Sony | DCR-PC350E | Sony DCR-PC350E Návod na použitie

F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\SK+PL 001-001 DCR-PC350E.fm
PL DCR-PC350E.book Page 1 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
master:Right
2-103-201-11(1)
Návod na používanie kamkordéra [SK] / Instrukcja obsługi kamery [PL]
Návod na používanie
kamkordéra
SK
Pred používaním prečítajte
Instrukcja obsługi
kamery
PL
Przeczytać w pierwszej kolejności
Digital Video Camera Recorder
DCR-PC350E
© 2004 Sony Corporation
DCR-PC350E
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 002-005 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 2 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Przeczytać
w pierwszej
kolejności
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery
prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie
instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed
wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
zdejmować obudowy. Naprawy
powierzać tylko wykwalifikowanym
osobom.
Karta „Memory Stick”
N50
DLA KLIENTÓW Z EUROPY
UWAGA
Na obraz i dźwięk z kamery mogą wpływać pola
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
b Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Uwagi eksploatacyjne
Pamięć kasety
Kamera pracuje w systemie DV. Można w niej
używać tylko kaset mini DV. Zaleca się użycie kaset
mini DV wyposażonych w pamięć, gdyż pozwalają
one na użycie następujących funkcji: wyszukiwanie
tytułów (str. 61), wyszukiwanie na podstawie dat
(str. 62), [
TITLE] (str. 81) i [
TAPE TITLE]
(str. 83).
Kasety wyposażone w pamięć kasety noszą
oznaczenie
.
Uwaga o rodzaju kart „Memory Stick”,
których można używać w kamerze
W kamerze można używać tylko kart „Memory Stick
Duo”, które są mniej więcej o połowę mniejsze od
zwykłych kart „Memory Stick” (strona 128).
Karty „Memory Stick Duo” noszą oznaczenie
.
Nagrywanie
• Przed przystąpieniem do nagrywania należy
przetestować działanie funkcji nagrywania
i upewnić się, że nagrywanie obrazu i dźwięku
przebiega bez usterek.
• Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za
zawartość nagrania, nawet jeśli nagrywanie albo
odtwarzanie okaże się niemożliwe ze względu na
niewłaściwe działanie kamery, wadę nośnika
nagrania itp.
• W różnych krajach i regionach obowiązują różne
standardy telewizji kolorowej. Do wyświetlenia
nagrań na ekranie telewizora należy użyć telewizora
pracującego w systemie PAL.
• Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i inne
materiały mogą być chronione prawami autorskimi.
2PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 002-005 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 3 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie takich materiałów bez zezwolenia
może stanowić naruszenie praw autorskich.
Ekran LCD, celownik i obiektyw
• Produkcja ekranu LCD i celownika odbywa się
z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, dzięki
czemu ponad 99,99% punktów działa normalnie.
Mimo to, na ekranie LCD i w celowniku mogą się na
stałe pojawiać maleńkie czarne i / lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest normalnym
efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób
nie wpływa na nagranie.
• Jeśli ekran LCD, celownik albo obiektyw będą przez
dłuższy czas wystawione na bezpośrednie
oświetlenie słoneczne, grozi to ich uszkodzeniem.
Zachować ostrożność, kładąc kamerę w pobliżu
okna lub w plenerze.
• Nie kierować obiektywu kamery w stronę słońca.
Słońce można fotografować i filmować tylko wtedy,
gdy jego światło jest słabe, na przykład o świcie.
• Dla zapewnienia dobrego chwytu należy
zamocować pasek, jak pokazano na ilustracjach.
Jeśli zwisający pasek jest za długi, można go ukryć
w poduszce osłaniającej pasek.
• Pasek może też pełnić rolę paska na nadgarstek
(str. 141).
Podłączanie innych urządzeń
Podłączając kamerę przewodem USB lub i.LINK do
innego urządzenia, takiego jak magnetowid czy
komputer, należy się upewnić, że wtyk przewodu jest
włączany we właściwym kierunku. Siłowe wciskanie
odwrotnie ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem
gniazda lub awarią kamery.
• Korzystając z panelu dotykowego, należy podeprzeć
ręką tył panelu LCD, a następnie dotykać wariantów
(przycisków) wyświetlanych na ekranie.
Posługiwanie się instrukcją
• Wykorzystane w instrukcji obrazy z ekranu LCD
i celownika zostały zarejestrowane cyfrowym
aparatem fotograficznym i dlatego mogą wyglądać
inaczej niż faktyczny obraz na ekranie lub
w celowniku.
• Ilustracje w instrukcji przedstawiają menu ekranowe
w języku angielskim. W razie potrzeby można
wybrać inny język menu (str. 24).
Posługiwanie się kamerą
• Chwytać kamerę, przekładając nadgarstek przez
pasek i wspierając lekko palce na wsporniku palca.
Dotknij przycisku na ekranie LCD.
• Uważać, aby przy otwieraniu, zamykaniu lub
zmienianiu kąta panelu LCD nie nacisnąć
przypadkowo przycisków na obramowaniu ekranu
LCD.
• Nie chwytać kamery za następujące elementy:
Wspornik palca
Panel LCD
Akumulator
,ciąg dalszy na następnej stronie
3PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 002-005 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 4 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Uwagi dotyczące obchodzenia się ze
stacją Handycam Station
• Aby umieścić kamerę na stacji Handycam Station,
należy nałożyć ją do końca w kierunku
wskazywanym przez strzałkę na ilustracji.
• Aby zdjąć kamerę ze stacji Handycam Station,
należy chwycić zarówno kamerę, jak i stację, jak
pokazano na ilustracji, po czym zdjąć kamerę ze
stacji.
b Uwagi
• Przy odłączaniu wtyku zasilacza sieciowego od
stacji Handycam Station należy trzymać zarówno
wtyk, jak i stację Handycam Station.
• Przed umieszczeniem kamery na stacji Handycam
Station lub jej zdjęciem ze stacji należy zawsze
wyłączyć kamerę.
• Otwarcie osłony gniazda DC IN na kamerze
i przycięcie paska między kamerą a stacją
Handycam Station może utrudniać umieszczenie
kamery na stacji.
• Zarówno kamera, jak i stacja Handycam Station są
wyposażone w jedno gniazdo A/V (do podłączenia
przewodu AV) i w jedno gniazdo S VIDEO (do
podłączenia przewodu S video). Nie należy
podłączać przewodów tego samego typu zarówno do
kamery, jak i do stacji Handycam Station. Grozi to
powstaniem zakłóceń w obrazie.
4PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 002-005 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 5 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
5PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 006-009 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 6 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Spis treści
: funkcja dotyczy tylko taśmy
: funkcja dotyczy tylko karty „Memory Stick
Duo”
Przeczytać w pierwszej kolejności ............................................................. 2
Jak szybko zacząć używać kamery
Nagrywanie filmów ................................................................................... 10
Nagrywanie nieruchomych obrazów ........................................................ 12
Łatwe nagrywanie / odtwarzanie.............................................................. 14
Czynności wstępne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .................................. 15
Krok 2: ładowanie akumulatora................................................................ 16
Użycie zewnętrznego źródła zasilania........................................................................ 19
Krok 3: włączanie zasilania ...................................................................... 19
Krok 4: regulowanie panelu LCD i celownika........................................... 20
Regulowanie panelu LCD........................................................................................... 20
Regulowanie celownika .............................................................................................. 20
Krok 5: nastawianie daty i godziny........................................................... 21
Krok 6: wkładanie nośnika nagrań ........................................................... 22
Wkładanie kasety ....................................................................................................... 22
Wkładanie karty „Memory Stick Duo” ......................................................................... 23
Krok 7: wybieranie języka menu ekranowego.......................................... 24
Nagrywanie
Nagrywanie filmów ................................................................................... 26
Wydłużanie czasu nagrywania ................................................................................... 28
Użycie funkcji zbliżenia............................................................................................... 28
Nagrywanie w trybie lustra ......................................................................................... 29
Użycie samowyzwalacza............................................................................................ 29
Nagrywanie filmu przystosowanego do podziału na pojedyncze nieruchome obrazy
– tryb zapisu kolejnoliniowego ............................................................................. 30
Zapisywanie nieruchomych obrazów
– zapis fotografii...................... 31
Wybieranie jakości lub wielkości obrazu .................................................................... 33
Użycie lampy błyskowej.............................................................................................. 33
Użycie samowyzwalacza............................................................................................ 34
Zapis nieruchomego obrazu na karcie „Memory Stick Duo” w czasie nagrywania
filmu na taśmę ..................................................................................................... 35
Łatwe nagrywanie – Easy Handycam ...................................................... 36
6PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 006-009 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 7 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie filmów
............................................................................................. 36
Nagrywanie nieruchomych obrazów
.................................................................. 37
Pełne wykorzystywanie funkcji Easy Handycam ....................................................... 38
Nastawianie ekspozycji ............................................................................ 38
Korygowanie ekspozycji przy rejestracji obrazu pod światło...................................... 38
Nastawianie ekspozycji na wybrany obiekt – uniwersalny światłomierz punktowy .... 39
Ręczna regulacja ekspozycji...................................................................................... 39
Nagrywanie w ciemnych miejscach – NightShot...................................... 40
Nastawianie ostrości ................................................................................ 41
Nastawianie ostrości na obiekt znajdujący się poza środkiem kadru
– SPOT FOCUS ................................................................................................. 41
Ręczna regulacja ostrości ......................................................................................... 42
Nagrywanie obrazu z użyciem różnych efektów ...................................... 43
Wprowadzanie i wygaszanie obrazu sceny
– FADER ....................................... 43
Użycie efektów specjalnych
– efekty cyfrowe .................................................... 44
Nakładanie nieruchomych obrazów na film nagrywany na taśmę – MEMORY MIX .... 46
Wyszukiwanie punktu początkowego
................................................ 48
Wyszukiwanie sceny kończącej ostatnie nagranie – END SEARCH ........................ 48
Wyszukiwanie ręczne – EDIT SEARCH .................................................................... 48
Sprawdzanie ostatnio nagranej sceny ....................................................................... 49
Odtwarzanie
Wyświetlanie filmów nagranych na taśmę
......................................... 50
Różne tryby odtwarzania taśmy ................................................................................. 51
Oglądanie nagrań z dodanymi efektami – efekty cyfrowe ......................................... 52
Wyświetlanie nagrań z karty „Memory Stick Duo”
............................. 53
Różne tryby wyświetlania z karty „Memory Stick Duo” .............................................. 54
Łatwe odtwarzanie – Easy Handycam ..................................................... 55
Pełne wykorzystywanie funkcji Easy Handycam........................................................ 56
Różne funkcje odtwarzania ...................................................................... 57
Powiększanie obrazu nagranego na taśmie lub na karcie „Memory Stick Duo” ........ 57
Wyświetlanie wskaźników ekranowych...................................................................... 58
Wyświetlanie daty / godziny i danych o ustawieniach kamery – Kod danych ............ 58
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora ............................................. 60
Wyszukiwanie na taśmie sceny, która ma być odtworzona
............... 61
Szybkie wyszukiwanie żądanej sceny – pamięć punktu zerowania........................... 61
Wyszukiwanie sceny z użyciem pamięci kasety – wyszukiwanie tytułów .................. 61
Wyszukiwanie sceny na podstawie daty nagrania
– wyszukiwanie na podstawie dat........................................................................ 62
,ciąg dalszy na następnej stronie
7PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 006-009 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 8 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Czynności dodatkowe
Kopiowanie / montaż
Posługiwanie się menu
Podłączanie do magnetowidu albo
telewizora ......................................93
Wybieranie wariantów z menu ........... 63
Kopiowanie na inną taśmę
Użycie menu
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE/WHITE BAL./16:9
WIDE itp. ...................................... 65
Nagrywanie obrazu z magnetowidu albo
telewizora ......................................95
Użycie menu
(MEMORY SET)
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/
ALL ERASE/NEW FOLDER itp. ... 71
Użycie menu
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/
FRAME REC/SMTH INT. REC
itp. ................................................ 75
Użycie menu
(EDIT/PLAY)
– TITLE/TAPE TITLE itp. ............. 80
Użycie menu
(STANDARD SET)
– REC MODE/MULTI-SOUND/
AUDIO MIX/USB-CAMERA itp. ... 84
Użycie menu
(TIME/LANGU.)
– CLOCK SET/WORLD TIME itp. ..89
Definiowanie zawartości menu
osobistego .................................... 90
..........94
Kopiowanie obrazów z taśmy na kartę
„Memory Stick Duo” ......................96
Kopiowanie na taśmę nieruchomych
obrazów z karty „Memory
Stick Duo”......................................97
Kopiowanie wybranych scen z taśmy
– cyfrowy montaż programu..........98
Dogrywanie dźwięku na nagraną taśmę
..............................................105
Kasowanie zapisanych obrazów
..............................................107
Dodawanie do zapisanych obrazów
specyficznych informacji
– Ochrona obrazu / Znacznik
wydruku ......................................108
Drukowanie nagranych obrazów (na
drukarce zgodnej z PictBridge)
..............................................110
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów .............113
Wskaźniki i komunikaty
ostrzegawcze ..............................121
8PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 006-009 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 9 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granicą ......126
Kasety, których można używać.........126
Karty „Memory Stick” ........................128
Akumulator „InfoLITHIUM” ................130
Informacja o interfejsie i.LINK ...........131
Konserwacja i zalecenia
eksploatacyjne ............................132
Dane techniczne ...............................136
Podręczny skorowidz
Wykaz elementów.............................138
Prosimy ponadto o zapoznanie się z innymi
instrukcjami dostarczonymi z kamerą:
• Edycja obrazu na komputerze
cInstrukcja obsługi oprogramowania
9PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 010-014 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 10 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jak szybko zacząć używać kamery
Nagrywanie filmów
1
Zainstaluj na kamerze naładowany akumulator.
Ładowanie akumulatora – patrz strona 16.
a Przesuń suwak BATT
(odłączania
b Wsuń akumulator tak, żeby
akumulatora) w kierunku wskazywanym
strona ze stykami była
przez strzałkę 1 i popchnij go w kierunku
zwrócona do kamery, jak na
wskazywanym przez strzałkę 2.
ilustracji. Dociśnij akumulator,
Kiedy osłona styków akumulatora uniesie
aby rozległ się lekki trzask.
się w kierunku 3, zdejmij ją.
Suwak BATT
2
(odłączania akumulatora)
Włóż kasetę do kamery.
a Przesuń suwak OPEN/ b Włóż kasetę tak, aby
EJECT w kierunku
wskazywanym przez
strzałkę, aby
otworzyć pokrywkę.
strona z okienkiem
znajdowała się u góry.
Popchnij środkową
część grzbietu kasety.
c Naciśnij część
.
Kiedy kieszeń kasety
samoczynnie się schowa,
zamknij pokrywkę kasety.
Automatycznie wysunie
się kieszeń kasety.
Suwak OPEN/EJECT
Strona z okienkiem
10PL Jak szybko zacząć używać kamery
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 010-014 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 11 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Kontrolując obraz na ekranie LCD, zacznij nagrywanie.
W nowo nabytej kamerze nie jest nastawiona data ani godzina. Nastawianie daty i godziny
– patrz strona 21.
a Zdejmij przykrywkę
obiektywu.
Jak szybko zacząć używać kamery
b Otwórz panel LCD.
c Naciskając zielony
przycisk, przesuń
w dół przełącznik
POWER, tak aby
zapaliła się lampka
CAMERA-TAPE.
Włączy się zasilanie.
d Naciśnij przycisk
REC START/STOP.
Rozpocznie się
nagrywanie. Aby
zatrzymać nagrywanie,
ponownie naciśnij przycisk
REC START/STOP.
Możesz też użyć przycisku
REC START/STOP na
panelu LCD.
4
Wyświetl nagrany obraz na ekranie LCD.
a Przesuwaj
przełącznik POWER,
aż zapali się lampka
PLAY/EDIT.
b Dotknij przycisku
(przewijania do
tyłu).
c Dotknij przycisku
(odtwarzania),
aby włączyć
odtwarzanie.
W celu zakończenia
odtwarzania naciśnij
przycisk
.
Aby wyłączyć zasilanie,
przesuń przełącznik POWER
do góry, w położenie OFF
(CHG).
Jak szybko zacząć używać kamery
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
11PL
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 010-014 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 12 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie nieruchomych obrazów
1
Zainstaluj na kamerze naładowany akumulator.
Ładowanie akumulatora – patrz strona 16.
a Przesuń suwak BATT
b Wsuń akumulator tak, żeby strona ze
(odłączania akumulatora)
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę 1 i popchnij go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
Kiedy osłona styków akumulatora
uniesie się w kierunku 3, zdejmij ją.
Suwak BATT
2
stykami była zwrócona do kamery, jak
na ilustracji. Dociśnij akumulator, aby
rozległ się lekki trzask.
(odłączania akumulatora)
Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo”.
Włóż kartę tak, aby znak B
znajdował się w prawym
górnym rogu. Wsuwaj
kartę, aż rozlegnie się lekki
trzask.
Znak B
12PL Jak szybko zacząć używać kamery
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 010-014 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 13 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Kontrolując obraz na ekranie LCD, zacznij nagrywanie.
W nowo nabytej kamerze nie jest nastawiona data ani godzina. Nastawianie daty i godziny
– patrz strona 21.
a Zdejmij przykrywkę
obiektywu.
Jak szybko zacząć używać kamery
b Otwórz panel LCD.
c Naciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik POWER
dotąd, aż zapali się
lampka CAMERAMEMORY.
Włączy się zasilanie.
d Lekko wciśnij
przycisk PHOTO.
Kiedy zostanie nastawiona
ostrość, rozlegnie się krótki
dźwięk.
e Do końca wciśnij
przycisk PHOTO.
Rozlegnie się dźwięk
migawki i zostanie zapisany
nieruchomy obraz.
4
Wyświetl nagrany obraz na ekranie LCD.
a Przesuwaj przełącznik
POWER, aż zapali się
lampka PLAY/EDIT.
b Dotknij przycisku
.
Pojawi się ostatnio
zapisany obraz.
c Dotykaj przycisków
(następny) lub
(poprzedni), aby
kolejno wyświetlać
obrazy.
Aby wyłączyć zasilanie, przesuń
przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
Jak szybko zacząć używać kamery
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
13PL
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 010-014 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 14 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Łatwe nagrywanie / odtwarzanie
Po włączeniu funkcji Easy Handycam nagrywanie i odtwarzanie staje się
jeszcze prostsze.
Funkcja Easy Handycam pozwala na używanie tylko podstawowych
funkcji nagrywania i odtwarzania, dzięki czemu obie te operacje są łatwe
nawet dla początkujących użytkowników kamery.
Podczas nagrywania lub
odtwarzania naciśnij
przycisk EASY.
Włączy się niebieskie podświetlenie
przycisku EASY (1). Po włączeniu
funkcji Easy Handycam zwiększa
się wielkość wyświetlanych liter
(2).
Easy Handycam
operation
ON
Szczegółów należy szukać w opisach poszczególnych funkcji.
Informacje o nagrywaniu podano na stronie 36, a o odtwarzaniu – na stronie 55.
14PL Jak szybko zacząć używać kamery
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 15 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Czynności wstępne
Stacja Handycam Station (1 szt.)
Krok 1: sprawdzanie
dostarczonego
wyposażenia
Bezprzewodowy pilot (1 szt.)
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze
towarzyszy następujące wyposażenie:
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria litowa.
Czynności wstępne
Karta „Memory Stick Duo” 16 MB (1 szt.)
W kamerze można używać tylko kart „Memory Stick
Duo”, które są mniej więcej o połowę mniejsze od
zwykłych kart „Memory Stick”. Szczegóły podano na
stronie 128.
Przewód połączeniowy AV (1 szt.)
Przewód USB (1 szt.)
Adapter na karty Memory Stick Duo (1 szt.)
Po umieszczeniu w tym adapterze karty „Memory
Stick Duo” można jej używać w każdym z urządzeń
przeznaczonych do współpracy ze standardową kartą
„Memory Stick”.
Pas na ramię (1 szt.)
Akumulator NP-FF51 (1 szt.)
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Akumulator NP-FF51 w kolorze srebrnym jest
sprzedawany tylko z kamerą w kolorze srebrnym. Nie
można go nabyć oddzielnie.
Osłona styków akumulatora (1 szt.)
Osłona jest fabrycznie zamocowana na kamerze.
CD-ROM „SPVD-012 USB Driver” (1 szt.)
Przewód zasilający (1 szt.)
Ściereczka czyszcząca (1 szt.)
21-stykowa przejściówka (1 szt.)
Dotyczy tylko modeli z nadrukowanym na spodzie
znakiem
.
Przykrywka obiektywu (1 szt.)
Przymocowana do kamery.
Instrukcja obsługi kamery (niniejsza
instrukcja) (1 szt.)
Instrukcja obsługi oprogramowania
(1 szt.)
Czynności wstępne
15PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 16 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Krok 2: ładowanie
akumulatora
1
Zainstaluj na kamerze naładowany
akumulator.
1 Przesuń suwak BATT
(odłączania
akumulatora) w kierunku wskazywanym
przez strzałkę 1 i popchnij go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
Kiedy osłona styków akumulatora
uniesie się w kierunku 3, zdejmij ją.
Aby naładować akumulator, można
zainstalować na kamerze akumulator
„InfoLITHIUM” (z serii F).
b Uwagi
• Nie można używać akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” (z serii F) (str. 130).
• Nie zwierać metalowymi przedmiotami styków na
wtyku zasilającym zasilacza sieciowego. Grozi to
awarią.
• Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego i łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie awarii
natychmiast wyłączyć zasilacz sieciowy z sieci.
Suwak BATT
(odłączania akumulatora)
2 Wsuń akumulator tak, żeby strona ze
stykami była zwrócona do kamery, jak na
ilustracji. Dociśnij akumulator, aby
rozległ się lekki trzask.
Wtyk zasilający
Gniazdo DC IN
Stacja Handycam Station
Przewód zasilający
2
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka sieciowego
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN stacji Handycam Station. Znak
v na wtyku zasilającym ma się
znajdować u góry.
Znak v
Gniazdo DC IN
3
Podłącz do zasilacza przewód
zasilający.
16PL Czynności wstępne
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 17 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
4
Włącz przewód zasilający do
ściennego gniazdka sieciowego.
5
Umieść kamerę na stacji Handycam
Station.
Po naładowaniu akumulatora
Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany,
gaśnie lampka CHARGE. Odłącz wówczas
zasilacz sieciowy od gniazda DC IN.
Zdejmowanie akumulatora
Akumulator
Przesuń przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
Zapali się lampka CHARGE i rozpocznie
się ładowanie.
Suwak BATT
Czynności wstępne
6
Przełącznik
POWER
(odłączania akumulatora)
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie OFF (CHG).
2 Przesuń suwak BATT
(odłączania
akumulatora) w kierunku wskazywanym
przez strzałkę 1 i popchnij go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
Kiedy akumulator uniesie się w kierunku
3, zdejmij go.
Ładowanie akumulatora z użyciem
samego zasilacza sieciowego
b Uwaga
• Jeśli kamera stoi pionowo, to przy zdejmowaniu
akumulatora należy uważać, aby nie dopuścić do
jego upadku.
• Zawsze należy zainstalować osłonę styków, która
chroni styki na kamerze. Jeśli akumulator nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie
rozładować. Informacje o przechowywaniu
akumulatorów podano na stronie 130.
Sprawdzanie stanu akumulatora – funkcja
Battery Info
DISPLAY/BATT INFO
Wtyk zasilający
Gniazdo DC IN
Przewód zasilający
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka sieciowego
Akumulator można ładować bez użycia stacji
Handycam Station. Możliwość ta przydaje się na
przykład w podróży. W tym celu należy podłączyć
zasilacz sieciowy do gniazda DC IN kamery
w sposób pokazany na ilustracji. Znak v na wtyku
zasilającym ma być zwrócony do przodu.
Przełącznik POWER
,ciąg dalszy na następnej stronie
Czynności wstępne
17PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 18 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Można sprawdzić aktualny stan naładowania
akumulatora i teoretyczny czas pracy. Informacje
te można wyświetlić zarówno podczas
ładowania, jak i przy wyłączonym zasilaniu.
Przy włączonym podświetleniu ekranu
LCD (LCD BACKLIGHT)
Akumulator
Czas
ciągłego
nagrywania
Długość
typowego
nagrania*
NP-FF50
85
45
NP-FF51
(dostarczony)
100
55
NP-FF70
185
105
NP-FF71
205
115
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie OFF (CHG).
2 Otwórz panel LCD.
3 Naciśnij przycisk DISPLAY/BATT INFO.
Na mniej więcej 7 sekund pojawią się
informacje o akumulatorze.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby
informacje pozostały widoczne przez mniej
więcej 20 sekund.
Przy wyłączonym podświetleniu ekranu
LCD (LCD BACKLIGHT)
Akumulator
Czas
ciągłego
nagrywania
Długość
typowego
nagrania*
NP-FF50
95
50
NP-FF51
(dostarczony)
110
60
NP-FF70
205
115
NP-FF71
225
125
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
90 min
VIEWFINDER:
99 min
A Poziom naładowania akumulatora:
wskazuje przybliżony poziom energii
nagromadzonej w akumulatorze.
B Przybliżony czas nagrywania z użyciem
panelu LCD.
C Przybliżony czas nagrywania z użyciem
celownika.
Czas nagrywania przy korzystaniu
z celownika
Przybliżony czas pracy (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
w temperaturze 25°C.
Akumulator
Czas
ciągłego
nagrywania
Długość
typowego
nagrania*
NP-FF50
95
50
NP-FF51
(dostarczony)
110
60
NP-FF70
205
115
NP-FF71
225
125
Czas ładowania
Przybliżony czas trwania (w minutach) pełnego
ładowania całkowicie wyładowanego
akumulatora w temperaturze 25°C. (Zalecana
temperatura: 10 – 30°C.)
Akumulator
NP-FF50
120
NP-FF51 (dostarczony)
130
NP-FF70
150
NP-FF71
170
Czas nagrywania przy korzystaniu
z ekranu LCD
Przybliżony czas pracy (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
w temperaturze 25°C.
* Przybliżona długość nagrania (w minutach) przy
wielokrotnym rozpoczynaniu / zatrzymywaniu
nagrywania, zmienianiu trybu pracy przełącznikiem
POWER i korzystaniu z funkcji regulacji zbliżenia.
Faktyczny czas pracy akumulatora może się okazać
krótszy.
Czas odtwarzania
Przybliżony czas pracy (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
w temperaturze 25°C.
18PL Czynności wstępne
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 19 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Akumulator
Panel LCD
otwarty*
Panel LCD
zamknięty
NP-FF50
120
135
NP-FF51
(dostarczony)
135
155
NP-FF70
245
285
NP-FF71
275
310
* Kiedy przełącznik LCD BACKLIGHT znajduje się
w położeniu ON.
Użycie zewnętrznego źródła
zasilania
Chcąc uniknąć wyczerpania się akumulatora,
można zasilać kamerę przez zasilacz
sieciowy. Kiedy zasilanie odbywa się przez
zasilacz, akumulator nie wyładowuje się,
nawet jeśli jest zainstalowany na kamerze.
W celu wybrania żądanego trybu pracy
kamery (nagrywania lub odtwarzania) należy
przesuwać przełącznik POWER.
Przy pierwszym uruchomieniu kamery
pojawia się ekran [CLOCK SET] (str. 21).
Czynności wstępne
b Uwagi
• W następujących przypadkach kamera nie będzie
zasilana z akumulatora, nawet jeśli przewód
zasilający jest wyłączony z sieci:
– kiedy do gniazda DC IN kamery jest podłączony
zasilacz sieciowy,
– kiedy do gniazda DC IN stacji Handycam Station
jest podłączony zasilacz sieciowy, a kamera jest
umieszczona na stacji.
• Czas nagrywania i odtwarzania zmniejsza się
w niskiej temperaturze.
• Podczas ładowania, w następujących przypadkach
miga lampka CHARGE albo nie pojawiają się
prawidłowe informacje o akumulatorze:
– akumulator jest niewłaściwie zainstalowany,
– akumulator jest uszkodzony,
– akumulator jest zupełnie wyładowany (dotyczy
tylko informacji o akumulatorze).
• Po zainstalowaniu akumulatora o dużej pojemności
(NP-FF70/FF71) kamera będzie gorzej wyważona –
w takim przypadku, stawiając ją na stole itp. należy
zadbać o odpowiednie podparcie kamery.
Krok 3: włączanie
zasilania
Trzymając wciśnięty zielony przycisk,
przesuń do dołu przełącznik POWER.
Kamera włączy się.
Aby wybrać żądany tryb nagrywania lub
odtwarzania, przesuwaj przełącznik dotąd, aż
zapali się lampka odpowiedniego trybu pracy.
• Tryb CAMERA-TAPE: nagrywanie na taśmę.
• Tryb CAMERA-MEMORY: nagrywanie na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Tryb PLAY/EDIT: odtwarzanie lub edycja
obrazu z taśmy lub z karty „Memory Stick
Duo”.
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
UWAGA
Jeśli do kamery jest podłączony zasilacz
sieciowy włączony do gniazdka sieciowego, to
kamera pozostaje pod napięciem nawet
wówczas, gdy jest wyłączona.
Podłącz kamerę zgodnie z opisem
z podrozdziału „Ładowanie akumulatora”
(str. 16).
Czynności wstępne
19PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 20 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Krok 4: regulowanie
panelu LCD
i celownika
Regulowanie panelu LCD
Można regulować kąt i jasność panelu LCD,
dostosowując je do różnych warunków
nagrywania.
Regulacja kąta ekranu LCD pozwala na
kontrolowanie filmowanego ujęcia nawet
wówczas, gdy na linii wzroku znajduje się jakaś
przeszkoda.
Maksymalnie
180 stopni
3 Zmień ustawienie przyciskami
, po czym dotknij przycisku
/
.
z Wskazówki
• Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni w stronę
obiektywu można zamknąć panel LCD w taki
sposób, że ekran będzie zwrócony na zewnątrz.
• Jeśli zasilanie odbywa się z akumulatora, to w celu
zmiany jasności można wybrać parametr [LCD BL
LEVEL] z grupy [LCD/VF SET] w menu
(STANDARD SET) (str. 85).
• Kiedy zasilana z akumulatora kamera pracuje
w jasnym miejscu, zaleca się naciśnięcie przycisku
LCD BACKLIGHT w celu wyłączenia
podświetlenia ekranu LCD (na ekranie widać
wskaźnik
). Wyłączenie podświetlenia
zapewnia dłuższą pracę akumulatora.
• Wybrane ustawienie podświetlenia ekranu LCD nie
wpływa na nagrywany obraz.
• Można wyłączyć dźwięki potwierdzające
wykonanie poszczególnych operacji. W tym celu
należy zmienić na [OFF] ustawienie parametru
[BEEP] z menu
(STANDARD SET) (str. 87).
Regulowanie celownika
Po zamknięciu panelu LCD możliwe jest
wyświetlanie obrazu w celowniku.
Z celownika należy korzystać, gdy
akumulator jest bliski wyczerpania albo gdy
ekran jest słabo widoczny.
Maksymalnie
90 stopni
Otwórz panel LCD.
LCD BACKLIGHT
Otwórz panel LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery, po czym obróć go
do żądanego położenia.
Regulowanie jasności ekranu LCD
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [LCD BRIGHT].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku [LCD
BRIGHT], dotknij przycisku [MENU],
menu
(STANDARD SET) i przycisku
[LCD/VF SET] (str. 85).
Dźwignia regulacji
soczewki celownika
Poruszaj dźwignią regulacji soczewki
celownika, aż obraz stanie się wyraźny.
20PL Czynności wstępne
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 21 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Korzystanie z celownika podczas pracy
Podczas nagrywania na taśmę albo na kartę
„Memory Stick Duo”, można nastawiać
ekspozycję (str. 38) i wybierać tryb wygaszania
/ wprowadzania obrazu (str. 43), kontrolując
obraz w celowniku. Ekran LCD powinien być
wówczas obrócony o 180 stopni i zamknięty
z ekranem na zewnątrz.
1 Wybierz przełącznikiem POWER tryb
pracy CAMERA-TAPE lub CAMERAMEMORY (str. 19).
zwróconym na zewnątrz.
Na ekranie pojawi się przycisk
.
3 Dotknij przycisku
.
Na ekranie pojawi komunikat [Set LCD
off?].
Używając kamery po raz pierwszy, należy
nastawić datę i godzinę. Jeśli data i godzina
nie zostaną nastawione, przy każdym
włączeniu kamery będzie się pojawiał ekran
[CLOCK SET].
Czynności wstępne
2 Zamknij panel LCD z ekranem
Krok 5: nastawianie
daty i godziny
b Uwaga
• Jeśli kamera nie będzie używana przez mniej więcej
3 miesiące, wyładuje się wewnętrzny akumulator
kamery, co spowoduje skasowanie ustawień daty
i godziny. Trzeba wtedy naładować wewnętrzny
akumulator kamery (str. 135) i ponownie nastawić
datę i godzinę.
4 Dotknij przycisku [YES].
Ekran LCD wyłączy się.
5 Dotknij ekranu LCD, kontrolując obraz
w celowniku.
Pojawią się przyciski [EXPOSURE] itp.
6 Dotknij przycisku żądanej funkcji.
• [EXPOSURE]: skoryguj ekspozycję
przyciskami
/
, po czym dotknij
przycisku
.
• [FADER]: dotykając tego przycisku,
wybierz żądany efekt (tylko w trybie
CAMERA-TAPE).
•
: ten przycisk włącza ekran LCD.
Aby ukryć przyciski na ekranie LCD,
dotknij przycisku
.
z Wskazówka
• Aby wyregulować jasność podświetlenia celownika,
należy wybrać menu
(STANDARD SET)
i kolejno dotknąć przycisków [LCD/VF SET] i [VF
B.LIGHT] (tylko przy korzystaniu z akumulatora,
str. 85).
Przełącznik POWER
1
Włącz kamerę (str. 19).
2
Otwórz panel LCD.
Jeśli zegar nie był jeszcze nastawiany,
przejdź do czynności 7.
3
Dotknij przycisku
– :– – :– –
60min
1/3
.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
,ciąg dalszy na następnej stronie
Czynności wstępne
21PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 22 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
4
Dotknij przycisku [MENU].
–: ––: ––
60min
Krok 6: wkładanie
nośnika nagrań
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5
OK
Przyciskami
/
wskaż wariant
(TIME/LANGU.), po czym
dotknij przycisku
.
–: ––: ––
60min
Wkładanie kasety
Można używać tylko kaset mini DV
.
Szczegóły dotyczące kaset (ochrona przed
zapisem itp.) podano na stronie 126.
DISPLAY
MENU ROTATE
b Uwaga
• Nie używać siły przy wkładaniu kasety do kieszeni
kasety. Grozi to uszkodzeniem kamery.
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM AE
OK
1
6
Przyciskami
/
wskaż wariant
[CLOCK SET], po czym dotknij
przycisku
.
Suwak OPEN/EJECT
Pokrywka
–: ––: ––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
Przesuń suwak OPEN/EJECT
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby otworzyć pokrywkę.
1M
1D
0: 00
OK
7
Przyciskami
/
nastaw parametr
[Y] (rok), po czym dotknij przycisku
.
–: ––: ––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
2
1M
1D
0: 00
OK
Można nastawić dowolny rok do 2079
włącznie.
8
Kieszeń kasety automatycznie wysunie się
i otworzy.
Włóż kasetę tak, aby strona
z okienkiem znajdowała się u góry.
Popchnij środkową część grzbietu
kasety.
Strona z okienkiem
Postępując zgodnie z opisem czynności
7, nastaw kolejno parametry [M]
(miesiąc), [D] (dzień), godzinę
i minuty, za każdym razem dotykając
przycisku
.
Zegar rozpocznie pracę.
Lekko popchnij środek
grzbietu kasety.
22PL Czynności wstępne
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 23 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Naciśnij część
.
Kieszeń kasety samoczynnie się schowa.
Wkładanie karty „Memory Stick
Duo”
Szczegóły dotyczące kart „Memory Stick
Duo” (ochrona przed zapisem itp.) podano na
stronie 128.
Czynności wstępne
4
b Uwaga
• W kamerze można używać tylko kart „Memory
Stick Duo”, które są mniej więcej o połowę mniejsze
od zwykłych kart „Memory Stick” (str. 128). Nie
próbować wciskać do gniazda „Memory Stick Duo”
żadnych innych rodzajów kart „Memory Stick”.
Zamknij pokrywkę.
Wyjmowanie kasety
1 Przesuń suwak OPEN/EJECT
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby otworzyć pokrywkę.
Automatycznie wysunie się i otworzy
kieszeń kasety.
Lampka
dostępu
2 Wyjmij kasetę, po czym naciśnij część
.
Kieszeń kasety samoczynnie się schowa.
Znak B
3 Zamknij pokrywkę.
Wsuń kartę „Memory Stick Duo” tak, aby
znak B znajdował się w prawym dolnym
rogu. Wsuwaj kartę aż do zablokowania.
Wyjmowanie karty „Memory Stick Duo”
Lekko wciśnij kartę „Memory Stick Duo”.
Lekko wciśnij
kartę.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Czynności wstępne
23PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 24 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
b Uwagi
• Użycie siły w celu wciśnięcia w gniazdo „Memory
Stick Duo” niewłaściwie obróconej karty „Memory
Stick Duo” grozi uszkodzeniem gniazda lub utratą
danych z karty.
• Do gniazda „Memory Stick Duo” można wkładać
tylko karty „Memory Stick Duo”. Włożenie do
gniazda innego przedmiotu grozi awarią kamery.
• Kiedy pali się albo miga lampka dostępu, kamera
zapisuje dane na karcie „Memory Stick Duo” albo
odczytuje dane z karty. W tym czasie nie wolno
potrząsać kamerą ani jej uderzać, nie należy też
wyłączać zasilania i wyjmować karty „Memory
Stick Duo”. Grozi to uszkodzeniem danych
o obrazach.
Krok 7: wybieranie
języka menu
ekranowego
Można wybrać język, w jakim będą się
pojawiały informacje na ekranie LCD.
Przełącznik POWER
1
Włącz kamerę.
2
Otwórz panel LCD.
3
Dotknij przycisku
4
Dotknij przycisku [LANGUAGE].
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[LANGUAGE], dotknij przycisku
[MENU], menu
(TIME/LANGU.)
i przycisku [LANGUAGE] (str. 89).
24PL Czynności wstępne
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 015-025 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 25 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
5
Przyciskami
/
wskaż żądany
język, po czym dotknij przycisku
.
z Wskazówka
• Jeśli lista języków nie zawiera żądanego języka,
można wybrać wariant [ENG [SIMP]] (uproszczony
angielski).
Czynności wstępne
Czynności wstępne
25PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 26 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie
Nagrywanie filmów
2
Otwórz panel LCD.
3
Wybierz tryb nagrywania.
Aby nagrywać na taśmę
Przesuwaj przełącznik POWER, aż zapali
się lampka CAMERA-TAPE. Kamera
przełączy się w tryb czuwania.
Można nagrywać filmy na taśmę lub na kartę
„Memory Stick Duo”.
Przed nagrywaniem należy wykonać
czynności opisane w rozdziale „Czynności
wstępne” (Krok 1 do 7, str. 15 – 24).
Jeśli nagrywanie filmu odbywa się na taśmę,
razem z filmem jest nagrywana
stereofoniczna ścieżka dźwiękowa.
W przypadku nagrywania na kartę „Memory
Stick Duo” filmu MPEG kamera zapisuje
dźwięk monofoniczny.
Lampka nagrywania
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik
POWER.
Aby nagrywać na kartę „Memory
Stick Duo” – MPEG MOVIE EX
Przesuwaj przełącznik POWER, aż zapali
się lampka CAMERA-MEMORY. Na
ekranie pojawi się zawartość obecnie
wybranego folderu zapisu.
Przełącznik POWER
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik
POWER.
REC START/STOP
z Wskazówka
• Dzięki funkcji Easy Handycam nagrywanie będzie
łatwe nawet przy pierwszym użyciu kamery.
Szczegóły podano na stronie 36.
1
Zdejmij przykrywkę obiektywu.
Pociągnij to dołu sznurek przykrywki
i przymocuj go do paska.
4
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Rozpocznie się nagrywanie. Na ekranie
LCD pojawi się wskaźnik [REC]. Zapali się
lampka nagrywania.
Aby zakończyć nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk REC START/STOP.
Sprawdzanie ostatnio nagranego filmu
MPEG
Dotknij przycisku
. Automatycznie
rozpocznie się odtwarzanie.
Ponownie dotknij przycisku
, aby
przełączyć kamerę w tryb czuwania.
Aby skasować film, po zakończeniu
odtwarzania dotknij przycisku
,
a następnie przycisku [YES].
Aby zrezygnować z kasowania, dotknij
przycisku [NO].
26PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 27 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
Wskaźniki wyświetlane podczas
nagrywania na taśmę
Wskaźniki wyświetlane w czasie
nagrywania na kartę „Memory Stick Duo”
Wskaźniki nie są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
Podczas nagrywania nie jest wyświetlana data /
godzina (str. 58).
Wskaźniki nie są nagrywane na taśmie. Podczas
nagrywania nie jest wyświetlana data / godzina
ani dane o ustawieniach kamery (str. 58).
60min
101
60min
REC
REC
0:00:00
320 2min
0:00:00
60min
Nagrywanie
P-MENU
P-MENU
A Folder, w którym odbywa się zapis
A Wskaźniki związane z pamięcią kasety
B Przybliżony stan naładowania
i pozostały czas pracy akumulatora
W zależności od warunków pracy
wyświetlany czas może być niewłaściwy.
Po otwarciu albo zamknięciu panelu LCD
właściwy czas pojawi się z mniej więcej
minutowym opóźnieniem.
B Przybliżony stan naładowania
i pozostały czas pracy akumulatora
W zależności od warunków pracy
wyświetlany czas może być niewłaściwy.
Po otwarciu albo zamknięciu panelu LCD
właściwy czas pojawi się z mniej więcej
minutowym opóźnieniem.
C Stan nagrywania ([REC] (nagrywanie))
D Wielkość filmu
C Tryb nagrywania (SP lub LP)
E Nagrana godzina (godzina: minuty:
sekundy)
D Stan nagrywania ([STBY] (czuwanie)
lub [REC] (nagrywanie))
F Pozostała pojemność karty „Memory
Stick Duo”
E Kod czasowy lub licznik taśmy (godziny:
minuty: sekundy)
F Pozostała ilość miejsca na taśmie (str. 87)
G Wskaźnik rozpoczęcia nagrywania na
kartę „Memory Stick Duo” (widoczny
przez mniej więcej 5 sekund)
G Przycisk menu osobistego (str. 63)
H Przycisk menu osobistego (str. 63)
H Przycisk wyboru funkcji END SEARCH /
EDIT SEARCH / sprawdzania
ostatniego nagrania (str. 48)
I Przycisk wyświetlania ostatnio
zapisanego obrazu lub filmu (str. 26)
b Uwagi
• Przed wymianą akumulatora należy przesunąć
przełącznik POWER do góry, w położenie OFF (CHG).
• Jeśli nie były zmieniane fabryczne ustawienia
kamery i kamera nie zostanie użyta przez mniej
więcej 5 minut, to jej zasilanie automatycznie się
wyłączy w celu zaoszczędzenia energii
w akumulatorze ([A.SHUT OFF], str. 88). Aby
wznowić nagrywanie, przełącznikiem POWER
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE albo
CAMERA-MEMORY, po czym naciśnij przycisk
REC START/STOP.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
27PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 28 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• W czasie nagrywania filmów na kartę „Memory
Stick Duo” dostępne są tylko te warianty z menu, do
których umieszczono skróty w menu osobistym.
Chcąc korzystać z innych wariantów z menu, trzeba
dodać te warianty do menu osobistego.
• Jeśli podczas nagrywania na kartę „Memory Stick
Duo” jest używana zewnętrzna lampa błyskowa
(wyposażenie dodatkowe), to w celu uniknięcia
nagrania odgłosu ładowania należy wyłączyć lampę
błyskową.
z Wskazówki
• Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas,
to należy wyjąć z niej kasetę.
• Do nagrywania obrazu filmowego można również
używać przycisku REC START/STOP na
obramowaniu ekranu LCD. Przycisk ten przydaje
się przy filmowaniu z małej wysokości i przy
wykonywaniu zdjęć autoportretowych.
• Przy naciskaniu przycisku REC START/STOP na
obramowaniu ekranu LCD należy podtrzymywać
dłonią panel LCD.
• Aby uzyskać płynne przejście między ostatnią sceną
nagraną na taśmie a nową sceną, należy przestrzegać
następujących zasad:
– nie wyjmować kasety (ciągłość obrazu będzie
zachowana nawet po wyłączeniu zasilania);
– nie dokonywać na jednej taśmie nagrań w trybach
SP i LP;
– unikać zatrzymywania nagrywania filmu w trybie
LP.
• Maksymalny czas trwania nagrań na kartach
„Memory Stick Duo” o różnej pojemności podano
w podpunkcie „Wydłużanie czasu nagrywania na
kartę „Memory Stick Duo”” na stronie 28.
• Na nośniku danych automatycznie są zapisywane
data i godzina nagrania oraz dane o ustawieniach
kamery (tylko przy nagrywaniu na taśmę).
Informacje te nie pojawiają się w czasie nagrywania.
Można je wyświetlić podczas odtwarzania,
dotykając przycisku [DATA CODE] na ekranie
(str. 58).
Wydłużanie czasu nagrywania
Wydłużanie czasu nagrywania na taśmę
Z menu
(STANDARD SET) wybierz
wariant [
REC MODE], a następnie [LP]
(str. 84).
W trybie LP można nagrywać 1,5 raza dłużej
niż przy nagrywaniu w trybie SP. Taśmę
nagraną w trybie LP należy odtwarzać tylko
w tej kamerze.
Wydłużanie czasu nagrywania na kartę
„Memory Stick Duo”
Z menu
(MEMORY SET) wybierz
kolejno warianty [MOVIE SET], [ IMAGE
SIZE] i [160 × 112] (str. 72).
Długość nagrania, które można zapisać na karcie
„Memory Stick Duo”, zależy od wielkości
obrazu i warunków rejestracji.
W tabeli podano przybliżone czasy, przez które
można nagrywać film na karty „Memory Stick
Duo” sformatowane w kamerze.
Wielkość obrazu i czas
(godziny:minuty:sekundy)
320 × 240
160 × 112
8MB
00:01:20
00:05:20
16MB
(dostarczona)
00:02:40
00:10:40
32MB
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
(MSX-M256)
00:42:40
02:50:40
512MB
(MSX-M512)
01:25:20
05:41:20
Użycie funkcji zbliżenia
Kiedy kamera pracuje w trybie CAMERATAPE, można nastawić zbliżenie większe niż
10-krotne. Włączy się wówczas funkcja
zbliżenia cyfrowego ([DIGITAL ZOOM,
str. 69).
Dla uzyskania najlepszych efektów, funkcji
zbliżenia należy używać z umiarem.
28PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 29 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie w trybie lustra
1 cm*
Obróć panel LCD ku filmowanej osobie,
umożliwiając jej oglądanie nagrywanego
obrazu. Funkcja ta przydaje się również przy
filmowaniu małych dzieci – przyciąga ich
uwagę do kamery w czasie filmowania.
Nagrywanie
80 cm*
* Minimalna odległość między kamerą a obiektem
wymagana do nastawienia ostrości w tym
położeniu dźwigni.
Lekko przesuń dźwignię zbliżenia, aby
zbliżenie zmieniało się powoli. Szybsze
przesunięcie przyspieszy zmiany zbliżenia.
Nagrywanie szerszej perspektywy
Przesuń dźwignię regulacji zbliżenia
w stronę W. Obiekty będą sprawiały
wrażenie bardziej odległych (szeroki kąt).
Nagrywanie w zbliżeniu
Przesuń dźwignię regulacji zbliżenia
w stronę T. Obiekty będą się wydawały
bliższe (teleobiektyw).
Użycie przycisków zbliżenia na
obramowaniu ekranu LCD
Przytrzymaj wciśnięty przycisk W, aby uzyskać
szerszą perspektywę, lub przycisk T, aby
uzyskać zbliżenie.
Otwórz panel LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery, po czym obróć go
pod kątem 180 stopni w stronę filmowanej
osoby.
Na ekranie LCD będzie widoczny obraz
w lustrzanym odbiciu, ale kamera nagra
normalny obraz.
Użycie samowyzwalacza
Samowyzwalacz pozwala na rozpoczęcie
nagrywania z mniej więcej 10-sekundowym
opóźnieniem.
b Uwagi
• Przyciski zbliżenia na obramowaniu ekranu LCD
nie pozwalają na zmianę szybkości zmian zbliżenia.
• Przy naciskaniu przycisków zbliżenia na
obramowaniu ekranu LCD należy podtrzymywać
dłonią panel LCD.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
29PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 30 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jak przerwać odliczanie
REC START/STOP
Dotknij przycisku [RESET] lub naciśnij
przycisk REC START/STOP.
Jak wyłączyć samowyzwalacz
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[OFF].
Nagrywanie filmu przystosowanego do
podziału na pojedyncze nieruchome
obrazy
– tryb zapisu kolejnoliniowego
REC START/STOP
1
Dotknij przycisku
2
Dotknij przycisku [SELF-TIMER].
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[SELF-TIMER], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [SELF-TIMER]
z menu
(CAMERA SET) (str. 65).
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
3
0:00:00
ON
Dotknij przycisku [ON], a następnie
Pojawi się symbol
60min
Ta funkcja przydaje się, jeśli film ma być
przetwarzany w komputerze w celu wybrania
z niego pojedynczych nieruchomych
obrazów.
Obraz można nagrywać w taki sposób, aby
był on mniej rozmyty niż w normalnym
trybie nagrywania. Dzięki temu będzie
można analizować szybką akcję, na przykład
w sporcie. Jeśli film ma być tylko
wyświetlany, to lepiej nagrywać go
w normalnym trybie, bo w trybie
kolejnoliniowym obraz jest rejestrowany
tylko co 1/25 sekundy.
STBY
.
.
0:00:00
P-MENU
REC START/STOP
4
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Przez mniej więcej 10 sekund słychać
będzie dźwięki odliczania. (Wskazanie
odliczania rozpoczyna się od 8).
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij
przycisk REC START/STOP.
1
Dotknij przycisku
2
Dotknij przycisku [PROGRE REC].
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
30PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 31 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
[PROGRE REC], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [PROGRES.
REC] z menu
(CAMERA SET).
Zapisywanie
nieruchomych
obrazów
– zapis fotografii
3
Dotknij przycisku [ON], a następnie
Pojawi się symbol
.
.
Nagrywanie
Można zapisywać nieruchome obrazy na
karcie „Memory Stick Duo”. Przed zapisem
należy wykonać czynności opisane
w rozdziale „Czynności wstępne” (Krok 1 do
7, str. 15 – 24).
PHOTO
4
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Aby zakończyć nagrywanie, ponownie
naciśnij ten przycisk.
Wyłączanie trybu zapisu kolejnoliniowego
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[OFF].
Uwaga o nagrywaniu w trybie
kolejnoliniowym
Obraz wyświetlany normalnie na ekranie
telewizora składa się z dwóch półobrazów
pojawiających się na przemian, co 1/50
sekundy. Z tego powodu obraz wyświetlany
w danej chwili pokrywa tylko połowę
efektywnego pola obrazu. W przypadku zapisu
kolejnoliniowego wyświetlane są wszystkie
piksele tworzące obraz. Taki obraz jest
wyraźniejszy, pogarsza się natomiast płynność
ruchu.
Przełącznik POWER
z Wskazówka
• Dzięki funkcji Easy Handycam nagrywanie będzie
łatwe nawet przy pierwszym użyciu kamery.
Szczegóły podano na stronie 36.
1
Zdejmij przykrywkę obiektywu.
Pociągnij to dołu sznurek przykrywki
i przymocuj go do paska na dłoń.
b Uwagi
• Jeśli zapis w trybie kolejnoliniowym odbywa się
w świetle lamp jarzeniowych albo żarówek, to ekran
może migotać. Nie oznacza to uszkodzenia.
• Trybu zapisu kolejnoliniowego nie można łączyć z:
– trybem [16:9 WIDE],
– efektem cyfrowym [CINEMA EFECT].
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
31PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 32 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
2
Otwórz panel LCD.
3
Przesuwaj przełącznik POWER, aż
zapali się lampka CAMERAMEMORY.
Pojawi się zawartość obecnie wybranego
folderu zapisu.
Aby skasować obraz, dotknij przycisku
a następnie przycisku [YES].
Aby zrezygnować z kasowania, dotknij
przycisku [NO].
,
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
Rejestrowanie serii nieruchomych obrazów
– tryb Burst
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik POWER.
4
Lekko wciśnij przycisk PHOTO
i przytrzymaj go.
W czasie nastawiania ostrości i ekspozycji
rozlegają się delikatne dźwięki.
Nagrywanie jeszcze się nie rozpoczyna.
Wybierz menu
(MEMORY SET),
a następnie warianty [STILL SET]
i [ BURST] (str. 71).
Można będzie zapisać serię nieruchomych
obrazów (od 3 do 32) rejestrowanych
w odstępach od 0,5 do 0,07 sekundy.
Wskaźniki wyświetlane w czasie rejestracji
60min
2016 FINE
101
Wskaźnik
przestaje migać.
Liczba możliwych do
zapisania obrazów.*
P-MENU
60min
2016 FINE
30
101
A Folder, w którym odbywa się zapis
P-MENU
* Liczba możliwych do zapisania obrazów zależy
od ustawienia wielkości obrazu i od warunków
zapisu.
B Wielkość obrazu
(2016 × 1512),
lub
(640 × 480)
C Jakość
([FINE]) lub
(1600 × 1200)
([STANDARD])
D Przycisk menu osobistego (str. 63)
5
Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Rozlegnie się dźwięk migawki. Kiedy
znikną paski we wskaźniku
, obraz
jest zapisany na karcie „Memory Stick
Duo”.
Sprawdzanie ostatnio zapisanego obrazu
Dotknij przycisku
.
Ponownie dotknij przycisku
, aby
przełączyć kamerę w tryb czuwania.
E Przycisk wyświetlania ostatnio
zapisanego obrazu lub filmu (str. 32)
z Wskazówki
• Naciśnięcie przycisku PHOTO na pilocie powoduje
zapis obrazu widocznego w tym momencie na
ekranie.
• Na nośniku danych automatycznie są zapisywane
data i godzina rejestracji oraz dane o ustawieniach
kamery. Informacje te nie pojawiają się w czasie
nagrywania. Można je wyświetlić podczas
odtwarzania, dotykając przycisku [DATA CODE]
na ekranie (str. 58).
• Kąt obiektywu jest nieco szerszy niż w trybie
CAMERA-TAPE.
32PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 33 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
2016 ×
1512
Wybieranie jakości lub wielkości
obrazu
Wybierz menu
(MEMORY SET),
a następnie warianty [STILL SET]
i [ QUALITY] albo [ IMAGE SIZE]
(str. 72).
Przy wybranej jakości obrazu [FINE]
Obraz o wielkości 2016 × 1512 zajmuje 1540 kB,
obraz o wielkości 1600 × 1200 – 960 kB, a obraz
o wielkości 640 × 480 – 150 kB.
2016 ×
1512
1600 ×
1200
640 ×
480
8MB
5
8
50
16MB
(dostarczona)
10
16
96
32MB
20
32
190
64MB
40
65
390
128MB
82
130
780
256MB
(MSX-M256)
145
235
1400
512MB
(MSX-M512)
300
480
2850
640 ×
480
64MB
98
150
980
128MB
195
300
1970
256MB
(MSX-M256)
355
540
3550
512MB
(MSX-M512)
720
1100
7200
Użycie lampy błyskowej
Nagrywanie
Liczba obrazów, które można zapisać na karcie
„Memory Stick Duo”, zależy od jakości
i wielkości obrazu oraz od warunków zapisu.
Poniżej podano przybliżone liczby obrazów
możliwych do zapisania na karcie „Memory
Stick Duo” sformatowanej w kamerze.
1600 ×
1200
Zalecana odległość od obiektu przy
korzystaniu z wbudowanej lampy błyskowej
wynosi od 0,3 do 2,5 m.
Standardowo lampa błyskowa kamery
pracuje w trybie automatycznym. Oznacza
to, że lampa może się automatycznie włączać
w momencie naciśnięcia przycisku PHOTO.
Aby lampa błyskała za każdym razem lub
stale pozostawała wyłączona, należy
wykonać opisane tu czynności.
Dostępne tryby pracy lampy zależą od
ustawienia parametru [REDEYE REDUC]
z grupy [FLASH SET] w menu
(CAMERA SET) (str. 68).
(lampa błyskowa)
Przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD]
Obraz o wielkości 2016 × 1512 zajmuje 640 kB,
obraz o wielkości 1600 × 1200 – 420 kB,
a obraz o wielkości 640 × 480 – 60 kB.
2016 ×
1512
1600 ×
1200
640 ×
480
8MB
12
18
120
16MB
(dostarczona)
24
37
240
32MB
48
75
485
Naciskając przycisk
(lampy
błyskowej), wybierz żądane ustawienie.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
33PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 34 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Ustawienia są wyświetlane cyklicznie
w następującej kolejności:
Przy wyłączonej funkcji osłabiania
efektu czerwonych oczu
Brak wskaźnika: automatyczne wyzwalanie
lampy przy niedostatecznej jasności
w otoczeniu.
m
(wymuszona praca lampy): lampa błyska
zawsze, bez względu na jasność otoczenia.
m
(lampa wyłączona): zapis obrazu
odbywa się bez użycia lampy błyskowej.
Przy włączonej funkcji osłabiania
efektu czerwonych oczu
(automatyczne osłabianie efektu
czerwonych oczu): przy niedostatecznej
jasności w otoczeniu automatyczny błysk
lampy poprzedzany jest przedbłyskiem,
który osłabia efekt czerwonych oczu.
m
(wymuszone osłabianie efektu
czerwonych oczu): lampa błyska zawsze,
bez względu na jasność otoczenia,
i wykonuje przedbłysk, który osłabia efekt
czerwonych oczu.
m
(lampa wyłączona): zapis obrazu
odbywa się bez użycia lampy błyskowej.
b Uwagi
• Nie dotykać powierzchni lampy. Po użyciu lampa
może mieć wysoką temperaturę.
• Przed użyciem lampy błyskowej usunąć brud z jej
powierzchni. Jeśli brud zmienia barwę światła
z lampy błyskowej albo przyklei się do jej
powierzchni wskutek nagrzania lampy, lampa może
nie wytwarzać dostatecznej ilości światła.
• W zależności od cech osobniczych i innych
warunków, funkcja osłabiania efektu czerwonych
oczu może nie zapewniać oczekiwanych wyników.
• Podczas ładowania lampy błyskowej miga wskaźnik
ładowania. Po zakończeniu ładowania lampy
wskaźnik zapala się na stałe. (W trybie CAMERATAPE pełne naładowanie lampy błyskowej wymaga
pewnego czasu, gdyż ładowanie odbywa się przy
otwartej lampie.)
• Lampa błyskowa nie działa po włączeniu
następujących funkcji albo trybów:
– Super NightShot,
– długiej ekspozycji w kolorze,
– efektów cyfrowych,
– zapisu kolejnoliniowego,
•
•
•
•
– Burst (rejestracji serii obrazów),
– nagrywania na taśmę,
– [16:9 WIDE].
Pomimo wybrania automatycznego trybu pracy
lampy błyskowej lub trybu
(automatycznego
osłabiania efektu czerwonych oczu), lampa
błyskowa nie działa po włączeniu następujących
funkcji:
– NightShot,
– programów tematycznych ([PROGRAM AE])
[SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON]
i [LANDSCAPE],
– ręcznej regulacji ekspozycji,
– uniwersalnego światłomierza punktowego.
Jeśli lampa jest używana w jasnym miejscu, na
przykład podczas rejestracji obrazu pod światło, jej
działanie może być mało skuteczne.
Po założeniu konwertera (wyposażenie dodatkowe)
w obrazie może się pojawiać cień.
Nie można równocześnie używać zewnętrznej
lampy błyskowej (wyposażenie dodatkowe)
i wbudowanej lampy błyskowej.
z Wskazówki
• Siła błysku flesza jest regulowana automatycznie.
Chcąc skorygować ją ręcznie, można wybrać
wariant [FLASH LEVEL] z menu
(CAMERA
SET) (str. 68).
• W razie problemów z uzyskaniem dobrej ostrości
należy ręcznie nastawić ostrość (patrz punkt
„Ręczna regulacja ostrości”, str. 42).
Użycie samowyzwalacza
Samowyzwalacz pozwala na zapis
nieruchomego obrazu z mniej więcej
10-sekundowym opóźnieniem.
PHOTO
PHOTO
34PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 35 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1
Dotknij przycisku
2
Dotknij przycisku [SELF-TIMER].
Zapis nieruchomego obrazu na
karcie „Memory Stick Duo” w czasie
nagrywania filmu na taśmę
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[SELF-TIMER], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [SELF-TIMER]
z menu
(CAMERA SET).
60min
SELF–TIMER:
3
30
OFF
ON
Dotknij przycisku [ON], a następnie
Pojawi się symbol
60min
2016 FINE
.
.
Nagrywanie
OFF
2016 FINE
PHOTO
z Wskazówka
• Wielkość obrazu jest nastawiana na [640 × 480].
Aby zapisać obraz o innej wielkości, trzeba użyć
funkcji zapisu fotografii (str. 31).
30
101
Podczas nagrywania na taśmę głęboko
wciśnij przycisk PHOTO.
P-MENU
4
60min
REC
0:00:10
Zapis jest
zakończony, gdy
przestaną się
przesuwać paski.
Naciśnij przycisk PHOTO.
Przez mniej więcej 10 sekund słychać
będzie dźwięki odliczania. (Wskazanie
odliczania rozpoczyna się od 8).
Kamera zarejestruje obraz. Kiedy znikną
paski we wskaźniku
, obraz jest
zapisany na karcie „Memory Stick Duo”.
P-MENU
Jak zapisać nieruchomy obraz w trybie
czuwania
Lekko wciśnij przycisk PHOTO i przytrzymaj
go. Sprawdź obraz i do końca wciśnij przycisk.
Jak przerwać odliczanie
Dotknij przycisku [RESET].
Jak wyłączyć samowyzwalacz
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[OFF].
b Uwagi
• Zapis nieruchomego obrazu na karcie „Memory
Stick Duo” jest niemożliwy po włączeniu
następujących funkcji albo trybów:
– [16:9 WIDE],
– zapisu kolejnoliniowego,
– wprowadzania obrazu z wykorzystaniem obrazu
z karty pamięci (Memory overlap),
– MEMORY MIX,
– [SMTH INT.REC] (płynnego nagrywania
okresowego na taśmę).
• Na karcie „Memory Stick Duo” nie są zapisywane
tytuły.
Nagrywanie
35PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 36 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Łatwe nagrywanie
– Easy Handycam
Po włączeniu funkcji Easy Handycam
większość parametrów kamery jest
regulowana automatycznie, a użytkownik ma
do dyspozycji tylko podstawowe funkcje.
Dla ułatwienia oglądania zwiększa się też
wielkość wyświetlanych napisów. To
sprawia, że kamera jest łatwa w obsłudze
nawet dla osoby, która pierwszy raz trzyma ją
w ręku. Przed nagrywaniem należy wykonać
czynności opisane w rozdziale „Czynności
wstępne” (Krok 1 do 7, str. 15 – 24).
Lampka nagrywania
2
Otwórz panel LCD.
3
Przesuwaj przełącznik POWER, aż
zapali się lampka CAMERA-TAPE.
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik
POWER.
PHOTO
4
Naciśnij przycisk EASY.
Włączy się niebieskie podświetlenie
przycisku EASY.
REC START/STOP
EASY Przełącznik POWER
Nagrywanie filmów
Po włączeniu funkcji Easy Handycam można
nagrywać filmy tylko na taśmę. Informacje
o nagrywaniu filmów na kartę „Memory
Stick Duo” podano na stronie 26 (MPEG
MOVIE EX).
1
Easy Handycam
operation
ON
Zdejmij przykrywkę obiektywu.
Pociągnij to dołu sznurek przykrywki
i przymocuj go do paska.
5
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Rozpocznie się nagrywanie. Na ekranie
LCD pojawi się wskaźnik [REC]. Zapali się
lampka nagrywania. Aby zakończyć
nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
REC START/STOP.
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
Wyłączanie funkcji Easy Handycam
Ponownie naciśnij przycisk EASY.
36PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 37 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
b Uwagi
• Funkcji Easy Handycam nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie:
– nagrywania,
– strumieniowej transmisji USB.
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam nie działają
następujące przyciski:
– LCD BACKLIGHT (str. 20),
– BACK LIGHT (str. 38),
– FOCUS (str. 41).
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam przywracane
są standardowe ustawienia tych funkcji kamery,
które nie pojawiają się na ekranie. W momencie
wyłączenia funkcji Easy Handycam przywrócone
zostaną poprzednie ustawienia tych funkcji.
5
Lekko wciśnij przycisk PHOTO
i przytrzymaj go.
W czasie nastawiania ostrości i ekspozycji
rozlegają się delikatne dźwięki.
Nagrywanie jeszcze się nie rozpoczyna.
Wskaźnik
przestaje migać.
Liczba możliwych do
zapisania obrazów.*
60min
1
Zdejmij przykrywkę obiektywu.
Pociągnij to dołu sznurek przykrywki
i przymocuj go do paska na dłoń.
Nagrywanie
Zapisywanie nieruchomych
obrazów
30
MENU
* Liczba możliwych do zapisania obrazów zależy
od ustawienia wielkości obrazu i od warunków
zapisu.
6
Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Rozlegnie się dźwięk migawki. Kiedy
znikną paski we wskaźniku
, obraz
jest zapisany na karcie „Memory Stick
Duo”.
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
2
Otwórz panel LCD.
3
Przesuwaj przełącznik POWER, aż
zapali się lampka CAMERAMEMORY.
Wyłączanie funkcji Easy Handycam
Ponownie naciśnij przycisk EASY.
Wciskając zielony
przycisk,
przesuwaj
przełącznik
POWER.
4
b Uwagi
• Funkcji Easy Handycam nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie nagrywania.
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam nie działają
następujące przyciski:
– LCD BACKLIGHT (str. 20),
– BACK LIGHT (str. 38),
– FOCUS (str. 41).
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam przywracane
są standardowe ustawienia tych funkcji kamery,
które nie pojawiają się na ekranie. W momencie
wyłączenia funkcji Easy Handycam przywrócone
zostaną poprzednie ustawienia tych funkcji.
Naciśnij przycisk EASY.
Włączy się niebieskie podświetlenie
przycisku EASY.
Nagrywanie
37PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 38 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Pełne wykorzystywanie funkcji
Easy Handycam
Nastawianie ekspozycji
Standardowo kamera automatycznie nastawia
ekspozycję.
1
Dotknij przycisku [MENU].
Na ekranie pojawią się dostępne warianty
z menu.
Korygowanie ekspozycji przy
rejestracji obrazu pod światło
Przykład: w trybie CAMERA-MEMORY
60min
30
SELFTIMER
BEEP
CLOCK
SET
LANGUAGE
2
Dotknij żądanego wariantu.
3
Wybierz żądane ustawienie.
Jeśli w tle kadru znajduje się słońce lub inne
źródło światła, można skorygować
ekspozycję, zapobiegając nadmiernemu
zaciemnieniu pierwszego planu
(kompensacja światła w tle).
BACK LIGHT
Dla wariantu [CLOCK SET]
1 Przyciskami
/
nastaw parametr
[Y] (rok), po czym dotknij przycisku
.
2 Postępując tak jak przy nastawianiu roku,
nastaw kolejno parametry [M] (miesiąc),
[D] (dzień), godzinę i minuty, za każdym
.
razem dotykając przycisku
Dla wariantu [LANGUAGE]
Przyciskami
/
wskaż żądany język,
po czym dotknij przycisku
.
Dla wariantu [BEEP]
Patrz strona 87.
Dla wariantu [SELF-TIMER] (tylko
w trybie CAMERA-MEMORY)
Dotknij przycisku [ON], a następnie
.
Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Przez mniej więcej 10 sekund słychać
będzie dźwięki odliczania. Kiedy znikną
paski we wskaźniku
, obraz jest
zapisany na karcie „Memory Stick Duo”.
Podczas nagrywania lub w trybie
czuwania naciśnij przycisk BACK
LIGHT.
Pojawi się wskaźnik ..
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk BACK LIGHT.
b Uwaga
• Funkcja kompensacji światła w tle wyłącza się po
zmianie ustawienia parametru [EXPOSURE] na
[MANUAL] (str. 39), a także po dotknięciu
przycisku [SPOT METER] (str. 39).
38PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 39 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nastawianie ekspozycji na
wybrany obiekt – uniwersalny
światłomierz punktowy
Można nastawić ekspozycję na wybrany
obiekt, który będzie wówczas miał właściwą
jasność nawet w przypadku silnego kontrastu
między obiektem a tłem (przykład: osoba
oświetlona reflektorami teatralnymi).
Podczas nagrywania lub w trybie
czuwania dotknij przycisku
.
2
Dotknij przycisku [SPOT METER].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[SPOT METER], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [SPOT
METER] z menu
(CAMERA SET).
SPOT METER
STBY
AUTO
3
END
Kiedy kamera nastawia ekspozycję na
wybrane miejsce, miga wskaźnik [SPOT
METER].
AUTO
4
STBY
b Uwagi
• Uniwersalnego światłomierza punktowego nie
można używać w połączeniu z następującymi
funkcjami:
– NightShot,
– Super NightShot,
– długiej ekspozycji w kolorze.
• Po wybraniu jednego z trybów tematycznych
[PROGRAM AE] ustawienie parametru [SPOT
METER] automatycznie zmienia się na [AUTO].
z Wskazówka
• Po dotknięciu przycisku [SPOT METER]
ustawienie parametru [EXPOSURE] automatycznie
zmienia się na [MANUAL].
Ręczna regulacja ekspozycji
0:00:00
Dotknij na ekranie miejsca, na które
ma być nastawiona ekspozycja.
SPOT METER
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[AUTO]. Możesz też zmienić na [AUTO]
ustawienie parametru [EXPOSURE] (str. 39).
Nagrywanie
1
Przywracanie trybu automatycznej
regulacji ekspozycji
Można ręcznie nastawić jasność obrazu tak,
aby uzyskać optymalną ekspozycję. Przy
filmowaniu w pomieszczeniach albo
w pogodny dzień można na przykład nastawić
ekspozycję na ścianę pomieszczenia i dzięki
temu uniknąć nadmiernego ściemnienia osób
stojących przy oknie.
1
Podczas nagrywania lub w trybie
czuwania dotknij przycisku
.
2
Dotknij przycisku [EXPOSURE].
0:00:00
END
Dotknij przycisku [END].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[EXPOSURE], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [EXPOSURE] z menu
(CAMERA SET).
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
AUTO
0:00:00
MANUAL
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
39PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 40 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Dotknij przycisku [MANUAL].
60min
EXPOSURE:
STBY
0:00:00
MANUAL
Nagrywanie w ciemnych
miejscach
– NightShot itd.
AUTO
MANUAL
OK
4
Wyreguluj ekspozycję, dotykając
przycisków
(ciemniej)/
(jaśniej), po czym dotknij przycisku
.
60min
STBY
Funkcje NightShot, Super NightShot i długiej
ekspozycji w kolorze (Color Slow Shutter)
pozwalają na zapis obrazu w ciemnych
miejscach, na przykład twarzy śpiącego
dziecka. Funkcja długiej ekspozycji w kolorze
umożliwia zapis kolorowego obrazu.
0:00:00
P-MENU
Przywracanie trybu automatycznej
regulacji ekspozycji
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[AUTO].
Przestaw przełącznik NIGHTSHOT
w położenie ON.
i napis [„NIGHTSHOT”].
Aby wyłączyć funkcję NightShot, przestaw
przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF.
Pojawi się wskaźnik
b Uwaga
• Ręcznej regulacji ekspozycji nie można używać
w połączeniu z następującymi funkcjami:
– NightShot,
– Super NightShot,
– długiej ekspozycji w kolorze,
– efektu cyfrowego [CINEMA EFECT].
• Po dotknięciu przycisku [PROGRAM AE]
ustawienie parametru [EXPOSURE] automatycznie
zmienia się na [AUTO].
Aby nagrywać na taśmę wyraźniejszy
obraz
– Super NightShot
Czułość kamery będzie maksymalnie 16 razy
większa niż przy nagrywaniu w trybie NightShot.
1 Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
2 Przestaw przełącznik NIGHTSHOT
w położenie ON.
Pojawi się wskaźnik
i napis
[„NIGHTSHOT”].
3 Dotknij przycisku
.
4 Dotknij przycisku [SUPER NS].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[SUPER NS], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [SUPER NS] z menu
(CAMERA SET).
40PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 41 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
5 Dotknij przycisku [ON], a następnie
.
Pojawi się wskaźnik
i napis [„SUPER
NIGHTSHOT”].
Aby wyłączyć funkcję Super NightShot,
wykonaj czynności 3 i 4, a podczas
wykonywania czynności 5 dotknij
przycisku [OFF]. Można też przestawić
przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF.
Aby nagrywać na taśmę wyraźniejszy
obraz w kolorze
– długa ekspozycja
w kolorze
1 Przełącznikiem POWER wybierz tryb
3
4
5
b Uwagi
• Nie używać funkcji NightShot ani Super NightShot
w jasnych miejscach. Grozi to uszkodzeniem kamery.
• W zupełnej ciemności funkcja długiej ekspozycji
w kolorze może działać niewłaściwie. W przypadku
nagrywania w takich warunkach należy użyć funkcji
NightShot albo Super NightShot.
• Funkcji Super NightShot i długiej ekspozycji
w kolorze nie można używać w połączeniu
z następującymi funkcjami:
– FADER,
– efektów cyfrowych.
• Funkcji długiej ekspozycji w kolorze nie można
używać w połączeniu z następującymi funkcjami:
– [PROGRAM AE],
– ręcznej regulacji ekspozycji,
– uniwersalnego światłomierza punktowego.
• Podczas pracy funkcji Super NightShot i długiej
ekspozycji w kolorze czas otwarcia migawki kamery
zależy od jasności sceny. Z tego powodu ruch
obrazu może ulec spowolnieniu.
• Jeśli trudno jest uzyskać automatyczne nastawienie
ostrości, należy nastawić ostrość ręcznie.
• Nie zakrywać promiennika podczerwieni palcami
ani innymi przedmiotami. Jeśli jest założony
konwerter (wyposażenie dodatkowe), zdjąć go.
Standardowo kamera samoczynnie nastawia
ostrość.
Nastawianie ostrości na obiekt
znajdujący się poza środkiem
kadru – SPOT FOCUS
Można wybrać obiekt, który nie znajduje się
w środku kadru, i nastawić na niego ostrość.
1
Podczas nagrywania lub w trybie
czuwania dotknij przycisku
.
2
Dotknij przycisku [SPOT FOCUS].
Nagrywanie
2
pracy CAMERA-TAPE.
Upewnij się, że przełącznik NIGHTSHOT
znajduje się w położeniu OFF.
Dotknij przycisku
.
Dotknij przycisku [COLOR SLOW S].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[COLOR SLOW S], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [COLOR
SLOW S] z menu
(CAMERA SET).
Dotknij przycisku [ON], a następnie
.
Pojawi się wskaźnik
i napis [COLOR
SLOW SHUTTER].
Aby wyłączyć funkcję długiej ekspozycji
w kolorze, wykonaj czynności 3 i 4,
a podczas wykonywania czynności 5
dotknij przycisku [OFF].
Nastawianie ostrości
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[SPOT FOCUS], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [SPOT
FOCUS] z menu
(CAMERA SET).
SPOT FOCUS
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
Dotknij na ekranie miejsca, na które
ma być nastawiona ostrość.
Kiedy kamera nastawia ostrość na wybrane
miejsce, miga wskaźnik [SPOT FOCUS].
Pojawia się wskaźnik 9.
SPOT FOCUS
AUTO
4
STBY
0:00:00
END
Dotknij przycisku [END].
Nagrywanie
41PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 42 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Przywracanie trybu automatycznej
regulacji ostrości
Wykonaj czynności 1 i 2, a podczas
wykonywania czynności 3 dotknij przycisku
[AUTO]. Możesz też po wykonaniu czynności
4 nacisnąć przycisk FOCUS.
b Uwagi
• Funkcji SPOT FOCUS nie można używać
w połączeniu z trybami tematycznymi [PROGRAM
AE].
• Nie będą wyświetlane informacje dotyczące
ostrości.
• Po dotknięciu przycisku [SPOT FOCUS] kamera
automatycznie przełącza się w tryb ręcznej regulacji
ostrości.
Ręczna regulacja ostrości
Jeśli wymagają tego warunki filmowania,
istnieje możliwość ręcznego nastawienia
ostrości.
Funkcji tej należy używać w następujących
przypadkach:
– do rejestracji obrazu przez szybę pokrytą
kroplami deszczu,
– do rejestracji poziomych pasów,
– do rejestracji scen charakteryzujących się
niewielkim kontrastem między pierwszym
planem a tłem,
– do nastawiania ostrości na tło,
– do rejestracji nieruchomego obiektu
z użyciem statywu.
FOCUS
Pierścień ostrości
1
Podczas nagrywania lub w trybie
czuwania naciśnij przycisk FOCUS.
Pojawi się wskaźnik 9.
2
Nastaw ostrość, obracając pierścień
ostrości.
Kiedy ostrości nie można nastawić na
większą odległość, wskaźnik 9 zmienia
się na
. Kiedy ostrości nie można
nastawić na mniejszą odległość, wskaźnik
9 zmienia się na
.
Wskazówki dotyczące ręcznej
regulacji ostrości
• Przy nastawianiu ostrości przydaje się
funkcja zbliżenia. Przed nastawianiem
ostrości należy przesunąć dźwignię
regulacji zbliżenia w stronę T, aby
nastawić silne zbliżenie (teleobiektyw).
Kiedy ostrość jest już nastawiona, należy
przesunąć dźwignię regulacji zbliżenia
w stronę W (szeroki kąt), aby nastawić
żądaną szerokość obiektywu.
• Podczas rejestrowania obrazu z małej
odległości należy przesunąć dźwignię
regulacji zbliżenia w stronę W (szeroki
kąt), aby w pełni powiększyć obraz,
a następnie nastawić ostrość.
Użycie funkcji rozszerzonej ostrości
Nastawianą ręcznie ostrość łatwiej kontroluje
się, gdy obraz jest powiększony.
Kiedy pali się lampka CAMERA-MEMORY,
zmień na [ON] ustawienie parametru [EXP.
FOCUS] z menu
(CAMERA SET) (str. 68).
Podczas obracania pierścienia ostrości będzie
się pojawiał wskaźnik
, a obraz będzie
wyświetlany w dwukrotnym powiększeniu.
Aby przywrócić automatyczną regulację
ostrości
Ponownie naciśnij przycisk FOCUS.
z Wskazówka
• W następujących przypadkach na mniej więcej
3 sekundy pojawiają się informacje o odległości
ostrzenia (przydatne np. wówczas, gdy jest ciemno
i trudno jest nastawić ostrość):
– po zmianie trybu regulacji ostrości
z automatycznego na ręczny,
– po obróceniu pierścienia ostrości.
42PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 43 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie obrazu
z użyciem różnych
efektów
[MONOTONE]
Podczas wprowadzania, obraz stopniowo
zmienia się z czarno-białego w kolorowy.
Podczas wygaszania, obraz stopniowo zmienia
się z kolorowego w czarno-biały.
[OVERLAP] (tylko wprowadzanie)
[WIPE] (tylko wprowadzanie)
Nagrywanie
[DOT FADER] (tylko wprowadzanie)
Przełącznik POWER
Wprowadzanie i wygaszanie
obrazu sceny
– FADER
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
Filmowany obraz można urozmaicać
następującymi efektami:
2
Dotknij przycisku
w trybie
czuwania (aby wprowadzić obraz) lub
podczas nagrywania (aby wygasić
obraz).
3
Dotknij przycisku [FADER].
[BLACK FADER]
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[FADER], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [FADER] z menu
(PICT. APPLI.).
[WHITE FADER]
60min
FADER:
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
0:00:00
1/2
[MOSAIC FADER]
4
Dotknij żądanego efektu, a następnie
przycisku
.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
43PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 44 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Po dotknięciu efektu [OVERLAP], [WIPE]
albo [DOT FADER] obraz z taśmy
w kamerze jest umieszczany w pamięci
w postaci nieruchomego obrazu (w tym
czasie ekran staje się niebieski).
60min
STBY
0:00:00
MOSAIC
FADER
3 Dotknij przycisku
.
4 Dotknij przycisku [MENU].
5 Dotykając przycisków
/
i
,
wybierz menu
(PICT. APPLI.),
a następnie wariant [
OVERLAP].
Na ekranie miniatury pojawi się zapisany
obraz.
6 Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wybierz nieruchomy
obraz, który chcesz nałożyć.
P-MENU
5
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Po zakończeniu wygaszania albo
wprowadzania obrazu znika migający
wskaźnik wybranego trybu.
Jak zrezygnować z użycia funkcji FADER
Wykonaj czynności 2 i 3, a podczas
wykonywania czynności 4 dotknij przycisku
[OFF].
b Uwaga
• Funkcji FADER nie można używać w połączeniu z:
– samowyzwalaczem,
– funkcją Super NightShot,
– funkcją długiej ekspozycji w kolorze (Color Slow
Shutter),
– efektami cyfrowymi,
– funkcją [FRAME REC] (nagrywania poklatkowego),
– funkcją [SMTH INT.REC] (płynnego nagrywania
okresowego na taśmę).
Wprowadzanie obrazu z wykorzystaniem
nieruchomego obrazu z karty „Memory
Stick Duo” – Memory overlap
Wprowadzanie obrazu filmowego
nagrywanego na taśmę można rozpocząć od
nieruchomego obrazu zapisanego na karcie
„Memory Stick Duo”.
Nieruchomy obraz
7 Dotknij przycisku [ON], a następnie
.
8 Dotknij przycisku
.
9 Naciśnij przycisk REC START/STOP,
aby rozpocząć nagrywanie.
Po zakończeniu wprowadzania obrazu
zniknie migający wskaźnik [M. OVRLAP].
Użycie efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
Można wzbogacać nagrania następującymi
efektami cyfrowymi:
[CINEMA EFECT]
Można uzyskiwać obraz podobny do kinowego,
zmieniając współczynnik kształtu na 16:9
i wybierając tryb kolejnoliniowy.
[DELAY MOTION]
Można nagrywać film zawierający efekt
powtórki.
[STILL]
Można nagrywać film, nakładając na niego
wcześniej zapisany nieruchomy obraz.
Film
1 Sprawdź, czy w kamerze znajduje się
kaseta oraz karta „Memory Stick Duo”
zawierająca obraz, który chcesz
wykorzystać.
2 Przesuwając przełącznik POWER,
[FLASH]
Można nagrywać film w postaci szeregu
nieruchomych obrazów (efekt stroboskopu).
[LUMI. KEY]
Można zastąpić filmem jasne fragmenty
zapisanego wcześniej nieruchomego obrazu, na
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
44
PL
Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 45 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
przycisków
(zmniejszanie) /
(zwiększanie). Dotknij przycisku
przykład tło zdjęcia osoby lub tytułu
napisanego na kartce papieru.
.
Przykład ekranu regulacji:
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
[TRAIL]
Można nagrywać obraz, za którym będzie się
ciągnął obraz szczątkowy.
OK
Po dotknięciu przycisku [STILL] lub
[LUMI. KEY] wyświetlany w danej chwili
obraz zostanie zapisany jako nieruchomy
obraz.
[OLD MOVIE]
Można nadać filmowi atmosferę starego filmu.
Kamera automatycznie będzie filmować obraz
o kinowych proporcjach, w odcieniach sepii
i z wydłużonym czasem otwarcia migawki.
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
2
Dotknij przycisku
3
Dotknij przycisku [D. EFFECT].
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[D. EFFECT], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [D. EFFECT] z menu
(PICT. APPLI.).
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
CINEMA
EFECT
DELAY
MOTION
STILL
Regulowane
ustawienie
[CINEMA
EFECT]
Regulacja jest zbędna.
[DELAY
MOTION]
Regulacja szybkości
powtórek.
[STILL]
Poziom przezroczystości
obrazu, który ma być
nałożony na film.
[FLASH]
Odstęp czasowy między
kolejnymi klatkami.
[LUMI. KEY]
Zakres barw
w nieruchomym obrazie,
które mają być zastąpione
filmem.
[TRAIL]
Czas utrzymywania się
szczątkowego obrazu.
[SLOW
SHUTTR]*
Czas otwarcia migawki
(1 oznacza 1/25, 2 – 1/12,
3 – 1/6, a 4 – 1/3).
[OLD MOVIE]
Regulacja jest zbędna.
0:00:00
* Po wybraniu tego efektu występują problemy
z automatyczną regulacją ostrości. Zaleca się
umieszczenie kamery na statywie i ręczne
nastawienie ostrości.
1/3
4
Efekt
Nagrywanie
[SLOW SHUTTR]
Można wydłużyć czas otwarcia migawki. Ten
efekt pozwala na uzyskanie wyraźniejszego
obrazu w ciemnych miejscach.
1
0:00:00
Dotknij żądanego efektu, po czym
wyreguluj jego poziom, dotykając
5
Dotknij przycisku
.
Pojawi się wskaźnik
.
Jak wyłączyć efekt cyfrowy
Wykonaj czynności 2 i 3, a podczas
wykonywania czynności 4 dotknij przycisku
[OFF].
,ciąg dalszy na następnej stronie
Nagrywanie
45PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 46 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
b Uwagi
• Efektów cyfrowych nie można używać w połączeniu
z następującymi funkcjami:
– Super NightShot,
– długiej ekspozycji w kolorze (Color Slow Shutter),
– wprowadzania i wygaszania obrazu (FADER),
– wprowadzania obrazu z wykorzystaniem obrazu
z karty pamięci (Memory overlap),
– MEMORY MIX.
• Programów tematycznych [PROGRAM AE]
(z wyjątkiem [AUTO]) nie można używać
w połączeniu z następującymi efektami:
– [CINEMA EFECT],
– [SLOW SHUTTR],
– [OLD MOVIE].
• Efektu [OLD MOVIE] nie można używać
w połączeniu z:
– trybem [16:9 WIDE],
– efektami w obrazie ([PICT. EFFECT]).
• Efektu [CINEMA EFECT] nie można użyć:
– gdy dla parametru [EXPOSURE] wybrane jest
ustawienie [MANUAL],
– gdy dla parametru [AE SHIFT] wybrane jest
ustawienie inne niż 0.
– w trybie [16:9 WIDE],
– w trybie zapisu kolejnoliniowego,
– w połączeniu z efektami w obrazie
([PICT.EFFECT]).
• Podczas nagrywania z użyciem efektu [CINEMA
EFECT] nie można zmienić efektu cyfrowego na
inny.
• Efekt [DELAY MOTION] wyłącza się w czasie
regulacji zbliżenia.
z Wskazówki
• Obraz wyświetlany na telewizorze przy włączonym
efekcie [CINEMA EFECT] będzie wyglądał tak
samo jak obraz nagrany przy wybranym ustawieniu
[ON] parametru [16:9 WIDE] (str. 69).
• Zaleca się, aby przy korzystaniu z efektu [DELAY
MOTION] unieruchomić kamerę za pomocą
statywu.
• Podczas nagrywania na taśmę można uzyskać obraz
negatywowy lub wyglądający jak pastelowa
ilustracja. Szczegółowy opis efektów w obrazie
([PICT. EFFECT]) podano na stronie 75.
można nałożyć nieruchomego obrazu na
taśmę po zakończeniu nagrywania.)
[MTCAM LUMI.]
Można zastępować filmem jasne (białe)
fragmenty nieruchomego obrazu. Chcąc
skorzystać z tej funkcji, należy najpierw zapisać
na karcie „Memory Stick Duo” nieruchomy
obraz, taki jak odręczna ilustracja czy tytuł.
Nieruchomy obraz
[CAMTM CHROMA]
Można nałożyć film na nieruchomy obraz, który
ma posłużyć za tło. Filmowany obiekt musi się
znajdować na niebieskim tle. Nieruchomy
obraz zastąpi tylko niebieskie fragmenty filmu.
Nieruchomy obraz
Film
Niebieski
[MTCAM CHROMA]
Można zastąpić filmem niebieski fragment
nieruchomego obrazu takiego jak ilustracja czy
ramka.
Nieruchomy obraz Film
Niebieski
1
Sprawdź, czy w kamerze znajduje się
kaseta (tylko przy nagrywaniu na
taśmę) oraz karta „Memory Stick
Duo” zawierająca obraz, który chcesz
wykorzystać.
2
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE
(przy nagrywaniu na taśmę) lub
CAMERA-MEMORY (przy
nagrywaniu na kartę „Memory Stick
Duo”).
Nakładanie nieruchomych
obrazów na film nagrywany na
taśmę – MEMORY MIX
Zapisany na karcie „Memory Stick Duo”
nieruchomy obraz można nakładać na film
nagrywany na taśmę. Uzyskany w wyniku
połączenia obraz można zapisać na taśmie
lub na karcie „Memory Stick Duo”. (Nie
Film
46PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 47 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Dotknij przycisku
4
Dotknij przycisku [MEMORY MIX].
wskaźnik paskowy osiągnie maksymalną
długość.
.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[MEMORY MIX], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [MEMORY
MIX] z menu
(PICT. APPLI.).
Na ekranie miniatury pojawi się
nieruchomy obraz z karty „Memory Stick
Duo”.
Dla efektu [CAMTM CHROMA]
Zakres barw w niebieskich fragmentach
filmu, które mają być zastąpione
nieruchomym obrazem.
Dla efektu [MTCAM CHROMA]
Zakres barw w niebieskich fragmentach
nieruchomego obrazu, które mają być
zastąpione filmem.
8
Pojawi się wskaźnik
STBY
OFF
OFF
CAM M
101–0001 CHROMA
101
0:00:00
M CAM
LUMI.
M CAM
CHROMA
OK
5
6
Dotykając przycisków
/
,
wybierz nieruchomy obraz, który
chcesz wykorzystać.
Dotknij żądanego efektu.
Nieruchomy obraz zostanie nałożony na
film wyświetlany na ekranie LCD.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
7
Dotykając przycisków
(zmniejszanie)/
(zwiększanie),
wyreguluj następujące ustawienia:
Dla efektu [MTCAM LUMI.]
Zakres barw w jasnych fragmentach
nieruchomego obrazu, które mają być
zastąpione filmem. Aby nagrać na taśmę
tylko nieruchomy obraz z karty „Memory
Stick Duo”, dotykaj przycisku
na
ekranie [MTCAM LUMI.] dotąd, aż
9
.
.
Nagrywanie
Ekran miniatury
60min
MEMORY MIX:
Dwukrotnie dotknij przycisku
Zacznij nagrywanie.
Przy nagrywaniu na taśmę
Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Przy nagrywaniu na kartę „Memory
Stick Duo”
Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Jak wyłączyć funkcję MEMORY MIX
Wykonaj czynności 3 i 4, a podczas
wykonywania czynności 5 dotknij przycisku
[OFF].
b Uwagi
• Jeśli w nakładanym nieruchomym obrazie dominuje
kolor biały, to obraz na ekranie miniatury może być
niewyraźny.
• Kiedy funkcja MEMORY MIX zostanie wybrana
przy włączonym trybie lustra (str. 29), na ekranie
LCD będzie widać normalny obraz, a nie obraz
w lustrzanym odbiciu.
• Kamera nie zawsze pozwala na wyświetlenie
obrazów przetworzonych w komputerze albo
zarejestrowanych w innym urządzeniu.
z Wskazówka
• Dostarczony CD-ROM „SPVD-012 USB Driver”
zawiera przykładowe obrazy do wykorzystania
z funkcją MEMORY MIX. Szczegółów należy
szukać w „Instrukcji obsługi oprogramowania”.
Nagrywanie
47PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 48 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wyszukiwanie punktu
początkowego
3
Dotknij przycisku
60min
END SEARCH
1
.
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Pojawia się tylko
wówczas, gdy kaseta
jest wyposażona
w pamięć.
Przez mniej więcej 5 sekund będzie
wyświetlana scena kończąca ostatnie
nagranie. Na końcu nagrania kamera
przełączy się w tryb czuwania.
Jak przerwać wyszukiwanie
Przełącznik POWER
Wyszukiwanie sceny kończącej
ostatnie nagranie – END SEARCH
Ta funkcja ułatwia rozpoczęcie nagrania od
końca ostatniego nagrania i przydaje się na
przykład wówczas, gdy taśma była
odtwarzana. Jeśli używana kaseta nie jest
wyposażona w pamięć, funkcja END
SEARCH przestaje działać po wyjęciu
kasety z kamery. W przypadku kaset
z pamięcią funkcja ta działa nawet wówczas,
gdy kaseta była wyjmowana.
Dotknij przycisku [CANCEL].
b Uwaga
• Funkcja END SEARCH nie działa właściwie, jeśli
między nagraniami na taśmie występują nienagrane
fragmenty.
z Wskazówka
• Opisywaną tu operację można wykonać wybór
z menu wariantu [END SEARCH]. Kiedy jest
wybrany tryb PLAY/EDIT, opisywaną tu operację
można wykonać przez dotknięcie przycisku
i wybór wariantu [END SEARCH].
Wyszukiwanie ręczne – EDIT
SEARCH
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
Można wybrać miejsce rozpoczęcia
nagrania, kontrolując obraz na ekranie.
W czasie wyszukiwania nie jest odtwarzany
dźwięk.
2
Dotknij przycisku
1
60min
STBY
.
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
0:00:00
EDIT
48PL Nagrywanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 026-049 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 49 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
2
Dotknij przycisku
60min
STBY
.
0:00:00
EDIT
3
Nagrywanie
Dotknij przycisku
(aby się
cofać)/
(aby przejść do przodu).
Trzymaj przycisk aż do odszukania
miejsca, od którego chcesz zacząć
nagrywanie.
Sprawdzanie ostatnio nagranej
sceny
Można wyświetlić kilkusekundowy fragment
sceny poprzedzającej miejsce zatrzymania
taśmy.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy CAMERA-TAPE.
2
Dotknij przycisku
60min
STBY
.
0:00:00
EDIT
3
Jeden raz dotknij przycisku
.
Wyświetlonych zostanie końcowych kilka
sekund ostatnio nagranej sceny. Następnie
kamera przełączy się w tryb czuwania.
Nagrywanie
49PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 50 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Odtwarzanie
3
Wyświetlanie filmów
nagranych na taśmę
Sprawdź, czy w kamerze znajduje się
nagrana kaseta.
Niektóre czynności można wykonać pilotem
albo z użyciem ekranu dotykowego.
Informacje o wyświetlaniu nagrań na ekranie
telewizora – patrz strona 60.
Dotknij przycisku
(przewijania
do tyłu), aby cofnąć się do fragmentu,
który chcesz obejrzeć.
60min
0:00:00:00
30min
P-MENU
4
Dotknij przycisku
(odtwarzania), aby rozpocząć
odtwarzanie.
Regulowanie głośności
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [VOLUME].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[VOLUME], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [VOLUME] z menu
(STANDARD SET).
Przełącznik POWER
z Wskazówka
• Dzięki funkcji Easy Handycam odtwarzanie będzie
łatwe nawet przy pierwszym użyciu kamery.
Szczegóły podano na stronie 55.
1
Otwórz panel LCD.
2
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik
POWER.
3 Wyreguluj głośność, dotykając
przycisku
(zmniejszanie) lub
(zwiększanie). Dotknij przycisku
.
Jak zatrzymać odtwarzanie
Dotknij przycisku
(zatrzymywania).
Jak włączyć tryb pauzy
Podczas odtwarzania dotknij przycisku
(pauzy). Dotknij go ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Odtwarzanie automatycznie się zatrzyma, gdy
tryb pauzy będzie włączony przez ponad
5 minut.
Jak przewinąć taśmę do przodu lub do tyłu
Kiedy taśma jest zatrzymana, dotknij przycisku
(przewijania do przodu) lub
(przewijania do tyłu).
Jak oglądać film w celowniku
Zamknij panel LCD.
50PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 51 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskaźniki wyświetlane w czasie
odtwarzania taśmy
60min
0:00:00:15
30min
Wyświetlanie obrazu w czasie przewijania
Podczas przewijania taśmy dotknij przycisku
(przewijania do przodu) lub
(przewijania do tyłu) i przytrzymaj dotknięty
przycisk.
Zdejmij palec z przycisku, aby wznowić
przewijanie.
Odtwarzanie w niestandardowych trybach
P-MENU
Nie można słuchać nagranego dźwięku.
Ponadto na ekranie mogą być widoczne
mozaikowate pozostałości wyświetlanego
wcześniej obrazu.
1 Podczas odtwarzania lub pauzy
A Stan naładowania i pozostały czas pracy
akumulatora
C Wskaźnik trybu przesuwu taśmy
D Kod czasowy (godziny: minuty:
sekundy: klatki) lub licznik taśmy
(godziny: minuty: sekundy)
E Przycisk menu osobistego (str. 63)
F Przyciski sterowania przesuwem taśmy
Kiedy jest włożona karta „Memory Stick
Duo”, w momencie zatrzymania
odtwarzania przycisk
(zatrzymywania) zmienia się w przycisk
(odtwarzania z karty „Memory
Stick Duo”).
b Uwaga
• Jeśli w czasie odtwarzania taśmy zostanie naciśnięty
przycisk REC START/STOP (str. 138), to
odtwarzany z taśmy film będzie nagrywany na kartę
„Memory Stick Duo” (MPEG MOVIE EX).
3 Wybierz tryb odtwarzania.
Aby przywrócić normalny tryb
odtwarzania, dwukrotnie dotknij przycisku
(odtwarzania/pauzy) (jeden raz
w trybie odtwarzania klatka po klatce).
Aby
Dotknij przycisku
Zmienić kierunek
odtwarzania*
(klatki) podczas
odtwarzania
Odtwarzać
w zwolnionym
tempie**
(zwolnionego
tempa) podczas
odtwarzania
Aby zmienić kierunek:
1 Dotknij przycisku
(klatki).
2 Dotknij przycisku
(zwolnionego
tempa).
Odtwarzać dwa
razy szybciej
(podwójna
prędkość)
(podwójnej
prędkości)
Aby zmienić kierunek:
1 Dotknij przycisku
(klatki).
2 Dotknij przycisku
(podwójnej
prędkości).
Różne tryby odtwarzania taśmy
Przewijanie taśmy do przodu lub do tyłu
z podglądem obrazu
Podczas odtwarzania dotknij przycisku
(przewijania do przodu) lub
(przewijania
do tyłu) i przytrzymaj dotknięty przycisk.
Zdejmij palec z przycisku, aby wznowić
normalne odtwarzanie.
.
VAR. SPD PB].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku [
VAR. SPD PB], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [
VAR. SPD PB]
z menu
(EDIT/PLAY).
Odtwarzanie
B Tryb nagrywania (SP lub LP)
w odtwarzaniu dotknij przycisku
2 Dotknij przycisku [
Odtwarzanie
51PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 52 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Aby
Dotknij przycisku
Odtwarzać klatka
po klatce
(klatki) podczas
pauzy w odtwarzaniu.
Aby zmienić kierunek,
ponownie dotknij
przycisku
(klatki)
podczas odtwarzania
klatka po klatce.
3
Dotknij przycisku [MENU].
4
Dotykając przycisków
/
i
,
wybierz menu
(PICT. APPLI.),
a następnie wariant [D.EFFECT].
5
Dotknij żądanego efektu, po czym
wyreguluj jego poziom, dotykając
przycisków
(zmniejszanie)/
(zwiększanie).
6
Dwukrotnie dotknij przycisku
czym dotknij przycisku
.
* U góry, u dołu i pośrodku ekranu mogą się
pojawiać poziome pasy. Nie oznacza to
uszkodzenia.
**Nie można płynnie odtwarzać w zwolnionym
tempie obrazu pochodzącego z interfejsu .
4 Dotknij przycisku
, a następnie
.
Pojawi się wskaźnik
Oglądanie nagrań z dodanymi
efektami – efekty cyfrowe
Podczas oglądania nagranego obrazu można
wybrać efekt [DELAY MOTION], [STILL],
[FLASH], [LUMI. KEY] i [TRAIL].
Szczegółowe informacje o każdym z efektów
podano na stronie 44.
, po
.
Jak wyłączyć efekt cyfrowy
Wykonaj czynności 2 do 4, a podczas
wykonywania czynności 5 dotknij przycisku
[OFF].
b Uwaga
• Nie można dodawać efektów do obrazu
pochodzącego z zewnętrznego źródła. Nie można
też odtwarzać obrazu z zastosowanym efektem
cyfrowym przez interfejs DV.
z Wskazówka
• Obrazu przetworzonego za pomocą efektów
specjalnych nie można nagrać na taśmę w kamerze.
Można go natomiast skopiować na taśmę w innym
urządzeniu (str. 94). Jeśli wybrany jest efekt inny niż
[DELAY MOTION], to przetworzony obraz można
też zapisać na karcie „Memory Stick Duo” (str. 96).
Przełącznik POWER
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Kiedy zostanie wyświetlony obraz, do
którego chcesz dodać efekt, dotknij
przycisku
.
52PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 53 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wyświetlanie nagrań
z karty „Memory
Stick Duo”
Na ekranie można wyświetlać pojedyncze
obrazy. Jeśli karta zawiera wiele obrazów,
można wyświetlić ich listę i odszukać żądany
obraz.
Upewnij się, że do kamery jest włożona karta
„Memory Stick Duo” z obrazami.
Informacje o wyświetlaniu nagrań na ekranie
telewizora – patrz strona 60.
3
Dotknij przycisku
.
Na ekranie pojawi się ostatni z zapisanych
obrazów.
60min
101–0010
2016
10 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
4
Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wybierz
żądany obraz.
Przykładowy ekran (filmy):
320
Odtwarzanie
60min
MOV00002
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
Aby obejrzeć film, dotknij przycisku
, gdy wybrany film pojawi się na
ekranie.
Przełącznik POWER
1
2
Regulacja głośności w filmach
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [VOLUME].
Otwórz panel LCD.
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik
POWER.
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[VOLUME], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [VOLUME] z menu
(STANDARD SET).
3 Wyreguluj głośność, dotykając
przycisku
(zmniejszanie) lub
(zwiększanie). Dotknij przycisku
.
Jak zatrzymać film lub włączyć w nim pauzę
Dotknij przycisku
. Dotknij go
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Kasowanie obrazów
Patrz podrozdział „Kasowanie zapisanych
obrazów” (str. 107).
Odtwarzanie
53PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 54 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskaźniki widoczne podczas wyświetlania
obrazów z karty „Memory Stick Duo”
60min
101–0010
2016
10 / 10 101
0:00:00
P-MENU
A Stan naładowania i pozostały czas pracy
akumulatora
B Wielkość obrazu
C Numer obrazu / Liczba obrazów
zapisanych w bieżącym folderze
wyświetlania
D Nazwa folderu wyświetlania
E Czas odtwarzania (tylko filmy)
F Wskaźnik poprzedniego / następnego
folderu
Kiedy wyświetlany jest pierwszy lub
ostatni obraz z bieżącego folderu, a na
karcie „Memory Stick Duo” istnieje wiele
folderów, pojawiają się następujące
wskaźniki:
: Dotknij przycisku
, aby przejść
do poprzedniego folderu.
: Dotknij przycisku
, aby przejść
do następnego folderu.
: Dotknij przycisku
/
, aby
przejść do poprzedniego lub następnego
folderu.
G Przycisk kasowania obrazu
b Uwagi
• Na ekranie mogą nie pojawiać się foldery utworzone
w komputerze, foldery o zmienionych nazwach
i zmodyfikowane obrazy.
• W czasie odtwarzania filmów z karty „Memory
Stick Duo” dostępne są tylko te warianty z menu, do
których umieszczono skróty w menu osobistym.
Chcąc korzystać z innych wariantów z menu, trzeba
dodać te warianty do menu osobistego (str. 90).
z Wskazówka
• Po zapisaniu obrazu w folderze ten sam folder jest
domyślnym folderem wyświetlania. Folder
wyświetlania można wybrać z menu (str. 74).
Różne tryby wyświetlania z karty
„Memory Stick Duo”
Ekran przedstawiony w czynności 4
podrozdziału „Wyświetlanie nagrań z karty
„Memory Stick Duo”” (str. 53) pozwala na
użycie następujących funkcji:
Wyszukiwanie sceny w filmie
Można podzielić film na maksymalnie 60 scen,
aby rozpoczynać odtwarzanie od określonej
sceny. Maksymalna liczba scen w filmie zależy
od długości filmu.
1 Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wybierz scenę, od
której chcesz rozpocząć odtwarzanie.
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
0:00:00
MPEG
P-MENU
2 Dotknij przycisku
.
H Znacznik wydruku (tylko nieruchome
obrazy) (str. 109)
I Znacznik ochrony obrazu (str. 108)
J Nazwa pliku z danymi
K Przycisk menu osobistego (str. 63)
L Przycisk wyświetlania ekranu indeksu
M Przycisk wybierania odtwarzania
z taśmy
N Przycisk wyboru obrazu
54PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 55 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Równoczesne wyświetlanie 6 obrazów,
w tym filmów – ekran indeksu
Dotknij przycisku
– Easy Handycam
Poprzednich
6 obrazów Znak B*
END
101–0002
2 / 10
Następnych
6 obrazów
Łatwe odtwarzanie
.
101
SET
Ikona filmu
* Obraz wyświetlany przed pojawieniem się ekranu
indeksu.
Po włączeniu funkcji Easy Handycam
użytkownik ma do dyspozycji tylko
podstawowe funkcje. To sprawia, że kamera
jest łatwa w obsłudze nawet dla osoby, która
pierwszy raz trzyma ją w ręku. Dla
ułatwienia oglądania zwiększa się też
wielkość wyświetlanych napisów. Przed
odtwarzaniem należy sprawdzić, czy
w kamerze znajduje się nagrana kaseta lub
karta „Memory Stick Duo”.
Odtwarzanie
Aby przywrócić tryb wyświetlania jednego
obrazu, dotknij obrazu, który chcesz
wyświetlić.
Wyświetlanie na ekranie indeksowym
obrazów z innych folderów
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku
.
3 Dotknij przycisku [PB FOLDER].
4 Wskaż folder przyciskami
/
i dotknij przycisku
EASY
Przełącznik POWER
.
1
Otwórz panel LCD.
2
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
Wciskając zielony
przycisk, przesuwaj
przełącznik POWER.
3
Naciśnij przycisk EASY.
Włączy się niebieskie podświetlenie
przycisku EASY.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Odtwarzanie
55PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 56 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
4
Odtwarzaj obraz.
Przy odtwarzaniu obrazu z taśmy
Można używać następujących przycisków:
(odtwarzania/pauzy)/
(przewijania do przodu)/
(zatrzymywania)/
(przewijania
do tyłu)
Ponadto można używać przycisku
SLOWy na pilocie.
Przy wyświetlaniu obrazu z karty
„Memory Stick Duo”
Dotknij przycisku
.
Można używać następujących przycisków:
(poprzedni)/
(następny)/
(odtwarzanie/pauza dla filmów)/
(kasowanie).
Do sterowania odtwarzaniem można
używać pilota.
Wyłączanie funkcji Easy Handycam
Ponownie naciśnij przycisk EASY.
b Uwaga
• Funkcji Easy Handycam nie można włączyć ani
wyłączyć, gdy kamera komunikuje się z innym
urządzeniem przez interfejs USB.
Pełne wykorzystywanie funkcji
Easy Handycam
1
Dotknij przycisku [MENU].
Na ekranie pojawią się dostępne warianty
z menu.
60min
BEEP
VOLUME
2
3
Wybierz żądane ustawienie.
Dla wariantu [CLOCK SET]
1 Przyciskami
/
nastaw parametr
[Y] (rok), po czym dotknij przycisku
.
2 Postępując tak jak przy nastawianiu
roku, nastaw kolejno parametry [M]
(miesiąc), [D] (dzień), godzinę i minuty,
za każdym razem dotykając przycisku
.
Dla wariantu [LANGUAGE]
Przyciskami
/
wskaż żądany język,
po czym dotknij przycisku
.
Dla wariantu [BEEP]
Patrz strona 87.
Dla wariantu [VOLUME]
Wyreguluj głośność, dotykając przycisku
(zmniejszanie) lub
(zwiększanie). Dotknij przycisku
.
Dla wariantu [DATA CODE]
Podczas odtwarzania można wyświetlić
informacje o dacie i godzinie.
Dotknij przycisku [DATE/TIME],
a następnie
.
Dla wariantu [
ALL ERASE]
Można skasować wszystkie obrazy z karty
„Memory Stick Duo”.
Dotknij przycisku [YES].
z Wskazówka
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam można też
używać następujących funkcji:
– „Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora”
(str. 60),
– „Kopiowanie na inną taśmę” (str. 94).
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Dotknij żądanego wariantu.
56PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 57 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
4
Różne funkcje
odtwarzania
Dotykając przycisków
/
i
,
wybierz menu
(PICT. APPLI.),
a następnie wariant [PB ZOOM].
Ekran powiększania obrazu z taśmy
Można powiększać małe obiekty
w zarejestrowanym obrazie i wyświetlać je
na ekranie. Można także wyświetlić datę
nagrania i nazwę folderu, w którym znajduje
się obraz.
Dźwignia regulacji zbliżenia
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
PB
Przełącznik POWER
END
Przycisk wyboru
trybu wyświetlania
z karty „Memory
Stick Duo”
Ekran powiększania obrazu z karty
„Memory Stick Duo”
Przyciski zbliżenia
na obramowaniu
ekranu LCD
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
VIDEO
5
DISPLAY/BATT INFO
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Dotknij przycisku
.
Wyświetl nieruchomy obraz albo film
i w obrębie wyświetlanej ramki
dotknij ekranu w miejscu, które chcesz
powiększyć.
Obraz zostanie powiększony mniej więcej
dwukrotnie, a dotknięte miejsce pojawi się
na środku ekranu. Po dotknięciu innego
miejsca, na środku pojawi się nowo
dotknięte miejsce.
Powiększanie obrazu nagranego
na taśmie lub na karcie „Memory
Stick Duo”
Można powiększyć obraz filmowy nagrany
na taśmie lub nieruchomy obraz zapisany na
karcie „Memory Stick Duo”.
END
Przycisk wyboru
trybu odtwarzania
z taśmy
Odtwarzanie
101–0001
6
Używając dźwigni regulacji zbliżenia,
wyreguluj współczynnik powiększenia.
Obraz można powiększyć od około 1,1 raza
do 5 razy w stosunku do pierwotnej
wielkości. Naciśnij stronę W, aby
zmniejszyć powiększenie, a stronę T, aby je
zwiększyć.
Kończenie powiększania
Dotknij przycisku [END].
3
Dotknij przycisku [MENU].
b Uwagi
• Powiększonego obrazu nie można zapisać na karcie
„Memory Stick Duo” włożonej do kamery.
• Nie można powiększać obrazu pochodzącego
z zewnętrznego źródła. Nie można też odtwarzać
powiększonego obrazu przez interfejs DV.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Odtwarzanie
57PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 58 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
z Wskazówki
• Współczynnik powiększenia można też zmieniać
przyciskami zbliżenia na obramowaniu ekranu
LCD.
• Naciśnięcie przycisku DISPLAY/BATT INFO
w czasie powiększania obrazu spowoduje zniknięcie
ramki.
3
Dotknij przycisku [DATA CODE].
Jeśli wariant ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku
[DATA CODE], dotknij przycisku
[MENU] i wybierz wariant [DATA CODE]
z menu
(STANDARD SET).
Wyświetlanie wskaźników
ekranowych
60min
DATA CODE:
OFF
Każde naciśnięcie przycisku powoduje na
przemian wyświetlenie lub ukrycie
wskaźników.
4
Dotknij przycisku [CAMERA DATA]
albo [DATE/TIME], a następnie
przycisku
.
60min
z Wskazówka
• Wskaźniki ekranowe mogą się pojawiać podczas
oglądania obrazu na ekranie telewizora. W tym celu
należy wyświetlić menu
(STANDARD SET)
i kolejno dotknąć przycisków [DISPLAY]
i [V-OUT/PANEL] (str. 88).
Wyświetlanie daty / godziny
i danych o ustawieniach kamery
– Kod danych
Podczas odtwarzania można wyświetlić dane
o dacie i godzinie oraz dane o ustawieniach
kamery ([CAMERA DATA]), które są
automatycznie zapisywane podczas
nagrywania obrazu na taśmie lub na karcie
„Memory Stick Duo”.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Podczas odtwarzania lub pauzy
w odtwarzaniu dotknij przycisku
.
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
Na ekranie można wyświetlić kod czasowy,
licznik taśmy i inne wskaźniki.
Naciśnij przycisk DISPLAY/BATT INFO.
0:00:00:00
OFF
0:00:00:00
1 1 2004
12:17:50
P-MENU
Jak ukryć dane o dacie / godzinie /
ustawieniach kamery
Wykonaj czynności 2 i 3, a podczas
wykonywania czynności 4 dotknij przycisku
[OFF].
Wyświetlanie danych o ustawieniach
kamery
Przy wyświetlaniu danych o dacie i godzinie,
data i godzina pojawiają się w jednym polu.
58PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 59 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jeśli w czasie zapisu obrazu nie był
wyregulowany zegar, pojawią się wskazania
[-- -- ----] i [--:--:--].
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
A Wyłączenie stabilizatora obrazu
SteadyShot*
B Ekspozycja*
Odtwarzanie
C Balans bieli*
D Wzmocnienie*
E Czas ekspozycji
F Liczba przysłony
* Pojawia się tylko podczas odtwarzania.
b Uwaga
• Dane o ustawieniach kamery nie pojawiają podczas
odtwarzania filmu z karty „Memory Stick Duo”.
z Wskazówki
• Podczas odtwarzania z karty „Memory Stick Duo”
pojawia się wartość korekty ekspozycji (0EV).
• Jeśli obraz został zapisany z użyciem lampy
błyskowej, pojawia się symbol .
Odtwarzanie
59PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 60 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wyświetlanie obrazu
na ekranie telewizora
Aby podłączyć kamerę do telewizora, należy
użyć dostarczonego przewodu
połączeniowego AV i wykorzystać stację
Handycam Station lub gniazdo A/V na
kamerze.
Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza
sieciowego włączonego do ściennego
gniazdka sieciowego (str. 16).
Należy się ponadto zapoznać z instrukcjami
obsługi podłączanych urządzeń.
Kopiowanie na inną taśmę – patrz strona 94.
IN
Gniazdo A/V
Żółty
Biały
Czerwony
Gniazdo
S VIDEO
Przewód połączeniowy AV
(dostarczony)
Przepływ sygnału
Magnetowid albo telewizor
* Użycie przewodu S video (wyposażenie dodatkowe)
zapewnia wyższą jakość obrazu w systemie DV.
Jeśli podłączane urządzenie ma gniazdo S Video,
należy je wykorzystać i podłączyć przewód S video
(wyposażenie dodatkowe) do gniazd S VIDEO na
urządzeniu i na kamerze lub na stacji Handycam
Station. W takim przypadku nie należy używać
żółtego wtyku wideo. Po podłączeniu samego wtyku
S Video nie będzie słychać dźwięku.
Jeśli do telewizora jest już podłączony
magnetowid
Używając przewodu połączeniowego AV,
podłącz kamerę do wejścia LINE IN
magnetowidu i wybierz w magnetowidzie
wejście LINE.
Jeśli używany telewizor jest monofoniczny
(ma tylko jedno gniazdo wejścia audio)
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
AV do gniazda wejścia wideo, a wtyk biały albo
czerwony do gniazda wejścia audio telewizora
albo magnetowidu.
Aby odtwarzać dźwięk w trybie
monofonicznym, użyj odpowiedniego
przewodu połączeniowego (wyposażenie
dodatkowe).
Jeśli telewizor ma 21-stykowe złącze
(EUROZŁĄCZE)
Skorzystaj z 21-stykowej przejściówki
dostarczonej z kamerą (dotyczy tylko modeli
z nadrukowanym na spodzie znakiem
).
Przejściówka ta jest przeznaczona wyłącznie do
doprowadzenia sygnału wyjściowego.
Telewizor /
magnetowid
b Uwaga
• Zarówno kamera, jak i stacja Handycam Station są
wyposażone w jedno gniazdo A/V (do podłączenia
przewodu AV) i w jedno gniazdo S VIDEO (do
podłączenia przewodu S video). Nie należy
podłączać przewodów tego samego typu zarówno do
kamery, jak i do stacji Handycam Station. Grozi to
powstaniem zakłóceń w obrazie.
60PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 61 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wyszukiwanie na
taśmie sceny, która
ma być odtworzona
4
Naciśnij przycisk PLAY.
Odtwarzanie zacznie się od miejsca,
w którym licznik taśmy wskazuje
„0:00:00”.
Wyłączanie funkcji pamięci punktu
zerowania
Szybkie wyszukiwanie żądanej
sceny – pamięć punktu zerowania
Ponownie naciśnij przycisk ZERO SET
MEMORY na pilocie.
b Uwagi
• Między kodem czasowym a licznikiem taśmy może
występować kilkusekundowa rozbieżność.
• Funkcja pamięci punktu zerowania nie będzie
działała właściwie, jeśli między nagraniami na
taśmie występują nienagrane fragmenty.
Odtwarzanie
m REW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Wyszukiwanie sceny z użyciem
pamięci kasety – wyszukiwanie
tytułów
Można odszukać miejsce, w którym został
dodany tytuł (str. 81).
Podczas odtwarzania fragmentu
nagrania, który chcesz później szybko
odszukać, naciśnij przycisk ZERO
SET MEMORY na pilocie.
SEARCH M.
./>
Licznik taśmy zmieni się na „0:00:00”, a na
ekranie pojawi się wskaźnik
.
60min
STOP
0:00:00
P-MENU
Jeśli licznik taśmy nie jest wyświetlany,
naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie.
2
W miejscu, w którym chcesz
zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
przycisk
(zatrzymywania).
3
Naciśnij przycisk m REW.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Naciskając przycisk SEARCH M. na
pilocie, wybierz tryb [TITLE
SEARCH].
Taśma automatycznie zatrzyma się
w miejscu, w którym wskazanie licznika
taśmy zmieni się na „0:00:00”.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Odtwarzanie
61PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 050-062 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 62 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
3
Naciskając na pilocie przycisk
.(poprzedni)/> (następny),
wskaż tytuł, który chcesz odszukać.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
Odtwarzanie automatycznie rozpocznie się
od wybranego tytułu.
2
Naciskając przycisk SEARCH M. na
pilocie, wybierz tryb [DATE
SEARCH].
3
Naciskając na pilocie przycisk .
(poprzedni)/> (następny), wskaż
datę nagrania.
TITLE SEARCH
1
2
3
4
5
6
0:00:00:00
HELLO !
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS !
OUR SWEET BABY
WEDDING
Bieżące miejsce
na taśmie
Miejsce rozpoczęcia
odtwarzania
Jak przerwać wyszukiwanie
Naciśnij przycisk STOP na pilocie.
b Uwagi
• Funkcji wyszukiwania tytułów nie można używać,
gdy dla parametru [
SEARCH] w menu
(EDIT/PLAY) jest wybrane ustawienie [OFF]
(standardowym ustawieniem jest [ON]) (str. 81).
• Funkcja wyszukiwania tytułów działa niewłaściwie,
jeśli między nagraniami na taśmie występują
nienagrane fragmenty.
Wyszukiwanie sceny na
podstawie daty nagrania
– wyszukiwanie na podstawie dat
Jeśli używana kaseta jest wyposażona
w pamięć, to można odszukać scenę,
wskazując datę nagrania (dla parametru
[ SEARCH] standardowo jest wybrane
ustawienie [ON]). W przypadku kaset
niewyposażonych w pamięć można odszukać
miejsce, w którym zmienia się data nagrania.
SEARCH M.
./>
STOP
Jeśli kaseta jest wyposażona w pamięć,
można bezpośrednio wskazać datę
nagrania.
Jeśli kaseta nie ma pamięci, można wskazać
następną lub poprzednią datę licząc od
bieżącego miejsca na taśmie. Odtwarzanie
automatycznie rozpocznie się od miejsca,
w którym zmienia się data.
Przykład ekranu (gdy kaseta jest wyposażona
w pamięć):
DATE SEARCH
1
2
3
4/ 1/ 04
4/ 1/ 04
5/ 1/ 04
0:00:00:00
Bieżące miejsce
na taśmie
Miejsce rozpoczęcia
odtwarzania
Jak przerwać wyszukiwanie
Naciśnij przycisk STOP na pilocie.
b Uwagi
• Jeśli nagranie dokonane w jednym dniu trwa mniej
niż 2 minuty, kamera może nie wyszukiwać
precyzyjnie miejsca zmiany daty.
• Funkcja wyszukiwania na podstawie dat działa
niewłaściwie, jeśli między nagraniami na taśmie
występują nienagrane fragmenty.
• Pamięć może zawierać dane o sześciu datach. Jeśli
kaseta zawiera nagrania z siedmiu lub większej
liczby dni, należy wyszukiwać daty bez użycia
pamięci kasety. Aby wyłączyć pamięć kasety,
należy wybrać menu
(EDIT/PLAY), po czym
kolejno dotknąć przycisków [
SEARCH]
i [OFF] (str. 81).
62PL Odtwarzanie
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 63 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
BDodatkowe operacje
4
Posługiwanie się menu
Dotykając przycisków
/
, wskaż
ikonę żądanego menu. Dotknij
przycisku
.
Wybieranie wariantów
z menu
CAMERA SET (str. 65)
MEMORY SET (str. 71)
PICT. APPLI. (str. 75)
EDIT/PLAY (str. 80)
STANDARD SET (str. 84)
TIME/LANGU. (str. 89)
Parametry w menu wyświetlanym na ekranie
umożliwiają zmienianie różnorakich ustawień
i wykonywanie precyzyjnych regulacji.
60min
0:00:00:00
TITLE ERASE
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
Włącz kamerę (str. 19).
2
Dotknij przycisku
Dotykając przycisków
/
, wskaż
żądany wariant (parametr). Dotknij
przycisku
.
Żądany wariant można też wybrać
bezpośrednio, dotykając go.
Można przewijać zawartość listy
i przeglądać dostępne warianty. Zawartość
menu zależy od trybu pracy kamery.
Niedostępne warianty będą miały szary
kolor.
Przełącznik POWER
1
OK
Posługiwanie się menu
5
SP
.
Pojawi się menu osobiste. Często używane
warianty pojawiają się w postaci
przycisków-skrótów.
60min
REMOTE CTRL: ON
ON
0:00:00:00
OFF
Przykład: zawartość menu
osobistego w trybie PLAY/EDIT
0:00:00:00
60min
1/3
3
MENU
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
6
Przycisk
zmieni się w
. Jeśli nie
chcesz zmieniać ustawienia, dotknij
przycisku
, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
Dotknij przycisku [MENU], aby
wyświetlić ekran indeksu menu.
60min
Wybierz żądane ustawienie.
60min
REMOTE CTRL: OFF
0:00:00:00
0:00:00:00
ON
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OFF
OK
OK
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
63PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 64 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
7
Dotknij przycisku
, a następnie
, aby usunąć menu z ekranu.
Można też dotykać przycisku
(powrotu), za każdym razem cofając się na
wyższy poziom menu.
Korzystanie z przycisków-skrótów
w menu osobistym
Zawartość menu zależy od trybu pracy kamery
wybranego przełącznikiem POWER.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
Można zmieniać skróty dostępne w menu
(str. 90).
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij żądanego wariantu.
3 Wybierz żądane ustawienie i dotknij
przycisku
.
z Wskazówki
• Kiedy wybrany jest tryb PLAY/EDIT, można
wyświetlić ekran sterowania przesuwem taśmy.
W tym celu należy dotknąć przycisku
na
ekranie pojawiającym się po wykonaniu czynności 2
(str. 63). Powrót do poprzedniego ekranu umożliwia
przycisk
.
• Często wybierane warianty wygodnie jest umieścić
w postaci przycisków-skrótów w menu osobistym.
Informacje o definiowaniu zawartości menu
osobistego podano na stronie 90.
64PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 65 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Użycie menu
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE/WHITE BAL./16:9 WIDE
itp.
Menu CAMERA SET zawiera omówione niżej
parametry. Informacje o wybieraniu tych
wariantów podano w podrozdziale „Wybieranie
wariantów z menu” (str. 63).
Ustawienia standardowe zostały wyróżnione
symbolem G. W nawiasach są pokazane
symbole pojawiające się po wybraniu danego
ustawienia. Dostępne parametry i ustawienia
zależą od trybu pracy kamery wybranego
przełącznikiem POWER. Wyświetlane są tylko
warianty, których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE (programy tematyczne)
Wybierając jedno z poniższych ustawień, można bez problemów zarejestrować
obraz w pewnych sytuacjach, które wymagają stosowania różnych technik.
To ustawienie należy wybrać, aby nie korzystać z programów
tematycznych.
SPOTLIGHT*
(reflektory) ( )
Zapobiega nadmiernemu rozjaśnieniu twarzy
osób oświetlonych silnym światłem, na przykład
w teatrze albo na ślubie.
PORTRAIT
(miękki portret)
(
)
Służy do eksponowania pierwszego planu,
takiego jak osoba czy kwiat, i tworzy miękkie
tło.
SPORTS* (lekcja
WF) ( )
Ogranicza do minimum drgania przy
rejestrowaniu szybko poruszających się
obiektów, takich jak piłeczka tenisowa albo
golfowa.
BEACH&SKI*
(plaża i narty) (
Posługiwanie się menu
G AUTO
Zapobiega nadmiernemu ściemnieniu twarzy
) osób w silnym świetle bezpośrednim albo
odbitym, na przykład na plaży latem albo na
stoku narciarskim.
SUNSET&MOON** Zachowuje klimat zachodu słońca, widoku
(zmierzch
nocnego, ogni sztucznych czy neonów.
i księżyc) (
)
LANDSCAPE**
(krajobraz) (
)
Do zdjęć odległych obiektów, takich jak góry.
To ustawienie zapobiega ponadto nastawieniu
przez kamerę ostrości na szkło albo metalową
siatkę znajdujące się między kamerą a sceną.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
65PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 66 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
* Ostrość kamery jest nastawiana tylko na średnio i bardzo odległe obiekty.
**Ostrość kamery jest nastawiana tylko na bardzo odległe obiekty.
b Uwaga
• Tryb [SPORTS] (lekcji WF) nie działa, gdy przełącznikiem POWER wybrany jest tryb
pracy CAMERA-MEMORY.
SPOT METER (światłomierz punktowy)
Szczegóły podano na stronie 39.
EXPOSURE (ekspozycja)
Szczegóły podano na stronie 39.
WHITE BAL. (balans bieli)
Pozwala na dostosowanie balansu bieli do jasności w miejscu wykonywania zdjęć.
G AUTO
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować obraz z automatycznie
nastawionym balansem bieli.
OUTDOOR (
) • Rejestracja w czasie wschodu lub zachodu słońca, w nocy, w świetle
neonów lub ogni sztucznych.
• Rejestracja w oświetleniu jarzeniowym symulującym światło
dzienne.
INDOOR (n)
• To ustawienie należy wybrać na przyjęciu lub w studio, gdzie
warunki oświetlenia szybko się zmieniają.
• To ustawienie należy wybrać w świetle lamp wideo, na przykład
w studio, a także pod lampami sodowymi, rtęciowymi
i wytwarzającymi ciepłe, białe światło lampami jarzeniowymi.
ONE PUSH (
) Wybierz to ustawienie, aby nagrywać po dopasowaniu punktu bieli do
warunków oświetlenia.
1 Wybierz wariant [ONE PUSH].
2 W warunkach oświetlenia identycznych z warunkami
3
filmowania skieruj kamerę na biały obiekt w całości
wypełniający kadr, na przykład białą kartkę papieru.
Dotknij przycisku [
].
Wskaźnik
zacznie szybko migać.
Po nastawieniu balansu bieli i umieszczeniu go
w pamięci, wskaźnik przestanie migać.
b Uwagi
• W czasie szybkiego migania wskaźnika
unikać potrząsania
kamerą.
• Wolne miganie wskaźnika
oznacza, że balans bieli nie został
dotychczas wyregulowany albo że nie udało się go wyregulować.
• Jeśli wskaźnik
nie przestaje migać pomimo dotknięcia
przycisku
, to należy zmienić ustawienie parametru [WHITE
BAL.] na [AUTO].
b Uwaga
• Funkcji balansu bieli nie można używać w kombinacji z funkcją NightShot ani Super
NightShot.
66PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 67 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej 5 minut, ustawienie tego
parametru zmieni się na [AUTO].
z Wskazówki
• Jeśli dla parametru [WHITE BAL.] jest wybrane ustawienie [AUTO], to w następujących
przypadkach zaleca się, aby po wybraniu przełącznikiem POWER trybu CAMERATAPE, na 10 sekund skierować kamerę na pobliski biały obiekt:
– po wymianie akumulatora,
– po wyniesieniu z pomieszczenia w plener kamery z nastawioną stałą ekspozycją lub po jej
przeniesieniu z pleneru do pomieszczenia. Zapewni to lepsze nastawienie balansu bieli.
• W następujących przypadkach zaleca się powtórzenie procedury przewidzianej do
wykonania po wybraniu ustawienia [ONE PUSH]:
– po zmianie programu tematycznego [PROGRAM AE], gdy dla parametru [WHITE
BAL.] jest wybrane ustawienie [ONE PUSH],
– po przeniesieniu kamery z pomieszczenia w plener lub na odwrót.
• Pod lampami jarzeniowymi wytwarzającymi zimne, białe światło należy wybrać dla
parametru [WHITE BAL.] ustawienie [AUTO] albo [ONE PUSH].
SHARPNESS (ostrość)
Dotykając przycisków
/
. można korygować ostrość krawędzi obrazu.
Kiedy wybrane jest ustawienie inne niż standardowe, pojawia się wskaźnik
.
Posługiwanie się menu
Zmiękczanie
Wyostrzanie
z Wskazówka
• Ostrości nie można korygować, gdy wybrany jest efekt cyfrowy [CINEMA EFECT].
AUTO SHUTTER (automatyczna migawka)
GON
To ustawienie należy wybrać, aby przy nagrywaniu w jasnych
miejscach automatycznie włączała się elektroniczna migawka
korygująca czas ekspozycji.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować obraz bez użycia
elektronicznej migawki.
AE SHIFT (korekta ekspozycji)
Dotykając przycisków
/
, można korygować ekspozycję. Kiedy
wybrane jest ustawienie inne niż standardowe, pojawia się wskaźnik
i nastawiona wartość.
z Wskazówki
• Kiedy obiekt jest biały albo filmowany z silnym światłem w tle, dotknij przycisku
.
Kiedy obiekt jest czarny albo filmowany w słabym świetle, dotknij przycisku
.
• Funkcji tej należy używać przy wybranym ustawieniu [AUTO] parametru [EXPOSURE].
Pozwala ona na skorygowanie ekspozycji jaśniejszego lub ciemniejszego obrazu.
SPOT FOCUS (punktowa regulacja ostrości)
Szczegóły podano na stronie 41.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
67PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 68 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
EXP. FOCUS (rozszerzona ostrość)
Jeśli ostrość obrazu zapisywanego na karcie „Memory Stick Duo” jest nastawiana
ręcznie, można ją skontrolować dzięki dwukrotnemu powiększeniu środkowej
części obrazu (str. 42).
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć rozszerzoną ostrość.
ON (
)
To ustawienie należy wybrać, aby korzystać z rozszerzonej ostrości.
FLASH SET (ustawienia lampy błyskowej)
Zwracamy uwagę, że poniższe ustawienia nie będą wpływały na pracę
zewnętrznych lamp błyskowych, które nie obsługują tych ustawień.
FLASH LEVEL (siła błysku)
Jeśli jest używana zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie dodatkowe), można
nastawić właściwą siłę błysku.
HIGH (
)
GNORMAL (
LOW (
Lampa błyska silniej niż przy standardowym ustawieniu.
)
)
Standardowa siła błysku.
Lampa błyska słabiej niż przy standardowym ustawieniu.
b Uwaga
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej 5 minut, ustawienie tego
parametru zmieni się na [NORMAL].
REDEYE REDUC (osłabianie efektu czerwonych oczu)
GOFF
ON (
Efekt czerwonych oczu nie będzie osłabiany.
)
Włączanie lampy błyskowej przed rejestracją w celu osłabienia efektu
czerwonych oczu (str. 33).
SUPER NS
Szczegóły podano na stronie 40.
NS LIGHT (promiennik NS)
Jeśli nagrywanie odbywa się z użyciem funkcji NightShot, to wyraźniejszy obraz
uzyska się wówczas, gdy promiennik NightShot będzie wytwarzał promienie
podczerwone (niewidoczne). Zasięg promiennika NightShot wynosi około 3 metrów.
GON
Promiennik NightShot jest włączony.
OFF
Promiennik NightShot jest wyłączony.
COLOR SLOW S (długa ekspozycja w kolorze)
Szczegóły podano na stronie 41.
68PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 69 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
ZEBRA
Ta funkcja przydaje się przy nastawianiu jasności. Kiedy wybrane jest ustawienie
inne niż standardowe, pojawia się wskaźnik
. Wzór zebry nie jest nagrywany.
GOFF
Wzór zebry nie pojawia się.
70
Wzór zebry pojawia się w obszarach o jasności około 70 IRE.
100
Wzór zebry pojawia się w obszarach o jasności około 100 IRE lub
większej.
b Uwaga
• Fragmenty ekranu, których jasność wynosi około 100 IRE, mogą sprawiać wrażenie
prześwietlonych.
z Wskazówka
• Wzór zebry to ukośne paski pojawiające się w obszarach ekranu, w których jasność
przekracza określony poziom.
SELF-TIMER (samowyzwalacz)
Posługiwanie się menu
Szczegóły podano na stronach 29 i 34.
DIGITAL ZOOM (zbliżenie cyfrowe)
Jeśli przy nagrywaniu na taśmę przewiduje się wykorzystywanie zbliżeń większych
niż 10 x, to można określić maksymalny poziom zbliżenia. Zwracamy uwagę, że
użycie funkcji zbliżenia cyfrowego pogarsza jakość obrazu. Funkcja ta przydaje się
do zapisu w dużym powiększeniu odległego obiektu, takiego jak ptak.
Na prawo od kreski zaczyna się strefa zbliżenia
cyfrowego.
Strefa ta pojawia się po określeniu maksymalnego
poziomu zbliżenia.
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć funkcję zbliżenia
cyfrowego. Zbliżenia do 10 razy są uzyskiwane technikami
optycznymi.
20 ×
To ustawienie należy wybrać, aby włączyć funkcję zbliżenia
cyfrowego. Zbliżenia od 10 do 20 razy są uzyskiwane technikami
cyfrowymi.
120 ×
To ustawienie należy wybrać, aby włączyć funkcję zbliżenia
cyfrowego. Zbliżenia od 10 do 120 razy są uzyskiwane technikami
cyfrowymi.
16:9 WIDE (tryb panoramiczny)
Na taśmę można nagrywać panoramiczny obraz (16:9) przeznaczony do
wyświetlenia na telewizorze z ekranem 16:9 (tryb [16:9 WIDE]).
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
69PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 70 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Po wybraniu dla tej funkcji ustawienia [ON] i naciśnięciu strony „W” dźwigni
regulacji zbliżenia, kamera będzie się charakteryzowała szerszym kątem
obiektywu niż przy wybranym ustawieniu [OFF].
Należy się także zapoznać z instrukcją obsługi telewizora.
Obraz wyświetlany na ekranie LCD / w celowniku
Obraz wyświetlany na ekranie panoramicznego telewizora 16:9*
Obraz wyświetlany na ekranie zwykłego telewizora**
* Obraz pojawia się na pełnym ekranie po przełączeniu telewizora panoramicznego w tryb
full.
**Wyświetlanie w trybie 4:3. Przy wyświetlaniu obrazu w trybie panoramicznym wygląda
on tak, jak na ekranie LCD lub w celowniku.
GOFF
ON (
Standardowe ustawienie (zapis obrazu przeznaczonego do
wyświetlenia na ekranie telewizora 4:3). Nagrany obraz nie będzie
panoramiczny.
)
To ustawienie należy wybrać, aby zapisywać obraz przeznaczony do
wyświetlenia na telewizorze z ekranem panoramicznym (16:9).
STEADYSHOT
Ta funkcja umożliwia kompensowanie drgań kamery.
GON
OFF (
Standardowe ustawienie (działa stabilizator obrazu SteadyShot).
)
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć funkcję SteadyShot.
Należy je wybrać, aby filmować nieruchomy obiekt ze statywu,
a także po zainstalowaniu konwertera (wyposażenie dodatkowe).
Wytwarzany będzie bardziej naturalny obraz.
PROGRES. REC
Szczegóły podano na stronie 30.
70PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 71 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Ustawienia standardowe zostały wyróżnione
symbolem G. W nawiasach są pokazane
symbole pojawiające się po wybraniu danego
ustawienia. Dostępne parametry i ustawienia
zależą od trybu pracy kamery wybranego
przełącznikiem POWER. Wyświetlane są tylko
warianty, których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
Użycie menu
(MEMORY SET)
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER itd.
Menu MEMORY SET zawiera omówione niżej
parametry. Informacje o wybieraniu tych
wariantów podano w podrozdziale „Wybieranie
wariantów z menu” (str. 63).
60min
2016 FINE
30
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET (ustawienia nieruchomego obrazu)
Posługiwanie się menu
BURST (zdjęcia seryjne)
Istnieje możliwość zapisu serii nieruchomych obrazów. Maksymalna liczba
zapisywanych obrazów zależy od wybranej wielkości obrazu i od ilości wolnego
miejsca na karcie „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz wariant [NORMAL], [HIGH SPEED] lub [EXP. BRKTG], po
czym dotknij przycisku
GOFF
NORMAL (
.
Wybierz to ustawienie, aby nie zapisywać serii obrazów.
)
Wybierz to ustawienie, aby zapisać serię liczącą 3 obrazy
(o wielkości 2016 × 1512), 4 obrazy (o wielkości 1600 × 1200)
lub 21 obrazów (o wielkości 640 × 480). Zapis będzie się
odbywał w odstępach 0,5-sekundowych.
HIGH SPEED
(
)
Wybierz to ustawienie, aby zapisać serię zdjęć liczącą do
32 obrazów (o wielkości 640 × 480). Obrazy będą rejestrowane
co około 0,07 sekundy.
EXP. BRKTG
(
)
Wybierz to ustawienie, aby zapisać serię 3 zdjęć różniących się
ustawieniem ekspozycji. Zapis będzie się odbywał w odstępach
0,5-sekundowych. Później można porównać zdjęcia i wybrać
najlepiej naświetlone.
2 Dotknij przycisku
.
3 Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Jeśli jest wybrane ustawienie [NORMAL] albo [HIGH SPEED], to po
wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PHOTO kamera będzie rejestrować
kolejne obrazy, aż do osiągnięcia ich maksymalnej liczby.
b Uwagi
• Podczas rejestracji serii zdjęć nie działa lampa błyskowa.
• Jeśli fotografowanie zostanie rozpoczęte za pomocą samowyzwalacza albo pilota, to
kamera zarejestruje maksymalną liczbę zdjęć.
• Po wybraniu trybu [HIGH SPEED] obrazy mogą migać albo cechować się
zniekształconymi barwami.
• Tryb [EXP. BRKTG] nie będzie działał, gdy na karcie „Memory Stick Duo” nie ma
miejsca na zapis przynajmniej 3 obrazów.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
71PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 72 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• Jeśli przy oglądaniu obrazu na ekranie LCD trudno jest dostrzec różnicę między ujęciami
wykonanymi w trybie [EXP. BRKTG], to należy podłączyć kamerę do telewizora albo
komputera.
QUALITY (jakość)
GFINE (
)
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować nieruchome obrazy
o wysokiej jakości (zmniejszone do mniej więcej 1/4 początkowej
wielkości).
STANDARD
(
)
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować nieruchome obrazy
o standardowej jakości (zmniejszone do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości).
IMAGE SIZE (wielkość obrazu)
G2016 × 1512
(
)
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować nieruchome obrazy
przeznaczone do wyświetlenia na dużym ekranie. Obraz jest
wyraźniejszy, ale maleje liczba zapisywanych obrazów. Ustawienie to
można wybrać tylko w trybie CAMERA-MEMORY.
1600 × 1200
(
)
To ustawienie należy wybrać, aby uzyskać stosunkowo wyraźny
obraz. Można je wybrać tylko w trybie CAMERA-MEMORY.
640 × 480 (
) To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować dużo obrazów
przeznaczonych do wyświetlenia na małym ekranie.
MOVIE SET (ustawienia filmu)
IMAGE SIZE (wielkość obrazu)
G320 × 240 (
160 × 112 (
) To ustawienie należy wybrać, aby zapisywać filmy przeznaczone do
wyświetlenia na dużym ekranie albo aby uzyskać wyraźniejszy obraz.
)
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać przez dłuższy czas.
REMAINING (pozostała pojemność)
GAUTO
Wyświetlanie pozostałej pojemności karty „Memory Stick Duo”
w następujących przypadkach:
• po włożeniu karty „Memory Stick Duo”, gdy przełącznikiem
POWER jest wybrany tryb CAMERA-MEMORY (wskazanie
pojawi się na mniej więcej 5 sekund);
• kiedy jest wybrany tryb CAMERA-MEMORY, a wolne miejsce na
karcie „Memory Stick Duo” wystarczy na mniej niż 2 minuty nagrania;
• na początku i na końcu filmu (wskazanie pojawi się na mniej więcej
5 sekund);
ON
Pozostała pojemność karty „Memory Stick Duo” jest stale widoczna.
ALL ERASE (kasowanie całej zawartości)
Można skasować z karty „Memory Stick Duo” wszystkie obrazy, które nie są
chronione przed zapisem. Kasowanie pojedynczych obrazów opisano na
stronie 107.
72PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 73 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1 Wybierz wariant [ALL FILES] lub [CURRNT FOLDER].
ALL FILES
Wybierz ten wariant, aby skasować z karty „Memory Stick Duo”
wszystkie obrazy.
CURRNT
FOLDER
Wybierz ten wariant, aby skasować wszystkie obrazy
z wybranego folderu odtwarzania.
2 Dwukrotnie dotknij przycisku [YES].
Aby zrezygnować z kasowania obrazów, dotknij przycisku [NO].
3 Dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Skasowanie z folderu wszystkich obrazów nie powoduje usunięcia samego folderu.
• Kiedy na ekranie widać komunikat [
Erasing all data...], nie należy wykonywać
następujących czynności:
– przesuwać przełącznika POWER w celu zmiany trybu pracy,
– używać jakichkolwiek przycisków,
– wyjmować karty „Memory Stick Duo”.
FORMAT (formatowanie)
1 Dwukrotnie dotknij przycisku [YES].
Aby zrezygnować z formatowania, dotknij przycisku [NO].
2 Dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Kiedy widać komunikat [
Formatting...], nie należy wykonywać następujących
czynności:
– przesuwać przełącznika POWER i wybierać innych trybów pracy,
– używać jakichkolwiek przycisków,
– wyjmować karty „Memory Stick Duo”.
• Formatowanie powoduje skasowanie całej zawartości karty „Memory Stick Duo”, w tym
zabezpieczonych obrazów i nowo utworzonych folderów.
Posługiwanie się menu
Dostarczona albo nowo kupiona karta „Memory Stick Duo” jest fabrycznie
sformatowana i nie wymaga formatowania.
Szczegółowe informacje o kartach „Memory Stick Duo” znajdują się na stronie 128.
FILE NO. (numeracja plików)
GSERIES
To ustawienie należy wybrać, aby zachować ciągłość numeracji
plików nawet po wymianie karty „Memory Stick Duo”. Numeracja
plików zmieni się po utworzeniu nowego folderu i po zmianie
bieżącego folderu zapisu.
RESET
Po każdej wymianie karty „Memory Stick Duo” numeracja plików
będzie się zaczynała od 0001.
NEW FOLDER (nowy folder)
Na kartach „Memory Stick Duo” można tworzyć nowe foldery (o nazwach
102MSDCF do 999MSDCF). Kiedy folder jest pełny (zawiera maksymalną
liczbę 9999 obrazów), automatycznie jest tworzony nowy folder.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
73PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 74 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1 Dotknij przycisku [YES].
Nowo tworzony folder otrzyma numer o 1 większy od numeru ostatniego
folderu.
Aby zrezygnować z tworzenia folderu, dotknij przycisku [NO].
2 Dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Kamera nie pozwala na usuwanie utworzonych folderów. Aby je usunąć, trzeba
sformatować kartę „Memory Stick Duo” (str. 73) lub użyć komputera.
• Utworzenie na karcie „Memory Stick Duo” dużej liczby folderów przyczyni się do
zmniejszenia liczby obrazów, które można zapisać na karcie „Memory Stick Duo”.
REC FOLDER (folder zapisu)
Standardowo zapis obrazów odbywa się w folderze 101MSDCF. Można wybrać
folder służący do zapisywania obrazów. Najpierw należy utworzyć nowy folder,
wybierając z menu wariant [NEW FOLDER], a następnie przyciskami
/
wskazać żądany folder zapisu, po czym dotknąć przycisku
.
W przypadku pracy z dużą ilością obrazów można sobie uprościć wyszukiwanie
obrazów, zapisując je w różnych folderach.
PB FOLDER (folder wyświetlania)
Dotykając przycisków
.
/
, wskaż żądany folder, po czym dotknij przycisku
74PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 75 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Użycie menu
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/FRAME
REC/SMTH INT. REC itd.
Ustawienia standardowe zostały wyróżnione
symbolem G. W nawiasach są pokazane
symbole pojawiające się po wybraniu danego
ustawienia. Dostępne parametry i ustawienia
zależą od trybu pracy kamery wybranego
przełącznikiem POWER. Wyświetlane są tylko
warianty, których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
Menu PICT. APPLI. zawiera omówione niżej
parametry. Informacje o wybieraniu tych
wariantów podano w podrozdziale „Wybieranie
wariantów z menu” (str. 63).
60min
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVERLAP
D. EFFECT
OK
FADER (wprowadzanie i wygaszanie obrazu)
Szczegóły podano na stronie 43.
Posługiwanie się menu
OVERLAP (przenikanie obrazów)
Szczegóły podano na stronie 44.
D. EFFECT (efekty cyfrowe)
Szczegóły podano na stronach 44 i 52.
PICT. EFFECT (efekty w obrazie)
Obraz nagrywany na taśmę albo odtwarzany z taśmy można przetwarzać za
pomocą efektów specjalnych (takich jak na filmach). Po wybraniu jednego
z efektów pojawia się wskaźnik
.
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie korzystać z efektów w obrazie.
NEG.ART
Służy do nagrywania lub wyświetlania obrazu
w negatywie.
SEPIA
Służy do nagrywania lub wyświetlania obrazu w odcieniach sepii.
B&W
Służy do nagrywania lub wyświetlania obrazu czarno-białego.
SOLARIZE
Służy do nagrywania lub wyświetlania silnie
skontrastowanego obrazu, wyglądającego jak
ilustracja.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
75PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 76 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
PASTEL
Służy do nagrywania obrazu wyglądającego jak
delikatny pastel (ten efekt nie jest dostępny
w czasie odtwarzania).
MOSAIC
Służy do nagrywania obrazu przypominającego
mozaikę (ten efekt nie jest dostępny w czasie
odtwarzania).
b Uwaga
• Nie można dodawać efektów do obrazu pochodzącego z zewnętrznego źródła. Nie można
też odtwarzać obrazu z zastosowanym efektem przez interfejs DV.
z Wskazówka
• Obraz przetworzony z użyciem funkcji efektów w obrazie można nagrać na kartę „Memory
Stick Duo” (str. 96) lub na inną taśmę (str. 94).
MEMORY MIX (łączenie filmu z nieruchomym obrazem)
Szczegóły podano na stronie 46.
PB ZOOM (powiększanie odtwarzanego obrazu)
Szczegóły podano na stronie 57.
SLIDE SHOW (pokaz slajdów)
Można po kolei wyświetlać obrazy zapisane na karcie „Memory Stick Duo” lub
w wybranym folderze odtwarzania (pokaz slajdów).
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [PB FOLDER].
3 Wybierz wariant [ALL FILES] lub [CURRNT FOLDER], po czym
dotknij przycisku
GALL FILES (
CURRNT
FOLDER (
.
) Wybierz ten wariant, aby wyświetlić w formie pokazu slajdów
wszystkie obrazy z karty „Memory Stick Duo”.
)
Wybierz ten wariant, aby wyświetlić w formie pokazu slajdów
tylko obrazy z wybranego folderu odtwarzania (str. 74).
4 Dotknij przycisku [REPEAT].
5 Dotknij przycisku [ON] lub [OFF], a następnie przycisku
GON (
OFF
)
.
Wybierz to ustawienie, aby powtarzać pokaz slajdów.
Wybierz to ustawienie, aby pokaz został wyświetlony tylko raz.
6 Dotknij przycisku [END].
7 Dotknij przycisku [START].
76PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 77 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Kamera rozpocznie wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie „Memory
Stick Duo”.
Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij przycisku [END]. Aby włączyć pauzę,
dotknij przycisku [PAUSE].
z Wskazówki
• Przed dotknięciem przycisku [START] można wybrać obraz, od którego ma się rozpocząć
pokaz slajdów. W tym celu należy dotykać przycisków
/
.
• Jeśli w ramach pokazu slajdów jest wyświetlany film, to w celu regulacji głośności można
dotykać przycisków
(zmniejszanie)/
(zwiększanie).
FRAME REC (nagrywanie klatka po klatce)
Można nagrywać obraz przypominający animację. W tym celu należy na
przemian nagrywać kilka klatek filmu i nieznacznie przemieszczać obiekt. Dla
uniknięcia poruszenia kamery zaleca się użycie pilota.
GOFF
ON (
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać w standardowym trybie.
)
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać w trybie poklatkowym.
Posługiwanie się menu
1 Wybierz wariant [ON], po czym dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku
.
3 Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Kamera nagra około 5 klatek filmu, po czym przełączy
się w tryb czuwania.
4 Przemieść obiekt i powtórz czynność 3.
b Uwagi
• Stałe używanie funkcji nagrywania poklatkowego spowoduje błędy w wyświetlaniu czasu
pozostałego do końca taśmy.
• Ostatnia scena będzie dłuższa niż inne sceny.
SMTH INT. REC (płynne nagrywanie okresowe)
Ta funkcja przydaje się do rejestracji przepływających chmur albo zmian
oświetlenia dziennego. Kamera będzie z wybraną częstością rejestrować
pojedyncze klatki obrazu. Klatki te będą przechowywane w pamięci kamery aż do
nagromadzenia się ich większej liczby – wówczas zostaną zapisane na taśmie.
Taki sposób zapisu zapewni płynność nagrywanego obrazu. Zaleca się, aby przy
korzystaniu z tej funkcji kamera była zasilana z sieci przez zasilacz sieciowy.
[a]
[a]
[a]
[b]
[b]
a: moment filmowania
b: częstość zapisu
1 Dotknij przycisku
.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
77PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 78 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
2 Dotykając przycisków
/
, określ żądaną częstość rejestracji
(długość przerw między nagraniami), po czym dotknij przycisku
.
Nagrania mogą być dokonywane w odstępach od 1 do 120 sekund.
3 Dotknij przycisku [REC START].
Rozpocznie się nagrywanie, a kolor wskaźnika z zmieni się na czerwony.
Kiedy kamera zarejestruje kilka klatek, zapisze je na taśmie. W zależności od
częstości rejestracji, może się włączyć funkcja END SEARCH.
Aby wstrzymać płynne nagrywanie okresowe, dotknij przycisku [REC
STOP]. Aby je wznowić, dotknij przycisku [REC START].
Aby zakończyć płynne nagrywanie okresowe, dotknij przycisku [REC
STOP], a następnie [END]. Kiedy na ekranie widać komunikat, nie wyłączać
kamery i nie odłączać źródła zasilania.
b Uwagi
• Przy nagrywaniu pierwszego i ostatniego ujęcia kamera rejestruje kilka klatek.
• Funkcji płynnego nagrywania okresowego nie można używać w połączeniu
z następującymi funkcjami:
– MEMORY MIX,
– wprowadzania obrazu z wykorzystaniem obrazu z karty pamięci (Memory overlap),
– efektami cyfrowymi [CINEMA EFECT] i [DELAY MOTION].
• Funkcja płynnego nagrywania okresowego automatycznie wyłącza się po mniej więcej 12
godzinach od rozpoczęcia filmowania.
• Nie jest nagrywany dźwięk.
• Wyczerpanie się akumulatora lub skończenie się taśmy może być przyczyną utraty
ostatnich kilku klatek.
• Częstość rejestracji klatek może się charakteryzować pewnymi niedokładnościami.
z Wskazówki
• Nastawiając ostrość ręcznie, można uzyskać wyraźny obraz nawet po zmianie oświetlenia
(str. 42).
• Można wyłączyć dźwięki rozlegające się podczas rejestracji (str. 87).
78PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 79 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
INT. REC-STL (okresowy zapis fotografii)
Ta funkcja przydaje się do fotografowania przepływających chmur albo zmian
oświetlenia dziennego.
Kamera będzie z wybraną częstością rejestrować nieruchomy obraz i zapisywać
go na karcie „Memory Stick Duo”.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: moment fotografowania
b: częstość zapisu
1 Dotknij przycisku
.
2 Wybierz żądaną częstość rejestracji (1, 5, 10 minut), po czym dotknij
przycisku
.
3 Dotknij przycisku [ON], a następnie
.
GOFF
)
Zapis nieruchomych obrazów na karcie „Memory Stick Duo”
w wybranych odstępach czasu.
Posługiwanie się menu
ON (
Wybierz to ustawienie, aby wyłączyć funkcję okresowego zapisu
fotografii.
4 Dotknij przycisku
.
Migać zacznie wskaźnik
.
5 Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Wskaźnik
przestanie migać i rozpocznie się okresowy zapis fotografii.
Aby wyłączyć funkcję okresowego zapisu fotografii, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz wariant [OFF].
DEMO MODE (tryb pokazu)
Po mniej więcej 10 minutach od wyjęcia z kamery kasety i karty „Memory Stick
Duo” oraz wybrania trybu pracy CAMERA-TAPE może się włączać pokaz
funkcji kamery.
GON
To ustawienie należy wybrać, aby obejrzeć przegląd dostępnych
funkcji kamery, na przykład przy jej pierwszym użyciu.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć tryb pokazu.
b Uwaga
• Wyświetlenie pokazu nie jest możliwe, gdy przełącznik NIGHTSHOT znajduje się
w położeniu ON.
z Wskazówki
• Pokaz zostanie przerwany:
– po dotknięciu ekranu (pokaz zacznie się na nowo po mniej więcej 10 minutach),
– po włożeniu kasety albo karty „Memory Stick Duo”,
– po wybraniu trybu pracy innego niż CAMERA-TAPE.
• Jeśli kamera jest zasilana z akumulatora i dla parametru [A.SHUT OFF] jest wybrane
ustawienie [5 min], to po upływie mniej więcej 5 minut kamera wyłączy się (str. 88).
PRINT (drukowanie)
Szczegóły podano na stronie 110.
Posługiwanie się menu
79PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 80 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Użycie menu
(EDIT/PLAY) –
TITLE/
TAPE TITLE itd.
Ustawienia standardowe zostały wyróżnione
symbolem G. Dostępne parametry i ustawienia
zależą od trybu pracy kamery wybranego
przełącznikiem POWER. Wyświetlane są tylko
warianty, których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
Menu EDIT/PLAY zawiera omówione niżej
parametry. Informacje o wybieraniu tych
wariantów podano w podrozdziale „Wybieranie
wariantów z menu” (str. 63).
60min
0:00:00:00
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
OK
VAR. SPD PB (odtwarzanie z różnymi prędkościami)
Szczegóły podano na stronie 51.
REC CTRL (sterowanie nagrywaniem na taśmę)
Szczegóły podano na stronach 95 i 97.
AUD DUB CTRL (sterowanie dodawaniem dźwięku)
Szczegóły podano na stronie 106.
PROG. EDIT (montaż programu)
OTHER DEVICE To ustawienie należy wybrać, aby do nagrywania programu
i kopiowania na taśmę wybranych scen używać magnetowidu
(str. 98).
MEMORY STICK To ustawienie należy wybrać, aby do nagrywania programu
i kopiowania wybranych scen używać karty „Memory Stick Duo”
(str. 102).
REC CTRL (sterowanie nagrywaniem na kartę „Memory Stick Duo”)
Szczegóły podano na stronie 95 i 96.
BURN DVD (wypalanie płyty DVD)
Kiedy kamera jest połączona z komputerem osobistym z serii VAIO, to polecenie
pozwala na łatwe nagranie obrazu z taśmy na płytę DVD (bezpośredni dostęp do
programu „Click to DVD”). Szczegółów należy szukać w dostarczonej
„Instrukcji obsługi oprogramowania”.
80PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 81 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
BURN VCD (wypalanie płyty VCD)
Kiedy kamera jest połączona z komputerem osobistym, to polecenie pozwala na
łatwe nagranie obrazu z taśmy na płytę CD-R (bezpośredni dostęp do programu
„Video CD Burn”). Szczegółów należy szukać w dostarczonej „Instrukcji obsługi
oprogramowania”.
END SEARCH (wyszukiwanie końca nagrania)
EXEC
Ten wariant należy wybrać, aby rozpocząć wyszukiwanie końca
nagrania na kasecie. Kamera automatycznie odtworzy mniej więcej
5 sekund obrazu kończącego ostatnie nagranie, po czym zatrzyma się.
CANCEL
Ten wariant należy wybrać, aby przerwać wyszukiwanie końca nagrania.
SEARCH (wyszukiwanie)
To ustawienie należy wybrać, aby wyszukiwanie scen, tytułów itp.
odbywało się z użyciem pamięci kasety (str. 61, 62).
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby przy wyszukiwaniu nie używać
pamięci kasety.
Posługiwanie się menu
GON
TITLE (tytuł)
Tytuły nałożone z użyciem tej kamery można wyświetlić tylko za pomocą urządzeń
na kasety wideo
z funkcją indeksowego generatora napisów. Do
wyszukiwania nałożonych tytułów można używać funkcji wyszukiwania tytułów.
Na kasetę wyposażoną w pamięć można nałożyć do 20 tytułów (liczących po mniej
więcej 5 liter). Zwracamy jednak uwagę, że po zapisie w pamięci kasety innych
danych (6 dat / godzin i 1 nazwy kasety) można będzie użyć tylko 11 tytułów.
1 Wybierz żądany tytuł spośród wyświetlanych tytułów (2 tytułów
własnych, które można samodzielnie tworzyć, oraz tytułów
zaprogramowanych w pamięci kamery). W celu utworzenia jednego
z dwóch własnych tytułów (liczącego do 20 znaków), wykonaj
następujące czynności:
1 Wybierz wariant [CUSTOM 1 ” ”] lub [CUSTOM 2 ” ”], po czym
dotknij przycisku
.
2 Wybierz żądany znak. Dotykaj odpowiedniego przycisku aż do
wybrania żądanego znaku z tego przycisku.
STBY
TITLE
0:00:00
END
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Aby skasować znak: dotknij przycisku
Aby wstawić odstęp: dotknij przycisku
.
.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
81PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 82 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
2
3
3 Dotknij przycisku
, aby przemieścić symbol s do pozycji
następnego znaku. W opisany wcześniej sposób wybierz następny znak.
4 Po zakończeniu wprowadzania znaków dotknij przycisku
.
Dotknij przycisku
.
W razie potrzeby dotknij przycisku
(kolor),
/
(położenie)
lub [SIZE] (wielkość) i wybierz żądany kolor, położenie lub wielkość.
Kolor
biały t żółty t fioletowy t czerwony t niebiesko-zielony t zielony
t niebieski
Położenie
Do wyboru jest od 8 do 9 pozycji tytułu.
Wielkość
mały y duży
(Po wprowadzeniu ponad 13 znaków można wybrać tylko małą wielkość.)
4 Dotknij przycisku
.
5 Dotknij przycisku [SAVE].
Podczas odtwarzania, pauzy w odtwarzaniu lub nagrywania
Na ekranie na mniej więcej 5 sekund pojawi się napis [TITLE SAVE], a tytuł
zostanie zapisany w pamięci.
W trybie gotowości do nagrywania
Pojawi się napis [TITLE]. W momencie rozpoczęcia nagrywania przyciskiem
REC START/STOP, na mniej więcej 5 sekund pojawi się napis [TITLE
SAVE], a tytuł zostanie zapisany w pamięci.
b Uwagi
• Podczas wyszukiwania w innym urządzeniu wideo miejsce nałożenia tytułu może być
rozpoznawane jako sygnał indeksu.
• Standardowo kamera, która jest zasilana z akumulatora i nie zostanie użyta przez 5 minut,
automatycznie się wyłącza. Jeśli wprowadzanie znaków może trwać więcej niż 5 minut,
należy zmienić na [NEVER] ustawienie parametru [A.SHUT OFF] w menu
(STANDARD SET) (str. 88). Kamera nie będzie się wówczas wyłączać. W razie
wyłączenia się zasilania wprowadzone znaki zostaną umieszczone w pamięci. Należy
wówczas z powrotem włączyć kamerę, cofnąć się do czynności 1 i kontynuować
nakładanie tytułu.
z Wskazówka
• Aby zmienić utworzony tytuł, należy wybrać go w czynności 1, dotknąć przycisku
i na nowo wybrać znaki tworzące tytuł.
TITL ERASE (kasowanie tytułu)
1 Dotykając przycisków
2
3
/
, wskaż tytuł, który chcesz skasować.
Dotknij przycisku
.
Sprawdź, czy wyświetlany tytuł ma być skasowany, po czym dotknij
przycisku [YES].
Aby zrezygnować z kasowania, dotknij przycisku [NO].
Dotknij przycisku
.
TITLE DISP (wyświetlanie tytułów)
Podczas odtwarzania obrazu mogą pojawiać się tytuły.
82PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 83 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
GON
To ustawienie należy wybrać, aby wyświetlać tytuł podczas
odtwarzania sceny z nałożonym tytułem.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie wyświetlać tytułów.
TAPE TITLE (tytuł kasety)
Można nadawać nazwy kasetom wyposażonym w pamięć (do 10 liter).
Nazwa pojawi się na mniej więcej 5 sekund po wybraniu trybu CAMERA-TAPE
i włożeniu kasety, a także po wybraniu trybu PLAY/EDIT. Jeśli na taśmie są
zapisane tytuły, razem z nazwą kasety pojawią się maksymalnie 4 tytuły.
1 Wybierz żądany znak. Dotykaj odpowiedniego przycisku aż do wybrania
żądanego znaku z tego przycisku.
TAPE TITLE
STBY
ABC
DEF
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Aby skasować znak: dotknij przycisku
Aby wstawić odstęp: dotknij przycisku
Posługiwanie się menu
&?!
GHI
0:00:00
END
.
.
2 Dotknij przycisku
, aby przemieścić symbol s do pozycji
następnego znaku. W opisany wcześniej sposób wybierz następny znak.
3 Po zakończeniu wprowadzania znaków dotknij przycisku
4 Dotknij przycisku
.
.
z Wskazówki
• Aby usunąć wprowadzoną nazwę, kasuj znaki, dotykając przycisku
, po czym dotknij
przycisku
.
• Aby zmienić utworzoną nazwę, włóż kasetę do kamery i powtórz całą procedurę,
zaczynając od czynności 1.
ALL ERASE (kasowanie zawartości pamięci)
W ramach jednej operacji można skasować wszystkie dane z pamięci kasety
(daty, tytuły i nazwę kasety).
1 Dwukrotnie dotknij przycisku [YES].
Aby zrezygnować z kasowania danych, dotknij przycisku [NO].
2 Dotknij przycisku
.
Posługiwanie się menu
83PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 84 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Ustawienia standardowe zostały wyróżnione
symbolem G. W nawiasach są pokazane
Użycie menu
(STANDARD SET)
–
REC MODE/MULTI-SOUND/AUDIO
MIX/USB-CAMERA itd.
symbole pojawiające się po wybraniu danego
ustawienia. Dostępne parametry i ustawienia
zależą od trybu pracy kamery wybranego
przełącznikiem POWER. Wyświetlane są tylko
warianty, których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
Menu STANDARD SET zawiera omówione
niżej parametry. Informacje o wybieraniu
tych wariantów podano w podrozdziale
„Wybieranie wariantów z menu” (str. 63).
60min
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUDIO MODE
LCD/VF SET
OK
REC MODE (tryb nagrywania)
GSP (
LP (
)
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywanie na taśmę odbywało się
w trybie SP (standardowym).
)
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać 1,5 raza dłużej niż
w trybie SP (nagrywanie wydłużone). Dla pełnego wykorzystania
możliwości kamery zaleca się użycie kasety mini DV Sony
Excellence/Master.
b Uwagi
• Do nagrań dokonanych w trybie LP nie można dodawać dźwięku.
• Jeśli nagranie zostanie dokonane w trybie LP, to przy odtwarzaniu taśmy w innej kamerze
albo magnetowidzie mogą występować mozaikowate zakłócenia w obrazie albo przerwy
w dźwięku.
• Jeśli jedna taśma zawiera zarówno nagrania dokonane w trybie SP, jak i LP, mogą
występować zakłócenia odtwarzanego obrazu albo błędny zapis kodu czasowego między
scenami.
AUDIO MODE (tryb dźwięku)
G12BIT
16BIT (
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać dźwięk 12-bitowy
(2 ścieżki stereo).
)
To ustawienie należy wybrać, aby nagrywać dźwięk 16-bitowy
(1 ścieżka stereo o wysokiej jakości dźwięku).
VOLUME (głośność)
Szczegóły podano na stronach 50 i 53.
MULTI-SOUND
Można określić sposób odtwarzania dźwięku nagranego na taśmę w trybie stereo.
84PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 85 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
GSTEREO
To ustawienie należy wybrać, aby odtwarzać taśmę stereo lub słuchać
dźwięku głównego i dodatkowego z taśmy zawierającej dwie ścieżki
dźwiękowe.
1
To ustawienie należy wybrać, aby odtwarzać lewy kanał dźwięku
z taśmy stereo lub słuchać dźwięku głównego z taśmy zawierającej
dwie ścieżki dźwiękowe.
2
To ustawienie należy wybrać, aby odtwarzać prawy kanał dźwięku
z taśmy stereo lub słuchać dźwięku dodatkowego z taśmy
zawierającej dwie ścieżki dźwiękowe.
b Uwagi
• W kamerze można odtwarzać kasety zawierające dwie ścieżki dźwiękowe. Nie można
w niej natomiast nagrać dwóch ścieżek dźwiękowych.
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej 5 minut, ustawienie tego
parametru zmieni się na [STEREO].
AUDIO MIX (miksowanie ścieżek dźwiękowych)
Można regulować balans między dźwiękiem nagranym razem z filmem (ST1)
a dźwiękiem dodanym na taśmę później (ST2) (str. 107).
Posługiwanie się menu
b Uwagi
• Nie można regulować dźwięku nagranego w trybie 16-bitowym.
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej 5 minut, wybrana zostanie
tylko ścieżka ST1 (dźwięk nagrany razem z filmem).
LCD/VF SET (ustawienia ekranu LCD / celownika)
Ustawienia z tej grupy nie wpływają na nagrywany obraz.
LCD BRIGHT (jasność ekranu LCD)
Szczegóły podano na stronie 20.
LCD BL LEVEL (jasność podświetlenia ekranu LCD)
Można regulować jasność podświetlenia ekranu LCD.
GNORMAL
Standardowa jasność.
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu LCD.
b Uwagi
• Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania, następuje automatyczny
wybór ustawienia [BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT] wydajność akumulatora w czasie nagrywania
maleje o mniej więcej 10%.
LCD COLOR (nasycenie barw ekranu LCD)
Dotykając przycisków
Małe nasycenie
/
, wyreguluj kolorystykę ekranu LCD.
Duże nasycenie
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
85PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 86 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
VF B.LIGHT (jasność podświetlenia celownika)
Można regulować jasność podświetlenia celownika.
GNORMAL
Standardowa jasność.
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu celownika.
b Uwagi
• Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania, następuje automatyczny
wybór ustawienia [BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT] wydajność akumulatora w czasie nagrywania
maleje o mniej więcej 10%.
A/V c DV OUT
Do kamery można podłączyć urządzenie cyfrowe oraz urządzenie analogowe
i przekształcać za pomocą kamery sygnał przesyłany z jednego urządzenia do
drugiego.
GOFF
ON (
To ustawienie należy wybrać, aby nie używać funkcji konwersji
sygnału.
)
Kamera będzie przekształcała analogowy sygnał obrazu i dźwięku do
postaci cyfrowej.
Analogowy sygnał wejściowy doprowadzony do gniazda A/V kamery
będzie poddawany konwersji i wyprowadzony przez interfejs DV
kamery. Szczegółów należy szukać w „Instrukcji obsługi
oprogramowania”.
USB-CAMERA (kamera USB)
Można podłączyć do kamery przewód USB (dostarczony) i wyświetlić na ekranie
komputera obraz widoczny na ekranie kamery (strumieniowa transmisja USB).
Szczegółów należy szukać w „Instrukcji obsługi oprogramowania”.
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie używać funkcji strumieniowej
transmisji USB.
USB STREAM
To ustawienie należy wybrać, aby włączyć funkcję strumieniowej
transmisji USB.
USB-PLY/EDT
Można podłączyć do kamery przewód USB (dostarczony) i wyświetlić na ekranie
komputera obraz z taśmy lub z karty „Memory Stick Duo” w kamerze.
Szczegółów należy szukać w „Instrukcji obsługi oprogramowania”.
GSTD-USB
To ustawienie należy wybrać, aby wyświetlać obrazy z karty
„Memory Stick Duo”.
PictBridge
To ustawienie należy wybrać, aby podłączyć drukarkę zgodną
z PictBridge (str. 110).
USB STREAM
To ustawienie należy wybrać, aby wyświetlać obraz z taśmy.
86PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 87 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
GUIDEFRAME (ramka kadru)
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie wyświetlać ramki.
ON
To ustawienie należy wybrać, aby wyświetlić ramkę umożliwiającą
sprawdzenie, czy obiekt jest ustawiony poziomo lub pionowo. Ramka
nie jest nagrywana. Aby ją ukryć, naciśnij przycisk DISPLAY/BATT
INFO.
DATA CODE (kod danych)
GOFF
To ustawienie należy wybrać, aby w czasie odtwarzania nie pojawiały
się dane o dacie, godzinie i ustawieniach kamery.
DATE/TIME
To ustawienie należy wybrać, aby w czasie odtwarzania pojawiała się
data i godzina (str. 58).
CAMERA DATA
To ustawienie należy wybrać, aby w czasie odtwarzania pojawiały się
dane o ustawieniach kamery (str. 58).
GAUTO
Ilość pozostałego miejsca na taśmie pojawi się na 8 sekund
w następujących przypadkach:
• po wybraniu trybu CAMERA-TAPE, gdy w kamerze znajduje się
kaseta (wskazanie pojawi się po obliczeniu ilości pozostałego
miejsca);
• po dotknięciu przycisku
(odtwarzania / pauzy);
ON
Wskazanie ilości pozostałego miejsca na taśmie jest stale widoczne.
Posługiwanie się menu
REMAINING (ilość pozostałego miejsca)
REMOTE CTRL (pilot)
GON
To ustawienie należy wybrać, chcąc korzystać z pilota dostarczonego
z kamerą.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć możliwość zdalnego
sterowania kamerą i zapobiec reagowaniu kamery na polecenia
wysyłane z pilota od innego magnetowidu.
b Uwaga
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej 5 minut, ustawienie tego
parametru zmieni się na [ON].
REC LED (dioda nagrywania)
GON
To ustawienie należy wybrać, jeśli w czasie nagrywania ma się palić
lampka nagrywania z przodu kamery.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
87PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 88 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
OFF
To ustawienie należy wybrać w wymienionych poniżej sytuacjach.
Lampka nagrywania z przodu kamery nie będzie się zapalać w czasie
nagrywania.
• Jeśli filmowana osoba stresuje się świadomością, że trwa
filmowanie.
• Jeśli kamera znajduje się blisko nagrywanego obiektu.
• Jeśli lampka nagrywania odbija się w obiekcie.
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
GMELODY
To ustawienie należy wybrać, aby w momencie rozpoczęcia /
zatrzymania nagrywania i wystąpienia nienormalnego stanu kamery
włączała się melodyjka.
NORMAL
To ustawienie należy wybrać, aby zamiast melodyjki rozlegał się
sygnał dźwiękowy.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby wyłączyć melodyjkę, sygnalizację
dźwiękową i dźwięk migawki.
DISPLAY (wyświetlanie)
GLCD PANEL
To ustawienie należy wybrać, aby wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiały się na ekranie LCD i w celowniku.
V-OUT/PANEL
To ustawienie należy wybrać, aby wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiały się na ekranie telewizora, ekranie LCD i w celowniku.
b Uwaga
• Kiedy jest wybrane ustawienie [V-OUT/PANEL] i zostanie naciśnięty przycisk
DISPLAY/BATT INFO, nie można doprowadzić do kamery sygnału wejściowego.
MENU ROTATE (kierunek obrotu menu)
Można wybrać kierunek przewijania (w górę albo w dół) zawartości menu na
ekranie LCD pod wpływem dotknięcia przycisku
lub
.
GNORMAL
Po dotknięciu przycisku
w dół.
zawartość menu będzie przewijana
OPPOSITE
Po dotknięciu przycisku
góry.
zawartość menu będzie przewijana do
A.SHUT OFF (automatyczne wyłączanie)
G5 min
To ustawienie należy wybrać, aby włączyć funkcję automatycznego
wyłączania. Jeśli włączona kamera nie zostanie użyta przez mniej
więcej 5 minut, automatycznie się wyłączy, zapobiegając
wyczerpaniu akumulatora.
NEVER
To ustawienie należy wybrać, aby uniemożliwić automatyczne
wyłączanie.
b Uwaga
• Po podłączeniu kamery do gniazdka sieciowego ustawienie parametru [A.SHUT OFF]
automatycznie zmienia się na [NEVER].
88PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 89 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Użycie menu
(TIME/LANGU.) – CLOCK
SET/WORLD TIME itd.
Dostępne parametry i ustawienia zależą od
trybu pracy kamery wybranego przełącznikiem
POWER. Wyświetlane są tylko warianty,
których można użyć w danym trybie.
Niedostępne warianty będą miały szary kolor.
60min
Menu TIME/LANGU. zawiera omówione niżej
parametry. Informacje o wybieraniu tych
wariantów podano w podrozdziale „Wybieranie
wariantów z menu” (str. 63).
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET (nastawianie zegara)
Umożliwia nastawienie daty i godziny (str. 21).
WORLD TIME (czas na świecie)
Posługiwanie się menu
Kiedy kamera jest używana za granicą, można skorygować godzinę (zegar)
o różnicę czasów między dwiema strefami czasowymi. W tym celu należy
dotykać przycisków
/
. Po nastawieniu różnicy czasów na 0
przywrócone zostanie pierwotne ustawienie zegara.
LANGUAGE (język)
Można wybrać język, w którym będą wyświetlane informacje na ekranie (str. 24).
Do wyboru są następujące języki: angielski, angielski uproszczony, chiński
tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki,
holenderski, włoski, grecki, rosyjski, arabski i perski.
Posługiwanie się menu
89PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 90 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Definiowanie
zawartości menu
osobistego
Często wykorzystywane warianty z menu
można dodać do menu osobistego, a następnie
uporządkować w żądanej kolejności. Zawartość
menu osobistego definiuje się indywidualnie
dla każdego trybu pracy kamery wybieranego
przełącznikiem POWER.
3
60min
STBY
Select the category.
END
OK
4
Dotknij przycisku
Dotykając przycisków
/
, wskaż
kategorię menu, po czym dotknij
przycisku
.
Dostępne warianty zależą od trybu pracy
kamery wybranego przełącznikiem
POWER.
Wyświetlane są tylko te warianty, które
można wybrać.
60min
Select the item.
Do menu osobistego można dodać często
wykorzystywane warianty z menu. Ułatwi to
i przyspieszy ich wybieranie.
1
0:00:00
END
OK
5
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant w menu, po czym dotknij
przycisku
.
.
0:00:00
STBY
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
STBY
YES
6
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.
NO
Dotknij przycisku [YES].
Wybrany wariant zostanie dodany na
koniec listy.
Dotknij przycisku [P-MENU SET UP].
60min
STBY
P–MENU SET UP
STBY
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
60min
ADD
2
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Dodawanie elementu do menu
b Uwaga
• Menu osobiste dla każdego z trybów CAMERATAPE, CAMERA-MEMORY i PLAY/EDIT może
zawierać maksymalnie 28 elementów. Chcąc dodać
do menu kolejne elementy, trzeba wcześniej usunąć
mniej istotne warianty (str. 91).
Dotknij przycisku [ADD].
7
Dotknij przycisku
.
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
90PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 91 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Usuwanie elementu z menu
1
Dotknij przycisku
.
6
Dotknij przycisku
.
b Uwaga
• Nie można usunąć przycisków [MENU] ani
[P-MENU SET UP].
Zmienianie kolejności
wyświetlania elementów w menu
osobistym
STBY
Elementy dodane do menu osobistego można
uporządkować w żądanej kolejności.
2
Dotknij przycisku [P-MENU SET UP].
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.
Dotknij przycisku
.
STBY
Posługiwanie się menu
60min
STBY
P–MENU SET UP
1
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
2
3
Dotknij przycisku [P-MENU SET UP].
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.
Dotknij przycisku [DELETE].
STBY
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
4
Dotknij elementu menu, który chcesz
usunąć.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknij przycisku [SORT].
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
5
NO
Dotknij przycisku [YES].
Wybrany element zostanie usunięty z menu
osobistego.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Posługiwanie się menu
91PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 063-092 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 92 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
4
Dotknij elementu menu, który chcesz
przenieść.
2
Dotknij przycisku [P-MENU SET UP].
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.
STBY
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
5
Dotykając przycisków
/
,
przemieść element menu na żądane
miejsce.
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknij przycisku [RESET].
STBY
60min
RESET
0:00:00
STBY
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
YES
6
Dotknij przycisku
NO
.
Aby przenieść inne elementy, powtarzaj
czynności 4 do 6.
4
Dotknij przycisku [YES].
60min
RESET
7
Dotknij przycisku [END].
8
Dotknij przycisku
STBY
Are you sure?
NO
.
b Uwaga
• Nie można przenieść przycisku [P-MENU SET UP].
0:00:00
5
YES
Dotknij przycisku [YES].
Przywrócone zostaną standardowe
ustawienia menu osobistego.
Aby zrezygnować z przywrócenia
ustawień, dotknij przycisku [NO].
Przywracanie standardowej
zawartości menu
6
Dotknij przycisku
.
Po dodaniu elementów do menu osobistego lub
ich usunięciu można przywrócić standardową
zawartość menu.
1
Dotknij przycisku
.
STBY
92PL Posługiwanie się menu
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 93 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Kopiowanie/montaż
Podłączanie do
magnetowidu albo
telewizora
Można nagrywać obraz z magnetowidu albo
telewizora na włożoną do kamery taśmę albo
kartę „Memory Stick Duo” (str. 95). Można
też skopiować na inne urządzenie obraz
nagrany przez kamerę (str. 94). Aby
podłączyć kamerę do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć dostarczonego
przewodu połączeniowego AV i wykorzystać
stację Handycam Station lub gniazdo A/V na
kamerze.
Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza
sieciowego włączonego do ściennego
gniazdka sieciowego.
Podłączanie za pomocą przewodu i.LINK
DV
Interfejs
Gniazdo i.LINK
DV
Kopiowanie/montaż
Gniazdo
S VIDEO
Przewód i.LINK
(wyposażenie dodatkowe)
Gniazdo A/V
Żółty
Przewód połączeniowy
AV (dostarczony)
Biały
Czerwony
Magnetowid albo telewizor
Przepływ sygnału
* Użycie przewodu S video (wyposażenie dodatkowe)
zapewnia wyższą jakość obrazu w systemie DV.
Jeśli podłączane urządzenie ma gniazdo S Video,
należy je wykorzystać i podłączyć przewód S video
(wyposażenie dodatkowe) do gniazd S VIDEO na
urządzeniu i na kamerze lub na stacji Handycam
Station. W takim przypadku nie należy używać
żółtego wtyku wideo. Po podłączeniu samego wtyku
S Video nie będzie słychać dźwięku.
b Uwagi
• Do łączenia kamery z innymi urządzeniami należy
używać przewodu połączeniowego AV
(dostarczonego). Przed wykonaniem połączenia
należy się upewnić, że dla parametru [DISPLAY]
w menu
(STANDARD SET) jest wybrane
ustawienie [LCD PANEL] (standardowe) (str. 88).
• Przewód połączeniowy AV należy podłączyć do
wyjścia urządzenia, z którego będzie pochodził
kopiowany obraz, lub do wejścia innego urządzenia,
jeśli źródłem kopiowanego obrazu ma być kamera.
• Jeśli kamera jest łączona z urządzeniem
monofonicznym, to żółty wtyk przewodu
połączeniowego AV należy podłączyć do gniazda
wejścia wideo, a wtyk biały (lewego kanału) albo
czerwony (prawego kanału) do gniazda wejścia
audio telewizora albo magnetowidu.
• Zarówno kamera, jak i stacja Handycam Station są
wyposażone w jedno gniazdo A/V (do podłączenia
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
93PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 94 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
przewodu AV) i w jedno gniazdo S VIDEO (do
podłączenia przewodu S video). Nie należy
podłączać przewodów tego samego typu zarówno do
kamery, jak i do stacji Handycam Station. Grozi to
powstaniem zakłóceń w obrazie.
Podłączanie z użyciem przewodu i.LINK
Aby połączyć kamerę z innym urządzeniem
przez interfejs i.LINK, należy użyć przewodu
i.LINK (wyposażenie dodatkowe). Sygnały
wideo i audio będą wówczas przesyłane
w postaci cyfrowej, co zapewni wysoką jakość
filmu. Zwracamy uwagę, że nie jest możliwe
niezależne nagrywanie obrazu i dźwięku.
Szczegóły podano na stronie 131.
Kopiowanie na inną
taśmę
Obraz odtwarzany przez kamerę można
skopiować na inne urządzenie nagrywające
(takie jak magnetowid).
1
Podłącz magnetowid do kamery tak,
aby był on urządzeniem
nagrywającym (str. 93).
2
Przygotuj magnetowid do nagrywania.
• Włóż kasetę, na którą można dokonać
nagrania.
• Jeśli magnetowid pozwala na wybór
wejścia, wybierz właściwe wejście.
3
Przygotuj kamerę do odtwarzania.
• Włóż nagraną kasetę.
• Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
4
Włącz odtwarzanie w kamerze
i zacznij nagrywać obraz na
magnetowid.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
5
Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj
kamerę i magnetowid.
b Uwagi
• Jeśli kamera jest połączona z magnetowidem przez
interfejs DV, nie można nagrywać tytułów,
wskaźników, informacji z pamięci kasety ani słów
wprowadzonych na ekranie indeksu karty „Memory
Stick Duo”.
• Aby nagrać datę i godzinę oraz dane o ustawieniach
kamery, trzeba je wyświetlić na ekranie (str. 58).
• Przez interfejs DV nie można przesyłać obrazu
przetworzonego przez funkcję powiększania
odtwarzanego obrazu (str. 57) ani obrazu
z zastosowanymi efektami w obrazie ([PICT.
EFFECT], str. 75) lub efektami cyfrowymi (str. 44, 52).
• Kiedy do połączenia jest użyty przewód i.LINK i na
magnetowid nagrywany jest obraz widoczny po
przełączeniu kamery w tryb pauzy, to w nagranym
obrazie będą występowały zakłócenia.
94PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 95 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jeśli wariant ten nie pojawia się na
ekranie, dotykaj przycisków
/
.
W razie problemów z odszukaniem
przycisku [
REC CTRL], dotknij
przycisku [MENU] i wybierz wariant
[
REC CTRL] z menu
(EDIT/
PLAY).
3 Dotknij przycisku [REC PAUSE].
Nagrywanie obrazu
z magnetowidu albo
telewizora
Kamera pozwala na nagrywanie filmów
i audycji telewizyjnych z magnetowidu albo
telewizora na taśmę lub kartę „Memory Stick
Duo”. Na karcie „Memory Stick Duo” można
ponadto zapisać jako nieruchomy obraz
wybrany kadr filmu lub audycji.
Najpierw należy włożyć do kamery kasetę
lub kartę „Memory Stick Duo”, na którą
można dokonać nagrania.
Nagrywanie filmów
5
Zacznij odtwarzać kasetę
w magnetowidzie lub nastaw audycję
telewizyjną.
Na ekranie LCD kamery pojawi się obraz
z podłączonego urządzenia.
6
W miejscu, od którego chcesz zacząć
nagrywanie, dotknij przycisku [REC
START].
7
Zatrzymaj nagrywanie.
Kopiowanie/montaż
b Uwagi
• Kamera pozwala na nagrywanie tylko w systemie
PAL. Nie można więc na nią właściwie nagrać
francuskich kaset wideo czy audycji telewizyjnych
(SECAM). Szczegółowe informacje o systemach
telewizji kolorowej podano na stronie 126.
• Jeśli doprowadzenie wejściowego sygnału PAL
wymaga użycia 21-stykowej przejściówki, to trzeba
użyć dwukierunkowej 21-stykowej przejściówki
(wyposażenie dodatkowe).
Przy nagrywaniu na kartę „Memory
Stick Duo”
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [MENU].
3 Wybierz menu
(EDIT/PLAY),
a następnie wariant [
REC CTRL]
z ikoną
.
Przy nagrywaniu na taśmę
Dotknij przycisku
(zatrzymywania)
lub [REC PAUSE].
Przy nagrywaniu na kartę „Memory
Stick Duo”
Dotknij przycisku [REC STOP].
1
Podłącz do kamery magnetowid albo
telewizor (str. 93).
2
Jeśli nagrywanie ma się odbywać
z magnetowidu, włóż do niego kasetę.
8
3
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
4
Przygotuj kamerę do nagrywania
filmu.
z Wskazówki
• Kiedy kamera jest połączona z innym urządzeniem
przewodem i.LINK, pojawia się wskaźnik
.
(Wskaźnik ten może się także pojawić na
telewizorze.)
• W przypadku nagrywania filmu na kartę „Memory
Stick Duo” można pominąć czynność 4, a podczas
wykonywania czynności 6 nacisnąć przycisk REC
START/STOP.
Przy nagrywaniu na taśmę
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [
REC CTRL]
z ikoną
.
Dotknij przycisku
, a następnie
.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
95PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 96 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Zapisywanie nieruchomych
obrazów
1
2
Wykonaj czynności 1 do 3 z punktu
„Nagrywanie filmów” (str. 95).
Zacznij odtwarzać film lub nastaw
audycję telewizyjną, którą chcesz
nagrać.
Na ekranie kamery pojawi się obraz
z magnetowidu albo telewizora.
3
Kiedy pojawi się scena, której obraz
chcesz zapisać, lekko wciśnij przycisk
PHOTO i przytrzymaj go. Skontroluj
obraz i do końca wciśnij przycisk
PHOTO.
Obraz nie zostanie zapisany do momentu
pełnego wciśnięcia przycisku PHOTO.
Jeśli nie chcesz zapisać obrazu, puść
przycisk, po czym ponownie wybierz scenę
zgodnie z powyższym opisem.
Kopiowanie obrazów
z taśmy na kartę
„Memory Stick Duo”
Na karcie „Memory Stick Duo” można
zapisywać filmy (z monofonicznym
dźwiękiem) i nieruchome obrazy
(o wielkości ustalonej na [640 × 480]).
Upewnij się, że do kamery jest włożona karta
„Memory Stick Duo” i nagrana taśma.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Odszukaj żądaną scenę i zapisz ją na
karcie.
Przy zapisywaniu nieruchomego
obrazu
1 Dotknij przycisku
(odtwarzania),
aby odtwarzać taśmę.
2 Kiedy pojawi się scena, której obraz
chcesz zapisać, lekko wciśnij przycisk
PHOTO i przytrzymaj go. Skontroluj
obraz i do końca wciśnij przycisk
PHOTO.
60min
640
FINE
101
P-MENU
Przy zapisywaniu filmu
1 Dotknij przycisku
.
2 Dotknij przycisku [MENU].
3 Wybierz menu
(EDIT/PLAY),
a następnie wariant [
REC CTRL]
z ikoną
.
4 Dotknij przycisku
(odtwarzania),
aby odtwarzać taśmę.
REC CTRL
0:00:00:00
REC
START
2min
96PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 97 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
5 W miejscu, od którego chcesz zacząć
nagrywanie, dotknij przycisku [REC
START].
6 W miejscu, w którym chcesz zakończyć
nagrywanie, dotknij przycisku [REC
STOP].
7 Dotknij przycisku
(zatrzymywania), aby zatrzymać taśmę.
8 Dotknij przycisku
, a następnie
.
b Uwagi
• Na karcie „Memory Stick Duo” nie można nagrać
kodu danych ani tytułów zapisanych na taśmie. Na
karcie „Memory Stick Duo” jest natomiast
zapisywana data i godzina nagrania obrazu.
• Nagrywany jest dźwięk monofoniczny,
o częstotliwości próbkowania 32 kHz.
z Wskazówki
• Aby rozpocząć nagrywanie filmu w czasie
odtwarzania taśmy, można też nacisnąć przycisk
REC START/STOP.
• Informacje o czasie nagrywania filmu podano na
stronie 28.
Kopiowanie na taśmę
nieruchomych
obrazów z karty
„Memory Stick Duo”
Nieruchome obrazy można nagrać na taśmę.
Upewnij się, że do kamery jest włożona karta
„Memory Stick Duo” z obrazami i taśma.
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Odszukaj miejsce, od którego ma się
zacząć kopiowanie. W tym celu dotknij
przycisku
(przewijania do tyłu)
lub
(przewijania do przodu),
a następnie przycisku
(zatrzymywania).
3
Dotknij przycisku
4
Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wybierz obraz, który
chcesz skopiować.
5
Dotknij przycisku
6
Dotknij przycisku [
z ikoną
.
.
Kopiowanie/montaż
1
.
REC CTRL]
Jeśli przycisk ten nie pojawia się na ekranie,
dotykaj przycisków
/
. W razie
problemów z odszukaniem przycisku [
REC CTRL], dotknij przycisku [MENU]
i wybierz wariant [
REC CTRL]
z menu
(EDIT/PLAY) menu.
7
Dotknij przycisku [REC PAUSE].
8
Dotknij przycisku [REC START].
Wybrany obraz będzie kopiowany na
taśmę.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
97PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 98 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
9
Aby zakończyć nagrywanie, dotknij
przycisku
(zatrzymywania) lub
[REC PAUSE].
Aby skopiować inne obrazy, wskazuj je,
dotykając przycisków
/
, po czym
powtarzaj czynności 7 do 9.
10Dotknij przycisku
, a następnie
.
b Uwagi
• Nie można skopiować zawartości ekranu indeksu.
• Czasami niemożliwe jest skopiowanie obrazów,
które były przetwarzane w komputerze lub zostały
nagrane przez inną kamerę.
• Nie można skopiować na taśmę filmów MPEG.
Kopiowanie wybranych
scen z taśmy
– cyfrowy montaż programu
Można zdefiniować do 20 scen i nagrać je
w żądanej kolejności na inne urządzenie
nagrywające (magnetowid itp.) lub na kartę
„Memory Stick Duo” w kamerze.
Jeśli nagranie ma być dokonane na kartę
„Memory Stick Duo”, można pominąć kroki
1 i 2 i przejść do punktu „Tworzenie
programu z wybranych scen” (str. 102).
Usunięcie zbędnej sceny
Zmiana kolejności
Efekt montażu
Krok 1 : przygotowanie kamery
do współpracy z magnetowidem
Opisane w tym punkcie czynności należy
tylko wykonać przy pierwszym użyciu
funkcji cyfrowego montażu programu do
nagrania programu na magnetowid. Przy
kolejnym użyciu funkcji będzie można
pominąć tę procedurę.
b Uwagi
• Funkcja cyfrowego montażu programu nie
współpracuje z następującymi urządzeniami:
– magnetowidami, które nie obsługują kodów [IR
SETUP],
– rekorderami DVD, rekorderami DVD z dyskiem
twardym itp.
• Funkcja cyfrowego montażu programu nie pozwala
na sterowanie urządzeniem nagrywającym przez
gniazdo LANC.
98PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 99 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1
Podłącz magnetowid do kamery tak,
aby był on urządzeniem
nagrywającym (str. 93).
7
Do połączenia użyj przewodu
połączeniowego AV lub przewodu i.LINK.
Zastosowanie przewodu i.LINK upraszcza
procedurę.
2
PROG. EDIT
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
8
MEMORY
STICK
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Dotknij przycisku [EDIT SET].
.
PROG. EDIT
EDIT SET
5
Kopiowanie/montaż
9
Dotknij przycisku
Dotknij przycisku [OTHER
DEVICE].
PROG. EDIT
MARK START
IN
Przygotuj kamerę (urządzenie
odtwarzające).
• Włóż kasetę, z której chcesz dokonać
nagrania.
• Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
4
0:00:00:00
Przygotuj magnetowid.
• Włóż kasetę, na którą można dokonać
nagrania.
• Jeśli magnetowid pozwala na wybór
wejścia, wybierz właściwe wejście.
3
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant [PROG. EDIT], po czym
dotknij przycisku
.
0:00:00:00
END
Dotknij przycisku [MENU].
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
60min
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
10Dotknij przycisku [CONTROL].
PROG. EDIT
CONTROL:
6
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant
(EDIT/PLAY), po czym
dotknij przycisku
.
60min
IR
0:00:00:00
IR
i. LINK
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
11Dotknij przycisku [i.LINK] lub [IR].
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
OK
Jeśli do połączenia służy przewód
połączeniowy AV
Dotknij przycisku [IR], a następnie
.
Wykonaj czynności z podpunktu
„Wprowadzanie kodu [IR SETUP]”
(str. 100).
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
99PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 100 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jeśli do połączenia służy przewód
i.LINK
Dotknij przycisku [i.LINK], a następnie
. Przejdź do punktu „Krok 2:
synchronizacja z magnetowidem”
(str. 101).
Wprowadzanie kodu [IR SETUP]
Jeśli do połączenia służy przewód
połączeniowy AV, trzeba sprawdzić, czy
kamera może sterować magnetowidem za
pomocą kodu [IR SETUP] wysyłanego przez
nadajnik podczerwieni.
Czujnik zdalnego sterowania
Magnetowid
Nadajnik podczerwieni
1 Dotknij przycisku
, a następnie [IR
SETUP].
2 Dotykając przycisków
/
,
wybierz kod [IR SETUP] magnetowidu,
po czym dotknij przycisku
.
Kod [IR SETUP] można odszukać
w podpunkcie „Lista kodów [IR SETUP]”
(str. 101). Jeśli dla danej marki
magnetowidu podanych jest kilka kodów,
należy wypróbować wszystkie kody
i wybrać ten, który zapewnia najlepsze
wyniki.
3 Dotknij przycisku [PAUSEMODE].
4 Wybierz sposób wyłączania pauzy
w nagrywaniu w magnetowidzie. Dotknij
przycisku
.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
5 Skieruj nadajnik podczerwieni kamery
w stronę czujnika zdalnego sterowania
magnetowidu. Odległość między
urządzeniami powinna wynosić mniej
więcej 30 cm, a na linii między
urządzeniami nie może być żadnych
przeszkód.
6 Włóż kasetę do magnetowidu i przełącz
magnetowid w tryb pauzy
w nagrywaniu.
7 Dotknij przycisku [IR TEST].
8 Dotknij przycisku [EXEC].
Jeśli wybrane jest właściwe ustawienie,
magnetowid rozpocznie nagrywanie. Po
100PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 101 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
zakończeniu testowania kodu [IR SETUP]
pojawi się komunikat [Completed.]. Przejdź
wówczas do punktu „Krok 2: synchronizacja
z magnetowidem” (str. 101).
Jeśli nagrywanie nie zacznie się, wybierz
inny kod [IR SETUP] i ponów próbę.
Lista kodów [IR SETUP]
W kamerze są zaprogramowane następujące
kody [IR SETUP] (standardowo jest wybrany
kod „3”):
Producent
Kod [IR SETUP]
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Kod [IR SETUP]
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
Kopiowanie/montaż
Blaupunkt
Producent
* Zestaw telewizor / magnetowid
Krok 2
: synchronizacja
z magnetowidem
Opisane w tym punkcie czynności należy
wykonać tylko przy pierwszym użyciu
funkcji cyfrowego montażu programu do
nagrania programu na magnetowid. Przy
kolejnym użyciu funkcji będzie można
pominąć tę procedurę.
Można zsynchronizować kamerę
z magnetowidem, aby uniknąć utraty
początkowej sceny.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
101PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 102 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1
Wyjmij kasetę z kamery. Przygotuj
długopis i kartkę do notowania.
2
Przełącz magnetowid w tryb pauzy
w nagrywaniu.
OUT], a następnie oblicz średnią
z wartości z ekranów [CUT-IN]
i średnią z wartości z ekranów
[CUT-OUT].
7
Czynność tę można pominąć, jeśli podczas
wykonywania czynności 11 ze str. 99 został
wybrany wariant [i.LINK].
b Uwaga
• Przed włączeniem trybu pauzy należy
odtwarzać taśmę przez mniej więcej 10 sekund.
W przypadku rozpoczęcia nagrania od samego
początku taśmy pierwsze sceny mogłyby nie
zostać nagrane.
3
Dotknij przycisku
[ADJ TEST].
0
-60~+240
8
, a następnie
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
Dotykając przycisków
/
,
wskaż wyliczoną średnią z wartości
z ekranów [CUT-IN], po czym dotknij
przycisku
.
Obliczone miejsce rozpoczęcia nagrania
zostanie umieszczone w pamięci.
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
Dotknij przycisku [CUT-IN].
9
Dotknij przycisku [CUT-OUT].
CANCEL
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
4
Dotknij przycisku [EXEC].
Przez mniej więcej 50 sekund będzie
nagrywany obraz, na którym po 5 razy
pojawią się wskaźniki [IN] i [OUT] służące
do synchronizacji magnetowidu. Po
zakończeniu nagrywania pojawia się
komunikat [Completed.]
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
Completed.
0
-60~+240
10Dotykając przycisków
/
,
wskaż wyliczoną średnią z wartości
z ekranów [CUT-OUT], po czym
dotknij przycisku
.
Obliczone miejsce zatrzymania nagrania
zostanie umieszczone w pamięci.
11Dwukrotnie dotknij przycisku [END].
5
Cofnij taśmę w magnetowidzie i włącz
odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Pojawi się 5 wartości początkowych dla
każdego wskaźnika [IN] oraz 5 wartości
końcowych dla każdego wskaźnika [OUT].
6
Zanotuj wartości początkowe
z każdego ekranu [CUT-IN] i wartości
końcowe z każdego ekranu [CUT-
Tworzenie programu z wybranych
scen
Nagrywając po raz pierwszy program na
magnetowid przy użyciu funkcji cyfrowego
montażu programu, należy najpierw
102PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 103 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
wykonać czynności opisane w punktach
„Krok 1...” i „Krok 2...” (str. 98 do 101).
1
6
Przy nagrywaniu na taśmę
w magnetowidzie
Dotknij przycisku [OTHER DEVICE].
Przygotuj kasetę lub kartę „Memory
Stick Duo”.
Włóż do kamery kasetę, z której ma się
odbywać odtwarzanie.
W przypadku nagrywania na taśmę, włóż
do magnetowidu kasetę, na którą można
dokonać nagrania. W przypadku
nagrywania na kartę „Memory Stick Duo”,
włóż do kamery kartę „Memory Stick
Duo”.
2
Dotknij przycisku
3
Dotknij przycisku [MENU].
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Przy nagrywaniu na kartę „Memory
Stick Duo”
1 Dotknij przycisku [MEMORY STICK].
.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
60min
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
0:00:00:00
END
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
wybierz żądaną wielkość obrazu.
OK
7
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant
(EDIT/PLAY), po czym
dotknij przycisku
.
60min
Kopiowanie/montaż
2 Dotykając przycisku [IMAGE SIZE],
MEMORY SET
4
Dotknij odpowiedniego przycisku.
Odszukaj w kamerze początek
pierwszej sceny, którą chcesz
skopiować, po czym włącz pauzę
w odtwarzaniu.
Do precyzyjnego wybierania miejsca użyj
przycisków
/
(klatki).
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
8
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
5
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant [PROG. EDIT], po czym
dotknij przycisku
.
PROG. EDIT
Dotknij przycisku [MARK IN].
W pamięci zostanie umieszczone miejsce
rozpoczęcia pierwszej sceny, a kolor górnej
części znacznika sceny zmieni się na
jasnoniebieski.
OK
Przy zapisywaniu na kartę „Memory Stick
Duo” pojawia się przycisk [IMAGE SIZE].
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
END
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
Select the media.
OTHER
DEVICE
MEMORY
STICK
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
Odszukaj w kamerze koniec pierwszej
sceny, którą chcesz skopiować, po
czym włącz pauzę w odtwarzaniu.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
103PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 104 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Do precyzyjnego wybierania miejsca użyj
przycisków
/
(klatki).
10Dotknij przycisku [MARK OUT].
W pamięci zostanie umieszczone miejsce
zakończenia pierwszej sceny, a kolor dolnej
części znacznika sceny zmieni się na
jasnoniebieski.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
11Powtarzając czynności 7 do 10, utwórz
cały program.
12Włącz w magnetowidzie tryb pauzy
w nagrywaniu.
Czynność tę można pominąć, jeśli do
połączenia został użyty przewód i.LINK
lub jeśli do nagrywania ma być użyta karta
„Memory Stick Duo”.
scen funkcja cyfrowego montażu programu
automatycznie kończy działanie.
Aby przerwać nagrywanie, dotknij
przycisku [CANCEL].
Jak zakończyć pracę funkcji cyfrowego
montażu programu
Dotknij przycisku [END].
Jak zachować program bez nagrywania go
Podczas wykonywania czynności 11 dotknij
przycisku [END].
Program pozostaje w pamięci do chwili wyjęcia
kasety.
Usuwanie scen z programu
1 Wykonaj czynności 1 do 6 z punktu
„Tworzenie programu z wybranych
scen” (str. 102), a następnie dotknij
przycisku [UNDO].
2 Dotknij przycisku [DEL 1MARK], aby
usunąć ostatnią ze zdefiniowanych scen.
Możesz też usunąć wszystkie sceny,
dotykając przycisku [ALL ERASE].
3 Dotknij przycisku [EXEC].
13Dotknij przycisku [START].
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
14Dotknij przycisku [EXEC].
Rozpocznie się wyszukiwanie początku
pierwszej sceny. Podczas wyszukiwania
widać napis [SEARCH], a podczas
kopiowania – napis [EDITING].
SEARCH
–x1
Sceny zostaną usunięte z programu.
Aby zrezygnować z usunięcia scen, dotknij
przycisku [CANCEL].
b Uwagi
• Nie można zdefiniować punktu początkowego ani
końcowego na nienagranym fragmencie taśmy.
W razie wystąpienia przerwy wyświetlany będzie
niewłaściwy czas trwania programu.
• Jeśli nie jest możliwe prawidłowe sterowanie
urządzeniem, które zostało podłączone przewodem
i.LINK, to przy wykonywaniu czynności 11 ze
str. 99 należy dotknąć przycisku [IR], po czym
wybrać właściwy kod [IR SETUP].
0:00:00:00
SCENE 1/3
CANCEL
END
Po nagraniu sceny kolor jej znacznika
zmienia się z pomarańczowego na
jasnoniebieski. Po nagraniu wszystkich
104PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 105 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Dogrywanie dźwięku
na nagraną taśmę
Do ścieżki dźwiękowej nagranej razem
z filmem można dodać drugą ścieżkę
dźwiękową. Oryginalna ścieżka nie zostanie
skasowana. Funkcji tej można użyć tylko
wówczas, gdy nagrania dokonano w trybie
12-bitowym.
Przygotowania do nagrywania dźwięku
Wewnętrzny mikrofon
B Inteligentna stopka
akcesoriów
A Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
Mikrofon
(wyposażenie dodatkowe)
Kopiowanie/montaż
Przewód połączeniowy AV (dostarczony)
C Gniazdo A/V
Lewy kanał
dźwięku (biały)
Nie podłączać wtyku wideo (żółtego)
Prawy kanał
dźwięku
(czerwony)
Gniazdo S VIDEO
Gniazda wyjścia audio
Przepływ sygnału
Urządzenie audio (odtwarzacz
CD, MiniDisc itp.)
Nagraj dźwięk w jeden z następujących
sposobów:
porządku ważności: gniazdo MIC t
inteligentna stopka akcesoriów t gniazdo A/V
t wewnętrzny mikrofon.
• używając wewnętrznego mikrofonu (nie
wymaga to wykonania żadnych połączeń);
• podłączając mikrofon (wyposażenie
dodatkowe) do gniazda MIC (A);
• podłączając mikrofon (wyposażenie
dodatkowe) do inteligentnej stopki
akcesoriów (B);
• podłączając do kamery urządzenie audio za
pomocą przewodu połączeniowego AV do
stacji Handycam Station albo do kamery (C);
Kamera wybiera źródło sygnału audio,
z którego dokona nagrania, w następującym
b Uwagi
• Dodatkowego dźwięku nie można nagrać:
– jeśli taśma jest nagrana w trybie 16-bitowym,
– jeśli taśma jest nagrana w trybie LP,
– jeśli do podłączenia kamery służy przewód
i.LINK,
– na nienagranych fragmentach taśmy,
– na taśmie nagranej w innym urządzeniu z użyciem
mikrofonu 4-kanałowego (4CH MIC REC),
– kiedy przełącznik ochrony przed zapisem na
kasecie znajduje się w położeniu SAVE.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
105PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 106 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• Jeśli nagrywanie dodatkowego dźwięku odbywa się
przez gniazdo A/V albo wewnętrzny mikrofon,
kamera nie reprodukuje obrazu przez gniazdo
S VIDEO ani A/V. Do kontroli obrazu należy użyć
ekranu LCD albo celownika.
• Jeśli do nagrywania dodatkowego dźwięku służy
zewnętrzny mikrofon (wyposażenie dodatkowe), to
obraz i dźwięk można kontrolować na telewizorze,
po podłączeniu kamery przewodem połączeniowym
AV. Przez głośnik nie słychać jednak nowo
nagrywanej ścieżki dźwiękowej. Do sprawdzania
dźwięku można użyć telewizora.
• Nie podłączać przewodów połączeniowych AV
zarówno do kamer, jak i stacji Handycam Station.
Grozi to powstaniem zniekształceń dźwięku.
Nagrywanie dźwięku
9
Dotknij przycisku [AUDIO DUB].
Na ekranie LCD pojawi się zielony znak
X.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
AUDIO
DUB
10Dotknij przycisku
(odtwarzania),
a równocześnie zacznij odtwarzać
dźwięk, który chcesz nagrać.
Podczas nagrywania dźwięku na ekranie LCD
pozostaje widoczny czerwony znak
.
Nowy dźwięk jest nagrywany na ścieżce
stereo 2 (ST2).
1
Włóż do kamery nagraną kasetę.
2
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
3
Dotknij przycisku
(odtwarzania /
pauzy), aby odtwarzać taśmę.
4
W miejscu, od którego chcesz
rozpocząć nagrywanie dźwięku,
ponownie dotknij przycisku
(odtwarzania / pauzy).
11Aby zakończyć nagrywanie, dotknij
przycisku
(zatrzymywania).
Aby dodać dźwięk do innej sceny, wybierz
scenę, powtarzając czynności 3 i 4, po czym
dotknij przycisku [AUDIO DUB].
12Dotknij przycisku
Włączy się pauza w odtwarzaniu.
5
Dotknij przycisku
6
Dotknij przycisku [MENU].
7
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant
(EDIT/PLAY), po czym
dotknij przycisku
.
8
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant [AUD DUB CTRL], po czym
dotknij przycisku
.
60min
AUD DUB CTRL
.
, a następnie
.
Jak wybrać miejsce zakończenia
dodawania dźwięku
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ZERO
SET MEMORY na pilocie w miejscu, w którym
ma się zakończyć dodawanie dźwięku.
Następnie wykonaj czynności 4 do 10.
Nagrywanie automatycznie zatrzyma się
w wybranym miejscu.
b Uwaga
• Dodatkowy dźwięk można nagrać tylko na taśmę,
która została nagrana w tej kamerze. Dodawanie
dźwięku na taśmy nagrane w innych kamerach
(także w innym egzemplarzu kamery
DCR-PC350E) może spowodować pogorszenie
jakości dźwięku.
0:00:00:00
AUDIO
DUB
106PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 107 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Sprawdzanie i regulowanie
nagranego dźwięku
1
Zacznij odtwarzać taśmę z dźwiękiem
dodanym zgodnie z opisem z punktu
„Nagrywanie dźwięku” (str. 106).
2
Dotknij przycisku
3
Dotknij przycisku [MENU].
4
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant
(STANDARD SET), po
czym dotknij przycisku
.
Kasowanie zapisanych
obrazów
Z karty „Memory Stick Duo” można
skasować wszystkie albo wybrane obrazy.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Dotknij przycisku
.
60min
101–0010
2016
.
10 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
60min
0:00:00:00
TITLE DEL
TAPE TITLE
ALL ERASE
VOLUME
MULTI SOUND
5
SP
ST1
Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wskaż obraz, który
chcesz skasować.
4
Dotknij przycisku
OK
Dotykając przycisków
/
, wskaż
wariant [AUDIO MIX], po czym
dotknij przycisku
.
60min
AUDIO MIX
3
DELETE
101–0010
0:00:00:00
YES
ST2
Dotykając przycisków
/
,
wyreguluj balans między dźwiękiem
nagranym razem z filmem (ST1)
a dźwiękiem dodanym później (ST2).
Następnie dotknij przycisku
.
Standardowo odtwarzany jest tylko dźwięk
nagrany razem z filmem (ST1).
Kiedy źródło zasilania kamery zostanie
odłączone na co najmniej 5 minut,
przywracane jest standardowe ustawienie
balansu.
10 / 10
.
101
Delete this image?
5
6
2016
Kopiowanie/montaż
REC MODE
AUDIO MODE
NO
Dotknij przycisku [YES].
Wybrany obraz zostanie skasowany.
Aby zrezygnować z kasowania, dotknij
przycisku [NO].
Kasowanie wszystkich obrazów naraz
Wybierz menu
(MEMORY SET),
a następnie wariant [
ALL ERASE]
(str. 72).
Kopiowanie/montaż
107PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 108 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Kasowanie obrazów wyświetlanych na
ekranie indeksu
Wyświetlając na ekranie 6 obrazów naraz,
można wygodnie odszukać obraz, który ma być
skasowany.
1 Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
3
4
5
6
Dotknij przycisku
Dotknij przycisku
.
.
Dotknij przycisku
.
Dotknij przycisku [
DELETE].
Dotknij obrazu, który chcesz skasować.
Na wybranym obrazie pojawi się ikona .
Aby wyświetlić 6 następnych lub
poprzednich obrazów, dotknij przycisku
lub
.
7 Dotknij przycisku
.
8 Dotknij przycisku [YES].
Wybrany obraz zostanie skasowany.
Aby zrezygnować z kasowania, dotknij
przycisku [NO].
b Uwagi
• Obrazu nie można skasować, gdy jest on
zabezpieczony (str. 108) lub gdy używana karta
„Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem i przełącznik
ten znajduje się w położeniu ochrony przed zapisem
(str. 128).
• Skasowanego obrazu nie można odzyskać. Przed
skasowaniem należy się upewnić, czy wybierany
jest właściwy obraz.
Dodawanie do
zapisanych obrazów
specyficznych
informacji
– Ochrona obrazu / Znacznik wydruku
Jeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest
wyposażona w przełącznik ochrony przed
zapisem, to należy się upewnić, że
przełącznik ten nie jest przestawiony
w położenie ochrony przed zapisem.
Zapobieganie przypadkowemu
skasowaniu – ochrona obrazu
Można wybrać i oznaczyć obrazy, które mają
być chronione przed omyłkowym
skasowaniem.
1
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
2
Dotknij przycisku
3
Dotknij przycisku
.
.
END
101–0002
2/ 10
4
101
SET
Dotknij przycisku
.
SET
END
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
108PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 109 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
5
Dotknij przycisku [PROTECT].
PROTECT
2
Dotknij przycisku
3
Dotknij przycisku
.
.
END
101–0002
2/ 10
6
101
101–0002
2/ 10
Dotknij obrazu, który ma być
zabezpieczony.
Na wybranym
obrazie pojawi się
wskaźnik -.
PROTECT
4
101
SET
Dotknij przycisku
.
SET
END
101–0002
2/ 10
101
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
OK
7
Dotknij przycisku
8
Dotknij przycisku [END].
.
Kopiowanie/montaż
5
Dotknij przycisku [PRINT MARK].
PRINT MARK
Wyłączanie ochrony obrazu
Wykonaj czynności 1 do 5, po czym dotknij
obrazu, który ma przestać być chroniony.
Z obrazu zniknie wskaźnik -.
Wybieranie nieruchomych
obrazów do wydrukowania
– znacznik wydruku
Podczas wyświetlania obrazów na ekranie
kamery można wskazywać te spośród nich,
które mają być wydrukowane. (Nie można
zdefiniować liczby odbitek.)
Wskazywanie obrazów w kamerze, które
mają być wydrukowane, odbywa się
z wykorzystaniem standardu DPOF (formatu
zlecenia wydruku cyfrowego).
1
101–0002
2/ 10
6
101
Dotknij obrazu, który chcesz później
wydrukować.
Na wybranym
obrazie pojawi się
wskaźnik
.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Dotknij przycisku
8
Dotknij przycisku [END].
.
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Kopiowanie/montaż
109PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 110 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Usuwanie znacznika wydruku
Wykonaj czynności 1 do 5, po czym dotknij
obrazu, z którego chcesz usunąć znacznik
wydruku.
Z obrazu zniknie znacznik
.
b Uwaga
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” zawiera już obrazy,
które zostały opatrzone znacznikiem wydruku
w innym urządzeniu, to oznaczanie obrazów za
pomocą kamery może spowodować zmianę
informacji o obrazach opatrzonych znacznikiem
wydruku w innym urządzeniu.
Drukowanie nagranych
obrazów (na drukarce
zgodnej z PictBridge)
Zarejestrowane kamerą nieruchome obrazy
można w łatwy sposób wydrukować na
drukarce zgodnej z PictBridge, nie używając
do tego komputera.
z Wskazówka
• PictBridge jest standardem przemysłowym
stworzonym przez CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Standard ten umożliwia
drukowanie nieruchomych obrazów bez komputera,
po podłączeniu drukarki bezpośrednio do cyfrowej
kamery wideo lub cyfrowego aparatu
fotograficznego dowolnej marki.
Podłączanie kamery do drukarki
b Uwaga
• Kamera powinna być zasilana z zasilacza
sieciowego włączonego do gniazdka ściennego.
1
Włóż do kamery kartę „Memory Stick
Duo” zawierającą nieruchome obrazy.
2
Włóż do drukarki papier i włącz
drukarkę.
3
Przesuwając przełącznik POWER,
wybierz tryb pracy PLAY/EDIT.
4
Dotknij przycisku
5
Dotknij przycisku [MENU].
.
110PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 111 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
6
Dotykając przycisków
/
i
,
wybierz menu
(STANDARD
SET), a następnie wariant [USB-PLY/
EDT].
7
Wskaż wariant [PictBridge], po czym
dotknij przycisku
.
8
Dotknij przycisku
9
Używając dostarczonego przewodu
USB, połącz gniazdo USB (str. 142)
stacji Handycam Station z drukarką.
Następnie przestaw w położenie ON
przełącznik USB ON/OFF na stacji
Handycam Station.
.
Położenie gniazda USB drukarki zależy od
posiadanego modelu. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie
1
Dotykając przycisków
(poprzedni)/
(następny), wskaż
obraz, który chcesz wydrukować.
2
Dotknij przycisku
[COPIES].
3
Dotykając przycisków
/
,
nastaw żądaną liczbę odbitek, po czym
dotknij przycisku
.
Można wydrukować maksymalnie
20 odbitek jednego obrazu.
4
Po nawiązaniu połączenia między kamerą
a drukarką na ekranie pojawia się wskaźnik
.
1 / 10
5
101
END
Dotknij przycisku [EXEC].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Połączenie
PictBridge
2016
-
+
SET
Kopiowanie/montaż
/
i
,
wybierz menu
(PICT.APPLI.),
a następnie wariant [PRINT].
2016
Dotknij przycisku [END].
Aby nadrukować na obrazie datę
1 Dotknij przycisku
, a następnie
[DATE/TIME].
2 Wskaż wariant [DATE] (data) lub
[DAY&TIME] (data i godzina), po czym
dotknij przycisku
.
Standardowo wybrane jest ustawienie
[OFF].
10Dotykając przycisków
PRINT
101-0001
, a następnie
1 / 10
101
PRINT
101-0001
EXEC
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
Pojawi się jeden z obrazów zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo”.
b Uwagi
• Nie gwarantuje się działania modeli niezgodnych
z PictBridge.
• Kamery nie można podłączyć do drukarki, gdy dla
parametru [USB-PLY/EDT] nie jest wybrane
ustawienie [PictBridge]. Należy postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
6
Dotknij przycisku [YES].
Po zakończeniu drukowania znika napis
[Printing...] i z powrotem pojawia się ekran
wyboru obrazu.
2016
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Keep USB cable connected.
CANCEL
Kopiowanie/montaż
111PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 093-112 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 112 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jak wydrukować kolejny obraz
Powtórz czynności 1 do 6.
Jak zatrzymać drukowanie
Podczas drukowania dotknij przycisku
[CANCEL].
Jak zakończyć drukowanie
Dotknij przycisku [END] i odłącz przewód
USB od stacji Handycam Station i drukarki.
b Uwagi
• Kiedy na ekranie widać wskaźnik
, nie
próbować wykonywać następujących czynności:
– przesuwać przełącznika POWER w celu zmiany
trybu pracy,
– odłączać przewodu USB od stacji Handycam
Station albo drukarki,
– wyjmować z kamery karty „Memory Stick Duo”.
Grozi to błędami w działaniu urządzeń.
• Jeśli drukarka przestanie działać, należy odłączyć
przewód USB i zacząć całą procedurę od początku.
• Niektóre drukarki mogą nie obsługiwać funkcji
drukowania daty. Szczegółów należy szukać
w instrukcji obsługi drukarki.
• Nie gwarantuje się możliwości wydrukowania
obrazów zarejestrowanych przez urządzenie inne
niż ta kamera.
112PL Kopiowanie/montaż
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 113 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli wystąpi jakiś problem z kamerą, należy
spróbować go rozwiązać, wykorzystując
rozwiązania podane w tabelach. Jeżeli nie
uda się wyeliminować problemu, należy
odłączyć źródło zasilania i skontaktować się
z autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Kiedy na ekranie LCD lub w celowniku
widać wskaźnik „C:ss:ss”, włączyła się
funkcja samoczynnej diagnostyki, opisana na
stronie 121.
Działanie kamery
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie włącza się zasilanie.
• Akumulator jest wyładowany lub bliski wyładowania albo nie został
zainstalowany.
cZainstalować w kamerze naładowany akumulator (str. 16).
cPodłączyć kamerę do gniazdka sieciowego przez zasilacz sieciowy
(str. 19).
• Kamera nie jest prawidłowo umieszczona na stacji Handycam Station.
cWłaściwie umieścić kamerę na stacji Handycam Station (str. 4).
Kamera nie działa pomimo włączenia
zasilania.
cWyłączyć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego albo odłączyć
akumulator. Po mniej więcej minucie z powrotem podłączyć źródło
zasilania. Jeśli to nie pomoże, spiczastym przedmiotem nacisnąć
przycisk RESET. (Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
wszystkich ustawień, w tym zegara. Nie jest kasowana zawartość menu
osobistego.)
Przy poruszaniu kamerą, której
przełącznik POWER znajduje się
w położeniu OFF (CHG) lub która
pracuje w trybie PLAY/EDIT,
słychać grzechotanie.
• Wynika to z faktu, że niektóre funkcje obiektywu kamery wykorzystują
mechanizm liniowy. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Nie działa dostarczony pilot.
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [REMOTE CTRL] w menu
(STANDARD SET) (str. 87).
cWłożyć baterie do komory na baterie, dopasowując bieguny + – do
oznaczeń w komorze. Jeśli nie rozwiąże to problemu, włożyć nowe
baterie, gdyż poprzednie wyczerpały się (str. 143).
cUsunąć wszelkie przeszkody z linii między pilotem a czujnikiem
zdalnego sterowania.
Kamera nagrzewa się.
• Przyczyną nagrzewania się kamery jest jej długotrwała praca. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Objaw
113PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 114 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Akumulatory / Źródła zasilania
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Podczas ładowania akumulatora nie
pali się lampka CHARGE.
cPrawidłowo zainstalować akumulator na kamerze. Jeśli lampka nadal nie
będzie się palić, oznacza to brak napięcia w gniazdku sieciowym
(str. 16).
cWłaściwie umieścić kamerę na stacji Handycam Station (str. 4).
• Ładowanie akumulatora zakończyło się (str. 16).
Podczas ładowania akumulatora miga cPrawidłowo zainstalować akumulator na kamerze. Jeśli problem nie
lampka CHARGE.
zniknie, wyłączyć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego
i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. Istnieje
podejrzenie uszkodzenia akumulatora (str. 16).
Akumulator szybko wyczerpuje się.
• Akumulator pracuje w zbyt niskiej temperaturze albo nie jest
dostatecznie naładowany. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
cPonownie naładować akumulator w pełnym cyklu. Jeśli problem nie
zniknie, wymienić akumulator na nowy. Istnieje podejrzenie
uszkodzenia akumulatora (str. 16, 130).
Błędne wskazania pozostałego czasu
pracy akumulatora.
• Akumulator pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze lub
nie jest dostatecznie naładowany. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
cPonownie naładować akumulator w pełnym cyklu. Jeśli problem nie
zniknie, wymienić akumulator na nowy. Istnieje podejrzenie
uszkodzenia akumulatora (str. 16, 130).
Zasilanie często się wyłącza, mimo że • Problem wiąże się ze wskazaniem pozostałego czasu pracy akumulatora
wskaźnik pozostałego czasu pracy
albo akumulator nie jest dostatecznie naładowany.
akumulatora informuje
cPonownie naładować akumulator w pełnym cyklu, aby skorygować
o wystarczającym zapasie energii.
wskazanie (str. 16).
Kamera nagle wyłącza się.
• Dla parametru [A.SHUT OFF] w menu
(STANDARD SET) jest
wybrane ustawienie [5 min] (str. 88).
cJeśli kamera jest włączona i przez mniej więcej 5 minut nie zostanie
użyta żadna jej funkcja, automatycznie wyłączy się zasilanie.
Aby z powrotem włączyć zasilanie, należy przesunąć do dołu
przełącznik POWER (str. 19). Można też użyć zasilacza sieciowego.
Kiedy kamera jest podłączona do
zasilacza sieciowego, występują
problemy.
cWyłączyć zasilanie i odłączyć zasilacz sieciowy od ściennego gniazdka
sieciowego, a następnie podłączyć go na nowo.
Kasety
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie można wyjąć kasety z kieszeni
kasety.
cUpewnić się, że źródło zasilania (akumulator albo zasilacz sieciowy) jest
prawidłowo podłączone (str. 16).
cZdjąć akumulator z kamery i zainstalować go na nowo (str. 16).
cZainstalować naładowany akumulator (str. 16).
Po otwarciu pokrywki kieszeni kasety • W kamerze zaczyna skraplać się wilgoć (str. 133).
nie wysuwa się kaseta.
114PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 115 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Pomimo korzystania z kasety
wyposażonej w pamięć nie pojawia
się wskaźnik pamięci kasety.
cWyczyścić pozłacane złącze na kasecie (str. 127).
Nie pojawia się wskazanie ilości
pozostałego miejsca na taśmie.
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [
REMAINING] w menu
(STANDARD SET), aby wskaźnik pozostałego miejsca był stale
widoczny (str. 87).
Nie można nadać nazwy kasecie.
cUżyć kasety wyposażonej w pamięć (str. 126).
cJeśli pamięć kasety jest pełna, usunąć z niej zbędne tytuły (str. 82).
cPrzestawić przełącznik ochrony przed zapisem w położenie REC
(str. 127).
Ekran LCD / celownik
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Na ekranie pojawiają się napisy
w nieznanym języku.
cStrona 24.
Na ekranie pojawia się nieznany
obraz.
• Włączył się tryb pokazu ([DEMO MODE]). (Tryb ten włącza się
automatycznie po 10 minutach od wybrania trybu CAMERA-TAPE
w kamerze, w której nie ma kasety ani karty „Memory Stick Duo”.)
cAby wyłączyć tryb pokazu, należy dotknąć ekranu LCD albo włożyć
do kamery kasetę lub kartę „Memory Stick Duo”. Można też zmienić
ustawienie parametru [DEMO MODE] w menu na [OFF] (str. 79).
Na ekranie pojawia się nieznany
wskaźnik.
cZapoznać się z listą wskaźników (str. 145).
Na panelu dotykowym nie pojawiają
się przyciski.
cLekko dotknąć panelu LCD.
cNacisnąć przycisk DISPLAY/BATT INFO (lub DISPLAY na pilocie)
(str. 58).
Przyciski na panelu dotykowym
działają niewłaściwie albo nie
działają w ogóle.
cSkorygować działanie ekranu ([CALIBRATION]) (str. 134).
Niewyraźny obraz w celowniku.
cWyregulować soczewkę celownika za pomocą dźwigni regulacji
soczewki celownika (str. 20).
Zniknął obraz z celownika.
cZamknąć panel LCD. Kiedy panel LCD jest otwarty, nie pojawia się
obraz w celowniku (str. 20).
Na ekranie LCD pozostaje widoczny
obraz.
• Zjawisko to występuje po wyłączeniu zasilacza sieciowego z sieci lub po
odłączeniu akumulatora, gdy kamera pracuje. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Objaw
115PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 116 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Nagrywanie
Jeśli zapis odbywa się na karcie „Memory Stick Duo”, należy się także zapoznać z punktem „Memory
Stick Duo” (str. 118).
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Po naciśnięciu przycisku REC
START/STOP nie przesuwa się
taśma.
cPrzesuwać przełącznik POWER, aż zapali się lampka CAMERA-TAPE
(str. 19).
cTaśma skończyła się. Cofnąć ją albo wymienić kasetę.
cPrzestawić przełącznik ochrony przed zapisem w położenie REC lub
wymienić kasetę (str. 127).
cZ powodu skroplenia się wilgoci taśma przykleiła się do bębna. Wyjąć
kasetę, odczekać mniej więcej godzinę i ponownie włożyć kasetę
(str. 133).
Kamera nagle wyłącza się.
• Dla parametru [A.SHUT OFF] w menu
(STANDARD SET) jest
wybrane ustawienie [5 min] (str. 88).
cJeśli kamera jest włączona i przez mniej więcej 5 minut nie zostanie
użyta żadna jej funkcja, automatycznie wyłączy się zasilanie.
Aby z powrotem włączyć zasilanie, należy przesunąć do dołu
przełącznik POWER (str. 19). Można też użyć zasilacza sieciowego.
cNaładować akumulator (str. 16).
Nie działa stabilizator obrazu
SteadyShot.
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [STEADYSHOT] w menu
(CAMERA SET) (str. 70).
Nie działa system autofokus
(automatycznej regulacji ostrości).
cNacisnąć przycisk FOCUS, aby włączyć system autofokus (str. 42).
cWarunki nagrywania uniemożliwiają automatyczną regulację ostrości.
Nastawić ostrość ręcznie (str. 42).
Podczas nagrywania w ciemności
światła świecy albo lampy pojawia
się pionowy pas.
• Zjawisko to występuje w przypadku zbyt dużego kontrastu między
pierwszym planem a tłem. Nie świadczy ono o uszkodzeniu.
Podczas nagrywania bardzo jasnego
obrazu pojawia się pionowy pas.
• Zjawisko to nosi nazwę rozmycia. Nie świadczy ono o uszkodzeniu.
Na ekranie pojawiają się białe,
czerwone, zielone albo niebieskie
punkciki.
• Punkciki te pojawiają się podczas nagrywania w trybie [SLOW
SHUTTR], Super NightShot i długiej ekspozycji w kolorze. Nie
świadczą one o uszkodzeniu (str. 40).
Niewłaściwa kolorystyka obrazu.
cWyłączyć funkcję NightShot (str. 40).
Obraz na ekranie jest za jasny albo nie cW jasnych miejscach wyłączać funkcję NightShot (str. 40).
widać na nim sceny.
cWyłączyć funkcję kompensacji światła w tle (str. 38).
Obraz na ekranie jest za ciemny i nie
widać na nim sceny.
• Wyłączone jest podświetlenie ekranu LCD.
cNacisnąć przycisk LCD BACKLIGHT (str. 20).
Nie słychać dźwięku migawki.
cZmienić ustawienie parametru [BEEP] w menu
SET) na [MELODY] albo [NORMAL] (str. 88).
Podczas nagrywania obrazu
widocznego na ekranie telewizora
albo komputera pojawiają się czarne
pasy.
cZmienić na [OFF] ustawienie parametru [STEADYSHOT] w menu
(CAMERA SET) (str. 70).
Nie działa zewnętrzna lampa
błyskowa (wyposażenie dodatkowe).
• Lampa błyskowa nie została włączona albo jest niewłaściwie
zainstalowana.
• Podłączone są dwie lub większa liczba lamp błyskowych. Można
podłączyć tylko jedną lampę.
(STANDARD
116PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 117 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie można zmienić siły błysku lampy • Siły błysku lampy błyskowej nie można zmienić po włączeniu funkcji
błyskowej.
Easy Handycam.
Występuje migotanie albo
przekłamania barw.
cZjawisko to występuje podczas nagrywania obrazu przy włączonym
trybie tematycznym miękkiego portretu lub lekcji WF, gdy scena jest
oświetlona lampą jarzeniową, sodową albo rtęciową. W takim
przypadku należy wyłączyć funkcję [PROGRAM AE] (str. 65).
Nie działa funkcja END SEARCH.
• Używana kaseta nie jest wyposażona w pamięć i została wyjęta po
nagraniu (str. 126).
• Kaseta jest nowa i nie zawiera żadnych nagrań.
Funkcja END SEARCH działa
nieprawidłowo.
• Na początku lub w środku taśmy występuje nienagrany fragment. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Funkcja płynnego nagrywania
cGłowice wizyjne mogą być brudne. Użyć kasety czyszczącej
okresowego przerywa pracę / Pojawia
(wyposażenie dodatkowe).
cPonowić próbę nagrania.
się komunikat [Smooth interval rec
discontinued due to error.],
cUżyć kasety mini DV Sony.
a nagrywanie zatrzymuje się.
Odtwarzanie
Jeśli wyświetlanie obrazu odbywa się z karty „Memory Stick Duo”, należy się także zapoznać
z punktem „Memory Stick Duo” (str. 118).
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie można odtwarzać.
cJeśli skończyła się taśma, cofnąć taśmę (str. 50).
W obrazie pojawiają się poziome
linie. Wyświetlany obraz jest
niewyraźny albo w ogóle
niewidoczny.
cWyczyścić głowicę, używając kasety czyszczącej (wyposażenie
dodatkowe) (str. 133).
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Drobne obiekty migają, a linie ukośne cDotykając przycisku
, zmniejszyć przed nagrywaniem ustawienie
sprawiają wrażenie postrzępionych.
parametru [SHARPNESS] (ostrość) w menu
(CAMERA SET)
(str. 67).
Nie słychać dźwięku albo dźwięk jest
bardzo cichy.
cZmienić na [STEREO] ustawienie parametru [MULTI-SOUND]
w menu
(STANDARD SET) (str. 84).
cZwiększyć głośność (str. 50).
cZmienić ustawienie parametru [AUDIO MIX] w menu
(STANDARD SET), tak aby nie był wybrany wyłącznie dźwięk [ST2]
(dodatkowy) (str. 85).
cKiedy jest używany wtyk S VIDEO, upewnić się, że podłączone są
również czerwone i białe wtyki przewodu połączeniowego AV (str. 60).
Występują przerwy w dźwięku.
cWyczyścić głowicę, używając kasety czyszczącej (wyposażenie
dodatkowe) (str. 133).
Nie można wyszukiwać nagrań przez
wyświetlenie na ekranie dat ich
dokonania.
cUżyć kasety wyposażonej w pamięć (str. 126).
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [
SEARCH] w menu
(EDIT/PLAY) (str. 81).
• Na początku taśmy występuje nienagrany fragment. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Na ekranie widać wskazanie „---”.
• Odtwarzana taśma była nagrywana przed nastawieniem daty i godziny.
• Odtwarzany jest nienagrany fragment taśmy.
• Ze względu na rysy albo zakłócenia na taśmie nie jest możliwy odczyt
kodu danych.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Rozwiązywanie problemów
117PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 118 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie działa funkcja END SEARCH.
• Używana kaseta nie jest wyposażona w pamięć i została wyjęta po
nagraniu (str. 126).
• Kaseta jest nowa i nie zawiera żadnych nagrań.
Funkcja END SEARCH działa
nieprawidłowo.
• Na początku lub w środku taśmy występuje nienagrany fragment. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Pojawiają się zakłócenia, a na ekranie • Taśma została nagrana w systemie kolorów innym niż system kamery.
widać wskaźnik
.
Nie świadczy to o uszkodzeniu (str. 126).
Na ekranie widać wskazanie
.
• Odtwarzana taśma została nagrana w innym urządzeniu z użyciem
mikrofonu 4-kanałowego (4CH MIC REC). Kamera nie jest zgodna
z nagraniami dokonanymi mikrofonem 4-kanałowym.
„Memory Stick Duo”
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie można używać funkcji
związanych z kartą „Memory Stick
Duo”.
cPrzełącznikiem POWER wybrać tryb pracy CAMERA-MEMORY lub
PLAY/EDIT (str. 19).
cWłożyć do kamery kartę „Memory Stick Duo” (str. 23).
• Karta „Memory Stick Duo” została sformatowana w komputerze.
cSformatować kartę w kamerze. (Uwaga: spowoduje to usunięcie
z karty wszystkich danych.) (str. 73)
Nie można zapisać obrazu na kartę
„Memory Stick Duo”.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
cPamięć na karcie jest pełna. Skasować z karty „Memory Stick Duo”
niepotrzebne obrazy (str. 107).
cSformatować kartę „Memory Stick Duo” w kamerze lub użyć innej karty
(str. 73).
Obrazy nie są wyświetlane
w rzeczywistej wielkości.
• Obrazy zapisane przez inne urządzenia mogą nie być wyświetlane
w rzeczywistej wielkości. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można wyświetlić obrazu.
cWyłączyć funkcję strumieniowej transmisji USB w kamerze
i przestawić w położenie OFF przełącznik (USB) ON/OFF na stacji
Handycam Station.
• Obrazu nie można wyświetlić po zmianie nazwy pliku albo folderu i po
przetworzeniu obrazu w komputerze. (W takim przypadku miga nazwa
pliku.) Nie świadczy to o uszkodzeniu (str. 129).
• Obrazy zapisane przez inne urządzenia mogą nie być wyświetlane
w rzeczywistej wielkości. Nie świadczy to o uszkodzeniu (str. 129).
Obraz nagrany na taśmę został
również nagrany na kartę „Memory
Stick Duo”.
cObraz został nagrany na kartę „Memory Stick Duo” dlatego, że w czasie
odtwarzania taśmy został naciśnięty przycisk REC START/STOP. Jeśli
obraz jest niepotrzebny, skasować go z karty „Memory Stick Duo”
(str. 107).
Nie można kasować obrazów.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
cWyłączyć ochronę obrazu (str. 108).
• W ramach jednej operacji można usunąć maksymalnie 100 obrazów.
Usuwać obrazy w grupach liczących mniej niż 100 obrazów.
Nie można sformatować karty
„Memory Stick Duo”.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
118PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 119 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie można skasować wszystkich
obrazów naraz.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
cWyłączyć ochronę obrazu (str. 108).
Nie można włączyć ochrony obrazu.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
cPowtórnie wykonać tę operację na ekranie indeksu (str. 108).
Nie można oznaczyć obrazów
znacznikiem wydruku.
cJeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem, przestawić ten przełącznik
w położenie umożliwiające zapis (str. 128).
cPowtórnie wykonać tę operację na ekranie indeksu (str. 109).
• Znacznikiem wydruku można oznaczyć maksymalnie 999 obrazów.
• Znacznikiem wydruku nie można opatrywać filmów.
Pojawia się niewłaściwa nazwa pliku
z danymi.
• Jeśli struktura katalogów nie jest zgodna z ogólnym standardem, pojawia
się tylko nazwa pliku.
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 128).
Nazwa pliku z danymi miga.
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 128).
Kopiowanie / montaż
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Obraz z podłączonego urządzenia nie
pojawia się na ekranie LCD ani
w celowniku.
cZmienić na [LCD PANEL] ustawienie parametru [DISPLAY] w menu
(STANDARD SET) (str. 88).
Kopiowanie z użyciem przewodu
połączeniowego AV nie odbywa się
prawidłowo.
cZmienić na [LCD PANEL] ustawienie parametru [DISPLAY] w menu
(STANDARD SET) (str. 88).
• Przewód połączeniowy AV jest niewłaściwie podłączony.
cUpewnić się, że przewód połączeniowy AV jest podłączony do
właściwego gniazda, czyli gniazda wyjścia urządzenia będącego
źródłem kopiowanego obrazu lub gniazda wejścia urządzenia, na które
jest kopiowany obraz z kamery.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Obraz z podłączonego urządzenia jest • Do wejścia doprowadzony jest sygnał w systemie innym niż PAL
wyświetlany niewłaściwie.
(str. 95).
Nie słychać nowego dźwięku
dodanego do nagrania na taśmie.
cZmienić ustawienie parametru [AUDIO MIX] w menu
(STANDARD SET), tak aby nie był wybrany wyłącznie dźwięk [ST1]
(nagrany razem z filmem) (str. 85).
Nie można wprowadzić tytułu. / Nie
można nadać nazwy kasecie.
cUżyć kasety wyposażonej w pamięć (str. 126).
cJeśli pamięć kasety jest pełna, usunąć z niej zbędne tytuły (str. 82).
cPrzestawić przełącznik ochrony przed zapisem w położenie REC
(str. 127).
• Tytułu nie można umieścić na nienagranym fragmencie taśmy.
Nie pojawia się tytuł.
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [
TITLE DISP] w menu
(EDIT/PLAY) (str. 82).
• Tytułów nie można wyświetlać po włączeniu funkcji Easy Handycam.
Nie można usunąć tytułu.
cPrzestawić przełącznik ochrony przed zapisem w położenie REC
(str. 127).
,ciąg dalszy na następnej stronie
Rozwiązywanie problemów
119PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 120 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Objaw
Przyczyna i / lub rozwiązanie
Nie działa funkcja wyszukiwania
tytułów.
cJeśli na taśmie nie jest zapisany ani jeden tytuł, wprowadzić tytuł
(str. 81).
cUżyć kasety wyposażonej w pamięć (str. 126).
cZmienić na [ON] ustawienie parametru [
SEARCH] w menu
(EDIT/PLAY) (str. 81).
• Na początku lub w środku taśmy występuje nienagrany fragment. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można skopiować nieruchomych
obrazów z taśmy na kartę „Memory
Stick Duo”.
• Jeśli taśma była wielokrotnie nagrywana, to kolejne nagranie może się
okazać niemożliwe albo powodować deformacje obrazu.
Nie można skopiować filmów
z taśmy na kartę „Memory Stick
Duo”.
• W następujących przypadkach nagranie może się okazać niemożliwe
albo powodować deformacje obrazu:
– na taśmie występuje nienagrany fragment;
– taśma była wielokrotnie nagrywana;
– nastąpiło odcięcie lub przerwanie sygnału wejściowego.
Nie działa funkcja cyfrowego
montażu programu na taśmie.
cWybrać w magnetowidzie właściwe wejście, po czym sprawdzić
połączenie między kamerą a magnetowidem (str. 93).
cJeśli kamera jest połączona przewodem i.LINK z urządzeniem DV
producenta innego niż Sony, to podczas wykonywania czynności 11
z punktu „Krok 1: przygotowanie kamery do współpracy
z magnetowidem” (str. 98) należy wybrać wariant [IR].
cZsynchronizować kamerę z magnetowidem (str. 101).
cWprowadzić właściwy kod [IR SETUP] (str. 101).
cPonownie określić sposób wyłączania trybu pauzy w nagrywaniu
(str. 100).
cUstawić kamerę w odległości co najmniej 30 cm od magnetowidu
(str. 100).
• Sceny nie można zdefiniować na nienagranym fragmencie taśmy.
• Funkcja cyfrowego montażu programu nie współpracuje
z magnetowidami, które nie obsługują kodów [IR SETUP], z rekorderami
DVD, z rekorderami DVD wyposażonymi w dysk twardy itp.
Podłączony przewodem i.LINK
magnetowid nie działa właściwie
w czasie cyfrowego montażu
programu.
cJeśli do połączenia służy przewód i.LINK, to podczas wykonywania
czynności 11 z punktu „Krok 1: przygotowanie kamery do współpracy
z magnetowidem” (str. 98) należy wybrać wariant [IR].
• Funkcja cyfrowego montażu programu nie współpracuje z rekorderami
DVD ani rekorderami DVD wyposażonymi w dysk twardy.
Funkcja cyfrowego montażu
programu na karcie „Memory Stick
Duo” działa niewłaściwie.
• Sceny nie można zdefiniować na nienagranym fragmencie taśmy.
• Jeśli taśma była wielokrotnie nagrywana, to kolejne nagranie może się
okazać niemożliwe albo powodować deformacje obrazu.
Obraz jest zniekształcony albo
ciemny.
• Przewody połączeniowe AV (dostarczone) lub przewody S video
(wyposażenie dodatkowe) są podłączone zarówno do kamery, jak i stacji
Handycam Station.
cOdłączyć jeden z przewodów AV lub S video.
120PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 121 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskaźniki
i komunikaty
ostrzegawcze
Ekran samoczynnej diagnostyki / Wskaźniki ostrzegawcze
Jeśli na ekranie albo w celowniku pojawiają się jakieś wskaźniki, należy zapoznać się z tabelą.
Szczegóły można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasie.
Przyczyna i / lub rozwiązanie
C:ss:ss/E:ss:ss (ekran
samoczynnej diagnostyki)
Niektóre problemy można rozwiązać we własnym zakresie. Jeśli problemu
nie uda się rozwiązać mimo kilkakrotnego wypróbowania rozwiązania,
należy się skontaktować z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony.
C:04:ss
cNie jest używany akumulator „InfoLITHIUM”. Użyć akumulatora
„InfoLITHIUM” (str. 130).
C:21:ss
cSkropliła się para wodna. Wyjąć kasetę i zostawić kamerę na co najmniej
godzinę, po czym ponownie włożyć kasetę (str. 133).
C:22:ss
cWyczyścić głowicę, używając kasety czyszczącej (wyposażenie
dodatkowe) (str. 133).
C:31ss / C:32ss
cWystąpiły objawy inne niż opisane powyżej. Wyjąć i włożyć kasetę, po
czym ponowić próbę użycia kamery. Nie próbować użyć kamery, gdy
zaczyna się w niej skraplać wilgoć (str. 133).
cOdłączyć źródło zasilania. Podłączyć je na nowo, po czym ponowić
próbę użycia kamery.
cWymienić kasetę. Nacisnąć przycisk RESET (str. 140) i ponownie
spróbować użyć kamery.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
cSkontaktować z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony
i przekazać technikowi 5-znakowy kod zaczynający się od „E”.
100-0001 (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący plików)
• Plik jest uszkodzony.
• Plik jest nieczytelny.
• Jako obraz dla funkcji MEMORY MIX próbowano wykorzystać plik
z filmem (str. 46).
Rozwiązywanie problemów
Wskazanie
E (ostrzeżenie o stanie akumulatora) • Akumulator jest prawie wyczerpany.
• W zależności od warunków pracy i stanu akumulatora wskaźnik E
może migać nawet wówczas, gdy akumulator wystarczy jeszcze na 5 do
10 minut pracy.
(ostrzeżenie dotyczące funkcji
Battery Info)
• Ze względu na niską temperaturę, faktyczny czas pracy może być
znacznie krótszy niż wskazywany (str. 17).
% (ostrzeżenie o skraplaniu wilgoci)* cWyjąć kasetę, przestawić przełącznik POWER w położenie OFF (CHG)
i pozostawić kamerę z otwartą pokrywką kasety na mniej więcej godzinę
(str. 133).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący karty „Memory Stick
Duo”)
• Nie została włożona karta „Memory Stick Duo”.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Rozwiązywanie problemów
121PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 122 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskazanie
Przyczyna i / lub rozwiązanie
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący formatowania karty
„Memory Stick Duo”)*
• Dane na karcie „Memory Stick Duo” są uszkodzone.
• Karta „Memory Stick Duo” jest niewłaściwie sformatowana (str. 73).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący niezgodności karty
„Memory Stick Duo”)*
• Włożona karta „Memory Stick Duo” nie współpracuje z kamerą.
Q (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący taśmy)
Wolne miganie:
• Na taśmie pozostało mniej niż 5 minut na nagrania.
• Nie została włożona kaseta.*
• Przełącznik ochrony taśmy przed zapisem znajduje się w położeniu
ochrony (str. 127).*
Szybkie miganie:
• Taśma skończyła się.*
Z (ostrzeżenie dotyczące wyjęcia
kasety)*
Wolne miganie:
• Przełącznik ochrony taśmy przed zapisem znajduje się w położeniu
ochrony (str. 127).
Szybkie miganie:
• Nastąpiło skroplenie wilgoci (str. 133).
• Wyświetlany jest kod samoczynnej diagnostyki (str. 121).
- (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący kasowania obrazu)*
• Obraz jest chroniony (str. 108).
- (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący ochrony karty „Memory
Stick Duo” przed zapisem)
• Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie „Memory Stick Duo”
znajduje się w położeniu ochrony przed zapisem (str. 128).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący lampy błyskowej)
Wolne miganie:
• Podczas ładowania
Szybkie miganie:
• Wyświetlany jest kod samoczynnej diagnostyki (str. 121).*
• Występuje jakiś problem z wbudowaną lampą błyskową albo
zewnętrzną lampą błyskową (wyposażenie dodatkowe).
(wskaźnik ostrzegawczy
cPrzy niedostatecznej ilości światła kamera nie jest trzymana dostatecznie
dotyczący ryzyka poruszenia kamery)
stabilnie. Użyć lampy błyskowej i unieruchomić kamerę. Nie spowoduje
to wyłączenia się wskaźnika.
cKamera jest niestabilna, więc łatwo o poruszenie obrazu. Trzymać
kamerę obiema rękami i filmować obraz. Nie spowoduje to wyłączenia
się wskaźnika.
* W momencie pojawienia się na ekranie wskaźnika ostrzegawczego włącza się melodyjka lub sygnał dźwiękowy.
122PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 123 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Komunikaty ostrzegawcze
Jeśli na ekranie albo w celowniku pojawiają się jakieś komunikaty, należy zapoznać się z tabelą.
Szczegóły można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasie.
Kategoria
Komunikat
Akumulator
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cUżyć akumulatora „InfoLITHIUM” (str. 130).
Battery level is low.
cNaładować akumulator (str. 16).
Old battery. Use a new one.
cAkumulator jest wyeksploatowany. Użyć nowego
akumulatora (str. 130).
Z Re-attach the power source.
Podłączyć źródło zasilania.
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette.
cNastąpiło skroplenie wilgoci. Wyjąć kasetę
(str. 133).
% Moisture condensation. Turn off for
1H.
cNastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć kamerę na
godzinę (str. 133).
Q Insert a cassette.
cWłożyć kasetę (str. 22).
Z Reinsert the cassette.
cKaseta może być uszkodzona itp.
Skraplanie
wilgoci
Kaseta / taśma
Znaczenie / Rozwiązanie / Odsyłacz
Q Z The tape is locked - check the tab. cSprawdzić położenie przełącznika ochrony przed
zapisem na kasecie (str. 127).
Taśma skończyła się.
Use a cassette with Cassette Memory.
cUżyć kasety wyposażonej w pamięć (str. 126).
Insert a Memory Stick.
cWłożyć kartę „Memory Stick Duo” (str. 23).
Reinsert the Memory Stick.
cKilkakrotnie wyjąć i włożyć kartę „Memory Stick
Duo”.
cSformatować kartę „Memory Stick Duo” (str. 73).
cJeśli komunikat nie zniknie, karta może być
uszkodzona. Spróbować użyć innej karty.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” podczas
zapisywania danych.
This is a read-only Memory Stick.
cWłożona karta „Memory Stick Duo” jest
przeznaczona tylko do odczytu danych.
Rozwiązywanie problemów
„Memory Stick
Duo”
Q The tape has reached the end.
Incompatible type of Memory Stick. • Włożona karta „Memory Stick Duo” nie
współpracuje z kamerą (str. 128).
This Memory Stick is not formatted
correctly.
cSprawdzić format karty „Memory Stick Duo”
i w razie potrzeby sformatować kartę (str. 73).
Cannot record. The Memory Stick is full. cKarta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasować
niepotrzebne obrazy (str. 107).
- The Memory Stick is locked check the tab.
cSprawdzić położenie przełącznika ochrony przed
zapisem na karcie „Memory Stick Duo” (str. 128).
Cannot playback. Reinsert the Memory
Stick.
Błąd przy odtwarzaniu. Wyjąć i ponownie włożyć
kartę „Memory Stick Duo”.
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick.
Błąd przy zapisie. Wyjąć i ponownie włożyć kartę
„Memory Stick Duo”.
No file.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pusta albo nie
zawiera pliku, który można by wyświetlić.
,ciąg dalszy na następnej stronie
Rozwiązywanie problemów
123PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 124 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Kategoria
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie / Odsyłacz
„Memory Stick
Duo”
NO FILE AVAILABLE.
• Wybrany folder nie zawiera ani jednego pliku.
Charging... cannot record still images.
• Próbowano zapisać obraz w czasie ładowania lampy
błyskowej. Zaczekać, aż wskaźnik ładowania zapali
się na stałe (str. 33).
USB streaming... This function is not
available.
• Próbowano wyświetlać obraz z karty „Memory Stick
Duo” lub zapisać obraz na karcie podczas
strumieniowej transmisji USB.
Memory Stick folders are full.
• Po utworzeniu folderu 999MSDCF nie można
tworzyć następnych folderów.
cUtworzonych folderów nie można skasować za
pomocą kamery. Trzeba sformatować kartę
„Memory Stick Duo” (str. 73) lub skasować
foldery za pośrednictwem komputera.
Cannot record still images on Memory
Stick.
Na karcie „Memory Stick Duo” nie można zapisać
nieruchomego obrazu.
Cannot record movies on Memory Stick.
Na karcie „Memory Stick Duo” nie można zapisać
filmy.
Cannot record Memory Stick movie on a
tape.
Nie można skopiować filmu z karty „Memory Stick
Duo” na taśmę.
Check the connected device.
cBłąd połączenia. Wyłączyć i włączyć drukarkę, po
czym odłączyć i na nowo podłączyć przewód USB.
Connect the camcorder to a PictBridge
Compatible printer.
cPodłączona drukarka nie jest zgodna z PictBridge.
Wyłączyć i włączyć drukarkę, po czym odłączyć i na
nowo podłączyć przewód USB.
Check the printer.
Sprawdzić drukarkę.
Error-Cancel the task.
cWystąpił błąd. Trzeba anulować wydruk i sprawdzić
drukarkę.
Cannot print. Check the printer.
cNie można drukować. Wyłączyć i włączyć drukarkę,
po czym odłączyć i na nowo podłączyć przewód
USB.
The strobe cannot charge. Not
available.
cNie można naładować lampy. Funkcja jest
niedostępna (str. 33).
Drukarka
zgodna
z PictBridge
Lampa błyskowa
124PL Rozwiązywanie problemów
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 113-125 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 125 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Kategoria
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie / Odsyłacz
Inne
Cannot record due to copyright
protection.
Nagrania nie można dokonać ze względu na ochronę
przed kopiowaniem.
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable.
cNie można dodać dźwięku. Odłączyć przewód
i.LINK (str. 105).
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio.
cNagranie nie zostało dokonane w trybie SP. Nie
można dodać dźwięku (str. 105).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio.
cNagranie dźwięku nie zostało dokonane w trybie
12-bitowym. Nie można dodać dźwięku (str. 105).
Cannot add audio on the blank portion of
a tape.
cNie można dodać dźwięku na nienagrany fragment
taśmy (str. 105).
Cannot add audio.
cNie można dodać dźwięku (str. 105).
Cassette Memory is full.
cPamięć kasety jest pełna (str. 83).
Cannot record 44.1 kHz audio on a
Memory Stick.
Na kartę „Memory Stick” nie można nagrać dźwięku
o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.
Smooth interval rec discontinued due to
error.
cSee page 117.
Already added to CAMERA-TAPE
mode’s P-MENU.
Menu osobiste dla trybu CAMERA-TAPE zawiera już
ten wariant.
Already added to CAMERA-MEMORY
mode’s P-MENU.
Menu osobiste dla trybu CAMERA-MEMORY
zawiera już ten wariant.
Already added to PLAY/EDIT mode’s P- Menu osobiste dla trybu PLAY/EDIT zawiera już ten
wariant.
MENU.
x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.
• Brudna głowica wideo.
cUżyć kasety czyszczącej (str. 133).
Nie można włączyć funkcji Easy Handycam.
Cannot cancel Easy Handycam
Nie można wyłączyć funkcji Easy Handycam.
Cannot start Easy Handycam with USB
connected
Nie można włączyć funkcji Easy Handycam, gdy
jest podłączony przewód USB.
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected
Nie można wyłączyć funkcji Easy Handycam, gdy jest
podłączony przewód USB.
Invalid button with Easy Handycam
operation
Po włączeniu funkcji Easy Handycam nie można
używać tego przycisku.
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
• Po włączeniu funkcji Easy Handycam, w trybie
PLAY/EDIT można wybrać ustawienie [STD-USB],
ale nie można wybrać ustawienia [PictBridge] ani
[USB STREAM]. (Komunikat zniknie po dotknięciu
przycisku
.)
HDV recorded tape. Cannot playback.
cKamera nie może odtwarzać tego formatu. Otworzyć
taśmę w urządzeniu użytym do jej nagrania.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Kamera nie pozwala na dogranie nowego dźwięku
do dowolnego fragmentu taśmy nagranego
w formacie HDV.
Disconnect one AV cable.
cOdłączyć jeden z przewodów połączeniowych AV
od kamery lub od stacji Handycam Station.
• Jeśli przewód połączeniowy AV jest podłączony
tylko do kamery, to kamera nie jest prawidłowo
umieszczona na stacji Handycam Station.
cPrawidłowo umieścić kamerę na stacji Handycam
Station.
Disconnect one S cable.
cOdłączyć jeden z przewodów S video od kamery lub
od stacji Handycam Station.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Cannot start Easy Handycam
125PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 126 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery
za granicą
Źródło zasilania
Dostarczonego zasilacza sieciowego można
używać do zasilania kamery w krajach,
w których napięcie przemienne w sieci
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
Systemy telewizji kolorowej
Kamera pracuje w systemie koloru PAL. Aby
można było wyświetlić obraz z kamery na
telewizorze, telewizor musi pracować
w systemie koloru PAL (patrz lista) i mieć
gniazda wejścia AUDIO/VIDEO.
System
Kraje, w których system
jest używany
PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Czechy, Dania, Finlandia,
Hiszpania, Holandia, Hongkong,
Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy
itd.
PAL - M
Brazylia
PAL - N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak,
Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.
NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam,
Tajwan, Stany Zjednoczone,
Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
Przestawianie zegara przez wskazanie
różnicy czasów
Kiedy kamera jest używana za granicą, można
w łatwy sposób przestawić jej zegar na lokalny
czas – wystarczy podać różnicę czasów.
Wybierz wariant [WORLD TIME] z menu
(TIME/LANGU.), po czym podaj różnicę
czasów (str. 89).
Kasety, których
można używać
Można używać tylko kaset systemu mini DV.
Używać kaset z oznaczeniem
.
Znak
jest znakiem handlowym.
Pamięć kasety
Kasety mini DV występują w dwóch
odmianach: z pamięcią kasety i bez pamięci
kasety. Kasety wyposażone w pamięć noszą
oznaczenie
. Zaleca się używanie
w kamerze kaset wyposażonych w pamięć.
jest znakiem handlowym.
W kasetach tego rodzaju zainstalowana jest
pamięć półprzewodnikowa. Kamera może
zapisywać w tej pamięci różne dane (daty
nagrania, tytuły itp.) oraz odczytywać dane
z pamięci. Do prawidłowego działania funkcji
wykorzystujących pamięć kasety wymagana
jest ciągłość nagrania sygnału na taśmie.
Nienagrany fragment na początku albo
w środku taśmy może być przyczyną
niewłaściwego wyświetlania tytułów i błędnego
działania funkcji wyszukiwania.
Jak zapobiegać powstawaniu na taśmie
nienagranych fragmentów
W następujących przypadkach należy przed
rozpoczęciem nagrania dotknąć przycisku
, który powoduje nastawienie taśmy na
koniec jej nagranej części:
– po wyjęciu kasety w czasie nagrywania,
– po odtwarzaniu taśmy,
– po użyciu funkcji EDIT SEARCH.
Jeśli na taśmie występuje nienagrany fragment
albo nieciągłość sygnału, to należy ponownie
dokonać nagrania na taśmę, stosując się do
powyższych zaleceń,
b Uwaga
• Jeśli kaseta wyposażona w pamięć najpierw zostanie
użyta do nagrywania w kamerze, która współpracuje
z pamięcią kasety, a następnie w kamerze
nieobsługującej pamięci kasety, to pamięć kasety
może zacząć działać niewłaściwie.
126PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 127 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
z Wskazówka
• Pojemność pamięci kasety z oznaczeniem
wynosi 4 kilobity. Kamera współpracuje z kasetami
wyposażonymi w pamięć o pojemności do
16 kilobitów.
Naklejanie etykiety na kasetę
Aby nie spowodować uszkodzenia kamery,
etykiety należy naklejać tylko w miejscach
pokazanych na ilustracji.
Nie naklejać
etykiet wzdłuż
tego brzegu.
Sygnał ochrony przed kopiowaniem
Podczas odtwarzania
Jeśli odtwarzana w kamerze kaseta zawiera
sygnały ochrony przed kopiowaniem, to nie
będzie można jej skopiować na taśmę w innej
kamerze wideo podłączonej do tej kamery.
Podczas nagrywania
Kamera nie pozwala na nagrywanie
materiałów zawierających sygnał
kontroli kopiowania lub sygnał ochrony
przed kopiowaniem.
Przy próbie nagrania takiego materiału, na
ekranie LCD lub na ekranie telewizora pojawia
się komunikat [Cannot record due to copyright
protection.] (Nagrania nie można dokonać ze
względu na ochronę przed kopiowaniem.)
Podczas nagrywania kamera nie zapisuje
żadnych sygnałów kontroli kopiowania.
Uwagi eksploatacyjne
Po użyciu kasety
Aby uniknąć zniekształcenia obrazu i dźwięku,
przewinąć taśmę do początku. Następnie
włożyć kasetę do pudełka i ustawić ją pionowo.
Gdy nie działa pamięć kasety
Wyjąć i powtórnie włożyć kasetę. Pamięć
kasety może nie działać, gdy pozłacane złącze
jest brudne albo zakurzone.
Czyszczenie pozłacanego złącza
Zasadniczo, pozłacane złącze na kasecie należy
czyścić bawełnianą watką raz na 10 wyjęć
kasety z kamery.
Zabrudzenie lub zakurzenie pozłacanego złącza
na kasecie może być przyczyną błędnych
wskazań pozostałej ilości taśmy
i niewłaściwego działania funkcji
wykorzystujących pamięć kasety.
Informacje dodatkowe
Jak zapobiec przypadkowemu
skasowaniu nagrań
Przestaw przełącznik ochrony kasety przed
zapisem w położenie SAVE.
Miejsca na etykiety
Pozłacane
złącze
REC: można nagrywać na kasetę.
SAVE: nie można dokonywać nagrań (ochrona
przed zapisem).
Informacje dodatkowe
127PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 128 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Karty „Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” jest nowym,
miniaturowym i lekkim nośnikiem danych,
który pomimo małych wymiarów pozwala na
zapis większej ilości danych niż dyskietka.
Rodzaje kart „Memory Stick”, z którymi
współpracuje kamera, zostały zebrane
w tabeli. Nie gwarantuje się jednak działania
w kamerze wszystkich odmian kart „Memory
Stick Duo” wymienionych w tabeli.
Rodzaj karty „Memory
Stick”
Nagrywanie /
odtwarzanie
„Memory Stick”
–
„Memory Stick”*1
a
„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”
(MagicGate / transmisja
równoległa)*1
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*3
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo”*1
a*2*3
*1 Karta „Memory Stick Duo” jest mniej więcej
o połowę mniejsza od zwykłej karty „Memory
Stick”.
*2 Rodzaje kart „Memory Stick” umożliwiające
szybkie przesyłanie danych. Prędkość przesyłania
danych zależy od używanego urządzenia.
*3 „MagicGate” jest technologią ochrony przed
kopiowaniem, w której do nagrywania i przesyłania
danych jest wykorzystywane szyfrowanie. Kamera
nie pozwala na zapis ani odtwarzanie danych, które
wymagają użycia technologii „MagicGate”.
• Format nieruchomego obrazu: kamera
poddaje kompresji dane o obrazie i zapisuje je
w formacie JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Plik ma rozszerzenie „.JPG”.
• Format filmu: kamera poddaje kompresji dane
o obrazie i zapisuje je w formacie MPEG
(Moving Picture Experts Group). Plik ma
rozszerzenie „.MPG”.
• Nazwy plików z nieruchomymi obrazami:
– 101-0001: taka nazwa pliku pojawia się na
ekranie kamery;
– DSC00001.JPG: taka nazwa pliku pojawia
się na ekranie komputera.
• Nazwy plików z nieruchomymi filmami:
– MOV00001: taka nazwa pliku pojawia się
na ekranie kamery;
– MOV00001.MPG: taka nazwa pliku
pojawia się na ekranie komputera.
• Karty „Memory Stick Duo” sformatowane
w komputerze: nie gwarantuje się współpracy
z kamerą kart „Memory Stick Duo”
sformatowanych w komputerze z systemem
Windows lub komputerze Macintosh.
• Prędkość odczytu i zapisu danych zależy od
kombinacji używanej karty „Memory Stick”
i współpracującego z nią urządzenia.
Jak zapobiec przypadkowemu
skasowaniu obrazów
Używając spiczastego przedmiotu, należy
przestawić przełącznik ochrony przed zapisem*
na karcie „Memory Stick Duo” w położenie
ochrony przed zapisem.
Położenie i kształt przełącznika ochrony przed
zapisem* zależą od modelu karty „Memory
Stick Duo”.
* Dostarczana z kamerą karta „Memory Stick Duo”
nie jest wyposażona w przełącznik ochrony przed
zapisem.
Korzystając z dostarczonej karty „Memory Stick
Duo” należy uważać, aby omyłkowo nie
przetworzyć albo nie skasować danych.
Tył karty „Memory Stick Duo”
Złącze
Przełącznik ochrony
przed zapisem*
Miejsce na notatki
Uwagi eksploatacyjne
W następujących przypadkach może dojść do
uszkodzenia danych:
– po wyjęciu karty „Memory Stick Duo”,
wyłączeniu zasilania lub wymianie
akumulatora w czasie odczytu danych z karty
„Memory Stick Duo” lub zapisu danych na
karcie (kiedy pali się albo miga lampa
dostępu);
– kiedy karta „Memory Stick Duo” jest
używana blisko magnesów albo w polach
magnetycznych.
Utrata danych o obrazie nie daje prawa do
dochodzenia odszkodowania. Zaleca się
128PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 129 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
wykonywanie kopii zapasowych ważnych
danych na dysku twardym komputera.
Obchodzenie się z kartą
Używając karty „Memory Stick Duo”, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
• Przy pisaniu w miejscu na notatki na karcie
„Memory Stick Duo” nie naciskać za mocno
karty.
• Nie naklejać nalepek na kartę „Memory Stick
Duo” ani na adapter na karty Memory Stick
Duo.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
pamięci używać dostarczonej osłony.
• Nie dotykać styków na karcie „Memory Stick
Duo” rękami ani metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać i nie zginać karty pamięci;
chronić ją przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty
pamięci.
• Nie narażać karty pamięci na oddziaływanie
wody.
• Nie zostawiać kart „Memory Stick Duo”
w zasięgu małych dzieci. Grozi to
przypadkowym połknięciem karty.
• Nie wkładać do gniazda „Memory Stick Duo”
żadnych przedmiotów z wyjątkiem
odpowiedniej karty „Memory Stick Duo”.
Grozi to awarią.
Uwagi dotyczące użycia adaptera na
karty „Memory Stick Duo” (dostarczonego)
• Chcąc użyć karty „Memory Stick Duo”
w urządzeniu na karty „Memory Stick”,
należy umieścić ją w adapterze na karty
Memory Stick Duo.
• Upewnić się, że karta „Memory Stick Duo” jest
wkładana do adaptera we właściwym kierunku.
Do końca wsunąć kartę do adaptera.
Niewłaściwe włożenie karty może być
przyczyną uszkodzenia sprzętu.
• Nie wkładać adaptera na karty Memory Stick
Duo, w którym nie ma karty „Memory Stick
Uwaga dotycząca korzystania z kart
„Memory Stick PRO Duo” i „Memory
Stick Duo” (MagicGate / transmisja
równoległa)
• Kamera współpracuje z kartami „Memory
Stick PRO Duo” o pojemności do 512 MB
oraz z kartami „Memory Stick Duo”
(MagicGate / transmisja równoległa)
o pojemności do 128 MB.
• Kamera nie pozwala na szybką transmisję
danych.
Uwagi dotyczące zgodności danych
o obrazie
• Pliki z obrazem zapisywane przez kamerę na
karcie „Memory Stick Duo” są zgodne ze
standardem Wytyczne projektowania
systemów plików dla aparatów i kamer
opracowanym przez JEITA (Japońskie
Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
i Informatycznego).
• Kamera nie pozwala na wyświetlanie
nieruchomych obrazów zapisanych przez
pewne urządzenia (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E i DSC-D700/D770), które nie są
zgodne z powszechnie przyjętym standardem.
(Te modele nie są sprzedawane w pewnych
krajach.)
• Jeśli nie można korzystać z karty „Memory
Stick Duo”, która była używana w innym
urządzeniu, to trzeba sformatować kartę
w kamerze (str. 73). Zwracamy uwagę, że
formatowanie powoduje usunięcie wszystkich
danych z karty „Memory Stick Duo”.
• Kamera może nie wyświetlić następujących
obrazów:
– przetworzonych w komputerze,
– zapisanych przez inne urządzenie.
Informacje dodatkowe
Miejsca pracy karty
Nie używać ani nie przechowywać kart
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– w wysokiej temperaturze, na przykład
w samochodzie zaparkowanym w pełnym
słońcu;
– w bezpośrednim promieniowaniu
słonecznym;
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie substancji żrących.
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
• „Memory Stick”,
PRO”,
Duo”,
Duo”,
, „Memory Stick
, „Memory Stick
, „Memory Stick PRO
, „MagicGate”,
są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
• Wszystkie pozostałe nazwy produktów
wzmiankowane w instrukcji mogą być
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie są za każdym razem
umieszczane symbole ™ i ®.
Informacje dodatkowe
129PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 130 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Akumulator
„InfoLITHIUM”
Kamera współpracuje z akumulatorem
„InfoLITHIUM” (z serii F). Do jej zasilania
można użyć tylko akumulatora
„InfoLITHIUM”.
Akumulatory „InfoLITHIUM” z serii F noszą
oznaczenie
.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem litowym,
który może wymieniać informacje o warunkach
pracy z kamerą i z oferowanym oddzielnie
zasilaczem sieciowym / ładowarką.
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza pobór
mocy w zależności od warunków pracy kamery
i wyświetla pozostały czas pracy (w minutach).
Jak ładować akumulator
• Przed rozpoczęciem użytkowania kamery
trzeba naładować akumulator.
• Zaleca się, aby ładowanie odbywało się
w temperaturze od 10 °C do 30 °C aż do
zgaśnięcia lampki CHARGE. Ładowanie
poza zalecanym zakresem temperatur może
spowodować obniżenie wydajności
akumulatora.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć
przewód od gniazda DC IN kamery, zdjąć
kamerę ze stacji Handycam Station lub zdjąć
akumulator.
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
• Kiedy temperatura otoczenia jest mniejsza niż
10°C, maleje wydajność akumulatora.
Dlatego też w miejscach zimnych akumulator
będzie działał krócej. W celu wydłużenia
czasu pracy akumulatora zalecamy:
– włożyć akumulator do kieszeni blisko ciała,
aby go nagrzać, i przełożyć go do kamery
bezpośrednio przed rozpoczęciem
rejestracji;
– użyć akumulatora o dużej pojemności:
NP-FF70/FF71 (wyposażenie dodatkowe).
• Częste używanie ekranu LCD oraz funkcji
odtwarzania i przewijania powoduje szybsze
zużycie akumulatora. Zaleca się użycie
akumulatora o dużej pojemności: NP-FF70/
FF71 (wyposażenie dodatkowe).
• Kiedy kamera nie jest używana do nagrywania
ani odtwarzania, należy przestawiać
przełącznik POWER w położenie OFF
(CHG). Akumulator zużywa się nawet
wówczas, gdy kamera pozostaje w trybie
czuwania lub pauzy w odtwarzaniu.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów,
które wystarczą na czas dwa lub trzy razy
dłuższy od planowanego czasu rejestracji.
Pozwoli to na poprzedzenie ostatecznych
zdjęć zdjęciami próbnymi.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody
ani wilgoci. Akumulator nie jest
wodoodporny.
Wskazanie pozostałego czasu pracy
akumulatora
• Jeśli zasilanie wyłącza się, pomimo że
akumulator informuje o wystarczającym
czasie pracy, to należy naładować akumulator
w pełnym cyklu. Spowoduje to wyświetlenie
właściwego czasu pracy. Zwracamy uwagę na
fakt, że czasami nie uda się uzyskać
właściwego czasu pracy, na przykład wtedy,
gdy akumulator długo pracował w wysokiej
temperaturze, długo leżał po całkowitym
naładowaniu albo był często używany.
Pozostały czas należy traktować jako
orientacyjną miarę czasu rejestracji.
• W zależności od warunków pracy i stanu
akumulatora wskaźnik E (ostrzeżenie
o stanie akumulatora) może migać nawet
wówczas, gdy akumulator wystarczy jeszcze
na 5 do 10 minut pracy.
Jak przechowywać akumulator
• Jeśli akumulator nie będzie długo używany, to
dla zachowania jego funkcji należy raz do
roku całkowicie go naładować, a następnie
wyładować w kamerze.
Po wyładowaniu akumulatora należy wyjąć
go z kamery i przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu. Służy to zachowaniu
funkcji akumulatora.
130PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 131 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• Aby wyładować akumulator w kamerze,
należy zmienić na [NEVER] ustawienie
parametru [A.SHUT OFF] w menu
(STANDARD SET) i pozostawić kamerę
w trybie gotowości do nagrywania aż do jej
wyłączenia się (str. 88).
Trwałość akumulatora
• Akumulator ma ograniczoną trwałość.
Zmniejsza się ona stopniowo wraz
z użytkowaniem akumulatora i z upływem
czasu. Poważne zmniejszenie się czasu pracy
akumulatora wynika prawdopodobnie z jego
wyeksploatowania. Trzeba wtedy kupić nowy
akumulator.
• Trwałość każdego akumulatora zależy od
warunków jego przechowywania i sposobu
eksploatacji.
„InfoLITHIUM” jest znakiem handlowym
Sony Corporation.
Informacja
o interfejsie i.LINK
Interfejs DV kamery jest zgodny ze standardem
i.LINK. Poniżej opisano standard i.LINK i jego
cechy.
Co to jest i.LINK?
Informacje dodatkowe
i.LINK jest cyfrowym interfejsem szeregowym
umożliwiającym transmisję cyfrowego obrazu,
cyfrowego dźwięku i innych danych między
urządzeniami zgodnymi z i.LINK. i.LINK
pozwala ponadto na sterowanie innymi
urządzeniami.
Do połączenia urządzeń zgodnych ze
standardem i.LINK wystarcza jeden przewód.
Możliwe zastosowania obejmują także
współpracę i wymianę danych między różnymi
cyfrowymi urządzeniami audiowizualnymi.
Jeśli do kamery podłączone są dwa albo
większa liczba urządzeń zgodnych z i.LINK,
współpraca i wymiana możliwa jest nie tylko
z urządzeniami podłączonymi bezpośrednio,
lecz także z innymi urządzeniami w łańcuchu.
Zwracamy jednak uwagę, że sposób działania
zależy czasami od właściwości i parametrów
łączonych urządzeń i że niektóre urządzenia nie
współpracują ze sobą ani nie wymieniają
między sobą danych.
b Uwaga
• Normalnie do kamery można przewodem i.LINK
(przewodem połączeniowym DV) podłączyć tylko
jedno urządzenie. Podłączając kamerę do urządzenia
z dwoma lub większą liczbą gniazd DV, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanego
urządzenia.
z Wskazówki
• i.LINK jest łatwą do zapamiętania, zaproponowaną
przez Sony nazwą magistrali transmisji danych
IEEE 1394 oraz znakiem handlowym honorowanym
przez wiele firm.
• IEEE 1394 jest międzynarodową normą opracowaną
przez Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników (IEEE).
Prędkość transmisji przez interfejs i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji przez interfejs
i.LINK zależy od urządzenia. Zdefiniowane są
trzy maksymalne prędkości transmisji:
,ciąg dalszy na następnej stronie
Informacje dodatkowe
131PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 132 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
S100 (około 100 Mb/s)*
S200 (około 200 Mb/s)
S400 (około 400 Mb/s)
Prędkość transmisji urządzenia i.LINK jest
podawana w części „Dane techniczne”
w instrukcji obsługi urządzenia. Bywa też
zaznaczana w pobliżu gniazda i.LINK
urządzenia.
Jeśli maksymalna prędkość transmisji danych
nie jest podana, oznacza to, że urządzenie (tak
jak ta kamera) obsługuje prędkość „S100”.
Jeśli łączone są urządzenia o różnych
maksymalnych prędkościach transmisji,
prędkości czasem różnią się od podanych.
* Co to jest Mb/s?
Mb/s oznacza megabity na sekundę, czyli ilość
danych, które można wysłać lub odebrać w ciągu
sekundy. Dla przykładu, prędkość transmisji
100 Mb/s oznacza możliwość wysłania w ciągu
sekundy 100 megabitów danych.
Korzystanie z funkcji i.LINK kamery
Szczegółowe informacje o kopiowaniu nagrań
do innego urządzenia podłączonego przez
interfejs DV podano na stronach 93 i 94.
Kamerę można ponadto podłączać do innych
urządzeń marki Sony zgodnych z i.LINK
(interfejsem DV) (np. do komputerów
osobistych z serii VAIO), jak również do
urządzeń wideo.
Przed podłączeniem kamery do komputera
należy się upewnić, czy w komputerze jest
zainstalowane oprogramowanie użytkowe
współpracujące z kamerą.
Niektóre urządzenia wideo zgodne z i.LINK,
takie jak telewizory cyfrowe, rekordery /
odtwarzacze DVD czy rekordery / odtwarzacze
MICROMV nie są zgodne z systemem DV.
Przed podłączeniem kamery do innego
urządzenia należy się upewnić, czy urządzenie
to jest zgodne z systemem DV. Szczegółowych
zaleceń, a także informacji o zgodności
oprogramowania użytkowego należy szukać
w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
Potrzebny przewód i.LINK
Podczas kopiowania DV należy używać
przewodu i.LINK Sony (4 styki – 4 styki).
i.LINK i
są znakami handlowymi Sony.
Konserwacja
i zalecenia
eksploatacyjne
Właściwe obchodzenie się z kamerą
• Nie używać ani nie przechowywać kamery
w następujących miejscach:
– Bardzo gorących albo zimnych. Nigdy nie
narażać kamery na temperaturę wyższą niż
60°C, która może wystąpić w pełnym
słońcu, w pobliżu grzejnika czy
w samochodzie zaparkowanym w słońcu.
Grozi to awarią albo deformacją kamery.
– W pobliżu silnych pól magnetycznych
i miejscach narażonych na wibrację. Grozi
to awarią kamery.
– W pobliżu silnych źródeł fal radiowych lub
promieniowania. Kamera może
niewłaściwie zapisywać obraz.
– W pobliżu odbiorników sygnałów
radiowych w modulacji amplitudowej
i sprzętu wideo. Grozi to wystąpieniem
zakłóceń.
– Na piaszczystej plaży i w miejscach
zapylonych. Przedostanie się do kamery
piasku albo kurzu grozi awarią, której
czasami nie można usunąć.
– W pobliżu okien lub w plenerze, gdy ekran
LCD, celownik lub obiektyw mógłby się
znaleźć w pełnym słońcu. Grozi to
uszkodzeniem wnętrza celownika albo
ekranu LCD.
– W miejscach bardzo wilgotnych.
• Napięcie zasilania kamery wynosi 7,2 V
(akumulator) lub 8,4 V (zasilacz sieciowy).
• Do zasilania napięciem stałym i przemiennym
używać tylko akcesoriów zalecanych
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Nie dopuścić do zamoczenia kamery przez
deszcz, wodę morską itp. Grozi to awarią,
której czasami nie można usunąć.
• Jeśli do wnętrza kamery przedostanie się jakiś
przedmiot albo płyn, to przed dalszą
eksploatacją należy odłączyć od kamery
źródło zasilania i zlecić kontrolę
autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
132PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 133 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
• Delikatnie obchodzić się z kamerą. Chronić ją
przed wstrząsami. Szczególnie należy chronić
obiektyw.
• Kiedy kamera nie jest używana, przełącznik
POWER powinien znajdować się w położeniu
OFF (CHG).
• Nie używać kamery owiniętej w ręcznik itp.
Grozi to przegrzaniem kamery.
• Przy odłączaniu przewodu zasilającego
chwytać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za
sam przewód.
• Aby uniknąć uszkodzenia przewodu
zasilającego, nie stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
• Dbać, żeby metalowe styki były czyste.
• Przechowywać pilot i baterię pastylkową
w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
przypadkowego połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• W razie wycieku elektrolitu:
– skontaktować się z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony,
– zmyć płyn, który mógł przedostać się na
skórę,
– gdyby płyn dostał się do oczu, przemyć je
dużą ilością wody i porozumieć się
z lekarzem.
Skraplanie wilgoci
Jeśli kamera zostanie bezpośrednio
przeniesiona z zimnego do ciepłego miejsca,
w jej wnętrzu, na powierzchni taśmy lub na
obiektywie może się skroplić para wodna.
W takim przypadku kamera może działać
niewłaściwie, a taśma może przykleić się do
bębna głowicy i ulec uszkodzeniu. Jeśli
wewnątrz kamery skropliła się wilgoć, pojawia
się komunikat [%Z Moisture condensation.
Eject the cassette] albo [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.]. Komunikaty te
nie pojawiają się w przypadku zaparowania
obiektywu.
Uwaga o skraplaniu wilgoci
Przyczyną skroplenia wilgoci może być
przeniesienie kamery z zimnego do ciepłego
miejsca (lub na odwrót) albo używanie kamery
w wilgotnych miejscach. Oto kilka przykładów:
• Kamera zostaje przeniesiona ze stoku
narciarskiego, do ogrzewanego
pomieszczenia.
• Kamera zostaje wyniesiona z klimatyzowanego
pomieszczenia lub pojazdu i w czasie upału
znajduje się na świeżym powietrzu.
• Kamera jest używana po burzy lub mżawce.
• Kamera pracuje w gorącym, wilgotnym
miejscu.
Informacje dodatkowe
Jeśli kamera nie będzie używana przez
dłuższy czas
Co jakiś czas należy włączyć kamerę
i uruchomić jej elementy. W tym celu można na
przykład na 3 minuty włączyć odtwarzanie
taśmy. Poza tym kamera powinna być
wyłączona z sieci.
Kiedy w kamerze skropli się wilgoć
Nie działają żadne funkcje z wyjątkiem
wyjmowania kasety. Należy wtedy wyjąć
kasetę, wyłączyć kamerę i pozostawić ją na
mniej więcej godzinę z otwartą pokrywką
kasety. Kamery można użyć ponownie, gdy
w momencie włączenia zasilania nie pojawia
się wskaźnik % ani Z.
W początkowej fazie skraplania się wilgoci
kamera nie wykrywa jeszcze tego zjawiska.
Zdarza się wówczas, że wysunięcie kasety po
otwarciu pokrywki kasety następuje
z 10-sekundowym opóźnieniem. Nie świadczy
to o uszkodzeniu. Należy pozostawić otwartą
pokrywkę kasety i czekać na wysunięcie kasety.
Jak zapobiegać skropleniu się wilgoci
Przenosząc kamerę z zimnego do ciepłego
miejsca, należy ją włożyć do torebki foliowej
i szczelnie zamknąć torebkę. Torebkę można
zdjąć, gdy temperatura powietrza wewnątrz
zrówna się z temperaturą otoczenia (po mniej
więcej godzinie).
Głowica wideo
• Zabrudzenie głowicy wideo uniemożliwia
normalne nagrywanie obrazu i powoduje
zniekształcenia w obrazie i dźwięku.
• W następujących przypadkach należy przez
10 sekund czyścić głowicę wideo kasetą
czyszczącą Sony DVM-12CLD (wyposażenie
dodatkowe):
,ciąg dalszy na następnej stronie
Informacje dodatkowe
133PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 134 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
– w odtwarzanym obrazie występują
mozaikowate zakłócenia albo kolor ekranu
zmienia się na niebieski;
– odtwarzany obraz nie porusza się;
– odtwarzany obraz nie pojawia się albo
występują przerwy w dźwięku;
– podczas nagrywania na ekranie pojawia się
komunikat [x Dirty video head. Use
a cleaning cassette.].
• Długotrwała eksploatacja głowicy prowadzi
do jej zużycia. Jeśli pomimo użycia kasety
czyszczącej nie udaje się uzyskać wyraźnego
obrazu, może to świadczyć o zużyciu głowicy
wideo. Należy wówczas zlecić autoryzowanej
stacji serwisowej Sony wymianę głowicy.
Stick Duo” i odłącz wszystkie przewody
poza przewodem zasilacza sieciowego.
3 Trzymając wciśnięty przycisk
DISPLAY/BATT INFO na kamerze,
przesuwaj przełącznik POWER, aby
wybrać nim tryb pracy PLAY/EDIT. Nie
puszczaj przycisku DISPLAY/BATT
INFO jeszcze przez 5 sekund.
4 Używając narożnika dostarczonej karty
„Memory Stick Duo”, dotykaj
wyświetlanych na ekranie znaków „×”.
Znak „×” pojawi się za każdym razem
w innym miejscu.
Ekran LCD
• Nie naciskać mocno ekranu LCD. Grozi to
jego uszkodzeniem.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może
się utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
• Podczas pracy kamery może się nagrzewać tył
ekranu LCD. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Czyszczenie ekranu LCD
Jeśli ekran LCD jest pobrudzony odciskami
palców lub zakurzony, to do jego czyszczenia
zaleca się użycie ściereczki czyszczącej
(dostarczonej). W przypadku korzystania
z zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(wyposażenie dodatkowe) nie należy wylewać
płynu czyszczącego bezpośrednio na ekran
LCD, lecz użyć papieru czyszczącego
zwilżonego płynem.
Regulacja ekranu LCD (CALIBRATION)
Zdarza się, że przyciski na panelu dotykowym
działają niewłaściwie. Należy wówczas
wykonać opisane tu czynności. Zaleca się, aby
podczas ich wykonywania kamera była zasilana
z sieci przez zasilacz sieciowy.
1 Przesuń przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
2 Zdejmij kamerę ze stacji Handycam
Station, wyjmij kasetę i kartę „Memory
W razie dotknięcia niewłaściwego miejsca
cofnij się do początku czynności 4.
b Uwaga
• Kalibracja ekranu LCD nie jest możliwa po
obróceniu panelu LCD w taki sposób, że ekran LCD
jest zwrócony na zewnątrz.
Czyszczenie obudowy
• Do czyszczenia obudowy należy używać
miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Po
wyczyszczeniu wytrzeć obudowę suchą
ściereczką.
• Aby uniknąć uszkodzenia obudowy:
– nie używać rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy spirytus,
ściereczek nasączonych środkami
chemicznymi ani substancji lotnych, takich
jak środki owadobójcze,
– nie dotykać kamery rękami pokrytych
pozostałościami jednej z powyższych
substancji,
– nie dopuszczać do długotrwałego stykania się
obudowy z gumą lub przedmiotami z winylu.
Obchodzenie się z obiektywem i jego
przechowywanie
• W następujących sytuacjach należy wycierać
powierzchnię obiektywu czystą, miękką
ściereczką:
– kiedy na obiektywie widać odciski palców;
134PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 135 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
– w gorącym albo wilgotnym miejscu;
– kiedy obiektyw jest narażony na
oddziaływanie zasolonego powietrza, na
przykład nad morzem.
• Przechowywać obiektyw w dobrze
wentylowanym miejscu, które nie jest
narażone na nadmierne zakurzenie lub
zapylenie.
• Aby uniknąć rozwinięcia się pleśni, okresowo
czyścić obiektyw w opisany powyżej sposób.
Aby kamera przez długi czas zachowała
optymalny stan, zaleca się jej uruchamianie nie
rzadziej niż mniej więcej raz na miesiąc.
Ładowanie wewnętrznego akumulatora
w kamerze
Postępowanie
Używając dostarczonego zasilacza sieciowego
lub stacji Handycam Station, podłącz kamerę do
ściennego gniazdka sieciowego, przestaw
przełącznik POWER w położenie OFF (CHG)
i pozostaw kamerę na co najmniej 24 godziny.
2 Wyjmij blok obiektywu celownika.
1
1
2
1Używając śrubokręta, wykręć wkręt
znajdujący się z prawej strony okularu.
2Wyjmij blok obiektywu celownika.
3 Używając gruszki, usuń kurz z wnętrza
okularu i celownika.
4 Wykonując czynności 1 i 2 w odwrotnym
porządku, załóż okular i wkręć wkręty.
Ostrzeżenie
Nie wykręcać żadnych innych wkrętów. Można
wykręcić tylko wkręty mocujące blok obiektywu
celownika i okular.
b Uwagi
• Nie dotykać szkła ani obiektywu blok obiektywu
celownika.
• Nie rozbierać bloku obiektywu celownika.
Informacje dodatkowe
Kamera zawiera wewnętrzny akumulator, który
podtrzymuje ustawienia daty, godziny itp.
nawet wówczas, gdy przełącznik POWER
znajduje się w położeniu OFF (CHG).
Akumulator ten zawsze ładuje się podczas
pracy kamery, a rozładowuje się podczas
przerw w eksploatacji. Całkowite rozładowanie
nastąpi po mniej więcej trzymiesięcznej
przerwie w eksploatacji kamery. Kamera działa
normalnie nawet po wyładowaniu się
wewnętrznego akumulatora, nie pozwala
jednak na zapis właściwej daty i godziny.
2Wysuń okular w kierunku wskazywanym
przez strzałkę i wyjmij go.
Usuwanie kurzu z wnętrza celownika
1 Zdejmij okular.
2
1
1Używając śrubokręta, wykręć wkręt
znajdujący się z prawej strony okularu.
Informacje dodatkowe
135PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 136 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Dane techniczne
Kamera wideo
System
System zapisu filmu
2 głowice obrotowe, system zapisu ukośnego
System zapisu nieruchomego obrazu
Exif Ver. 2.2 *1
*1 Exif jest opracowanym przez JEITA
(Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu
Elektronicznego i Informatycznego)
formatem pliku przeznaczonym do zapisu
nieruchomych obrazów. Pliki w tym formacie
mogą zawierać dodatkowe informacje, na
przykład o ustawieniach kamery wybranych
w momencie zapisu obrazu.
System zapisu dźwięku
Głowice obrotowe, system PCM
Kwantyzacja: 12 bitów (częstotliwość
próbkowania 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bitów (częstotliwość próbkowania 48 kHz,
stereo)
Sygnał wideo
System koloru PAL, standard CCIR
Kaseta, której można użyć
Kaseta mini DV z nadrukowanym znakiem
Prędkość przesuwu taśmy
SP: około 18,81 mm/s
LP: około 12,56 mm/s
Czas nagrywania / odtwarzania (przy
korzystaniu z kasety DVM60)
SP: 60 min
LP: 90 min
Czas przewijania (przy korzystaniu z kasety
DVM60)
Około 2 min. 40 s
Celownik
Elektroniczny, kolorowy
Przetwornik obrazu
5,9 mm (typu 1/3"), CCD (urządzenie ze
sprzężeniem ładunkowym)
Brutto: 3 310 000 pikseli
Efektywnie (nieruchomy obraz):
około 3 050 000 pikseli
Efektywnie (film): około 2 050 000 pikseli
Obiektyw
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Obiektyw złożony typu zoom, z elektryczną
regulacją zoomu
Średnica filtra: 30 mm
W trybie CAMERA-TAPE: 10 × (optyczny),
120 x (cyfrowy)
W trybie CAMERA-MEMORY: 8,5 ×
(optyczny),
F = 1.8 ~ 2.9
Ogniskowa
W trybie CAMERA-TAPE: 5,1 – 51 mm
W trybie CAMERA-MEMORY: 6,0 – 51 mm
W przeliczeniu dla aparatu 35 mm:
W trybie CAMERA-TAPE: 45 – 450 mm
W trybie CAMERA-MEMORY: 44 – 374 mm
Temperatura barwy
[AUTO], [ONE PUSH] (nastawianie po
naciśnięciu), [HOLD] (blokada), [INDOOR]
(pomieszczenie, 3 200 K), [OUTDOOR]
(plener, 5 800 K)
Minimalne oświetlenie
5 lx (luksów) (F 1.8)
0 lx (luksów) (po włączeniu funkcji
NightShot)*
*Obiekty niewidoczne w ciemności można
sfilmować w promieniach podczerwonych.
Złącza wejściowe i wyjściowe
Wejście / wyjście S video
Sygnał luminancji: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
4-stykowe złącze mini DIN
Wejście / wyjście audio / wideo
AV MINIJACK
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny, synchronizacja ujemna
Sygnał audio: 327 mV (przy impedancji
wyjściowej większej niż 47 kΩ (kiloomów)),
impedancja wejściowa większa niż 47 kΩ
(kiloomów), impedancja wyjściowa mniejsza
niż 2,2 kΩ (kilooma).
Gniazdo LANC
Minigniazdo stereo mini (∅ 2,5 mm)
Gniazdo MIC
Minigniazdo, 0,388 mV, niska impedancja
przy napięciu stałym 2,5 do 3,0 V, impedancja
wyjściowa 6,8 kΩ (kilooma) (∅ 3,5 mm),
stereo
136PL Informacje dodatkowe
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 126-137 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 137 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Ekran LCD
Zasilacz sieciowy AC-L25A/L25B
Przekątna obrazu
6,2 cm (2,5")
Całkowita liczba pikseli
123 200 (560 × 220)
Zasilanie
Napięcie przemienne 100 – 240 V, 50/60 Hz
Pobór prądu
0,35 – 0,18 A
Pobór mocy
18 W
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V, 1,5 A
Zakres temperatur przy pracy
0 °C do 40 °C
Zakres temperatur przy przechowywaniu
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
56 × 31 × 100 mm (szer. × wys. × gł., bez
wystających elementów)
Waga (w przybliżeniu)
190 g, bez przewodu zasilającego
Dane ogólne
Zasilanie
Napięcie stałe 7,2 V (akumulator)
Napięcie stałe 8,4 V (zasilacz sieciowy)
Przeciętny pobór mocy (przy korzystaniu
z akumulatora)
Podczas filmowania kamerą z użyciem
celownika: 2,9 W
Podczas filmowania kamerą z użyciem ekranu
LCD: 3,2 W
Zakres temperatur przy pracy
0 °C do 40 °C
Zakres temperatur przy przechowywaniu
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
57,3 × 107,3 × 106,7 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga (w przybliżeniu)
440 g (sama kamera)
510 g (razem z akumulatorem NP-FF51,
kasetą DVM60 i przykrywką obiektywu)
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 15.
Wejście / wyjście S video
Sygnał luminancji: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
4-stykowe złącze mini DIN
Wejście / wyjście audio / wideo
AV MINIJACK
Automatyczne przełączanie wejścia / wyjścia
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny, synchronizacja ujemna
Sygnał audio: 327 mV (przy impedancji
wyjściowej większej niż 47 kΩ (kiloomów)),
impedancja wejściowa większa niż 47 kΩ
(kiloomów), impedancja wyjściowa mniejsza
niż 2,2 kΩ (kilooma).
Gniazdo USB
mini-B
Wejście / wyjście DV
Złącze 4-stykowe
Maksymalne napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 7,2 V
Pojemność
5,6 Wh (780 mAh)
Wymiary (w przybliżeniu)
40,8 × 12,5 × 49,1 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga (w przybliżeniu)
45 g
Zakres temperatur przy pracy
0 °C do 40 °C
Typ
Litowy
Informacje dodatkowe
Stacja Handycam Station DCRA-C111
Akumulator (NP-FF51)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Informacje dodatkowe
137PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 138 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Podręczny skorowidz
Wykaz elementów
Kamera
1
2
3
4
5
6
7
8
A Przykrywka obiektywu (str. 26, 31)
B Ekran LCD / panel dotykowy (str. 2, 20)
C Przyciski zbliżenia na obramowaniu
ekranu LCD (str. 28)
D Przycisk REC START/STOP (str. 26, 51)
E Głośnik
(odłączania
F Suwak BATT
akumulatora) (str. 16)
G Lampka CHARGE (str. 16)
H Przycisk EASY (str. 36, 55)
I Przycisk LCD BACKLIGHT* (str. 20)
J Przycisk DISPLAY/BATT INFO
(str. 17)
K Okular (str. 135)
L Celownik (str. 2, 20)
M Przełącznik POWER (str. 19)
N Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
(czerwone) / Osłona gniazda MIC
(str. 105)
Służy do podłączenia zewnętrznego
mikrofonu (wyposażenie dodatkowe).
Gniazdo to współpracuje także
9
q;
qa
qs
4
qd
qf
qg
qh
qj
z mikrofonami wymagającymi zasilania
przez wtyk. Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu nagrywany będzie dźwięk
z zewnętrznego mikrofonu.
O Lampka dostępu (str. 23, 128)
P Lampki trybów CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY i PLAY/EDIT
(str. 19)
Q Gniazdo „Memory Stick Duo” (str. 23)
* Tego przycisku nie można używać po włączeniu
funkcji Easy Handycam (znak (z na kamerze).
Zmienianie przykrywki obiektywu
138PL Podręczny skorowidz
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 139 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1
7
8
2
3
4
9
5
6
0
A Pierścień regulacji ostrości (str. 42)
szukać w instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
• Inteligentna stopka akcesoriów ma zabezpieczenie
gwarantujące niezawodne zamocowanie
podłączonego urządzenia. Aby podłączyć
dodatkowe urządzenie, należy je docisnąć ku dołowi
i do końca wsunąć, po czym dokręcić śrubę. Aby
wyjąć urządzenie, trzeba odkręcić śrubę, docisnąć
urządzenie ku dołowi i wysunąć je.
H Mikrofon (str. 105)
Kiedy podłączony jest zewnętrzny
mikrofon, wyłącza się mikrofon
wewnętrzny.
I Akumulator / Osłona styków
akumulatora (str. 16)
Podręczny skorowidz
B Obiektyw Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl
Zeiss, umożliwiający precyzyjną
reprodukcję obrazów. Obiektyw do tej
kamery został wyprodukowany wspólnie
przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony
Corporation. Zastosowano w nim system
pomiarowy MTF dla kamer wideo, dzięki
czemu zapewnia on wysoką jakość,
właściwą obiektywom Carl Zeiss.
Obiektyw kamery jest ponadto pokryty
powłoką T*, która usuwa niepożądane
odbicia światła i wiernie reprodukuje
barwy.
MTF jest skrótem terminu „funkcja
przejścia modulacji”. Podana wartość
określa ilość światła ze sceny trafiającą do
obiektywu.
C Czujnik zdalnego sterowania / Nadajnik
podczerwieni (str. 100)
J Zaczep na pas na ramię
Mocowanie pasa na ramię
Zamocować dostarczony z kamerą pas na ramię
do zaczepów na pas na ramię.
D Gniazdo S VIDEO
E Gniazdo DC IN (str. 16)
F Osłona gniazd
G Inteligentna stopka akcesoriów
(str. 105)
z Wskazówki dotyczącej inteligentnej stopki
akcesoriów
• Inteligentna stopka akcesoriów zapewnia zasilanie
dodatkowego wyposażenia kamery, takiego jak
lampa wideo, lampa błyskowa czy mikrofon.
• Do włączania i wyłączania akcesoriów może służyć
przełącznik POWER kamery. Szczegółów należy
,ciąg dalszy na następnej stronie
Podręczny skorowidz
139PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 140 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
8
9
q;
qa
1
2
3
4
5
6
qs
7
qd
A Przycisk
(lampy błyskowej) (str. 33)
I Przycisk PHOTO (str. 31)
B Gniazdo A/V (audio/wideo) (str. 60, 93,
105)
J Dźwignia regulacji zbliżenia (str. 28)
C Gniazdo
(LANC) (niebieskie)
Gniazdo sterujące
LANC służy do
sterowania przesuwem taśmy w urządzeniu
wideo i podłączonych do niego
urządzeniach peryferyjnych.
L Lampka nagrywania (str. 26)
D Osłona gniazd
K Lampa błyskowa
M Przycisk RESET
Naciśnięcie tego przycisku powoduje
skasowanie wszystkich ustawień, w tym
daty i godziny. Nie zmienia się zawartość
menu osobistego.
E Przycisk FOCUS* (str. 42)
F Przełącznik NIGHTSHOT (str. 40)
G Przycisk zwalniania blokady paska
(str. 141)
* Tych przycisków nie można używać po włączeniu
funkcji Easy Handycam (znak (z na kamerze).
H Przycisk BACK LIGHT* (str. 38)
140PL Podręczny skorowidz
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 141 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
1
2
3
4
5
6
A Dźwignia regulacji soczewki celownika
(str. 20)
2 Odczep zamocowanie paska od kamery.
B Pokrywka kasety (str. 22)
C Pasek (str. 3)
D Suwak OPEN/EJECT
(str. 22)
E Złącze interfejsu
F Gniazdo na statyw
Użyć statywu, którego śruba jest krótsza niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
umocowanie kamery na statywie z dłuższą
śrubą. Ponadto grozi to uszkodzeniem
kamery.
Użycie paska w roli paska na nadgarstek
3 Używaj paska w roli paska na
nadgarstek, jak pokazano na ilustracji.
Ten sposób użycia paska jest przydatny przy
noszeniu kamery.
1 Przesuń przycisk zwalniania blokady
Podręczny skorowidz
paska w kierunku wskazywanym przez
strzałkę 1 i przytrzymaj przycisk w tym
położeniu. Następnie przesuń
zamocowanie paska w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
Przycisk
zwalniania
blokady paska
Podręczny skorowidz
141PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 142 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Jak przymocować pasek
Wsuń zamocowanie paska do kamery i poruszaj
nim w kierunku wskazywanym przez strzałkę
dotąd, aż rozlegnie się lekki trzask,
a zamocowanie zostanie unieruchomione.
b Uwaga
• Nieprawidłowo przymocowany pasek może się
niespodziewanie odczepić.
z Wskazówka
• Można regulować długość paska (str. 3).
Stacja Handycam Station
1
2
3
4
5
6
7
A Złącze interfejsu
B Przełącznik
(USB) ON/OFF
Podczas korzystania z interfejsu USB
przełącznik
(USB) ON/OFF powinien
znajdować się w położeniu ON.
C Gniazdo A/V OUT (str. 60, 93, 105)
D Gniazdo S VIDEO
E Gniazdo DC IN (str. 16)
F Gniazdo interfejsu
G Gniazdo
DV (str. 93)
(USB)
142PL Podręczny skorowidz
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 143 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Pilot
Przed użyciem pilota należy wyjąć wkładkę
izolacyjną.
Wyjmowanie wkładki izolacyjnej
Wkładka izolacyjna
Wymiana baterii
1 Wciskając występ, wsuń paznokieć
w szczelinę i wyciągnij oprawkę baterii.
Występ
A Przycisk PHOTO (str. 31)
B Przyciski obsługi pamięci (indeks*, –/+,
wyświetlanie z pamięci) (str. 53)
C Przycisk SEARCH M.* (str. 61, 62)
2 Wyjmij baterię litową.
D Przyciski ./> (str. 61, 62)
F Przycisk ZERO SET MEMORY*
(str. 61)
Podręczny skorowidz
E Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(przewijanie do tyłu, odtwarzanie,
przewijanie do przodu, pauza,
zatrzymywanie, odtwarzanie
w zwolnionym tempie) (str. 51)
3 Włóż nową baterię litową. Strona + ma
się znajdować u góry.
G Nadajnik
Kiedy kamera jest włączona, w celu
sterowania nią należy skierować nadajnik
w stronę czujnika zdalnego sterowania.
H Przycisk REC START/STOP (str. 29)
I Przycisk regulacji zbliżenia (str. 28)
J Przycisk DISPLAY (str. 61)
4 Z powrotem wsuń oprawkę baterii do
* Tych przycisków nie można używać po włączeniu
funkcji Easy Handycam.
wnętrza pilota, tak aby rozległ się trzask.
Podręczny skorowidz
143PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 144 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi
wybuchem. Nie ładować, nie rozbierać ani nie
palić baterii.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie dokonana wymiana baterii grozi
wybuchem.
Jako zamiennika należy użyć tylko
identycznej baterii lub jej odpowiednika
zalecanego przez producenta.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie
z zaleceniami producenta.
b Uwagi o pilocie
• W pilocie jest wykorzystywana bateria litowa
CR2025. Nie używać baterii innych niż CR2025.
• Chronić czujnik zdalnego sterowania przed
oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim
oświetleniem słonecznym lub światłem
reflektorów). W przeciwnym razie pilot może
działać niewłaściwie.
• Jeśli czujnik zdalnego sterowania będzie zasłonięty
przez konwerter (wyposażenie dodatkowe), to pilot
może działać niewłaściwie.
• Na sygnały z pilota dostarczonego z kamerą mogą
też reagować niektóre magnetowidy. W takim
przypadku zmienić tryb sterowania magnetowidem
na inny niż VTR2 lub zasłonić czujnik zdalnego
sterowania magnetowidu czarnym papierem.
144PL Podręczny skorowidz
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 145 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskaźniki na ekranie LCD i w celowniku
Na ekranie LCD i w celowniku pojawiają się
pokazane poniżej wskaźniki. Informują one
o stanie kamery.
Wskaźniki
Okresowa rejestracja
nieruchomych obrazów
(str. 79)
Przykład: wskaźniki w trybie CAMERA-TAPE
Lampa błyskowa (str. 33)
Ten wskaźnik pojawia się
tylko podczas pracy lampy
błyskowej.
Kod czasowy (str. 58) / Licznik taśmy
(str. 58) / Samoczynna diagnostyka
(str. 121) / Numer obrazu (str. 54)
60min
STBY
0:00:00
60min
Nagrywanie poklatkowe
(str. 77)
Przekształcanie
analogowego obrazu
i dźwięku do postaci
cyfrowej (str. 86)
P-MENU
Wejście DV (str. 95)
Skala regulacji ekspozycji
Wskaźniki
Znaczenie
y60min
Pozostały czas pracy
akumulatora (str. 27)
,
STBY REC
Pamięć punktu zerowania
(str. 61)
NightShot (str. 40)
Super NightShot (str. 40)
Długa ekspozycja
w kolorze (str. 41)
Tryb nagrywania (str. 28)
QZ
Efekt w obrazie (str. 75)
Jakość obrazu (str. 33)
Efekt cyfrowy (str. 44)
Wielkość obrazu (str. 33)
Wielkość obrazu (str. 28)
MEMORY MIX (str. 46)
Ręczna regulacja ostrości /
Rozszerzona ostrość
(str. 41)
9
Folder zapisu / odtwarzania
(str. 74)
Tryby PROGRAM AE
(str. 65)
Pamięć kasety (str. 126)
Tryb dźwięku (str. 84)
60min q
Pozostała ilość miejsca na
taśmie (str. 27)
Kompensacja światła w tle
(str. 38)
.
n
Rejestracja serii
nieruchomych obrazów
(Burst) (str. 71)
Rejestracja z użyciem
samowyzwalacza (str. 29,
34)
Ostrzeżenie (str. 121)
Podręczny skorowidz
Tryb gotowości do
nagrywania / tryb
nagrywania
Znaczenie
Balans bieli (str. 66)
Ostrość (str. 67)
AE SHIFT (str. 67)
16:9 WIDE (str. 69)
Wyłączenie funkcji
SteadyShot (str. 70)
Podręczny skorowidz
145PL
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
F:\POLATA\1prac\Sony DCR-PC350E FM\Sony DCR-PC350E CZ SK HU PL\PL 138-145 DCR-PC350E.fm
master:Right
PL DCR-PC350E.book Page 146 Sunday, July 25, 2004 8:38 PM
Wskaźniki
Znaczenie
Zapis kolejnoliniowy
(str. 30)
ZEBRA (str. 69)
-
Ochrona (str. 108)
Znacznik wydruku
(str. 109)
Pokaz slajdów (str. 76)
Wyłączenie podświetlenia
ekranu LCD (str. 20)
Skasowanie obrazu
(str. 107)
Połączenie PictBridge
(str. 110)
Mikrofon 4-kanałowy
(4CH MIC REC) (str. 118)
146PL Podręczny skorowidz
DCR-PC350E
2-103-201-11(1)
Download PDF

advertising