Sony | HDR-HC1E | Sony HDR-HC1E Návod na použitie

2-631-478-11 (1)
Obrazový záznam vo
vysokom rozlíšení a kvalite
Digitálny HD kamkordér
Návod na použitie
HDR-HC1E
Začíname
8
10
Snímanie/
22
Prehrávanie
Používanie ponuky Menu
38
Kopírovanie/Editovanie
62
Používanie PC
72
Riešenie problémov
80
Ďalšie informácie
99
Prehľad 112
© 2005 Sony Corporation
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte
si pozorne tento návod a uschovajte si ho
pre prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE PRE
SPOTREBITEĽOV
UPOZORNENIE
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto kamkordéra.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC
pre používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Pamäťová karta
“Memory Stick Duo” a diaľkové ovládanie (DO)
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB atď.).
Pamäťová karta “Memory Stick”
N50
Poznámky k používaniu
Bezpečnostné upozornenia
CAUTION
• RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN.
• FOR DRY LOCATION USE ONLY.
• DO NOT INCINERATE.
• DO NOT EXPOSE TO HIGH TEMPERATURES (60 °C).
• DO NOT DISASSEMBLE.
• DO NOT SHORT.
VAROVANIE
• NEOTVÁRAŤ, RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
• POUŽÍVAŤ LEN V SUCHOM PROSTREDÍ.
• NEVHADZOVAŤ DO OHŇA.
• NEVYSTAVOVAŤ VYSOKÝM TEPLOTÁM (60 °C).
• NEROZOBERAŤ.
• NESKRATOVAŤ.
2
Typy kaziet vhodných pre kamkordér
• Používať môžete mini DV kazety
s označením
. Mini DV kazety
s kazetovou pamäťou (Cassette Memory)
nie sú kompatibilné (str. 100).
Typy pamäťových kariet “Memory Stick”
vhodných pre kamkordér
• Existujú dva rozmery kariet “Memory
Stick”. Používať môžete karty “Memory
Stick Duo” s označením
alebo
(str. 102).
“Memory Stick Duo”
(Rozmer používaný pri tomto zariadení)
“Memory Stick”
(Nie je možné používať s týmto
kamkordérom.)
• Nie je možné používať iné pamäťové karty
než “Memory Stick Duo”.
• Karty “Memory Stick PRO” a “Memory
Stick PRO Duo” je možné používať len
s “Memory Stick PRO”-kompatibilným
zariadením.
Ak budete v “Memory Stick”kompatibilnom zariadení používať kartu
“Memory Stick Duo”
Vložte kartu “Memory Stick Duo” do
dodávaného adaptéra Memory Stick Duo.
Adaptér Memory Stick Duo
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy neuchopte za časti
zobrazené na obrázku.
LCD panel
Hľadáčik
Blesk
Akumulátor
• Kamkordér nie je prachotesný,
vodeodolný ani vodotesný. Pozri časť
“Údržba a bezpečnostné upozornenia”
(str. 106).
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou zložkového video
kábla, USB kábla alebo i.LINK kábla,
konektor kábla zasúvajte správne. Ak
nasilu zasúvate konektor nesprávne, môže
sa konektor poškodiť, alebo môže dôjsť
k poruche kamkordéra.
Položky Menu, LCD panel, hľadáčik
a objektív
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/prehrávania
nedostupné, sa zobrazia nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysokopresnou technológiou. Na LCD
monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer
užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
Čierne body
Biele, červené, modré
alebo zelené body
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť
k poruche zariadenia.
Pokračovanie 3
Pred používaním prečítajte (Pokračovanie)
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa
normálne zaznamená obraz aj zvuk, bez
akýchkoľvek problémov.
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média, nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby
váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Prehrávanie HDV kaziet v iných
zariadeniach
Kazetu nasnímanú vo formáte HDV
nie je možné prehrávať na zariadeniach
nekompatibilných s formátom HDV.
Obrazovka bude modrá.
Pred prehrávaním kazety v inom zariadení
skontrolujte jej obsah prehraním v tomto
kamkordéri.
Tento návod na použitie
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte
jazyk pre zobrazovanie ponuky Menu
(str. 17).
4
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov
Carl Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T*-vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla
z objektu, ktoré prejde objektívom.
Ikony používané v tomto návode
Obsah
: Funkcie dostupné len pre formát
HDV.
: Funkcie dostupné len pre formát DV.
Pred používaním prečítajte .......................................................................2
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV! ....................................................................8
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte HDV! ................................9
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva ............................................10
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ................................................................11
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne držanie .............................14
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ........................................16
Krok 5: Používanie dotykového monitora ................................................17
Zmena nastavení jazyka ................................................................................17
Zobrazenie indikátorov (Display guide) .........................................................17
Krok 6: Nastavenie dátumu a času ..........................................................18
Krok 7: Vloženie kazety alebo karty “Memory Stick Duo” ........................19
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie .................................................................................................22
Prehrávanie .............................................................................................23
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. ......................................24
Snímanie
Používanie transfokácie
Manuálne nastavenie jasu obrazu (Expozícia)
Snímanie v nedostatočných svetelných podmienkach (NightShot)
Zvýraznenie objektu (TELE MACRO)
Používanie prepínača AUTO LOCK
Manuálne zaostrovanie
Zväčšenie obrazu a zaostrenie (Expanded focus)
Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle
Snímanie v režime Mirror (Zrkadlový režim)
Používanie blesku
Používanie statívu
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom
Nastavenie hlasitosti záznamu
Pokračovanie 5
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času akumulátora (Battery Info)
Vypnutie potvrdzovania operácie zvukovým signálom (pípnutie)
Obnovenie výrobných nastavení
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania .............................28
Vyhľadávanie počiatočného bodu ...........................................................31
Vyhľadávanie konca posledného záznamu (END SEARCH) .............................................. 31
Prehrávanie naposledy nasnímaných scén (Rec review) ................................................... 31
Diaľkové ovládanie ..................................................................................32
Rýchle vyhľadanie konkrétnej scény (Zero set memory) ...............................32
Vyhľadávanie scény podľa dátumu snímania (Date search) .........................33
Pripojenie k TVP ......................................................................................34
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu.........................................38
Položky ponuky Menu .............................................................................40
Menu CAMERA SET..........................................................................42
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok snímania
(SPOT METER/WHITE BAL./STEADYSHOT atď.)
Menu MEMORY SET ........................................................................47
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER atď.)
Menu PICT.APPLI ............................................................................50
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie snímania/prehrávania
(SLIDE SHOW/PICT. EFFECT atď.)
Menu EDIT/PLAY ............................................................................53
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie v rôznych režimoch
(VAR.SPD PB/END SEARCH atď.)
Menu STANDARD SET ....................................................................54
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné základné nastavenia
(REC MODE/ MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT atď.)
Menu TIME/LANGU .........................................................................59
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu)......................60
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na iné zariadenie, napr. VCR, DVD rekordér atď. ................62
Nahrávanie záznamu z VCR ...................................................................65
Kopírovanie záznamu z kazety na kartu “Memory Stick Duo” .................67
Vymazávanie záznamu z karty “Memory Stick Duo” ...............................67
6
Označenie záznamu na karte “Memory Stick Duo” špecifickou
informáciou (Image protection/Print mark) ....................................68
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) ..............69
Konektory pre pripojenie externých zariadení .........................................70
Používanie PC
Pripojenie k PC .......................................................................................72
Kopírovanie statických záberov do PC ....................................................72
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC .................................75
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”) .................77
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................................................................................80
Výstražné indikátory a hlásenia ..............................................................95
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí.........................................................99
Formát HDV a snímanie/prehrávanie ....................................................100
Pamäťová karta “Memory Stick” ............................................................102
Akumulátor “InfoLITHIUM”.....................................................................104
Systém i.LINK........................................................................................105
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................106
Technické údaje .....................................................................................109
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov ............................................................112
Index ......................................................................................................115
7
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV!
Snímanie vo formáte HDV
Vysoká kvalita obrazového záznamu
Formát HDV má cca dvojnásobné horizontálne rozlíšenie než bežný TVP. Množstvo
obrazových bodov (pixely) je cca štvornásobné, čoho výsledkom je vysoká kvalita
obrazového záznamu. Tento kamkordér je kompatibilný s formátom HDV, takže je
schopný snímať obraz s vynikajúcou ostrosťou a vysokým rozlíšením.
Čo je formát HDV?
Formát HDV je nový video formát vytvorený na snímanie a prehrávanie digitálnych
video signálov s vysokým rozlíšením (high definition - HD) na/z bežnú/ej DV
kazety.
• Tento kamkordér zodpovedá
1080
špecifikácii HDV1080i, ktorá pracuje
efektívnych
s 1080 efektívnymi obrazovými
obrazových
riadkami v súlade s HDV štandardmi
riadkov
a sníma obraz pri dátovom toku s hodnotou
cca 25 Mb/s.
• V tomto návode je formát HDV1080i označovaný ako formát HDV, ak nie je potrebná jeho
bližšia špecifikácia.
Prečo snímať vo formáte HDV?
Vývoj v oblasti digitálneho videa vám prináša možnosť snímať významné okamihy
vášho života vo formáte HDV. Takto si ich budete môcť pripomínať vo vysokej
kvalite obrazu.
Konvertovacia funkcia tohto kamkordéra konvertuje obrazový záznam vo formáte
HDV na záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), aby ho bolo možné sledovať
na bežných širokouhlých TVP a TVP s pomerom strán 4:3, ak nemáte k dispozícii
TVP s vysokým rozlíšením, ktorý dokáže zobrazovať záznam vo formáte HDV.
• Konvertovacia funkcia konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV na DV záznam, aby
bolo možné jeho prehrávanie alebo editovanie, ak pripojíte kamkordér k TVP alebo VCR,
ktorý nie je kompatibilný s normou HDV1080i. Kvalita obrazu potom bude SD (štandardné
rozlíšenie).
8
Sledujte video záznam nasnímaný
vo formáte HDV!
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Sledovanie na TVP s vysokým rozlíšením (str. 34)
Záznam nasnímaný vo formáte HDV je možné prehrávať ako kvalitný HD
(vysoké rozlíšenie) záznam na TVP s vysokým rozlíšením.
• Podrobnosti o TVP kompatibilných s normou HDV1080i pozri na str. 101.
Sledovanie na TVP s pomerom strán 16:9/4:3 (str. 34)
Kamkordér dokáže konvertovať obrazový záznam nasnímaný vo formáte HDV na
kvalitu SD (štandardné rozlíšenie), aby bolo možné jeho prehrávanie na bežných TVP.
Kopírovanie na iné video zariadenie (str. 62)
Pripojenie k HDV1080i zariadeniu
Voliteľný kábel i.LINK umožní kopírovať záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Pripojenie k HDV1080i-nekompatibilnému zariadeniu
Kamkordér môže skonvertovať obrazový záznam vo formáte HDV do kvality SD
(štandardné rozlíšenie), aby bolo možné jeho kopírovanie.
Pripojenie k PC (str. 72)
Kopírovanie statických záberov z karty “Memory Stick Duo” do PC
Pozri str. 72.
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC
Podľa toho, či budete kopírovať obrazový záznam vo formáte HDV alebo DV budú
potrebné rôzne nastavenia PC. Podrobnosti pozri na str. 75.
9
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
16MB (1) (str. 20, 102)
Diaľkové ovládanie (1) (str. 32)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
A/V prepojovací kábel (1) (str. 34, 62)
Adaptér Memory Stick Duo (1) (str. 103)
Zložkový video kábel (1) (str. 34, 35)
AC adaptér (1) (str. 11)
USB kábel (1) (str. 72)
Popruh na plece (1) (str. 113)
Sieťová šnúra (1) (str. 11)
Nabíjateľný akumulátor NP-FM50 (1)
(str. 11, 104)
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Kryt objektívu (1)
Nasadený na kamkordéri.
Tienidlo objektívu (1) (str. 114)
Tienidlo objektívu používajte pri snímaní
v silnom osvetlení, napr. na slnku.
10
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať založením
akumulátora “InfoLITHIUM” (séria M)
(str. 104) do kamkordéra.
Prepínač
POWER
2 Prepínač POWER nastavte
do polohy OFF (CHG).
(Výrobné nastavenie.)
Začíname
Konektor DC IN
Konektor DC
Do elektrickej siete
Kontrolka CHG (nabíjanie)
Sieťová šnúra
AC adaptér
1 Akumulátor založte v smere šípky
tak, aby zacvakol.
3 Pripojte AC adaptér od konektora
DC IN na kamkordéri. Označenie
na konektore DC musí byť
navrchu.
Otvorte kryt
konektora DC IN.
Označením na vrchnej strane.
Pokračovanie 11
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (Pokračovanie)
4 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej siete.
Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne.
5 Po ukončení nabíjania kontrolka
CHG (nabíjanie) zhasne
(maximálne nabitie). Odpojte
AC adaptér od konektora DC IN
na kamkordéri a odpojte konektor
DC.
AC adaptér odpájajte od konektora
DC IN na kamkordéri tak, že uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Čas nabíjania
Približný počet minút potrebných
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
260
NP-QM91D
360
Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG). Posuňte ovládač BATT (uvoľnenie
akumulátora) a vyberte akumulátor.
150
Čas snímania
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Snímanie vo formáte HDV
Čas pri
nepretržitom
snímaní*
Čas pri
bežnom
snímaní*
NP-FM50
(dodávaný)
80
90
85
40
50
45
NP-QM71D
205
225
215
110
120
115
NP-QM91D
315
345
325
170
190
175
Akumulátor
Vybratie akumulátora
Čas nabíjania
NP-FM50
(dodávaný)
NP-QM71D
Snímanie vo formáte DV
Ovládač BATT
(uvoľnenie
akumulátora)
Skladovanie akumulátora
Ak nebudete akumulátor dlhší čas používať,
pred skladovaním ho maximálne vybite
(str. 104).
Externý zdroj napájania
Kamkordér môžete napájať priamo
z elektrickej siete dodávaným AC adaptérom,
keď vykonáte rovnaké zapojenie ako pri
nabíjaní akumulátora. Akumulátor sa pri
takomto napájaní nevybíja.
12
Čas pri
nepretržitom
snímaní*
Čas pri
bežnom
snímaní*
NP-FM50
(dodávaný)
90
100
95
50
55
50
NP-QM71D
225
250
235
120
135
130
NP-QM91D
345
380
360
190
205
195
Akumulátor
* Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD
monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD
monitora.
• Ako zdroj napájania používajte dodávaný
alebo voliteľný akumulátor “InfoLITHIUM”
Sony (séria M). S kamkordérom nie je možné
používať akumulátor NP-FM30.
• Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame
používať akumulátor NP-QM71D alebo
NP-QM91D.
Čas prehrávania
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri teplote 25°C. (Odporúčaná
teplota prevádzky je 10 až 30°C.)
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Formát HDV
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
NP-FM50
(dodávaný)
105
115
NP-QM71D
255
285
NP-QM91D
390
430
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
NP-FM50
(dodávaný)
125
145
NP-QM71D
305
355
NP-QM91D
465
535
Akumulátor
Formát DV
Akumulátor
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Začíname
Spodný údaj: Dostupný čas snímania cez
hľadáčik (LCD panel zatvorený).
• Čas pri bežnom snímaní zodpovedá
približnému počtu minút pri prerušovanom
snímaní s opakovaným spustením/ukončením,
transfokáciou a vypínaním/zapínaním
kamkordéra.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, pokiaľ je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore (str. 27) nezobrazí
správne.
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý. (Len informácia
o stave akumulátora - Battery Info.)
• AC adaptér napája zariadenie, aj keď je
nasadený akumulátor. To znamená, že
akumulátor nebude napájať zariadenie, kým
je v konektore DC IN zasunutý kábel z AC
adaptéra, aj keď by nebola sieťová šnúra
z adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
13
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne
držanie
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
príslušnú kontrolku pre snímanie alebo
prehrávanie.
Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 18).
Kontrolky, ktoré svietia
CAMERA-TAPE: Snímanie na kazetu.
CAMERA-MEMORY: Snímanie na
kartu “Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Prehrávanie alebo
editovanie.
• Ak prepnete prepínač POWER z polohy
OFF (CHG) do polohy CAMERA-TAPE
alebo CAMERA-MEMORY, na cca
5 sekúnd sa na LCD monitore zobrazí
aktuálny dátum a čas.
3 Kamkordér držte správne.
Prepínač
POWER
1 Zložte kryt objektívu. Potiahnite
šnúrku krytu objektívu nadol
a upevnite ju na popruh.
2 Opakovaným posúvaním
prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Keď je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
posúvajte ho nadol,
pričom súčasne
držíte zatlačené
zelené tlačidlo.
14
4 Pohodlne a pevne uchopte
držadlo, potom upevnite popruh.
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER nastavte do polohy
OFF (CHG).
• Výrobné nastavenie je také, že ak pri napájaní
z akumulátora nepoužijete kamkordér
cca 5 minút, kamkordér sa automaticky vypne,
aby sa šetril akumulátor. ([A.SHUT OFF],
str. 59).
Začíname
15
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika
LCD panel
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru () a otočte ho tak, aby
bol pri snímaní aj prehrávaní najlepšie
zreteľný ().
90 stupňov
voči kamkordéru
180 stupňov (max.)
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte
DISPLAY/BATT INFO, kým sa
nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISPLAY/BATT
INFO na pár sekúnd, kým sa nevypne
zobrazenie
.
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri v časti
[LCD BRIGHT] (str. 56).
Hľadáčik
Ak snímate obraz pri zatvorenom LCD
paneli, na sledovanie používajte hľadáčik.
Výdrž akumulátora bude dlhšia než pri
snímaní cez LCD monitor.
Podvihnite
hľadáčik.
90 stupňov (max.)
DISPLAY/BATT INFO
• Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela
nestlačte vedľa rámu LCD monitora náhodne
žiadne tlačidlo.
• Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov
smerom k objektívu z polohy , môžete ho
potom priklopiť k telu kamkordéra tak, že
monitor je viditeľný z druhej strany (smerom
von). Takáto poloha je vhodná pri prehrávaní.
• Pri zatváraní LCD panela otočte panel podľa
obrázka , a potom ho priklopte monitorom
dnu.
16
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Nastavujte tak,
aby bol obraz čo
najostrejší.
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať
zvolením [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(str. 56).
Krok 5: Používanie dotykového monitora
Pomocou dotykového monitora môžete
prehrávať záznam (str. 23), alebo meniť
nastavenia (str. 38).
Jednoducho môžete zistiť význam
indikátorov zobrazovaných na LCD
monitore.
1 Stlačte
.
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
STATUS
CHECK
SHUTTR
SPEED
Dotknite sa tlačidla na LCD monitore.
PRGRAM
AE
Začíname
Pri používaní dotykového monitora,
podoprite LCD panel rukou
z opačnej strany. Potom sa môžete
dotýkať tlačidiel zobrazených
na monitore.
Zobrazenie indikátorov
(Display guide)
AE
SHIFT
2 Stlačte [DISP GUIDE].
Select area for guide.
DISPLAY/BATT INFO
• Rovnako postupujte aj pri stláčaní tlačidiel
na ráme LCD monitora.
• Pri používaní dotykového monitora dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlo
na ráme LCD monitora.
END
DISP GUIDE
Indikátory môžu byť rôzne v závislosti
od nastavenia.
3 Stlačte oblasť s indikátorom,
ktorého význam chcete zistiť.
Vypnutie indikátorov na monitore
Stláčaním DISPLAY/BATT INFO
zobrazujete/vypínate indikátory
(napr. časový kód atď.).
Zmena nastavení jazyka
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku. Jazyk pre zobrazenie
zvoľte v položke [LANGUAGE] v Menu
(TIME/ LANGU.) (str. 59).
Na monitore sa zobrazí popis
indikátorov v príslušnej oblasti. Ak
nenájdete požadovaný indikátor,
/
prepínajte
stláčaním
zobrazenie. Keď stlačíte
, obnoví sa
zobrazenie pre výber oblasti.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
Ukončenie operácie
Stlačte [END].
17
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
3 Pomocou
/
SET] a stlačte
zvoľte [CLOCK
.
č¹čč¹čč
ÂËÎÂʟŸÒÄÓ
• Ak kamkordér nebudete používať cca tri
mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže
z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie
vymazať. V takomto prípade najskôr nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a potom nastavte
dátum a čas znova (str. 108).
ŸŸŸÃÀÓÄ
±¯¯´ Ø
°Ì
°Ã
¯¹ ¯¯
ÎÊ
4 Pomocou
/
nastavte
[Y] (rok) a stlačte
.
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
č¹čč¹čč
ÂËÎÂʟŸÒÄÓ
ŸŸŸÃÀÓÄ
±¯¯´ Ø
° ŸÌ
°Ã
Ÿ¯¹ ¯¯
Prepínač POWER
ÎÊ
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 4.
1 Stlačte
5 Postupne nastavte [M] (mesiac),
[MENU].
[D] (deň), hodinu a minútu, potom
.
vždy stlačte
–:––:––
60min
Hodiny sú v prevádzke.
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
OK
2 Pomocou
/
zvoľte Menu
(TIME/LANGU.) a stlačte
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
18
AE
OK
.
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick
Duo”
Kazeta
2 Vložte kazetu priezorom smerom
Používať môžete len mini DV
(str. 100).
kazety
von a stlačte
.
• Dostupný čas snímania sa líši podľa nastavenia
[ REC MODE] (str. 54).
OPEN/EJECT
a otvorte kryt.
Začíname
1 Posuňte a pridržte ovládač
v smere šípky
Kryt
Priezor
Jemne zatlačte na
stred zadnej časti
kazety.
Držiak kazety sa automaticky zasunie.
Kazetu nevkladajte do držiaka nasilu.
Môže dôjsť k poruche.
3 Zatvorte kryt.
Ovládač OPEN/EJECT
Držiak kazety sa automaticky vysunie
a otvorí sa.
Vysunutie kazety
Postupom z kroku 1 otvorte kryt a kazetu
vyberte.
Pokračovanie 19
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo” (Pokračovanie)
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo”
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo” s označením
alebo
(str. 102).
• Dostupný počet záberov sa môže odlišovať
v závislosti od nastavenia kvality a veľkosti.
Podrobnosti pozri na str. 47.
Pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” vkladajte do slotu pre kartu
správnym smerom tak, aby zacvakla.
Kontrolka prístupu
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo”
do slotu nasilu naopak, môžete poškodiť
kartu “Memory Stick Duo”, slot pre kartu
“Memory Stick Duo”, prípadne môže dôjsť
k poškodeniu záznamu na karte.
Vybratie pamäťovej karty “Memory
Stick Duo”
Jedenkrát jemne zatlačte na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty “Memory
Stick Duo”, alebo na ňu údaje ukladá. Nikdy
netraste ani neudierajte kamkordérom.
Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevyberajte
akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť
k strate obrazových údajov.
• Pri vkladaní/vyberaní karty “Memory
Stick Duo” dávajte pozor, aby nevyskočila
a nespadla.
20
Začíname
21
Snímanie
Zložte kryt objektívu.
PHOTO
Prepínač POWER
REC START/
STOP REC START/STOP 1 Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
príslušnú kontrolku a zvoľte záznamové médium.
Keď je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
posúvajte ho
nadol, pričom
súčasne držíte
zatlačené zelené
tlačidlo.
Pohyblivý záznam na kazetu: Svieti
kontrolka CAMERA-TAPE.
Statické zábery na kartu “Memory
Stick Duo”: Svieti kontrolka
CAMERA-MEMORY.*
* Výrobné nastavenie pomeru strán obrazu je 4:3.
2 Spustite snímanie.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
Stlačte REC START/STOP (alebo ).
60min
REC
Jemne zatlačte a pridržte PHOTO.
Nastaví sa zaostrenie (), potom
zatlačte tlačidlo na doraz ().
60min
Pípnutie
Zvuk spúšte
[STBY][REC]
Snímanie pohyblivého záznamu
ukončíte opätovným stlačením
START/STOP.
• Z výroby je nastavené snímanie obrazu
vo formáte HDV (str. 54).
• Ak zatlačíte PHOTO na doraz, statické zábery
je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”
aj počas snímania pohyblivého záznamu na
kazetu alebo v pohotovostnom režime. Statické
zábery sa pri formáte HDV zaznamenajú len
vo veľkosti [1440 × 810] a vo formáte DV vo
veľkosti [1080 × 810] (4:3) alebo [1440 × 810]
(16:9).
22
BlikáSvieti
Zaznie zvuk spúšte. Keď zmizne indikátor
záber je nasnímaný.
Zobrazenie posledného záznamu
uloženého na karte “Memory Stick Duo”
Stlačte
. Záznam vymažete stlačením
[YES]. Stlačením
obnovíte
pohotovostný režim.
• Veľkosti pozri na str. 47.
Prehrávanie
1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
2 Spustite prehrávanie.
Stlačte
, potom stlačením
spustíte prehrávanie.
"
Statické zábery
Snímanie/Prehrávanie
Pohyblivé záznamy
Stlačte
.
Zobrazí sa posledný záber.
"
$
#
$
ϬÌÄÍÔ
#
Zastavenie
Prehrávanie/Pozastavenie - stláčaním
prepínate tieto režimy.*
Zrýchlený posuv vzad/vpred
* Ak pozastavenie trvá viac než 3 minúty,
prehrávanie sa automaticky zastaví.
Nastavenie hlasitosti
Posúvaním ovládača EXPOSURE/VOL
nahor/nadol nastavujete hlasitosť (str. 27).
Vyhľadávanie scény počas prehrávania
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
/
(Picture Search), alebo počas
zrýchleného posuvu vzad/vpred zatlačte
a pridržte
/
(Skip Scan).
• Prehrávať môžete v rôznych režimoch ([
VAR. SPD PB], str. 53).
Zobrazenie záznamov na karte “Memory
Stick Duo” v indexovom zobrazení
Prehrávanie z kazety
Predchádzajúci/Nasledujúci
Indexové zobrazenie
• Ak karta “Memory Stick Duo” nie je
vložená, alebo na nej nie sú žiadne
sa nezobrazí.
obrazové súbory,
stlačte
pomocou
a stlačte
[PB FOLDER],
/
, zvoľte priečinok
(str. 49).
Indexové zobrazenie
A
B
Predchádzajúcich/Nasledujúcich
6 záznamov
Záznam zobrazený pred prepnutím
do indexového zobrazenia.
Stlačte
. Zatlačte na záznam, ktorý
chcete zobraziť samostatne.
Pre zobrazenie záznamov z iného priečinka
23
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie
než 10 x, môžete nastaviť položku [DIGITAL
ZOOM] (str. 46).
• Transfokácia sa pri otáčaní prstenca nemusí
vykonať, ak prstencom otáčate príliš rýchlo.
Manuálne nastavenie jasu obrazu
(Expozícia)...................................... Snímanie
Používanie transfokácie ..... Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie jemne
(s citom). Ráznejším posunutím ovládača
dosiahnete rýchlejšiu transfokáciu.
Široký záber:
(Wide)
Ovládač EXPOSURE/VOL
Tlačidlo EXPOSURE
Jas v zábere môžete aretovať manuálne.
Pri snímaní v interiéri za jasného dňa
môžete eliminovať tiene z protisvetla na
osobách stojacich vedľa okna manuálnym
aretovaním hodnoty expozície zameranej
v miestnosti pri stene (mimo okna).
Najskôr prepnite prepínač AUTO LOCK
do polohy OFF (str. 25).
Stlačte EXPOSURE .
Jas obrazu (expozíciu) nastavte
posúvaním ovládača EXPOSURE/VOL
nahor/nadol.
Zobrazí sa
. Ak chcete obraz
zjasniť, posúvajte ovládačom nahor, ak chcete
obraz stmavnúť posúvajte ovládačom nadol.
• Pre obnovenie automatického režimu stlačte
EXPOSURE znova.
• Vykonané nastavenia sa obnovia na ich výrobné
nastavenia, ak prepnete prepínač POWER
do polohy OFF (CHG) na viac než 12 hodín.
Záber z blízka: (Telefoto)
24
• Ak používate zaostrovací prstenec , nastavte
prepínač FOCUS/ ZOOM do polohy ZOOM
a otáčajte prstenec požadovanou rýchlosťou
).
(zobrazí sa
• Tlačidlami transfokácie na ráme LCD
monitora nie je možné meniť rýchlosť
transfokácie.
Snímanie v nedostatočných svetelných
podmienkach (NightShot) ...................
Prepínač NIGHTSHOT prepnite
do polohy ON. (Zobrazí sa
a [”NIGHTSHOT”].)
• Funkcie Super NightShot umožní snímať ešte
jasnejší záznam (str. 45). Ak chcete snímať
obraz s vernejším podaním farieb, použite
funkciu Color Slow Shutter (str. 45).
• Funkcie NightShot a Super NightShot pracujú
s infračerveným svetlom. Nezakrývajte
vyžarovač infračervených lúčov prstami
a pod. a zložte konverznú predsádku (voliteľná).
• Ak je obtiažne zaostriť, použite manuálne
zaostrovanie (str. 25).
• Tieto funkcie nepoužívajte v dobre osvetlených
priestoroch. Môže dôjsť k poruche.
Zvýraznenie objektu (TELE MACRO)
...............................................................
Pre zrušenie funkcie stlačte znova TELE
MACRO, alebo nastavte transfokáciu
smerom k polohe W.
• Pri snímaní vzdialených objektov môže byť
zaostrenie obtiažnejšie, alebo môže zaostrenie
trvať dlhší čas.
• Ak je obtiažne zaostriť, použite manuálne
zaostrovanie (str. 25).
Používanie prepínača AUTO LOCK ....
Ak nastavíte prepínač AUTO LOCK do
polohy OFF, nasledovné nastavenia môžete
vykonať manuálne. Po prepnutí prepínača
do polohy ON sa obnoví automatický
režim.
– [SPOT METER]
– Expozícia
– [PROGRAM AE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
• Nastavenia vykonané pri prepnutí prepínača
AUTO LOCK do polohy OFF sa uchovajú aj
po jeho prepnutí do polohy ON a obnovia sa pri
jeho opätovnom prepnutí do polohy OFF.
• Ak používate externý blesk (voliteľný), prepínač
AUTO LOCK prepnite do polohy ON.
Prepínač FOCUS/ZOOM prepnite
do polohy MANUAL (zobrazí sa ).
Otáčaním zaostrovacieho prstenca zaostrite.
Automatické zaostrovanie obnovíte
prepnutím prepínača FOCUS/ZOOM
do polohy AUTO.
• Túto funkciu môžete využívať, aj keď
snímate meniaci sa objekt, na ktorý zámerne
preostrujete.
• Ak nie je možné zaostriť ďalej, sa zmení
na . Ak nie je možné zaostriť bližšie, sa
zmení na .
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka,
ovládač transfokácie nastavte do polohy W
(široký záber) a zaostrite.
Snímanie/Prehrávanie
Stlačte TELE MACRO . Zobrazí sa
a transfokácia sa automaticky nastaví
úplne do polohy T (Telefoto). Umožní sa
snímanie objektov zblízka až cca 48 cm.
Režim je vhodný na snímanie drobných
objektov, napr. kvetiny alebo hmyz.
Manuálne zaostrovanie ................. Zväčšenie obrazu a zaostrenie
(Expanded focus) .......................... V pohotovostnom režime prepnite
prepínač FOCUS/ZOOM do polohy
MANUAL.
Stlačením EXPANDED FOCUS dvakrát zväčšíte obraz. Po dokončení
zaostrovania sa zobrazenie automaticky
prepne na štandardné zobrazenie.
Rozšírené zaostrovanie ukončíte opätovným
stlačením EXPANDED FOCUS.
• Na dotykovom monitore kamkordéra stlačte počas
rozšíreného zaostrovania [SET], ak chcete nastaviť
funkciu Peaking. Stlačením [ON] zvýrazníte
obrysy objektu, aby sa ľahšie zaostrovalo.
• Zvýraznené obrysy sa nezaznamenávajú
na kazetu.
Nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle ........................................ Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením BACK LIGHT zobrazte . Pre zrušenie funkcie Back
light znova stlačte BACK LIGHT.
Pokračovanie 25
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. (Pokračovanie)
• Vykonané nastavenia sa obnovia na ich výrobné
nastavenia, ak prepnete prepínač POWER do
polohy OFF (CHG) na viac než 12 hodín.
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený.
Záznam však bude nasnímaný normálne.
Používanie blesku................................
Stláčaním (blesk) zvoľte požadované
nastavenie.
•
•
•
•
•
•
Bez indikátora: Automatické zablysnutie
podľa podmienok osvetlenia.
(Vynútený blesk): Zablysnutie bez ohľadu
na podmienky osvetlenia.
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní
so vstavaným bleskom je 0,5 až 2,5 m.
Pred používaním blesku odstráňte z jeho
povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku
nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť
dostatočné.
Indikátor nabíjania blesku počas nabíjania bliká
a svieti, ak je nabíjanie dokončené.
Blesk môžete používať len v režime
CAMERA-MEMORY.
Ak používate blesk v osvetlených priestoroch
(napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť
blesk účinný.
V ponuke [FLASH SET] môžete cez položku
[FLASH LEVEL] nastaviť intenzitu blesku,
prípadne môžete eliminovať efekt červených očí
cez položku [REDEYE REDUC] (str. 44).
Používanie statívu ...............................
Do otvoru pre statív namontujte statív
(voliteľný: skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm).
Snímanie v režime Mirror
(Zrkadlový režim) ................................ Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (), a otočte ho o 180 stupňov
smerom k objektívu ().
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom........ Kamkordér dokáže nasnímané statické
zábery na karte “Memory Stick Duo”
zväčšiť 1,5- až 5-krát.
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie alebo
tlačidlami transfokácie na ráme LCD
panela.
26
Prehrávajte záznam, ktorý chcete
zväčšiť.
Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy T (Telefoto) zvyšujete mieru
zväčšenia.
Zatlačte na monitor na miesto
v rámčeku, ktoré chcete zobraziť
v strede zobrazeného rámčeka.
Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy W (Široký záber)/T (Telefoto)
nastavte mieru zväčšenia.
Pre zrušenie funkcie stlačte [END].
• Tlačidlami transfokácie na ráme LCD panela
nie je možné meniť rýchlosť zväčšovania.
Posúvaním ovládača EXPOSURE/VOL nahor/nadol nastavíte hlasitosť. Ak chcete
zvýšiť hlasitosť, posúvajte ovládačom
nahor, ak chcete znížiť hlasitosť, posúvajte
ovládačom nadol.
• Hlasitosť tiež môžete nastaviť stlačením
(STANDARD SET)[VOLUME] (str. 55).
Nastavenie pípania pozri v časti [BEEP]
(str. 58).
Obnovenie výrobných nastavení ...... #
Stlačením RESET # obnovíte výrobné
nastavenia všetkých nastavení, vrátane
nastavenia dátumu a času.
(Užívateľsky nastavené položky v Personal
Menu sa neobnovia na výrobné nastavenie.)
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
$
Vstavaný stereo mikrofón
Po pripojení externého mikrofónu
má vstupný audio signál cez externý
mikrofón prioritu.
%
Kontrolka REC
Kontrolka REC sieti počas snímania
(str. 58).
&
Senzor signálov diaľkového ovládania
Pri ovládaní pomocou DO (str. 32)
smerujte DO na senzor signálov
z diaľkového ovládania.
'
Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
akumulátora (Battery Info) ................. !
Snímanie/Prehrávanie
Nastavenie hlasitosti záznamu ...........
Vypnutie potvrdzovania operácie
zvukovým signálom (pípnutie) .......... "
• Nastavenie hlasitosti pozri na str. 23.
Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG), potom stlačte DISPLAY/BATT
INFO !. Na cca 7 sekúnd sa zobrazí
zostávajúci čas pre snímanie vo zvolenom
formáte a informácia o akumulátore. Ak
tlačidlo DISPLAY BATT INFO pridržíte
zatlačené, informáciu o stave akumulátora
zobrazíte až na 20 sekúnd.
Indikátor zostávajúceho času akumulátora (cca)
Kapacita pre snímanie (cca)
27
Indikátory zobrazené v režime snímania/
prehrávania
Snímanie statických záberov
Snímanie pohyblivého záznamu
V režime CAMERA-TAPE
2
3
4
5
8
60min
1
Formát snímania (
(54)
1920
qa
11
FINE
7
alebo
qs
)
Indikátor režimu snímania (SP alebo LP) sa
zobrazuje tiež pri formáte DV.
28
90
101
6
2
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora (cca)
Indikátor stavu snímania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(snímanie))
Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka)/Počítadlo (hodina: minúta:
sekunda)
Zostávajúca kapacita kazety
pre snímanie (cca) (58)
Tlačidlo prepínania zobrazenia END
SEARCH/Rec review (31)
Tlačidlo Personal Menu (38)
7
Cieľový priečinok pre snímanie (49)
Veľkosť (47)
Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (47)
Indikátor “Memory Stick Duo”
a dostupný počet záberov, ktoré je
možné nasnímať (cca)
Tlačidlo Review (22)
Dátový kód počas prehrávania
Dátum/čas snímania a rôzne
nastavenia kamkordéra sa automaticky
zaznamenávajú. Počas prehrávania sa na
monitore nezobrazujú. Môžete ich však
počas prehrávania zobraziť ako položku
[DATA CODE] (str. 58).
( ) je číslo príslušnej strany.
Indikátory zobrazované počas snímania sa nezaznamenajú.
Sledovanie pohyblivého záznamu
Sledovanie statických záberov
Z kazety
2
qd
4
5
2
qg 9
qh
1
qj
MEMORY PLAY
qk
wd wf
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
Indikátor posuvu pásky
%
Názov dátového súboru
$
Tlačidlá ovládania video prehrávania (23)
&
Číslo záberu/Celkový počet
nasnímaných záberov v aktuálnom
priečinku
• Keď prehrávate kazetu zaznamenanú vo formáte
HDV aj DV, v mieste kde dôjde k zmene
formátu HDV a DV dočasne vypadne obraz
a zvuk.
• Kazetu so záznamom vo formáte HDV nie je
možné prehrávať v kamkordéroch pracujúcich
vo formáte DV ani v mini-DV prehrávačoch.
Priečinok pre prehrávanie (49)
'
Ikona Predchádzajúceho/Nasledujúceho
priečinka
Snímanie/Prehrávanie
Nasledovné indikátory sa zobrazia, ak je
zobrazený prvý alebo posledný záznam
z aktuálneho priečinka a na karte “Memory
Stick Duo” sa nachádza viacero priečinkov.
: Po stlačení
sa presuniete
do predchádzajúceho priečinka.
: Po stlačení
sa presuniete
do nasledujúceho priečinka.
: Po stlačení
/
sa presuniete
do predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka.
#
Tlačidlo pre vymazanie záznamu (67)
!
Tlačidlo pre výber prehrávania kazety (23)
"
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
záber (23)
Tlačidlo pre indexové zobrazenie (23)
Značka pre ochranu záznamu (68)
(
Značka pre tlač (68)
Pokračovanie 29
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (Pokračovanie)
Indikátory po vykonaní zmien
Pomocou [DISP GUIDE] (str. 17) môžete
zistiť funkciu jednotlivých indikátorov
zobrazovaných na LCD monitore.
Horné ľavé
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (16)
V strede
Indikátor
Horné pravé
Význam
NightShot (24)
Super NightShot (45)
Color Slow Shutter (45)
Pripojenie PictBridge (69)
,-
Spodné
V strede
Horné ľavé
Indikátor
Spodné
Indikátor
Význam
Význam
AE SHIFT (44)
Formát snímania (54)
WB SHIFT (44)
EXT SUR MIC (56)
Picture effect (51)
Digital effect (50)
AUDIO MODE (55)*
Režim nepretržitého
snímania záberov (47)
)* +*
Výstražný indikátor (95)
Manuálne zaostrovanie
(25)
PROGRAM AE (42)
Režim snímania (54)*
Snímanie so samospúšťou
(46)
WIDE SELECT (55)*
Režim Interval Photo
Recording (52)
Ostrosť (43)
Backlight (25)
.
Vyváženie bielej farby
(43)
Blesk (44)
Vypnutie SteadyShot (46)
Indikátor úrovne záznamu
(56)
Zebra (45)
TELE MACRO (25)
Horné pravé
Indikátor
CAMERA COLOR (44)
Význam
Vstupný HDV/DV signál
(65)
Výstupný HDV/DV signál
(34, 64)
i.LINK prepojenie
(34, 64, 65)
Zero set memory (32)
Slide show (51)
30
Prstenec transfokácie (24)
Rýchlosť uzávierky (43)
CONV. LENS (46)
* Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte DV.
Vyhľadávanie počiatočného bodu
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE
(str. 22).
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (END SEARCH)
Funkcia END SEARCH (vyhľadávanie
konca) nebude pracovať, ak ste po ukončení
snímania vysunuli kazetu.
Stlačte
1
Môžete skontrolovať pasáž (cca 2 sekundy),
v ktorej ste naposledy zastavili snímanie.
Stlačte
60min
.
STBY
0:00:00
.
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Stlačením tohto
miesta zrušíte
operáciu.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd
poslednej scény posledného
záznamu a kamkordér sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
Z pasáže, v ktorej ste naposledy zastavili
snímanie, sa prehrajú cca 2 sekundy. Potom
sa kamkordér prepne do pohotovostného
režimu.
Snímanie/Prehrávanie
60min
END SEARCH
Prehrávanie naposledy
nasnímaných scén (Rec review)
• Funkcia END SEARCH nemusí pracovať
správne, ak je uprostred záznamu na kazete
miesto bez záznamu.
• Funkciu [END SEARCH] tiež môžete
zvoliť v Menu. Keď svieti kontrolka PLAY/
EDIT, zvoľte [END SEARCH] cez skrátený
prístup v Personal Menu (str. 38).
31
Diaľkové ovládanie
Pred používaním diaľkového ovládania
zložte izolačný prvok.
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou DO smerujte
DO na senzor signálov DO (str. 27).
• Výmenu batérie pozri na str. 109.
Izolačný prvok
Rýchle vyhľadanie konkrétnej
scény (Zero set memory)
ZERO SET MEMORY v bode,
ktorý chcete neskôr vyhľadať.
Na počítadle je zobrazený údaj
.
“0:00:00” a zobrazí sa
R
1 V režime prehrávania stlačte
60min
0:00:00
P-MENU
Ak sa počítadlo nezobrazí, stlačte
DISPLAY .
PHOTO (str. 22)
Po stlačení tohto tlačidla sa nasníma obraz
aktuálne zobrazený na monitore.
SEARCH M. (str. 33)
/
0
Tlačidlá ovládania video prehrávania
(Zrýchlený posuv vzad, Prehrávanie,
Zrýchlený posuv vpred, Pozastavenie,
Zastavenie, Spomalené prehrávanie)
(str. 23)
ZERO SET MEMORY
Vysielač
2 Ak si želáte zastaviť prehrávanie,
stlačte STOP .
3 Stlačte 1REW .
Keď počítadlo dosiahne údaj “0:00:00”,
kazeta sa automaticky zastaví.
4 Stlačte PLAY .
Prehrávanie sa spustí od miesta,
v ktorom je na počítadle zobrazený
údaj “0:00:00”.
REC START/STOP (str. 22)
Tlačidlá transfokácie (str. 24)
DISPLAY (str. 17)
32
Tlačidlá ovládania pamäťovej karty
(Memory) (Index, –/+, Memory
playback) (str. 23)
• Pri tejto funkcii môže vzniknúť odchýlka od
časového údaja v hodnote niekoľkých sekúnd.
• Funkcia Zero set memory nemusí pracovať
správne, ak sú na kazete uprostred záznamu
prázdne miesta bez záznamu.
Zrušenie operácie
Znova stlačte ZERO SET MEMORY .
Vyhľadávanie scény podľa
dátumu snímania (Date search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom sa zmenil dátum snímania.
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
3 Stláčaním / (predchádzajúci)/
0 (nasledujúci) zvoľte dátum
snímania.
60 min
Snímanie/Prehrávanie
2 Stlačte SEARCH M. .
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P.MENU
Zrušenie operácie
Stlačte STOP .
• Funkcia Date search nemusí pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
33
Pripojenie k TVP
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu závisia od typu pripájaného TVP a použitých konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný AC adaptér (str. 11).
Pozri časť “Poznámky k zapojeniu” na str. 37 a návody na použitie pripájaných zariadení.
Spôsob pripojenia zvoľte podľa typu pripájaného TVP a konektorov na TVP.
TVP s vysokým
rozlíšením
Kvalita HD
(vysoké rozlíšenie)*
i.LINK (pre
HDV 1080i)
COMPONENT IN
TVP s pomerom strán 16:9 alebo 4:3
Kvalita SD (štandardné rozlíšenie)*
i.LINK
Spôsoby pripojenia pozri
na str. 35.
Poznámky k zapojeniu pozri
na str. 37.
COMPONENT IN
S VIDEO
VIDEO/
AUDIO
Spôsob pripojenia
pozri na str. 35
a spôsob pripojenia ,
a
pozri
na str. 36.
Poznámky k zapojeniu pozri na str. 37.
• Pred pripojením nastavte Menu kamkordéra. TVP nemusí rozpoznať video signál správne, ak zmeníte
nastavenie [VCR HDV/DV] a [i.LINK CONV] po pripojení káblom i.LINK (voliteľný).
* Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
34
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
TVP
Kábel
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
Kábel i.LINK (voliteľný)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[i.LINK CONV] [OFF] (str.57)
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený) PR/CR
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
(Červený)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[COMPONENT] [1080i/576i] (str. 57)
Snímanie/Prehrávanie
Zložkový video kábel (dodávaný)
(Biely)
(Žltý)
Nepripájajte video konektor (žltý).
(STANDARD SET)
Kábel i.LINK (voliteľný)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[i.LINK CONV] [ON HDVDV]
(str. 57)
[TV TYPE] [16:9]/[4:3]* (str. 57)
* Nastavenie zmeňte podľa typu pripájaného TVP.
Pokračovanie 35
Pripojenie k TVP (Pokračovanie)
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
TVP
Kábel
Nastavenie Menu
Zložkový video kábel (dodávaný)
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený) PR/CR
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[COMPONENT] [576i] (str. 57)
[TV TYPE] [16:9]/[4:3]* (str. 57)
(Žltý)
Nepripájajte video konektor (žltý).
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
(STANDARD SET)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[TV TYPE] [16:9]/[4:3]* (str. 57)
Nepripájajte video konektor (žltý).
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
* Nastavenie zmeňte podľa typu pripájaného TVP.
36
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] [AUTO] (str. 54)
[TV TYPE] [16:9]/[4:3]* (str. 57)
Poznámky k zapojeniu
Typ
Poznámky
• Potreba konektorov podľa normy HDV1080i. Podrobnosti žiadajte od výrobcu TVP. Zoznam
podporovaných zariadení pozri na str. 101.
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• Ak pripojíte len zložkový video kábel (dodávaný), audio signály sa káblom neprenášajú. Za účelom
vyvedenia audio signálov pripojte bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla (dodávaný)
do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Ak sú v zázname nahrané signály ochrany autorských práv, nie je na výstup z konektora
COMPONENT OUT vyvedený obrazový signál vo formáte DV.
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Ak pripojíte len S-VIDEO konektor, audio signály sa neprenášajú. Za účelom vyvedenia audio
signálov pripojte spolu s S-VIDEO káblom (voliteľný) bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho
kábla do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ ).
Snímanie/Prehrávanie
• Ak pripojíte len zložkový video kábel (dodávaný), audio signály sa káblom neprenášajú. Za účelom
vyvedenia audio signálov pripojte bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla (dodávaný)
do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Ak sú v zázname nahrané signály ochrany autorských práv, nie je na výstup z konektora
COMPONENT OUT vyvedený obrazový signál vo formáte DV.
• Ak za účelom toku výstupného obrazového signálu z iného konektora než i.LINK pripojíte kamkordér
k TVP viacerými druhmi káblov, priorita výstupných signálov je nasledovná:
Zložkový video S-video Audio/video
• Podrobnosti o systéme i.LINK pozri na str. 105.
Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3)
Nastavenie [TV TYPE] zmeňte podľa TVP (str. 57).
• Ak prehrávate záznam nasnímaný vo formáte DV na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný
so signálom 16:9, nastavte na kamkordéri [ WIDE SELECT] na [4:3] (str. 55).
Ak je váš TVP pripojený k VCR
Spôsob prepojenia na str. 62 zvoľte podľa vstupného konektora VCR. Pripojte kamkordér A/V
prepojovacím káblom (dodávaný) do vstupného linkového konektora LINE IN vášho VCR.
Prepínač vstupov na VCR nastavte do polohy LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš TVP vybavený len jedným vstupným audio
konektorom)
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla (dodávaný) do konektora video
vstupu a bielu alebo červenú koncovku do konektora audio vstupu na VCR alebo TVP.
Na prehrávanie monofonického zvuku použite vhodný prepojovací kábel (voliteľný).
Ak je váš TVP/VCR vybavený 21-pinovým konektorom (EUROCONNECTOR - SCART)
Na sledovanie obrazu použite 21-pinový SCART adaptér (voliteľný).
ÓÕÏ®ÕÂÑ
37
Používanie položiek ponuky Menu
Podľa pokynov nižšie môžete pracovať s jednotlivými položkami Menu popísanými v texte za
touto stranou.
1 Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte príslušnú kontrolku.
nastavenia pre kazetu
Kontrolka CAMERA-TAPE:
Kontrolka CAMERA- MEMORY:
nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
Kontrolka PLAY/EDIT: nastavenia pre prehrávanie/editovanie
2 Stlačte LCD monitor a zvoľte požadovanú položku.
Nedostupné položky sa zobrazia nevýrazne (šedo).
2 Skrátený prístup pre Personal Menu
V Personal Menu môžete vytvoriť skrátený prístup pre často používané položky Menu.
• Personal Menu môžete upravovať podľa potreby (str. 60).
Stlačte
.
60min
STBY
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
STATUS
CHECK
SHUTTR
SPEED
PRGRAM
AE
AE
SHIFT
Zatlačte na požadovanú položku.
Ak sa požadovaná položka nezobrazí, stláčaním
.
/
ju zobrazte.
Zvoľte požadované nastavenie a stlačte
2 Používanie položiek ponuky Menu
Môžete užívateľsky nastaviť položky Menu, ktoré sa nepridali do Personal Menu.
–:––:––
60min
č¹čč¹čč
µ¯ìèí
ÃÈÒϟÎÔÓÏÔÓ
ÌÄÍԟŸÑÎÓÀÓÄ
À­ŸÒÇÔӟŸÎÅÅ
ÂËÎÂʟŸÒÄÓ
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
ÖÎÑËÃ
OK
čč¹čč¹čč
ËÀÍÆÔÀÆÄ
ÏÑÎÆÑÀ̟ŸÀÄ
ÎÊ
Stlačte
38
[MENU].
Zobrazí sa indexové zobrazenie Menu.
Zvoľte požadované Menu.
/
zvoľte položku a stlačte
Stláčaním
v kroku .)
. (Postup v kroku je rovnaký ako postup
Zvoľte požadovanú položku.
• Položku je tiež možné zvoliť zatlačením na ňu.
Upravte položku.
Po dokončení nastavení stlačte
Ak nechcete meniť nastavenie, stlačením
(zatvoriť). Zobrazenie Menu sa vypne.
obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Používanie ponuky Menu
39
Položky ponuky Menu
• Dostupné položky Menu (3) sa menia v závislosti od pozície prepínača POWER (pozície rozsvietenej
kontrolky).
Pozícia kontrolky:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
PROGRAM AE
3
3
SPOT METER
3
3
WHITE BAL.
3
3
SHARPNESS
3
3
SHUTTR SPEED
3
AUTO SHUTTER
3
–
–
AE SHIFT
3
3
CAMERA COLOR
3
3
WB SHIFT
3
3
SPOT FOCUS
3
3
FLASH SET
–
3
SUPER NS
3
–
NS LIGHT
3
3
COLOR SLOW S
3
–
ZEBRA
3
3
HISTOGRAM
3
3
SELF-TIMER
3
3
DIGITAL ZOOM
3
STEADYSHOT
3
CONV. LENS
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
3
FADER
3
3
PICT. EFFECT
3
SLIDE SHOW
INT.REC-STL
–
–
–
–
–
–
–
D. EFFECT
3
SHOT TRANS
3
DEMO MODE
3
–
–
–
PictBridge PRINT
–
Menu CAMERA SET (str. 42)
Menu MEMORY SET (str. 47)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menu PICT.APPLI. (str. 50)
40
–
–
–
3
3
3
3
Pozícia kontrolky:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH
3
–
–
–
–
3
BURN DVD
–
–
–
3
Menu EDIT/PLAY (str. 53)
VAR. SPD PB
REC CTRL
3
3
3
Menu STANDARD SET (str. 54)
VCR HDV/DV
–
REC FORMAT
3
DV SET
VOLUME
3
–
–
–
3
3
3
MULTI-SOUND
–
3
MIC LEVEL
3
EXT SUR MIC
3
–
–
–
LCD/VF SET
3
3
3
COMPONENT
3
3
3
i.LINK CONV
3
3
TV TYPE
3
USB SELECT
–
–
–
–
DISP GUIDE
3
3
3
STATUS CHECK
3
–
3
GUIDEFRAME
3
3
COLOR BAR
3
–
–
DATA CODE
–
3
–
–
–
REMOTE CTRL
3
3
3
REC LAMP
3
3
–
BEEP
3
3
3
DISP OUTPUT
3
3
3
MENU ROTATE
3
3
3
A.SHUT OFF
3
3
3
CALIBRATION
–
–
3
3
–
–
3
3
Používanie ponuky Menu
REMAINING
–
3
3
Menu TIME/LANGU. (str. 59)
CLOCK SET
3
3
3
WORLD TIME
3
3
3
LANGUAGE
3
3
3
41
Menu CAMERA SET
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok
snímania (SPOT METER/WHITE BAL./
STEADYSHOT atď.)
SUNSET&MOON** (Slnko a mesiac) (
Výrobné nastavenia sú označené značkou 4.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
Tento režim vám dovoľuje zachytiť
atmosféru pri snímaní západu slnka,
nočných pohľadov alebo ohňostrojov.
LANDSCAPE** (Krajinka) (
)
)
PROGRAM AE
Pomocou funkcie PROGRAM AE môžete
snímať záznam podľa podmienok snímania.
Najskôr prepnite prepínač AUTO LOCK do
polohy OFF (str. 25).
4 AUTO
Automatické snímanie bez používania
funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (Reflektor) ( )
Tento režim zabraňuje, aby tváre ľudí
vyzerali príliš svetlé, napríklad keď
snímate objekty, ktoré sú osvetlené silným
svetlom.
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
Tento režim zvýrazní objekty, ako
napríklad ľudí alebo kvety a súčasne im
vytvorí jemné pozadie.
BEACH&SKI* (Pláž a lyžovanie) ( )
Tento režim slúži na ostré snímanie
vzdialených objektov. Režim tiež
zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na sklo
alebo kov v okne, ak snímate objekty za
sklom alebo mrežou.
• Pri položkách s hviezdičkou (*) dokáže
kamkordér zaostriť len na stredne vzdialené
a vzdialené objekty. Pri položkách s dvomi
hviezdičkami (**) dokáže kamkordér zaostriť
len na vzdialené objekty.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO].
SPOT METER (Flexible spot meter)
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení na
scéne) môžete presnejšie nastaviť a aretovať
expozíciu objektu, takže sa nasníma
s vhodným jasom. Najskôr prepnite prepínač
AUTO LOCK do polohy OFF (str. 25).
Tento režim zabraňuje, aby ľudské tváre
vyzerali príliš tmavé pri silnom alebo
odrazenom svetle na lyžiarskom svahu
alebo v lete na plážach.
Na monitore stlačte bod, pre ktorý chcete
aretovať expozíciu.
Zobrazí sa
Stlačte [END].
.
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO][END].
42
• Ak nastavíte [SPOT METER], expozícia sa
automaticky nastaví do manuálneho režimu.
WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania. Najskôr prepnite
prepínač AUTO LOCK do polohy OFF
(str. 25).
4 AUTO
Nastavenie vyváženia bielej farby sa
vykoná automaticky.
OUTDOOR (Exteriér) (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
INDOOR (Interiér) (.)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v interiéri.
– Snímanie na párty alebo v štúdiách, kde sa
svetelné podmienky rýchlo menia.
– Pri snímaní s profesionálnym osvetlením
(ako v štúdiách), s osvetlením sodíkovou
lampou alebo žiarivkou.
ONE PUSH (Jedno stlačenie) (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
Stlačte [ONE PUSH].
Pri zhodných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa do
pamäte, indikátor prestane blikať.
• Počas rýchleho blikania
nemeňte
zameranie na biely objekt.
bliká pomaly, vyváženie bielej
• Keď
farby sa nenastavilo alebo sa nastaviť nedá.
• Ak
bliká aj po stlačení
,
nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO].
SHARPNESS
Nastavenie ostrosti kontúr záznamu
pomocou
/
. Ak sa nastavenie
ostrosti odlišuje od výrobného nastavenia,
zobrazí sa
.
Zjemňovanie
Zostrovanie
SHUTTR SPEED
Používanie ponuky Menu
– Snímanie v exteriéri.
– Snímanie nočných scén, pri neónovom
osvetlení a ohňostrojov.
– Snímanie pri východe/západe slnka.
– Snímanie pri osvetlení denným svetlom,
žiarivkou
• Aby ste dosiahli lepšie nastavenia vyváženia
farieb, keď ste pri nastavení [AUTO] vymenili
akumulátor, zvoľte [AUTO] a nasmerujte
kamkordér na biely objekt na cca 10 sekúnd.
• Postup [ONE PUSH] vykonajte znova, ak
zmeníte nastavenia [PROGRAM AE], alebo ste
kamkordér premiestnili z interiéru do exteriéru
alebo naopak.
• Pre nastavenie vyváženia bielej farby pri
osvetlení bielym alebo studeným bielym
svetlom, nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO],
alebo postupujte ako pri nastavení [ONE
PUSH].
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť
manuálne a za účelom ďalšieho využitia ju
môžete aretovať. Podľa nastavenej rýchlosti
uzávierky sa objekt môže javiť staticky,
alebo môžete naopak zvýrazniť tok pohybu.
Najskôr prepnite prepínač AUTO LOCK do
polohy OFF (str. 25).
4 AUTO
Automatické nastavenie rýchlosti
uzávierky.
MANUAL
/
Stláčaním
nastavte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť
na hodnotu v rozmedzí 1/10000 až 1/3
sekundy.
Pomalšia
120, 150, 215
Rýchlejšia
Pokračovanie 43
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
• Napríklad ak zvolíte 1/100 sekundy, zobrazí sa
[100].
• Pri snímaní jasného objektu odporúčame
nastaviť rýchlosť uzávierky na vyššie hodnoty.
• Keď je rýchlosť uzávierky pomalá, automatické
zaostrenie nemusí byť presné. Použite statív
a zaostrite manuálne.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou,
sodíkovou alebo ortuťovou lampou, sa
v závislosti od rýchlosti uzávierky môžu na
monitore zobrazovať horizontálne pruhy, alebo
sa môžu vyskytnúť zmeny vo farbách.
• Vykonané nastavenia sa obnovia na ich výrobné
nastavenia, ak prepnete prepínač POWER do
polohy OFF (CHG) na viac než 12 hodín.
AUTO SHUTTER
2
3
polohy MANUAL (str. 24).
AE SHIFT
Zatlačte na objekt na monitore.
Stlačte [END].
Automatické zaostrovanie obnovíte prepnutím
prepínača FOCUS/ZOOM do polohy AUTO.
FLASH SET
Keď je expozícia (str. 24) nastavená
automaticky, môžete ju korigovať pomocou
(tmavšie)/
(svetlejšie). Ak je
[AE SHIFT] nastavené na iné než výrobné
a nastavená
nastavenie, zobrazí sa
hodnota.
2 FLASH LEVEL
HIGH(
4 NORMAL( )
)
Posuv intenzity blesku nižšie.
Nastavenie intenzity farieb pomocou
/
. Ak je [CAMERA COLOR]
nastavené na iné než výrobné nastavenie,
zobrazí sa .
2 REDEYE REDUC
Zníženie
intenzity farieb
WB SHIFT
(Posuv vyváženia bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby môžete
podľa potreby nastaviť pomocou
/
Ak je [WB SHIFT] nastavené na iné
než výrobné nastavenie, zobrazí sa
a nastavená hodnota.
)
Posuv intenzity blesku vyššie.
LOW(
CAMERA COLOR
44
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
Prepínač FOCUS/ZOOM prepnite do
Pri nastavení [ON] (výrobné nastavenie) sa
zapne automatická aktivácia elektronickej
uzávierky pre nastavenie rýchlosti uzávierky
pri snímaní pri nadmernom osvetlení.
Zvýšenie
intenzity farieb
• Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu
hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri nastavení
na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje dočervena.
.
Môžete redukovať efekt červených očí tak,
že blesk blysne ešte pred snímaním.
Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON],
potom stláčaním (blesk) (str. 26) zvoľte
nastavenie.
(Automatická redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt
červených očí pri automatickom blysnutí
blesku pri nedostatočných svetelných
podmienkach.
(Vynútená redukcia efektu červených očí):
Predzáblesk pre redukciu efektu červených očí
blysne bez ohľadu na svetelné podmienky.
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť
požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov a iných podmienok.
SUPER NS (Super NightShot)
Objekty sa nasnímajú až 16-násobne
jasnejšie než v normálnom režime
NightShot, ak nastavíte [SUPER NS] na
[ON], pričom súčasne ponecháte prepínač
NIGHTSHOT (str. 24) v polohe ON.
Zobrazí sa
a [”SUPER NIGHTSHOT”].
Štandardné nastavenie obnovíte nastavením
prepínača NIGHTSHOT do polohy OFF.
NS LIGHT (NightShot Light)
Počas prevádzky funkcie NightShot
(str. 24) alebo [SUPER NS] (str. 45)
pri snímaní môžete po nastavení [NS
LIGHT] (vyžarovač infračervených
lúčov (neviditeľné)) na [ON] (výrobné
nastavenie) nasnímať ostrejšie záznamy.
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod.
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Maximálna snímacia vzdialenosť pomocou
svetla [NS LIGHT] je cca 3 m.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
• Ak je obtiažne zaostriť, použite manuálne
zaostrovanie (str. 25).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa spomalí.
ZEBRA
Funkcia je vhodná ako pomôcka pri
nastavovaní jasu (expozície). Keď zmeníte
výrobné nastavenie, zobrazí sa . Pruhovaná
šablóna (zebra) sa nezaznamenáva.
4 OFF
Pruhovaná šablóna sa nezobrazuje.
70
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 70 IRE.
100
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 100 IRE.
Používanie ponuky Menu
• Funkciu NightShot/[SUPER NS] nepoužívajte
v dobre osvetlených priestoroch. Môže dôjsť
k poruche.
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod.
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Ak je obtiažne zaostriť, použite manuálne
zaostrovanie (str. 25).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa spomalí.
Zobrazí sa
a [COLOR SLOW
SHUTTER].
• Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším sa
môžu javiť ako preexponované.
• Pruhovaná šablóna (zebra) sú vlastne
diagonálne pruhy, ktoré sa zobrazujú v častiach
monitora, v ktorých úroveň jasu prekročila
predvolenú hodnotu.
HISTOGRAM
Keď nastavíte [HISTOGRAM] na [ON],
na monitore sa zobrazí [HISTOGRAM]
(graf zobrazujúci rozloženie tónov
v obraze).
Táto funkcia je užitočná, ak nastavujete
expozíciu. Môžete nastavovať
expozíciu alebo [AE SHIFT], pričom
kontrolujete zobrazenie [HISTOGRAM].
[HISTOGRAM] sa nezaznamenáva na
kazetu/kartu “Memory Stick Duo”.
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
Pokračovanie 45
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
20 ×
Pixely
80
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 ×.
Transfokácia nad 10 × až do 20 × sa vykoná
digitálne.
120 ×
Tmavšie
Svetlejšie
Jas
• Ľavá strana grafu predstavuje tmavšie oblasti
obrazu a pravá strana grafu predstavuje
svetlejšie oblasti obrazu.
SELF-TIMER
Samospúšť zaháji snímanie po odpočítaní
cca 10 sekúnd.
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 ×.
Transfokácia nad 10 × až do 120 × sa
vykoná digitálne.
STEADYSHOT
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak
používate statív (voliteľný), nastavte
[STEADYSHOT] na [OFF] ( ). Obraz
bude prirodzenejší.
Stlačte
[SELF-TIMER][ON]
.
Zobrazí sa .
Stlačte REC START/STOP, ak chcete
snímať pohyblivý záznam, alebo PHOTO,
ak chcete snímať statické zábery. Pre
ukončenie odpočítavania stlačte [RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte v kroku [OFF].
• Snímanie so samospúšťou môžete tiež vykonať
pomocou diaľkového ovládania (str. 32).
DIGITAL ZOOM
Pri snímaní na kazetu môžete pre transfokáciu
viac než 10 x zvoliť maximálnu mieru
digitálnej transfokácie (výrobné nastavenie).
Pri používaní digitálnej transfokácie však
dochádza k zhoršeniu kvality obrazu.
Pravá strana políčka zobrazuje zónu
digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie
sa zobrazí po zvolení miery transfokácie.
4 OFF
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 ×.
46
CONV. LENS
Ak používate voliteľnú konverznú
predsádku, táto funkcia umožní snímanie
s optimálnou kompenzáciou otrasov
kamkordéra pri používaní jednotlivých
predsádok.
4 OFF
Zvoľte, ak nepoužívate konverznú
predsádku (voliteľná).
WIDE CONV. ( )
Zvoľte pri používaní širokouhlej
konverznej predsádky (voliteľná).
TELE CONV. ( )
Zvoľte pri používaní telekonverznej
predsádky (voliteľná).
Menu MEMORY SET
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 4.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
STILL SET
2
STANDARD (
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
2
IMAGE SIZE
4 1920 × 1440 (
)
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov.
1920 × 1080 (
)
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov s pomerom strán 16:9.
BURST
Po stlačení PHOTO môžete nasnímať
niekoľko statických záberov v slede.
1440 × 1080 (
)
Snímanie väčšieho počtu relatívne
ostrejších záberov.
4 OFF
Snímanie v inom než nepretržitom režime.
)
Súvislé snímanie 3 (veľkosť 1920 ×
1440), 5 (veľkosť 1440 × 1080) až 25
(veľkosť 640 × 480) záberov v slede,
v cca 0,5-sekundových intervaloch.
Maximálny počet záznamov, ktoré
sa nasnímajú po zatlačení a pridržaní
PHOTO na doraz.
EXP. BRKTG (
640 × 480 (
)
Snímanie maximálneho počtu záberov.
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný počet záberov
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-MEMORY
1920 ×
1440
)
Nasnímanie 3 záberov v slede
s rozdielnymi nastaveniami expozície,
v cca 0,5-sekundových intervaloch.
3 zábery môžete porovnať a vybrať ten
s najvhodnejšou expozíciou.
1920 ×
1080
1440 ×
1080
640 ×
480
16MB
(dodávaná)
11
26
14
34
19
43
96
240
32MB
22
54
29
69
39
88
190
485
• Počas nepretržitého snímania blesk nefunguje.
• Počas snímania so samospúšťou alebo pri
používaní diaľkového ovládania sa nasníma
maximálny počet záznamov.
• Ak je na karte “Memory Stick Duo” miesto
už len na menej ako 3 zábery, funkcia [EXP.
BRKTG] nebude pracovať.
• Ak nastavíte režim WIDE (16:9), môžete
nasnímať 3 zábery (vo veľkosti 1920 × 1080)
v slede.
64MB
45
105
59
135
78
175
390
980
128MB
91
215
115
280
155
355
780
1970
256MB
165
395
215
500
280
640
1400
3550
512MB
335
800
435
1000
570
1300
2850
7200
2
1GB
680
1600
890
2100
1150
2650
5900
14500
2GB
1400
3350
1800
4300
2400
5500
12000
30000
QUALITY
4 FINE (
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
Pokračovanie Používanie ponuky Menu
NORMAL (
47
Menu MEMORY SET (Pokračovanie)
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA TAPE alebo PLAY/EDIT*
1440 ×
810
1080 ×
810
25
60
34
80
96
240
115
240
51
120
69
160
190
485
240
485
64MB
100
240
135
325
390
980
490
980
128MB
205
490
280
650
780
1970
980
1970
256MB
370
890
500
1150
1400
3550
1750
3550
512MB
760
1800
1000
2400
2850
7200
3600
7200
1GB
1550
3650
2100
4900
5900 7300
14500 14500
3150 4300
7500 10000
12000 15000
30000 30000
16MB
(dodávaná)
32MB
2GB
640 ×
480
Približná veľkosť záberov (kB)
640 ×
360
* Veľkosť záberu je nastavená nasledovne:
– Zábery nasnímané s nastavením prepínača
POWER v polohe CAMERA-TAPE majú
veľkosť 1440 × 810, ak snímate vo formáte
HDV alebo DV (16:9) a 1080 × 810, ak
snímate vo formáte DV (4:3).
– Zábery nasnímané s nastavením prepínača
POWER v polohe PLAY/EDIT majú veľkosť
1440 × 810, ak snímate vo formáte HDV,
640 × 360, ak snímate vo formáte DV (16:9)
a 640 × 480, ak snímate vo formáte DV (4:3).
• Dostupný počet záberov je uvedený v tabuľke.
Horný údaj je pri nastavení [FINE] a spodný pri
nastavení [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo” od
spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet
záberov sa môže odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
48
Pomer strán 4:3
1920 ×
1440
1440 ×
1080
1080 ×
810
640 ×
480
1380
580
800
350
450
190
150
60
Pomer strán 16:9
1920 ×
1080
1060
450
1440 ×
810
640 ×
360
600
260
130
60
• Tabuľka zobrazuje približný počet statických
záberov, ktoré je možné nasnímať pri jednotlivých
veľkostiach. Horný údaj je pri nastavení [FINE]
a spodný pri nastavení [STANDARD].
ALL ERASE
Vymazanie všetkých nechránených
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo” alebo vo zvolenom priečinku.
Zvoľte [ALL FILES] alebo [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymazanie všetkých
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER]: Vymazanie všetkých
záznamov zo zvoleného priečinka.
Dvakrát stlačte [YES] .
• Pred vymazávaním prepnite na karte “Memory
Stick Duo” ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej záznam, ak používate kartu
“Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou
(str. 102).
• Aj keď vymažete všetky záznamy vo zvolenom
priečinku, samotný priečinok sa nevymaže.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [ Erasing all data...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
FORMAT
Dodávaná karta “Memory Stick Duo”
je naformátovaná z výroby. Nemusíte ju
formátovať v kamkordéri.
Formátovanie sa vykoná, ak dvakrát stlačíte
.
[YES] Formátovanie sa dokončí a vymažú sa
všetky údaje uložené na karte.
FILE NO.
4 SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka
alebo po zmene cieľového priečinka.
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
cieľový priečinok a stlačte
.
• Z výroby je ako cieľový priečinok nastavený
priečinok 101MSDCF.
• Po nasnímaní záznamu do nejakého priečinka
sa takýto priečinok nastaví ako aktuálny
priečinok pre prehrávanie.
PB FOLDER
(Priečinok pre prehrávanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
prehrávací priečinok a stlačte
.
Používanie ponuky Menu
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [ Formatting…]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním vymažete všetky údaje uložené
na karte “Memory Stick Duo”, vrátane
chránených obrazových údajov a vami
vytvorených priečinkov.
• Počet záberov, ktoré je možné uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” môže poklesnúť vždy, keď
sa zvýši počet priečinkov na karte “Memory
Stick Duo”.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001, vždy
pri výmene karty “Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER
Kamkordér umožňuje vytvárať nové
priečinky na karte “Memory Stick Duo”
(102MSDCF až 999MSDCF). Po zaplnení
priečinka (uloží sa maximálny počet 9999
záznamov) sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
Stlačte [YES] .
• Vaším kamkordérom nemôžete vymazávať
vytvorené priečinky. Kartu “Memory Stick
Duo” musíte naformátovať (str. 49), alebo
priečinky vymazať pomocou PC.
49
Menu PICT.APPLI
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie
snímania/prehrávania (SLIDE SHOW/PICT.
EFFECT atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 4.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
FADER
Do práve snímaného záznamu môžete
pridať nasledovné efekty.
Zvoľte požadovaný efekt a stlačte
Stlačte REC START/STOP.
.
D. EFFECT (Digital effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
špeciálne digitálne efekty.
Zatlačte na požadovaný efekt.
Nastavte efekt pomocou
/
,
potom stlačte
.
Ak zvolíte [STILL], záznam, pri ktorom
, sa uloží ako statický záber.
stlačíte
Efekt
Nastaviteľné parametre
CINEMA
EFECT*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
STILL
Pomer (stupeň
priehľadnosti) statického
záberu, ktorý chcete
vmiešať do pohyblivého
záznamu.
FLASH
Interval fázovania
záznamu.
TRAIL
Čas miznutia stopy
zanechanej obrazom.
OLD MOVIE*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
Pre zrušenie operácie stlačte [OFF] v kroku
.
ÒÓÁØ
Prelínanie z obrazu
ÑÄÂ
Prelínanie do obrazu
WHITE FADER
* Dostupné len počas snímania.
BLACK FADER
Stlačte
Zobrazí sa
MOSAIC FADER
.
.
Pre zrušenie funkcie [D. EFFECT] stlačte
[OFF] v kroku .
CINEMA EFECT (Cinematic effect)
Nastavením kvality obrazu môžete
záznamu pridať atmosféru kinofilmu.
MONOTONE
Pri prelínaní do obrazu sa obraz postupne
mení z čiernobieleho na farebný. Pri
prelínaní z obrazu sa obraz postupne mení
z farebného na čiernobiely.
STILL
Do skôr nasnímaného statického záberu
môžete snímať pohyblivý záznam.
FLASH (Fázovanie pohybu)
Zaznamenávate po sebe nasledujúce
statické zábery s konštantnou časovou
pauzou medzi fázovaním (stroboskop).
50
TRAIL
Obraz môžete nasnímať tak, že zanechá
dojem pomaly miznúcej stopy.
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina. Obraz má hnedastý odtieň (sépia).
PASTEL
Obraz vyzerá ako kreslená animácia.*
MOSAIC
• Pri snímaní s funkciou [CINEMA EFECT] nie
PICT. EFFECT (Picture effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania alebo prehrávania špeciálne
efekty. Zobrazí sa
.
4 OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT].
SKINTONE
Vyhladenie textúry pokožky a jej
pôsobivejší vzhľad.
NEG.ART
Inverzná farba a jas obrazu.
SEPIA
Hnedastý odtieň obrazu (sépia).
B&W
Čiernobiely obraz.
SOLARIZE
Obraz vyzerá ako mozaika.*
* Dostupné len počas snímania.
• Počas používania funkcie Back light nie je možné
zvoliť [SKINTONE]. Ak používate funkciu
Back light s [PICT.EFFECT] nastaveným na
[SKINTONE], nastavenie [SKINTONE] sa zruší.
• Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Záznam
spracovaný obrazovými efektmi je vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK)
v pôvodnom stave (bez efektov).
• Spracovaný záznam môžete zaznamenať na inú
kazetu v inom zariadení (str. 62).
SLIDE SHOW
Používanie ponuky Menu
je možné prepínať na iný digitálny efekt.
• Záznam upravený efektmi nie je možné
nasnímať na kazetu v tomto kamkordéri.
• Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Záznam
spracovaný digitálnymi efektmi je vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK)
v pôvodnom stave (bez efektov).
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať
na kartu “Memory Stick Duo” (str. 67) alebo na
inú kazetu (str. 62).
Všetky záznamy na karte “Memory Stick Duo”
(alebo záznamy v zvolenom priečinku) môžete
postupne súvislo prehliadať (Slide show).
Stlačte
[PB FOLDER].
Zvoľte [ALL FILES (
)] alebo
[CURRNT FOLDER ( )] a stlačte
.
Ak zvolíte [CURRNT FOLDER ( )],
prehrajú sa súvislo v slede za sebou všetky
zábery z priečinka pre prehrávanie
zvoleného v [PB FOLDER] (str. 49).
Stlačte [REPEAT].
Zvoľte [ON] alebo [OFF], potom stlačte
.
Pre opakovanie Slide show zvoľte [ON] ( ).
Ak chcete Slide show vykonať len raz,
zvoľte [OFF].
5 Stlačte [END][START].
Pre zrušenie [SLIDE SHOW] stlačte [END].
Pre pozastavenie stlačte [PAUSE].
Silný kontrast obrazu a obraz sa javí ako
ilustrácia.
• Pred stlačením [START] môžete pre Slide show
/
.
nastaviť prvý záber pomocou
Pokračovanie 51
Menu PICT.APPLI (Pokračovanie)
INT.REC-STL (Intervalové snímanie
statických záberov)
Kamkordér sníma statické zábery
v nastavenom intervale a ukladá ich na kartu
“Memory Stick Duo”. Pomocou tejto funkcie
dosiahnete vynikajúci záznam napr. pohybu
mrakov alebo zmeny v dennom svetle atď.
[a]: Snímanie
[b]: Interval
Stlačte
Nastavte požadovaný
čas trvania intervalu (1, 5, 10 minút) [ON] .
Zatlačte PHOTO na doraz.
prestane blikať a spustí sa intervalové
snímanie statických záberov.
Funkciu [INT.REC-STL] zrušíte zvolením
[OFF] v kroku .
SHOT TRANS
Môžete zaregistrovať nastavenia zaostrenia
a transfokácie a potom zmeniť nastavenie
snímania z aktuálnych nastavení do
zaregistrovaných nastavení. Výsledkom
bude plynulý prechod medzi scénami (Shot
transition).
SHOT A
EXEC
Stlačte [NEXT][EXEC-A] alebo
[EXEC-B] a nastavenia pri snímaní sa
zmenia na zaregistrované nastavenia.
Stlačte [BACK] pre opätovné registrovanie,
alebo [END] pre ukončenie operácie.
• Nastavenie nie je možné registrovať počas
snímania.
• Zmena registrovaných nastavení trvá cca
4 sekundy.
• Ak zaregistrujete [SHOT TRANS], zaregistruje
sa súčasne nastavenie [WHITE BAL.].
• Počas [SHOT TRANS] sa mení uhol snímania.
• Použite statív, keďže [STEADYSHOT]
nefunguje.
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po tom, ako
z kamkordéra vyberiete kazetu aj karty
“Memory Stick Duo” a nastavíte prepínač
POWER do režimu CAMERA-TAPE.
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí, ak
vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora. (Predvádzací režim sa
obnoví po cca 10 minútach.)
– Ak vložíte do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo”.
– Ak prepnete prepínač POWER do iného
režimu než CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Pozri str. 69.
SHOT B
STORE
Nastavte transfokáciu (str. 24) a zaostrenie
(str. 25) na želané hodnoty a stlačte
[STORE-A]. Bliká [SHOT-A] a hodnoty
sa zaregistrujú. Zaregistrujte tiež hodnoty
pre [STORE-B].
52
Menu EDIT/PLAY
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie
v rôznych režimoch (VAR.SPD PB/END
SEARCH atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 4.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
VAR.SPD PB
(Rôzne rýchlosti prehrávania)
Pohyblivé záznamy môžete prehrávať
v rôznych režimoch.
Počas prehrávania stláčajte nasledovné
tlačidlá.
Stlačte
Zmenu smeru
prehrávania*
(snímka).
V opačnom smere:
(snímka) .
(snímka) počas
pozastavenia.
V opačnom smere:
(snímka) počas
pozastavenia.
Prehrávanie
snímky po
snímke
* V strednej, vrchnej alebo spodnej časti
monitora sa môže objaviť horizontálny šum.
Nejde o poruchu.
**Výstupný signál z konektora HDV/DV
(i.LINK) sa v režime spomaleného
prehrávania neprehrá plynulo.
Pozri str. 65.
BURN DVD
Ak je kamkordér prepojený s PC Sony
série VAIO, môžete pomocou tohto príkazu
jednoducho zapísať záznam z kazety na
DVD disk (priame prepojenie na zapisovací
softvér “Click to DVD”). Podrobnosti pozri
v časti “Vytvorenie DVD disku (Priame
prepojenie na “Click to DVD”)” (str. 77).
• Kvalita záznamu kopírovaného na DVD disky
bude SD (štandardné rozlíšenie).
Spomalené
prehrávanie**
Stlačte
REC CTRL (Ovládanie snímania
pohyblivého záznamu)
END SEARCH
EXEC
Posledných 5 sekúnd posledného záznamu
sa prehrá a prehrávanie sa automaticky
zastaví.
Používanie ponuky Menu
Pre
• Záznam vo formáte HDV môže byť zobrazený
s rušením počas:
– Vyhľadávania záznamu.
– Prehrávania vzad.
CANCEL
Zrušenie funkcie [END SEARCH].
.
Pre návrat do štandardného režimu
prehrávania stlačte dvakrát
(prehrávanie/pozastavenie), jedenkrát pri
prehrávaní snímky po snímke.
• Nebudete počuť zaznamenaný zvuk.
V naposledy prehrávanom zázname sa môže
vyskytnúť mozaikový šum.
• Počas prehrávania alebo pozastavenia v inom než
štandardnom režime prehrávania nie je na výstup
z konektora HDV/DV (i.LINK) vyvedený
obrazový signál vo formáte HDV.
53
Menu STANDARD SET
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné
základné nastavenia (REC MODE/ MULTISOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou 4.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
VCR HDV/DV
Zvoľte požadovaný prehrávací signál.
Štandardne zvoľte [AUTO].
Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu
pomocou kábla i.LINK (voliteľný), nastavte
typ vstupného/výstupného signálu na
konektore HDV/DV (i.LINK). Zvolený
signál sa nahráva alebo prehráva.
• Keď je [i.LINK CONV] nastavené na
[ON HDVDV], obrazový signál je na výstup
vyvedený následovne:
– Pri nastavení [AUTO] sa HDV signál konvertuje
do formátu DV a potom sa vyvedie na výstup;
DV signál sa vyvedie na výstup nezmenený.
– Pri nastavení [HDV] sa HDV signál konvertuje
do formátu DV a potom sa vyvedie na výstup;
DV signál sa na výstup nevyvedie.
– Pri nastavení [DV] sa DV signál vyvedie na
výstup nezmenený; HDV signál sa na výstup
nevyvedie.
REC FORMAT
Môžete zvoliť formát záznamu.
4 HDV1080i (
4AUTO
Prehrávanie signálov podľa automatického
prepínania formátu HDV a DV.
Pri prepojení i.LINK zvoľte toto
nastavenie pre nahrávanie/prehrávanie
vstupných/výstupných signálov na
konektore HDV/DV (i.LINK) podľa
automatického prepínania formátu HDV
a DV.
HDV
Prehrávanie len signálov vo formáte HDV.
Pri prepojení i.LINK zvoľte toto nastavenie
pre nahrávanie/prehrávanie len vstupných/
výstupných signálov vo formáte HDV.
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k PC atď.
DV
Prehrávanie len signálov vo formáte DV.
Pri prepojení i.LINK zvoľte toto nastavenie
pre nahrávanie/prehrávanie len vstupných/
výstupných signálov vo formáte DV. Zvoľte
pri pripojení kamkordéra k PC atď.
• Pred nastavením [VCR HDV/DV] odpojte
kábel i.LINK (voliteľný). Inak nemusí pripojené
zariadenie (napr. VCR) rozpoznať video signál
z tohto kamkordéra.
• Keď je zvolené [AUTO] a dôjde k prepnutiu
signálu z HDV na DV a naopak, obraz a zvuk
dočasne vypadnú.
54
)
Snímanie podľa špecifikácií HDV1080i.
DV (
)
Snímanie vo formáte DV.
• Keď počas snímania súčasne vyvádzate
výstupný obrazový signál do zariadenia
pripojeného káblom i.LINK (voliteľný),
nastavte tiež podľa potreby [i.LINK CONV].
DV SET
2
REC MODE (Režim snímania)
4 SP ()*)
Snímanie v režime SP (Standard Play) na
kazetu.
LP (+*)
Predĺženie možného času snímania (Long
Play) 1,5-krát oproti režimu SP.
• Ak nasnímate kazetu v režime LP na vašom
kamkordéri, pri prehrávaní kazety na inom
kamkordéri alebo VCR môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo
zvuku.
• Ak je na tú istú kazetu nasnímaný záznam
v režime SP aj LP, môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia v obraze, alebo
kód o dátume nemusí byť v miestach so zmenou
scén správne zaznamenaný.
2
WIDE SELECT
Pre pripojený TVP môžete nastaviť rozmer
obrazu. Pozri tiež návod na použitie TVP.
2
AUDIO MIX
Počas prehrávania môžete monitorovať
zvuk nasnímaný na kazetu z iného
zariadenia audio dabingom.
4 16:9 WIDE
µ¯ìèí
Snímanie obrazu tak, aby vyplnil celú
obrazovku.
4:3 (
¯¹¯¯¹¯¯¹¯¯
ÀÔÃÈϟÌÈ×
)
Snímanie obrazu pre bežné rozmery
obrazovky.
Na LCD monitore alebo v hľadáčiku pri
nastavení [16:9 WIDE]
Na TVP s pomerom strán 16:9
• Výrobné nastavenie je nastavené na reprodukciu
pôvodného zvuku (ST1).
• 12 hodín po prepnutí prepínača POWER
do polohy OFF (CHG) sa obnoví výrobné
nastavenie vyváženia zvuku.
VOLUME
Stláčaním
* V závislosti od pripojeného TVP môže mať
prehrávaný obraz iný vzhľad.
• Záznam nasnímaný s nastavením [16:9 WIDE]
má pri prehrávaní na TVP s pomerom strán 4:3
rovnakú šírku ako pôvodný obraz, bude však
horizontálne orezaný. Aby bolo zobrazenie
na TVP s pomerom strán 4:3 lepšie, pred
snímaním nastavte na kamkordéri [ WIDE
SELECT] na [4:3].
2
AUDIO MODE
4 12BIT
Snímanie v režime 12-bit (2 stereo zvuky).
16BIT (
)
Snímanie v režime 16-bit (1 stereo zvuk
vo vysokej kvalite).
• Pri snímaní vo formáte HDV sa zvuk
automaticky zaznamenáva v režime [16BIT].
/
nastavte hlasitosť.
Používanie ponuky Menu
Na TVP s pomerom strán 4:3*
Stláčaním
/
nastavte vyváženie
medzi pôvodným zvukom (ST1)
a dopĺňaným zvukom (ST2), potom
stlačte
.
MULTI-SOUND
Môžete zvoliť spôsob prehrávania zvuku
z kazety nasnímanej na inom kamkordéri
v duálnom alebo stereo režime.
4 STEREO
Prehrávanie s hlavným aj vedľajším
zvukom (alebo stereo zvukom).
1
Prehrávanie so zvukom ľavého kanála
alebo s hlavným zvukom.
2
Prehrávanie so zvukom pravého kanála
alebo s vedľajším zvukom.
• Kamkordér dokáže prehrávať kazety
s duálnymi zvukovými stopami. Nedokáže však
zaznamenávať duálny zvuk.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa režim zvuku na
[STEREO].
Pokračovanie 55
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
MIC LEVEL
LCD/VF SET
Môžete manuálne nastaviť úroveň pre
záznam zvuku.
4 AUTO
Automatické nastavenie úrovne pre
záznam zvuku.
Počas snímania alebo v pohotovostnom
režime stláčaním
/
nastavte
úroveň zvuku. Zobrazí sa lišta pre
nastavenie úrovne zaznamenávaného
zvuku. Úroveň zaznamenávaného
zvuku vzrastá s posúvaním ukazovateľa
na lište doprava. Indikátor úrovne
zaznamenávaného zvuku sa zobrazí, keď
dôjde ku zmene výrobného nastavenia.
• Počas nastavovania monitorujte zvuk
v slúchadlách.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO].
• Obmedzovač v kamkordéri umožňuje
zaznamenávať zvuk s redukovaným skreslením,
aj keď ste v nastavení [MANUAL] nastavili príliš
vysokú úroveň zvuku. Aby ste dosiahli najlepšie
výsledky, nastavte úroveň zaznamenávaného
zvuku tak, aby sa neprekročila hodnota 0 dB.
EXT SUR MIC (Externý surround
mikrofón)
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
/
Stlačte
.
.
• Osvetlenie LCD monitora tiež môžete vypnúť
(str.16).
2 LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas podsvietenia LCD
monitora.
4 NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu LCD monitora.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
2 LCD COLOR
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
)
Po pripojení mikrofónu (voliteľný)
snímanie živšieho 2-kanálového zvuku.
STEREO
Snímanie štandardného stereo zvuku.
• Pre záznam zvuku pri nastavení [WIDE
STEREO] je potrebné kompatibilné
príslušenstvo, napr. mikrofón ECM-HQP1
(voliteľný).
• Ak nie je pripojený mikrofón, zvuk sa bude
nahrávať v režime [STEREO], aj keď bude
zvolené iné nastavenie.
56
2 LCD BRIGHT
Upravte nastavenie jasu pomocou
MANUAL
4 WIDE STEREO (
Toto nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam.
Zníženie intenzity
Zvýšenie intenzity
2 VF B.LIGHT
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
4 NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu hľadáčika.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
COMPONENT
Pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom zvoľte [COMPONENT].
4 16:9
Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP
s pomerom strán 16:9.
Formát DV
Formát HDV
576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom.
4 1080i/576i
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom a schopným zobrazovať signál
vo formáte 1080i.
4:3
Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP
s pomerom strán 4:3.
Formát HDV
Formát DV
4 OFF
Výstup obrazového signálu z konektora
HDV/DV (i.LINK) podľa nastavení [REC
FORMAT] a [VCR HDV/DV].
ON HDVDV
Výstup obrazového signálu z konektora
HDV/DV (i.LINK) vo formáte DV za
akýchkoľvek okolností.
• Informácie o vstupnom signále cez prepojenie
i.LINK pozri pri položke [VCR HDV/DV] (str. 54).
• Pred nastavením [i.LINK CONV] odpojte
kábel i.LINK (voliteľný). Inak pripojené video
zariadenie nemusí dokázať rozoznať video
signál z tohto kamkordéra.
TV TYPE
Pri prehrávaní je potrebné konvertovať
signál podľa pripojeného TVP. Záznam sa
prehráva podľa nasledovných obrázkov.
USB SELECT
Zvoľte [USB SELECT], aby sa obraz
zobrazil na monitore PC pri pripojení k PC
USB káblom (dodávaný) (str. 72), alebo pri
pripojení kamkordéra k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni.
Používanie ponuky Menu
i.LINK CONV
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE, bude toto nastavenie
účinné, len ak je v [REC FORMAT]
zvolené [HDV1080i]. Keď je prepínač
POWER v polohe PLAY/EDIT, bude toto
nastavenie účinné, len ak je v [VCR HDV/
DV] zvolené [AUTO] alebo [HDV].
4 MEMORY STICK
Sledovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo”.
PictBridge PRINT
Pozri str. 69.
DISP GUIDE
Pozri str. 17.
STATUS CHECK
Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu
nasledovných položiek.
– [COMPONENT] (str. 57)
– [i.LINK CONV] (str. 57)
– [TV TYPE] (str. 57)
– [VCR HDV/DV] (pri nastavení prepínača
POWER do polohy PLAY/EDIT) (str. 54).
Pokračovanie 57
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
GUIDEFRAME
Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON]
sa bude zobrazovať rámček a môžete
kontrolovať, či je objekt zameraný
horizontálne alebo vertikálne. Rámček sa
nezaznamenáva. Stlačením DISPLAY/
BATT INFO zobrazený rámček vypnete.
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
REMAINING
4 AUTO
COLOR BAR
Po nastavení [COLOR BAR] na [ON]
môžete zobraziť lištu farieb, alebo ju nahrať
na kazetu. Je to vhodné pri nastavovaní
farieb na pripojenom monitore.
Zobrazovanie zostávajúceho času kazety na
cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách.
• Po prepnutí prepínača POWER do režimu
PLAY/ EDIT alebo CAMERA-TAPE
s vloženou kazetou.
(prehrávanie/pozastavenie).
• Po stlačení
ON
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú informácie
o snímaní (dátový kód) automaticky
zaznamenávané počas snímania.
4 OFF
DATE/TIME
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov o nastavení
kamkordéra.
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
6
5
REMOTE CTRL (Diaľkové ovládanie)
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému ovládaniu,
zapríčinenému diaľkovým ovládaním iného VCR.
Zobrazovanie dátumu a času.
60min
Stále zobrazenie zostávajúceho času
kazety.
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 32).
Dátový kód sa nezobrazuje.
1
2
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné
nastavenie je [ON].)
3
4
Vypnutie SteadyShot*
Expozícia*
Vyváženie bielej farby*
Zisk*
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
* Zobrazí sa len počas prehrávania kazety.
58
• Hodnota nastavenej expozície (0EV), rýchlosť
uzávierky a hodnota clony sa zobrazujú pri
prehrávaní statických záberov z karty “Memory
Stick Duo”.
• Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí .
• V zobrazení dátumu/času snímania sa dátum
a čas zobrazujú v tej istej oblasti. Ak snímate bez
nastavenia času, zobrazí sa [-- -- ----] a [--:--:--].
BEEP
4 ON
Pri spustení/ukončení snímania alebo
pri vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie melódia.
OFF
Vypnutie melódie.
Menu TIME/LANGU
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
DISP OUTPUT
4 LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód) na
TV obrazovke, LCD monitore a v hľadáčiku.
MENU ROTATE
4 NORMAL
Smer rolovania medzi položkami Menu
nadol po stláčaní
.
OPPOSITE
A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
4 5 min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na
[NEVER].
CALIBRATION
CLOCK SET
Pozri str. 18.
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
môžete stláčaním
/
zvoliť časový
posun. Čas sa zmení podľa nastaveného
časového posunu na miestny čas.
Ak nastavíte časový posun na 0, hodiny
ukazujú aktuálne nastavený čas.
LANGUAGE
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
Zvoliť môžete nastavenie English
(angličtina), Simplified English (jednoduchá
angličtina), Traditional-Chinese (tradičná
čínština), Simplified-Chinese (jednoduchá
čínština), French (francúzština), Spanish
(španielčina), Portuguese (portugalčina),
German (nemčina), Dutch (holandčina),
Italian (taliančina), Greek (gréčtina),
Russian (ruština), Arabic (arabčina), Persian
(perzština) alebo Thai (thajčina).
Používanie ponuky Menu
Smer rolovania medzi položkami Menu
nahor po stláčaní
.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 38.
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť príslušný
jazyk, kamkordér ponúka [ENG[SIMP]]
(jednoduchá angličtina).
Pozri str. 108.
59
Užívateľské nastavenie osobného Menu
(Personal Menu)
Želané položky ponúk Menu môžete
pridať do Personal Menu (Osobné Menu)
a Menu môžete nastaviť zvlášť pre každú
polohu prepínača POWER. Je vhodné, ak
do Personal Menu pridáte často používané
položky ponúk Menu.
1 Stlačte
[P-MENU
SET UP]
[DELETE].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
Pridanie Menu
Môžete pridať až 28 položiek Menu pre
každý z režimov prepínača POWER.
Ak chcete pridávať ďalšie položky, musíte
najskôr vymazať menej dôležité položky
Menu.
1 Stlačte
Vymazanie Menu
[P-MENU
SET UP]
[ADD].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
60min
STBY
Select the category.
60min
STBY
Select button to delete.
STATUS
CHECK
1/3
0:00:00
END
DISP
GUIDE
MENU
PRGRAM
AE
SHUTTR
SPEED
AE
SHIFT
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
vymazať.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
NO
OK
3 Stlačte [YES]
2 Stláčaním
/
zvoľte
kategóriu Menu a stlačte
60min
STBY
Select the item.
.
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
OK
3 Stláčaním
/
Menu a stlačte
zvoľte položku
.
[YES]
Menu sa pridá na koniec zoznamu.
60
.
• Nie je možné vymazať [MENU]
a [P-MENU SET UP].
Usporiadanie poradia ponúk Menu
zobrazovaných v Personal Menu
1 Stlačte
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
presunúť.
/
presuňte Menu
na želanú pozíciu.
4 Stlačte
.
Ostatné položky usporiadate
opakovaním krokov 2 až 4.
5 Stlačte [END]
Používanie ponuky Menu
3 Stláčaním
.
• Nie je možné presunúť [P-MENU SET UP].
Obnovenie výrobných nastavení
Personal Menu (Reset)
Stlačte
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
61
Kopírovanie na iné zariadenie, napr. VCR,
DVD rekordér atď.
Ako zdroj napájania použite dodávaný AC adaptér (str. 11).
Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pripojenie k externým zariadeniam
Spôsob pripojenia a kvalita sa líši podľa pripájaného zariadenia a používaných konektorov.
: Smer toku signálu
Kamkordér
Kábel
Externé zariadenie
HDV1080i-kompatibilné
zariadenie
Kábel i.LINK (voliteľný)
HD
kvalita *1
Je potrebný konektor i.LINK
kompatibilný s normou HDV1080i.
Kábel i.LINK (voliteľný)
AV zariadenie
s konektorom i.LINK
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
AV zariadenie s konektorom
S-VIDEO
SD
SD
kvalita *1
kvalita *1
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
Nepripájajte video konektor (žltý).
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
(Červený)
AV zariadenie s audio/video
konektormi *2
SD
kvalita *1
(Biely)
(Žltý)
*1Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
*2Ak pripájate kamkordér k monofonickému zariadeniu, žltý konektor A/V prepojovacieho kábla pripojte
do video konektora na zariadení a biely alebo červený konektor do audio konektora zariadenia.
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
62
Pomocou kábla i. LINK (voliteľný)
Kopírovaný formát sa líši v závislosti od formátu video záznamu alebo formátu nahrávacieho
zariadenia. Z uvedenej tabuľky zvoľte potrebné nastavenia a vykonajte nastavenia v Menu.
• Pred zmenou nastavení v Menu odpojte kábel i.LINK (voliteľný). Inak video zariadenie nemusí správne identifikovať video
signál.
Formát nahrávacieho
zariadenia
Formát
záznamu
kamkordéra
HDV formát*1
DV formát
Skopírovanie
HDV záznamu
vo formáte HDV
HDV
HDV
–*3
Konverzia HDV
záznamu na
formát DV
HDV
DV
DV
Skopírovanie
DV záznamu
vo formáte DV
DV
DV
DV
Formát kopírovania
Nastavenie Menu
[VCR HDV/DV]
(str. 54)
[i.LINK CONV]
(str. 57)
[OFF]
[AUTO]
[ON HDV
DV]
[OFF]
Konverzia
obidvoch
formátov HDV aj
DV na formát DV
HDV/DV
DV
DV
Skopírovanie len
častí vo formáte
HDV
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Skopírovanie len
častí vo formáte
DV
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
[AUTO]
[ON HDV
DV]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
Kopírovanie/Editovanie
Ak je kazeta nasnímaná vo formáte HDV aj DV
*1 Zariadenie kompatibilné s normou HDV1080i.
*2 Výsledky pri kopírovaní bez obrazu (neskopíruje sa ani obraz ani zvuk).
*3 Obraz sa nerozpozná (nevykoná sa nahrávanie).
• Keď je [VCR HDV/DV] nastavené na [AUTO] a dôjde k prepnutiu signálu z HDV na DV a naopak, obraz a zvuk dočasne
vypadnú.
• Ak je nahrávacím zariadením iný model HDR-HC1E, nastavte na nahrávacom kamkordéri HDR-HC1E položku
[VCR HDV/DV] na [AUTO] (str. 54).
• Ak je prehrávacie aj nahrávacie zariadenie HDR-HC1E a sú prepojené káblom i.LINK (voliteľný), po pozastavení alebo
zastavení nahrávania nebude záznam pokračovať plynulo.
Ak používate A/V prepojovací kábel s S-VIDEO konektorom (voliteľný)
Namiesto video konektora (žltý) pripojte S-video konektor. Takéto prepojenie poskytuje
vyššiu kvalitu obrazu. Prepojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu zodpovedajúcu formátu
DV. V prípade zapojenia samotného S-video kábla nebude reprodukovaný zvuk.
Pokračovanie 63
Kopírovanie na iné zariadenie, napr. VCR, DVD rekordér atď. (Pokračovanie)
Kopírovanie na iné zariadenie
1 Kamkordér prepojte s VCR tak,
aby VCR nahrával.
Podrobnosti o prepojení pozri na str. 62.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel
(dodávaný) nastavte [DISP OUTPUT]
na [LCD PANEL] (výrobné nastavenie)
(str. 58).
2 Pripravte VCR na nahrávanie.
Ak kopírujete na VCR, vložte do VCR
kazetu určenú pre záznam.
Ak kopírujete na DVD rekordér, vložte
do DVD rekordéra DVD disk určený
pre záznam.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, prepnite
prepínač do režimu vstupu príslušného
signálu (napr. video vstup 1, video
vstup 2 atď.).
3 Pripravte kamkordér
na prehrávanie.
Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom.
Posúvaním prepínača POWER nadol
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
Nastavte položku [TV TYPE] podľa
prehrávacieho zariadenia (TVP atď.)
(str. 57).
4 Spustite prehrávanie na
kamkordéri a nahrávajte na VCR.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
64
5 Po ukončení kopírovania zastavte
prehrávanie na kamkordéri aj
nahrávanie na VCR.
• Nasledovné signály nie je možné vyviesť
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK):
– Indikátory.
– Záznam spracovaný funkciami [PICT.
EFFECT] (str. 51) alebo [D. EFFECT]
(str. 50).
– Titulky, ktoré sú zaznamenané iným
kamkordérom.
• Aby sa zaznamenal dátum/čas snímania
a údaje o rôznych nastaveniach kamkordéra
pri pripojení A/V prepojovacím káblom
(dodávaný), nechajte tieto údaje zobrazené
na monitore (str. 58).
• Počas pozastavenia prehrávania alebo v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je
obrazový signál vo formáte HDV vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK).
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK (voliteľný)
dbajte na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR, nahraný obraz bude
nekvalitný.
– Dátový kód (dátum/čas/údaje o nastavení
kamkordéra) nemusí byť v závislosti od
zariadenia alebo aplikácie zobrazený alebo
zaznamenaný správne.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz
a zvuk.
• Ak používate kábel i.LINK (voliteľný),
obrazový a zvukový signál sa prenáša
v digitálnej forme a produkuje sa záznam
vo vysokej kvalite.
• Ak je pripojený kábel i.LINK (voliteľný),
formát výstupného signálu (
) bude indikovaný na LCD
alebo
monitore kamkordéra.
Nahrávanie záznamu z VCR
Na kazetu môžete nahrať záznam z VCR.
Scénu môžete na kartu “Memory Stick
Duo” nahrať ako statický záber. Vložte do
kamkordéra kazetu alebo kartu “Memory
Stick Duo” pre záznam.
• Pri tejto operácii je potrebné prepojenie káblom
i.LINK (voliteľný). Nie je možné nahrávať
záznam cez iný konektor než HDV/DV
(i.LINK).
• Kamkordér dokáže nahrávať len zo zdrojov
signálu s normou PAL. Napr. francúzske video
alebo TV programy (SECAM) sa nenahrajú
správne. Podrobnosti o TV normách pozri
na str. 99.
• Ak pre vstup zo zdroja PAL používate
21-pinový adaptér, je potrebný obojsmerný
21-pinový adaptér (voliteľný).
HDV1080i-kompatibilné AV zariadenie s
konektorom i.LINK
zariadenie
Nahrávanie pohyblivého záznamu
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
2 Na kamkordéri nastavte zdroj
vstupného signálu.
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom HDV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [AUTO].
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom DV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [DV]
alebo [AUTO] (str. 54).
forme prehrávacieho zariadenia.
HD kvalita
SD kvalita
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
*
• Ak je pripojený kábel i.LINK (voliteľný),
formát vstupného signálu (
) bude indikovaný
alebo
na LCD monitore kamkordéra. (Tento
indikátor sa môže zobraziť na monitore
prehrávacieho zariadenia, nezaznamená
sa však.)
Kopírovanie/Editovanie
3 VCR pripojte ku kamkordéru vo
4 Do VCR vložte kazetu.
Kábel i.LINK
(voliteľný)
5 Kamkordér ovládajte ako pri
snímaní pohyblivého záznamu.
[
Stlačte
[REC PAUSE].
Do konektora
HDV/DV (i.LINK)
REC CTRL]
6 Na VCR spustite prehrávanie
kazety.
:Smer toku signálu
* Je potrebný konektor i.LINK kompatibilný
s normou HDV1080i.
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať
(z VCR/TVP), sa zobrazí na LCD
monitore kamkordéra.
Pokračovanie 65
Nahrávanie záznamu z VCR (Pokračovanie)
7 Pri scéne, od ktorej chcete
spustiť záznam, stlačte
[REC START].
8 Zastavte nahrávanie.
Ak zaznamenávate na kazetu stlačte
(STOP) alebo [REC PAUSE].
9 Stlačte
.
• Cez konektor HDV/DV (i.LINK) nie je možné
nahrávať TV programy.
• Záznam z DV zariadení je možné vykonať len
vo formáte DV.
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK (voliteľný)
dbajte na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR, nahraný obraz bude
nekvalitný.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz
a zvuk.
– Ak pozastavíte alebo zastavíte nahrávanie
a potom ho obnovíte, nahrávaný obraz nemusí
byť plynulý.
• Ak je na vstupe video signál vo formáte 4:3,
na monitore kamkordéra sa zobrazí s čiernymi
pruhmi na ľavej a pravej strane.
Nahrávanie statických záberov
1 Vykonajte kroky 1 až 4 z časti
“Nahrávanie pohyblivého
záznamu”.
2 Prehrávajte záznam, ktorý chcete
nahrať.
Obraz z VCR sa zobrazí na monitore
kamkordéra.
66
3 Pri scéne, ktorú chcete
zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber
a zatlačte PHOTO na doraz.
Kopírovanie záznamu
z kazety na kartu “Memory
Stick Duo”
Vymazávanie záznamu
z karty “Memory Stick
Duo”
Statické zábery môžete snímať na kartu
“Memory Stick Duo”. Do kamkordéra
vložte kazetu so záznamom a kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam.
1 Posúvaním prepínača POWER
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
2 Stlačte
µ¯ ìèí
µ¯ìèí
°¯°č¯¯¯°
.
°¸±¯
± ® °¯ °¯°
ÌÄÌÎÑ؟ŸÏËÀØ
2 Vyhľadajte a nahrajte scény, ktoré
chcete kopírovať.
ϬÌÄÍÔ
3 Pomocou
/
zvoľte
záznam, ktorý chcete vymazať.
• Pre vymazanie všetkých záznamov naraz
ALL ERASE] (str. 48).
zvoľte [
• Na kartu “Memory Stick Duo” nie je možné
zaznamenávať dátový kód. Dátum a čas
záznamu sa na kartu zaznamená ako dátum
a čas skopírovania záznamu na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Statické zábery sa pri prehrávaní záznamu vo
formáte HDV zaznamenajú len vo veľkosti
[1440 × 810]. Statické zábery sa pri prehrávaní
vo formáte DV zaznamenajú len vo veľkosti
[640 × 360] (16:9) a vo veľkosti [640 × 480]
(4:3).
4 Stlačte
[YES].
• Záznamy nie je možné po vymazaní
obnoviť.
Kopírovanie/Editovanie
(PLAY) spustite
Stlačením
prehrávanie kazety. Pri scéne, ktorú
chcete zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber a zatlačte
PHOTO na doraz.
• Záznamy môžete vymazávať aj v indexovom
zobrazení (str. 23). Pre hromadné vymazávanie
je možné zobraziť naraz až 6 záznamov.
[ DELETE] zatlačte na
Stlačte
[YES].
záznam, ktorý chcete vymazať • Nie je možné vymazávanie záznamov, ak
je ochranná klapka na karte “Memory Stick
Duo” v pozícii pre ochranu záznamu (str. 102),
alebo ak je zvolený záznam chránený pred
vymazaním (str. 68).
67
Označenie záznamu na
karte “Memory Stick Duo”
špecifickou informáciou
(Image protection/Print mark)
Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
s ochrannou klapkou, skontrolujte, či
klapka nie je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 102).
Ochrana pred náhodným
vymazaním (Image protection)
Zvolené záznamy môžete označiť a chrániť
ich tak pred náhodným vymazaním.
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
Priradenie značky pre tlač
(Print mark)
Pre výber záberov pre tlač v kamkordéri
sa používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format).
Priradením značky pre tlač môžete
určiť, ktorý zo zobrazených záberov na
kamkordéri má byť vytlačený. Nie je ho už
potrebné označovať pri tlači. (Nie je však
možné nastaviť počet výtlačkov.)
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
2 Stlačte
2 Stlačte
3 Zatlačte na záber, ktorému chcete
[PROTECT].
3 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
priradiť značku pre tlač.
PRINT MARK
Zobrazí sa
.
chrániť.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
Zobrazí
sa 6.
101
OK
[END].
• Pre zrušenie ochrany záznamu v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého ochranu chcete
zrušiť.
68
[PRINT
MARK].
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
101
OK
[END].
• Pre zrušenie značky pre tlač v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého značku pre tlač
chcete zrušiť.
• Nikdy nepriraďujte značky pre tlač záberom
na karte “Memory Stick Duo”, ak sú už na nej
nejaké zábery so značkami pre tlač priradenými
na inom zariadení. Môžete zmeniť informácie
o priradených značkách pre tlač inými
zariadeniami.
Tlač nasnímaných záberov
(PictBridge-kompatibilná tlačiareň)
S PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou
môžete statické zábery jednoducho vytlačiť
bez potreby pripájať kamkordér k PC.
Pripojte kamkordér do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra. Do
kamkordéra vložte kartu “Memory Stick
Duo”, obsahujúcu statické zábery a zapnite
tlačiareň.
Pripojte kamkordér k tlačiarni
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
[MENU]
(STANDARD SET)[USB
SELECT][PictBridgePRINT]
.
3 USB káblom (dodávaný) prepojte
(USB) konektor na kamkordéri
s tlačiarňou.
4 Stlačte
(PICT.APPLI.)
[PictBridge PRINT].
Po zavedení prepojenia sa na
monitore zobrazí (prepojenie
PictBridge).
°¸±¯
° ® °¯
ÏÑÈÍÓ
°¯°¬¯¯¯°
¬
°¯°
ÄÍÃ
ª
ÒÄÓ
Ä×ÄÂ
Zobrazí sa jeden zo záberov uložených
na karte “Memory Stick Duo”.
• Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi,
ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné.
1 Stláčaním
/
zvoľte záber,
ktorý chcete vytlačiť.
2 Stlačte
[COPIES].
3 Stláčaním
/
kópií výtlačkov.
zvoľte počet
Nastaviť môžete maximálne 20 kópií
pre jeden tlačený záber.
4 Stlačte
[END].
Pre tlač dátumu snímania stlačte
[DATE/TIME][DATE] alebo
[DAY&TIME]
.
5 Stlačte [EXEC][YES].
Po dokončení tlače zmizne hlásenie
[Printing...] a znova sa zobrazí
zobrazenie pre výber záberov.
Kopírovanie/Editovanie
2 Stlačte
Tlač
Po dokončení tlače stlačte [END].
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
na monitore nevykonajte
• Počas zobrazenia
nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať
správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Neodpájajte USB kábel (dodávaný) od
tlačiarne.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel (dodávaný), vypnite tlačiareň a vykonajte
celú operáciu od začiatku.
• Ak tlačíte statické zábery nasnímané
s pomerom strán 16:9, ľavá a pravá strana
záberu sa môže orezať.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu snímania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie tlačiarne.
Pokračovanie 69
Tlač nasnímaných záberov
(PictBridge-kompatibilná
tlačiareň) (Pokračovanie)
Konektory pre pripojenie
externých zariadení
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným, než týmto kamkordérom.
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery
aj bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
...Otvorte kryt pätice.
- ...Otvorte kryt konektorov.
Pätica s aktívnym rozhraním
Pätica s aktívnym rozhraním dodáva
napájanie voliteľnému príslušenstvu, ako
je video reflektor, blesk alebo mikrofón.
Pätica je spojená s prepínačom POWER,
čo dovoľuje dodávané napájacie napätie
pre voliteľné príslušenstvo vypnúť
a zapnúť. Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie príslušenstva.
• Keď pripájate príslušenstvo, otvorte kryt
pätice.
• Pätica s aktívnym rozhraním má
bezpečnostné zariadenie na bezpečné
upevnenie inštalovaného príslušenstva.
Keď inštalujete príslušenstvo, zasuňte
ho nadol, zatlačte na doraz a pritiahnite
skrutku. Príslušenstvo odoberiete tak, že
uvoľníte skrutku a potom ho zatlačíte nadol
a vytiahnete von.
70
• Pri pripojení externého zariadenia sa
rýchlejšie vybíja akumulátor.
• Nie je možné súčasné používanie externého
blesku (voliteľný) a zabudovaného blesku.
• Ak je pripojený externý mikrofón
(voliteľný), bude mať takýto mikrofón
prioritu pred vstavaným mikrofónom
(str. 27).
Konektor 7 (slúchadlá) (zelený)
• Po pripojení slúchadiel sa vstavaný
reproduktor vypne.
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
(červený)
Konektor HDV/DV (i.LINK)
(str. 62, 77)
(USB) konektor (str. 69, 72)
Kopírovanie/Editovanie
• Tento konektor pracuje ako vstupný
konektor pre externý mikrofón a tiež
ako napájací konektor pre mikrofón
typu Plug-in-power. Ak je pripojený
externý mikrofón (voliteľný), bude mať
takýto mikrofón prioritu pred vstavaným
mikrofónom (str.27).
• Aby ste externý mikrofón upevnili,
odporúčame používať voliteľný adaptér
pre päticu pre príslušenstvo VCT-55L.
Keď vkladáte alebo vyberáte kazetu, zložte
adaptér pre päticu pre príslušenstvo.
Konektor COMPONENT OUT (str. 34)
Konektor A/V (audio/video) OUT
(str. 34, 62)
Konektor DC IN (str. 11)
Konektor
LANC (modrý)
• Ovládací konektor LANC slúži na
ovládanie posuvu pásky vo video zariadení
a iných zariadeniach k nemu pripojených.
71
Pripojenie k PC
Pri pripojení kamkordéra k PC môžete
vykonávať nasledovné operácie:
Kopírovanie statických
záberov do PC
Systémové požiadavky
Pre užívateľov OS Windows
Kopírovanie statických záberov z karty
“Memory Stick Duo” do PC
str. 72
Kopírovanie pohyblivého záznamu
vo formáte HDV z kazety do PC
str. 75
Kopírovanie pohyblivého záznamu
vo formáte DV z kazety do PC
str. 75
• OS: Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie
nie je zaručené v systémoch s upgrade OS.
• CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší.
• Ostatné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii).
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Prepojenie
Nasledovnými dvomi spôsobmi môžete
pripojiť kamkordér k PC:
– USB kábel (dodávaný),
Ak kopírujete záznam z karty “Memory Stick
Duo”.
– Kábel i.LINK (voliteľný),
Ak kopírujete záznam z kazety.
Poznámky k pripojeniu k PC
• Ak na prepojenie kamkordéra s PC používate
USB kábel (dodávaný) alebo kábel i.LINK
(voliteľný), zasuňte konektory správne. Ak
nasilu zasúvate konektor nesprávne, môže
sa konektor poškodiť alebo môže dôjsť
k poruche kamkordéra.
• Nie je možné nasledovné:
– Kopírovanie záznamu z kazety do PC
pomocou USB kábla (dodávaný).
– Kopírovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo” do PC pomocou kábla i.LINK
(voliteľný).
• Pri odpájaní od PC odpojte USB kábel
správnym postupom (str. 74).
72
• OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X
(ver. 10.1/ver. 10.2/ver. 10.3).
• Ostatné: USB konektor (musí byť štandardne
k dispozícii).
Používanie USB kábla (dodávaný)
• Túto operáciu je možní vykonať so štandardným
ovládačom v PC. Nie je potrebné inštalovať
softvér.
• Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu
Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick
Duo” so záznamom do adaptéra Memory Stick
Duo (dodávaný) a potom vložte adaptér s kartou
do slotu Memory Stick na PC. Potom môžete
skopírovať záznam do PC.
• Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo”
a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto
používania slotu pre kartu Memory Stick na PC
pripojte kamkordér USB káblom (dodávaný).
4 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
Do USB konektora
5 Stlačte
USB kábel
(dodávaný)
[MENU]
(STANDARD SET)[USB SELECT]
[MEMORY STICK]
.
6 Dodávaný USB kábel zapojte
do USB konektora na kamkordéri.
Do USB konektora
7 Druhý konektor USB kábla
pripojte do USB konektora na PC.
1 Zapnite PC.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
Pod OS Windows 2000/Windows XP
Prihláste sa ako Administrator
(správca).
Na monitore kamkordéra sa zobrazí
[USB CONNECT].
Ak pripojíte USB kábel prvý krát,
môže PC trvať určitý čas, kým rozpozná
a sprístupní kamkordér ako novú
jednotku.
Používanie PC
• V tomto kroku nepripájajte kamkordér k PC.
• PC nemusí sprístupniť kamkordér, ak ich
prepojíte USB káblom (dodávaný) pred
zapnutím kamkordéra.
• Odporúčané prepojenie pozri na str. 75.
Kopírovanie záznamu
Pre užívateľov OS Windows
2 Do kamkordéra vložte
kartu “Memory Stick Duo”
so záznamom.
Dvakrát kliknite na ikonu [Removable
disk] zobrazenú v rámci priečinka
[My Computer]. Chyťte a presuňte záznam
v priečinku na pevný disk PC.
3 Pripojte napájanie kamkordéra.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér (str. 11).
Pokračovanie 73
Kopírovanie statických záberov do PC (Pokračovanie)
Odpojenie USB kábla (dodávaný)
od PC
Pre užívateľov OS Windows
Ak sa na LCD monitore zobrazí [USB
CONNECT], kábel odpojte nasledovným
postupom.
Kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] na lište úloh.
Kliknite na túto ikonu.
Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané kamkordérom bez funkcie
vytvárania priečinkov (možné len
prehrávanie)
Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané týmto kamkordérom
Ak ste nevytvorili nový priečinok,
zobrazí sa len priečinok [101MSDCF].
Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané kamkordérom bez funkcie
vytvárania priečinkov (možné len
prehrávanie)
Priečinok
Súbor
Význam
101MSDCF
Súbor
DSC0888 statického
(až
8.JPG
999MSDCF)
záberu
8888 znamená akékoľvek číslo
z intervalu 0001 až 9999.
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, potom
myšou presuňte želané obrazové súbory
na pevný disk PC.
74
Lišta úloh
Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
Kliknite sem.
Kliknite na [OK].
Odpojte USB kábel od kamkordéra aj PC.
Ak sa [USB CONNECT] na LCD monitore
nezobrazí, vykonajte len krok vyššie.
• USB kábel odpojte správnym postupom, inak sa
súbory na karte “Memory Stick Duo” nemusia
správne aktualizovať. Môže to tiež spôsobiť
poškodenie karty “Memory Stick Duo”.
Kopírovanie pohyblivého
záznamu z kazety do PC
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
Ikonu jednotky myšou presuňte na ikonu
koša [Trash].
Odpojte USB kábel (dodávaný) od
kamkordéra a od PC.
• Ak používate Mac OS X, pred odpojením USB
kábla a vybratím karty “Memory Stick Duo”
vypnite PC.
• Kým svieti kontrolka prístupu, neodpájajte USB
kábel.
• USB kábel (dodávaný) odpojte pred vypnutím
kamkordéra.
Pripojte kamkordér k PC káblom i.LINK
(voliteľný).
PC musí disponovať konektorom i.LINK
a musí v ňom byť nainštalovaný editovací
softvér schopný kopírovať signál vo
formáte HDV. Potrebný softvér závisí od
formátu záznamu a formátu, v akom sa
kopíruje do PC (HDV alebo DV). Pozri
uvedenú tabuľku.
Formát
záznamu
Potrebný softvér
HDV
HDV
Editovací softvér
schopný kopírovať
HDV signál
DV
HDV
Editovací softvér
schopný kopírovať
DV signál
DV
DV
Editovací softvér
schopný kopírovať
DV signál
Odporúčané prepojenie
Aby kamkordér pracoval správne, prepojte
ho podľa nasledovných obrázkov.
• Pripojte kamkordér k PC pomocou USB
kábla (dodávaný). K PC nepripájajte iné USB
zariadenie.
• Ak je PC štandardne vybavený USB
klávesnicou a myšou, ponechajte ich pripojené
a kamkordér dodávaným USB káblom pripojte
do iného dostupného USB konektora.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je k PC
pripojených dva a viac USB zariadení.
• Fungovanie nie je zaručené, ak pripojíte USB
kábel cez klávesnicu alebo USB rozbočovač.
• Kábel pripojte priamo do USB konektora na
PC.
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
• Podrobnosti o kopírovaní záznamu pozri
v návode na použitie softvéru.
• Podrobnosti o odporúčanom prepojení pozri
v návode na použitie editovacieho softvéru.
• Niektoré editovacie aplikácie v PC nemusia
pracovať správne.
Používanie PC
Formát,
v akom sa
kopíruje do
PC
Konektor HDV/
DV (i.LINK)
Kábel i.LINK (voliteľný)
Poznámky k prepojeniu s PC
• Kábel i.LINK (voliteľný) pripojte najskôr k PC,
až potom ku kamkordéru.
Pokračovanie 75
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC (Pokračovanie)
Pripojenie v opačnom poradí môže spôsobiť
statickú elektrinu a môže sa poškodiť
kamkordér.
• V nasledovných prípadoch môže PC zrušiť
prepojenie, alebo nemusí rozpoznať signál
z kamkordéra.
– Vykonáte nasledovné nastavenie, aby ste
pripojili kamkordér k PC, ktorý nepodporuje
formáty video signálu, ktoré sa zobrazujú na
LCD monitore kamkordéra (HDV alebo DV).
– Počas pripojenia káblom i.LINK (voliteľný)
zmeníte nastavenia [VCR HDV/DV]
a [i.LINK CONV] v Menu
(STANDARD SET).
– Počas pripojenia káblom i.LINK (voliteľný)
a pri nastavení prepínača POWER do polohy
CAMERA-TAPE zmeníte nastavenie [REC
(STANDARD SET).
FORMAT] v Menu
– Počas pripojenia káblom i.LINK (voliteľný)
zmeníte polohu prepínača POWER.
• Počas pripojenia káblom i.LINK (voliteľný)
sa formát (HDV alebo DV) vstupného/
výstupného signálu zobrazuje na LCD
monitore kamkordéra.
Keď nastavujete kamkordér
Potrebné nastavenia v Menu závisia od
formátu záznamu a formátu v akom sa
záznam skopíruje.
Formát,
v akom sa
záznam
kopíruje do
PC
Nastavenie Menu*1
Formát
záznamu
[VCR HDV/DV]
HDV
[HDV]
[i.LINK CONV]
[OFF]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
[HDV]
[i.LINK CONV]
[ON HDV
DV]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
[DV]
[i.LINK CONV]
[OFF]
DV
*1 Pre [VCR HDV/DV] pozri str. 54 a pre
[i.LINK CONV] pozri str. 57.
76
• Kazetu nasnímanú vo formáte DV nie je možné
do PC skopírovať vo formáte HDV.
• Po pripojení kamkordéra k PC Sony série
VAIO, v ktorom je nainštalovaný softvér “Click
to DVD Ver.2.3” alebo novšia verzia, môžete
z kazety vytvárať DVD disky (str. 77). Kvalita
záznamu kopírovaného na DVD disky bude SD
(štandardné rozlíšenie).
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu
vo formáte HDV z PC do kamkordéra
• Ak chcete skopírovať záznam vo formáte HDV
do formátu DV, nastavte [VCR HDV/DV] na
[HDV] a [i.LINK CONV] na [ON HDVDV]
(STANDARD SET) (str. 54, 57).
v Menu
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu vo
formáte DV z PC do kamkordéra
• Nastavte [VCR HDV/DV] na [DV] v Menu
(STANDARD SET) (str. 54).
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie
na “Click to DVD”)
Po pripojení kamkordéra k PC Sony série
VAIO, v ktorom je nainštalovaný softvér
“Click to DVD Ver.2.3” alebo novšia
verzia, káblom i.LINK (voliteľný) môžete
z kazety vytvárať DVD disky. Záznam sa
automaticky skopíruje a zapíše na DVD
disk.
Nasledovný postup popisuje vytváranie
DVD diskov zo záznamu na kazete.
Podrobnosti o kompatibilných PC, OS,
softvéri “Click to DVD” a aktualizácii na
“Click to DVD Ver.2.3” alebo na novšiu
verziu pozri na web stránke:
* PC musí byť vybavený zapisovacou DVD
mechanikou za účelom zápisu na DVD disky
a aplikáciou “Click to DVD Ver.2.3” (pôvodný
softvér spoločnosti Sony) alebo jej novšou
verziou.
:Smer
toku
signálu
Kábel
i.LINK
(voliteľný)
Do konektora
DV (i.LINK)
HDV/
• Pri kopírovaní na DVD disk sa záznam
nasnímaný vo formáte HDV skonvertuje na
kvalitu SD (štandardné rozlíšenie). (Nekopíruje
sa v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).)
• Na túto operáciu môžete použiť len kábel
i.LINK (voliteľný). Nie je možné použiť USB
kábel (dodávaný).
Prvé použitie funkcie Direct Access
pre “Click to DVD”
Funkcia Direct Access pre “Click to
DVD” umožňuje jednoduché kopírovanie
záznamu z kazety a vytváranie DVD
diskov, ak je k PC pripojený kamkordér.
Pred použitím funkcie Direct Access pre
“Click to DVD” vykonaním nasledovných
krokov spustite “Click to DVD Automatic
Mode Launcher”.
Používanie PC
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/select-pn.pl
– Ázia a Oceánia
http://www.css.ap.sony.com/
– Kórea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://vaio-online.sony.com/
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Zapnite PC.
Kliknite na ponuku [Start] a zvoľte [All
Programs].
V programoch zvoľte [Click to DVD]
a kliknite na [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Spustí sa [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
• Po prvom spustení [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] sa bude aplikácia vždy spúšťať
automaticky po zapnutí PC.
• [Click to DVD Automatic Mode Launcher] je
nastavený pre každého užívateľa Windows XP.
Pokračovanie 77
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”)
(Pokračovanie)
1 Zapnite PC.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie
používajúce i.LINK.
2 Pripojte napájanie kamkordéra.
8 Do DVD mechaniky vložte
zapisovateľný DVD disk.
9 Na dotykovom monitore
kamkordéra stlačte [EXEC].
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér, nakoľko vytvorenie DVD
disku trvá niekoľko hodín.
3 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
4 Stlačte
[MENU] (STANDARD SET) [i.LINK
CONV] [ON HDVDV] .
5 Do kamkordéra vložte nahranú
kazetu.
6 Pripojte kamkordér k PC
pomocou voliteľného i.LINK kábla
(str. 77).
• Ak pripájate kamkordér k PC, konektor
zasúvajte správne. Ak nasilu zasúvate
konektor nesprávne, môže sa konektor
poškodiť alebo môže dôjsť k poruche
kamkordéra.
Na LCD monitore kamkordéra sa
zobrazuje prevádzkový stav.
CAPTURING: Záznam nasnímaný na
kazete sa kopíruje do PC.
CONVERTING: Záznam sa konvertuje
do digitálneho formátu MPEG2.
WRITING: Záznam sa zapisuje na
DVD disk.
• Ak použijete DVD-RW/+RW disk
obsahujúci nejaký záznam, na LCD
monitore kamkordéra sa zobrazí hlásenie
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (Disk so záznamom. Vymazať
a prepísať?). Ak stlačíte [EXEC], existujúce
údaje sa vymažú a na disk sa uložia nové
údaje.
10 Stlačením [NO] ukončíte
vytváranie DVD disku.
7 Stlačte
[MENU] (EDIT/PLAY) [BURN DVD] .
V PC sa automaticky spustí softvér
“Click to DVD” a zobrazujú sa
On-screen pokyny.
78
Nosič disku sa automaticky vysunie.
Pre zápis toho istého záznamu na ďalší
DVD disk stlačte [YES].
Nosič disku sa vysunie. Do mechaniky
vložte nový zapisovateľný DVD disk.
Potom zopakujte kroky 9 a 10.
Zrušenie operácie
Na LCD monitore kamkordéra stlačte
[CANCEL].
Používanie PC
• Operáciu nie je možné zrušiť po zobrazení
hlásenia [Finalizing DVD.] na LCD monitore
kamkordéra.
• Kým sa prenos záznamu nedokončí, neodpájajte
kábel i.LINK (voliteľný), ani neprepínajte
prepínač POWER na kamkordéri do iného
režimu.
• Keď je na monitore zobrazené [CONVERTING]
alebo [WRITING], prenos záznamu sa už
skončil. Aj keď v tejto situácii odpojíte kábel
i.LINK (voliteľný), alebo vypnete kamkordér,
vytváranie DVD disku bude v PC pokračovať.
• V nasledovných prípadoch PC zruší prenos
záznamu. Vytvorí sa DVD disk len z doposiaľ
preneseného záznamu. Podrobnosti pozri
v súboroch On-line Help softvéru “Click to
DVD Automatic Mode Launcher”.
– Na kazete je miesto bez záznamu v dĺžke viac
než 10 sekúnd.
– Kazeta obsahuje starší dátum snímania, než
pri poslednom dátume snímania.
– Ak sú na jednej kazete zmeny pomeru
strán obrazu v zázname (zo štandardného
na širokouhlý alebo naopak).
• V nasledovných prípadoch nie je možné ovládať
kamkordér:
– Počas prehrávania kazety.
– Počas snímania na kartu “Memory Stick
Duo”.
– Ak ste softvér “Click to DVD” spustili
prostredníctvom PC.
79
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho
riešení nasledovnú tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
Sony.
Prevádzka
Kamkordér sa nezapol.
• Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý, alebo nie je správne založený v kamkordéri.
• Založte maximálne nabitý akumulátor (str. 11).
• Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky (str. 11).
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte. Ak funkcie stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo
RESET (str. 27). (Stlačením tlačidla RESET dôjde k vymazaniu všetkých nastavení vrátane
dátumu a času (neplatí pre položky Personal Menu).)
[DEMO MODE] nefunguje.
• Z kamkordéra vyberte kazetu a kartu “Memory Stick Duo” (str. 19, 20).
Kamkordér sa zohrieva.
• Kamkordér sa počas prevádzky zohrieva. Nejde o poruchu.
Akumulátor/Batérie/Zdroje napájania
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 59), alebo kamkordér znova zapnite (str. 14), prípadne
používajte AC adaptér.
• Nabite akumulátor (str. 11).
Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti indikátor CHG (nabíjanie).
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF (CHG) (str. 11).
• Akumulátor založte správne (str. 11).
• Z elektrickej siete nie je dodávané žiadne napätie (str. 11).
• Nabíjanie je ukončené (str. 11).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká.
• Akumulátor založte správne (str. 11). Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte
predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený.
80
Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať.
• V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol
akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu (str. 11).
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový.
Môže byť poškodený (str. 11, 104).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Ak odklápate
alebo priklápate LCD panel, trvá približne 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
akumulátora.
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový.
Môže byť poškodený (str. 11, 104).
Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru.
LCD monitor/hľadáčik
Na LCD monitore alebo v hľadáčiku sa zobrazil neznámy obraz.
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 52). Vložte kazetu/kartu “Memory Stick Duo”
alebo zatlačte na LCD monitor. Režim [DEMO MODE] sa zruší.
Riešenie problémov
• Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte.
Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory.
• Podrobnosti pozri v prehľade indikátorov (str. 95).
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od elektrickej siete alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISPLAY/BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní)
(str. 17).
Pokračovanie 81
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte monitor ([CALIBRATION]) (str. 108).
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 16).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte LCD panel. V hľadáčiku sa obraz nezobrazuje, keď je otvorený LCD panel (str. 16).
Kazety
Kazeta sa z držiaka nedá vybrať.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 11).
• Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 12).
• Založte maximálne nabitý akumulátor (str. 11).
Kazetu nie je možné vybrať, aj keď je kryt kazety otvorený.
• V kamkordéri skondenzovala vlhkosť (str. 107).
Pri používaní kazety s kazetovou pamäťou (Cassette Memory) sa nezobrazil
indikátor Cassette Memory ani titulok.
• Kamkordér nie je kompatibilný s kazetovou pamäťou (Cassette Memory), takže sa indikátor
nezobrazuje.
Indikátor zostávajúceho času kazety sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času kazety
zobrazoval stále (str. 58).
Počas prevíjania kazety vpred/vzad počuť rušivý zvuk.
• Ak používate AC adaptér, rýchlosť prevíjania vpred/vzad je vyššia (v porovnaní s napájaním
z akumulátora), z tohto dôvodu je hluk vyšší.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Pri karte “Memory Stick Duo” nepracujú funkcie.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku CAMERA-MEMORY alebo
PLAY/EDIT (str. 14).
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” (str. 20).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, preformátujte ju
v kamkordéri (str. 49).
82
Záznam sa nedá vymazať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 68).
• Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť maximálne 100 záznamov.
Nie je možné vymazať všetky záznamy naraz.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 68).
Karta “Memory Stick Duo” sa nedá naformátovať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
Záznam sa nedá ochrániť pred vymazaním.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 68).
Nie je možné priradiť značku pre tlač.
Názov dátového súboru nie je správne indikovaný.
Riešenie problémov
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 68).
• Značku pre tlač je možné priradiť maximálne 999 súborom.
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 102).
Názov súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 102).
Snímanie
Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 85) a “Pamäťová karta “Memory
Stick Duo”” (str. 82).
Pokračovanie 83
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Kazeta sa po stlačení REC START/STOP nepohla.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE (str. 22).
• Kazeta je na konci. Previňte kazetu na začiatok, alebo vložte novú kazetu.
• Prepnite ochrannú klapku do polohy REC, alebo vložte novú kazetu (str. 100).
• Páska sa prilepila na kotúč (skondenzovala vlhkosť). Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom kazetu znova vložte (str. 107).
Funkcia transfokácie nepracuje.
• Nie je možné používať transfokáciu, ak používate funkciu [SHOT TRANS].
Nie je možné snímať na karta “Memory Stick Duo”.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 102).
• Kapacita karty už je záznamom plne obsadená. Vymažte neželané záznamy z karty “Memory
Stick Duo” (str. 67).
• Naformátujte kartu “Memory Stick Duo” v kamkordéri alebo použite inú kartu “Memory
Stick Duo” (str. 49).
• Týmto kamkordérom nie je možné snímať pohyblivý záznam na kartu “Memory Stick Duo”.
• Keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE, nie je možné snímať statické zábery na
kartu “Memory Stick Duo” s funkciami:
– [PICT. EFFECT]
– [D. EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
– [SUPER NS]
– Keď je [SHUTTR SPEED] nastavené na menej než 1/25
– Počas prevádzky funkcie [FADER]
– [COLOR BAR].
Pri prepínaní prepínača POWER sa mení aj zorný uhol.
• Zorný uhol pri nastavení prepínača POWER v polohe CAMERA-MEMORY je širší než
v polohe CAMERA-TAPE.
Prechod medzi posledne nasnímanou scénou a novou scénou nie je plynulý.
• Pamätajte na nasledovné.
– Realizujte funkciu END SEARCH (str. 31).
– Z kamkordéra nevysúvajte kazetu. (Plynulý prechod medzi naposledy nasnímanou scénou
a nasledujúcou scénou bude zabezpečený aj vtedy, ak medzitým kamkordér vypnete.)
– Na jednu kazetu nemiešajte záznam vo formáte HDV aj DV.
– Na jednu kazetu nemiešajte záznam v režimoch SP aj LP.
– Nezastavujte snímanie v režime LP.
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 58).
84
Vstavaný blesk nepracuje.
• Nie je možné používať vstavaný blesk spolu s funkciami:
– [BURST]
– Keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE
– Keď je nasadený voliteľný mikrofón (ECM-HST1 alebo ECM-HQP1)
• Aj keď je zvolený automatický blesk alebo
(automatická redukcia efektu červených očí),
blesk nebude pracovať pri nasledovných funkciách:
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] a [LANDSCAPE] režimu [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
Externý blesk (voliteľný) nepracuje.
• Napájanie na externom blesku (voliteľný) je vypnuté, alebo blesk nie je správne nasadený.
• Externý blesk (voliteľný) nepracuje, keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje.
• Kazeta bola po nasnímaní vysunutá (str. 31).
• Na kazete nie je žiadny záznam.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje správne.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Riešenie problémov
Nastavenie obrazu počas snímania
Pozri tiež časť “Menu” (str. 89).
Nie je možné manuálne nastaviť expozíciu.
• Expozíciu nie je možné nastaviť manuálne pri funkciách:
– NightShot
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
– [COLOR BAR]
– Keď je prepínač AUTO LOCK v polohe ON (str. 25)
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], nastavená expozícia sa zruší.
Tlačidlo TELE MACRO nefunguje.
• Nie je možné používať funkciu TELE MACRO spolu s funkciami:
– [PROGRAM AE]
– Ak snímate pohyblivý záznam na kazetu.
Funkcia automatického zaostrovania nepracuje.
• Prepínač FOCUS/ZOOM nastavte do polohy AUTO, aby ste sprístupnili automatické
zaostrovanie (str. 25).
Pokračovanie 85
Riešenie problémov (Pokračovanie)
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie
(str. 25).
Zaostrovanie nepracuje.
• Zaostrovanie nepracuje pri funkcii [SHOT TRANS].
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 46).
• Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje pri funkcii [SHOT TRANS] (str. 52).
Funkcia BACK LIGHT nepracuje.
• Funkcia BACK LIGHT sa zruší, keď zvolíte [SPOT METER] (str. 42).
• Funkciu BACK LIGHT nie je možné používať, ak je expozícia v inom než automatickom
režime.
Funkcia [DIGITAL ZOOM] nepracuje.
• Funkciu [DIGITAL ZOOM] nie je možné používať spolu s funkciami:
– TELE MACRO
– Keď sa ukladá nastavenie [SHOT TRANS]
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režimoch [SUPER NS] alebo [COLOR SLOW S] sa môžu v obraze vyskytovať
bodky. Nejde o poruchu.
Objekty snímané pri prechode cez ohraničenú oblasť sa môžu zobrazovať
skreslene.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu čítania
obrazových signálov snímacím prvkom (senzor CMOS) sa v závislosti od podmienok
snímania môžu objekty rýchlo prechádzajúce cez ohraničenú oblasť zobraziť skreslene.
Obraz je zobrazený v zlých alebo skreslených farbách.
• Deaktivujte funkciu NightShot (str. 24).
Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Osvetlenie LCD monitora je vypnuté. Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISPLAY/BATT
INFO, kým sa osvetlenie nezapne (str. 16).
Obraz je príliš jasný, sú v ňom horizontálne čierne pruhy, alebo má zmenené
farby.
86
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou sa uvedené javy
môžu vyskytnúť. Nejde o poruchu. Zrušte režim [PROGRAM AE] (str. 42), aby sa problém
odstránil.
Pri snímaní TV alebo PC obrazovky sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 46).
Na monitore sa objavia malé biele bodky.
• Bodky sa objavujú pri pomalých rýchlostiach uzávierky. Nejde o poruchu.
Obraz sa zdá byť príliš svetlý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Zrušte funkciu BACK LIGHT (str. 25).
Prehrávanie
Ak prehrávate záznam z karty “Memory Stick Duo”, pozri tiež časť “Pamäťová karta
“Memory Stick Duo”” (str. 82).
Kazetu nie je možné prehrávať.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
• Previňte kazetu (str. 23).
Prehrávanie v opačnom smere nepracuje.
• Prehrávanie v opačnom smere nie je možné pri kazete so záznamom vo formáte HDV.
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie v skutočnej
veľkosti. Nejde o poruchu.
Riešenie problémov
Záznam z karty “Memory Stick Duo” sa neprehráva v skutočnej veľkosti alebo
pomere strán.
Obrazové dáta z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú prehrať.
• Nie je možné prehrávať pohyblivý záznam nasnímaný iným kamkordérom na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak je záznam spracovaný v PC, alebo je priečinok vytvorený/zmenený v PC, nemusí byť
možné jeho normálne prehrávanie. (Na LCD monitore názov súboru v tomto prípade bliká.)
Nejde o poruchu (str. 103).
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie. Nejde
o poruchu (str. 103).
V obraze sú horizontálne pruhy. Prehrávaný obraz nie je ostrý, alebo chýba.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 107).
Nie je možné počuť zvuk nasnímaný v režime 4CH MIC REC na inom
kamkordéri.
• Nastavte [
AUDIO MIX] (str. 55).
Pokračovanie 87
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Obraz bliká, diagonálne riadky nie sú hladké.
• Nastavte [SHARPNESS] do strany
(zjemnenie) (str. 43).
Nie je počuť zvuk, alebo počuť len hlboké tóny.
• Nastavte [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 55).
• Nastavte hlasitosť (str. 23).
AUDIO MIX] zo strany [ST2] (doplnený zvuk), kým nebude zvuk počuť
• Nastavujte [
správne (str. 55).
• Ak používate S-VIDEO konektor alebo zložkový video kábel (dodávaný), pripojte tiež
červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 34).
Obraz alebo zvuk vypadáva.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
Zvuk vypadáva.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 107).
Na monitore je zobrazené “---” .
• Na kazetu ste snímali bez nastaveného dátumu a času.
• Je prehrávaný úsek kazety bez záznamu.
• Poškodené údaje o dátume nie je možné prečítať.
Vyskytuje sa šum a na monitore sa zobrazí
alebo
.
• Kazeta bola nasnímaná kamkordérom pracujúcom v inej TV norme, než používa tento
kamkordér (PAL). Nejde o poruchu (str. 99).
Funkcia Date Search nepracuje správne.
• Ak má záznam z jedného dňa menej ako dve minúty, kamkordér nemusí presne vyhľadať
miesto, kde došlo k zmene dátumu.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Pri funkcii END SEARCH alebo Rec Review sa nezobrazuje obraz.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
Na TVP pripojenom káblom i.LINK (voliteľný) sa nezobrazuje obraz.
• Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nie je možné zobraziť na TVP, ktorý nie je
kompatibilný s normou HDV1080i (str. 34). Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
88
Na TVP pripojenom zložkovým video káblom (dodávaný) sa nezobrazuje obraz
alebo nepočuť zvuk.
• Nastavte [COMPONENT] v Menu
(STANDARD SET) podľa potrieb pripojeného
zariadenia (str. 57).
• Ak používate zložkový video kábel (dodávaný), pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V
prepojovacieho kábla (str. 34).
Obraz je počas prehrávania na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3 rušený.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3.
Nastavte [TV TYPE] v Menu
(STANDARD SET) (str. 57) a prehrávajte záznam.
(STANDARD SET) a nastavte [ WIDE
• Pred snímaním zvoľte [DV SET] v Menu
SELECT] na [4:3] (str. 55).
Na LCD monitore sa zobrazí
.
• Zobrazuje sa to pri prehrávaní kazety nasnímanej iným zariadením, ktoré používa systém
záznamu zvuku cez 4-kanálový mikrofón (4CH MIC REC). Tento kamkordér nie je
kompatibilný so štandardom pre záznam zvuku cez 4-kanálový mikrofón.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
Riešenie problémov
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 58).
• Odstráňte prekážky medzi DO a kamkordérom.
• Senzor signálov diaľkového ovládania chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je priame
slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať
správne.
• Vložte novú batériu. Vložte batériu do držiaka batérie správne. Dodržte správnu polaritu
+/– (str. 109).
• Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. Môže blokovať senzor signálov
DO.
Pri používaní diaľkového ovládania dochádza k ovládaniu iných VCR.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim VTR 2 pre VCR na iný režim,
alebo zakryť senzor VCR čiernym papierikom.
Ponuka Menu
Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé).
• V aktuálnom režime snímania/prehrávania nie je možné voliť nevýrazné položky.
Pokračovanie 89
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Nie je možné používať funkciu [PROGRAM AE].
• Funkciu [PROGRAM AE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [COLOR BAR]
– [OLD MOVIE] alebo [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
– TELE MACRO
– [COLOR SLOW S]
– Keď je prepínač AUTO LOCK v polohe ON (str. 25)
Nie je možné používať funkciu [SPOT METER].
• Funkciu [SPOT METER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [COLOR BAR]
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
– Keď je prepínač AUTO LOCK v polohe ON (str. 25)
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [SPOT METER] sa automaticky nastaví na [AUTO].
Funkcia [WHITE BAL.] nepracuje.
• Funkciu [WHITE BAL.] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [COLOR BAR]
– Keď je prepínač AUTO LOCK v polohe ON (str. 25)
Nie je možné nastavovať ostrosť [SHARPNESS].
• [SHARPNESS] nie je možné nastavovať spolu s funkciami:
– [COLOR BAR]
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
[SHUTTR SPEED] nie je možné nastaviť manuálne.
• Nie je možné nastavovať [SHUTTR SPEED], keď používate funkcie:
– NightShot
– [PROGRAM AE]
– [COLOR BAR]
– [COLOR SLOW S]
– [OLD MOVIE] alebo [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
– [SPOT METER]
– Keď je expozícia v inom než automatickom režime
– Keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-MEMORY
– Keď je prepínač AUTO LOCK v polohe ON (str. 25)
• Ak je nastavené [PROGRAM AE], [SHUTTR SPEED] sa nastaví na [AUTO].
90
Nie je možné používať položku [AE SHIFT].
• Funkciu [AE SHIFT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR BAR]
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
– Keď je expozícia v inom než automatickom režime
Nie je možné používať funkciu [SPOT FOCUS].
• Funkciu [SPOT FOCUS] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PROGRAM AE]
– [COLOR BAR]
– Keď je prepínač FOCUS/ZOOM v polohe AUTO
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne.
Funkciu [COLOR SLOW S] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [SHUTTR SPPED]
– [COLOR BAR]
– NightShot
– [SPOT METER]
– Keď je expozícia v inom než automatickom režime
• [HISTOGRAM] sa nezobrazuje v nasledovných situáciách.
– Počas používania rozšíreného zaostrovania
– Počas zobrazenia dátumu a času
• V nasledovných situáciách sa [HISTOGRAM] nezobrazí. Zobrazí sa indikátor
– Počas prevádzky funkcie [DIGITAL ZOOM]
– Počas prevádzky funkcie [D.EFFECT]
– Počas prevádzky funkcie [COLOR BAR]
.
Riešenie problémov
Nezobrazuje sa [HISTOGRAM].
Nie je možné používať funkciu [FADER].
• Funkciu [FADER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [COLOR BAR]
– [SUPER NS]
Nie je možné používať funkciu [D. EFFECT].
• Funkciu [D. EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
– Keď je [SHUTTR SPEED] nastavené na menej než 1/25
– [COLOR BAR]
– [SUPER NS]
Pokračovanie 91
Riešenie problémov (Pokračovanie)
• Funkciu [OLD MOVIE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PICT. EFFECT]
– Pri nastavení [SHUTTR SPEED] na [MANUAL]
– [PROGRAM AE]
– Pri nastavení [
WIDE SELECT] v ponuke [DV SET] na [4:3]
• Funkciu [CINEMA EFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– Keď je expozícia v inom než automatickom režime
– [AE SHIFT] pri inom nastavení než 0
– [PICT. EFFECT]
– Pri nastavení [
WIDE SELECT] v ponuke [DV SET] na [4:3]
– [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
– Pri nastavení [SHUTTR SPEED] na [MANUAL]
Nie je možné používať funkciu [PICT. EFFECT].
• Funkciu [PICT. EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR BAR]
– [OLD MOVIE] alebo [CINEMA EFECT] v ponuke [D. EFFECT]
• Ak používate funkciu BACK LIGHT, nie je možné nastaviť [PICT. EFFECT]
na [SKINTONE].
Nie je možné používať funkciu [SHOT TRANS].
• Funkciu [SHOT TRANS] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [COLOR BAR]
Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z pripojeného zariadenia sa nezobrazí na LCD monitore ani v hľadáčiku.
• Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 58).
• Ak stlačíte DISPLAY/BATT INFO pri nastavení [DISP OUTPUT] na [V-OUT/PANEL],
potom nie je možné do kamkordéra priviesť vstupný signál (str. 58).
Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť.
• Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť vo vašom kamkordéri (str. 26).
Na monitore pripojeného zariadenia sa zobrazuje časový kód a iné informácie.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(str. 58).
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
• Pri pripojení externého zariadenia A/V prepojovacím káblom nie je možné priviesť vstupný
signál.
92
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený.
Skontrolujte správnosť prepojenia A/V prepojovacieho kábla do správneho vstupného
konektora zariadenia, do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra.
Ak používate kábel i.LINK (voliteľný), počas kopírovania sa na monitore
nezobrazuje obraz.
• Nastavte [VCR HDV/DV] v Menu
zariadenia (str. 54).
(STANDARD SET) podľa potrieb pripojeného
Nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
• Na tomto zariadení nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
Novo pridaný zvuk na inom zariadení do záznamu na kazete nie je počuť.
• Nastavujte [ AUDIO MIX] zo strany [ST1] (pôvodný zvuk), kým nebude zvuk počuť
správne (str. 55).
Nie je možné skopírovať statické zábery z kazety na kartu “Memory Stick Duo”.
• Ak ste kazetu opakovane používali pre záznam, nemusí byť možný záznam, alebo sa môže
nahrať rušený obraz.
Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra.
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
Riešenie problémov
• Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra, ak je [DISP OUTPUT] nastavené na [V-OUT/
PANEL] (str. 58).
• Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra, ak stlačíte tlačidlo DISPLAY/BATT INFO.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra a znova ho správne zapojte.
• Od (USB) konektora PC odpojte iné USB zariadenia, než je klávesnica, myš a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
Záznam z kamkordéra (priamy prenos) nie je vidieť na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC, vypnite kamkordér, potom všetko znova správne zapojte.
Záznam nasnímaný na kazete nie je možné sledovať na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC a znova ho správne zapojte.
• Pripojte kábel i.LINK (voliteľný), pretože kopírovanie záznamu cez USB kábel (dodávaný)
nie je možné.
Pokračovanie 93
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Záznam (pohyblivý záznam aj statické zábery) nasnímaný na karte “Memory
Stick Duo” nie je možné sledovať na monitore PC.
• Kartu “Memory Stick Duo” vložte správnym smerom a úplne ju vtlačte dnu.
• Nie je možné používať kábel i.LINK (voliteľný). Prepojte kamkordér s PC USB káblom
(dodávaný).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite akékoľvek operácie
s kamkordérom.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT a nastavte [USB
SELECT] na [MEMORY STICK].
Na monitore PC sa nezobrazilo [Removable Disk].
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT a nastavte [USB
SELECT] na [MEMORY STICK].
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” so záznamom.
• Od (USB) konektora PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši
a kamkordéra.
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite prevádzku kamkordéra.
Pohyblivý záznam a statické zábery nie je možné kopírovať do PC.
• Záznam z karty “Memory Stick Duo” zobrazte na monitore PC s OS Windows nasledovným
postupom.
1 Dvakrát kliknite na [My Computer].
2 Dvakrát kliknite na ikonu novo sprístupnenej jednotky [Removable Disk]. Sprístupnenie
jednotky môže PC trvať určitý čas.
3 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor.
Súbor kopírovaný z PC sa neskopíruje na kartu “Memory Stick Duo”.
• USB kábel (dodávaný) ste neodpojili správnym postupom. Pripojte kamkordér k PC
a preneste súbory (str. 72).
94
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
E:61:88 / E:62:88 / E:91:88
• Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Informujte ich o 5-miestnom kóde
začínajúcim písmenom “E”.
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledovné. Niektoré problémy môžete
odstrániť sami. Ak sa vám problém
nepodarí odstrániť napriek tomu, že ste
niekoľkokrát zopakovali odporúčaný
postup, kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
101-1001(Výstražný indikátor pre
súbor)
C:(alebo E:) 88:88
(Samodiagnostické zobrazenie)
, (Výstražný indikátor pre
akumulátor)
C:04:88
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 104).
• Pripojte konektor DC od AC adaptéra
do konektora DC IN na kamkordéri
správne (str. 11).
C:21:88
C:22:88
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 107).
C:31:88 / C:32:88
• Vyskytol sa iný problém, než je
popísaný vyššie. Vyberte kazetu
a opätovne ju vložte, potom
skúste kamkordér ovládať znova.
Túto operáciu nevykonávajte, ak
v kamkordéri začala kondenzovať
vlhkosť (str. 107).
• Odpojte zdroj napájania. Po opätovnom
zapojení napájania skúste kamkordér
ovládať znova.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 27) a skúste ovládať
kamkordér znova.
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor , blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
9 (Výstražný indikátor pre
kondenzáciu vlhkosti)*
• Vyberte kazetu, odpojte zdroj napájania
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu s otvoreným
držiakom kazety (str. 107).
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
nie je vložená (str. 20).
Riešenie problémov
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom
kazetu znova vložte (str. 107).
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný (str. 102).
(Výstražné indikátory pre kartu
“Memory Stick Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 49).
(Výstražný indikátor pre
nekompatibilitu karty “Memory Stick
Duo”)*
• Vložená karta “Memory Stick Duo” je
nekompatibilná (str. 102).
Pokračovanie 95
Výstražné indikátory a hlásenia (Pokračovanie)
: (Výstražný indikátor pre kazetu)
Pomalé blikanie:
• Zostávajúci čas kazety je menej než
5 minút.
• Nie je vložená kazeta.*
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 100).*
Rýchle blikanie:
(Výstražný indikátor pre otrasy
kamkordéra)
• Osvetlenie nie je dostatočné,
kamkordér teda nedržíte stabilne.
Použite blesk.
• Kamkordér je nestabilný, takže je
náchylný na otrasy. Kamkordér
držte pevne obidvomi rukami a takto
snímajte. Výstražný indikátor pre
otrasy kamkordéra však nezmizne.
• Kazeta je na konci.*
- (Výstražný indikátor pre vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie tiež
melódia (str. 58).
Popis výstražných hlásení
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 100).
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
Rýchle blikanie:
2 Akumulátor
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti
(str. 107).
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 95).
Use the “ InfoLITHIUM” battery pack
(str. 104).
6 (Výstražný indikátor pre
vymazávanie záznamu)*
Battery level is low.
• Vymeňte akumulátor (str. 11, 104)
• Záznam je chránený (str. 68).
6 (Výstražný indikátor pre
ochranu karty “Memory Stick Duo”)*
• Ochranná klapka na karte “Memory
Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 102).
(Výstražný indikátor pre blesk)
Pomalé blikanie:
Old battery. Use a new one (str. 104).
-Re-attach the power source (str. 11).
2 Kondenzácia vlhkosti
9-Moisture condensation. Eject the
cassette (str. 107).
• Blesk sa nabíja
Rýchle blikanie:
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 95).*
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
96
9Moisture condensation. Turn off
for 1H (str. 107).
2 Kazeta
:Insert a cassette (str. 19).
-Reinsert the cassette.
• Skontrolujte, či kazeta nie je
poškodená.
:-The tape is locked - check the
tab (str. 100).
:The tape has reached the end.
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Vymažte neželané záznamy (str. 67).
6The Memory Stick is locked.
Check the tab (str. 102).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (str. 20).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (str. 20).
• Previňte, alebo vymeňte kazetu.
No file.
2 Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
• Na karte “Memory Stick Duo” nie
je žiadny záznam alebo len záznam
v nekompatibilnom formáte.
Insert a Memory Stick (str. 20).
Memory Stick folders are full.
Reinsert the Memory Stick.
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
umožňujúcu zápis.
Riešenie problémov
• Kartu “Memory Stick Duo”
niekoľkokrát vyberte a znova vložte.
Ak aj naďalej indikátor bliká, karta
“Memory Stick Duo” môže byť
chybná. Skúste použiť inú kartu
“Memory Stick Duo”.
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Priečinky
vytvorené kamkordérom nie je možné
vymazať.
• Kartu “Memory Stick Duo” musíte
naformátovať (str. 49), alebo priečinky
vymazať pomocou PC.
Cannot record still images on
Memory Stick (str. 84).
2 PictBridge - kompatibilná tlačiareň
Incompatible type of Memory
Stick.
• Formát vloženej karty “Memory
Stick Duo” nie je kompatibilný
s kamkordérom (str. 102).
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 49, 102).
Pokračovanie 97
Výstražné indikátory a hlásenia (Pokračovanie)
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
2 Blesk
Charging… Cannot record still
images.
• Pokúšate sa snímať statický záber počas
nabíjania blesku (voliteľný)
Microphone attached. Cannot use
flash.
2 Ostatné
Cannot record due to copyright
protection (str. 100).
Change to correct tape format.
• Záznam nie je možné prehrávať
z dôvodu nekompatibility formátu.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Zastavte prehrávanie, zrušte vstupný
signál, alebo zmeňte nastavenie
[VCR HDV/DV] (str. 54).
98
; Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 107).
Invalid in AUTO LOCK mode (str. 25).
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine/regióne, kde je hodnota napätia
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V AC, 50/60 Hz.
TV normy
Váš kamkordér pracuje v norme PAL.
Ak chcete prehrávať záznam na TVP,
musíte použiť TVP s normou PAL
(pozri nasledovný prehľad).
Krajina
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Holandsko, Hong Kong,
Maďarsko, Taliansko, Kuvajt,
Malajzia, Nový Zéland, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Singapur,
Slovenská republika, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Veľká Británia atď.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika, Chile,
Kolumbia, Ekvádor, Guyana,
Jamaika, Japonsko, Kórea,
Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan,
Filipíny, USA, Venezuela atď.
Je potrebný TVP vybavený vstupným
AUDIO/VIDEO konektorom.
Jednoduché nastavenie časového
posunu
Keď používate kamkordér v zahraničí,
hodiny môžete na miestny čas nastaviť
jednoduchým nastavením časového
posunu. Zvoľte [WORLD TIME] v Menu
(TIME/ LANGU.), potom nastavte
časový posun (str. 59).
Ďalšie informácie
Norma
Sledovanie DV záznamu nasnímaného
vo formáte DV
Sledovanie HDV záznamu nasnímaného
vo formáte HDV
Potrebný je HDV1080i-kompatibilný
TVP (alebo monitor) vybavený vstupným
zložkovým konektorom a vstupným
AUDIO/VIDEO konektorom.
99
Formát HDV a snímanie/prehrávanie
Tento kamkordér dokáže snímať vo formáte
HDV aj DV. Používať môžete len mini DV
kazety. Použite kazetu s označením
.
je obchodná značka.
Tento kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s kazetovou pamäťou
(Cassette Memory).
Formát HDV (
)
Formát HDV je video formát vytvorený
na snímanie a prehrávanie digitálnych
video signálov s vysokým rozlíšením (high
definition - HD) na/z DV kazety.
Tento kamkordér je kompatibilný
s prekladaným režimom s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami (1080i, počet pixelov
- 1440 × 1080 bodov).
Dátový tok video signálu pri snímaní je
cca 25 Mb/s. Systém i.LINK je digitálnym
rozhraním umožňujúcim digitálne
prepojenie s HDV-kompatibilným TVP
alebo PC.
• HDV signály sa komprimujú do formátu
MPEG2, ktorý sa používa pri digitálnom
satelitnom (BS - broadcast satellite)
a digitálnom pozemnom HDTV vysielaní
a pri Blu-ray (modrý lúč) diskových
rekordéroch.
Signál ochrany autorských práv
2 Pri prehrávaní
Ak v tomto kamkordéri prehrávate kazetu,
na ktorej je zaznamenaný signál pre
ochranu autorských práv (copyright), nie je
možné výstupný video signál akýmkoľvek
iným kamkordérom zaznamenávať.
2 Pri zázname
Na váš kamkordér nemôžete zaznamenávať
signál, ktorý obsahuje údaje ochrany
autorských práv pre záznam. Ak sa pokúsite
nahrávať takýto signál, na LCD monitore
alebo v hľadáčiku sa zobrazí hlásenie
[Cannot record due to copyright protection.].
Váš kamkordér nezaznamenáva údaje
ochrany autorských práv na kazetu.
Poznámky k používaniu
2 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uskladnite ju.
2 Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte ochrannú klapku na kazete do
polohy SAVE (poloha znemožňujúca
snímanie).
Prehrávanie
• Kamkordér dokáže prehrávať záznam
vo formáte DV aj HDV1080i.
• Kamkordér dokáže prehrávať záznam
nasnímaný vo formáte HDV 720/30p,
nie je ho však možné vyviesť na výstup
z konektora HDV/DV (i.LINK).
Ak chcete zabrániť vytvoreniu prázdnych
miest bez záznamu na kazete
Pred spustením ďalšieho snímania sa po
prehrávaní kazety pomocou funkcie END
SEARCH (str. 31) posuňte na koniec
záznamu.
100
REC: Na kazetu je možné
snímať.
SAVE: Na kazetu nie je
možné snímať
(ochrana pred záznamom).
REC
SAVE
2 Popisy na kazete
Štítok nalepte len na miesta, ktoré sú
na to určené, podľa nižšie uvedeného
obrázka tak, aby ste nespôsobili poruchu
kamkordéra.
Štítok nelepte
k tejto hrane.
Miesto pre štítok
2 Po použití kazety
Previňte kazetu na začiatok, aby
nedochádzalo k rušeniu záznamu obrazu
a zvuku. Vložte kazetu do puzdra a uložte
ju vo vertikálnej (zvislej) polohe.
2 Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor vyčistite bavlneným
tampónom po cca každom 10 vysunutí
kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety znečistený
alebo zaprášený, indikátor zostávajúceho
času nemusí niekedy zobraziť správnu
informáciu.
Pozlátený konektor
HDV1080i-kompatibilné TVP
Aby bolo možné sledovať záznam
nasnímaný vo formáte HDV, je potrebný
TVP kompatibilný s formátom HDV
a vybavený vstupným zložkovým
konektorom. Hlavné modely pre rok
2004/05 pozri v tabuľke nižšie.
Modely TVP Sony
Ďalšie informácie
KDL-L42MRX1, KLV-L42MRX1,
KDL-L32MRX1, KLV-L32MRX1,
KLV-L32M1, KLV-L32M1, KDE-P42MRX1,
KE-P42MRX1, KDE-P42XS1, KE-P42XS1,
KDE-P37XS1, KE-P37XS1, KE-P42M1,
KE-P37M1, KDS-R60A10, KDS-R50A10,
KDF-E50A10, KDF-E42A10, KDL32XBR950,
KLV-L32MRX1, KLV-32M1, KE-MX42N1,
KE-MX42K1, KE-MX42S1, KE-MX42A1,
KE-MX42M1, KE-MX32N1, KE-MX32K1,
KE-MX32S1, KE-MX32A1, KE-MX32M1,
KE-P42M1, KE-MV42A1, KE-MV42M1,
KV-DA32M84, KV-DA32M94, KV-DA32M86,
KV-DA32M66, KV-DA32M64, KV-DA32M36,
KV-DA32K94L, KV-DA32K94B,
KV-DA34M80, KV-DA34X80, KV-DA34N90,
KV-DA34M81, KV-DA34M86, KV-DA34M61,
KV-DA34M80, KV-DA34M50, KV-DA29M80,
KV-DA29MX80, KV-DA29N90,
KV-DA29M90, KV-DA29M81, KV-DA29M86,
KV-DA29M61, KV-DA29M60, KV-DA29M80,
KV-DA29M50, KV-DA29M31,
KV-DA29K90L, KV-DA29K90B,
KP-FW51M90A, KP-FW46M90A,
KP-FW46X90A, KP-FX43M90A,
KDF-60WE610K, KDF-50WE610K,
KDF-42WE610K, KF-WS60M90,
KF-WE50M90, KF-WE42M90,
KDF-60WF655K, KDF-55WF655K,
KS-R60A10, KS-R50A10, KF-E50A10,
KF-E42A10, KDS-R60A10, KDS-R50A10,
KDF-E50A10, KDF-E42A10
K 1. júnu 2005 (vrátane modelov uvedených
do predaja v blízkej budúcnosti).
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia
byť niektoré modely dostupné.
101
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou,
ktoré napriek svojim rozmerom dokáže
uchovávať väčší objem dát než bežná disketa.
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo”, ktoré sú približne
polovičných rozmerov ako bežné karty
“Memory Stick”. Fungovanie všetkých
kariet “Memory Stick Duo” s kamkordérom
zobrazených v prehľade však nie je zaručené.
Typy kariet “Memory Stick”
“Memory Stick”
(bez technológie MagicGate)
“Memory Stick Duo”
(bez technológie MagicGate)*1
“MagicGate Memory Stick”
Snímanie/
Prehrávanie
–
<
–
“Memory Stick Duo”
(s technológiou MagicGate)*1
<*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
<*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
<*2*3
*1
Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné
rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”.
*2
Typy kariet “Memory Stick” s podporou
vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť
prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti
od používaného zariadenia.
*3
“MagicGate” je technológia ochrany autorských
práv pracujúca v kódovacom formáte. Údaje
chránené technológiou ochrany autorských práv
“MagicGate” nie je možné zaznamenávať ani
prehrávať kamkordérom.
102
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí na
monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru sa
zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
• Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti
od kombinácie karty “Memory Stick”
s používaným “Memory Stick”-kompatibilným
zariadením.
Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou
Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky na
karte “Memory Stick Duo” vhodným
predmetom do polohy znemožňujúcej
záznam. Karta “Memory Stick Duo”
dodávaná s kamkordérom nie je vybavená
ochrannou klapkou.
Poznámky k používaniu
V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu obrazových údajov.
Kompenzácia obsahu záznamu nie je možná.
• Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/
načítavania záznamu na/z karty “Memory
Stick Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky
prístupu).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk PC.
2 Manipulácia s pamäťovou kartou “Memory
Stick Duo”
Pri manipulácii s kartou “Memory Stick
Duo” dbajte na nasledovné.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte
“Memory Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani
neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” skladujte mimo
dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia.
2 Umiestnenie pri používaní
Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
“Memory Stick Duo” na miestach, ktoré sú.
• Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
2 Poznámky k používaniu adaptéra Memory
Stick Duo (dodávaný)
Po vložení karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete
používať v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení.
2 Pamäťová karta “Memory Stick PRO Duo”
• V kamkordéri môžete používať karty “Memory
Stick PRO Duo” s kapacitou až 2 GB.
• Zariadenie nepodporuje vysokorýchlostný
prenos dát.
Ďalšie informácie
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie. Ak vkladáte kartu “Memory Stick
Duo” do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nasilu nesprávne, môžete poškodiť slot pre kartu
“Memory Stick Duo”.
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte
adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory
Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
• Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick
Duo”, ktorá sa používa s iným zariadením,
formátujte ju v tomto kamkordéri (str. 49).
Formátovanie však vymaže všetky informácie
z karty “Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá (Design Rules) pre Camera
File Systems - univerzálnu normu vypracovanú
asociáciou JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať
zábery zaznamenané na inom zariadení
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré
nevyhovujú univerzálnej norme. (Tieto modely
nie sú v niektorých oblastiach predávané.)
103
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Toto zariadenie je kompatibilné
s akumulátorom “InfoLITHIUM” (série M).
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM”.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série M sú
označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a voliteľným AC sieťovým
adaptérom/nabíjačkou.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
prepočítava spotrebu energie v závislosti
od prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas
v minútach. S voliteľným AC sieťovým
adaptérom/nabíjačkou sa zobrazí
zostávajúci čas a čas nabíjania.
Nabíjanie akumulátora
• Pred zahájením prevádzky kamkordéra
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne indikátor
CHG (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate pri
inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra
z konektora DC IN na kamkordéri, alebo
vyberte akumulátor.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný
čas akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-QM71D/QM91D (voliteľný).
• Časté používanie LCD monitora alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred
alebo vzad rýchlejšie vybíja akumulátor.
Odporúčame používať akumulátory s väčšou
kapacitou: NP-QM71D/QM91D (voliteľný).
104
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
zaostávajúceho času akumulátora zobrazoval,
že akumulátor je ešte možné používať,
akumulátor znova maximálne nabite. Indikátor
bude zobrazovať správny údaj. Správny údaj
sa však nemusí zobraziť, ak je akumulátor
používaný dlhší čas v horúcom prostredí alebo
je maximálne nabitý a nepoužíva sa, alebo sa
používa veľmi často. Indikácia zostávajúceho
času akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor , indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti
od prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte dostupný čas
akumulátora cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uchovajte na suchom
a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že
(STANDARD SET) nastavíte
v Menu
[A.SHUT OFF] na [NEVER] a ponecháte
kamkordér v pohotovostnom režime pre
snímanie na kazetu, kým sa napájanie nevypne
(str. 59).
Systém i.LINK
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita
sa s používaním znižuje, až čas životnosti
uplynie. Ak je dostupný čas akumulátora po
nabití podstatne kratší, pravdepodobne jeho
životnosť uplynula. Zakúpte nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia pri každom jednom
akumulátore môže líšiť.
Konektor HDV/DV na tomto zariadení je
i.LINK-kompatibilný konektor. Táto časť
popisuje normu i.LINK a jej vlastnosti.
Čo je to i.LINK?
• Normálne môže byť ku kamkordéru
prostredníctvom i.LINK kábla (voliteľný)
pripojené len jedno zariadenie. Ak pripájate
kamkordér k HDV/DV-kompatibilnému
zariadeniu, ktoré má dva alebo viac DV
konektorov, pozri tiež návod na použitie
zariadenia, ktoré pripájate.
• i.LINK je označenie pre IEEE 1394 dátovú
zbernicu, navrhnutú spoločnosťou Sony
a je obchodnou značkou uznanou mnohými
spoločnosťami.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
Ďalšie informácie
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
spracovanie digitálneho videa, digitálneho
zvuku a iných údajov v obidvoch
smeroch, medzi i.LINK-kompatibilnými
zariadeniami. i.LINK-kompatibilné
zariadenia môžete tiež ovládať.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžu
byť prepojené jedným i.LINK káblom
(voliteľný). Rozhranie je možné použiť
pri operáciách a prenose údajov medzi
rôznymi digitálnymi AV zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK
k tomuto zariadeniu v uzavretom
cykle je možné vykonávať operácie a
prenos údajov nielen medzi pripojeným
zariadením a kamkordérom, ale aj medzi
ostatnými zariadeniami prostredníctvom
priamo pripojeného zariadenia. Je však
nutné si uvedomiť, že spôsob ovládania
a prevádzka sa niekedy podľa charakteristík
a parametrov prepojených zariadení môže
líšiť, a že pre určité kombinácie zariadení
nie je prevádzka a výmena dát možná.
Prenosová rýchlosť i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je rôzna v závislosti od zariadenia.
Sú definované tri prenosové rýchlosti.
Pokračovanie 105
Systém i.LINK (Pokračovanie)
Údržba a bezpečnostné
upozornenia
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” v návode na použitie
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Keď prepojíte zariadenia, ktoré majú rôznu
prenosovú rýchlosť, bude sa niekedy skutočná
prenosová rýchlosť od udávanej líšiť.
* Označenie Mb/s
Mb/s (Mbps) znamená megabity
za sekundu, alebo množstvo údajov,
ktoré môžu byť prijaté alebo odoslané
za 1 sekundu. Napríklad údaj 100 Mb/s
znamená, že 100 megabitov údajov sa dá
odoslať za jednu sekundu.
Funkcie i.LINK na tomto zariadení
Podrobnosti o kopírovaní v prípade, že
toto zariadenie je pripojené k inému video
zariadeniu, ktoré je vybavené konektormi
i.LINK, nájdete na str. 62.
Toto zariadenie môže byť pripojené
aj k inému i.LINK-kompatibilnému
zariadeniu vyrobenému spoločnosťou Sony
(napr. séria PC VAIO) a video zariadeniam.
Pred pripojením tohto zariadenia k PC sa
uistite, že aplikačný softvér podporovaný
týmto zariadením je už nainštalovaný v PC.
Niektoré i.LINK-kompatibilné video
zariadenia, napr. digitálny TVP, DVD,
MICRO MV alebo HDV rekordér/
prehrávač nemusia byť kompatibilné
s týmto zariadením. Pred pripájaním
k inému zariadeniu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné s HDV/DV
zariadeniami. Podrobnosti ohľadom
bezpečnostných opatrení pri pripájaní tohto
zariadenia a kompatibility s aplikačným
softvérom tiež nájdete v návodoch na
použitie pripájaných zariadení.
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (na HDV/DV kopírovanie).
106
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú.
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C, nenechávajte ho v blízkosti ohrievačov,
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom
slnečnom žiarení. Kamkordér a príslušenstvo sa
môžu pokaziť alebo deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor,
hľadáčik alebo objektív sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže
sa poškodiť. Tieto poruchy sú niekedy
neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky
napríklad do uteráka. Môžete spôsobiť
prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie,
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
2 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Z času na čas kamkordér zapnite a prehrávajte
kazetu cca 3 minúty.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
2 Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Počas svietenia indikátora nebude okrem
vysunutia kazety fungovať žiadna funkcia.
Vysuňte kazetu, vypnite kamkordér
a nechajte ho asi hodinu s otvoreným
krytom kazety. Kamkordér môžete znovu
používať v prípade, že sa nezobrazí
indikátor 9 alebo -, keď znovu zapnete
napájanie.
Ak vlhkosť ešte len začne kondenzovať,
kamkordér môže tento náznak už
identifikovať ako skondenzovanú vlhkosť.
V takomto prípade sa môže niekedy stať, že
sa kazeta nedá vybrať približne 10 sekúnd
po otvorení krytu kazety. Nejde o poruchu.
Kryt priestoru pre kazetu nezatvárajte, kým
sa držiak kazety nevysunie.
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo
keď ho používate na horúcich miestach
nasledovným spôsobom.
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
2 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér
do plastovej tašky a tašku hermeticky
uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky
vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte kamkordér z tašky von.
Video hlava
• Ak je video hlava znečistená, nie je možné
normálne snímanie alebo sa prehráva nekvalitný
obraz a zvuk.
• Ak sa vyskytne vyššie uvedený problém,
čistite video hlavu čistiacou kazetou Sony
DVM-12CLD (voliteľná) v trvaní cca 10 sekúnd.
– V prehrávanom obraze sa zobrazí mozaikový
šum, alebo je monitor modrý.
Ďalšie informácie
Ak kamkordér prenesiete priamo
z miesta chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu kazety alebo na objektíve.
V takomto prípade sa páska môže prilepiť
na kotúčik a poškodiť sa, alebo váš
kamkordér nebude fungovať správne.
Ak sa vlhkosť nachádza vnútri vášho
kamkordéra, zobrazí sa hlásenie [9Moisture condensation. Eject the cassette.]
alebo [9 Moisture condensation. Turn off
for 1H.]. Indikátor sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve
2 Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
– Časť prehrávaného obrazu je statická.
– Prehrávaný záznam nie je pohyblivý.
– Nevidno prehrávaný obraz alebo vypadáva
zvuk.
– Počas snímania sa zobrazí hlásenie [;
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
• Video hlava sa dlhým používaním opotrebúva.
Ak ani po čistení čistiacou kazetou nie je obraz
ostrý, video hlava môže byť opotrebovaná.
Kontaktujte predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony za účelom výmeny
hlavy.
Pokračovanie 107
Údržba a bezpečnostné upozornenia (Pokračovanie)
LCD monitor
Čistenie povrchu
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže sa poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou zľahka namočenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte žiadny z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu ani nevykonajte nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
2 Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
2 Nastavenie LCD monitora (CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde,
vykonajte nasledovný postup. Pri tejto
operácii odporúčame napájať kamkordér
z AC adaptéra.
Posúvaním prepínača POWER nadol
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
Od kamkordéra odpojte všetky káble
okrem AC adaptéra, potom vyberte
kazetu a kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
Stlačte
[MENU] (STANDARD SET) [CALIBRATION]
.
ÂÀËÈÁÑÀÓÈÎÍ
°®²
Óîôâ矟óç䟟¡÷¡
ÂÀÍÂÄË
Dotknite sa bodu “×” zobrazeného na
monitore rohom dodávanej karty “Memory
Stick Duo”.
Stlačením [CANCEL] tento režim zrušíte.
Poloha bodu “×” sa mení. Ak sa nedotknete
správneho bodu, znova začnite od kroku .
• LCD monitor nie je možné kalibrovať, ak je
otočený naopak.
108
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach.
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje,
že nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate (nie je
pripojený k AC adaptéru, ani v ňom nie
je vložený akumulátor), vybije sa batéria
úplne cca po 3 mesiacoch. Vybitá
nabíjateľná batéria nijako neovplyvní
funkčnosť kamkordéra, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas snímania
Technické údaje
2 Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte kamkordér s prepínačom
POWER v polohe OFF (CHG) viac než
24 hodín.
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
Zatlačte západku na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
Vložte novú batériu stranou + nahor.
Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
Západka
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Exif Ver. 2.2*1
Rýchlosť posuvu
pásky (HDV)
Rýchlosť posuvu
pásky (DV)
Čas snímania/
prehrávania
(HDV)
Čas snímania/
prehrávania (DV)
Cca 18,81 mm/s
Rotačné hlavy, MPEG-1 Audio
Layer 2, Kvantizácia: 16 bit
(Fz 48 kHz, stereo) Dátový
tok: 384 kb/s
Systém snímania Rotačné hlavy, PCM
zvuku (DV)
systém Kvantizácia: 12 bit
(Fz 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bit (Fz 48 kHz, stereo)
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard,
špecifikácia 1080/50i
Vhodné kazety
MiniDV kazety s onačením
Čas prevíjania
vpred/vzad
Hľadáčik
Snímacie
zariadenie
Objektív
SP: Cca 18,81 mm/s
LP: Cca 12,56 mm/s
60 min. (pri kazete DVM 60)
SP: 60 min. (pri kazete
DVM 60)
LP: 90 min. (pri kazete
DVM 60)
Cca 2 min 40 s (Pri použití
kazety DVM 60
a nabíjateľného akumulátora)
Cca 1 min 45 s (Pri použití
kazety DVM 60 a AC
adaptéra)
Elektronický hľadáčik
(farebný)
5,9 mm (1/3 typ) senzor CMOS
Celkový počet pixelov:
Cca 2 969 000 pixelov
Efektívne (pohyblivý záznam,
4:3): 1 486 000 pixelov
Efektívne (pohyblivý záznam,
16:9): 1 983 000 pixelov
Efektívne (statické zábery,
4:3): 2 764 800 pixelov
Efektívne (statické zábery,
16:9): 2 073 600 pixelov
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (Optický),
120 × (Digitálny)
Pokračovanie Ďalšie informácie
Upozornenie
Pri nesprávnom vložení batérie hrozí
riziko explózie. Batériu nahraďte len
totožnou batériou alebo ekvivalentom
odporúčaným výrobcom.
Nepoužiteľné batérie likvidujte v zmysle
odporúčaní výrobcu.
Systém
Systém snímania
obrazu (HDV)
Systém snímania
obrazu (DV)
Systém snímania
statických
záberov
Systém snímania
zvuku
(HDV)
109
Technické údaje (Pokračovanie)
Ohnisková
vzdialenosť
Farebná teplota
Minimálne
osvetlenie
f = 5,1 ~ 51 mm
Pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom
V režime CAMERA-TAPE*2 :
41 ~ 480 mm (16:9),
50 ~ 590 mm (4:3)
V režime
CAMERA-MEMORY:
37 ~ 370 mm (4:3),
40 ~ 400 mm (16:9)
F1,8 ~ 2,1
Priemer filtra: 37 mm
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (v režime
NightShot)*3
*1“Exif” je formát súboru pre statické zábery
stanovený asociáciou Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať dodatočnú informáciu, napr.
o nastavení kamkordéra v čase snímania.
*2Ohnisková vzdialenosť je momentálna hodnota
odvodená od načítania pixelov pri širokouhlom
zábere.
*3Objekty pre tmu neviditeľné môžu byť
nasnímané za pomoci infračerveného
osvetlenia.
Výstupné konektory
Audio/video
výstup
Konektor
COMPONENT
OUT
Konektor pre
slúchadlá
10-pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ohm,
asymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ohm,
asymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š,
75 Ohm, asymetrický
Audio signál: 327 mV,
(pri výstupnej impedancii
viac než 47 kOhm), Výstupná
impedancia menej než 2,2 kOhm
Y:1 Vš-š, 75 Ohm,
asymetrický
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVš-š
Stereo minikonektor (Ø 3,5)
Vstupné/Výstupné konektory
Konektor MIC
Minikonektor, nízkoimpedančný
0,388 mV s jednosmerným
napätím 2,5 až 3,0 V, výstupná
impedancia 6,8 kOhm
(Ø 3,5 mm), typ Stereo
Konektor LANC Špeciálny mini-minikonektor
(Ø 2,5 mm)
USB konektor
mini-B
Konektor
HDV/DV
Konektor i.LINK (IEEE 1394,
4-pinový konektor S100)
LCD monitor
Obraz
Celkový počet
bodov
6,9 cm (2,7 typ, pomer strán
16:9)
123 200 (560 × 220)
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné (DC) 7,2 V
(akumulátor)
Jednosmerné (DC) 8,4 V
(AC adaptér)
Priemerný príkon Počas snímania cez hľadáčik
(pri akumulátore) so štandardnou úrovňou jasu:
HDV záznam 5,5 W
DV záznam 5,0 W
Počas snímania cez LCD
monitor so štandardnou
úrovňou jasu:
HDV záznam 5,7 W
DV záznam 5,2 W
110
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Dodávané
príslušenstvo
0°C až 40°C
-20°C až + 60°C
71 × 94 × 188 mm (š/v/h)
okrem prečnievajúcich častí
680 g len samotné zariadenie
780 g vrátane akumulátora
NP-FM50, kazety DVM 60
a tienidla objektívu.
Pozri str. 10.
AC adaptér AC-L15A/L15B
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové
zaťaženie
Príkon
0,35 - 0,18 A
18 W
Výstupné napätie Jednosmerné (DC) 8,4 V*
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
0°C až 40°C
-20°C až + 60°C
56 × 31 × 100 mm (š/v/h),
okrem prečnievajúcich častí
190 g, len zariadenie
Nabíjateľný akumulátor (NP-FM50)
Maximálne
Jednosmerné (DC) 8,4 V
výstupné napätie
Výstupné napätie Jednosmerné (DC) 7,2 V
Kapacita
8,5 Wh (1 180 mAh)
Rozmery (cca)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
76 g
Prevádzková
teplota
Typ
0°C až 40°C
Ďalšie informácie
* Ďalšie technické údaje pozri na štítku na AC
adaptéri.
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
111
Popis častí a ovládacích prvkov
112
Ovládač transfokácie (24)
Tlačidlo PHOTO (22)
Kontrolky režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (14)
Prepínač POWER (14)
Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (20)
Kontrolka prístupu (20, 102)
Pätica s aktívnym rozhraním
(70)
Blesk
Tlačidlo (blesk) (26)
Prepínač NIGHTSHOT (24)
Konektor MIC (PLUG IN POWER) (71)
Konektor 7 (slúchadlá) (71)
Kryt objektívu (14, 22)
Tlačidlá transfokácie (24)
Tlačidlo REC START/STOP (22)
LCD monitor/dotykový monitor (3, 17)
Konektor HDV/DV (i.LINK) (70)
(USB) konektor (70)
Tlačidlo DISPLAY/BATT INFO (27)
Konektor COMPONENT OUT (70)
Konektor A/V OUT (70)
Tlačidlo RESET (27)
Tienidlo hľadáčika
Hľadáčik (16)
Ovládač nastavenia hľadáčika (16)
Konektor LANC (70)
Kontrolka CHG (nabíjanie) (11)
Reproduktor (27)
Prepínač AUTO LOCK (25)
Akumulátor (11)
Konektor DC IN (70)
Upevnenie popruhu na plece
Dodávaný popruh na plece prevlečte cez
háčik pre popruh.
Prehľad
$
%
&
'
#
Pokračovanie 113
Popis častí a ovládacích prvkov (Pokračovanie)
$
%
&
'
114
Mikrofón (27)
Prstenec transfokácie/Zaostrovací
prstenec (24, 25)
Otvory pre tienidlo objektívu
Objektív (objektív Carl Zeiss) (4)
Tlačidlo TELE MACRO (25)
Kontrolka snímania (27)
Senzor signálov diaľkového ovládania
(27)
Prepínač FOCUS/ZOOM (24, 25)
Tlačidlo BACK LIGHT (25)
Tlačidlo EXPANDED FOCUS (25)
Tlačidlo EXPOSURE (24)
Ovládač EXPOSURE/VOL (24)
Háčik pre popruh na plece (113)
Ovládač BATT (uvoľnenie akumulátora)
(12)
Popruh (14)
Kryt priestoru pre kazetu (19)
Ovládač OPEN/EJECT
(19)
Otvor pre statív (26)
Nasadenie tienidla objektívu
Výčnelky na tienidle objektívu vsuňte
do otvorov na kamkordéri a prikrúcajte
tienidlo v smere šípky.
Zloženie tienidla objektívu
Uvoľnite upevňovací závit tienidla
objektívu jeho vykrúcaním v opačnom
smere, než je smer šípky na uvedenom
obrázku.
• Ak je nasadené tienidlo objektívu, nie je možné
nasadiť filter (voliteľný).
Index
Číslice
1080i/576i .......................... 57
12BIT ................................. 55
16BIT ................................. 55
21-pinový adaptér .............. 65
576i .................................... 57
CINEMA EFECT
(Cinematic effect) .............. 50
Click to DVD ..................... 77
CLOCK SET ...................... 18
COLOR BAR ..................... 58
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka) ...... 45, 91
COMPONENT ................... 57
A
CONV. LENS ..................... 46
A.SHUT OFF (Automatické
vypnutie) ............................ 59
Čas nabíjania ...................... 12
A/V prepojovací kábel .... 35, 62
Čas snímania ...................... 12
AC adaptér ......................... 11
Časový kód ......................... 28
Adaptér Memory Stick Duo
.................................... 10, 103
AE SHIFT .................... 44, 92
Akumulátor “InfoLITHIUM”
.......................................... 104
Čas prehrávania .................. 13
F
FADER ......................... 50, 91
FILE NO. (Číslo súboru) ... 49
FINE ................................... 47
FLASH (Fázovanie pohybu)
............................................ 50
FLASH LEVEL ................. 44
FLASH SET ....................... 44
FORMAT ................... 49, 102
Formát DV ......................... 54
Formát HDV ....................... 54
Funkcia konverzie ................ 9
G
D
D. EFFECT (Digital effect) .. 50
DATA CODE ..................... 58
GUIDEFRAME ................. 58
Date search ......................... 33
H
Akumulátor ................. 11
DATE/TIME ....................... 58
HDV1080i ...................... 8, 54
BATTERY INFO
(Battery info) .............. 27
DEMO MODE ............. 52, 80
HISTOGRAM .............. 45, 92
Diaľkové ovládanie ............ 32
Hľadáčik ............................. 16
Indikátor zostávajúceho
času akumulátora ........ 27
DIGITAL ZOOM ......... 46, 86
Jas ............................... 56
Hlasitosť ............................. 23
ALL ERASE ...................... 48
DISP GUIDE
(Popis zobrazení) ............... 17
AUDIO MIX ...................... 55
DISP OUTPUT .................. 58
AUDIO MODE .................. 55
Dostupný počet záberov ..... 47
AUTO SHUTTER .............. 44
Dotykový monitor .............. 17
Akumulátor
B
I
i.LINK .............................. 105
i.LINK CONV .............. 34, 57
B&W .................................. 51
E
Ikony ........ Pozri Zobrazované
indikátory
BACK LIGHT .............. 25, 86
END SEARCH ............. 31, 53
Indexové zobrazenie .......... 23
BEACH&SKI ..................... 42
ERASE
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora ........................ 28
BEEP .................................. 58
ALL ERASE ............... 48
BLACK FADER ................ 50
Záznamy ..................... 67
BURN DVD ....................... 53
EXP. BRKTG (Exposure
bracketing) ......................... 47
BURST ............................... 47
Expozícia ...................... 24, 85
C
CAMERA COLOR ............ 44
CAMERA DATA ............... 58
EXT SUR MIC (Externý
surround mikrofón) ............ 56
Prehľad
Držanie kamkordéra ........... 14
Hlavný zvuk ....................... 55
Indikátory ........................... 30
INDOOR ............................ 43
INT.REC-STL (Interval photo
recording) ........................... 52
Izolačný prvok .................... 32
J
JPEG .................................. 102
Pokračovanie 115
Index (Pokračovanie)
K
LCD BRIGHT ............ 56
LCD COLOR .............. 56
Kábel i.LINK ............... 62, 77
Kalibrácia ......................... 108
Kapacita pre snímanie ........ 28
Kazeta ........................ 19, 100
Vloženie/Vybratie ....... 19
LCD PANEL ...................... 58
Obchodné značky ............. 119
LCD/VF SET ..................... 56
Obnovenie výrobných
nastavení (Reset) ................ 27
LP (Long Play) ................... 54
Ochrana záznamu ............... 68
Ochranná klapka ...... 100, 102
Kondenzácia vlhkosti ....... 107
M
Okrúhla lítiová batéria ..... 109
Konektor ............................. 70
Macintosh ............... 72, 74, 75
OLD MOVIE ..................... 51
Konektor A/V OUT ...... 34, 62
Manuálne zaostrovanie ...... 25
ONE PUSH ........................ 43
Konektor COMPONENT OUT
...................................... 34, 71
Maximálne nabitie ............. 12
Osvetlenie LCD monitora .. 16
Menu CAMERA SET ........ 42
OUTDOOR ........................ 43
Konektor DC ...................... 11
Menu EDIT/PLAY ............. 53
Konektor DC IN ................. 11
Menu MEMORY SET ....... 47
Ovládač BATT (uvoľnenie
akumulátora) ...................... 12
Konektor DV ...................... 64
Menu PICT.APPLI.
(Menu Picture Application) .. 50
Konektor LANC ................. 71
Konektor MIC
(PLUG IN POWER) .......... 71
MENU ROTATE ................ 59
Konektor pre slúchadlá ...... 71
Menu TIME/LANGU ........ 59
Konektor S-VIDEO ...... 34, 62
MIC LEVEL ...................... 56
Kontrolka CHG (nabíjanie) .. 12
MONOTONE ..................... 50
Kontrolka prístupu ............. 20
MOSAIC ............................ 51
Kopírovanie ........................ 64
MOSAIC FADER .............. 50
Kryt .................................... 19
MULTI-SOUND ................ 55
Menu STANDARD SET .... 54
Ovládač EXPOSURE/VOL 24
Ovládač nastavenia hľadáčika
............................................ 16
Ovládač OPEN/ EJECT ..... 19
Ovládač transfokácie (Zoom)
............................................ 24
P
P.MENU Pozri Personal Menu
PAL .............................. 65, 99
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo” ................................... 19
Kryt konektorov ................. 70
Kryt objektívu .................... 10
N
Kvalita HD (vysoké rozlíšenie)
............................................ 34
Nabíjanie akumulátora ....... 11
Dostupný počet záberov
..................................... 47
Akumulátor ................. 11
FORMAT .................... 49
Vložená nabíjateľná
batéria ....................... 108
Ochranná klapka ....... 102
Nabíjateľný akumulátor .. Pozri
Akumulátor
Pamäťová karta “Memory
Stick” ................................ 102
Nastavenie dátumu a času .. 18
Páska .................. Pozri Kazeta
LANDSCAPE .................... 42
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle ....... 25
PASTEL ............................. 51
LANGUAGE ...................... 59
NEG.ART ........................... 51
LCD BL LEVEL (Osvetlenie
LCD monitora) ................... 56
NEW FOLDER .................. 49
Kvalita SD
(štandardné rozlíšenie) ....... 34
Kvalita záznamu (QUALITY)
............................................ 47
L
LCD BRIGHT .................... 56
LCD COLOR ..................... 56
LCD monitor ........................ 3
LCD panel .......................... 16
116
O
LCD BL LEVEL ........ 56
Vloženie/Vybratie ....... 20
Pätica s aktívnym rozhraním
............................................ 70
NightShot ........................... 24
PB FOLDER (Priečinok pre
prehrávanie) ....................... 49
NORMAL .......................... 47
PB Zoom ............................ 26
NS LIGHT ......................... 45
Personal Menu ............. 38, 60
NTSC ................................. 99
Používanie ................... 38
Pridanie ....................... 60
Resetovanie ................. 61
Usporiadanie poradia .. 61
Užívateľské nastavenie 60
Vymazanie .................. 60
PICT. EFFECT (Picture effect)
............................................. 51
PB FOLDER (Priečinok
pre prehrávanie) .......... 49
SHOT TRANS ................... 52
REC FOLDER (Priečinok
pre snímanie) .............. 49
Sieťová šnúra ...................... 11
Pripojenie k PC .................. 72
TVP ............................. 34
SHUTTR SPEED ............... 43
SKINTONE .................. 51, 91
Skip Scan ........................... 23
SLIDE SHOW .................... 51
PictBridge .......................... 69
VCR ............................ 62
PictBridge PRINT .............. 69
PROGRAM AE ............ 42, 90
Picture Search .................... 23
Prstenec transfokácie ......... 24
Slow playback
(spomalené prehrávanie) .... 53
Q
Snímanie ............................ 22
QUALITY ............................ 47
SOLARIZE ........................ 51
Počítadlo ............................ 28
Ponuka Menu ..................... 38
Menu CAMERA SET .. 42
Menu EDIT/PLAY ........ 53
Slot pre pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo” ......... 20
SP (štandardné prehrávanie)
............................................ 54
Menu MEMORY SET .. 47
R
Menu PICT.APPLI ....... 50
REC CTRL
(Ovládanie snímania) ......... 65
SPOT METER
(Flexible spot meter) .... 42, 90
Menu TIME/LANGU ... 59
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie) .... 49
SPOTLIGHT ...................... 42
Personal Menu ......... 38, 60
REC FORMAT .................. 54
Položky ponuky Menu .. 40
REC LAMP ........................ 58
Používanie ponuky Menu
........................................ 38
REC LAMP
(Kontrolka snímania) ......... 27
Popruh ................................ 14
REC MODE
(Režim snímania) ............... 54
Menu STANDARD SET
........................................ 54
Popruh na plece .......... 10, 113
SPOT FOCUS .............. 44, 90
STANDARD ...................... 47
Statický záber
Formát statického záberu
.................................. 102
Kvalita ......................... 47
Veľkosť ........................ 47
Statív .................................. 26
REC START/STOP ............ 22
STATUS CHECK ............... 57
Posuv vyváženia bielej farby
............................................ 44
REDEYE REDUC ............. 44
STEADYSHOT ............ 46, 86
REMAINING ..................... 58
STEREO ............................ 56
Používanie v zahraničí ....... 99
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie) .......... 58
STILL ................................. 50
Prehrávanie ......................... 23
Opačný smer ............... 53
Reproduktor ....................... 27
SUNSET&MOON ............. 42
Snímka ........................ 53
Režim Mirror ..................... 26
SUPER NS ......................... 45
Spomalene .................. 53
Rozšírené zaostrovanie ...... 25
S-VIDEO kábel ............ 36, 62
Prehrávanie snímky po snímke
............................................ 53
Prehrávanie v opačnom smere
............................................ 53
Prepínač AUTO LOCK ...... 25
Prepínač FOCUS/ZOOM
...................................... 24, 25
Prepínač POWER ............... 14
Priečinok
NEW FOLDER ........... 49
Prehľad
PORTRAIT (Jemný portrét)
............................................ 42
Rec review .......................... 31
STILL SET ......................... 47
Systémové požiadavky ....... 72
S
Široký záber ....................... 24
Samodiagnostické zobrazenia
............................................ 95
Štítok ................................ 100
SELF-TIMER .................... 46
T
Senzor signálov diaľkového
ovládania ............................ 27
Technické údaje ............... 109
SEPIA ................................ 51
SHARPNESS ............... 43, 90
Telefoto (Priblíženie) ......... 24
Tienidlo objektívu ............ 114
Tlač .................................... 69
Pokračovanie 117
Index (Pokračovanie)
Tlačidlá ovládania video
prehrávania ......................... 29
VF B.LIGHT (Jas v hľadáčiku)
............................................ 56
Tlačidlo DISPLAY/BATT
INFO ............................ 17, 27
Video hlava ...................... 107
Tlačidlo EXPOSURE ......... 24
V-OUT/PANEL ................. 59
Tlačidlo Personal Menu ..... 28
Vstavaný mikrofón ............. 27
Tlačidlo PHOTO .......... 22, 32
Vyhľadávanie počiatočného
bodu .................................... 31
Tlačidlo pre blesk ......... 26, 84
VOLUME ........................... 55
Tlačidlo pre indexové
zobrazenie .......................... 29
Vymazávanie záznamu ...... 67
Tlačidlo pre výber prehrávania
kazety ................................. 29
Výstražné hlásenia ............. 95
Tlačidlo pre vymazanie
záznamu ............................. 29
Tlačidlo Predchádzajúci/
Nasledujúci záznam ........... 29
Tlačidlo prepínania zobrazenia
END SEARCH/Rec review 28
Vysielač .............................. 32
Výstražné indikátory .......... 95
W
WB SHIFT (Posuv vyváženia
bielej farby) ........................ 44
Tlačidlo RESET ................. 27
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ........................ 43
Tlačidlo Review ................. 28
WHITE FADER ................. 50
Tlačidlo TELE MACRO
...................................... 25, 85
WIDE SELECT ................. 55
Tlačidlo ZERO SET
MEMORY .......................... 32
Windows ...................... 72, 73
TRAIL ................................ 51
Transfokácia ....................... 24
WIDE STEREO ................. 56
WORLD TIME .................. 59
TV normy ........................... 99
Z
TV TYPE ........................... 57
Zaostrovací prstenec .......... 25
TVP .................................... 34
Zaostrovanie ................. 25, 85
Záznam zvuku .................... 93
ZEBRA .............................. 45
U
Údržba .............................. 106
USB konektor ..................... 71
USB SELECT .................... 57
V
VAR.SPD PB (Rôzne rýchlosti
prehrávania) ....................... 53
VCR HDV/DV ................... 54
Vedľajší zvuk ...................... 55
Veľkosť záznamu
(IMAGE SIZE) .................. 47
Statický záber ............. 47
118
Zero set memory ................ 32
Zložkový video kábel ... 35, 36
Značka pre tlač ................... 68
Zobrazované indikátory ..... 28
Obchodné značky
• “Memory Stick”,
Duo”,
Duo”,
, “Memory Stick
, “Memory Stick PRO
, “MagicGate”,
, “MagicGate Memory
Stick” a “MagicGate Memory Stick Duo”
sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
•
je obchodná značka.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti U.S. Microsoft Corporation v USA
a ostatných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Computer, Inc v USA
a ostatných krajinách.
• HDV a logo HDV sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné spomenuté názvy produktov môžu
byť obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenia
TM
a “®” však nie sú v tomto návode vždy
uvádzané.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising