Sony | HDR-UX1E | Sony HDR-UX1E Návod na použitie

HDR-UX1E_SK.book Page 1 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
2-696-729-11(1)
Digitálny HD kamkordér
Používanie
kamkordéra
12
Začíname
25
Snímanie 36
Návod na použitie
Prehrávanie 44
HDR-UX1E
Editovanie
54
Kopírovanie/Tlač
61
Používanie
záznamového média
65
Užívateľské nastavenie
kamkordéra
76
Používanie PC
96
Riešenie problémov 103
Ďalšie
123
informácie
Prehľad 138
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 2 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pred používaním kamkordéra si prečítajte
nasledovné
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si
pozorne tento návod a uschovajte si ho pre
prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri tomto zariadení
zvyšuje riziko poškodenia zraku. Používaním
iných ovládacích prvkov, nastavení alebo
postupov, než je uvedené v tomto návode, sa
vystavujete riziku ožiarenia laserom.
Akumulátor nahrádzajte len predpísaným typom.
Inak môže dôjsť k požiaru alebo úrazu.
UPOZORNENIE PRE
SPOTREBITEĽOV
UPOZORNENIE
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto zariadenia.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC pre
používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte USB kábel.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
2
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 3 Monday, September 4, 2006 4:23 PM
Upozornenie pre spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte:
Autorizovaný servis alebo Zákaznícke informačné
centrum Sony.
Nižšie uvedené číslo sa vzťahuje len na záležitosti
týkajúce sa Poriadku FCC.
Usmerňujúca informácia
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov: SONY
Typové ozn.: HDR-UX1E
Zodp. spoločnosť:Sony Electronics Inc.
Adresa: 16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Toto zariadenie spĺňa podmienky odseku B Časti
15 Predpisov FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže
spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie
musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť
neželanú prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Informácia
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami,
môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné
overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by
sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou
nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Dodávaný prepojovací (interface) kábel je možné
používať len so zariadením spĺňajúcim podmienky
pre digitálne zariadenie odseku B Časti 15
Predpisov FCC.
Poznámky k používaniu
Váš kamkordér sa dodáva s dvomi
druhmi návodov na použitie.
– “Návod na použitie” (Tento návod)
– Návod “First Step Guide” (Jednoduchý
návod) na pripojenie kamkordéra k PC
(uložený na dodávanom CD-ROM disku)
Typy diskov vhodných pre kamkordér
Používať môžete len nasledovné disky.
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD+R DL
Používajte disky označené nižšie
uvedenými označeniami. Podrobnosti pozri
na str. 16.
Za účelom spoľahlivej trvanlivosti záznamu
odporúčame vo vašom kamkordéri používať
disky Sony alebo disky s označením
* - (for VIDEO CAMERA).
• Uspokojivé snímanie/prehrávanie záznamu
nasnímaného na iných než uvedených diskoch
nie je zaručené, prípadne nemusí byť možné
vybrať disk z kamkordéra DVD Handycam.
* V závislosti od krajiny zakúpenia môže disk
obsahovať označenie
.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
3
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 4 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pred používaním kamkordéra si prečítajte nasledovné (pokračovanie)
Typy kariet “Memory Stick” vhodné
pre kamkordér
Existujú dva rozmery kariet “Memory
Stick”. Používať môžete karty “Memory
Stick Duo” s označením
alebo
(str. 128).
Hľadáčik
LCD monitor
“Memory Stick Duo”
(Kartu týchto rozmerov môžete používať
v kamkordéri.)
Akumulátor
“Memory Stick”
(Nie je možné používať s týmto
kamkordérom.)
• Nie je možné používať iné pamäťové karty
než “Memory Stick Duo”.
• Karty “Memory Stick PRO” a “Memory
Stick PRO Duo” je možné používať len
s “Memory Stick PRO”-kompatibilným
zariadením.
Ak budete v “Memory Stick”kompatibilnom zariadení používať kartu
“Memory Stick Duo”.
Vložte kartu “Memory Stick Duo” do
dodávaného adaptéra Memory Stick Duo.
Adaptér Memory Stick Duo
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy neuchopte za časti
zobrazené na obrázku.
• Kamkordér nie je prachotesný, vodeodolný
ani vodotesný. Pozri časť “Údržba
a bezpečnostné upozornenia” (str. 131).
• Aby nedošlo k poškodeniu disku alebo
strate záznamu, kým svieti príslušná
kontrolka prepínača POWER (str. 29)
alebo kontrolka ACCESS (str. 33),
nevykonajte nič z uvedeného:
– Nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte
AC adaptér z/od kamkordéra.
– Nevystavujte kamkordér vibráciám
a nárazom.
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou HDMI, zložkového
video alebo USB kábla, konektor kábla
zasúvajte správne. Násilným zasúvaním
konektora nesprávnym spôsobom môžete
poškodiť konektor alebo kamkordér.
Poznámky k položkám Menu, LCD
monitoru, hľadáčiku a objektívu
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/prehrávania
nedostupné, sa zobrazia nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysokopresnou technológiou. Na LCD
monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer
užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
4
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 5 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
O tomto návode
Čierny bod
Biele, červené, modré alebo
zelené body
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa
normálne zaznamená obraz aj zvuk, bez
akýchkoľvek problémov. Ak nasnímate
záznam na DVD-R/DVD+R DL disk,
nie je ho viac možné vymazať.
Na testovacie snímanie používajte
DVD-RW/DVD+RW disk (str. 16).
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média, nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby
váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Prehrávanie disku v iných zariadeniach
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• Právo na zmeny záznamových médií
a príslušenstva vyhradené.
• V návode na použitie označenie disk
predstavuje 8cm DVD disky.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch sú
používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné, pred
používaním kamkordéra zmeňte jazyk pre
zobrazovanie ponuky Menu (str. 20).
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov Carl
Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T -vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prejde objektívom.
Označenia používané v návode
• Dostupnosť operácií sa líši v závislosti
od typu používaného disku. Aby
sa indikoval typ disku, ktorý je možné
použiť pre danú operáciu, používajú
sa nasledovné označenia.
• Tieto označenia indikujú disky, ktoré je
možné použiť na snímanie záznamu
v obrazovej kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Disk nasnímaný v obrazovej kvalite HD
(vysoké rozlíšenie) môžete prehrávať len
v zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD.
5
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_006-009_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 6 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pred používaním prečítajte (dodávaný)
Informácie o vlastnostiach kamkordéra, ktoré je
potrebné poznať pred jeho používaním.
Obsah
Pred používaním kamkordéra si prečítajte nasledovné ........................... 2
Príklady situácií a riešenia ..................................................................... 10
Používanie kamkordéra
Postup .................................................................................................... 12
Vyskúšajte čaro HD (vysoké rozlíšenie) záznamu ................................. 14
Výber správneho disku .......................................................................... 16
“
HOME” a “ OPTION”
- Výhody dvoch typov ponúk Menu .............................................. 18
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva .......................................... 25
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ............................................................... 26
Krok 3: Zapnutie kamkordéra ................................................................. 29
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ...................................... 30
Krok 5: Nastavenie dátumu a času ........................................................ 31
Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo” .................................. 33
Snímanie
Snímanie záznamu ................................................................................ 36
Transfokácia
Záznam reálnejšieho zvuku (5.1-kanálový surround záznam)
Používanie blesku
Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania pohyblivého
záznamu (Dual Rec)
Snímanie v nedostatočných svetelných podmienkach (NightShot)
Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle
Snímanie v režime Mirror
Snímanie dynamických akcií spomalene (SMTH SLW REC)
Manuálne nastavenia záznamu ovládacím prstencom kamkordéra
6
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_006-009_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 7 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie
Zobrazenie záznamu ..............................................................................44
Funkcia PB Zoom
Prezentácia statických záberov (Slide show)
Prehrávanie záznamu na TVP ...............................................................48
Editovanie
Kategória
(OTHERS) ........................................................................54
Vymazávanie záznamov ........................................................................54
Rozdelenie záznamu ..............................................................................56
Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) .......................57
Kopírovanie/Tlač
Kategória
(SELECT DEVICES) .......................................................61
Kopírovanie disku ...................................................................................61
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry ...................................62
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) .............63
Používanie záznamového média
Kategória
(MANAGE DISC/MEMORY) ...........................................65
Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v iných
zariadeniach alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) ..................66
Prehrávanie disku v iných zariadeniach .................................................70
Výber správneho disku - DISC SELECT GUIDE ....................................71
Vymazanie všetkých scén z disku (Formátovanie) ................................72
Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení (Otvorenie) .....................74
Zobrazenie informácií o disku ................................................................75
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
7
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_006-009_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 8 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Možnosti kategórie
(SETTINGS) v HOME MENU ........................... 76
Používanie HOME MENU
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS ................................................................................ 78
(Položky pre snímanie pohyblivého záznamu)
PHOTO SETTINGS ............................................................................... 81
(Položky pre snímanie statických záberov)
VIEW IMAGES SET................................................................................ 84
(Položky pre užívateľské nastavenie hlasitosti zvuku a zobrazenia)
SOUND/DISP SET ................................................................................. 85
(Položky pre nastavenie pípania a monitora)
OUTPUT SETTINGS ............................................................................. 86
(Položky pre pripojenie iných zariadení)
CLOCK/
LANG .................................................................................... 87
(Položky pre nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ...................................................................................... 87
(Ostatné nastaviteľné položky)
Aktivácia funkcií pomocou
OPTION MENU ...................................... 88
Používanie OPTION MENU
Položky snímania v OPTION MENU ...................................................... 89
PROGRAM AE, FADER, SPOT METER atď.
Zobrazenie položiek OPTION MENU .................................................... 95
VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET atď.
Používanie PC
Možnosti práce s PC s OS Windows ..................................................... 96
Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru ..................................... 98
Zobrazenie návodu “First Step Guide” ................................................. 101
Ak používate počítač Macintosh .......................................................... 101
8
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_006-009_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 9 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................103
Výstražné indikátory a hlásenia ............................................................118
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí .....................................................123
Informácie o diskoch ............................................................................125
Formát AVCHD ....................................................................................127
Pamäťová karta “Memory Stick” ...........................................................128
Akumulátor “InfoLITHIUM” ...................................................................130
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................131
Technické údaje ...................................................................................134
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov ...........................................................138
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania ..........................143
Slovník ..................................................................................................146
Index .....................................................................................................148
9
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_010-011_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 10 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Príklady situácií a riešenia
Snímanie
Kontrola golfového úderu
B Snímanie dynamických akcií
spomalene..................................... 42
Detaily kvetov
B Soft portrait.................................... 91
B Focus............................................. 90
B Tele macro .................................... 90
Zaostrenie na psa v ľavej časti monitora
B Focus............................................. 90
B Spot focus ..................................... 90
Zaostrenie na vzdialenejšie objekty
B Landscape..................................... 92
B Focus............................................. 90
Snímanie statických záberov počas
snímania pohyblivého záznamu
B Dual Rec........................................ 40
Kvalitné snímanie na lyžiarskom svahu
alebo na pláži
B Backlight........................................ 41
B Beach&Ski..................................... 91
10
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_010-011_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 11 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Deti v bodovom osvetlení
B Spotlight......................................... 91
Ohňostroje v plnej kráse
B Sunset&Moon ................................ 91
B Focus............................................. 90
Spiace deti v tlmenom osvetlení
B NightShot....................................... 41
B Color Slow Shutter......................... 92
Prehrávanie
Prehrávanie na TV obrazovke
.................................... 48
Prehrávanie disku v inom zariadení
.................................... 70
Editovanie, ostatné
Vymazanie neželaných záznamov
.................................... 54
Kopírovanie disku pre priateľov
.................................... 61
Opakované používanie disku
.................................... 72
Používanie kamkordéra na výlete
.................................. 123
11
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 12 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie kamkordéra
Postup
B Vybaľte kamkordér a príslušenstvo.
Pred použitím kamkordéra prečítajte dodávaný návod
“Pred používaním prečítajte”.
B Pripravte správny disk (str. 16).
Správny disk vám pomôže vybrať zobrazenie
[DISC SELECT GUIDE] (str. 71) na monitore.
• Prehľad pomáhajúci vybrať disk je tiež v dodávanom
návode “Pred používaním prečítajte”.
B Naformátujte disk (str. 33).
Pri formátovaní disku môžete nastaviť kvalitu
záznamu HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD
(štandardné rozlíšenie).
B Snímajte kamkordérom (str. 36).
Pohyblivý záznam sa sníma na disk a statické zábery
sa snímajú na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
12
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 13 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
B Pohyblivý záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné sledovať (str. 48).
b Poznámky
• Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) nie je možné konvertovať do
kvality HD (vysoké rozlíšenie).
Používanie kamkordéra
Sledovanie pohyblivého záznamu nasnímaného v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie)
z Rady
• Ak TVP nie je kompatibilný s vysokým
rozlíšením, pohyblivý záznam v kvalite HD
(vysoké rozlíšenie) sa zobrazí v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
• Správne prepojenie kamkordéra s TVP vám
pomôže vybrať zobrazenie [TV CONNECT
Guide] (str. 48) na monitore.
B Prehrávanie diskov na zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70).
Dôležité upozornenie pre disky so záznamom vo formáte AVCHD
Kamkordér sníma záznam vo vysokom rozlíšení vo formáte AVCHD. DVD médiá obsahujúce záznam
vo formáte AVCHD nemusí byť možné použiť v štandardných DVD prehrávačoch alebo rekordéroch, keďže
DVD prehrávač/rekordér nemusí médium vysunúť a môže dôjsť k vymazaniu obsahu média bez upozornenia.
B Editovanie a kopírovanie obsahu disku (str. 62).
Po pripojení kamkordéra k DVD zariadeniu môžete kopírovať záznam nasnímaný v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie). Nezabudnite na to, že záznam sa skopíruje v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
Pomocou PC dokážete editovať alebo
kopírovať záznam nasnímaný v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie).
b Poznámky
• Najskôr do PC nainštalujte dodávaný softvér.
13
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 14 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Vyskúšajte čaro HD (vysoké
rozlíšenie) záznamu
B Kamkordér sníma vo formáte AVCHD aj DVD.
Formát záznamu závisí od obrazovej kvality, HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné
rozlíšenie). Ak používate v kamkordéri nový disk, zvoľte obrazovú kvalitu (str. 33).
b Poznámky
• Kvalitu nie je možné zmeniť uprostred disku.
• Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné konvertovať do kvality HD (vysoké
rozlíšenie).
• Kamkordér je kompatibilný so štandardom “1440 × 1080/50i” formátu AVCHD (str. 127). “Formát
AVCHD 1080i” je v tomto návode skrátený na “AVCHD”, s výnimkou situácií, kedy sa vyžaduje
podrobnejší popis.
B Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
Formát AVCHD
B Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)
Formát DVD
Rozlíšenie záznamu je cca
3,75 násobkom bežného SD
(štandardné rozlíšenie) záznamu.
Snímanie záznamu vo vysokom rozlíšení.
Odporúča sa, aj keď nevlastníte TVP
s vysokým rozlíšením.
Disk je možné prehrávať len
v zariadeniach kompatibilných
s formátom AVCHD (str. 70).
Snímanie záznamu v štandardnom
rozlíšení. Odporúča sa, ak je dôležitá
kompatibilita prehrávania.
Disk je možné prehrávať v DVD
zariadeniach.
b Poznámky
b Poznámky
• Záznam vo formáte AVCHD nie je možné
prehrávať vo väčšine aktuálne dostupných
DVD zariadení, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom AVCHD.
• DVD-RW (režim VR) disky je možné
prehrávať len na kompatibilných
zariadeniach.
z Rady
• Záznam vo formáte AVCHD je možné
prehrávať aj na TVP bez vysokého rozlíšenia.
Obrazová kvalita však bude zodpovedať len
kvalite SD (štandardné rozlíšenie) (str. 48).
14
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 15 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Čas snímania
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
Formát AVCHD
( ): Minimálny čas snímania
Približný čas snímania (min.)
Režim snímania
AVC HD 12M (HQ+)
(Najvyššia kvalita)
15 (14)
27 (26)
AVC HD 9M (HQ)
(Vysoká kvalita)
20 (14)
35 (26)
AVC HD 7M (SP)
(Štandardná kvalita)
25 (18)
45 (34)
AVC HD 5M (LP) (Long
Play - Dlhý záznam)
32 (26)
60 (50)
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)
Formát DVD
Používanie kamkordéra
Dostupný čas snímania na jednej strane disku
( ): Minimálny čas snímania
Približný čas snímania (min.)
Režim snímania
SD 9M (HQ)
(Vysoká kvalita)
20 (18)
35 (32)
SD 6M (SP)
(Štandardná kvalita)
30 (18)
55 (32)
SD 3M (LP) (Long Play Dlhý záznam)
60 (44)
110 (80)
z Rady
• Označenia ako 12M a 9M tabuľke predstavujú priemerný dátový tok. M znamená Mb/s (megabity
za sekundu).
• Pri používaní obojstranného disku môžete snímať na každú stranu disku (str. 125).
Kamkordér používa formát VBR (Variable Bit Rate - Variabilný dátový tok) na automatické nastavovanie
obrazovej kvality tak, aby zodpovedala snímanej scéne. Táto technológia spôsobuje rozdiely v dostupnom
čase snímania na disk.
Pohyblivý záznam obsahujúci dynamické scény a zložité kompozície sa snímajú s vyšším dátovým tokom,
čo redukuje celkový dostupný čas snímania.
15
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 16 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Výber správneho disku
V kamkordéri môžete používať DVD-R, DVD-RW, DVD+RW a DVD+R DL disky
s priemerom 8 cm. Možnosti práce s nasnímaným záznamom závisia od zvolenej kvality
záznamu, HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie) a od typu disku.
B Výber správneho disku
Dostupné sú nasledovné referenčné materiály.
• “Výber správneho disku” v dodávanom návode “Pred používaním prečítajte”.
• [DISC SELECT GUIDE] (str. 71).
• Charakteristiky diskov popísané na tejto strane.
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
Typ disku
Čo dokáže kamkordér s daným typom disku
(Symboly diskov)
Vymazanie záznamu v kamkordéri (54)
a
a
-
-
Editovanie záznamu v kamkordéri (56)
a
a
-
-
Uzatvorenie potrebné pre prehrávanie v iných
zariadeniach (66)
a
a
a
a
Pridanie záznamu na uzatvorený disk (74)
a
a
-
-
Formátovanie použitého disku za účelom jeho
ďalšieho použitia (72)
a
a
-
-
Vytvorenie dlhšieho záznamu na jednej strane
disku
-
-
a
-
( ) je číslo príslušnej strany.
b Poznámky
• Pomer strán záznamu nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9 (širokouhlý).
16
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_012-017_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 17 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Typ disku
Čo dokáže kamkordér s daným
typom disku
Používanie kamkordéra
Kvalita SD
(štandardné rozlíšenie)
*1
(Symboly diskov)
Snímanie pohyblivého záznamu
s pomerom strán 16:9 (širokouhlý)
a 4:3 na disk (34)
a
a
-
a
a
Vymazanie záznamu v kamkordéri
(54)
-
a
-
-
-
Editovanie záznamu v kamkordéri
(56)
-
a
-
-
-
Uzatvorenie potrebné pre
prehrávanie v iných zariadeniach
(66)
a
a
-*2
a
a
Pridanie záznamu na uzatvorený disk
(74)
a
a
a
-
-
Vytvorenie ponúk Menu DVD disku
pri uzatváraní (66)
a
-
a
a
a
Formátovanie použitého disku
za účelom jeho ďalšieho použitia
(72)
a
a
a
-
-
-
-
-
a
-
Vytvorenie dlhšieho záznamu
na jednej strane disku
( ) je číslo príslušnej strany.
*1 Pri DVD-RW disku sú 2 záznamové formáty, režim VIDEO a režim VR.
*2 Ak chcete disk prehrávať v DVD mechanike PC, je potrebné disk uzatvoriť. Neuzatvorený DVD+RW
disk môže pokaziť PC.
17
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 18 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie kamkordéra
“ HOME” a “ OPTION”
- Výhody dvoch typov ponúk Menu
“
HOME MENU” - štartovací bod všetkých operácií s kamkordérom
Ak chcete kamkordér užívateľsky nastaviť, aktivujte “HOME MENU”. Toto Menu je
vstupnou bránou ku všetkým funkciám kamkordéra. Podrobnosti pozri na str. 20.
Nemám záujem o tieto statické
zábery. Čo treba urobiť?
Skúste [DELETE] v položke
[EDIT] v HOME MENU. Môžete
ich naraz zvoliť a vymazať.
(HELP)
Zobrazenie popisu položky (str. 22).
(HOME)
(HOME)
Kategória (str. 23)
18
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 19 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
“
OPTION MENU” umožňuje priamy prístup k funkciám
Chcem overiť, ktorý statický
záber vymazávam. Čo treba
urobiť?
Používanie kamkordéra
Jednoduchým dotykom na monitor počas snímania alebo prehrávania zobrazíte práve
dostupné funkcie. Budú jednoducho dostupné a môžete vytvárať rôzne nastavenia.
Podrobnosti pozri na str. 24.
Pri zobrazení záberov zapnite
OPTION MENU, potom skúste
položku [DELETE]. Vymazávaný
záber sa zobrazí na monitore.
(OPTION)
Hmmm, položky OPTION
MENU sa líšia podľa tohto,
čo robím.
19
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 20 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
x Poznámky k operáciám v Menu
Pri používaní dotykového monitora,
podoprite LCD panel prstami z opačnej
strany. Potom sa môžete palcom dotýkať
tlačidiel zobrazených na monitore.
Používanie HOME MENU
Ako príklad je popísaný výber a vymazanie
statického záberu.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér.
Rovnako postupujte aj pri stláčaní tlačidiel
na ráme LCD panela.
• Pri používaní LCD monitora dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili nejaké
tlačidlo pod LCD monitorom.
• Ak tlačidlá na dotykovom monitore
nefungujú správne, nastavte LCD monitor
(CALIBRATION) (str. 132).
Zmena nastavení jazyka
2 Stlačte
(HOME) A (alebo B).
(HOME) B
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku. Pre výber jazyka
zobrazení stlačte
(SETTINGS) t
[CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE SET]
(str. 87).
(HOME) A
HOME MENU
Kategória (str. 23)
20
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 21 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
3 Stlačte kategóriu
(OTHERS).
7 Zatlačte na záber, ktorý chcete
vymazať.
5 Stlačte [
DELETE].
6 Stlačte [
DELETE].
8 Stlačte
t [YES] t
.
Používanie kamkordéra
4 Stlačte [EDIT].
21
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 22 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
B Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcii
jednotlivých položiek v HOME MENU
- HELP
1 Stlačte
(HOME).
Zobrazí sa HOME MENU
2 Stlačte
(HELP).
Spodná časť tlačidla
naoranžovo.
(HELP) svieti
3 Zatlačte na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Keď zatlačíte na položku, na monitore
sa zobrazí jej popis.
Ak chcete aplikovať voľbu, stlačte [YES],
inak stlačte [NO].
Deaktivácia pomocníka HELP
V kroku 2 stlačte
(HELP).
22
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 23 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
B Kategórie a položky HOME MENU
Položka
CAMERA
MOVIE (str. 37)
PHOTO (str. 38)
SMTH SLW REC (str. 42)
VIEW IMAGES
VISUAL INDEX (str. 46)
PLAYLIST (str. 57)
OTHERS
EDIT (str. 54)
PLAYLIST EDIT (str. 57)
PRINT (str. 63)
SELECT DEVICES
COMPUTER (str. 61)
TV CONNECT Guide (str. 48)
PRINTER (str. 63)
MANAGE DISC/MEMORY
SETTINGS
Používanie kamkordéra
Kategória
FINALIZE (str. 66)
DISC SELECT GUIDE (str. 71)
FORMAT (str. 72)
FORMAT (str. 73)
UNFINALIZE (str. 74)
DISC INFO (str. 75)
Užívateľské nastavenie kamkordéra (str. 76).
23
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_018-024_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 24 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie OPTION MENU
Ako príklad je popísané vymazanie
statického záberu počas jeho zobrazenia.
3 Stlačte [DELETE] t [YES] t
.
1 Počas zobrazenia statického
záberu, ktorý chcete vymazať
stlačte
na monitore (OPTION).
Položky OPTION MENU
Podrobnosti pozri na str. 89 a 95.
Ak sa na monitore nezobrazí želaná
položka
Stlačte inú záložku. Ak danú položku
nenájdete nikde, funkcia v danej situácii nie
je dostupná.
(OPTION)
OPTION MENU
b Poznámky
• Záložky a položky zobrazené na monitore
závisia od stavu snímania/prehrávania
kamkordéra v danom čase.
• Niektoré položky sa zobrazia bez záložky.
Záložka
2 Stlačte
.
24
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 25 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
Nabíjateľný akumulátor NP-FM50 (1)
(str. 26, 130)
AC adaptér (1) (str. 26)
Pred používaním prečítajte (1)
Sieťová šnúra (1) (str. 26)
Začíname
CD-ROM disk (“Handycam Application
Software”) (1) (str. 96)
Návod na použitie (Tento návod) (1)
b Poznámky
• Disky a karta “Memory Stick Duo” sa nedodávajú.
Zložkový video kábel (1) (str. 49)
A/V prepojovací kábel (1) (str. 49, 62)
USB kábel (1) (str. 63)
Diaľkové ovládanie (1)
(str. 142)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
25
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 26 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať
založením akumulátora
“InfoLITHIUM” (séria M) (str. 130)
do kamkordéra.
3 Pripojte AC adaptér od konektora
DC IN na kamkordéri.
Otvorte kryt konektorov a pripojte DC
konektor AC adaptéra.
Konektor DC IN
Kryt konektorov
Prepínač POWER
Kontrolka
CHG
(nabíjanie)
Akumulátor
Konektor
DC
Kryt konektorov
Sieťová šnúra
Do elektrickej siete
AC adaptér
1 Posúvaním prepínača POWER
v smere šípky rozsvieťte kontrolku
OFF (CHG) (výrobné nastavenie).
Označenie v na
konektore DC musí
smerovať
k označeniu
v na kamkordéri.
4 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej siete.
Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne. Po ukončení
nabíjania kontrolka CHG (nabíjanie)
zhasne (maximálne nabitie).
2 Akumulátor založte v smere šípky
tak, aby zacvakol.
5 Odpojte AC adaptér od konektora
DC IN na kamkordéri.
b Poznámky
• AC adaptér odpájajte od konektora DC IN
na kamkordéri tak, že uchopíte kamkordér
aj konektor DC.
26
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 27 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
z Rady
• Ak nasadíte akumulátor alebo pripojíte AC
adaptér, keď je prepínač POWER nastavený
na OFF (CHG), kamkordér sa zapne a po pár
sekundách sa vypne.
Vybratie akumulátora
Zostávajúca kapacita akumulátora (cca)
Začíname
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG). Posuňte ovládač BATT (uvoľnenie
akumulátora) a vyberte akumulátor.
Po chvíli sa na cca 7 sekúnd zobrazí
dostupný čas snímania vo zvolenom
formáte a informácia o akumulátore.
Ak tlačidlo DISP/BATT INFO stlačíte
znova počas zobrazenia informácie,
informáciu o stave akumulátora zobrazíte
až na 20 sekúnd.
Kapacita pre záznam (cca)
Uvoľňovací
ovládač BATT
b Poznámky
• Pri vyberaní akumulátora nesmie svietiť žiadna
kontrolka
(Pohyblivý záznam)/
(Statický záber) (str. 29).
Skladovanie akumulátora
Ak nebudete akumulátor dlhší čas používať,
pred skladovaním ho maximálne vybite
(podrobnosti o skladovaní pozri na str. 130).
Externý zdroj napájania
Vykonajte rovnaké prepojenie, ako pri
nabíjaní akumulátora. Akumulátor sa pri
takomto napájaní nevybíja.
Čas nabíjania
Približný počet minút potrebných
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
Čas nabíjania
NP-FM50
(dodávaný)
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Čas snímania
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
Kontrola zostávajúceho času
akumulátora (Battery Info)
Akumulátor
Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) a stlačte DISP/BATT INFO.
NP-FM50
(dodávaný)
NP-QM71D
Čas pri
nepretržitom
snímaní
95
Čas pri
bežnom
snímaní*
50
100
55
95
50
235
125
245
130
240
130
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
27
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 28 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
Akumulátor
NP-QM91D
Čas pri
nepretržitom
snímaní
Čas pri
bežnom
snímaní*
NP-FM50
(dodávaný)
NP-QM71D
NP-QM91D
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
195
145
205
NP-FM50
(dodávaný)
140
375
365
200
NP-QM71D
340
355
NP-QM91D
520
535
Čas pri
nepretržitom
snímaní
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Čas pri
bežnom
snímaní*
120
65
125
65
120
65
300
165
305
165
300
165
455
250
465
255
455
250
* Čas pri bežnom snímaní zodpovedá približnému
počtu minút pri prerušovanom snímaní
s opakovaným spustením/ukončením, transfokáciou
a vypínaním/zapínaním kamkordéra.
b Poznámky
• Všetky časy sú merané v režime snímania [SP]
v nasledovných podmienkach:
Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD monitora.
Spodný údaj: Dostupný čas snímania cez
hľadáčik (LCD panel zatvorený).
Prehrávací čas
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
Akumulátor
Akumulátor
360
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)
Akumulátor
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
NP-FM50
(dodávaný)
125
125
NP-QM71D
305
305
NP-QM91D
465
465
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a zhasnite
kontrolku
(Pohyblivý záznam)/
(Statický záber) (str. 29).
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore Battery Info (str. 27)
nezobrazí správne:
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý (len informácia
o stave akumulátora Battery Info).
• AC adaptér napája zariadenie, aj keď je
nasadený akumulátor. To znamená, že
akumulátor nebude napájať zariadenie, kým je
v konektore DC IN zasunutý kábel z AC
adaptéra, aj keď by nebola sieťová šnúra z
adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
• Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame
používať akumulátor NP-QM71D alebo
NP-QM91D.
• S kamkordérom neodporúčame používanie
akumulátora NP-FM30, ktorý umožňuje
len krátke časy snímania a prehrávania.
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri používaní kamkordéra pri
teplote 25°C (odporúčaná teplota je 10°C až
30°C).
• Dostupný čas používania akumulátora
sa skracuje pri používaní kamkordéra
v chladnom prostredí.
• Dostupný čas používania akumulátora
sa skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
28
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 29 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 3: Zapnutie
kamkordéra
Ak chcete snímať, posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 31).
Kryt objektívu
Prepínač POWER
Začíname
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
Posúvaním prepínača POWER
v smere šípky (súčasne držte
zatlačené zelené tlačidlo v strede)
zapnite kamkordér.
Zelené tlačidlo
Ak snímate, posúvaním prepínača POWER
v smere šípky rozsvieťte príslušnú kontrolku.
(Pohyblivý záznam): Snímanie
pohyblivého záznamu
(Statický záber): Snímanie
statických záberov
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
29
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 30 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 3: Zapnutie kamkordéra
(pokračovanie)
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG).
b Poznámky
• Po zapnutí trvá niekoľko sekúnd, kým sa
kamkordér pripraví na snímanie. Kamkordér nie
je v tomto čase možné ovládať.
• Po zapnutí sa automaticky otvorí kryt objektívu.
Ak zvolíte zobrazenie pre prehrávanie, alebo
kamkordér vypnete, kryt sa zatvorí.
• Výrobné nastavenie je, že ak kamkordér
nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne,
aby sa šetril akumulátor ([A.SHUT OFF], str. 88).
Krok 4: Nastavenie
LCD monitora
a hľadáčika
LCD panel
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho tak, aby bol
pri snímaní aj prehrávaní najlepšie zreteľný
(2).
290 stupňov
(max.)
2180 stupňov
(max.)
DISP/BATT INFO
190 stupňov voči
kamkordéru
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/
BATT INFO, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISP/BATT INFO
na pár sekúnd, kým sa nevypne zobrazenie
.
Vypnutie indikátorov na monitore
Stláčaním DISP/BATT INFO zobrazujete/
vypínate indikátory (napr. časový kód).
b Poznámky
• Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela
nestlačte pod LCD monitorom náhodne žiadne
tlačidlo.
30
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 31 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 5: Nastavenie
dátumu a času
z Rady
Hľadáčik
Ak je snímaný obraz na LCD monitore
ťažko zreteľný, alebo aby ste šetrili
akumulátor, na sledovanie používajte
hľadáčik.
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
b Poznámky
• Ak kamkordér nebudete používať cca 4 mesiace,
nastavenie dátumu a času sa môže z dôvodu vybitia
vstavanej nabíjateľnej batérie vymazať. V takomto
prípade nabite vstavanú nabíjateľnú batériu, potom
nastavte dátum a čas znova (str. 133).
(HOME) B
Prepínač POWER
Začíname
• Ak LCD panel otvoríte o 90 stupňov voči
kamkordéru a celkom ho otočíte o 180 stupňov
smerom k objektívu, môžete ho potom priklopiť
k telu kamkordéra tak, že monitor je viditeľný
z druhej strany (smerom von). Takáto poloha je
vhodná pri prehrávaní.
• V HOME MENU stlačením
(SETTINGS)
t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 85) nastavte jas LCD monitora.
Hľadáčik
(HOME) A
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 5.
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Podvihnite hľadáčik
a posúvajte ovládač,
kým nie je obraz ostrý.
1 Stlačením
(HOME) A (alebo
B) zobrazte HOME MENU.
z Rady
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať
zvolením
(SETTINGS) t [SOUND/DISP
SET] t [VF B.LIGHT] v HOME MENU (str. 85).
2 Stlačte
(SETTINGS).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
31
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 32 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 5: Nastavenie dátumu a času (pokračovanie)
3 Pomocou v/V zvoľte [CLOCK/
LANG] a zatlačte na položku.
10 Skontrolujte, či sú hodiny
správne nastavené a stlačte
.
Hodiny sú v prevádzke.
Rok môžete nastaviť až po rok 2037.
z Rady
4 Stlačte [CLOCK SET].
5 Pomocou v/V zadajte
• Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje.
Automaticky sa však zaznamenáva na disk
a zobrazí sa počas prehrávania (pozri
[DATA CODE] na str. 84).
• Informácie týkajúce sa ”Časového posunu”
pozri na str. 124.
požadovanú geografickú zónu
a stlačte [NEXT].
6 Nastavte [SUMMERTIME]
a stlačte [NEXT].
7 Pomocou v/V nastavte [Y] (rok).
8 Pomocou b/B zvoľte [M]
a nastavte mesiac.
9 Rovnako nastavte [D] (deň),
hodinu a minúty a stlačte [NEXT].
32
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 33 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo”
Disk
Prepínač pre otvorenie krytu
priestoru pre disk OPEN
Na snímanie je potrebný nový 8 cm
DVD-R, DVD-RW, DVD+RW alebo
DVD+R DL disk (str. 16).
Snímacia šošovka
b Poznámky
• Z disku odstráňte dodávanou čistiacou
handričkou (str. 126) prípadné odtlačky prstov
alebo nečistoty.
Začíname
Prepínač POWER
Keď sa kryt priestoru pre disk pootvorí,
otvorte ho úplne.
3 Disk vložte stranou pre záznam
Kontrolka ACCESS (disk)
smerom do kamkordéra, potom
pritlačte jeho strednú časť tak,
aby zacvakol.
1 Zapnite kamkordér.
2 Posuňte prepínač pre otvorenie
krytu priestoru pre disk OPEN
v smere šípky (BOPEN).
Na LCD monitore sa zobrazí hlásenie
[PREPARING TO OPEN]. Zaznie
melódia pre otvorenie krytu a potom
bude znieť pípanie.
Keď sa pípanie vypne, automaticky sa
mierne otvorí kryt priestoru pre disk.
Pri používaní jednostranného disku
vložte disk popisom smerom von.
4 Zatvorte kryt priestoru pre disk.
Na LCD monitore sa zobrazí [DISC
ACCESS].
V závislosti od typu a stavu disku môže
trvať určitý čas, kým kamkordér
sprístupní disk.
Ak používate DVD-R/DVD+R DL disk,
pokračujte krokom 6.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
33
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 34 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo” (pokračovanie)
5 Ak používate DVD-RW/DVD+RW
disk, stlačte [Use DISC SELECT
GUIDE].
Ak zvolíte kvalitu SD (štandardné
rozlíšenie)
• Ak používate DVD-RW disk, režim
záznamu [VIDEO] alebo [VR] sa priradí
automaticky (str. 17).
• Ak používate DVD+RW disk, zvoľte
pomer strán [16:9 WIDE] alebo [4:3].
Vybratie disku
Postupom z krokov 1 a 2 otvorte kryt
priestoru pre disk a vyberte disk.
6 Stlačte [Record HD (high
definition) images.].
Stlačte [Record SD (standard definition)
images.], ak chcete snímať záznam
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Zobrazované položky sa líšia
v závislosti od stavu kamkordéra alebo
typu vloženého disku.
b Poznámky
• Kvalitu (HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD
(štandardné rozlíšenie)) nie je možné zmeniť
uprostred disku.
• Podrobnosti o kvalite (HD (vysoké rozlíšenie)
alebo SD (štandardné rozlíšenie)) pozri na str. 14.
7 Na monitore stlačte želanú voľbu.
Disk sa naformátuje podľa zvolenej
kvality záznamu a režimu. Po dokončení
formátovania môžete snímať na disk.
b Poznámky
• Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru pre
disk dávajte pozor, aby ste neprekážali operácii
rukou ani inými objektmi atď. Posuňte popruh
na spodnú časť kamkordéra a otvorte alebo
zatvorte kryt priestoru pre disk.
• Ak sa pri zatváraní krytu priestoru pre disk
pricvakne popruh, kamkordér sa môže pokaziť.
• Nedotýkajte sa strany pre záznam ani snímacej
šošovky (str. 133).
Pri používaní obojstranných diskov dávajte
pozor, aby ste ho neznečistili odtlačkami prstov.
• Ak zatvoríte kryt priestoru pre disk, keď je disk
vložený nesprávne, môžete poškodiť kamkordér.
• Počas formátovania neodpájajte zdroje
napájania.
• Kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom:
– Ak kontrolka ACCESS svieti.
– Ak kontrolka ACCESS bliká.
– Ak je na LCD monitore zobrazené hlásenie
[DISC ACCESS] alebo [PREPARING TO
OPEN].
• Vybratie disku môže v závislosti od typu a stavu
disku alebo záznamu trvať určitý čas.
• Vybratie disku môže trvať až 10 minút, ak je
disk poškodený alebo znečistený odtlačkami
prstov atď. V takomto prípade sa môže disk
aj poškodiť.
z Rady
• Disk je možné vybrať aj vtedy, keď je
kamkordér vypnutý. Musí však byť napájaný.
Proces sprístupňovania disku (krok 4) sa však
nezačne.
• Vymazanie záznamov z DVD-RW/DVD+RW
za účelom jeho opätovného používania na nové
snímanie pozri v časti “Vymazanie všetkých
scén z disku (Formátovanie)” na str. 72.
34
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_025-036_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 35 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
• Správny disk vám pomôže zvoliť položka [DISC
SELECT GUIDE] v HOME MENU (str. 71).
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo”
1 Otvorte LCD panel.
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty “Memory
Stick Duo”, alebo na ňu údaje ukladá. Nikdy
netraste ani neudierajte kamkordérom.
Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevyberajte
akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť
k strate obrazových údajov.
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do slotu
nasilu naopak, môžete poškodiť kartu “Memory
Stick Duo”, slot pre kartu “Memory Stick Duo”,
prípadne môže dôjsť k poškodeniu záznamu na
karte.
• Pri vkladaní/vyberaní karty “Memory Stick
Duo” dávajte pozor, aby karta nevyskočila
a nespadla.
Začíname
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo” s označením
alebo
(str. 128).
b Poznámky
z Rady
• Dostupný počet záberov sa môže odlišovať
v závislosti od nastavenia kvality a veľkosti.
Podrobnosti pozri na str. 81.
2 Pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” vkladajte do slotu pre kartu
správnym smerom tak, aby
zacvakla.
Kontrolka prístupu
(“Memory Stick Duo”)
Vybratie pamäťovej karty “Memory
Stick Duo”
Odklopte LCD panel a jemne jedenkrát
zatlačte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
35
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_036-038_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 36 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie
Snímanie záznamu
(HOME) D
PHOTO
Kryt objektívu
Otvára sa podľa
používania prepínača
POWER.
(HOME) C
START/STOP B
Prepínač POWER
START/STOP A
Dotiahnutie upevňovacieho
popruhu
b Poznámky
• Ak kontrolka ACCESS (str. 33, 35) svieti aj
po dokončení snímania, dáta sa ešte ukladajú
na disk alebo kartu “Memory Stick Duo”.
Kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom,
ani neodpájajte akumulátor ani AC adaptér.
36
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_036-038_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 37 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie pohyblivého záznamu
Pohyblivý záznam sa sníma na disk.
Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam).
Snímanie
Posuňte prepínač POWER v smere šípky (súčasne držte
zatlačené malé zelené tlačidlo). Len keď je prepínač
POWER v polohe OFF (CHG).
Stlačte START/STOP A (alebo B).
[STBY]
[REC]
Snímanie ukončíte opätovným stlačením START/STOP.
Snímanie statických záberov vo vysokom rozlíšení na kartu “Memory Stick
Duo” počas snímania pohyblivého záznamu (Dual Rec)
t Pozri str. 40.
Prepnutie do režimu snímania len pohyblivého záznamu pomocou tlačidla
(HOME)
1 Stlačte
(HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý.
2 Stlačte kategóriu
(CAMERA) v HOME MENU.
3 Stlačte [MOVIE].
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
37
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_036-038_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 38 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie záznamu (pokračovanie)
Snímanie statických záberov
Statické zábery sa snímajú na kartu “Memory Stick Duo”.
Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku
(Statické zábery).
Posuňte prepínač POWER v smere šípky (súčasne držte
zatlačené malé zelené tlačidlo). Len keď je prepínač
POWER v polohe OFF (CHG).
Jemne stlačte PHOTO. Nastaví sa zaostrenie A, potom PHOTO
zatlačte na doraz B.
Pípnutie
Cvaknutie
Bliká bSvieti
Zaznie zvuk spúšte. Po zmiznutí
je záber nasnímaný.
Prepnutie do režimu snímania statických záberov pomocou tlačidla
(HOME)
1 Stlačte
(HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý.
2 Stlačte kategóriu
(CAMERA) v HOME MENU.
3 Stlačte [PHOTO].
38
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_039-043_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 39 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie
Snímanie záznamu
Transfokácia
Ovládačom transfokácie alebo tlačidlami
transfokácie pod LCD monitorom môžete
pri snímaní využiť trasfokáciu 1,1-krát
až 10-krát.
Záznam reálnejšieho zvuku
(5.1-kanálový surround záznam)
Zvuk nasnímaný vstavaným 4-kanálovým
mikrofónom sa konvertuje na 5.1-kanálový
surround zvuk a takto sa zaznamená.
Pätica s aktívnym
rozhraním
Vstavaný 4-kanálový
mikrofón
Snímanie
Široký záber: (Wide)
Kamkordér disponuje systémom Dolby
Digital 5.1 Creator, ktorý slúži na záznam
5.1-kanálového surround zvuku. Pri
prehrávaní disku na zariadení s podporou
5.1-kanálového surround zvuku môžete
reprodukovať realistický zvuk.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanálový surround
zvuk
Slovník (str. 146)
Záber z blízka: (Telefoto)
b Poznámky
Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie jemne. Ráznejším
posunutím ovládača dosiahnete rýchlejšiu
transfokáciu.
b Poznámky
• Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst zložíte
z ovládača transfokácie, môže sa zaznamenať
prevádzkový zvuk ovládača transfokácie.
• Tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom
nie je možné meniť rýchlosť transfokácie.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
z Rady
• Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie než
10 x, môžete nastaviť položku [DIGITAL
ZOOM] (str. 79).
• Na prehrávanie disku nasnímaného v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) a reprodukciu
5.1-kanálového surround zvuku je potrebné
zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD
s možnosťou prehrávania 5.1-kanálového
surround zvuku (str. 70).
• Pri prehrávaní v kamkordéri sa 5.1-kanálový zvuk
skonvertuje na 2-kanálový.
• Počas snímania/prehrávania 5.1-kanálového
zvuku svieti na monitore
.
Snímanie s bezdrôtovým mikrofónom
Nasadením bezdrôtového mikrofónu
(voliteľný*) do pätice s aktívnym
rozhraním (str. 139) môžete snímať
vzdialené zvuky.
Vzdialené zvuky sa situujú do stredovej
prednej zóny 5.1-kanálového surround
zvuku zmixované so zvukom nasnímaným
vstavaným 4-kanálovým mikrofónom
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
39
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_039-043_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 40 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie záznamu (pokračovanie)
a nahrajú sa. Prehrávaním disku v zariadení
s podporou 5.1-kanálového surround zvuku
budete môcť reprodukovať realistický zvuk.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
bezdrôtového mikrofónu.
* Voliteľný bezdrôtový mikrofón nie je v predaji
vo všetkých krajinách.
Používanie blesku
z Rady
• Cez položku [FLASH LEVEL] (str. 83) môžete
nastaviť intenzitu blesku, prípadne môžete
eliminovať efekt červených očí cez položku
[REDEYE REDUC] (str. 83).
Snímanie statických záberov vo
vysokej kvalite počas snímania
pohyblivého záznamu (Dual Rec)
Statické zábery môžete vo vysokej kvalite
nasnímať na kartu “Memory Stick Duo”
počas snímania pohyblivého záznamu
na disk.
Blesk
Kontrolka
nabíjania blesku
Stláčaním (blesk) zvoľte vhodné
nastavenie.
Bez indikátora (Automatický blesk):
Automatické zablysnutie podľa podmienok
osvetlenia.
r
(Vynútený blesk): Zablysnutie bez
ohľadu na podmienky osvetlenia.
r
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
1 Stlačením START/STOP spustite snímanie
pohyblivého záznamu.
2 Zatlačte PHOTO na doraz.
Medzi spustením snímania a pred jeho
dokončením môžete z pohyblivého záznamu
zvoliť až 3 snímky statických záberov.
Oranžové políčka
indikujú počet
nasnímaných
záberov.
Po dokončení
snímania sa farba
zmení na oranžovú.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní so
vstavaným bleskom je 0,5 až 2,5 m.
• Pred používaním blesku odstráňte z jeho
povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku
nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť
dostatočné.
• Indikátor nabíjania blesku počas nabíjania bliká
a svieti, ak je nabíjanie dokončené.
• Ak používate blesk v osvetlených priestoroch
(napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť
blesk účinný.
• Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku
(voliteľná) alebo filter (voliteľný), zacloníte
blesk a blesk neblysne.
3 Stlačením START/STOP zastavte snímanie
pohyblivého záznamu.
Jednotlivo sa postupne zobrazia nasnímané
statické zábery a uložia sa na kartu
“Memory Stick Duo”. Po zmiznutí
je
záber nasnímaný.
b Poznámky
• Z kamkordéra nevyberajte kartu “Memory Stick
Duo” ešte pred dokončením snímania, pretože
sa na kartu “Memory Stick Duo” ešte ukladajú
statické zábery.
• V režime Dual Rec nie je možné používať blesk.
40
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_039-043_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 41 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
z Rady
• Keď je prepínač POWER nastavený na
(Pohyblivý záznam), veľkosť statického záberu
bude
2.3M (16:9 Wide) alebo 1.7M (4:3).
• Statické zábery môžete počas pozastavenia
snímania pohyblivého záznamu snímať rovnako
ako pri nastavení prepínača POWER na
(Statický záber). Snímať môžete aj s bleskom.
Snímanie v nedostatočných
svetelných podmienkach
(NightShot)
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle
Snímanie
Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením BACK LIGHT
zobrazte .. Pre zrušenie funkcie Back light
znova stlačte BACK LIGHT.
Snímanie v režime Mirror
Infračervený port
Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy
ON. (Zobrazí sa
.)
b Poznámky
• Funkcie NightShot a Super NightShot pracujú
s infračerveným svetlom. Nezakrývajte
vyžarovač infračervených lúčov prstami ani
inými predmetmi. Zložte konverznú predsádku
(voliteľná).
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90).
• Funkciu NightShot plus/Super NightShot
nepoužívajte v osvetlených priestoroch. Môže
dôjsť k poruche.
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho o 180 stupňov
smerom k objektívu (2).
z Rady
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený.
Záznam však bude nasnímaný normálne.
z Rady
• Funkcie Super NightShot umožní snímať ešte
jasnejší záznam (str. 93). Ak chcete snímať
obraz s vernejším podaním farieb, použite
funkciu Color Slow Shutter (str. 92).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
41
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_039-043_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 42 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie záznamu (pokračovanie)
Snímanie dynamických akcií
spomalene (SMTH SLW REC)
Rýchlo sa pohybujúce objekty a dynamické
akcie, ktoré nie je možné nasnímať za
normálnych podmienok, môžete snímať
plynulo spomalene cca 3 sekundy.
Režim je vhodný na snímanie športových
akcií ako golfový alebo tenisový úder.
(HOME) B
3 Stlačte [TIMING].
Vyberte si jeden z nasledovných
počiatočných bodov snímania.
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
b Poznámky
• Nie je možné zaznamenať zvuk.
(HOME) A
1 Posunutím prepínača POWER zapnite
kamkordér.
2 Stlačením
(HOME) A (alebo B)
zobrazte HOME MENU.
3 Stlačte
(CAMERA).
4 Stlačte [SMTH SLW REC].
Manuálne nastavenia záznamu
ovládacím prstencom kamkordéra
Ovládaciemu prstencu kamkordéra môžete
priradiť jednu často používanú položku Menu.
Keďže je ovládaciemu prstencu kamkordéra
z výroby priradené zaostrovanie, operácia
nižšie popisuje zaostrovanie pomocou
prstenca.
Ovládací prstenec kamkordéra
5 Stlačte START/STOP.
Cca 3-sekundový pohyblivý záznam sa
nasníma ako 12-sekundový spomalený
pohyblivý záznam.
Po zmiznutí zobrazenia [Recording...] je
snímanie dokončené.
Stlačením
snímanie.
zrušíte plynulé spomalené
Nastavenie počiatočného bodu
Výrobné nastavenie je [3sec AFTER].
1 Stlačte
(OPTION) v zobrazení
[SMTH SLW REC].
2 Stlačte
.
1 Stlačením MANUAL aktivujte režim
manuálneho nastavovania.
Stláčaním MANUAL prepínate režim
nastavovania medzi automatickým
a manuálnym.
2 Otáčaním ovládacieho prstenca
kamkordéra zaostrite.
Ovládaciemu prstencu kamkordéra
môžete priradiť nasledovné položky
– [FOCUS] (str. 90)
– [EXPOSURE] (str. 91)
42
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_039-043_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 43 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
– [AE SHIFT] (str. 78)
– [WB SHIFT] (str. 78)
Priradenie položiek Menu ovládaciemu
prstencu kamkordéra
1 Zatlačte a pridržte tlačidlo MANUAL
na niekoľko sekúnd.
Zobrazí sa zobrazenie [RING SETTING].
Snímanie
2 Otáčaním ovládacieho prstenca
kamkordéra zvoľte položku, ktorú chcete
priradiť.
3 Stlačte MANUAL.
z Rady
• Funkcie položiek, ktoré je možné priradiť
ovládaciemu prstencu kamkordéra sú rovnaké
ako pri operáciách cez ponuku Menu.
• Ak zvolíte [RESET] počas manuálneho
nastavenia položky, obnoví sa výrobné
nastavenie všetkých manuálne nastavených
položiek.
• Ovládaciemu prstencu kamkordéra môžete
položku Menu v HOME MENU zvolením
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]/
[PHOTO SETTINGS] t [RING SETTING]
(str. 80).
43
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_044-046_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 44 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie
Zobrazenie záznamu
Kryt objektívu
Otvára sa podľa položky
(VIEW IMAGES).
Prepínač
POWER
(HOME) D
(HOME) C
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) A
Posunutím prepínača POWER zapnite kamkordér.
Stlačte
(VIEW IMAGES) A (alebo B).
Na LCD monitore sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX. (Kým sa zobrazí
zobrazenie VISUAL INDEX, môže to určitý čas trvať.)
Obnovenie
zobrazenia
pre snímanie
Zobrazí sa v naposledy prehrávanom/nasnímanom
zázname pri každej záložke (B pri statických záberoch).
Typ disku
Predošlých
12 záznamov
Ďalších
12 záznamov
(OPTION)
Obnovenie zobrazenia
pre snímanie
Zobrazovanie pohyblivého
záznamu
Zobrazovanie
statických záberov
44
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_044-046_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 45 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie pohyblivého záznamu
V zobrazení VISUAL INDEX stlačte záložku
záznam, ktorý sa má prehrávať.
a potom pohyblivý
Stláčaním prepínate medzi prehrávaním a pozastavením
Obnovenie (zobrazenie
VISUAL INDEX)
Začiatok scény/
predošlá scéna
Ďalšia scéna
Vzad/Vpred
Prehrávanie
(OPTION)
Zastavenie (obnovenie
zobrazenia VISUAL
INDEX)
Spomalené prehrávanie pohyblivého záznamu
Stlačte
/
počas pozastavenia.
Nastavenie hlasitosti zvuku
Stlačte
/
(OPTION) t záložku
.
t [VOLUME] a potom nastavte hlasitosť pomocou
z Rady
• Po jednom stlačení
/
je zrýchlený posuv vzad/vpred cca 5x rýchlejší, po dvoch stlačeniach
cca 10x rýchlejší (cca 8x rýchlejší pri používaní DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie).
• V naposledy prehrávanom zázname je značka i. Ak zatlačíte na takýto pohyblivý záznam, bude
sa prehrávať z miesta zastavenia prehrávania.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
45
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_044-046_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 46 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Zobrazenie záznamu (pokračovanie)
Sledovanie statických záberov
V zobrazení VISUAL INDEX stlačte záložku
ktorý sa má zobraziť.
a potom statický záber,
Obnovenie (zobrazenie
VISUAL INDEX)
(OPTION)
Obnovenie zobrazenia
VISUAL INDEX
Predchádzajúce/Nasledujúce
Prepínanie režimu prehrávania pomocou tlačidla
1 Stlačte
(HOME)
(HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý.
2 Stlačte kategóriu
(VIEW IMAGES) v HOME MENU.
3 Stlačte [VISUAL INDEX].
46
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 47 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie
Funkcia PB Zoom
Statické zábery môžete zväčšiť 1,1- až
5-krát.
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie alebo tlačidlami
transfokácie pod LCD monitorom.
2 Zväčšite statický záber pomocou T
(Telephoto).
Obraz na monitore sa ohraničí.
3 Zatlačte na monitor na miesto
v rámčeku, ktoré chcete zobraziť
v strede zobrazeného rámčeka.
4 Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy W (Široký záber)/T (Telefoto)
nastavte mieru zväčšenia.
Funkciu zrušíte stlačením
.
Zatlačte na
v zobrazení prehrávania
statického záberu.
Prehliadanie Slide show sa spustí
od zvoleného záberu.
Prehliadanie Slide show zastavíte stlačením
. Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením
.
Prehrávanie
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť.
Prezentácia statických záberov
(Slide show)
z Rady
• Nepretržitú prezentáciu Slide show môžete
nastaviť pomocou [SLIDE SHOW SET] v
(OPTION). Výrobné nastavenie je [ON]
(nepretržité prehrávanie).
b Poznámky
• V režime Slide show nie je možné ovládať
funkciu Playback Zoom.
b Poznámky
• Tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom
nie je možné meniť rýchlosť transfokácie.
47
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 48 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie záznamu na TVP
Spôsob zapojenia a kvalita zobrazeného
obrazu na TV obrazovke závisí od typu
pripojeného TVP a použitých konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný AC
adaptér (str. 26).
Pozri tiež návod na použitie pripájaného
zariadenia.
Postup
Výber najvhodnejšieho zapojenia
- TV CONNECT Guide
Kamkordér informuje o najvhodnejšom
prepojení s TVP.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
Či je TVP pripojený správne môžete
skontrolovať pomocou zobrazenia
[TV CONNECT Guide] zobrazeného
na LCD monitore.
Prepnite vstupný signál na TVP, aby
sa zobrazil obrazový signál
z konektora použitého na prepojenie.
Ďalšie podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
r
Kamkordér s TVP prepojte podľa
[TV CONNECT Guide].
r
Vykonajte potrebné nastavenia
výstupného signálu z kamkordéra
(str. 49).
Konektory na kamkordéri
2 Stlačte
(SELECT DEVICES).
3 Stlačte [TV CONNECT Guide].
4 Na monitore stlačte želanú voľbu.
Teraz môžete vykonať príslušné
prepojenie medzi kamkordérom a TVP.
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
48
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 49 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením
Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa prehrajú v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie). Záznamy nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa prehrajú v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
Vstupné konektory na TVP
Prehrávanie
t (str. 49)
t (str. 50)
: Smer toku
signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 86)
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámky
• Na tok audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
49
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 50 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
: Smer toku
signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
TVP
Nastavenie HOME MENU
HDMI kábel (voliteľný)
b Poznámky
• Použite HDMI kábel s logom HDMI.
• Na výstup z konektora HDMI OUT nie je vyvedený signál, ak záznam obsahuje signály ochrany pred
kopírovaním.
• Pri tomto zapojení niektoré TVP nemusia fungovať správne (napr. sa nebude reprodukovať zvuk alebo
obraz).
• HDMI káblom neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri a konektor HDMI OUT na externom
zariadení. Môže dôjsť k poruche.
50
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 51 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3 bez
vysokého rozlíšenia
Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa skonvertujú a prehrajú v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie). Záznamy nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa prehrajú
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Vstupné konektory na TVP
t (str. 52)
t (str. 52)
Prehrávanie
t (str. 52)
Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3)
Nastavte [TV TYPE] na [16:9] alebo [4:3], podľa pomeru strán vášho TVP (str. 86).
b Poznámky
• Ak prehrávate záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, pri snímaní záznamu zobrazte na kamkordéri HOME MENU
a potom zvoľte
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] (str. 79).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
51
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 52 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
: Smer toku
signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (str. 86)
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 86)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámky
• Na tok audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
A/V prepojovací kábel
s konektorom S-VIDEO (voliteľný)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 86)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámky
• Ak je pripojený konektor S-VIDEO (S-VIDEO kanál), audio signál sa nereprodukuje. Za účelom
vyvedenia audio signálov pripojte spolu s S-VIDEO káblom bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ
).
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 86)
(Žltý)
52
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_047-053_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 53 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Ak pripájate kamkordér k TVP cez VCR
Pripojte kamkordér do vstupného linkového konektora LINE IN vášho VCR A/V
prepojovacím káblom. Prepínač vstupného signálu na VCR nastavte na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 atď.).
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš TVP vybavený len jedným vstupným audio
konektorom)
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla do konektora video vstupu a bielu (ľavý
kanál) alebo červenú (pravý kanál) koncovku do konektora audio vstupu na VCR alebo TVP.
Pre prehrávanie monofonického zvuku použite vhodný prepojovací kábel.
Ak je váš TVP/VCR vybavený 21-pinovým konektorom (EUROCONNECTOR - SCART)
Na sledovanie prehrávaného obrazu použite 21-pinový adaptér (voliteľný).
• Pri sledovaní obrazu pomocou prepojenia cez A/V prepojovací kábel nie je na výstup vyvedený signál
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
z Rady
Prehrávanie
b Poznámky
• Ak za účelom toku výstupného analógového obrazového signálu pripojíte kamkordér k TVP viacerými
druhmi káblov, priorita výstupných signálov je nasledovná:
HDMI t Zložkový video t S-VIDEO t audio/video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhranie pre tok video/audio signálu. Konektor HDMI
OUT je určený na výstup signálu vo vysokej kvalite obrazu aj digitálneho zvuku.
53
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 54 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Editovanie
Kategória
(OTHERS)
Vymazávanie
záznamov
Táto kategória umožňuje editovať záznam
na disku alebo karte “Memory Stick Duo”.
Záznam nasnímaný na disk alebo kartu
“Memory Stick Duo” je možné pomocou
kamkordéra vymazať.
Do kamkordéra vložte nahraný disk alebo
kartu “Memory Stick Duo”.
Vymazanie záznamu na disku
Kategória
(OTHERS)
Prehľad položiek
EDIT
Záznam môžete editovať na disku alebo
karte “Memory Stick Duo” (str. 54, 55).
PLAYLIST EDIT
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
2 Stlačte
(OTHERS) t [EDIT].
Môžete vytvoriť a editovať Playlist (str. 57).
PRINT
Statické zábery môžete vytlačiť na
pripojenú PictBridge tlačiareň (str. 63).
3 Stlačte [
DELETE].
4 Stlačte [
DELETE].
5 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
vymazať.
54
Zvolená scéna sa označí značkou
.
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 55 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
6 Stlačte
Vymazanie statických záberov
z karty “Memory Stick Duo”
1 Zapnite kamkordér a stlačte
t [YES] t
.
Vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov na disku naraz
(HOME).
2 Stlačte
(OTHERS) t [EDIT].
V kroku 4 stlačte [
DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t
.
b Poznámky
z Rady
• Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť
až 100 záznamov naraz.
• Záznam môžete počas zobrazenia vymazať
pomocou [DELETE] v
(OPTION).
3 Stlačte [
DELETE].
4 Stlačte [
DELETE].
Editovanie
• Po vymazaní nie je možné záznam obnoviť!
• Počas editovania záznamu nevyberajte
akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér.
Môžete poškodiť disk.
• Túto operáciu je možné vykonať len pri
DVD-RW (režim VR) disku so záznamom
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
• Ak sa vymazaný záznam nachádza v Playliste
(str. 57), záznam sa vymaže aj z Playlistu.
• Aj po vymazaní záznamov z disku sa voľná
kapacita disku nemusí zväčšiť dostatočne tak,
aby bolo možné vykonať ďalšie snímanie.
• Pre súčasné vymazanie všetkých záznamov
z disku a obnovenie pôvodnej kapacity disku
naformátujte disk (str. 72).
5 Zatlačte na statický záber, ktorý
chcete vymazať.
Na monitore sa označí značkou .
Znova zatlačte na statický záber na LCD
monitore, aby sa potvrdil.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
55
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 56 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Rozdelenie záznamu
Vymazávanie záznamov
(pokračovanie)
6 Stlačte
t [YES] t
.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
Vymazanie všetkých statických záberov
z karty “Memory Stick Duo”
V kroku 4 stlačte [ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t
.
b Poznámky
• Statické zábery nie je možné po vymazaní
obnoviť!
• Statické zábery na karte “Memory Stick Duo”
s nastavenou ochrannou klapkou do polohy
znemožňujúcej zápis (str. 128) ani chránené
zábery nie je možné vymazať.
z Rady
• Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť
až 100 statických záberov naraz.
• Statický záber môžete vymazať počas jeho
zobrazenia pomocou [DELETE]
v
(OPTION).
• Pre súčasné vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov a statických záberov z karty
“Memory Stick Duo” naformátujte kartu
“Memory Stick Duo” (str. 73).
2 Stlačte
(OTHERS) t [EDIT].
3 Stlačte [DIVIDE].
4 Zatlačte na pohyblivý záznam,
ktorý chcete rozdeliť.
Prehrávanie sa pozastaví.
5 Stlačte
v mieste, v ktorom
chcete rozdeliť pohyblivý záznam
na scény.
Prehrávanie sa pozastaví.
Návrat na začiatok zvoleného
pohyblivého záznamu.
Presnejšie nastavenie bodu rozdelenia
po jeho zvolení pomocou
.
Stláčaním
prepínate medzi
prehrávaním a pozastavením.
Pre nastavenie hlasitosti stlačte
(OPTION) t [VOLUME].
6 Stlačte
t [YES] t
.
56
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 57 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
b Poznámky
• Po rozdelení nie je možné záznam obnoviť!
• Počas editovania záznamu nevyberajte
akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér. Môžete
poškodiť disk.
• Túto operáciu je možné vykonať len pri
DVD-RW (režim VR) disku so záznamom
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
• Aj keď sa rozdelený záznam nachádza
v Playliste, záznam sa v Playliste nerozdelí.
• Medzi miestom, v ktorom ste stlačili
a skutočným miestom, v ktorom sa záznam
rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka, keďže
kamkordér vyberá bod rozdelenia
v polsekundových krokoch.
Vytvorenie Playlistu
(Zoznam položiek
pre prehrávanie)
Playlist je zoznam s miniatúrami zvolených
pohyblivých záznamov. Editovanie alebo
vymazávanie scén v Playliste nemá žiadny vplyv
na originálne scény zaznamenané na disku.
Playlist
Slovník (str. 147)
Do kamkordéra vložte disk so záznamom.
b Poznámky
• Túto operáciu je možné vykonať len pri DVD-RW
(režim VR) disku so záznamom v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Stlačte [
Editovanie
2 Stlačte
ADD].
4 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
zaradiť do Playlistu.
.
Zvolená scéna sa označí značkou .
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
57
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 58 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) (pokračovanie)
5 Stlačte
t [YES] t
.
3 Zatlačte na scénu, od ktorej
chcete spustiť prehrávanie.
Súčasné pridanie všetkých pohyblivých
záznamov na disku v Playliste
Playlist sa prehráva od zvolenej scény
až do konca, potom sa obnoví
zobrazenie Playlist.
V kroku 3 stlačte [
ADD ALL] t
[YES] t [YES] t
.
b Poznámky
• Počas editovania Playlistu nevyberajte
akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér.
Môžete poškodiť disk.
z Rady
• Do Playlistu môžete pridať maximálne
999 pohyblivých záznamov.
• Pohyblivý záznam môžete pridať počas jeho
zobrazenia pomocou [ ADD]
v
(OPTION).
Prehrávanie Playlistu
Do kamkordéra vložte disk s pridaným
Playlistom.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
Vymazanie neželaných scén
z Playlistu
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
2 Stlačte
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Stlačte [ERASE].
4 Zvoľte scénu, ktorú chcete
vymazať z Playlistu.
(HOME).
2 Stlačte
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Zvolená scéna sa označí značkou
.
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
5 Stlačte
t [YES] t
.
58
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 59 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Vymazanie všetkých scén z Playlistu
naraz
V kroku 3 stlačte [ERASE ALL] t [YES]
t [YES] t
.
6 Pomocou [T]/[t] zvoľte cieľové
umiestnenie.
z Rady
• Vymazanie scén z Playlistu nemá žiadny vplyv
na originálne scény.
Zmena poradia v Playliste
Lišta cieľovej pozície
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
7 Stlačte
2 Stlačte
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
t [YES] t
.
z Rady
• Ak zvolíte viacero scén, scény sa presunú podľa
poradia zobrazeného v Playliste.
Rozdelenie pohyblivého záznamu
v Playliste
4 Zvoľte scénu, ktorú chcete
presunúť.
Editovanie
3 Stlačte [MOVE].
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
Zvolená scéna sa označí značkou
.
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
5 Stlačte
.
2 Stlačte
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Stlačte [DIVIDE].
4 Zvoľte scénu, ktorú chcete
rozdeliť.
Spustí sa prehrávanie zvolenej scény.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
59
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_054-060_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 60 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) (pokračovanie)
5 Stláčaním
v mieste,
v ktorom chcete rozdeliť
pohyblivý záznam na scény.
Prehrávanie sa pozastaví.
Stláčaním
prepínate medzi
prehrávaním a pozastavením.
6 Stlačte
t [YES] t
.
b Poznámky
• Medzi miestom, v ktorom ste stlačili
a skutočným miestom, v ktorom sa záznam
rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka, keďže
kamkordér vyberá bod rozdelenia
v polsekundových krokoch.
z Rady
• Rozdelenie záznamu z Playlistu nemá žiadny
vplyv na originálne záznamy.
60
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_061-064_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 61 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Kopírovanie/Tlač
Kategória
(SELECT DEVICES)
Táto kategória umožňuje používať
kamkordér v prepojení s inými
zariadeniami.
Kategória
(SELECT DEVICES)
Prehľad položiek
COMPUTER
Kamkordér môžete pripojiť k PC (str. 96).
TV CONNECT Guide
Kamkordér vám poradí najvhodnejšie
pripojenie k TVP, aby bolo možné sledovať
záznam na TV obrazovke (str. 48).
Statické zábery môžete vytlačiť na
pripojenú PictBridge tlačiareň (str. 63).
Po pripojení kamkordéra k VCR, DVD/
HDD rekordéru alebo PC môžete
skopírovať disk.
b Poznámky
• Ak chcete prehrávať disky na najbežnejších
DVD zariadeniach, vytvorte kópiu disku tak,
aby sa kvalita skonvertovala na SD (štandardné
rozlíšenie).
• Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) nie je možné konvertovať do kvality
HD (vysoké rozlíšenie).
Kvalita skopírovaného záznamu
pri pripojení iných zariadení
Ak kopírujete záznam na disku na iný VCR
alebo DVD/HDD rekordér (str. 62).
Kvalita
skopírovaného
záznamu
Kvalita nasnímaného
záznamu
HD
t
SD
SD
t
SD
Kvalita skopírovaného záznamu
pri kopírovaní do PC
V PC musí byť nainštalovaný softvér
“Picture Motion Browser” z CD-ROM
disku (dodávaný) (str. 98).
Kvalita nasnímaného
záznamu
Kopírovanie/Tlač
PRINTER
Kopírovanie disku
Kvalita záznamu na
vytvorených diskoch
HD
t
HD alebo SD
SD
t
SD
Kopírovanie celého disku
Použite softvér “Disc Copier” z CD-ROM
disku (dodávaný).
Kvalita nasnímaného
záznamu
Kvalita záznamu na
vytvorených diskoch
HD
t
HD alebo SD
SD
t
SD
HD: Vysoké rozlíšenie
SD: Štandardné rozlíšenie
61
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_061-064_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 62 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry
Záznam prehrávaný v kamkordéri môžete skopírovať na iné nahrávacie zariadenia, napr. VCR
alebo DVD/HDD rekordéry. Zariadenie pripojte jedným z nasledovných spôsobov.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 26). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
b Poznámky
• Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa skopírujú v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
• Keďže sa kopírovanie vykonáva analógovým prenosom dát, kvalita obrazu sa môže zhoršiť.
• Na kopírovanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je potrebné nainštalovať do PC
softvér (dodávaný (str. 98). Potom skopírujte disk do PC.
Konektor A/V OUT
IN
IN
(Žltý)
S VIDEO
(Biely)
VIDEO
(Červený)
(Žltý)
AUDIO
B A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte
S-video konektorom z A/V
prepojovacieho kábla vybaveného aj
S-VIDEO káblom (voliteľný),
reprodukovaný obraz bude kvalitnejší
než pri prepojení len dodávaným A/V
prepojovacím káblom. Prepojte bielu
a červenú koncovku (ľavý/pravý audio
kanál) a S-VIDEO koncovku (S-video
signál) A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom
(voliteľný). Žltú koncovku potom nie je
potrebné pripájať. Pri samotnom
pripojení S-VIDEO kábla sa neprenáša
zvukový signál.
VIDEO
(Červený)
AUDIO
VCR alebo DVD/
HDD rekordéry
: Video/Smer toku signálu
A A/V prepojovací kábel (dodávaný)
Pripojte do vstupného konektora
pripájaného zariadenia.
(Biely)
b Poznámky
• Nie je možné kopírovať na rekordéry pripojené
pomocou HDMI kábla.
• Pre vypnutie zobrazovania indikátorov (napr.
počítadlo atď.) na monitore pripojeného
zariadenia nastavte
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS] t [DISP OUTPUT]
t [LCD PANEL] (výrobné nastavenie)
v HOME MENU (str. 86).
• Pre záznam dátumu/času snímania a údajov
o rôznych nastaveniach, nechajte tieto údaje
zobrazené na monitore (str. 84).
• Ak prepojíte kamkordér s monofonickým
zariadením, pripojte žltú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do konektora video
vstupu a červenú (pravý kanál) alebo bielu (ľavý
kanál) koncovku do vstupného audio konektora
na zariadení.
62
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_061-064_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 63 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Tlač nasnímaných
záberov (PictBridge1 Do kamkordéra vložte disk
so záznamom.
2 Zapnite kamkordér a stlačte
kompatibilná tlačiareň)
Po pripojení PictBridge-kompatibilnej
tlačiarne priamo k digitálnemu kamkordéru
môžete jednoducho tlačiť zábery aj bez
použitia PC.
(VIEW IMAGES).
Nastavte položku [TV TYPE] podľa
prehrávacieho zariadenia (str. 86).
3 Do nahrávacieho zariadenia
Pripojte kamkordér do elektrickej siete
pomocou AC adaptéra (str. 26).
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo”, obsahujúcu statické zábery
a zapnite tlačiareň.
vložte záznamové médium.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, prepnite
prepínač do režimu vstupu signálu.
4 Najskôr pripojte váš kamkordér
Kamkordér pripojte do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
5 Spustite prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na nahrávacom zariadení.
1 Zapnite kamkordér.
2 Dodávaným USB káblom prepojte
(USB) konektor na kamkordéri
s tlačiarňou (str. 140).
Na monitore kamkordéra sa
automaticky zobrazí [USB
CONNECT].
3 Stlačte [
PRINT].
Kopírovanie/Tlač
k nahrávaciemu zariadeniu (VCR/
DVD/HDD rekordér) pomocou A/V
prepojovacieho kábla (dodávaný)
1 alebo A/V prepojovacieho
kábla s S-VIDEO koncovkou
(voliteľný) 2.
Pripojenie kamkordéra k tlačiarni
Po zavedení prepojenia sa na
monitore zobrazí
(PictBridge
prepojenie).
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
6 Po dokončení kopírovania
zastavte nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
prehrávanie na kamkordéri.
Zobrazí sa jeden zo statických záberov
nasnímaných na karte “Memory Stick
Duo”.
b Poznámky
• Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi,
ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
63
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_061-064_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 64 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň)
(pokračovanie)
Tlač
1 Zatlačte na statický záber, ktorý
chcete vytlačiť.
Zvolený záznam sa označí značkou
.
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
2 Stlačte
(OPTION), nastavte
nasledovné voľby a stlačte
.
[COPIES]: Nastavenie počtu kópií
tlačených statických záberov. Nastaviť
môžete až 20 kópií.
[DATE/TIME]: Zvoľte [DATE],
[DAY&TIME] alebo [OFF] (netlačí
sa žiadny dátum/čas).
z Rady
[SIZE]: Zvoľte formát papiera.
Ak nechcete meniť nastavenie,
pokračujte krokom 3.
3 Stlačte [EXEC] t [YES] t
• Počas zobrazenia
na monitore nevykonajte
nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať
správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Nestláčajte
(VIEW IMAGES)
– Neodpájajte USB kábel od kamkordéra
a tlačiarne.
– Nevyberajte pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel, vypnite tlačiareň, znova ju zapnite
a vykonajte celú operáciu od začiatku.
• Môžete zvoliť len taký formát papiera, ktorý
tlačiareň podporuje.
• Pri niektorých modeloch tlačiarní sa môžu
spodný, vrchný, ľavý a pravý okraj záberov
orezať. Ak tlačíte statické zábery nasnímané
s pomerom strán 16:9 (širokouhlý), ľavá a pravá
strana záberu sa môže orezať.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu snímania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie tlačiarne.
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným než týmto kamkordérom.
• Statické zábery väčších veľkostí súboru ako
2 MB alebo väčších rozmerov ako 2304 × 1728
pixelov nasnímaných iným zariadením nie je
možné tlačiť.
.
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery
aj bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
• Statický záber môžete vytlačiť, keď ho zobrazíte
pomocou [PRINT] v
(OPTION).
Znova sa zobrazí zobrazenie pre výber
záberu.
Dokončenie tlače
Stlačte
v zobrazení pre výber záberu.
b Poznámky
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
64
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 65 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie záznamového média
Kategória
(MANAGE DISC/MEMORY)
Táto kategória umožňuje používať disk
alebo kartu “Memory Stick Duo” na rôzne
účely.
Kategória
MEMORY)
(MANAGE DISC/
Prehľad položiek
FINALIZE
Disk môžete upraviť za účelom prehrávania
v iných zariadeniach jeho uzatvorením
(str. 66).
DISC SELECT GUIDE
Kamkordér vám poradí najvhodnejší disk
pre daný účel (str. 71).
Používanie záznamového média
FORMAT
Môžete formátovať a používať disk znova
(str. 72).
FORMAT
Môžete formátovať a používať kartu
“Memory Stick Duo” znova (str. 73).
UNFINALIZE
Disk môžete znova otvoriť a snímať naň
ďalší záznam (str. 74).
DISC INFO
Môžete zobraziť informácie o disku (str. 75).
65
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 66 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Úprava disku za účelom kompatibility
s prehrávaním v iných zariadeniach alebo
DVD mechanikách (Uzatvorenie)
Uzatvorenie upraví nasnímaný disk tak, aby bol kompatibilný s prehrávaním v DVD
zariadeniach a DVD mechanikách PC.
Počas uzatvárania môžete zvoliť typ Menu disku, ktoré umožní sledovať jeho obsah (str. 68).
b Poznámky
• Nie je zaručená kompatibilita s prehrávaním na všetkých zariadeniach.
• Disk so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70). Momentálne dostupné DVD zariadenia takéto disky
nedokážu prehrávať.
Disky so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
Disky všetkých druhov je nutné uzatvoriť.
Disky so záznamom nasnímaným v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
• Uzatvorte DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW disk.
• V nasledovných prípadoch uzatvorte DVD+RW disk:
– Ak chcete vytvoriť Menu DVD disku.
– Ak chcete disk prehrávať v DVD mechanikách PC.
– Ak je čas záznamu krátky (5 minút alebo menej v režime HQ, 8 minút alebo menej v režime SP
a 15 minút alebo menej v režime LP).
b Poznámky
• V prípade záznamu v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa namiesto Menu disku vytvorí Menu DVD
disku.
• Pri DVD-RW (režim VR) sa nevytvorí žiadne Menu DVD disku.
66
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 67 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Postup
Nasledovné operácie sú určené pre disky so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Prvé prehrávanie disku v inom zariadení (str. 68)
Prehrávanie
v inom zariadení
AVCHD-kompatibilné
zariadenie
Uzatvoriť
PC
Vytvorte želané
nastavenia.
BMenu disku
Nie je možné pridať záznam.
Vytvorte nový
záznam
Nie je možné pridať záznam.
Ak sa vytvorilo Menu disku,
zobrazí sa hlásenie s výzvou,
či chcete pridať ďalší záznam.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Používanie záznamového média
Pridanie záznamu na uzatvorený disk (str. 74)
67
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 68 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v iných
zariadeniach alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) (pokračovanie)
Prvé prehrávanie disku v inom zariadení po pridaní záznamu (str. 68)
Prehrávanie
v inom zariadení
AVCHD-kompatibilné
zariadenie
Uzatvoriť
PC
Vytvorte želané
nastavenia.
BMenu disku
Uzatvorenie disku
4 Stlačte
(HOME).
b Poznámky
• Uzatvorenie trvá od minúty až po niekoľko
hodín. Čím menšie množstvo záznamu, tým
dlhší čas je potrebný na uzatvorenie.
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa
náhodou počas uzatvárania nevypol z dôvodu
vybitia akumulátora.
• Pri uzatváraní obojstranného disku musíte
uzatvoriť každú stranu disku zvlášť.
1 Kamkordér položte na stabilné
miesto a pripojte AC adaptér do
konektora DC IN na kamkordéri.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér.
3 Vložte disk, ktorý chcete
uzatvoriť.
5 Stlačte
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [FINALIZE].
Pre výber štýlu pre Menu disku stlačte
(OPTION) t [DISC MENU]
(str. 69).
Ak chcete uzatvoriť disk pomocou
[STYLE1] (výrobné nastavenie),
pokračujte krokom 6.
Menu disku
Slovník (str. 146)
6 Stlačte [YES] t [YES].
Uzatváranie sa spustí.
68
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 69 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
7 Po zobrazení [Completed.] stlačte
.
Výber štýlu pre Menu disku
1 V kroku 4 stlačte
[DISC MENU].
(OPTION) t
2 Pomocou [T]/[t] zvoľte jednu
zo 4 šablón pre štýl.
b Poznámky
• Počas uzatvárania kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC
adaptér.
Ak potrebujete odpojiť AC adaptér, kamkordér
vypnite a AC adaptér odpojte až po vypnutí
kamkordéra a po zhasnutí kontrolky
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber).
Uzatváranie sa znova začne po pripojení
adaptéra a zapnutí kamkordéra.
Disk nie je možné vybrať, kým sa uzatváranie
nedokončí.
• Ak používate nasledovné disky, po dokončení
uzatvárania v zobrazení pri pohotovostnom
režime snímania na kamkordéri bliká
Z.
Z kamkordéra vyberte disk.
– Disky so záznamom nasnímaným v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie)
– Disky so záznamom nasnímaným v kvalite
SD (štandardné rozlíšenie), okrem DVD-RW
disk (režim VR)
Ak nechcete vytvoriť Menu disku,
zvoľte [NO MENU].
3 Stlačte
.
b Poznámky
• Túto operáciu nie je možné vykonať pri
DVD-RW (režim VR) disku so záznamom
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Používanie záznamového média
z Rady
• Ak nastavíte režim pre vytvorenie Menu disku
(alebo Menu DVD disku) a uzatvárate disk,
počas uzatvárania disku sa na niekoľko sekúnd
zobrazí Menu disku.
• Po uzatvorení disku sa indikátor typu disku/
formátu záznamu zmení nasledovne:
DVD-R
DVD+R DL
DVD+RW
DVD-RW (kvalita HD
(vysoké rozlíšenie))
DVD-RW (kvalita SD
(štandardné rozlíšenie))
(režim VIDEO)
DVD-RW (kvalita SD
(štandardné rozlíšenie))
(režim VR)
69
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 70 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehrávanie disku v iných zariadeniach
Prehrávanie disku v iných
zariadeniach
Druh zariadenia, v ktorom je možné prehrávať
disk, závisí od kvality (HD (vysoké
rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie))
zvolenej pri snímaní na disk. Podrobnosti
pozri v návode na použitie zariadenia.
Disky so záznamom nasnímaným
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
Takéto disky môžete prehrávať len
v AVCHD-kompatibilných zariadeniach.
Keďže DVD prehrávače a DVD rekordéry nie
sú kompatibilné s formátom AVCHD, nie je
v nich možné prehrávať disky so záznamom
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Ak vložíte disk so záznamom v kvalite HD
(vysoké rozlíšenie) nahraný vo formáte
AVCHD do takýchto zariadení, nemusí byť
možné disk vysunúť.
Ak ste vložili disk so záznamom vo formáte
AVCHD do DVD zariadenia, hrozí riziko, že
na takýto disk už nebude možné kamkordérom
snímať, ani ho v ňom prehrávať.
Disky so záznamom nasnímaným
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Tieto disky môžete prehrávať v DVD
zariadeniach. Prehrávanie vo všetkých
DVD zariadeniach však nie je možné
zaručiť.
z Rady
• Zariadenia s podporou titulkov dokážu zobraziť
dátum a čas snímania v mieste, kde sa zobrazujú
titulky (str. 80). Podrobnosti pozri v návode
na použitie zariadenia.
• Ak ste vytvorili Menu disku (str. 68),
v zobrazení Menu môžete zvoliť scénu pre
prehrávanie.
• Môžete tiež prehrávať Playlist v iných
zariadeniach, ak ste disky nasnímali v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) (str. 57).
Najskôr vytvorte Playlist na kamkordéri, potom
v Menu disku zvoľte .
Prehrávanie disku v PC
b Poznámky
• DVD mechanika PC musí dokázať prehrávať
8 cm DVD disky.
• S 8 cm DVD diskom nepoužívajte CD adaptér
pre 8 cm CD disky. Môže dôjsť k poruche.
• Disk musíte uzatvoriť (str. 66). V opačnom
prípade môže dôjsť k poruche.
Prehrávanie disku nasnímaného
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
Aby bolo možné prehrávať pohyblivý
záznam, do PC nainštalujte softvér “Picture
Motion Browser” z dodávaného CD-ROM
disku (str. 98).
z Rady
• Podrobnosti o operáciách a postupoch pozri
v aplikácii “First Step Guide” na dodávanom
CD-ROM disku (str. 101).
b Poznámky
• S 8 cm DVD diskom nepoužívajte CD adaptér
pre 8 cm CD disky. Môže dôjsť k poruche.
• Pri prehrávaní v zariadeniach určených pre
prevádzku aj vo vertikálnej polohe umiestnite
zariadenia tak, aby bol disk v horizontálnej polohe.
• Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
zariadenia, prípadne kontaktujte jeho predajcu.
• Niektoré disky sa nemusia prehrať, resp. môže
prehrávanie medzi scénami dočasne zamŕzať.
Niektoré funkcie môžu byť niektorými
zariadeniami odmietnuté.
Prehrávanie disku nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Disk môžete prehrávať v PC, ak je v PC
nainštalovaná aplikácia na prehrávanie
DVD diskov.
1 Vložte uzatvorený disk do DVD
mechaniky v PC.
2 Prehrávajte DVD disk pomocou
vhodného softvéru.
70
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 71 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Výber správneho disku
- DISC SELECT GUIDE
b Poznámky
• V niektorých PC sa disk nemusí dať prehrávať,
alebo prehrávanie nebude plynulé.
• Nie je možné prehrávať, alebo editovať
pohyblivé záznamy, ktoré boli skopírované
priamo z disku na pevný disk PC. Podrobnosti
o importe pohyblivých záznamov pozri
v návode “First Step Guide” na dodávanom
CD-ROM disku.
Označenie disku nasnímaného v kvalite
SD (štandardné rozlíšenie)
Na monitore stlačte želanú voľbu, potom
získate informáciu o vhodnosti príslušného
disku na daný účel.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
2 Stlačte
(MANAGE DISC/
MEMORY).
Použije sa dátum prvého použitia disku.
<napr.>
Ak bol disk prvýkrát použitý o 18:00, 1. januára
2006:
2006_01_01_06H00M_PM
3 Stlačte [DISC SELECT GUIDE].
Označenie
(názov)
disku
• Záznamy na disku nasnímanom v kvalite
SD (štandardné rozlíšenie) sa ukladajú
do nasledovných priečinkov:
– DVD-RW (režim VR)
Priečinok DVD_RTAV
– Ostatné disky a režimy
Priečinok VIDEO_TS
Po zodpovedaní všetkých otázok získate
informáciu o vhodnosti príslušného
disku na daný účel.
Keď vložíte rovnaký typ disku ako je
indikované vo výslednej informácii,
disk sa naformátuje podľa zvolenej
voľby.
z Rady
• Pozri tiež “Výber správneho disku”
v dodávanom prehľade “Pred používaním
prečítajte”.
Používanie záznamového média
z Rady
4 Na monitore stlačte želanú voľbu.
71
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 72 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Vymazanie všetkých scén z disku
(Formátovanie)
Formátovanie disku
Disk so záznamom môžete naformátovať
a vytvoriť tak z neho nový disk vhodný
na opätovné použitie. Formátovanie
vymaže všetky údaje na disku. Kapacita
naformátovaného disku sa obnoví
na pôvodnú veľkosť.
DVD-R/DVD+R DL disk nie je možné
formátovať. Vymeňte disk za nový.
3 Vložte disk, ktorý chcete formátovať.
4 Stlačte
(HOME).
5 Stlačte
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [
FORMAT].
Po naformátovaní uzatvoreného disku
Formátovanie vymaže všetky záznamy
na uzatvorenom disku. Na monitore sa
zobrazí jedna z nasledovných ikon
alebo
, disk však nie je potrebné
znova uzatvoriť pred jeho prehrávaním
v prehrávači kompatibilnom s formátom
AVCHD.*
Fomátovanie disku nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
• V prípade DVD-RW (režim VIDEO)
disku sa disk znovu otvorí a aby ho bolo
možné prehrávať v inom zariadení, je
potrebné ho znova uzatvoriť.
• V prípade DVD-RW (režim VR)/
DVD+RW disku sa pri formátovaní vymažú
všetky záznamy z disku. Na monitore sa
zobrazí jedna z nasledovných ikon
alebo
, disk však nie je potrebné
znova uzatvoriť pred jeho prehrávaním
v iných zariadeniach.*
* Ak chcete vytvoriť Menu disku (Menu DVD
disku) na DVD+RW disku, uzatvorte disk znova
(str. 66).
1 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri
a do elektrickej zásuvky.
b Poznámky
• Hlásenie na monitore bude odlišné, ak sa disk
pri poslednom formátovaní naformátoval do
kvality SD (štandardné rozlíšenie). Vykonávajte
zobrazované pokyny.
6 Stlačte [YES].
Pre snímanie v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) stlačte [SD].
b Poznámky
• Uprostred disku nie je možné zmeniť formát
záznamu.
• Podrobnosti o formáte AVCHD/DVD pozri
na str. 14.
7 Na monitore stlačte želanú voľbu.
Disk sa naformátuje podľa zvolenej
kvality záznamu a režimu.
Po dokončení formátovania môžete
snímať na disk.
2 Zapnite kamkordér.
72
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 73 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Formátovanie disku nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
• Pri DVD-RW disku zvoľte formát záznamu,
režim VIDEO alebo VR (str. 17).
• Pri DVD+RW disku zvoľte pomer strán
([16:9 WIDE] alebo [4:3]).
4 Stlačte
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [
FORMAT].
b Poznámky
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby
sa náhodou uprostred formátovania nevypol
z dôvodu vybitia akumulátora.
• Počas formátovania kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC adaptér.
• Pri formátovaní obojstranného disku musíte
naformátovať každú stranu disku. Každú stranu
môžete naformátovať do iného režimu a kvality
záznamu.
• V prípade DVD+RW disku so záznamom
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné
uprostred záznamu zmeniť pomer strán. Pre zmenu
pomeru strán znova naformátujte disk.
• Nie je možné formátovať disk, ktorý má
nastavenú ochranu na inom zariadení. Zrušte
nastavenie ochrany na zariadení, kde bola
nastavená a potom disk naformátujte.
6 Po zobrazení [Completed.] stlačte
.
b Poznámky
• Vymažú sa aj statické zábery s nastavenou
ochranou na inom zariadení.
• Počas zobrazenia [Executing...] na monitore
nevykonajte nič z uvedeného:
– Nepoužívajte prepínač POWER ani iné
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
Formátovanie vymaže všetky záznamy
na karte “Memory Stick Duo”.
1 Zapnite kamkordér.
2 Do kamkordéra vložte kartu
Používanie záznamového média
Formátovanie karty “Memory
Stick Duo”
5 Stlačte [YES] t [YES].
“Memory Stick Duo”, ktorú chcete
naformátovať.
3 Stlačte
(HOME).
73
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 74 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení
(Otvorenie)
4 Stlačte [YES] t [YES].
Na uzatvorený DVD-RW/DVD+RW disk
môžete snímať ďalej, ak je na ňom ešte
voľné miesto a vykonáte nasledovný
postup.
5 Po zobrazení [Completed.] stlačte
.
b Poznámky
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby
sa náhodou počas operácie nevypol z dôvodu
vybitia akumulátora.
• Počas operácie kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC
adaptér.
• Menu disku vytvorené počas uzatvárania
sa vymaže.
• Pri otváraní obojstranného disku musíte otvoriť
každú stranu disku.
1 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri
a do elektrickej zásuvky.
2 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam).
Disky nasnímané v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie)
• Ak používate uzatvorený DVD-RW
(režim VR) disk, môžete naň ďalej snímať
bez potreby vykonávať nejaký postup.
• Ak chcete otvoriť DVD-RW (režim
VIDEO) disk, zvoľte
(MANAGE
DISC/MEMORY) t [UNFINALIZE]
v HOME MENU.
• Ak ste vytvorili Menu DVD disku
(str. 68), pri uzatváraní DVD+RW disku
sa zobrazí okno s výzvou na potvrdenie,
či chcete snímať ďalšie scény, keď
posúvaním prepínača POWER rozsvietite
kontrolku
(Pohyblivý záznam).
b Poznámky
• Nie je možné znovu otvoriť DVD-R/DVD+R DL
disk, ani naň pridávať ďalšie scény.
3 Do kamkordéra vložte uzatvorený
disk.
Zobrazí sa výzva, či chcete naozaj
snímať ďalšie scény.
74
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_065-075_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 75 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Zobrazenie informácií
o disku
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
2 Stlačte
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [DISC INFO].
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním
/
prepnite stránku.
Zobrazí sa nasledovná informácia.
•
•
•
•
•
Typ média
Formát záznamu
Titul disku
Dátum a čas prvého použitia disku
Časť so záznamom
Používanie záznamového média
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
.
z Rady
• Pri DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie) sa zobrazí aj pomer strán
záznamu.
75
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 76 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Možnosti kategórie
v HOME MENU
Za účelom väčšieho komfortu môžete
zmeniť funkcie snímania a prevádzkové
nastavenia.
Používanie HOME MENU
(SETTINGS)
3 Zatlačte na požadovanú
nastaviteľnú položku ponuky.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
(HOME)
4 Zatlačte na požadovanú položku.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
(HOME)
Kategória
2 Stlačte
(SETTINGS)
5 Zmeňte nastavenie a stlačte
.
(SETTINGS).
76
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 77 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
VIEW IMAGES SET (str. 84)
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (str. 78)
Položky
Str.
VOLUME
84
DATA CODE
84
Položky
Str.
HD REC MODE
78
SD REC MODE
78
Položky
Str.
AE SHIFT
78
BEEP
85
WB SHIFT
78
LCD BRIGHT
85
NS LIGHT
79
LCD BL LEVEL
85
WIDE SELECT
79
LCD COLOR
85
DIGITAL ZOOM
79
VF B.LIGHT
85
STEADYSHOT
79
EXP.FOCUS
79
GUIDEFRAME
80
Položky
Str.
ZEBRA
80
TV TYPE
86
80
DISP OUTPUT
86
SUB-T DATE
80
COMPONENT
86
RING SETTING
80
REMAINING
PHOTO SETTINGS (str. 81)
SOUND/DISP SET (str. 85)
OUTPUT SETTINGS (str. 86)
CLOCK/ LANG (str. 87)
Str.
CLOCK SET
31
IMAGE SIZE
81
AREA SET
87
QUALITY
83
SUMMERTIME
87
LANGUAGE SET
87
FILE NO.
83
AE SHIFT
78
WB SHIFT
78
NS LIGHT
79
Položky
Str.
EXP.FOCUS
79
DEMO MODE
87
GUIDEFRAME
80
REC LAMP
87
ZEBRA
80
CALIBRATION
132
FLASH LEVEL
83
A.SHUT OFF
88
REDEYE REDUC
83
REMOTE CTRL
88
RING SETTING
80
GENERAL SET (str. 87)
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Položky
Str.
Položky
77
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 78 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
MOVIE SETTINGS
(Položky pre snímanie pohyblivého
záznamu)
SD REC MODE
Pre snímanie pohyblivého záznamu
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) môžete
zvoliť režim záznamu z 3 úrovní.
SD HQ
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
HD REC MODE
Pre snímanie pohyblivého záznamu
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) môžete
zvoliť režim záznamu zo 4 úrovní.
HD HQ+
Snímanie v režime najvyššej kvality.
(AVC HD 12M (HQ+))
HD HQ
Snímanie v režime vysokej kvality.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Snímanie v režime štandardnej kvality.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP
Predĺženie dostupného času snímania
(Long Play - Dlhý záznam).
(AVC HD 5M (LP))
b Poznámky
• Ak snímate v režime LP, pri prehrávaní disku
môže pri dynamických scénach dochádzať
k zhoršeniu kvality.
z Rady
• Dostupné časy záznamu v jednotlivých
režimoch záznamu pozri na str. 15.
Snímanie v režime vysokej kvality.
(SD 9M (HQ)).
B SD SP
Snímanie v režime štandardnej kvality.
(SD 6M (SP)).
SD LP
Predĺženie dostupného času snímania
(Long Play - Dlhý záznam).
(SD 3M (LP))
b Poznámky
• Ak snímate v režime LP, pri prehrávaní disku
môže dochádzať k zhoršeniu kvality, alebo
pri dynamických scénach môže dochádzať
k výskytu mozaikového šumu.
z Rady
• Dostupné časy záznamu v jednotlivých
režimoch záznamu pozri na str. 15.
AE SHIFT
Zvoľte [ON] a nastavte expozíciu pomocou
(tmavšie)/
(svetlejšie). Ak je
[AE SHIFT] nastavené na iné než výrobné
nastavenie, zobrazí sa
a nastavená hodnota.
z Rady
• Stlačte
, ak je objekt biely, alebo je
pozadie jasné, alebo stlačte
, ak je objekt
čierny, alebo je osvetlenie tlmené.
• Keď je [EXPOSURE] nastavené na [AUTO],
môžete zosvetliť alebo stmavnúť úroveň
automatického nastavenia expozície.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42).
WB SHIFT (Posuv
vyváženia bielej farby)
Zvoľte [ON] a nastavte želané vyváženie
bielej farby pomocou
/
.
78
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 79 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Ak je [WB SHIFT] nastavené na iné než
výrobné nastavenie, zobrazí sa
a nastavená hodnota.
z Rady
• Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu
hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri
nastavení na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje
dočervena.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42).
DIGITAL ZOOM
Pri snímaní môžete pre transfokáciu viac
než 10 x (výrobné nastavenie) zvoliť
maximálnu mieru digitálnej transfokácie.
Pri používaní digitálnej transfokácie však
dochádza k zhoršeniu kvality obrazu.
NS LIGHT (NightShot Light)
Počas prevádzky funkcie NightShot (str. 41)
alebo [SUPER NS] (str. 93) pri snímaní
môžete po nastavení [NS LIGHT] (vyžarovač
infračervených lúčov (neviditeľné)) na [ON]
(výrobné nastavenie) nasnímať ostrejšie
záznamy.
b Poznámky
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 41).
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Maximálna snímacia vzdialenosť pomocou
svetla [NS LIGHT] je cca 3 m.
WIDE SELECT
B 16:9 WIDE
Snímanie pre prehrávanie na TVP
s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky.
4:3 (
)
Snímanie pre prehrávanie na TVP
s pomerom strán 4:3 na celej ploche
obrazovky.
b Poznámky
• [TV TYPE] vhodne nastavte podľa typu TVP,
na ktorom budete záznam prehrávať (str. 86).
• Uprostred DVD+RW disku nie je možné meniť
pomer strán obrazu.
B OFF
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
20 ×
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Transfokácia nad 10 × až do 20 ×
sa vykoná digitálne.
80 ×
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Transfokácia nad 10 x až do 80 x
sa vykoná digitálne.
STEADYSHOT
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate
statív (voliteľný), nastavte
[STEADYSHOT] na [OFF] ( ). Obraz
bude prirodzený.
EXP.FOCUS
(Rozšírené zaostrovanie)
Zvoľte [ON]. Pri manuálnom zaostrovaní
sa obraz na monitore cca 2x zväčší (str. 90).
Po dokončení zaostrovania sa automaticky
obnoví zobrazenie v pôvodnej veľkosti.
Stlačením [OFF] túto funkciu zrušíte.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Ak snímate v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie), môžete zvoliť pomer strán podľa
pripojeného TVP. Pozri tiež návod
na použitie TVP.
Pravá strana políčka predstavuje zónu
digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie
sa zobrazí pri zvolení miery transfokácie.
79
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 80 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
MOVIE SETTINGS (pokračovanie)
b Poznámky
• Počas snímania nie je možné túto funkciu
aktivovať.
• Funkcia sa zruší, ak použijete funkciu
transfokácie.
GUIDEFRAME
Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON]
sa bude zobrazovať rámček a môžete
kontrolovať, či je objekt zameraný
horizontálne alebo vertikálne.
Rámček sa nezaznamenáva. Stlačením
DISP/BATT INFO vypnete zobrazenie
rámčeka.
z Rady
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
REMAINING
B AUTO
Zobrazovanie zostávajúceho času disku na
cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách.
– Po sprístupnení zostávajúcej kapacity
disku s prepínačom POWER nastaveným
na
(Pohyblivý záznam).
– Po stlačení DISP/BATT INFO za účelom
zapnutia indikátorov s prepínačom
POWER nastaveným na
(Pohyblivý
záznam).
– Keď zvolíte režim snímania pohyblivého
záznamu v HOME MENU.
ON
Stále zobrazenie zostávajúceho času disku.
b Poznámky
• Ak je voľná kapacita disku menej než 5 minút,
indikátor je zobrazený stále.
ZEBRA
Ak sú na monitore časti obrazu, v ktorých
jas dosahuje nastavenú úroveň, zobrazia sa
v nich diagonálne pruhy.
Funkcia je vhodná ako pomôcka pri
nastavovaní jasu (expozície). Keď zmeníte
výrobné nastavenie, zobrazí sa .
Pruhovaná šablóna (zebra) sa
nezaznamenáva.
B OFF
Pruhovaná šablóna sa nezobrazuje.
70
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 70 IRE.
100
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 100 IRE.
b Poznámky
• Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším
sa môžu javiť ako preexponované.
SUB-T DATE
Zvoľte [ON] (výrobné nastavenie),
ak chcete zobrazovať dátum a čas snímania
pri prehrávaní disku v zariadení s funkciou
zobrazenia titulkov. Pozri tiež návod
na použitie prehrávacieho zariadenia.
b Poznámky
• Disky so záznamom nasnímaným v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) je možné prehrávať len
v zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD (str. 70).
RING SETTING
Priradením položky, ktorú chcete
nastavovať, ovládaciemu prstencu
kamkordéra umožníte jej manuálne
nastavovanie pomocou ovládacieho
prstenca kamkordéra.
B FOCUS
z Rady
Priradenie funkcie [FOCUS] (str. 90)
ovládaciemu prstencu kamkordéra.
• IRE predstavuje jas monitora.
EXPOSURE
Priradenie funkcie [EXPOSURE] (str. 91)
ovládaciemu prstencu kamkordéra.
80
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 81 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
PHOTO SETTINGS
(Položky pre snímanie statických záberov)
AE SHIFT
Priradenie funkcie [AE SHIFT] (str. 78)
ovládaciemu prstencu kamkordéra.
WB SHIFT
Priradenie funkcie [WB SHIFT] (str. 78)
ovládaciemu prstencu kamkordéra.
z Rady
• Toto nastavenie môžete tiež vykonať zatlačením
a pridržaním MANUAL.
• Podrobnosti o ovládacom prstenci kamkordéra
pozri na str. 42.
• Manuálne nastavovanie sa uchová, aj keď
zmeníte priradenú položku prstencu. Ak však
priradíte funkciu [EXPOSURE] po manuálnom
nastavení [AE SHIFT], priradenie
[EXPOSURE] má prioritu pred priradením
[AE SHIFT].
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
Výrobné nastavenia sú označené značkou
B.
IMAGE SIZE
B 4.0M (
4.0M )
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov.
3.0M (
3.0M )
Snímanie ostrých statických záberov
s pomerom strán 16:9.
1.9M (
)
VGA (0.3M) (
)
Snímanie maximálneho počtu záberov.
b Poznámky
• [ IMAGE SIZE] je možné nastaviť len počas
pohotovostného režimu pre snímanie.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Snímanie väčšieho počtu relatívne
ostrejších záberov.
81
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 82 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
PHOTO SETTINGS (pokračovanie)
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný počet záberov
2.3M
2016 × 1134
Keď je prepínač POWER nastavený
na
(Statický záber)
4.0M
2304
× 1728
3.0M
2304
× 1296
4.0M
3.0M
1.9M
1600
× 1200
VGA
640
× 480
16MB
7
18
10
24
16
37
96
240
32MB
15
37
20
48
32
75
190
485
64MB
31
75
41
98
65
150
390
980
128MB
63
150
83
195
130
300
780
1970
256MB
110
270
150
355
235
540
1400
3550
512MB
230
550
305
720
480
1100
2850
7200
1GB
475
1100
620
1450
980 5900
2250 14500
2GB
970
2300
1250
3000
2000 12000
4650 30000
Keď je prepínač POWER nastavený
na
(Pohyblivý záznam)*
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
16MB
13
32
17
40
32MB
27
65
36
85
64MB
54
130
72
170
128MB
105
260
145
340
256MB
195
470
260
590
512MB
400
960
530
1200
1.7M
1512 × 1134
1.7M
1GB
820
1950
1050
2450
2GB
1650
4000
1800
4300
* Veľkosť záberu je nastavená nasledovne podľa
kvality záznamu:
–[
2.3M] v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
–[
2.3M] s pomerom strán 16:9 v kvalite
SD (štandardné rozlíšenie)
– [1.7M] s pomerom strán 4:3 v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie)
b Poznámky
• Všetky hodnoty sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Všetky hodnoty sú merané pri použití karty
“Memory Stick Duo” spoločnosti Sony
Corporation. Dostupný počet záberov sa môže
odlišovať v závislosti od podmienok snímania.
Približná veľkosť záberu (kB)
Pomer strán 4:3
4.0M
1.9M
1.7M
VGA
1980
830
960
420
860
370
150
60
Pomer strán 16:9
3.0M
2.3M
1500
640
1150
480
• Veľkosti sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
82
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 83 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
QUALITY
B FINE (
FLASH LEVEL
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
STANDARD (
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
FILE NO.
B SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka
alebo po zmene cieľového priečinka.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001, vždy
pri výmene karty “Memory Stick Duo”.
AE SHIFT
Pozri str. 78.
WB SHIFT (Posuv
vyváženia bielej farby)
NS LIGHT
(NightShot Light)
Pozri str. 79.
EXP.FOCUS
Pozri str. 79.
GUIDEFRAME
Pozri str. 80.
ZEBRA
HIGH(
)
Posuv intenzity blesku vyššie.
B NORMAL( )
LOW(
)
Posuv intenzity blesku nižšie.
REDEYE REDUC
Túto funkciu môžete používať, ak používate
vstavaný blesk alebo externý blesk
(voliteľný), ktorý je kompatibilný
s kamkordérom.
Môžete redukovať efekt červených očí tak,
že blesk blysne ešte pred snímaním.
Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON],
potom stláčaním (blesk) (str. 40) zvoľte
nastavenie.
(Automatická redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt
červených očí pri automatickom blysnutí
blesku pri nedostatočných svetelných
podmienkach.
r
(Vynútená redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk pre redukciu efektu
červených očí blysne bez ohľadu na svetelné
podmienky.
r
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť
požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov a iných podmienok.
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Pozri str. 78.
Túto funkciu môžete používať, ak používate
vstavaný blesk alebo externý blesk
(voliteľný), ktorý je kompatibilný
s kamkordérom.
RING SETTING
Pozri str. 80.
Pozri str. 80.
83
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 84 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
VIEW IMAGES SET
(Položky pre užívateľské nastavenie
hlasitosti zvuku a zobrazenia)
CAMERA DATA
Pohyblivý záznam
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Statický záber
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
VOLUME
Stláčaním
(str. 45).
/
nastavte hlasitosť
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú informácie
o snímaní (dátový kód) automaticky
zaznamenávané počas snímania.
B OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazovanie dátumu a času.
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov o nastavení
kamkordéra.
C Vypnutie SteadyShot
D Jas
E Vyváženie bielej farby
F Zisk
G Rýchlosť uzávierky
H Hodnota clony
I Expozícia
z Rady
• Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí .
• Ak pripojíte kamkordér k TVP, údaje Data code
sa zobrazia na TV obrazovke.
• Stláčaním DATA CODE na diaľkovom ovládaní
sa indikátory prepínajú nasledovne: [DATE/
TIME] t [CAMERA DATA] t [OFF] (žiadny
indikátor).
• V závislosti od stavu disku sa môžu zobraziť
políčka [--:--:--].
DATE/TIME
A Dátum
B Čas
84
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 85 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
SOUND/DISP SET
(Položky pre nastavenie pípania a monitora)
b Poznámky
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
• Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov
a potom ho priklopíte k telu kamkordéra,
automaticky sa nastaví [NORMAL].
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
z Rady
• Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný
záznam.
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
LCD COLOR
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
BEEP
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
Nízka intenzita
B ON
Vysoká intenzita
z Rady
Pri spustení/ukončení snímania alebo
pri vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie melódia.
• Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný
záznam.
OFF
VF B.LIGHT
Vypnutie melódie.
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
LCD BRIGHT
B NORMAL
1 Upravte nastavenie jasu pomocou
.
2 Stlačte
.
/
z Rady
• Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný
záznam.
LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas osvetlenia LCD
monitora.
BRIGHT
Zvýšenie jasu hľadáčika.
b Poznámky
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
z Rady
• Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný
záznam.
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Nastavenie normálneho jasu.
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
B NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu LCD monitora.
85
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 86 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
OUTPUT SETTINGS
(Položky pre pripojenie iných zariadení)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Spôsob nastavenia
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na TV obrazovke, LCD monitore
a v hľadáčiku.
COMPONENT
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom zvoľte [COMPONENT].
576i
TV TYPE
Pri prehrávaní je potrebné konvertovať
signál podľa pripojeného TVP. Záznam
sa prehráva podľa nasledovných obrázkov.
B 16:9
Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP
s pomerom strán 16:9.
Širokouhlý (16:9)
záznam
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom.
B 1080i/576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom a schopným zobrazovať signál
vo formáte 1080i.
Záznam s pomerom
strán 4:3
4:3
Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP
s pomerom strán 4:3.
Širokouhlý (16:9)
záznam
Záznam s pomerom
strán 4:3
b Poznámky
• Pomer strán záznamu nasnímaného v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9.
86
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 87 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Položky pre nastavenie hodín a jazyka)
(Ostatné nastaviteľné položky)
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Stlačte 1 a potom 2.
Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V
prepnite stránku.
Spôsob nastavenia
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
CLOCK SET
Pozri str. 31.
AREA SET
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez zmeny
nastavenia času.
Pri nastavení na [ON] sa čas posunie
o hodinu vpred.
LANGUAGE SET
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po nastavení
prepínača POWER do režimu
(Pohyblivý záznam).
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí,
ak vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora. (Predvádzací režim
sa obnoví po cca 10 minútach.)
– Posuniete prepínač OPEN pre otvorenie krytu
priestoru pre disk.
– Vyberiete alebo vložíte kartu “Memory Stick
Duo”.
– Nastavíte prepínač POWER do polohy
(Statický záber).
– Stlačíte
(HOME)/
(VIEW IMAGES).
REC LAMP
(Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné
nastavenie je [ON].)
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Môžete nastaviť hodiny na miestny čas
(časový posun), bez potreby nastavovania
času.
Pomocou v/V nastavte miestne časové
pásmo, ak používate kamkordér
v zahraničí.
Podrobnosti pozri v informáciách
o časových pásmach na str. 124.
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
z Rady
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť
príslušný jazyk, kamkordér ponúka
[ENG[SIMP]] (jednoduchá angličtina).
CALIBRATION
Pozri str. 132.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
87
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 88 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
GENERAL SET (pokračovanie)
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie)
B 5 min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
NEVER
Aktivácia funkcií
pomocou OPTION
MENU
OPTION MENU sa zobrazí vo forme
vyskakovacieho okna, ktoré sa zobrazí
po kliknutí pravým tlačidlom myši PC.
Podľa operácií sa zobrazujú rôzne funkcie.
Používanie OPTION MENU
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na
[NEVER].
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 142).
b Poznámky
• Záložky a položky zobrazené na monitore
závisia od stavu snímania/prehrávania
kamkordéra v danom čase.
• Niektoré položky sa zobrazia bez záložky.
1 Počas používania kamkordéra
stlačte
(OPTION) na monitore.
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iného VCR.
(OPTION)
Záložka
2 Zatlačte na požadovanú položku.
Ak danú položku nenájdete, stlačením
inej záložky prepnite na inú stranu.
88
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 89 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Položky snímania
v OPTION MENU
3 Zmeňte nastavenie a stlačte
.
Podrobnosti o nastavení pozri
na str. 88.
Položky
*
Str.
Záložka
Ak sa na monitore nezobrazí želaná
položka
Stlačte inú záložku. Ak danú položku
nenájdete nikde, funkcia v danej situácii nie
je dostupná.
FOCUS
-
90
SPOT FOCUS
-
90
EXP.FOCUS
a
79
TELE MACRO
-
90
EXPOSURE
-
91
SPOT METER
-
91
AE SHIFT
a
78
PROGRAM AE
-
91
WHITE BAL.
-
92
WB SHIFT
a
78
COLOR SLOW S
-
92
SUPER NS
-
93
FADER
-
93
D.EFFECT
-
93
PICT.EFFECT
-
94
HD REC MODE
a
78
SD REC MODE
a
78
MICREF LEVEL
-
94
GUIDEFRAME
a
80
ZEBRA
a
80
FLASH LEVEL
a
83
REDEYE REDUC
a
83
IMAGE SIZE
a
81
QUALITY
a
83
SELF-TIMER
-
94
TIMING
-
42
Záložka
Užívateľské nastavenie kamkordéra
Záložka
* Položky, ktoré sú zahrnuté aj v HOME MENU.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
89
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 90 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Položky snímania v OPTION MENU (pokračovanie)
Položky, ktoré je možné nastaviť len
v OPTION MENU, sú popísané nižšie.
Spôsob nastavenia
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 88
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
FOCUS
Môžete zaostriť manuálne. Ak chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt, môžete
zvoliť túto funkciu.
1 Zatlačte na objekt na monitore.
Zobrazí sa 9.
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO] t [END] v kroku 1.
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa 9.
2 Stláčaním
(zaostrenie na blízke
objekty)/
(zaostrenie na vzdialené
objekty) zaostrite. Ak nie je možné zaostriť
bližšie, zobrazí sa , ak nie je možné
zaostriť ďalej, zobrazí sa .
3 Stlačte
.
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO] t
v kroku 1.
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka, ovládač
transfokácie nastavte do polohy W (široký
záber) a zaostrite.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
• Zaostrenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42).
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
TELE MACRO
Režim je vhodný na snímanie drobných
objektov, napr. kvetiny alebo hmyz. Keďže
môžete snímať z blízka, v zábere nebude
rozmazané pozadie a objekt bude ostrejší.
Pri nastavení [TELE MACRO] na [ON]
( ) sa transfokácia (str. 39) automaticky
nastaví maximálne do pozície T (telefoto)
a umožní sa snímanie objektov zblízka, cca
z 37 cm.
Funkciu zrušíte stlačením [OFF] alebo
nastavením transfokácie do pozície W.
• Pri snímaní vzdialených objektov môže byť
zaostrenie obtiažnejšie, alebo môže zaostrenie
trvať dlhší čas.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90).
90
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 91 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
EXPOSURE
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO] t [END]
v kroku 1.
Jas v zábere môžete aretovať manuálne.
Pri snímaní v interiéri za jasného dňa
môžete eliminovať tiene z protisvetla na
osobách stojacich vedľa okna manuálnym
aretovaním hodnoty expozície zameranej
v miestnosti pri stene (mimo okna).
• Ak nastavíte [SPOT METER], [EXPOSURE]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
PROGRAM AE
Pomocou funkcie [PROGRAM AE] môžete
účinne snímať záznam podľa podmienok
snímania.
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa
.
2 Nastavte expozíciu stláčaním
3 Stlačte
.
B AUTO
/
.
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO] t
v kroku 1.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42).
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení na
scéne) môžete presnejšie nastaviť a aretovať
expozíciu objektu, takže sa nasníma
s vhodným jasom.
SPOTLIGHT* (Reflektor) (
)
Prevencia pred javom príliš svetlých
ľudských tvárí, keď je objekt osvetlený
silným svetlom.
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
Zvýraznenie objektu ako ľudia alebo kvety
s dotvorením jemného pozadia.
BEACH&SKI* (Pláž a lyžovanie) (
)
Prevencia pred javom príliš tmavých
ľudských tvárí v osvetlení silným alebo
odrazeným svetlom ako v lete na pláži
alebo v zime na lyžiarskom svahu.
SUNSET&MOON** (Slnko a mesiac) (
Užívateľské nastavenie kamkordéra
SPOT METER (Flexible
spot meter - Flexibilné
bodové meranie)
Pomocou funkcie [PROGRAM AE]
môžete účinne automaticky snímať záznam
podľa podmienok snímania.
)
1 Na monitore stlačte bod, pre ktorý chcete
aretovať expozíciu.
Zobrazí sa
.
2 Stlačte [END].
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
91
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 92 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Položky snímania v OPTION MENU (pokračovanie)
Zachovanie atmosféry situácií ako západ
slnka, nočné scény alebo ohňostroje.
LANDSCAPE** (Krajinka) (
)
Ostré nasnímanie vzdialených objektov.
Režim tiež zabraňuje kamkordéru, aby
zaostril na sklo alebo kov v okne,
ak snímate objekty za sklom alebo mrežou.
• Pri položkách s hviezdičkou (*) dokáže
kamkordér zaostriť len na stredne vzdialené.
Pri položkách s dvomi hviezdičkami (**)
dokáže kamkordér zaostriť len na vzdialené
objekty.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania.
B AUTO
Nastavenie vyváženia bielej farby
sa vykoná automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v exteriéri
– Snímanie nočných scén, pri neónovom
osvetlení a ohňostrojov
– Snímanie pri východe/západe slnka
– Snímanie pri osvetlení denným svetlom,
žiarivkou
INDOOR (n)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v interiéri
– Snímanie na párty alebo v štúdiách, kde
sa svetelné podmienky rýchlo menia
– Snímanie s profesionálnym osvetlením (ako
v štúdiách), s osvetlením sodíkovou lampou
alebo žiarivkou
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
1 Stlačte [ONE PUSH].
2 Pri totožných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
3 Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa do
pamäte, indikátor prestane blikať.
•Počas rýchleho blikania
kamkordérom netraste.
•
bude blikať rýchlo, ak nie je možné
vyváženie bielej farby nastaviť.
•Ak
bliká aj po stlačení
,
nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Ak vymieňate akumulátor, alebo premiestnite
kamkordér z alebo do exteriéru, keď je zvolené
[AUTO], nasmerujte kamkordér na blízky biely
objekt pri nastavení [AUTO] na cca 10 sekúnd,
aby sa správne nastavilo vyváženie bielej farby.
• Postup [ONE PUSH] vykonajte znova, ak
zmeníte nastavenia [PROGRAM AE], alebo ste
kamkordér premiestnili z interiéru do exteriéru
alebo naopak.
• [WHITE BAL.] nastavte na [AUTO] alebo
[ONE PUSH] pri osvetlení bielym alebo
studeným bielym svetlom.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
COLOR SLOW S (Pomalá
uzávierka - vo farbe)
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
Na monitore sa zobrazí
.
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu, čo môže zapríčiniť
spomalenie pohybov v zázname.
92
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 93 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
WHITE FADER
SUPER NS
(Super NightShot)
Objekty sa nasnímajú až 16-násobne
jasnejšie než v normálnom režime
NightShot, ak nastavíte [SUPER NS] na
[ON], pričom súčasne ponecháte prepínač
NIGHTSHOT (str. 41) v polohe ON.
Na monitore sa zobrazí
.
Štandardné nastavenie obnovíte nastavením
[SUPER NS] na [OFF].
• Funkciu [SUPER NS] nepoužívajte v dobre
osvetlených priestoroch. Môže dôjsť k poruche.
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 41).
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu, čo môže zapríčiniť
spomalenie pohybov v zázname.
FADER
Môžete snímať tak, že sa medzi jednotlivé
scény pridáva prechod s nasledovnými
efektmi.
Pre zrušenie prelínania pred operáciou
stlačte v kroku 1 [OFF].
Po stlačení START/ STOP sa nastavenie
zruší.
STBY
Prelínanie z
D. EFFECT (Digital effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
špeciálne digitálne efekty. Zobrazí sa
.
1 Zatlačte na požadovaný efekt.
2 Ak zvolíte [LUMI. KEY], nastavte efekt
pomocou
/
a stlačte
.
Nasníma sa záber zobrazený v okamihu
zatlačenia
.
3 Stlačte
Zobrazí sa
.
.
Pre zrušenie funkcie [D. EFFECT] stlačte
[OFF] v kroku 1.
LUMI. KEY (luminance key)
Jasnejšiu oblasť v skôr nasnímanom
statickom zábere (napr. pozadie osôb)
môžete nahradiť pohyblivým záznamom.
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina.
Scéna sa zaznamená v režime 16:9
(širokouhlý).
• Pri zvolení [OLD MOVIE] nie je možné zmeniť
pomer strán.
Užívateľské nastavenie kamkordéra
1 V režime [STBY] (pri prelínaní do obrazu)
alebo [REC] (pri prelínaní z obrazu) zvoľte
želaný efekt a stlačte
.
2 Stlačte START/STOP.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
BLACK FADER
REC
Prelínanie do
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
93
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 94 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Položky snímania v OPTION MENU (pokračovanie)
PICT. EFFECT
(Picture effect)
• Snímanie môžete spustiť tiež stlačením PHOTO
na DO (str. 142).
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania alebo prehrávania špeciálne
efekty. Zobrazí sa
.
B OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT].
SEPIA
Hnedastý odtieň obrazu (sépia).
B&W
Čiernobiely obraz.
PASTEL*
Obraz vyzerá ako kreslená animácia.
MICREF LEVEL
Pre záznam zvuku môžete nastaviť úroveň
hlasitosti mikrofónu.
Zvoľte [LOW], ak chcete zaznamenať
kvalitné a bohaté zvuky v koncertných
sálach a pod.
B NORMAL
Záznam rôznych priestorových (surround)
zvukov a ich konverzia na určitú úroveň.
LOW (
)
Verný záznam surround zvukov. Tento
režim nie je vhodný pre záznam
konverzácií.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa režim zvuku na
[NORMAL].
SELF-TIMER
94
Samospúšť začne snímať statické zábery po
uplynutí cca 10 sekúnd.
Stlačením PHOTO môžete snímať statický
záber, keď je [SELF-TIMER] nastavené
na [ON]. Zobrazí sa .
Pre ukončenie odpočítavania stlačte [RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte [OFF].
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_076-095_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 95 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Zobrazenie položiek
OPTION MENU
Podrobnosti o nastavení pozri
na str. 88.
Položky
*
Str.
Záložka
DELETE
a
54
DELETE ALL
a
55
DIVIDE
a
56
ERASE
a
58
ERASE ALL
a
59
MOVE
a
59
Záložka
-- (Záložka závisí od situácie.)
ADD
a
58
ADD ALL
a
58
63
SLIDE SHOW
-
47
VOLUME
a
84
DATA CODE
a
84
SLIDE SHOW SET
-
47
ADD
a
57
ADD ALL
a
58
COPIES
-
64
DATE/TIME
-
64
SIZE
-
64
DISC MENU
(DVD MENU pri kvalite SD
(štandardné rozlíšenie))
a
69
Užívateľské nastavenie kamkordéra
PRINT
a
-- (Žiadna záložka)
* Položky, ktoré sú zahrnuté aj v HOME MENU.
95
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 96 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie PC
Možnosti práce s PC s OS Windows
Keď z dodávaného CD-ROM disku
nainštalujete softvér “Picture Motion
Browser” do PC s OS Windows, po
pripojení kamkordéra k PC môžete
realizovať nasledovné operácie.
z Rady
• Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101.
alebo statický záber, ktorý chcete sledovať,
vo forme miniatúry. Miniatúry je možné
zväčšiť a prehrať ich vo forme prezentácie
Slide show.
x Vytvorenie disku vo formáte AVCHD
Výberom importovaných záznamov
môžete vytvoriť disk obsahujúci pohyblivé
záznamy v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
x Kopírovanie disku
t Video Disc Copier
Môžete skopírovať všetky záznamy
nasnímané kamkordérom na disk.
Návod “First Step Guide”
Hlavné funkcie
x Prehrávanie disku vo formáte
AVCHD
t Player for AVCHD
Záznam nasnímaný na disk vo formáte
AVCHD kamkordérom môžete sledovať
po vložení disku do DVD mechaniky PC.
b Poznámky
• Aj v kompatibilnom OS, pri ktorom je
fungovanie zaručené, môžu pri prehrávaní
pohyblivého záznamu vypadávať niektoré
snímky.
x Import pohyblivého záznamu
nasnímaného kamkordérom
Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
je možné importovať v pôvodnom stave.
x Sledovanie pohyblivého záznamu
importovaného do PC
Pohyblivý záznam alebo statické zábery
môžete spravovať podľa dátumu a času
snímania a zvoliť naraz pohyblivý záznam
“First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC.
Návod popisuje základné operácie od
počiatočných prepojení kamkordéra a PC
a vykonaní nastavení po všeobecné
operácie, keď prvýkrát používate softvér
“Picture Motion Browser” uložený na
dodávanom CD-ROM disku.
Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide””
(str. 98) spustite “First Step Guide”, potom
postupujte podľa pokynov.
Funkcia Help (pomocník) softvéru
Pomocník Help popisuje všetky funkcie
všetkých aplikácií. Po pozornom prečítaní
návodu “First Step Guide” si
v pomocníkovi Help nájdete podrobnejšie
informácie o jednotlivých operáciách.
Pomocník Help zobrazíte kliknutím na [?].
Systémové požiadavky
Ak používate “Picture Motion Browser”
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené
96
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 97 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Iné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii).
b Poznámka
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
Napr. môžu iné otvorené alebo aktívne aplikácie
obmedzovať vlastnosti produktu.
• Aj v kompatibilnom OS, pri ktorom je
fungovanie zaručené, môžu pri prehrávaní
pohyblivého záznamu v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) vypadávať niektoré snímky.
Výsledkom je nerovnomerné prehrávanie.
Nemá to však vplyv na importovaný záznam ani
na záznam na následne vytvorených diskoch.
z Rady
• Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu
Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick
Duo” so statickými zábermi do adaptéra
Memory Stick Duo (voliteľný) a potom vložte
adaptér s kartou do slotu Memory Stick na PC.
Potom môžete skopírovať záznam do PC.
• Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo”
a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto
používania slotu pre kartu Memory Stick na PC
pripojte kamkordér USB káblom.
Používanie PC
v aktualizovaných systémoch OS
(Upgrade) alebo v multi-boot prostredí.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
výkonnejší (odporúča sa Pentium 4
3,6 GHz alebo výkonnejší).
Za účelom spracovania záznamu len
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
sa vyžaduje CPU Intel Pentium III 1 GHz
alebo výkonnejší.
Aplikácia: DirectX 9.0 alebo novšia verzia.
(Tento produkt je založený na technológii
DirectX, takže je potrebná inštalácia
DirectX.)
.Net Framework 1.1 (inštaluje sa spolu
s Picture Motion Browser v závislosti
od OS).
Zvuk: Direct Sound-kompatibilná zvuková
karta.
Pamäť RAM: 512 MB alebo viac (odporúča
sa 1 GB alebo viac).
Za účelom spracovania záznamu len
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
sa vyžaduje 256 MB alebo viac.
Pevný disk:
Potrebný priestor na HDD pre inštaláciu:
Cca 800 MB (na vytváranie diskov vo
formáte AVCHD môže byť potrebných až
10 GB alebo viac).
Zobrazovacia jednotka: Grafická karta
kompatibilná s DirectX 7 alebo novšou
verziou, minimálne rozlíšenie 1024 x 768
bodov, režim High Color (16 bit)
Iné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii, odporúča sa vysokorýchlostné
rozhranie USB (USB 2.0-kompatibilné)),
optická mechanika (CD-ROM mechanika
je potrebná na inštaláciu).
Keď prehrávate statické zábery z karty
“Memory Stick Duo” v PC
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené
v aktualizovaných systémoch OS
(Upgrade).
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší.
97
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 98 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru
Aby bolo možné prepojiť kamkordér
s PC, je potrebné do PC s OS Windows
nainštalovať návod “First Step Guide”
a softvér. Inštalácia je potrebná len pri
prvom pripájaní.
Inštalované položky a používané postupy
sa môžu v závislosti od používaného OS
odlišovať.
4 Kliknite na [FirstStepGuide].
z Rady
• Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101.
Inštalácia “First Step Guide”
5 Z rozbaľovacieho Menu zvoľte
jazyk.
1 Kamkordér nesmie byť pripojený
k PC.
2 Zapnite PC.
• Pri inštalácii sa prihláste ako Administrator
(správca).
• Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
6 Kliknite na
[FirstStepGuide(HTML)].
3 Vložte dodávaný inštalačný
CD-ROM disk do CD-ROM
mechaniky PC.
Otvorí sa okno pre inštaláciu.
Spustí sa inštalácia.
Keď sa zobrazí [Save is complete],
kliknutím na [OK] dokončíte inštaláciu.
Inštalácia First Step Guide v PDF
Ak sa okno nezobrazí
1 Kliknite na [Start], potom kliknite na
[My Computer]. (V OS Windows 2000
dvakrát kliknite na [My Document].)
2 Dvakrát kliknite na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková
mechanika).*
V kroku 4 kliknite na
[FirstStepGuide(PDF)].
Inštalácia softvéru “Adobe Reader”
za účelom zobrazenia PDF súborov
V kroku 4 kliknite na [Adobe(R)
Reader(R)].
* Označenie mechaniky (napr. (E:))
sa v závislosti od PC líši.
98
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 99 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Inštalácia softvéru
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Inštalácia “First Step Guide”
(str. 98).
2 Kliknite na [Install].
5 Prečítajte [License Agreement],
ak súhlasíte s podmienkami
zaškrtnite [I accept the terms of
the license agreement] a kliknite
na [Next].
6 Zvoľte normu kamkordéra
a kliknite na [Next].
3 Zvoľte jazyk pre inštaláciu
a kliknite na [Next].
7 Zvoľte umiestnenie pre inštaláciu
softvéru a kliknite na [Next].
Používanie PC
4 Kliknite na [Next].
8 Kliknite na [Install] v okne [Ready
to Install the Program].
Spustí sa inštalácia softvéru Picture
Motion Browser.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
99
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 100 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru (pokračovanie)
Na pracovnej ploche sa vytvoria ikony
skráteného prístupu ako [ ] (Picture
Motion Browser).
9 V závislosti od OS PC sa na
monitore zobrazí jedno
z nasledovných inštalačných
okien. Skontrolujte zobrazenie
a vykonávaním zobrazených
pokynov nainštalujte potrebný
softvér.
11 Vyberte CD-ROM disk
z mechaniky PC.
x Sonic UDF Reader
Softvér potrebný na rozpoznanie diskov
vo formáte AVCHD.
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (len OS Windows 2000)
Softvér potrebný na vytvorenie DVD disku.
x Microsoft .NET Framework 1.1
Softvér potrebný na vytvorenie formátu
AVCHD.
x Microsoft DirectX 9.0c
Softvér potrebný na prácu
s pohyblivými záznamami.
10 Skontrolujte zaškrtnutie políčka pri
[Yes, I want to restart my computer
now.] a kliknite na [Finish].
PC sa automaticky reštartuje.
100
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 101 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Zobrazenie návodu
“First Step Guide”
Ak používate počítač
Macintosh
z Rady
Do počítača Macintosh môžete z karty
“Memory Stick Duo” kopírovať statické
zábery.
Nainštalujte návod “First Step Guide”
z dodávaného CD-ROM disku.
• Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101.
Na prezeranie návodu “First Step Guide”
v PC odporúčame používať Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 alebo novšiu
verziu.
Dvakrát kliknite na ikonu [HDR-UX1 First
Step Guide (HTML)] na pracovnej ploche.
b Poznámky
• Dodávaný softvér “Picture Motion Browser”
nefunguje v Mac OS.
• Podrobnosti o pripojení kamkordéra k PC
a kopírovaní statických záberov pozri v návode
“First Step Guide”.
Systémové požiadavky
Kopírovanie statických záberov
z karty “Memory Stick Duo”.
OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Iné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii)
Návod “First Step Guide”
“First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC.
Návod popisuje základné operácie od
počiatočných prepojení kamkordéra a PC
a vykonanie nastavení.
Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide””
spustite “First Step Guide”, potom
postupujte podľa pokynov.
Inštalácia návodu “First Step
Guide”
Používanie PC
• Návod môžete otvoriť aj kliknutím na [Start],
[Programs] ([All Programs] pod OS Windows
XP), [Sony Picture Utility], [First Step Guide],
[HDR-UX1], potom [HDR-UX1 First Step
Guide.html].
• Pre prezeranie návodu “First Step Guide”
vo formáte HTML bez inštalácie skopírujte
priečinok s požadovaným jazykom z priečinka
[FirstStepGuide] na CD-ROM disku a dvakrát
kliknite na [Index.html].
• V nasledovných prípadoch pozri súbor
“FirstStepGuide(PDF)”:
– Kedy tlačiť želané témy z návodu “First Step
Guide”
– Ak sa “First Step Guide” z dôvodu nastavení
prehliadača nezobrazí správne ani
v odporúčanom prostredí.
– Ak sa HTML verzia návodu “First Step
Guide” nenainštalovala.
Skopírujte súbor “FirstStepGuide(PDF)”
v požadovanom jazyku z priečinka
[FirstStepGuide] do PC.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
101
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_096-102_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 102 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Ak používate počítač Macintosh (pokračovanie)
Zobrazenie návodu “First Step
Guide”
Dvakrát kliknite na “FirstStepGuide(PDF)”.
Pre zobrazenie súborov PDF je potrebný
Adobe Reader. Ak nie je v PC
nainštalovaný, môžete ho stiahnuť z web
stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
102
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 103 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho
riešení nasledovný prehľad. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
Prevádzka
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Po zapnutí trvá niekoľko sekúnd, kým sa kamkordér pripraví na snímanie. Nejde o poruchu.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte. Ak funkcie stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo
RESET (str. 140). (Stlačením tlačidla RESET dôjde k vymazaniu všetkých nastavení vrátane
času.)
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
[DEMO MODE] nefunguje.
• Prepínač POWER nastavte na
(Pohyblivý záznam).
Kamkordér vibruje.
• V závislosti od stavu disku sa môžu vyskytnúť vibrácie. Nejde o poruchu.
Počas prevádzky cítite v dlani vibrácie, alebo počuť slabý hluk.
• Nejde o poruchu.
Z kamkordéra sa periodicky ozýva prevádzkový hluk.
• Nejde o poruchu.
Z kamkordéra sa ozýva prevádzkový hluk, ak zatvoríte kryt priestoru pre disk
bez vloženého disku.
• Kamkordér sa pokúša sprístupniť disk. Nejde o poruchu.
• Kamkordér bol dlho zapnutý. Nejde o poruchu. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
Akumulátor/Batérie/Zdroje napájania
Riešenie problémov
Kamkordér sa zohrieva.
Kamkordér sa nezapol.
• Akumulátor nie je v kamkordéri správne vložený. Do kamkordéra založte maximálne nabitý
akumulátor (str. 26).
• Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 26).
• Sieťová šnúra AC adaptéra je odpojená od elektrickej siete. Pripojte ju do elektrickej siete
(str. 26).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
103
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 104 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 88), alebo kamkordér znova zapnite, prípadne používajte AC
adaptér.
• Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 26).
Napájanie sa vyplo príliš skoro.
• Ak na kamkordér nasadíte akumulátor, alebo pripojíte AC adaptér, keď je prepínač POWER
nastavený na OFF (CHG), kamkordér sa jedenkrát zapne a po pár sekundách sa hneď vypne.
Nejde o poruchu.
Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti indikátor CHG (nabíjanie).
•
•
•
•
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG) (str. 26).
Akumulátor založte správne (str. 26).
Druhý koniec sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky správne.
Nabíjanie je ukončené (str. 26).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká.
• Akumulátor založte správne (str. 26). Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte
predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený.
Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať.
• V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol
akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu (str. 26).
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu.
• Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém
pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 26).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Ak odklápate alebo
priklápate LCD panel, trvá približne 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
akumulátora.
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu.
• Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém
pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 26).
Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru.
• Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte.
104
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 105 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
LCD monitor/hľadáčik
Na LCD monitore alebo v hľadáčiku sa zobrazil neznámy obraz.
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 87). Zatlačením na LCD monitor zrušte režim
[DEMO MODE].
Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory.
• Na monitore sa zobrazuje výstražný indikátor alebo hlásenie (str. 118).
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od kamkordéra, alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISP/BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní) (str. 30).
Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte dotykový monitor ([CALIBRATION]) (str. 132).
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 31).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte LCD panel. Ak je LCD panel odklopený, v hľadáčiku sa obraz nezobrazuje (str. 31).
Disky
Disk sa nedá vybrať.
Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 26).
Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 27).
Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 26).
Disk je poškodený alebo znečistený odtlačkami prstov atď. V takomto prípade môže vybratie
disku trvať aj 10 minút.
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132).
• Po vypnutí kamkordéra sa uzatváranie disku preruší. Zapnite kamkordér a disk vyberte
po dokončení uzatvárania (str. 68).
Riešenie problémov
Pokračovanie ,
105
•
•
•
•
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 106 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Záznam sa nedá vymazať.
• Do jednej sekcie pre vymazanie v indexovom zobrazení môžete zvoliť maximálne
100 záznamov.
• Záznamy v závislosti od typu a režimu disku nie je možné vymazať (str. 16).
Indikátor zostávajúceho času disku sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času disku
zobrazoval stále (str. 80).
Indikátory typu disku a formátu záznamu sú na LCD monitore zvýraznené
našedo.
• Disk môže byť nasnímaný iným kamkordérom. Môžete ho prehrať týmto kamkordérom,
nie je však možné naň ďalej snímať.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Pri karte “Memory Stick Duo” nepracujú funkcie.
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” (str. 35).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, preformátujte ju
v kamkordéri (str. 73).
Záznam sa nedá vymazať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128).
• Do jednej sekcie pre vymazanie v indexovom zobrazení môžete zvoliť maximálne
100 záznamov.
• Záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné vymazať. Zrušte ochranu
záznamu nastavenú na inom zariadení na tom istom zariadení.
Nie je možné vymazať všetky záznamy naraz.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128).
Karta “Memory Stick Duo” sa nedá naformátovať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128).
Názov dátového súboru nie je správne indikovaný.
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 128).
Názov súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 128).
106
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 107 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímanie
Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 109).
Po stlačení START/STOP sa nespustí snímanie pohyblivého záznamu na disk.
• Zobrazí sa prehrávacie zobrazenie. Kamkordér prepnite do režimu pozastavenia snímania
(str. 38).
• Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk.
• Disk je zaplnený. Použite nový disk, alebo naformátujte disk (len DVD-RW/DVD+RW, str. 72).
Prípadne vymažte neželané záznamy (str. 54).
• Ak používate niektorý z nasledovných diskov po uzatvorení, znovu otvorte disk, aby bolo
možné snímať ďalšie scény (str. 74). Prípadne použite nový disk.
– DVD+RW disk
– DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
– DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132).
Statické zábery nie je možné snímať.
• Zobrazí sa prehrávacie zobrazenie. Kamkordér prepnite do režimu pozastavenia snímania
(str. 38).
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128).
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vložte novú kartu “Memory Stick Duo”, alebo
vloženú kartu naformátujte (str. 73). Prípadne vymažte neželané záznamy (str. 55).
• Statické zábery nie je možné snímať pri nasledovných funkciách:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Statické zábery nie je možné snímať na disk v kamkordéri.
• Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk.
Pri prepínaní prepínača POWER sa mení aj zorný uhol.
• Zorný uhol pri snímaní statických záberov je širší než pri snímaní pohyblivého záznamu.
Riešenie problémov
Aj keď snímanie skončilo, svieti kontrolka ACCESS.
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 85).
• Pri používaní funkcie Dual Rec nezaznie spúšť.
Blesk nepracuje.
• Nie je možné snímať s bleskom pri nasledovných funkciách:
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
107
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 108 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
– Snímanie statických záberov počas snímania pohyblivého záznamu
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [PICT.EFFECT]
– [D.EFFECT]
– Na kamkordéri je nasadená konverzná predsádka (voliteľná)
• Aj keď je zvolený automatický blesk alebo
(automatická redukcia efektu červených očí),
blesk nebude pracovať pri nasledovných funkciách:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] a [LANDSCAPE] režimu [PROGRAM AE]
– [MANUAL] pri [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Externý blesk (voliteľný) nepracuje.
• Napájanie na externom blesku (voliteľný) je vypnuté alebo blesk nie je správne nasadený.
Statické zábery nemôžete snímať nepretržite v slede.
• Statické zábery s týmto kamkordérom nie je možné snímať nepretržite v slede za sebou.
Dostupný čas snímania je kratší než predpokladaný čas snímania na disk.
• V závislosti od objektu, ako napr. dynamický objekt, sa môže dostupný čas snímania skrátiť
(str. 15, 78).
Snímanie sa zastavilo.
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132).
Medzi stlačením START/STOP a skutočným spustením/zastavením snímania
pohyblivého záznamu je oneskorenie.
• Medzi stlačením START/STOP na kamkordéri a skutočným spustením/zastavením snímania
pohyblivého záznamu môže byť časový posun. Nejde o poruchu.
Nie je možné zmeniť pomer strán (16:9/4:3) pri pohyblivom zázname.
• Pomer strán snímaného záznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9.
• Pri DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné zmeniť
pomer strán. Pre zmenu pomeru strán znova naformátujte disk.
108
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 109 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Nastavenie obrazu počas snímania
Pozri tiež časť “Menu” (str. 112).
Funkcia automatického zaostrovania nepracuje.
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 90).
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie (str. 90).
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 79).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí kompenzovať prílišné otrasy kamkordéra.
Funkcia BACK LIGHT nepracuje.
• Pri nasledovných nastaveniach sa funkcia BACK LIGHT zruší:
– [MANUAL] pri [EXPOSURE] (str. 91)
– [SPOT METER] (str. 91)
Objekty snímané pri prechode cez ohraničenú oblasť sa môžu zobrazovať
skreslene.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu čítania
obrazových signálov snímacím prvkom (senzor CMOS) sa v závislosti od podmienok
snímania môžu objekty rýchlo prechádzajúce cez ohraničenú oblasť zobraziť skreslene.
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režimoch [SUPER NS] alebo [COLOR SLOW S] sa môžu v obraze vyskytovať
bodky. Nejde o poruchu.
Obraz je zobrazený v nesprávnych alebo skreslených farbách.
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41).
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41).
Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/BATT INFO, kým sa osvetlenie nezapne (str. 30).
Riešenie problémov
Obraz sa zdá byť príliš svetlý a objekt sa nezobrazí na monitore.
Obraz je príliš jasný, bliká, alebo má zmenené farby.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou dochádza
k takémuto javu. Zrušením [PROGRAM AE] tento jav minimalizujete (str. 91).
Pri snímaní TV alebo PC obrazovky sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 79).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
109
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 110 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
•
•
•
•
Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 88).
Vložte batériu do držiaka batérie správne. Dodržte správnu polaritu +/– (str. 134).
Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním a kamkordérom.
Senzor signálov diaľkového ovládania chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je priame
slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať
správne.
• Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. Môže blokovať senzor signálov DO.
Pri používaní dodávaného diaľkového ovládania nesprávne reaguje iné
DVD zariadenie.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim DVD 2 pre iné DVD zariadenie
na iný režim, alebo zakryť senzor DVD zariadenia čiernym papierikom.
Prehrávanie disku v kamkordéri
Nie je možné prehrávať disk.
•
•
•
•
•
Posúvaním prepínača POWER zapnite kamkordér a stlačte
(VIEW IMAGES).
V HOME MENU stlačte
(VIEW IMAGES) a [VISUAL INDEX].
Skontrolujte kompatibilitu disku (str. 16).
Disk vložte stranou pre záznam smerom do kamkordéra (str. 33).
Disk nasnímaný, formátovaný alebo uzatvorený iným zariadením sa nemusí prehrať v tomto
kamkordéri.
Prehrávaný obraz je rušený.
• Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126).
Statické zábery z karty “Memory Stick Duo” sa neprehrávajú v skutočnej
veľkosti.
• Statické zábery nasnímané iným zariadením nemusí byť možné prehrávať v skutočnej
veľkosti. Nejde o poruchu.
Statické zábery z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú prehrať.
• Ak sú súbory alebo priečinky spracované alebo upravované v PC, nemusí byť možné
prehrávanie statických záberov. (Na LCD monitore názov súboru v tomto prípade bliká.)
Nejde o poruchu (str. 129).
• Statické zábery nasnímané iným zariadením nemusí byť možné prehrávať. Nejde o poruchu
(str. 129).
110
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 111 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
V zobrazení VISUAL INDEX je v zázname zobrazené “
”.
• Zlyhalo čítanie dát. Ak vypnete a znova zapnete kamkordér, alebo niekoľkokrát vyberiete
a znova vložíte kartu “Memory Stick Duo”, môžu sa dáta už načítať správne.
• Môže sa to stať pri statických záberoch nasnímaných v iných zariadeniach, editovaných v PC atď.
Pri prehrávaní nie je počuť zvuk, alebo počuť len slabý zvuk.
• Nastavte hlasitosť (str. 45).
• Pri zavretom LCD paneli je zvuk vypnutý. Otvorte LCD panel.
• Ak snímate zvuk s nastavením [MICREF LEVEL] (str. 94) na [LOW], môže byť obtiažne
počuť zvuk.
• Pri nastavení [SMTH SLW REC] nie je možné snímať aj zvuk.
Zobrazenie na TVP
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom
zložkovým video káblom.
• Nastavte [COMPONENT] podľa požiadaviek pripojeného zariadenia (str. 86).
• Ak používate zložkový video káble, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho
kábla (str. 49).
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom HDMI
káblom.
• Na výstup z konektora HDMI OUT nie je vyvedený signál, ak záznam obsahuje signály
ochrany pred kopírovaním.
Nepočuť zvuk.
• Ak používate zložkový video kábel, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho
kábla (str. 49, 52).
• Ak používate S-VIDEO koncovku, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho
kábla (str. 52).
• Nastavte [TV TYPE] podľa pripojeného TVP (str. 86).
Obraz je počas prehrávania na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3 rušený.
Riešenie problémov
Pri pripojení kamkordéra k TVP nie je pomer strán prehrávaného záznamu
správny.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3.
Správne nastavte [TV TYPE] (str. 86) a prehrávajte záznam.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
111
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 112 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Prehrávanie disku v iných zariadeniach
Disk sa nedá prehrávať, prípadne disk nebol rozpoznaný.
• Prvé prehrávanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je potrebné zariadenie
kompatibilné s formátom AVCHD (str. 70).
• Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126).
• Uzatvorte disk (str. 66).
• Disk uzatvorený v režime VR je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných
s režimom VR. Skontrolujte kompatibilitu v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Prehrávaný obraz je rušený.
• Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126).
V zobrazení Menu disku/Menu DVD disku je zobrazené “
”.
• Pri uzatváraní disku zlyhalo čítanie dát. Pri nasledovných diskoch disk upravte na ďalšie
snímanie (str. 74) a potom pri uzatváraní disku znova vytvorte Menu disku (str. 68). Menu
disku/Menu DVD disku nemusí byť zobrazené správne.
– DVD+RW disk
– DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
– DVD-RW (režim VIDEO) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Prehrávanie medzi scénami dočasne zamŕza.
• Prehrávanie môže v závislosti od používaného zariadenia medzi scénami dočasne zamrznúť.
Nejde o poruchu.
• V prípade DVD+R DL disku môže prehrávanie dočasne zamrznúť pri prechode z jednej
vrstvy na druhú. Nejde o poruchu.
Po stlačení . prehrávanie nezačne presne od predchádzajúcej scény.
• Ak prehrávač po stlačení . preskočí dva tituly, ktoré boli vytvorené automaticky
kamkordérom, prehrávanie nemusí potom začať od predchádzajúcej scény. Zvoľte
požadovanú scénu z Menu. Ďalšie podrobnosti pozri v návode na použitie prehrávacieho
zariadenia.
Ponuka Menu
Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé).
• V aktuálnom režime snímania/prehrávania nie je možné voliť nevýrazné položky.
• Niektoré funkcie nie je možné aktivovať súčasne. V nasledovnom prehľade sú uvádzané
príklady neodstupných kombinácií funkcií a položiek Menu.
Nie je možné použiť
Z dôvodu nasledovných nastavení
[PROGRAM AE]
NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S],
[OLD MOVIE], [TELE MACRO]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER NS]
112
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 113 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Nie je možné použiť
Z dôvodu nasledovných nastavení
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER NS]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER NS]
[ONE PUSH] pri [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[PROGRAM AE]
[SUPER NS]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
[FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE]
[FADER]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]
[PROGRAM AE], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[EXP.FOCUS]
[SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[PROGRAM AE]
Nie je možné používať funkciu [SUPER NS].
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy ON.
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW S] nemusí pracovať správne v úplnej tme. Použite funkciu
NightShot alebo [SUPER NS].
Nie je možné nastaviť [LCD BL LEVEL].
• Nie je možné nastaviť [LCD BL LEVEL], ak:
– Otočíte LCD monitor smerom od kamkordéra.
– Kamkordér napájate z AC adaptéra.
Nie je možné používať [WIDE SELECT].
Riešenie problémov
• Funkciu [WIDE SELECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
– Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) na DVD+RW disku
• V kamkordéri nie je disk.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
113
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 114 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Editovanie pohyblivého záznamu na disku
Disky, ktoré je možné editovať v kamkordéri:
• DVD-RW/DVD+RW disky nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
• DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Nie je možné editovať.
•
•
•
•
Na disku nie je žiadny záznam.
Z dôvodu stavu záznamu nie je možné editovať.
Záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné editovať.
Nie je možné kopírovať, ani presúvať záznam medzi diskom a kartou “Memory Stick Duo”.
Scény nie je možné zaregistrovať do Playlistu.
• Disk je zaplnený, prípadne pridávate viac ako 999 scén. Vymažte neželané záznamy (str. 54).
• Do Playlistu nie je možné pridať statické zábery.
Pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť.
• Príliš krátky pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť.
• Pohyblivý záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné rozdeliť.
Scéna sa nedá vymazať.
• Scény s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné vymazať.
Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Pozri tiež časť “Zobrazenie na TVP” (str. 111).
Pri prehrávaní disku nepočuť zvuk.
• V prípade zapojenia samotného S-video kábla nebude reprodukovaný zvuk. Pripojte tiež
bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 52).
Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné správne kopírovať.
• Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné kopírovať záznam.
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte správnosť prepojenia
A/V prepojovacieho kábla do správneho vstupného konektora zariadenia, do ktorého
kopírujete záznam z kamkordéra (str. 62).
Nie je možné tlačiť pomocou tlačiarne PictBridge.
114
• Tlačiareň nemusí vytlačiť zábery nasnímané inými zariadeniami alebo editované v PC.
Nejde o poruchu.
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 115 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Iné
Nie je možné vymazať záznam.
• Záznam nie je možné vymazávať z DVD-R/DVD+R DL disku.
• Záznam nie je možné vymazávať z DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disku nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
• Nie je možné vymazávanie záznamov z karty “Memory Stick Duo”, ak majú záznamy
nastavenú ochranu na inom zariadení.
Záznam nie je možné kopírovať z disku na kartu “Memory Stick Duo”.
• Záznam nie je možné kopírovať z disku na kartu “Memory Stick Duo” vo forme statických
záberov počas prehrávania na kamkordéri.
Nie je možné uzatvoriť disk.
• Počas uzatvárania sa vybil akumulátor. Používajte AC adaptér.
• Disk je už uzatvorený. V prípade nasledovných diskov disky znovu otvorte, aby bolo možné
snímať ďalšie scény (str. 74):
– DVD+RW disk
– DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
– DVD-RW (režim VIDEO) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Nie je možné editovať, ani pridávať ďalší záznam na disk pomocou iného
zariadenia.
• V inom zariadení nemusí byť možné editovať disk nasnímaný týmto kamkordérom.
Nie je možné nastaviť názov disku.
• Kamkordér nedokáže nastaviť názov disku.
Na 5 sekúnd zaznie pípanie.
Nie je možné uzatvoriť disk.
Riešenie problémov
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu, potom ho znova zapnite (str. 132).
• Na kamkordéri sa vyskytol nejaký problém. Vyberte disk a opätovne ho vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova.
• Nie je možné otvoriť:
– DVD-R
– DVD+R DL
– DVD+RW disky nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
– DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
115
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 116 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pripojenie k PC
Ak editujete záznam na disku, PC nesprístupní kamkordér.
• Nainštalujte softvér Picture Motion Browser (str. 98).
• Od PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši a kamkordéra.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
Dodávaný softvér Picture Motion Browser nefunguje v počítači Macintosh.
• Softvér Picture Motion Browser nie je možné používať na počítačoch Macintosh.
Prehrávaný záznam na disku v kamkordéri sa nezobrazí na monitore PC.
• Konektor zasuňte správnym smerom a USB kábel pripojte do USB konektora na kamkordéri
správne.
• Zvoľte [COMPUTER], potom [
COMPUTER] v HOME MENU (str. 61).
• Od PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši a kamkordéra.
Statické zábery uložené na karte “Memory Stick Duo” sa nezobrazujú.
• Pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” vkladajte správne a pevne.
• Zvoľte [COMPUTER], potom [
COMPUTER] v HOME MENU (str. 61).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite prevádzku kamkordéra.
Ikona “Memory Stick” ([Removable Disk]) sa nezobrazí na monitore PC.
•
•
•
•
Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” so záznamom.
Od PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši a kamkordéra.
Zvoľte [COMPUTER], potom [
COMPUTER] v HOME MENU (str. 61).
PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite prevádzku kamkordéra.
Softvér Picture Motion Browser nepracuje správne.
• Najskôr zatvorte Picture Motion Browser a potom reštartujte PC s OS Windows.
116
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_103-117_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 117 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Počas prevádzky Picture Motion Browser sa zobrazí chybové hlásenie.
• Zatvorte Picture Motion Browser v PC s OS Windows, potom prepnite prepínač POWER
na kamkordéri do iného režimu.
Pohyblivý záznam, statické zábery alebo zvuk z kamkordéra sa neprehráva
v PC správne.
• Ak je kamkordér prepojený s PC, ktorý nepodporuje vysokorýchlostné USB rozhranie
(USB2.0), pohyblivý záznam, statické zábery alebo zvuk sa nemusia prehrať správne.
Pohyblivý záznam, statické zábery alebo zvuk kopírovaný do PC nebude nijako ovplyvnený.
• V závislosti od PC môže prehrávaný pohyblivý záznam alebo zvuk dočasne zamŕzať.
Pohyblivý záznam alebo zvuk kopírovaný do PC nebude nijako ovplyvnený.
Nie je možné nahrávať záznam z PC na disk v kamkordéri.
• Používajte odporúčané disky. Podrobnosti pozri na str. 16.
• Na disk v DVD mechanike kamkordéra nie je možné nahrávať z inej aplikácie než Picture
Motion Browser.
Súbor kopírovaný z PC sa neskopíruje na kartu “Memory Stick Duo”
v kamkordéri.
• USB kábel (dodávaný) ste neodpojili správnym postupom. Pripojte kamkordér k PC znova
a preneste dáta.
Prehrávaný obraz sa pozastavil, alebo je rušený.
• Ak prehrávate disk v kamkordéri pripojenom k PC, obraz sa nemusí v závislosti od rýchlosti
prenosu prehrať plynulo. Za účelom plynulého prehrávania vložte disk do DVD mechaniky PC.
• Skontrolujte kompatibilitu OS PC s prehrávaním pohyblivých záznamov (str. 96).
• V PC zatvorte všetky aplikácie okrem “Player for AVCHD”.
Disk sa nedá prehrať.
Skutočné zobrazenia alebo hlásenia sa odlišujú od zobrazení v aplikácii “First
Step Guide”.
• Zobrazenia alebo hlásenia môžu byť odlišné.
Riešenie problémov
• Na prehrávanie disku so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) použite dodávaný
softvér “Player for AVCHD”. Štandardný prehrávač diskov nie je možné používať. Ak sa
po vložení disku so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) do PC spustí iný softvér
na prehrávanie diskov, zatvorte ho.
117
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_118-122_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 118 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť napriek
tomu, že ste niekoľkokrát zopakovali
odporúčaný postup, kontaktujte predajcu Sony
alebo autorizované servisné stredisko Sony.
C: (alebo E:) ss:ss
(Samodiagnostické zobrazenie)
100-0001 (Výstražný indikátor
pre súbor)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný.
(Výstražný indikátor pre disky)
Pomalé blikanie
• Nie je vložený disk.*
• Na disku je dostupný čas pre snímanie
pohyblivého záznamu menej než 5 minút.
C:04:ss
Rýchle blikanie
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 130).
• Pripojte konektor DC od AC adaptéra
do konektora DC IN na kamkordéri
správne (str. 26).
• Vložený je nekompatibilný disk.*
• V pohotovostnom režime snímania je
vložený uzatvorený disk.
• Disk je zaplnený.*
• Disk sa nedá čítať, ani naň nahrávať,
pretože je to jednostranný disk a je
vložený opačne.
• Vložený disk obsahuje záznam v inej
TV norme, než je norma kamkordéra,
keď je zvolený režim
(Pohyblivý
záznam).*
C:13:ss
• Disk je chybný. Do kamkordéra vložte
kompatibilný disk (str. 16).
• Disk je znečistený, prípadne
poškriabaný. Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky (str. 126).
C:21:ss
• Kondenzovala vlhkosť. Kamkordér
vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky minimálne hodinu (str. 132).
C:32:ss
• Vyskytol sa iný problém, než je
popísaný vyššie. Vyberte disk
a opätovne ho vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova.
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte
a skúste kamkordér ovládať znova.
• Znova zapnite kamkordér.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
svojpomocne odstrániť. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony. Informujte ich
o 5-miestnom kóde začínajúcim
písmenom “E”.
Z (Musíte vysunúť disk.)*
Rýchle blikanie
• Vložený je nekompatibilný disk.
• Disk je zaplnený.
• Problém s diskovou mechanikou
v kamkordéri.
• Je vložený uzatvorený disk (str. 66).
E (Výstražný indikátor
pre akumulátor)
Pomalé blikanie
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor E blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 20 minút.
118
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_118-122_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 119 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
% (Výstražný indikátor
pre kondenzáciu vlhkosti)*
(Výstražný indikátor pre blesk)
Pomalé blikanie:
Pomalé blikanie
• Blesk sa nabíja
• Odpojte zdroj napájania a ponechajte
kamkordér mimo prevádzku cca
1 hodinu (str. 132).
Rýchle blikanie:
(Výstražný indikátor pre vysokú
teplotu)
Pomalé blikanie
• Teplota kamkordéra sa zvyšuje.
Kamkordér vypnite a ponechajte ho
krátky čas mimo prevádzky pri
primeranej teplote.
Rýchle blikanie*
• Prevádzková teplota kamkordéra je
príliš vysoká. Kamkordér vypnite
a ponechajte ho krátky čas mimo
prevádzky pri primeranej teplote.
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Nie je vložená karta “Memory Stick
Duo” (str. 35).
(Výstražný indikátor pre
formátovanie karty “Memory Stick
Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 73, 128).
• Vložená karta “Memory Stick Duo” je
nekompatibilná (str. 73, 128).
- (Výstražný indikátor pre
ochranu karty “Memory Stick Duo”)*
• Ochranná klapka na karte “Memory Stick
Duo” je v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 128).
• Na inom zariadení je nastavené
odmietnutie prístupu ku karte “Memory
Stick Duo”.
(Výstražný indikátor pre otrasy
kamkordéra)
• Osvetlenie nie je dostatočné,
kamkordér teda nedržíte stabilne.
Použite blesk.
• Kamkordér je nestabilný, takže je
náchylný na otrasy. Kamkordér držte
pevne obidvomi rukami a takto
snímajte. Výstražný indikátor pre
otrasy kamkordéra však nezmizne.
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie
tiež melódia (str. 85).
Popis výstražných hlásení
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
x Mechanika
Z Drive error. Turn on power again.
• Problém s diskovou mechanikou
v kamkordéri. Vypnite a znova zapnite
kamkordér.
x Kondenzácia vlhkosti
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 132)
Troubleshooting
(Výstražný indikátor pre
nekompatibilitu karty “Memory Stick
Duo”)*
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (str. 132)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
119
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_118-122_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 120 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
x Disk
Overheated. Recording on disc
disabled.
Overheated. Cannot open. Try
later.
Overheated. Cannot activate
function. Wait a while and try again
later.
Z Recording on disc disabled.
• Vyskytla sa porucha na disku a nie je
ho viac možné používať.
Scene number on disc is full.
• Vymažte neželané záznamy (str. 54).
Records movies in 16:9. Format to
set. (str. 72)
Records movies in 4:3. Format to
set. (str. 72)
Z Disc error. Remove disc.
• Kamkordér nesprístupní disk z dôvodu
nekompatibility alebo poruchy disku
(napr. poškriabanie) alebo nesprávneho
nastavenia pre daný disk atď.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Vložený disk obsahuje záznam v inom
formáte, než používa kamkordér.
Po naformátovaní disku budete môcť
pravdepodobne disk používať
v kamkordéri (len DVD-RW/
DVD+RW disk) (str. 72).
Z Disc full. Cannot record.
• Vymažte neželané záznamy (str. 54).
Playback prohibited.
• Pokúšate sa prehrávať disk
nekompatibilný s kamkordérom.
• Pokúšate sa prehrávať záznam
nasnímaný so signálom ochrany
autorských práv.
Z Disc finalized. Cannot record
on disc.
• Na uzatvorený DVD-R/DVD+R DL disk
nie je možné snímať. Použite nový disk.
Data error.
• Počas čítania/zapisovania z/na disk(u)
sa vyskytla porucha.
Access error.
• Počas čítania/zapisovania z/na disk(u)
sa vyskytla porucha.
Cannot play back or edit playlist on
this disc.
x Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
Z Disc finalized. Function is not
available.
Z Need to unfinalize disc.
• Aby bolo možné snímať na uzatvorený
DVD+RW/DVD-RW (režim VIDEO)
disk so záznamom v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie), znovu disk
otvorte (str. 74).
• Kartu “Memory Stick Duo”
niekoľkokrát vyberte a znova vložte.
Ak aj naďalej indikátor bliká, karta
“Memory Stick Duo” môže byť chybná.
Skúste použiť inú kartu “Memory Stick
Duo”.
120
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_118-122_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 121 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
umožňujúcu zápis.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Formát vloženej karty “Memory Stick
Duo” nie je kompatibilný
s kamkordérom (str. 128).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 73, 128).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Vymažte neželané záznamy (str. 55).
Cannot save still picture.
• Ak používate funkciu Dual Rec,
nevyberajte záznamové médium pre
statické zábery z kamkordéra, kým
sa nedokončení snímanie na disk a kým
sa nedokončí ukladanie statických
záberov (str. 40).
No more still pictures during movie
recording.
• Pokúšate sa snímať tri alebo viac
statických záberov (maximálny počet,
ktorý je možné nasnímať naraz) pri
snímaní v režime Dual Rec (str. 40).
x PictBridge compliant printer
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Cannot record still pictures. (str. 107)
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 128)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
x Blesk
Troubleshooting
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Kamkordérom
nie je možné vytvárať ani vymazávať
vytvorené priečinky.
• Naformátujte kartu “Memory Stick
Duo” (str. 73), alebo z nej vymažte
záznam v PC.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Charging… Cannot record still
images.
• Pokúšate sa snímať statický záber počas
nabíjania blesku (voliteľný).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
121
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_118-122_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 122 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
Flash cannot charge. Not available.
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
Lens accessory attached. Cannot
use flash. (str. 40)
x Iné
Please wait.
• Zobrazí sa, ak vybratie disku určitý čas
trvá. Kamkordér vypnite a ponechajte
ho mimo prevádzky cca 10 minút, aby
sa eliminovali otrasy.
Possibility of problem with disc.
E Please connect AC adaptor.
• Vybratie disku zlyhalo. Disk môže byť
chybný.
• Pokúšate sa uzatvárať, formátovať alebo
znovu otvoriť disk, pričom je slabý
akumulátor. Kamkordér napájajte
z AC adaptéra, aby sa náhodou
uprostred týchto operácií nevypol
z dôvodu vybitia akumulátora.
Playlist full./No further selection is
possible.
• Playlist nemôže obsahovať viac než
999 scén (str. 57).
• Do jednej sekcie pre Playlist môžete
zvoliť až 100 záznamov naraz (str. 57).
Data protected.
• Disk má nastavenú ochranu na inom
zariadení.
Cannot divide.
• Nie je možné rozdeliť pohyblivý
záznam, ktorý je príliš krátky.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Kamkordér sa pokúša automaticky
obnoviť údaje, ak sa ich zápis
nevykonal správne.
Cannot recover data on disc.
• Zápis údajov na disk zlyhal. Pokus
o obnovenie údajov bol neúspešný.
122
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 123 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
TV normy
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine/regióne, kde je hodnota napätia
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V AC, 50/60 Hz.
Váš kamkordér pracuje v norme PAL.
Ak chcete prehrávať záznam na TVP,
musíte použiť TVP s normou PAL so
vstupnými AUDIO/VIDEO konektormi.
Sledovanie záznamu nasnímaného
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
V krajinách s podporou formátu 1080/50i
môžete sledovať záznam v originálnej
nasnímanej kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Je potrebný TVP (alebo monitor) s normou
PAL a kompatibilný s formátom 1080/50i
so vstupnými zložkovými a vstupnými
AUDIO/VIDEO konektormi. Musí byť
pripojený zložkový video aj A/V
prepojovací kábel.
Sledovanie záznamu nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
Na sledovanie záznamu nasnímaného
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) je
potrebný TVP s normou PAL so vstupnými
AUDIO/VIDEO konektormi. Musí byť
pripojený A/V prepojovací kábel.
Norma
PAL
Krajina
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Holandsko,
Hong Kong, Maďarsko,
Taliansko, Kuvajt, Malajzia,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Singapur,
Slovenská republika,
Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Chile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamaika, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipíny, USA,
Venezuela atď.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Ďalšie informácie
PAL - M
123
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 124 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Používanie kamkordéra v zahraničí (pokračovanie)
Nastavenie na miestny čas
Keď používate kamkordér v zahraničí, hodiny môžete na miestny čas nastaviť jednoduchým
nastavením časového posunu. Nastavte
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA
SET] a [SUMMERTIME] v HOME MENU (str. 31).
Časový posun
Časový
posun
Nastavenie
Časový
posun
Nastavenie
GMT
Lisabon, Londýn
+11:00
Šalamúnove ostr.
+01:00
Berlín, Paríž
+12:00
Fidži, Wellington
+02:00
Helsinky, Káhira, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
–11:00
Stredozem. ostr., Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Aljaška
+04:30
Kábul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karáči, Islamabád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkata, Diílí
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Džakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hongkong, Singapur, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Soul, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azory, Kapverdské ostr.
+10:00
Melbourne, Sydney
124
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 125 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Informácie o diskoch
Podrobnosti o vhodných diskoch
pre kamkordér pozri na str. 16.
Symbol
Poznámky k používaniu
• Disk chytajte iba na okrajoch a jemne
opierajte prst o stredový otvor.
Nedotýkajte sa povrchu disku pre záznam
(strana bez popisu, ak používate
jednostranný disk).
• Pred snímaním odstráňte jemnou čistiacou
handričkou z disku nečistoty a odtlačky
prstov. V opačnom prípade nemusí byť
možné na takýto disk v určitých situáciách
snímať, alebo z neho prehrávať.
• Disk vkladajte do kamkordéra správne
tak, aby zacvakol. Ak sa na LCD monitore
zobrazí [C:13:ss], otvorte kryt priestoru
pre disk a disk vložte nanovo.
• Na povrch disku nič nenalepujte. Disk
môže byť potom nevyvážený a môže sa
v kamkordéri poškodiť, alebo sa môže
pokaziť kamkordér.
Obojstranné disky umožňujú snímať
na obidve strany disku.
x Snímanie na stranu A
Vložte disk do kamkordéra stranou
so symbolom
v strede smerom von tak,
aby zacvakol.
• Pri používaní obojstranných diskov
dávajte pozor, aby ste ho neznečistili
odtlačkami prstov.
• Ak v kamkordéri používate obojstranný
disk, snímanie/prehrávanie sa realizuje
len na vloženú stranu. Pri vloženom disku
do kamkordéra nie je možné prepnúť
snímanie/prehrávanie na druhú stranu.
Keď dokončíte snímanie/prehrávanie
na jednu stranu, vyberte ho a otočte ho.
Potom môžete používať jeho druhú stranu.
• Pri obojstranných diskoch vykonajte
nasledovné operácie pre každú stranu
disku:
Ďalšie informácie
Používanie obojstranných diskov
Symbol
musí smerovať von.
Sníma sa na zadnú stranu.
– Uzatvorenie (str. 66)
– Znovu otvorenie (str. 74)
– Formátovanie (str. 72)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
125
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 126 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Informácie o diskoch (pokračovanie)
Údržba a skladovanie diskov
• Disky udržiavajte čisté. Inak sa môže
zhoršiť kvalita obrazu a zvuku.
• Vyčistite disk pomocou jemnej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Pri nečistotách vyčistite disk pomocou
jemnej handričky mierne navlhčenej
vo vode. Potom prípadnú vlhkosť utrite
suchou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte rozpúšťadlá, akými sú napr.
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky, alebo antistatické spreje
určené pre čistenie vinylových LP platní.
Môžete poškodiť disk.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani vlhkosti.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
disku, vložte vždy disk do jeho obalu.
• Pri popisovaní jednostranného disku píšte
len na stranu určenú pre popisovanie.
Používajte olejové značkovače (fixky)
a atramentu sa nedotýkajte, kým
nezaschne. Disku sa nedotýkajte ostrými
predmetmi (napr. perom). Povrch disku
nesušte teplom. Na obojstranný disk
nepíšte.
126
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 127 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Formát AVCHD
Tento digitálny kamkordér dokáže snímať
vo formáte AVCHD aj DVD.
Čo je formát AVCHD?
Formát AVCHD je formát vysokého
rozlíšenia pre digitálne kamkordéry
využívaný na snímanie záznamu v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie) buď podľa
špecifikácií 1080i*1 alebo 720p*2 pomocou
kódovacej technológie efektívnej
kompresie dát. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 sa využíva na kompresiu obrazových
dát a systém Dolby Digital alebo Linear
PCM sa využíva na kompresiu zvukových
dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovať obrazový záznam účinnejšie
než bežné formáty na kompresiu
obrazových dát. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje snímať digitálnymi
kamkordérmi záznam v kvalite (HD)
na 8 cm DVD disky.
Snímanie a prehrávanie na kamkordéri
Na základe formátu AVCHD kamkordér
sníma záznam v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) nasledovne.
Video signál:
Formát AVCHD 1440 × 1080/50i
Audio signál:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Záznamové médium:
8 cm DVD-RW, DVD-R, DVD+RW,
DVD+R DL disky
• DVD disky nasnímané v inom než uvedenom
formáte AVCHD nie je možné v kamkordéri
prehrávať. V kamkordéri nie je možné prehrávať
8 cm DVD-RAM disky.
Okrem snímania v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) dokáže kamkordér snímať
aj v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
v bežnom DVD formáte.
Ďalšie informácie
*1: Špecifikácie 1080i
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využíva
1080 efektívnych rozkladových riadkov
a prekladaný systém.
*2: Špecifikácie 720p
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využíva
720 efektívnych rozkladových riadkov
a progresívny systém.
127
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 128 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou,
ktoré napriek svojim rozmerom dokáže
uchovávať väčší objem dát než bežná disketa.
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo”, ktoré sú približne
polovičných rozmerov ako bežné karty
“Memory Stick”. Fungovanie kamkordéra
so všetkými typmi kariet “Memory Stick
Duo” však nie je možné zaručiť.
(Podrobnosti pozri v prehľade nižšie.)
Typy kariet “Memory Stick”
Snímanie/
Prehrávanie
“Memory Stick”
(bez technológie MagicGate)
–
“Memory Stick Duo”*1
(bez technológie MagicGate)
a
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
(s technológiou MagicGate)
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné
rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”.
*2 Typy kariet “Memory Stick” s podporou
vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť
prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti
od používaného zariadenia.
*3 “MagicGate” je technológia ochrany
autorských práv pracujúca v kódovacom
formáte. Údaje chránené technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate” nie je možné
zaznamenávať ani prehrávať kamkordérom.
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí
na monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru
sa zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
• Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti
od kombinácie karty “Memory Stick”
s “Memory Stick”-kompatibilným zariadením.
Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou
Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky
na karte “Memory Stick Duo” vhodným
predmetom do polohy znemožňujúcej
záznam.
Poznámky k používaniu
Kompenzácia obsahu záznamu nie je
možná. V nasledovných prípadoch môže
dôjsť k poškodeniu dát:
• Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie, alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/
načítavania záznamu na/z karty “Memory Stick
Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky
prístupu).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Dôležité údaje odporúčame zálohovať
na pevný disk PC.
x Manipulácia s pamäťovou kartou
“Memory Stick Duo”
Pri manipulácii s kartou “Memory Stick
Duo” dbajte na nasledovné.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte “Memory
Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” skladujte mimo
dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia.
128
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 129 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
x Umiestnenie pri používaní
Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
“Memory Stick Duo” na miestach, ktoré sú:
• Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
x Poznámky k adaptéru Memory Stick Duo
Po vložení karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete
používať v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení.
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie. Ak vkladáte kartu “Memory Stick
Duo” do adaptéra Memory Stick Duo nasilu
nesprávne, môžete ho poškodiť.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte
adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory
Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá “Design rule for Camera File
system” - univerzálnu normu vypracovanú
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať
zábery zaznamenané na inom zariadení
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré
nevyhovujú univerzálnej norme. (Tieto modely
nie sú v niektorých oblastiach predávané.)
• Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick Duo”,
ktorá sa používa s iným zariadením, formátujte
ju v tomto kamkordéri (str. 73). Formátovanie
však vymaže všetky informácie z karty
“Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
Ďalšie informácie
x Pamäťová karta “Memory Stick PRO
Duo”
V kamkordéri môžete používať karty
“Memory Stick PRO Duo” s kapacitou
až 2 GB.
129
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 130 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM” (séria M).
Akumulátory “InfoLITHIUM” série M
sú označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a AC adaptérom/
nabíjačkou (voliteľná).
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas
v minútach.
Pri používaní AC adaptéra/nabíjačky sa
zobrazí zostávajúci čas akumulátora a čas
nabíjania.
Nabíjanie akumulátora
• Pred uvedením kamkordéra do prevádzky
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne indikátor
CHG (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate pri
inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra z konektora
DC IN na kamkordéri, alebo vyberte
akumulátor.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný čas
akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-QM71D/QM91D (voliteľný).
• Časté používanie LCD monitora alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred alebo
vzad rýchlejšie vybíja akumulátor.
Odporúčame používať akumulátory s väčšou
kapacitou: NP-QM71D/QM91D.
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie na DVD-RW/DVD+RW
disk.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
dostupného času akumulátora zobrazoval, že
akumulátor je ešte možné používať, akumulátor
znova maximálne nabite. Indikátor
zostávajúceho času akumulátora bude
zobrazovať správny údaj. Správny údaj sa však
nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný
dlhší čas v horúcom prostredí alebo je
maximálne nabitý a nepoužíva sa alebo
sa používa veľmi často. Indikácia dostupného
času akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor E indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti od
prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte dostupný čas
akumulátora cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uchovajte na suchom
a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že
v HOME MENU stlačíte
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] a ponecháte kamkordér
v pohotovostnom režime pre snímanie, kým
sa napájanie nevypne (str. 88).
130
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 131 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Údržba a bezpečnostné
upozornenia
Životnosť akumulátora
• Kapacita akumulátora sa s používaním postupne
znižuje. Ak sa po nabití akumulátora jeho čas
používania značne skrátil, je zrejme potrebné
vymeniť ho za nový.
• Životnosť akumulátora závisí od podmienok
skladovania, prevádzky a prostredia.
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Ďalšie informácie
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú:
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60°C, nenechávajte ho v blízkosti
ohrievačov, v aute zaparkovanom na slnku ani
na priamom slnečnom žiarení. Kamkordér
a príslušenstvo sa môžu pokaziť alebo
deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor,
hľadáčik alebo objektív sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská voda).
Ak kamkordér navlhne, môže sa poškodiť. Tieto
poruchy sú niekedy neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády, stúpanie
na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky napríklad
do uteráka. Môžete spôsobiť jeho prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
131
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 132 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie:
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
LCD monitor
• Z času na čas kamkordér zapnite a prehrávajte
disk alebo snímajte cca 3 minúty.
• Z kamkordéra vyberte disk.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo z miesta
chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu disku alebo na snímacej
šošovke. Môže to spôsobiť poruchu
zariadenia. Ak sa vlhkosť nachádza vnútri
vášho kamkordéra, zobrazí sa hlásenie
[% Moisture condensation. Turn off for
1H.] alebo [% Condensation. Cannot open .
Remove disc later.].
Hlásenie sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve.
x Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Ponechajte kamkordér mimo prevádzky
cca 1 hodinu.
x Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo keď
ho používate na vlhkých miestach
nasledovným spôsobom:
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vyhrievacím
zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo
prehánke.
x Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér
do plastovej tašky a tašku hermeticky
uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky
vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte kamkordér z tašky von.
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže
sa poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
x Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
x Nastavenie LCD monitora
(CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde
vykonajte nasledovný postup. Odporúčame
kamkordér počas operácie napájať
z elektrickej siete pomocou AC adaptéra.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
(HOME).
2 Od kamkordéra odpojte všetky káble
okrem AC adaptéra, potom vyberte disk
a kartu “Memory Stick Duo” z
kamkordéra.
3 Stlačte
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
132
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 133 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Snímacia šošovka
4 Rohom karty “Memory Stick Duo” alebo
tenkým objektom sa dotknite bodu “×”
zobrazeného na monitore. Poloha bodu “×”
sa mení.
Stlačením [CANCEL] tento režim zrušíte.
Snímacia šošovka
Ak sa nedotknete správneho bodu, znova
vykonajte uvedený postup.
b Poznámky
• Na kalibráciu LCD monitora nepoužívajte ostré
a špicaté nástroje. Môžete poškodiť LCD
monitor.
• LCD monitor nie je možné kalibrovať, ak je
otočený naopak.
Čistenie povrchu
Snímacia šošovka
• Nedotýkajte sa šošovky pod krytom
priestoru pre disk. Kryt priestoru pre disk
otvárajte len pri vyberaní alebo vkladaní
disku. Do vnútra priestoru pre disk
sa nesmie dostať prach.
• Ak kamkordér nepracuje z dôvodu
znečistenia snímacej šošovky, vyčistite
ju špeciálnym fúkadlom (nedodávané).
Počas čistenia sa snímacej šošovky
nedotýkajte, kamkordér sa môže poškodiť.
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach.
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že
nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 4 mesiacoch.
Kamkordér používajte po nabití vloženej
nabíjateľnej batérie.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť kamkordéra,
ak nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
Ďalšie informácie
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte nijaký z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu, ani nevykonajte nasledovné:
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy.
– Nepoužívajte kamkordér s uvedenými
substanciami na rukách.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
Slovník (str. 147)
133
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 134 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Údržba a bezpečnostné
upozornenia (pokračovanie)
Technické údaje
x Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte kamkordér s prepínačom
POWER v polohe OFF (CHG) viac než
24 hodín.
Systém
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
1 Zatlačte západku na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte novú batériu stranou + nahor.
3 Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
Západka
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
Formát video kompresie
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(Statické zábery)
Formát audio kompresie
Dolby Digital 2-/5.1-kanálový zvuk
Dolby Digital 5.1 Creator
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard
Špecifikácie 1080/50i
Vhodné disky
8 cm DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW/
DVD+RW disky
Formát záznamu
Pohyblivý záznam
HD:
AVCHD 1080/50i
SD:
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (režim
VIDEO), DVD-Video Recording
(režim VR)
DVD+RW: DVD+RW Video
Statické zábery
Exif Ver.2.2*1
Čas snímania
DVD-R/DVD-RW/DVD+RW:
AVC HD 12M (HQ+): Cca 15 min
AVC HD 9M (HQ): Cca 20 min
AVC HD 7M (SP): Cca 25 min
AVC HD 5M (LP): Cca 32 min
SD 9M (HQ): Cca 20 min
SD 6M (SP): Cca 30 min
SD 3M (LP): Cca 60 min
DVD+R DL:
AVC HD 12M (HQ+): Cca 27 min
AVC HD 9M (HQ): Cca 35 min
AVC HD 7M (SP): Cca 45 min
AVC HD 5M (LP): Cca 60 min
SD 9M (HQ): Cca 35 min
SD 6M (SP): Cca 55 min
SD 3M (LP): Cca 110 min
134
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 135 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
*1 “Exif” je formát súboru pre statické
zábery stanovený asociáciou Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA). Súbory
v tomto formáte môžu obsahovať
dodatočnú informáciu, napr. o nastavení
kamkordéra v čase snímania.
*2Jedinečné zoskupovanie pixelov pri
snímacom prvku ClearVid CMOS Sony
a systém spracovania obrazu (nový
procesor Enhanced Imaging Processor)
umožní dosiahnuť porovnateľne
dvojnásobné rozlíšenie statických
záberov než pri bežnom počte
efektívnych pixelov snímacieho prvku.
*3 Ohnisková vzdialenosť je momentálna
hodnota odvodená od načítania pixelov
pri širokouhlom zábere.
Vstupné/Výstupné konektory
Audio/Video výstup
10-pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Audio signál: 327 mV (pri zaťažovacej
impedancii viac než 47 kΩ
(kOhm)),Výstupná impedancia menej
než 2,2 kΩ (kOhm)
Konektor COMPONENT OUT
Y: 1 Vš-š, 75Ω (Ohm), nesymetrický
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVš-š
Konektor HDMI OUT
Typ A (19-pinový)
Konektor pre slúchadlá
Stereo mini konektor (∅ 3,5 mm)
USB konektor
mini-B
Vstupný konektor MIC
Stereo mini konektor (∅ 3,5 mm)
Konektor REMOTE
Špeciálny mini-minikonektor (∅ 2,5 mm)
Ďalšie informácie
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik (farebný)
Snímací prvok (Senzor ClearVid CMOS)
CMOS: 5,9 mm (1/3 typ)
Snímané pixely (Statické zábery, 4:3):
Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728)
pixelov*2
Celkový počet pixelov:
Cca 2 100 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 16:9):
1 430 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 4:3):
1 080 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 16:9):
1 490 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 4:3):
1 990 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (Optický), 20 ×, 80 × (Digitálny)
Priemer filtra: 30 mm
Ohnisková vzdialenosť
F 1,8 ~ 2,9
f = 5,1 ~ 51 mm
Pri prepočte na fotoaparát s 35 mm
filmom
Pohyblivý záznam*3 : 41,3 ~ 485 mm
(16:9), 50,5 ~ 594 mm (4:3)
Statické zábery: 40,4 ~ 404 mm (16:9),
37 ~ 370 mm (4:3)
Farebná teplota
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálne osvetlenie
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (v režime NightShot)
LCD monitor
Obraz
8,8 cm (3,5 typ, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov
211 200 (960 × 220)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
135
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 136 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Technické údaje (pokračovanie)
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné (DC) 7,2 V (akumulátor)
Jednosmerné (DC) 8,4 V (AC adaptér)
Priemerná spotreba (príkon)
Počas snímania cez hľadáčik
so štandardnou úrovňou jasu:
4,9 W
Počas snímania cez LCD monitor
so štandardnou úrovňou jasu:
5,0 W
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až + 60°C
Rozmery (cca)
76 × 89 × 165 mm
(š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí
76 × 89 × 165 mm
(š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí,
akumulátora NP-FM50
Hmotnosť (cca)
660 g, len samotné zariadenie
740 g, vrátane akumulátora NP-FM50
a disku
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 25.
Rozmery (cca)
56 × 31 × 100 mm (š/v/h) okrem
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
190 g, bez sieťovej šnúry
* Ďalšie technické údaje pozri na štítku
na AC adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor (NP-FM50)
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 7,2 V
Kapacita
8,5 Wh (1 180 mAh)
Rozmery (cca)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(š/v/h)
Hmotnosť (cca)
76 g
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Typ
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
AC adaptér AC-L15A
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové zaťaženie
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V*
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až + 60°C
136
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_123-137_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 137 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Obchodné značky
Poznámky k licencii
• “Handycam”
a“
” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• “AVCHD” a logotyp “AVCHD” sú obchodné
značky spoločnosti Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” a “MagicGate
Memory Stick Duo” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti U.S. Microsoft Corporation
v USA a ostatných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Computer, Inc v USA
a ostatných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
AKÉKOĽVEK INÉ NEŽ OSOBNÉ POUŽ ITIE
TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM,
KTORÝ NIE JE V SÚLADE
SO ŠTANDARDOM MPEG-2 PRE
KÓDOVANIE VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
KOMPRIMOVANÉ MÉDIÁ JE ZAKÁZANÉ
BEZ UDELENIA LICENCIE NA ZÁKLAD
PLATNÝCH PATENTOV V SFÉRE
PATENTOVÉHO PORTFÓLIA MPEG-2.
DANÚ LICENCIU MÔŽ E UDELIŤ
SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Ďalšie informácie
Všetky ostatné spomenuté názvy produktov môžu
byť obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenia ™
a “®” však nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
LICENCIOU PATENTU NA ZOBRAZOVANIE
SÚBOROV AVC LEN PRE OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽ ÍVANIE PRE
(i) KÓDOVANIE VIDEO SÚBOROV
V SÚLADE SO Š TANDARDOM PRE
ZOBRAZOVANIE SÚBOROV AVC (“AVC
VIDEO”) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEO SÚBOROV AVC
KÓDOVANÝ CH UŽ ÍVATEĽOM PRI
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITE A/
ALEBO ZÍSKANÝCH OD POSKYTOVATEĽA
LICENCIE NA VYTVORENIE VIDEO
SÚBOROV AVC.
NA Ž IADNE INÉ POUŽ ÍVANIE SA LICENCIA
NEVYDÁVA ANI NEVZŤAHUJE.
ĎALŠ IE INFORMÁCIE MÔŽ ETE ZÍSKAŤ
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRI <HTTP://MPEGLA.COM>
137
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 138 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany.
A Ovládač transfokácie (39, 47)
B Tlačidlo PHOTO (38)
C Tienidlo hľadáčika
D Hľadáčik (31)
E Ovládač nastavenia hľadáčika (31)
F Prepínač POWER (29)
G Kontrolky režimov
(Pohyblivý
záznam)/
(Statický záber) (29)
H Kontrolka CHG (nabíjanie) (26)
I Háčik pre popruh na plece
Upevnenie popruhu na plece
(voliteľný).
J Akumulátor (26)
K Tlačidlo START/STOP (37)
L Krytu priestoru pre disk (33)
M Konektor i (slúchadlá)
N Popruh (36)
O Konektor REMOTE
138
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 139 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
C Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Ak je pripojený externý mikrofón
(voliteľný), bude mať takýto mikrofón
prioritu pred vstavaným mikrofónom
(str. 39).
Prehľad
A Pätica s aktívnym rozhraním
(39)
Pätica s aktívnym rozhraním dodáva
napájanie voliteľnému príslušenstvu,
ako je video reflektor, blesk alebo
mikrofón. Pätica je spojená
s prepínačom POWER, čo dovoľuje
dodávané napájacie napätie pre
voliteľné príslušenstvo vypnúť a zapnúť.
Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie príslušenstva.
Pätica s aktívnym rozhraním má
bezpečnostné zariadenie na bezpečné
upevnenie inštalovaného príslušenstva.
Keď inštalujete príslušenstvo, zasuňte
ho nadol, zatlačte na doraz a pritiahnite
skrutku. Príslušenstvo odoberiete tak, že
uvoľníte skrutku a potom ho zatlačíte
nadol a vytiahnete von.
• Ak snímate pohyblivý záznam s externým
bleskom (voliteľný) pripojeným cez päticu,
vypnite jeho napájanie, aby sa do záznamu
nenasnímal zvukom nabíjania blesku.
• Nie je možné súčasné používanie externého
blesku (voliteľný) a vstavaného blesku.
• Ak je pripojený externý mikrofón (voliteľný),
bude mať takýto mikrofón prioritu pred
vstavaným mikrofónom (str. 39).
B Tlačidlo
(blesk) (40)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
139
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 140 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie)
A Tlačidlo RESET
Obnovenie výrobných nastavení vrátane
nastavenia dátumu a času.
N Konektor COMPONENT OUT (49)
B Tlačidlo DISP/BATT INFO (27)
Otvorenie krytu konektorov
O Konektor A/V OUT (52)
C LCD monitor/dotykový monitor (18, 30)
D Tlačidlo START/STOP (37)
E Tlačidlá transfokácie (39, 47)
F Tlačidlo
(HOME) (20, 76)
G Ovládač JACK COVER OPEN/CLOSE
H Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
Nastavenie hlasitosti pozri na str. 45.
I
(USB) konektor (63)
J Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (35)
K Kontrolka prístupu (35)
L Konektor DC IN (26)
M Konektor HDMI OUT (50)
140
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 141 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
A Prepínač pre otvorenie krytu priestoru
pre disk OPEN/Kontrolka prístupu
ACCESS (33)
B Vstavaný 4-kanálový mikrofón (39)
Po pripojení mikrofónu kompatibilného
s päticou s aktívnym rozhraním
(voliteľný) má externý mikrofón prioritu.
M Senzor signálov diaľkového ovládania
Pri ovládaní pomocou DO (str. 142)
smerujte DO na senzor signálov
z diaľkového ovládania.
C Blesk (40)
D Objektív (objektív Carl Zeiss) (5)
E Ovládací prstenec kamkordéra (42)
G Tlačidlo
Prehľad
F Kontrolka snímania (36)
Počas snímania svieti načerveno. Bliká,
ak je zostávajúca kapacita disku alebo
kapacita akumulátora nízka.
(VIEW IMAGES) (44)
H Tlačidlo BACK LIGHT (41)
I Tlačidlo MANUAL (42)
J Prepínač NIGHTSHOT (41)
K Uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora) (27)
L Otvor pre statív
Do otvoru pre statív namontujte
pomocou skrutky statívu statív
(voliteľný: skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm).
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
141
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 142 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie)
Diaľkové ovládanie
Izolačný prvok
A Tlačidlo DATA CODE (84)
Zobrazovanie dátumu a času snímania alebo
nastavení kamkordéra počas snímania
záznamu po stlačení počas prehrávania.
B Tlačidlo PHOTO (38)
Po stlačení tohto tlačidla sa nasníma obraz
aktuálne zobrazený na monitore.
C Tlačidlá SCAN/SLOW (45)
D Tlačidlá . > (predchádzajúce/
nasledujúce) (45)
E Tlačidlo PLAY (45)
F Tlačidlo STOP (45)
G Tlačidlo DISPLAY (27)
H Vysielač
Pomocou b / B / v / V zvoľte požadované
tlačidlo alebo položku a stlačením ENTER
výber potvrďte.
b Poznámky
• Pred používaním diaľkového ovládania zložte
izolačný prvok.
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou diaľkového
ovládania smerujte diaľkové ovládanie na senzor
signálov diaľkového ovládania (str. 141).
• Ak sa určitý čas z diaľkového ovládania neodošle
žiadny príkaz, oranžový rámček sa vypne.
Ak stlačíte b / B / v / V alebo ENTER znova,
oranžový rámček sa zobrazí v naposledy
zobrazenej pozícii.
• Na LCD monitore nie je možné pomocou
b / B / v / V zvoliť niektoré tlačidlá.
• Výmenu batérie pozri na str. 134.
I Tlačidlo START/STOP (str. 37)
J Tlačidlá transfokácie (39, 47)
K Tlačidlá PAUSE (45)
L Tlačidlo VISUAL INDEX (44)
Po stlačení tlačidla počas prehrávania
sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX.
M Tlačidlá b / B / v / V / ENTER
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo pri zobrazení
VISUAL INDEX alebo Playlist, na LCD
monitore sa zobrazí oranžový rámček.
142
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 143 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Indikátory zobrazené v režime snímania/
prehrávania
Snímanie pohyblivého záznamu
Snímanie statických záberov
A Formát záznamu (HD/SD) (14) a režim
záznamu (HQ+/HQ/SP/LP) (78)
L Kvalita ([FINE]/[STD]) (83)
B Tlačidlo HOME (18)
N Zobrazuje sa počas ukladania statického
záberu.
C Zostávajúci čas akumulátora (cca) (27)
D Indikátor stavu snímania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(snímanie))
E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
F Typ disku (16)
G Režim snímania (34)
Zobrazí sa len pri DVD-RW disku
nasnímanom v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie).
H Tlačidlo OPTION (19)
M Veľkosť záberu (81)
O Cieľový priečinok pre snímanie
z Rady
• Ak používate funkciu Dual Rec, zobrazenie
pre snímanie statických záberov aj pohyblivého
záznamu sa zobrazuje naraz. Poloha zobrazenia
sa mierne odlišuje od polohy pri normálnom
snímaní.
• S pribúdajúcim počtom nasnímaných statických
záberov na karte “Memory Stick Duo” sa nové
priečinky pre ukladanie záberov vytvárajú
automaticky.
I Dual Rec (40)
J Tlačidlo VIEW IMAGES
Prehľad
K 5.1-kanálového surround zvuku (39)
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
143
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 144 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (pokračovanie)
Sledovanie pohyblivého záznamu
A Formát záznamu (HD/SD) (14) a režim
záznamu (HQ+/HQ/SP/LP) (78)
Sledovanie statických záberov
K Veľkosť záberu (81)
C Zostávajúci čas akumulátora (cca) (27)
L Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nasnímaných statických
záberov
D Režim prehrávania
M Tlačidlo Slide show (47)
E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
N Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(46)
B Tlačidlo pre návrat
F Typ disku (16)
G Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(45)
H Tlačidlo OPTION (19)
O Názov dátového súboru
P Tlačidlo VISUAL INDEX (44)
Q Priečinok pre prehrávanie
I Tlačidlá ovládania video prehrávania
(45)
J Číslo scény
144
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_138-145_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 145 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Indikátory po vykonaní zmien
Indikátor
Význam
Color Slow Shutter (92)
Nasledovné indikátory sa zobrazujú počas
snímania/prehrávania za účelom indikácie
nastavení kamkordéra.
Horné ľavé
Horné v strede
Horné pravé
Pripojenie PictBridge (63)
EZ
Výstražný indikátor (118)
Spodné
Indikátor
Význam
Picture effect (94)
Digital effect (93)
Spodné
Manuálne zaostrovanie
(90)
0.1m, 1.0m,
10m, ∠
Zaostrovacia (ohnisková)
vzdialenosť (90)
V strede
Horné ľavé
Indikátor
9
PROGRAM AE (91)
Význam
Snímanie/prehrávanie
5.1-kanálového surround
záznamu (39)
Backlight (41)
.
n
Vyváženie bielej farby (92)
Snímanie so samospúšťou (94)
WIDE SELECT (79)
Blesk (40)
Vypnutie SteadyShot (79)
Nízka úroveň
mikrofónového vstupu
(MICREF LEVEL) (94)
SPOT METER (91)/
EXPOSURE (91)
AE SHIFT (78)
WB SHIFT (78)
Tele makro (90)
Horné v strede
Zebra (80)
Indikátor
Význam
Nastavenie Slide show (47)
Indikátor
Význam
Fader (93)
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (30)
V strede
Indikátor
Dátum, čas snímania a údaje o nastavení
kamkordéra počas snímania sa automaticky
zaznamenajú na disk aj kartu “Memory
Stick Duo”. Počas snímania však nie sú
zobrazené. Počas prehrávania ich však
môžete zobraziť ako položku [DATA
CODE] (str. 84).
Dátum a čas snímania môžete zobraziť
počas prehrávania v inom zariadení atď.
([SUB-T DATE], str. 80).
Prehľad
Horné pravé
Dátový kód počas snímania
Význam
NightShot (41)
Super NightShot (93)
145
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_146-147_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 146 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehľad
Slovník
x 12 cm disk
x Formát DVD
Disky s priemerom 12 cm. V tomto kamkordéri
nie je možné používať 12 cm disky.
Formát používaný pri snímaní záznamu v kvalite
SD (štandardné rozlíšenie) na 8 cm DVD disky.
x 5.1-kanálový surround zvuk
x DVD-R disk
Systém prehrávania zvuku cez 6 reproduktorov,
3 v prednej časti (ľavý, pravý a stredový)
a 2 v zadnej časti (pravý a ľavý) s nízkotónovým
subwooferom, ktorý sa počíta ako 0.1 kanál pre
frekvencie 120 Hz alebo nižšie.
Disk, ktorý neumožňuje opätovné snímanie.
Väčšinou sa používa na ukladanie dát, ktoré nie je
potrebné editovať. Po uzatvorení však už nie je
možné na disk snímať, aj keď je na ňom voľné
miesto.
x 8cm disk
x DVD+R DL disk
Disky s priemerom 8 cm. V tomto kamkordéri
môžete používať 8 cm disky.
Disk, ktorý neumožňuje opätovné snímanie.
DL znamená Double Layer - Dvojvrstvový disk.
Na jednej strane sú 2 záznamové vrstvy, ktoré
umožnia vykonať dlhší záznam na jeden disk.
Na rozdiel od obojstranných diskov nie je možné
DVD+R DL disk prevracať.
x Formát AVCHD
Formát vysokého rozlíšenia pre digitálne
kamkordéry využívaný na snímanie záznamu
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) pomocou
formátu MPEG-4 AVC/H.264.
x Menu disku
Zobrazenie ponuky Menu, ktorá umožňuje zvoliť
určitú scénu z disku prehrávaného na inom zariadení.
V prípade disku so záznamom nasnímaným
v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa zobrazuje
Menu DVD disku.
x Titul disku
Titul (názov) priradený disku so záznamom.
x Dolby Digital
Systém kódovania zvuku (kompresia) vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia kompresie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories Inc., ktorá
účinne komprimuje zvuk bez citeľných strát
na kvalite. Umožňuje záznam 5.1-kanálového
surround zvuku pri efektívnejšom využívaní
miesta na disku. Disky vytvorené pomocou
systému Dolby Digital 5.1 Creator je možné
prehrávať na zariadení kompatibilnom s diskmi
používanými kamkordérom.
x Obojstranný disk
x DVD-RW disk
Prepisovateľný disk. Ak je disk nasnímaný
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie), po snímaní sú
dostupné v kamkordéri rôzne editovacie funkcie.
V prípade záznamu v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) je nutné zvoliť režim záznamu: Režim
VIDEO alebo VR. V prípade režimu VR sú
v kamkordéri dostupné rôzne editovacie funkcie.
x DVD+RW disk
Prepisovateľný disk. Ak je disk nasnímaný
v kvalite HD (vysoké rozlíšenie), po snímaní sú
dostupné v kamkordéri rôzne editovacie funkcie.
x Uzatvorenie
Postup vytvorenia kompatibility diskov
nasnímaných kamkordérom s prehrávaním
na iných zariadeniach.
x Formátovanie
Postup vymazania všetkých záznamov z disku
a obnovenie jeho pôvodnej kapacity, takže naň
bude možné znova nahrávať.
x HOME MENU
HOME MENU je prvotné zobrazenie po stlačení
(HOME) a funguje ako vstupná brána
k funkciám kamkordéra.
Disky, pri ktorých je možné nahrávať na obidve
strany.
146
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_146-147_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 147 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
x JPEG
x Miniatúra
JPEG je skratka pre Joint Photographic Experts
Group a je to štandard kompresie obrazových dát
statických záberov (redukcia kapacity dát).
Kamkordér sníma statické zábery vo formáte JPEG.
Obrázky zmenšenej veľkosti, vďaka čomu ich
je možné zobraziť viacero naraz. Zobrazenia
“VISUAL INDEX” a “Menu disku” využívajú
systém zobrazenia miniatúr.
x MPEG
x Otvorenie
MPEG je skratka pre Moving Photographic
Experts Group a je to štandard kódovania
(kompresie obrazových dát) pohyblivého
záznamu (obrazu) a zvuku. Existuje formát
MPEG1 a MPEG2. Kamkordér sníma pohyblivý
záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie)
vo formáte MPEG2.
Proces znovu otvorenia uzavretého disku,
na ktorom je ešte voľné miesto, takže je
naň možné ešte snímať.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnovší obrazový kódovací formát
štandardizovaný spoločne dvomi
medzinárodnými štandardizačnými
organizáciami, ISO-IEC a ITU-T, v roku 2003.
V porovnaní s bežným formátom MPEG2
dosahuje formát MPEG-4 AVC/H.264 viac než
dvojnásobnú účinnosť. Kamkordér využíva formát
MPEG-4 AVC/H.264 pri kódovaní pohyblivých
záznamov vo vysokom rozlíšení.
x OPTION MENU
OPTION MENU sa zobrazí po stlačení
(OPTION) a umožňuje rýchly prístup k funkciám
kamkordéra dostupným v danom stave
kamkordéra a okamihu.
x Original
Pohyblivý záznam nasnímaný kamkordérom
na disk sa označuje ako “original”.
Prvok, ktorý opticky číta signály z nahraného
disku.
x Playlist
VBR znamená Variable Bit Rate (Variabilný
dátový tok). Je to formát záznamu pre
automatické riadenie dátového toku (objem
nahraných dát v danom časovom okamihu) podľa
práve snímanej scény. Pri dynamických scénach
sa za účelom produkcie ostrého obrazu využíva
veľká kapacita disku, takže sa skráti dostupný čas
záznamu.
x Režim VIDEO
Jeden zo záznamových formátov, ktoré môžete
zvoliť pri používaní DVD-RW disku so
záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Režim VIDEO poskytuje výbornú kompatibilitu
s inými DVD zariadeniami.
x VISUAL INDEX
Táto funkcia zobrazuje miniatúry nasnímaných
pohyblivých záznamov a statických záberov,
takže si môžete zvoliť scény, ktoré chcete prehrať.
x Režim VR
Jeden zo záznamových formátov, ktoré môžete
zvoliť pri používaní DVD-RW disku so
záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Režim VR umožňuje editovať (vymazávať
záznamy alebo meniť ich poradie) kamkordérom.
Uzatvorenie disku vám umožní prehrávať ho na
DVD zariadení kompatibilnom s režimom VR.
Prehľad
x Snímacia šošovka
x VBR
Zoznam obľúbených pôvodných pohyblivých
záznamov.
x Kvalita záznamu
Obrazová kvalita, HD (vysoké rozlíšenie) alebo
SD (štandardné rozlíšenie), sa volí podľa výberu
disku počas procesu formátovania. Čím vyššia
kvalita záznamu, tým kratší dostupný čas
záznamu na disku.
147
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_148-151_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 148 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Prehľad
Index
Číslice
1080i/576i.............................86
16:9 WIDE ...........................79
16:9 .................................34, 86
21-pinový adaptér.................53
4:3 TV...................................51
4:3 ...................................79, 86
5.1-kanálový surround zvuk....39
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter).... 92, 113
COMPONENT..................... 86
Čas nabíjania........................ 27
Čas snímania ........................ 27
Časový posun ..................... 124
F
FADER......................... 93, 113
FILE NO. (Číslo súboru)...... 83
FINE ..................................... 83
Fireworks.............................. 92
First Step Guide.... 96, 101, 102
FLASH LEVEL.................... 83
D
FOCUS ......................... 90, 109
576i .......................................86
D.EFFECT
(Digital effect).............. 93, 113
8 cm disk ..............................16
DATA CODE ................ 31, 84
Formát DVD......................... 14
DATE/TIME .................. 31, 84
Formát záznamu ................... 14
DELETE
FORMAT ...........................128
A
A.SHUT OFF
(Auto shut off) ......................88
A/V prepojovací kábel....49, 62
AC adaptér............................26
Adaptér Memory Stick Duo .. 129
AE SHIFT.............................78
Akumulátor "InfoLITHIUM"..130
Akumulátor
BATT INFO
(Battery info).................27
Disk............................... 54
"Memory Stick Duo" .... 55
Formát AVCHD ........... 14, 127
G
DEMO MODE ............. 87, 103
GENERAL SET ................... 87
Diaľkové ovládanie .... 110, 142
GUIDEFRAME.................... 80
DIGITAL ZOOM ................ 79
DISC INFO .......................... 75
H
DISC SELECT GUIDE ....... 71
HD REC MODE................... 78
DISP OUTPUT .................... 86
HDMI kábel.......................... 50
DIVIDE
Help (pomocník)
Original......................... 56
Zostávajúci čas
akumulátora...................27
HOME MENU .............. 22
Playlist .......................... 59
Softvér........................... 96
AREA SET ...........................87
Dolby Digital 5.1 Creator .... 39
Hľadáčik ............................... 31
Autorské práva ...............5, 137
Dostupný počet záberov....... 82
Jas.................................. 85
Dotykový monitor................ 20
HOME MENU ............... 18, 76
B
Držanie kamkordéra............. 36
CLOCK/LANG............. 87
B&W ....................................94
Dual Rec .............................. 40
GENERAL SET............ 87
BACK LIGHT ..............41, 109
DVD mechanika .................. 70
MOVIE SETTINGS...... 78
BEACH&SKI .......................91
DVD+R DL disk.................. 16
OUTPUT SETTINGS ... 86
BEEP ....................................85
DVD+RW disk .................... 16
PHOTO SETTINGS ..... 81
BLACK FADER ..................93
DVD-R disk ......................... 16
SOUND/DISP SET ....... 85
Blesk ...................................107
DVD-RW disk ..................... 16
VIEW IMAGES SET.... 84
HQ ........................................ 78
C
E
CALIBRATION .................132
Editovanie ............................ 54
CAMERA DATA.................84
Elektrická zásuvka ............... 26
CD-ROM disk ......................96
CLOCK SET ........................31
EXP.FOCUS
(Rozšírené zaostrovanie) ... 79, 113
CLOCK/LANG ....................87
EXPOSURE................. 91, 113
HQ+...................................... 78
148
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_148-151_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 149 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
I
L
O
Ikona .......... Pozri Zobrazované
indikátory
LANDSCAPE ...................... 92
Obchodné značky ...............137
LANGUAGE SET ............... 87
Obojstranný disk.................125
IMAGE SIZE........................81
Ochranná klapka .................128
INDOOR...............................92
LCD BL LEVEL
(Úroveň osvetlenia LCD
monitora) ...................... 85, 113
Infračervený port ..................41
LCD BRIGHT...................... 85
Inštalácia ...............................98
LCD COLOR ....................... 85
Izolačný prvok ....................142
LCD monitor ........................ 30
Indikátory............................145
LCD panel ............................ 30
J
LCD BL LEVEL........... 85
JPEG ...........................128, 147
LCD BRIGHT............... 85
LCD COLOR................ 85
K
LCD PANEL........................ 86
Kategória MANAGE DISC/
MEMORY ............................65
LP ......................................... 78
Okrúhla lítiová batéria ........134
OLD MOVIE................93, 113
ONE PUSH...........................92
OPTION MENU.............19, 88
Original
DELETE........................54
DIVIDE .........................56
Osvetlenie LCD monitora.....30
Otvorenie ......................74, 115
OUTDOOR...........................92
OUTPUT SETTINGS ..........86
Kategória OTHERS ..............54
LUMI. KEY
(luminance key).................... 93
Kategória SELECT
DEVICES .............................61
M
Ovládač nastavenia
hľadáčika...............................31
Kategória SETTINGS...........76
Macintosh........................... 101
Kompresný formát ..............128
Maximálne nabitie................ 26
Ovládač transfokácie
(Zoom) ..................................39
Kondenzácia vlhkosti..........132
Menu disku........................... 69
Konektor A/V OUT ........49, 62
MICREF LEVEL ................. 94
P
Konektor COMPONENT
OUT ......................................49
Miniatúra ............................ 147
PAL.....................................123
MOVIE SETTINGS............. 78
Konektor DC IN ...................26
MPEG................................. 147
Pamäťová karta "Memory Stick
Duo"
Konektor DC.........................26
MPEG-4 AVC/H.264......... 147
Vloženie/Vybratie .........35
Konektor HDMI OUT ..........49
Konektor S-VIDEO ..............62
Ovládací prstenec
kamkordéra ...........................42
Dostupný počet záberov...82
N
Ochranná klapka..........128
Nabíjanie akumulátora ......... 26
Kontrolka CHG (nabíjanie).......26
Akumulátor ................... 26
Kontrolka prístupu ACCESS....33
Kontrolka prístupu ................35
Vložená nabíjateľná
batéria.......................... 133
Kopírovanie ..........................62
Nastavenie dátumu a času .... 31
PB Zoom...............................47
Kryt objektívu.................30, 36
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle ..... 41, 109
PC .........................................96
Kvalita HD
(vysoké rozlíšenie)................14
Kvalita SD
(štandardné rozlíšenie)..........14
Kvalita záznamu ...................14
Kvalita ............................14, 83
Pamäťová karta "Memory
Stick " .................................. 128
PASTEL ...............................94
Pätica s aktívnym rozhraním 39
Prehľad
Konektory .............................48
Macintosh ....................101
Nastavenie hlasitosti ............ 45
Windows .......................96
NightShot ............................. 41
PHOTO SETTINGS.............81
NS LIGHT
(NightShot Light) ................. 79
PICT.EFFECT
(Picture effect) ..............94, 113
PictBridge PRINT ................63
PictBridge .............................63
Pokračovanie ,
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
149
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_148-151_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 150 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Index (pokračovanie)
Playlist
DIVIDE .........................59
Q
Statické zábery
IMAGE SIZE ................ 81
QUALITY............................ 83
QUALITY..................... 83
ERASE ..........................58
MOVE ...........................59
R
Snímanie ....................... 38
Prehrávanie....................58
REC LAMP
(Kontrolka snímania) ........... 87
Formát statického
záberu ..........................128
Vytvorenie.....................57
REDEYE REDUC ............... 83
Statív...................................141
Kvalita ...........................14
REMAINING....................... 80
STEADYSHOT......79, 109, 113
Režim snímania.............78
SUB-T DATE....................... 80
Snímanie........................37
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie) ........... 88
Pomer strán...........................34
Reproduktor ....................... 140
Popruh na rameno...............138
RESET ............................... 140
SUPER NS
(Super NightShot) ........ 93, 113
Popruh ..................................36
Režim Mirror ....................... 41
S-VIDEO kábel .................... 52
PORTRAIT (Jemný portrét) ...91
Režim VIDEO...................... 34
Systémové požiadavky ... 96, 101
Používanie v zahraničí........123
Režim VR ............................ 34
Širokouhlý TVP.................... 51
Prehrávací čas.......................28
RING SETTING .................. 80
Široký záber.......................... 39
S
T
Samodiagnostické
zobrazenia .......................... 118
Technické údaje..................134
SD REC MODE................... 78
Tlač....................................... 63
SELF-TIMER ...................... 94
Pohyblivý záznam
Prehrávanie ...........................44
Prepínač NIGHTSHOT ........41
Prepínač POWER .................29
Prepínač pre otvorenie krytu
priestoru pre disk OPEN.......33
SUNSET&MOON ............... 91
TELE MACRO ............ 90, 113
DVD/HDD rekordéry....62
SEPIA .................................. 94
Tlačidlo DISP/BATT
INFO............................... 27, 30
Širokouhlý TVP ............51
Sieťová šnúra........................ 26
Tlačidlo PHOTO ................142
Tlačiareň........................63
Slot pre pamäťovú kartu
"Memory Stick Duo ............"35
Tlačidlo pre blesk ................. 40
Pripojenie
SMTH SLW REC ................ 42
Tlačidlo pre indexové
zobrazenie...........................144
TVP s vysokým
rozlíšením......................49
Snímacia šošovka............... 133
Transfokácia ......................... 39
Snímanie .............................. 36
TV CONNECT Guide.......... 48
TVP s pomerom
strán 4:3.........................51
VCR...............................62
Softvér.................................. 98
TV normy ...........................123
Prevádzkový zvukový signál
(pípanie).................Pozri BEEP
SOUND/DISP SET.............. 85
TV TYPE.............................. 86
SP ......................................... 78
TVP s vysokým rozlíšením .... 49
Priblíženie.............................39
SPOT FOCUS.............. 90, 113
Pridávanie záznamu..............74
U
Kamkordér.....................25
SPOT METER (Flexible spot
meter - Flexibilné bodové
meranie) ....................... 91, 112
PC..................................96
SPOTLIGHT........................ 91
USB kábel ............................ 25
PROGRAM AE ............91, 112
STANDARD........................ 83
Uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora) ...... 27
Príprava
Protect.................................122
Údržba ................................131
USB 2.0 ................................ 97
Uzatvorenie .................. 66, 115
150
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-UX1E_SK\Fm\Sk_148-151_HDR-UX1E.fm
HDR-UX1E_SK.book Page 151 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
V
VF B.LIGHT
(Jas v hľadáčiku) ...................85
VIEW IMAGES SET ...........84
VISUAL INDEX ..................44
Vložená nabíjateľná batéria....133
VOLUME .............................84
V-OUT/PANEL....................86
Vstavaný 4-kanálový
mikrofón .............................141
Vysielač ..............................142
Vysokorýchlostný prenos .....97
Výstražné hlásenia ..............119
Výstražné indikátory...........118
W
WB SHIFT (Posuv vyváženia
bielej farby)...........................78
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby)...................92, 113
WHITE FADER ...................93
WIDE SELECT ............79, 113
Windows .......................96, 101
Z
Záznam 5.1-kanálového
surround zvuku .....................39
ZEBRA .................................80
Zložkový video kábel ...........49
Prehľad
Zobrazenie záznamu na TV
obrazovke..............................48
Zobrazované indikátory ......143
Zostávajúca kapacita disku ...80
Zostávajúci čas
akumulátora ................143, 144
151
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
HDR-UX1E_SK.book Page 107 Monday, September 4, 2006 1:45 PM
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na web-stránke
pre podporu spotrebiteľov.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising