Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Návod na použitie

HDR-HC9E_SK.book Page 1 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
3-278-989-11(1)
Digitálny HD kamkordér
Návod na použitie
HDR-HC9E
Obrazový záznam
v kvalite s vysokým
rozlíšením
10
Začíname
12
Snímanie/
21
Prehrávanie
Používanie ponuky Menu
40
Kopírovanie/Editovanie
65
Používanie PC
74
Riešenie problémov
79
Ďalšie informácie
91
Prehľad 104
© 2008 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 2 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si
pozorne tento návod a uschovajte si ho pre
prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Batérie nevystavujte nadmerným
teplotám napr. priamemu slnečnému
žiareniu, ohňu atď.
Hlasný zvuk zo slúchadiel môže
poškodiť sluch.
UPOZORNENIE
Akumulátor vymieňajte len
predpísaným typom. Inak môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Uvedené číslo sa vzťahuje len na záležitosti
týkajúce sa predpisov FCC.
Usmerňujúca informácia
Vyhlásenie o zhode
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Poznámka
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B v zhode s časťou 15 predpisov
FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami,
môže spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Obchodný názov: SONY
Typové ozn.: HDR-HC9E
Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch
podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
2
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 3 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Dodávaný prepojovací (interface) kábel je možné
používať len so zariadením spĺňajúcim podmienky
pre digitálne zariadenie triedy B časti 15
predpisov FCC.
Akumulátor
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Upozornenie
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto zariadenia.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC
pre používanie prepojovacích káblov kratších
než 3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(i.LINK atď.).
Informácia pre zákazníkov z krajín,
v ktorých platia smernice a nariadenia
Európskej únie
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
3
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 4 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Pred používaním prečítajte (Pokračovanie)
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo
na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/
batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie, ktorému
uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov
a batérií. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámky k používaniu
Váš kamkordér sa dodáva s dvomi
druhmi návodov na použitie.
– “Návod na použitie” (Tento návod)
– Návod “First Step Guide” (Jednoduchý
návod) na používanie kamkordéra, keď je
pripojený k PC (uložený na dodávanom
CD-ROM disku).
Typy kaziet vhodných pre kamkordér
Používať môžete mini DV kazety
s označením
. Tento kamkordér nie je
kompatibilný s kazetami s kazetovou
pamäťou (Cassette Memory) str. 92.
Typy kariet “Memory Stick” vhodných
pre kamkordér
Môžete používať kartu “Memory Stick”
označenú uvedeným logom (str. 93).
–
(“Memory Stick Duo”)
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
“Memory Stick Duo”
(Kartu týchto rozmerov môžete používať
v kamkordéri.)
“Memory Stick”
(Nie je možné používať s týmto
kamkordérom.)
• Nie je možné používať iné pamäťové karty
než “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO Duo” je možné
používať len s “Memory Stick PRO”
-kompatibilným zariadením.
4
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 5 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani
na adaptér Memory Stick Duo nič
nenalepujte.
a/alebo jasné body (biele, červené, modré,
alebo zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Ak budete v “Memory Stick”
-kompatibilnom zariadení používať
kartu “Memory Stick Duo”
Kartu “Memory Stick Duo” vložte
do adaptéra Memory Stick Duo.
Adaptér Memory Stick Duo
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy neuchopte za časti
zobrazené na obrázku.
Hľadáčik
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
LCD panel
• Kamkordér nie je prachotesný,
vodeodolný ani vodotesný.
Pozri “Používanie kamkordéra” (str. 97).
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou komunikačných
káblov, konektor kábla zasúvajte správne.
Násilným zasúvaním konektora
nesprávnym spôsobom môžete poškodiť
konektor alebo kamkordér.
Poznámky k položkám Menu,
LCD monitoru, hľadáčiku a objektívu
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/
prehrávania nedostupné, sa zobrazia
nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysoko presnou technológiou, takže viac
ako 99,99% pixelov je efektívnych.
Na LCD monitore a v hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé tmavé
Zmena nastavení jazyka
V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte jazyk
pre zobrazovanie ponuky Menu (str. 17).
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa
normálne zaznamená obraz aj zvuk bez
akýchkoľvek problémov.
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média nie je možné
žiadnym spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné,
aby váš TVP pracoval v norme PAL.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
5
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 6 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Pred používaním prečítajte (Pokračovanie)
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Prehrávanie HDV kaziet v iných
zariadeniach
Kazetu so záznamom vo formáte HDV nie je
možné prehrávať v kamkordéroch pracujúcich
vo formáte DV ani v mini-DV prehrávačoch
(zobrazí sa modrá obrazovka).
Pred prehrávaním kazety v inom zariadení
skontrolujte jej obsah prehraním v tomto
kamkordéri.
O tomto návode
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• Právo na zmeny záznamových médií
a príslušenstva vyhradené.
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom
Carl Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov
Carl Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T -vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie).
Číselná hodnota indikuje množstvo svetla
z objektu, ktoré prejde objektívom.
6
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_002-007_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 7 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
7
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_008-009_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 8 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Obsah
Ikony používané v tomto návode
Funkcie dostupné len pre formát HDV
Funkcie dostupné len pre formát DV
Pred používaním prečítajte ............ 2
Poznámky k používaniu.................. 4
Obrazový záznam
v kvalite s vysokým
rozlíšením
Vyskúšajte nový formát HDV! ...... 10
Sledujte video záznam nasnímaný
vo formáte HDV! ......................... 11
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného
príslušenstva .............................. 12
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ..... 13
Krok 3: Zapnutie kamkordéra
a nastavenie dátumu a času ...... 16
Krok 4: Nastavenia pred snímaním .... 18
Krok 5: Vloženie kazety/ karty
“Memory Stick Duo” .................... 19
Snímanie/Prehrávanie
Prehrávanie .................................. 28
Funkcia PB Zoom ........................ 30
Používanie sprievodných funkcií
(USAGE GUIDE) ........................ 31
Vyhľadávanie počiatočného bodu ...32
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (END SEARCH) ......... 32
Prehrávanie naposledy nasnímaných
scén (Rec review) ........................ 32
Rýchle vyhľadanie konkrétnej scény
(Zero set memory) .................... 32
Vyhľadávanie scény podľa dátumu
snímania (Date search) ............. 33
Prehrávanie záznamu na TVP ..... 34
Výber vhodného prepojenia
(CNNECT GUIDE) ..................... 34
Pripojenie k TVP s vysokým
rozlíšením .................................. 35
Pripojenie k TVP s pomerom strán
16:9 (širokouhlý) alebo 4:3 ....... 36
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky
Menu .................................. 40
Položky ponuky Menu .................. 41
Menu CAMERA SET .............. 43
Nastavenia kamkordéra podľa
podmienok snímania
Jednoduché snímanie/prehrávanie
(Easy Handycam) ....................... 21
Snímanie ...................................... 23
Menu MEMORY SET ............. 50
Transfokácia ................................ 25
Snímanie statických záberov
vo vysokej kvalite počas snímania
na kazetu (Dual Rec) ................ 25
Manuálne nastavenia záznamu
ovládačom CAM CTRL ............. 26
Používanie blesku ....................... 26
Snímanie v nedostatočných
svetelných podmienkach
(NightShot) ................................ 27
Nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle .............................. 27
Snímanie v režime Mirror (zrkadlo) ....27
Menu PICT.APPLI. ................ 53
Nastavenia pre kartu “Memory Stick
Duo”
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie
funkcie snímania/prehrávania
Menu EDIT/PLAY ................. 56
Nastavenia pre editovanie alebo
prehrávanie v rôznych režimoch
Menu STANDARD SET ........ 57
Nastavenia pri snímaní na kazetu
alebo iné základné nastavenia
Menu TIME/LANGU. ............. 63
Užívateľské nastavenie osobného
Menu (Personal Menu) ............... 63
8
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_008-009_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 9 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD
rekordéry ..................................... 65
Nahrávanie záznamu z VCR atď. ... 68
Kopírovanie záznamu z kazety
na kartu “Memory Stick Duo” ...... 70
Vymazávanie záznamu z karty
“Memory Stick Duo” .................... 70
Označenie záznamu na karte
“Memory Stick Duo” špecifickou
informáciou (Print mark/Image
protection) ................................... 71
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge
-kompatibilná tlačiareň) ..................72
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov .... 104
Indikátory zobrazené v režime
snímania/prehrávania ...............108
Index ...........................................112
Používanie PC
Možnosti práce s PC s OS Windows ....74
Inštalácia návodu “First Step Guide”
a softvéru .................................... 76
Zobrazenie návodu “First Step Guide” ....78
Ak používate počítač Macintosh ... 78
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................... 79
Výstražné indikátory a hlásenia .... 88
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí ....91
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...92
Vhodné kazety ............................ 92
Pamäťová karta “Memory Stick” .....93
Akumulátor “InfoLITHIUM” .......... 94
Systém i.LINK ............................. 96
Systém x.v.Color ......................... 97
Používanie kamkordéra .............. 97
Technické údaje ......................... 100
9
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_010-011_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 10 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Obrazový záznam v kvalite s vysokým rozlíšením
Vyskúšajte nový formát HDV!
Snímanie vo formáte HDV
Vysoká kvalita obrazového záznamu
Tento kamkordér je kompatibilný s formátom HDV, takže je schopný snímať obraz
s vynikajúcou ostrosťou a vysokým rozlíšením.
Čo je formát HDV?
Formát HDV je video formát vytvorený na snímanie a prehrávanie digitálnych video
signálov s vysokým rozlíšením (high definition - HD) na/z bežnú/ej DV kazety.
• Tento kamkordér zodpovedá špecifikácii
HDV1080i, ktorá pracuje s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami v súlade s HDV
štandardmi a sníma obraz pri dátovom toku
s hodnotou cca 25 Mb/s.
1 080 efektívnych
obrazových riadkov
• V tomto návode je formát HDV1080i označovaný ako formát HDV, ak nie je potrebná jeho bližšia
špecifikácia.
Prečo snímať vo formáte HDV?
Vývoj v oblasti digitálneho videa vám prináša možnosť snímať významné okamihy vášho
života vo formáte HDV. Takto si ich budete môcť pripomínať vo vysokej kvalite obrazu.
Konvertovacia funkcia tohto kamkordéra konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV
na záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), aby ho bolo možné sledovať na bežných
širokouhlých TVP a TVP s pomerom strán 4:3, ak nemáte k dispozícii TVP s vysokým
rozlíšením, ktorý dokáže zobrazovať záznam vo formáte HDV. Takto sa zjednoduší
používanie video záznamu vo formáte HDV.
• Konvertovacia funkcia konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV na DV záznam, aby bolo možné
jeho prehrávanie alebo editovanie, ak pripojíte kamkordér k TVP alebo VCR, ktorý nie je kompatibilný
s rozlíšením HDV1080i. Kvalita obrazu potom bude SD (štandardné rozlíšenie).
10
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_010-011_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 11 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte
HDV!
Záznam nasnímaný vo formáte HDV je možné prehrávať ako kvalitný HD (vysoké rozlíšenie)
záznam na TVP s vysokým rozlíšením.
• Podrobnosti o TVP kompatibilných s rozlíšením HDV1080i pozri str. 34.
Obrazový záznam v kvalite s vysokým rozlíšením
Sledovanie na TVP s vysokým rozlíšením (str. 34)
Sledovanie na TVP s pomerom strán 16:9/4:3 (str. 36)
Kamkordér dokáže skonvertovať video záznam nasnímaný vo formáte HDV do formátu
SD (štandardné rozlíšenie) za účelom prehrávania na bežnom TVP.
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry (str. 65)
Pripojenie k HDV1080i zariadeniu
Dodávaný kábel i.LINK umožní kopírovať záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Pripojenie k HDV1080i-nekompatibilnému zariadeniu
Kamkordér môže skonvertovať obrazový záznam vo formáte HDV do kvality SD
(štandardné rozlíšenie), aby bolo možné jeho kopírovanie.
Pripojenie k PC (str. 74)
Pomocou dodávaného softvéru môžete importovať záznam z kazety alebo statické zábery
z karty “Memory Stick Duo” do PC. Môžete tiež editovať importované pohyblivé záznamy
a vytvoriť DVD-video záznam v obrazovej kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
11
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 12 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
AC adaptér (1) (str. 13)
USB kábel (1) (str. 72)
Nabíjateľný akumulátor NP-FH60 (1)
(str. 13, 94)
Sieťová šnúra (1) (str. 13)
Tienidlo objektívu (1) (str. 106)
Diaľkové ovládanie (1)
(str. 107)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
A/V prepojovací kábel (1) (str. 34, 65)
Ak používate blesk, funkciu Nightshot
alebo SuperNightshot, zložte tienidlo
objektívu, inak sa v zázname objaví jeho
tieň.
CD-ROM disk (“Handycam Application
Software”) (1) (str. 76)
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Zložkový video kábel (1) (str. 34)
Kábel i.LINK (1) (str. 34, 65, 68, 76)
12
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 13 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
2
Prepínač
POWER
1
3
Akumulátor
4
Kontrolka
/CHG
(nabíjanie)
Konektor DC
4
Elektrická
zásuvka
Začíname
Konektor DC
AC adaptér
Sieťová šnúra
Akumulátor môžete nabíjať založením
akumulátora “InfoLITHIUM” (séria H)
(str. 94) do kamkordéra.
b Poznámky
• S kamkordérom nie je možné používať iný
akumulátor “InfoLITHIUM” než série H.
1 Akumulátor správne založte
4 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej siete.
Kontrolka /CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne. Po ukončení
nabíjania kontrolka /CHG (nabíjanie)
zhasne (maximálne nabitie).
do kamkordéra.
b Poznámky
Akumulátor založte v smere šípky tak,
aby zacvakol.
• AC adaptér odpájajte od konektora DC IN
na kamkordéri tak, že uchopíte kamkordér
aj konektor DC.
2 Prepínač POWER prepnite
do polohy OFF (CHG) (výrobné
nastavenie).
z Rady
• Kamkordér môžete používať, keď je napájaný
priamo z elektrickej siete podľa obrázka.
Akumulátor sa pri takomto napájaní nevybíja.
3 Pripojte AC adaptér od konektora
DC IN na kamkordéri. Označenie
v na konektore DC musí
smerovať k označeniu v
na kamkordéri.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
13
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 14 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (Pokračovanie)
Vybratie akumulátora
Zostávajúca kapacita akumulátora (cca)
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG). Posuňte uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora) a vyberte
akumulátor.
60
65
Kapacita pre záznam (cca)
Kapacitu akumulátora môžete zobraziť
na LCD monitore.
Indikátor
Dostatočná kapacita
Uvoľňovací
ovládač BATT
Nízka kapacita, snímanie/
prehrávanie sa čoskoro
zastaví.
Vymeňte akumulátor
za nabitý, alebo ho nabite.
Skladovanie akumulátora
Ak nebudete akumulátor dlhší čas používať,
pred skladovaním ho maximálne vybite
(str. 95).
Kontrola zostávajúcej kapacity
akumulátora (Battery Info)
Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) a stlačte DISPLAY/BATT INFO.
DISPLAY/
BATT INFO
Stav
Čas nabíjania
Približný počet minút potrebných
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
Čas nabíjania
NP-FH50
135
NP-FH60
(dodávaný)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Čas snímania
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Po chvíli sa na cca 7 sekúnd zobrazí
zostávajúci čas pre snímanie vo zvolenom
formáte a informácia o akumulátore.
Ak tlačidlo DISPLAY/BATT INFO stlačíte
znova počas zobrazenia informácie,
informáciu o stave akumulátora zobrazíte
až na 20 sekúnd.
Akumulátor
Formát
záznamu
NP-FH50
Čas pri
Čas pri
nepretržitom bežnom
snímaní
snímaní*
HDV
DV
HDV
DV
70
75
40
40
75
80
40
45
80
80
45
45
14
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 15 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Akumulátor
Formát
záznamu
NP-FH60
(dodávaný)
NP-FH100
HDV
DV
HDV
DV
95
100
50
55
100
105
55
55
105
110
55
60
155
165
85
90
165
175
90
95
170
180
90
95
365
385 195
210
385
405 210
220
395
415 215
225
* Čas pri bežnom snímaní zodpovedá približnému
počtu minút pri prerušovanom snímaní
s opakovaným spustením/ukončením,
transfokáciou a vypínaním/zapínaním
kamkordéra.
b Poznámky
• Všetky hodnoty sú namerané v nasledovných
podmienkach:
Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení
LCD monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení
LCD monitora.
Spodný údaj: Snímanie cez hľadáčik
(LCD panel je zatvorený).
Prehrávací čas
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Akumulátor
LCD panel
odklopený*
Formát
záznamu
HDV
NP-FH50
NP-FH60
(dodávaný)
DV
LCD panel
zatvorený
HDV
DV
105
120 120
135
140
160 160
180
NP-FH70
230
255 255
290
NP-FH100
525
590 590
660
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka /CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore Battery Info (str. 14)
nezobrazí správne.
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý (len informácia
o stave akumulátora Battery Info).
• Kamkordér nebude napájaný akumulátorom aj
keď je akumulátor nasadený, kým bude AC
adaptér pripojený do konektora DC IN na
kamkordéri, aj keď by nebola sieťová šnúra
z AC adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
• Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame
používať akumulátor NP-FH70 alebo NP-FH100.
Začíname
NP-FH70
Čas pri
Čas pri
nepretržitom bežnom
snímaní
snímaní*
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25°C (odporúčaná teplota je 10°C
až 30°C).
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
15
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 16 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 3: Zapnutie
kamkordéra
a nastavenie dátumu
a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
3 Pomocou
prepnite na [M]
(mesiac) a pomocou
/
ho nastavte.
4 Pomocou
prepnite na [D]
(deň), pomocou
/
ho
nastavte a postup zopakujte
pre hodinu aj minúty.
5 Skontrolujte nastavenie dátumu
a času a stlačte
Prepínač POWER
.
Hodiny sú v prevádzke.
Dotknite sa tlačidla
na LCD monitore.
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG).
1 Posunutím prepínača POWER
Zmena nastavenia dátumu a času
v smere šípky (súčasne držte
zatlačené zelené tlačidlo)
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Želaný dátum a čas môžete nastaviť
stláčaním
t
/
t
[CLOCK SET] (str. 40).
CAMERA-TAPE: Snímanie na kazetu.
CAMERA-MEMORY: Snímanie
na kartu “Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Prehrávanie alebo
editovanie záznamu.
b Poznámky
Zobrazí sa zobrazenie [CLOCK SET].
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
z Rady
D
2008 - 1 - 1
0:00
OK
2 Pomocou
/
• Ak kamkordér nebudete používať cca 3 mesiace,
nastavenie dátumu a času sa môže z dôvodu vybitia
vstavanej nabíjateľnej batérie vymazať. V takomto
prípade najskôr nabite vstavanú nabíjateľnú batériu
a potom nastavte dátum a čas znova (str. 100).
• Od výroby je kamkordér nastavený tak, že ak ho
nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne,
aby sa šetril akumulátor ([A.SHUT OFF], str. 62).
nastavte [Y]
(rok).
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
• Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje.
Automaticky sa však zaznamenáva na kazetu
a zobrazí sa počas prehrávania ([DATA CODE]
pozri str. 61 (v režime Easy Handycam je možné
nastaviť len [DATE/TIME])).
• Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE alebo CAMERA-MEMORY,
automaticky sa otvorí kryt objektívu.
16
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 17 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
• Ak tlačidlá na dotykovom monitore nefungujú
správne, nastavte ho (CALIBRATION) (str. 99).
Zmena nastavení jazyka
Začíname
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku.
Stlačte
t [MENU] t
(TIME/
LANGU.) t [LANGUAGE] a zvoľte
želaný jazyk.
17
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 18 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 4: Nastavenia pred snímaním
LCD panel
Hľadáčik
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho tak, aby bol
pri snímaní aj prehrávaní najlepšie
viditeľný (2).
180 stupňov
(max.)
DISPLAY/BATT INFO
Ak je snímaný obraz na LCD monitore
ťažko zreteľný, alebo aby ste šetrili
akumulátor, na sledovanie používajte
hľadáčik.
Hľadáčik
2
1
2
90 stupňov
(max.)
90 stupňov voči
kamkordéru
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte
DISPLAY/BATT INFO, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISPLAY/BATT
INFO na pár sekúnd, kým sa nevypne
zobrazenie
.
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Nastavujte tak, aby bol
obraz čo najostrejší.
z Rady
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať
zvolením [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (str. 59).
Popruh
Pohodlne a pevne uchopte kamkordér
a upevnite popruh.
b Poznámky
• Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela
nestlačte na LCD monitore náhodne žiadne
tlačidlo.
z Rady
• Ak LCD panel otočíte úplne o 180 stupňov,
môžete ho potom priklopiť k telu kamkordéra
tak, že monitor je viditeľný z opačnej strany
(smerom von). Takáto poloha je vhodná pri
prehrávaní.
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri v časti
[LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (str. 59).
• Stláčaním DISPLAY/BATT INFO zobrazujete/
vypínate indikátory (napr. Battery Info).
18
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 19 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 5: Vloženie kazety/
karty “Memory Stick Duo”
Kazeta
3 Zatvorte kryt.
Používať môžete len mini DV
(str. 92).
kazety
b Poznámky
Vysunutie kazety
• Dostupný čas snímania sa líši podľa nastavenia
[ REC MODE] (str. 58).
Postupom z kroku 1 otvorte kryt a kazetu
vyberte.
OPEN/EJECT v smere šípky
a otvorte kryt.
Ovládač
b Poznámky
• Na držiak kazety neaplikujte silu
stláčaním označenia {DO NOT PUSH} ,
keď je držiak v pohybe.
Môže to zapríčiniť poruchu zariadenia.
Začíname
1 Posuňte a pridržte ovládač
OPEN/EJECT
Pamäťová karta
“Memory Stick Duo”
Kryt
Držiak kazety sa automaticky vysunie
a otvorí sa.
Môžete používať kartu “Memory Stick”
označenú uvedeným logom (str. 93).
–
(“Memory Stick Duo”)
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
z Rady
2 Vložte kazetu priezorom smerom
von a stlačte
.
Jemne zatlačte na stred
zadnej časti kazety.
Priezor
Priestor pre
kazetu
• Počet záberov a čas záznamu, ktoré môžete
uložiť na kartu sa mení v závislosti od kvality
a veľkosti záznamu. Podrobnosti pozri str. 50.
1 Otvorte LCD panel.
2 Pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” vkladajte do slotu pre kartu
správnym smerom tak, aby
zacvakla.
Držiak kazety sa automaticky
zasunie.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_012-020_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 20 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Krok 5: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo” (Pokračovanie)
Kontrolka prístupu
Vybratie pamäťovej karty “Memory
Stick Duo”
Jedenkrát jemne zatlačte na kartu “Memory
Stick Duo”.
b Poznámky
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty “Memory
Stick Duo” alebo na ňu ukladá údaje. Nikdy
netraste, ani neudierajte kamkordérom.
Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevyberajte
akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť
k strate obrazových údajov.
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do slotu
nasilu naopak, môžete poškodiť kartu “Memory
Stick Duo”, slot pre kartu “Memory Stick Duo”,
prípadne môže dôjsť k poškodeniu záznamu
na karte.
• Pri vkladaní/vyberaní karty “Memory Stick
Duo” dávajte pozor, aby karta nevyskočila
a nespadla.
20
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 21 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Snímanie/Prehrávanie
Jednoduché snímanie/prehrávanie
(Easy Handycam)
Funkcia Easy Handycam zabezpečí automatické nastavenie takmer všetkých nastavení
kamkordéra, čo vás oslobodí od zdĺhavých nastavení. Pre jednoduchší prístup sa zväčší
veľkosť zobrazovaného písma na monitore.
E Ak je prepínač POWER
v polohe OFF (CHG), posúvajte
ho (súčasne držte stlačené
zelené tlačidlo).
A
D
Snímanie/Prehrávanie
F
B
C
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
1 Posúvaním
1 Posúvaním
prepínača POWER
E rozsvieťte
kontrolku
CAMERA-TAPE.
prepínača POWER
E rozsvieťte
kontrolku CAMERA-MEMORY.
2 Stlačte EASY C.
2 Stlačte EASY C.
EASY
EASY
Na monitore A sa zobrazí
.
3 Stlačením START/STOP F
Na monitore A sa zobrazí
.
3 Stlačením PHOTO D vykonajte
snímanie.*
alebo B spustíte snímanie.
60min EASY
Pípnutie
REC
60min EASY
6.1M
Cvaknutie
spúšte
11
101
GUIDE MENU
GUIDE
MENU
[STBY] t [REC]
Snímanie ukončíte opätovným
stlačením F alebo B.
Bliká t Svieti
Jemným stlačením
Stlačením na doraz
a pridržaním zaostríte. nasnímate statický
záber.
* Statické zábery sa na kartu “Memory Stick Duo” snímajú v kvalite [FINE].
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 22 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Jednoduché snímanie/prehrávanie (Easy Handycam) (Pokračovanie)
Prehrávanie pohyblivých záznamov/statických záberov
Posúvaním prepínača POWER E rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT. Stláčajte
tlačidlá na dotykovom monitore A nasledovne.
Pohyblivý záznam
Statické zábery
Stlačením
previňte
Stláčaním
t
kazetu, potom stlačením
/
zvoľte záber.
spustíte prehrávanie.
A
A
C
C
GUIDE
D
MENU
B
A Zastavenie
B Prepínanie medzi
prehrávaním/pozastavením
C Zrýchlený posuv vzad/vpred
B
A GUIDE (str. 31)
B Prehrávanie z kazety
C Predchádzajúci/nasledujúci
D Vymazanie (str. 70)
x Zrušenie režimu Easy Handycam
Opätovne stlačte EASY C. Z monitora zmizne indikátor
.
x Nastaviteľné položky Menu počas používania režimu Easy Handycam
Stlačením [MENU] zobrazte nastaviteľné položky ponuky Menu. Podrobnosti
o nastaveniach pozri str. 40.
• Takmer všetky nastavenia sa automaticky obnovia na výrobné nastavenia (str. 41).
• V režime Easy Handycam sa nezobrazuje
.
• Ak chcete záznam upravovať efektmi alebo nastaveniami, zrušte režim Easy Handycam.
x Nedostupné tlačidlá v režime Easy Handycam
V režime Easy Handycam nie sú funkčné (dostupné) nasledovné tlačidlá/ovládač. Ak sa
v režime Easy Handycam pokúsite vykonať nedostupnú operáciu, zobrazí sa hlásenie
[Invalid during Easy Handycam operation].
• Tlačidlo . (Back Light) (str. 27)
• Zatlačenie a pridržanie tlačidla DISPLAY/BATT INFO (str. 18)
• Ovládač CAM CTRL (str. 26)
• Tlačidlo MANUAL (str. 26)
22
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 23 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Snímanie
Kryt objektívu
Otvára sa podľa nastavenia
prepínača POWER.
PHOTO
Prepínač POWER
Tlačidlo START/STOP B
Tlačidlo START/STOP A
Pohyblivý záznam sa sníma na kazetu.
Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku CAMERA-TAPE.
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie pohyblivého záznamu
Keď je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
posúvajte ho, pričom súčasne držíte zatlačené
zelené tlačidlo.
Stlačte START/STOP A (alebo B).
60min
STBY
60min
GUIDE
P-MENU
[STBY]
60min
REC
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Snímanie zastavíte opätovným stlačením START/STOP A (alebo B).
z Rady
• Z výroby je nastavené snímanie obrazu vo formáte HDV (str. 58).
Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania pohyblivého záznamu
na kazetu (Dual Rec)
Podrobnosti pozri str. 25.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 24 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Snímanie (Pokračovanie)
Snímanie statických záberov
Statické zábery sa snímajú na kartu “Memory Stick Duo”.
Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku CAMERA-MEMORY.
Keď je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
posúvajte ho, pričom súčasne držte zatlačené
zelené tlačidlo.
Jemne zatlačte a pridržte PHOTO, aby sa zaostrilo, potom
zatlačením tlačidla na doraz záber nasnímate.
Pípnutie
min
Cvaknutie
spúšte
6.1M
GUIDE
min
6.1M
P-MENU
GUIDE
P-MENU
Bliká b Svieti
Zaznie zvuk spúšte. Po zmiznutí
je záber nasnímaný.
Zobrazenie posledného záznamu uloženého na karte “Memory Stick Duo”
Stlačte
. Záznam vymažete stlačením
t [YES].
z Rady
• Kvalitu, veľkosť a dostupný počet záberov pozri str. 50.
24
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 25 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Transfokácia
Ovládačom transfokácie alebo tlačidlami
transfokácie na LCD monitore môžete pri
snímaní využiť až 10-násobnú transfokáciu.
Rozšírenie zorného uhlu pohľadu:
(Široký záber)
Záber z blízka: (Telefoto)
Pre pomalú transfokáciu posúvajte ovládačom
transfokácie jemne. Ráznejším posunutím
ovládača dosiahnete rýchlejšiu transfokáciu.
b Poznámky
• Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst zložíte
z ovládača transfokácie, môže sa zaznamenať
prevádzkový zvuk ovládača transfokácie.
• Tlačidlami transfokácie na ráme LCD panela nie
je možné meniť rýchlosť transfokácie.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
Statické zábery môžete vo vysokej kvalite
zaznamenať na kartu “Memory Stick Duo”
počas snímania pohyblivého záznamu
na kazetu.
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku CAMERA-TAPE a stlačením
START/STOP spustite snímanie na kazetu.
2 Stlačte PHOTO na doraz.
Počas jedného snímania na kazetu môžete
nasnímať na kartu až 3 statické zábery.
Oranžové
políčka
indikujú počet
nasnímaných
záberov. Po
skončení zápisu
sa farba zmení
naoranžovo.
Snímanie/Prehrávanie
Ovládač transfokácie
Snímanie statických záberov
vo vysokej kvalite počas
snímania na kazetu (Dual Rec)
3 Stlačením START/STOP zastavte snímanie
na kazetu.
Jednotlivo sa postupne zobrazia nasnímané
statické zábery a uložia sa na kartu
“Memory Stick Duo”. Po zmiznutí
je záber nasnímaný.
b Poznámky
• Z kamkordéra nevyberajte kartu “Memory Stick
Duo” hneď pred dokončením snímania na
kazetu, pretože sa na kartu “Memory Stick Duo”
ešte ukladajú statické zábery.
• V režime Dual Rec nie je možné používať blesk.
z Rady
z Rady
• Ak chcete zvoliť vyššiu mieru transfokácie
ako 10 ×, môžete nastaviť položku [DIGITAL
ZOOM] (str. 49).
• V pohotovostnom režime sa statické zábery
ukladajú rovnako, ako keď je prepínač POWER
nastavený na CAMERA-MEMORY. Je možné
používať blesk.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 26 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Snímanie (Pokračovanie)
• Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE, statické zábery sa nasnímajú
vo veľkosti 4.6M vo formáte HDV a vo veľkosti
3.4M (4:3) alebo 4.6M (16:9) vo formáte DV.
Manuálne nastavenia záznamu
ovládačom CAM CTRL
Ovládaču CAM CTRL môžete priradiť
často používané položky Menu.
Príklad uvádza postup priradenia
nastavovania [FOCUS] - nastavenie
zaostrenia (výrobné nastavenie).
Tlačidlo MANUAL
Ovládač CAM CTRL
1 Stlačením MANUAL aktivujte režim
manuálneho nastavovania.
Pri každom stlačení tlačidla MANUAL
sa prepína medzi režimom automatického
a manuálneho nastavovania.
2 Otáčaním ovládača CAM CTRL manuálne
nastavte zaostrenie.
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
2 Otáčaním ovládača CAM CTRL zvoľte
položku Menu, ktorú chcete priradiť.
3 Stlačte tlačidlo MANUAL.
b Poznámky
• Nastavenia položky ponuky Menu vykonané skôr
sa uchovajú, aj keď neskôr nastavíte iné
nastavenia položky ponuky Menu. Ak je
[EXPOSURE] nastavené po manuálnom
nastavení [AE SHIFT], nastavenie [EXPOSURE]
eliminuje nastavenie [AE SHIFT].
• Ak v kroku 2 zvolíte [RESET], všetky
vykonané manuálne nastavenia sa obnovia
na výrobné hodnoty.
z Rady
• Počas prehrávania môžete ovládačom
CAM CTRL nastaviť hlasitosť.
• Položky Menu môžete tiež priradiť pomocou
[DIAL SET] (str. 50).
Používanie blesku
Blesk
Položky Menu, ktoré je možné priradiť
– [FOCUS] (str. 46)
– [EXPOSURE] (str. 44)
– [SHUTTR SPEED] (str. 45)
– [AE SHIFT] (str. 46)
– [WB SHIFT] (str. 46)
Priradenie položiek Menu ovládaču
CAM CTRL
1 Na niekoľko sekúnd zatlačte a pridržte
tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa zobrazenie [DIAL SET].
26
Tlačidlo
pre blesk
Stláčaním (blesk) zvoľte vhodné
nastavenie.
Bez indikácie (Automatický blesk):
Automatické blysnutie podľa podmienok
osvetlenia.
r
(Vynútený blesk): Blysnutie bez ohľadu
na podmienky osvetlenia.
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 27 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
r
(Bez blesku): Snímanie bez blesku.
b Poznámky
z Rady
• Funkcia Super NightShot umožní snímať ešte
jasnejší záznam (str. 48). Ak chcete snímať
obraz s vernejším podaním farieb, použite
funkciu Color Slow Shutter (str. 48).
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle
Snímanie/Prehrávanie
• Ak používate blesk, zložte tienidlo objektívu,
inak sa v zázname objaví jeho tieň.
• Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní
so vstavaným bleskom je 0,3 až 2,5 m.
• Pred používaním blesku odstráňte z jeho
povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku
nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť
dostatočné.
• Počas nabíjania blesku kontrolka /CHG bliká
a keď je nabíjanie dokončené, svieti. (Pri
nastavení [STBY] v režime CAMERA-TAPE
trvá nabitie blesku určitý čas.)
• Blesk nie je možné používať počas snímania
na kazetu.
• Ak používate blesk v osvetlených priestoroch
(napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť
blesk účinný.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 46).
• Tieto funkcie nepoužívajte v dobre osvetlených
priestoroch. Môže dôjsť k poruche.
z Rady
• V ponuke [FLASH SET] môžete cez položku
[FLASH LEVEL] nastaviť intenzitu blesku,
prípadne môžete eliminovať efekt červených očí
cez položku [REDEYE REDUC] (str. 47).
Snímanie v nedostatočných
svetelných podmienkach
(NightShot)
Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením . (Back Light)
zobrazte .. Pre zrušenie funkcie Back
Light znova stlačte . (Back Light).
Snímanie v režime Mirror
(zrkadlo)
Infračervený port
Prepnite prepínač NIGHTSHOT do polohy
ON (zobrazí sa
a [“NIGHTSHOT”]).
b Poznámky
• Funkcie NightShot a Super NightShot pracujú
s infračerveným svetlom. Nezakrývajte
vyžarovač infračervených lúčov prstami a pod.
a zložte konverznú predsádku (voliteľná)
a tienidlo objektívu.
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho o 180 stupňov
smerom k objektívu (2).
z Rady
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený.
Záznam však bude nasnímaný normálne.
27
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 28 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehrávanie
Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
Keď je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
posúvajte ho, pričom súčasne držte zatlačené
zelené tlačidlo.
Prehrávanie pohyblivého záznamu
Stlačením
previňte kazetu na želanú scénu, potom stlačením
spustíte prehrávanie.
Stláčaním prepínate medzi prehrávaním a pozastavením*
60min
60min
GUIDE
P-MENU
Zrýchlený posuv vzad/vpred
Zastavenie**
* Ak pozastavenie trvá viac než 3 minúty, prehrávanie sa automaticky zastaví.
** Ak je vložená karta “Memory Stick Duo” s nasnímaným záznamom a neprehráva sa kazeta, zobrazuje
sa
namiesto
.
Nastavenie hlasitosti zvuku
Otáčaním ovládača CAM CTRL manuálne nastavte požadovanú úroveň hlasitosti (str. 26).
z Rady
• Hlasitosť tiež môžete nastaviť cez Menu (str. 59).
Vyhľadávanie scény počas prehrávania
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
posuvu vzad/vpred zatlačte a pridržte
/
/
(Picture Search), alebo počas zrýchleného
(Skip Scan).
z Rady
• Prehrávať môžete v rôznych režimoch ([
VAR. SPD PB], str. 56).
28
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 29 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Sledovanie statických záberov
Stlačte
.
Zobrazí sa posledný záber.
60 min
60min
10/10
6.1M
MEMORY PLAY
GUIDE
* V prehrávacom zobrazení pre kazetu sa zobrazí
.
Zobrazenie záberov na karte “Memory Stick Duo” v indexovom zobrazení
Stlačte
A
. Zatlačte na záber, ktorý chcete zobraziť samostatne.
Snímanie/Prehrávanie
P-MENU
Prepínanie
média, z ktorého
sa prehráva* Predchádzajúci/nasledujúci Zapnutie indexového zobrazenia
B
A Predchádzajúcich/Nasledujúcich 6 záberov
B Záber zobrazený pred prepnutím do indexového zobrazenia
Pre zobrazenie záberov z iného priečinka stlačte
/
zvoľte priečinok a stlačte
(str. 52).
t
t [PB FOLDER], pomocou
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
29
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 30 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehrávanie (Pokračovanie)
Funkcia PB Zoom
Záznam je možné zväčšiť 1,1-krát až 5-krát
(cca 1,5-krát až 5-krát pri statických
záberoch).
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie alebo tlačidlami
transfokácie na ráme LCD panela.
1 Prehrávajte záznam, ktorý chcete
zväčšiť.
2 Posúvaním ovládača transfokácie
do polohy T (Telefoto) zvyšujete mieru
zväčšenia.
3 Zatlačte na monitor na miesto
v rámčeku, ktoré chcete zobraziť
v strede zobrazeného rámčeka.
4 Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy W (Široký záber)/T (Telefoto)
nastavte mieru zväčšenia.
Pre zrušenie funkcie stlačte [END].
30
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 31 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Používanie sprievodných funkcií (USAGE GUIDE)
Ak použijete sprievodné funkcie (USAGE
GUIDE), môžete jednoducho zvoliť
potrebné nastavovacie zobrazenie.
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Kamkordér disponuje 4 sprievodnými
funkciami (pozri ďalej).
Aktivovanie
nastavovacích zobrazení
pre snímanie.
CNNECT
GUIDE:
Odporúčanie vhodných
prepojení pre zariadenie.
Podrobnosti pozri str. 34.
USEFUL
GUIDE:
Aktivovanie
nastavovacích zobrazení
pre základné operácie.
V režime Easy Handycam sú niektoré
položky nedostupné. Ak želané nastavenie
nie je dostupné, stlačením [SET] zobrazte
pokyny. Podľa pokynov vypnite režim Easy
Handycam a zvoľte nastavenie.
z Rady
• Ak sa [SET] v kroku 3 nezobrazí, vykonajte
zobrazené pokyny.
Snímanie/Prehrávanie
SHOOT
GUIDE:
Nedostupné nastavenia v režime Easy
Handycam
DISP GUIDE: Informácie o význame
jednotlivých indikátorov
zobrazovaných na LCD
monitore. Podrobnosti
pozri str. 111.
1 Stlačte [GUIDE].
2 Zvoľte požadovanú položku.
Napr. snímanie nočných scenérií
Stlačením [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t
/
zobrazte [To keep the mood of a night
view].
3 Stlačte [SET].
Zobrazí sa želané nastavovacie
zobrazenie.
Vykonajte želané nastavenia.
31
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 32 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Vyhľadávanie počiatočného bodu
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (END SEARCH)
Funkcia END SEARCH (vyhľadávanie
konca) nebude pracovať, ak ste po ukončení
snímania vysunuli kazetu.
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE
(str. 23).
Prehrávanie naposledy
nasnímaných scén (Rec review)
Môžete skontrolovať pasáž (cca 2 sekundy),
v ktorej ste naposledy zastavili snímanie.
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE
(str. 23).
Stlačte
Stlačte
t
t
60min
60min
END SEARCH
.
.
1
STBY
0:00:00
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Stlačením tohto miesta zrušíte operáciu.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd
poslednej scény posledného záznamu
a kamkordér sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
b Poznámky
• Funkcia END SEARCH nemusí pracovať
správne, ak je uprostred záznamu na kazete
miesto bez záznamu.
Z pasáže, v ktorej ste naposledy
zastavili snímanie, sa prehrajú
cca 2 sekundy. Potom sa kamkordér
prepne do pohotovostného režimu.
Rýchle vyhľadanie konkrétnej
scény (Zero set memory)
Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT, potom
používajte diaľkové ovládanie (str. 28).
z Rady
• Funkciu [END SEARCH] tiež môžete zvoliť
v Menu. Keď svieti kontrolka PLAY/EDIT,
zvoľte [END SEARCH] cez skrátený prístup
v Personal Menu (str. 40).
mREW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET
MEMORY
32
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 33 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
1 V režime prehrávania stlačte
na diaľkovom ovládaní ZERO SET
MEMORY v bode, ktorý chcete
neskôr vyhľadať.
Na počítadle je zobrazený údaj
“0:00:00” a zobrazí sa
.
60min
0:00:00
• Funkcia Zero set memory nemusí pracovať
správne, ak sú na kazete uprostred záznamu
prázdne miesta bez záznamu.
Vyhľadávanie scény podľa
dátumu snímania (Date search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom sa zmenil dátum snímania.
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT (str. 28).
GUIDE
SEARCH M.
P-MENU
STOP
2 Ak si želáte zastaviť prehrávanie,
stlačte STOP .
3 Stlačte mREW.
Keď počítadlo dosiahne údaj “0:00:00”,
kazeta sa automaticky zastaví.
Zobrazenie počítadla sa zmení
na zobrazenie časového kódu
a zobrazenie Zero set memory sa vypne.
1 Stlačte SEARCH M. na DO.
2 Stláčaním . (predchádzajúci)/
> (nasledujúci) zvoľte dátum
snímania.
60 min
4 Stlačte PLAY .
Pred prevíjaním vzad znova stlačte ZERO
SET MEMORY.
b Poznámky
• Pri tejto funkcii môže vzniknúť odchýlka
od časového údaja v hodnote niekoľkých
sekúnd.
0:00:00:00
60 min
DATE -01
SEARCH
GUIDE
Prehrávanie sa spustí od miesta,
v ktorom je na počítadle zobrazený
údaj “0:00:00”.
Zrušenie operácie
Snímanie/Prehrávanie
./>
Ak sa počítadlo nezobrazí, stlačte
DISPLAY .
P-MENU
Zrušenie operácie
Stlačte STOP .
b Poznámky
• Funkcia Date search nemusí pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
33
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 34 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehrávanie záznamu na TVP
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu závisia
od typu pripájaného TVP a použitých
konektorov.
Ako zdroj napájania pripojte dodávaný
AC adaptér (str. 13).
Pozri tiež návod na použitie pripájaného
zariadenia.
Výber vhodného prepojenia
(CNNECT GUIDE)
Kamkordér vám pomôže zvoliť vhodné
prepojenie pre dané zariadenie. Výstupný
signál sa potom na kamkordéri zvolí
automaticky.
b Poznámky
• Pred pripojením vykonajte v Menu všetky
potrebné nastavenia. TVP nemusí rozpoznať
video signál správne, ak zmeníte nastavenie
[VCR HDV/DV] alebo [i.LINK CONV] po
prepojení TVP a kamkordéra káblom i.LINK.
• Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
• Aby ste mohli záznam prehrávať na x.v.Color
-kompatibilnom TVP, nastavte pri snímaní
položku [X.V.COLOR] na [ON] (str. 50).
Pri prehrávaní je niektoré nastavenia potrebné
vykonať na TVP.
1 Stlačte [GUIDE].
2 Stlačte [CNNECT GUIDE].
3 Prepojte kamkordér a TVP podľa
pokynov na LCD monitore.
Príklad pripojenia k HD TVP
1 Stlačte [TV] t [HD TV].
Konektory na kamkordéri
2 Pomocou
/
zvoľte vstupný
konektor TVP a stlačte
.
Otvorte kryt konektorov v smere šípky
a pripojte kábel.
3 Skontrolujte detaily nastavenia
výstupného signálu a stlačte
.
4 Prepojte kamkordér a TVP podľa
zobrazenia na monitore. Stlačte [HINT]
a prečítajte si bezpečnostné pokyny
k prepájaniu.
5 Stlačte
HDV/DV
COMPONENT OUT A/V OUT
z Rady
• Stlačením
zobrazenie.
4
1
t [END].
obnovíte predchádzajúce
2
Podvihnite spodnú časť krytu konektora,
potom ho otočte v smere šípky.
3
34
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 35 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
• Záznam vo formáte HDV sa prehrá tak, ako je nasnímaný
(HD kvalita).
• Záznam vo formáte DV sa prehrá v pôvodnej kvalite (kvalita SD).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(pre HDV1080i)
B
C
AUDIO
: Smer toku signálu, ( ): Referenčné strany
Typ
Kamkordér
A
Kábel
TVP
1
Zložkový video kábel
(dodávaný)
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT]t
[1080i/576i] (60)
Snímanie/Prehrávanie
A
(Biely)
(Červený)
(Žltý)
• Pre výstup audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
35
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 36 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehrávanie záznamu na TVP (Pokračovanie)
: Smer toku signálu, ( ): Referenčné strany
Typ
B
Kamkordér
3
Kábel
HDMI kábel (voliteľný)
TVP
HDMI
IN
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
• Používajte kábel HDMI označený logom HDMI (pozri logo na prednom kryte).
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred kopírovaním, obrazový signál vo formáte DV nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK (str. 68) nie je
vyvedený na výstup.
• TVP nemusí zobrazovať obraz správne (napr. bude záznam bez zvuku alebo obrazu). HDMI káblom
neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri a konektor HDMI OUT na externom zariadení. Môže
dôjsť k poruche.
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (60)
C
4
Kábel i.LINK (dodávaný)
• TVP musí disponovať konektorom i.LINK kompatibilným so špecifikáciami HDV1080i.
Podrobnosti pozri v technických údajoch TVP.
• Ak TVP nie je kompatibilný so špecifikáciami HDV1080i, prepojte kamkordér s TVP pomocou
dodávaného zložkového video kábla a A/V prepojovacieho kábla podľa obrázka
.
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)
• Záznam vo formáte HDV sa skonvertuje do formátu DV (kvalita SD)
a potom sa prehrá.
• Záznam vo formáte DV sa prehrá v pôvodnej kvalite (kvalita SD).
COMPONENT IN
i.LINK
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
36
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 37 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3)
Nastavenie [TV TYPE] zmeňte podľa TVP (str. 60).
b Poznámky
• Ak prehrávate záznam nasnímaný vo formáte DV na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný
so signálom 16:9, nastavte na kamkordéri [ WIDE SELECT] na [4:3] (str. 58).
: Smer toku signálu, ( ): Referenčné strany
Typ
Kamkordér
D
Kábel
TVP
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT]t
[576i] (60)
[TV TYPE]t
[16:9]/[4:3] (60)
(Biely)
(Červený)
Snímanie/Prehrávanie
1
Zložkový video kábel
(dodávaný)
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
Nastavenie Menu
(Žltý)
• Na výstup audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
E
4
Kábel i.LINK (dodávaný)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (60)
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
37
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 38 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehrávanie záznamu na TVP (Pokračovanie)
: Smer toku signálu, ( ): Referenčné strany
Typ
Kamkordér
Kábel
TVP
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE]t
[16:9]/[4:3] (60)
A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom (voliteľný)
2
(Biely)
(Červený)
(Žltý)
• Ak pripojíte samotnú S-VIDEO koncovku (S-VIDEO kanál), na výstup nebude vyvedený audio signál.
Za účelom vyvedenia audio signálov pripojte spolu s S-VIDEO káblom bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ
).
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Žltý)
(Biely)
(Červený)
Ak pripájate kamkordér k TVP cez VCR
Zvoľte jeden zo spôsobov prepojenia na str. 65
podľa vstupného konektora VCR. Kamkordér
pripojte do vstupného konektora LINE IN
na VCR pomocou A/V prepojovacieho kábla.
Prepínač vstupného signálu na VCR nastavte
na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš
TVP vybavený len jedným vstupným
audio konektorom)
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho
kábla do konektora video vstupu a bielu
(ľavý kanál) alebo červenú (pravý kanál)
koncovku do konektora audio vstupu
na VCR alebo TVP.
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE]t
[16:9]/[4:3] (60)
Ak je váš TVP/VCR vybavený
21-pinovým konektorom
(EUROCONNECTOR - SCART)
Použite 21-pinový adaptér (voliteľný)
na sledovanie prehrávaného obrazu.
TVP/VCR
Štandard “PhotoTV HD”
Kamkordér je kompatibilný so štandardom
“PhotoTV HD”. “PhotoTV HD” umožní
zobrazovať zábery s vysokým detailom,
jemnou fotografickou textúrou a farbami.
Po pripojení PhotoTV HD-kompatibilného
zariadenia Sony pomocou HDMI kábla*
alebo zložkového video kábla** vás uchváti
úplne nová dimenzia zobrazovaných
fotografií s ohurujúcou HD kvalitou.
38
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_021-039_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 39 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
* Po zobrazení statického záberu sa TVP
automaticky prepne do vhodného režimu.
** Bude nutné TVP nastaviť.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
PhotoTV HD-kompatibilného TVP.
z Rady
Snímanie/Prehrávanie
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie pre tok video aj audio signálu.
Prepojením konektora HDMI OUT s externým
zariadením pomocou príslušného kábla získate
obraz vo vysokej kvalite a digitálny zvuk.
• Ak za účelom toku výstupného obrazového
signálu z iného konektora než i.LINK pripojíte
kamkordér k TVP viacerými druhmi káblov,
priorita výstupných signálov je nasledovná:
HDMI t zložkový video t S VIDEO t
audio/video.
• Podrobnosti o systéme i.LINK pozri str. 96.
39
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 40 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu
1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Kontrolka CAMERA-TAPE:
Nastavenia pre kazetu
Kontrolka CAMERA-MEMORY:
“Memory Stick Duo”
Nastavenia pre kartu
Kontrolka PLAY/EDIT: Nastavenia pre prehrávanie/editovanie
2 Zatlačte na LCD monitor a zvoľte požadovanú položku.
Nedostupné položky sa zobrazia nevýrazne (sivo).
x Skrátený prístup v Personal Menu
x Používanie položiek ponuky Menu
V Personal Menu môžete vytvoriť
skrátený prístup pre často používané
položky Menu.
Môžete užívateľsky nastaviť položky
Menu, ktoré sa nepridali do Personal
Menu.
z Rady
• Personal Menu môžete upravovať podľa
potreby (str. 63).
1 Stlačte
.
60min
STBY
MENU
1/3
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Zatlačte na požadovanú položku.
Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
stláčaním
/
ju zobrazte.
3 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte
.
1 Stlačte
t [MENU].
2 Zvoľte požadované Menu.
Stláčaním
/
zvoľte položku
a stlačte
(postup v kroku 3 je
rovnaký ako v kroku 2).
3 Zvoľte požadovanú položku.
4 Upravte položku.
Po dokončení nastavení stlačením
t
(zatvoriť) vypnete zobrazenie
Menu.
Ak nechcete meniť nastavenie,
stlačením
obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
x Používanie položiek ponuky Menu
v režime Easy Handycam
V režime Easy Handycam sa
nezobrazuje
. Stlačením [MENU]
zobrazte indexové zobrazenie ponuky
Menu.
40
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 41 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Dostupné položky Menu (z) sa menia v závislosti od rozsvietenej
Položky
kontrolky.
režime Easy Handycam sa podľa nasledovného prehľadu
ponuky Menu Vnastavenie
vykoná automaticky.
Pozícia kontrolky:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
-*1
–
-*1
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*1
z
–
-*1
–
-*1
-*1
z
–
–
z
z
–
z
–
–
–
–
–
z
z
z
OFF
OFF
–
OFF
OFF
Menu CAMERA SET (str. 43)
Používanie ponuky Menu
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
Menu MEMORY SET (str. 50)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menu PICT.APPLI. (str. 53)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
41
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 42 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Položky ponuky Menu (Pokračovanie)
Pozícia kontrolky:
SMTH SLW REC
TAPE
z
MEMORY
–
PLAY/EDIT
–
Easy Handycam
–
–
PictBridge PRINT
–
–
z
USB SELECT
–
–
z
–
DEMO MODE
z
–
–
ON
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–
Menu EDIT/PLAY (str. 56)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
Menu STANDARD SET (str. 57)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
AUTO
z*1
SP*1/16:9 WIDE*1/
* 1/
-*1
z*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
-*1
-*1
Menu TIME/LANGU. (str. 63)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Uchová sa nastavenie, ktoré bolo aktuálne pred prepnutím do režimu Easy Handycam.
*2 Nie je možné nastavovať v režime CAMERA-TAPE.
*3 Dostupné, len keď je prepínač POWER v polohe PLAY/EDIT.
42
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 43 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu CAMERA SET
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok
snímania
FIREWORKS* (
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
)
Zachytenie veľkolepej atmosféry ohňostrojov.
LANDSCAPE* (
)
Tento režim slúži na ostré snímanie
vzdialených objektov. Režim tiež
zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na sklo
alebo kov v okne, ak snímate objekty
za sklom alebo mrežou.
SCENE SELECT
Pomocou funkcie [SCENE SELECT]
môžete snímať záznam podľa podmienok
snímania.
B AUTO
Automatické snímanie bez používania
funkcie [SCENE SELECT].
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
Zachytenie tmavej atmosféry vzdialeného
okolia za šera.
TWILIT PORTRT (Portrét za šera) (
)
Tento režim zvýrazní objekty, ako
napríklad ľudí alebo kvety a súčasne
im vytvorí jemné pozadie.
SPOTLIGHT** (
)
)
Snímanie statických záberov ľudí
a pozadia s bleskom.
Tento režim zabraňuje, aby tváre ľudí
vyzerali príliš svetlé, napríklad keď snímate
objekty, ktoré sú osvetlené silným svetlom.
CANDLE ( )
BEACH** (
Zachytenie tlmenej atmosféry scény
osvetlenej sviečkou.
Tento režim zabraňuje, aby ľudské tváre
vyzerali príliš tmavé pri silnom alebo
odrazenom svetle na lyžiarskom svahu
alebo v lete na plážach.
SUNRSE SUNSET (Úsvit a súmrak)* (
Zachytenie atmosféry pri západe
a východe slnka.
Používanie ponuky Menu
TWILIGHT* (
)
)
SNOW** (
)
Snímanie vo veľmi jasných, bielych
podmienkach, napríklad na lyžiarskom
svahu. V opačnom prípade môžu byť
zábery príliš tmavé.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
43
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 44 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
* Zaostrenie je nastavené len na vzdialené
objekty.
** Nie je možné zaostriť na objekty, ktoré sú
príliš blízko.
1
2
b Poznámky
• Ak nastavíte [SCENE SELECT], nastavenia
[SHUTTR SPEED] a [WHITE BAL.] sa zrušia.
SPOT MTR·FCS
(Bodové meranie a zaostrovanie)
Jas (expozíciu) a zaostrenie záberu môžete
nastaviť súčasne.
Môžete naraz používať funkcie [SPOT
METER] (str. 44) a [SPOT FOCUS] (str. 46).
1 Na monitore zatlačte na bod, pre ktorý
chcete aretovať expozíciu a zaostrenie.
Zobrazí sa
a 9.
1 Na monitore zatlačte na bod, pre ktorý
chcete aretovať a nastaviť expozíciu.
Zobrazí sa
.
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO]t[END].
b Poznámky
• Ak nastavíte [SPOT METER], [EXPOSURE]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
EXPOSURE
Jas (expozíciu) obrazu môžete manuálne
nastaviť a aretovať. Jas nastavujte, keď je
objekt značne svetlejší alebo tmavší než
pozadie.
1
2
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície a zaostrenia stlačte
[AUTO]t[END].
b Poznámky
• Ak nastavíte [SPOT MTR·FCS], [EXPOSURE]
a [FOCUS] sa automaticky nastavia na
[MANUAL].
SPOT METER
(Flexibilné bodové meranie)
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení na
scéne) môžete presnejšie nastaviť a aretovať
expozíciu objektu, takže sa nasníma
s vhodným jasom.
2
3
1
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa
.
2 Nastavte expozíciu stláčaním
3 Stlačte
.
/
.
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO] t
.
z Rady
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania.
44
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 45 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
B AUTO
z Rady
Nastavenie vyváženia bielej farby
sa vykoná automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v exteriéri
– Snímanie nočných scén, pri neónovom
osvetlení a ohňostrojov
– Snímanie pri východe/západe slnka
– Snímanie pri osvetlení žiarivkou svietiacou
denným svetlom
INDOOR (n)
– Snímanie v interiéri
– Snímanie na oslavách alebo v štúdiách, kde
sa svetelné podmienky rýchlo menia
– Snímanie s profesionálnym osvetlením (ako
v štúdiách), s osvetlením sodíkovou lampou
alebo žiarivkou
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
1 Stlačte [ONE PUSH].
2 Pri totožných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
3 Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa do
pamäte, indikátor prestane blikať.
b Poznámky
• [WHITE BAL.] nastavte na [AUTO] alebo
[ONE PUSH] pri osvetlení bielym alebo
studeným bielym svetlom.
• Pri nastavení na [ONE PUSH] pokračujte
v zameriavaní bieleho objektu, kým rýchlo bliká
indikátor
.
•
bude blikať pomaly, ak nie je možné
[ONE PUSH] nastaviť.
• Ak po nastavení na [ONE PUSH] bliká
indikátor
aj po stlačení
, nastavte
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Ak nastavíte funkciu [WHITE BAL.], [SCENE
SELECT] sa nastaví na [AUTO].
SHARPNESS
Nastavenie ostrosti obrysov záznamu
pomocou
/
. Ak sa nastavenie
ostrosti odlišuje od výrobného nastavenia,
zobrazí sa
.
Zjemňovanie
Zostrovanie
SHUTTR SPEED
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť
manuálne a za účelom ďalšieho využitia ju
môžete aretovať. Podľa nastavenej rýchlosti
uzávierky sa objekt môže javiť staticky,
alebo môžete zvýrazniť pohyb objektu.
Používanie ponuky Menu
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
• Aby ste dosiahli lepšie nastavenia vyváženia
farieb, keď ste pri nastavení [AUTO] vymenili
akumulátor, alebo ste kamkordér premiestnili
po aretácii expozície z interiéru do exteriéru
(alebo naopak), zvoľte [AUTO] a nasmerujte
kamkordér na biely objekt na cca 10 sekúnd.
• Ak ste zmenili vyváženie bielej farby pomocou
[ONE PUSH], ak zmeníte nastavenia [SCENE
SELECT], alebo ste kamkordér premiestnili
z interiéru do exteriéru alebo naopak, je nutné
postup [ONE PUSH] vykonať znova.
B AUTO
Automatické nastavenie rýchlosti
uzávierky.
MANUAL (
)
Stláčaním
/
nastavte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť na
hodnotu v rozsahu 1/3 až 1/10000 sekundy
pri nastavení prepínača POWER do polohy
CAMERA-TAPE a v rozsahu 1/3 až 1/425
sekundy pri nastavení prepínača POWER
do polohy CAMERA-MEMORY.
120, 150, 215
Pomalšia
Rýchlejšia
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
45
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 46 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
b Poznámky
• Ak je rýchlosť uzávierky nastavená na hodnotu
v rozsahu 1/600 až 1/10000 sekundy, nie je
možné snímať statické zábery.
• Napríklad ak zvolíte 1/100 sekundy, zobrazí
sa [100].
• Keď je rýchlosť uzávierky pomalá, automatické
zaostrenie nemusí byť presné. Použite statív atď.
a zaostrite manuálne.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou,
sodíkovou alebo ortuťovou lampou, sa
v závislosti od rýchlosti uzávierky môžu
na monitore zobrazovať horizontálne pruhy.
z Rady
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
AUTOSLW SHTR
(Automatická pomalá uzávierka)
Ak nastavíte [AUTOSLW SHTR]
na hodnotu [ON], rýchlosť uzávierky sa
na tmavých miestach automaticky spomalí
na 1/25 sekundy.
AE SHIFT
Expozíciu môžete nastaviť pomocou
(tmavšie)/
(svetlejšie). Ak je
[AE SHIFT] nastavené na iné než výrobné
nastavenie, zobrazí sa
a nastavená
hodnota.
z Rady
• Stlačte
, ak je objekt biely, alebo je
pozadie jasné, alebo stlačte
, ak je objekt
čierny, alebo je osvetlenie tlmené.
• Keď je [EXPOSURE] nastavené na [AUTO],
môžete zosvetliť alebo stmaviť úroveň
automatického nastavenia expozície.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
CAMERA COLOR
Nastavenie intenzity farieb pomocou
/
. Ak sa nastavenie [CAMERA
COLOR] odlišuje od výrobného nastavenia,
zobrazí sa .
Zníženie
intenzity farieb
Zvýšenie
intenzity farieb
WB SHIFT
(Posuv vyváženia bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby môžete
podľa potreby nastaviť pomocou
/
.
Ak je [WB SHIFT] nastavené na iné než
výrobné nastavenie, zobrazí sa
a nastavená hodnota.
z Rady
• Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu
hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri
nastavení na vyššiu hodnotu sa obraz sfarbuje
dočervena.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
1
2
1 Zatlačte na objekt na monitore.
Zobrazí sa 9.
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO]t[END].
b Poznámky
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
FOCUS
Môžete zaostriť manuálne. Ak chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt, môžete
zvoliť túto funkciu.
46
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 47 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Funkciu zrušíte stlačením [OFF] alebo
nastavením transfokácie do pozície W.
b Poznámky
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa 9.
2 Stláčaním
(zaostrenie na blízke
objekty)/
(zaostrenie na vzdialené
objekty) zaostrite. Ak nie je možné zaostriť
bližšie, zobrazí sa , ak nie je možné
zaostriť ďalej, zobrazí sa .
Ak stlačíte
, zobrazí sa
a je
možné zaostriť na nekonečno.
3 Stlačte
.
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO] t
.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
z Rady
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka, ovládač
transfokácie nastavte do polohy W (široký
záber) a zaostrite.
• Zaostrovanie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
TELE MACRO
Režim je vhodný na snímanie drobných
objektov, napr. kvetiny alebo hmyz. Keďže
môžete snímať zblízka, v zábere bude
rozmazané pozadie a objekt bude ostrejší.
Pri nastavení [TELE MACRO] na [ON]
( ) sa transfokácia (str. 25) automaticky
nastaví maximálne do pozície T (telefoto)
a umožní sa snímanie objektov zblízka,
cca zo 45 cm.
PEAKING
Obrysy objektu na monitore sa
zvýraznia, aby bolo zaostrovanie
jednoduchšie. Môžete nastaviť
farbu obrysov zobrazovaných na monitore
počas funkcie Peaking. Ak zmeníte výrobné
nastavenie, na monitore sa zobrazí
.
Používanie ponuky Menu
b Poznámky
• Pri snímaní vzdialených objektov môže byť
zaostrenie obtiažnejšie a môže trvať dlhší čas.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 46).
B OFF
Vypnutie funkcie.
WHITE
Obrysy sú biele.
RED
Obrysy sú červené.
YELLOW
Obrysy sú žlté.
z Rady
• Zvýraznené obrysy sa nezaznamenávajú
na kazetu.
FLASH SET
Túto funkciu môžete používať, ak používate
vstavaný blesk alebo externý blesk
(voliteľný), ktorý je kompatibilný
s kamkordérom.
x FLASH LEVEL
HIGH (
)
Posuv intenzity blesku vyššie.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Posuv intenzity blesku nižšie.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
47
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 48 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
x REDEYE REDUC
Môžete redukovať efekt červených očí tak,
že blesk blysne ešte pred snímaním.
Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON],
potom stláčaním (blesk) (str. 26) zvoľte
nastavenie.
(Automatická redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt
červených očí pri automatickom blysnutí
blesku pri nedostatočných svetelných
podmienkach.
r
(Vynútený blesk): Blysnutie spolu
s predzábleskom na redukciu efektu červených
očí bez ohľadu na podmienky osvetlenia.
r
(Bez blesku): Snímanie bez blesku.
b Poznámky
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť
požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov a iných podmienok.
SUPER NS (Super NightShot)
Obraz sa nasníma až 16-násobne jasnejšie
než v normálnom režime NightShot, ak
nastavíte [SUPER NS] na [ON], pričom
súčasne ponecháte prepínač NIGHTSHOT
(str. 27) v polohe ON.
Zobrazí sa
a [“SUPER NIGHTSHOT”].
Štandardné nastavenie obnovíte nastavením
[SUPER NS] na [OFF], alebo nastavením
prepínača NIGHTSHOT do polohy OFF.
b Poznámky
• Funkciu NightShot/[SUPER NS] nepoužívajte
v dobre osvetlených priestoroch. Môže dôjsť
k poruche.
• Nezakrývajte žiarič infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 106).
• Zložte konverznú predsádku (voliteľná)
aj tienidlo objektívu.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 46).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa v tomto
prípade môže spomaliť.
NS LIGHT (NightShot Light)
Počas používania funkcie NightShot (str. 27)
alebo [SUPER NS] (str. 48) pri snímaní
môžete po nastavení [NS LIGHT] (vyžarovač
infračervených lúčov (neviditeľné)) na [ON]
(výrobné nastavenie) nasnímať ostrejšie
záznamy.
b Poznámky
• Nezakrývajte žiarič infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 106).
• Zložte konverznú predsádku (voliteľná)
aj tienidlo objektívu.
• Maximálna snímacia vzdialenosť pomocou
svetla [NS LIGHT] je cca 3 m.
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka - vo farbe)
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
Zobrazí sa
a [COLOR SLOW SHUTTER].
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
b Poznámky
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 46).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa spomalí.
ZEBRA
Ak sú na monitore časti obrazu, v ktorých
jas dosahuje nastavenú úroveň, zobrazia sa
v nich diagonálne pruhy.
Funkcia je vhodná ako pomôcka pri
nastavovaní jasu (expozície). Keď zmeníte
výrobné nastavenie, zobrazí sa . Pruhovaná
šablóna (zebra) sa nezaznamenáva.
B OFF
Pruhovaná šablóna (zebra) sa nezobrazuje.
70
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 70 IRE.
48
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 49 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
100
z Rady
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 100 IRE.
• Snímanie môžete spustiť tiež stlačením PHOTO
na diaľkovom ovládaní (str. 107).
b Poznámky
• Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším
sa môžu javiť ako preexponované.
z Rady
• IRE predstavuje jas monitora.
HISTOGRAM
80
Pri snímaní na kazetu môžete pre
transfokáciu viac než 10 x zvoliť
maximálnu mieru digitálnej transfokácie
(výrobné nastavenie). Pri používaní
digitálnej transfokácie však dochádza
k zhoršeniu kvality obrazu.
Pravá strana políčka predstavuje zónu
digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie
sa zobrazí pri zvolení miery transfokácie.
B OFF
Pixely
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 ×.
20 ×
Tmavšie
Jasnejšie
Jas
z Rady
• Ľavá strana grafu predstavuje tmavšie oblasti
obrazu a pravá strana grafu predstavuje
svetlejšie oblasti obrazu.
SELF-TIMER
Používanie ponuky Menu
Keď nastavíte [HISTOGRAM] na [ON],
na monitore sa zobrazí [HISTOGRAM] (graf
zobrazujúci rozloženie tónov v obraze).
Táto funkcia je užitočná, ak nastavujete
expozíciu. Môžete nastavovať položku
[EXPOSURE] alebo [AE SHIFT], pričom
kontrolujete zobrazenie [HISTOGRAM].
[HISTOGRAM] sa nezaznamenáva
na kazetu ani kartu “Memory Stick Duo”.
DIGITAL ZOOM
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 ×.
Transfokácia nad 10 × až do 20 × sa
vykoná digitálne.
STEADYSHOT
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate
statív (voliteľný), nastavte [STEADYSHOT]
na [OFF] ( ). Obraz bude prirodzený.
Samospúšť nasníma statický záber
po odpočítaní cca 10 sekúnd.
Stlačte PHOTO, keď je [ SELF-TIMER]
nastavené na [ON], zobrazí sa .
Pre ukončenie odpočítavania stlačte
[RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte [OFF].
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
49
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 50 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu CAMERA SET
(Pokračovanie)
CONV.LENS
Ak používate voliteľnú konverznú
predsádku, táto funkcia umožní snímanie
s optimálnou kompenzáciou otrasov
kamkordéra pri používaní jednotlivých
predsádok.
B OFF
Zvoľte, ak nepoužívate konverznú
predsádku (voliteľná).
WIDE CONV. (
Menu MEMORY SET
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
STILL SET
x
)
STANDARD (
DIAL SET
Môžete si zvoliť položku Menu, ktorú
chcete priradiť ovládaču CAM CTRL.
Podrobnosti pozri str. 26.
X.V.COLOR
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
)
Zvoľte pri používaní telekonverznej
predsádky (voliteľná).
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
Zvoľte pri používaní širokouhlej
konverznej predsádky (voliteľná).
TELE CONV. (
QUALITY
B FINE (
b Poznámky
• V režime Easy Handycam sa kvalita
automaticky nemenne nastaví na [FINE].
x
IMAGE SIZE
B 6.1M (
6.1M )
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov.
4.6M (
4.6M )
Ak je pri snímaní nastavené [ON],
nasnímate širší rozsah farieb.
Rôzne farby ako napríklad žiarivé farby
kvetov a tyrkysovo modrá farba mora sú
potom vernejšie reprodukované.
Snímanie ostrých statických záberov
s pomerom strán 16:9.
b Poznámky
VGA (0.3M) (
• Položku [X.V.COLOR] nastavte na [ON] iba
vtedy, keď chcete záznam prehrávať na TVP
podporujúcom x.v.Color.
• Ak budete pohyblivé záznamy s nastavením
na [ON] prehrávať na TVP, ktorý nepodporuje
systém x.v.Color, farby sa nemusia
reprodukovať správne.
• Položku [X.V.COLOR] nie je možné nastaviť
na [ON], ak:
– Snímate vo formáte DV.
– Snímate pohyblivý záznam.
Snímanie maximálneho počtu záberov.
3.1M (
3.1M )
Snímanie väčšieho počtu relatívne
ostrejších záberov.
)
b Poznámky
• Nastavenie [
IMAGE SIZE] je možné zvoliť
len pri nastavení prepínača POWER do režimu
CAMERA-MEMORY.
50
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 51 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
a dostupný počet záberov
* [
IMAGE SIZE] sa nemenne nastaví na
[
4.6M] pri formáte HDV alebo DV (16:9)
a na [3.4M] pri formáte DV (4:3).
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-MEMORY
128 MB
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
3.1M
2048 ×
1536
6.1M
4.6M
3.1M
VGA
640 ×
480
Keď je prepínač POWER v polohe
PLAY/EDIT*
1.2M
1440 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
41
98
55
130
80
185
780
1970
128 MB
256 MB
75
175
95
235
140
335
1400
3550
205
490
780
1970
980
1970
256 MB
512 MB
150
365
205
485
295
690
2900
7300
370
890
1400
3550
1750
3550
512 MB
1 GB
315
740
420
950
610
1400
6000
14500
770
1800
2900
7300
3650
7300
1 GB
2 GB
630
1500
850
2000
1200
2850
12000
30000
1550
3750
6000
14500
7500
14500
2 GB
4 GB
1250
2950
1650
3950
2400
5600
23500
59500
3150
7500
12000
30000
15000
30000
4 GB
8 GB
2500
6000
3350
8000
4900 48000
11000 115000
6300
14500
23500
59500
29500
59500
8 GB
12500
30000
48000
115000
60000
115000
4.6M
2848 × 1602
4.6M
3.4M
2136 × 1602
3.4M
128 MB
55
130
74
170
256 MB
95
235
130
305
512 MB
205
485
275
630
1 GB
420
950
560
1300
2 GB
850
2000
1100
2600
4 GB
1650
3950
2250
5200
8 GB
3350
8000
4500
10000
Používanie ponuky Menu
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE*
1.2M
*[
IMAGE SIZE] sa nemenne nastaví na
[
1.2M] pri formáte HDV, [
0.2M] pri
formáte DV (16:9) a [VGA (0.3M)] pri formáte
DV (4:3).
b Poznámky
• Všetky počty záberov boli namerané pri
nasledovných podmienkach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo” od
spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet
záberov, ktoré môžete nasnímať, sa odlišuje
podľa podmienok snímania a záznamového
média.
• Unikátne zoskupovanie pixelov pri snímacom
prvku ClearVid CMOS spoločnosti Sony
a systém spracovania obrazu (nový zdokonalený
obrazový procesor - Enhanced Imaging
Processor) umožňujú pri statických záberoch
získať rozlíšenie ekvivalentné uvedeným
veľkostiam.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
51
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 52 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu MEMORY SET (Pokračovanie)
ALL ERASE
Vymazanie všetkých nechránených
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo” alebo vo zvolenom priečinku.
1 Zvoľte [ALL FILES] alebo [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymazanie všetkých
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER]: Vymazanie
všetkých záznamov zo zvoleného
priečinka.
2 Dvakrát stlačte [YES] t
.
b Poznámky
• Aj keď vymažete všetky záznamy vo zvolenom
priečinku, samotný priečinok sa nevymaže.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Erasing all data...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
FORMAT
Karta “Memory Stick Duo” je
naformátovaná z výroby a nevyžaduje
ďalšie formátovanie.
Formátovanie sa vykoná, ak dvakrát stlačíte
[YES] t
.
Formátovanie sa dokončí a vymažú
sa všetky údaje uložené na karte.
b Poznámky
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Formatting...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním vymažete všetky údaje uložené
na karte “Memory Stick Duo”, vrátane
chránených obrazových údajov a vami
vytvorených priečinkov.
FILE NO.
B SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka
alebo po zmene cieľového priečinka.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001, vždy
pri výmene karty “Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER
Kamkordér umožňuje vytvárať nové
priečinky na karte “Memory Stick Duo”
(102MSDCF až 999MSDCF). Po zaplnení
priečinka (maximálny počet 9 999
záznamov v aktuálnom priečinku)
sa automaticky vytvorí nový priečinok,
do ktorého sa budú ukladať ďalšie záznamy.
Stlačte [YES] t
.
b Poznámky
• Vaším kamkordérom nemôžete vymazávať
vytvorené priečinky. Kartu “Memory Stick
Duo” musíte naformátovať (str. 52), alebo
priečinky vymazať pomocou PC.
• Počet záberov, ktoré je možné uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” môže poklesnúť vždy,
keď sa zvýši počet priečinkov na karte “Memory
Stick Duo”.
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
cieľový priečinok a stlačte
.
b Poznámky
• Z výroby je ako cieľový priečinok nastavený
priečinok 101MSDCF.
• Po nasnímaní záznamu do nejakého priečinka
sa takýto priečinok nastaví ako aktuálny
priečinok pre prehrávanie.
PB FOLDER
(Priečinok pre prehrávanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
priečinok pre prehrávanie a stlačte
.
52
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 53 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu PICT.APPLI.
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie
snímania/prehrávania
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
FADER
INT.REC-STL (Intervalové snímanie
statických záberov)
Kamkordér sníma statické zábery
v nastavenom intervale a ukladá ich na kartu
“Memory Stick Duo”. Pomocou tejto funkcie
dosiahnete vynikajúci záznam napr. pohybu
mrakov alebo zmeny v dennom svetle atď.
Môžete snímať tak, že sa medzi jednotlivé
scény pridáva prechod s nasledovnými
efektmi.
Pre zrušenie efektu zvoľte v kroku
1 [OFF].
Po stlačení START/ STOP sa nastavenie
zruší.
STBY
Prelínanie
z obrazu
REC
Prelínanie
do obrazu
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Pri prelínaní do obrazu sa obraz postupne
mení z čiernobieleho na farebný.
Pri prelínaní z obrazu sa obraz postupne
mení z farebného na čiernobiely.
[a]: Snímanie
[b]: Interval
.
1 Stlačte
t nastavte požadovaný čas
trvania intervalu (1, 5 alebo 10 minút) t
stlačte
t [ON] t
t
.
2 Stlačte PHOTO na doraz.
prestane blikať a spustí sa intervalové
snímanie statických záberov.
Funkciu [INT.REC-STL] zrušíte zvolením
[OFF].
SLIDE SHOW
Používanie ponuky Menu
1 V režime [STBY] (pre prelínanie do
obrazu) alebo [REC] (pre prelínanie
z obrazu) zvoľte želaný efekt a stlačte
2 Stlačte START/STOP.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
Všetky záznamy na karte “Memory Stick
Duo” (alebo záznamy v zvolenom
priečinku) môžete postupne súvislo
prehliadať (prezentácia Slide Show).
1 Stlačte
t [PB FOLDER].
2 Zvoľte [ALL FILES ( )] alebo
[CURRNT FOLDER ( )] a stlačte
.
Ak zvolíte [CURRNT FOLDER ( )],
prehrajú sa súvislo v slede za sebou všetky
zábery z priečinka pre prehrávanie
zvoleného v [PB FOLDER] (str. 52).
3 Stlačte [REPEAT].
4 Zvoľte [ON] alebo [OFF], potom stlačte
.
Pre opakovanie prezentácie Slide Show
zvoľte [ON] (
).
Ak chcete Slide Show vykonať len raz,
zvoľte [OFF].
5 Stlačte [END] t [START].
Pre zrušenie [SLIDE SHOW] stlačte
[END]. Pre pozastavenie stlačte [PAUSE].
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
53
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 54 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu PICT.APPLI. (Pokračovanie)
z Rady
• Pred stlačením [START] môžete pre
prezentáciu Slide Show pomocou
nastaviť prvý záber.
/
FLASH (Fázovanie pohybu)
D.EFFECT (Digitálny efekt)
K snímanému/prehrávanému záznamu
môžete pridať špeciálne digitálne efekty.
Snímanie/prehrávanie po sebe
nasledujúcich statických záberov
s konštantnou časovou pauzou medzi
fázovaním (stroboskop).
TRAIL
1 Zatlačte na požadovaný efekt.
2 Nastavte efekt pomocou
/
potom stlačte
.
,
Efekt
Nastaviteľné parametre
CINEMA
EFECT*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
STILL
Pomer (stupeň
priehľadnosti) statického
záberu, ktorý chcete
vmiešať do pohyblivého
záznamu.
FLASH
Interval fázovania
záznamu pri snímaní/
prehrávaní.
TRAIL
Čas miznutia stopy
zanechanej obrazom.
OLD
MOVIE*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
* Dostupné len počas snímania na kazetu.
3 Stlačte
.
Zobrazí sa
Obraz môžete nasnímať/prehrávať tak,
že zanechá dojem pomaly miznúcej stopy.
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina. Obraz má hnedastý odtieň (sépia).
b Poznámky
• Pri snímaní s funkciou [CINEMA EFECT] nie
je možné prepínať na iný digitálny efekt.
• Obrazový signál prehrávaného záznamu
spracovaného obrazovými efektmi nie je
vyvedený na výstup z konektora HDV/DV
(i.LINK). Na výstup je vyvedený pôvodný
obrazový signál (bez úprav).
• Počas používania funkcie [D.EFFECT] nie je
možné využívať tlačidlo Review pre statické
zábery na karte “Memory Stick Duo”
.
• Ak nastavíte [CINEMA EFECT], [SPOT
METER] a [EXPOSURE] sa automaticky
nastavia na [AUTO].
• Efektmi nie je možné upravovať signál
prichádzajúci z externých zariadení pripojených
ku kamkordéru.
z Rady
.
Pre zrušenie funkcie [D.EFFECT] stlačte
[OFF].
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať
na kartu “Memory Stick Duo” (str. 70), alebo ho
nahrať na VCR alebo DVD/HDD rekordér (str. 65).
B OFF
Nepoužívanie funkcie [D.EFFECT].
CINEMA EFECT (Kinofilmový efekt)
Nastavením kvality obrazu môžete
záznamu pridať atmosféru kinofilmu.
STILL
Ak stlačíte [STILL], snímaný/prehrávaný
záznam sa v danom okamihu uloží ako
statický záber.
54
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 55 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
PICT.EFFECT (Obrazový efekt)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania alebo prehrávania špeciálne
efekty. Zobrazí sa
.
B OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT].
SKINTONE*
Vyhladenie textúry pokožky a jej
pôsobivejší vzhľad.
NEG.ART
SEPIA
Hnedastý odtieň obrazu (sépia).
B&W (Čiernobiely)
Čiernobiely obraz.
SOLARIZE
z Rady
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať na
kartu “Memory Stick Duo” (str. 70), alebo ho
nahrať na VCR alebo DVD/HDD rekordér (str. 65).
SMTH SLW REC
(Plynulé spomalené snímanie)
Rýchlo sa pohybujúce objekty a dynamické
akcie, ktoré nie je možné nasnímať za
normálnych podmienok, môžete nasnímať
plynulo spomalene cca 3 sekundy.
Režim je vhodný na snímanie športových
akcií ako golfový alebo tenisový úder.
Stlačte START/STOP v zobrazení
[SMTH SLW REC].
Cca 3-sekundová scéna sa nasníma ako
12-sekundový spomalený pohyblivý
záznam.
Keď je snímanie dokončené, zmizne
zobrazenie [Recording...].
Stlačte
Silný kontrast obrazu a obraz sa javí ako
ilustrácia.
a nastavte nasledovné.
Používanie ponuky Menu
Inverzná farba a jas obrazu.
• Efektmi nie je možné upravovať signál
prichádzajúci z externých zariadení pripojených
ku kamkordéru.
– [TIMING]
Zvoľte počiatočný bod snímania od chvíle, kedy
bolo stlačené tlačidlo START/STOP (výrobné
nastavenie je [3sec AFTER]).
PASTEL*
Obraz vyzerá ako kreslená animácia.
[3sec AFTER]
MOSAIC*
[3sec BEFORE]
Obraz vyzerá ako mozaika.
* Dostupné len počas snímania na kazetu.
b Poznámky
• Obrazový signál prehrávaného záznamu
spracovaného obrazovými efektmi nie je
vyvedený na výstup z konektora HDV/DV
(i.LINK). Na výstup je vyvedený pôvodný
obrazový signál (bez úprav).
– [RECORD SOUND]
Ak nastavíte [ON] (
), môžete k spomalenému
záznamu nahrávať dodatočný dialóg atď.
(výrobné nastavenie je [OFF]).
Zvuk sa nahráva, kým sa zobrazuje [Recording···].
b Poznámky
• Zvuk nie je možné nahrávať počas snímania
cca 3-sekundového pohyblivého záznamu.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
55
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 56 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu PICT.APPLI.
(Pokračovanie)
• Kvalita obrazu pri spomalenom zázname
[SMTH SLW REC] nedosahuje takú úroveň
ako pri štandardnom snímaní.
Pre zrušenie [SMTH SLW REC] zvoľte
[END].
PictBridge PRINT
Pozri str. 72.
USB SELECT
Kamkordér môžete pripojiť k PC pomocou
USB kábla a potom importovať záznam
do PC. Pri tejto funkcii môžete kamkordér
pripojiť tiež k PictBridge-kompatibilnej
tlačiarni. Podrobnosti pozri v návode
“First Step Guide” na dodávanom
CD-ROM disku.
B
Menu EDIT/PLAY
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie
v rôznych režimoch
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
VAR.SPD PB
(Rôzne rýchlosti prehrávania)
Pohyblivé záznamy môžete prehrávať
v rôznych režimoch.
1 Počas prehrávania stláčajte nasledovné
tlačidlá.
Pre
Stlačte
Zmenu smeru
prehrávania*
Spomalené
prehrávanie**
(snímka)
V opačnom smere:
(snímka) t
Memory Stick
Sledovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo” na monitore PC, alebo jeho
import do PC.
Prehrávanie
snímky po
snímke
PictBridge PRINT
Pripojenie kamkordéra k PictBridge
-kompatibilnej tlačiarni, aby sa umožnila
priama tlač (str. 72).
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po tom, ako
z kamkordéra vyberiete kazetu aj kartu
“Memory Stick Duo” a prepínačom POWER
rozsvietite kontrolku CAMERA-TAPE.
z Rady
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí,
ak vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora. (Predvádzací režim
sa obnoví po cca 10 minútach.)
– Ak vložíte do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo”.
– Ak prepnete prepínač POWER do iného
režimu než CAMERA-TAPE.
(snímka) počas
pozastavenia.
V opačnom smere:
(snímka) počas
prehrávania snímky
po snímke.
* V strede, alebo na vrchu a na spodku
monitora sa môže objaviť horizontálny šum
(čiary). Nejde o poruchu.
**Výstupný signál z konektora HDV/DV
(i.LINK) sa v režime spomaleného
prehrávania neprehrá plynulo.
2 Stlačte
t
.
Pre návrat do štandardného režimu
prehrávania stlačte dvakrát
(prehrávanie/pozastavenie) (jedenkrát
pri prehrávaní snímky po snímke).
b Poznámky
• Nie je počuť zvuk. V naposledy prehrávanom
zázname sa môže vyskytnúť mozaikový šum.
• Počas prehrávania alebo pozastavenia v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je na
výstup z konektora HDV/DV (i.LINK)
vyvedený obrazový signál vo formáte HDV.
• Záznam vo formáte HDV môže byť zobrazený
s rušením počas:
56
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 57 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu
STANDARD SET
– Vyhľadávania záznamu.
– Prehrávania vzad.
• Spomalené prehrávanie vzad a prehrávanie
snímky po snímke vzad nie je dostupné pri
formáte HDV.
REC CTRL
(Ovládanie snímania pohyblivého
záznamu)
Pozri str. 68.
END SEARCH
EXEC
CANCEL
Zrušenie funkcie [END SEARCH].
b Poznámky
• Funkcia [END SEARCH] (vyhľadávanie konca)
nebude pracovať, ak ste po ukončení snímania
vysunuli kazetu.
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
VCR HDV/DV
Zvoľte požadovaný prehrávací signál.
Štandardne zvoľte [AUTO].
Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu
pomocou kábla i.LINK, nastavte typ
vstupného/výstupného signálu na konektore
HDV/DV (i.LINK). Zvolený signál
sa nahráva alebo prehráva.
B AUTO
Automatické prepínanie signálu medzi
formátom HDV a DV pri prehrávaní kazety.
Počas prepojenia i.LINK sa signál
automaticky prepína medzi formátom
HDV a DV a vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK).
Používanie ponuky Menu
Posledných 5 sekúnd posledného záznamu
sa prehrá a prehrávanie sa automaticky
zastaví.
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné
základné nastavenia
HDV
Prehrávanie len záznamu vo formáte HDV.
Počas prepojenia i.LINK vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK) len
signál vo formáte HDV a nahráva/prehráva
sa. Tento režim môžete tiež zvoliť pri
pripojení kamkordéra k PC atď.
DV
Prehrávanie len záznamu vo formáte DV.
Počas prepojenia i.LINK vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK) len
signál vo formáte DV a nahráva/prehráva sa.
Tento režim môžete tiež zvoliť pri pripojení
kamkordéra k PC atď.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
57
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 58 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
b Poznámky
b Poznámky
• Pred nastavením [VCR HDV/DV] odpojte kábel
i.LINK. Inak nemusí pripojené zariadenie
(napr. VCR) rozpoznať video signál z tohto
kamkordéra.
• Keď je zvolené [AUTO] a ak dôjde k prepnutiu
signálu z formátu HDV na DV a naopak, obraz
a zvuk dočasne vypadnú.
• Keď je [i.LINK CONV] nastavené na [ON HDV
t DV)], obrazový signál je na výstup
vyvedený nasledovne:
– Pri [AUTO] sa signál HDV skonvertuje
do formátu DV a vyvedie sa na výstup. Signál
DV sa vyvedie na výstup v pôvodnom formáte.
– Pri [HDV] sa signál HDV skonvertuje
do formátu DV a vyvedie sa na výstup. Signál
DV sa na výstup nevyvedie.
– Pri [DV] sa signál DV vyvedie na výstup
v pôvodnom formáte. Signál HDV sa na
výstup nevyvedie.
• Ak nasnímate kazetu v režime LP na vašom
kamkordéri, pri prehrávaní kazety na inom
kamkordéri alebo VCR môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo
zvuku.
• Ak je na tú istú kazetu nasnímaný záznam
v režime SP aj LP, môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumu v obraze, alebo kód
o dátume nemusí byť v miestach so zmenou scén
správne zaznamenaný.
x
WIDE SELECT
Podľa pripojeného TVP môžete zvoliť
pomer strán. Pozri tiež návod na použitie
TVP.
B 16:9 WIDE
Snímanie pre prehrávanie na TVP vo
formáte 16:9 na celej ploche obrazovky.
4:3 (
REC FORMAT
)
Snímanie pre prehrávanie na TVP vo
formáte 4:3 na celej ploche obrazovky.
Môžete zvoliť formát záznamu.
B HDV1080i (
)
b Poznámky
Snímanie v režime HDV1080i.
• [TV TYPE] vhodne nastavte podľa typu TVP,
na ktorom budete záznam prehrávať (str. 60).
DV (
x
)
Snímanie vo formáte DV.
AUDIO MODE
B 12BIT
b Poznámky
Snímanie v režime 12-bit (2 stereo zvuky).
• Pri výstupe signálu nasnímaného záznamu
pomocou kábla i.LINK vhodne nastavte
[i.LINK CONV].
16BIT (
DV SET
Pri snímaní vo formáte DV sú dostupné
nasledovné funkcie.
x
REC MODE (Režim snímania)
B SP (SP)
Snímanie v režime SP (Standard Play)
na kazetu.
LP (LP)
)
Snímanie v režime 16-bit (1 stereo zvuk
vo vysokej kvalite).
b Poznámky
• Pri snímaní vo formáte HDV sa zvuk
automaticky zaznamenáva v režime [16BIT].
x
AUDIO MIX
Počas prehrávania z kazety môžete
monitorovať zvuk nasnímaný na kazetu
iným kamkordérom pomocou funkcie audio
dabingu alebo cez štvorkanálový mikrofón
(4ch).
Predĺženie možného času snímania (Long
Play) 1,5-krát oproti režimu SP.
58
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 59 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
LCD/VF SET
Toto nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam.
x LCD BRIGHT
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
Stláčaním ST1 / ST2 nastavte vyváženie medzi
pôvodným zvukom (ST1) a novým zvukom
(ST2). Potom stlačte
.
b Poznámky
• Výrobné nastavenie je nastavené na reprodukciu
pôvodného zvuku (ST1).
1 Upravte nastavenie jasu pomocou
2 Stlačte
.
/
.
x LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas osvetlenia LCD
monitora.
B NORMAL
VOLUME
/
nastavte hlasitosť
BRIGHT
Zvýšenie jasu LCD monitora.
z Rady
b Poznámky
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 26).
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
MIC LEVEL
Môžete manuálne nastaviť úroveň pre
záznam zvuku.
x LCD COLOR
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
Používanie ponuky Menu
Stláčaním
(str. 28).
Nastavenie normálneho jasu.
B AUTO
Automatické nastavenie úrovne pre
záznam zvuku.
MANUAL
Počas snímania alebo v pohotovostnom
režime stláčaním
/
nastavte
úroveň zvuku.
Zobrazí sa lišta pre nastavenie úrovne
zaznamenávaného zvuku. Úroveň
zaznamenávaného zvuku vzrastá
s posúvaním ukazovateľa na lište doprava.
Lišta pre nastavenie úrovne
zaznamenávaného zvuku sa zobrazí, ak je
úroveň zaznamenávaného zvuku iná, než
je výrobné nastavenie.
b Poznámky
Nízka intenzita
Vysoká intenzita
x VF B.LIGHT
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
B NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu hľadáčika.
b Poznámky
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
• Počas nastavovania monitorujte zvuk pomocou
slúchadiel.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
59
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 60 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
COMPONENT
Pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom zvoľte [COMPONENT].
B 16:9
Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP
s pomerom strán 16:9.
Záznam s pomerom
Širokouhlý záznam
s pomerom strán 16:9 strán 4:3
576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom.
B 1080i/576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom a schopným zobrazovať signál
vo formáte 1080i.
4:3
Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP
s pomerom strán 4:3.
Záznam s pomerom
Širokouhlý záznam
s pomerom strán 16:9 strán 4:3
i.LINK CONV
Signál vo formáte HDV sa konvertuje
do formátu DV a obrazový signál sa
z konektora HDV/DV (i.LINK) vyvedie
vo formáte DV.
B OFF
Obrazový signál sa z konektora HDV/
DV (i.LINK) vyvedie podľa nastavenia
[REC FORMAT] a [VCR HDV/DV].
ON HDV t DV
Signál vo formáte HDV sa konvertuje
do formátu DV a obrazový signál záznamu
vo formáte DV sa vyvedie vo formáte DV.
b Poznámky
• Vstup signálu pri prepojení i.LINK pozri v časti
[VCR HDV/DV] (str. 57).
• Pred nastavením [i.LINK CONV] odpojte kábel
i.LINK. Inak pripojené video zariadenie nemusí
dokázať rozpoznať video signál z tohto
kamkordéra.
TV TYPE
b Poznámky
• Ak za účelom prehrávania kazety pripojíte
kamkordér k TVP cez kábel i.LINK, nie je
možné nastaviť [TV TYPE].
DISP GUIDE
(Informácie o zobrazeniach)
Pozri str. 111.
STATUS CHECK
Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu
nasledovných položiek.
– [VCR HDV/DV] (keď je prepínač POWER
nastavený na PLAY/EDIT) (str. 57).
– [COMPONENT] (str. 60)
– [i.LINK CONV] (str. 60)
– [TV TYPE] (str. 60)
– HDMI OUTPUT (str. 104)
Pri prehrávaní je potrebné konvertovať
signál podľa pripojeného TVP. Záznam
sa prehráva podľa nasledovných obrázkov.
60
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 61 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
GUIDEFRAME
Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON]
sa bude zobrazovať rámček a môžete
kontrolovať, či je objekt zameraný
horizontálne alebo vertikálne.
Rámček sa nezaznamenáva. Stlačením
DISPLAY/BATT INFO vypnete
zobrazenie rámčeka.
z Rady
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
CENTER MARKR
b Poznámky
• Hodnota nastavenej expozície (0EV), rýchlosť
uzávierky a hodnota clony sa zobrazujú pri
prehrávaní statických záberov z karty “Memory
Stick Duo”.
• Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí .
• V zobrazení DATE/TIME (dátum/čas snímania)
sa dátum a čas zobrazujú v tej istej oblasti.
Ak snímate bez nastavenia času, zobrazí sa
[-- -- ----] a [--:--:--].
• V režime Easy Handycam je možné nastaviť
len [DATE/TIME].
REMAINING
B AUTO
COLOR BAR
Po nastavení [COLOR BAR] na [ON]
môžete zobraziť lištu farieb, alebo ju nahrať
na kazetu. Je to vhodné pri nastavovaní
farieb na pripojenom monitore.
DATA CODE
Zobrazovanie zostávajúceho času kazety
na cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách.
• Keď nastavíte prepínač POWER na PLAY/
EDIT alebo CAMERA-TAPE s vloženou
kazetou.
• Po stlačení
(prehrávanie/pozastavenie).
Používanie ponuky Menu
Ak nastavíte [CENTER MARKR] na [ON],
v strede monitora sa zobrazí značka, takže
jednoducho zistíte, kde je stred monitora
(výrobné nastavenie je [ON]). Značka sa
nezaznamenáva. Stlačením DISPLAY/
BATT INFO vypnete zobrazenie značky.
AVypnutie SteadyShot
BExpozícia
CVyváženie bielej farby
DZisk
ERýchlosť uzávierky
FHodnota clony
ON
Počas prehrávania sa zobrazujú informácie
o snímaní (dátový kód) automaticky
zaznamenávané počas snímania.
B OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 107).
DATE/TIME
Zobrazovanie dátumu a času.
z Rady
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov o nastavení kamkordéra.
60min
Stále zobrazenie zostávajúceho času
kazety.
0:00:00:00
60min
1
2
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iných kamkordérov alebo VCR.
GUIDE
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
P-MENU
6
5
4
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
61
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 62 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje (výrobné
nastavenie je [ON]).
b Poznámky
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na [NEVER].
CALIBRATION
BEEP
Pozri str. 99.
B ON
Pri spustení/ukončení snímania alebo
pri vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie pípnutie.
OFF
Vypnutie pípania aj zvuku spúšte.
DISP OUTPUT (Výber zobrazovania)
B LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na TV obrazovke, LCD monitore
a v hľadáčiku.
MENU ROTATE
B NORMAL
Smer rolovania medzi položkami Menu
nadol po stláčaní
.
OPPOSITE
Smer rolovania medzi položkami Menu
nahor po stláčaní
.
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie)
B 5min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
QUICK REC (Okamžité snímanie)
Môžete mierne skrátiť čas potrebný
od stlačenia tlačidla START/STOP pre
spustenie snímania po samotné spustenie
snímania. Táto funkcia je užitočná pri
kompenzácii časového oneskorenia pri
stlačení spúšte.
B OFF
Spustenie snímania (vyhľadanie
počiatočného bodu) trvá dlhšie, prechod
medzi scénami je však plynulejší.
ON (
)
Mierne skrátenie času potrebného na
spustenie snímania, ak sa snažíte snímať
ihneď po zapnutí kamkordéra (prepínač
POWER prepnete z polohy OFF (CHG)
do polohy CAMERA-TAPE), alebo ak sa
snažíte snímať pri zrušení pohotovostného
režimu snímania.
b Poznámky
• Ak je [QUICK REC] nastavené na [ON],
interval medzi scénami na chvíľu zamrzne
(odporúčame záznam neskôr upraviť v PC).
z Rady
• Ak pohotovostný režim snímania trvá viac než
cca 3 minúty, bubon hlavy sa prestane otáčať
a pohotovostný režim sa zruší. Zabráni sa tak
degradácii pásky v kazete a vybíjaniu
akumulátora.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
62
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 63 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Menu TIME/LANGU.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 40.
CLOCK SET
Pozri str. 16.
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
môžete stláčaním
/
zvoliť časový
posun. Čas sa zmení podľa nastaveného
časového posunu na miestny čas.
Ak nastavíte časový posun na 0, hodiny
ukazujú aktuálne nastavený čas.
LANGUAGE
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť príslušný
jazyk, kamkordér ponúka [ENG[SIMP]]
(jednoduchá angličtina).
Želané položky ponúk Menu môžete pridať
do ponuky Personal Menu (Osobné Menu)
a Personal Menu môžete nastaviť zvlášť pre
každú polohu (kontrolku) prepínača POWER.
Je vhodné, ak do Personal Menu pridáte často
používané položky ponúk Menu.
Pridanie položky Menu
Môžete pridať až 28 položiek Menu pre
každý z režimov prepínača (kontrolky)
POWER. Ak chcete pridávať ďalšie
položky, musíte najskôr vymazať menej
dôležité položky Menu.
1 Stlačte
t [P-MENU SET UP]
t [ADD].
Ak sa požadovaná položka Menu
nezobrazí, stláčaním
/
ju zobrazte.
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT.APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Používanie ponuky Menu
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
Užívateľské nastavenie
osobného Menu
(Personal Menu)
OK
2 Stláčaním
/
zvoľte
kategóriu Menu a stlačte
60min
STBY
Select the item.
.
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
OK
3 Stláčaním
/
Menu a stlačte
zvoľte položku
t [YES] t
.
Položka Menu sa pridá na koniec
prehľadu.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
63
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_040-064_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 64 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu) (Pokračovanie)
Vymazanie položky Menu
1 Stlačte
t [P-MENU SET UP]
t [DELETE].
Ak sa požadovaná položka Menu
nezobrazí, stláčaním
/
ju zobrazte.
60min
STBY
Select button to delete.
END
DISP
GUIDE
MENU
1/3
0:00:00
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
chcete vymazať.
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
3 Stlačte [YES] t
t [P-MENU SET UP]
t [SORT].
Ak sa požadovaná položka Menu
nezobrazí, stláčaním
/
ju zobrazte.
2 Zatlačte na položku Menu, ktorú
3 Stláčaním
/
presuňte
položku Menu na želanú pozíciu.
0:00:00
STBY
YES
1 Stlačte
chcete presunúť.
2 Zatlačte na položku Menu, ktorú
60min
DELETE
Usporiadanie poradia položiek
Menu zobrazovaných
v Personal Menu
NO
.
4 Stlačte
.
Ostatné položky usporiadate
opakovaním krokov 2 až 4.
5 Stlačte [END] t
.
b Poznámky
b Poznámky
• Nie je možné vymazať [MENU] a [P-MENU
SET UP].
• Nie je možné presunúť [P-MENU SET UP].
Obnovenie výrobných nastavení
Personal Menu (Reset)
Stlačte
t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t
.
Ak sa požadovaná položka Menu
nezobrazí, stláčaním
/
ju zobrazte.
64
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 65 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 13). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pripojenie k externým zariadeniam
Spôsob pripojenia a kvalita sa líši podľa pripájaného VCR alebo DVD/HDD rekordéra
a používaných konektorov.
z Rady
• [CONNECTGUIDE] odporučí spôsob pripojenia vhodný pre vaše zariadenie (str. 31).
: Smer toku signálu
Kamkordér
Kábel
Externé zariadenie
Kábel i.LINK (dodávaný)
A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom
(voliteľný)
AV zariadenie s konektorom
i.LINK
t SD kvalita
AV zariadenie s konektorom
S-VIDEO
t SD kvalita
Kopírovanie/Editovanie
Kábel i.LINK (dodávaný)
HDV1080i
-kompatibilné
zariadenie*
t HD kvalita
(Biely)
(Červený)
(Žltý)
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Žltý)
(Biely)
(Červený)
AV zariadenie s audio/video
konektormi**
t SD kvalita
* Potrebný je konektor i.LINK kompatibilný so špecifikáciami HDV1080i. Podrobnosti pozri v návode
na použitie pripájaného zariadenia.
** Ak pripájate kamkordér k monofonickému zariadeniu, žltý konektor A/V prepojovacieho kábla pripojte
do video konektora na zariadení a biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do audio
konektora zariadenia.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
65
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 66 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry (Pokračovanie)
b Poznámky
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel nie je
možné kopírovať.
• Záznam nasnímaný vo formáte DV sa kopíruje
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
*2 Časti nasnímané vo formáte DV nie je možné
kopírovať.
*3 Časti nasnímané vo formáte DV aj HDV je
možné kopírovať.
b Poznámky
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
HDV/DV
1
A/V OUT
Ak používate A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom (voliteľný)
2
Pomocou kábla i.LINK (dodávaný)
Z uvedenej tabuľky zvoľte potrebné
nastavenia a vykonajte nastavenia v Menu.
b Poznámky
• Pred zmenou týchto nastavení v Menu odpojte
kábel i.LINK., inak VCR alebo DVD/HDD
rekordér nemusí správne rozpoznať video signál.
Formát
záznamu
Nastavenie Menu
Formát
kopírovania [VCR HDV/ [i.LINK
DV]
CONV]
HDV*1
[AUTO]
alebo
HDV
[OFF]
DV
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
Zmiešaný
HDV
aj DV
HDV*1
[AUTO]
alebo
HDV*2
[OFF]
DV
[AUTO]*3
[ON HDV
t DV]
Len DV
DV
[AUTO]
alebo DV
–
Len
HDV
• Keď je [VCR HDV/DV] nastavené na [AUTO]
a dôjde k prepnutiu signálu z formátu HDV na
DV a naopak, obraz a zvuk dočasne vypadnú.
• Ak je prehrávacie aj nahrávacie zariadenie
HDV1080i-kompatibilné (napr. HDR-HC9E)
a sú prepojené káblom i.LINK, po pozastavení
alebo zastavení a obnovení nahrávania nebude
záznam v danom mieste plynulý.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel
nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(výrobné nastavenie) (str. 62).
*1 VCR alebo DVD/HDD rekordéry musia byť
kompatibilné so špecifikáciami HDV1080i.
Namiesto video konektora (žltý) pripojte
S-video konektor. Takéto prepojenie
poskytuje vyššiu kvalitu obrazu. V prípade
zapojenia samotného S-video kábla nebude
reprodukovaný zvuk.
Kopírovanie na iné zariadenie
1 Pripravte kamkordér
na prehrávanie.
Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom.
Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Ak kopírujete na VCR, vložte do
VCR kazetu určenú pre záznam.
Ak kopírujete na DVD rekordér,
vložte do DVD rekordéra DVD
disk určený pre záznam.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, zvoľte
správny vstupný signál (napr. video
vstup 1 a 2).
66
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 67 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
3 Kamkordér prepojte s nahrávacím
zariadením (VCR alebo DVD/HDD
rekordérom).
Podrobnosti pozri str. 65.
4 Spustite prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na nahrávacom zariadení.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
• Ak kopírujete z kamkordéra na DVD rekordér
signál vo formáte DV cez kábel i.LINK, nemusí
byť možné kamkordér ovládať cez DVD
rekordéra, aj keď bude v jeho návode na použitie
uvedené, že to možné je.
Ak na DVD rekordéri môžete nastaviť režim
vstupu na HDV alebo DV a je možný vstupný/
výstupný tok obrazového signálu, vykonajte
postup “Kopírovanie na iné zariadenie”.
• Keď používate kábel i.LINK, obrazový
a zvukový signál sa prenáša v digitálnej forme.
Výsledkom je vysoká kvalita obrazu.
• Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
výstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra.
5 Po dokončení kopírovania
Kopírovanie/Editovanie
zastavte prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na nahrávacom zariadení.
b Poznámky
• Ak na prepojenie používate A/V prepojovací
kábel, nastavte [TV TYPE] podľa prehrávacieho
zariadenia (TVP atď.) (str. 60).
• Aby sa zaznamenal dátum/čas snímania a údaje
o rôznych nastaveniach kamkordéra pri
pripojení A/V prepojovacím káblom, nechajte
tieto údaje zobrazené na monitore str. 61.
• Nasledovné signály nie je možné vyviesť
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK):
– Indikátory
– Záznam spracovaný funkciami [PICT.
EFFECT] (str. 55) alebo [D. EFFECT] (str. 54)
– Titulky, ktoré sú zaznamenané iným
kamkordérom
• Počas pozastavenia prehrávania alebo v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je
obrazový signál vo formáte HDV vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK).
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR alebo DVD/HDD
rekordér, nahraný obraz bude nekvalitný.
– Dátový kód (dátum/čas/údaje o nastavení
kamkordéra) nemusí byť v závislosti od
zariadenia alebo aplikácie zobrazený alebo
zaznamenaný správne.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
67
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 68 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Nahrávanie záznamu z VCR atď.
Na kazetu môžete nahrať záznam z VCR.
Scénu môžete na kartu “Memory Stick
Duo” nahrať ako statický záber. Vložte
do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam.
Kamkordér môžete k VCR atď. alebo
i.LINK-kompatibilnému zariadeniu pripojiť
pomocou kábla i.LINK.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér
do elektrickej siete pomocou dodávaného
AC adaptéra (str. 13). Pozri tiež návod
na použitie pripájaného zariadenia.
AV zariadenie
HDV1080i-kompatibilné s výstupným
zariadenie
konektorom i.LINK
t HD kvalita
t SD kvalita
Do konektora i.LINK
Nahrávanie pohyblivého záznamu
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Na kamkordéri nastavte zdroj
vstupného signálu.
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom HDV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [AUTO].
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom DV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [DV]
alebo [AUTO] (str. 57).
3 VCR atď. pripojte ku kamkordéru
ako prehrávacie zariadenie
pomocou kábla i.LINK.
b Poznámky
: Smer toku
signálu
HDV/DV
Kábel i.LINK
(dodávaný)
Do konektora
HDV/DV
(i.LINK)
• Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
vstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra (tento indikátor sa
môže zobraziť na monitore prehrávacieho
zariadenia, nezaznamená sa však).
4 Do VCR vložte kazetu.
5 Kamkordér ovládajte ako pri
snímaní pohyblivého záznamu.
Stlačte
t[
[REC PAUSE].
* Potrebný je konektor i.LINK kompatibilný
so špecifikáciami HDV1080i.
REC CTRL] t
Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
stláčaním
/
ju zobrazte.
68
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 69 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
6 Na VCR spustite prehrávanie
kazety.
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať , sa
zobrazí na LCD monitore kamkordéra.
7 Pri scéne, od ktorej chcete spustiť
záznam, stlačte [REC START].
8 Zastavte nahrávanie.
Stlačte
(zastavenie) alebo
[REC PAUSE].
9 Stlačte
t
.
Nahrávanie statických záberov
1 Vykonajte kroky 1 až 4 z časti
“Nahrávanie pohyblivého
záznamu”.
2 Spustite prehrávanie kazety.
Obraz z VCR sa zobrazí na monitore
kamkordéra.
3 Pri scéne, ktorú chcete
zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber
a zatlačte PHOTO na doraz.
Kopírovanie/Editovanie
b Poznámky
• Cez konektor HDV/DV (i.LINK) nie je
možné nahrávať TV programy.
• Záznam z DV zariadení je možné vykonať
len vo formáte DV.
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na VCR počas
nahrávania na kamkordér, nahraný obraz bude
nekvalitný.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
– Ak pozastavíte alebo zastavíte nahrávanie
a potom ho obnovíte, nahrávaný obraz nemusí
byť plynulý.
• Ak je na vstupe video signál vo formáte 4:3,
na monitore kamkordéra sa obraz zobrazí
s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane.
69
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 70 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Kopírovanie záznamu
z kazety na kartu
“Memory Stick Duo”
Želanú scénu z pohyblivého záznamu
na kazete môžete uložiť na kartu “Memory
Stick Duo” ako statický záber. Do
kamkordéra vložte kazetu so záznamom
a kartu “Memory Stick Duo” pre záznam.
1 Posúvaním prepínača POWER
Vymazávanie
záznamu z karty
“Memory Stick Duo”
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte
60 min
60min
101
101–0001
0001
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
.
6.1M
1 / 10 101
MEMORY PLAY
GUIDE
2 Vyhľadajte a nahrajte scény, ktoré
P-MENU
chcete kopírovať.
Stlačením
(prehrávanie) spustite
prehrávanie kazety, potom pri scéne,
ktorú chcete zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber a zatlačte
PHOTO na doraz.
3 Pomocou
/
zvoľte
záznam, ktorý chcete vymazať.
4 Stlačte
t [YES].
b Poznámky
• Dátum a čas záznamu sa na kartu zaznamená
ako dátum a čas uloženia záznamu na kartu
“Memory Stick Duo”. Na kamkordéri sa zobrazí
dátum a čas nasnímania záznamu na kazetu.
Na kartu “Memory Stick Duo” nie je možné
zaznamenávať dátový kód o nastaveniach
kamkordéra počas snímania.
• Statické zábery sa pri prehrávaní vo formáte
HDV nemenne nastavia na veľkosť [
1.2M].
Statické zábery sa pri prehrávaní vo formáte DV
nemenne nastavia na veľkosť [
0.2M] (16:9)
alebo [VGA (0.3M)] (4:3) (str. 51).
• Pri používaní funkcie PB Zoom nie je možné
zaznamenávať statické zábery.
b Poznámky
• Záznamy nie je možné po vymazaní obnoviť.
• Nie je možné vymazávanie záznamov, ak je
ochranná klapka na karte “Memory Stick Duo”
v pozícii pre ochranu záznamu (str. 92), alebo
ak je zvolený záznam chránený pred vymazaním
(str. 71).
z Rady
• Pre vymazanie všetkých záznamov naraz zvoľte
[
ALL ERASE] (str. 52).
• Záznamy môžete vymazávať aj v indexovom
zobrazení (str. 29). Pre hromadné vymazávanie
je možné zobraziť naraz až 6 záznamov.
Stlačte
t [ DELETE] t zatlačte
na záznam, ktorý chcete vymazať t
t
[YES].
70
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 71 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Označenie záznamu na karte “Memory Stick
Duo” špecifickou informáciou (Print mark/Image protection)
Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
s ochrannou klapkou, skontrolujte, či
klapka nie je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 93).
Priradenie značky pre tlač
(Print mark)
Môžete zmeniť informácie o priradených
značkách pre tlač inými zariadeniami.
Ochrana pred náhodným
vymazaním (Image protection)
Zvolené záznamy môžete označiť a chrániť
ich tak pred náhodným vymazaním.
Pre výber záberov pre tlač v kamkordéri
sa používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format).
Priradením značky pre tlač môžete určiť,
ktorý zo zobrazených záberov na
kamkordéri má byť vytlačený (nie je však
možné nastaviť počet výtlačkov).
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte
t
t
t
[PROTECT].
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
chrániť.
2 Stlačte
t
[PRINT MARK].
t
t
3 Zatlačte na záber, ktorému chcete
PROTECT
101–0002
2/ 10
Zobrazí
sa -.
101
OK
priradiť značku pre tlač.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
101
Zobrazí
sa
.
OK
t [END].
4 Stlačte
Kopírovanie/Editovanie
3 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
t [END].
b Poznámky
• Pre zrušenie ochrany záznamu v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého ochranu chcete
zrušiť.
b Poznámky
• Pre zrušenie značky pre tlač v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého značku pre tlač
chcete zrušiť.
• Nikdy nepriraďujte značky pre tlač záberom
na karte “Memory Stick Duo”, ak sú už na nej
nejaké zábery so značkami pre tlač priradenými
na inom zariadení.
71
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 72 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň)
S PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou
môžete statické zábery jednoducho vytlačiť
bez potreby pripájať kamkordér k PC.
6 Stláčaním
/
kópií výtlačkov.
zvoľte počet
Vytlačiť je možné maximálne 20 kópií.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do
elektrickej siete pomocou AC adaptéra (str. 13).
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo”, obsahujúcu statické zábery
a zapnite tlačiareň.
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Dodávaným USB káblom prepojte
7 Stlačte
t [END].
Pre tlač dátumu/času snímania stlačte
t [DATE/TIME] t [DATE]
alebo [DAY & TIME] t
.
8 Stlačte [EXEC] t [YES].
Po dokončení tlače zmizne hlásenie
[Printing...] a znova sa zobrazí
zobrazenie pre výber záberov.
(USB) konektor na kamkordéri
s tlačiarňou.
Na monitore kamkordéra sa
automaticky zobrazí [USB SELECT].
3 Stlačte [PictBridge PRINT].
Po zavedení prepojenia sa na
monitore zobrazí
(PictBridge
prepojenie).
6.1M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
101
END
SET
EXEC
Zobrazí sa jeden zo záberov uložených
na karte “Memory Stick Duo”.
4 Stláčaním
/
zvoľte záber,
ktorý chcete vytlačiť.
5 Stlačte
t [COPIES].
Dokončenie tlače
Stlačte [END] v zobrazení pre výber
záberu.
b Poznámky
• Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi,
ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné.
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
• Počas zobrazenia
na monitore nevykonajte
nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať
správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Neodpájajte USB kábel od kamkordéra ani
od tlačiarne.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel, vypnite tlačiareň a vykonajte celú
operáciu od začiatku.
• Niektoré modely tlačiarní môžu orezať ľavú,
pravú, vrchnú aj spodnú časť obrázka. Obzvlášť
ak sú statické zábery nasnímané s pomerom
strán 16:9, ľavá a pravá strana záberu sa môže
značne orezať.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu/času snímania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie tlačiarne.
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným než týmto kamkordérom.
72
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_065-073_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 73 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
z Rady
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery
aj bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
• Postupovať môžete aj v nasledovnom poradí:
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [PictBridge PRINT].
Kopírovanie/Editovanie
73
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_074-078_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 74 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Používanie PC
Možnosti práce s PC s OS Windows
Keď z dodávaného CD-ROM disku nainštalujete
softvér “Picture Motion Browser” do PC s OS
Windows, po pripojení kamkordéra k PC
môžete realizovať nasledovné operácie.
b Poznámky
• Dodávaný softvér “Picture Motion Browser”
nie je možné inštalovať v počítači Macintosh.
x Export importovaných záznamov
z PC do kamkordéra
V prípade potreby je možné importované
pohyblivé záznamy v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) z PC znovu uložiť do kamkordéra.
Návod “First Step Guide”
“First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC.
Návod popisuje základné operácie od
počiatočných prepojení kamkordéra a PC
a vykonaní nastavení po všeobecné
operácie, keď prvýkrát používate softvér
“Picture Motion Browser” uložený na
dodávanom CD-ROM disku.
Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide””
(str. 76) spustite “First Step Guide”, potom
postupujte podľa pokynov.
Funkcia Help (pomocník) softvéru
Hlavné funkcie
x Import pohyblivého záznamu
nasnímaného kamkordérom
Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
je možné importovať v pôvodnom stave.
x Sledovanie záznamu importovaného
do PC
Pohyblivý záznam alebo statické zábery
môžete spravovať podľa dátumu a času
snímania a zvoliť pohyblivý záznam alebo
statický záber, ktorý chcete sledovať
vo forme miniatúry. Miniatúry je možné
zväčšiť a prehrať ich vo forme prezentácie
Slide Show.
x Editovanie záznamu importovaného
do PC
Pomocník Help popisuje všetky funkcie
všetkých aplikácií. Po pozornom prečítaní
návodu “First Step Guide” si
v pomocníkovi Help nájdete podrobnejšie
informácie o jednotlivých operáciách.
Pomocníka Help zobrazíte kliknutím
na značku [?] na monitore.
b Poznámky
• Pri importovaní záznamov do PC pomocou
komerčne dostupného editovacieho softvéru
budete musieť vykonať niektoré nastavenia na
vašom kamkordéri. Podrobnosti pozri v návode
“First Step Guide”.
• Zákaznícku podporu pre softvér “Picture
Motion Browser“ nájdete na nasledovnej
web-stránke.
http://www.sony.net/support-disoft/
Importovaný pohyblivý záznam a statické
zábery môžete editovať v PC.
x Vytvorenie disku
Môžete vytvoriť DVD-video disk
s importovanými záznamami. Záznamy
sa na disk zaznamenajú v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
74
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_074-078_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 75 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Systémové požiadavky
Ak používate “Picture Motion Browser”
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP SP2* alebo
Windows Vista*
*64-bitové edície a edícia Starter
(Edition) nie sú podporované.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Spracovanie HD záznamu je možné
len v OS Windows XP SP2 alebo
Windows Vista.
Fungovanie nie je zaručené
v aktualizovaných systémoch OS
(Upgrade) alebo v multi-boot
prostredí.
Aplikácie: DirectX 9.0c alebo novšia
verzia (Tento produkt je založený
na technológii DirectX. Inštalácia
DirectX je bezpodmienečne
potrebná.)
Zvukový systém: Kompatibilná
zvuková karta Direct Sound
Pamäť RAM: 512 MB alebo viac
(odporúča sa 1 GB alebo viac).
Za účelom spracovania záznamu len
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
sa vyžaduje 256 MB alebo viac.
Pevný disk:
Potrebná voľná kapacita disku:
Cca 500 MB
Monitor: Minimálne rozlíšenie
1 024 × 768 bodov
Iné: USB konektor (musí byť
štandardne k dispozícii, odporúča sa
kompatibilita s vysokorýchlostným
Keď prehrávate statické zábery z karty
“Memory Stick Duo” v PC
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP SP2* alebo
Windows Vista*
*Okrem 64-bitových edícií.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené
v aktualizovaných systémoch OS
(Upgrade).
Iné: USB port (musí byť štandardne
k dispozícii)
b Poznámky
• Fungovanie nie je zaručené pri nedodržaní
uvedených systémových požiadaviek.
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
Napr. môžu iné otvorené alebo aktívne aplikácie
obmedzovať vlastnosti produktu.
• Aj v kompatibilnom OS, pri ktorom je
fungovanie zaručené, môžu pri prehrávaní
pohyblivého záznamu v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) vypadávať niektoré snímky. Nemá to
však vplyv na importovaný záznam ani na
záznam na následne vytvorených diskoch.
• Ak používate notebook, ako zdroj napájania
používajte AC adaptér. Funkcia pre úsporu
energie na notebooku môže spôsobiť, že softvér
nebude fungovať správne.
Používanie PC
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
výkonnejší (odporúča sa Intel
Pentium 4 3,2 GHz alebo
výkonnejší, Intel Pentium D
alebo Intel Core Duo).
Za účelom spracovania záznamu len
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
sa vyžaduje CPU Intel Pentium III
1 GHz alebo výkonnejší.
rozhraním USB (USB 2.0)),
DV rozhranie (IEEE1394, i.LINK)
(pre prepojenie káblom i.LINK),
zapisovacia DVD mechanika
(na účely inštalácie je potrebná
CD-ROM mechanika).
z Rady
• Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu
Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick
Duo” so statickými zábermi do adaptéra
Memory Stick Duo (voliteľný) a potom vložte
adaptér s kartou do slotu Memory Stick na PC.
Potom môžete skopírovať záznam do PC.
• Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo”
a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto
používania slotu pre kartu Memory Stick na PC
pripojte kamkordér USB káblom.
75
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_074-078_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 76 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru
Pred tým ako pripojíte kamkordér
k PC, je potrebné do PC s OS Windows
nainštalovať návod “First Step Guide”
a softvér. Inštalácia je potrebná len pri
prvom pripájaní.
Inštalované položky a používané postupy
sa môžu v závislosti od používaného OS
odlišovať.
4 Kliknite na [FirstStepGuide].
5 Z rozbaľovacieho Menu zvoľte
požadovaný jazyk a názov
modelu vášho kamkordéra.
z Rady
• Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 78.
Inštalácia “First Step Guide”
1 Kamkordér nesmie byť pripojený
k PC.
2 Zapnite PC.
b Poznámky
• Pri inštalácii sa prihláste ako Administrator
(správca).
• Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
3 Vložte dodávaný inštalačný
CD-ROM disk do CD-ROM
mechaniky PC.
Otvorí sa okno pre inštaláciu.
6 Kliknite na [FirstStepGuide(HTML)].
Spustí sa inštalácia.
Keď sa zobrazí [Save is complete],
kliknutím na [OK] dokončíte inštaláciu.
Zobrazenie návodu “First Step Guide”
vo formáte PDF
V kroku 6 kliknite na [FirstStepGuide(PDF)].
Inštalácia softvéru “Adobe Reader”
za účelom zobrazenia PDF súborov
V kroku 6 kliknite na [Adobe(R) Reader(R)].
Inštalácia softvéru
1 Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Inštalácia “First Step Guide””
(str. 76).
Ak sa okno nezobrazí
1 Kliknite na [Start], potom kliknite na
[My Computer]. (V OS Windows 2000
dvakrát kliknite na [My Document].)
2 Dvakrát kliknite na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (mechanika).*
2 Kliknite na [Install].
3 Zvoľte jazyk pre inštaláciu
a kliknite na [Next].
* Názvy diskových mechaník (napríklad
(E:)) sa môžu v závislosti od PC líšiť.
76
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_074-078_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 77 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
4 Potvrďte oblasť a krajinu/región
používania a kliknite na [Next].
Inštalovaný softvér sa nakonfiguruje
podľa vašej krajiny/regiónu.
5 Prečítajte [License Agreement],
ak súhlasíte s podmienkami
zaškrtnite [I accept the terms of
the license agreement] a kliknite
na [Next].
6 Po zobrazení potvrdzujúceho
okna pre prepojenie posúvaním
prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
8 Nainštalujte softvér podľa
pokynov zobrazovaných
na monitore.
V závislosti od PC môže byť potrebné
nainštalovať softvér iných spoločností
(pozri ďalej). V takomto prípade
nainštalujte softvér podľa pokynov
zobrazovaných na monitore.
x Microsoft DirectX 9.0c - softvér
potrebný na správu pohyblivých záznamov
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (len pre Windows 2000) - softvér
potrebný na vytváranie DVD diskov
Ak je to potrebné, pre dokončenie
inštalácie reštartujte PC.
9 Vyberte CD-ROM disk
i.LINK alebo USB.
Ak používate USB kábel,
na monitore kamkordéra sa
zobrazí [USB SELECT]. Zvoľte
[
Memory Stick].
Po dokončení prepojenia
kliknite na [Next].
z mechaniky PC.
Na pracovnej ploche sa vytvoria ikony
skráteného prístupu, napríklad ikona
[ ] (Picture Motion Browser).
Používanie PC
7 Pripojte kamkordér k PC káblom
z Rady
• Podrobnosti o odpájaní kábla pozri v návode
“First Step Guide”.
Ak vás PC prostredníctvom
dialógového okna vyzve na
reštartovanie systému, nemusíte tak
v tejto chvíli urobiť. PC reštartujte
až po dokončení inštalácie.
77
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_074-078_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 78 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Zobrazenie návodu
“First Step Guide”
Ak používate počítač
Macintosh
Na prezeranie návodu “First Step Guide”
v PC odporúčame používať Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 alebo novšiu
verziu. Dvakrát kliknite na ikonu
skráteného prístupu k “First Step Guide”
pre kamkordér na pracovnej ploche.
Do počítača Macintosh môžete z karty
“Memory Stick Duo” kopírovať statické
zábery.
Nainštalujte návod “First Step Guide”
z dodávaného CD-ROM disku.
z Rady
• Dodávaný softvér “Picture Motion Browser”
nefunguje v Mac OS.
• Pri importovaní záznamov do PC pomocou
komerčne dostupného editovacieho softvéru
budete musieť vykonať niektoré nastavenia na
vašom kamkordéri. Podrobnosti pozri v návode
“First Step Guide”.
• Návod môžete otvoriť aj kliknutím na [Start] t
[Programs] ([All Programs] pri Windows XP)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t priečinok kamkordéra t “First Step Guide”
vo formáte HTML.
• Pre prezeranie návodu “First Step Guide”
vo formáte HTML bez inštalácie skopírujte
priečinok s požadovaným jazykom z priečinka
[FirstStepGuide] na CD-ROM disku a dvakrát
kliknite na [Index.html].
• V nasledovných prípadoch otvorte návod “First
Step Guide” vo formáte PDF (str. 76):
– Keď chcete vytlačiť želané témy z návodu
“First Step Guide”.
– Ak sa “First Step Guide” z dôvodu nastavení
prehliadača nezobrazí správne ani
v odporúčanom prostredí.
– Ak sa HTML verzia návodu “First Step
Guide” nenainštalovala.
b Poznámky
Systémové požiadavky
Kopírovanie statických záberov
z karty “Memory Stick Duo”.
OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Iné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii)
Návod “First Step Guide”
“First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC.
Návod popisuje základné operácie od
počiatočných prepojení kamkordéra a PC
a vykonaní nastavení po všeobecné
operácie, keď prvýkrát používate softvér.
Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide””
spustite “First Step Guide”, potom
postupujte podľa pokynov.
Inštalácia návodu “First Step Guide”
Skopírujte súbor “FirstStepGuide(PDF)”
v požadovanom jazyku z priečinka
[FirstStepGuide] do PC.
Zobrazenie návodu “First Step Guide”
Dvakrát kliknite na
“FirstStepGuide(PDF)”.
Ak v PC nie je nainštalovaný softvér
na prehliadanie PDF súborov, môžete si
z nasledujúcej web stránky stiahnuť softvér
Adobe Reader:
http://www.adobe.com/
78
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 79 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra
stretnete s akýmkoľvek problémom, použite
pri jeho riešení nasledovný prehľad.
Ak problém pretrváva, odpojte napájanie
a kontaktujte predajcu alebo autorizovaný
servis Sony.
• Hlavné operácie/Easy Handycam/
Diaľkové ovládanie ...............................79
• Akumulátor/Batérie/Zdroje napájania......80
• LCD monitor/Hľadáčik .........................80
• Kazety/Karta “Memory Stick Duo” ......81
• Snímanie................................................82
• Prehrávanie............................................84
• Prehrávanie na TVP ..............................85
• Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie
k iným zariadeniam ...............................85
• Pripojenie k PC .....................................86
• Funkcie, ktoré nie je možné používať
súčasne ..................................................86
Hlavné operácie/Easy Handycam/
Diaľkové ovládanie
• Do kamkordéra založte maximálne nabitý
akumulátor (str. 13).
• Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky
(str. 13).
Kamkordér nepracuje, aj keď je
zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru AC adaptéra od
elektrickej siete, alebo vyberte akumulátor,
potom cca po 1 minúte všetko znovu zapojte.
• Pomocou vhodného predmetu stlačte
tlačidlo RESET (str. 105) (ak stlačíte
tlačidlo RESET, obnovia sa výrobné
nastavenia všetkých nastavení okrem
položiek Personal Menu).
• V režime Easy Handycam sa obnovia
výrobné nastavenia funkcií, ktoré nie sú
zobrazené na monitore (str. 22, 41).
Nastavenia položiek ponuky Menu
sa nečakane zmenili.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, automaticky sa obnoví
výrobné nastavenie nasledovných nastavení.
– Back Light
– [SCENE SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [ AUDIO MIX] pri [DV SET]
– [MIC LEVEL]
Kamkordér sa zohrieva.
• Kamkordér sa počas prevádzky zohrieva.
Nejde o poruchu.
Diaľkové ovládanie dodávané
s kamkordérom nepracuje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 61).
• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládaním a kamkordérom.
• Senzor signálov DO nevystavujte zdrojom
silného svetla (slnečné žiarenie, silné
žiarovky), inak nebude DO pracovať
správne.
• Do DO vložte novú batériu. Dodržte
správnu polaritu +/– (str. 107).
Riešenie problémov
Kamkordér sa nezapol.
V režime Easy Handycam sa zmenili
nastavenia.
Nefungujú tlačidlá.
• V režime Easy Handycam nie sú funkčné
úplne všetky tlačidlá (str. 22).
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
79
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 80 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Pri používaní diaľkového ovládania
dochádza k ovládaniu iných VCR.
• V takomto prípade vám odporúčame
zmeniť príkazový režim VTR 2 pre VCR
na iný režim.
• Zakryte senzor VCR čiernym papierikom.
Akumulátor/Batérie/Zdroje
napájania
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 62),
alebo kamkordér znova zapnite (str. 16),
prípadne používajte AC adaptér.
• Nabite akumulátor (str. 13).
Počas nabíjania akumulátora sa
nerozsvieti kontrolka /CHG (nabíjanie).
• Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG) (str. 13).
• Akumulátor do kamkordéra založte správne
(str. 13).
• Správne pripojte sieťovú šnúru
do elektrickej siete.
• Nabíjanie je ukončené (str. 13).
Kontrolka /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania bliká.
• Akumulátor do kamkordéra založte správne
(str. 13). Ak problém pretrváva, odpojte
napájanie a kontaktujte predajcu Sony.
Akumulátor je asi poškodený.
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora nezobrazuje správny
čas.
• V závislosti od podmienok používania
nemusí byť indikovaný čas presný.
Napríklad ak otvoríte/zatvoríte LCD panel,
trvá cca 1 minútu, kým sa zobrazí správny
zostávajúci čas akumulátora.
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo
nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý.
Nejde o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor.
Ak problém pretrváva, akumulátor je
zrejme nefunkčný. Vymeňte akumulátor
za nový (str. 13, 94).
LCD monitor/Hľadáčik
Nie je možné vypnúť osvetlenie
LCD monitora.
• V režime Easy Handycam nie je možné
zapnúť/vypnúť osvetlenie LCD monitora
pomocou DISPLAY/BATT INFO (str. 22).
Nie je možné vypnúť indikátor.
• Nie je možné vypnúť
. Stlačením
skontrolujte výstražné hlásenia (str. 89).
Na dotykovom monitore sa
nezobrazili ikony ovládacích
tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISPLAY/BATT INFO
na kamkordéri (alebo DISPLAY
na diaľkovom ovládaní) (str. 18, 107).
Tlačidlá na dotykovom monitore
nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte dotykový monitor
([CALIBRATION]) (str. 99).
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo
nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý.
Nejde o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor.
Ak problém pretrváva, akumulátor je
zrejme nefunkčný. Vymeňte akumulátor
za nový (str. 13, 94).
80
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 81 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Položky ponuky Menu sú nevýrazné
(šedé).
Počas prevíjania kazety vpred/vzad
počuť rušivý zvuk.
• V aktuálnom režime snímania/prehrávania
nie je možné voliť nevýrazné položky.
• Niektoré funkcie nemusí byť možné
používať súčasne (str. 86).
• Ak používate AC adaptér, rýchlosť
prevíjania vpred/vzad je vyššia
(v porovnaní s napájaním z akumulátora),
z tohto dôvodu je hluk vyšší.
Nejde o poruchu.
Nie je zobrazené
.
• V režime Easy Handycam nie sú všetky
položky ponuky Menu dostupné. Zrušte
režim Easy Handycam (str. 22).
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom
nastavenia hľadáčika (str. 18).
Pri karte “Memory Stick Duo”
nepracujú funkcie, aj keď je karta
“Memory Stick Duo” vložená.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku CAMERA-MEMORY alebo
PLAY/EDIT (str. 16).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
naformátovanú v PC, preformátujte ju
v kamkordéri (str. 52).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte LCD panel. V hľadáčiku sa obraz
nezobrazuje, keď je otvorený LCD panel
(str. 18).
Záznam z kazety sa nedá vymazať.
• Záznam z kazety sa nedá vymazať, kazetu
môžete len previnúť vzad a snímať na ňu
znova. Nové záznamy prepíšu pôvodné.
Kazeta sa z držiaka nedá vybrať.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania správne
pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 13).
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti
v kamkordéri (str. 97).
Pri používaní kazety s kazetovou
pamäťou (Cassette Memory) sa
nezobrazil indikátor Cassette
Memory ani titulok.
• Kamkordér nie je kompatibilný s kazetovou
pamäťou (Cassette Memory), takže sa
indikátor nezobrazuje.
Indikátor zostávajúceho času kazety
sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON],
aby sa indikátor zostávajúceho času kazety
zobrazoval stále (str. 61).
Nie je možné odstrániť záznam,
ani formátovať kartu “Memory Stick
Duo”.
• Prepnite ochrannú klapku na karte
“Memory Stick Duo” do polohy
umožňujúcej zápis (str. 93).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 71).
• Do jednej sekcie pre vymazanie
v indexovom zobrazení môžete zvoliť
maximálne 100 záznamov.
Riešenie problémov
Kazety/Karta “Memory Stick Duo”
Záznam sa nedá ochrániť pred
vymazaním, ani sa nedá priradiť
značka pre tlač.
• Prepnite ochrannú klapku na karte
“Memory Stick Duo” do polohy
umožňujúcej zápis (str. 93).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom
zobrazení (str. 29, 71).
• Značku pre tlač je možné priradiť
maximálne 999 súborom.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
81
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 82 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Názov dátového súboru nie je
správne indikovaný alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Použite súborový formát, ktorý je
podporovaný kamkordérom (str. 93).
Snímanie
Pozri tiež časť “Kazety/Karta “Memory
Stick Duo”” (str. 81).
Kazeta sa po stlačení START/STOP
nepohla.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku CAMERA-TAPE (str. 23).
• Kazeta je na konci. Previňte kazetu
na začiatok, alebo vložte novú kazetu.
• Prepnite ochrannú klapku do polohy REC,
alebo vložte novú kazetu (str. 92).
• Páska sa prilepila na bubon hlavy
(skondenzovala vlhkosť). Vyberte kazetu
a ponechajte kamkordér mimo prevádzky
cca hodinu. Potom kazetu znova vložte (str.
97).
Vzhľad snímaného záznamu je
rozdielny.
• V závislosti od režimu kamkordéra môže
dôjsť k zmene vzhľadu snímaného
záznamu. Nejde o poruchu.
Prechod medzi posledne
nasnímanou scénou a novou scénou
nie je plynulý.
• Vykonajte funkciu END SEARCH (str. 32).
• Z kamkordéra nevysúvajte kazetu (plynulý
prechod medzi naposledy nasnímanou
scénou a nasledujúcou scénou bude
zabezpečený aj vtedy, ak medzitým
kamkordér vypnete).
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam
vo formáte HDV aj DV.
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam
v režimoch SP aj LP.
• Nezastavujte snímanie v režime LP.
• Keď je [QUICK REC] nastavené na [ON],
prechod medzi scénami nebude plynulý
(str. 62).
Blesk nepracuje.
Nie je možné snímať na kartu
“Memory Stick Duo”.
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená.
Vložte novú kartu “Memory Stick Duo”,
alebo vloženú kartu naformátujte (str. 52).
Prípadne vymažte neželané záznamy
z karty “Memory Stick Duo” (str. 70).
• Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE, nie je možné snímať
statické zábery na kartu “Memory Stick
Duo” s funkciami:
– Keď je [SHUTTR SPEED] nastavené
v rozsahu 1/600 až 1/10000 sekundy
– S aktivovaným režimom [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
– [SMTH SLW REC]
– [COLOR BAR]
• Blesk nie je možné používať počas
snímania na kazetu.
• Aj keď je zvolený automatický blesk alebo
(automatická redukcia efektu červených
očí), blesk nebude pracovať pri
nasledovných funkciách:
– [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] alebo [SNOW] pri [SCENE
SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [MANUAL] pri [EXPOSURE]
Funkcia [END SEARCH] nepracuje.
• Po snímaní kazetu nevysúvajte (str. 32).
• Na kazete nie je žiadny záznam.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí
miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
82
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 83 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje
správne.
• Funkcia [COLOR SLOW S] nemusí
pracovať správne v úplnej tme. Použite
funkciu NightShot alebo [SUPER NS].
Nie je možné používať funkciu
[SUPER NS].
• Prepínač NIGHTSHOT nie je v polohe ON
(str. 27).
Funkcia automatického zaostrovania
nepracuje.
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 46).
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické
zaostrovanie. Použite manuálne
zaostrovanie (str. 46).
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 49).
• Funkcia Back Light nepracuje v režime
Easy Handycam (str. 22).
Úroveň blesku [FLASH LEVEL] nie je
možné zmeniť.
• Úroveň blesku [FLASH LEVEL] nie je
možné zmeniť v režime Easy Handycam
(str. 47).
Na monitore sa vyskytujú malé biele,
červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režimoch [SUPER NS] alebo
[COLOR SLOW S], keď je rýchlosť
uzávierky pomalá, sa môžu zobrazovať
bodky. Nejde o poruchu.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén).
Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu
snímania obrazového signálu snímacím
prvkom (CMOS senzor) sa objekty snímané
pri rýchlom prechode popred objektív
môžu zobrazovať skreslene.
Obraz je zobrazený v nesprávnych
alebo skreslených farbách.
• Deaktivujte funkciu NightShot (str. 27).
Obraz sa zdá byť príliš svetlý
a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Prepnite prepínač NIGHTSHOT (str. 27)
do polohy OFF, prípadne zrušte funkciu
Back Light (str. 27).
Obraz sa zdá byť príliš tmavý
a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Na pár sekúnd zatlačte a pridržte
DISPLAY/BATT INFO, kým sa nezapne
osvetlenie (str. 18).
Zobrazujú sa horizontálne pruhy.
• Tento jav sa môže vyskytnúť pri snímaní
pod osvetlením umelým svetlom (žiarivka,
sodíková alebo ortuťová lampa). Nejde
o poruchu.
• Je to možné zlepšiť zmenou rýchlosti
uzávierky (str. 45).
Riešenie problémov
Funkcia Back Light nepracuje.
Objekty snímané pri rýchlom
prechode popred objektív sa
zobrazujú skreslene.
Pri snímaní TV obrazovky alebo PC
monitora sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [SHUTTR SPEED] (str. 45).
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
83
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 84 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Prehrávanie
Pozri tiež časť “Kazety/Karta “Memory
Stick Duo”” (str. 81).
Kazetu nie je možné prehrávať.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
• Previňte kazetu (str. 28).
Nie je možné prehrávať vzad.
• Prehrávanie v opačnom smere nie je možné
pri kazete so záznamom vo formáte HDV.
Nie je počuť zvuk, alebo počuť len
hlboké tóny.
• Nastavte hlasitosť (str. 28).
• Nastavujte [ AUDIO MIX] zo strany
[ST2] (doplnený zvuk), kým nebude zvuk
počuť správne (str. 58).
• Ak používate S-VIDEO konektor alebo
zložkový video kábel, pripojte tiež červenú
a bielu koncovku A/V prepojovacieho
kábla (str. 34).
• Zvuk nie je možné nahrávať počas snímania
cca 3-sekundového pohyblivého záznamu
pomocou funkcie [SMTH SLW REC].
Obraz alebo zvuk vypadáva.
Obrazové dáta z karty “Memory Stick
Duo” sa nedajú prehrať.
• Ak je záznam spracovaný v PC, alebo je
priečinok vytvorený/zmenený v PC, nemusí
byť možné jeho normálne prehrávanie
(bude blikať názov súboru). Nejde
o poruchu (str. 94).
• Záznamy zaznamenané v niektorých
zariadeniach sa nemusia prehrať, alebo
sa môžu zobraziť v nesprávnej veľkosti.
Nejde o poruchu (str. 94).
V obraze sú horizontálne pruhy.
Prehrávaný obraz nie je ostrý, alebo
chýba.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 98).
Nie je možné počuť zvuk nasnímaný
v režime 4CH MIC REC na inom
kamkordéri.
• Nastavte [
AUDIO MIX] (str. 58).
Obraz bliká, diagonálne riadky nie sú
hladké.
• Nastavte [SHARPNESS] do smeru
(zjemnenie) (str. 45).
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV
aj DV. Nejde o poruchu.
Obraz alebo zvuk vypadáva/dočasne
zamrzne.
• Je znečistená video hlava (str. 98).
• Používajte mini DV kazety Sony.
Na monitore je zobrazené “---”.
• Na kazetu ste snímali bez nastaveného
dátumu a času.
• Je prehrávaný úsek kazety bez záznamu.
• Poškodené údaje o dátume nie je možné
prečítať.
Na monitore sa zobrazuje šum a
alebo
.
• Kazeta bola nasnímaná kamkordérom
pracujúcom v inej TV norme, než používa
tento kamkordér (PAL). Nejde o poruchu
(str. 91).
Funkcia Date Search nepracuje
správne.
• Pri zmene dátum snímajte minimálne dve
minúty. Ak je záznam z jedného dňa príliš
krátky (má menej ako dve minúty),
kamkordér nemusí presne vyhľadať miesto,
kde došlo k zmene dátumu.
84
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 85 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí
miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Pri funkcii [END SEARCH] alebo Rec
Review sa nezobrazuje obraz.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV
aj DV. Nejde o poruchu.
Na LCD monitore sa zobrazí
.
• Zobrazuje sa to pri prehrávaní kazety
nasnímanej iným zariadením, ktoré používa
systém záznamu zvuku cez 4-kanálový
mikrofón (4CH MIC REC).
Tento kamkordér nie je kompatibilný
so štandardom pre záznam zvuku cez
4-kanálový mikrofón.
Prehrávanie na TVP
Záznam nie je možné zobraziť
na TVP pripojenom káblom i.LINK.
Záznam nie je možné sledovať, ani
nepočuť zvuk, na TVP pripojenom
zložkovým video káblom.
• Nastavte [COMPONENT] v Menu
(STANDARD SET) podľa potrieb
pripojeného zariadenia (str. 60).
• Ak používate zložkový video kábel,
pripojte tiež červenú a bielu koncovku
A/V prepojovacieho kábla (str. 34).
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred
kopírovaním, obrazový signál vo formáte
DV nie je vyvedený na výstup z konektora
HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV
vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK
(str. 68) nie je vyvedený na výstup.
• Stáva sa to, ak je na jednej kazete záznam
vo formáte HDV aj DV. Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel, alebo prepínačom
POWER znova zapnite kamkordér.
Obraz je počas prehrávania na
štandardnom TVP s pomerom strán
4:3 rušený.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu
v širokouhlom formáte 16:9 na TVP
s pomerom strán 4:3. Nastavte [TV TYPE]
v Menu
(STANDARD SET) (str. 60)
a prehrávajte záznam.
Pri TVP s pomerom strán 4:3 sa
v spodnej a vrchnej časti zobrazia
čierne pruhy.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu
v širokouhlom formáte 16:9 na TVP
s pomerom strán 4:3. Nejde o poruchu.
Riešenie problémov
• Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nie je
možné zobraziť na TVP, ktorý nie je
kompatibilný s rozlíšením HDV1080i (str. 34).
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Skonvertujte záznam nasnímaný vo formáte
HDV do formátu DV a prehrajte ho vo
formáte SD (štandardné rozlíšenie) (str. 60).
• Prehrávajte pomocou iného prepojovacieho
kábla (str. 34).
Záznam nie je možné sledovať, ani
nepočuť zvuk, na TVP pripojenom
HDMI káblom.
Kopírovanie/Editovanie/
Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z pripojeného zariadenia nie je
možné zväčšiť.
• Nie je možné zväčšiť obraz zo zariadení
pripojených ku kamkordéru (str. 30).
Na monitore pripojeného zariadenia
sa zobrazuje časový kód a iné
informácie.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel
nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(str. 62).
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
85
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 86 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Pri pripojení cez A/V prepojovací
kábel nie je možné správne
kopírovať.
• Pri pripojení externého zariadenia
A/V prepojovacím káblom nie je možné
priviesť vstupný signál.
• A/V prepojovací kábel nie je správne
pripojený.
Skontrolujte správnosť prepojenia
A/V prepojovacieho kábla do vstupného
konektora zariadenia, do ktorého kopírujete
záznam z kamkordéra.
Ak používate kábel i.LINK, počas
kopírovania sa na monitore
nezobrazuje obraz, alebo bude
rušený.
• Nastavte [VCR HDV/DV] v Menu
(STANDARD SET) podľa potrieb
pripojeného zariadenia (str. 57).
• Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nie
je možné kopírovať, ak pripájané zariadenie
nie je kompatibilné s rozlíšením HDV1080i
(str. 65). Podrobnosti pozri v návode
na použitie pripájaného zariadenia.
• Skonvertujte záznam nasnímaný vo formáte
HDV do formátu DV a skopírujte ho vo
formáte SD (štandardné rozlíšenie) (str. 65).
Nie je možné dopĺňať zvuk na
nahranú kazetu.
• Na tomto zariadení nie je možné dopĺňať
zvuk na nahranú kazetu.
Pri pripojení cez HDMI kábel nie je
možné správne kopírovať.
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel
nie je možné kopírovať.
Novo pridaný zvuk na inom zariadení
do záznamu na kazete nie je počuť.
• Nastavujte [ AUDIO MIX] zo strany
[ST1] (pôvodný zvuk), kým nebude zvuk
počuť správne (str. 58).
Nie je možné skopírovať statické
zábery z kazety na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak ste kazetu opakovane používali pre
záznam, nemusí byť možný záznam,
alebo sa môže nahrať rušený obraz.
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Nainštalujte softvér “Picture Motion
Browser” (str. 74).
• Od (USB) konektora PC odpojte iné USB
zariadenia, než je klávesnica, myš
a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte
PC a potom ho znova správne zapojte.
Dodávaný softvér “Picture Motion
Browser” nie je možné inštalovať
v počítači Macintosh.
• Softvér “Picture Motion Browser” nie je
možné používať v počítačoch Macintosh.
Funkcie, ktoré nie je možné
používať súčasne
Niektoré funkcie nemusí byť možné
používať súčasne. V nasledovnom prehľade
sú uvádzané príklady kombinácií funkcií
a položiek Menu, ktoré nie je možné
používať súčasne.
Nedostupná funkcia
Ak funkciu používate
spolu s funkciou
Back Light
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[MANUAL] pri
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
86
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 87 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Ak funkciu používate
spolu s funkciou
Nedostupná funkcia
Ak funkciu používate
spolu s funkciou
[SPOT MTR·FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[D.EFFECT]
[SPOT METER]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE] pri
[D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT],
keď je [ WIDE
SELECT] nastavené
na [4:3]
[CINEMA EFECT]
v ponuke
[D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[SPOT METER],
[MANUAL] pri
[EXPOSURE], iné
nastavenie než 0
pri [AE SHIFT],
[PICT.EFFECT],
keď je [ WIDE
SELECT] nastavené
na [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[MANUAL] pri
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[WHITE BAL.]
NightShot,
[SUPER NS]
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
[SHUTTR SPEED]
na ovládači CAM
CTRL
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] pri
[EXPOSURE],
[CINEMA EFECT]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
počas snímania na
kazetu
[COLOR SLOW S]
NightShot, [SCENE
SELECT],
[MANUAL] pri
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[HISTOGRAM]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], počas
zobrazenia dátumu
a času
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
Riešenie problémov
Nedostupná funkcia
• Keď je nastavené [COLOR BAR], všetky
položky Menu v stĺpci “Nedostupná funkcia”
v prehľade nie sú dostupné.
87
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 88 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony.
C: (alebo E:) ss:ss
(Samodiagnostické zobrazenia)
C:04:ss
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM” (séria H). Používajte
akumulátor “InfoLITHIUM” (séria H)
(str. 94).
• Pripojte konektor DC od AC adaptéra
do konektora DC IN na kamkordéri
správne (str. 13).
C:21:ss
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom
kazetu znova vložte (str. 97).
C:22:ss
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 98).
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytol sa iný problém než je
popísaný vyššie. Vyberte kazetu
a opätovne ju vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova.
Túto operáciu nevykonávajte, ak
v kamkordéri kondenzovala vlhkosť
(str. 97).
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a skúste kamkordér ovládať
znova.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 105) a skúste ovládať
kamkordér znova.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Informujte ich o 5-miestnom kóde
začínajúcim písmenom “E”.
101-1001(Výstražný indikátor
pre súbor)
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný (str. 93).
E (Výstražný indikátor
pre akumulátor)
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor E blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
% (Výstražný indikátor
pre kondenzáciu vlhkosti)*
• Vyberte kazetu, odpojte zdroj napájania
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu s otvoreným
držiakom kazety (str. 97).
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Nie je vložená karta “Memory Stick
Duo” (str. 19).
(Výstražný indikátor pre
formátovanie karty “Memory Stick
Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 52, 93).
(Výstražný indikátor pre
nekompatibilitu karty “Memory Stick
Duo”)*
• Vložená karta “Memory Stick Duo” je
nekompatibilná (str. 93).
88
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 89 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Q (Výstražný indikátor pre kazetu)
Pomalé blikanie:
• Zostávajúci čas kazety je menej než
5 minút.
• Nie je vložená kazeta.*
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam (str. 92).*
Rýchle blikanie:
• Kazeta je na konci.*
Z (Výstražný indikátor pre vysunutie
kazety)*
Popis výstražných hlásení
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
z Rady
• Ak je zobrazené
, hlásenie môžete zmeniť
na
stlačením
. Stlačením
zobrazíte hlásenie znova.
x Kondenzácia vlhkosti
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (str. 97)
Pomalé blikanie:
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam (str. 92).
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 97)
Rýchle blikanie:
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti (str. 97).
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 88).
x Kazeta
Z Reinsert the cassette. (str. 19)
• Skontrolujte, či kazeta nie je
poškodená.
• Záznam je chránený (str. 71).
- (Výstražný indikátor pre
ochranu karty “Memory Stick Duo”)*
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 92)
• Ochranná klapka na karte “Memory
Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 93).
Riešenie problémov
- (Výstražný indikátor pre
vymazávanie záznamu)*
(Výstražný indikátor pre blesk)
Pomalé blikanie:
• Blesk sa nabíja.
Rýchle blikanie:
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 88).*
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
monitore zaznie tiež melódia (str. 62).
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
89
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_079-090_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 90 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Výstražné indikátory a hlásenia (Pokračovanie)
x Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(str. 19)
• Kartu “Memory Stick Duo” niekoľkokrát
vyberte a znova vložte. Ak aj naďalej
indikátor bliká, karta “Memory Stick
Duo” môže byť chybná. Skúste použiť
inú kartu “Memory Stick Duo”.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 52, 93).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Priečinky
vytvorené kamkordérom nie je možné
vymazať.
• Kartu “Memory Stick Duo” musíte
naformátovať (str. 52), alebo priečinky
vymazať pomocou PC.
x Dual Rec
Cannot save still picture.
• Nevyberajte kartu “Memory Stick
Duo” pred uložením statických záberov
na kartu (str. 25).
x PictBridge-kompatibilná tlačiareň
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
90
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 91 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine alebo regióne, kde je hodnota napätia
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V,
50/60 Hz.
Sledovanie DV záznamu nasnímaného
vo formáte DV
Je potrebný TVP (alebo monitor) vybavený
vstupnými AUDIO/VIDEO konektormi.
Je potrebný tiež prepojovací kábel.
Jednoduché nastavenie časového
posunu
TV normy
Kamkordér pracuje v norme PAL, záznam
je preto možné sledovať len na TVP
s normou PAL a vstupnými AUDIO/
VIDEO konektormi.
Norma
Krajina
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Holandsko,
Hong Kong, Maďarsko,
Taliansko, Kuvajt, Malajzia,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Singapur, Slovenská
republika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Chile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipíny, USA,
Venezuela atď.
Ďalšie informácie
PAL - M
Keď používate kamkordér mimo vlastnej
krajiny, hodiny môžete na miestny čas
nastaviť jednoduchým nastavením časového
posunu. Zvoľte [WORLD TIME] v Menu
(TIME/ LANGU.), potom nastavte
časový posun (str. 63).
Sledovanie HDV záznamu nasnímaného
vo formáte HDV
Potrebný je HDV1080i-kompatibilný TVP
(alebo monitor) vybavený vstupným
zložkovým konektorom a vstupným
AUDIO/VIDEO konektorom.
Potrebný je tiež zložkový video kábel
a A/V prepojovací kábel.
91
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 92 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia
Vhodné kazety
Tento kamkordér dokáže snímať vo formáte
HDV aj DV.
Používať môžete len mini DV kazety.
Použite kazetu s označením
.
Tento kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s kazetovou pamäťou (Cassette
Memory).
Čo je formát HDV?
Formát HDV je video formát vytvorený
na snímanie a prehrávanie digitálnych
video signálov s vysokým rozlíšením (high
definition - HD) na/z DV kazety.
Tento kamkordér je kompatibilný
s prekladaným režimom s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami (1080i, počet pixelov
- 1440 × 1080 bodov).
Dátový tok video signálu pri snímaní je
cca 25 Mb/s.
Systém i.LINK je digitálnym rozhraním
umožňujúcim digitálne prepojenie
s HDV-kompatibilným TVP alebo PC.
z Rady
• HDV signály sa komprimujú do formátu
MPEG2, ktorý sa používa pri digitálnom
satelitnom (BS - broadcast satellite)
a digitálnom pozemnom HDTV vysielaní
a pri Blu-ray diskových rekordéroch.
Prehrávanie
Kamkordér dokáže prehrávať záznam
vo formáte DV aj HDV1080i.
Kamkordér dokáže prehrávať záznam
nasnímaný vo formáte HDV 720/30p, nie je
ho však možné vyviesť na výstup
z konektora HDV/DV (i.LINK).
Signál ochrany autorských práv
x Pri prehrávaní
Ak v tomto kamkordéri prehrávate kazetu,
na ktorej je zaznamenaný signál pre
ochranu autorských práv (copyright), nie je
možné výstupný video signál akýmkoľvek
iným kamkordérom zaznamenávať.
x Pri zázname
Na váš kamkordér nemôžete zaznamenať
signál, ktorý obsahuje údaje ochrany
autorských práv pre záznam. Ak sa pokúsite
nahrávať takýto signál, na LCD monitore
alebo v hľadáčiku sa zobrazí hlásenie
[Cannot record due to copyright
protection.]. Váš kamkordér
nezaznamenáva údaje ochrany autorských
práv na kazetu.
Poznámky k používaniu
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uskladnite ju.
x Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte ochrannú klapku na kazete
do polohy SAVE (poloha znemožňujúca
snímanie).
REC: Na kazetu je možné
snímať.
SAVE: Na kazetu nie je
možné snímať (ochrana pred
záznamom).
REC
SAVE
Ak chcete zabrániť vytvoreniu
prázdnych miest bez záznamu na kazete
Pred spustením ďalšieho snímania sa po
prehrávaní kazety pomocou funkcie END
SEARCH (str. 32) posuňte na koniec už
vykonaného záznamu.
92
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 93 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
x Popisy na kazete
Štítok nalepte len na miesta, ktoré sú na to
určené, podľa nižšie uvedeného obrázka
tak, aby ste nespôsobili poruchu
kamkordéra.
Štítok nelepte
pozdĺž tejto hrany.
Miesto pre štítok
x Po použití kazety
Previňte kazetu na začiatok, aby
nedochádzalo k rušeniu záznamu obrazu
a zvuku. Vložte kazetu do puzdra a uložte
ju vo vertikálnej (zvislej) polohe.
x Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor vyčistite čistiacou
tyčinkou po cca každom 10 vysunutí
kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety znečistený
alebo zaprášený, indikátor zostávajúceho
času nemusí niekedy zobraziť správnu
informáciu.
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou
a veľkou kapacitou.
Vo vašom kamkordéri môžete používať
nasledovné druhy kariet “Memory Stick”.
Fungovanie kamkordéra so všetkými typmi
kariet “Memory Stick” však nie je možné
zaručiť.
“Memory Stick Duo”
(s technológiou MagicGate)
a
“Memory Stick PRO Duo”
a
“Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Tento produkt nepodporuje 8-bitový paralelný
prenos dát, podporuje však 4-bitový paralelný
prenos dát, tak ako pri kartách Memory Stick
PRO Duo.
• Tento produkt nedokáže zaznamenávať/
prehrávať dáta, ktoré využívajú technológiu
“MagicGate”. “MagicGate” je technológia
ochrany autorských práv pracujúca
v kódovacom formáte.
• Tento produkt je kompatibilný s formátom
“Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” je skratka
pre “Memory Stick Micro”.
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí
na monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru
sa zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
• Rýchlosť čítania/zápisu dát sa môže líšiť
v závislosti od kombinácie karty “Memory Stick”
s “Memory Stick”-kompatibilným zariadením.
• Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky na karte
“Memory Stick Duo” vhodným predmetom
do polohy znemožňujúcej záznam.
• Kompenzácia obsahu záznamu nie je možná.
V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu dát:
– Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas
ukladania/načítavania záznamu na/z karty
“Memory Stick Duo” (počas svietenia/
blikania kontrolky prístupu).
– Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
Ďalšie informácie
Pozlátený konektor
Snímanie/
Prehrávanie
Typy kariet “Memory Stick”
93
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 94 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (Pokračovanie)
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať na pevný
disk PC.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte “Memory
Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” držte mimo dosahu
detí. Existuje riziko prehltnutia.
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu “Memory
Stick Duo” na miestach, ktoré sú:
– Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
– Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
x Adaptér Memory Stick Duo
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte správne.
Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do
adaptéra Memory Stick Duo nasilu nesprávne
alebo neúplne, môžete poškodiť kartu/adaptér.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte
adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory
Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty “Memory Stick Micro”
• Ak chcete používať kartu “Memory Stick
Micro” so zariadením, je potrebný adaptér
Duo-sized M2. Vložte kartu “Memory Stick
Micro” do adaptéra Duo-sized M2, potom
vložte adaptér do slotu pre kartu Memory Stick
Duo. Ak vložíte kartu “Memory Stick Micro”
do zariadenia bez použitia adaptéra Duo-sized
M2, nemusí ju byť možné zo zariadenia vybrať.
• Kartu “Memory Stick Micro” držte mimo
dosahu detí. Môžu ju náhodne prehltnúť.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá “Design rule for Camera File
system” - univerzálna norma vypracovaná
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Týmto kamkordérom nie je možné prehrávať
statické zábery nasnímané iným zariadením
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770),
ktoré nevyhovujú univerzálnemu štandardu
(tieto modely nie sú v niektorých oblastiach
predávané).
• Ak sa karta “Memory Stick Duo”, ktorá
sa používa s iným zariadením, nedá použiť,
naformátujte ju v tomto kamkordéri (str. 52).
Formátovanie však vymaže všetky informácie
z karty “Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
x Pamäťová karta “Memory Stick PRO Duo”
• V kamkordéri môžete používať karty “Memory
Stick PRO Duo” s kapacitou až 8 GB.
Toto zariadenie je kompatibilné
s akumulátorom “InfoLITHIUM” (séria H).
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM”.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série H
sú označené symbolom
.
94
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 95 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a AC adaptérom/
nabíjačkou (voliteľná).
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas
v minútach.
Pri používaní AC adaptéra/nabíjačky sa
zobrazí zostávajúci čas akumulátora a čas
nabíjania.
Nabíjanie akumulátora
• Pred uvedením kamkordéra do prevádzky
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne kontrolka
/CHG (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate pri
inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra z konektora
DC IN na kamkordéri, alebo vyberte
akumulátor.
Efektívne používanie akumulátora
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
dostupného času akumulátora zobrazoval, že
akumulátor je ešte možné používať, akumulátor
znova maximálne nabite. Indikátor
zostávajúceho času akumulátora bude
zobrazovať správny údaj. Správny údaj sa však
nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný
dlhší čas v horúcom prostredí alebo je
maximálne nabitý a nepoužíva sa alebo
sa používa veľmi často. Indikácia dostupného
času akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor E indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti
od prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte dostupný čas
akumulátora cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uchovajte na suchom
a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že v Menu
(STANDARD SET) nastavíte [A.SHUT
OFF] na [NEVER] a ponecháte kamkordér
v pohotovostnom režime pre snímanie na
kazetu, kým sa napájanie nevypne (str. 62).
Ďalšie informácie
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný čas
akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred spustením snímania.
– Používajte akumulátor s väčšou kapacitou:
NP-FH70/FH100 (voliteľný).
• Časté používanie LCD monitora, alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred alebo
vzad rýchlejšie vybíja akumulátor.
Odporúčame používať akumulátory s väčšou
kapacitou: NP-FH70/FH100 (voliteľný).
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Životnosť akumulátora
• Kapacita akumulátora sa s používaním postupne
znižuje. Ak sa po nabití akumulátora jeho čas
používania značne skrátil, je zrejme potrebné
vymeniť ho za nový.
• Životnosť akumulátora závisí od podmienok
skladovania, prevádzky a prostredia.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
95
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 96 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (Pokračovanie)
Systém i.LINK
Konektor HDV/DV na tomto zariadení je
i.LINK-kompatibilný konektor. Táto časť
popisuje normu i.LINK a jej vlastnosti.
Čo je to i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie
na spracovanie digitálneho videa, digitálneho
zvuku a iných údajov v obidvoch smeroch,
medzi i.LINK-kompatibilnými zariadeniami.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžete tiež
ovládať.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžu byť
prepojené jedným i.LINK káblom. Rozhranie
je možné použiť pri operáciách a prenose
údajov medzi rôznymi digitálnymi AV
zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK k tomuto
zariadeniu v uzavretom cykle je možné
vykonávať operácie aj medzi ostatnými
zariadeniami prostredníctvom priamo
pripojeného zariadenia. Spôsob ovládania sa
môže líšiť, alebo prenos dát nemusí byť
možný, v závislosti od špecifikácií a vlastností
pripojených zariadení.
b Poznámky
• Normálne môže byť k tomuto zariadeniu
prostredníctvom i.LINK kábla pripojené len jedno
zariadenie. Ak pripájate kamkordér k i.LINK
-kompatibilnému zariadeniu, ktoré má dva alebo
viac konektorov HDV/DV, pozri tiež návod
na použitie zariadenia, ktoré pripájate.
z Rady
• i.LINK je označenie pre dátovú zbernicu
IEEE1394, navrhnutú spoločnosťou Sony
a je obchodnou značkou uznanou mnohými
spoločnosťami.
• IEEE1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
Prenosová rýchlosť i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je rôzna v závislosti od zariadenia.
Sú definované tri prenosové rýchlosti.
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” v návode na použitie
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Keď prepojíte zariadenia, ktoré majú rôznu
prenosovú rýchlosť, bude sa niekedy skutočná
prenosová rýchlosť od udávanej líšiť.
* Označenie Mb/s
Mb/s (Mbps) znamená megabity
za sekundu, alebo množstvo údajov,
ktoré môžu byť prijaté alebo odoslané
za 1 sekundu. Napríklad údaj 100 Mb/s
znamená, že 100 megabitov údajov sa dá
odoslať za jednu sekundu.
Funkcie i.LINK na tomto zariadení
Podrobnosti o kopírovaní v prípade, že toto
zariadenie je pripojené k inému video
zariadeniu, ktoré je vybavené konektormi
i.LINK pozri str. 65.
Toto zariadenie môže byť pripojené aj
k inému i.LINK-kompatibilnému
zariadeniu vyrobenému spoločnosťou Sony
(napr. séria osobných počítačov VAIO)
a video zariadeniu.
Niektoré i.LINK-kompatibilné video
zariadenia, napr. digitálny TVP, DVD,
MICRO MV alebo HDV rekordér/
prehrávač nemusia byť kompatibilné
s týmto zariadením. Pred pripájaním
k inému zariadeniu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné s HDV/DV
zariadeniami. Podrobnosti ohľadom
bezpečnostných opatrení pri pripájaní tohto
zariadenia a kompatibility s aplikačným
softvérom tiež nájdete v návodoch
na použitie pripájaných zariadení.
b Poznámky
• Pri pripájaní kamkordéra k inému i.LINK
-kompatibilnému zariadeniu, pred pripojením
alebo odpojením kábla i.LINK vypnite zariadenie
a odpojte AC adaptér od elektrickej siete.
96
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 97 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (na HDV/DV kopírovanie).
Systém x.v.Color
• x.v.Color je zaužívané pomenovanie pre
štandard xvYCC vyvinutý spoločnosťou Sony
a je tiež jej obchodnou značnou.
• xvYCC je medzinárodný štandard pre oblasť
farieb vo video signále. Tento štandard
poskytuje širší rozsah farieb ako súčasný
štandard využívaný pri vysielaní.
Používanie kamkordéra
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Pravidelne kamkordér z času na čas zapnite
a cca 3 minúty prehrávajte kazetu.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Ďalšie informácie
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú:
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C, nenechávajte ho v blízkosti ohrievačov,
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom
slnečnom žiarení. Kamkordér a príslušenstvo
sa môžu pokaziť alebo deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor
alebo vnútro hľadáčika sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
6,8/7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže
sa poškodiť. Tieto poruchy sú niekedy
neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyvarujte sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky
napríklad do uteráka. Môžete spôsobiť jeho
prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie:
– kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo z miesta
chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu kazety alebo na objektíve.
V takomto prípade sa páska môže prilepiť
na bubon hlavy a poškodiť sa, alebo váš
kamkordér nebude fungovať správne. Ak sa
vlhkosť nachádza vnútri vášho kamkordéra,
zobrazí sa hlásenie [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] alebo [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Indikátor sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
97
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 98 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (Pokračovanie)
x Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Počas svietenia indikátora nebude okrem
vysunutia kazety fungovať žiadna funkcia.
Vyberte kazetu, vypnite kamkordér
a ponechajte kamkordér mimo prevádzky
cca hodinu s otvoreným držiakom kazety.
Kamkordér môžete znovu používať
v prípade, že sú splnené obidve nasledovné
podmienky:
• Výstražné hlásenie sa po zapnutí kamkordéra
už nezobrazí.
• % ani Z nebliká, keď je v kamkordéri vložená
kazeta a používate tlačidlá ovládania video
prehrávania.
Ak vlhkosť ešte len začne kondenzovať,
kamkordér môže tento náznak už
identifikovať ako skondenzovanú vlhkosť.
V takomto prípade sa môže niekedy stať, že
sa kazeta nedá vybrať približne 10 sekúnd
po otvorení krytu kazety. Nejde o poruchu.
Kryt priestoru pre kazetu nezatvárajte, kým
sa držiak kazety nevysunie.
x Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo keď
ho používate na horúcich miestach
nasledovným spôsobom.
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
x Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér
do plastovej tašky a tašku hermeticky
uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky
vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte kamkordér z tašky von.
Tento jav sa vyskytuje, ak HDV signál
nebolo možné správne snímať alebo
prehrávať z dôvodu znečistenia kazety
alebo video hlavy. V závislosti od kazety sa
môže jav zriedkavo vyskytnúť aj keď je
kazeta úplne nová, alebo sa dlhší čas
nepoužívala.
Ak sa zamrznutie vyskytne počas
prehrávania, môžete tento problém vyriešiť
krátkym previnutím kazety vpred. Ak však
táto porucha vznikla pri snímaní, nie je ju
možné odstrániť.
Aby k takýmto problémom nedochádzalo,
používajte mini DV kazety Sony. Čistiacu
kazetu (voliteľná) odporúčame použiť pred
každým dôležitým snímaním.
• Ak sa vyskytne vyššie uvedený problém, čistite
video hlavu čistiacou kazetou Sony DVM-12CLD
(voliteľná) cca 10 sekúnd.
– Prehrávaný záznam nie je pohyblivý.
– Nevidno prehrávaný obraz.
– Zvuk vypadáva.
– Počas snímania sa zobrazí hlásenie [x
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte HDV.
Prehrávaný
obraz nie je
pohyblivý.
Nevidno prehrávaný
obraz.
(Modrá obrazovka)
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte DV.
Výskyt blokového šumu.
Video hlava
Ak prehrávate záznam nasnímaný
vo formáte HDV, obraz a zvuk môže
nakrátko zamrznúť (na cca 0,5 sekundy).
98
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 99 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
CALIBRATION
1/3
Nevidno prehrávaný obraz.
(Modrá obrazovka)
Touch the "x"
CANCEL
• Video hlavy sa častým používaním postupne
opotrebúvajú. Ak ani po čistení čistiacou
kazetou (voliteľná) nie je obraz ostrý, video
hlava môže byť opotrebovaná. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony za účelom výmeny hlavy.
3 Dotknite sa bodu “×” zobrazeného
na monitore rohom dodávanej karty
“Memory Stick Duo”.
Poloha bodu “×” sa mení.
LCD monitor
Pre zrušenie stlačte [CANCEL].
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže
sa poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
Ak sa nedotknete správneho bodu, znova
začnite od kroku 3.
x Nastavenie dotykového panela kalibrácia (CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde,
vykonajte nasledovný postup. Pri tejto
operácii odporúčame napájať kamkordér
z AC adaptéra a elektrickej siete.
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
• LCD monitor nie je možné kalibrovať, ak je
otočený naopak.
Čistenie povrchu
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte žiadny z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu, ani nevykonajte nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
Ďalšie informácie
x Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
b Poznámky
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach.
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
99
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 100 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Údržba a bezpečnostné
upozornenia (Pokračovanie)
Technické údaje
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
Systém
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že
nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate (nie je
pripojený k AC adaptéru, ani v ňom nie je
vložený akumulátor), vybije sa batéria
úplne po cca 3 mesiacoch. Kamkordér
používajte po nabití vloženej nabíjateľnej
batérie.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť kamkordéra,
ak nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
Systém snímania obrazu (HDV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania obrazu (DV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania statických záberov
Exif Ver. 2.2*1
Systém snímania zvuku (HDV)
Rotačné hlavy, MPEG-1 Audio Layer -2,
Kvantizácia: 16 bit (Fs=48 kHz, stereo)
Dátový tok: 384 kb/s
Systém snímania zvuku (DV)
Rotačné hlavy, PCM systém
Kvantizácia: 12 bit (Fs=32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bit (Fs=48 kHz, stereo)
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard
Špecifikácia 1080/50i
Vhodné kazety
Mini DV kazeta s označením
Rýchlosť posunu pásky (HDV)
Cca 18,81 mm/s
Rýchlosť posunu pásky (DV)
SP: Cca 18,81 mm/s
LP: Cca 12,56 mm/s
Čas snímania/prehrávania (HDV)
60 min. (pri kazete DVM60)
Čas snímania/prehrávania (DV)
SP: 60 min. (pri kazete DVM60)
LP: 90 min. (pri kazete DVM60)
Čas prevíjania vpred/vzad
Cca 2 min 40 s (Pri použití kazety
DVM60 a nabíjateľného akumulátora)
Cca 1 min 45 s (Pri použití kazety
DVM 60 a AC adaptéra)
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik (farebný)
x Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte kamkordér s prepínačom
POWER v polohe OFF (CHG) viac než
24 hodín.
100
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 101 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
*1 “Exif” je formát súboru pre statické
zábery stanovený asociáciou Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA). Súbory
v tomto formáte môžu obsahovať
dodatočnú informáciu, napr. o nastavení
kamkordéra v čase snímania.
*2 Unikátne zoskupovanie pixelov pri
snímacom prvku ClearVid CMOS
spoločnosti Sony a systém spracovania
obrazu (nový zdokonalený obrazový
procesor - Enhanced Imaging Processor)
umožňujú pri statických záberoch získať
rozlíšenie ekvivalentné uvedeným
veľkostiam.
Vstupné/Výstupné konektory
Audio/Video výstup
10-pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm)
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm)
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω (Ohm)
Audio signál: 327 mV (pri zaťažovacej
impedancii 47 kΩ (kOhm)), Výstupná
impedancia menej než 2,2 kΩ (kOhm)
Konektor COMPONENT OUT
Y: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm)
PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75 Ω (Ohm)
Konektor HDMI OUT
Typ A (19-pinový)
Konektor pre slúchadlá
Stereo minikonektor (∅ 3,5 mm)
Konektor LANC
Špeciálny minikonektor (∅ 2,5 mm)
USB konektor
mini-B
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Stereo minikonektor (∅ 3,5 mm)
Konektor HDV/DV
Konektor i.LINK (IEEE1394, 4-pinový
konektor S100)
Ďalšie informácie
Snímací prvok
6,3 mm (1/2,9 typ) senzor CMOS
Pixely pri snímaní (Statické zábery,
4:3):
Max. 6,1 megapixelov (2 848 × 2 136)
pixelov*2
Celkový počet pixelov: Cca 3 200 000
pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 16:9):
Cca 2 280 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 4:3):
Cca 1 710 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 16:9):
Cca 2 280 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 4:3):
Cca 3 040 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (Optický), 20 × (Digitálny)
Ohnisková vzdialenosť
f = 5,4 ~ 54 mm
Pri prepočte na fotoaparát s 35 mm
filmom
V režime CAMERA-TAPE: 40 ~ 400 mm
(16:9), 49 ~ 490 mm (4:3)
V režime CAMERA-MEMORY:
40 ~ 400 mm (16:9), 37 ~ 370 mm (4:3)
F 1,8 ~ 2,9
Priemer filtra: 37 mm
Farebná teplota
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálne osvetlenie
5 lx (lux) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
rýchlosť uzávierky 1/25 sekundy)
0 lx (lux) (v režime NightShot)
LCD monitor
Obraz
6,7 cm (2,7 typ, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov
211 200 (960 × 220)
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
101
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 102 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Technické údaje (Pokračovanie)
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné (DC) 6,8/7,2 V (akumulátor)
Jednosmerné (DC) 8,4 V (AC adaptér)
Priemerná spotreba (príkon)
Počas snímania cez hľadáčik
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie: 4,0 W
DV snímanie: 3,8 W
Počas snímania cez LCD monitor
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie: 4,3 W
DV snímanie: 4,1 W
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
Rozmery (cca)
82 × 82 × 138 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí
82 × 82 × 138 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí
a dodávaného akumulátora NP-FH60
Hmotnosť (cca)
550 g, len samotné zariadenie
650 g, vrátane akumulátora NP-FH60
a kazety DVM60.
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 12.
Rozmery (cca)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h),
bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
170 g, bez sieťovej šnúry
* Ďalšie technické údaje pozri na typovom štítku
na AC adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor (NP-FH60)
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 7,2 V
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Rozmery (cca)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
80 g
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Typ
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
AC adaptér AC-L200/L200B
Napájanie
Striedavé (AC) 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové zaťaženie
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V*
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
102
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_091-103_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 103 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Obchodné značky
Poznámky k licencii
• “Handycam”
a“
” sú
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
• HDV a logo HDV sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” a “MagicGate
Memory Stick Duo” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
AKÉKOĽVEK INÉ NEŽ OSOBNÉ POUŽITIE
TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM,
KTORÝ NIE JE V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-2 PRE KÓDOVANIE
VIDEO INFORMÁCIÍ PRE PREZENTOVANÉ
MÉDIÁ JE ZAKÁZANÉ BEZ UDELENIA
LICENCIE NA ZÁKLADE PLATNÝCH
PATENTOV V SFÉRE PATENTOVÉHO
PORTFÓLIA MPEG-2. DANÚ LICENCIU
MÔŽE UDELIŤ SPOLOČNOSŤ MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Ďalšie informácie
•
je obchodná značka.
• “x.v.Colour” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti U.S.
Microsoft Corporation v USA a ostatných
krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Inc. v USA a ostatných
krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Intel, Intel Core a Pentium sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation a jeho dcérskych spoločností
v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Adobe a Adobe Reader sú registrované
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Všetky názvy produktov tu spomenuté môžu byť
obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenia ™
a “®” však nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
103
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 104 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany.
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
A Ovládač transfokácie (25)
B Tlačidlo PHOTO (24)
C Ovládač nastavenia hľadáčika (18)
D Hľadáčik (18)
E Tienidlo hľadáčika
F Konektor HDMI OUT (len výstup) (34)
• Dostupný video signál sa načíta
a automaticky sa zvolí a vyvedie na výstup
vhodný výstupný formát.
• Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu HDMI
OUTPUT v [STATUS CHECK] (str. 60).
G Konektor DC IN (13)
H Pätica s aktívnym rozhraním
Pätica s aktívnym rozhraním dodáva
napájanie voliteľnému príslušenstvu,
ako je video reflektor, blesk alebo
mikrofón. Pätica je spojená
s prepínačom POWER, čo dovoľuje
dodávané napájacie napätie pre
voliteľné príslušenstvo vypnúť a zapnúť.
Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie príslušenstva.
• Pätica s aktívnym rozhraním má
bezpečnostné zariadenie na bezpečné
upevnenie inštalovaného príslušenstva.
Keď inštalujete príslušenstvo, zasuňte ho
nadol, zatlačte na doraz a pritiahnite
skrutku. Príslušenstvo odoberiete tak, že
uvoľníte skrutku a potom ho zatlačíte nadol
a vytiahnete von.
• Pri pripojení externého zariadenia
sa rýchlejšie vybíja akumulátor.
• Ak snímate pohyblivý záznam s externým
bleskom (voliteľný) pripojeným cez päticu,
vypnite jeho napájanie, aby sa do záznamu
nenasnímal zvuk nabíjania blesku.
• Nie je možné súčasné používanie externého
blesku (voliteľný) a vstavaného blesku.
I Prepínač POWER (16)
J Kontrolky režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (16)
K Kontrolka
L Tlačidlo
/CHG (nabíjanie) (13)
(blesk) (26)
M Tlačidlo START/STOP (23)
• Keď pripájate príslušenstvo, otvorte kryt pätice.
104
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 105 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
7
8
9
1
2
3
4
0
qa
qs
5
6
LANC HDV/DV
qd qf qg
A Tlačidlo MANUAL (26)
B Ovládač CAM CTRL (26)
C Prepínač NIGHTSHOT (27)
D Tlačidlo . (Back Light) (27)
E Tlačidlá transfokácie (25)
F Tlačidlo START/STOP (23)
H
(USB) konektor (72)
qj
qk ql
N Tlačidlo RESET
Obnovenie výrobných nastavení
všetkých nastavení vrátane dátumu
a času (neplatí pre položky Personal
Menu).
O Konektor
(LANC) (modrý)
Ovládací konektor LANC slúži na
ovládanie posuvu pásky vo video
zariadení a iných zariadeniach k nemu
pripojených.
I Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
Nastavenie hlasitosti pozri na str. 28.
P Konektor HDV/DV (i.LINK)
(34, 66, 68, 76)
J Kontrolka prístupu (19, 93)
R Konektor A/V (audio/video) OUT
(34, 66)
K Slot pre pamäťovú kartu Memory Stick
Duo (19)
Prehľad
G Tlačidlo DISPLAY/BATT INFO (14)
qh
COMPONENT OUT A/V OUT
Q Konektor COMPONENT OUT (34)
S Konektor i (slúchadlá) (zelený)
L Tlačidlo EASY (21)
M LCD monitor/dotykový monitor (5, 18)
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
105
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 106 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Popis častí a ovládacích prvkov (Pokračovanie)
1
3
4
2
5
6
7
qs
8
9
q;
qa
A Ovládač
OPEN/EJECT (19)
B Blesk
C Objektív (objektív Carl Zeiss) (6)
qd
I Kryt priestoru pre kazetu (19)
J Uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora) (14)
D Senzor signálov diaľkového ovládania/
Infračervený port
Pri ovládaní kamkordéra pomocou
diaľkového ovládania smerujte diaľkové
ovládanie na senzor signálov
diaľkového ovládania (str. 107).
K Akumulátor (13)
E Mikrofón
Po pripojení mikrofónu kompatibilného
s päticou s aktívnym rozhraním
(voliteľný) má externý mikrofón prioritu.
Nasadenie dodávaného tienidla
objektívu
F Kontrolka REC (Kontrolka snímania)
L Popruh (18)
M Otvor pre statív
Upevnenie statívu (voliteľný: skrutka
na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm).
Nasaďte tienidlo objektívu oproti závitu
pre tienidlo na kamkordéri a otáčajte ho
v smere šípky.
• Kontrolka REC sieti počas snímania (str. 62)
• Kontrolka REC bliká, ak je zostávajúci čas
kazety alebo akumulátora nízky.
G Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Ak je pripojený externý mikrofón
(voliteľný), bude mať takýto mikrofón
prioritu pred vstavaným mikrofónom
(str. 106).
H Háčik pre popruh
Upevnenie popruhu (voliteľný).
106
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 107 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Zloženie tienidla objektívu
Uvoľnite upevňovací závit tienidla objektívu
jeho vykrúcaním v opačnom smere, než je
smer šípky na uvedenom obrázku.
• Ak používate blesk, funkciu Nightshot alebo
SuperNightshot, zložte tienidlo objektívu, inak
sa v zázname objaví jeho tieň.
Diaľkové ovládanie
E Tlačidlá ovládania video prehrávania
(Zrýchlený posuv vzad, Prehrávanie,
Zrýchlený posuv vpred, Pozastavenie,
Zastavenie, Spomalené prehrávanie) (28)
F Tlačidlo ZERO SET MEMORY* (32)
G Vysielač
H Tlačidlo START/STOP (21, 23)
I Tlačidlá transfokácie (25, 30)
7
J Tlačidlo DISPLAY (18)
* Tieto tlačidlá nie sú dostupné v režime Easy
Handycam.
8
1
2
9
3
4
b Poznámky
• Pred používaním diaľkového ovládania zložte
izolačný prvok.
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou diaľkového
ovládania smerujte diaľkové ovládanie na
senzor signálov diaľkového ovládania (str. 106).
5
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
6
1 Zatlačte západku na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte novú batériu stranou + nahor.
3 Zasuňte držiak batérie do diaľkového
ovládania tak, aby zacvakol.
q;
Prehľad
Izolačný prvok
Západka
VÝSTRAHA
A Tlačidlo PHOTO (24)
Po stlačení tohto tlačidla sa na kartu “Memory
Stick Duo” nasníma záber aktuálne zobrazený
na monitore.
B Tlačidlá ovládania pamäte (Memory)
(Index*, –/+, Memory playback) (29)
C Tlačidlo SEARCH M.* (33)
D Tlačidlá . >
(predchádzajúce/nasledujúce)* (33)
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
b Poznámky
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
107
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 108 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania
A Formát záznamu (
(58)
Snímanie pohyblivého záznamu
2
3
4
5
alebo
)
Indikátor režimu snímania (SP alebo LP)
sa zobrazuje tiež pri formáte DV.
B Zostávajúca kapacita akumulátora (cca)
1
qd
D Počas snímania:
Počítadlo (hodina: minúty: sekundy)
Počas prehrávania:
Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka)
GUIDE
6
7
8
9
Snímanie statických záberov
2
0
qaqs
60 min
60min
6.1M
E Zostávajúca kapacita kazety pre
snímanie (cca) (61)
qf
F Tlačidlo Review pre statické zábery
na karte “Memory Stick Duo” (24)
1111
FINE
C Indikátor stavu snímania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(snímanie))
101
Zobrazí sa, ak je vložená karta “Memory
Stick Duo”.
G Tlačidlo prepínania END SEARCH/
Rec review (32)
6
8
H Tlačidlo GUIDE (111)
9
Sledovanie pohyblivého záznamu
2
qg
4
5
I Tlačidlo Personal Menu (40)
J Priečinok pre snímanie (52)
K Veľkosť záberu (50)
L Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (50)
1
M Počet nasnímaných záznamov (25)
8
qh
z Rady
9
• Dátum/čas snímania a rôzne nastavenia
kamkordéra sa automaticky zaznamenávajú.
Počas prehrávania sa na monitore nezobrazujú.
Môžete ich však počas prehrávania zobraziť
ako položku [DATA CODE] (str. 61).
Sledovanie statických záberov
2
qj qa
qk
ql
w;
6.1M
MEMORY PLAY
wg wh
GUIDE
ws
wd
wf
9
N Indikátor “Memory Stick Duo”
a dostupný počet záberov, ktoré
je možné nasnímať (cca)
wa
8
O Indikátor posuvu pásky
P Tlačidlá ovládania video prehrávania (28)
Q Názov dátového súboru
R Číslo záberu/Celkový počet
nasnímaných záberov v aktuálnom
priečinku
108
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 109 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
S Priečinok pre prehrávanie (52)
T Ikona Predchádzajúceho/Nasledujúceho
priečinka
Nasledovné indikátory sa zobrazia, ak je
zobrazený prvý alebo posledný záznam
z aktuálneho priečinka a na karte “Memory
Stick Duo” sa nachádza viacero priečinkov.
: Po stlačení
prepnete
do predchádzajúceho priečinka.
prepnete
: Po stlačení
do nasledujúceho priečinka.
/
prepnete
: Po stlačení
do predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka.
U Tlačidlo pre vymazanie záznamu (70)
V Tlačidlo pre výber prehrávania kazety
(29)
W Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
záznam (29)
X Tlačidlo pre indexové zobrazenie (29)
Y Značka pre ochranu záznamu (71)
Z Značka pre tlač (71)
Prehľad
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
109
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 110 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (Pokračovanie)
Indikátory po vykonaní zmien
V strede
Indikátor
Horné ľavé
Horné pravé
Význam
Pomalá uzávierka vo farbe (48)
120
Pripojenie PictBridge
(72)
Q.REC
+3
EZ
+2
Výstražný indikátor (88)
NightShot (27)
Spodné
V strede
Horné ľavé
Indikátor
Spodné
Význam
Formát záznamu (57)
SP LP
Super NightShot (48)
Indikátor
AE SHIFT (46)
Režim snímania* (58)
WB SHIFT (46)
Snímanie
so samospúšťou (49)
Obrazový efekt (55)
WIDE SELECT* (58)
Digitálny efekt (54)
Manuálne zaostrovanie
(46)
SPOT FOCUS (46)/
SPOT MTR·FCS (44)
9
QUICK REC** (62)
Intervalové snímanie
statických záberov (53)
Blesk/
REDEYE REDUC (47)
SCENE SELECT (43)
Horné pravé
Indikátor
Význam
AUDIO MODE* (58)
Ostrosť (45)
Význam
HDV vstup/
DV vstup (68)
Back Light (27)
.
n
Vyváženie bielej farby (44)
Vypnutie SteadyShot (49)
HDV výstup/
DV výstup (34, 66)
Zebra (48)
i.LINK prepojenie
(34, 66, 68, 75)
CAMERA COLOR (46)
Zero set memory (107)
Slide Show (53)
Vypnutie osvetlenia
LCD monitora (18)
Široký záber/Makro (47)
CONV.LENS (50)
X.V.COLOR** (50)
SPOT METER (44)/
EXPOSURE (44)/
SPOT MTR·FCS (44)
SHUTTR SPEED (45)
PEAKING (47)
* Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte DV.
110
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_104-111_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 111 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
** Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte HDV.
Ostatné indikátory
Indikátor
Význam
Informácie (89)
b Poznámky
• Indikátory a ich polohy sú orientačné a môžu
sa od skutočného zobrazenia líšiť.
Zistenie významu zobrazovaných
indikátorov (Display guide)
Jednoducho môžete zistiť význam
indikátorov zobrazovaných na LCD
monitore.
1 Stlačte [GUIDE] t [DISP GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Prehľad
2 Stlačte oblasť s indikátorom, ktorého
význam chcete zistiť.
Na monitore sa zobrazí popis
indikátorov v príslušnej oblasti.
Ak nenájdete požadovaný indikátor,
stláčaním
/
prepínajte
zobrazenie.
Pre dokončenie operácie stlačte [END].
b Poznámky
• Niektoré zobrazenia nie je možné vysvetliť
pomocou [DISP GUIDE].
z Rady
• Používať môžete aj
t [DISP GUIDE].
111
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_112-115_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 112 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Index
Číslice
CONV.LENS ....................... 50
1080i/576i.............................60
Čas nabíjania........................ 14
12BIT....................................58
Čas snímania ........................ 14
G
16BIT....................................58
Časový kód ........................ 108
GUIDEFRAME.................... 61
21-pinový adaptér.................38
Čistiaca kazeta ..................... 98
576i .......................................60
D
HDMI kábel..........................36
A
DATA CODE ................ 16, 61
HDV1080i ...................... 10, 58
AC adaptér............................13
Date search........................... 33
AE SHIFT.......................46, 87
DATE/TIME .......... 16, 61, 108
I
Akumulátor...........................13
DEMO MODE ..................... 56
INDOOR .............................. 45
Akumulátor “InfoLITHIUM”
..............................................94
DIAL SET............................ 50
Inštalácia...............................76
Diaľkové ovládanie ............ 107
ALL ERASE.........................52
DIGITAL ZOOM .......... 49, 87
AUDIO MIX ........................58
DISP GUIDE
(Popis monitora) ................ 111
INT.REC-STL
(Intervalové snímanie
statických záberov)...............53
AUDIO MODE ....................58
AUTOSLW SHTR
(Automatická pomalá
uzávierka) .............................46
Funkcia konverzie ................10
H
DISP OUTPUT
(Prepínanie zobrazenia) ....... 62
i.LINK ..................................96
i.LINK CONV...................... 60
Dostupný počet záberov....... 51
J
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie)........62
Dual Rec .............................. 25
Jazyk..................................... 63
A/V prepojovací kábel.......35, 65
D.EFFECT
(Digitálny efekt)............. 54, 87
DV SET................................ 58
B
K
Kazeta............................. 19, 92
Kábel i.LINK............36, 66, 77
Back Light ......................27, 83
E
BEACH ................................43
Easy Handycam ............. 21, 40
Konektor A/V OUT...... 34, 105
BEEP ....................................62
END SEARCH .............. 32, 57
Blesk .....................................82
EXPOSURE................... 44, 87
Konektor COMPONENT OUT
...................................... 34, 105
C
F
Konektor HDV/DV ...... 34, 105
CALIBRATION ...................99
FADER .......................... 53, 87
Konektor S-VIDEO.. 34, 36, 65
CAMERA COLOR ..............46
FILE NO. (Číslo súboru) ..... 52
Kopírovanie..........................65
CAMERA DATA.................61
FIREWORKS ...................... 43
Kryt objektívu ................ 16, 23
CANDLE..............................43
First Step Guide ............. 74, 78
CD-ROM ..............................74
FLASH LEVEL ............. 47, 83
Kvalita HD
(vysoké rozlíšenie) ...............35
CENTER MARKR...............61
FLASH SET......................... 47
CLOCK SET ........................16
FLASH
(Fázovanie pohybu) ............. 54
Kondenzácia vlhkosti ........... 97
Konektor HDMI OUT.... 34, 104
CNNECT GUIDE...........31, 34
COLOR BAR .......................61
COLOR SLOW S (Pomalá
uzávierka - vo farbe) .... 48, 83, 87
COMPONENT .....................60
FOCUS........................... 46, 83
Kvalita SD
(štandardné rozlíšenie) .........36
L
FORMAT............................. 52
LANDSCAPE ...................... 43
Formát DV ........................... 57
LCD BL LEVEL
(Úroveň osvetlenia LCD
monitora) .............................. 59
Formát HDV ........................ 57
112
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_112-115_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 113 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
LCD BRIGHT ......................59
PB FOLDER
(Priečinok pre prehrávanie).....52
SHARPNESS .................45, 87
LCD COLOR........................59
LCD/VF SET ........................59
PB Zoom .............................. 30
Sieťová šnúra ........................13
LP (Long Play
- Dlhý záznam) .....................58
PC......................................... 74
SKINTONE ..........................55
PEAKING ............................ 47
SLIDE SHOW ......................53
Personal Menu................ 40, 63
SMTH SLW REC (Plynulé
spomalené snímanie) ......55, 87
M
Picture Motion Browser ....... 74
Macintosh .............................78
SHUTTR SPEED .................45
PICT.EFFECT
(Obrazový efekt) .................. 55
Snímanie ...............................23
“Memory Stick”....................93
“Memory Stick Duo”............19
Počítadlo............................. 108
SOLARIZE...........................55
FORMAT ......................52
PORTRAIT (Jemný portrét)... 43
SP (štandardné prehrávanie) ...58
Menu .....................................40
Používanie v zahraničí ......... 91
SPOT FOCUS ................46, 87
Menu CAMERA SET...........43
Prehrávanie........................... 28
Menu EDIT/PLAY ...............56
Prehrávací čas ...................... 15
SPOT METER (Flexibilné
bodové meranie) .............44, 87
Menu MEMORY SET..........50
Prehrávanie snímky
po snímke ............................. 56
SPOT MTR·FCS...................44
Prehrávanie v opačnom
smere .................................... 56
STANDARD ........................50
Menu PICT.APPLI.
(Menu Picture Application) .... 53
Menu STANDARD SET ......57
Menu TIME/LANGU. ..........63
MIC LEVEL .........................59
MONOTONE .......................53
MOSAIC FADER.................53
N
P-MENU... Pozri Personal Menu
Q
QUALITY ............................ 50
QUICK REC
(Okamžité snímanie) ............ 62
R
NEW FOLDER.....................52
REC CTRL
(Ovládanie snímania) ........... 68
NS LIGHT
(Svetlo NightShot Light) ......48
SPOTLIGHT ........................43
Statív...................................106
STATUS CHECK ................60
STEADYSHOT ..............49, 83
STILL. ..................................54
Statický záber .....24, 29, 50, 93
STILL SET ...........................50
SUNRSE SUNSET
(Úsvit a súmrak) ...................43
SUPER NS
(Super NightShot).................48
NTSC ....................................91
REC FOLDER (Priečinok pre
snímanie).............................. 52
T
REC MODE
(Režim snímania) ................. 58
Technické údaje..................100
O
Ochrana záznamu..................71
Rec review............................ 32
Tlač .......................................72
Ochranná klapka ...................92
REDEYE REDUC ............... 48
TRAIL ..................................54
OLD MOVIE ........................54
REMAINING....................... 61
Transfokácia .........................25
ONE PUSH...........................45
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)............ 61
TVP.......................................34
Režim Mirror........................ 27
TV TYPE..............................60
OUTDOOR...........................45
Ovládač CAM CTRL............26
P
PAL.................................84, 91
PASTEL................................55
Prehľad
NEG.ART .............................55
SNOW ..................................43
TELE MACRO...............47, 87
TV normy .............................91
S
SCENE SELECT ........... 43, 86
SELF-TIMER....................... 49
SEPIA................................... 55
Pokračovanie ,
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
113
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_112-115_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 114 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Index (Pokračovanie)
U
USAGE GUIDE ...................31
USB konektor .....................105
USB SELECT.......................56
Údržba a bezpečnostné
upozornenia ..........................92
V
VAR.SPD PB (Rôzne rýchlosti
prehrávania)..........................56
Veľkosť záznamu
(IMAGE SIZE).....................50
VF B.LIGHT
(Jas v hľadáčiku)...................59
VOLUME .............................59
Vyhľadávanie počiatočného
bodu ......................................32
Vymazávanie záznamu.........70
Výstražné hlásenia................89
Výstražné indikátory ............88
W
WB SHIFT (Posuv vyváženia
bielej farby) ..........................46
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ....................44, 87
WHITE FADER ...................53
Windows.........................74, 75
WORLD TIME.....................63
X
X.V.COLOR...................50, 97
Z
Začíname ..............................12
ZEBRA .................................48
Zero set memory...................32
Zložkový video kábel ...........35
Značka pre tlač .....................71
Zobrazované indikátory......108
Zostávajúca kapacita
akumulátora ..................14, 108
114
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HDR-HC9E_SK\Fm\Sk_112-115_HDR-HC9E.fm
HDR-HC9E_SK.book Page 115 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
HDR-HC9E
3-278-989-11(1)
HDR-HC9E_SK.book Page 116 Friday, January 25, 2008 11:52 AM
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na našej
web-stránke pre podporu spotrebiteľov.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising