Sony | DCR-PC1000E | Sony DCR-PC1000E Návod na použitie

2-591-679-11 (1)
Digitálny kamkordér
Návod na použitie
DCR-PC1000E
Začíname
7
Snímanie/
20
Prehrávanie
Používanie ponuky Menu
36
Kopírovanie/Editovanie
63
Používanie PC
73
Riešenie problémov
86
Ďalšie informácie 106
© 2005 Sony Corporation
Pred používaním prečítajte
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte
si pozorne tento návod a uschovajte si ho
pre prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
“Memory Stick”
N50
UPOZORNENIE PRE
SPOTREBITEĽOV
UPOZORNENIE
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu a zvuku
tohto digitálneho kamkordéra.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC pre
používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB atď.).
2
Poznámky k používaniu
Váš kamkordér sa dodáva s dvomi
druhmi návodov na použitie.
– “Návod na použitie” (Tento návod).
– Návod “First Step Guide” (Jednoduchý
návod) na pripojenie kamkordéra k PC
a na používanie dodávaného softvéru
(uložený na dodávanom CD-ROM disku).
Typy záznamových médií vhodných pre
kamkordér
• Mini DV kazety s označením
(mini
DV kazety s kazetovou pamäťou (Cassette
Memory) nie sú kompatibilné) (str. 107).
• Pamäťové karty “Memory Stick Duo”
s označením
,
(str. 108).
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nikdy neuchopte za časti
zobrazené na obrázku.
LCD panel
• Kamkordér nie je prachotesný,
vodeodolný ani vodotesný. Pozri časť
“Údržba a bezpečnostné upozornenia”
(str. 112).
• Ak pripájate kamkordér k inému
zariadeniu pomocou USB kábla/i.LINK
kábla, konektor kábla zasúvajte správne.
Ak nasilu zasúvate konektor nesprávne,
môže sa konektor poškodiť alebo môže
dôjsť k poruche kamkordéra.
• AC adaptér odpájajte od podstavca
Handycam Station tak, že uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
• Pred vkladaním alebo vyberaním
kamkordéra do/z podstavca Handycam
Station kamkordér vypnite (nastavte
prepínač POWER do polohy OFF (CHG)).
Položky Menu, LCD panel, hľadáčik
a objektív
• Položky ponuky Menu, ktoré sú
v konkrétnom režime snímania/prehrávania
nedostupné, sa zobrazia nevýrazne (šedo).
• LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené
vysokopresnou technológiou. Na LCD
monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer
užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
• Vystavením LCD monitora, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť
k poruche zariadenia.
• Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže
dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko
môžete snímať pri slabšom osvetlení,
napríklad za súmraku.
Snímanie
• Pred začatím snímania vykonajte
testovacie snímanie, aby ste zistili, či
sa normálne zaznamená obraz aj zvuk,
bez akýchkoľvek problémov.
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti kamkordéra alebo
záznamového média, nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
• TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/
regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše
záznamy na vašom TVP, je potrebné,
aby váš TVP pracoval v norme PAL.
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Tento návod na použitie
• Obrázky zobrazené na LCD monitore
a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode
sú nasnímané digitálnym fotoaparátom
a môžu sa teda od skutočného zobrazenia
na kamkordéri odlišovať.
• V obrázkoch pri ovládacích postupoch
sú používané On-screen zobrazenia
v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním kamkordéra zmeňte
jazyk pre zobrazovanie ponuky Menu
(str. 14).
Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej
kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem
Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation.
Používa MTF systém merania pre video
kamery a poskytuje kvalitu objektívov
Carl Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý
T*- vrstvou, ktorá eliminuje neželané
odrazy a verne reprodukuje farby.
MTF = Modulation Transfer Function
(činiteľ prenosu modulácie). Číselná
hodnota indikuje množstvo svetla
z objektu, ktoré prejde objektívom.
3
Obsah
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva ..............................................7
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ..................................................................8
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne držanie ............................12
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ........................................13
Krok 5: Používanie dotykového monitora ................................................14
Zmena nastavení jazyka ................................................................................14
Zobrazenie indikátorov (Display guide) .........................................................14
Krok 6: Nastavenie dátumu a času ..........................................................15
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick Duo”..................................16
Krok 8: Nastavenie pomeru strán (16:9 alebo 4:3) pre snímaný obraz ...18
Snímanie/Prehrávanie
Jednoduché snímanie/prehrávanie (Easy Handycam) ............................20
Snímanie .................................................................................................22
Prehrávanie .............................................................................................23
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. ......................................24
Snímanie
Používanie transfokácie
Vykonávanie nastavení ovládačom CAM CTRL/tlačidlom MANUAL
(Programovateľný ovládač)
Záznam dokonalejšieho zvuku (4CH MIC recording)
Používanie blesku
Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle
Snímanie v režime Mirror (Zrkadlový režim)
Používanie statívu
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času akumulátora (Battery Info)
Vypnutie potvrdzovania operácie zvukovým signálom (pípnutie)
Obnovenie výrobných nastavení
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
4
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania .............................28
Vyhľadávanie počiatočného bodu ...........................................................31
Vyhľadávanie konca posledného záznamu (END SEARCH) .........................31
Manuálne vyhľadávanie (EDIT SEARCH).......................................................31
Prehrávanie naposledy nasnímaných scén (Rec review) ..............................31
Diaľkové ovládanie ..................................................................................32
Rýchle vyhľadanie konkrétnej scény (Zero set memory) ...............................32
Vyhľadávanie scény podľa dátumu snímania (Date search) .........................33
Prehrávanie záznamu na TVP .................................................................34
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu.........................................36
Položky ponuky Menu .............................................................................38
Menu CAMERA SET .........................................................................40
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok snímania
(EXPOSURE/ WHITE BAL./STEADYSHOT atď.)
Menu MEMORY SET ........................................................................45
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER atď.)
Menu PICT.APPLI ............................................................................48
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie snímania/prehrávania
(SLIDE SHOW/PICT. EFFECT/FRAME REC atď.)
Menu EDIT/PLAY ............................................................................53
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie v rôznych režimoch
(VAR.SPD PB/END SEARCH atď.)
Menu STANDARD SET ....................................................................54
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné základné nastavenia
(REC MODE/ MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT atď.)
Menu TIME/LANGU ..........................................................................58
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu)......................59
Používanie ovládača CAM CTRL ............................................................61
Kopírovanie/Editovanie
Pripojenie k VCR alebo TVP ...................................................................63
Kopírovanie na iné zariadenie, napr. VCR, DVD rekordér atď.. ...............64
Nahrávanie záznamu z VCR alebo TVP ..................................................65
Kopírovanie záznamu z kazety na kartu “Memory Stick Duo” .................66
Doplnenie nahranej kazety zvukom ........................................................67
Pokračovanie 5
Vymazávanie záznamu z karty “Memory Stick Duo” ...............................69
Označenie záznamu na karte “Memory Stick Duo” špecifickou
informáciou (Image protection/Print mark) ....................................69
Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) ..............70
Konektory pre pripojenie externých zariadení .........................................72
Používanie PC
Pred prečítaním návodu “First Step Guide” (Jednoduchý návod) v PC ...73
Inštalácia softvéru a návodu “First Step Guide” do PC............................75
Zobrazenie návodu “First Step Guide”.....................................................80
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”) .................81
Pripojenie analógového VCR k PC cez kamkordér
(funkcia Signal convert) .................................................................84
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................................................................................86
Výstražné indikátory a hlásenia ............................................................101
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v zahraničí.......................................................106
Vhodné kazety.......................................................................................107
Pamäťová karta “Memory Stick” ............................................................108
Akumulátor “InfoLITHIUM”.....................................................................110
Systém i.LINK........................................................................................111
Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................112
Technické údaje .....................................................................................116
..................................................................................... 118
Index .....................................................................................
6
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či ste s kamkordérom dostali
nasledovné príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
A/V prepojovací kábel (1) (str. 34, 63)
“Memory Stick Duo” 16MB (1)
(str. 17, 108)
USB kábel (1) (str. 73, 84)
Začíname
Popruh na plece (1)
Adaptér Memory Stick Duo (1) (str. 109)
Nabíjateľný akumulátor NP-FA50 (1)
(str. 8, 110)
AC adaptér (1) (str. 8)
CD-ROM disk “Picture Package Ver. 1.7”
(1) (str. 73)
21-pinový adaptér (1) (str. 35)
Len modely s označením
na spodnej strane.
Návod na použitie (Tento návod) (1)
Sieťová šnúra (1) (str. 8)
Podstavec Handycam Station (1) (str. 9)
Diaľkové ovládanie (1) (str. 32)
Okrúhla lítiová batéria je už vložená v diaľkovom
ovládaní.
7
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Akumulátor môžete nabíjať založením
akumulátora “InfoLITHIUM” (séria A)
(str. 110) do kamkordéra.
2 Zasuňte akumulátor tak, aby bolo
označenie navrchu.
Prepínač
POWER
Konektor DC IN
Konektor DC
3 Zatvorte kryt priestoru pre
Do elektrickej siete
Sieťová šnúra
akumulátor.
AC adaptér
1 Posuňte kryt priestoru pre
akumulátor v smere šípky.
Kryt zatvorte úplne.
8
4 Prepínač POWER nastavte
do polohy (CHG) OFF. (Výrobné
nastavenie.)
7 Kamkordér vložte do podstavca
Handycam Station správne.
Kamkordér vložte úplne.
Začíname
5 Pripojte AC adaptér do konektora
DC IN na podstavci Handycam
Station. Označenie na
konektore DC musí byť navrchu.
Kontrolka
/CHG
(nabíjanie)
Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti
a nabíjanie sa začne. Po ukončení
nabíjania kontrolka CHG (nabíjanie)
zhasne (maximálne nabitie).
• Pred vkladaním kamkordéra do podstavca
Handycam Station zatvorte kryt konektora
DC IN na kamkordéri.
Označením na vrchnej strane.
6 Pripojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej siete.
Pokračovanie 9
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (Pokračovanie)
Nabíjanie akumulátora pomocou AC
adaptéra
Prepínač POWER nastavte do polohy
(CHG) OFF. Potom pripojte AC adaptér
priamo do konektora DC IN na kamkordéri.
Prepínač POWER nastavte do polohy
(CHG) OFF. Potom otvorte kryt priestoru
pre akumulátor, aby ste ho mohli vybrať.
Prepínač
POWER
Konektor
DC IN
Konektor DC
Označením smerom
k LCD monitoru.
Do elektrickej siete
Sieťová šnúra AC adaptér
Vybratie kamkordéra z podstavca
Handycam Station
Vypnite kamkordér a vyberte ho
z podstavca Handycam Station tak, že
uchopíte podstavec Handycam Station
aj kamkordér.
10
Vybratie akumulátora
Skladovanie akumulátora
Ak nebudete akumulátor dlhší čas používať,
pred skladovaním ho maximálne vybite
(str. 110).
Externý zdroj napájania
Kamkordér môžete napájať priamo
z elektrickej siete dodávaným AC
adaptérom, keď vykonáte rovnaké
zapojenie ako pri nabíjaní akumulátora.
Akumulátor sa pri takomto napájaní
nevybíja.
Čas nabíjania
Približný počet minút potrebných
na maximálne nabitie úplne vybitého
akumulátora.
Akumulátor
Čas nabíjania
NP-FA50 (dodávaný)
125
NP-FA70
155
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
Akumulátor
NP-FA50
(dodávaný)
NP-FA70
Čas pri
nepretržitom
snímaní*
Čas pri
bežnom
snímaní*
85
90
95
45
50
50
160
170
175
90
95
100
* Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD
monitora.
Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD
monitora.
Spodný údaj: Dostupný čas snímania
cez hľadáčik (LCD panel zatvorený).
• Čas pri bežnom snímaní zodpovedá
približnému počtu minút pri prerušovanom
snímaní s opakovaným spustením/ukončením,
transfokáciou a vypínaním/zapínaním
kamkordéra.
Čas prehrávania
Približný počet minút pri maximálne
nabitom akumulátore.
LCD panel
odklopený*
LCD panel
zatvorený
NP-FA50
(dodávaný)
120
150
NP-FA70
225
275
Akumulátor
Začíname
Dostupný čas snímania
Akumulátor
• Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač
POWER do polohy (CHG) OFF.
• Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch
blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa
informácia o akumulátore (str. 26) nezobrazí
správne.
– Akumulátor nie je správne vložený.
– Akumulátor je poškodený.
– Akumulátor je úplne vybitý. (Len informácia
o stave akumulátora - Battery Info.)
• AC adaptér napája zariadenie, aj keď je
nasadený akumulátor, kým bude AC adaptér
pripojený do konektora DC IN na kamkordéri
alebo podstavci Handycam Station, aj keď by
nebola sieťová šnúra z AC adaptéra pripojená
do elektrickej zásuvky.
Čas nabíjania/snímania/prehrávania
• Časy sú merané pri teplote 25°C. (Odporúčaná
teplota prevádzky je 10 až 30°C.)
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí.
• Dostupný čas používania akumulátora sa
skracuje v závislosti od podmienok, v akých
kamkordér používate.
AC adaptér
• AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej
zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra
na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy,
okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej
siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Kovové časti DC koncovky AC adaptéra
neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
UPOZORNENIE
• Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
* Pri zapnutom osvetlení LCD monitora.
11
Krok 3: Zapnutie kamkordéra a jeho správne
držanie
Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte
príslušnú kontrolku pre snímanie alebo
prehrávanie.
Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 15).
2 Kamkordér držte správne.
Prepínač
POWER
3 Pohodlne a pevne uchopte
1 Opakovaným posúvaním
kamkordér, potom upevnite
popruh.
prepínača POWER v smere šípky
rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE alebo CAMERAMEMORY, automaticky sa otvorí kryt
objektívu.
Keď je prepínač
POWER v polohe
(CHG) OFF,
posúvajte ho nadol,
pričom súčasne
držíte zatlačené
zelené tlačidlo.
Kontrolky, ktoré svietia
CAMERA-TAPE: Snímanie na kazetu.
CAMERA-MEMORY: Snímanie
na kartu “Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Prehrávanie alebo
editovanie.
• Ak prepnete prepínač POWER z polohy
CHG (OFF) do polohy CAMERA-TAPE
alebo CAMERA-MEMORY, na cca
5 sekúnd sa na LCD monitore zobrazí
aktuálny dátum a čas.
12
Vypnutie kamkordéra
Prepínač POWER nastavte do polohy
(CHG) OFF.
• Výrobné nastavenie je také, že ak pri napájaní
z akumulátora nepoužijete kamkordér cca
5 minút, kamkordér sa automaticky vypne, aby
sa šetril akumulátor. ([A.SHUT OFF], str. 58).
Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika
Vypnutie osvetlenia LCD monitora za
účelom predĺženia výdrže akumulátora
LCD panel
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (), a otočte ho tak, aby bol pri
snímaní aj prehrávaní najlepšie zreteľný ().
Začíname
Zatlačte a pridržte DISPLAY/BATT INFO
na pár sekúnd, kým sa nezobrazí
.
Nastavenie je vhodné, keď používate
kamkordér v dobre osvetlenom prostredí,
alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto
nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete
zatlačením a pridržaním DISPLAY/BATT
INFO na pár sekúnd, kým sa nevypne
.
zobrazenie
• Nastavenie jasu LCD monitora pozri v časti
[LCD BRIGHT] (str. 55).
90
stupňov voči
kamkordéru
Hľadáčik
180 stupňov
(max.)
Ak snímate obraz pri zatvorenom LCD
paneli, na sledovanie používajte hľadáčik.
Výdrž akumulátora bude dlhšia než
pri snímaní cez LCD monitor.
90 stupňov
(max.)
DISPLAY BATT INFO
• Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela
nestlačte na LCD monitore náhodne žiadne
tlačidlo.
• Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov
smerom k objektívu z polohy , môžete ho
potom priklopiť k telu kamkordéra tak, že
monitor je viditeľný z druhej strany (smerom
von). Takáto poloha je vhodná pri prehrávaní.
• Pri zatváraní LCD panela otočte panel
do horizontálnej polohy podľa obrázka ,
a potom ho priklopte monitorom dnu.
Ovládač nastavenia
hľadáčika
Nastavujte tak, aby bol
obraz čo najostrejší.
• Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať
zvolením [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(str. 55).
• Pomocou hľadáčika môžete ovládačom
CAM CTRL manuálne nastaviť expozíciu
- [EXPOSURE] (str. 40).
13
Krok 5: Používanie dotykového monitora
Pomocou dotykového monitora môžete
prehrávať záznam (str. 23), alebo meniť
nastavenia (str. 36).
Pri používaní dotykového monitora,
podoprite LCD panel rukou z opačnej
strany. Potom sa môžete dotýkať
tlačidiel zobrazených na monitore.
Dotknite sa tlačidla na LCD monitore.
Zobrazenie indikátorov
(Display guide)
Jednoducho môžete zistiť význam indikátorov
zobrazovaných na LCD monitore.
1 Stlačte
.
V režime Easy Handycam stlačte
[MENU] (str. 20).
60min
0:00:00
MENU
1/3
DIAL
SET
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
FADER
2 Stlačte [DISP GUIDE].
DISPLAY BATT INFO
• Rovnako postupujte aj pri stláčaní tlačidiel
na ráme LCD monitora.
• Pri používaní dotykového monitora dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili nejaké tlačidlo
na ráme LCD monitora.
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
Indikátory môžu byť rôzne v závislosti
od nastavenia.
3 Stlačte oblasť s indikátorom,
Vypnutie indikátorov na monitore
ktorého význam chcete zistiť.
Stláčaním DISPLAY BATT INFO
zobrazujete/vypínate zobrazované
indikátory (napr. časový kód atď.).
Na monitore sa zobrazí popis indikátorov
v príslušnej oblasti. Ak nenájdete
/
požadovaný indikátor, stláčaním
prepínajte zobrazenie. Keď stlačíte
,
obnoví sa zobrazenie pre výber oblasti.
Zmena nastavení jazyka
On-screen zobrazenia môžete zobrazovať
v želanom jazyku. Jazyk pre zobrazenie
zvoľte v položke [LANGUAGE] v Menu
(TIME/LANGU.) (str. 36, 58).
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
Ukončenie operácie
Stlačte [END].
14
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití kamkordéra nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
pri každom zapnutí kamkordéra alebo
prepnutí prepínača POWER sa zobrazí
[CLOCK SET].
/
, zvoľte
[CLOCK SET] a stlačte
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1M
1D
0: 00
OK
4 Pomocou
Začíname
• Ak kamkordér nebudete používať cca tri
mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže
z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie
vymazať. V takomto prípade najskôr nabite
vstavanú nabíjateľnú batériu a potom nastavte
dátum a čas znova (str. 114).
3 Pomocou
/
, nastavte
[Y] (rok) a stlačte
.
Rok môžete nastaviť až po rok 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
OK
Prepínač POWER
Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte
krokom 4.
1 Stlačte
[MENU].
5 Postupne nastavte [M] (mesiac),
[D] (deň), hodinu a minútu, potom
.
vždy stlačte
Hodiny sú v prevádzke.
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Pomocou
/
zvoľte Menu
(TIME/LANGU.) a stlačte
.
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
AE
OK
15
Krok 7: Vloženie kazety/karty “Memory Stick
Duo”
Kazeta
2 Vložte kazetu priezorom smerom
Používať môžete len mini DV
(str. 107).
kazety
• Dostupný čas snímania sa líši podľa nastavenia
[ REC MODE] (str. 54).
von a stlačte
.
Jemne zatlačte
na stred zadnej
časti kazety
1 Posuňte a pridržte ovládač
Priezor
OPEN/EJECT v smere šípky
a otvorte kryt.
Ovládač
OPEN/EJECT
Držiak kazety sa automaticky zasunie.
Kazetu nevkladajte do držiaka nasilu.
Môže dôjsť k poruche.
Kryt
Držiak kazety sa automaticky vysunie
a otvorí sa.
16
3 Zatvorte kryt.
Vysunutie kazety
Postupom z kroku 1 otvorte kryt a kazetu
vyberte.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo” s označením
alebo
(str. 108).
• Počet záberov a čas záznamu, ktoré môžete
uložiť na kartu sa mení v závislosti od kvality
a veľkosti záznamu. Podrobnosti pozri na str. 45.
Začíname
Pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” vkladajte do slotu pre
kartu správnym smerom tak, aby
zacvakla.
Kontrolka prístupu
• Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo”
do slotu nasilu naopak, môžete poškodiť
kartu “Memory Stick Duo”, slot pre kartu
“Memory Stick Duo”, prípadne môže dôjsť
k poškodeniu záznamu na karte.
Vybratie pamäťovej karty “Memory
Stick Duo”
Jedenkrát jemne zatlačte na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu,
kamkordér načítava údaje z karty “Memory
Stick Duo”, alebo na ňu údaje ukladá. Nikdy
netraste ani neudierajte kamkordérom.
Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevyberajte
akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť
k strate obrazových údajov.
• Dávajte pozor, lebo karta “Memory Stick Duo”
môže vyskočiť a spadnúť.
17
Krok 8: Nastavenie pomeru strán (16:9 alebo
4:3) pre snímaný obraz
Snímaním v režime 16:9 (Wide) získate
záznam širokouhlého obrazu vo vysokej
kvalite.
• Ak vlastníte širokouhlý TVP, odporúčame vám
snímať v režime 16:9 (Wide).
Snímanie pohyblivého záznamu alebo
statických záberov na kartu “Memory
Stick Duo”
Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA-MEMORY.
Pomer strán snímaného záznamu sa
prepne do režimu 4:3.
Stláčaním WIDE SELECT zvoľte
požadovaný pomer strán.
Tlačidlo WIDE SELECT
Prepínač POWER
Nastavenie pomeru strán pre
snímanie pohyblivého záznamu
na kazetu
Prepínač POWER prepnite do polohy
CAMERA-TAPE.
Stláčaním WIDE SELECT zvoľte
požadovaný pomer strán.
16:9*
4:3*
* Pri sledovaní na LCD monitore. Pri sledovaní
v hľadáčiku môže byť zobrazenie odlišné.
• Ak prehrávate záznam na TVP, nastavte pre
prehrávanie [TV TYPE] podľa pomeru strán
TVP (str. 34).
• Ak prehrávate záznam nasnímaný v režime 16:9
s nastavením [TV TYPE] na [4:3], v závislosti
od nasnímaného objektu môže byť obraz
nekvalitný (str. 34).
18
• Statické zábery sa v režime 16:9 (Wide)
).
snímajú len vo veľkosti 1920 × 1080 (
V režime 4:3 môžete voliť veľkosť až
).
do rozmerov (
• Ak snímate pohyblivý záznam (MPEG MOVIE
EX) v režime 16:9 (Wide), pri prehrávaní sa
v hornej a spodnej časti záznamu zobrazia
čierne pruhy.
• Dostupný počet záberov a čas pre záznam pozri
na str. 46.
Začíname
19
Jednoduché snímanie/prehrávanie
(Easy Handycam)
Pri funkcii Easy Handycam sa väčšina nastavení
kamkordéra vykoná automaticky na ich optimálne
hodnoty, čo vás oslobodí od vykonávania detailných
nastavení.
Keďže sú pri funkcii dostupné len základné funkcie
a font na monitore je zväčšený, snímanie/prehrávanie
zvládne aj užívateľ bez skúseností s kamkordérom.
Pred ovládaním si prečítajte postup popísaný
v krokoch 1 až 8 (str. 7 až 18).
E
D
A
C
B
Jednoduché snímanie
1 Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
príslušnú kontrolku a zvoľte záznamové médium.
Snímanie pohyblivého záznamu
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE.
:
:
Snímanie statických záberov
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-MEMORY.
Ak je prepínač
POWER v polohe (CHG)
OFF, posúvajte
ho nadol (súčasne
držte zatlačené
zelené tlačidlo).
2 Stlačte EASY .
Indikátor EASY sa rozsvieti
namodro.
Easy Handycam
operation
ON.
3Začnite snímať záznam.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery (4:3)
Stlačte REC START/STOP alebo .
60min
REC
A
Stlačte PHOTO .
Pípnutie
60min
MENU
Indikátor () sa zmení
zo [STBY] na [REC].
Snímanie ukončíte opätovným
stlačením (alebo ).
20
30
Zvuk spúšte
MENU
BlikáSvieti
Jemným zatlačením
a pridržaním zaostríte.
Keď zmizne indikátor
nasnímaný.
Po zatlačení na doraz
sa obraz nasníma.
, záber je
Jednoduché prehrávanie
1 Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
2 Stlačte EASY .
Indikátor EASY sa rozsvieti
namodro.
Easy Handycam
operation
ON.
Snímanie/Prehrávanie
3 Spustite prehrávanie.
Pohyblivé záznamy
Stlačte
, potom stlačením
spustíte prehrávanie.
Spomalené prehrávanie
je
dostupné na DO.
A
Statické zábery
Stláčaním
zvoľte statický záber.
A
B
C
B
Zastavenie
Prehrávanie/Pozastavenie - stláčaním
/
C
MENU
Prehrávanie z kazety
Predchádzajúci/Nasledujúci
Vymazanie (str. 69)
prepínate tieto režimy
Zrýchlený posuv vzad/vpred
Zrušenie funkcie Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY .
Kontrolka EASY zhasne a obnovia sa
všetky predchádzajúce nastavenia.
• Keďže sa položky nastavia automaticky,
v režime Easy Handycam nie sú funkčné
(dostupné) nasledovné tlačidlá.
– Ovládač CAM CTRL
– Tlačidlo MANUAL
– Tlačidlo (blesk)
– Tlačidlo BACK LIGHT
– Tlačidlo DISPLAY BATT INFO
(zatlačenie a pridržanie)
– Tlačidlo WIDE SELECT (v režime
CAMERA-MEMORY)
– Tlačidlo PHOTO (v režime CAMERA-TAPE)
• Pre režim snímania na kazetu a veľkosť a kvalitu
záznamu pre snímanie na kartu “Memory Stick
Duo” sa obnovia výrobné nastavenia.
• Ak stlačíte [MENU], zobrazia sa nastaviteľné
položky. Pri nezobrazených položkách sa
obnovia výrobné nastavenia (str.38).
• Ak sa v režime Easy Handycam pokúsite
vykonať nedostupnú operáciu, zobrazí sa
hlásenie [Invalid during Easy Handycam
operation].
21
Snímanie
Ovládač CAM CTRL
Kryt objektívu
Otvára sa podľa nastavenia
prepínača POWER.
PHOTO
REC START/STOP Prepínač POWER
REC START/
STOP 1 Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
príslušnú kontrolku a zvoľte záznamové médium.
Keď je prepínač
POWER v polohe
(CHG) OFF,
posúvajte ho nadol,
pričom súčasne
držíte zatlačené
zelené tlačidlo.
Pre snímanie na kazetu rozsvieťte
kontrolku CAMERA-TAPE.
Pre snímanie na kartu “Memory Stick
Duo” rozsvieťte kontrolku
CAMERA-MEMORY.
2 Začnite snímať záznam.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
Stlačte REC START/STOP (alebo ).
60min
REC
60min
Jemne zatlačte a pridržte PHOTO.
Nastaví sa zaostrenie (), potom
zatlačte tlačidlo na doraz ().
A
Pípnutie
60min
11
A
B
Indikátor () sa zmení zo [STBY]
(len pri kazete) na [REC].
• Zvuk pohyblivého záznamu (MPEG
MOVIE EX) sa na kartu “Memory Stick
Duo” zaznamenáva monofonicky.
22
Zvuk spúšte
Bliká Svieti
Zaznie zvuk spúšte. Keď zmizne indikátor
, záber je nasnímaný.
Ukončenie snímania pohyblivého
záznamu
Zobrazenie posledného záznamu
uloženého na karte “Memory Stick Duo”
Znova stlačte REC START/STOP.
Stlačte
• Statické zábery je možné snímať na kartu
“Memory Stick Duo” aj v pohotovostnom
režime snímania pohyblivého záznamu na
kazetu. Statické zábery sa v režime 16:9 (Wide)
snímajú len vo veľkosti [640 × 360] a v režime
4:3 vo veľkosti [640 × 480].
. Záznam vymažete stlačením
[YES]. Stlačením
obnovíte
pohotovostný režim.
Prehrávanie
1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
2 Spustite prehrávanie.
Pohyblivé záznamy
Statické zábery
A
Stlačte
.
Zobrazí sa posledný záber.
A
B
C
C
P-MENU
B
Zastavenie
Prehrávanie/Pozastavenie - stláčaním
Prehrávanie z kazety
Predchádzajúci/Nasledujúci
prepínate tieto režimy
Zrýchlený posuv vzad/vpred
• Neželané záznamy uložené na karte
“Memory Stick Duo” môžete vymazávať
(str. 69).
• Ak karta “Memory Stick Duo” nie je
vložená, alebo na nej nie sú žiadne
sa nezobrazí.
obrazové súbory,
• Ak pozastavenie trvá viac než 3 minúty,
prehrávanie sa automaticky zastaví.
Z karty “Memory Stick Duo”:
Stlačte
pomocou
zvoľte záznam s označením
stlačte
.
Indexové zobrazenie
Snímanie/Prehrávanie
Z kazety:
Stlačte
, potom stlačením
spustíte prehrávanie.
/
, potom
Nastavenie hlasitosti
Otáčaním ovládača CAM CTRL nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti. Hlasitosť
tiež môžete nastaviť cez Menu (str. 54).
Vyhľadávanie scény počas prehrávania
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
/
(Picture Search), alebo počas
zrýchleného posuvu vzad/vpred zatlačte
a pridržte
/
(Skip Scan).
Stlačte
. Zatlačte na záznam, ktorý
chcete zobraziť samostatne.
Pre zobrazenie záznamov z iného priečinka
stlačte
[PB FOLDER],
pomocou
/
, zvoľte priečinok
a stlačte
(str. 48).
A
B
C
• Prehrávať môžete v rôznych režimoch ([
VAR. SPD PB], str. 53).
Zobrazenie záznamov na karte “Memory
Stick Duo” v indexovom zobrazení
Predchádzajúcich/Nasledujúcich
6 záznamov
Záznam zobrazený pred prepnutím
do indexového zobrazenia.
Ikona pohyblivého záznamu
23
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď.
Široký záber: (Wideangle)
Záber z blízka: (Telephoto)
• Tlačidlami transfokácie na ráme
LCD panela nie je možné meniť rýchlosť
transfokácie.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie
než 10 x, môžete nastaviť položku
[DIGITAL ZOOM].
• Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst
zložíte z ovládača transfokácie, môže sa
zaznamenať prevádzkový zvuk ovládača
transfokácie.
3
4
5
Vykonávanie nastavení ovládačom
CAM CTRL/tlačidlom MANUAL
(Programovateľný ovládač)........... 6
7
8
9
Ovládač
CAM CTRL
Tlačidlo
MANUAL
0
Snímanie
Používanie transfokácie ............... Pre pomalú transfokáciu posúvajte
ovládačom transfokácie jemne
(s citom). Ráznejším posunutím ovládača
dosiahnete rýchlejšiu transfokáciu.
24
Ovládaču CAM CTRL môžete priradiť
určité nastavenia kamkordéra, napr.
nastavenie zaostrenia (výrobné nastavenie).
Podrobnosti pozri na str. 61.
Počas prehrávania môžete ovládačom CAM
CTRL nastaviť hlasitosť (str. 23).
• Z výroby je ovládaču CAM CTRL priradené
nastavenie [FOCUS] (str. 42). Ak stlačíte
tlačidlo MANUAL, môžete prepnúť z režimu
automatického na manuálne nastavovanie
a môžete zaostrovať manuálne.
Záznam dokonalejšieho zvuku
(4CH MIC recording) ............................
Snímanie v režime Mirror
(Zrkadlový režim) ................................ Pripojte voliteľný mikrofón (ECM-HQP1)
do pätice s aktívnym rozhraním (str. 72).
Podrobnosti pozri v časti [EXT SUR MIC]
na str. 55.
Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči
kamkordéru (), a otočte ho o 270 stupňov
smerom k objektívu ().
Používanie blesku................................
Stláčaním (blesk) zvoľte požadované
nastavenie.
• Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní
so vstavaným bleskom je 0,3 až 2,5 m.
• Pred používaním blesku odstráňte z jeho
povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku
nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť
dostatočné.
• Indikátor nabíjania blesku počas nabíjania bliká
a svieti, ak je nabíjanie dokončené.
• Blesk môžete používať len v režime
CAMERA-MEMORY.
• Ak používate blesk v osvetlených priestoroch
(napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť
blesk účinný.
• Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku
(voliteľná) alebo filter (voliteľný), zacloníte
blesk a blesk neblysne.
• V ponuke [FLASH SET] môžete cez položku
[FLASH LEVEL] nastaviť intenzitu blesku,
prípadne môžete eliminovať efekt červených očí
cez položku [REDEYE REDUC] (str. 43).
• Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený.
Záznam však bude nasnímaný normálne.
Používanie statívu .............................. Do otvoru pre statív namontujte statív
(voliteľný: skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm).
Snímanie/Prehrávanie
Bez indikátora: Automatické zablysnutie
podľa podmienok osvetlenia.
(Vynútený blesk): Zablysnutie bez ohľadu
na podmienky osvetlenia.
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
Nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle ........................................ Pre nastavenie expozície pri objektoch
v protisvetle stlačením BACK LIGHT zobrazte . Pre zrušenie funkcie Back
light znova stlačte BACK LIGHT.
Pokračovanie 25
Funkcie používané pri snímaní/prehrávaní atď. (Pokračovanie)
Zatlačte na monitor na miesto
v rámčeku, ktoré chcete zobraziť
v strede zobrazeného rámčeka.
Posúvaním ovládača transfokácie
do polohy W (Široký záber)/T
(Telefoto) nastavte mieru zväčšenia.
Pre zrušenie funkcie stlačte [END].
6
7
qs
• Tlačidlami transfokácie na ráme
LCD panela nie je možné meniť rýchlosť
transfokácie.
qa
qd
qf
2
qg
qh
Snímanie/Prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
akumulátora (Battery Info) ................. Prepínač POWER nastavte do polohy
(CHG) OFF, potom stlačte DISPLAY/
BATT INFO . Informácia o stave
akumulátora sa zobrazí na cca 7 sekúnd.
Ak tlačidlo DISPLAY BATT INFO
pridržíte zatlačené, informáciu o stave
akumulátora zobrazíte až na 20 sekúnd.
Indikátor zostávajúceho
času akumulátora (cca)
Prehrávanie
Používanie funkcie PB Zoom....... Záznam je možné zväčšiť 1,1-krát až 5-krát.
Mieru zväčšenia môžete nastaviť
ovládačom transfokácie alebo
tlačidlami transfokácie na ráme LCD
panela.
26
Prehrávajte záznam, ktorý chcete
zväčšiť.
Posúvaním ovládača transfokácie
do polohy T (Telefoto) zvyšujete mieru
zväčšenia.
Kapacita pre snímanie (cca)
Vypnutie potvrdzovania operácie
zvukovým signálom (pípnutie) .......... Nastavenie pípania pozri v časti [BEEP]
(str. 57).
Obnovenie výrobných nastavení ...... Stlačením RESET obnovíte výrobné
nastavenia všetkých nastavení, vrátane
nastavenia dátumu a času.
(Užívateľsky nastavené položky v Personal
Menu sa neobnovia na výrobné nastavenie.)
Názvy a funkcie ďalších prvkov a častí
Vstavaný stereo mikrofón Po pripojení
externého mikrofónu má vstupný audio
signál cez externý mikrofón prioritu.
!
Reproduktor
Reprodukcia zvuku z reproduktora.
• Nastavenie hlasitosti pozri na str. 23.
Kontrolka REC
Kontrolka REC sieti počas snímania
(str. 57).
#
Senzor signálov diaľkového ovládania
Pri ovládaní pomocou DO (str. 32)
smerujte DO na senzor signálov
z diaľkového ovládania.
Snímanie/Prehrávanie
"
27
Indikátory zobrazené v režime snímania/
prehrávania
Snímanie pohyblivého záznamu
Snímanie statických záberov
V režime CAMERA-TAPE
1
2
3
4
8
5
1
60min
90
1920 FINE
qa
11
101
P-MENU
6
7
qs 7
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora (cca)
Cieľový priečinok pre snímanie (48)
Veľkosť záberu (18, 46)
Indikátor režimu snímania
($% alebo &%) (54)
Kvalita ([FINE] alebo [STD]) (45)
Indikátor “Memory Stick Duo”
a dostupný počet záberov, ktoré je
možné nasnímať (cca)
Tlačidlo Review (22)
Indikátor stavu snímania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(snímanie))
Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka)/Počítadlo (hodina: minúta:
sekunda)
Zostávajúca kapacita kazety pre
snímanie (cca) (57)
Tlačidlo pre prepínanie zobrazenia
END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec
review (31)
Tlačidlo Personal Menu (36)
V režime CAMERA-MEMORY
A
B
C
D
E
'
Cieľový priečinok pre snímanie (48)
Kapacita pre snímanie (cca)
Veľkosť pohyblivého záznamu (47)
Indikátor začiatku snímania
(zobrazí sa na cca 5 sekúnd)
( Tlačidlo Review (22)
28
Dátový kód počas prehrávania
Údaje o dátume/čase a nastaveniach
kamkordéra sa zaznamenávajú
automaticky. Počas prehrávania sa na
monitore nezobrazujú. Môžete ich však
počas prehrávania zobraziť ako položku
[DATA CODE] (str. 56).
( ) je číslo príslušnej strany.
Indikátory zobrazované počas snímania sa nezaznamenajú.
Sledovanie pohyblivého záznamu
Sledovanie statických záberov
Z kazety
1
2
qd
4
1
5
qg 9
qh qj
MEMORY PLAY
qk
wd wf
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
Indikátor posuvu pásky
"
Názov dátového súboru
!
Tlačidlá ovládania video prehrávania
(23)
#
Číslo záberu/Celkový počet
nasnímaných záberov v aktuálnom
priečinku
Ak je v kamkordéri vložená karta “Memory
Stick Duo” a nie je tam vložená kazeta,
(prehrávanie
(STOP) sa zmení na
z karty “Memory Stick Duo”).
*
Priečinok pre prehrávanie (48)
+
Ikona Predchádzajúceho/Nasledujúceho
priečinka
Z karty “Memory Stick Duo”
Nasledovné indikátory sa zobrazia, ak
je zobrazený prvý alebo posledný záber
z aktuálneho priečinka a na karte “Memory
Stick Duo” sa nachádza viacero priečinkov.
: Po stlačení
sa presuniete
do predchádzajúceho priečinka.
sa presuniete
: Po stlačení
do nasledujúceho priečinka.
: Po stlačení
/
sa presuniete
do predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka.
D
A
0:00:00
E
B
F
C
Názov dátového súboru
Tlačidlo Prehrávanie/Pozastavenie (23)
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
záznam (23)
' Veľkosť (47)
( Čas prehrávania
) Tlačidlo Predchádzajúca/Nasledujúca
scéna
Pohyblivý záznam sa rozdelí maximálne na
60 scén. Počet scén, na ktoré môžete rozdeliť
záznam, závisí od dĺžky záznamu. Po zvolení
scény, od ktorej chcete spustiť prehrávanie,
spustíte prehrávanie.
stlačením
Snímanie/Prehrávanie
,
Tlačidlo pre vymazanie záznamu (69)
-
Tlačidlo pre výber prehrávania kazety
(23)
.
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
záber (23)
/
Tlačidlo pre indexové zobrazenie (23)
0
Značka pre ochranu záznamu (69)
1
Značka pre tlač (70)
Pokračovanie 29
Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (Pokračovanie)
Indikátory po vykonaní zmien
Pomocou [DISP GUIDE] (str. 14) môžete
zistiť funkciu jednotlivých indikátorov
zobrazovaných na LCD monitore.
Horné ľavé
Horné pravé
Slide show (49)
Vypnutie osvetlenia LCD
monitora (13)
V strede
Indikátor
Význam
Color Slow Shutter (43)
Pripojenie PictBridge (70)
2
Spodné
V strede
Spodné
Indikátor
Horné ľavé
Indikátor
Význam
AE SHIFT (42)
Význam
WB SHIFT (42)
EXT SUR MIC (55)
Picture effect (50)
4CH MIC recording (55)
AUDIO MODE (54)
Digital effect (49)
3
Manuálne zaostrovanie
(42)
Režim nepretržitého
snímania záberov (45)
$% &%
Výstražný indikátor (101)
EXP.FOCUS (42)
Režim snímania (54)
PROGRAM AE (40)
Snímanie so samospúšťou
(44)
WIDE SELECT (18)
Intervalové snímanie
statických záberov (51)
Blesk (43)
Frame recording (51)
Horné pravé
Ostrosť (41)
Backlight (25)
4
Vyváženie bielej farby
(41)
Vypnutie SteadyShot (44)
Režim progresívneho
snímania (44)
Zebra (43)
Indikátor
Význam
A/VDV OUT (56)
DV vstup (64)
DV výstup (64)
USB prepojenie (85)
i.LINK prepojenie (85)
Zero set memory (32)
30
Tele makro (43)
CAMERA COLOR (42)
Vyhľadávanie počiatočného bodu
Rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE
(str. 22).
Vyhľadávanie konca posledného
záznamu (END SEARCH)
Funkcia END SEARCH (vyhľadávanie
konca) nebude pracovať, ak ste po ukončení
snímania vysunuli kazetu.
Manuálne vyhľadávanie
(EDIT SEARCH)
Sledovaním obrazu na monitore môžete
vyhľadať začiatočný bod pre ďalší záznam.
Zvuk sa počas vyhľadávania neprehráva.
1 Stlačte
.
60min
Stlačte
STBY
0:00:00
.
1
0:00:00
EDIT
EXECUTING
CANCEL
Stlačením
tohto miesta
zrušíte
operáciu.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd
poslednej scény posledného
záznamu a kamkordér sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
• Funkcia END SEARCH nemusí pracovať
správne, ak je uprostred záznamu na kazete
miesto bez záznamu.
• Funkciu [END SEARCH] tiež môžete
zvoliť v Menu. Keď svieti kontrolka PLAY/
EDIT, zvoľte [END SEARCH] cez skrátený
prístup v Personal Menu (str. 36).
2 Držte zatlačené
(posuv
vzad)/
(posuv vpred)
a uvoľnite v mieste, kde chcete
spustiť snímanie.
Snímanie/Prehrávanie
60min
END SEARCH
Prehrávanie naposledy
nasnímaných scén (Rec review)
Môžete skontrolovať pasáž (cca 2 sekundy),
v ktorej ste naposledy zastavili snímanie.
Stlačte
60min
.
STBY
0:00:00
EDIT
Z pasáže, v ktorej ste naposledy zastavili
snímanie, sa prehrajú cca 2 sekundy. Potom
sa kamkordér prepne do pohotovostného
režimu.
31
Diaľkové ovládanie
Pred používaním diaľkového ovládania
zložte izolačný prvok.
• Výmenu batérie pozri na str. 115.
Rýchle vyhľadanie konkrétnej
scény (Zero set memory)
Izolačný prvok
1 V režime prehrávania stlačte
1
6
ZERO SET MEMORY v bode,
ktorý chcete neskôr vyhľadať.
7
Na počítadle je zobrazený údaj
.
“0:00:00” a zobrazí sa
q;
8
2
60min
0:00:00
3
4
P-MENU
9
5
Ak sa počítadlo nezobrazí, stlačte
DISPLAY .
2 Ak si želáte zastaviť prehrávanie,
PHOTO (str. 22)
Po stlačení tohto tlačidla sa nasníma obraz
aktuálne zobrazený na monitore.
SEARCH M. (str. 33)
5
6
Tlačidlá ovládania video prehrávania
(Zrýchlený posuv vzad, Prehrávanie,
Zrýchlený posuv vpred, Pozastavenie,
Zastavenie, Spomalené prehrávanie)
(str. 23)
ZERO SET MEMORY
Vysielač
REC START/STOP (str. 22)
Tlačidlá transfokácie (str. 24)
DISPLAY (str. 14)
Tlačidlá ovládania pamäte (Memory)
(Index, –/+, Memory playback) (str. 23)
• Pri ovládaní kamkordéra pomocou DO smerujte
DO na senzor signálov DO (str. 27).
32
stlačte STOP .
3 Stlačte 7REW .
Keď počítadlo dosiahne údaj “0:00:00”,
kazeta sa automaticky zastaví.
4 Stlačte PLAY .
Prehrávanie sa spustí od miesta,
v ktorom je na počítadle zobrazený údaj
“0:00:00”.
• Pri tejto funkcii môže vzniknúť odchýlka od
časového údaja v hodnote niekoľkých sekúnd.
• Funkcia Zero set memory nemusí pracovať
správne, ak sú na kazete uprostred záznamu
prázdne miesta bez záznamu.
Zrušenie operácie
Znova stlačte ZERO SET MEMORY .
Vyhľadávanie scény podľa
dátumu snímania (Date search)
Kamkordér dokáže vyhľadať miesto,
v ktorom sa zmenil dátum snímania.
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/
EDIT.
2 Stlačte SEARCH M. .
(nasledujúci) zvoľte dátum
snímania.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
Snímanie/Prehrávanie
3 Stláčaním 5(predchádzajúci)/6
P.MENU
Zrušenie operácie
Stlačte STOP .
• Funkcia Date search nemusí pracovať správne,
ak sú na kazete uprostred záznamu prázdne
miesta bez záznamu.
33
Prehrávanie záznamu na TVP
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 10). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Konektor A/V*
1
A/V
(Žltý)
(Biely) (Červený)
VCR alebo TVP
2
: Smer toku signálu
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
Pripojte do vstupného konektora pripájaného
zariadenia.
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte S-video
konektorom z A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný),
reprodukovaný obraz bude kvalitnejší
než pri prepojení len dodávaným A/V
prepojovacím káblom.
Prepojte bielu alebo červenú koncovku (ľavý/
pravý audio kanál) a S-VIDEO koncovku
(S-video signál) A/V prepojovacieho kábla
(voliteľný). V tomto prípade nie je potrebné
pripájať žltú koncovku (štandardný video
signál). Pri samotnom pripojení S-VIDEO
kábla sa neprenáša zvukový signál.
Ak je váš TVP pripojený k VCR
Pripojte váš kamkordér na vstup LINE
IN vášho VCR. Prepínač vstupov na VCR
nastavte do polohy LINE.
34
*Konektory A/V sú na podstavci Handycam
Station aj na samotnom kamkordéri. A/V
prepojovací kábel pripojte ku kamkordéru
alebo k podstavcu Handycam Station.
Nastavenie pomeru strán podľa
pripojeného TVP (16:9/4:3)
Podľa pomeru strán obrazovky vášho TVP
nastavte pomer strán.
Posúvaním prepínača POWER nadol
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
[MENU] (STANDARD SET) [TV TYPE] [16:9] alebo [4:3] .
Stlačte
• Ak nastavíte [TV TYPE] na [4:3], alebo počas
prepínania režimu 16:9 a 4:3, môže byť obraz
rušený.
• Na niektorých TVP s pomerom strán 4:3 sa
statické zábery nasnímané v režime 4:3 nemusia
zobraziť na celej obrazovke. Nejde o poruchu.
• Ak prehrávate záznam nasnímaný v režime
16:9 na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie
je kompatibilný so signálom 16:9, nastavte
[TV TYPE] na [4:3].
Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš
TVP vybavený len jedným vstupným
audio konektorom)
• A/V prepojovacie káble nepripájajte
do konektora na kamkordéri aj na podstavci
Handycam Station súčasne. Obraz môže byť
rušený.
• Na TVP môžete zobraziť časový
kód, keď nastavíte [DISP OUTPUT]
na [V- OUT/ PANEL] (str. 57).
Snímanie/Prehrávanie
Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho
kábla do konektora video vstupu a bielu
(ľavý kanál) alebo červenú (pravý kanál)
koncovku do konektora audio vstupu
na VCR alebo TVP.
Ak je váš TVP/VCR vybavený
21-pinovým konektorom
(EUROCONNECTOR - SCART)
Použite dodávaný 21-pinový SCART
adaptér (Len modely s označením
na
spodnej strane.). Tento adaptér je určený
len pre výstup signálu.
ÓÕÏ®ÕÂÑ
35
Používanie položiek ponuky Menu
Podľa pokynov nižšie môžete pracovať s jednotlivými položkami Menu popísanými v texte
za touto stranou.
1 Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte príslušnú kontrolku.
Kontrolka [CAMERA-TAPE]:
nastavenia pre kazetu.
nastavenia pre kartu
Kontrolka [CAMERA-MEMORY]:
“Memory Stick Duo”.
Kontrolka [PLAY/EDIT]: nastavenie pre prehrávanie/editovanie.
2 Stlačte LCD monitor a zvoľte požadovanú položku.
Nedostupné položky sa zobrazia nevýrazne (šedo).
8 Skrátený prístup pre Personal Menu
V Personal Menu môžete vytvárate skrátený prístup pre často používané položky Menu.
• Personal Menu môžete upravovať podľa potreby (str. 59).
Stlačte
.
60min
1/3
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
USB
SELECT
VAR.
SPD PB
Zatlačte na požadovanú položku.
Ak sa požadovaná položka nezobrazí, stláčaním
.
/
ju zobrazte.
Zvoľte požadované nastavenie a stlačte
8 Používanie položiek ponuky Menu
Môžete užívateľsky nastaviť položky Menu, ktoré sa nepridali do Personal Menu.
BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
Stlačte
[MENU].
Zobrazí sa indexové zobrazenie Menu.
Zvoľte požadované Menu.
/
zvoľte položku a stlačte
Stláčaním
v kroku .)
Zvoľte požadovanú položku.
• Zvoľte požadovanú položku.
36
Upravte položku.
. (Postup v kroku je rovnaký ako postup
Po dokončení nastavení stlačte
Ak nechcete meniť nastavenie, stlačením
(zatvoriť). Zobrazenie Menu sa vypne.
obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
• Nastavenia položiek [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT] alebo [WB SHIFT] je tiež
možné meniť ovládačom CAM CTRL (str. 61).
• Ak stlačíte [MENU] na monitore v režime Easy Handycam, zobrazia sa tlačidlá položiek
Menu, ktoré je možné nastavovať.
Používanie ponuky Menu
37
Položky ponuky Menu
• Dostupné položky Menu (9) sa menia v závislosti od pozície prepínača POWER (pozície rozsvietenej
kontrolky).
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
PROGRAM AE
SPOT METER
9
9
9
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
EXP.FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES.REC
DIAL SET
9
9
9
9
9
9
9
–
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
–
9
9
9
–
9
9
–
9
9
9
9
9
9
9
9
–
–
–
9
9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
9
–
–
–
–
–
–
–
–
9
9
OFF/FINE/
9
9
–
9
9
9
–
9
9
SERIES
9
9
–
9
9
–*2
–
9
–*2
9
–
–
–
–
–
–
OFF
Pozícia kontrolky:
Menu CAMERA SET (str. 40)
9
–
AUTO
AUTO
–
ON
OFF
–
OFF
–
AUTO
OFF
OFF
/OFF
*2
OFF
OFF
OFF
9
OFF
ON
OFF
–
Menu MEMORY SET (str. 45)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
9
Menu PICT.APPLI (str. 48)
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC
38
–
9
9
9
9
–
9
OFF
9
OFF
–
OFF
Pozícia kontrolky:
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
9
–
–
–
9
9
–
–
–
–
–
–
ON
9
–
9
–
–
–
–
–
–
–
9
–
9
–
9
–
9
–
9
–
9
–
9
$%
9
12BIT
–
–
–
Menu EDIT/PLAY (str. 53)
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD
END SEARCH
–
–
–
–
–
9
Menu STANDARD SET (str. 54)
9
9
–
–
–
–
–
–
LCD/VF SET
9
9
9
– /NORMAL/ – /
NORMAL/ –*2
A/V DV OUT
VIDEO INPUT
TV TYPE
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
–
–
–
–
9
OFF
9
9
9
9
9
–
–
9
9
9
–*2
–*2
–
–
9
9
–
OFF
–
9
9
9
–
–
9
AUTO
9
9
9
ON
9
9
–
ON
9
9
9
9
9
9
9
LCD PANEL
9
9
9
–
9
9
9
5min
–
–
9
–
9
9
9
9
9
9
9
–*2
9
9
9
–*2
9
–
–
–
9
9
9
STEREO
9
–
–
Používanie ponuky Menu
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI-SOUND
AUDIO MIX
EXT SUR MIC
Menu TIME/LANGU (str. 58)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Nie je možné nastavovať v režime CAMERA-TAPE.
*2 Uchová sa nastavenie, ktoré bolo aktuálne pred prepnutím do režimu Easy Handycam.
39
Menu CAMERA SET
Nastavenia kamkordéra podľa podmienok
snímania (EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT atď.)
LANDSCAPE** (Krajinka) (
Výrobné nastavenia sú označené značkou :.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
PROGRAM AE
Pomocou funkcie PROGRAM AE môžete
snímať záznam podľa podmienok snímania.
: AUTO
Automatické snímanie bez používania
funkcie [PROGRAM AE].
Tento režim slúži na ostré snímanie
vzdialených objektov. Režim tiež
zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na
sklo alebo kov v okne, ak snímate objekty
za sklom alebo mrežou.
• Pri položkách s hviezdičkou (*) dokáže
kamkordér zaostriť len na stredne vzdialené
a vzdialené objekty. Pri položkách s dvomi
hviezdičkami (**) dokáže kamkordér
zaostriť len na vzdialené objekty.
SPOT METER (Flexible spot meter)
SPOTLIGHT* (Reflektor) ( )
Tento režim zabraňuje, aby tváre ľudí
vyzerali príliš svetlé, napríklad keď
snímate objekty, ktoré sú osvetlené silným
svetlom.
PORTRAIT (Jemný portrét) (
)
)
Pri svetle v pozadí alebo pri veľkom
kontraste medzi snímaným objektom
a pozadím (napr. objekty v osvetlení
na scéne) môžete presnejšie nastaviť
a aretovať expozíciu objektu, takže sa
nasníma s vhodným jasom.
1
2
Na monitore stlačte bod, pre ktorý chcete
Tento režim zvýrazní objekty, ako
napríklad ľudí alebo kvety a súčasne
im vytvorí jemné pozadie.
aretovať expozíciu.
Zobrazí sa
Stlačte [END].
BEACH&SKI* (Pláž a lyžovanie) ( )
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO][END].
• Ak nastavíte [SPOT METER], [EXPOSURE]
sa automaticky nastaví na [MANUAL].
Tento režim zabraňuje, aby ľudské tváre
vyzerali príliš tmavé pri silnom alebo
odrazenom svetle na lyžiarskom svahu
alebo v lete na plážach.
SUNSET&MOON** (Slnko a mesiac) (
40
Tento režim vám dovoľuje zachytiť
atmosféru pri snímaní západu slnka,
nočných pohľadov alebo ohňostrojov.
.
EXPOSURE
)
Jas v zábere môžete aretovať manuálne.
Pri snímaní v interiéri za jasného dňa
môžete eliminovať tiene z protisvetla na
osobách stojacich vedľa okna manuálnym
aretovaním hodnoty expozície zameranej
v miestnosti pri stene (mimo okna).
Pri totožných podmienkach, v akých
2
3
1
Stlačte [MANUAL].
Nastavte expozíciu stláčaním
Stlačte
budete neskôr snímať, zamerajte biely
objekt, napr. papier.
Stlačte [
].
rýchlo bliká. Keď sa nastaví
vyváženie bielej farby a uloží sa
do pamäte, indikátor prestane blikať.
/
.
.
Zobrazí sa
.
Pre obnovenie automatického nastavovania
expozície stlačte [AUTO]
.
• Nastavenie tiež môžete vykonať ovládačom
CAM CTRL (str. 61).
WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby)
: AUTO
Nastavenie vyváženia bielej farby sa
vykoná automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v exteriéri.
– Snímanie nočných scén, pri neónovom
osvetlení a ohňostrojov.
– Snímanie pri východe/západe slnka.
– Snímanie pri osvetlení žiarivkou.
INDOOR (4)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
zodpovedalo nasledovným podmienkam
snímania:
– Snímanie v interiéri.
– Snímanie na párty alebo v štúdiách, kde sa
svetelné podmienky rýchlo menia.
– Pri snímaní s profesionálnym osvetlením
(ako v štúdiách), s osvetlením sodíkovou
lampou alebo žiarivkou.
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého osvetlenia.
Stlačte [ONE PUSH].
• Aby ste dosiahli lepšie nastavenia vyváženia
farieb, keď ste pri nastavení [AUTO] vymenili
akumulátor, alebo ste kamkordér premiestnili
po aretácii expozície z interiéru do exteriéru,
zvoľte [AUTO] a nasmerujte kamkordér
na biely objekt na cca 10 sekúnd.
• Postup [ONE PUSH] vykonajte znova, ak
zmeníte nastavenia [PROGRAM AE], alebo ste
kamkordér premiestnili z interiéru do exteriéru
alebo naopak.
• Pre nastavenie vyváženia bielej farby pri osvetlení
bielym alebo studeným bielym svetlom, nastavte
[WHITE BAL.] na [AUTO], alebo postupujte ako
pri nastavení [ONE PUSH].
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa režim automatického vyváženia bielej
farby [AUTO].
Používanie ponuky Menu
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa
podmienok snímania.
• Počas rýchleho blikania
nemeňte
zameranie na biely objekt.
• Keď
bliká pomaly, vyváženie bielej
farby sa nenastavilo alebo sa nastaviť nedá.
• Ak
bliká aj po stlačení
,
nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO].
SHARPNESS
Nastavenie ostrosti kontúr záznamu
pomocou
/
. Ak sa nastavenie
ostrosti odlišuje od výrobného nastavenia,
.
zobrazí sa
Zjemňovanie
Zostrovanie
AUTO SHUTTER
Pri nastavení [ON] (výrobné nastavenie) sa
zapne automatická aktivácia elektronickej
uzávierky pre nastavenie rýchlosti
uzávierky pri snímaní pri nadmernom
osvetlení.
Pokračovanie 41
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
AE SHIFT
Ak nastavíte [AE SHIFT] na [ON],
môžete expozíciu nastavovať pomocou
(tmavnutie)/
(zosvetľovanie). Ak
je [AE SHIFT] nastavené na [ON], zobrazí
sa
a nastavená hodnota.
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS] sa
automaticky nastaví na [MANUAL].
FOCUS
Môžete zaostriť manuálne. Zvoľte v prípade,
že chcete zaostriť na konkrétny objekt.
• [AE SHIFT] nie je možné používať, keď je
[EXPOSURE] nastavené na [MANUAL].
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 61).
Stlačte [MANUAL].
Zobrazí sa 3.
CAMERA COLOR
Nastavenie intenzity farieb pomocou
/
.
Zníženie
intenzity farieb
Zvýšenie
intenzity farieb
WB SHIFT (Posuv vyváženia bielej farby)
Ak nastavíte [WB SHIFT] na [ON], môžete
vhodne nastaviť vyváženie bielej farby
pomocou
/
.
Ak je [WB SHIFT] nastavené na [ON],
zobrazí sa
a nastavená hodnota.
• Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu
hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri nastavení
na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje dočervena.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 61).
SPOT FOCUS
V prípade, že objekt, na ktorý chcete
zaostriť nie je v strede monitora, môžete
zaostrenie nastaviť na takýto objekt.
1
2
Zatlačte na objekt na monitore.
Zobrazí sa 3.
Stlačte [END].
42
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO][END].
Stláčaním
(Zaostrovanie
na bližšie objekty)/
(Zaostrovanie
na vzdialenejšie objekty) zaostrite. Ak nie
je možné zaostriť bližšie, zobrazí sa . Ak
nie je možné zaostriť ďalej, zobrazí sa .
Stlačte
.
Pre obnovenie automatického zaostrovania
stlačte [AUTO]
v kroku .
• Ľahšie zaostríte na nejaký objekt, ak najskôr
zaostríte v pozícii T (telefoto) a potom nastavíte
transfokáciu na snímanie v pozícii W (široký
záber). Ak chcete snímať objekt zblízka,
ovládač transfokácie nastavte do polohy
W (široký záber) a zaostrite.
• Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra,
aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm
v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm
v polohe T.
• Nastavenie zostrenia tiež môžete vykonať
manuálne ovládačom CAM CTRL (str. 61).
EXP.FOCUS
(Rozšírené zaostrovanie)
Keď prepnete prepínač POWER do
polohy CAMERA-MEMORY a nastavíte
[EXP. FOCUS] na [ON], môžete
obraz zobrazený na LCD monitore
dvakrát zväčšiť. Táto funkcia umožňuje
jednoduchšie zaostrovanie. Keď je
zobrazený zväčšený obraz, namiesto
indikátora 3 pri štandardnom nastavení
.
[FOCUS] sa zobrazí indikátor
• Po dokončení zaostrovania sa zobrazenie
automaticky prepne na štandardné zobrazenie.
TELE MACRO
Režim je vhodný na snímanie drobných
objektov, napr. kvetiny alebo hmyz. Keďže
môžete snímať z blízka, v zábere nebude
rozmazané pozadie a objekt bude ostrejší.
Pri nastavení [TELE MACRO] na [ON]
( ), sa transfokácia (str. 24) automaticky
nastaví maximálne do pozície T (telefoto)
a umožní sa snímanie objektov zblízka,
cca z 50 cm.
(Automatická redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt
červených očí pri automatickom blysnutí
blesku pri nedostatočných svetelných
podmienkach.
(Vynútená redukcia efektu červených
očí): Predzáblesk pre redukciu efektu
červených očí blysne bez ohľadu na svetelné
podmienky.
(Bez blesku): Blesk vždy vypnutý.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť
požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov a iných podmienok.
• Pri snímaní vzdialených objektov môže byť
zaostrenie obtiažnejšie, alebo môže zaostrenie
trvať dlhší čas.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 42).
FLASH SET
Tieto nastavenia nefungujú pri externých
bleskoch (voliteľné) nekompatibilných
s nasledovnými nastaveniami.
8 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Posuv intenzity blesku vyššie.
: NORMAL( )
LOW(
)
Posuv intenzity blesku nižšie.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa nastavenie blesku na [NORMAL].
8 REDEYE REDUC
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka)
Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON],
môžete snímať ostrejší záznam vo farbách,
aj pri nedostatočnom osvetlení.
a [COLOR SLOW
Zobrazí sa
SHUTTER].
Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S]
stlačte [OFF].
Používanie ponuky Menu
Funkciu zrušíte stlačením [OFF] alebo
nastavením transfokácie do pozície W.
• Keď je obtiažne automatické zaostrovanie,
zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 42).
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
v závislosti od intenzity jasu. Pohyb sa spomalí.
ZEBRA
Funkcia je vhodná ako pomôcka pri
nastavovaní jasu (expozície). Keď
zmeníte výrobné nastavenie, zobrazí
sa . Pruhovaná šablóna (zebra) sa
nezaznamenáva.
: OFF
Pruhovaná šablóna sa nezobrazuje.
70
Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON],
potom stláčaním (blesk) (str. 25) zvoľte
nastavenie.
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 70 IRE.
Pokračovanie 43
Menu CAMERA SET (Pokračovanie)
100
Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí
pri úrovni jasu cca 100 IRE.
• Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším sa
môžu javiť ako preexponované.
• Pruhovaná šablóna (zebra) sú vlastne
diagonálne pruhy, ktoré sa zobrazujú v častiach
monitora, v ktorých úroveň jasu prekročila
predvolenú hodnotu.
DIGITAL ZOOM
Pri snímaní na kazetu môžete pre
transfokáciu viac než 10 x zvoliť
maximálnu mieru digitálnej transfokácie
(výrobné nastavenie). Pri používaní
digitálnej transfokácie však dochádza
k zhoršeniu kvality obrazu.
HISTOGRAM
Keď nastavíte [HISTOGRAM] na [ON], na
monitore sa zobrazí [HISTOGRAM] (graf
zobrazujúci rozloženie tónov v obraze).
Táto funkcia je užitočná, ak nastavujete
expozíciu. Môžete nastavovať položku
[EXPOSURE] alebo [AE SHIFT], pričom
kontrolujete zobrazenie [HISTOGRAM].
[HISTOGRAM] sa nezaznamenáva na
kazetu/kartu “Memory Stick Duo”.
: OFF
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
20 ×
Pixely
Vykonáva sa optická transfokácia do
10 x. Transfokácia nad 10 x až do 20 x sa
vykoná digitálne.
120 ×
Tmavšie
Svetlejšie
Jas
• Ľavá strana grafu predstavuje tmavšie oblasti
obrazu a pravá strana grafu predstavuje
svetlejšie oblasti obrazu.
SELF-TIMER
Samospúšť zaháji snímanie po odpočítaní
cca 10 sekúnd.
Stlačte
[SELF-TIMER][ON]
.
Zobrazí sa .
Stlačte REC START/STOP, ak chcete
snímať pohyblivý záznam, alebo PHOTO,
ak chcete snímať statické zábery. Pre
ukončenie odpočítavania stlačte [RESET].
Pre zrušenie snímania so samospúšťou
zvoľte v kroku [OFF].
• Snímanie so samospúšťou môžete tiež vykonať
pomocou diaľkového ovládania (str. 32).
44
Pravá strana políčka zobrazuje zónu
digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie
sa zobrazí po zvolení miery transfokácie.
Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x.
Transfokácia nad 10 x až do 120 x sa
vykoná digitálne.
STEADYSHOT
Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra
(výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate
statív (voliteľný) a konverznú predsádku
(voliteľná), nastavte [STEADYSHOT]
na [OFF] ( ).
PROGRES.REC
Funkcia je vhodná pre pohyblivý záznam
na kazete, z ktorého chcete po importe do
PC vytvárať statické zábery. Ak nastavíte
[PROGRES.REC] na [ON] (
),
v takomto snímanom zázname sa redukuje
obrazové rozmazanie.
Umožní sa tak vytváranie statických
záberov vhodných pre analýzu rýchlych
pohybov, napr. v športe. Stlačením [OFF]
tento režim zrušíte.
Menu MEMORY SET
Poznámka k režimu progresívneho snímania
Pri štandardnom TV vysielaní je obrazovka
rozdelená do 2 čistejších polí, ktoré sa
striedavo zobrazujú každú 1/50 sekundy.
Takto je skutočný obraz zobrazovaný
krátkodobým prekrývaním polovíc obrazu,
čím sa vytvára dojem celého obrazu.
V progresívnom režime snímania sa
zobrazuje celý obraz (všetky pixely). Obraz
nasnímaný v takomto režime je ostrejší, ale
pohyb objektu sa môže javiť trhaný.
DIAL SET
Výrobné nastavenia sú označené
značkou :.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
STILL SET
8
BURST
Po stlačení PHOTO môžete nasnímať
niekoľko statických záberov v slede.
: OFF
Snímanie v inom než nepretržitom režime.
NORMAL (
: [FOCUS]
Priradenie nastavovania položky [FOCUS]
(str. 42) ovládaču CAM CTRL.
[EXPOSURE]
Priradenie nastavovania položky
[EXPOSURE] (str. 40) ovládaču CAM
CTRL.
EXP. BRKTG (
[AE SHIFT]
[WB SHIFT]
• Podrobnosti o ovládači CAM CTRL pozri na
str. 61.
)
Nasnímanie 3 záberov v slede
s rozdielnymi nastaveniami expozície,
v cca 0,5-sekundových intervaloch.
3 zábery môžete porovnať a vybrať ten
s najvhodnejšou expozíciou.
Priradenie nastavovania položky [AE
SHIFT] (str. 42) ovládaču CAM CTRL.
Priradenie nastavovania položky [WB
SHIFT] (str. 42) ovládaču CAM CTRL.
)
Súvislé snímanie 3 (veľkosť 1920 × 1440),
5 (veľkosť 1600 × 1200) až 25 (veľkosť
640 × 480) záberov v slede, v cca
0,5-sekundových intervaloch.
Maximálny počet záznamov, ktoré
sa nasnímajú po zatlačení a pridržaní
PHOTO na doraz.
Používanie ponuky Menu
Nastavovanú položku môžete priradiť
ovládaču CAM CTRL, potom môžete
priradenú položku nastavovať ovládačom
CAM CTRL.
Nastavenia pre kartu “Memory Stick Duo”
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER atď.)
• Pri funkcii [BURST] blesk nepracuje.
• Počas snímania so samospúšťou alebo
pri používaní diaľkového ovládania sa nasníma
maximálny počet záznamov.
• Ak je na karte “Memory Stick Duo” miesto
už len na menej ako 3 zábery, funkcia
[EXP. BRKTG] nebude pracovať.
• Ak nastavíte režim WIDE (16:9), môžete
nasnímať 3 zábery (vo veľkosti 1920 × 1080)
v slede.
8
QUALITY
: FINE (
)
Snímanie statických záberov vo vysokej
kvalite.
Pokračovanie 45
Menu MEMORY SET (Pokračovanie)
STANDARD (
Pri pomere strán 16:9
)
1920 × 1080 *
Snímanie statických záberov v štandardnej
kvalite.
16MB
(dodávaná)
14
34
115
240
32MB
29
69
240
485
64MB
59
135
490
980
Snímanie väčšieho počtu relatívne
ostrejších záberov.
128MB
115
280
980
1970
640 × 480 (
256MB
215
500
1750
3550
512MB
435
1000
3600
7200
1GB
890
2100
7300
14500
8
IMAGE SIZE
: 1920 × 1440 (
)
Snímanie rozmerných a ostrých statických
záberov.
1600 × 1200 (
)
)
Snímanie maximálneho počtu záberov.
• Ak nastavíte režim 16:9 (wide), [IMAGE
SIZE] sa automaticky nastaví na [1920 × 1080]
(str. 18).
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný počet záberov
Pri pomere strán 4:3
1920 ×
1440*
1600 ×
1200*
640 ×
480*
16MB
(dodávaná)
11
26
16
37
96
240
32MB
22
54
32
75
190
485
64MB
45
105
65
150
390
980
128MB
91
215
130
300
780
1970
256MB
165
395
235
540
1400
3550
512MB
335
800
480
1100
2850
7200
680
1600
980
2250
5900
14500
1GB
* Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
46
640 × 360 *
* Horný údaj: Kvalita záberov [FINE].
Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD].
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo”
od spoločnosti Sony Corporation. Dostupný
počet záberov sa môže odlišovať v závislosti
od podmienok snímania.
• Veľkosť záberov pri pomere strán 4:3 je
nasledovná.
– Ak je nastavená kvalita [FINE] pri veľkosti
záberu [1920 × 1440] - cca 1380 kB.
– Ak je nastavená kvalita [FINE] pri veľkosti
záberu [1600 × 1200] - cca 960 kB.
– Ak je nastavená kvalita [FINE] pri veľkosti
záberu [640 × 480] - cca 150 kB.
– Ak je nastavená kvalita [STANDARD] pri
veľkosti záberu [1920 × 1440] - cca 580 kB.
– Ak je nastavená kvalita [STANDARD] pri
veľkosti záberu [1600 × 1200] - cca 420 kB.
– Ak je nastavená kvalita [STANDARD] pri
veľkosti záberu [640 × 480] - cca 60 kB.
• Veľkosť záberov pri pomere strán 16:9 je
nasledovná.
– Ak je nastavená kvalita [FINE] pri veľkosti
záberu [1920 × 1080] - cca 1060 kB.
– Ak je nastavená kvalita [FINE] pri veľkosti
záberu [640 × 360] - cca 130 kB.
– Ak je nastavená kvalita [STANDARD] pri
veľkosti záberu [1920 × 1080] - cca 450 kB.
– Ak je nastavená kvalita [STANDARD] pri
veľkosti záberu [640 × 360] - cca 60 kB.
MOVIE SET
8
IMAGE SIZE
: 320 × 240 (
)
Snímanie pohyblivého záznamu
vo vysokom rozlíšení.
160 × 112 (
)
Snímanie za účelom vytvorenia dlhšieho
záznamu.
Kapacita karty “Memory Stick Duo”
(MB) a dostupný čas záznamu
(hodiny: minúty: sekundy)
160 × 112
16MB (dodávaná)
00:02:40
00:10:40
32MB
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
• Pri používaní karty “Memory Stick Duo”
od spoločnosti Sony Corporation. Dostupný čas
snímania sa líši podľa podmienok snímania.
ALL ERASE
Vymazanie všetkých nechránených
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo” alebo vo zvolenom priečinku.
Zvoľte [ALL FILES] alebo [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymazanie všetkých
záznamov uložených na karte “Memory
Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER]: Vymazanie všetkých
záznamov zo zvoleného priečinka.
Dvakrát stlačte [YES] .
FORMAT
Dodávaná karta “Memory Stick Duo”
je naformátovaná z výroby. Nemusíte ju
formátovať v kamkordéri.
Formátovanie sa vykoná, ak dvakrát stlačíte
[YES] .
Formátovanie sa dokončí a vymažú sa
všetky údaje uložené na karte.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [ Formatting…]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním vymažete všetky údaje uložené
na karte “Memory Stick Duo”, vrátane
chránených obrazových údajov a vami
vytvorených priečinkov.
Používanie ponuky Menu
320 × 240
• Pred vymazávaním prepnite na karte “Memory
Stick Duo” ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej záznam, ak používate kartu
“Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou
(str. 108).
• Aj keď vymažete všetky záznamy vo zvolenom
priečinku, samotný priečinok sa nevymaže.
• Nevykonajte nič z uvedeného, kým sa zobrazuje
hlásenie [ Erasing all data...]:
– Neprepínajte prepínač POWER, ani ovládacie
tlačidlá.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”.
FILE NO.
: SERIES
Postupné číslovanie súborov v rade za
sebou aj pri výmene karty “Memory Stick
Duo”. Poradie číslovania súborov sa však
resetuje po vytvorení nového priečinka
alebo po zmene cieľového priečinka.
RESET
Obnovenie číslovania súborov od 0001,
vždy pri výmene karty “Memory Stick
Duo”.
Pokračovanie 47
Menu MEMORY SET
(Pokračovanie)
NEW FOLDER
Kamkordér umožňuje vytvárať nové
priečinky na karte “Memory Stick Duo”
(102MSDCF až 999MSDCF). Po zaplnení
priečinka (uloží sa maximálny počet 9999
záznamov) sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
Stlačte [YES] Menu PICT.APPLI
Špeciálne efekty obrazu a ďalšie funkcie
snímania/prehrávania (SLIDE SHOW/PICT.
EFFECT/FRAME REC atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou :.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
.
• Vaším kamkordérom nemôžete vymazávať
vytvorené priečinky. Kartu “Memory Stick
Duo” musíte naformátovať (str. 47), alebo
priečinky vymazať pomocou PC.
• Počet záberov, ktoré je možné uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” môže poklesnúť vždy, keď
sa zvýši počet priečinkov na karte “Memory
Stick Duo”.
REC FOLDER (Priečinok pre
snímanie)
Pomocou
/
, zvoľte požadovaný
cieľový priečinok a stlačte
.
• Z výroby je ako cieľový priečinok nastavený
priečinok 101MSDCF.
• Po nasnímaní záznamu do nejakého priečinka
sa takýto priečinok nastaví ako aktuálny
priečinok pre prehrávanie.
PB FOLDER (Priečinok pre
prehrávanie)
Pomocou
/
, zvoľte požadovaný
prehrávací priečinok a stlačte
.
FADER
Do práve snímaného záznamu môžete
pridať nasledovné efekty.
Zvoľte požadovaný efekt a stlačte
.
Keď zvolíte [OVERLAP], [WIPE] alebo
[DOT FADER], záznam sa na kazetu
v kamkordéri uloží ako statický záber.
(Počas ukladania záznamu je monitor
modrý.)
Stlačte REC START/STOP.
Indikátor Fader prestane blikať.
Po skončení prelínania zmizne.
Pre zrušenie operácie stlačte [OFF]
v kroku .
STBY
Prelínanie z obrazu
REC
Prelínanie do obrazu
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Pri prelínaní do obrazu sa obraz postupne
mení z čiernobieleho na farebný. Pri
prelínaní z obrazu sa obraz postupne mení
z farebného na čiernobiely.
48
OVERLAP (len prelínanie do obrazu)
D. EFFECT (Digital effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
špeciálne digitálne efekty.
WIPE (len prelínanie do obrazu)
DOT FADER (len prelínanie do obrazu)
SLIDE SHOW
a stlačte
.
V režimoch [STILL] alebo [LUMI. KEY]
sa po stlačení
zvolený statický záber
uloží do pamäte.
Efekt
Nastaviteľné parametre
CINEMA
EFECT*
Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
DELAY
MOTION
Rýchlosť opakovania
STILL
Pomer (stupeň
priehľadnosti) statického
záberu, ktorý chcete
vmiešať do pohyblivého
záznamu.
FLASH
Interval fázovania
záznamu.
LUMI. KEY
Farebná schéma oblasti
statického záberu, ktorá
sa nahradí pohyblivým
záznamom.
TRAIL
Čas miznutia stopy
zanechanej obrazom.
SLOW
SHUTTR*
Rýchlosť uzávierky
(1 = 1/25, 2 = 1/12,
3 = 1/6, 4 = 1/3).
Stlačte
[PB FOLDER].
Zvoľte [ALL FILES (
)] alebo
[CURRENT FOLDER ( )],
a stlačte
.
Ak zvolíte [CURRENT FOLDER ( )],
bude sa realizovať prehliadanie Slide show
všetkých záznamov z priečinka zvoleného
cez [PB FOLDER] (str. 48).
Stlačte [REPEAT].
Zvoľte [ON] alebo [OFF], potom
stlačte
.
Pre opakovanie Slide show zvoľte
[ON] ( ).
Ak chcete Slide show vykonať len raz,
zvoľte [OFF].
; Stlačte [END][START].
Pre zrušenie [SLIDE SHOW] stlačte
[END]. Pre pozastavenie stlačte [PAUSE].
• Pred stlačením [START] môžete pre Slide show
/
.
nastaviť prvý záber pomocou
• Ak pomocou Slide show prehliadate pohyblivé
záznamy, môžete nastaviť hlasitosť
/
.
pomocou
Používanie ponuky Menu
Všetky záznamy na karte “Memory
Stick Duo” (alebo záznamy v zvolenom
priečinku) môžete postupne súvislo
prehliadať (Slide show).
Zatlačte na požadovaný efekt.
Pomocou
/
, nastavte efekt
OLD MOVIE* Nevyžaduje žiadne
nastavenia.
* Dostupné len počas snímania.
Stlačte
Zobrazí sa
.
.
Pre zrušenie funkcie [D. EFFECT] stlačte
[OFF] v kroku .
CINEMA EFECT (Cinematic effect)
Nastavením do režimu 16:9 a do
progresívneho režimu môžete záznamu
pridať atmosféru kinofilmu.
Pokračovanie 49
Menu PICT.APPLI (Pokračovanie)
DELAY MOTION (Delay motion)
Zaznamenávate pohyblivý záznam
s efektom opakovania.
STILL
Do skôr nasnímaného statického záberu
môžete snímať pohyblivý záznam.
FLASH (Fázovanie pohybu)
Zaznamenávate po sebe nasledujúce
statické zábery s konštantnou časovou
pauzou medzi fázovaním (stroboskop).
LUMI. KEY (luminance key)
Jasnejšiu oblasť v skôr nasnímanom
statickom zábere (napr. pozadie osôb)
môžete nahradiť pohyblivým záznamom.
TRAIL
Obraz môžete nasnímať tak, že zanechá
dojem pomaly miznúcej stopy.
SLOW SHUTTR (Pomalá uzávierka)
Rýchlosť uzávierky je spomalená. Režim
je vhodný pre ostrejšie nasnímanie objektu
v tmavých priestoroch.
• Použite statív a zaostrite manuálne, keďže
pri zvolení [SLOW SHUTTR] je automatické
zaostrovanie obtiažne. ([FOCUS], str. 42)
OLD MOVIE
Záznamu môžete dodať atmosféru starého
kina. Obraz má hnedastý odtieň (sépia).
• Pri snímaní s funkciou [CINEMA EFECT] nie
•
•
•
•
•
50
je možné prepínať na iný digitálny efekt.
Funkcia digitálneho efektu sa automaticky
zruší, ak používate transfokáciu so zvolenou
funkciou [DELAY MOTION].
Pri funkcii [DELAY MOTION] odporúčame
používať statív.
Pri funkcii [OLD MOVIE] nie je možné
prepínať pomer strán 16:9/4:3.
Záznam upravený efektmi nie je možné
nasnímať na kazetu v tomto kamkordéri.
Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Záznam
spracovaný digitálnymi efektmi je vyvedený
na výstup z konektora DV (i.LINK) alebo
(USB) v pôvodnom stave (bez efektov).
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať
na kartu “Memory Stick Duo” (str. 66) alebo
na inú kazetu (str. 64).
PICT. EFFECT (Picture effect)
K nasnímanému záznamu môžete pridať
počas snímania alebo prehrávania špeciálne
efekty. Zobrazí sa
.
: OFF
Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT].
SKINTONE
Vyhladenie textúry pokožky a jej
pôsobivejší vzhľad.
NEG.ART
Inverzná farba a jas obrazu.
SEPIA
Hnedastý odtieň obrazu (sépia).
B&W
Čiernobiely obraz.
SOLARIZE
Silný kontrast obrazu a obraz sa javí ako
ilustrácia.
PASTEL
Obraz vyzerá ako kreslená animácia.*
MOSAIC
Obraz vyzerá ako mozaika.*
* Dostupné len počas snímania.
• Počas používania funkcie Back light nie je
možné zvoliť [SKINTONE]. Ak používate
funkciu Back light s [PICT.EFFECT]
nastaveným na [SKINTONE], nastavenie
[SKINTONE] sa zruší.
• Efektmi nie je možné spracovávať prichádzajúci
signál z externých zariadení. Záznam
spracovaný obrazovými efektmi je vyvedený
na výstup z konektora DV (i.LINK) alebo
(USB) v pôvodnom stave (bez efektov).
• Záznam upravený efektmi môžete skopírovať
na kartu “Memory Stick Duo” (str. 66) alebo
na inú kazetu (str. 64).
FRAME REC (Frame recording)
Stlačte [ON] ( ) Stlačte REC START/STOP.
.
Kamkordér nasníma cca 6 snímok a prepne
sa do pohotovostného režimu.
Posuňte snímaný objekt a opakujte
krok .
• Indikátor zostávajúceho času kazety nebude
správny.
• Naposledy zaznamenaný „strih“ je dlhší než
ostatné.
SMTH INT.REC (Plynulé intervalové
snímanie na kazetu)
Kamkordér nasníma 1 snímku v zadanej
dĺžke trvania intervalu a uloží ju
do pamäte. Potom ku nej ukladá niekoľko
ďalších snímok. Pomocou tejto funkcie
dosiahnete vynikajúci záznam napr.
pohybu mrakov alebo zmeny v dennom
svetle. Pri prehrávaní sa takýto záznam
javí plynulo. Pri tejto operácii pripojte
kamkordér do elektrickej siete pomocou
dodávaného AC adaptéra.
Stlačte
stláčaním
/
zvoľte požadovaný čas trvania intervalu
(1 až 120 sekúnd)
.
Stlačte [REC START].
Snímanie začne a 9 svieti načerveno.
Stlačením [REC STOP] v kroku prerušíte plynulé intervalové snímanie.
Snímanie obnovíte znova stlačením
[REC START].
Pre zrušenie funkcie stlačte [REC STOP]
a potom [END].
• Keď kamkordér nasníma niekoľko snímok, po
•
•
•
•
•
•
•
•
vykonaní funkcie END SEARCH zaznamená
v závislosti od dĺžky intervalu tieto snímky
naraz na kazetu.
Počas zobrazenia hlásenia nevypínajte
kamkordér, ani neodpájajte zdroj napájania.
Kamkordér nasníma niekoľko snímok pre prvé
a posledné snímanie plynulého intervalového
snímania.
Plynulé intervalové snímanie skončí cca
12 hodín od začiatku snímania.
Zvuk sa nezaznamenáva.
Posledné snímky sa nemusia nasnímať, ak sa
vybije akumulátor alebo sa skončí kazeta.
V čase trvania jednotlivých intervalov snímania
sa môže vyskytnúť odchýlka.
Ak nastavíte manuálne zaostrovanie, môžete
nasnímať ostrý záznam aj pri zmenách
svetelných podmienok ([FOCUS], str. 42).
Nastavenie [BEEP] umožní vypnúť pípnutie
pri snímaní (str. 57).
Používanie ponuky Menu
Pomocou funkcie Frame recording môžete
dosiahnuť animačný efekt stop-motion
(obdobný ako pri snímaní animovaných
filmov). Efekt vytvoríte striedaním
drobného posúvania snímaného objektu
a následného zosnímania jednotlivých
polôh. Pri takomto snímaní odporúčame
používať diaľkové ovládanie. Predíde sa
otrasom kamkordéra.
[a]: Snímanie
[b]: Interval
INT.REC-STL (Intervalové snímanie
statických záberov)
Kamkordér sníma statické zábery
v nastavenom intervale a ukladá ich
na kartu “Memory Stick Duo”. Pomocou
tejto funkcie dosiahnete vynikajúci
záznam napr. pohybu mrakov alebo zmeny
v dennom svetle atď.
Pokračovanie 51
Menu PICT.APPLI (Pokračovanie)
[MEMORY STICK]
Sledovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo” na monitore PC, alebo jeho
import do PC.
[a]: Snímanie
[b]: Interval
Stlačte
nastavte požadovaný čas
trvania intervalu (1, 5, 10 minút) stlačte
[ON] .
Zatlačte PHOTO na doraz.
prestane blikať a spustí sa intervalové
snímanie statických záberov.
Funkciu [INT.REC-STL] zrušíte zvolením
[OFF] v kroku .
DEMO MODE
Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací
režim začne cca 10 minút po tom, ako
z kamkordéra vyberiete kazetu aj karty
“Memory Stick Duo” a nastavíte prepínač
POWER do režimu CAMERA-TAPE.
• Predvádzací režim sa dočasne ukončí, ak
vykonáte nasledovné.
– Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete
dotykového monitora. (Predvádzací režim sa
obnoví po cca 10 minútach.)
– Ak vložíte do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo”.
– Ak prepnete prepínač POWER do iného
režimu než CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Pozri str. 70.
USB SELECT
Kamkordér môžete pripojiť k PC pomocou
USB kábla (dodávaný) a zobraziť záznam
na monitore PC. Pri tejto funkcii môžete
kamkordér pripojiť tiež k PictBridgekompatibilnej tlačiarni (str. 70).
Podrobnosti pozri v návode “First Step
Guide” na dodávanom CD-ROM disku.
52
[PictBridge PRINT]
Pripojenie kamkordéra k PictBridgekompatibilnej tlačiarni, aby sa umožnila
priama tlač (str. 70).
[DV STREAM]
Sledovanie záznamu z kazety na monitore
PC, alebo jeho import do PC.
[MULTI CONNCT]
Sledovanie záznamu z karty “Memory
Stick Duo”/kazety na monitore PC. Tento
režim zvoľte tiež pri importe záznamu
do PC. Režim je veľmi výhodný, pretože
nepotrebujete prepínať režim pre jednotlivé
záznamové médiá.
• Režim [MULTI CONNCT] alebo
[DV STREAM] je dostupný len pod OS
Windows XP Service Pack1 (SP1) alebo
Windows XP Service Pack2 (SP2) s podporou
vysokorýchlostného USB (USB 2.0) zariadenia.
Menu EDIT/PLAY
Nastavenia pre editovanie alebo prehrávanie
v rôznych režimoch (VAR.SPD PB/END
SEARCH atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou :.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
VAR.SPD PB
(Rôzne rýchlosti prehrávania)
Pohyblivé záznamy môžete prehrávať
v rôznych režimoch.
Počas prehrávania stláčajte nasledovné
tlačidlá.
Pre
Stlačte
Spomalené
prehrávanie**
(snímka)
V opačnom smere:
(snímka) Prehrávanie
(dvojnásobná
dvojnásobnou rýchlosť)
rýchlosťou
V opačnom smere:
(snímka) (dvojnásobná
rýchlosť)
Prehrávanie
snímky po
snímke
(snímka) počas
pozastavenia.
V opačnom smere:
(snímka) počas
pozastavenia.
Pozri str. 65.
AUD DUB CTRL (Audio dabing)
Pozri str. 68.
REC MOVIE (Ovládanie
snímania)
Pozri str. 66.
BURN DVD
Ak je kamkordér prepojený s PC Sony
série VAIO, môžete pomocou tohto príkazu
jednoducho zapísať záznam z kazety na
DVD disk (priame prepojenie na zapisovací
softvér “Click to DVD”). Podrobnosti pozri
v časti “Vytvorenie DVD disku (Priame
prepojenie na “Click to DVD”)” (str. 81).
END SEARCH
EXEC
Používanie ponuky Menu
Zmenu smeru
prehrávania*
REC CTRL (Ovládanie snímania
pohyblivého záznamu)
Posledných 5 sekúnd posledného záznamu
sa prehrá a prehrávanie sa automaticky
zastaví.
CANCEL
Zrušenie funkcie [END SEARCH].
* V strede alebo na vrchu a na spodku
monitora sa môže vyskytnúť horizontálny
šum (čiary). Nejde o poruchu.
** Výstupný signál z konektora DV (i.LINK)
sa v režime spomaleného prehrávania
neprehrá plynulo.
Stlačte
.
Pre návrat do štandardného režimu
prehrávania stlačte dvakrát
(prehrávanie/pozastavenie), jedenkrát pri
prehrávaní snímky po snímke.
• Nebudete počuť zaznamenaný zvuk.
V naposledy prehrávanom zázname sa môže
vyskytnúť mozaikový šum.
53
Menu STANDARD SET
Nastavenia pri snímaní na kazetu alebo iné
základné nastavenia (REC MODE/ MULTISOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT atď.)
Výrobné nastavenia sú označené značkou :.
Po zvolení nastavenia sa zobrazia
indikátory v zátvorkách.
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
REC MODE (Režim snímania)
: SP ($%)
Snímanie v režime SP (Standard Play)
na kazetu.
LP (&%)
Predĺženie možného času snímania (Long
Play) 1,5-krát oproti režimu SP.
• Ak nasnímate kazetu v režime LP na vašom
kamkordéri, pri prehrávaní kazety na inom
kamkordéri alebo VCR môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia obrazu alebo
zvuku.
• Ak je na tú istú kazetu nasnímaný záznam
v režime SP aj LP, môže dochádzať
k častejšiemu výskytu šumenia v obraze, alebo
kód o dátume nemusí byť v miestach so zmenou
scén správne zaznamenaný.
: STEREO
Prehrávanie s hlavným aj vedľajším
zvukom (alebo stereo zvukom).
1
Prehrávanie so zvukom ľavého kanála
alebo s hlavným zvukom.
2
Prehrávanie so zvukom pravého kanála
alebo s vedľajším zvukom.
• Kamkordér dokáže prehrávať kazety
s duálnymi zvukovými stopami. Nedokáže však
zaznamenávať duálny zvuk.
• Ak kamkordér nie je napájaný viac než 5 minút,
obnoví sa režim zvuku na [STEREO].
AUDIO MIX
Počas prehrávania môžete monitorovať zvuk
nasnímaný na kazetu audio dabingom alebo
cez štvorkanálový mikrofón 4CH MIC.
Prehrávanie kazety s audio dabingom
Pozri str. 68.
Prehrávanie kazety so zvukom zaznamenaným
systémom 4CH MIC recording
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
AUDIO MODE
: 12BIT
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
Snímanie v režime 12-bit (2 stereo zvuky).
16BIT (
)
Snímanie v režime 16-bit (1 stereo zvuk
vo vysokej kvalite).
VOLUME
Stláčaním
/
nastavte hlasitosť.
• Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne
ovládačom CAM CTRL (str. 23).
MULTI-SOUND
Môžete zvoliť spôsob prehrávania zvuku
z kazety nasnímanej na inom kamkordéri
v duálnom alebo stereo režime.
54
Stláčaním
/ nastavte vyváženie
medzi zvukom predných a zadných
kanálov. Potom stlačte
.
Zvuk predných kanálov môžete monitorovať
v pozícii
a zvuk zadných kanálov
môžete monitorovať v pozícii
.
Kamkordér nedokáže naraz reprodukovať
4-kanálový zvuk, keďže je kompatibilný
len s prehrávaním 2-kanálového zvuku. Ak
nastavíte nastavenie na lište vyváženia zvuku
do stredu, zvuk pre predné a zadné kanály
bude reprodukovaný rovnakou úrovňou
hlasitosti. Päť minút po odpojení napájania
alebo vybratí akumulátora sa obnoví výrobné
nastavenie vyváženia zvuku.
EXT SUR MIC (Externý surround
mikrofón)
Ak použijete voliteľný mikrofón a PC Sony
série VAIO, vykonaním nižšie uvedeného
postupu budete môcť reprodukovať 5.1-kanálový
priestorový (surround) zvuk vášho záznamu.
Snímanie
Na kamkordér nasaďte voliteľný mikrofón
ECM-HQP1 a nasnímajte záznam.
Súčasný záznam 4 zvukových kanálov
(predný-ľavý, predný-pravý, zadný-ľavý
a zadný-pravý).
Prehrávanie
Prehrajte si vytvorený DVD disk
na systéme domáceho kina s možnosťou
prehrávania 5.1-kanálového zvuku.
Pripojte voliteľný mikrofón ECM-HQP1 do
pätice s aktívnym rozhraním. Podrobnosti
pozri v návode na použitie mikrofónu.
Zvoľte požadované nastavenie zvuku.
: 4CH MIC (
)
Po pripojení mikrofónu (voliteľný) súčasné
snímanie 4-kanálového zvuku - predný
L/R a zadný L/R.
WIDE STEREO (
)
Po pripojení mikrofónu (voliteľný)
snímanie živšieho 2-kanálového zvuku.
STEREO
Snímanie štandardného stereo zvuku.
• Tento návod popisuje spôsob snímania.
Podrobnosti o postupe pri vytváraní DVD disku
(funkciách softvéru “Click to DVD”) pozri
na str. 81 alebo v návode “First Step Guide”
na dodávanom CD-ROM disku (str. 80).
• Pre záznam zvuku pri nastavení [4CH
MIC] alebo [WIDE STEREO] je potrebné
kompatibilné príslušenstvo, napr. mikrofón
ECM-HQP1 (voliteľný).
LCD/VF SET
Používanie ponuky Menu
Vytvorenie DVD disku
Vytvorte DVD disk kompatibilný
s 5.1-kanálovým surround zvukom na PC
Sony série VAIO pomocou softvéru “Click
to DVD” (ver.2.0 alebo novšia).
• Ak nie je pripojený mikrofón, zvuk sa bude
nahrávať v režime [STEREO], aj keď bude
zvolené iné nastavenie.
• Zvuk sa bude nahrávať v režime 12-bit
[4CH MIC]. Ak ste nastavili [AUDIO MODE]
)], automaticky sa prepne
na [16BIT(
do režimu 12-bit. Ak zmeníte nastavenie
z [4CH MIC] na [WIDE STEREO] alebo
[STEREO], obnoví sa predchádzajúce
nastavenie audio režimu.
• Zaznamenaný zvuk pre predné a zadné kanály
môžete skontrolovať po skončení snímania
([AUDIO MIX], str.54).
• Kamkordér nedokáže reprodukovať
5.1-kanálový surround zvuk.
• Na vytvorenie DVD disku s 5.1-kanálovým
surround zvukom je potrebný softvér
a zariadenie kompatibilné s takouto funkciou.
S touto funkciou je z produktov Sony
kompatibilný PC série VAIO s nainštalovaný
softvérom “Click to DVD” (ver.2.0 alebo
novšia).
• Niektoré aplikácie dodávané s PC série VAIO
nie sú kompatibilné so záznamom zvuku
systémom 4CH MIC.
Toto nastavenie nemá vplyv na nasnímaný
záznam.
8 LCD BRIGHT
Môžete nastaviť jas LCD monitora.
Upravte nastavenie jasu pomocou
/
Stlačte
.
.
8 LCD BL LEVEL
Môžete nastaviť jas osvetlenia LCD
monitora.
: NORMAL
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu LCD monitora.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
Pokračovanie 55
Menu STANDARD SET (Pokračovanie)
8 LCD COLOR
: VIDEO
Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora
pomocou
/
.
Používanie video konektora A/V
prepojovacieho kábla (dodávaný).
S VIDEO
Zníženie intenzity
Zvýšenie intenzity
8 VF B.LIGHT
Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku.
: NORMAL
Používanie S-VIDEO konektora
A/V prepojovacieho kábla vybaveného
S- VIDEO konektorom (voliteľný).
TV TYPE
Pozri str. 34.
Nastavenie normálneho jasu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu hľadáčika.
• Keď použijete externé zdroje napájania,
automaticky sa zvolí [BRIGHT].
• Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas
akumulátora sa počas snímania mierne zníži.
8 VF WIDE DISP
Môžete zvoliť spôsob, akým sa bude
obraz s pomerom strán 16:9 zobrazovať
v hľadáčiku.
: LETTER BOX
Normálne nastavenie (štandardné
zobrazenie)
SQUEZE (Squeeze)
Vertikálne rozšírenie obrazu, keď sa
vo vrchnej a spodnej časti obrazu s pomerom
strán 16:9 zobrazujú čierne pruhy.
A/VDV OUT
Keď nastavíte [A/VDV OUT] (
)
na [ON], môžete konvertovať signál tak,
aby bol vhodný pre digitálne zariadenie
aj analógové zariadenie pripojené ku
kamkordéru. Podrobnosti pozri na str. 84.
VIDEO INPUT
Výber video konektora, ktorý použijete na
prepojenie pomocou A/V prepojovacieho
kábla pri prenose signálu z iného zariadenia
do vstupu na kamkordéri.
USB CAMERA
Keď nastavíte [USB CAMERA] na
[DV STREAM] a pripojíte kamkordér
k PC USB káblom (dodávaný), môžete
na monitore PC sledovať priamy prenos
z kamkordéra (vysielanie naživo).
Záznam tiež môžete importovať do PC.
Podrobnosti pozri v návode “First Step
Guide” na dodávanom CD-ROM disku.
• Režim [USB CAMERA] je dostupný len pod
OS Windows XP Service Pack1 (SP1) alebo
Windows XP Service Pack2 (SP2) s podporou
vysokorýchlostného USB (USB 2.0) zariadenia.
DISP GUIDE
Pozri str. 14.
GUIDEFRAME
Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON]
sa bude zobrazovať rámček a môžete
kontrolovať, či je objekt zameraný
horizontálne alebo vertikálne. Rámček
sa nezaznamenáva. Stlačením DISPLAY
BATT INFO zobrazený rámček vypnete.
• Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt,
zostavíte vyváženú kompozíciu.
DATA CODE
Zobrazovanie automaticky zaznamenávaných
informácií (dátový kód) počas snímania.
: OFF
Dátový kód sa nezobrazuje.
56
DATE/TIME
REMOTE CTRL (Diaľkové ovládanie)
Zobrazovanie dátumu a času.
Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové
ovládanie je možné používať (str. 32).
CAMERA DATA (nižšie)
Zobrazovanie údajov o nastavení
kamkordéra. Táto funkcia je nedostupná
v režime Easy Handycam.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
Indikátor vypnutia SteadyShot*
Expozícia*
Vyváženie bielej farby*
• Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie
deaktivuje, aby sa predišlo chybnému
ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním
iného VCR.
• Ak je kamkordér vypnutý viac než 5 minút,
obnoví sa nastavenie [ON].
REC LAMP (Kontrolka snímania)
Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania
počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné
nastavenie je [ON].)
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
* Zobrazí sa len počas prehrávania kazety.
• Údaje o nastavení kamkordéra sa nezobrazia
počas prehrávania pohyblivého záznamu z karty
“Memory Stick Duo”.
• Hodnota nastavenej expozície (0EV), rýchlosť
uzávierky a hodnota clony sa zobrazujú pri
prehrávaní statických záberov z karty “Memory
Stick Duo”.
• Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí .
• V zobrazení dátumu/času snímania sa dátum
a čas zobrazujú v tej istej oblasti. Ak snímate bez
nastavenia času, zobrazí sa [-- -- ----] a [--:--:--].
REMAINING
: AUTO
Zobrazovanie zostávajúceho času
kazety na cca 8 sekúnd v nasledovných
situáciách.
BEEP
: ON
Pri spustení/ukončení snímania alebo
pri vykonaní akejkoľvek operácie cez
dotykový monitor zaznie melódia.
OFF
Vypnutie melódie.
Používanie ponuky Menu
Zisk*
DISP OUTPUT
: LCD PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na LCD monitore a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazovanie údajov (napr. časový kód)
na TV obrazovke, LCD monitore
a v hľadáčiku.
• Po prepnutí prepínača POWER do režimu
PLAY/ EDIT alebo CAMERA-TAPE
s vloženou kazetou.
(prehrávanie/
• Po stlačení
pozastavenie).
ON
Stále zobrazenie zostávajúceho času
kazety.
Pokračovanie 57
Menu STANDARD SET
(Pokračovanie)
MENU ROTATE
: NORMAL
Smer rolovania medzi položkami Menu
nadol po stláčaní
.
OPPOSITE
Smer rolovania medzi položkami Menu
nahor po stláčaní
.
A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
: 5 min
Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút,
automaticky sa vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypína.
• Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete,
[A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví
na [NEVER].
CALIBRATION
Pozri str. 114.
Menu TIME/LANGU
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Podrobnosti o výbere položiek Menu
pozri na str. 36.
CLOCK SET
Pozri str. 15.
WORLD TIME
Keď používate kamkordér v zahraničí,
môžete stláčaním
/
, zvoliť časový
posun. Čas sa zmení podľa nastaveného
časového posunu na miestny čas.
Ak nastavíte časový posun na 0, hodiny
ukazujú aktuálne nastavený čas.
LANGUAGE
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD
monitore.
Zvoliť môžete nastavenie
English (angličtina), Simplified
English (jednoduchá angličtina),
Traditional-Chinese (tradičná čínština),
Simplified-Chinese (jednoduchá
čínština), French (francúzština), Spanish
(španielčina), Portuguese (portugalčina),
German (nemčina), Dutch (holandčina),
Italian (taliančina), Greek (gréčtina),
Russian (ruština), Arabic (arabčina),
Persian (perzština) alebo Thai (thajčina).
• Ak medzi voľbami nemôžete nájsť príslušný
jazyk, kamkordér ponúka [ENG[SIMP]]
(jednoduchá angličtina).
58
Užívateľské nastavenie osobného Menu
(Personal Menu)
Želané položky ponúk Menu môžete
pridať do Personal Menu (Osobné Menu)
a Menu môžete nastaviť zvlášť pre každú
polohu prepínača POWER. Je vhodné, ak
do Personal Menu pridáte často používané
položky ponúk Menu.
1 Stlačte
[P-MENU
SET UP]
[DELETE].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
Pridanie Menu
Môžete pridať až 28 položiek Menu pre
každý z režimov prepínača POWER. Ak
chcete pridávať ďalšie položky, musíte
najskôr vymazať menej dôležité položky
Menu.
[P-MENU
SET UP]
[ADD].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
60min
STBY
Select the category.
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
1/3
0:00:00
END
DIAL
SET
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
FADER
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
vymazať.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
NO
Používanie ponuky Menu
1 Stlačte
Vymazanie Menu
OK
3 Stlačte [YES]
2 Stláčaním
/
zvoľte
kategóriu Menu a stlačte
60min
Select the item.
STBY
.
.
• Nie je možné vymazať [MENU]
a [P- MENU SET UP].
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
OK
3 Stláčaním
/
Menu a stlačte
zvoľte položku
.
[YES]
Menu sa pridá na koniec zoznamu.
Pokračovanie 59
Užívateľské nastavenie osobného Menu (Personal Menu) (Pokračovanie)
Usporiadanie poradia ponúk Menu
zobrazovaných v Personal Menu
1 Stlačte
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
/
ho zobrazte.
stláčaním
2 Zatlačte na Menu, ktoré chcete
presunúť.
3 Stláčaním
/
presuňte Menu
na želanú pozíciu.
4 Stlačte
.
Ostatné položky usporiadate
opakovaním krokov 2 až 4.
5 Stlačte [END]
.
• Nie je možné presunúť [P-MENU SET UP].
Obnovenie výrobných nastavení
Personal Menu (Reset)
Stlačte
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Ak sa požadované Menu nezobrazí,
stláčaním
/
ho zobrazte.
60
Používanie ovládača
CAM CTRL
Programovateľný ovládač
Ovládač
CAM CTRL *1
1 Prepínač POWER prepnite do
polohy CAMERA-TAPE alebo
CAMERA-MEMORY.
Tlačidlo MANUAL *2
2 Stlačte tlačidlo MANUAL.
Na monitore sa zobrazí indikátor
nastavovanej položky.
9 1. 2 m
P-MENU
• Názvy a pozície indikátorov pozri na str. 30.
3 Otáčaním ovládača CAM CTRL
vykonajte nastavenie.
Ovládaču CAM CTRL môžete priradiť
určité nastaviteľné položky a potom
ovládačom vykonávať nasledovné
nastavenia. Nastavenia, ktoré môžete
nastavovať ovládačom sú rovnaké, ako
v ponuke Menu.
Z výroby je ovládaču CAM CTRL
priradené nastavovanie položky [FOCUS].
Položky, ktoré je možné nastavovať
–
–
–
–
[FOCUS] (str. 42)
[EXPOSURE] (str. 40)
[AE SHIFT] (str. 42)
[WB SHIFT] (str. 42)
• Nastavenia môžete počas snímania jednoducho
meniť len ovládačom CAM CTRL a tlačidlom
MANUAL.
• Počas prehrávania (keď je prepínač POWER
nastavený na PLAY/EDIT) môžete ovládačom
CAM CTRL nastavovať hlasitosť (str. 23).
Ak je ovládaču priradená položka
[FOCUS], manuálne zaostrite.
Ak chcete obnoviť automatické nastavovanie,
znova stlačte tlačidlo MANUAL.
Používanie ponuky Menu
*1 Priradené položky môžete nastavovať
manuálne.
*2 Stláčaním tohto tlačidla prepínate
nastavovanie priradenej položky na
automatické/manuálne nastavenie.
Zmena položiek priradených
ovládaču CAM CTRL
Z Menu [DIAL SET] zvoľte nastaviteľnú
položku, ktorú chcete priradiť ovládaču
CAM CTRL (str. 45). Položku môžete
priradiť tiež nasledovným postupom.
1 Prepínač POWER prepnite do
polohy CAMERA-TAPE alebo
CAMERA-MEMORY.
Nastavenie ovládačom CAM CTRL
Ako príklad sa uvádza manuálne
zaostrovanie - položka [FOCUS]. Postup
je rovnaký aj pri iných nastaveniach.
Pokračovanie 61
Používanie ovládača CAM CTRL (Pokračovanie)
2 Na niekoľko sekúnd zatlačte
a pridržte tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa zobrazenie [DIAL SET].
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
3 Otáčaním ovládača CAM CTRL
zvoľte položku, ktorú chcete
priradiť.
4 Stlačte tlačidlo MANUAL.
Zobrazí sa hlásenie a je možné zvoliť
položku pre nastavovanie.
9
EXPOSURE is set
• Manuálne nastavovanie sa uchová, aj keď
zmeníte priradenú položku.
Ak súčasne nastavíte [AE SHIFT]
a [EXPOSURE], [EXPOSURE] má prioritu
pred [AE SHIFT].
• Ak v kroku 3 zvolíte [RESET], všetky
vykonané manuálne nastavenia sa obnovia
na výrobné hodnoty. Ovládaču CAM CTRL sa
priradí nastavovanie položky [FOCUS].
62
Pripojenie k VCR alebo TVP
Pripojte váš kamkordér k TVP alebo VCR jedným z nasledovných pripojení.
Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra
(str. 10). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Konektor A/V*
1
A/V
Konektory
AUDIO/
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
(Červený)
VCR alebo TVP
Do konektora S-VIDEO
DV
3
Do konektora
i.LINK-kompatibilné
zariadenie
DV (i.LINK)
*Konektory A/V sú na podstavci Handycam Station aj na
samotnom kamkordéri. A/V prepojovací kábel pripojte ku
: Smer toku signálu
kamkordéru alebo k podstavcu Handycam Station.
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
A/V prepojovací kábel pripojte ku
kamkordéru alebo k podstavcu Handycam
Station. A/V konektor je vstupný aj výstupný,
prepína sa automaticky podľa aktuálneho
prevádzkového stavu.
Na prepojenie kamkordéra s iným zariadením
použite kábel i.LINK (voliteľný). Obrazový
a zvukový signál sa prenáša digitálne
a produkuje sa vysoká kvalita záznamu. Nie
je možné vyviesť na výstup samostatne obraz
a zvuk.
• Pomocou A/V prepojovacieho kábla prepojte
výstupný konektor zariadenia, z ktorého chcete
kopírovať alebo vstupný konektor zariadenia,
na ktoré chcete kopírovať z kamkordéra.
• Ak prepojíte kamkordér s monofonickým
zariadením, pripojte žltú koncovku A/V
prepojovacieho kábla do konektora video
vstupu a bielu (ľavý kanál) alebo červenú (pravý
kanál) koncovku do audio konektora na VCR
alebo TVP.
• Ak pripojíte zariadenie cez A/V prepojovací
kábel (dodávaný), nastavte [DISP OUTPUT]
na [LCD PANEL] (výrobné nastavenie) (str.
57), aby sa neskopírovali zobrazené indikátory.
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte S-video
konektorom z A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný),
reprodukovaný obraz bude kvalitnejší než pri
prepojení len dodávaným A/V prepojovacím
káblom. Prepojte bielu alebo červenú koncovku
(ľavý/pravý audio kanál) a S-VIDEO koncovku
(S-video signál) A/V prepojovacieho kábla
(voliteľný). V tomto prípade nie je potrebné
pripájať žltú koncovku (štandardný video
signál). Pri samotnom pripojení S-VIDEO
kábla sa neprenáša zvukový signál.
Kopírovanie/Editovanie
2
K i.LINK
(IEEE1394)
zariadeniu
i.LINK kábel (voliteľný)
Pokračovanie 63
Pripojenie k VCR alebo TVP
(Pokračovanie)
• [DV STREAM] nefunguje, ak je súčasne
prepojený konektor DV (i.LINK) aj (USB)
konektor. Ak používate konektor DV (i.LINK),
odpojte USB kábel (dodávaný) od (USB)
konektora.
• Keď kamkordér prijíma signály z iného
zariadenia cez i.LINK kábel (voliteľný), na
LCD monitore sa zobrazí
. Keď
kamkordér odosiela signály do iného zariadenia
cez i.LINK kábel (voliteľný), na LCD monitore
.
kamkordéra sa zobrazí
Kopírovanie na iné
zariadenie, napr. VCR,
DVD rekordér atď.
Záznam z vášho kamkordéra môžete
skopírovať na iné nahrávacie zariadenie
(napr. VCR).
1 Kamkordér prepojte s VCR tak,
aby VCR nahrával.
Podrobnosti o prepojení pozri na str. 63.
2 Pripravte VCR na nahrávanie.
Ak kopírujete na VCR, vložte do VCR
kazetu určenú pre záznam.
Ak kopírujete na DVD rekordér, vložte
do DVD rekordéra DVD disk určený
pre záznam.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupného signálu, prepnite
prepínač do režimu vstupu signálu
(napr. video vstup 1, video vstup 2 atď.).
3 Pripravte kamkordér na
prehrávanie.
Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom. Nastavte položku
[TV TYPE] podľa prehrávacieho
zariadenia (TVP atď.) (str. 34).
4 Spustite prehrávanie na
kamkordéri a nahrávajte na VCR.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie nahrávacieho zariadenia.
5 Po ukončení kopírovania zastavte
prehrávanie na kamkordéri aj
nahrávanie na VCR.
64
Nahrávanie záznamu z VCR
alebo TVP
• Nasledovné signály nie je možné vyviesť
na výstup z konektora DV (i.LINK):
– Indikátory
– [PICT. EFFECT] (str. 50), [D. EFFECT]
(str. 49) alebo PB zoom (str. 26).
– Titulky, ktoré sú zaznamenané iným
kamkordérom.
• Aby sa zaznamenal dátum/čas snímania
a údaje o rôznych nastaveniach kamkordéra
pri pripojení A/V prepojovacím káblom
(dodávaný), nechajte tieto údaje zobrazené
na monitore (str. 56).
• Ak používate kábel i.LINK (voliteľný), pri
zázname na VCR môže byť obraz nekvalitný,
ak pozastavíte prehrávanie na kamkordéri.
• Ak používate kábel i.LINK (voliteľný), dátový
kód (dátum/čas snímania a údajov o rôznych
nastaveniach kamkordéra) sa v závislosti od
zariadenia alebo aplikácie nemusia zobraziť
alebo zaznamenať.
Na kazetu alebo kartu “Memory Stick
Duo” vloženú v kamkordéri môžete
nahrať záznam z iného VCR alebo TV
program. Scény môžete tiež uložiť na kartu
“Memory Stick Duo” ako statické zábery.
Vložte do kamkordéra kazetu alebo kartu
“Memory Stick Duo” pre záznam.
• Ak TVP nedisponuje výstupnými konektormi,
nie je možné nahrávať záznam.
• Kamkordér dokáže nahrávať len zo zdrojov
signálu s normou PAL. Napr. francúzske video
alebo TV programy (SECAM) sa nenahrajú
správne. Podrobnosti o TV normách pozri
na str. 106.
• Ak pre vstup zo zdroja PAL používate 21-pinový
adaptér, je potrebný obojsmerný 21-pinový
adaptér (voliteľný).
Snímanie pohyblivého záznamu
kamkordéru.
Podrobnosti o prepojení pozri na str. 63.
• Keď na prepojenie používate kábel i.LINK,
. (Tento indikátor
zobrazí sa indikátor
sa môže zobraziť tiež na TV obrazovke.)
• Ak používate A/V prepojovací kábel,
pripojte ho do výstupných konektorov TVP
alebo VCR.
Kopírovanie/Editovanie
1 Pripojte TVP alebo VCR ku
2 Ak zaznamenávate z VCR, vložte
do VCR kazetu so záznamom.
3 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
4 Kamkordér ovládajte ako pri
snímaní pohyblivého záznamu.
Ak zaznamenávate na kazetu stlačte
[
REC CTRL][REC
PAUSE].
Pokračovanie 65
Nahrávanie záznamu z VCR alebo
TVP (Pokračovanie)
Ak zaznamenávate na kartu “Memory
Stick Duo”, stlačte
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE].
5 Na VCR spustite prehrávanie,
alebo na TVP nastavte
požadovaný TV program.
Obraz, ktorý sa bude zaznamenávať
(z VCR/TVP), sa zobrazí na LCD
monitore kamkordéra.
6 Pri scéne, od ktorej chcete spustiť
záznam, stlačte [REC START].
7 Zastavte nahrávanie.
Ak zaznamenávate na kazetu stlačte
(STOP) alebo [REC PAUSE].
Ak zaznamenávate na kartu “Memory
Stick Duo”, stlačte [REC STOP].
8 Stlačte
.
Snímanie statických záberov
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Nahrávanie pohyblivého záznamu”.
2 Na VCR zahájte prehrávanie, alebo
nastavte požadovaný TV program.
Obraz, ktorý sa bude nahrávať (z VCR/
TVP), sa zobrazí na LCD monitore
kamkordéra.
3 Pri scéne, ktorú chcete zaznamenať,
stlačte jemne PHOTO. Skontrolujte
záber a zatlačte PHOTO na doraz.
66
Kopírovanie záznamu
z kazety na kartu “Memory
Stick Duo”
Pohyblivý záznam alebo statické zábery
môžete zaznamenať na kartu “Memory
Stick Duo”. Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom a kartu “Memory Stick Duo”
pre záznam.
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
2 Vyhľadajte a nahrajte scény, ktoré
chcete kopírovať.
Keď ukladáte statické zábery
(PLAY) spustite
Stlačením
prehrávanie kazety. Pri scéne, ktorú
chcete zaznamenať, stlačte jemne
PHOTO. Skontrolujte záber a zatlačte
PHOTO na doraz.
Keď ukladáte pohyblivý záznam
[MENU]
Stlačením
(EDIT/PLAY)[ RECMOVIE]
(PLAY) spustite prehrávanie a potom
stlačte [REC START] v mieste, kde
chcete spustiť nahrávanie.
V mieste, kde chcete zastaviť
nahrávanie, stlačte [REC STOP]
(STOP)
.
• Na kartu “Memory Stick Duo” nie je možné
zaznamenávať, ak je počas prehrávania nastavené
[DELAY MOTION] v ponuke [D. EFFECT].
• Na kartu “Memory Stick Duo” nie je možné
zaznamenávať dátový kód. Dátum a čas
záznamu sa na kartu zaznamená ako dátum
a čas uloženia záznamu na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Zvuk sa zaznamená monofonicky - 32 kHz.
• Dostupný čas pre záznam pozri na str. 47.
• Statické zábery sa pri prehrávaní v režime
16:9 zaznamenajú len vo veľkosti [640 × 360]
a v režime 4:3 vo veľkosti [640 × 480].
Doplnenie nahranej kazety zvukom
Na vašu nahranú kazetu v 12-bitovom zvukovom režime (str. 54) môžete pridať zvuk
bez toho, aby sa vymazal pôvodný zvuk.
Prepojenie
Pätica
s aktívnym
rozhraním
*Konektory A/V sú na podstavci Handycam Station
aj na samotnom kamkordéri. A/V prepojovací
kábel pripojte ku kamkordéru alebo k podstavcu
Handycam Station.
Vstavaný
mikrofón
A/V
Konektor A/V*
Nepripájajte
video konektor
(Žltý).
(Biely)
(Červený)
AUDIO OUT
Kopírovanie/Editovanie
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
: Smer toku signálu
Audio zariadenie
(napr. CD/MD prehrávač)
Zvukovú stopu môžete pridať nasledovnými
spôsobmi.
Pripojením externého mikrofónu
(voliteľný) prostredníctvom pätice
s aktívnym rozhraním.
Pripojením audio zariadenia k podstavcu
Handycam Station alebo ku kamkordéru
pomocou A/V prepojovacieho kábla.
Cez vstavaný mikrofón (nie je potrebné
žiadne pripojenie).
Poradie priority zaznamenávaného audio
signálu je nasledovné .
Nemôžete pridať zvuk:
– Na kazetu nahranú v 16-bitovom zvukovom
režime (str. 54).
– Na kazetu nahranú v režime LP.
– Ak je kamkordér pripojený káblom i.LINK
(voliteľný).
– Na kazetu nasnímanú v režime 4-kanálového
zvuku (4CH MIC).
– Do miesta na kazete bez záznamu.
– Na kazetu nahranú v inej TV norme, než je
norma kamkordéra.
– Ak je ochranná klapka na kazete v polohe
SAVE (znemožňujúcej snímanie).
• Ak pre dopĺňanie zvuku používate konektor A/V
alebo vstavaný mikrofón, na konektor A/V nie
je vyvedený obrazový signál. Obraz skontrolujte
na LCD monitore alebo v hľadáčiku.
Pokračovanie 67
Doplnenie nahranej kazety zvukom (Pokračovanie)
• Ak pre dopĺňanie zvuku používate externý
mikrofón (voliteľný) nasadený v pätici s aktívnym
rozhraním, obraz a zvuk môžete sledovať v TVP
alebo inom zariadení, ak pripojíte kamkordér
k TVP alebo inému zariadeniu pomocou
A/V prepojovacieho kábla. Dopĺňaný zvuk
však z reproduktora kamkordéra nepočuť. Zvuk
skontrolujte pomocou TVP alebo iného zariadenia.
Záznam zvuku
Do kamkordéra vložte nahranú kazetu.
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
2 Stlačením
(prehrávanie/
pozastavenie) spustite
prehrávanie kazety. Pri scéne,
od ktorej chcete začať dopĺňať
zvuk stlačte tlačidlo znova.
5 V mieste, kde chcete
zastaviť nahrávanie, stlačte
(zastavenie).
Zvuk do ďalších scén doplníte
opakovaním kroku 2 (zvolenie scén)
a stlačením [AUDIO DUB].
6 Stlačte
.
• Pre nastavenie koncového bodu pre dopĺňanie
zvuku stlačte v režime prehrávania na
diaľkovom ovládaní ZERO SET MEMORY pri
scéne, v ktorej chcete neskôr zastaviť dopĺňanie
zvuku. Potom vykonaní krokov 2 až 4 sa pri
zvolenej scéne nahrávanie automaticky zastaví.
• Nový zvuk môžete dopĺňať len na kazetu
nasnímanú vašim kamkordérom. Ak doplníte
zvuk na kazetu nasnímanú iným kamkordérom
(vrátane iného modelu DCR-PC1000E), kvalita
zvuku môže byť zlá.
Kontrola zaznamenaného zvuku
3 Stlačte
[MENU] (EDIT/PLAY) [AUD DUB CTRL]
[AUDIO DUB].
Zobrazí sa
<
Spustite prehrávanie kazety s novým
zvukom (str. 23).
[MENU] (STANDARD SET) [AUDIO
MIX] .
Stlačte
60min
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
AUDIO
DUB
Stláčaním
4 Stlačte
(prehrávanie)
a súčasne spustite prehrávanie
zdroja dopĺňaného zvuku.
Počas záznamu nového zvuku na stopu
stereo 2 (ST2) je zobrazené .
68
/ nastavte vyváženie
medzi pôvodným zvukom (ST1) a novým
zvukom (ST2). Potom stlačte
.
• Výrobné nastavenie je nastavené na reprodukciu
pôvodného zvuku (ST1).
• Päť minút po odpojení napájania alebo vybratí
akumulátora sa obnoví výrobné nastavenie
vyváženia zvuku.
Vymazávanie záznamu
z karty “Memory Stick
Duo”
Označenie záznamu na
karte “Memory Stick Duo”
špecifickou informáciou
(Image protection/Print mark)
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
2 Stlačte
60min
101–0001
.
1920
2 / 10 101
MEMORY PLAY
Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
s ochrannou klapkou, skontrolujte, či
klapka nie je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 108).
Ochrana pred náhodným
vymazaním (Image protection)
Zvolené záznamy môžete označiť a chrániť
ich tak pred náhodným vymazaním.
P-MENU
3 Pomocou
• Pre vymazanie všetkých záznamov naraz
zvoľte [ ALL ERASE] (str. 47).
4 Stlačte
[YES].
• Záznamy nie je možné po vymazaní
obnoviť.
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
2 Stlačte
[PROTECT].
3 Zatlačte na záznam, ktorý chcete
chrániť.
PROTECT
• Záznamy môžete vymazávať aj v indexovom
zobrazení (str. 23). Pre hromadné vymazávanie
je možné zobraziť naraz až 6 záznamov.
[ DELETE] záznam, ktorý
Stlačte
[YES].
chcete vymazať • Nie je možné vymazávanie záznamov, ak
je ochranná klapka na karte “Memory Stick
Duo” v pozícii pre ochranu záznamu (str. 108),
alebo ak je zvolený záznam chránený pred
vymazaním (str. 69).
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
Kopírovanie/Editovanie
/
zvoľte
záznam, ktorý chcete vymazať.
1 Posúvaním prepínača POWER
Zobrazí sa
=
101
OK
[END].
• Pre zrušenie ochrany záznamu v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého ochranu chcete
zrušiť.
Pokračovanie 69
Označenie záznamu na karte “Memory
Stick Duo” špecifickou informáciou
(Image protection/Print mark) (Pokračovanie)
Priradenie značky pre tlač
(Print mark)
Pre výber záberov pre tlač v kamkordéri
sa používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format).
Priradením značky pre tlač môžete
určiť, ktorý zo zobrazených záberov na
kamkordéri má byť vytlačený. Nie je ho už
potrebné označovať pri tlači. (Nie je však
možné nastaviť počet výtlačkov.)
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
2 Stlačte
[PRINT
Tlač nasnímaných záberov
(PictBridge-kompatibilná tlačiareň)
S PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou
môžete statické zábery jednoducho vytlačiť
bez potreby pripájať kamkordér k PC.
K podstavcu Handycam Station pripojte
AC adaptér, aby napájal zariadenie.
Do kamkordéra vložte kartu “Memory
Stick Duo”, obsahujúcu statické zábery.
Kamkordér vložte do podstavca Handycam
Station. Zapnite tlačiareň.
Pripojte kamkordér k tlačiarni
1 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
MARK].
3 Zatlačte na záber, ktorému chcete
priradiť značku pre tlač.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
4 Stlačte
101
Zobrazí sa
OK
[END].
• Pre zrušenie značky pre tlač v kroku 3 znova
zatlačte na záznam, ktorého značku pre tlač
chcete zrušiť.
• Nikdy nepriraďujte značky pre tlač záberom
na karte “Memory Stick Duo”, ak sú už na nej
nejaké zábery so značkami pre tlač priradenými
na inom zariadení. Môžete zmeniť informácie
o priradených značkách pre tlač inými
zariadeniami.
70
2 Stlačte
[MENU]
(PICT.APPLI.)[USB SELECT]
[PictBridge PRINT]
.
• Miesto vyššie uvedeného postupu môžete
[MENU] tiež stlačiť
[PICT.APPLI.] [PictBridge PRINT].
3 USB káblom (dodávaný) prepojte
(USB) konektor na podstavci
Handycam Station s tlačiarňou.
4 Prepínač USB ON/OFF na
podstavci Handycam Station
prepnite do polohy [ON].
Keď sa na monitore zobrazí [“PictBridge
PRINT” connecting], stlačte
.
Po zavedení prepojenia sa na
monitore zobrazí (prepojenie
PictBridge).
1920
1 / 10
PRINT
101-0001
101
END
5 Stlačte [EXEC][YES].
Po dokončení tlače zmizne hlásenie
[Printing...] a znova sa zobrazí
zobrazenie pre výber záberov.
Po dokončení tlače stlačte [END].
-
+
SET
EXEC
Zobrazí sa jeden zo záberov uložených
na karte “Memory Stick Duo”.
• Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi,
ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné.
Tlač
/
zvoľte záber,
ktorý chcete vytlačiť.
2 Stlačte
[COPIES].
3 Stláčaním
/
kópií výtlačkov.
zvoľte počet
Nastaviť môžete maximálne 20 kópií
pre jeden tlačený záber.
4 Stlačte
[END].
Pre tlač dátumu snímania stlačte
[DATE/TIME][DATE] alebo
[DAY&TIME]
.
Kopírovanie/Editovanie
1 Stláčaním
• Pozri tiež návod na použitie tlačiarne.
na monitore nevykonajte
• Počas zobrazenia
nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať
správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Nevyberajte kamkordér z podstavca
Handycam Station.
– Neprepínajte prepínač USB ON/OFF
do polohy [OFF].
– Neodpájajte USB kábel (dodávaný) od
podstavca Handycam Station ani od tlačiarne.
– Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB
kábel (dodávaný), vypnite tlačiareň a vykonajte
celú operáciu od začiatku.
• Ak tlačíte statické zábery nasnímané
s pomerom strán 16:9, ľavá a pravá strana
záberu sa môže orezať.
• Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlače dátumu snímania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie tlačiarne.
• Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli
nasnímané iným, než týmto kamkordérom.
• PictBridge je priemyselný štandard zavedený
asociáciou Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne
priamo k digitálnemu kamkordéru alebo
fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery
aj bez použitia PC, bez ohľadu na model
a výrobcu.
71
Konektory pre pripojenie externých zariadení
Kamkordér
1
2
3
Podstavec Handycam Station
8
• Pätica s aktívnym rozhraním má
bezpečnostné zariadenie na bezpečné
upevnenie inštalovaného príslušenstva.
Keď inštalujete príslušenstvo, zasuňte
ho nadol, zatlačte na doraz a pritiahnite
skrutku. Príslušenstvo odoberiete tak, že
uvoľníte skrutku a potom ho zatlačíte nadol
a vytiahnete von.
• Počas snímania na kartu “Memory Stick
Duo” s externým bleskom (voliteľný)
nasadeným v pätici vypnite napájanie
externého blesku, aby sa nezaznamenal
zvuk nabíjania blesku.
• Nie je možné súčasné používanie externého
blesku (voliteľný) a vstavaného blesku.
• Ak je pripojený externý mikrofón
(voliteľný), bude mať takýto mikrofón
prioritu pred vstavaným mikrofónom
(str. 27).
Konektor
LANC (modrý)
• Ovládací konektor LANC slúži na
ovládanie posuvu pásky vo video zariadení
a iných zariadeniach k nemu pripojených.
Konektor A/V (audio/video)
(str. 34, 63, 84)
Konektor DC IN (str. 8)
7
DV
DC IN
4
A/V
3
5
6
Pätica s aktívnym rozhraním
(str. 67)
Pätica s aktívnym rozhraním
dodáva napájanie voliteľnému
príslušenstvu, ako je video reflektor,
blesk alebo mikrofón. Pätica je
spojená s prepínačom POWER, čo
dovoľuje dodávané napájacie napätie
pre voliteľné príslušenstvo vypnúť
a zapnúť. Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie príslušenstva.
• Keď pripájate príslušenstvo, otvorte kryt
pätice. Podvihnite kryt pätice, potom ho
otočením v smere šípky otvorte.
72
Konektor DV (i.LINK) (str. 63, 81)
(USB) konektor
• Keď prepnete prepínač POWER do
polohy PLAY/EDIT a pripojíte USB kábel
(dodávaný), zobrazí sa okno na kontrolu
nastavenia prepojenia. Ak používate
prepojenie s nastavením zobrazeným
na monitore, stlačte [OK]. Ak stlačíte
[SETTING], môžete zmeniť nastavenie
prepojenia v zobrazení [USB SELECT]
(str. 52).
• Keď zmeníte nastavenie prepojenia
v zobrazení [USB SELECT], okno na
kontrolu nastavenia prepojenia sa nezobrazí.
Prepínač USB ON/OFF
Ak používate USB prepojenie, nastavte
prepínač USB ON/OFF do polohy [ON].
Konektor rozhrania
Pred prečítaním návodu “First Step Guide”
(Jednoduchý návod) v PC
Keď z dodávaného CD-ROM disku
nainštalujete softvér Picture Package
Ver.1.7 do PC s OS Windows, po pripojení
kamkordéra k PC môžete realizovať
nasledovné operácie.
Kopírovanie kazety na Video CD disk
• Softvér a funkcie dostupné pre počítače
Macintosh sú odlišné od funkcií pre PC s OS
Windows. Podrobnosti pozri v kapitole 6 v návode
“First Step Guide” na CD-ROM disku. Informácie
o návode “First Step Guide” pozri v ďalšej časti.
• Nasledovnými dvomi spôsobmi môžete pripojiť
kamkordér k PC.
– USB kábel (dodávaný)
– i.LINK kábel (voliteľný)
Pohyblivý záznam a statické zábery
skopírované do PC môžete zapísať na
CD-R disk.
Podrobnosti o prepojení pozri v návode
“First Step Guide”.
Celý obsah kazety môžete importovať za
účelom vytvorenia Video CD disku.
Zálohovanie záznamov na CD-R disk
Zápis Video CD disku
Môžete zostaviť Video CD disk s ponukou
Menu pohyblivých záznamov a Slide show.
Softvér ImageMixer VCD2 je kompatibilný
so statickými zábermi s vysokým
rozlíšením.
• CD-ROM disk (dodávaný) obsahuje nasledovný
softvér.
– USB ovládač
– Picture Package Ver.1.7
– ImageMixer VCD2
– “First Step Guide”
Sledovanie záznamu na monitore PC
Pohyblivý záznam a statické zábery
skopírované z kamkordéra môžete zobraziť
zvolením príslušnej miniatúry z prehľadu
miniatúr. Statické zábery a pohyblivý záznam
sa ukladajú do priečinkov podľa dátumu.
Music Video/Slideshow Producer
Zo záznamov uložených v PC môžete
zvoliť obľúbené statické zábery a pohyblivé
záznamy a jednoducho vytvoriť krátke
originálne video alebo Slide show, ktoré
obohatíte hudbou a vizuálnymi štýlmi.
Automatic Music Video Producer
Zo záznamov na kazete môžete jednoducho
vytvoriť krátke originálne video, ktoré
obohatíte hudbou a vizuálnymi štýlmi.
„First Step Guide” je návod, ktorý môžete
prehliadať vo vašom PC.
Návod “First Step Guide” popisuje
základné operácie od počiatočných
prepojení kamkordéra a PC a vykonaní
nastavení po všeobecné operácie, keď
prvýkrát používate softvér a návod “First
Step Guide” uložený na dodávanom CDROM disku. Po vložení CD-ROM disku,
prečítaní časti “Zobrazenie návodu “First
Step Guide”” (str. 80), otvorte návod “First
Step Guide” a postupujte podľa pokynov.
Používanie PC
Návod “First Step Guide”
Funkcia Help (pomocník) softvéru
Pomocník Help popisuje všetky funkcie
všetkých aplikácií. Po pozornom
prečítaní návodu “First Step Guide” si
v pomocníkovi Help nájdete podrobnejšie
informácie o jednotlivých operáciách.
Pomocník Help zobrazíte kliknutím na [?].
Pokračovanie 73
Pred prečítaním návodu “First Step Guide” (Jednoduchý návod) v PC
(Pokračovanie)
Systémové požiadavky
8 Pre užívateľov OS Windows
Pri používaní softvéru Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional. Vyžaduje sa
štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené v systémoch
s upgrade OS.
Funkcia DV STREAM pri USB
prepojení je kompatibilná len s OS
Windows XP Service Pack1 (SP1)
a Service Pack2 (SP2).
Prenos DV záznamu cez konektor
i.LINK nie je kompatibilný s OS
Windows 98 a Windows 98 SE.
CPU: Intel Pentium III 500 MHz alebo
výkonnejší (odporúča sa 800 MHz
a viac) (Pri používaní softvéru
ImageMixer VCD2 odporúčame Intel
Pentium 4 1,3 GHz alebo výkonnejší.)
Application: DirectX 9.0 alebo novšia
verzia. (Tento produkt je založený na
technológii DirectX, takže je potrebná
inštalácia DirectX.)
Windows Media Player 7.0 alebo novšia
verzia.
Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novšia verzia.
Zvuk: 16-bitová stereo zvuková karta
a stereo reproduktory.
Pamäť RAM: 128 MB alebo viac.
Pevný disk: Potrebné miesto na HDD
pre inštaláciu: 500 MB alebo viac.
Odporúčaná voľná kapacita na HDD:
Minimálne 6 GB (podľa veľkosti
editovaných obrazových súborov).
Zobrazovacia jednotka: 4 MB VRAM
grafická video karta, minimálne
rozlíšenie 800 x 600 bodov High
color (16 bitová farebná hĺbka, 65 000
farieb), dostupný ovládač DirectDraw.
(Pri nižšom rozlíšení než 800 x 600
bodov a menej než 256 farbách nebude
tento produkt pracovať správne.)
Ostatné: (USB) konektor, (Musí byť
štandardne k dispozícii. Funkcia DV
STREAM vyžaduje vysokorýchlostné
rozhranie USB (USB 2.0).), rozhranie
i.LINK (IEEE1394, i.LINK) (pre
prepojenie káblom i.LINK), CD/DVD
mechanika. (Na tvorbu Video CD
diskov je potrebná CD-R mechanika.
Kompatibilné mechaniky pozri na URL:
http://www.ppackage.com/)
Sledovanie záznamu z karty “Memory Stick
Duo” na monitore PC
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional. Vyžaduje sa
štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je zaručené v systémoch
s upgrade OS.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší.
Aplikácia: Windows Media Player (Musí
byť nainštalovaný pre prehrávanie
pohyblivého záznamu.)
Ostatné: (USB) konektor (Musí byť
štandardne k dispozícii.), CD/DVD
mechanika.
8 Pre užívateľov OS a PC Macintosh
Pri používaní softvéru ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (ver. 10.1.5 alebo novšia
verzia).
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac séria G3/G4/G5.
Pamäť RAM: 128 MB alebo viac.
74
Pevný disk: Potrebné miesto na HDD
pre inštaláciu: 250 MB alebo viac.
Odporúčaná voľná kapacita na HDD:
Minimálne 4 GB (podľa veľkosti
editovaných obrazových súborov).
Zobrazovacia jednotka: Minimálne
rozlíšenie 1 024 ×768 bodov, 32 000
farieb. (Tento produkt nebude pracovať
pri nižšom rozlíšení než 1 024 × 768
bodov a pri menej než 256 farbách.)
Aplikácia: QuickTime 4 alebo novšia
verzia (odporúčame QuickTime 5).
Inštalácia softvéru
a návodu “First Step
Guide” do PC
Aby bolo možné prepojiť kamkordér
s PC je potrebné do PC nainštalovať
softvér atď. z dodávaného CD-ROM disku.
Po nainštalovaní softvéru už nie je potrebná
jeho opätovná inštalácia. Softvér, ktorý
budete používať sa líši v závislosti od
používaného OS.
PC s OS Windows: Picture Package
(vrátane ImageMixer VCD2) Macintosh:
ImageMixer VCD2 Podrobnosti o softvéri
pozri v návode “First Step Guide”.
Ostatné: CD/DVD mechanika.
Keď len kopírujete záznam z karty “Memory
Stick Duo” do PC.
Inštalácia do PC s OS Windows
Pri inštalácii pod OS Windows 2000/
Windows XP sa prihláste ako Administrator
(správca).
Aplikácia: QuickTime 3.0 alebo novšia
verzia (musí byť nainštalovaný pre
prehrávanie pohyblivého záznamu).
1 Kamkordér nesmie byť pripojený
Ostatné: (USB) konektor (Musí byť
štandardne k dispozícii.)
• Ak pripájate kamkordér k PC Macintosh
pomocou USB kábla (dodávaný), do PC nie je
možné skopírovať záznam z kazety. Aby bolo
možné skopírovať záznam z kazety, pripojte
kamkordér k PC cez kábel i.LINK a používajte
štandardný softvér poskytovaný OS.
k PC.
2 Zapnite PC.
Používanie PC
OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X
(ver. 10.0/ver. 10.1/ver. 10.2/ver. 10.3).
Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
3 Vložte CD-ROM disk
do mechaniky PC.
Otvorí sa okno pre inštaláciu.
Pokračovanie 75
Inštalácia softvéru a návodu “First Step Guide” do PC (Pokračovanie)
Ak sa okno nezobrazí
Dvakrát kliknite na [My Computer].
Dvakrát kliknite na
[PICTUREPACKAGE] (CD/DVD
mechanika).*
* Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa
v závislosti od PC líši.
7 Prečítajte [License Agreement],
ak súhlasíte s podmienkami
zaškrtnite [I accept the terms of
the license agreement] a kliknite
na [Next].
4 Kliknite na [Install].
8 Zvoľte umiestnenie pre inštaláciu
softvéru a kliknite na [Next].
V závislosti od OS PC sa môže
zobraziť hlásenie upozorňujúce na to,
že sa návod „First Step Guide“ nedá
inštalovať automaticky so sprievodcom
inštaláciou. V takomto prípade
manuálne skopírujte “First Step Guide”
do PC podľa zobrazovaných pokynov.
5 Zvoľte jazyk pre inštaláciu
a kliknite na [Next].
9 Kliknite na [Install] v okne [Ready
to Install the Program].
Spustí sa inštalácia softvéru Picture
Package.
6 Kliknite na [Next].
76
10 Kliknutím na [Next] spustíte
Kliknite na [Next].
inštaláciu návodu “First Step
Guide”.
V závislosti od PC sa toto okno nemusí
zobraziť. V takomto prípade pokračujte
krokom 11.
Vykonávajte zobrazované pokyny, kým
sa inštalácia návodu “First Step Guide”
nedokončí.
11 Kliknite na [Next], potom podľa
13 USB ovládač pre funkciu
DV STREAM nainštalujte
vykonaním nasledovného
postupu.
Zobrazuje sa len pod OS Windows
XP Service Pack1 (SP1). V opačnom
prípade pokračujte krokom 14.
Kliknite na [Next].
Používanie PC
zobrazovaných pokynov nainštalujte softvér ImageMixer VCD2.
Kliknite na [Finish].
12 Ak sa zobrazí okno [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)],
vykonaním nasledovných krokov
nainštalujte DirectX 9.0c. Ak sa
okno nezobrazí, pokračujte
krokom 13.
Prečítajte [License Agreement], ak
súhlasíte s podmienkami zaškrtnite
[I Agree] a kliknite na [Next].
Prečítajte [License Agreement]
a kliknite na [Next].
Pokračovanie 77
Inštalácia softvéru a návodu “First Step Guide” do PC (Pokračovanie)
Kliknite na [Finish].
14 Skontrolujte zaškrtnutie
Kliknite na [Next].
Prečítajte [License Agreement], ak
súhlasíte s podmienkami zaškrtnite
[I Agree] a kliknite na [Next].
políčka pri [Yes, I want to restart
my computer now.] a kliknite
na [Finish].
Kliknite na [Finish].
PC sa vypne a automaticky zapne
(Reštart). Na pracovnej ploche sa
zobrazia ikony skráteného prístupu
na [Picture Package Menu] a [Picture
Package Menu destination Folder]
(a tiež “First Step Guide”, ak sa v kroku
10 nainštaloval).
16 Vyberte CD-ROM disk
z mechaniky PC.
• Ak máte akékoľvek otázky ohľadom softvéru
Picture Package, kontaktná informácia je na
str. 80.
15 Vykonaním nižšie uvedených
krokov aktualizujte DirectX 9.
Zobrazuje sa len pod OS Windows XP
Service Pack1 (SP1).
78
Inštalácia do Macintosh
1 Kamkordér nesmie byť pripojený
k PC.
2 Zapnite PC.
Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
3 Vložte CD-ROM disk
do mechaniky PC.
4 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
5 Skopírujte súbor “FirstStepGuide.
pdf” v požadovanom jazyku
z priečinka [FirstStepGuide] do PC.
z priečinka [MAC] na CD-ROM
disku do zvoleného priečinka.
Používanie PC
6 Skopírujte [IMXINST.SIT]
7 Dvakrát kliknite na [IMXINST.
SIT] v priečinku, ktorý sa tiež
skopíroval.
8 Dvakrát kliknite na rozbalený
súbor [ImageMixerVCD2_Install].
9 Po zobrazení okna o súhlase
užívateľa zadajte vaše meno
a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru
ImageMixer VCD2.
• Podrobnosti o používaní softvéru ImageMixer
VCD2 pozri v jeho súboroch pomocníka
On-line Help.
79
Zobrazenie návodu “First
Step Guide”
Zobrazenie “First Step Guide”
Informácie o softvéri
Otvorenie v PC s OS Windows
Centrum podpory pre užívateľov Pixela
Návod odporúčame prehliadať pomocou
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 alebo
novšou verziou.
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej
ploche.
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Severná Amerika (Los Angeles) Telefón:
+1-213-341-0163
– Európa (Veľ. Británia) Telefón:
+44-1489-564-764
– Ázia (Filipíny) Telefón:
+63-2-438-0090
Autorské práva
Návod môžete otvoriť aj kliknutím na
[Start], [Programs] ([All Programs] pod
OS Windows XP), [Picture Package]
a [First Step Guide], potom otvoríte
[First Step Guide].
• Pre prezeranie návodu “First Step Guide”
v HTML bez automatickej inštalácie
skopírujte priečinok s požadovaným jazykom
z priečinka [FirstStepGuide] na CD-ROM
disku a dvakrát kliknite na “index.html”.
• V nasledovných prípadoch pozri súbor
“FirstStepGuide.pdf” lokalizovaný vo vami
požadovanom jazyku:
– Pri tlači “First Step Guide”.
– Ak sa “First Step Guide” z dôvodu
nastavení prehliadača nezobrazí správne
ani v odporúčanom prostredí.
– Ak sa HTML verzia návodu “First Step
Guide” nenainštalovala automaticky.
Otvorenie v počítači Macintosh
Dvakrát kliknite na “FirstStepGuide.pdf ”.
80
Pre zobrazenie súborov PDF je
potrebný Adobe Reader. Ak nie je v PC
nainštalovaný, môžete ho stiahnuť z web
stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Hudobné diela, zvukové záznamy alebo
iný hudobný materiál tretích strán, ktorý
môžete získať z CD diskov, Internetu alebo
iných zdrojov (“Hudobný materiál”) sú
autorskou prácou príslušných vlastníkov
a sú chránené zákonmi o autorských
právach a inými súvisiacimi zákonmi
platnými v príslušných krajinách/
regiónoch. S výnimkou rozsahu v zmysle
zákona nie je povolené používať
(vrátane neobmedzeného kopírovania,
modifikovania, reprodukcie, zasielania,
prenosu ani umiestňovania na externé,
verejne dostupné siete, distribúcie,
prenájmu, licencovania, predaja
a publikovania) žiadne hudobné materiály
bez získania autorizácie alebo povolenia
príslušných vlastníkov. Licencia Picture
Package spoločnosti Sony Corporation
nesmie byť žiadnym spôsobom chápaná
ako vaše oprávnenie a licencia alebo právo
na neoprávnené využívanie hudobných
materiálov.
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to
DVD”)
Pripojením kamkordéra k PC Sony série
VAIO* s inštalovaným softvérom “Click to
DVD” cez kábel i.LINK (voliteľný) môžete
vytvárať DVD disky. Záznam sa automaticky
skopíruje a zapíše na DVD disk.
Nasledovný postup popisuje
vytváranie DVD diskov zo záznamu
na kazete. Podrobnosti o požiadavkách
na konfiguráciu PC a OS pozri
na nasledovných web stránkach:
Do konektora
i.LINK
(IEEE1394)
i.LINK kábel
(voliteľný)
Do
konektora
DV (i.LINK)
DV
Prvé použitie funkcie Direct Access pre
“Click to DVD”
Funkcia Direct Access pre “Click to
DVD” umožňuje jednoduché kopírovanie
záznamu z kazety a vytváranie DVD
diskov, ak je k PC pripojený kamkordér.
Pred použitím funkcie Direct Access pre
“Click to DVD” vykonaním nasledovných
krokov spustite “Click to DVD Automatic
Mode Launcher”.
Zapnite PC.
Kliknite na ponuku [Start] a zvoľte
[All Programs].
V programoch zvoľte [Click to DVD]
a kliknite na [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Spustí sa [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
• Po prvom spustení [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] sa bude
aplikácia vždy spúšťať automaticky
po zapnutí PC.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] je nastavený pre každého
užívateľa Windows XP.
Používanie PC
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/select-pn.pl
– Ázia a Oceánia
http://www.css.ap.sony.com/
– Kórea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://vaio-online.sony.com/
* PC Sony VAIO musí byť vybavený
zapisovacou DVD mechanikou. V PC
musí byť nainštalovaný softvér “Click to
DVD Ver.1.2” (originálny softvér Sony)
alebo novšia verzia.
1 Zapnite PC.
Zatvorte všetky aktívne aplikácie
používajúce i.LINK.
2 Pripojte napájanie kamkordéra.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér, nakoľko vytvorenie DVD
disku trvá niekoľko hodín.
• Na túto operáciu môžete použiť len kábel
i.LINK (voliteľný). Nie je možné použiť
USB kábel (dodávaný).
Pokračovanie 81
Vytvorenie DVD disku (Priame prepojenie na “Click to DVD”)
(Pokračovanie)
3 Posúvaním prepínača POWER
nadol rozsvieťte kontrolku
PLAY/EDIT.
4 Do kamkordéra vložte kazetu
so záznamom.
5 Podstavec Handycam Station
pripojte k PC káblom i.LINK
(voliteľný) (str. 81).
• Ak pripájate kamkordér k PC, konektor
zasúvajte správne. Ak nasilu zasúvate
konektor nesprávne, môže sa konektor
poškodiť alebo môže dôjsť k poruche
kamkordéra.
• Podrobnosti pozri v návode “First Step
Guide”.
CAPTURING: Záznam nasnímaný
na kazete sa kopíruje do PC.
CONVERTING: Záznam sa konvertuje
do digitálneho formátu MPEG2.
WRITING: Záznam sa zapisuje
na DVD disk.
• Ak použijete DVD-RW/+RW disk obsahujúci
nejaký záznam, na LCD monitore kamkordéra
sa zobrazí hlásenie [This is a recorded disc.
Delete and overwrite?] (Disk so záznamom.
Vymazať a prepísať?). Ak stlačíte [EXEC],
existujúce údaje sa vymažú a na disk sa uložia
nové údaje.
9 Stlačením [NO] ukončíte
vytváranie DVD disku.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
6 Stlačte
[MENU] (EDIT/PLAY) [BURN DVD] .
V PC sa automaticky spustí softvér
“Click to DVD” a zobrazujú sa
On-screen pokyny.
7 Do DVD mechaniky vložte
zapisovateľný DVD disk.
8 Na dotykovom monitore
kamkordéra stlačte [EXEC].
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Na LCD monitore kamkordéra sa
zobrazuje prevádzkový stav.
82
Nosič disku sa automaticky vysunie.
Pre zápis toho istého záznamu na ďalší
DVD disk stlačte [YES].
Nosič disku sa vysunie. Do mechaniky
vložte nový zapisovateľný DVD disk.
Potom zopakujte kroky 8 a 9.
Zrušenie operácie
Na dotykovom monitore kamkordéra
stlačte [CANCEL].
• Operáciu nie je možné zrušiť po zobrazení
hlásenia [Finalizing DVD.] na LCD monitore
kamkordéra.
• Kým sa prenos záznamu nedokončí, neodpájajte
kábel i.LINK (voliteľný), ani neprepínajte
prepínač POWER na kamkordéri do iného
režimu.
• Keď je na monitore zobrazené [CONVERTING]
alebo [WRITING], prenos záznamu sa už
skončil. Aj keď v tejto situácii odpojíte kábel
i.LINK alebo vypnete kamkordér, vytváranie
DVD disku bude v PC pokračovať.
• V nasledovných prípadoch PC zruší prenos
záznamu. Vytvorí sa DVD disk len z doposiaľ
preneseného záznamu. Podrobnosti pozri
v súboroch On-line Help softvéru “Click to
DVD Automatic Mode Launcher”.
– Na kazete je miesto bez záznamu v dĺžke viac
než 10 sekúnd.
– Kazeta obsahuje starší dátum snímania, než
pri poslednom dátume snímania.
– Ak sú na jednej kazete zmeny pomeru
strán obrazu v zázname (zo štandardného
na širokouhlý alebo naopak).
• V nasledovných prípadoch nie je možné ovládať
kamkordér:
– Počas prehrávania kazety.
– Počas snímania na kartu “Memory Stick
Duo”.
– Ak ste softvér “Click to DVD” spustili
prostredníctvom PC.
– Ak je [A/VDV OUT] v Menu kamkordéra
nastavené na [ON].
Používanie PC
83
Pripojenie analógového VCR k PC cez kamkordér
(funkcia Signal convert)
Pomocou A/V prepojovacieho kábla a kábla i.LINK (voliteľný) alebo USB kábla (dodávaný) môžete
prostredníctvom vášho kamkordéra skonvertovať výstupný analógový signál z analógového zariadenia
(napr. VCR) na digitálny signál a preniesť ho do digitálneho zariadenia (napr. do PC).
V PC musí byť nainštalovaný softvér schopný zaznamenávať video signál.
Konektor A/V*
*Konektory A/V sú na podstavci
Handycam Station aj na samotnom
kamkordéri. A/V prepojovací kábel
pripojte ku kamkordéru alebo
k podstavcu Handycam Station.
1
A/V
(Žltý)
(Biely) (Červený)
VCR
PC
Do konektora S-VIDEO
Konektor
Do konektora
DV (i.LINK) 2 i.LINK (IEEE1394)
DV
Konektor i.LINK
(IEEE 1394)
3
(USB) konektor
(USB) konektor
4
A/V prepojovací kábel (dodávaný)
84
A/V prepojovací kábel s S-VIDEO
konektorom (voliteľný)
Ak pripájané zariadenie prepojíte S-video
konektorom z A/V prepojovacieho kábla
vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný),
reprodukovaný obraz bude kvalitnejší než pri
prepojení len dodávaným A/V prepojovacím
káblom.
Prepojte bielu alebo červenú koncovku (ľavý/
pravý audio kanál) a S-VIDEO koncovku
(S-video signál) A/V prepojovacieho kábla
(voliteľný). V tomto prípade nie je potrebné
pripájať žltú koncovku (štandardný video
signál). Pri samotnom pripojení S-VIDEO
kábla sa neprenáša zvukový signál.
i.LINK kábel (voliteľný)
Na prepojenie kamkordéra s iným zariadením
použite kábel i.LINK (voliteľný). Obrazový
a zvukový signál sa prenáša digitálne
a produkuje sa vysoká kvalita záznamu. Nie
je možné vyviesť na výstup samostatne obraz
a zvuk.
A/V prepojovací kábel pripojte ku
kamkordéru alebo k podstavcu Handycam
Station. Konektor A/V dokáže prijímať
analógové signály.
USB kábel (dodávaný)
Kamkordér môžete k PC pripojiť USB
káblom (dodávaný).
• USB kábel (dodávaný) môžete použiť len
pod OS Windows XP Service Pack1 (SP1)
alebo Windows XP Service Pack2 (SP2)
s podporou vysokorýchlostného USB (USB
2.0) zariadenia.
• Analógový signál nie je možné konvertovať
na digitálny súčasne cez konektor
DV (i.LINK) aj cez (USB) konektor.
Nepripájajte súčasne kábel i.LINK
(voliteľný) aj USB kábel (dodávaný).
• Keď kamkordér odosiela signály do iného
zariadenia cez i.LINK kábel (voliteľný), na
LCD monitore kamkordéra sa zobrazí
. Keď kamkordér odosiela
takéto signály cez USB kábel (dodávaný), na
.
LCD monitore sa tiež zobrazí
Najskôr v Menu nastavte [DISP OUTPUT]
na [LCD PANEL] (str. 57). (Výrobné
nastavenie je [LCD PANEL].) Najskôr
pripojte váš kamkordér k video zariadeniu
pomocou A/V prepojovacieho kábla A/V
prepojovacieho kábla s S-VIDEO koncovkou.
– Ak prepájate kamkordér s PC USB
káblom (dodávaný)
USB kábel (dodávaný) ešte nepripájajte.
– Ak prepájate kamkordér s PC káblom
i.LINK (voliteľný)
Najskôr pripojte kábel i.LINK.
1 Zapnite analógové video
zariadenie.
na kamkordéri rozsvieťte
kontrolku PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
AC adaptér.
3 Na LCD monitore stlačte
analógovom video zariadení.
5 Zahájte proces prenosu obrazu
a zvuku na PC.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
softvéru alebo v jeho súboroch Help.
Po prenesení obrazu a zvuku ukončite
postup prenosu na vašom PC a vypnite
prehrávanie na analógovom video
zariadení.
• Nástroj Video Capturing Tool v dodávanom
softvéri Picture Package podporuje funkciu
Signal convert. Ak používate túto funkciu,
z kamkordéra vyberte kazetu.
• Dodávaný softvér ImageMixer VCD2
nepodporuje funkciu Signal convert.
• V závislosti od vlastností analógových video
signálov vstupujúcich do kamkordéra nemusí
byť obrazový signál na výstupe kvalitný.
• Do PC nie je možné preniesť záznam chránený
technológiou ochrany autorských práv.
• Ak na prepojenia kamkordéra s PC používate
USB kábel (dodávaný) alebo kábel i.LINK
(voliteľný), zasuňte konektory správne. Ak
nasilu zasúvate konektory nesprávne, môžu sa
konektory poškodiť alebo môže dôjsť k poruche
kamkordéra.
Používanie PC
2 Posúvaním prepínača POWER
4 Spustite prehrávanie na
[MENU] (STANDARD SET)
[A/VDV OUT] [ON] .
Prepojenie USB káblom (dodávaný)
Stlačte
[MENU]
(PICT.APPLI.)[USB
SELECT][DV STREAM], potom
pripojte kamkordér k PC USB káblom
(dodávaný).
85
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho riešení
nasledovnú tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu Sony.
Celková prevádzka/Easy Handycam
Kamkordér sa nezapol.
• Akumulátor je vybitý, alebo takmer vybitý, alebo nie je správne založený v kamkordéri.
• Založte maximálne nabitý akumulátor (str. 8).
• Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky (str. 8).
• Kamkordér vložte do podstavca Handycam Station správne (str. 9).
Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý.
• Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte
všetko znovu zapojte. Ak funkcie stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo
RESET (str. 26). (Stlačením tlačidla RESET dôjde k vymazaniu všetkých nastavení vrátane
dátumu a času (neplatí pre položky Personal Menu).)
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam nie sú funkčné úplne všetky tlačidlá (str. 21).
Funkciu Easy Handycam nie je možné zapnúť/vypnúť.
• Počas snímania alebo počas komunikácie s iným zariadením cez USB kábel (dodávaný) nie
je možné zapnúť/vypnúť funkciu Easy Handycam.
V režime Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• V režime Easy Handycam sa obnovia výrobné nastavenia funkcií, ktoré nie sú zobrazené na
monitore. Po zrušení režimu Easy Handycam sa nastavenia týchto funkcií znova zmenia na
predtým vykonané nastavenia.
[DEMO MODE] nefunguje.
• Z kamkordéra vyberte kazetu a kartu “Memory Stick Duo” (str. 16, 17).
Kamkordér sa zohrieva.
• Kamkordér sa počas prevádzky zohrieva. Nejde o poruchu.
Akumulátor/Batérie/Zdroje napájania
Kamkordér sa náhodne vypína.
• Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 58), alebo kamkordér znova zapnite (str. 12), prípadne
používajte AC adaptér.
• Nabite akumulátor (str. 8).
86
Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti indikátor CHG (nabíjanie).
• Prepínač POWER nastavte do polohy (CHG) OFF (str. 9).
• Akumulátor založte správne (str. 8).
• Z elektrickej siete nie je dodávané žiadne napätie (str. 8).
• Kamkordér vložte do podstavca Handycam Station správne (str. 9).
• Nabíjanie je ukončené (str. 9).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká.
• Akumulátor založte správne. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu
Sony. Akumulátor je asi poškodený.
Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať.
• V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol
akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu (str. 8).
Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas.
Akumulátor sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká, alebo bol akumulátor málo nabitý.
Nejde o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový.
Môže byť poškodený (str. 8, 110).
Riešenie problémov
• Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká, alebo bol akumulátor málo nabitý.
Nejde o poruchu.
• Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový.
Môže byť poškodený (str. 8, 110).
• V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Ak odklápate
alebo priklápate LCD panel, trvá približne 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas
akumulátora.
Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru.
• Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte.
Pokračovanie 87
Riešenie problémov (Pokračovanie)
LCD monitor/hľadáčik
Na LCD monitore alebo v hľadáčiku sa zobrazil neznámy obraz.
• Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 52). Vložte kazetu/kartu “Memory Stick Duo”
alebo zatlačte na LCD monitor. Režim [DEMO MODE] sa zruší.
Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory.
• Podrobnosti pozri v prehľade indikátorov (str. 101).
Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz.
• Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od elektrickej siete alebo vyberiete akumulátor skôr, než
vypnete kamkordér. Nejde o poruchu.
Nie je možné vypnúť osvetlenie LCD monitora.
• V režime Easy Handycam (str. 20) nie je možné zapnúť/vypnúť osvetlenie LCD monitora
pomocou DISPLAY/BATT INFO.
Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel.
• Jemne zatlačte na LCD monitor.
• Stlačte DISPLAY BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní)
(str. 14).
Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec.
• Nastavte monitor ([CALIBRATION]) (str. 114).
• Ak zmeníte pomer strán snímaného obrazu, zobrazenie tlačidiel a indikátorov na monitore
sa tiež prepne do zobrazenia s príslušným pomerom strán (str. 18).
Obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
• Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 13).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Zatvorte LCD panel. V hľadáčiku sa obraz nezobrazuje, keď je otvorený LCD panel (str. 13).
Kazety
Kazeta sa z držiaka nedá vybrať.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 8).
• Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 10).
• Založte maximálne nabitý akumulátor (str. 8).
88
Kazetu nie je možné vybrať, aj keď je kryt kazety otvorený.
• V kamkordéri skondenzovala vlhkosť (str. 113).
Pri používaní kazety s kazetovou pamäťou (Cassette Memory) sa nezobrazil
indikátor Cassette Memory ani titulok.
• Kamkordér nie je kompatibilný s kazetovou pamäťou (Cassette Memory), takže sa indikátor
nezobrazuje.
Indikátor zostávajúceho času kazety sa nezobrazí.
• Nastavte [
REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času kazety
Počas prevíjania kazety vpred/vzad počuť rušivý zvuk.
• Ak používate AC adaptér, rýchlosť prevíjania vpred/vzad je vyššia (v porovnaní s napájaním
z akumulátora), z tohto dôvodu je hluk vyšší.
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Pri karte “Memory Stick Duo” nepracujú funkcie.
Obraz sa počas prehrávania zobrazuje v širokouhlom režime.
• Zorný uhol pri nastavení prepínača POWER v polohe CAMERA-MEMORY je širší než
v polohe CAMERA-TAPE.
Riešenie problémov
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku CAMERA-MEMORY alebo
PLAY/EDIT (str. 12).
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” (str. 17).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, preformátujte ju
v kamkordéri (str. 108).
Záznam sa nedá vymazať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 108)
• Zrušte ochranu záznamu (str. 69).
• Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť maximálne 100 záznamov.
Nie je možné vymazať všetky záznamy naraz.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 108).
• Zrušte ochranu záznamu (str. 69).
Karta “Memory Stick Duo” sa nedá naformátovať.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 108)
Pokračovanie 89
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Záznam sa nedá ochrániť pred vymazaním.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 108).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 69).
Nie je možné priradiť značku pre tlač.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 108).
• Operáciu vykonajte znova v indexovom zobrazení (str. 70).
• Značku pre tlač je možné priradiť maximálne 999 súborom.
• Značku pre tlač nie je možné priradiť pohyblivému záznamu.
Názov dátového súboru nie je správne indikovaný.
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 108).
Názov súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 108).
Snímanie
Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 92) a “Pamäťová karta “Memory
Stick Duo”” (str. 89).
Kazeta sa po stlačení REC START/STOP nepohla.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku CAMERA-TAPE (str. 22).
• Kazeta je na konci. Previňte kazetu na začiatok, alebo vložte novú kazetu.
• Prepnite ochrannú klapku do polohy REC, alebo vložte novú kazetu (str. 107).
• Páska sa prilepila na kotúč (skondenzovala vlhkosť). Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom kazetu znova vložte (str. 113).
Nie je možné snímať na karta “Memory Stick Duo”.
• Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis
(str. 108).
• Kapacita karty už je záznamom plne obsadená. Vymažte neželané záznamy z karty “Memory
Stick Duo” (str. 69).
• Naformátujte kartu “Memory Stick Duo” v kamkordéri alebo použite inú kartu “Memory
Stick Duo” (str. 47).
• Snímanie na kartu “Memory Stick Duo” počas snímania na kazetu nefunguje
pri nasledovných nastaveniach.
– [PROGRES.REC]
– [SMTH INT.REC]
90
Prechod medzi posledne nasnímanou scénou a novou scénou nie je plynulý.
• Pamätajte na nasledovné.
– Realizujte funkciu END SEARCH (str. 31).
– Z kamkordéra nevysúvajte kazetu. (Plynulý prechod medzi naposledy nasnímanou scénou
a nasledujúcou scénou bude zabezpečený aj vtedy, ak medzitým kamkordér vypnete.)
– Na jednu kazetu nemiešajte záznam v režimoch SP aj LP.
– Nezastavujte snímanie v režime LP.
Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte.
• Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 57).
Vstavaný blesk nepracuje.
Externý blesk (voliteľný) nepracuje.
• Napájanie na externom blesku (voliteľný) je vypnuté, alebo blesk nie je správne nasadený.
• Externý blesk (voliteľný) nepracuje, keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE.
Riešenie problémov
• Nie je možné používať vstavaný blesk spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [PROGRES.REC]
– [BURST]
– Keď je prepínač POWER v polohe CAMERA-TAPE.
• Aj keď je zvolený automatický blesk alebo
(automatická redukcia efektu červených očí),
blesk nebude pracovať pri nasledovných funkciách:
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] a [LANDSCAPE] režimu [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku (voliteľná) alebo filter (voliteľný), zacloníte
blesk a blesk neblysne.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje.
• Kazeta bola po nasnímaní vysunutá (str. 31).
• Na kazete nie je žiadny záznam.
Funkcia [END SEARCH] nepracuje správne.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Plynulé intervalové snímanie sa zastaví/zobrazí sa hlásenie [Smooth interval
rec discontinued due to error.] a snímanie sa zastaví.
• Video hlava môže byť znečistená. Použite čistiacu kazetu (voliteľná).
• Zopakujte celý postup od začiatku.
• Používajte mini DV kazety Sony.
Pokračovanie 91
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Nastavenie obrazu počas snímania
Pozri tiež časť “Menu” (str. 95).
Funkcia automatického zaostrovania nepracuje.
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 42).
• Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie (str. 42).
Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 44).
Funkcia BACK LIGHT nepracuje.
• Funkcia BACK LIGHT sa zruší, keď nastavíte [EXPOSURE] na [MANUAL] (str. 40), alebo
zvolíte [SPOT METER] (str. 40).
• Funkcia BACK LIGHT nepracuje v režime Easy Handycam.
Úroveň blesku [FLASH LEVEL] nie je možné zmeniť.
• Úroveň blesku [FLASH LEVEL] nie je možné zmeniť v režime Easy Handycam (str. 43).
Funkcia [DIGITAL ZOOM] nepracuje.
• Funkcia [DIGITAL ZOOM] nepracuje, ak nastavíte [TELE MACRO] na [ON].
Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Pri snímaní v režimoch [SLOW SHUTTR] alebo [COLOR SLOW S] sa môžu zobrazovať
bodky. Nejde o poruchu.
Objekty snímané pri prechode cez ohraničenú oblasť sa môžu zobrazovať
skreslene.
• Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu čítania
obrazových signálov snímacím prvkom (senzor CMOS) sa v závislosti od podmienok
snímania môžu objekty rýchlo prechádzajúce cez ohraničenú oblasť zobraziť skreslene.
Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore.
• Osvetlenie LCD monitora je vypnuté. Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISPLAY/BATT
INFO, aby sa osvetlenie zaplo (str. 13).
Obraz je príliš jasný, sú v ňom horizontálne čierne pruhy, alebo má zmenené
farby.
• Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou sa uvedené javy
môžu vyskytnúť. Nejde o poruchu. Zrušením režimov [PROGRAM AE] (str. 40) alebo
[PROGRES.REC] (str. 44) jav eliminujete.
92
Pri snímaní TV alebo PC obrazovky sa zobrazili čierne pruhy.
• Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 44).
Prehrávanie
Ak prehrávate záznam z karty “Memory Stick Duo”, pozri tiež časť “Pamäťová karta
“Memory Stick Duo”” (str. 89).
Kazetu nie je možné prehrávať.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
• Previňte kazetu (str. 23).
Záznam z karty “Memory Stick Duo” sa neprehráva v skutočnej veľkosti alebo
pomere strán.
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie v skutočnej
veľkosti. Nejde o poruchu.
• Ak prehrávate pohyblivý záznam z karty “Memory Stick Duo” s pomerom strán 16:9,
na vrchu a spodku monitora sa zobrazia čierne pruhy. Nejde o poruchu.
Obrazové dáta z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú prehrať.
V obraze sú horizontálne pruhy. Prehrávaný obraz nie je ostrý alebo chýba.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 113).
Riešenie problémov
• Ak je záznam spracovaný v PC, alebo je priečinok vytvorený/zmenený v PC, nemusí byť
možné jeho normálne prehrávanie. (Na LCD monitore názov súboru v tomto prípade bliká.)
Nejde o poruchu (str. 109).
• Ak je záznam nasnímaný iným zariadením, nemusí byť možné jeho prehrávanie.
Nejde o poruchu (str. 109).
Nie je možné počuť zvuk nasnímaný v režime 4CH MIC REC.
• Nastavte [AUDIO MIX] (str. 54).
Obraz bliká, diagonálne riadky nie sú hladké.
• Nastavte [SHARPNESS] do strany
(zjemnenie) (str. 41).
Pokračovanie 93
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Nie je počuť zvuk alebo počuť len hlboké tóny.
• Nastavte [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 54).
• Nastavte hlasitosť (str. 23).
• Nastavujte [AUDIO MIX] zo strany [ST2/REAR] (doplnený zvuk), kým ho nebudete počuť
správne (str. 68).
• Ak používate S-VIDEO konektor, pripojte tiež červený a biely konektor A/V prepojovacieho
kábla (str. 34).
Zvuk vypadáva.
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľná) (str. 113).
Na monitore je zobrazené “---”.
• Na kazetu ste snímali bez nastaveného dátumu a času.
• Je prehrávaný úsek kazety bez záznamu.
• Poškodené údaje o dátume nie je možné prečítať.
Na monitore sa zobrazuje šum a
.
• Kazeta bola nasnímaná kamkordérom pracujúcom v inej TV norme, než používa tento
kamkordér (PAL). Nejde o poruchu (str. 106).
Funkcia Date Search nepracuje správne.
• Ak má záznam z jedného dňa menej ako dve minúty, kamkordér nemusí presne vyhľadať
miesto, kde došlo k zmene dátumu.
• Na kazete sú uprostred nasnímaných častí miesta bez záznamu. Nejde o poruchu.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 57).
• Odstráňte prekážky medzi DO a kamkordérom.
• Senzor signálov z diaľkového ovládania chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je priame
slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať
správne.
• Vložte novú batériu. Vložte batériu do držiaka batérie správne. Dodržte správnu polaritu
+/– (str. 115).
• Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. Môže blokovať senzor signálov
DO.
Pri používaní diaľkového ovládania dochádza k ovládaniu iných VCR.
• V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim VTR 2 pre VCR na iný režim,
alebo zakryť senzor VCR čiernym papierikom.
94
Ponuka Menu
Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé).
• V aktuálnom režime snímania/prehrávania nie je možné voliť nevýrazné položky.
Nie je možné používať funkciu [PROGRAM AE].
• Funkciu [PROGRAM AE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
Nie je možné používať funkciu [SPOT METER].
• Funkciu [SPOT METER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [SPOT METER] sa automaticky nastaví na [AUTO].
Nie je možné používať funkciu [EXPOSURE].
• Funkciu [EXPOSURE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] režimu [D. EFFECT]
• Ak nastavíte [PROGRAM AE], [EXPOSURE] sa automaticky nastaví na [AUTO].
• [SHARPNESS] nie je možné nastavovať, keď používate funkciu [CINEMA EFECT] režimu
[D. EFFECT].
Nie je možné používať funkciu [SPOT FOCUS].
• Funkciu [SPOT FOCUS] nie je možné používať spolu s funkciou [PROGRAM AE].
Riešenie problémov
Nie je možné nastavovať ostrosť [SHARPNESS].
Nie je možné používať funkciu [TELE MACRO].
• Funkciu [TELE MACRO] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PROGRAM AE]
– Snímanie pohyblivého záznamu na kazetu alebo kartu “Memory Stick Duo”.
Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne.
• Funkciu [COLOR SLOW S] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Pokračovanie 95
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Nie je možné používať funkciu [PROGRES.REC].
• Funkciu [SHARPNESS] nie je možné používať, keď používate funkciu [CINEMA EFECT]
režimu [D. EFFECT].
Nie je možné používať funkciu [FADER].
• Funkciu [FADER] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [FRAME REC]
– [SMTH INT.REC]
Nie je možné používať funkciu [D. EFFECT].
• Funkciu [D. EFFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Funkciu [CINEMA EFECT], [SLOW SHUTTR] a [OLD MOVIE] nie je možné používať
spolu s funkciou [PROGRAM AE] (neplatí pre nastavenie [AUTO]).
• Funkciu [OLD MOVIE] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [PICT. EFFECT]
• Funkciu [CINEMA EFECT] nie je možné používať spolu s funkciami:
– [EXPOSURE] nastavené na [MANUAL].
– [AE SHIFT] pri inom nastavení než 0.
– [PROGRES.REC]
– [PICT. EFFECT]
Nie je možné používať funkciu [SMTH INT.REC].
• Funkciu [SMTH INT.REC] nie je možné používať, ak používate funkciu [CINEMA
EFECT] alebo [DELAY MOTION] režimu [D. EFFECT].
V Menu [PICT. EFFECT] nie je možné používať položku [SKINTONE].
• Ak používate funkciu BACK LIGHT, nie je možné nastaviť [PICT. EFFECT]
na [SKINTONE].
Nezobrazuje sa [HISTOGRAM].
• [HISTOGRAM] sa nezobrazuje v nasledovných situáciách.
– Počas prevádzky funkcie [EXP.FOCUS].
– Počas zobrazenia dátumu a času.
– Počas prevádzky funkcie Easy Handycam.
• V nasledovných situáciách sa [HISTOGRAM] nezobrazí. Zobrazí sa indikátor
– Počas prevádzky funkcie [DIGITAL ZOOM].
– Počas prevádzky funkcie [D.EFFECT].
.
Nie je možné používať položku [AE SHIFT].
• [AE SHIFT] nie je možné používať, keď je [EXPOSURE] nastavené na [MANUAL].
96
Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam
Obraz z kamkordéra sa nezobrazí na obrazovke pripojeného zariadenia.
• Pred vkladaním kamkordéra do podstavca Handycam Station zatvorte kryt konektora DC IN
na kamkordéri. Potom kamkordér úplne a správne vložte do podstavca Handycam Station
(str. 9).
Obraz z pripojeného zariadenia sa nezobrazí na LCD monitore ani v hľadáčiku.
• Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 57).
• Ak stlačíte DISPLAY/BATT INFO pri nastavení [DISP OUTPUT] na [V-OUT/PANEL],
potom nie je možné do kamkordéra priviesť vstupný signál (str. 57).
Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť.
• Obraz z pripojeného zariadenia nie je možné zväčšiť vo vašom kamkordéri (str. 26).
Na monitore pripojeného zariadenia sa zobrazuje časový kód a iné informácie.
• Pri prepojení cez A/V prepojovací kábel nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(str. 57).
Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať.
Novo pridaný zvuk do záznamu na kazete nie je počuť.
• Nastavujte [AUDIO MIX] zo strany [ST1/FRONT] (pôvodný zvuk), kým ho nebudete počuť
správne (str. 68).
Riešenie problémov
• Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 57).
• A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte správnosť prepojenia A/V
prepojovacieho kábla do správneho konektora, t.j. či je pripojený do výstupného konektora
zariadenia, z ktorého kopírujete záznam, resp. do vstupného konektora zariadenia,
do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra.
Nie je možné skopírovať statické zábery z kazety na kartu “Memory Stick Duo”.
• Ak ste kazetu opakovane používali pre záznam, nemusí byť možný záznam, alebo sa môže
nahrať rušený obraz.
Nie je možné skopírovať pohyblivý záznam z kazety na kartu “Memory Stick
Duo”.
• V nasledovných prípadoch nemusí byť možný záznam, alebo sa môže nahrať rušený obraz:
– Na začiatku alebo v strede kazety sú miesta bez záznamu.
– Ak ste kazetu opakovane používali pre záznam.
– Došlo k prerušeniu vstupného signálu alebo jeho strate.
Pokračovanie 97
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra.
• Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra, ak je [DISP OUTPUT] nastavené na
[V-OUT/PANEL] (str. 57).
• Obrazový signál nevstupuje do kamkordéra, ak stlačíte tlačidlo DISPLAY/BATT INFO.
Obraz je rušený alebo tmavý, alebo dochádza k rušeniu zvuku.
• A/V prepojovací kábel je pripojený aj ku kamkordéru aj k podstavcu Handycam Station.
Odpojte jeden z A/V prepojovacích káblov.
Pripojenie k PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra a znova ho správne zapojte.
• Nastavte prepínač USB ON/OFF na podstavci Handycam Station do polohy [ON] (len ak
používate prepojenie USB káblom (dodávaný)).
• Kamkordér vložte do podstavca Handycam Station správne (str. 9).
• Od (USB) konektora PC odpojte iné USB zariadenia než klávesnicu, myš a kamkordér.
• Odpojte kábel od PC aj kamkordéra, reštartujte PC a potom ho znova správne zapojte.
Po vložení dodávaného CD-ROM disku do PC sa zobrazí chybové hlásenie.
• Monitor PC nastavte nasledovne:
– Windows: minimálne rozlíšenie 800 x 600 bodov, High Color (16-bitová farebná hĺbka,
65 000 farieb).
– Macintosh: minimálne rozlíšenie 1 024 x 768 bodov, minimálne 32 000 farieb.
Záznam z kamkordéra (priamy prenos) nie je vidieť na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC, vypnite kamkordér, potom všetko znova správne zapojte.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte na kamkordéri kontrolku CAMERA-TAPE
a v Menu [USB CAMERA] zvoľte [DV STREAM]. (Len pri pripojení k PC s OS Windows
cez USB kábel (dodávaný).)
• USB prepojenie je možné len pod OS Windows XP Service Pack1 (SP1) alebo Service
Pack2 (SP2) s podporou vysokorýchlostného USB (USB 2.0) zariadenia.
• Funkcia DV STREAM nefunguje, ak je súčasne zavedené USB prepojenie aj i.LINK
prepojenie.
98
Záznam nasnímaný na kazete nie je možné sledovať na monitore PC.
• Odpojte kábel od PC a znova ho správne zapojte.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte na kamkordéri kontrolku PLAY/EDIT
a v Menu [USB SELECT] zvoľte [DV STREAM] alebo [MULTI CONNCT]. (Len pri
pripojení k PC s OS Windows cez USB kábel (dodávaný).)
• USB prepojenie je možné len pod OS Windows XP Service Pack1 (SP1) alebo Service
Pack2 (SP2) s podporou vysokorýchlostného USB (USB 2.0) zariadenia.
• Funkcia DV STREAM nefunguje, ak je súčasne zavedené USB prepojenie aj i.LINK
prepojenie.
Záznam nasnímaný na kazete nie je možné sledovať na monitore PC
Macintosh.
• Ak pripájate kamkordér k PC Macintosh pomocou USB kábla (dodávaný), do PC nie je
možné skopírovať záznam z kazety. Aby bolo možné skopírovať záznam z kazety, pripojte
kamkordér k PC cez kábel i.LINK a používajte štandardný softvér poskytovaný OS.
Záznam (pohyblivý záznam aj statické zábery) nasnímaný na karte “Memory
Stick Duo” nie je možné sledovať na monitore PC.
Ikona “Memory Stick” ([Removable Disk] alebo [Sony MemoryStick]) sa
nezobrazí na monitore PC.
Riešenie problémov
• Kartu “Memory Stick Duo” vložte správnym smerom a úplne ju vtlačte dnu.
• Nie je možné používať kábel i.LINK (voliteľný). Prepojte kamkordér s PC USB káblom
(dodávaný).
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte na kamkordéri kontrolku PLAY/EDIT
a v Menu nastavte [USB SELECT] na [MEMORY STICK] (str. 52).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite akékoľvek operácie s
kamkordérom.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte na kamkordéri kontrolku PLAY/EDIT.
• Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” so záznamom.
• Od (USB) konektora PC odpojte všetky USB zariadenia okrem klávesnice, myši
a kamkordéra.
• Posúvaním prepínača POWER nadol rozsvieťte na kamkordéri kontrolku PLAY/EDIT
a v Menu nastavte [USB SELECT] na [MEMORY STICK] (str. 52).
• PC nesprístupní kartu “Memory Stick Duo” počas prehrávania alebo editovania
v kamkordéri. Pred pripojením kamkordéra k PC ukončite prevádzku kamkordéra.
Pokračovanie 99
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Pohyblivý záznam a statické zábery nie je možné kopírovať do PC s OS
Windows.
• Záznam z karty “Memory Stick Duo” zobrazte nasledovným postupom.
1 Dvakrát kliknite na [My Computer].
2 Dvakrát kliknite na ikonu novo sprístupnenej jednotky [Removable Disk (F:)] ([Sony
MemoryStick]). Sprístupnenie jednotky môže PC trvať určitý čas. Ak PC nesprístupní
jednotku, USB ovládač môže byť nainštalovaný nesprávne.
3 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor.
Na monitore kamkordéra sa zobrazuje hlásenie [Cannot start Easy Handycam
with USB connected] alebo [Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected].
• Počas prepojenia USB káblom (dodávaný) nie je možné aktivovať ani zrušiť nastavenia
režimu Easy Handycam. Najskôr odpojte USB kábel (dodávaný) od kamkordéra.
Softvér Picture Package nepracuje správne.
• Zatvorte Picture Package a reštartujte PC.
Počas prevádzky Picture Package sa zobrazí chybové hlásenie.
• Najskôr zatvorte Picture Package a posúvaním prepínača POWER na kamkordéri rozsvieťte
inú kontrolku.
CD-R mechanika sa nesprístupnila, alebo nie je možné zapisovať dáta na
disk v CD-R mechanike cez sekcie Picture Package Auto Video, Producer, CD
Backup alebo VCD Maker.
• Kompatibilné mechaniky pozri na URL: http://www.ppackage.com/
Návod “First Step Guide” sa nezobrazuje správne.
• Vykonajte nasledovné kroky a pozri tiež návod “First Step Guide” (FirstStepGuide.pdf).
1 Vložte dodávaný inštalačný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky PC.
2 Dvakrát kliknite na [My Computer].
3 Pravým tlačidlom kliknite na [PICTUREPACKAGE] (CD/DVD mechanika)*.
* Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa v závislosti od PC líši.
4 Kliknite na [Explorer].
5 Dvakrát kliknite na [FirstStepGuide].
6 Dvakrát kliknite na priečinok s požadovaným jazykom.
7 Dvakrát kliknite na “FirstStepGuide.pdf”.
100
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia/
Výstražné indikátory
Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte nasledovné.
Niektoré problémy môžete odstrániť sami.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony.
C: (alebo E:) >>:>>
(Samodiagnostické zobrazenie)
C:04:>>
• Akumulátor nie je akumulátor
“InfoLITHIUM”. Použite akumulátor
“InfoLITHIUM” (str. 110).
C:21:>>
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vyberte kazetu a ponechajte kamkordér
mimo prevádzky cca hodinu. Potom
kazetu znova vložte (str. 113).
C:31:>> / C:32:>>
• Vyskytol sa iný problém, než je popísaný
vyššie. Vyberte kazetu a opätovne ju
vložte, potom skúste kamkordér ovládať
znova. Túto operáciu nevykonávajte, ak
v kamkordéri začala kondenzovať vlhkosť
(str. 113).
• Odpojte zdroj napájania. Po opätovnom
zapojení napájania skúste kamkordér
ovládať znova.
• Vymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo
RESET (str. 26) a skúste ovládať
kamkordér znova.
E:61:>> / E:62:>> / E:91:>>
• Kontaktujte predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Informujte ich o 5-miestnom kóde
začínajúcim písmenom “E”.
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný (str. 108).
2 (Výstražný indikátor pre akumulátor)
• Akumulátor je takmer vybitý.
• V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže
indikátor 2 blikať, aj keď je výdrž
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
? (Výstražný indikátor pre
kondenzáciu vlhkosti)*
• Vyberte kazetu, odpojte zdroj napájania
a ponechajte kamkordér mimo
prevádzky cca hodinu s otvoreným
držiakom kazety (str. 113).
(Výstražný indikátor pre kartu
“Memory Stick Duo”)
• Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
nie je vložená (str. 17).
(Výstražné indikátory pre kartu
“Memory Stick Duo”)*
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Karta “Memory Stick Duo” nie je
naformátovaná správne (str. 47).
Riešenie problémov
C:22:>>
• Vyčistite hlavu čistiacou kazetou
(voliteľná) (str. 113).
101-1001(Výstražný indikátor pre súbor)
(Výstražný indikátor pre nekompatibilitu karty “Memory Stick Duo”)*
• Vložená karta “Memory Stick Duo” je
nekompatibilná (str. 108).
@ (Výstražný indikátor pre kazetu)
Pomalé blikanie:
• Zostávajúci čas kazety je menej než
5 minút.
• Nie je vložená kazeta.*
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam (str. 107).*
Rýchle blikanie:
• Kazeta je na konci.*
Pokračovanie 101
Výstražné indikátory a hlásenia (Pokračovanie)
(Výstražný indikátor pre vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
* Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie
tiež melódia (str. 57).
Popis výstražných hlásení
• Ochranná klapka na kazete je prepnutá
v polohe znemožňujúcej záznam
(str. 107).
Ak sa na monitore zobrazia hlásenia,
vykonajte nasledovné.
Rýchle blikanie:
8 Akumulátor
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti
(str. 113).
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 101).
= (Výstražný indikátor pre
vymazávanie záznamu)*
Use the “ InfoLITHIUM” battery pack
(str. 110).
Battery level is low.
• Vymeňte akumulátor (str. 8, 110)
• Záznam je chránený (str. 69).
= (Výstražný indikátor pre
ochranu záznamu na karte “Memory
Stick Duo”)*
• Ochranná klapka na karte “Memory
Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej
záznam (str. 108).
(Výstražný indikátor pre blesk)
Pomalé blikanie:
• Blesk sa nabíja.
Rýchle blikanie:
• Zobrazil sa kód samodiagnostickej
funkcie (str. 101).*
• Na blesku sa vyskytla nejaká porucha.
(Výstražný indikátor pre otrasy
kamkordéra)
• Osvetlenie nie je dostatočné,
kamkordér teda nedržíte stabilne.
Použite blesk.
• Kamkordér je nestabilný, takže je
náchylný na otrasy. Kamkordér
držte pevne obidvomi rukami a takto
snímajte. Výstražný indikátor pre
otrasy kamkordéra však nezmizne.
102
Old battery. Use a new one (str. 110).
Re-attach the power source (str. 8).
8 Kondenzácia vlhkosti
?Moisture condensation. Eject the
cassette (str. 113)
?Moisture condensation. Turn off
for 1H (str. 113).
8 Kazeta
@Insert a cassette (str. 16).
Reinsert the cassette.
• Skontrolujte, či kazeta nie je
poškodená.
@The tape is locked - check the
tab (str. 107).
@The tape has reached the end.
• Previňte alebo vymeňte kazetu.
8 Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
No file.
• Na karte “Memory Stick Duo” nie
je žiadny záznam alebo len záznam
v nekompatibilnom formáte.
Memory Stick folders are full.
Insert a Memory Stick (str. 17).
Reinsert the Memory Stick.
• Kartu “Memory Stick Duo” niekoľkokrát
vyberte a znova vložte. Ak aj naďalej
indikátor bliká, karta “Memory Stick
Duo” môže byť chybná. Skúste použiť
inú kartu “Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
umožňujúcu zápis.
Incompatible type of Memory Stick.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát, potom podľa
potreby naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 47, 108).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
Cannot record still images on
Memory Stick (str. 108).
Cannot record movies on Memory
Stick (str. 108).
8 PictBridge-kompatibilná tlačiareň
Check the connected device.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
Riešenie problémov
• Formát vloženej karty “Memory
Stick Duo” nie je kompatibilný
s kamkordérom (str. 108).
• Nie je možné vytvoriť priečinky nad
označenie 999MSDCF. Priečinky
vytvorené kamkordérom nie je možné
vymazať.
• Kartu “Memory Stick Duo” musíte
naformátovať (str. 47), alebo priečinky
vymazať pomocou PC.
Connect the camcorder to
a PictBridge compatible printer.
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
• Vymažte neželané záznamy (str. 69).
=The Memory Stick is locked.
Check the tab (str. 108).
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (str. 17).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (str. 17).
• Vypnite a znova zapnite tlačiareň,
potom odpojte a znova zapojte USB
kábel (dodávaný).
Pokračovanie 103
Výstražné indikátory a hlásenia (Pokračovanie)
8 Blesk
Charging… Cannot record still
images.
• Pokúšate sa snímať statický záber počas
nabíjania blesku (voliteľný).
Lens accessory attached. Cannot
use flash.
• Na kamkordéri je nasadená konverzná
predsádka (voliteľná) alebo filter
(voliteľný), ktoré znemožňujú
fungovanie blesku (str. 91).
Cannot add audio (str. 68).
• Na kazetu nasnímanú so zvukom
v režime 4CH MIC REC nie je možné
dopĺňať samostatný zvuk.
Cannot use 4CH MIC REC (str. 55).
• Odpojte externý 4CH mikrofón
(voliteľný), potom ho znova zapojte.
A Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 113).
8 Kryt objektívu
Cannot start Easy Handycam.
Cannot cancel Easy Handycam
(str. 86).
Lens cover not fully open. Turn
power off then on (str. 22).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam
Lens cover is not closed. Turn the
power off once (str. 12).
8 Ostatné
• USB prepojenie nebude pracovať,
keď je prepínač POWER v polohe
CAMERA-TAPE.
HDV recorded tape. Cannot
playback.
•
Cannot record due to copyright
protection (str. 107).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (str. 67).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (str. 67).
Kamkordér nedokáže prehrávať
takýto formát. Záznam prehrávajte
v zariadení, v ktorom bol vytvorený.
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
• Kamkordér neumožňuje dopĺňať
zvuk na úsek kazety so záznamom
vo formáte HDV.
Disconnect one AV cable.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (str. 67).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (str. 67).
104
• A/V prepojovací kábel je pripojený
aj ku kamkordéru aj k podstavcu
Handycam Station. Odpojte jeden
z káblov.
i.LINK connected. No DV streaming
by USB.
• Funkcia DV toku nefunguje, ak je
súčasne zavedené USB prepojenie aj
i.LINK prepojenie. Zrušte funkciu DV
toku, odpojte i.LINK kábel (voliteľný),
potom pripojte USB kábel (dodávaný)
(str. 52).
DV streaming by USB... Cannot use
i.LINK.
• Ak realizujete DV tok cez USB
prepojenie, nie je možné používať aj
i.LINK prepojenie. Zrušte funkciu DV
toku, odpojte USB kábel (dodávaný),
potom pripojte i.LINK kábel
(voliteľný) (str. 52).
Hi-Speed USB not supported. No DV
streaming by USB.
Riešenie problémov
• DV tok pohyblivého záznamu je
kompatibilný len s OS Windows
XP Service Pack1 (SP1) alebo
Service Pack2 (SP2) s podporou
vysokorýchlostného USB (USB 2.0)
zariadenia (str. 52).
105
Používanie kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Kamkordér môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine/regióne, kde je hodnota napätia
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V AC, 50/60 Hz.
TV normy
Váš kamkordér pracuje v norme PAL.
Ak chcete prehrávať záznam na TVP,
musíte použiť TVP s normou PAL (pozri
nasledovný prehľad) a so vstupnými
konektormi AUDIO/VIDEO.
106
Norma
Krajina
PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko,
Čína, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Holandsko, Hong Kong,
Maďarsko, Taliansko, Kuvajt,
Malajzia, Nový Zéland, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Singapur,
Slovenská republika, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Veľká Británia atď.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana,
Irán, Irak, Monako, Rusko,
Ukrajina atď.
NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia,
Kanada, Stredná Amerika,
Chile, Kolumbia, Ekvádor,
Guyana, Jamaika, Japonsko,
Kórea, Mexiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipíny, USA,
Venezuela atď.
Jednoduché nastavenie časového
posunu
Keď používate kamkordér v zahraničí, hodiny
môžete na miestny čas nastaviť jednoduchým
nastavením časového posunu. Zvoľte
[WORLD TIME] v Menu
(TIME/
LANGU.), potom nastavte časový posun
(str. 58).
Vhodné kazety
Používať môžete len mini DV kazety.
Použite kazetu s označením
.
je obchodná značka.
Tento kamkordér nie je kompatibilný
s kazetami s kazetovou pamäťou (Cassette
Memory).
8 Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte ochrannú klapku na kazete do
polohy SAVE (poloha znemožňujúca
snímanie).
Ak chcete zabrániť vytvoreniu prázdnych
miest bez záznamu na kazete
V nasledovných prípadoch sa pred spustením
ďalšieho snímania pomocou funkcie END
SEARCH (str. 31) posuňte na koniec
záznamu:
• Prehrávali ste kazetu.
• Použili ste vyhľadávaciu funkciu EDIT
SEARCH.
Signál ochrany autorských práv
8 Pri prehrávaní
Ak v tomto kamkordéri prehrávate kazetu,
na ktorej je zaznamenaný signál pre
ochranu autorských práv (copyright), nie je
možné výstupný video signál akýmkoľvek
iným kamkordérom zaznamenávať.
Poznámky k používaniu
8 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Vyberte kazetu a uskladnite ju.
REC
SAVE
8 Popisy na kazete
Štítok nalepte len na miesta, ktoré sú
na to určené, podľa nižšie uvedeného
obrázka tak, aby ste nespôsobili poruchu
kamkordéra.
Štítok nelepte
k tejto hrane.
Miesto pre štítok
8 Po použití kazety
Previňte kazetu na začiatok, aby
nedochádzalo k rušeniu záznamu obrazu
a zvuku. Vložte kazetu do puzdra a uložte
ju vo vertikálnej (zvislej) polohe.
Ďalšie informácie
8 Pri zázname
Na váš kamkordér nemôžete nasnímať signál,
ktorý obsahuje údaje ochrany autorských práv
pre záznam. Ak sa pokúsite nahrávať takýto
signál, na LCD monitore alebo v hľadáčiku
sa zobrazí hlásenie [Cannot record due
to copyright protection.]. Váš kamkordér
nezaznamenáva údaje ochrany autorských
práv na kazetu.
REC: Na kazetu je možné
snímať.
SAVE: Na kazetu nie je
možné snímať (ochrana pred
záznamom).
8 Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor vyčistite bavlneným
tampónom po cca každom 10 vysunutí
kazety.
Ak je pozlátený konektor kazety znečistený
alebo zaprášený, indikátor zostávajúceho
času nemusí niekedy zobraziť správnu
informáciu.
Pozlátený konektor
107
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou,
ktoré napriek svojim rozmerom dokáže
uchovávať väčší objem dát než bežná disketa.
V kamkordéri môžete používať len karty
“Memory Stick Duo”, ktoré sú približne
polovičných rozmerov ako bežné karty
“Memory Stick”. Fungovanie všetkých
kariet “Memory Stick Duo” s kamkordérom
zobrazených v prehľade však nie je zaručené.
Typy kariet “Memory Stick”
Snímanie/
Prehrávanie
“Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
B
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
B*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
B*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
B*2*3
*1
Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné
rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”.
Typy kariet “Memory Stick” s podporou
vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť
prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti od
používaného zariadenia.
*3
“MagicGate” je technológia ochrany autorských
práv pracujúca v kódovacom formáte. Údaje
chránené technológiou ochrany autorských práv
“MagicGate” nie je možné zaznamenávať ani
prehrávať kamkordérom.
*2
• Formát statického záberu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súborov je “.JPG”.
• Formát pohyblivého záznamu: Váš kamkordér
komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu
MPEG (Moving Picture Experts Group).
Prípona súborov je “.MPG”.
• Názvy súborov statických záberov:
– 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí na
monitore kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru sa
zobrazí na monitore vášho PC.
108
• Názvy súborov pohyblivých záznamov:
– MOV00001: Tento názov súboru sa zobrazí
na monitore kamkordéra.
– MOV00001.MPG: Tento názov súboru sa
zobrazí na monitore vášho PC.
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných v PC s OS Windows alebo
v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je
zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom.
• Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti
od kombinácie karty “Memory Stick”
s “Memory Stick”-kompatibilným zariadením.
Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou
klapkou
Náhodnému vymazaniu záznamu môžete
zabrániť posunutím ochrannej klapky na
karte “Memory Stick Duo” vhodným
predmetom do polohy znemožňujúcej
záznam. Karta “Memory Stick Duo”
dodávaná s kamkordérom nie je vybavená
ochrannou klapkou.
Poznámky k používaniu
V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu obrazových údajov.
Kompenzácia obsahu záznamu nie je možná.
• Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo”, vypnete zariadenie alebo vyberiete
akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/
načítavania záznamu na/z karty “Memory
Stick Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky
prístupu).
• Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk PC.
8 Manipulácia s pamäťovou kartou “Memory
Stick Duo”
Pri manipulácii s kartou “Memory Stick
Duo” dbajte na nasledovné.
• Pri písaní do oblasti pre popis na karte
“Memory Stick Duo” príliš netlačte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér
Memory Stick Duo nič nenalepujte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kovovými časťami kontaktov.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani
neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Karty “Memory Stick Duo” držte mimo dosahu
detí. Existuje riziko prehltnutia.
8 Umiestnenie pri používaní
Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
“Memory Stick” na miestach, ktoré sú.
• Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnečnom žiarení.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo” do
adaptéra Memory Stick Duo ju vložte správne.
Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie.
Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do
slotu pre kartu “Memory Stick Duo” nasilu
nesprávne, môžete poškodiť slot pre kartu
“Memory Stick Duo”.
• Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu.
Môže dôjsť k poruche zariadenia.
• Do kompatibilného zariadenia nevkladajte adaptér
Memory Stick Duo bez karty “Memory Stick
Duo”. Takýto postup môže spôsobiť poškodenie
zariadenia.
• V kamkordéri môžete používať karty “Memory
Stick PRO Duo” s kapacitou až 1 GB.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo”
spĺňajú pravidlá (Design Rules) pre Camera
File Systems - univerzálnu normu vypracovanú
asociáciou JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať
zábery zaznamenané na inom zariadení
(DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré
nevyhovujú univerzálnej norme. (Tieto modely
nie sú v niektorých oblastiach predávané.)
• Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick
Duo”, ktorá sa používa s iným zariadením,
formátujte ju v tomto kamkordéri (str. 47).
Formátovanie však vymaže všetky informácie
z karty “Memory Stick Duo”.
• Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí
byť správne, ak:
– Prehliadate obrazové údaje modifikované
v PC.
– Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným
zariadením.
Ďalšie informácie
8 Poznámky k používaniu adaptéra Memory
Stick Duo (dodávaný)
Po vložení karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete
používať v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení.
8 Pamäťová karta “Memory Stick PRO Duo”
109
Akumulátor
“InfoLITHIUM”
Toto zariadenie je kompatibilné
s akumulátorom “InfoLITHIUM” (séria A).
Kamkordér pracuje len s akumulátorom
“InfoLITHIUM”.
Akumulátory “InfoLITHIUM” série A sú
označené symbolom
.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s kamkordérom a voliteľným AC sieťovým
adaptérom/nabíjačkou.
Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava
spotrebu energie v závislosti od
prevádzkových podmienok kamkordéra
a zobrazuje svoj zostávajúci čas v minútach.
Nabíjanie akumulátora
• Pred zahájením prevádzky kamkordéra
akumulátor nabite.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C, kým nezhasne indikátor
CHG (nabíjanie). Ak akumulátor nabíjate pri
inej teplote, nabíjanie nemusí byť správne.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri okolitej teplote pod 10°C. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda dostupný čas
akumulátora kratší. Pre čo najdlhší dostupný
čas akumulátora odporúčame nasledovné.
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do kamkordéra ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
– Používajte akumulátory s väčšou kapacitou:
NP-FA70 (voliteľný).
• Časté používanie LCD monitora alebo časté
ovládanie prehrávania, prevíjanie vpred alebo
vzad rýchlejšie vybíja akumulátor. Odporúčame
používať akumulátory s väčšou kapacitou: NPFA70 (voliteľný).
• Ak nesnímate alebo neprehrávate, prepínač
POWER prepnite do polohy (CHG) OFF.
Akumulátor sa vybíja, aj keď je kamkordér
v pohotovostnom režime alebo v režime
pozastavenia prehrávania.
110
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
Indikátor zostávajúceho času
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
zaostávajúceho času akumulátora zobrazoval,
že akumulátor je ešte možné používať,
akumulátor znova maximálne nabite. Indikátor
bude zobrazovať správny údaj. Správny údaj
sa však nemusí zobraziť, ak je akumulátor
používaný dlhší čas v horúcom prostredí alebo
je maximálne nabitý a nepoužíva sa, alebo sa
používa veľmi často. Indikácia zostávajúceho
času akumulátora zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
• Indikátor 2 indikuje, že akumulátor už je
takmer vybitý. Niekedy indikátor v závislosti
od prevádzkových podmienok, okolitej teploty
a prostredia bliká, aj keď je dostupný čas
akumulátora ešte cca 5 až 10 minút.
Uskladnenie akumulátora
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
v kamkordéri. Akumulátor uskladnite na
suchom a chladnom mieste.
• Akumulátor v kamkordéri vybite tak, že
(STANDARD SET) nastavíte
v Menu
[A.SHUT OFF] na [NEVER] a ponecháte
kamkordér v pohotovostnom režime pre
snímanie na kazetu, kým sa napájanie nevypne
(str. 58).
Systém i.LINK
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita
sa s používaním znižuje, až čas životnosti
uplynie. Ak je dostupný čas akumulátora po
nabití podstatne kratší, pravdepodobne jeho
životnosť uplynula. Zakúpte nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia pri každom jednom
akumulátore môže líšiť.
Konektor DV na tomto zariadení je DV
konektor kompatibilný so systémom
i.LINK. Táto časť popisuje normu i.LINK
a jej vlastnosti.
Čo je to i.LINK?
• Normálne môže byť ku kamkordéru
prostredníctvom i.LINK kábla (voliteľný)
pripojené len jedno zariadenie. Ak pripájate
kamkordér k i.LINK-kompatibilnému zariadeniu,
ktoré má dva alebo viac DV konektorov, pozri tiež
návod na použitie zariadenia, ktoré pripájate.
• i.LINK je označenie pre IEEE 1394 dátovú
zbernicu, navrhnutú spoločnosťou Sony
a je obchodnou značkou uznanou mnohými
spoločnosťami.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
Ďalšie informácie
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
spracovanie digitálneho videa, digitálneho
zvuku a iných údajov v obidvoch smeroch,
medzi i.LINK-kompatibilnými zariadeniami.
I.LINK-kompatibilné zariadenia môžete tiež
ovládať. i.LINK-kompatibilné zariadenia
môžu byť prepojené jedným i.LINK káblom
(voliteľný). Možnými aplikáciami sú riadenie
a výmena údajov medzi rôznymi digitálnymi
AV zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK k tomuto
zariadeniu v uzavretom cykle je možné
vykonávať operácie a prenos údajov nielen
medzi pripojeným zariadením a kamkordérom,
ale aj medzi ostatnými zariadeniami
prostredníctvom priamo pripojeného zariadenia.
Je však nutné si uvedomiť, že spôsob ovládania
a prevádzka sa niekedy podľa charakteristík
a parametrov prepojených zariadení môže líšiť,
a že pre určité kombinácie zariadení nie je
prevádzka a výmena dát možná.
Prenosová rýchlosť i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je rôzna v závislosti od zariadenia.
Sú definované tri prenosové rýchlosti.
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Pokračovanie 111
Systém i.LINK (Pokračovanie)
Údržba a bezpečnostné
upozornenia
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” v návode na použitie
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Keď prepojíte zariadenia, ktoré majú rôznu
prenosovú rýchlosť, bude sa niekedy skutočná
prenosová rýchlosť od udávanej líšiť.
Prevádzka a starostlivosť o kamkordér
a príslušenstvo
* Označenie Mb/s
Mb/s (Mbps) znamená megabity za
sekundu, alebo množstvo údajov, ktoré
môžu byť prijaté alebo odoslané za
1 sekundu. Napríklad údaj 100 Mb/s
znamená, že 100 megabitov údajov sa dá
odoslať za jednu sekundu.
Funkcie i.LINK na tomto zariadení
Podrobnosti o kopírovaní v prípade, že
toto zariadenie je pripojené na iné video
zariadenie, ktoré je vybavené konektormi
DV, nájdete na str. 63.
Toto zariadenie môže byť pripojené aj
k inému i.LINK (DV)-kompatibilnému
zariadeniu vyrobenému spoločnosťou Sony
(napr. VAIO séria osobných počítačov)
a video zariadeniu. Pred pripojením tohto
zariadenia k PC sa uistite, že aplikačný
softvér podporovaný týmto zariadením je
už nainštalovaný v PC.
Niektoré i.LINK-kompatibilné video
zariadenia, napr. digitálny TVP, DVD,
MICRO MV alebo HDV rekordér/
prehrávač nemusia byť kompatibilné
s DV zariadeniami. Pred pripájaním
skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné
s DV zariadeniami. Podrobnosti ohľadom
bezpečnostných opatrení pri pripájaní tohto
zariadenia a kompatibility s aplikačným
softvérom tiež nájdete v návodoch na
použitie pripájaných zariadení.
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (počas DV kopírovania).
112
• Nepoužívajte, ani neskladujte kamkordér
a príslušenstvo na miestach, ktoré sú.
– Extrémne horúce alebo chladné. Kamkordér
a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C, nenechávajte ho v blízkosti ohrievačov,
v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom
slnečnom žiarení. Kamkordér a príslušenstvo sa
môžu pokaziť alebo deformovať.
– Vystavené magnetizmu alebo mechanickým
otrasom. Kamkordér sa môže pokaziť.
– Vystavené rádiovému žiareniu. Kamkordér
nemusí snímať správne.
– V blízkosti AM prijímačov a video zariadení.
V zázname sa môže vyskytnúť šum.
– Na piesčitej pláži alebo prašnom mieste.
Piesok alebo prach môžu spôsobiť poruchu.
Tieto poruchy sú niekedy neopraviteľné.
– V blízkosti okna, vonku a tam, kde je LCD
monitor, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu. LCD monitor
alebo vnútro hľadáčika sa môžu poškodiť.
– Na vlhkých miestach.
• Kamkordér napájajte jednosmerným napätím
7,2 V (akumulátor) alebo 8,4 V (AC sieťový
adaptér).
• V prípade DC alebo AC prevádzky používajte
iba príslušenstvo odporúčané týmto návodom
na použitie.
• Kamkordér nesmie navlhnúť (dážď, morská
voda). Ak kamkordér navlhne, môže
sa poškodiť. Tieto poruchy sú niekedy
neopraviteľné.
• Ak akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina
vnikne do vnútra zariadenia, odpojte kamkordér
od napájania a nechajte ho skontrolovať
v autorizovanom servise Sony skôr, ako ho
budete ďalej používať.
• Vyhnite sa rozoberaniu, úpravám, nárazom
a nešetrnému zaobchádzaniu (nárazy, pády,
stúpanie na zariadenie). Dávajte obzvlášť pozor
na objektív.
• Ak kamkordér nepoužívate, nastavte prepínač
POWER do polohy (CHG) OFF.
• Nezabaľujte kamkordér počas prevádzky
napríklad do uteráka. Môžete spôsobiť
prehriatie.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy nie za šnúru samotnú.
• Neohýnajte nasilu sieťovú šnúru, ani na ňu
nepoložte ťažký predmet.
• Kovové časti udržujte čisté.
• Diaľkové ovládanie a okrúhlu batériu skladujte
mimo dosah detí. V prípade prehltnutia batérie
ihneď kontaktujte lekára.
• V prípade vytečenia elektrolytu z batérie:
– Kontaktujte autorizovaný servis Sony.
– Vodou umyte miesta na pokožke, ktoré prišli
do kontaktu s elektrolytom.
– Ak sa vytečená kvapalina dostane do očí,
vymyte ju veľkým množstvom vody a potom
vyhľadajte lekára.
8 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
• Z času na čas kamkordér zapnite a prehrávajte
kazetu cca 3 minúty.
• Pred uskladnením zariadenia úplne vybite
akumulátor.
Kondenzácia vlhkosti
8 Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Počas svietenia indikátora nebude okrem
vysunutia kazety fungovať žiadna funkcia.
Vysuňte kazetu, vypnite kamkordér
a nechajte ho asi hodinu s otvoreným krytom
kazety. Kamkordér môžete znovu používať
v prípade, že sa nezobrazí indikátor ? alebo
, keď znovu zapnete napájanie.
Ak vlhkosť ešte len začne kondenzovať,
kamkordér môže tento náznak už
identifikovať ako skondenzovanú vlhkosť.
V takomto prípade sa môže niekedy stať, že
sa kazeta nedá vybrať približne 10 sekúnd
po otvorení krytu kazety. Nejde o poruchu.
Kryt priestoru pre kazetu nezatvárajte, kým
sa držiak kazety nevysunie.
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš
kamkordér prenesiete z miesta chladného
na miesto teplé (alebo naopak), alebo
keď ho používate na horúcich miestach
nasledovným spôsobom.
• Prinesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vyhrievacím zariadením.
• Prenesiete kamkordér z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
• Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
• Používate kamkordér na mieste s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
8 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného
miesta na teplé vložte kamkordér
do plastovej tašky a tašku hermeticky
uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky
vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte kamkordér z tašky von.
Video hlava
• Ak je video hlava znečistená, nie je možné
normálne snímanie, alebo sa prehráva
nekvalitný obraz a zvuk.
• Ak sa vyskytne vyššie uvedený problém, čistite
video hlavu čistiacou kazetou Sony DVM12CLD (voliteľná) v trvaní cca 10 sekúnd.
– V prehrávanom obraze sa zobrazí mozaikový
šum, alebo je monitor modrý.
Ďalšie informácie
Ak kamkordér prenesiete priamo
z miesta chladného na miesto teplé, môže
skondenzovať vlhkosť vnútri kamkordéra,
na povrchu kazety alebo na objektíve.
V takomto prípade sa páska môže prilepiť
na video hlavu a poškodiť sa, alebo váš
kamkordér nebude fungovať správne.
Ak sa vlhkosť nachádza vnútri vášho
kamkordéra, zobrazí sa hlásenie [?
Moisture condensation. Eject the cassette.]
alebo [? Moisture condensation. Turn off
for 1H.]. Indikátor sa nezobrazí, ak vlhkosť
skondenzuje na objektíve.
8 Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
– Prehrávaný záznam nie je pohyblivý.
– Nevidno prehrávaný obraz alebo vypadáva
zvuk.
– Počas snímania sa zobrazí hlásenie [A
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
– Počas prehrávania sa zobrazí hlásenie [A
Dirty video head. Use a cleaning cassette.].
• Video hlava sa dlhým používaním opotrebúva.
Ak ani po čistení čistiacou kazetou nie je obraz
ostrý video hlava môže byť opotrebovaná.
Kontaktujte predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony za účelom výmeny
hlavy.
Pokračovanie 113
Údržba a bezpečnostné upozornenia (Pokračovanie)
LCD monitor
• Na LCD monitor príliš netlačte. Môže sa
poškodiť.
• Ak používate kamkordér na chladnom mieste,
môže sa na LCD monitore objaviť zdvojený
obraz. Nejde o poruchu.
• Počas používania kamkordéra sa môže zadná
strana LCD monitora zohriať. Nejde o poruchu.
8 Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov
alebo prach, na vyčistenie LCD monitora
odporúčame použiť jemnú handričku.
Ak používate čistiacu súpravu na LCD
monitory (voliteľná), tekutinu neaplikujte
priamo na LCD monitor. LCD monitor
vyčistite čistiacim papierom navlhčeným
v čistiacej tekutine.
8 Nastavenie LCD monitora (CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovom monitore nemusia
pracovať správne. Ak k tomu dôjde
vykonajte nasledovný postup. Pri tejto
operácii odporúčame napájať kamkordér
z AC adaptéra priamo alebo cez podstavec
Handycam Station.
Posúvaním prepínača POWER nadol
rozsvieťte kontrolku PLAY/EDIT.
Od kamkordéra alebo podstavca
Handycam Station odpojte všetky káble
okrem AC adaptéra, potom vyberte
kazetu a kartu “Memory Stick Duo”
z kamkordéra.
Stlačte
[MENU] (STANDARD SET) [CALIBRATION]
.
• Ak je nastavený pomer strán 4:3, prepne sa
na 16:9.
• LCD monitor nie je možné kalibrovať, ak je
otočený naopak.
Čistenie povrchu
• Kamkordér čistite suchou jemnou handričkou
alebo jemnou handričkou zľahka namočenou vo
vode. Potom vlhkosť z povrchu utrite suchou
handričkou.
• Nepoužívajte žiadny z uvedených typov
rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť
povrchovú úpravu, ani nevykonajte nasledovné.
– Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
prchavé látky.
– Nemanipulujte s kamkordérom, ak máte ruky
znečistené vyššie uvedenými látkami.
– Kamkordér nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou
v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých
miestach.
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí,
napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou
ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne
neusadzovali nečistoty a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným
postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu
plesní. Odporúčame kamkordér používať
minimálne raz mesačne, čím zabezpečíte
optimálny stav kamkordéra pre dlhú životnosť.
Nabíjanie vstavanej nabíjateľnej batérie
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
114
Poloha bodu “×” sa mení. Ak sa nedotknete
správneho bodu, znova začnite od kroku .
Dotknite sa bodu “×” zobrazeného na
monitore rohom dodávanej karty “Memory
Stick Duo”.
Stlačením [CANCEL] tento režim zrušíte.
Váš kamkordér sa dodáva so vstavanou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje,
že nastavenie času a dátumu atď. bude
uchované, aj pri nastavení prepínača
POWER v polohe (CHG) OFF. Nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy, keď je kamkordér
pripojený k elektrickej sieti cez AC adaptér,
alebo ak je v ňom vložený akumulátor.
Ak kamkordér vôbec nepoužívate (nie je
pripojený k AC adaptéru, ani v ňom nie
je vložený akumulátor), vybije sa batéria
úplne cca po 3 mesiacoch. Vybitá
nabíjateľná batéria nijako neovplyvní
funkčnosť kamkordéra, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas snímania.
8 Postupy
Kamkordér pripojte do elektrickej siete
pomocou dodávaného AC adaptéra alebo
podstavca Handycam Station a ponechajte
kamkordér s prepínačom POWER v polohe
(CHG) OFF viac než 24 hodín.
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
Zatlačte západku na držiaku a nechtom
vytiahnite držiak batérie.
Vložte novú batériu stranou + nahor.
Zasuňte držiak batérie do DO tak, aby
zacvakol.
Západka
Upozornenie
Pri nesprávnom vložení batérie hrozí
riziko explózie. Batériu nahraďte len
totožnou batériou alebo ekvivalentom
odporúčaným výrobcom.
Nepoužiteľné batérie likvidujte v zmysle
odporúčaní výrobcu.
Ďalšie informácie
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Pri používaní inej batérie hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie.
115
Technické údaje
Systém
Video snímací
systém
Systém snímania
statických záberov
Audio snímací
systém
Video signál
Rotačné hlavy, systém PCM
Kvantizácia: 12 bit
(Fz 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bit (Fz 48 kHz, stereo)
PAL farebný, CCIR štandard
Vhodné kazety
MiniDV kazety s označením
Rýchlosť posuvu
pásky
Čas snímania/
prehrávania
SP: Cca 18,81 mm/s
LP: Cca 12,56 mm/s
SP: 60 min.
(pri kazete DVM 60)
LP: 90 min.
(pri kazete DVM 60)
Cca 2 min. a 40 sek.
(Pri použití kazety DVM 60
a nabíjateľného akumulátora.)
Cca 1 min. a 45 sek.
(Pri použití kazety DVM 60
a AC adaptéra)
Elektronický hľadáčik
(farebný)
3,0 mm (1/6 typ) senzor CMOS
Celkový počet pixelov:
Cca 790 000 pixelov
Efektívne (statické):
Cca 690 000 pixelov
Efektívne (pohyblivé):
Cca 670 000 pixelov
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (Optický),
120 × (Digitálny)
f=2,77 ~ 27,7 mm
Pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom
V režime CAMERA-TAPE*2:
44 ~ 520 mm (16:9),
41 ~ 480 mm (4:3)
V režime CAMERAMEMORY:
40 ~ 400 mm (4:3),
43,5 ~ 435 mm (16:9)
F1,8 ~ 2,4
Priemer filtra: 30 mm
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
7 1x (lux) (F 1.8)
Čas prevíjania
vpred/vzad
Hľadáčik
Snímací prvok
Objektív
Ohnisková
vzdialenosť
Farebná teplota
Minimálne
osvetlenie
116
2 rotačné hlavy, systém Helical
scanning
Exif Ver. 2.2*1
*1 “Exif” je formát súboru pre statické zábery
stanovený asociáciou Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať dodatočnú informáciu, napr.
o nastavení kamkordéra v čase snímania.
*2 Ohnisková vzdialenosť je momentálna hodnota
odvodená od načítania pixelov pri širokouhlom
zábere.
Vstupné/Výstupné konektory
Audio/Video
vstup/výstup
10-pinový konektor
Automatické prepínanie
vstup/výstup
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Audio signál: 327 mV, (pri
zaťažovacej impedancii 47 kΩ),
Vstupná impedancia viac než
47 kΩ (kOhm), Výstupná
impedancia menej než 2,2 kΩ
(kOhm)
Konektor LANC Špeciálny mini-minikonektor
(Ø 2,5 mm)
LCD monitor
Obraz
Celkový počet
bodov
6,9 cm (2,7 typ, pomer strán
16:9)
123 200 (560 × 220)
Všeobecne
Napájanie
Priemerná
spotreba
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery (cca)
Jednosmerné DC 7,2 V
(akumulátor)
Jednosmerné DC 8,4 V
(AC adaptér)
Počas snímania cez hľadáčik
2,9 W (pri akumulátore)
Počas snímania cez
LCD monitor 3,2 W (pri
akumulátore)
0°C až 40°C
-20°C až + 60°C
54 × 117 × 102 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
Dodávané
príslušenstvo
400 g, len samotné zariadenie.
470 g vrátane akumulátora
NP-FA50 a kazety DVM 60.
Pozri str. 7.
Podstavec Handycam Station DCRA-C140
Vstupné/Výstupné konektory
Audio/Video
vstup/výstup
AC adaptér AC-L200
Napájanie
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prúdové
zaťaženie
Príkon
0,35 – 0,18 A
18 W
Výstupné napätie Jednosmerné DC 8,4 V*
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
Rozmery (cca)
0°C až 40°C
-20°C až + 60°C
USB konektor
10-pinový konektor
Automatické prepínanie
vstup/výstup
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Farebný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω
(Ohm), nesymetrický
Audio signál: 327 mV, (pri
zaťažovacej impedancii 47 kΩ),
Vstupná impedancia viac než
47 kΩ (kOhm), Výstupná
impedancia menej než 2,2 kΩ
(kOhm)
mini-B
Maximálne
Jednosmerné DC 8,4 V
výstupné napätie
Výstupné napätie Jednosmerné DC 7,2 V
Konektor DV
4-pinový konektor, S100
Kapacita
4,9 wh (680 mAh)
Rozmery (cca)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
48 × 29 × 81 mm
(š/v/h) okrem prečnievajúcich
častí
170 g, bez sieťovej šnúry.
* Ďalšie technické údaje pozri na štítku na
AC adaptéri.
Nabíjateľný akumulátor (NP-FA50)
50 g
Prevádzková
teplota
Typ
0°C až 40°C
Li-Ion (Lítium iónový)
Právo na zmeny vyhradené.
Ďalšie informácie
Hmotnosť (cca)
117
Index
Číslice
C
E
12BIT ................................. 54
CAMERA COLOR ............ 42
Easy Handycam ................. 20
16BIT ................................. 54
CAMERA DATA ............... 57
EDIT SEARCH .................. 31
21-pinový adaptér .............. 35
CD-ROM DISK .................. 73
END SEARCH ............. 31, 53
4CH MIC ........................... 55
Centrum podpory pre
užívateľov Pixela ................ 80
ERASE
4CH MIC recording ..... 25, 55
CINEMA EFECT
(Cinematic effect) .............. 49
A
Click to DVD ..................... 81
A.SHUT OFF (Automatické
vypnutie) ............................ 58
A/V prepojovací kábel
........................... 34, 63, 67, 84
A/V3DV OUT .................... 56
AC adaptér ........................... 8
Adaptér Memory Stick Duo
....................................... 7, 109
CLOCK SET ...................... 15
COLOR SLOW S
(Pomalá uzávierka) ...... 43, 95
Čas nabíjania ...................... 11
Čas prehrávania .................. 11
Záznamy ..................... 69
EXP. BRKTG
(Exposure bracketing) ........ 45
EXP.FOCUS
(Rozšírené zaostrovanie) .... 42
EXPOSURE .................. 40, 95
EXT SUR MIC (Externý
surround mikrofón) ............ 55
Čas snímania ................ 11, 47
Časový kód ......................... 28
AE SHIFT .................... 42, 96
Akumulátor “InfoLITHIUM”
........................................... 110
ALL ERASE ............... 47
F
FADER .......................... 48, 96
D
FILE NO. (Číslo súboru) ... 47
D. EFFECT (Digital effect)
....................................... 49, 96
FINE.................................... 45
Akumulátor ................... 8
DATA CODE ..................... 56
BATT INFO (Battery info)
..................................... 26
Date search ......................... 33
FLASH (Fázovanie pohybu)
............................................. 50
DATE/TIME........................ 57
FLASH LEVEL ........... 43, 92
Indikátor zostávajúceho
času akumulátora ........ 26
DELAY MOTION .............. 50
FLASH SET ....................... 43
DEMO MODE ............. 52, 86
FOCUS.......................... 42, 92
DIAL SET .......................... 45
FORMAT ................... 47, 108
Diaľkové ovládanie ............ 32
FRAME REC
(Frame recording) .............. 51
Akumulátor
ALL ERASE ...................... 47
AUD DUB CTRL (Audio
dabing) ............................... 68
First Step Guide ........... 73, 80
AUDIO MIX ................ 54, 68
DIGITAL ZOOM ......... 44, 92
AUDIO MODE .................. 54
DISP GUIDE (Popis monitora)
............................................. 14
Funkcia Signal convert ....... 84
DISP OUTPUT .................. 57
G
Dostupný počet záberov ..... 46
GUIDEFRAME ................... 56
AUTO SHUTTER .............. 41
B
B&W ................................... 50
BACK LIGHT .............. 25, 92
BEACH&SKI...................... 40
BEEP ................................... 57
BLACK FADER ................ 48
DOT FADER ...................... 49
Dotykový monitor .............. 14
Držanie kamkordéra ........... 12
DV STREAM ............... 52, 56
Dvojnásobná rýchlosť ......... 53
H
Help (pomocník) ................. 73
HISTOGRAM ............... 44, 96
Hľadáčik .............................. 13
BURN DVD ....................... 53
Jas ............................... 56
BURST ................................ 45
Hlasitosť ............................. 23
Hlavný zvuk ........................ 54
118
I
Kryt ..................................... 16
N
i.LINK ............................... 111
Kvalita záznamu (QUALITY)
............................................ 45
Nabíjanie akumulátora ......... 8
Ikony ........ Pozri Zobrazované
indikátory
ImageMixer VCD2 ............. 73
Akumulátor ................... 8
Vložená nabíjateľná
batéria ....................... 114
L
Indexové zobrazenie .......... 23
LANDSCAPE ..................... 40
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora ........................ 28
LANGUAGE....................... 58
Nabíjateľný akumulátor ...Pozri
Akumulátor
Indikátory ........................... 30
LCD BL LEVEL (Osvetlenie
LCD monitora) ................... 55
INDOOR ............................ 41
LCD BRIGHT .................... 55
Nastavenie expozície pri
objektoch v protisvetle .... 25, 92
Inštalácia ............................ 75
LCD COLOR ..................... 56
Názov ............................... 107
INT.REC-STL (Intervalové
snímanie statických záberov)
............................................. 51
LCD monitor ...................... 13
NEG.ART............................ 50
LCD panel .......................... 13
NEW FOLDER .................. 48
LCD BL LEVEL ........ 55
NORMAL .......................... 45
Izolačný prvok .................... 32
LCD BRIGHT ............ 55
NTSC ............................... 106
Nastavenie dátumu a času .... 15
LCD COLOR .............. 56
J
LCD PANEL ...................... 57
O
JPEG .................................. 108
LCD/VF SET ..................... 55
Obchodné značky ............. 123
LETTER BOX ................... 56
Obnovenie výrobných
nastavení (Reset) ................ 26
L
LP (Long Play) ................... 54
Kábel i.LINK ......... 63, 81, 84
LUMI. KEY (Luminance key)
............................................. 50
Kalibrácia .......................... 114
Kapacita pre snímanie ........ 28
Vloženie/Vybratie ........ 16
Kompresný formát ........... 108
Kondenzácia vlhkosti ....... 113
Konektor ............................. 72
Konektor A/V .... 34, 63, 67, 84
Konektor DC ........................ 8
Konektor DC IN ................... 8
Konektor DV ...................... 63
Konektor LANC ................. 72
Konektor rozhrania ............ 72
Konektor S-VIDEO ...... 34, 63
Kontrolka CHG (nabíjanie) .... 9
Kontrolka prístupu ............. 17
Kontrolka REC
(Kontrolka snímania) ......... 27
Kopírovanie ......................... 64
Kryt objektívu .................... 22
Ochranná klapka ...... 107, 108
Okrúhla lítiová batéria ..... 115
OLD MOVIE ..................... 50
Macintosh...................... 74, 79
ONE PUSH ........................ 41
Maximálne nabitie ............... 9
Menu CAMERA SET ........ 40
Osvetlenie LCD monitora
....................................... 13, 88
Menu EDIT/PLAY ............. 53
OUTDOOR ......................... 41
Menu MEMORY SET ....... 45
OVERLAP ......................... 49
Menu PICT.APPLI. (Menu
Picture Application) ........... 48
Ovládač CAM CTRL ......... 61
MENU ROTATE ................ 58
Ovládač nastavenia hľadáčika
............................................. 13
Menu STANDARD SET .... 54
Ovládač OPEN/EJECT ...... 16
Menu TIME/LANGU ........ 58
Ovládač transfokácie (Zoom)
............................................. 24
MONOTONE ...................... 48
Ďalšie informácie
Kazeta ........................ 16, 107
M
Ochrana záznamu ............... 69
MOSAIC FADER .............. 48
MOSAIC ............................. 50
MOVIE SET ...................... 47
MPEG .............................. 108
MPEG MOVIE EX ............ 22
MULTI CONNCT .............. 52
MULTI-SOUND ................ 54
Pokračovanie 119
Index (Pokračovanie)
P
Pomer strán ........................ 18
P.MENU .. Pozri Personal Menu
PAL ............................ 94, 106
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo” ................................... 16
Dostupný čas záznamu
..................................... 47
Dostupný počet záberov
..................................... 46
Programovateľný ovládač
...................................... 24, 61
Menu CAMERA SET .. 40
PROGRES.REC ............ 44, 96
Menu EDIT/PLAY ...... 53
Menu MEMORY SET .. 45
Q
Menu PICT.APPLI ..... 48
QUALITY ............................ 45
Menu STANDARD SET
..................................... 54
Menu TIME/LANGU ... 58
FORMAT ..................... 47
Personal Menu ...... 36, 59
Ochranná klapka ....... 108
Položky ponuky Menu .. 38
Vloženie/Vybratie ........ 17
Používanie ponuky Menu
..................................... 36
R
REC CTRL
(Ovládanie snímania) ......... 65
REC FOLDER (Priečinok pre
snímanie) ............................ 48
Pamäťová karta “Memory
Stick” .......................... 52, 108
Popruh ................................ 12
Páska ................... Pozri Kazeta
Popruh na plece .................... 7
PASTEL ............................. 50
PORTRAIT (Jemný portrét)
............................................. 40
REC MOVIE ...................... 66
Posuv vyváženia bielej farby
............................................. 42
REC START/STOP ...... 20, 22
Pätica s aktívnym rozhraním
....................................... 67, 72
PB FOLDER (Priečinok pre
prehrávanie) ....................... 48
PB zoom ............................. 26
PC........................................ 75
Personal Menu ............. 36, 59
Používanie .................... 36
Pridanie ....................... 59
Resetovanie ................. 60
Usporiadanie poradia .... 60
Užívateľské nastavenie .. 59
Vymazanie ................... 59
PICT. EFFECT (Picture effect)
............................................. 50
Používanie v zahraničí ..... 106
Prehrávanie snímky po snímke
............................................. 53
Prehrávanie v opačnom smere
............................................. 53
Prehrávanie.......................... 23
Dvojnásobná rýchlosť ... 53
REMAINING...................... 57
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie) .......... 57
Reproduktor ........................ 27
Režim Mirror ..................... 25
Samodiagnostické zobrazenia
........................................... 101
Prepínač POWER ............... 12
SELF-TIMER .................... 44
Prepínač USB ON/OFF ...... 72
Senzor signálov diaľkového
ovládania ............................ 27
Picture Package .................. 73
NEW FOLDER ........... 48
Picture Search .................... 23
PB FOLDER (Priečinok
pre prehrávanie) .......... 48
REC MODE (Režim
snímania) .................... 54
REDEYE REDUC ............. 43
Spomalene .................. 53
Priečinok
Formát pohyblivého
záznamu .................... 108
Rec review .......................... 31
S
Priblíženie ........................... 24
Pohyblivý záznam
REC MODE (Režim snímania)
............................................. 54
Snímka ......................... 53
PictBridge PRINT .............. 70
Podstavec Handycam Station
......................................... 9, 72
REC LAMP ........................ 57
Opačný smer ............... 53
PictBridge .......................... 70
Počítadlo ............................ 28
120
Ponuka Menu ..................... 36
REC FOLDER (Priečinok
pre snímanie) .............. 48
Pripojenie
PC ............................... 73
TVP ........................ 34, 63
PROGRAM AE ............ 40, 95
SEPIA ................................ 50
SHARPNESS ................ 41, 95
Sieťová šnúra ........................ 8
SKINTONE................... 50, 96
Skip Scan ........................... 23
SLIDE SHOW .................... 49
Slot pre pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo” ......... 17
Slow playback (spomalené
prehrávanie) ....................... 53
SLOW SHUTTR
(Pomalá uzávierka) ............ 50
SMTH INT.REC (Plynulé
intervalové snímanie) ... 51, 96
Snímanie ............................. 22
Softvér ................................ 75
SOLARIZE ........................ 50
SP (Standard Play) ............. 54
Tlačidlo pre prepínanie
zobrazenia END SEARCH/
EDIT SEARCH/Rec review
............................................. 28
Tlačidlo pre výber prehrávania
kazety ................................. 29
Vyhľadávanie počiatočného
bodu .................................... 31
Vymazávanie záznamu ...... 69
Vysielač............................... 32
Výstražné hlásenia ........... 101
Výstražné indikátory ........ 101
SPOT FOCUS .............. 42, 95
Tlačidlo pre vymazanie
záznamu ............................. 29
SPOT METER (Flexible spot
meter) ........................... 40, 95
Tlačidlo Predchádzajúci/
Nasledujúci záznam ........... 29
W
SPOTLIGHT ....................... 40
Tlačidlo RESET ................. 26
SQUEZE (Squeeze) ........... 56
Tlačidlo Review ................. 28
STANDARD ...................... 46
Tlačidlo ZERO SET
MEMORY .......................... 32
Statický záber
WB SHIFT (Posuv vyváženia
bielej farby) ........................ 42
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej farby) ........................ 41
WHITE FADER ................. 48
Formát statického záberu
................................... 108
TRAIL ................................. 50
WIDE SELECT ................. 18
TV normy ......................... 106
WIDE STEREO ................. 55
Kvalita ......................... 45
TV TYPE ........................... 34
Windows ...................... 74, 75
Veľkosť ........................ 46
TVP .................................... 34
WIPE ................................... 49
Statív ................................... 25
WORLD TIME .................. 58
STEADYSHOT ............. 44, 92
U
STEREO ............................ 55
Údržba ............................... 112
Z
STILL SET.......................... 45
USB CAMERA .................. 56
STILL.................................. 50
ZEBRA .............................. 43
USB konektor ..................... 72
SUNSET&MOON ............. 40
Zero set memory ................ 32
USB SELECT .................... 52
Značka pre tlač .................... 70
S-VIDEO kábel ............ 34, 63
Široký záber ....................... 24
Zobrazované indikátory ..... 28
V
Zoom (Transfokácia)........... 24
VAR.SPD PB (Rôzne rýchlosti
prehrávania) ........................ 53
T
Vedľajší zvuk ...................... 54
Technické údaje ............... 116
Veľkosť záznamu (IMAGE
SIZE) .................................. 46
TELE MACRO ............ 43, 95
Tlač ..................................... 70
Tlačidlá ovládania video
prehrávania ......................... 29
Tlačidlo DISPLAY BATT
INFO ............................ 14, 26
Tlačidlo EASY ................... 20
Tlačidlo MANUAL ............ 61
Tlačidlo Personal Menu ..... 28
Tlačidlo PHOTO .... 20, 22, 32
Tlačidlo pre blesk ......... 25, 91
Tlačidlo pre indexové
zobrazenie .......................... 29
Zvukový signál (pípanie)
............................... Pozri BEEP
Ďalšie informácie
Systémové požiadavky ....... 74
Pohyblivý záznam ........ 47
Statický záber ............. 46
VF B.LIGHT (Jas v hľadáčiku)
............................................. 56
VF WIDE DISP (Širokouhlý
záber v hľadáčiku) .............. 56
Video hlava ...................... 113
VIDEO INPUT .................. 56
VOLUME............................ 54
V-OUT/PANEL ................. 57
Vstavaný mikrofón ............. 27
121
Vychutnajte si
širokouhlý obraz
s vysokým
rozlíšením!
Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie.
Na širokouhlom TVP môžete
záznam nasnímaný týmto
kamkordérom v režime 16:9
prehrávať na celej ploche
obrazovky.
• Pomer strán prehrávaného obrazu je možné nastaviť tak, aby zodpovedal pomeru strán
obrazovky TVP. Znamená to, že aj keď má váš TVP pomer strán 4:3, môžete snímať
širokouhlý obraz a využiť takýto záznam v budúcnosti.
• Ak chcete snímať v režime 4:3, použite tlačidlo WIDE SELECT.
A : Príklad zobrazenia obrazu na LCD monitore kamkordéra počas snímania.
B : Príklad zobrazenia prehrávaného obrazu na obrazovke TVP.
A
B
16:9
4:3
LCD monitor počas snímania
TVP 16:9
TVP 4:3
Obchodné značky
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
”, “Memory Stick
Duo”, “
”,
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
“MagicGate Memory Stick” a “MagicGate
Memory Stick Duo” sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• i.LINK a sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
• Picture Package je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
•
je obchodná značka.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti U.S. Microsoft Corporation v USA
a ostatných krajinách.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
a PowerMac sú obchodné značky spoločnosti
Apple Computer, Inc. v USA a ostatných
krajinách.
• eMac je obchodná značka spoločnosti Apple
Computer, Inc.
• QuickTime a logo QuickTime sú obchodné
značky spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Roxio je ochranná známka spoločnosti Roxio,
Inc.
• Toast je obchodná značka spoločnosti Roxio,
Inc.
• Windows Media Player je obchodná značka
spoločnosti Microsoft Corporation.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Macromedia, Inc. v USA
a ostatných krajinách.
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky názvy produktov spomenuté v tejto
časti môžu byť obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami príslušných spoločností.
Označenia TM a “®” však nie sú v tomto návode
vždy uvádzané.
http://www.sony.net/
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF