Sony | DCR-SR32E | Sony DCR-SR32E Návod na použitie

3-093-317-83(1)
Práca s
kamkordérom 10
Digitálna videokamera
Príručka k zariadeniu
Handycam
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E
Začíname
14
Nahrávanie a
prehrávanie 23
Úpravy
41
Využívanie nahrávacích
médií
53
Prispôsobenie
kamkordéra
56
Práca s
počítačom
79
Riešenie problémov 104
Ďalšie informácie 118
Stručná referenčná
príručka 129
© 2007 Sony Corporation
Pred používaním kamkordéra si najskôr
prečítajte tento dokument
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
Poznámky týkajúce sa
používania
Ku kamkordéru sa dodávajú dva
druhy návodu na používanie.
Informácie o používaní a zaobchádzaní s
videokamerou nájdete v príručkách
„Návod na používanie“ a „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF/táto
príručka).
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré je možné
používať s kamkordérom
Je možné používať kartu „Memory Stick
Duo“ označenú značkou
alebo
(s. 121).
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo adaptér karty Memory
Stick Duo nelepte žiadne nálepky a
pod.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do adaptéra karty Memory Stick
Duo.
Adaptér karty Memory Stick Duo
Informácie o používaní
kamkordéra
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú
určené na držanie.
„Memory Stick Duo“
(S kamkordérom sa môže používať táto
veľkosť.)
Displej LCD
„Memory Stick“
(Nemôže sa používať s kamkordérom.)
• Nemôže sa používať žiaden iný typ
pamäťovej karty než je „Memory Stick
Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO“
a „Memory Stick PRO Duo“ sa môže
používať len so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO“.
2
Batéria
• Kamkordér nie je prachuvzdorný,
odolný voči vlhkosti, ani vodotesný.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Informácie o manipulácii s
kamkordérom“ (s. 124).
• Poškodeniu pevného disku alebo strate
nahratých záberov predídete tým, že
nasledujúce činnosti nebudete
vykonávať v prípade, že svieti
indikátor prepínača POWER (s. 19)
alebo indikátor prístupu (s. 26, 30):
– vyberať batériu alebo odpájať sieťový
adaptér z kamkordéra,
– vystavovať zariadenie mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
• Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla USB a pod.
skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom. Ak
zástrčku konektora násilím zastrčíte
nesprávnym smerom, môžete poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu
kamkordéra.
• Podržte kamkordér a konektor DC a
odpojte sieťový adaptér zo zariadenia
Handycam Station.
• Keď kamkordér nasadzujete do
zariadenia Handycam Station alebo z
neho vyberáte, skontrolujte, či je
prepínač POWER v polohe OFF
(CHG).
Informácie o položkách ponuky,
paneli LCD a objektíve
• Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 %
pixlov. Môžu sa však objaviť nepatrné
čierne a/alebo jasné bodky (bielej,
červenej, modrej alebo zelenej farby),
ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto
bodky vznikajú pri výrobe, sú
normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávku.
• Kamkordérom nesnímajte priame
slnko. Môže to spôsobiť poruchu
kamkordéra. Zábery slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
kamkordéra, ukladacieho média a
pod., za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
• Systémy kódovania farieb v televízore
sa líšia v závislosti od štátu alebo
regiónu. Ak chcete zobraziť nahrávku
na televíznej obrazovke, potrebujete
televízor so systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov
môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
• Prehrávať môžete len videozáznamy a
statické zábery nahraté na
videokamere. Zábery nahraté inými
zariadeniami DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E sa
tiež nedajú prehrať.
Nastavenie jazyka
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
Pokyny na používanie sa na displeji
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred začiatkom používania
videokamery zmeňte jazyk displeja
(s. 21).
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobiť poruchy.
3
Informácie o tejto príručke
• Zábery displeja LCD a indikátorov v
tejto príručke boli nasnímané
digitálnym fotoaparátom a môžu sa
líšiť od vášho zariadenia.
• Dizajn a technické parametre
záznamových médií a ďalšieho
príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Ak to nie je uvedené inak, ilustrácie v
príručke sa týkajú typu DCR-SR300E.
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Kamordér obsahuje objektív Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl
Zeiss (Nemecko) a Sony Corporation.
Jeho zábery sa vyznačujú mimoriadnou
kvalitou typickou pre objektívy Carl
Zeiss. Používa systém merania MTF
určený pre fotoaparáty a videokamery.
Objektív kamkordéra DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E je taktiež
pokrytý niekoľkými T vrstvami s
cieľom eliminovať neželané odrazy a
dosiahnuť vernú reprodukciu farieb.
MTF = Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla z objektu, ktoré prichádza do
objektívu.
Poznámky
týkajúce sa
zariadenia
Handycam s
pevným diskom
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov
• Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
všetky nasnímané zábery na externé médiá.
Odporúča sa ukladať údaje pomocou
počítača aj na disky typu DVD-R (s. 84).
Údaje môžete ukladať aj pomocou
videorekordéra alebo zariadenia DVD/
HDD (s. 49).
• Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pravidelne po nahraní.
Kamkordér nevystavujte
otrasom ani vibráciám
• Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk alebo sa
nemusí dať uskutočniť nahrávanie či
prehrávanie.
• Kamkordér nevystavujte otrasom najmä
počas nahrávania alebo prehrávania. Po
nahrávaní nevystavujte kamkordér otrasom
ani vibráciám, kým svieti indikátor
ACCESS.
• Počas používania remienka na plece
(nedodáva sa) nenarazte videokamerou do
nejakého predmetu.
Informácie o snímači otrasov
• Videokamera obsahuje snímač otrasov,
ktorý chráni vnútorný pevný disk pred
poškodením pri páde (s. 70). V prípade pádu
alebo v beztiažovom stave sa môže nahrať aj
blokovací šum, ktorý sa používa na ochranu
videokamery. Ak snímač otrasov opakovane
zaznamená otrasy, nahrávanie alebo
prehrávanie sa môže zastaviť.
4
Poznámky týkajúce sa batérie/
sieťového adaptéra
• Kým svieti indikátor ACCESS,
nevykonávajte nasledujúce činnosti. Mohli
by spôsobiť poruchu:
– vyberanie batérie,
– odpájanie sieťového adaptéra (počas
nabíjania batérie použitím sieťového
adaptéra).
• Batériu vyberajte a sieťový adaptér
odpájajte až po vypnutí prepínača POWER.
Poznámka týkajúca sa
prevádzkovej teploty
Funkcia formátovania pevného
disku [ FORMAT] v prípade
nemožnosti nahrávania a
prehrávania záberov
• V prípade opakovaného odstraňovania a
snímania nových záberov sa na pevnom
disku môže vyskytnúť fragmentácia údajov a
zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade uložte údaje na nejakom
type externého média (s. 40) a potom
použite funkciu [
FORMAT] (s. 53).
Fragmentácia 1 Slovník (s. 139)
• Ak je teplota kamkordéra extrémne vysoká
alebo nízka, možno nebude možné snímať
alebo prehrávať z dôvodu aktivácie
ochranných funkcií. V takom prípade sa na
displeji LCD zobrazí správa (s. 114).
Keď je kamkordér pripojený k
počítaču
• Nepokúšajte sa formátovať pevný disk
kamkordéra pomocou počítača. V opačnom
prípade kamkordér nemusí pracovať
správne.
Poznámka týkajúca sa
používania kamkordéra vo
vysokých nadmorských výškach
• Nezapínajte kamkordér v oblasti nízkeho
tlaku vzduchu, v nadmorských výškach viac
ako 3000 m. V opačnom prípade sa môže
poškodiť pevný disk kamkordéra.
Poznámka týkajúca sa likvidácie
a zmeny majiteľa
• Ak použijete funkciu [
FORMAT]
(s. 53) alebo naformátujete pevný disk
kamkordéra, nemusia sa úplne vymazať
všetky údaje. Ak chcete zabrániť obnoveniu
údajov pri zmene vlastníka kamkordéra,
použite funkciu [
EMPTY] (s. 55).
Okrem toho sa pred likvidáciou kamkordéra
odporúča zničiť jej telo.
5
Obsah
Pred používaním kamkordéra si
najskôr prečítajte tento dokument
........................................................ 2
Poznámky týkajúce sa zariadenia
Handycam s pevným diskom ........ 4
Príklady objektov a riešení ............. 9
Práca s kamkordérom
Tok činností .................................. 10
Ponuky „ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky ..... 11
Nahrávanie statických záberov na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
................................................... 30
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot plus/NightShot) ........... 31
Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle ................................... 31
Nahrávanie v zrkadlovom režime
................................................... 32
Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3)
snímaného záberu ....................... 32
Snímanie rýchlych činností pri
spomalenom obraze (SMTH SLW
REC) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) ....................... 33
Prehrávanie .................................. 34
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
............................................. 14
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 15
Krok 3: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času
............................................ 19
Zmena nastavenia jazyka ............. 21
Používanie funkcie priblíženia pri
prehrávaní ................................... 36
Vyhľadanie požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový register)
................................................... 36
Prehrávanie série statických záberov
(prehliadka záberov) ..................... 37
Prehrávanie obrazu na televízore
...................................................... 38
Ukladanie záberov ........................ 40
Krok 4: Príprava na nahrávanie .... 21
Úpravy
Nahrávanie a
prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy Handycam)
...................................................... 23
Nahrávanie ................................... 26
Priblíženie .................................... 28
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1-kanálový
priestorový zvuk) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) ......... 28
Používanie blesku (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) ......... 29
Snímanie vysokokvalitných statických
záberov počas nahrávania
videozáznamu (Dual Rec) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E)
................................................... 29
6
Kategória
(OTHERS) ................ 41
Odstraňovanie záberov ................ 41
Rozdelenie videozáznamu ........... 44
Kopírovanie statických záberov ... 45
Vytvorenie zoznamu titulov .......... 46
Kopírovanie na zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD ..................... 49
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná so štandardom
PictBridge) .................................... 51
Využívanie nahrávacích
médií
Kategória
(MANAGE HDD/
MEMORY) ..................................... 53
Formátovanie pevného disku alebo
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
....................................................... 53
Kontrola informácií o pevnom disku
....................................................... 54
Ochrana obnovenia údajov na
pevnom disku kamkordéra ........... 55
Prispôsobenie
kamkordéra
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke HOME
MENU ........................................... 56
Používanie ponuky HOME MENU
................................................... 56
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS) .......................... 57
MOVIE SETTINGS ........................ 58
(Položky na snímanie videozáznamov)
PHOTO SETTINGS ....................... 61
(Položky na snímanie statických
záberov)
VIEW IMAGES SET ....................... 65
(Položky na prispôsobenie displeja)
SOUND/DISP SET ........................ 66
(Položky na úpravu pípnutia a
obrazovky)
OUTPUT SETTINGS ..................... 67
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
CLOCK/
Položky nahrávania v ponuke OPTION
MENU ........................................ 72
Položky prezerania v ponuke OPTION
MENU ........................................ 72
Funkcie nastavené v ponuke OPTION
MENU ...........................................73
Práca s počítačom
Čo môžete robiť s počítačom s
operačným systémom Windows
.......................................................79
Systémové požiadavky .................80
Inštalácia softvéru .........................82
Vytvorenie disku DVD jedným
dotykom ........................................84
Importovanie záberov do počítača
.......................................................89
Odstránenie záberov nahratých v
kamkordéri pomocou počítača
(DCR-SR42E/SR62E/SR82E/
SR200E/SR300E) ..........................93
Prezeranie záberov importovaných
do počítača ...................................94
Úprava importovaných záberov ...97
Vytvorenie a kopírovanie disku DVD
.......................................................99
Práca so statickými zábermi ......103
Riešenie problémov
Riešenie problémov ....................104
Výstražné indikátory a správy .....114
Ďalšie informácie
LANG ........................... 68
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ............................. 69
(Iné položky nastavenia)
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU ........................ 71
Používanie kamkordéra v zahraničí
.....................................................118
Súbory v štruktúre pevného disku
alebo priečinkov kamkordéra .....120
Údržba a odporúčania ................121
Používanie ponuky OPTION MENU
................................................... 71
7
Stručná referenčná
príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
.................................................... 129
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania ........... 135
Slovník ....................................... 139
Register ...................................... 140
8
Príklady objektov a riešení
Kontrola
golfového
úderu
Dobrá snímka
zjazdovky
alebo pláže
B SMTH SLW REC*................ 33
B SPORTS** .......................... 75
Snímanie
statických
záberov počas
nahrávania
videozáznamu
B Podsvietenie .......................31
B BEACH ................................75
B SNOW..................................75
Dieťa na
javisku v žiare
reflektora
B Dual Rec* ............................ 29
Kvety v
priblížení
B SPOTLIGHT.........................75
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B PORTRAIT........................... 75
B FOCUS................................ 73
B TELE MACRO ..................... 73
Zaostrenie na
psa v ľavej
časti obrazovky
B FIREWORKS........................75
B FOCUS ................................73
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B FOCUS................................ 73
B SPOT FOCUS ..................... 73
B NightShot plus** ..................31
B NightShot* ...........................31
B COLOR SLOW SHTR ..........76
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
** DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
9
Práca s kamkordérom
Tok činností
B Začíname (s. 14).
B Snímanie s kamkordérom (s. 26).
Videozáznamy sa nahrávajú na pevný disk a statické
zábery sa nahrávajú na pevný disk aj na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
B Prehrávanie záberov.
x Zobrazenie záberov na displeji LCD (s. 34)
x Zobrazenie záberov na televíznom prijímači
(s. 38)
B Uloženie nahratých záberov.
x Ukladanie záberov na DVD disk použitím
počítača (s. 84)
x Importovanie záberov do počítača (s. 89)
x Kopírovanie záberov na zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD (s. 49)
B Odstránenie záberov.
Ak je pevný disk kamkordéra plný, nie je možné naň
nahrávať nové zábery. Odstráňte obrazové údaje
uložené v kamkordéri. Ak odstránite zábery, môžete
na uvoľnený disk snímať nové.
x Odstránenie vybratých záberov (s. 41)
x Odstránenie všetkých záberov ([
s. 53)
10
FORMAT],
Práca s kamkordérom
Ponuky „ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky
Ponuka HOME MENU – počiatočný bod pre operácie s
kamkordérom
Práca s kamkordérom
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 12)
Kategória
B Kategórie a položky ponuky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Položka
Strana
Kategória
MEMORY)
(MANAGE HDD/
Položka
Strana
MOVIE*
27
PHOTO*
27
FORMAT*
53
SMTH SLW REC**
33
FORMAT*
54
INFO
54
Kategória
(VIEW IMAGES)
Položka
Strana
VISUAL INDEX*
34
PLAYLIST
46
Kategória
(OTHERS)
Položka
DELETE*
EDIT
PLAYLIST EDIT
Strana
41
Kategória
(SETTINGS)
Prispôsobenie kamkordéra (s. 56)*.
* Tieto položky je taktiež možné nastaviť
počas režimu Easy Handycam (s. 23).
Informácie o položkách, ktoré sú k dispozícii
v kategórii
(SETTINGS), nájdete na
s. 57.
**DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
44, 45
46
PRINT
51
COMPUTER
79
11
Používanie ponuky HOME
MENU
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Príklad: [EDIT]
1 Zapnite kamkordér stlačením
zeleného tlačidla a otočením
prepínača POWER v smere šípky.
5 V ďalšej obsluhe postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
displeji.
Ukrytie obrazovky HOME MENU
2 Stlačte tlačidlo
(HOME) A
(alebo B).
Dotknite sa tlačidla
.
B Ak sa chcete dozvedieť viac
informácií o funkcii každej
položky v ponuke HOME
MENU - HELP
(HOME) B
1 Stlačte tlačidlo
(HOME).
Zobrazí sa ponuka HOME MENU.
(HOME) A
3 Dotknite sa požadovanej
kategórie.
Príklad: kategória
12
(OTHERS)
2 Dotknite sa tlačidla
(HELP).
Jednoduchým dotykom na displej počas
snímania sa zobrazia funkcie, ktoré sú
práve k dispozícii. Vykonávanie rôznych
nastavení bude jednoduché. Ďalšie
podrobnosti nájdete na strane s. 71.
3 Dotknite sa položky, ktorej obsah
Práca s kamkordérom
Farba spodnej časti tlačidla
(HELP) sa zmení na oranžovú.
Používanie ponuky OPTION
MENU
chcete poznať.
(OPTION)
Keď sa dotknete položky, na
obrazovke sa zobrazí jej vysvetlenie.
Ak chcete možnosť použiť, dotknite
sa tlačidla [YES], v opačnom prípade
sa dotknite tlačidla [NO].
Deaktivácia možnosti HELP
Dotknite sa tlačidla
v kroku 2.
(HELP) ešte raz
13
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných súčastí
Skontrolujte, či boli s kamkordérom
dodané nasledujúce súčasti.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (s. 133)
(okrem modelu DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Sieťový adaptér (1) (s. 15)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Nabíjateľná batéria
Sieťový kábel (1) (s. 15)
NP-FH40 (1) (s. 15, 123) (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
NP-FH60 (1) (s. 15, 123) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Handycam Station (1) (s. 15)
21-vývodový adaptér (s. 39)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
Prípojný kábel A/V (1) (s. 38, 49)
Kábel USB (1) (s. 51, 85, 89)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (s. 79)
– Picture Motion Browser (softvér)
– Príručka k zariadeniu Handycam (Táto
príručka)
Návod na používanie (1)
14
Krok 2: Nabíjanie batérie
2
1
Začíname
Prepínač
POWER
5
Batéria
3
Indikátor
CHG
(nabíjanie)
Konektor DC IN
Konektor DC
Sieťový adaptér
4
5
Do sieťovej
zásuvky
Sieťový kábel
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H)
(s. 123) je možné nabíjať po pripojení
ku kamkordéru.
4 Sieťový kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom k
sieťovej zásuvke.
b Poznámky
• Kamkordér je možné používať iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
5 Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station.
1 Pripojte batériu jej posunutím v
smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
2 Otočením prepínača POWER v
smere šípky nastavte polohu OFF
(CHG) (predvolené nastavenie).
Rozsvieti sa indikátor CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie.
Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
• Pri vkladaní kamkordéra do zariadenia
Handycam Station zatvorte kryt
konektora DC IN.
3 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
15
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG) a sieťový adaptér zapojte
priamo do konektora DC IN
kamkordéra.
Prepínač
POWER
Konektor
DC IN
Indikátor CHG
(nabíjanie)
b Poznámky
• Po vybratí batérie alebo sieťového adaptéra
skontrolujte, či indikátor
(video)/
(záber) (s. 26) nesvieti.
Vybratie kamkordéra zo
zariadenia Handycam Station
Vypnite napájanie a vyberte kamkordér
zo zariadenia Handycam Station tak, že
v jednej ruke držíte kamkordér a druhej
ruke zariadenie Handycam Station.
Batéria
Konektor DC
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky
Sieťový kábel
Sieťový adaptér
Do sieťovej zásuvky
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér od konektora DC
IN tak, že držíte súčasne kamkordér aj
konektor DC.
Vybratie batérie
Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG). Posuňte uvoľňovaciu
páčku BATT (batéria) a vyberte
batériu.
Uvoľňovacia páčka
BATT (batéria)
Skladovanie batérie
Ak chcete batériu dlhší čas skladovať
bez používania, úplne ju vybite
(podrobnejšie informácie o skladovaní
batérie nájdete na s. 123).
Používanie externého zdroja
napájania
Kamkordér pripojte tak, ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
Nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO.
16
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
Batéria
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
NP-FH40
(dodáva sa)
105
NP-FH50
125
60
NP-FH70
270
135
NP-FH100
615
305
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Batéria
100
50
NP-FH50
105
50
NP-FH100
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
Čas nabíjania
NP-FH40
(dodáva sa*)
125
NP-FH50
135
NP-FH60
(dodáva sa*)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
90
45
115
55
230
115
245
120
525
260
565
280
DCR-SR190E/SR200E:
Batéria
NP-FH50
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného
nahrávania nahrávania*
85
40
90
45
NP-FH60
(dodáva sa)
115
55
125
60
NP-FH70
190
95
NP-FH100
* DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
** DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného
nahrávania nahrávania*
NP-FH40
(dodáva sa)
NP-FH70
Kapacita nahrávania (približne)
50
Začíname
Po chvíli sa na 7 sekúnd zobrazí
približný čas nahrávania a informácie o
batérii. Informácie o batérii môžete
zobraziť až na 20 sekúnd opätovným
stlačením tlačidla DISP/BATT INFO,
kým je informácia zobrazená.
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného
nahrávania nahrávania*
200
100
440
220
465
230
Čas nahrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
17
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
DCR-SR290E/SR300E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného
nahrávania nahrávania*
NP-FH50
Batéria
Čas
prehrávania*
35
NP-FH40
(dodáva sa)
110
75
130
80
40
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
100
50
NP-FH70
280
105
50
NP-FH100
635
NP-FH70
160
80
NP-FH100
170
85
375
185
395
195
* Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte
nahrávanie, vypínate a zapínate kamkordér
a používate funkciu priblíženia.
DCR-SR190E/SR200E:
Batéria
Čas
prehrávania*
NP-FH50
125
NP-FH60
(dodáva sa)
165
NP-FH70
270
NP-FH100
615
b Poznámky
• Všetky časy sú merané v režime nahrávania
[SP] pri nasledovných podmienkach:
Hore: So zapnutým podsvietením displeja
LCD.
Dole: S vypnutým podsvietením displeja
LCD (s výnimkou modelu DCR-SR32E/
SR33E/SR42E).
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
Batéria
18
Čas
prehrávania
NP-FH40
(dodáva sa)
120
NP-FH50
140
NP-FH70
300
NP-FH100
695
DCR-SR290E/SR300E:
Batéria
Čas
prehrávania*
NP-FH50
120
NP-FH60
(dodáva sa)
160
NP-FH70
255
NP-FH100
590
* Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie otočte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a vypnite
indikátor
(video)/
(záber) (s. 26).
• Ak indikátor CHG (nabíjanie) počas
nabíjania bliká a informácie Battery Info
(s. 16) sa nezobrazujú správne, príčinou
môžu byť nasledovné podmienky:
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je opotrebovaná (iba pre
informácie o batérii).
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Namerané časy sú platné pri používaní
kamkordéra pri teplote 25 °C (odporúča sa
teplota 10 °C až 30 °C).
• V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania
a prehrávania sa skráti.
• Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
videokameru používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. Počas používania
kamkordéra v prípade akejkoľvek poruchy
ihneď odpojte sieťový adaptér zo sieťovej
zásuvky.
• Sieťový adaptér pri používaní neumiestňujte
v úzkom priestore, ako napríklad medzi múr
a nábytok.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
Ak kamkordér používate prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, po každom zapnutí
kamkordéra alebo zmene polohy
prepínača POWER sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET].
Začíname
• Ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station pripojený sieťový adaptér,
kamkordér nebude napájaný z batérie, a to
ani v prípade, že sieťový napájací kábel je
odpojený zo sieťovej zásuvky.
• Pri pripájaní voliteľného svetla sa odporúča
používať batériu NP-FH70/FH100 (s
výnimkou modelu DCR-SR32E/SR33E/
SR42E).
• Neodporúča sa používať batériu NP-FH30,
ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a
prehrávania s kamkordérom.
Krok 3: Zapnutie
zariadenia a
nastavenie dátumu
a času
Kryt objektívu
Dotknite sa tlačidla
na displeji LCD.
Prepínač POWER
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
otočte opakovane prepínač
POWER v smere šípky, kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
(video): Nahrávanie
videozáznamov
(záber): Nahrávanie statických
záberov
Zobrazí sa obrazovka [CLOCK
SET].
19
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú zemepisnú oblasť a
potom sa dotknite tlačidla
[NEXT].
3 Nastavte možnosť
[SUMMERTIME] a potom sa
dotknite tlačidla [NEXT].
Vypnutie napájania
Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG).
Opätovné nastavenie dátumu a
času
Dotknite sa položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET] a nastavte
dátum a čas.
b Poznámky
4 Pomocou tlačidiel v/V nastavte
položku [Y] (rok).
5 Vyberte možnosť [M] (mesiac)
pomocou tlačidiel b/B a potom
nastavte mesiac pomocou
tlačidla v/V.
6 Rovnakým spôsobom nastavte
položku [D] (deň), hodinu a
minútu a potom sa dotknite
tlačidla [NEXT].
7 Skontrolujte správnosť
nastavenia času a potom sa
dotknite tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
20
• Ak kamkordér nepoužívate približne 3
mesiace, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu z
pamäte vymazať. V tomto prípade nabite
nabíjateľnú batériu a znova nastavte dátum a
čas (s. 126).
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá s
kamkordérom snímať. Počas tejto doby nie
je možné kamkordér používať.
• Po zapnutí kamkordéra sa kryt objektívu
automaticky otvorí (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E). Znova sa zatvorí po
výbere obrazovky prehrávania a po vypnutí
kamkordéra.
• V prípade, že kamkordér ponecháte bez
prevádzky približne počas 5 minút,
napájanie sa na základe predvoleného
nastavenia automaticky vypne, čím sa šetrí
energia batérie ([A.SHUT OFF], s. 70).
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa
automaticky na disk a je možné ich zobraziť
počas prehrávania ([DATA CODE], s. 65).
• Informácie o časovom posune nájdete na
s. 119.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, nastavte ho pomocou položky
(CALIBRATION) (s. 125).
Krok 4: Príprava na
nahrávanie
Zmena nastavenia jazyka
Manuálne otvorenie krytu
objektívu (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E)
Kryt objektívu otvorte posunutím
prepínača.
Prepínač krytu
objektívu
Začíname
Zobrazenie na displeji môžete upraviť
tak, aby sa správy zobrazovali v určitom
jazyku.
Dotknite sa položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [ LANGUAGE SET] a
potom vyberte požadovaný jazyk.
z Tipy
• Po skončení nahrávania alebo prehrávania
záberov kryt objektívu zatvorte.
• Kryt objektívu sa v prípade modelov DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E otvára a
zatvára automaticky.
Nastavenia panela LCD
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru (1) a pootočte ho
tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol (2).
DISP/BATT INFO
290 stupňov
(max.)
2180 stupňov 190 stupňov vzhľadom
(max.)
ku kamkordéru
21
Vypnutie podsvietenia displeja
LCD pre zvýšenie výdrže batérie
(s výnimkou modelu DCRSR32E/SR33E/SR42E)
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri
používaní videokamery za jasného
svetla, alebo ak chcete ušetriť energiu
batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete
zapnúť podsvietenie displeja LCD,
stlačte a na niekoľko sekúnd podržte
tlačidlo DISP/BATT INFO, kým
indikátor
nezmizne.
b Poznámky
• Pri otváraní alebo nastavovaní panela dajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlo na
ráme panela LCD.
z Tipy
• Ak otvoríte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru a potom ho otočíte o
180 stupňov smerom k objektívu, môžete ho
zavrieť s displejom LCD otočeným smerom
von. Počas prehrávania je to pohodlnejšie.
• Dotknite sa položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 66) and nastavte
intenzitu jasu displeja LCD.
• Pri každom stlačení tlačidla DISP/BATT
INFO sa informácie zobrazia alebo skryjú
(zobrazia y nezobrazia).
22
Upevnenie svorky remienka
Upevnite svorku remienka a držte
kamkordér správne.
Nahrávanie a prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (režim Easy Handycam)
Kamkordér v režime Easy Handycam vykonáva takmer všetky nastavenia
automaticky, takže operácie nahrávania a prehrávania môžete vykonávať bez
podrobných nastavení. Pre jednoduché zobrazenie sa taktiež zväčší písmo na
obrazovke.
Nahrávanie
videozáznamov
Nahrávanie statických
záberov
V predvolenom nastavení sa statické
zábery nahrajú na pevný disk kamkordéra.
Nahrávacie médium statických záberov
môžete zmeniť na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (s. 30).
1 Otočte prepínač
POWER G, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video) .
1 Otočte prepínač POWER
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
Na displeji LCD sa
zobrazí indikátor
Nahrávanie a prehrávanie
Otvorenie krytu objektívu (DCR-SR32E/SR33E/ Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
otočte ho za súčasného stlačenia zeleného tlačidla.
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) (s. 21)
G, kým sa nerozsvieti
(záber).
indikátor
.
3 Ak chcete spustiť nahrávanie,
stlačte tlačidlo START/STOP H
(alebo E).*
2 Stlačte tlačidlo EASY A.
Na displeji LCD sa
zobrazí indikátor
.
3 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO F, čím
upravíte zaostrenie A (pípnutie) a potom
ho stlačte úplne B (zvuk uzávierky).**
[STBY] b [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
Bliká b svieti
* Režim [REC MODE] je pevne nastavený na možnosť [SP] (s. 58).
** Položka [
QUALITY] je pevne nastavená na možnosť [FINE] (s. 63).
23
Prehrávanie nahratých videozáznamov/statických záberov
1 Otočením prepínača POWER G zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) I (alebo D)
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Zobrazenie miniatúr
môže chvíľu trvať.)
Zobrazí sa na každej karte so záberom, ktorý bol v poslednom čase
prehrávaný/nasnímaný (B pre statické zábery).
Návrat na
obrazovku
nahrávania
Predchádzajúcich
6 záberov
Vyhľadávanie
záberov podľa
dátumu (s. 36)
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na
obrazovku
nahrávania
1
2
3
: Zobrazenie videozáznamov.
: Zobrazenie statických záberov na pevnom disku.
: Zobrazenie statických záberov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Dotykom prepína medzi spustením alebo prehrávaním
Návrat (na
obrazovku
VISUAL INDEX)
Začiatok
videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastaviť (prechod
na obrazovku
VISUAL
INDEX)
Ďalší videozáznam
Dátum a čas
záznamu*
Dozadu/dopredu
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 65).
24
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotykom na tlačidlo
/
počas pozastavenia.
• Hlasitosť môžete upraviť výberom položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME] a následným stlačením tlačidla
alebo
.
Statické zábery:
Dotknite sa karty
alebo
a statického záberu, ktorý sa má prehrať.
Prehliadka záberov (s. 37)
Návrat (na
obrazovku
VISUAL INDEX)
Dátum a čas
záznamu*
Predchádzajúci/
nasledujúci
Nahrávanie a prehrávanie
Prechod na
obrazovku
VISUAL INDEX
* Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na možnosť [DATE/TIME] (s. 65).
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte opäť tlačidlo EASY A. Ikona
zmizne z displeja LCD.
Nastavenia ponuky počas
režimu Easy Handycam
Stlačením tlačidla
(HOME) C
(alebo B) sa zobrazia položky ponuky,
ktoré sú k dispozícii pre zmenu
nastavení (s. 11, 57).
Nefunkčné tlačidlá v režime
Easy Handycam
Počas režimu Easy Handycam nie je
možné používať niektoré tlačidlá a
funkcie, pretože sú nastavené
automaticky (s. 105). Ak sa pokúsite
vykonať neplatnú operáciu, môže sa
zobraziť správa [Invalid during Easy
Handycam operation].
b Poznámky
• Väčšina položiek ponuky sa automaticky
vráti na predvolené nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek ponuky sú nemenné.
Podrobnejšie informácie nájdete na s. 105.
• Ponuka ponuka
(OPTION) sa nedá
použiť.
• Ak chcete k záberom pridať efekty alebo
zmeniť nastavenia, zrušte režim Easy
Handycam.
25
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
(HOME) D
Kryt objektívu
Pred nahrávaním otvorte
(HOME) E
kryt objektívu (DCRPHOTO F SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E) (s. 21)
START/STOP C
Indikátor
Indikátor
Prepínač POWER A
(video) /
(záber)
Indikátor
prístupu
ACCESS
(pevný disk)
b Poznámky
• Ak indikátor prístupu ACCESS aj po
dokončení nahrávania svieti alebo bliká,
znamená to, že údaje sa stále zapisujú na
disk alebo na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Kamkordér nevystavujte
otrasom ani vibráciám a neodpájajte batériu
ani sieťový adaptér.
• Maximálny možný nepretržitý čas
nahrávania je približne 13 hodín.
• Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2
GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
z Tipy
• Ak chcete zistiť voľné miesto na pevnom
disku, dotknite sa položiek
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[
INFO] (s. 54).
26
START/STOP B
Nahrávanie
videozáznamov
Videozáznamy môžete nahrávať na
pevný disk kamkordéra. Informácie o
čase nahrávania nájdete na s. 58.
1 Otočte prepínač POWER A, kým
2 Stlačte tlačidlo START/STOP B
(alebo C).
V predvolenom nastavení je možné
statické zábery nahrávať na pevný disk
kamkordéra. Ak chcete nahrávať
statické zábery na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, musíte zmeniť
nahrávacie médium. Informácie o počte
záberov, ktoré je možné zaznamenať,
nájdete na s. 62.
1 Otočte prepínač POWER A, kým
sa nerozsvieti indikátor
(záber).
2 Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO
[STBY] b [REC]
F, čím upravíte zaostrenie A
(ozve sa pípnutie) a potom ho
stlačte úplne B (ozve sa zvuk
uzávierky).
Nahrávanie a prehrávanie
sa nerozsvieti indikátor
(video).
Nahrávanie statických
záberov
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
Bliká b svieti
Keď indikátor
nahratý.
Prepnutie režimu snímania
pomocou tlačidla
(HOME) D
(albo E)
V ponuke HOME MENU sa dotknite
položky
(CAMERA) t
[MOVIE] alebo [PHOTO].
Nahrávanie statických záberov s
vysokým rozlíšením počas
nahrávania videozáznamu (Dual
zmizne, záber je
Rec) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
t Podrobné informácie nájdete na
s. 29.
Zmena nahrávacieho média pre
statické zábery
t Podrobné informácie nájdete na
s. 30.
27
Nahrávanie a prehrávanie
Priblíženie
Priblíženie je možné vykonať až na
úroveň zväčšenia zobrazenú v
nasledujúcej tabuľke.
(optické priblíženie)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
40 ×
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
25 ×
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
10 ×
SR300E
Zväčšenie môžete nastaviť pomocou
páčky transfokátora alebo tlačidiel na
približovanie na ráme panela LCD.
• Uistite sa, že prst máte stále na páčke
motorového transfokátora. Ak prst dáte
preč z páčky motorového transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
motorového transfokátora.
• Pomocou tlačidiel priblíženia na ráme
panela LCD nemôžete meniť rýchlosť
priblíženia.
• Minimálna možná vzdialenosť medzi
kamkordérom a objektom potrebná na
zabezpečenie úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre snímanie vzdialených predmetov.
z Tipy
• Pomocou funkcie [DIGITAL ZOOM]
(s. 59) môžete vykonávať priblíženie do
väčšej miery, ako je zväčšenie zobrazené v
tabuľke.
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1kanálový priestorový zvuk)
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Širší uhol pohľadu:
(Širokouhlý záber)
Zvuk zachytený vstavaným mikrofónom
sa skonvertuje na 5.1-kanálový
priestorový zvuk a zaznamená sa.
Vstavaný
mikrofón
Bližší pohľad: (Vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
b Poznámky
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí znížiť
rozmazanie obrazu v požadovanej miere, ak
je páčka motorového transfokátora
nastavená na stranu T (vzdialené predmety)
(neplatí pri modeli DCR-SR290E/SR300E).
28
V kamkordéri je nainštalovaný program
Dolby Digital 5.1 Creator na nahrávanie
5.1-kanálového priestorového zvuku.
Vychutnajte si realistický zvuk pri
prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5.1kanálový priestorový zvuk.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanálový
priestorový zvuk 1 Slovník (s. 139)
b Poznámky
• 5.1-kanálový zvuk sa pri prehrávaní na
kamkordéri skonvertuje na 2-kanálový.
• Počas 5.1-kanálového nahrávania/
prehrávania sa na displeji zobrazuje ikona
.
Indikátor stavu
nabitia blesku
Blesk
z Tipy
• Jasnosť blesku môžete zmeniť nastavením
funkcie [FLASH LEVEL] (s. 64) a efekt
červených očí môžete znížiť úpravou funkcie
[REDEYE REDUC] (s. 64).
Snímanie vysokokvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu
(Dual Rec) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Počas nahrávania videozáznamu môžete
snímať vysokokvalitné statické zábery
na pamäťovú kartu .
Nahrávanie a prehrávanie
Používanie blesku (DCRSR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
• Použitie blesku na osvetlených miestach,
napríklad pri snímaní objektu v protisvetle,
nemusí byť účinné.
• Ak na kamkordér upevníte konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo) alebo filter
(voliteľné príslušenstvo), blesk nevyžaruje
svetlo.
Opakovaným stláčaním tlačidla
(blesk) vyberte požadované nastavenie.
Žiadny indikátor (automatický blesk): ak
je nedostatočné svetlo, blesk sa spúšťa
automaticky.
r
(vynútený blesk): Blesk sa použije
vždy bez ohľadu na intenzitu osvetlenia
prostredia.
r
(bez blesku): Sníma bez blesku.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť od objektu pri
použití vstavaného blesku je približne 0,3 až
2,5 m.
• Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak
je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k
zmene farby vplyvom tepla, účinok blesku sa
môže znížiť.
• Indikátor nabíjania blesku pri nabíjaní
blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane
svietiť.
1 Otočte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video) a
stlačením tlačidla START/STOP
spustite snímanie.
2 Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Medzi spustením a zastavením
nahrávania môžete z videozáznamu
zachytiť až 3 statické zábery.
Oranžové
štvorčeky
zobrazujú počet
nasnímaných
záberov. Po
skončení
nahrávania sa
farba zmení na
oranžovú.
29
3 Stlačením tlačidla START/STOP
zastavte nahrávanie.
Nasnímané zábery sa zobrazia po
jednom a zaznamenajú sa. Keď sa
prestane zobrazovať indikátor
,
záber sa zaznamenal.
b Poznámky
• Ak nahrávate statické zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, nevyberajte
kartu „Memory Stick Duo“ pred
dokončením záznamu videa a statických
záberov.
• Počas používania funkcie Dual Rec sa blesk
nedá používať.
z Tipy
Otvorte panel LCD, vložte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do otvoru
na kartu Memory Stick Duo, kým sa
neozve kliknutie.
• Statické zábery sa pri používaní funkcie
Dual Rec zaznamenajú v nasledovných
veľkostiach.
Zmena nahrávacieho média pre
statické zábery
DCR-SR190E/SR200E:
–
2,3M (16:9 (širokouhlý režim))
– 1,7M (4:3)
DCR-SR290E/SR300E:
–
4,6M (16:9 (širokouhlý režim))
– 3,4M (4:3)
• Keď je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania, môžete snímať zábery rovnakým
spôsobom, ako keď je prepínač POWER
nastavený na hodnotu
(záber). Snímať
môžete aj s bleskom.
Nahrávanie statických
záberov na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
Nahrávacie médium statických záberov
môžete zmeniť na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Ako predvolené
nastavenie sa statické zábery nahrávajú
na pevný disk kamkordéra.
Je možné použiť iba kartu „Memory
Stick Duo“ označenú
alebo
(s. 121).
30
Indikátor prístupu ACCESS
(„Memory Stick Duo“)
1 Dotknite sa položky
(OPTION)
t karta
t [STILL MEDIA].
2 Vyberte médium, na ktoré chcete
ukladať statické zábery, potom sa
dotknite položky
.
Kamkordér sa prepne do
pohotovostného režimu nahrávania.
Ak vyberiete položku [MEMORY
STICK], na displeji sa zobrazí
indikátor
.
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Otvorte panel LCD a jemne raz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“ dnu.
b Poznámky
• Nepokúšajte sa kartu „Memory Stick Duo“
vyberať nasilu. Môže to spôsobiť jej
poškodenie.
• Keď indikátor prístupu ACCESS svieti
alebo bliká, kamkordér číta alebo zapisuje
údaje. V tom čase kamkordérom nehýbte
ani ho nevystavujte otrasom, nevypínajte ho,
nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“, ani nevyberajte batériu. V opačnom
prípade sa môžu poškodiť obrazové údaje.
• Ak vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do otvoru nesprávnym smerom, karta
Memory Stick Duo, otvor na kartu
„Memory Stick Duo“, alebo obrazové údaje
sa môžu poškodiť.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
NIGHT SHOT
OFF
z Tipy
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať,
sa líši v závislosti od kvality alebo veľkosti
záberu. Podrobnosti nájdete na s. 62.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E:
Infračervený port
Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy ON. (Zobrazí sa ikona
.)
b Poznámky
• Funkcie NightShot plus a Super NightShot
plus používajú infračervené svetlo. Preto
nezakrývajte infračervený port prstami
alebo inými predmetmi a odstráňte
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
• Funkcie NightShot plus a Super NightShot
plus nepoužívajte na svetlých miestach.
Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Infračervený port
Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy ON. (Zobrazí sa ikona
.)
b Poznámky
• Funkcie NightShot a Super NightShot
používajú infračervené svetlo. Preto
nezakrývajte infračervený port prstami
alebo inými predmetmi a odstráňte
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
• Funkcie NightShot a Super NightShot
nepoužívajte na svetlých miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie na tmavých
miestach (NightShot plus/
NightShot)
ON
z Tipy
• Ak chcete nahrať obraz jasnejší, použite
funkciu Super NightShot (s. 77). Ak chcete
nahrať videozáznam s vernejšími farbami,
použite funkciu Color Slow Shutter (s. 76).
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
z Tipy
• Ak chcete nahrať obraz jasnejší, použite
funkciu Super NightShot plus (s. 77). Ak
chcete nahrať videozáznam s vernejšími
farbami, použite funkciu Color Slow Shutter
(s. 76).
31
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo BACK
LIGHT a zobrazí sa ikona .. Ak chcete
zrušiť funkciu protisvetla, stlačte tlačidlo
BACK LIGHT ešte raz.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
1 Otočte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video).
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadovaný pomer strán obrazovky.
b Poznámky
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom
uhle ku kamkordéru (1), potom ho
otočte o 180 stupňov smerom k
objektívu (2).
z Tipy
• Na displeji LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
Výber pomeru strán (16:9
alebo 4:3) snímaného
záberu
Výber pomeru strán
videozáznamov
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
1 Otočte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
(video).
2 V ponuke HOME MENU sa
dotknite položky
(SETTINGS)
t [MOVIE SETTINGS] t [WIDE
SELECT] t [4:3] alebo [16:9
WIDE] (s. 59).
32
• Rozdiely uhla zobrazenia medzi pomerom
strán 16:9 (širokouhlý režim) a 4:3 sa líšia v
závislosti od pozície priblíženia.
• Ak videozáznam pozeráte na televízore,
nastavte položku [TV TYPE] na hodnotu
[16:9] alebo [4:3] v závislosti od pomeru
strán televízora (16:9/4:3) (s. 67).
• Pri prezeraní záberov nahratých vo formáte
16:9 (širokouhlý režim) na televízore s
funkciou [TV TYPE] nastavenou na
hodnotu [4:3] môže byť obraz v závislosti od
predmetov zrnitý.
Výber pomeru strán pre statické
zábery (okrem modelu DCRSR32E/SR33E/SR42E)
1 Otočte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
(záber).
Pomer strán sa automaticky zmení na
4:3.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadovaný pomer strán obrazovky.
b Poznámky
• Pre model DCR-SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E je najväčšia možná veľkosť záberov
[
0.7M] (16:9 (širokouhlý režim)) alebo
[1.0M] (4:3).
• Pre model DCR-SR190E/SR200E je
najväčšia možná veľkosť záberov [
3.0M]
(16:9 (širokouhlý režim)) alebo [4.0M] (4:3).
• Pre model DCR-SR290E/SR300E je
najväčšia možná veľkosť záberov [
4.6M]
(16:9 (širokouhlý režim)) alebo [6.1M] (4:3).
5 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená
ako 12-sekundový spomalený film.
Keď sa prestane zobrazovať indikátor
[Recording···], nahrávanie je
dokončené.
z Tipy
• Informácie o počte statických záberov, ktoré
je možné zaznamenať, nájdete na s. 62.
Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa
za bežných podmienok nedajú nasnímať,
sa dajú nasnímať asi na 3 sekundy pri
použití plynulého spomaleného
nahrávania.
Toto je vhodné pri zázname rýchlych
činností, ako je napríklad golfový či
tenisový úder.
Zmena nastavenia
Dotknite sa karty
(OPTION) t
a vyberte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
• [TIMING]
Po stlačení tlačidla START/STOP
nastavte počiatočný bod snímania.
Predvolené nastavenie je možnosť
[3sec AFTER].
Nahrávanie a prehrávanie
Snímanie rýchlych činností
pri spomalenom obraze
(SMTH SLW REC) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené
nahrávanie, dotknite sa tlačidla
.
[3sec AFTER]
(HOME) B
[3sec BEFORE]
(HOME) A
1 Otočením prepínača POWER zapnite
kamkordér.
2 Stlačením tlačidla
(HOME) A
(alebo B) zobrazte ponuku HOME
MENU.
3 Dotknite sa tlačidla
(CAMERA).
4 Dotknite sa tlačidla [SMTH SLW
REC].
• [RECORD SOUND]
Ak chcete na spomalený film
dodatočne vložiť zvuky, napríklad
rozhovor, vyberte možnosť [ON]
(
). (Predvolené nastavenie je
[OFF]). Kamkordér nahráva zvuky asi
12 sekúnd, kým sa v kroku 5
zobrazuje indikátor [Recording···].
b Poznámky
• Počas snímania 3-sekundového záznamu sa
zvuky nenahrávajú.
• Kvalita obrazu je pri snímaní pomocou
funkcie [SMTH SLW REC] nižšia ako pri
bežnom nahrávaní.
33
Nahrávanie/prehrávanie
Prehrávanie
(HOME) E
Páčka transfokátora
F
Prepínač
POWER A
(HOME) D
Tlačidlo
(VIEW
IMAGES) C
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) B
1 Otočením prepínača POWER A zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) B (alebo C).
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Zobrazenie
miniatúr môže chvíľu trvať.)
Návrat na
obrazovku
nahrávania
Zobrazí sa na každej karte so záberom, ktorý bol v poslednom čase
prehrávaný/nasnímaný (B pre statické zábery).
Predchádzajúcich
6 záberov
Vyhľadávanie
záberov podľa
dátumu (s. 36)
Nasledujúcich
6 záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania
1
: Zobrazenie videozáznamov.
2
: Zobrazenie statických záberov na pevnom disku.
3
(OPTION)
: Zobrazenie statických záberov na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
z Tipy
• Posunutie páčky transfokátora F umožňuje výber zobrazenia 6 alebo 12 záberov na
obrazovke VISUAL INDEX. Ak chcete pevne nastaviť tento počet, dotknite sa položky
(SETTINGS) v ponuke HOME MENU t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 66).
34
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Dotykom prepína medzi spustením alebo prehrávaním
Začiatok videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Ďalší videozáznam
Zastaviť (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
(OPTION)
Dozadu/dopredu
Statické zábery
Dotknite sa karty
alebo
a statického záberu, ktorý sa má prehrať.
Nahrávanie a prehrávanie
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Tlačidlo prehliadky záberov
(s. 37)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
(OPTION)
Predchádzajúci/nasledujúci
Prepnutie režimu prehrávania
pomocou tlačidla
(HOME) D
(alebo E)
V ponuke HOME MENU sa dotknite
tlačidiel
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX].
Nastavenie hlasitosti zvuku
videozáznamov
Dotknite sa položky
(OPTION) t
karta
t [VOLUME] a potom
vykonajte nastavenie pomocou tlačidiel
/
.
z Tipy
• Keď prehrávanie od vybratého
videozáznamu dosiahne posledný záznam,
opäť sa zobrazí obrazovka VISUAL
INDEX.
• Ak sa tlačidiel
/
dotknete počas
pozastavenia, videozáznam sa prehrá
pomaly.
/
• Jedným dotykom na tlačidlo
päťnásobne zrýchlite prehrávanie dozadu
alebo dopredu, dvomi dotykmi ho zrýchlite
10-násobne, tromi dotykmi 30-násobne a
štyrmi dotykmi približne 60-násobne.
35
Nahrávanie a prehrávanie
Používanie funkcie
priblíženia pri prehrávaní
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie je možné nastaviť páčkou
motorového transfokátora alebo
tlačidlami priblíženia na displeji LCD.
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
2 Zväčšite statický záber pomocou
tlačidla T (Vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
3 Dotknite sa displeja na mieste, ktoré
chcete zobraziť v strede zobrazeného
rámu.
4 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel
W (Širokouhlý záber)/T (Vzdialené
predmety).
Vyhľadanie požadovaných
záberov podľa dátumu
(Dátumový register)
Požadované zábery je možné vyhľadávať
efektívne podľa dátumu.
1 Otočením spínača POWER zapnite
kamkordér a stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Na displeji LCD sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
2 Ak chcete vyhľadávať videozáznamy,
dotknite sa karty
. Ak chcete
vyhľadávať statické zábery, dotknite
sa karty
.
• Zábery nahraté na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ sa nedajú
vyhľadávať podľa dátumu.
3 Dotknite sa tlačidla [DATE].
Na displeji sa zobrazí dátum nahratia
záberu.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla
.
Tlačidlo predchádzajúceho/
nasledujúceho dátumu
4 Dotknite sa tlačidla
predchádzajúceho/nasledujúceho
dátumu a vyberte dátum
požadovaného záberu.
36
5 Dotknite sa tlačidla
, kým je
zvýraznený vybratý dátum
požadovaného záberu.
Zábery s požadovaným dátumom sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
Nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie série
statických záberov
(prehliadka záberov)
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke
prehrávania statického záberu.
Prehliadka záberov sa začne od
vybratého záberu.
Ak chcete zastaviť prehliadku záberov,
dotknite sa tlačidla
. Ak chcete
prehliadku spustiť znova, opäť sa
dotknite tlačidla
.
b Poznámky
• Počas prehliadky záberov nie je možné
používať funkciu priblíženia pri prehrávaní.
z Tipy
• Ak chcete nastaviť nepretržitú prehliadku
záberov, vyberte položku
(OPTION) t
karta
t [SLIDE SHOW SET].
Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).
37
Prehrávanie obrazu na televízore
Pripojte kamkordér do vstupnej zásuvky televízora alebo videorekordéra pomocou
prípojného kábla A/V 1 alebo prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO 2.
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra (s. 15).
Pozrite si aj informácie v príručkách k zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
• Informácie o zobrazovaní nahratých záberov v počítači nájdete na s. 79.
Zariadenie bez
konektora S VIDEO
IN
Zariadenie s
konektorom S VIDEO
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
Konektor A/V OUT
(Biely)
AUDIO
AUDIO
(Červený)
(Červený)
(Žltý)
A/V OUT
: Tok signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Zariadenie Handycam Station aj
kamkordér sú vybavené konektormi A/V
OUT (s. 131, 132). Pripojte prípojný kábel
A/V k zariadeniu Handycam Station alebo
kamkordéru podľa konfigurácie.
2 Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripájaní k inému zariadeniu
prostredníctvom konektora S VIDEO
použitím prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo) je
možné vytvoriť zábery s vyššou kvalitou než
v prípade použitia prípojného kábla A/V.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý a
pravý zvukový kanál) a zásuvku S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V s
káblom S VIDEO (voliteľné príslušenstvo).
Pripojenie žltého konektora nie je
nevyhnutné. Samotné pripojenie S VIDEO
neumožňuje prenos zvuku.
38
Videorekordéry alebo
televízory
b Poznámky
• Nepripájajte prípojné káble A/V zároveň ku
kamkordéru aj k zariadeniu Handycam
Station. Môže to narušiť obraz.
z Tipy
• Počítadlo môžete zobraziť na obrazovke
televízora nastavením položky [DISP
OUTPUT] na možnosť [V-OUT/PANEL]
(s. 68).
Ak je k televízoru pripojený
videorekordér
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
zariadenia. Ak sa na zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na možnosť
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, atď.).
• Ak prehrávate zábery nasnímané s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý režim) na
televízore s pomerom strán 4:3, ktorý nie je
kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý
režim), vyberte pre nastavenie [TV TYPE]
pomer [4:3].
Nastavenie pomeru strán v
závislosti od televízora (16:9/4:3)
1 Otočením prepínača POWER
zapnite kamkordér.
2 Dotknite sa položky
(HOME)
t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t
[16:9] alebo [4:3] t
.
b Poznámky
• Ak je položka [TV TYPE] nastavená na
možnosť [4:3], kvalita obrazu sa môže znížiť.
Ak sa prepne pomer strán záznamu z
možnosti 16:9 (širokouhlý režim) na
možnosť 4:3, obraz sa môže chvieť.
• Na niektorých televízoroch s pomerom strán
4:3 sa možno nebudú zábery nasnímané s
pomerom strán 4:3 zobrazovať na celej
obrazovke. Nie je to porucha.
Ak je televízor monofónny
(televízor má iba jednu vstupnú
konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do vstupnej konektorovej zásuvky
videa a pripojte biely (ľavý kanál) alebo
červený (pravý kanál) konektor do
vstupnej konektorovej zásuvky pre zvuk
v televízore alebo videorekordéri. Ak
chcete zvuk prehrávať v režime mono,
použite na to vhodný kábel.
Nahrávanie a prehrávanie
Zmeňte nastavenie vzhľadom na pomer
strán televízora, ktorý bude zobrazovať
zábery.
Ak televízor alebo videorekordér
používa 21-vývodový adaptér
(EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný
ku kamkordéru (iba pre typy s
označením
na spodnej strane).
Tento adaptér je určený iba na výstup.
TV/VCR
39
Ukladanie záberov
Nasnímané zábery sa ukladajú na interný pevný disk kamkordéra. Z dôvodu obmedzenej
kapacity interného pevného disku ukladajte zábery aj na externé médium, napríklad disk
DVD-R, alebo do počítača.
Zábery nasnímané videokamerou môžete uložiť podľa nižšie popísaného postupu.
Ukladanie záberov pomocou počítača
Prostredníctvom softvéru na dodávanom disku CD-ROM môžete uložiť zábery na disk
DVD alebo na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku DVD
jedným dotykom
(One Touch Disc Burn)
Zábery nasnímané
videokamerou môžete veľmi
jednoducho ukladať priamo na
disk DVD.
Ukladanie záberov
pomocou počítača
Zábery nasnímané
kamkordérom môžete uložiť na
pevný disk počítača.
Vytvorenie disku DVD s
vybratými zábermi
Zábery importované do počítača
môžete uložiť na disk DVD.
Zábery môžete aj upraviť.
Pozri časť „Vytvorenie
disku DVD jedným
dotykom“ na s. 84.
Pozri časť „Importovanie
záberov do počítača“ na
s. 89.
Pozri časť „Vytvorenie a
kopírovanie disku DVD“
na s. 99.
Ukladanie záberov pripojením kamkordéra k videorekordéru
alebo k iným zariadeniam
Kopírovanie na
zariadenia VCR alebo
DVD/HDD
40
Pozri časť „Kopírovanie
na zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD“ na
s. 49.
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Odstraňovanie
záberov
Táto kategória umožňuje úpravu a tlač
statických záberov a pripojenie
kamkordéra k počítaču.
Pomocou kamkordéra môžete odstrániť
nasnímané zábery z pevného disku
alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“.
b Poznámky
• Odstránené zábery sa už nedajú obnoviť.
z Tipy
Kategória
(OTHERS)
DELETE
Môžete odstrániť zábery na pevnom
disku alebo pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ (s. 41).
EDIT
Môžete upraviť zábery na pevnom disku
alebo pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ (s. 44, 45).
Odstraňovanie záberov na
pevnom disku
Úpravy
Zoznam položiek
• Naraz môžete vybrať aj 100 záberov.
• Záber môžete pri prezeraní odstrániť, keď
vyberiete kartu
(OPTION) t
t
[DELETE].
Voľné miesto na pevnom disku môžete
získať odstránením obrazových údajov z
kamkordéra.
Voľné miesto na pevnom disku
kamkordéra zistíte pomocou funkcie
[
INFO] (s. 54).
b Poznámky
PLAYLIST EDIT
Môžete vytvoriť alebo upraviť zoznam
titulov (s. 46).
• Dôležité údaje je potrebné uložiť na externé
médiá (s. 40).
• Nepokúšajte sa odstrániť súbory z pevného
disku kamkordéra pomocou počítača.
PRINT
Pomocou pripojenej tlačiarne so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery (s. 51).
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[DELETE].
COMPUTER
Môžete pripojiť kamkordér k počítaču
(s. 79).
2 Dotknite sa položky [
DELETE].
3 Dotknite sa položky [
DELETE]
(videozáznamy) alebo
[ DELETE] (statické zábery)
podľa typu záberu, ktorý chcete
odstrániť.
41
4 Dotknite sa záberu, ktorý chcete
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia záberov.
odstrániť.
Predchádzajúci/nasledujúci, tlačidlo
Vybratý záber sa označí značkou .
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
t [YES]
.
Odstránenie všetkých
videozáznamov alebo statických
záberov naraz
V kroku kroku 3 sa dotknite položky
[
DELETE ALL] alebo
[ DELETE ALL] t [YES] t [YES]
t
.
Odstránenie všetkých
videozáznamov alebo statických
záberov nasnímaných v jeden
deň
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[DELETE] t [
DELETE].
2 Podľa typu záberu, ktorý chcete
odstrániť, sa dotknite položky [
DELETE by date] alebo [
DELETE by date].
42
3 Dotknite sa tlačidla
predchádzajúceho/nasledujúceho
dátumu nasnímania a vyberte dátum
požadovaného záberu.
4 Po zvýraznení vybratého dátumu
nasnímania sa dotknite položky
.
Zábery s požadovaným dátumom
nasnímania sa zobrazia na
obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, dotknite sa
záberu na displeji LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
• Počas odstraňovania záberov nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér z
kamkordéra. Môže sa poškodiť pevný disk.
• Ak sa odstránený videozáznam nachádza aj
v zozname titulov (s. 46), odstráni sa aj z
tohto zoznamu.
z Tipy
• Ak chcete odstrániť všetky nasnímané
zábery na pevnom disku a obnoviť jeho
pôvodnú kapacitu nahrávania, naformátujte
pevný disk (s. 53).
• Zábery nasnímané kamkordérom a uložené
na disk sa označujú ako „originál“.
Odstránenie statických
záberov z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Ak chcete odstrániť zábery z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“, najprv
vložte kartu do kamkordéra.
Odstránenie všetkých statických
záberov z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
V kroku kroku 3 sa dotknite položky
[ DELETE ALL] t [YES] t [YES]
t
.
b Poznámky
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[DELETE].
3 Dotknite sa položky [
DELETE].
z Tipy
DELETE].
• Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté
na pamäťovej karte„Memory Stick Duo“,
naformátujte kartu „Memory Stick Duo“
(s. 54).
Úpravy
2 Dotknite sa položky [
• V nasledujúcich prípadoch nie je možné
odstraňovať statické zábery:
– „Memory Stick Duo“ karta je chránená
proti zápisu (s. 121).
– Ochrana proti zápisu je pri statických
záberoch nastavená inými zariadeniami.
4 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete odstrániť.
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním statického
záberu na displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
t [YES]
.
43
Rozdelenie videozáznamu
Videozáznamy môžete rozdeliť na
pevnom disku kamkordéra.
b Poznámky
• V režime Easy Handycam sa videozáznamy
nedajú rozdeliť. Zrušte režim Easy
Handycam.
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
4 Keď chcete rozdeliť videozáznam
na zábery, dotknite sa položky
.
Videozáznam sa pozastaví.
Presnejšie sa upraví rozdeľovací bod, ktorý
bol vybratý pomocou tlačidla
.
Vráti sa na začiatok vybratého
videozáznamu.
Stláčaním položky
sa prepína
prehrávanie a zastavenie.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
44
.
t [YES]
b Poznámky
• Rozdelené videozáznamy sa už nedajú
obnoviť.
• Pri rozdeľovaní videozáznamu nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér z
kamkordéra. Môže sa poškodiť pevný disk.
• Ak sa v zozname titulov nachádza rozdelený
originálny videozáznam, videozáznam v
zozname titulov bude tiež rozdelený.
• Medzi bodom, keď ste sa dotkli položky
a skutočným rozdeľovacím bodom
môže byť rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi
polsekundových prírastkov.
Kopírovanie statických záberov
Statické zábery môžete kopírovať z
pevného disku na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Najprv vložte pamäťovú kartu do
kamkordéra „Memory Stick Duo“.
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať aj 100 statických
záberov.
• Ak chcete statický záber pri prezeraní
skopírovať, vyberte možnosť
(OPTION)
t karta
t [COPYt
].
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[EDIT] t [COPY].
2 Dotknite sa tlačidiel [
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[EDIT] t [COPY].
2 Dotknite sa tlačidiel
[
t
COPY by date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia statických záberov.
Úpravy
1 V ponuke
Kopírovanie všetkých statických
záberov nasnímaných v jeden
deň v rovnaký čas
t
COPY].
3 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete kopírovať.
Predchádzajúci/nasledujúci, tlačidlo
3 Dotknite sa tlačidla Predchádzajúci/
nasledujúci a vyberte dátum
nasnímania požadovaného
statického záberu.
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidiel
Spustí sa kopírovanie.
t [YES].
4 Po zvýraznení vybratého dátumu
nasnímania sa dotknite položky
.
Statické zábery s vybratým dátumom
nasnímania sa zobrazia na
obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, dotknite sa
záberu na displeji LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
• Ako zdroj napájania použite sieťový
adaptér, čím zabránite tomu, aby sa v
kamkordéri pri kopírovaní vybila batéria.
45
Vytvorenie
zoznamu titulov
• Kamkordér nevystavujte otrasom ani
vibráciám a počas kopírovania neodpájajte
sieťový adaptér.
• Ak kopírujete veľa statických záberov, môže
to trvať dlho.
• Statické zábery nemôžete kopírovať z
pamäťovej karty Memory Stick Duo na
pevný disk.
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov. Originálne
videozáznamy sa nemenia, aj keď ich v
zozname titulov zmeníte alebo z neho
odstránite.
b Poznámky
• V režime Easy Handycam nemôžete do
zoznamu titulov pridávať videozáznamy ani
zoznam upravovať. Zrušte režim Easy
Handycam.
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
2 Dotknite sa položky [
ADD].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vložiť do zoznamu titulov.
.
Vybratý záber sa označí značkou .
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidiel
t
46
.
t [YES]
Pridávanie všetkých
videozáznamov nasnímaných v
jeden deň v rovnaký čas
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
2 Dotknite sa tlačidla [
ADD by
date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahratia videozáznamov.
• Zoznam titulov môžete kopírovať na disk
DVD použitím dodaného softvéru (s. 100).
Prehrávanie zoznamu
titulov
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Zobrazí sa obrazovka zoznamu
titulov.
Úpravy
Predchádzajúci/nasledujúci, tlačidlo
3 Dotknite sa tlačidla Predchádzajúci/
nasledujúci a vyberte dátum
nasnímania požadovaného
videozáznamu.
4 Po zvýraznení vybratého dátumu
nasnímania sa dotknite položky
.
Videozáznamy s vybratým dátumom
nasnímania sa zobrazia na
obrazovke.
Ak chcete výber potvrdiť, dotknite sa
videozáznamu na displeji LCD. Ak
sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa tlačidiel
t
.
t [YES]
b Poznámky
2 Dotknite sa záberu, od ktorého
chcete spustiť prehrávanie.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybratého záberu do konca. Potom
sa obrazovka vráti na obrazovku
prehrávania.
Odstránenie nepotrebných
záberov zo zoznamu titulov
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
• Počas úpravy zoznamu titulov nevyberajte
batériu, ani neodpájajte sieťový adaptér z
kamkordéra. Môže sa poškodiť pevný disk.
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať statické
zábery.
2 Dotknite sa tlačidla [ ERASE].
Ak chcete odstrániť všetky zábery zo
zoznamu titulov, dotknite sa tlačidla
[ ERASE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
z Tipy
3 Vyberte záber, ktorý chcete odstrániť
zo zoznamu.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 99 videozáznamov.
• Záber môžete pridať pri prezeraní, keď
vyberiete kartu
(OPTION) t
t
[
ADD].
47
5 Pomocou tlačidiel [T]/[t] vyberte
umiestnenie.
Vybratý záber sa označí značkou
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Cieľový panel
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
z Tipy
z Tipy
• V prípade výberu viacerých záberov sa
zábery presunú v poradí, v akom sú
zobrazené v zozname titulov.
• Pôvodné zábery sa nezmenia, aj keď
odstránite zábery zo zoznamu titulov.
Zmena poradia v zozname
titulov
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
MOVE].
3 Vyberte záber, ktorý chcete
premiestniť.
Vybratý záber sa označí značkou
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla
48
t [YES]
t [YES]
4 Dotknite sa položky
t
.
2 Dotknite sa tlačidla [
6 Dotknite sa položky
t
.
.
Kopírovanie na zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD
Zábery prehrávané v kamkordéri môžete nahrávať na iné zariadenia, napríklad na
zariadenia DVD/HDD alebo rekordéry. Zariadenie pripojte použitím niektorého z
nasledujúcich spôsobov.
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
(s. 15). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
IN
Zariadenie s
konektorom S VIDEO
IN
S VIDEO
VIDEO
Úpravy
Zariadenie bez
konektora S VIDEO
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
(Biely)
Konektor A/V OUT
AUDIO
(Červený)
AUDIO
(Červený)
(Žltý)
A/V OUT
Zariadenia VCR alebo
rekordéry DVD/HDD
: Tok obrazu/signálu
A Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Zariadenie Handycam Station aj
kamkordér sú vybavené konektormi A/V
OUT (s. 131, 132). Pripojte prípojný kábel
A/V k zariadeniu Handycam Station alebo
kamkordéru podľa konfigurácie.
B Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Keď pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou konektora S VIDEO,
kvalita obrazu sa viac zvýši použitím
prípojného kábla A/V s káblom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) ako použitím
prípojného kábla A/V. Pripojte biely a
červený konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo). Žltý
konektor nie je potrebný. Pripojenie len s
konektorom S VIDEO nebude prenášať
zvuk
b Poznámky
• Ak chcete skryť indikátory (napríklad
počítadlo, atď.) na obrazovke pripojeného
monitorového zariadenia, nastavte položku
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (predvolené nastavenie) v ponuke
HOME MENU (s. 68).
49
• Ak chcete nahrať údaje o dátume a čase a
údaje o kamere, zobrazte ich na obrazovke
(s. 65).
• Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prípojného kábla A/V do vstupnej
konektorovej zásuvky videa a červený
(pravý kanál) alebo biely konektor (ľavý
kanál) do vstupnej konektorovej zásuvky
pre zvuk na zariadení.
1 Zapnite zariadenie a stlačte
tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Nastavte režim [TV TYPE] podľa
zariadenia na zobrazovanie (s. 67).
2 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
3 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo rekordér DVD/HDD)
pomocou prípojného kábla A/V
(dodáva sa) 1 alebo prípojného
kábla A/V s konektorom S VIDEO
2 (voliteľné príslušenstvo).
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
4 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodávanom s
nahrávacím zariadením.
50
5 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
kamkordér.
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge)
Pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge môžete tlačiť
statické zábery bez pripojenia
kamkordéra k počítaču.
3 Pripojte konektor
(USB)
zariadenia Handycam Station k
tlačiarni pomocou dodávaného
kábla USB.
Pripojte kamkordér k sieťovému
adaptéru na získanie energie zo sieťovej
zásuvky (s. 15). Zapnite tlačiareň.
Ak chcete tlačiť statické zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do
kamordéra.
Úpravy
Pripojenie kamkordéra k
tlačiarni
1 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
2 Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor
[USB SELECT].
4 Dotknite sa položky [
PRINT]
(pevný disk) alebo [
PRINT]
(„Memory Stick Duo“) v závislosti
od typu záberu určeného na tlač.
Po ukončení pripojenia sa na obrazovke
zobrazí indikátor
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
Na obrazovke môžete vybrať statický
záber.
b Poznámky
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
51
b Poznámky
Tlač
1 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete vytlačiť.
Vybratý záber sa označí značkou
.
Stlačením a podržaním záberu na
displeji LCD ho potvrďte.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite
sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky
(OPTION),
upravte nasledujúce možnosti a
dotknite sa položky
.
[COPIES]: nastavte počet kópií
statického záberu. Môže ich byť až
20.
[DATE/TIME]: vyberte položku
[DATE], [DAY&TIME] alebo
[OFF] (čas/dátum sa nevytlačí).
[SIZE]: vyberte veľkosť papiera.
Ak toto nastavenie nezmeníte,
prejdite na krok 3.
3 Dotknite sa tlačidiel [EXEC] t
[YES] t
.
Znovu sa zobrazí obrazovka na výber
záberov.
Ukončenie tlače
Dotknite sa tlačidla
pre výber záberu.
52
na obrazovke
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nevykonávajte nasledujúce operácie.
Operácie by sa nemuseli vykonať správne.
– Používanie prepínača POWER
– Stlačenie tlačidla
(VIEW IMAGES)
– Odstránenie kamkordéra zo zariadenia
Handycam Station
– Odpojenie kábla USB (dodáva sa) od
zariadenia Handycam Station alebo
tlačiarne
– Odstránenie pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ z kamkordéra v prípade
používania funkcie [
PRINT]
• Ak tlačiareň prestane fungovať, odpojte
kábel USB, vypnite a znovu zapnite
tlačiareň a činnosť zopakujte od začiatku.
• Na tlač môžete vybrať len papier s takou
veľkosťou, na ktorý môže tlačiareň tlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nasnímaný v pomere strán 16:9 (širokouhlý
záber), ľavá a pravá strana záberu môže byť
orezaná na šírku.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
• Zábery popísané nižšie sa nedajú tlačiť:
– zábery upravené v počítači,
– zábery nahraté inými zariadeniami,
– zábery presahujúce veľkosť 3 MB,
– zábery presahujúce veľkosť 2 848 x 2 163
pixlov.
z Tipy
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Statické zábery sa dajú
vytlačiť bez použitia počítača
prostredníctvom priameho pripojenia
tlačiarne k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na
výrobcu daného typu.
• Statický záber môžete pri prezeraní vytlačiť,
keď vyberiete kartu
(OPTION) t
t [PRINT].
Využívanie nahrávacích médií
Kategória
(MANAGE
HDD/MEMORY)
Táto kategória umožňuje používať
pevný disk alebo kartu „Memory Stick
Duo“ na rôzne účely.
Formátovanie
pevného disku
alebo pamäťovej
karty „Memory
Stick Duo“
s
Formátovanie pevného
disku
Kategória
MEMORY)
(MANAGE HDD/
FORMAT
Na uvoľnenie miesta na nahrávanie je
možné formátovať pevný disk (s. 53).
FORMAT
Formátovať môžete aj pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, čím sa tiež získa
voľné miesto na nahrávanie (s. 54).
b Poznámky
• Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov,
je dôležité ich uložiť (s. 40) pred použitím
funkcie [
FORMAT].
1 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(MANAGE
HDD/MEMORY) t [
FORMAT].
Využívanie nahrávacích médií
Zoznam položiek
Môžete odstrániť všetky zábery na
pevnom disku kamkordéra, aby ste získali
voľné miesto pre nahrávanie.
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového
adaptéra určeného na tento úkon (s. 15).
INFO
Môžete zobraziť kapacitu pevného disku
(s. 54).
2 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
3 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Kým je aktivovaná funkcia [
FORMAT],
neodpájajte sieťový adaptér ani batérie.
53
Kontrola informácií
o pevnom disku
Formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“
Formátovanie odstráni všetky zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
1 Zapnite kamkordér.
Informácie o pevnom disku je možné
zobraziť a prípadne skontrolovať
približné množstvo voľného miesta na
pevnom disku.
V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(MANAGE
HDD/MEMORY) t [
INFO].
2 Ak chcete pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ formátovať,
vložte ju do kamkordéra.
3 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(MANAGE
HDD/MEMORY) t [
FORMAT].
Vypnutie displeja
Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
4 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Odstránia sa dokonca aj statické obrázky
chránené iným zariadením proti náhodnému
odstráneniu.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
[Executing...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– používanie prepínača alebo tlačidiel
POWER,
– vybratie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“.
54
• Výpočet miesta na pevnom disku je
nasledovný: 1 MB = 1 048 576 bajtov. Časti s
veľkosťou menšou ako MB sa nezapočítajú
pri zobrazovaní miesta na pevnom disku.
Zobrazená veľkosť celého pevného disku
bude o niečo menšia ako veľkosť uvedená
nižšie, a to aj napriek tomu, že sa zobrazuje
množstvo voľného aj využitého miesta na
pevnom disku.
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
30 000 MB
– DCR-SR72E/SR82E:
60 000 MB
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
40 000 MB
• Pre oblasť súboru správy sa po použití
funkcie [
FORMAT] (s. 53) využité
miesto nezobrazí ako 0 MB.
Ochrana obnovenia údajov na pevnom
disku kamkordéra
Funkcia [
EMPTY] umožňuje
zapísať menej dôležité údaje na pevný
disk kamkordéra. Týmto spôsobom
môže byť zložitejšie obnoviť pôvodné
údaje. Ak sa rozhodnete predať alebo
požičať kamkordér niekomu inému,
odporúča sa vykonať operáciu
[
EMPTY].
Pre túto činnosť pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra (s. 15).
b Poznámky
1 Uistite sa, či je sieťový adaptér
zapojený a potom posunutím
prepínača POWER zariadenie
zapnite.
stlačené tlačidlo BACK LIGHT.
Zobrazí sa obrazovka [
EMPTY].
4 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
5 Keď sa zobrazí hlásenie
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
z Tipy
b Poznámky
• Túto činnosť môžete vykonať bez ohľadu na
pozíciu, v akej sa rozsvieti indikátor
(video)/
(záber).
• Skutočný čas vykonávania funkcie [
EMPTY] je nasledujúci:
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
približne 30 minút
– DCR-SR72E/SR82E:
približne 60 minút
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
približne 40 minút
• Ak medzi krokmi 4 a 5 pozastavíte funkciu
[
EMPTY], pri ďalšom použití
kamkordéra sa uistite, či sa dokončila
činnosť vykonaná pomocou funkcie [
FORMAT] alebo [
EMPTY].
2 V ponuke
(HOME MENU) sa
dotknite tlačidiel
(MANAGE
HDD/MEMORY) t
[
FORMAT].
Zobrazí sa obrazovka
[
FORMAT].
Využívanie nahrávacích médií
• Ak vykonáte funkciu [
EMPTY], všetky
údaje sa odstránia. Ak chcete zabrániť strate
dôležitých záberov, je dôležité ich uložiť
(s. 40) pre použitím funkcie [
EMPTY].
• Funkcia [
EMPTY] sa dá spustiť len v
prípade pripojenia sieťového adaptéra do
sieťovej zásuvky.
• Odpojte všetky káble okrem sieťového
adaptéra. Sieťový adaptér počas prevádzky
neodpájajte.
• Pri vykonávaní funkcie [
EMPTY]
nevystavujte kamkordér vibráciám ani
nárazom.
3 Na niekoľko sekúnd podržte
55
Prispôsobenie kamkordéra
Čo môžete robiť pomocou kategórie
(SETTINGS) v ponuke HOME MENU
Vlastnosti nahrávania a nastavenia
režimu môžete zmeniť podľa potreby.
3 Dotknite sa požadovanej položky
nastavenia.
Používanie ponuky HOME
MENU
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
1 Zapnite kamkordér a stlačte
tlačidlo
(HOME).
(HOME)
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
(HOME)
Kategória
(SETTINGS)
2 Dotknite sa tlačidla
(SETTINGS).
56
5 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
tlačidla
.
Zoznam položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 58)
SOUND/DISP SET*6 (s. 66)
Položky
Strana
VOLUME*4
66
BEEP*4
66
LCD BRIGHT
66
Položky
Strana
REC MODE
58
LCD BL LEVEL
67
NIGHTSHOT LIGHT
58
LCD COLOR
67
WIDE SELECT*1
59
DIGITAL ZOOM
59
STEADYSHOT
60
Položky
Strana
AUTO SLW SHUTTR
60
TV TYPE
67
GUIDEFRAME*2
60
DISP OUTPUT
68
ZEBRA*2
60
OUTPUT SETTINGS (s. 67)
CLOCK/
LANG (s. 68)
60
FLASH LEVEL*2
64
Položky
Strana
REDEYE REDUC*2
64
CLOCK SET*4
19
AREA SET
68
SUMMERTIME
68
PHOTO SETTINGS (s. 61)
Položky
LANGUAGE SET*4
Strana
IMAGE SIZE*3*4
61
QUALITY
63
68
GENERAL SET (s. 69)
FILE NO.
63
Položky
Strana
NIGHTSHOT LIGHT
58
DEMO MODE
69
STEADYSHOT*5
60
CALIBRATION
125
GUIDEFRAME*2
60
A.SHUT OFF
70
ZEBRA*2
60
REMOTE CTRL*3
70
FLASH LEVEL*3
64
DROP SENSOR
70
REDEYE REDUC*3
64
STILL MEDIA*4
*1
30
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
VIEW IMAGES SET (s. 65)
Prispôsobenie kamkordéra
REMAINING
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Položky
Strana
DATA CODE
65
DISPLAY
66
*4 Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam (s. 23).
*5 DCR-SR290E/SR300E
*6 [SOUND SETTINGS] (v režime Easy
Handycam)
57
MOVIE SETTINGS
(Položky na snímanie
videozáznamov)
DCR-SR72E/SR82E:
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
REC MODE
Nahrávací čas
HQ
14 hodín a 40 minút
SP
21 hodín a 40 minút
LP
41 hodín a 50 minút
DCR-SR33E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E:
Režim nahrávania
Nahrávací čas
HQ
9 hodín a 30 minút
SP
14 hodín a 30 minút
LP
28 hodín
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, kvalita scén
môže byť nižšia alebo scény s rýchlym
pohybom sa môžu pri prehrávaní
videozáznamu zobraziť ako blokový šum.
NIGHTSHOT LIGHT
Pri nahrávaní je možné kvalitu obrazu
videozáznamu vybrať spomedzi troch
úrovní.
HQ
Nahráva v režime vysokej kvality.
(9M (HQ))
B SP
Nahráva v režime štandardnej kvality.
(6M (SP))
LP
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné
prehrávanie).
(3M (LP))
Nahrávací čas (približne)
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
58
Režim nahrávania
Režim nahrávania
Nahrávací čas
HQ
7 hodín a 20 minút
SP
10 hodín a 50 minút
LP
20 hodín a 50 minút
Keď pri snímaní používate funkciu
NightShot plus/NightShot (s. 31) alebo
[S. NIGHTSHOT PLS] (s. 77)/[SUPER
NIGHTSHOT] (s. 77), môžete snímať
čistejšie zábery, ak nastavíte funkciu
[NIGHTSHOT LIGHT], ktorá vyžaruje
infračervené (neviditeľné) žiarenie na
hodnotu [ON] (predvolené nastavenie).
b Poznámky
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi.
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Maximálna vzdialenosť snímania pri použití
funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je približne
3 m.
WIDE SELECT
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Pri snímaní záberov môžete pomer strán
vybrať podľa pripojeného televízora.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
B 4:3
Nahráva zábery na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 4:3.
16:9 WIDE (
)
Nahráva zábery na celú obrazovku
televízora s pomerom strán 16:9
(širokouhlý).
b Poznámky
DIGITAL ZOOM
Ak chcete použiť vyššiu úroveň
priblíženia, ako je optické priblíženie,
môžete vybrať funkciu maximálneho
priblíženia (s. 28). Kvalita obrazu sa v
prípade digitálne priblíženia zhorší.
Priblíženie až do hodnoty 40-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 2000násobku digitálne.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 25-násobku
sa vykoná opticky.
50 ×
Priblíženie až do hodnoty 25-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 50násobku digitálne.
2000 ×
Priblíženie až do hodnoty 25-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 2000násobku digitálne.
DCR-SR190E/SR200E:
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 20násobku digitálne.
80 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 80násobku digitálne.
Prispôsobenie kamkordéra
• Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa
televízora pripojeného na prehrávanie
(s. 67).
2000 ×
DCR-SR290E/SR300E:
Na pravej strane pruhu sa zobrazuje
faktor digitálneho priblíženia. Po
vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí
oblasť priblíženia.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
B OFF
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 20násobku digitálne.
Priblíženie až do hodnoty 40-násobku
sa vykoná opticky.
80 ×
Priblíženie až do hodnoty 40-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty 80násobku digitálne.
59
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať
(predvolené nastavenie je [ON] ). Keď
používate statív (voliteľné
príslušenstvo), nastavte funkciu
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ). Záber bude potom prirodzený.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
pomalá uzávierka)
Keď je funkcia nastavená na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie), rýchlosť
uzávierky sa pri snímaní v tmavých
podmienkach automaticky zníži na 1/25
sek.
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Po nastavení funkcie [GUIDEFRAME]
na hodnotu [ON] môžete zobraziť
snímku a skontrolovať, či je objekt vo
vodorovnej alebo zvislej polohe.
Snímka sa nenahrá. Stlačením tlačidla
DISP/BATT INFO snímka zmizne.
z Tipy
• Keď je objekt umiestnený na prieseku
pomocného rámčeka, kompozícia bude
vyvážená.
ZEBRA (DCRSR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
V častiach displeja, kde je úroveň jasu
nastavená na predvolenú hodnotu, sa
zobrazia biele diagonálne čiary.
Táto funkcia je užitočná ako sprievodca
úpravou jasu. Ak zmeníte predvolené
nastavene, zobrazí sa indikátor . Vzor
zebry sa nenahrá.
60
B OFF
Vzor zebry sa nezobrazí.
70
Vzor zebry sa zobrazí na úrovni jasu
displeja približne 70 IRE.
100
Vzor zebry sa zobrazí na úrovni jasu
displeja približne 100 IRE alebo vyššej.
b Poznámky
• Časti displeja, v ktorých jas dosahuje
hodnotu 100 IRE alebo vyššiu, sa môžu zdať
preexponované.
z Tipy
• Hodnota IRE predstavuje úroveň jasu
displeja.
REMAINING
B AUTO
V prípadoch popísaných nižšie sa asi na
8 sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
– Keď kamkordér zistí zostávajúcu
kapacitu pevného disku s prepínačom
POWER nastaveným v polohe
(video).
– Keď stlačíte tlačidlo DISP/BATT
INFO, čím sa zapne indikátor a
prepínač POWER je v polohe
(video).
– Keď v ponuke HOME MENU
vyberiete režim nahrávania
videozáznamu.
ON
Vždy zobrazuje indikátor
zostávajúceho času pevného disku.
b Poznámky
• Keď je zostávajúci čas na nahrávanie
videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor
zostáva zobrazený na obrazovke.
PHOTO SETTINGS
(Položky na snímanie statických
záberov)
S
FLASH LEVEL
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Pozrite na s. 64.
S
REDEYE REDUC
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Pozrite na s. 64.
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
IMAGE SIZE
(okrem modelu
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B 1.0M (
)
Sníma statické zábery v čistej kvalite.
VGA (0.3M) (
Prispôsobenie kamkordéra
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
)
Umožňuje snímanie maximálneho
počtu statických záberov.
z Tipy
• V pomere strán 16:9 (širokouhlý) je veľkosť
záberu automaticky nastavená na možnosť
[
0.7M].
DCR-SR190E/SR200E:
B 4.0M (
4.0M
)
Sníma statické zábery v čistej kvalite.
1.9M (
)
Umožňuje nasnímať viac statických
záberov v relatívne čistej kvalite.
61
VGA (0.3M) (
)
Umožňuje snímanie maximálneho
počtu statických záberov.
z Tipy
Kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (v MB) a
počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (približne)
• V pomere strán 16:9 (širokouhlý) je veľkosť
záberu automaticky nastavená na možnosť
[
3.0M].
6.1M
4,6 M 4.0M
3,4 M
2848 × 2848 × 2304 × 2136 ×
2136
1602
1728
1602
DCR-SR290E/SR300E:
4.0M
64 MB
21
53
28
70
32
81
37
93
128 MB
Umožňuje nasnímať viac statických
záberov v relatívne čistej kvalite.
42
105
56
135
64
160
74
185
256 MB
76
190
100
250
115
295
130
335
VGA (0.3M) (
512 MB
155
390
205
510
235
600
270
690
1 GB
315
800
420
1050
480
1200
550
1400
2 GB
650
1600
860
2150
990
2500
1100
2850
4 GB
1250
3200
1700
4250
1950
4900
2250
5700
B 6.1M (
)
Sníma statické zábery v čistej kvalite.
3.1M (
)
)
Umožňuje snímanie maximálneho
počtu statických záberov.
z Tipy
• V pomere strán 16:9 (širokouhlý) je veľkosť
záberu automaticky nastavená na možnosť
[
4.6M].
b Poznámky
• Položku [
IMAGE SIZE] je možné
nastaviť len v prípade, že svieti indikátor
(záber).
• Pre model DCR-SR32E/SR33E/SR42E je
veľkosť záberu pevne nastavená na hodnotu
[VGA (0.3M)].
z Tipy
• Statické zábery sa pri používaní funkcie
Dual Rec snímajú v nasledovných
veľkostiach.
DCR-SR190E/SR200E:
–[
2,3 M] (16:9 (širokouhlý režim))
– [1,7 M] (4:3)
DCR-SR290E/SR300E:
–[
4,6 M] (16:9 (širokouhlý režim))
– [3,4 M] (4:3)
62
3.1M
3.0M
2,3 M 1.9M
2048 × 2304 × 2016 × 1600 ×
1536
1296
1134
1200
3.0M
64 MB
40
100
42
105
56
135
65
160
128 MB
80
205
85
215
110
280
130
325
256 MB
140
370
150
395
200
500
235
590
512 MB
295
760
310
800
410
1000
480
1200
1 GB
600
1550
640
1600
840
2100
980
2450
2 GB
1200
3150
1300
3350
1700
4300
2000
5000
4 GB
2400
6300
2600
6600
3400
8500
3950
9500
1,7 M 1.0M
0.7M
VGA
1512 × 1152 × 1152 × 640 ×
1134
864
648
480
STANDARD (
)
Sníma statické zábery so štandardnou
úrovňou kvalitou obrazu.
1.7M
72
175
120
325
160
390
390
980
128 MB
145
355
245
650
325
780
780
1970
256 MB
260
640
445
1150
590
1400
1400
3550
512 MB
530
1300
900
2400
1200
2850
2850
7200
1 GB
1050
2650
1800
4900
2450
5900
5900
14500
2 GB
2200
5500
3750
10000
5000
12000
12000
30000
4 GB
4400
10500
7400
19500
9500
23500
23500
59000
b Poznámky
FILE NO. (Číslo
súboru)
B SERIES
Postupne priraďuje čísla súborov aj v
prípade zmeny nahrávacieho média
alebo výmeny pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“.
RESET
Postupne priraďuje čísla súborov
nasledujúc súbor s najvyšším číslom,
ktorý sa nachádza v v aktuálnom
nahrávacom médiu.
NIGHTSHOT LIGHT
Pozrite na s. 58.
• Všetky číselné hodnoty sú namerané pri
nasledujúcich nastaveniach.
Hore: pri nastavenej kvalite záberov [FINE].
Dole: pri nastavenej kvalite záberov
[STANDARD].
• Všetky hodnoty boli namerané pri používaní
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ od
spoločnosti Sony Corporation. Počet
záberov, ktoré je možné nahrať, závisí od
prostredia nahrávania.
• Na pevný disk je možné nahrať maximálne
9 999 statických záberov.
• Rozlíšenie statických záberov je
nadobudnuté jedinečným pixlovým poľom
zobrazovacieho senzora ClearVid CMOS od
spoločnosti Sony a systémom na spracovanie
obrazových údajov (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) (nový zobrazovací
procesor Enhanced Imaging Processor).
QUALITY
STEADYSHOT
(DCR-SR290E/
SR300E)
Pozrite na s. 60.
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Prispôsobenie kamkordéra
64 MB
Pozrite na s. 60.
ZEBRA
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Pozrite na s. 60.
B FINE (
)
Sníma statické zábery s vysokou
úrovňou kvality obrazu.
63
FLASH LEVEL
(okrem modelu
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní vstavaného (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) alebo
externého blesku (voliteľné
príslušenstvo), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
HIGH(
)
Zvýši úroveň intenzity blesku.
B NORMAL( )
LOW(
b Poznámky
• V závislosti od jednotlivých rozdielov a
iných podmienok nemusí zníženie efektu
červených očí priniesť želaný účinok.
)
Zníži úroveň intenzity blesku.
REDEYE REDUC
(okrem modelu
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní vstavaného (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) alebo
externého blesku (voliteľné
príslušenstvo), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom.
Efektu červených očí zabránite
zapnutím blesku pred nahrávaním.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Pri používaní tejto funkcie nastavte
položku [REDEYE REDUC] na
hodnotu [ON].
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
Položku [REDEYE REDUC] nastavte
na hodnotu [ON] a potom opakovaným
stláčaním tlačidla (blesk) (s. 29)
vyberte nastavenie.
64
(Automatické zníženie efektu
červených očí): použitím predblesku v
prípade nedostatočných svetelných
podmienok sa znižuje efekt červených očí.
r
(Vynútené zníženie efektu
červených očí): použitím blesku a
predblesku sa vždy znižuje efekt
červených očí.
r
(Bez blesku): Snímanie bez blesku.
STILL MEDIA
Ďalšie informácie nájdete na s. 30.
VIEW IMAGES SET
(Položky na prispôsobenie displeja)
CAMERA DATA
Videozáznam
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
Statický záber
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú
informácie o údajovom kóde
zaznamenané automaticky pri
nahrávaní.
B OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA (dole)
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
DATE/TIME
C Indikátor vypnutia funkcie
SteadyShot
D Jas
E Vyváženie bielej farby
F Zosilnenie
G Rýchlosť uzávierky
H Hodnota clony
I Expozícia
z Tipy
• Indikátor sa zobrazí pri prehrávaní záberu
zaznamenaného s použitím blesku (okrem
modelu DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Ak pripojíte kamkordér k televíznemu
prijímaču, na televíznej obrazovke za zobrazí
údajový kód.
• Indikátor prepína nasledujúce funkcie, keď
stláčate tlačidlo DATA CODE na diaľkovom
ovládači: [DATE/TIME] t [CAMERA
DATA] t [OFF] (žiaden indikátor) (okrem
modelu DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• V závislosti od stavu pevného disku sa zobrazí
indikátor [--:--:--].
Prispôsobenie kamkordéra
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
A Dátum
B Čas
65
SOUND/DISP SET
(Položky na úpravu pípnutia a
obrazovky)
DISPLAY
Môžete vybrať počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL
INDEX.
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12)
pomocou páčky transfokátora na
kamkordéri.*
6IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 6 záberov.
12IMAGES
Zobrazia sa miniatúry 12 záberov.
* Tlačidlá transfokátora môžete používať v
ráme displeja LCD alebo na diaľkovom
ovládači (okrem modelu DCR-SR32E/
SR33E/SR42E).
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
VOLUME
Ak chcete upraviť hlasitosť, dotknite sa
tlačidiel
/
(s. 35).
BEEP
B ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
OFF
Vypne melódiu a zvuk uzávierky.
LCD BRIGHT
Intenzitu jasu displeja LCD je možné
upraviť.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou
tlačidla
/
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
66
OUTPUT
SETTINGS
LCD BL LEVEL
(úroveň podsvietenia
displeja LCD)
(Položky pre pripojenie k iným
zariadeniam)
Intenzitu jasu podsvietenia displeja
LCD je možné nastaviť.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu displeja LCD.
b Poznámky
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
LCD COLOR
Farbu displeja LCD je možné upraviť
pomocou tlačidla
/
.
Nízka intenzita
Vysoká intenzita
z Tipy
• Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní
nasnímané zábery.
TV TYPE
Pri prehrávaní obrazu musíte podľa typu
pripojeného televízora konvertovať
signál. Nasnímaný obraz sa prehráva
ako na nasledujúcich obrázkoch.
Prispôsobenie kamkordéra
• Pri pripojení kamkordéra k vonkajšiemu
zdroju napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT], výdrž
batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
• Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180
stupňov, aby displej smeroval von a potom
panel zavriete, nastavenie sa automaticky
zmení na hodnotu [NORMAL].
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
16:9
(Predvolené nastavenia pre
zariadenia DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Vyberte pre sledovanie obrazu na
širokouhlom televízore 16:9.
Širokouhlý (16:9)
obraz
Obraz vo
formáte 4:3
67
CLOCK/ LANG
(Položky na nastavenie hodín a
jazyka)
4:3
(Predvolené nastavenia pre
zariadenia DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Vyberte pre sledovanie obrazu na
štandardnom televízore 4:3.
Širokouhlý
(16:9) obraz
Obraz vo
formáte 4:3
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na displeji LCD.
V-OUT/PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový
kód na televízore a na displeji LCD.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
CLOCK SET
Pozrite na s. 19.
AREA SET
Môžete prispôsobiť časový posun bez
toho, aby ste zastavili hodiny.
Pri používaní kamkordéra na cestách do
iných časových pásiem nastavte svoju
oblasť pomocou tlačidiel v/V.
Ďalšie informácie o časových rozdieloch
nájdete na s. 119.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
zastavenia hodín.
Nastavte hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o jednu hodinu dopredu.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude
používať na displeji LCD.
68
GENERAL SET
(Iné položky nastavenia)
z Tipy
• Ak sa medzi možnosťami nenachádza
váš rodný jazyk, kamkordér ponúka
možnosť [ENG[SIMP]] (zjednodušená
angličtina).
Dotknite sa položky 1, potom položky
2.
Ak požadovaná položka nie je na
displeji, dotknite sa tlačidiel v/V a
prejdite na ďalšiu stranu.
Návod na nastavenie
(HOME MENU) t strana 56
(OPTION MENU) t strana 71
DEMO MODE
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
prezeranie asi desaťminútovej ukážky
po otočení prepínača POWER do
polohy
(video).
z Tipy
• Ukážka sa môže prerušiť v týchto prípadoch:
– ak stlačíte tlačidlo START/STOP alebo
PHOTO,
– ak sa počas ukážky dotknete displeja
(ukážka sa znova spustí neskôr približne o
10 minút),
– ak vložíte alebo vyberiete pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“,
– ak nastavíte prepínač POWER do polohy
(záber),
– ak stlačíte tlačidlo
(HOME)/
(VIEW IMAGES).
Prispôsobenie kamkordéra
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
CALIBRATION
Pozrite na s. 125.
69
A.SHUT OFF
(Funkcia
automatického
vypnutia)
B 5 min
Po približne piatich minútach
nečinnosti sa kamkordér automaticky
vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
b Poznámky
• Po pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT
OFF] automaticky prepne na možnosť
[NEVER].
REMOTE CTRL
(Diaľkový ovládač)
(okrem modelu
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Predvolené nastavenie [ON] umožňuje
používať dodávaný diaľkový ovládač
(s. 133).
z Tipy
• Ak chcete zabrániť kamkordéru reagovať na
príkazy odoslané diaľkovým ovládačom
iného zariadenia, zmeňte nastavenie na
hodnotu [OFF].
DROP SENSOR
Funkcia snímača otrasov [DROP
SENSOR] je v predvolenom nastavení
nastavená do polohy [ON]. Ak funkcia
snímača otrasov zaznamenala otras
(zobrazí sa indikátor
), nahrávanie
alebo prehrávanie už nahratých záberov
sa môže z dôvodu ochrany interného
pevného disku vypnúť.
70
b Poznámky
• Keď používate kamkordér, nastavte funkciu
snímača otrasov do polohy [ON]
(predvolené nastavenie). V opačnom
prípade sa môže pri otrase kamkordéra
poškodiť interný pevný disk.
• Snímač otrasov sa aktivuje v beztiažovom
stave. Ak zábery snímate počas niektorých
aktivít, ako je napríklad vozenie sa na
rýchlodráhe alebo parašuritzmus, môžete
nastaviť funkciu [DROP SENSOR] na
hodnotu [OFF] (
), aby sa snímač
otrasov neaktivoval.
Aktivácia funkcií použitím ponuky
OPTION MENU
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje
rovnako ako kontextová ponuka v
počítači, ktorá sa zobrazuje po kliknutí
pravým tlačidlom myši.
V ponuke režimu sa zobrazujú rôzne
funkcie.
Používanie ponuky OPTION
MENU
1 Pri používaní kamkordéra sa
dotknite na displeji položky
(OPTION).
tlačidla
.
Ak nie je požadovaná položka na
displeji
Dotknite sa ďalšej karty. Ak neviete
položku nájsť, funkcia v danej situácii
nie je prístupná.
b Poznámky
• Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
displeji, závisia od stavu prehrávania/
nahrávania v kamkordéri, ktorý práve
používate.
• Niektoré položky sa zobrazujú bez karty.
• Ponuka OPTION MENU nie je dostupná v
režime Easy Handycam.
Prispôsobenie kamkordéra
(OPTION)
3 Zmeňte nastavenie a dotknite sa
Karta
2 Dotknite sa požadovanej položky.
Ak neviete nájsť požadovanú
položku, dotknite sa inej karty a
prejdite na ďalšiu stranu.
71
Položky nahrávania v
ponuke OPTION MENU
Položky prezerania v
ponuke OPTION MENU
Ďalšie informácie o nastavení pozrite
na s. 71.
*1
Položky
Strana
Karta
Položky
*
Strana
Karta
FOCUS
-
73
DELETE
a
41
SPOT FOCUS
-
73
DELETE by date
a
42
TELE MACRO
-
73
DELETE ALL
a
42
EXPOSURE
-
74
SPOT METER
-
74
SCENE SELECTION
-
74
DIVIDE
a
44
WHITE BAL.
-
75
ERASE
a
47
COLOR SLOW SHTR
-
76
ERASE ALL
a
47
S. NIGHTSHOT PLS*2 -
77
MOVE
a
48
SUPER NIGHTSHOT*3 -
77
Karta
FADER
-
77
D.EFFECT
-
78
PICT.EFFECT
-
78
Karta
REC MODE
a
58
MICREF LEVEL
Karta
-- (karta závisí od situácie)
ADD
a
47
ADD by date
a
47
PRINT
a
51
SLIDE SHOW
-
37
VOLUME
a
35
DATA CODE
a
65
SLIDE SHOW SET
-
37
-
78
ADD
a
46
IMAGE SIZE*4
a
61
ADD by date
a
47
QUALITY
a
63
a
45
SELF-TIMER
-
78
a
45
STILL MEDIA
a
30
FLASH MODE*5
-
78
-
33
COPIES
-
52
-
33
DATE/TIME
-
52
SIZE
-
52
TIMING*
3
RECORD SOUND*
1
3
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
*3 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
4
* Okrem modelu DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*5 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
72
Ďalšie informácie o nastavení pozrite
na s. 71.
COPYt
COPY by date
-- (žiadna karta)
* Položky, ktoré sú aj v ponuke HOME
MENU.
Funkcie nastavené v ponuke OPTION
MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke OPTION MENU budú
popísané nižšie.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom B.
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto
možnosť vyberte v prípade, keď chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt.
• Údaje o vzdialenosti zaostrenia (vzdialenosť,
pri ktorej je objekt zaostrený v tmavom
prostredí, kedy je zaostrenie náročné) sa
zobrazujú na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch (ak používate
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo),
nezobrazujú sa správne).
– Keď sa je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
– Keď zaostrujete manuálne.
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť
nasmerovaním na objekt mimo stredu
displeja.
1 Dotknite sa objektu zobrazeného na
displeji.
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa tlačidla
[AUTO] t
v kroku 1.
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa v kroku 1
tlačidla [AUTO] t [END].
b Poznámky
b Poznámky
• Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom
a objektom potrebná pri zabezpečení
úplného zaostrenia je približne 1 cm pre
širokouhlý záber a približne 80 cm pre
vzdialené predmety.
• Ak nastavíte možnosť [SPOT FOCUS],
funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na
hodnotu [MANUAL].
z Tipy
• Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak
zaostrujete na objekt posunutím páčky
transfokátora smerom k značke T (snímanie
vzdialených predmetov) a potom smerom k
značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri nahrávaní. Ak chcete
nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku
transfokátora k značke W (širokouhlý
záber) a upravte zaostrenie.
Prispôsobenie kamkordéra
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Ak chcete zaostriť, dotknite sa položky
(zaostrenie na blízke objekty)/
(zaostrenie na vzdialené objekty). Keď
sa nedá lepšie zaostriť na blízky objekt,
zobrazí sa ikona . Ak sa nedá lepšie
zaostriť na vzdialený objekt, zobrazí sa
ikona .
3 Dotknite sa tlačidla
.
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri
snímaní malých objektov ako napríklad
kvetov alebo hmyzu. Môžete rozmazať
pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Po nastavení funkcie [TELE MACRO]
na hodnotu [ON] ( ) sa priblíženie
(s. 28) automaticky posunie k značke T
(snímanie vzdialených predmetov) a
umožní nahrávanie objektov zblízka na
nasledujúcu vzdialenosť:
73
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
približne 43 cm,
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
približne 38 cm,
DCR-SR190E/SR200E:
približne 37 cm,
DCR-SR290E/SR300E:
približne 45 cm.
Ak chcete zrušiť funkciu, dotknite sa
položky [OFF] alebo zrušte priblíženie
smerom k širokouhlému záberu (značke
W).
b Poznámky
• Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie
môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
SPOT METER
(Flexible spot meter)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na
objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
1 Dotknite sa bodu, na ktorý chcete
upraviť a fixovať expozíciu na
obrazovke.
Zobrazí sa symbol
.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t [END].
b Poznámky
EXPOSURE
Jas záberu môžete fixovať manuálne. Ak
je objekt v porovnaní s pozadím príliš
svetlý alebo príliš tmavý, nastavte
funkciu [EXPOSURE].
• Ak nastavíte možnosť [SPOT METER],
funkcia [EXPOSURE] sa automaticky
nastaví na hodnotu [MANUAL].
SCENE SELECTION
S funkciou [SCENE SELECTION]
môžete efektívne nahrávať zábery v
rôznych situáciách.
B AUTO
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor
.
2 Expozíciu upravte stlačením tlačidiel
/
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete nastavenie vrátiť do režimu
automatickej expozície, dotknite sa v
kroku 1 tlačidiel [AUTO] t
.
74
Vyberte túto možnosť pre automatické
efektívne nahrávanie záberov bez
funkcie [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Snímanie nočných záberov so
zachovaním nočnej atmosféry.
TWILIGHT PORT. (
)
SPOTLIGHT** (
)
Snímanie objektu na nočnom pozadí
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E).
Zabráni tomu, aby sa ľudské tváre pri
osvetlení silným svetlom nasnímali
neprirodzene biele.
CANDLE ( )
SPORTS** (
Snímanie záberov so zachovaním
atmosféry svetla sviečok.
Minimalizácia trasenia, ktoré vzniká pri
snímaní rýchlo sa pohybujúcich
objektov (DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
SUNRISE&SUNSET* (
)
)
Snímanie záberov s atmosférou ako pri
západe alebo východe slnka.
BEACH** (
)
FIREWORKS* (
)
Snímanie veľkolepých záberov, ako
napríklad ohňostroja.
SNOW** (
)
Snímanie jasných záberov zasneženej
krajiny.
LANDSCAPE* (
)
Jasné snímanie vzdialených objektov.
Toto nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
* Kamkordér zaostruje iba na vzdialené
objekty.
** Kamkordér nezaostruje na blízke objekty.
Prispôsobenie kamkordéra
Nasnímanie výraznej modrej farby
oceánu alebo jazera.
b Poznámky
• Nastavenie funkcie [WHITE BAL.] sa pri
nastavení funkcie [SCENE SELECTION]
zruší.
PORTRAIT (
)
Zvýraznenie snímaného objektu,
napríklad ľudí alebo kvetov a
vytvorenie mäkkého pozadia.
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa
jasu prostredia nahrávania.
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
75
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
– vonkajšie prostredie,
– nočné zábery, neónové nápisy a
ohňostroje,
– východ alebo západ slnka,
– osvetlenie žiarivkami.
INDOOR (n)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri
nasledujúcich podmienkach
nahrávania:
– vnútorné prostredie,
– na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa
svetelné podmienky menia veľmi rýchlo,
– pod videolampami v štúdiu, prípadne
pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
ONE PUSH (
z Tipy
• Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu
alebo kamkordér zoberiete von po natáčaní
vnútri (alebo opačne), vyberte nastavenie
[AUTO] a zamerajte kamkordér na
približne 10 sekúnd na blízky biely objekt,
aby sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
• Ak zmeníte nastavenie funkcie [SCENE
SELECTION] alebo snímate s
kamkordérom vonku, pri nastavení
vyváženia bielej farby použitím funkcie
[ONE PUSH] musíte postup [ONE PUSH]
zopakovať.
)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa
jasu okolia.
1 Dotknite sa tlačidla [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Dotknite sa tlačidla [
].
Indikátor
začne rýchlo blikať.
Indikátor prestane blikať po
ukončení úpravy nastavenia
vyváženia bielej farby a jeho uložení
v pamäti.
b Poznámky
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, nastavte
funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO] alebo upravte farbu pomocou
funkcie [ONE PUSH].
• Pri funkcii [ONE PUSH] zameriavajte biely
predmet dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
.
• Indikátor
bliká pomaly, keď funkcia
[ONE PUSH] nemohla byť nastavená.
76
• Keď ste zvolili funkciu [ONE PUSH] a ak
indikátor
naďalej bliká, aj keď ste sa
dotkli tlačidla
, nastavte funkciu
[WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
• Ak zmeníte nastavenia [WHITE BAL.],
pôvodné nastavenia [SCENE SELECTION]
sa automaticky vrátia do predošlého stavu
[AUTO].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ak nastavíte možnosť [COLOR SLOW
SHTR] na hodnotu [ON], môžete
nahrávať jasnejší farebný obraz aj na
tmavých miestach.
Na displeji sa zobrazí indikátor
.
Ak chcete zrušiť funkciu [COLOR
SLOW SHTR], dotknite sa tlačidla
[OFF].
b Poznámky
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
• Rýchlosť uzávierky kamkordéra závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
obrazu.
• Ak indikátor
(záber) svieti, táto
položka je dostupná len pre modely DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot
plus) (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
Záber sa nahrá s maximálne 16 krát
väčšou citlivosťou ako pomocou funkcie
NightShot plus, ak nastavíte funkciu [S.
NIGHTSHOT PLS] na hodnotu [ON] a
prepínač funkcie NIGHTSHOT PLUS
(s. 31) je tiež nastavený na hodnotu ON.
Na displeji sa zobrazí indikátor
.
Ak chcete zrušiť toto nastavenie,
prepnite funkciu [S. NIGHTSHOT PLS]
na hodnotu [OFF].
• Funkciu [S. NIGHTSHOT PLS]
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi.
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
• Rýchlosť uzávierky kamkordéra závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
obrazu.
SUPER NIGHTSHOT
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Záber sa nahrá s maximálne 16 krát
väčšou citlivosťou ako pomocou funkcie
NightShot, ak nastavíte funkciu
[SUPER NIGHTSHOT] na hodnotu
[ON] a prepínač funkcie NIGHTSHOT
(s. 31) je tiež nastavený na hodnotu ON.
Na displeji sa zobrazí indikátor
.
• Funkciu [SUPER NIGHTSHOT]
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobiť poruchu prístroja.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi.
• Odpojte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické priblíženie
problematické, nastavte priblíženie
manuálne ([FOCUS], s. 73).
• Rýchlosť uzávierky kamkordéra závisí od
jasu, ktorý môže spôsobiť spomalenie
obrazu.
FADER
Môžete nasnímať prechod s
nasledujúcimi efektmi s pridaním
intervalov medzi zábermi.
1 Vyberte efekt v režime [STBY] (počas
rozjasňovania) alebo [REC] (počas
stmievania), dotknite sa položky
.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Po ukončení stmievania indikátor
funkcie prestane blikať a zmizne.
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, dotknite
sa najskôr tlačidla [OFF] v kroku 1.
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,
nastavenie sa zruší.
Stmavnutie
Prispôsobenie kamkordéra
b Poznámky
b Poznámky
Rozjasnenie
WHITE FADER
BLACK FADER
Ak chcete zrušiť toto nastavenie,
prepnite funkciu [SUPER
NIGHTSHOT] na hodnotu [OFF].
77
D.EFFECT (Digitálny
efekt)
Ak vyberiete režim [OLD MOVIE],
zobrazí sa indikátor
a k záberom
môžete pridať efekt starých filmov.
Ak chcete zrušiť funkciu [D.EFFECT],
dotknite sa tlačidla [OFF].
PICT.EFFECT
(Obrazový efekt)
Počas nahrávania a prehrávania môžete
na záber pridať špeciálne efekty.
Zobrazí sa indikátor
.
B OFF
Nepoužíva sa nastavenie
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Zábery sa tónujú dohneda.
B&W
Zábery sú čiernobiele.
PASTEL
SELF-TIMER
Statický záber môžete nahrať približne
po 10 sekundách.
Stlačte tlačidlo PHOTO, keď je funkcia
[SELF-TIMER] nastavená do na
možnosť [ON] a zobrazí sa indikátor .
Ak chcete zrušiť odpočítavanie, dotknite
sa tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušiť samospúšť, stlačte
tlačidlo [OFF].
z Tipy
• Tieto činnosti môžete tiež vykonať stlačením
tlačidla PHOTO na diaľkovom ovládači
(s. 133) (okrem modelu DCR-SR32E/
SR33E/SR42E).
FLASH MODE
(DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
Túto funkciu je možné nastaviť pri
používaní externého blesku (voliteľné
príslušenstvo), ktorý je kompatibilný s
kamkordérom. Pripojte externý blesk k
Active Interface Shoe (s. 131).
B ON (
Zábery vyzerajú ako svetlá pastelová
kresba.
)
Vždy sa použije blesk.
AUTO
Blesk sa použije automaticky.
MICREF LEVEL
Môžete vybrať úroveň hlasitosti
mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
Vyberte možnosť [LOW], ak chcete
nahrávať výrazný a hlasný zvuk,
napríklad v koncertnej sále atď.
B NORMAL
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich
na rovnakú úroveň.
LOW (
)
Verne nahráva okolité zvuky Toto
nastavenie nie je vhodné na nahrávanie
konverzácií.
78
Práca s počítačom
Čo môžete robiť s počítačom s
operačným systémom Windows
Po inštalácii programu „Picture Motion
Browser“ do počítača s operačným
systémom Windows z dodaného disku
CD-ROM môžete vykonávať
nasledujúce činnosti.
b Poznámky
• Dodávaný softvér nie je kompatibilný s
počítačom Macintosh.
x Odstránenie záberov
nahratých na pevnom disku
kamkordéra pomocou
počítača (DCR-SR42E/SR62E/
SR82E/SR200E/SR300E)
(s. 93)
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra môžete odstrániť použitím
počítača.
x Prezeranie záberov
importovaných do počítača
(s. 94)
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra môžete usporiadať podľa
dátumu a vybrať z nich zábery, ktoré si
chcete pozrieť ako miniatúry.
Tieto miniatúry sa dajú zväčšiť a
prehrať v prehliadke záberov.
Hlavné funkcie
x Vytvorenie disku DVD
použitím funkcie One Touch
Disc Burn (s. 84)
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra je možné uložiť na disk
DVD stlačením tlačidla DISC BURN
na zariadení Handycam Station
(funkcia One Touch Disc Burn).
Uloženie záberov na disk DVD je
jednoduchá operácia.
x Importovanie záberov
nahratých na pevnom disku
kamkordéra do počítača
(s. 89)
Zábery importované do počítača
môžete upravovať (s. 97).
Z vybratých záberov môžete vytvoriť
disk DVD (s. 99).
x Vytvorenie disku DVD z
videozáznamov, ktoré sa
nachádzajú v zozname titulov
v kamkordéri (s. 100)
Práca s počítačom
x Vytvorenie disku DVD s
upravenými zábermi
Videozáznamy, ktoré sa nachádzajú sa
v zozname titulov v kamkordéri,
môžete na disk DVD uložiť pomocou
jednoduchej operácie.
x Kopírovanie disku DVD
t Video Disc Copier (s. 102)
Vytvorený disk DVD môžete
kopírovať.
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra môžete do počítača
importovať pomocou jednoduchej
operácie.
79
Systémové
požiadavky
Informácie o funkcii
Pomocníka softvéru
Funkcia Pomocník podáva informácie o
všetkých funkciách všetkých
softvérových aplikácií. Po pozornom
prečítaní príručky si pozrite funkciu
Pomocník, ktorá vám poskytne
podrobnejšie informácie o ďalších
funkciách.
Ak chcete zobraziť funkciu Pomocník,
kliknite na značku
na obrazovke.
Pri používaní softvéru
Picture Motion Browser
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows
XP Professional alebo Windows XP
Media Center Edition
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené v prípade
inovovaného operačného systému alebo
prostredia s viacerými operačnými
systémami.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz alebo
rýchlejší
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo novšia
verzia (Tento produkt je založený na
technológii DirectX. Technológia
DirectX musí byť nainštalovaná.)
Zvukový systém: zvuková karta
kompatibilná s technológiou Direct
Sound
Pamäť: aspoň 256 MB
Pevný disk: Dostupné voľné miesto na
pevnom disku potrebné na inštaláciu:
približne 600 MB (na vytvorenie disku
DVD sa vyžaduje aspoň 5 GB)
Obrazovka: DirectX 7 alebo novšia
obrazová karta, minimálne 1 024 × 768
bodov, režim High Color (16-bitové
farby)
Iné: USB port (musí byť poskytnutý ako
štandard), napaľovanie disku DVD (na
inštaláciu je potrebná jednotka CDROM)
Prehrávanie statických
záberov nahratých na
pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ v počítači
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows
XP Professional alebo Windows XP
Media Center Edition
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené v prípade
inovovaného operačného systému.
80
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
rýchlejší
Iné: USB port (musí byť poskytnutý ako
štandard)
b Poznámky
• Aj v počítačovom prostredí so zaručeným
fungovaním môžu z videozáznamu
vypadávať snímky, čo môže spôsobiť
nerovnomernosť prehrávania. Nebude to
však mať vplyv na importované zábery alebo
zábery na následne vytvorených diskoch
DVD.
• Fungovanie nie je zaručené ani v počítačoch
spĺňajúcich uvedené systémové požiadavky.
• Softvér Picture Motion Browser
nepodporuje reprodukciu 5.1-kanálového
priestorového zvuku, len 2-kanálového.
• Ak používate prenosný počítač, použite ako
zdroj energie sieťový adaptér. V opačnom
prípade softvér nebude správne pracovať z
dôvodu funkcií prenosného počítača na
šetrenie energie.
• Ak má počítač otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, na ktorej sú statické
zábery, do adaptéra karty Memory Stick
Duo (voliteľné príslušenstvo), potom ho
vložte do otvoru na kartu Memory Stick a
môžete importovať statické zábery do
počítača.
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a počítač s ňou nie je
kompatibilný, namiesto použitia otvoru na
kartu Memory Stick kamkordér prepojte
káblom USB.
• Snímky obrazovky sú zo systému Windows
XP. Zábery sa môžu líšiť v závislosti od
operačného systému počítača.
• V tejto príručke sú použité snímky
obrazovky anglickej verzie aplikácie. Pri
inštalácii aplikácie môžete vybrať iný jazyk
(s. 82).
Práca s počítačom
z Tipy
Informácie o snímkach
obrazovky
Špeciálne opatrenia na
predchádzanie poškodeniam a
poruchám videokamery
• Pri pripájaní kamkordéra pomocou kábla
USB alebo iného kábla skontrolujte, či je
konektor vložený správnym smerom.
Konektor nepripájajte nasilu, mohol by sa
poškodiť kábel alebo videokamera.
• Pri spracovávaní záberov nahratých v
kamkordéri pomocou počítača používajte
dodávaný softvér.
81
Inštalácia softvéru
Pred pripojením kamkordéra k
počítaču musíte do počítača so
systémom Windows nainštalovať
softvér. Inštalácia je potrebná iba pri
prvom použití.
Najskôr je potrebné pripraviť
kamkordér, zariadenie Handycam
Station a kábel USB.
Obsah na inštaláciu a postupy sa môžu
líšiť v závislosti od typu operačného
systému.
1 Skontrolujte, či je kamkordér
2 Dvakrát kliknite na položku
[SONYPICTUTIL (E:)] (CDROM) (disková jednotka).*
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu
líšiť v závislosti od počítača.
4 Kliknite na tlačidlo [Install].
5 Vyberte jazyk, v ktorom sa
aplikácia nainštaluje, a kliknite na
tlačidlo [Next].
odpojený od počítača.
6 Skontrolujte oblasť a krajinu/
2 Zapnite počítač.
región a kliknite na tlačidlo [Next].
b Poznámky
b Poznámky
• Pred inštaláciou sa prihláste ako správca
systému.
• Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
spustené programy v počítači.
• Softvér sa nastaví podľa vybratej oblasti/
regiónu.
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskovej jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
7 Prečítajte si dokument [License
Agreement] a ak s podmienkami
zmluvy súhlasíte, začiarknite
políčko [I accept the terms of the
license agreement] a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
8 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
Ak sa obrazovka inštalácie
nezobrazí
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom
kliknite na položku [My Computer].
(v systéme Windows 2000 dvakrát
kliknite na priečinok [My
Computer].)
82
9 Pripojte zariadenie Handycam
Station k počítaču pomocou
dodaného kábla USB a na
obrazovke s potvrdením
pripojenia kliknite na tlačidlo
[Next].
11Vyberte disk CD-ROM z diskovej
jednotky počítača.
z Tipy
Aj keď sa zobrazí obrazovka s
výzvou na reštartovanie počítača,
ešte to nie je potrebné. Počítač
reštartujte až po dokončení
inštalácie.
10Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a nainštalujte softvér.
x Windows Media Format 9
Series Runtime (len systém
Windows 2000)
Softvér potrebný na vytvorenie disku
DVD
Po inštalácii softvéru sa na
pracovnej ploche vytvorí
ikona s odkazom na webovú
lokalitu registrácie
zákazníkov.
• Po registrácii na webovej lokalite
môžete získať spoľahlivú a užitočnú
technickú podporu.
http://www.sony.net/registration/di
• Informácie o softvéri Picture Motion
Browser nájdete na nasledujúcej
adrese URL:
http://www.sony.net/support-disoft/
Práca s počítačom
V závislosti od počítača možno
budete musieť nainštalovať softvér
tretej strany (zobrazený nižšie). Keď
sa zobrazí inštalačná obrazovka,
podľa pokynov nainštalujte
požadovaný softvér.
• Informácie o odpojení kábla USB nájdete na
strane 86.
x Microsoft DirectX 9.0c
Softvér potrebný na prácu s
videozáznamami
V prípade výzvy reštartuje počítač a
dokončite inštaláciu.
Na ploche sa zobrazia ikony s odkazom,
ako napríklad [ ] (Picture Motion
Browser).
83
Vytvorenie disku DVD jedným dotykom
Typy diskov DVD, ktoré
môžete použiť
Typy diskov DVD , ktoré môžete použiť
s dodaným softvérom, sú uvedené nižšie.
Používané typy diskov DVD sa líšia v
závislosti od používaného počítača.
Podrobné informácie o diskoch DVD
kompatibilných s počítačom nájdete v
dodávanom návode na používanie.
Niektoré typy diskov DVD sa v
závislosti od používaného zariadenia
nemusia dať prehrať. Ďalšie informácie
o kompatibilite nájdete v technických
parametroch prehrávacieho zariadenia.
Ukladanie záberov na disk
DVD jedným dotykom (One
Touch Disc Burn)
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra môžete v počítači uložiť na
disk DVD stlačením tlačidla DISC
BURN na zariadení Handycam Station
(funkcia One Touch Disc Burn), a to
bez zložitej činnosti, ktorú by ste museli
vykonať v počítači. Zábery, ktoré sa
neuložili na disk DVD pomocou funkcie
One Touch Disc Burn, je možné
automaticky uložiť na disk DVD.
z Tipy
Typy diskov
DVD
Vlastnosti
DVD-R
• Neprepisovateľné.
• Veľmi lacné. Používajú sa
najmä na ukladanie
údajov.
• Kompatibilné s väčšinou
prehrávačov DVD.
DVD+R
• Neprepisovateľné.
DVD+R DL
• Používajú systém podpory
dvoch vrstiev pre disky
DVD+R, ktorý
zabezpečuje väčšiu
kapacitu zapisovania.
• Neprepisovateľné.
DVD-RW
• Prepisovateľné a
opakovane použiteľné.
DVD+RW
• Prepisovateľné a
opakovane použiteľné.
• 8 cm disky DVD nie sú podporované.
• Údaje ukladané na disk DVD+RW sa
nahrajú vo formáte VIDEO. Na disk
DVD+RW nemôžete pridať ďalšie údaje.
• Používajte disky DVD od spoľahlivých
výrobcov. Ak použijete disk DVD nízkej
kvality, zábery sa nemusia uložiť správne.
84
• Obrazové údaje, ktoré sa počas tejto
operácie uložili na disk DVD, sa už
rovnakou operáciou nebudú dať uložiť. Ak
chcete už predtým uložené údaje ešte raz
uložiť na disk DVD, musíte zábery
importovať do počítača (s. 89). Potom podľa
pokynov v časti „Vytvorenie a kopírovanie
disku DVD“ (s. 99) uložte údaje na disk
DVD.
• História každého uloženého záberu sa
zaznamená podľa používateľského konta.
Ak používate iné používateľské konto, záber
uložený na disk DVD sa zaznamená na disk
DVD znova.
• Ak sa všetky obrazové údaje nedajú na disk
DVD uložiť, obrazové údaje sa automaticky
uložia na viac diskov DVD. Požadované
množstvo diskov DVD sa zobrazí na
obrazovke v kroku 7.
• Statické zábery sa na disk DVD uložia ako
prvé. Ak ukladáte zábery na viac diskov
DVD, statické zábery sa uložia na prvý disk
DVD.
• Ak ukladáte videozáznam nahratý v kvalite
5.1-kanálového priestorového zvuku na disk
DVD (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E), kvalita zvuku sa nezmení.
b Poznámky
• Statické zábery na disku DVD vytvorené
pomocou funkcie One Touch Disc Burn sa
nedajú prehrávať v prehrávači DVD.
Prehrajte ich na počítači.
1 Skontrolujte, či je zariadenie
Handycam Station odpojené od
počítača.
6 Stlačte tlačidlo DISC BURN na
zariadení Handycam Station.
2 Zapnite počítač.
3 Do diskovej jednotky DVD
počítača vložte zapisovateľný
disk DVD.
z Tipy
• Odporúča sa použiť nový zapisovateľný disk
DVD.
• Zatvorte všetky programy, ktoré sa v
počítači spustili automaticky.
7 Pripojte konektor
(USB)
zariadenia Handycam Station k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Práca s počítačom
4 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
5 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
z Tipy
• Túto operáciu môžete vykonať bez ohľadu
na to, v akej pozícii svieti indikátor
(video) /
(záber).
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno rozpoznania disku DVD.
V prípade rozpoznania disku DVD
sa môže začať vytvorenie disku
DVD.
b Poznámky
• Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite
sa, či ste konektor zastrčili správnym
smerom. Konektor nepripájajte nasilu,
pretože to môže spôsobiť poškodenie kábla,
zariadenia Handycam Station alebo
počítača.
85
z Tipy
• Kamkordér je kompatibilný s rozhraním HiSpeed USB (USB 2.0). Údaje môžete
prenášať vyššou rýchlosťou použitím
počítača kompatibilného s rozhraním HiSpeed USB (USB 2.0). Po pripojení
rozhrania USB nekompatibilného s
rozhraním Hi-Speed USB (USB 2.0) bude
rýchlosť prenosu rovnaká ako v prípade
rozhrania USB 1.1 (USB s plnou
rýchlosťou).
8 Po zobrazení dialógového okna
ukončenia vytvárania disku DVD
kliknite na tlačidlo [Close] na
obrazovke počítača.
Ak chcete vytvoriť ďalší disk DVD,
kliknite na tlačidlo [Copy].
z Tipy
• Disk DVD môžete vytvoriť taktiež výberom
funkcie [DISC BURN] na obrazovke
kamkordéra [USB SELECT] (s. 87).
• Disk DVD môžete vytvoriť taktiež výberom
funkcie [One Touch Disc Burn] v pomôcke
HDD Handycam Utility (s. 87).
A Aktuálny stav vytvárania všetkých
diskov DVD
B Aktuálny stav jedného disku DVD
C Množstvo požadovaných diskov
DVD
D Množstvo vytvorených diskov DVD
Odpojenie kábla USB
1 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [END].
2 Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] na paneli úloh.
Po dokončení vytvárania disku DVD
sa priestor pre disk automaticky
otvorí.
b Poznámky
• Počas vytvárania disku DVD nevystavujte
kamkordér vibráciám. Vytváranie disku
DVD by sa mohlo predčasne ukončiť.
• Skontrolujte, či k počítaču nie sú pripojené
iné zariadenia USB.
z Tipy
3 Kliknite na položku [Safely remove
USB Mass Storage Device].
• Po vložení napáleného disku DVD-RW/
DVD+RW do diskovej jednotky DVD
kroku 3 sa zobrazí výzva na odstránenie
údajov uložených na disku DVD.
• Ak na disk DVD nemôžete uložiť všetky
údaje, postupujte podľa pokynov na
obrazovke a potom do diskovej jednotky
DVD vložte nový disk DVD.
4 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [YES].
5 Odpojte kábel USB zo zariadenia
Handycam Station a z počítača.
86
b Poznámky
• Kým svieti indikátor ACCESS, neodpájajte
kábel USB.
• Pred vypnutím kamkordéra odpojte kábel
USB dodržaním uvedených postupov.
• Odpojte kábel USB dodržaním uvedených
postupov. V opačnom prípade sa súbory
uložené na pevnom disku kamkordéra alebo
na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
nemusia aktualizovať správne. Nesprávne
odpojenie kábla USB môže taktiež spôsobiť
poškodenie pevného disku kamkordéra
alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“.
Po vytvorení disku DVD
Vykonanie funkcie [DISC BURN]
na displeji kamkordéra [USB
SELECT]
1 Zapnite počítač.
2 Vložte zapisovateľný disk DVD do
diskovej jednotky DVD počítača.
3 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
4 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a otočením
prepínača POWER zariadenie
zapnite.
5 Konektor (USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného kábla
USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
6 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [DISC BURN].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno rozpoznania disku DVD. V
prípade rozpoznania disku DVD sa
vytvorenie disku DVD môže začať.
Práca s počítačom
• Po vytvorení disku DVD skontrolujte
správnu funkčnosť prehrávania disku DVD
v prehrávači diskov DVD alebo v inom
zariadení.
Ak sa disk DVD nedá správne prehrať,
importujte zábery do počítača podľa krokov
na s. 89.
Údaje uložte na disk DVD podľa pokynov v
časti „Vytvorenie a kopírovanie disku
DVD“ (s. 99).
• Ak sa disk DVD prehráva správne,
odporúča sa odstrániť zábery z kamkordéra
pomocou funkcií kamkordéra a postupu
uvedenom na s. 41. Takýmto spôsobom
zväčšíte voľné miesto na pevnom disku
kamkordéra.
• Na kopírovanie vytvoreného disku DVD
použite dodávaný softvér určený na
kopírovanie diskov DVD (s. 102).
• Počas tejto operácie nemôžete ukladať
zábery na pevný disk počítača.
• Pomocou tejto operácie nemôžete odstrániť
zábery z pevného disku kamkordéra.
• Použitím počítača nemôžete upravovať
zábery na vytvorenom disku DVD. Ak
chcete zábery upravovať pomocou počítača,
musíte ich importovať do počítača (s. 89).
• Ak sa vytváranie disku DVD nečakane
ukončí, dokončí sa vytváranie posledného
úspešne uloženého súboru. Pri vytváraní
ďalšieho disku DVD pomocou funkcie One
Touch Disc Burn sa obrazové údaje, ktoré sa
neuložili na disk DVD, uložia ako prvé.
• Zábery importované do počítača pomocou
programu Easy PC Back-up je možné uložiť
na disk DVD pomocou funkcie One Touch
Disc Burn.
Vykonanie funkcie [One Touch
Disc Burn] v pomôcke HDD
Handycam Utility v počítači
1 Zapnite počítač.
2 Vložte zapisovateľný disk DVD do
diskovej jednotky DVD počítača.
3 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
87
4 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a otočením
prepínača POWER zariadenie
zapnite.
Prispôsobenie nastavenia
diskovej jednotky DVD určenej
na vytvorenie disku DVD
5 Konektor (USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného kábla
USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
1 Kliknite na tlačidlo [Settings...] v
kroku 7 „Vykonanie funkcie [One
Touch Disc Burn] v pomôcke HDD
Handycam Utility v počítači“.
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
6 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
pomôcka [HDD Handycam Utility].
7 Kliknite na tlačidlo [One Touch Disc
Burn] v okne pomôcky [HDD
Handycam Utility] na obrazovke
počítača.
8 Kliknite na tlačidlo [Start].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno rozpoznania disku DVD. V
prípade rozpoznania disku DVD sa
vytvorenie disku DVD môže začať.
88
A Nastavenia jednotky
Vyberte jednotku, ktorú chcete
použiť na vytvorenie disku DVD.
B Umiestnenie dočasných súborov
V okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí
na tlačidlo [Browse], vyberte
priečinok, do ktorého chcete uložiť
dočasné súbory.
C Rýchlosť zapisovania
Pre bežné používanie vyberte
možnosť [Optimum Speed]. Ak
zlyhanie pri vytváraní disku DVD
pretrváva, vyberte nižšiu rýchlosť.
2 Po dokončení nastavenia kliknite na
tlačidlo [OK].
Importovanie záberov do počítača
Zábery importované z kamkordéra do
počítača môžete prezerať aj upravovať.
Z importovaných materiálov taktiež
môžete vytvoriť disk DVD. Na
importovanie záberov z kamkordéra
použite funkcie [Easy PC Back-up],
[Media File Import] apod.
Importovanie všetkých
záberov do počítača (Easy PC
Back-up)
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra môžete importovať do
počítača pomocou jednoduchej operácie
použitím funkcie Easy PC Back-up v
pomôcke HDD Handycam Utility.
Zábery nahraté na pevnom disku
kamkordéra, ktoré ešte nie sú v počítači,
sa importujú do počítača automaticky.
5 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla
[
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno pomôcky [HDD Handycam
Utility].
6 Kliknite na tlačidlo [Easy PC
Back-up] v okne pomôcky [HDD
Handycam Utility] na obrazovke
počítača.
2 Pomocou dodávaného sieťového
7 Vyberte typ obrazového súboru a
cieľový priečinok.
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
Práca s počítačom
1 Zapnite počítač.
3 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
4 Pripojte konektor
(USB)
zariadenia Handycam Station k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
A Typ importovaných súborov
Spresnite, či chcete videozáznamy a
statické zábery importovať osobitne.
Predvoleným nastavením je súčasné
importovanie videozáznamov aj
statických záberov.
B Cieľový priečinok
Ak chcete zmeniť cieľový priečinok,
do ktorého sa majú zábery
importovať, kliknite na položku
[Change]. Predvolené umiestnenie
súborov je nastavené do priečinka
[My Pictures].
89
8 Kliknite na tlačidlo [Import].
Zábery, ktoré ešte neboli
importované do počítača, sa
automaticky importujú do počítača.
3 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
4 Konektor
(USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Po dokončení importovania údajov
sa automaticky spustí program
[Picture Motion Browser] a
importované zábery sa zobrazia v
okne.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
5 Na displeji LCD kamkordéra sa
b Poznámky
• Počas importovania nevystavujte kamkordér
vibráciám. Importovanie sa môže predčasne
ukončiť.
Importovanie vybratých
záberov do počítača (Media
File Import)
Vybraté zábery môžete z kamkordéra
do počítača importovať pomocou
funkcie [Media File Import] v okne
pomôcky HDD Handycam Utility.
1 Zapnite počítač.
2 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
90
dotknite tlačidla
[
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno pomôcky [HDD Handycam
Utility].
6 Kliknite na tlačidlo [Media File
Import] v okne pomôcky [HDD
Handycam Utility] na obrazovke
počítača.
Zobrazí sa okno určené na
importovanie záberu.
Videozáznamy aj statické zábery
nahraté v kamkordéri sa na každej
karte zobrazia ako miniatúry.
7 Ak chcete importovať
videozáznamy, kliknite na kartu
[Movies], a ak chcete importovať
statické zábery, kliknite na kartu
[Still images].
Importovanie statických záberov
použitím otvoru na kartu
Memory Stick počítača
Statické zábery nahraté na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ môžete
importovať vložením pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do otvoru na
pamäťovú kartu Memory Stick počítača.
z Tipy
• Statické zábery nahraté na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ môžete importovať
pripojením kamkordéra a počítača (s. 92).
1 Zapnite počítač.
A Videozáznamy
B Statické zábery
importovať.
Začiarknite políčko v ľavej hornej
časti miniatúr videozáznamov a
statických záberov, ktoré chcete
importovať. Ak chcete importovať
všetky zábery na vybratej karte,
kliknite na tlačidlo [ ] (Select All).
z Tipy
• Prepnutím kariet môžete naraz vybrať
videozáznamy aj statické zábery.
• Ak chcete zmeniť cieľový priečinok, kliknite
na položku [Change] a potom vyberte
požadovaný priečinok. Predvolený cieľový
priečinok je [My Pictures]. V okne, ktoré sa
zobrazí kliknutím na tlačidlo [Change], je
možné zmeniť cieľový priečinok ukladania
importovaných súborov, a to výberom
jedného z priečinkov registrovaných ako
[Viewed folder].
3 Dvakrát kliknite na ikonu [ ]
(Picture Motion Browser) na
pracovnej ploche.
Spustí sa program [Picture Motion
Browser].
4 Kliknite na tlačidlo [ ].
Alebo v ponuke [File] vyberte
položku [Import Media Files].
5 Kliknite na položku [Digital Still
Camera/Memory Stick (DCF
Format)] t [OK].
Práca s počítačom
8 Vyberte zábery, ktoré chcete
2 Vložte nahratú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ do otvoru na
pamäťovú kartu Memory Stick
počítača.
Zobrazí sa okno určené na výber
jednotky alebo priečinka pre statické
zábery, ktoré sa importujú z/do
jednotky alebo priečinka.
6 Vyberte médium, v ktorom sa
nachádzajú statické zábery, ktoré
chcete importovať.
7 Vyberte cieľový priečinok, do
ktorého sa majú importované
statické zábery uložiť.
9 Kliknite na tlačidlo [Import].
Začne sa importovanie vybratých
záberov.
91
z Tipy
• Predvolený cieľový priečinok je [My
Pictures]. V okne, ktoré sa zobrazí kliknutím
na tlačidlo [Change], je možné zmeniť
cieľový priečinok ukladania importovaných
súborov, a to výberom jedného z priečinkov
registrovaných ako [Viewed folder].
8 Kliknite na tlačidlo [Import].
Spustí sa importovanie vybratých
statických záberov.
Importovanie statických záberov
z pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do počítača
pomocou kábla USB
Statické zábery nahraté na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ môžete
importovať do počítača pripojením
kamkordéra a počítača.
1 Zapnite počítač.
2 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
3 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a otočením
prepínača POWER zariadenie
zapnite.
4 Konektor (USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného kábla
USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
5 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno importovania záberov.
6 Vyberte jednotku s nasnímanými
zábermi.
7 Vyberte cieľový priečinok, do
ktorého sa majú importované
statické zábery uložiť.
92
8 Kliknite na tlačidlo [Import].
Spustí sa importovanie vybratých
statických záberov do zvolených
priečinkov.
Informácie o cieľových
priečinkoch
V predvolenom nastavení sa zábery
importujú do priečinkov s názvami
podľa dátumu importovaných záberov,
ktoré sa vytvoria v priečinku [My
Pictures].
Odstránenie záberov nahratých v
kamkordéri pomocou počítača (DCRSR42E/SR62E/SR82E/SR200E/SR300E)
Zábery nahraté v kamkordéri môžete
odstrániť pomocou softvéru Picture
Motion Browser.
b Poznámky
• Táto funkcia je nedostupná pre modely
DCR-SR32E/SR33E/SR52E/SR72E/
SR190E/SR290E.
• Odstránené zábery sa už nedajú obnoviť.
• Pomocou tejto funkcie sa nedajú odstrániť
zábery nahraté na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
1 Zapnite počítač.
2 Pomocou dodávaného sieťového
dotknite tlačidla
[
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno pomôcky [HDD Handycam
Utility].
6 Kliknite na tlačidlo [Delete Media
Files from Handycam] v okne
pomôcky [HDD Handycam Utility]
na obrazovke počítača.
Zobrazí sa okno určené na výber
záberov.
Videozáznamy aj statické zábery
nahraté v kamkordéri sa na každej
karte zobrazia ako miniatúry.
Práca s počítačom
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
5 Na displeji LCD kamkordéra sa
3 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
4 Konektor
(USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
A Videozáznamy
B Statické zábery
7 Ak chcete odstrániť
videozáznamy, kliknite na kartu
[Movies] a ak chcete odstrániť
statické zábery, kliknite na kartu
[Still images].
93
8 Vyberte zábery, ktoré chcete
odstrániť.
Začiarknite políčko v ľavej hornej
časti miniatúr videozáznamov a
statických záberov, ktoré chcete
odstrániť.
9 Kliknite na tlačidlo [Delete].
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením
odstránenia.
10Kliknite na tlačidlo [Yes].
z Tipy
Prezeranie záberov
importovaných do
počítača
Zábery importované do počítača môžete
prezerať zoradené podľa registrovaných
priečinkov (Folder view) alebo podľa
dátumu a času ich nasnímania (Calendar
view).
1 Zapnite počítač.
2 Dvakrát kliknite na ikonu [
]
(Picture Motion Browser) na
pracovnej ploche.
Spustí sa softvér [Picture Motion
Browser].
• Informácie o odpojení kábla USB nájdete na
s. 86.
3 Na karte prepnutia medzi
položkami Folder/Calendar
kliknite na tlačidlo [Folders] alebo
[Calendar].
Kliknutím na tlačidlo [Folders] sa
zobrazí zoznam registrovaných
priečinkov.
94
Kliknutím na tlačidlo [Calendar] sa v
zozname kalendára zobrazia roky a
mesiace zhotovenia záberov.
4 Kliknite na priečinok alebo na rok
a dátum zhotovenia tých záberov,
ktoré chcete prezerať.
Po kliknutí na priečinok sa zobrazia
miniatúry záberov uložených v
danom priečinku.
Zväčšenie záberu
Dvakrát kliknite na miniatúru.
Spustí sa okno na prezeranie záberov a
vybratý záber sa zväčší.
Ak vyberiete videozáznam, zobrazí sa
jazdec a tlačidlá ovládajúce prehrávanie
a spustí sa prehrávanie.
Ak vyberiete statický záber
Po kliknutí na rok alebo mesiac sa
zobrazí kalendár. V dátumovom poli
kalendára sa zobrazia miniatúry
záberov, ktoré boli zhotovené v daný
deň.
Ak kliknete na priečinok
Nepretržité prehrávanie záberov
Práca s počítačom
Ak kliknete na ikonu mesiaca
Ak vyberiete videozáznam
Zábery môžete nepretržite prehrávať
pomocou prehliadky záberov. Ďalej
nájdete postup spustenia prehliadky
záberov pri výbere záberov v položke
Calendar view.
1 Zapnite počítač.
2 Dvakrát kliknite na ikonu [ ]
(Picture Motion Browser) na
pracovnej ploche.
z Tipy
• Ak v celoročnom kalendári kliknete na
mesiac, kalendár sa prepne daný mesiac.
• Ak v mesačnom kalendári kliknete na
dátum, kalendár sa prepne na kalendár času
pre daný dátum. Zobrazia sa miniatúry
záberov nasnímaných v tento deň a zoradia
sa podľa času zhotovenia.
95
Spustí sa softvér [Picture Motion
Browser].
3 Na karte prepnutia medzi položkami
Folder/Calendar kliknite na tlačidlo
[Calendar].
4 Kliknite na dátum zhotovenia
záberu, ktorý chcete zobraziť v
prehliadke záberov.
Zobrazí sa zoznam záberov
zhotovených v tento deň.
5 Vyberte zábery.
Vybraté zábery sa označia modrým
rámom.
• Ak chcete vybrať uvedené zábery v
oblasti hlavného okna, kde sa
nachádzajú zábery, kliknite na prvú
miniatúru, potom stlačte a podržte
kláves [Shift] a nakoniec kliknite na
poslednú miniatúru.
Ak chcete vybrať dva alebo viac
náhodných záberov, počas klikania na
miniatúry stlačte a podržte kláves [Ctrl] .
96
6 Kliknite na tlačidlo [ ].
Vybratý záber sa zobrazí na celú
obrazovku a spustí sa prehliadka
záberov.
Ak počas prehliadky záberov
pohybujete myšou, zobrazí sa panel s
nastaveniami na ovládanie
prehrávania, čím sa umožní
ovládanie prehrávania a úprava
hlasitosti.
Odstránenie nepotrebných
záberov z počítača
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
miniatúru záberu, ktorý chcete
odstrániť.
2 Kliknite na položku [Delete] t
[Yes].
Úprava importovaných záberov
z Tipy
Úprava videozáznamov
Z videozáznamu môžete vystrihnúť len
požadované časti a uložiť ich
samostatne.
1 Zapnite počítač.
2 Dvakrát kliknite na ikonu [
• Okno funkcie Video Trimming môžete
zobraziť výberom funkcie [Video Trimming]
v ponuke hlavného okna [Manipulate] alebo
kliknutím na tlačidlo [
] v okne
prehrávania záberov a výberom funkcie
[Video Trimming].
5 Pomocou tlačidiel [c], [C] v
]
(Picture Motion Browser) na
pracovnej ploche.
Spustí sa softvér [Picture Motion
Browser].
pravej hornej časti okna alebo
jazdca vyberte scénu, ktorú
chcete nastaviť ako IN point
(začiatok požadovanej časti ) a
kliknite na položku [Set IN point].
Vybratá scéna sa v položke [IN
point] zobrazí ako miniatúra.
Calendar view (s. 94) vyberte
záber, ktorý chcete upraviť.
6 Rovnakým spôsobom vyberte
] a vyberte
funkciu [Video Trimming].
scénu, ktorú chcete nastaviť ako
OUT point (koniec požadovanej
časti) a kliknite na položku [Set
OUT point].
Zobrazí sa okno funkcie Video
Trimming.
Vybratá scéna sa v položke [OUT
point] zobrazí ako miniatúra.
4 Kliknite na tlačidlo [
Práca s počítačom
3 V priečinku Folder view alebo
97
7 Po nastavení bodov kliknite na
tlačidlo [Save Edited Video].
Zobrazí sa okno Save Video.
Upravený súbor videozáznamu sa
uloží pod názvom súboru, ktorý bude
odlišný od pôvodného názvu súboru.
8 Ak chcete upravený videozáznam
uložiť, kliknite na tlačidlo [Save].
Uloženie videozáznamu trvá dlhší
čas. Po dokončení procesu ukladania
sa zobrazí správa. Kliknite na tlačidlo
[OK].
Vystrihnutie statických záberov
z videozáznamu
Ak chcete aktuálnu snímku uložiť ako
statický záber, kliknite v okne funkcie
Video Trimming na tlačidlo [Save
Frame]. Súbor statického záberu sa uloží
do rovnakého priečinka, v ktorom sa
nachádza aj pôvodný videozáznam.
z Tipy
• Statické zábery sa uložia vo vysokom
rozlíšení. Ak po kliknutí na tlačidlo [Save
Frame] kliknete na položku [Settings] v
zobrazenom okne, umožní sa úprava
nastavení pre úroveň šumu a pre korekcie
farieb.
Úprava statických záberov
Statické zábery môžete upravovať
jedným z nasledujúcich spôsobov.
Podrobnosti o tejto činnosti nájdete v
98
Pomocníkovi programu Picture Motion
Browser.
Automatické úpravy
Automaticky upravuje jas a kontrast
záberu až po najvhodnejšiu úroveň.
Úprava jasu a kontrastu
Jas a kontrast statických záberov je
možné upravovať. Taktiež môžete
upravovať tmavé alebo svetlé časti
záberov.
Úprava sýtosti
Nastaví sýtosť záberov.
Nastavenie ostrosti
Zvýrazní obrysy záberov.
Nastavenie pomocou krivky tónu
Zobrazený stĺpcový diagram a krivka
tónu pre kanál sa zobrazia v
rozbaľovacom zozname. Krivku tónu
môžete nastaviť pre každý kanál.
Odstránenie efektu červených očí
Efekt červených očí zapríčinený tým,
že daná osoba je snímaná pomocou
blesku, je v statických záberoch
možné upravovať. Časti statických
záberov, kde sa vyskytuje efekt
červených očí, je možné upravovať a
odstraňovať.
Trimming
Statické zábery môžete upravovať a
môžete pri tom použiť len určité
želané časti záberov.
Zmena veľkosti záberov
Veľkosť statických záberov môžete
zmeniť a tieto zmeny uložiť do
požadovaného priečinka.
Zmena dátumového a časového
označenia
Dátumové a časové označenie
statických záberov môžete zmeniť
naraz.
Vloženie dátumu
K statickým záberom môžete vkladať
dátumové označenie.
Vytvorenie a kopírovanie disku DVD
z Tipy
Vytvorenie disku DVD s
vybratými zábermi
Uložením záberov ako materiálu do
počítača môžete vytvoriť z
videozáznamov disk DVD Video s
ponukou DVD.
• Ak chcete vybrať uvedené zábery v oblasti
hlavného okna, kde sa nachádzajú zábery,
kliknite na prvú miniatúru, potom stlačte a
podržte kláves [Shift] a nakoniec kliknite na
poslednú miniatúru.
Ak chcete vybrať dva alebo viac náhodných
záberov, počas klikania na miniatúry stlačte
a podržte kláves [Ctrl].
z Tipy
• Vybraté videozáznamy sa na disk DVD
zapíšu v pôvodnom stave. Ak sa v týchto
videozáznamoch vyskytujú nepotrebné
scény, upravte ich vopred (s. 97).
4 V ponuke [Manipulate] vyberte
funkciu [DVD-Video Creation].
Zobrazí sa okno určené na výber
záberov.
1 Zapnite počítač a vložte
zapisovateľný disk DVD určený
na ukladanie údajov do jednotky
DVD počítača.
]
(Picture Motion Browser) na
pracovnej ploche.
Spustí sa softvér [Picture Motion
Browser].
5 Potvrďte zápis záberov na disk
DVD.
z Tipy
• Ak chcete záber prehrať, kliknite dvakrát na
miniatúru.
• Ak chcete k označeným záberom pridať
ďalšie, v oblasti hlavného okna, kde sa
nachádzajú zábery, vyberte požadované
zábery a presuňte ich do tohto okna.
3 V priečinku Folder view alebo
Calendar view (s. 94) vyberte
zábery, ktoré zapísať na disk
DVD.
Práca s počítačom
2 Dvakrát kliknite na ikonu [
6 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa okno ponuky pre výber
disku DVD.
Môžete vybrať viacero záberov alebo
môžete vyberať zábery na základe
priečinka alebo dátumu.
99
7 Vyberte vzhľad ponuky a metódu
na vytvorenie názvu a zadajte titul
disku DVD.
Zobrazí sa vzhľad ponuky
videozáznamov na disku DVD.
1 Zapnite počítač.
2 Vložte zapisovateľný disk DVD do
diskovej jednotky DVD počítača.
z Tipy
• Výberom položky [Menu Sorted by Date
Taken] v rozbaľovacom zozname štruktúry
ponuky sa automaticky zmení poradie
videozáznamov a statických záberov na
základe dátumu ich zhotovenia.
• Kliknutím na tlačidlo [Font] sa umožní
výber farby textu pre názov a titul disku
DVD a pod.
• Kliknutím na tlačidlo [Preview] sa umožní
kontrola obrazu dokončenia disku DVD
Video, ktorý sa má vytvoriť.
• Kliknutím na tlačidlo [Settings] sa umožní
nastavenie rôznych operácií, ktoré sú
potrebné pri prvom prehrávaní disku DVD,
pri kvalite videozáznamu a pri čase
zobrazovania každého statického záberu v
prehliadke záberov.
8 Kliknite na tlačidlo [Start].
Zábery sa zapíšu na disk DVD.
3 Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte zariadenie
Handycam Station k sieťovej
zásuvke.
4 Kamkordér upevnite do
zariadenia Handycam Station a
otočením prepínača POWER
zariadenie zapnite.
5 Konektor
(USB) zariadenia
Handycam Station pripojte k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Na displeji LCD kamkordéra sa
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
• Informácie o pripojení pomocou kábla
USB nájdete na s. 85.
z Tipy
• Po skončení zápisu záberov na disk DVD
môžete vytvoriť viac kópií toho istého disku
DVD.
Uloženie videozáznamov zo
zoznamu titulov na disk
DVD
Videozáznamy zoradené v zozname
titulov na pevnom disku kamkordéra
môžete uložiť na disk DVD a to
použitím funkcie [Playlist Disc
Creation] v pomôcke HDD Handycam
Utility.
100
6 Na displeji LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla
[
COMPUTER].
Na obrazovke počítača sa zobrazí
okno pomôcky [HDD Handycam
Utility].
7 Kliknite na tlačidlo [Playlist Disc
Creation] v okne pomôcky [HDD
Handycam Utility] na obrazovke
počítača.
8 Kliknite na tlačidlo [Start].
Videozáznamy zoradené v zozname
titulov v kamkordéri sa zobrazia ako
miniatúry.
10Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa okno ponuky pre výber
disku DVD.
11Vyberte vzhľad ponuky a metódu
na vytvorenie titulu a zadajte
názov disku DVD.
Zobrazí sa vzhľad ponuky
videozáznamov na disku DVD.
9 Potvrďte zápis videozáznamov na
disk DVD.
Začiarknuté videozáznamy vpravo
hore sa zapíšu na disk DVD v poradí,
v akom sú zobrazené v zozname
titulov.
• Výberom položky [Menu Sorted by Date
Taken] v rozbaľovacom zozname štruktúry
ponuky sa automaticky zmení poradie
videozáznamov a statických záberov na
základe dátumu ich zhotovenia.
• Kliknutím na tlačidlo [Font] sa umožní
výber farby textu pre názov a titul disku
DVD a pod.
• Kliknutím na tlačidlo [Preview] sa umožní
kontrola obrazu dokončenia disku DVD
Video, ktorý sa má vytvoriť.
• Kliknutím na tlačidlo [Settings] sa umožní
nastavenie rôznych operácií, ktoré sú
potrebné pri prvom prehrávaní disku DVD,
pri kvalite videozáznamu a pri čase
zobrazovania každého statického záberu v
prehliadke záberov.
Práca s počítačom
z Tipy
12Kliknite na tlačidlo [Start].
Spustí sa vytváranie disku DVD.
z Tipy
• Po skončení zápisu videozáznamov na disk
DVD môžete vytvoriť viac kópií toho istého
disku DVD.
101
Kopírovanie disku DVD
Zábery nahraté na disku DVD môžete
kopírovať na ďalší disk DVD.
Disk DVD môžete tiež zálohovať.
Tento postup popisuje možnosť
kopírovania záberov nahratých na disku
DVD-RW (12 cm) na disk DVD-R (12
cm) v diskovej jednotke DVD počítača.
1 Zapnite počítač.
2 Do diskovej jednotky DVD
počítača vložte nahratý disk DVD.
3 Kliknite na tlačidlo [Start] t [All
Programs] (v systéme Windows
2000 kliknite na tlačidlo
[Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Video Disc Copier] v
počítači.
Zobrazí sa okno funkcie kopírovania
disku.
4 Vyberte diskovú jednotku DVD
pre položky [Source:] a [Copy to:].
Zobrazí sa stav diskovej jednotky a
disku DVD. V závislosti od stavu sa
kopírovanie nemusí dať spustiť. Ak
chcete zmeniť disk DVD, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.
Získavanie informácií z disku DVD
počítača trvá dlhší čas. Počkajte, kým
sa v okne nezobrazí informácia o
disku DVD.
102
5 Ak je príprava na kopírovanie
ukončená, kliknite na tlačidlo
[Start].
Spustí sa kopírovanie disku DVD.
z Tipy
• Po skončení zápisu na disk DVD môžete
vytvoriť viac kópií toho istého disku DVD.
Zmena umiestnenia dočasných
súborov a zmena rýchlosti
zapisovania
V okne funkcie kopírovania disku
kliknite na tlačidlo [Settings].
Ak chcete zakaždým určovať rýchlosť
zapisovania, kliknite pred začiatkom
zápisu na položku [Manually select a
writing speed before writing to the disc]
a potom kliknite na tlačidlo [OK].
z Tipy
• V závislosti od kapacity disku DVD sa
dostupné voľné miesto potrebné na
ukladanie dočasných súborov na pevný disk
môže meniť.
Práca so statickými zábermi
So statickými zábermi môžete
vykonávať nasledovné činnosti.
Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi
programu Picture Motion Browser.
Tlač statických záberov
Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť
statické zábery.
Statické zábery môžete vytlačiť aj s
vloženými informáciami o dátume.
z Tipy
• Scénu vybratú z videozáznamu môžete
uložiť ako statický záber a následne ju
vytlačiť.
Odoslanie statických
záberov e-mailom.
b Poznámky
• Ak chcete, aby táto funkcia fungovala, musí
byť v e-mailovom softvéri spustené
rozhranie MAPI. Ďalšie informácie o
rozhraní MAPI nájdete v používateľskej
prístučke alebo v súboroch Pomocníka emailového softvéru.
• Súbory s filmovými údajmi sa
prostredníctvom e-mailu poslať nedajú.
Práca s počítačom
Spustite e-mailový softvér, priložte
statické zábery k e-mailu a
prostredníctvom e-mailu ich odošlite.
Otvorenie použitím
externých aplikácií
Prostredníctvom softvéru Picture
Motion Browser môžete spustiť bežne
dostupnú aplikáciu a následne prezerať
zábery pomocou tejto aplikácie.
103
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra
vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém
naďalej pretrváva, odpojte zdroj
napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné činnosti/režim Easy
Handycam/diaľkový ovládač............104
• Batérie a zdroje napájania ...............106
• Displej LCD.......................................106
• „Memory Stick Duo“........................106
• Nahrávanie.........................................107
• Prehrávanie záberov na kamkordéri
.............................................................110
• Úprava záberov v kamkordéri.........110
• Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam........................................110
• Pripojenie k počítaču ........................111
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať
zároveň ...............................................113
Poznámky pred odoslaním
kamkordéra do servisu
• V závislosti od problému môže byť
potrebné obnovenie alebo výmena
súčasného pevného disku kamkordéra.
V takom prípade sa odstránia všetky
údaje uložené na pevnom disku. Skôr,
ako dáte kamkordér do servisu,
nahrajte údaje na interný pevný disk
(s. 40) na inom zariadení (záloha).
Spoločnosť Sony neručí za žiadne
straty údajov.
• Počas opráv môžu pracovníci
spoločnosti Sony kontrolovať malý
objem údajov na pevnom disku, aby
zistili, kde je problém. Obchodný
zástupca spoločnosti Sony nebude
žiadne údaje kopírovať ani uchovávať.
104
Všeobecné činnosti/režim
Easy Handycam/diaľkový
ovládač
Napájanie sa nezapne.
• Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu
(s. 15).
• Pripojte konektor sieťového adaptéra
do sieťovej zásuvky (s. 15).
• Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 15).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým
sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova
pripojte. Ak kamkordér naďalej
nepracuje, stlačte pomocou ostrého
predmetu tlačidlo RESET (s. 130). (Po
stlačení tlačidla RESET sa obnovia
všetky nastavenia vrátane hodín.)
• Teplota kamkordéra nebezpečne
stúpla. Vypnite kamkordér a na chvíľu
ho odložte na chladné miesto.
• Teplota kamkordéra nebezpečne
klesla. Vypnite kamkordér a odneste ho
na teplejšie miesto. Nechajte
kamkordér na chvíľu na teplom mieste
a potom ho zapnite.
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam nie sú k
dispozícii nasledujúce tlačidlá:
– tlačidlo BACK LIGHT (s. 31),
– funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 36),
– zapnutie a vypnutie podsvietenia
displeja LCD (stlačením a podržaním
tlačidla DISP/BATT INFO) (s. 22).
Tlačidlo
(OPTION) sa
nezobrazuje.
• V režime Easy Handycam nie je
dostupná ponuka OPTION MENU.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
Ani po stlačení tlačidla EASY sa
položky ponuky automaticky
nenastavia na predvolené
nastavenia.
• V režime Easy Handycam nastavenia
nasledujúcich položiek ponuky budú
rovnaké ako pred nastavením režimu
Easy Handycam.
– [FILE NO.]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*1
– [ IMAGE SIZE]*2
*1 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E
*3DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
Kamkordér sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Dodávaný diaľkový ovládač
nefunguje (s výnimkou typu DCRSR32E/SR33E/SR42E).
• Funkciu [REMOTE CTRL] nastavte
na hodnotu [ON] (s. 70).
• Batériu vložte do držiaka tak, aby sa
polarita + a – zhodovala so značkami +
a – (s. 133).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a senzorom
diaľkového ovládača.
• Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné
svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel
správne fungovať.
Riešenie problémov
• V režime Easy Handycam sa takmer
všetky položky ponuky nastavia na
predvolené nastavenia.
• V režime Easy Handycam sú niektoré
nasledujúce položky ponuky nastavené
pevne.
– [REC MODE] : [SP]
–[
QUALITY] : [FINE]
– [DATA CODE] : [DATE/TIME]
• Nasledujúce položky ponuky sú
nastavené na predvolené nastavenia,
keď nastavíte prepínač POWER do
polohy OFF (CHG) na viac ako 12
hodín.
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
– [DEMO MODE]
– [TIMING]*2
– [STILL MEDIA]
– [ LANGUAGE SET]
– [RECORD SOUND]*2
– [FLASH MODE]*3
Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného diaľkového
ovládača (s výnimkou typu DCRSR32E/SR33E/SR42E).
• Vyberte iný režim ovládača než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo
prikryte senzor zariadenia DVD
čiernym papierom.
105
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.
• Po asi 5 minútovej nečinnosti
kamkordéra sa zariadenie automaticky
vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 70) alebo znovu zapnite napájanie,
prípadne použite sieťový adaptér.
• Nabite batériu (s. 15).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.
• Prepínač POWER otočte do polohy
OFF (CHG) (s. 15).
• Batériu pripojte ku kamkordéru
správne (s. 15).
• Sieťový kábel pripojte do sieťovej
zásuvky správne.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 15).
• Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 15).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas
dobíjania batérie bliká.
• Batériu pripojte ku kamkordéru
správne (s. 15). Ak problém pretrváva,
odpojte sieťový adaptér zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony. Batéria
môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo
nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá.
Batériu znova úplne nabite. Ak
problém pretrváva, vymeňte batériu za
novú (s. 15).
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia používania.
106
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo
nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá.
Batériu znova úplne nabite. Ak
problém pretrváva, vymeňte batériu za
novú (s. 15).
Displej LCD
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite displeja LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na
kamkordéri (alebo DISPLAY na
diaľkovom ovládači (s výnimkou typu
DCR-SR32E/SR33E/SR42E)) (s. 21).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 125).
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať
položky zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať
naraz (s. 113).
„Memory Stick Duo“
Funkcie pomocou pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ nefungujú.
• Ak používate pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ formátovanú v
počítači, naformátujte ju znovu v
kamkordéri (s. 54).
Nedajú sa odstrániť uložené zábery
alebo formátovať pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
• Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 záberov.
• Statické zábery s ochranou proti zápisu
nastavenou iným zariadením sa nedajú
odstrániť.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 121). Použite podporovaný
formát.
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Memory
Stick Duo“ (s. 106).
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte kamkordér do
pohotovostného režimu nahrávania
(s. 27).
• Kamkordér nahráva záber, ktorý ste
práve nasnímali na pevný disk. Počas
tohto procesu nemôžete robiť nové
nahrávky (s. 27).
• Pevný disk kamkordéra je plný.
Odstráňte nepotrebné zábery (s. 41).
• Počet videozáznamov alebo statických
záberov presahuje kapacitu kamkordéra
(s. 62, 120). Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 41).
• Počas aktivácie funkcie [DROP
SENSOR] (s. 70) nie je možné nahrávať
zábery.
• Teplota kamkordéra nebezpečne stúpla.
Vypnite kamkordér a na chvíľu ho
odložte na chladné miesto.
Statický záber sa nedá nahrať.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte kamkordér do
pohotovostného režimu nahrávania
(s. 27).
• Počas natáčania videozáznamu môžete
nasnímať až tri zábery (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ už nie je miesto. Použite novú
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
alebo naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (s. 54). Prípadne
odstráňte nepotrebné zábery (s. 43).
• Statický záber sa nedá nahrať spolu s
funkciou:
– [SMTH SLW REC] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikátor ACCESS svieti aj po
ukončení nahrávania.
• Kamkordér ešte nahráva práve
nasnímané zábery na pevný disk.
Riešenie problémov
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Teplota kamkordéra nebezpečne klesla.
Vypnite kamkordér a odneste ho na
teplejšie miesto. Nechajte kamkordér na
chvíľu na teplom mieste a potom ho
zapnite.
Uhol nahrávania je rozdielny.
• Uhol nahrávania sa môže líšiť v
závislosti od podmienok. Nie je to
porucha.
Blesk nefunguje (s výnimkou typu
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Nahrávanie nie je možné v
nasledujúcich prípadoch použitia
blesku:
– pri snímaní statických záberov pri
natáčaní videozáznamu,
– pri práci s konverzným objektívom
(voliteľné príslušenstvo).
107
• Aj keď je zapnuté automatické
spustenie blesku alebo
(automatické zníženie efektu červených
očí), interný blesk nie je možné
používať s nasledujúcimi funkciami:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRIZE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo
[SNOW] v ponuke [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] v ponuke
[EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na pevný disk.
• V závislosti od objektu (napríklad
rýchlo sa pohybujúce objekty) sa môže
čas nahrávania na disk skrátiť (s. 58).
Nahrávanie sa zastaví.
• Teplota kamkordéra nebezpečne
stúpla. Vypnite kamkordér a na chvíľu
ho odložte na chladné miesto.
• Teplota kamkordéra nebezpečne
klesla. Vypnite kamkordér a odneste ho
na teplejšie miesto. Nechajte
kamkordér na chvíľu na teplom mieste
a potom ho zapnite.
• Ak kamkordér nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a bodom
spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu je časový
posun.
• Na kamkordéri môže byť menší časový
posun medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP a skutočným
bodom spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu. Nie je to
porucha.
108
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 73).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné
pre automatické zaostrenie. Zaostrite
ručne (s. 73).
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 60).
• Funkcia[STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké
vibrácie.
Funkcia BACK LIGHT nefunguje.
• Funkcia BACK LIGHT je nedostupná
v režime Easy Handycam.
Objekty, ktoré prechádzajú príliš
rýchlo, sa zdajú pokrivené (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
• Tento jav sa nazýva jav ohniskovej
roviny. Nie je to porucha. Z dôvodu
spôsobu, akým zariadenie (senzor
CMOS) číta obrazové signály, rýchlo
prechádzajúci objekt sa môže za
určitých podmienok zdať pokrivený.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
• Bodky sa zobrazujú v režime [S.
NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E), [SUPER NIGHTSHOT]
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) alebo [COLOR SLOW
SHTR]. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT
PLUS (DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) alebo
prepínač NIGHTSHOT (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E) na
hodnotu OFF (s. 31).
Obrazovka je jasná a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT
PLUS (DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) alebo
prepínač NIGHTSHOT (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E) na
hodnotu OFF (s. 31).
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo
elektrického svetla v tme sa
zobrazuje zvislý pruh (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
• Toto sa stáva, ak je kontrast medzi
snímaným objektom a pozadím príliš
veľký. Nie je to porucha.
V obraze sú vodorovné čiary (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to
porucha.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania.
Nie je to porucha.
Objavuje sa neželané blikanie (DCRSR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to
porucha.
Pri snímaní televíznej obrazovky
alebo monitora počítača sa
zobrazujú čierne pruhy (s výnimkou
modelu DCR-SR290E/SR300E).
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [OFF] (s. 60).
Funkcia [S. NIGHTSHOT PLS]
nefunguje (DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
• Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy ON.
Funkcia [SUPER NIGHTSHOT]
nefunguje (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
Riešenie problémov
• Zapnite podsvietenie tak, že na
niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte
tlačidlo DISP/BATT INFO (s. 21).
Na zábere nasnímanom pri jasnom
svetle sa môže zobraziť zvislá biela
čiara (DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy ON.
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nemusí v úplnej tme fungovať správne.
Použite funkciu NightShot plus alebo
[S. NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E), NightShot alebo [SUPER
NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
109
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť, keď:
– panel LCD na kamkordéri je
zatvorený s displejom smerom von,
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra.
Prehrávanie záberov na
kamkordéri
Zábery zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ sa nedajú
prehrať.
• Statické zábery sa nedajú prehrať, ak
boli v počítači zmenené súbory alebo
priečinky alebo upravené údaje. (V
takom prípade bliká názov súboru.) Nie
je to porucha (s. 122).
• Statické zábery nasnímané na inom
zariadení sa nemusia dať prehrať. Nie je
to porucha (s. 122).
Na zábere na obrazovke VISUAL
INDEX sa zobrazuje indikátor „
“.
• Načítanie údajov pravdepodobne
zlyhalo. Skúste vypnúť zariadenie a
znova ho zapnúť alebo opakovane
vybrať a vložiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Môže sa to stať pri záberoch
nasnímaných na iných zariadeniach
alebo upravených v počítači atď.
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
• Zvýšte hlasitosť (s. 35).
• Keď je panel LCD zatvorený, zvuk
nepočuť. Otvorte panel LCD.
• Ak nahrávate zvuk s funkciou
[MICREF LEVEL] (s. 78) nastavenou
na hodnotu [LOW], nahratý zvuk bude
ťažko počuteľný.
110
• Ak používate funkciu [SMTH SLW
REC], nemôžete počas snímania
nahrávať zvuk (asi 3 sekundy) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
Úprava záberov v
kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.
• Neexistujú žiadne nahraté súbory.
• Stav obrazu neumožňuje vykonávať
úpravy.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.
• Na disku už nie je miesto alebo záber
prevyšuje číslo 99. Odstráňte
nepotrebné videozáznamy (s. 47).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
Videozáznam sa nedá rozdeliť.
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam chránený iným
zariadením sa nedá rozdeliť.
Nie je možné kopírovať zábery z
pevného disku na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Počas prehrávania v kamkordéri sa
videozáznam na pevnom disku nedá
skopírovať ako statický záber na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Kopírovanie a pripojenie k
iným zariadeniam
Nie je počuť žiaden zvuk.
• Ak zariadenie pripojíte len
prostredníctvom konektora S VIDEO,
zvuk sa neprenáša. Pripojte aj biele a
červené konektory prípojného kábla
A/V (s. 38).
Po pripojení kamkordéra k televízoru
nie je pomer strán prehrávaného
obrazu správny.
• Funkciu [TV TYPE] nastavte v
závislosti od televízora (s. 67).
Použitím prípojného kábla A/V nie je
možné správne kopírovanie.
• Prípojný kábel A/V nie je správne
pripojený. Skontrolujte, či je kábel A/V
pripojený do správnej konektorovej
zásuvky, t. j. do konektorovej zásuvky
iného zariadenia určeného na
kopírovanie záberov z kamkordéra
(s. 49).
Pripojenie k počítaču
Počítač nerozpoznal kamkordér.
V počítači Macintosh sa dodaný
softvér Picture Motion Browser nedá
používať.
• V počítači Macintosh sa softvér Picture
Motion Browser nedá používať.
Funkcia One Touch Disc Burn
nefunguje.
• Nainštalujte softvér Picture Motion
Browser (s. 82).
• Skontrolujte, či funguje program Media
Check Tool. Viac informácií o
programe získate v časti Pomocníka
Picture Motion Browser.
• Skontrolujte, či je konektor správne
zapojený, potom pripojte kábel USB do
konektora (USB) v zariadení
Handycam Station a v počítači.
• Dotknite sa položky
(OTHERS)
t [COMPUTER] t [
COMPUTER] v ponuke kamkordéra
HOME MENU (s. 89).
• Odpojte od počítača všetky zariadenia
USB okrem klávesnice, myši a
kamkordéra.
V počítači sa nedajú prezerať
statické zábery nahraté na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Pevne zasuňte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Dotknite sa položky
(OTHERS)
t [COMPUTER] t
[
COMPUTER] v ponuke
kamkordéra HOME MENU (s. 91).
• Ak pripojíte kamkordér k počítaču
výberom položky [
COMPUTER],
nemôžete prezerať statické zábery
uložené na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Skontrolujte, či ste
kamkordér pripojili k počítaču
pomocou položky [
COMPUTER].
• Počítač nerozpozná pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ počas operácií
ako prehrávanie alebo úprava záberov
na pevnom disku. Ukončite prevádzku
kamkordéra predtým, ako ho pripojíte
k počítaču.
Riešenie problémov
• Nainštalujte softvér Picture Motion
Browser (s. 82).
• Od počítača odpojte všetky zariadenia
USB okrem klávesnice, myši a
kamkordéra.
• Odpojte kábel od počítača a zariadenia
Handycam Station, reštartujte počítač a
potom ich opäť správne pripojte.
• Skontrolujte, či funguje program Media
Check Tool. Viac informácií o
programe získate v časti Pomocníka
Picture Motion Browser.
Zábery nahraté v kamkordéri sa
nedajú prezerať pomocou počítača.
Ikona pamäťovej karty „Memory
Stick“ ([Removable Disk]) sa
nezobrazuje na počítačovej
obrazovke.
• Do kamkordéra vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia
USB okrem klávesnice, myši a
kamkordéra.
111
• Dotknite sa položky
(OTHERS)
t [COMPUTER] t
[
COMPUTER] v ponuke
kamkordéra HOME MENU (s. 91).
• Počítač nerozpozná pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ počas operácií
ako prehrávanie, úprava záberov na
pevnom disku. Ukončite prevádzku
kamkordéra predtým, ako ho pripojíte
k počítaču.
Softvér Picture Motion Browser
nefunguje správne.
• Ukončite softvér Picture Motion
Browser a reštartujte počítač so
systémom Windows.
Záber alebo zvuk nahratý v
kamkordéri sa v počítači neprehráva
správne.
• Ak je kamkordér pripojený k počítaču,
ktorý nepodporuje funkciu Hi-speed
USB (USB 2.0), videozáznam alebo
záber sa nemusí prehrávať správne.
Videozáznam alebo zvuk importovaný
do počítača nie je ovplyvnený.
• Prehrávanie videozáznamu alebo zvuku
sa môže v závislosti od počítača na
chvíľu prerušiť. Videozáznam alebo
záber importovaný do počítača nie je
ovplyvnený.
Obraz na obrazovke prehrávania je
pozastavený alebo skreslený.
• Skontrolujte odporúčané počítačové
prostredie požadované na prehrávanie
videozáznamov.
Aktuálne zobrazená obrazovka alebo
správa sa odlišujú od obrazovky
alebo správy v tejto príručke.
• Obrazovka alebo správa sa môžu líšiť.
112
Prípona súboru sa nezobrazuje v
počítači.
• Ak chcete zobraziť príponu, postupujte
podľa návodu nižšie.
1 V okne priečinka kliknite na
položku [Tool] t [Folder option...]
t karty [View].
2 Zrušte začiarknutie políčka [Hide
file extensions for known file types]
v časti Rozšírené nastavenia.
3 Kliknite na položku [OK].
V režime Easy PC Back-up sa na
displeji počítača zobrazí správa [Not
enough space on destination hard
disk.].
• Odstráňte nepotrebné súbory z
počítača, čím získate viac voľného
miesta na pevnom disku.
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať zároveň
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
Nedá sa
používať
WIDE
SELECT*1
[OLD MOVIE]
[WIDE
SELECT]*2
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]*3 [SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE
BAL.]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[ONE PUSH]
v ponuke
[WHITE
BAL.]
[SMTH SLW REC]*5
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
[S.
NIGHTSHOT
PLS]*4
[FADER],
[D.EFFECT]
[SCENE
SELECTION]
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[SUPER
[FADER],
NIGHTSHOT]*5 [D.EFFECT]
[FADER]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE]/
[FIREWORKS] v
ponuke [SCENE
SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD
MOVIE]
[SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
Riešenie problémov
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION], [SMTH
SLW REC]*5
[SPOT
FOCUS]
[SPOT
METER]
Pre nasledujúce
nastavenia
Pre nasledujúce
nastavenia
BACK LIGHT Funkcia
[FIREWORKS] v
ponuke [SCENE
SELECTION],
[MANUAL] v ponuke
[EXPOSURE],
[SPOT METER]
[AUTO SLW
SHUTTR]
Nedá sa
používať
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
113
Výstražné
indikátory a správy
*1 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR190E/SR200E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
*5 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa na displeji LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
body.
Niektoré príznaky môžete odstrániť
sami. Ak sa problém nevyrieši ani po
viacerých pokusoch, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:04:00
C: (alebo E:) ss:ss (zobrazenie
funkcie vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
• Batéria nie je typu
„InfoLITHIUM“. Používajte
batériu „InfoLITHIUM“ (p.123).
• Bezpečne zapojte konektor DC
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s. 15).
C:13:ss / C:32:ss
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
• Znovu kamkordér zapnite.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5číselný kód začínajúci písmenom
„E“.
114
101-0001 (výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
(výstražný indikátor týkajúci
týkajúca sa pevného disku
kamkordéra)*
Rýchle blikanie
• Na pevnom disku kamkordéra sa
pravdepodobne vyskytla chyba.
(výstražný indikátor týkajúci
týkajúca sa pevného disku
kamkordéra)*
Rýchle blikanie
• Pevný disk kamkordéra je plný.
• Na pevnom disku kamkordéra sa
pravdepodobne vyskytla chyba.
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže
výstražný indikátor E blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
(upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
• Teplota kamkordéra sa zvyšuje.
Vypnite kamkordér a na chvíľu ho
odložte na chladné miesto.
Rýchle blikanie*
• Teplota kamkordéra nebezpečne
stúpla. Vypnite kamkordér a na
chvíľu ho odložte na chladné miesto.
Rýchle blikanie
• Teplota kamkordéra nebezpečne
klesla. Kamkordér zahrejte.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“)
• Nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s. 30).
(výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“)*
• Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ je poškodená.
• Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ nie je správne naformátovaná
(s. 54, 121).
(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“)*
• V kamkordéri je vložená
nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s. 121).
- (výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“)*
Riešenie problémov
E (výstražný indikátor týkajúci
týkajúca sa úrovne nabitia batérie)
(upozornenie na nízku teplotu)*
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ je vysunutá plôška na ochranu
proti zápisu (s. 121).
• Prístup na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ bol
obmedzený iným zariadením.
(výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
Rýchle blikanie
• Vyskytla sa chyba blesku.
115
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
• Roztrasenie kamery sa častejšie
vyskytuje, ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite blesk.
• Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní
držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
(výstražný indikátor týkajúci sa
snímača otrasov)
• Funkcia snímača otrasov (s. 70) je
aktivovaná a zaznamenala otras,
preto kamkordér vykoná postup na
ochranu pevného disku. Dôsledkom
toho sa môže vypnúť funkcia
prehrávania/nahrávania.
• Funkcia snímača otrasov nezaručuje
ochranu pevného disku vo všetkých
možných situáciách. Používajte
kamkordér v stabilných
podmienkach.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 66).
Popis výstražných správ
Ak sa na displeji zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
x Pevný disk
Movie folder full. Cannot record
movies.
• Odstráňte nepotrebné zábery (s. 41)
alebo použite funkciu
[
FORMAT] (s. 53).
116
HDD format error.
• Pevný disk kamkordéra nie je
nastavený na predvolený formát.
Použitie funkcie [
FORMAT]
(s. 53) môže umožniť používanie
kamkordéra. Vymažú sa všetky
údaje na pevnom disku.
Data error.
• Počas čítania alebo zapisovania sa
na pevnom disku kamkordéra
vyskytla chyba. Táto správa sa
zobrazuje, ak je kamkordér dlhší čas
vystavený otrasom.
Management file damaged. Create
new file?
• Súbor spravovania záberu je
poškodený. Keď sa dotknete
položky [YES], vytvorí sa nový
súbor pre správu záberov. Po
vytvorení nového súboru
spravovania už nebude možné
prehrať staršie zábery z pevného
disku kamkordéra. (Obrazové
súbory nie sú poškodené.)
V takom prípade importujte
obrazové súbory do počítača.
Buffer overflow
• Nedá sa nahrávať, pretože snímač
otrasov zachytáva opakované otrasy
kamkordéra. Ak bude kamkordér
dlhší čas vystavený riziku pádu,
nastavte snímač otrasov [DROP
SENSOR] na hodnotu [OFF] a
záber nasnímajte znovu (s. 70).
Recovering data
• Ak sa údaje nezapísali správne,
kamkordér sa automaticky pokúsi
údaje obnoviť.
Cannot recover data.
• Zapisovanie údajov na pevný disk
kamkordéra zlyhalo. Pokusy na
obnovenie údajov neboli úspešné.
x „Memory Stick Duo“
Reinsert the Memory Stick.
• Viackrát zopakujte vloženie
pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ môže byť poškodená. Skúste
vložiť inú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Ak je to potrebné, skontrolujte
formát a potom pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ naformátujte
v kamkordéri (s. 54).
• Nie je možné vytvárať priečinky
presahujúce názov 999MSDCF. Nie
je možné vytvoriť ani odstrániť
priečinky pomocou kamkordéra.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ musíte naformátovať (s. 54)
alebo priečinky odstrániť pomocou
počítača.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
odpojte kábel USB (dodáva sa) a
znovu ho zapojte.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znovu zapnite tlačiareň,
odpojte kábel USB (dodáva sa) a
znovu ho zapojte.
x Iné
No further selection is possible.
• Naraz môžete vybrať iba 100
záberov na:
– odstránenie záberov,
– tlač statických záberov.
Data protected.
• Pokúšate sa odstrániť údaje
chránené iným zariadením. Zrušte
ochranu údajov v zariadení, ktoré
ich chráni.
Cannot divide.
• Veľmi krátky videozáznam sa nedá
rozdeliť.
Riešenie problémov
Memory Stick folders are full.
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Cannot save still picture.
• Ak používate funkciu Dual Rec,
neodstraňujte nahrávacie médium
pre statické zábery z kamkordéra
pred ukončením nahrávania (s. 29).
117
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Informácie o systémoch
kódovania farieb v televízore
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači so systémom PAL
a so vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
Systém
PAL
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
PAL - M Brazília
PAL - N
118
Argentína, Paraguaj,
Uruguaj.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu. V ponuke HOME MENU (s. 19) nastavte
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME].
Časový posun
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Nastavenie oblasti
Ďalšie informácie
119
Súbory v štruktúre pevného disku alebo
priečinkov kamkordéra
Štruktúra súborov alebo priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov v kamkordéri zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov alebo
priečinkov. Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov
pomocou pripojenia k počítaču nájdete na s. 79 a potom použite dodávanú aplikáciu.
A Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory ukryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
B Súbory videozáznamov (súbory
MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9 999,
vytvorí sa nový priečinok na
zaznamenávanie nových súborov
videozáznamov.
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01]
C Súbory so statickými zábermi
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky. Ak
počet súborov prekročí 9 999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie
nových obrazových súborov.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
120
• Nastavenie funkcie [
COMPUTER] na
hodnotu [USB SELECT] umožní prístup k
pevnému disku kamkordéra z počítača
pomocou pripojenia USB.
• Neupravujte súbory ani priečinky v
kamkordéri pomocou počítača bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie. Obrazové
súbory sa môžu zničiť alebo sa nemusia dať
prehrať.
• Ak túto operáciu vykonáte bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie, nie je
zaručená funkčnosť zariadenia.
• Pevný disk kamkordéra neformátujte
použitím počítača. Kamkordér nemusí
fungovať správne.
• Ak sa prípony súborov nezobrazia na displeji
počítača, informácie nájdete na s. 112.
• Súbory nekopírujte na pevný disk
kamkordéra pomocou počítača. Funkčnosť v
takom prípade nie je zaručená.
• Ak počet priečinkov dosiahne 999 a počet
súborov 9 999, nahrávanie nie je možné. V
takom prípade použite funkciu [
FORMAT] (s. 53).
Iba pre typy DCR-SR32E/SR33E/
SR52E/SR72E/SR190E/SR290E:
• Údaje z pevného disku kamkordéra sa
nedajú importovať pomocou počítača.
Údržba a odporúčania
Pamäťová karta „Memory
Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
V kamkordéri je možné použiť iba
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má približne polovičnú veľkosť v
porovnaní s pamäťovou kartou
„Memory Stick“. Fungovanie všetkých
typov pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“ v kamkordéri nie je
zaručené.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie/
prehrávanie
„Memory Stick“
(bez technológie MagicGate)
–
„Memory Stick Duo“*1
(bez technológie MagicGate)
a
–
„Memory Stick Duo“*1
(s technológiou MagicGate)
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo“ *1
a*3
„Memory Stick PRO“
–
„Memory Stick PRO Duo“ *1
a*2*3
* Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ má
približne polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“.
*2 Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré podporujú vysokorýchlostný prenos
údajov. Rýchlosť prenosu údajov sa líši v
závislosti od používaného zariadenia.
*3 „MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte. Údaje, ktoré využívajú technológiu
„MagicGate“, nie je možné v tomto
kamkordéri nahrávať ani prehrávať.
1
• Formát statických záberov: Kamkordér
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Súbory majú príponu „.JPG“.
• Názvy súborov statických obrázkov:
Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu
Ak chcete zabrániť náhodnému
vymazaniu záberov, malým špicatým
predmetom posuňte plôšku na ochranu
proti zápisu na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy
ochrany proti zápisu.
Poznámky týkajúce sa
používania
Poškodené alebo stratené obrazové
údaje sa už nenahradia. Takéto škody
alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch:
• Ak počas čítania alebo zápisu obrazových
súborov na pamäťovú „Memory Stick Duo“
(kým svieti alebo bliká indikátor ACCESS)
vysuniete kartu „Memory Stick Duo“,
vypnete napájanie kamkordéra alebo
vyberiete batérie, aby ste ich mohli nabiť.
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Ďalšie informácie
„MagicGate Memory Stick“
– 101- 0001: Na obrazovke kamkordéra sa
zobrazí tento názov súboru.
– DSC00001.JPG: Na obrazovke počítača sa
zobrazí tento názov súboru.
• Kompatibilita s kamkordérom nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick“ a použitého produktu
kompatibilného s kartou „Memory Stick“.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
x Manipulácia s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Pri manipulácii s pamäťovou kartou
„Memory Stick Duo“ majte na pamäti
nasledujúce informácie.
121
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ dbajte na to, aby
ste nepoužívali nadmernú silu.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér karty „Memory Stick Duo“
nelepte žiadne nálepky a pod.
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju do
puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U
detí hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do otvoru pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu.
x Miesto používania
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
• Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku).
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
• Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo môžete kartu používať so
zariadením kompatibilným so
štandardnou pamäťovou kartou
„Memory Stick“.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ sa
uistite, či je pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ vložená do adaptéra karty Memory
Stick Duo.
122
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do adaptéra karty Memory Stick
Duo sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ otočená správnym
smerom a vložte ju. Nesprávnym použitím
môže dôjsť k poškodeniu. K tomu môže
dôjsť aj vtedy, ak pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ vložíte nasilu do adaptéra karty
Memory Stick Duo nesprávnym smerom.
• Nevkladajte adaptér karty Memory Stick
Duo bez pripojenej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Môže to spôsobiť
poruchu zariadenia.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
Maximálna kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je
možné použiť v kamkordéri, je 4 GB.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
použitím kamkordéra zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• V kamkordéri nie je možné prehrávať
statické obrázky nahraté v iných
zariadeniach (DCR-TRV900E alebo DSCD700/D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, ktorá sa používala s
iným zariadením, naformátujte ju pomocou
svojho kamkordéra (s. 54). Formátovaním sa
vymažú všetky informácie na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
• Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
– ak boli prehrávané obrazové údaje
upravené v počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje
nahraté použitím iného zariadenia.
Batéria „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria
H).
Batérie „InfoLITHIUM“ séria H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na sprostredkovanie informácií
týkajúcich sa prevádzkových podmienok
medzi kamkordérom a sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
vypočíta spotrebu energie a zobrazí
zostávajúci čas batérie v minútach.
Ak je pripojený sieťový adaptér alebo
nabíjačka, zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa nezobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie stavu batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká označenie
vybitej batérie E aj v takom prípade, ak
zostávajúci čas batérie je ešte v rozsahu 5 až
10 minút.
Ďalšie informácie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak
budete batériu nabíjať pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabiť úplne.
• Po skončení nabíjania odpojte kábel z
konektorovej zásuvky DC IN na zariadení
Handycam Station alebo na kamkordéri a
potom vyberte batériu.
• Časté používanie displeja LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
Odporúča sa používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/FH100.
• Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, či je
prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do kamkordéra ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s vyššou kapacitou: NPFH70/FH100 (voliteľné príslušenstvo).
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
kamkordéra a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
123
• Ak chcete batériu úplne vybiť, v ponuke
HOME MENU sa dotknite tlačidla
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] a kamkordér
ponechajte v pohotovostnom režime
nahrávania, kým sa nevypne napájanie
(s. 70).
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií. Kamkordér
sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to vnútro displeja
LCD.
124
• Kamkordér používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak
kamkordér navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolovať obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť, ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak kamkordér nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ťahaním za
zástrčku, nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu
udržujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom
prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc (DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E).
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou,
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak kamkordér dlhší čas
nepoužívate
• Občas ho zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte
zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať
vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu
kamkordéra.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Kamkordér nechajte približne jednu
hodinu vypnutý.
x Poznámka týkajúca sa
kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak),
alebo ak kamkordér používate v
prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Kamkordér
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou
okolia (asi po 1 hodine).
Displej LCD
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie displeja LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier
namočený v čistiacej tekutine.
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela možno
nepracujú správne. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového
adaptéra.
1 Zapnite kamkordér a potom stlačte
tlačidlo
(HOME).
2 Dotknite sa tlačidiel
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
Ďalšie informácie
• kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením,
• kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia,
• kamkordér používate po búrke alebo daždi,
• kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
3 Rohom pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ alebo podobným predmetom sa
dotknite znaku „ד zobrazeného na
obrazovke. Pozícia znaku „ד sa zmení.
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
tlačidla [CANCEL].
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
125
b Poznámky
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť displej LCD.
• Displej LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočený, alebo ak smeruje od kamkordéra.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
– Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– Ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov.
– Ak sa kamkordér používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí.
– Ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Kamkordér sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ho aspoň raz
za mesiac použijete.
126
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy OFF
(CHG). Táto vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa
kamkordér približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, batéria sa úplne vybije.
Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
x Postup
Použitím dodávaného sieťového
adaptéra pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň
24 hodín s prepínačom POWER
nastaveným v polohe OFF (CHG).
Poznámky k licencii
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW a logo
DVD+RW sú ochranné známky.
• Dolby a značka dvojité D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je ochrannou
známkou spoločnosti Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
ochrannými alebo registrovanými
ochrannými známkami americkej
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a
v iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation alebo jej
dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Kamkordér obsahuje softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných zmlúv s
vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na
tieto softvérové aplikácie sme povinní vás
informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si nasledujúce informácie.
Prečítajte si dokument „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku)
pre softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“ a
„libjpeg“.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho sa v tejto prírucke
neuvádzajú značky ™ a „®“ vo všetkých
prípadoch.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
V kamkordéri sa nachádza softvér, na ktorý sa
vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License (ďalej
ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov pre tieto softvérové
programy, a to na základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy
URL. Ak chcete prevziať zdrojový kód, ako
typ kamkordéra vyberte možnosť HDR-UX1
alebo HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste nás nekontaktovali
v súvislosti s obsahom zdrojového kódu.
V priečinku „License“ na disku CD-ROM si
prečítajte dokument „license2.pdf“. Nájdete v
ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Ďalšie informácie
Ochranné známky
127
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
128
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E:
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
A Páčka transfokátora (28, 36)
B Tlačidlo PHOTO (23, 27)
C Prepínač POWER (19)
D Indikátor CHG (nabíjanie) (15)
E Indikátor CHG (nabíjanie)/
(blesk) (15, 29)
F Tlačidlo
(blesk) (29)
H Konektor DC IN (15)
I Indikátory režimov
(záber) (26)
(video)/
J Indikátor prístupu ACCESS (pevný
disk) (26)
K Tlačidlo START/STOP (23, 27)
L Svorka remienka (22)
M Remienok na plece
Pripojte remienok na plece
(voliteľné).
Stručná referenčná príručka
G Batéria (15)
129
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E:
A Tlačidlo WIDE SELECT (s
výnimkou typu DCR-SR32E/SR33E/
SR42E) (32)
B Tlačidlo BACK LIGHT * (31)
C Displej LCD/dotykový panel (21)
D Tlačidlo
(HOME) (12, 56)
E Tlačidlá priblíženia (28, 36)
F Tlačidlo START/STOP (23, 27)
G Prepínač NIGHTSHOT (31)
H Reproduktor
Informácie o nastavení hlasitosti
nájdete na s. 35.
I Tlačidlo DISP/BATT INFO (16, 22)
J Tlačidlo EASY (23)
K Tlačidlo
34)
(VIEW IMAGES) (24,
L Otvor na pamäťovú kartu Memory
Stick Duo (30)
M Indikátor ACCESS („Memory Stick
Duo“) (30)
N Tlačidlo RESET
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
130
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
* Pre typ DCR-SR32E/SR33E/SR42E je
pozícia tlačidiel iná ako na obrázku vyššie.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E:
A Prepínač NIGHTSHOT PLUS (31)
B Konektor A/V OUT (38, 49)
C Konektor REMOTE (s výnimkou
typu DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
Pripojenie ďalšieho voliteľného
príslušenstva.
D Prepínač otvoru objektívu (21)
E Blesk (29)
F Senzor diaľkového ovládača (s
výnimkou typu DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)/infračervený port
G Active Interface Shoe Konektor
(s výnimkou typu DCRSR32E/SR33E/SR42E)
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe dodáva energiu pre
voliteľné zariadenia ako voliteľné
svetlo, blesk a mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača
POWER. Ďalšie informácie nájdete
v návode dodávanom k
príslušenstvu.
príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstrániť, uvoľnite
skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
• Ak je počas nahrávania videozáznamov
k držiaku pripojený externý blesk
(voliteľné príslušenstvo), vypnite ho, čím
zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
• Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) a
vstavaný blesk nemôžete používať
zároveň.
• Pripojený externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo) má prednosť pred
vstavaným mikrofónom (s. 28).
H Objektív (Carl Zeiss) (4)
I Vstavaný mikrofón (28)
Mikrofón (voliteľné príslušenstvo)
kompatibilný s držiakom Active
Interface Shoe má pri pripojení
prednosť.
Stručná referenčná príručka
Ak chcete kamkordér ovládať,
nasmerujte diaľkový ovládač (s. 133) na
senzor diaľkového ovládača.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe obsahuje
bezpečnostné zariadenie na
bezpečné uchytenie inštalovaného
131
Handycam Station:
A Lôžko pre statív
Upevnite statív na lôžko pre statív
pomocou skrutky statívu (voliteľné
príslušenstvo: skrutka musí byť
kratšia ako 5,5 mm).
B Uvoľňovacia páčka BATT (batéria)
(16)
A Tlačidlo DISC BURN (85)
B Konektor rozhrania
C Konektor (USB) (51, 85)
DCR-SR32E/SR33E/SR52E/SR72E/
SR190E/SR290E: len výstup
D Konektor DC IN (15)
E Konektor A/V OUT (38, 49)
132
Diaľkový ovládač
(DCR-SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
M Tlačidlá b / B / v/V / ENTER
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na obrazovke
VISUAL INDEX alebo v zozname titulov,
na displeji LCD sa zobrazí oranžový rám.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel b / B / v / V a potom
stlačte tlačidlo ENTER na zadanie výberu.
b Poznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochranú fóliu.
Ochranná fólia
A Tlačidlo DATA CODE (65)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo nastavenie
kamkordéra pre nahraté zábery.
B Tlačidlo PHOTO (23, 27)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na displeji
nahrá ako statický záber.
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
Plôška
VÝSTRAHA
Stručná referenčná príručka
C Tlačidlá SCAN/SLOW (24, 35)
D Tlačidlá . > (predchádzajúci/
nasledujúci) (25, 35)
E Tlačidlo PLAY (24, 35)
F Tlačidlo STOP (24, 35)
G Tlačidlo DISPLAY (16)
H Vysielač
I Tlačidlo START/STOP (23, 27)
J Tlačidlo motorového transfokátora
(28, 36)
K Tlačidlá PAUSE (24, 35)
L Tlačidlo VISUAL INDEX (24, 34)
• Ak chcete kamkordér ovládať, diaľkový
ovládač nasmerujte na senzor diaľkového
ovládača (s. 131).
• Ak sa použitím diaľkového ovládača určitý čas
nevysielajú žiadne príkazy, oranžový rám
zmizne. Ak znova stlačíte ktorékoľvek z
tlačidiel b / B / v / V alebo ENTER, rám sa
zobrazí na tom istom mieste, ako naposledy.
• Niektoré tlačidlá sa na displeji LCD nedajú
použiť pomocou tlačidiel b / B / v / V.
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte, ani
neodhadzujte do ohňa.
133
• Keď je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo zariadenie nemusí fungovať
správne. V takom prípade vymeňte batériu
novou lítiovou batériou Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
134
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Nahrávanie statických
záberov
A Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (58)
B Tlačidlo HOME (12, 56)
J Kvalita ([FINE] / [STD]) (63)
C Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (16)
K Veľkosť záberu (61)
D Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
F Tlačidlo OPTION (71)
G Dual Rec (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) (29)
H Tlačidlo VIEW IMAGES (24, 34)
M Priečinok nahrávania
Zobrazuje sa iba vtedy, ak je
nahrávacím médiom pre statické
zábery pamäťová karta „Memory
Stick Duo“.
z Tipy
• Ak používate funkciu Dual Rec, obrazovka
na snímanie videozáznamu a statického
záberu sa zobrazuje naraz. Pozícia
zobrazenia sa odlišuje od pozície pri
normálnej prevádzke (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Ako sa počet záberov nasnímaných na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
zvyšuje, automaticky sa pre ne vytvárajú
nové priečinky na ich uloženie.
Stručná referenčná príručka
I 5.1 kanálové nahrávanie
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) (28)
L Zobrazuje sa, keď sa ukladá statický
záber.
135
Prezeranie videozáznamov
Prezeranie statických
záberov
1 Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (58)
3 Zostávajúci čas batérie (pribl.) (16)
qa Veľkosť záberu (61)
5 Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
w; Číslo aktuálneho statického záberu/
Počet nahratých statických záberov
6 Tlačidlo OPTION(71)
qf Tlačidlo návratu
qg Režim prehrávania
ws Tlačidlo Predchádzajúci/nasledujúci
(25, 35)
qh Číslo aktuálneho videozáznamu/
Celkový počet videozáznamov
wd Názov údajového súboru
qj Tlačidlá Predchádzajúci/nasledujúci
(35)
qk Ovládacie tlačidlá videa (24, 35)
ql Názov údajového súboru
136
wa Tlačidlo prehliadky záberov (37)
wf Tlačidlo VISUAL INDEX (24, 34)
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
V strede
Indikátor
Prehliadka záberov (37)
Počas nahrávania/prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
Význam
NightShot plus*4 /
NightShot*1 (31)
Super NightShot plus*4
(77)
Super NightShot*1 (77)
Vpravo hore
Color Slow Shutter (76)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(51)
V strede
Spodná strana
Výstraha (114)
E
Vľavo hore
Indikátor
Význam
5.1 kanálové nahrávanie/
prehrávanie *1 (28)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(78)
Spodná strana
Indikátor
Význam
Obrazové efekty (78)
Digitálne efekty (78)
Ručné zaostrenie (73)
9
SCENE SELECTION
(74)
Blesk (29, 64, 78)
Nízka hodnota MICREF
LEVEL (78)
n
WIDE SELECT*3
(32)
EXPOSURE (74)/
SPOT METER (74)
Význam
Stmievanie a zjasňovanie
obrazu (funkcia Fader)
(77)
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté (21)
Vypnutý snímač otrasov
(70)
Zapnutý snímač otrasov
(70)
Vyváženie bielej farby
(75)
Funkcia SteadyShot
vypnutá (60)
Vpravo hore
Indikátor
Podsvietenie (31)
.
Tele macro (73)
Zebra*1 (60)
*1
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
Stručná referenčná príručka
WIDE SELECT*2
(59)
137
Údajový kód počas
nahrávania
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenáva na pevný disk a pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“. Tieto údaje
sa počas nahrávania nezobrazia. Môžete
ich však skontrolovať ako [DATA
CODE] počas prehrávania (s. 65).
138
Stručná referenčná
Slovník
x 5.1-kanálový priestorový zvuk
x MPEG
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0.1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (komprimáciu obrazu)
videozáznamu alebo zvukového záznamu.
Patria sem formáty MPEG1 a MPEG2.
Kamkordér prehráva videozáznamy v
rozlíšení SD (štandardné rozlíšenie) vo
formáte MPEG2.
x Dolby Digital
x VBR
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories.
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, formát
nahrávania pre automatické kontrolovanie
bitovej rýchlosti (objem nahrávaných údajov v
určitom časom úseku) podľa nahrávanej
scény. Pri zrýchlenom nahrávaní sa čas
nahrávania na pevný disk skráti, preto je
potrebné množstvo priestoru na pevnom
disku, ktoré zabezpečí čistý obraz.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia komprimácie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorá
efektívne komprimuje zvuk, čím sa zachováva
jeho vysoká kvalita. Pri efektívnejšom
využívaní kapacity pevného disku umožňuje
táto technológia nahrávanie 5.1-kanálového
priestorového zvuku. Disky DVD vytvorené
technológiou Dolby Digital 5.1 Creator je
možné prehrávať pomocou kompatibilného
zariadenia DVD. Vychutnajte si realistický
zvuk pri prehrávaní filmov v zariadeniach,
ktoré podporujú 5.1-kanálový priestorový
zvuk.
x VISUAL INDEX
Táto funkcia umožňuje zobrazenie nahratých
videozáznamov a statických záberov tak, aby
ste mohli prehrávať len požadované scény.
x Fragmentácia
x JPEG
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, štandard údajovej kompresie
statických záberov (zníženie údajovej
kapacity). Kamkordér zaznamenáva statické
zábery vo formáte JPEG.
x Miniatúra
Stručná referenčná príručka
Stav pevného disku, pri ktorom sa súbory
delia na časti rozmiestnené v rôznych
fragmentoch pevného disku. Zábery sa
nemusia uložiť správne. Tento problém
môžete vyriešiť použitím funkcie
[
FORMAT] (s. 53).
Zmenšené zábery umožňujúce prezeranie
viacerých záberov naraz. Obrazovka v režime
„VISUAL INDEX“ používa systém
zobrazovania miniatúr.
139
Stručná referenčná príručka
Register
Numerické
COMPUTER ..................... 79
pamäťová karta
„Memory Stick Duo“
...................................... 92
12IMAGES.........................66
16:9 .................................39, 67
16:9 WIDE ..........................59
Easy Handycam..................23
Easy PC Back-up ............... 89
EDIT .............................44, 45
21-vývodový adaptér..........39
pevný disk
............ 88, 89, 90, 93, 100
4:3 .............................39, 59, 68
COPIES .............................. 52
ERASE ............................... 47
5.1 kanálové nahrávanie ....28
COPY.......................... 45, 102
ERASE ALL......................47
6IMAGES...........................66
COPY by date.................... 45
EXPOSURE....................... 74
A
Č
F
A.SHUT OFF (Funkcia
automatického vypnutia)
..............................................70
Čas nabíjania ...................... 17
FADER............................... 77
Čas nahrávania................... 17
Čas prehrávania ................. 18
FILE NO. (Číslo súboru)
.............................................. 63
Časový posun ................... 119
FINE ....................................63
ADD ....................................46
ADD by date ......................47
EMPTY ............................... 55
FIREWORKS ....................75
AREA SET.........................68
D
FLASH LEVEL................. 64
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická pomalá
uzávierka)............................60
D.EFFECT (Digitálny efekt)
............................................. 78
FLASH MODE..................78
DATA CODE ........... 65, 138
FORMAT
autorské práva ..............3, 127
B
B&W....................................78
BACK LIGHT ...................32
FOCUS................................ 73
DATE/TIME
......................... 20, 52, 65, 138
„Memory Stick Duo“
....................................... 54
Dátumový register............. 36
DELETE
pevný disk ....................53
Fragmentácia ....................139
batéria............................15, 16
„Memory Stick Duo“
...................................... 43
Battery Info.........................16
pevný disk.............. 41, 93
BEACH...............................75
podľa dátumu .............. 42
BEEP...................................66
DELETE ALL .................. 42
gombíková lítiová batéria
............................................134
BLACK FADER ...............77
DEMO MODE.................. 69
GUIDEFRAME ................ 60
blesk.....................................29
Diaľkový ovládač ............. 133
G
GENERAL SET................ 69
DIGITAL ZOOM............. 59
H
DISC BURN ................ 85, 87
Handycam Station...... 15, 132
CALIBRATION..............125
DISP OUTPUT ................. 68
CAMERA DATA .............65
DISPLAY........................... 66
HDD Handycam Utility
.................... 87, 89, 90, 93, 100
CANDLE............................75
DIVIDE.............................. 44
HOME MENU ............11, 56
CD-ROM ............................79
dodané súčasti .................... 14
CLOCK/LANG .......... 68
CLOCK SET ......................19
Dolby Digital 5.1 Creator
............................................. 28
GENERAL SET ........ 69
C
CLOCK/LANG..................68
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)..........76
DROP SENSOR ............... 70
Dual Rec............................. 29
DVD.............................. 84, 99
140
E
MOVIE SETTINGS
....................................... 58
OUTPUT SETTINGS
....................................... 67
PHOTO SETTINGS
.......................................61
LP......................................... 58
PHOTO SETTINGS .........61
SOUND/DISP SET ....66
M
PICT.EFFECT (Obrazový
efekt)....................................78
VIEW IMAGES SET
.......................................65
MANAGE HDD/
MEMORY, kategória ....... 53
HQ........................................58
Media File Import.............. 90
Picture Motion Browser
............................79, 94, 97, 99
„Memory Stick“ ............... 121
PLAYLIST EDIT ..............46
„Memory Stick Duo“
...................................... 30, 121
plôška na ochranu proti
zápisu .................................121
Počet záberov, ktoré je
možné nasnímať .......... 62
počet záberov, ktoré je
možné nasnímať..................62
Memory Stick Duo, adaptér
karty................................... 122
PORTRAIT ........................75
INDOOR ............................76
INFO....................................54
MICREF LEVEL.............. 78
prehliadka záberov.............37
„InfoLITHIUM“, batéria
............................................123
Miniatúra .......................... 139
prehrávanie ...................24, 34
MOVE................................. 48
Priblíženie ...........................28
inštalácia ..............................82
MOVIE SETTINGS ......... 58
Izolačná fólia .....................133
MPEG ............................... 139
priblíženie pri nahrávaní,
funkcia .................................36
MPEG2 ............................. 120
pripojenie
I
Ikona ........... Pozri Indikátory
zobrazenia
IMAGE SIZE.....................61
indikátory zobrazenia ......135
PictBridge............................51
používanie v zahraničí .....118
J
JPEG..................120, 121, 139
počítač ..........................79
N
TV .................................38
nahrávanie .................... 23, 26
tlačiareň........................51
K
NIGHTSHOT LIGHT...... 58
kompresia, formát ............121
NightShot ............................ 31
VCR alebo rekordéry
DVD/HDD..................49
Kondenzácia vlhkosti.......125
NightShot plus.................... 31
Konektor DC ......................15
NTSC................................. 118
kryt objektívu......................21
O
kvalita obrazu .....................63
ochranná známka ............. 127
OLD MOVIE..................... 78
L
ONE PUSH ........................ 76
LANDSCAPE ....................75
One Touch Disc Burn ....... 84
LANGUAGE SET ......21, 68
OPTION MENU ............... 71
LCD BL LEVEL
(podsvietenie displeja LCD)
............................................110
originál ................................ 46
LCD BL LEVEL (úroveň
podsvietenia displeja LCD)
..............................................67
OTHERS, kategória.......... 41
OUTDOOR ....................... 76
OUTPUT SETTINGS ...... 67
prípona...............................120
Q
QUALITY ..........................63
R
REC MODE .......................58
RECORD SOUND ...........33
REDEYE REDUC ...........64
REMAINING
(videozáznam) ....................60
REMOTE CTRL (Diaľkový
ovládač) ...............................70
Stručná referenčná príručka
kopírovanie .........................49
prípojný kábel A/V ......38, 49
RESET ........................63, 130
LCD BRIGHT ...................66
P
LCD COLOR .....................67
PAL ................................... 118
LCD PANEL ......................68
panel LCD .......................... 21
LCD, podsvietenie .............22
PASTEL ............................. 78
RESET, tlačidlo ...............130
141
S
S VIDEO, kábel ...........38, 49
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)...................77
TWILIGHT........................ 74
TWILIGHT PORT. .......... 75
Z
zálohovanie
......................pozri Ukladanie
ZEBRA............................... 60
SCENE SELECTION.......74
Ť
SELF-TIMER ....................78
tlač ....................................... 51
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky ........................114
SEPIA..................................78
tlačiareň .............................. 51
ZOOM LINK ..................... 66
SERIES ...............................63
zostávajúca kapacita
SETTINGS, kategória.......56
U
Sieťový adaptér...................15
ukladanie ............................ 40
pevný disk ....................54
SIZE ....................................52
USB SELECT
......................... 51, 87, 89, 100
zoznam titulov ....................46
USB, kábel ............. 51, 85, 89
ERASE ALL .............. 47
sledovanie obrazu v
televízore .............................38
SLIDE SHOW SET...........37
batéria .......................... 16
ERASE ........................ 47
MOVE .........................48
SMTH SLW REC ..............33
Ú
SNOW .................................75
úprava hlasitosti................. 35
vytvorenie ....................46
softvér ..................................82
úpravy ................................. 41
zrkadlový režim ..................32
SOUND/DISP SET ...........66
v kamkordéri......... 44, 45
SP .........................................58
v počítači...................... 97
SPORTS ..............................75
SPOT FOCUS ....................73
SPOT METER (Flexible
spot meter) ..........................74
prehrávanie..................47
V
VBR .................................. 139
SPOTLIGHT......................75
VCR alebo rekordéry DVD/
HDD ................................... 49
STANDARD......................63
Video Disc Copier ........... 102
STEADYSHOT.................60
videozáznam................. 23, 27
STILL MEDIA ..................30
VIEW IMAGES SET ....... 65
statické zábery ..............23, 27
VISUAL INDEX
............................... 24, 34, 139
statív...................................132
SUMMERTIME ................68
SUNRISE&SUNSET........75
SUPER NIGHTSHOT .....77
Súbory na spravovanie
záberov ..............................120
systém kódovania farieb v
televízore ...........................118
VOLUME .................... 35, 66
vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria........... 126
V-OUT/PANEL ................ 68
výstražné indikátory ........ 114
výstražné správy............... 116
Systémové požiadavky.......80
W
T
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ........................ 75
TELE MACRO .................73
TIMING ..............................33
TV ........................................38
142
TV TYPE...................... 39, 67
WHITE FADER............... 77
WIDE SELECT ................ 59
Windows ....................... 79, 80
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii
Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising