Sony | HDR-SR11E | Sony HDR-SR11E Návod na použitie

3-286-591-43(1)
Práca s videokamerou
9
Začíname
15
Digitálny HD video rekordér
Príručka k zariadeniu
Handycam
HDR-SR11E/SR12E
Nahrávanie a
27
prehrávanie
Úpravy
53
Využívanie nahrávacích médií
69
Prispôsobenie
videokamery
74
Odstraňovanie problémov
99
Ďalšie
112
informácie
Stručná referenčná
124
príručka
© 2008 Sony Corporation
Pred používaním videokamery si najskôr
prečítajte tento dokument
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
Poznámky týkajúce sa
používania
Príručka „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (táto príručka)
Príručka popisuje manipuláciu s
videokamerou a jej funkcie. Prečítajte si
aj príručku „Návod na používanie“
(samostatná publikácia).
Spracovanie záberov
nasnímaných videokamerou v
počítači
Viac informácií nájdete v príručke
„PMB Guide“ uloženej na dodávanom
disku CD-ROM.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré je možné
používať vo videokamere.
• Na záznam videozáznamov sa
odporúča používať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
1 GB alebo väčšou, a s označením:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
„Memory Stick“
(Nemôže sa používať vo videokamere.)
• V tejto príručke sa pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ označujú
spoločne ako „Memory Stick PRO
Duo“.
• Iný typ pamäťových kariet, než sú
uvedené vyššie, sa používať nedá.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ sa dá použiť iba so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO“.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér karty
Memory Stick Duo nelepte žiadne
nálepky.
• Zasuňte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra Memory
Stick Duo, ak používate pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ so
zariadením, ktoré je kompatibilné s
pamäťovými kartami „Memory Stick“.
Používanie videokamery
• Nedržte videokameru za nasledovné
časti a ani za kryty konektorov.
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Je možné použiť kartu s označením
Mark2 aj bez neho.
• Na s. 25 nájdete informácie o
dostupnom čase záznamu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Hľadáčik
Obrazovka LCD
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Vo videokamere sa môže používať táto
veľkosť .)
Batéria
2
Kryt
rozhrania
• Videokamera nie je prachuvzdorná,
odolná voči vlhkosti ani vodotesná.
Ďalšie informácie získate v časti
„Informácie o manipulácii s
videokamerou“ (s. 119).
• Nevykonávajte žiadnu z nasledovných
činností, keď svietia alebo blikajú
indikátory režimu
(video)/
(záber) (s. 20), alebo keď indikátory
ACCESS (s. 31) svietia alebo blikajú.
V opačnom prípade sa médium môže
poškodiť, zaznamenané snímky sa
môžu stratiť alebo sa môžu vyskytnúť
iné poruchy.
– Vysúvanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ z videokamery
– Odpájanie batérie alebo odpájanie
sieťového adaptéra z videokamery
– Vystavovanie zariadenia
mechanickým nárazom alebo
vibráciám
• Pred pripojením videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla
skontrolujte, či zasúvate zástrčku
konektora správnym smerom. Jeho
násilné zapájanie môže poškodiť
konektor a spôsobiť poruchu
videokamery.
• Pripojte káble ku konektorom
zariadenia Handycam Station, keď
používate videokameru pripojenú k
zariadeniu Handycam Station.
Nepripájajte káble naraz k zariadeniu
Handycam Station a k videokamere.
• Podržte zariadenie Handycam Station
a konektor DC a odpojte sieťový
adaptér zo zariadenia Handycam
Station.
• Keď vkladáte videokameru do
zariadenia Handycam Station alebo ju
z neho vyberáte, vždy prepnite
prepínač napájania POWER do
polohy OFF (CHG).
Informácie o položkách ponuky,
paneli LCD, hľadáčiku a
objektíve
• Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je v daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Hľadáčik a obrazovka LCD sa
vyrábajú použitím najprecíznejších
technológií. Z tohto dôvodu sa dá
efektívne využiť 99,99% pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej
alebo zelenej farby), ktoré sa
nepretržite objavujú v hľadáčiku a na
obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú
pri výrobe, sú normálnym javom a
nemajú žiaden vplyv na nahrávku.
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobiť
poruchy.
• Videokamerou nesnímajte slnko.
Môže to spôsobiť poruchu
videokamery. Zábery slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
Zmena nastavenia jazyka
• Pokyny na používanie sa na obrazovke
zobrazujú v miestnom jazyku. Podľa
potreby pred použitím videokamery
zmeňte jazyk obrazovky (s. 21).
3
Informácie o nahrávaní
Informácie o tejto príručke
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
videokamery, úložného média atď., za
obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
• Systémy farieb televízora sa líšia v
závislosti od krajiny alebo regiónu. Ak
chcete zobraziť nahrávky na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály môžu
byť chránené autorskými právami.
Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so
zákonmi o autorských právach.
• Zábery hľadáčika a obrazovky LCD
použité v tejto príručke ako ilustrácie
boli zaznamenané pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu zdať iné ako v skutočnosti.
• V tejto príručke sa pevný disk
videokamery a pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ spoločne
nazývajú ako „médiá“.
• Dizajn a technické parametre
videokamery a ďalšieho príslušenstva
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Informácie o prehrávaní snímok
zaznamenaných v iných
zariadeniach
• Videokamera je kompatibilná s
režimom MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile, pomocou ktorého možno
dosiahnuť kvalitu snímok HD (vysoké
rozlíšenie). Z uvedeného dôvodu sa
snímky, zhotovené v tejto
videokamere v režime HD (vysoké
rozlíšenie) nedajú prehrávať v
nasledovných zariadeniach:
– iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné s
formátom AVCHD, ale nie sú
kompatibilné s režimom High Profile,
– zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD.
4
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Videokamera je vybavená objektívom
Carl Zeiss, ktorý bol spoločne vyvinutý
spoločnosťami Carl Zeiss v Nemecku a
Sony Corporation, a vytvára dokonalé
zábery. Obsahuje systém merania MTF
pre videokamery a ponúka kvalitu
typickú pre objektív Carl Zeiss.
Objektív videokamery je taktiež pokrytý
niekoľkými vrstvami T s cieľom
eliminácie nežiaducich odrazov a
dosiahnutia vernej reprodukcie farieb.
MTF= Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla z objektu, ktoré vstupuje do
objektívu.
Poznámky týkajúce sa zariadenia
Zariadenie Handycam s pevným diskom
Uloženie všetkých
zaznamenaných obrazových
údajov
• Aby nedošlo k strate obrazových údajov,
pravidelne ukladajte všetky nasnímané
zábery na externé médiá. Odporúča sa
ukladať obrazové údaje pomocou počítača
na disky typu DVD-R (s. 51). Údaje môžete
ukladať aj pomocou videorekordéra alebo
rekordéra DVD/HDD (s. 64).
Videokameru nevystavujte
otrasom ani vibráciám
• Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk alebo sa
nemusí dať uskutočniť nahrávanie či
prehrávanie.
• Videokameru nevystavujte otrasom najmä
počas nahrávania alebo prehrávania. Po
nahrávaní nevystavujte videokameru
otrasom ani vibráciám, kým svieti indikátor
ACCESS.
• Počas používania remienka na plece
(voliteľný doplnok) chráňte videokameru
pred nárazom do iného objektu.
• Videokameru nepoužívajte vo veľmi
hlučných oblastiach.
Informácie o snímači otrasov
• Videokamera obsahuje snímač otrasov,
ktorý chráni vnútorný pevný disk pred
poškodením pri páde (s. 90). V prípade pádu
alebo v beztiažovom stave sa môže nahrať aj
blokovací šum, ktorý vzniká pri aktivácii
tejto funkcie. Ak snímač otrasov opakovane
zaznamená otrasy, nahrávanie alebo
prehrávanie sa môže zastaviť.
Poznámky týkajúce sa batérie a
sieťového adaptéra
• Batériu vyberajte a sieťový adaptér
odpájajte až po vypnutí prepínača POWER.
Poznámka týkajúca sa
prevádzkovej teploty
• Ak je teplota videokamery extrémne vysoká
alebo nízka, je možné, že sa videokamerou
nebude dať snímať alebo prehrávať z dôvodu
aktivácie ochranných funkcií. V takom
prípade sa v hľadáčiku a na obrazovke LCD
zobrazí správa (s. 108).
Keď je videokamera pripojená k
počítaču
• Nepokúšajte sa formátovať pevný disk
videokamery pomocou počítača. Následkom
formátovania videokamera nemusí pracovať
správne.
Poznámka týkajúca sa
používania videokamery vo
vysokých nadmorských výškach
• Nezapínajte videokameru v oblasti nízkeho
tlaku vzduchu, v nadmorských výškach viac
ako 3 000 m. V opačnom prípade sa môže
poškodiť pevný disk videokamery.
Poznámka týkajúca sa likvidácie
a zmeny majiteľa
• Ak použijete funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 70) alebo naformátujete pevný disk
videokamery, nemusia sa úplne odstrániť
všetky údaje. Ak chcete zabrániť obnoveniu
údajov pri zmene vlastníka videokamery,
použite funkciu [
EMPTY] (s. 72).
Okrem toho sa pred likvidáciou
videokamery odporúča zničiť jej telo.
Keď nahrávanie ani prehrávanie
záberov nie je možné, použite
funkciu formátovania pevného
disku [MEDIA FORMAT ].
• V prípade opakovaného odstraňovania a
snímania nových záberov sa na médiu môže
vyskytnúť fragmentácia údajov. Zábery sa
nemusia dať ukladať alebo snímať. V takom
prípade uložte zábery na nejakom type
externého média a potom použite funkciu
[MEDIA FORMAT] (s. 70).
Fragmentácia 1 Slovník (s. 133)
5
Obsah
Pred používaním videokamery si
najskôr prečítajte tento dokument
...................................................... 2
Poznámky týkajúce sa zariadenia
Zariadenie Handycam s pevným
diskom .......................................... 5
Príklady objektov a riešení ............. 8
Práca s videokamerou
Tok činností .................................... 9
„
HOME“ a „ OPTION“ - Využitie
dvoch typov ponuky.................... 12
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
.................................................... 15
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 16
Krok 3: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času ......... 20
Zmena nastavenia jazyka ............ 21
Krok 4: Úpravy nastavení pred
nahrávaním ................................. 22
Krok 5: Výber média .................... 23
Nahrávanie a
prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy Handycam)
.................................................... 27
Nahrávanie ................................... 31
Priblíženie .................................... 33
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5,1- kanálové
nahrávanie) ............................... 33
Rýchle spustenie snímania (QUICK
ON) ............................................ 34
Snímanie vysokokvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu (Dual
Rec) ........................................... 34
6
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot) ................................ 34
Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle ................................. 35
Nahrávanie v zrkadlovom režime
................................................... 35
Snímanie rýchlych činností pri
spomalenom obraze (SMTH SLW
REC) .......................................... 35
Manuálne ovládanie nastavení
záberov pomocou ovládača CAM
CTRL ......................................... 36
Prehrávanie .................................. 38
Vyhľadávanie požadovanej scény
podľa presne stanoveného bodu
(Film Roll Index) ........................ 40
Vyhľadávanie požadovanej scény
podľa tváre (Face Index) ........... 40
Vyhľadanie požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový register)
................................................... 41
Používanie funkcie priblíženia pri
prehrávaní ................................. 42
Prehrávanie série statických záberov
(Prehliadka záberov) ................. 42
Prehrávanie záberu na televíznom
prijímači ...................................... 43
Ukladanie záberov ........................ 51
Úpravy
Kategória
(OTHERS) ................ 53
Odstraňovanie záberov ................ 54
Zhotovenie statických záberov z
videozáznamu ............................ 56
Kopírovanie záberov na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
pomocou videokamery ............... 57
Rozdelenie videozáznamu ........... 60
Vytvorenie zoznamu titulov .......... 61
Kopírovanie do iných zariadení .... 64
Tlač zaznamenaných záberov
(tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge) ............. 67
Využívanie nahrávacích
médií
Kategória
(MANAGE MEDIA)
..................................................... 69
Kontrola informácií o médiu ......... 69
Odstránenie všetkých záberov
(formátovanie) ............................. 70
Ochrana pred obnovením údajov na
pevnom disku videokamery ........ 72
Oprava databázového obrazového
súboru ......................................... 73
Prispôsobenie
videokamery
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME
MENU .......................................... 74
Používanie ponuky HOME MENU
................................................... 74
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS) ......................... 75
MOVIE SETTINGS ........................ 76
(položky na snímanie
videozáznamov)
PHOTO SETTINGS ....................... 82
(položky na snímanie statických
záberov)
VIEW IMAGES SET ....................... 84
(položky na prispôsobenie
zobrazenia)
SOUND/DISP SET ........................ 85
(položky na úpravu zvuku a
obrazovky)
OUTPUT SETTINGS ..................... 87
(položky na pripojenie k iným
zariadeniam)
CLOCK/
LANG .......................... 88
(položky na nastavenie hodín a
jazyka)
GENERAL SET ............................. 89
(iné položky nastavenia)
Používanie ponuky OPTION MENU
................................................... 91
Položky nahrávania v ponuke
OPTION MENU ......................... 92
Položky zobrazenia v ponuke
OPTION MENU ......................... 92
Funkcie nastavené v ponuke
OPTION MENU .......................93
Odstraňovanie
problémov
Odstraňovanie problémov ............99
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
................................................. 108
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
...................................................112
Štruktúra súborov/priečinkov na
pevnom disku videokamery a na
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ .................................114
Údržba a preventívne opatrenia
...................................................116
Informácie o formáte typu AVCHD
................................................. 116
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“ ...................... 116
Batéria „InfoLITHIUM“ .............. 118
Informácie o funkcii x.v.Color ... 119
Informácie o manipulácii s
videokamerou ......................... 119
Stručná referenčná
príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
...................................................124
Indikátory zobrazené počas
nahrávania alebo prehrávania ...130
Slovník ........................................133
Register ......................................134
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU ...................... 91
7
Príklady objektov a riešení
Kontrola
golfového
úderu
B SMTH SLW REC.................35
Snímanie
statických
záberov počas
nahrávania
videozáznamu
B Dual Rec .............................34
Kvety v
priblížení
B PORTRAIT ..........................95
B FOCUS ................................93
B TELE MACRO.....................93
Zaostrenie na
psa v ľavej
časti
obrazovky
B FOCUS ................................93
B SPOT FOCUS .....................93
8
Dobrá snímka
zjazdovky
alebo pláže
B Podsvietenie ...................... 35
B BEACH ............................... 95
B SNOW................................. 95
Dieťa na
javisku v žiare
reflektora
B SPOTLIGHT........................ 95
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B FIREWORKS ...................... 95
B FOCUS ............................... 93
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B NightShot ........................... 34
B COLOR SLOW SHTR......... 96
Práca s videokamerou
Tok činností
Médium (pevný disk alebo pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“) si môžete
vybrať osobitne na zhotovenie videozáznamu a statických snímok (s. 23).
b Poznámky
Práca s videokamerou
• Keď si vyberiete médium na zhotovenie videozáznamu, vyberte aj obrazovú kvalitu (HD (vysoké
rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie)).
• Predvolené nastavenie je nasledovné:
– videozáznamy sa zhotovujú na pevný disk s obrazovou kvalitou HD (vysoké rozlíšenie),
– statické snímky sa zaznamenávajú na pevný disk.
• Médium a vybratá obrazová kvalita sa vzťahujú na operácie záznamu/prehrávania/úpravy.
B Začíname (s. 15).
x Výber média (s. 23)
B Záznam s obrazovou kvalitou HD (vysoké
rozlíšenie) (s. 31).
Videokamera je kompatibilná s formátom
AVCHD „1920 × 1080/50i“ (s. 116), ktorý
poskytuje špičkové snímky s ostrými detailmi.
b Poznámky
• Predvolené nastavenie je [HD SP], t. j. formát AVCHD „1440 × 1080/50i“ (s. 76).
• „Formát AVCHD 1080i“ je v tejto príručke zobrazovaný v skratke „AVCHD“ okrem
prípadu, kedy je potrebné ho vysvetliť podrobnejšie.
B Prehrávanie záberov.
x Zobrazenie záberov na obrazovke LCD
videokamery (s. 38)
x Zobrazenie na televízore s vysokým rozlíšením
(s. 45)
Môžete zaznamenávať videozáznamy v špičkovej
kvalite s ostrými detailmi HD (vysoké rozlíšenie).
z Tipy
• Viac informácií získate v príručke [TV CONNECT Guide] (s. 43) zobrazenej na obrazovke
pri prepájaní televízneho prijímača s videokamerou.
• Snímky možno prehrávať na televíznom prijímači s obrazovou kvalitou SD (štandardné
rozlíšenie).
9
B Uloženie nahratých záberov.
x Kopírovanie snímok z vnútorného pevného
disku na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 57)
x Kopírovanie do iných zariadení (s. 64)
Obrazová kvalita kopírovania (HD (vysoké
rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie)) je
rôzna v závislosti od pripojeného zariadenia. Podrobnosti nájdete na s. 64.
x Úprava v počítači (s. 51)
Snímky s obrazovou kvalitou HD (vysoké rozlíšenie) možno importovať do
počítača alebo ich uložiť na disk. Prečítajte si časť „PMB Guide“.
B Odstránenie záberov.
Ak je médium plné, nové zábery sa nedajú
zaznamenávať. Odstráňte obrazové údaje uložené v
počítači alebo na disku. Po odstránení záberov
budete môcť na voľné miesto pevného disku opäť
nahrávať nové zábery.
x Odstránenie vybratých záberov (s. 54)
x Odstránenie všetkých záberov ([MEDIA FORMAT], s. 70)
10
Čas nahrávania videozáznamov (vnútorný pevný disk)
Režim nahrávania
Približný čas nahrávania (hodiny a minúty)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
AVC HD 16M (FH)
(najvyššia kvalita)*
7 hod. 10 min.
14 hod. 40 min.
AVC HD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)**
14 hod. 40 min.
29 hod. 40 min.
AVC HD 7M (SP)
(štandardná kvalita)**
17 hod. 50 min.
36 hod.
AVC HD 5M (LP)
(úsporné prehrávanie)**
22 hod. 50 min.
48 hod.
Práca s videokamerou
HD (vysoké rozlíšenie)
Formát AVCHD
* Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1440 × 1080/50i.
SD (štandardné rozlíšenie)
Formát MPEG2
Režim nahrávania
SD 9M (HQ) (vysoká kvalita)
SD 6M (SP)
(štandardná kvalita)
SD 3M (LP)
(úsporné prehrávanie)
Približný čas nahrávania (hodiny a minúty)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
14 hod. 40 min.
29 hod. 40 min.
21 hod. 50 min.
44 hod.
41 hod. 50 min.
84 hod. 20 min.
z Tipy
• Čísla v tabuľke (napr. 16M) vyjadrujú priemernú prenosovú rýchlosť. Písmeno M znamená Mbps.
• Informácie o čase nahrávania na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“, nájdete na s. 25.
• Maximálny počet videozáznamov nahratých v kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie) je
3 999 scén a v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) je 9 999 scén.
• Na pevný disk je možné nahrať maximálne 9 999 statických záberov. Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“, nájdete na s. 82.
• Maximálny možný nepretržitý čas nahrávania je približne 13 hodín.
Videokamera používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatickú úpravu kvality záberu tak,
aby zodpovedala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v záznamovom čase
média.
Videozáznamy, ktoré obsahujú rýchlo sa pohybujúce a zložité zábery, sa zaznamenávajú s vyššou
prenosovou frekvenciou, čím sa znižuje celkový čas nahrávania disku.
11
Práca s videokamerou
„ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky
Ponuka „ HOME MENU“ - počiatočný bod pre operácie s
videokamerou
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 13)
Kategória
B Kategórie a položky ponuky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Položka
Strana
PRINT
67
MOVIE*
32
USB CONNECT
53
PHOTO*
32
TV CONNECT Guide*
44
SMTH SLW REC
35
Kategória
(VIEW IMAGES)
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Položka
Strana
Strana
MOVIE MEDIA SET*
38
PHOTO MEDIA SET*
24
40
MEDIA INFO
69
INDEX*
40
MEDIA FORMAT*
70
PLAYLIST
61
REPAIR IMG.DB F.
73
Položka
VISUAL INDEX*
INDEX*
Kategória
Kategória
(OTHERS)
Položka
12
Položka
Strana
Strana
DELETE*
54
PHOTO CAPTURE
56
MOVIE DUB
57
PHOTO COPY
59
EDIT
60
PLAYLIST EDIT
61
23
(SETTINGS)
Prispôsobenie videokamery (s. 74)*.
* Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam (s. 27). Informácie o
položkách, ktoré sú k dispozícii v kategórii
(SETTINGS), nájdete na s. 75.
Používanie ponuky HOME
MENU
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Príklad: [EDIT]
zeleného tlačidla a otočením
prepínača POWER v smere šípky.
5 V ďalšej obsluhe postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
obrazovke.
Práca s videokamerou
1 Zapnite videokameru stlačením
Skrytie obrazovky HOME MENU
2 Stlačte tlačidlo
(HOME)
A (alebo B).
Dotknite sa tlačidla
.
B Ak sa chcete dozvedieť viac
informácií o funkcii každej
položky v ponuke HOME
MENU - HELP
(HOME) B
1 Stlačte tlačidlo
(HOME).
Zobrazí sa ponuka HOME MENU.
(HOME) A
3 Dotknite sa požadovanej
kategórie.
Príklad: Kategória
(OTHERS)
13
2 Dotknite sa tlačidla
(HELP).
Farba spodnej časti položky
(HELP) sa zmení na oranžovú.
Používanie ponuky OPTION
MENU
Jednoduchým dotykom na obrazovku
počas snímania alebo prehrávania sa
zobrazia funkcie, ktoré sú práve k
dispozícii. Vykonávanie rôznych
nastavení bude jednoduché. Ďalšie
podrobnosti nájdete na s. 91.
3 Dotknite sa položky, o ktorej
chcete získať viac informácií.
(OPTION)
Keď sa dotknete položky, na
obrazovke sa zobrazí jej vysvetlenie.
Ak chcete túto možnosť použiť,
dotknite sa tlačidla [YES], v
opačnom prípade sa dotknite tlačidla
[NO].
Deaktivácia možnosti HELP
Znova sa dotknite tlačidla
kroku 2.
14
(HELP) v
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
Skontrolujte, či boli s videokamerou
dodané nasledujúce súčasti.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (s. 128)
Sieťový adaptér (1) (s. 16)
Lítiová batéria tvaru mince je už
nainštalovaná.
Napájací kábel (1) (s. 16)
Začíname
Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1)
(s. 16, 118)
21-kolíkový adaptér (s. 49)
Handycam Station (1) (s. 16, 127)
Platí iba pre model, ktorý má na spodnej
strane vytlačenú značku
.
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
Komponentový kábel A/V (1) (s. 45)
– Picture Motion Browser (softvér)
– PMB Guide
– Príručka k zariadeniu Handycam (táto
príručka)
„Návod na používanie“ (1)
Prípojný kábel A/V (1) (s. 48, 64)
Kábel USB (1) (s. 65, 67)
15
Krok 2: Nabíjanie batérie
5
Indikátor /CHG
(nabíjanie)
4
3
5
Batéria
1
2
Konektor DC IN
Konektor DC
Prepínač POWER
Do elektrickej
zásuvky
Sieťový adaptér
Napájací kábel
Batériu „InfoLITHIUM“ (rad H)
(s. 118) je možné nabíjať po pripojení
k videokamere.
4 Pripojte batériu jej posunutím v
smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
b Poznámky
• K videokamere nemožno pripevniť inú
batériu „InfoLITHIUM“ ako radu H.
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Napájací kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom do
elektrickej zásuvky.
3 Otočením prepínača POWER v
smere šípky nastavte polohu OFF
(CHG) (predvolené nastavenie).
16
5 Videokameru pevne umiestnite až
na úplný spodok zariadenia
Handycam Station.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď
sa batéria úplne nabije, indikátor
/CHG (nabíjanie) zhasne.
b Poznámky
• Pri vkladaní videokamery do zariadenia
Handycam Station zatvorte kryt konektora
DC IN.
Vybratie videokamery zo
zariadenia Handycam Station
Vypnite napájanie, jednou rukou
pridržte zariadenie Handycam Station a
druhou rukou vyberte videokameru zo
zariadenia Handycam Station.
Vybratie batérie
Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG). Posuňte páčku (na
uvoľnenie batérie) BATT a vyberte
batériu.
Začíname
Páčka (na
uvoľnenie batérie)
BATT
b Poznámky
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Vypnite napájanie a pripojte sieťový
adaptér ku konektoru DC IN na
videokamere.
Prepínač POWER
Používanie nástennej elektrickej
zásuvky ako zdroja napájania
Videokameru pripojte tak, ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
S označením v
na pravej strane
Konektor DC
• Po vybratí batérie alebo odpojení sieťového
adaptéra skontrolujte, či indikátor
(videozáznam)/
(záber) (s. 20)/
indikátory ACCESS (s. 31) nesvietia.
• Ak chcete batériu dlhší čas skladovať bez
používania, úplne ju vybite (podrobnejšie
informácie o skladovaní batérie nájdete na
s. 119).
Konektor DC IN
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky
Nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO.
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér od konektora
DC IN tak, že držíte súčasne videokameru aj
konektor DC.
17
Po chvíli sa na 7 sekúnd zobrazí
približný čas nahrávania a informácie o
batérii. Informácie o batérii môžete
zobraziť až na 20 sekúnd opätovným
stlačením tlačidla DISP/BATT INFO
počas zobrazenia informácií.
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Batéria
Kvalita
záberu
Čas
nepretržitého
nahrávania
HD
NP-FH60
(dodáva
sa)
NP-FH70
NPFH100
60
65
Kapacita nahrávania (približne)
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
Čas nabíjania
135
135
Kvalita
záberu
NP-FH70
170
NP-FH50
NP-FH100
390
Batéria
Kvalita
záberu
NP-FH50
Čas
nepretržitého
nahrávania
HD
SD
HD
NPFH100
SD
70
80
30
40
75
85
30
40
90
110
40
50
115
50
50
90
150
180
70
160
190
80
90
340
405
170
200
370
430
180
210
HD
NP-FH70
Čas
zvyčajného
nahrávania*
SD
100
Čas
nepretržitého
nahrávania
NP-FH60
(dodáva
sa)
Keď je ako médium vybraný pevný
disk:
18
Batéria
NP-FH60 (dodáva sa)
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ predstavuje kvalitu záberu s
vysokým rozlíšením a „SD“ označuje
štandardnú kvalitu záberov.
HD
Keď je ako médium vybraná
pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“:
NP-FH50
Čas nahrávania
SD
Čas
zvyčajného
nahrávania*
SD
Čas
zvyčajného
nahrávania*
HD
SD
70
80
30
40
75
90
30
40
90
110
40
50
100
120
50
60
90
150
180
70
160
195
80
90
340
405
170
200
370
440
180
220
* Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte
nahrávanie, vypínate a zapínate
videokameru a používate funkciu
priblíženia.
b Poznámky
• Časové hodnoty boli namerané v
nasledujúcich podmienkach:
– [REC MODE]: SP
– Hore: Pri zapnutom podsvietení
obrazovky LCD
Dole: Pri nahrávaní s hľadáčikom a
zatvoreným panelom LCD
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ predstavuje kvalitu záberu s
vysokým rozlíšením a „SD“ označuje
štandardnú kvalitu záberov.
Kvalita
záberu
NP-FH50
Otvorený
panel LCD*
HD
Zatvorený
panel LCD
SD
HD
SD
95
95
100
100
105
105
115
115
NP-FH60
(dodáva
sa)
130
130
135
135
140
140
150
150
NP-FH70
200
200
205
205
230
230
245
245
NP-FH100
470
470
500
500
515
515
555
555
• Hore: Keď je médium nastavené na pevný
disk
Dole: Keď je médium nastavené na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
* Pri zapnutom podsvietení obrazovky LCD.
Informácie o batérii
• Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový
adaptér, prepnite spínač POWER do polohy
OFF (CHG) a vypnite indikátor
(videozáznam)/
(statický záber)
(s. 20)/ACCESS (s. 31).
• Ak indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania bliká alebo sa informácie Battery
Info (s. 17) nezobrazujú správne, príčinou
môžu byť nasledovné podmienky:
– batéria nie je správne pripojená,
– batéria je poškodená,
– batéria je opotrebovaná (iba pre Battery
Info).
• Ak je do konektora DC IN na videokamere
alebo na zariadení Handycam Station
pripojený sieťový adaptér, videokamera
nebude napájaná z batérie, a to ani v
prípade, že napájací kábel je odpojený z
elektrickej zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Namerané časy sú platné pri používaní
videokamery pri teplote 25 °C (odporúča sa
teplota 10 °C až 30 °C).
• Ak videokameru používate pri nízkych
teplotách, čas nahrávania a prehrávania sa
skráti.
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok používania
videokamery.
Začíname
Batéria
• Ak pripájate voliteľné svetlo, odporúča sa
používať batériu NP-FH70 alebo NP-FH100.
• Neodporúča sa používať batériu NP-FH30,
ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a
prehrávania.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku elektrickú zásuvku. Počas používania
videokamery v prípade akejkoľvek poruchy
ihneď odpojte sieťový adaptér z elektrickej
zásuvky.
• Sieťový adaptér pri používaní neumiestňujte
v úzkom priestore, ako napríklad medzi
stenu a nábytok.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je videokamera vypnutá, stále sa
napája z elektrickej siete, ak je pripojený k
elektrickej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
19
Krok 3: Zapnutie zariadenia a nastavenie
dátumu a času
Ak videokameru používate prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, po každom zapnutí
videokamery alebo zmene polohy
prepínača POWER sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET].
(HOME)
3 Pomocou tlačidiel
/
vyberte
požadovanú geografickú oblasť a
potom sa dotknite tlačidla
[NEXT].
4 Nastavte možnosť
[SUMMERTIME] a potom sa
dotknite tlačidla [NEXT].
Dotknite sa
tlačidla na
obrazovke LCD.
Prepínač POWER
5 Pomocou tlačidiel
/
nastavte položku [Y] (rok).
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
opakovane posúvajte prepínač
POWER v smere šípky, kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(statický záber): Nahrávanie
statických záberov
Keď prvý raz zapnete videokameru,
prejdite na krok 3.
2 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET]
Zobrazí sa obrazovka [CLOCK
SET].
20
6 Vyberte položku [M] pomocou
tlačidiel
/
a potom
nastavte mesiac pomocou
tlačidiel
/
.
7 Rovnakým spôsobom nastavte
položku [D] (deň), hodinu a
minútu, potom sa dotknite
tlačidla [NEXT].
8 Skontrolujte správnosť
nastavenia času a dotknite sa
tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG).
Zobrazenie na obrazovke môžete
upraviť tak, aby sa hlásenia zobrazovali
v určitom jazyku. Ak chcete vybrať
(HOME)
jazyk, dotknite sa položiek
t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE SET]
(s. 88).
Začíname
Vypnutie napájania
Zmena nastavenia jazyka
b Poznámky
• Ak videokameru nepoužívate približne 3
mesiace, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu z
pamäte vymazať. V takom prípade nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a znova
nastavte dátum a čas (s. 121).
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá s
videokamerou snímať. Počas tejto doby nie
je možné videokameru používať.
• Kryt objektívu sa otvorí automaticky, ak je
zapnuté napájanie. Znova sa zatvorí po
výbere obrazovky prehrávania alebo po
vypnutí videokamery.
• Ak sa videokamera nebude používať
približne počas 5 minút, napájanie sa na
základe predvoleného nastavenia
automaticky vypne, čím sa šetrí energia
batérie ([A.SHUT OFF], s. 89).
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, zaznamenajú sa však
automaticky na pevný disk a je možné ich
zobraziť počas prehrávania (pozri s. 84, časť
[DATA CODE]).
• Informácie o časovom posune nájdete na
s. 113.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, panel nastavte pomocou položky
(CALIBRATION) (s. 120).
21
Krok 4: Úpravy nastavení pred
nahrávaním
Nastavenia panela LCD
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle k videokamere (1) a pootočte ho
tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol (2).
290 stupňov
(max.)
190 stupňov vzhľadom
na videokameru
z Tipy
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov,
môžete ho následne zavrieť tak, že
obrazovka LCD bude smerovať von. Počas
prehrávania je to pohodlnejšie.
• Dotknite sa položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 85) a nastavte
intenzitu jasu obrazovky LCD.
• Po každom stlačení tlačidla DISP/BATT
INFO sa informácie zobrazia alebo skryjú
(zobrazia sa y nezobrazia sa).
Nastavenie hľadáčika
DISP/BATT INFO
2180 stupňov
(max.)
Vypnutie podsvietenia panela
LCD za účelom predĺženia
životnosti batérie
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri
používaní videokamery za jasného
svetla, alebo ak chcete ušetriť energiu
batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete
zapnúť podsvietenie LCD, na niekoľko
sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo DISP/
BATT INFO, kým sa ikona
nestratí.
b Poznámky
• Pri otváraní alebo nastavovaní panela LCD
dajte pozor, aby ste náhodne nestlačili
tlačidlá na ráme panela LCD.
22
Obrázky môžete sledovať pomocou
hľadáčika so zatvoreným panelom LCD,
keď sa chcete vyhnúť vybíjaniu batérie,
alebo keď je obraz na obrazovke LCD
nekvalitný.
Hľadáčik
Páčka na úpravu
optického systému
hľadáčika
Posúvajte ju,
pokým obraz nie je
jasný.
z Tipy
• Jas podsvietenia hľadáčika môžete upraviť
pomocou tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [VF B.LIGHT] (s. 86).
Krok 5: Výber
média
Upevnenie svorky remienka
Upevnite svorku remienka a držte
videokameru správne.
Pevný disk
„Memory Stick“
Videozáznam
Začíname
Ako médium na záznam/prehrávanie/
úpravu vo videokamere si môžete vybrať
pevný disk alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Médium pre
videozáznamy a statické snímky si
vyberte osobitne.
Predvoleným nastavením pre
videozáznamy a statické snímky je
pevný disk.
statický
záber
b Poznámky
• Pre vybraté médium môžete vykonávať
operácie záznamu/prehrávania/úprav. Ak
chcete zmeniť médium, znova ho vyberte.
z Tipy
• Informácie o dostupnom čase nahrávania
nájdete na stranách 11 a 25.
• Informácie o kopírovaní medzi dvomi
médiami nájdete na s. 57.
Výber média pre
videozáznamy
1 Dotknite sa tlačidla
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] na obrazovke LCD
videokamery.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami
videozáznamov.
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
23
2 Dotknite sa požadovaného média
a obrazovej kvality.
označuje obrazovú kvalitu HD
(vysoké rozlíšenie) a
označuje
obrazovú kvalitu SD (štandardné
rozlíšenie).
3 Dotknite sa tlačidla [ YES] t
Kontrola nastavenia média
1 Opakovaným otáčaním prepínača
POWER rozsvieťte indikátor
(videozáznam)/
(statický záber) na
médiu, ktoré chcete skontrolovať.
2 Skontrolujte ikonu média na obrazovke.
.
Médium pre videozáznamy sa zmení.
Ikona média
: Pevný disk
: „Memory Stick PRO Duo“
Vkladanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Výber média pre statické
snímky
1 Dotknite sa tlačidla
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET] na obrazovke LCD
videokamery.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami
statických snímok.
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“, ak ste ako médium
vybrali pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Informácie o typoch pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré možno používať
v tejto videokamere, nájdete na s. 2.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
HDD
MEMORY STICK
PHOTO MEDIA SET
Select the media.
2 Dotknite sa požadovaného média.
3 Dotknite sa tlačidla [YES] t
1 Otvorte kryt Memory Stick Duo v
smere šípky.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ správnym smerom
do zásuvky pre pamäťovú kartu
Memory Stick Duo, kým nebudete
počuť kliknutie.
3 Zatvorte kryt Memory Stick Duo.
.
Médium pre statické snímky sa
zmení.
Indikátor ACCESS („Memory
Stick PRO Duo“)
24
2 Ak ste ako médium pre
videozáznamy vybrali pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“,
otáčajte spínačom POWER, kým
sa nerozsvieti indikátor
(videozáznam).
Keď do zariadenia vložíte novú
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, na obrazovke LCD sa
zobrazí obrazovka [Create a new
Image Database File.].
Otvorte kryt Memory Stick Duo a
jemne stlačte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
b Poznámky
• Počas záznamu neotvárajte kryt Memory
Stick Duo.
• Ak vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do otvoru nesprávnym smerom,
karta „Memory Stick PRO Duo“, zásuvka
na kartu Memory Stick Duo alebo obrazové
údaje sa môžu poškodiť.
• Ak sa v kroku 3 zobrazí hlásenie [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free
space.], naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 71).
Pamätajte, že formátovanie odstráni všetky
údaje zaznamenané na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
• Keď vkladáte alebo vyberáte pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“, dbajte,
aby karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla.
Začíname
Ak je prepínač POWER v polohe
OFF (CHG), otočte ho za súčasného
stlačenia zeleného tlačidla.
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita a približný dostupný
čas nahrávania na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“
(Jednotka: min.)
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ chcete
zaznamenávať iba statické zábery,
dotknite sa tlačidla [NO].
Číslo v ( ) je minimálny dostupný čas
nahrávania.
Obrazová kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
AVC
HD
16M
(FH)
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
25
Obrazová kvalita SD (štandardné
rozlíšenie)
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Poznámky
• Údaje v tabuľke platia pre pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ spoločnosti Sony
Corporation. Dostupný čas nahrávania sa
môže odlišovať v závislosti od podmienok
záznamu, režimu [REC MODE] (s. 76) a od
typu pamäťovej karty „Memory Stick“.
z Tipy
• Informácie o počte statických záberov, ktoré
je možné zaznamenať, nájdete na s. 82.
26
Nahrávanie a prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy Handycam)
Videokamera v režime Easy Handycam vykonáva takmer všetky nastavenia
automaticky, takže operácie nahrávania a prehrávania môžete vykonávať bez
podrobných nastavení. Za účelom jednoduchého zobrazenia sa na obrazovke zväčší
písmo. Snímky sa zaznamenávajú na vybraté médium (s. 23).
Nahrávanie
videozáznamov
Nahrávanie statických
záberov
1 Otočte prepínač
1 Otočte prepínač
POWER G v smere
šípky, až kým sa
indikátor
(videozáznam) nerozsvieti.
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
EASY
Na obrazovke LCD sa
zobrazí indikátor
.
3 Ak chcete spustiť nahrávanie,
stlačte tlačidlo START/STOP H
(alebo D).*
REC
[30min]
[STBY] b [REC]
POWER G v smere
šípky, až kým sa
indikátor
(záber)
nerozsvieti.
Nahrávanie a prehrávanie
Ak je prepínač POWER v polohe OFF
(CHG), otočte ho za súčasného stlačenia
zeleného tlačidla.
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
EASY
Na obrazovke LCD sa
zobrazí indikátor
.
3 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO F,
čím upravíte zaostrenie A (ozve
sa pípnutie), a potom ho stlačte
úplne B (ozve sa zvuk uzávierky).
10.2M
Bliká b Svieti
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
* Režim [REC MODE] je nastavený na hodnotu [HD SP] alebo [SD SP] (s. 76).
27
z Tipy
• Počas používania režimu Easy Handycam sa tváre detekujú v rámoch ([FACE DETECTION],
s. 81).
Prehrávanie nahratých videozáznamov/statických záberov
1 Otočením prepínača POWER G zapnite videokameru.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) I (alebo E).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (zobrazenie môže
niekoľko sekúnd trvať).
Zobrazí sa na každej karte so záberom, ktorý bol v poslednom čase prehrávaný/nasnímaný
(B pre statický záber snímaný na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“)
Vyhľadávanie
záberov podľa
dátumu (s. 41)
HOME MENU
Predchádzajúcich
6 záberov
Nasledujúcich
6 záberov
HDD
Návrat na
obrazovku
nahrávania
1
2
3
4
:návrat na obrazovku Film Roll Index.
:návrat na obrazovku Face Index.
:zobrazenie videozáznamov v kvalite záberov s vysokým rozlíšením (HD).*
:zobrazenie statických záberov.
* Indikátor
sa zobrazuje pri výbere videozáznamu s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) v nastavení [MOVIE MEDIA SET] (s. 23).
28
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Dotknite sa karty
alebo
a potom vyberte videozáznam, ktorý chcete prehrať.
Dotykom prepína medzi prehrávaním a zastavením
Návrat (na
obrazovku
VISUAL INDEX)
Začiatok
videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastavenie (prechod
na obrazovku
VISUAL INDEX)
Ďalší videozáznam
Dozadu/dopredu
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 84).
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotknutím sa tlačidla
/
počas pozastavenia.
• Hlasitosť môžete upraviť dotknutím sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME], potom sa dotknite tlačidla
/
.
Statické zábery:
Dotknite sa karty
prehrať.
Nahrávanie a prehrávanie
Dátum a čas
záznamu*
a potom vyberte požadovaný statický záber, ktorý chcete
Prehliadka záberov (s. 42)
Návrat (na
obrazovku
VISUAL INDEX)
Prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX
10.2M
Dátum a čas
záznamu*
Predchádzajúci/
nasledujúci
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 84).
z Tipy
• Ak chcete zmeniť médium, vyberte ho v časti [MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(s. 23).
29
Zrušenie režimu Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY A. Ikona
sa prestane na obrazovke LCD
zobrazovať.
Nastavenia ponuky počas
režimu Easy Handycam
Stlačením tlačidla
(HOME) C
(alebo B) sa zobrazia položky ponuky,
ktoré sú k dispozícii na zmenu nastavení
(s. 12, 74).
b Poznámky
• Väčšina položiek ponuky sa automaticky
vráti na predvolené nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek ponuky sú nemenné.
Podrobnosti nájdete na s. 100.
• MENU
(OPTION) sa nedá použiť.
• Ak chcete k záberom pridať efekty alebo
zmeniť nastavenia, zrušte režim Easy
Handycam.
Nefunkčné tlačidlá v režime
Easy Handycam
Počas režimu Easy Handycam nie je
možné používať niektoré tlačidlá a
funkcie, pretože sú nastavené
automaticky (s. 100). Ak sa pokúsite
vykonať neplatnú operáciu, môže sa
zobraziť hlásenie [Invalid during Easy
Handycam operation].
30
Nahrávanie
Snímky sa zaznamenávajú na médium vybraté v nastaveniach média (s. 23).
V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy a zábery nahrávajú na pevný disk.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Kryt objektívu
Po zapnutí
videokamery sa
automaticky otvorí.
START/STOP B
Indikátor /CHG
(nabíjanie)
Indikátor
(videozáznam)/Indikátor
(záber)
Indikátor ACCESS
(pevný disk)
Nahrávanie a prehrávanie
START/
STOP F
Indikátor ACCESS
(„Memory Stick PRO
Duo“)
Prepínač POWER C
Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG), otočte ho za súčasného stlačenia
zeleného tlačidla.
b Poznámky
z Tipy
• Ak indikátor prístupu ACCESS aj po
dokončení nahrávania svieti alebo bliká,
znamená to, že údaje sa stále zapisujú na
médium. Videokameru nevystavujte
otrasom ani vibráciám a neodpájajte batériu
ani sieťový adaptér.
• Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí
2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
• Informácie o typoch pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré možno používať v
tejto videokamere, nájdete na s. 2.
• Zostávajúci čas nahrávania, zostávajúcu
kapacitu ap. môžete overiť stlačením tlačidla
(HOME) A (alebo D) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO]
(s. 69).
31
Nahrávanie
videozáznamov
1 Otočte prepínač POWER C v
smere šípky, až kým sa indikátor
(videozáznam) nerozsvieti.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP
F (alebo B).
Nahrávanie statických
záberov
1 Otočte prepínač POWER C v
smere šípky, až kým sa indikátor
(záber) nerozsvieti.
2 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO E,
čím upravíte zaostrenie A (ozve
sa pípnutie), a potom ho stlačte
úplne B (ozve sa zvuk uzávierky).
10.2M
[STBY] b [REC]
Nahrávanie zastavíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP
F (alebo B).
z Tipy
• Informácie o dostupnom čase nahrávania a
počte záberov, ktoré možno zaznamenať,
nájdete na stranách 11, 25 a 82.
• Statické snímky možno zaznamenávať aj
počas nahrávania videozáznamu stlačením
tlačidla PHOTO E ([Dual Rec], s. 34).
• Na detekovanej tvári sa zobrazí rám a
obrázok detekovanej tváre sa automaticky
optimalizuje ([FACE DETECTION], s. 81).
• V prípade detekcie tváre počas nahrávania
videozáznamu bliká indikátor
a
detekovaná tvár sa uloží do registra. Pri
prehrávaní môžete vyhľadávať požadovanú
scénu podľa obrázka tváre ([Face Index],
s. 40).
• Z nahratého videozáznamu možno
zhotovovať statické snímky (s. 56).
32
Bliká b Svieti
Vedľa
alebo
sa zobrazí
indikátor
. Keď sa indikátor
prestane zobrazovať, záber je
zaznamenaný.
• Režim snímania môžete prepnúť dotknutím
sa tlačidiel
(HOME) A (alebo D) t
(CAMERA) t [MOVIE] alebo
[PHOTO].
• Obrazovka LCD videokamery môže
zobraziť nasnímané zábery na celú
obrazovku (zobrazenie s maximálnymi
pixlami). Avšak pri prehrávaní snímok na
televízore, ktorý nie je kompatibilný so
zobrazením s maximálnymi pixlami sa môže
stať, že horná, dolná, pravá alebo ľavá strana
záberu bude orezaná. V takom prípade
nastavte možnosť [GUIDEFRAME] na
hodnotu [ON] (s. 79) a zábery nasnímajte
pomocou vonkajšieho rámu zobrazeného na
displeji.
Priblíženie
Pomocou páčky transfokátora alebo
tlačidiel priblíženia na ráme obrazovky
LCD môžete zväčšiť zábery až na
veľkosť 12-krát väčšiu ako originál.
z Tipy
• Ak chcete pri nahrávaní videozáznamov
použiť viac než 12-násobnú úroveň
priblíženia, nastavte možnosť [DIGITAL
ZOOM] (s. 78).
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5,1kanálové nahrávanie)
Zabudovaný mikrofón
Širší uhol pohľadu:
(širokouhlý záber)
Bližší pohľad: (vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak
chcete priblíženie zrýchliť, posuňte ju
ďalej.
b Poznámky
• Uistite sa, že prst máte stále na páčke
transfokátora. Ak dáte prst preč z páčky
transfokátora, môže sa nahrať aj zvuk, ktorý
vydáva páčka transfokátora.
• Pomocou tlačidiel priblíženia na ráme
panela LCD nemožno meniť rýchlosť
priblíženia.
• Minimálna vzdialenosť medzi videokamerou
a objektom potrebná na zabezpečenie
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené objekty.
Nahrávanie a prehrávanie
Pomocou zabudovaného mikrofónu je
možné nahrávať priestorový zvuk Dolby
Digital 5.1ch. Vychutnajte si realistický
zvuk pri prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5,1kanálový priestorový zvuk.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanálový
priestorový zvuk
Slovník (s. 133)
b Poznámky
• Ak prehrávate 5,1-kanálový zvuk na
videokamere, 5,1-kanálový zvuk sa
automaticky skonvertuje a jeho výstup bude
2-kanálový.
• Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový
priestorový zvuk nahratý v kvalite záberov s
vysokým rozlíšením (HD), potrebujete k
tomu zariadenie s formátom AVCHD, ktoré
je kompatibilné s 5,1-kanálovým
priestorovým zvukom.
• Keď videokameru pripojíte pomocou kábla
HDMI (voliteľný doplnok), zvuk
videozáznamov s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie) sa bude automaticky
prehrávať ako 5,1-kanálový zvuk.
Zvuk videozáznamov nahratých s obrazovou
kvalitou SD (štandardné rozlíšenie) sa
skonvertuje na 2-kanálový.
33
• Pomocou dodávaného softvéru môžete v
počítači vytvoriť disk, na ktorom sa
nachádzajú videozáznamy nahraté vo
videokamere. Pri prehrávaní disku v
systéme, ktorý podporuje 5,1-kanálový
priestorový zvuk, si môžete vychutnať
realistický zvuk.
z Tipy
• Na nahrávanie zvuku sú k dispozícii režimy
[5.1ch SURROUND] (
) alebo [2ch
STEREO] (
) ([AUDIO MODE],
s. 77).
Rýchle spustenie snímania
(QUICK ON)
Snímanie vysokokvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu
(Dual Rec)
Vysokokvalitné statické snímky možno
zaznamenávať aj počas nahrávania
videozáznamu stlačením tlačidla
PHOTO.
b Poznámky
• Počas nahrávania videozáznamu sa nedá
blesk použiť.
• Indikátor
sa môže zobraziť vtedy, keď
kapacita záznamového média nepostačuje
alebo keď kontinuálne snímate statické
zábery. Keď sa zobrazuje indikátor
,
statické zábery sa nedajú zaznamenávať.
z Tipy
Keď stlačíte tlačidlo QUICK ON,
videokamera sa namiesto vypnutia
prepne do režimu spánku (režim úspory
energie). Počas režimu spánku bliká
indikátor QUICK ON. Opätovným
stlačením tlačidla QUICK ON znova
spustíte nahrávanie. Videokamera sa
prepne do pohotovostného režimu
nahrávania približne o 1 sekundu.
• Ak je prepínač POWER nastavený na
možnosť
(videozáznam), veľkosť
statických záberov sa nastaví na hodnotu
[
7.6M] (16:9 širokouhlý záber) alebo
[5.7M] (4:3).
• Keď je videokamera v pohotovostnom
režime nahrávania, môžete snímať statické
zábery rovnakým spôsobom, ako keď
indikátor
(záber) svieti. Snímať môžete
aj s bleskom.
Nahrávanie na tmavých
miestach (NightShot)
z Tipy
• Počas režimu spánku je spotreba napätia z
batérie v porovnaní s bežným nahrávaním
približne polovičná, čo umožňuje šetriť
batériu.
• Ak v režime spánku nebudete s
videokamerou určitý čas narábať,
automaticky sa vypne. Môžete nastaviť čas, v
priebehu ktorého ostane videokamera
zapnutá predtým, než sa automaticky v
režime spánku vypne ([QUICK ON STBY],
s. 89).
Infračervený port
34
Ak nastavíte prepínač NIGHTSHOT do
polohy ON, zobrazí sa indikátor
.
Snímky možno zaznamenávať aj na
tmavých miestach.
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
b Poznámky
z Tipy
• Ak chcete zaznamenať jasnejší záber,
použite funkciu Super Nightshot (s. 96).
Ak chcete zaznamenať snímku s vernejšími
farbami, použite funkciu Color Slow Shutter
(s. 96).
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo
. (protisvetlo) – na obrazovke sa
zobrazí indikátor .. Ak chcete zrušiť
funkciu protisvetla, stlačte tlačidlo
. (protisvetlo) ešte raz.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle k videokamere (1) a potom ho
otočte o 180 stupňov smerom k
objektívu (2).
z Tipy
• Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový
obraz snímaného objektu, ale nahratý obraz
bude zodpovedať skutočnosti.
Snímanie rýchlych činností
pri spomalenom obraze
(SMTH SLW REC)
Nahrávanie a prehrávanie
• Funkcie NightShot a Super Nightshot
používajú infračervené svetlo. Preto
infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi.
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 93).
• Funkcie NightShot a Super Nightshot
nepoužívajte na svetlých miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
Rýchle sa pohybujúce objekty alebo
činnosti, ktoré sa za bežných podmienok
nedajú nasnímať, sa dajú nasnímať asi na
3 sekundy pri použití plynulého
spomaleného nahrávania.
Tento režim je vhodný pri zázname
rýchlych činností, ako je napríklad
golfový či tenisový úder.
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(CAMERA) t [SMTH SLW
REC].
35
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Približne 3-sekundový záznam sa
zaznamená ako 12-sekundový
spomalený film.
Keď sa prestane zobrazovať indikátor
[Recording···], nahrávanie je
dokončené.
Manuálne ovládanie
nastavení záberov
pomocou ovládača CAM
CTRL
Najpoužívanejšiu položku ponuky
môžete priradiť k ovládaču CAM
CTRL.
Ak je v predvolenom nastavení úprava
zaostrenia priradená k ovládaču CAM
CTRL,v tom prípade je nižšie uvedená
operácia popísaná ako zaostrovanie
pomocou ovládača.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené
nahrávanie, dotknite sa tlačidla
.
Zmena nastavenia
Dotknite sa karty
(OPTION) t
a vyberte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
• [TIMING]
Po stlačení tlačidla START/STOP
nastavte počiatočný bod nahrávania.
Predvolené nastavenie je možnosť
[3sec AFTER].
MANUAL
Ovládač CAM CTRL
[3sec AFTER]
1 Ak chcete aktivovať režim manuálneho
nastavenia, stlačte možnosť MANUAL.
Stlačením možnosti MANUAL je
možné prepínať medzi automatickým a
manuálnym režimom nastavenia.
2 Pootočením ovládača CAM CTRL
upravíte zaostrenie.
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Ak chcete do spomaleného filmu
dodatočne vložiť zvuky, napríklad
rozhovor, vyberte možnosť [ON] (
(predvolené nastavenie je [OFF]).
Videokamera nahráva zvuky asi
12 sekúnd, kým sa v kroku 2
zobrazuje indikátor [Recording···].
)
b Poznámky
• Pri snímaní približne 3-sekundového
videozáznamu nie je možné nahrať zvuk.
• Kvalita obrazu je pri snímaní pomocou
funkcie [SMTH SLW REC] nižšia ako pri
bežnom nahrávaní.
• Počas používania režimu Easy Handycam sa
funkcia [SMTH SLW REC] nedá použiť.
Zrušte režim Easy Handycam.
36
Položky, ktoré je možné priradiť
k ovládaču CAM CTRL
– [FOCUS] (s. 93)
– [EXPOSURE] (s. 94)
– [AE SHIFT] (s. 77)
– [WB SHIFT] (s. 77)
Priradenie položiek ponuky k
ovládaču CAM CTRL
1 Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa obrazovka [DIAL
SETTING].
DIAL SETTING
b Poznámky
• Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v tom
prípade, keď zmeníte priradenú položku
ovládača CAM CTRL. Avšak, ak nastavíte
funkciu [EXPOSURE] po manuálnom
nastavení funkcie [AE SHIFT], funkcia
[EXPOSURE] prepíše funkciu [AE
SHIFT].
• Ak v kroku 2 vyberiete funkciu [RESET],
všetky manuálne upravené položky sa vrátia
na predvolené nastavenie.
Nahrávanie a prehrávanie
2 Pootočte ovládačom CAM CTRL a
vyberte položku, ktorú chcete priradiť.
3 Stlačte tlačidlo MANUAL.
z Tipy
• Funkcie položiek, ktoré môžu byť priradené
k ovládaču CAM CTRL, sú rovnaké ako tie,
ktoré sa nachádzajú v ponuke operácií.
• Položky ponuky môžete tiež priradiť k
ovládaču CAM CTRL dotykom tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t
[MOVIE SETTINGS]/[PHOTO
SETTINGS] t [DIAL SETTING] (s. 80).
37
Nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie
Môžete prehrávať snímky zaznamenané na médiu, ktoré ste vybrali v nastaveniach
média (s. 23). V rámci predvoleného nastavenia sa prehrávajú snímky zaznamenané na
pevnom disku.
Kryt objektívu
Zatvorí sa, keď sa zobrazí obrazovka INDEX.
Páčka transfokátora
D
Prepínač POWER E
(HOME) A
(HOME) B
(VIEW IMAGES)
F
(VIEW IMAGES) C
1 Posunutím prepínača POWER E zapnite videokameru.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) F (alebo C).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (zobrazenie môže
niekoľko sekúnd trvať).
Zobrazí sa na zábere karty, ktorý bol naposledy prehrávaný alebo zaznamenaný
(B pre statické zábery snímané na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“)
Výber záberov
podľa dátumu
(s. 41)
HOME MENU
Predchádzajúcich
6 záberov
Nasledujúcich
6 záberov
Návrat na
obrazovku
nahrávania
1
2
3
38
HDD
(OPTION)
: Návrat na obrazovku Film Roll Index (s. 40).
: Návrat na obrazovku Face Index (s. 40).
: Zobrazenie videozáznamov v kvalite záberov s vysokým rozlíšením (HD).*
: Zobrazenie statických záberov.
4
* Indikátor
sa zobrazuje pri výbere videozáznamu s kvalitou obrazu SD (štandardné
rozlíšenie) v nastavení [MOVIE MEDIA SET] (s. 23).
z Tipy
• Počet záberov na obrazovke VISUAL INDEX možno meniť – 6 y 12 – posunutím páčky
transfokátora D. Ak chcete tento počet pevne nastaviť, stlačte tlačidlo
(HOME) B (alebo
A) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 84).
3 Spustite prehrávanie.
Prehrávanie videozáznamov
alebo
a potom vyberte videozáznam, ktorý
Dotykom prepína medzi prehrávaním a zastavením
Návrat (na obrazovku
INDEX)
Začiatok videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastavenie (prechod na
obrazovku INDEX)
Ďalší videozáznam
(OPTION)
Nahrávanie a prehrávanie
Dotknite sa karty
chcete prehrať.
Dozadu/dopredu
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka INDEX.
/
, videozáznam sa prehrá spomalene.
• Ak sa pri pozastavení dotknete tlačidiel
• Jedným dotykom tlačidla
/
zrýchlite prehrávanie dozadu alebo dopredu päťnásobne,
dvomi dotykmi 10-násobne, tromi dotykmi 30-násobne a štyrmi dotykmi približne 60-násobne.
Prezeranie statických záberov
Dotknite sa karty
chcete prehrať.
a potom vyberte požadovaný statický záber, ktorý
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
10.2M
Prehliadka záberov (s. 42)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
(OPTION)
Predchádzajúci/nasledujúci
39
Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa položky
(OPTION) t
t [VOLUME] a potom upravte
hlasitosť pomocou položky
/
.
3 Dotknutím sa položky
/
vyberte požadovaný
videozáznam.
z Tipy
• Režim prehrávania môžete prepnúť
dotykom na tlačidlá
(HOME) B (alebo
A) t
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX].
Vyhľadávanie požadovanej
scény podľa presne
stanoveného bodu (Film
Roll Index)
Videozáznamy môžu byť rozdelené
nastaveným časom a prvá scéna každej
rozdelenej časti sa zobrazí na obrazovke
INDEX. Videozáznam môžete začať
prehrávať od vybratej miniatúry.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
videozáznam, ktorý si chcete prehrať
(s. 23).
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa tlačidla
(Film Roll
Index).
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX
4 Dotknutím sa položky
/
vyhľadajte požadovanú
scénu a potom sa dotknite scény,
ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie sa začne od vybratej
scény.
z Tipy
• Obrazovku [Film Roll Index] možno
zobraziť dotknutím sa položky
(HOME)
t
(VIEW IMAGES) t [
INDEX].
Vyhľadávanie požadovanej
scény podľa tváre (Face
Index)
Na obrazovke registra sa zobrazia
zábery tvárí detekované počas
nahrávania videozáznamu.
Videozáznam môžete prehrávať od
vybratého záberu tváre.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
videozáznam, ktorý si chcete prehrať
(s. 23).
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
HDD
Nastaví interval vytvárania
miniatúr záberov vo videozázname.
40
2 Dotknite sa tlačidla
(Face
Index).
Vyhľadanie požadovaných
záberov podľa dátumu
(Dátumový register)
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Požadované zábery je možné vyhľadávať
efektívne podľa dátumu.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
snímku, ktorú si chcete prehrať (s. 23).
HDD
/
vyberte požadovaný
videozáznam.
4 Dotknite sa položky
/
a
potom sa dotknite požadovanej
snímky tváre, čím zobrazíte
scénu.
Prehrávanie sa spustí od začiatku
scény s vybratou snímkou tváre.
b Poznámky
• Všetky tváre sa nemusia dať detekovať.
Závisí to od podmienok pri snímaní
záznamu.
Príklad: osoby s okuliarmi alebo klobúkmi,
alebo ktoré nehľadia smerom do kamery.
• Pred začiatkom snímania nastavte položku
[
INDEX SET] na hodnotu [ON], aby ste
mohli prehrávať od položky [
INDEX]
(predvolené nastavenie) (s. 81). Uistite sa, či
indikátor
bliká počas zaznamenávania, a
obrázky detekovaných tvárí sa ukladajú v
časti [Face Index].
• Funkciu dátumového registra nemožno
použiť v prípade statických záberov
zaznamenaných na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Ak chcete vyhľadávať
Nahrávanie a prehrávanie
3 Dotknutím sa položky
b Poznámky
videozáznamy, dotknite sa karty
alebo
. Ak chcete
vyhľadávať statické zábery,
dotknite sa karty
.
3 Dotknite sa dátumu na
obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazia dátumy
nahratia záberov.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
z Tipy
• Obrazovku [Face Index] možno zobraziť
dotknutím sa položky
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [
INDEX].
41
4 Ak chcete vybrať dátum
požadovaného záberu, dotknite
sa položky
/
a potom sa
dotknite položky
.
Zábery s vybratým dátumom sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla
.
Prehrávanie série
statických záberov
(Prehliadka záberov)
z Tipy
• Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face
Index] môžete použiť funkciu dátumového
registra podľa krokov 3 až 4.
Používanie funkcie
priblíženia pri prehrávaní
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie je možné nastaviť páčkou
motorového transfokátora alebo
tlačidlami priblíženia na obrazovke
LCD.
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke
prehrávania statického záberu.
Prehliadka záberov sa začne od
vybratého záberu.
Ak chcete zastaviť prehliadku záberov,
dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete prehliadku spustiť znova,
opäť sa dotknite tlačidla
.
b Poznámky
• Počas prehliadky záberov nie je možné
používať funkciu priblíženia pri prehrávaní.
z Tipy
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
2 Zväčšite statické zábery pomocou
tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
3 Dotknite sa obrazovky na mieste,
ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
4 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel
W (širokouhlý záber)/T (vzdialené
predmety).
42
• Prehliadku záberov môžete spustiť tiež
dotykom tlačidla
(OPTION) t
karta
t [SLIDE SHOW] na obrazovke
VISUAL INDEX.
• Ak chcete nastaviť nepretržitú prehliadku
záberov, vyberte položku
(OPTION) t
karta
t [SLIDE SHOW SET].
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).
Prehrávanie záberu na televíznom
prijímači
Metódy pripojenia a kvalita záberu (HD
(vysoké rozlíšenie)/SD (štandardné
rozlíšenie)) prezeraného na televíznej
obrazovke sa líšia v závislosti od druhu
pripojeného televízora a použitých
konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
sieťový adaptér (s. 16).
Pozrite si aj informácie v príručkách k
zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
Konektor pre
diaľkový
ovládač A/V
Tok činností
Videokameru ľahko pripojíte k
televízoru podľa návodu zobrazeného na
obrazovke LCD, [TV CONNECT
Guide].
Pripojte konektor k vstupnej
zásuvke televízora.
Ďalšie informácie získate v návode k
televízoru.
r
Pripojte videokameru k televízoru
podľa pokynov v príručke
[TV CONNECT Guide].
r
Vykonajte na videokamere
požadované výstupné nastavenia
(s. 45).
Nahrávanie a prehrávanie
• Počas nahrávania nastavte položku
[X.V.COLOR] na hodnotu [ON], aby ste
mohli prehrávať na televízore
kompatibilnom s nastavením x.v.Color
(s. 78). Niektoré nastavenia televízora bude
potrebné počas prehrávania prispôsobiť.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
b Poznámky
• Videokamera aj zariadenie Handycam
Station sú vybavené Konektor pre diaľkový
ovládač A/V alebo konektorom A/V OUT
(s. 124, 127). Pripojte kábel A/V alebo
komponentový kábel A/V do zariadenia
Handycam Station alebo k videokamere.
Nepripájajte prípojné káble A/V alebo
komponentové káble A/V naraz k
zariadeniu Handycam Station aj k
videokamere, aby nedochádzalo ku
skresleniu obrazu.
43
Výber najvýhodnejšieho
pripojenia - TV CONNECT
Guide
Videokamera vám poradí pri výbere
najvýhodnejšieho spôsobu pripojenia k
televízoru.
1 Zapnite videokameru a dotknite
sa položky
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide].
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
2 Dotknite sa odpovede na otázku
zobrazenú na obrazovke.
Zatiaľ môžete vykonať príslušné
pripojenie videokamery k televízoru.
44
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením
Zábery nahrávané v kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite
záberov HD (vysoké rozlíšenie). Zábery nahrávané v kvalite záberov SD (štandardné
rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite záberov SD (štandardné rozlíšenie).
t (s. 46)
: Tok signálu
Typ
A
Videokamera
1
Kábel
TV
Komponentový kábel A/V
(dodáva sa)
(zelený) Y
Nastavenie ponuky
HOME MENU
Nahrávanie a prehrávanie
t (s. 45)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 87)
(modrý) PB/CB
(červený)
PR/CR
(biely)
(červený)
b Poznámky
• Ak pripojíte iba komponentové video, zvukové signály sa neprehrajú. Ak chcete prehrávať aj
zvukové signály, pripojte biele a červené konektory.
45
: Tok signálu
Typ
B
Videokamera
2
Kábel
TV
Kábel HDMI (voliteľné
príslušenstvo)
Nastavenie ponuky
HOME MENU
HDMI
IN
b Poznámky
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
• Používajte kábel HDMI s konektorom typu mini na jednom konci (videokamera) a s konektorom
vhodným na pripojenie k televízoru na druhom konci.
• Pokiaľ nahraté zábery obsahujú signály zabezpečujúce ochranu autorských práv, zábery cez
konektor HDMI OUT neprejdú.
• Niektoré televízne prijímače nemusia pri takomto pripojení fungovať správne (napr. chýbajúci
zvuk alebo obraz).
• Nespájajte konektor HDMI OUT videokamery a konektor HDMI OUT externého zariadenia
pomocou kábla HDMI. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
• Keď je pripojené zariadenie kompatibilné s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom, videozáznamy
zaznamenané s obrazovou kvalitou HD (vysoké rozlíšenie) automaticky vystupujú v režime
5,1-kanálového priestorového zvuku. Videozáznamy nahraté s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie) sa skonvertujú do režimu 2-kanálového zvuku.
Pripojenie k širokouhlému televízoru 16:9 alebo televízoru s
pomerom strán 4:3 bez vysokého rozlíšenia
Zábery nahrávané v kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie) sú konvertované a
prehrávané v kvalite záberov SD (štandardné rozlíšenie). Zábery nahrávané v kvalite
záberov SD (štandardné rozlíšenie) sú prehrávané v kvalite záberov SD (štandardné
rozlíšenie).
t (s. 47)
46
t (s. 47)
t (s. 48)
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora
(16:9/4:3)
Funkciu [TV TYPE] nastavte na hodnotu [16:9] alebo [4:3] v závislosti od typu
televízora (s. 87).
b Poznámky
• Keď prehrávate videozáznam nahrávaný v kvalite záberu so štandardným rozlíšením (SD) na
televízore s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so širokouhlým signálom 16:9, počas
nahrávania záznamu sa na videokamere dotknite položky
(HOME) t
(SETTINGS) t
[MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] (s. 78).
: Tok signálu
Typ
1
Kábel
TV
Komponentový kábel A/V
(dodáva sa)
(zelený) Y
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (s. 87)
(modrý) PB/CB
(červený)
PR/CR
(biely)
(červený)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 87)
Nahrávanie a prehrávanie
C
Videokamera
Nastavenie ponuky
HOME MENU
b Poznámky
• Ak pripojíte iba komponentové video, zvukové signály sa neprehrajú. Ak chcete prehrávať aj
zvukové signály, pripojte biele a červené konektory.
D
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 87)
Prípojný kábel A/V s
konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo)
1
(biely)
(červený)
(žltý)
b Poznámky
• Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), zvukové signály cez výstup
neprechádzajú. Ak chcete prehrať aj zvukové signály, pripojte biely a červený konektor k
vstupnému audio konektoru TV prijímača.
• Toto pripojenie vytvára v porovnaní s prípojným káblom A/V (typ
) záznam s vyšším
rozlíšením.
47
: Tok signálu
Typ
E
Videokamera
1
Kábel
TV
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
(žltý)
(biely)
(červený)
* Funkciu [TV TYPE] nastavte v závislosti od televízora.
48
Nastavenie ponuky
HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 87)
Informácie o funkcii „PhotoTV
HD“
Pripojte videokameru do vstupu LINE
IN videorekordéra s použitím
prípojného kábla A/V. Prepínač vstupov
na videorekordéri nastavte na hodnotu
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, atď.).
Videokamera je kompatibilná s
funkciou „PhotoTV HD“. Funkcia
„PhotoTV HD“ umožňuje dosiahnuť
veľmi presné vykreslenie jemných
štruktúr a farieb takmer vo fotografickej
kvalite. Pripojením zariadení
kompatibilných s funkciou PhotoTV
HD značky Sony prostredníctvom kábla
HDMI* alebo komponentového kábla
A/V** si môžete vychutnať úplne novú
úroveň fotografií s dokonalou kvalitou
HD.
Ak je televízor monofónny
(televízor má iba jednu vstupnú
konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do vstupnej konektorovej zásuvky
videa a pripojte biely (ľavý kanál) alebo
červený (pravý kanál) konektor do
konektorovej zásuvky pre zvuk v
televízore alebo videorekordéri.
Ak televízor alebo videorekordér
používa 21-kolíkový adaptér
(EUROCONNECTOR)
Použite 21-kolíkový adaptér dodávaný s
videokamerou (iba pre typy s označením
na spodnej strane). Tento adaptér je
určený iba na výstup.
b Poznámky
• Ak sa na výstup záznamu používa prípojný
kábel A/V, výsledný obraz je v kvalite so
štandardným rozlíšením (SD).
* TV prijímač sa počas zobrazovania
fotografií automaticky prepne na príslušný
režim.
** Bude nevyhnutné nastaviť TV prijímač.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie TV prijímača kompatibilného s
funkciou PhotoTV HD.
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
Nahrávanie a prehrávanie
Pripájanie k televízoru pomocou
videorekordéra
Prehrávanie možno uskutočniť pomocou
diaľkového ovládača televízora po
pripojení videokamery k televízoru s
funkciou „BRAVIA“ Sync, ktorý bol
vyrobený po roku 2008, pomocou kábla
HDMI.
z Tipy
• Ak sa na pripojenie videokamery k
televízoru použije viacero typov kábla na
výstup snímok, poradie priority vstupných
konektorov TV je nasledovné:
HDMI t komponent t S VIDEO t
video.
• Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením HDMI (High Definition
Multimedia Interface) je rozhranie na
odosielanie audio aj video signálov.
Konektor HDMI OUT produkuje na
výstupe vysoko kvalitné záznamy a digitálne
audio.
Kábel HDMI
49
1 Prepojte videokameru a televízor
kompatibilný s funkciou
„BRAVIA“ Sync * pomocou kábla
HDMI (voliteľné príslušenstvo).
2 Zapnite videokameru.
TV vstup sa zapne automaticky a
obrázok videokamery sa zobrazí na
monitore TV prijímača.
3 Použite diaľkový ovládač TV
prijímača.
Môžete vykonať nasledovné
operácie.
– Zobrazenie
(VIEW IMAGES)
položky
(HOME) stlačením tlačidla
SYNC MENU.
– Zobrazenie obrazovky INDEX , napr.
obrazovky VISUAL INDEX stlačením
tlačidla nahor/nadol/doľava/doprava/
enter na diaľkovom ovládači televízora
TV, a prehrávanie požadovaných
videozáznamov alebo statických
záberov.
b Poznámky
• Ak chcete nastaviť videokameru, dotknite sa
tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [CTRL FOR
HDMI] t [ON] (predvolené nastavenie).
• Taktiež nastavte televízor. Podrobnejšie
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
z Tipy
• Ak vypnete TV prijímač, videokamera sa
tiež vypne.
50
Ukladanie záberov
Snímky sa zaznamenávajú na médium vybraté v nastaveniach média (s. 23). Z dôvodu
obmedzenej kapacity média ukladajte zábery aj na externé médium, napríklad na disk
DVD-R alebo do počítača.
z Tipy
• Snímky zaznamenané na pevnom disku možno kopírovať na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ pomocou videokamery (s. 57).
Ukladanie záberov pomocou počítača
Vytvorenie disku jedným dotykom (One Touch Disc
Burn)
Zábery zaznamenané na pevný disk videokamery môžete
jednoducho ukladať priamo na disk DVD stlačením tlačidla
(DISC BURN).
Ukladanie záberov do počítača (Easy PC Back-up)
Nahrávanie a prehrávanie
Pomocou softvéru „Picture Motion Browser“ na dodávanom disku CD-ROM môžete
ukladať snímky zaznamenané videokamerou s obrazovou kvalitou HD (vysoké
rozlíšenie) alebo s obrazovou kvalitou SD (štandardné rozlíšenie).
Ak je to nevyhnutné, môžete prepísať videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) z počítača do videokamery. Podrobnosti nájdete v príručke „PMB
Guide“.
Zábery nasnímané videokamerou môžete uložiť na pevný disk
počítača.
Vytvorenie disku s vybratými zábermi
Zábery skopírované do počítača môžete uložiť na disk. Zábery
môžete aj upraviť.
Informácie nájdete v dodávanej príručke „Návod na
používanie“.
51
Ukladanie záberov pripojením videokamery k iným
zariadeniam
Pripojenie pomocou prípojného kábla A/V
Videozáznamy môžete kopírovať s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie).
Pripojenie pomocou kábla USB
Videozáznamy môžete kopírovať s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie).
Pozrite s. 64.
52
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Táto kategória umožňuje upravovať
snímky na médiu. Taktiež môžete
používať videokameru po jej pripojení k
iným zariadeniam.
PRINT
Pomocou pripojenej tlačiarne so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery (s. 67).
USB CONNECT
Kategória
(OTHERS)
Zoznam položiek
DELETE
PHOTO CAPTURE
TV CONNECT Guide
Videokamera vám pomôže vybrať
požadované pripojenie zariadenia
(s. 43).
Úpravy
Snímky uložené na médiu možno
odstrániť (s. 54).
Videokameru možno pripojiť k počítaču
a podobným zariadeniam pomocou
kábla USB.
Viac informácií o pripojení videokamery
k počítaču nájdete v príručke „Návod na
používanie“.
Vybratý rámec z nahratého
videozáznamu možno uložiť ako statický
záber (s. 56).
MOVIE DUB
Videozáznamy nahraté na pevnom
disku možno skopírovať na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ (s. 57).
PHOTO COPY
Statické snímky zaznamenané na
pevnom disku možno skopírovať na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 59).
EDIT
Zábery možno upravovať (s. 60).
PLAYLIST EDIT
Môžete vytvoriť alebo upraviť zoznam
titulov (s. 61).
53
Odstraňovanie záberov
Zábery zaznamenané na médiu možno
odstrániť pomocou videokamery.
b Poznámky
• Odstránené zábery sa už nedajú obnoviť.
• Počas odstraňovania záberov nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér z
videokamery. Médium sa môže poškodiť.
• Nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ počas odstraňovania snímok z
karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Keď iné zariadenie aplikuje ochranu proti
záznamu vzťahujúcu sa na snímky na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“,
snímky sa z karty „Memory Stick PRO Duo“
nedajú odstrániť.
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
3 Dotknite sa tlačidla [
DELETE]
alebo [
DELETE].
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete odstrániť.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať až 100 záberov.
• Snímku možno z obrazovky prehrávania
odstrániť pomocou funkcie MENU
(OPTION).
• Ak chcete odstrániť všetky nasnímané
zábery na médiu a obnoviť jeho pôvodnú
kapacitu nahrávania, naformátujte médium
(s. 70).
Odstraňovanie
videozáznamov
Voľné miesto na médiu môžete získať
odstránením obrazových údajov z
videokamery.
Voľný priestor na médiu možno
skontrolovať pomocou funkcie [MEDIA
INFO] (s. 69).
Najskôr vyberte médium obsahujúce
videozáznam, ktorý chcete odstrániť
(s. 23).
b Poznámky
• Dôležité údaje je potrebné uložiť na externé
médiá (s. 51).
54
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním videozáznamu
na obrazovke LCD potvrďte
videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
Súčasné odstránenie všetkých
videozáznamov
Odstraňovanie záberov
V kroku 3 sa dotknite tlačidiel
[
DELETE ALL]/[
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
statický záber, ktorý chcete odstrániť
(s. 23).
Súčasné odstránenie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň
1 Dotknite sa tlačidiel
1 V kroku 3 sa dotknite tlačidla
[
DELETE by date]/
[
DELETE by date].
2 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
3 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
t
(HOME)
(OTHERS) t [DELETE].
ktorý chcete odstrániť.
2 Ak chcete vybrať dátum záznamu
požadovaného videozáznamu,
dotknite sa položky
/
a potom
sa dotknite položky
.
Na obrazovke sa zobrazia
videozáznamy zhotovené vo vybratý
deň.
Dotykom na videozáznam na
obrazovke LCD potvrďte
videozáznam. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
3 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
• Ak sa odstránený videozáznam nachádza aj
v zozname titulov (s. 61), odstráni sa aj z
tohto zoznamu.
Úpravy
4 Dotknite sa statického záberu,
DELETE by date
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním statického
záberu na obrazovke LCD záber
potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
t [YES]
.
55
Súčasné odstránenie všetkých
statických záberov
V kroku 3 sa dotknite tlačidiel
[
DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Súčasné odstránenie všetkých
statických záberov nasnímaných
v jeden deň
Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy,
keď ako médium vyberiete pevný disk.
1 V kroku 3 sa dotknite tlačidla
[
DELETE by date].
Zhotovenie
statických záberov
z videozáznamu
Vybratý rámec z nahratého
videozáznamu možno uložiť ako statický
záber.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
videozáznamy a médium, na ktoré
chcete uložiť statické zábery (s. 23).
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
2 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete nasnímať.
DELETE by date
2 Ak chcete vybrať dátum záznamu
požadovaného záberu, dotknite sa
položky
/
a potom sa dotknite
položky
.
Na obrazovke sa zobrazia statické
zábery zhotovené vo vybratý deň.
Dotykom na statický záber na
obrazovke LCD potvrďte statický
záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
3 Dotknite sa tlačidiel
t
.
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
3 V bode, v ktorom chcete zhotoviť
snímku, sa dotknite položky
.
Videozáznam sa pozastaví.
PHOTO CAPTURE
0:00:24
9999
t [YES]
4 Dotknite sa tlačidla
.
Zaznamenaný statický záber sa uloží
na médium vybraté v položke
[PHOTO MEDIA SET] (s. 23).
Po skončení záznamu snímky sa
obrazovka prepne do režimu
pozastavenia.
56
Pokračovanie snímania
Dotknite sa položky
a potom
pokračujte krokmi 3 až 4.
Ak chcete zhotoviť snímku z iného
videozáznamu, dotknite sa položky
a potom postupujte podľa krokov 2 až 4.
Dokončenie snímania
Dotknite sa tlačidla
t
Kopírovanie
záberov na
pamäťovú kartu
„Memory Stick
PRO Duo“
pomocou
videokamery
.
b Poznámky
Videozáznamy nahraté na vnútornom
pevnom disku videokamery možno
skopírovať na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Najprv vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ do videokamery.
b Poznámky
Úpravy
• Veľkosť záberu je pevne nastavená v
závislosti od obrazovej kvality
videozáznamu:
–[
2.1M] s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie).
–[
0.2M] v režime 16:9 (širokouhlý) s
obrazovou kvalitou SD (štandardné
rozlíšenie).
– [VGA (0.3M)] v režime 4:3 s obrazovou
kvalitou SD (štandardné rozlíšenie).
• Médium, na ktoré chcete uložiť statické
zábery, musí disponovať dostatočným
voľným priestorom.
• Dátum a čas záznamu zhotovených
statických záberov je rovnaký ako dátum
nahrávania a čas videozáznamov.
• Ak videozáznam, z ktorého zhotovujete
snímky, neobsahuje žiadny dátumový kód,
dátum a čas záznamu statického záberu
bude dátumom a časom zhotovenia záberov
z videozáznamov.
Kopírovanie
videozáznamov
• Pri prvom zaznamenaní videozáznamu na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
vytvorte databázový obrazový súbor
dotykom na tlačidlo
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [REPAIR
IMG.DB F.] (s. 73).
• Videokameru pripojte do elektrickej
zásuvky pomocou dodaného sieťového
adaptéra, aby počas kopírovania nedošlo k
vypnutiu videokamery.
z Tipy
• Pôvodný videozáznam sa po skopírovaní
neodstráni.
• Všetky zábery nachádzajúce sa na zozname
titulov sa skopírujú.
• Zábery nasnímané videokamerou a uložené
na médium sa označujú ako „originál“.
57
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(OTHERS) t [MOVIE
DUB].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE
DUB].
DUB
4 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
[DUB by select]: dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete
skopírovať. Vybratý videozáznam sa
označí značkou . Vybrať môžete
viacero videozáznamov.
DUB
MOVIE DUB
DUB by select
Press and hold:PREVIEW
2 Dotknite sa obrazovej kvality
videozáznamu, ktorý chcete
skopírovať.
[
t
DUB]: kopírovanie
videozáznamov s obrazovou kvalitou
HD (vysoké rozlíšenie)
[
t
DUB]: kopírovanie
videozáznamov s obrazovou kvalitou
SD (štandardné rozlíšenie)
3 Dotknite sa typu kopírovania.
Zvyšná kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
z Tipy
• Stlačením a podržaním záberu na displeji
LCD výber potvrďte. Ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
[DUB by date]: Vyberte dátum
nahrávania videozáznamu, ktorý
chcete kopírovať, a potom sa
dotknite tlačidla
. Viacero
dátumov sa nedá vybrať.
[DUB by select]: výber
videozáznamov a kopírovanie
[DUB by date]: kopírovanie
všetkých videozáznamov s
konkrétnym dátumom
[
DUB ALL]: kopírovanie
zoznamov titulov s obrazovou
kvalitou HD (vysoké rozlíšenie)
[
DUB ALL]: kopírovanie
zoznamov titulov s obrazovou
kvalitou SD (štandardné rozlíšenie)
Keď ako zdroj kopírovania vyberiete
zoznam titulov, kopírovanie
vykonajte podľa pokynov na
obrazovke.
58
DUB by date
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Spustí sa kopírovanie.
z Tipy
• Ak chcete skontrolovať skopírované
videozáznamy po dokončení kopírovania,
vyberte položku [
MEMORY STICK]/
[
MEMORY STICK] v časti [MOVIE
MEDIA SET] a videozáznamy prehrajte
(s. 23).
Kopírovanie statických
záberov
Statické zábery môžete kopírovať z
pevného disku videokamery na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Najprv vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ do videokamery.
3 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete kopírovať.
[COPY by select]: dotknite sa
statického záberu, ktorý chcete
kopírovať. Vybratý statický záber sa
označí značkou . Vybrať môžete
viacero statických záberov.
b Poznámky
• Videokameru pripojte do elektrickej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového
adaptéra, aby počas kopírovania nedošlo k
vypnutiu videokamery.
COPY
Press and hold:PREVIEW
z Tipy
(HOME)
t
(OTHERS) t [PHOTO
COPY].
• Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke výber potvrďte. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].
[COPY by date]: vyberte dátum
nahrávania statického záberu, ktorý
chcete kopírovať, a potom sa
dotknite tlačidla
. Viacero
dátumov sa nedá vybrať.
COPY by select
Úpravy
1 Dotknite sa tlačidiel
COPY by date
COPY
COPY by date
2 Dotknite sa typu kopírovania.
[COPY by select]: výber statických
záberov a kopírovanie
[COPY by date]: kopírovanie
všetkých statických záberov s
konkrétnym dátumom
4 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Spustí sa kopírovanie.
z Tipy
• Ak chcete skontrolovať skopírované zábery
po dokončení kopírovania, vyberte položku
[MEMORY STICK] v časti [PHOTO
MEDIA SET] a zábery prehrajte (s. 24).
59
Rozdelenie videozáznamu
Najskôr vyberte médium obsahujúce
videozáznam, ktorý chcete rozdeliť
(s. 23).
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
4 Keď chcete rozdeliť videozáznam
na scény, dotknite sa tlačidla
.
Videozáznam sa pozastaví.
Upraví sa bod rozdelenia, ktorý bol
vybratý pomocou tlačidla
Vráti sa na začiatok vybratého
videozáznamu
Stláčaním tlačidla
sa prepína
prehrávanie a zastavenie.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
60
.
t [YES]
b Poznámky
• Rozdelené videozáznamy sa už nedajú
obnoviť.
• Pri rozdeľovaní videozáznamu nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér z
videokamery. Médium sa môže poškodiť.
Taktiež nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ počas
rozdeľovania videozáznamov na karte
„Memory Stick PRO Duo“.
• Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
a skutočným bodom rozdelenia môže
byť rozdiel, pretože videokamera vyberá bod
rozdelenia na základe približne
polsekundových prírastkov.
• Ak rozdelíte pôvodný videozáznam,
videozáznam pridaný do zoznamu titulov sa
taktiež rozdelí.
Vytvorenie zoznamu titulov
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Originálne videozáznamy sa nemenia, aj
keď ich v zozname titulov upravíte alebo
ich z neho odstránite.
Najskôr vyberte médium, na ktorom
chcete vytvoriť, prehrávať alebo
upravovať zoznam titulov (s. 23).
b Poznámky
• Zábery nahraté v kvalite záberov s vysokým
rozlíšením (HD) a v kvalite záberov so
štandardným rozlíšením (SD) sa pridajú do
samostatného zoznamu titulov.
4 Dotknite sa tlačidiel
t
t [YES]
.
Pridanie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň
1 V kroku 2 sa dotknite tlačidla
[
ADD by date]/[
ADD by
date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia videozáznamov.
1 Dotknite sa tlačidiel
2 Dotknite sa tlačidla [
alebo [
Úpravy
(HOME)
t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
ADD]
ADD].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vložiť do zoznamu titulov.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním videozáznamu
na obrazovke LCD potvrďte
videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
2 Ak chcete vybrať dátum záznamu
požadovaného videozáznamu,
dotknite sa položky
/ .
3 Po zvýraznení vybratého dátumu
nasnímania sa dotknite tlačidla
.
Zábery s vybratým dátumom sa
zobrazia na obrazovke.
Dotykom na videozáznam na
obrazovke LCD potvrďte
videozáznam. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
• Počas pridávania titulov do zoznamu titulov
nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér z videokamery. Médium sa môže
poškodiť. Taktiež nevyberajte pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ počas
úpravy videozáznamov na karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať statické
zábery.
61
• Zoznam titulov, ktorý obsahuje obrazovú
kvalitu HD (vysoké rozlíšenie) a aj obrazovú
kvalitu SD (štandardné rozlíšenie), sa nedá
vytvoriť.
Vymazanie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu
titulov
z Tipy
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
• Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov nahratých v
kvalite záberov s vysokým rozlíšením (HD)
alebo 99 videozáznamov nahratých v kvalite
záberov so štandardným rozlíšením (SD).
• Videozáznam môžete na obrazovku
prehrávania alebo na obrazovku INDEX
pridať dotykom na tlačidlo
(OPTION).
• Zoznam titulov môžete kopírovať na disk s
použitím dodaného softvéru.
Prehrávanie zoznamu
titulov
2 Dotknite sa tlačidla [
ERASE]/
[
ERASE].
Ak chcete zo zoznamu titulov
vymazať všetky videozáznamy,
dotknite sa tlačidiel [
ERASE
ALL]/[
ERASE ALL] t [YES]
t [YES] t
.
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
vymazať zo zoznamu.
Najskôr vyberte médium, na ktorom
chcete vytvoriť, prehrávať alebo
upravovať zoznam titulov (s. 23).
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Zobrazí sa obrazovka zoznamu
titulov.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním
videozáznamu na obrazovke LCD
potvrďte videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
HDD
Zmena poradia v zozname
titulov
2 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybratého videozáznamu do konca.
Potom sa obrazovka vráti na
obrazovku zoznamu titulov.
62
1 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [
[
MOVE].
MOVE]/
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním
videozáznamu na obrazovke LCD
potvrďte videozáznam.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla
.
/
vyberte
Úpravy
5 Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
Cieľový panel
6 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
z Tipy
• V prípade výberu viacerých videozáznamov
sa videozáznamy premiestnia v poradí, v
akom sa zobrazujú v zozname titulov.
63
Úpravy
Kopírovanie do iných zariadení
Pripojenie pomocou prípojného kábla A/V
Zábery prehrávané vo videokamere môžete skopírovať na iné zariadenia, napríklad na
VCR alebo DVD/HDD rekordéry. Zariadenie pripojte použitím niektorého z
nasledujúcich spôsobov.
Najskôr pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou dodávaného sieťového
adaptéra (s. 16). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so
zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Najskôr vyberte médium obsahujúce zábery, ktoré chcete skopírovať (s. 23).
b Poznámky
• Videozáznamy nahraté v kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie) sa skopírujú v kvalite
záberov SD (štandardné rozlíšenie).
• Ak chcete skopírovať videozáznam nahratý s obrazovou kvalitou HD (vysoké rozlíšenie),
nainštalujte do počítača softvér (dodáva sa) a skopírujte zábery na disk v počítači.
• Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
Konektor A/V OUT
(žltý)
(biely)
IN
(červený)
IN
(žltý)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Zariadenia s konektorom S VIDEO
: tok signálu/obrazu
A Prípojný kábel A/V
(dodáva sa)
Videokamera aj zariadenie
Handycam Station sú vybavené
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
alebo konektorom A/V OUT (s. 124,
127). V závislosti od konfigurácie
pripojte prípojný kábel A/V buď k
zariadeniu Handycam Station alebo
k videokamere.
64
VCR alebo DVD/
HDD rekordéry
(biely)
VIDEO
(červený)
AUDIO
Zariadenia bez
konektora S VIDEO
B Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Keď pripájate videokameru k inému
zariadeniu prostredníctvom
konektora S VIDEO, s použitím
prípojného kábla A/V s káblom S
VIDEO (voliteľné príslušenstvo),
kvalita obrazu bude vyššia ako s
použitím prípojného kábla A/V.
Pripojte biely a červený konektor
(ľavý a pravý zvukový kanál) a
konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) prípojného kábla A/V s
káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo). Pripojenie žltého
konektora nie je potrebné. Ak
pripojíte len konektor S VIDEO,
nebude sa prenášať zvuk.
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo DVD/HDD rekordér)
pomocou prípojného kábla A/V
(dodáva sa) 1 alebo prípojného
kábla A/V s konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) 2.
Pripojte videokameru do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
b Poznámky
1 Zapnite videokameru a stlačte
(VIEW IMAGES).
Nastavte režim [TV TYPE] podľa
zariadenia na zobrazovanie (s. 87).
2 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
4 Vo videokamere spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodávanom s
nahrávacím zariadením.
Úpravy
• Na rekordéry pripojené káblom HDMI sa
nedá kopírovať.
• Ak chcete skryť indikátory (napríklad
počítadlo, atď.) na obrazovke pripojeného
monitorového zariadenia, dotknite sa
tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS)
t [OUTPUT SETTINGS] t [DISP
OUTPUT] t [LCD PANEL] (predvolené
nastavenie) v ponuke HOME MENU
(s. 87). Ak chcete nahrať údaje o dátume a
čase a o nastaveniach videokamery, zobrazte
ich na obrazovke (s. 84).
• Ak pripájate videokameru k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prípojného kábla A/V do vstupnej
konektorovej zásuvky videa a červený
(pravý kanál) alebo biely konektor (ľavý
kanál) do vstupnej konektorovej zásuvky
pre zvuk na zariadení.
tlačidlo
3 Pripojte videokameru k
5 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
videokameru.
Pripojenie pomocou kábla
USB
Pripojte videokameru k záznamovému
zariadeniu DVD ap., ktoré je
kompatibilné s kopírovaním
videozáznamov prostredníctvom
pripojenia USB, čím nedôjde k
zhoršeniu záberov.
Videokameru pripojte do elektrickej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (s. 16). Pozrite si aj
informácie v príručkách k zariadeniam,
ktoré chcete pripojiť.
65
5 Po dokončení kopírovania sa
dotknite tlačidla [END] t [YES] a
potom odpojte kábel USB.
Pozor
1 Zapnite videokameru.
2 Prepojte konektor
(USB)
videokamery a záznamového
zariadenia DVD ap. pomocou
dodávaného kábla USB (s. 124).
Automaticky sa zobrazí obrazovka
[USB SELECT].
STBY
USB CONNECT
PRINT
z Tipy
USB CONNECT
DISC BURN
USB SELECT
3 Dotknite sa tlačidla [
USB
CONNECT] alebo [
USB
CONNECT] v závislosti od média,
na ktoré sa nahráva kopírovaný
videozáznam.
4 Zapnite pripojené zariadenie a
spustite nahrávanie.
Pozrite si aj informácie v príručkách
k zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
66
Kamkordér sníma nahrávky s vysokým
rozlíšením vo formáte AVCHD.
Nahrávky s vysokým rozlíšením môžete
kopírovať na disky DVD. Avšak disky
DVD, ktoré obsahujú nahrávky vo
formáte AVCHD by nemali byť
používané na prehrávačoch DVD alebo
podobných zariadeniach/prehrávač
môže mať problémy vysunúť disk a môže
vymazať záznam bez upozornenia.
Médiá DVD, ktoré obsahujú nahrávky
vo formáte AVCHD môžete prehrávať
na prehrávačoch kompatibilných s
technológiou Blu-ray Disc™ a iných
kompatibilných zariadeniach.
• Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
Tlač zaznamenaných záberov (tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge)
Pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery bez pripojenia
videokamery k počítaču.
Za účelom zapnutia napájania pripojte
videokameru k sieťovému adaptéru
(s. 16). Zapnite tlačiareň.
Najskôr vyberte médium obsahujúce
statický záber, ktorý chcete vytlačiť
(s. 24).
Ak chcete tlačiť statické zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“, vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ do videokamery.
4 Dotknite sa tlačidla [PRINT].
Po ukončení pripojenia sa na obrazovke
zobrazí indikátor
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
Na obrazovke môžete vybrať statický
záber.
1 Pomocou dodávaného sieťového
ktorý chcete vytlačiť.
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k elektrickej
zásuvke.
Úpravy
5 Dotknite sa statického záberu,
2 Videokameru riadne umiestnite
do zariadenia Handycam Station
a potom ju zapnite.
3 Pripojte konektor
(USB)
zariadenia Handycam Station k
tlačiarni pomocou kábla USB
(s. 127).
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním statického
záberu na obrazovke LCD záber
potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
Na obrazovke sa automaticky
zobrazí indikátor [USB SELECT].
67
6 Dotknite sa položky
(OPTION),
upravte nasledujúce možnosti a
dotknite sa položky
.
[COPIES]: nastavenie počtu kópií
statického záberu, ktoré sa majú
vytlačiť. Môže ich byť až 20.
[DATE/TIME]: výber položky
[DATE], [DAY&TIME] alebo
[OFF] (dátum ani čas sa nevytlačí).
[SIZE]: výber veľkosti papiera.
Ak toto nastavenie nezmeníte,
prejdite na krok 7.
7 Dotknite sa tlačidiel [EXEC] t
[YES] t
.
Znova sa zobrazí obrazovka výberu
statických záberov.
Ukončenie tlače
V kroku 4 sa na obrazovke výberu
záberu dotknite tlačidla
.
b Poznámky
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nevykonávajte nasledujúce operácie.
Operácie by sa nemuseli vykonať správne.
– Použitie prepínača POWER.
– Stlačenie tlačidla
(VIEW IMAGES)
– Vybratie videokamery zo zariadenia
Handycam Station.
– Odpojenie kábla USB od videokamery,
zariadenia Handycam Station alebo z
tlačiarne.
– Vysunutie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ z videokamery počas
tlače záberov uložených na karte
„Memory Stick PRO Duo“.
68
• Ak tlačiareň prestane fungovať, odpojte
kábel USB, vypnite a znovu zapnite
tlačiareň a operáciu znovu spustite od
začiatku.
• Na tlač môžete vybrať len papier s takou
veľkosťou, na ktorý môže tlačiareň tlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nasnímaný v pomere strán 16:9 (širokouhlý
záber), ľavá a pravá strana záberu môže byť
orezaná na šírku.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
• Nižšie uvedené zábery sa nedajú vytlačiť:
– zábery upravené v počítači,
– zábery nahraté inými zariadeniami,
– zábery presahujúce veľkosť 4 MB,
– zábery presahujúce veľkosť 3 680 × 2 760
pixlov.
z Tipy
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Statické zábery sa dajú
vytlačiť bez použitia počítača
prostredníctvom priameho pripojenia
tlačiarne k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na typ
alebo výrobcu.
• Snímku možno z obrazovky prehrávania
vytlačiť pomocou funkcie MENU
(OPTION).
Využívanie nahrávacích médií
Kategória
(MANAGE
MEDIA)
Táto kategória umožňuje používať
pevný disk alebo kartu „Memory Stick
PRO Duo“ na rôzne účely.
Kontrola informácií
o médiu
Overenie zvyšného času nahrávania pre
každý záznamový režim média
vybratého v časti [MOVIE MEDIA
SET] (s. 23) a približné voľné a použité
miesto na médiu.
b Poznámky
• Počas používania zariadenia Easy
Handycam sa informácie o médiu nedajú
skontrolovať. Zrušte režim Easy Handycam
(s. 30).
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Zoznam položiek
MOVIE MEDIA SET
PHOTO MEDIA SET
Výber médií na statické zábery (s. 24).
Zobrazí sa zostávajúci čas nahrávania
pre každý režim záznamu.
z Tipy
• V spodnej časti obrazovky môžete
skontrolovať dostupný voľný priestor na
nahrávanie ap. dotknutím sa položky
.
MEDIA INFO
Zobrazenie informácií o médiu, napr.
dostupný čas nahrávania ap. (s. 69).
MEDIA FORMAT
Formátovanie média a obnovenie
dostupného času na nahrávanie (s. 70).
REPAIR IMG.DB F.
Oprava informácií o správe média
(s. 73).
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Výpočet miesta na médiu je nasledovný:
1 MB = 1 048 576 bajtov. Časti s veľkosťou
menšou ako MB sa nezapočítajú pri
zobrazovaní miesta na pevnom disku.
Zobrazená veľkosť celého pevného disku
bude o niečo menšia ako veľkosť uvedená
nižšie, a to aj napriek tomu, že sa zobrazuje
množstvo voľného aj využitého miesta na
pevnom disku.
– HDR-SR11E:
60 000 MB
– HDR-SR12E:
120 000 MB
• Vzhľadom na prítomnosť oblasti súboru
správy sa ani po použití funkcie [MEDIA
FORMAT] (s. 70) využité miesto nezobrazí
ako 0 MB.
Využívanie nahrávacích médií
Výber médií na videozáznamy (s. 23).
Dotknite sa položiek
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
69
z Tipy
• Zobrazia sa iba informácie o médiu
vybratom v časti [MOVIE MEDIA SET].
Podľa potreby zmeňte nastavenia média
(s. 23).
Odstránenie
všetkých záberov
(formátovanie)
Formátovanie odstráni všetky statické
zábery s cieľom obnovenia voľného
miesta na nahrávanie.
Najskôr pripojte videokameru do
elektrickej zásuvky pomocou
dodávaného sieťového adaptéra (s. 16).
b Poznámky
• Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
uložte ich (s. 51) pred použitím funkcie
[MEDIA FORMAT].
• Kým je aktivovaná funkcia [MEDIA
FORMAT], neodpájajte sieťový adaptér.
Formátovanie pevného
disku
1 Dotknite sa položiek
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA FORMAT] t [HDD].
2 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
3 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
70
Formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO
Duo“
1 Ak chcete naformátovať
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
[Executing...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– Používanie prepínača POWER alebo
tlačidiel.
– Vyberanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, vložte ju do
videokamery.
2 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA FORMAT] t [MEMORY
STICK].
[YES].
4 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Využívanie nahrávacích médií
3 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
b Poznámky
• Keď svieti indikátor ACCESS, pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
nevysúvajte z videokamery.
• Odstránia sa dokonca aj statické zábery
chránené iným zariadením proti náhodnému
odstráneniu.
71
Ochrana pred obnovením údajov na
pevnom disku videokamery
Funkcia [
EMPTY] umožňuje zapísať
nezrozumiteľné údaje na pevný disk
videokamery. Týmto spôsobom môže
byť zložitejšie obnoviť pôvodné údaje.
Ak sa rozhodnete predať alebo požičať
videokameru niekomu inému, odporúča
sa použiť funkciu [
EMPTY].
4 Stlačte a podržte tlačidlo
. (protisvetlo) po dobu
niekoľkých sekúnd (s. 125).
Zobrazí sa obrazovka [
EMPTY].
b Poznámky
• Ak použijete funkciu [
EMPTY], všetky
zábery sa odstránia. Ak chcete zabrániť
strate dôležitých záberov, je potrebné ich
uložiť (s. 51) pred použitím funkcie
[
EMPTY].
• Funkcia [
EMPTY] sa dá spustiť len
vtedy, ak je sieťový adaptér pripojený do
elektrickej zásuvky.
• Odpojte všetky káble okrem sieťového
adaptéra. Počas tejto operácie neodpájajte
sieťový adaptér.
• Počas operácie [
EMPTY] nevystavujte
videokameru vibráciám ani nárazom.
5 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
6 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
1 Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN na videokamere
a do elektrickej zásuvky.
2 Zapnite videokameru.
3 Dotknite sa tlačidiel
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA FORMAT] t [HDD].
Zobrazí sa obrazovka
[
FORMAT].
72
b Poznámky
• Skutočný čas vykonávania funkcie
[
EMPTY] je nasledovný:
– HDR-SR11E:
približne 60 minút
– HDR-SR12E:
približne 120 minút
• Ak prerušíte priebeh funkcie [
EMPTY]
počas zobrazenia hlásenia [Executing...], pri
najbližšom použití videokamery dokončite
operáciu spustením funkcie [MEDIA
FORMAT] alebo [
EMPTY].
Oprava databázového obrazového
súboru
Táto funkcia kontroluje informácie
správy a konzistentnosť videozáznamov
a statických záberov na médiu, a
následne nájdené nezrovnalosti
opravuje.
1 Dotknite sa položiek
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [HDD]
alebo [MEMORY STICK].
b Poznámky
• Videokameru nevystavujte otrasom ani
vibráciám a počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér ani batériu.
• Počas opravy databázového obrazového
súboru pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ nevysúvajte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Databázové obrazové súbory pevného disku
a pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ sa opravujú osobitne.
Do you want to check the Image Database File?
YES
NO
REPAIR IMG.DB F.
Začne sa kontrola súboru správy.
Dotknite sa tlačidla
a ak sa
nenašla žiadna nekonzistentnosť,
ukončite kontrolu súboru správy.
Využívanie nahrávacích médií
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
4 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
73
Prispôsobenie videokamery
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke
HOME MENU
Vlastnosti nahrávania a prevádzkové
nastavenia môžete zmeniť podľa
potreby.
3 Dotknite sa požadovanej položky
Používanie ponuky HOME
MENU
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
nastavenia.
STBY
1 Zapnite videokameru a potom
stlačte tlačidlo
(HOME).
REC MODE
1/4
AUDIO MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
MOVIE SETTINGS
(HOME)
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
(HOME)
STBY
REC MODE
For setting the quality of movies.
Kategória
(SETTINGS)
5 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
2 Dotknite sa tlačidla
(SETTINGS).
74
tlačidla
.
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 76)
Položky
Strana
ZEBRA
79
FLASH MODE*
80
FLASH LEVEL
80
Položky
Strana
REDEYE REDUC
80
REC MODE
76
DIAL SETTING
80
AUDIO MODE
77
FACE DETECTION
81
AE SHIFT
77
CONVERSION LENS
81
WB SHIFT
77
NIGHTSHOT LIGHT
77
WIDE SELECT
78
DIGITAL ZOOM
78
STEADYSHOT
78
AUTO SLW SHUTTR
78
X.V.COLOR
78
GUIDEFRAME
79
ZEBRA
79
Položky
Strana
79
VOLUME*
85
80
BEEP*
85
80
LCD BRIGHT
85
80
LCD BL LEVEL
86
80
LCD COLOR
86
DIAL SETTING
80
VF B.LIGHT
86
FACE DETECTION
81
INDEX SET*
81
SUB-T DATE
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
CONVERSION LENS
83
PHOTO SETTINGS (s. 82)
Položky
IMAGE SIZE*
Strana
82
Položky
Strana
DATA CODE
84
DISPLAY
84
SOUND/DISP SET** (s. 85)
OUTPUT SETTINGS (s. 87)
Položky
Strana
TV TYPE
87
DISP OUTPUT
87
COMPONENT
87
CLOCK/
Prispôsobenie videokamery
REMAINING SET
VIEW IMAGES SET (s. 84)
LANG (s. 88)
FILE NO.
83
AE SHIFT
77
Položky
Strana
WB SHIFT
77
CLOCK SET*
20
NIGHTSHOT LIGHT
77
AREA SET
88
STEADYSHOT
78
SUMMERTIME
88
GUIDEFRAME
79
LANGUAGE SET*
88
75
MOVIE SETTINGS
(položky na snímanie
videozáznamov)
GENERAL SET (s. 89)
Položky
Strana
DEMO MODE
89
REC LAMP
89
CALIBRATION
120
A.SHUT OFF
89
QUICK ON STBY
89
REMOTE CTRL
89
DROP SENSOR
90
CTRL FOR HDMI
90
* Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam (s. 27).
** V režime Easy Handycam sa názov ponuky
zmení na [SOUND SETTINGS].
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
REC MODE (režim
nahrávania)
Režim nahrávania pre nahrávanie
videozáznamu s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie) je možné vybrať
spomedzi štyroch úrovní.
HD FH (
)
Nahrávanie v režime najvyššej kvality
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Nahrávanie v režime vysokej kvality
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Nahrávanie v režime štandardnej
kvality (AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Predlžuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie) (AVC HD 5M (LP)).
Režim nahrávania pre nahrávanie
videozáznamu s kvalitou záberu SD
(štandardné rozlíšenie) je možné vybrať
spomedzi troch úrovní.
76
SD HQ (
)
Nahrávanie v režime vysokej kvality
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
)
Nahrávanie v režime štandardnej
kvality (SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Predlžuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie) (SD 3M (LP)).
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, kvalita
videozáznamov môže byť nižšia, alebo scény
s rýchlym pohybom sa môžu pri prehrávaní
záberu zobraziť ako blokový šum.
z Tipy
• Informácie o očakávanom čase nahrávania
pre jednotlivé režimy nahrávania nájdete na
11 a 25.
• Režim [REC MODE] možno vybrať pre
každé médium osobitne.
Formát záznamu zvuku možno zmeniť.
B 5.1ch SURROUND (
)
Zvuk nahrávok je 5,1-kanálový,
priestorový.
2ch STEREO (
)
Zvuk nahrávok je 2-kanálový, stereo.
b Poznámky
• Bez ohľadu na nastavenie sa dočasne zobrazí
indikátor
, keď prehrávate
videozáznamy nahraté s režimom
[RECORD SOUND] nastaveným na
hodnotu [OFF] v časti [SMTH SLW REC].
Ak chcete nastaviť expozíciu pomocou
tlačidiel
(tmavý)/
(jasný),
vyberte možnosť [ON]. Na obrazovke sa
objaví označenie
a hodnota
nastavenia (predvolené nastavenie je
[OFF]).
z Tipy
• Ak je predmet biely alebo podsvietenie
jasné, dotknite sa tlačidla
, ak je
predmet čierny alebo podsvietenie tmavé,
dotknite sa tlačidla
.
• Automatickú úpravu úrovne expozície na
jasnejšiu alebo tmavšiu dostanete, keď
položku [EXPOSURE] nastavíte na
možnosť [AUTO].
• Nastavenie môžete upraviť aj ručne použitím
ovládača CAM CTRL (s. 36).
WB SHIFT (úprava
vyváženia bielej
farby)
Vyberte tlačidlo [ON], ak chcete nastaviť
vyváženie bielej farby na požadovanú
hodnotu pomocou tlačidiel
/
.
Na obrazovke sa objaví označenie
a
hodnota nastavenia (predvolené
nastavenie je [OFF]).
z Tipy
• Keď je vyváženie bielej farby nastavené na
nižšiu hodnotu, zábery sa tónujú do modra,
keď je nastavené na vyššiu hodnotu, zábery
sa tónujú do červena.
• Nastavenie môžete upraviť aj ručne použitím
ovládača CAM CTRL (s. 36).
Prispôsobenie videokamery
AUDIO MODE
AE SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
Keď pri nahrávaní používate funkciu
NightShot (s. 34) alebo [SUPER
NIGHTSHOT] (s. 96), môžete snímať
čistejšie zábery, ak nastavíte funkciu
[NIGHTSHOT LIGHT], ktorá vyžaruje
infračervené (neviditeľné) žiarenie, na
hodnotu [ON] (predvolené nastavenie).
77
b Poznámky
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi (s. 34).
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Maximálna vzdialenosť snímania pri použití
funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je približne
3 m.
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku
sa vykoná opticky.
24 ×
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
24-násobku digitálne.
150 ×
WIDE SELECT
Pri nahrávaní s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie) môžete pomer
strán vybrať podľa pripojeného
televízora. Ďalšie informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
B 16:9 WIDE
Záznam obrazu na celú obrazovku
televízora s pomerom strán
16:9 (širokouhlá).
4:3 (
)
Záznam záberov na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 4:3.
b Poznámky
• Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie
(s. 87).
DIGITAL ZOOM
Ak chcete pri nahrávaní dosiahnuť viac
ako 12-násobné priblíženie, vyberte
maximálnu úroveň priblíženia. Pri
použití digitálneho priblíženia sa znižuje
kvalita obrazu.
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
150-násobku digitálne.
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať
(predvolené nastavenie je [ON]). Keď
používate statív (voliteľné
príslušenstvo), nastavte funkciu
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ). Záber bude potom prirodzený.
AUTO SLW SHUTTR
(automatická
pomalá uzávierka)
Keď nahrávate v tmavých oblastiach,
rýchlosť uzávierky sa automaticky zníži
na 1/25 s (predvolené nastavenie je
[ON]).
X.V.COLOR
Keď počas nahrávania nastavíte túto
funkciu na hodnotu [ON], budete mať k
dispozícii väčší rozsah farieb. Dosiahne
sa vernejšia reprodukcia rôznych farieb,
napríklad žiarivej farby kvetov alebo
tyrkysovo modrej farby mora.
b Poznámky
Na pravej strane pruhu sa zobrazuje
faktor digitálneho priblíženia. Po
vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí
oblasť priblíženia.
78
• Nastavte funkciu [X.V.COLOR] na hodnotu
[ON] len vtedy, ak budete nahratý obsah
prehrávať na televízore kompatibilnom s
režimom x.v.Color.
• Ak sa videozáznamy nahraté pri nastavení
tejto funkcie na hodnotu [ON] prehrávajú
na televízore, ktorý nie je kompatibilný s
režimom x.v.Color, farby sa nemusia
správne reprodukovať.
• Funkcia [X.V.COLOR] sa nedá nastaviť na
hodnotu [ON]:
– počas nahrávania s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie),
– počas nahrávania videozáznamu.
z Tipy
• Obrazovka LCD je kompatibilná s funkciou
x.v.Color.
GUIDEFRAME
Vzor zebry sa nezobrazí.
70
Vzor zebry sa zobrazí, ak úroveň jasu
obrazovky dosiahne hodnotu približne
70 IRE.
100
Vzor zebry sa zobrazí, ak úroveň jasu
obrazovky dosiahne približne hodnotu
100 IRE alebo vyššiu.
b Poznámky
• Časti obrazovky, v ktorých jas dosahuje
hodnotu 100 IRE alebo vyššiu, sa môžu zdať
preexponované.
z Tipy
• Hodnota IRE predstavuje úroveň jasu
obrazovky.
REMAINING SET
B ON
Vždy sa zobrazuje indikátor zvyšnej
kapacity média.
AUTO
z Tipy
• Keď je objekt umiestnený na priesečníku
pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
• Vonkajší rám obrazovky [GUIDEFRAME]
zobrazuje plochu obrazovky televízora,
ktorý nie je kompatibilný so zobrazením s
maximálnymi pixlami.
ZEBRA
V častiach obrazovky, kde je úroveň
jasu nastavená na predvolenú hodnotu,
sa zobrazia diagonálne čiary.
Táto funkcia je užitočná ako sprievodca
úpravou jasu. Ak zmeníte predvolené
nastavenie, zobrazí sa indikátor .
Vzor zebry sa nenahrá.
V prípadoch popísaných nižšie sa asi na
8 sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
– Keď videokamera rozpozná zvyšnú
kapacitu média počas rozsvieteného
indikátora
(videozáznam).
– Keď stlačením tlačidla DISP/BATT
INFO zapnete indikátor počas
rozsvieteného indikátora
(videozáznam).
– Keď v ponuke HOME MENU
vyberiete režim nahrávania
videozáznamu.
Prispôsobenie videokamery
Po nastavení funkcie [GUIDEFRAME]
na hodnotu [ON] môžete zobraziť
snímku a skontrolovať, či je objekt vo
vodorovnej alebo zvislej polohe.
Snímka sa nezaznamená. Keď stlačíte
tlačidlo DISP/BATT INFO, snímka
zmizne (predvolené nastavenie je
[OFF]).
B OFF
b Poznámky
• Keď je zostávajúci čas na nahrávanie
videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor
zostáva zobrazený na obrazovke.
79
SUB-T DATE (dátum
titulkov)
Keď túto funkciu nastavíte na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie), môžete
zobraziť dátum a čas nahrávania počas
prehrávania záberu vo videokamere na
zariadeniach, ktoré sú kompatibilné s
funkciou zobrazenia titulkov. Prečítajte
si aj návod na použitie zobrazovacieho
zariadenia.
b Poznámky
• Statické snímky zaznamenané s obrazovou
kvalitou HD (vysoké rozlíšenie) možno
prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných
s formátom AVCHD.
• [SUB-T DATE] sa nedá nastaviť pre
obrazovú kvalitu SD (štandardné
rozlíšenie).
FLASH MODE
Nastavenie blesku si môžete vybrať pri
zhotovovaní statických snímok
pomocou vstavaného alebo externého
blesku (voliteľné príslušenstvo), ktorý je
kompatibilný s videokamerou.
B AUTO
Automatické spustenie blesku v
prípade nedostatku svetla.
ON ( )
Blesk sa používa bez ohľadu na
intenzitu osvetlenia prostredia.
OFF (
)
• Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.
FLASH LEVEL
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní vstavaného alebo externého
blesku (voliteľné príslušenstvo), ktorý je
kompatibilný s videokamerou.
HIGH(
)
Zvýši sa úroveň intenzity blesku.
B NORMAL( )
LOW(
)
Zníži sa úroveň intenzity blesku.
REDEYE REDUC
Túto funkciu je možné nastaviť pri
zhotovovaní statických záberov
pomocou vstavaného alebo externého
blesku (voliteľné príslušenstvo), ktorý je
kompatibilný s videokamerou.
Keď nastavíte funkciu [REDEYE
REDUC] na hodnotu [ON] a potom
nastavíte funkciu [FLASH MODE] na
hodnotu [AUTO] alebo [ON] zobrazí sa
indikátor . Efektu červených očí
zabránite aktiváciou predzáblesku pred
samotným spustením blesku.
b Poznámky
• V závislosti od jednotlivých rozdielov a
iných podmienok nemusí zníženie efektu
červených očí priniesť želaný účinok.
Záznam bez použitia blesku.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť od objektu pri
použití vstavaného blesku je približne 0,3 až
2,5m.
• Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak
je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k
zmene farby vplyvom tepla, účinok blesku sa
môže znížiť.
• Indikátor /CHG (nabíjanie) pri nabíjaní
blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane
svietiť.
80
DIAL SETTING
Môžete vybrať položku, ktorú chcete
priradiť ovládaču CAM CTRL.
Podrobnosti nájdete na strane 36.
FACE DETECTION
Detekuje tváre a automaticky upravuje
zaostrenie, farbu a expozíciu. Taktiež
slúži na optimalizáciu zobrazenia
(snímky) tváre.
B ON (
)
Detekuje tvár a zobrazuje ju v ráme.
Snímka detekovanej tváre sa
automaticky optimalizuje.
Rámček pre detekciu tváre
REC
Značka funkcie detekcie tváre
ON[NO FRAMES] (
)
OFF
Funkcia [FACE DETECTION] sa
nepoužíva.
b Poznámky
• Všetky tváre sa nemusia dať detekovať.
Závisí to od podmienok pri snímaní
záznamu.
• [FACE DETECTION] nemusí fungovať
očakávaným spôsobom v závislosti od
podmienok záznamu. V takomto prípade
nastavte funkciu [FACE DETECTION] na
hodnotu [OFF].
* Počet tvárí, ktoré možno detekovať, je
obmedzený.
CONVERSION LENS
Keď používate konverzný objektív
(voliteľné príslušenstvo), použite túto
funkciu na nahrávanie s optimálnou
kompenzáciou otrasov kamery pre
každý objektív.
Môžete si vybrať možnosť [WIDE
CONVERSION] ( ) alebo [TELE
CONVERSION] ( ). Predvolené
nastavenie je možnosť [OFF].
Prispôsobenie videokamery
Detekuje tvár bez zobrazenia rámu.
Snímka detekovanej tváre sa
automaticky optimalizuje.
Ikony tvárí a ich význam
: Keď je nastavená hodnota [ON]
: Táto ikona bliká, keď videokamera
detekuje tvár. Ikona prestane blikať, keď
sa tvár zaznamená v časti [Face Index].
: Táto ikona sa zobrazí, keď tváre
nie je možné zaznamenať v časti [Face
Index].*
INDEX SET
Predvolené nastavenie je [ON] – toto
nastavenie umožňuje automaticky
vyhľadávať tváre a zobraziť obrazovku
[Face Index] (s. 40).
81
PHOTO SETTINGS
(položky na snímanie statických
záberov)
Kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ a
počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (jednotka: počet
záberov)*
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
IMAGE SIZE
B 10.2M (
10.2M )
Sníma statické zábery v najvyššej
kvalite (3 680 × 2 760).
7.6M (
7.6M )
Sníma statické zábery v najvyššej
kvalite v pomere 16:9 (širokouhlý)
(3 680 × 2 070).
6.1M (
6.1M )
Sníma statické zábery v čistej kvalite
(2 848 × 2 136).
1.9M (
)
Umožňuje nasnímať viac statických
záberov v relatívne čistej kvalite
(1 600 × 1 200).
VGA (0.3M) (
)
Umožňuje nasnímať maximálny počet
statických záberov (640 × 480).
b Poznámky
• Vybratá veľkosť záberu je platná, kým svieti
indikátor
.
82
Keď je prepínač POWER v polohe
(statický záber)
10.2M
3680 × 2760
10.2M
1GB
230
2GB
475
4GB
930
8GB
1900
* Zobrazí sa počas statických záberov, ktoré
možno zaznamenať vzhľadom na maximálnu
veľkosť snímky vo videokamere. Počas
snímania sa na obrazovke LCD zobrazuje
počet statických záberov, ktoré je možné
zaznamenať (s. 130).
b Poznámky
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ vyrobenú spoločnosťou
Sony Corporation. Počet statických záberov,
ktoré možno zaznamenať, sa odlišuje v
závislosti od podmienok snímania alebo
typu pamäťovej karty „Memory Stick“.
• Na pevný disk je možné nahrať maximálne
9 999 statických záberov.
• Jedinečné pixlové pole senzora ClearVid
CMOS od spoločnosti Sony a systém
spracovania obrazu (BIONZ) umožňujú
dosiahnuť rozlíšenie statických záberov
ekvivalentné popísaným veľkostiam.
z Tipy
• Na záznam statických záberov možno použiť
aj pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
kapacitou menšou než 1 GB.
FILE NO. (Číslo
súboru)
FLASH LEVEL
Pozri stranu 80.
B SERIES
Postupne priraďuje čísla súborov
dokonca aj vtedy, ak je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ nahradená
inou. Pri vytvorení nového priečinka
alebo náhrade záznamového priečinka
iným sa číslo súboru resetuje.
RESET
Postupne priraďuje čísla súborov až po
najvyššie číslo súboru, ktorý sa
nachádza v aktuálnom nahrávacom
médiu.
AE SHIFT
Pozri stranu 77.
Pozri stranu 77.
NIGHTSHOT LIGHT
Pozri stranu 77.
STEADYSHOT
Pozri stranu 78.
Pozri stranu 80.
DIAL SETTING
Pozri stranu 80.
FACE DETECTION
Pozri stranu 81.
CONVERSION LENS
Pozri stranu 81.
Prispôsobenie videokamery
WB SHIFT (vyváženie
bielej farby)
REDEYE REDUC
GUIDEFRAME
Pozri stranu 79.
ZEBRA
Pozri stranu 79.
FLASH MODE
Pozri stranu 80.
83
VIEW IMAGES SET
(položky na prispôsobenie
zobrazenia)
CAMERA DATA
Videozáznam
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
Statický záber
10.2M
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú
informácie o údajovom kóde
zaznamenané automaticky pri
nahrávaní.
C Indikátor vypnutia funkcie
SteadyShot
D Jas
E Vyváženie bielej farby
F Zosilnenie
G Rýchlosť uzávierky
H Hodnota clony
I Expozícia
B OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje sa dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazia sa údaje o nastavení kamery.
DATE/TIME
z Tipy
• Indikátor sa zobrazí pri prehrávaní záberu
nahratého s použitím blesku.
• Ak pripojíte videokameru k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke za
zobrazí údajový kód.
• Indikátor sa prepína nasledujúcimi
sekvenciami, keď stlačíte tlačidlo DATA
CODE na diaľkovom ovládači: [DATE/
TIME] t [CAMERA DATA] t [OFF]
(bez indikácie).
• V závislosti od stavu média sa zobrazí
indikátor [--:--:--].
DISPLAY
A Dátum
B Čas
Môžete vybrať počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Miniatúra
84
Slovník (s. 133)
SOUND/DISP SET
(položky na úpravu zvuku a
obrazovky)
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12)
pomocou páčky transfokátora na
videokamere.*
6IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 6 záberov.
12IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 12 záberov.
* Môžete tiež používať tlačidlá
transfokátora na ráme obrazovky LCD
alebo na diaľkovom ovládači.
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel /
prejdete na ďalšiu stránku.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
Ak chcete upraviť hlasitosť, dotknite sa
tlačidiel
/
(s. 40).
BEEP
B ON
Po spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
OFF
Prispôsobenie videokamery
VOLUME
Melódia sa nebude prehrávať.
LCD BRIGHT
Jas obrazovky LCD je možné upraviť
pomocou tlačidiel
/
.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou
tlačidiel
/
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
85
LCD BL LEVEL
(Úroveň
podsvietenia
obrazovky LCD)
VF B.LIGHT
Intenzitu jasu hľadáčika môžete upraviť.
B NORMAL
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky
LCD je možné nastaviť.
BRIGHT
Zvýšenie intenzity jasu hľadáčika.
B NORMAL
Štandardný jas.
b Poznámky
BRIGHT
• Ak videokameru pripojíte k vonkajším
zdrojom napájania, nastavenie sa
automaticky zmení na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT],
životnosť batérie sa počas nahrávania
mierne zníži.
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
b Poznámky
• Keď pripojíte videokameru k elektrickej
zásuvke pomocou dodávaného sieťového
adaptéra, funkcia [BRIGHT] sa
automaticky vyberie pre dané nastavenie.
• Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT],
životnosť batérie sa počas nahrávania
mierne zníži.
• Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o
180 stupňov tak, aby obrazovka smerovala
von, a potom panel zavriete, nastavenie sa
automaticky zmení na hodnotu
[NORMAL].
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
LCD COLOR
Farbu obrazovky LCD je možné upraviť
pomocou tlačidiel
/
.
Nízka intenzita
Vysoká intenzita
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
86
Štandardný jas.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
OUTPUT SETTINGS
(položky na pripojenie k iným
zariadeniam)
Zábery zobrazené Zábery
vo formáte 16:9
zobrazené vo
(širokouhlý režim) formáte 4:3
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
Pri prehrávaní záberu musíte podľa typu
pripojeného televízora konvertovať
signál. Nasnímané zábery sa prehrávajú
ako na nasledujúcich obrázkoch.
B 16:9
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zobraziť zábery na širokouhlej
obrazovke s pomerom strán 16:9.
Zábery zobrazené
vo formáte 16:9
(širokouhlý režim)
Zábery
zobrazené vo
formáte 4:3
• Pomer strán záberu snímaného s kvalitou
HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazujú sa indikátory, napríklad
časový kód v hľadáčiku a na obrazovke
LCD.
V-OUT/PANEL
Zobrazujú sa indikátory, napríklad
časový kód v hľadáčiku, na obrazovke
TV prijímača a na obrazovke LCD.
COMPONENT
Funkciu [COMPONENT] vyberte pri
pripájaní videokamery k televízoru s
komponentovým vstupným
konektorom.
576i
Vyberte túto možnosť pri pripájaní
videokamery k televízoru s
komponentovým vstupným
konektorom.
Prispôsobenie videokamery
TV TYPE
b Poznámky
B 1080i/576i
4:3
Vyberte túto možnosť pri pripájaní
videokamery k televízoru, ktorý má
komponentový vstupný konektor a
dokáže zobraziť signál 1080i.
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zobraziť zábery na štandardnej
obrazovke televízora s pomerom strán
4:3.
87
CLOCK/ LANG
(položky na nastavenie hodín a
jazyka)
z Tipy
• Ak sa medzi možnosťami nenachádza
váš rodný jazyk, videokamera ponúka
možnosť [ENG[SIMP]] (zjednodušená
angličtina).
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
CLOCK SET
Pozri stranu 20.
AREA SET
Môžete prispôsobiť časový posun bez
toho, aby ste zastavili hodiny.
Pri používaní videokamery v iných
časových pásmach nastavte svoju oblasť
pomocou tlačidiel
/ .
Ďalšie informácie o časových rozdieloch
nájdete na strane 113.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín.
Nastavte hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o 1 hodinu dopredu.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude
používať na obrazovke LCD.
88
GENERAL SET
(iné položky nastavenia)
CALIBRATION
Pozri stranu 120.
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
obrazovke, dotykom tlačidiel
/
prejdete na ďalšiu stránku.
A.SHUT OFF (funkcia
automatického
vypnutia)
B 5 min
Po približne piatich minút nečinnosti sa
videokamera automaticky vypne.
NEVER
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 74
(OPTION MENU) t strana 91
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
DEMO MODE
z Tipy
• Ukážka sa môže prerušiť v týchto prípadoch:
– ak stlačíte tlačidlo START/STOP alebo
PHOTO,
– ak sa počas ukážky dotknete obrazovky
(ukážka sa znova spustí po približne
desiatich minútach),
– ak nastavíte prepínač POWER do polohy
(statický záber),
– ak stlačíte tlačidlo
(HOME) alebo
(VIEW IMAGES).
REC LAMP (indikátor
nahrávania)
Keďže predvolené nastavenie je [ON],
indikátor nahrávania na prednej strane
videokamery sa rozsvieti.
b Poznámky
• Po pripojení videokamery do elektrickej
zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT
OFF] automaticky prepne na možnosť
[NEVER].
QUICK ON STBY
(doba
pohotovostného
režimu)
Môžete nastaviť čas, v priebehu ktorého
ostane videokamera zapnutá predtým,
než sa automaticky v režime spánku
vypne (s. 34). Predvolené nastavenie je
možnosť [10min].
b Poznámky
• [A.SHUT OFF] – táto možnosť nefunguje v
režime spánku.
Prispôsobenie videokamery
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
zobraziť asi desaťminútovú ukážku po
otočení prepínača POWER do polohy
(videozáznam).
Videokamera sa automaticky nevypína.
REMOTE CTRL
(diaľkový ovládač)
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
používať dodávaný diaľkový ovládač
(s. 128).
z Tipy
• Ak nechcete, aby videokamera reagovala na
príkazy odoslané diaľkovým ovládačom
iného videorekordéra, zmeňte nastavenie na
možnosť [OFF].
89
DROP SENSOR
Keď snímač otrasov zaznamená pád
videokamery, videokamera nemusí
umožniť správne nahrávanie a
prehrávanie kvôli ochrane interného
pevného disku, keďže predvolené
nastavenie snímača je [ON]. Keď sa
zaznamená pád, zobrazí sa značka .
b Poznámky
• Pri používaní videokamery nastavte snímač
otrasov do polohy [ON]. V opačnom prípade
sa môže pri otrase videokamery poškodiť
interný pevný disk.
• Snímač otrasov sa aktivuje v beztiažovom
stave. Ak zábery snímate počas niektorých
aktivít, ako je napríklad vozenie sa na
rýchlodráhe alebo skok s padákom, môžete
nastaviť funkciu [DROP SENSOR] na
hodnotu [OFF] (
), aby sa snímač otrasov
neaktivoval.
CTRL FOR HDMI
(ovládanie HDMI)
Predvolené nastavenie je [ON]. Toto
nastavenie umožňuje prehrávať
pomocou diaľkového ovládača TV
prijímača po pripojení videokamery k
TV prijímaču kompatibilnému s
režimom „BRAVIA“ Sync pomocou
kábla HDMI (s. 49).
90
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU
Ponuka
(OPTION) MENU sa
zobrazuje rovnako ako kontextová
ponuka v počítači, ktorá sa zobrazí po
kliknutí pravým tlačidlom myši.
Zobrazia sa rôzne funkcie, ktoré sú k
dispozícii.
Ak neviete položku nikde nájsť,
znamená to, že funkcia v danej
situácii nie je prístupná.
3 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
tlačidla
.
Používanie ponuky OPTION
MENU
b Poznámky
1 Pri používaní videokamery sa
dotknite na obrazovke položky
(OPTION).
Karta
Prispôsobenie videokamery
(OPTION)
• Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke, závisia od aktuálneho stavu
prehrávania alebo nahrávania videokamery.
• Niektoré položky sa zobrazujú bez karty.
• Možnosť
(OPTION) MENU sa počas
používania režimu Easy Handycam nedá
použiť.
2 Dotknite sa požadovanej položky.
Ak nedokážete nájsť požadovanú
položku, dotknite sa inej karty, aby
ste prešli na ďalšiu stránku.
91
Položky nahrávania v
ponuke OPTION MENU
Položky
*
Položky zobrazenia v
ponuke OPTION MENU
Strana
Karta
Položky
*
Strana
Karta
FOCUS
–
93
DELETE
a
54
SPOT FOCUS
–
93
DELETE by date
a
55
TELE MACRO
–
93
DELETE ALL
a
55
EXPOSURE
–
94
SPOT METER
–
94
Karta
AE SHIFT
a
77
DIVIDE
a
60
SCENE SELECTION
–
94
ERASE ALL
a
62
WHITE BAL.
–
95
MOVE
a
62
WB SHIFT
a
77
COLOR SLOW SHTR
–
96
SUPER NIGHTSHOT
–
96
-- (karta závisí od situácie/žiadna
karta)
ADD**
a
62
Karta
ADD**
a
62
FADER
97
ADD by date**
a
61
97
ADD by date**
a
61
PRINT
a
67
SLIDE SHOW
–
42
Karta
VOLUME
a
85
REC MODE
76
DATA CODE
a
84
97
SLIDE SHOW SET
–
42
98
ADD
a
61
82
ADD
a
61
98
ADD by date
a
61
80
ADD by date
a
61
36
COPIES
–
67
36
DATE/TIME
–
67
SIZE
–
67
ERASE
a
62
D.EFFECT
PICT.EFFECT
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
–
–
–
a
–
–
a
–
a
–
–
97
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
** Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU, ale ich názvy sú odlišné.
92
Funkcie nastavené v ponuke
MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke
(OPTION) MENU, budú
popísané nižšie.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa tlačidla
[AUTO] t
v kroku 1.
b Poznámky
• Minimálna vzdialenosť medzi videokamerou
a objektom potrebná na zabezpečenie
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené objekty.
z Tipy
• Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (snímanie
vzdialených predmetov) a potom smerom k
značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri nahrávaní. Ak chcete
nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku
transfokátora k značke W (širokouhlý
záber) a potom zaostrite.
• Údaje o vzdialenosti zaostrenia (vzdialenosť,
pri ktorej je objekt zaostrený v tmavom
prostredí, kedy je zaostrenie náročné) sa
zobrazujú na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch (ak používate
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo),
nezobrazujú sa správne):
– keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny,
– keď zaostrujete manuálne.
• Nastavenie môžete upraviť aj ručne použitím
ovládača CAM CTRL (s. 36).
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
1 Dotknite sa objektu zobrazeného na
obrazovke.
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa tlačidla
[AUTO]t[END] v kroku 1.
b Poznámky
• Ak nastavíte možnosť [SPOT FOCUS],
funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
možnosť [MANUAL].
TELE MACRO
Prispôsobenie videokamery
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Ak chcete zaostriť, dotknite sa položky
(zaostrenie na blízke objekty)/
(zaostrenie na vzdialené objekty).
Keď sa už nedá zaostriť na bližšiu
vzdialenosť, zobrazí sa ikona . Ak sa
už nedá zaostriť na väčšiu vzdialenosť,
zobrazí sa ikona .
3 Dotknite sa tlačidla
.
OPTION
Táto funkcia je užitočná najmä pri
snímaní malých objektov, ako napríklad
kvetov alebo hmyzu. Môžete rozmazať
pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Po nastavení funkcie [TELE MACRO]
do polohy [ON] ( ) sa priblíženie
(s. 33) automaticky posunie k značke
T (snímanie vzdialených predmetov) a
umožní nahrávať objekty zblízka na
vzdialenosť približne 47 cm.
93
SPOT METER
(flexibilný bodový
merač)
Ak chcete zrušiť funkciu, dotknite sa
položky [OFF] alebo zrušte priblíženie
smerom k širokouhlému záberu (značke
W).
b Poznámky
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
• Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie
môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 93).
EXPOSURE
Jas záberu môžete nastaviť manuálne.
Intenzitu jasu upravte, ak je objekt príliš
svetlý alebo príliš tmavý.
1 Dotknite sa bodu, v ktorom chcete
upraviť a fixovať expozíciu na
obrazovke.
Zobrazí sa symbol
.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t [END].
b Poznámky
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa symbol
.
2 Expozíciu upravte dotykom tlačidiel
/
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
• Ak nastavíte možnosť [SPOT METER],
funkcia [EXPOSURE] sa automaticky
nastaví na možnosť [MANUAL].
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t
.
Môžete efektívne nahrávať zábery v
rôznych situáciách.
z Tipy
• Nastavenie môžete upraviť aj ručne použitím
ovládača CAM CTRL (s. 36).
SCENE SELECTION
B AUTO
Vyberte túto možnosť za účelom
automatického efektívneho nahrávania
záberov bez funkcie [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Vyberte túto možnosť na udržanie
atmosféry stmievania vzdialeného
okolia v scénach pri zotmení.
94
TWILIGHT PORT. (
)
SPOTLIGHT**(
Vyberte túto možnosť na snímanie
objektu na nočnom pozadí.
)
Zabráni tomu, aby sa ľudské tváre pri
osvetlení silným svetlom nasnímali
neprirodzene biele.
CANDLE ( )
Vyberte na udržanie tlmenej atmosféry
scén osvetlených svetlom sviečky.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Nasnímanie výraznej modrej farby
oceánu alebo jazera.
)
Vyberte na vytvorenie záberov s
atmosférou podobnou, ako pri západe
alebo východe slnka.
FIREWORKS* (
BEACH** (
)
)
Snímanie jasných záberov zasneženej
krajiny.
* Nastavené na zaostrenie len na
vzdialené objekty.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu
na blízke objekty.
b Poznámky
LANDSCAPE*(
)
Vyberte, ak chcete jasne nasnímať
vzdialené objekty. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu
videokamery na sklo alebo kovovú
sieťku v okne nachádzajúcom sa medzi
videokamerou a snímaným objektom.
PORTRAIT (portrét s mäkkým
pozadím) ( )
Vyberte túto možnosť, ak chcete
zvýrazniť snímaný objekt, napríklad
ľudí alebo kvety a vytvoriť mäkké
pozadie.
• Ak nastavíte možnosť [SCENE
SELECTION], funkcia [WHITE BAL.] sa
zruší.
• Ak zapnete funkciu [TWILIGHT PORT.]
počas rozsvieteného indikátora
(statický
záber), toto nastavenie sa zmení na [AUTO]
ihneď po rozsvietení indikátora
(videozáznam).
Prispôsobenie videokamery
Vyberte pri snímaní veľkolepých
záberov ohňostroja.
SNOW** (
WHITE BAL.
(vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia nahrávania.
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
95
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
nasledujúcich podmienok nahrávania:
– vonkajšie prostredie,
– nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje,
– východ alebo západ slnka,
– osvetlenie žiarivkami.
INDOOR (n)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
nasledujúcich podmienok nahrávania:
– vnútorné prostredie,
– na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
– osvetlenie videolampami v štúdiu,
prípadne osvetlenie sodíkovými
výbojkami alebo farebnými lampami.
ONE PUSH (
z Tipy
• Ak ste pri vybratom nastavení [AUTO]
vymenili batériu alebo ste videokameru
zobrali von po použití vo vnútri (alebo
naopak), vyberte nastavenie [AUTO] a
zamerajte videokameru na približne 10
sekúnd na blízky biely objekt, aby sa
dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
• Ak ste nastavili vyváženie bielej farby
funkciou [ONE PUSH], potom pri zmene
nastavení funkcie [SCENE SELECTION]
alebo pri prenesení videokamery zvnútra
von, alebo naopak, je potrebné znovu
vykonať procedúru [ONE PUSH] za účelom
opätovného nastavenia vyváženia bielej
farby.
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa
jasu okolia.
1 Dotknite sa tlačidla [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely predmet, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Dotknite sa tlačidla [
].
Indikátor
začne rýchlo blikať.
Indikátor prestane blikať po
ukončení úpravy nastavenia
vyváženia bielej farby a jeho uložení
v pamäti.
b Poznámky
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, nastavte
funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO] alebo upravte farbu pomocou
funkcie [ONE PUSH].
• Pri funkcii [ONE PUSH] zameriavajte biely
predmet dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
.
• Indikátor
bliká pomaly, keď sa funkcia
[ONE PUSH] nedá nájsť.
• Keď ste zvolili funkciu [ONE PUSH] a ak
indikátor
naďalej bliká aj keď ste sa
dotkli tlačidla
, nastavte funkciu
[WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
96
• Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.],
funkcia [SCENE SELECTION] sa nastaví
na možnosť [AUTO].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ak nastavíte možnosť [COLOR SLOW
SHTR] na hodnotu [ON], zobrazí sa
indikátor
a môžete nahrávať jasnejší
farebný obraz aj na tmavých miestach.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [OFF].
b Poznámky
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 93).
• Rýchlosť uzávierky videokamery závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
pohybu obrazu.
SUPER NIGHTSHOT
Záber nahráte s maximálne 16-krát
vyššou citlivosťou ako pomocou funkcie
NightShot, ak nastavíte funkciu
[SUPER NIGHTSHOT] na hodnotu
[ON] a prepínač NIGHTSHOT (s. 34) je
tiež nastavený na hodnotu ON.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor
.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [OFF].
b Poznámky
• Funkciu [SUPER NIGHTSHOT]
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi (s. 34).
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 93).
• Rýchlosť uzávierky videokamery závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
pohybu obrazu.
FADER
Môžete nasnímať prechod s
nasledujúcimi efektmi s pridaním
intervalov medzi zábermi.
Ak chcete zrušiť funkciu stmievania,
dotknite sa najskôr tlačidla [OFF] v
kroku 1.
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,
nastavenie sa zruší.
STBY
Stmievanie
WHITE FADER
BLACK FADER
REC
Rozjasnenie
Ak vyberiete režim [OLD MOVIE],
zobrazí sa indikátor
a k záberom
môžete pridať efekt starých filmov.
Ak chcete zrušiť funkciu [D.EFFECT],
dotknite sa tlačidla [OFF].
PICT.EFFECT
(obrazový efekt)
Počas nahrávania môžete k záberu
pridať špeciálne efekty. Zobrazí sa
indikátor
.
B OFF
Nepoužíva nastavenie
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Zábery sa tónujú dohneda.
B&W (čiernobiele)
Zábery sa zobrazia čiernobielo.
PASTEL
Zábery vyzerajú ako svetlá pastelová
kresba.
BLT-IN ZOOM MIC
(vstavaný mikrofón
priblíženia)
Prispôsobenie videokamery
1 Vyberte požadovaný efekt v režime
[STBY] (počas rozjasňovania) alebo
[REC] (počas stmievania) a potom sa
dotknite položky
.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Po ukončení stmievania ukazovateľ
funkcie prestane blikať a zmizne.
D.EFFECT (digitálny
efekt)
Keď nastavíte funkciu [BLT-IN ZOOM
MIC] na hodnotu [ON] ( ), môžete
nahrávať videozáznam so smerovým
zvukom tak, že budete posúvať páčku
transfokátora alebo stlačíte tlačidlá
priblíženia na ráme obrazovky LCD
(predvolené nastavenie je [OFF]).
97
MICREF LEVEL
(referenčná úroveň
mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti
mikrofónu pre nahrávanie zvuku.
Vyberte možnosť [LOW], ak chcete
nahrávať výrazný a hlasný zvuk,
napríklad v koncertnej sále a pod.
B NORMAL
Nahrávajú sa rôzne zvuky okolia a
menia sa na požadovanú úroveň.
LOW (
)
Verne sa nahrávajú okolité zvuky. Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.
SELF-TIMER
– zobrazí sa vtedy, keď je funkcia
[SELF-TIMER] nastavená na hodnotu
[ON].
Stlačením tlačidla PHOTO spustíte
odpočítanie. Statický záber sa nasníma
po približne 10 sekundách.
Ak chcete nahrávanie zrušiť, dotknite sa
tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušiť samočinný časovač,
vyberte možnosť [OFF].
z Tipy
• Tieto činnosti môžete tiež vykonať stlačením
tlačidla PHOTO na diaľkovom ovládači
(s. 128).
98
Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov
Ak sa pri používaní videokamery
vyskytne problém, na jeho odstránenie
použite nasledujúcu tabuľku. Ak
problém naďalej pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné činnosti/režim Easy
Handycam/diaľkový ovládač..............99
• Batérie a zdroje napájania ...............101
• Hľadáčik/Obrazovka LCD...............101
• „Memory Stick PRO Duo“.............. 102
• Nahrávanie......................................... 102
• Prehrávanie záberov .....................104
• Prehrávanie záberov uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ v iných zariadeniach...............105
• Úprava záberov vo videokamere ....105
• Zobrazenie na monitore TV
prijímača.............................................105
• Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam .......................................106
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať
súčasne ...............................................106
• V závislosti od problému môže byť
potrebné obnovenie alebo výmena
súčasného pevného disku
videokamery. V takom prípade sa
odstránia všetky údaje uložené na
pevnom disku. Skôr ako dáte
videokameru do servisu, nahrajte
údaje na internom pevnom disku
(s. 51) na iné médium (záložné).
Spoločnosť Sony neručí za žiadne
straty údajov na pevnom disku.
• Počas opráv môžu pracovníci
spoločnosti Sony kontrolovať malý
objem údajov na pevnom disku, aby
zistili, v čom spočíva problém.
Obchodný zástupca spoločnosti Sony
nebude žiadne údaje kopírovať ani
uchovávať.
Napájanie sa nezapne.
• K videokamere pripojte nabitú batériu
(s. 16).
• Konektor sieťového adaptéra je
odpojený od elektrickej zásuvky. Znova
ho pripojte do elektrickej zásuvky
(s. 16).
• Videokameru pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 16).
Videokamera nefunguje ani po
zapnutí napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa
dá s videokamerou snímať. Nie je to
porucha.
• Sieťový adaptér odpojte z elektrickej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
videokamera naďalej nefunguje, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 126); (po stlačení tlačidla
RESET sa obnovia všetky nastavenia
vrátane hodín).
• Teplota videokamery nebezpečne
stúpla. Vypnite videokameru a na chvíľu
ju odložte na chladné miesto.
• Teplota videokamery nebezpečne
klesla. Prestaňte s videokamerou
pracovať, ale nechajte ju zapnutú.
Vypnite videokameru a odneste ju na
teplejšie miesto. Chvíľu ju tam nechajte
a potom ju zapnite.
Odstraňovanie problémov
Poznámky pred odoslaním
videokamery do servisu
Všeobecné činnosti/režim
Easy Handycam/diaľkový
ovládač
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam nie sú k
dispozícii nasledujúce tlačidlá a funkcie:
– tlačidlo . (protisvetlo) (s. 35),
– ovládač CAM CTRL (s. 36),
– funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 42),
99
– zapnutie a vypnutie podsvietenia
obrazovky LCD (stlačením a
podržaním tlačidla DISP/BATT INFO
na niekoľko sekúnd) (s. 22).
Tlačidlo
(OPTION) sa nezobrazuje.
• V režime Easy Handycam nie je
dostupná ponuka OPTION MENU.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
• V režime Easy Handycam sa takmer
všetky položky ponuky nastavia
automaticky na predvolené nastavenia.
• V režime Easy Handycam sú
nasledujúce položky ponuky nastavené
pevne.
– [REC MODE]: [HD SP] alebo
[SD SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Keď otočíte prepínač POWER do
polohy OFF (CHG) na viac ako
12 hodín, nasledujúce položky ponuky
sa nastavia na predvolené hodnoty.
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
Aj keď stlačíte tlačidlo EASY,
nastavenia ponuky sa automaticky
neprepnú na predvolené hodnoty.
• V režime Easy Handycam nastavenia
nasledujúcich položiek ponuky budú
rovnaké ako pred nastavením režimu
Easy Handycam.
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
100
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [DIAL SETTING]
–[
INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
–[
IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Dodávaný diaľkový ovládač
nefunguje.
• Funkciu [REMOTE CTRL] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 89).
• Batériu vložte do držiaka tak, aby sa
polarita + a – zhodovala so značkami
+ a – (s. 128).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a senzorom
diaľkového ovládača.
• Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné
svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel
správne fungovať.
Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného diaľkového
ovládača.
• Vyberte iný režim ovládača než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo
prikryte senzor zariadenia DVD
čiernym papierom.
Batérie a zdroje napájania
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia používania.
Napájanie sa náhle preruší.
• Použite sieťový adaptér.
• Približne po 5 minútach nečinnosti sa
videokamera automaticky vypne
(A.SHUT OFF) (predvolené
nastavenie). Zmeňte nastavenie funkcie
[A.SHUT OFF] (s. 89) alebo znovu
zapnite napájanie.
• Keď počas režimu spánku uplynie
časový úsek vybratý v časti [QUICK ON
STBY], videokamera sa automaticky
vypne (s. 89). Znova zapnite napájanie.
• Nabite batériu (s. 16).
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.
Indikátor /CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie bliká.
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 16). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a
obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť
poškodená.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo
nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 16).
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo
nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 16).
Hľadáčik/Obrazovka LCD
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať
položky zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať
súčasne (s. 106).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite obrazovky LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na
videokamere (alebo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (s. 22, 128).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 120).
Odstraňovanie problémov
• Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG) (s. 16).
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 16).
• Napájací kábel správne pripojte do
elektrickej zásuvky.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 16).
• Videokameru pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 16).
Batéria sa rýchlo vybije.
Obraz v hľadáčiku nie je jasný
• Posúvajte páčku nastavenia šošovky
hľadáčika dovtedy, kým sa záber nebude
zobrazovať jasne (s. 22).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte panel LCD. Kým je panel
LCD otvorený, v hľadáčiku sa
nezobrazuje žiaden obraz (s. 22).
101
„Memory Stick PRO Duo“
Funkcie pomocou pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ nefungujú.
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ formátovanú v
počítači, naformátujte ju znova vo
videokamere (s. 71).
Nedajú sa odstrániť uložené zábery
alebo formátovať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
• Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 záberov.
• Zábery s ochranou nastavenou iným
zariadením sa nedajú odstrániť.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje formát
súboru (s. 116).
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Memory
Stick PRO Duo“ (s. 102).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte prepínač POWER do polohy
(videozáznam) alebo
(statický
záber) (s. 32).
• V režime spánku sa záznamy nedajú
zhotovovať. Stlačte tlačidlo QUICK ON
(s. 34).
• Videokamera nahráva práve nasnímaný
záber na médium. Počas tohto procesu
nemôžete robiť nové nahrávky.
• Médium je plné. Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 54).
102
• Celkový počet videozáznamov alebo
statických záberov presahuje kapacitu
média (s. 11). Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 54).
• Počas aktivácie funkcie [DROP
SENSOR] (s. 90) nie je možné nahrávať
videozáznamy ani statické zábery.
• Teplota videokamery nebezpečne
stúpla. Vypnite videokameru a na chvíľu
ju odložte na chladné miesto.
• Teplota videokamery nebezpečne
klesla. Vypnite videokameru a odneste
ju na teplejšie miesto. Nechajte
videokameru na chvíľu na teplom mieste
a potom ju zapnite.
Statický záber sa nedá nahrať.
• Statický záber sa nedá nahrať spolu s
funkciou:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikátor ACCESS svieti alebo bliká
aj po ukončení nahrávania.
• Videokamera nahráva práve nasnímanú
scénu na médium.
Uhol nahrávania je rozdielny.
• Uhol nahrávania môže v závislosti od
stavu videokamery vyzerať inak. Nie je
to porucha.
Blesk nefunguje.
• Nahrávanie s použitím blesku nie je
možné v nasledujúcich prípadoch:
– pri snímaní statických záberov pri
natáčaní videozáznamu,
– ak je pripevnený konverzný objektív
(voliteľné príslušenstvo).
• Aj keď je zapnuté automatické
spustenie blesku alebo
(automatické
zníženie efektu červených očí), interný
blesk nie je možné používať s
nasledujúcimi funkciami a
nastaveniami:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo
[SNOW] v časti [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] v ponuke [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na médium.
• V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napr. vtedy, keď nahrávate rýchlo
sa pohybujúci objekt ap. (s. 11, 25).
Nahrávanie sa zastaví.
Medzi okamihom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP a okamihom
spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu, je časový
posun.
• Na videokamere môže byť menší časový
posun medzi okamihom, v ktorom
stlačíte tlačidlo START/STOP a
skutočným okamihom spustenia alebo
ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
• Pomer strán videozáznamu nahratého v
kvalite záberov HD (vysoké rozlíšenie)
je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Funkciu [FOCUS] nastavte na hodnotu
[AUTO] (s. 93).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné
pre automatické zaostrenie. Zaostrite
ručne (s. 93).
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 78).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké vibrácie.
Objekty, ktoré sa pohybujú po
obrazovke príliš rýchlo, vyzerajú
pokrivené.
• Tento jav sa nazýva jav ohniskovej
roviny. Nie je to porucha. Z dôvodu
spôsobu, akým zariadenie (senzor
CMOS) číta obrazové signály, sa môže
objekt rýchlo prechádzajúci objektívom
za určitých podmienok nahrávania zdať
pokrivený.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
Odstraňovanie problémov
• Teplota videokamery nebezpečne
stúpla. Vypnite videokameru a na chvíľu
ju odložte na chladné miesto.
• Teplota videokamery nebezpečne
klesla. Vypnite videokameru a odneste
ju na teplejšie miesto. Nechajte
videokameru na chvíľu na teplom mieste
a potom ju zapnite.
• Ak videokameru nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) sa nedá zmeniť.
• Bodky sa zobrazujú pri nahrávaní v
režime [SUPER NIGHTSHOT] alebo
[COLOR SLOW SHTR]. Nie je to
porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
• Prepínač NIGHTSHOT nastavte na
hodnotu OFF (s. 34).
103
Obrazovka je jasná a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Prepínač NIGHTSHOT nastavte na
hodnotu OFF (s. 34).
dotknite sa položiek
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(s. 23).
Statické zábery sa nedajú prehrať.
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Podsvietenie zapnete tak, že na
niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte
tlačidlo DISP/BATT INFO (s. 22).
V obraze sú vodorovné čiary.
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to
porucha.
Funkcia [SUPER NIGHTSHOT]
nefunguje.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy ON.
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nemusí v úplnej tme fungovať správne.
Použite funkciu NightShot alebo
[SUPER NIGHTSHOT].
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť v nasledujúcich prípadoch:
– panel LCD na videokamere je
zatvorený s obrazovkou LCD smerom
von,
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra.
Prehrávanie záberov
Statické zábery sa nedajú prehrať.
• Vyberte médium a obrazovú kvalitu
videozáznamu, ktorý chcete prehrať –
104
• Statické zábery sa nedajú prehrať, ak
boli v počítači zmenené súbory alebo
priečinky alebo upravené údaje. (V
takom prípade bliká názov súboru.)
Toto nie je to porucha (s. 117).
• Statické zábery nasnímané na inom
zariadení sa nemusia dať prehrať. Toto
nie je to porucha (s. 117).
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Môže sa to stať pri záberoch
nasnímaných na iných zariadeniach
alebo upravených v počítači, atď.
• Sieťový adaptér alebo batériu ste vybrali
skôr, ako po skončení nahrávania zhasol
indikátor ACCESS. Toto môže
poškodiť vaše zábery a zobrazí sa
indikátor
.
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Spustite funkciu [REPAIR IMG.DB F.]
(s. 73). Ak sa indikátor naďalej
zobrazuje, odstráňte zábery označené
značkou
(s. 54).
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
• Zvýšte hlasitosť (s. 40).
• Keď je obrazovka LCD zatvorená, zvuk
nepočuť. Otvorte obrazovku LCD.
• Ak nahrávate zvuk s funkciou
[MICREF LEVEL] (s. 98) nastavenou
na hodnotu [LOW], sa nemusí dať
počuť.
• Pri snímaní približne 3-sekundového
videozáznamu s použitím funkcie
[SMTH SLW REC], nie je možné
nahrať zvuk.
Pri prehrávaní na počítačoch alebo
iných zariadeniach bude ľavý a pravý
kanál počuť nevyrovnane.
• To sa stáva, keď počítač alebo iné
zariadenie konvertuje zvuk nahratý vo
formáte 5,1 na 2-kanálový zvuk (bežný
stereofónny zvuk) (s. 33). Nie je to
porucha.
• Pri prehrávaní na 2-kanálových
zariadeniach zmeňte typ konverzie
zvuku (typ zmiešavania). Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie dodávanom s prehrávacím
zariadením.
• Zmeňte zvuk na 2-kanálový pri
vytváraní disku pomocou dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“.
• Nahrajte zvuk tak, že funkcia [AUDIO
MODE] je nastavená na možnosť [2ch
STEREO] (s. 77).
Snímky sa nedajú prehrať alebo
zariadenie nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Videozáznam nahratý s obrazovou
kvalitou HD (vysoké rozlíšenie), ktorý
sa nachádza na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“, sa nedá
prehrať v zariadení, ktoré nie je
kompatibilné s formátom AVCHD.
Úprava záberov vo
videokamere
Záznamy sa nedajú upravovať.
• Stav obrazu neumožňuje vykonávať
úpravy.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam s ochranou nastavenou
iným zariadením sa nedá rozdeliť.
Z videozáznamu nie je možné
zachytiť statický obrázok.
• Médium, na ktoré chcete uložiť statické
zábery, je plné.
Zobrazenie na monitore TV
prijímača
Zábery nie je možné zobraziť ani
prehrať na televíznom prijímači (nie
je počuť žiaden zvuk).
• Pri používaní komponentového kábla
A/V nastavte funkciu [COMPONENT]
tak, aby vyhovovala požiadavkám
pripojeného zariadenia (s. 87).
• Pri používaní komponentového
videokonektora skontrolujte, či je
pripojený červený aj biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 45, 46).
• Pokiaľ nahraté zábery obsahujú signály
zabezpečujúce ochranu autorských
práv, zábery cez konektor HDMI OUT
neprejdú.
• Pri používaní konektora S VIDEO
skontrolujte, či je pripojený červený aj
biely konektor prípojného kábla A/V
(s. 46).
Odstraňovanie problémov
Prehrávanie záberov
uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO
Duo“ v iných zariadeniach
• Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov
nahratých s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie) alebo 99
videozáznamov nahratých s obrazovou
kvalitou SD (štandardné rozlíšenie).
Nepotrebné zábery odstráňte zo
zoznamu titulov (s. 62).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
zábery.
• Na médiu nie je voľné miesto.
105
Pri prehrávaní záberov na
pripojenom televízore sa môže stať,
že horná, dolná, pravá alebo ľavá
strana záberu bude orezaná.
• Obrazovka LCD videokamery môže
zobraziť nasnímané zábery na celú
obrazovku (zobrazenie s maximálnymi
pixlami). Avšak pri prehrávaní snímok
na televízore, ktorý nie je kompatibilný
so zobrazením s maximálnymi pixlami
sa môže stať, že horná, dolná, pravá
alebo ľavá strana záberu bude orezaná.
• Ako pomôcku sa odporúča pri snímaní
záberov používať vonkajší rám
Obrazovka [GUIDEFRAME] (s. 79).
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať súčasne
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
V dôsledku
Nedá sa používať nasledovných
nastavení
Podsvietenie
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] v
[EXPOSURE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO]
[SPOT
METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] v
ponuke
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE
SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION]
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
Na televíznom prijímači s pomerom
strán 4:3 sa záber zobrazí skreslene.
• Stane sa tak v prípade, ak sa záber
nahratý v režime 16:9 (širokouhlý)
prezerá na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3. Nastavte funkciu
[TV TYPE] správne (s. 87) a záber
prehrajte.
V hornej a dolnej časti obrazovky
televízneho prijímača s pomerom
strán 4:3 sa zobrazujú čierne pruhy.
• Stane sa tak v prípade, ak sa záber
nahratý v režime 16:9 (širokouhlý)
prezerá na televíznom prijímači s
pomerom strán 4:3. Nie je to porucha.
Kopírovanie a pripojenie k
iným zariadeniam
Nedá sa správne kopírovať.
• S použitím prípojného kábla HDMI sa
zábery nedajú kopírovať.
• Prípojný kábel A/V nie je správne
pripojený. Skontrolujte, či je kábel
pripojený do konektorovej zásuvky
iného zariadenia (s. 43).
106
V dôsledku
Nedá sa používať nasledovných
nastavení
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[FACE
DETECTION]
[OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
NightShot, [SMTH
SLW REC],
[DIGITAL ZOOM],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE],
[SPOT METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT PORT.],
[CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT],
[BEACH], [SNOW],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[DISP
OUTPUT]
[CTRL FOR HDMI]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM
MIC]
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER],
[D.EFFECT]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] v
[EXPOSURE]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
Odstraňovanie problémov
V dôsledku
Nedá sa používať nasledovných
nastavení
107
Odstraňovanie problémov
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa v hľadáčiku a na obrazovke LCD
zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po
niekoľkých pokusoch, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:04:00
101-0001 (výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pevného disku videokamery)*
Rýchle blikanie
• Na pevnom disku videokamery sa
pravdepodobne vyskytla chyba.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pevného disku videokamery)*
Rýchle blikanie
C:(alebo E:) ss:ss (zobrazenie
funkcie vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
• Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“
(rad H). Používajte batériu
„InfoLITHIUM“ (rad H) (s.118).
• Riadne pripojte konektor DC
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
videokamery (s.16).
• Pevný disk kamkordéra je plný.
• Na pevnom disku videokamery sa
pravdepodobne vyskytla chyba.
E (výstražný indikátor týkajúci sa
úrovne nabitia batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže
výstražný indikátor E blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
C:13:ss/C:32:ss
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
videokamerou.
E:20:ss/ E:31:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:91:ss/E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im
5-ciferný kód začínajúci sa
písmenom „E“.
(upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
• Teplota videokamery sa zvyšuje.
Vypnite videokameru a na chvíľu ju
odložte na chladné miesto.
Rýchle blikanie*
• Teplota videokamery nebezpečne
stúpla. Vypnite videokameru a na
chvíľu ju odložte na chladné miesto.
(upozornenie na nízku teplotu)*
Rýchle blikanie
• Teplota videokamery nebezpečne
klesla. Videokameru zahrejte.
108
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“)
Pomalé blikanie
• Nedostatok miesta na záznam
statických snímok. Informácie o
typoch pamäťových kariet „Memory
Stick“, ktoré možno používať v tejto
videokamere, nájdete na s. 2.
• Nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 24).
Rýchle blikanie
• Nedostatok miesta na záznam
statických záberov. Odstráňte
nepotrebné zábery alebo po uložení
záberov na iné médium (s. 51, 54,
71) naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Poškodený obrazový databázový
súbor (s. 73).
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškodená.
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nie je správne
naformátovaná (s. 71, 116).
(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“)*
• Vo videokamere je vložená
nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s. 116).
- (výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“)*
• Prístup na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným zariadením.
Rýchle blikanie*
• Vyskytla sa chyba blesku.
(výstražný indikátor
upozorňujúci na chvenie
videokamery)
• Chvenie videokamery sa častejšie
vyskytuje, ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite blesk.
• Chvenie videokamery sa vyskytuje,
ak je videokamera nestabilná. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami. Výstražný indikátor
upozorňujúci na chvenie
videokamery však nezmizne.
(výstražný indikátor týkajúci sa
snímača otrasov)
• Funkcia snímača otrasov (s. 90) je
aktivovaná a zaznamenala otras.
Preto videokamera vykoná kroky na
ochranu pevného disku. Dôsledkom
toho sa môže vypnúť funkcia
prehrávania/nahrávania.
• Funkcia snímača otrasov nezaručuje
ochranu pevného disku vo všetkých
možných situáciách. Používajte
videokameru v stabilných
podmienkach.
(Indikátor upozornenia týkajúci
sa zaznamenávania statických
záberov)
Odstraňovanie problémov
(výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*
(výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
• Médium je plné.
• Statické zábery nie je možné
zaznamenávať počas spracúvania.
Chvíľu počkajte a potom
zaznamenajte.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 85).
109
Popis výstražných hlásení
Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia,
postupujte podľa pokynov.
x Médiá
HDD format error.
• Pevný disk videokamery nie je
nastavený na predvolený formát.
Použitie funkcie [
FORMAT]
(s. 70) môže umožniť používanie
videokamery. Odstránia sa všetky
údaje na pevnom disku.
Data error.
• Počas čítania alebo zapisovania sa
na pevnom disku videokamery
vyskytla chyba. Toto hlásenie sa
zobrazuje vtedy, ak na videokameru
dlhšie pôsobia otrasy.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Súbor spravovania záberov je
poškodený. Keď sa dotknete
položky [YES], vytvorí sa nový
súbor pre spravovanie záberov.
Následne už nebude možné prehrať
staršie zábery z média (obrazové
súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte
funkciu [REPAIR IMG.DB F.],
možno budete môcť opäť prehrávať
staré záznamy. Ak to nefunguje,
skopírujte záber pomocou
dodávaného softvéru.
110
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair
the Image Database File?
• Databázový obrazový súbor je
poškodený a nie je možné snímať
videozáznamy alebo statické zábery.
Ak ho chcete opraviť, dotknite sa
tlačidla [YES].
• Môžete však nahrávať statické
zábery na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Buffer overflow
• Nedá sa nahrávať, pretože snímač
otrasov zachytáva opakované otrasy
videokamery. Ak bude videokamera
dlhší čas vystavená riziku pádu,
nastavte snímač otrasov [DROP
SENSOR] na hodnotu [OFF] a
záber nasnímajte znovu (s. 90).
Recovering data
• Ak sa údaje nezapísali správne,
videokamera sa automaticky pokúsi
údaje obnoviť.
Cannot recover data.
• Zapisovanie údajov na pevný disk
videokamery zlyhalo. Pokusy na
obnovenie údajov neboli úspešné.
Reinsert the Memory Stick.
• Znova niekoľkokrát vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do zariadenia. Ak
indikátor stále bliká, pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ môže
byť poškodená. Skúste vložiť inú
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Podľa potreby skontrolujte formát a
potom pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ naformátujte vo
videokamere (s. 71, 116).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvoriť priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
Nie je možné vytvoriť ani odstrániť
priečinky pomocou videokamery.
• Naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 71),
alebo ich odstráňte pomocou
počítača.
Cannot save still picture.
• Znovu vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ a
postupujte podľa pokynov na
obrazovke LCD.
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
potom odpojte kábel USB (dodáva
sa) a znovu ho pripojte.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
potom odpojte kábel USB (dodáva
sa) a znovu ho pripojte.
x Iné
No further selection is possible.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Použite pamäťovú kartu „Memory
Stick“ odporúčanú pre vašu
videokameru (s. 2).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Vyskytol sa problém fungovania
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Znovu vložte pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Naraz môžete vybrať iba 100
záberov na:
– odstraňovanie záberov,
– kopírovanie videozáznamov,
– kopírovanie statických záberov,
– úpravu zoznamu titulov
videozáznamov s vysokým
rozlíšením HD,
– tlač statických záberov.
Odstraňovanie problémov
• Pri používaní funkcie Dual Rec
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z videokamery
nevyberajte, pokiaľ sa snímanie
videozáznamu neukončí a statické
zábery sa na ňu neuložia (s. 34).
Do not eject the Memory Stick
during writing.
Data protected.
• Pokúšate sa odstrániť údaje
chránené iným zariadením. Zrušte
ochranu údajov v zariadení, ktoré
ich chráni.
111
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Systémy farieb televízora
Videokameru s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
Videokamera pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači so systémom PAL
a so vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
Zobrazenie záberov
nasnímaných s kvalitou záberu
HD (vysoké rozlíšenie)
V krajinách alebo regiónoch, v ktorých
je podporovaná norma 1080/50i, môžete
prezerať zábery s rovnakou kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlíšenie) ako je
kvalita zaznamenaného obrazu.
Potrebujete na to televízor (alebo
monitor) so systémom PAL,
kompatibilný s normou 1080/50i a s
komponentovým konektorom a
vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO. Je potrebné pripojiť
komponentový kábel A/V alebo kábel
HDMI (voliteľné príslušenstvo).
Zobrazenie záberov s kvalitou
záberu SD (štandardné
rozlíšenie)
Na prezeranie záberov nahratých v
kvalite so štandardným rozlíšením (SD)
je potrebný televízny prijímač so
systémom PAL, ktorý je vybavený
vstupnými konektormi AUDIO/
VIDEO. Prípojný kábel A/V musí byť
pripojený.
112
Systém
PAL
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
PAL - M Brazília
PAL - M
Argentína, Paraguaj,
Uruguaj.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Čile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru,
Surinam, Filipíny, USA,
Venezuela a ďalšie.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového posunu. Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 88).
Časový posun
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Ďalšie informácie
Posun
časového
pásma
113
Štruktúra súborov/priečinkov na pevnom
disku videokamery a na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
Štruktúra súborov alebo priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov vo videokamere zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov alebo
priečinkov. Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov
pomocou pripojenia k počítaču nájdete v príručke „PMB Guide“; potom použite
dodávanú aplikáciu.
* Platí iba pre vnútorný pevný disk
A Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory skryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
B Priečinok informácií o správe
videozáznamov HD
V tomto priečinku sa nachádzajú
videozáznamy nahraté s kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlíšenie).
Nepokúšajte sa tento priečinok
otvoriť alebo získať prístup k jeho
obsahu z počítača. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie súborov so
zábermi alebo znemožniť ich
prehrávanie.
C Súbory videozáznamov SD
(súbory MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť je 2 GB. Keď
kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
114
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky. Ak počet súborov
prekročí 9999, vytvorí sa nový
priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamov.
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01]
D Súbory statických záberov
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9999,
vytvorí sa nový priečinok na
ukladanie nových obrazových
súborov.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Nastavením položky
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT] t [
USB CONNECT]/[
USB CONNECT]
môžete získať prístup k médiu z počítača
pomocou pripojenia USB.
• Neupravujte súbory ani priečinky v kamere
cez počítač. Obrazové súbory sa môžu zničiť
alebo sa nemusia dať prehrať.
• Ak vykonáte vyššie uvedenú operáciu, jej
výsledok nemožno zaručiť.
• Ak odstránite súbory so zábermi, postupujte
podľa krokov popísaných na s. 54.
Neodstraňujte súbory v kamere cez počítač.
• Neformátujte médium pomocou počítača.
Videokamera nemusí fungovať správne.
• Nekopírujte súbory na médiu z počítača.
Funkčnosť v takom prípade nie je zaručená.
Ďalšie informácie
115
Údržba a preventívne opatrenia
Informácie o formáte typu
AVCHD
Čo je to formát AVCHD?
Formát AVCHD je formát videokamery
používaný na nahrávanie signálu s
vysokým rozlíšením (HD) s technickými
parametrami 1080i *1 alebo technickými
parametrami 720p *2 na vnútorný pevný
disk pomocou účinnej kódovacej
technológie kompresie údajov. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 je prispôsobený
na kompresiu dát videozáznamov a
systém Dolby Digital alebo Linear PCM
sa používa na kompresiu zvukových
údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je
schopný komprimovať zábery
efektívnejšie ako bežný formát
kompresie. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje nahrávať videosignál s
vysokým rozlíšením nahratý digitálnou
videokamerou na 8 cm disky DVD,
vnútorný pevný disk, pamäť flash,
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ap.
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné záznamové
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
Vo videokamere môžete použiť iba
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá je približne o polovicu menšia ako
štandardná pamäťová karta „Memory
Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ vo
videokamere však nemožno zaručiť.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie a
prehrávanie
Nahrávanie a prehrávanie vo
videokamere
„Memory Stick Duo“
(s technológiou
MagicGate)
–
Vďaka formátu AVCHD videokamera
nahráva zábery v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD), ako sa spomína nižšie.
Okrem kvality záberov s vysokým
rozlíšením (HD) dokáže videokamera
nahrávať aj signál so štandardným
rozlíšením (SD) v bežnom formáte
MPEG2 .
„Memory Stick PRO
Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
Obrazový signál*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Zvukový signál:
Dolby Digital 5.1/2ch
Nahrávacie médium:
Vnútorný pevný disk, pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“
*1: technické údaje 1080i
116
Technické parametre vysokého rozlíšenia
obsahujú 1 080 efektívnych skenovacích
riadkov a systém prekladania.
*2: technické údaje 720p
Technické parametre vysokého rozlíšenia
obsahujú 720 efektívnych skenovacích riadkov
a systém prekladania.
*3: údaje zaznamenané vo formáte AVCHD,
ktorý je iný, než je vyššie uvedené, sa vo
videokamere nedajú prehrať.
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový
paralelný prenos údajov, podporuje však
4-bitový paralelný prenos údajov rovnako
ako pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“.
• Tento produkt nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia
na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
• Do zásuvky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nevkladajte žiadne iné
predmety okrem pamäťovej karty Memory
Stick Duo. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
– miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku),
– miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu,
– miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick“ sa uistite, či je pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“ vložená do
adaptéra karty Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ otočená
správnym smerom a vložte ju do zariadenia.
Nesprávnym použitím môže dôjsť k
poškodeniu. K poškodeniu môže dôjsť aj
vtedy, ak pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ vložíte nasilu do adaptéra karty
Memory Stick Duo nesprávnym smerom.
• Nezasúvajte adaptér karty Memory Stick
Duo bez pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ do zariadenia kompatibilného s
kartou „Memory Stick“. Môže to spôsobiť
poruchu zariadenia.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
Ďalšie informácie
• Kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
použitého produktu kompatibilného s
kartou „Memory Stick PRO Duo“.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu alebo strate údajov (straty nie je
možné kompenzovať):
– ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo vypnete
videokameru vtedy, keď videokamera
zaznamenáva alebo zapisuje obrazové
súbory na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (počas rozsvieteného alebo
blikajúceho indikátora ACCESS),
– ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov
alebo magnetického poľa.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ dbajte na
to, aby ste nepoužívali nadmernú silu.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér karty Memory Stick
Duo nelepte žiadne nálepky.
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju
do puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ nenavlhla.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U
detí hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Maximálna kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je možné
použiť vo videokamere, je 8 GB.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
použitím videokamery zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
117
• Vo videokamere nie je možné prehrávať
statické zábery nahraté v iných zariadeniach
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770),
ktoré nezodpovedajú tomuto všeobecnému
štandardu. (Tieto typy sa v niektorých
regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
používala v inom zariadení, naformátujte ju
pomocou svojej videokamery (s. 71).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
• Môže sa stať, že zábery sa pomocou
videokamery nebudú dať prehrať:
– ak boli prehrávané obrazové údaje
upravené v počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje
nahraté použitím iného zariadenia.
Batéria „InfoLITHIUM“
Videokameru možno používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (rad H).
Batérie radu „InfoLITHIUM“ H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na komunikáciu informácií týkajúcich sa
prevádzkových podmienok medzi
videokamerou a voliteľným sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok
videokamery vypočíta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania videokamery
batériu nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor /CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak
budete batériu nabíjať pri inej okolitej
teplote, nemusí sa nabiť úplne.
118
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite akumulátor s vyššou kapacitou:
NP-FH70/FH100 (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
Odporúčame použiť akumulátor s vyššou
kapacitou: NP-FH70/FH100 (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak nepoužívate videokameru na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, či je
prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je videokamera v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie kapacity batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
alebo teploty okolia bliká označenie vybitej
batérie E aj v takom prípade, ak má batéria
napätie ešte na 20 minút používania.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite vo videokamere,
čím zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite sa
položiek
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF]
t [NEVER] v časti HOME MENU a
videokameru ponechajte v pohotovostnom
režime nahrávania, kým sa nevypne
napájanie (s. 89).
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
Informácie o funkcii
x.v.Color
Informácie o manipulácii s
videokamerou
•
•
•
•
Používanie a údržba
• Videokameru a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Videokameru a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 °C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Môže sa deformovať alebo poškodiť.
•
Ďalšie informácie
• x.v.Color je bežnejší názov pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony a je
ochrannou známkou spoločnosti Sony.
• xvYCC je medzinárodný štandard pre
priestor farieb používaných pri videu. Tento
štandard dokáže zobraziť širšiu farebnú
paletu ako aktuálne používaný vysielací
štandard.
•
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Videokamera môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD,
hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. Tieto
podmienky poškodzujú vnútro hľadáčika a
obrazovka LCD.
Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
Dbajte, aby videokamera nenavlhla,
napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak
videokamera navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
videokameru od siete a pred ďalším
použitím ju nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
Ak videokameru nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
119
• Videokameru pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ťahom za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a batériu v tvare mince
uchovávajte mimo dosahu detí. Pri
náhodnom prehltnutí batérie okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou,
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
• videokameru prenesiete z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením,
• videokameru prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia,
• videokameru používate po búrke alebo
daždi,
• videokameru používate v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosťou.
x Ak videokameru dlhší čas
nepoužívate
• Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohli by
ste ju poškodiť.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD
zobraziť zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
• Pravidelne ju zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte
zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vo
vnútri zariadenia sa môže skondenzovať
vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu
videokamery.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Videokameru nechajte približne jednu
hodinu vypnutú.
x Poznámka o kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť sa kondenzuje v takom prípade,
ak videokameru prenesiete zo
studeného prostredia do tepla (alebo
naopak), alebo ak videokameru
používate v prostredí s vysokou
vlhkosťou nasledujúcim spôsobom:
120
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Videokameru prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Videokameru
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou
okolia (asi po 1 hodine).
Obrazovka LCD
x Čistenie obrazovky LCD
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie obrazovky LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na
obrazovku LCD. Používajte čistiaci
papier namočený v čistiacej tekutine.
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia
správne fungovať. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť videokameru do elektrickej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra.
1 Zapnite videokameru.
2 Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
Údržba a skladovanie objektívu
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
b Poznámky
Videokamera má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
zachovať dátum, čas a ďalšie nastavenia
aj vtedy, keď je prepínač POWER
nastavený do polohy OFF (CHG). Táto
vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení
videokamery do elektrickej zásuvky cez
sieťový adaptér, alebo keď je pripojená
hlavná batéria. Ak sa videokamera
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
nabíjateľná batéria sa úplne vybije.
Videokameru používajte po nabití
vopred nainštalovanej nabíjateľnej
batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
videokamery to neovplyvní, ak
nebudete nahrávať aj informácie o
dátume.
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť obrazovku LCD.
• Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak
je pootočená alebo ak smeruje od
videokamery.
Manipulácia s krytom zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
videokamery mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– používanie chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
– manipulácia s videokamerou rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie,
– dlhotrvajúce ponechanie puzdra
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Ďalšie informácie
3 Rohom pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ alebo podobným
predmetom sa trikrát dotknite položky
„ד zobrazenej na obrazovke.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [CANCEL].
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa videokamera používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na brehu
mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Videokamera sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ho aspoň raz
za mesiac použijete.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte videokameru do
elektrickej zásuvky a nechajte ho v nej
aspoň 24 hodín s prepínačom OFF
(CHG) nastaveným do polohy POWER.
121
Ochranné známky
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú
ochranné známky spoločností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Dolby a symbol double-D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch alebo iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
122
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem uvedeného sa
v tejto príručke značky ™ a „®“ neuvádzajú
vo všetkých prípadoch.
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Vo videokamere sa nachádza softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU
Lesser General Public License (ďalej len ako
„LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov pre tieto softvérové
programy, a to na základe podmienok
uvedených v licenciách GPL/LGPL.
Zdrojový kód je dostupný na webe. Ak si ho
chcete prevziať, navštívte nasledujúcu adresu
URL. Pri preberaní zdrojového kódu vyberte
DCR-DVD810 ako model pre svoju
videokameru.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste sa na našu
spoločnosť neobracali s otázkami týkajúcimi
sa obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si dokument „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v nej licencie (v anglickom jazyku)
pre softvér „GPL“, a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je
potrebný program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete si ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
Ďalšie informácie
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE
PATENTOVÉHO PORTFÓLIA AVC NA
POUŽÍVANIE NA SÚKROMNÉ, NIE
OBCHODNÉ ÚČELY, ABY
SPOTREBITEĽ MOHOL:
(i) KÓDOVAŤ VIDEOZÁZNAMY V
SÚLADE S NORMOU AVC („AVC
VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVAŤ VIDEOZÁZNAM
ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM
AKTÍVNYM V OBLASTI OSOBNÝCH A
NEKOMERČNÝCH AKTIVÍT, KTORÝ
BOL NADOBUDNUTÝ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMOV
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV AVC. LICENCIA SA
NEPOSKYTUJE ANI NEVZŤAHUJE NA
ŽIADNE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA
WEBOVEJ LOKALITE
<HTTP://MPEGLA.COM>
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Videokamera obsahuje softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“, a „libjpeg“. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných zmlúv s
vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na
tieto softvérové aplikácie sme povinní vás
informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si nasledujúce informácie.
Prečítajte si dokument „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v nej licencie (v anglickom jazyku)
pre softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“, a
„libjpeg“.
123
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
A Páčka transfokátora (33, 42)
B Tlačidlo PHOTO (32)
C Očná mušľa
D Hľadáčik (22)
E Páčka nastavenia šošovky hľadáčika
(22)
F Tlačidlo QUICK ON (34)
G Indikátor
/CHG (nabíjanie)
H Indikátor prístupu ACCESS (pevný
disk) (31)
I Konektor DC IN (16)
J Háčik pre remienok na plece
Pripojte remienok na plece (voliteľné
príslušenstvo).
K Konektor MIC (PLUG IN POWER)
L Konektor i (slúchadlá)
M Konektor HDMI OUT (mini) (45)
N Konektor pre diaľkový ovládač A/V
(45)
O Konektor
(USB) (65, 67)
P Svorka remienka (23)
124
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe obsahuje
bezpečnostné zariadenie na
bezpečné uchytenie inštalovaného
príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstrániť, uvoľnite
skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
(voliteľné príslušenstvo), vypnite ho, čím
zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
• Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) a
vstavaný blesk nemôžete používať
zároveň.
• Pripojený externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo) má prednosť pred
vstavaným mikrofónom (s. 127).
B Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Ak chcete videokameru ovládať,
nasmerujte diaľkový ovládač (s. 128)
na senzor diaľkového ovládača.
C Indikátor nahrávania (89)
Počas nahrávania svieti indikátor na
červeno. Ak je málo voľného miesta
na disku alebo je batéria takmer
vybitá, indikátor bliká.
D Tlačidlo . (protisvetlo) (35)
Stručná referenčná príručka
A Active Interface Shoe
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe dodáva energiu pre
voliteľné zariadenia ako voliteľné
svetlo, blesk a mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača
POWER. Ďalšie informácie nájdete
v návode na používanie dodávanom
k príslušenstvu.
• Kryt rozhrania otvoríte a zatvoríte
posunutím v smere šípky.
• Ak je počas nahrávania videozáznamov
k držiaku pripojený externý blesk
125
A Reproduktor
Prehrávané zvuky vydáva
reproduktor. Viac informácií o
nastavení hlasitosti nájdete na
strane 40.
M Zásuvka na pamäťovú kartu Memory
Stick Duo (24)
B Prepínač NIGHTSHOT (34)
P Tlačidlo DISP/BATT INFO (17, 22)
C Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (38)
D Obrazovka LCD/dotykový panel
(22)
E Tlačidlo
(HOME) (13, 74)
F Tlačidlá priblíženia (33, 42)
G Tlačidlo START/STOP (32)
H Tlačidlo RESET
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
I Indikátor prístupu ACCESS
(„Memory Stick PRO Duo“) (24)
J Batéria (16)
K Indikátory režimov
(videozáznam)/
záber) (20)
L Prepínač POWER (20)
126
(statický
N Tlačidlo
(DISC BURN) (51)
O Tlačidlo EASY (27)
Handycam Station
A Vstavaný mikrofón (33)
Mikrofón (voliteľné príslušenstvo)
kompatibilný s držiakom s aktívnym
rozhraním Active Interface Shoe má
pri pripojení prednosť.
B Blesk (80)
C Objektív (Carl Zeiss Lens) (4)
D Tlačidlo MANUAL (36)
F Lôžko pre statív
Pripojte statív (voliteľné
príslušenstvo) k lôžku pre statív
pomocou statívovej skrutky
(voliteľné príslušenstvo: skrutka
nesmie byť dlhšia než 5,5 mm).
G Konektor rozhrania
Slúži na pripojenie videokamery k
zariadeniu Handycam Station.
H Páčka BATT (na uvoľnenie batérie)
(17)
(DISC BURN) (51)
B Konektor rozhrania
Slúži na pripojenie videokamery k
zariadeniu Handycam Station.
C Konektor
(USB) (67)
D Konektor A/V OUT (45)
E Konektor DC IN (16)
Stručná referenčná príručka
E Ovládač CAM CTRL (36)
A Tlačidlo
127
Diaľkový ovládač
požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel b/B/v/V a potom stlačte
tlačidlo ENTER na potvrdenie výberu.
b Poznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Ochranná fólia
A Tlačidlo DATA CODE (84)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo údaje o
nastavení videokamery pre nahraté zábery.
B Tlačidlo PHOTO (32)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke zaznamená ako statický záber.
C Tlačidlá SCAN/SLOW (39)
D Tlačidlá . > (predchádzajúci/
nasledujúci) (39)
E Tlačidlo PLAY (39)
F Tlačidlo STOP (39)
• Ak chcete ovládať videokameru, nasmerujte
diaľkový ovládač na senzor diaľkového
ovládača (s. 125).
• Ak sa použitím diaľkového ovládača určitý čas
nevysielajú žiadne príkazy, oranžový rám
zmizne. Ak znova stlačíte niektoré z tlačidiel
b/B/v/V alebo ENTER, rám sa zobrazí na
tom istom mieste, ako posledný raz.
• Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
nedajú pomocou tlačidiel b/B/v/V vybrať.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte poistku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
G Tlačidlo DISPLAY (17)
H Vysielač
I Tlačidlo START/STOP (32)
Poistka
J Tlačidlá transfokátora (33, 42)
K Tlačidlá PAUSE (39)
L Tlačidlo VISUAL INDEX (38)
Zobrazuje obrazovku VISUAL INDEX
počas prehrávania.
M Tlačidlá b/B/v/V/ENTER
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na obrazovke
[VISUAL INDEX]/[Film Roll Index]/[Face
Index]/zoznam titulov, na obrazovke LCD
sa zobrazí oranžový rám. Vyberte
128
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte, ani
neodhadzujte do ohňa.
• Keď je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo zariadenie nemusí fungovať
správne. V takom prípade nahraďte batériu
novou lítiovou batériou Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Stručná referenčná príručka
129
Indikátory zobrazené počas nahrávania
alebo prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
A Tlačidlo HOME (13)
B Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (17)
C Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
D Kvalita nahrávania (HD/SD) a režim
nahrávania (FH/HQ/SP/LP) (76)
E Médium na snímanie alebo
prehrávanie
Nahrávanie statických záberov
F Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
G Približný ostávajúci čas nahrávania
10.2M
H Tlačidlo OPTION (14)
I FACE DETECTION (81)
J Tlačidlo VIEW IMAGES
K Nastavenie možnosti Face Index (81)
L 5,1-kanálové nahrávanie (33)
M Veľkosť záberu (82)
Prezeranie videozáznamov
N Približný počet statických záberov,
ktoré možno nahrať, a médium/Počas
záznamu statických záberov
O Tlačidlo návratu
P Režim prehrávania
Q Číslo aktuálne prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet
nahratých videozáznamov
Prezeranie statických záberov
10.2M
R Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(39)
S Ovládacie tlačidlá videa (39)
T Číslo aktuálneho statického záberu /
Celkový počet nahratých statických
záberov
U Priečinok prehrávania
Zobrazí sa iba v prípade, ak je statický
obraz uložený na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
V Tlačidlo prezentácie záberov (42)
W Názov údajového súboru
X Tlačidlo VISUAL INDEX (38)
130
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
Počas nahrávania alebo prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia videokamery.
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Indikátor
Význam
E
Výstraha (108)
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Stmievanie a
zjasňovanie obrazu
(funkcia Fader) (97)
Vypnuté podsvietenie
obrazovky LCD (22)
Vypnutý snímač
otrasov (90)
Spodná strana
Zapnutý snímač otrasov
(90)
Vľavo hore
Indikátor
Médium na statické
zábery (24)
Význam
AUDIO MODE (77)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(98)
Spodná strana
Indikátor
Blesk (80), REDEYE
REDUC (80)
Face Index (81)
FACE DETECTION
(81)
BLT-IN ZOOM MIC
(97)
Obrazový efekt (97)
Digitálny efekt (97)
Ručné zaostrenie (93)
9
SCENE SELECTION
(94)
V strede
Indikátor
10.2M
7.6M
Význam
IMAGE SIZE (82)
6.1M
Protisvetlo (35)
.
n
Vyváženie bielej farby
(95)
Prezentácia záberov
(42)
Funkcia SteadyShot
vypnutá (78)
NightShot (34)
Super NightShot (96)
SPOT METER (94)/
EXPOSURE (94)
Color Slow Shutter (96)
AE SHIFT (77)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(67)
WB SHIFT (77)
Stručná referenčná príručka
Nízka hodnota
MICREF LEVEL (98)
WIDE SELECT (78)
Význam
Tele macro (93)
131
Indikátor
Význam
Zebra (79)
X.V.COLOR (78)
CONVERSION LENS
(81)
z Tipy
• Indikátory a ich pozície (umiestnenia) sú iba
približné a môžu sa odlišovať od aktuálneho
zobrazenia.
Údajový kód počas
nahrávania
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenáva na médium. Tieto údaje sa
počas nahrávania nezobrazia. Môžete
ich však skontrolovať ako [DATA
CODE] počas prehrávania (s. 84).
132
Stručná referenčná príručka
Slovník
x 5,1-kanálový priestorový zvuk
x MPEG
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0,1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (komprimáciu obrazu)
videozáznamu alebo zvukového záznamu.
Patria sem formáty MPEG2 a MPEG2.
Videokamera prehráva videozáznamy nahraté
v kvalite záberu SD (štandardné rozlíšenie) vo
formáte MPEG2.
x Dolby Digital
x MPEG-4 AVC/H.264
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories
Inc.
Najnovší formát kódovania obrazu, ktorý v
roku 2003 spoločne štandardizovali dve
medzinárodné organizácie: ISO-IEC a ITU-T.
V porovnaní s konvenčným formátom
MPEG2 má formát MPEG-4 AVC/H.264 viac
než dvojnásobnú účinnosť. Videokamera
využíva formát MPEG-4 AVC/H.264 na
kódovanie videozáznamov s vysokým
rozlíšením.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia komprimácie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorá
efektívne komprimuje zvuk pri zachovaní jeho
vysokej kvality. Zvuky sú efektívne
komprimované vo vysokej zvukovej kvalite,
čo umožňuje vytvárať 5,1-kanálový
priestorový zvuk.
x Formát AVCHD
Formát digitálnej videokamery s vysokým
rozlíšením, ktorý sa používa na nahrávanie
signálu HD (vysoké rozlíšenie) s použitím
formátu MPEG-4 AVC/H.264.
x Fragmentácia
x JPEG
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, čo je štandard údajovej
kompresie statických záberov (zníženie
údajovej kapacity). Videokamera
zaznamenáva statické zábery vo formáte
JPEG.
Zmenšené zábery umožňujúce prezeranie
viacerých záberov naraz. [VISUAL INDEX]/
[
INDEX]/[
INDEX] sú systémom
zobrazovania miniatúr.
x VBR
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, čo je
formát nahrávania pre automatickú reguláciu
prenosovej rýchlosti (objem nahrávaných
údajov v určitom časom úseku) podľa
nahrávanej scény. V prípade videozáznamu s
rýchlym posunom sa na vytvorenia jasného
obrazu použije mnoho voľného miesta na
médiu, čím sa skracuje dostupný záznamový
čas média.
Stručná referenčná príručka
Stav média, pri ktorom sa súbory rozdelia na
časti, ktoré sa rozptýlene uložia na médium.
Zábery sa nemusia uložiť správne. Tento
problém môžete vyriešiť použitím funkcie
[MEDIA FORMAT] (s. 70).
x Miniatúra
133
Quick Reference
Register
Numerické
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
..................................... 96, 106
F
1080i/576i.............................87
16:9 .......................................87
COMPONENT .................. 87
Face Index...........................40
16:9 WIDE ..........................78
CONVERSION LENS..... 81
FADER....................... 97, 106
21-kolíkový adaptér ...........49
CTRL FOR HDMI
(ovládanie HDMI) ............ 90
FH ........................................ 76
Č
Film Roll Index ..................40
čas nabíjania ....................... 18
FIREWORKS ....................95
A
čas nahrávania.............. 11, 18
FLASH LEVEL................. 80
A.SHUT OFF (funkcia
automatického vypnutia)
..............................................89
čas prehrávania .................. 19
FLASH MODE..................80
časový posun .................... 113
FOCUS........................ 93, 103
adaptér karty Memory Stick
Duo ....................................117
D
AE SHIFT...................77, 107
D.EFFECT
(digitálny efekt) ......... 97, 107
4:3 ...................................78, 87
5,1 kanálové nahrávanie ....33
576i.......................................87
AREA SET.........................88
AUDIO MODE.................77
AVCHD, formát
..............................11, 116, 133
FACE DETECTION ........ 81
FILE NO.
(Číslo súboru)..................... 83
FORMAT
„Memory Stick PRO
Duo“.............................71
pevný disk ....................70
DATA CODE ........... 84, 132
fragmentácia .....................133
DATE/TIME ............. 84, 132
funkcia AUTO SLW
SHUTTR (automatická
pomalá uzávierka)...... 78, 107
dátumový register .............. 41
DELETE
B
podľa dátumu ........ 55, 56
statické zábery ............ 55
B&W (čiernobiele) ............97
videozáznamy ............. 54
batéria..................................16
batéria „InfoLITHIUM“
............................................118
DIAL SETTING ............... 80
diaľkový ovládač ...... 100, 128
BEEP...................................85
DIGITAL ZOOM............. 78
BLACK FADER ...............97
DISP OUTPUT ................. 87
Blesk ..................................102
DISPLAY........................... 84
BLT-IN ZOOM MIC
(vstavaný mikrofón
priblíženia) ..........................97
DIVIDE.............................. 60
„BRAVIA“ Sync ...............49
DROP SENSOR ............... 90
Dolby Digital 5.1
Creator................................ 33
držanie videokamery ......... 31
GUIDEFRAME ................ 79
H
Handycam Station.............. 16
HDD INFO ........................ 69
HOME MENU ............12, 74
CLOCK/LANG .......... 88
GENERAL SET ........ 89
MOVIE
SETTINGS..................76
OUTPUT
SETTINGS..................87
Dual Rec............................. 34
PHOTO
SETTINGS..................82
CAMERA DATA .............84
E
SETTINGS..................74
CANDLE............................95
elektrická zásuvka ............. 16
SOUND/DISP SET....85
CLOCK SET ......................20
EMPTY............................... 72
CLOCK/LANG..................88
EXPOSURE .............. 94, 106
VIEW IMAGES
SET............................... 84
CALIBRATION..............120
134
GENERAL SET................ 89
DEMO MODE.................. 89
BEACH...............................95
C
G
HQ .................................76, 77
I
ikona ........... pozri Indikátory
zobrazenia
IMAGE SIZE.....................82
indikátory ..........................131
indikátory zobrazenia ......130
INDOOR ............................96
J
JPEG..........................114, 133
LCD COLOR .................... 86
OUTDOOR........................96
lítiová batéria tvaru mince
............................................ 129
OUTPUT SETTINGS.......87
ovládač CAM CTRL .........36
LP................................... 76, 77
P
M
PAL....................................112
„Memory Stick“ ........... 2, 116
panel LCD...........................22
„Memory Stick PRO Duo“
........................................ 2, 117
LCD BL LEVEL ........86
„Memory Stick PRO-HG
Duo“ .............................. 2, 116
LCD BRIGHT ............85
LCD COLOR..............86
médium ............................... 23
PASTEL ..............................97
MICREF LEVEL
(referenčná úroveň
mikrofónu).......................... 98
pevný disk......................5, 114
kategória MANAGE
MEDIA ...............................69
kategória OTHERS ...........53
miniatúra........................... 133
kategória SETTINGS ........74
MOVIE SETTINGS ......... 76
PICT.EFFECT (obrazový
efekt)............................97, 107
kábel HDMI........................46
MPEG ............................... 133
PictBridge............................67
kábel S VIDEO ..................47
MPEG2 ............................. 114
kábel USB ...........................15
MPEG-4 AVC/H.264 ...... 133
pípnutie na potvrdenie
operácie .......... Pozrite BEEP
komponentový kábel
A/V...........................15, 45, 47
N
kondenzácia vlhkosti........120
nabíjanie batérie ................ 16
konektor A/V OUT .....45, 64
batéria .......................... 16
konektor DC .......................16
konektor DC IN .................16
vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria.... 121
konektor HDMI OUT .......45
nahrávanie .................... 27, 31
používanie režimu Easy
Handycam ...........................27
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V ..................43, 64
napájací kábel..................... 16
používanie v zahraničí .....112
nastavenie expozície na
snímanie v protisvetle........ 35
prehliadka záberov.............42
K
konektor USB...................127
kvalita záberu HD
(vysoké rozlíšenie) ...............9
PHOTO SETTINGS .........82
počet záberov, ktoré je
možné nasnímať..................82
nastavenie funkcie Face
Index.................................... 81
nastavenie média................ 23
počítač..................................51
pomocník.............................13
PORTRAIT (portrét s
mäkkým pozadím)..............95
prehrávanie ...................28, 38
prezeranie záberov v
televízore .............................43
priblíženie............................33
kvalita záberu SD
(štandardné rozlíšenie) ........9
NIGHTSHOT LIGHT...... 77
L
O
LANDSCAPE ....................95
Obrazovka LCD ................ 22
LANGUAGE SET ............88
ochranná známka ............. 122
rekordéry DVD/HDD
.......................................64
LCD BL LEVEL
(podsvietenie obrazovky
LCD)....................................86
OLD MOVIE................... 107
širokouhlý televízor ....46
ONE PUSH ................ 96, 106
televízor s pomerom
strán 4:3 ........................46
LCD BRIGHT ...................85
NightShot ............................ 34
OPTION MENU ............... 91
priblíženie pri
prehrávaní ...........................42
priečinok............................114
pripojenie
Stručná referenčná príručka
konektor S VIDEO............64
PHOTO CAPTURE .........56
originál ................................ 57
135
televízor s vysokým
rozlíšením.....................45
statický záber
IMAGE SIZE............. 82
tlačiareň........................67
kopírovanie statických
záberov ........................ 59
zariadenie VCR...........64
snímanie....................... 32
prípojný kábel A/V
..................................15, 48, 64
Q
QUICK ON ........................34
QUICK ON STBY (doba
pohotovostného režimu) ...89
R
REC LAMP
(indikátor nahrávania).......89
REC MODE
(režim nahrávania).............76
REDEYE REDUC ...........80
REMAINING SET
(videozáznam) ....................79
REMOTE CTRL
(diaľkový ovládač)..............89
REPAIR IMG.DB F. ........73
RESET ..............................126
USB CONNECT..............114
USB SELECT ..............66, 67
Ú
Údržba...............................116
statív .................................. 127
Úplné nabitie ......................16
SUB-T DATE
(dátum titulkov)................. 80
Úprava hlasitosti ................ 40
Úpravy................................. 53
SUNRISE&SUNSET ....... 95
SUPER NIGHTSHOT
..................................... 96, 106
súbor.................................. 114
súbor správy videozáznamov
s vysokým rozlíšením (HD)
........................................... 114
V
VBR............................. 11, 133
VF B.LIGHT
(jas hľadáčika) ....................86
Videozáznam
kopírovanie
videozáznamov............ 57
súbory na spravovanie
záberov.............................. 114
režim nahrávania ........ 76
súbory videozáznamov v
kvalite so štandardným
rozlíšením (SD)................ 114
VIEW IMAGES SET ....... 84
svorka remienka ................ 23
VISUAL INDEX............... 38
systém kódovania farieb v
televízore .......................... 112
VOLUME...........................85
snímanie ....................... 32
vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ...........121
S
Š
SCENE SELECTION
......................................94, 106
širokouhlý televízor........... 46
Výstražné hlásenia ...........110
širokouhlý záber ................ 33
Výstražné indikátory .......108
SELF-TIMER ....................98
SEPIA..................................97
SETTINGS .........................74
Sieťový adaptér...................16
SLIDE SHOW SET...........42
SMTH SLW REC ..............35
SNOW .................................95
SOUND/DISP SET ...........85
SP ...................................76, 77
SPOT FOCUS ............93, 106
SPOT METER (flexibilný
bodový merač)............94, 106
SPOTLIGHT......................95
STEADYSHOT.........78, 103
136
súbory so statickými
zábermi ...................... 114
U
T
Vysoké nadmorské výšky....5
Vzdialené predmety...........33
TELE MACRO......... 93, 107
W
TV CONNECT Guide...... 44
WB SHIFT (Úprava
vyváženia bielej farby)....... 77
TV TYPE............................ 87
TWILIGHT........................ 94
TWILIGHT PORT. .......... 95
televízor s pomerom strán 4:3
............................................. 46
WHITE BAL. (vyváženie
bielej farby).................95, 106
WHITE FADER ............... 97
WIDE SELECT ......... 78, 107
televízor s vysokým
rozlíšením ........................... 45
X
tlač ....................................... 67
X.V.COLOR ..............78, 119
tlačidlo zobrazenia
obrazovky registra ........... 130
Z
zálohovanie ............ pozri časť
Ukladanie záberov
ZEBRA ...............................79
zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky ........................108
ZOOM LINK .....................85
zostávajúca kapacita
batéria...........................17
„Memory Stick PRO
Duo“ .............................69
pevný disk ....................69
zostávajúca kapacita batérie
..............................................17
zoznam titulov.....................61
zrkadlový režim ..................35
Stručná referenčná príručka
137
http://www.sony.net/
Download PDF