Sony | HDR-HC3E | Sony HDR-HC3E Návod na použitie

HDR-HC3E_SK.book Page 1 Wednesday, April 12, 2006 9:42 AM
2-661-356-12(1)
Digitálny HD kamkordér
Záznam vo vysokom
rozlíšení a kvalite
8
Začíname
10
Easy Handycam
22
Návod na použitie
Snímanie/
26
Prehrávanie
HDR-HC3E
Používanie ponuky Menu
44
Kopírovanie/Editovanie
70
Používanie PC
80
Riešenie problémov
88
Ďalšie informácie 107
Prehľad 123
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_002-004_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 2 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si
pozorne tento návod a uschovajte si ho pre
prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE
Akumulátor nahrádzajte len
predpísaným typom. Inak môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu.
UPOZORNENIE PRE
SPOTREBITEĽOV
UPOZORNENIE
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto kamkordéra.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC pre
používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte USB kábel.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Poznámky k používaniu
Typy kaziet vhodných pre kamkordér
Používať môžete mini DV kazety
s označením
. Mini DV kazety
s kazetovou pamäťou (Cassette Memory)
nie sú kompatibilné (str. 108).
Typy kariet “Memory Stick” vhodné pre
kamkordér
Existujú dva rozmery kariet “Memory
Stick”. Používať môžete karty “Memory
Stick Duo” s označením
alebo
(str. 110).
2
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_002-004_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 3 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
“Memory Stick Duo”
(Kartu týchto rozmerov môžete používať
v kamkordéri.)
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou HDMI kábla,
zložkového video kábla, USB kábla alebo
i.LINK kábla, konektor kábla zasúvajte
správne. Inak môžete poškodiť konektor
alebo kamkordér.
“Memory Stick”
(Nie je možné používať s týmto
kamkordérom.)
Poznámky k položkám Menu, LCD
monitoru, hľadáčiku a objektívu
• Nie je možné používať iné pamäťové karty
než “Memory Stick Duo”.
• Karty “Memory Stick PRO” a “Memory
Stick PRO Duo” je možné používať len
s “Memory Stick PRO”-kompatibilným
zariadením.
Ak budete v “Memory Stick”kompatibilnom zariadení používať kartu
“Memory Stick Duo”
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/
prehrávania nedostupné, sa zobrazia
nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysokopresnou technológiou. Na LCD
monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer
užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
Vložte kartu “Memory Stick Duo” do
dodávaného adaptéra Memory Stick Duo.
Adaptér Memory Stick Duo
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy nedržte za nasledovné
časti.
LCD panel
• Kamkordér nie je prachotesný,
vodeodolný ani vodotesný.
Pozri časť “Údržba a bezpečnostné
upozornenia” (str. 114).
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
3
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_002-004_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 4 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pred používaním prečítajte (pokračovanie)
Snímanie
Objektív Carl Zeiss
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa
normálne zaznamená obraz aj zvuk, bez
akýchkoľvek problémov.
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média, nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby
váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov
Carl Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T -vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prejde objektívom.
Prehrávanie HDV kaziet v iných
zariadeniach
Kazetu so záznamom vo formáte HDV nie
je možné prehrávať v kamkordéroch
pracujúcich vo formáte DV ani v mini-DV
prehrávačoch. (Obrazovka bude modrá.)
Pred prehrávaním kazety v inom zariadení
skontrolujte jej obsah prehraním v tomto
kamkordéri.
O tomto návode
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte
jazyk pre zobrazovanie ponuky Menu
(str. 66).
• Právo na zmeny záznamových médií
a príslušenstva vyhradené.
4
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_005-007_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 5 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Ikony používané v tomto návode
Funkcie dostupné len pre formát HDV
Funkcie dostupné len pre formát DV
Obsah
Pred používaním prečítajte ......................................................................2
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV! ...................................................................8
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte HDV! ...............................9
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva ...........................................10
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ...............................................................11
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne držanie ............................15
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ......................................16
Krok 5: Používanie dotykového monitora ...............................................17
Zmena nastavení jazyka ............................................................................... 17
Zobrazenie indikátorov (Display guide) ....................................................... 17
Krok 6: Nastavenie dátumu a času ........................................................19
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo” ................................20
Easy Handycam - Používanie kamkordéra s automatickými
nastaveniami
Jednoduché snímanie/prehrávanie (Easy Handycam) ...........................22
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie ................................................................................................26
Prehrávanie ............................................................................................27
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. .....................................28
Snímanie
Používanie transfokácie
Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania
na kazetu (Dual Rec)
Manuálne nastavenie záznamu ovládačom
(Ovládač CAM CTRL/tlačidlo MANUAL)
Používanie blesku
Snímanie v nedostatočných svetelných podmienkach (NightShot)
Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle
Snímanie v režime Mirror (Zrkadlový režim)
Používanie statívu
Používanie popruhu
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
5
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_005-007_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 6 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času akumulátora (Battery Info)
Vypnutie potvrdzovania operácie zvukovým signálom (pípnutie) (BEEP)
Obnovenie výrobných nastavení (RESET)
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania ........................... 32
Vyhľadávanie počiatočného bodu .......................................................... 35
Vyhľadávanie konca posledného záznamu
(END SEARCH) .................................................................................. 35
Prehrávanie naposledy nasnímaných scén (Rec review) ............................ 35
Diaľkové ovládanie ................................................................................. 36
Rýchle vyhľadanie konkrétnej scény (Zero set memory) .............................. 36
Vyhľadávanie scény podľa dátumu snímania (Date search) ........................ 37
Prehrávanie záznamu na TVP ............................................................... 38
TVP s vysokým rozlíšením ............................................................................ 38
TVP s pomerom strán 16:9 (Wide) alebo 4:3 ................................................ 38
Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením ......................................................... 39
Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (Wide) alebo 4:3 ............................ 40
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu ....................................... 44
Položky ponuky Menu ............................................................................ 46
Menu CAMERA SET ........................................................................ 48
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok snímania
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT atď.)
Menu MEMORY SET ...................................................................... 54
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
(QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER atď.)
Menu PICT.APPLI. ......................................................................... 57
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie snímania/prehrávania
(SLIDE SHOW/PICT.EFFECT/SMTH SLW REC atď.)
Menu EDIT/PLAY ........................................................................... 60
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie v rôznych režimoch
(VAR.SPD PB/END SEARCH atď.)
Menu STANDARD SET .................................................................. 61
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné základné nastavenia
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/QUICK REC atď.)
Menu TIME/LANGU. ....................................................................... 66
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu) ................... 67
Používanie ovládača CAM CTRL .......................................................... 68
6
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_005-007_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 7 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na iné VCR/DVD zariadenie atď. .......................................70
Nahrávanie záznamu z VCR ..................................................................73
Kopírovanie záznamu z kazety na kartu “Memory Stick Duo” ................75
Vymazávanie záznamu z karty “Memory Stick Duo” ..............................76
Označenie záznamu na karte “Memory Stick Duo” špecifickou informáciou
(Print mark/Image protection) .......................................................76
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) .............77
Konektory pre pripojenie externých zariadení ........................................79
Používanie PC
Pripojenie k PC .......................................................................................80
Kopírovanie statických záberov do PC ...................................................80
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC ...............................83
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”) ...............85
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................88
Výstražné indikátory a hlásenia ............................................................103
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí .....................................................107
Vhodné kazety ......................................................................................108
Pamäťová karta “Memory Stick” ...........................................................110
Akumulátor “InfoLITHIUM” ...................................................................112
Systém i.LINK .......................................................................................113
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................114
Technické údaje ...................................................................................119
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov ...........................................................123
Index .....................................................................................................126
7
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_008-009_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 8 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Vyskúšajte nový formát HDV!
Snímanie vo formáte HDV
Vysoká kvalita obrazového záznamu
Formát HDV má cca dvojnásobné horizontálne rozlíšenie než bežný TVP. Množstvo
obrazových bodov (pixely) je cca štvornásobné, čoho výsledkom je vysoká kvalita
obrazového záznamu.
Tento kamkordér je kompatibilný s formátom HDV, takže je schopný snímať obraz
s vynikajúcou ostrosťou a vysokým rozlíšením.
Čo je formát HDV?
Formát HDV je nový video formát vytvorený na snímanie a prehrávanie digitálnych video
signálov s vysokým rozlíšením (high definition - HD) na/z bežnú/ej DV kazety.
• Tento kamkordér zodpovedá špecifikácii
HDV1080i, ktorá pracuje s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami v súlade s HDV
štandardmi a sníma obraz pri dátovom toku
s hodnotou cca 25 Mb/s.
1080 efektívnych
obrazových
riadkov
• V tomto návode je formát HDV1080i označovaný ako
formát HDV, ak nie je potrebná jeho bližšia špecifikácia.
Prečo snímať vo formáte HDV?
Vývoj v oblasti digitálneho videa vám prináša možnosť snímať významné okamihy vášho
života vo formáte HDV. Takto si ich budete môcť pripomínať vo vysokej kvalite obrazu.
Konvertovacia funkcia tohto kamkordéra konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV
na záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), aby ho bolo možné sledovať na bežných
širokouhlých TVP a TVP s pomerom strán 4:3, ak nemáte k dispozícii TVP s vysokým
rozlíšením, ktorý dokáže zobrazovať záznam vo formáte HDV. Takto sa zjednoduší
používanie video záznamu vo formáte HDV.
• Konvertovacia funkcia konvertuje obrazový záznam vo formáte HDV na DV záznam, aby bolo možné
jeho prehrávanie alebo editovanie, ak pripojíte kamkordér k TVP alebo VCR, ktorý nie je kompatibilný
s normou HDV1080i. Kvalita obrazu potom bude SD (štandardné rozlíšenie).
8
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_008-009_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 9 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Sledujte video záznam nasnímaný vo formáte
HDV!
Obrazový záznam vo vysokom rozlíšení a kvalite
Sledovanie na TVP s vysokým rozlíšením (str. 38)
Záznam nasnímaný vo formáte HDV je možné prehrávať ako kvalitný HD (vysoké
rozlíšenie) záznam na TVP s vysokým rozlíšením.
• Podrobnosti o TVP Sony kompatibilných s normou HDV1080i pozri na str. 109.
Sledovanie na TVP s pomerom strán 16:9/4:3 (str. 38)
Kamkordér dokáže konvertovať obrazový záznam nasnímaný vo formáte HDV na kvalitu
SD (štandardné rozlíšenie), aby bolo možné jeho prehrávanie na bežných TVP.
Kopírovanie na iné video zariadenie (str. 70)
Pripojenie k HDV1080i zariadeniu
Voliteľný kábel i.LINK umožní kopírovať záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Pripojenie k HDV1080i-nekompatibilnému zariadeniu
Kamkordér môže skonvertovať obrazový záznam vo formáte HDV do kvality SD
(štandardné rozlíšenie), aby bolo možné jeho kopírovanie.
Pripojenie k PC (str. 80)
Kopírovanie statických záberov z karty “Memory Stick Duo” do PC
Pozri str. 80.
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC
Podľa toho, či budete kopírovať obrazový záznam vo formáte HDV alebo DV budú potrebné
rôzne nastavenia PC. Podrobnosti pozri na str. 83.
9
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 10 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
Nabíjateľný akumulátor NP-FP60 (1)
(str. 11, 112)
• Kazeta a karta “Memory Stick Duo”
sa nedodáva. Kompatibilné kazety a karty
“Memory Stick Duo” pozri na str. 2, 108 a 110.
AC adaptér (1) (str. 11)
Kryt kontaktov pre akumulátor (1)
Nasadený na kamkordéri.
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Sieťová šnúra (1) (str. 11)
Diaľkové ovládanie (1)
(str. 36)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
A/V prepojovací kábel (1) (str. 38, 70)
Zložkový video kábel (1) (str. 38)
USB kábel (1) (str. 77, 80)
10
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 11 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať
založením akumulátora
“InfoLITHIUM” (séria P) (str. 112)
do kamkordéra.
do kamkordéra.
1 Posuňte uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora) v smere šípky
a vyberte kryt kontaktov pre
akumulátor.
Začíname
• S kamkordérom nie je možné používať
akumulátor NP-FP30 (typ akumulátor
skontrolujte na jeho zadnej strane). Ak
akumulátor nasadzujete na kamkordér nasilu,
akumulátor sa môže poškodiť, nemusí sa dať
zložiť alebo môže spôsobiť poškodenie
kamkordéra.
1 Akumulátor správne založte
Prepínač POWER
Konektor
DC IN
Kryt konektorov
Konektor DC
Ovládač BATT
(uvoľnenie
akumulátora)
2 Akumulátor založte v smere šípky tak,
aby zacvakol.
Do elektrickej siete
AC adaptér
Sieťová šnúra
• Kamkordér môžete používať, keď je napájaný
priamo z elektrickej siete dodávaným AC
adaptérom, podľa obrázka. Akumulátor sa pri
takomto napájaní nevybíja.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
11
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 12 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
2 Posúvaním prepínača POWER
v smere šípky nastavte prepínač
do polohy OFF (CHG) (výrobné
nastavenie).
4 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej siete.
Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne. Po ukončení
nabíjania kontrolka CHG (nabíjanie)
zhasne (maximálne nabitie).
5 Odpojte AC adaptér od konektora
DC IN na kamkordéri.
AC adaptér odpájajte od konektora DC
IN na kamkordéri tak, že uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
Kontrolka CHG (nabíjanie)
3 Pripojte AC adaptér od konektora
Vybratie akumulátora
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG). Posuňte ovládač BATT (uvoľnenie
akumulátora) a vyberte akumulátor.
DC IN na kamkordéri. Označenie
v na konektore DC musí
smerovať k označeniu v
na kamkordéri.
Ovládač BATT
(uvoľnenie
akumulátora)
Skladovanie akumulátora
Otvorte kryt konektorov.
Kontakty na kamkordéri chráňte nasadením
krytu kontaktov pre akumulátor. Ak nebudete
akumulátor dlhší čas používať, pred
skladovaním ho maximálne vybite
(podrobnosti o skladovaní pozri na str. 112).
Označením v na konektore DC smerom
k označeniu v na kamkordéri.
12
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 13 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Čas nabíjania
Snímanie vo formáte DV
Približný počet minút potrebných
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
Akumulátor
Čas nabíjania
125
NP-FP60
(dodávaný)
135
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
NP-FP60
(dodávaný)
NP-FP70
Čas snímania
NP-FP71
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Snímanie vo formáte HDV
Akumulátor
NP-FP50
NP-FP60
(dodávaný)
NP-FP70
NP-FP71
NP-FP90
Čas pri
nepretržitom
snímaní
Čas pri
bežnom
snímaní*
60
30
65
35
65
35
95
50
105
55
105
55
NP-FP90
Čas pri
bežnom
snímaní*
65
30
70
35
70
35
100
55
110
60
110
60
135
70
150
80
150
80
165
90
180
95
180
95
250
135
270
145
270
145
Začíname
NP-FP50
NP-FP50
Čas pri
nepretržitom
snímaní
• Všetky hodnoty sú namerané v nasledovných
podmienkach:
Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD monitora.
Spodný údaj: Dostupný čas snímania cez
hľadáčik (LCD panel zatvorený).
* Čas pri bežnom snímaní zodpovedá približnému
počtu minút pri prerušovanom snímaní
s opakovaným spustením/ukončením, transfokáciou
a vypínaním/zapínaním kamkordéra.
135
70
145
75
145
75
Prehrávací čas
160
85
175
95
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
175
95
Formát HDV
240
130
260
140
Akumulátor
260
140
NP-FP50
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
75
80
NP-FP60
(dodávaný)
115
125
NP-FP70
160
175
NP-FP71
195
205
NP-FP90
290
310
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
13
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 14 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
Formát DV
Akumulátor
NP-FP50
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
85
90
NP-FP60
(dodávaný)
130
140
NP-FP70
180
190
NP-FP71
215
230
NP-FP90
320
345
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, pokiaľ je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore Battery Info (str. 30)
nezobrazí správne.
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý (len informácia
o stave akumulátora Battery Info).
• AC adaptér napája zariadenie, aj keď je
nasadený akumulátor. To znamená, že
akumulátor nebude napájať zariadenie, kým je
v konektore DC IN zasunutý kábel z AC
adaptéra, aj keď by nebola sieťová šnúra
z adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky.
• Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame
používať akumulátor NP-FP60, NP-FP70,
NP-FP71 alebo NP-FP90.
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri teplote 25°C (odporúčaná
teplota je 10 až 30°C).
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
14
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 15 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne
držanie
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
príslušnú kontrolku pre snímanie alebo
prehrávanie.
Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 19).
2 Kamkordér držte správne.
Začíname
Prepínač POWER
3 Pohodlne a pevne uchopte
1 Opakovaným posúvaním
držadlo, potom upevnite popruh.
prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE alebo CAMERAMEMORY, automaticky sa otvorí kryt
objektívu.
Ak je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
zatlačte zelené
tlačidlo a prepínač
posuňte.
Kontrolky, ktoré svietia
CAMERA-TAPE: Snímanie na kazetu.
CAMERA-MEMORY: Snímanie
na kartu “Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Prehrávanie alebo
editovanie.
• Ak nastavíte dátum a čas ([CLOCK SET],
str. 19), pri ďalšom zapnutí kamkordéra sa
na LCD monitore na niekoľko sekúnd
zobrazí aktuálny dátum a čas.
Dĺžku popruhu je možné nastaviť.
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF
(CHG).
• Výrobné nastavenie je také, že ak pri napájaní
z akumulátora nepoužijete kamkordér cca
5 minút, kamkordér sa automaticky vypne, aby
sa šetril akumulátor ([A.SHUT OFF], str. 66).
• Ak sa na monitore zobrazí výstražné hlásenie,
pozri príslušné pokyny (str. 104).
15
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 16 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
LCD panel
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho tak, aby bol
pri snímaní aj prehrávaní najlepšie zreteľný
(2).
Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/
BATT INFO, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISP/BATT INFO
na pár sekúnd, kým sa nevypne zobrazenie
.
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri v časti
[LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (str. 63).
190 stupňov voči
kamkordéru
Hľadáčik
2180 stupňov
(max.)
Ak je snímaný obraz na LCD monitore
ťažko zreteľný, alebo aby ste šetrili
akumulátor, na sledovanie používajte
hľadáčik.
Hľadáčik
290 stupňov
(max.)
DISP/BATT INFO
• Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela
nestlačte na LCD monitore náhodne žiadne
tlačidlo.
• Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov
smerom k objektívu z polohy 1, môžete ho
potom priklopiť k telu kamkordéra tak, že
monitor je viditeľný z druhej strany (smerom
von). Takáto poloha je vhodná pri prehrávaní.
• Pri zatváraní LCD panela otočte panel polohy
podľa obrázka 1 a potom ho priklopte
monitorom dnu.
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Posúvajte ovládačom,
kým nie je obraz ostrý.
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať
zvolením [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(str. 63).
16
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 17 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 5: Používanie dotykového monitora
Pomocou dotykového monitora môžete
prehrávať záznam (str. 27), alebo meniť
nastavenia (str. 44).
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku. Jazyk pre zobrazenie
zvoľte v položke [LANGUAGE] v Menu
(TIME/ LANGU.) (str. 66).
Zobrazenie indikátorov
(Display guide)
Jednoducho môžete zistiť význam
indikátorov zobrazovaných na LCD
monitore (str. 34).
1 Stlačte
.
–:––:––
60min
MENU
DISP/BATT INFO
Stláčajte tlačidlá
na LCD monitore.
• Rovnako postupujte aj pri stláčaní tlačidiel
na ráme LCD panela.
• Pri používaní dotykového monitora dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlo
na ráme LCD panela.
• Ak tlačidlá na dotykovom monitore nefungujú
správne, nastavte LCD monitor
(CALIBRATION) (str. 116).
1/3
Začíname
Pri používaní dotykového monitora,
podoprite LCD panel rukou
z opačnej strany. Potom sa môžete
dotýkať tlačidiel zobrazených
na monitore.
Zmena nastavení jazyka
DISP
GUIDE
DIAL
SET
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
EXPOSURE
V režime Easy Handycam stlačte
[MENU] (str. 22).
2 Stlačte [DISP GUIDE].
S e l e c t a r e a fo r g u i d e.
Vypnutie indikátorov na monitore
Stláčaním DISP/BATT INFO zobrazujete/
vypínate indikátory (napr. časový kód).
DISP GUIDE
END
Indikátory môžu byť rôzne v závislosti
od nastavenia.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
17
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 18 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 5: Používanie dotykového monitora (pokračovanie)
3 Stlačte oblasť s indikátorom,
ktorého význam chcete zistiť.
Na monitore sa zobrazí popis
indikátorov v príslušnej oblasti.
Ak nenájdete požadovaný indikátor,
stláčaním
/
prepínajte
zobrazenie.
Keď stlačíte
, obnoví sa zobrazenie
pre výber oblasti.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
Ukončenie operácie
Stlačte [END].
18
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 19 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
/
SET] a stlačte
zvoľte [CLOCK
.
CLOCK SET
DATE
2006 Y
1M
1D
0: 00
OK
4 Pomocou
/
(rok) a stlačte
nastavte [Y]
.
Začíname
• Ak kamkordér nebudete používať cca tri
mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže
z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie
vymazať. V takomto prípade najskôr nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a potom nastavte
dátum a čas znova (str. 117).
3 Pomocou
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
CLOCK SET
Prepínač POWER
DATE
2006 Y
1
M
1D
OK
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 4.
1 Stlačte
0: 00
5 Postupne nastavte [M] (mesiac),
t [MENU].
[D] (deň), hodinu a minútu, potom
vždy stlačte
.
–:––:––
60min
Hodiny sú v prevádzke.
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Pomocou
• Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje.
Automaticky sa však zaznamenáva na kazetu
a zobrazí sa počas prehrávania ([DATA CODE]
(v režime Easy Handycam je možné nastaviť len
[DATE/TIME]) pozri na str. 64).
/
zvoľte
Menu (TIME/LANGU.) a stlačte
.
–:––:––
60min
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
QUICK REC
CLOCK SET
––:––:––
WORLD TIME
LANGUAGE
PROGRAM
AE
OK
19
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 20 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick
Duo”
Kazeta
Používať môžete len mini DV
(str. 108).
kazety
• Dostupný čas snímania sa líši podľa nastavenia
[ REC MODE] (str. 62).
• Na držiak kazety neaplikujte silu
stláčaním označenia {DO NOT PUSH} ,
keď je držiak v pohybe. Môže to
zapríčiniť poruchu zariadenia.
3 Zatvorte kryt.
1 Posuňte a pridržte ovládač
OPEN/EJECT v smere šípky
a otvorte kryt.
Ovládač
OPEN/EJECT
Vysunutie kazety
Postupom z kroku 1 otvorte kryt a kazetu
vyberte.
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo”
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo” s označením
alebo
(str. 110).
Kryt
Držiak kazety sa automaticky vysunie
a otvorí sa.
• Počet záberov a čas záznamu, ktoré môžete uložiť
na kartu sa mení v závislosti od kvality a veľkosti
záznamu. Podrobnosti pozri na str. 54.
1 Otvorte LCD panel.
2 Vložte kazetu priezorom smerom
von a stlačte
.
Jemne zatlačte na strednú
časť zadnej strany kazety.
Priezor
Priestor pre kazetu
Držiak kazety sa automaticky
zasunie.
20
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_010-021_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 21 Wednesday, April 12, 2006 5:28 PM
2 Pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” vkladajte do slotu pre kartu
správnym smerom tak, aby
zacvakla.
Začíname
Kontrolka prístupu
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do
slotu nasilu naopak, môžete poškodiť kartu
“Memory Stick Duo”, slot pre kartu
“Memory Stick Duo”, prípadne môže dôjsť
k poškodeniu záznamu na karte.
Vybratie pamäťovej karty “Memory
Stick Duo”
Jedenkrát jemne zatlačte na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty “Memory
Stick Duo”, alebo na ňu údaje ukladá. Nikdy
netraste ani neudierajte kamkordérom.
Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevyberajte
akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť
k strate obrazových údajov.
• Pri vkladaní/vyberaní karty “Memory Stick
Duo” dávajte pozor, aby karta nevyskočila
a nespadla.
21
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_022-025_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 22 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Easy Handycam - Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
Jednoduché snímanie/prehrávanie
(Easy Handycam)
V režime Easy Handycam sa väčšina nastavení kamkordéra vykoná automaticky na ich
optimálne hodnoty, čo vás oslobodí od vykonávania detailných nastavení. Aby boli
zobrazenia na monitore lepšie viditeľné, font sa zväčší.
E
B
A
Ak je prepínač POWER
v polohe OFF (CHG),
zatlačte zelené tlačidlo
a prepínač posuňte.
D
F
C
Pohyblivý záznam
1 Posúvaním prepínača POWER E rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE.
Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
zatlačte zelené tlačidlo a prepínač posuňte.
2 Stlačte EASY A.
Na monitore sa zobrazí
B.
3 Stlačením START/STOP F alebo C spustite snímanie.
60min EASY
REC
MENU
[STBY] t [REC]
Snímanie ukončíte opätovným stlačením F alebo C.
22
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_022-025_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 23 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Statické zábery
1 Posúvaním prepínača POWER E rozsvieťte kontrolku CAMERA-MEMORY.
Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG),
zatlačte zelené tlačidlo a prepínač posuňte.
B.
Na monitore sa zobrazí
3 Stlačením PHOTO D vykonajte snímanie.*
Pípnutie
60min EASY
4.0M
11
101
Zvuk spúšte
MENU
Bliká t Svieti
Po jemnom zatlačení
Po zatlačení na doraz sa začne snímať.
a pridržaní sa zaostrí.
Po zmiznutí
je záber nasnímaný.
* Statické zábery sa na kartu “Memory Stick Duo” snímajú v kvalite [FINE].
Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania na kazetu (Dual Rec)
Posúvaním prepínača POWER E rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE a počas snímania
na kazetu zatlačte PHOTO D na doraz.
Počas jedného snímania na kazetu môžete nasnímať na kartu až 3 statické zábery.
Po dokončení snímania na kazetu sa nasnímané statické zábery uložia na kartu “Memory Stick
Duo” (str. 28).
Easy Handycam - Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
2 Stlačte EASY A.
• Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo” pred dokončením snímania na kazetu a pred uložením statických
záberov na kartu “Memory Stick Duo”.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
23
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_022-025_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 24 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Jednoduché snímanie/prehrávanie (Easy Handycam) (pokračovanie)
Prehrávanie pohyblivého záznamu/statických záberov
Posúvaním prepínača POWER E rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT. Stláčajte
tlačidlá na dotykovom monitore B nasledovne.
Pohyblivý záznam
Statické zábery
Stlačte
a stlačením
Stlačením
t
spustíte prehrávanie.
zvoľte záber.
A
C
A
B
/
C
MENU
B
A Zastavenie
B Prepínanie medzi
prehrávaním/pozastavením
C Zrýchlený posuv vzad/vpred
A Prehrávanie kazety
B Predchádzajúci/Nasledujúci
C Vymazanie (str. 76)
x Zrušenie funkcie Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY A.
z monitora zmizne.
x Položky Menu nastaviteľné v režime Easy Handycam
Stlačením [MENU] zobrazte nastaviteľné položky ponuky Menu. Podrobnosti
o nastaveniach pozri na str. 45.
• Takmer všetky nastavenia sa automaticky obnovia na výrobné nastavenia (str. 46).
• V režime Easy Handycam sa nezobrazuje
.
• Ak chcete záznam upravovať efektmi alebo nastaveniami, zrušte režim Easy Handycam.
x Nedostupné tlačidlá v režime Easy Handycam
Keďže sa položky nastavia automaticky, v režime Easy Handycam nie sú funkčné
(dostupné) nasledovné tlačidlá/ovládač. Ak sa v režime Easy Handycam pokúsite vykonať
nedostupnú operáciu, zobrazí sa hlásenie [Invalid during Easy Handycam operation].
•
•
•
•
Tlačidlo BACK LIGHT (str. 29)
Zatlačenie a pridržanie tlačidla DISP/BATT INFO (str. 16)
Ovládač CAM CTRL (str. 29)
Tlačidlo MANUAL (str. 29)
24
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_022-025_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 25 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Easy Handycam - Používanie kamkordéra s automatickými nastaveniami
25
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 26 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Snímanie/Prehrávanie
Snímanie
Kryt objektívu
Otvára sa podľa používania
prepínača POWER.
PHOTO
Ovládač CAM CTRL
Prepínač POWER
START/STOP B
START/STOP A
1 Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
príslušnú kontrolku a zvoľte záznamové médium.
Pohyblivý záznam na kazetu: Svieti
kontrolka CAMERA-TAPE.
Statické zábery na kartu “Memory
Stick Duo”: Svieti kontrolka
CAMERA-MEMORY.*
* Výrobné nastavenie pomeru strán obrazu je 4:3.
Ak je prepínač
POWER v polohe
OFF (CHG),
zatlačte zelené
tlačidlo a prepínač
posuňte.
2 Spustite snímanie.
Pohyblivý záznam
Statické zábery
Stlačte START/STOP A (alebo
B).
60min
REC
Jemne zatlačte a pridržte PHOTO.
Nastaví sa zaostrenie (A), potom
zatlačte tlačidlo na doraz (B).
60min
Pípnutie
Zvuk spúšte
[STBY] t [REC]
Snímanie pohyblivého záznamu
zastavíte opätovným stlačením START/
STOP.
• Z výroby je nastavené snímanie obrazu
vo formáte HDV (str. 62).
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite počas snímania na kazetu
(Dual Rec)
Pozri str. 28.
Bliká t Svieti
Zaznie zvuk spúšte. Po zmiznutí
záber nasnímaný.
je
Zobrazenie posledného záznamu
uloženého na karte “Memory Stick Duo”
Stlačte
. Záznam vymažete stlačením
t [YES].
• Veľkosti pozri na str. 54.
26
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 27 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehrávanie
1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Spustite prehrávanie.
Pohyblivý záznam
Statické zábery
Stlačením
previňte kazetu
vzad do želaného miesta, potom
stlačením
spustíte
prehrávanie.
Stlačte
.
Zobrazí sa posledný záznam.
A
B
C
C
A Prehrávanie z kazety
B Predchádzajúci/Nasledujúci
C Indexové zobrazenie
B
A Zastavenie
B Stláčaním prepínate režimy
Prehrávanie/Pozastavenie
• Ak je vložená karta “Memory Stick Duo”,
po stlačení
sa zobrazí
.
• Ak pozastavenie trvá viac než 3 minúty,
prehrávanie sa automaticky zastaví.
Snímanie/Prehrávanie
P-MENU
A
C Zrýchlený posuv vzad/vpred
• Ak nie je vložená karta “Memory Stick
Duo” alebo na karte nie je žiadny záznam,
sa nezobrazí.
Nastavenie hlasitosti
Zobrazenie záznamov na karte “Memory
Stick Duo” v indexovom zobrazení
Otáčaním ovládača CAM CTRL nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti (str. 29).
• Hlasitosť tiež môžete nastaviť cez Menu (str. 63).
Vyhľadávanie scény počas prehrávania
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
(Picture Search), alebo počas
zrýchleného posuvu vzad/vpred zatlačte
a pridržte
/
(Skip Scan).
• Prehrávať môžete v rôznych režimoch ([
VAR. SPD PB], str. 60).
/
Stlačte
. Zatlačte na záznam, ktorý
chcete zobraziť samostatne.
Pre zobrazenie záznamov z iného priečinka
stlačte
t
t [PB FOLDER],
pomocou
/
zvoľte priečinok
a stlačte
(str. 56).
A
B
A Predchádzajúcich/Nasledujúcich 6 záznamov
B Záznam zobrazený pred prepnutím
do indexového zobrazenia.
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
27
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 28 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď.
1
2
4
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie než
10 x, môžete nastaviť položku [DIGITAL
ZOOM] (str. 53).
• Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst zložíte
z ovládača transfokácie, môže sa zaznamenať
prevádzkový zvuk ovládača transfokácie.
3
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite počas snímania na kazetu
(Dual Rec) ............................... 1 8 qa
5
Statické zábery môžete vo vysokej kvalite
zaznamenať na kartu “Memory Stick Duo”
počas snímania pohyblivého záznamu
na kazetu.
6
7
1 Stlačením START/STOP 8, qa spustite
snímanie na kazetu.
2 Zatlačte PHOTO 1 na doraz.
Počas jedného snímania na kazetu môžete
nasnímať na kartu až 3 statické zábery.
qa 0
9
8
Snímanie
Používanie transfokácie.............. 2 0
Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie 2 jemne
(s citom). Ráznejším posunutím ovládača
dosiahnete rýchlejšiu transfokáciu.
Široký záber: (Wide)
Záber z blízka: (Telefoto)
• Tlačidlami transfokácie 0 na ráme LCD panela
nie je možné meniť rýchlosť transfokácie.
Oranžové políčka
indikujú počet
nasnímaných
záberov.
Po dokončení
snímania sa farba
zmení na oranžovú.
3 Stlačením START/STOP 8, qa zastavte
snímanie na kazetu.
Jednotlivo sa postupne zobrazia nasnímané
statické zábery a uložia sa na kartu
“Memory Stick Duo”. Po zmiznutí
je
záber nasnímaný.
• Keď je prepínač POWER v polohe CAMERATAPE, statické zábery sa nasnímajú vo veľkosti
2.3M vo formáte HDV a vo veľkosti 1.7M (4:3)
alebo 2.3M (16:9) vo formáte DV.
• Z kamkordéra nevyberajte kartu “Memory Stick
Duo” hneď pred dokončením snímania na
kazetu, pretože sa na kartu “Memory Stick Duo”
ešte ukladajú statické zábery.
• V režime Dual Rec nie je možné používať blesk.
• V pohotovostnom režime sa statické zábery
ukladajú rovnako, ako keď je prepínač POWER
nastavený na CAMERA-MEMORY. Je možné
používať blesk.
28
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 29 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Manuálne nastavenie záznamu
ovládačom (Ovládač CAM CTRL/tlačidlo
MANUAL)...................................... 5 6
Ovládač CAM
CTRL
Tlačidlo MANUAL
Ovládaču CAM CTRL 5 môžete priradiť
určité nastavenia kamkordéra, napr.
nastavenie zaostrenia (výrobné nastavenie).
Podrobnosti pozri na str. 68.
Počas prehrávania môžete ovládačom CAM
CTRL 5 nastaviť hlasitosť (str. 27).
Používanie blesku ............................. 4
Stláčaním (blesk) 4 zvoľte požadované
nastavenie.
Bez indikátora (Automatický blesk):
Automatické zablysnutie podľa podmienok
osvetlenia.
r
(Vynútený blesk): Zablysnutie bez
ohľadu na podmienky osvetlenia.
r
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
Snímanie v nedostatočných svetelných
podmienkach (NightShot).................. 7
Prepínač NIGHTSHOT 7 prepnite
do polohy ON. (Zobrazí sa
a [“NIGHTSHOT”].)
• Funkcie Super NightShot umožní snímať ešte
jasnejší záznam (str. 51).
Ak chcete snímať obraz s vernejším podaním
farieb, použite funkciu Color Slow Shutter
(str. 52).
• Funkcie NightShot a Super NightShot pracujú
s infračerveným svetlom. Nezakrývajte
vyžarovač infračervených lúčov 3 prstami
a pod. a zložte konverznú predsádku (voliteľná).
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 50).
• Tieto funkcie nepoužívajte v dobre osvetlených
priestoroch. Môže dôjsť k poruche.
Snímanie/Prehrávanie
• Z výroby je ovládaču CAM CTRL 5 priradené
nastavenie [FOCUS] (str. 50). Ak stlačíte
tlačidlo MANUAL 6, môžete prepnúť
z režimu automatického na manuálne
nastavovanie a môžete zaostrovať manuálne.
• Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku
(voliteľná) alebo filter (voliteľný), zacloníte
blesk a blesk neblysne.
• V ponuke [FLASH SET] môžete cez položku
[FLASH LEVEL] nastaviť intenzitu blesku,
prípadne môžete eliminovať efekt červených očí
cez položku [REDEYE REDUC] (str. 51).
Nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle ........................................ 9
Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením BACK LIGHT 9
zobrazte .. Pre zrušenie funkcie Back light
znova stlačte BACK LIGHT.
• Vykonané nastavenia sa obnovia na ich výrobné
nastavenia, ak prepnete prepínač POWER
do polohy OFF (CHG) na viac než 12 hodín.
• Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní
so vstavaným bleskom je 0,5 až 2,5 m.
• Pred používaním blesku odstráňte z jeho
povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku
nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť
dostatočné.
• Indikátor nabíjania blesku počas nabíjania bliká
a svieti, ak je nabíjanie dokončené. (Pri
nastavení [STBY] v režime CAMERA-TAPE
trvá nabitie blesku určitý čas.)
• Blesk nie je možné používať počas snímania
na kazetu.
• Ak používate blesk v osvetlených priestoroch
(napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť
blesk účinný.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
29
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 30 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. (pokračovanie)
qs
qh
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený.
Záznam však bude nasnímaný normálne.
Používanie statívu ............................. wa
Do otvoru pre statív wa namontujte statív
(voliteľný: skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm).
0
qg
qf
qd
Používanie popruhu .......................... qd
Popruh na plece (voliteľný) prevlečte
cez háčik na popruh qd.
2
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom...... 2 0
w;
qj
qk
ql
wa
Záznam je možné zväčšiť 1,1-krát až 5-krát
(cca 1,5-krát až 5-krát pri statických
záberoch).
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie 2 alebo
tlačidlami transfokácie
0 na ráme LCD panela.
1 Prehrávajte záznam, ktorý chcete
zväčšiť.
2 Posúvaním ovládača transfokácie
do polohy T (Telefoto) zvyšujete mieru
zväčšenia.
Snímanie v režime Mirror
(Zrkadlový režim) ............................... qh
Odklopte LCD panel qh o 90 stupňov voči
kamkordéru (1) a otočte ho o 180 stupňov
smerom k objektívu (2).
3 Zatlačte na monitor na miesto
v rámčeku, ktoré chcete zobraziť
v strede zobrazeného rámčeka.
4 Posúvaním ovládača transfokácie do
polohy W (Široký záber)/T (Telefoto)
nastavte mieru zväčšenia.
Pre zrušenie funkcie stlačte [END].
• Tlačidlami transfokácie 0 na ráme LCD panela
nie je možné meniť rýchlosť transfokácie.
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
akumulátora (Battery Info) ................ qs
Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) a stlačte DISP/BATT INFO qs.
Na cca 7 sekúnd sa zobrazí zostávajúci čas
pre snímanie vo zvolenom formáte
30
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 31 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
a informácia o akumulátore. Ak tlačidlo
DISP/BATT INFO stlačíte znova počas
zobrazenia informácie, informáciu o stave
akumulátora zobrazíte až na 20 sekúnd.
Zostávajúci čas akumulátora (cca)
85
94
Dostupný čas snímania (cca)
Vypnutie potvrdzovania operácie
zvukovým signálom (pípnutie)
(BEEP) ................................................ qg
Pozri [BEEP] na str. 65.
Snímanie/Prehrávanie
Obnovenie výrobných nastavení
(RESET) .............................................. w;
Stlačením RESET w; obnovíte výrobné
nastavenia všetkých nastavení, vrátane
nastavenia dátumu a času.
(Užívateľsky nastavené položky v Personal
Menu sa neobnovia na výrobné nastavenie.)
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
N Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
• Nastavenie hlasitosti pozri na str. 27.
Q Vstavaný stereo mikrofón
Po pripojení mikrofónu kompatibilného
s päticou s aktívnym rozhraním
(voliteľný) má externý mikrofón
prioritu.
R Kontrolka REC
Kontrolka REC sieti počas snímania
(str. 65).
Kontrolka REC bliká, ak je zostávajúci
čas kazety alebo akumulátora nízky.
S Senzor signálov diaľkového ovládania
Pri ovládaní pomocou DO (str. 36)
smerujte DO na senzor signálov
z diaľkového ovládania.
31
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 32 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Indikátory zobrazené v režime snímania/
prehrávania
I Cieľový priečinok pre snímanie (56)
Snímanie pohyblivého záznamu
2
3
4
J Veľkosť (54)
5
K Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (54)
L Počet nasnímaných záberov (28)
1
Snímanie statických záberov
9
6
7
A Formát snímania (
alebo
2
60 min
60min
8
0qa
4.0M
FINE
qd
1111
101
) (62)
Indikátor režimu snímania (SP alebo LP)
sa zobrazuje tiež pri formáte DV.
B Zostávajúci čas akumulátora (cca)
C Indikátor stavu snímania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(snímanie))
6
D Počas snímania:
Počítadlo (hodina: minúta: sekunda)
Počas prehrávania:
Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka)
E Zostávajúca kapacita kazety pre
snímanie (cca) (65)
F Tlačidlo Review pre statické zábery
na karte “Memory Stick Duo” (28)
Zobrazí sa, ak je vložená karta “Memory
Stick Duo”.
8
M Indikátor “Memory Stick Duo”
a dostupný počet záberov, ktoré je
možné nasnímať (cca)
Dátový kód počas snímania
Dátum/čas snímania a rôzne nastavenia
kamkordéra sa automaticky
zaznamenávajú. Počas prehrávania sa na
monitore nezobrazujú. Môžete ich však
počas prehrávania zobraziť ako položku
[DATA CODE] (str. 64).
G Tlačidlo prepínania zobrazenia END
SEARCH/Rec review (35)
H Tlačidlo Personal Menu (44)
Snímanie statických záberov počas
snímania na kazetu (Dual Rec)
2
9
101
6
0
3
2.3M
qa
4
FINE
qs
7
8
32
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 33 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
( ) je číslo príslušnej strany.
Indikátory zobrazované počas snímania sa nezaznamenajú.
Sledovanie pohyblivého záznamu
2
qf
4
5
Sledovanie statických záberov
2
qh 0
qj
qk
3.0M
1
MEMORY PLAY
ql
wf wg
w;
qg
8
wa
ws
wd
8
N Indikátor posuvu pásky
P Názov dátového súboru
O Tlačidlá ovládania video prehrávania
(27)
Q Číslo záznamu/Celkový počet
zaznamenaných záznamov v aktuálnom
priečinku
S Indikátor predchádzajúceho/
nasledujúceho priečinka
Nasledovné indikátory sa zobrazia, ak je
zobrazený prvý alebo posledný záznam
z aktuálneho priečinka a na karte “Memory
Stick Duo” sa nachádza viacero priečinkov.
: Po stlačení
sa presuniete
do predchádzajúceho priečinka.
sa presuniete
: Po stlačení
do nasledujúceho priečinka.
/
sa presuniete
: Po stlačení
do predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka.
Snímanie/Prehrávanie
R Priečinok pre prehrávanie (56)
T Tlačidlo pre vymazanie záznamu (76)
U Tlačidlo pre výber prehrávania kazety
(27)
V Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
záznam (27)
W Tlačidlo pre indexové zobrazenie (27)
X Značka pre ochranu záznamu (77)
Y Značka pre tlač (76)
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
33
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 34 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Indikátory zobrazené v režime
snímania/prehrávania
(pokračovanie)
Indikátory po vykonaní zmien
Pomocou [DISP GUIDE] (str. 17) môžete
zistiť funkciu jednotlivých indikátorov
zobrazovaných na LCD monitore.
• Pri používaní [DISP GUIDE] sa niektoré
indikátory nemusia zobraziť.
Horné ľavé
( ) je číslo príslušnej strany.
V strede
Indikátor
Význam
Color Slow Shutter (52)
Pripojenie PictBridge (77)
EZ
Výstražný indikátor (103)
NightShot (29)
Horné pravé
Super NightShot (51)
120
Spodné
Q.REC
+2
Indikátor
+3
Význam
AE SHIFT (50)
Spodné
V strede
WB SHIFT (50)
Picture effect (58)
Horné ľavé
Digital effect (57)
Indikátor
Význam
Manuálne zaostrovanie (50)
9
Formát záznamu (61)
PROGRAM AE (48)
AUDIO MODE (62)*
SP LP
Režim snímania (62)*
Samospúšť (52)
WIDE SELECT (62)*
Ostrosť (50)
Back Light (29)
.
n
Vypnutie SteadyShot (53)
Intervalové snímanie
statických záberov (59)
Zebra (52)
Tele makro (51)
Blesk (51)
CAMERA COLOR (50)
CONV.LENS (53)
Horné pravé
Indikátor
Vyváženie bielej farby (49)
QUICK REC (66)**
SPOT METER (48)/
EXPOSURE (49)
Význam
HDV vstup/
DV vstup (74)
HDV výstup/
DV výstup (39, 72)
* Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte DV.
** Nastavenia je možné vykonať len pre záznam
vo formáte HDV.
i.LINK prepojenie
(38, 72, 74)
Ostatné indikátory
Zero set memory (36)
Slide show (57)
Indikátor
Význam
Informácie (104)
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (16)
34
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 35 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Vyhľadávanie počiatočného bodu
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE
(str. 26).
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (END SEARCH)
Funkcia END SEARCH (vyhľadávanie
konca) nebude pracovať, ak ste po ukončení
snímania vysunuli kazetu.
Stlačte
t
60min
END SEARCH
Prehrávanie naposledy
nasnímaných scén (Rec review)
Môžete skontrolovať pasáž (cca 2 sekundy),
v ktorej ste naposledy zastavili snímanie.
Stlačte
t
60min
.
STBY
0:00:00
.
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Stlačením zrušíte operáciu.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd
poslednej scény posledného záznamu
a kamkordér sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
Snímanie/Prehrávanie
Z pasáže, v ktorej ste naposledy
zastavili snímanie, sa prehrajú cca
2 sekundy. Potom sa kamkordér prepne
do pohotovostného režimu.
• Funkcia END SEARCH nemusí pracovať
správne, ak je uprostred záznamu na kazete
miesto bez záznamu.
• Funkciu [END SEARCH] tiež môžete zvoliť
v Menu. Keď svieti kontrolka PLAY/EDIT,
zvoľte [END SEARCH] cez skrátený prístup
v Personal Menu (str. 44).
35
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 36 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Diaľkové ovládanie
Pred používaním diaľkového ovládania
zložte izolačný prvok.
Izolačný prvok
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou DO smerujte
DO na senzor signálov DO (str. 31).
• Výmenu batérie pozri na str. 117.
Rýchle vyhľadanie konkrétnej
scény (Zero set memory)
6
1
7
q;
2
8
1 V režime prehrávania stlačte
ZERO SET MEMORY 5 v bode,
ktorý chcete neskôr vyhľadať.
Na počítadle je zobrazený údaj
“0:00:00” a zobrazí sa
.
60min
3
0:00:00
4
P-MENU
5
9
Ak sa počítadlo nezobrazí, stlačte
DISPLAY 9.
A PHOTO (str. 26)
Po stlačení tohto tlačidla sa na kartu “Memory
Stick Duo” nasníma záber aktuálne zobrazený
na monitore.
B SEARCH M. (str. 37)*
C . >*
D Tlačidlá ovládania video prehrávania
(Prevíjanie vzad, Prehrávanie, Prevíjanie
vpred, Pozastavenie, Zastavenie,
Spomalené prehrávanie) (str. 27)
E ZERO SET MEMORY*
F Vysielač
G START/STOP (str. 22, 26)
H Tlačidlá transfokácie (str. 28, 30)
I DISPLAY (str. 17)
2 Ak si želáte zastaviť prehrávanie,
stlačte STOP 4.
3 Stlačte mREW 4.
Keď počítadlo dosiahne údaj “0:00:00”,
kazeta sa automaticky zastaví.
Zobrazenie počítadla sa zmení na
zobrazenie časového kódu a zobrazenie
Zero set memory sa vypne.
4 Stlačte PLAY 4.
Prehrávanie sa spustí od miesta,
v ktorom je na počítadle zobrazený údaj
“0:00:00”.
J Tlačidlá ovládania pamäte (Memory)
(Index*, –/+, Memory playback)
(str. 27)
36
* Tieto tlačidlá nie sú dostupné v režime Easy
Handycam.
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 37 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Zrušenie operácie
Pred prevíjaním znova stlačte ZERO SET
MEMORY 5.
• Pri tejto funkcii môže vzniknúť odchýlka od
časového údaja v hodnote niekoľkých sekúnd.
• Funkcia Zero set memory nemusí pracovať
správne, ak sú na kazete uprostred záznamu
prázdne miesta bez záznamu.
Vyhľadávanie scény podľa
dátumu snímania (Date search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom sa zmenil dátum snímania.
1 Posúvaním prepínača POWER
Snímanie/Prehrávanie
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte SEARCH M. 2.
3 Stláčaním . (predchádzajúci)/
> (nasledujúci) 3 zvoľte
dátum snímania.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P.MENU
Zrušenie operácie
Stlačte STOP 4.
• Funkcia Date search nemusí pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
37
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 38 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehrávanie záznamu na TVP
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu závisia od typu pripájaného TVP a použitých konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný AC adaptér (str. 11).
Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
• Pred pripojením zrušte režim Easy Handycam (str. 24).
Výber spôsobu pripojenia podľa typu pripájaného TVP a konektorov na TVP
TVP s vysokým rozlíšením
HD (vysoké rozlíšenie) kvalita*
• Záznam vo formáte HDV sa prehrá tak, ako je nasnímaný
(HD kvalita).
• Záznam vo formáte DV sa prehrá tak, ako je nasnímaný (SD kvalita).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(pre HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
t (str. 39)
t (str. 39)
t (str. 40)
TVP s pomerom strán 16:9 (Wide) alebo 4:3
SD (štandardné rozlíšenie) kvalita*
• Záznam vo formáte HDV sa skonvertuje do formátu DV
(SD kvalita) a prehrá sa.
• Záznam vo formáte DV sa prehrá tak, ako je nasnímaný (SD kvalita).
COMPONENT IN
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
E
F
G
t (str. 40)
t (str. 41)
t (str. 41)
t (str. 41)
• Pred pripojením vykonajte v Menu všetky potrebné nastavenia. TVP nemusí rozpoznať video signál
správne, ak zmeníte nastavenie [VCR HDV/DV] a [i.LINK CONV] po pripojení káblom i.LINK.
* Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
38
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 39 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
4
1
3
2
Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
1
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 63)
(Červený)
PR/CR
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
Snímanie/Prehrávanie
A
Kábel
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
• Na tok audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku A/V
prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
B
3
HDMI kábel (voliteľný)
HDMI
IN
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
• Použite HDMI kábel s logom HDMI.
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred kopírovaním, obrazový signál vo formáte HDV nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK (str. 73) nie je
vyvedený na výstup.
• TVP nemusí zobrazovať obraz správne (napr. bude záznam bez zvuku alebo obrazu). HDMI káblom
neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri a konektor HDMI OUT na externom zariadení. Môže
dôjsť k poruche.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
39
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 40 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
TVP
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (str. 64)
C
4
Nastavenie Menu
i.LINK kábel (voliteľný)
• TVP musí disponovať konektorom i.LINK kompatibilným so štandardom HDV1080i.
Podrobnosti pozri v technických údajoch TVP. Podrobnosti o TVP Sony kompatibilných
s normou HDV1080i pozri na str. 109.
• Ak TVP nie je kompatibilný so štandardom HDV1080i, prepojte kamkordér s TVP pomocou dodávaného
zložkového video kábla a A/V prepojovacieho kábla podľa obrázka
.
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (Wide) alebo 4:3
Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3)
Nastavenie [TV TYPE] zmeňte podľa TVP (str. 64).
• Ak prehrávate záznam nasnímaný vo formáte DV na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný
so signálom 16:9, nastavte na kamkordéri pred snímaním [ WIDE SELECT] na [4:3] (str. 62).
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
D
1
Kábel
Zložkový video kábel
(dodávaný)
TVP
(Zelený) Y
(Modrý) PB/CB
(Červený)
PR/CR
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
Nastavenie Menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[COMPONENT] t
[576i] (str. 63)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 64)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
• Na výstup audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku
A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP.
40
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 41 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
: Smer toku signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
TVP
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[i.LINK CONV] t
[ON (HDV t DV)] (str. 64)
E
4
Nastavenie Menu
i.LINK kábel (voliteľný)
• TVP musí byť nastavený tak, aby rozpoznal, že je pripojený kamkordér. Pozri návod na použitie TVP.
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
2
(Biely)
(Žltý)
• Ak pripojíte samotnú S-VIDEO koncovku (S VIDEO kanál), na výstup nebude vyvedený audio signál.
Za účelom vyvedenia audio signálov pripojte spolu s S-VIDEO káblom bielu a červenú koncovku A/V
prepojovacieho kábla do vstupného audio konektora na vašom TVP.
• Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ
).
2
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
Snímanie/Prehrávanie
(Červený)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 64)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 61)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 64)
* Nastavenie zmeňte podľa typu pripájaného TVP.
• Ak za účelom toku výstupného obrazového signálu z iného konektora než i.LINK pripojíte kamkordér
k TVP viacerými druhmi káblov, priorita výstupných signálov je nasledovná:
HDMI t Zložkový video t S VIDEO t Audio/Video.
• Podrobnosti o systéme i.LINK pozri na str. 113.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
41
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 42 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie)
HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením)
Konektor HDMI OUT je rozhraním pre výstup video/audio signálov. Prepojením konektora
HDMI OUT s externým zariadením získate obraz vo vysokej kvalite a digitálny zvuk.
Ak pripájate kamkordér k TVP cez VCR
Spôsob prepojenia na str. 70 zvoľte podľa vstupného konektora VCR. Pripojte váš kamkordér
na vstup LINE IN vášho VCR dodávaným A/V prepojovacím káblom. Prepínač vstupného
signálu na VCR nastavte na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš TVP vybavený len jedným vstupným audio
konektorom)
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla do konektora video vstupu a bielu (ľavý
kanál) alebo červenú (pravý kanál) koncovku do konektora audio vstupu na VCR alebo TVP.
Pre prehrávanie monofonického zvuku použite vhodný prepojovací kábel.
Ak je váš TVP/VCR vybavený 21-pinovým konektorom (EUROCONNECTOR - SCART)
Na sledovanie obrazu použite 21-pinový SCART adaptér (voliteľný).
TVP/VCR
42
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_026-043_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 43 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Snímanie/Prehrávanie
43
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 44 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Podľa pokynov nižšie môžete pracovať s jednotlivými položkami Menu popísanými v texte
za touto stranou.
1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Kontrolka CAMERA-TAPE:
Nastavenia pre kazetu.
Kontrolka CAMERA-MEMORY:
“Memory Stick Duo”.
Nastavenia pre kartu
Kontrolka PLAY/EDIT: Nastavenia pre prehrávanie/editovanie.
2 Stlačte LCD monitor a zvoľte požadovanú položku.
Nedostupné položky sa zobrazia nevýrazne (šedo).
x Skrátený prístup pre Personal Menu
V Personal Menu môžete vytvoriť skrátený prístup pre často používané položky Menu.
• Personal Menu môžete upravovať podľa potreby (str. 67).
1 Stlačte
.
STBY
60min
1/3
0:00:00
DISP
GUIDE
MENU
DIAL
SET
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
EXPOSURE
2 Zatlačte na požadovanú položku.
Ak sa požadovaná položka nezobrazí, stláčaním
3 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte
.
/
ju zobrazte.
x Používanie položiek ponuky Menu
Môžete užívateľsky nastaviť položky Menu, ktoré sa nepridali do Personal Menu.
1
2
60min
STBY
0:00:00
60min
3
STBY
0:00:00
HISTOGRAM
60min
STBY
STEADYSHOT: ON
4
0:00:00
60min
STBY
STEADYSHOT: OFF
0:00:00
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
STEADYSHOT
CONV. LENS
OK
DIAL SET
FADER
ON
OK
1 Stlačte
t [MENU].
Zobrazí sa indexové zobrazenie Menu.
2 Zvoľte požadované Menu.
Stláčaním
/
zvoľte položku a stlačte
v kroku 2.)
3 Zvoľte požadovanú položku.
. (Postup v kroku 3 je rovnaký ako postup
•Položku je tiež možné zvoliť zatlačením na ňu.
44
4 Upravte položku.
Po dokončení nastavení stlačte
t
Ak nechcete meniť nastavenie, stlačením
(zatvoriť). Zobrazenie Menu sa vypne.
obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 45 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
x Používanie položiek ponuky Menu v režime Easy Handycam
V režime Easy Handycam sa nezobrazuje
60min EASY
(str. 24).
STBY
MENU
1 Stlačte [MENU].
Na monitore sa zobrazia dostupné položky Menu.
2 Zvoľte požadované Menu.
3 Zmeňte nastavenie položky.
Po dokončení nastavení stlačte
.
Ak nechcete meniť nastavenie, stlačením
obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
• Ak chcete používať bežné položky ponuky Menu, zrušte režim Easy Handycam (str. 24).
• Podrobnosti o ovládači CAM CTRL pozri na str. 68.
Používanie ponuky Menu
45
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 46 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Položky
ponuky Menu
Dostupné položky Menu (z) sa menia v závislosti
od rozsvietenej kontrolky.
V režime Easy Handycam sa podľa nasledovného prehľadu
nastavenie vykoná automaticky.
Pozícia kontrolky:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
AUTO
AUTO
–
ON
OFF
–
–
AUTO
AUTO
OFF
*/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z**
OFF
ON
–*
–
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*
z
–
–*
–
–*
–*
z
–
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
z
z
OFF
–
OFF
OFF
OFF
–
–
–
Menu CAMERA SET (str. 48)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
Menu MEMORY SET (str. 54)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menu PICT.APPLI. (str. 57)
46
FADER
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
INT.REC-STL
SMTH SLW REC
PictBridge PRINT
USB SELECT
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 47 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pozícia kontrolky:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
–
–
ON
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MULTI-SOUND
–
–
–
–
z
z
DEMO MODE
Menu EDIT/PLAY (str. 60)
VAR. SPD PB
REC CTRL
BURN DVD
END SEARCH
Menu STANDARD SET (str. 61)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
–*
–*
Používanie ponuky Menu
LCD/VF SET
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
AUTO
z*
SP*/16:9 WIDE*/
*/–*
z*
STEREO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*
OFF*
16:9*
z
–
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*
LCD PANEL
NORMAL*
5min
–
OFF
Menu TIME/LANGU. (str. 66)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
* Uchová sa nastavenie, ktoré bolo aktuálne pred prepnutím do režimu Easy Handycam.
** Nie je možné nastavovať v režime CAMERA-TAPE.
47
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 48 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu CAMERA SET
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok
snímania (EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
SUNSET&MOON** (Slnko a mesiac) (
)
Tento režim vám dovoľuje zachytiť
atmosféru pri snímaní západu slnka,
nočných pohľadov alebo ohňostrojov.
LANDSCAPE** (Krajinka) (
)
PROGRAM AE
Pomocou funkcie [PROGRAM AE] môžete
snímať záznam podľa podmienok snímania.
B AUTO
Automatické snímanie bez používania
funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (Reflektor) (
)
Tento režim zabraňuje, aby tváre ľudí
vyzerali príliš svetlé, napríklad keď
snímate objekty, ktoré sú osvetlené silným
svetlom.
PORTRAIT (Jemný portrét) (
• Pri položkách s hviezdičkou (*) dokáže
kamkordér zaostriť len na stredne vzdialené. Pri
položkách s dvomi hviezdičkami (**) dokáže
kamkordér zaostriť len na vzdialené objekty.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
SPOT METER (Flexible spot meter
- Flexibilné bodové meranie)
)
Tento režim zvýrazní objekty, ako
napríklad ľudí alebo kvety a súčasne im
vytvorí jemné pozadie.
BEACH&SKI* (Pláž a lyžovanie) (
Tento režim slúži na ostré snímanie
vzdialených objektov. Režim tiež
zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na sklo
alebo kov v okne, ak snímate objekty
za sklom alebo mrežou.
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení na
scéne) môžete presnejšie nastaviť a aretovať
expozíciu objektu, takže sa nasníma
s vhodným jasom.
)
1
Tento režim zabraňuje, aby ľudské tváre
vyzerali príliš tmavé pri silnom alebo
odrazenom svetle na lyžiarskom svahu
alebo v lete na plážach.
2
1 Na monitore stlačte bod, pre ktorý chcete
aretovať expozíciu.
Zobrazí sa
.
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO] t [END].
• Ak nastavíte [SPOT METER], [EXPOSURE]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
48
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 49 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO].
EXPOSURE
ONE PUSH (
2
3
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa
.
2 Nastavte expozíciu stláčaním
3 Stlačte
.
/
.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 68).
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO].
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania.
B AUTO
Nastavenie vyváženia bielej farby
sa vykoná automaticky.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
1 Stlačte [ONE PUSH].
2 Pri totožných podmienkach, v akých
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
3 Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa do
pamäte, indikátor prestane blikať.
•Počas rýchleho blikania
kamkordérom netraste.
•
bude blikať rýchlo, ak nie je možné
vyváženie bielej farby nastaviť.
•Ak
bliká aj po stlačení
,
nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Aby ste dosiahli lepšie nastavenia vyváženia
farieb, keď ste pri nastavení [AUTO] vymenili
akumulátor, alebo ste kamkordér premiestnili po
aretácii expozície z interiéru do exteriéru, zvoľte
[AUTO] a nasmerujte kamkordér na biely
objekt na cca 10 sekúnd.
• Postup [ONE PUSH] vykonajte znova,
ak zmeníte nastavenia [PROGRAM AE],
alebo ste kamkordér premiestnili z interiéru
do exteriéru alebo naopak.
• [WHITE BAL.] nastavte na [AUTO] alebo
[ONE PUSH] pri osvetlení bielym alebo
studeným bielym svetlom.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
Používanie ponuky Menu
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO] t
.
OUTDOOR (
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v interiéri.
– Snímanie na párty alebo v štúdiách, kde sa
svetelné podmienky rýchlo menia.
– Snímanie s profesionálnym osvetlením
(ako v štúdiách), s osvetlením sodíkovou
lampou alebo žiarivkou.
Jas v zábere môžete aretovať manuálne.
Pri snímaní v interiéri za jasného dňa
môžete eliminovať tiene z protisvetla na
osobách stojacich vedľa okna manuálnym
aretovaním hodnoty expozície zameranej
v miestnosti pri stene (mimo okna).
1
INDOOR (n)
– Snímanie v exteriéri.
– Snímanie nočných scén, pri neónovom
osvetlení a ohňostrojov.
– Snímanie pri východe/západe slnka.
– Snímanie pri osvetlení denným svetlom,
žiarivkou.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
49
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 50 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu CAMERA SET (pokračovanie)
SHARPNESS
Nastavenie ostrosti kontúr záznamu
pomocou
/
. Ak sa nastavenie
ostrosti odlišuje od výrobného nastavenia,
zobrazí sa
.
Jemnejšie
Ostrejšie
AUTO SHUTTER
Pri nastavení [ON] (výrobné nastavenie)
sa zapne automatická aktivácia
elektronickej uzávierky pre nastavenie
rýchlosti uzávierky pri snímaní pri
nadmernom osvetlení.
AE SHIFT
Expozíciu môžete nastaviť pomocou
(tmavšie)/
(jasnejšie). Ak je [AE
SHIFT] nastavené na iné než výrobné
nastavenie, zobrazí sa
a nastavená
hodnota.
• Stlačte
, ak je objekt biely, alebo je
pozadie jasné, alebo stlačte
, ak je objekt
čierny, alebo je osvetlenie tlmené.
• Keď je [EXPOSURE] nastavené na [AUTO],
môžete zosvetliť alebo stmavnúť úroveň
automatického nastavenia expozície.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 68).
CAMERA COLOR
Nastavenie intenzity farieb pomocou
/
. Ak sa nastavenie [CAMERA
COLOR] odlišuje od výrobného nastavenia,
zobrazí sa .
Znižovanie
intenzity farieb
WB SHIFT
(Posuv vyváženia bielej farby)
Nastavenie vyváženia bielej farby môžete
podľa potreby nastaviť pomocou
/
.
Ak je [WB SHIFT] nastavené na iné než
výrobné nastavenie, zobrazí sa
a nastavená hodnota.
• Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu
hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri nastavení
na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje dočervena.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 68).
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
1
2
1 Zatlačte na objekt na monitore.
Zobrazí sa 9.
2 Stlačte [END].
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO] t [END] v kroku 1.
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS] sa
automaticky nastaví na [MANUAL].
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
FOCUS
Môžete zaostriť manuálne. Ak chcete
zámerne zaostriť na určitý objekt, môžete
zvoliť túto funkciu.
Zvyšovanie
intenzity farieb
1 Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa 9.
2 Stláčaním
(zaostrenie na blízke
objekty)/
(zaostrenie na vzdialené
50
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 51 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
objekty) zaostrite. Ak nie je možné zaostriť
bližšie, zobrazí sa , ak nie je možné
zaostriť ďalej, zobrazí sa .
3 Stlačte
.
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO] t
v kroku 1.
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka, ovládač
transfokácie nastavte do polohy W (široký
záber) a zaostrite.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie
[AUTO].
• Nastavenie zostrenia tiež môžete vykonať
manuálne ovládačom CAM CTRL (str. 68).
Režim je vhodný na snímanie drobných
objektov, napr. kvetiny alebo hmyz. Keďže
môžete snímať z blízka, v zábere nebude
rozmazané pozadie a objekt bude ostrejší.
Pri nastavení [TELE MACRO] na [ON]
( ) sa transfokácia (str. 28) automaticky
nastaví maximálne do pozície T (telefoto)
a umožní sa snímanie objektov zblízka,
cca z 37 cm.
Túto funkciu môžete používať, ak používate
vstavaný blesk alebo externý blesk (voliteľný),
ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
x FLASH LEVEL
HIGH (
)
Posuv intenzity blesku vyššie.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Posuv intenzity blesku nižšie.
x REDEYE REDUC
Môžete redukovať efekt červených očí tak,
že blesk blysne ešte pred snímaním.
Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON],
potom stláčaním (blesk) (str. 29) zvoľte
nastavenie.
(Automatická redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt
červených očí pri automatickom blysnutí
blesku pri nedostatočných svetelných
podmienkach.
r
(Vynútená redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk pre redukciu efektu červených
očí blysne bez ohľadu na svetelné podmienky.
r
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
Používanie ponuky Menu
TELE MACRO
FLASH SET
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť
požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov a iných podmienok.
SUPER NS (Super NightShot)
Funkciu zrušíte stlačením [OFF] alebo
nastavením transfokácie do pozície W.
• Pri snímaní vzdialených objektov môže byť
zaostrenie obtiažnejšie, alebo môže zaostrenie
trvať dlhší čas.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 50).
Objekty sa nasnímajú až 16-násobne
jasnejšie než v normálnom režime
NightShot, ak nastavíte [SUPER NS] na
[ON], pričom súčasne ponecháte prepínač
NIGHTSHOT (str. 29) v polohe ON.
Na monitore sa zobrazí
a [“SUPER
NIGHTSHOT”].
Štandardné nastavenie obnovíte nastavením
[SUPER NS] na [OFF], alebo nastavením
prepínača NIGHTSHOT do polohy OFF.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
51
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 52 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu CAMERA SET (pokračovanie)
NS LIGHT (NightShot Light)
Počas prevádzky funkcie NightShot (str. 29)
alebo [SUPER NS] (str. 51) pri snímaní môžete
po nastavení [NS LIGHT] (vyžarovač
infračervených lúčov (neviditeľné)) na [ON]
(výrobné nastavenie) nasnímať ostrejší záznam.
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 29).
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Maximálna snímacia vzdialenosť pomocou
svetla [NS LIGHT] je cca 3 m.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter
- Pomalá uzávierka - vo farbe)
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
Zobrazí sa
a [COLOR SLOW
SHUTTER].
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 50).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa v tomto
prípade môže spomaliť.
ZEBRA
52
Ak sú na monitore časti obrazu, v ktorých
jas dosahuje nastavenú úroveň, zobrazia sa
v nich diagonálne pruhy.
Funkcia je vhodná ako pomôcka pri
nastavovaní jasu (expozície). Keď zmeníte
výrobné nastavenie, zobrazí sa . Pruhovaná
šablóna (zebra) sa nezaznamenáva.
B OFF
Pruhovaná šablóna sa nezobrazuje.
70
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 70 IRE.
100
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 100 IRE.
• Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším
sa môžu javiť ako preexponované.
• IRE predstavuje jas monitora.
HISTOGRAM
Keď nastavíte [HISTOGRAM] na [ON], na
monitore sa zobrazí [HISTOGRAM] (graf
zobrazujúci rozloženie tónov v obraze).
Táto funkcia je užitočná, ak nastavujete
expozíciu. Môžete nastavovať položku
[EXPOSURE] alebo [AE SHIFT], pričom
kontrolujete zobrazenie [HISTOGRAM].
[HISTOGRAM] sa nezaznamenáva na
kazetu/kartu “Memory Stick Duo”.
80
Pixely
• Funkciu NightShot/[SUPER NS] nepoužívajte
v dobre osvetlených priestoroch. Môže dôjsť
k poruche.
• Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov
prstami a pod. (str. 29).
• Ak je nasadená konverzná predsádka
(voliteľná), zložte ju.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 50).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa v tomto
prípade môže spomaliť.
Tmavšie
Jasnejšie
Jas
• Ľavá strana grafu predstavuje tmavšie oblasti
obrazu a pravá strana grafu predstavuje
svetlejšie oblasti obrazu.
SELF-TIMER
Samospúšť zaháji snímanie po odpočítaní
cca 10 sekúnd.
Keď je [SELF-TIMER] nastavené na [ON]
a zobrazí sa , stlačte START/STOP,
ak chcete snímať pohyblivý záznam, alebo
PHOTO, ak chcete snímať statické zábery.
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 53 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pre ukončenie odpočítavania stlačte
[RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte [OFF].
• Snímanie môžete spustiť tiež stlačením START/
STOP alebo PHOTO na DO (str. 36).
DIGITAL ZOOM
Pri snímaní na kazetu môžete pre
transfokáciu viac než 10 x zvoliť
maximálnu mieru digitálnej transfokácie
(výrobné nastavenie). Pri používaní
digitálnej transfokácie však dochádza
k zhoršeniu kvality obrazu.
CONV.LENS
Ak používate voliteľnú konverznú
predsádku, táto funkcia umožní snímanie
s optimálnou kompenzáciou otrasov
kamkordéra pri používaní jednotlivých
predsádok.
B OFF
Zvoľte, ak nepoužívate konverznú
predsádku (voliteľná).
WIDE CONV. (
)
Zvoľte pri používaní širokouhlej
konverznej predsádky (voliteľná).
TELE CONV. (
)
Zvoľte pri používaní telekonverznej
predsádky (voliteľná).
DIAL SET
B OFF
Priradením položky, ktorú chcete
nastavovať, ovládaču CAM CTRL
umožníte jej manuálne nastavovanie
pomocou ovládača CAM CTRL.
B FOCUS
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Priradenie nastavovania položky [FOCUS]
(str. 50) ovládaču CAM CTRL.
20 ×
EXPOSURE
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Transfokácia nad 10 x až do 20 x sa
vykoná digitálne.
Priradenie nastavovania položky
[EXPOSURE] (str. 49) ovládaču CAM
CTRL.
80 ×
AE SHIFT
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Transfokácia nad 10 x až do 80 x sa
vykoná digitálne.
Priradenie nastavovania položky [AE
SHIFT] (str. 50) ovládaču CAM CTRL.
STEADYSHOT
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate
statív (voliteľný), nastavte
[STEADYSHOT] na [OFF] ( ). Obraz
bude prirodzený.
Používanie ponuky Menu
Pravá strana políčka predstavuje zónu
digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie
sa zobrazí pri zvolení miery transfokácie.
WB SHIFT
Priradenie nastavovania položky [WB
SHIFT] (str. 50) ovládaču CAM CTRL.
• Podrobnosti o ovládači CAM CTRL pozri na
str. 68.
53
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 54 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu MEMORY SET
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
(QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW
FOLDER atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
STILL SET
x
Keď je prepínač POWER v polohe CAMERAMEMORY
4.0M
2304 ×
1728
3.0M
2304 ×
1296
4.0M
3.0M
1.9M
1600 ×
1200
VGA
640 ×
480
16MB
7
18
10
24
16
37
96
240
32MB
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
15
37
20
48
32
75
190
485
64MB
31
75
41
98
65
150
390
980
STANDARD (
128MB
63
150
83
195
130
300
780
1970
256MB
110
270
150
355
235
540
1400
3550
512MB
230
550
305
720
480
1100
2850
7200
1GB
475
1100
620
1450
980 5900
2250 14500
2GB
970
2300
1250
3000
2000 12000
4650 30000
QUALITY
B FINE (
)
)
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
• V režime Easy Handycam sa kvalita
automaticky nemenne nastaví na [FINE].
x
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný počet záberov
IMAGE SIZE
B 4.0M (
4.0M )
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov.
3.0M (
3.0M )
Snímanie ostrých statických záberov
s pomerom strán 16:9.
1.9M (
)
Snímanie väčšieho počtu relatívne
ostrejších záberov.
VGA (0.3M) (
)
Snímanie maximálneho počtu záberov.
• Nastavenie [
IMAGE SIZE] je možné zvoliť
len pri nastavení prepínača POWER do režimu
CAMERA-MEMORY.
• Všetky hodnoty sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo” od
spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet
záberov sa môže odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
Keď je prepínač POWER v polohe CAMERATAPE*
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
16MB
13
32
17
40
32MB
27
65
36
85
54
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 55 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.2M
1440 ×
810
1.7M
64MB
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
54
130
72
170
1GB
128MB
105
260
145
340
1550
3650
5900
14500
7300
14500
2GB
256MB
195
470
260
590
3150
7500
12000
30000
15000
30000
512MB
400
960
530
1200
1GB
820
1950
1050
2450
2GB
1650
4000
2200
5000
Keď je prepínač POWER nastavený na PLAY/
EDIT*
1.2M
1440 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
16MB
25
60
96
240
115
240
32MB
51
120
190
485
240
485
64MB
100
240
390
980
490
980
128MB
205
490
780
1970
980
1970
256MB
370
890
1400
3550
1750
3550
512MB
760
1800
2850
7200
3600
7200
Približná veľkosť záberov (kB)
Pomer strán 4:3
4.0M
1.9M
1.7M
VGA
1980
830
960
420
860
370
150
60
Pomer strán 16:9
3.0M
2.3M
1.2M
0.2M
1500
640
1150
480
610
260
130
60
Používanie ponuky Menu
*[
IMAGE SIZE] sa nemenne nastaví na
[
2.3M] pri formáte HDV alebo DV (16:9)
a [1.7M] pri formáte DV (4:3).
• Všetky hodnoty sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo” od
spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet
záberov sa môže odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
*[
IMAGE SIZE] sa nemenne nastaví na
[
1.2M] pri formáte HDV, [
0.2M] pri
formáte DV (16:9) a [VGA (0.3M)] pri formáte
DV (4:3).
• Všetky hodnoty sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo” od
spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet
záberov sa môže odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
• Veľkosti sú namerané pri nasledovných
nastaveniach:
Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
ALL ERASE
Vymazanie všetkých nechránených
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo” alebo vo zvolenom priečinku.
1 Zvoľte [ALL FILES] alebo [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymazanie všetkých
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo”.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
55
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 56 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu MEMORY SET (pokračovanie)
[CURRNT FOLDER]: Vymazanie
všetkých záznamov zo zvoleného
priečinka.
2 Dvakrát stlačte [YES] t
.
• Pred vymazávaním prepnite na karte “Memory
Stick Duo” ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej záznam, ak používate kartu “Memory
Stick Duo” s ochrannou klapkou (str. 110).
• Aj keď vymažete všetky záznamy vo zvolenom
priečinku, samotný priečinok sa nevymaže.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Erasing all data...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
FORMAT
Karta “Memory Stick Duo” je
naformátovaná z výroby a nevyžaduje
ďalšie formátovanie.
Formátovanie sa vykoná, ak dvakrát stlačíte
[YES] t
.
Formátovanie sa dokončí a vymažú
sa všetky údaje uložené na karte.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [
Formatting...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním vymažete všetky údaje uložené
na karte “Memory Stick Duo”, vrátane
chránených obrazových údajov a vami
vytvorených priečinkov.
NEW FOLDER
Kamkordér umožňuje vytvárať nové
priečinky na karte “Memory Stick Duo”
(102MSDCF až 999MSDCF). Po zaplnení
priečinka (uloží sa maximálny počet 9999
záznamov) sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
Stlačte [YES] t
.
• Vaším kamkordérom nemôžete vymazávať
vytvorené priečinky. Kartu “Memory Stick
Duo” musíte naformátovať (str. 56), alebo
priečinky vymazať pomocou PC.
• Počet záberov, ktoré je možné uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” môže poklesnúť vždy, keď
sa zvýši počet priečinkov na karte “Memory
Stick Duo”.
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
cieľový priečinok a stlačte
.
• Z výroby je ako cieľový priečinok nastavený
priečinok 101MSDCF.
• Po nasnímaní záznamu do nejakého priečinka sa
takýto priečinok nastaví ako aktuálny priečinok
pre prehrávanie.
PB FOLDER
(Priečinok pre prehrávanie)
Pomocou
/
zvoľte požadovaný
prehrávací priečinok a stlačte
.
FILE NO.
B SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka,
alebo po zmene cieľového priečinka.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001,
vždy pri výmene karty “Memory Stick
Duo”.
56
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 57 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu PICT.APPLI.
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie
snímania/prehrávania (SLIDE SHOW/
PICT.EFFECT/SMTH SLW REC atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
FADER
Môžete snímať tak, že sa medzi jednotlivé
scény pridáva prechod s nasledovnými
efektmi.
1 V režime [STBY] (pri prelínaní do obrazu)
alebo [REC] (pri prelínaní z obrazu) zvoľte
želaný efekt a stlačte
.
2 Stlačte START/STOP.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
STBY
Prelínanie z
REC
Prelínanie do
WHITE FADER
Všetky záznamy na karte “Memory Stick
Duo” (alebo záznamy v zvolenom
priečinku) môžete postupne súvislo
prehliadať (Slide show).
1 Stlačte
t [PB FOLDER].
2 Zvoľte [ALL FILES ( )] alebo
[CURRNT FOLDER ( )] a stlačte
.
Ak zvolíte [CURRENT FOLDER ( )],
bude sa realizovať prehliadanie Slide show
všetkých záznamov z priečinka zvoleného
cez [PB FOLDER] (str. 56).
3 Stlačte [REPEAT].
4 Zvoľte [ON] alebo [OFF], potom stlačte
.
Pre opakovanie Slide show zvoľte [ON]
(
).
Ak chcete Slide show vykonať len raz,
zvoľte [OFF].
5 Stlačte [END] t [START].
Pre zrušenie [SLIDE SHOW] stlačte
[END]. Pre pozastavenie stlačte [PAUSE].
• Pred stlačením [START] môžete pre Slide show
nastaviť prvý záber pomocou
/
.
D.EFFECT (Digital effect)
Používanie ponuky Menu
Pre zrušenie intervalového snímania zvoľte
v kroku 1 [OFF].
Po stlačení START/ STOP sa nastavenie
zruší.
SLIDE SHOW
K nasnímanému záznamu môžete pridať
špeciálne digitálne efekty.
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Pri prelínaní do obrazu sa obraz postupne
mení z čiernobieleho na farebný. Pri
prelínaní z obrazu sa obraz postupne mení
z farebného na čiernobiely.
1 Zatlačte na požadovaný efekt.
Ak zvolíte [STILL], záznam sa uloží ako
statický záber.
2 Upravte nastavenie pomocou
/
,
potom stlačte
.
Efekt
Nastaviteľné parametre
CINEMA
EFECT*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
STILL
Pomer (stupeň
priehľadnosti) statického
záberu, ktorý chcete
vmiešať do pohyblivého
záznamu.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
57
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 58 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu PICT.APPLI. (pokračovanie)
Efekt
Nastaviteľné parametre
FLASH
Interval fázovania
záznamu.
TRAIL
Čas miznutia stopy
zanechanej obrazom.
SLOW
SHUTTR*
Rýchlosť uzávierky
(1 = 1/25, 2 = 1/12,
3 = 1/6, 4 = 1/3).
OLD MOVIE*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
* Dostupné len počas snímania na kazetu.
3 Stlačte
.
Zobrazí sa
.
Funkciu [D.EFFECT] zrušíte zvolením
[OFF] v kroku 1.
B OFF
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina. Obraz má hnedastý odtieň (sépia).
• Pri snímaní s funkciou [CINEMA EFECT]
nie je možné prepínať na iný digitálny efekt.
• Spracovaný záznam nie je možné zaznamenávať
na kazetu vo vašom kamkordéri.
• Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Obrazový signál
záznamu spracovaného digitálnymi efektmi nie
je vyvedený na výstup z konektora HDV/DV
(i.LINK).
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať na
kartu “Memory Stick Duo” (str. 75) alebo na inú
kazetu v inom VCR/DVD zariadení atď. (str. 70).
• Počas používania funkcie [D.EFFECT] nie je
možné využívať tlačidlo Review pre statické
zábery na karte “Memory Stick Duo”
.
PICT.EFFECT (Picture effect)
Nepoužívanie funkcie [D.EFFECT].
CINEMA EFECT (Kino efekt)
Nastavením kvality obrazu môžete
záznamu pridať atmosféru kinofilmu.
STILL
Do skôr nasnímaného statického záberu
môžete snímať pohyblivý záznam.
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania alebo prehrávania špeciálne
efekty. Zobrazí sa
.
B OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT.EFFECT].
SKINTONE*
Vyhladenie textúry pokožky a jej
pôsobivejší vzhľad.
NEG.ART
FLASH (Fázovanie pohybu)
Zaznamenávate po sebe nasledujúce
statické zábery s konštantnou časovou
pauzou medzi fázovaním (stroboskop).
Inverzná farba a jas obrazu.
TRAIL
SEPIA
Obraz môžete nasnímať tak, že zanechá
dojem pomaly miznúcej stopy.
Hnedastý odtieň obrazu (sépia).
SLOW SHUTTR (Pomalá uzávierka)
Čiernobiely obraz.
Rýchlosť uzávierky je spomalená. Režim
je vhodný pre ostrejšie nasnímanie objektu
v tmavých priestoroch.
• Použite statív (voliteľný) a zaostrite
manuálne, keďže pri zvolení [SLOW
SHUTTR] je automatické zaostrovanie
obtiažne. ([FOCUS], str. 50)
B&W
SOLARIZE
Silný kontrast obrazu a obraz sa javí ako
ilustrácia.
58
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 59 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
PASTEL*
Obraz vyzerá ako kreslená animácia.
MOSAIC*
Obraz vyzerá ako mozaika.
* Dostupné len počas snímania na kazetu.
• Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Obrazový signál
záznamu spracovaného obrazovými efektmi je
vyvedený na výstup z konektora HDV/DV
(i.LINK) v pôvodnom stave (bez efektov).
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať na
kartu “Memory Stick Duo” (str. 75) alebo na inú
kazetu v inom VCR/DVD zariadení atď. (str. 70).
SMTH SLW REC
(Plynulé spomalené snímanie)
Rýchlo sa pohybujúce objekty a dynamické
akcie, ktoré nie je možné nasnímať za
normálnych podmienok, môžete nasnímať
plynulo spomalene cca 3 sekundy.
Režim je vhodný na snímanie športových
akcií ako golfový alebo tenisový úder.
Stlačte START/STOP v zobrazení [SMTH
SLW REC].
Cca 3-sekundová akcia sa nasníma ako
12-sekundový spomalený pohyblivý záznam.
Po ziznutí zobrazenia [Recording...] je
snímanie dokončené.
Stlačením
zvoľte jeden z nasledovných
počiatočných bodov pre snímanie ešte pred
stlačením START/STOP.
Používanie ponuky Menu
INT.REC-STL (Intervalové snímanie
statických záberov)
Kamkordér sníma statické zábery
v nastavenom intervale a ukladá ich na
kartu “Memory Stick Duo”. Pomocou tejto
funkcie dosiahnete vynikajúci záznam napr.
pohybu mrakov alebo zmeny v dennom
svetle atď.
[3sec AFTER]*
[3sec BEFORE]
* Výrobné nastavenie je [3sec AFTER].
• Nie je možné zaznamenať zvuk.
[a]: Snímanie
[b]: Interval
1 Stlačte
t želaný čas trvania intervalu
(1, 5 alebo 10 minút) t
t [ON]
t
t
.
2 Zatlačte PHOTO na doraz.
prestane blikať a spustí sa intervalové
snímanie statických záberov.
Funkciu [INT.REC-STL] zrušíte zvolením
[OFF] v kroku 1.
Pre zrušenie [SMTH SLW REC] zvoľte
[END].
PictBridge PRINT
Pozri str. 77.
USB SELECT
Kamkordér môžete pripojiť k PC pomocou
USB kábla a zobraziť záznam na monitore
PC. Pri tejto funkcii môžete kamkordér
pripojiť tiež k PictBridge-kompatibilnej
tlačiarni (str. 77).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
59
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 60 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu PICT.APPLI.
(pokračovanie)
B
Memory Stick
Sledovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo” na monitore PC, alebo jeho
import do PC.
PictBridge PRINT
Pripojenie kamkordéra k PictBridgekompatibilnej tlačiarni, aby sa umožnila
priama tlač (str. 77).
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po tom, ako
z kamkordéra vyberiete kazetu aj kartu
“Memory Stick Duo” a nastavíte prepínač
POWER do režimu CAMERA-TAPE.
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí, ak
vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora (Predvádzací režim sa
obnoví po cca 10 minútach.)
– Ak vložíte do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo”.
– Ak prepnete prepínač POWER do iného
režimu než CAMERA-TAPE.
Menu EDIT/PLAY
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie
v rôznych režimoch
(VAR.SPD PB/END SEARCH atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
VAR.SPD PB
(Rôzne rýchlosti prehrávania)
Pohyblivé záznamy môžete prehrávať
v rôznych režimoch.
1 Počas prehrávania stláčajte nasledovné
tlačidlá.
Pre
Stlačte
Zmenu smeru
prehrávania*
(snímka).
Spomalené
prehrávanie**
.
V opačnom smere:
(snímka) t
.
Prehrávanie
snímky po
snímke
(snímka) počas
pozastavenia.
V opačnom smere:
(snímka) počas
pozastavenia.
* V strednej, vrchnej alebo spodnej časti
monitora sa môže objaviť horizontálny šum.
Nejde o poruchu.
**Výstupný signál z konektora HDV/DV
(i.LINK) sa v režime spomaleného
prehrávania neprehrá plynulo.
2 Stlačte
t
.
Pre návrat do štandardného režimu
prehrávania stlačte dvakrát
(prehrávanie/pozastavenie), jedenkrát pri
prehrávaní snímky po snímke.
• Nie je počuť zvuk. V naposledy prehrávanom
zázname sa môže vyskytnúť mozaikový šum.
• Počas prehrávania alebo pozastavenia v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je na
výstup z konektora HDV/DV (i.LINK)
vyvedený obrazový signál vo formáte HDV.
60
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 61 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu STANDARD
SET
• Záznam vo formáte HDV môže byť zobrazený
s rušením počas:
– Vyhľadávanie záznamu.
– Prehrávania vzad.
• Spomalené prehrávanie vzad a prehrávanie
snímky po snímke vzad nie je dostupné pri
formáte HDV1080i.
REC CTRL (Ovládanie snímania
pohyblivého záznamu)
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné
základné nastavenia
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/
DISP OUTPUT/QUICK REC atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou B.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
Pozri str. 74.
VCR HDV/DV
BURN DVD
Ak je kamkordér prepojený s PC Sony série
VAIO, môžete pomocou tohto príkazu
jednoducho zapísať záznam z kazety na
DVD disk (priame prepojenie na zapisovací
softvér “Click to DVD”) (str. 85).
B AUTO
Posledných 5 sekúnd posledného záznamu
sa prehrá a prehrávanie sa automaticky
zastaví.
Automatické prepínanie signálu medzi
formátom HDV a DV pri prehrávaní
kazety.
Počas prepojenia i.LINK sa signál
automaticky prepína medzi formátom
HDV a DV vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK).
CANCEL
HDV
Zrušenie funkcie [END SEARCH].
Prehrávanie len záznamu vo formáte HDV.
Počas prepojenia i.LINK vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK). len
signál vo formáte HDV a nahráva/prehráva
sa. Tento režim môžete tiež zvoliť pri
pripojení kamkordéra k PC atď.
END SEARCH
EXEC
• Funkcia [END SEARCH] (vyhľadávanie konca)
nebude pracovať, ak ste po ukončení snímania
vysunuli kazetu.
Používanie ponuky Menu
• Kvalita záznamu kopírovaného na DVD disky
bude SD (štandardné rozlíšenie).
Zvoľte požadovaný prehrávací signál.
Štandardne zvoľte [AUTO].
Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu
pomocou kábla i.LINK, nastavte typ
vstupného/výstupného signálu na konektore
HDV/DV (i.LINK). Zvolený signál sa
nahráva alebo prehráva.
DV
Prehrávanie len záznamu vo formáte DV.
Počas prepojenia i.LINK vstupuje/vystupuje
do/z konektora HDV/DV (i.LINK). len
signál vo formáte DV a nahráva/prehráva sa.
Tento režim môžete tiež zvoliť pri pripojení
kamkordéra k PC atď.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
61
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 62 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu STANDARD SET (pokračovanie)
• Pred nastavením [VCR HDV/DV] odpojte kábel
i.LINK. Inak nemusí pripojené zariadenie (napr.
VCR) rozpoznať video signál z tohto kamkordéra.
• Keď je zvolené [AUTO] a dôjde k prepnutiu
signálu z formátu HDV na DV a naopak, obraz
a zvuk dočasne vypadnú.
• Keď je [i.LINK CONV] nastavené na [ON
(HDV t DV)], obrazový signál je na výstup
vyvedený následovne:
– Pri nastavení [AUTO] sa HDV signál
konvertuje do formátu DV a potom sa
vyvedie na výstup; DV signál sa vyvedie na
výstup nezmenený.
– Pri nastavení [HDV] sa HDV signál konvertuje
do formátu DV a potom sa vyvedie na výstup;
DV signál sa na výstup nevyvedie.
– Pri nastavení [DV] sa DV signál vyvedie na
výstup nezmenený; HDV signál sa na výstup
nevyvedie.
REC FORMAT
)
WIDE SELECT
Podľa pripojeného TVP môžete zvoliť
pomer strán. Pozri tiež návod na použitie
TVP.
B 16:9 WIDE
Snímanie pre prehrávanie na TVP vo
formáte 16:9 na celej ploche obrazovky.
4:3 (
)
Snímanie pre prehrávanie na TVP vo
formáte 4:3 na celej ploche obrazovky.
• [TV TYPE] vhodne nastavte podľa typu TVP,
na ktorom budete záznam prehrávať (str. 64).
AUDIO MODE
B 12BIT
Snímanie v režime 12-bit (2 stereo zvuky).
Snímanie v režime HDV1080i.
16BIT (
DV (
Snímanie v režime 16-bit (1 stereo zvuk
vo vysokej kvalite).
)
Snímanie vo formáte DV.
• Pri výstupe signálu nasnímaného záznamu
pomocou kábla i.LINK vhodne nastavte
[i.LINK CONV].
DV SET
Pri snímaní vo formáte DV sú dostupné
nasledovné funkcie.
x
x
x
Môžete zvoliť formát záznamu.
B HDV1080i (
• Ak je na tú istú kazetu nasnímaný záznam
v režime SP aj LP, môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia v obraze, alebo
kód o dátume nemusí byť v miestach so zmenou
scén správne zaznamenaný.
)
• Pri snímaní vo formáte HDV sa zvuk
automaticky zaznamenáva v režime [16BIT].
x
AUDIO MIX
Počas prehrávania môžete monitorovať
zvuk nasnímaný na kazetu audio dabingom
alebo cez štvorkanálový mikrofón.
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
REC MODE (Režim snímania)
B SP (SP)
Snímanie v režime SP (Standard Play)
na kazetu.
LP (LP)
Predĺženie možného času snímania (Long
Play) 1,5-krát oproti režimu SP.
• Ak nasnímate kazetu v režime LP na vašom
kamkordéri, pri prehrávaní kazety na inom
kamkordéri alebo VCR môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo zvuku.
Stláčaním ST1 / ST2 nastavte vyváženie medzi
pôvodným zvukom (ST1) a novým zvukom
(ST2). Potom stlačte
.
• Výrobné nastavenie je nastavené na reprodukciu
pôvodného zvuku (ST1).
• 12 hodín po prepnutí prepínača POWER
do polohy OFF (CHG) sa obnoví výrobné
nastavenie vyváženia zvuku.
62
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 63 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
BRIGHT
VOLUME
Stláčaním
(str. 27).
Zvýšenie jasu LCD monitora.
/
nastavte hlasitosť
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
• Nastavenie tiež môžete vykonať ovládačom
CAM CTRL (str. 68).
x LCD COLOR
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
MULTI-SOUND
Môžete zvoliť spôsob prehrávania zvuku
z kazety nasnímanej na inom kamkordéri
v duálnom alebo stereo režime.
Nižšia intenzita
Vyššia intenzita
B STEREO
x VF B.LIGHT
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
Prehrávanie s hlavným aj vedľajším
zvukom (alebo stereo zvukom).
B NORMAL
1
Nastavenie normálneho jasu.
Prehrávanie s hlavným zvukom (alebo
so zvukom ľavého kanála).
BRIGHT
2
Zvýšenie jasu hľadáčika.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
• Kamkordér dokáže prehrávať kazety s duálnymi
zvukovými stopami. Nedokáže však
zaznamenávať duálny zvuk.
• Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG)
viac než 12 hodín, obnoví sa režim zvuku
na [STEREO].
COMPONENT
Pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom zvoľte [COMPONENT].
LCD/VF SET
576i
Toto nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam.
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom.
x LCD BRIGHT
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
1 Upravte nastavenie jasu pomocou
2 Stlačte
.
Používanie ponuky Menu
Prehrávanie s vedľajším zvukom (alebo
so zvukom pravého kanála).
B 1080i/576i
/
• Osvetlenie LCD monitora tiež môžete vypnúť
(str. 16).
.
Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP
vybavenému vstupným zložkovým
konektorom a schopným zobrazovať signál
vo formáte 1080i.
x LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas podsvietenia LCD
monitora.
B NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
63
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 64 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu STANDARD SET (pokračovanie)
4:3
i.LINK CONV
Signál vo formáte HDV sa konvertuje do
formátu DV a obrazový signál z konektora
HDV/DV (i.LINK) vyvedie vo formáte DV.
Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP
s pomerom strán 4:3.
Formát HDV/DV
(16:9)
Formát DV (4:3)
B OFF
Obrazový signál sa z konektora HDV/
DV (i.LINK) vyvedie podľa nastavenia
[REC FORMAT] a [VCR HDV/DV].
ON (HDV t DV)
Signál vo formáte HDV sa konvertuje
do formátu DV a obrazový signál záznamu
vo formáte DV sa vyvedie vo formáte DV.
• Vstup signálu pri prepojení i.LINK pozri v časti
[VCR HDV/DV] (str. 61).
• Pred nastavením [i.LINK CONV] odpojte kábel
i.LINK. Inak pripojené video zariadenie nemusí
dokázať rozpoznať video signál z tohto
kamkordéra.
TV TYPE
Pri prehrávaní je potrebné konvertovať
signál podľa pripojeného TVP. Záznam sa
prehráva podľa nasledovných obrázkov.
B 16:9
Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP
s pomerom strán 16:9.
Formát HDV/DV
(16:9)
Formát DV (4:3)
• Ak pripojíte kamkordér k TVP cez kábel
i.LINK, nie je možné nastaviť [TV TYPE].
DISP GUIDE
Pozri str. 17.
STATUS CHECK
Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu
nasledovných položiek.
– [COMPONENT] (str. 63)
– [i.LINK CONV] (str. 64)
– [TV TYPE] (str. 64)
– HDMI OUTPUT (str. 79)
– [VCR HDV/DV] (keď je prepínač POWER
nastavený na PLAY/EDIT) (str. 61)
GUIDEFRAME
Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON]
sa bude zobrazovať rámček a môžete
kontrolovať, či je objekt zameraný
horizontálne alebo vertikálne.
Rámček sa nezaznamenáva. Stlačením
DISP/BATT INFO vypnete zobrazenie
rámčeka.
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
DATA CODE
Počas prehrávania sa zobrazujú informácie
o snímaní (dátový kód) automaticky
zaznamenávané počas snímania.
B OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
64
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 65 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
DATE/TIME
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
Zobrazovanie dátumu a času.
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov o nastavení
kamkordéra.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
6
5
1
2
3
4
A Vypnutie SteadyShot
B Expozícia
C Vyváženie bielej farby
D Zisk
E Rýchlosť uzávierky
F Hodnota clony
REMAINING
B AUTO
Zobrazovanie zostávajúceho času kazety
na cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách.
• Keď nastavíte prepínač POWER na PLAY/
EDIT alebo CAMERA-TAPE s vloženou
kazetou.
• Po stlačení
(prehrávanie/
pozastavenie).
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iného VCR.
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné
nastavenie je [ON].)
BEEP
B ON
Pri spustení/ukončení snímania alebo pri
vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie melódia.
OFF
Vypnutie melódie.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
Používanie ponuky Menu
• Hodnota nastavenej expozície (0EV), rýchlosť
uzávierky a hodnota clony sa zobrazujú pri
prehrávaní statických záberov z karty “Memory
Stick Duo”.
• Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí .
• V zobrazení DATE/TIME (dátum/čas snímania)
sa dátum a čas zobrazujú v tej istej oblasti.
Ak snímate bez nastavenia času, zobrazí sa
[-- -- ----] a [--:--:--].
• V režime Easy Handycam je možné nastaviť len
[DATE/TIME].
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 36).
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na TV obrazovke, LCD monitore
a v hľadáčiku.
MENU ROTATE
B NORMAL
Smer rolovania medzi položkami Menu
nadol po stláčaní
.
ON
OPPOSITE
Stále zobrazenie zostávajúceho času
kazety.
Smer rolovania medzi položkami Menu
nahor po stláčaní
.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
65
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 66 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Menu STANDARD SET
(pokračovanie)
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie)
B 5 min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
NEVER
Menu TIME/
LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 44.
CLOCK SET
Pozri str. 19.
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na
[NEVER].
CALIBRATION
Pozri str. 116.
QUICK REC
Počiatočný bod pre spustenie snímania po
obnovení snímania po prepnutí prepínača
POWER do polohy OFF (CHG) môžete
mierne nastavovať.
B OFF
Spustenie snímania (vyhľadanie
počiatočného bodu) trvá dlhšie, prechod
medzi scénami je však plynulejší.
ON (
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
môžete stláčaním
/
zvoliť časový
posun. Čas sa zmení podľa nastaveného
časového posunu na miestny čas.
Ak nastavíte časový posun na 0, hodiny
ukazujú aktuálne nastavený čas.
LANGUAGE
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť príslušný
jazyk, kamkordér ponúka [ENG[SIMP]]
(jednoduchá angličtina).
)
Mierne skrátenie času nastavenia
počiatočného bodu pre snímanie po
prepnutí prepínača POWER do polohy
OFF (CHG). Odozva na spustenie
snímania je veľmi rýchla, takže
nezmeškáte žiadnu scénu.
• Ak je [QUICK REC] nastavené na [ON],
interval medzi scénami na chvíľu zamrzne
(odporúčame záznam neskôr upraviť v PC).
• Ak pohotovostný režim snímania trvá viac než
cca 3 minúty, bubon sa prestane otáčať
a pohotovostný režim sa zruší. Zabráni sa tak
degradácii pásky v kazete a vybíjaniu
akumulátora. Snímanie obnovíte opätovným
stlačením START/STOP.
66
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 67 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Užívateľské nastavenie osobného Menu
(Personal Menu)
Želané položky ponúk Menu môžete pridať
do Personal Menu (Osobné Menu) a Menu
môžete nastaviť zvlášť pre každú polohu
(kontrolku) prepínača POWER. Je vhodné,
ak do Personal Menu pridáte často
používané položky ponúk Menu.
Vymazanie Menu
1 Stlačte
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
Pridanie Menu
Môžete pridať až 28 položiek Menu pre každý
z režimov prepínača POWER. Ak chcete
pridávať ďalšie položky, musíte najskôr
vymazať menej dôležité položky Menu.
1 Stlačte
t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
END
DIAL
SET
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
EXPOSURE
1/3
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
vymazať.
60min
DELETE
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
DISP
GUIDE
MENU
0:00:00
STBY
0:00:00
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
NO
OK
3 Stlačte [YES] t
2 Stláčaním
/
zvoľte
kategóriu Menu a stlačte
60min
STBY
Select the item.
.
.
Používanie ponuky Menu
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
60min
STBY
Select button to delete.
• Nie je možné vymazať [MENU]
a [P-MENU SET UP].
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
OK
3 Stláčaním
/
Menu a stlačte
.
zvoľte položku
t [YES] t
Menu sa pridá na koniec zoznamu.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
67
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 68 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Užívateľské nastavenie osobného
Menu (Personal Menu)
Usporiadanie poradia ponúk
Menu zobrazovaných v Personal
Menu
Používanie ovládača
CAM CTRL
Ovládač CAM
CTRL*1
Tlačidlo MANUAL*2
1 Stlačte
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
presunúť.
3 Stláčaním
/
presuňte Menu
na želanú pozíciu.
4 Stlačte
.
Ostatné položky usporiadate
opakovaním krokov 2 až 4.
5 Stlačte [END] t
.
• Nie je možné presunúť [P-MENU SET UP].
Obnovenie výrobných nastavení
Personal Menu (Reset)
Stlačte
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
*1 Priradené položky môžete nastavovať
manuálne.
*2 Stláčaním tohto tlačidla prepínate nastavovanie
priradenej položky na automatické/manuálne
nastavenie.
Ovládaču CAM CTRL môžete priradiť
určité nastaviteľné položky a potom
ovládačom vykonávať nasledovné
nastavenia.
Nastavenia, ktoré môžete nastavovať
ovládačom sú rovnaké, ako v ponuke
Menu. Výrobné nastavenie je [FOCUS].
Položky, ktoré je možné nastavovať
– [FOCUS] (str. 50)
– [EXPOSURE] (str. 49)
– [AE SHIFT] (str. 50)
– [WB SHIFT] (str. 50)
• Nastavenia môžete počas snímania jednoducho
meniť len ovládačom CAM CTRL a tlačidlom
MANUAL.
• Počas prehrávania (keď je prepínač POWER
nastavený na PLAY/EDIT) môžete ovládačom
CAM CTRL nastavovať hlasitosť (str. 27).
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
68
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_044-069_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 69 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Nastavenie ovládačom CAM CTRL
2 Na niekoľko sekúnd zatlačte
Ako príklad sa uvádza manuálne
zaostrovanie - položka [FOCUS]. Postup je
rovnaký aj pri iných nastaveniach.
a pridržte tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa zobrazenie [DIAL SET].
60 min
1 Prepínač POWER nastavte
na CAMERA-TAPE alebo
CAMERA-MEMORY.
2 Stlačte tlačidlo MANUAL.
Na monitore sa zobrazí indikátor
nastavovanej položky.
9 1. 2 m
P-MENU
• Názvy a pozície indikátorov pozri na str. 34.
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
3 Otáčaním ovládača CAM CTRL
zvoľte položku, ktorú chcete
priradiť.
4 Stlačte tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa hlásenie a je možné zvoliť
položku pre nastavovanie.
9
EXPOSURE is set.
vykonajte nastavenie.
Pri nastavení [FOCUS] zaostrenie
nastavujte manuálne.
Ak chcete obnoviť automatické
nastavovanie, znova stlačte tlačidlo
MANUAL.
Zmena položiek priradených
ovládaču CAM CTRL
• Manuálne nastavovanie sa uchová, aj keď
zmeníte priradenú položku.
Ak je [EXPOSURE] nastavené po manuálnom
nastavení [AE SHIFT], nastavenie [EXPOSURE]
eliminuje nastavenie [AE SHIFT].
• Ak v kroku 3 zvolíte [RESET], všetky
vykonané manuálne nastavenia sa obnovia na
výrobné hodnoty. Ovládaču CAM CTRL sa
priradí nastavovanie položky [FOCUS].
Používanie ponuky Menu
3 Otáčaním ovládača CAM CTRL
STBY
Z Menu [DIAL SET] zvoľte nastaviteľnú
položku, ktorú chcete priradiť ovládaču
CAM CTRL (str. 53). Položku môžete tiež
priradiť nasledovným postupom.
1 Prepínač POWER nastavte
na CAMERA-TAPE alebo
CAMERA-MEMORY.
69
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 70 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kopírovanie/Editovanie
Kopírovanie na iné VCR/DVD zariadenie atď.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 11). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pripojenie k externým zariadeniam
Spôsob pripojenia a kvalita sa líši podľa pripájaného VCR/DVD zariadenia a používaných
konektorov.
: Smer toku signálu
Kamkordér
Kábel
Externé zariadenie
i.LINK kábel (voliteľný)
HDV1080i-kompatibilné
zariadenie
t HD kvalita*1
• Externé zariadenie musí mať konektor i.LINK, ktorý je kompatibilný so špecifikáciami HDV1080i .
i.LINK kábel (voliteľný)
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
A/V prepojovací kábel
(dodávaný)
(Červený)
(Biely)
(Žltý)
AV zariadenie s konektorom i.LINK
t SD kvalita*1
AV zariadenie s konektorom
S-VIDEO
t SD kvalita*1
AV zariadenie s audio/video
konektormi*2
t SD kvalita*1
*1 Záznam nasnímaný vo formáte DV sa prehrá v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) bez ohľadu
na zapojenie.
*2 Ak pripájate kamkordér k monofonickému zariadeniu, žltý konektor A/V prepojovacieho kábla pripojte
do video konektora na zariadení a biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do audio
konektora zariadenia.
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel nie je možné kopírovať.
70
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 71 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Konektory na kamkordéri
Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel.
1
2
Pomocou kábla i.LINK (voliteľný)
Kopírovaný formát (HDV/DV) sa líši v závislosti od formátu video záznamu alebo formátu
nahrávacieho VCR/DVD zariadenia. Z uvedenej tabuľky zvoľte potrebné nastavenia
a vykonajte nastavenia v Menu.
• Pred zmenou týchto nastavení v Menu odpojte kábel i.LINK., inak VCR/DVD zariadenie nemusí správne
rozpoznať video signál.
Formát kopírovania
Formát
záznamu
kamkordéra
Formát podporovaný VCR/
DVD zariadením
Formát HDV*1
Formát DV
HDV
HDV
–*3
Konverzia HDV
záznamu na formát DV
HDV
DV
DV
Skopírovanie DV
záznamu vo formáte DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Skopírovanie len častí
vo formáte HDV
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Skopírovanie len častí
vo formáte DV
HDV
–*
–*
DV
DV
[VCR HDV/DV]
(str. 61)
[i.LINK CONV]
(str. 64)
[OFF]
[AUTO]
[ON (HDV
t DV)]
[OFF]
Kopírovanie/Editovanie
Skopírovanie HDV
záznamu vo formáte
HDV
Nastavenie Menu
Ak je kazeta nasnímaná vo formáte HDV aj DV
Konverzia obidvoch
formátov HDV aj DV
na formát DV
2
[AUTO]
[ON (HDV
t DV)]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
2
DV
*1 Nahrávacie zariadenie kompatibilné so špecifikáciami HDV1080i.
*2 Kazeta sa prehráva, nenahráva sa však žiadny zvuk ani obraz (bez záznamu).
*3 Obraz sa nerozpozná (nevykoná sa nahrávanie).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
71
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 72 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kopírovanie na iné VCR/DVD zariadenie atď. (pokračovanie)
• Keď je [VCR HDV/DV] nastavené na [AUTO]
a dôjde k prepnutiu signálu z formátu HDV
na DV a naopak, obraz a zvuk dočasne vypadnú.
• Ak je nahrávacím zariadením kamkordér
HDR-HC3E, nastavte [VCR HDV/DV]
na [AUTO] na rekordéri aj prehrávači (str. 61).
• Ak je prehrávacie aj nahrávacie zariadenie
HDV1080i-kompatibilné (napr. HDR-HC3E)
a sú prepojené káblom i.LINK, po pozastavení
alebo zastavení a obnovení nahrávania nebude
záznam v danom mieste plynulý.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel
nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(výrobné nastavenie) (str. 65).
Ak používate A/V prepojovací kábel
s S-VIDEO konektorom (voliteľný)
Namiesto video konektora (žltý) pripojte
S-video konektor. Takéto prepojenie
poskytuje vyššiu kvalitu obrazu. Prepojenie
poskytuje vysokú kvalitu obrazu
zodpovedajúcu formátu DV. V prípade
zapojenia samotného S-video kábla nebude
reprodukovaný zvuk.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, nastavte
príslušný vstupný signál (napr. video
vstup 1 alebo 2).
3 Kamkordér prepojte s VCR/DVD
zariadením tak, aby VCR/DVD
rekordér nahrával.
Podrobnosti o prepojení pozri na str. 70.
4 Spustite prehrávanie na
kamkordéri aj na nahrávanie
na VCR/DVD zariadení.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
5 Po dokončení kopírovania
zastavte prehrávanie
na kamkordéri a nahrávanie
na VCR/DVD zariadení.
Kopírovanie na iné zariadenie
1 Pripravte kamkordér
pre prehrávanie.
Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom.
Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
Nastavte položku [TV TYPE] podľa
prehrávacieho zariadenia (TVP atď.)
(str. 64).
2 Pripravte VCR/DVD rekordér
na nahrávanie.
Ak kopírujete na VCR, vložte do VCR
kazetu určenú pre záznam.
Ak kopírujete na DVD rekordér, vložte
do DVD rekordéra DVD disk určený
pre záznam.
• Aby sa zaznamenal dátum/čas snímania a údaje
o rôznych nastaveniach kamkordéra pri
pripojení A/V prepojovacím káblom, nechajte
tieto údaje zobrazené na monitore (str. 64).
• Nasledovné signály nie je možné vyviesť
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK):
– Indikátory.
– Záznam spracovaný funkciami [PICT.EFFECT]
(str. 58) alebo [D.EFFECT] (str. 57)
– Titulky, ktoré sú zaznamenané iným
kamkordérom.
• Počas pozastavenia prehrávania alebo v inom
než štandardnom režime prehrávania nie je
obrazový signál vo formáte HDV vyvedený
na výstup z konektora HDV/DV (i.LINK).
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR/DVD, nahraný obraz
bude nekvalitný.
– Dátový kód (dátum/čas/údaje o nastavení
kamkordéra) nemusí byť v závislosti od
zariadenia alebo aplikácie zobrazený alebo
zaznamenaný správne.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
72
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 73 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Nahrávanie záznamu
z VCR
• Ak kopírujete z kamkordéra na DVD rekordér
signál vo formáte DV cez kábel i.LINK, nemusí
byť možné kamkordér ovládať cez DVD
rekordéra, aj keď bude v jeho návode na použitie
uvedené, že to možné je.
Ak na DVD rekordéri môžete nastaviť režim
vstupu na DV a je možný vstupný/výstupný tok
obrazového signálu, vykonajte postup
“Kopírovanie na iné zariadenie”.
• Keď používate kábel i.LINK, obrazový
a zvukový signál sa prenáša v digitálnej forme.
Výsledkom je vysoká kvalita obrazu.
• Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
výstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra.
Na kazetu môžete nahrať záznam z VCR.
Scénu môžete na kartu “Memory Stick
Duo” nahrať ako statický záber. Vložte
do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam.
Kamkordér môžete k VCR pripojiť
pomocou i.LINK kábla.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér
do elektrickej siete pomocou dodávaného
AC adaptéra (str. 11). Pozri tiež návod
na použitie pripájaného zariadenia.
• Pri tejto operácii je potrebné prepojenie káblom
i.LINK.
• Kamkordér dokáže nahrávať len zo zdrojov
signálu s normou PAL. Napr. francúzske video
alebo TV programy (SECAM) sa nenahrajú
správne. Podrobnosti o TV normách pozri
na str. 107.
• Ak pre vstup zo zdroja PAL používate
21-pinový adaptér,, je potrebný obojsmerový
21-pinový adaptér (voliteľný).
Kopírovanie/Editovanie
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
73
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 74 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Nahrávanie záznamu z VCR
HDV1080i-kompatibilné
zariadenie
AV zariadenie
s konektorom i.LINK
t HD kvalita
t SD kvalita
Do konektora i.LINK
: Smer
toku
signálu
i.LINK kábel
(voliteľný)
(pokračovanie)
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom DV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [DV]
alebo [AUTO] (str. 61).
3 VCR pripojte ku kamkordéru vo
forme prehrávacieho zariadenia.
Ak je pripojený kábel i.LINK, formát
vstupného signálu (
alebo
) bude indikovaný na LCD
monitore kamkordéra (tento indikátor
sa môže zobraziť na monitore
prehrávacieho zariadenia, nezaznamená
sa však).
4 Do VCR vložte kazetu.
5 Kamkordér ovládajte ako pri
snímaní pohyblivého záznamu.
HDV/DV
Do konektora
HDV/DV (i.LINK)
Stlačte
t[
[REC PAUSE].
REC CTRL] t
Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
stláčaním
/
ju zobrazte.
* Potrebný je konektor i.LINK kompatibilný
so špecifikáciami HDV1080i.
6 Na VCR spustite prehrávanie
kazety.
Nahrávanie pohyblivého záznamu
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Na kamkordéri nastavte zdroj
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať
(z VCR/TVP), sa zobrazí na LCD
monitore kamkordéra.
7 Pri scéne, od ktorej chcete
spustiť záznam, stlačte
[REC START].
vstupného signálu.
Ak nahrávate zo zariadenia
kompatibilného s formátom HDV,
nastavte [VCR HDV/DV] na [AUTO].
8 Zastavte nahrávanie.
Stlačte
(zastavenie) alebo
[REC PAUSE].
74
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 75 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
9 Stlačte
Kopírovanie záznamu
z kazety na kartu
“Memory Stick Duo”
t
.
• Cez konektor HDV/DV (i.LINK) nie je
možné nahrávať TV programy.
• Záznam z DV zariadení je možné vykonať len
vo formáte DV.
• Pri pripojení pomocou kábla i.LINK dbajte
na nasledovné:
– Ak pozastavíte obraz na kamkordéri počas
nahrávania na VCR, nahraný obraz bude
nekvalitný.
– Nie je možné zaznamenať zvlášť obraz a zvuk.
– Ak pozastavíte alebo zastavíte nahrávanie
a potom ho obnovíte, nahrávaný obraz nemusí
byť plynulý.
• Ak je na vstupe video signál vo formáte 4:3,
na monitore kamkordéra sa obraz zobrazí
s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane.
Statické zábery môžete snímať na kartu
“Memory Stick Duo”. Do kamkordéra
vložte kazetu so záznamom a kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam.
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Vyhľadajte a nahrajte scény, ktoré
chcete kopírovať.
Stlačením
(prehrávanie) spustite
prehrávanie kazety, potom pri scéne,
ktorú chcete zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber a zatlačte
PHOTO na doraz.
Nahrávanie statických záberov
“Nahrávanie pohyblivého
záznamu”.
2 Spustite prehrávanie kazety.
Obraz z VCR sa zobrazí na monitore
kamkordéra.
3 Pri scéne, ktorú chcete
Kopírovanie/Editovanie
1 Vykonajte kroky 1 až 4 z časti
• Dátum a čas záznamu sa na kartu zaznamená
ako dátum a čas uloženia záznamu na kartu
“Memory Stick Duo”. Na kamkordéri sa zobrazí
dátum a čas nasnímania záznamu na kazetu.
Na kartu “Memory Stick Duo” nie je možné
zaznamenávať dátový kód o nastaveniach
kamkordéra počas snímania.
• Statické zábery sa pri prehrávaní vo formáte
HDV nemenne nastavia na veľkosť [
1.2M].
Statické zábery sa pri prehrávaní vo formáte DV
nemenne nastavia na veľkosť [
0.2M] (16:9)
alebo [VGA (0.3M)] (4:3). 55).
• Počas prevádzky funkcie PB Zoom nie je možné
zaznamenávať statické zábery.
zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber
a zatlačte PHOTO na doraz.
75
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 76 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Vymazávanie
záznamu z karty
“Memory Stick Duo”
Označenie záznamu
na karte “Memory
Stick Duo” špecifickou
informáciou (Print mark/
1 Posúvaním prepínača POWER
Image protection)
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte
60 min
60min
101
101–0001
0001
.
4.0M
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Pomocou
/
zvoľte
záznam, ktorý chcete vymazať.
• Pre vymazanie všetkých záznamov naraz
zvoľte [
ALL ERASE] (str. 55).
4 Stlačte
t [YES].
• Záznamy nie je možné po vymazaní
obnoviť.
Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
s ochrannou klapkou, skontrolujte, či
klapka nie je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 110).
Priradenie značky pre tlač
(Print mark)
Pre výber záberov pre tlač v kamkordéri
sa používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format).
Priradením značky pre tlač môžete určiť,
ktorý zo zobrazených záberov na
kamkordéri má byť vytlačený. Nie je ho už
potrebné označovať pri tlači (nie je však
možné nastaviť počet výtlačkov).
1 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte
• Záznamy môžete vymazávať aj v indexovom
zobrazení (str. 27). Pre hromadné vymazávanie
je možné zobraziť naraz až 6 záznamov.
Stlačte
t [ DELETE] t záznam,
ktorý chcete vymazať t
t [YES].
• Nie je možné vymazávanie záznamov, ak je
ochranná klapka na karte “Memory Stick Duo”
v pozícii pre ochranu záznamu (str. 110), alebo
ak je zvolený záznam chránený pred vymazaním
(str. 77).
t
[PRINT MARK].
t
t
3 Zatlačte na záber, ktorému chcete
priradiť značku pre tlač.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
101
Zobrazí
sa
.
OK
t [END].
• Pre zrušenie značky pre tlač v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého značku pre tlač
chcete zrušiť.
76
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 77 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Tlač nasnímaných
záberov (PictBridge• Nikdy nepriraďujte značky pre tlač záberom
na karte “Memory Stick Duo”, ak sú už na nej
nejaké zábery so značkami pre tlač priradenými
na inom zariadení. Môžete zmeniť informácie
o priradených značkách pre tlač inými
zariadeniami.
Ochrana pred náhodným
vymazaním (Image protection)
Zvolené záznamy môžete označiť a chrániť
ich tak pred náhodným vymazaním.
1 Posúvaním prepínača POWER
kompatibilná tlačiareň)
S PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou
môžete statické zábery jednoducho vytlačiť
bez potreby pripájať kamkordér k PC.
Pripojte kamkordér do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra.
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo”, obsahujúcu statické zábery
a zapnite tlačiareň.
Pripojenie kamkordéra k tlačiarni
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
1 Posúvaním prepínača POWER
2 Stlačte
t
t
t
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
[PROTECT].
2 Dodávaným USB káblom prepojte
chrániť.
PROTECT
(USB) konektor na kamkordéri
s tlačiarňou. Na monitore
kamkordéra sa automaticky
zobrazí [USB CONNECT].
Zobrazí
sa -.
3 Stlačte [PictBridge PRINT].
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
101
OK
t [END].
• Pre zrušenie ochrany záznamu v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého ochranu chcete
zrušiť.
Po zavedení prepojenia sa na monitore
zobrazí
(PictBridge prepojenie).
4.0M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
Kopírovanie/Editovanie
3 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
101
END
SET
EXEC
Zobrazí sa jeden zo záberov uložených
na karte “Memory Stick Duo”.
• Postupovať môžete aj v nasledovnom poradí:
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [PictBridge PRINT].
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
77
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 78 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň)
(pokračovanie)
• Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi,
ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné.
Tlač
1 Stláčaním
/
zvoľte záber,
ktorý chcete vytlačiť.
2 Stlačte
3 Stláčaním
t [COPIES].
/
kópií výtlačkov.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu/času snímania.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
tlačiarne.
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným, než týmto kamkordérom.
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery aj
bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
zvoľte počet
Vytlačiť je možné maximálne 20 kópií.
4 Stlačte
t [END].
Pre tlač dátumu/času snímania stlačte
t [DATE/TIME] t [DATE]
alebo [DAY&TIME] t
.
5 Stlačte [EXEC] t [YES].
Po dokončení tlače zmizne hlásenie
[Printing...] a znova sa zobrazí
zobrazenie pre výber záberov.
Po dokončení tlače stlačte [END].
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
• Počas zobrazenia
na monitore nevykonajte
nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať
správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Neodpájajte USB kábel od tlačiarne.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel, vypnite tlačiareň a vykonajte celú
operáciu od začiatku.
• Ak tlačíte statické zábery nasnímané s pomerom
strán 16:9, ľavá a pravá strana záberu sa môže
orezať.
78
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_070-079_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 79 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Konektory pre pripojenie externých zariadení
Kamkordér
•
•
1
•
•
23 4
Príslušenstvo odoberiete tak, že uvoľníte
skrutku a potom ho zatlačíte nadol
a vytiahnete von.
Pri pripojení externého zariadenia
sa rýchlejšie vybíja akumulátor.
Ak snímate pohyblivý záznam s externým
bleskom (voliteľný) pripojeným cez päticu,
vypnite jeho napájanie, aby sa do záznamu
nenasnímal zvukom nabíjania blesku.
Nie je možné súčasné používanie externého
blesku (voliteľný) a zabudovaného blesku.
Ak je pripojený externý mikrofón (voliteľný),
bude mať takýto mikrofón prioritu pred
vstavaným mikrofónom (str. 31).
B Konektor HDMI OUT (str. 38)
• Dostupný video signál sa načíta
a automaticky sa zvolí a vyvedie na výstup
vhodný výstupný formát.
• Môžete skontrolovať nastavenú hodnotu
HDMI OUTPUT v [STATUS CHECK]
(str. 64).
5
6
C Konektor HDV/DV (i.LINK)
(str. 38, 70, 85)
D Konektor
7
E Konektor COMPONENT OUT (str. 38)
1 ...Otvorte kryt pätice.
2 - 7 ...Otvorte kryt konektorov.
8 ...Otvorte LCD panel.
F Konektor A/V (audio/video) OUT
(str. 38, 70)
G Konektor DC IN (str. 11)
A Pätica s aktívnym rozhraním
Pätica s aktívnym rozhraním dodáva
napájanie voliteľnému príslušenstvu,
ako je video reflektor, blesk alebo
mikrofón. Pätica je spojená
s prepínačom POWER, čo dovoľuje
dodávané napájacie napätie pre
voliteľné príslušenstvo vypnúť a zapnúť.
Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie príslušenstva.
H
Kopírovanie/Editovanie
8
(LANC) (modrý)
• Ovládací konektor LANC slúži na
ovládanie posuvu pásky vo video zariadení
a iných zariadeniach k nemu pripojených.
(USB) konektor (str. 77, 80)
• Keď pripájate príslušenstvo, otvorte kryt
pätice.
• Pätica s aktívnym rozhraním má
bezpečnostné zariadenie na bezpečné
upevnenie inštalovaného príslušenstva. Keď
inštalujete príslušenstvo, zasuňte ho nadol,
zatlačte na doraz a pritiahnite skrutku.
79
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 80 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Používanie PC
Pripojenie k PC
Pri pripojení kamkordéra k PC môžete
vykonávať nasledovné operácie:
Kopírovanie statických záberov z karty
“Memory Stick Duo” do PC
t str. 80
Kopírovanie pohyblivého záznamu
z kazety vo formáte HDV do PC
t str. 83
Kopírovanie pohyblivého záznamu
z kazety vo formáte DV do PC
t str. 83
Prepojenie
Nasledovnými dvomi spôsobmi môžete
pripojiť kamkordér k PC:
– USB kábel
Ak kopírujete záznam s karty “Memory
Stick Duo”
Kopírovanie statických
záberov do PC
Systémové požiadavky
Pre užívateľov OS Windows
• OS: Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional
Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie
nie je zaručené v systémoch s upgrade OS.
• CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší.
• Ostatné: USB konektor (Musí byť štandardne
k dispozícii.)
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
• OS: Mac OS 9.1/9.2 or Mac OS X (v10.1/v10.2/
v10.3/v10.4)
• Ostatné: USB konektor (Musí byť štandardne
k dispozícii.)
– Kábel i.LINK
Ak kopírujete záznam z kazety
Poznámky k pripojeniu k PC
• Ak na prepojenie kamkordéra s PC používate
USB kábel alebo kábel i.LINK, zasuňte
konektory správne. Ak nasilu zasúvate konektor
nesprávne, môže sa konektor poškodiť alebo
môže dôjsť k poruche kamkordéra.
• Nie je možné vykonať nasledovné:
– Kopírovanie záznamu z kazety do PC
pomocou USB kábla.
– Kopírovanie záznamu z karty “Memory Stick
Duo” do PC pomocou kábla i.LINK.
• Pri odpájaní od PC odpojte USB kábel
správnym postupom (str. 82).
Pri používaní USB kábla
• Túto operáciu je možní vykonať so štandardným
ovládačom v PC. Nie je potrebné inštalovať
žiadny softvér.
• Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu
Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick
Duo” so statickými zábermi do adaptéra
Memory Stick Duo (voliteľný) a potom vložte
adaptér s kartou do slotu Memory Stick na PC.
Potom môžete skopírovať záznam do PC.
• Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo”
a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto
používania slotu pre kartu Memory Stick na PC
pripojte kamkordér USB káblom.
80
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 81 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
4 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
5 Pripojte USB kábel do
(USB)
konektora na kamkordéri a USB
kamkordéra na PC.
Do USB konektora
USB kábel
(dodávaný)
Do USB
konektora
• V tomto kroku nepripájajte kamkordér k PC.
• PC nemusí sprístupniť kamkordér, ak ho s PC
prepojíte USB káblom pred zapnutím
kamkordéra.
• Odporúčané prepojenie pozri na str. 83.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
V OS Windows 2000/Windows XP
Prihláste sa ako Administrator
(správca).
6 Stlačte [
Memory Stick].
Ak pripojíte USB kábel prvý krát, môže
PC trvať určitý čas, kým rozpozná
a sprístupní kamkordér ako novú
jednotku.
• Môžete tiež zvoliť [
Memory Stick]
z [USB SELECT] v
(PICT.APPLI.).
• V režime Easy Handycam nastavenie
vykonáte pripojením USB kábla.
Kopírovanie záznamu
Pre užívateľov OS Windows
Dvakrát kliknite na ikonu [Removable disk]
zobrazenú v rámci priečinka [My
Computer]. Chyťte a presuňte záznam
v priečinku na pevný disk PC.
Používanie PC
1 Zapnite PC.
Na monitore kamkordéra sa zobrazí
[USB SELECT].
2 Do kamkordéra vložte kartu
“Memory Stick Duo”
so záznamom.
3 Pripojte napájanie kamkordéra.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér (str. 11).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
81
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 82 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kopírovanie statických záberov do PC (pokračovanie)
Odpojenie USB kábla
Pre užívateľov OS Windows
Ak sa na LCD monitore zobrazí [USB
CONNECT], kábel odpojte nasledovným
postupom.
1 Kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] na lište úloh.
Kliknite na túto ikonu.
1
2
3
A Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané kamkordérom bez funkcie
vytvárania priečinkov (možné len
prehrávanie)
B Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané týmto kamkordérom
Ak ste nevytvorili nový priečinok,
zobrazí sa len priečinok [101MSDCF].
C Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané kamkordérom bez funkcie
vytvárania priečinkov (možné len
prehrávanie)
Priečinok
Súbor
Význam
101MSDCF (až
do 999MSDCF)
DSC0ss
ss.JPG
Súbor
statického
záberu
ssss znamená akékoľvek číslo
z intervalu 0001 až 9999.
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, potom
myšou presuňte želané obrazové súbory
na pevný disk PC.
Lišta úloh
2 Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
Kliknite
sem.
3 Kliknite na [OK].
4 Odpojte USB kábel od kamkordéra aj PC.
Ak sa [USB CONNECT] na LCD monitore
nezobrazí, vykonajte len krok 4 vyššie.
• USB kábel odpojte správnym postupom, inak sa
súbory na karte “Memory Stick Duo” nemusia
správne aktualizovať. Môže to tiež spôsobiť
poškodenie karty “Memory Stick Duo”.
Pre užívateľov OS a PC Macintosh
1 Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
2 Ikonu jednotky myšou presuňte na ikonu
koša [Trash].
3 Odpojte USB kábel od kamkordéra aj PC.
82
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 83 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
• Ak používate Mac OS X, pred odpojením USB
kábla a vybratím karty “Memory Stick Duo”
vypnite PC.
• Kým svieti kontrolka prístupu, neodpájajte USB
kábel.
• USB kábel odpojte ešte pred vypnutím
kamkordéra.
Odporúčané prepojenie
Pri pripájaní dodržujte nasledovné, aby ste
sa presvedčili, či kamkordér pracuje
správne.
• Pripojte kamkordér k PC pomocou USB kábla.
K PC nepripájajte iné USB zariadenie.
• Ak je PC štandardne vybavený USB
klávesnicou a myšou, ponechajte ich pripojené
a kamkordér dodávaným USB káblom pripojte
do iného dostupného USB konektora.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je k PC
pripojených dva a viac USB zariadení.
• Fungovanie nie je zaručené, ak pripojíte USB
kábel cez klávesnicu alebo USB rozbočovač.
• Kábel pripojte priamo do USB konektora na PC.
• Správne fungovanie nie je v niektorých
prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých
vyššie uvedených podmienok.
Kopírovanie
pohyblivého záznamu
z kazety do PC
Pripojte kamkordér k PC káblom i.LINK.
PC musí disponovať konektorom i.LINK
a editovacím softvérom vhodným na
kopírovanie video signálu. Potrebný softvér
závisí od formátu záznamu a formátu,
v akom sa kopíruje do PC (HDV alebo
DV). Pozri uvedenú tabuľku.
Formát,
v akom
sa kopíruje
do PC
Formát
záznamu
HDV
HDV
Editovací softvér
schopný
kopírovať HDV
signál
DV
HDV
Editovací softvér
schopný
kopírovať DV
signál
DV
DV
Editovací softvér
schopný
kopírovať DV
signál
Potrebný softvér
Konektor
(i.LINK)
Používanie PC
• Podrobnosti o kopírovaní záznamu pozri
v návode na použitie softvéru.
• Podrobnosti o odporúčanom prepojení pozri
v návode na použitie editovacieho softvéru.
• Niektoré editovacie aplikácie v PC nemusia
pracovať správne.
HDV/DV
i.LINK kábel (voliteľný)
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
83
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 84 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kopírovanie pohyblivého záznamu z kazety do PC (pokračovanie)
Poznámky k prepojeniu s PC
• Najskôr pripojte kábel i.LINK k PC, až potom
ku kamkordéru. Pripojenie v opačnom poradí
môže spôsobiť statickú elektrinu a môže sa
poškodiť kamkordér.
• V nasledovných prípadoch môže PC zamrznúť,
alebo nemusí rozpoznať signál z kamkordéra.
– Pripojíte kamkordér k PC, ktorý nepodporuje
formát video signálu, ktorý sa zobrazuje na
LCD monitore kamkordéra (HDV alebo DV).
– Počas pripojenia káblom i.LINK zmeníte
nastavenia [VCR HDV/DV] a [i.LINK
CONV] v Menu
(STANDARD SET).
– Počas pripojenia káblom i.LINK a pri nastavení
prepínača POWER na CAMERA-TAPE
zmeníte nastavenie [REC FORMAT] v Menu
(STANDARD SET).
– Počas pripojenia káblom i.LINK zmeníte
nastavenie prepínača POWER.
• Počas pripojenia káblom i.LINK sa formát
(HDV alebo DV) vstupného/výstupného signálu
zobrazuje na LCD monitore kamkordéra.
• Kazetu nasnímanú vo formáte DV nie je možné
do PC skopírovať vo formáte HDV.
• Po pripojení kamkordéra k PC Sony série
VAIO, v ktorom je nainštalovaný softvér “Click
to DVD Ver.2.3” alebo novšia verzia, môžete
z kazety vytvárať DVD disky. 85). Kvalita
záznamu kopírovaného na DVD disky bude
SD (štandardné rozlíšenie).
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu
vo formáte HDV z PC do kamkordéra
Nastavte [VCR HDV/DV] na [HDV]
a [i.LINK CONV] na [OFF] v Menu
(STANDARD SET) (str. 61, 64).
Pri kopírovaní pohyblivého záznamu
vo formáte DV z PC do kamkordéra
Nastavte [VCR HDV/DV] na [DV] v Menu
(STANDARD SET) (str. 61).
Keď nastavujete kamkordér
Potrebné nastavenia v Menu závisia
od formátu záznamu a formátu v akom
sa záznam skopíruje.
Formát,
v akom
sa kopíruje
do PC.
Nastavenie Menu.*
Formát
záznamu.
HDV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON (HDV
t DV)]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
DV
* Pre [VCR HDV/DV] pozri str. 61 a pre [i.LINK
CONV] pozri str. 64.
84
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 85 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Vytvorenie DVD disku
(Priame prepojenie na “Click to DVD”)
Z kazety môžete po pripojení kamkordéra
pomocou kábla i.LINK k PC Sony série
VAIO* s predinštalovaným softvérom
“Click to DVD” vytvoriť DVD disk.
Záznam sa automaticky skopíruje a zapíše
na DVD disk.
Nasledovný postup popisuje vytváranie
DVD diskov zo záznamu na kazete.
Podrobnosti o kompatibilných PC, OS,
softvéri “Click to DVD” a aktualizácii na
“Click to DVD Ver.2.3” alebo na novšiu
verziu pozri na web stránke:
Do konektora i.LINK
i.LINK
kábel
(voliteľný)
HDV/DV
* PC musí byť vybavený zapisovacou DVD
mechanikou za účelom zápisu na DVD disky
a aplikáciou “Click to DVD Ver.2.3” (pôvodný
softvér spoločnosti Sony) alebo jej novšou
verziou.
Do konektora
HDV/DV (i.LINK)
: Smer toku signálu
• Pri kopírovaní na DVD disk sa záznam
nasnímaný vo formáte HDV skonvertuje
na kvalitu SD (štandardné rozlíšenie)
(nekopíruje sa v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie)).
• Na túto operáciu môžete použiť len kábel
i.LINK. Nie je možné použiť USB kábel.
Prvé použitie funkcie Direct Access pre
“Click to DVD”
Používanie PC
– Európa http://www.vaio-link.com/
– USA
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/
select-p-n.pl
– Ázia a Oceánia
http://www.css.ap.sony.com/
– Kórea http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://www.sony-latin.com/vaio/info/
index.jsp
Funkcia Direct Access pre “Click to DVD”
umožňuje jednoduché kopírovanie
záznamu z kazety a vytváranie DVD
diskov, ak je k PC pripojený kamkordér.
Pred použitím funkcie Direct Access pre
“Click to DVD” vykonaním nasledovných
krokov spustite “Click to DVD Automatic
Mode Launcher”.
1 Zapnite PC.
2 Kliknite na ponuku [Start] a zvoľte
[All Programs].
3 V programoch zvoľte [Click to DVD]
a kliknite na [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Spustí sa [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
85
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 86 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”)
(pokračovanie)
• Po prvom spustení [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] sa bude
aplikácia vždy spúšťať automaticky
po zapnutí PC.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] je nastavený pre každého
užívateľa Windows XP.
1 Zapnite PC.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie
používajúce i.LINK.
2 Pripojte napájanie kamkordéra.
7 Stlačte
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t
.
V PC sa automaticky spustí softvér
“Click to DVD” a zobrazujú sa
On-screen pokyny.
8 Do DVD mechaniky vložte
zapisovateľný DVD disk.
9 Na dotykovom monitore
kamkordéra stlačte [EXEC].
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér, nakoľko vytvorenie DVD
disku trvá niekoľko hodín.
3 Posúvaním prepínača POWER
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
4 Stlačte
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [i.LINK
CONV] t [ON (HDV t DV)] t
.
5 Do kamkordéra vložte nahranú
kazetu.
6 Pripojte kamkordér k PC
pomocou i.LINK kábla (str. 85).
• Ak pripájate kamkordér k PC, konektor
zasúvajte správne. Ak nasilu zasúvate
konektor nesprávne, môže sa konektor
poškodiť alebo môže dôjsť k poruche
kamkordéra.
Na LCD monitore kamkordéra
sa zobrazuje prevádzkový stav.
CAPTURING: Záznam nasnímaný
na kazete sa kopíruje do PC.
CONVERTING: Záznam sa konvertuje
do digitálneho formátu MPEG2.
WRITING: Záznam sa zapisuje
na DVD disk.
• Ak použijete DVD-RW/+RW disk
obsahujúci nejaký záznam, na LCD
monitore kamkordéra sa zobrazí hlásenie
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (Disk so záznamom. Vymazať
a prepísať?). Ak stlačíte [EXEC], existujúce
údaje sa vymažú a na disk sa uložia nové
údaje.
86
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_080-087_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 87 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
10Stlačením [NO] ukončíte
vytváranie DVD disku.
Nosič disku sa automaticky vysunie.
Pre zápis toho istého záznamu na ďalší
DVD disk stlačte [YES].
Nosič disku sa vysunie. Do mechaniky
vložte nový zapisovateľný DVD disk.
Potom zopakujte kroky 9 a 10.
Zrušenie operácie
Na dotykovom monitore kamkordéra
stlačte [CANCEL].
Používanie PC
• Operáciu nie je možné zrušiť po zobrazení
hlásenia [Finalizing DVD.] na LCD monitore
kamkordéra.
• Kým sa prenos záznamu nedokončí, neodpájajte
kábel i.LINK, ani neprepínajte prepínač
POWER na kamkordéri do iného režimu.
• Keď je na monitore zobrazené [CONVERTING]
alebo [WRITING], prenos záznamu sa už
skončil. Aj keď v tejto situácii odpojíte kábel
i.LINK alebo vypnete kamkordér, vytváranie
DVD disku bude v PC pokračovať.
• V nasledovných prípadoch sa zruší kopírovanie
záznamu. Vytvorí sa DVD disk len z doposiaľ
preneseného záznamu. Podrobnosti pozri
v pomocníkovi Help softvéru “Click to DVD”.
– Kazeta obsahuje 10-sekundové alebo dlhšie
miesta bez záznamu.
– Kazeta obsahuje záznam so starším dátumom
za záznamom s novším dátumom.
– Na jednej kazete je záznam s pomerom strán
16:9 (Wide) aj 4:3.
• V nasledovných prípadoch nie je možné
vytvoriť DVD disk:
– Ak je kazeta v pohybe.
– Počas snímania na kartu “Memory Stick Duo”.
– Ak ste softvér “Click to DVD” spustili
prostredníctvom PC.
87
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 88 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho
riešení nasledovnú tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
Celková prevádzka/Easy Handycam
Kamkordér sa nezapol.
• Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 11).
• Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky (str. 11).
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte.
• Stlačte tlačidlo RESET (str. 31) a znova skúste kamkordér ovládať (stlačením tlačidla RESET
dôjde k vymazaniu všetkých nastavení (neplatí pre položky Personal Menu)).
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam nie sú funkčné úplne všetky tlačidlá (str. 24).
Funkciu Easy Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť.
• Počas snímania alebo počas komunikácie s iným zariadením cez USB kábel funkciu Easy
Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť.
V režime Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• V režime Easy Handycam sa obnovia výrobné nastavenia funkcií, ktoré nie sú zobrazené
na monitore (str. 22, 46).
[DEMO MODE] nefunguje.
• Z kamkordéra vyberte kazetu a kartu “Memory Stick Duo” (str. 20, 21).
Kamkordér sa zohrieva.
• Kamkordér sa počas prevádzky zohrieva. Nejde o poruchu.
Akumulátor/Zdroje napájania
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 66), alebo kamkordér znova zapnite (str. 15), prípadne
používajte AC adaptér.
• Nabite akumulátor (str. 11).
88
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 89 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti indikátor CHG (nabíjanie).
•
•
•
•
Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG) (str. 11).
Akumulátor založte správne (str. 11).
Druhý koniec sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky správne.
Nabíjanie je ukončené (str. 11).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká.
• Akumulátor založte správne (str. 11). Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte
predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený.
Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať.
• V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol
akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu (str. 11).
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, akumulátor je zrejme
nefunkčný. Vymeňte akumulátor za nový (str. 11, 112).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Napríklad ak
otvoríte/zatvoríte LCD panel, trvá cca 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
akumulátora.
• Prevádzková teplota je príliš vysoká alebo nízka, alebo bol akumulátor málo nabitý. Nejde
o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, akumulátor je zrejme
nefunkčný. Vymeňte akumulátor za nový (str. 11, 112).
Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru.
Riešenie problémov
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte.
LCD monitor/hľadáčik
Na LCD monitore alebo v hľadáčiku sa zobrazil neznámy obraz.
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 60). Vložte kazetu/kartu “Memory Stick Duo”
alebo zatlačte na LCD monitor. Režim [DEMO MODE] sa zruší.
Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory.
• Na monitore sa zobrazuje výstražný indikátor alebo hlásenie (str. 103).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
89
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 90 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od kamkordéra, alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Nie je možné vypnúť osvetlenie LCD monitora.
• V režime Easy Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť osvetlenie LCD monitora pomocou
DISP/BATT INFO (str. 24).
Nie je možné vypnúť indikátory.
• Nie je možné vypnúť
. Stlačením
skontrolujte výstražné hlásenia (str. 104).
Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISP/BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní) (str. 17).
Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte monitor ([CALIBRATION]) (str. 116).
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 16).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte LCD panel. V hľadáčiku sa obraz nezobrazuje, keď je otvorený LCD panel (str. 16).
Kazety
Kazeta sa z držiaka nedá vybrať.
•
•
•
•
Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 11).
Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 12).
Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 11).
Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti v kamkordéri (str. 115).
Pri používaní kazety s kazetovou pamäťou (Cassette Memory) sa nezobrazil
indikátor Cassette Memory ani titulok.
• Kamkordér nie je kompatibilný s kazetovou pamäťou (Cassette Memory), takže sa indikátor
nezobrazuje.
Indikátor zostávajúceho času kazety sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času kazety
zobrazoval stále (str. 65).
90
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 91 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Počas prevíjania kazety vpred/vzad počuť rušivý zvuk.
• Ak používate AC adaptér, rýchlosť prevíjania vpred/vzad je vyššia (v porovnaní s napájaním
z akumulátora), z tohto dôvodu je hluk vyšší. Nejde o poruchu.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Pri karte “Memory Stick Duo” nepracujú funkcie.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku CAMERA-MEMORY alebo PLAY/
EDIT (str. 15).
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” (str. 20).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, preformátujte ju
v kamkordéri (str. 56).
Záznam sa nedá vymazať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 77).
• Do jednej sekcie pre vymazanie v indexovom zobrazení môžete zvoliť maximálne 100 záznamov.
Nie je možné vymazať všetky záznamy naraz.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 77).
Karta “Memory Stick Duo” sa nedá naformátovať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 77).
Nie je možné priradiť značku pre tlač.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 76).
• Značku pre tlač je možné priradiť maximálne 999 súborom.
Riešenie problémov
Záznam sa nedá ochrániť pred vymazaním.
Názov dátového súboru nie je správne indikovaný.
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 110).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
91
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 92 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Názov súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 110).
Snímanie
Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 93) a “Pamäťová karta “Memory
Stick Duo”” (str. 91).
Kazeta sa po stlačení START/STOP nepohla.
•
•
•
•
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE (str. 26).
Kazeta je na konci. Previňte kazetu na začiatok, alebo vložte novú kazetu.
Prepnite ochrannú klapku do polohy REC, alebo vložte novú kazetu (str. 108).
Páska sa prilepila na kotúč (skondenzovala vlhkosť). Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom kazetu znova vložte (str. 115).
Nie je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 110).
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte neželané záznamy z karty “Memory Stick
Duo” (str. 76).
• Naformátujte kartu “Memory Stick Duo” v kamkordéri alebo použite inú kartu “Memory
Stick Duo” (str. 56).
• Týmto kamkordérom nie je možné snímať pohyblivý záznam na kartu “Memory Stick Duo”.
• Keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE, nie je možné snímať statické zábery na
kartu “Memory Stick Duo” s funkciami:
– [PICT.EFFECT]
– [D.EFFECT]
– Počas prevádzky funkcie [FADER]
– [SMTH SLW REC]
Pri prepínaní prepínača POWER sa mení aj zorný uhol.
• Zorný uhol pri nastavení prepínača POWER v polohe CAMERA-MEMORY je širší než
v polohe CAMERA-TAPE.
Prechod medzi posledne nasnímanou scénou a novou scénou nie je plynulý.
• Realizujte funkciu END SEARCH (str. 35).
• Z kamkordéra nevysúvajte kazetu (plynulý prechod medzi naposledy nasnímanou scénou
a nasledujúcou scénou bude zabezpečený aj vtedy, ak medzitým kamkordér vypnete).
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam vo formáte HDV aj DV.
• Na jednu kazetu nemiešajte záznam v režimoch SP aj LP.
• Nezastavujte snímanie v režime LP.
• Keď je [QUICK REC] nastavené na [ON], prechod medzi scénami nebude plynulý (str. 66).
92
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 93 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 65).
Blesk nepracuje.
• Blesk nie je možné používať počas snímania na kazetu.
• Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku (voliteľná) alebo filter (voliteľný), môžete
zacloniť blesk. V takomto prípade blesk neblysne.
• Aj keď je zvolený automatický blesk alebo
(automatická redukcia efektu červených očí),
blesk nebude pracovať pri nasledovných funkciách:
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] a [LANDSCAPE] režimu [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
• Externý blesk (voliteľný) je vypnutý, alebo blesk nie je správne nasadený.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje.
• Po snímaní kazetu nevysúvajte (str. 35).
• Na kazete nie je žiadny záznam.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje správne.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Nastavenie obrazu počas snímania
Pozri tiež časť “Menu” (str. 97).
Funkcia automatického zaostrovania nepracuje.
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 53).
• Pri používaní funkcie [SMTH SLW REC] nefunguje funkcia [STEADYSHOT].
Riešenie problémov
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 50).
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie
(str. 50).
Funkcia BACK LIGHT nepracuje.
• Pri nasledovných nastaveniach sa funkcia BACK LIGHT zruší.
– [MANUAL] pri [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Funkcia BACK LIGHT nepracuje v režime Easy Handycam (str. 24).
Úroveň blesku [FLASH LEVEL] nie je možné zmeniť.
• [FLASH LEVEL] (str. 51) nie je možné meniť v režime Easy Handycam.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
93
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 94 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Funkcia [DIGITAL ZOOM] nepracuje.
• Funkcia [DIGITAL ZOOM] nepracuje, ak nastavíte [TELE MACRO] na [ON].
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režimoch [SLOW SHUTTR], [SUPER NS] alebo [COLOR SLOW S] sa môžu
zobrazovať bodky. Nejde o poruchu.
Objekty snímané pri prechode cez ohraničenú oblasť sa môžu zobrazovať
skreslene.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu čítania
obrazových signálov snímacím prvkom (senzor CMOS) sa v závislosti od podmienok
snímania môžu objekty rýchlo prechádzajúce cez ohraničenú oblasť zobraziť skreslene.
Obraz je zobrazený v nesprávnych alebo skreslených farbách.
• Deaktivujte funkciu NightShot (str. 29).
Obraz sa zdá byť príliš svetlý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Zrušte funkciu BACK LIGHT (str. 29).
• Nastavte prepínač NIGHTSHOT (str. 29) do polohy OFF.
Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/BATT INFO, kým sa osvetlenie nezapne (str. 16).
Obraz je príliš jasný, bliká, alebo má zmenené farby.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou sa uvedené javy
môžu vyskytnúť. Zrušením [PROGRAM AE] tento jav minimalizujete (str. 48).
Pri snímaní TV obrazovky alebo monitora PC sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 53).
Prehrávanie
Ak prehrávate záznam z karty “Memory Stick Duo”, pozri tiež časť “Pamäťová karta
“Memory Stick Duo”” (str. 91).
Kazetu nie je možné prehrávať.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
• Previňte kazetu (str. 27).
Nie je možné prehrávať vzad.
• Prehrávanie v opačnom smere nie je možné pri kazete so záznamom vo formáte HDV.
94
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 95 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Záznam z karty “Memory Stick Duo” sa neprehráva v správnej veľkosti alebo
pomere strán.
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie v skutočnej
veľkosti. Nejde o poruchu.
Obrazové dáta z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú prehrať.
• Nie je možné prehrávať pohyblivý záznam nasnímaný iným kamkordérom na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak je záznam spracovaný v PC, alebo je názov súboru/priečinka vytvorený/zmenený v PC,
nemusí byť možné jeho normálne prehrávanie (v tomto prípade názov súboru bliká). Nejde
o poruchu (str. 111).
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie. Nejde
o poruchu (str. 111).
V obraze sú horizontálne pruhy. Prehrávaný obraz nie je ostrý, alebo chýba.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 115).
Nie je možné počuť zvuk nasnímaný v režime 4CH MIC REC na inom
kamkordéri.
• Nastavte [
AUDIO MIX] (str. 62).
Obraz bliká, diagonálne riadky nie sú hladké.
• Pred snímaním nastavte [SHARPNESS] na
(zjemnenie) (str. 50).
Nie je počuť zvuk, alebo počuť len hlboké tóny.
Riešenie problémov
• Nastavte [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 63).
• Nastavte hlasitosť (str. 27).
• Nastavte [ AUDIO MIX] zo strany [ST2] (doplnkový zvuk) tak, aby sa zvuk reprodukoval
správne (str. 62).
• Ak používate S-VIDEO konektor alebo zložkový video kábel, pripojte tiež červenú a bielu
koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 38).
• Záznam nasnímaný pomocou [SMTH SLW REC] neobsahuje zvuk.
Obraz alebo zvuk vypadáva.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
Obraz alebo zvuk vypadáva/dočasne zamrzne.
• Je znečistená video hlava (str. 115).
• Používajte mini DV kazety Sony.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
95
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 96 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Na monitore je zobrazené “---”.
• Na kazetu ste snímali bez nastaveného dátumu a času.
• Je prehrávaný úsek kazety bez záznamu.
• Poškodené údaje o dátume nie je možné prečítať.
Na monitore sa zobrazuje šum a
alebo
.
• Kazeta bola nasnímaná kamkordérom pracujúcom v inej TV norme, než používa tento
kamkordér (PAL). Nejde o poruchu (str. 107).
Funkcia Date Search nepracuje správne.
• Pri zmene dátum snímajte minimálne dve minúty. Ak je záznam z jedného dňa príliš krátky
(má menej ako dve minúty), kamkordér nemusí presne vyhľadať miesto, kde došlo k zmene
dátumu.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Pri funkcii [END SEARCH] alebo Rec Review sa nezobrazuje obraz.
• Kazeta bola nasnímaná vo formáte HDV aj DV. Nejde o poruchu.
Záznam nie je možné zobraziť na TVP pripojenom káblom i.LINK.
• Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nie je možné zobraziť na TVP, ktorý nie je
kompatibilný s normou HDV1080i (str. 38). Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP.
• Skonvertujte záznam nasnímaný vo formáte HDV a prehrajte ho vo formáte DV (SD kvalita)
(str. 64).
• Prehrávajte pomocou iného kábla (str. 38).
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom
zložkovým video káblom.
• Nastavte položku [COMPONENT] v Menu
(STANDARD SET) podľa pripojeného
zariadenia (str. 63).
• Ak používate zložkový video káble, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V
prepojovacieho kábla (str. 38).
Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom HDMI
káblom.
• Ak záznam obsahuje signál ochrany pred kopírovaním, obrazový signál vo formáte HDV
nie je vyvedený na výstup z konektora HDMI OUT.
• Vstupný obrazový signál vo formáte DV vstupujúci do kamkordéra cez kábel i.LINK (str. 73)
nie je vyvedený na výstup.
• Stáva sa to, ak je na jednej kazete záznam vo formáte HDV aj DV. Odpojte a znova zapojte
HDMI kábel, alebo prepínačom POWER znova zapnite kamkordér.
96
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 97 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Obraz je počas prehrávania na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3 rušený.
• Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3.
Nastavte [TV TYPE] v Menu
(STANDARD SET) (str. 64) a prehrávajte.
Na LCD monitore sa zobrazí
.
• Zobrazuje sa to pri prehrávaní kazety nasnímanej iným zariadením, ktoré používa systém
záznamu zvuku cez 4-kanálový mikrofón (4CH MIC REC). Tento kamkordér nie je
kompatibilný so štandardom pre záznam zvuku cez 4-kanálový mikrofón.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 65).
• Odstráňte prekážky medzi DO a kamkordérom.
• Senzor signálov DO nevystavujte zdrojom silného svetla (slnko, silné žiarovky), inak nebude
DO pracovať správne.
• Do DO vložte novú batériu. Dodržte správnu polaritu +/– (str. 117).
• Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. Môže blokovať senzor signálov DO.
Pri používaní diaľkového ovládania dochádza k ovládaniu iných VCR.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim VTR 2 pre VCR na iný režim.
• Zakryte senzor VCR čiernym papierikom.
Menu
• V aktuálnom režime snímania/prehrávania nie je možné voliť nevýrazné položky.
Nie je zobrazené
.
• V režime Easy Handycam nie sú všetky položky ponuky Menu dostupné. Zrušte režim Easy
Handycam (str. 24).
Riešenie problémov
Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé).
Nie je možné používať funkciu [PROGRAM AE].
• Funkciu [PROGRAM AE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [OLD MOVIE] alebo [CINEMA EFECT] v ponuke [D.EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
97
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 98 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Nie je možné používať funkciu [SPOT METER].
• Funkciu [SPOT METER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D.EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [SPOT METER] sa automaticky nastaví na [AUTO].
Nie je možné používať funkciu [EXPOSURE].
• Funkciu [EXPOSURE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– NightShot
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D.EFFECT]
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [EXPOSURE] sa automaticky nastaví na [AUTO].
Funkciu [WHITE BAL.] nie je možné používať.
• Funkciu [WHITE BAL.] nie je možné používať, ak používate funkciu NightShot.
Nie je možné nastavovať ostrosť [SHARPNESS].
• [SHARPNESS] nie je možné nastavovať, keď používate funkciu [CINEMA EFECT] režimu
[D.EFFECT].
Nie je možné používať položku [AE SHIFT].
• Funkciu [AE SHIFT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [CINEMA EFECT] v ponuke [D.EFFECT]
– [MANUAL] pri [EXPOSURE]
Nie je možné používať funkciu [SPOT FOCUS].
• Funkciu [SPOT FOCUS] nie je možné používať spolu s funkciou [PROGRAM AE].
Nie je možné používať funkciu [TELE MACRO].
• Funkciu [TELE MACRO] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PROGRAM AE]
– Snímanie na kazetu
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne.
• Funkcia [COLOR SLOW S] nemusí pracovať správne v úplnej tme. Použite funkciu
NightShot alebo [SUPER NS].
• Funkciu [COLOR SLOW S] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [MANUAL] pri [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– NightShot
98
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 99 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Nezobrazuje sa [HISTOGRAM].
• [HISTOGRAM] sa nezobrazuje počas zobrazenia dátumu a času.
• V nasledovných prípadoch sa zobrazí indikátor
a [HISTOGRAM] sa nezobrazí.
– Počas prevádzky funkcie [DIGITAL ZOOM]
– Počas prevádzky funkcie [D.EFFECT]
Nie je možné používať funkciu [FADER].
• Funkciu [FADER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D.EFFECT]
Nie je možné používať funkciu [D.EFFECT].
Nie je možné používať funkciu [PICT.EFFECT].
• Funkciu [PICT.EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami [OLD MOVIE] alebo
[CINEMA EFECT] v ponuke [D.EFFECT].
Riešenie problémov
• Funkciu [D.EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Nie je možné používať funkciu [OLD MOVIE] spolu s funkciami:
– [PICT.EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– Keď je [ WIDE SELECT] v [DV SET] nastavené na [4:3].
• Funkciu [CINEMA EFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [EXPOSURE] nastavené na [MANUAL]
– [AE SHIFT] pri inom nastavení než 0
– [PICT.EFFECT]
– Keď je [ WIDE SELECT] v [DV SET] nastavené na [4:3].
– [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
Funkcia [SMTH SLW REC] nepracuje.
• Funkciu [SMTH SLW REC] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Funkciu [SMTH SLW REC] nie je možné používať spolu s funkciou END SEARCH.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
99
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 100 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť.
• Nie je možné zväčšiť obraz zo zariadení pripojených ku kamkordéru (str. 30).
Na monitore pripojeného zariadenia sa zobrazuje časový kód a iné informácie.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 65).
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
• Pri pripojení externého zariadenia A/V prepojovacím káblom nie je možné priviesť vstupný
signál.
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený.
Skontrolujte správnosť prepojenia A/V prepojovacieho kábla do vstupného konektora
zariadenia, do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra.
Ak používate kábel i.LINK, počas kopírovania sa na monitore nezobrazuje
obraz.
• Nastavte [VCR HDV/DV] v Menu
(str. 61).
(STANDARD SET) podľa pripojeného zariadenia
Nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
• Na tomto zariadení nie je možné dopĺňať zvuk na nahranú kazetu.
Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné správne kopírovať.
• Pri pripojení cez HDMI prepojovací kábel nie je možné kopírovať.
Novo pridaný zvuk na inom zariadení do záznamu na kazete nie je počuť.
• Nastavte [ AUDIO MIX] zo strany [ST1] (pôvodný zvuk) tak, aby sa zvuk reprodukoval
správne (str. 62).
Nie je možné skopírovať statické zábery z kazety na kartu “Memory Stick Duo”.
• Ak ste kazetu opakovane používali pre záznam, nemusí byť možný záznam, alebo sa môže
nahrať rušený obraz.
100
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 101 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra a znova ho správne zapojte.
• Od (USB) konektora PC odpojte iné USB zariadenia než klávesnicu, myš a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
Záznam z kamkordéra (priamy prenos) nie je vidieť na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC, vypnite kamkordér, potom všetko znova správne zapojte.
Záznam nasnímaný na kazete nie je možné sledovať na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC a znova ho správne zapojte.
• Pripojte kábel i.LINK, pretože nie je možné kopírovať záznam cez USB kábel.
Statické zábery nasnímané na karte “Memory Stick Duo” nie je možné sledovať
na monitore PC.
• Kartu “Memory Stick Duo” vložte správnym smerom a úplne ju vtlačte dnu.
• Nie je možné používať kábel i.LINK. Prepojte kamkordér s PC USB káblom.
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT a nastavte [USB SELECT]
na [
Memory Stick] (str. 59).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Ukončite všetky operácie s kamkordérom a potom ho znova pripojte k PC.
PC zamŕza.
Na monitore PC sa nezobrazilo [Removable Disk].
• Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT a nastavte [USB SELECT]
na [
Memory Stick] (str. 59).
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” so záznamom.
• Od (USB) konektora PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši
a kamkordéra.
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Ukončite akékoľvek operácie s kamkordérom, až potom pripojte kamkordér
k PC znova.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
Riešenie problémov
• Nastavte položku [VCR HDV/DV] v Menu
(STANDARD SET) správne podľa
pripojeného zariadenia.
• V režime Easy Handycam najskôr vypnite tento režim, až potom nastavte Menu (str. 24).
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra. Reštartujte PC a potom znova správne prepojte
kamkordér s PC (str. 82).
101
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_088-102_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 102 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Riešenie problémov (pokračovanie)
Do PC s OS Windows nie je možné kopírovať záznam.
• Záznam z karty “Memory Stick Duo” zobrazte nasledovným postupom.
1 Dvakrát kliknite na [My Computer].
2 Dvakrát kliknite na ikonu novo sprístupnenej jednotky [Removable Disk]. Sprístupnenie
jednotky môže PC trvať určitý čas.
3 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor.
102
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_103-106_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 103 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony.
C: (alebo E:) ss:ss
(Samodiagnostické zobrazenie)
C:04:ss
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 112).
• Pripojte konektor DC od AC adaptéra
do konektora DC IN na kamkordéri
správne (str. 11).
C:21:ss
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom
kazetu znova vložte (str. 115).
C:22:ss
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytol sa iný problém, než je popísaný
vyššie. Vyberte kazetu a opätovne ju
vložte, potom skúste kamkordér ovládať
znova. Túto operáciu nevykonávajte,
ak v kamkordéri začala kondenzovať
vlhkosť (str. 115).
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a skúste kamkordér ovládať
znova.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 31) a skúste ovládať
kamkordér znova.
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný (str. 110).
E (Výstražný indikátor pre
akumulátor)
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor E blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
% (Výstražný indikátor pre
kondenzáciu vlhkosti)*
• Vyberte kazetu, odpojte zdroj napájania
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu s otvoreným
držiakom kazety (str. 115).
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Je vložená karta “Memory Stick Duo”
(str. 20).
(Výstražný indikátor pre
formátovanie karty “Memory Stick
Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 56, 110).
Riešenie problémov
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 115).
101-1001(Výstražný indikátor
pre súbor)
(Výstražný indikátor pre
nekompatibilitu karty “Memory Stick
Duo”)*
• Vložená karta “Memory Stick Duo” je
nekompatibilná (str. 110).
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Informujte ich o 5-miestnom kóde
začínajúcim písmenom “E”.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
103
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_103-106_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 104 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
Q (Výstražný indikátor pre kazetu)
Pomalé blikanie:
• Zostávajúci čas kazety je menej než
5 minút.
• Nie je vložená kazeta.*
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 108).*
Rýchle blikanie:
(Výstražný indikátor pre otrasy
kamkordéra)
• Osvetlenie nie je dostatočné,
kamkordér teda nedržíte stabilne.
Použite blesk.
• Kamkordér je nestabilný, takže je
náchylný na otrasy. Kamkordér držte
pevne obidvomi rukami a takto
snímajte. Výstražný indikátor pre
otrasy kamkordéra však nezmizne.
• Kazeta je na konci.*
Z (Výstražný indikátor pre vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 108).
Rýchle blikanie:
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti
(str. 115).
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 103).
- (Výstražný indikátor pre
vymazávanie záznamu)*
• Záznam je chránený (str. 77).
- (Výstražný indikátor pre
ochranu záznamu na karte “Memory
Stick Duo”)*
• Ochranná klapka na karte “Memory
Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 110).
(Výstražný indikátor pre blesk)
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie
tiež melódia (str. 65).
Popis výstražných hlásení
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
• Ak je zobrazené
, hlásenie môžete zmeniť
na
stlačením
. Stlačením
zobrazíte hlásenie znova.
x Akumulátor/Napájanie
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
(str. 112)
Use new AC adapter or reinsert.
(str. 14)
Battery level is low.
• Vymeňte akumulátor (str. 11, 112).
Old battery. Use a new one. (str. 112)
Z Re-attach the power source. (str. 11)
Pomalé blikanie:
• Blesk sa nabíja
Rýchle blikanie:
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 103).*
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
104
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_103-106_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 105 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
x Kondenzácia vlhkosti
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (str. 115)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 115)
x Kazeta
Q Insert a cassette. (str. 20)
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 56, 110).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Vymažte neželané záznamy (str. 76).
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 110)
Z Reinsert the cassette. (str. 20)
• Skontrolujte, či kazeta nie je poškodená.
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 108)
Q The tape has reached the end.
(str. 20, 27)
• Previňte alebo vymeňte kazetu.
x Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick. (str. 20)
• Kartu “Memory Stick Duo” niekoľkokrát
vyberte a znova vložte. Ak aj naďalej
indikátor bliká, karta “Memory Stick
Duo” môže byť chybná. Skúste použiť
inú kartu “Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
umožňujúcu zápis.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Formát vloženej karty “Memory Stick
Duo” nie je kompatibilný
s kamkordérom (str. 110).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (str. 20)
No file.
• Na karte “Memory Stick Duo” nie je
žiadny záznam alebo len záznam
v nekompatibilnom formáte.
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Priečinky
vytvorené kamkordérom nie je možné
vymazať.
• Kartu “Memory Stick Duo” musíte
naformátovať (str. 56), alebo priečinky
vymazať pomocou PC.
Riešenie problémov
Reinsert the Memory Stick.
(str. 20, 110)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (str. 20)
Cannot record still images on
Memory Stick. (str. 110)
x Dual Rec
No more still pictures during movie
recording.
• Stlačili ste PHOTO po nasnímaní
maximálneho počtu statických záberov
(uložiť môžete až 3 zábery) (str. 28).
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
105
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_103-106_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 106 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie)
Cannot save still picture.
• Nevyberajte kartu “Memory Stick
Duo” pred uložením statických záberov
na kartu (str. 28).
x PictBridge-kompatibilná tlačiareň
x Kryt objektívu
Lens cover not fully open. Turn
power off then on. (str. 15)
Lens cover is not closed. Turn the
power off once. (str. 15)
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel.
x Ostatné
Cannot record due to copyright
protection. (str. 108)
Change to correct tape format.
• Záznam nie je možné prehrávať
z dôvodu nekompatibility formátu.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Zastavte prehrávanie alebo tok
vstupného signálu, alebo zmeňte
nastavenie [VCR HDV/DV] (str. 61).
x Dirty video head. Use
a cleaning cassette. (str. 115)
x Blesk
Cannot start Easy Handycam. (str. 88)
Charging… Cannot record still
images.
Cannot cancel Easy Handycam.
(str. 88)
• Pokúšate sa snímať statický záber počas
nabíjania blesku (voliteľný).
For audio, connect red and white
plug on AV cable. (str. 38)
Lens accessory attached. Cannot
use flash. (str. 29)
106
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 107 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine alebo regióne, kde je hodnota
napätia v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V
až 240 V AC, 50/60 Hz.
TV normy
Kamkordér pracuje v norme PAL, záznam je
preto možné sledovať len na TVP s normou
PAL a vstupnými AUDIO/VIDEO
konektormi.
Norma
Krajina
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Holandsko,
Hong Kong, Taliansko, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nový
Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Singapur, Slovenská
republika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Chile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamaika, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipíny, USA,
Venezuela atď.
Je potrebný TVP vybavený vstupnými
AUDIO/VIDEO konektormi. Je potrebný
tiež prepojovací kábel.
Jednoduché nastavenie časového
posunu
Keď používate kamkordér v zahraničí,
hodiny môžete na miestny čas nastaviť
jednoduchým nastavením časového posunu.
Zvoľte [WORLD TIME] v Menu
(TIME/LANGU.), potom nastavte časový
posun (str. 66).
Ďalšie informácie
PAL - M
Sledovanie DV záznamu nasnímaného
vo formáte DV
Sledovanie HDV záznamu nasnímaného
vo formáte HDV
Potrebný je HDV1080i-kompatibilný TVP
(alebo monitor) vybavený vstupným
zložkovým konektorom a vstupným
AUDIO/VIDEO konektorom. Potrebný je
tiež zložkový video kábel a A/V
prepojovací kábel.
107
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 108 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Vhodné kazety
Tento kamkordér dokáže snímať vo formáte
HDV aj DV.
Používať môžete len mini DV kazety.
Použite kazetu s označením
.
Tento kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s kazetovou pamäťou
(Cassette Memory).
Čo je formát HDV?
Formát HDV je video formát vytvorený
na snímanie a prehrávanie digitálnych
video signálov s vysokým rozlíšením
(high definition - HD) na/z DV kazety.
Tento kamkordér je kompatibilný
s prekladaným režimom s 1080 efektívnymi
obrazovými riadkami (1080i, počet pixelov
- 1440 × 1080 bodov).
Dátový tok video signálu pri snímaní je
cca 25 Mb/s.
Systém i.LINK je digitálnym rozhraním
umožňujúcim digitálne prepojenie
s HDV-kompatibilným TVP alebo PC.
• HDV signály sa komprimujú do formátu
MPEG2, ktorý sa používa pri digitálnom
satelitnom (BS - broadcast satellite)
a digitálnom pozemnom HDTV vysielaní
a pri Blu-ray diskových rekordéroch.
Signál ochrany autorských práv
x Pri prehrávaní
Ak v tomto kamkordéri prehrávate kazetu,
na ktorej je zaznamenaný signál pre
ochranu autorských práv (copyright), nie je
možné výstupný video signál akýmkoľvek
iným kamkordérom zaznamenávať.
x Pri zázname
Na váš kamkordér nemôžete nasnímať
signál, ktorý obsahuje údaje ochrany
autorských práv pre záznam. Ak sa pokúsite
nahrávať takýto signál, na LCD monitore
alebo v hľadáčiku sa zobrazí hlásenie
[Cannot record due to copyright
protection.]. Váš kamkordér
nezaznamenáva údaje ochrany autorských
práv na kazetu.
Poznámky k používaniu
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uskladnite ju.
x Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte ochrannú klapku na kazete do
polohy SAVE (poloha znemožňujúca
snímanie).
Prehrávanie
• Kamkordér dokáže prehrávať záznam
vo formáte DV aj HDV1080i.
• Kamkordér dokáže prehrávať záznam
nasnímaný vo formáte HDV 720/30p, nie je ho
však možné vyviesť na výstup z konektora
HDV/DV (i.LINK).
Ak chcete zabrániť vytvoreniu
prázdnych miest bez záznamu na kazete
REC: Na kazetu je možné
snímať.
SAVE: Na kazetu nie je
možné snímať (ochrana pred
záznamom).
REC
SAVE
V nasledovných prípadoch pred spustením
ďalšieho snímania pomocou funkcie END
SEARCH (str. 35) vyhľadajte koniec
záznamu.
108
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 109 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
x Popisy na kazete
Štítok nalepte len na miesta, ktoré sú na to
určené, podľa nižšie uvedeného obrázka
tak, aby ste nespôsobili poruchu
kamkordéra.
Štítok nelepte
k tejto hrane.
HDV1080i-kompatibilné TVP Sony
Aby bolo možné sledovať záznam
nasnímaný vo formáte HDV, je potrebný
TVP kompatibilný s formátom HDV
a vybavený vstupným zložkovým
konektorom. Hlavné modely pre rok 2005/
2006 pozri v tabuľke nižšie.
HDV1080i-kompatibilné TVP Sony
Miesto pre štítok
x Po použití kazety
Previňte kazetu na začiatok, aby
nedochádzalo k rušeniu záznamu obrazu
a zvuku. Vložte kazetu do puzdra a uložte
ju vo vertikálnej (zvislej) polohe.
x Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor vyčistite bavlneným
tampónom po cca každom 10 vysunutí
kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety znečistený
alebo zaprášený, indikátor zostávajúceho
času nemusí niekedy zobraziť správnu
informáciu.
K 1. februáru 2006 (vrátane modelov
čoskoro uvedených na trh).
Ďalšie informácie
Pozlátený konektor
KLV-S19A10U, KLV-S19A10E,
KDL-S23A12U, KDL-S23A11E,
KLV-S23A10E, KDL-S26A12U,
KDL-S26A11E, KLV-S26A10E,
KDL-S32A12U, KDL-S32A11E,
KLV-S32A10E, KDL-S40A12U,
KDL-S40A11E, KLV-S40A10E,
KDL-V26A12U, KDL-V26A11E,
KLV-V26A10E, KDL-V32A12U,
KDL-V32A11E, KLV-V32A10E,
KDL-V40A12U, KDL-V40A11E,
KLV-V40A10E, KDL-W40A12U,
KDL-W40A11E, KLV-W40A10E,
KDE-V42A12U, KE-V42A10E,
KDE-W50A12U, KDE-W50A11E,
KE-W50A10E, KV-DB29M91,
KV-DB29M98, KDF-E50A11E,
KDF-E42A11E, KDF-E50A12U,
KDF-E42A12U, KLV-V40A10,
KLV-V32A10, KLV-V26A10, KLV-S40A10,
KLV-S32A10, KLV-S26A10, KLV-S23A10,
KDE-W50A10, KV-DA29M54,
KV-DA34M54, KV-DA322M64,
KV-DA322M66, KV-DB29M81,
KV-DB29M61, KV-DB29M90,
KV-DB29M60, KV-DB29M80,
KV-DB29M50, KV-DB29M30,
KV-DB34M81, KV-DB34M61,
KV-DC29M80, KV-DC34M80, KP-FR43M91,
KP-FR43M31, KP-FR43M90, KP-FR53M96,
KP-FR53M94, KS-R60A10, KS-R50A10,
KF-E50A10, KF-E42A10 atď.
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia
byť niektoré modely dostupné.
109
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 110 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou,
ktoré napriek svojim rozmerom dokáže
uchovávať väčší objem dát než bežná disketa.
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo”, ktoré sú približne
polovičných rozmerov ako bežné karty
“Memory Stick”. Fungovanie všetkých kariet
“Memory Stick Duo” s kamkordérom
zobrazených v prehľade však nie je zaručené.
Typy kariet “Memory Stick”
Snímanie/
Prehrávanie
• Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti
od kombinácie karty “Memory Stick” s
“Memory Stick”-kompatibilným zariadením.
Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou
Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky
na karte “Memory Stick Duo” vhodným
predmetom do polohy znemožňujúcej
záznam.
“Memory Stick”
(bez technológie MagicGate)
–
Poznámky k používaniu
“Memory Stick Duo”*1
(bez technológie MagicGate)
a
Kompenzácia obsahu záznamu nie je
možná. V nasledovných prípadoch môže
dôjsť k poškodeniu dát:
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
(s technológiou MagicGate)
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné
rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”.
*2 Typy kariet “Memory Stick” s podporou
vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť
prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti
od používaného zariadenia.
*3 “MagicGate” je technológia ochrany
autorských práv pracujúca v kódovacom
formáte. Údaje chránené technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate” nie je možné
zaznamenávať ani prehrávať kamkordérom.
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí
na monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru
sa zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
• Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/
načítavania záznamu na/z karty “Memory Stick
Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky
prístupu).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Dôležité údaje odporúčame zálohovať
na pevný disk PC.
x Manipulácia s pamäťovou kartou
“Memory Stick Duo”
Pri manipulácii s kartou “Memory Stick
Duo” dbajte na nasledovné.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte “Memory
Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” skladujte mimo
dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia.
110
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 111 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
x Umiestnenie pri používaní
Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
“Memory Stick Duo” na miestach, ktoré sú:
• Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
x Poznámky k adaptéru Memory Stick Duo
Po vložení karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete
používať v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení.
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie. Ak vkladáte kartu “Memory Stick
Duo” do adaptéra Memory Stick Duo nasilu
nesprávne, môžete ho poškodiť.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte
adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory
Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá “Design rule for Camera File
system” - univerzálnu normu vypracovanú
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať
zábery zaznamenané na inom zariadení
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré
nevyhovujú univerzálnej norme. (Tieto modely
nie sú v niektorých oblastiach predávané.)
• Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick Duo”,
ktorá sa používa s iným zariadením, formátujte
ju v tomto kamkordéri (str. 56). Formátovanie
však vymaže všetky informácie z karty
“Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
x Pamäťová karta “Memory Stick PRO
Duo”
Ďalšie informácie
• V kamkordéri môžete používať karty “Memory
Stick PRO Duo” s kapacitou až 2 GB.
111
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 112 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Toto zariadenie je kompatibilné
s akumulátorom “InfoLITHIUM” (séria P).
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM”.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série P
sú označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a AC adaptérom/
nabíjačkou (voliteľná).
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas v minútach.
Pri používaní AC adaptéra/nabíjačky sa
zobrazí zostávajúci čas akumulátora a čas
nabíjania.
Nabíjanie akumulátora
• Pred uvedením kamkordéra do prevádzky
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne indikátor
CHG (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate pri
inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
• Po nabití odpojte kábel AC adaptéra z konektora
DC IN na kamkordéri, alebo vyberte
akumulátor.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný čas
akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-FP71/FP90 (voliteľný).
• Časté používanie LCD monitora alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred alebo
vzad rýchlejšie vybíja akumulátor.
Odporúčame používať akumulátory s väčšou
kapacitou: NP-FP71/FP90.
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy OFF (CHG).
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
zaostávajúceho času akumulátora zobrazoval, že
akumulátor je ešte možné používať, akumulátor
znova maximálne nabite. Indikátor
zostávajúceho času akumulátora bude
zobrazovať správny údaj. Správny údaj sa však
nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný
dlhší čas v horúcom prostredí alebo je
maximálne nabitý a nepoužíva sa, alebo sa
používa veľmi často. Indikácia dostupného času
akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor E indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti od
prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je ešte dostupný čas
akumulátora cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uskladnite
na suchom a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že v Menu
(STANDARD SET) nastavíte [A.SHUT
OFF] na [NEVER] a ponecháte kamkordér
v pohotovostnom režime pre snímanie na
kazetu, kým sa napájanie nevypne (str. 66).
112
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 113 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Systém i.LINK
Životnosť akumulátora
• Kapacita akumulátora sa s používaním postupne
znižuje. Ak sa po nabití akumulátora jeho čas
používania značne skrátil, je zrejme potrebné
vymeniť ho za nový.
• Životnosť akumulátora závisí od podmienok
skladovania, prevádzky a prostredia.
Konektor HDV/DV na tomto zariadení je
i.LINK-kompatibilný konektor. Táto časť
popisuje normu i.LINK a jej vlastnosti.
Čo je to i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
spracovanie digitálneho videa, digitálneho
zvuku a iných údajov v obidvoch smeroch,
medzi i.LINK-kompatibilnými zariadeniami.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžete tiež
ovládať.
i.LINK-kompatibilné zariadenia môžu byť
prepojené jedným i.LINK káblom. Rozhranie
je možné použiť pri operáciách a prenose
údajov medzi rôznymi digitálnymi AV
zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK k tomuto
zariadeniu v uzavretom cykle je možné
vykonávať operácie aj medzi ostatnými
zariadeniami prostredníctvom priamo
pripojeného zariadenia. Spôsob ovládania sa
môže líšiť, alebo prenos dát nemusí byť
možný, v závislosti od špecifikácií a vlastností
pripojených zariadení.
Ďalšie informácie
• Normálne môže byť k tomuto zariadeniu
prostredníctvom i.LINK kábla pripojené len jedno
zariadenie. Ak pripájate kamkordér k i.LINKkompatibilnému zariadeniu, ktoré má dva alebo
viac HDV/DV konektorov, pozri tiež návod
na použitie zariadenia, ktoré pripájate.
• i.LINK je označenie pre IEEE 1394 dátovú
zbernicu, navrhnutú spoločnosťou SONY a je
obchodnou značkou uznanou mnohými
spoločnosťami.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
Prenosová rýchlosť i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je rôzna v závislosti od zariadenia.
Sú definované tri prenosové rýchlosti.
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” v návode na použitie
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
113
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 114 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Systém i.LINK (pokračovanie)
Údržba a bezpečnostné
upozornenia
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Keď prepojíte zariadenia, ktoré majú rôznu
prenosovú rýchlosť, bude sa niekedy skutočná
prenosová rýchlosť od udávanej líšiť.
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
* Označenie Mb/s
Mb/s (Mbps) znamená megabity
za sekundu, alebo množstvo údajov, ktoré
môžu byť prijaté alebo odoslané
za 1 sekundu. Napríklad údaj 100 Mb/s
znamená, že 100 megabitov údajov sa dá
odoslať za jednu sekundu.
Funkcie i.LINK na tomto zariadení
Podrobnosti o kopírovaní v prípade, že toto
zariadenie je pripojené k inému video
zariadeniu, ktoré je vybavené rozhraním
i.LINK, pozri na str. 70.
Toto zariadenie môže byť pripojené aj
k inému i.LINK-kompatibilnému
zariadeniu vyrobenému spoločnosťou Sony
(napr. séria osobných počítačov VAIO)
a video zariadeniu.
Niektoré i.LINK-kompatibilné video
zariadenia, napr. digitálny TVP, DVD,
MICRO MV alebo HDV rekordér/
prehrávač nemusia byť kompatibilné
s týmto zariadením. Pred pripájaním
k inému zariadeniu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné s HDV/DV
zariadeniami. Podrobnosti ohľadom
bezpečnostných opatrení pri pripájaní tohto
zariadenia a kompatibility s aplikačným
softvérom tiež nájdete v návodoch
na použitie pripájaných zariadení.
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (na HDV/DV kopírovanie).
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú.
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C, nenechávajte ho v blízkosti ohrievačov,
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom
slnečnom žiarení. Kamkordér a príslušenstvo
sa môžu pokaziť alebo deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor,
hľadáčik alebo objektív sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže sa poškodiť.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) v prípade, že kamkordér nepoužívate.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky napríklad
do uteráka. Môžete spôsobiť prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
114
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 115 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie,
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
po otvorení krytu kazety. Nejde o poruchu.
Kryt priestoru pre kazetu nezatvárajte, kým
sa držiak kazety nevysunie.
x Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
• Pravidelne kamkordér z času na čas zapnite
a cca 3 minúty prehrávajte kazetu.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo z miesta
chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu kazety alebo na objektíve.
V takomto prípade sa páska môže prilepiť
na kotúčik a poškodiť sa, alebo váš
kamkordér nebude fungovať správne. Ak sa
vlhkosť nachádza vnútri vášho kamkordéra,
zobrazí sa hlásenie [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] alebo
[% Moisture condensation. Turn off for
1H.]. Indikátor sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve.
• Výstražné hlásenie sa po zapnutí kamkordéra už
nezobrazí.
• Keď je v kamkordéri vložená kazeta a používate
tlačidlá ovládania video prehrávania, nebliká %
ani Z.
Ak vlhkosť ešte len začne kondenzovať,
kamkordér môže tento náznak už
identifikovať ako skondenzovanú vlhkosť.
V takomto prípade sa môže niekedy stať, že
sa kazeta nedá vybrať približne 10 sekúnd
x Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér do
plastovej tašky a tašku hermeticky uzavrite.
Keď sa teplota vnútri tašky vyrovná
s teplotou okolia (asi po hodine), vyberte
kamkordér z tašky von.
Video hlava
Ak prehrávate záznam nasnímaný vo
formáte HDV, obraz a zvuk môže nakrátko
zamrznúť (na cca 0,5 sekundy).
Jav sa vyskytuje, ak HDV signál nebolo
možné správne snímať alebo prehrávať
dôvodu znečistenia kazety alebo video
hlavy. V závislosti od kazety sa môže jav
zriedkavo vyskytnúť aj keď je kazeta úplne
nová, alebo sa dlhší čas nepoužívala.
Ak sa zamrznutie vyskytne počas
prehrávania, môžete tento problém vyriešiť
krátkym previnutím kazety vpred. Ak však
bod mrznutia vznikol pri snímaní, nie je ho
možné odstrániť.
Aby k takýmto problémom nedochádzalo,
používajte mini DV kazety Sony.
Ďalšie informácie
x Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Počas svietenia indikátora nebude okrem
vysunutia kazety fungovať žiadna funkcia.
Vysuňte kazetu, vypnite kamkordér
a nechajte ho asi hodinu s otvoreným
krytom kazety. Kamkordér môžete znovu
používať v prípade, že sú splnené obidve
nasledovné podmienky:
x Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo keď
ho používate na horúcich miestach
nasledovným spôsobom.
• Ak sa vyskytne vyššie uvedený problém, čistite
video hlavu čistiacou kazetou Sony
DVM-12CLD (voliteľná) cca 10 sekúnd.
– Prehrávaný záznam nie je pohyblivý.
– Nevidno prehrávaný obraz.
– Zvuk vypadáva.
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
115
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 116 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
– Počas snímania sa zobrazí hlásenie [x
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte
HDV.
Prehrávaný
obraz sa
pozastaví.
Pri prehrávaní nevidno
obraz.
(Obrazovka je modrá.)
– Nasledovný jav sa vyskytuje pri formáte DV.
Zobrazuje sa
šum.
Pri prehrávaní nevidno obraz.
(Obrazovka je modrá.)
• Video hlavy sa častým používaním postupne
opotrebúvajú. Ak ani po čistení čistiacou
kazetou (voliteľná) nie je obraz ostrý, video
hlava môže byť opotrebovaná. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony za účelom výmeny hlavy.
LCD monitor
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže
sa poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
x Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
x Nastavenie LCD monitora
(CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde
vykonajte nasledovný postup. Pri tejto
operácii odporúčame napájať kamkordér
z AC adaptéra.
1 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
2 Od kamkordéra odpojte všetky káble okrem
AC adaptéra, potom vyberte kazetu a kartu
“Memory Stick Duo” z kamkordéra.
3 Stlačte
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
4 Dotknite sa bodu “×” zobrazeného na
monitore rohom dodávanej karty “Memory
Stick Duo”. Poloha bodu “×” sa mení.
Stlačením [CANCEL] tento režim zrušíte.
Ak sa nedotknete správneho bodu, znova
začnite od kroku 4.
• LCD monitor nie je možné kalibrovať, ak je
otočený naopak.
116
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 117 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Čistenie povrchu
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou zľahka namočenou
vo vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte nijaký z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu, ani nevykonajte nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
x Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra
a ponechajte kamkordér s prepínačom
POWER v polohe OFF (CHG) viac než
24 hodín.
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
1 Zatlačte výčnelok na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte novú batériu stranou + nahor.
3 Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
Výčnelok
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že
nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe OFF (CHG). Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate (nie je
pripojený k AC adaptéru, ani v ňom nie je
vložený akumulátor), vybije sa batéria
úplne cca po 3 mesiacoch. Kamkordér
používajte po nabití vloženej nabíjateľnej
batérie.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť kamkordéra,
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
Ďalšie informácie
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
ak nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
117
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 118 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Údržba a bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
Odstránenie prachu z vnútra hľadáčika
2 Vyberte celý hľadáčik.
1 Vyberte tienidlo hľadáčika.
1
2
1
1
1
2
1 Skrutkovačom vyskrutkujte 2 skrutky
pod a po pravej strane hľadáčika.
2 Vysunutím tienidla hľadáčika v smere
šípky tienidlo hľadáčika vyberte.
1 Skrutkovačom vyskrutkujte 2 skrutky
v spodnej ľavej a pravej strane
optického bloku hľadáčika.
2 Posuňte celý hľadáčik v smere šípky
a vyberte ho.
3 Fúkadlom odstráňte nečistoty
z telesa hľadáčika.
• Blok hľadáčika je presný a citlivý prvok.
Nerozoberajte ho.
• Nedotýkajte sa priezoru ani šošoviek
hľadáčika.
118
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 119 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Technické údaje
4 Z miesta, v ktorom je hľadáčik
osadený, vyfúkajte prach
fúkadlom na tieto účely.
• Kamkordér viac nerozoberajte. Je to presné
a citlivé zariadenie.
5 Časti zmontujte zopakovaním
krokov 1 až 7 v opačnom poradí.
Systém snímania obrazu (HDV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania obrazu (DV)
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Systém snímania statických záberov
Exif Ver. 2.2*1
Systém snímania zvuku (HDV)
Rotačné hlavy, MPEG-1 Audio
Layer 2, Kvantizácia: 16 bit
(Fz 48 kHz, stereo)
Dátový tok: 384 kb/s
Systém snímania zvuku (DV)
Rotačné hlavy, PCM systém
Kvantizácia: 12 bit (Fz 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bit (Fz 48 kHz, stereo)
Video signál
PAL farebný, CCIR štandard
Špecifikácie 1080/50i
Vhodné kazety
Mini DV kazeta s označením
Rýchlosť posuvu pásky (HDV)
Cca 18,81 mm/s
Rýchlosť posuvu pásky (DV)
SP: Cca 18,81 mm/s
LP: Cca 12,56 mm/s
Čas snímania/prehrávania (HDV)
60 min. (pri kazete DVM 60)
Čas snímania/prehrávania (DV)
SP: 60 min. (pri kazete DVM 60)
LP: 90 min. (pri kazete DVM 60)
Čas prevíjania vpred/vzad
Cca 2 min. a 40 sek. (pri použití kazety
DVM 60 a nabíjateľného akumulátora)
Cca 1 min. a 45 sek. (pri použití kazety
DVM 60 a AC adaptéra)
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik (farebný)
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
Ďalšie informácie
x Upozornenie
Nevyskrutkujte žiadne iné skrutky.
Vyskrutkujte len skrutky ktoré upevňujú
hľadáčik a tienidlo.
Norma
119
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 120 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Technické údaje (pokračovanie)
Snímací prvok
5,9 mm (1/3 typ) senzor CMOS
Celkový počet pixelov: Cca 2 103 000
pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 4:3):
1 076 000 pixelov
Efektívne (Pohyblivý záznam, 16:9):
1 434 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 4:3):
1 991 000 pixelov
Efektívne (Statické zábery, 16:9):
1 493 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (Optický), 20 ×, 80 × (Digitálny)
Ohnisková vzdialenosť
f = 5,1 ~ 51 mm
Pri prepočte na fotoaparát s 35 mm
filmom
V režime CAMERA-TAPE *2 :
41,3 ~ 485 mm (16:9) 50,5 ~ 594 mm
(4:3)
V režime CAMERA-MEMORY:
37 ~ 370 mm (4:3), 40,4 ~ 404 mm
(16:9)
F 1,8 ~ 2,9
Priemer filtra: 30 mm
Farebná teplota
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálne osvetlenie
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (v režime NightShot)
Výstupné konektory
Audio/Video výstup
10-pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω (Ohm),
nesymetrický
Audio signál: 327 mV (pri zaťažovacej
impedancii viac než 47 kΩ (kOhm)),
Výstupná impedancia menej než 2,2 kΩ
(kOhm)
Konektor COMPONENT OUT
Y: 1 Vš-š, 75Ω (Ohm), nesymetrický,
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVš-š
Konektor HDMI OUT
Typ A (19-pinový)
Vstupné/Výstupné konektory
Konektor LANC
Špeciálny mini-minikonektor
(∅ 2,5 mm)
USB konektor
mini-B
Konektor HDV/DV
Konektor i.LINK (IEEE 1394,
4-pinový konektor S100)
LCD monitor
Obraz
6,9 cm (2,7 typ, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov
211 200 (960 × 220)
*1 “Exif” je formát súboru pre statické
zábery stanovený asociáciou Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA). Súbory
v tomto formáte môžu obsahovať
dodatočnú informáciu, napr. o nastavení
kamkordéra v čase snímania.
*2 Ohnisková vzdialenosť je momentálna
hodnota odvodená od načítania pixelov
pri širokouhlom zábere.
120
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 121 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné (DC) 7,2 V (akumulátor)
Jednosmerné (DC) 8,4 V (AC adaptér)
Priemerná spotreba (príkon)
Počas snímania cez hľadáčik
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie - 3,9 W
DV snímanie - 3,8 W
Počas snímania cez LCD monitor
so štandardnou úrovňou jasu:
HDV snímanie - 4,2 W
DV snímanie - 4,1 W
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
Rozmery (cca)
82 × 78 × 139 mm
(š/v/h)
okrem prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
500 g, len samotné zariadenie
600 g, vrátane akumulátora NP-FP60
a kazety DVM 60.
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 10.
Rozmery (cca)
48 × 29 × 81 mm (š×v×h),
okrem prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
170 g, bez sieťovej šnúry
* Ďalšie technické údaje pozri na štítku
na AC adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor (NP-FP60)
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 7,2 V
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Rozmery (cca)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm
(š/v/h)
Hmotnosť (cca)
80 g
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Typ
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
Ďalšie informácie
AC adaptér AC-L200
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové zaťaženie
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné (DC) 8,4 V*
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
-20°C až +60°C
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
121
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_107-122_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 122 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Technické údaje (pokračovanie)
Obchodné značky
Poznámky k licencii
• “Handycam”
a“
” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” a “MagicGate
Memory Stick Duo” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
Akékoľvek iné než osobné použitie tohto
produktu iným spôsobom, ktorý nie je v súlade
so štandardom MPEG-2 pre kódovanie video
informácií pre komprimované médiá je zakázané
bez udelenia licencie na základe platných
patentov v sfére patentového portfólia MPEG-2.
Danú licenciu môže udeliť spoločnosť MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
•
je obchodná značka.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti U.S. Microsoft Corporation v USA
a ostatných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Computer, Inc v USA
a ostatných krajinách.
• HDV a logo HDV sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
• HDMI,
a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
Interface LLC.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné spomenuté názvy produktov môžu
byť obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenia ™
a “®” však nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
122
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_123-125_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 123 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Prehľad
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany.
1
9
2
3
0
4
5
qa
qs
6
qd
7
8
qf
A Ovládač transfokácie (28)
B Tlačidlo PHOTO (26)
C Prepínač POWER (15)
D Hľadáčik (16)
E Tienidlo (118)
F Ovládač nastavenia hľadáčika (16)
G Akumulátor/Kryt priestoru akumulátora
(11)
Prehľad
H Tlačidlo START/STOP (26)
I Pätica s aktívnym rozhraním
(79)
J Ovládač
OPEN/ EJECT (20)
K Kontrolky režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT
(15)
L Kontrolka CHG (nabíjanie) (11)
M Tlačidlo RESET (31)
N Tlačidlo
(blesk) (29)
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
123
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_123-125_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 124 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie)
1
2
6
3
7
8
9
0
qa
4
5
qs
qdqf qg qh
A Ovládač CAM CTRL (29)
B Tlačidlo MANUAL (29)
C Prepínač NIGHTSHOT (29)
D Tlačidlá transfokácie (28)
E Tlačidlo START/STOP (26)
F Tlačidlo BACK LIGHT (29)
G Tlačidlo DISP/BATT INFO (30)
H Tlačidlo EASY (22)
I Konektor COMPONENT OUT (79)
J Konektor A/V OUT (79)
K Konektor DC IN (79)
L LCD monitor/dotykový monitor (3, 17)
M Reproduktor (31)
N
(USB) konektor (79)
O Kontrolka prístupu (20, 110)
P Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (20)
124
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_123-125_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 125 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
1
5
6
2
7
8
3
4
9
qs
0
qa
qd
A Blesk
B Objektív (objektív Carl Zeiss) (4)
C Mikrofón (31)
D Kontrolka snímania (31)
E Konektor
F Konektor
(LANC) (79)
HDV/DV (i.LINK) (79)
G Konektor HDMI OUT (79)
Prehľad
H Senzor signálov diaľkového ovládania
(31)
I Kryt priestoru pre kazetu (20)
J Háčik pre popruh na plece
K Uvoľňovací ovládač BATT (uvoľnenie
akumulátora) (12)
L Popruh (15)
M Otvor pre statív (30)
125
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 126 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Index
Číslice
CLOCK SET........................ 19
FLASH
(Fázovanie pohybu).............. 58
12BIT....................................62
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter - Pomalá uzávierka - vo
farbe) .............................. 52, 98
16BIT....................................62
COMPONENT..................... 63
FOCUS ........................... 50, 93
21-pinový adaptér.................42
CONV.LENS ....................... 53
Formát DV............................ 61
576i .......................................63
Čas nabíjania........................ 13
Formát HDV......................... 61
Čas snímania ........................ 13
A
FORMAT ..................... 56, 110
Časový kód .......................... 32
Funkcia konverzie .................. 8
A.SHUT OFF
(Automatické vypnutie)........66
D
G
AC adaptér............................11
D.EFFECT
(Digital effect)................ 57, 99
GUIDEFRAME.................... 64
Adaptér Memory Stick Duo..111
DATA CODE ................ 19, 64
AE SHIFT.......................50, 98
Date search........................... 37
H
Akumulátor "InfoLITHIUM"..112
DATE/TIME ............ 19, 32, 65
Akumulátor
DEMO MODE ............... 60, 88
1080i/576i.............................63
A/V prepojovací kábel....39, 70
Akumulátor ...................11
DIAL SET............................ 53
BATT INFO
(Battery info).................30
Diaľkové ovládanie .............. 36
DIGITAL ZOOM .......... 53, 94
FLASH LEVEL.............. 51, 93
FLASH SET ......................... 51
HDMI kábel.......................... 39
HDV1080i ........................8, 62
HISTOGRAM ................ 52, 99
Hľadáčik ............................... 16
Jas.................................. 63
Hlasitosť................................ 27
Zostávajúci čas
akumulátora...................30
DISP GUIDE
(Popis zobrazení) ................. 17
ALL ERASE.........................55
DISP OUTPUT .................... 65
AUDIO MIX ........................62
Dostupný počet záberov....... 54
I
AUDIO MODE ....................62
Dotykový monitor................ 17
i.LINK CONV ................ 38, 64
AUTO SHUTTER ................50
Držanie kamkordéra............. 15
i.LINK ................................113
Dual Rec .............................. 28
Ikony...........Pozri Zobrazované
indikátory
B
B&W ....................................58
DV SET................................ 62
Hlavný zvuk ......................... 63
Indexové zobrazenie............. 27
Indikátory ............................. 34
BACK LIGHT ................29, 93
E
BEACH&SKI .......................48
Easy Handycam ............. 22, 45
BEEP ....................................65
Elektrická zásuvka ............... 11
BLACK FADER ..................57
END SEARCH .............. 35, 61
INT.REC-STL
(Intervalové snímanie
statických záberov)............... 59
BURN DVD .........................85
ERASE
Izolačný prvok...................... 36
ALL ERASE................. 55
C
CALIBRATION .................116
CAMERA COLOR ..............50
CAMERA DATA.................65
CINEMA EFECT
(Kino efekt) ..........................58
Click to DVD........................85
Záznamy ....................... 76
EXPOSURE................... 49, 98
F
FADER .......................... 57, 99
FILE NO.
(Číslo súboru) ...................... 56
FINE..................................... 54
INDOOR .............................. 49
J
JPEG...................................110
K
Kábel i.LINK...... 40, 73, 83, 85
Kapacita pre snímanie .......... 32
Kazeta........................... 20, 108
Vloženie/Vybratie ......... 20
126
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 127 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Kompresný formát ..............110
Kondenzácia vlhkosti..........115
Konektor A/V OUT ........39, 79
Konektor COMPONENT
OUT ................................39, 79
Konektor DC IN ...................11
Konektor DC.........................11
Konektor HDMI OUT ....39, 79
Konektor HDV/DV.........39, 79
Konektor LANC ...................79
Konektor S-VIDEO ........38, 70
Konektor ...............................79
M
O
Macintosh............................. 80
Obchodné značky ...............122
Maximálne nabitie................ 12
Menu CAMERA SET .......... 48
Obnovenie výrobných
nastavení (Reset) ..................31
Menu EDIT/PLAY............... 60
Ohňostroj ..............................48
Menu MEMORY SET ......... 54
Menu PICT.APPLI.
(Menu Picture Application) ....57
OLD MOVIE........................58
ONE PUSH...........................49
Menu TIME/LANGU. ......... 66
Osvetlenie LCD monitora ... 16, 90
Menu .................................... 44
OUTDOOR...........................49
Menu CAMERA SET... 48
Ovládač CAM CTRL ...........68
Menu EDIT/PLAY ....... 60
Ovládač nastavenia hľadáčika....16
Menu MEMORY SET....54
Ovládač OPEN/ EJECT........20
Menu PICT.APPLI. ...... 57
Ovládač transfokácie (Zoom)...28
Menu STANDARD SET...61
P
Kontrolka REC
(Kontrolka snímania) ............31
Kopírovanie ..........................70
Kryt konektorov....................79
Menu TIME/LANGU..... 66
Kryt objektívu.................15, 26
Personal Menu ........ 44, 67
P.MENU ........... Pozri Personal
Menu
Položky Menu ............... 46
PAL...............................96, 107
Používanie Menu .......... 44
MONOTONE....................... 57
Pamäťová karta "Memory Stick
Duo"......................................20
MOSAIC FADER ................ 57
Dostupný počet záberov 54
MOSAIC .............................. 59
FORMAT ......................56
MULTI-SOUND .................. 63
Ochranná klapka..........110
Kryt .......................................20
Kvalita (QUALITY) .............54
L
Okrúhla lítiová batéria ........117
Menu STANDARD SET ..... 61
Kontrolka prístupu ................21
Kvalita SD (štandardné
rozlíšenie) .............................38
Ochranná klapka .........108, 110
MENU ROTATE ................. 65
Kontrolka CHG (nabíjanie) ..11
Kvalita HD (vysoké
rozlíšenie) .............................38
Ochrana záznamu .................77
Vloženie/Vybratí ...........20
N
LANGUAGE ........................66
Nabíjanie akumulátora ......... 11
LCD BL LEVEL (Úroveň
osvetlenia LCD monitora) ....63
Akumulátor ................... 11
Pamäťová karta "Memory
Stick" ..................................110
Pamäťová karta Memory Stick...60
Páska.................... Pozri Kazeta
LCD BRIGHT ......................63
Vložená nabíjateľná
batéria.......................... 117
LCD COLOR........................63
Nastavenie dátumu a času .... 19
Pätica s aktívnym rozhraním...79
LCD monitor.........................16
LCD panel.............................16
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle ... 29, 93
PB FOLDER (Priečinok pre
prehrávanie) ..........................56
LCD BL LEVEL ...........63
Názov ................................. 109
PB Zoom...............................30
LCD BRIGHT ...............63
NEG.ART ............................ 58
Personal Menu ................44, 67
LCD COLOR ................63
NEW FOLDER .................... 56
LCD PANEL ........................65
NightShot ............................. 29
LCD/VF SET ........................63
NS LIGHT
(Svetlo NightShot Light)...... 52
LP
(Long Play - Dlhý záznam)...62
NTSC ................................. 107
PASTEL ...............................59
Prehľad
LANDSCAPE.......................48
Používanie .....................44
Pridanie .........................67
Resetovanie ...................68
Usporiadanie poradia.....68
Užívateľské nastavenie....67
Vymazanie.....................67
Pokračovanie ,
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
127
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 128 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Index (pokračovanie)
PICT.EFFECT
(Picture effect) ......................58
REC LAMP
(Kontrolka snímania) ........... 65
STATUS CHECK ................ 64
PictBridge PRINT ................77
STEREO............................... 63
PictBridge .............................77
REC MODE
(Režim snímania) ................. 62
Picture Search.......................27
Rec review ........................... 35
Počítadlo ...............................32
REDEYE REDUC ............... 51
Popruh na rameno.................30
REMAINING....................... 65
Popruh ..................................15
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie) ........... 65
PORTRAIT (Jemný portrét) ...48
Používanie v zahraničí........107
Prehrávací čas.......................13
Prehrávanie snímky po snímke.. 60
Prehrávanie v opačnom smere... 60
Prehrávanie ...........................27
Opačný smer..................60
Snímka...........................60
Spomalene .....................60
Prepínač NIGHTSHOT ........29
Prepínač POWER .................15
Prevádzkový zvukový signál
(pípanie).................Pozri BEEP
Priečinok
STEADYSHOT.............. 53, 93
STILL SET........................... 54
STILL ................................... 58
SUNSET&MOON ............... 48
SUPER NS
(Super NightShot) ................ 51
Reproduktor ......................... 31
S-VIDEO kábel .............. 41, 70
Režim Mirror ....................... 30
Systémové požiadavky ......... 80
Široký záber.......................... 28
S
Samodiagnostické zobrazenia....103
T
SELF-TIMER ...................... 52
Technické údaje..................119
Senzor signálov diaľkového
ovládania.............................. 31
TELE MACRO .............. 51, 98
SEPIA .................................. 58
Tienidlo hľadáčika..............118
SHARPNESS................. 50, 98
Tlač....................................... 77
Sieťová šnúra........................ 11
Tlačidlá ovládania video
prehrávania ........................... 33
SKINTONE ......................... 58
Skip Scan ............................. 27
Telefoto (Priblíženie) ........... 28
Tlačidlá ovládania video
prehrávania ........................... 36
NEW FOLDER .............56
SLIDE SHOW ..................... 57
PB FOLDER (Priečinok
pre prehrávanie) ............56
Slot pre pamäťovú kartu
"Memory Stick Duo" ........... 21
REC FOLDER (Priečinok
pre snímanie).................56
Slow Playback...................... 60
Tlačidlo EASY ..................... 22
Tlačidlo MANUAL .............. 68
Priestor pre kazetu ................20
SLOW SHUTTR
(Pomalá uzávierka) .............. 58
Pripojenie
SMTH SLW REC ................ 59
Tlačidlo PHOTO ......23, 26, 36
PC..................................80
Snímanie .............................. 26
Tlačidlo pre blesk ........... 29, 93
TVP ...............................38
SOLARIZE .......................... 58
VCR...............................70
SP (Standard Play - Štandardné
prehrávanie) ......................... 62
Tlačidlo pre indexové
zobrazenie............................. 33
PROGRAM AE ..............48, 97
Q
SPOT FOCUS................ 50, 98
QUALITY ............................54
SPOT METER
(Flexible spot meter - Flexibilné
bodové meranie) ............ 48, 98
QUICK REC.........................66
SPOTLIGHT........................ 48
R
STANDARD........................ 54
REC CTRL
(Ovládanie snímania) ...........74
REC FOLDER
(Priečinok pre snímanie) ......56
REC FORMAT.....................62
Statický záber
Tlačidlo DISP/BATT INFO
........................................ 16, 30
Tlačidlo Personal Menu ....... 32
Tlačidlo pre výber prehrávania
kazety ................................... 33
Tlačidlo pre vymazanie
záznamu................................ 33
Tlačidlo Predchádzajúci/
Nasledujúci záznam.............. 33
Tlačidlo prepínania zobrazenia
END SEARCH/Rec review ... 32
Formát statického záberu...110
Tlačidlo RESET ................... 31
Kvalita .......................... 54
Tlačidlo START/STOP .... 22, 26
Veľkosť ......................... 54
Tlačidlo ZERO SET
MEMORY ............................ 36
Statív .................................... 30
128
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 129 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
TRAIL ..................................58
TV normy ...........................107
TV TYPE ..............................64
TVP.......................................38
U
Údržba.................................114
USB konektor .......................79
Z
ZEBRA................................. 52
Zero set memory .................. 36
Zložkový video kábel........... 39
Značka pre tlač ..................... 76
Zobrazované indikátory ....... 32
Zoom (Transfokácia)............ 28
Zostávajúci čas akumulátora...32
USB SELECT.......................59
Uvoľňovací ovládač BATT
(uvoľnenie akumulátora).......12
V
VAR.SPD PB (Rôzne rýchlosti
prehrávania) ..........................60
VCR HDV/DV .....................61
Vedľajší zvuk ........................63
Veľkosť (IMAGE SIZE) .......54
VF B.LIGHT
(Jas v hľadáčiku) ...................63
Video hlava.........................115
Vložená nabíjateľná batéria... 117
VOLUME .............................63
V-OUT/PANEL....................65
Vstavaný mikrofón ...............31
Vyhľadávanie počiatočného
bodu ......................................35
Vymazávanie záznamu .........76
Vysielač ................................36
Výstražné hlásenia ..............104
Prehľad
Výstražné indikátory...........103
W
WB SHIFT (Posuv vyváženia
bielej farby)...........................50
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej farby)....49, 98
WHITE FADER ...................57
WIDE SELECT ....................62
Windows ...............................80
WORLD TIME.....................66
129
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 130 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
C:\Temp\Temp05\HDR-HC3E_SK\Fm\Sk_126-131_HDR-HC3E.fm
HDR-HC3E_SK.book Page 131 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
HDR-HC3E
2-661-356-12(1)
HDR-HC3E_SK.book Page 107 Wednesday, April 12, 2006 5:30 PM
Ďalšie informácie ohľadom tohto zariadenia a tiež odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete
nájsť na našej web-stránke pre podporu spotrebiteľov (Customer Support).
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising