Sony | DCR-DVD7E | Sony DCR-DVD7E Návod na použitie

2-597-463-11 (1)
Práca s kamkordérom
10
DVD Handycam
Začíname
Digitálny kamkordér
Návod na použitie
16
Easy
25
Handycam
Snímanie/
30
Prehrávanie
Prehrávanie na DVD
zariadeniach
40
Používanie disku
so záznamom
46
Používanie položiek
ponuky Setup
48
Editovanie v kamkordéri DVD
Handycam
66
Kopírovanie
72
Používanie PC
75
Riešenie problémov
80
Ďalšie informácie
97
DCR-DVD7E
© 2005 Sony Corporation
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte
si pozorne tento návod a uschovajte si ho
pre prípadné budúce použitie.
Upozornenie pre spotrebiteľov
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu
s týmto zariadením zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku. Používaním iných
ovládacích prvkov, nastavení alebo
postupov, než je uvedené v tomto návode,
sa vystavujete riziku ožiarenia laserom.
UPOZORNENIE
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto kamkordéra.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC
pre používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte USB kábel.
Upozornenie
Informujte sa o spôsobe likvidácie
batérií a nepoužiteľného zariadenia
v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem.
2
Upozornenie pre spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Nižšie uvedené číslo sa vzťahuje len na záležitosti
týkajúce sa Poriadku FCC.
Usmerňujúca informácia
Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov: Sony
Typové ozn.: DCR-DVD7E
Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Tel. č.: 858-942-2230
Toto zariadenie spĺňa podmienky odseku B Časti
15 Poriadku FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie
nemôže spôsobovať rušivé interferencie a (2)
zariadenie musí absorbovať všetky prijaté
interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu
spôsobiť neželanú prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je
možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém so svojím predajcom,
prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
Dodávaný prepojovací kábel sa musí používať
len so zariadením spĺňajúcim podmienky pre
digitálne zariadenie v súlade s odsekom B Časti
15 Poriadku FCC.
Poznámky k používaniu
Váš kamkordér sa dodáva s dvomi
druhmi návodov na použitie.
– “Návod na použitie” (Tento návod)
– “First Step Guide” (Jednoduchý návod)
na používanie dodávaného softvéru (uložený
na dodávanom CD-ROM disku)
Používanie kamkordéra
•
Kamkordér nikdy neuchopte za časti
zobrazené na obrázku.
Informácia
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou
15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené
kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení
v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií
a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie
a nežiaduce interferencie. Nie je však možné
zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Kryt priestoru
pre akumulátor
Krytu priestoru pre
disk
• Ak používate kamkordér položený na stole
alebo obdobnej ploche, dávajte pozor,
aby kamkordér nespadol. Odporúčame
používať dodávaný podstavec (str. 16).
3
Pred používaním prečítajte (pokračovanie)
• Aby nedošlo k poškodeniu disku alebo
strate záznamu, kým svieti príslušná
kontrolka prepínača POWER (str. 20)
alebo kontrolka ACCESS (str. 23),
nevykonajte nič z uvedeného:
− Nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte
AC adaptér z/od kamkordéra.
− Nevystavujte kamkordér vibráciám
a nárazom.
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou USB kábla atď.,
konektor kábla zasúvajte správne. Ak
nasilu zasúvate konektor nesprávne, môže
sa konektor poškodiť alebo môže dôjsť
k poruche kamkordéra.
Poznámky k položkám ponuky Setup,
LCD monitoru a objektívu
• Položky ponuky Setup, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/prehrávania
nedostupné, sa zobrazia nevýrazne (šedo).
• LCD monitor je vyrobený vysoko
presnou technológiou. Na LCD
monitore sa však môžu permanentne
objavovať malé tmavé a/alebo jasné body
(červené, modré, zelené alebo biele).
Tieto body sú výsledkom normálneho
výrobného procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer
užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
• Vystavením LCD monitora alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
na dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia. Pri ukladaní kamkordéra
blízko okna alebo dverí buďte opatrný.
• Ak bude kamkordér vystavený
krátkodobým otrasom alebo s ním
pohnete vzad a vpred, obraz môže byť
chvíľu skreslený.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte testovacie
snímanie, aby ste zistili, či sa normálne
zaznamená obraz aj zvuk, bez akýchkoľvek
problémov. Ak nasnímate záznam na DVD-R
disk, nie je ho viac možné vymazať. Na
testovacie snímanie používajte DVD-RW/
DVD+RW disk (nedodávaný) (str. 13).
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média atď. nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby
váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach. Vaším kamkordérom
nemôžete zaznamenávať materiál chránený
signálom ochrany autorských práv.
Tento návod na použitie
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
vyobrazené v tomto návode sú nasnímané
digitálnym fotoaparátom a môžu sa teda
od skutočného zobrazenia na kamkordéri
odlišovať.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte jazyk
pre zobrazovanie ponuky Menu (str. 63).
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej kvality
a bol vyvinutý v spolupráci firiem Carl Zeiss
v Nemecku a Sony Corporation. Používa
systém merania MTF* pre video kamery
a poskytuje kvalitu objektívov Carl Zeiss.
* MTF je skratka pre Modulation Transfer
Function (činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prejde objektívom.
4
Informácie o diskoch
• Používať môžete len 8 cm DVD-R,
8 cm DVD-RW a 8 cm DVD+RW
disky. Používajte disky označené nižšie
uvedenými označeniami.
• Za účelom spoľahlivej trvanlivosti
záznamu pri snímaní a prehrávaní
odporúčame vo vašom kamkordéri DVD
Handycam používať disky Sony alebo
disky s označením
* “for VIDEO
CAMERA”. Uspokojivé snímanie/
prehrávanie záznamu nasnímaného
na iných než uvedených diskoch nie
je zaručené, prípadne nemusí byť
možné vybrať disk z kamkordéra DVD
Handycam.
Údržba a skladovanie diskov
• Disky udržiavajte čisté. Inak sa môže
zhoršiť kvalita obrazu a zvuku.
• Disk vyčistite pomocou dodávanej
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Pri nečistotách vyčistite disk pomocou
jemnej handričky mierne navlhčenej
vo vode. Potom prípadnú vlhkosť
utrite suchou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte rozpúšťadlá, akými sú napr.
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje
určené na čistenie vinylových LP platní.
Môžete poškodiť disk.
* V závislosti od krajiny zakúpenia môže disk
.
obsahovať označenie
Poznámky k používaniu
• Disk chytajte iba na okrajoch a jemne
opierajte prst o stredový otvor.
Nedotýkajte sa povrchu disku pre záznam
(strana bez popisu, ak používate
jednostranný disk).
• Pred snímaním odstráňte dodávanou
čistiacou handričkou z disku nečistoty
a odtlačky prstov.
V opačnom prípade nemusí byť možné
na takýto disk v určitých situáciách
snímať, alebo z neho prehrávať.
• Disk vkladajte do kamkordéra správne
tak, aby zacvakol. Ak sa na LCD
monitore zobrazí [C:13:], otvorte kryt
priestoru pre disk a disk vložte nanovo.
• Na povrch disku nič nenalepujte. Disk
môže byť potom nevyvážený a môže sa
v kamkordéri poškodiť, alebo sa môže
pokaziť kamkordér.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani vlhkosti.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
disku, vložte vždy disk do jeho obalu.
• Pri popisovaní jednostranného disku píšte
len na stranu určenú pre popisovanie.
Používajte olejové značkovače (fixky)
a atramentu sa nedotýkajte, kým
nezaschne. Disku sa nedotýkajte ostrými
predmetmi (napr. perom). Povrch disku
nesušte teplom. Na obojstranný disk
nie je možné písať.
5
Obsah
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Čo dokáže DVD Handycam .....................................................................10
Výber disku..............................................................................................13
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva ............................................16
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ................................................................17
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne držanie .............................20
Krok 4: Používanie dotykového monitora ................................................21
Krok 5: Nastavenie dátumu a času ..........................................................22
Krok 6: Vloženie disku .............................................................................23
Easy Handycam
– Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
Jednoduché ovládanie kamkordéra ........................................................25
Jednoduché snímanie .............................................................................26
Jednoduché prehrávanie .........................................................................27
Príprava na prehrávanie disku v DVD prehrávačoch (Uzatvorenie) ........28
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie .................................................................................................30
Prehrávanie .............................................................................................31
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. ......................................32
Snímanie
Používanie transfokácie
Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle
Zaostrovanie na objekt mimo stred
Aretácia expozície na zvolený objekt
Pridanie špeciálnych efektov
Používanie statívu
Prehrávanie
Postupné prehliadanie záberov
Používanie funkcie PB Zoom
6
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času akumulátora
Vypnutie potvrdzovania operácie zvukovým signálom (pípnutie)
Obnovenie výrobných nastavení
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
Zobrazenie/Vymazanie naposledy nasnímanej scény
(Review/Review deleting) ........................................................................34
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania .............................35
Diaľkové ovládanie ..................................................................................37
Prehrávanie záznamu na TVP .................................................................38
Prehrávanie na DVD zariadeniach
Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v DVD
prehrávačoch alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) ............................40
Prehrávanie disku v DVD prehrávačoch atď. ...........................................44
Prehrávanie disku v PC s DVD mechanikou ...........................................44
Používanie disku so záznamom (DVD-RW/DVD+RW)
Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení .........................................46
Vymazanie všetkých scén z disku (Formátovanie)..................................47
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie položiek ponuky Setup ......................................... 48
Položky ponuky Setup .............................................................................50
CAMERA SET ....................................................................................52
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok snímania
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT atď.)
STILL SET .........................................................................................56
Nastavenia pre statické zábery
(QUALITY/FILE NO.)
PICT.APPLI. ......................................................................................57
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie snímania/prehrávania
(D.EFFECT/PICT.EFFECT/SLIDE SHOW atď.)
DISC SET ..........................................................................................59
Nastavenia pre disk
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE atď.)
7
Obsah (pokračovanie)
STANDARD SET...............................................................................59
Nastavenia pri snímaní na disk alebo iné základné nastavenia
(REC MODE/LCD SET/USB SPEED atď.)
TIME/LANGU. ...................................................................................63
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE, atď.)
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu)......................64
Editovanie v kamkordéri DVD Handycam (len DVD-RW: režim VR)
Editovanie pôvodných údajov ..................................................................66
Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) ........................68
Prehrávanie Playlistu ...............................................................................71
Kopírovanie
Pripojenie k VCR alebo TVP ...................................................................72
Konektory pre pripojenie externých zariadení
Kopírovanie na iné VCR/DVD zariadenie ................................................73
Nahrávanie záznamu z TVP alebo VCR/DVD zariadenia ........................74
Používanie PC
Pred prečítaním návodu “First Step Guide” (Jednoduchý návod) v PC ...75
Inštalácia softvéru ...................................................................................76
Zobrazenie návodu “First Step Guide”.....................................................79
8
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................................................................................80
Výstražné indikátory a hlásenia ..............................................................93
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí.........................................................97
Akumulátor “InfoLITHIUM”.......................................................................99
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................101
Technické údaje .....................................................................................105
Index ......................................................................................................107
9
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Čo dokáže DVD Handycam
Tento DVD Handycam používa ako záznamové médium 8 cm DVD* disky. Snímanie
záznamu a jeho prehrávanie je tak jednoduchšie.
DVD Handycam môžete využívať inými a novými spôsobmi, než kamkordéry snímajúce
na iné médiá.
Zobrazenie VISUAL INDEX ihneď zobrazí
obsah disku
Pohyblivé záznamy a statické zábery sa snímajú na
jeden disk. Vďaka indexovaniu môžete požadovanú
scénu vyhľadať veľmi rýchlo (str. 27, 31).
Statické zábery môžete prehliadať
v slede jeden po druhom (Slide show)
Vďaka funkcii Slide show môžete statické zábery
prehliadať v slede jeden po druhom. Po uzatvorení**
disku môžete statické zábery prehliadať v slede
jeden po druhom tiež vo vašom DVD prehrávači
(str. 28, 40).
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Príprava
10
Snímanie
(str. 16)
(str. 26, 30)
Prehrávanie
v kamkordéri DVD
Handycam
(str. 27, 31)
Prehrávanie na
DVD prehrávačoch
(Uzatvorenie** disku)
(str. 28, 40)
Disk nasnímaný kamkordérom môžete po
uzatvorení** prehrávať na iných DVD prehrávačoch
alebo v DVD mechanikách PC. Môžete tiež vytvoriť
Menu DVD disku, ktoré uľahčí rýchle vyhľadávanie
záznamu z prehľadu miniatúr (str. 28, 40).
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Prehrávanie záznamu z disku na iných
DVD zariadeniach
Editovanie disku pomocou dodávaného
softvéru
Pomocou dodávaného softvéru Picture Package
môžete pridávaním špeciálnych efektov alebo hudby
vytvárať vlastné originálne DVD disky (str. 75).
* DVD (Digital Versatile Disc) je optický disk s veľkou kapacitou, ktorý umožňuje nahrávať obrazový
záznam. V tomto návode je 8 cm DVD disk označovaný jednoducho ako “disk”.
**Uzatvorenie znamená takú úpravu disku so záznamom, aby ho bolo možné prehrávať v iných DVD
prehrávacích zariadeniach (str. 28, 40). Po uzatvorení disku nie je v závislosti od typu disku a formátu
záznamu viac možné na disk snímať kamkordérom DVD Handycam (str. 13).
11
Čo dokáže DVD Handycam (pokračovanie)
Rozdiely DVD funkcií v porovnaní s kazetou
Jednoduché snímanie a následné
prehrávanie bez potreby prevíjania vzad
Po snímaní môžete ihneď skontrolovať záznam, bez
potreby prevíjania vzad alebo vpred. Záznam sa
automaticky ukladá na voľné miesto. Takže nie je
možné omylom vymazať dôležitý záznam.
Prenos záznamu do PC vysokou
rýchlosťou
Záznam môžete preniesť do PC rýchlejšie, než je
reálny čas prenášaného záznamu. Ak je váš PC
kompatibilný s vysokorýchlostným USB (USB 2.0)
rozhraním, dáta môžete preniesť rýchlejšie.
Individuálne nastavenie kvality obrazu
tak, aby zodpovedala jednotlivým
scénam
Vďaka kódovaciemu systému VBR*, ktorý
automaticky nastavuje kvalitu obrazu podľa
práve snímanej scény môžete pri snímaní na disk
efektívnejšie využívať jeho kapacitu. Záznam rýchlo
sa pohybujúceho objektu vyžaduje vyššiu kapacitu
disku, aby bol obraz ostrý a kvalitný. Z tohto
dôvodu môže byť dostupný čas pre záznam kratší
než je uvádzané.
* VBR znamená Variable Bit Rate (Variabilný dátový tok). Táto funkcia umožňuje kamkordéru DVD Handycam
12
automaticky nastavovať dátový tok (záznamovú kapacitu za určitý čas) individuálne pre každú snímanú scénu.
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Výber disku
Aký disk je možné používať?
Typy diskov a formát záznamu
8cm DVD-R
disk
8cm DVD-RW disk
Režim VIDEO
8cm DVD+RW
disk
Režim VR
Označenia používané v tomto
návode
Charakteristické vlastnosti
Na takýto
disk je
možné
záznam
zapísať iba
raz.
Takýto disk je možné opakovane prepisovať. Aj
keď je disk zaplnený, môžete ho naformátovať*
a zapisovať naň nanovo.
• Používajte disky Sony alebo disky s označením
môže disk obsahovať označenie
.
Rozdiely vo formáte záznamu
pri DVD-RW diskoch
je kompatibilnejší s väčším
množstvom prehrávačov.
(režim Video Recording - video
záznam) umožňuje editovanie, napríklad
vymazávanie/delenie scén, záznamu
nasnímaného kamkordérom DVD
Handycam. Po uzatvorení disku môžete
takýto disk prehrávať v DVD prehrávači
s podporou režimu VR.
• Ďalšie informácie o kompatibilite pozri
v technických údajoch vášho prehrávača.
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Typy diskov, ktoré môžete používať s DVD Handycam sú nasledovné. Ak používate
DVD-RW disk, môžete zvoliť formát záznamu v režime VIDEO alebo VR.
. V závislosti od krajiny zakúpenia
Poznámka k DVD+RW diskom
Ak prehrávate DVD+RW disk nasnímaný
v režime [16:9WIDE] (str. 55) v DVD prehrávači
pripojenom k TVP s pomerom strán 4:3, ktorý
nie je možné prepnúť do režimu 16:9, obraz
bude horizontálne stlačený. Ak je DVD+RW
disk nasnímaný pri výrobnom nastavení, pri
prehrávaní vo vyššie uvedených podmienkach sa
obraz zobrazí s pomerom strán 4:3.
• Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP.
Príklady nekompatibilných
diskov
• 12cm DVD-R
• CD
• 12cm DVD-RW
• CD-R
• 12cm DVD+RW
• CD-ROM
• DVD+R
• CD-RW
• DVD-RAM
• DVD-ROM
* Formátovanie pripraví disk na snímanie. Pri formátovaní dôjde k vymazaniu všetkých záznamov z disku,
čím sa obnoví maximálna kapacita disku. Takto môžete disk opakovane používať (str. 47).
13
Výber disku (pokračovanie)
Líšia sa funkcie podľa typu disku?
Možnosti práce s diskom závisia od typu disku a formátu záznamu.
Číslo v zátvorkách indikuje príslušnú stranu.
Typ disku
1)
2)
3)
4)
14
Snímanie pohyblivého záznamu a statických
záberov
(26, 30)
Okamžité prehrávanie naposledy nasnímanej
scény
(34)
Okamžité vymazanie naposledy nasnímanej
scény
(34)
–
Prehrávanie záznamu na DVD prehrávači po
uzatvorení disku 1)
(28, 40)
Prehrávanie záznamu na DVD prehrávači, aj
keď disk neuzatvoríte 1)
(40)
–
–
–
2)
Vytvorenie Menu DVD disku po uzatvorení disku (41)
–
Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení
(46)
–
3)
4)
Opakované používanie disku po jeho
formátovaní
(47)
–
Editovanie záznamu v kamkordéri DVD
Handycam
(66)
–
–
–
Prenos nasnímaných scén do PC a ich
editovanie
(75)
DVD disky nasnímané kamkordérmi Sony DVD Handycam sú kompatibilné a vhodné pre prehrávanie
v domácich DVD prehrávačoch/rekordéroch a DVD mechanikách PC. DVD-RW disky so záznamom
v režime VR je možné prehrávať len v DVD zariadeniach kompatibilných s režimom VR. Prehrávanie
v úplne všetkých domácich DVD prehrávačoch/rekordéroch a DVD mechanikách PC však nie je
zaručené. Ďalšie informácie o kompatibilite pozri v technických údajoch vášho prehrávača.
Takéto disky sa nepokúšajte prehrávať v DVD-ROM mechanikách PC. Môže dôjsť k poruche.
Je potrebné znova otvoriť disk (str. 46).
Zobrazí sa dialógové okno vyžadujúce potvrdenie, či chcete snímať ďalší záznam (str. 46).
Ako si zvoliť disk
Nižšie uvedený prehľad vám pomôže pri výbere najvhodnejšieho disku.
Používanie kamkordéra DVD Handycam
Chcete disk používať opakovane?
Nie. Nasnímaný záznam
už nechcem vymazávať.
Áno. Disk chcem
opakovane používať.
Čo chcete robiť s diskom s nasnímaným záznamom?
Chcem disk editovať, napr.
deliť alebo vymazávať
záznamy.
Chcem disk
prehrávať na rôznych
DVD prehrávacích
zariadeniach.
Chcem disk prehrávať na
rôznych DVD prehrávacích
zariadeniach.
Disk chcem
prehrávať bez
jeho uzatvorenia.
Vybrali ste si vhodný disk?
Teraz sa môžete venovať práci s kamkordérom DVD Handycam.
15
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
8cm DVD-R disk DMR30 (1) (str. 13)
AC adaptér (1) (str. 17)
Popruh na zápästie (1)
Upevnenie popruhu
na zápästie
Podstavec (1)
Vloženie kamkordéra
do podstavca
Sieťová šnúra (1) (str. 17)
A/V prepojovací kábel (1) (str. 38, 72)
USB kábel (1) (str. 75)
Čistiaca handrička (1)
Ochranný prvok LCD monitora (2)
(str. 102)
Diaľkové ovládanie (1) (str. 37)
Nabíjateľný akumulátor NP-FA50 (1)
(str. 17)
CD-ROM disk “Picture Package Ver. 1.8”
(1) (str. 75)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
16
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať založením
akumulátora “InfoLITHIUM” (séria A)
(str. 99) do kamkordéra.
2 Zasuňte akumulátor tak, aby bolo
označenie navrchu.
Začíname
Kryt
konektora
DC IN
Konektor
DC IN
3 Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátor.
Konektor
DC
Prepínač
POWER
AC
adaptér
Sieťová šnúra
Do elektrickej siete
Kryt zatvorte úplne.
4 Posúvaním prepínača POWER
v smere šípky nastavte prepínač
do polohy OFF (CHG) (výrobné
nastavenie).
1 Posuňte prepínač OPEN na kryte
priestoru pre akumulátor v smere
šípky a súčasne posuňte kryt
priestoru pre akumulátor v smere
šípky . Potom otvorte kryt
priestoru pre akumulátor .
5 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri.
Otvorte kryt konektora DC IN a pripojte
AC adaptér.
Prepínač OPEN
na kryte priestoru
pre akumulátor
1
2
Označením na
konektore DC
smerom k označeniu
na kamkordéri.
Kryt konektora
DC IN
Kryt priestoru
pre akumulátor
17
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
6 Pomocou sieťovej šnúry pripojte
AC sieťový adaptér do elektrickej
zásuvky.
Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne.
Externý zdroj napájania
Vykonajte rovnaké prepojenie, ako pri
nabíjaní akumulátora. Akumulátor sa pri
takomto napájaní nevybíja.
Čas nabíjania (maximálne nabitie)
Približný čas (minúty) potrebný
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
7 Po ukončení nabíjania kontrolka
CHG (nabíjanie) zhasne
(maximálne nabitie). Odpojte
AC adaptér od konektora DC IN
na kamkordéri.
AC adaptér odpájajte tak, že uchopíte
kamkordér a konektor DC.
NP-FA50 (dodávaný)
125
NP-FA70
155
Dostupný čas snímania
Približný čas (minúty) pri maximálne
nabitom akumulátore.
Akumulátor
Vybratie akumulátora
Posuňte prepínač OPEN na kryte priestoru
pre akumulátor rovnako ako pri vkladaní
akumulátora. Po otvorení krytu priestoru
pre akumulátor vyberte akumulátor.
• Pri vyberaní akumulátora nesmie svietiť žiadna
kontrolka prepínača POWER (str. 20).
Čas nabíjania
Čas pri
nepretržitom
snímaní
Čas pri bežnom
snímaní
NP-FA50
(dodávaný)
90
100
40
45
NP-FA70
170
190
80
90
Ak snímate v nasledovných podmienkach:
Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD
monitora.
Spodný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD
monitora.
Čas prehrávania
Približný čas (minúty) pri maximálne
nabitom akumulátore.
Skladovanie akumulátora
Pred uskladnením akumulátora na dlhší čas
ho úplne vybite (str. 99).
18
Akumulátor
LCD monitor
osvetlený
Osvetlenie
LCD monitora
vypnuté
NP-FA50
(dodávaný)
100
115
NP-FA70
190
215
Začíname
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore BATTERY INFO
(str. 33) nezobrazí správne:
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý. (Len informácia
o stave akumulátora - BATTERY INFO.)
• AC adaptér napája zariadenie, aj keď je
nasadený akumulátor. To znamená, že
akumulátor nebude napájať zariadenie, kým
je v konektore DC IN zasunutý kábel z AC
adaptéra, aj keď by nebola sieťová šnúra
z adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri teplote 25°C. (Odporúčaná
teplota je 10-30°C.)
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
• Dostupný čas snímania/prehrávania sa môže
v závislosti od podmienok, v akých kamkordér
používate, skrátiť.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
19
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne
držanie
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
príslušnú kontrolku pre snímanie alebo
prehrávanie. Ak kamkordér používate
prvýkrát, zobrazí sa zobrazenie
[CLOCK SET] (str. 22).
(Pohyblivý záznam): Snímanie
pohyblivého záznamu.
(Statický záber): Snímanie statických
záberov.
(Prehrávanie/Editovanie):
Prehrávanie záznamu na kamkordéri, alebo
jeho editovanie (DVD-RW: len režim VR).
• Ak nastavíte dátum a čas ([CLOCK SET],
str. 22), pri ďalšom zapnutí kamkordéra
sa na LCD monitore na niekoľko sekúnd
zobrazí dátum a čas.
Prepínač
POWER
3 Kamkordér držte správne.
1 Otvorte kryt objektívu.
Posuňte ovládač
v smere šípky.
2 Posuňte prepínač POWER
v smere šípky (súčasne držte
zatlačené malé zelené tlačidlo
v strede). Kamkordér sa zapne.
Režim snímania alebo prehrávania
zvolíte tak, že opakovaným posúvaním
prepínača POWER v smere šípky
rozsvietite príslušnú kontrolku.
Zelené tlačidlo
20
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG).
• Výrobné nastavenie je také, že ak pri napájaní
z akumulátora nepoužijete kamkordér cca
5 minút, kamkordér sa automaticky vypne, aby
sa šetril akumulátor ([A.SHUT OFF], str. 62).
Krok 4: Používanie dotykového monitora
Pomocou dotykového monitora môžete
prehrávať záznam (str. 27, 31), alebo meniť
nastavenia (str. 48).
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku. Jazyk pre zobrazenie
zvoľte v položke [LANGUAGE] v Menu
TIME/ LANGU. (str. 63).
Začíname
Pohodlne a pevne uchopte
kamkordér a podľa obrázka stláčajte
tlačidlá zobrazované na LCD
monitore.
Zmena nastavení jazyka
Dotknite sa tlačidla
na LCD monitore
Vypnutie indikátorov na monitore
Stláčaním DISP/BATT INFO zobrazujete/
vypínate indikátory (napr. počítadlo).
Zníženie jasu LCD monitora
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/
BATT INFO, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Zobrazenie vypnete tak, že
zatlačíte a pridržíte DISP/BATT INFO,
kým sa
nevypne.
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri v časti
[LCD SET] - [LCD BRIGHT] (str. 60).
21
Krok 5: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
4 Pomocou
/
zadajte
požadovanú geografickú zónu
a stlačte
.
• Ak kamkordér nebudete používať cca
2 mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže
z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie
vymazať. V takomto prípade najskôr nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a potom nastavte
dátum a čas znova (str. 103).
Lisbon, London
5 Ak je to potrebné, pomocou
/
nastavte letný čas
(nastavte [SUMMERTIME] na
[ON]) a stlačte
.
1
Lisbon, London
SUMMERTIME
Prepínač POWER
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 4.
1 Stlačte
[SETUP].
6 Pomocou
/
(rok) a stlačte
nastavte [Y]
.
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
Lisbon, London
SUMMERTIME
2 Pomocou
/
zvoľte
.
TIME/LANGU. a stlačte
7 Postupne nastavte [M] (mesiac),
[D] (deň), hodinu a minútu, potom
.
vždy stlačte
Hodiny sú v prevádzke.
--:--:--
• Informácie týkajúce sa “Časového posunu”
pozri na str. 98.
3 Pomocou
/
SET] a stlačte
22
zvoľte [CLOCK
.
Krok 6: Vloženie disku
Na snímanie je potrebný nový 8 cm
DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW disk
(str. 13).
Prepínač pre otvorenie
Kontrolka prístupu krytu priestoru pre disk
OPEN
ACCESS
Snímacia
šošovka
Začíname
• Z disku odstráňte dodávanou čistiacou
handričkou (str. 5) prípadné odtlačky
prstov alebo nečistoty.
Prepínač
OPEN pre
otvorenie
krytu
priestoru
pre disk
Keď sa mierne otvorí kryt priestoru
pre disk, otvorte ho úplne.
Prepínač POWER
1 Zapnite kamkordér.
• Disk je možné vybrať aj vtedy, keď
je kamkordér vypnutý. Musí však byť
napájaný. Proces sprístupňovania disku
(krok 4) sa však nezačne.
• Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru
pre disk dávajte pozor, aby ste neprekážali
operácii rukou ani inými objektmi atď.
• Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru
pre disk dávajte pozor, aby ste pod kryt
nepricvikli popruh na zápästie. Môže to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
3 Disk vložte stranou pre záznam
smerom do kamkordéra, potom
pritlačte jeho strednú časť tak,
aby zacvakol.
2 Posuňte prepínač pre otvorenie
krytu priestoru pre disk OPEN
v smere šípky (OPEN).
Na LCD monitore sa zobrazí hlásenie
[PREPARING TO OPEN]. Zaznie
melódia pre otvorenie krytu a potom
bude znieť pípanie. Keď sa pípanie
vypne, automaticky sa mierne otvorí kryt
priestoru pre disk.
Ak používate jednostranný
disk, vložte ho popisom
smerom von.
• Nedotýkajte sa povrchu disku pre záznam
ani snímacej šošovky na optickom bloku.
Podrobnosti o snímacej šošovke pozri
na str. 103.
23
Krok 6: Vloženie disku (pokračovanie)
4 Zatvorte kryt priestoru pre disk.
Kamkordér začne sprístupňovať vložený
disk.
Sprístupnenie disku môže v závislosti
od typu a stavu disku trvať určitý čas.
DVD-R disk
Môžete snímať ihneď po zmiznutí
hlásenia [DISC ACCESS] z LCD
monitora. Nie je potrebné vykonať
kroky po kroku 5.
DVD-RW disk
Zvoľte formát záznamu a naformátujte
disk. Pokračujte krokom 5.
DVD+RW disk
Zobrazí sa zobrazenie [FORMAT].
Pokračujte krokom 6.
• V režime Easy Handycam (str. 25) sa
zobrazí hlásenie [Format the disc? If not,
remove the disc.] (Naformátovať disk? Ak
a pokračujte
nie, vyberte disk). Stlačte
krokom 7.
5 Zvoľte formát záznamu pre
DVD-RW disk a stlačte
.
Režim VIDEO
Po uzatvorení môžete disk prehrávať
vo väčšine DVD prehrávačov.
Režim VR
V kamkordéri môžete editovať,
vymazávať, alebo deliť záznamy
(str. 66). Po uzatvorení však môžete
disk prehrávať len v DVD prehrávačoch
kompatibilných s režimom VR.
6 Stlačte [YES] [YES].
24
7 Po zobrazení [Completed.]
stlačte
.
Po dokončení formátovania môžete
snímať na DVD-RW alebo DVD+RW
disk.
• Počas formátovania nevyberajte
akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér.
Vybratie disku
Postupom z krokov 1 a 2 otvorte kryt
priestoru pre disk a vyberte disk.
Vybratie disku môže v závislosti od typu
a stavu disku alebo záznamu trvať určitý
čas.
• Počas svietenia alebo blikania kontrolky
prístupu ACCESS alebo zobrazenia hlásenia
[DISC ACCESS] alebo [PREPARING TO
OPEN COVER] kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom.
• Ak zatvoríte kryt priestoru pre disk, keď je disk
vložený nesprávne, môžete poškodiť kamkordér.
• Po sprístupnení disku sa na cca 8 sekúnd
zobrazia informácie o disku (napr. dátum
začiatku používania, informácie o predošlých
záznamoch). Informácie o predošlých
záznamoch sa v závislosti od stavu disku
nemusia zobraziť správne.
• Vymazanie záznamov z DVD-RW/DVD+RW
za účelom jeho opätovného používania na nové
snímanie pozri v časti “Vymazanie všetkých
scén z disku (Formátovanie)” na str. 47.
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
Jednoduché ovládanie kamkordéra
Pri funkcii Easy Handycam sa väčšina nastavení kamkordéra vykoná automaticky na ich
optimálne hodnoty, čo vás oslobodí od vykonávania detailných nastavení.
Keďže sú pri funkcii dostupné len základné funkcie a font na monitore je zväčšený, snímanie/
prehrávanie zvládne aj užívateľ bez skúseností s kamkordérom.
Pred operáciou vykonajte prípravné kroky 1 až 6 (str. 16 až 23).
• Keď vložíte nový DVD-RW disk, naformátuje sa do režimu VIDEO.
• Ak používate DVD-RW disk naformátovaný do režimu VR, nie je možné používať editovaciu funkciu
(str. 66).
1 Posuňte prepínač POWER v smere šípky (súčasne držte zatlačené malé
zelené tlačidlo v strede). Kamkordér sa zapne.
Tlačidlo EASY
Prepínač POWER
Zelené tlačidlo
Prepínač POWER
2 Stlačte EASY.
EASY
Easy Handycam
operation
ON
Skúste snímať
Zrušenie funkcie Easy Handycam
V režime Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY.
Kontrolka EASY zhasne.
• Nie sú funkčné úplne všetky tlačidlá alebo
prepínače (str. 26, 27) a nie sú dostupné
niektoré položky ponuky Setup (str. 50).
• Ak vykonáte nedostupnú operáciu, zobrazí
sa hlásenie [Invalid during Easy Handycam
operation].
• Ak kamkordér vypnete bez vypnutia
funkcie Easy Handycam, pri ďalšom zapnutí
kamkordéra sa funkcia Easy Handycam
automaticky zapne.
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
Ak nechcete používať režim Easy Handycam, pokračujte str. 30.
25
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami (pokračovanie)
Jednoduché snímanie
V režime Easy Handycam sa obnovia výrobné nastavenia položiek [REC MODE]
pri pohyblivých záznamoch a [QUALITY] pri statických záberoch (str. 56, 59).
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam)
alebo
(Statický záber).
Kontrolka EASY musí svietiť namodro. Ak nesvieti, stlačením EASY ju rozsvieťte (str. 25).
Snímanie
pohyblivého
záznamu
Snímanie
statických
záberov
REC
START/STOP
(PHOTO)
2 Začnite snímať záznam.
Pre snímanie pohyblivých záznamov alebo statických záberov stlačte REC START/STOP
(PHOTO) .
Pohyblivé záznamy
Stlačte REC START/STOP
(PHOTO) .
Statické zábery
Jemným zatlačením a pridržaním
REC START/STOP (PHOTO)
zaostríte (), potom tlačidlo
zatlačte na doraz ().
Zvuk spúšte
Pípnutie
[STBY] [REC]
Pre ukončenie snímania opätovne
stlačte tlačidlo.
Snímanie ďalších záznamov
Vykonajte krok 2.
• Na ten istý disk môžete snímať, kým
je na ňom voľné miesto a kým ho
neuzatvoríte (str. 28), ak:
26
– Vypnete a znova zapnete kamkordér.
– Vyberiete z kamkordéra disk a znova ho vložíte.
Bliká Svieti
Zaznie zvuk spúšte. Keď zmizne
indikátor
, záber je nasnímaný.
• Pri snímaní v režime Easy Handycam
nepracujú nasledovné funkcie:
– BACK LIGHT (str. 32)
– Vypnutie osvetlenia LCD monitora (str. 21)
– Zobrazenie/Vymazanie naposledy nasnímanej
scény (str. 34)
Jednoduché prehrávanie
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/
Editovanie).
Na LCD monitore sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX.
Kontrolka EASY musí svietiť namodro. Ak nesvieti, stlačením EASY ju rozsvieťte (str. 25).
Zobrazenie VISUAL INDEX
Prehrávanie
Nasledujúcich
6 záznamov
Záložka pre
pohyblivý záznam
Záložka pre
statický záber
V záložke sa zobrazí
na zázname, ktorý sa
prehrával naposledy.
2 Spustite prehrávanie.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
Stlačte záložku pre pohyblivý
záznam. Pohyblivý záznam sa prehrá.
Začiatok scény/
predchádzajúca
scéna
Stlačte záložku pre statický záber.
Statický záber sa zobrazí.
Stláčaním prepínate
Prehrávanie/
Nasledujúca
Pozastavenie
scéna
12
Vzad/Vpred
Zastavenie
(prepnutie na zobrazenie
VISUAL INDEX)
15
1 2005
Dátum/čas
snímania
Predchádzajúci/
Nasledujúci
1 2005
Dátum/čas
snímania
Prepnutie na zobrazenie
VISUAL INDEX
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
Predchádzajúcich
6 záznamov
Keď sa zvolený pohyblivý záznam
prehrá do konca, obnoví sa zobrazenie
VISUAL INDEX.
• Stlačením
/
počas
pozastavenia môžete prehrávať pohyblivý
záznam spomalene.
• Ak zatlačíte na pohyblivý záznam označený
, môžete ho prehrávať od miesta, kde ste
jeho prehrávanie naposledy zastavili.
Ak nasnímate nový záznam, v zázname sa
zobrazí .
• Pri prehrávaní v režime Easy Handycam
nepracujú nasledovné funkcie:
– PB ZOOM (str. 33)
– Vypnutie osvetlenia LCD monitora
(str. 21)
27
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami (pokračovanie)
Príprava na prehrávanie disku v DVD prehrávačoch (Uzatvorenie)
V režime Easy Handycam vykonáva DVD Handycam nastavenia nasledovných volieb
automaticky. Takto môžete disk jednoducho uzatvoriť.
– Vytvorenie Menu DVD disku zobrazujúce záznamy ako miniatúry pri prehrávaní v DVD
prehrávači atď. (str. 41).
– Vytvorenie Photomovie pre prehrávanie statických záberov v DVD prehrávači atď. (str. 42).
Ak chcete vyššie uvedené nastavenia upraviť a uzatvoriť disk, zrušte režim Easy Handycam
a disk uzatvorte štandardným postupom (str. 40).
• Na DVD-R nie je možné po uzatvorení znova snímať, aj keď je na ňom ešte voľné
miesto.
• Ak uzatvoríte DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disk, nie je naň možné v režime
Easy Handycam ďalej snímať. Zrušte režim Easy Handycam a vykonajte postup
na str. 46.
1 Kamkordér položte na stabilné miesto. Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri.
Tlačidlo EASY
Konektor DC IN
AC adaptér
Prepínač POWER
Do elektrickej zásuvky
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa náhodou počas uzatvárania nevypol z dôvodu vybitia
akumulátora.
2 Zapnite kamkordér a rozsvieťte kontrolku EASY.
Keď kontrolka EASY nesvieti, stlačením EASY zapnite režim Easy Handycam (On).
3 Vložte disk, ktorý chcete uzatvoriť.
Podrobnosti pozri v časti “Krok 6: Vloženie disku” na str. 23.
28
4 V nasledovných krokoch stláčajte tlačidlá na LCD monitore.
Stlačte
Stlačte
Stlačte
Stlačte
Stlačte
Stlačte
• Počas uzatvárania kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC adaptér.
• Čím menšie množstvo záznamu, tým dlhší čas je potrebný na uzatvorenie.
5 Z kamkordéra vyberte disk.
Prezrite si záznam na DVD prehrávači atď.
Pozri tiež návod na použitie DVD prehrávača atď.
Vymazanie všetkých scén po prehraní (formátovanie)
(DVD-RW: režim VIDEO/DVD+RW disk)
Ak naformátujete disk, obnoví sa jeho pôvodná kapacita pre záznam a môžete ho znovu
používať na snímanie.
Ak chcete opätovne používať DVD-RW disk na snímanie v režime VR, naformátujte disk
po zrušení režimu Easy Handycam (str. 47).
Easy Handycam – Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
• Po vymazaní záznamu nie je možná jeho obnova.
V nasledovných krokoch stláčajte tlačidlá na LCD monitore.
[SETUP]
[FORMAT]
[YES]
[YES]
29
Snímanie
Otvorte kryt
objektívu posunutím
ovládača v smere
šípky.
A REC START/STOP
(PHOTO)
Prepínač POWER
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte príslušnú kontrolku.
:Prehrávanie/editovanie
:Snímanie statických záberov
:Snímanie pohyblivého záznamu
Prepínač POWER posúvajte
v smere šípky (súčasne držte
zatlačené zelené tlačidlo), ak
je prepínač POWER v polohe
OFF (CHG).
2 Začnite snímať záznam.
Pre snímanie pohyblivých záznamov alebo statických záberov stlačte REC START/STOP
(PHOTO) .
Pohyblivé záznamy
Stlačte REC START/STOP
(PHOTO) .
Statické zábery
Jemným zatlačením a pridržaním
REC START/STOP (PHOTO) zaostríte (), potom tlačidlo
zatlačte na doraz ().
Zvuk spúšte
Pípnutie
[STBY] [REC]
Pre ukončenie snímania opätovne
stlačte tlačidlo.
Zobrazenie alebo vymazanie
posledného záznamu
(Review/Review deleting)
Pozri str. 34.
30
Bliká Svieti
Zaznie zvuk spúšte. Keď zmizne
indikátor
, záber je nasnímaný.
Snímanie ďalších pohyblivých
záznamov/statických záberov
Aj keď vyberiete disk, po jeho vložení
môžete pokračovať v snímaní, ak je na ňom
voľné miesto.
Vykonajte krok 2.
Prehrávanie
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/
Editovanie).
Na LCD monitore sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX.
Typ disku
Predchádzajúcich
6 záznamov
V záložke sa zobrazí
na zázname, ktorý sa
prehrával naposledy.
Nasledujúcich
6 záznamov
Záložka pre pohyblivý záznam
P-MENU
2 Spustite prehrávanie.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
Stlačte záložku pre pohyblivý
záznam. Pohyblivý záznam sa prehrá.
Začiatok scény/
predchádzajúca
scéna
Stlačte záložku pre statický záber.
Statický záber sa zobrazí.
Snímanie/Prehrávanie
Záložka pre
statický záber
Stláčaním prepínate
Nasledujúca
Prehrávanie/
scéna
Pozastavenie
P-MENU
P-MENU
Zastavenie (prepnutie
na zobrazenie VISUAL
INDEX)
Vzad/Vpred
Predchádzajúci/
Nasledujúci
Prepnutie na zobrazenie
VISUAL INDEX
Keď sa zvolený pohyblivý záznam
prehrá do konca, obnoví sa zobrazenie
VISUAL INDEX.
•
Stlačením
/
počas
pozastavenia môžete prehrávať pohyblivý
záznam spomalene.
• Po jednom stlačení je zrýchlený posuv vzad/
vpred cca 5x rýchlejší, po dvoch stlačeniach
cca 10x* rýchlejší.
* Pri DVD+RW disku cca 8x rýchlejší.
• Ak zatlačíte na pohyblivý záznam označený
, môžete ho prehrávať od miesta, kde ste
jeho prehrávanie naposledy zastavili.
Ak nasnímate nový záznam, v zázname sa
zobrazí .
Nastavenie hlasitosti
Stlačte
[VOLUME], potom
nastavte úroveň hlasitosti pomocou
/
.
• Ak položku [VOLUME ] nemôžete nájsť
, stlačte [SETUP] (str. 59).
v
Prehrávanie disku na iných DVD
zariadeniach
Pozri str. 40.
31
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď.
Snímanie
Používanie transfokácie ....................... Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie jemne (s citom).
Ráznejším posunutím ovládača dosiahnete
rýchlejšiu transfokáciu.
Široký záber:
(Wide)
Záber z blízka:
(Telephoto)
• Neskladajte prst z ovládača transfokácie, keď ho
používate. Ak ho zložíte, môže sa zaznamenať
prevádzkový zvuk ovládača transfokácie.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie
než 10x, môžete nastaviť položku [DIGITAL
ZOOM] (str. 55).
Nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle .......................................... Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením BACK LIGHT zobrazte . Pre zrušenie funkcie Backlight
znova stlačte BACK LIGHT.
Zaostrovanie na objekt mimo stred ... Pozri [SPOT FOCUS] na str. 54.
Aretácia expozície na zvolený objekt ... Pozri [SPOT METER] na str. 53.
Pridanie špeciálnych efektov .............. Pozri
PICT. APPLI na str. 57.
Používanie statívu ................................ Do otvoru pre statív namontujte statív
(voliteľný: skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm).
32
Obnovenie výrobných nastavení ........ Prehrávanie
Postupné prehliadanie záberov........... Pozri [SLIDE SHOW] na str. 58.
Používanie funkcie PB Zoom............... Záznam je možné zväčšiť 1,1-krát až 5-krát.
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie .
Prehrávajte záznam, ktorý chcete
zväčšiť.
Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy T (Telefoto) zvyšujete mieru
zväčšenia. Na LCD monitore sa zobrazí
rámček.
Zatlačte na oblasť v rámčeku, ktorú
chcete zobraziť v strede LCD monitora.
Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy W (Široký záber)/T (Telefoto)
nastavte mieru zväčšenia.
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
Vstavaný stereo mikrofón
Senzor signálov diaľkového ovládania
Pri ovládaní pomocou DO (str. 37)
smerujte DO na senzor signálov
z diaľkového ovládania.
Kontrolka snímania
Kontrolka snímania svieti počas
snímania (str. 62).
Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
• Nastavenie hlasitosti pozri na str. 31.
Snímanie/Prehrávanie
Stlačením RESET obnovíte výrobné
nastavenia všetkých nastavení, vrátane
nastavenia dátumu a času. (Užívateľsky
nastavené položky v Personal Menu sa
neobnovia na výrobné nastavenie.)
Pre zrušenie funkcie stlačte [END].
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
akumulátora .......................................... Prepínač POWER nastavte do polohy
OFF (CHG), potom stlačte DISP/BATT
INFO . Ak stlačíte tlačidlo jedenkrát,
informácia BATTERY INFO sa zobrazí
na cca 7 sekúnd. Ak počas zobrazenia
informácie pridržíte tlačidlo zatlačené,
informácia bude zobrazená cca 20 sekúnd.
Kapacita
pre
snímanie
(cca)
Zostávajúci
čas
akumulátora
(cca)
Vypnutie potvrdzovania operácie
zvukovým signálom (pípnutie) ............ Nastavenie pípania pozri v časti [BEEP]
(str. 62).
33
Zobrazenie/Vymazanie naposledy
nasnímanej scény (Review/Review deleting)
Naposledy nasnímanú scénu môžete
zobraziť alebo vymazať.
Scénu však nemôžete vymazať, ak:
– Ste vybrali disk.
– Ste nasnímali nové scény.
Zobrazenie naposledy
nasnímanej scény ( Review)
1 Posúvaním prepínača
Vymazanie naposledy nasnímanej
scény (Review deleting)
(len DVD-RW/DVD+RW disk)
Ak sa vám zobrazená scéna nepáči, môžete
ju ihneď vymazať.
Záznam nasnímaný na DVD-R disku nie je
možné vymazať.
1 V režime Review stlačte
.
POWER rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber) a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie naposledy
nasnímanej scény.
Pohyblivý
záznam
2 Stlačte [YES].
• Vymazanú scénu nie je možné obnoviť.
Stlačením zobrazíte uvedené funkčné
tlačidlá.
: Návrat na začiatok sledovaného
záznamu.
/
: Nastavenie hlasitosti.
Statický
záber
60min
REVIEW
30/30
VIDEO
100-0001
Obnovenie režimu snímania
Stlačte
.
• V zobrazení Review sa nezobrazujú údaje
o zázname (DATA CODE).
34
• Vymazať môžete len naposledy nasnímanú
zvýraznené našedo, scénu
scénu. Ak je
nie je možné vymazať z nasledovných príčin.
– Naposledy nasnímaná scéna už je vymazaná.
– Bezprostredne za práve prehrávanou scénou
je nasnímaný pohyblivý záznam alebo
statický záber.
Indikátory zobrazené v režime snímania/
prehrávania
( ) je číslo príslušnej strany.
Indikátory zobrazované počas snímania sa nezaznamenajú.
Snímanie pohyblivého záznamu
1 2 3 4 5
Snímanie statických záberov
6
1
REC 0:00:00
[30min] VIDEO
60min
0 qa 5
60min
FINE
7
qs
8
P-MENU
8
9
Zostávajúci čas akumulátora (cca) (33)
Stav snímania ([STBY] (pohotovostný
P-MENU
9
Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (56)
& Počet nasnímaných statických záberov
' Dostupný počet statických záberov
(cca) (61)
režim) alebo [REC] (snímanie))
Počítadlo (hodina: minúta: sekunda)
Typ disku (13)
Formát záznamu DVD-RW disku (13)
Snímanie/Prehrávanie
Režim snímania (!" alebo #$ alebo %$) (59)
6
7
[1530] VIDEO
Dostupný čas snímania na disku (cca) (61)
Tlačidlo Review (34)
Zobrazenie naposledy nasnímanej scény.
Stlačením
obnovíte pohotovostný režim.
Tlačidlo Personal Menu (64)
Sledovanie pohyblivého záznamu
Sledovanie statických záberov
1 2 qd 4 5 6
60min
1
0:00:00
60min
VIDEO
qj 5
6
12/30
VIDEO
qf
qg
0001
qh
P-MENU
9
( Režim prehrávania
w;
* Číslo scény
+ Tlačidlá ovládania video prehrávania
(27, 31)
ql 9
, Číslo prehrávaného statického záberu/
Celkový počet nasnímaných statických
záberov
) Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(27, 31)
qk
100-0001
P-MENU
-
Názov dátového súboru
.
Tlačidlo VISUAL INDEX (27, 31)
/
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(27, 31)
35
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (pokračovanie)
( ) je číslo príslušnej strany.
Indikátory zobrazované na LCD
monitore
Keď meníte položky ponuky Setup, alebo
počas snímania/prehrávania, sa zobrazujú
nasledovné indikátory.
Horné ľavé
Horné v strede
V strede
Indikátor
Význam
Color Slow Shutter (54)
0 1 2
Výstražný indikátor (93)
Horné pravé
Bottom
STBY
60min
W
0:00:00
[30min] VIDEO
T
Indikátor
Význam
Picture effect (58)
Digital effect (58)
P.MENU
Spodné
Manuálne zaostrovanie
(54)
3
V strede
PROGRAM AE (52)
Horné ľavé
Indikátor
Význam
Snímanie so samospúšťou
(55)
Nízka úroveň mikrof.
vstupu (MICREF
LEVEL) (60)
Význam
Opakovanie Slide show
(58)
Horné pravé
Indikátor
Význam
WHITEFADER
BLACKFADER
OVERLAP
WIPE
Prelínanie (57)
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (21)
36
Backlight (32)
4
Vyváženie bielej farby
(53)
WIDE SELECT (55)
Vypnutie SteadyShot (56)
Flexible spot meter (53)/
Expozícia (53)
Horné v strede
Indikátor
DATA CODE počas snímania
Údaje o zázname (dátum/čas záznamu
alebo rôzne nastavenia kamkordéra počas
snímania) sa automaticky zaznamenávajú
na disk. Počas snímania však nie sú
zobrazené. Počas prehrávania ich však
môžete zobraziť ako položku
[DATA CODE] (str.61).
Diaľkové ovládanie
Pred používaním diaľkového ovládania
zložte izolačný prvok.
DATA CODE (str. 61)
PHOTO (str. 26, 30)
Po stlačení tohto tlačidla sa nasníma statický
záber aktuálne zobrazeného obrazu na
monitore.
Izolačný prvok
SCAN/SLOW (str. 27, 31)
56
(predchádzajúce/nasledujúce)
(str. 27, 31)
PLAY (str. 27, 31)
STOP (str. 27, 31)
DISPLAY (str. 21)
Vysielač
START/STOP (str. 26, 30)
Tlačidlá transfokácie (str. 32, 33)
&
PAUSE (str. 27, 31)
'
VISUAL INDEX (str. 27, 31)
Po stlačení tlačidla počas prehrávania sa
zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX.
( / 7 / / 8/
Snímanie/Prehrávanie
ENTER
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, na LCD
monitore sa zobrazí oranžový rámček.
Pomocou / 7 / / 8, zvoľte požadované
tlačidlo alebo položku a stlačením ENTER
výber potvrďte.
Ak sa určitý čas z diaľkového ovládania
neodošle žiadny príkaz, oranžový rámček
sa vypne. Ak stlačíte / 7 / / 8 alebo
ENTER znova, oranžový rámček sa zobrazí
v naposledy zobrazenej pozícii.
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou diaľkového
ovládania smerujte diaľkové ovládanie na senzor
signálov diaľkového ovládania (str. 33).
• Výmenu batérie pozri na str. 104.
37
Prehrávanie záznamu na TVP
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 17). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
1
(Žltý)
(Biely) (Červený)
Konektor
A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
VCR alebo TVP
: Smer toku signálu
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
Pripojte do vstupného konektora pripájaného
zariadenia.
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte S-video
konektorom z A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný),
reprodukovaný obraz bude kvalitnejší než
pri prepojení len A/V prepojovacím káblom.
Prepojte bielu a červenú koncovku (ľavý/
pravý audio kanál) a S-VIDEO koncovku
(S-video signál) A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný).
Žltú koncovku potom nie je potrebné pripájať.
Ak je váš TVP pripojený k VCR
Pripojte kamkordér do vstupného
konektora LINE IN na VCR. Prepínač
vstupov na VCR nastavte do polohy LINE.
38
2
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš
TVP vybavený len jedným vstupným
audio konektorom)
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho
kábla do konektora video vstupu a bielu
(ľavý kanál) alebo červenú (pravý kanál)
koncovku do konektora audio vstupu
na VCR alebo TVP.
• Na obrazovke TVP môžete zobraziť počítadlo,
ak nastavíte [DISP OUTPUT] na [V-OUT/
PANEL] (str. 62).
Ak je váš TVP/VCR vybavený
21-pinovým konektorom
(EUROCONNECTOR - SCART)
Na sledovanie obrazu použite 21-pinový
SCART adaptér (voliteľný).
TVP/VCR
39
Úprava disku za účelom kompatibility
s prehrávaním v DVD prehrávačoch alebo DVD
mechanikách (Uzatvorenie)
Aby bolo možné disk prehrávať v iných DVD prehrávačoch (napr. DVD prehrávačoch/DVD
rekordéroch atď.) alebo DVD mechanikách PC, je potrebné disk so záznamom uzatvoriť.
Postup uzatvárania sa líši v závislosti od typu disku.
• Kompatibilita prehrávania so všetkými prehrávačmi nie je zaručená.
Uzatvorenie je potrebné.
Na disk nie je možné po uzatvorení znova snímať, aj keď je na ňom ešte voľné
miesto.
Uzatvorenie je potrebné.
Na disk nie je možné po znovu otvorení opäť snímať (str. 46). Aby ste ho
mohli prehrávať v DVD prehrávačoch, znova ho uzatvorte.
Uzatvorenie je potrebné.
Po uzatvorení disku môžete takýto disk prehrávať v DVD prehrávači
s podporou režimu VR.
Aby bolo možné snímať ďalší záznam, nie je potrebné nové otvorenie disku.
Po pridaní ďalšieho záznamu na disk nie je potrebné jeho uzatvorenie.
Disk môžete prehrávať v DVD prehrávačoch bez uzatvorenia. Disk však
musíte uzatvoriť v nasledovných prípadoch:
– Ak chcete vytvoriť Menu DVD disku (str. 41).
– Ak chcete vytvoriť Photomovie (str. 42).
– Ak chcete prehrávať záznam na DVD mechanike PC.
– Ak je čas záznamu nasledovný:
Režim HQ: Menej než 5 minút,
Režim SP: Menej než 8 minút,
Režim LP: Menej než 15 minút.
Po vytvorení Menu DVD disku/Photomovie pri uzatváraní sa zobrazí
dialógové okno žiadajúce potvrdenie, ak sa pokúsite pridávať ďalší záznam.
Keďže sa Menu DVD disku/Photomovie pridaním ďalšieho záznamu
vymaže, ak chcete po pridaní ďalšieho záznamu vytvoriť Menu DVD disku/
Photomovie, musíte disk znova uzatvoriť.
40
Postup uzatvárania
Krok 1: Príprava na uzatváranie
Vykonajte nasledovné kroky.
• Uzatvorenie trvá od minúty až po
niekoľko hodín. Čím menšie množstvo
záznamu, tým dlhší čas je potrebný
na uzatvorenie.
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby
sa náhodou počas uzatvárania nevypol
z dôvodu vybitia akumulátora.
• Pri uzatváraní obojstranného disku musíte
uzatvoriť každú stranu disku.
Krok 1: Príprava na uzatváranie (str. 41)
Krok 2: Vytvorenie Menu DVD disku*
(str. 41)
miesto. Pripojte AC adaptér do
konektora DC IN na kamkordéri.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér.
3 Vložte disk, ktorý chcete
uzatvoriť.
4 Stlačte
[FINALIZE]
[SET].
Krok 3: Vytvorenie Photomovie* (str. 42)
Ak ste nastavili vytvorenie
Photomovie, môžete vytvoriť
Photomovie, ktoré umožní
prehrávanie statických záberov
v DVD zariadeniach.
Krok 4: Zmena titulu disku (str. 42)
Pre každý disk môžete vytvoriť
titul (názov). Výrobné nastavenie
je, že sa ako titul disku nastaví
dátum, kedy bol disk prvýkrát
použitý.
Krok 5: Uzatvorenie disku (str. 43)
* Nie je dostupné pri DVD-RW disku
(v režime VR).
Krok 2: Vytvorenie Menu DVD
disku
Prehrávanie na DVD zariadeniach
Ak ste nastavili vytvorenie Menu
DVD disku, môžete vytvoriť
Menu, v ktorom budú pri
prehrávaní v DVD zariadeniach
zobrazené miniatúry jednotlivých
záznamov.
1 Kamkordér položte na stabilné
Čo je to Menu DVD disku?
Menu DVD disku je Menu, ktoré zobrazuje
indexy záznamov, ktoré informujú
o obsahu disku a umožňujú jednoduchý
výber požadovanej scény. Keď vytvoríte
Menu DVD disku na vašom kamkordéri,
v Menu sa zobrazí ako miniatúra úvodná
scéna každého záznamu spolu s dátumom
snímania.
• Menu DVD disku nie je možné vytvárať
pri DVD-RW diskoch (v režime VR).
41
Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v DVD
prehrávačoch alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) (pokračovanie)
1 Stlačte [DVD MENU].
1 Stlačte [PHOTOMOVIE].
2 Pomocou
2 Stlačte [YES].
/
zvoľte jeden
zo 4 typov.
Ak nechcete vytvoriť Photomovie,
zvoľte [NO].
3 Stlačte
Ak nechcete vytvoriť Menu DVD disku,
zvoľte [NO MENU].
3 Stlačte
.
Krok 3: Vytvorenie Photomovie
Čo je to Photomovie?
Photomovie je konverzia statických
záberov vo formáte JPEG na pohyblivý
záznam vo formáte MPEG, aby bolo možné
ich prehrávanie v iných DVD prehrávačoch
alebo v PC. Pôvodný statický záber
na disku zostáva vo formáte JPEG.
Prekonvertované statické zábery sa
prehrávajú v sekvencii súvislo za sebou
(ako Slide show). Rozlíšenie (počet
pixelov) je však pri Photomovie nižšie než
pri pôvodných statických záberoch.
• Ak vytvoríte Photomovie, môže uzatvorenie
trvať dlhší čas, pretože čím viac je statických
záberov na disku, tým dlhšie trvá vytvorenie
Photomovie.
• Statické zábery vo formáte JPEG si môžete
prezerať v PC s DVD mechanikou bez potreby
vytvárania Photomovie (str. 44).
• Photomovie nie je možné v tomto kroku
vytvoriť na DVD-RW disku (režim VR). Úpravy
vykonávajte v zobrazení [EDIT] (str. 70).
.
Krok 4: Zmena titulu disku
Ak nechcete meniť titul disku, pokračujte
časťou “Krok 5: Uzatvorenie disku
(str. 43)”.
1 Stlačte [DISC TITLE].
2 Stláčaním [9] vymazávajte
neželané znaky.
Žltý kurzor sa posúva a znaky sa
vymazávajú od konca.
3 Zvoľte požadovaný typ znaku
a stlačte požadovaný znak.
Vymazanie znaku: Stlačte [9].
Vloženie medzery: Stlačte [].
4 Stlačením [] potvrďte znak.
Posuniete sa na ďalšiu pozíciu.
• Pre titul môžete použiť až 20 znakov.
42
5 Po ukončení zadávania znakov
stlačte
.
Titul disku sa zmení na novo zadaný.
6 Stlačte [END].
• Ak je titul disku vytvorený iným zariadením,
pri tejto operácii sa 21. a nasledujúce znaky
vymažú.
Krok 5: Uzatvorenie disku
v krokoch 2 až 4 “Postup
uzatvárania” na LCD monitore.
stlačte
.
Ak používate DVD-R/DVD-RW
(režim VIDEO)/DVD+RW disk, po
prepnutí prepínača POWER do polohy
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický
záber) bude po dokončení uzatvárania
blikať 1. Z kamkordéra vyberte disk.
• Ak vytvoríte Menu DVD disku na DVDR/DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW
disku a uzatvoríte disk, počas uzatvárania sa
na niekoľko sekúnd zobrazí Menu DVD disku.
• Photomovie vytvorené na DVD-R/DVD-RW
(režim VIDEO) disku nie je možné prehrávať
na kamkordéri.
• Po uzatvorení disku sa indikátory pre disk
a formát záznamu zobrazujú nasledovne:
DVD-R
DVD-RW (režim VIDEO)
DVD-RW (režim VR)
DVD+RW
2 Stlačte
.
Prehrávanie na DVD zariadeniach
1 Potvrďte nastavenia vykonané
4 Po zobrazení [Completed]
3 Stlačte [YES] [YES].
Uzatváranie sa spustí.
• Počas uzatvárania kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC
adaptér.
Ak potrebujete odpojiť AC adaptér,
kamkordér vypnite a adaptér odpojte až
po zhasnutí kontrolky CHG (nabíjanie).
Uzatváranie sa znova začne po pripojení
adaptéra a zapnutí kamkordéra.
Disk nie je možné vybrať, kým sa
uzatváranie nedokončí.
43
Prehrávanie disku v DVD
prehrávačoch atď.
Prehrávanie disku v PC
s DVD mechanikou
• Nepoužívajte adaptér na 8 cm CD
disky s 8 cm DVD diskom. Môže dôjsť
k poruche.
• Pri prehrávaní v DVD zariadeniach
určených pre prevádzku aj vo vertikálnej
polohe umiestnite zariadenia tak, aby
bol disk v horizontálnej polohe.
• Nepoužívajte adaptér na 8 cm CD
disky s 8 cm DVD diskom. Môže dôjsť
k poruche.
• Aj keď používate DVD+RW disk, musíte
ho uzatvoriť. Inak môže dôjsť k poruche.
1 Vložte disk do DVD zariadenia.
2 Spustite prehrávanie disku.
Postup prehrávania sa líši v závislosti
od DVD zariadenia. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD zariadenia.
Ak ste vytvorili Menu DVD disku (DVDR/DVD-RW: režim VIDEO/DVD+RW)
V zobrazení Menu môžete zvoliť scénu
pre prehrávanie.
Photomovie je v Menu uvedené za
všetkými pohyblivými záznamami.
00:00
Photomovie
• Na niektorých DVD zariadeniach sa disk
nemusí dať prehrať, prehrávanie môže medzi
scénami zamŕzať, alebo môžu byť niektoré
funkcie nedostupné.
• Statické zábery sa prehrávajú vo forme
Photomovie (pohyblivý záznam) tak, že sa
jeden záber prehrá každé 3 sekundy.
44
Prehrávanie pohyblivých
záznamov
Používajte DVD mechaniku schopnú
prehrávať 8 cm disky a v PC musí byť
nainštalovaný softvér na prehrávanie DVD
diskov.
1 Vložte uzatvorený disk do DVD
mechaniky v PC.
2 Prehrávajte DVD disk pomocou
vhodného softvéru.
• V niektorých PC sa disk nemusí dať prehrávať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie PC.
• Nie je možné prehrávať, alebo editovať
pohyblivé záznamy, ktoré boli skopírované
z disku na pevný disk PC. Podrobnosti
o importe pohyblivých záznamov pozri
v návode “First Step Guide” na dodávanom
CD-ROM disku.
Prehrávanie statických záberov
Statické zábery uložené na disku sa
zobrazujú vo formáte JPEG.
Pri tejto operácii môže dôjsť k náhodnému
vymazaniu pôvodných údajov, keďže sa
pracuje s pôvodnými údajmi na disku.
V popise disku sa zobrazí dátum,
kedy bol disk prvýkrát použitý.
<Napr.>
Ak bol disk prvýkrát použitý o 18:00, 1. januára
2005: 2005_01_01_06H00M_PM
1 Vložte uzatvorený disk do DVD
Menovka
disku
mechaniky v PC.
2 Kliknite na [Start] [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite
na DVD mechaniku s vloženým
diskom a kliknite na [Open].
Záznam sa na disk ukladá
do nasledovných priečinkov.
Pohyblivé záznamy
DVD-R/DVD-RW(režim VIDEO)/DVD+RW:
Priečinok VIDEO_TS
DVD-RW (režim VR):
Priečinok DVD_RTAV
Statické zábery
4 Dvakrát kliknite na [DCIM] [100MSDCF].
5 Dvakrát kliknite na súbor, ktorý
Priečinok DCIM\100MSDCF
<Napr.>
Priečinok pre ukladanie údajov na DVD-R/DVDRW (režim VIDEO)/DVD+RW diskoch
Pri OS Windows XP:
Prehrávanie na DVD zariadeniach
Prípadne dvakrát kliknite na ikonu
[My Computer] na pracovnej ploche.
chcete zobraziť.
Na monitore sa zobrazí zvolený statický
záber.
Priečinok
statických
záberov
45
Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení
Na uzatvorený DVD-RW (režim VIDEO)/
DVD+RW disk môžete snímať ďalej, ak
je na ňom ešte voľné miesto a vykonáte
nasledovný postup.
Ak používate uzatvorený DVD-RW (režim
VR) disk, môžete naň ďalej snímať bez
potreby vykonávať nejaký postup.
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa
náhodou počas operácie nevypol z dôvodu
vybitia akumulátora.
• Počas operácie kamkordér nevystavujte
vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC
adaptér.
• Menu DVD disku a Photomovie vytvorené
počas uzatvárania sa vymažú.
• Ak používate obojstranný disk, musíte
nasledovný postup vykonať pre každú stranu
disku.
Ak používate DVD+RW disk
Ak ste počas uzatvárania (str. 40) vytvorili
Menu DVD disku alebo Photomovie, je
potrebné vykonať nasledovný postup.
1 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri a do
elektrickej zásuvky.
2 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber).
3 Do kamkordéra vložte uzatvorený
Ak používate DVD-RW
(režim VIDEO) disk (Otvorenie)
disk.
1 Pripojte AC adaptér do konektora
Zobrazí sa dialógové okno vyžadujúce
potvrdenie pridávania ďalšieho
záznamu.
DC IN na kamkordéri a do
elektrickej zásuvky.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér.
3 Do kamkordéra vložte uzatvorený
disk.
4 Stlačte
Zobrazí sa [Completed.] a obnoví sa
zobrazenie pre snímanie.
[SETUP].
5 Stlačte
DISC SET [UNFINALIZE].
6 Stlačte [YES] [YES]. Keď sa
zobrazí [Completed.], stlačte
46
4 Stlačte [YES] [YES].
.
Vymazanie všetkých scén z disku
(Formátovanie)
Disk so záznamom môžete naformátovať
a vytvoriť tak z neho nový disk vhodný
na opätovné použitie. Formátovanie
vymaže všetky údaje na disku. Kapacita
naformátovaného disku sa obnoví na
pôvodnú veľkosť.
Postup formátovania závisí od typu disku.
Tento typ disku nie je možné
formátovať. Použite nový disk.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite kamkordér.
3 Vložte disk, ktorý chcete
formátovať.
4 Stlačte
[FORMAT].
Tento typ disku je možné
formátovať a znova ho
používať.
DVD-RW disk
Zvoľte formát záznamu a naformátujte
disk. Pokračujte krokom 5.
Ak je disk uzatvorený, otvorí
sa.
DVD+RW disk
Zobrazí sa zobrazenie [FORMAT].
Pokračujte krokom 6.
5 Zvoľte formát záznamu pre
DVD-RW disk a stlačte
Ak je disk uzatvorený, záznam,
ktorý je uzatvorený zostane
na disku.
.
Podrobnosti o formáte záznamu pozri
na str. 13.
Tento typ disku je možné
formátovať a znova ho
používať.
Ak je disk uzatvorený, záznam,
ktorý je uzatvorený zostane
na disku.
• Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby
sa náhodou počas formátovania nevypol
z dôvodu vybitia akumulátora.
• Počas formátovania kamkordér
nevystavujte vibráciám a nárazom, ani
neodpájajte AC adaptér.
• Pri formátovaní obojstranného disku
musíte naformátovať každú stranu disku.
1 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na kamkordéri a do
elektrickej zásuvky.
6 Stlačte [YES] [YES]. Keď sa
zobrazí [Completed.], stlačte
• V režime Easy Handycam (str. 25) sa
zobrazenie z kroku 5 nezobrazí, ani keď
je v kamkordéri vložený DVD-RW disk.
Pokračujte krokom 6.
• Nie je možné formátovať disk, ktorý má
nastavenú ochranu na inom zariadení. Zrušte
nastavenie ochrany na zariadení, kde bola
nastavená a potom disk naformátujte.
.
(DVD-RW/DVD+RW) so záznamom v DVD zariadeniach
Používanie
zariadeniach
na DVD disku
Prehrávanie
Tento typ disku je možné
formátovať a znova ho
používať.
47
Používanie položiek ponuky Setup
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte príslušnú kontrolku.
: Nastavenia pre prehrávanie/editovanie
: Nastavenia pre statické zábery
: Nastavenia pre pohyblivý záznam
Prepínač POWER
posúvajte (súčasne
držte zatlačené
zelené tlačidlo), keď
je prepínač POWER
v polohe OFF (CHG).
2 Stlačte LCD monitor a zvoľte požadovanú položku.
Nedostupné položky sa zobrazia nevýrazne (šedo).
Skrátený prístup pre Personal Menu
V Personal Menu môžete vytvárate skrátený prístup pre často používané položky Setup.
• Personal Menu môžete upravovať podľa potreby (str. 64).
Stlačte
.
SETUP
FINALIZE
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
SPOT
METER
Zatlačte na požadovanú položku ponuky Setup.
Ak sa požadovaná položka ponuky Setup nezobrazí, stláčaním
.
/
ju zobrazte.
Zvoľte požadované nastavenie a stlačte
Používanie položiek ponuky Setup
Môžete užívateľsky nastaviť položky ponuky Setup, ktoré sa nepridali do Personal Menu.
60min
STBY
0:00:00
VIDEO
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
FOCUS
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
OFF
DIGITAL ZOOM
WIDE SELECT
48
OK
Stlačte
[SETUP].
Zvoľte požadovanú položku ponuky Setup.
Stláčaním
/
zvoľte položku a stlačte
.
Zvoľte požadovanú položku.
Stláčaním
/
zvoľte položku a stlačte
.
• Položku je tiež možné zvoliť zatlačením na ňu.
Upravte položku.
Po dokončení nastavení stlačte
Ak nechcete meniť nastavenie, stlačením
(zatvoriť). Zobrazenie [SETUP] sa vypne.
obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
• V režime Easy Handycam (str. 25) sa po stlačení [SETUP] na LCD monitore zobrazia len tie položky
ponuky Setup, ktoré sú momentálne dostupné.
Používanie položiek ponuky Setup
49
Položky ponuky Setup
Pozícia kontrolky:
Pohyblivý záznam
Statický záber
Prehráv./Edit.
Easy
Handycam
CAMERA SET (str. 52)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
–
SPOT FOCUS
FOCUS
COLOR SLOW S
–
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
WIDE SELECT
STEADYSHOT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
FINE
–
–
–
OFF
–
–
–
ON
AUTO
AUTO
AUTO
ON
AUTO
AUTO
OFF
OFF
OFF
4:3
ON
STILL SET (str. 56)
QUALITY
FILE NO.
–
–
–*
PICT.APPLI. (str. 57)
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
REC CTRL
SLIDE SHOW
–
–
DEMO MODE
–
–
–
–
–
–
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
–
–
OFF
OFF
DISC SET (str. 59)
50
Dostupné položky ponuky Setup () sa menia v závislosti od pozície kontrolky.
*Uchová sa nastavenie, ktoré bolo aktuálne pred prepnutím do režimu Easy Handycam.
Pozícia kontrolky:
Pohyblivý záznam
Statický záber
REC MODE
VOLUME
Prehráv./Edit.
Easy
Handycam
STANDARD SET (str. 59)
MULTI-SOUND
–
–
MICREF LEVEL
–
–
–
–
LCD SET
USB SPEED
–
SP
*
STEREO
–
NORMAL
–/
NORMAL/
–/–*
–
–
DATA CODE
–
–
–*
–
DISC REMAIN
–
AUTO
REMOTE CTRL
ON
REC LAMP
–
ON
BEEP
*
DISP OUTPUT
LCD
PANEL
SETUP ROTATE
–
A.SHUT OFF
5min
CALIBRATION
–
–
–
TIME/LANGU. (str. 63)
CLOCK SET
*
AREA SET
SUMMERTIME
–*
–*
LANGUAGE
*
Používanie položiek ponuky Setup
51
CAMERA SET
Nastavenia kamkordéra podľa
podmienok snímania
(EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT atď.)
BEACH&SKI*(Pláž a lyžovanie) (
Výrobné nastavenia sú označené značkou 7.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
PROGRAM AE
)
Tento režim zabraňuje, aby ľudské tváre
vyzerali príliš tmavé pri silnom alebo
odrazenom svetle na lyžiarskom svahu
alebo v lete na plážach.
SUNSET&MOON**(Slnko a mesiac) (
)
Pomocou funkcie PROGRAM AE môžete
snímať záznam podľa podmienok snímania.
7 AUTO
Automatické snímanie bez používania
funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*(Reflektor) ( )
Tento režim vám dovoľuje zachytiť
atmosféru pri snímaní západu slnka,
nočných pohľadov alebo ohňostrojov.
LANDSCAPE**(Krajinka) (
Tento režim zabraňuje, aby tváre ľudí
vyzerali príliš svetlé, napríklad keď
snímate objekty, ktoré sú osvetlené silným
svetlom.
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
Tento režim zvýrazní objekty, ako
napríklad ľudí alebo kvety a súčasne
im vytvorí jemné pozadie.
SPORTS*(Športovanie) ( )
Tento režim minimalizuje chvenie rýchlo
sa pohybujúcich objektov.
52
)
Tento režim slúži na ostré snímanie
vzdialených objektov. Režim tiež
zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na sklo
alebo kov v okne, ak snímate objekty
za sklom alebo mrežou.
• Pri položkách s jednou hviezdičkou (*)
dokáže kamkordér zaostriť len na stredne
vzdialené objekty. Pri položkách s dvomi
hviezdičkami (**) dokáže kamkordér
zaostriť len na vzdialené objekty.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
SPOT METER (Flexible spot meter)
WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby)
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení
na scéne) môžete presnejšie nastaviť
a aretovať expozíciu objektu, takže sa
nasníma s vhodným jasom.
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania.
7 AUTO
Nastavenie vyváženia bielej farby sa
vykoná automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví
na snímanie v exteriéri alebo pri osvetlení
denným svetlom a žiarivkou.
INDOOR (4)
Na monitore stlačte bod, pre ktorý chcete
aretovať expozíciu.
Zobrazí sa
Stlačte [END].
.
ONE PUSH (
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO][END].
EXPOSURE
Jas v zábere môžete aretovať manuálne.
Pri snímaní v interiéri za jasného dňa
môžete eliminovať tiene z protisvetla na
osobách stojacich vedľa okna manuálnym
aretovaním hodnoty expozície zameranej
v miestnosti pri stene (mimo okna).
Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa
.
/
.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
Stlačte [ONE PUSH].
Pri totožných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa
do pamäte, indikátor prestane blikať.
• Počas rýchleho blikania
kamkordérom netraste.
bliká pomaly, vyváženie bielej
farby sa nenastavilo alebo sa nastaviť
nedá.
• Ak
bliká aj po stlačení
, nastavte
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Keď
• Aby ste dosiahli lepšie nastavenia vyváženia
farieb, keď ste pri nastavení [AUTO] vymenili
akumulátor, alebo ste kamkordér premiestnili
po aretácii expozície z interiéru do exteriéru,
zvoľte [AUTO] a nasmerujte kamkordér
na biely objekt na cca 10 sekúnd.
• Postup [ONE PUSH] vykonajte znova, ak
zmeníte nastavenia [PROGRAM AE], alebo
ak ste kamkordér premiestnili z interiéru
do exteriéru alebo naopak, keď bol režim
[ONE PUSH] aktívny.
Používanie položiek ponuky Setup
• Ak nastavíte [SPOT METER], [EXPOSURE]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
Nastavte expozíciu stláčaním
Stlačte
.
Vyváženie bielej farby sa nastaví
na snímanie pri osvetlení žiarivkou.
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO]
.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
53
CAMERA SET (pokračovanie)
• [WHITE BAL.] nastavte na [AUTO] alebo
[ONE PUSH] pri osvetlení bielym alebo
studeným bielym svetlom.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
FOCUS
Môžete zaostriť manuálne. Zvoľte
v prípade, že chcete zaostriť na konkrétny
objekt.
AUTO SHUTTER
Pri nastavení [ON] (výrobné nastavenie) sa
zapne automatická aktivácia elektronickej
uzávierky pre nastavenie rýchlosti
uzávierky pri snímaní pri nadmernom
osvetlení.
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
Zatlačte na objekt na monitore.
Zobrazí sa 3.
Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO][END].
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS] sa
automaticky nastaví na [MANUAL].
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa 3.
Stláčaním
(Zaostrovanie na
bližšie objekty)/
(Zaostrovanie na
vzdialenejšie objekty) zaostrite. Ak nie je
možné zaostriť bližšie, zobrazí sa . Ak
nie je možné zaostriť ďalej, zobrazí sa .
Stlačte
.
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO]
v kroku .
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka,
ovládač transfokácie nastavte do polohy W
(široký záber) a zaostrite.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa automatický režim [AUTO].
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka)
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
Na monitore bliká
a [COLOR SLOW
SHUTTER].
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 54).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa spomalí.
54
SELF-TIMER
Samospúšť zaháji snímanie po odpočítaní
cca 10 sekúnd.
Stlačte
[SETUP] CAMERA
.
SET[SELF-TIMER][ON]
Zobrazí sa .
Stlačte REC START/STOP (PHOTO),
ak chcete snímať pohyblivý záznam
alebo statické zábery. Pre ukončenie
odpočítavania stlačte [RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte v kroku [OFF].
• Snímanie so samospúšťou môžete tiež vykonať
pomocou diaľkového ovládania (str. 37).
WIDE SELECT
Snímať môžete s pomerom strán obrazu
vhodným pre obrazovku, na ktorej budete
záznam neskôr sledovať.
7 4:3
Štandardné nastavenie (snímanie pre
prehrávanie na TVP vo formáte 4:3).
16:9WIDE
Snímanie pre prehrávanie na TVP
vo formáte 16:9 na celej ploche obrazovky.
Pri sledovaní na LCD monitore
s nastavením [16:9 WIDE].
Pri sledovaní na širokouhlom TVP
s formátom zobrazenia 16:9*1
DIGITAL ZOOM
Pri snímaní na kazetu môžete
pre transfokáciu viac než 10 x zvoliť
maximálnu mieru digitálnej transfokácie.
Pri používaní digitálnej transfokácie však
dochádza k zhoršeniu kvality obrazu.
Pri sledovaní na štandardnom
TVP (4:3)*2
Pravá strana políčka zobrazuje
zónu digitálnej transfokácie. Zóna
transfokácie sa zobrazí po zvolení
miery transfokácie.
7 OFF
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
20 ×
Vykonáva sa optická transfokácia
do 10 x. Transfokácia nad 10 × až do 20 ×
sa vykoná digitálne.
120 ×
Keď prepnete režim 16:9 do zobrazenia na celej
ploche obrazovky, obraz sa na TV obrazovke
zobrazí v správnom pomere strán.
*2
Pri prehrávaní na štandardnom TVP (pomer
strán 4 : 3) môže byť obraz stlačený. Obraz
prehrávaný v režime Wide sa zobrazí tak, ako je
prehrávaný na LCD monitore kamkordéra.
• V nasledovných prípadoch nie je možné meniť
pomer strán obrazu:
– Počas snímania pohyblivého záznamu.
– Keď je [D.EFFECT] nastavené
na [OLD MOVIE] (str. 58).
• Pri snímaní na DVD-R/DVD-RW (režim
VIDEO)/DVD+RW disk môže byť
v nasledovných situáciách dostupný čas
snímania kratší:
– Keď snímate v režime [4:3] aj [16:9WIDE].
– Keď počas snímania v režime [4:3] zmeníte
nastavenie [REC MODE] (str. 59).
Používanie položiek ponuky Setup
*1
Vykonáva sa optická transfokácia do
10 x. Transfokácia nad 10 × až do 120 ×
sa vykoná digitálne.
55
CAMERA SET (pokračovanie)
STILL SET
Nastavenia pre statické zábery
(QUALITY/FILE NO.)
Pri prehrávaní záznamu na TVP
pripojenom k DVD zariadeniu
V závislosti od zariadenia sa môže
spôsob zobrazenia záznamu na obrazovke
TVP líšiť. Podrobnosti pozri v návode
na použitie používaného zariadenia.
• Pri prehrávaní širokouhlého záznamu v režime
[16:9WIDE] z DVD+RW disku na DVD
prehrávači/rekordéri sa môže obraz zobraziť
vodorovne stlačený.
STEADYSHOT
Môžete snímať pomocou funkcie
[STEADYSHOT] (výrobné nastavenie
je [ON]). Ak používate statív (voliteľný),
nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] ( ).
Výrobné nastavenia sú označené značkou 7.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
QUALITY
7 FINE (
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
STANDARD (
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
Veľkosť statických záberov
[FINE] : Cca 150KB.
[STANDARD] : Cca 60KB.
Dostupný počet statických záberov,
ktoré je možné nasnímať na disk (cca)
DVD-R
DVD-RW (režim VIDEO)
DVD-RW (režim VR)
DVD+RW
5100
8100
5400
8600
5400
8600
2950
3800
Horný údaj: [FINE]
Spodný údaj: [STANDARD]
• Kamkordér sníma statické zábery vo veľkosti
640×480.
• Tabuľka zobrazuje približné počty a uvedené
údaje platia pre jednostranný disk.
Pre obojstranný disk sú cca dvojnásobné.
56
PICT.APPLI.
FILE NO.
7 SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade
za sebou aj pri výmene disku.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001,
vždy pri výmene disku.
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie
funkcie snímania/prehrávania
(D.EFFECT/PICT.EFFECT/SLIDE SHOW
atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 7.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
FADER
Do práve snímaného záznamu môžete
pridať nasledovné efekty.
Zvoľte požadovaný efekt a stlačte
.
V režimoch [OVERLAP] alebo [WIPE] sa
zvolený záznam uloží ako statický záber.
(Počas ukladania záznamu je monitor
modrý.)
Stlačte REC START/STOP (PHOTO).
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
Prelínanie z obrazu Prelínanie do obrazu
WHITE FADER
BLACK FADER
Používanie položiek ponuky Setup
Pre zrušenie operácie stlačte [OFF]
v kroku .
OVERLAP (len prelínanie do obrazu)
WIPE (len prelínanie do obrazu)
57
PICT. APPLI. (pokračovanie)
D. EFFECT (Digital effect)
MOSAIC
K nasnímanému záznamu môžete pridať
špeciálne digitálne efekty. Zobrazí sa
.
Zatlačte na požadovaný efekt.
Ak zvolíte [LUMI. KEY], nastavte efekt
pomocou
/
, a stlačte
.
Nasníma sa záber zobrazený v okamihu
.
zatlačenia
Stlačte
Zobrazí sa
Záznam má mozaikovú štruktúru.
REC CTRL
Pozri str. 74.
.
.
Pre zrušenie funkcie [D. EFFECT] stlačte
[OFF] v kroku .
LUMI. KEY (luminance key)
Jasnejšiu oblasť v skôr nasnímanom
statickom zábere (napr. pozadie osôb)
môžete nahradiť pohyblivým záznamom.
SLIDE SHOW
Prehrávanie všetkých záznamov na disku
v slede (Slide show).
Po stlačení [START] sa budú statické
zábery postupne prepínať.
Pre zrušenie [SLIDE SHOW] stlačte
[END]. Pre pozastavenie stlačte
[PAUSE]. Opätovným stlačením [START]
prehliadanie Slide show obnovíte.
• Pred stlačením [START] môžete pre Slide show
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina.
PICT. EFFECT (Picture effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania špeciálne efekty.
Zobrazí sa
.
7 OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT].
SEPIA
Záznam má hnedastý odtieň (sépia).
B&W
Záznam je čiernobiely.
PASTEL
Záznam vyzerá ako kreslená animácia.
58
nastaviť prvý záber pomocou
/
.
• Prehliadanie Slide show môžete zopakovať
. Výrobné nastavenie je [ON]
stlačením
(opakovanie Slide show).
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po tom, ako
z kamkordéra vyberiete disk a nastavíte
prepínač POWER do režimu
(Pohyblivý záznam).
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí, ak
vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora. (Predvádzací režim sa
obnoví po cca 10 minútach.)
– Posuniete prepínač OPEN pre otvorenie krytu
priestoru pre disk.
– Ak prepnete prepínač POWER do iného
(Pohyblivý záznam).
režimu než
DISC SET
Nastavenia pre disk
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE atď.)
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
FORMAT
Pozri str. 47.
FINALIZE
Výrobné nastavenia sú označené značkou 7.
Po zvolení položky sa zobrazia indikátory
v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
REC MODE (Režim snímania)
Pozri str. 40.
Pri snímaní pohyblivých záznamov môžete
zvoliť kvalitu z troch úrovní.
UNFINALIZE
HQ ( !" )
Pozri str. 46.
Snímanie v režime vysokej kvality
(dostupný čas snímania cca 20 minút).
DISC TITLE
7 SP ( #$ )
Pre každý disk môžete vytvoriť titul
(názov). Výrobné nastavenie je, že sa ako
titul disku nastaví dátum, kedy bol disk
prvýkrát použitý.
Stlačte
STANDARD SET
Nastavenia pri snímaní na disk alebo
iné základné nastavenia
(REC MODE/LCD SET/USB SPEED atď.)
Pre zrušenie editovania titulu stlačte [ESC]
v kroku .
LP ( %$ )
Predĺženie dostupného času snímania
(Long Play) (dostupný čas snímania
cca 60 minút).
• Údaj v zátvorke zodpovedá približnému
dostupnému času snímania pri
snímaní len pohyblivého záznamu
na jednostranný disk. Pri snímaní
na obojstranný disk platia uvedené
hodnoty pre každú stranu zvlášť.
• Kamkordér disponuje kódovacím
systémom VBR (str. 12), takže pri
snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu
môže byť dostupný čas snímania kratší.
• Ak snímate v režime LP, pri prehrávaní disku
môže dochádzať k zhoršeniu kvality, alebo
pri dynamických scénach môže dochádzať
k výskytu mozaikového šumu.
Používanie položiek ponuky Setup
[SETUP] DISC
SET [DISC TITLE].
Zadajte titul disku.
Vykonajte kroky 2 až 5 z odseku “Krok 4:
Zmena titulu disku” v časti “Úprava disku
za účelom kompatibility s prehrávaním
v DVD prehrávačoch alebo DVD
mechanikách (Uzatvorenie)” (str. 42).
Snímanie v režime štandardnej kvality
(dostupný čas snímania cca 30 minút).
VOLUME
Pozri str. 31.
59
STANDARD SET (pokračovanie)
LCD BL LEVEL
MULTI-SOUND
Môžete nastaviť jas osvetlenia LCD
monitora.
Môžete zvoliť spôsob prehrávania zvuku
z média nasnímaného na inom kamkordéri
v duálnom alebo stereo režime.
7 NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
7 STEREO
BRIGHT
Prehrávanie s hlavným aj vedľajším
zvukom (alebo stereo zvukom).
Zvýšenie jasu LCD monitora.
1
• Ak používate AC adaptér, automaticky sa zvolí
nastavenie [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
Prehrávanie so zvukom ľavého kanála
alebo s hlavným zvukom.
2
LCD COLOR
Prehrávanie so zvukom pravého kanála
alebo s vedľajším zvukom.
• Ak kamkordér nie je napájaný viac než 5 minút,
obnoví sa režim zvuku na [STEREO].
MICREF LEVEL
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
Zníženie intenzity
Pre záznam zvuku môžete nastaviť úroveň
hlasitosti mikrofónu.
Zvoľte [LOW], ak chcete zaznamenať
kvalitné a bohaté zvuky v koncertných
sálach a pod.
Zvýšenie intenzity
WIDE DISPLAY
Môžete zvoliť spôsob, akým sa bude obraz
s pomerom strán 16:9 zobrazovať na LCD
monitore.
7 LETTER BOX
7 NORMAL
Záznam rôznych priestorových (surround)
zvukov a ich konverzia na rovnakú úroveň.
Normálne nastavenie (štandardné
zobrazenie)
LOW
SQUEZE (Squeeze)
Verný záznam surround zvukov.
Tento režim nie je vhodný pre záznam
konverzácií.
Vertikálne rozšírenie obrazu, keď sa vo
vrchnej a spodnej časti obrazu s pomerom
strán 16:9 zobrazujú čierne pruhy.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa nastavenie [NORMAL].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
(Statický záber), [WIDE DISPLAY] sa
nezobrazí.
LCD SET
USB SPEED
Zmena nastavenia nijako neovplyvňuje
snímaný záznam.
Môžete nastaviť rýchlosť prenosu dát do PC.
LCD BRIGHT
7 AUTO
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
Upravte nastavenie jasu pomocou
Stlačte
.
/
.
Automatické prepínanie medzi
vysokorýchlostným USB (USB2.0)
a rýchlosťou zodpovedajúcou rozhraniu
USB1.1 (prenos maximálnou rýchlosťou).
FULL SPEED
Rýchlosť prenosu zodpovedajúca rozhraniu
USB1.1 (prenos maximálnou rýchlosťou).
60
DATA CODE
Počas prehrávania môžete zobraziť
automaticky zaznamenávané informácie
(dátový kód).
7 OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
CAMERA DATA
Zobrazovanie informácií o nastavení
kamkordéra počas snímania záznamu.
DATE/TIME
Zobrazovanie dátumu a času záznamu.
7 AUTO
• Keď zobrazujete zostávajúci čas disku
0:00:00
60min
VIDEO
AUTO
100
F1. 8
60min
AWB
9dB
10/10
VIDEO
7
OEV
60
5
F1. 8
6
Vypnutie SteadyShot
prepnutím prepínača POWER do polohy
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber).
• Keď prepnete prepínač POWER do polohy
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber) a stláčaním DISP/BATT
INFO zapnete/vypnete zobrazenie
indikátora.
• Ak je voľná kapacita disku menej než
(Pohyblivý záznam)
5 minút v režime
alebo menej než 30 záberov v režime
(Statický záber).
• Ak začnete vykonávať záznam cez linkový
vstup.
Expozícia
ON
Vyváženie bielej farby
Stále zobrazenie zostávajúceho času disku.
Zisk
REMOTE CTRL (Diaľkové ovládanie)
Rýchlosť uzávierky
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 37).
Hodnota clony
Hodnota expozície
DATE/TIME
60min
0:00:00
VIDEO
8
1 1 2005
11:23:45
9
Používanie položiek ponuky Setup
Statický záber
DISC REMAIN
Zobrazovanie zostávajúceho času disku na
cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách.
CAMERA DATA
Pohyblivý
záznam
• Ak pripojíte kamkordér k TVP, údaje Data code
sa zobrazia na TV obrazovke.
• Stláčaním DATA CODE na diaľkovom ovládaní
sa indikátory prepínajú nasledovne: DATE/
TIME CAMERA DATA OFF (žiadny
indikátor).
• V závislosti od stavu disku sa môžu zobraziť
políčka [--:--:--].
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa nastavenie [OFF].
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iného zariadenia.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa nastavenie [ON].
Dátum
Čas
61
STANDARD SET (pokračovanie)
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné
nastavenie je [ON].)
BEEP
7 ON
Pri spustení/ukončení snímania alebo
pri vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie melódia.
OFF
Vypnutie melódie.
DISP OUTPUT
7 LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. počítadlo)
na LCD monitore.
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov aj na TV obrazovke.
SETUP ROTATE
7 NORMAL
Smer rolovania medzi položkami ponuky
Setup nadol po stláčaní
.
OPPOSITE
Smer rolovania medzi položkami ponuky
Setup nahor po stláčaní
.
A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
7 5 min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Ak používate na napájanie AC adaptér,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na [NEVER].
62
CALIBRATION
Pozri str. 102.
TIME/LANGU.
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 7.
Po zvolení položky sa zobrazia indikátory
v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek
ponuky Setup pozri na str. 48.
CLOCK SET
Pozri str. 22.
AREA SET
Pomocou /8 nastavte miestne časové
pásmo, ak používate kamkordér v zahraničí.
Podrobnosti pozri v informáciách
o časových pásmach na str. 98.
SUMMERTIME
7 OFF
Nepoužívanie letného času.
ON
LANGUAGE
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
Zvoliť môžete nastavenie English
(angličtina), Simplified English (jednoduchá
angličtina), Traditional-Chinese (tradičná
čínština), Simplified-Chinese (jednoduchá
čínština), French (francúzština), Spanish
(španielčina), Portuguese (portugalčina),
German (nemčina), Dutch (holandčina),
Italian (taliančina), Greek (gréčtina),
Russian (ruština), Arabic (arabčina), Persian
(perzština) alebo Thai (thajčina).
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie letného času.
V položkách [AREA SET]
a [SUMMERTIME] môžete nastaviť
hodiny na miestny čas, bez potreby
nastavovania času.
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť
príslušný jazyk, kamkordér ponúka
[ENG[SIMP]] (jednoduchá angličtina).
63
Užívateľské nastavenie osobného Menu
(Personal Menu)
Želané položky ponuky Setup môžete
pridať do Personal Menu (Osobné Menu)
a Menu môžete nastaviť zvlášť pre každú
polohu prepínača POWER. Je vhodné, ak
do Personal Menu pridáte často používané
položky ponuky Setup.
Pridanie položky ponuky Setup
Môžete pridať až 27 položiek ponuky Setup
pre každý z režimov prepínača POWER.
Ak chcete pridávať ďalšie položky, musíte
najskôr vymazať menej dôležité položky
ponuky Setup.
1 Stlačte
[P-MENU SET
UP] [ADD].
60min
STBY
Select the category
[P-MENU SET
UP] [DELETE].
Ak sa požadovaná položka ponuky
Setup nezobrazí, stláčaním
/
zobrazte.
ju
60min
STBY 0:00:00
Select button to delete.
SETUP
FINALIZE
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
SPOT
METER
1/3
END
2 Zatlačte na položku ponuky
Setup, ktorú chcete vymazať.
60min
STBY
0:00:00
DELETE
CAMERA SET
PICT. APPLI.
DISC SET
STANDARD SET
TIME / LANGU.
Delete this from
mode's
P-MENU?
OK
2 Stláčaním
/
zvoľte
kategóriu ponuky Setup
.
a stlačte
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Stláčaním
/
zvoľte
položku ponuky Setup a stlačte
[YES] .
Položka ponuky Setup sa pridá
na koniec zoznamu.
64
1 Stlačte
0:00:00
END
60min
STBY
Select the item.
Vymazanie položky ponuky Setup
YES
3 Stlačte [YES] NO
.
• Nie je možné vymazať položky [SETUP],
[FINALIZE] a [P-MENU SET UP].
Usporiadanie poradia položiek
ponuky Setup zobrazovaných
v Personal Menu
1 Stlačte
[P-MENU SET
UP] [SORT].
Ak sa požadovaná položka ponuky
/
Setup nezobrazí, stláčaním
zobrazte.
ju
2 Zatlačte na položku ponuky
Setup, ktorú chcete presunúť.
3 Stláčaním
/
presuňte
položku ponuky Setup na želanú
pozíciu.
.
Ostatné položky usporiadate
opakovaním krokov 2 až 4.
5 Stlačte [END] .
• Nie je možné presunúť [P-MENU SET UP].
Obnovenie výrobných nastavení
Personal Menu (Reset)
Používanie položiek ponuky Setup
4 Stlačte
Stlačte
[P-MENU SET UP] [RESET] [YES] [YES] .
65
Editovanie pôvodných údajov
Táto funkcia je dostupná len pri DVD-RW (režim
VR) diskoch.
„Pôvodné údaje” sú reálne nasnímané
pohyblivé záznamy a statické zábery
na disku. Editovanie pôvodných údajov
v kamkordéri je možné na DVD-RW disku
so záznamom v režime VR.
Vymazávanie záznamov
Zvolená scéna sa označí značkou .
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
• Zvoliť môžete niekoľko pohyblivých
záznamov a statických záberov naraz.
6 Stlačte
[YES].
• Vymazaný záznam už nie je možné obnoviť.
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
Vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov a statických záberov naraz
V kroku 4 stlačte [DELETE ALL].
2 Do kamkordéra vložte disk
so záznamom.
3 Zvoľte záložku
(Pohyblivý
záznam) alebo
(Statický
záber), ktorá obsahuje záznam,
ktorý chcete vymazať. Potom
stlačte [EDIT].
• Ak vymažete pôvodné záznamy uvedené
v Playliste (str. 68), vymažú sa tiež z Playlistu.
• Vymazanie scén nemusí dostatočne zvýšiť
voľnú kapacitu na disku pre ďalšie snímanie
pohyblivých záznamov/statických záberov
na disk.
• Pre súčasné vymazanie všetkých
pohyblivých záznamov a statických záberov
z disku a obnovenie pôvodnej kapacity disku
naformátujte disk (str. 47).
Rozdelenie pohyblivého záznamu
1 Posúvaním prepínača
4 Stlačte [DELETE].
5 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk
s pohyblivým záznamom.
vymazať.
3 Stlačte záložku
(Pohyblivý
záznam) [EDIT].
4 Stlačte [DIVIDE].
66
5 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
rozdeliť.
Spustí sa prehrávanie zvoleného
pohyblivého záznamu.
• Ak je pohyblivý záznam zaregistrovaný
do Playlistu, rozdelenie pôvodného pohyblivého
záznamu neovplyvní pohyblivý záznam
v Playliste.
6 V mieste, v ktorom chcete
pohyblivý záznam rozdeliť
na scény stlačte
.
Prehrávanie sa pozastaví.
60min
DIVIDE
0:00:52
VR
OK
001
0:20
Keď stlačíte
, zobrazia sa nižšie
uvedené ovládacie tlačidlá.
Návrat na začiatok zvoleného
záznamu.
60min
DIVIDE
0:00:52
VR
OK
0:20
Precíznejšie nastavenie miesta
rozdelenia po zvolení bodu
rozdelenia.
Pre vypnutie ikon tlačidiel na LCD
monitore stlačte
.
• Stláčaním
prepínate medzi prehrávaním
a pozastavením.
• Medzi miestom, v ktorom ste stlačili
a skutočným miestom, v ktorom sa záznam
rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka,
keďže kamkordér vyberá bod rozdelenia
v polsekundových krokoch.
7 Stlačte
[YES].
• Ak raz záznam rozdelíte, nie je ho možné
obnoviť do stavu pred rozdelením.
Editovanie v kamkordéri DVD Handycam (DVD-RW: Režim VR)
001
Nastavenie
hlasitosti
67
Vytvorenie Playlistu
(Zoznam položiek pre prehrávanie)
Táto funkcia je dostupná len pri DVD-RW (režim
VR) diskoch.
Playlist je zoznam s miniatúrami zvolených
pohyblivých záznamov/statických záberov.
Editovanie alebo vymazávanie scén
v Playliste nemá žiadny vplyv na originálne
scény zaznamenané na disku.
• Do Playlistu môžete zaregistrovať až 999 scén.
• Počas editovania Playlistu nevyberajte
akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér. Môžete
poškodiť disk.
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk
so záznamom.
3 Zvoľte záložku
(Pohyblivý
záznam) alebo
(Statický
záber), ktorá obsahuje scény,
ktoré chcete zaradiť do Playlistu.
Potom stlačte [EDIT].
Zvolená scéna sa označí značkou .
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
• Zvoliť môžete niekoľko pohyblivých
záznamov a statických záberov naraz.
6 Stlačte
[YES].
• Ak do Playlistu pridáte statické zábery,
automaticky sa prekonvertujú na súbor
pohyblivého záznamu a pridajú sa
do záložky Pohyblivý záznam.
V pohyblivom zázname vzniknutom
konverziou zo statických záberov sa zobrazí
.
značka
Pôvodné statické zábery ostávajú uchované
na disku. Rozlíšenie pri pohyblivom
zázname vzniknutom konverziou môže
byť nižšie než pri pôvodných statických
záberoch.
Súčasné pridanie všetkých pohyblivých
záznamov na disku
V kroku 4 stlačte [
ADD ALL].
Pridanie všetkých statických záberov
na disku do Playlistu
Odporúčame najskôr vytvoriť Photomovie
(str. 70) a potom ho pridať do Playlistu.
Vymazanie neželaných scén
z Playlistu
4 Stlačte [
ADD].
Ak [ ADD] nie je zobrazené,
stláčaním
/
[ ADD] zobrazte.
5 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
zaradiť do Playlistu.
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk so
záznamami pridanými v Playliste.
68
3 Stlačte záložku
(Playlist) [EDIT].
2 Do kamkordéra vložte disk
s pohyblivými záznamami
pridanými v Playliste.
3 Stlačte záložku
(Playlist) [EDIT].
4 Stlačte [ERASE].
4 Stlačte [MOVE].
5 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
5 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
vymazať z Playlistu.
presunúť.
Zvolená scéna sa označí značkou .
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Zvolená scéna sa označí značkou .
Zatlačte a pridržte prst na zázname
na LCD monitore, čím výber potvrdíte.
Stlačením
obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
6 Stlačte
[YES].
Vymazanie všetkých scén naraz
V kroku 4 stlačte [ERASE ALL] [YES].
• Zvoliť môžete niekoľko pohyblivých
záznamov a statických záberov naraz.
6 Stlačte
.
7 Pomocou [9]/[] zvoľte pozíciu,
kde chcete scénu premiestniť.
• Vymazanie scén z Playlistu nemá žiadny vplyv
na originálne scény zaznamenané na disku.
Zmena poradia v Playliste
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
Políčko pre novú pozíciu
8 Stlačte
[YES].
• Ak ste zvolili viacero scén, scény sa presúvajú
v poradí, v akom sa zobrazili v Playliste.
Editovanie v kamkordéri DVD Handycam (DVD-RW: Režim VR)
• Zvoliť môžete niekoľko pohyblivých
záznamov a statických záberov naraz.
69
Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) (pokračovanie)
Rozdelenie pohyblivého záznamu
v Playliste
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk
s pohyblivými záznamami
pridanými v Playliste.
3 Stlačte záložku
(Playlist) [EDIT].
4 Stlačte [DIVIDE].
5 Zatlačte na scénu, ktorú chcete
rozdeliť.
Spustí sa prehrávanie zvoleného
pohyblivého záznamu.
6 V mieste, v ktorom chcete
pohyblivý záznam rozdeliť
na scény stlačte
.
Prehrávanie sa pozastaví.
60min
DIVIDE
VR
0:20
Stlačením zobrazíte ovládacie tlačidlá.
Podrobnosti pozri na str. 67.
• Stláčaním
prepínate medzi
prehrávaním a pozastavením.
• Medzi miestom, v ktorom ste stlačili
a skutočným miestom, v ktorom sa záznam
rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka,
keďže kamkordér vyberá bod rozdelenia
v polsekundových krokoch.
7 Stlačte
70
Photomovie je konverzia statických záberov
na disku (vo formáte JPEG) na pohyblivý
záznam (vo formáte MPEG), aby bolo možné
ich prehrávanie v iných DVD prehrávačoch
alebo v PC. Photomovie sa uloží na disk.
Prekonvertované statické zábery sa prehrávajú
v sekvencii súvislo za sebou (ako Slide
show). Rozlíšenie (počet pixelov) však môže
byť pri Photomovie nižšie než pri pôvodných
statických záberoch.
Keďže Photomovie vytvára zo statických
záberov pohyblivý záznam, do Playlistu
môžete pridať viac záznamov.
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk
so statickými zábermi.
3 Stlačte záložku
(Statický záber)
[EDIT] [PHOTOMOVIE].
0:00:52
OK
001
Konverzia všetkých statických
záberov na disku do súboru
pohyblivého záznamu (Photomovie)
[YES].
• Rozdelenie scén v Playliste nemá žiadny vplyv
na originálne scény zaznamenané na disku.
4 Stlačte
.
Všetky statické zábery na disku
sa skonvertujú do jedného súboru
pohyblivého záznamu a pridajú sa do
záložky pohyblivého záznamu. V pravej
hornej časti pohyblivého záznamu
vzniknutého konverziou zo statických
.
záberov sa zobrazí značka
• Vytvorenie Photomovie môže trvať dlhší čas, ak
je na disku veľa statických záberov.
• Statické zábery nekompatibilné s týmto
kamkordérom (napr. statické zábery nasnímané
digitálnym fotoaparátom a skopírované do
PC) nie je možné prekonvertovať na pohyblivý
záznam Photomovie.
Prehrávanie Playlistu
Táto funkcia je dostupná len pri DVD-RW (režim
VR) diskoch.
1 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
2 Do kamkordéra vložte disk,
na ktorom je Playlist.
3 Stlačte záložku
(Playlist).
Zobrazí sa zoznam scén
zaregistrovaných do Playlistu.
4 Zatlačte na záznam, od ktorého
chcete spustiť prehrávanie.
Editovanie v kamkordéri DVD Handycam (DVD-RW: Režim VR)
Keď sa Playlist od zvolenej scény
prehrá do konca, obnoví sa zobrazenie
VISUAL INDEX.
71
Pripojenie k VCR alebo TVP
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 17). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
1
(Žltý) (Biely) (Červený)
Konektor
A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
VCR alebo TVP
: Smer toku signálu
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
Pripojte do vstupného konektora pripájaného
zariadenia.
Konektory pre pripojenie
externých zariadení
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte
S-video konektorom z A/V prepojovacieho
kábla vybaveného aj S-VIDEO káblom
(voliteľný), reprodukovaný obraz bude
kvalitnejší než pri prepojení len obyčajným
A/V prepojovacím káblom. Prepojte bielu
a červenú koncovku (ľavý/pravý audio kanál)
a S-VIDEO koncovku (S-video signál)
A/V prepojovacieho kábla vybaveného aj
S-VIDEO káblom (voliteľný). Žltú koncovku
potom nie je potrebné pripájať.
• Pomocou A/V prepojovacieho kábla prepojte
výstupný konektor zariadenia, z ktorého
chcete kopírovať alebo vstupný konektor
zariadenia, na ktoré chcete kopírovať záznam
z kamkordéra.
• Ak prepojíte kamkordér s monofonickým
zariadením, pripojte žltú koncovku A/V
prepojovacieho kábla do konektora video
vstupu a bielu (ľavý kanál) alebo červenú (pravý
kanál) koncovku do audio konektora na VCR
alebo TVP.
72
2
Konektor DC IN (str. 17)
Konektor A/V (audio/video) (str. 72)
(USB) konektor (str. 75)
Kopírovanie na iné VCR/DVD zariadenie
Záznam prehrávaný v kamkordéri môžete
skopírovať na iné nahrávacie zariadenia,
napr. VCR alebo DVD rekordér.
Po skopírovaní záznamu na HDD (pevný
disk) video rekordéra môžete sledovať
záznamy z pevného disku rekordéra.
• Pre vypnutie zobrazovania indikátorov
(napr. počítadlo atď.) na monitore zariadenia
pripojeného dodávaným A/V prepojovacím
káblom, nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD
PANEL] (výrobné nastavenie, str. 62).
6 Po ukončení kopírovania zastavte
prehrávanie na kamkordéri aj
nahrávanie na nahrávacom
zariadení.
• Pre záznam dátumu/času snímania
a údajov o rôznych nastaveniach, nechajte
tieto údaje zobrazené na monitore
(str. 61).
1 Kamkordér pripojte k VCR
pomocou dodávaného A/V
prepojovacieho kábla.
Kamkordér pripojte k vstupným
konektorom VCR/DVD zariadenia.
Podrobnosti o správnom prepojení pozri
na str. 72.
2 Do VCR/DVD rekordéra vložte
záznamové médium.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, prepnite
prepínač do režimu vstupu signálu.
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
Kopírovanie
3 Posúvaním prepínača
4 Do kamkordéra vložte disk
so záznamom.
5 Spustite prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na nahrávacom zariadení.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
73
Nahrávanie záznamu z TVP alebo VCR/DVD
zariadenia
Na disk vložený v kamkordéri môžete nahrať
záznam z iného VCR alebo TV program.
• TV programy, ktoré je možné nahrávať
len jedenkrát, alebo programy chránené
technológiou ochrany autorských práv nie je
možné nahrávať.
• Kamkordér dokáže nahrávať len zo zdrojov signálu
s normou PAL. Napr. francúzske video alebo
TV programy (SECAM) sa nenahrajú správne.
Podrobnosti o TV normách pozri na str. 97.
• Ak pre vstup zo zdroja PAL používate
21-pinový adaptér, je potrebný obojsmerný
21-pinový adaptér (voliteľný).
1 Pripojte kamkordér k TVP alebo
VCR/DVD zariadeniu pomocou
dodávaného A/V prepojovacieho
kábla.
Kamkordér pripojte k výstupným
konektorom TVP alebo VCR/DVD
zariadenia. Podrobnosti o správnom
prepojení pozri na str. 72.
2 Ak zaznamenávate z VCR/DVD
zariadenia, vložte do VCR/DVD
zariadenia kazetu/DVD disk
so záznamom.
3 Posúvaním prepínača
POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
4 Stlačte
[REC CTRL].
Ak pripojíte kamkordér k zariadeniu
vybavenému S-VIDEO konektorom,
stlačte [SET] [VIDEO INPUT] .
[S VIDEO] • Stlačte [SET], ak chcete zmeniť režim
záznamu alebo nastaviť hlasitosť.
• Stlačením [SET] [DISC REMAIN]
[ON] zobrazte indikátor dostupného
času snímania na disk bez toho, aby sa
zobrazenie vypínalo.
74
5 Do kamkordéra vložte prázdny
disk.
Ak používate nový DVD-RW/
DVD+RW disk, naformátujte ho
(str. 47).
6 Na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie kazety alebo
disku, alebo zvoľte TV program.
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať
(z VCR/TVP), sa zobrazí na LCD
monitore kamkordéra.
7 V mieste, kde chcete spustiť
nahrávanie stlačte [REC].
8 V mieste, kde chcete zastaviť
nahrávanie stlačte
.
9 Stlačte [END].
• Medzi miestom, v ktorom stlačíte [REC]
a skutočným miestom, v ktorom sa spustí
prehrávanie/nahrávanie môže byť nepatrná
odchýlka.
• Záznam nemôžete nahrať ako statický záber, ani
keď počas nahrávania stlačíte REC START/
STOP (PHOTO).
• Záznam nie je možné nahrávať z TVP, ktorý
nie je vybavený príslušným výstupnými
konektormi.
Pred prečítaním návodu “First Step Guide”
(Jednoduchý návod) v PC
Keď z dodávaného CD-ROM disku
nainštalujete softvér Picture Package do PC
s OS Windows, po pripojení kamkordéra
k PC môžete realizovať nasledovné operácie.
• Softvér Picture Package nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
• CD-ROM disk (dodávaný) obsahuje
nasledovný softvér.
– USB ovládač
– Picture Package Ver.1.8
– “First Step Guide”
Návod “First Step Guide”
„First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC. Návod popisuje
základné operácie od počiatočných
prepojení kamkordéra a PC a vykonaní
nastavení po všeobecné operácie, keď
prvýkrát používate softvér uložený
na dodávanom CD-ROM disku. Po vložení
CD-ROM disku, prečítaní časti “Inštalácia
softvéru” (str. 76), otvorte návod “First
Step Guide” a postupujte podľa pokynov.
Funkcia Help (pomocník) softvéru
Sledovanie a práca so záznamom
Picture Package DVD Viewer
Pohyblivý záznam a statické zábery
môžete zobraziť zvolením príslušnej
miniatúry z prehľadu miniatúr. Statické
zábery a pohyblivý záznam sa ukladajú
do priečinkov podľa dátumu.
Neželané scény záznamu môžete
vymazať, alebo môžete vytvoriť Menu
DVD diskov.
Picture Package Producer2
Môžete zvoliť obľúbené statické zábery
a pohyblivé záznamy a jednoducho
vytvoriť originálne video, ktoré
obohatíte hudbou a vizuálnymi štýlmi.
Kopírovanie disku
Picture Package Duplicator
Disk nasnímaný kamkordérom môžete
skopírovať.
Systémové požiadavky
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené v systémoch
s upgrade OS.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz alebo
výkonnejší (odporúča sa Pentium III 1GHz
alebo výkonnejší).
Aplikácia: DirectX 9.0 alebo novšia verzia.
(Tento produkt je založený na technológii
DirectX, takže je potrebná inštalácia
DirectX.)/ Windows Media Player 7.0
alebo novšia verzia/ Macromedia Flash
Player 6.0 alebo novšia verzia.
Zvuk: 16-bitová stereo zvuková karta a stereo
reproduktory.
Používanie PC
Music Video/Slideshow Producer
Pomocník Help popisuje všetky funkcie
všetkých aplikácií. Po pozornom
prečítaní návodu “First Step Guide” si
v pomocníkovi Help nájdete podrobnejšie
informácie o jednotlivých operáciách.
Pomocník Help zobrazíte kliknutím na [?].
75
Pred prečítaním návodu “First
Step Guide” (Jednoduchý návod)
v PC (pokračovanie)
Inštalácia softvéru
Pamäť RAM: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac).
Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre
inštaláciu: 250 MB alebo viac (2 GB
alebo viac, ak používate Picture Package
Duplicator).
Odporúčaná voľná kapacita na HDD:
Minimálne 6 GB (podľa veľkosti
editovaných obrazových súborov).
Zobrazovacia jednotka: 4 MB VRAM grafická
video karta, minimálne rozlíšenie
800 x 600 bodov, High color (16-bitová
farebná hĺbka, 65 000 farieb), dostupný
ovládač DirectDraw (pri nižšom rozlíšení
než 800 x 600 bodov a menej než 256
farbách nebude tento produkt pracovať
správne).
Ostatné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii).
Aby bolo možné editovať pohyblivé
záznamy a statické zábery, je potrebné
do PC s OS Windows nainštalovať softvér.
Inštalácia je potrebná len pri prvom
pripájaní.
• Kamkordér je kompatibilný s vysokorýchlostným
USB rozhraním (USB 2.0).
Ak pripojíte kamkordér k PC kompatibilnému
s vysokorýchlostným USB rozhraním,
dosiahnete vyššiu rýchlosť prenosu dát.
Ak pripojíte kamkordér k PC nekompatibilnému
s vysokorýchlostným USB rozhraním, rýchlosť
prenosu dát bude zodpovedať rozhraniu USB 1.1
(maximálna rýchlosť USB prenosu).
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
1 Kamkordér nesmie byť pripojený
k PC.
2 Zapnite PC.
Pri inštalácii sa prihláste ako
Administrator (správca).
Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
3 Vložte CD-ROM disk
do mechaniky PC.
Otvorí sa okno pre inštaláciu.
Ak sa okno nezobrazí:
Dvakrát kliknite na [My Computer].
(Ak používate OS Windows XP, kliknite
na [Start] a potom na [My Computer].)
Dvakrát kliknite na
[PICTUREPACKAGE] (CD/DVD
mechanika).*
*
76
Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa
v závislosti od PC líši.
4 Kliknite na [Install].
8 Zvoľte umiestnenie pre inštaláciu
V závislosti od OS PC sa môže
zobraziť hlásenie upozorňujúce na to,
že sa návod „First Step Guide“ nedá
inštalovať automaticky so sprievodcom
inštaláciou. V takomto prípade
manuálne skopírujte “First Step Guide”
do PC podľa zobrazovaných pokynov.
5 Zvoľte jazyk pre inštaláciu
a kliknite na [Next].
softvéru a kliknite na [Next].
9 Kliknite na [PAL], potom
na [Install].
6 Kliknite na [Next].
10 Kliknite na [Install] v okne
Spustí sa inštalácia softvéru Picture
Package.
Používanie PC
[Ready to Install the Program].
7 Prečítajte [License Agreement],
ak súhlasíte s podmienkami
zaškrtnite [I accept the terms of
the license agreement] a kliknite
na [Next].
11 Kliknite na [Next], potom
podľa zobrazovaných pokynov
nainštalujte návod “First Step
Guide”.
77
Inštalácia softvéru (pokračovanie)
V závislosti od PC sa toto okno nemusí
zobraziť. V takomto prípade pokračujte
krokom 12.
Kliknite na [Finish].
14 Skontrolujte zaškrtnutie
12 Kliknite na [Next], potom
podľa zobrazovaných pokynov
nainštalujte softvér “ImageMixer
EasyStepDVD”.
13 Ak sa zobrazí okno [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], vykonaním
nasledovných krokov nainštalujte
DirectX 9.0c. Ak sa okno nezobrazí,
pokračujte krokom 14.
políčka pri [Yes, I want to restart
my computer now.] a kliknite
na [Finish].
PC sa vypne a automaticky zapne
(Reštart). Na pracovnej ploche sa
zobrazia ikony skráteného prístupu
na [Picture Package Menu] a [Picture
Package Menu destination Folder]
(a tiež “First Step Guide”, ak sa v kroku
11 nainštaloval).
Prečítajte [License Agreement]
a kliknite na [Next].
15 Vyberte CD-ROM disk
z mechaniky PC.
78
Kliknite na [Next].
• Ak máte akékoľvek otázky ohľadom
softvéru PicturePackage, pozri časť
“Informácie o softvéri” (str. 79).
Zobrazenie návodu “First Step Guide”
Zobrazenie “First Step Guide”
Na prezeranie návodu “First Step Guide”
v PC odporúčame používať Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 alebo novšiu
verziu.
na pracovnej
Dvakrát kliknite na ikonu
ploche.
Informácie o softvéri
Centrum podpory pre užívateľov Pixela
Domovská stránka Pixela
http://www.ppackage.com/
– Severná Amerika (Los Angeles) Telefón:
+1-213-341-0163
– Európa (Veľ. Británia) Telefón:
+44-1489-564-764
– Ázia (Filipíny) Telefón:
+63-2-438-0090
Autorské práva
Návod môžete otvoriť aj kliknutím na
[Start], [Programs] ([All Programs]
pod OS Windows XP), [Picture
Package] a [First Step Guide], potom
otvoríte [First Step Guide].
Používanie PC
• Pre prezeranie návodu “First Step Guide”
vo formáte HTML bez automatickej inštalácie
skopírujte priečinok s požadovaným jazykom
z priečinka [FirstStepGuide] na CD-ROM disku
a dvakrát kliknite na [Index.html].
• V nasledovných prípadoch pozri súbor
“FirstStepGuide.pdf”:
– Pri tlači “First Step Guide”.
– Ak sa “First Step Guide” z dôvodu
nastavení prehliadača nezobrazí správne ani
v odporúčanom prostredí.
– Ak sa HTML verzia návodu “First Step
Guide” nenainštalovala automaticky.
Hudobné diela, zvukové záznamy alebo
iný hudobný materiál tretích strán, ktorý
môžete získať z CD diskov, Internetu alebo
iných zdrojov (“Hudobný materiál”) sú
autorskou prácou príslušných vlastníkov
a sú chránené zákonmi o autorských
právach a inými súvisiacimi zákonmi
platnými v príslušných krajinách/
regiónoch. S výnimkou rozsahu v zmysle
zákona nie je povolené používať
(vrátane neobmedzeného kopírovania,
modifikovania, reprodukcie, zasielania,
prenosu ani umiestňovania na externé,
verejne dostupné siete, distribúcie,
prenájmu, licencovania, predaja
a publikovania) žiadne hudobné materiály
bez získania autorizácie alebo povolenia
príslušných vlastníkov. Licencia Picture
Package spoločnosti Sony Corporation
nesmie byť žiadnym spôsobom chápaná
ako vaše oprávnenie a licencia alebo právo
na neoprávnené využívanie hudobných
materiálov.
79
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho
riešení nasledovnú tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
Sony.
Celková prevádzka/Easy Handycam
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte. Ak funkcie stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo
RESET (str. 33). (Stlačením tlačidla RESET dôjde k vymazaniu všetkých nastavení vrátane
dátumu a času (neplatí pre položky Personal Menu).)
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam nie sú funkčné úplne všetky tlačidlá. Zrušte režim Easy
Handycam (str. 25).
Nie je možné zapnúť/vypnúť režim Easy Handycam.
• Počas snímania alebo počas komunikácie s iným zariadením cez USB kábel funkciu Easy
Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť. Zrušte režim Easy Handycam (str. 25).
V režime Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• V režime Easy Handycam sa obnovia výrobné nastavenia niektorých funkcií kamkordéra
(str. 25).
[DEMO MODE] nefunguje.
• Z kamkordéra vyberte disk (str. 58).
Kamkordér vibruje.
• V závislosti od stavu disku sa môžu vyskytnúť vibrácie. Nejde o poruchu.
Počas prevádzky cítite v dlani vibrácie, alebo počuť slabý hluk.
• Nejde o poruchu.
Z kamkordéra sa periodicky ozýva prevádzkový hluk.
• Nejde o poruchu.
Z kamkordéra sa ozýva prevádzkový hluk, ak zatvoríte kryt priestoru pre disk
bez vloženého disku.
• Kamkordér zisťuje, či je disk vložený alebo nie. Nejde o poruchu.
80
Kamkordér sa po dlhom používaní zohrieva.
• Nejde o poruchu. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky
pri primeranej teplote.
Akumulátor/Zdroje napájania
Kamkordér sa nezapol.
• Akumulátor nie je v kamkordéri správne vložený. Do kamkordéra založte maximálne nabitý
akumulátor (str. 17).
• Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 17).
• Sieťová šnúra AC adaptéra je odpojená od elektrickej siete. Pripojte ju do elektrickej siete
(str. 17).
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 62), alebo kamkordér znova zapnite, prípadne používajte
AC adaptér.
• Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 17).
Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti kontrolka CHG (nabíjanie).
• Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG) (str. 17).
• Akumulátor založte do kamkordéra správne (str. 17).
• Z elektrickej siete nie je dodávané žiadne napätie (str. 17).
• Nabíjanie je ukončené (str. 17).
Počas nabíjania bliká kontrolka CHG (nabíjanie).
• Akumulátor založte do kamkordéra správne (str. 17). Ak problém pretrváva, odpojte
napájanie a kontaktujte predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený.
Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať.
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu.
• Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém
pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 17).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný.
Riešenie problémov
• V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol
akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu (str. 17).
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu.
• Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém
pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 17).
81
Riešenie problémov (pokračovanie)
Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru.
• Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte.
LCD monitor
Na LCD monitore sa zobrazil neznámy obraz.
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 58). Vložte disk, alebo zatlačte na LCD
monitor. Režim [DEMO MODE] sa zruší.
Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory.
• Môžu to byť výstražné indikátory alebo hlásenia (str. 93).
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od elektrickej siete, alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Nie je možné vypnúť osvetlenie LCD monitora.
• V režime Easy Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť osvetlenie LCD monitora pomocou
DISP/BATT INFO. Zrušte režim Easy Handycam (str. 25).
Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISP/BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní)
(str. 21, 37).
Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte monitor ([CALIBRATION]) (str. 102).
• Ak zmeníte pomer strán snímaného obrazu, zobrazenie tlačidiel a indikátorov na monitore sa
tiež prepne do zobrazenia s príslušným pomerom strán (str. 55).
Disk
Disk sa nedá vybrať.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 17).
• Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 17).
• Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 17).
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu (str. 101).
• Po vypnutí kamkordéra sa uzatváranie disku preruší. Zapnite kamkordér a disk vyberte
po dokončení uzatvárania.
82
Indikátor zostávajúceho času disku sa nezobrazí.
• Nastavte [DISC REMAIN] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času disku zobrazoval
stále (str. 61).
Indikátory typu disku a formátu záznamu sú na LCD monitore zvýraznené
našedo.
• Disk môže byť nasnímaný iným kamkordérom. Disk môžete prehrať týmto kamkordérom,
nie je však možné naň ďalej snímať.
Snímanie
Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 84).
Po stlačení REC START/STOP (PHOTO) sa nesníma pohyblivý záznam/statické
zábery.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber).
• Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk. Nie je možné stlačiť REC START/
STOP (PHOTO), kým je na LCD monitore zobrazené [CAPTURE] alebo
(str. 26, 30).
• Disk je zaplnený. Použite nový disk, alebo naformátujte disk (len DVD-RW/DVD+RW,
str. 47).
• DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disk je už uzatvorený. Upravte disk, aby naň bolo
možné ďalej snímať (str. 46).
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu (str. 101).
Aj keď snímanie skončilo, svieti kontrolka ACCESS.
• Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk.
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 62).
• Čas snímania môže byť kratší, ak snímate rýchlo sa pohybujúci objekt (str. 12, 59).
Snímanie sa zastavilo.
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu (str. 101).
Riešenie problémov
Dostupný čas snímania je kratší než predpokladaný.
83
Riešenie problémov (pokračovanie)
Medzi stlačením REC START/STOP (PHOTO) a skutočným spustením/
zastavením snímania pohyblivého záznamu je oneskorenie.
• Medzi stlačením REC START/STOP (PHOTO) na kamkordéri a skutočným spustením/
zastavením snímania pohyblivého záznamu môže byť časový posun. Nejde o poruchu.
Nastavenie obrazu počas snímania
Pozri tiež časť “Položky ponuky Setup” (str. 86).
Funkcia automatického zaostrovania nepracuje.
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 54).
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie
(str. 54).
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 56).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí kompenzovať veľké otrasy kamkordéra, aj keď je
[STEADYSHOT] nastavené na [ON].
Funkcia Backlight nepracuje.
• Funkcia Backlight sa zruší, keď nastavíte [EXPOSURE] na [MANUAL] (str. 53), alebo
zvolíte [SPOT METER] (str. 53).
• Funkcia Backlight nepracuje v režime Easy Handycam. Zrušte režim Easy Handycam
(str. 25).
Keď snímate objekt, ako je svetlo alebo plameň sviečky, oproti tmavému
pozadiu, zobrazí sa vertikálny pruh.
• Kontrast medzi objektom a pozadím je príliš vysoký. Nejde o poruchu.
Keď snímate svetlý objekt, zobrazí sa vertikálny pruh.
• Bežný jav. Nejde o poruchu.
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režime [COLOR SLOW S] sa môžu zobrazovať bodky. Nejde o poruchu.
Monitor je príliš tmavý, takže je obraz ťažko zreteľný.
• Osvetlenie LCD monitora je vypnuté. Zapnite osvetlenie LCD monitora zatlačením
a pridržaním DISP/BATT INFO (str. 21).
Výskyt zmien vo farbách, alebo sa vyskytne kmitanie záberu (blikanie).
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou je aktivovaný
režim [PORTRAIT] (Jemný portrét) alebo [SPORTS] (Športovanie). V takomto prípade
zrušte režim [PROGRAM AE] (str. 52).
84
Pri snímaní TV obrazovky alebo monitora PC sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 56).
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 61).
• Vložte batériu do držiaka batérie správne. Dodržte správnu polaritu +/– (str. 104).
• Odstráňte prekážky medzi DO a kamkordérom.
• Senzor signálov diaľkového ovládania chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je priame
slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať
správne.
Pri používaní dodávaného diaľkového ovládania nesprávne reaguje iné DVD
zariadenie.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim DVD 2 pre iné DVD zariadenie
na iný režim, alebo zakryť senzor DVD zariadenia čiernym papierikom.
Prehrávanie disku v kamkordéri
Nie je možné prehrávať disk.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
• Skontrolujte kompatibilitu disku (str. 13).
• Disk vložte stranou pre záznam smerom do kamkordéra (str. 23).
• Disk nahraný v inom zariadení nemusí byť možné prehrávať v tomto kamkordéri.
Prehrávaný obraz je rušený.
• Vyčistite disk čistiacou handričkou (dodávaná, str. 5).
V zobrazení VISUAL INDEX je zobrazené “ ? ”.
Na LCD monitore sa zobrazí 95.1.
• Na disku je záznam 5.1-kanálového surround zvuku vykonaný iným zariadením. Tento
kamkordér nie je kompatibilný so záznamom 5.1-kanálového surround zvuku.
Riešenie problémov
• Vyčistite disk čistiacou handričkou (dodávaná, str. 5).
• Zlyhalo čítanie dát. Ak vypnete a znova zapnete kamkordér, alebo vyberiete a znova vložíte
disk, môžu sa dáta už načítať správne.
Pri prehrávaní disku nie je počuť zvuk, alebo počuť len hlboké tóny.
• Nastavte [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 60).
• Nastavte hlasitosť (str. 31).
• Ak snímate zvuk s nastavením [MICREF LEVEL] na [LOW] (str. 60), môže byť obtiažne
počuť zvuk.
85
Riešenie problémov (pokračovanie)
Prehrávanie disku v iných prehrávačoch
Disk sa nedá prehrávať, prípadne disk nebol rozpoznaný.
• Vyčistite disk čistiacou handričkou (dodávaná, str. 5).
• Uzatvorte disk (str. 40).
• Disk uzatvorený v režime VR je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných
s režimom VR. Skontrolujte kompatibilitu v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Prehrávaný obraz je rušený.
• Vyčistite disk čistiacou handričkou (dodávaná, str. 5).
V zobrazení Menu DVD disku je zobrazené “ ? ”.
• Pri uzatváraní disku zlyhalo čítanie dát. Pri DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disku disk
upravte na ďalšie snímanie (str. 46) a potom pri uzatváraní disku znova vytvorte Menu DVD
disku. Menu DVD disku sa potom môže zobraziť správne.
Prehrávanie medzi scénami dočasne zamŕza.
• Prehrávanie na DVD prehrávačoch môže v závislosti od DVD prehrávača medzi scénami
dočasne zamrznúť.
Po stlačení 5 prehrávanie nezačne presne od predchádzajúcej scény.
• Ak stlačíte 5 na začiatku 2. titulu z dvoch titulov, ktoré boli vytvorené automaticky
kamkordérom, prehrávanie nemusí začať od predchádzajúcej scény. Ďalšie podrobnosti pozri
v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Položky ponuky Setup
Položky ponuky Setup sú nevýrazné (šedé).
• V aktuálnom režime nie je možné voliť nevýrazné položky.
Nie je možné používať funkciu [PROGRAM AE].
• Funkciu [PROGRAM AE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [OLD MOVIE]
• Funkcia [SPORTS] nebude pracovať, keď je prepínač POWER v polohe
(Statický záber).
Nie je možné používať funkciu [SPOT METER].
• Funkciu [SPOT METER] nie je možné používať spolu s funkciou [COLOR SLOW S].
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [SPOT METER] sa automaticky nastaví na [AUTO].
86
Nie je možné používať funkciu [EXPOSURE].
• Funkciu [EXPOSURE] nie je možné používať spolu s funkciou [COLOR SLOW S].
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [EXPOSURE] sa automaticky nastaví na [AUTO].
Nie je možné používať funkciu [SPOT FOCUS].
• Funkciu [SPOT FOCUS] nie je možné používať spolu s funkciou [PROGRAM AE].
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW S] nemusí pracovať správne v úplnej tme.
• Funkciu [COLOR SLOW S] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Nie je možné používať funkciu [SELF-TIMER].
• Funkciu [SELF-TIMER] nie je možné používať spolu s funkciou [FADER].
Nie je možné používať funkciu [FADER].
• Funkciu [FADER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
Nie je možné používať funkciu [D. EFFECT].
Nie je možné používať funkciu [PICT.EFFECT].
• Funkciu [PICT.EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciou [OLD MOVIE].
Nie je možné nastaviť [LCD BL LEVEL].
• [LCD BL LEVEL] nie je možné nastaviť, ak kamkordér napájate z AC adaptéra.
Riešenie problémov
• Funkciu [D. EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Funkciu [OLD MOVIE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PROGRAM AE]
– [PICT. EFFECT]
– [WIDE SELECT]
87
Riešenie problémov (pokračovanie)
Editovanie (len DVD-RW: režim VR)
Nie je možné editovať.
• Na disku nie je žiadny záznam.
• Z dôvodu stavu záznamu nie je možné editovať.
• Záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné editovať.
Scény nie je možné zaregistrovať do Playlistu.
• Disk je zaplnený, prípadne pridávate viac ako 999 scén. Vymažte neželané scény,
alebo zaregistrujte všetky statické zábery ich prekonvertovaním na pohyblivý záznam
(Photomovie, str. 70).
Pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť.
• Príliš krátky pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť.
nie je možné rozdeliť (str. 66, 70).
• Pohyblivý záznam s označením
• Pohyblivý záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné rozdeliť.
Scéna sa nedá vymazať.
• Scény s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné vymazať.
Kopírovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z pripojeného zariadenia sa nezobrazí na LCD monitore.
• Stlačte
[REC CTRL] (str. 74).
Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť.
• Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť vo vašom kamkordéri.
Pri prehrávaní disku nepočuť zvuk.
• V prípade zapojenia samotného S-video kábla nebude reprodukovaný zvuk. Pripojte tiež
bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 72).
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
• Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 62).
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte správnosť prepojenia A/V
prepojovacieho kábla do správneho konektora, t.j. či je pripojený do výstupného konektora
zariadenia, z ktorého kopírujete záznam, resp. do vstupného konektora zariadenia,
do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra (str. 72).
88
Ostatné
Nie je možné uzatvoriť disk.
• Počas uzatvárania sa vybil akumulátor. Používajte AC adaptér.
• Disk je už uzatvorený. Ak používate DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disk, príslušným
postupom upravte disk pre snímanie ďalšieho záznamu (str. 46).
Nie je možné editovať, ani pridávať ďalší záznam na disk pomocou iného
zariadenia.
• V inom zariadení nemusí byť možné editovať disk nasnímaný týmto kamkordérom.
Titul disku sa nedá zmeniť.
• Nie je možné nahrať titul disku na uzatvorený DVD-R disk.
• Disk je už uzatvorený. Ak používate DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disk, príslušným
postupom upravte disk pre snímanie ďalšieho záznamu (str. 46).
• Titul disku vytvorený na inom zariadení nemusí byť možné zmeniť týmto kamkordérom.
Nie je možné vytvoriť Photomovie.
• Na disku nie sú statické zábery.
• Na disku je zrejme príliš mnoho statických záberov a voľné miesto na disku je nedostatočné.
Vymažte nepotrebný záznam z disku (str. 66).
Na 5 sekúnd zaznie melódia alebo pípnutie.
• Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky
čas mimo prevádzky pri primeranej teplote.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca hodinu (str. 101).
• Na kamkordéri sa vyskytol nejaký problém. Vyberte disk a opätovne ho vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova.
Riešenie problémov
89
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Nainštalujte softvér Picture Package (str. 76).
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra a znova ho správne zapojte.
• Od PC odpojte iné USB zariadenia než klávesnicu, myš a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
• Nasledovným postupom skontrolujte, či je správne nainštalovaný USB ovládač.
Pod OS Windows XP
1 Kliknite na [Start] a na [Control Panel].
2 Kliknite na [Performance and Maintenance] a [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
3 Kliknite na záložku [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazí [SONY DDX-C1000 USB Device] medzi CD-ROM
mechanikami ([DVD/CD-ROM drives]), [Generic volume] v zálohovacích jednotkách
[Storage volumes] a [USB Mass Storage Device] v USB jednotkách [Universal Serial
Bus controllers].
Ak sa zobrazili všetky jednotky, USB ovládač je nainštalovaný správne. Ak sa niektorá
jednotka nezobrazila, preinštalujte USB ovládač znova.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do CD/DVD mechaniky PC.
Dvakrát kliknite na [My Computer].
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (CD/DVD mechanika)*, potom
kliknite na [Open].
*Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa v závislosti od PC líši.
Dvakrát kliknite na [Driver] [Setup. exe].
90
Pod OS Windows 2000
1 Kliknite na [Start], [Settings] a [Control Panel].
2 Kliknite na [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
3 Kliknite na záložku [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazí [SONY DDX-C1000 USB Device] medzi CD-ROM
mechanikami ([DVD/CD-ROM drives]), [Generic volume] v zálohovacích jednotkách
[Storage volumes] a [USB Mass Storage Device] v USB jednotkách [Universal Serial
Bus controllers].
Ak sa zobrazili všetky jednotky, USB ovládač je nainštalovaný správne. Ak sa niektorá
jednotka nezobrazila, preinštalujte USB ovládač znova.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do CD/DVD mechaniky PC.
Dvakrát kliknite na [My Computer].
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (CD/DVD mechanika)*, potom
kliknite na [Open].
*Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa v závislosti od PC líši.
Dvakrát kliknite na [Driver] [Setup. exe].
• Monitor PC nastavte nasledovne:
– Windows: Minimálne rozlíšenie 800 x 600 bodov, High Color (minimálne 16-bitová
farebná hĺbka, 65 000 farieb).
Riešenie problémov
Po vložení dodávaného CD-ROM disku do PC sa zobrazí chybové hlásenie.
Dodávaný CD-ROM disk nie je možné používať na počítačoch Macintosh.
• Dodávaný CD-ROM disk nie je kompatibilný s počítačom Macintosh.
91
Riešenie problémov (pokračovanie)
Na monitore kamkordéra sa zobrazuje hlásenie [Cannot start Easy Handycam
with USB connected] alebo [Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected].
• Počas prepojenia USB káblom nie je možné aktivovať ani zrušiť režim Easy Handycam.
Najskôr odpojte USB kábel od kamkordéra.
Do PC nie je možné preniesť záznam z kamkordéra.
• Nastavte [USB SPEED] na [FULL SPEED] (str. 60).
Obrazový ani zvukový záznam z kamkordéra sa neprehráva správne.
• Ak pripojíte kamkordér k PC nekompatibilnému s vysokorýchlostným rozhraním USB
(USB 2.0), záznam sa nemusí prehrávať správne. Nemá to však žiadny vplyv na obrazový
ani zvukový záznam prenesený do PC.
• Ak nastavíte [USB SPEED] na [FULL SPEED] (str. 60), prehrávanie nemusí byť správne.
Nemá to však žiadny vplyv na obrazový ani zvukový záznam prenesený do PC.
• V závislosti od používaného PC môže prehrávaný obraz a zvuk dočasne zamŕzať. Nemá to
však žiadny vplyv na obrazový ani zvukový záznam prenesený do PC.
Pri prepojení USB káblom nie je možné zapisovať údaje z PC na disk
v kamkordéri.
• Disk nie je kompatibilný s kamkordérom. Do kamkordéra vložte kompatibilný disk (str. 13).
• Nie je možné zapisovať údaje z PC na disk v kamkordéri, ak nepochádzajú zo softvéru
Picture Package.
Softvér Picture Package nepracuje správne.
• Zatvorte Picture Package a reštartujte PC.
Počas prevádzky Picture Package sa zobrazí chybové hlásenie.
• Najskôr zatvorte Picture Package a posúvaním prepínača POWER na kamkordéri rozsvieťte
inú kontrolku.
Návod “First Step Guide” sa nezobrazí správne.
• Pozri súbor pdf s návodom “First Step Guide” (FirstStepGuide.pdf). Podrobnosti
o kopírovaní pdf súboru pozri na str. 79.
92
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony.
C:21:00
E:20: / E:31: / E:40: /
E:61: / E:62: / E:91: /
E:94:
• Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
svojpomocne odstrániť. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony. Informujte
ich o 5-miestnom kóde začínajúcim
písmenom “E”.
100-0001 (Výstražný indikátor
pre súbor)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný.
(Výstražný indikátor pre disky)
C:(alebo E:) :
(Samodiagnostické zobrazenie)
C:04:
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 99).
C:13:
• Disk je chybný. Do kamkordéra vložte
kompatibilný disk (str. 13).
• Disk je znečistený, prípadne
poškriabaný. Disk vyčistite pomocou
dodávanej čistiacej handričky.
C:21:
C:32:
• Vyskytol sa iný problém, než je
popísaný vyššie. Vyberte disk
a opätovne ho vložte, potom skúste
kamkordér ovládať znova.
• Odpojte napájanie kamkordéra.
Po opätovnom zapojení napájania
skúste kamkordér ovládať znova.
Rýchle blikanie
• Vložený je nekompatibilný disk.*
• V kamkordéri je pri zvolení režimu
(Pohyblivý záznam) alebo
(Statický záber) vložený uzatvorený
DVD-RW (režim VIDEO) alebo
DVD+RW disk.
• Disk je zaplnený.*
• Vložený je disk, ktorý nie je možné
čítať, ani naň zapisovať, napr.
jednostranný disk otočený naopak.
• Pri zvolení režimu
(Pohyblivý
záznam) je vložený disk, ktorý
obsahuje záznam v inej TV norme, než
je norma kamkordéra.*
Riešenie problémov
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti
na disku. Kamkordér vypnite
a ponechajte ho mimo prevádzky
cca hodinu (str. 101).
Pomalé blikanie
• Disk nie je vložený.*
• Na disku je dostupný čas pre snímanie
pohyblivého záznamu menej než
5 minút.
• Na disku je miesto pre snímanie menej
než 30 statických záberov.
93
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
1 Musíte vysunúť disk.*
Rýchle blikanie
• Vložený je nekompatibilný disk.
• Disk je zaplnený.
• Problém s diskovou mechanikou
v kamkordéri.
0 (Výstražný indikátor pre
akumulátor)
Pomalé blikanie
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor 0 blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 20 minút.
2 (Výstražný indikátor pre
kondenzáciu vlhkosti)*
Rýchle blikanie
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na
disku. Kamkordér vypnite a ponechajte
ho mimo prevádzky cca hodinu.
(Výstražný indikátor pre vysokú
teplotu)
Pomalé blikanie
Popis výstražných hlásení
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
Akumulátor
Use the “infoLITHIUM” battery pack
(str. 99).
Battery level is low (str. 17, 99).
Old Battery Use a new one (str. 99).
Mechanika
1 Drive error Turn on power again
• Problém s diskovou mechanikou
v kamkordéri. Vypnite a znova zapnite
kamkordér.
Kondenzácia vlhkosti
2 Moisture condensation Turn off
for 1H (str. 101)
• Teplota kamkordéra sa zvyšuje.
Rýchle blikanie
• Teplota kamkordéra je príliš vysoká.*
Kamkordér vypnite a ponechajte
ho krátky čas mimo prevádzky pri
primeranej teplote.
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie
tiež melódia (str. 62).
2 Condensation Cannot open Try
later (str. 101)
Disk
Overheated Recording disabled
Overheated Cannot open Try
later
94
1 Recording disabled
• Vyskytla sa porucha na disku a nie ho
možné viac používať.
Disc movie area full Cannot
record movies
• Vymažte neželané záznamy (str. 66).
Scene number full
• Vymažte neželané záznamy (str. 66).
1 Disc full Cannot record
1 Disc error Remove disc
• Vložený je disk nekompatibilný
s kamkordérom. Kamkordér
nesprístupní disk z dôvodu poruchy
disku (napr. poškriabanie) alebo
nesprávneho vloženia.
1 Format error
• Vložený disk obsahuje záznam v inom
formáte, než používa kamkordér.
Po naformátovaní disku budete
môcť pravdepodobne disk používať
v kamkordéri (len DVD-RW/
DVD+RW disk, str. 47) .
• Vymažte neželané záznamy (str. 66).
Access error
Movie recording disabled
• Z dôvodu určitých obmedzení disku nie
je možné snímať pohyblivý záznam.
Môže však byť možné snímať statické
zábery.
Still recording disabled
• Z dôvodu určitých obmedzení disku nie
je možné snímať statické zábery. Môže
však byť možné snímať pohyblivý
záznam.
Playback prohibited
• Pokúšate sa prehrávať disk
nekompatibilný s kamkordérom.
• Na uzatvorený DVD-R disk nie je
možné snímať. Použite nový disk.
Data error
• Počas čítania/zapisovania z/na disk(u)
sa vyskytla porucha.
Kryt objektívu
Cover is not open (str. 20)
Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam (str. 25)
Cannot cancel Easy Handycam
(str. 25)
1 Need to unfinalize
• Aby bolo možné snímať na uzatvorený
DVD-RW (režim VIDEO) disk, znovu
disk otvorte (str. 46).
Cannot start Easy Handycam with
USB connected (str. 25)
Riešenie problémov
1 Disc finalized Cannot record
on disc
• Počas čítania/zapisovania z/na disk(u)
sa vyskytla porucha.
95
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
Cannot cancel Easy Handycam with
USB connected (str. 25)
Invalid during Easy Handycam
operation (str. 25)
No recording in Easy Handycam
operation (str. 25)
• DVD+RW disk je uzatvorený. Upravte
disk, aby naň bolo možné ďalej snímať
(str. 46).
Ostatné
0 Please connect AC adaptor
• Pokúšate sa uzatvoriť alebo formátovať
disk, prípadne ho znovu otvoriť po
uzatvorení, pričom je akumulátor
takmer vybitý. Kamkordér napájajte
z AC adaptéra, aby sa náhodou
uprostred týchto operácií nevypol
z dôvodu vybitia akumulátora.
Playlist full
• Playlist nemôže obsahovať viac než
999 scén.
• Ak do Playlistu nie je možné pridať
statické zábery, pretože je zostávajúca
kapacita disku nedostatočná.
Cannot divide
• Nie je možné rozdeľovať
pohyblivý záznam, ktorý vznikol
prekonvertovaním statických záberov.
• Nie je možné rozdeliť pohyblivý
záznam, ktorý je príliš krátky.
Data protected
• Disk má nastavenú ochranu na inom
zariadení.
96
Copy inhibit
• Nie je možné kopírovať záznam,
ktorý obsahuje signál ochrany
pred kopírovaním.
Disc cover open, accidentally Turn
on power again (str. 20)
Recovering data
vibration
Avoid any
• Kamkordér sa pokúša automaticky
obnoviť údaje, ak sa ich zápis
nevykonal správne.
Cannot recover data
• Zápis údajov na disk zlyhal. Pokus
o obnovenie údajov bol neúspešný.
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Norma
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine/regióne, kde je hodnota napätia
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V AC, 50/60 Hz.
NTSC
TV normy
Váš kamkordér pracuje v norme PAL. Ak
chcete prehrávať záznam na TVP, musíte
použiť TVP s normou PAL a so vstupnými
konektormi AUDIO/VIDEO.
Krajina
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika, Chile,
Kolumbia, Ekvádor, Guyana,
Jamaika, Japonsko, Kórea,
Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan,
Filipíny, USA, Venezuela atď.
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Holandsko, Hong Kong,
Maďarsko, Taliansko, Kuvajt,
Malajzia, Nový Zéland, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Singapur,
Slovenská republika, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Veľká Británia atď.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
Ďalšie informácie
97
Používanie kamkordéra v zahraničí (pokračovanie)
Jednoduché nastavenie časového posunu
Keď používate kamkordér v zahraničí, hodiny môžete na miestny čas nastaviť jednoduchým
nastavením časového posunu. V Menu
TIME/LANGU. nastavte [AREA SET]
a [SUMMERTIME] (str. 63).
Časové pásma
98
Časový
posun
Nastavenie
1
GMT
Lisabon, Londýn
2
+01:00
Berlín, Paríž
3
+02:00
4
5
Časové
pásmo
Časové
pásmo
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Časový
posun
Nastavenie
17
+11:00
Šalamúnove ostr.
18
+12:00
Fidži, Wellington
Helsinky, Káhira
19
– 12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
20
– 11:00
+03:30
Teherán
Stredozem. ostr.,
Samoa
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
21
– 10:00
Hawaj
7
+04:30
Kábul
22
– 09:00
Aljaška
8
+05:00
Karáči, Islamabád
23
– 08:00
LosAngeles, Tijuana
9
+05:30
Kalkata, Diílí
24
– 07:00
Denver, Arizona
10
+06:00
Almaty, Dhaka
25
– 06:00
Chicago, Mexico City
11
+06:30
Rangoon
26
– 05:00
New York, Bogota
12
+07:00
Bangkok, Džakarta
27
– 04:00
Santiago
13
+08:00
HongKong, Singapur
28
– 03:30
St. John’s
14
+09:00
Soul, Tokio
29
– 03:00
Brazília, Montevideo
15
+09:30
Adelaide, Darwin
30
– 02:00
Fernando de Noronha
16
+10:00
Melbourne, Sydney
31
– 01:00
Azory
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Kamkordér pracuje a je kompatibilný len
s akumulátorom “InfoLITHIUM” série A.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série A sú
označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
„InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a voliteľným AC
adaptérom/nabíjačkou.
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas
v minútach.
Nabíjanie akumulátora
• Pred zahájením prevádzky kamkordéra
akumulátor nabite.
• Akumulátory odporúčame nabíjať pri teplote
v rozsahu 10°C až 30°C, kým nezhasne
kontrolka CHG (Nabíjanie). Ak akumulátor
nabíjate pri inej teplote, nabíjanie nemusí byť
správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra od
konektora DC IN na kamkordéri, alebo vyberte
akumulátor.
Efektívne používanie akumulátora
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
zostávajúceho času akumulátora zobrazoval,
že akumulátor je ešte možné používať,
akumulátor znova maximálne nabite, aby
indikátor zobrazoval správny údaj. Správny
údaj sa však nemusí zobraziť, ak je akumulátor
používaný dlhší čas v horúcom prostredí, alebo
je maximálne nabitý a nepoužíva sa, alebo sa
používa veľmi často. Indikácia zostávajúceho
času akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor 0 indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti
od prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte zostávajúci čas
akumulátora cca 20 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uskladnite
na suchom a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že
ponecháte kamkordér v pohotovostnom
režime pre snímanie bez vloženého disku
a pri nastavení [A. SHUT OFF] na [NEVER]
STANDARD SET v ponuke
v Menu
[SETUP], kým sa napájanie nevypne (str. 62).
Ďalšie informácie
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný
čas akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-FA70 (voliteľný).
• Časté ovládanie prehrávania, zrýchleného
posuvu vpred alebo vzad, rýchlejšie vybíja
akumulátor. Odporúčame používať akumulátory
s väčšou kapacitou: NP-FA70 (voliteľný).
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie na DVD-RW/DVD+RW
disk (voliteľný).
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
99
Akumulátor “InfoLITHIUM” (pokračovanie)
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita
sa s používaním znižuje, až čas životnosti
uplynie. Ak je dostupný čas akumulátora po
nabití podstatne kratší, pravdepodobne jeho
životnosť uplynula. Zakúpte nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa pri každom
jednom akumulátore môže v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia líšiť.
100
Údržba a bezpečnostné upozornenia
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Z času na čas kamkordér zapnite a prehrávajte
disk, alebo naň snímajte cca 3 minúty.
• Z kamkordéra vyberte disk.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo
z miesta chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu disku alebo na snímacej
šošovke. Môže to spôsobiť poruchu
zariadenia. Ak sa vlhkosť nachádza vnútri
vášho kamkordéra, zobrazí sa hlásenie
[%Moisture condensation Turn off for 1H]
alebo [%Condensation Cannot open Try
later]. Hlásenie sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve.
Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo
prevádzky cca 1 hodinu.
Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo
keď ho používate na vlhkých miestach
nasledovným spôsobom:
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
Ďalšie informácie
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú:
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60°C, nenechávajte ho v blízkosti
ohrievačov, v aute zaparkovanom na slnku
ani na priamom slnečnom žiarení. Kamkordér
a príslušenstvo sa môžu pokaziť alebo
deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor alebo objektív vystavený priamemu
slnečnému žiareniu. Môže sa poškodiť LCD
monitor.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC sieťový
adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže
sa poškodiť. Tieto poruchy sú niekedy
neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky
napríklad do uteráka. Môžete spôsobiť
prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie,
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
101
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér
do plastovej tašky a tašku hermeticky
uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky
vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte kamkordér z tašky von.
LCD monitor
• Na LCD monitor príliš netlačte. Obraz sa môže
rozmazať a môže sa poškodiť kamkordér.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas prevádzky kamkordéra sa zadná strana
LCD panela zohrieva. Nejde o poruchu.
Nalepenie ochranného prvku LCD
monitora
Pred používaním kamkordéra odporúčame
na LCD monitor nalepiť ochranný prvok
LCD monitora, ktorý ho bude chrániť
pred poškrabaním alebo znečistením.
Dodávanou čistiacou handričkou očistite
LCD monitor.
Z ochranného prvku LCD monitora
odlepte ochranný povlak.
• Pri lepení ochranného prvku na LCD monitor
nesmie byť na LCD monitore žiadna nečistota.
Dávajte tiež pozor, aby pri lepení nevznikli
medzi monitorom a ochranným prvkom žiadne
vzduchové bublinky.
• Ochranný prvok chráni LCD monitor pred
prachom a nečistotou. Nechráni však LCD
monitor pred nadmerným tlakom.
Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť čistiacu handričku
na LCD monitor (dodávaná).
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
Nastavenie LCD monitora (CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde
vykonajte nasledovný postup. Pri tejto
operácii odporúčame napájať kamkordér
z AC adaptéra.
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku
(Prehrávanie/Editovanie).
Od kamkordéra odpojte všetky káble
okrem AC adaptéra, potom z kamkordéra
vyberte disk.
Stlačte
[SETUP] STANDARD SET [CALIBRATION].
Ochranný prvok LCD monitora nalepte
na LCD monitor.
Tenkým objektom sa dotknite bodu “×”
zobrazeného na monitore.
Poloha bodu “×” sa mení.
Stlačením [CANCEL] tento režim zrušíte.
Ak sa nedotknete správneho bodu, znova
vykonajte uvedený postup.
• Na kalibráciu LCD monitora nepoužívajte ostré
a špicaté nástroje. Môžete poškodiť povrch
monitora.
102
Čistenie povrchu
Údržba a skladovanie objektívu
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte nič z uvedeného, čo by mohlo
poškodiť povrchovú úpravu, ani nevykonajte
nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
prchavé látky.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach.
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Poznámky k snímacej šošovke
• Nedotýkajte sa šošovky pod krytom priestoru
pre disk. Kryt priestoru pre disk otvárajte len
pri vyberaní alebo vkladaní disku. Do vnútra
priestoru pre disk sa nesmie dostať prach.
• Ak kamkordér nepracuje z dôvodu znečistenia
snímacej šošovky, vyčistite ju fúkadlom
(nedodávané). Počas čistenia sa snímacej
šošovky nedotýkajte, kamkordér sa môže
poškodiť.
Snímacia šošovka
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje,
že nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy počas používania
kamkordéra. Ak však kamkordér
nepoužívate, postupne sa batéria vybije.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate, vybije
sa batéria úplne cca po 2 mesiacoch.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť kamkordéra, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte ho s prepínačom POWER
vo vypnutej polohe viac než 24 hodín.
Ďalšie informácie
103
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
Zatlačte západku na držiaku a pomocou
nechtu vytiahnite držiak batérie.
Vložte novú batériu stranou + nahor.
Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
Západka
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
Upozornenie
Pri nesprávnom vložení batérie hrozí
riziko explózie. Batériu nahraďte len
totožnou batériou alebo ekvivalentom
odporúčaným výrobcom. Nepoužiteľné
batérie likvidujte v zmysle odporúčaní
výrobcu.
• Lítiová batéria okrúhleho tvaru (CR2025) je
do DO už vložená. Nepoužívajte iné batérie než
CR2025.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
104
Technické údaje
Norma
Formát video
kompresie
MPEG2/JPEG (Statické
zábery)
Formát audio
kompresie
Dolby Digital 2-kanálový zvuk.
Dolby Digital Stereo Creator
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard
Vhodné disky
8 cm DVD-R/DVD-RW/
DVD+RW DISKY
Formát záznamu Pohyblivý záznam
DVD-R:DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO (režim
VIDEO), DVD-Video záznam
(režim VR)
DVD+RW:DVD+RW Video
* “Exif” je formát súboru pre statické zábery
stanovený asociáciou Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať dodatočnú informáciu, napr.
o nastavení kamkordéra v čase snímania.
• Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
Vstupné/Výstupné konektory
Audio/Video
vstup/výstup
Statický záber
Exif* Ver.2.2
Čas snímania/
prehrávania
HQ: Cca 20 min
SP: Cca 30 min
LP: Cca 60 min
Snímací prvok
3 mm (1/6 typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Celkový počet pixelov:
Cca 800 000 pixelov
Efektívne:
Pohyblivý záznam
Cca 400 000 pixelov
Statické zábery
Cca 400 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar, kombinovaný objektív Power zoom
Optická transfokácia: 10×,
Digitálna transfokácia: 20×,
120×
F = 1,7-2,2
Farebná teplota
Minimálne
osvetlenie
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
LCD monitor
Obraz
6,2 cm (2,5 typ)
Celkový počet
pixelov
123 200 (560 ×220)
Všeobecne
Napájanie
7,2 V (akumulátor)
8,4 V (AC adaptér)
Priemerná
3,0 W
spotreba (príkon)
(pri akumulátore)
Prevádzková
teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia
teplota
-20°C až + 60°C
Rozmery (cca)
127 × 101 × 49 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
360 g, len samotné zariadenie
420 g, vrátane akumulátora
NP-FA50 a disku
Dodávané
príslušenstvo
Pozri str. 16.
5 lx (lux) (F1,7)
Ďalšie informácie
Ohnisková vzdialenosť
f=2,3 - 23 mm
Pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom:
Pohyblivý záznam
44 - 440 mm
Statické zábery
44 - 440 mm
USB konektor
10-pinový konektor
Automatické prepínanie vstup/
výstup
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75, Ω
(Ohm), nesymetrický
Audio signál: 327 mV, (pri
zaťažovacej impedancii 47 kΩ
(kOhm)), Vstupná impedancia
viac než 47 kΩ (kOhm),
Výstupná impedancia menej
než 2,2 kΩ (kOhm)
mini-B
105
Technické údaje (pokračovanie)
AC adaptér AC-L200
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové
zaťaženie
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie Jednosmerné: DC 8,4 V*
Prevádzková
teplota
0°C až + 40°C
Skladovacia
teplota
-20°C až + 60°C
Rozmery (cca)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h),
okrem prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
170 g, bez sieťovej šnúry
* Ďalšie technické údaje pozri na typovom štítku
na AC adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor (NP-FA50)
Maximálne
Jednosmerné DC 8,4 V
výstupné napätie
Výstupné napätie Jednosmerné DC 7,2 V
Kapacita
4,9 Wh (680 mAh)
Rozmery (cca)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
50 g
Prevádzková
teplota
0°C až + 40°C
Typ
Li-Ion (lítium-iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
106
Index
A
Diaľkové ovládanie ............ 37
J
A/V prepojovací kábel ... 38, 72
DIGITAL ZOOM ................. 55
JPEG .............................. 42, 70
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie) ....... 62
DISC REMAIN.................... 61
Akumulátor, Batéria
DISC TITLE ........................ 59
DISC SET ............................ 59
BATTERY INFO .......... 33
DISP/BATT INFO.......... 21, 33
Akumulátor ................... 17
DISP OUTPUT .................... 62
Okrúhla lítiová batéria .. 104
Dostupný čas snímania ........ 18
Zostávajúci čas
akumulátora .................. 33
AREA SET..................... 63, 98
Dostupný počet statických
záberov, ktoré je možné
nasnímať na disk................... 56
Aretácia expozície ................ 32
Dotykový monitor .............. 21
Kondenzácia vlhkosti ......... 101
Konektor A/V ................. 38, 72
Konektor DC IN ................... 17
Konektor DC ........................ 17
Konektor S-VIDEO ...... 38, 72
Kontrolka CHG (nabíjanie) ... 18
Kontrolka prístupu ACCESS .. 23
Kopírovanie .......................... 73
AUTO SHUTTER ................ 54
Autorské práva ................. 4, 79
K
E
Kopírovanie .......................... 73
Editovanie ............................ 66
Kryt objektívu ...................... 20
B
Elektrická zásuvka ............. 17
B&W .................................... 58
EXPOSURE ................... 53, 87
L
LANDSCAPE ...................... 52
BEACH&SKI....................... 52
BEEP .................................... 62
F
LANGUAGE........................ 63
BLACK FADER .................. 57
FADER ........................... 57, 87
LCD BL LEVEL .................. 60
FILE NO. (Číslo súboru) ..... 57
LCD BRIGHT...................... 60
C
FINE..................................... 56
LCD COLOR ....................... 60
CALIBRATION ................. 102
First Step Guide ............. 75, 79
LCD SET ............................. 60
CAMERA DATA ................. 61
FOCUS................................. 54
LP (Long Play)..................... 59
CAMERA SET .................... 52
Formátovanie........................ 47
LUMI. KEY
(luminance key) ................... 58
Časový posun ..................... 98
FULL SPEED ...................... 60
Čas nabíjania ........................ 18
Čas prehrávania .................... 18
H
Centrum podpory pre
užívateľov Pixela ................. 79
Help (pomocník) .................. 75
CD-ROM .............................. 75
HQ ........................................ 59
Hlasitosť ............................. 31
Čistiaca handrička .................. 5
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka) ........ 54, 87
D
I
Ikony .......... Pozri Zobrazované
indikátory
INDOOR .............................. 53
“InfoLITHIUM” .................. 99
D. EFFECT (Digital effect)... 58
Inštalácia .............................. 76
DATA CODE ....................... 61
Izolačný prvok...................... 37
MICREF LEVEL ................. 60
Menu DVD disku ................. 41
MOSAIC .............................. 58
MPEG ............................ 42, 70
MULTI-SOUND .................. 60
Ďalšie informácie
CLOCK SET ........................ 22
M
DATE/TIME......................... 61
DEMO MODE ..................... 58
107
Index (pokračovanie)
N
PICT. EFFECT
(Picture effect)...................... 58
Nabíjanie akumulátora ......... 17
Playlist
Akumulátor ................... 17
Vložená nabíjateľná
batéria ......................... 103
Nabíjateľný akumulátor ....Pozri
Akumulátor
REMOTE CTRL (Diaľkové
ovládanie) ............................ 61
Pridanie ......................... 68
Review ............................... 34
Rozdelenie .................... 70
Review deleting .................. 34
Vymazávanie ................ 68
Režim Easy Handycam ........ 25
Presúvanie ..................... 69
Nasledujúci .......................... 35
Počítadlo .............................. 35
S
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle ......... 32
Položky ponuky Setup ....... 48
S-VIDEO kábel ............ 38, 72
CAMERA SET ............. 52
NTSC ................................... 97
DISC SET ..................... 59
Samodiagnostické
zobrazenia ........................... 93
PICT.APPLI. ................. 57
SELF-TIMER .................... 55
O
STANDARD SET ......... 59
SEPIA ................................ 58
Obchodné značky ............. 109
STILL SET ................... 56
SETUP ROTATE ................ 62
Obnovenie výrobných
nastavení (Reset) .................. 33
TIME/LANGU. ............ 63
Senzor signálov diaľkového
ovládania ............................ 33
Používanie položiek
ponuky Setup ................ 48
Široký záber ....................... 32
Ochranný prvok pre LCD
monitor ............................... 102
PORTRAIT (Jemný portrét)... 52
SLIDE SHOW .................... 58
Okrúhla lítiová batéria ....... 104
Používanie v zahraničí ........ 97
Snímacia šošovka ............... 103
OLD MOVIE ....................... 58
Pôvodné údaje
Snímanie ........................ 26, 30
ONE PUSH .......................... 53
Vymazanie .................... 66
Softvér ................................ 76
Osvetlenie LCD monitora .... 21
Rozdelenie .................... 66
SP ....................................... 59
Otvorenie.............................. 46
Prehrávanie..................... 27, 31
SPORTS (Športovanie) ...... 52
OUTDOOR .......................... 53
Prepínač POWER ................. 17
SPOTLIGHT ...................... 52
OVERLAP ........................... 57
Prepínač pre otvorenie krytu
priestoru pre disk OPEN ...... 23
SPOT FOCUS .................... 54
P
Pridávanie záznamu ............. 46
SPOT METER (Flexible spot
meter) ........................... 53, 86
P-MENU ...Pozri Personal Menu
Pripojenie
STANDARD ...................... 56
PAL ...................................... 97
TV ........................... 38, 72
STANDARD SET .............. 59
PASTEL ............................... 58
VCR .............................. 72
Statív ................................... 32
PB ZOOM ............................ 33
PROGRAM AE .............. 52, 86
STEADYSHOT ................... 56
PC......................................... 75
Prevádzkový zvukový signál
(pípanie) ................ Pozri BEEP
STILL SET.......................... 56
Personal Menu ............... 48, 64
Pridanie ......................... 64
Usporiadanie poradia .... 65
Vymazanie .................... 64
Resetovanie ................... 65
108
Reproduktor ........................ 33
SUMMERTIME .................. 63
SUNSET&MOON ............. 52
Q
QUALITY ............................ 56
T
Telephoto (Priblíženie)........ 32
Photomovie .................... 42, 70
R
PICT.APPLI. (Picture
Application) ......................... 57
REC LAMP (Kontrolka
snímania) ........................ 33, 62
TIME/LANGU. (Jazyk) ...... 63
Picture Package .................... 75
REC MODE ......................... 59
Tlačidlá ovládania video
prehrávania ......................... 35
Technické údaje ............... 105
Titul disku ............................ 42
Tlačidlo EASY .................... 25
Obchodné značky
Tlačidlo Personal Menu ...... 35
• Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator je obchodná
značka spoločnosti Dolby Laboratories.
• DVD-R, DVD-RW a logo DVD+RW sú
obchodné značky.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Picture Package je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo ostatných krajinách.
• Macintosh je obchodná značka spoločnosti
Apple Computer, Inc.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Macromedia, Inc. v USA a/alebo
ostatných krajinách.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Tlačidlo Predchádzajúci/
Tlačidlo REC START/STOP
(PHOTO) ....................... 26, 30
Tlačidlo RESET ................. 33
Tlačidlo VISUAL INDEX.... 35
TVP ............................... 38, 72
TV normy ............................ 97
U
Údržba ............................... 101
USB1.1 .......................... 60, 76
USB2.0 ................... 12, 60, 76
USB kábel .......................... 16
USB konektor ..................... 72
USB SPEED ...................... 60
Uzatvorenie .......................... 40
V
VCR ................................... 72
Vstavaný stereo mikrofón .... 33
Vysielač .............................. 37
Všetky názvy produktov spomenuté v tomto
návode môžu byť obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami príslušných spoločností.
Označenia TM a : však nie sú v tomto návode
vždy uvádzané.
Výstražné indikátory .......... 93
Výstražné hlásenia ............. 93
W
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ........................ 53
WHITE FADER ................. 57
WIDE DISPLAY ................ 60
WIDE SELECT ................. 55
WIPE ................................... 57
Zobrazenie
VISUAL INDEX........... 27, 31
Zobrazované indikátory ... 35, 36
Ďalšie informácie
Z
Zoom (Transfokácia)........... 32
Zostávajúci čas akumulátora
.............................................. 33
109
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising