Sony | DPP-FP50 | Sony DPP-FP50 Návod na použitie

2-599-949-11 (1)
Skôr než začnete
Digitálna
fototlačiareň
Prípravy
Základná tlač
Tlač prostredníctvom LCD
displeja
Rôzne spôsoby tlače
DPP-FP50
Tlač z PictBridgekompatibilného
fotoaparátu/kamkordéra
Tlač z PC
Riešenie problémov
Ďalšie informácie
Návod na použitie
Pred používaním tlačiarne si pozorne
prečítajte tento návod a uschovajte ho
pre budúce použitie.
© 2005 Sony Corporation
Prehľad pre rýchle
uvedenie do prevádzky
DPP-FP50
Podľa krokov 1 až 6 zrealizujte tlač.
Podrobnosti pozri v návode na použitie.
1
Skontrolujte obsah balenia.
Tlačiareň (1)
Zásobník na papier (1)
CD-ROM disk (1)
• Ovládač tlačiarne Sony DPP-FP50
pre OS Windows® XP Professional/
Windows XP Home Edition/Windows
XP Media Center Edition/Windows
2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
• PictureGear Studio Ver.2.0
AC adaptér (1)
Sieťová šnúra (1)
• Návod na použitie (1)
• Prehľad pre rýchle uvedenie
do prevádzky (tento list, 1)
• Záručný list (1)
• Softvérová licenčná zmluva
koncového užívateľa so
spoločnosťou Sony (Sony
End User Software License
Agreement) (1)
• Testovacia súprava pre
farebnú tlač (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Video prepojovací
kábel (1)
Čistiaca súprava (1)
Svorkový filter (1)
2
Pripravte testovaciu súpravu pre farebnú tlač
(dodávaná).
Ako voliteľné príslušenstvo sú tiež dostupné nasledovné tlačiarenské
súpravy.
Tlač vo veľkosti pohľadnice:
Tlač veľkosti 3,5 x 5 palca:
SVM-F40P
SVM-F40L*
• Tlačový papier veľkosti
• Tlačový papier veľkosti 3,5 x 5
pohľadnice (4 x 6 palca)
palca (dva balenia obsahujúce
(dva balenia obsahujúce
po 20 hárkov papiera)
po 20 hárkov papiera).
• Tlačová kazeta na 40 výtlačkov (1)
• Tlačová kazeta na 40 výtlačkov (1)
Podrobnosti pozri na str. 11 v návode na použitie.
(*V niektorých regiónoch tlačový papier veľkosti 3,5 x 5 palca nie je v predaji.)
3
Vložte tlačovú kazetu.
1
Potiahnite a otvorte
kryt priestoru pre
tlačovú kazetu.
2
Vložte tlačovú kazetu.
3
Zatvorte kryt.
Šípka
Pokračujte krokom
4.
4
Vložte tlačový papier.
1
Otvorte vysúvač zásobníka na papier
(1) a posuňte a podvihnutím otvorte
kryt zásobníka na papier (2).
2
Nasmerujte vytlačenú značku
(veľkosť pohľadnice) alebo šípku
(veľkosť 3,5 x 5 palca) rovnakým
smerom, akým sa podáva papier.
Adaptér zásobníka
(Vyberte ho, ak používate tlačový
papier veľkosti pohľadnice.)
3 Vyberte ochranný hárok a zatvorte
kryt zásobníka na papier. Potom
zásobník posuňte rovnakým
smerom, akým sa podáva papier.
Vložte tlačový papier.
4
Potiahnite a otvorte kryt priestoru
pre zásobník na papier a zásobník
vložte do tlačiarne.
Zásobník vkladajte pevne a správne,
až kým nezacvakne na svoje miesto.
Ochranný hárok môžete použiť aj
ako čistiaci hárok. Skladujte ho spolu
s čistiacou súpravou.
5
Pripojte napájanie.
Jednu koncovku sieťovej šnúry
pripojte do elektrickej zásuvky a druhú
koncovku do AC adaptéra. Potom
koncovku kábla AC adaptéra pripojte
do konektora DC IN na tlačiarni.
AC adaptér
Sieťová šnúra
6
Prípravy
Vytlačte obrázok.
V závislosti od používanej pamäťovej karty
alebo zariadenia sa postupy pri tlači líšia:
Tlač obrázka uloženého
na pamäťovej karte alebo
v externom zariadení.
1 Tlačiareň pripojte
k TV monitoru
a zapnite TV monitor.
Tlač prostredníctvom
pripojeného
TV monitora
Video
prepojovací
kábel
Karta “Memory Stick”
Karta CompactFlash
SD karta
TV monitor prepnite
do video režimu.
Externé zariadenie,
napr. digitálny fotoaparát/
kamkordér
Prípravy
1 Vložte pamäťovú kartu,
alebo pripojte externé
zariadenie.
Tlač obrázka z PictBridge-kompatibilného
fotoaparátu/kamkordéra
Pozri str. 57 v návode
na použitie.
Tlač obrázka z PC
Pozri str. 58 v návode
na použitie.
Karta “Memory Stick”
Tlač prostredníctvom
LCD displeja
Digitálny fotoaparát/
kamkordér
Prípravy
2 Vložte pamäťovú kartu,
alebo pripojte externé
zariadenie.
Zobrazenie obrázkov
3 Stlačením tlačidla
ON/STANDBY zapnite
tlačiareň.
4 Zobrazte obrázky na TV
monitore.
Karta “Memory Stick”
Digitálny fotoaparát/
kamkordér
Ak je zvolený režim LCD,
stlačením MONITOR
OUT zobrazte obrázky
na TV monitore.
Prípravy
Zobrazenie obrázkov
2 Stlačením tlačidla
3 Stlačením MONITOR
ON/STANDBY zapnite
tlačiareň.
OUT zobrazte na LCD
displeji Menu.
4 Stláčaním INPUT SELECT
zobrazte obsah zvolenej
pamäťovej karty alebo
externého zariadenia
na LCD displeji.
5 Stláčaním INPUT SELECT
zobrazte obsah zvolenej
pamäťovej karty alebo
externého zariadenia
na TV monitore.
Výber obrázka
Tlač
6 Zvoľte obrázok pre tlač.
7 Stlačte PRINT.
Tlač viacerých kópií
Stláčaním f/F/g/G
presuňte žltý rámček
(kurzor) na obrázok,
ktorý chcete vytlačiť.
Pozri str. 24 v návode
na použitie.
Výber obrázka
5 Stlačením AUTO PRINT
zobrazte “INDEX” .
6 Stlačte PRINT.
7 Zvoľte obrázok pre tlač.
Stlačte PRINT a stláčaním
f/F zvoľte číslo
požadovaného obrázka.
Potom stlačte ENTER.
Tlač viacerých kópií
Stláčaním ENTER zadajte
požadovaný počet.
Vytlačí sa indexová
tlač miniatúr obrázkov
uložených na pamäťovej
karte alebo v externom
zariadení. Takto môžete
obrázky skontrolovať.
Tlač
8 Stlačte PRINT.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný servis.
UPOZORNENIE
Ak je zariadenie umiestnené v blízkosti
zariadenia, ktoré vyžaruje elektromagnetické
žiarenie, môže sa pri prevádzke vyskytnúť
rušenie obrazu a/alebo zvuku.
UPOZORNENIE
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za
náhodné alebo následné poškodenia alebo straty
obsahu záznamu, ktoré sú zapríčinené
nesprávnym použitím alebo poruchou tlačiarne
alebo pamäťovej karty “Memory Stick”.
VÝSTRAHA
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky.
(V prípade potreby sa zariadenie musí dať
rýchlo odpojiť od elektrickej siete.)
Informácia pre spotrebiteľov
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený
v súlade s kritériami stanovenými nariadením
EMC pre používanie prepojovacích káblov
kratších než 3 metre.
Informácia pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením alebo jeho úpravou, ktorá nie je
výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu výrobku.
Záznam majiteľa
Poznámka:
Typové označenie (Model No.) a výrobné
číslo (Serial No.) sú vyznačené na spodnej
časti zariadenia. Výrobné číslo si
poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu
Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte
ho o uvedených označeniach/číslach.
Model No. DPP-FP50
Serial No.
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami,
môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Tienený prepojovací kábel odporúčaný v tomto
návode môže byť používaný spolu s týmto
zariadením len v súlade s podmienkami pre
používanie digitálnych zariadení triedy B podľa časti
15 predpisov FCC.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto výrobku,
kontaktujte predajcu Sony
2 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Nižšie uvedené číslo sa vzťahuje len
na záležitosti týkajúce sa Poriadku FCC.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Usmerňujúca informácia
Z dôvodu ochrany pred možnou stratou dát
zapríčinenou náhodnou operáciou alebo poruchou
tlačiarne odporúčame dôležité údaje zálohovať.
Vyhlásenie o zhode
Informácia
Obchodný názov:
Sony
Typové ozn.: DPP-FP50
Zodp. spoločnosť:
Sony Electronics Inc.
Adresa:
16450 W. Bernardo Dr, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefónne č.: 858-942-2230
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ
ALEBO ZVLÁŠTNE POŠKODENIA, ČI
POŠKODENIA ÚMYSELNÉ, KTORÉ VZNIKLI
CHYBOU ZARIADENIA ALEBO POUŽÍVANÍM
AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZARIADENIA.
Informácia pre spotrebiteľov
Diaľkové ovládanie RM-DPP10
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA PODMIENKY
ČASTI 15 PREDPISOV FCC. PREVÁDZKA JE
PODMIENENÁ SPLNENIU DVOCH
PODMIENOK: (1) ZARIADENIE NEMÔŽE
SPÔSOBOVAŤ RUŠIVÉ INTERFERENCIE
A (2) ZARIADENIE MUSÍ ABSORBOVAŤ
VŠETKY PRIJATÉ INTERFERENCIE,
VRÁTANE INTERFERENCIÍ, KTORÉ MÔŽU
SPÔSOBIŤ NEŽELANÚ PREVÁDZKU.
TOTO DIGITÁLNE ZARIADENIE TRIEDY B JE
V SÚLADE S KANADSKOU NORMOU ICES-003.
Kopírovanie, editovanie alebo tlač CD diskov,
TV programov, materiálov chránených autorskými
právami (obrazov, publikácií) alebo akýchkoľvek
iných materiálov, okrem vlastných záznamov, je
limitované výhradne pre súkromné alebo domáce
použitie. Ak nevlastníte autorské práva alebo
súhlas vlastníka autorských práv na kopírovanie
takýchto materiálov, ich kopírovaním nad povolený
rámec sa dopúšťate porušenia zákona a môžete čeliť
obvineniu a žalobe zo strany vlastníka autorských
práv.
Pri tlači fotografií touto tlačiarňou venujte veľkú
pozornosť tomu, aby ste neporušili zákon o ochrane
autorských práv. Akoukoľvek neautorizovanou
manipuláciou alebo úpravou portrétov iných osôb
zasahujete do práv príslušných osôb.
Na niektorých výstavách, podujatiach alebo
predstaveniach môže byť fotografovanie zakázané.
Obchodné značky a ochrana
autorských práv
• VAIO je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft a Windows® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a ostatných krajinách.
• IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
• Pentium je ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
• “Memory Stick“, “
”, “MagicGate Memory
Stick“, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick
PRO” a “Memory Stick-ROM” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• “MagicGate” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• Rastrový proces fontov typu True Type je
založený na platforme softvéru FreeType Team.
• Tento softvér je z časti založený na činnosti
nezávislej skupiny JPEG.
• Libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler
• Tento produkt využíva nástroje “Exif Toolkit For
Windows Ver.2.4 (Copyright © 1998 FUJI PHOTO
FILM CO., LTD. Všetky práva vyhradené)”. Exif
je vymeniteľný formát obrazových súborov pre
digitálne fotoaparáty špecifikovaný asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Všetky ostatné názvy spoločností a výrobkov
uvedené v tomto návode môžu byť ochrannými
známkami alebo obchodnými značkami
príslušných spoločností. Označenia “™” a “®”
nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
3 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Informácie pre
užívateľov
Program © 2004 Sony Corporation
Dokumentácia © 2004 Sony Corporation
Všetky práva vyhradené. Tento návod na použitie,
alebo softvér v ňom popísaný, či už vcelku alebo
jeho časti nie je možné šíriť, prekladať, alebo
upravovať bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Sony Corporation.
SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION
NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ
ALEBO INÉ POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKLI
NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM,
NEDODRŽANÍM POKYNOV V TOMTO
NÁVODE, SOFTVÉRI ALEBO INÝCH
INFORMÁCIÍ NACHÁDZAJÚCICH SA
V TOMTO NÁVODE.
Odpečatením obalu s médiom CD-ROM súhlasíte
s podmienkami licenčnej zmluvy. Ak s týmito
podmienkami nesúhlasíte, prosíme, aby ste
obratom doručili neporušený obal s diskom spolu
s celým obsahom balenia predajcovi, u ktorého ste
súpravu zakúpili.
Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo
na zmeny v tomto návode alebo v informáciách
uvádzaných v tomto návode bez predošlého
upozornenia.
Softvér popísaný v tomto návode môže tiež
podliehať ustanoveniam individuálnych
licenčných zmlúv s koncovým užívateľom.
Registrácia užívateľa
Aby ste mohli využívať zákaznícky servis, vyplňte
a odošlite registračnú kartu, ktorú nájdete
v balení.
Akékoľvek údaje, ktoré sú súčasťou dodávaného
softvéru, nie je možné žiadnym spôsobom
upravovať ani kopírovať okrem osobného
použitia. Akékoľvek nepovolené kopírovanie
tohto softvéru je v rozpore so zákonom o ochrane
autorských práv.
Neoprávnené kopírovanie, úpravy portrétov
iných osôb alebo materiálu chráneného zákonom
o autorských právach môže byť v rozpore
s autorskými právami príslušných vlastníkov.
Obsah
Skôr než začnete
Čo dokáže tlačiareň ................................ 6
Popis častí .............................................. 8
Prípravy
1 Kontrola dodávaného
príslušenstva ................................... 10
2 Príprava tlačiarenskej súpravy ........ 11
Veľkosť tlačového papiera ....................... 11
Voliteľné tlačiarenské súpravy ................. 11
3 Vloženie tlačovej kazety ................. 12
4 Vloženie papiera ............................. 13
5 Príprava diaľkového ovládania ....... 16
6 Pripojenie napájania ....................... 17
Pripojenie k TV monitoru ...................... 18
Vloženie pamäťovej karty ..................... 18
Vloženie karty “Memory Stick” ............... 19
Vloženie karty CompactFlash ................... 19
Vloženie SD karty .................................... 19
Pripojenie fotoaparátu/kamkordéra alebo
iného externého zariadenia ............ 20
Základná tlač
(Režim MONITOR OUT)
Zobrazenie obrázkov na TV monitore ... 21
Tlač zvolených obrázkov ....................... 22
Tlač obrázka ........................................... 22
Zobrazenie náhľadu na obrázok
pred tlačou ............................................. 23
Tlač viacerých obrázkov ........................... 24
AUTO tlač
(INDEX/DPOF/ALL) .......................... 25
4 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač prostredníctvom LCD
displeja (Režim LCD)
Tlač zvolených obrázkov ....................... 27
AUTO tlač
(INDEX/DPOF/ALL) .......................... 29
Zmena nastavení tlače .......................... 30
Rôzne spôsoby tlače (Režim
MONITOR OUT)
Editovanie obrázka ............................... 31
Zobrazenie Menu Edit ............................. 31
Zväčšenie/zmenšenie veľkosti obrázka ..... 32
Presun obrázka ....................................... 32
Otočenie obrázka .................................... 32
Nastavenie obrázka ................................ 33
Úprava obrázka špeciálnym filtrom .......... 33
Redukcia efektu červených očí ................. 34
Vkladanie textu ....................................... 35
Uloženie a tlač obrázka ........................... 38
Rôzne spôsoby tlače (Creative Print) .... 39
Tlač z PictBridgekompatibilného fotoaparátu/
kamkordéra (Režim PictBridge)
Tlač obrázkov z digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra .................................... 57
Tlač z PC (Režim PC)
Inštalácia softvéru ................................ 58
Systémové požiadavky ............................. 58
Inštalácia ovládača tlačiarne .................... 59
Inštalácia softvéru PictureGear Studio ...... 62
Tlač obrázkov zo softvéru PictureGear
Studio ............................................. 64
Tlač prostredníctvom iného aplikačného
softvéru .................................................. 70
Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú problémy ...................... 71
Ak sa zobrazí chybové hlásenie ............ 86
Zobrazenie Menu Creative Print .............. 39
Realizácia tlače s ľubovoľným
usporiadaním .......................................... 40
Kalendár ................................................. 44
Pohľadnica .............................................. 45
Separovaná tlač ...................................... 46
Ak sa zasekne papier ............................ 89
Zmena nastavení tlače (Set Up) ............ 48
Pamäťová karta “Memory Stick” ......... 92
Prehliadanie Slideshow ......................... 51
Vymazanie zvolených obrázkov ............... 52
Formátovanie pamäťovej karty “Memory
Stick” ..................................................... 53
Pamäťová karta “Memory Stick” ............. 92
Typy kariet “Memory Stick” .................... 92
Typy kariet “Memory Stick” vhodné
pre tlačiareň ............................................ 93
Poznámky k používaniu ........................... 93
Vyhľadávanie obrázka .......................... 53
Karta CompactFlash/SD ........................ 94
Zmena nastavení tlačiarne
(Option) .......................................... 55
Technické údaje .................................... 95
Vymazávanie obrázkov ......................... 52
Čistenie vnútra tlačiarne ....................... 89
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 91
Poznámky k používaniu ........................... 94
Rozsah tlače ........................................... 97
Slovník .................................................. 98
Index .................................................... 99
5 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Skôr než začnete
Čo dokáže tlačiareň
Tlačiť môžete z pamäťovej karty
alebo externého zariadenia
Tlačiť môžete
prostredníctvom TV monitora
.str. 18 až 20
Obrázok môžete zvoliť a vytlačiť
.str. 22
Digitálny
fotoaparát alebo
externé zariadenie
Karta “Memory
Stick”,
CompactFlash
alebo SD
Tlačiť môžete pomocou LCD
displeja
K dispozícii vám budú rôzne spôsoby
tlače
.str. 31 až 47
.str. 27 až 30
Môžete meniť a nastavovať spôsoby
tlače
.str. 48 až 56
Tlačiť môžete z PictBridgekompatibilného fotoaparátu/
kamkordéra
Tlačiť môžete z PC
.str. 58
.str. 57
6 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne typy tlače, ktoré môžete vykonať
Auto tlač (INDEX/
DPOF/ALL)
(.str. 25, 29)
Tlač zväčšeného/
zmenšeného/presunutého/otočeného obrázka
(.str. 32)
Obrázok upravený
vložením textu
(.str. 35)
Tlač v ľubovoľnom
usporiadaní
(.str. 40)
Tlač kalendára
(.str. 44)
Tlač pohľadníc
(.str. 45)
Separovaná tlač
(.str. 46)
Funkcie najvyššej kvality obrazu
umožňujúce foto-realistickú tlač
x Profesionálny systém vysokokvalitnej
farebnej tlače, ktorý dokáže eliminovať
skreslenie farieb, ktoré sa môže
vyskytnúť z dôvodu horúcej tlačovej
hlavy vytvára foto-realistickú tlač.
x Funkcia Super Coat 2 zabezpečuje
vysokú životnosť a odolnosť voči vlhkosti
a odtlačkom prstov.
x Funkcia Auto Fine Print 3 analyzuje
grafickú informáciu o obrázku
a zabezpečí úpravu výsledného vzhľadu
obrázka na optimálnu kvalitu.
(.str. 49)
x Funkcia Exif 2.21 (Exif
Print) využíva informácie
o podmienkach snímania
daného obrazového súboru
nasnímaného digitálnym fotoaparátom
kompatibilným so štandardom Exif
Print 2.21 a následne ho vytlačí vo
vylepšenej kvalite obrazu. (.str. 49)
x V obrázku môžete redukovať efekt
červených očí, možné je aj nastavenie
jasu - brightness, sýtosti farieb - hue
a iných zložiek kvality obrazu, čo
následne umožní tlač vo vysokej kvalite.
(.str. 34)
Pohodlné tlačové operácie
x Vysokorýchlostný procesor CPU
umožňuje rýchle spracovanie, náhľad
a tlač obrázka.
x Zásobník na papier umožní plynulo
naraz vytlačiť až 20 hárkov tlačového
papiera. (.str. 13)
Rozmanitosť tlače
x Môžete zvoliť veľkosti tlače (veľkosť
pohľadnice a tlač veľkosti 3,5 x 5 palca).
x Môžete zvoliť tlač s olemovaním alebo
bez olemovania (.str. 49)
x Obrázky z pamäťovej karty alebo
externého zariadenia môžete prehliadať
systémom Slideshow. (.str. 51)
x Môžete jednoducho realizovať tlač
obrázka z fotoaparátu alebo externej
zálohovacej jednotky*. (.str. 20)
(*Správne fungovanie všetkých typov externých
zálohovacích jednotiek nie je zaručené.)
x Dodávaný softvér umožňuje
jednoducho tlačiť obrázky uložené
na pevnom disku PC. (.str. 58)
x Môžete jednoducho
realizovať tlač obrázka
z PictBridge-kompatibilného
fotoaparátu/kamkordéra. (.str. 57)
7 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Skôr než začnete
Základná tlač
jedného obrázka
(.str. 22)
Popis častí
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých
čísla sú uvedené v zátvorkách.
Tlačiareň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
Tlačidlo MENU (str. 31, 39, 48)
LCD displej (str. 27)
Tlačidlo INPUT SELECT (str. 21, 27)
Tlačidlo MONITOR OUT (str. 21, 27)
Tlačidlo CANCEL (str. 25)
Tlačidlo ENTER
Tlačidlá so šípkami (g/G/f/F)
Tlačidlo AUTO (automaticky)
PRINT (str. 26, 29)
Tlačidlo PICTURE (str. 23)
Indikátor prístupu (str. 19)
Tlačidlo ON/STANDBY (str. 17)
Indikátor ON/STANDBY (str. 17)
Tlačidlo PRINT (str. 23)
Konektor PictBridge/CAMERA
(str. 20)
Senzor signálov diaľkového
ovládania (str. 16)
Tlačidlo vysunutia karty
CompactFlash (str. 19)
Slot pre vloženie karty CF
(CompactFlash) CARD (str. 19)
Slot pre vloženie karty “Memory
Stick”/“Memory Stick Duo” (str. 19)
Slot pre vloženie karty SD CARD
(str. 19)
Slot pre vloženie karty/Kryt
priestoru pre zásobník na papier
(str. 15)
Kryt priestoru pre tlačovú kazetu
(str. 12)
Ovládač vysunutia tlačovej kazety
(str. 12)
Tlačová kazeta (str. 12)
8 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
wf Ventilačné otvory
wg USB konektor (str. 60)
wh Konektor DC IN (str. 17)
wj Konektor VIDEO OUT (výstup)
(str. 18)
1 Adaptér zásobníka (str. 13)
Adaptér použite len pri vkladaní papiera
veľkosti 3,5 x 5 palca do zásobníka.
Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový papier
veľkosti 3,5 x 5 palca v predaji nie je.
Adaptér zásobníka nie je dodávaný.
2 Vysúvač zásobníka na papier
(str. 13)
3 Kryt zásobníka na papier (str. 13)
Diaľkové ovládanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
Tlačidlo MONITOR OUT (str. 21, 27)
Tlačidlo INPUT SELECT (str. 21, 27)
Tlačidlo MENU (str. 31, 39, 48)
Tlačidlo EDIT (str. 31)
Tlačidlo AUTO PRINT (str. 26, 29)
Tlačidlo PICTURE (str. 23)
Tlačidlo CANCEL (str. 25)
Tlačidlo ON/STANDBY (str. 17)
Tlačidlo PRINT (str. 23)
Tlačidlo CREATIVE PRINT (str. 39)
Tlačidlá so šípkami (g/G/f/F)
Tlačidlo ENTER
9 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Skôr než začnete
Zásobník na papier
Prípravy
1 Kontrola
dodávaného
príslušenstva
Skontrolujte, či ste spolu s vašou tlačiarňou
dostali nasledovné príslušenstvo.
Zásobník na papier (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Okrúhla lítiová batéria je už
vložená v diaľkovom
ovládaní.
AC adaptér AC-S24V1 (1)
Svorkový filter (1)
CD-ROM disk (1)
– Ovládač tlačiarne Sony DPP-FP50
pre OS Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/
Windows® XP Media Center
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows® 98 Second
Edition
– PictureGear Studio Ver.2.0
• Testovacia súprava pre farebnú tlač (1)
• Návod na použitie (táto príručka, 1)
• Prehľad pre rýchle uvedenie do
prevádzky (1)
• Záručný list (1)
• Softvérová licenčná zmluva koncového
užívateľa so spoločnosťou Sony (Sony End
User Software License Agreement) (1)
Sieťová šnúra * (1)
* Zobrazená sieťová šnúra je určená len pre
napätie 120 V. Tvar koncovky a technické
parametre sieťovej šnúry sa odlišujú
v závislosti od regiónu, v ktorom ste tlačiareň
zakúpili.
Video prepojovací kábel (1)
Čistiaca súprava (1)
10 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
2 Príprava
tlačiarenskej súpravy
Veľkosť tlačového papiera
Môžete zvoliť jednu z nasledovných
dvoch veľkostí tlačového papiera:
• Veľkosť pohľadnice (4 x 6 palca)
(101,6 x 152,4 mm)*
• Veľkosť 3,5 x 5 palca (89 x 127 mm)*
(*Maximálna veľkosť neolemovanej tlače.)
Voliteľné tlačiarenské súpravy
Na tlač môžete používať nasledovné
voliteľné tlačiarenské súpravy:
Veľkosť pohľadnice
SVM-F40P
• Dva balenia foto papiera veľkosti
pohľadnice obsahujúce po 20 hárkov
papiera
• Tlačová kazeta na 40 výtlačkov
SVM-F80P
• Štyri balenia foto papiera veľkosti
pohľadnice obsahujúce po 20 hárkov
papiera
• 2 tlačové kazety - každá na 40 výtlačkov
Veľkosť 3,5 x 5 palcabSVM-F40L*
• Dva balenia foto papiera veľkosti 3,5 x 5
palca obsahujúce po 20 hárkov papiera
• Tlačová kazeta pre 40 výtlačkov
Poznámky k používaniu tlačiarenských
súprav
• Používajte len tlačovú kazetu a papier
z rovnakého balenia. Pri kombinácii rôznych
typov tlačovej kazety a papiera sa tlač nemusí
podariť.
• Tlačená strana je strana bez výrobnej potlače.
Ak sa na tlačenej strane nachádzajú odtlačky
prstov alebo nečistota, zníži sa kvalita tlače.
Nedotýkajte sa tlačenej strany.
• Pred tlačou papier neohýnajte, ani ho
neodtŕhajte pozdĺž perforácie.
• Netlačte na používaný papier. Neprevíjajte
pásku v tlačovej kazete. Môže dôjsť
k poruche tlačiarne.
• Tlačovú kazetu nerozoberajte.
• Nevyberajte atramentovú pásku z tlačovej
kazety.
Poznámky ku skladovaniu tlačiarenských
súprav (za účelom kvalitnej tlače)
• Čiastočne použitú tlačiarenskú súpravu
s tlačovou kazetou a papierom uskladnite
v prípade jej dlhšieho nepoužívania do jej
originálneho alebo obdobného vhodného
obalového materiálu.
• Papier neumiestňujte na miesta vystavené
vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti,
nadmernej prašnosti alebo priamemu
slnečnému žiareniu.
• Tlačiarenskú súpravu spotrebujte do dvoch
rokov od dátumu výroby.
Poznámky ku skladovaniu výtlačkov
• Na výtlačky nelepte celofánové pásky ani
syntetické gumy. Výtlačky neskladujte pod
plastovými krytmi stolov.
Upozornenie
• Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnená tlač
takéhoto materiálu môže byť v rozpore
s ustanoveniami zákona o autorských
právach.
*Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový papier
veľkosti 3,5 x 5 palca v predaji nie je.
11 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Prípravy
Pre tlač obrázkov potrebujete
tlačiarenskú súpravu, určenú pre
túto tlačiareň. Testovacia súprava
pre farebnú tlač obsahuje sadu
10 hárkov tlačového papiera
veľkosti pohľadnice a tlačovú
kazetu na 10 výtlačkov.
Tlačový papier môžete objednať tiež
na web stránke:
www.sony.com/printers
3 Vloženie tlačovej
kazety
1
Potiahnite a otvorte kryt priestoru
pre tlačovú kazetu.
Vybratie tlačovej kazety
Pri vyprázdnení náplne tlačovej kazety
sa na LCD displeji zobrazí indikátor
poruchy tlačovej kazety ( ).
Otvorte kryt priestoru pre tlačovú kazetu,
potlačte nahor ovládač vysunutia
a vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu.
Ovládač vysunutia
2
Tlačovú kazetu vkladajte zozadu
v smere šípky, až kým nezacvakne
na svoje miesto.
Šípka
Indikátor poruchy tlačovej kazety ( )
Poznámky
3
Zatvorte kryt priestoru pre tlačovú
kazetu.
• Používajte tlačovú kazetu z rovnakého
balenia ako tlačový papier.
• Nedotýkajte sa atramentovej pásky tlačovej
kazety, ani nedopustite jej znečistenie. Ak sa
na atramentovej páske nachádzajú odtlačky
prstov alebo nečistoty, zníži sa kvalita tlače.
Atramentová
páska
12 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
• Nikdy nevkladajte do priestoru pre tlačovú
kazetu ruky. Tepelná hlava dosahuje vysoké
teploty najmä po opakovanom tlačení.
4 Vloženie papiera
1
2
Posuňte kryt zásobníka na papier
v opačnom smere, než je smer
podávania papiera (1)
a podvihnutím kryt otvorte (2).
• Nikdy nemeňte tlačovú kazetu počas
prevádzky tlačiarne.
Poznámky ku skladovaniu tlačovej kazety
• Tlačovú kazetu neumiestňujte na miesta
vystavené vysokým teplotám, nadmernej
vlhkosti, nadmernej prašnosti alebo
priamemu slnečnému žiareniu.
• Čiastočne použitú tlačovú kazetu uskladnite
do jej originálneho obalu.
3
Nastavte adaptér zásobníka podľa
veľkosti použitého papiera.
Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový papier
veľkosti 3,5 x 5 palca v predaji nie je.
Adaptér zásobníka nie je dodávaný.
Pokračovanie
13 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Prípravy
• Neprevíjajte atramentovú pásku v kazete
a previnutú pásku nepoužívajte pre tlač.
V opačnom prípade môže dôjsť k nekvalitnej
tlači alebo poruche, či poškodeniu.
• Ak tlačová kazeta nezacvakne na svoje
miesto, vyberte ju a vložte nanovo. Ak sa
tlačová kazeta nedá vložiť z dôvodu
uvoľnenia atramentovej pásky, naviňte
atramentovú pásku v smere šípky, aby ste
uvoľnenie odstránili.
Otvorte vysúvač zásobníka
na papier.
x Používanie papiera veľkosti
pohľadnice (4 x 6 palca)
Potlačte zásobník a zadnú stranu
adaptéra zásobníka, aby sa uvoľnili
západky adaptéra (1). Podvihnite
a vyberte adaptér zásobníka
z otvorov pre západky (2).
4
Do zásobníka vložte tlačový papier.
Prelistujte tlačový papier. Potom
vložte tlačový papier do zásobníka
tlačenou stranou (strana bez výrobnej
potlače) nahor.
• Vloženie papiera veľkosti pohľadnice:
nasmerujte vytlačené označenie do
smeru podávania papiera.
• Vloženie papiera veľkosti 3,5 x 5
palca: nasmerujte vytlačenú šípku
do smeru podávania papiera.
Pri vkladaní papiera vložte do zásobníka
aj ochranný hárok. Založiť je možné
až 20 hárkov tlačového papiera.
Uvoľnite západku.
Tlačená strana
Adaptér zásobníka
Nasadenie adaptéra zásobníka
do zásobníka
Prečnievajúce časti (západky) adaptéra
zásobníka osaďte do otvorov pre západky
v prednej časti zásobníka (1) a posúvajte
adaptér nadol, kým jeho zadná časť
nezacvakne na svoje miesto (2).
Smer podávania
papiera
Poznámka
Nasmerujte
vytlačené označenie
(veľkosť pohľadnice)
alebo šípku (veľkosť
3,5 x 5 palca) do
smeru podávania
papiera.
Nedotýkajte sa strany pre tlač, ani
nedopustite jej znečistenie. Ak sa na strane
pre tlač nachádzajú odtlačky prstov alebo
nečistota, zníži sa kvalita tlače.
5
Vyberte ochranný hárok.
x Používanie papiera veľkosti
3,5 x 5 palca
Adaptér ponechajte vložený.
Adaptér zásobníka
14 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
6
Zatvorte kryt zásobníka na papier
(1) a posuňte ho v smere
podávania papiera (2).
Vysúvač zásobníka na papier
ponechajte otvorený.
Potiahnite a otvorte kryt priestoru
pre zásobník na papier.
Poznámky
• Počas prevádzky tlačiarne nevyberajte
zásobník na papier.
• Aby ste predišli zaseknutiu papiera alebo
poruche, dbajte pred tlačou na nasledovné:
– Na tlačový papier nepíšte. Ak naň chcete
po vytlačení písať, použite nezmývateľnú
fixku. Na tlačový papier nie je možné písať
strojom.
– Na tlačový papier nič nenalepujte.
– Papier neprelamujte, ani neohýnajte.
– Ak tlačový papier pridávate do čiastočne
zaplneného zásobníka, dbajte na to, aby
celkový počet hárkov nepresiahol 20 kusov.
– Netlačte na používaný papier. Tlač
obrázka dvakrát na ten istý papier nezvýši
kvalitu tlače.
– Používajte len papier určený pre túto
tlačiareň.
– Nepoužívajte papier, ktorý sa vysunul
z tlačiarne nevytlačený.
Poznámky ku skladovaniu papiera
8
Zásobník vložte do tlačiarne.
Zásobník vkladajte pevne a správne,
až kým nezacvakne na svoje miesto.
• Výtlačky neskladujte tak, aby sa tlačené
strany vzájomne dotýkali, alebo boli dlhší čas
v kontakte s gumenými alebo plastickými
predmetmi vrátane PVC alebo zmäkčovadiel;
môže dôjsť k zmene farieb alebo zhoršeniu
kvality vytlačeného obrázka.
• Papier neumiestňujte na miesta vystavené
vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti,
nadmernej prašnosti alebo priamemu
slnečnému žiareniu.
• Čiastočne použitý papier uskladnite do jeho
originálneho obalu.
15 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Prípravy
7
Ak sa počas tlače minie papier, na LCD
displeji tlačiarne sa zobrazí indikátor
poruchy papiera ( ). Z tlačiarne vyberte
zásobník a vložte papier.
5 Príprava diaľkového
ovládania
1
Z diaľkového ovládania (DO)
vytiahnite izolačný prvok.
Vytiahnutím izolačného prvku
z lítiovej batérie je DO pripravené
na prevádzku.
Výmena batérie
Keď tlačiareň nereaguje na diaľkové
ovládanie, batéria bude pravdepodobne
vybitá.
1
Zatlačte západku (1) a vytiahnite
kryt priestoru pre batériu (2).
2
Vyberte starú batériu a na jej
miesto vložte novú lítiovú batériu
(CR 2025). Dodržte správnu
polaritu + a –.
Izolačný prvok
2
DO smerujte na senzor
na tlačiarni a stláčaním tlačidiel
ovládajte tlačiareň.
Tlačidlá na DO plnia rovnakú funkciu
ako totožné tlačidlá na tlačiarni.
Lítiová batéria
3
Senzor signálov DO
Zasuňte kryt priestoru pre batériu
späť do DO tak, aby zacvakol.
VÝSTRAHA:
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
Poznámky
Poznámka
Zatlačenie tlačidla CANCEL na DO na viac než
1 sekundu nemá žiadny účinok.
• V DO sa používa okrúhla batéria CR2025.
Nepoužívajte iné batérie než CR2025.
• Senzor signálov z diaľkového ovládania
chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je
priame slnečné žiarenie alebo silné stropné
osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí
pracovať správne.
16 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
6Pripojenie
napájania
Jednu koncovku dodávanej
sieťovej šnúry pripojte
do dodávaného AC adaptéra.
2
Druhú koncovku sieťovej šnúry
pripojte do elektrickej zásuvky.
3
Koncovku AC adaptéra pripojte
do konektora DC IN na tlačiarni.
Indikátor ON/STANDBY sa rozsvieti
načerveno.
4
Stlačte ON/STANDBY.
Indikátor ON/STANDBY sa rozsvieti
nazeleno.
Do DC IN
AC adaptér
(dodávaný)
Používanie tlačiarne v zahraničí
Do elektrickej zásuvky
Sieťová šnúra (dodávaná)
Poznámky
• AC adaptér pripojte do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní AC adaptéra, okamžite
odpojte sieťovú šnúru adaptéra od elektrickej
siete.
• Po ukončení používania AC adaptéra odpojte
AC adaptér od konektora DC IN na tlačiarni aj
od elektrickej siete.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je
pripojené do elektrickej siete, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Počas tlače sa papier z otvoru pre výstup tlače
niekoľkokrát vysunie. Otvor pre výstup tlače
nezablokujte AC adaptérom ani sieťovou šnúrou.
Tlačiareň môžete používať spolu
s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek
krajine alebo regióne, kde je hodnota
napätia v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V
až 240 V AC, 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
použite komerčne dostupný adaptér [a]
v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej
zásuvky [b]/
AC-S24V1
Poznámka
Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia). V opačnom prípade
môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
17 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Prípravy
1
• Používajte len AC adaptér dodávaný s touto
tlačiarňou. Nepoužívajte iné AC adaptéry.
Môžu zapríčiniť poruchu.
• V prípade odpojenia alebo poškodenia kábla
AC adaptéra adaptér viac nepoužívajte. Hrozí
nebezpečenstvo.
• Na DC koncovke AC adaptéra nesmie dôjsť ku
skratu kovovým predmetom. Môže dôjsť
k poruche.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi policou a stenou.
Pripojenie k TV
monitoru
Vloženie pamäťovej
karty
Aby ste mohli obrázky pre tlač sledovať
na TV monitore, prepojte konektor VIDEO
OUT (výstupný) na tlačiarni so vstupným
video konektorom na TV monitore.
Aby ste vytlačili obrázky z karty “Memory
Stick”, CompactFlash alebo SD, vložte
kartu do príslušného slotu.
Typy vhodných pamäťových kariet pozri
na str. 92 až 94.
Používanie pamäťovej karty
Video prepojovací kábel
(dodávaný)
TVP
Prepínač VIDEO/
TV vstupu
nastavte
na VIDEO.
Poznámky
• Pred prepájaním odpojte tlačiareň od
elektrickej siete a vypnite TV monitor.
• Ak nepoužívate dodávaný video prepojovací
kábel, použite komerčne dostupný video
kábel kratší než 3 m.
• Ak používate LCD displej tlačiarne, alebo
ak je za účelom tlače obrázkov tlačiareň
pripojená k PictBridge-kompatibilnému
fotoaparátu/kamkordéru alebo PC, nie je
potrebné tlačiareň pripájať k TV monitoru.
• VIDEO OUT (výstupný) konektor tlačiarne
nepripájajte k inému zariadeniu než TVP.
Zariadenie nemusí pracovať správne,
prípadne môže byť zdrojom silného hluku.
• Počas tlače sa papier z otvoru pre výstup
tlače niekoľkokrát vysunie. Otvor pre výstup
tlače nezablokujte video prepojovacím
káblom.
• Kartu nevkladajte ani nevyberajte do/
zo slotu násilím. Kartu alebo tlačiareň môžete
poškodiť.
• Počas blikania indikátora prístupu pamäťovú
kartu nevyberajte. Môžete poškodiť kartu
alebo tlačiareň.
• Z dôvodu ochrany pred možnou stratou dát
odporúčame dôležité údaje na pamäťovej
karte zálohovať. Spoločnosť Sony nenesie
žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo
stratu údajov.
• Skontrolujte pamäťovú kartu a vložte
ju správne. Ak kartu vkladáte násilne
nesprávne, môže sa karta aj slot poškodiť.
• Skontrolujte typ karty a či je daný slot určený
pre používaný typ karty. Ak vložíte pamäťovú
kartu do iného slotu, karta sa môže poškodiť,
alebo sa nebude dať zo slotu vybrať.
18 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Vloženie karty “Memory Stick”
Do slotu pre kartu “Memory Stick”/
“Memory Stick Duo” vložte kartu
“Memory Stick” alebo “Memory Stick
Duo” tak, aby zacvakla.
Vysunutie karty CompactFlash
Stlačte tlačidlo vysunutia. Po čiastočnom
vysunutí karty CompactFlash môžete
kartu s citom vytiahnuť.
Poznámka
Ak tlačidlo vysunutia vyčnieva, nie je možné
správne zatvoriť kryt priestoru pre zásobník na
papier. Keď tlačidlo nevyčnieva, zatvorte kryt
správne.
SD kartu vložte do slotu SD CARD tak,
aby zacvakla.
Keď tlačiareň kartu
sprístupňuje, bliká
indikátor prístupu.
Kartu vkladajte tak,
aby bola značka b
v ľavom hornom rohu.
Môžete tiež vložiť kartu “Memory Stick
Duo” značkou b v ľavom hornom rohu,
pričom nie je potrebné použiť adaptér.
Vybratie pamäťovej karty “Memory Stick”
Zatlačte kartu “Memory Stick“ hlbšie
do slotu. Keď sa karta povysunie, s citom
ju vyberte.
Vloženie karty CompactFlash
Kartu CompactFlash vložte do slotu CF
CARD tak, aby zacvakla.
Keď tlačiareň kartu
sprístupňuje, bliká
indikátor prístupu.
Kartu vložte
v smere
značky b.
Vysunutie SD karty
Zatlačte SD kartu hlbšie do slotu. Keď
sa karta povysunie, s citom ju vyberte.
Poznámka
Ak používate miniSD kartu, použite adaptér pre
miniSD kartu. Ak vložíte miniSD kartu do slotu
tlačiarne bez adaptéra, karta sa nebude musieť
dať zo slotu vybrať.
Tlačidlo vysunutia
Keď tlačiareň kartu
Kartu vložte širšou
sprístupňuje, bliká
stranou s kontaktmi
indikátor prístupu.
smerom k tlačiarni.
19 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Prípravy
Vloženie SD karty
Pripojenie fotoaparátu/
kamkordéra alebo iného
externého zariadenia
Pre tlač obrázka z fotoaparátu/
kamkordéra alebo iného externého
zariadenia je potrebné tieto zariadenia
pripojiť k tlačiarni. Môžete pripojiť externé
zariadenie s podporou systému
veľkokapacitného zálohovania dát. Postup
pripojenia PictBridge-kompatibilného
fotoaparátu/kamkordéra pozri na str. 57.
1
Digitálny fotoaparát/kamkordér
alebo externé zariadenie nastavte
na tlač s tlačiarňou kompatibilnou
so systémom veľkokapacitného
zálohovania dát.
Nastavenia a potrebné úkony pred
pripojením sa líšia v závislosti od
používaného externého zariadenia.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
externého zariadenia. (Napríklad
v prípade digitálneho fotoaparátu Sony
Cyber-shot zvoľte pri nastavení “USB
Connect” režim “Normal”.)
2
Fotoaparát/kamkordér alebo iné
externé zariadenie pripojte do
konektora PictBridge/CAMERA na
tlačiarni.
Otvorte kryt,
zasuňte do konektora
PictBridge/CAMERA
(USB TYP A)
Do USB
konektora
Fotoaparát/
kamkordér
alebo iné
externé
zariadenie
Poznámky
• Typ potrebného USB prepojovacieho kábla
sa môže v závislosti od digitálneho
fotoaparátu/kamkordéra líšiť. Použite USB
prepojovací kábel s konektorom TYP A
pre tlačiareň a s príslušným typom konektora
pre digitálny fotoaparát/kamkordér.
• Správne fungovanie a prepojenie všetkých
typov veľkokapacitných zálohovacích
jednotiek nie je zaručené.
• Použite komerčne dostupný USB kábel kratší
než 3 m.
• Kým bliká indikátor prístupu na externom
zariadení, nevypínajte zariadenie, ani
neodpájajte USB kábel. Dáta v externom
zariadení sa môžu poškodiť.
Nezodpovedáme za škody spôsobené stratou
alebo poškodením dát.
Použite USB prepojovací kábel
dodávaný s digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
20 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Základná tlač (Režim MONITOR OUT)
Ak sa na TV monitore zobrazí
hlásenie “LCD display mode is
selected” (Je zvolený režim
zobrazenia na LCD displeji)
Stlačením MONITOR OUT zobrazte
obrázky na TV monitore (režim
MONITOR OUT).
Zobrazenie obrázkov
na TV monitore
Táto časť popisuje ako zobraziť obrázky
z pamäťovej karty alebo externého zariadenia,
ktoré chcete tlačiť, na TV monitore.
Pomocou diaľkového ovládania
1
MONITOR OUT
3
1
Stlačením tlačidla ON/STANDBY
zapnite tlačiareň (str. 17).
3
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte
pamäťovú kartu alebo externé
zariadenie obsahujúce obrázky,
ktoré chcete vytlačiť.
Po každom stlačení tlačidla sa v ľavej
hornej časti TV monitora zobrazuje
“Memory Stick”, “SD Card”,
“CompactFlash” alebo “External
Device”. (Ak nie je pripojené žiadne
externé zariadenie, “External Device”
sa nezobrazí.)
Indikátor ON/STANDBY na tlačiarni
sa rozsvieti nazeleno.
2
Zapnite TV monitor a prepnite
prepínač vstupov na monitore
na “VIDEO”.
Na TV monitore sa zobrazia obrázky
uložené na pamäťovej karte alebo
v externom zariadení.
Keď tlačiareň kartu sprístupňuje,
bliká indikátor prístupu.
Na monitore sa zobrazia miniatúry
uložených obrázkov zo zvoleného
média (prehľad miniatúr).
Pokračovanie
21
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Základná tlač (Režim MONITOR OUT)
Skôr než začnete
Vykonajte prípravy 1 až 6 (str. 10 až 17)
a nasledovné:
• “Pripojenie k TV monitoru” (str. 18)
• “Vloženie pamäťovej karty” (str. 18)
alebo “Pripojenie fotoaparátu/
kamkordéra alebo iného externého
zariadenia” (str. 20).
Prehľad miniatúr
Zvolené vstupné médium (Pamäťová karta
alebo externé zariadenie)
Žltý rámček (kurzor) Celkový počet
obrázkov
Počet zvolených na médiu
obrázkov
Tlač zvolených
obrázkov
Tlač obrázka
Táto časť popisuje ako
zvoliť obrázky a vytlačiť
ich v plnej veľkosti.
Neolemovaná štandardná tlač
Pomocou diaľkového ovládania
2
Číslo obrázka
Pridružený súbor/DPOF/
Indikácie ochrany*
Typ tlačovej kazety
(P: Pohľadnica/
L: 3,5 x 5 palca/
C: čistiaca kazeta)
* Pridružený súbor/DPOF/
Indikácie ochrany
• Indikácia pridruženého súboru:
Obrázok môže okrem zobrazeného súboru ešte
obsahovať pridružený súbor, ako napr.
informačný súbor alebo malý súbor pre e-mail.
• Indikácia DPOF:
Obrázok bol v digitálnom fotoaparáte/
kamkordéri predvolený pre tlač DPOF.
• Indikátor ochrany:
Obrázok má nastavenú ochranu digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
Zobrazenie ďalšej stránky
Pri výskyte viacerých stránok môžete medzi nimi
listovať. Ďalšiu stránku zobrazíte presunutím
žltého rámčeka na spodný riadok aktuálnej
stránky s obrázkami a následným stlačením F.
Predchádzajúcu stránku zobrazíte presunutím
žltého rámčeka na vrchný riadok a následným
stlačením f.
22
1
1
Stláčaním g/G/f/F presuňte žltý
rámček (kurzor) na obrázok, ktorý
chcete vytlačiť.
Žltý rámček
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
2
Stlačte PRINT.
Spustí sa tlač obrázkov zvolených
žltým rámčekom. Počas tlače sa
priebeh tlače zobrazuje na TV
monitore.
Po ukončení tlače a automatickom
vysunutí tlačového papiera vyberte
papier zo zásobníka.
Tlačené obrázky môžete zobraziť v plnej
veľkosti a skontrolovať ich pred tlačou.
Žltý rámček presuňte na požadovaný
obrázok a stlačte PICTURE.
PICTURE
Zvolený obrázok sa zobrazí na celej
ploche monitora (náhľad na obrázok).
Náhľad na obrázok
Zvolené vstupné
médium (Pamäťová
karta alebo externé
zariadenie)
Poznámky
• Kým bliká indikátor prístupu, alebo kým
sa indikácia prístupu zobrazuje na TV
monitore, nevyberajte pamäťovú kartu ani
neodpájajte/nezapájajte externé zariadenie.
• Keď tlačiareň tlačí, nikdy s ňou nehýbte, ani ju
nevypínajte. Tlačová kazeta alebo papier
sa môžu prilepiť. Ak náhodou vypnete
tlačiareň, ponechajte zásobník na papier
vložený a znova zapnite tlačiareň.
Ak v tlačiarni zostane práve tlačený papier,
vyberte ho a obnovte tlač od kroku 1.
• Papier sa počas tlače môže čiastočne vysúvať.
Papiera sa počas takéhoto vysúvania
nedotýkajte, ani ho nevyťahujte. Pred
vybratím papiera počkajte, kým sa tlač
nedokončí a papier sa úplne nevysunie.
• Počas tlače musí byť za tlačiarňou dostatočný
voľný priestor.
Typ tlačovej kazety
(P: Pohľadnica/
L: 3,5 x 5 palca/
C: čistiaca kazeta)
Celkový počet
obrázkov na
zvolenom médiu
Počet
zvolených obrázkov
Indikátor
Číslo obrázka
Pridružený súbor/
DPOF/Indikácie
ochrany (str. 22)
množstva tlače
Rolovacia lišta indikuje
polohu aktuálneho
obrázka medzi
ostatnými obrázkami.
Pokračovanie
23
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Základná tlač (Režim MONITOR OUT)
3
Zobrazenie náhľadu
na obrázok pred tlačou
Náhľad na iný obrázok
Stlačením g/G/f/F zobrazíte obrázok
umiestnený naľavo, napravo, nad alebo
pod zvoleným obrázkom v prehľade
miniatúr.
Vytlačenie obrázka z náhľadu
Stlačte PRINT. Zvolený obrázok sa vytlačí
z náhľadu.
Tlač viacerých obrázkov
Táto časť popisuje ako vykonať tlač
viacerých obrázkov, ako špecifikovať
množstvo tlače pre každý z nich a ako ich
vytlačiť naraz.
Pomocou diaľkového ovládania
Poznámka
4
Aj keď je obrázok zvolený a má aj špecifikované
množstvo výtlačkov, vytlačí sa len obrázok
z náhľadu. Pre vytlačenie viacerých obrázkov
naraz vytlačte obrázky z prehľadu miniatúr.
Obnovenie zobrazenia prehľadu miniatúr
Stlačte PICTURE.
Poznámka
Zobrazený obrázok na TV monitore nie je
reprodukčne identický s vytlačeným obrázkom,
pretože sa zobrazovacie metódy alebo profily
jednotlivých TV monitorov odlišujú. Zobrazený
obrázok slúži na orientáciu.
1
1, 2
CANCEL
1
Stláčaním g/G/f/F presuňte žltý
rámček na obrázok, ktorý chcete
vytlačiť, potom stlačte ENTER.
CANCEL
Množstvo tlače je nastavené na “1”.
Indikátor množstva tlače
24
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
2
Stláčaním ENTER alebo CANCEL
nastavte počet kópií.
Nastaviť môžete až 20 kópií pre
každý obrázok.
• Pre zvýšenie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte ENTER.
• Pre zníženie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte CANCEL.
• Pre zrušenie výberu zatlačte
CANCEL na viac než dve sekundy.
(Túto operáciu nie je možné
vykonať pomocou DO.)
Opakovaním krokov 1 a 2 vyberte
ostatné obrázky a nastavte množstvo
výtlačkov pre každý z nich.
Zvolené obrázky sa zobrazia
v oranžovom rámčeku.
Zrušenie výberu
Stláčaním g/G/f/F presuňte žltý
rámček na obrázok, ktorý chcete
odstrániť z prehľadu miniatúr, potom
stlačte CANCEL tak, aby oranžový
rámček zmizol.
4
(INDEX/DPOF/ALL)
AUTO (automatická) tlač umožňuje
vytlačiť viacero obrázkov z pamäťovej
karty alebo externého zariadenia naraz.
Tlačiareň poskytuje nasledovné tri
spôsoby AUTO tlače:
• Indexová tlač - INDEX
Môžete vytlačiť prehľad miniatúr (index)
všetkých obrázkov uložených na pamäťovej
karte alebo externom zariadení, čím sa vám
umožní jednoduchá kontrola obsahu
zvoleného média.
Počet samostatných políčok na hárku
sa vypočíta automaticky. Obrázky
sa vytlačia so svojím číslom.
Číslo obrázka
Dátum
(Ak je aktívna tlač
s dátumom snímania.)
Stlačte PRINT.
Zvolené obrázky sa vytlačia. Počas
tlače sa priebeh tlače zobrazuje na TV
monitore.
Zastavenie tlače
Stlačte CANCEL. Ak tlačíte viacero
kópií, tlač sa zruší od nasledujúceho
výtlačku (aktuálny sa ešte vytlačí).
5
Po ukončení tlače a automatickom
vysunutí tlačového papiera vyberte
papier zo zásobníka.
• Tlač predvolených obrázkov DPOF
Obrázky, ktoré sú predvolené pre tlač
DPOF (Digital Print Order Format)
sa v prehľade miniatúr zobrazia
). Tieto
so značkou pre tlač (
obrázky môžete vytlačiť naraz. Obrázky
sa automaticky vytlačia v predvolenom
počte kópií obrázkov a v zobrazenom
poradí.
• Tlač všetkých obrázkov - ALL
Všetky obrázky uložené na pamäťovej
karte alebo externom zariadení je možné
vytlačiť naraz. Obrázky sa postupne
vytlačia v poradí podľa očíslovania.
Pokračovanie
25
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Základná tlač (Režim MONITOR OUT)
3
AUTO tlač
Zrušenie výberu (len INDEX/ALL)
Stláčaním g/G/f/F presuňte žltý
rámček na obrázok, ktorý chcete
odstrániť z prehľadu miniatúr, potom
stlačte CANCEL.
Oranžový rámček zmizne a výber
sa zruší.
Poznámky
• Podrobnosti o predvolení obrázkov pre tlač
pozri v návode na použitie fotoaparátu/
kamkordéra.
• Niektoré typy digitálnych fotoaparátov/
kamkordérov nepodporujú funkciu DPOF,
prípadne tlačiareň nemusí podporovať časť
funkcií digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Poznámka
Pomocou diaľkového ovládania
Nie je možné zrušiť výber predvolených
obrázkov DPOF.
2
2
Tlač sa spustí. Počas tlače sa priebeh
tlače zobrazuje na TV monitore.
1
1
Stláčaním AUTO PRINT zobrazte
na TV monitore “INDEX”, “DPOF”
alebo “ALL”.
Stlačte PRINT.
Zastavenie tlače
Stlačte CANCEL. Ak tlačíte viacero
kópií, tlač sa zruší od nasledujúceho
výtlačku (aktuálny sa ešte vytlačí).
3
Po ukončení tlače a automatickom
vysunutí tlačového papiera vyberte
papier zo zásobníka.
Obnovenie režimu štandardnej tlače
Stláčaním AUTO PRINT vypnite z TV
monitora indikáciu INDEX, DPOF
alebo ALL.
Rady
Obrázok určený pre tlač sa zobrazí
v oranžovom rámčeku.
Indikácia AUTO PRINT
26
• Aj keď sa tlačová kazeta vyprázdni v priebehu
tlače, v tlači môžete pokračovať. Ak sa zobrazí
hlásenie, vykonávaním zobrazovaných
pokynov na TV monitore vymeňte tlačiarenskú
súpravu (str. 11 až 15).
• Ak nastavíte položku “Date Print” na “ON”,
pri jednotlivých obrázkoch sa vytlačí tiež
dátum snímania (rok, mesiac a deň) (str. 50).
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač prostredníctvom LCD displeja (Režim LCD)
Tlač zvolených
obrázkov
Pomocou LCD displeja tlačiarne môžete
špecifikovať číslo obrázka a vytlačiť ho.
Výber čísla obrázka
Aby ste zistili čísla obrázkov, vytvorte
indexovú tlač. Prípadne zobrazte prehľad
miniatúr na TV monitore, alebo zistite
čísla obrázkov pomocou digitálneho
fotoaparátu/kamkordéra.
1
Stlačením tlačidla ON/STANDBY
zapnite tlačiareň (str. 17).
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte
pamäťovú kartu alebo externé
zariadenie obsahujúce obrázky,
ktoré chcete vytlačiť.
Po každom stlačení tlačidla sa na LCD
displeji zobrazuje “Memory Stick”,
“SD”, “CF” alebo “External Device”.
(Ak nie je pripojené žiadne externé
zariadenie, “External Device”
sa nezobrazí.)
Tlač prostredníctvom LCD displeja (Režim LCD)
Skôr než začnete
Vykonajte prípravy 1 až 6 (str. 10 až 17)
a nasledovné:
• “Vloženie pamäťovej karty” (str. 18)
alebo “Pripojenie fotoaparátu/
kamkordéra alebo iného externého
zariadenia” (str. 20).
2
Keď tlačiareň kartu sprístupňuje, bliká
indikátor prístupu.
Zobrazí sa hlavné Menu.
Indikátor ON/STANDBY na tlačiarni
sa rozsvieti nazeleno.
Ak sa na LCD displeji zobrazí
hlásenie “MONITOR OUT mode is
selected” (Je zvolený režim
zobrazenia na TV monitore)
Stlačením MONITOR OUT zobrazte
hlavné Menu na LCD displeji (režim
LCD).
Zvolené vstupné
médium
(Pamäťová karta
alebo externé
zariadenie)
Typ tlačovej
kazety
(P: Pohľadnica/
L: 3,5 x 5 palca)
Ak pre “Print Setting” nie je zvolené
“Selected”
Nasledovne zvoľte “Selected”:
1 Zvoľte “Print Setting” a stlačte G.
Zobrazí sa okno Print Setting.
Obnovenie režimu MONITOR OUT
Obnovte zobrazenie hlavného Menu
a stlačte MONITOR OUT.
Pokračovanie
27
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Nastaviť môžete až 20 kópií pre každý
obrázok.
CANCEL
2 Stláčaním f/F zvoľte “Selected
Image” a stlačte g.
Znova sa zobrazí ponuka hlavné
Menu.
3
Stlačte PRINT.
Zobrazia sa čísla obrázkov a množstvo
tlače pri zvolenej pamäťovej karte alebo
externom zariadení.
5
Opakovaním kroku 4 nastavte
množstvo tlače pre obrázky, ktoré
chcete tlačiť.
6
Stlačte PRINT.
Spustí sa tlač zvolených obrázkov.
Počas tlače sa priebeh tlače zobrazuje
na LCD monitore.
Zastavenie tlače
Stlačte CANCEL. Ak tlačíte viacero
kópií, tlač sa zruší od nasledujúceho
výtlačku (aktuálny sa ešte vytlačí).
Číslo obrázka
Množstvo tlače
Rada
Okno “Select Image” môžete v kroku 2-2
zobraziť stlačením G.
4
Stláčaním f/F zvoľte číslo obrázka,
ktorý chcete vytlačiť a stlačte ENTER
alebo CANCEL, aby ste mohli
nastaviť množstvo tlače.
7
Po ukončení tlače a automatickom
vysunutí tlačového papiera vyberte
papier zo zásobníka.
Poznámky k priebehu tlače pozri
na str. 23.
• Pre zvýšenie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte ENTER.
• Pre zníženie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte CANCEL.
• Pre zrušenie výberu zatlačte
CANCEL na viac než dve sekundy.
(Túto operáciu nie je možné
vykonať pomocou DO.)
28
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
AUTO tlač
(INDEX/DPOF/ALL)
AUTO (automatická) tlač umožňuje
vytlačiť viacero obrázkov z pamäťovej
karty alebo externého zariadenia naraz.
Tlačiareň poskytuje nasledovné tri spôsoby
AUTO tlače. Podrobnosti pozri na str. 25.
1
Stlačte PRINT.
Tlač sa spustí. Počas tlače je na LCD
displeji zobrazené “PRINT”.
Zastavenie tlače
Stlačte CANCEL. Ak tlačíte viacero
kópií, tlač sa zruší od nasledujúceho
výtlačku (aktuálny sa ešte vytlačí).
3
Po ukončení tlače a automatickom
vysunutí tlačového papiera vyberte
papier zo zásobníka.
Obnovenie režimu štandardnej tlače
Stláčaním AUTO PRINT zobrazte “Selected”.
Rady
• Okno Print Setting môžete tiež zobraziť
vykonaním krokov 1 až 2 na str. 27 a 28
a následným zvolením “INDEX”, “DPOF”
alebo “ALL” stláčaním f/F .
Stláčaním AUTO PRINT zobrazte
v okne “Print Setting” v hlavnom
Menu “INDEX”, “DPOF” alebo
“ALL”.
Stlačením g obnovte zobrazenie hlavného
Menu a stlačte PRINT.
• Aj keď sa tlačová kazeta vyprázdni
v priebehu tlače, alebo sa minie papier, v tlači
môžete pokračovať, keď vymeníte tlačovú
kazetu, alebo doplníte papier.
• Ak v Menu nastavíte položku “Date Print”
na “ON”, pri jednotlivých obrázkoch
sa vytlačí tiež dátum snímania (mesiac, deň
a rok) (str. 50).
Indikácia zvolenej AUTO tlače
(INDEX, DPOF alebo ALL)
29
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač prostredníctvom LCD displeja (Režim LCD)
• Indexová tlač - INDEX
Môžete vytlačiť prehľad miniatúr
(index) všetkých obrázkov uložených
na zvolenom médiu.
• Tlač predvolených obrázkov DPOF
Môžete vytlačiť všetky obrázky
predvolené pre tlač DPOF digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
• Tlač všetkých obrázkov - ALL
Všetky obrázky uložené na médiu je
možné postupne po jednom vytlačiť.
2
Zmena nastavení tlače
Na LCD displeji môžete zobraziť časti
Menu Set Up a Option a zmeniť
nastavenia tlače.
1
2
5
Opakovaním krokov 3 a 4
nastavte ostatné položky.
Obnovenie hlavného Menu
Stlačte g.
Auto Fine Print 3
Môžete zvoliť alebo
zakázať automatickú
úpravu obrázka pre
tlač.
(Photo*/Vivid/Off)
Exif Print
Môžete zapnúť/
vypnúť automatické
nastavenia obrázka
nasnímaného Exif
Print (Exif 2.21)kompatibilným
digitálnym
fotoaparátom/
kamkordérom do
optimálnej obrazovej
kvality. (On*/Off)
Borders
Môžete zvoliť tlač
s olemovaním alebo
bez olemovania. (Yes/
No*)
Date Print
Môžete zvoliť tlač
obrázka s dátumom
snímania alebo bez
dátumu.
(On/Off*)
Color Setting
Môžete nastaviť
farebnosť (R/G/B)
a ostrosť obrázka
(str. 50).
(R: 0/G:0/B:0/
Sharpness:0)
Language
Môžete zvoliť jazyk
pre zobrazenia Menu
alebo hlásení.
(English*/French/
Spanish/German)
Stláčaním f/F zvoľte “Set Up”
v hlavnom Menu.
Stlačte G.
Zobrazí sa Menu Set Up.
3
Stláčaním f/F zvoľte požadovanú
nastaviteľnú položku a stlačte G.
Zobrazí sa zobrazenie pre
nastavovanie zvolenej položky.
4
Stláčaním f/F zvoľte voľbu
a stlačte g.
Znova sa zobrazí Menu Set Up.
Zobrazí sa zvolená voľba.
30
* Výrobné nastavenia
Podrobnosti o jednotlivých nastaveniach
pozri na str. 49, 50 a 56).
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
Vypnutie režimu Menu
Znova stlačte tlačidlo MENU. Obnoví
sa predošlé zobrazenie.
Editovanie obrázka
Zobrazenie Menu Edit
Na TV monitore môžete zobraziť Menu
Edit a editovať obrázok, alebo ho upraviť
efektom.
3
Stláčaním g/G zvoľte
(Edit)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Edit.
Kurzor
Menu Edit
Tlačidlá používané v Menu Edit
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
PRINT
EDIT
/
g/G/f/F/ENTER
Presun obrázka alebo
položky.
CANCEL
1
Otočenie obrázka alebo
položky.
Zobrazte obrázok, ktorý chcete
editovať.
Nastavenie kvality
obrázka.
Obrázok zvoľte v prehľade miniatúr,
alebo stlačením PICTURE zobrazte
jeho náhľad.
2
Úprava obrázka filtrom.
Redukcia efektu červených
očí.
Stlačte MENU na tlačiarni alebo
EDIT na DO.
Zobrazí sa lišta Menu. Keď stlačíte
EDIT, zobrazí sa Menu Edit z kroku 3.
Ikona Menu Edit
Zväčšenie/zmenšenie
veľkosti obrázka alebo
položky.
Lišta Menu
Pridanie textu do obrázka.
Reset
Zrušenie editovania.
Save
Uloženie editovaného
obrázka.
Exit
Vypnutie Menu Edit.
Rada
Počas editovania obrázka môžete stlačiť MENU
a vykonať čiastočné nastavenia v Menu Set Up.
31
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
Položky Postupy
PRINT
Zväčšenie/zmenšenie veľkosti
obrázka
1
2
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
pre
pre zmenšenie
zväčšenie alebo
obrázka a stlačte ENTER.
Po každom stlačení ENTER
sa obrázok zväčší alebo zmenší:
: až do 200%.
4
Stlačte ENTER.
Obrázok sa zafixuje v aktuálnej polohe.
: až do 60%.
Otočenie obrázka
1
2
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Rotate - Otočiť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Rotate.
Menu Rotate
Nástroj pre otáčanie
Poznámka
V závislosti od veľkosti obrázka sa môže
po zväčšení kvalita obrázka zhoršiť.
Presun obrázka
1
2
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Position - Poloha) a stlačte
ENTER.
Rámček obrázka je žltý a môžete ho
presúvať.
3
Stláčaním tlačidiel g/G/f/F
posúvajte obrázok.
Obrázok sa presunie vo zvolenom
smere.
32
3
Stlačením f/F zvoľte smer
otočenia obrázka a stlačte ENTER.
• Rotate 90° Clockwise: Po každom
stlačení ENTER sa obrázok otočí
o 90° doprava.
• Rotate 90° Counterclockwise:
Po každom stlačení ENTER
sa obrázok otočí o 90° doľava.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
• Sharpness (Ostrosť): Stláčaním f
zaostrujete obrysy, stláčaním F
obrysy rozmazávate.
Nastavenie obrázka
1
2
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Adjust - Nastaviť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Adjust.
Menu Adjust
Nástroj pre nastavenie
5
Stlačte ENTER.
Vykonané nastavenie sa aplikuje.
Resetovanie nastavenia
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “Reset”
a stlačte ENTER. Obrázok sa obnoví
do stavu, aký bol pred úpravou.
Úprava obrázka špeciálnym
filtrom
1
2
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Filter) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Filter.
Stláčaním f/F zvoľte požadovaný
nástroj pre nastavenie a stlačte
ENTER.
Menu Filter
Nástroj Filter
Zobrazí sa nastaviteľný jazdec.
Ak zvolíte “Brightness”.
3
Nastaviteľný jazdec
4
Posúvaním jazdca do želaného
smeru nastavujete úroveň.
• Brightness (Jas): Stláčaním f obrázok
zosvetľuje, stláčaním F tmavne.
• Tint (Farebný nádych): Stláčaním f
zvýrazňujete obrázok domodra,
stláčaním F zvýrazňujete obrázok
dočervena.
• Saturation (Sýtosť): Stláčaním f farby
zvýrazňujete, stláčaním F ich potláčate.
Stláčaním f/F zvoľte požadovaný
filter, ktorým chcete obrázok
upraviť.
• Sepia (Sépia): Obrázok sa javí ako
stará fotografia s hnedastým
nádychom.
• Monochrome (Čiernobiely):
Obrázok je monochromatický.
• Paint (Maľovanie): Obrázok sa javí
ako maľba.
• Fish-eye (Rybie oko): Obrázok
sa javí ako sledovaný rybím okom.
• Clear Filter (Zrušiť filter): Filter
sa z obrázka odstráni.
Pokračovanie
33
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
3
4
Pohyb nastavovacím rámčekom
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Position - Poloha) a stlačte
ENTER.
2 Stláčaním tlačidiel g/G/f/F
posúvajte rámček.
Rámček sa presunie zvoleným
smerom.
3 Stlačte ENTER.
Rámček sa zafixuje v aktuálnej
polohe.
Stlačte ENTER.
Filter sa aplikuje.
Redukcia efektu červených očí
Môžete redukovať efekt červených očí pri
objekte snímanom s bleskom.
Poznámka
Ak vykonáte editovanie, ako je zväčšenie/
zmenšenie, otočenie alebo posuv obrázka
po nastavení redukcie efektu červený očí,
redukcia efektu sa nemusí aplikovať.
Redukciu efektu červených očí vykonajte
až po takýchto editovacích operáciách.
1
2
Nastavenie veľkosti nastavovacieho
rámčeka
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Enlarge - Zväčšovanie) alebo
(Reduce - Zmenšovanie) a stlačte
ENTER.
Po každom stlačení ENTER sa rámček
zväčší alebo zmenší.
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Redeye reduction - Redukcia efektu
červených očí) a stlačte ENTER.
V obrázku sa zobrazí nastavovací
rámček, ktorý indikuje zónu
pre nastavenie redukcie efektu
červených očí.
Nastavovací rámček
Rada
Veľkosť rámčeka sa zmení 2- až 7-krát
do takej veľkosti, ako je veľkosť oka.
4
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zóna pre nastavenie redukcie efektu
červených očí sa zväčší.
5
Stláčaním ENTER nastavte
redukciu efektu červených očí.
Vykonané nastavenie sa aplikuje.
Resetovanie nastavenia
V kroku 5 stlačte CANCEL. Redukcia
efektu červených očí sa zruší a zobrazí sa
okno z kroku 2.
3
Nastavte veľkosť a polohu
nastavovacieho rámčeka.
Redukciu efektu červených očí
nastavte pre ľavé a pravé oko zvlášť.
34
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Vkladanie textu
4
Zvoľte farbu.
Môžete vytvoriť až 5-riadkový text, ktorý
môžete vložiť do obrázka.
Znaky sa zadávajú vo farbe
zobrazenej vedľa políčka “COLOR ”.
Farbu môžete zmeniť nasledovne:
1
2
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“COLOR” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno s ponukou farieb.
Zobrazte Menu Edit (str. 31).
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Text) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa klávesnica.
Číslo aktuálneho riadka
Okno pre zadávanie znakov
Voľba farby a fontu a aplikačné
tlačidlo LOAD/SAVE.
Zvoľte znak.
3
Nastavte font.
Znaky sa zadávajú vo fonte
zobrazenom v tlačidle “FONT”. Iný
font (písmo) zvolíte nasledovne:
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“FONT”.
2 Stláčajte ENTER, kým sa nezobrazí
požadovaný font:
Poznámka
V jednom texte nie je možné zvoliť rozdielne
fonty a farby. Všetky riadky znakov sa
zadajú v rovnakom fonte a farbe. Font
a farbu môžete zmeniť v priebehu zadávania;
Zmenený font a farba sa aplikujú na všetky
znaky už zadaného textu.
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
2 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú farbu a stlačte
ENTER.
Poznámka
Nie je možné aplikovať viacero farieb pre
jednotlivé riadky.
5
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný znak a stlačením
ENTER znak vložíte.
Zvolené znaky sa zadávajú v okne
pre zadávanie znakov. Vložiť je
možné až 50 znakov do jedného
riadka.
Prepnutie riadka
Stláčaním g/G/f/F zvoľte #
a stlačte ENTER.
Zadať môžete až 5 riadkov.
Výber veľkých písmen
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “CAPS”
a stlačte ENTER. Zobrazí sa klávesnica
s veľkými znakmi. Ak chcete znova
zvoliť klávesnicu s malými znakmi,
zvoľte znova “CAPS”.
Pokračovanie
35
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Oprava znaku v okne pre zadávanie
Položky Postupy
• Vymazanie znaku pred kurzorom ( | )
v okne pre zadávanie znakov
Zmena Zobrazí sa klávesnica.
zadaných Zadajte znaky znova.
znakov
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “BS” (Back
Space - Vzad) a stlačte ENTER.
Po každom stlačení ENTER sa vymaže
znak pred kurzorom.
Po každom stlačení ENTER
sa text zväčší.
• Vloženie znaku medzi znaky v okne
pre zadávanie znakov
Po každom stlačení ENTER
sa text zmenší.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte v okne “B”
alebo “b” a stláčaním ENTER posuňte
kurzor (|) na pozíciu, kde chcete vložiť
znak.
6
Stláčaním tlačidiel g/G/f/F
posúvajte text a stlačte
ENTER.
Po dokončení zadávania ostatných
znakov stláčaním tlačidiel g/G/f/F
zvoľte “NEXT” a stlačte ENTER.
Po každom stlačení ENTER
sa text otočí o 90° doprava.
Po každom stlačení ENTER
sa text otočí o 90° doľava.
Klávesnica zmizne a zadané znaky
sa vložia do obrázka.
Nástroje pre nastavenie
Poznámka
Ak je počet zadaných znakov veľký,
nemusí byť možné otáčať text, zväčšovať
ani zmenšovať veľkosť znakov.
8
Stláčaním f/F zvoľte “Execute”
a stlačte ENTER.
Text sa umiestni v obrázku.
7
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný nástroj pre nastavenie
a stlačte ENTER. Potom môžete
nastaviť veľkosť a polohu znakov.
Viaceré nastavenia vykonáte
opakovaním tohto kroku.
Poznámka
Akonáhle zvolíte “Execute”, nie je už
možný posun, ani úprava textu.
36
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Registrovanie zvyčajne
používaných textov vo forme
predvoleného textu
Vloženie predvoleného textu
V kroku 3 vyššie zvolením “Load” zobrazte
okno pre výber predvoleného textu.
Zvyčajne používané texty môžete
registrovať vo forme predvoleného textu
a takýto text neskôr vložiť do okna
pre zadávanie znakov. Zaregistrovať
môžete až tri predvolené texty, z ktorých
každý môže obsahovať až 80 znakov.
1
2
Vykonaním krokov 1 až 5 z časti
“Vkladanie textu” (str. 35 a 36)
zadajte text, ktorý chcete
zaregistrovať ako predvolený text
pre okno pre zadávanie znakov.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “LOAD/
SAVE” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre
registráciu a uloženie textu.
Poznámka
Znaky už zadané v okne pre zadávanie znakov
sa prepíšu a nahradia sa predvoleným textom.
Stláčaním g/G zvoľte “Save”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber
predvoleného textu.
4
Stláčaním f/F zvoľte okno pre
predvolený text, do ktorého
chcete uložiť text a stlačte ENTER.
Zadaný text sa zaregistruje ako
predvolený text.
Pokračovanie
37
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
3
Stláčaním f/F zvoľte požadovaný
predvolený text a stlačte ENTER. Zvolený
predvolený text sa vloží do okna pre
zadávanie znakov.
Obrázok sa uloží. Zobrazí sa dialógové
okno informujúce o novom čísle súboru.
Uloženie a tlač obrázka
Uloženie obrázka
Keď dokončíte editovanie alebo vytváranie
tlače Creative Print, prípadne v okne zvolíte
“Save”, zobrazí sa dialógové okno s výzvou
na zvolenie média, kde chcete upravený
obrázok uložiť. Obrázok môžete uložiť
pod novým číslom.
3
Poznámka
Počas ukladania obrázka nevypínajte tlačiareň,
ani nevyberajte pamäťovú kartu z tlačiarne.
Karta sa môže poškodiť.
Tlač obrázka
1
Rada
Pôvodný obrázok sa neprepíše.
1
Stlačte ENTER.
Stlačte PRINT.
Zobrazí sa dialógové okno pre
špecifikáciu množstva tlače.
Upresnite cieľové umiestnenie pre
uloženie obrázka.
Stlačením f/F zvoľte médium (karta
“Memory Stick”, “Compact Flash”
alebo “SD”) a stlačte ENTER.
2
• Pre zvýšenie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte ENTER.
• Pre zníženie množstva tlače po
jednom výtlačku stláčajte CANCEL.
• Nastavenie množstva tlače na 1
vykonáte zatlačením CANCEL
na viac než 2 sekundy. (Túto
operáciu nie je možné vykonať
pomocou DO.)
Zobrazí sa dialógové okno pre
nastavenie dátumu. S obrázkom
môžete uložiť aj nastavený dátum.
2
Nastavte dátum.
Stláčaním f/F volíte čísla a stláčaním
g/G volíte deň, mesiac alebo rok.
Stlačte ENTER.
Nastavte množstvo tlače.
3
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “OK”.
Spustí sa tlač.
Obrázok z náhľadu sa vytlačí.
38
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Vypnutie režimu Menu
Stlačte MENU. Obnoví sa predošlé
zobrazenie.
Rôzne spôsoby tlače
(Creative Print)
2
Zobrazenie Menu Creative
Print
Stláčaním g/G zvoľte
(Creative Print) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Creative Print.
Na TV monitore môžete zobraziť Menu
Creative Print a z obrázkov uložených na
pamäťovej karte alebo externom zariadení
môžete vytvoriť tlač pohľadnice,
kalendára alebo separovanú tlač.
Tlačidlá používané v Menu Creative Print
MENU
Vypnutie Menu Creative Print
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CREATIVE PRINT
PRINT
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Stlačte MENU na tlačiarni alebo
CREATIVE PRINT na DO.
Zobrazí sa lišta Menu. Keď stlačíte
CREATIVE PRINT, zobrazí sa Menu
Creative Print z kroku 3.
Zobrazí sa lišta Menu.
Zrušenie a znovuvykonanie
vykonávanej operácie
Stlačte CANCEL. Zobrazí sa okno ako
v predchádzajúcom kroku. V závislosti
od konkrétnej operácie nemusí byť možné
jej zrušenie.
Rada
Počas operácií Creative Print môžete stlačiť
MENU a vykonať čiastočné nastavenia v Menu
Set Up.
Ikona Menu Creative Print
Lišta Menu
39
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
CANCEL
• Uprostred operácie stlačte MENU
a zvoľte “Creative Print Complete”.
• Zobrazte náhľad na obrázok a stláčaním
tlačidiel g/G/f/F zvoľte “Exit”
a stlačte ENTER.
Môže sa zobraziť dialógové okno pre
uloženie obrázka (str. 38).
Ak nechcete do obrázka zadávať
pozadie, zvoľte “No Wallpaper”.
Zobrazí sa náhľad na zvolené
pozadie.
Realizácia tlače s ľubovoľným
usporiadaním
Pridaním obrázka, pozadia,
pozdravu, textu, kalendára
alebo pečiatky môžete
vytvoriť tlač s ľubovoľným
usporiadaním.
1
Zobrazte Menu Creative Print
(str. 39).
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “Free
Layout” a stlačte ENTER.
Zvolené pozadie
Zobrazí sa okno pre výber veľkosti
tlače.
5
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Image - Obrázok) a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber
orámovania.
3
Stlačením g/G zvoľte veľkosť tlače
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber pozadia.
6
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadované orámovanie obrázka,
potom stlačte ENTER.
Ak nechcete zadávať orámovanie,
zvoľte “No Frame”.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
4
40
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadované pozadie a stlačte
ENTER.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
9
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície orámovania obrázka.
10 Nastavte veľkosť a polohu
obrázka v ráme.
Informácie o nastavení pozri v kroku 8.
11 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
7
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície obrázka.
Nástroje pre nastavenie
“Execute” a stlačte ENTER.
Orámovaný obrázok sa zobrazí.
Pomocou položiek v tomto okne
môžete tlač upravovať rôznymi
efektmi (str. 42 až 43).
Položky, ktorými môžete upravovať tlač
Náhľad na vytvorenú tlač
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný nástroj pre
nastavenie a stlačte ENTER.
Položky Postupy
Po každom stlačení ENTER
sa obrázok zväčší.
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
8
12 Skontrolujte náhľad, uložte
a vytlačte obrázok v režime
Creative Print.
Uloženie a tlač obrázka pozri na str. 38.
Po každom stlačení ENTER
sa obrázok zmenší.
Stláčaním tlačidiel g/G/f/F
posúvajte nastavovací rámček
a stlačte ENTER.
Po každom stlačení ENTER sa
obrázok otočí o 90° doprava.
Po každom stlačení ENTER sa
obrázok otočí o 90° doľava.
41
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Úprava tlače obľúbenými efektmi
x Pridanie pozdravu
x Pridanie pečiatky
1
1
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Stamp - Pečiatka) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber pozdravu.
Zobrazí sa okno s ponukou pečiatok.
2
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú pečiatku a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície pečiatky.
3
4
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
3
42
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú farbu a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície pozdravu.
4
Nastavte veľkosť a polohu
pozdravu.
Informácie o nastavení pozri v kroku
8 na str. 41.
Zvolená pečiatka sa vloží do obrázka.
x Zmena pozadia
Ak chcete zmeniť pozadie, stláčaním
(Wallpaper g/G/f/F zvoľte
Pozadie) a stlačte ENTER. Zobrazí sa okno
pre výber pozadia. Vykonajte krok 4 na
str. 40.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný pozdrav a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber farby
znakov.
Nastavte veľkosť a polohu
pečiatky.
Informácie o nastavení pozri v kroku
8 na str. 41.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Message - Pozdrav) a stlačte
ENTER.
5
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zvolený pozdrav sa vloží do obrázka.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
x Pridanie kalendára
1
Položka
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
(Calendar - Kalendár) a stlačte
ENTER.
Postupy
Start Month (Počiatočný mesiac)
Najskôr nastavte počiatočný
mesiac a rok kalendára. Stláčaním
g/G zvoľte mesiac alebo rok
a stláčaním f/F zadajte číselnú
hodnotu. Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka používaných
šablón pre kalendár.
Start Day (Počiatočný deň)
Nastavte počiatočný deň v týždni
(v kalendári umiestnený úplne
vľavo).
Stláčaním g/G zvoľte “Sunday”
(nedeľa) alebo “Monday”
(pondelok). Stlačte ENTER.
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný typ kalendára
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavenie
kalendára.
4
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
veľkosti a pozície kalendára.
5
Nastavte veľkosť a polohu
kalendára.
Informácie o nastavení pozri v kroku
8 na str. 41.
3
Vykonajte nastavenie pre kalendár.
Stláčaním f/F zvoľte nasledovné
položky a stláčaním g/G zvoľte
voľby.
6
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zvolený kalendár sa vloží do obrázka.
x Vkladanie textu
(Text)
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa klávesnica. Zadávanie znakov
pozri v časti “Vkladanie textu” na str. 35
až 36.
43
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
Color of Day (Farba dňa)
Zvoľte farbu pre nedele a soboty,
v akej sa budú zobrazovať
v kalendári. Stlačte G a stláčaním
f/F zvoľte požadovanú farbu
pre nedele a soboty. Stlačte
ENTER.
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte oblasť
pre obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr (str. 41).
2 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný obrázok a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície obrázka.
3 Nastavte veľkosť a polohu obrázka.
Informácie o nastavení pozri
v kroku 8 na str. 41.
4 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Obrázok je zvolený a zobrazí
sa v príslušnej oblasti.
Kalendár
Pridaním zvoleného typu
kalendára do obrázka(ov)
môžete vytvoriť
originálny kalendár.
1
Zobrazte Menu Creative Print
(str. 39).
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Calendar” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber veľkosti
tlače (str. 40).
3
Stlačením g/G zvoľte veľkosť tlače
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber typu
kalendára (str. 43).
4
6
Stláčaním g/G/f/F zvoľte oblasť
pre kalendár a stlačte ENTER. Zobrazí
sa okno pre nastavenie kalendára.
Kalendár nastavte rovnakým
postupom ako v kroku 3 na str. 43.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú šablónu a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa náhľad zvolenej šablóny.
Oblasť pre obrázok Oblasť pre kalendár
Vykonajte nastavenie pre kalendár.
7
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Kalendár je zobrazený v oblasti pre
kalendár.
Rada
V ľubovoľnom poradí môžete zvoliť
a nastaviť oblasť pre obrázok a pre
kalendár.
5
Zvoľte obrázok.
8
Skontrolujte náhľad, uložte
a vytlačte obrázok v režime
Creative Print.
Uloženie a tlač obrázka pozri na str. 38.
Keď zvolíte šablónu pre viacero
obrázkov, opakovaním nižšie
uvedených krokov nastavte ostatné
obrázky pre jednotlivé oblasti.
44
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Oblasť pre obrázok
Oblasť pre pozdrav
Pohľadnica
Pridaním zvoleného
pozdravu a vášho
doplňujúceho textu vznikne
originálna pohľadnica,
napríklad taká, ako je
uvedená nižšie.
1
Zobrazte Menu Creative Print
(str. 39).
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “Card”
a stlačte ENTER.
Okno pre zadávanie znakov
Zobrazí sa okno pre výber veľkosti
tlače (str. 40).
3
Stlačením g/G zvoľte veľkosť tlače
a stlačte ENTER.
Rada
Oblasti môžete voliť ľubovoľne.
5
Keď zvolíte šablónu pre viacero
obrázkov, opakujte nižšie uvedený
postup.
Zobrazia sa šablóny pre pohľadnice.
Stláčaním g/G zvoľte požadovanú
šablónu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa náhľad zvolenej šablóny.
6
Zadajte pozdrav.
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte oblasť
pre pozdrav a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber
pozdravu (str. 42).
Pokračovanie
45
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
1 Stláčaním g/G/f/F zvoľte oblasť
pre obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr (str. 41).
2 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný obrázok a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
veľkosti a pozície obrázka.
3 Nastavte veľkosť a polohu obrázka.
Informácie o nastavení pozri
v kroku 8 na str. 41.
4 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Obrázok je zvolený a zobrazí
sa v príslušnej oblasti.
Ak zvolíte “Postcard Size”
4
Zvoľte obrázok.
2 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný pozdrav a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa ponuka farieb pre
zvolený pozdrav.
3 Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú farbu a stlačte
ENTER.
Zvolený pozdrav je zobrazený
v priestore pre pozdrav.
7
Zadajte text.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte oblasť
pre text a stlačte ENTER.
Zobrazí sa klávesnica. Zadávanie
znakov pozri v časti “Vkladanie
textu” na str. 35 až 36.
8
Po dokončení zadávania znakov
stláčaním tlačidiel f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Separovaná tlač
Súčasne môžete
vytlačiť 2, 4, 9, 13 alebo
16 malých obrázkov
naraz.
(Tlač 13 a 16 obrázkov je dostupná len pri
veľkosti pohľadnice “Postcard size”.)
1
Zobrazte Menu Creative Print
(str. 39).
2
Stláčaním g/G/f/F zvoľte “Split
Image” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre výber veľkosti
tlače (str. 40).
3
Stlačením g/G zvoľte veľkosť tlače
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka používaných
šablón separovanej tlače.
Text sa umiestni v obrázku.
9
Skontrolujte náhľad, uložte
a vytlačte obrázok v režime
Creative Print.
Uloženie a tlač obrázka pozri na str. 38.
46
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
4
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú šablónu a stlačte
ENTER.
8
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa náhľad na obrázok.
Zobrazí sa náhľad zvolenej šablóny.
Oblasť pre obrázok
9
Skontrolujte náhľad, uložte
a vytlačte obrázok v režime
Creative Print.
Podrobnosti pozri na str. 38.
Rada
Oblasti môžete voliť ľubovoľne.
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovanú oblasť a stlačte
ENTER.
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
5
Zobrazí sa okno pre výber obrázka
(str. 41).
6
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
požadovaný obrázok a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa okno používané pre
nastavenie polohy obrázka.
7
Nastavte veľkosť a polohu
obrázka.
Informácie o nastavení pozri v kroku
8 na str. 41.
47
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Zmena nastavení tlače
(Set Up)
2
Stláčaním g/G zvoľte
(Set Up -
Nastavenia) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Set Up.
Kurzor
Menu Set Up
Menu Set Up umožňuje upravovať rôzne
nastavenia tlače uvedené na str. 49 a 50.
Tlačidlá popisované v tejto časti
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Poznámka
MENU
Nastaviteľné položky, ktoré nie je možné
meniť sú zobrazené šedo a nie je ich možné
zvoliť.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
3
Stláčaním f/F zvoľte požadovanú
nastaviteľnú položku a stláčaním
g/G zmeňte voľbu. Stlačte ENTER.
Stlačte MENU.
Zobrazí sa lišta Menu.
Ikona Menu Set Up
Lišta Menu
Vypnutie režimu Menu
Stlačte MENU. Obnoví sa predošlé
zobrazenie.
48
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Položka
Nastavenia
Popis
Auto Fine Print 3
Photographical*/ •Photographical: Automatická úprava obrázka
Vivid
pre tlač s prirodzenou reprodukciou a v pôsobivej
kvalite.
•Vivid: Automatická úprava obrázka pre tlač
obrázkov s ostrejšou a reálnejšou reprodukciou než
v režime Photographical.
Poznámky
• Obrazové údaje sa neupravujú.
• Pri tlači v režime PC má nastavenie funkcie Auto Fine
Print 3 spolu s ovládačom tlačiarne prioritu pred tu
vykonaným nastavením. V režime LCD a PictBridge je
toto nastavenie účinné.
Exif Print
Off
Tlač obrázka bez úprav.
On*
Nastavenie obrázka nasnímaného Exif Print (Exif
2.21)-kompatibilným digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom do jeho optimálnej obrazovej kvality.
Poznámka
Borders
Off
Tlač obrázka bez úprav.
Yes
Tlač obrázka s olemovaním.
Poznámka
V závislosti od obrázka môže byť pri tlači vrchná a spodná
časť alebo pravá a ľavá časť orezaná.
No*
Tlač obrázka bez olemovania.
Poznámka
Pri tlači obrázka nasnímaného digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom v štandardnom formáte 4:3 bude obrázok
na vrchu a na spodku orezaný a vytlačí sa s pomerom
strán 3:2.
*: Výrobné nastavenia
Pokračovanie
49
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
Obrazové údaje sa neupravujú.
Položka
Nastavenia
Popis
Date Print
On
Tlač obrázka spolu s dátumom jeho nasnímania, ak je
obrázok nasnímaný vo formáte DCF (Design rule for
Camera File system). Aby sa obrázok vytlačil spolu
s dátumom jeho nasnímania, nasnímajte ho vo
formáte DCF.
Ak bol obrázok uložený po úprave a spracovaní
v tlačiarni, vytlačí sa dátum uloženia obrázka
po úprave.
Off*
Vytlačenie obrázka bez údaja o dátume.
Color Setting
Nastavenie farieb a ostrosti tlače. Stláčaním g/G
zvoľte farebnú zložku ( “R” (červená), “G“ (zelená)
alebo “B” (modrá)) alebo “Sharpness” a stláčaním
f/F nastavte úroveň. (*R: 0/G:0/B:0/Sharpness:0)
R: Nastavenie červenej a modrej zložky.
Zvyšovaním úrovne dostáva farebnosť nádych
dočervena (efekt osvetlenia červeným svetlom).
Znižovaním úrovne dostáva farebnosť nádych
domodra (efekt osvetlenia svetlomodrým
svetlom).
G: Nastavenie zelenej a fialovej zložky. Zvyšovaním
úrovne dostáva farebnosť nádych dozelena (efekt
osvetlenia zeleným svetlom). Znižovaním úrovne
dostáva farebnosť nádych dofialova (efekt
osvetlenia červeno-fialovým svetlom).
B: Nastavenie modrej a žltej zložky. Zvyšovaním
úrovne dostáva farebnosť nádych domodra (efekt
osvetlenia modrým svetlom). Znižovaním úrovne
dostáva farebnosť nádych dožlta (efekt osvetlenia
žltým svetlom).
Sharpness: Zvyšovaním úrovne sa zvyšuje ostrosť
obrysov.
*: Výrobné nastavenia
Zrušenie nastavení
Stlačte CANCEL. Nastavenia sa vrátia na hodnoty pred úpravami.
50
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Kurzor
Menu Slideshow
Prehliadanie Slideshow
Obrázky uložené na pamäťovej karte
alebo v externom zariadení si môžete
postupne prehliadať v sérii za sebou
(Slideshow). Zobrazený obrázok môžete
tiež manuálne vytlačiť.
Tlačidlá popisované v tejto časti
MENU
g/G/f/F/ENTER
3
Stláčaním f/F zvoľte “Switch”
stláčaním g/G zvoľte “Automatic”
pre automatické alebo “Manual”
pre manuálne prepínanie
obrázkov. Stlačte ENTER.
4
Stláčaním g/G/f/F zvoľte
“Execute” a stlačte ENTER.
CANCEL
PRINT
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa lišta Menu.
Lišta Menu
Ikona Menu Slideshow
• Ak zvolíte “Automatic”: Obrázky
z pamäťovej karty alebo externého
zariadenia sa zobrazujú postupne
za sebou automaticky.
• Ak zvolíte “Manual”:
V prehľade miniatúr sa zobrazí
kurzorom zvolený obrázok.
Obrázky prepínate stláčaním
tlačidiel g/G/f/F. Zobrazí sa
obrázok naľavo, napravo, nad alebo
pod aktuálnym obrázkom.
Ukončenie prehliadania Slideshow
Stlačte CANCEL.
2
Stláčaním g/G zvoľte
(Slideshow) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Slideshow.
Tlač zobrazeného obrázka
Počas manuálneho prehliadania
Slideshow môžete zobrazený obrázok
stlačením PRINT vytlačiť.
Poznámky
• V závislosti od obrázka sa môže meniť čas
zobrazenia obrázka.
• V režime Slideshow nie je možné prehliadať
obrázky, ktoré sa z dôvodu ich poškodenia
alebo iného dôvodu nezobrazujú vo forme
miniatúr.
51
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
PRINT
Lišta Menu
Ikona Menu Delete/Format
Vymazávanie obrázkov
Zvolené obrázky môžete vymazať, alebo
môžete naformátovať kartu “Memory Stick”.
Tlačidlá popisované v tejto časti
Vypnutie režimu Menu
Stlačte MENU. Obnoví sa predošlé
zobrazenie.
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
2
Stláčaním g/G zvoľte
(Delete/
Format - Vymazanie/
Formátovanie) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Delete/Format.
MENU
Kurzor
Menu Delete/Format
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Poznámky
• Počas vymazávania alebo formátovania
nevypínajte tlačiareň, ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Tlačiareň, pamäťová karta
alebo externé zariadenie sa môžu poškodiť.
Prípadne sa môže poškodiť obrázok.
• Akonáhle obrázok vymažete, nie je ho už
možné obnoviť. Pred vymazaním obrázka
preto dôkladne skontrolujte, či chcete daný
obrázok naozaj vymazať.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick” dôjde
k vymazaniu všetkých údajov z karty
(vrátane obrázkov).
• Nie je možné vymazať obrázky z externého
zariadenia.
• Nie je možné formátovať inú kartu než
“Memory Stick”.
3
Stláčaním f/F zvoľte “Delete
Image” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr. Obrázok
zvolený kurzorom pred stlačením
MENU v kroku 1 sa zobrazí s ikonou
koša.
Ikona koša
Vymazanie zvolených obrázkov
Na pamäťovej karte môžete zvoliť obrázky
a vymazávať ich.
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa lišta Menu.
52
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
4
Stláčaním g/G/f/F presuňte ikonu
koša na obrázok, ktorý chcete
vymazať, potom stlačte ENTER.
5
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno žiadajúce
potvrdenie.
6
Stláčaním g/G zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie obrázka
Na pamäťovej karte alebo externom
zariadení môžete vyhľadať obrázok podľa
jeho čísla alebo dátumu.
Tlačidlá popisované v tejto časti
MENU
Zvolený obrázok sa vymaže.
Opakovaním krokov 4 až 6 môžete
vymazávať ďalšie obrázky.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Poznámky
• Ak vymažete obrázok s indikáciou
pridruženého súboru ( ), pridružený
informatívny súbor alebo súbor pre e-mail
sa tiež vymaže.
• Nie je možné vymazať chránený obrázok
s nastavenou indikáciou ochrany ( ).
MENU
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
g/G/f/F/ENTER
Formátovanie pamäťovej karty
“Memory Stick”
Kartu “Memory Stick” môžete naformátovať.
1
Stlačte MENU.
CANCEL
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa lišta Menu.
Lišta Menu
Ikona Menu Image Search
Zobrazí sa lišta Menu.
2
Stláčaním g/G zvoľte
(Delete/
Format - Vymazanie/
Formátovanie) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Delete/Format.
3
Stláčaním f/F zvoľte “Memory
Stick Format” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno žiadajúce
potvrdenie.
4
Vypnutie režimu Menu
Stlačte MENU. Obnoví sa predošlé
zobrazenie.
Stláčaním g/G zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Karta “Memory Stick” sa naformátuje.
Poznámka
Pri formátovaní karty “Memory Stick” dôjde
k trvalému vymazaniu všetkých údajov
uložených na karte “Memory Stick”.
Pokračovanie
53
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
2
• Ak zvolíte “By Date”:
Zadajte dátumy úvodného
a posledného súboru, ktoré chcete
vyhľadať:
Stláčaním g/G zvoľte
(Image
Search - Vyhľadávanie obrázka)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Image Search.
Kurzor
Menu Image Search
Úvodný dátum
Posledný dátum
Rada
3
Ak chcete vyhľadať len konkrétny súbor
z jedného dňa, zadajte jeho dátum rovnako
do obidvoch políčok.
Stláčaním f/F zvoľte kritérium
pre vyhľadávanie a stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre výber
kritéria.
4
• Ak zvolíte “By Folder NO.”:
Zadajte číslo priečinka
obsahujúceho obrázky, ktorý chcete
vyhľadať:
Stláčaním g/G zvoľte položku
a stláčaním f/F špecifikujte čísla.
• Ak zvolíte “By File NO.”:
Zadajte čísla úvodného a posledného
súboru, ktoré chcete vyhľadať:
Číslo úvodného súboru
Číslo posledného súboru
5
Stlačte ENTER.
Vyhľadávanie začne. Po dokončení
vyhľadávania sa zobrazia vyhľadané
súbory.
Ak sa nevyhľadal žiadny súbor
Zobrazí sa hlásenie “No images were
found”.
Rada
Ak chcete vyhľadať len konkrétny súbor,
zadajte jeho číslo rovnako do obidvoch
políčok.
6
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
• Ak ste zvolili “By File No.” a “By
Data”, budú vyhľadané obrázky
v oranžovom rámčeku.
• Ak ste zvolili “By Folder No.”,
bude vo zvolenom priečinku prvý
obrázok označený kurzorom.
54
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Zmena nastavení
tlačiarne (Option)
2
Stláčaním g/G zvoľte
(Option
- Voľby) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa Menu Option.
Kurzor
Menu Option
Menu Option umožňuje meniť nastavenia
uvedené na str. 56.
Tlačidlá popisované v tejto časti
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
3
MENU
Stláčaním f/F zvoľte požadovanú
nastaviteľnú položku a stláčaním
g/G zmeňte voľbu. Stlačte ENTER.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Rôzne spôsoby tlače (Režim MONITOR OUT)
Poznámka
Položky, ktorých nastavenie nie je možné
meniť, sú zobrazené šedo a nie je ich
možné zvoliť.
Stlačte MENU.
Zobrazí sa lišta Menu.
Ikona Menu Option
Lišta Menu
Vypnutie režimu Menu
Stlačte MENU. Obnoví sa predošlé
zobrazenie.
Pokračovanie
55
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Položka
Nastavenia
Listing Order
Image Without
Thumbnail
Image data display
Language
Popis
Ascending*
V prehľade miniatúr sú obrázky zobrazené v poradí
podľa očíslovania od najnižšieho čísla (vzostupne).
Descending
V prehľade miniatúr sú obrázky zobrazené v poradí
podľa očíslovania od najvyššieho čísla (zostupne).
Icon*
V prehľade miniatúr sú obrázky bez údajov
o miniatúre (miniatúra používaná ako index)
zobrazené len ako ikona.
Generate
V prehľade miniatúr sú obrázky bez
údajov o miniatúre (miniatúra používaná ako index)
zobrazené ako pôvodný obrázok.
On
V prehľade miniatúr bude zobrazená informácia
o súbore (typ súboru, podmienky snímania atď.).
Off*
V prehľade miniatúr nebude zobrazená žiadna
informácia o súbore.
Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia Menu alebo hlásení. (English*/
French/Spanish/German)
*: Výrobné nastavenia
Zrušenie nastavení
Stlačte CANCEL. Nastavenia sa vrátia na hodnoty pred úpravami.
56
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PictBridge-kompatibilného fotoaparátu/
kamkordéra (Režim PictBridge)
Tlač obrázkov
z digitálneho
fotoaparátu/
kamkordéra
4
Pri pripojení tlačiarne k PictBridgekompatibilnému digitálnemu
fotoaparátu/kamkordéru sa na LCD
displeji tlačiarne zobrazí hlásenie
“The printer is being connected to
PictBridge camera.” (Tlačiareň je
prepojená s PictBridge
kamkordérom/fotoaparátom).
K tlačiarni môžete pripojiť PictBridgekompatibilný digitálny fotoaparát/
kamkordér a vytlačiť obrázky priamo
z digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
1
Digitálny fotoaparát/kamkordér
nastavte do režimu pre tlač spolu
s PictBridge-kompatibilnou
tlačiarňou.
Poznámka
Ak používate model DSC-T1, je potrebné
aktualizovať verziu softvéru.
2
Pripojte tlačiareň k zdroju
napájania (str. 17).
3
Stlačením tlačidla ON/STANDBY
zapnite tlačiareň (str. 17).
Indikátor ON/STANDBY na tlačiarni
sa rozsvieti nazeleno.
5
Na digitálnom fotoaparáte/
kamkordéri vykonajte úkony
pre tlač obrázka.
Tlačiareň podporuje nasledovné typy
tlače:
• Tlač samostatného obrázka.
• Tlač všetkých obrázkov (ALL).
• Indexová tlač (INDEX).
• DPOF tlač.
• Olemovaná/neolemovaná tlač.
• Tlač s dátumom snímania.
Poznámky k priebehu tlače pozri
na str. 23.
Poznámky
• Ak vymeníte tlačovú kazetu počas pripojenia
tlačiarne k PictBridge-kompatibilnému
fotoaparátu/kamkordéru, obrázok sa nemusí
vytlačiť správne. V takomto prípade odpojte
a znova pripojte digitálny fotoaparát/
kamkordér.
• Ak tlačíte obrázok z digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra bez nastavení kvality obrazu,
vytlačí sa obrázok podľa nastavení v Menu
Set Up.
57
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PictBridge-kompatibilného fotoaparátu/kamkordéra
(Režim PictBridge)
Nastavenia a úkony potrebné pred
pripojením sa líšia v závislosti
od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra. Podrobnosti pozri
v návode na použitie digitálneho
fotoaparátu/kamkordéra. (Napríklad
v prípade digitálneho fotoaparátu
Sony Cyber-shot zvoľte pri nastavení
“USB Connect” režim “PictBridge”.)
Pripojte PictBridge-kompatibilný
digitálny fotoaparát/kamkordér
do konektora PictBridge/CAMERA
na tlačiarni (str. 20).
Tlač z PC (Režim PC)
Aby ste mohli tlačiť z PC pripojeného
k tlačiarni, je potrebné do PC nainštalovať
dodávaný softvér.
Táto časť popisuje ako nainštalovať
dodávaný softvér do PC a ako používať
dodávaný softvér PictureGear Studio
pre tlač obrázkov.
Podrobnosti pozri v návode na použitie PC.
Inštalácia softvéru je potrebná len pri
prvom pripojení tlačiarne k PC.
Dodávaný CD-ROM disk
Dodávaný CD-ROM disk obsahuje
nasledovný softvér:
• Ovládač pre tlačiareň DPP-FP50: Softvér
špecifikuje požiadavky tlačiarne
a sprístupňuje tlač z PC.
• PictureGear Studio: Originálny softvér
spoločnosti Sony, ktorý umožňuje prácu
so statickými zábermi — zachytávanie,
správu, spracovanie a tlač.
Obchodné značky a ochrana autorských
práv pre softvér PictureGear Studio
• Autorské práva úpravových prvkov
Autorské práva úpravových prvkov
obsiahnutých v tomto softvéri sú
vlastníctvom spoločnosti Sony Corporation
alebo Sony Music Communications
Corporation. Akékoľvek komerčné
využívanie je zakázané zákonom
o autorských právach.
• Duplikovanie prvkov chránených zákonom
o autorských právach (napr. fotografií) je
obmedzené na súkromné alebo domáce
použitie.
• Všetky ostatné názvy spoločností a výrobkov
uvedené v tomto návode môžu byť
ochrannými známkami alebo obchodnými
značkami príslušných spoločností. Označenia
“™” a “®” nie sú v tomto návode vždy
uvádzané.
58
Inštalácia softvéru
Systémové požiadavky
Aby bolo možné použiť dodávaný ovládač
tlačiarne a softvér PictureGear Studio, PC musí
spĺňať nasledovné systémové požiadavky:
OS: Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows ® 98 Second
Edition, štandardná inštalácia (IBM
PC/AT-kompatibilita).
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows NT, ostatné verzie
(napr. Server) OS Windows 2000 nie
sú kompatibilné.)
CPU: Pentium III 500 MHz alebo
výkonnejší. (Odporúča sa Pentium III
800 MHz alebo výkonnejší.)
RAM: 128 MB alebo viac (odporúča
sa 256 MB alebo viac).
Voľné miesto na pevnom disku: 200 MB
alebo viac. (V závislosti od verzie OS
Windows môže byť potrebná väčšia
kapacita. Pre prácu s obrazovými
údajmi bude potrebné ďalšie voľné
miesto na pevnom disku.)
Zobrazovacia jednotka:
Rozlíšenie: Minimálne rozlíšenie
800 x 600 bodov.
Farby: Režim High color (16 bit) alebo
viac.
Poznámky
• Pri použití USB rozbočovača v prepojení
medzi tlačiarňou a PC, alebo pri pripojení
dvoch alebo viac USB zariadení (vrátane inej
tlačiarne) k PC, nie je zaručená správna
činnosť tlačiarne. V prípade problémov
zjednodušte prepojenie tlačiarne s PC.
• Tlačiareň nie je možné ovládať z iného USB
zariadenia, ktoré sa používa súčasne.
• Počas dátovej komunikácie alebo tlače
nepripájajte, ani neodpájajte USB kábel ku/od
tlačiarni/e. Tlačiareň nemusí pracovať správne.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
• Tlačiareň nepodporuje pohotovostný režim/
režim spánku PC. Počas tlače neprepínajte PC
do pohotovostného režimu/režimu spánku.
• Aj napriek dodržaniu všetkých uvedených
systémových požiadaviek nemusí byť
správne fungovanie na všetkých typoch PC
v určitých prípadoch zaručené.
Inštalácia ovládača tlačiarne
1
Poznámka
Nasadenie svorkového filtra
Ak USB kábel nie je v blízkosti koncovky pre
tlačiareň (TYP B) vybavený cievkou s feritovým
jadrom, pred používaním zariadenia nasaďte
podľa obrázka dodávaný svorkový filter, ktorý
eliminuje rušenie šumom. Aby sa splnili
radiačné štandardy, musí byť na USB kábli pri
koncovke pre tlačiareň cievka s feritovým
jadrom. Ak nie je nasadená žiadna cievka
s feritovým jadrom, iné zariadenia môžu byť
rušené radiačným šumom.
Ak pripojíte tlačiareň pred inštaláciou
ovládača, zobrazí sa niektoré
z nasledovných okien:
• Ak používate OS Windows 98SE/Me:
Add Hardware Wizard - Sprievodca
pridaním nového hardvéru.
• Ak používate OS Windows 2000/XP:
Found New Hardware Wizard Sprievodca nájdením nového hardvéru.
V takomto prípade odpojte tlačiareň od PC
a v okne kliknite na “Cancel”.
2
2 Okolo filtra
jedenkrát oviňte
kábel.
Poznámky
• Pred inštaláciou zatvorte všetky
aktívne aplikácie.
• Ak nie je uvedené inak, dialógové
okná v tejto časti zodpovedajú Oknám
zobrazovaným pod OS Windows XP
Professional. Postupy pre inštaláciu
a dialógové okná sa môžu podľa
používaného OS odlišovať.
3 Zatvorte svorkový
filter.
Použite komerčne dostupný prepojovací USB
kábel TYP A-B s maximálnou dĺžkou 3 m. Typ
potrebného USB kábla sa môže v závislosti
od PC líšiť. Podrobnosti pozri v návode
na použitie PC.
3
Do CD-ROM mechaniky vložte
dodávaný CD-ROM disk.
Nastavovanie začne automaticky
a zobrazí sa okno pre inštaláciu.
Pokračovanie
59
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PC (Režim PC)
1 Skrutkovačom
alebo podobným
nástrojom
uvoľnite poistku.
Poznámka
Zapnite PC a spusťte Windows.
• Pri inštalácii/odinštalovaní
softvéru pod OS Windows® 2000
Professional sa prihláste s právami
“Administrator” alebo “Power
user” (správca/výkonný užívateľ).
• Pri inštalácii/odinštalovaní
softvéru pod OS Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media
Center Edition sa prihláste
s právami “Computer
administrator” (správca PC).
Do 10 cm
Svorkový filter nasaďte čo najbližšie ku
koncovke kábla pri tlačiarni (do 10 cm).
Tlačiareň nesmie byť pripojená
k PC.
Poznámka
Ak sa okno pre inštaláciu nezobrazí
automaticky, dvakrát kliknite na
“Setup.exe” v okne CD-ROM.
4
Kliknite na “Installing Printer Driver”.
8
Pripojte tlačiareň k zdroju
napájania (str. 17).
9
Stlačením tlačidla ON/STANDBY
zapnite tlačiareň (str. 17).
Indikátor ON/STANDBY na tlačiarni
sa rozsvieti nazeleno.
10 Kliknite na “Next”.
Zobrazí sa okno “Sony DPP-FP50 InstallShield Wizard”.
5
Kliknite na “Next”.
Zobrazí sa dialógové okno
s licenčnou zmluvou.
6
Zaškrtnite “I accept the terms of
the license agreement” a kliknite
na “Next”.
Ak zaškrtnete “I do not accept the
terms of the license agreement”, nie je
možné pokračovať v inštalácii.
11 Prepojte USB konektory tlačiarne
a PC.
Do USB
konektora (TYP B)
Do USB
konektora
PC s OS Windows
Poznámka
Zobrazí sa okno “Ready to install the
program”.
7
Kliknite na “Install”.
Zobrazí sa dialógové okno “Printer
connection”.
60
Počas tlače sa papier z otvoru pre výstup
tlače niekoľkokrát vysunie. Otvor pre
výstup tlače nezablokujte USB káblom.
Tlačiareň sa automaticky prepne
do režimu PC a automaticky sa spustí
proces nastavenia tlačiarne.
Po dokončení nastavení sa zobrazí okno
“InstallShield Wizard Complete”.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
12 Kliknite na “Finish”.
Inštalácia ovládača tlačiarne je
dokončená. Po vyzvaní na reštart PC
vykonajte reštartovanie.
13•
Pre dokončenie inštalácie kliknite
na “Complete” a vyberte CD-ROM
disk z PC. Disk uchovajte pre
ďalšie použitie.
• Aby sa nainštaloval softvér
PictureGear Studio, kliknite
na “Installing the PictureGear
Studio” a vykonajte postup
na str. 62.
Poznámky
Ak je ovládač tlačiarne nepotrebný,
nasledovným spôsobom ho odinštalujte
z pevného disku PC:
1
2
Odpojte USB kábel od PC aj
tlačiarne.
Do CD-ROM mechaniky vložte
dodávaný CD-ROM disk.
Nastavovanie začne automaticky
a zobrazí sa okno pre inštaláciu.
3
Kliknite na “Installing Printer
Driver”.
Zobrazí sa okno “Sony DPP-FP50 InstallShield Wizard”.
4
Kliknite na “Next”.
Zobrazí sa dialógové okno
s licenčnou zmluvou.
5
Zaškrtnite “I accept the terms of
the license agreement” a kliknite
na “Next”.
Zobrazí sa dialógové okno pre
potvrdenie odinštalovania.
6
Kliknite na “Yes”.
Kontrola inštalácie
Pod “Control Panel” otvorte “Printers and
Faxes” (len OS Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Home Edition)
alebo “Printers”. Ak je v okne “Printers
and Faxes” alebo “Printers” uvedená
tlačiareň “Sony DPP-FP50”, tak bola
inštalácia ovládača tlačiarne úspešná.
Zobrazí sa dialógové okno
vyzývajúce na reštart PC.
Pokračovanie
61
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PC (Režim PC)
• Ak sa počas inštalácie zobrazí výzva na
špecifikovanie cesty k ovládaču na CD-ROM
disku, špecifikujte nasledovný priečinok:
-Ak používate OS Windows 98SE/Me:
D\Driver\Win98.me
-Ak používate OS Windows 2000/XP:
D\Driver\Win2000.me
“D” zodpovedá CD-ROM mechanike v PC
a označenie tejto jednotky sa môže
v závislosti od systému odlišovať.
• Dodávaný CD-ROM disk bude potrebný
pri novej inštalácii, alebo po odinštalovaní
ovládača tlačiarne. Uchovajte ho vo vhodnom
stave pre potreby ďalšieho používania.
• Ak je inštalácia neúspešná, tlačiareň odpojte
od PC, reštartujte PC a vykonajte postup
inštalácie od kroku 3.
• Po inštalácii nie je tlačiareň “Sony DPP-FP50”
nastavená ako predvolená tlačiareň. Nastavte
tlačiareň, ktorú používate pre jednotlivé
aplikácie.
• Pred používaním tlačiarne si prečítajte súbor
Readme (priečinok Readme na CD-ROM
disku c priečinok English c Readme.txt).
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
7
Poznámky
Zaškrtnite “Yes, I want to restart
my computer now” a kliknite
na “OK”.
• Pred inštaláciou zatvorte všetky
aktívne aplikácie.
• Ak nie je uvedené inak, dialógové
okná v tejto časti zodpovedajú oknám
zobrazovaným pod OS Windows XP
Professional. Postupy pre inštaláciu
a dialógové okná sa môžu podľa
používaného OS odlišovať.
2
Nastavovanie začne automaticky
a zobrazí sa okno pre inštaláciu.
Po reštartovaní PC sú príslušné
súbory vymazané a odinštalovanie
je dokončené.
Poznámky
• Ak sa okno pre inštaláciu nezobrazí
automaticky, dvakrát kliknite
na “Setup.exe” v okne CD-ROM.
• V závislosti od systémového
prostredia PC sa počas inštalácie
PictureGear Studio môže nainštalovať
aplikácia Microsoft Data Access
Component 2.7 a Jet 1.0. Ak začne
inštalácia týchto aplikácií, automaticky
sa zobrazí okno pre inštaláciu
aplikácií. Sledovaním a vykonávaním
zobrazovaných pokynov pokračujte
v inštalácii.
Kontrola odinštalovania
V okne “Control Panel” zvoľte “Printers
and Faxes” (len OS Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media Center
Edition) alebo “Printers” a skontrolujte,
či je zobrazená tlačiareň “DPP-FP50”.
Ak nie, odinštalovanie bolo úspešné.
Inštalácia softvéru PictureGear
Studio
1
62
3
Kliknite na “Installing PictureGear
Studio”.
Zobrazí sa dialógové okno
“PictureGear Studio Setup”.
Zapnite PC a spusťte Windows.
• Pri inštalácii/odinštalovaní
softvéru pod OS Windows® 2000
Professional sa prihláste s právami
“Administrator” alebo “Power
user” (správca/výkonný užívateľ).
• Pri inštalácii/odinštalovaní
softvéru pod OS Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media
Center Edition sa prihláste
s právami “Computer
administrator” (správca PC).
Do CD-ROM mechaniky vložte
dodávaný CD-ROM disk.
4
Kliknite na “Next”.
Zobrazí sa dialógové okno pre výber
cieľového priečinka.
5
Skontrolujte cestu (cieľový
priečinok) a kliknite na “Next”.
Ak chcete zmeniť cestu a priečinok,
kliknite na “Browse”.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu
PictureGear Studio Media Watcher
na lište úloh a v zobrazenom Menu
kliknite na “Settings”.
3 Zaškrtnite, alebo zrušte zaškrtnutie
políčka “Starts the Media Watcher
when you log on Widows”.
Ak chcete vykonať registráciu,
zaškrtnite voľbu. Ak chcete zrušiť
registráciu, zrušte zaškrtnutie voľby.
Zobrazí sa okno “PictureGear Studio
Media Watcher”.
6
7
Pre registráciu Media Watcher
zaškrtnite “Register the
PictureGear Studio Media
Watcher in the startup folder.”
a kliknite na “OK”.
Ak chcete zobraziť súbor Readme,
zaškrtnite “View Readme File”
a kliknite na “Finish”.
• Ak zaškrtnete “View Readme File”,
zobrazí sa súbor Readme. Keď
zatvoríte súbor Readme, zatvorí sa
aj okno PictureGear Studio Setup.
• Ak nezaškrtnete “View Readme
File”, okno PictureGear Studio
Setup sa zatvorí.
8
Vyberte CD-ROM disk z PC
a uchovajte ho pre ďalšie použitie.
Poznámky
Čo je “PictureGear Studio Media
Watcher”?
Softvér PictureGear Studio Media
Watcher zistí vloženie jednotky alebo
média s uloženými statickými
zábermi, keď je PictureGear Studio
inštalovaný pod iným OS než
Windows XP.
Ak chcete zmeniť nastavenia
vykonané počas inštalácie, vykonajte
nasledovný postup:
1 Po nainštalovaní PictureGear Studio
kliknite na “Start”, “Programs”,
“PictureGear Studio”, “Tools”
a následne na “Media Watcher”.
Spustí sa PictureGear Studio Media
Watcher.
Pokračovanie
63
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PC (Režim PC)
Po dokončení inštalácie sa zobrazí
okno potvrdzujúce dokončenie.
• Ak je inštalácia neúspešná, vykonajte postup
inštalácie od kroku 2.
• Dodávaný CD-ROM disk bude potrebný
pri novej inštalácii alebo po odinštalovaní
softvéru PictureGear Studio. Uchovajte ho
vo vhodnom stave pre potreby ďalšieho
používania.
• Softvér PictureGear Studio dodávaný
s tlačiarňou DPP-FP50 má nasledovné
obmedzenia:
– V aplikácii PhotoCollection nie je možné
nastaviť iný papier než “Sony”.
– V aplikácii PrintStudio nie je možné
vytvárať, alebo tlačiť štítky - “Label”.
– V aplikácii PrintStudio nie je možné
vytvárať, alebo tlačiť nálepky, vizitky ani
pohľadnice - “Sticker, Name card ani Card”.
– V aplikácii PrintStudio nie je možné tlačiť
časti pohľadníc - “Postcard”.
Aby ste zrušili uvedené obmedzenia
a aktualizovali softvér na verziu dodávanú
s PC VAIO alebo handheldmi CLIE, spustite
súbor “Setup.exe” v priečinku “pgs.add”.
Odinštalovanie softvéru
PictureGear Studio
Ak je už softvér nepotrebný, odstráňte
softvér z pevného disku PC nasledovne:
1
2
Odpojte USB kábel od PC aj
tlačiarne.
Do CD-ROM mechaniky vložte
dodávaný CD-ROM disk.
Nastavovanie začne automaticky
a zobrazí sa okno pre inštaláciu.
3
Tlač obrázkov zo softvéru
PictureGear Studio
PictureGear Studio umožňuje realizáciu série
postupov pre prácu so statickými zábermi —
zachytávanie, správa, spracovanie a tlač
(ukladanie). Softvér umožňuje tlačiť obrázky
priamo z PC vo veľkosti Pohľadnice alebo
vo veľkosti 3,5 x 5 palca.
Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový papier
veľkosti 3,5 x 5 palca v predaji nie je.
1
Kliknite na “Installing PictureGear
Studio”.
Zobrazí sa dialógové okno pre
potvrdenie odstránenia.
4
Kliknite na “Yes”.
Na pracovnej ploche Windows
zvoľte v ponuke “Programs”
položku “Start” a potom
“PictureGear Studio”.
Zobrazí sa okno PictureGear Studio.
2
Kliknite na “Photo Collection”.
Príslušné súbory sú odstránené.
Zobrazí sa dialógové okno
informujúce o dokončení odstránenia.
5
Kliknite na “Finish”.
Zobrazí sa okno “Photo Collection”.
Rady
Softvér tiež môžete odinštalovať cez ovládací
panel - Control Panel. V okne “Control Panel”
kliknite na “Add/Remove Programs” (Pridať
alebo odstrániť programy). Potom zvoľte
na PictureGear Studio a kliknite na “Remove”.
64
3
Kliknite na požadovaný priečinok
s obrázkami.
Na vysvetlenie: v nasledovnom
príklade je používaný priečinok
“Sample”.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
4
Kliknite na “Print”.
• Série DPP-F - 4 x 6 palca (veľkosť
pohľadnice).
SVM-F40P/F80P
• Série DPP-F - 3,5 x 5 palca.
SVM-F40L
Zobrazí sa dialógové okno pre tlač.
5
Zvoľte obrázky, ktoré chcete
vytlačiť, nastavte počet kópií
pre každý z nich a kliknite
na “Apply”.
Poznámky
• V niektorých regiónoch tlačový papier
veľkosti 3,5 x 5 palca (SVM-F40L, série
DPP-F) v predaji nie je.
• Ak zvolíte iný papier než papier pre
série DPP-F, nedosiahnu sa správne
výsledky tlače.
• Ak používate dodávanú tlačiarenskú
súpravu SVM-F40P, zvoľte “DPP-F
series 4 x 6”.
Ak ste zvolili veľkosť papiera, zobrazí
sa dialógové okno pre tlač.
Poznámka
V tomto dialógovom okne nastavte
množstvo tlače. Aj keď nastavíte počet
kópií v záložke “Paper/Output” v okne
“Sony DPP-FP50 Properties”, množstvo
tlače sa nebude akceptovať.
6
7
V rozbaľovacom okne “Printer”
zvoľte “Sony DPP-FP50” a kliknite
na “Properties”.
V rozbaľovacom okne “Printer”
zvoľte tlačiareň, ktorú používate.
Kliknite na “Sony” a zvoľte
veľkosť používaného papiera
pre série DPP-F.
Pokračovanie
65
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PC (Režim PC)
Zobrazí sa dialógové okno pre výber
tlačového papiera.
Položky
Print All Vytlačia sa všetky obrázky
zvolené v okne “Select
Photo”.
Print the selected page only
Vytlačia sa obrázky
zobrazené v okne “Print
Preview”.
Printer
Keď kliknete na “Properties”, zobrazí
sa okno pre vlastnosti dokumentu pre
zvolenú tlačiareň.
Funkcie
8
V záložke “Paper/Output”
nastavte veľkosť papiera.
Zvoľte “Sony DPP-FP50”.
Border Free Print
• Pri zaškrtnutí sa vytlačia
obrázky bez olemovania.
• Pri nezaškrtnutí
sa vytlačia obrázky
s olemovaním.
Exif print • Pri zaškrtnutí sa nastavia
a vytlačia obrázky
nasnímané Exif Print (Exif
2.21)-kompatibilným
digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom v optimálnej
obrazovej kvalite.
Poznámka
Obrázok zobrazený
na monitore sa nenastaví.
• Pri nezaškrtnutí sa obrázky
vytlačia bez úprav.
Poznámka
Aj keď zrušíte zaškrtnutie
položky, “Color
reproduction/Picture
quality” zostane nastavené
na “Auto Fine Print 3”.
Ak chcete zmeniť nastavenia
“Color reproduction/Picture
quality”, vykonajte postup
pri položke Properties.
Properties Špecifikácia orientácie,
obrazovej kvality a iných
detailov.
66
Položky
Funkcie
Paper size V rozbaľovacom okne
zvoľte veľkosť papiera
používaného pre tlač:
• Post card
• 3.5x5 inch
Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový
papier veľkosti 3,5 x 5 palca
v predaji nie je.
Potom zaškrtnutím
jedného z uvedeného
špecifikujte okraj okolo
obrázka (olemovanie):
• With border: Obrázok
sa vytlačí s olemovaním.
• Borderless: Obrázok
sa vytlačí bez olemovania.
Orientation Zvoľte orientáciu obrázka
pri tlači:
• Portrait
• Landscape
• Rotates 180 degrees
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Položky
Funkcie
Print preview
Pri zaškrtnutí tejto voľby
sa pre tlačou zobrazí
náhľad na obrázok.
Poznámka
V závislosti od používaného
aplikačného softvéru sa
orientácia nemusí zmeniť ani
po zmene nastavenia orientácie
- Portrait alebo Landscape.
Copies
Zadanie počtu kópií pre
tlač.
9
V záložke “Graphics” nastavte
reprodukciu farieb a obrazovú
kvalitu.
Poznámka
V závislosti od
používaného aplikačného
softvéru má nastavenie
množstva tlače v aplikácii
prioritu pred nastavením
vykonaným v tejto položke.
Enlarge/
Reduce
Položky Funkcie
Color reproduction/Picture quality
Z rozbaľovacieho okna zvoľte
nastavenie:
•Off: Obrázok sa vytlačí bez
úprav.
•Auto Fine Print 3:
V rozbaľovacom okne “Settings”
zvoľte jednu z nasledovných
úpravových metód:
– Photographical: Obrázok sa
upraví automaticky a vytlačí
sa s prirodzenou
reprodukciou v pôsobivej
kvalite. (Odporúčaná voľba.)
–Vivid: Obrázok sa upraví
automaticky a vytlačí sa
v živej reprodukcii. (Pri
tomto nastavení sa obrázok
viac zaostrí a tak sa stane
živším.)
67
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač z PC (Režim PC)
Percentuálna špecifikácia
pre zväčšenie/zmenšenie
veľkosti obrázka pri tlači.
Zaškrtnutím “Upper left
reference” môžete nastaviť
referenčný bod, kedy
sa obrázok zväčší alebo
zmenší.
• Pri nezaškrtnutí sa
obrázok zväčší alebo
zmenší podľa
referenčného bodu,
ktorým je stred
obrázka. Zvyčajne
používajte túto voľbu.
• Pri zaškrtnutí sa obrázok
zväčší alebo zmenší
podľa referenčného
bodu, ktorým je ľavý
horný roh.
Túto voľbu bude
potrebné použiť pri
niektorých typoch
aplikácií. V prípade, že
pri nezaškrtnutí nebude
tlač uspokojivá, zvoľte
túto voľbu.
Položky
Funkcie
•ICM (system):
V rozbaľovacom okne
“Settings” zvoľte jednu
z nasledovných úpravových
metód:
– Graphics: Pri grafikách
alebo živých farbách.
– Match: Keď chcete
prispôsobiť farby.
– Pictures: Pri tlači fotografií
alebo ilustrácií.
Poznámka
Nastavenie ICM je účinné len pri
používaní ICM-kompatibilného
aplikačného softvéru. Pri tlači
z ICM-nekompatibilného
aplikačného softvéru sa môže
obrázok vytlačiť v nesprávnych
farbách.
Exif Print
Zaškrtnite pre nastavenie a tlač
obrázka nasnímaného Exif
Print (Exif 2.21)kompatibilným digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
Ovládač tlačiarne využije pre
nastavenia obrázka konverziu
farieb a dáta o snímaní Exif.
Táto voľba je účinná len
s aplikáciou PictureGear
Studio.
Red-eye reduction
Zaškrtnite pre automatickú
redukciu efektu červených očí pri
objekte snímanom s bleskom.
Poznámky
• Ak zaškrtnete túto voľbu, zvoľte
“Preview”, aby sa zobrazil náhľad
na obrázok a aby ste mohli
skontrolovať, či bola redukcia
efektu červených očí účinná.
68
Položky
Funkcie
• Efekt červených očí sa
identifikuje automaticky a
nemusí sa upraviť.
Ak sa efekt červených očí
neupraví správne, použite
úpravovú funkciu softvéru
PictureGear Studio.
•Redukcia efektu červených očí je
účinná, len ak ste softvér
nainštalovali cez súbor
“Setup.exe” z dodávaného
CD-ROM disku. Podrobnosti
pozri v súbore Readme.txt.
Print settings
Nastavenie farebných zložiek
a ostrosti.
R:Nastavenie červenej a modrej
zložky. Zvyšovaním úrovne
dostáva farebnosť nádych
dočervena (efekt osvetlenia
červeným svetlom).
Znižovaním úrovne dostáva
farebnosť nádych domodra
(efekt osvetlenia
svetlomodrým svetlom).
G:Nastavenie zelenej a fialovej
zložky. Zvyšovaním úrovne
dostáva farebnosť nádych
dozelena (efekt osvetlenia
zeleným svetlom).
Znižovaním úrovne dostáva
farebnosť nádych dofialova
(efekt osvetlenia červenofialovým svetlom).
B:Nastavenie modrej a žltej
zložky. Zvyšovaním úrovne
dostáva farebnosť nádych
domodra (efekt osvetlenia
modrým svetlom).
Znižovaním úrovne dostáva
farebnosť nádych dožlta (efekt
osvetlenia žltým svetlom).
Sharp (ostrosť): Zvyšovaním
úrovne sa zvyšuje ostrosť
kontúr.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
10 Kliknite na “OK”.
Zobrazí sa dialógové okno pre tlač.
11 Kliknite na “Print All” alebo
“Print the selected page only”.
Poznámky
• Keď tlačiareň tlačí, nikdy s ňou nehýbte ani
ju nevypínajte. Tlačová kazeta alebo papier sa
môžu prilepiť. V takomto prípade vypnite
a zapnite tlačiareň a začnite tlačiť opäť
od začiatku.
• Papier sa počas tlače môže čiastočne vysúvať.
Papiera sa počas takéhoto vysúvania
nedotýkajte, ani ho nevyťahujte. Pred
vybratím papiera počkajte, kým sa tlač
nedokončí a papier sa úplne nevysunie.
• Počas tlače musí byť za tlačiarňou dostatočný
voľný priestor.
Zastavenie tlače
Zobrazí sa dialógové okno potvrdenia
tlače.
12 Skontrolujte, či je vložený
nastavený papier a tlačová kazeta
a kliknite na “OK”.
1
2
Tlač sa spustí.
Dvakrát kliknite na ikonu
tlačiarne na lište úloh a otvorte
dialógové okno “Print”.
Kliknite na názov dokumentu,
ktorého tlač chcete zrušiť a kliknite
na “Cancel” v Menu “Document”.
Ak ste v kroku 8 zaškrtli “Print preview”
Zobrazí sa náhľad. Skontrolujte
výsledky úprav a kliknite na “Print”.
3
Tlač z PC (Režim PC)
Zobrazí sa dialógové okno pre
potvrdenie zrušenia.
Kliknite na “Yes”.
Tlač sa zruší.
Poznámka
Tlač nerušte v jej priebehu. Môže sa zaseknúť
papier.
Tlač sa vykoná.
69
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Tlač prostredníctvom iného
aplikačného softvéru
Pomocou tlačiarne DPP-FP55 je možné
tlačiť obrázky aj prostredníctvom
komerčne dostupného aplikačného
softvéru pre tlač. V okne pre tlačiarne
zvoľte “DPP-FP50” a v okne pre
nastavenie stránky nastavte veľkosť
papiera. Podrobnosti o nastavení tlače
pozri v kroku 8 a 9 na str. 66 a 68.
Nastavenie “Borderless” v sekcii “Paper
size”
Ak používate inú aplikáciu než
PictureGear Studio, obrázok sa môže
vytlačiť s olemovaním, aj keď v sekcii
“Paper size” v záložke “Paper/Output”
v okne “Sony DPP-FP50 Properties”
nastavíte neolemovanú tlač.
Keď zvolíte neolemovanú tlač, do
aplikácie sa dodá informácia o rozsahu
tlače pre neolemovanú tlač. Niektoré
aplikácie však môžu obrázok pripraviť
a vytlačiť s olemovaním, v rámci
špecifikovaného rozsahu tlače.
V takomto prípade vykonajte nasledovné,
aby sa obrázok vytlačil bez olemovania:
• Ak aplikácia umožňuje nastaviť rozsah
tlače, nastavte obrázok tak, aby vyplnil
celú oblasť tlače. Napríklad zvoľte
voľbu “Full page photo print” alebo
obdobnú voľbu.
• V textovom okne “Enlarge/Reduce”
v záložke “Paper/Output” v okne
“Sony DPP-FP50 Properties” zadajte
väčšiu hodnotu.
Ak sa obrázok vytlačí s olemovaním
na pravej a na spodnej strane aj
po nastavení väčšej hodnoty, zaškrtnite
“Upper left reference”.
V každom prípade pred tlačou zobrazte
náhľad na obrázok a skontrolujte ho.
70
Nastavenie orientácie
V závislosti od používaného aplikačného
softvéru sa orientácia nemusí zmeniť ani
po zmene nastavenia orientácie - Portrait
alebo Landscape.
Nastavenie olemovania/neolemovania
ovládača tlačiarne
Ak používaný aplikačný softvér disponuje
možnosťou nastavenia olemovania/
neolemovania, odporúčame ako
nastavenie ovládača tlačiarne zvoliť
neolemovanú tlač.
Nastavenie množstva tlače v okne
Properties
V závislosti od používaného aplikačného
softvéru môže mať nastavenie množstva
tlače v používanej aplikácii prioritu pred
nastavením vykonaným okne ovládača
tlačiarne.
Nastavenia Exif Print v záložke
“Graphics”
Nastavenie Exif Print v sekcii “Color
reproduction/Picture quality” je aktívne
len pre aplikáciu PictureGear Studio.
Ak pre tlač so zaškrtnutím tejto voľby
používate inú aplikáciu, môže sa obrázok
vytlačiť v nesprávnych farbách. V takomto
prípade zrušte zaškrtnutie.
SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú problémy
Ak sa pri používaní tlačiarne stretnete s nejakým problémom, pokúste sa ho odstrániť
pomocou nasledujúceho prehľadu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu Sony.
Napájanie
Problém
Kontrola
Tlačidlo ON/
• Je správne pripojená
STANDBY nie je
sieťová šnúra
funkčné.
do elektrickej zásuvky?
Príčina/Riešenie
c Správne pripojte sieťovú šnúru
do elektrickej zásuvky. (.str. 17)
Zobrazenie obrázkov (Len režim MONITOR OUT)
Kontrola
Príčina/Riešenie
Na TV monitore
nie je zobrazený
žiadny obrázok.
• Je zvolený režim
PictBridge alebo PC?
(Zobrazuje sa hlásenie
na LCD displeji?)
c Stláčajte INPUT SELECT, kým sa na
TV monitore nezobrazí “Memory
Stick”, “SD Card”, “CompactFlash”
alebo “External Device”. (.str. 21)
• Je zvolený režim LCD?
(Zobrazuje sa hlásenie na
TV monitore?)
c Stlačením MONITOR OUT zobrazte
obrázky alebo stav tlačiarne na TV
monitore. (.str. 21)
• Je zobrazené nejaké
chybové hlásenie
(príčina/riešenie) na TV
monitore?
c Ak sa zobrazí hlásenie, prečítajte ho
a pokúste sa problém vyriešiť.
(.str. 86)
• Je pamäťová karta
správne vložená alebo
externé zariadenie
správne pripojené?
c Vložte pamäťovú kartu správne,
alebo pripojte externé zariadenie
správne. (.str. 18 až 20)
• Obsahuje pamäťová karta
alebo externé zariadenie
zábery nasnímané
digitálnym fotoaparátom
alebo iným zariadením?
c Vložte alebo pripojte pamäťovú kartu
alebo externé zariadenie obsahujúce
nasnímané zábery.
71 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
Problém
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Niektoré
obrázky
v prehľade
miniatúr sa
nezobrazia
alebo
nevytlačia, aj
keď sú
zobrazené.
• Je v prehľade miniatúr
zobrazená miniatúra
obrázka?
c Ak je obrázok zobrazený, ale nie je ho
možné vytlačiť, tlačový súbor je
poškodený.
c Ak na pamäťovej karte alebo v externom
zariadení nie sú uložené žiadne obrázky,
zobrazí sa hlásenie “No image file”.
c Ak nie je obrázok kompatibilný so systémom
DCF (Design rule for Camera File system),
nemusí sa dať na tlačiarni vytlačiť, aj keď je
na monitore PC zobrazený.
• Zobrazuje sa nižšie
zobrazená značka
v prehľade miniatúr?
c Ak je v ponuke vzoriek obrázkov
zobrazená značka vľavo, ide o obrázok vo
formáte JPEG vytvorený prostredníctvom
PC, alebo sú poškodené údaje miniatúry
obrázka.
Zvoľte značku a stlačte PICTURE. Ak sa
zobrazí náhľad na obrázok, tento obrázok
je možné vytlačiť. Ak sa v náhľade opäť
objaví uvedená značka, znamená to, že je
obrázok uložený v nekompatibilnom
formáte, ktorý tlačiareň nedokáže vytlačiť.
• Nebol obrázok
vytvorený v PC?
• Zobrazuje sa nižšie
zobrazená značka
v prehľade miniatúr?
c Ak je v ponuke vzoriek obrázkov zobrazená
značka vľavo, ide o kompatibilný obrázok,
ale údaje miniatúry obrázka alebo údaje
o samotnom obrázku sa nedajú otvoriť.
Zvoľte značku a stlačte PICTURE. Ak sa
zobrazí náhľad na obrázok, tento obrázok je
možné vytlačiť. Ak sa v náhľade opäť
zobrazí uvedená značka, obrázok nie je
možné touto tlačiarňou vytlačiť.
72 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Problém
Kontrola
Niektoré
• Nie je na pamäťovej karte
obrázky
alebo v externom
v prehľade
zariadení uložených viac
miniatúr sa
než 9 999 obrázkov?
nezobrazia
alebo nevytlačia,
aj keď sú
zobrazené.
Názov súboru
nie je správne
zobrazený.
Príčina/Riešenie
c Tlačiareň dokáže zobraziť, ukladať,
vymazávať alebo pracovať až
s 9 999 obrazovými súbormi. Ak je na
pamäťovej karte alebo v externom
zariadení uložených viac než
9 999 obrázkov, obrázky spracúvajte
a zobrazujte v režime PC alebo
PictBridge.
c Ak pomenujete alebo premenujete
obrazový súbor v PC a jeho názov
obsahuje iné než abecedné znaky,
názov sa nemusí zobraziť správne,
alebo tlačiareň nemusí zobraziť
obrázok (chyba v načítaní).
• Špecifikovali ste
množstvo tlače
v prehľade miniatúr?
c Akonáhle v postupe “Tlač viacerých
obrázkov” zvolíte obrázky, nie je
možné tlačiť obrázok, na ktorom je
práve kurzor. Stlačením ENTER
obrázok zvoľte a špecifikujte preň
množstvo tlače. (.str. 24)
• Na pamäťovej karte alebo
v externom zariadení je
vetvenie obsahujúce viac
než 8 vetiev.
c Tlačiareň nedokáže zobraziť obrázky
z priečinka v 8. a vyššom vetvení.
• Nepremenovali ste
obrázok v PC?
c Ak pomenujete alebo premenujete
obrazový súbor v PC a jeho názov
obsahuje iné, než abecedné znaky,
názov sa nemusí zobraziť správne.
Tlačiareň pri súbore vytvorenom
aplikáciou v PC zobrazí prvých
8 znakov názvu súboru ako jeho
názov.
73 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
• Nepomenovali, alebo
nepremenovali ste
obrazový súbor v PC?
Problém
Kontrola
V Menu Edit sú
v náhľade na
obrázok
zobrazené na
spodku a vrchu
čierne pruhy.
• Je zobrazený obrázok
c Ak je obrázok extrémne vertikálne
alebo horizontálne roztiahnutý,
extrémne vertikálne alebo
v Menu Edit sa môžu zobraziť
horizontálne roztiahnutý?
prázdne oblasti.
Príčina/Riešenie
c Štandardný pomer strán obrázka
nasnímaného digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom je 3:4. Ak je obrázok
editovaný alebo vytlačený vo veľkosti
pohľadnice alebo 3,5 x 5 palca, uloží sa ako
viac vodorovnejší, vrch a spodok obrázka
sa oreže a zobrazia sa v ňom čierne pruhy.
Tlač
Problém
Kontrola
Papier sa
nepodáva.
• Je papier správne vložený c Ak papier nie je vložený správne,
môžu sa vyskytnúť problémy
v zásobníku?
s tlačiarňou. Skontrolujte
nasledovné:
• Vložili ste správnu sadu tlačovej
kazety a tlačového papiera?
(.str. 11)
• Je papier správne a správnym
smerom vložený v zásobníku?
(.str. 13)
• Nevložili ste do zásobníka väčšie
množstvo papiera, než je limit?
(.str. 13)
• Vložili ste adaptér zásobníka pre
papier veľkosti 3,5 x 5 palcov?
(.str. 13)
• Napasovali ste papier správne?
• Neprelomili ste, ani ste neohli
papier pred tlačou?
Príčina/Riešenie
• Používate správny tlačový c Používajte len papier určený pre túto
tlačiareň. Ak používate nekompatibilný
papier pre túto tlačiareň?
tlačový papier, tlačiareň môže mať
problémy. (.str. 11)
74 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Papier sa
nepodáva.
• Nie je papier zaseknutý?
c Ak sa papier nepodáva, blikajú indikátory
/ (porucha papiera/tlačovej kazety)
a v režime MONITOR OUT sa zobrazí
chybové hlásenie. Z tlačiarne vyberte
zásobník a skontrolujte, či papier nie je
zaseknutý. (.str. 89)
Papier sa počas
tlače čiastočne
vysúva.
• Neprebieha práve proces
tlače?
c Papier sa počas tlače môže čiastočne
vysúvať. Pred vybratím papiera
počkajte, kým sa úplne nevysunie.
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Obrázky sú
vytlačené
nekvalitne.
• Tlačíte obrázok
z náhľadu?
c V závislosti od typu používaného
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra sa
môžu v miniatúrach obrázkov zobraziť
tiež náhľady obrázkov spolu
s pôvodnými obrázkami. Kvalita tlače
obrázkov z náhľadu sa nevyrovná
kvalite pôvodných obrázkov.
Ak vymažete náhľadový obrázok, údaje
o pôvodnom obrázku sa môžu poškodiť.
Výsledky tlače
• Použili ste Menu Edit na
zväčšenie obrázka?
c Zväčšený obrázok sa v závislosti od
skutočnej veľkosti vytlačí v zhoršenej
kvalite.
75 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
• Netlačíte obrázok, ktorého c Ak je obrázok zobrazený so značkou
vľavo, ide o malý obrázok. Kvalita
rozmer (šírka alebo výška)
tlače je zlá z dôvodu malých
je menší než 480 bodov?
rozmerov.
Je v prehľade miniatúr
c
Zmeňte nastavenie veľkosti obrázka
zobrazená nasledovná
na používanom digitálnom
značka?
fotoaparáte/kamkordéri.
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Obrázky sú
vytlačené
nekvalitne.
• Nedostali sa do
tlačovej kazety
nečistoty?
c Utrite plastovú časť tlačovej kazety a odstráňte
nečistoty.
• Neznečistili ste
tlačený povrch
prachom alebo
prstami?
c Nedotýkajte sa strany pre tlač, ani nedopustite
jej znečistenie (lesklá strana bez potlače). Ak sa
na strane pre tlač nachádzajú odtlačky prstov
alebo nečistota, zníži sa kvalita tlače.
• Nepoužívate
používaný tlačový
papier?
c Netlačte na používaný papier. Tlač obrázka
dvakrát na ten istý papier nezvýši kvalitu tlače.
c Ak ste nasnímali obrázok vo formáte RAW, môže
• Nenasnímali ste
sa tiež uložiť súbor JPEG s vysokou kompresiou.
obrázok vo formáte
Keďže tlačiareň nie je kompatibilná s formátom
RAW?
súborov RAW, môže pre tlač použiť vytvorený
JPEG súbor. Súbor RAW môžete vytlačiť z PC.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Čo je súbor RAW?
Súbor RAW je originálny formát obrazových
súborov pre ukladanie nekomprimovaných,
nespracovaných dát statického záberu zachyteného
z digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Podrobnosti, či fotoaparát/kamkordér dokáže
snímať do formátu RAW pozri v návode na
použitie digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
c Obrazový súbor AdobeRGB kompatibilný
• Nepoužili ste pre
s formátom DCF 2.0 umožní úpravu farieb, avšak
snímanie obrázka
obrazový súbor AdobeRGB nekompatibilný
v režime AdobeRGB
s formátom DCF 2.0 sa vytlačí v nesprávnych
AdobeRGBfarbách, bez možnosti upraviť farby.
kompatibilný
Čo je AdobeRGB?
digitálny fotoaparát,
AdobeRGB
je farebný priestor, ktorý využívajú
ktorý nie je
produkty Adobe System Incorporated a ktorý
kompatibilný
sa používa ako predvolené nastavenie pri softvéri
s formátom
pre spracovanie obrázkov, vrátane softvéru
DCF 2.0?
Adobe Photoshop. AdobeRGB, voliteľný farebný
priestor rozšírený pomocou formátu DCF 2.0,
determinuje rozsahy farieb rozšírene používané
v tlačiarenskom priemysle.
Podrobnosti, či fotoaparát/kamkordér podporuje
formát AdobeRGB pozri v návode na použitie
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
76 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Kvalita a farby
obrázka
zobrazeného
na monitore
sa líšia od
vytlačeného
obrázka.
c Z dôvodu rôznych zobrazovacích
metód alebo profilov TV monitora
vnímajte obrázok zobrazený
na monitore len ako orientačné
zobrazenie. Obrazovú kvalitu
nastavte nasledovne:
Výtlačky obrázkov
sa líšia, keď sú
vytlačené priamo
z pamäťovej karty
vloženej v slote
tlačiarne alebo
z pripojeného
externého
zariadenia a keď
sú vytlačené
prostredníctvom
PC.
c Z dôvodu rozdielov medzi
spracovaním pre tlač v tlačiarni
a spracovaním pre tlač softvérom
v PC bude reprodukcia vytlačeného
obrázka odlišná.
Dátum nie je
možné vytlačiť.
• Je “Date Print” nastavené
na “On”?
c Nastavte “Date Print” v Menu Set Up
na “On”. (.str. 50)
• Je obrázok kompatibilný
s formátom DCF?
cFunkcia “Date Print” na tomto
zariadení je kompatibilná s obrázkami
nasnímanými v štandardoch DCF.
• Je “Date Print” nastavené
na “Off”?
c Nastavte “Date Print” v Menu Set Up
na “On”. (.str. 50)
• Mal digitálny fotoaparát/ c Zmeňte nastavenie fotoaparátu/
kamkordéra.
kamkordér nastavenú
voľbu pre ukladanie
dátumu snímania pri
snímaní obrázka?
77 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
Dátum sa tlačí
svojvoľne.
– Menu - Set Up - Color Setting
(.str. 50)
– Menu-Edit-Adjust (.str. 33)
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Obrázok sa
nevytlačí na
celej ploche
rozsahu tlače.
• Nastavili ste “Borders”
v Menu Set Up
na “Yes”?
c Nastavte “Borders” na “No” výberom
Menu - Set Up - Borders. (.str. 49)
• Je formát pomeru strán
obrázka správny?
c V závislosti od typu používaného
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra
sa môže pomer strán nasnímaných
obrázkov líšiť, takže sa obrázok nemusí
dať vytlačiť do celej oblasti tlače.
Aj keď nastavíte
“Borders” na
“No”, obrázok
sa vytlačí
s olemovaním
po obidvoch
stranách.
• Je obrázok editovaný
a uložený s nastavením
“Borders” na “Yes”?
c Keď editujete a uložíte obrázok vo
veľkosti pohľadnice alebo 3,5 x 5 palca,
uloží sa ako obrázok pre tlač vrátane
prázdnych oblastí. Aj keď tlačíte
s nastavením “Borders” na “No”, nie je
možné eliminovať olemovanie
na obidvoch stranách tlače.
Pre neolemovanú tlač editujte a uložte
obrázok s nastavením “Borders”
na “No”. (.str. 49)
Vytlačí sa len
časť obrázka.
• Nastavili ste “Borders”
v Menu Set Up na “Yes”?
c Aby sa vytlačila celá plocha obrázka,
nastavte “Borders” na “Yes”.
(.str. 49)
Obrázok sa pri
tlači
horizontálne
roztiahne.
• Neotočili ste obrázok,
alebo ste ho inak
neupravili?
c V závislosti od typu používaného
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra
môžu byť obrázky vertikálne
natiahnuté, ak boli pomocou
fotoaparátu pootáčané, alebo inak
spracúvané. Nejde o poruchu tlačiarne.
Je to spôsobené úpravou obrázkov
fotoaparátom/kamkordérom.
Vo vytlačenom
obrázku sú biele
pruhy alebo
bodky.
c Tlačová hlava alebo dráha pre papier
môžu byť znečistené. Pomocou
dodávanej čistiacej súpravy vyčistite
hlavu a dráhu pre papier. (.str. 89)
78 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Obrázok je príliš
svetlý/tmavý/
červený/žltý/
zelený.
c Nastavte obrázok cez Menu - Edit Adjust. (.str. 33)
Oči snímanej
osoby sú
červené.
c Nastavte redukciu červených očí cez
Menu - Edit - Red-eye reduction.
(.str. 34)
Redukcia efektu
červených očí
nie je účinná.
c Veľkosť rámčeka zmeňte na 2- až
7-krát väčšiu veľkosť, ako je veľkosť
oka. (.str. 34)
• Nezväčšili/nezmenšili
ste obrázok, neotočili ste
ho, ani ste ho
nepresunuli po redukcii
červených očí?
c Redukcia efektu červených očí sa nemusí
správne aplikovať, ak po redukcii
zmeníte veľkosť obrázka, otočíte ho
alebo presuniete. Najskôr vykonajte
potrebné editovacie operácie, až potom
redukujte efekt červených očí.
Kontrola
Príčina/Riešenie
Nastavenia
Problém
Nastavenie
• Nepracujete v Menu
“Borders” “Yes/
Creative Print?
No” nie je
účinné.
c V Menu Creative Print sú používané
šablóny a nie je možné nastaviť
olemovanú/neolemovanú tlač.
Riešenie problémov
79 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ukladanie/vymazávanie obrázkov
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Nie je možné
uložiť obrázok.
• Nie sú pamäťová karta
alebo externé zariadenie
chránené proti zápisu?
c Zrušte ochranu a skúste uložiť
obrázok znova.
• Je ochranná klapka
na pamäťovej karte
v polohe LOCK?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej zápis na kartu.
(.str. 93)
• Nie je pamäťová karta
zaplnená?
c Vymažte nepotrebné obrázky
(.str. 52), alebo vymeňte kartu za
novú s dostatočnou kapacitou. Uložte
obrázok znova.
• Nie sú pamäťová karta
alebo externé zariadenie
chránené proti zápisu?
c Zrušte ochranu a skúste tlačiť obrázok
znova.
Nie je možné
vymazať
obrázok.
• Je obrázok predvolený pre c Zrušte predvolenie DPOF na
digitálnom fotoaparáte/kamkordéri.
tlač DPOF?
• Je ochranná klapka na
pamäťovej karte v polohe
LOCK?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej zápis na kartu.
(.str. 93)
• Nepoužívate kartu
“Memory Stick-ROM”?
c Nie je možné vymazať obrázok z karty
“Memory Stick-ROM”, ani ju formátovať.
c Po vymazaní nie je možné obrázok
obnoviť.
Obrázok
sa náhodne
vymazal.
Karta “Memory
Stick” sa nedá
naformátovať.
• Je ochranná klapka na
pamäťovej karte v polohe
LOCK?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej zápis na kartu.
(.str. 93)
• Je to karta “Memory Stick- c Nie je možné vymazať obrázok z karty
“Memory Stick-ROM”, ani ju formátovať.
ROM”?
Karta “Memory
Stick” sa
náhodne
naformátovala.
c Akonáhle kartu “Memory Stick”
naformátujete, všetky údaje sa vymažú
a nie je ich možné obnoviť. Aby ste
predišli náhodnému formátovaniu,
nastavte ochrannú klapku na karte do
polohy LOCK. (.str. 93)
80 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ostatné
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Nie je možné
plynulo vložiť
tlačovú kazetu.
c Ak tlačová kazeta nezacvakne na svoje
miesto, vyberte ju a vložte nanovo.
Len v prípade, že je atramentová
páska uvoľnená, naviňte pásku
v smere šípky, aby sa páska napla.
(.str. 13)
Nie je možné
vybrať tlačovú
kazetu.
c Vypnite tlačidlo ON/STANDBY
a znova ho zapnite. Keď doznie zvuk
motora, pokúste sa tlačovú kazetu
vybrať. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na predajcu, alebo autorizovaný
servis Sony.
Papier
sa zasekol.
c Papier je zaseknutý. Pozri časť “Ak sa
• Blikajú indikátory /
zasekne papier” (.str. 89) a vyberte
(porucha papiera/tlačovej
zaseknutý papier z tlačiarne. Ak sa
kazety), alebo sa na TV
zaseknutý papier nedá z tlačiarne vybrať,
monitore zobrazuje
kontaktuje autorizovaný servis Sony.
chybové hlásenie?
Tlač sa v jej
priebehu
zastaví.
• Svieti indikátor prístupu
nazeleno?
c Dáta obrazového súboru sú príliš
objemné a spracovanie pre tlač chvíľu
trvá. Ihneď po spracovaní dát
tlačiareň začne tlačiť.
• Svieti nejaký indikátor?
c Ak žiadny indikátor nesvieti, môže
byť prehriata tlačová hlava.
Ponechajte tlačiareň mimo prevádzky,
pokým hlava nevychladne a tlač sa
neobnoví.
81 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
c Papier je zaseknutý. Pozri časť “Ak sa
• Blikajú indikátory /
zasekne papier” (.str. 89) a vyberte
(porucha papiera/tlačovej
zaseknutý papier z tlačiarne. Ak sa
kazety)?
zaseknutý papier nedá z tlačiarne vybrať,
kontaktuje autorizovaný servis Sony.
Prepojenie s digitálnym fotoaparátom/kamkordérom
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Indikácia
PictBridge sa
nezobrazuje na
LCD displeji
digitálneho
fotoaparátu/
kamkordéra.
• Je fotoaparát/kamkordér
správne pripojený?
c Pripojte kábel správne.
• Je stlačené tlačidlo ON/
STANDBY?
c Zapnite tlačidlo ON/STANDBY.
c Pozri domovskú stránku pre
• Je firmvér vášho
používaný digitálny fotoaparát/
digitálneho fotoaparátu
kamkordér.
kompatibilný s tlačiarňou?
• Je na LCD displeji
zobrazené “PictBridge
mode is selected”?
c Hlásenie sa nezobrazí, ak je tlačiareň
v režime Menu Edit, Creative Print
alebo iných ponúk Menu. Vypnite režim
Menu a znova zapojte kábel.
c Odpojte digitálny fotoaparát/kamkordér
a tlačiareň a potom znova všetko zapojte.
Prípadne vypnite a potom znova zapnite
tlačiareň aj digitálny fotoaparát/kamkordér.
• Je USB nastavenie fotoaparátu/
kamkordéra nastavené na režim
PictBridge?
Odpojíte a znova
zapojíte USB
kábel, ale nič
sa nedeje.
Nie je možné
zastaviť tlač ani
po stlačení
CANCEL.
Indexová tlač
INDEX nie je
možná.
USB nastavenie na fotoaparáte/
kamkordéri nastavte do režimu
PictBridge.
• Neprebieha tlač?
c Po dokončení tlače pripojte kábel znova.
• Bliká rýchlo na LCD
monitore označenie
“External Device”?
c Tlačiareň je preťažená. Odpojte
sieťovú šnúru tlačiarne od elektrickej
zásuvky, znova ju zapojte a stlačte
tlačidlo ON/STANDBY. Problém
sa odstráni.
c Tlač za aktuálnou tlačou sa zruší.
c V závislosti od používaného digitálneho
fotoaparátu/kamkordéra nie je možné
tlačiť z tlačiarne. Zastavte tlač
z digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
c Tlačiareň nedokáže vykonať indexovú
• Je na LCD displeji
tlač INDEX pri tlači DPOF. Aby bolo
zobrazené hlásenie “There
možné vykonať indexovú tlač INDEX,
were images for which
vložte priamo pamäťovú kartu (str. 19),
printing data could not be
alebo pripojte externú vysokokapacitnú
created”?
pamäťovú jednotku (str. 20).
82 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Pripojenie k PC
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Obrázky
z pamäťovej karty
alebo externého
zariadenia
pripojeného
k tlačiarni sa
nezobrazujú na
monitore PC.
c Tlačiareň nedisponuje funkciou pre
zobrazovanie obrázkov uložených
na pamäťovej karte alebo v externom
zariadení.
Stratili ste
dodávaný
CD-ROM disk
a chceli by ste
získať nový.
c Stiahnite ovládač tlačiarne zo stránky
pre podporu spotrebiteľov
(.str. 96). Kontaktujte predajcu
Sony.
• Vykonali ste inštaláciu
Ovládač
správne?
tlačiarne sa nedá
nainštalovať.
c Ovládač nainštalujte podľa pokynov
(.str. 59). V prípade chyby
reštartujte PC a vykonajte inštaláciu
znova.
• Nie je aktívna nejaká iná
aplikácia?
c Zatvorte aktívne aplikácie
a nainštalujte ovládač znova.
• Špecifikovali ste CD-ROM c Dvakrát kliknite na My Computer
disk ako inštalačný
a potom na ikonu CD-ROM
CD-ROM disk správne?
v otvorenom okne. Ovládač
nainštalujte podľa pokynov.
c USB ovládač nie je inštalovaný
správne. USB ovládač znova
nainštalujte správne podľa pokynov.
• Môžete preskúmať
CD-ROM disk
v Exploreri?
c Ak je CD-ROM disk chybný, nemusí
byť možné jeho čítanie. Ak dôjde
k zobrazeniu chybového hlásenia
na monitore PC, prečítajte ho
a problém odstráňte. Potom znova
nainštalujte ovládač tlačiarne.
Podrobnosti o chybovom hlásení
pozri v návode na použitie PC.
83 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
• Je nainštalovaný USB
ovládač?
Problém
Kontrola
Ovládač
• Nie je v systéme
tlačiarne sa nedá
spustený antivírový
nainštalovať.
program alebo iná
aplikácia?
• Prihlásili ste sa pod OS
Windows XP/2000
Professional s právami
Administrator?
Tlačiareň
nereaguje na
tlačové úlohy
z PC.
Obrázok
sa vytlačí
s olemovaním,
aj keď ste
nastavili
“Borders”
na “No”.
Príčina/Riešenie
c Ak je v systéme aktívny antivírový
program alebo iná aplikácia, zatvorte ju
a nainštalujte ovládač.
c Aby ste nainštalovali ovládač pod OS
Windows XP/2000 Professional, prihláste
sa do OS Windows s právami
Administrator.
c Ak na pracovnej ploche Windows nie je
zobrazené žiadne chybové hlásenie,
skontrolujte LCD displej na tlačiarni.
Ak tlačiareň indikuje problém, vykonajte
nasledovné:
– Vypnite tlačidlo ON/STANDBY
a znova ho zapnite.
– Odpojte sieťovú šnúru, počkajte 5 až
10 sekúnd a znova šnúru zapojte.
– Reštartujte PC.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
• Je neustále zobrazované
chybové hlásenie, že sa
zistila chyba vo výstupe
dokumentov cez USB
rozhranie?
c Odpojte USB kábel a znova ho zapojte.
• Používate iný
aplikačný softvér než
PictureGear Studio?
c Ak používate inú aplikáciu než
PictureGear Studio, obrázok sa môže
vytlačiť s olemovaním, aj keď ste
nastavili neolemovanú tlač. V takomto
prípade vykonajte nasledovné, aby sa
obrázok vytlačil bez olemovania:
– Ak aplikácia umožňuje nastaviť rozsah
tlače, nastavte obrázok tak, aby vyplnil
celú oblasť tlače.
– V textovom okne “Enlarge/Reduce”
v záložke “Paper/Output” v okne
“Sony DPP-FP50 Properties” zadajte
väčšiu hodnotu. (.str. 67)
84 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Problém
Kontrola
Príčina/Riešenie
Farby sa
nereprodukujú
správne.
• Je zaškrtnuté “Exif
Print” v záložke
“Graphics” v okne
“Sony DPP-FP50
Properties”?
c Nastavenie Exif Print v sekcii “Color
reproduction/Picture quality” je aktívne
len pre aplikáciu PictureGear Studio.
Ak chcete tlačiť z inej aplikácie, zrušte
zaškrtnutie “Exif Print”.
• Je v záložke
“Graphics” v okne
“Sony DPP-FP50
Properties” zvolené
“ICM”?
c Nastavenie ICM môže byť účinné len pri
používaní ICM-kompatibilnej aplikácie.
Skontrolujte, či je používaný softvér
ICM-kompatibilný.
V náhľade
na obrázok
sa neprejavili
nastavenia tlače
v záložke
“Graphics” v okne
“Sony DPP-FP50
Properties”.
c Nastavenia tlače nastavujú samotnú
tlačiareň a nemajú vplyv na náhľad
na obrázok.
Nastavenie
• Používate softvér
množstva tlače
PictureGear Studio?
v záložke “Paper/
Output” v okne
“Sony DPP-FP50
Properties” nie je
účinné.
c Nastavte množstvo tlače v okne “Print”
softvéru PictureGear Studio. Nastavenie
množstva tlače v záložke “Paper/
Output” ovládača tlačiarne nie je účinné.
c V závislosti od používanej aplikácie má
nastavenie množstva tlače vykonané
používanou aplikáciou prioritu pred
nastavením vykonaným v okne pre
tlačiareň.
Riešenie problémov
85 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ak sa zobrazí chybové hlásenie
Ak sa vyskytne porucha, môžu sa na TV monitore alebo LCD displeji zobraziť nasledovné
chybové hlásenia. Vykonaním nižšie uvedených postupov problém vyriešite.
Tlačiareň
Chybové hlásenia
Význam/Riešenie
Errors occurs with Printer. Turn
off and on then retry.
c Tlačiareň má poruchu. Odpojte sieťovú šnúru
tlačiarne od elektrickej zásuvky, znova ju zapojte
a skúste tlačiareň znova používať. Ak problém
pretrváva, kontaktujte predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Záznamové médiá
Chybové hlásenia
Význam/Riešenie
No Memory Stick/No
CompactFlash card/No SD Card/
No External Device.
c V slote nie je vložená karta “Memory Stick”,
Compact Flash ani SD. Prípadne nie je pripojené
žiadne externé zariadenie. Vložte pamäťovú kartu,
alebo pripojte externé zariadenie. (str. 19, 20)
The Memory Stick is protected.
c Vložená karta “Memory Stick” je chránená. Aby ste
mohli editovať a ukladať obrázky pomocou
tlačiarne, zrušte ochranu na karte “Memory Stick”.
An incompatible Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/External
Device is inserted.
c Vložená je nekompatibilná karta “Memory Stick”,
Compact Flash alebo SD, alebo je pripojené
nekompatibilné externé zariadenie. Používajte
kompatibilné médiá. (.str. 92 až 94)
No image file.
c Na pamäťovej karte alebo v externom zariadení nie
sú žiadne obrázky, s ktorými môže tlačiareň
pracovať. Používajte médiá obsahujúce obrázky,
s ktorými tlačiareň dokáže pracovať.
No DPOF file.
c Na pamäťovej karte alebo v externom zariadení
nie je žiadny obrázok predvolený pre tlač DPOF.
Špecifikujte značky pre tlač (DPOF) digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
Cannot delete a protected image.
c Aby ste vymazali chránený obrázok, zrušte
najskôr ochranu na fotoaparáte/kamkordéri.
Cannot delete a DPOF file.
c Aby ste vymazali obrázok predvolený pre tlač
DPOF, zrušte značku pre tlač (DPOF)
na fotoaparáte/kamkordéri.
86 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Chybové hlásenia
Význam/Riešenie
Protected. Release the protect and
retry deleting.
c Karta “Memory Stick” je chránená proti zápisu.
Zrušte ochranu. (.str. 93)
Protected. Release the protect and
retry formatting.
Protected. Cancel protect then try
again.
The Memory Stick/CompactFlash
card is full.
c Na zvolenom médiu nie je dostatok voľného
miesta. Vymažte nepotrebné obrázky, alebo
vymeňte médium za médium s dostatočným
voľným miestom.
The Memory Stick/CompactFlash
card/SD card/External Device has
trouble.
c Vyskytla sa pravdepodobne chyba. Ak sa tieto
hlásenia zobrazujú často, skontrolujte stav
pamäťovej karty alebo externého zariadenia
na inom zariadení.
Write/read error in Memory
Stick/CompactFlash card/SD
card/External Device.
Cannot open the image.
Memory Stick format error
Tlačová kazeta
Význam/Riešenie
No print cartridge. To resume
printing, set a new print cartridge
and press [PRINT].
c V tlačiarni nie je vložená tlačová kazeta.
Do tlačiarne vložte tlačovú kazetu. (.str. 13)
Ak sa zobrazí “for ### size” (###: Postcard,
3.5 x 5), vložte tlačovú kazetu pre špecifikovanú
veľkosť. Ak sa zobrazí “cleaning”, vložte čistiacu
súpravu. (.str. 89)
No print cartridge. To resume
printing, set the print cartridge for
the ### Size and press [PRINT].
87 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
Chybové hlásenia
Chybové hlásenia
Význam/Riešenie
Print cartridge runs out.
c Vymeňte kazetu za novú tlačovú kazetu.
Ak sa zobrazí “for ### size” (###: Postcard,
3.5 x 5), vložte tlačovú kazetu pre špecifikovanú
veľkosť. (.str. 12)
Print cartridge runs out. To resume
printing, set a new print cartridge
for the ### Size and press [PRINT].
Wrong print cartridge. To resume
printing, set the print cartridge for
the ### Size and press [PRINT].
c Veľkosť tlače špecifikovaná v Menu Creative
Print nezodpovedá veľkosti tlačovej kazety práve
vloženej v tlačiarni. Do tlačiarne vložte tlačovú
kazetu a tlačový papier zobrazenej veľkosti.
(.str. 12 až 15)
Tlačový papier
Chybové hlásenia
Význam/Riešenie
No paper tray. To resume printing,
set the print paper for the ### Size
and press [PRINT].
c V tlačiarni nie je papier.
No print paper. To resume
printing, set the print paper for the
### Size and press [PRINT].
– V tlačiarni nie je vložený zásobník na papier.
– V zásobníku nie je vložený tlačový papier.
– Papier sa minul.
V každom prípade vložte do zásobníka papier.
Ak sa zobrazí “for ### size” (###: Postcard,
3.5 x 5 inch), vložte do zásobníka papier pre
špecifikovanú veľkosť a zásobník vložte
do tlačiarne. (.str. 13)
Cleaning sheet is not placed. To
proceed with cleaning, set the
cleaning sheet and press [PRINT].
c V zásobníku nie je čistiaci hárok. Do zásobníka
vložte čistiaci hárok a zásobník vložte do
tlačiarne. (.str. 13)
Wrong print paper. To resume
printing, set the print paper for the
### Size and press [PRINT].
c Tlačový papier a tlačová kazeta nie sú zhodné.
Skontrolujte veľkosť aktuálne vloženej tlačovej
kazety a vložte tlačový papier rovnakej veľkosti.
(.str. 15)
Paper jam. Remove Print Paper.
c Zaseknutie papiera. Pozri časť “Ak sa zasekne
papier” (. str. 89) a vyberte zaseknutý papier
z tlačiarne. Ak zaseknutý papier nie je možné
vybrať, kontaktujte autorizované servisné
stredisko Sony.
88 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ak sa zasekne papier
Ak sa v tlačiarni zasekne tlačový papier,
blikajú indikátory / (porucha papiera/
tlačovej kazety) a tlač sa zastaví.
Odpojte sieťovú šnúru tlačiarne od elektrickej
zásuvky a vyberte zaseknutý papier
z podávača, alebo vyberte zásobník na papier
a potom odstráňte zaseknutý papier.
Čistenie vnútra
tlačiarne
Ak sú vo vytlačenom obrázku biele pruhy
alebo bodky, pomocou dodávanej čistiacej
súpravy a ochranného hárku dodávaného
s tlačovým papierom vyčistite vnútro
tlačiarne.
Rada
Použiť môžete aj ochranný hárok dodávaný
s voliteľnou tlačiarenskou súpravou.
Zaseknutý
papier pomaly
vytiahnite.
1
2
Otvorte kryt priestoru pre tlačovú
kazetu a vyberte tlačovú kazetu,
ak tam je (str. 13).
Do tlačiarne vložte dodávanú
čistiacu tlačovú kazetu a zatvorte
kryt priestoru pre tlačovú kazetu.
Vytiahnite
zásobník
a vyberte
zaseknutý
papier.
Poznámka
Ak sa vám nepodarí vybrať zaseknutý papier,
obráťte sa na predajcu/autorizovaný servis
Sony.
4
Z tlačiarne vyberte zásobník
na papier. Ak je v zásobníku
papier, vyberte ho.
Aby do priestoru pasoval ochranný
hárok používaný na čistenie,
nasaďte alebo zložte adaptér
zásobníka.
89 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Riešenie problémov
3
Poznámka
Na čistenie odporúčame používať
ochranný hárok veľkosti pohľadnice.
5
Ochranný hárok vložte
do zásobníka.
Ochranný hárok vložte stranou bez
tlače nahor.
Strana bez potlače
6
Po dokončení čistenia
Do tlačiarne vložte tlačovú kazetu
a tlačový papier.
Poznámky
• Čistenie vykonajte len vtedy, ak sú vo
vytlačenom obrázku biele pruhy alebo bodky.
• Čistenie nie je prostriedkom na zvyšovanie
kvality obrazu pri tlači.
• Je možné vykonať až 20 čistení.
So zvyšovaním počtu čistení čistiaca súprava
stráca čistiace schopnosti.
• Ochranný hárok pri čistení nevkladajte
na tlačový papier. Môže to spôsobiť
zaseknutie papiera alebo iný problém.
• Ak čistenie neovplyvní výsledok tlače,
niekoľkokrát zopakujte čistenie.
Zásobník vložte do tlačiarne
a stlačte PRINT.
Čistiaca kazeta a ochranný hárok
vyčistia vnútro tlačiarne. Po dokončení
čistenia sa ochranný hárok automaticky
vysunie.
7
Z tlačiarne vyberte čistiacu kazetu
a ochranný hárok.
Rady
• Čistiacu kazetu a ochranný hárok skladujte
spolu pre ďalšie použitie.
• Jedným ochranným hárkom môžete vykonať
až 20 čistení.
90 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Na sieťovú šnúru neklaďte ťažké
predmety, ani ju žiadnym iným spôsobom
nepoškoďte. Ak je sieťová šnúra
poškodená, tlačiareň nepoužívajte.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do vnútra tlačiarne odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ju nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Tlačiareň nerozoberajte.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry potiahnite
za koncovku, nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
• Ak nebudete tlačiareň používať dlhšiu
dobu, odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete.
• S tlačiarňou manipulujte opatrne.
• Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým
prúdom, pred čistením alebo údržbou
odpojte sieťovú šnúru tlačiarne.
AC adaptér
• Používajte len AC adaptér dodávaný
s touto tlačiarňou. Nepoužívajte iné
AC adaptéry. Môžu zapríčiniť poruchu.
• Dodávaný AC adaptér nepoužívajte
s inými zariadeniami.
Kondenzácia vlhkosti
Pri prenesení tlačiarne z chladného
prostredia do teplého, alebo pri
umiestnení vo veľmi teplej alebo vlhkej
miestnosti, môže vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. V takomto prípade
tlačiareň pravdepodobne nebude pracovať
správne. Ak by ste ju v takejto situácii
používali, môže to mať za následok trvalú
poruchu tlačiarne. Ak sa vyskytla
kondenzácia vlhkosti, odpojte tlačiareň
od elektrickej siete a ponechajte ju mimo
prevádzky minimálne 1 hodinu.
Premiestňovanie
Pri prenášaní tlačiarne vyberte z tlačiarne
tlačovú kazetu, zásobník na papier, pamäťovú
kartu, alebo odpojte externé zariadenie
a tlačiareň s príslušenstvom vložte do
originálneho obalu s ochrannými prvkami.
Ak nemáte originálny obal s ochrannými
prvkami, použitím podobného obalu
predídete možnému poškodeniu tlačiarne
pri prenášaní.
Čistenie
Povrch, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou suchou handričkou alebo handričkou
mierne navlhčenou v slabom saponátovom
roztoku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín, ktoré môžu poškodiť
povrchovú úpravu tlačiarne.
Obmedzenia pri vytváraní kópií
Pri vytváraní kópií pomocou tlačiarne si
uvedomte nasledovné:
• Duplikovanie bankoviek, mincí alebo
cenných papierov je v rozpore so zákonom.
• Duplikovanie čistých formulárov
diplomov, preukazov, pasových
a osobných dokumentov, alebo
nepoužitých poštových známok je
taktiež v rozpore so zákonom.
• TV programy, filmy, video kazety,
portréty alebo iné materiály môžu byť
chránené autorským právom.
Neoprávnená tlač takéhoto materiálu
môže byť v rozpore s ustanoveniami
zákona o autorských právach.
91 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ďalšie informácie
Umiestnenie
• Tlačiareň neumiestňujte na miesta
vystavené:
– otrasom,
– vysokej vlhkosti,
– nadmernej prašnosti,
– priamemu slnečnému žiareniu,
– vysokým alebo nízkym teplotám.
• V blízkosti tlačiarne nepoužívajte elektrické
zariadenia. Elektromagnetické polia
spôsobujú nesprávne fungovanie tlačiarne.
• Na tlačiareň neklaďte ťažké predmety.
• Okolo tlačiarne ponechajte dostatočný
priestor, aby neboli ventilačné otvory
zablokované. Zablokovanie týchto
otvorov môže zapríčiniť vnútorné
prehrievanie tlačiarne.
• Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia). V opačnom
prípade môže dôjsť k prehriatiu alebo
funkčnej poruche zariadenia.
• V prípade odpojenia alebo poškodenia
kábla AC adaptéra adaptér viac
nepoužívajte. Hrozí nebezpečenstvo.
Pamäťová karta
“Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je
záznamové IC médium novej generácie,
ktoré je veľmi malé a ľahké a má omnoho
vyššiu kapacitu záznamu než disketa. Toto
médium je možné použiť na prenos údajov
medzi “Memory Stick” kompatibilnými
zariadeniami. Navyše je možné kartu
“Memory Stick” použiť aj ako
vymeniteľné, externé záznamové médium
pre archivovanie údajov.
Typy kariet “Memory Stick”
Dostupné sú nasledovné typy kariet
“Memory Stick”.
• “Memory Stick PRO”: Karta “Memory
Stick PRO” je vybavená technológiou
ochrany autorských práv “MagicGate”
a môže byť použitá s “Memory Stick
PRO”- kompatibilnými zariadeniami.
• “Memory Stick”: Štandardná karta
“Memory Stick” pre uchovávanie
všetkých typov údajov okrem údajov
vyžadujúcich technológiu ochrany
autorských práv “MagicGate”.
• “Memory Stick” (MagicGate/HighSpeed Transfer-kompatibilná): Karta
“Memory Stick” (MagicGate/HighSpeed Transfer-kompatibilná) využíva
technológiu pre ochranu autorských
práv “MagicGate” a podporuje
vysokorýchlostný prenos dát. Môže sa
používať v “Memory Stick”kompatibilných zariadeniach. (Rýchlosť
prenosu dát závisí od “Memory Stick”kompatibilného zariadenia.)
• “MagicGate Memory Stick”: Karta
“MagicGate Memory Stick” je
vybavená technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate”.
• “Memory Stick-ROM”: Karta
“Memory Stick-ROM” je kartou
“Memory Stick” určenou len pre
čítanie údajov. Tieto údaje nie je
možné vymazávať, ani na takúto kartu
ukladať iné údaje.
• “Memory Stick” (s funkciou výberu
pamäťovej jednotky): Karta “Memory
Stick” (s funkciou výberu pamäťovej
jednotky) obsahuje viacero 128 MB
pamäťových modulov, ktoré je možné
voliť mechanickým prepínačom
na opačnej strane karty. Každý
pamäťový modul môžete využívať pre
kategorizáciu rôznych typov údajov.
Nie je možné súčasne alebo plynulo
za sebou zvoliť viacero pamäťových
modulov.
Karta “Memory Stick Duo”
Karta “Memory Stick Duo” je menšia než
karta “Memory Stick” štandardných
rozmerov. Keď vložíte kartu “Memory
Stick Duo” do adaptéra Memory Stick
Duo, bude veľkosťou zodpovedať karte
“Memory Stick” štandardných rozmerov
a môžete ju používať v “Memory Stick”kompatibilných zariadeniach.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick
Duo” do adaptéra Memory Stick Duo
vložte kartu správne. Nesprávne
vloženie môže spôsobiť poškodenie
zariadenia a karty “Memory Stick
Duo”.
92 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Typy kariet “Memory Stick”
vhodné pre tlačiareň
V tlačiarni môžete používať nasledovné
operácie pri nasledovných typoch kariet
“Memory Stick”:
Čítanie Zápis/
Vymazávanie/
Formátovanie
“Memory Stick”/
“Memory Stick”
(s funkciou výberu
pamäťového modulu)/
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick”
(MagicGate/High-Speed
Transfer-kompatibilná)/
/“Memory Stick Duo”
(MagicGate/High-Speed
Transfer-kompatibilná)
“MagicGate Memory
Stick”/“MagicGate
Memory Stick Duo”*2
OK
OK
Táto tlačiareň nepodporuje štandard
“MagicGate” a nedokáže čítať/zapisovať
údaje chránené technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate”.
Poznámky k používaniu
• Po prepnutí ochrannej klapky na karte
do pozície znemožňujúcej záznam nie je
možné ukladať, editovať alebo
vymazávať údaje na/z karte(y).
Kontakty
Pozícia
umožňujúca
zápis
OK*1*2
Pozícia
znemožňujúca
zápis
OK*1*2
LOCK
LOCK
Štítok nalepte na toto miesto.
OK*1
OK*1
“Memory Stick PRO”
OK*1*2
“Memory Stick PRO Duo”2
OK*1*2
“Memory Stick-ROM”
NIE
OK
*1 Tlačiareň nedokáže čítať/zapisovať údaje chránené
technológiou ochrany autorských práv “MagicGate”.
*2 Bez podpory paralelného rozhrania
vysokorýchlostného prenosu dát.
Nie je možné zaručiť správne fungovanie
so všetkými typmi médií “Memory Stick”.
Technológia ochrany autorských práv
“MagicGate”
“MagicGate” je technológia ochrany autorských
práv, ktorá pracuje, ak karta “Memory Stick” aj
zariadenie podporujú takúto technológiu.
“MagicGate”-kompatibilné zariadenie a karta
“MagicGate Memory Stick” sa vzájomne
otestujú, či podporujú technológiu “MagicGate”
a kódovanie vymieňaných údajov.
Pokračovanie
93 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ďalšie informácie
Rýchlosť čítania/zapisovania údajov
Rýchlosť čítania/zapisovania údajov závisí
od kombinácie používanej karty “Memory
Stick” a zariadenia.
• Pre prepnutie ochrannej klapky na karte
“Memory Stick Duo” použite vhodný
špicatý predmet.
• Počas čítania/zapisovania údajov
v tlačiarni na/z karty “Memory Stick”
kartu nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Počas čítania/zapisovania údajov
v tlačiarni na/z karty “Memory Stick”
vyberiete kartu alebo vypnete tlačidlo
ON/STANDBY.
– Používate kartu “Memory Stick”
v blízkosti elektrostatických polí
a šumov.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Štítok s názvom prilepte len na určené
miesto. Používajte len originálne štítky
dodávané s kartou.
• Štítok s názvom prilepte len na určené
miesto. Štítok nesmie prečnievať.
• Počas premiestňovania alebo
skladovania karty “Memory Stick”
vkladajte karty do ich puzdra. Zabezpečí
sa tak lepšia ochrana údajov.
• Kovové predmety alebo vaše prsty
nesmú prísť do kontaktu s kovovými
časťami kontaktov karty “Memory
Stick”.
• Kartu “Memory Stick” nenechajte
spadnúť, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick” nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta “Memory Stick” nesmie navlhnúť.
• Vyhnite sa používaniu alebo
skladovaniu karty “Memory Stick” na:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
horúci interiér automobilu, alebo
vonku na priamom slnečnom žiarení,
alebo v blízkosti zdrojov tepla.
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu.
– Miestach s vysokou vlhkosťou.
– Miestach s koróziu-tvornými látkami.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick”
použite formátovaciu funkciu tlačiarne
alebo digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra. Ak naformátujete kartu
“Memory Stick” pomocou PC, obrázky
z takejto karty sa nemusia zobraziť
správne.
Karta CompactFlash/SD
Vďaka slotu pre kartu CompactFlash
môžete používať pamäťové karty
CompactFlash Storage Card (Typ I/Typ II)
a karty CF+ (Typ I/Typ II) kompatibilné
s kartou CompactFlash Storage Card.
Vďaka slotu pre SD kartu môžete používať
pamäťové SD karty a štandardné
pamäťové MMC karty.
V slote pre kartu CompactFlash môžete
tiež používať pamäťové karty xD-picture
alebo Smart Media, ak použijete komerčne
dostupný kartový adaptér CompactFlash.
Nie sú podporované všetky operácie
všetkých typov pamäťových kariet.
Poznámky k používaniu
• Karty CompactFlash len s napájaním 3 V
(3,3 V alebo menej). Do slotu na tlačiarni
nevkladajte žiadne iné typy kariet
CompactFlash. Tlačiareň sa môže
poškodiť.
• Ak používate kartový adaptér
ComapctFlash, karta sa nastavenou
ochranou proti zápisu nemusí pracovať
správne.
• Pri SD karte zabezpečenej ochranou
autorských práv nie je možné zapisovať,
ani z nej čítať údaje.
• Kartu CompactFlash/SD neohýnajte, ani
nevystavujte nárazom.
• Kartu nerozoberajte, ani neupravujte.
• Karta CompactFlash/SD nesmie navlhnúť.
Môže dôjsť k poškodeniu údajov.
• Vyhnite sa používaniu alebo
skladovaniu karty CompactFlash/SD
na:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu alebo vonku na
priamom slnečnom žiarení alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
94 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu.
– Miestach s vysokou vlhkosťou.
– Miestach s koróziu-tvornými látkami.
– Veľmi prašných miestach.
– Miestach s elektrostatickou energiou
alebo elektrickým šumom.
– Miestach s pôsobením magnetických
polí.
• Počas premiestňovania alebo
skladovania karty CompactFlash/SD
vkladajte kartu do jej puzdra. Zabezpečí
sa tak lepšia ochrana údajov.
• Počas sprístupňovania údajov v tlačiarni
na/z karty CompactFlash/SD kartu
nevyberajte, ani nevypínajte tlačidlo
ON/STANDBY. Môže dôjsť
k poškodeniu údajov.
• Ak používate karty xD-Picture alebo
Smart Media, použite komerčne
dostupný kartový adaptér
CompactFlash, kompatibilný
s príslušnou kartou. Vložte kartu do
adaptéra a zasuňte adaptér do tlačiarne.
Spôsob vloženia karty a adaptéra pozri
v návode na použitie kartového
adaptéra CompactFlash.
• Keď je kartový adaptér CompactFlash
zasunutý v tlačiarni, nevkladajte, ani
nevyberajte karty xD-Picture alebo
Smart Media do/z adaptéra. Údaje na
karte sa môžu stať nečitateľnými, môžu
sa poškodiť, alebo sa môžu vymazať.
Technické údaje
x Tlačiareň
Pokračovanie
95 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ďalšie informácie
Systém tlače
Sublimačná farebná transferová tlač
(Žltá/Purpurová/Zelenomodrá,
Trojfázová)
Rozlíšenie
300 (V) x 300 (Š) dpi (bodov na palec)
Farebná hĺbka
256 úrovní (8 bitov jednotlivo pre
Žltú/Purpurovú/Zelenomodrú),
cca 16 770 000 farieb
Rozmery tlače
Veľkosť pohľadnice (4 x 6 palca):
101,6 x 152,4 mm (maximálne,
neolemovaná)
Veľkosť 3,5 x 5 palca:
89 x 127 mm (maximálne,
neolemovaná)
Čas tlače (na 1 hárok)
Veľkosť pohľadnice (4 x 6 palca):
Cca 67 sekúnd
Veľkosť 3,5 x 5 palca: Cca 57 sekúnd
(Pri tlači z pamäťovej karty vloženej
v slote tlačiarne ide o údaj bez času
potrebného na spracovanie a prenos
údajov.)
Vstupné/Výstupné konektory
USB konektor (1)
Konektor PictBridge/CAMERA (1)
Konektor VIDEO OUT (výstupný)
(RCA konektor x 1)
1 Vš-š, 75 Ohm (nesymetrický),
synch. negatívna
Slot (Otvor)
Slot pre kartu “Memory Stick” (1)
Slot pre kartu CompactFlash (1)
Slot pre SD kartu (1)
Kompatibilné formáty obrazových
súborov*1
JPEG: DCF*2 2.0-kompatibilné, Exif*3
2.21-kompatibilné, JFIF (Základný
JPEG s formátom 4:4:4, 4:2:2 alebo
4:2:0.)
TIFF: Exif 2.21-kompatibilné
(TIFF-RGB, nekomprimované)
BMP: 24 bit formát Windows
Maximálny počet pixelov na spracovanie
6 400 (H) x 4 800 (V) bodov
(Okrem indexovej tlače (Index Print)
a tlače Creative Print.)
Maximálny počet súborov na spracovanie
9 999 súborov pri pamäťovej karte/
externom zariadení
Tlačová kazeta/Tlačový papier
Pozri “Príprava tlačiarenskej súpravy
(nedodávaná)” na str. 11
Napájanie
Konektor DC IN, DC 24 V
(V pohotovostnom režime, menej
než 1 W)
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Rozmery
Cca 182 x 66 x 210 mm
(š/v/h, bez prečnievajúcich častí)
(360 mm hĺbka, ak je vložený zásobník
na papier.)
Hmotnosť
Cca 1 200 g
(bez zásobníka na papier
s hmotnosťou 165 g)
Dodávané príslušenstvo
Pozri “Kontrola dodávaného
príslušenstva” na str. 10.
x AC adaptér AC-S24V1
Napájanie
Striedavé napätie 100 až 240 V,
50/60 Hz, 1,6 až 0,7 A
Výstupné napätie
Jednosmerné 24 V, 2,5 A
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Rozmery
Cca 60 x 30 x 130 mm
(š/v/h, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 270 g
Právo na zmeny vyhradené.
*1:
*2:
*3:
Niektoré špeciálne typy súborov nie sú
kompatibilné.
“DCF” je skratka pre systém Design rule
for Camera File.
“Exif” formát obrazových súborov
obsahujúci dodatočné obrazové dáta, ako
sú dáta o miniatúre pre zobrazenie, údaje
o dátume a podmienkach snímania.
Domovská stránka pre
podporu spotrebiteľov
Najnovšie informácie sú dostupné
na nasledovných web stránkach:
Pre spotrebiteľov v USA:
http://www.sel.sony.com/SEL/
service/conselec/
Pre spotrebiteľov v Kanade:
http://www.sony.ca/service
Pre spotrebiteľov v Európe:
http://www.sonydigitallink.com/
index/index.asp
Pre spotrebiteľov v Singapure:
http://www.css.ap.sony.com
96 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Rozsah tlače
Veľkosť pohľadnice
152,4 mm/6 palcov
(1 800 bodov)
101,6 mm/
4 palce
(1 200 bodov)
95,5 mm/
3 7/8 palca
(1 128 bodov)
146,3 mm/5 7/8 palca
(1 728 bodov)
Veľkosť 3,5 x 5 palca
127 mm/5 palcov
(1 500 bodov)
89 mm/
3 1/2 palca
(1 050 bodov)
83,9 mm/
3 3/8 palca
(992 bodov)
122 mm/4 7/8 palca
(1 450 bodov)
Ďalšie informácie
Rozsah olemovanej
tlače
Rozsah
neolemovanej tlače
Perforácie
Uvedené obrázky zodpovedajú obrázku vytlačenému s pomerom strán 2:3.
Rozsah tlače závisí od toho, či je tlač olemovaná alebo neolemovaná.
Poznámka
V niektorých regiónoch tlačový papier veľkosti 3,5 x 5 palca v predaji nie je.
97 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Slovník
Auto Fine Print 3
Funkcia automaticky upravuje kvalitu
obrazu tak, aby mohol byť obrázok
vytlačený v ostrejšom, výraznejšom
a realistickejšom podaní. Funkcia je
zvlášť účinná pri tmavých obrázkoch
s nízkym kontrastom. Obrázky po
úprave reprodukujú prirodzenú farbu
pokožky, živú zeleň listov, prípadne
jasnú nebeskú modrú.
DCF (Design rule for Camera File system)
Štandard špecifikovaný asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
na zabezpečenie vymeniteľnosti súborov
a kompatibility medzi digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi a príslušnými
zariadeniami.
DPOF (Digital Print Order Format)
Formát používaný pre záznam
informácie potrebnej pre automatickú
tlač obrázkov nasnímaných digitálnym
fotoaparátom v špecializovaných fotolaboch alebo pomocou domácich
tlačiarní. Tlačiareň podporuje DPOF tlač
a dokáže automaticky vytlačiť
predvolený počet kópií DPOF
predvolených obrázkov.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital still cameras) Print je všeobecný
štandard pre digitálnu fotografickú tlač.
Digitálny fotoaparát/kamkordér
s podporou Exif Print ukladá údaje
vzťahujúce sa na podmienky snímania pre
každý snímaný záber. Tlačiareň využije
údaje Exif Print uložené pre každý
obrazový súbor pre čo najvernejšiu tlač
nasnímaného originálu*1.
*1 Keď je funkcia “Auto Fine Print 3”
aktívna a obrázok (súbor JPEG) je
nasnímaný digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom kompatibilným so
štandardom Exif Print (Exif 2.21), obrázok
sa automaticky upraví a vytlačí
v optimálnej kvalite obrazu.
Systém zálohovania objemných dát
Rôzne typy zariadení určených na
zálohovanie veľkých objemov dát,
vrátane všetkých typov diskových
jednotiek (pružných diskov, pevných
diskov, optických diskov) alebo
páskových médií. Tieto veľkokapacitné
jednotky dáta uchovávajú, aj keď je PC
alebo zariadenie vypnuté.
Pamäťová karta “Memory Stick”/
CompactFlash/SD
Malé, ľahké a prenosné zálohovacie
médium. Podrobnosti pozri na str. 92
až 95.
PictBridge
Štandard špecifikovaný asociáciou
Camera & Imaging Products
Association, ktorý umožňuje pripojiť
PictBridge-kompatibilný digitálny
fotoaparát/kamkordér priamo
k tlačiarni bez potreby PC, čím
sa umožní okamžitá priama tlač.
Miniatúry
Miniatúry obrázkov určené pre
prehľad skutočných obrázkov
nasnímaných a uložených do
obrazových súborov digitálnym
fotoaparátom/kamkordérom.
Tlačiareň používa miniatúry
v prehľade miniatúr.
98 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Index
A
AC adaptér 10, 17
Adaptér zásobníka 13
ALL 25, 29
Auto Fine Print 3 49, 98
AUTO PRINT 26, 29
C
Creative Print 39
Časti a ovládacie prvky
na zariadení 8
Čistenie
Povrch tlačiarne 91
Vnútro tlačiarne 89
D
DCF (Design rule for
Camera File system) 98
Diaľkové ovládanie 9, 16
Dodávané príslušenstvo 10
DPOF 22, 25, 29
E
Editovanie 31
Exif Print 49, 66, 68, 98
CH
Charakteristické vlastnosti 7
N
Nastavenia tlače 68
Indikátor poruchy tlačovej
kazety 12, 81, 89
Indikátor STANDBY 17
Nastavenia tlače (Set Up)
30, 48
Nastavenia tlačiarne
(Options) 55
Informácie o obrázku 56
INPUT SELECT 21, 27
Inštalácia
Ovládač pre tlačiareň 59
Picture Gear Studio 62
Systémové požiadavky 58
Nastavenie farebnosti 50
Nastavenie obrázka 33
Náhľad 69
Náhľad na obrázok 23
Nástroje pre nastavenie 41
K
Kalendár 43, 44
O
Odinštalovanie
Karta CompactFlash
Poznámky 94
Typy 94
Vloženie/vybratie 19
Karta “Memory Stick”
Poznámky k používaniu
93
Ochrana pred zápisom 93
Typy 92
Vloženie/vybratie 19
Kondenzácia vlhkosti 91
Konektor DC IN 17
Ovládač pre tlačiareň 61
Picture Gear Studio 64
Olemovaná/neolemovaná
tlač 49, 66
Option 55
Konektor VIDEO OUT 18
Kryt priestoru pre tlačovú
kazetu 12
Kryt zásobníka na papier 15
Kvalita obrazu 67, 68
L
Listing order 56
M
MENU 31, 39, 48
Miniatúry 56, 72, 98
Orientácia 66
Otočenie obrázka 32
Ovládač vysunutia 12
P
Pečiatka 42
Pohľadnica 45
Povrchová úprava 49
Pozadie 40
Pozdravy 42, 45
Registrácia/načítanie 37
Prehľad 6
Prehľad miniatúr 22
Prenos 91
Presun obrázka 32
INDEX 25, 29
Indikácia pridruženého
súboru 22
Pripojenie
Do elektrickej zásuvky 17
Fotoaparát/kamkordér/
Externé zariadenie 20
PC 60
TV monitor 18
PictBridge 98
PICTBRIDGE/CAMERA 20
Indikátor ochrany 22
PICTURE 23
Chybové hlásenia 86
Množstvo tlače 25
I
ICM 68
99 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Ďalšie informácie
F
Filter 33
Formátovanie karty
“Memory Stick” 53
Indikátor poruchy papiera
15, 81, 89
Index (pokračovanie)
R
Rámček 40
Redukcia efektu červených
očí 34, 68
Režim LCD 27
Režim MONITOR OUT 21
Režim PC 58
Režim PictBridge 57
Riešenie problémov 71
Rozsah tlače 97
S
SD karta
Poznámky k používaniu
94
Typy 94
Vloženie/vybratie 19
Separovaná tlač 46
Set Up 30, 48
Sieťová šnúra 10, 17
Slideshow 51
Systémové požiadavky 58
T
Technické údaje 95
Tlač
Indexová tlač 25, 29
Kalendár 44
Obrázka výberom čísla 27
Obrázkov DPOF 25, 29
Pohľadnica 45
Používanie LCD displeja
27
Separovaná tlač 46
Tlač všetkých obrázkov ALL 25, 29
Tlač v ľubovoľnom
usporiadaní 40
Viacerých obrázkov 24
Z PictBridgekompatibilného
digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra 57
Z PC 64
Zvoleného obrázka
22, 38
Tlač s dátumom snímania 50
Tlač v ľubovoľnom
usporiadaní 40
Tlačená strana 14, 76
Tlačiarenská súprava 11
Tlačová kazeta 11, 12
Vloženie/vybratie 12
Tlačový papier
Vloženie/vybratie 13
Veľkosť 11
V
Veľkosť 3,5 x 5 palca 11
Veľkosť papiera 11
Veľkosť pohľadnice 11
Vkladanie textu 35
Vyhľadávanie obrázkov 53
Vymazanie obrázka 52
Výber obrázka 41
Výber veľkosti papiera
65, 66
Výber tlačového papiera 40
Výmena batérie 16
Z
Zaseknutie papiera 89
Zastavenie tlače 69
Zásobník na papier 13
Zákaz duplikovania 91
Základná tlač 22
Zálohovanie objemných
dát 20, 98
Zobrazenie
Náhľad na obrázok 23
Zobrazenie obrázkov
na TV monitore 21
Zrušenie operácií 39
Zväčšenie/zmenšenie 32, 67
Zvukový signál 56
U
Uloženie obrázka 38
USB konektor 60
Úprava obrázka
špeciálnym filtrom 33
100 SK
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Digital Photo Printer -DPP-FP50_GB_UC2/CED/CEK/AU_ 2-599-949-11(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising