zariadení, na ktorom ste ho nahrali.
HDV recorded tape. Cannot add
audio. (Páska je nahratá vo formáte
HDV. Nedá sa pridať zvuk.)
•
Kamkordér neumožňuje pridať zvuk
na úsek pásky nahratý vo formáte
HDV.
Disconnect one AV cable. (Odpojte
jeden kábel AV.)
• Prípojné káble A/V sú pripojené
do kamkordéra aj do zariadenia
Handycam Station. Jeden z nich
odpojte.
• Keď je prípojný kábel A/V
pripojený iba ku kamkordéru,
kamkordér je nesprávne vložený
v zariadení Handycam Station.
Zariadenie Handycam Station
pripojte správne.
Používanie kamkordéra
v zahraničí
Vhodné kazetové pásky
Napájanie
Môžete používať iba kazety typu mini DV.
Používajte kazetu so značkou
.
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú
v elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Systémy farieb televízora
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Prehrávaný obraz možno sledovať len
na televízore so vstupným konektorom
AUDIO/VIDEO, ktorý pracuje
v systéme PAL (informácie nájdete
v nasledujúcom zozname).
Systém
Štáty použitia
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
PAL
PAL - M Brazília
PAL - N Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Ak chcete zabrániť vytvoreniu
prázdneho miesta na páske
Prejdite na koniec nahratej časti pomocou
funkcie END SEARCH (str. 26):
• Prehrali ste pásku.
• Použili ste funkciu EDIT SEARCH.
Signál na ochranu autorských práv
 Pri prehrávaní
Ak páska, ktorú prehrávate na
kamkordéri, obsahuje signál na
ochranu autorských práv, nemôžete ju
skopírovať na pásku v inej videokamere
pripojenej ku kamkordéru.
 Pre typ DCR-HC21E/HC22E:
Pri nahrávaní
Softvér, ktorý obsahuje signály na
ochranu autorských práv, sa na
kamkordéri nedá nahrávať. Ak sa
pokúsite takýto softvér nahrat’, na
obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
sa zobrazí nápis [Cannot record due
to copyright protection.] (Nie je
možné nahrávať z dôvodu ochrany
autorských práv.). Pri nahrávaní na
pásku kamkordér nenahráva signály na
ochranu autorských práv.
SECAM Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Poznámky týkajúce sa používania
Jednoduché nastavenie hodín pomocou
časového rozdielu
 Ochrana pred náhodným vymazaním
Pri používaní kamkordéra v zahraničí
môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu.
Vyberte možnosť [WORLD TIME]
v ponuke
(OTHERS) a potom
nastavte časový posun (str. 46).
Ďalšie informácie
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovenská republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia a ďalšie.
je obchodná známka.
Kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s pamäťou Cassette Memory.
 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uložte ju.
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu
na kazete smerom k polohe SAVE.
Pokračovanie 
77
Informácie o batérii
„InfoLITHIUM“
Poloha REC: na kazetu
je možné nahrávať.
Poloha SAVE: na kazetu
nie je možné nahrávať
(ochrana proti zápisu).
REC
SAVE
 Pri označení kazety
Aby ste predišli poškodeniu
kamkordéra, uistite sa, či štítok
umiestňujete iba na miesta označené na
nasledujúcom obrázku.
Štítok
neumiestňujte
pozdĺž tohto
okraja.
Umiestnenie štítka
 Po použití kazety
Previňte pásku na začiatok, čím
zabránite skresleniu obrazu a zvuku.
Kazetu by ste potom mali uložiť do
obalu a uchovávať v zvislej polohe.
 Pri čistení pozláteného konektora
Pozlátený konektor na kazete vyčistite
vatovým tampónom po každom
10 vysunutí kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety
znečistený alebo zaprášený, indikátor
zostávajúceho času pásky nebude
fungovať správne.
Toto zariadenie je kompatibilné
s batériami typu „InfoLITHIUM“
(série P).
Kamkordér môžete používať iba
s batériou typu „InfoLITHIUM“.
Batérie „InfoLITHIUM“ série P sú
označené značkou
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na sprostredkovanie informácií
týkajúcich sa prevádzkových podmienok
medzi kamkordérom a sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta
podľa prevádzkových podmienok
kamkordéra spotrebu energie a zobrazí
zostávajúci čas batérie v minútach.
Ak máte nainštalovaný sieťový
adaptér alebo nabíjačku (voliteľné
príslušenstvo), zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 do 30 °C, kým nezhasne
indikátor CHG (charge). Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte kábel
od konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri, vyberte batériu a odpojte
kamkordér od zariadenia Handycam
Station, ktorý sa dodáva s typom DCRHC22E.
Efektívne používanie batérie
Pozlátený konektor
78
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C
alebo menej, výkon batérie sa zníži a skráti
sa čas, počas ktorého môžete batériu
používať. V takom prípade vykonajte jeden
z nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do kamkordéra ju vložte bezprostredne
pred začiatkom snímania záberov.
– Používajte batériu s vysokou kapacitou:
NP-FP50/FP70/FP90 (voliteľné
príslušenstvo).
• Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používat’ batériu
s vyššou kapacitou: NP-FP50/FP70/FP90
(voliteľné príslušenstvo).
• Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, či ste
nastavili prepínač POWER do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj
vtedy, ak je kamkordér v pohotovostnom
režime nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu
s vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, nastavte
položku [A.SHUT OFF] na možnosť
[NEVER] v ponuke
(OTHERS)
a kamkordér nechajte v pohotovostnom
režime nahrávania na pásku, kým sa
nevypne napájanie (str. 46).
Životnosť batérie
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupne znižuje úmerne
k frekvencii používania. Ak sa podstatne
zníži dostupný čas batérie, pravdepodobne
sa skončila jej životnosť. V takom prípade je
potrebné kúpiť novú batériu.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok
a prostredia.
Indikátor zostávajúceho času batérie
Ďalšie informácie
• Ak sa preruší napájanie, hoci indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zobrazí sa správny zostávajúci čas batérie.
Ak sa však batéria dlho používa v prostredí
s vysokou teplotou, je ponechaná v úplne
nabitom stave alebo sa často používa,
správna indikácia stavu batérie sa neobnoví.
Indikáciu zostávajúceho času batérie preto
považujte iba za približný čas snímania.
• Indikátor  označujúci vybitú batériu
bliká, aj ak zostávajúci čas batérie je ešte
v rozsahu 5 až 10 minút, v závislosti od
prevádzkových podmienok, teploty a stavu
prostredia.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za
rok ju úplne nabite a použite v kamkordéri,
čím zabezpečíte jej správne fungovanie.
Ak chcete batériu skladovať, vyberte
ju z kamkordéra a uložte ju na suchom
a chladnom mieste.
79
Rozhranie i.LINK
Rozhranie DV na tomto zariadení
je kompatibilné s rozhraním i.LINK.
Táto kapitola popisuje štandard pre
rozhranie i.LINK a jeho vlastnosti.
Čo je rozhranie i.LINK?
Rozhranie i.LINK je digitálne sériové
rozhranie na prenos digitálneho videa,
zvuku a iných údajov na iné zariadenie
kompatibilné s rozhraním i.LINK.
Pomocou rozhrania i.LINK môžete tiež
ovládať iné zariadenie.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním
i.LINK je možné pripojiť pomocou
kábla i.LINK. Možné využitie je
napríklad na prenos údajov a ovládanie
rôznych typov digitálnych zariadení AV.
Ak sa k tomuto zariadeniu pripoja
formou uzavretého cyklu aspoň dve
zariadenia kompatibilné s rozhraním
i.LINK, ovládať a prenášať údaje je
možné nielen na zariadení pripojenom
k tomuto prístroju, ale prostredníctvom
priamo pripojeného zariadenia aj na
iných zariadeniach.
Spôsob ovládania sa však môže
niekedy líšiť v závislosti od vlastností
a technických parametrov pripojeného
zariadenia. Na niektorých pripojených
zariadeniach možno nebude možné
ovládanie a prenos údajov.
• Za normálnych okolností sa môže k tomuto
prístroju pripojiť pomocou kábla i.LINK iba
jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripojiť
k zariadeniu kompatibilnému s rozhraním
i.LINK, ktoré má dve alebo viac rozhraní
DV, riaďte sa pokynmi v návode na
používanie zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
• i.LINK je známejší termín pre zbernicu
IEEE 1394, ktorá slúži na prenos údajov.
Navrhla ho spoločnosť Sony a je to jej
ochranná známka, ktorú uznávajú mnohé
spoločnosti.
• IEEE 1394 je medzinárodná
norma štandardizovaná inštitútom
elektrotechnických inžinierov (Institute of
Electrical and Electronic Engineers).
80
Prenosová rýchlosť rozhrania i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť
rozhrania i.LINK sa líši v závislosti od
typu zariadenia. Existujú tri typy.
S100 (približne 100 Mb za sekundu*)
S200 (približne 200 Mb za sekundu)
S400 (približne 400 Mb za sekundu)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
„Technické parametre“ v návode na
používanie každého zariadenia. Na
niektorých zariadeniach je uvedená aj
pri rozhraní i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlosť
zariadenia, na ktorom nie je uvedená
žiadna rýchlosť (ako napríklad na tomto
zariadení), je „S100“.
Prenosová rýchlosť sa môže líšiť od
uvedenej hodnoty, ak je prístroj
pripojený k zariadeniu s inou
maximálnou prenosovou rýchlosťou.
* Čo znamená skratka Mb/s?
Skratka Mb/s znamená „megabity za
sekundu“, čiže množstvo údajov, ktoré
je možné odoslať alebo prijať za jednu
sekundu. Napríklad prenosová rýchlosť
100 Mb/s znamená, že za jednu sekundu
je možné odoslať 100 megabitov údajov.
Používanie funkcií rozhrania i.LINK na
tomto zariadení
Podrobné informácie o možnostiach
kopírovania, keď je tento prístroj
pripojený k ďalším zariadeniam na
spracovanie videa s rozhraním DV,
nájdete na strane 48.
Tento prístroj je možné pripojiť aj k iným
zariadeniam od spoločnosti Sony, ktoré
sú kompatibilné s rozhraním i.LINK
(rozhranie DV) (napr. k osobnému
počítaču série VAIO) a k zariadeniam na
spracovanie videa.
Údržba a odporúčania
Pred pripojením tohto zariadenia
k počítaču skontrolujte, či je na počítači
už nainštalovaný aplikačný softvér
podporovaný týmto zariadením.
Niektoré zariadenia na spracovanie
videa kompatibilné s rozhraním
i.LINK, ako napríklad digitálne
televízory, zariadenia na nahrávanie
a prehrávanie diskov DVD, kaziet
MICROMV alebo HDV, nie sú
kompatibilné so zariadeniami
s rozhraním DV. Pred pripojením
k inému zariadeniu sa presvedčte, či je
zariadenie kompatibilné so zariadením
s rozhraním DV. Podrobné informácie
o odporúčaniach a kompatibilnom
aplikačnom softvéri nájdete aj v návode
na používanie zariadenia, ktoré sa
chystáte pripojiť.
Informácie o potrebnom kábli i.LINK
Pri kopírovaní pások prostredníctvom
rozhrania DV používajte kábel i.LINK
spoločnosti Sony so štyrmi vývodmi na
oboch stranách.
Používanie a údržba
Pokračovanie 
Ďalšie informácie
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte
a neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi studených
miestach. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 °C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Môžu sa pokaziť alebo zdeformovať.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií. Kamkordér
sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byt’ obrazovka
LCD, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu.
Poškodzuje sa tak vnútro hľadáčika
a obrazovky LCD.
– Kdekoľvek, kde je vysoká vlhkosť.
• Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode
na používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnúť,
napríklad od dažďa alebo morskej vody.
Ak kamkordér navlhne, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha
nedá odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane nejaký pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
81
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte
fyzickým nárazom alebo zásahom, ako je
napr. búchanie, zhodenie alebo šliapanie po
prístroji. Zvláštnu pozornosť a obozretnosť
venujte zaobchádzaniu s objektívom.
• Keď kamkordér nepoužívate, nastavte
prepínač POWER do polohy OFF (CHG).
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to viesť k zvýšeniu teploty vnútri zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ťahaním za
konektor, a nie za kábel.
• Nepoškodzujte sieťový kábel, napríklad
tým, že naňho umiestnite ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte v čistote.
• Diaľkový ovládač, ktorý sa dodáva s typom
DCR-HC19E/HC21E/HC22E, a gombíkovú
batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Pri náhodnom prehltnutí batérie okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak tekutý elektrolyt vytečie z batérie,
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá prišla do
kontaktu s vašou pokožkou,
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Občas ho zapnite a spustite, napríklad na
približne 3 minúty spustite prehrávanie pásky.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
82
Ak kamkordér prenesiete priamo zo
studeného prostredia do tepla, vo vnútri
zariadenia, na povrchu pásky alebo na
objektíve sa môže skondenzovať vlhkosť.
V takom prípade sa páska môže poškodiť
prilepením na bubon hlavy alebo
kamkordér nemusí správne fungovať.
Ak je v kamkordéri vlhkosť, zobrazí sa
správa [ Moisture condensation.
Eject the cassette.] (Kondenzácia
vlhkosti. Vysuňte kazetu.) alebo
[ Moisture condensation. Turn off for
1H.] (Kondenzácia vlhkosti. Vypnite
kamkorder na hodinu.). Ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve, indikátor sa
nezobrazí.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Nebude fungovať žiadna z funkcií
(okrem vysunutia kazety). Vysuňte
kazetu, vypnite kamkordér a nechajte
ho asi jednu hodinu s otvoreným
priestorom pre kazetu. Kamkordér je
možné znova použiť, ak sa pri zapnutí
nezobrazí indikátor  alebo .
Keď vlhkosť začne kondenzovať,
kamkordér nemusí kondenzáciu zistiť.
V takom prípade sa kazeta niekedy
nevysunie 10 sekúnd po otvorení
priestoru pre kazetu. Nie je to porucha.
Kým sa kazeta nevysunie, nezatvárajte
priestor pre kazetu.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie
vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade,
ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak),
alebo ak kamkordér používate vo
vlhkom prostredí ako v nasledujúcich
príkladoch.
• Keď kamkordér prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď kamkordér vyberiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do horúceho
vonkajšieho prostredia.
• Keď používate kamkordér po búrke alebo
daždi.
• Keď používate kamkordér v prostredí
s vysokou teplotou a vlhkosťou.
 Ako zabrániť kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z umelej hmoty.
Kamkordér z obalu nevyberajte, kým
sa teplota vzduchu v obale nevyrovná
teplote okolia (asi po jednej hodine).
Videohlava
• Ak sa videohlava znečistí, nie je možné
normálne nahrávať obraz, prípadne sa
prehrá skreslený obraz alebo zvuk.
• Ak sa objavia nasledujúce problémy, čistite
videohlavy 10 sekúnd pomocou čistiacej
kazety DVM-12CLD od spoločnosti Sony
(voliteľné príslušenstvo).
– Prehrávaný obraz obsahuje šum v podobe
mozaikových vzorov alebo sa obrazovka
zobrazuje v modrej farbe.
– Prehrávaný obraz sa nepohybuje.
– Prehrávaný obraz sa nezobrazuje alebo sa
vypne zvuk.
– [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Znečistená videohlava. Použite
čistiacu kazetu). Tento indikátor sa
zobrazí na obrazovke počas nahrávania.
– [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Znečistená videohlava. Použite
čistiacu kazetu). Tento indikátor sa
zobrazí na obrazovke počas prehrávania.
• Po dlhom používaní sa videohlava
opotrebuje. Ak nezískate čistý obraz ani po
použití čistiacej kazety, možnou príčinou
je opotrebovanie videohlavy. Obráťte sa
na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony, kde vám
videohlavu vymenia.
 Nastavenie obrazovky LCD (funkcia
CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela možno
nepracujú správne. V takom prípade
postupujte podľa inštrukcií uvedených
nižšie. Odporúčame počas tejto činnosti
pripojiť kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného siet’ového adaptéra.
 Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG).
 Vysuňte kazetu z kamkordéra, potom
odpojte od kamkordéra alebo zariadenia
Handycam Station (dodáva sa s typom
DCR-HC22E) všetky pripojené káble
okrem sieťového adaptéra.
 Posuňte prepínač POWER smerom
nadol, aby sa pri stlačenom tlačidle
DISP/BATT INFO zapol indikátor
PLAY/EDIT, potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO a podržte ho
približne 5 sekúnd.
 Rohom pamäťovej karty „Memory
Stick“ alebo podobným predmetom
sa dotknite položky „ד zobrazenej na
obrazovke.
Obrazovka LCD
 Postup čistenia obrazovky LCD
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
mäkkou tkaninou. Ak použijete súpravu
na čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier namočený
v čistiacej tekutine.
Zmení sa poloha znaku „ד. Ak sa
vám nepodarilo stlačiť správne miesto,
začnite znovu od kroku č. .
Ďalšie informácie
• Na obrazovku príliš netlačte, môže sa tak
poškodiť.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD
objaviť zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
• Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať,
ak je otočená.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite
telo kamkordéra mäkkou látkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou látkou.
Pokračovanie 
83
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– používanie chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentu a insekticídu,
– manipulácia s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie,
– dlhotrvajúce ponechanie krytu zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
 Postup
Údržba a skladovanie objektívu
 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí
s vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Kamkordér sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ho
použijete aspoň raz za mesiac.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy OFF
(CHG). Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja pri každom
používaní kamkordéra, ale ak ho
nepoužívate, postupne sa vybije. Ak sa
kamkordér približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, batéria sa úplne vybije.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
84
Použitím dodávaného sieťového
adaptéra pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho
aspoň 24 hodín s prepínačom POWER
nastaveným do polohy OFF (CHG).
Výmena batérie diaľkového ovládača
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
smeroval nahor.
 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nezaznie
kliknutie.
Plôška
UPOZORNENIE
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte, ani
neodhadzujte do ohňa.
Upozornenie
Nesprávna výmena batérie môže
spôsobiť výbuch. Na výmenu používajte
iba rovnaký alebo ekvivalentný typ
batérie odporúčaný výrobcom.
Použité batérie odstráňte podľa
pokynov výrobcu.
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba
batérie typu CR2025.
• Keď je lítiová batéria čiastočne vybitá,
prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača
sa môže skrátiť alebo diaľkový ovládač nemusí
fungovať správne. V tomto prípade nahraďte
batériu lítiovou batériou typu CR2025 značky
Sony. Pri použití inej batérie môže vzniknúť
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Upevnenie remienka
okolo zápästia
Je to užitočné pri prenášaní
kamkordéra.
1 Otvorte háčik, uvoľnite podložku
Upevnenie ramienka
na plece (DCR-HC19E/
HC21E/HC22E)
Remienok na plece môžete upevniť do
háčika pre remienok na plece.
pre ruku () a vysuňte ju
z očka ().
Podložka pre ruku
2 Podložku pre ruku posuňte úplne
doprava (), potom zatvorte
háčik a znova uvoľnite podložku
pre ruku ().
2
3 Remienok použite podľa obrázka
ako remienok na zápästie.
Ďalšie informácie
1
85
Technické parametre
Systém
Systém
nahrávania
videa
Systém
nahrávania
zvuku
Vstupné a výstupné konektory
2 rotačné hlavy, špirálový
systém snímania
rotačné hlavy, systém PCM
Kvantovanie: 12 bitov
(vzorkovacia frekvencia
32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bitov (vzorkovacia
frekvencia 48 kHz, stereo)
Obrazový signál Farebný PAL, normy CCIR
Vhodná kazeta Kazeta typu Mini DV
s vytlačenou značkou
Rýchlosť pásky SP: Približne 18,81 mm/s
LP: Približne 12,56 mm/s
Doba
SP: 60 min.
nahrávania
LP: 90 min.
alebo
(pri použití kazety DVM60)
prehrávania
Doba rýchleho približne 2 min. 40 s
prevíjania pásky (pri použití kazety DVM60)
dopredu alebo
dozadu
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik
(čiernobiely)
Zobrazovacie
Zariadenie CCD (Charge
zariadenie
Coupled Device) s veľkosťou
3,0 mm (typ 1/6)
Hrubé rozlíšenie:
približne 800 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (film):
približne 400 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
kombinovaný
objektív s motorovým
transfokátorom
Priemer filtra: 25 mm
20 × (opticky), 640 ×
(digitálne, DCR-HC17E),
800 × (digitálne, DCRHC19E/HC21E/HC22E)
F = 1,8 - 3,1
f = 2,3 - 46 mm
Ohnisková vzdialenosť
prepočítaná na fotoaparát
formátu 35 mm
Vo funkcii CAMERA:
44 - 880 mm
Teplota farieb [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna
5 lx (luxov) (F 1,8) 0 lx
úroveň
(luxov) (počas funkcie
osvetlenia
NightShot plus)*1
*1
86
Objekty, ktoré v tme nie sú viditeľné, možno
snímať pomocou infračerveného osvetlenia.
Výstup pre zvuk 10-vývodový konektor
alebo video
Obrazový signál: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmov), nevyvážený
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmov), nevyvážený
Chrominančný signál:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nevyvážený
Zvukový signál: 327 mV (pri
výstupnej impedancii väčšej
ako 47 kΩ (kiloohmov)),
výstupná impedancia menej
ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Konektorová
Konektor typu mini-B
zásuvka USB
(DCR-HC17E/
HC19E/HC21E)
Konektorová
Konektor typu stereo minizásuvka LANC minijack (Ø 2,5 mm)
Vstup/výstup
4-vývodový konektor
DV (DCRHC21E)
výstup DV
4-vývodový konektor
(DCR-HC17E/
HC19E)
Obrazovka LCD
Obraz
Celkový počet
bodov
6,2 cm (typ 2,5)
123 200 (560 ×220)
Všeobecné
Napájanie
Priemerná
spotreba
energie
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery
(približne)
Hmotnosť
(približne)
Dodávané
príslušenstvo
DC 7,2 V (batéria)
DC 8,4 V (sieťový adaptér)
Počas nahrávania s kamerou
pri použití hľadáčika 1,9 W
Počas nahrávania s kamerou
pri použití obrazovky
LCD 2,4 W
0 až 40 °C
- 20 až + 60 °C
54,7 × 90,0 × 111,7 mm
(š/v/h)
Iba hlavné zariadenie 400 g
460 g vrátane nabíjateľnej
batérie NP-FP30 a kazety
DVM60.
Ďalšie informácie nájdete na
strane 8.
Zariadenie Handycam Station
DCRA-C122 (DCR-HC22E)
Výstup pre zvuk 10-vývodový konektor
alebo video
Obrazový signál: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmov), nevyvážený
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmov), nevyvážený
Chrominančný signál:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nevyvážený
Zvukový signál: 327 mV (pri
výstupnej impedancii väčšej
ako 47 kΩ (kiloohmov)),
výstupná impedancia menej
ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Konektorová
Konektor typu mini-B
zásuvka USB
Vstup/výstup
4-vývodový konektor
DV
Sieťový adaptér typu AC-L25A/L25B
Napájanie
*2
Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Typy rozdielov
DCR-HC
Rozhranie DV
Senzor diaľkového
ovládača
Handycam Station
17E
DCR-HC
Rozhranie DV
Senzor diaľkového
ovládača
Handycam Station
21E
OUT
—
—
IN/OUT

—
19E
OUT

—
22E
IN/OUT


 Súčasťou balenia
— nie je súčasťou balenia
0 až 40 °C
- 20 až + 60 °C
56 × 31 × 100 mm (š/v/d) bez
vyčnievajúcich častí
190 g bez sieťového
napájacieho kábla
Ďalšie informácie
Odber prúdu
Príkon
Výstupné
napätie
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery
(približne)
Hmotnosť
(približne)
Striedavé napätie
100 - 240 V, 50/60 Hz
0,35 - 0,18 A
18 W
DC 8,4 V*2
Typ
Ďalšie technické údaje nájdete na
štítkusieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria (NP-FP30)
Maximálne
výstupné
napätie
Výstupné
napätie
Kapacita
Rozmery
(približne)
Hmotnosť
(približne)
Prevádzková
teplota
DC 8,4 V
DC 7,2 V
3,6 Wh (500 mAh)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/h)
40 g
0 až 40 °C
87
Register
Numerické
21-vývodový adaptér .......... 31
Čas prehrávania ................. 12
D
A
I
i.LINK ................................. 80
D ZOOM (Digitálne
približovanie) ..................... 42
Ikona ........................... Pozrite
....... Indikátory na obrazovke
DATA CODE .................... 36
Indikátor CHG (charge) ... 10
DATE/TIME ...................... 36
Indikátory na obrazovke ... 24
AUDIO MIX ..................... 50
DEMO MODE .................. 45
Indikátory upozornenia .... 74
AUDIO MODE ................ 45
Diaľkový ovládač ............... 27
INDOOR ............................ 35
AUTO SHTR
(Automatická uzávierka) .. 41
DISP GUIDE (Sprievodca
na obrazovke)..................... 15
Infračervený port ............... 22
DISP OUT (Výstup na
obrazovke) .......................... 46
Interný mikrofón ............... 23
A DUB CTRL
(Kopírovanie zvuku) ......... 37
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie) .... 46
B
B&W ................................... 41
Batéria
Dotykový panel .................. 15
Držanie kamkordéra ......... 13
E
Informácie o batérii.... 23
Easy Handycam ................. 18
Zostávajúci čas
batérie .......................... 23
EDITSEARCH ........... 26, 43
Batéria „InfoLITHIUM“ .. 78
END SCH
(END SEARCH) .............. 26
BEACH&SKI .................... 40
EXPOSURE ................ 34, 69
BLACK FADER ............... 34
F
BURN DVD....................... 36
FADER ............................... 34
BURN VCD ....................... 36
FLASH LVL (Úroveň
intenzity blesku) ................ 41
C
FLASH MODE ................. 41
CALIBRATION
(Kalibrácia) ........................ 83
CAM DATA ....................... 36
CD-ROM ............................ 53
Centrum technickej
podpory pre používateľov
programu Pixela ................. 59
FOCUS ......................... 33, 66
Fotografovanie vzdialených
predmetov ........................... 22
Funkcia zobrazenia
výsledkov vlastnej
diagnostiky ......................... 74
CLOCK SET ...................... 16
H
COMMANDER ................ 46
Hifi SOUND....................... 43
Hlasitosť .............................. 21
Č
Čas nabíjania ...................... 11
Čas nahrávania ................... 11
Inštalácia ............................. 55
K
Kapacita nahrávania .... 24, 45
Akumulátorová
batéria ............................ 9
BEEP .................................. 46
88
Hľadáčik Jas ........................ 44
Časový kód ......................... 24
Hlavný zvuk ........................ 43
Hľadanie dátumu ............... 28
Hľadáčik .............................. 14
Kazeta ............................ 17, 77
Vloženie/vysunutie ..... 17
Kondenzácia vlhkosti ........ 82
Konektor ............................. 52
Konektor DC........................ 9
Konektor USB ................... 52
Konektorová zásuvka
LANC .................................. 52
Konektorová zásuvka
DC IN.................................... 9
Kopírovanie ........................ 48
Kryt...................................... 17
L
LANDSCAPE.................... 40
LANGUAGE ..................... 45
LCD B.L. (Podsvietenie
obrazovky LCD) ................ 44
LCD BRT (Jas obrazovky
LCD) ................................... 35
LCD COLOR .................... 44
LENS COVER .................. 20
Lítiová batéria .................... 84
LP (Úsporné
prehrávanie) ....................... 45
M
Panel LCD .......................... 14
Prehrávanie......................... 21
LCD B.L. (Podsvietenie
obrazovky LCD)......... 44
Dvojnásobná
rýchlosť ........................ 37
MOSAIC ............................ 41
LCD BRT (Jas
obrazovky LCD)......... 35
Snímka ......................... 37
MOSAIC FADER ............. 34
LCD COLOR ............. 44
Macintosh ..................... 55, 58
MONOTONE FADER .... 34
PASTEL .............................. 41
N
Páčka OPEN/EJECT ........ 17
Nabitie doplna.................... 10
Nabíjanie batérie ................. 9
Akumulátorová
batéria ............................ 9
Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ...... 84
Nahrávanie ......................... 20
Nahrávanie fotografií na
pásku ................................... 20
Nastavenie dátumu
a času ................................... 16
Prehrávanie fotografií ........ 29
Páčka na úpravu optického
systému hľadáčika .............. 14
Prepínač POWER.............. 13
Páska ..............Pozrite Kazeta
Picture Package .................. 55
Počítač ................................. 55
Počítadlo pásky .................. 24
NEG.ART........................... 41
Podsvietenie obrazovky
LCD................................14, 36
NTSC.............................. 67, 77
Priblíženie ........................... 22
Pripojenie
Počítač .......................... 53
Pomocník ............................ 54
Ponuka ................................ 32
Položky ponuky .......... 38
Ponuka
CAMERA SET .......... 42
Televízor ................ 30, 47
Prípojný
kábel A/V................. 30, 47, 52
PROGRAM AE .......... 40, 69
Prúdenie údajov
prostredníctvom rozhrania
USB ..................................... 45
R
REC CTRL (Kontrola
nahrávania) ......................... 49
REC LAMP (Indikátor
nahrávania) ......................... 46
Obchodná známka ............. 91
Ponuka
LCD/VF SET .............. 44
Obnovenie
(vynulovanie) ..................... 23
Ponuka
MANUAL SET .......... 40
Obrazovka LCD ................ 15
Ponuka OTHERS ....... 46
Ochranná fólia ................... 27
REC MODE (Režim
nahrávania) ......................... 45
Ponuka
PLAYER SET ............. 43
Rec review .......................... 26
Ponuka
SETUP MENU ........... 45
REMAIN ............................ 45
ONE PUSH ........................ 35
OUTDOOR ....................... 35
Ovládacie tlačidlo .............. 32
Ovládacie tlačidlá videa .... 21
P
P EFFECT (Obrazový
efekt) ................................... 40
PACK LIGHT .............. 22, 67
REC MODE (Režim
nahrávania) ......................... 45
Ďalšie informácie
O
Prepínač
NIGHTSHOT PLUS ........ 22
Plôška na ochranu proti
zápisu................................... 77
Podložka pre ruku.............. 85
N.S.LIGHT (Zdroj svetla
NightShot Light) ................ 43
Zmena smeru .............. 37
Prehrávanie dvojnásobnou
rýchlosťou ........................... 37
Páčka na ovládanie
motorového
transfokátora ...................... 22
Nastavenie expozície ......... 22
NightShot plus.................... 22
SLOW .......................... 37
REC START/STOP .......... 20
Ponuka TAPE SET..... 45
Remienok ........................... 85
Ponuka VCR SET...... 43
Remienok na plece ............ 85
Používanie ponuky ..... 32
Remienok na zápästie ....... 85
PORTRAIT (Mäkký
portrét) ................................ 40
Reproduktor ....................... 23
Používanie v zahraničí ....... 77
Rozhranie pre pripojenie
príslušenstva ....................... 52
Rozhranie DV .........48, 52, 60
PAL ..................................... 77
Pokračovanie 
89
S
SELF TIMER .................... 35
Senzor diaľkového
ovládača .............................. 23
SEPIA ................................. 41
Sieťová zásuvka .................... 9
Sieťové napájanie ........... 8, 10
Sieťový adaptér .................... 8
Signalizačné pípanie pri
prevádzke ........Pozrite BEEP
Skokové prehľadávanie ..... 21
Tlačidlo PHOTO ............... 20
Tlačidlo PUSH ................... 10
Tlačidlo RESET................. 23
Tlačidlo ZERO SET
MEMORY .......................... 27
U
USB STREAM .................. 45
Softvér ................................. 55
Ú
SOLARIZE ........................ 41
Údržba ................................ 81
SP (Štandardné
prehrávanie) ....................... 45
Úvodná príručka .......... 53, 59
Spätné prehrávanie ............ 37
V
Spomalené prehrávanie .... 37
SPORTS (Šport) ................ 40
SPOT FOCUS .............. 33, 69
SPOT METER (Flexible
spot meter) ................... 33, 69
SPOTLIGHT ..................... 40
Správy s upozorneniami .... 74
Statív.................................... 23
STEADYSHOT ........... 42, 66
STEREO ............................ 43
SUNSETMOON................ 40
Systémové požiadavky ...... 54
V SPD PLAY (Prehrávanie
pri rôznych rýchlostiach) .. 37
Vedľajší zvuk....................... 43
VF B.L. (Jas hľadáčika) ..... 44
Videohlava .......................... 82
Vyhľadávanie fotografií ..... 29
Vyhľadávanie s obrazom ... 21
Vyhľadávanie začiatočného
bodu..................................... 26
Vynulovanie pamäte ......... 28
Vysielač ............................... 27
Systémy farieb televízora .. 77
W
Š
WHITE FADER ............... 34
Širokouhlý záber ................ 22
WHT BAL (Vyváženie
bielej farby) .................. 35, 69
Štítok ................................... 78
WIDE DISP (Širokouhlé
zobrazenie) ......................... 44
T
WIDE SEL (Výber
širokouhlého režimu) ........ 42
Technické parametre ......... 86
Televízor ........................ 30, 47
Tlačidlo
DISP/BATT INFO .......15, 23
Tlačidlo EASY ................... 18
90
Tlačidlo FN
(s funkciou) .................. 24, 32
Windows ....................... 54, 55
WORLD TIME ................. 46
Z
Začiatočný bod .................. 26
Začíname ...................8, 55, 59
Zariadenie Handycam
Station ................................... 9
Zostávajúci čas
batérie ........................... 24, 79
Zrkadlový režim................. 22
Obchodné známky
• „InfoLITHIUM“ je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• Picture Package je obchodnou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
•
je obchodná známka.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodnými alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation
v Spojených štátoch a v iných krajinách.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook a PowerMac sú obchodné
známky spoločnosti Apple Computer, Inc
v Spojených štátoch a iných krajinách.
• eMac je obchodnou známkou spoločnosti
Apple Computer, Inc.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
v USA a/alebo iných krajinách ochranné
známky alebo obchodné známky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated.
• QuickTime a logo QuickTime sú obchodné
známky spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Roxio je ochranná známka spoločnosti
Roxio, Inc.
• Toast je obchodná známka spoločnosti
Roxio, Inc.
• Windows Media Player je obchodnou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú
obchodnými alebo ochrannými známkami
spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
• Pentium je obchodná alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu byť obchodnými
alebo ochrannými známkami príslušných
spoločností. Okrem toho v príručke nie sú
vždy uvedené značky TM a „®“.
91
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri
s použitím atramentu vyrobeného na
báze rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising