Sony | DCR-TRV255E | Sony DCR-HC40E Návod na použitie

3-087-936-92(1)
Sprievodca
počítačovými
aplikáciami
SK
A számítógépes
alkalmazások
használati útmutatója
HU
Digital Video Camera Recorder
© 2004 Sony Corporation
Najskôr si
prečítajte tento
návod
• Informácie o ovládaní kamery nájdete v
v príručke Kamera Návod na používanie
dodanej s kamkordérom.
Dodávaný disk CD-ROM obsahuje
nasledujúci softvér.
Pre počítače so systémom Windows: balík
Picture Package
Pre počítače so systémom Macintosh:
ImageMixer VCD2
Systémové požiadavky
Pre používateľov systému Windows
Pri prezeraní obrázkov zaznamenaných
na pásku na počítači
• Operačný systém: Microsoft Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition alebo Windows XP
Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prípade inovácie operačného systému
nie je zaručená funkčnos.
Ak počítač používa systém Windows 98,
nebudete poču zvuk. Môžete len
prenáša a zobrazova statické obrázky.
• CPU: procesor Intel Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší (odporúča sa 800 MHz
alebo rýchlejší).
• Program: DirectX 9,0b alebo novší (Tento
produkt používa technológiu DirectX.
Musíte ma nainštalovanú súčas
DirectX.),
Windows Media Player 7,0 alebo novší,
Macromedia Flash Player 6,0 alebo novší.
• Zvukový systém: 16-bitová stereofónna
zvuková karta a stereofónne
reproduktory.
• Pamä: aspoň 64 MB.
• Pevný disk:
Dostupná pamä potrebná na inštaláciu:
aspoň 200 MB.
2
Odporúčané dostupné voľné miesto na
pevnom disku: aspoň 6 GB (v závislosti od
veľkosti upravovaných obrazových
súborov).
• Obrazovka: grafická karta 4 MB VRAM,
minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov,
režim High color (16-bitové farby,
65 000 farieb), ovládač displeja s podporou
funkcie DirectDraw (s rozlíšením 800 ×
600 bodov alebo menej a s 256 farbami
alebo s menším počtom farieb nebude
tento produkt pracova správne).
• Iné: port USB (musí by štandardnou
súčasou), rozhranie DV (IEEE1394,
i.LINK) (na prepojenie pomocou kábla
i.LINK), disková jednotka (na vytváranie
diskov Video CD je potrebná jednotka
CD-R. Zoznam kompatibilných jednotiek
je k dispozícií na lokalite http://
www.ppackage.com/).
Pri prehrávaní obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“ na
počítači (iba typy s otvorom pre
pamäovú kartu Memory Stick)
• Operačný systém: Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prípade inovácie operačného systému
nie je zaručená funkčnos.
• CPU: procesor MMX Pentium 200 MHz
alebo rýchlejší.
• Program: Windows Media Player
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou
súčasou), disková jednotka.
Pre používateľov systému Macintosh
b Poznámka
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču so systémom
Macintosh pomocou kábla USB, nemôžete
kopírova obrázky nahraté na páske na počítač.
Ak chcete obrázky skopírova, pripojte
kamkordér k počítaču pomocou kábla i.LINK a
použite štandardný softvér operačného systému.
Pri používaní softvéru ImageMixer VCD2
• Operačný systém: Mac OS X (verzia 10,1,5
alebo novšia).
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
• Program: QuickTime 4,0 alebo novší
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou
súčasou), rozhranie DV (IEEE1394,
i.LINK) (na pripojenie pomocou kábla
i.LINK), disková jednotka.
Pri kopírovaní obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“ na
počítač (iba typy s otvorom pre
pamäovú kartu Memory Stick)
• Operačný systém: Mac OS 9,1/9,2 alebo
Mac OS X (verzia 10,0/10,1/10,2/10,3).
• Programy: QuickTime 3,0 alebo novší
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou
súčasou), disková jednotka.
Popis návodu
• Označenie vypínača kamkordéra sa môže
líši v závislosti od typu kamkordéra.
Nahrávanie na pásku: CAMERA-TAPE
alebo CAMERA.
Prehrávanie: PLAY/EDIT, PLAYER
alebo VCR.
V tejto príručke sa používajú označenia
CAMERA-TAPE a PLAY/EDIT. Ďalšie
informácie získate v príručke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
• V tejto príručke sú použité obrázky
obrazoviek systému Windows XP.
Obrazovky sa môžu líši v závislosti od
operačného systému.
Ochrana autorských práv
Hudobné diela, zvukové nahrávky a
hudobný obsah od iných spoločností, ktoré
získate z diskov CD, z Internetu alebo iných
zdrojov, (ďalej len „hudobný obsah“)
podliehajú autorským právam príslušných
vlastníkov a chránia ich zákony o
autorských právach a iné príslušné zákony
každej krajiny. Mimo rozsahu výslovne
povoleného príslušnými zákonmi nemôžete
používa (vrátane a bez obmedzenia
kopírova, upravova, reprodukova,
odovzdáva, odosiela alebo umiestňova do
externej siete prístupnej verejnosti,
prenáša, distribuova, požičiava, udeľova
licencie, predáva a publikova) nijaký
hudobný obsah bez toho, aby ste získali
oprávnenie alebo súhlas príslušného
vlastníka. Licencia na balík Picture Package
spoločnosti Sony Corporation sa nebude
chápa ako prepožičanie (nepriame, ako
prekážka uplatnenia alebo iné) nijakej
licencie alebo práva používa hudobný
obsah.
Obchodné známky
• Picture Package je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“ a
sú obchodné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
ochrannými alebo obchodnými známkami
spolocnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch alebo v iných krajinách.
• Macintosh, iMac, Mac OS, iBook a Power
Mac sú obchodné známky spoločnosti
Apple Computer.
• QuickTime a logo QuickTime sú
obchodné známky spoločnosti Apple
Computer.
• Roxio je ochranná známka spoločnosti
Roxio, Inc.
• Toast je obchodná známka spoločnosti
Roxio, Inc.
• Macromedia a Macromedia Flash Player
sú obchodnými alebo ochrannými
známkami spoločnosti Macromedia, Inc. v
Spojených Štátoch a v iných krajinách.
• Pentium je obchodná alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu by obchodnými
alebo ochrannými známkami príslušných
spoločností. Okrem toho, v príručke nie sú
vždy uvedené značky „“ a „“.
3
SK
Obsah
Najskôr si prečítajte tento návod ............................................................... 2
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Úvod do úpravy obrázkov v počítači ......................................................... 6
Funkcie ........................................................................................................................ 6
Prehľad prípravy .......................................................................................................... 7
Krok č. 1: Inštalácia softvéru na počítač.................................................... 8
Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču........................................... 10
Použitie kábla USB (je súčasou) pri zobrazovaní obrázkov na páske ..................... 11
Použitie kábla USB (je súčasou) pri kopírovaní obrázkov na pamäovú kartu
„Memory Stick“ ................................................................................................... 13
Použitie kábla i.LINK (voliteľné príslušenstvo) ........................................................... 16
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Kopírovanie, prezeranie a vytváranie obrázkov ....................................... 17
Zobrazenie videa a obrázkov na počítači
– Picture Package Viewer ................................................................................... 17
Vytvorenie originálneho videa
– Picture Package Auto Video ............................................................................ 18
Vytvorenie originálnej prehliadky záberov
– Picture Package Auto Slide .............................................................................. 21
Uloženie obrázkov na disk CD-R
– Picture Package CD Backup ............................................................................ 23
Vytvorenie disku Video CD (Priamy prístup k napaľovaniu diskov Video CD)
– Picture Package VCD Maker ............................................................................ 24
Kopírovanie obrázkov pomocou funkcie MEMORY MIX na pamäovú kartu
„Memory Stick“ (iba typy s otvorom pre pamäovú kartu „Memory Stick“) ....... 27
Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh
Pripojenie kamkordéra k počítaču ........................................................... 28
Kopírovanie obrázkov nahratých na karte „Memory Stick“
(iba typy s otvorom pre pamäovú kartu Memory Stick) .................... 29
Inštalácia softvéru na počítač .................................................................. 29
4
Ďalšie funkcie
Vytvorenie disku DVD (Priamy prístup k funkcii „Click to DVD“) ............. 31
Pripojenie analógového videorekordéra k počítaču prostredníctvom
kamkordéra
— funkcia digitálnej konverzie ............................................................ 34
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ................................................................................. 36
Register.................................................................................................... 42
5
Pripojenie k počítaču so systémom
Windows
Úvod do úpravy
obrázkov v
počítači
Funkcie
Nainštalovaním balíka Picture Package z dodaného disku CD-ROM môžete spravova statické
obrázky a filmy nahraté na kamkordéri ako digitálne údaje v počítači a využi niekoľko funkcií.
Automatické kopírovanie obrázkov z pamäovej karty „Memory Stick“
Pripojením kamkordéra k počítaču môžete jednoducho prenies obrázky nahraté na pamäovej
karte „Memory Stick“.
Vytvorenie vlastného originálneho videa
Obrázky nahraté na páske môžete použi ako podklad a pomocou nich jednoducho vytvori
originálne videá a pridáva k nim hudbu a efekty. Môžete vytvára aj disky Video CD.
Vytvorenie vlastnej prehliadky záberov
Z vybratých obľúbených obrázkov importovaných z pamäovej karty „Memory Stick“ môžete
jednoducho vytvori originálnu prehliadku záberov a prida k nej hudbu a efekty.
Uloženie obrázkov na disk CD-R
Obrázky skopírované do počítača môžete uloži na disk CD-R.
6
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Prehľad prípravy
Podľa pokynov uvedených nižšie dokončite prípravu.
Počítač (iba pri prvom použití)
Krok č. 1: Inštalácia softvéru na počítač
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Disk CD-ROM (je súčasou)
Kamkordér
Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču
Existujú dva spôsoby pripojenia kamkordéra k počítaču:
• pripojenie pomocou kábla USB (je súčasou)
• pripojenie pomocou kábla i.LINK (voliteľné príslušenstvo)
Podrobné informácie nájdete v téme „Krok č. 2: Pripojenie
kamkordéra k počítaču“ (s. 10).
Teraz začnite krokom č. 1.
* Tieto ilustrácie znázorňujú typy so zariadením Handycam Station.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, umiestnite ho do zariadenia Handycam
Station a potom pripojte zariadenie Handycam Station k počítaču. Nie je možné kamkordér priamo
pripoji k počítaču.
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
7
Krok č. 1:
Inštalácia softvéru
na počítač
Ak sa chcete zabavi s nahratými
statickými obrázkami a filmami, je
potrebné na počítač nainštalova
príslušný softvér. Inštalácia je potrebná
iba pri prvom použití. Pri ďalšom použití
stačí iba pripoji kamkordér k počítaču.
3
Kliknite na tlačidlo [Install].
4
Vyberte jazyk inštalácie a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
5
Kliknite na tlačidlo [Next].
6
Prečítajte si licenčnú zmluvu [License
Agreement]. Ak s ňou súhlasíte,
označte možnos [I accept the terms
of the license agreement] a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Systém Windows 2000 a Windows XP
Pred inštaláciou sa prihláste ako člen
skupiny Administrators.
b Poznámka
• Pred inštaláciou softvéru nepripájajte kábel
USB (je súčasou).
1
Zapnite počítač.
Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
spustené programy v počítači.
2
Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
Ak sa obrazovka inštalácie
nezobrazí
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Computer].
2 Dvakrát kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka
CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v
závislosti od počítača.
8
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
9
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
7
Uistite sa, že je označená možnos
[Yes, I want to restart my computer
now.], a potom kliknite na tlačidlo
[Finish].
Vyberte umiestnenie, do ktorého sa
nainštaluje softvér, a potom kliknite
na tlačidlo [Next].
Počítač sa vypne a potom sa opä
automaticky zapne (reštartovanie). Na
pracovnej ploche (desktop) sa zobrazia
ikony s odkazom [Picture Package
Menu] a [Picture Package Menu
destination Folder].
8
Na obrazovke [Ready to Install the
Program] kliknite na tlačidlo [Install].
Spustí sa inštalácia.
Ak nie je v počítači nainštalovaná
súčas DirectX 9.0b alebo novšia,
podľa krokov uvedených nižšie
nainštalujte súčas DirectX 9.0b.
1 Prečítajte si licenčnú zmluvu [License
Agreement] a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
,pokračovanie
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
9
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Krok č. 2:
Pripojenie
kamkordéra k
počítaču
Pripojenie
3 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Existujú dva spôsoby pripojenia
kamkordéra k počítaču:
– pomocou kábla USB (je súčasou)
– pomocou kábla i.LINK (voliteľné
príslušenstvo)
Pripojenie pomocou kábla USB (je
súčasou)
Počítač sa automaticky reštartuje a na
pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí
ikona s odkazom [Picture Package
Menu].
10Disk CD-ROM vyberte z jednotky
CD v počítači.
Ak máte otázky týkajúce sa balíka
Picture Package
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie na disku CD-ROM dodanom s
kamkordérom alebo v pomocníkovi online.
Táto metóda je vhodná na kopírovanie
obrázkov a zvuku nahratého na páske do
počítača, kopírovanie súborov z pamäovej
karty „Memory Stick“ do počítača a
kopírovanie súborov na pamäovú kartu
„Memory Stick“.
• Keď pripájate kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB (je súčasou), počítač
a kamkordér sa musia vopred rozpozna.
Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
– Použitie kábla USB (je súčasou) pri
zobrazovaní obrázkov na páske (s. 11)
– Použitie kábla USB (je súčasou) pri
kopírovaní obrázkov na kartu „Memory
Stick“ (s. 13)
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
(voliteľné príslušenstvo)
• Táto metóda je vhodná na kopírovanie
obrázkov a zvuku nahratého na páske.
Obrazové údaje sa prenesú s vyššou
presnosou ako prostredníctvom kábla
USB.
b Poznámky
• Ak používate na pripojenie kamkordéra k
počítaču kábel USB alebo i.LINK, uistite sa, že
ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak
zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a
spôsobi poruchu kamkordéra.
• Prostredníctvom kábla i.LINK nie je možné
kopírova obrázky z pamäovej karty „Memory
Stick“.
10
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
• Ak používate systém Windows 98 alebo
Windows 98SE, nie je možné uskutočni
pripojenie prostredníctvom kábla i.LINK.
z Tip
• Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE a môžete priamo
na počítači zobrazi obrázky z kamkordéra funkcia prúdenia údajov prostredníctvom
rozhrania USB.
Použitie kábla USB (je
súčasou) pri zobrazovaní
obrázkov na páske
3
V nastaveniach ponuky na
kamkordéri nastavte položku [USB
STREAM] na hodnotu ON.
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie
sa uistite, že máte na počítači nainštalovaný
balík Picture Package (s. 8).
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
4
Do konektorovej
zásuvky USB
Kábel USB (je
súčasou)
Do konektorovej zásuvky USB
Úplne zasuňte.
b Poznámky
• Zatiaľ nepripájajte kamkordér k počítaču.
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím
kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred
zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí
rozpozna.
1
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu
kamkordéra. Informácie o jej
umiestnení nájdete v príručke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB
do konektorovej zásuvky USB na
zariadení Handycam Station a potom
nastavte prepínač USB ON/OFF na
hodnotu ON.
Zapnite počítač.
Zavrite všetky programy spustené v
počítači.
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
2
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom posunutím
prepínača POWER vyberte režim
PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieový adaptér.
Pripojte kábel USB (je súčasou) do
konektorovej zásuvky USB na
kamkordéri.
5
Pripojte druhý koniec kábla USB do
konektorovej zásuvky USB na
počítači.
Pri prvom pripojení prostredníctvom
kábla USB môže počítaču trva určitý
čas, kým rozpozná kamkordér.
Potom sa spustí nástroj [USB Streaming
Tool].
,pokračovanie
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
11
Ak sa zobrazí okno [Found New
Hardware Wizard], kliknite na tlačidlo
[Continue Anyway] a dokončite
inštaláciu.
b Poznámka
• Ak nepočujete zvuk, vyberte iné zariadenie.
8
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Keď sa zobrazí dialógové okno s výzvou
na potvrdenie digitálneho podpisu,
vyberte možnos [Yes] (ak používate
systém Windows 2000) alebo
možnos [Continue Anyway] (ak
používate systém Windows XP).
Ak nastavíte jazdec v smere (+), kvalita
obrázka sa zvýši, ak ho nastavíte v smere
(-), kvalita obrázka sa zníži.
z Tip
• Aj ked vyberiete možnos [Yes] alebo
[Continue Anyway], môžete potvrdi, že sa
nevyskytol problém.
6
Kliknite na tlačidlo
b Poznámka
• Keď nastavíte kvalitu obrázka, obraz a zvuk
sa na chvíľu prerušia.
z Tip
• Ak film nie je plynulý, nastavte jazdec v
smere (-).
(Prehra).
Presvedčte sa, že film nahratý na páske
sa prehráva.
7
12
9
Presvedčte sa, že je poču zvuk,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Nastavte kvalitu obrázka a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Nastavte jas a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
Ak nastavíte jazdec v smere (+), obraz
bude jasnejší, ak ho nastavíte v smere
(-), obraz bude tmavší.
Ak je na počítači otvor pre pamäovú
kartu Memory Stick
Do otvoru pre pamäovú kartu Memory
Stick vložte pamäovú kartu „Memory
Stick“, na ktorej sú nahraté obrázky. Keď sa
obrázky automaticky skopírujú, spustí sa
program [Picture Package Viewer]. Môžete
preskoči nasledujúce kroky. Ak chcete
zisti, kde na pamäovej karte „Memory
Stick“ sú obrázky uložené, pozrite stranu 14.
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
Nastavenia vykonané v kroku 7 až 9 sa
uložia. Pri ďalšom použití sa už nástroj
[USB Streaming Tool] nespustí.
z Tip
• Ak chcete nastavi kvalitu a jas obrázka pri
ďalších pripojeniach kamkordéra k počítaču,
vyberte položky [Start], [Programs] ([All
Programs] v systéme Windows XP), [Picture
Package], [Handycam Tools] a [USB Streaming
Tool] a potom spustite nástroj [USB Streaming
Tool].
Použitie kábla USB (je
súčasou) pri kopírovaní
obrázkov na pamäovú kartu
„Memory Stick“
Keď pripojíte kamkordér k počítaču, spustí
sa ponuka [Picture Package Menu] a
obrázky nahraté na pamäovej karte
„Memory Stick“ sa automaticky skopírujú
do počítača. Pred vykonaním postupu
uvedeného nižšie sa uistite, že máte na
počítači nainštalovaný balík Picture
Package (s. 8).
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
10Kliknite na položku [Done].
Do konektorovej
zásuvky USB
Kábel USB
(je súčasou)
Do konektorovej zásuvky USB
b Poznámky
• Zatiaľ nepripájajte kamkordér k počítaču.
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím
kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred
zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí
rozpozna.
1
Zapnite počítač.
Zavrite všetky programy spustené v
počítači.
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
2
Do kamkordéra vložte pamäovú
kartu „Memory Stick“.
3
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom posunutím
prepínača POWER vyberte režim
PLAY/EDIT.
,pokračovanie
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
13
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieový adaptér. Označenie vypínača
kamkordéra sa môže líši v závislosti od
typu kamkordéra.
4
Nastavte položku [STD-USB] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Postup nastavení ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
5
Pripojte druhý koniec kábla USB do
konektorovej zásuvky USB na
počítači.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
zobrazí nápis [USB MODE].
Pri prvom pripojení prostredníctvom
kábla USB môže počítaču trva určitý
čas, kým rozpozná kamkordér.
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu] a obrázky na pamäovej karte
„Memory Stick“ sa automaticky
skopírujú do počítača.
.
14
Systém Windows XP
V predvolenom nastavení sa spustí
sprievodca automatickým prehrávaním.
Podľa pokynov uvedených nižšie môžete
toto nastavenie vypnú. (Pri ďalšom
prehrávaní môžete tento postup vynecha.)
1 V ponuke [Picture Package Menu]
Pripojte kábel USB (je súčasou) do
konektorovej zásuvky USB na
kamkordéri.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu
kamkordéra. Informácie o jej
umiestnení nájdete v príručke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB
do konektorovej zásuvky USB na
zariadení Handycam Station a potom
nastavte prepínač USB ON/OFF na
hodnotu ON.
6
Po skopírovaní všetkých obrázkov do
počítača sa spustí program [Picture
Package Viewer].
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
kliknite na položku [Settings].
2 Začiarknite políčko [Do not
automatically launch Windows
AutoPlay.] (Iba ak používate pamäové
zariadenie v systéme Windows XP.)
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zmena nastavení ponuky Picture
Package Menu
Ak chcete zmeni položky [Basic], [Copy] a
[Delete], kliknite na príkaz [Copy
automatically] t [Settings].
Ak sa chcete vráti k predvolenému
nastaveniu, kliknite na položku [Restore
defaults].
Kopírovanie obrázkov do počítača
bez použitia ponuky Picture
Package Menu
Dvakrát kliknite na ikonu [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenú
v priečinku [My Computer]. Potom
pomocou myši presuňte obrázok z priečinka
na pevný disk počítača.
Cieľové priečinky a názvy súborov
Obrázky presunuté do počítača
použitím ponuky Picture Package Menu
Obrázky sa skopírujú do priečinkov [Date] v
balíku [Picture Package] vytvorenom v
priečinku [My Documents] alebo [My
Pictures]. Umiestnenie uložených obrázkov
sa líši v závislosti od operačného systému.
Obrázky na pamäovej karte „Memory
Stick“
Obrázky sú uložené v priečinku [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick]
zobrazenom v okne [My Computer].
Odpojenie kábla USB
Systém Windows 2000, Windows Me a
Windows XP
Ak sa na obrazovke LCD zobrazuje nápis
[USB MODE], podľa postupu uvedeného
nižšie odpojte kábel USB.
1 Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] na paneli úloh.
Kliknite na túto ikonu.
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
A
Panel úloh
B
C
2 Kliknite na príkaz [Safely remove Sony
Camcorder] ([Unplug or eject
hardware] v systéme Windows 2000 a
Windows Me).
A Priečinok s obrazovými súbormi, ktoré
boli nahraté na inom kamkordéri bez
funkcie vytvárania priečinkov (len na
prehrávanie)
B Priečinok s obrazovými súbormi
nahratými pomocou kamkordéra
Ak sa nevytvorili žiadne nové priečinky,
zobrazí sa iba priečinok [101MSDCF].
C Priečinok s údajmi filmov, ktoré boli
nahraté na inom kamkordéri bez
funkcie vytvárania priečinkov (len na
prehrávanie)
Priečinok
Súbor
101 MSDCF DSC0sss
(až po 999
s.JPG
MSDCF)
MOV0ss
ss.MPG
Význam
Súbor so
statickým
obrázkom
Súbor s
filmom
ssss predstavuje akékoľvek číslo medzi 0001 a
9999.
Kliknite sem.
3 V systéme Windows 2000 a Windows
Me kliknite na tlačidlo [OK].
4 Odpojte kábel USB od kamkordéra a
počítača.
Ak sa na obrazovke LCD nezobrazuje nápis
[USB MODE], vykonajte iba krok č. 4
uvedený vyššie.
Systém Windows 98 a Windows 98SE
Vykonajte iba krok č. 4 uvedený vyššie.
b Poznámky
• Ak svieti indikátor prístupu, kábel USB
neodpájajte.
• Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, či ste
odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo).
Odporúčané pripojenie
Na správnu činnos kamkordéra je potrebné
pripoji ho podľa nasledujúcich ilustrácií.
,pokračovanie
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
15
• Pripojte kamkordér k počítaču pomocou
kábla USB (je súčasou). Uistite sa, že k
počítaču nie sú pripojené iné zariadenia
prostredníctvom rozhrania USB.
• Ak má počítač ako štandardné vybavenie
klávesnicu a myš pripojenú
prostredníctvom rozhrania USB, nechajte
ich pripojené k rozhraniu USB a
kamkordér pripojte pomocou kábla USB
(je súčasou) do voľnej konektorovej
zásuvky USB.
Použitie kábla i.LINK
(voliteľné príslušenstvo)
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (voliteľné
príslušenstvo)
Do rozhrania
DV
b Poznámky
• Ak je k počítaču pripojených viac zariadení
prostredníctvom rozhrania USB, nie je zaručené
fungovanie.
• Ak pripojíte kábel USB do konektorovej
zásuvky USB na klávesnici alebo do
rozbočovača USB, nie je zaručené fungovanie.
• Uistite sa, že ste kábel pripojili do konektorovej
zásuvky USB na počítači.
• Fungovanie nie je zaručené vo všetkých
odporúčaných prostrediach.
Umiestnenie rozhrania
DV sa líši v
závislosti od typu kamkordéra. Informácie o
jeho umiestnení nájdete v príručke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
Ak máte typ dodávaný so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel i.LINK
do rozhrania DV na zariadení Handycam
Station.
z Tip
• Na úpravu nahratých obrázkov môžete použi
iný softvér na úpravu obrázkov, ktorý dokáže
číta videosignály. Podrobné informácie o
fungovaní iného softvéru nájdete v súboroch
pomocníka alebo v návode na používanie
príslušného softvéru.
Odpojenie kábla i.LINK
Vypnite napájanie kamkordéra a odpojte
kábel i.LINK od kamkordéra a počítača.
16
Pripojenie k počítaču so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v počítači so
systémom Windows
Kopírovanie,
prezeranie a
vytváranie
obrázkov
Picture Package Auto Slide (s. 21)
Z vybratých obľúbených obrázkov
importovaných z pamäovej karty „Memory
Stick“ môžete jednoducho vytvori
originálnu prehliadku záberov a prida k nej
hudbu a efekty.
Picture Package CD Backup (s. 23)
Obrázky skopírované do počítača môžete
uloži na disk CD-R.
Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v
ponuke Picture Package Menu
Ponuka [Picture Package Menu] sa zobrazí
po dvojnásobnom kliknutí na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
V ponuke [Picture Package Menu] sa
zobrazujú nasledujúce aplikácie.
Picture Package VCD Maker (s. 24)
Z obrázkov nahratých na páske môžete
vytvori disk Video CD.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Táto kapitola popisuje spôsob práce s
aplikáciami, ktoré obsahuje balík Picture
Package.
Balík obsahuje aplikácie, ktoré sa zobrazujú
v ponuke [Picture Package Menu] a
aplikáciu, ktorá sa spúša z ponuky [Start]
počítača.
Aplikácia, ktorá sa spúša z
ponuky [Start] počítača
MEMORY MIX Image Tool (s. 27)
Obrázky je možné pomocou funkcie
MEMORY MIX kopírova na pamäovú
kartu „Memory Stick“.
Podrobné informácie o funkcii MEMORY
MIX nájdete v samostatnom Kamera Návod
na používanie dodávanom s kamkordérom.
b Poznámky
• Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa
uistite, že máte v počítači nainštalovaný balík
Picture Package (s. 8).
• Ak máte počítač so systémom Windows 2000
alebo Windows XP, prihláste sa ako správca
systému.
z Tip
• Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke, je
možné zmeni na obrazovke [Settings].
Picture Package Viewer (s. 17)
Obrázky skopírované z kamkordéra môžete
prezera výberom z miniatúr. Statické
obrázky a filmy sa ukladajú do priečinkov
podľa dátumu.
Picture Package Auto Video (s. 18)
Použitím obrázkov nahratých na páske
môžete jednoducho vytvori originálne
videá a prida k nim hudbu a efekty.
Zobrazenie videa a obrázkov
na počítači
– Picture Package Viewer
Obrázky skopírované z kamkordéra sa
ukladajú do priečinkov podľa dátumu.
Obrázky môžete prezera výberom z
miniatúr.
1
Zapnite počítač.
,pokračovanie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
17
2
Súbory s filmom
Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
3
Kliknite na položku [Viewing video
and pictures on PC].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Viewer] a zobrazia sa obrázky v
najnovšom priečinku.
Použitím tlačidiel vo vrchnej časti
obrazovky môžete prehráva filmy,
zastavi alebo pozastavi prehrávanie.
Funkcie priečinka
Pri použití aplikácie [Picture Package
Viewer] sa obrázky skopírované z
kamkordéra ukladajú do priečinkov podľa
dátumu. Priečinky sú zoskupené podľa
rokov. Môžete vybra a prezera obrázky z
ľubovoľného priečinka alebo pamäového
zariadenia.
4
Dvakrát kliknite na obrázok, ktorý si
chcete prezrie.
Vybratý obrázok sa zobrazí.
Súbory so statickými obrázkami
Pridanie komentárov k priečinku
Kliknite pravým tlačidlom myši na
požadovaný priečinok a vložte komentáre.
Taktiež môžete zmeni dátum priečinka. Ak
zmeníte dátum priečinka, zmení sa poradie
priečinkov.
Vytvorenie originálneho videa
– Picture Package Auto Video
Použitím tlačidiel vo vrchnej časti
obrazovky môžete vytlači, roztiahnu
alebo otoči obrázky. Po kliknutí na
tlačidlo
(Exif) sa zobrazia údaje o
nahrávaní, napríklad rýchlos uzávierky,
expozícia, clona atď.
Môžete vytvori originálne video, ktoré sa
automaticky upraví tak, aby sa zhodovalo
s hudbou a efektmi podľa vášho výberu.
Maximálna dĺžka takto vytvorených
originálnych filmov na počítači je 10
minút.
z Tip
• Na túto funkciu môžete použi kábel i.LINK.
1
18
Zapnite počítač.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
2
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom opakovaným
posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
7
Kliknite na položku [Music settings] a
vyberte hudbu.
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieový adaptér.
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
3
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
z Tip
• Táto operácia nie je nevyhnutná, ak je
kamkordér pripojený k počítaču pomocou
kábla i.LINK (s. 16).
4
Vyhľadajte miesto na páske, od
ktorého chcete spusti kopírovanie.
5
Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB (je súčasou)
alebo kábla i.LINK (voliteľné
príslušenstvo) (s. 11, 16).
Automaticky sa spustí ponuka [Picture
Package Menu].
6
Kliknite na položku [Automatic
Video Producer].
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Nastavte položku [USB STREAM] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Hudbu môžete vybra spomedzi
hudobných súborov v počítači alebo
hudobných diskov CD iných, než je
ukážková hudba aplikácie. Vyberte
hudbu a kliknite na tlačidlo [OK].
.
8
Kliknite na položku [Effect settings] a
vyberte efekt.
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Auto Video].
.
,pokračovanie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
19
Môžete vybra jeden spomedzi 5
efektov. Vyberte efekt a kliknite na
tlačidlo [OK].
10Kliknite na tlačidlo [Start].
.
9
Kliknite na tlačidlo [Output settings]
a vyberte miesto, na ktoré sa majú
obrázky uloži.
Film sa automaticky skopíruje z
kamkordéra a upraví sa vybratou
hudbou a efektmi. Na obrazovke
počítača sa zobrazí zostávajúci čas.
.
11Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo
[No].
.
Ak ako miesto uloženia obrázkov
vyberiete disk [Video CD], do jednotky
CD vložte nový disk CD-R. Vyberte
miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
.
Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s
rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.
bPoznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
20
b Poznámky
• Ľubovoľný hudobný obsah od iných spoločností
získaný z diskov CD, Internetu alebo iných
zdrojov podlieha autorským právam príslušných
vlastníkov a okrem rozsahu chráneného
príslušnými zákonmi nie je povolené používa
žiaden hudobný obsah iných spoločností. Ďalšie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
informácie o používaní hudobného obsahu od
iných spoločností nájdete v časti „Ochrana
autorských práv“ v téme „Najskôr si prečítajte
tento návod“ (s. 3).
• Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút,
prehrávanie automaticky stíchne.
4
Otvorte požadovaný priečinok na
ľavej strane obrazovky a vyberte
obrázky, ktoré budú tvori podklad
pre prehliadku záberov.
Vybratý obrázok sa označí značkou
Vytvorenie originálnej
prehliadky záberov
– Picture Package Auto Slide
K vybratým obrázkom uloženým v počítači
je možné prida hudbu a efekty a
automaticky vytvori prehliadku záberov. V
prehliadke záberov je možné kombinova
statické obrázky a filmy.
Maximálna dĺžka takto vytvorenej
originálnej prehliadky záberov v počítači je
10 minút.
1
Zapnite počítač.
2
Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
.
.
5
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
z Tipy
• Ak je nahratý čas filmu na páske dlhší než
vybratý hudobný súbor, film sa automaticky
upraví podľa dĺžky hudobného súboru.
• Ak chcete najskôr previnú pásku na začiatok a
potom zača kopírovanie, kliknite na položku
[Options] a začiarknite políčko [Rewind the tape
to the beginning, then capture].
• Ak ste vytvorený film uložili na pevný disk,
môžete si ho pozrie pomocou aplikácie [Picture
Package Viewer].
• Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R,
vytvorené video si môžete pozrie z disku Video
CD. Ak chcete získa podrobné informácie o
prehrávaní diskov Video CD, pozrite stranu 26.
Kliknite na kartu [View selected
pictures] a skontrolujte, či sú
požadované obrázky vybraté.
.
6
Kliknite na kartu [Create slide show].
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
3
Kliknite na položku [Automatic Slide
show Producer].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Auto Slide].
,pokračovanie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
21
7
Môžete vybra jeden spomedzi 5
efektov. Vyberte efekt a kliknite na
tlačidlo [OK].
Kliknite na položku [Music settings] a
vyberte hudbu.
.
Hudbu môžete vybra spomedzi
hudobných súborov v počítači alebo
hudobných diskov CD iných, než je
ukážková hudba aplikácie. Vyberte
hudbu a kliknite na tlačidlo [OK].
9
Kliknite na tlačidlo [Output settings]
a vyberte miesto, na ktoré sa majú
obrázky uloži.
.
8
Ak ako miesto uloženia obrázkov
vyberiete disk [Video CD], do jednotky
CD vložte nový disk CD-R. Vyberte
miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na položku [Effect settings] a
vyberte efekt.
.
bPoznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
22
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
autorských práv“ v kapitole „Najskôr si
prečítajte tento návod“ (s. 3).
• Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút,
prehrávanie automaticky stíchne.
10Kliknite na tlačidlo [Start].
z Tipy
• Ak ste vytvorenú prehliadku záberov uložili na
pevný disk, môžete si ju pozrie ako súbor s
filmom pomocou aplikácie [Picture Package
Viewer].
• Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R,
vytvorenú prehliadku záberov si môžete pozrie
z disku Video CD. Ak chcete získa
podrobné informácie o prehrávaní diskov
Video CD, pozrite stranu 26.
.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Uloženie obrázkov na disk
CD-R
– Picture Package CD Backup
Spustí sa vytváranie prehliadky záberov.
Na obrazovke počítača sa zobrazí
zostávajúci čas.
Obrázky skopírované do počítača môžete
uloži ako zálohu na disk CD-R.
1
Zapnite počítač.
2
Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
11Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
[No].
.
3
Kliknite na položku [Save the images
on CD-R].
Spustí sa aplikácia [Picture Package CD
Backup].
4
Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s
rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.
Otvorte požadovaný priečinok na
ľavej strane obrazovky a vyberte
obrázky, ktoré chcete uloži.
Vybratý obrázok sa označí značkou
.
.
b Poznámky
• Ľubovoľný hudobný obsah od iných spoločností
získaný z diskov CD, Internetu alebo iných
zdrojov podlieha autorským právam príslušných
vlastníkov a okrem rozsahu chráneného
príslušnými zákonmi nie je povolené používa
žiaden hudobný obsah iných spoločností. Ďalšie
informácie o používaní hudobného obsahu od
iných spoločností nájdete v časti „Ochrana
,pokračovanie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
23
5
Kliknite na kartu [View selected
pictures] a skontrolujte, či sú
požadované obrázky vybraté.
Spustí sa ukladanie na disk CD-R. Na
obrazovke počítača sa zobrazí
zostávajúci čas.
.
.
8
6
Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo
[No].
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
Kliknite na kartu [Write to CD-R].
.
.
Do jednotky CD vložte nový disk CD-R.
Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s
rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.
b Poznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
7
Kliknite na tlačidlo [Start].
Vytvorenie disku Video CD
(Priamy prístup k
napaľovaniu diskov Video
CD)
– Picture Package VCD
Maker
Filmy nahraté na páske môžete kopírova na
disk Video CD použitím počítača
vybaveného jednotkou CD kompatibilnou s
diskami CD-R.
Nasledujúci postup popisuje spôsob
vytvorenia disku Video CD z obrazu
nahratého na páske (maximálna dĺžka
približne jedna hodina).
b Poznámky
• Niektoré typy nie sú s touto funkciou
kompatibilné. Ak máte podporovaný typ,
24
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
skontrolujte, či je v registri príručky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia Burn
VCD.
• Na túto operáciu môžete použi iba kábel USB.
Nie je možné použi kábel i.LINK.
1
Zapnite počítač.
2
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom opakovaným
posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
z Tip
• Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE a priamo na
počítači môžete zobrazi obrázky nahraté na
kamkordéri – funkcia prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB.
3
Nastavte položku [USB STREAM] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
4
Do kamkordéra vložte nahratú
kazetu.
5
Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB (je súčasou)
(s. 11).
Ak máte typ s dotykovým panelom,
vyberte položku [BURN VCD] v
ponuke
alebo
kamkordéra.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC, stlačte tlačidlo BURN DVD/
VCD na kamkordéri a potom vyberte
položku [VCD] v ponuke [SELECT
DISC].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
VCD Maker].
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
7
Vložte nový disk CD-R do jednotky
CD v počítači.
b Poznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
8
Ak máte typ s dotykovým panelom,
vyberte položku [EXEC]
kamkordéra.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC, stlačte ovládač kamkordéra.
.
0:00:00:00
BURN VCD
START
CREATE VCD?
EXEC
Automaticky sa spustí ponuka [Picture
Package Menu].
b Poznámka
• Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite
sa, že ste konektor zastrčili správnym
smerom. Ak zastrčíte konektor násilím,
môže sa poškodi a spôsobi poruchu
kamkordéra.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Vzhľadom na to, že vytvorenie disku
Video CD trvá niekoľko hodín, ako
zdroj napájania použite dodaný sieový
adaptér.
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
6
CANCEL
Stav činnosti počítača sa zobrazuje na
obrazovke LCD na kamkordéri.
CAPTURING: obraz nahratý na páske
sa kopíruje do počítača.
CONVERTING: obraz sa konvertuje
na formát MPEG1.
WRITING: obraz sa zapisuje na disk
CD-R.
b Poznámky
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu
kamkordéra.
,pokračovanie
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
25
• Keď sa na obrazovke LCD kamkordéra
zobrazí nápis [Finalizing VCD.], operáciu
nie je možné zruši.
9
Vytvorenie disku Video CD
dokončite podľa pokynov uvedených
nižšie.
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [
END] alebo
[NO] na kamkordéri.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC
Stlačte tlačidlo BURN DVD/VCD na
kamkordéri.
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
.
0:00:00:00
BURN VCD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ak chcete vytvori ďalší disk Video CD
s rovnakým obsahom, postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke, vložte nový
disk CD-R do jednotky CD a potom
zopakujte kroky 8 a 9.
b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu
kamkordéra.
z Tip
• Kroky 8 a 9 môžete vykona aj z počítača.
b Poznámky
• Importovanie obrazu automaticky skončí, ak je
na páske prázdne miesto s dĺžkou minimálne 10
sekúnd.
• V nastavení [Temporary folder] na obrazovke
[Options] vyberte pevný disk, na ktorom je
dostatok voľného miesta (aspoň 6 GB).
• Po vytvorení disku Video CD už nie je možné
pridáva ďalšie obrázky na ten istý disk CD-R.
• Na vytvorenom disku Video CD sa môže po
každých približne 10 minútach vyskytnú
prestávka trvajúca niekoľko sekúnd. Je to
spôsobené tým, že formát AVI, ktorý sa používa
26
na tvorbu diskov Video CD, rozdeľuje obraz
každých 10 minút (približne 4 GB), aby ho
zapísal na disk CD-R.
• Obraz, ktorý sa zapisuje na disk CD-R, sa
nezobrazuje na obrazovke počítača.
z Tip
• Importovanie obrazu sa automaticky ukončí,
keď páska dosiahne koniec.
Prehrávanie diskov Video CD
Disky Video CD je možné prehráva na
nasledujúcich zariadeniach. Ďalšie
informácie získate v návode k príslušnému
prehrávaču.
– prehrávač diskov DVD kompatibilný s
diskami Video CD
– počítač s jednotkou DVD a softvérom
kompatibilným s diskami Video CD
– počítač s programom Windows Media
Player. (Môže sa sta, že v závislosti od
konfigurácie počítača, vrátane faktorov
ako je operačný systém alebo hardvér, sa
disky Video CD nebudú da prehráva.
Funkcie ponuky prehrávača Windows
Media Player nefungujú.)
Nasledujúci postup popisuje spôsob
prehrávania diskov Video CD pomocou
prehrávača Windows Media Player.
1 Do jednotky CD počítača vložte disk
Video CD a spustite prehrávač
Windows Media Player.
Systém Windows XP
V ponuke [Start] kliknite na položky
[All Programs], [Accessories],
[Entertainment] a potom kliknite na
položku [Windows Media Player].
Iné operačné systémy
V ponuke [Start] kliknite na položky
[Programs], [Accessories],
[Entertainment] a potom kliknite na
položku [Windows Media Player].
2 Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer], potom na položku [CD-R]
a potom otvorte priečinok [MPEGAV].
Pomocou myši presuňte súbor s filmom
[sss*.DAT] na obrazovku
prehrávača Windows Media Player.
* sss označuje skutočný názov súboru.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Kopírovanie obrázkov
pomocou funkcie MEMORY
MIX na pamäovú kartu
„Memory Stick“ (iba typy s
otvorom pre pamäovú kartu
„Memory Stick“)
Spustite aplikáciu [MEMORY MIX
Image Tool].
Systém Windows XP
V ponuke [Start] kliknite na položky
[All Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools] a [MEMORY MIX
Image Tool].
Iné operačné systémy
V ponuke [Start] kliknite na položky
[Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools] a [MEMORY MIX
Image Tool].
7
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
Pomocou funkcie MEMORY MIX môžete
kopírova obrázky na pamäovú kartu
„Memory Stick“.
Ďalšie informácie o funkcii MEMORY
MIX získate v príručke Kamera Návod na
používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
6
Kliknite na tlačidlo [Copy].
.
1
Zapnite počítač.
2
Do kamkordéra vložte pamäovú
kartu „Memory Stick“.
3
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom opakovaným
posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
4
Nastavte položku [STD-USB] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
Podrobné informácie získate v príručke
Kamera Návod na používanie, ktorá sa
dodáva s kamkordérom.
5
Po skončení kopírovania sa zobrazí nový
priečinok.
Obyčajne sa vytvorí nový priečinok s
číslom o jeden vyšším než naposledy
vytvorený priečinok.
b Poznámka
• Nie je možné kopírova obrázky, ak už sú
použité všetky priečinky od 100 do 999.
Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB (je súčasou)
(p. 12).
Ak sa automaticky spustí ponuka
[Picture Package Menu], kliknite na
tlačidlo
.
Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows
27
Pripojenie k počítaču so systémom
Macintosh
nastavte prepínač USB ON/OFF na
hodnotu ON.
b Poznámka
• Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite
sa, že ste konektor zastrčili správnym
smerom. Ak zastrčíte konektor násilím,
môže sa poškodi a spôsobi poruchu
kamkordéra.
Pripojenie
kamkordéra k
počítaču
b Poznámka
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím
kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred
zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí
rozpozna.
1
Do kamkordéra vložte pamäovú
kartu „Memory Stick“.
2
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom opakovaným
posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieový adaptér.
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
5
Pripojte druhý koniec kábla USB do
konektorovej zásuvky USB na
počítači.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
zobrazí nápis [USB MODE] a na
pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí
ikona „Memory Stick“.
Odpojenie kábla USB/ Vypnutie
kamkordéra/ Vysunutie karty
„Memory Stick“
1 Zavrite všetky programy spustené na
počítači.
2 Pomocou myši presuňte ikonu karty
„Memory Stick“ alebo jednotky na
pracovnej ploche (desktop) do
priečinka [Trash].
3 Odpojte kábel USB od kamkordéra a
3
Nastavte položku [STD-USB] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
4
Pripojte kábel USB (je súčasou) do
konektorovej zásuvky USB na
kamkordéri.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu
kamkordéra. Informácie o jej
umiestnení nájdete v príručke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s
kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB
do konektorovej zásuvky USB na
zariadení Handycam Station a potom
28
Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh
počítača.
b Poznámky
• Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, či ste
odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo).
• Ak používate systém Mac OS X, pred
odpojením kábla USB a vysunutím karty
„Memory Stick“ vypnite počítač.
Kopírovanie
obrázkov
nahratých na karte
„Memory Stick“
(iba typy s otvorom
pre pamäovú
kartu Memory
Stick)
Ak nainštalujete program ImageMixer
VCD2 z dodávaného disku CD-ROM,
môžete vytvára disky Video CD použitím
obrázkov a filmov nahratých v počítači.
Vytvorí sa súbor s obrazom kompatibilný s
tvorbou diskov Video CD v programe
Roxio’s Toast. Disk Video CD je možné
vytvori zapísaním súboru s obrazom na disk
v programe Toast.
b Poznámka
• Pomocou programu ImageMixer VCD2 nie je
možné kopírova do počítača obrázky nahraté
na páske. Ak chcete obrázky skopírova,
pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla
i.LINK a použite štandardný softvér operačného
systému.
1
Prehrávanie filmov
Je potrebné ma v počítači nainštalovaný
program QuickTime, verziu 3,0 alebo
vyššiu.
Obraz alebo zvuk môžu vypadáva, ak
prehrávate obraz priamo z pamäovej karty
„Memory Stick“. Pred prehrávaním
skopírujte súbor s obrázkom na pevný disk.
b Poznámky
• Podrobné informácie o pamäových kartách
„Memory Stick“, ktoré je možné použi s
kamkordérom, nájdete v samostatnej príručke
Kamera Návod na používanie dodávanej s
kamkordérom.
• Ak chcete skopírova obrázky nahraté na páske,
najskôr ich skopírujte na kartu „Memory Stick“
v kamdordéri.
Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu „Memory
Stick“. Potom pomocou myši presuňte
požadovaný súbor s obrázkom na ikonu
pevného disku.
Inštalácia softvéru
na počítač
Spustite počítač.
Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
programy spustené na počítači.
2
Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD na počítači.
3
Dvakrát kliknite na ikonu disku CDROM.
4
Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] v
priečinku [MAC] do priečinka podľa
vlastného výberu.
5
Dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT] v priečinku, do
ktorého ste ho skopírovali.
6
Dvakrát kliknite na dekomprimovaný
súbor [ImageMixerVCD2_Install].
,pokračovanie
Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh
29
7
Keď sa zobrazí obrazovka so
súhlasom používatea, zadajte vaše
meno a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
Podrobné informácie o programe
ImageMixer VCD2 nájdete v pomocníkovi
online softvéru.
30
Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh
Ďalšie funkcie
Vytvorenie disku
DVD (Priamy
prístup k funkcii
„Click to DVD“)
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (voliteľné
príslušenstvo)
b Poznámky
• Niektoré typy nie sú kompatibilné s touto
funkciou. Ak máte podporovaný typ,
skontrolujte, či je v registri príručky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia Burn
DVD.
• Na túto operáciu môžete použi iba kábel
i.LINK. Nie je možné použi kábel USB.
Disky DVD môžete vytvára, keď
pripojíte kamkordér k počítaču série Sony
VAIO*, ktorý podporuje funkciu „Click
to DVD“ , prostredníctvom kábla i.LINK
(voliteľné príslušenstvo). Obraz sa
automaticky skopíruje a zapíše na disk
DVD.
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ázia a tichomorská oblas
http://www.css.ap.sony.com/
– Kórea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://vaio-online.sony.com/
Ďalšie funkcie
Do rozhrania
DV
nainštalovaným programom „Click to DVD
Ver.1.2“ alebo novším (originálny softvér od
spoločnosti Sony).
Prvé použitie priameho prístupu k
funkcii „Click to DVD“
Ak je kamkordér pripojený k počítaču,
priamy prístup k funkcii „Click to DVD“
umožňuje jednoducho kopírova obrázky
nahraté na páske na disk DVD. Pred
použitím priameho prístupu k funkcii „Click
to DVD“ postupujte podľa krokov
uvedených nižšie a spustite program „Click
to DVD Automatic Mode Launcher“.
1 Zapnite počítač.
2 Kliknite na ponuku Start a vyberte
položku [All Programs].
3 Zo zobrazených programov vyberte
položku [Click to DVD] a potom
kliknite na položku [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Spustí sa program [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Nasledujúci postup popisuje spôsob
vytvorenia disku DVD z obrazu nahratého
na páske.
Informácie o požiadavkách na systém a
prevádzku získate na nasledujúcej adrese
URL:
z Tipy
• Po prvom spustení programu [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] sa bude program
spúša automaticky po zapnutí počítača.
• Program [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] je nastavený osobitne pre každého
používateľa systému Windows XP.
* Potrebujete počítač Sony VAIO s jednotkou
DVD, ktorú je možné použi na zapisovanie na
disky DVD. Potrebujete tiež počítac s
1
Zapnite počítač.
,pokračovanie
Ďalšie funkcie
31
Skončite všetky aplikácie, ktoré
používajú kábel i.LINK.
2
kamkordéri.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC, stlačte ovládač na
kamkordéri.
Pripravte zdroj napájania
kamkordéra a potom opakovaným
posunutím prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
0:00:00:00
BURN DVD
START
CREATE DVD?
Vzhľadom na to, že vytvorenie disku
DVD trvá niekoľko hodín, ako zdroj
napájania použite dodaný sieový
adaptér. Označenie vypínača
kamkordéra sa môže líši v závislosti od
typu kamkordéra.
3
Do kamkordéra vložte nahratú
kazetu.
4
Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla i.LINK (voliteľné
príslušenstvo) (s. 16).
EXEC
Stav činnosti počítača sa zobrazuje na
obrazovke LCD na kamkordéri.
CAPTURING: obraz nahratý na páske
sa kopíruje do počítača.
CONVERTING: obraz sa konvertuje
na formát MPEG2.
WRITING: obraz sa zapisuje na disk
DVD.
b Poznámka
• Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite
sa, že ste konektor zastrčili správnym
smerom. Ak zastrčíte konektor násilím,
môže sa poškodi a spôsobi poruchu
kamkordéra.
5
Ak máte typ s dotykovým panelom,
vyberte položku [BURN DVD] v
ponuke
alebo
kamkordéra.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC, stlačte tlačidlo BURN DVD/
VCD na kamkordéri a potom vyberte
položku [DVD] v ponuke [SELECT
DISC].
Spustí sa funkcia „Click to DVD“ a na
obrazovke počítača sa zobrazia pokyny.
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
32
6
Vložte zapisovateľný disk DVD do
jednotky DVD na počítači.
7
Ak máte typ s dotykovým panelom,
vyberte položku [EXEC] na
Ďalšie funkcie
CANCEL
b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu
kamkordéra.
z Tip
• Ak použijete disk DVD-RW/+RW, na
ktorom sú uložené iné údaje, na obrazovke
LCD kamkordéra sa zobrazí správa [This is
a recorded disc. Delete and overwrite?]. Ak
vyberiete možnos [EXEC], existujúce
údaje sa vymažú a zapíšu sa nové údaje.
8
Podľa pokynov uvedených nižšie
dokončite vytvorenie disku DVD.
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [
END] alebo
[NO] na kamkordéri.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC
Stlačte tlačidlo BURN DVD/VCD na
kamkordéri.
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ak chcete vytvori ďalší disk DVD s
rovnakým obsahom, postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke a potom
zopakujte kroky 7 a 8. Keď sa priestor
pre disk otvorí, umiestnite do jednotky
DVD nový zapisovateľný disk DVD.
– Ak sú na tej istej páske nahraté obrázky s
normálnou aj širokouhlou veľkosou.
– Ak je položka [A/V t DV OUT] v
nastaveniach ponuky na kamkordéri
nastavená na hodnotu ON.
• V nasledujúcich situáciách nie je možné ovláda
kamkordér:
– počas prehrávania pásky,
– počas nahrávania obrázkov na pamäovú kartu
„Memory Stick“,
– ak spustíte funkciu „Click to DVD“ z počítača.
• Disk DVD sa možno nebude da vytvori z 8 mm
pásky, ak obsahuje obrázky nahraté v inom
formáte ako je formát Digital 8.
Ďalšie funkcie
b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu
kamkordéra.
Zrušenie operácie
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [CANCEL] na obrazovke
LCD kamkordéra.
Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH
EXEC
Stlačte tlačidlo BURN DVD/VCD na
kamkordéri.
b Poznámky
• Keď sa na obrazovke LCD kamkordéra zobrazí
nápis [Finalizing DVD.], operácia sa nedá zruši.
• Kým sa obraz úplne neskopíruje do počítača,
neodpájajte kábel i.LINK ani nenastavujte
prepínač POWER na kamkordéri do iného
režimu.
• Disk DVD sa vytvorí aj vtedy, ak odpojíte kábel
i.LINK (voliteľné príslušenstvo) alebo vypnete
napájanie kamkordéra, keď je zobrazený nápis
[WRITING] alebo [CONVERTING].
• V nasledujúcich prípadoch sa kopírovanie
obrazu zruší. Vytvorí sa disk DVD obsahujúci
údaje až po bod, v ktorom bola operácia zrušená.
Podrobné informácie nájdete v súboroch
pomocníka programu „Click to DVD
Automatic Mode Launcher“.
– Ak je na páske prázdne miesto s dĺžkou
minimálne 10 sekúnd.
– Ak údaje na páske obsahujú skorší dátum ako
je dátum nahrávania ďalších obrázkov.
Ďalšie funkcie
33
Pripojenie
analógového
videorekordéra k
počítaču
prostredníctvom
kamkordéra
— funkcia digitálnej konverzie
Rozhranie
DV
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (voliteľné príslušenstvo)
Konektorová
zásuvka A/V
(zvuk a video)
Prípojný kábel A/V (je
(Biely)
súčasou)
(Žltý)
Konektor
S video
(Čierny)
(Červený)
Konektory AUDIO
a VIDEO
: Tok signálu
Videorekordér
b Poznámky
• Niektoré typy nie sú s touto funkciou
kompatibilné. Ak máte podporovaný typ,
skontrolujte, či je v registri príručky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia digitálnej
konverzie.
• Dodaný kábel A/V sa líši v závislosti od typu
kamkordéra. Informácie nájdete v osobitnej
príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa
dodáva s kamkordérom a v návode na
používanie analógového videozariadenia.
34
Ďalšie funkcie
Analógový výstupný signál z analógového
zariadenia, napr. videorekordéra, môžete
konvertova na digitálny signál a
prostredníctvom kamkordéra ho prenáša
na digitálne zariadenie, napr. počítač.
Na počítači musí by nainštalovaný softvér,
ktorý dokáže digitalizova videosignály.
Predtým, než začnete
V nastaveniach ponuky nastavte položku
[DISPLAY] na hodnotu [LCD PANEL]
(predvolené nastavenie).
1
Zapnite analógové videozariadenie.
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
použi kábel USB. Zobrazovaný obraz však
možno nebude taký plynulý.
• Umiestnenie konektora USB a tvar kábla sa líšia
v závislosti od typu kamkordéra. Podrobné
informácie získate v príručke Kamera Návod na
používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
• Ak používate na pripojenie kamkordéra k
počítaču kábel USB alebo i.LINK, uistite sa, že
ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak
zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a
spôsobi poruchu kamkordéra.
Ako zdroj napájania použite dodaný
sieový adaptér.
Označenie vypínača kamkordéra sa
môže líši v závislosti od typu
kamkordéra.
3
Ďalšie funkcie
Nastavte položku [A/V t DV OUT]
v nastaveniach ponuky na kamkordéri
na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v
závislosti od typu kamkordéra.
4
Spustite prehrávanie na analógovom
videozariadení.
5
Na počítači spustite digitalizáciu
videa. Informácie o používaní nájdete
v návode na používanie dodanom so
softvérom alebo v pomocníkovi
online.
Po skončení digitalizácie
obrázkov a zvuku
Na počítači zastavte digitalizáciu videa a
zastavte prehrávanie na analógovom
videozariadení.
b Poznámky
• Softvérové balíky Picture Package a
ImageMixer VCD2 nepodporujú funkciu
digitálnej konverzie.
• V závislosti od podmienok vstupu analógového
videosignálu do kamkordéra sa možno nebude
da uskutočni správny výstup obrázkov.
• Nie je možné prenáša do počítača obrázky so
signálmi na ochranu autorských práv.
• Na prenos obrázkov do počítača môžete
namiesto kábla i.LINK (voliteľné príslušenstvo)
Ďalšie funkcie
35
Ďalšie informácie
Riešenie
problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Počítač nerozpoznal
kamkordér.
cOdpojte kábel od počítača a kamkordéra a znovu ho pevne
pripojte.
cAk máte typ kamkordéra so zariadením Handycam
Station, nastavte prepínač USB ON/OFF do polohy ON.
cAk máte typ kamkordéra so zariadením Handycam
Station, pripojte zariadenie Handycam Station pevne ku
kamkordéru.
cOdpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem
klávesnice, myši a kamkordéra.
cOdpojte kábel od počítača a kamkordéra, reštartujte
počítač a potom ich opä správne pripojte (s. 11, 13, 28).
Na počítači sa nezobrazujú
obrázky z kamkordéra.
cOdpojte kábel od počítača, zapnite kamkordér a kábel
znovu pripojte.
cOpakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE. V nastaveniach ponuky
kamkordéra nastavte položku [USB STREAM] na
hodnotu ON.
Na počítači sa nedajú prezera cOdpojte kábel od počítača, zapnite kamkordér a kábel
obrázky nahraté na páske.
znovu pripojte.
cOpakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte
režim PLAY/EDIT. V nastaveniach ponuky kamkordéra
nastavte položku [USB STREAM] na hodnotu ON.
Na počítači so systémom
cObrázky nahraté na páske skopírujete do počítača so
Macintosh sa nedajú prezera
systémom Macintosh tak, že ich najprv skopírujete na
obrázky nahraté na páske. (Iba
pamäovú kartu „Memory Stick“ v kamkordéri a potom
pre typy s otvorom pre
skopírujete obrázky z pamäovej karty „Memory Stick“ na
pamäovú kartu Memory
počítač.
Stick.)
Na počítači sa nedajú prezera cPevne zasuňte pamäovú kartu „Memory Stick“.
obrázky nahraté na pamäovej cNie je možné použi kábel i.LINK. Pripojte kamkordér k
karte „Memory Stick“. (Iba
počítaču pomocou kábla USB.
pre typy s otvorom pre
cOpakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte
pamäovú kartu Memory
režim PLAY/EDIT. V nastaveniach ponuky kamkordéra
Stick.)
nastavte položku [STD-USB] na hodnotu ON.
• Počítač nerozpoznal pamäovú kartu „Memory Stick“
počas prevádzky kamkordéra, napr. počas prehrávania
pásky alebo vykonávania úprav.
cUkončite prevádzku kamkordéra predtým, ako ho
pripojíte k počítaču.
36
Ďalšie informácie
Príznak
Príčina a riešenie
Pri použití kábla USB sa v
cOvládač USB sa nezaregistroval správne, pretože počítač
nástroji [USB Streaming Tool]
bol pripojený ku kamkordéru pred dokončením inštalácie
nezobrazuje obraz.
ovládača USB. Podľa postupu uvedeného nižšie správne
nainštalujte balík [Picture Package].
Systém Windows 98*, Windows 98SE a Windows Me
* Kopírovanie a prehrávanie obrázkov z pásky nie je zaručené na
počítači so systémom Windows 98.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Device Manager].
4 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované,
Ďalšie informácie
kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom ich
odstráňte kliknutím na položku [Remove].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
páske
• [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and
game controllers],
• [USB Device] v priečinku [Other devices],
• [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial
Bus Controller].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“. (Iba typy s
otvorom pre pamäovú kartu Memory Stick.)
• [? Sony Handycam] alebo [? Sony DSC] označené
značkou „?“ v priečinku [Other devices].
5 Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal],
kliknite na tlačidlo [OK].
6 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a
potom reštartujte počítač.
7 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na
počítači.
8 Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste
nainštalova ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od
počítača.
3 Kliknite na tlačidlo [Open].
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver].
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
b Poznámka
• Odstránenie iného zariadenia ako [USB Audio Device], [USB
Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] a [? Sony
DSC] môže spôsobi poruchu počítača.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
37
Príznak
Príčina a riešenie
Pri použití kábla USB sa v
nástroji [USB Streaming Tool]
nezobrazuje obraz.
(Pokračovanie z
predchádzajúcej strany.)
Systém Windows 2000
Prihláste sa ako člen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na položku [Device Manager].
5 Kliknite na položku [View] a potom kliknite na položku
[Devices by type].
6 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované,
kliknite na ne pravým tlačidlom myši a odstráňte ich
kliknutím na tlačidlo [Uninstall].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
páske
• [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial
Bus Controller],
• [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and
game controllers],
• [Composite USB Device] v priečinku [Other devices].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“. (Iba typy s
otvorom pre pamäovú kartu Memory Stick.)
• [? Sony Handycam] alebo [? Sony DSC] označené
značkou „?“ v priečinku [Other devices].
7 Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal],
kliknite na tlačidlo [OK].
8 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a
potom reštartujte počítač.
9 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na
počítači.
10 Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste
nainštalova ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od
počítača.
3 Kliknite na tlačidlo [Open].
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver].
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
b Poznámka
• Odstránenie iného zariadenia ako [USB Composite Device], [USB
Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] a [?
Sony DSC] môže spôsobi poruchu počítača.
38
Ďalšie informácie
Príznak
Príčina a riešenie
Pri použití kábla USB sa v
nástroji [USB Streaming Tool]
nezobrazuje obraz.
(Pokračovanie z
predchádzajúcej strany.)
Systém Windows XP
Prihláste sa ako člen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k počítaču.
2 Kliknite na tlačidlo [Start].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
4 Kliknite na kartu [Hardware].
5 Kliknite na položku [Device Manager].
6 Kliknite na položku [View] a potom kliknite na položku
[Devices by type].
7 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované,
Ďalšie informácie
kliknite na ne pravým tlačidlom myši a odstráňte ich
kliknutím na tlačidlo [Uninstall].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
páske
• [USB Composite Device] v priečinku [Universal Serial
Bus Controller]
• [USB Audio Device] v priečinku [Sound, video and
game controllers]
• [USB Device] v priečinku [Other devices]
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“. (Iba typy s
otvorom pre pamäovú kartu Memory Stick.)
• [? Sony Handycam] alebo [? Sony DSC] označené
značkou „?“ v priečinku [Other devices].
8 Keď sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal],
kliknite na tlačidlo [OK].
9 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a
potom reštartujte počítač.
10 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na
počítači.
11 Podľa postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste
nainštalova ovládač USB.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od
počítača.
3 Kliknite na tlačidlo [Open].
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver].
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
b Poznámka
• Odstránenie iného zariadenia ako [USB Composite Device], [USB
Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] a [? Sony DSC]
môže spôsobi poruchu počítača.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
39
Príznak
Príčina a riešenie
Ikona pamäovej karty
„Memory Stick“ ([Removable
Disk] alebo [Sony
MemoryStick]) sa nezobrazuje
na obrazovke počítača. (Iba
pre typy s otvorom pre
pamäovú kartu Memory
Stick.)
cOpakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte na
kamkordéri režim PLAY/EDIT.
cDo kamkordéra vložte pamäovú kartu „Memory Stick“.
cOd počítača odpojte všetky zariadenia USB okrem
klávesnice, myši a kamkordéra (s. 15).
cNastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na
kamkordéri na hodnotu ON.
• Počítač nerozpoznal pamäovú kartu „Memory Stick“
počas prevádzky kamkordéra, napr. počas prehrávania
pásky alebo vykonávania úprav.
cUkončite prevádzku kamkordéra predtým, ako ho
pripojíte k počítaču.
Balík Picture Package
nefunguje správne.
cZavrite balík Picture Package a potom reštartujte počítač.
Počas používania balíka
Picture Package sa zobrazí
chybové hlásenie.
cZavrite balík Picture Package a potom nastavte prepínač
POWER na kamkordéri na iný režim.
Jednotka CD-R nebola
cZoznam kompatibilných jednotiek je k dispozícií na
rozpoznaná alebo nie je možné
lokalite:
zapisova údaje na disk CD-R
http://www.ppackage.com/
v programoch Picture Package
Auto Video, Auto Slide, CD
Backup alebo VCD Maker.
Nedajú sa kopírova obrázky.
(Iba pre typy s otvorom pre
pamäovú kartu Memory
Stick.)
cPodľa nasledujúceho postupu zobrazte obrázky nahraté na
pamäovej karte „Memory Stick“.
1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
2 Dvakrát kliknite na ikonu novej rozpoznanej jednotky
[Removable Disk (F:)] (v systéme Windows XP na ikonu
[Sony MemoryStick]).
Rozpoznanie jednotky môže trva dlhší čas. Ak ju
počítač nerozpozná, ovládač USB môže by nesprávne
nainštalovaný.
3 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor.
z Tip
• V systéme Windows XP sa podľa predvoleného nastavenia ponuka
[Picture Package Menu] neotvorí automaticky, hoci sa
podpriečinok [Sony MemoryStick] zobrazí v priečinku [My
Computer]. Informácie o vypnutí nastavenia nájdete v časti
„Systém Windows XP“ kapitoly „Použitie kábla USB (je súčasou)
pri kopírovaní obrázkov na pamäovú kartu ‚Memory Stick‘“
(s. 13).
Po vložení disku CD-ROM do cNastavte obrazovku počítača takto:
počítača sa zobrazí chybové
Windows: minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov, režim
hlásenie.
High Color (16-bitové farby, 65 000 farieb) alebo vyšší.
Macintosh: minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov, aspoň
32 000 farieb.
40
Ďalšie informácie
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke kamkordéra sa
zobrazí inkátor [USB
Streaming... This function is
not available.].
cPo dokončení funkcie prúdenia údajov prostredníctvom
rozhrania USB spustite funkciu MEMORY MIX,
nahrávanie alebo prehrávanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte „Memory Stick“.
Na obrazovke kamkordéra sa cKým je pripojený kábel USB nie je možné spusti alebo
zobrazí indikátor [Cannot start
zruši nastavenia režimu Easy Handycam. Odpojte kábel
Easy Handycam with USB
USB od kamkordéra.
connected] alebo [Cannot
cancel Easy Handycam with
USB connected].
Po pripojení kamkordéra k
počítaču pomocou kábla USB
nie je poču žiadny zvuk.
cPodľa nasledujúceho postupu zmeňte nastavenia
počítačového prostredia.
1 Kliknite na položky [Start], [Programs] (v systéme
Windows XP na položku [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools] a [USB Streaming Tool] a
potom spustite nástroj [USB Streaming Tool].
2 Na obrazovke [Select audio device] vyberte iné
zariadenie.
3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kliknite na
Ďalšie informácie
tlačidlo [Next] a potom na tlačidlo [Done].
b Poznámka
• Systém Windows 98 nepodporuje prehrávanie zvuku.
Film nie je plynulý.
cZmeňte nastavenia podľa nasledujúceho postupu.
1 Kliknite na položky [Start], [Programs] (v systéme
Windows XP na položku [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools] a [USB Streaming Tool] a
potom spustite nástroj [USB Streaming Tool].
2 V časti [Select video quality] nastavte jazdec v smere (-).
3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kliknite na
tlačidlo [Next] a potom na tlačidlo [Done].
Ďalšie informácie
41
Register
P
DirectX 9.0b ........................ 9
DV, rozhranie ....... 16, 31, 34
DVD ................................... 31
Picture Package ............ 6, 17
Picture Package Auto
Slide ............................. 21
Picture Package Auto
Video ........................... 18
Picture Package CD
Backup ........................ 23
Picture Package VCD
Maker .......................... 24
Picture Package
Viewer ......................... 17
pomocník online......... 10, 30
Priamy prístup k funkcii
„Click to DVD“ ........ 31
Priamy prístup k
napaľovaniu diskov
Video CD.................... 24
prúdenia údajov
prostredníctvom
rozhrania USB ..... 11, 25
F
S
funkcia digitálnej
konverzie .................... 34
STD-USB .................... 14, 27
A
AVI, formát ...................... 26
B
BURN DVD ..................... 32
BURN VCD ..................... 25
C
CD-R ..........20, 22, 23, 24, 25
CD-ROM ............................. 8
CD-RW ............ 20, 22, 24, 25
Click to DVD .................... 31
D
T
H
Handycam Station
................. 7, 11, 14, 16, 28
typy s dotykovým
panelom ................ 25, 32
typy s ovládačom SEL/
PUSH EXEC ....... 25, 32
I
ImageMixer VCD2 .......... 29
inštalácia .............................. 8
U
K
W
kábel i.LINK
Windows ............................ 17
Windows Media Player ... 26
...............10, 16, 18, 31, 34
kábel USB ....... 10, 11, 13, 15
kopírovanie obrázkov na
pamäovú kartu
„Memory Stick“
................................. 13, 29
M
Macintosh .......................... 28
MEMORY MIX .............. 27
„Memory Stick“ ... 13, 27, 29
42
Ďalšie informácie
USB STREAM .... 11, 19, 25
Z
zapisovateľný disk DVD
....................................... 32
Először ezt
olvassa el!
• A kamera használatát a hozzá mellékelt
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
A mellékelt CD-ROM az alábbi
programokat tartalmazza.
Windows operációs rendszert futtató
számítógéphez: Picture Package
Macintosh operációs rendszert futtató
számítógéphez: ImageMixer VCD2
Rendszerkövetelmények
Windows-verziók esetén
Kazettára rögzített képek számítógépen
történő megtekintéséhez
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition vagy Windows XP
Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
Windows 98 esetén a hang nem hallható.
Ekkor csak állóképek vihetők át és
tekinthetők meg.
• Processzor: Intel Pentium III, legalább 500
MHz-es (legalább 800 MHz-es javasolt)
• Program: DirectX 9,0b vagy újabb verzió
(Ez a termék a DirectX technológiára
épül, ezért a számítógépre feltétlenül
telepíteni kell a DirectX alkalmazást.)
Windows Media Player 7,0 vagy újabb
verzió
Macromedia Flash Player 6,0 vagy újabb
verzió
• Hang: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangsugárzók
• Memória: legalább 64 MB
• Merevlemez:
A telepítéshez szükséges szabad
merevlemez-terület: legalább 200 MB
2
Javasolt szabad merevlemez-terület:
legalább 6 GB (a szerkesztendő képfájl
méretétől függően)
• Videokártya: Videomemória: 4 MB
VRAM; felbontás: legalább 800 × 600;
színek: Hi color (16 bit, 65 000 szín);
illesztőprogram: támogatnia kell a
DirectDraw technológiát. (Ha a felbontás
nem haladja meg a 800 × 600-at, vagy ha a
színek száma nem haladja meg a 256-ot, a
termék nem működik megfelelően.)
• Egyéb: szabványos USB aljzat, DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK kábellel
történő csatlakoztatáshoz), CD-meghajtó
(video-CD készítéséhez CD-író egységre
van szükség. A használható (kompatibilis)
meghajtókról információt a következő
címen találhat:http://www.ppackage.com/).
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek számítógépen történő
lejátszásához (csak azon típusok
esetén, amelyek rendelkeznek Memory
Stick meghajtóval)
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition vagy
Windows XP Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
• Processzor: MMX Pentium, legalább 200
MHz-es
• Alkalmazás: Windows Media Player
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb: szabványos USB aljzat, CDmeghajtó
Macintosh-verziók esetén
b Megjegyzés
• Ha a kamerát egy Macintosh-hoz USB kábellel
csatlakoztatja, akkor a kazettára rögzített
képeket nem tudja a számítógépre másolni. A
képek másolásához a kamerát és a számítógépet
i.LINK kábellel kösse össze, és a másoláshoz
használja az operációs rendszer megfelelő
funkcióit.
ImageMixer VCD2 használata esetén
• Operációs rendszer: Mac OS X (v10,1,5
vagy újabb)
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
• Program: QuickTime 4,0 vagy újabb verzió
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb: szabványos USB kapu, DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK kábellel
történő csatlakoztatáshoz), CD-olvasó
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek számítógépre történő
átmásolásához (csak azon típusok
esetén, amelyek rendelkeznek Memory
Stick olvasóval)
• Operációs rendszer: Mac OS 9,1/9,2 vagy
Mac OS X (v10,0/v10,1/v10,2/v10,3)
• Program: QuickTime 3.0 vagy újabb verzió
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb:szabványos USB aljzat, CDmeghajtó
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos minden
típusnál.
Felvételkészítés kazettára: CAMERATAPE vagy CAMERA
Lejátszás: PLAY/EDIT, PLAYER vagy
VCR
Ebben a kézikönyvben a CAMERATAPE és a PLAY/EDIT elnevezéseket
használjuk. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera
használati útmutatója” című kézikönyvben
találhatók.
• Az ebben a kézikönyvben szereplő képek
egy Windows XP operációs rendszert
futtató számítógép képernyőjét mutatják.
Más operációs rendszerek esetén a
képernyők tartalma kissé eltérhet az itt
bemutatottaktól.
Szerzői jogok
A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zeneművek, hangfelvételek és
egyéb harmadik féltől származó zenei
alkotások (a továbbiakban „zenei
alkotások”) szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, amely szerzői jogokat az
egyes országok szerzői jogra vonatkozó,
illetve más vonatkozó hatályos törvényei
védenek. Hacsak a vonatkozó törvény
kifejezetten nem rendelkezik másképpen, az
illetékes szerzők engedélye vagy
jóváhagyása nélkül semmilyen zenei alkotás
nem használható fel (felhasználásnak
minősül mindennemű másolás, módosítás,
reprodukálás, feltöltés, továbbítás, széles
körben való elérhetővé tétel, átjátszás,
terjesztés, kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül, sem
közvetve, sem semmilyen más módon nem
ad Önnek sem licencet, sem használati jogot
semminemű zenei alkotásra.
HU
Védjegyek
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick” és a
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, az iMac, a Mac OS, az iBook
és a Power Mac az Apple Computer, Inc.
védjegye.
• A QuickTime és a QuickTime embléma az
Apple Computer, Inc. védjegye.
• A Roxio a Roxio, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Toast a Roxio, Inc. védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash
Player a Macromedia, Inc. névjegye vagy
bejegyzett névjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. A továbbiakban sem a „”, sem
az „” jel nem szerepel ebben a
kézikönyvben.
3
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el!................................................................................ 2
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató
számítógéphez
Bevezetés a képek számítógépen történő szerkesztésébe ....................... 6
Főbb lehetőségek ........................................................................................................ 6
Előkészületek .............................................................................................................. 7
1. lépés: A program telepítése a számítógépre ......................................... 8
2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása .............................. 10
Kazettára rögzített képek megtekintése (tartozék) USB kábel segítségével ............. 11
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek átmásolása (tartozék) USB kábel
segítségével ........................................................................................................ 13
A (külön megvásárolható) i.LINK kábel használata ................................................... 16
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató
számítógépen
Képek másolása, megtekintése és létrehozása....................................... 17
Videók és állóképek megtekintése a számítógépen
– Picture Package Viewer ................................................................................... 17
Saját videó készítése
– Picture Package Auto Video ............................................................................ 18
Saját diabemutató készítése
– Picture Package Auto Slide .............................................................................. 21
Képek kiírása írható CD-re
– Picture Package CD Backup ............................................................................ 24
Video-CD készítése (közvetlen video-CD-írás)
– Picture Package VCD Maker ............................................................................ 25
Képek másolása „Memory Stick” memóriakártyára a MEMORY MIX funkcióhoz
(csak Memory Stick meghajtóval rendelkező típusok esetén) ............................ 27
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
A számítógép és a kamera csatlakoztatása............................................. 29
Képek átmásolása „Memory Stick” memóriakártyáról
(csak Memory Stick kártyahellyel rendelkező típusok esetén) ........... 30
A program telepítése a számítógépre ...................................................... 30
4
További lehetőségek
DVD készítése (Közvetlen „Click to DVD”)............................................... 32
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez a kamerán át
— Digitális jelátalakítás ....................................................................... 35
További információk
Hibaelhárítás ............................................................................................ 37
Tárgymutató............................................................................................. 43
5
Csatlakoztatás Windows operációs
rendszert futtató számítógéphez
Bevezetés a képek
számítógépen
történő
szerkesztésébe
Főbb lehetőségek
Ha a mellékelt CD-ROM-on található Picture Package programot telepíti a számítógépre,
akkor a kamerával rögzített álló- és mozgóképek a számítógépen digitális adatként kezelhetők.
Képek automatikus átmásolása „Memory Stick” memóriakártyáról
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek a számítógépre egyszerűen átmásolhatók:
csupán megfelelően össze kell kötni a kamerát és a számítógépet.
Saját videó készítése
A kazettára rögzített nyersanyagból elkészítheti zenével és effektusokkal színesített saját
videóit. Video-CD is készíthető.
Saját diabemutató készítése
A „Memory Stick” memóriakártyáról áthozott képek közül kiválaszthatja kedvenceit, és
belőlük zenével és effektusokkal színesített diabemutatót készíthet.
Képek írása CD-re
A számítógépre átmásolt képeket CD-re is ráírhatja.
6
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Előkészületek
Az előkészítő műveleteket az alábbi lépések végrehajtásával végezheti el.
A számítógépen (csak első alkalommal)
1. lépés: A program telepítése a számítógépre
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
CD-ROM (tartozék)
A kamerán
2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása
A kamera és a számítógép kétféleképp köthető össze.
• USB kábellel (tartozék)
• i.LINK kábellel (külön megvásárolható)
A részleteket a „2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása”
című fejezet (10. oldal) tartalmazza.
Most kezdje az 1. lépéssel!
* Ezek a képek Handycam Station illesztőállvánnyal rendelkező kameratípust mutatnak.
Ha a kamera rendelkezik Handycam Station illesztőállvánnyal, akkor tegye a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra, majd a Handycam Station illesztőállványt csatlakoztassa a számítógéphez. A
számítógépet és a kamerát közvetlenül nem lehet egymáshoz csatlakoztatni.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
7
1. lépés: A
program telepítése
a számítógépre
Ahhoz, hogy a számítógépen élvezhesse a
kamerával felvett álló- és mozgóképeket,
a számítógépre telepíteni kell a megfelelő
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani. Később
már csak a számítógépet és a kamerát kell
egymáshoz csatlakoztatni.
3
Kattintson az [Install] gombra.
4
Válassza ki a telepítés nyelvét, majd
kattintson a [Next] gombra.
5
Kattintson a [Next] gombra.
6
Olvassa el a [License Agreement]
szövegét, jelölje be az [I accept the
terms of the license agreement]
választókapcsolót, majd kattintson a
[Next] gombra.
Windows 2000/Windows XP esetén
A telepítéshez rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
b Megjegyzés
• A program telepítése előtt ne csatlakoztassa a
(mellékelt) USB kábelt!
1
Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
alkalmazást.
2
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép CD-meghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson duplán a [My Computer]
ikonra.
2 Kattintson duplán a
[PICTUREPACKAGE]
CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
8
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Adja meg, a gépen hova kerüljön a
program, majd kattintson a [Next]
gombra.
8
Kattintson a [Ready to Install the
Program] párbeszédpanel [Install]
gombjára.
Megkezdődik a telepítés.
9
Ekkor a számítókép kikapcsol, majd
automatikusan ismét elindul
(újraindítás). Az asztalon megjelenik a
[Picture Package Menu] és a [Picture
Package Menu destination Folder]
parancsikon.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
7
Ha a számítógépre még nincs
telepítve a DirectX 9.0b vagy újabb
verziója, akkor az alábbi lépéseket
követve telepítse a DirectX 9.0b
alkalmazást.
1 Olvassa el a [License Agreement]
szövegét, majd kattintson a [Next]
gombra.
Jelölje be a [Yes, I want to restart my
computer now.] választókapcsolót,
majd kattintson a [Finish] gombra.
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
9
2 Kattintson a [Next] gombra.
2. lépés: A
számítógép és a
kamera
csatlakoztatása
Csatlakoztatás
3 Kattintson a [Finish] gombra.
A kamera és a számítógép kétféleképp
köthető össze:
– USB kábel (tartozék)
– i.LINK kábellel (külön megvásárolható)
Csatlakoztatás (tartozék) USB
kábellel
Ekkor a számítógép automatikusan
újraindul, és az asztalon megjelenik a
[Picture Package Menu] parancsikon.
10Vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
CD-meghajtójából.
Ha kérdése merül fel a Picture Package
termékkel kapcsolatban
Részletes információt a kamerához
mellékelt CD-ROM-on található használati
útmutató, valamint a program súgója (Help)
tartalmaz.
Ha így csatlakoztatja a készülékeket, a
kazettára rögzített képet és hangot
átmásolhatja a számítógépre, a „Memory
Stick” memóriakártyán lévő fájlokat
átmásolhatja a számítógépre, továbbá a
számítógépről fájlokat másolhat át a
„Memory Stick” memóriakártyára.
• Mielőtt a kamerát és a számítógépet
összeköti a (tartozék) USB kábellel, mind
a számítógépet, mind a kamerát elő kell
készítenie.
Hajtsa végre az alábbi lépéseket.
– Kazettára rögzített képek megtekintése
(tartozék) USB kábel segítségével
(11. oldal)
– „Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek másolása (tartozék) USB
kábel segítségével (13. oldal)
Csatlakoztatás (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel
• Ha így csatlakoztatja a készülékeket,
akkor kazettára rögzített képet és hangot
tud a számítógépre átmásolni.
Ebben az esetben a képadatok átvitele
precízebb, mint az USB kábellel történő
csatlakoztatás esetén.
b Megjegyzések
• Amikor a kamerát és a számítógépet USB
kábellel vagy i.LINK kábellel köti össze,
ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a megfelelő
állásban dugja be a készülékekbe. Ha a
csatlakozót rossz állásban erőszakolja be az
10
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
aljzatba, tönkremehet, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
• Ha i.LINK kábelt használ, „Memory Stick”
memóriakártyáról a számítógépre nem tud
képeket másolni.
• Windows 98/Windows 98SE használata esetén
i.LINK kábeles csatlakoztatás nem lehetséges.
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
Kazettára rögzített képek
megtekintése (tartozék) USB
kábel segítségével
3
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Az alábbi lépések végrehajtása előtt
ellenőrizze, hogy a számítógépre már
telepítette-e a Picture Package alkalmazást
(8. oldal).
z Ötlet
• Ha a POWER kapcsolóval a CAMERATAPE üzemmódot választja ki, akkor a
kamerával látható kép a számítógép
képernyojén is látható – USB videoátvitel.
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD STREAM] videoátviteli
funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
az USB aljzathoz
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
USB kábel
(tartozék)
Teljesen dugja be.
az USB aljzathoz
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
b Megjegyzések
• Most még ne csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez.
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be a számítógépen futó minden
alkalmazást.
Windows 2000/Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
2
5
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
11
Amikor első alkalommal csatlakoztatja
az USB kábelt, a számítógépnek esetleg
több időre van szüksége a kamera
felismeréséhez.
Ekkor elindul az [USB Streaming Tool].
Ha a [Found New Hardware Wizard]
jelenik meg, kattintson a [Continue
Anyway] gombra, és fejezze be a
telepítést.
7
Győződjék meg arról, hogy hallatszik
a hang is, majd kattintson a [Next]
gombra.
Windows 2000/Windows XP esetén
Amikor megjelenik egy párbeszédpanel,
amelyen a számítógép a digitális aláírás
jóváhagyását kéri, Windows 2000 esetén
kattintson a [Yes], Windows XP esetén
pedig a [Continue Anyway] gombra.
b Megjegyzés
• Ha nem hallható a hang, válasszon másik
eszközt.
8
z Ötlet
• A jóváhagyás akkor is érvényes, ha a [Yes]
vagy a [Continue Anyway] gombot választja
(a gomb felirata a használt operációs
rendszertol függ).
6
Kattintson a
gombra.
Állítsa be a kép minőségét, majd
kattintson a [Next] gombra.
Ha a csúszkát a (+) irányba tolja, akkor
javul, ha pedig a (–) irányba tolja, akkor
romlik a kép minősége.
(lejátszás)
Ellenőrizze, hogy a kazettára rögzített
felvételt játssza-e le a kamera.
b Megjegyzés
• Amikor módosítja a képminőséget, a kép és
a hang egy pillanatra kihagy.
12
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
z Ötlet
• Ha a kép nem folyamatos, a csúszkát tolja a
(–) irányba.
9
Állítsa be a fényerőt, majd kattintson
a [Next] gombra.
Ha a csúszkát a (+) irányba tolja, akkor
világosodik, ha pedig a (–) irányba tolja,
akkor sötétedik a kép.
„Memory Stick”
memóriakártyára rögzített
képek átmásolása (tartozék)
USB kábel segítségével
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Amikor összeköti a kamerát és a
számítógépet, elindul a [Picture Package
Menu], és a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő képek automatikusan
átmásolódnak a számítógépre. Az alábbi
eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy
telepítette-e a Picture Package alkalmazást
a számítógépre (8. oldal).
Ha a számítógép rendelkezik Memory
Stick meghajtóval
Tegyen be egy képeket tartalmazó
„Memory Stick” memóriakártyát a Memory
Stick meghajtó nyílásába. Miután a képek
automatikusan átmásolódtak, elindul a
[Picture Package Viewer]. A következő
lépéseket átugorhatja. Azt, hogy hogyan
lehet megállapítani, hogy a „Memory Stick”
memóriakártyán hol találhatók a képek, a
15. oldalon ismertetjük.
10Kattintson a [Done] gombra.
Elindul a [Picture Package Menu].
A 7–9. lépésekben beállított értékeket a
számítógép menti. A következő
indítástól kezdődően az [USB
Streaming Tool] már nem indul el.
z Ötlet
• Ha a kamera későbbi csatlakoztatása során
módosítani szeretné a képminőséget és a
fényerőt, akkor válassza rendre: [Start],
[Programs] (Windows XP esetén [All
Programs]), [Picture Package], [Handycam
Tools], [USB Streaming Tool]; majd pedig
indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
az USB aljzathoz
USB kábel
(tartozék)
az USB aljzathoz
b Megjegyzések
• Most még ne csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez.
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
13
1
Elindul a [Picture Package Menu], és a
„Memory Stick” memóriakártyán lévő
képek automatikusan átmásolódnak a
számítógépre.
Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be a számítógépen futó minden
alkalmazást.
.
Windows 2000/Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
2
3
4
5
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Az alapbeállítás szerint elindul az
automatikus lejátszó varázsló. Ha ezt ki
kívánja kapcsolni, hajtsa végre az alábbi
lépéseket. (A második alkalomtól kezdve
átugorhatja ezeket a lépéseket.)
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
1 Kattintson a [Picture Package Menu]
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
2 Jelölje be a [Do not automatically
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik az [USB MODE] felirat.
Amikor első alkalommal csatlakoztatja
az USB kábelt, a számítógépnek esetleg
több időre van szüksége a kamera
felismeréséhez.
14
Windows XP esetén
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja. A kamerák
bekapcsolására szolgáló kapcsoló
elnevezése nem azonos minden típusnál.
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
6
Amikor már az összes kép átkerült a
számítógépre, elindul a [Picture Package
Viewer].
alkalmazás [Settings] elemére.
launch Windows AutoPlay.] négyzetet.
(Csak akkor, ha memóriakártya-kezelő
eszköz található a Windows XP-t futtató
számítógépben.)
3 Kattintson az [OK] gombra.
A Picture Package Menu
beállításainak módosítása
A [Basic], [Copy] és a [Delete]
módosításához kattintson rendre a
következő elemekre [Copy automatically]
t [Settings].
A gyári értékek visszaállításához kattintson
a [Restore defaults] gombra.
Képek átmásolása a
számítógépre a Picture Package
Menu igénybevétele nélkül
Kattintson duplán a [My Computer]
ablakban megjelenő [Removable Disk] vagy
[Sony MemoryStick] elemre. Ezt követően a
mappában található képeket az egérrel
húzza át a számítógép merevlemezére.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Célmappák és fájlnevek
Az USB kábel eltávolítása
Windows 2000/Windows Me/Windows
XP esetén
Ha a kamera LCD képernyőjén megjelenik
az [USB MODE] üzenet, akkor az USB
kábelt az alábbi módon távolítsa el.
1 Kattintson a tálcán található [Unplug or
eject hardware] ikonra.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
A Picture Package Menu segítségével a
számítógépre átmásolt képek
A képek a [My Documents] vagy a [My
Pictures] mappában létrejött [Picture
Package] mappa [Date] almappáiba
kerülnek. A képek pontos helye az
operációs rendszertől függ.
A „Memory Stick” memóriakártyán
található képek
A képek a [My Computer] ablakban
megjelenő [Removable Disk] vagy [Sony
MemoryStick] mappában találhatók.
ssss egy 0001 és 9999 közötti egész számot
jelöl.
Kattintson erre az ikonra.
tálca
2 Kattintson a [Safely remove Sony
A
Camcorder] (illetve Windows 2000/
Windows Me esetén az [Unplug or eject
hardware]) elemre.
B
Kattintson ide.
C
A Más, mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező kamerával rögzített
állóképfájlokat tartalmazó mappa (csak
lejátszásra)
B Az ezzel a kamerával rögzített
képfájlokat tartalmazó mappa
Ha nem keletkezett új mappa, akkor itt
csak a [101MSDCF] szerepel.
C Más, mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező kamerával rögzített
mozgóképfájlokat tartalmazó mappa
(csak lejátszásra)
Mappa
Fájl
Szerepe
101 MSDCF DSC0sss
(-től 999
s.JPG
MSDCF-ig) MOV0ss
ss.MPG
Állóképfájl
3 Windows 2000 és Windows Me esetén
kattintson az [OK] gombra.
4 Húzza ki az USB kábelt a kamerából és
a számítógépből.
Ha a kamera LCD képernyőjén nem jelenik
meg az [USB MODE] üzenet, akkor csak a
fenti 4. lépést hajtsa végre.
Windows 98/Windows 98SE esetén
Csak a fenti 4. lépést hajtsa végre.
b Megjegyzések
• Ha a műveletjelző lámpa világít, ne húzza ki az
USB kábelt.
• A kamera kikapcsolása előtt ne feledje el
kihúzni belőle a (mellékelt) USB kábelt.
Mozgóképfájl
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
15
Javasolt csatlakoztatási mód
A kamera helyes működésének biztosítása
érdekében a következő ábra szerint
csatlakoztassa a kamerát és a számítógépet.
• A kamera és a számítógép összekötéséhez
a (tartozék) USB kábelt használja.
Győződjék meg arról, hogy a
számítógéphez USB kábellel nem
csatlakozik más eszköz.
• Ha a számítógéphez a szokásos
konfigurációban a billentyűzet és/vagy az
egér USB aljzaton csatlakozik, akkor
ezeket hagyja így, a kamerát pedig a
(tartozék) USB kábellel csatlakoztassa egy
szabad USB aljzatba.
A (külön megvásárolható)
i.LINK kábel használata
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
a
DV
aljzathoz
A
DV aljzat az egyes típusokon máshol
helyezkedhet el. Az aljzat pontos helyét a
kamerához mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az i.LINK
kábelt a Handycam Station illesztőállvány
DV aljzatába dugja.
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a képek átmásolása nem
hajtható végre, ha a számítógéphez több eszköz
is csatlakozik USB kábellel.
• Előfordulhat, hogy a képek átvitele nem
hajtható végre, ha az USB kábelt a
billentyűzeten vagy egy USB elosztón (hub) lévő
USB aljzatba dugja.
• Az USB kábelt feltétlenül a számítógépen
található USB aljzatba dugja.
• Előfordulhat, hogy Ön a javasolt környezetet
építette ki, a képek átmásolása mégsem hajtható
végre.
16
z Ötlet
• A felvett képanyag más, videojelek olvasására
képes szerkesztőprogrammal is módosítható. E
programok használatát az illető program súgója,
illetve használati útmutatója ismerteti.
Az i.LINK kábel eltávolítása
Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki az
i.LINK kábelt a kamerából és a
számítógépből.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Képek kezelése Windows operációs
rendszert futtató számítógépen
effektusokkal színesített diabemutatót
készíthet.
Képek másolása,
megtekintése és
létrehozása
Picture Package CD Backup (24. oldal)
A számítógépre átmásolt képeket CD-re
írhatja.
A Picture Package Menu
alkalmazásai
Ha duplán rákattint az asztalon lévő
[Picture Package Menu] parancsikonra,
megjelenik a [Picture Package Menu]
menürendszere.
A [Picture Package Menu] a következő
alkalmazásokat tartalmazza.
A számítógép [Start] menüjéből
induló alkalmazás
MEMORY MIX Image Tool (28. oldal)
A kamera MEMORY MIX funkciójához
képek másolható a „Memory Stick”
memóriakártyára.
A MEMORY MIX funkciót a kamerához
mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogyan
használhatók a Picture Package csomagba
tartozó alkalmazások.
Egy alkalmazás a számítógép [Start]
menüjéből indul el, a többi pedig a [Picture
Package Menu] keretalkalmazásból.
Picture Package VCD Maker (25. oldal)
A kazettára rögzített anyagból video-CD-t
készíthet.
b Megjegyzések
• Az alábbi lépések végrehajtása előtt ellenőrizze,
hogy a számítógépre már telepítette-e a Picture
Package alkalmazást (8. oldal).
• Windows 2000/Windows XP esetén
rendszergazdai jogokkal (Administrators)
jelentkezzék be.
z Ötlet
• A menüben megjelenő alkalmazások a
[Settings] párbeszédpanelen módosíthatók.
Picture Package Viewer (17. oldal)
Megtekinthetők a kameráról átmásolt
képek; a megjelenítendő képeket a
mintaképek alapján lehet kiválasztani. Az
álló- és mozgóképek a dátumuknak
megfelelő mappákban találhatók.
Picture Package Auto Video (18. oldal)
A kazettára rögzített nyersanyagból
elkészítheti zenével és effektusokkal
színesített saját videóit.
Picture Package Auto Slide (21. oldal)
A „Memory Stick” memóriakártyáról
áthozott képek közül kiválaszthatja
kedvenceit, és belőlük zenével és
Videók és állóképek
megtekintése a
számítógépen
– Picture Package Viewer
A kameráról átmásolt képek a dátumuknak
megfelelő mappákba kerülnek.
A megtekinteni kívánt képet a mintaképek
közül lehet kiválasztani.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
17
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Mozgóképfájlok
Kattintson a [Viewing video and
pictures on PC] elemre.
Ekkor elindul a [Picture Package
Viewer], és megjelennek a legfrissebb
dátum-mappában található képek.
A képernyő tetején található gombok
segítségével a felvételek lejátszhatók, a
lejátszás szüneteltethető és leállítható.
Mappák kezelése
4
Kattintson duplán a megjeleníteni
kívánt képre.
Ekkor megjelenik a kiválasztott kép.
Állóképfájlok
A kameráról átmásolt képek a dátumuknak
megfelelő mappákba kerülnek. A mappákat
az alkalmazás az évek szerint csoportosítja.
Bármely mappában vagy memóriakártyaeszközön található képek kiválaszthatók és
megtekinthetők.
Megjegyzés hozzáfűzése
mappához
Az egér jobb oldali gombjával kattintson az
illető mappára, majd írja be a megjegyzést.
Módosítható a mappa dátuma is. Ha
megváltoztatja egy mappa dátumát, ez a
mappák sorrendjét is befolyásolja.
A képernyő tetején található gombok
segítségével a képek kinyomtathatók,
megnyújthatók, elforgathatók. Ha az
(Exif) gombra kattint, megjelennek
a felvétel pillanatában érvényes értékek
(zársebesség, expozíció, blende stb.)
Saját videó készítése
– Picture Package Auto Video
Eredeti videót is készíthet, amelyhez a
program automatikusan hozzáilleszti a
kiválasztott zenét és effektusokat.
A számítógépen készíthető saját videó
hossza nem haladhatja meg a 10 percet.
z Ötlet
• Ehhez a művelethez használjon i.LINK kábelt.
1
18
Kapcsolja be a számítógépet.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
7
Kattintson a [Music settings] gombra,
és válasszon ki egy zenét.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
z Ötlet
• Minderre nincs szükség, ha a kamerát és a
számítógépet i.LINK kábellel köti össze
(16. oldal).
4
A kazettán keresse meg azt a
jelenetet, ahonnan a másolást el
kívánja kezdeni.
5
A (tartozék) USB kábel vagy a (külön
megvásárolható) i.LINK kábel
segítségével kösse össze a kamerát és
a számítógépet (11, és, 16. oldal).
Ekkor a [Picture Package Menu]
automatikusan elindul.
6
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD STREAM] videoátviteli
funkciót.
Zeneként nemcsak az alkalmazással
szállított mintazenéket, hanem a
számítógép egyéb zenei fájljait, továbbá
zenei CD-k műsorszámait is
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt zenét,
majd kattintson az [OK] gombra.
.
8
Kattintson az [Effect settings]
gombra, és válasszon ki egy effektust.
Kattintson az [Automatic Video
Producer] gombra.
Elindul a [Picture Package Auto Video].
.
Az 5 effektus bármelyikét
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
19
effektust, majd kattintson az [OK]
gombra.
10Kattintson a [Start] gombra.
.
9
Az alkalmazás a videót a kameráról
automatikusan átmásolja, és
hozzáilleszti a kiválasztott zenét és
effektusokat. A számítógép
képernyőjén a még hátralévő idő
látható.
Kattintson az [Output settings]
gombra, majd válassza ki, hova
kerüljenek a képek.
.
11Ha be kívánja fejezni a műveletet,
Ha tárolási helyként a [Video CD]
elemet választja, akkor a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható CDlemezt (CD-R). Adja meg, hova
kerüljenek a képek, majd kattintson az
[OK] gombra.
kattintson a [No] gombra.
.
.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
20
b Megjegyzések
• A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zenei alkotások szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, így ezeket a zenei alkotásokat
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
csak a vonatkozó szerzői jogokat védő
törvényeknek megfelelően szabad felhasználni.
Az ilyen zenei alkotások felhasználhatóságát
illetően olvassa el az „Először ezt olvassa el!”
fejezet „Szerzői jogok” szakaszát (3. oldal) is.
• Ha 10 percnél hosszabb zenefájlt választ, a zene
a tizedik perc végén automatikusan elhalkul.
A számítógépre átmásolt képek közül
kijelölhet néhányat, hozzájuk zenét és
effektusokat társíthat, és így automatikusan
elkészítheti saját diabemutatóját. A
diabemutató álló- és mozgóképeket
egyaránt tartalmazhat.
A számítógépen készíthető saját
diabemutató hossza nem haladhatja meg a
10 percet.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
z Ötletek
• Ha a kazettán kiválasztott videorészlet
hosszabb, mint a hozzá kiválasztott zene, a zene
végén a kép is automatikusan véget ér.
• Ha azt szeretné, hogy a másolás a kazetta
elejéről kezdődjék, akkor kattintson az
[Options] gombra, majd a [Rewind the tape to
the beginning, then capture] elemre.
• Ha az elkészített videót a merevlemezre
mentette, megnézheti a [Picture Package
Viewer] alkalmazással.
• Ha a tárolás helyéül egy írható CD-t választott,
a keletkező videót video-CD-ként nézheti meg.
A video-CD-k lejátszását lásd a 27. oldalon.
Saját diabemutató készítése
– Picture Package Auto Slide
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Kattintson az [Automatic Slide show
Producer] gombra.
Elindul a [Picture Package Auto Slide].
4
A képernyő bal oldalán nyissa meg a
kívánt mappát, majd válassza ki a
diabemutatóba kerülő képeket.
A kiválasztott képeket a
jelöli.
szimbólum
.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
21
5
Kattintson a [View selected pictures]
párbeszédpanel-lapra, és ellenőrizze,
az valóban a kívánt képeket
tartalmazza-e.
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt zenét,
majd kattintson az [OK] gombra.
.
.
8
6
7
Kattintson az [Effect settings]
gombra, és válasszon ki egy effektust.
Kattintson a [Create slide show]
gombra.
Az 5 effektus bármelyikét
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt
effektust, majd kattintson az [OK]
gombra.
Kattintson a [Music settings] gombra,
és válasszon ki egy zenét.
.
Zeneként nemcsak az alkalmazással
szállított mintazenéket, hanem a
számítógép egyéb zenei fájljait, továbbá
zenei CD-k műsorszámait is
22
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
9
Kattintson az [Output settings]
gombra, majd válassza ki, hova
kerüljenek a képek.
Megkezdődik a diabemutató készítése.
A számítógép képernyőjén a még
hátralévő idő látható.
.
11Ha be kívánja fejezni a műveletet,
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
kattintson a [No] gombra.
.
Ha tárolási helyként a [Video CD]
elemet választja, akkor a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható CDlemezt (CD-R). Adja meg, hova
kerüljenek a képek, majd kattintson az
[OK] gombra.
.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
10Kattintson a [Start] gombra.
b Megjegyzések
• A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zenei alkotások szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, így ezeket a zenei alkotásokat
csak a vonatkozó szerzői jogokat védő
törvényeknek megfelelően szabad felhasználni.
Az ilyen zenei alkotások felhasználhatóságát
illetően olvassa el az „Először ezt olvassa el!”
fejezet „Szerzői jogok” szakaszát (3. oldal) is.
• Ha 10 percnél hosszabb zenefájlt választ, a zene
a tizedik perc végén automatikusan elhalkul.
z Ötletek
• Ha az elkészített diabemutatót a merevlemezre
mentette, videofájlként megnézheti a [Picture
Package Viewer] alkalmazással.
• Ha a tárolás helyéül egy írható CD-t választott,
a keletkező diabemutatót video-CD-ként
nézheti meg. A video-CD-k lejátszását a
27. oldalon ismertetjük.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
23
Képek kiírása írható CD-re
– Picture Package CD
Backup
A számítógépre átmásolt képeket –
biztonsági másolatként – írható CD-re (CDR) írhatja.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Kattintson a [Save the images on CDR] elemre.
5
Kattintson a [View selected pictures]
párbeszédpanel-lapra, és ellenőrizze,
az valóban a kívánt képeket
tartalmazza-e.
.
6
Kattintson a [Write to CD-R]
gombra.
.
Elindul a [Picture Package CD Backup].
4
A képernyő bal oldalán nyissa meg a
kívánt mappát, majd válassza ki a CDre írandó képeket.
A kiválasztott képeket a
jelöli.
szimbólum
.
Tegyen be egy új írható CD-t (CD-R) a
CD-író meghajtóba.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
7
24
Kattintson a [Start] gombra.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Ekkor a program elkezdi a képeket a
CD-re írni. A számítógép képernyőjén a
még hátralévő idő látható.
.
8
kézikönyv tárgymutatóját (Index), és keresse
benne a „video-CD-írás” (Burn VCD)
bejegyzést.
• Ez a művelet csak USB kábellel hajtható végre.
i.LINK kábel nem használható.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Ha be kívánja fejezni a műveletet,
kattintson a [No] gombra.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Áramforrásként használja a mellékelt
hálózati tápegységet, mivel egy videoCD elkészítése több óráig is eltart.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
z Ötlet
• Ha a POWER kapcsolóval a CAMERATAPE üzemmódot választja ki, akkor a
felvételkor a kamerával látható kép
mindjárt a számítógép képernyőjén is
látható – USB videoátvitel.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
Video-CD készítése
(közvetlen video-CD-írás)
– Picture Package VCD
Maker
Kazettára rögzített videofelvételek CD-író
meghajtóval rendelkező számítógéppel
video-CD-re is átmásolhatók.
Az alábbi eljárás azt írja le, hogy a kazettára
készített felvételből hogyan lehet
(legfeljebb kb. 1 órás) video-CD-t készíteni.
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
3
A kamera menüjében az [USB
STREAM] értékét állítsa [ON]-ra,
azaz kapcsolja be az USB videoátvitel
funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
5
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (tartozék) USB kábellel
(11. oldal).
Ekkor a [Picture Package Menu]
automatikusan elindul.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
25
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása van
folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG1
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép írható CD-re történő
írása van folyamatban.
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
6
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
érintse meg a kamera
vagy
menüjének [BURN VCD]
elemét.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
nyomja meg a kamera BURN DVD/
VCD gombját, majd válassza a
[SELECT DISC] menü [VCD]
elemét.
Elindul a [Picture Package VCD
Maker].
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
7
b Megjegyzések
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
• Miután a kamera LCD képernyőjén
megjelent a [Finalizing VCD.] üzenet, a
művelet már nem szakítható meg.
9
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
A kamerán érintse meg az [
END]
vagy a [NO] elemet.
Tegyen be egy új írható CD-t (CD-R)
a számítógép CD-író meghajtójába.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
8
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
a kamerán érintse meg az [EXEC]
gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
a kamerán nyomja meg a tárcsát.
.
0:00:00:00
BURN VCD
START
CREATE VCD?
EXEC
CANCEL
A számítógépen végbemenő művelet a
kamera LCD képernyőjén követhető
nyomon.
26
A video-CD készítését az alábbi
lépések végrehajtásával fejezheti be.
.
0:00:00:00
BURN VCD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
video-CD-t kíván készíteni, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
tegyen be egy új írható CD-t (CD-R) a
CD-író meghajtóba, majd ismételje meg
a 8. és a 9. lépést.
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Windows XP esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[All Programs], [Accessories],
[Entertainment], [Windows Media
Player].
z Ötlet
• A 8. és a 9. lépés a számítógépről is
végrehajtható.
z Ötlet
• A videó átmásolása automatikusan leáll, amikor
a kazetta a végére ér.
Video-CD lejátszása
A video-CD-t a következő eszközökkel
lehet lejátszani. További részletek az egyes
eszközök használati útmutatójában
találhatók.
– video-CD lejátszására is alkalmas DVDlejátszóval
– DVD-meghajtóval rendelkező
számítógéppel, ha telepítve van
valamilyen video-CD-t lejátszó program
– olyan számítógéppel, amelyre telepítve
van a Windows Media Player alkalmazás
(a számítógépes környezet (pl. az
operációs rendszer, a hardver stb.)
függvényében előfordulhat, hogy nem
lehet lejátszani a video-CD-t; nem
működik a Windows Media Player
menüje)
Más operációs rendszerek esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[Programs], [Accessories],
[Entertainment], [Windows Media
Player].
2 Nyissa meg rendre a következőket: [My
Computer], [CD-R], [MPEGAV].
Ezután az egérrel húzza a
[sss*.DAT] videofájlt a Windows
Media Player képernyőjére.
* Itt sss a lejátszani kívánt fájl nevét jelöli.
Képek másolása „Memory
Stick” memóriakártyára a
MEMORY MIX funkcióhoz
(csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező
típusok esetén)
A kamera MEMORY MIX funkciójához
képek másolhatók a „Memory Stick”
memóriakártyára.
A MEMORY MIX funkciót a kamerához
mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
3
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy a
Windows Media Player segítségével hogyan
lehet lejátszani egy video-CD-t.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
1 Tegyen be egy video-CD-t a számítógép
CD-meghajtójába, és indítsa el a
Windows Media Player alkalmazást.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
b Megjegyzések
• A felvétel átmásolása automatikusan leáll, ahol
a kazetta egy legalább 10 másodperces üres
szalagrészt tartalmaz.
• Az ideiglenes adatok tárolásához az [Options]
képernyőn a [Temporary folder] számára olyan
merevlemezt válasszon, amelyen elegendő
(legalább 6 GB) üres hely található.
• Az elkészített video-CD-kre további képek már
nem írhatók.
• Előfordulhat, hogy az elkészített video-CD 10
percenként pár másodperces műsorszünetet
tartalmaz. Ez a video-CD készítésekor használt
AVI formátumnak a következménye, ugyanis ez
a formátum az anyagot 10 perces (kb. 4 GB-os)
részekre osztva írja a CD-re.
• A számítógép képernyője nem mutatja azt a
videót, amelyet a gép éppen CD-re ír.
4
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
27
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera
használati útmutatója” című
kézikönyvben találhatók.
5
b Megjegyzés
• Ha 100 és 999 között már minden
mappaszámot felhasznált, újabb képek nem
másolhatók át.
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (tartozék) USB kábellel
(12. oldal).
Ha automatikusan elindul a [Picture
Package Menu], kattintson a
gombra.
6
Indítsa el a [MEMORY MIX Image
Tool] alkalmazást.
Windows XP esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[All Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools], [MEMORY MIX
Image Tool].
Más operációs rendszerek esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools], [MEMORY MIX
Image Tool].
7
Kattintson a [Copy] gombra.
.
A másolás befejeztekor megjelenik egy
új mappa.
Az automatikusan létrehozott mappa
száma rendszerint eggyel nagyobb, mint
a legutóbb létrehozotté.
28
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Csatlakoztatás Macintosh
számítógéphez
A számítógép és a
kamera
csatlakoztatása
b Megjegyzés
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
5
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik az [USB MODE] üzenet, a
számítógép íróasztalán pedig
megjelenik egy „Memory Stick” ikon.
Az USB kábel eltávolítása/A
kamera kikapcsolása/A „Memory
Stick” memóriakártya kivétele
1 Lépjen ki a számítógépen futó minden
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
1
b Megjegyzés
•Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
programból.
2 A „Memory Stick” ikont vagy az egység
ikonját az íróasztalon húzza rá a [Trash]
ikonra.
3 Húzza ki az USB kábelt a kamerából és
a számítógépből.
b Megjegyzések
• A kamera kikapcsolása előtt ne feledje el
kihúzni belőle a (mellékelt) USB kábelt.
• Ha Mac OS X rendszert használ, akkor
kapcsolja ki a számítógépet, és csak ezután
húzza ki az USB kábelt és vegye ki a „Memory
Stick” memóriakártyát.
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
29
Képek átmásolása
„Memory Stick”
memóriakártyáról
(csak Memory
Stick kártyahellyel
rendelkező
típusok esetén)
Duplázzon a „Memory Stick” ikonon.
Húzza a kívánt képállományt a
lemezegység ikonjára.
Videó lejátszása
A számítógépen telepítve kell lennie a
QuickTime 3.0-s vagy újabb verziójának.
Ha a felvételt közvetlenül a „Memory Stick”
memóriakártyáról játssza le, akkor
előfordulhat, hogy a kép és a hang
szakadozott lesz. Lejátszás előtt a
képállományt másolja át a lemezre.
b Megjegyzések
• A kamerával használható „Memory Stick”
memóriakártya-fajtákat a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
• Ha kazettára rögzített képeket kíván átmásolni a
számítógépre, akkor először „Memory Stick”
memóriakártyára másolja át őket a kamerán.
30
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
A program
telepítése a
számítógépre
Ha telepíti a mellékelt CD-n található
ImageMixer VCD2 programot, akkor
számítógépre átvitt álló- és mozgóképekből
mint nyersanyagból video-CD-t is készíthet.
A keletkező lemezkép-állomány formátuma
megegyezik a Roxio Toast programjával
készített video-CD formátumával. A
létrejött lemezkép-állomány a Toast
programmal írható ki CD-re.
b Megjegyzés
• Az ImageMixer VCD2 nem alkalmas arra, hogy
kazettára rögzített képeket átmásoljon a
számítógépre. A képek másolásához a kamerát
és a számítógépet i.LINK kábellel kösse össze,
és a másoláshoz használja az operációs rendszer
megfelelő funkcióit.
1
Indítsa el a számítógépet.
A szoftver telepítése előtt a
számítógépen lépjen ki minden futó
programból.
2
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép CD-olvasójába.
3
Duplázzon a CD-ROM ikonon.
4
A [MAC] mappában található
[IMXINST.SIT] állományt másolja
egy tetszés szerinti mappába.
5
Abban a mappában, ahova átmásolta,
duplázzon a [IMXINST.SIT] ikonján.
6
Duplázzon a kibontott
[ImageMixerVCD2_Install] program
ikonján.
7
Amikor megjelenik a felhasználóbejelentkező képernyő, adja meg
nevét és jelszavát.
Megkezdődik a szoftver telepítése.
Az ImageMixer VCD2 használatának
részleteit a program Segítője (Help)
tartalmazza.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
31
További lehetőségek
DVD készítése
(Közvetlen „Click
to DVD”)
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
a
DV
aljzathoz
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
kézikönyv tárgymutatóját, és keresse benne a
„DVD-írás” (Burn DVD) bejegyzést.
• Ez a művelet csak i.LINK kábellel hajtható
végre. USB kábel nem használható.
Ha a kamerát olyan Sony VAIO sorozatú
számítógéphez* csatlakoztatja (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel, amely
támogatja a „Click to DVD” funkciót,
akkor DVD-ket is készíthet. A kamerából
a felvétel automatikusan átmásolódik a
számítógépre, amely azt automatikusan
DVD-re írja.
Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy
kazettára készített felvételből hogyan lehet
DVD-t készíteni.
A rendszerkövetelményeket és működési
feltételeket a következő internetes címeken
olvashatja el:
* Ne feledje, hogy DVD-író meghajtóval
rendelkező Sony VAIO számítógépre van
32
További lehetőségek
szükség. Az is elengedhetetlen, hogy gépére
telepítve legyen a Sony eredeti „Click to DVD
Ver.1.2” vagy újabb verziójú alkalmazása.
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ázsia és a csendes-óceáni térség
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajvan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
Ha első alkalommal használja a
közvetlen „Click to DVD” funkciót
Ha csatlakoztatja a kamerát és a
számítógépet, akkor a közvetlen „Click to
DVD” funkció segítségével egyszerűen
másolhat át felvételeket kazettáról DVD-re.
A közvetlen „Click to DVD” funkció
használata előtt az alábbi lépések
végrehajtásával indítsa el a „Click to DVD
Automatic Mode Launcher” alkalmazást.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 Kattintson a [Start] gombra, majd az
[All Programs] menüre.
3 Válassza a megjelenő programlista
[Click to DVD] elemét, majd kattintson
a [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] elemre.
Ekkor elindul a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazás.
z Ötletek
• Ha egyszer elindította a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazást, az
ettől kezdve a számítógép bekapcsolásakor
mindig automatikusan el fog indulni.
• Windows XP esetén az [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazást
minden felhasználóra konfigurálni kell.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
Lépjen ki minden olyan alkalmazásból,
amely i.LINK kábellel csatlakoztatott
készüléket tud kezelni.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
6
Tegyen be egy új írható DVD-t a
számítógép DVD-író meghajtójába.
7
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
a kamerán érintse meg az [EXEC]
gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
a kamerán nyomja meg a tárcsát.
Áramforrásként használja a mellékelt
hálózati tápegységet, mivel egy DVD
elkészítése több óráig is eltart. A
kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
4
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (külön megvásárolható)
i.LINK kábellel. (16. oldal)
EXEC
A számítógépen végbemenő művelet a
kamera LCD képernyőjén követhető
nyomon.
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása van
folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG2
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép DVD-re történő
írása van folyamatban.
b Megjegyzés
•Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
5
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
érintse meg a kamera
vagy
menüjének [BURN DVD]
elemét.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
nyomja meg a kamera BURN DVD/
VCD gombját, majd válassza a
[SELECT DISC] menü [DVD]
elemét.
Elindul a „Click to DVD”, és a
számítógép képernyőjén utasítások
jelennek meg.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
CANCEL
További lehetőségek
3
0:00:00:00
BURN DVD
START
CREATE DVD?
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
z Ötlet
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt használ,
amely már tartalmaz adatokat, akkor a
kamera LCD képernyőjén megjelenik a
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] üzenet. Amikor az [EXEC]
elemet választja, a korábban rögzített
adatok törlődnek, és a számítógép az új
adatokat írja fel a lemezre.
8
A DVD készítését az alábbi lépések
végrehajtásával fejezheti be.
,folytatás
További lehetőségek
33
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
A kamerán érintse meg az [
END]
vagy a [NO] elemet.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
DVD-t kíván készíteni, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
majd ismételje meg a 7. és a 8. lépést.
Amikor előjön az íróegység tálcája,
tegyen bele egy új írható DVD-t.
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
A művelet megszakítása
Érintőképernyővel rendelkező típusok
esetén
A kamera LCD képernyőjén érintse meg a
[CANCEL] gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával rendelkező
típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
b Megjegyzések
• Miután a kamera LCD képernyőjén megjelent a
[Finalizing DVD.] üzenet, a művelet már nem
szakítható meg.
34
További lehetőségek
• Ne húzza ki az i.LINK kábelt és ne állítsa más
helyzetbe a kamera POWER kapcsolóját, amíg
a teljes képanyag át nem másolódott a
számítógépre.
• Ha a képernyőn már a [WRITING] vagy a
[CONVERTING] üzenet látható, akkor a
számítógép akkor is elkészíti a DVD-t, ha
kihúzza a (külön megvásárolható) i.LINK kábelt
vagy kikapcsolja a kamerát.
• Az alábbi esetekben megszakad a képanyag
átmásolása, a DVD pedig azt a képanyagot fogja
tartalmazni, amely a megszakítás pillanatáig a
számítógépre átmásolódott. A részleteket a
„Click to DVD Automatic Mode Launcher”
alkalmazás súgója (Help) tartalmazza.
– Ha a kazettán legalább 10 másodpercnyi üres
szalagrész található.
– Ha a kazettán későbbi dátumú felvétel
szerepel korábbi dátumú előtt.
– Ha ugyanazon a kazettán normál és
szélesvásznú felvételek is találhatók.
– Ha a kamera menüjében az [A/V t DV
OUT] értéke [ON].
• A következő esetekben a kamera kezelőszervei
nem működnek:
– kazetta lejátszásakor,
– képek „Memory Stick” memóriakártyára
történő rögzítésekor,
– amikor a számítógépen elindult a „Click to
DVD” művelet,
• Ha egy 8 mm-es kazetta nem Digital 8
formátumú felvételt tartalmaz, akkor
előfordulhat, hogy nem készíthető róla DVD.
Analóg
videomagnó
csatlakoztatása a
számítógéphez a
kamerán át
— Digitális jelátalakítás
DV aljzat
További lehetőségek
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
A/V (audió/videó)
aljzat
A/V átjátszókábel
(tartozék)
(Fehér)
(Sárga)
S videó
dugó
(Fekete)
(Piros)
AUDIO/VIDEO
aljzatok
: Jeláramlás iránya
Videomagnó (analóg)
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
kézikönyv tárgymutatóját (Index), és keresse
benne a „digitális jelátalakítás” (Digital convert)
bejegyzést.
• Az egyes típusokhoz mellékelt A/V kábel nem
feltétlenül egyforma. Olvassa el a kamerához
mellékelt, „A kamera használati útmutatója”
című kézikönyvet, valamint az analóg készülék
használati útmutatóját.
A kamerával egy analóg készülékből,
például egy videomagnóból érkező analóg
jel digitálissá alakítható át, és egy digitális
eszköz felé, például egy számítógép felé
továbbítható.
A számítógépre telepíteni kell egy, a
videojelek fogadására alkalmas programot.
,folytatás
További lehetőségek
35
A művelet megkezdése előtt
A menüben a [DISPLAY] értékét állítsa
[LCD PANEL]-re (ez a gyári beállítás).
1
Kapcsolja be az analóg
videoberendezést.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
A kamera menüjében kapcsolja be az
[A/V t DV OUT] funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
Az analóg videoberendezésen indítsa
el a lejátszást.
5
A számítógépen kezdje meg a jelek
átvételét. Ennek részleteit a program
használati útmutatója és súgója
tartalmazza.
A kép- és hanginformációk
átvétele után
Állítsa le a számítógépen az átvételt, és
állítsa le az analóg videoeszközön a
lejátszást.
b Megjegyzések
• Sem a mellékelt Picture Package, sem a
mellékelt ImageMixer VCD2 program nem
alkalmas digitális jelátalakításra.
• Attól függően, hogy miként érkezik az analóg
készülékből a videojel a kamerába, előfordulhat,
hogy a kamera nem lesz képes a képet helyesen
továbbítani.
• Szerzőijog-védő jellel ellátott felvételek nem
vihetők át a számítógépre.
• A számítógépre történő képátvitelhez a (külön
megvásárolható) i.LINK kábel helyett USB
kábel is használható. Ekkor azonban
36
További lehetőségek
előfordulhat, hogy a megjelenő kép minősége
nem lesz tökéletes.
• Az USB aljzat az egyes típusokon máshol
helyezkedhet el. Más lehet a kábel
csatlakozóinak alakja is. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyvben találhatók.
• Amikor a kamerát és a számítógépet USB
kábellel vagy i.LINK kábellel köti össze,
ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a megfelelő
állásban dugja be a készülékekbe. Ha a
csatlakozót rossz állásban erőszakolja be az
aljzatba, tönkremehet, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
További információk
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A számítógép nem ismeri fel a cHúzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd
kamerát.
ismét dugja be mindkettőbe úgy, hogy az érintkezés
tökéletes legyen.
cHa a kamerához Handycam Station illesztőállvány
tartozik, akkor annak USB ON/OFF kapcsolóját állítsa ON
helyzetbe.
cHa a kamerához Handycam Station illesztőállvány
tartozik, akkor azt úgy csatlakoztassa a kamerához, hogy az
érintkezés tökéletes legyen.
cA számítógépről válasszon le minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a billentyűzetet, az egeret és
a kamerát.
cA kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa
újra a számítógépet, majd ismét csatlakoztassa megfelelően
a számítógépet és a kamerát (11., 13. és 29. oldal).
További információk
A számítógépen nem jelenik
cHúzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát,
meg a kamerában látható kép.
majd ismét dugja be a kábelt.
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERATAPE üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az
[USB STREAM] videoátviteli funkciót.
A számítógépen nem látható a cHúzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát,
kazettára készített felvétel.
majd ismét dugja be a kábelt.
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az [USB
STREAM] videoátviteli funkciót.
A Macintosh számítógépen
nem látható a kazettára
készített felvétel. (csak
Memory Stick meghajtóval
rendelkező típusok esetén)
cKazettára rögzített felvételeket Macintosh számítógépre
úgy lehet átmásolni, hogy először a kamerával egy
„Memory Stick” memóriakártyára másolja át őket, majd a
„Memory Stick” memóriakártya tartalmát másolja át a
számítógépre.
A számítógépen nem látható a cDugja be a „Memory Stick” memóriakártyát úgy, hogy az
„Memory Stick”
érintkezés tökéletes legyen.
memóriakártyára készített
ci.LINK kábel nem használható. A számítógépet és a
felvétel. (csak Memory Stick
kamerát USB kábellel kösse össze.
meghajtóval rendelkező
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a PLAY/EDIT
típusok esetén)
üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az [STDUSB] funkciót.
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a
szerkesztés során a számítógép nem ismeri fel a „Memory
Stick” memóriakártyát.
cA kamerán a műveleteket még a kamera és a számítógép
csatlakoztatása előtt fejezze be.
,folytatás
További információk
37
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a cAz USB illesztőprogram regisztrációja a rendszerleíró
adatbázisban nem megfelelő, mert a számítógépet és a kamerát
kép nem jelenik meg az [USB
az USB illesztőprogram telepítésének befejezte előtt kötötte
Streaming Tool]
össze. A [Picture Package] alkalmazás helyes telepítését az
alkalmazásban.
alábbi lépések ismertetik.
Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me esetén
* Windows 98 esetén nem garantálható, hogy minden művelet sikeres
lesz.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
Kattintson a [Device Manager] párbeszédpanel-lapra.
Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Remove] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [USB Device] az [Other devices] mappában
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Audio Device], az [USB Device], az [USB Composite
Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is
kitöröl, az a számítógép rendellenes működését eredményezheti.
38
További információk
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a
kép nem jelenik meg az [USB
Streaming Tool]
alkalmazásban. (folytatás az
előző oldalról)
Windows 2000 esetén
Rendszergazdai jogokkal (Administrators) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Válassza a [Hardware] párbeszédpanel-lapot.
4 Kattintson a [Device Manager] gombra.
5 Válassza a [View] menü [Devices by type] parancsát.
6 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Uninstall] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [Composite USB Device] az [Other devices] mappában
8
9
10
További információk
7
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], a
[Composite USB Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC]
eszközön kívül mást is kitöröl, az a számítógép rendellenes
működését eredményezheti.
,folytatás
További információk
39
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a
kép nem jelenik meg az [USB
Streaming Tool]
alkalmazásban. (folytatás az
előző oldalról)
Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal (Administrators) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Kattintson a [Start] gombra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
4 Válassza a [Hardware] párbeszédpanel-lapot.
5 Kattintson a [Device Manager] gombra.
6 Válassza a [View] menü [Devices by type] parancsát.
7 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Uninstall] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [USB Device] az [Other devices] mappában
8
9
10
11
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], az [USB
Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is
kitöröl, az a számítógép rendellenes működését eredményezheti.
40
További információk
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A számítógép képernyőjén
nem jelenik meg a „Memory
Stick” ikon (a [Removable
Disk] vagy a [Sony
MemoryStick] elem). (csak
Memory Stick meghajtóval
rendelkező típusok esetén)
cA kamerán a POWER kapcsolót eltolva válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot.
cTegyen be a kamerába egy „Memory Stick”
memóriakártyát.
cA számítógépről válasszon le minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a billentyűzetet, az egeret és
a kamerát (15. oldal).
cA kamera menüjében kapcsolja be az [STD-USB] funkciót.
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a
szerkesztés során a számítógép nem ismeri fel a „Memory
Stick” memóriakártyát.
cA kamerán a műveleteket még a kamera és a számítógép
csatlakoztatása előtt fejezze be.
Nem megfelelően működik a
Picture Package alkalmazás.
cZárja be a Picture Package alkalmazást, majd indítsa újra a
számítógépet.
A Picture Package alkalmazás cElőször zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a
használata során hibaüzenet
kamera POWER kapcsolóját eltolva válasszon másik
jelenik meg.
üzemmódot.
További információk
A CD-író meghajtót a
cA használható (kompatibilis) meghajtókról információt a
rendszer nem ismeri fel, illetve
következő címen találhat:
a Picture Package Auto Video,
http://www.ppackage.com/
az Auto Slide, a CD Backup
vagy a VCD Maker
alkalmazással nem lehet
adatokat írni a CD-író
meghajtóra.
Nem lehet a képeket
cAz alábbi eljárást követve jelenítse meg a „Memory Stick”
átmásolni. (csak Memory Stick
memóriakártyára rögzített képeket.
meghajtóval rendelkező
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
típusok esetén)
2 Kattintson duplán az újonnan felismert [Removable
Disk (F:)] meghajtó ikonjára. (Windows XP esetén ez a
meghajtó: [Sony MemoryStick]).
A meghajtó felismerése eltart egy ideig. Ha a számítógép
nem ismeri fel, akkor valószínűleg helytelenül lett
telepítve az USB illesztőprogram.
3 Kattintson duplán a megjeleníteni kívánt képfájlra.
z Ötlet
• Alapbeállítás szerint Windows XP esetén a számítógép indításakor
a [Picture Package Menu] nem indul el automatikusan, bár a [My
Computer] ablakában megjelenik a [Sony MemoryStick] meghajtó.
E beállítás módosítását a „„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek másolása (a mellékelt) USB kábel segítségével”
fejezet „Windows XP esetén” pontja ismerteti a 13. oldal.
,folytatás
További információk
41
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Hibaüzenet jelenik meg,
cA számítógép videokártyáját a következőképp állítsa be:
amikor a mellékelt CD-ROM- Windows: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma:
ot beteszi a számítógépbe.
legalább High Color (16 bites, 65 000 szín)
Macintosh: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma:
legalább 32 000
A kamera képernyőjén az
[USB Streaming... This
function is not available.]
hibaüzenet jelenik meg.
cA MEMORY MIX műveleteket, a felvételt, a „Memory
Stick” memóriakártyára rögzített képek lejátszását csak
akkor kezdje el, amikor az USB videoátvitel már
befejeződött.
A kamera képernyőjén a
cAmíg be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam
[Cannot start Easy Handycam
funkció sem el nem indítható, sem le nem állítható. Előbb
with USB connected] vagy a
húzza ki a kamerából az USB kábelt.
[Cannot cancel Easy
Handycam with USB
connected] hibaüzenet jelenik
meg.
Ha a kamera és a számítógép
USB kábellel csatlakozik
egymáshoz, a hang nem
hallható.
cMódosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre a következőket: [Start], [Programs]
(Windows XP esetén [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool],
majd indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
2 A [Select audio device] párbeszédpanelen válasszon
másik audioeszközt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson
a [Next], végül a [Done] gombra.
b Megjegyzés
• Windows 98 esetén hang nem hallható.
A kép egyenetlen.
cMódosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre a következőket: [Start], [Programs]
(Windows XP esetén [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool],
majd indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
2 A [Select video quality] párbeszédpanelen a csúszkát
tolja a (–) jel irányába.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson
a [Next], végül a [Done] gombra.
42
További információk
Tárgymutató
M
AVI formátum ..................27
Macintosh ...........................29
MEMORY MIX ...............27
„Memory Stick”
memóriakártya
.......................... 13, 27, 30
B
P
A
BURN DVD (DVD-írás)
.......................................33
BURN VCD
(video-CD-írás) ..........26
C
CD-R ................ 20, 23, 24, 26
CD-ROM ..............................8
CD-RW ............ 20, 23, 24, 26
Click to DVD ....................32
D
E
Érintőképernyős típus
................................ 26, 33
S
SEL/PUSH EXEC
tárcsás típus .......... 26, 33
STD-USB ...........................27
Súgó .............................. 10, 31
T
Telepítés ...............................8
H
U
Handycam Station
................ 7, 11, 14, 16, 29
USB kábel ....... 10, 11, 13, 15
USB STREAM .... 11, 19, 25
USB videoátvitel ........ 11, 25
I
További információk
Digitális jelátalakítás ........35
DirectX 9.0b .........................9
DV aljzat ................ 16, 32, 35
DVD ....................................32
Picture Package ............ 6, 17
Picture Package Auto
Slide ..............................21
Picture Package Auto
Video ............................18
Picture Package CD
Backup .........................24
Picture Package VCD
Maker ...........................25
Picture Package
Viewer ..........................17
i.LINK kábel
W
.............. 10, 16, 18, 32, 35
ImageMixer VCD2 ...........30
Írható DVD .......................33
Windows .............................17
Windows Media Player ...27
K
Képek átmásolása „Memory
Stick” memóriakártyáról
................................ 13, 30
Közvetlen „Click to DVD”
.......................................32
Közvetlen video-CD-írás
.......................................25
További információk
43
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri
s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
100%-ban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes,
növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Printed in Japan
Download PDF

advertising