Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Páskový kamkordér s vysokým rozlíšením Full HD Návod na použitie

HDR-FX7E_SK.book Page 1 Thursday, October 19, 2006 9:47 AM
2-887-515-11(1)
Digitálny HD kamkordér
Návod na použitie
HDR-FX7E
Obrazový záznam
vo vysokom
rozlíšení a kvalite
9
Začíname
13
Snímanie/
25
Prehrávanie
Používanie ponuky Menu
53
Kopírovanie/Editovanie
73
Používanie PC
83
Riešenie problémov
89
Ďalšie informácie 101
Prehľad 116
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 2 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si
pozorne tento návod a uschovajte si ho pre
prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Upozornenie
Akumulátor nahrádzajte len
predpísaným typom. Inak môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Upozornenie
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto kamkordéra.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC
pre používanie prepojovacích káblov kratších
než 3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB atď.).
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Poznámky k používaniu
Typy kaziet vhodných pre kamkordér
Používať môžete mini DV kazety
s označením
. Mini DV kazety
s pamäťou Cassette Memory nie sú
kompatibilné (str. 102).
Typy kariet Memory Stick vhodných pre
kamkordér
Existujú dva rozmery kariet “Memory
Stick”. Používať môžete mini Memory
Stick Duo kazety s označením
alebo
(str. 103).
2
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 3 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
“Memory Stick Duo”
(Kartu týchto rozmerov môžete používať
v kamkordéri.)
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy nedržte za nasledovné
časti.
“Memory Stick”
(Nie je možné používať s týmto
kamkordérom.)
Tienidlo objektívu
b Poznámka
• Nie je možné používať iné pamäťové karty
než “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO” a “Memory Stick
PRO Duo” je možné používať len
s “Memory Stick PRO”-kompatibilným
zariadením.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani
na adaptér Memory Stick Duo nič
nenalepujte.
Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
s “Memory Stick”-kompatibilným
zariadením
Kartu “Memory Stick Duo” vložte
do Memory Stick Duo adaptéra.
Adaptér Memory Stick Duo
LCD panel
Akumulátor
Mikrofón
Hľadáčik
b Poznámka
• Kamkordér nie je prachotesný,
vodeodolný ani vodotesný.
Pozri Údržba a bezpečnostné upozornenia
(str. 108).
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou HDMI kábla,
zložkového video kábla, USB kábla alebo
i.LINK kábla, konektor kábla zasúvajte
správne. Inak môžete poškodiť konektor
alebo kamkordér.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
3
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 4 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pred používaním prečítajte (Pokračovanie)
Poznámky k položkám Menu, LCD
monitoru, hľadáčiku a objektívu
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/
prehrávania nedostupné, sa zobrazia
nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysoko presnou technológiou, takže
99,99% pixelov je efektívnych. Na LCD
monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného
procesu a žiadnym spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby
váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Prehrávanie HDV kaziet v iných
zariadeniach
Kazetu so záznamom vo formáte HDV nie
je možné prehrávať v kamkordéroch
pracujúcich vo formáte DV ani v mini-DV
prehrávačoch.
Pred prehrávaním kazety v inom zariadení
skontrolujte jej obsah prehraním v tomto
kamkordéri.
Ikony používané v tomto návode
Funkcie dostupné len pre formát
HDV.
Čierne body
Biele, červené, modré
alebo zelené body
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa
normálne zaznamená obraz aj zvuk, bez
akýchkoľvek problémov.
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média, nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
Funkcie dostupné len pre formát DV.
Túto funkciu je možné používať,
len ak je pripojený i.LINK kábel.
Túto funkciu je možné používať,
len ak je pripojený USB kábel.
O tomto návode
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte jazyk
pre zobrazovanie ponuky Menu (str. 71).
• Právo na zmeny záznamových médií
a príslušenstva vyhradené.
4
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_002-005_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 5 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov Carl
Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T -vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prejde objektívom.
5
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_006-008_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 6 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Obsah
Pred používaním prečítajte ...................................................................... 2
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV! .................................................................. 9
Vlastnosti tohto kamkordéra .................................................................. 10
Pohodlné funkcie snímania .................................................................... 11
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte HDV! ............................. 12
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva .......................................... 13
Krok 2: Nasadenie slnečnej clony objektívu s krytom objektívu ............ 14
Krok 3: Nabíjanie akumulátora ............................................................... 15
Krok 4: Zapnutie kamkordéra a jeho správne držanie ........................... 18
Krok 5: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ...................................... 19
Krok 6: Nastavenie dátumu a času ........................................................ 21
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo” ................................ 23
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie ................................................................................................ 25
Prehrávanie ............................................................................................ 28
Zmena nastavení snímania na kamkordéri ............................................ 30
Nastavenie transfokácie ..................................................................... 30
Manuálne zaostrovanie ...................................................................... 31
Nastavenie EXPOSURE/IRIS .............................................................. 32
Nastavenie prirodzených farieb (White balance) ............................... 35
Úprava nastavení kvality obrazu (Picture profile) ............................... 36
Priradenie funkcií tlačidlám ASSIGN ..................................................... 39
Zaostrovanie na vzdialené objekty (Focus infinity) ............................ 40
Snímanie indexového signálu ............................................................. 41
Prehrávanie naposledy nasnímaných scén (Rec review) .................. 41
Vyhľadávanie konca posledného záznamu (End search) .................. 41
Snímanie pomocou funkcie Shot transition ........................................ 42
Zmena/kontrola nastavení snímania na kamkordéri .............................. 44
Zmena zobrazenia .............................................................................. 44
Zobrazenie nastavení na kamkordéri (Status check) ......................... 44
Kontrola stavu akumulátora (Battery Info) .......................................... 45
6
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_006-008_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 7 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Vyhľadanie scény na kazete ..................................................................46
Rýchle vyhľadanie konkrétnej scény (Zero set memory) ................... 46
Vyhľadávanie scény podľa dátumu snímania (Date search) ............. 46
Vyhľadávanie začiatku záznamu (Index search) ............................... 47
Prehrávanie záznamu na TVP ...............................................................48
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu ....................................... 53
Položky ponuky Menu ............................................................................54
Menu (CAMERA SET) ....................................................................56
Nastavenie kamkordéra podľa podmienok snímania
(EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/BACK LIGHT atď.)
Menu (AUDIO SET) ........................................................................61
Nastavenia snímania zvuku (AUDIO REC LV/DV AU. MODE atď.)
Menu (DISPLAY SET) .....................................................................62
Nastavenie zobrazení na monitore a v hľadáčiku
(MARKER/VF B.LIGHT/DATA CODE atď.)
Menu (IN/OUT REC) .......................................................................66
Nastavenia snímania, vstupu a výstupu
(VCR HDV/DV/DV REC MODE/ DV WIDE REC/ TV TYPE atď.)
Menu (MEMORY SET) .....................................................................68
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo” (QUALITY/ALL ERASE atď.)
Menu (OTHERS) ..............................................................................70
Nastavenia počas snímania na kazetu a iné základné nastavenia
(USB SELECT/QUICK REC/BEEP atď.)
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na VCR, DVD/HDD zariadenie atď. ...................................73
Nahrávanie záznamu z VCR ..................................................................76
Kopírovanie pohyblivého záznamu z karty “Memory Stick Duo”
vo forme statických záberov .........................................................79
Vymazávanie záznamu z karty “Memory Stick Duo” ..............................79
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) .............80
Používanie PC
Pripojenie k PC .......................................................................................83
Kopírovanie statických záberov do PC ...................................................83
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC ...............................86
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
7
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_006-008_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 8 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov
Riešenie problémov ............................................................................... 89
Výstražné indikátory a hlásenia ............................................................. 98
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí ..................................................... 101
Formát HDV a snímanie/prehrávanie .................................................. 102
Pamäťová karta “Memory Stick” .......................................................... 103
Akumulátor “InfoLITHIUM” ................................................................... 105
Systém i.LINK ...................................................................................... 107
Údržba a bezpečnostné upozornenia .................................................. 108
Technické údaje ................................................................................... 112
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov ........................................................... 116
Indikátory zobrazované na LCD monitore a v hľadáčiku ..................... 121
Index .................................................................................................... 124
8
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_009-012_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 9 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV!
Vysoká kvalita obrazového záznamu
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Formát HDV má cca dvojnásobné horizontálne rozlíšenie než bežný TVP. Množstvo
obrazových bodov (pixely) je cca štvornásobné, čoho výsledkom je vysoká kvalita
obrazového záznamu.
Tento kamkordér je kompatibilný s formátom HDV, takže je schopný snímať obraz
s vynikajúcou ostrosťou a vysokým rozlíšením.
Čo je formát HDV?
Formát HDV je nový video formát vytvorený na snímanie a prehrávanie digitálnych video
signálov s vysokým rozlíšením (high definition - HD) na/z bežnú/ej DV kazety.
• Tento kamkordér zodpovedá špecifikácii
HDV1080i, ktorá pracuje s 1 080 efektívnymi
obrazovými riadkami v súlade s HDV
štandardmi a sníma obraz pri dátovom toku
s hodnotou cca 25 Mb/s.
1 080 efektívnych
obrazových
riadkov
• V tomto návode je formát HDV1080i označovaný ako
formát HDV, ak nie je potrebná jeho bližšia špecifikácia.
Prečo snímať vo formáte HDV?
Vývoj v oblasti digitálneho videa vám prináša možnosť snímať významné okamihy vášho
života vo formáte HDV. Takto si ich budete môcť pripomínať vo vysokej kvalite obrazu.
Konvertovacia funkcia tohto kamkordéra konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV
na záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), aby ho bolo možné sledovať na bežných
širokouhlých TVP a TVP s pomerom strán 4:3, ak nemáte k dispozícii TVP s vysokým
rozlíšením, ktorý dokáže zobrazovať záznam vo formáte HDV. Takto sa zjednoduší
používanie video záznamu vo formáte HDV.
• Konvertovacia funkcia konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV na DV záznam, aby bolo možné
jeho prehrávanie alebo editovanie, ak pripojíte kamkordér k TVP alebo VCR, ktorý nie je kompatibilný
s normou HDV1080i. Kvalita obrazu potom bude SD (štandardné rozlíšenie).
9
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_009-012_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 10 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Vlastnosti tohto kamkordéra
Špecifikácie HDV1080i digitálneho HD kamkordéra disponujú nasledovnými funkciami, aby
sa umožnilo snímanie nádherných scén počas výletov atď. vo vysokom rozlíšení a kvalite.
1 Integrovaný 3-prvkový ClearVid CMOS snímací systém
Kamkordér je vybavený 3-ClearVid CMOS snímacím systémom. Výnimočné
spektroskopické vlastnosti a vysoké rozlíšenie sa dosahujú vďaka trom ClearVid CMOS
snímacím prvkom vyvinutým spoločnosťou Sony za účelom zvýšenia rozlíšenia, čím sa
umožní reprodukcia digitálneho vysokého rozlíšenia so skvelou citlivosťou a schopnosťou
reprodukcie farieb.
2 Integrovaný objektív Carl Zeiss Vario-Sonnar T
s 20X optickou transfokáciou
Objektív Carl Zeiss Vario-Sonnar T s 20× optickou transfokáciou umožňuje priblížiť
vzdialené objekty a snímať vo vysokom rozlíšení.
3 Snímanie realistického zvuku cez vstavaný vysokokvalitný mikrofón
Vstavaný vysokokvalitný stereo mikrofón umožňuje snímať vysokorealistický zvuk.
4 Možnosť detailných manuálnych nastavení pre profesionálne snímanie
Mnoho manuálne nastaviteľných funkcií umožňuje snímať záznam vo vysokom rozlíšení
s užívateľskými nastaveniami.
- Prstenec transfokácie, zaostrovací prstenec a ovládač EXPOSURE/IRIS umožnia úplné
manuálne ovládanie.
- Rýchlosť uzávierky, vyváženie bielej farby a zisk môžete jemne nastaviť manuálne.
5 Pripojenie k iným zariadeniam
Výnimočne široké možnosti pripojenia k externým zariadeniam poskytne slot “Memory Stick
Duo”, USB port, HDMI OUT konektor a konektor pre slúchadlá na ľavej strane kamkordéra
a konektor i.LINK (HDV/DV), konektor COMPONENT OUT, konektor A/V OUT
a konektor DC IN na pravej strane.
10
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_009-012_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 11 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pohodlné funkcie snímania
Snímanie statických záberov (str. 27)
Počas snímania pohyblivého záznamu môžete nasnímať statické zábery na kartu “Memory
Stick Duo” v rozlíšení 1.2M.
Uloženie profilu nastavení kamkordéra (str. 70)
V kamkordéri môžete uložiť dva profily nastavení vrátane nastavenia jasu, sýtosti farieb atď.
Takto bude možné rýchlo použiť uložené nastavenia, keď si to budú vyžadovať podmienky
snímania.
Ovládač EXPOSURE/IRIS (str. 32)
Pomocou ovládača EXPOSURE/IRIS môžete nastaviť jas. Pomocou ovládača EXPOSURE/
IRIS môžete nastaviť [EXPOSURE], [IRIS] alebo [AE SHIFT].
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Plynulé spomalené snímanie (str. 56)
Pohybujúce sa objekty môžete nasnímať plynulo spomalene.
11
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_009-012_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 12 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte HDV!
Sledovanie na TVP s vysokým rozlíšením (str. 48)
Záznam nasnímaný vo formáte HDV je možné prehrávať vo výbornej kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) záznam na TVP s vysokým rozlíšením.
• Podrobnosti o TVP Sony kompatibilných s normou HDV1080i pozri na str. 50.
Zobrazenie záznamu na TVP s pomerom strán 16:9/4:3 (str. 48)
Kamkordér dokáže skonvertovať video záznam nasnímaný vo formáte HDV do formátu SD
(štandardné rozlíšenie) za účelom prehrávania na bežnom TVP.
Kopírovanie na iné video zariadenie (str. 73).
x Pripojenie k HDV1080i zariadeniu
Voliteľný kábel i.LINK umožní kopírovať záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
x Pripojenie k HDV1080i-nekompatibilnému zariadeniu
Kamkordér môže skonvertovať obrazový záznam vo formáte HDV do kvality SD (štandardné
rozlíšenie), aby bolo možné jeho kopírovanie.
Pripojenie k PC (str. 83)
x Kopírovanie statických záberov z karty “Memory Stick Duo” do PC.
x Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC
Pohyblivý záznam môžete skopírovať do PC a uložiť ho na DVD disk.
Podľa toho, či budete kopírovať obrazový záznam vo formáte HDV alebo DV budú potrebné
rôzne nastavenia PC. Podrobnosti pozri str. 86.
12
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 13 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
Veľké tienidlo hľadáčika (1) (str. 20)
• Kazeta a karta “Memory Stick Duo” sa
nedodáva. Kompatibilné kazety a karty
“Memory Stick Duo” pozri str. 23, 102 a 103.
AC adaptér (1) (str. 15)
Akumulátor NP-F570 (1) (str. 15, 105)
Začíname
Slnečná clona objektívu s krytom objektívu
(1) (str. 14)
Sieťová šnúra (1) (str. 15)
Diaľkové ovládanie (1) (str. 120)
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
A/V prepojovací kábel (1) (str. 48, 73)
Zložkový video kábel (1) (str. 48)
USB kábel (1) (str. 83)
13
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 14 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 2: Nasadenie slnečnej clony objektívu
s krytom objektívu
Otvorenie krytu slnečnej clony
objektívu s krytom objektívu
Posúvaním ovládača krytu objektívu nahor
a nadol otvorte alebo zatvorte kryt
objektívu.
2
1
Upevňovacie skrutky slnečnej clony objektívu
Zarovnajte značky na slnečnej clone
objektívu so značkami na kamkordéri
a prikrúcajte slnečnú clonu v smere
šípky. Slnečnú clonu objektívu
upevnite priskrutkovaním
upevňovacích skrutiek.
Posúvaním ovládača krytu objektívu
OPEN otvorte kryt objektívu a posuňte
ovládač na CLOSE, aby sa zatvoril
kryt objektívu.
Vybaratie slnečnej clony objektívu
s krytom objektívu
Uvoľnite upevňovací závit slnečnej clony
objektívu jej vykrúcaním v opačnom smere,
než je smer šípky na uvedenom obrázku.
z Rada
• Pri nasadzovaní, vyberaní alebo nastavovaní
62 mm PL filtra alebo MC krytu zložte slnečnú
clonu objektívu.
14
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 15 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 3: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať založením
akumulátora “InfoLITHIUM” (séria L)
do kamkordéra.
b Poznámka
• Kamkordér nepracuje s inými akumulátormi,
než “InfoLITHIUM” (séria L) (str. 105).
2 Do konektora DC IN
na kamkordéri pripojte dodávaný
AC adaptér označením B
na konektore DC smerom
ku priestoru pre kazetu.
Začíname
Označenie B
Konektor DC
Konektor DC IN
AC adaptér
Sieťová šnúra
Do
elektrickej
siete
3 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra.
4 Druhý koniec sieťovej šnúry
1 Zatlačte akumulátor a posuňte
pripojte do elektrickej zásuvky.
ho nadol.
5 Nastavte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG).
Po začatí nabíjania sa rozsvieti
kontrolka CHARGE.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
15
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 16 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 3: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
Po ukončení nabíjania akumulátora
Čas snímania
Keď je akumulátor maximálne nabitý,
kontrolka CHARGE zhasne. Odpojte
AC adaptér od konektora DC IN
na kamkordéri.
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
z Rada
Snímanie vo formáte HDV
Akumulátor
• Kontrola stavu akumulátora (Battery Info) (str. 45).
Čas pri
nepretržitom
snímaní
NP-F570
(dodávaný)
Vybratie akumulátora
Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG). Posuňte uvoľňovací ovládač BATT
RELEASE (uvoľnenie akumulátora)
v smere šípky a vyberte akumulátor.
NP-F770
NP-F970
Čas pri
bežnom
snímaní*
155
90
160
95
155
90
320
185
335
195
320
185
480
290
500
300
480
290
Snímanie vo formáte DV
Akumulátor
Uvoľňovací ovládač BATT RELEASE
(uvoľnenie akumulátora)
NP-F570
(dodávaný)
Čas nabíjania
Približný počet minút potrebných na
maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
Čas nabíjania
NP-F570
(dodávaný)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
NP-F770
NP-F970
Čas pri
nepretržitom
snímaní
Čas pri
bežnom
snímaní*
160
100
165
105
160
100
335
200
350
210
335
200
500
300
520
315
500
300
Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD
monitora.
Spodný údaj: Dostupný čas snímania cez hľadáčik
(LCD panel zatvorený).
* Čas pri bežnom snímaní zodpovedá približnému
počtu minút pri prerušovanom snímaní
s opakovaným spustením/ukončením,
transfokáciou a vypínaním/zapínaním
kamkordéra.
16
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 17 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Čas prehrávania
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Externý zdroj napájania
Formát HDV
Akumulátor
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
245
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
Formát DV
LCD panel
odklopený*
Na napájanie môžete použiť AC adaptér.
Pri používaní AC adaptéra nedochádza
k vybíjaniu akumulátora, aj keď je
nasadený na kamkordéri.
Kamkordér pripojte podľa prehľadu
v časti Krok 3: Nabíjanie
akumulátora (str. 15).
Začíname
NP-F570
(dodávaný)
Akumulátor
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
LCD panel
zatvorený
NP-F570
(dodávaný)
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• V nasledovných prípadoch bude počas nabíjania
kontrolka CHARGE blikať alebo sa nezobrazí
správna informácia o stave akumulátora (str. 45).
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je vybitý (len Battery Info).
• Akumulátor nebude napájať zariadenie, kým
je konektor DC IN od AC adaptéra pripojený
ku kamkordéru, aj keď by nebola sieťová šnúra
z adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
• Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame
používať akumulátor NP-F970.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25°C (odporúčaná teplota je 10°C
až 30°C).
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
17
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 18 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 4: Zapnutie kamkordéra a jeho správne
držanie
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
príslušnú kontrolku pre snímanie alebo
prehrávanie.
Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 21).
Prepínač POWER
1 Nastavte prepínač POWER
2 Kamkordér držte správne.
3 Pohodlne a pevne uchopte
držadlo, potom upevnite popruh.
(súčasne držte zatlačené malé
zelené tlačidlo).
Ak je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
posúvajte ho nadol
(súčasne držte
zatlačené zelené
tlačidlo).
CAMERA: Snímanie.
VCR: Prehrávanie alebo editovanie
záznamu.
b Poznámka
Vypnutie kamkordéra
• Ak nastavíte dátum a čas ([CLOCK SET],
str. 21), pri ďalšom zapnutí kamkordéra sa
na LCD monitore na niekoľko sekúnd
zobrazí aktuálny dátum a čas.
Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
b Poznámka
• Ak sa na monitore zobrazí výstražné hlásenie,
pozri príslušné pokyny (str. 99).
18
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 19 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 5: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
LCD panel
Pridržte zatlačené tlačidlo OPEN a odklopte
LCD panel o 90 stupňov voči kamkordéru
(1) a otočte ho tak, aby bol pri snímaní aj
prehrávaní najlepšie zreteľný (2).
190 stupňov voči
kamkordéru
Začíname
Tlačidlo
OPEN
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte
DISPLAY/BATT INFO, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISPLAY/BATT
INFO na pár sekúnd, kým sa nevypne
zobrazenie
.
z Rada
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri [LCD
BRIGHT] (str. 64).
2180 stupňov (max.)
Hľadáčik
Ak je snímaný obraz na LCD monitore
ťažko zreteľný, alebo aby ste šetrili
akumulátor, na sledovanie používajte
hľadáčik.
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Nastavujte tak, aby bol
obraz čo najostrejší.
290 stupňov
(max.)
DISPLAY/BATT INFO
Hľadáčik
z Rady
• Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov
smerom k objektívu z polohy 1, môžete ho
potom priklopiť k telu kamkordéra tak, že
monitor je viditeľný z druhej strany (smerom
von). Takáto poloha je vhodná pri prehrávaní.
• Ak chcete zatvoriť LCD panel monitorom
smerom von, otočte panel do polohy 1 a potom
ho priklopte.
z Rada
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete zmeniť cez
[VF B.LIGHT] (str. 64).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
19
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 20 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 5: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika (pokračovanie)
Keď je obraz v hľadáčiku ťažko zreteľný
Ak je obraz v hľadáčiku z dôvodu
nadmerného okolitého osvetlenia ťažko
zreteľný, použite dodávané veľké tienidlo
hľadáčika. Veľké tienidlo hľadáčika nasaďte
tak, že ho mierne roztiahnete a zarovnáte
s drážkou na hľadáčiku a úplne ho nasadíte.
Veľké tienidlo hľadáčika môžete nasadiť
do polohy pre pravé alebo ľavé oko.
b Poznámka
• Neskladajte už nasadené tienidlo.
Nasaďte s prečnievajúcou časťou navrchu.
Veľké tienidlo
hľadáčika
(dodávané)
20
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 21 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
z Rada
EXEC zvoľte
(OTHERS),
potom ovládač stlačte.
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
Začíname
• Ak kamkordér nebudete používať cca 3
mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže
z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie
vymazať. V takomto prípade najskôr nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a potom nastavte
dátum a čas znova (str. 110).
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC zvoľte [CLOCK SET], potom
ovládač stlačte.
1 2 0 min
CLOCK SET
Tlačidlo
MENU
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 4.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC nastavte [Y] (rok), potom
ovládač stlačte.
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
1 2 0 min
CLOCK SET
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Postupne nastavte [M] (mesiac),
[D] (deň), hodinu a minútu, potom
vždy ovládač stlačte.
Hodiny sú v prevádzke.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
21
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 22 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 6: Nastavenie dátumu a času (pokračovanie)
z Rada
• Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje.
Automaticky sa však zaznamenáva na disk
a zobrazí sa počas prehrávania ([DATA CODE]
(str. 64)).
Zmena nastavení jazyka
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku.
Zvoľte jazyk pre zobrazenia
v LANGUAGE (str. 71).
22
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 23 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 7: Vloženie kazety alebo karty “Memory Stick Duo”
b Poznámka
Kazeta
Používať môžete len mini DV
(str. 102).
kazety
1 Posuňte a pridržte ovládač
• Počas zasúvania netlačte na časť
s označením {DO NOT PUSH} .
Môže to zapríčiniť poruchu zariadenia.
3 Zatvorte kryt.
Ovládač
OPEN/EJECT
z Rada
• Dostupný čas snímania sa líši podľa nastavenia
[DV REC MODE] (str. 66).
Začíname
OPEN/EJECT v smere šípky
a otvorte kryt.
Vysunutie kazety
Postupom z kroku 1 otvorte kryt a kazetu
vyberte.
“Memory Stick Duo”
Kryt
Držiak kazety sa automaticky vysunie
a otvorí sa.
2 Vložte kazetu priezorom smerom
von a stlačte
.
Používať môžete len karty “Memory Stick
Duo” s označením
alebo
(str. 103).
1 Otvorte kryt konektorov.
Jemne zatlačte na stred
zadnej časti kazety.
Priezor
Kryt konektorov
Priestor pre kazetu
Držiak kazety sa automaticky zasunie.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
23
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_013-024_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 24 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo” (pokračovanie)
2 Kartu “Memory Stick Duo” vložte
do slotu “Memory Stick Duo”
v smere šípky, kým nezacvakne.
Kontrolka prístupu
b Poznámka
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo”
do slotu “Memory Stick Duo” nasilu
nesprávne, môžete poškodiť slot “Memory
Stick Duo”.
Vysunutie karty “Memory Stick Duo”
S citom jedenkrát zatlačte na kartu
“Memory Stick Duo”.
b Poznámky
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty, alebo na ňu
údaje ukladá. Nikdy netraste ani neudierajte
kamkordérom. Nevypínajte napájanie,
nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”, ani
nevyberajte akumulátor. V opačnom prípade
môže dôjsť k strate obrazových údajov.
• Pri zasúvaní alebo vysúvaní karty “Memory
Stick Duo” dávajte pozor, aby karta “Memory
Stick Duo” nevyskočila a nespadla.
24
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 25 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie
Tlačidlo REC START/STOP B
Tlačidlo PHOTO/
EXPANDED FOCUS
Kontrolka REC
Slnečná clona objektívu
Kontrolka nahrávania
Prepínač POWER
Tlačidlo REC
START/STOP A
• Pohyblivý záznam môžete snímať vo formáte HDV alebo DV. Formát HDV ([REC FORMAT] str. 66)
1 Otvorte kryt slnečnej clony
objektívu.
Snímanie/Prehrávanie
Tento kamkordér sníma pohyblivý záznam na kazetu a statické zábery na kartu “Memory
Stick Duo”. Postup pri pohyblivom zázname je uvedený nižšie.
2 Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA (súčasne držte zatlačené
malé zelené tlačidlo).
Ak je prepínač
POWER v polohe OFF
(CHG), posúvajte ho
nadol (súčasne držte
zatlačené zelené
tlačidlo).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
25
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 26 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Snímanie (pokračovanie)
3 Stlačte tlačidlo REC START/STOP A (alebo B).
410min
REC
60min
[STBY] t [REC]
Kontrolka Rec svieti počas snímania.
Snímanie pohyblivého záznamu zastavíte opätovným stlačením REC START/STOP.
z Rady
• Pri snímaní vo formáte HDV sa pomer strán fixne nastaví na 16:9. Pri snímaní vo formáte DV môžete
pomer strán nastaviť na 4:3 ([DV WIDE REC] str. 67).
• Počas snímania môžete zmeniť zobrazenie (str. 44).
• Indikátory zobrazované na monitore počas snímania sú zobrazené na str. 121.
• Kontrolku snímania je možné vypnúť ([REC LAMP] str. 72).
• Pohyblivý záznam nie je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”.
Snímanie v režime Mirror (Zrkadlový režim)
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči kamkordéru (2) a otočte ho o 180 stupňov smerom
k objektívu (1).
z Rada
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený. Záznam však bude nasnímaný normálne.
26
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 27 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Snímanie statických záberov
Stlačte tlačidlo PHOTO/EXPANDED FOCUS. Záber sa nasníma na kartu “Memory Stick
Duo”. Po zmiznutí
je snímanie dokončené. Počas snímania pohyblivého záznamu môžete
tiež nasnímať statické zábery.
z Rady
Snímanie/Prehrávanie
• Ak nesnímate pohyblivý záznam, zaznie zvuk spúšte.
• Veľkosť záberu je nasledovná:
– Ak snímate vo formáte HDV alebo DV (16:9) 1.2M (1 440 × 810 bodov)
– Ak snímate vo formáte DV (4:3): 0.9M (1 080 × 810 bodov)
• Môžete zmeniť kvalitu a dostupný počet záberov ([
QUALITY] (str. 68)).
• Indikátory zobrazované na monitore počas snímania sú zobrazené na str. 121.
• Tlačidlo PHOTO/EXPANDED FOCUS môžete nastaviť na spustenie funkcie rozšíreného zaostrovania
pri stlačení tlačidla ([PHOTO/EXP.FOCUS] (str. 71)).
27
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 28 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Prehrávanie
Tlačidlo PLAY
Ovládač transfokácie (Zoom)
Prepínač
POWER
Tlačidlo
VOLUME/
MEMORY
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Tlačidlo
Tlačidlo
MEMORY/PLAY MEMORY/INDEX
Pohyblivý záznam môžete prehrávať nasledovne.
1 Nastavte prepínač POWER do polohy VCR (súčasne
držte zatlačené malé zelené tlačidlo).
2 Spustite prehrávanie.
Stlačením m (posuv vzad) vyhľadajte želané miesto, potom stlačením N (prehrávanie)
spustite prehrávanie.
• x : Zastavenie
• X : Pozastavenie (Stlačením N alebo X obnovíte prehrávanie)
• Mm : Zrýchlený posuv vpred/vzad
• y : Spomalene
b Poznámky
• Ak pozastavenie trvá viac než 3 minúty, prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Keď prehrávate kazetu nasnímanú vo formáte HDV aj DV, v mieste kde dôjde k zmene formátu
medzi HDV a DV dočasne vypadne obraz a zvuk.
• Kazetu so záznamom vo formáte HDV nie je možné prehrávať v kamkordéroch pracujúcich
vo formáte DV ani v mini-DV prehrávačoch.
z Rady
• Indikátory zobrazované na monitore počas prehrávania sú zobrazené na str. 122.
• Počas prehrávania môžete zmeniť zobrazenie (str. 44).
• Prehrávanie kazety so zvukom nasnímaným cez pripojený externý monofonický mikrofón pozri
[MULTI-SOUND] (str. 61).
28
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 29 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Vyhľadávanie scény počas sledovania pohyblivého záznamu
Počas prehrávania stlačte M/m (Picture Search). Ak chcete sledovať obraz počas
zrýchleného posuvu vpred, zatlačte a pridržte M a ak chcete sledovať obraz počas
zrýchleného posuvu vzad, zatlačte a pridržte m (Skip Scan).
b Poznámka
• Prehrávanie/zrýchlený posuv v opačnom smere nie je možné pri kazete so záznamom vo formáte HDV.
Nastavenie hlasitosti
Nastavte stláčaním VOLUME/MEMORY.
Zobrazenie statických záberov
2 Stlačte tlačidlo MEMORY/PLAY.
3 Pomocou VOLUME/MEMORY zvoľte záber, ktorý chcete zobraziť.
Ak chcete vypnúť zobrazenie záberu, znova stlačte tlačidlo MEMORY/PLAY.
Zobrazenie zoznamu statických záberov (indexové zobrazenie)
1 Nastavte prepínač POWER do polohy VCR.
Snímanie/Prehrávanie
1 Nastavte prepínač POWER do polohy VCR.
2 Stlačte tlačidlo MEMORY/INDEX.
101–0050
1 / 19
101
3 Stláčaním VOLUME/MEMORY zvoľte záber.
Ak chcete zobraziť jeden záber, presuňte B na daný záber a stlačte MEMORY/PLAY.
Zobrazenie zoznamu záberov vypnete opätovným stlačením tlačidla MEMORY/INDEX.
29
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 30 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena nastavení snímania na kamkordéri
Používanie ovládača transfokácie
na rukoväti
Nastavenie transfokácie
B
A
1 Prepínač transfokácie na rukoväti B
prepnite do polohy H (vysoká) alebo L
(nízka).
z Rada
C
D
• Rýchlosť transfokácie pre ovládač
transfokácie na rukoväti je možné nastaviť
v [HANDLE ZOOM] (str. 58).
2 Stláčaním ovládača transfokácie na
rukoväti A vykonávajte transfokáciu.
b Poznámky
Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie C jemne.
Ráznejším posunutím ovládača dosiahnete
rýchlejšiu transfokáciu.
Široký záber: (Wide)
• Stláčaním ovládača transfokácie na rukoväti nie
je možné meniť rýchlosť transfokácie.
• Ovládač transfokácie na rukoväti nie je možné
používať, ak je prepínač transfokácie na rukoväti
v polohe OFF.
• Pomocou ovládača transfokácie C
s prepínačom transfokácie na rukoväti B nie je
možné meniť rýchlosť transfokácie.
Používanie prstenca transfokácie
Záber z blízka: (Telephoto)
z Rady
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• V určitých polohách transfokácie nie je možné
zaostriť, ak je objekt do 80 cm od kamkordéra.
• Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst
zložíte z ovládača transfokácie, môže sa
zaznamenať prevádzkový zvuk ovládača
transfokácie.
Otáčaním prstenca transfokácie D je
možné vykonávať transfokáciu želanou
rýchlosťou. Rýchlosť transfokácie je tiež
možné jemne nastaviť.
b Poznámka
• Otáčajte prstencom transfokácie požadovanou
rýchlosťou. Transfokácia sa pri otáčaní prstenca
nemusí vykonať požadovanou rýchlosťou,
ak prstencom otáčate príliš rýchlo.
30
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 31 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Manuálne zaostrovanie
2 Otáčaním zaostrovacieho
prstenca D zaostrite.
Ak nie je možné zaostriť ďalej, 9 sa
zmení na
. Ak nie je možné zaostriť
.
bližšie, 9 sa zmení na
b Poznámka
D
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa automatické
nastavenie (výrobné nastavenie).
z Rady
Pre manuálne zaostrovanie
B A
– Pri snímaní objektu za sklom pokrytým
kvapkami.
– Pri snímaní horizontálnych pruhov.
– Pri snímaní objektu s nízkym kontrastom medzi
objektom a pozadím.
– Ak chcete zaostriť na objekt v pozadí.
– Pri snímaní statického objektu pomocou statívu.
1 Počas snímania alebo
Snímanie/Prehrávanie
C
Podľa podmienok snímania môžete zaostriť
manuálne.
Funkciu používajte v nasledovných
prípadoch.
• Ľahšie zaostríte na objekt, ak použijete funkciu
Zoom. Najskôr zaostríte v pozícii T (priblíženie)
a potom nastavíte transfokáciu na snímanie
v pozícii W (široký záber).
• Ak chcete snímať objekt zblízka, ovládač
transfokácie nastavte do polohy W (široký
záber), aby sa záber rozšíril a zaostrite.
Obnovenie automatického nastavenia
Stlačte tlačidlo FOCUS A znova.
9 zmizne a obnoví sa AUTO FOCUS.
Ak chcete dočasne použiť AUTO
FOCUS (automatické zaostrenie
jediným stlačením)
Objekt snímajte pri zatlačenom
a pridržanom tlačidle PUSH AUTO
FOCUS C.
Ak tlačidlo uvoľníte, obnoví sa režim
manuálneho zaostrovania.
Túto funkciu používajte, ak chcete
zaostrovať z jedného objektu na druhý.
Scéna sa bude meniť plynulo.
v pohotovostnom režime stlačte
FOCUS A.
Zobrazí sa 9.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
31
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 32 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena nastavení snímania na kamkordéri (pokračovanie)
z Rada
• Na 3 sekundy sa zobrazí informácia
o zaostrovacej vzdialenosti (keď je tma a je
obtiažne zaostriť) v nasledovných prípadoch.
(Informácia nebude správna, ak používate
konverznú predsádku (voliteľnú).)
– Keď prepnete režim zaostrovania
z automatického na manuálny.
– Keď otáčate zaostrovacím prstencom.
Používanie rozšíreného zaostrovania
(Expanded focus)
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo
EXPANDED FOCUS B.
Zobrazí sa [EXPANDED FOCUS]
a stredná časť obrazu sa cca 2-krát zväčší.
Nastavenie zaostrenia počas manuálneho
zaostrovania takto skontrolujete
jednoduchšie. Po ďalšom stlačení tlačidla sa
automaticky obnoví zobrazenie v pôvodnej
veľkosti.
Môžete priradiť [EXPOSURE] (výrobné
nastavenie), [IRIS] a [AE SHIFT] ovládaču
EXPOSURE/IRIS G z Menu (str. 56).
z Rady
• Aj keď otvoríte clonu na viac než F2.8 (t.j. ak je
hodnota clony malá, napr. F1.6) pri
nastaveniach kamkordéra EXPOSURE/IRIS, pri
zmene transfokácie z polohy Wide na Telephoto
sa clona zmení na F2.8.
• Keď je ovládač EXPOSURE/IRIS nastavený
na [EXPOSURE], zobrazí sa
vedľa hodnôt,
ktoré je možné nastaviť ovládačom
EXPOSURE/IRIS.
x EXPOSURE (výrobné nastavenie)
Môžete nastaviť jas zobrazenia pomocou
nastavenia clony a zisku (rýchlosť
uzávierky sa nemení).
Clona, zisk a rýchlosť uzávierky sa zobrazí
na monitore.
b Poznámka
F2 . 4
0dB
60
• Po stlačení tlačidla REC START/STOP alebo
PHOTO/EXPANDED FOCUS sa automaticky
obnoví zobrazenie v pôvodnej veľkosti.
b Poznámka
z Rada
• Tlačidlá GAIN a SHUTTER SPEED nie sú
aktívne.
• Môžete zvoliť typ obrazu pri EXPANDED
FOCUS ([EXP.FOCUS TYPE] str. 63).
z Rada
• Je to vhodné na zmenu jasu monitora
a nastavenie požadovaného jasu ovládačom.
Nastavenie EXPOSURE/IRIS
x IRIS
H
G
A
F
B
C
E
D
Môžete manuálne nastaviť množstvo
svetla, ktoré prejde objektívom, od F1.6
až do F11, alebo clonu zavrieť.
Keď sa clona otvára (menšie hodnoty
clony), množstvo svetla vzrastá, keď sa
clona zatvára (väčšie hodnoty clony),
množstvo svetla klesá. Aktuálna hodnota
clony (F) sa zobrazí na monitore.
F2 . 8
Jas (expozíciu) záberu môžete nastaviť
ovládačom EXPOSURE/IRIS G.
32
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 33 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
z Rady
• Rozsah ostrosti, výrazný efekt clony, sa nazýva
hĺbka ostrosti. S otváraním štrbiny clony sa
hĺbka ostrosti zužuje a prehlbuje sa
so zatváraním štrbiny clony. Pomocou
kreatívneho využívania clony môžete dosiahnuť
želané efekty v záberoch.
• Je to vhodné pri vytváraní rozmazaného alebo
ostrého pozadia, alebo ak chcete manuálne
nastavovať clonu, zisk alebo rýchlosť uzávierky.
x AE SHIFT
Keď je expozícia nastavená automaticky,
môžete ju jemne korigovať v rozsahu -7
.
(tmavšie)/+7 (svetlejšie). Zobrazí sa
3 Otáčaním ovládača EXPOSURE/
IRIS G nastavte kvalitu obrazu.
z Rada
• Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK A na
HOLD po manuálnom nastavení, manuálne
nastavené položky sa uložia.
Obnovenie automatického nastavenia
b Poznámky
+2
b Poznámky
• Nie je možné manuálne nastaviť IRIS.
• [AE SHIFT] nefunguje, ak je expozícia
nastavená manálne, alebo ak sú manuálne
nastavené clona, zisk aj rýchlosť uzávierky.
z Rada
• AE SHIFT môžete nastaviť pomocou Menu
(str. 58).
• Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK, ostatné manuálne
nastavené položky (zisk, rýchlosť uzávierky,
vyváženie bielej farby) sa tiež dočasne nastavia
automaticky.
• S posúvaním transfokácie z polohy W (Široký
záber) do polohy T (Priblíženie) sa mení
hodnota clony od F1.6 po F2.8.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa automatické
nastavenie (výrobné nastavenie).
Snímanie/Prehrávanie
Stlačte tlačidlo EXPOSURE/IRIS H,
alebo nastavte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK.
z Rady
1 Počas snímania alebo
v pohotovostnom režime nastavte
prepínač AUTO LOCK A
do stredovej polohy, čím
odblokujete režim automatického
nastavovania.
Táto operácia sa nevyžaduje, keď je AE
SHIFT priradené ovládaču
EXPOSURE/IRIS.
2 Stlačte tlačidlo EXPOSURE/IRIS H.
Ovládač EXPOSURE/IRIS G bude
aktívny.
• Citlivosť ovládača EXPOSURE/IRIS G môžete
nastaviť zvolením [EXPOSURE/IRIS] t [DIAL
SENS] (str. 56) a orientáciu otáčania ovládača
môžete nastaviť zvolením [EXPOSURE/IRIS] t
[DIAL ROTATE] (str. 56).
• Nastavenia tiež môžete skontrolovať stlačením
STATUS CHECK (str. 44).
• [BACK LIGHT] pozri str. 59.
Nastavenie množstva svetla (ND filter)
Ak je snímaná scéna príliš jasná, môžete
objekt nasnímať ostro, ak použijete filter ND.
Existujú 2 úrovne nastavenia filtra ND.
ND filter 1 redukuje množstvo svetla na
cca 1/4 a ND filter 2 na cca 1/16.
Ak
bliká v pohotovostnom režime,
nastavte prepínač ND FILTER F na 1, aby
sa zapol indikátor
.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
33
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 34 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena nastavení snímania na kamkordéri (pokračovanie)
Ak
bliká v pohotovostnom režime,
nastavte prepínač ND FILTER na 2, aby sa
zapol indikátor
. Ak
bliká
v pohotovostnom režime, nastavte prepínač
ND FILTER na OFF, aby sa vypol
indikátor.
b Poznámky
• Ak prepnete prepínač ND FILTER počas
snímania, obraz a zvuk môžu byť rušené.
• Ak manuálne nastavíte clonu, nezobrazí sa
žiadny indikátor filtra ND, ani keď ste filter ND
aktivovali.
z Rada
• Ak pri snímaní jasného objektu príliš zatvoríte
štrbinu clony, môže sa vyskytnúť rozptyl
a následne nekvalitné zaostrenie (častý jav pri
kamkordéroch). Filter ND tento jav potláča
a umožňuje lepšie výsledky snímania.
Zobrazenie pruhovanej (zebra)
šablóny pre nastavenie expozície
Ak sú na monitore časti obrazu, v ktorých
jas prekročí určitú úroveň, pri prehrávaní
môžu byť tieto časti zobrazené extrémne
bielo. Zobrazením pruhovanej (zebra)
šablóny v takýchto častiach môžete byť
upozornený na potrebu nastavenia jasu
(expozície) pred snímaním.
Prepínačom ZEBRA E zvoľte úroveň jasu,
aby sa zobrazila pruhovaná šablóna.
Zobrazí sa pruhovaná šablóna (Zebra).
Nastavte hodnotu jasu na [70] alebo [100].
Ak zvolíte [70], pruhovaná šablóna sa
zobrazí v časti obrazu, ktorého jas prekročí
úroveň 70±5 %.
Ak zvolíte [100], pruhovaná šablóna sa
zobrazí v časti obrazu, ktorého jas prekročí
úroveň 100%.
Vypnutie zobrazovania pruhovanej
šablóny
• Nastavte prepínač ZEBRA E do polohy
OFF.
b Poznámka
• Pruhovaná šablóna sa nezaznamenáva na
kazetu.
z Rada
• Postup je vhodný pre nastavenie jasu počas
zobrazenia histogramu (str. 62).
Nastavenie zisku
Zisk môžete nastaviť manuálne pri snímaní
čiernych alebo tmavých objektov,
ak nechcete, aby sa aktivovala funkcia
AGC (automatické nastavenie zisku).
1 Počas snímania alebo v pohotovostnom
režime nastavte prepínač AUTO LOCK
A do stredovej polohy, čím
odblokujete režim automatického
nastavovania.
2 Stlačte tlačidlo GAIN B.
Zobrazí sa aktuálna hodnota zisku.
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
D nastavte zisk.
Zisk je možné nastaviť v rozsahu 0dB
až 18dB v krokoch po 3dB.
z Rada
• Hodnotu zisku môžete dočasne uložiť
nastavením prepínača AUTO LOCK A
na HOLD po manuálnom nastavení.
Obnovenie automatického nastavenia
Stlačte tlačidlo GAIN B, alebo nastavte
prepínač AUTO LOCK A do polohy
AUTO LOCK.
b Poznámky
• Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK, ostatné manuálne
nastavené položky (clona, rýchlosť uzávierky,
vyváženie bielej farby) sa tiež dočasne nastavia
automaticky.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa automatické
nastavenie.
Nastavenie rýchlosti uzávierky
Rýchlosť uzávierky môžete manuálne
nastaviť a aretovať. Podľa nastavenej
rýchlosti uzávierky sa objekt môže javiť
staticky, alebo môžete zvýrazniť tok
pohybu.
34
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 35 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
1 Počas snímania alebo v pohotovostnom
režime nastavte prepínač AUTO LOCK
A do stredovej polohy, čím
odblokujete režim automatického
nastavovania.
Nastavenie prirodzených farieb
(White balance)
A
2 Stlačte tlačidlo SHUTTER SPEED C.
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
D nastavte rýchlosť uzávierky.
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť na
hodnotu v rozmedzí 1/3 až 1/10000
sekundy.
Nastavená rýchlosť uzávierky sa zobrazí
na monitore. Napríklad ak zvolíte
1/100 sekundy, zobrazí sa [100].
Čím vyššie číslo sa zobrazí na monitore,
tým je vyššia rýchlosť uzávierky.
B
• Rýchlosť uzávierky môžete dočasne uložiť
nastavením prepínača AUTO LOCK A
na HOLD po manuálnom nastavení.
Obnovenie automatického nastavenia
Stlačte tlačidlo SHUTTER SPEED C,
alebo nastavte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK.
b Poznámky
• Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK, ostatné manuálne
nastavené položky (clona, zisk, vyváženie bielej
farby) sa tiež dočasne nastavia automaticky.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa automatické
nastavenie.
z Rady
• Pri pomalšej rýchlosti uzávierky nemusí
automatické zaostrovanie spoľahlivo pracovať.
Odporúčame použiť statív a zaostriť manuálne.
• Ak snímate pri osvetlení sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou alebo žiarivkou, môžu sa
zmeniť farby alebo sa objaví kmitanie záberu
(blikanie).
C
Podľa podmienok snímania môžete nastaviť
vyváženie bielej farby.
Nastavenie vyváženia bielej farby môžete
samostatne vykonať pre dva typy rôznych
podmienok snímania (A a B) a uložiť ich
do pamäte
Aa
B. Počas snímania
môžete nastavené dáta vyvolať ovládačom
SEL/PUSH EXEC. Nastavené dáta sa sa
uchovajú dovtedy, kým ich nezmeníte a to
aj vtedy, ak odpojíte napájanie.
Snímanie/Prehrávanie
z Rada
1 Počas snímania alebo
v pohotovostnom režime nastavte
prepínač AUTO LOCK A
do stredovej polohy, čím
odblokujete režim automatického
nastavovania.
2 Stlačte tlačidlo WHT BAL B.
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC C zobrazte želanú
položku, potom ovládač stlačte.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
35
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 36 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena nastavení snímania na kamkordéri (pokračovanie)
Zobrazenie sa zmení.
At
Bt
(OUTDOOR) t n (INDOOR)
Obnovenie automatického nastavenia
vyváženia bielej farby
Indikátor
Stlačte tlačidlo WHT BAL B, alebo
nastavte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK.
Podmienky snímania
• Hodnoty vyváženia bielej
A
farby nastavené pre
(MEMORY A)
zdroje svetla je možné
B
uložiť do pamäte A a B.
(MEMORY B)
Vykonajte nasledovné
kroky.
(Outdoor)
n
(Indoor)
• Snímanie západu/
východu slnka, ihneď po
západe alebo pred
východom slnka,
v neónovom osvetlení
alebo ohňostrojov.
• Snímanie pri osvetlení
denným svetlom,
žiarivkou
• Keď sa svetelné
podmienky rýchlo menia.
• Osvetlenie silným
svetlom, napr. foto
štúdio.
• Pri osvetlení
sodíkovými alebo
ortuťovými výbojkami.
b Poznámky
• Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK A
do polohy AUTO LOCK, ostatné manuálne
nastavené položky (clona, zisk, rýchlosť
uzávierky) sa tiež dočasne nastavia
automaticky.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa automatické
nastavenie.
Úprava nastavení kvality obrazu
(Picture profile)
z Rada
• Vyváženie bielej farby môžete dočasne uložiť
nastavením prepínača AUTO LOCK A na
HOLD po manuálnom nastavení.
Uloženie nastavenia vyváženia bielej
farby do pamäte A alebo B
1 Zvoľte
A alebo
B podľa kroku 3
z časti “Nastavenie prirodzených farieb
(White balance)”.
2 Pri totožných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
3 Stlačte ovládač SEL/PUSH EXEC C.
Stláčaním ovládača prepínate medzi
blikaním
Aa
B.
Po nastavení vyváženia bielej farby
prestane
A alebo
B blikať
a zostane svietiť. Nastavená hodnota
je uložená do zvolenej pamäte
A
alebo
B.
C B
A
Nastavením [COLOR LEVEL],
[SHARPNESS] môžete užívateľsky upraviť
kvalitu obrazu. V závislosti od času (počas
dňa) snímania, počasia alebo snímajúcej
osoby môžete vykonať 6 rôznych nastavení
kvality obrazu a uložiť nastavenia do
pamäte.
Pripojte kamkordér k TVP alebo monitoru
a kvalitu obrazu nastavujte podľa obrazu
na TV obrazovke alebo monitore.
Z výroby sú predvoleným profilom [PP1]
až [PP6] priradené nastavenia kvality
obrazu pre nasledovné podmienky
snímania.
36
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 37 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Číslo profilu
Podmienky snímania
(názov nastavenia)
Nastavenie vhodné
pre snímanie osôb.
PP2
:CINEMA
Nastavenie vhodné
pre snímanie filmového
záznamu.
PP3
:SUNSET
Nastavenie vhodné
pre snímanie pri západe
slnka.
PP4
:MONOTONE
Nastavenie vhodné
pre snímanie
monotónneho záznamu.
PP5
:------
Môžete priradiť vlastné
nastavenie.
PP6
:------
Môžete priradiť vlastné
nastavenie.
1 V pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo PICTURE PROFILE C.
2 Ovládačom SEL/PUSH EXEC A
zvoľte číslo profilu obrazu, potom
ovládač stlačte.
Dostupné sú nastavenia [PP1] až [PP6].
Môžete snímať s nastaveniami podľa
zvoleného profilu.
3 Zvoľte [OK] otáčaním ovládača
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte [SETTING], potom ovládač
stlačte.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte nastavovanú položku, potom
ovládač stlačte.
5 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A nastavte kvalitu obrazu, potom
ovládač stlačte.
Položka
Nastavenie
[COLOR
LEVEL]
–7 (nízka) až +7 (vysoká)
–8 (čiernobiely)
[COLOR
PHASE]
–7 (dozelena) až +7
(dočervena)
[SHARPNESS]
0 (jemnejší) až 15
(ostrejší)
[SKINTON Zjemnenie vrások
E DTL]
potlačením obrysov
v častiach s farbou
pokožky.
[TYPE1] (rozsah farieb
identifikovaných ako
farby pokožky je užší)
až [TYPE3] (rozsah farieb
identifikovaných ako
farby pokožky je širší).
[OFF]: Žiadne nastavenie.
[WB
SHIFT]
–7 (biele časti majú
nádych domodra) až +7
(biele časti majú nádych
dočervena).
[CINEMATONE
GAMMA]
Ak nastavíte [ON], obraz
sa nasníma s gamma
krivkou, ktorá reprodukuje
prirodzenú postupnosť
stupňovania farieb,
obdobne ako pri používaní
filmových kamier.
[PROFILE
NAME]
Pomenovanie nastavených
obrazových profilov [PP1]
až [PP6] (str. 36)
SEL/PUSH EXEC A.
Zrušenie profilu obrazu
V kroku 2 zvoľte [OFF], potom stlačte
ovládač SEL/PUSH EXEC A.
Zmena profilu obrazu
Nastavenia [PP1] až [PP6] môžete zmeniť.
Snímanie/Prehrávanie
PP1
:PORTRAIT
1 Stlačte tlačidlo PICTURE PROFILE C.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte číslo PICTURE PROFILE,
potom ovládač stlačte.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
37
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 38 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena nastavení snímania na kamkordéri (pokračovanie)
Položka
Nastavenie
[COPY]
Kopírovanie nastavenia
profilu obrazu do iných
profilov obrazu.
[RESET]
Obnovenie výrobného
nastavenia profilu obrazu.
6 Opakovaním kroku 4 a 5 nastavte
ostatné položky.
7 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte [
RETURN], potom
ovládač stlačte.
8 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte [OK], potom ovládač stlačte.
Zobrazí sa indikátor profilu obrazu.
b Poznámka
PICT. PROFILE
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
END
z Rady
•
•
•
•
•
Pre každý názov môžete použiť až 12 znakov.
Dostupné znaky pre názvy profilov:
A~Z
0~9
-_ /#
& : . @
5 Ovládačom SEL/PUSH EXEC A
zvoľte [OK], potom ovládač stlačte.
Názov profilu sa zmení.
• V prípade [TYPE3] pri [SKINTONE
DTL] sa efekt môže aplikovať aj na farbu,
ktorá nezodpovedá farbe pokožky.
6 Zvoľte [
RETURN] t [OK]
otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A.
Kontrola nastavení profilu obrazu
Kopírovanie nastavenia profilu obrazu
do iných profilov obrazu
Počas snímania alebo v pohotovostnom
režime stlačte STATUS CHECK B
(str. 44).
z Rada
• Obrazové profily môžete priradiť tlačidlám
ASSIGN a použiť ich na zapnutie/vypnutie
obrazových profilov (str. 39).
Pomenovanie nastavení profilu obrazu
Obrazový profil 1~6 môžete pomenovať.
1 Stlačte tlačidlo PICTURE PROFILE
C.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte obrazový profil, ktorý chcete
pomenovať, potom ovládač stlačte.
3 Zvoľte [SETTING] t [PROFILE
NAME] otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC A.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte znak, potom ovládač stlačte.
Postup opakujte, kým nezadáte
dokončený názov.
1 Stlačte tlačidlo PICTURE PROFILE C.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte obrazový profil, ktorý chcete
skopírovať, potom ovládač stlačte.
3 Zvoľte [SETTING] t [COPY]
otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte číslo obrazového profilu, do
ktorého chcete kopírovať, potom
ovládač stlačte.
5 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte [YES], potom ovládač stlačte.
6 Zvoľte [
RETURN] t [OK]
otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A.
Obnovenie nastavení profilu obrazu
Nastavenia profilu obrazu môžete obnoviť
pre jednotlivé čísla profilov. Nie je možné
obnoviť nastavenia profilu obrazu pre
všetky čísla profilov naraz.
38
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 39 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Priradenie funkcií
tlačidlám ASSIGN
1 Stlačte tlačidlo PICTURE PROFILE
C.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A zvoľte obrazový profil, potom
ovládač stlačte.
3 Zvoľte [SETTING] t [RESET] t
[YES] t [
RETURN] t [OK]
otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
A.
Tlačidlám ASSIGN môžete priradiť
nasledovné funkcie. Každému tlačidlu
ASSIGN 1 až 6 môžete priradiť samostatnú
funkciu.
Tlačidlám ASSIGN môžete priradiť
nasledovné funkcie
MARKER (str. 63)
D.EXTENDER (str. 60)
FOCUS INFNTY (str. 40)
REC REVIEW (str. 41)
END SEARCH (str. 41)
INDEX MARK (str. 41)
PEAKING (str. 62)
STEADYSHOT (str. 57)
COLOR BAR (str. 57)
SPOTLIGHT (str. 60)
BACK LIGHT (str. 59)
FADER (str. 60)
DISPLAY (str. 44)
Picture profile (str. 36)
SHOT TRANS (str. 42)
Snímanie/Prehrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b Poznámka
• Tlačidlá ASSIGN 4 až 6 sú špeciálne využívané
na prehrávanie z karty, keď je prepínač POWER
nastavený na VCR a nie je ich možné použiť ako
tlačidlá ASSIGN. Funkcie nie je možné priradiť
tlačidlám ASSIGN 4 až 6, kým je prepínač
POWER nastavený na VCR.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
39
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 40 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Priradenie funkcií tlačidlám ASSIGN (pokračovanie)
5 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC B zvoľte [OK], potom
ovládač stlačte.
Tlačidlo ASSIGN 1-3
A
B
6 Stlačením MENU A vypnite
zobrazenie ponuky Menu.
z Rady
• Funkcia prechodu pri snímaní je priradená
tlačidlám ASSIGN 1, 2 a 3 (str. 42). Štandardné
nastavenie obnovíte zrušením priradenia funkcie
prechodu pri snímaní.
• Pre zrušenie prechodu pri snímaní zvoľte
v kroku 3 [SHOT TRANStYES].
Tlačidlo ASSIGN 4-6
1 Stlačte tlačidlo MENU A.
2 Zvoľte t
(OTHERS) t
[ASSIGN BTN] otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC B.
3 Ovládačom SEL/PUSH EXEC B
zvoľte číslo tlačidla ASSIGN
(ASSIGN 1-6, [SHOT TRANS]),
ktorému chcete priradiť funkciu,
potom ovládač stlačte.
• Pri čísle, ktorému nie je priradená žiadna
funkcia, sa zobrazí [------].
• Ak zvolíte [SHOT TRANS], zvoľte [YES],
potom pokračujte krokom 6.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
Zaostrovanie na vzdialené
objekty (Focus infinity)
b Poznámka
• [FOCUS INFNTY] je dostupné len počas
manuálneho zaostrovania. Nie je dostupné len
počas automatického zaostrovania.
1 Priraďte [FOCUS INFNTY]
jednému z tlačidiel ASSIGN
(str. 39).
2 Stlačte tlačidlo ASSIGN priradené
pre [FOCUS INFNTY].
Zobrazí sa
.
Ak prepínač uvoľníte, obnoví sa
manuálne zaostrovanie.
Túto funkciu používajte, ak chcete
nasnímať vzdialený objekt, pričom
práve snímate blízky objekt
s automatickým zaostrením.
EXEC B zvoľte priraďovanú
funkciu, potom ovládač stlačte.
40
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 41 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Snímanie indexového signálu
Ak scénu označíte indexom, potom takúto
scénu môžete neskôr jednoducho vyhľadať
(str. 47).
Funkcia indexovania zjednodušuje kontrolu
prechodov medzi scénami, alebo uľahčí
editovanie pomocou indexových signálov.
1 Najskôr priraďte [INDEX MARK]
jednému z tlačidiel ASSIGN
(str. 39).
pre [INDEX MARK].
Pri stlačení počas snímania
Na cca 7 sekúnd sa zobrazí
a zaznamená sa indexový signál.
Pri stlačení v pohotovostnom režime
Bliká
.
Keď stlačením REC START/STOP
spustíte snímanie, na cca 7 sekúnd sa
zobrazí
a zaznamená sa indexový
signál.
Môžete zobraziť cca 2 sekundy zo scény
nasnímané pred zastavením kazety.
Funkciu využijete pri prehrávaní za účelom
zistenia naposledy nasnímanej scény.
1 Najskôr priraďte [REC REVIEW]
jednému z tlačidiel ASSIGN
(str. 39).
2 Počas snímania alebo
v pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo ASSIGN priradené
pre [REC REVIEW].
Z pasáže, v ktorej ste naposledy
zastavili snímanie, sa prehrajú
cca 2 sekundy. Potom sa kamkordér
prepne do pohotovostného režimu.
Snímanie/Prehrávanie
2 Stlačte tlačidlo ASSIGN priradené
Prehrávanie naposledy
nasnímaných scén (Rec review)
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (End search)
b Poznámka
Zrušenie operácie
• Funkcia End Search nemusí pracovať správne,
ak je uprostred záznamu na kazete miesto bez
záznamu.
Pred začatím snímania znova stlačte
tlačidlo ASSIGN, ktorému ste priradili
funkciu indexovania INDEX MARK.
1 Najskôr priraďte [END SEARCH]
b Poznámka
jednému z tlačidiel ASSIGN
(str. 39).
• Na kazetu nie je možné doplniť indexový signál
dodatočne.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
41
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 42 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Priradenie funkcií tlačidlám ASSIGN (pokračovanie)
2 Stlačte tlačidlo ASSIGN priradené
pre [END SEARCH].
Prehrá sa posledných 5 sekúnd
poslednej scény posledného záznamu
a kamkordér sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
Pomocou [SHOT TRANS] môžete nastaviť
krivku a trvanie prechodu medzi scénami
(str. 59).
Tlačidlo ASSIGN 1-3
b Poznámka
• Funkcia End Search nemusí pracovať správne,
ak je uprostred záznamu na kazete miesto bez
záznamu.
Snímanie pomocou funkcie Shot
transition
Môžete zaregistrovať nastavenia zaostrenia,
transfokácie, clony, zisku, rýchlosti
uzávierky a vyváženia bielej farby a potom
zmeniť nastavenie snímania z aktuálnych
nastavení do zaregistrovaných nastavení.
Výsledkom bude plynulý prechod medzi
scénami (Shot transition).
Napríklad môžete zaostriť z bližších
objektov na vzdialenejšie, alebo môžete
zmeniť hĺbku ostrosti nastavením clony.
Navyše môžete plynulo zmeniť scény
v rôznych podmienkach snímania.
Ak zaregistrujete funkciu manuálneho
nastavenia vyváženia bielej farby, scéna
v interiéri sa na scénu v exteriéri zmení
plynulo.
Použite statív, aby ste predišli otrasom
kamkordéra.
SHOT-A
SHOT-B
1 Priraďte [SHOT TRANS] jednému
z tlačidiel ASSIGN (str. 39).
z Rada
• Funkcia prechodu pri snímaní (Shot
Transition) je priradená tlačidlám ASSIGN
1, 2 a 3.
2 Uloženie nastavení (snímanie)
1 Stláčaním ASSIGN 1 zobrazte
na monitore SHOT TRANSITION
STORE.
STBY
1 2 0 min
SHOT TRANS
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
STORE
2 Manuálne nastavte požadované
položky.
Podrobnosti o nastavení pozri na str. 30
až 36.
3 Stlačením ASSIGN 2 uložte nastavenie
do SHOT-A, alebo stlačením ASSIGN
3 uložte nastavenie do SHOT-B.
b Poznámka
• Nastavené hodnoty priradené pre SHOT-A
a SHOT-B sa odstránia po nastavení
prepínača POWER na OFF (CHG).
42
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 43 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
3 Kontrola uložených nastavení
1 Stláčaním ASSIGN 1 zobrazte
na monitore SHOT TRANSITION
CHECK.
STBY
1 2 0 min
SHOT TRANS
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
CHECK
Záznam sa nasníma s nastaveniami,
ktoré sa automaticky zmenili
z aktuálnych nastavení na uložené
nastavenia.
z Rada
• Stlačením ASSIGN 1 zrušte zobrazenie
SHOT TRANSITION.
b Poznámky
b Poznámka
• Pomocou [SHOT TRANS] nemôžete
skontrolovať nastavenie krivky a trvania
prechodu medzi scénami (str. 59).
4 Snímanie pomocou funkcie Shot
• Nie je možné používať manuálnu transfokáciu,
zaostrovanie ani iné nastavenia, keď
kontrolujete alebo aktivujete funkciu Shot
transition.
• Keď zmeníte [SHOT TRANS] (str. 59),
stláčaním ASSIGN 1 vypnite zobrazenie pre
funkciu Shot transition.
• Po aktivovaní funkcie Shot transition počas
snímania nie je možné obnoviť predchádzajúce
nastavenia z nastavení SHOT-A alebo SHOT-B.
• Ak stlačíte nasledovné tlačidlá počas prevádzky
funkcie Shot transition, jej prevádzka sa zruší:
– PICTURE PROFILE
– MENU
– EXPANDED FOCUS
– STATUS CHECK
transition
z Rady
1 Stláčaním ASSIGN 1 zobrazte
na monitore SHOT TRANSITION EXEC.
• Môžete tiež vykonať prechod z uloženého
nastavenia SHOT-A na SHOT-B alebo naopak.
Napr. vykonanie prechodu z SHOT-A
na SHOT-B. Zobrazte zobrazenie pre Shot
transition CHECK, stlačte ASSIGN 2 a potom
REC START/STOP. Zobrazte zobrazenie
pre Shot transition EXEC a stlačte a potom
ASSIGN 3.
• Funkciu Shot transition môžete znova aktivovať
stlačením tlačidla ASSIGN 2 alebo 3, pod
ktorým sú želané nastavenia uložené, pred
stlačením REC START/STOP v kroku 4.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
EXEC
E
Lišta prechodu
S: Začiatok
E: Koniec
2 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
3 Stlačte ASSIGN 2 pre snímanie
pohyblivého záznamu pomocou
SHOT-A. Stlačte ASSIGN 3 pre
snímanie pohyblivého záznamu
pomocou SHOT-B.
Snímanie/Prehrávanie
2 Stlačením ASSIGN 2 vypnite zobrazenie
SHOT-A. Stlačením ASSIGN 3 vypnite
zobrazenie SHOT-B.
Zvolené nastavenie sa aplikuje
do obrazu na monitore. Zaostrenie,
transfokácia atď. sa nastavia
automaticky podľa uloženého
nastavenia.
Zrušenie operácie
Stlačením ASSIGN 1 vypnite zobrazenie
pre Shot transition.
43
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 44 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Zmena/kontrola nastavení snímania
na kamkordéri
Zobrazenie nastavení
na kamkordéri (Status check)
Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu
nasledovných položiek.
A
C
B
• Nastavenie zvuku ako [DV AUDIO MIX]
(str. 61)
• Nastavenie výstupného signálu ([VCR HDV/
DV] atď.) (str. 66)
• Funkcie priradené tlačidlám ASSIGN (str. 39)
• Nastavenie kamkordéra (str. 56)
• Obrazový profil (str. 36)
1 Stlačte tlačidlo STATUS CHECK
B.
Zmena zobrazenia
Zobraziť/vypnúť môžete časový kód,
počítadlo a iné informácie.
Stlačte tlačidlo DISPLAY/BATT INFO
C.
Po každom stlačení tlačidla sa indikátory
zobrazujú/vypínajú.
z Rada
• Počas prehrávania na TVP môžete zobraziť
indikátory. Zvoľte [DISP OUTPUT], potom
[V-OUT/PANEL] (str. 65).
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC A zobrazte želanú
položku.
Po nastavení prepínača POWER na
CAMERA sa položky zobrazujú
v nasledovnom poradí:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA t PICT.PROFILE
Po nastavení prepínača POWER
na VCR sa položky zobrazujú
v nasledovnom poradí:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
b Poznámka
• Keď je [PICT.PROFILE] nastavené
na [OFF], nastavenia PICTURE PROFILE
sa nezobrazia.
Vypnutie nastavenej hodnoty
• Stlačte tlačidlo STATUS CHECK B.
44
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 45 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kontrola stavu akumulátora
(Battery Info)
Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) a stlačte tlačidlo DISPLAY/BATT
INFO C. Na cca 7 sekúnd sa zobrazí
zostávajúci čas pre snímanie vo zvolenom
formáte a informácia o akumulátore.
Ak tlačidlo stlačíte znova počas zobrazenia
informácie, informáciu o stave akumulátora
zobrazíte až na 20 sekúnd.
Zostávajúci čas akumulátora (cca)
Snímanie/Prehrávanie
139
139
Kapacita pre snímanie (cca)
45
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 46 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Vyhľadanie scény na kazete
3 Stlačte mREW 3.
Keď počítadlo dosiahne údaj “0:00:00”,
kazeta sa automaticky zastaví.
Zobrazenie počítadla sa zmení
na zobrazenie časového kódu
a zobrazenie Zero set memory sa vypne.
1
2
3
5
6
4
7
4 Stlačte PLAY 5.
Prehrávanie sa spustí od miesta,
v ktorom je na počítadle zobrazený údaj
“0:00:00”.
b Poznámka
Zrušenie operácie
• Pozri str. 120 podrobnosti o spôsobe používania
DO.
Pred prevíjaním vzad znova stlačte ZERO
SET MEMORY 4.
Rýchle vyhľadanie konkrétnej
scény (Zero set memory)
1 V režime prehrávania stlačte
ZERO SET MEMORY 4 v bode,
ktorý chcete neskôr vyhľadať.
Na počítadle je zobrazený údaj
“0:00:00” a zobrazí sa
.
60min
0:00:00
b Poznámky
• Pri tejto funkcii môže vzniknúť odchýlka
od časového údaja v hodnote niekoľkých
sekúnd.
• Funkcia Zero set memory nemusí pracovať
správne, ak sú na kazete uprostred záznamu
prázdne miesta bez záznamu.
Vyhľadávanie scény podľa
dátumu snímania (Date search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom sa zmenil dátum snímania.
1 Nastavte prepínač POWER
do polohy VCR.
Ak sa počítadlo nezobrazí, stlačte
DISPLAY 7.
2 Ak si želáte zastaviť prehrávanie,
2 Stlačaním SEARCH M. 1 na DO
zvoľte [DATE SEARCH].
stlačte STOP 6.
46
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 47 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
3 Stláčaním . (predchádzajúci)/
3 Stláčaním . (predchádzajúci)/
> (nasledujúci) 2
na diaľkovom ovládaní zvoľte
dátum snímania.
> (nasledujúci) 2
na diaľkovom ovládaní zvoľte
miesto s indexom.
Môžete zvoliť dátum predchádzajúceho
alebo nasledujúceho snímania,
vzhľadom na aktuálne miesto na kazete.
Môžete zvoliť indexový signál v mieste,
v ktorom chcete spustiť prehrávanie
na kazete.
Prehrávanie sa automaticky spustí
od miesta, v ktorom došlo k zmene
dátumu snímania.
Prehrávanie sa automaticky spustí
od miesta, v ktorom je zaznamenaný
zvolený indexový signál.
Zrušenie operácie
Stlačte STOP 6 na DO.
Stlačte STOP 6 na DO.
b Poznámky
b Poznámky
• Ak má záznam z jedného dňa menej ako dve
minúty, kamkordér nemusí presne vyhľadať
miesto, kde došlo k zmene dátumu.
• Funkcia Date search nemusí pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
• Ak má indexovaný záznam menej ako dve
minúty, kamkordér nemusí presne vyhľadať
miesto so zaznamenaným indexom.
• Funkcia Index search nebude pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
Snímanie/Prehrávanie
Zrušenie operácie
Vyhľadávanie začiatku záznamu
(Index search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom je zaznamenaný indexový signál
(str. 41).
1 Nastavte prepínač POWER
do polohy VCR.
2 Stlačaním SEARCH M. 1 na DO
zvoľte [INDEX SEARCH].
47
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 48 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Prehrávanie záznamu na TVP
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu závisia od typu pripájaného TVP a použitých konektorov.
Na napájanie môžete použiť dodávaný AC adaptér (str. 15).
Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Výber spôsobu pripojenia podľa typu pripájaného TVP a konektorov na TVP
TVP s vysokým rozlíšením
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)*
• Záznam vo formáte HDV sa prehrá v pôvodnej kvalite
(kvalita HD).
• Záznam vo formáte DV sa prehrá v pôvodnej kvalite (kvalita SD).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(pre HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
t (str. 49)
t (str. 50)
t (str. 50)
TVP s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)*
• Záznam vo formáte HDV sa skonvertuje do formátu DV
(kvalita SD) a potom sa prehrá.
• Záznam vo formáte DV sa prehrá v pôvodnej kvalite (kvalita SD).
COMPONENT IN
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
E
F
G
t (str. 51)
t (str. 51)
t (str. 52)
t (str. 52)
b Poznámky
• Pred pripojením vykonajte v Menu všetky potrebné nastavenia. TVP nemusí rozpoznať video signál
správne, ak zmeníte nastavenie [VCR HDV/DV] a [i.LINK CONV] po pripojení káblom i.LINK.
* Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu na
zapojenie.
48
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 49 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
2
3
4
1
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
A
2
Kábel
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
3
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
Nastavenie Menu
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 67)
Snímanie/Prehrávanie
Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámka
• Na tok výstupného audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú
koncovku A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
49
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 50 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
B
1
Kábel
HDMI kábel (voliteľný)
TVP
HDMI
IN
Nastavenie Menu
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
b Poznámky
• Používajte kábel HDMI označený logom HDMI.
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred kopírovaním, obrazový signál vo formáte DV nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK (str. 73) nie je
vyvedený na výstup.
• TVP nemusí zobrazovať obraz správne (napr. bude záznam bez zvuku alebo obrazu). HDMI káblom
neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri a konektor HDMI OUT na externom zariadení. Môže
dôjsť k poruche.
z Rada
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhranie pre tok video a audio signálu. Prepojením
konektora HDMI OUT s externým zariadením získate obraz vo vysokej kvalite a digitálny zvuk.
C
4
i.LINK kábel (voliteľný)
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (str. 67)
b Poznámky
• TVP musí disponovať konektorom i.LINK kompatibilným so štandardom HDV1080i.
Podrobnosti pozri v technických údajoch TVP.
• Ak TVP nie je kompatibilný so štandardom HDV1080i, prepojte kamkordér s TVP pomocou dodávaného
zložkového video kábla a A/V prepojovacieho kábla podľa obrázka
.
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
• Tento kamkordér disponuje 4-pinovým konektorom i.LINK. Zvoľte kábel, ktorý bude vhodný pre
pripájané zariadenie.
50
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 51 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3)
Zmeňte nastavenie [TV TYPE] tak, aby zodpovedalo vášmu TVP (str. 67).
b Poznámka
• Ak prehrávate záznam nasnímaný vo formáte DV na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný
so signálom 16:9, nastavte na kamkordéri [DV WIDE REC] na [OFF:] (str. 67).
z Rada
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
D
2
Kábel
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
3
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
Nastavenie Menu
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[576i] (str. 67)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
Snímanie/Prehrávanie
• Ak je váš TVP monofonický (Ak má TVP len jeden vstupný audio konektor), pripojte žltú koncovku A/V
prepojovacieho kábla do vstupného video konektora a bielu (ľavý kanál) alebo červenú (pravý kanál)
koncovku do vstupného audio konektora na VCR alebo TVP. Pre prehrávanie monofonického zvuku
použite vhodný prepojovací kábel.
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámka
• Na tok výstupného audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú
koncovku A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
E
4
i.LINK kábel (voliteľný)
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[ON] (str. 67)
b Poznámky
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
• Tento kamkordér disponuje 4-pinovým konektorom i.LINK. Zvoľte kábel, ktorý bude vhodný pre
pripájané zariadenie.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
51
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_025-052_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 52 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
TVP
A/V prepojovací kábel
s S VIDEO koncovkou (voliteľný)
3
(Červený)
Nastavenie Menu
Menu
(IN/OUT REC)
t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
(Biely)
(Žltý)
b Poznámky
• Ak pripojíte len S VIDEO konektor (S VIDEO signál), audio signály sa neprenášajú. Za účelom
vyvedenia audio signálov pripojte bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla spolu s S VIDEO
káblom dodávaný do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ
).
3
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
* Nastavenie zmeňte podľa typu pripájaného TVP.
b Poznámky
• Ak za účelom toku výstupného obrazového signálu z iného konektora než i.LINK pripojíte kamkordér
k TVP viacerými druhmi káblov, priorita výstupných signálov je nasledovná:
HDMI t zložkový video t S VIDEO t audio/video.
• Podrobnosti o i.LINK pozri str. 107.
Ak pripájate kamkordér k TVP cez VCR
Spôsob prepojenia zo str. 73 zvoľte podľa vstupného konektora VCR. Kamkordér pripojte
do vstupného konektora LINE IN na VCR pomocou dodávaného A/V prepojovacieho kábla.
Prepínač vstupov na VCR nastavte do polohy VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je váš TVP/VCR vybavený 21-pinovým konektorom (EUROCONNECTOR - SCART)
Na sledovanie obrazu použite 21-pinový SCART adaptér (voliteľný).
TVP/VCR
52
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 53 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek
ponuky Menu
Cez položky Menu zobrazené na monitore
môžete meniť rôzne nastavenia alebo
vykonávať podrobné nastavenia.
CAMERA SET (str. 56)
AUDIO SET (str. 61)
DISPLAY SET (str. 62)
IN/OUT REC (str. 66)
MEMORY SET (str. 68)
OTHERS (str. 70)
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
Tlačidlo
MENU
Prepínač POWER
1 Nastavte prepínač POWER
(súčasne držte zatlačené malé
zelené tlačidlo).
Ak je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
posúvajte ho nadol
(súčasne držte
zatlačené zelené
tlačidlo).
2 Stlačením MENU zobrazte indexové
zobrazenie ponuky Menu.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
3 Ovládačom SEL/PUSH EXEC
zvoľte ikonu požadovaného
Menu, potom ovládač stlačte.
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC zvoľte želanú položku,
potom ovládač stlačte.
-:--:--
OTHERS
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
OFF
Používanie ponuky Menu
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Dostupné položky Menu sa menia
v závislosti od režimu kamkordéra.
Nedostupné položky sa zobrazia
nevýrazne (sivo).
5 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC zvoľte želané nastavenie,
potom ovládač stlačte.
1 2 0 min
-:--:--
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
6 Stlačením MENU vypnite
zobrazenie ponuky Menu.
Zvolením [
RETURN] obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
53
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 54 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
.
Položky ponuky Menu
Dostupné položky Menu (z) sa menia v závislosti
od pozície prepínača POWER.
Pozícia prepínača POWER:
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(CAMERA SET) menu (str. 56)
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
AE RESPONSE
AGC LIMIT
AT IRIS LMT
AWB SENS
FLCKR REDUCE
HANDLE ZOOM
SHOT TRANS
DV FRAME REC
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
D.EXTENDER
FADER
(AUDIO SET) menu (str. 61)
AUDIO REC LV
DV AU. MODE
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
(DISPLAY SET) menu (str. 62)
PEAKING
HISTOGRAM
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
DATA CODE
LETTER SIZE
REMAINING
DISP OUTPUT
54
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 55 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pozícia prepínača POWER:
CAMERA
VCR
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
(IN/OUT REC) menu (str. 66)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
(MEMORY SET) menu (str. 68)
(OTHERS) (str. 70)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
USB SELECT
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
Používanie ponuky Menu
QUALITY
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
55
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 56 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Menu
(CAMERA SET)
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok
snímania (EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/
BACK LIGHT atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(CAMERA
SET).
EXPOSURE/IRIS
x DIAL ASSIGN
Môžete priradiť [EXPOSURE] (výrobné
nastavenie), [IRIS] a [AE SHIFT] (str. 32)
ovládaču EXPOSURE/IRIS.
b Poznámka
• Ak zmeníte priradenú funkciu z EXPOSURE/
IRIS na inú funkciu, ostatné manuálne
nastavené položky (clona, zisk, rýchlosť
uzávierky) sa tiež dočasne nastavia
automaticky.
x DIAL SENS
Zvolenie citlivosti ovládača EXPOSURE/
IRIS z [HIGH], [MIDDLE] (výrobné
nastavenie) alebo [LOW].
x DIAL ROTATE
Zvolenie smeru otáčania ovládača
EXPOSURE/IRIS.
SMTH SLW REC
(Plynulé spomalené snímanie)
Rýchlo sa pohybujúce objekty a dynamické
akcie, ktoré nie je možné nasnímať
za normálnych podmienok, môžete
nasnímať plynulo spomalene.
Režim je vhodný na snímanie športových
akcií ako golfový alebo tenisový úder.
Zvoľte [EXECUTE] a stlačte tlačidlo REC
START/STOP v zobrazení [SMTH SLW
REC].
Cca 6-sekundový pohyblivý záznam sa
nasníma ako 24-sekundový spomalený
pohyblivý záznam.
Po zmiznutí [Recording···] je snímanie
dokončené.
Stlačením [TIMING] zvoľte jeden
z nasledovných počiatočných bodov
pre snímanie ešte pred stlačením REC
START/STOP.
[6sec AFTER]*
[6sec BEFORE]
* Výrobné nastavenie je [6sec AFTER]
Zmena jasu monitora otáčaním ovládača.
[SMTH SLW REC] zrušíte stlačením
tlačidla MENU.
OPPOSITE
b Poznámky
Zmena jasu monitora otáčaním ovládača
nadol.
• Nie je možné zaznamenať zvuk.
• Nastavenia [SMTH SLW REC] sa automaticky
zrušia, keď vypnete kamkordér.
• Čas snímania je zostávajúci čas. Dostupný čas
snímania môže byť kratší než nastavený, podľa
podmienok snímania.
B NORMAL
56
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 57 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
.
CNTRST ENHCR
COLOR BAR
b Poznámka
x ON/OFF
Po nastavení [ON] môžete zobraziť lištu
farieb, alebo ju nahrať na kazetu. Je to
vhodné pri nastavovaní farieb na
pripojenom monitore (výrobné nastavenie
je [OFF]).
• Keď nastavíte [BACK LIGHT] na [ON],
[CNTRST ENHCR] sa dočasne vypne.
b Poznámka
Keďže výrobné nastavenie je [ON], zistia sa
záznamy s vysokým kontrastom, napr.
scény v protisvetle, a neexpoonované tiene
v záznamoch sa automaticky zredukujú
STEADYSHOT
x TYPE
Nastavenie typu lišty farieb.
x TYPE
Môžete zvoliť typ funkcie SteadyShot,
ktorá kompenzuje otrasy kamkordéra.
Používanie ponuky Menu
x ON/OFF
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate
statív (voliteľný), nastavte [ON/OFF] na
[OFF] ( ). Obraz bude prirodzenejší.
• Automaticky sa nastaví na [OFF] pri ďalšom
zapnutí kamkordéra.
TYPE 1
HARD
Aktivácia funkcie SteadyShot so silnejším
efektom. Tento režim odporúčame pri
snímaní technikou panoramovania,
nakláňania.
B STANDARD
Aktivácia štandardnej funkcie SteadyShot.
TYPE 2
SOFT
Aktivácia funkcie SteadyShot tak, aby bola
v zázname zreteľná mierna nestabilita, čím
bude obraz prirodzenejší.
WIDE CONV.
Zvoľte pri používaní širokouhlej
konverznej predsádky (voliteľná). Tento
režim je najúčinnejší pri používaní
širokouhlej konverznej predsádky Sony
VCL-HG0862.
TYPE 3
AF ASSIST
Keď nastavíte [AF ASSIST] na [ON],
môžete nakrátko zaostriť manuálne
otáčaním zaostrovacieho prstenca počas
automatického zaostrovania. (Výrobné
nastavenie je [OFF].)
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
57
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 58 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC zvoľte
AE SHIFT
Nastavenie expozície v rozsahu -7
(tmavšie) až +7 (jasnejšie) pomocou
ovládača SEL/PUSH EXEC.
a nastavená hodnota sa zobrazí, keď je
[AE SHIFT] nastavené na iné než výrobné
nastavenie.
(CAMERA SET).
B INTELLIGENT
Nastavenie sa vykoná automaticky, aby sa
dosiahla prirodzená atmosféra podľa
osvetlenia scény.
HIGH
Potlačenie červeného alebo modrého
nádychu.
MIDDLE
b Poznámka
• Ak nastavíte clonu, rýchlosť uzávierky aj zisk
manuálne, nie je možné dosiahnuť efekt
[AE SHIFT].
AE RESPONSE
Výber rýchlosti pre automatické
nastavovanie expozície podľa jasu objektu.
Dostupné nastavenia sú [FAST],
[MIDDLE] a [SLOW] (výrobné nastavenie
je [FAST]).
AGC LIMIT
Voľba horného limitu pre Auto Gain
Control (AGC) z [OFF] (18dB, výrobné
nastavenie), [12dB], [6dB] alebo [0dB].
b Poznámka
• Ak manuálne nastavíte zisk, nie je možné
dosiahnuť efekt [AGC LIMIT].
LOW
Zvýšenie červeného alebo modrého
nádychu.
b Poznámky
• Funkcia je účinná, len ak je vyváženie bielej
farby nastavené automaticky.
• [AWB SENS] nie je účinné pri snímaní pod
jasnou oblohou alebo v slnečnom svetle.
FLCKR REDUCE
B ON
Snímanie v bežných podmienkach.
Redukuje sa blikanie monitora v osvetlení
napr. žiarivkou.
OFF
Neredukovanie blikania na monitore.
b Poznámka
• V závislosti od zdroja osvetlenia sa blikanie
nemusí redukovať.
AT IRIS LMT
Voľba najvyššej hodnoty clony pre
automatické nastavenie z [F11] (výrobné
nastavenie), [F5.6], [F4].
b Poznámka
• Ak manuálne nastavíte clonu, nie je možné
dosiahnuť efekt [AT IRIS LMT].
AWB SENS
Automatické nastavovanie vyváženia bielej
farby pri objektoch osvetlených červeným
svetlom (žiarovka, sviečka) pri objektoch
osvetlených modrým svetlom (exteriérové
prítmie).
58
HANDLE ZOOM
Zmena rýchlosti transfokácie pre polohy
prepínača transfokácie na rukoväti H a L
(str. 30).
x H
Rýchlosť transfokácie pre polohu H
prepínača transfokácie na rukoväti môžete
zvoliť od 1 (pomaly) až po 8 (rýchlo)
(výrobné nastavenie je 6).
x L
Rýchlosť transfokácie pre polohu L
prepínača transfokácie na rukoväti môžete
zvoliť od 1 (pomaly) až po 8 (rýchlo)
(výrobné nastavenie je 3).
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 59 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
SHOT TRANS
Nastavenie času a krivky prechodu.
Podrobnosti o používaní funkcie Shot
transition pozri str. 42.
x TRANS TIME
Zvoľte čas prechodu ([3.5 sec] až [15.0 sec]
sekúnd, výrobné nastavenie je [4 sec]).
x TRANS CURVE
Výber krivky prechodu. Krivka prechodu
sa mení nasledovne.
*1: Úroveň parametra
*2: Čas prechodu
LINEAR
*1
*2
B SOFT STOP
Spomalenie prechodu na jeho konci.
*1
*2
SOFT TRANS
Spomalenie prechodu na jeho začiatku
a konci. Uprostred je prechod lineárny.
Môžete dosiahnuť animačný efekt stopmotion (obdobný ako pri snímaní
animovaných filmov). Efekt vytvoríte
striedaním drobného posúvania snímaného
objektu a následného zosnímania
jednotlivých polôh. Pri takomto snímaní
odporúčame používať diaľkové ovládanie.
Predíde sa otrasom kamkordéra.
B OFF
Snímanie v štandardnom režime snímania.
ON (
)
Snímanie s funkciou DV FRAME REC.
1 Zvoľte [ON] otáčaním ovládača SEL/
PUSH EXEC.
2 Stlačením MENU vypnite zobrazenie
ponuky Menu.
3 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Kamkordér nasníma približne 5 snímok
a prepne sa do pohotovostného režimu.
4 Posuňte snímaný objekt a opakujte
krok 3.
b Poznámka
Používanie ponuky Menu
Lineárny prechod.
DV FRAME REC
• Ak túto funkciu používate dlhší čas nepretržite,
zostávajúci čas kazety nie je zobrazený správne.
• Naposledy zaznamenaný "strih" je dlhší než
ostatné.
• Počas snímania Frame recording nie je možné
zaznamenávať indexové signály.
• Automaticky sa nastaví na [OFF] pri vypnutí
a následnom zapnutí kamkordéra.
BACK LIGHT
*1
*2
Ak nastavíte [BACK LIGHT] na [ON],
zobrazí sa . a sprístupní sa funkcia Back
light (výrobné nastavenie je [OFF]).
b Poznámka
b Poznámky
• Nie je možné zmeniť nastavenia [TRANS
TIME] a [TRANS CURVE] počas ukladania,
kontroly alebo vykonávania [SHOT TRANS].
Zrušte nastavenie [SHOT TRANS] stlačením
tlačidla ASSIGN 1 niekoľkokrát pred zmenou
nastavenia [TRANS TIME] alebo [TRANS
CURVE].
• Funkcia Back light sa zruší, keď nastavíte
[SPOTLIGHT] na [ON].
• Funkciu Back light nie je možné používať, ak sú
okrem clony, zisku a rýchlosti uzávierky
manuálne nastavené 2 a viac položiek.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [OFF].
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
59
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 60 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC zvoľte
SPOTLIGHT
STBY
Prelínanie z
Ak nastavíte [SPOTLIGHT] na [ON] ( ),
môžete redukovať preexponovanie
v tvárach osôb osvetlených silným svetlom,
napr. stojacich na scéne, počas snímania
(výrobné nastavenie je [OFF]).
WHITE FADER
b Poznámky
BLACK FADER
• Funkcia Spot light sa zruší, keď nastavíte
[BACK LIGHT] na [ON].
• Funkciu Spot light nie je možné používať, ak sú
okrem clony, zisku a rýchlosti uzávierky
manuálne nastavené 2 a viac položiek.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, automaticky sa obnoví
nastavenie [OFF].
b Poznámka
(CAMERA SET).
REC
Prelínanie do
• Automaticky sa nastaví na [OFF] pri vypnutí
a následnom zapnutí kamkordéra.
D.EXTENDER (Digitálny rozširovač)
Keď nastavíte [D.EXTENDER] na [ON]
(
), obraz sa cca 1,5 x zväčší. Kvalita
obrazu sa zhorší z dôvodu digitálneho
spracovania. Môžete zväčšiť vzdialené
objekty (napr. divé vtáky). (Výrobné
nastavenie je [OFF].)
b Poznámka
• Automaticky sa nastaví na [OFF] pri vypnutí
a následnom zapnutí kamkordéra.
FADER
Môžete snímať tak, že sa medzi jednotlivé
scény pridáva prechod s nasledovnými
efektmi.
1 V režime [STBY] (pri prelínaní do obrazu)
alebo [REC] (pri prelínaní z obrazu) zvoľte
želaný efekt a stlačte
2 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
Pre zrušenie pred spustením operácie zvoľte
v kroku 1 [OFF].
Po stlačení REC START/STOP
sa nastavenie zruší.
60
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 61 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
(AUDIO SET)
Menu
Nastavenia snímaného zvuku (AUDIO REC
LV/DV AU. MODE atď.)
b Poznámka
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(AUDIO
SET).
• Pri snímaní vo formáte HDV sa zvuk
automaticky zaznamenáva v režime [16BIT].
MULTI-SOUND
Môžete zvoliť spôsob prehrávania zvuku
z kazety nasnímanej na inom kamkordéri
v duálnom alebo stereo režime.
B STEREO
AUDIO REC LV
Môžete manuálne nastaviť úroveň pre
záznam zvuku.
x AUTO/MANUAL
1
Prehrávanie s hlavným zvukom (alebo
so zvukom ľavého kanála).
Zvoľte [AUTO] pre automatické
nastavenie úrovne pre záznam zvuku.
MANUAL(
)
Zvoľte [MANUAL], ak chcete počas
snímania alebo v pohotovostnom režime
nastaviť úroveň zvuku.
x LEVEL
Môžete manuálne nastaviť úroveň pre
záznam zvuku, ak nastavíte [AUDIO REC
LV] na [MANUAL]. Úroveň
zaznamenávaného zvuku vzrastá
s posúvaním ukazovateľa na lište doprava.
z Rady
• Počas nastavovania monitorujte zvuk
v slúchadlách.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
DV AU. MODE
(DV audio režim)
B 12BIT
Snímanie v režime 12-bit (2 stereo zvuky).
Prehrávanie s vedľajším zvukom (alebo
so zvukom pravého kanála).
b Poznámky
• Kamkordér dokáže prehrávať kazety s duálnymi
zvukovými stopami. Nedokáže však
zaznamenávať duálny zvuk.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, automaticky sa obnoví
nastavenie [STEREO].
Používanie ponuky Menu
2
B AUTO
16BIT (
Prehrávanie s hlavným aj vedľajším
zvukom (alebo stereo zvukom).
DV AUDIO MIX
Počas prehrávania môžete monitorovať
zvuk nasnímaný na kazetu audio dabingom
alebo cez štvorkanálový mikrofón (4ch).
B ST1
Výstupný signál len pôvodne nasnímaného
zvuku.
MIX
Mix medzi pôvodným zvukom a novým
(dodatočne doplneným) zvukom.
ST2
Výstupný signál len dodatočne doplneného
zvuku.
)
Snímanie v režime 16-bit (1 stereo zvuk
vo vysokej kvalite).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
61
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 62 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(AUDIO
SET).
Menu
(DISPLAY SET)
b Poznámky
Zobrazenie nastavení na monitore
a v hľadáčiku (MARKER/VF B.LIGHT/DATA
CODE atď.)
• Na vašej nahranej kazete v 16-bitovom DV
audio režime nie je možné vyvážiť zvuk.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, automaticky sa obnoví
výrobné nastavenie.
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(DISPLAY
SET).
PEAKING
x ON/OFF
Ak nastavíte [PEAKING] na [ON], obrysy
záznamu môžete zvýrazniť, aby bolo možné
ľahšie zaostriť. (Výrobné nastavenie je
[OFF].)
x COLOR
Pre farebné obrysy sú dostupné nastavenia
[WHITE], [RED], [YELLOW]. (Výrobné
nastavenie je [WHITE].)
x LEVEL
Pre úroveň obrysov sú dostupné nastavenia
[HIGH], [MIDDLE], [LOW]. (Výrobné
nastavenie je [MIDDLE].)
b Poznámka
• Záznam so zvýraznenými obrysmi sa
nezaznamenáva na kazetu.
z Rada
• Jednoduchšie zaostríte, ak použijete
zobrazenie pre rozšírené zaostrovanie
(str. 32).
HISTOGRAM
Keď nastavíte [HISTOGRAM] na [ON], na
monitore sa zobrazí [HISTOGRAM] (graf
zobrazujúci rozloženie tónov v obraze)
(výrobné nastavenie je OFF).
62
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 63 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Táto funkcia je užitočná, ak nastavujete
expozíciu. Môžete nastaviť EXPOSURE/
IRIS pri sledovaní výsledku v okne
[HISTOGRAM] (str. 32). [HISTOGRAM]
sa nezaznamená na kazetu ani kartu
“Memory Stick Duo”.
Pixely
80
Tmavšie
Jasnejšie
Jas
z Rady
MARKER
• Signál zobrazovaných indikátorov je vyvedený
na výstup z analógových konektorov, keď sa
zobrazuje značka.
z Rady
• Môžete zobraziť stredovú značku a značku
orientačného rámčeka súčasne.
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
• Značky sa zobrazujú len na LCD monitore
a v hľadáčiku (ich signál nie je vyvedený
na výstup z konektorov).
EXP.FOCUS TYPE
Môžete zvoliť typ obrazu pri zobrazení
pre rozšírené zaostrovanie.
B TYPE 1
Jednoduché zväčšenie záznamov.
TYPE 2
Zväčšenie a zobrazenie záznamu
čiernobielo.
Keď nastavíte [ON/OFF] na [ON], môžete
zobraziť značky [CENTER]
a [GUIDEFRAME].
CAM DATA DSP (Zobrazenie údajov
o nastavení kamkordéra)
x ON/OFF
Keď zvolíte [ON], zobrazí sa značka
(výrobné nastavenie je [OFF]). Značka sa
nezaznamenáva.
Ak nastavíte [CAM DATA DSP] na [ON],
budú stále zobrazené nastavenia clony,
rýchlosti uzávierky a zisku (výrobné
nastavenie je [OFF]).
1 2 0 min
x CENTER
Ak nastavíte [CENTER] na [ON], v strede
monitora sa zobrazí značka (výrobné
nastavenie je [ON]).
x GUIDEFRAME
Ak nastavíte [GUIDEFRAME] na [ON],
zobrazí sa značka na kontrolu horizontálnej
a vertikálnej polohy objektu (výrobné
nastavenie je [OFF]).
Používanie ponuky Menu
• Ľavá strana grafu predstavuje tmavšie oblasti
obrazu a pravá strana grafu predstavuje
svetlejšie oblasti obrazu.
• Keď nastavíte ZEBRA na [70] alebo [100]
zobrazí sa sprievodné zobrazenie (str. 34).
b Poznámka
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Hodnota zisku
z Rady
• Ak nastavíte manuálne nastavenie, zobrazia sa
hodnoty, bez ohľadu na nastavenia zobrazení
údajov o nastaveniach kamkordéra.
•
indikuje automatické nastavenia.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
63
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 64 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC zvoľte
• Položky zobrazené podľa nastavenia [CAM
DATA DSP] na [ON] sa líšia od položiek, ktoré
sa zobrazujú, keď je [DATA CODE] nastavené
na [CAMERA DATA] (str. 64).
AU.LVL DISP
(Zobrazenie úrovne zvuku)
Keďže je výrobné nastavenie [ON],
zobrazuje sa indkátor úrovne zvuku.
(DISPLAY SET).
b Poznámky
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[LCD BL LEVEL] sa automaticky nastaví
na [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
VF B.LIGHT
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
B NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu hľadáčika.
b Poznámky
Indikátor úrovne zvuku
LCD BRIGHT
Pomocou ovládača SEL/PUSH EXEC
môžete nastaviť jas LCD monitora. Nemá
to vplyv na snímaný záznam.
z Rada
• Osvetlenie LCD monitora tiež môžete vypnúť
(str. 19).
LCD COLOR
Pomocou ovládača SEL/PUSH EXEC
môžete nastaviť intenzitu farieb LCD
monitora. Nemá to vplyv na snímaný
záznam.
LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas podsvietenia LCD
monitora.
B NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu LCD monitora.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
VF POWERMODE
B AUTO
Ak zatvoríte LCD monitor, alebo snímate
so zrkadlovým monitorom, hľadáčik sa
rozsvieti.
ON
LCD monitora a hľadáčik sú stále zapnuté.
DATA CODE
Počas prehrávania môžete zobraziť
informácie o snímaní (dátový kód)
automaticky zaznamenávané počas
snímania.
B OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
DATE
Zobrazovanie dátumu a času.
CAMERA DATA
Zobrazovanie údajov o nastavení
kamkordéra.
64
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 65 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
60 min
0: 00: 00
60 min
HDV1080i
REMAINING
B AUTO
Zobrazovanie zostávajúceho času kazety
na cca 8 sekúnd v nasledovných
situáciách:
AUTO
F 1. 7 6dB
100
ON
Stále zobrazenie zostávajúceho času
kazety.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na TV obrazovke, LCD monitore
a v hľadáčiku.
Používanie ponuky Menu
AVypnutie SteadyShot
BExpozícia
sa zobrazuje pri snímaní
s automatickými nastaveniami clony/
zisku/rýchlosti uzávierky a
sa zobrazuje pri snímaní s manuálnymi
nastaveniami.
CClona
sa zobrazuje v oblasti zobrazenia
hodnoty clony, keď manuálne nastavíte
hodnotu clony na maximum.
DZisk
ERýchlosť uzávierky
FVyváženie bielej farby
sa zobrazuje pri prehrávaní
záznamu nasnímaného s funkciou Shot
transition.
• Keď nastavíte prepínač POWER na VCR
alebo CAMERA s vloženou kazetou.
• Keď stlačíte N (PLAY) alebo DISPLAY/
BATT INFO.
b Poznámky
• Hodnota nastavenej expozície (0EV), rýchlosť
uzávierky a hodnota clony sa zobrazujú pri
prehrávaní statických záberov z karty “Memory
Stick Duo”.
• V zobrazení DATE (dátum/čas snímania)
sa dátum a čas zobrazujú v tej istej oblasti.
Ak snímate bez nastavenia času, zobrazí sa
[-- -- --] a [--:--:--].
LETTER SIZE
B NORMAL
Zobrazovanie Menu v štandardnej
veľkosti.
2x
Zobrazovanie zvoleného Menu
v dvojnásobnej veľkosti.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
65
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 66 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Menu
(IN/OUT REC)
Nastavenia snímania, nastavenia vstupu
a výstupu (VCR HDV/DV/DV REC MODE/ DV
WIDE REC/ TV TYPE atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(IN/OUT
REC).
Môžete zvoliť formát záznamu.
B HDV1080i (
)
Snímanie v režime HDV1080i.
)
Snímanie vo formáte DV.
b Poznámka
• Pri výstupe signálu nasnímaného záznamu
pomocou kábla i.LINK vhodne nastavte
[i.LINK CONV] (str. 67).
VCR HDV/DV
Výber požadovaného prehrávacieho
signálu. Štandardne zvoľte [AUTO].
Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu
pomocou kábla i.LINK, nastavte typ
vstupného/výstupného signálu na konektore
HDV/DV (i.LINK). Zvolený signál sa
nahráva alebo prehráva.
)
Prehrávanie len záznamu vo formáte DV.
Počas prepojenia i.LINK je na vstupe/
výstupe z konektora HDV/DV (i.LINK)
len signál vo formáte DV (snímanie/
prehrávanie). Tento režim môžete tiež
zvoliť pri pripojení kamkordéra k PC atď.
• Odpojte kábel i.LINK pred zmenou nastavenia
[VCR HDV/DV]. Inak nemusí pripojené
zariadenie (napr. VCR) rozpoznať video signál
z tohto kamkordéra.
• Keď je zvolené [AUTO] a dôjde k prepnutiu
signálu z HDV na DV a naopak, obraz a zvuk
dočasne vypadnú.
• Keď je [i.LINK CONV] nastavené na [ON],
obrazový signál je na výstup vyvedený
následovne:
– Pri [AUTO] sa signál HDV skonvertuje
do formátu DV a vyvedie sa na výstup; Signál
DV sa vyvedie na výstup v pôvodnom
formáte.
– Pri [HDV] sa signál HDV skonvertuje
do formátu DV a vyvedie sa na výstup; Signál
DV sa na výstup nevyvedie.
– Pri [DV] sa signál DV vyvedie na výstup
v pôvodnom formáte. Signál HDV sa na
výstup nevyvedie.
DV REC MODE
(DVRežim snímania)
Táto funkcia je účinná, len keď je [REC
FORMAT] nastavené na [DV].
B AUTO
Automatické prepínanie signálu medzi
formátom HDV a DV pri prehrávaní
kazety.
Počas prepojenia i.LINK sa automaticky
prepína signál, medzi formátmi HDV
a DV, a vstupy/výstupy z konektora
HDV/DV (i.LINK).
HDV (
DV (
b Poznámky
REC FORMAT
DV (
Počas prepojenia i.LINK je na vstupe/
výstupe z konektora HDV/DV (i.LINK)
len signál vo formáte HDV (snímanie/
prehrávanie). Tento režim môžete tiež
zvoliť pri pripojení kamkordéra k PC atď.
B SP (SP)
Snímanie v režime SP (štandardné
prehrávanie) na kazetu.
LP (LP)
Predĺženie možného času snímania (Long
Play) 1,5-krát oproti režimu SP.
)
Prehrávanie len záznamu vo formáte HDV.
66
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 67 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
b Poznámky
• Ak nasnímate kazetu v režime LP na vašom
kamkordéri, pri prehrávaní kazety na inom
kamkordéri alebo VCR môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo zvuku.
• Ak je na tú istú kazetu nasnímaný záznam
v režime SP aj LP, môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo
kód o dátume nemusí byť v miestach so zmenou
scén správne zaznamenaný.
• Nie je možné používať režim LP pri snímaní
vo formáte HDV.
i.LINK CONV
Môžete skonvertovať signál vo formáte
HDV do formátu DV a výstup obrazového
signálu vo formáte DV z konektora HDV/
DV (i.LINK).
B OFF
Výstup obrazového signálu z konektora
HDV/DV (i.LINK) podľa nastavení
v [REC FORMAT] a [VCR HDV/DV].
ON
DV WIDE REC
B ON
Snímanie pre prehrávanie na TVP
vo formáte 16:9 (širokouhlý) na celej
ploche obrazovky.
OFF (
)
Snímanie pre prehrávanie na TVP
vo formáte 4:3 na celej ploche obrazovky.
b Poznámky
• [TV TYPE] vhodne nastavte podľa typu TVP,
na ktorom budete záznam prehrávať (str. 67).
• Pri snímaní vo formáte HDV sa pomer strán
fixne nastaví na 16:9. Nemôžete snímať
s pomerom strán 4:3.
COMPONENT
b Poznámky
• Vstupný signál cez prepojenie i.LINK pozri
[VCR HDV/DV] (str. 66).
• Odpojte kábel i.LINK pred zmenou nastavenia
[i.LINK CONV]. Inak pripojené video
zariadenie nemusí dokázať rozpoznať video
signál z tohto kamkordéra.
TV TYPE
Používanie ponuky Menu
Podľa pripojeného TVP môžete zvoliť
pomer strán obrazu. Pozri tiež návod
na použitie TVP.
Signál vo formáte HDV sa konvertuje
do formátu DV a obrazový signál záznamu
vo formáte DV sa vyvedie vo formáte DV.
Pri prehrávaní je potrebné konvertovať
signál podľa pripojeného TVP. Záznam
sa prehráva podľa nasledovných obrázkov.
B 16:9
Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP
s pomerom strán (16:9).
Formát HDV/DV
(16:9)
Formát DV (4:3)
Pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom môžete zvoliť typ pripojenia.
576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom.
B 1080i/576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom a schopným zobrazovať signál
vo formáte 1080i.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
67
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 68 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(IN/OUT
REC).
Nastavenia pre “Memory Stick Duo”
(QUALITY/ALL ERASE atď.)
4:3
Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP
s pomerom strán 4:3.
Formát HDV/DV
(16:9)
Menu
(MEMORY SET)
Formát DV (4:3)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(MEMORY
SET).
b Poznámky
• Nastavenie nie je účinné pri výstupe z konektora
i.LINK output.
• Ak pripojíte kamkordér k TVP cez kábel
i.LINK, nie je možné nastaviť [TV TYPE].
QUALITY
B FINE (
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
STANDARD (
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný počet záberov
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
25
34
96
115
60
80
240
240
51
69
190
240
120
160
485
485
100
135
390
490
240
325
980
980
205
280
780
980
490
650
1970
1970
370
500
1400
1750
890
1150
3550
3550
760
1000
2850
3600
1800
2400
7200
7200
1550
2100
5900
7300
3650
4900
14500
14500
68
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 69 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
2 Zvoľte [YES] t [YES] otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC.
0.2M
640 ×
360
2 GB
4300
12000
15000
7500
10000
30000
4 GB
30000
b Poznámky
6300
8500
23500
29500
14500
19500
59000
59000
• Ak používate “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou, pred snímaním na “Memory Stick
Duo” najskôr zrušte ochranu pred zápisom
pomocou ochrannej klapky (str. 104).
• Aj keď vymažete všetky záznamy vo zvolenom
priečinku, samotný priečinok sa nevymaže.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Erasing all data...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevysúvajte kartu “Memory Stick Duo.”
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
* Snímanie: Veľkosť je fixne nastavená na [
1.2M] pri formáte HDV alebo DV (16:9) a na
[0.9M] pri formáte DV (4:3).
Prehrávanie: Veľkosť je fixne nastavená na [
1.2M] pri formáte HDV, [
0.2M] pri formáte
DV (16:9) a [VGA (0.3M)] pri formáte DV
(4:3).
FORMAT
b Poznámka
• Špecifikácie platia pre “Memory Stick Duo”
vyrobené Sony Corporation. Dostupný počet
záberov sa môže odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
“Memory Stick Duo” nie je potrebné
formátovať. Je naformátovaná z výroby.
Ak chcete formátovať kartu “Memory Stick
Duo”, zvoľte [YES]t[YES].
Približná veľkosť záberov (kB)
b Poznámky
´
1.2M
0.9M
VGA
0.2M
600
450
150
130
260
190
60
60
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
ALL ERASE
Vymazanie všetkých nechránených
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo” alebo vo zvolenom priečinku.
1 Zvoľte [ALL FILES], alebo [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymazanie všetkých
záznamov z karty “Memory Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER]: Vymazanie
všetkých záznamov zo zvoleného
priečinka.
Používanie ponuky Menu
3150
Zobrazí sa [
Erasing all data...].
Po vymazaní všetkých nechránených
záznamov sa zobrazí [Completed].
1.2M
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Formatting…]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevysúvajte kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním vymažete všetky údaje uložené
na karte “Memory Stick Duo”, vrátane
chránených obrazových údajov a vami
vytvorených priečinkov.
FILE NO.
B SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka
alebo po zmene cieľového priečinka.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001,
vždy pri výmene “Memory Stick Duo”.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
69
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 70 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(MEMORY
SET).
NEW FOLDER
Ak zvolíte [YES], môžete vytvoriť nový
priečinok (102MSDCF až 999MSDCF)
na “Memory Stick Duo”. Po zaplnení
priečinka (uloží sa maximálny počet 9 999
záznamov) sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
b Poznámky
• Vaším kamkordérom nemôžete vymazávať
vytvorené priečinky. Kartu “Memory Stick
Duo” musíte naformátovať (str. 69), alebo
priečinky vymazať pomocou PC.
• Počet záberov, ktoré je možné uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” môže poklesnúť vždy, keď
sa zvýši počet priečinkov.
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie)
Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
môžete zvoliť priečinok, ktorý sa používa
na ukladanie záznamu.
z Rady
• Z výroby je ako cieľový priečinok nastavený
priečinok 101MSDCF.
• Po nasnímaní záznamu do nejakého priečinka sa
takýto priečinok nastaví ako aktuálny priečinok
pre prehrávanie.
PB FOLDER
(Priečinok pre prehrávanie)
Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
môžete zvoliť priečinok, z ktorého sa
prehráva záznam.
Menu
(OTHERS)
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné
základné nastavenia (USB SELECT/QUICK
REC/BEEP atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri str. 53.
Stlačte MENU t otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC zvoľte
(OTHERS).
CAMERA PROF. (Profily kamkordéra)
Môžete uložiť až dva druhy nastavení
kamkordéra vo forme profilov kamkordéra.
Pomocou uložených nastavených profilov
môžete rýchlo získať vhodné nastavenia
kamkordéra.
z Rada
• Položky, ktoré je možné uložiť do profilu
kamkordéra sú hodnoty nastavené cez ponuku
Menu, obrazové profily a tlačidlá. Tieto
nastavené hodnoty môžete všetky uložiť
do profilu kamkordéra.
x Uloženie profilu nastavení kamkordéra
1 Zvoľte [SAVE] otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC.
2 Zvoľte [NEW FILE] alebo existujúci
názov profilu otáčaním ovládača SEL/
PUSH EXEC.
3 Zvoľte [YES] v kontrolnom zobrazení
otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC.
Profil nastavení kamkordéra sa uloží.
z Rady
• Ak zvolíte [NEW FILE], názov profilu sa
nastaví na [CAM1] alebo [CAM2].
• Ak zvolíte existujúci profil ako cieľ, daný profil
sa prepíše.
x Zmena názvu profilu
Názov profilu môžete zmeniť.
1 Zvoľte [PROFILE NAME] otáčaním
ovládača SEL/PUSH EXEC.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte profil kamkordéra, ktorého
názov chcete premenovať. Zobrazí sa
[PROFILE NAME].
70
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 71 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zmeňte názov profilu.
z Rada
• Spôsob zadávania názvu je rovnaký ako
pri pomenúvaní profilu obrazu (str. 38).
4 Ovládačom SEL/PUSH EXEC zvoľte
[OK], potom ovládač stlačte. Názov
profilu sa zmení.
x Načítanie profilu nastavení kamkordéra
Môžete načítať profil nastavení kamkordéra
a používať kamkordér s danými
nastaveniami.
x Vymazanie profilu nastavení kamkordéra
1 Zvoľte [DELETE] otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte profil kamkordéra, ktorý chcete
vymazať.
3 Zvoľte [YES] v kontrolnom zobrazení.
ASSIGN BTN
Pozri str. 39.
PHOTO/EXP.FOCUS
Každému tlačidlu PHOTO/EXPANDED
FOCUS môžete priradiť samostatnú
funkciu.
B PHOTO
CLOCK SET
Pozri str. 21.
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
môžete ovládačom SEL/PUSH EXEC zvoliť
časový posun.
Ak nastavíte časový posun na 0, hodiny
ukazujú aktuálne nastavený čas.
LANGUAGE
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na
LCD monitore.
• Kamkordér ponúka [ENG[SIMP]] (jednoduchá
angličtina), ak medzi jazykmi nie je váš jazyk.
USB SELECT
Používanie ponuky Menu
1 Zvoľte [LOAD] otáčaním ovládača
SEL/PUSH EXEC.
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte profil kamkordéra, ktorého
názov chcete načítať.
3 Zvoľte [YES] v kontrolnom zobrazení.
Kamkordér sa reštartuje a zvolený
profil sa aktivuje.
b Poznámka
• Ak je zvolené [EXP.FOCUS], nie je možné
snímať statické zábery s tlačidlom na hlavnom
zariadení. Použite tlačidlo PHOTO na DO.
Kamkordér môžete pripojiť k PC pomocou
USB kábla a zobraziť záznam z “Memory
Stick Duo” na monitore PC (str. 83). Pri
tejto funkcii môžete kamkordér pripojiť tiež
k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni
(str. 80).
B
Memory Stick
Zvoľte pre sledovanie záznamu z karty
“Memory Stick Duo” na monitore PC,
alebo jeho export do PC.
PictBridge PRINT
Zvoľte pre pripojenie kamkordéra
k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni
za účelom priamej tlače (str. 80).
Snímanie statických záberov (str. 27).
EXP.FOCUS
Tlačidlo PHOTO/EXPANDED FOCUS
vykoná rovnakú funkciu ako tlačidlo
EXPANDED FOCUS (str. 32).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
71
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_053-072_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 72 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Stlačte MENU t otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC zvoľte
PB ZOOM (Playback zoom)
Keď nastavíte [PB ZOOM] na [ON],
záznam je možné zväčšiť 1,1-krát až 5-krát
(cca 1,5-krát až 5-krát pri statických
záberoch). (Výrobné nastavenie je [OFF].)
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie. Ak chcete zrušiť
zväčšenie, stlačte stranu W ovládača
transfokácie.
z Rada
• Ak chcete zväčšeným obrazom pohybovať
horizontálne, stlačte ovládač SEL/PUSH EXEC,
potom ho otáčajte. Ak chcete zväčšeným
obrazom pohybovať vertikálne, znova stlačte
ovládač SEL/PUSH EXEC, potom ho otáčajte.
QUICK REC
Počiatočný bod pre spustenie snímania po
obnovení snímania po prepnutí prepínača
POWER z polohy OFF (CHG) do polohy
CAMERA môžete mierne nastavovať.
B OFF
Určitý čas trvá, kým sa spustí snímanie
od miesta, kde sa zastavilo otáčanie hlavy,
prechod z naposledy nasnímanej scény
však bude plynulý.
ON (
(OTHERS).
BEEP
B ON
Pri spustení/zastavení snímania zaznieva
melódia.
OFF
Vypnutie melódie.
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje (výrobné
nastavenie je [ON]).
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
Výrobné nastavenie je [ON] (str. 120)
- diaľkové ovládanie je možné používať.
z Rada
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iného VCR.
)
Čas, kým sa spustí snímanie od miesta, kde
sa zastavilo otáčanie hlavy, bude kratší,
prechod z naposledy nasnímanej scény
však nemusí byť plynulý.
Zvoľte, ak nechcete zmeškať daný okamih
na snímanie.
z Rady
• Ak je [QUICK REC] nastavené na [ON],
interval medzi scénami na chvíľu zamrzne
(odporúčame záznam neskôr upraviť v PC).
• Ak je kamkordér v pohotovostnom režime viac
než 3 minúty, pohotovostný režim sa vypne
(zastaví sa otáčanie hlavy), aby sa šetrila kazeta
a akumulátor. Keďže sa napájanie nevypne,
môžete ihneď obnoviť snímanie opätovným
stlačením REC START/STOP.
72
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 73 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na VCR, DVD/HDD zariadenie atď.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 15). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pripojenie k externým zariadeniam
Spôsob pripojenia a kvalita sa líši podľa pripájaného VCR, DVD/HDD zariadenia
a používaných konektorov.
: Smer toku signálu
Kamkordér
Kábel
Externé zariadenie
HDV1080i-kompatibilné
zariadenie t HD kvalita*1
i.LINK kábel (voliteľný)
2
• Externé zariadenie musí mať konektor i.LINK kompatibilný so špecifikáciami HDV1080i.
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
koncovkou (voliteľný)
1
1
AV zariadenie s konektorom
S-VIDEO
t SD kvalita*1
Kopírovanie/Editovanie
AV zariadenie s konektorom
i.LINK
t SD kvalita*1
i.LINK kábel (voliteľný)
2
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
AV zariadenie s audio/video
konektormi*2
t SD kvalita*1
*1 Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
*2 Ak pripájate kamkordér k monofonickému zariadeniu, žltý konektor A/V prepojovacieho kábla pripojte
do video konektora na zariadení a biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do audio
konektora zariadenia.
b Poznámka
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel nie je možné kopírovať.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
73
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 74 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie na VCR, DVD/HDD zariadenie atď. (pokračovanie)
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
1
2
Pomocou kábla i. LINK (voliteľný)
Kopírovaný formát (HDV/DV) sa líši v závislosti od formátu video záznamu alebo formátu
nahrávacieho VCR/DVD zariadenia. Výber vhodných nastavení a vykonanie potrebných
nastavení v Menu pozri v tabuľke nižšie.
b Poznámka
• Pred zmenou týchto nastavení v Menu odpojte kábel i.LINK., inak VCR/DVD zariadenie nemusí správne
rozpoznať video signál.
z Rada
• Kamkordér disponuje 4-pinovým konektorom i.LINK. Zvoľte kábel, ktorý vyhovuje pripájanému zariadeniu.
Formát kopírovania
Formát
záznamu
kamkordéra
Formát podporovaný VCR/
DVD zariadením
Formát
HDV*1
Formát DV
Skopírovanie HDV
záznamu vo formáte HDV
HDV
HDV
–*3
Konverzia HDV záznamu
na formát DV
HDV
DV
DV
Skopírovanie DV záznamu
vo formáte DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Skopírovanie len častí
vo formáte HDV
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Skopírovanie len častí
vo formáte DV
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Nastavenie Menu
[VCR HDV/DV]
(str. 66)
[i.LINK CONV]
(str. 67)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Ak je kazeta nasnímaná vo formáte HDV aj DV
Konverzia obidvoch
formátov HDV aj DV
na formát DV
74
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
*1 Nahrávacie zariadenie kompatibilné so špecifikáciami HDV1080i.
*2 Kazeta sa prehráva, nenahráva sa však žiadny zvuk ani obraz (bez záznamu).
*3 Obraz sa nerozpozná (nevykoná sa nahrávanie).
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 75 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
b Poznámky
• Keď je [VCR HDV/DV] nastavené na [AUTO]
a dôjde k prepnutiu signálu z formátu HDV
na DV a naopak, obraz a zvuk dočasne vypadnú.
• Ak je nahrávacím zariadením kamkordér
HDR-FX7E, nastavte [VCR HDV/DV]
na [AUTO] (str. 66).
• Ak je prehrávacie aj nahrávacie zariadenie
HDV1080i-kompatibilné (napr. HDR-FX7E)
a sú prepojené káblom i.LINK, po pozastavení
alebo zastavení a obnovení nahrávania nebude
záznam v danom mieste plynulý.
• Ak prepájate pomocou A/V prepojovacieho
káble, nastavte [DISP OUTPUT] na
[LCD PANEL] (výrobné nastavenie) (str. 65).
Ak používate A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom (voliteľný)
3 Kamkordér prepojte s VCR/DVD
zariadením tak, aby VCR/DVD
rekordér nahrával.
Podrobnosti o prepojení pozri na str. 73.
4 Spustite prehrávanie
na kamkordéri aj na nahrávanie
na VCR/DVD zariadení.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
5 Po dokončení kopírovania
zastavte prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na VCR/DVD zariadení.
Kopírovanie na iné zariadenie
b Poznámky
1 Pripravte kamkordér
na prehrávanie.
Do kamkordéra vložte kazetu so
záznamom.
Prepínač POWER nastavte na VCR.
Nastavte položku [TV TYPE] podľa
prehrávacieho zariadenia (TVP atď.)
(str. 67).
2 Pripravte VCR/DVD rekordér na
nahrávanie.
Ak kopírujete na VCR, vložte do VCR
kazetu určenú pre záznam.
Ak kopírujete na DVD rekordér, vložte
do DVD rekordéra DVD disk určený
pre záznam.
Kopírovanie/Editovanie
Namiesto video konektora (žltý) pripojte
S-VIDEO konektor. Takéto prepojenie
poskytuje vyššiu kvalitu obrazu. Prepojenie
poskytuje vysokú kvalitu obrazu
zodpovedajúcu formátu DV. V prípade
zapojenia samotného S-VIDEO kábla
nebude reprodukovaný zvuk.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, prepnite
prepínač do režimu vstupu signálu2).
• Nasledovné signály nie je možné vyviesť
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK):
– Indikátory
– Titulky, ktoré sú zaznamenané iným
kamkordérom
• Počas pozastavenia prehrávania alebo v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je
obrazový signál vo formáte HDV vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK).
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR/DVD, nahraný obraz
bude nekvalitný.
– Dátový kód (dátum/čas/údaje o nastavení
kamkordéra) nemusí byť v závislosti od
zariadenia alebo aplikácie zobrazený alebo
zaznamenaný správne.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
75
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 76 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie na VCR, DVD/HDD
zariadenie atď. (pokračovanie)
Nahrávanie záznamu
z VCR
• Ak kopírujete z kamkordéra na DVD rekordér
signál vo formáte DV cez kábel i.LINK, nemusí
byť možné kamkordér ovládať cez DVD
rekordéra, aj keď bude v jeho návode na použitie
uvedené, že to možné je. Ak na DVD rekordéri
môžete nastaviť režim vstupu na DV a je možný
vstupný/výstupný tok obrazového signálu,
vykonajte postup “Kopírovanie na iné
zariadenie”.
Na kazetu môžete nahrať záznam z VCR.
Scénu môžete na kartu “Memory Stick
Duo” nahrať ako statický záber. Môžete
nahrať záznam vo formáte HDV,
ak pripojíte zariadenie kompatibilné
so špecifikáciami HDV1080i. Vložte do
kamkordéra kazetu alebo kartu “Memory
Stick Duo” pre záznam.
Kamkordér môžete k VCR pripojiť
pomocou i.LINK kábla.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér
do elektrickej siete pomocou dodávaného
AC adaptéra (str. 15). Pozri tiež návod
na použitie pripájaného zariadenia.
z Rady
• Aby sa zaznamenal dátum/čas snímania a údaje
o rôznych nastaveniach kamkordéra pri
pripojení A/V prepojovacím káblom, nechajte
tieto údaje zobrazené na monitore.
• Keď používate kábel i.LINK, obrazový
a zvukový signál sa prenáša v digitálnej forme.
Výsledkom je vysoká kvalita obrazu.
• Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
výstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra.
b Poznámky
• Pri tejto operácii je potrebné prepojenie káblom
i.LINK.
• Túto operáciu nie je možné vykonať
s A/V prepojovacím káblom.
• Kamkordér disponuje 4-pinovým konektorom
i.LINK. Zvoľte kábel, ktorý vyhovuje
pripájanému zariadeniu.
• Kamkordér dokáže nahrávať len zo zdrojov
signálu s normou PAL. Napr. francúzske video
alebo TV programy (SECAM) sa nenahrajú
správne. Podrobnosti o TV normách pozri
na str. 101.
• Ak pre vstup zo zdroja PAL používate
21-pinový adaptér, je potrebný obojsmerný
21-pinový adaptér (voliteľný).
76
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 77 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
HDV1080ikompatibilné
zariadenie
AV zariadenie
s konektorom
i.LINK
Nahrávanie pohyblivého záznamu
1 Prepínač POWER prepnite do
polohy VCR.
t HD kvalita
t SD kvalita
Do konektora i.LINK
2 Na kamkordéri nastavte zdroj
vstupného signálu.
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom HDV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [AUTO].
: Smer toku
signálu
i.LINK kábel
(voliteľný)
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom DV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [DV]
alebo [AUTO] (str. 66).
forme prehrávacieho zariadenia.
Do HDV/DV
rozhrania
(i.LINK)
* Potrebný je konektor i.LINK kompatibilný so
špecifikáciami HDV1080i.
Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
vstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra (tento indikátor sa
môže zobraziť na monitore
prehrávacieho zariadenia, nezaznamená
sa však).
Kopírovanie/Editovanie
3 VCR pripojte ku kamkordéru vo
4 Do VCR vložte kazetu.
5 Kamkordér prepnite do režimu
pozastavenia záznamu.
Držte zatlačené X (PAUSE) a súčasne
stlačte obidva tlačidlá z REC
(nahrávanie).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
77
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 78 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Nahrávanie záznamu z VCR (pokračovanie)
Nahrávanie statických záberov
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo” určenú pre záznam, potom
nastavte [PHOTO/EXP.FOCUS] na
[PHOTO] (výrobné nastavenie) (str. 71).
1 Vykonajte kroky 1 až 4 z časti
“Nahrávanie pohyblivého
záznamu”.
6 Na VCR spustite prehrávanie
kazety.
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať
(z VCR), sa zobrazí na LCD monitore
kamkordéra.
7 V mieste, kde chcete spustiť
záznam stlačte X (pozastavenie).
8 Stlačením x (zastavenie) zastavte
záznam.
b Poznámky
• Cez konektor HDV/DV (i.LINK) nie je
možné nahrávať TV programy.
• Záznam z DV zariadení je možné vykonať len
vo formáte DV.
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR, nahraný obraz bude
nekvalitný.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
– Ak pozastavíte alebo zastavíte nahrávanie
a potom ho obnovíte, nahrávaný obraz nemusí
byť plynulý.
2 Spustite prehrávanie kazety.
Obraz z VCR sa zobrazí na monitore
kamkordéra.
3 Pri scéne, ktorú chcete nahrať
stlačte PHOTO/EXPANDED
FOCUS.
b Poznámka
• Pri pohyblivom zázname je veľkosť fixne
nastavená na [
1.2M], ak prehrávate
vo formáte HDV. Pri pohyblivom zázname je
veľkosť fixne nastavená na [
0.2M] alebo
[VGA (0.3M)] (4:3), ak prehrávate vo formáte
DV.
z Rada
• Ak je na vstupe video signál vo formáte 4:3,
na monitore kamkordéra sa zobrazí s čiernymi
pruhmi na ľavej a pravej strane.
78
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 79 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie
pohyblivého záznamu
z kazety na kartu
“Memory Stick Duo”
vo forme statických
záberov
Vymazávanie
záznamu z karty
“Memory Stick Duo”
Statické zábery môžete snímať na kartu
“Memory Stick Duo”. Do kamkordéra
vložte kazetu so záznamom a kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam a nastavte
[PHOTO/EXP.FOCUS] na [PHOTO]
(výrobné nastavenie) (str. 71).
2 Prehrávajte záznam, ktorý chcete
1 Prepínač POWER prepnite
do polohy VCR.
vymazať (str. 29).
3 Stlačte tlačidlo MEMORY/
DELETE.
1 Prepínač POWER nastavte
MEMORY/
DELETE
na VCR.
Zobrazí sa [Delete this image?].
chcete kopírovať.
Stlačením N (Prehrávanie) spustite
prehrávanie kazety. Pri scéne, ktorú
chcete zaznamenať, stlačte PHOTO/
EXPANDED FOCUS.
b Poznámky
• Zaznamená sa dátum a čas nasnímania záznamu
na kazetu a dátum a čas uloženia záznamu na
kartu “Memory Stick Duo”. Na kamkordéri sa
zobrazí dátum a čas nasnímania záznamu na
kazetu. Na kartu “Memory Stick Duo” nie je
možné zaznamenávať dátový kód
o nastaveniach kamkordéra počas snímania.
• Pri pohyblivom zázname je veľkosť fixne nastavená
na [
1.2M], ak prehrávate vo formáte HDV. Pri
pohyblivom zázname je veľkosť fixne nastavená na
[
0.2M] alebo [VGA (0.3M)] (4:3), ak
prehrávate vo formáte DV.
• Počas prevádzky funkcie [PB ZOOM] nie je
možné zaznamenávať statické zábery (str. 72).
Kopírovanie/Editovanie
2 Vyhľadajte a nahrajte scény, ktoré
4 Otáčaním ovládača SEL/PUSH
EXEC zvoľte [YES], potom
ovládač stlačte.
b Poznámka
• Záznamy nie je možné po vymazaní
obnoviť.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
79
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 80 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Vymazávanie záznamu z karty
“Memory Stick Duo”
(pokračovanie)
b Poznámka
• Nie je možné vymazávanie záznamov, ak je
ochranná klapka na karte “Memory Stick Duo”
v pozícii pre ochranu záznamu (str. 104), alebo
ak je zvolený záznam chránený pred vymazaním
(str. 91).
Tlač nasnímaných
záberov (PictBridgekompatibilná
tlačiareň)
S PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou
môžete statické zábery jednoducho vytlačiť
bez potreby pripájať kamkordér k PC.
z Rady
• Pre vymazanie záznamov v indexovom
zobrazení pomocou tlačidla VOLUME/
MEMORY umiestnite značku B na želané
záznamy a vykonajte kroky 3 a 4.
• Pre vymazanie všetkých záznamov naraz zvoľte
[
ALL ERASE] (str. 69).
Ku kamkordéru pripojte AC adaptér, aby
sa napájal z elektrickej siete.
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo” obsahujúcu statické zábery
a zapnite tlačiareň.
Pripojenie kamkordéra k tlačiarni
1 Prepínač POWER prepnite do
polohy VCR.
2 Stlačte MENU a ovládačom SEL/
PUSH EXEC zvoľte Menu
(OTHERS) t [USB SELECT] t
[PictBridge PRINT].
3 Pripojte USB kábel do
(USB)
konektora na kamkordéri
a tlačiarni.
USB kábel
(dodávaný)
80
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 81 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
1 Ovládačom SEL/PUSH EXEC zvoľte
[SET] t [DATE/TIME] t [DATE]
alebo [DAY & TIME].
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte [
RETURN], potom ovládač
stlačte.
Zobrazí sa jeden zo záberov uložených
na karte “Memory Stick Duo”.
Znova sa zobrazí zobrazenie pre výber
PictBridge.
4 Ovládačom SEL/PUSH EXEC
zvoľte [EXEC] t [YES].
Tlač
1 Pomocou tlačidla VOLUME/
Po dokončení tlače zmizne hlásenie
[Printing...] a znova sa zobrazí
zobrazenie pre výber záberov.
Po dokončení tlače stlačte MENU.
MEMORY zvoľte záber, ktorý
chcete vytlačiť.
2 V prípade potreby zvoľte počet
kópií.
Ak nechcete nastaviť počet kópií,
pokračujte krokom 3 (počet sa
automaticky nastaví na 1).
1 Ovládačom SEL/PUSH EXEC zvoľte
[SET] t [COPIES].
2 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte počet kópií, potom ovládač
stlačte.
3 Otáčaním ovládača SEL/PUSH EXEC
zvoľte [
RETURN], potom ovládač
stlačte.
Znova sa zobrazí zobrazenie pre výber
PictBridge.
z Rada
• Počet môžete nastaviť až na 20.
3 Pre tlač dátumu/času snímania
postupujte nasledovne.
• Nezaručujeme správne fungovanie, ak je
pripojené PictBridge-nekompatibilné
zariadenie.
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
• Počas pripojenia tlačiarne (počas zobrazenia
na monitore) nevykonajte nič z uvedeného.
Operácia sa nemusí vykonať správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Neodpájajte USB kábel od tlačiarne.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel, vypnite tlačiareň a vykonajte celú
operáciu od začiatku.
• V závislosti od tlačiarne sa môžu spodná,
vrchná a bočné strany orezať. Obzvlášť pri tlači
širokouhlých (16:9) záberov sa môžu bočné
strany orezať v značnej miere.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu/času snímania.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
tlačiarne.
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným než týmto kamkordérom.
Kopírovanie/Editovanie
b Poznámky
Ak nechcete tlačiť dátum a čas
snímania, pokračujte krokom 4.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
81
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_073-082_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 82 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) (pokračovanie)
z Rada
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery aj
bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
82
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 83 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Používanie PC
Pripojenie k PC
Pri pripojení kamkordéra k PC môžete
vykonávať nasledovné operácie:
Kopírovanie statických záberov z karty
“Memory Stick Duo” do PC
t str. 83
Kopírovanie pohyblivého záznamu
z kazety vo formáte HDV do PC
t str. 86
Kopírovanie pohyblivého záznamu
z kazety vo formáte DV do PC
t str. 86
Prepojenie
Nasledovnými dvomi spôsobmi môžete
pripojiť kamkordér k PC:
– USB kábel
Kopírovanie statických záberov na kartu
“Memory Stick Duo”
– Kábel i.LINK
Poznámky k pripojeniu k PC
• Ak na prepojenie kamkordéra s PC používate
USB kábel alebo kábel i.LINK, zasuňte
konektory správne. Ak nasilu zasúvate konektor
nesprávne, môže sa konektor poškodiť alebo
môže dôjsť k poruche kamkordéra.
• Nie je možné vykonať nasledovné:
– Kopírovanie záznamu z kazety do PC
pomocou USB kábla.
– Kopírovanie záznamu z karty “Memory Stick
Duo” do PC pomocou kábla i.LINK.
• Pri odpájaní od PC odpojte USB kábel
správnym postupom (str. 85).
Systémové požiadavky
Pre užívateľov OS Windows
• OS: Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional
Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie
nie je zaručené v systémoch s aktualizovaným
OS.
• CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší
• Iné: USB konektor (štandardne k dispozícii).
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
• OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
• Iné: USB konektor (štandardne k dispozícii).
Krok: 1 Pri používaní USB kábla
• Túto operáciu je možné vykonať
so štandardným ovládačom v PC. Nie je
potrebné inštalovať žiadny softvér.
• Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu
Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick
Duo” so statickými zábermi do adaptéra
Memory Stick Duo (voliteľný) a potom vložte
adaptér s kartou do slotu Memory Stick na PC.
Potom môžete skopírovať záznam do PC.
• Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo”
a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto
používania slotu pre kartu Memory Stick na PC
pripojte kamkordér USB káblom.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Používanie PC
Kopírovanie pohyblivého záznamu
na kazetu
Kopírovanie statických
záberov do PC
83
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 84 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie statických záberov do PC (pokračovanie)
4 Prepínač POWER prepnite
do polohy VCR.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
Do USB
konektora
Zobrazí sa indexové zobrazenie
Menu.
USB kábel
(dodávaný)
Do USB
konektora
6 Ovládačom SEL/PUSH EXEC
zvoľte
(OTHERS) t [USB
SELECT] t [
Memory Stick]
(str. 71).
7 Pripojte USB kábel do
(USB)
konektora na kamkordéri a na PC.
• V tomto kroku nepripájajte kamkordér k PC.
• PC nemusí sprístupniť kamkordér, ak ho s PC
prepojíte USB káblom pred zapnutím
kamkordéra.
• Odporúčané prepojenie pozri na str. 86.
1 Zapnite PC.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
Pod OS Windows 2000/Windows
XP
Pri prvom pripojení môže určitý čas
trvať, kým PC sprístupní kamkordér.
Krok: 2 Kopírovanie záznamu
Pre užívateľov OS Windows
Dvakrát kliknite na ikonu [Removable disk]
zobrazenú v rámci priečinka [My
Computer]. Chyťte a presuňte záznam
v priečinku na pevný disk PC.
Prihláste sa ako Administrator
(správca).
2 Do kamkordéra vložte kartu
“Memory Stick Duo”
so záznamom.
3 Pripojte napájanie kamkordéra.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér (str. 15).
84
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 85 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Odpojenie USB kábla
Pre užívateľov OS Windows
Ak sa na LCD monitore zobrazí [USB
CONNECTING], USB kábel odpojte
nasledovným postupom.
1 Kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] na lište úloh.
Kliknite na túto ikonu.
1
2
3
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané kamkordérom bez funkcie
vytvárania priečinkov (možné len
prehrávanie).
Lišta úloh
2 Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
C Priečinok obsahujúci obrazové údaje
pohyblivého záznamu nasnímané iným
kamkordérom bez funkcie vytvárania
priečinkov (možné len prehrávanie)
Priečinok
Súbor
Význam
101MSDCF (až
999MSDCF)
DSC0ss
ss.JPG
Súbor
statického
záberu
ssss sú čísla od 0001 do 9999.
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, potom
myšou presuňte želané obrazové súbory
na pevný disk PC.
Kliknite
sem.
Používanie PC
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto kamkordérom, pričom
sa nevytvorili žiadne nové priečinky
(zobrazí sa len [101MSDCF]).
3 Kliknite na [OK].
4 Odpojte USB kábel od kamkordéra aj PC.
Ak sa [USB CONNECTING] na LCD
monitore nezobrazí, vykonajte len krok 4
vyššie.
b Poznámka
• USB kábel odpojte správnym postupom, inak
sa súbory na karte “Memory Stick Duo” nemusia
správne aktualizovať. Môže to tiež spôsobiť
poškodenie karty “Memory Stick Duo”.
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
1 Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
2 Ikonu jednotky myšou presuňte na ikonu
koša [Trash].
3 Odpojte USB kábel od kamkordéra aj PC.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
85
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 86 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie statických záberov
do PC (pokračovanie)
b Poznámky
• Ak používate Mac OS X, pred odpojením USB
kábla a vybratím karty “Memory Stick Duo”
vypnite PC.
• Kým svieti kontrolka prístupu, neodpájajte USB
kábel.
• USB kábel odpojte ešte pred vypnutím
kamkordéra.
Odporúčané prepojenie
Pri pripájaní dodržujte nasledovné, aby ste
sa presvedčili, či kamkordér pracuje
správne.
• Pripojte kamkordér k PC pomocou USB kábla.
K PC nepripájajte iné USB zariadenie.
• Ak je PC štandardne vybavený USB
klávesnicou a myšou, ponechajte ich pripojené
a kamkordér dodávaným USB káblom pripojte
do iného dostupného USB konektora.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je k PC
pripojených dva a viac USB zariadení.
• Fungovanie nie je zaručené, ak pripojíte USB
kábel cez klávesnicu alebo USB rozbočovač.
• Kábel pripojte priamo do USB konektora na PC.
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
Kopírovanie
pohyblivého záznamu
z kazety do PC
Pripojte kamkordér k PC káblom i.LINK.
PC musí disponovať konektorom i.LINK
a editovacím softvérom vhodným
na kopírovanie video signálu. Potrebný
softvér závisí od formátu záznamu
a formátu, v akom sa kopíruje do PC (HDV
alebo DV). Pozri uvedenú tabuľku.
Formát
záznamu
Formát,
v akom
sa kopíruje
do PC
HDV
HDV
Editovací softvér
schopný
kopírovať HDV
signál
HDV
DV
Editovací softvér
schopný
kopírovať DV
signál
DV
DV
Editovací softvér
schopný
kopírovať DV
signál
Potrebný softvér
b Poznámky
• Pri prepojení cez USB kábel nie je možné
kopírovať pohyblivý záznam.
• Podrobnosti o kopírovaní záznamu pozri
v návode na použitie softvéru.
• Podrobnosti o odporúčanom prepojení pozri
v návode na použitie editovacieho softvéru.
• Niektoré editovacie aplikácie v PC nemusia
pracovať správne.
• Nie je možné meniť formát z DV na HDV.
Potrebné položky Menu závisia od
nasnímaného záznamu a formátu (HDV
alebo DV), ktorý chcete kopírovať do PC.
Formát
záznamu
Formát,
v akom
sa kopíruje
do PC
HDV
HDV
Nastavenie Menu*
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
86
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 87 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Formát
záznamu
Formát,
v akom
sa kopíruje
do PC
Nastavenie Menu*
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
DV
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
* Podrobnosti o nastaveniach Menu pozri na str. 53.
• V nasledovných prípadoch môže PC zamrznúť,
alebo nemusí rozpoznať signál z kamkordéra.
– Pripojíte kamkordér k PC, ktorý nepodporuje
formát video signálu, ktorý sa zobrazuje na
LCD monitore kamkordéra (HDV alebo DV).
– Zmeníte nastavenie [VCR HDV/DV] (str. 66)
a [i.LINK CONV] (str. 67) počas pripojenia
kábla i.LINK.
– Zmeníte nastavenie [REC FORMAT] počas
pripojenia kábla i.LINK s prepínačom
POWER v polohe CAMERA (str. 66).
– Počas pripojenia káblom i.LINK zmeníte
nastavenie prepínača POWER.
• Počas pripojenia káblom i.LINK sa formát
(HDV alebo DV) vstupného/výstupného signálu
zobrazuje na LCD monitore kamkordéra.
z Rady
Krok: 1 Pripojenie kábla i.LINK
Krok: 2 Kopírovanie pohyblivého
záznamu
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér (str. 15).
1 Pripravte editovaciu aplikáciu
(nedodávaná).
2 Zapnite PC.
3 Do kamkordéra vložte kazetu nastavte
prepínač POWER na VCR.
Používanie PC
• Ak chcete kopírovať záznam vo formáte HDV
v pôvodnom stave bez zmeny formátu, je
potrebné HDV-kompatibilné prostredie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie softvéru,
alebo kontaktujte jeho výrobcu.
• Ak chcete prehrávať pohyblivý záznam
na bežných DVD prehrávačoch, je nutné
vytvoriť DVD video disk vo formáte SD. DVD
video disk nie je vo formáte HDV.
4 Nastavte Menu kamkordéra.
Nastavenia Menu sa líšia podľa
kopírovaného záznamu.
5 Skopírujte záznam do PC pomocou
softvéru.
HDV/DV konektor
(i.LINK)
i.LINK kábel (voliteľný)
b Poznámky
• Ak sa záznam skopíruje vo formáte HDV, ale sa
nesprístupní, editovací softvér nemusí
podporovať formát HDV. Skonvertujte záznam
do formátu DV podľa kroku 4 a skopírujte ho
znova.
• Záznam z kazety vo formáte DV nie je možné
skopírovať do PC vo formáte HDV.
Poznámky k prepojeniu s PC
• Najskôr pripojte kábel i.LINK k PC, až potom
ku kamkordéru. Pripojenie v opačnom poradí
môže spôsobiť statickú elektrinu a môže sa
poškodiť kamkordér.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
87
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_083-088_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 88 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC (pokračovanie)
z Rady
• Na web-stránke výrobcu skontrolujte
špecifikácie, funkcie a najnovšie informácie
o vašom softvéri.
• Ak skopírujte do PC záznam nasnímaný
vo formáte HDV, veľkosť súboru je cca 2 GB
(takmer rovnaká ako pri súbore DV) pri
10-minútovom pohyblivom zázname, ak je
formát kompresie video záznamu MPEG2.
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu
vo formáte HDV z PC do kamkordéra
Nastavte [VCR HDV/DV] na [HDV]
a [i.LINK CONV] na [OFF] (str. 66, 67).
b Poznámka
• Ak chcete skopírovať pohyblivý záznam
vo formáte HDV editovaný v PC späť na kazetu
vo formáte HDV, ja to možné, ak editovací
softvér podporuje kopírovanie pohyblivého
záznamu vo formáte HDV na kazetu.
Podrobnosti zistite u výrobcu softvéru.
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu
vo formáte DV z PC do kamkordéra
Nastavte [VCR HDV/DV] na [DV] (str. 66).
88
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 89 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho
riešení nasledovnú tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
• Zdroje napájania//LCD monitor/Diaľkové ovládanie···str. 89
• Kazety/Karta “Memory Stick Duo”···str. 90
• Snímanie···str. 91
• Prehrávanie···str. 93
• Pripojenie k TVP···str. 95
• Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam···str. 96
• Pripojenie k PC···str. 97
Zdroje napájania//LCD monitor/Diaľkové ovládanie
Kamkordér sa nezapol, alebo sa náhle vypol.
• Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 15).
• Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky (str. 15).
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte.
• Vhodným predmetom stlačte tlačidlo RESET (str. 119).
Riešenie problémov
Kamkordér sa zohrieva.
• Kamkordér sa počas prevádzky zohrieva. Nejde o poruchu.
Počas nabíjania kontrolka CHARGE nesvieti.
•
•
•
•
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG) (str. 15).
Akumulátor založte správne (str. 15).
Druhý koniec sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky správne.
Nabíjanie je ukončené (str. 15).
Počas nabíjania kontrolka CHARGE bliká.
• Akumulátor založte správne (str. 15). Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte
predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený.
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, akumulátor je zrejme
nefunkčný. Vymeňte akumulátor za nový (str. 15, 105).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Napríklad
ak otvoríte/zatvoríte LCD panel, trvá cca 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
akumulátora.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
89
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 90 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, akumulátor je zrejme
nefunkčný. Vymeňte akumulátor za nový (str. 15, 105).
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od kamkordéra, alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 19).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Ak zmeníte nastavenie [VF POWERMODE] na [AUTO], osvetlenie hľadáčika je vypnuté,
kým je odklopený LCD panel (str. 64).
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 72).
• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním a kamkordérom.
• Senzor signálov DO nevystavujte zdrojom silného svetla (slnko, silné žiarovky), inak nebude
DO pracovať správne.
• Do DO vložte novú batériu. Dodržte správnu polaritu +/– (str. 120).
Pri používaní diaľkového ovládania dochádza k ovládaniu iných VCR.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim VTR 2 pre VCR na iný režim.
• Zakryte senzor VCR čiernym papierikom.
Kazety/Karta “Memory Stick Duo”
Kazeta sa z držiaka nedá vybrať.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 15).
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti v kamkordéri (str. 108).
Pri používaní kazety s kazetovou pamäťou (Cassette Memory) sa nezobrazil
indikátor Cassette Memory ani titulok.
• Kamkordér nie je kompatibilný s kazetovou pamäťou (Cassette Memory), takže sa indikátor
nezobrazuje.
Indikátor zostávajúceho času kazety sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času kazety
zobrazoval stále (str. 65).
90
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 91 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Počas prevíjania kazety vpred/vzad počuť rušivý zvuk.
• Ak používate AC adaptér, rýchlosť prevíjania vpred/vzad je vyššia (v porovnaní s napájaním
z akumulátora), z tohto dôvodu je hluk vyšší. Nejde o poruchu.
Nie je možné odstrániť záznam, ani formátovať kartu “Memory Stick Duo”.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 104).
• Záznamy sú chránené. Zrušte nastavenie ochrany na PC a pod.
Snímanie
Snímanie sa po stlačení REC START/STOP nespustilo.
•
•
•
•
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA (str. 25).
Kazeta je na konci. Previňte kazetu na začiatok, alebo vložte novú kazetu.
Posuňte ochrannú klapku na kazete do polohy REC, alebo vložte novú kazetu (str. 102).
Páska sa prilepila na kotúč (skondenzovala vlhkosť). Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom kazetu znova vložte (str. 108).
Ovládač transfokácie na rukoväti nepracuje.
• Prepínač transfokácie na rukoväti prepnite do polohy H alebo L (str. 30).
Nie je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”.
Riešenie problémov
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 104).
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte neželané záznamy z karty “Memory Stick
Duo” (str. 79).
• Naformátujte kartu “Memory Stick Duo” v kamkordéri alebo použite inú kartu “Memory
Stick Duo” (str. 69).
• Nie je možné snímať statické zábery na kartu “Memory Stick Duo”:
– Počas prevádzky funkcie [FADER].
– [SMTH SLW REC]
– Ak je rýchlosť uzávierky pomalšia než 1/50.
– Počas kontroly alebo prevádzky funkcie Shot transition.
• Nastavte [PHOTO/EXP.FOCUS] na [PHOTO] (str. 71).
Prechod medzi posledne nasnímanou scénou a novou scénou nie je plynulý.
• Realizujte funkciu END SEARCH (str. 41).
• Z kamkordéra nevysúvajte kazetu (plynulý prechod medzi naposledy nasnímanou scénou
a nasledujúcou scénou bude zabezpečený aj vtedy, ak medzitým kamkordér vypnete).
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam vo formáte HDV aj DV.
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam v režimoch SP aj LP.
• Nezastavujte snímanie v režime LP.
• Keď je [QUICK REC] nastavené na [ON], prechod medzi scénami nebude plynulý (str. 72).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
91
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 92 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 72).
• Počas snímania pohyblivého záznamu nepočuť zvuk spúšte.
Funkcia End search nepracuje.
• Po snímaní kazetu nevysúvajte (str. 41).
• Na kazete nie je žiadny záznam.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Automatické zaostrovanie nepracuje.
• Stlačením tlačidla FOCUS nastavte automatické zaostrovanie (str. 31).
• Ak je automatické zaostrenie obtiažne, zaostrite manuálne (str. 31).
Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé), alebo nefungujú.
• V danej situácii snímania/prehrávanie nie je možné zvoliť šedé položky.
• Niektoré funkcie nie je možné používať súčasne. V nasledovnom prehľade sú uvádzané
príklady nemožných kombinácií funkcií a položiek Menu.
Nie je možné použiť
Situácia
[BACK LIGHT]
[EXPOSURE] nastavené na Manual.
Sú nastavené dve alebo viac položiek (clona/zisk/rýchlosť
uzávierky) manuálne.
Clona, zisk a rýchlosť uzávierky sú všetky nastavené manuálne.
[SPOTLIGHT]
[EXPOSURE] nastavené na Manual.
Sú nastavené dve alebo viac položiek (clona/zisk/rýchlosť
uzávierky) manuálne.
Clona, zisk a rýchlosť uzávierky sú všetky nastavené manuálne.
[CNTRST ENHCR]
V režime [BACK LIGHT].
[D.EXTENDER]
V režime [SMTH SLW REC].
[AE SHIFT]
[EXPOSURE] nastavené na Manual.
Sú nastavené dve alebo viac položiek (clona/zisk/rýchlosť
uzávierky) manuálne.
Clona, zisk a rýchlosť uzávierky sú všetky nastavené manuálne.
[HISTOGRAM]
Zobrazené je [COLOR BAR].
[SMTH SLW REC]
Zobrazené je [COLOR BAR].
V režime [SHOT TRANS].
Rýchlosť uzávierky, zisk, vyváženie bielej farby alebo clonu nie je možné
nastaviť manuálne.
• Prepnite prepínač AUTO LOCK do stredovej polohy, aby sa odblokoval režim Auto lock.
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Tento jav je bežný v režime pomalej uzávierky (str. 34). Nejde o poruchu.
92
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 93 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Objekty snímané pri rýchlom prechode cez ohraničenú oblasť sa zobrazujú
skreslene.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu snímania
obrazového signálu snímacím prvkom (CMOS senzor) sa objekty snímané pri prechode
cez ohraničenú oblasť môžu zobrazovať skreslene.
Obraz sa zdá byť príliš svetlý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Zrušte funkciu BACK LIGHT (str. 59).
Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Zatlačením a pridržaním tlačidla DISPLAY/BATT INFO na niekoľko sekúnd vypnite
funkciu Backlight (str. 19).
Obraz je príliš jasný, má horizontálne pruhy, alebo má zmenené farby.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou sa uvedené javy
môžu vyskytnúť. Nejde o poruchu.
Pri snímaní TV obrazovky alebo PC monitora sa zobrazili čierne pruhy.
• Je to možné zlepšiť zmenou rýchlosti uzávierky (str. 34).
Obraz bliká, diagonálne riadky nie sú hladké.
Prehrávanie
Ak prehrávate záznam z karty “Memory Stick Duo”, pozri tiež časť Kazety/Karta “Memory
Stick Duo” (str. 90).
Riešenie problémov
• Pred snímaním nastavte [SHARPNESS] na stranu [0] (str. 37).
Kazetu nie je možné prehrávať.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku VCR.
• Previňte kazetu (str. 28).
Obrazové dáta z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú správne prehrať.
• Ak je záznam spracovaný v PC, alebo je priečinok vytvorený/zmenený v PC, nemusí byť
možné jeho normálne prehrávanie (bude blikať názov súboru). Nejde o poruchu (str. 105).
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho správne prehrávanie.
Nejde o poruchu.
Názov dátového súboru nie je správne indikovaný, alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 103).
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
93
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 94 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov (pokračovanie)
V obraze sú horizontálne pruhy. Prehrávaný obraz nie je ostrý, alebo chýba.
• Video hlava je znečistená. Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 109).
Nie je možné počuť zvuk nasnímaný v režime 4CH MIC REC na inom
kamkordéri.
• Nastavte [DV AUDIO MIX] (str. 61).
Nie je počuť zvuk, alebo počuť len hlboké tóny.
•
•
•
•
Nastavte hlasitosť (str. 29).
Nastavte [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 61).
Nastavte [DV AUDIO MIX] (str. 61).
Záznam nasnímaný pomocou [SMTH SLW REC] neobsahuje zvuk.
Obraz alebo zvuk vypadáva.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
Obraz alebo zvuk vypadáva/dočasne zamrzne.
• Je znečistená video hlava (str. 109).
• Používajte mini DV kazety Sony.
Na monitore je zobrazené “---”.
• Na kazetu ste snímali bez nastaveného dátumu a času.
• Je prehrávaný úsek kazety bez záznamu.
• Poškodené údaje o dátume nie je možné prečítať.
Na monitore sa zobrazuje šum a
alebo
.
• Kazeta bola nasnímaná kamkordérom pracujúcom v inej TV norme, než používa tento
kamkordér (PAL). Nejde o poruchu.
Funkcia Date Search nepracuje správne.
• Pri zmene dátum snímajte minimálne dve minúty. Ak je záznam z jedného dňa príliš krátky
(má menej ako dve minúty), kamkordér nemusí presne vyhľadať miesto, kde došlo k zmene
dátumu.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Pri funkcii End search alebo Rec Review sa nezobrazuje obraz.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
94
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 95 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Novo pridaný zvuk na inom zariadení do záznamu na kazete nie je počuť.
• Nastavujte [DV AUDIO MIX] zo strany [ST1] (pôvodný zvuk), kým ho nebudete počuť
správne (str. 61).
Na LCD monitore sa zobrazí
.
• Zobrazuje sa to pri prehrávaní kazety nasnímanej iným zariadením, ktoré používa systém
záznamu zvuku cez 4-kanálový mikrofón (4CH MIC REC). Tento kamkordér nie je
kompatibilný so štandardom pre záznam zvuku cez 4-kanálový mikrofón.
Pripojenie k TVP
Záznam nie je možné zobraziť na TVP pripojenom káblom i.LINK.
• Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nie je možné zobraziť na TVP, ktorého konektor
i.LINK nie je kompatibilný s normou HDV1080i (str. 48). Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Skonvertujte záznam nasnímaný vo formáte HDV a prehrajte ho vo formáte DV (SD kvalita)
(str. 67).
• Prehrávajte pomocou iného kábla (str. 48).
Záznam nie je možné zobraziť na TVP pripojenom konektorom S-VIDEO
(S-VIDEO kanál) alebo zložkovým video konektorom.
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom
zložkovým video káblom.
• Nastavte [COMPONENT] podľa pripojeného zariadenia (str. 67).
• Ak používate zložkový video káble, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V
prepojovacieho kábla (str. 48).
Riešenie problémov
• Ak používate S-VIDEO konektor alebo zložkový video kábel, pripojte tiež červenú a bielu
koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 48).
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom HDMI
káblom.
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred kopírovaním, obrazový signál vo formáte HDV
nie je vyvedený na výstup z konektora HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK (str. 73)
nie je vyvedený na výstup.
• Stáva sa to, ak je na jednej kazete záznam vo formáte HDV aj DV. Odpojte a znova zapojte
HDMI kábel, alebo prepínačom POWER znova zapnite kamkordér.
Obraz je počas prehrávania na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3 rušený.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3.
Vhodne nastavte [TV TYPE] a záznam prehrajte.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
95
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 96 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pri TVP s pomerom strán 4:3 sa v spodnej a vrchnej časti zobrazia čierne
pruhy.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3.
Nejde o poruchu.
Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť.
• Nie je možné zväčšiť obraz zo zariadení pripojených ku kamkordéru (str. 30).
Na monitore pripojeného zariadenia sa zobrazuje časový kód a iné informácie.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 65).
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený.
Skontrolujte správnosť prepojenia A/V prepojovacieho kábla do vstupného konektora
zariadenia, do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra.
Ak používate kábel i.LINK, počas kopírovania sa na monitore nezobrazuje
obraz.
• Nastavte [VCR HDV/DV] podľa pripojeného zariadenia (str. 66).
Nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
• Na tomto zariadení nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné správne kopírovať.
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel nie je možné kopírovať.
Nie je možné skopírovať statické zábery z kazety na kartu “Memory Stick Duo”.
• Záznam sa nezachytí v dobrej kvalite z kazety, ktorú ste opakovane používali na snímanie.
Ako kopírujete záznam nasnímaný v širokouhlom režime (16:9) cez kábel
i.LINK, obraz sa vertikálne roztiahne.
• Nie je možné meniť nastavenie pomeru strán obrazu, ak používate kábel i.LINK. Pomer strán
obrazu nastavte na TVP.
• Pripojenie vykonajte pomocou AV kábla.
96
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_089-097_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 97 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra a znova ho správne zapojte.
• Od (USB) konektora PC odpojte iné USB zariadenia než klávesnicu, myš a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
Obrazový záznam sa nezobrazí ani neskopíruje na/do PC.
• Odpojte kábel od PC a znova ho správne zapojte.
• Pripojte kábel i.LINK, pretože nie je možné kopírovať záznam cez USB kábel.
Nie je možné zobraziť ani kopírovať na monitore PC statické zábery nasnímané
na karte “Memory Stick Duo”.
• Kartu “Memory Stick Duo” vložte správnym smerom a úplne ju vtlačte dnu.
• Nie je možné používať kábel i.LINK. Prepojte kamkordér s PC USB káblom.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku VCR a nastavte [USB SELECT]
na [
Memory Stick] (str. 71).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Ukončite všetky operácie s kamkordérom a potom ho znova pripojte k PC.
• Od (USB) konektora PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši
a kamkordéra.
• Vhodne nastavte [VCR HDV/DV] podľa pripojeného zariadenia (str. 66).
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra. Reštartujte PC a potom znova správne prepojte
kamkordér s PC (str. 85).
Riešenie problémov
PC zamŕza.
97
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_098-100_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 98 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť napriek
tomu, že ste niekoľkokrát zopakovali
odporúčaný postup, kontaktujte predajcu Sony
alebo autorizované servisné stredisko Sony.
C: (alebo E:) ss:ss
(Samodiagnostické zobrazenie)
C:04:ss
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 105).
• Pripojte konektor DC od AC adaptéra
do konektora DC IN na kamkordéri
správne (str. 15).
C:21:ss
• Kondenzovala vlhkosť. Vyberte kazetu
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu. Potom kazetu
znova vložte (str. 108).
C:22:ss
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 109).
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytol sa iný problém, než je
popísaný vyššie. Vyberte kazetu
a opätovne ju vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova. Túto
operáciu nevykonávajte, ak
v kamkordéri začala kondenzovať
vlhkosť (str. 108).
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte
a skúste kamkordér ovládať znova.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 119) a znova skúste
kamkordér ovládať.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Informujte ich o 5-miestnom kóde
začínajúcim písmenom “E”.
98
101-1001(Výstražný indikátor
pre súbor)
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný (str. 105).
E (Výstražný indikátor
pre akumulátor)
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor E blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
% (Výstražný indikátor
pre kondenzáciu vlhkosti)*
• Vyberte kazetu, odpojte zdroj napájania
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu s otvoreným
držiakom kazety (str. 108).
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Je vložená karta “Memory Stick Duo”
(str. 23).
(Výstražný indikátor pre
formátovanie karty “Memory Stick
Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 69, 103).
(Výstražný indikátor pre
nekompatibilitu karty “Memory Stick
Duo”)
• Vloženú kartu “Memory Stick Duo”
nie je možné použiť v tomto
kamkordéri (str. 103).
Q (Výstražný indikátor pre kazetu)
Pomalé blikanie:
• Zostávajúci čas kazety je menej než
5 minút.
• Nie je vložená kazeta.*
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam (str. 102).*
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_098-100_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 99 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Rýchle blikanie:
• Kazeta je na konci.*
Z (Výstražný indikátor pre vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 102)
Cannot record due to copyright
protection. (str. 102)
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam (str. 102).
x “Memory Stick Duo”
Rýchle blikanie:
Incompatible type of Memory
Stick.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti (str. 108).
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 98).
- (Výstražný indikátor pre
ochranu karty “Memory Stick Duo”)*
• Ochranná klapka na karte “Memory
Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 104).
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie
tiež melódia (str. 98).
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
x Akumulátor/Napájanie
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
(str. 105)
x Kondenzácia vlhkosti
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (str. 108)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 108)
x Kazeta
Protected file.
Cannot delete.
• Zrušte ochranu súboru pomocou PC.
Reinsert the Memory Stick.
(str. 23, 103)
• Kartu “Memory Stick Duo”
niekoľkokrát vyberte a znova vložte.
Ak aj naďalej indikátor bliká, karta
“Memory Stick Duo” môže byť chybná.
Skúste použiť inú kartu “Memory Stick
Duo”.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
Troubleshooting
Popis výstražných hlásení
• Formát vloženej karty “Memory Stick
Duo” nie je kompatibilný
s kamkordérom (str. 103).
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 69, 103).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Priečinky
vytvorené kamkordérom nie je možné
vymazať.
• Kartu “Memory Stick Duo” musíte
naformátovať (str. 69), alebo priečinky
vymazať pomocou PC.
Z Reinsert the cassette. (str. 23)
• Skontrolujte, či kazeta nie je
poškodená.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
99
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_098-100_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 100 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
Cannot record still images on
Memory Stick.
• V nasledovných prípadoch nie je
možné snímať statické zábery:
– Ak je rýchlosť uzávierky 1/50 alebo
pomalšia.
– Pri používaní funkcie [FADER].
– Pri používaní funkcie [SMTH SLW
REC].
– Počas kontroly alebo prevádzky
funkcie Shot transition.
x PictBridge-kompatibilná tlačiareň
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Error. Cancel the task.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
x Iné
Change to correct tape format.
• Záznam nie je možné prehrávať z
dôvodu nekompatibility formátu.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Zastavte prehrávanie alebo tok
vstupného signálu, alebo zmeňte
nastavenie [VCR HDV/DV] (str. 66).
x Dirty video head. Use
a cleaning cassette. (str. 109)
100
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 101 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine alebo regióne, kde je hodnota
napätia v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V
až 240 V AC, 50/60 Hz.
TV normy
Kamkordér pracuje v norme PAL, záznam
je preto možné sledovať len na TVP
s normou PAL a vstupnými AUDIO/
VIDEO konektormi.
Norma
Krajina
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Holandsko,
Hong Kong, Maďarsko,
Taliansko, Kuvajt, Malajzia,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Singapur,
Slovenská republika,
Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Chile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamaika, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipíny, USA,
Venezuela atď.
Potrebný je HDV1080i-kompatibilný TVP
(alebo monitor) vybavený vstupným
zložkovým konektorom a vstupným
AUDIO/VIDEO konektorom. Potrebný je
tiež zložkový video kábel a A/V
prepojovací kábel.
Sledovanie DV záznamu nasnímaného
vo formáte DV
Je potrebný TVP vybavený vstupnými
AUDIO/VIDEO konektormi. Je potrebný
tiež prepojovací kábel.
Jednoduché nastavenie časového
posunu
V zahraničí môžete jednoducho nastaviť
hodiny na miestny čas nastavením
časového posunu. Zvoľte [WORLD TIME],
potom nastavte časový posun (str. 71).
Ďalšie informácie
PAL - M
Sledovanie HDV záznamu nasnímaného
vo formáte HDV
101
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 102 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Formát HDV a snímanie/prehrávanie
Tento kamkordér dokáže snímať vo formáte
HDV aj DV.
Používať môžete len mini DV kazety.
Použite kazetu s označením
.
Tento kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s kazetovou pamäťou (Cassette
Memory).
Čo je formát HDV?
Formát HDV je video formát vytvorený
na snímanie a prehrávanie digitálnych
video signálov s vysokým rozlíšením (high
definition - HD) na/z DV kazety.
Tento kamkordér je kompatibilný
s prekladaným režimom s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami (1080i, počet pixelov
- 1440 × 1080 bodov).
Dátový tok video signálu pri snímaní je
cca 25 Mb/s.
Systém i.LINK je digitálnym rozhraním
umožňujúcim digitálne prepojenie s HDVkompatibilným TVP alebo PC.
• HDV signály sa komprimujú do formátu
MPEG2, ktorý sa používa pri digitálnom
satelitnom (BS - broadcast satellite)
a digitálnom pozemnom HDTV vysielaní
a pri Blu-ray diskových rekordéroch.
Prehrávanie
Kamkordér dokáže prehrávať záznam
vo formáte DV aj HDV1080i.
Kamkordér dokáže prehrávať záznam
nasnímaný vo formáte HDV 720/30p, nie je
ho však možné vyviesť na výstup
z konektora HDV/DV (i.LINK).
Ak chcete zabrániť vytvoreniu
prázdnych miest bez záznamu na kazete
Signál ochrany autorských práv
x Pri prehrávaní
Ak v tomto kamkordéri prehrávate kazetu,
na ktorej je zaznamenaný signál pre
ochranu autorských práv (copyright), nie je
možné výstupný video signál akýmkoľvek
iným kamkordérom zaznamenávať.
x Pri zázname
Na váš kamkordér nemôžete nasnímať
signál, ktorý obsahuje údaje ochrany
autorských práv pre záznam. Ak sa pokúsite
nahrávať takýto signál, na LCD monitore
alebo v hľadáčiku sa zobrazí hlásenie
[Cannot record due to copyright
protection.]. Váš kamkordér
nezaznamenáva údaje ochrany autorských
práv na kazetu.
Poznámky k používaniu
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uskladnite ju.
x Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte ochrannú klapku na kazete
do polohy SAVE (poloha znemožňujúca
snímanie).
REC: Na kazetu je možné
snímať.
SAVE: Na kazetu nie je
možné snímať (ochrana).
REC
SAVE
V nasledovných prípadoch sa pred
spustením ďalšieho snímania pomocou
funkcie [END SEARCH] (str. 41) posuňte
na koniec záznamu.
102
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 103 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pamäťová karta
“Memory Stick”
x Popisy na kazete
Štítok nalepte len na miesta, ktoré sú na to
určené, podľa nižšie uvedeného obrázka
tak, aby ste nespôsobili poruchu
kamkordéra.
Štítok nelepte
pozdĺž tejto hrany.
Miesto pre štítok
x Po použití kazety
Previňte kazetu na začiatok, aby
nedochádzalo k rušeniu záznamu obrazu
a zvuku. Vložte kazetu do puzdra a uložte
ju vo vertikálnej (zvislej) polohe.
x Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor vyčistite bavlneným
tampónom po cca každom 10 vysunutí
kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety znečistený
alebo zaprášený, indikátor zostávajúceho
času nemusí niekedy zobraziť správnu
informáciu.
HDV1080i-kompatibilné TVP Sony
Aby bolo možné sledovať záznam
nasnímaný vo formáte HDV, je potrebný
TVP kompatibilný s formátom HDV
a vybavený vstupným zložkovým
konektorom.
Snímanie/
Prehrávanie
Typy kariet “Memory Stick”
“Memory Stick”
(bez technológie MagicGate)
–
“Memory Stick Duo”*1
(bez technológie MagicGate)
a
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
(s technológiou MagicGate)
a*2*3
“MagicGate Memory Stick Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné
rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”.
*2 Typy kariet “Memory Stick” s podporou
vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť
prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti
od používaného zariadenia.
*3 “MagicGate” je technológia ochrany
autorských práv pracujúca v kódovacom
formáte. Údaje chránené technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate” nie je možné
zaznamenávať ani prehrávať kamkordérom.
Ďalšie informácie
Pozlátený konektor
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou
a veľkou kapacitou.
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo”, ktoré sú približne
polovičných rozmerov ako bežné karty
“Memory Stick”. Fungovanie všetkých
kariet “Memory Stick Duo” s kamkordérom
zobrazených v prehľade však nie je
zaručené.
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí
na monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru
sa zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
103
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 104 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Pamäťová karta “Memory Stick” (pokračovanie)
• Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti
od kombinácie karty “Memory Stick”
s “Memory Stick”-kompatibilným zariadením.
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou
x Umiestnenie pri používaní
Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
“Memory Stick Duo” na miestach, ktoré sú.
Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky
na karte “Memory Stick Duo” vhodným
predmetom do polohy znemožňujúcej
záznam.
• Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
Poznámky k používaniu
Kompenzácia obsahu záznamu nie je
možná. V nasledovných prípadoch môže
dôjsť k poškodeniu dát:
• Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/
načítavania záznamu na/z karty “Memory Stick
Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky
prístupu).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Dôležité údaje odporúčame zálohovať
na pevný disk PC.
x Manipulácia s pamäťovou kartou
“Memory Stick Duo”
Pri manipulácii s kartou “Memory Stick
Duo” dbajte na nasledovné.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte “Memory
Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani
neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” skladujte mimo
dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia.
x Poznámky k adaptéru Memory Stick Duo
Po vložení karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete
používať v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení.
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie. Ak vkladáte kartu “Memory Stick
Duo” do adaptéra Memory Stick Duo nasilu
nesprávne, môžete ho poškodiť.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte
adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory
Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
x Pamäťová karta “Memory Stick PRO
Duo”
• V kamkordéri môžete používať karty “Memory
Stick PRO Duo” s kapacitou až 4 GB.
104
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 105 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Akumulátor
“InfoLITHIUM”
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá “Design rule for Camera File
system” - univerzálnu normu vypracovanú
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať
zábery zaznamenané na inom zariadení (DCRTRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré
nevyhovujú univerzálnej norme (tieto modely
nie sú v niektorých oblastiach predávané).
• Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick Duo”,
ktorá sa používa s iným zariadením, formátujte
ju v tomto kamkordéri (str. 69). Formátovanie
však vymaže všetky informácie z karty
“Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
Toto zariadenie je kompatibilné
s akumulátorom “InfoLITHIUM” (séria L).
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM”.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série L sú
označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a AC adaptérom/
nabíjačkou (voliteľná).
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas
v minútach.
Pri používaní AC adaptéra/nabíjačky sa
zobrazí zostávajúci čas akumulátora a čas
nabíjania.
Nabíjanie akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Ďalšie informácie
• Pred uvedením kamkordéra do prevádzky
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne indikátor
CHARGE (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate
pri inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra z konektora
DC IN na kamkordéri, alebo vyberte
akumulátor.
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný čas
akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-F770/F970 (voliteľný).
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
105
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 106 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Akumulátor “InfoLITHIUM” (pokračovanie)
• Časté používanie LCD monitora alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred alebo
vzad rýchlejšie vybíja akumulátor.
Odporúčame používať akumulátory s väčšou
kapacitou: NP-F770/F970.
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Životnosť akumulátora
• Kapacita akumulátora sa s používaním postupne
znižuje. Ak sa po nabití akumulátora jeho čas
používania značne skrátil, je zrejme potrebné
vymeniť ho za nový.
• Životnosť akumulátora závisí od podmienok
skladovania, prevádzky a prostredia.
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
možného času akumulátora zobrazoval, že
akumulátor je ešte možné používať, akumulátor
znova maximálne nabite. Indikátor
zostávajúceho času akumulátora bude
zobrazovať správny údaj. Správny údaj sa však
nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný
dlhší čas v horúcom prostredí alebo je
maximálne nabitý a nepoužíva sa alebo sa
používa veľmi často. Indikácia dostupného času
akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor E indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti od
prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte dostupný čas
akumulátora cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uchovajte na suchom
a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že
ponecháte kamkordér v pohotovostnom režime
pre snímanie na kazetu, kým sa napájanie
nevypne (str. 18).
106
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 107 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Systém i.LINK
Konektor HDV/DV na tomto zariadení je
i.LINK-kompatibilný konektor. Táto časť
popisuje normu i.LINK a jej vlastnosti.
Čo je i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
spracovanie digitálneho videa, digitálneho
zvuku a iných údajov v obidvoch smeroch,
medzi i.LINK-kompatibilnými zariadeniami.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžete tiež
ovládať.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžu byť
prepojené jedným i.LINK káblom. Rozhranie
je možné použiť pri operáciách a prenose
údajov medzi rôznymi digitálnymi AV
zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK k tomuto
zariadeniu v uzavretom cykle je možné
vykonávať operácie aj medzi ostatnými
zariadeniami prostredníctvom priamo
pripojeného zariadenia. Spôsob ovládania sa
môže líšiť, alebo prenos dát nemusí byť
možný, v závislosti od špecifikácií a vlastností
pripojených zariadení.
b Poznámky
Prenosová rýchlosť i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je rôzna v závislosti od zariadenia.
Sú definované tri prenosové rýchlosti.
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” v návode na použitie
* Označenie Mb/s
Mb/s (Mbps) znamená megabity
za sekundu, alebo množstvo údajov, ktoré
môžu byť prijaté alebo odoslané
za 1 sekundu. Napríklad údaj 100 Mb/s
znamená, že 100 megabitov údajov sa dá
odoslať za jednu sekundu.
Funkcie i.LINK na tomto zariadení
Podrobnosti o kopírovaní v prípade, že toto
zariadenie je pripojené k inému video
zariadeniu, ktoré je vybavené konektorom
i.LINK pozri na str. 75.
Toto zariadenie môže byť pripojené aj
k inému i.LINK-kompatibilnému
zariadeniu vyrobenému spoločnosťou Sony
(napr. séria osobných počítačov VAIO)
a video zariadeniam.
Niektoré i.LINK-kompatibilné video
zariadenia, napr. digitálny TVP, DVD,
MICRO MV alebo HDV rekordér/
prehrávač nemusia byť kompatibilné
s týmto zariadením. Pred pripájaním
k inému zariadeniu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné s HDV/DV
zariadeniami. Podrobnosti ohľadom
bezpečnostných opatrení pri pripájaní tohto
zariadenia a kompatibility s aplikačným
softvérom tiež nájdete v návodoch
na použitie pripájaných zariadení.
Ďalšie informácie
• Normálne môže byť k tomuto zariadeniu
prostredníctvom i.LINK kábla pripojené len jedno
zariadenie. Ak pripájate kamkordér k i.LINKkompatibilnému zariadeniu, ktoré má dva alebo
viac HDV/DV konektorov, pozri tiež návod
na použitie zariadenia, ktoré pripájate.
• i.LINK je označenie pre IEEE 1394 dátovú
zbernicu, navrhnutú spoločnosťou SONY a je
obchodnou značkou uznanou mnohými
spoločnosťami.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Keď prepojíte zariadenia, ktoré majú rôznu
prenosovú rýchlosť, bude sa niekedy
skutočná prenosová rýchlosť od udávanej
líšiť.
b Poznámka
• Ak pripájate zariadenie s konektorom i.LINK
ku kamkordéru cez kábel i.LINK, vypnite
zariadenie a odpojte ho od napájania pre
pripojením/odpojením kábla i.LINK.
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (na HDV/DV kopírovanie).
107
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 108 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
108
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú.
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C, nenechávajte ho v blízkosti ohrievačov,
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom
slnečnom žiarení. Kamkordér a príslušenstvo sa
môžu pokaziť alebo deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor,
hľadáčik alebo objektív sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže sa
poškodiť. Tieto poruchy sú niekedy
neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky
napríklad do uteráka. Môžete spôsobiť jeho
prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie,
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Pravidelne kamkordér z času na čas zapnite
a cca 3 minúty prehrávajte kazetu.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo z miesta
chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu kazety alebo na objektíve.
V takomto prípade sa páska môže prilepiť
na kotúčik a poškodiť sa, alebo váš
kamkordér nebude fungovať správne. Ak sa
vlhkosť nachádza vnútri vášho kamkordéra,
zobrazí sa hlásenie [Moisture condensation.
Eject the cassette] alebo [Moisture
condensation. Turn off for 1H.]. Indikátor
sa nezobrazí, ak vlhkosť skondenzuje na
objektíve.
x Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Počas svietenia indikátora nebude okrem
vysunutia kazety fungovať žiadna funkcia.
Vyberte kazetu, vypnite kamkordér
a ponechajte kamkordér mimo prevádzky
cca hodinu s otvoreným držiakom kazety.
Kamkordér môžete znovu používať
v prípade, že sú splnené obidve nasledovné
podmienky:
• Výstražné hlásenie sa po zapnutí kamkordéra už
nezobrazí.
• Keď je v kamkordéri vložená kazeta a používate
tlačidlá ovládania video prehrávania, nebliká
% ani Z.
Ak vlhkosť ešte len začne kondenzovať,
kamkordér môže tento náznak už
identifikovať ako skondenzovanú vlhkosť.
V takomto prípade sa môže niekedy stať, že
sa kazeta nedá vybrať približne 10 sekúnd
po otvorení krytu kazety. Nejde o poruchu.
Kryt priestoru pre kazetu nezatvárajte, kým
sa držiak kazety nevysunie.
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 109 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
x Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo keď
ho používate na horúcich miestach
nasledovným spôsobom.
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
x Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér do
plastovej tašky a tašku hermeticky uzavrite.
Keď sa teplota vnútri tašky vyrovná
s teplotou okolia (asi po hodine), vyberte
kamkordér z tašky von.
Video hlava
Prehrávaný
záznam nie je
pohyblivý.
Nevidno prehrávaný
obraz.
(Modrá obrazovka)
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte DV.
Výskyt blokového šumu.
Nevidno prehrávaný obraz.
(Modrá obrazovka)
• Video hlava sa dlhým používaním opotrebúva.
Ak ani po čistení čistiacou kazetou (voliteľná)
nie je obraz ostrý, video hlava môže byť
opotrebovaná. Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony za účelom
výmeny hlavy.
LCD monitor
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže sa
poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
Ďalšie informácie
Ak prehrávate záznam nasnímaný
vo formáte HDV, obraz a zvuk môže
nakrátko zamrznúť (na cca 0,5 sekundy).
Jav sa vyskytuje, ak HDV signál nebolo
možné správne snímať alebo prehrávať
dôvodu znečistenia kazety alebo video
hlavy. V závislosti od kazety sa môže jav
zriedkavo vyskytnúť aj keď je kazeta úplne
nová, alebo sa dlhší čas nepoužívala.
Ak sa zamrznutie vyskytne počas
prehrávania, môžete tento problém vyriešiť
krátkym previnutím kazety vpred. Ak však
bod mrznutia vznikol pri snímaní, nie je ho
možné odstrániť.
Aby k takýmto problémom nedochádzalo,
používajte mini DV kazety Sony.
– Počas snímania sa zobrazí hlásenie [x
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte
HDV.
• Ak sa vyskytne vyššie uvedený problém, čistite
video hlavu čistiacou kazetou Sony DVM12CLD (voliteľná) v trvaní cca 10 sekúnd.
– Prehrávaný záznam nie je pohyblivý.
– Nevidno prehrávaný obraz.
– Zvuk vypadáva.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
109
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 110 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
x Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
Čistenie povrchu
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou zľahka namočenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte žiadny z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu ani nevykonajte nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate (nie je
pripojený k AC adaptéru, ani v ňom nie je
vložený akumulátor), vybije sa batéria
úplne cca po 3 mesiacoch. Kamkordér
používajte po nabití vloženej nabíjateľnej
batérie.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť kamkordéra,
ak nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
x Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte kamkordér s prepínačom
POWER v polohe OFF (CHG) viac než
24 hodín.
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že
nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
110
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 111 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Čistenie prachu z vnútra hľadáčika
1 Vyberte hľadáčik.
Ovládač uvoľnenia hľadáčika posuňte
doľava 1 a súčasne vysuňte a vyberte
hľadáčik2.
2
1
2 Prach z vnútra hľadáčika a z častí
zobrazených na obrázku
odstráňte komerčne dostupným
dúchadlom.
Ďalšie informácie
3 Opačným postupom z kroku 1
hľadáčik nasaďte späť.
111
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 112 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Technické údaje
Systém
Systém snímania obrazu (HDV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania obrazu (DV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania statických záberov
Exif Ver. 2.2*1
Systém snímania zvuku (HDV)
Rotačné hlavy, MPEG-1 Audio Layer -2,
Kvantizácia: 16 bit (Fz 48 kHz, stereo)
Dátový tok: 384 kb/s
Systém snímania zvuku (DV)
Rotačné hlavy, PCM systém
Kvantizácia: 12 bit (Fz 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bit (Fz 48 kHz, stereo)
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard
Špecifikácie 1080/50i
Vhodné kazety
Mini DV kazeta s označením
Rýchlosť posuvu pásky (HDV)
Cca 18,81 mm/s
Rýchlosť posuvu pásky (DV)
SP: Cca 18,81 mm/s
LP: Cca 12,56 mm/s
Čas snímania/prehrávania (HDV)
60 min. (pri kazete DVM 60)
Čas snímania/prehrávania (DV)
SP: 60 min. (pri kazete DVM 60)
LP: 90 min. (pri kazete DVM 60)
Čas prevíjania vpred/vzad
Cca 2 min 40 s (Pri použití kazety
DVM60 a nabíjateľného akumulátora)
Cca 1 min 45 s (Pri použití kazety
DVM 60 a AC adaptéra)
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik (farebný)
Snímací prvok
4,5 mm (1/4 typ), trojprvkový senzor
CMOS
Snímané pixely (HDV/DV 16:9
statické zábery):
Max. 1,20 megapixelov (1 440 × 810)
pixelov*2
Celkový počet pixelov:
Cca 1 120 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 4:3):
778 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 16:9):
1 037 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 4:3):
778 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 16:9):
1 037 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
20 x (Optická), Cca 30 x (Digitálna, keď
je [D.EXTENDER] nastavené na [ON])
Ohnisková vzdialenosť
f = 3,9 ~ 78 mm
Pri prepočte na fotoaparát s 35 mm
filmom *3
37,4 ~ 748 mm (16:9),
45,7 ~ 914 mm (4:3)
F1,6 ~ 2,8
Priemer filtra: 62 mm
Farebná teplota
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálne osvetlenie
4 lx (lux) (F 1,6)
*1 “Exif” je formát súboru pre statické
zábery stanovený asociáciou Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA). Súbory
v tomto formáte môžu obsahovať
dodatočnú informáciu, napr. o nastavení
kamkordéra v čase snímania.
*2 Unikátne zoskupovanie pixelov pri
snímacom prvku ClearVid CMOS
spoločnosti Sony a systém spracovania
112
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 113 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
obrazu (nový zdokonalený obrazový
procesor - Enhanced Imaging Processor)
umožňujú pri statických záberoch získať
až dvojnásobné rozlíšenie v porovnaní
s efektívnym počtom pixelov
snímacieho prvku.
*3 Ohnisková vzdialenosť je momentálna
hodnota odvodená od načítania pixelov
pri širokouhlom zábere.
Výstupné konektory
Vstupné/Výstupné konektory
Konektor LANC
Špeciálny mini-minikonektor
(∅ 2,5 mm)
USB konektor
mini-B
Konektor HDV/DV
Konektor i.LINK (IEEE 1394,
4-pinový konektor S100)
Napájanie
Jednosmerné (DC) 7,2 V (akumulátor)
Jednosmerné (DC) 8,4 V (AC adaptér)
Priemerná spotreba (príkon)
Počas snímania cez hľadáčik
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie - 5,9 W
DV snímanie - 5,7 W
Počas snímania cez LCD monitor
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie - 5,9 W
DV snímanie - 5,7 W
Prevádzková teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
Rozmery (cca)
145 × 156 × 322 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí
145 × 156 × 322 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí
a akumulátora NP-F570
Hmotnosť (cca)
1,4 kg, len samotné zariadenie
1,6 kg, vrátane akumulátora NP-F570,
kazety a slnečnej clony objektívu
s krytom objektívu
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 13.
Ďalšie informácie
AUDIO/VIDEO výstup
10-pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Audio signál: 327 mV (pri zaťažovacej
impedancii 47 kΩ (kOhm)),Výstupná
impedancia menej než 2,2 kΩ (kOhm)
Konektor COMPONENT OUT
Y: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm), nesymetrický,
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVš-š
Konektor HDMI OUT
Typ A (19-pinový)
Všeobecne
LCD monitor
Obraz
8,8 cm (3,5 typ, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov
211 200 (960 x 220)
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
113
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 114 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Technické údaje (pokračovanie)
AC adaptér AC-L15A
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové zaťaženie
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V*
Prevádzková teplota
0°C až 40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
Rozmery (cca)
56 x 31 x 100 mm (š/v/h), bez
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
190 g, bez sieťovej šnúry
* Ďalšie technické údaje pozri na štítku na AC
adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor NP-F570
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 7,2 V
Kapacita
15,8 Wh (2 200 mAh)
Rozmery (cca)
38,4 x 20,6 x 70,8 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
100 g
Prevádzková teplota
0 °C až 40°C
Typ
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
114
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_101-115_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 115 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Obchodné značky
Poznámky k licencii
• “Handycam”
a“
” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” a “MagicGate
Memory Stick Duo” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
AKÉKOĽVEK INÉ NEŽ OSOBNÉ POUŽITIE
TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM,
KTORÝNIE JE V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
MPEG-2 PRE KÓDOVANIE VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE KOMPRIMOVANÉ MÉDIÁ
JE ZAKÁZANÉ BEZ UDELENIA LICENCIE
NA ZÁKLAD PLATNÝCH PATENTOV
V SFÉRE PATENTOVÉHO PORTFÓLIA
MPEG-2. DANÚ LICENCIU MÔŽE UDELIŤ
SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Ďalšie informácie
•
je obchodná značka.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti U.S. Microsoft Corporation v USA
a ostatných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Computer, Inc v USA
a ostatných krajinách.
• HDV a logo HDV sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné spomenuté názvy produktov môžu
byť obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenia ™
a “®” však nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
115
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 116 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany.
1
2
3
4
5
6
0
qa
qs
qd
7
8
qf
9
qg
qh
qj
qk
A Ovládač transfokácie (Zoom) (30)
K Zaostrovací prstenec (31)
B Hľadáčik (19)
L Prstenec transfokácie (30)
C Ovládač nastavenia hľadáčika (19)
M Konektor
LANC
Ovládací konektor
LANC slúži
na ovládanie posuvu pásky vo video
zariadení a iných zariadeniach k nemu
pripojených.
D Uvoľňovací ovládač hľadáčika (111)
E Senzor signálov diaľkového ovládania
(zadný) (120)
F Kontrolka snímania (zadná) (25)
Kontrolka snímania bliká, ak je
zostávajúci čas kazety alebo
akumulátora nízky.
N Prepínač POWER (18)
G Tlačidlo PHOTO/EXPANDED FOCUS
(27)
Q Konektor
O Konektor COMPONENT OUT (48)
P Konektor A/V OUT (48)
HDV/DV (48)
R Konektor DC IN (15)
H Tlačidlo REC START/STOP (25)
I Akumulátor (15)
J Pätica pre príslušenstvo
116
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 117 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
1
6
2
3
4
5
7
8
9
q;
qa
qs
qh
qk qj
A Háčik na popruh na plece (118)
B Tlačidlo EXPOSURE/IRIS (32)
C Ovládač EXPOSURE/IRIS (32)
D Tlačidlo PUSH AUTO FOCUS (31)
E Prepínač ND FILTER (33)
F Tlačidlá ASSIGN (1/2/3)* (39)
G Prepínač AUTO LOCK (33)
H Tlačidlo GAIN (34)
I Tlačidlo SHUTTER SPEED (34)
qg qf qd
P Otvor pre statív
Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. V opačnom prípade nie je
možné kamkordér pripevniť na statív
bezpečne a skrutka môže poškodiť
kamkordér.
Q Tlačidlo FOCUS* (31)
R Tlačidlo EXPANDED FOCUS (32)
* Tlačidlo ASSIGN 2, FOCUS a SHUTTER
SPEED majú za účelom lepšej orientácie medzi
tlačidlami orientačné hmatové body.
Prehľad
J Tlačidlo WHT BAL (Vyváženie bielej
farby) (35)
K Tlačidlo MENU (53)
L Ovládač SEL/PUSH EXEC (21)
M Tlačidlo STATUS CHECK (44)
N Tlačidlo PICTURE PROFILE (36)
O Konektor i (slúchadlá)
Po pripojení slúchadiel sa vstavaný
reproduktor vypne.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
117
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 118 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie)
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
qa
qs
qd
A Tlačidlo BATT RELEASE (uvoľnenie
akumulátora) (16)
B Háčik na popruh na plece (118)
C Ovládač
Upevnenie popruhu
Popruh na plece (voliteľný) prevlečte cez
háčik na popruh.
OPEN/ EJECT (23)
D Popruh (18)
E Prepínač transfokácie na rukoväti (H/L/
OFF) (30)
F Tlačidlo transfokácie na rukoväti (30)
G Tlačidlo REC START/STOP (25)
H Konektor MIC
Keď je pripojený mikrofón, pri snímaní
má prioritu pred vstavaným
mikrofónom.
I Kontrolka snímania (predná strana) (25)
Kontrolka snímania bliká, ak je
zostávajúci čas kazety alebo
akumulátora nízky.
J Senzor signálov diaľkového ovládania
(predná strana) (120)
K Objektív (5)
L Slnečná clona objektívu s krytom
objektívu (14)
M Mikrofón
118
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 119 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
2
3
1
qs
qa
0
98 7 6 5 4
A LCD monitor (19)
Upevnenie krytu konektorov
B Tlačidlá ovládania video prehrávania
(REW, PLAY*, FF, PAUSE, STOP,
SLOW, REC) (28)
Kryt konektorov upevnite podľa obrázka.
C Prepínač ZEBRA (34)
D Tlačidlo MEMORY/DELETE (79)
E Tlačidlo MEMORY/INDEX (29)
F Tlačidlo MEMORY/PLAY (29)
Prehľad
G Tlačidlo DISPLAY/BATT INFO (44, 45)
H Tlačidlo VOLUME/MEMORY* (29)
I Tlačidlo RESET
Stlačením tlačidla RESET dôjde
k vymazaniu všetkých nastavení vrátane
dátumu a času (neplatí pre nastavenia
profilu obrazu a profilu kamkordéra).
J Konektor HDMI OUT (48)
K USB konektor (80)
L Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (23)
* Tlačidlá PLAY, VOLUME/MEMORY
a MEMORY/INDEX majú orientačný hmatový
bod. (Tlačidlo MEMORY/INDEX má hmatový
bod na strane +.) Hmatové body používajte
na orientáciu medzi tlačidlami.
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
119
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 120 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie)
b Poznámky
Diaľkové ovládanie
Pred používaním diaľkového ovládania
zložte izolačný prvok.
Izolačný prvok
7
1
8
2
3
9
4
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou DO smerujte
DO na senzor signálov DO.
• Senzor signálov diaľkového ovládania chráňte
pred zdrojmi silného svetla, ako je priame
slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie.
Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať
správne.
• Pri používaní dodávaného diaľkového ovládania
môže dôjsť tiež k ovládaniu vášho VCR.
V takomto prípade vám odporúčame zmeniť
príkazový režim VTR2 pre VCR na iný režim
alebo zakryť senzor VCR čiernym papierikom.
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
1 Zatlačte západku na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte novú batériu stranou + nahor.
3 Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
5
6
0
A PHOTO (27)
Po stlačení tohto tlačidla sa na kartu “Memory
Stick Duo” nasníma záber aktuálne zobrazený
na monitore.
B Tlačidlá ovládania pamäte (Memory)
(Index, –/+, Memory/playback) (29)
C SEARCH M. (46)
D.>
E Tlačidlá ovládania video prehrávania
(Zrýchlený posuv vzad, Prehrávanie,
Zrýchlený posuv vpred, Pozastavenie,
Zastavenie, Spomalené prehrávanie)
(28)
Západka
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
F ZERO SET MEMORY (46)
G Vysielač
H START/STOP (25, 46)
I Transfokácia (30)
J DISPLAY (44)
120
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 121 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Indikátory zobrazované na LCD monitore
a v hľadáčiku
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany.
Indikátory sa pri snímaní nenasnímajú na kazetu.
Snímanie pohyblivého záznamu
1
2
126min
HDV1080i
3
4
REC
0:08:13
12min
Snímanie statických záberov
5
2
7
163min
89
1.2M
0
FINE
101
6
A Formát snímania (
(66)
alebo
)
Indikátor režimu snímania (SP alebo LP)
sa zobrazuje tiež pri formáte DV.
B Zostávajúci čas akumulátora (cca)
C Stav snímania ([STBY] (pohotovostný
režim) alebo [REC] (snímanie))
D Počas snímania:
Počítadlo (hodina: minúta: sekunda)
Počas prehrávania:
Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka)
H Veľkosť záberu (68)
I Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (68)
J Indikátor snímania
Dátový kód počas snímania
Dátum/čas snímania a rôzne nastavenia
kamkordéra sa automaticky
zaznamenávajú. Počas prehrávania sa na
monitore nezobrazujú. Môžete ich však
počas prehrávania zobraziť ako položku
[DATA CODE] (64).
Prehľad
E Zostávajúca kapacita kazety
pre snímanie (cca)
G Cieľový priečinok pre snímanie (70)
F Indikátor úrovne zvuku (64)
Pokračovanie ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
121
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 122 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Indikátory zobrazované na LCD monitore a v hľadáčiku (pokračovanie)
Sledovanie pohyblivého záznamu
1
2
120min
HDV1080i
4
qa
Sledovanie statických záberov
2
5
0:08:12:17
12min
K Indikátor posuvu pásky
Indikátor režimu snímania (SP alebo LP) sa
zobrazí pri prehrávaní kazety so záznamom
vo formáte DV.
qs
125min
101-0011
qd qf
8
1.2M
9/9 101
MEMORY PLAY
qg
L Názov dátového súboru
M Číslo záberu/Celkový počet
nasnímaných záberov v aktuálnom
priečinku
N Priečinok pre prehrávanie (70)
O Ikona Predchádzajúceho/Nasledujúceho
priečinka
Indikátory
,
,
sa zobrazia,
ak je zobrazený prvý alebo posledný záznam
z aktuálneho priečinka a na karte “Memory
Stick Duo” sa nachádza viacero priečinkov.
Je možný presun do Predchádzajúceho/
Nasledujúceho priečinka pomocou tlačidla
VOLUME/MEMORY.
122
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_116-123_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 123 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Indikátory po vykonaní zmien
Horné ľavé
Horné pravé
Spodné
Indikátor
Význam
HISTOGRAM (62)
DV AU. MODE
(DV audio režim)
(61)*
AUDIO REC LV
(61)
+2
V strede
Spodné
Horné ľavé
Indikátor
~
Profil obrazu (36)
SPOTLIGHT (60)
Význam
Formát snímania (66)
SP LP
,
Manuálne
zaostrovanie (31)
9
Backlight (59)
.
DV REC MODE (66)*
,
DV WIDE REC (67)*
Vypnutie
SteadyShot (57)
QUICK REC (72)**
PEAKING (62)
DV FRAME REC (59)*
D.EXTENDER (60)
Filter ND (33)
AE SHIFT (58)
Ovládač
EXPOSURE/IRIS
(32)
Horné pravé
Indikátor
Význam
Kvalita statického záberu
(68)
INDEX MARK (41)
Výstupný HDV/DV
signál (76)
n
A
B
Vyváženie bielej
farby (35)
* Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte DV.
** Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte HDV.
Prehľad
Vstupný HDV/DV signál
(77)
Automatické
nastavenie (63)
i.LINK prepojenie (48, 73)
Zero set memory (46)
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (19)
V strede
Indikátor
Z
Význam
Výstražné indikátory (98)
123
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_124-127_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 124 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Index
Číslice
CAMERA DATA ................ 64
EXP.FOCUS TYPE ............. 63
1080i/576i.............................67
CAMERA PROF. (Profil
kamkordéra) ......................... 70
EXPOSURE .........................32
CINEMA.............................. 36
Externý zdroj napájania........17
12BIT....................................61
16BIT....................................61
21-pinový adaptér.................52
EXPOSURE/IRIS........... 32, 56
CINEMATONE GAMMA .. 37
CLOCK SET.................. 21, 71
F
CNTRST ENHCR.......... 57, 92
FADER.................................60
COLOR BAR....................... 57
FILE NO. (Číslo súboru)......69
COLOR LEVEL .................. 37
Filter ND .............................. 33
COLOR PHASE .................. 37
FINE ..................................... 68
A/V prepojovací kábel....49, 73
COMPONENT..................... 67
AC adaptér............................15
COPY................................... 38
Fixačná skrutka tienidla
objektívu...............................14
Adaptér Memory Stick Duo104
CURRNT FOLDER............. 69
FLCKR REDUCE ................58
AE RESPONSE....................58
Čas nabíjania........................ 16
Formát DV............................ 66
AE SHIFT.......................33, 58
Čas prehrávania.................... 17
Formát HDV................... 9, 101
AF ASSIST...........................57
Čas snímania ........................ 16
FORMAT ............................. 69
AGC LIMIT .........................58
Časový kód ........................ 121
Funkcia konverzie ..................9
Akumulátor "InfoLITHIUM.....
"105
D
G
Akumulátor
D.EXTENDER (Digitálny
rozširovač) ..................... 60, 92
GUIDEFRAME.................... 63
DATA CODE ...................... 64
H
Date search........................... 46
Háčik na popruh ......... 117, 118
DATE................................... 64
HANDLE ZOOM.................58
DATE/TIME ................ 22, 121
HDMI kábel..........................50
DIAL ASSIGN .................... 56
HDV ..................................... 66
DIAL ROTATE ................... 56
HDV1080i ............................ 66
DIAL SENS ......................... 56
HISTOGRAM ................ 62, 92
AUDIO REC LV ..................61
Diaľkové ovládanie ............ 120
Hľadáčik ...............................19
Automatické zaostrovanie
jediným stlačením.................31
DISP OUTPUT .................... 65
Hlasitosť................................29
AWB SENS ..........................58
DV AU. MODE (DV audio
režim) ................................... 61
B
DV AUDIO MIX ................. 61
BACK LIGHT ................59, 92
DV FRAME REC ................ 59
BEEP ....................................72
DV REC MODE (Režim
snímania).............................. 66
576i .......................................67
A
A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom .52, 73
Battery Info ...................45
Akumulátor ...................15
ALL ERASE.........................69
ALL FILES...........................69
ASSIGN BTN.......................71
AT IRIS LMT.......................58
AU.LVL DISP (Zobrazenie
indikátora úrovne zvuku)......64
BLACK FADER ..................60
Dodávané položky ............... 13
I
i.LINK CONV................ 48, 67
i.LINK ................................107
INDEX MARK .................... 41
Index search..........................47
DV WIDE REC ................... 67
Indexové zobrazenie............. 29
C
DV........................................ 66
Indexový signál .................... 41
CAM DATA DSP (Camera
E
Indoor ...................................36
End search................ 41, 92, 94
INTELLIGENT.................... 58
CAM DATA DSP (Zobrazenie
údajov o kamkordéri) ...........63
Indikátory ........................... 123
124
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_124-127_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 125 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
IRIS.......................................32
M
Ovládač OPEN/ EJECT........23
Izolačný prvok ....................120
Macintosh............................. 83
Ovládač SEL/PUSH EXEC ..21
MARKER............................. 63
Ovládač transfokácie (Zoom) .30
J
Memory Stick Duo....... 23, 104
Ovládač transfokácie na
rukoväti.................................30
JPEG ...................................103
Vloženie/Vybratie......... 23
Dostupný počet záberov.. 68
K
L
Ochranná klapka ......... 104
Memory Stick................. 2, 103
Menu AUDIO SET .............. 61
Menu CAMERA SET .......... 56
P
PAL...............................94, 101
Pamäťová karta "Memory Stick
PRO Duo .......................... "104
Menu DISPLAY SET .......... 62
PB FOLDER (Priečinok pre
prehrávanie) ..........................70
Menu IN/OUT REC ............. 66
PB ZOOM (Playback zoom) ..72
Menu MEMORY SET ......... 68
PC .........................................83
Menu OTHERS.................... 70
PEAKING.............................62
Menu
PHOTO/EXP.FOCUS ..........71
Menu AUDIO SET ....... 61
PictBridge PRINT ................71
Menu CAMERA SET... 56
PictBridge .......................71, 80
Menu DISPLAY SET ... 62
Počítadlo .......................46, 121
Menu IN/OUT REC...... 66
Položky ponuky Menu..........54
Menu MEMORY SET .. 68
Popruh na plece ..................118
Menu OTHERS............. 70
Popruh...................................18
Položky ponuky Menu .. 54
PORTRAIT...........................36
Používanie ponuky Menu .53
Používanie kamkordéra
v zahraničí ..........................101
Mikrofón ............................ 118
MIX ...................................... 61
MONOTONE....................... 36
MPEG2................................. 88
MULTI-SOUND .................. 61
N
NEW FOLDER .................... 70
NTSC ................................. 101
LANGUAGE ........................71
Používanie položiek ponuky
Menu.....................................53
Prehrávanie ...........................28
Prepínač AUTO LOCK ........33
Prehľad
Kábel i.LINK ............50, 76, 86
Kazeta .................. Pozri Kazeta
Kazeta
Vloženie/Vybratie .........23
Kazeta..........................102
Kondenzácia vlhkosti..........108
Konektor A/V OUT ..............49
Konektor COMPONENT
OUT ......................................49
Konektor DC IN ...................15
Konektor DC.........................15
Konektor HDMI OUT ..........49
Konektor HDMI..................116
Konektor LANC .................116
Konektor MIC.....................118
Konektor pre slúchadlá .......117
Konektor S-VIDEO ........48, 73
Kontrolka CHARGE.............15
Kontrolka prístupu ................24
Kopírovanie ..........................73
Kryt konektorov....................23
Kvalita HD
(vysoké rozlíšenie)................48
Kvalita SD
(štandardné rozlíšenie)..........48
Prepínač POWER .................18
Prepínač ZEBRA ..................34
Priblíženie.............................30
Priečinok
NEW FOLDER .............70
LCD BL LEVEL ..................64
O
PB FOLDER (Priečinok
pre prehrávanie).............70
LCD BRIGHT ......................64
Ochranná klapka ........ 102, 104
LCD COLOR........................64
Okrúhla lítiová batéria ....... 120
REC FOLDER (Priečinok
pre snímanie) .................70
LCD ......................................19
Osvetlenie LCD monitora .... 19
Priestor pre kazetu ................23
LETTER SIZE ......................65
Otvor pre statív................... 116
Pripojenie
LINEAR................................59
Outdoor ................................ 36
LP (Long Play - Dlhý záznam).. 67
Ovládač EXPOSURE/IRIS .. 32
VCR...............................73
Ovládač nastavenia hľadáčika. 19
Profil obrazu .........................36
Pokračovanie ,
TVP ...............................48
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
125
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_124-127_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 126 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Index (pokračovanie)
PROFILE NAME .................37
ST1....................................... 61
Tlačidlo RESET ................. 119
Prstenec transfokácie ............30
ST2....................................... 61
Tlačidlo SHUTTER SPEED .. 34
STANDARD........................ 68
Tlačidlo STATUS CHECK.... 44
Q
Statické zábery ............... 27, 29
Tlačidlo VOLUME/MEMORY.. 28
QUALITY ............................68
Status check ......................... 44
Tlačidlo WHT BAL ............. 35
QUICK REC.........................72
STEADYSHOT ................... 57
STEREO .............................. 61
Tlačidlo ZERO SET
MEMORY............................ 46
SUNSET .............................. 36
TRANS CURVE ..................59
Systém 3-prvkového
snímacieho prvku ClearVid
CMOS .................................. 10
TRANS TIME ...................... 59
Systémové požiadavky
Macintosh ..................... 83
TVP s pomerom strán 16:9
(Wide) alebo 4:3................... 48
Rec review ......................41, 94
Windows....................... 83
TVP s vysokým rozlíšením .. 48
REMAINING .......................65
Široký záber ......................... 30
TVP ...................................... 48
REMOTE CTRL (Diaľkové
ovládanie) .............................72
T
U
RESET..........................38, 119
Technické údaje ................. 112
Údržba ................................108
Režim Mirror ........................26
Tlač nasnímaných záberov... 80
USB kábel ................ 13, 80, 83
Riešenie problémov ..............89
Tlač ...................................... 80
USB konektor................. 80, 83
Rozšírené zaostrovanie.........32
Tlačidlá ASSIGN ................. 39
USB SELECT ...................... 71
Rýchlosť uzávierky ...............34
Tlačidlá ovládania video
prehrávania......................... 119
Uvoľňovací ovládač
hľadáčika ............................ 111
Tlačidlo BATT RELEASE
(uvoľnenie akumulátora)...... 16
V
R
REC FOLDER (Priečinok pre
snímanie) ..............................70
REC FORMAT.....................66
REC LAMP (Kontrolka
snímania) ........................25, 72
S
Samodiagnostické zobrazenia .. 98
SHARPNESS .......................37
SHOT TRANS ...............39, 59
Shot transition.......................42
Sieťová šnúra ........................15
SKINTONE DTL .................37
Skip scan...............................28
Slnečná clona objektívu s
krytom objektívu ..................14
Tlačidlo DISPLAY/BATT
INFO ........................ 19, 44, 45
Tlačidlo EXPOSURE/IRIS.. 32
Tlačidlo FOCUS .................. 31
Tlačidlo GAIN ..................... 34
Tlačidlo MEMORY/DELETE . 79
Tlačidlo MEMORY/INDEX ... 28
Tlačidlo MEMORY/PLAY.. 28
TV normy ........................... 101
TV TYPE.............................. 67
VCR HDV/DV ..................... 66
Veľké tienidlo hľadáčika ......20
VF B.LIGHT ........................64
VF POWERMODE .............. 64
Video hlava ........................109
Vložená nabíjateľná batéria .. 110
V-OUT/PANEL ................... 65
Vyhľadávania záznamu ........28
Slot pre pamäťovú kartu
"Memory Stick Duo............ "24
Tlačidlo MENU ................... 21
Tlačidlo OPEN..................... 19
Vymazanie nastavení profilu
kamkordéra........................... 71
SMTH SLW REC (Plynulé
spomalené snímanie) ......56, 92
Tlačidlo PHOTO/EXPANDED
FOCUS................................. 25
Vymazávanie záznamu.........79
Snímanie ...............................25
Tlačidlo PICTURE PROFILE . 36
SOFT STOP .........................59
Tlačidlo PLAY..................... 28
SOFT TRANS ......................59
Tlačidlo PUSH AUTO
FOCUS................................. 31
SP (Standard Play - Štandardné
prehrávanie)..........................66
Vysielač..............................120
Výstražné hlásenia................99
Výstražné indikátory ............ 98
Vyváženie bielej farby .........35
Tlačidlo REC START/STOP25
SPOTLIGHT ........................60
126
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-FX7E_SK\Fm\Sk_124-127_HDR-FX7E.fm
HDR-FX7E_SK.book Page 127 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
W
WB SHIFT............................37
WHITE FADER ...................60
WIDE CONV........................57
Windows ...............................83
WORLD TIME.....................71
Z
Zaostrenie na nekonečno ......40
Zaostrovací prstenec .............31
Zaostrovanie .........................31
Zebra .....................................34
Zero set memory ...................46
Zisk .......................................34
Zložkový video kábel ...........49
Zoom (Transfokácia) ............30
Zostávajúci čas akumulátora... 45
Prehľad
127
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
HDR-FX7E_SK.book Page 129 Thursday, October 19, 2006 9:41 AM
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na web-stránke
pre podporu spotrebiteľov.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising