cameras-camcorders-photo-frames-printers-others>photo-frames-printers-others-digital-photo-frames">

Sony | DPF-HD1000 | Sony DPF-HD1000 Digitálny fotorámik LCD S-Frame 25 cm (10,1") Návod na použitie

DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 1 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
4-295-278-11(1)
Obsah
Digitálny fotografický rámik
Začíname
Príručka
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
DPF-HD1000/HD800/HD700
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_02-02_DPF-HD1000.fm
master:Right_L1_2 col
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 2 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Pred používaním prečítajte
Poznámky k autorským právam
Zodpovednosť za stratu obsahu
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Z dôvodu ochrany pred možnou stratou dát
zapríčinenou náhodnou operáciou alebo
poruchou digitálneho fotografického rámika
odporúčame dôležité údaje zálohovať.
• Obrázky a zobrazenia na monitore
používané v tomto návode zodpovedajú
modelu DPF-HD700, ak nie je uvedené
inak. Obrázky a zobrazenia monitora
používané v tomto návode nemusia byť
zhodné so skutočne používanými alebo
zobrazovanými zobrazeniami.
• Vo všetkých krajinách nie sú dostupné
všetky modely digitálnych fotorámikov.
• Operácie popísané v tomto návode
popisujú ovládanie ovládacími prvkami
na diaľkovom ovládaní (DO). Ak je
operácia vykonávaná pomocou DO
a pomocou tlačidiel na fotorámiku
rozdielnym spôsobom, bude na to
upozornené.
• Výraz “Pamäťová karta” v tomto návode
označuje pamäťovú kartu alebo USB
pamäťové zariadenie, ak nie je uvedené
inak.
Index
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za náhodné alebo následné
poškodenia alebo straty obsahu záznamu,
ktoré sú zapríčinené nesprávnym použitím
alebo poruchou digitálneho fotografického
rámika alebo pamäťovej karty.
Používanie návodu na použitie
Riešenie
problémov
Kopírovanie, editovanie alebo tlač na
CD disky, TV programov, materiálov
chránených autorskými právami (obrazov,
publikácií) alebo akýchkoľvek iných
materiálov, okrem vlastných záznamov, je
obmedzené výhradne pre súkromné alebo
domáce použitie. Ak nevlastníte autorské
práva alebo súhlas vlastníka autorských
práv na kopírovanie takýchto materiálov,
ich kopírovaním nad povolený rámec sa
dopúšťate porušenia zákona a môžete čeliť
obvineniu a žalobe zo strany vlastníka
autorských práv za vzniknuté škody. Pri
používaní fotografií s týmto digitálnym
fotografickým rámikom (ďalej aj ako
fotorámik) venujte veľkú pozornosť tomu,
aby ste neporušili zákon o ochrane
autorských práv. Akoukoľvek
neautorizovanou manipuláciou alebo
úpravou portrétov iných osôb zasahujete
do práv príslušných osôb. Na niektorých
výstavách, podujatiach alebo
predstaveniach môže byť fotografovanie
zakázané.
Obsah
• Na LCD monitor príliš netlačte.
Monitor môže zobrazovať nesprávne
a môže dôjsť k jeho poruche.
• Vystavením LCD monitora priamemu
slnečnému žiareniu na dlhší čas môže
dôjsť k poruche zariadenia.
• LCD monitor je vyrobený vysoko
presnou technológiou. Pomer užitočnej
plochy obrazu voči celkovej ploche
bodov je 99,99% alebo viac. Na LCD
monitore sa však môžu permanentne
objavovať malé tmavé a/alebo jasné body
(červené, modré, zelené alebo biele).
Tieto body sú výsledkom normálneho
výrobného procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú zobrazený obraz.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na LCD monitore vznikať závoje.
Nejde o poruchu.
Pokročilejšie
operácie
Poznámky k LCD monitoru
AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. V prípade
spozorovania neštandardnej prevádzky ho
ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
Začíname
Poznámky k prehrávaniu
2SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Pokračovanier
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_03-03_DPF-HD1000.fm
master:TOC
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 3 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Obsah
Začíname
Riešenie
problémov
Prehrávanie prezentácie so sprievodnou hudbou ···························· 24
Nastavenie veľkosti a orientácie obrázka ········································· 27
Priradenie značky obľúbenosti ························································· 29
Triedenie obrázkov (Filtrovanie) ······················································· 30
Odstránenie obrázka ········································································ 31
Export obrázkov zo vstavanej pamäte·············································· 33
Používanie funkcie automatického zapnutia/vypnutia ······················ 35
Zmena nastavení·············································································· 38
Pripojenie k PC················································································· 42
Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC································ 44
Pokročilejšie
operácie
Pokročilejšie operácie
Začíname
Popis častí ·························································································· 4
Kompatibilné pamäťové karty/ USB pamäťové jednotky ···················· 6
Príprava: 1 Kontrola dodávaného príslušenstva································· 8
Príprava: 2 Upevnenie podpierky ······················································· 9
Príprava: 3 Zapnutie fotorámika ······················································· 11
Príprava: 4 Nastavenie fotorámika ··················································· 13
Prezentácia Slideshow ····································································· 14
Zmena režimu zobrazenia ································································ 16
Prehrávanie video súboru································································· 20
Ukladanie obrázkov do fotorámika (Import)······································ 21
Špecifikácia prehrávacej pamäte······················································ 23
Index
Riešenie problémov
Riešenie problémov·········································································· 46
Bezpečnostné upozornenia ······························································ 53
Technické údaje ··············································································· 55
Index
Index································································································· 60
3SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right_L1_2 col
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 4 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Začíname
Popis častí
Obsah
Predná časť
A Senzor signálov DO
B LCD monitor
C Logo Sony (str. 9)
Začíname
Zadná časť
Indikátor pohotovostného režimu
Minikonektor
USB B (str. 14, 42)
Konektor
USB A (str. 14)
Konektor DC IN (str. 11)
Slot pre pamäťovú kartu (str. 14)
Podpierka (str. 9)
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
I
J
K
L
M
N
Riešenie
problémov
Reproduktor
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
(potvrdiť)
Tlačidlá v/V/B/b
Tlačidlo BACK
Otvory pre zavesenie fotorámika
na stenu (str. 10)
G Tlačidlo VIEW MODE (str. 16)
H Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim)
Pokročilejšie
operácie
A
B
C
D
E
F
4SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right_L1_2 col
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 5 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
H
I
J
K
L
M
N
Používanie diaľkového
ovládania (DO)
Index
Senzor
signálov DO
Riešenie
problémov
Ochranný
prvok
Pokročilejšie
operácie
Dodávaná lítiová batéria
(CR2025) je už vložená
v diaľkovom ovládaní.
Pred používaním diaľkového
ovládania vytiahnite ochranný
prvok podľa obrázka.
Začíname
G
Tlačidlo MENU (str. 38)
Tlačidlo BACK (str. 20)
Tlačidlo
MARKING (str. 29)
Tlačidlo SORT (str. 30)
Tlačidlo SELECT DEVICE (str. 23)
Tlačidlá VIEW MODE
Tlačidlo
SLIDESHOW (str. 16)
Tlačidlo
CLOCK (str. 16)
Tlačidlo SINGLE (str. 16)
Tlačidlo
INDEX (str. 16)
Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim) (str. 12)
Tlačidlo
(zväčšiť) (str. 27)
Tlačidlá v/V/B/b (str. 13)
Tlačidlá VOL +/VOL – (hlasitosť)
(str. 20)
Tlačidlo
(potvrdiť) (str. 13)
Tlačidlo
(zmenšiť) (str. 27)
Tlačidlo
IMPORT (str. 21)
Tlačidlo
DELETE (str. 31)
Tlačidlo
ROTATE (str. 28)
Obsah
A
B
C
D
E
F
Vrchnú časť diaľkového ovládania
smerujte priamo na senzor signálov DO
na fotorámiku.
5SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 6 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Kompatibilné pamäťové karty/
USB pamäťové jednotky
Obrázky môžete zobrazovať len z vloženej pamäťovej karty (napr. “Memory Stick Duo”
alebo SD Card) alebo pripojeného USB pamäťového zariadenia, ktoré ste vybrali
z digitálneho fotoaparátu alebo obdobného zariadenia.
Pamäťové karty/USB pamäťové jednotky
podporované fotorámikom
• “Memory Stick Micro” (“M2”)
Začíname
• “Memory Stick Duo”
(Nekompatibilná/Kompatibilná
s technológiou “MagicGate”)
• “Memory Stick PRO Duo”
• “Memory Stick PRO-HG Duo”
Adaptér
Nie je potrebný
Adaptér “M2”
(rozmer Duo)
Pokročilejšie
operácie
• SD Card
• SDHC Card
• SDXC Card
Index
• microSD Card
• microSDHC Card
Adaptér miniSD/
miniSDHC
Riešenie
problémov
• miniSD Card
• miniSDHC Card
Nie je potrebný
Adaptér microSD/
microSDHC
• USB pamäťové zariadenie
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
6SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 7 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Začíname
Pokročilejšie
operácie
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní kariet “Memory Stick Duo” s kapacitou
32 GB alebo menej, ktoré boli vyrobené spoločnosťou Sony Corporation.
• “M2” je skratka pre “Memory Stick Micro”. V tejto časti sa výraz “M2” používa
na označenie karty “Memory Stick Micro”.
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní pamäťových kariet SD Card s kapacitou
2 GB alebo nižšou.
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní pamäťových kariet SDHC Card s kapacitou
32 GB alebo nižšou.
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní pamäťových kariet SDXC s kapacitou
64 GB alebo nižšou.
• Správne fungovanie a prepojenie všetkých typov pamäťových kariet a zariadení
nie je zaručené.
• Tento fotorámik je vybavený slotom pre pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
V tomto slote nie je možné používať pamäťovú kartu “Memory Stick” (štandardná)
• Ak používate pamäťovú kartu miniSD/miniSDHC, microSD/microSDHC alebo
“Memory Stick Micro”, použite vhodný adaptér. Ak vložíte kartu do slotu bez adaptéra,
nebude sa musieť dať vybrať.
• Vo fotorámiku nepoužívajte adaptér, v ktorom je vložený ďalší adaptér s kartou.
• S fotorámikom sa nedodáva žiadny adaptér.
• Nezaručujeme bezproblémové fungovanie pri všetkých typoch kariet SD Card.
• Ďalšie informácie pozri “Poznámky k používaniu pamäťových kariet” (str. 53).
Riešenie
problémov
Index
7SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 8 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Príprava: 1 Kontrola dodávaného
príslušenstva
Začíname
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné položky.
• Digitálny fotorámik (1)
• Diaľkové ovládanie (1)
• Podpierka (1)
• AC adaptér (1)
• Návod na použitie (1)
• CD-ROM disk
(Príručka Digitálny fotografický rámik (Digital Photo Frame Handbook)) (1)
• Záručný list (1) (V niektorých regiónoch sa záručný list nedodáva.)
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
8SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 9 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Príprava: 2 Upevnenie podpierky
Obsah
Otáčajte podpierku doprava, kým je to možné a kým nie je pevne upevnená v otvore
pre podpierku na zadnom paneli.
Začíname
• Fotorámik neumiestňujte na nestabilný alebo naklonený povrch.
Zmena polohy fotorámika
Pokročilejšie
operácie
Fotorámik môžete otočiť a postaviť na výšku
alebo na šírku bez toho, aby ste prestavovali
podpierku.
Ak fotorámik umiestnite na výšku, obrázok sa
tiež automaticky nastaví do správnej orientácie.
Smery indikované na smerových tlačidlách
v/V/B/b na zadnom paneli závisia od orientácie
fotorámika.
Riešenie
problémov
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
• Ak je fotorámik umiestnený na výšku, alebo ak je vypnuté napájanie, logo Sony nesvieti.
• Ak je v ponuke [General Settings] (Všeobecné nastavenia) položka [Auto display
orientation] (Automatická orientácia zobrazenia) na záložke
(Settings) (Nastavenia)
nastavená na [OFF] (Vyp.), fotorámik nezisťuje orientáciu a neupravuje obrázok podľa
orientácie.
• Video súbor sa automaticky neotočí ani po zmene orientácie fotorámika.
• Pri demontáži podpierky z podstavca sa s ňou jednoduchšie otáča, ak na ňu pevne omotáte
gumovú pásku.
• Obrazový súbor nasnímaný digitálnym fotoaparátom nepodporujúcim ukladanie dát
o otočení Exif nie je možné automaticky otáčať.
9SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 10 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Používanie fotorámika na stene
Obsah
1 Pripravte si komerčne dostupné
4 mm
skrutky vhodné pre otvory na zadnom
paneli zariadenia.
Viac než 25 mm
∅ 5 mm
Otvory pre zavesenie
fotorámika na stenu
Začíname
10 mm
2 Naskrutkujte komerčne dostupné
skrutky do steny.
Cca
2,5 mm až 3 mm
že otvor na zadnom paneli napasujete na skrutky v stene.
Index
• Použite skrutky vhodné pre materiál danej steny. Skrutky sa v závislosti od typu materiálu
steny môžu poškodiť. Skrutky skrutkujte do stĺpov alebo výstuh v stene.
• Skrutky naskrutkujte pevne, aby fotorámik zo steny nespadol.
• Ak chcete vymeniť pamäťovú kartu, zveste fotorámik zo steny a kartu vyberajte a vkladajte,
keď je fotorámik položený na stabilnom povrchu.
• Ak chcete fotorámik zavesiť na stenu, odmontujte podpierku.
• Pripojte koncovku DC z AC adaptéra k fotorámiku a potom ho zaveste na stenu. AC adaptér
pripojte do elektrickej siete.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo úrazy spôsobené chybami upevnenia,
nesprávnym používaním, živelnými pohromami atď.
• Kým je fotorámik zavesený na stene a používate tlačidlá na ňom, fotorámik môže zo steny
spadnúť. Odporúčame ho ovládať diaľkovým ovládaním. Ak ovládate fotorámik tlačidlami
na ňom, pridržte ho, aby nespadol.
Riešenie
problémov
3 Fotorámik zaveste na stenu tak,
Pokročilejšie
operácie
Skrutky nesmú voči povrchu steny
prečnievať o viac než 2,5 až 3 mm.
10SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 11 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Príprava: 3 Zapnutie fotorámika
Obsah
Pripojenie AC adaptéra
AC adaptér pripojte podľa obrázka.
Fotorámik sa automaticky zapne.
Začíname
Do elektrickej
zásuvky
Pokročilejšie
operácie
Do konektora
DC IN
Úvodné zobrazenie
Riešenie
problémov
Index
Prvé použitie
c Pokračujte krokom “Príprava: 4 Nastavenie fotorámika” (str. 13).
Ak ste už úvodné nastavenia vykonali
c Pokračujte krokom “Prezentácia Slideshow” (str. 14).
• Ak fotorámik určitý čas nepoužijete, zobrazí sa predvádzací režim.
Ak stlačíte iné tlačidlo, než tlačidlo napájania, obnoví sa úvodné zobrazenie.
• Pre nastavenie hlasitosti počas predvádzacieho režimu stláčajte v/V.
11SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 12 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Zapnutie/vypnutie
Obsah
Zapnutie
Stlačte 1 (zapnutie/pohotovostný režim)
Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť nazeleno (keď predtým svietil načerveno).
Vypnutie
Pokročilejšie
operácie
• Fotorámik nevypínajte, ani neodpájajte AC adaptér od elektrickej siete ani od konektora
DC IN na fotorámiku. Môže dôjsť k poškodeniu fotorámika.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak spozorujete nejaký problém
pri používaní AC adaptéra, okamžite odpojte adaptér od elektrickej siete.
• Koncovku AC adaptéra neskratujte kovovými predmetmi. V opačnom prípade môže dôjsť
k poruche.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Ak fotorámik neplánujete dlhší čas používať, po použití odpojte AC adaptér od konektora
DC IN na fotorámiku a odpojte AC adaptér od elektrickej zásuvky.
• Dodávaný AC adaptér je určený len na používanie s týmto fotorámikom.
Nie je ho možné používať s inými zariadeniami.
Začíname
Zatlačte a pridržte 1 (zapnutie/pohotovostný režim) na fotorámiku dovtedy, kým sa
nevypne napájanie. Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť načerveno (keď
predtým svietil nazeleno).
Riešenie
problémov
Index
12SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 13 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Príprava: 4 Nastavenie fotorámika
Obsah
1 Stlačte MENU pri počiatočnom zobrazení.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Settings) (Nastavenia).
3 Stláčaním v/V zvoľte [Language Setting] (Nastavenie jazyka) a stlačte
(potvrdiť).
4 Stláčaním v/V zvoľte jazyk pre zobrazenia na LCD monitore a stlačte
Začíname
(potvrdiť).
5 Stláčaním v/V zvoľte [Date/Time Settings]
(Nastavenia dátumu/času) a stlačte
(potvrdiť).
1 Stláčaním v/V zvoľte [Date] (Dátum) a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním B/b zvoľte mesiac, deň a rok a stláčaním v/V nastavujte hodnoty.
Potom stlačte
(potvrdiť).
7 Nastavte čas.
Pokročilejšie
operácie
6 Nastavte dátum.
1 Stláčaním v/V zvoľte [Time] (Čas) a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním B/b zvoľte hodiny, minúty a sekundy a stláčaním v/V nastavujte
hodnoty. Potom stlačte
(potvrdiť).
1 Stláčaním v/V zvoľte [Date Display Order] (Formát zobrazovania dátumu)
a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním v/V zvoľte formát a stlačte
(potvrdiť).
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
Riešenie
problémov
8 Zvoľte formát zobrazovania dátumu.
9 Pre kalendár nastavte úvodný deň v týždni Sunday (Nedeľa) alebo
Môžete nastaviť deň v týždni, ktorý sa pri aktivovaní kalendára bude zobrazovať úplne
vľavo.
1 Stláčaním v/V zvoľte [First Day of The Week] (Prvý deň v týždni) a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním v/V zvoľte [Sunday] (Nedeľa) alebo [Monday] (Pondelok) a stlačte
(potvrdiť).
Index
Monday (Pondelok).
10Zvoľte zobrazenie času.
1 Stláčaním v/V zvoľte [12hr/24hr Display] (12-/24-hodinové zobrazenie)
a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním v/V zvoľte zobrazenie času a stlačte
(potvrdiť).
11Stlačte MENU.
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
13SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 14 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Prezentácia Slideshow
Obsah
Vložte pamäťovú kartu alebo pripojte USB pamäťové zariadenie.
Do fotorámika vložte pamäťovú kartu alebo USB pamäťové zariadenie pevne a správne
do príslušného slotu jej prednou časťou smerom od monitora. Prehrávanie sa spustí
automaticky a obrázky z pamäťovej karty alebo USB pamäťového zariadenia sa zobrazujú
v sérii za sebou vo forme prezentácie.
“Memory Stick Duo”
Štítkom na pamäťovej karte smerom von
• Ak počas prezentácie stlačíte
Pokročilejšie
operácie
USB pamäťové
zariadenie
Začíname
SD Card
(potvrdiť), zobrazí sa samostatný obrázok.
Kartu vytiahnite von zo slotu v opačnom smere, ako ste ju zasunuli. Kartu nevyberajte,
keď je obrázok z karty zobrazený na monitore. Dáta na pamäťovej karte sa môžu poškodiť.
Pred vybratím karty radšej stlačením MENU zobrazte Menu.
Riešenie
problémov
Vybratie pamäťovej karty
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
14SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 15 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Začíname
Pokročilejšie
operácie
• Do slotov A/B nevkladajte viacero kariet ani do USB konektora nepripájajte viacero
USB pamäťových zariadení súčasne. Ak vložíte viacero kariet alebo pripojíte viacero
USB pamäťových zariadení súčasne, fotorámik sa môže poškodiť.
• Pri výbere prezentácie pomocou obrázka uloženého na pamäťovej karte dbajte na
nasledovné.
– Z dôvodu vlastností pamäťových kariet sa môžu pri mnohokrát čítaných obrázkoch
vyskytnúť chyby dát.
– Nespúšťajte na dlhý čas prezentáciu s malým počtom obrázkov. Môže to spôsobiť chyby
dát.
– Odporúčame obrázky z pamäťovej karty pravidelne zálohovať.
• Prezentácia sa nespustí od miesta zastavenia, ak fotorámik vypnete, alebo ho resetujete.
• Ak je monitor príliš jasný, môže to mať nepriaznivý vplyv na vašu náladu. Jas preto
nenastavujte príliš vysoko.
Obsah
• Ak sa prehrávanie po vložení karty nespustí, overte správne vloženie karty a vyberte ju
a znova ju vložte.
• Ak do fotorámika nie je vložená žiadna pamäťová karta a vo vstavanej pamäti nie je žiadny
obrázok, automaticky sa spustí predvádzací režim. Predvádzanie sa vypne, ak do fotorámika
vložíte pamäťovú kartu s obrázkami, alebo stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem 1 (zapnutie/
pohotovostný režim).
Riešenie
problémov
Index
15SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 16 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Zmena režimu zobrazenia
Obsah
Režimy zobrazenia môžete prepínať, okrem režimu Slideshow (Prezentácia), alebo môžete
meniť štýl zobrazenia podľa želania.
1 Stláčaním tlačidla VIEW MODE na diaľkovom ovládaní zvoľte želaný
režim zobrazenia.
Tlačidlo
Režim zobrazenia
Clock and calendar (Hodiny a kalendár)
Zobrazenie hodín alebo kalendára.
Začíname
Slideshow (Prezentácia)
Obrázky sa zobrazujú v zobrazení samostatného obrázka postupne
za sebou.
Zobrazenie samostatného obrázka
Zobrazenie samostatného obrázka na monitore.
Pokročilejšie
operácie
Index (Indexové zobrazenie)
Zobrazenie prehľadu miniatúr.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
• Stláčaním tlačidla VIEW MODE zvoľte želaný režim zobrazenia.
2 Zvoľte štýl a stlačte
(potvrdiť).
Zóna pre výber režimu zobrazenia
• Ak ste fotorámik dlhší čas nepoužívali, automaticky sa zvolí štýl zobrazenia indikovaný
kurzorom.
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
• Ak je kurzor v zóne pre výber režimu zobrazenia, presuňte ho do zóny pre výber štýlu
stlačením v.
• Keď sú zobrazené hodiny a kalendár (režim Clock and calendar), je možné vykonávať
nastavenia len na záložke
(Settings) (Nastavenia).
• V režime zobrazenia samostatného obrázka stláčaním B alebo b zvoľte obrázok, ktorý chcete
zobraziť.
• V indexovom zobrazení môžete stláčaním v/V/B/b a stlačením
(potvrdiť) zvoliť obrázok
a prepnúť tak zobrazenie do režimu zobrazenia samostatného obrázka.
• V indexovom zobrazení môžete meniť veľkosť miniatúr stláčaním / a meniť tak ich
počet na monitore.
Riešenie
problémov
Zóna pre výber štýlu
16SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 17 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Štýly prezentácií
Single View
(Zobrazenie
samostatného
obrázka)
Obrázky sa zobrazujú v zobrazení samostatného
obrázka postupne za sebou.
Multi image
View
(Zobrazenie
viacerých
obrázkov)
Súčasne sa bude zobrazovať viacero obrázkov.
Pri video súbore sa zobrazí len prvá snímka
súboru.
Random View
(Náhodné
zobrazenie)
Postupné zobrazovanie jednotlivých obrázkov
so zobrazením kalendára s dátumom a časom.
Pri tomto štýle sa zobrazuje tiež aktuálny dátum
a čas.
Zobrazovanie jednotlivých obrázkov s dátumom
a časom ich nasnímania. Pri tomto štýle sa
aktuálny dátum a čas nezobrazuje.
Zobrazovanie obrázkov s náhodným výberom
rôznych štýlov a efektov prezentácií (str. 39).
Index
• Ak zvolíte zobrazenie prezentácie, môžete nastaviť interval zobrazovania, efekt, poradie,
farebný efekt alebo režim zobrazenia. Pozri “Slideshow Settings (Nastavenia prezentácie)”
(str. 39).
Riešenie
problémov
Time Machine
(Zobrazenie
dátumu
snímania)
Postupné zobrazovanie jednotlivých obrázkov
so zobrazením hodín s aktuálnym dátumom
a časom.
Pokročilejšie
operácie
Calendar View
(Zobrazenie
kalendára)
Začíname
Popis
Clock View
(Zobrazenie
hodín)
Obsah
Príklad
zobrazenia
Štýl
17SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 18 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Štýly zobrazenia samostatného obrázka
Obsah
Štýl
Príklad
zobrazenia
Popis
Zobrazenie celého obrázka na obrazovke.
Entire image
(Celý obrázok)
Zobrazenie celého obrázka na celej obrazovke.
Zobrazenie celého obrázka s informáciami ako
číslo obrázka, názov súboru a dátum snímania.
Fit to Screen
(with Exif)
(Prispôsobiť
obrazovke
(s Exif))
Zobrazenie celého obrázka na celej obrazovke
(“Fit to Screen”) s informáciami ako číslo
obrázka, názov súboru a dátum snímania.
Pokročilejšie
operácie
Entire Image
(with Exif)
(Celý obrázok
(s Exif))
Začíname
Fit to Screen
(Prispôsobiť
obrazovke)
Riešenie
problémov
• Ak zvolíte “Fit to Screen” (Prispôsobiť obrazovke) alebo “Fit to Screen (with Exif)”
(Prispôsobiť obrazovke (s Exif)), pri niektorých obrázkoch sa môžu vyskytnúť nasledovné
javy.
– Časť okrajov obrázka sa nezobrazí.
– Nezobrazí sa celý obrázok.
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
18SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 19 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Prehľad zobrazovaných
informácií
Ikony
Ikony
Význam
Indikátor ochrany
Indikácia pridruženého súboru
(zobrazí sa, ak je k dispozícii
pridružený súbor, ako napr.
pohyblivý súbor alebo malý
obrazový súbor pre e-mail.)
Zobrazí sa, ak ste priradili
značku obľúbenosti.
Zobrazí sa pri video súbore.
Pokročilejšie
operácie
2 Číslo v poradí zobrazeného
obrázka/Celkový počet obrázkov
Indikácia zdrojového média pre zobrazený
obrázok sa zobrazuje nasledovne:
4 Informácie o nastavení
Začíname
1 Štýl zobrazenia (v režime
zobrazenia samostatného obrázka)
– Entire Image (Celý obrázok)
– Fit to Screen (Prispôsobiť obrazovke)
– Entire Image (with Exif)
(Celý obrázok (s Exif))
– Fit to Screen (with Exif)
(Prispôsobiť obrazovke (s Exif))
Obsah
Zobrazujú sa nasledovné informácie.
Pri prehrávaní video súboru
– Formát súboru
(AVI, MOV, MP4, MPEG-2 PS,
MPEG-2 TS)
– Veľkosť súboru
– Trvanie prehrávania
– Veľkosť video súboru
(šírka × výška obrazu)
– Video kodek/dátový tok
– Audio kodek/dátový tok
Význam
Vstavaná pamäť
Vstup z karty SD Card
Vstup z USB pamäťového
zariadenia
3 Podrobnosti o obrázku
Index
Keď je zobrazená fotografia
– Formát súboru
(JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0),
BMP, TIFF, RAW)
– Počet pixlov (šírka × výška)
– Názov výrobcu zariadenia, s ktorým bol
obrázok nasnímaný
– Názov modelu zariadenia, s ktorým bol
obrázok nasnímaný
– Rýchlosť uzávierky (napr.: 1/8)
– Clona (napr.: F2.8)
– Expozícia (napr.: +0.0EV)
– Informácia o otočení
5 Číslo obrázka
(Číslo priečinka - súboru)
Zobrazí sa, ak obrázok vyhovuje štandardu
DCF. Ak obrázok nie je v súlade so
štandardom DCF, jeho názov súboru sa
nezobrazí. Ak súbor premenujete v PC
a jeho názov obsahuje iné než
alfanumerické znaky, názov súboru sa vo
fotorámiku nemusí zobraziť správne.
Pri súbore vytvorenom v PC alebo inom
zariadení sa zobrazí len prvých 10 znakov
názvu súboru.
Riešenie
problémov
Vstup z karty
“Memory Stick PRO Duo”
• Zobrazia sa len alfanumerické znaky.
6 Dátum/čas snímania
19SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 20 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Prehrávanie video súboru
Obsah
1 Stlačte
.
2 Zvoľte video súbor, ktorý chcete prehrať.
3 Stlačte
(potvrdiť).
Spustí sa prehrávanie zvoleného video súboru.
Stláčajte VOL +/VOL – počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania video súboru.
Funkcia
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte
(potvrdiť).
Pre obnovenie prehrávania znova stlačte
Zrýchlené prehrávanie
vpred/vzad
Stlačte B/b.
Po stlačení tlačidla
(potvrdiť) sa obnoví štandardné
prehrávanie z daného miesta.
Začíname
Nastavenie hlasitosti
(potvrdiť).
Riešenie
problémov
• V závislosti od video súboru nemusí byť zrýchlené prehrávanie vpred/vzad na fotorámiku
dostupné.
• Nasledovné typy video súborov nie je možné prehrávať:
– Video súbory s ochranou autorských práv
– Video súbory, ktoré presiahnu maximálny počet pixlov na šírku alebo výšku
(Nie je možné zaručiť ani prehrávanie video súborov neuvedených vyššie.)
• Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad a pozastavenie prehrávania nie je dostupné počas
prezentácie.
• Video súbory rozdelené do viacerých súborov počas snímania nie je možné súvislo za sebou
prehrať. Každý súbor prehrajte zvlášť.
• V závislosti od typu dát alebo prenosovej rýchlosti pamäťovej karty sa môžu vyskytnúť
výpadky obrazu.
• Podrobnosti o video súboroch pozri v návode na použitie fotoaparátu.
Pokročilejšie
operácie
Zastavenie prehrávania Stlačte BACK.
Index
20SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 21 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Ukladanie obrázkov do fotorámika
(Import)
Ukladanie fotografií
Ak do vstavanej pamäte uložíte obrázky z pamäťovej karty, môžete na fotorámiku
zobrazovať fotografie aj bez vloženej pamäťovej karty.
Začíname
• Ak ukladáte obrázky do vstavanej pamäte, v ponuke [Image import size]
(Veľkosť obrazového súboru pre import) v Menu môžete prednastaviť to, či chcete uložiť
obrázky s optimalizovanou veľkosťou alebo v pôvodnej veľkosti bez kompresie (str. 41).
• Keď je [Image import size] (Veľkosť obrazového súboru pre import) nastavené na [Resize]
(Zmeniť veľkosť), do vstavanej pamäte je možné uložiť až cca 4000 obrázkov.
Pri nastavení na [Original] (Pôvodné) sa počet obrázkov, ktoré je možné uložiť, môže
v závislosti od veľkosti pôvodného obrazového súboru líšiť.
Pokročilejšie
operácie
1 Stlačte
IMPORT, keď je na monitore
zobrazený obrázok uložený na pamäťovej
karte.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
zvoľte [Import] a stlačte
2 Zvoľte položku a stlačte
(potvrdiť).
(potvrdiť).
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
[Import This Image] (Importovať tento obrázok):
Práve zobrazený obrázok sa importuje (uloží) do vstavanej pamäte.
Túto položku nie je možné zvoliť pri zobrazení prezentácie.
[Import Multiple Images] (Importovať viaceré obrázky):
Zvoľte želaný obrázok pre import z prehľadu miniatúr a stlačte
(potvrdiť).
Pre import viacerých obrázkov naraz opakujte tento krok.
[Import All Images] (Importovať všetky obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr a pri všetkých obrázkoch sa zaškrtne zaškrtávacie políčko.
Stlačením MENU zobrazíte zobrazenie pre výber priečinka.
Riešenie
problémov
1 Pri zobrazení obrázka z pamäťovej karty stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie), zvoľte B/b, stláčaním v/V
21SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 22 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
3 Zvoľte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor a stlačte
(potvrdiť).
4 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
Obsah
Zobrazí sa potvrdzovacie okno pre import obrázkov.
Ak zvolíte [New folder] (Nový priečinok), automaticky sa vytvorí nový priečinok.
(potvrdiť).
Obrázok(y) sa importuje(ú) do zadaného priečinka.
5 Keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
(potvrdiť).
Začíname
• Počas importu obrázka do vstavanej pamäte nevykonajte nič z uvedeného.
Inak môže dôjsť k poškodeniu fotorámika, pamäťovej karty alebo dát.
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
Import video súborov
Pokročilejšie
operácie
Import video súborov z pamäťovej karty do vstavanej pamäte nie je možný.
Ak chcete importovať video súbor, pripojte fotorámik k PC a skopírujte video súbor z PC
do vstavanej pamäte fotorámika. Podrobnosti pozri “Kopírovanie obrazových a audio
súborov z PC” (str. 44).
Riešenie
problémov
Index
22SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_04-23_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 23 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Špecifikácia prehrávacej pamäte
Obsah
Môžete špecifikovať, či sa bude obsah zobrazovať z pamäťovej karty, zo vstavanej
pamäte atď.
1 Stlačte SELECT DEVICE.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
• Stlačte MENU a stláčaním B/b zvoľte záložku
(Select device) (Zvoliť zariadenie).
Začíname
Ak karta, ktorú chcete zvoliť, nie je vložená, vložte ju.
2 Zvoľte pamäťové médium, z ktorého chcete
zobrazovať obsah a stlačte
(potvrdiť).
• Keď sú zobrazené hodiny a kalendár, nie je možné zvoliť záložku
(Zvoliť zariadenie).
(Select device)
Pokročilejšie
operácie
Zobrazia sa obrázky zo zvoleného pamäťového média.
Riešenie
problémov
Index
23SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 24 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Pokročilejšie operácie
Obsah
Prehrávanie prezentácie so sprievodnou
hudbou
1 Stlačte MENU, zvoľte záložku
(Settings) (Nastavenia) pomocou
B/b, potom zvoľte [Slideshow BGM Settings] (Nastavenia sprievodnej
hudby prezentácie).
2 Zvoľte [Import BGM] (Importovať sprievodnú hudbu) a stlačte
3 Zo zoznamu v zariadení uložených audio súborov zvoľte audio súbor,
ktorý chcete prehrávať a stlačte
(potvrdiť).
Vedľa zvoleného súboru sa zobrazí značka zaškrtnutia (✔).
Začíname
(potvrdiť).
4 Ak chcete zvoliť dva alebo viac súborov, opakujte krok 3.
Pokročilejšie
operácie
5 Stlačte MENU.
6 Spustite prezentáciu.
Pozri “Prezentácia Slideshow” (str. 14).
Prehrá(jú) sa audio súbor(y) označený(é) zaškrtnutím (✔).
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte VOL +/VOL – počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania video súboru.
Prípadne zvoľte v Menu [Slideshow BGM Settings] (Nastavenia sprievodnej hudby
prezentácie) položku [BGM ON/OFF] (Zap./Vyp. sprievodnú hudbu) a nastavte [OFF]
(Vyp.).
Index
• Prehrávať je možné len audio súbory importované do vstavanej pamäte.
• Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad sprievodnej hudby nie je možné. Nie je tiež možné meniť
poradie prehrávania sprievodnej hudby.
• Sprievodnú hudbu nie je možné prehrávať počas prehrávania video súboru. S video súborom
sa prehráva jeho zvuk. Sprievodná hudba pre fotografiu zobrazenú po prehrávaní video súboru
sa začne prehrávať od začiatku nasledujúceho audio súboru.
Riešenie
problémov
Zastavenie prehrávania sprievodnej hudby
Zvoľte zaškrtnutý súbor (✔) a stlačením
(potvrdiť) odstráňte značku zaškrtnutia.
24SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 25 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Import audio súboru
Obsah
Do fotorámika môžete importovať obľúbenú skladbu a použiť ju ako sprievodnú hudbu.
• Pred importom audio súboru overte, či ho fotorámik dokáže prehrávať. Podporované formáty
súborov pre prehrávanie pozri “Sprievodná hudba” (str. 56) v časti “Technické údaje”.
1 Do slotu fotorámika vložte pamäťovú kartu alebo pripojte USB
pamäťové zariadenie obsahujúce audio súbor.
(Settings) (Nastavenia) pomocou
B/b, potom stláčaním v/V zvoľte [Slideshow BGM Settings]
(Nastavenia sprievodnej hudby prezentácie).
3 Zvoľte [Import BGM] (Importovať sprievodnú hudbu) a stlačte
Začíname
2 Stlačte MENU, zvoľte záložku
(potvrdiť).
4 Zvoľte pamäťovú kartu vloženú v kroku 1.
a stlačte
(potvrdiť).
Vedľa zvoleného súboru sa zobrazí značka zaškrtnutia (✔).
Ak chcete výber zrušiť, zvoľte súbor pre zrušenie a stlačte
(potvrdiť).
Pokročilejšie
operácie
5 Zo zoznamu audio súborov zvoľte audio súbor, ktorý chcete importovať
6 Ak chcete zvoliť dva alebo viac súborov, opakujte krok 5.
7 Po skončení výberu audio súboru(ov) stlačte MENU.
(potvrdiť).
Zvolený audio súbor sa importuje do vstavanej pamäte fotorámika.
Odstránenie importovaného audio súboru zo vstavanej pamäte
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
1 V kroku 2 zvoľte [Delete BGM] (Odstrániť sprievodnú hudbu) v ponuke
[Slideshow Settings] (Nastavenia prezentácie) a stlačte
(potvrdiť).
2 Zo zoznamu audio súborov zvoľte audio súbor, ktorý chcete odstrániť a stlačte
(potvrdiť).
3 Stlačte MENU a keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
(potvrdiť).
Zvolený audio súbor sa odstráni.
Riešenie
problémov
8 Keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
25SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 26 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
• Prehrávanie importovaných audio súborov je možné len vo forme sprievodnej hudby pre
prezentáciu.
• Audio súbory registrované vo vstavanej pamäti od výroby (BGM1, BGM2 a BGM3) nie je
možné odstrániť.
• Do vstavanej pamäte fotorámika je možné importovať až 40 audio súborov.
• V zozname súborov pre import je možné sprístupniť (zobraziť) až 200 audio súborov.
• Pri audio súbore sa zobrazuje len názov súboru. Nie je možné zobraziť titul skladby ani meno
interpreta.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
26SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 27 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Nastavenie veľkosti a orientácie obrázka
Obsah
Zväčšenie/zmenšenie obrázka
Obrázok zväčšíte stlačením
(zväčšiť) v režime zobrazenia
samostatného obrázka. Zväčšený obrázok zmenšíte stlačením
(zmenšiť).
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
1 V režime zobrazenia samostatného obrázka stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie).
3 Stláčaním v/V zvoľte [Zoom] (Zväčšiť) a stlačte
(potvrdiť).
4 Stláčaním v/V zvoľte mieru zväčšenia a stlačte
(potvrdiť).
Riešenie
problémov
1 Keď je zobrazený zväčšený alebo zmenšený obrázok, stlačte MENU.
2 Zvoľte spôsob uloženia.
[Save as new image] (Uložiť ako nový obrázok):
Obrázok sa uloží ako nový obrázok (kópia).
1.Zvoľte pamäťové médium, do ktorého chcete uložiť súbor a stlačte
(potvrdiť).
2.Zvoľte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor a stlačte
(potvrdiť).
[Overwrite] (Prepísať): Nový obrázok prepíše pôvodný obrázok.
3 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
(potvrdiť).
4 Keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
(potvrdiť).
Obrázok sa uloží.
Pokročilejšie
operácie
Uloženie zväčšeného alebo zmenšeného obrázka
(Orezanie a uloženie)
Začíname
Obrázok môžete zväčšiť 1,5- až 5-krát (maximum) oproti pôvodnému rozmeru.
Zväčšený obrázok môžete posúvať.
• Po posúvaní zväčšeného obrázka pomocou v/V/B/b a stlačení MENU v kroku 1 sa uloží
práve zobrazená vyrezaná časť obrázka a táto časť sa uloží.
• Pomocou
(zväčšiť) alebo
(zmenšiť) môžete zmeniť veľkosť miniatúr v zobrazení
prehľadu miniatúr.
Index
• Súbory s výnimkou súborov JPEG (prípona: .jpg alebo .jpeg) nie je možné prepisovať.
• V závislosti od veľkosti obrázka sa po zväčšení môže znížiť jeho kvalita.
• Video súbor nie je možné zväčšiť ani zmenšiť.
27SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 28 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Otočenie obrázka
ROTATE na DO.
Obsah
Stlačte
Po každom stlačení tlačidla sa obrázok otočí o 90 stupňov
doľava.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
Začíname
1 V režime zobrazenia samostatného obrázka stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie).
3 Stláčaním v/V zvoľte [Rotate] (Otočiť) a stlačte
(potvrdiť).
4 Stláčaním v/V zvoľte uhol otočenia a stlačte
(potvrdiť).
• Pri obrázku zo vstavanej pamäte sa údaje o otočení uchovajú aj po vypnutí napájania.
• Obrázok tiež môžete otáčať v indexovom zobrazení.
Pokročilejšie
operácie
• Zväčšený obrázok nie je možné otáčať.
• Video súbor nie je možné otáčať.
Riešenie
problémov
Index
28SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 29 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Priradenie značky obľúbenosti
Obsah
Prezentáciu si môžete pripraviť len z vopred zvolených a označených obrázkov.
Obrázky označené značkou je možné jednoducho overiť pomocou indexového zobrazenia
alebo režimu zobrazenia samostatného obrázka.
1 Keď je zobrazený obrázok, ktorému chcete priradiť značku
stlačte
MARKING.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
[Marking] (Označiť) a stlačte
(potvrdiť).
2 Zvoľte želanú značku a stlačte
3 Zvoľte položku a stlačte
(potvrdiť).
(potvrdiť).
Zobrazí sa okno pre potvrdenie.
(potvrdiť).
Do zvoleného(ých) obrázka(ov) sa doplní(ia) značka(y) obľúbenosti.
Riešenie
problémov
4 Stlačte MENU.
Pokročilejšie
operácie
[Mark This Image] (Označiť tento obrázok):
Označenie práve zobrazeného obrázka.
(Túto položku nie je možné zvoliť pri zobrazení prezentácie.)
[Mark/Unmark Multiple Images] (Označiť/Odznačiť viaceré obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
Zvoľte želaný obrázok pre označenie z prehľadu miniatúr a stlačte
(potvrdiť).
Do zvoleného obrázka sa doplní značka zaškrtnutia (✔).
Pre označenie viacerých obrázkov naraz opakujte tento krok.
[Mark All Images] (Označiť všetky obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr a pri všetkých obrázkoch sa zaškrtne zaškrtávacie políčko.
5 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
Začíname
1 Keď je zobrazený obrázok, stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie), stláčaním v/V zvoľte
Odstránenie značky
Index
V kroku 3 zvoľte [Unmark this image] (Odznačiť tento obrázok) alebo [Unmark all images]
(Odznačiť všetky obrázky) a stlačte
(potvrdiť). Alebo tiež môžete zvoliť obrázok, pre
ktorý chcete zrušiť priradenú značku a stlačením
(potvrdiť) značku zaškrtnutia (✔)
odstránite.
• Pri triedení (filtrovaní) (str. 30) sa v zozname v kroku 3 zobrazujú všetky obrázky spĺňajúce
kritérium triedenia.
• Značka sa uloží, len ak je registrovaná s obrázkom vo vstavanej pamäti.
• Značka registrovaná s obrázkom na pamäťovej karte sa odstráni po vypnutí napájania, alebo
po zmene média (zariadenia), z ktorého sa zobrazuje.
29SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 30 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Triedenie obrázkov (Filtrovanie)
Obsah
Obrázky vo vstavanej pamäti alebo na pamäťovej karte môžete triediť podľa dátumu,
priečinka, orientácie (na výšku/na šírku), značiek alebo podľa typu súborov (video súbory/
obrazové súbory (fotografie)).
1 Keď je zobrazený obrázok, stlačte SORT.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
(Triediť) a stlačte
(potvrdiť).
2 Zvoľte štýl triedenia a stlačte
(potvrdiť).
3 Zvoľte požadovanú nastaviteľnú položku a stlačte
Pokročilejšie
operácie
[Sort by date] (Triediť podľa dátumu):
Vyhľadávanie podľa dátumu snímania.
[Sort by folder] (Triediť podľa priečinka):
Vyhľadávanie podľa priečinka.
[Sort by vertical/horizontal]
(Triediť podľa orientácie):
Vyhľadávanie podľa orientácie obrázka.
[Sort by mark] (Triediť podľa značky): Vyhľadávanie podľa značky (str. 29).
[Sort by videos/photos] (Triediť - video/fotografie):
Vyhľadávanie podľa typu súborov - video súbory alebo obrazové súbory (fotografie).
Vytriedia sa video súbory alebo obrazové súbory (fotografie).
Začíname
1 Keď je zobrazený obrázok, stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie), stláčaním v/V zvoľte [Sort]
(potvrdiť).
Stlačte MENU, keď sú zobrazené vytriedené obrázky, zvoľte [Exit sort (show all photos)]
(Ukončiť triedenie (zobraziť všetky obrázky)) a stlačte
(potvrdiť).
Riešenie
problémov
Zrušenie triedenia
Zmena štýlu triedenia
Stlačte BACK, keď sú zobrazené vytriedené obrázky.
Index
• Počas triedenia nevypínajte napájanie, ani nevyberajte pamäťovú kartu. Inak môže dôjsť
k poškodeniu fotorámika, pamäťovej karty alebo dát.
• Triedenie sa automaticky zruší v nasledovných prípadoch:
– Ak zmeníte prehrávacie (zdrojové) zariadenie.
– Ak vyberiete pamäťovú kartu obsahujúcu vytriedené obrázky.
30SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 31 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Odstránenie obrázka
Obsah
1 Stlačte
DELETE, keď je obrázok, ktorý chcete odstrániť, zobrazený
na monitore.
Ovládanie pomocou tlačidiel na fotorámiku
1 Stlačte MENU, keď je obrázok, ktorý chcete odstrániť, zobrazený na monitore.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie), stláčaním v/V zvoľte [Delete]
(Odstrániť) a stlačte
(potvrdiť).
(potvrdiť).
3 Stlačte MENU.
Zobrazí sa okno pre potvrdenie odstránenia.
4 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
Pokročilejšie
operácie
[Delete This Image] (Odstrániť tento obrázok):
Odstránenie práve zobrazeného obrázka.
(Túto položku nie je možné zvoliť pri zobrazení prezentácie.)
[Delete Multiple Images] (Odstrániť viaceré obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
Obrázok, ktorý chcete odstrániť, zvoľte v prehľade miniatúr a stlačte
(potvrdiť).
Do zvoleného obrázka sa doplní značka zaškrtnutia (✔). Pre odstránenie viacerých
obrázkov naraz opakujte tento krok.
[Delete All Images] (Odstrániť všetky obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr a pri všetkých obrázkoch sa zaškrtne zaškrtávacie políčko.
Začíname
2 Zvoľte položku a stlačte
(potvrdiť).
Obrázok sa odstráni.
(potvrdiť).
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
• Počas odstraňovania obrázka nevykonajte nič z uvedeného. Inak môže dôjsť k poškodeniu
fotorámika, pamäťovej karty alebo dát.
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
• Ak sa na monitore zobrazí hlásenie [Cannot delete a protected file.] (Chránený súbor nie je
možné odstrániť), obrázok má v PC nastavený atribút “Len na čítanie” (“Read Only”).
V takomto prípade pripojte fotorámik k PC a odstráňte takýto súbor pomocou PC.
• Ak už odstraňovanie začalo, odstránený obrázok nie je možné obnoviť, ani keď zastavíte
odstraňovanie. Obrázky pred odstránením preto dôkladne skontrolujte.
Riešenie
problémov
5 Keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
31SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 32 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Formátovanie vstavanej pamäte
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
Obsah
1 Stlačte MENU.
(Settings) (Nastavenia).
3 Stláčaním v/V zvoľte [Initialize] (Formátovať) a stlačte
(potvrdiť).
4 Zvoľte [Format Internal Memory] (Formátovať vstavanú pamäť)
a stlačte
(potvrdiť).
Zobrazí sa potvrdzovacie okno, či chcete formátovať vstavanú pamäť.
(potvrdiť).
• Pri formátovaní sa zo vstavanej pamäte odstránia všetky obrázky!
• Celková kapacita vstavanej pamäte nie je ani ihneď po naformátovaní rovná zostávajúcej
voľnej kapacite.
• Vstavanú pamäť neformátujte pomocou pripojeného PC.
Začíname
5 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
32SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 33 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Export obrázkov zo vstavanej pamäte
Obsah
Obrázky zo vstavanej pamäte môžete exportovať na pamäťovú kartu.
1 Stlačte MENU, keď je obrázok zo vstavanej pamäte zobrazený
na monitore.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Editing) (Editovanie).
3 Stláčaním v/V zvoľte [Export] a stlačte
Začíname
(potvrdiť).
4 Zvoľte položku a stlačte
(potvrdiť).
Zobrazí sa okno pre výber pamäťovej karty, na ktorú chcete exportovať obrázok.
6 Zvoľte pamäťovú kartu, na ktorú chcete
exportovať obrázok a stlačte
Riešenie
problémov
5 Stlačte MENU.
Pokročilejšie
operácie
[Export This Image] (Exportovať tento obrázok):
Do daného zariadenia sa exportuje práve zobrazený obrázok.
(Túto položku nie je možné zvoliť pri zobrazení prezentácie.)
[Export Multiple Images] (Exportovať viaceré obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
Zvoľte želaný obrázok pre export z prehľadu miniatúr a stlačte
(potvrdiť).
Do zvoleného obrázka sa doplní značka zaškrtnutia (✔).
Pre export viacerých obrázkov naraz opakujte tento krok.
[Export All Images] (Exportovať všetky obrázky):
Zobrazí sa prehľad miniatúr a pri všetkých obrázkoch sa zaškrtne zaškrtávacie políčko.
(potvrdiť).
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
33SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 34 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
7 Zvoľte priečinok, do ktorého chcete
exportovať súbor a stlačte
(potvrdiť).
8 Zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte
Obsah
Zobrazí sa potvrdzovacie okno pre export obrázka.
Ak zvolíte [New folder] (Nový priečinok),
automaticky sa vytvorí nový priečinok, do ktorého
sa obrázok uloží.
(potvrdiť).
Obrázok sa exportuje.
(potvrdiť).
Zvolený obrázok sa skopíruje na špecifikovanú pamäťovú kartu.
• Zariadenie, ktoré fotorámik nesprístupní je zobrazené šedo a nie je ho možné zvoliť.
• Pri triedení (filtrovaní) sa v zozname zobrazujú všetky obrázky spĺňajúce kritérium triedenia.
Pokročilejšie
operácie
• Počas exportu obrázka nevykonajte nič z uvedeného. Inak môže dôjsť k poškodeniu
fotorámika, pamäťovej karty alebo dát.
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
Začíname
9 Keď sa zobrazí potvrdzujúce okno, stlačte
Riešenie
problémov
Index
34SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 35 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Používanie funkcie automatického
zapnutia/vypnutia
Môžete nastaviť časovač pre automatické zapnutie alebo vypnutie fotorámika.
1 Stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Settings) (Nastavenia).
Začíname
3 Stláčaním v/V zvoľte [Auto Power ON/OFF]
(Automatické zap./vyp.) a stlačte
(potvrdiť).
Zvoľte položku a stlačte
(potvrdiť).
(potvrdiť).
5 Zvoľte [Time Setting] (Nastavenie času) a stlačte
(potvrdiť).
Riešenie
problémov
[Advanced] (Pokročilé):
Nastavenie funkcie Auto Power ON/OFF (Automatické zap./vyp.) v hodinových
intervaloch nezávisle pre jednotlivé dni v týždni.
[Simple] (Jednoduché):
Môžete presne nastaviť čas pre funkciu Auto Power ON/OFF (Automatické zap./vyp.)
v jednominútových intervaloch.
[Auto off] (Automatické vyp.):
Nastavenie funkcie automatického vypnutia po uplynutí nastaveného času v prípade
nevykonania žiadnej operácie od zapnutia zariadenia. Čas môžete nastaviť na dve alebo
štyri hodiny.
Pokročilejšie
operácie
4 Zvoľte [Setup method] (Spôsob nastavenia) a stlačte
Nastavte čas pre zvolený spôsob nastavenia podľa popisu v časti “Nastavenie času”
(str. 36).
6 Stlačte MENU.
Index
35SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 36 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Nastavenie času
Obsah
Vykonajte nastavenia podľa spôsobu nastavenia zvoleného v kroku 4 v časti “Používanie
funkcie automatického zapnutia/vypnutia” (str. 35).
Ak ste zvolili [Advanced] (Pokročilé):
1 Stláčaním v/V/B/b nastavte čas, v ktorom
sa má automaticky fotorámik zapnúť
a stlačte
(potvrdiť).
Začíname
Čas môžete nastaviť nezávisle pre jednotlivé dni
v týždni v hodinových intervaloch. Farba zvoleného
časového intervalu sa zmení na modrú a napájanie
sa zapne.
2 Stláčaním v/V/B/b nastavte čas, v ktorom sa má automaticky fotorámik
vypnúť a stlačte
(potvrdiť).
3 Zvoľte [OK].
Pokročilejšie
operácie
Čas nastavujte pre jednotlivé dni v týždni v hodinových intervaloch. Farba zvoleného
časového intervalu sa zmení na šedú a napájanie sa vypne.
• Ak používate fotorámik, napájanie sa automaticky vypne v čase nastavenom pre časovač
[Power-OFF timer] (Časovač vypnutia).
Riešenie
problémov
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
36SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 37 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Ak ste zvolili [Simple] (Jednoduché):
Obsah
1 Zvoľte položku, pre ktorú chcete nastaviť
čas.
2 Nastavte čas.
1 Zvoľte [Auto ON time] (Čas automatického zapnutia) alebo [Auto OFF time]
(Čas automatického vypnutia) a stlačte
(potvrdiť).
2 Stláčaním B/b zvoľte hodinu alebo minútu a stláčaním v/V nastavte hodiny
alebo minúty, potom stlačte
(potvrdiť).
1 Zvoľte [Auto ON day] (Deň automatického zapnutia) alebo [Auto OFF day]
(Deň automatického vypnutia) a stlačte
(potvrdiť).
2 Zvoľte deň v týždni, kedy sa má časovač aktivovať a stlačte
(potvrdiť).
Zvolený deň v týždni sa zaškrtne.
3 Presuňte kurzor na [OK] a stlačte
(potvrdiť).
Riešenie
problémov
Ak ste zvolili [Auto off]
(Automatické vypnutie):
Pokročilejšie
operácie
3 Zvoľte deň v týždni.
Začíname
Zvoľte [Power-ON timer] (Časovač zapnutia) alebo [Power-OFF timer]
(Časovač vypnutia) a stlačte
(potvrdiť). Zvoľte [Enable] (Povoliť) a stlačte
(potvrdiť).
Zvoľte [2 Hour] (2 hodiny), [4 Hour] (4 hodiny) alebo
[Disable] (Zakázať) a stlačte
(potvrdiť).
Index
37SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 38 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Zmena nastavení
Obsah
1 Stlačte MENU.
2 Stláčaním B/b zvoľte záložku
(Settings)
(Nastavenia).
Začíname
3 Stláčaním v/V zvoľte želanú položku, ktorú
chcete zmeniť a stlačte
(potvrdiť).
Zobrazí sa okno pre nastavovanie zvolenej položky.
(potvrdiť).
Umožní vám to meniť nastavenie (str. 39).
5 Zvoľte hodnotu nastavenia a stlačte
(potvrdiť).
Pokročilejšie
operácie
4 Zvoľte želané nastavenie, ktoré chcete zmeniť a stlačte
6 Stlačte MENU.
Menu sa zatvorí.
Obnovenie výrobných nastavení
Index
1 Stlačte MENU a stláčaním B/b zvoľte záložku
(Settings) (Nastavenia).
2 Stláčaním v/V zvoľte [Initialize] (Formátovať) a stlačte
(potvrdiť).
3 Zvoľte [Initialize settings] (Formátovať nastavenia) a stlačte
(potvrdiť).
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení okrem nastavení dátumu/času.
Riešenie
problémov
• Ak fotorámik zobrazuje napríklad prezentáciu, niektoré nastavenia niektorých položiek nie je
v kroku 4 možné meniť. Tieto položky sú zobrazené šedo a nie je ich možné zvoliť.
38SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 39 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Prehľad dostupných nastavení
Obsah
*: Položky s hviezdičkou sú výrobné nastavenia.
(Niektoré výrobné nastavenia sa líšia podľa krajiny.)
Slideshow Settings (Nastavenia prezentácie)
Nastavenie
Popis
Effect (Efekt)
Center Cross (Stredový kríž): Prechod na ďalší obrázok
sa vykoná postupným zobrazovaním od stredu k okrajom.
Vert. Blinds (Vertikálne pruhy): Prechod na ďalší obrázok
sa vykoná spôsobom preklopenia vertikálnych pásov.
Horiz. Blinds (Horizontálne pruhy): Prechod na ďalší obrázok
sa vykoná spôsobom vytiahnutia horizontálnych pásov.
Fade* (Prelínanie): Prechod na ďalší obrázok sa vykoná
postupným stmavovaním aktuálneho obrázka a postupným
zosvetľovaním nasledujúceho obrázka.
Wipe (Miznutie):
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná postupným miznutím
aktuálneho obrázka, čím sa odhalí nasledujúci obrázok.
Random (Náhodne):
Náhodný výber z predchádzajúcich piatich efektov.
Shuffle (Náhodne)
ON (Zap.): Náhodné zobrazovanie obrázkov.
OFF* (Vyp.):
Zobrazovanie obrázkov podľa nastavenia “Image Listing Order”
(Poradie) v ponuke General Settings (Všeobecné nastavenia).
Color Effect
(Farebný efekt)
Color* (Farebne): Farebný obrázok.
Sepia (Sépia): Čiernobiely obrázok s hnedastým nádychom.
Monochrome (Čiernobielo): Čiernobiely obrázok.
Display Mode
(Režim zobrazenia)
Entire Image (Celý obrázok):
Zobrazenie celého obrázka zväčšeného na vhodnú veľkosť
bez vyrezania. (Niektoré obrázky sa môžu zobraziť s čiernymi
okrajmi na vrchnej, spodnej, ľavej a pravej časti.)
Fit to Screen* (Prispôsobiť obrazovke):
Zväčšenie a prispôsobenie obrázka pre zobrazenie na celej
obrazovke s čiastočným orezaním okrajov podľa potreby,
bez zmeny pomeru strán.
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
Nastavenie intervalu času prehrávania od začiatku každého video
súboru.
Nastavenie časového intervalu
(First 10 sec. (Prvých 10 sekúnd), First 15 sec. (Prvých 15 sekúnd),
First 30 sec. (Prvých 30 sekúnd), First 1 min. (Prvú minútu),
First 3 min. (Prvé 3 minúty) alebo Full Playback* (Prehrať celé))
Riešenie
problémov
Video Duration
(Trvanie video
súboru)
Pokročilejšie
operácie
Nastavenie časového intervalu prepínania obrázkov
(3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours,
12 hours alebo 24 hours).
Začíname
Photo Interval
(Interval fotografie)
39SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 40 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Začíname
Slideshow BGM Settings
(Nastavenia sprievodnej hudby prezentácie)
Nastavenie
Obsah
• V závislosti od štýlu prezentácie, veľkosti obrázka alebo farebného efektu sa obrázky
nemusia prepínať v nastavených intervaloch.
• Video súbor sa vždy zobrazuje farebne bez ohľadu na nastavenie Color Effect
(Farebný efekt).
• Pôvodné obrazové dáta sa nezmenia ani po zmene nastavenia Display Mode
(Režim zobrazenia) v ponuke Slideshow Settings (Nastavenia prezentácie).
• V závislosti od štýlu prezentácie sa obrázok nemusí zobraziť vo veľkosti nastavenej v Menu.
• Ak sa v prezentácii prehráva video súbor, bude vždy zobrazený v režime zobrazenia celého
obrázka, aj keď nastavenie zmeníte v položke Display Mode (Režim zobrazenia).
Popis
ON* (Zap.): Počas prezentácie sa prehráva sprievodná hudba.
OFF (Vyp.): Počas prezentácie sa neprehráva sprievodná hudba.
Select BGM
(Zvoliť sprievodnú
hudbu)
Zobrazenie zoznamu audio súborov vo vstavanej pamäti
a možnosť výberu sprievodnej hudby.
(BGM1*, BGM2*, BGM3*)
Import BGM
(Importovať
sprievodnú hudbu)
Import audio súborov uložených na pamäťovej karte pre
sprievodnú hudbu.
Auto Power ON/OFF (Automatické zap./vyp.)
Nastavenie časovača pre automatické zapnutie alebo vypnutie fotorámika (str. 35).
Riešenie
problémov
Delete BGM
Odstránenie audio súborov importovaných do vstavanej pamäte.
(Odstrániť sprievodnú
hudbu)
Pokročilejšie
operácie
BGM ON/OFF
(Zap./Vyp.
sprievodnej hudby)
Date/Time Settings (Nastavenia dátumu/času)
Nastavenie dátumu, času, prvého dňa v týždni atď. (str. 13).
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
40SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 41 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
General Settings (Všeobecné nastavenia)
Nastavenie jasu podsvietenia LCD monitora na úroveň 1 až 10*.
Pokročilejšie
operácie
Resize* (Zmeniť veľkosť): Ak importujete obrázky z pamäťovej
karty, toto nastavenie zmení veľkosť obrázkov a následne ich uloží
do vstavanej pamäte. Uložiť môžete viac obrázkov. Kvalita
obrázkov zobrazených na veľkej obrazovke prostredníctvom
PC atď. sa oproti pôvodným obrázkom môže značne znížiť.
Original (Pôvodné):
Ukladanie obrázkov do vstavanej pamäte bez kompresie. Kvalita
obrázkov sa nezníži, ale uložiť môžete menej obrázkov.
ON*/OFF (Zap./Vyp.): Nastavenie zobrazovania loga Sony
Sony logo ON/OFF
(Zap./Vyp. loga Sony) na fotorámiku alebo jeho vypnutie.
Začíname
Auto display
orientation
(Automatická
orientácia zobrazenia)
LCD brightness
(Jas LCD monitora)
Image import size
(Veľkosť obrazového
súboru pre import)
Popis
Nastavenie poradia zobrazovania obrázkov. Toto nastavenie vplýva
na poradie v položke [Slideshow Settings] (Nastavenia prezentácie).
Shoot. Date (Dátum snímania):
Zobrazovanie obrázkov podľa dátumu snímania.
Number Order* (Číselné poradie):
Zobrazovanie obrázkov podľa čísla súboru.
ON*/OFF (Zap./Vyp.):
Nastavenie automatickej detekcie a otáčania obrázkov podľa
orientácie fotorámika alebo vypnutie tejto funkcie.
Obsah
Nastavenie
Image Listing Order
(Poradie)
System Information (Informácie o systéme)
Popis
Zobrazenie verzie firmvéru fotorámika.
Memory Capacity (Kapacita pamäte): Zobrazenie maximálnej
dostupnej kapacity vstavanej pamäte v počiatočnom stave.
Remaining capacity (Voľná kapacita):
Zobrazenie aktuálnej voľnej kapacity vstavanej pamäte.
Riešenie
problémov
Nastavenie
Version (Verzia)
Internal Memory
(Vstavaná pamäť)
Language Setting (Nastavenie jazyka)
Index
Nastavenie jazyka pre zobrazenie na LCD monitore.
Japanese (japonský), English* (anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky),
German (nemecký), Italian (taliansky), Russian (ruský), Korean (kórejský), Simplified
Chinese (čínsky jednoduchý), Traditional Chinese (čínsky tradičný), Dutch (holandský),
Portuguese (portugalský), Arabic (arabský), Persian (perzský), Hungarian (maďarský),
Polish (poľský), Czech (český), Thai (thajský), Greek (grécky), Turkish (turecký), Malay
(malajský), Swedish (švédsky), Norwegian (nórsky), Danish (dánsky), Finnish (fínsky)
Initialize (Formátovať)
Nastavenie
Format Internal
Memory (Formátovať
vstavanú pamäť)
Initialize Settings
(Formátovať
nastavenia)
Popis
Naformátovanie vstavanej pamäte (str. 32).
Obnovenie výrobných nastavení všetkých položiek okrem
nastavenia dátumu a času [Date/Time Settings]
(Nastavenia dátumu a času) (str. 38).
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
41SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 42 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Pripojenie k PC
Obsah
V pripojenom PC môžete zobrazovať obrázky zo vstavanej pamäte fotorámika a kopírovať
ich do PC, alebo kopírovať obrázky z PC do vstavanej pamäte fotorámika.
1 Koncovku AC adaptéra pripojte k fotorámiku a AC adaptér pripojte
do elektrickej zásuvky. Potom fotorámik zapnite.
2 Fotorámik a PC prepojte pomocou komerčne dostupného USB kábla.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Do minikonektora
USB B
PC
Riešenie
problémov
Do USB konektora
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
42SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 43 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Systémové požiadavky
Windows
Obsah
Odporúčaný OS: Microsoft Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
Port: USB port
Macintosh
Odporúčaný OS: Mac OS X (v. 10.4 alebo novšia verzia)
Port: USB port
Odpojenie od PC
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
• Používajte USB kábel s minikonektorom typu B. Ak používate komerčne dostupný
USB kábel, používajte USB kábel s minikonektorom typu B (minikonektor USB B pripojte
do konektora na fotorámiku) kratší než 3 metre.
• Ak je k PC pripojených viac USB zariadení alebo používate USB rozbočovač, môžu sa
vyskytnúť problémy.
• Fotorámik nie je možné ovládať z iného USB zariadenia, ktoré sa používa súčasne.
• Počas dátovej komunikácie neodpájajte USB kábel.
• Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku na všetkých PC, ktoré spĺňajú odporúčané
systémové požiadavky.
• Fungovanie fotorámika pri USB pripojení bolo overené pri používaní s PC.
Ak je fotorámik prepojený s inými zariadeniami, tieto zariadenia nemusia rozpoznať
vstavanú pamäť fotorámika.
• Nepripájajte PC do minikonektora USB B na fotorámiku, ak je súčasne pripojené
USB pamäťové zariadenie do konektora USB A.
• USB rozbočovač alebo USB zariadenie so zabudovaným USB rozbočovačom nemusí
správne fungovať.
Začíname
Po odpojení fotorámika od PC odpojte od fotorámika USB kábel alebo fotorámik vypnite
nasledovným spôsobom:
1 Kliknite na
(Bezpečné odpojenie hardvéru) na lište úloh.
2 Kliknite na
(Odpojiť vymeniteľný disk).
3 Odpojte USB kábel podľa zobrazeného hlásenia.
Index
43SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MNEU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 44 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
Kopírovanie obrazových a audio
súborov z PC
• Táto časť popisuje príklad pri pripojení k PC s OS Windows 7 SP1. V závislosti
od používaného OS sa môžu zobrazenia na monitore a postupy líšiť.
1 Fotorámik pripojte k PC.
2 Keď sa na monitore PC zobrazí okno [AutoPlay]
(Automatické prehrávanie), kliknite na [Open folder to view files]
(Otvoriť priečinok a zobraziť súbory).
Kopírovanie obrazových súborov
Po vykonaní kroku 2 z časti “Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC” v predošlom
texte postupujte nasledovne:
Pokročilejšie
operácie
Ak sa okno [AutoPlay] (Automatické prehrávanie) nezobrazí, zvoľte a otvorte
vymeniteľný disk.
Podľa daného súboru postupujte podľa časti “Kopírovanie obrazových súborov”
alebo “Kopírovanie audio súborov”.
Začíname
Pozri “Pripojenie k PC” (str. 42).
1 Presuňte kurzor na toto okno a kliknite
Riešenie
problémov
pravým tlačidlom a následne kliknite na
[New] (Nový) a na [Folder] (Priečinok).
Tento nový priečinok pomenujte. V tomto návode
sa ako príklad používa názov priečinka “sony”.
2 Dvojklikom otvorte priečinok “sony”.
3 Otvorte priečinok obsahujúci obrazové
súbory, ktoré chcete kopírovať a skopírujte
ich pomocou myši spôsobom “potiahni a pusti” (drag-and-drop).
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
• Keď ukladáte obrázky z PC do vstavanej pamäte, vytvorte vo vstavanej pamäti priečinok
a obrázky uložte do takéhoto priečinka. Ak priečinok nevytvoríte, uložiť môžete maximálne
512 obrázkov. Počet obrázkov sa navyše môže znížiť v závislosti od dĺžky názvu súboru
alebo typu znakov.
• Po úprave alebo ukladaní daného obrazového súboru v PC sa môže zmeniť alebo odstrániť
informácia o dátume snímania. V takomto prípade sa obrázky v indexovom zobrazení
nemusia zobraziť v poradí podľa dátumu snímania.
• Pri uložení obrázkov z PC do vstavanej pamäte fotorámika sa obrázky uložia bez kompresie.
Preto do vstavanej pamäte fotorámika môžete uložiť menej obrázkov.
• Obrazové súbory vytvorené alebo upravené v PC sa nemusia zobraziť. Obrazové súbory
s nastaveným atribútom “Len na čítanie” (“Read Only”) v PC nie je možné odstrániť vo
fotorámiku. Pred ukladaním obrazových súborov z PC do fotorámika zrušte nastavenie
atribútu “Len na čítanie” (“Read Only”).
44SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_24-45_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 45 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Kopírovanie audio súborov
Obsah
Po vykonaní kroku 2 z časti “Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC” (str. 44)
postupujte nasledovne:
1 Presuňte kurzor na toto okno a dvakrát kliknite na priečinok [MUSIC]
(Hudba).
2 Otvorte priečinok obsahujúci audio súbor, ktorý chcete kopírovať
• Audio súbor skopírujte priamo do priečinka [MUSIC] (Hudba).
Ak v priečinku [MUSIC] (Hudba) vytvoríte ďalší priečinok a audio súbor skopírujete do
takéhoto podpriečinka, nebude sa prehrávať.
Začíname
a skopírujte ho pomocou myši spôsobom “potiahni a pusti”
(drag-and-drop) do priečinka [MUSIC] (Hudba).
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
45SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 46 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Obsah
Predtým ako fotorámik odovzdáte do opravy, pokúste sa problém odstrániť pomocou
nasledujúceho prehľadu.
Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
x Napájanie
Nie je možné zapnúť napájanie.
Začíname
• Je správne zapojené napájanie?
c Napájanie pripojte správne.
Nič sa nedeje, aj keď fotorámik ovládate.
c Vypnite (str. 12) a znova zapnite napájanie.
x Zobrazenie obrázkov
Riešenie
problémov
• Je pamäťová karta vložená správne?
c Vložte pamäťovú kartu správne (str. 14).
• Obsahuje pamäťová karta obrázky uložené digitálnym fotoaparátom alebo iným
zariadením?
c Vložte pamäťovú kartu obsahujúcu obrázky.
c Skontrolujte formáty súborov, ktoré je možné zobraziť (str. 55).
• Je formát súboru kompatibilný s DCF?
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný so systémom DCF nemusí byť možné zobraziť
vo fotorámiku aj napriek tomu, že sa zobrazuje v PC.
• Zobrazí sa hlásenie “No images on file.” (Žiadny obrazový súbor.).
c Použite pamäťovú kartu, ktorá obsahuje obrázky vhodné pre zobrazenie
vo fotorámiku.
Pokročilejšie
operácie
Na monitore sa nezobrazujú žiadne obrázky.
Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak vložíte pamäťovú kartu, na ktorej sú uložené
len audio súbory.
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
• Zobrazí sa hlásenie “Cannot open the image.” (Obrázok sa nedá otvoriť.).
c Fotorámik nedokáže zobraziť alebo otvoriť obrazový súbor v nepodporovanom
formáte.
• Zobrazí sa hlásenie “Memory card format not supported.” (Nepodporovaný formát
pamäťovej karty.).
c V prípade pamäťovej karty kartu naformátujte pomocou digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra alebo iného zariadenia. V prípade vstavanej pamäte ju naformátujte
pomocou fotorámika. Pri formátovaní sa odstránia všetky súbory na danom
pamäťovom médiu.
c V prípade USB pamäťového zariadenia ho naformátujte pomocou PC.
46SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 47 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obrázky sa nezobrazujú podľa dátumu snímania.
Obsah
• Upravili ste tieto obrázky v PC?
c Po úprave alebo ukladaní daného obrazového súboru v PC sa zmení informácia
o dátume na dátum, kedy bol daný súbor upravený. Obrázky sa teda zobrazujú
v poradí podľa dátumu úprav namiesto dátumu snímania.
Niektoré obrázky sa nezobrazujú.
Riešenie
problémov
• Nepremenovali ste súbor v PC alebo inom zariadení?
c Ak súbor premenujete v PC a jeho názov obsahuje iné než alfanumerické znaky,
názov súboru sa vo fotorámiku nemusí zobraziť správne. Pri súbore vytvorenom
v PC alebo inom zariadení sa zobrazí len prvých 10 znakov názvu súboru.
Pokročilejšie
operácie
Názov súboru nie je správne zobrazený.
Začíname
• Je obrázok zobrazený v režime indexového zobrazenia?
c Ak je obrázok zobrazený v režime indexového zobrazenia, ale nezobrazuje sa
v režime zobrazenia samostatného obrázka, obrázok môže byť poškodený, aj keď
údaje o náhľade miniatúr môžu byť v poriadku.
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný so systémom DCF nemusí byť možné zobraziť
vo fotorámiku aj napriek tomu, že sa zobrazuje v PC.
• Zobrazuje sa značka
alebo
v režime indexového zobrazenia?
c Obrazový súbor nie je fotorámikom podporovaný, pretože ide napríklad o JPEG
súbor vytvorený prostredníctvom PC. Zvoľte značku
a stlačením
(potvrdiť)
prepnite zobrazenie do režimu samostatného obrázka. Ak sa značka
opäť
zobrazí, obrázok nie je možné zobraziť.
c Obrazový súbor je podporovaný, ale nie je možné otvoriť údaje o miniatúre alebo
samotnom obrázku. Zvoľte značku
a stlačte
(potvrdiť). Ak sa značka
opäť zobrazí, obrázok nie je možné zobraziť.
• Nebol obrázok vytvorený pomocou aplikácie v PC?
c Ak súbor premenujete v PC a jeho názov obsahuje iné než alfanumerické znaky,
obrázok sa vo fotorámiku nemusí zobraziť.
• Nie je na pamäťovej karte priečinok s viac než 8 úrovňami štruktúry vetvenia?
c Fotorámik nedokáže zobraziť obrázky z priečinka, ktoré sa nachádzajú na nižšej
ako 8. úrovni vetvenia.
Súbor sa nedá zobraziť.
Index
• Nie je to súbor bez obrazových informácií?
c Súbor obsahujúci len audio informácie nie je možné zobraziť.
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
47SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 48 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
x Prehrávanie video súboru
Obsah
Video súbor sa neprehráva.
• Zobrazuje sa značka
alebo v režime indexového zobrazenia alebo zobrazenia
samostatného obrázka?
c Video súbor nie je podporovaný fotorámikom (str. 55).
Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad nie je možné.
c V závislosti od video súboru nemusí byť zrýchlené prehrávanie vpred/vzad
na fotorámiku dostupné.
Začíname
x Ukladanie a odstraňovanie obrázkov
Obrázok nie je možné uložiť.
Index
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Riešenie
problémov
Pokračovanie r
Pokročilejšie
operácie
• Nie je pamäťová karta chránená proti zápisu?
c Zrušte ochranu proti zápisu a skúste uložiť obrázok znova.
• Nie je ochranná klapka na karte v polohe LOCK (Blokovanie)?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy umožňujúcej zápis na kartu.
• Nie je pamäťová karta zaplnená?
c Použite kartu, ktorá má dostatok voľnej kapacity.
Prípadne odstráňte všetky nepotrebné obrázky (str. 31).
• Nie je vstavaná pamäť zaplnená?
c Odstráňte všetky nepotrebné obrázky (str. 31).
• Uložili ste obrázky z PC do vstavanej pamäte bez vytvorenia priečinka vo vstavanej
pamäti?
c Ak priečinok nevytvoríte, uložiť môžete maximálne 512 obrázkov.
Počet obrázkov, ktoré je možné uložiť, sa navyše môže znížiť v závislosti od dĺžky
názvu súboru alebo typu znakov. Keď ukladáte obrázky do vstavanej pamäte na PC,
vytvorte vo vstavanej pamäti priečinok a obrázky uložte do takéhoto priečinka.
• Zobrazí sa hlásenie “Error reading the Memory Stick./SD Memory Card” (Chyba pri
čítaní danej karty.) alebo “Write error on the Memory Stick./SD Memory Card”
(Chyba pri zápise na danú kartu.).
c Vyskytla sa chyba s pamäťovou kartou. Overte, či je karta správne vložená.
Ak sa toto chybové hlásenie zobrazuje príliš často, skontrolujte stav pamäťovej
karty pomocou iného zariadenia než fotorámika.
• Zobrazí sa hlásenie “Error reading the internal memory.” (Chyba pri čítaní zo
vstavanej pamäte.) alebo “Write error on the internal memory.” (Chyba pri zápise
do vstavanej pamäte.).
c Vyskytla sa chyba so vstavanou pamäťou. Naformátujte vstavanú pamäť.
Ak naformátujete vstavanú pamäť, odstránia sa všetky obrázky importované
do vstavanej pamäte.
• Zobrazí sa hlásenie “The Memory Stick is protected.” (Karta Memory Stick je
chránená.).
c Vložená karta “Memory Stick” je chránená.
Aby bolo možné editovanie a ukladanie obrázkov s fotorámikom, odstráňte
ich ochranu pomocou používaného zariadenia.
48SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 49 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obrázok nie je možné odstrániť.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Obrázok sa náhodne odstránil.
Obsah
• Nie je pamäťová karta chránená proti zápisu?
c Na používanom zariadení zrušte ochranu proti zápisu a zopakujte proces
odstraňovania.
• Nie je ochranná klapka na karte v polohe LOCK (Blokovanie)?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy umožňujúcej zápis na kartu.
• Nepoužívate kartu “Memory Stick-ROM”?
c Z karty “Memory Stick-ROM” nie je možné odstrániť obrázok, ani ju naformátovať.
• Je obrázok chránený?
c Overte informácie o obrázku zobrazené v režime zobrazenia samostatného obrázka
(str. 18).
• Zobrazí sa hlásenie “Cannot delete a protected file.” (Chránený súbor nie je možné
odstrániť.).
c Obrázok so značkou
má nastavený atribút “Len na čítanie” (“Read Only”).
Nie je ho možné z fotorámika odstrániť.
c Po odstránení nie je možné obrázok obnoviť.
x Import audio súboru
Audio súbor sa nedá importovať.
x Prehrávanie sprievodnej hudby
Audio súbor sa nedá prehrať.
Index
• Je súbor podporovaný fotorámikom?
c Overte, či je daný audio súbor podporovaný fotorámikom (str. 56).
c Akýkoľvek audio súbor, ktorý nie je uložený vo vstavanej pamäti fotorámika,
nie je možné zobraziť.
• Nie je [BGM ON/OFF] (Zap./Vyp. sprievodnú hudbu) nastavené na [OFF] (Vyp.)?
c Nastavte [ON] (Zap.) (str. 40).
Riešenie
problémov
• Nie je vložená pamäťová karta obsahujúca len audio súbory?
c Ak je vložená pamäťová karta obsahujúca len audio súbory, zobrazí sa hlásenie
[No images on file.] (Žiadny obrazový súbor.).
V takomto prípade kartu nevymieňajte, ale stlačte len
(potvrdiť).
Audio súbor označený značkou (✔) v nastaveniach sprievodnej
hudby nie je možné prehrávať.
• Neuložili ste audio súbory do vstavanej pamäte pomocou PC?
c Keď ukladáte audio súbory do vstavanej pamäte pomocou PC, audio súbory uložte
priamo do priečinka [MUSIC] (Hudba) vo vstavanej pamäti.
Ak v priečinku [MUSIC] (Hudba) vytvoríte ďalší priečinok a audio súbory uložíte
do takéhoto podpriečinka, takéto audio súbory sa nebudú prehrávať, ani ak sú
označené značkou (✔) v nastaveniach sprievodnej hudby.
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
49SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 50 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
x Fotorámik
Obsah
Nič sa nedeje, aj keď fotorámik ovládate.
c Vypnite (str. 12) a znova zapnite napájanie.
Zobrazí sa hlásenie “Do you wan to refresh the internal memory?”
(Chcete obnoviť vstavanú pamäť.).
c Operácie obnovenia pozri “Režim obnovenia” (str. 51).
Pamäťová karta sa nedá vysunúť.
Začíname
c Ak karta miniSD Card, microSD Card alebo
“Memory Stick Micro” nie je vložená správne,
môže sa dať vytiahnuť pomocou tenkého nástroja,
napr. pinzetou.
Pri takomto postupe dávajte pozor, aby ste
nepoškodili kartu a/alebo fotorámik.
Nič sa nedeje, aj keď používate diaľkové ovládanie.
Riešenie
problémov
• Vložili ste batériu do diaľkového ovládania správne?
c Vymeňte batériu (str. 51).
c Vložte batériu podľa správnej polarity (str. 51).
• Smerujete vrchnú časť diaľkového ovládania priamo na senzor signálov DO na
fotorámiku (str. 5)?
• Nie sú medzi diaľkovým ovládaním a senzorom signálov z diaľkového ovládania
prekážky?
• Nie je tam vložený ochranný prvok?
c Vyberte ochranný prvok (str. 5).
Pokročilejšie
operácie
x Diaľkové ovládanie (DO)
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
50SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 51 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Režim obnovenia
Ak diaľkové ovládanie nefunguje, vymeňte batériu (lítiová batéria CR2025) za novú.
1 Zatlačte uvoľňovaciu klapku na držiaku
batérie a vytiahnite ho von.
Riešenie
problémov
2 Do držiaka batérie vložte novú batériu a zasuňte ho späť do diaľkového
Pokročilejšie
operácie
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
Začíname
• Počas obnovovania vstavanej pamäte nevypínajte fotorámik. Môže dôjsť k poruche.
• Aby nedošlo k strate dát, odporúčame ich pravidelné zálohovanie.
• Nerealizujte súvislú prezentáciu menej než 10 obrázkov s intervalom nastaveným na 3 sec.
(3 sekundy). Mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazových dát uložených vo vstavanej pamäti.
Obsah
Z dôvodu vlastností zariadenia sa môže pri obrázkoch uložených vo vstavanej pamäti dlhý
čas alebo mnohokrát čítaných vyskytnúť chyba dát.
Aby sa predišlo takýmto chybám, fotorámik obnovuje vstavanú pamäť automaticky podľa
jej stavu.
Keď je obnovenie potrebné, automaticky sa na monitore zobrazí overujúce hlásenie pre
obnovenie vstavanej pamäte.
Pre spustenie obnovovania zvoľte [Yes] (Áno). Obnovovanie sa spustí tiež automaticky,
ak 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu.
Ak zvolíte [No] (Nie) a obnovenie je potrebné, potvrdzujúce zobrazenie pre obnovenie
sa zobrazí znova.
Obnovenie vstavanej pamäte trvá cca 5 minút.
ovládania. Batériu vkladajte označením “+” smerom nahor.
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
51SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 52 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Začíname
Pokročilejšie
operácie
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
Obsah
• Ak použijete inú ako špecifikovanú batériu, môže dôjsť k znehodnoteniu batérie.
• Použité batérie odovzdajte na vyhradenom mieste, ktoré je špecifikované príslušným
úradom.
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby do diaľkového ovládania nevnikli žiadne predmety, napríklad počas
výmeny batérie.
• Nesprávne používanie batérie môže viesť k jej vytečeniu a následnej korózii.
– Batériu nenabíjajte.
– Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho batériu.
Predídete tak možnému poškodeniu DO vytečením batérie a následnou koróziou.
– Pri nesprávnom vložení, skratovaní, demontáži, nadmernom zahriatí batérie alebo po jej
zahodení do ohňa môže dôjsť k porušeniu batérie alebo následnému vytečeniu.
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto prípade vymeňte batériu za novú lítiovú
batériu Sony CR2025. Ak použijete inú batériu, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo explózii.
Riešenie
problémov
Index
52SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right_L1_2 col
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 53 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Bezpečnostné upozornenia
Kondenzácia vlhkosti
Ak je telo fotorámika znečistené, čistite ho
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku saponátu, potom ho utrite
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, pretože
môže dôjsť k poškodeniu zafarbenia alebo
iným poškodeniam povrchu zariadenia.
Poznámky k používaniu
pamäťových kariet
“Memory Stick Duo”
• Najnovšie informácie o typoch
pamäťových kariet “Memory Stick Duo”,
ktoré fotorámik podporuje, pozri
v informáciách o “Memory Stick”kompatibilite
na web-stránke spoločnosti Sony:
• Fotorámik podporuje formát FAT32.
Nie je možné zaručiť správne fungovanie
so všetkými typmi médií “Memory Stick
Duo”.
• Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú
ochranu autorských práv “MagicGate”
nie je možné vykonať. “MagicGate” je
obecný názov pre technológiu ochrany
autorských práv vyvinutú spoločnosťou
Sony využívajúcu autentifikáciu
a kódovanie.
• Fotorámik nepodporuje 8-bitový
paralelný prenos dát.
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
Pri prenesení fotorámika z chladného
prostredia do teplého, alebo pri umiestnení
vo veľmi teplej alebo vlhkej miestnosti,
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať
vlhkosť.
V takomto prípade fotorámik
pravdepodobne nebude pracovať správne.
Ak by ste ho v takejto situácii používali,
môže to mať za následok trvalú poruchu
fotorámika.
Ak sa vyskytla kondenzácia vlhkosti,
vypnite fotorámik a ponechajte ho mimo
prevádzky určitý čas.
Čistenie
Riešenie
problémov
• Overte tvarovú vhodnosť AC adaptéra,
ktorý sa môže v závislosti od krajiny
zakúpenia líšiť. Nepoužívajte
elektronický transformátor (cestovný
menič napätia). V opačnom prípade
môže dôjsť k prehriatiu alebo funkčnej
poruche zariadenia.
• Nepoužívajte iný než dodávaný
AC adaptér s fotorámikom.
Pri prenášaní fotorámika z neho vyberte
pamäťovú kartu, odpojte AC adaptér
a káble pripojené k fotorámiku a fotorámik
s príslušenstvom vložte do originálneho
obalu s ochrannými prvkami. Ak nemáte
originálny obal s ochrannými prvkami,
používaním podobného obalu predídete
možnému poškodeniu fotorámika pri
prenášaní.
Pokročilejšie
operácie
AC adaptér
Premiestňovanie
Začíname
• Fotorámik položte na rovný povrch.
• S fotorámikom manipulujte opatrne,
neudierajte s ním, ani vám nesmie
spadnúť.
• Fotorámik neumiestňujte na miesta
vystavené:
– otrasom
– nadmernej prašnosti
– extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám
– otrasom
– vlhkosti
– priamemu slnečnému žiareniu
Obsah
Inštalácia
53SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right_L1_2 col
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 54 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Začíname
• Kovové predmety alebo vaše prsty
nesmú prísť do kontaktu s kovovými
časťami kontaktov karty.
• Kartu nenechajte spadnúť, neohýnajte ju,
ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu nerozoberajte, ani neupravujte.
• Karta nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
v nasledovných podmienkach:
– V extrémnych podmienkach, ako je
horúci interiér automobilu alebo vonku
na priamom slnečnom žiarení a/alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
– Na vlhkých miestach a miestach
s koróznymi látkami.
– Miestach vystavených statickej
elektrine alebo elektrickému šumu.
Obsah
• Pri formátovaní karty “Memory Stick
Duo” použite formátovaciu funkciu
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Ak kartu naformátujete pomocou PC,
obrázky z takejto karty sa nemusia
zobraziť správne.
• Po naformátovaní sa odstránia aj všetky
chránené obrázky. Dávajte pozor, aby ste
neodstránili dôležité dáta.
• Keď je ochranná klapka na karte
v polohe LOCK (Blokovanie), nie je
možné ukladať, ani odstraňovať údaje.
• Na miesto pre štítok nenalepujte nič
okrem dodávaného štítka. Štítok nalepte
len na určené miesto. Okraje štítka
nesmú prečnievať.
SD Card
Pokročilejšie
operácie
• Niektoré komerčne dostupné adaptéry
pre karty majú v zadnej časti
prečnievajúce kontakty. Takéto typy
adaptérov nemusia vo fotorámiku
správne fungovať.
• Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú
ochranu autorských práv nie je možné
vykonať.
• Pri používaní pamäťovej karty ju
vkladajte správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže spôsobiť
poškodenie fotorámika.
• Pri vkladaní pamäťovej karty ju
vkladajte len správnym smerom.
Nepokúšajte sa ju vkladať nasilu
nesprávne, pretože môže dôjsť
k poškodeniu pamäťovej karty a/alebo
fotorámika.
• Ak fotorámik číta alebo sprístupňuje
údaje, pamäťovú kartu nevyberajte ani
nevypínajte fotorámik. Údaje na karte sa
môžu stať nečitateľnými, môžu sa
poškodiť, alebo sa môžu odstrániť.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Dáta spracované v PC sa nemusia
zobraziť vo fotorámiku.
• Počas premiestňovania alebo
skladovania karty, vkladajte karty do ich
puzdra.
Riešenie
problémov
Index
54SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:MENU/HOME
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 55 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Technické údaje
Obsah
Fotorámik
Model
LCD monitor
LCD panel
Celkový počet bodov
DPF-HD1000
25,7 cm/10,1 palca,
TFT s aktívnou maticou
Efektívna zobrazovacia oblasť
DPF-HD700
20 cm/8 palcov,
TFT s aktívnou maticou
18 cm/7 palcov,
TFT s aktívnou maticou
1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) bodov)
16:10
Pomer strán
Skutočná zobrazovacia
oblasť
Celkový počet bodov
Vstupné/Výstupné konektory
Kompatibilné formáty súborov*1
Obrazové súbory
(fotografie)
18,6 cm/7,3 palca
16,2 cm/6,4 palca
1 012 464 bodov (712 × 3 (RGB) × 474) bodov)
20 000 hodín
(ak je jas podsvietenia nastavený na polovičnú úroveň)
USB konektor (Typ mini B, vysokorýchlostný USB konektor)
USB konektor (Typ A, vysokorýchlostný USB konektor)
Sloty pre pamäťové karty “Memory Stick PRO” (Duo)/SD Card
JPEG: DCF 2.0, Exif 2.3, MPF Baseline, Rozšírené MPF*2, JFIF
TIFF: Exif 2.3-kompatibilné
BMP: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bitový Windows formát
RAW*3: SRF, SR2, ARW 2.2 (len náhľad)
Pokročilejšie
operácie
Životnosť podsvietenia
LCD monitora
23,4 cm/9,2 palca
1 628 748 bodov
(914 × 3 (RGB) × 594)
bodov)
Začíname
1 843 200
(1 024 × 3 (RGB) × 600)
bodov)
DPF-HD800
MPEG-4 AVC/H.264:
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
Pokračovanie r
Riešenie
problémov
Video súbory*4*5
Prípona: mp4, mts
Profil: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Úroveň: Menej než 4.2
Maximálne rozlíšenie: 1920 × 1080
Zvukový formát: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Prípona: mp4
Profil: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Úroveň: Menej než 6 (Simple Profile), viac než 5 (Advanced Simple Profile),
menej než 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Maximálne rozlíšenie: 1280 × 720 (Simple Profile), 720 × 576
(Advanced Simple Profile), 1280 × 720 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Zvukový formát: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Prípona: mpg
Maximálne rozlíšenie: 720 × 576
Zvukový formát: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Prípona: mov, avi
Maximálne rozlíšenie: 1280 × 768
Zvukový formát: Linear PCM, μ -law, IMA-ADPCM
Maximálny dátový tok: 28 Mb/s
Maximálny snímkový tok: 60 p
55SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 56 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Model
Súborový systém
Názov obrazového súboru
FAT12/16/32/exFAT
Formát DCF, 256 znakov, 8 úrovní štruktúry vetvenia alebo menej
Ak názov súboru obsahuje iné než alfanumerické znaky, obrazový súbor
sa vo fotorámiku nemusí zobraziť.
9 999 súborov pri pamäťovej karte/vstavanej pamäti
Kapacita vstavanej pamäte*7
2 GB (Uložiť je možné cca 4 000 obrázkov*8.)
Napájanie
Príkon
S AC adaptérom
Bez AC adaptéra
Konektor DC IN, jednosmerné napätie 5 V
Pri maximálnom zaťažení:
11,3 W
Bežný režim: 6,3 W
Pri maximálnom zaťažení:
8,5 W
Prevádzková teplota
S vysunutou podpierkou
Pri zavesení fotorámika
na stenu
Hmotnosť
(Bez AC adaptéra,
vrátane podpierky)
Dodávané položky
Pri maximálnom zaťažení:
10,1 W
Bežný režim: 5,0 W
Pri maximálnom zaťažení:
8,0 W
5 °C až 35 °C
Cca 258 mm × 177,6 mm
× 122,9 mm
Cca 220 mm × 151,4 mm
× 117,8 mm
Cca 191 mm × 132,4 mm
× 97,4 mm
Cca 258 mm × 177,6 mm
× 27,5 mm
Cca 220 mm × 151,4 mm
× 29,4 mm
Cca 191 mm × 132,4 mm
× 28,1 mm
Cca 600 g
Cca 490 g
Cca 370 g
Riešenie
problémov
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Pri maximálnom zaťažení:
9,7 W
Bežný režim: 4,5 W
Pri maximálnom zaťažení:
7,5 W
Pokročilejšie
operácie
Maximálny počet súborov
na spracovanie
DPF-HD700
Začíname
Maximálny počet prvkov
obrazu*6
DPF-HD800
Obsah
Sprievodná hudba*4
DPF-HD1000
MP3:
Prípona: mp3
Dátový tok: 32 kb/s až 320 kb/s, podpora variabilného dátového toku (VBR)
Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Prípona: m4a
Dátový tok: 32 kb/s až 320 kb/s, podpora variabilného dátového toku (VBR)
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Prípona: wav
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
16 384 × 12 288
(Formát Progressive JPEG je možné zobraziť s až 220 000 pixlami.)
Pozri “Príprava: 1 Kontrola dodávaného príslušenstva” (str. 8).
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
56SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 57 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
AC adaptér
Model
AC-P5022
Obsah
Napájanie
Striedavé napätie (AC) 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie (DC) 5 V, 2,2 A
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Cca 79 mm × 34 mm × 65 mm
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 105 g
Ďalšie podrobnosti pozri na typovom štítku na AC adaptéri.
Začíname
Právo na zmeny vyhradené.
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
*1: Niektoré súbory nemusia byť v závislosti od typu dát kompatibilné.
*2: Obrazové súbory nie je možné zobraziť vo formáte 3D. Reprezentačné obrazové súbory
sa zobrazujú vo formáte 2D.
*3: Súbory RAW z digitálnych zrkadloviek Sony α sa zobrazujú ako náhľadové miniatúry.
*4: Súbory s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
*5: Počas prehrávania z pamäťovej karty môžu z dôvodu prenosovej rýchlosti danej karty
vypadávať niektoré snímky.
*6: Vyžaduje sa 17 × 17 alebo viac. Obrázok s pomerom strán 20:1 alebo viac sa nemusí
zobraziť správne. Aj keď je pomer strán menej než 20:1, problém so zobrazením sa môže
vyskytnúť pri zobrazení miniatúr, prezentácie alebo v iných situáciách.
*7: Kalkulácia kapacity je 1 GB = 1 000 000 000 bajtov. Časť pamäte sa využíva na správu dát
a/alebo aplikačných súborov. Kapacita využiteľná užívateľom je cca 1,8 GB.
*8: Počet uložených obrázkov je orientačný údaj, keď sa mení ich veľkosť a vykoná sa ich
import. Keď sa mení veľkosť obrázkov a vykoná sa ich import, automaticky sa zmení ich
veľkosť na cca 2 000 000 pixlov. Závisí to od objektu a podmienok snímania.
Index
Pokračovanie r
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
57SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 58 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obchodné značky a licencie
•
•
•
•
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
Pokračovanie r
Riešenie
problémov
•
Pokročilejšie
operácie
•
• TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ V RÁMCI MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE LEN NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM PRE
(i) ENKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4
VIDEO”) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
MPEG-4, KTORÉ BOLI
ENKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM
V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU
ČINNOSŤOU A/ALEBO
ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
LICENCOVANÉHO
SPOLOČNOSŤOU MPEG LA NA
VYTVORENIE OBRAZOVÉHO
ZÁZNAMU MPEG-4.
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE
LICENCIA NEBOLA VYDANÁ
ANI SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ VZŤAHUJÚCICH SA
NA PREZENTAČNÉ, INTERNÉ
A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE
A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ
ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG
LA, LLC. POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ V RÁMCI AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE
LEN NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA
(i) ENKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC (“AVC VIDEO”) A/ALEBO
Začíname
•
Poznámky k licencii
Obsah
•
, Cyber-shot,
,
“Memory Stick”,
,
,
“Memory Stick Duo”,
,
“MagicGate Memory Stick”, “Memory
Stick PRO”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”,
,
, “Memory
Stick-ROM”,
,
“MagicGate” a
sú
obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista
sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Logo SD, SDHC, SDXC sú obchodné
značky spoločnosti SD-3C, LLC.
Obsahuje font iType™ a fonty
poskytnuté spoločnosťou Monotype
Imaging Inc.
iType™ je obchodná značka spoločnosti
Monotype Imaging Inc.
Dolby je obchodná značka spoločnosti
Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a patenty sa využívajú v licencii
od spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Všetky ostatné názvy spoločností
a výrobkov uvedené v tomto návode
môžu byť ochrannými známkami alebo
obchodnými značkami príslušných
spoločností. Označenia “™” a “®”
nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
58SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_46-59_DPF-HD1000.fm
master:Right
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 59 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Obsah
(ii) DEKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
AVC, KTORÉ BOLI
ENKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM
V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU
ČINNOSŤOU A/ALEBO
ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
LICENCOVANÉHO NA
VYTVORENIE OBRAZOVÉHO
ZÁZNAMU AVC.
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE
LICENCIA NEBOLA VYDANÁ
ANI SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C. POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
59SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_60-62_DPF-HD1000.fm
master:Index
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 60 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Index
Index
(Pridružený súbor) ...........................19
(Clock and calendar)
(Hodiny a kalendár)..........................16
(Editing) (Editovanie)
..............................21, 27, 28, 29, 30, 33
(Video súbor)...................................19
(Chránený súbor) .............................19
(Select device) (Zvoliť zariadenie)... 23
(Settings) (Nastavenia) ........ 13, 35, 38
(Slideshow) (Prezentácia)................16
[Date/Time Settings]
(Nastavenia dátumu/času) ................40
Diaľkové ovládanie (DO)................... 5, 51
Výmena batérie.................................51
Dodávané položky....................................8
E
Editovanie obrázka
[Delete] (Odstrániť) ..........................31
[Export] ............................................33
[Import] ............................................21
[Marking] (Označiť) .........................29
[Rotate] (Otočiť) ...............................28
[Sort] (Triediť) ..................................30
[Zoom] (Zväčšiť) ..............................27
Export obrázkov.....................................33
F
AC adaptér .............................................11
Formátovanie vstavanej pamäte.............32
[Auto Power ON/OFF]
(Automatické zap./vyp.) ...................35
G
Advanced (Pokročilé).......................36
Auto off (Automatické vyp.) ............37
[General Settings]
(Všeobecné nastavenia)....................41
Simple (Jednoduché) ........................37
H
Audio súbor
Import ...............................................25
Odstránenie.......................................25
Prehrávanie.......................................24
Bezpečnostné upozornenia.....................53
C
Časovač ..................................................35
Hlasitosť ........................................... 20, 24
I
Import
Audio súbor ......................................25
Obrazový súbor ................................21
[Initialize] (Formátovať).........................41
Nastavenie ........................................38
Vstavaná pamäť ................................32
Index
B
Riešenie
problémov
A
Pokročilejšie
operácie
(Zobrazenie samostatného obrázka)... 16
D
Začíname
(Značka obľúbenosti)................. 19, 29
(Index) .............................................16
Obsah
Symboly
Čistenie ..................................................53
Pokračovanier
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
60SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_60-62_DPF-HD1000.fm
master:Index_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 61 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
R
Kompatibilné formáty súborov ..............55
Kompatibilné pamäťové karty..................6
Kopírovanie
Audio súbor ......................................45
Obrazový súbor ................................44
Reset ...................................................... 38
Režim obnovenia................................... 51
Režim zobrazenia .................................. 16
Clock and calendar
(Hodiny a kalendár) ......................... 16
L
P
Pamäťová karta
Adaptér ...............................................6
“Memory Stick Duo” ................. 14, 53
SD Card ........................................ 6, 54
Vloženie ...........................................14
Vybratie............................................14
PC
Kopírovanie z PC .............................44
Odpojenie od PC ..............................43
Pripojenie k PC.................................42
Systémové požiadavky .....................43
Popis častí ................................................4
Predvádzacie zobrazenie ........................11
Prehrávacie pamäťové médium ..............23
Prehrávanie
Sprievodná hudba.............................24
Prezentácia .......................................14
Video súbor ......................................20
Priečinok MUSIC (Hudba) ....................45
Pripojenie
PC .....................................................42
USB pamäťové zariadenie ................14
Priradenie značky obľúbenosti ...............29
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
Index
Slideshow (Prezentácia) ........................ 14
Slideshow BGM Settings
(Nastavenia sprievodnej hudby
prezentácie)...................................... 24
[Slideshow Settings]
(Nastavenia prezentácie).................. 39
Sprievodná hudba.................................. 24
[System Information]
(Informácie o systéme) .................... 41
Špecifikácia prehrávacej pamäte........... 23
Štýl prezentácie
[Calendar View]
(Zobrazenie kalendára) .................... 17
[Clock View] (Zobrazenie hodín).... 17
[Multi image View]
(Zobrazenie viacerých obrázkov) .... 17
[Random View]
(Náhodné zobrazenie)...................... 17
[Single View]
(Zobrazenie samostatného obrázka)... 17
[Time Machine]
(Zobrazenie dátumu snímania) ........ 17
Zmena .............................................. 16
Štýly zobrazenia samostatného obrázka
[Entire Image] (Celý obrázok)......... 18
[Entire Image (with Exif)]
(Celý obrázok (s Exif)) .................... 18
[Fit to Screen]
(Prispôsobiť obrazovke)................... 18
[Fit to Screen (with Exif)]
(Prispôsobiť obrazovke (s Exif))...... 18
Zmena .............................................. 16
Pokračovanier
Riešenie
problémov
S
Odstránenie
Audio súbor ......................................25
Obrazový súbor ................................31
Otočenie obrázka ...................................28
Označenie...............................................29
Pokročilejšie
operácie
O
Začíname
[Language Setting]
(Nastavenie jazyka) ..........................41
Index ................................................ 16
Slideshow (Prezentácia) .................. 16
Zobrazenie samostatného obrázka... 16
Riešenie problémov............................... 46
Obsah
K
61SK
C:\LBA\Data\DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK\Fm\Sk_60-62_DPF-HD1000.fm
master:Index_cont
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 62 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
T
Triedenie obrázkov (Filtrovanie) ...........30
Obsah
U
Uloženie (import)
Fotografie .........................................21
Video súbory ....................................22
Upevnenie podpierky ...............................9
Začíname
USB konektor................................... 14, 42
USB pamäťové zariadenie.................. 6, 14
Úvodné zobrazenie.................................11
V
Vloženie
Pamäťová karta .................................14
Pokročilejšie
operácie
USB pamäťové zariadenie ................14
Vypnutie.................................................12
Výber zariadenia ....................................23
Výrobné nastavenia................................38
Z
Zapnutie .................................................12
Zavesenie fotorámika na stenu...............10
Riešenie
problémov
Zmena veľkosti obrázka .........................27
Značka obľúbenosti ................................29
Zobrazenie informácií ............................19
Zoom in (Zväčšiť) ..................................27
Zoom out (Zmenšiť) ...............................27
Zväčšenie obrázka..................................27
Index
62SK
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-11(1)
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 63 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
DPF-HD700-HD800-HD1000-OI2_SK.book Page 65 Tuesday, August 9, 2011 11:27 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising