Sony | DPPA-BT1 | Sony DPPA-BT1 DPPA-BT1 Bluetooth adaptor Návod na použitie

Bluetooth USB adaptér
Návod na použitie
DPPA-BT1
© 2008 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Usmerňujúce informácie
k bezdrôtovému prenosu
Informácia pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Toto zariadenie je v zhode s časťou 15 predpisov
FCC a predpisov IC, RSS-GEN. Prevádzka je
podmienená splneniu nasledovných dvoch
podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať
rušivé interferencie a (2) zariadenie musí
absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane
interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B v zhode s časťou 15
predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany
proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
 Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
 Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením
a prijímačom.
 Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
 Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte: Sony Centrum alebo
http://www.sony.sk/
2
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Obchodné značky a ochrana
autorských práv
Sony je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
 BLUETOOTH™ je obchodná značka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. a spoločnosť Sony
Corporation ju používa na základe licencie.
Autorské práva © 2008 Sony Corporation. Všetky
práva vyhradené.

0560
Upozornenie pre užívateľov
Týmto spoločnosť Sony Corporation vyhlasuje,
že Bluetooth USB adaptér DPPA-BT1 je
v súlade so základnými požiadavkami a inými
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Bezpečnostné pokyny
 Upozornenia
 Rádiové vlny z Bluetooth zariadenia
môžu nepriaznivo vplývať na prevádzku
elektronických a zdravotníckych zariadení
a môžu spôsobiť nefunkčnosť takýchto
zariadení. Zariadenie aj mobilný telefón vypnite
a nepoužívajte ich na nasledovných miestach:
 V zdravotníckych ústavoch, vlakoch,
lietadlách, čerpacích staniciach ani na iných
miestach s horľavými plynmi a výparmi.
 V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov alebo iných automaticky
ovládaných zariadení.
 Zariadenie udržujte minimálne 22 cm
od kardiostimulátorov. Rádiové vlny z tohto
zariadenia môžu nepriaznivo vplývať na činnosť
kardiostimulátorov.
 Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
Môže dôjsť k poraneniu, úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu digitálnej
fototlačiarne.
Pre užívateľov digitálnej
fototlačiarne DPP FP55 Sony
Ak je výrobné číslo umiestnené na spodnej časti
tlačiarne v rozsahu od 1000001 do 2000000,
môžete používať Bluetooth USB adaptér
DPPA-BT1 po aktualizácii firmvéru. Postup
aktualizácie firmvéru nájdete na web-stránke Sony
v príslušnej krajine, kde ste zakúpili tlačiareň:
http://www.sony.net/
Ak nemáte pripojenie na Internet, kontaktujte
autorizovaný servis Sony.
Ak je výrobné číslo tlačiarne 2000001 alebo
vyššie, môžete používať Bluetooth adaptér
bez aktualizácie firmvéru.
Poznámka
V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusí
byť model DPP-FP55 v predaji.
3
Tlač a zobrazovanie obrázkov
cez Bluetooth komunikáciu
Adaptér Sony DPPA-BT1 je modul pre bezdrôtovú
komunikáciu, ktorý využíva bezdrôtovú
technológiu Bluetooth. Umožní vám tlačiť
a zobrazovať obrázky z Bluetooth-kompatibilného
mobilného telefónu, digitálneho fotoaparátu alebo
iného zariadenia.
Kompatibilné profily pre Bluetooth
komunikáciu
Aby bola Bluetooth komunikácia možná,
Bluetooth zariadenie musí podporovať nasledovné
profily:
 BIP (Basic Imaging Profile)
 OPP (Object Push Profile)
Podporované profily vašim Bluetooth zariadením
pozri v jeho návode na použitie.
1 Pripojte výstupné zariadenie
k zdroju napájania.
2 Zapnite výstupné zariadenie.
3 Pripojte Bluetooth adaptér do USB
konektora A na výstupnom
zariadení.
V prípade pripojenia iného zariadenia než
Bluetooth adaptéra (napr. pamäťová karta,
fotoaparát, PC, iné externé zariadenie alebo
USB kábel) v akomkoľvek slote pre karty
alebo konektore USB A výstupného zariadenia,
odpojte takéto zariadenie a pripojte len
Bluetooth adaptér.
4 Preneste obrázky z Bluetooth
-kompatibilného mobilného
telefónu alebo iného zariadenia.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
Bluetooth zariadenia.
Ak sa vyžaduje zadanie kódu (Pass code)*,
zadajte “0000”. Kód nie je možné zmeniť
na tlačiarni.
* Tento kód sa často označuje aj ako "pass key"
alebo "PIN code".
4
Poznámky
Komunikačný dosah zariadenia závisí
od prekážok medzi zariadením (postavy, kovové
predmety alebo steny) a mobilným telefónom
alebo iným zariadením.
 Citlivosť Bluetooth komunikácie môžu
ovplyvňovať nasledovné podmienky:
 Ak sú medzi zariadením a mobilným
telefónom alebo iným zariadením prekážky
ako postavy, kovové predmety alebo steny.
 Ak sú v priestore inštalované LAN siete
alebo sa používajú mikrovlnné rúry, alebo je
prítomné iné elektromagnetické vyžarovanie.
 Keďže Bluetooth aj bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú
rovnaké frekvenčné pásma, pri používaní
tohto zariadenia v blízkosti bezdrôtového
LAN zariadenia sa môže vyskytnúť vlnové
rušenie. Môže to spôsobiť zhoršenie rýchlosti
komunikácie a podmienok prepojenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné
opatrenia.
 Ak prepájate produkt s mobilným telefónom,
udržujte vzdialenosť minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
 Vypnite bezdrôtové LAN zariadenie, ak je
nutné používať produkt v menšej vzdialenosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
 Fungovanie tohto zariadenia so všetkými
zariadeniami vybavenými bezdrôtovou
Bluetooth technológiou nie je zaručené.
 Toto zariadenie nepoužívajte v inej krajine, než
kde ste ho zakúpili. V závislosti od danej krajiny
nemusí byť používanie tohto produktu v súlade
s vysielacími predpismi a môže byť dôvodom
k finančným postihom.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadny
prípadný únik informácií, ktorý môže vzniknúť
z dôvodu Bluetooth komunikácie.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne
zlyhanie požiadaviek na ochranu vzniknuté
následkom neodporúčanej úpravy alebo
používania produktu.
 Podporné zákaznícke informácie pozri v návode
na použitie tlačiarne.

Technické údaje
Komunikačný systém:
Bluetooth špecifikácia ver. 2.0 + EDR
Výstupný výkon:
Bluetooth výkonová trieda 2
Frekvenčné pásmo:
ISM pásmo 2 402 až 2 480 MHz
Komunikačný dosah:
Dosah v otvorenom priestranstve:
Cca 10 m*/
Vzdialenosť bez rušivých vplyvov:
Cca 20 m alebo menej
(*Dosah sa môže líšiť v závislosti
od nasledovných podmienok: prekážky medzi
zariadeniami, kvalita signálu, magnetické
polia, elektrostatické polia a elektromagnetický
šum, softvér, operačný systém, citlivosť príjmu
a vlastnosti antény.)
5
Digitálna fototlačiareň DPP-FP55
Bluetooth USB adaptér
Návod na použitie
DPPA-BT1
© 2006 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Obchodné značky a ochrana
autorských práv
Sony je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
 BLUETOOTHTM je obchodná značka
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.
a spoločnosť Sony Corporation ju používa
na základe licencie.

Možnosti Bluetooth USB adaptéra
Bluetooth USB adaptér Sony DPPA-BT1 je
modul pre bezdrôtovú komunikáciu, ktorý
využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Po pripojení Bluetooth USB adaptéra
DPPA-BT1 Sony k digitálnej fototlačiarni Sony
DPP-FP55 môžete bezdrôtovo vytlačiť obrázok
z Bluetooth-kompatibilného mobilného telefónu,
digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia.
Autorské práva © 2006 Sony Corporation.
Všetky práva vyhradené.
Bezpečnostné pokyny
 Upozornenia



2
Rádiové vlny z Bluetooth zariadenia
môžu nepriaznivo vplývať na prevádzku
elektronických a zdravotníckych zariadení
a môžu spôsobiť nefunkčnosť takýchto
zariadení. Zariadenie aj mobilný telefón vypnite
a nepoužívajte ich na nasledovných miestach:
- V zdravotníckych ústavoch, vlakoch,
lietadlách, čerpacích staniciach ani na iných
miestach s horľavými plynmi a výparmi.
- V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov alebo iných automaticky
ovládaných zariadení.
Zariadenie udržujte minimálne 22 cm
od kardiostimulátorov. Rádiové vlny z tohto
zariadenia môžu nepriaznivo vplývať na činnosť
kardiostimulátorov.
Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
Môže dôjsť k poraneniu, úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Pre užívateľov digitálnej fototlačiarne
DPP-FP55 Sony
Ak je výrobné číslo umiestnené na spodnej
časti tlačiarne v rozsahu od 1000001 do
2000000, môžete používať Bluetooth USB
adaptér DPPA-BT1 po aktualizácii firmvéru.
Podľa pokynov v tomto návode stiahnite súbor
pre aktualizáciu firmvéru a aktualizujte firmvér
tlačiarne.
Ak je výrobné číslo tlačiarne 2000001 alebo
vyššie, môžete používať Bluetooth adaptér
bez aktualizácie firmvéru.
Aktualizácia firmvéru
Firmvér tlačiarne môžete aktualizovať po stiahnutí
súboru pre aktualizáciu firmvéru do PC, jeho
rozbalením, skopírovaním na pamäťovú kartu
“Memory Stick” alebo SD Card a následným
nainštalovaním súboru pre aktualizáciu firmvéru
do tlačiarne.
Postup aktualizácie firmvéru
Táto časť popisuje, ako aktualizovať firmvér
tlačiarne pomocou karty “Memory Stick”.
Ak používate kartu SD Card, považujte kartu
“Memory Stick” uvádzanú v postupe za kartu
“SD Card”.
1
Prípravy na aktualizáciu
Súbor pre aktualizáciu firmvéru stiahnite na
pracovnú plochu v PC (odporúčané) podľa
pokynov na web-stránke pre stiahnutie.
Pred spustením aktualizácie firmvéru tlačiarne
vykonajte nasledovné prípravy:
 PC
Aby bolo možné stiahnuť súbor pre aktualizáciu
firmvéru, PC musí spĺňať nasledovné systémové
požiadavky:
Podporované OS:
Microsoft Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium Edition,
predinštalované (IBM PC/AT-kompatibilné)
Prevádzkové podmienky:
 PC musí disponovať slotom pre kartu
“Memory Stick” alebo SD Card alebo
USB portom.
 Voľná kapacita pamäte musí byť 32 MB alebo
viac.
 Voľné miesto na pevnom disku musí byť 5 MB
alebo viac.
 Pamäťová karta “Memory Stick” alebo
SD Card formátovaná v digitálnom
fotoaparáte
Ak PC nedisponuje slotom pre kartu
“Memory Stick” alebo SD Card, pripravte
si nasledovné položky:
 Digitálny fotoaparát a USB kábel dodávaný
s používaným digitálnym fotoaparátom
Stiahnite súbor pre aktualizáciu
firmvéru do PC.
2
Rozbaľte stiahnutý súbor pre
aktualizáciu firmvéru.
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor
pre aktualizáciu firmvéru, aby sa rozbalil.
Ak sa vytvorí názov súboru “DPP55VX.vup”
(X: určité číslo), stiahnutie a rozbalenie bolo
úspešné.
Poznámka
V závislosti od nastavení OS sa súbor po stiahnutí
môže rozbaliť automaticky.
3
Pripravte záznamové médium.
Pripravte si naformátovanú kartu “Memory
Stick”. Postup formátovania karty “Memory
Stick” pozri v návode na použitie tlačiarne
DPP-FP55 alebo používaného digitálneho
fotoaparátu.
Poznámky
• Použite kartu “Memory Stick” naformátovanú
pomocou tlačiarne DPP-FP55 alebo používaného
digitálneho fotoaparátu.
• Kartu SD Card nie je možné formátovať
pomocou tlačiarne DPP-FP55. Použite kartu
SD Card naformátovanú pomocou používaného
digitálneho fotoaparátu.
• V závislosti od formátovacieho systému nemusí
tlačiareň DPP-FP55 rozpoznať kartu naformátovanú
v PC. Neodporúčame používať takéto karty.
Ak je nutné použiť kartu naformátovanú v PC,
pred použitím karty skopírujte nejaký obrazový
súbor JPEG na kartu a overte, či tlačiareň DPP-FP55
dokáže takýto obrázok zobraziť a vytlačiť.
Pokračovanie
3
4
Skopírujte súbor pre aktualizáciu
firmvéru na dané záznamové médium.
5
Aktualizujte firmvér tlačiarne.
 Ak je PC vybavený slotom pre kartu
“Memory Stick”
Poznámka
Počas aktualizácie musia byť tlačiareň aj AC
adaptér umiestnené na bezpečnom a stabilnom
mieste, aby sa AC adaptér náhodne neodpojil
a aby sa tlačiareň neprestala napájať. Ak sa počas
aktualizácie odpojí napájanie, tlačiareň sa môže stať
nefunkčná.
 Naformátovanú pamäťovú kartu
“Memory Stick” vložte do slotu pre
kartu “Memory Stick” na PC.
 Zatlačte a pridržte MENU a súčasným
stlačením  (zapnutie-pohotovostný
režim) zapnite tlačiareň.
Skopírujte súbor pre aktualizáciu firmvéru
na kartu “Memory Stick” jedným
z nasledovných spôsobov, podľa prostredia PC:
 Skopírujte súbor pre aktualizáciu firmvéru
na kartu “Memory Stick”.
• Nevytvárajte žiadny priečinok.
Skopírujte súbor DPP55VX.vup
(X: určité číslo) tak ako je do hlavného
priečinka.
 Ak PC nie je vybavený slotom pre
kartu “Memory Stick”
 Naformátovanú pamäťovú kartu
“Memory Stick” vložte do slotu pre
kartu “Memory Stick” na digitálnom
fotoaparáte.
 Pripojte digitálny fotoaparát k PC USB
káblom.
Poznámka
Zatlačte a pridržte MENU, kým sa na LCD
monitore nezobrazí zobrazenie.
 Ďalším stlačením MENU zobrazte Menu,
stláčaním  zvoľte
(Voľby)
a stlačte ENTER. Stláčaním  presuňte
kurzor na “Updating the firmware”
(Aktualizovať firmvér) a overte, či aktuálne
číslo verzie zobrazené vpravo je “1”.
Ak sa “Updating the firmware” nezobrazí,
vypnite a znova zapnite tlačiareň
a zopakujte postup od kroku 1.
Ak sa zobrazí číslo verzie “2”, aktualizácia
firmvéru nie je potrebná.
 Skopírujte súbor pre aktualizáciu firmvéru
na kartu “Memory Stick” v digitálnom
fotoaparáte.
• Nevytvárajte žiadny priečinok.
Skopírujte súbor DPP55VX.vup
(X: určité číslo) tak ako je do hlavného
priečinka.
Poznámka
Spôsob pripojenia digitálneho fotoaparátu
k PC alebo postup kopírovania súboru na kartu
“Memory Stick” pozri v návode na použitie
digitálneho fotoaparátu.
4
 Zvoľte “Updating the firmware” a stlačte
ENTER.
 Ak sa zobrazí dialógové okno
na potvrdenie aktualizácie, stláčaním
 zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
 Ak sa zobrazí dialógové okno
s aktualizovanou verziou, overte či sa
zobrazí “2” a stlačte ENTER.
 Ak sa zobrazí nasledovné dialógové okno,
zasuňte kartu “Memory Stick” s uloženým
súborom do slotu pre kartu “Memory
Stick” na tlačiarni a stlačte ENTER.
 Po spustení aktualizácie firmvéru sa
na LCD monitore zobrazuje aktualizačné
zobrazenie, v ktorom sa po jednom
rozsvecujú okrúhle značky. Keď budú
svietiť všetky okrúhle značky, aktualizácia
je dokončená. Dokončenie aktualizácie
trvá cca tri minúty.
Poznámky
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie “No update file
found.” (Nenašiel sa súbor pre aktualizáciu.):
Príčina:
Na karte “Memory Stick” sa
nenašiel súbor pre aktualizáciu
firmvéru.
Riešenie:
Skontrolujte obsah karty
“Memory Stick” v PC a zopakujte
postup z časti “Postup aktualizácie
firmvéru” od začiatku.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie
“Incorrect update file.” (Nesprávny súbor
pre aktualizáciu.):
Príčina:
Na karte “Memory Stick” sa zistil
nesprávny súbor pre aktualizáciu
firmvéru. (Verzia súboru je
rovnaká ako aktuálna, alebo ešte
staršia.)
Riešenie:
Skontrolujte aktuálnu verziu a
zopakujte postup z časti “Postup
aktualizácie firmvéru” od začiatku.
Poznámka
Počas aktualizácie nevypínajte tlačiareň.
Tlačiareň sa môže poškodiť a nebude sa dať
používať.
 Ak sa na LCD monitore zobrazí
nasledovné okno “Completed.”
(Dokončené.), vypnite tlačiareň.
Pokračovanie
5
Poznámka
Ak sa zobrazí chybové hlásenie “Update
failed.” (Aktualizácia zlyhala.), vypnite
tlačiareň a zopakujte postup z časti “Postup
aktualizácie firmvéru” od začiatku. Ak tlačiareň
nefunguje, kontaktujte predajcu tlačiarne alebo
autorizovaný servis Sony.
6
Overenie verzie aktualizovaného
firmvéru.
 Zatlačte a pridržte MENU a súčasným
stlačením  (zapnutie-pohotovostný
režim) zapnite tlačiareň.
Poznámka
Zatlačte a pridržte MENU, kým sa na LCD
monitore nezobrazí zobrazenie.
 Ďalším stlačením MENU zobrazte Menu,
stláčaním  zvoľte
(Voľby)
a stlačte ENTER. Stláčaním  presuňte
kurzor na “Updating the firmware”
(Aktualizovať firmvér) a overte, či sa číslo
verzie zobrazené vpravo aktualizovalo
na “2”.
 Vypnite tlačiareň.
6
Tlač pomocou Bluetooth komunikácie
Bluetooth USB adaptér DPPA-BT1 Sony umožní
vytlačiť obrázok z Bluetooth-kompatibilného
mobilného telefónu, digitálneho fotoaparátu alebo
iného zariadenia.
Kompatibilné profily
pre Bluetooth komunikáciu
Tlačové postupy
1 Pripojte tlačiareň k zdroju napájania.
2 Stlačením  (zapnutie-pohotovostný
režim) zapnite tlačiareň.
3 Zasuňte Bluetooth adaptér
do konektora PictBridge na tlačiarni.
Adaptér DPPA-BT1 podporuje nasledovné profily:
 BIP (Basic Imaging Profile)
 OPP (Object Push Profile)
Podporované profily vašim Bluetooth zariadením
pozri v jeho návode na použitie.
Čo je "profil"?
Štandardy umožňujúce bezdrôtovú Bluetooth
komunikáciu. V závislosti od účelov a parametrov
produktu je dostupných viacero profilov. Aby bola
Bluetooth komunikácia možná, komunikujúce
zariadenia musia podporovať rovnaký profil.
Kompatibilné formáty obrazových súborov
vhodných pre tlač
JPEG:
DCF 2.0-kompatibilné,
Exif 2.21-kompatibilné,
JFIF (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 formáty Baseline
JPEG)
TIFF:
Exif 2.21-kompatibilné
BMP:
24-bitový Windows formát
Niektoré špeciálne typy obrazových súborov nie
sú kompatibilné.
Poznámka
V prípade pripojenia iného zariadenia než
Bluetooth adaptéra, ako napr. pamäťová karta,
fotoaparát, PC, iné externé zariadenie, USB kábel
a pod. v akomkoľvek slote pre karty, v konektore
PictBridge alebo USB konektore tlačiarne, odpojte
takéto zariadenie a pripojte len Bluetooth adaptér.
4 Tlačte z Bluetooth-kompatibilného
mobilného telefónu alebo iného
zariadenia.
Tlačové postupy pozri v návode na použitie
Bluetooth zariadenia.
Maximálny počet pixelov na spracovanie
6 400 (H) x 4 800 (V) bodov
(Maximálne 5 MB alebo menej)
Pokračovanie
7
Ak chcete zvoliť tlačiareň z Bluetooth
-kompatibilného zariadenia, zvoľte “Sony
DPP-FP55 ##”. ("##" zodpovedá dvom
označeniam z pravej strany adresy zobrazenej
na LCD monitore.):
Poznámky
Komunikačný dosah zariadenia závisí
od prekážok medzi zariadením (postavy, kovové
predmety alebo steny) a mobilným telefónom
alebo iným zariadením.
 Citlivosť Bluetooth komunikácie môžu
ovplyvňovať nasledovné podmienky:

- Ak sú medzi zariadením a mobilným telefónom
alebo iným zariadením prekážky ako postavy,
kovové predmety alebo steny.
- Ak sú v priestore inštalované LAN siete alebo sa
používajú mikrovlnné rúry, alebo je prítomné iné
elektromagnetické vyžarovanie.

Ak sa požaduje zadanie kódu
(Pass code*)
Zadajte "0000". Kód nie je možné zmeniť
na tlačiarni.
* Tento kód sa často označuje aj ako "pass key"
alebo "PIN code".
Keďže Bluetooth aj bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú
rovnaké frekvenčné pásma, pri používaní
tohto zariadenia v blízkosti bezdrôtového
LAN zariadenia sa môže vyskytnúť vlnové
rušenie. Môže to spôsobiť zhoršenie rýchlosti
komunikácie a podmienok prepojenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné
opatrenia.
- Ak prepájate produkt s mobilným telefónom,
udržujte vzdialenosť minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
- Vypnite bezdrôtové LAN zariadenie, ak je nutné
používať produkt v menšej vzdialenosti než 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
Fungovanie tohto zariadenia so všetkými
zariadeniami vybavenými bezdrôtovou
Bluetooth technológiou nie je zaručené.
 Toto zariadenie nepoužívajte v inej krajine, než
kde ste ho zakúpili. V závislosti od danej krajiny
nemusí byť používanie tohto produktu v súlade
s vysielacími predpismi a môže byť dôvodom
k finančným postihom.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadny
prípadný únik informácií, ktorý môže vzniknúť
z dôvodu Bluetooth komunikácie.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne
zlyhanie požiadaviek na ochranu vzniknuté
následkom neodporúčanej úpravy alebo
používania produktu.
 Podporné zákaznícke informácie pozri v návode
na použitie tlačiarne.

8
Technické údaje
Komunikačný systém:
Bluetooth špecifikácia ver. 2.0 + EDR
Výstupný výkon:
Bluetooth výkonová trieda 2
Frekvenčné pásmo:
ISM pásmo 2 402 až 2 480 MHz
Komunikačný dosah:
Dosah v otvorenom priestranstve:
Cca 10 m*/
Vzdialenosť bez rušenia:
Cca 20 m alebo menej
(*Dosah sa môže líšiť v závislosti od nasledovných
podmienok: prekážky medzi zariadeniami, kvalita
signálu, magnetické polia, elektrostatické polia
a elektromagnetický šum, softvér, operačný systém,
citlivosť príjmu a vlastnosti antény.)
9
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising