Sony | DPF-D70 | Sony DPF-D70 D70 Digital Photo Frame Návod na použitie

DPF-D70_SK.book Page 1 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
3-300-258-12 (1)
Digitálny
fotografický
rámik
Skôr než začnete
Základné operácie
Pokročilejšie operácie
DPF-D70
Pripojenie k PC
Chybové hlásenia
Riešenie problémov
Ďalšie informácie
Návod na použitie
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.)
sú vyznačené v zadnej časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto
zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. DPF-D70
Serial No. ________________________
© 2008 Sony Corporation
Slovensky
Poznámky k používaniu
Pamäťové karty
Ak sa na monitore zobrazia nasledovné hlásenia, vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte.
 Media format not supported.
 An incompatible Memory Stick is inserted.
 An incompatible CompactFlash card is inserted.
 An incompatible SD Card is inserted.
 An incompatible xD-Picture Card is inserted.
Miera zväčšenia obrázka
V závislosti od veľkosti pôvodného obrazového súboru je možné obrázok zväčšiť
až štyrikrát.
Zobrazenie obrázka

Keď je [Display Mode] (Režim zobrazenia) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia
obrazu) nastavené na [Entire image] (Celý obrázok), z dôvodu veľkosti pôvodného
obrazového súboru sa na monitore nemusí zobraziť celý obrázok.

Ak sa obrázok nezobrazil správne, vyberte pamäťovú kartu a odpojte AC adaptér.
Potom znova pripojte AC adaptér a zapnite zariadenie.
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Slovensky
Poznámky k používaniu
Používanie pamäťových kariet
Ak pamäťová karta obsahuje iné než DCF-kompatibilné obrázky alebo je na nej uložených
príliš mnoho obrázkov, v prevádzke digitálneho fotografického rámika (ďalej fotorámik) sa
môžu prejaviť nasledovné situácie. V takomto prípade redukujte počet obrázkov.
 Aj keď indikátor pohotovostného režimu zmenil farbu z červenej na zelenú po zapnutí
napájania, určitý čas trvá, kým sa zobrazí obrázok. (Stav zapnutia/vypnutia zariadenia
môžete rozlíšiť podľa tohto, či bliká kontrolka prístupu.)
 Počas načítavania obrázkov z pamäťovej karty fotorámikom v režime prezentácie
(Slideshow) alebo zobrazenia hodín sa zobrazovanie zastaví.
 Pridávanie obrázkov do albumu z pamäťovej karty určitý čas trvá. (V závislosti od počtu
obrázkov to môže trvať aj niekoľko hodín.)
Používanie pamäťových kariet “Memory Stick” a kariet
SD Card/štandardných kariet MMC
Aj keď v Menu zvolíte [Delete] (Vymazať), ak je vložená karta s ochrannou klapkou
v pozícii znemožňujúcej zápis (LOCK), Menu pre odstraňovanie sa nezobrazí.
Kartu vložte, keď na nej prepnete ochrannú klapku do polohy umožňujúcej zápis.
Režim údajov o obrázku

Pri pridávaní obrázkov do albumu pomocou nastavenia [Album] v Menu [Image file
size] (Veľkosť obrazového súboru) sa obrázky s väčšou veľkosťou než 1 600 × 960 bodov
uložia v optimalizovanej veľkosti. Preto sa budú údaje o snímaní uloženého obrázka
odlišovať od údajov pre pôvodný obrázok.

Ak obrázok nemá uložené údaje o snímaní, namiesto dátumu snímania sa zobrazí dátum
úpravy obrázka.

Súborový formát súboru JPEG s inou príponou než .jpg (napr. .jpe, .jpeg atď.) sa zobrazí
ako “UNKNOWN” (Neznámy).
Prezentácia (Slideshow)
V režime zobrazenia hodín pri zobrazení prezentácie sa zobrazený dátum a čas líši
od dátumu a času snímania pri nasledovných obrázkoch.
 Obrázky bez uložených údajov o snímaní
 Obrázky uložené do vstavanej pamäte cez prepojenie s PC
 Obrázky uložené na pamäťovú kartu z PC
Pridružené súbory
Ak do albumu pridáte, exportujete alebo odstránite DCF-kompatibilné obrázky
s pridruženým súborom (malý obrazový alebo video súbor atď. pre e-mail), táto operácia
sa neaplikuje na pridružený súbor.
Súbory RAW
V zobrazení samostatného obrázka sa súbory RAW môžu zobraziť vo veľkosti miniatúr.
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_02-04_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 2 Monday, April 28, 2008 2:49 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Batérie nevystavujte nadmerným
teplotám napr. priamemu slnečnému
žiareniu, ohňu atď.
UPOZORNENIE
Batérie nahrádzajte len predpísaným
typom. Inak môže dôjsť k požiaru
alebo úrazu.
Informácia pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto výrobku,
kontaktujte:
najbližšieho predajcu Sony alebo Zákaznícke
informačné centrum Sony
Číslo uvedené nižšie sa vzťahuje len na oblasť
týkajúcu sa predpisov FCC.
Usmerňujúce informácie
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov:
Typové ozn.:
Zodpovedná spol.:
Adresa:
SONY
DPF-D70
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu
dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
Informácia:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné
overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa
mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
“Lampa výrobku obsahuje ortuť. Likvidácia takýchto
materiálov musí byť vykonávaná v súlade
s požiadavkami na ochranu životného prostredia.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.”
Pre zákazníkov v Európe
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC
pre používanie prepojovacích káblov kratších
než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole môže pri určitých
frekvenciách spôsobovať rušenie obrazu tohto
zariadenia.
Upozornenie
Ak statická elektrina alebo elektromagnetizmus
spôsobí prerušenie prenosu dát (zlyhanie prenosu),
reštartujte aplikáciu, alebo odpojte a znova pripojte
komunikačný kábel (USB atď.).
2SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_02-04_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 3 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku
alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného
miesta na recykláciu
elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu
na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii
alebo na jeho obale upozorňuje, že
akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade. Tým, že
zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Informácia pre spotrebiteľov
v krajinách s platnými smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Kopírovanie, editovanie alebo tlač CD diskov,
TV programov, materiálov chránených autorskými
právami (obrazov, publikácií) alebo akýchkoľvek
iných materiálov, okrem vlastných záznamov,
je limitované výhradne pre súkromné alebo
domáce použitie. Ak nevlastníte autorské práva
alebo súhlas vlastníka autorských práv na
kopírovanie takýchto materiálov, ich kopírovaním
nad povolený rámec sa dopúšťate porušenia zákona
a môžete čeliť obvineniu a žalobe zo strany
vlastníka autorských práv.
Pri používaní fotografií s týmto digitálnym
fotorámikom venujte veľkú pozornosť tomu,
aby ste neporušili zákon o ochrane autorských
práv. Akoukoľvek neautorizovanou manipuláciou
alebo úpravou portrétov iných osôb zasahujete
do práv príslušných osôb.
Na niektorých výstavách, podujatiach alebo
predstaveniach môže byť fotografovanie zakázané.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Z dôvodu ochrany pred možnou stratou dát
zapríčinenou náhodnou operáciou alebo poruchou
digitálneho fotorámika odporúčame dôležité údaje
zálohovať.
Informácia
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ
ZA PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ
POŠKODENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ANI
ZA STRATY A UJMY, KTORÉ VZNIKLI CHYBOU
ZARIADENIA ALEBO POUŽÍVANÍM
AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZARIADENIA.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za náhodné alebo následné poškodenia alebo straty
obsahu záznamu, ktoré sú zapríčinené nesprávnym
použitím alebo poruchou digitálneho fotorámika
alebo pamäťovej karty.
Pokračovanie
3SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_02-04_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 4 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Poznámky k LCD monitoru
• Zobrazený obrázok na monitore nie je reprodukčne
identický s vytlačeným obrázkom, pretože sa
zobrazovacie metódy alebo profily odlišujú.
Zobrazený obrázok slúži na orientáciu.
• Na LCD monitor príliš netlačte. Obraz sa môže
rozmazať a môže dôjsť k poruche.
• Vystavením LCD monitora priamemu slnečnému
žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• LCD monitor je vyrobený vysoko presnou
technológiou. Na LCD monitore sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné
body (červené, modré, zelené alebo biele). Tieto
body sú výsledkom normálneho výrobného procesu
a nijakým spôsobom neovplyvňujú vytlačený obraz.
Pomer užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na LCD
monitore vznikať závoje. Nejde o poruchu.
Obchodné značky a ochrana
autorských práv
•
•
•
•
•
, Cyber-shot,
, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”,
,
“Memory Stick PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
, “MagicGate”
a
sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných
krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo ostatných
krajinách.
Intel a Pentium sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation.
CompactFlash je obchodná značka spoločnosti
SanDisk Corporation v USA.
•
alebo xD-Picture Card™ je obchodná
značka spoločnosti FUJIFILM Corporation.
• Obsahuje bitmapové fonty spoločnosti
Monotype Imaging Inc.
• Všetky ostatné názvy spoločností a výrobkov
uvedené v tomto návode môžu byť ochrannými
známkami alebo obchodnými značkami príslušných
spoločností. Označenia “™” a “®” nie sú v tomto
návode vždy uvádzané.
Upozornenie
pre užívateľov
Program © 2008 Sony Corporation
Dokumentácia © 2008 Sony Corporation
Všetky práva vyhradené. Tento návod na použitie alebo
softvér, ktorý je v návode opísaný ani žiadne ich časti
nesmú byť bez predchádzajúceho písomného povolenia
od spoločnosti Sony Corporation kopírované,
prekladané ani transformované do inej formy.
SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION NENESIE
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ
POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKLI
NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM, NEDODRŽANÍM
POKYNOV V TOMTO NÁVODE, SOFTVÉRI
ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ
NACHÁDZAJÚCICH SA V TOMTO NÁVODE.
Odpečatením obalu s médiom CD-ROM súhlasíte
s podmienkami licenčnej zmluvy. Ak s týmito
podmienkami nesúhlasíte, obratom prosím doručte
neporušený obal s diskom spolu s celým obsahom
balenia predajcovi, u ktorého ste sadu zakúpili.
Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo
na zmeny v tomto návode alebo v informáciách
uvádzaných v tomto návode bez predošlého
upozornenia.
Softvér popísaný v tomto návode môže tiež podliehať
ustanoveniam individuálnych licenčných zmlúv
s koncovým používateľom.
Akékoľvek údaje, ktoré sú súčasťou dodávaného
softvéru, nie je možné žiadnym spôsobom upravovať
ani kopírovať okrem osobného použitia. Akékoľvek
nepovolené kopírovanie tohto softvéru je v rozpore
so zákonom o ochrane autorských práv.
Neoprávnené kopírovanie, úpravy portrétov iných
osôb alebo materiálu chráneného zákonom
o autorských právach môže byť v rozpore
s autorskými právami príslušných vlastníkov.
4SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_05-05_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 5 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Obsah
Zmena rôznych nastavení ................. 26
Postup nastavení ........................ 26
Nastaviteľné položky .................... 27
Skôr než začnete
Používanie digitálneho fotografického
rámika rôznymi spôsobmi ....................6
Charakteristické vlastnosti ...................7
Kontrola dodávaného príslušenstva ........8
Popis častí ...........................................8
Pripojenie k PC
Základné operácie
Chybové hlásenia
Príprava diaľkového ovládania ..........10
Pripojenie zdroja napájania ................11
Nastavenie podpierky ........................12
Zapnutie fotorámika ...........................13
Nastavenie hodín ...............................13
Vloženie pamäťovej karty
a zobrazenie obrázkov .......................14
Vloženie pamäťovej karty ..............14
Zobrazenie obrázkov ....................16
Ak sa zobrazí chybové hlásenie ........ 31
Pokročilejšie operácie
Špecifikácia prehrávacieho
zariadenia ..........................................21
Nastavenie veľkosti a polohy
obrázka ..............................................21
Zväčšenie obrázka .......................21
Otočenie obrázka .........................21
Nahrávanie do vstavanej pamäte ..........22
Export obrázkov .................................24
Vymazanie obrázka ...........................25
Pripojenie k PC .................................. 29
Systémové požiadavky ................ 29
Pripojenie k PC za účelom kopírovania
obrázkov .................................... 29
Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú problémy ................... 32
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ............... 35
Bezpečnosť ................................. 35
Umiestnenie ............................... 35
Čistenie ...................................... 35
Obmedzenia pri vytváraní kópií ........ 36
Pamäťové karty ................................. 36
“Memory Stick” .......................... 36
SD Card ..................................... 37
xD-Picture Card .......................... 38
CompactFlash ............................. 38
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty .......................... 38
Technické údaje ................................ 39
Index .................................................. 41
5SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_06-09_DPF-D70.fm
Master: Left.L0
DPF-D70_SK.book Page 6 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Skôr než začnete
Používanie digitálneho fotografického rámika*
rôznymi spôsobmi (* ďalej tiež uvádzané ako fotorámik)
Jednoduché zobrazenie obrázkov z pamäťovej karty
Rôzne funkcie zobrazovania
Okrem prezentácie Slideshow môžete využívať rôzne režimy zobrazenia vrátane
zobrazenia samostatného obrázka, indexu obrázkov, hodín a kalendára. (.str. 16)
Pridávanie dôležitých obrázkov do albumu
(ukladanie do vstavanej pamäte)
Obrázky pridané do albumu sa ukladajú do vstavanej pamäte. Tieto obrázky tiež
môžete exportovať na pamäťovú kartu.
Pripojenie k PC
Obrázky môžete jednoducho kopírovať z PC. Obrázky uložené v albume si tiež môžete
nahrať do PC ako zálohu. Obrázky tiež môžete prenášať pomocou pamäťovej karty.
Vstup do fotorámika
Ak je fotorámik pripojený k PC a zároveň sú
k nemu pripojené/vložené pamäťové karty,
fotorámik má nastavenú prioritu pre vstup
z pripojeného PC podľa zobrazenia na obrázku
vľavo. Ak vložíte viacero pamäťových kariet,
zobrazia sa obrázky z pamäťovej karty, ktorá
bola vložená ako prvá.
6SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_06-09_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 7 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Charakteristické
vlastnosti
Skôr než začnete
Zariadenie DPF-D70 od spoločnosti Sony je
digitálny fotorámik, ktorý dokáže jednoducho
zobrazovať obrázky nasnímané digitálnym
fotoaparátom alebo iným zariadením bez
potreby použiť PC.
x Podpora rôznych pamäťových kariet
Zariadenie podporuje rôzne pamäťové karty
používané v digitálnych fotoaparátoch
a ďalších zariadeniach, ako napríklad
pamäťová karta “Memory Stick”,
CompactFlash, SD Card a xD-Picture
Card™. Stačí len vložiť pamäťovú kartu,
ktorú ste vybrali z digitálneho fotoaparátu
alebo iného zariadenia a okamžite môžete
zobraziť obrázky.
x Rôzne režimy prehrávania
Zobrazované obrázky sa môžu automaticky
prepínať, akoby ste otáčali stránky vo vašom
fotoalbume. Nastaviť môžete rôzne režimy
zobrazovania, ku ktorým patrí zobrazovanie
obrázkov, hodín a kalendára. Zmeniť tiež
môžete nastavenia prehrávania, ako
napríklad poradie zobrazovania.
x Rôzne funkcie zobrazovania
Použiť môžete rôzne režimy zobrazovania,
ako napríklad analógové hodiny, digitálne
hodiny a kalendár. Fotorámik dokáže
zobraziť obrázky v režime samostatného
obrázka, indexového zobrazenia, zväčšiť/
zmenšiť alebo prispôsobiť obrázok
obrazovke.
x Automatické otáčanie obrázkov
Fotorámik automaticky otáča obrázky
do správnej polohy. Obrázky budú
automaticky otáčané aj vtedy, keď bude
fotorámik v polohe na výšku aj na šírku.
x Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládaním
x Nahrávanie obrázkov do vstavanej
pamäte
Obrázky pridané do albumu sa ukladajú
do vstavanej pamäte.
x Export obrázkov
Obrázky z albumu môžete exportovať
na pamäťovú kartu.
x Pripojenie k PC za účelom
kopírovania obrázkov
7SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_06-09_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 8 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Kontrola dodávaného
príslušenstva
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné položky.
• Digitálny fotorámik (1)
• Diaľkové ovládanie (1)
• AC adaptér (1)
• Návod na použitie (tento návod) (1)
• Záručný list (1)
(V niektorých krajinách sa záručný list
nedodáva.)
Popis častí
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla
sú uvedené v zátvorkách.
Predná časť
A LCD monitor
B Senzor signálov DO
Keď používate dodávané diaľkové ovládanie,
smerujte ho na tento senzor.
Zadná časť
A Konektor USB miniB (.str. 29)
Pripojenie USB kábla, ak chcete fotorámik
prepojiť a používať s PC.
B Konektor DC IN 12 V (.str. 11)
Koncovku dodávaného AC adaptéra zasuňte
do tohto konektora a adaptér pripojte
do elektrickej zásuvky.
C Podpierka (.str. 12)
8SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_06-09_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 9 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
Skôr než začnete
D Tlačidlo VIEW MODE
E Kontrolka prístupu (.str. 14)
F Slot “Memory Stick PRO”
(Standard/Duo) (.str. 14)
G Slot CompactFlash/Microdrive
(.str. 14)
H Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim)/
Indikátor (pohotovostný režim)
I Tlačidlo MENU
Zobrazenie ponuky MENU.
Tlačidlá na fotorámiku môžete použiť na
ovládanie takých funkcií, ako sú [Slideshow]
(Prezentácia), [Rotate] (Otočiť),
[Add to album] (Pridať do albumu)
a [Clock] (Hodiny).
J Smerové tlačidlá (v/V)
A
B
C
D
E
F
Tlačidlo VIEW MODE
Tlačidlo
(hodiny)
Tlačidlo
(prezentácia)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo BACK
Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim)
G Tlačidlo (pridať do albumu)
H Tlačidlá (zväčšiť)/ (zmenšiť)
I Tlačidlo
(index)
Prepínanie medzi zobrazením jedného
obrázka a indexovým zobrazením obrázkov.
J Smerové tlačidlá (B/b/v/V)
K Tlačidlo
(potvrdiť)
L Tlačidlo
(otočiť) (.str. 21)
Pohyb kurzora.
K Tlačidlo ENTER
L Tlačidlo Reset
M Slot SD Card/MMC/
xD-Picture Card (.str. 14)
9SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left.L0
DPF-D70_SK.book Page 10 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Základné operácie
Príprava diaľ kového
ovládania
Dodávaná lítiová batéria (CR2025) je už
vložená v diaľkovom ovládaní.
Pred používaním diaľkového ovládania
vytiahnite ochranný prvok podľa obrázka.
Výmena batérie v diaľkovom
ovládaní
Ak diaľkové ovládanie prestane fungovať,
vymeňte batériu (lítiová batéria CR2025)
za novú.
1
Vytiahnite držiak batérie.
Zatlačte uvoľňovaciu klapku na držiaku
batérie a vytiahnite ho von.
Ochranný prvok
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vrchnú časť diaľkového ovládania smerujte
priamo na senzor signálov DO na fotorámiku.
2
Z držiaka batérie vyberte starú
batériu a vložte doň novú batériu.
Batériu vkladajte označením “+” smerom
nahor.
Senzor
signálov
DO
3
Zasuňte držiak batérie späť do DO.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
hrozí riziko explózie. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte, ani ju nehádžte do ohňa.
Poznámky
• Ak je lítiová batéria slabá, ovládací dosah
diaľkového ovládania sa skráti, alebo diaľkové
ovládanie nebude fungovať správne. V takomto
prípade vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
Sony CR2025. Ak použite inú batériu, môže dôjsť
k vzniku požiaru alebo explózii.
• Ak použite inú ako špecifikovanú batériu, môže
dôjsť k znehodnoteniu batérie.
10SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 11 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
• Použité batérie odovzdajte na vyhradenom mieste,
ktoré je špecifikované príslušným úradom.
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby do diaľkového ovládania nevnikli
žiadne predmety, napríklad počas výmeny batérie.
• Nesprávne používanie batérie môže viesť k jej
vytečeniu a následnej korózii.
Pripojenie zdroja
napájania
1
Koncovku AC adaptéra pripojte
do konektora DC IN 12 V na zadnej
strane fotorámika.
2
AC adaptér pripojte do elektrickej
siete.
– Batériu nenabíjajte.
Základné operácie
– Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batériu. Predídete tak možnému
poškodeniu DO vytečením batérie a následnou
koróziou.
– Pri nesprávnom vložení, skratovaní, demontáži,
nadmernom zahriatí batérie alebo po jej
zahodení do ohňa môže dôjsť k porušeniu
batérie a následnému vytečeniu.
Používanie návodu na použitie
Operácie popísané v tomto návode popisujú
ovládanie ovládacími prvkami na DO. Ak je
operácia vykonávaná pomocou DO a pomocou
tlačidiel na fotorámiku rozdielnym spôsobom,
bude to uvedené v poznámke alebo rade.
Do elektrickej
zásuvky
AC adaptér
Poznámky
• Pre zabezpečenie jednoduchého prístupu by sa
elektrická zásuvka mala nachádzať čo najbližšie
pri zariadení.
• Fotorámik neumiestňujte na nestabilné miesta,
ako napr. na nestabilný stôl alebo šikmú plochu.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky. Ak spozorujete nejaký problém
pri používaní AC adaptéra, okamžite odpojte
adaptér od elektrickej siete.
• Koncovku AC adaptéra neskratujte kovovými
predmetmi. V opačnom prípade môže dôjsť
k poruche zariadenia.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených priestoroch,
napr. medzi stenou a nábytkom.
Pokračovanie
11SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 12 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
• Po ukončení používania, odpojte AC adaptér
od konektora DC IN 12 V na fotorámiku a odpojte
AC adaptér od elektrickej zásuvky.
• Napájacie zariadenie je konštruované tak, aby
mohlo byť správne orientované aj v zvislej polohe
aj pri umiestnení na plochu.
Nastavenie podpierky
Vysunutie podpierky
Fotorámik môžete postaviť pomocou podpierky
podľa nižšie uvedeného obrázka.
Nastavenie orientácie na výšku
alebo na šírku
Fotorámik môžete otočiť a postaviť na výšku
alebo na šírku bez toho, aby ste prestavovali
podpierku.
Ak fotorámik umiestnite na výšku, obrázok sa
tiež automaticky nastaví do správnej orientácie.
Poznámky
• Pri prenášaní fotorámika podpierku zasuňte.
• Skontrolujte, či je podpierka stabilná. Ak podpierka
nie je nastavená správne, fotorámik môže spadnúť.
• Ak fotorámik otočíte na výšku, Menu, informácie
o obrázku a indexové zobrazenie sa neotočí.
12SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 13 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Nastavenie hodín
Zapnutie
Aby sa v režime hodín a kalendára zobrazoval
správny čas, je potrebné vo fotorámiku nastaviť
hodiny (presný čas).
Po prvom zapnutí fotorámika od jeho
zakúpenia sa spustí automaticky predvádzací
režim. Počas predvádzacieho režimu nie je
možné nastaviť hodiny.
Predvádzací režim deaktivuje vložením
pamäťovej karty s vhodnými obrazovými
dátami. Po deaktivovaní predvádzacieho
režimu už môžete nastaviť hodiny.
Fotorámik zapnete stlačením 1 (zapnutie/
pohotovostný režim) na fotorámiku alebo na DO.
Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť
nazeleno (keď predtým svietil načerveno).
1
Stlačte MENU na DO.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Poznámka
2
Stláčaním v/V zvoľte
[Various settings] (Rôzne nastavenia)
a stlačte
, čím zobrazíte okno
pre rôzne nastavenia.
3
Stláčaním v/V zvoľte
[Date/time settings] (Nastavenia
dátumu/času) a stlačte
.
• Keď AC adaptér pripojíte ku fotorámiku, indikátor
pohotovostného režimu bude svietiť načerveno.
Zobrazí sa okno pre nastavenia dátumu/
času.
Vypnutie napájania
Zatlačte a pridržte 1 (zapnutie/pohotovostný
režim) na fotorámiku alebo na DO dovtedy,
kým sa nevypne napájanie. Indikátor
pohotovostného režimu začne svietiť načerveno
(keď predtým svietil nazeleno).
Poznámka
• Predtým ako indikátor pohotovostného režimu
začne svietiť načerveno neodpájajte AC adaptér
od fotorámika. Môže dôjsť k poškodeniu
fotorámika.
4
Zvoľte formát dátumu.
1 Stláčaním v/V zvoľte [Date Display
Order] (Formát zobrazovania dátumu)
.
a stlačte
2 Stláčaním v/V zvoľte formát a stlačte
.
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
Pokračovanie
13SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Základné operácie
Zapnutie fotorámika
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 14 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
5
Nastavte dátum.
1 Stláčaním v/V zvoľte [Date] (Dátum)
a stlačte
.
2 Stláčaním v/V zvoľte hodnotu
a stlačte
.
6
Nastavte čas.
1 Stláčaním v/V zvoľte [Time] (Čas)
a stlačte
.
2 Stláčaním v/V zvoľte hodnotu
a stlačte
.
Nastavte čas tak, že postupne nastavíte
hodinu, minúty a sekundy.
7
Pre kalendár nastavte úvodný deň
v týždni.
Môžete nastaviť deň, ktorý sa pri
aktivovaní kalendára bude zobrazovať
úplne vľavo.
1 Stláčaním v/V zvoľte [First Weekday]
(Prvý deň v týždni) a stlačte
.
2 Stláčaním v/V zvoľte [Sunday] (Nedeľa)
.
alebo [Monday] (Pondelok) a stlačte
8
Vloženie pamäťovej
karty a zobrazenie
obrázkov
Táto kapitola opisuje postup vkladania pamäťovej
karty a všeobecné funkcie pre zobrazovanie
obrázkov pomocou prezentácie Slideshow.
Vloženie pamäťovej karty
Pamäťovú kartu zasuňte priamo a správne
do príslušného slotu s popisným štítkom
smerom k vám (ak máte fotorámik otočený
k sebe zo zadnej strany).
Podrobnosti o typoch pamäťových kariet
vhodných pre fotorámik pozri str. 36 až 38.
Kontrolka prístupu
Stlačte MENU.
Okno s ponukou Menu sa zatvorí.
Pamäťovú kartu zasuňte priamo a správne
do príslušného slotu s popisným štítkom smerom
k vám. Sloty na pamäťové karty sú zoradené
v nasledovnom poradí odvrchu: “Memory Stick”
(“Memory Stick Duo”), CompactFlash, SD Card
a xD-Picture Card.
Vybratie pamäťovej karty
Kartu vytiahnite von zo slotu v opačnom smere,
ako ste ju zasunuli.
14SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 15 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Poznámky
Základné operácie
• Pri vkladaní pamäťovej karty ju vkladajte len
správnym smerom. Nepokúšajte sa ju vkladať nasilu
nesprávne, pretože môže dôjsť k poškodeniu
pamäťovej karty a/alebo fotorámika.
• Tento fotorámik disponuje slotom na štandardnú
pamäťovú kartu “Memory Stick” aj na kartu typu
Duo. Adaptér Memory Stick nie je potrebný.
• Dvojúčelový slot na pamäťové karty SD Card/
xD-Picture Card automaticky zistí typ karty.
• Pred používaním pamäťovej karty pozri
“Pamäťové karty” na str. 36.
Priorita zobrazovania obrázkov
Ak vložíte pamäťovú kartu, automaticky sa zobrazia
obrázky z pamäťovej karty. Ak chcete manuálne zmeniť
zobrazovanie z pamäťovej karty, špecifikujte to v Menu
[Select device] (Výber zariadenia) (str. 21).
Zobrazovanie obrázkov pomocou fotorámika
uložených na pamäťovej karte má nasledovné
priority.
• Ak je do zapnutého fotorámika vložených
niekoľko pamäťových kariet súčasne, prioritu
majú obrázky z pamäťovej karty, ktorú ste vložili
ako prvú.
• Ak je do vypnutého fotorámika vložených
niekoľko pamäťových kariet súčasne, karty majú
nasledovnú prioritu.
“Memory Stick” b CompactFlash
b SD Card / xD-Picture Card
• Ak do fotorámika nie je vložená žiadna
pamäťová karta, zobrazia sa obrázky uložené
do albumu vo vstavanej pamäti.
Pokračovanie
15SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 16 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Zobrazenie obrázkov
x Prehľad zobrazení
Spôsob zobrazovania môžete prepínať
pomocou tlačidiel na DO.*
Zobrazenie hodín
(str. 19)
Zobrazenie prezentácie Slideshow
(str. 17)
Zobrazenie samostatného obrázka
(str. 18)
Zobrazenie indexu obrázkov
(str. 19)
Rady*
• Ak je zapnuté napájanie a do fotorámika nie je
vložená žiadna pamäťová karta, zobrazia sa obrázky
uložené vo vstavanej pamäti. Ak vo vstavanej
pamäti nie sú uložené žiadne obrázky, automaticky
sa spustí predvádzací režim. Po vložení pamäťovej
karty sa predvádzací režim zruší.
• Ak fotorámik vypnete a opäť zapnete,
režim zobrazovania ostane nezmenený.
16SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 17 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
x Zobrazenie prezentácie
Slideshow
Obrázky zo vstavanej pamäte sa zobrazujú
v sérii za sebou automaticky.
Režim zobrazenia hodín
Obrázky sa zobrazia s dátumom a časom
snímania.
Spustenie prezentácie Slideshow
• Z režimu zobrazenia samostatného obrázka,
hodín alebo indexu obrázkov spustíte
prezentáciu stlačením
(prezentácia).
Rada
Existuje niekoľko režimov prezentácie.
Stláčaním VIEW MODE sa režimy menia
v nasledovnom poradí.
Základné operácie
Ak chcete vykonať túto operáciu pomocou
fotorámika, stlačte
ENTER v režime zobrazenia
samostatného obrázka.
Režim zobrazenia kalendára
Obrázky sa zobrazia v sérii za sebou pri
súčasnom zobrazení kalendára.
Rada
V Menu [Slideshow Settings] (Nastavenia prezentácie)
môžete nastaviť interval v režime zobrazenia
samostatného obrázka a kalendára (str. 27). V tomto
Menu môžete tiež pre režim zobrazenia samostatného
obrázka nastaviť efekt a poradie.
Režim zobrazenia samostatného obrázka
Obrázky sa budú zobrazovať v sérii
za sebou s efektom zvoleným v Menu
[Slideshow Settings] (Nastavenia prezentácie).
Režim náhodného zobrazenia
Obrázky sa budú zobrazovať s náhodne
zvolenými vzormi pre prezentáciu (štyri vyššie
uvedené režimy).
Režim zobrazenia viacerých obrázkov
Súčasne sa bude zobrazovať viacero obrázkov.
Pokračovanie
17SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 18 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
x Zobrazenie samostatného
obrázka
Zobrazenie požadovaného obrázka
• Ak sa počas prezentácie zobrazí požadovaný
obrázok, stlačte
.
• V indexovom zobrazení zvoľte stáčaním
B/b/v/V požadovaný obrázok a tlačte
.
Môžete tiež stlačiť (zväčšiť).
Režim prispôsobenia obrazovke
Zobrazenie celého obrázka na celej obrazovke.
Stláčaním B/b môžete prepínať zobrazované obrázky.
Rada
Ak chcete vykonať túto operáciu pomocou
fotorámika, stlačte
ENTER, keď sa počas
prezentácie zobrazí požadovaný obrázok.
V indexovom zobrazení zvoľte smerovými tlačidlami
obrázok a potom stlačte
ENTER.
Režim údajov o obrázku
Zobrazenie údajov o obrázku, ako napríklad číslo
obrázka, názov súboru a dátum snímania. Stláčaním
B/b môžete prepínať zobrazované obrázky.
Stláčaním VIEW MODE sa režimy menia
v nasledovnom poradí.
Rada
Pomocou položky [Display Mode] (Režim
zobrazenia) v Menu [Various settings] (Rôzne
nastavenia) môžete nastaviť režim zobrazenia obrázka
(okrem režimu údajov o obrázku) (str. 27). Na všetky
obrázky nie je účinné nastavenie [Fit to screen]
(Prispôsobiť obrazovke).
Režim zobrazenia celého obrázka
Zobrazenie celého obrázka na obrazovke.
Stláčaním B/b môžete prepínať zobrazované
obrázky.
Zobrazia sa nasledovné údaje.
• Indikácie vstupu/nastavenia
Zobrazia sa indikácie vstupov a informácie
o nastaveniach pre daný obrázok.
Ikony
Význam
Vstup z pamäťovej karty
“Memory Stick”
Vstup z pamäťovej karty SD Card
Vstup z pamäťovej karty
CompactFlash
Vstup z pamäťovej karty
xD-Picture Card
Vstup zo vstavanej pamäte
Indikátor ochrany
Indikácia pridruženého súboru
(Zobrazí sa, ak je k dispozícii
pridružený súbor, ako napr.
pohyblivý súbor alebo malý
obrazový súbor pre e-mail.)
18SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 19 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Režim veľkých miniatúr
Zobrazenie prehľadu veľkých miniatúr
(3 riadky × 4 stĺpce).
Stláčaním B/b/v/V zvoľte obrázok.
Poznámka
x Zobrazenie indexu obrázkov
Zobrazenie prehľadu obrázkov zo zvolenej
pamäťovej karty alebo vstavanej pamäte.
Zobrazenie indexu obrázkov v režime
prezentácie, hodín alebo samostatného
obrázka.
Stlačte
(index). V režime zobrazenia
samostatného obrázka môžete tiež stlačiť
(zmenšiť).
Rada
Ak chcete vykonať túto operáciu pomocou
fotorámika, v režime samostatného obrázka zvoľte
v Menu zobrazenie indexu obrázkov.
Stláčaním VIEW MODE prepínate režimy
zobrazenia indexu obrázkov.
Režim malých miniatúr
Zobrazenie prehľadu malých miniatúr
(5 riadkov × 6 stĺpcov).
Stláčaním B/b/v/V zvoľte obrázok.
• Ak v režime zobrazenia indexu obrázkov otočíte
fotorámik na výšku, obrázky sa automaticky
neotočia.
x Zobrazenie hodín
Zobrazenie hodín alebo kalendára.
Nezobrazia sa žiadne obrázky.
Zobrazenie hodín v režime prezentácie,
samostatného obrázka alebo indexu
obrázkov.
Stlačte
(hodiny) na DO.
Rada
Ak chcete vykonať túto operáciu pomocou
fotorámika, v režime samostatného obrázka zvoľte
v Menu zobrazenie hodín.
Stláčaním VIEW MODE prepínate režimy
zobrazenia hodín.
Režim analógových hodín
Zobrazenie času pomocou analógových hodín.
Pokračovanie
19SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Základné operácie
• Poradie zobrazovania obrázkov/
Celkový počet obrázkov
• Číslo obrázka (Číslo priečinka - súboru)
Zobrazí sa, ak obrázok vyhovuje štandardu DCF.
• Dátum snímania
• Podrobnosti o obrázku
– Formát súboru (JPEG, RAW)
– Počet pixelov (šírka × výška)
– Názov výrobcu zariadenia, s ktorým bol
obrázok nasnímaný
– Názov modelu zariadenia, s ktorým bol
obrázok nasnímaný
– Rýchlosť uzávierky (napr.: 1/8)
– Clona (napr.: F2.8)
– Expozícia (napr.: +0.0EV)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_10-20_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 20 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Režim digitálnych hodín
Zobrazovanie dátumu a času pomocou
digitálnych hodín.
Režim kalendára
Zobrazenie kalendára pre aktuálny mesiac.
Stláčaním v/V môžete zobraziť kalendár pre
predchádzajúci alebo nasledovný mesiac.
V Menu [Date/time settings]
(Nastavenia dátumu/času) môžete tiež
pre kalendár nastaviť prvý deň v týždni.
Rada
Pre režim analógových hodín, digitálnych hodín
a kalendára je možné nastaviť čierne a biele pozadie.
20SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Right.L0
DPF-D70_SK.book Page 21 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Pokročilejšie operácie
Špecifikácia
prehrávacieho zariadenia
Môžete špecifikovať pamäťovú kartu, z ktorej
sa budú zobrazovať obrázky.
1
Stlačte MENU.
Nastavenie veľ kosti
a polohy obrázka
Zväčšenie obrázka
1
Zobrazí sa Menu.
2
Stláčaním v/V zvoľte [Select device]
(Výber zariadenia) a stlačte
.
Obrázok zväčšíte stlačením
(zväčšiť) na DO. Zväčšený obrázok
zmenšíte stlačením (zmenšiť).
Zobrazí sa okno pre výber zariadenia.
Poznámky
• V závislosti od veľkosti obrázka sa po zväčšení
môže znížiť jeho kvalita.
• Obrázok nie je možné zväčšovať pomocou tlačidiel
na fotorámiku.
• V závislosti od obrázkov môže byť maximálne
zväčšenie 2×.
Rada
Ak nie je vložené/pripojené žiadne zariadenie,
tak ho vložte/pripojte.
3
Stláčaním v/V zvoľte zariadenie,
z ktorého chcete zobrazovať
obrázky a stlačte
.
Zobrazia sa obrázky zo zvoleného
zariadenia.
Rada
Ak chcete túto operáciu vykonať z fotorámika,
stlačte MENU, stláčaním smerových tlačidiel zvoľte
zariadenie, z ktorého chcete zobrazovať obrázky
a stlačte
ENTER.
Otočenie obrázka
1
Stlačte
(otočiť) na DO.
Po každom stlačení tlačidla sa obrázok
otočí o 90 stupňov doľava.
Vykonanie operácie pomocou
DO cez Menu
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa Menu.
Pokračovanie
21SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Pokročilejšie operácie
Každým stlačením tlačidla sa obrázok
zväčší. Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát
oproti pôvodnému obrázku. Zväčšený
obrázok môžete posúvať nahor, nadol,
vľavo a vpravo.
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 22 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
2
Stláčaním v/V zvoľte [Rotate]
(Otočiť) a stlačte
.
Nahrávanie
do vstavanej pamäte
Zobrazí sa Menu Rotate.
Ak do vstavanej pamäte uložíte importované
obrázky, môžete fotorámik používať ako
digitálny album.
Rada
3
V ponuke [Image file size] (Veľkosť obrazového súboru)
v Menu môžete prednastaviť to, či chcete uložiť obrázky
s optimalizovanou veľkosťou alebo bez kompresie.
Potom ich môžete uložiť do vstavanej pamäte.
Stláčaním v/V zvoľte smer otočenia
a stlačte
.
•
:
Otáčanie o 90 stupňov doprava.
•
:
Otáčanie o 90 stupňov doľava.
4
Stláčaním v/V zvoľte [OK] a stlačte
1
Stlačte
(pridať do albumu) na DO.
Zobrazí sa Menu Add to album
(Pridať do albumu).
.
Zobrazenie samostatného obrázka
Rada
Ak chcete túto operáciu vykonať z fotorámika,
stlačte MENU, stláčaním smerových tlačidiel zvoľte
položku a stlačte
ENTER.
Zobrazenie prezentácie Slideshow
22SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 23 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Zobrazenie indexu obrázkov
Pre zrušenie výberu obrázka zvoľte
príslušný obrázok a stlačením
zrušte jeho označenie.
2 Stlačte MENU.
Zobrazí sa potvrdzovacie okno,
či chcete obrázky uložiť do vstavanej
pamäte.
Rady
• Ak chcete túto operáciu vykonať z Menu,
stlačte MENU na DO, stláčaním v/V
zvoľte [Add to album] (Pridať do albumu)
a stlačte
.
2
Stláčaním v/V zvoľte [This image],
[Selected images] alebo [All images]
a stlačte
.
4
Stláčaním v/V zvoľte [Yes] (Áno)
a stlačte
.
Zvolený obrázok sa uloží do vstavanej
pamäte.
[This image] (Tento obrázok):
Pridá sa aktuálne zobrazený obrázok*.
[Selected images] (Zvolené obrázky):
Pridajú sa zvolené obrázky z indexového
zobrazenia.
[All images] (Všetky obrázky):
Pridajú sa všetky obrázky zo zariadenia.
Pri zvolení [Selected images] sa zobrazia
tie obrázky zo zariadenia, ktoré sú
aktuálne zobrazené v indexovom
zobrazení.
Ak zvolíte [This image] alebo [All images],
pokračujte krokom 4 a dokončite nahrávanie
obrázkov do vstavanej pamäte.
* V zobrazení prezentácie nie je možné
zvoliť [This image].
3
Ak zvolíte [Selected images],
vyberte si obrázok, ktorý chcete
pridať.
1 Stláčaním B/b/v/V zvoľte obrázok,
ktorý sa pridá do albumu a stlačte
.
Skontrolujte, či každý zvolený obrázok
bude označený. Pre pridanie viacerých
obrázkov opakujte tento postup.
23SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Pokročilejšie operácie
• Obrázky zo vstavanej pamäte nie je možné
pridať do albumu.
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 24 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Skontrolujte, či každý zvolený obrázok
bude označený. Pre export viacerých
obrázkov opakujte tento postup.
Pre zrušenie výberu obrázka zvoľte
príslušný obrázok a stlačením
zrušte jeho označenie.
2 Stlačte MENU.
Zobrazí sa okno pre výber zariadenia,
do ktorého chcete exportovať.
Export obrázkov
Obrázky zo vstavanej pamäte môžete
exportovať na pamäťovú kartu.
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa Menu.
2
Stláčaním v/V zvoľte [Export]
a stlačte
.
5
Stlačením v/V zvoľte zariadenie,
do ktorého chcete exportovať
obrázok a stlačte
.
6
Po dokončení exportu sa zobrazí
potvrdzovacie okno a potom
stlačte
.
Zobrazí sa Menu Export.
3
Stláčaním v/V zvoľte [This image],
[Selected images] alebo [All images]
a stlačte
.
[This image] (Tento obrázok):
Exportuje sa aktuálne zobrazený obrázok
alebo obrázok zvolený v indexovom
zobrazení.*
[Selected images] (Zvolené obrázky):
Exportujú sa zvolené obrázky
z indexového zobrazenia.
[All images] (Všetky obrázky):
Exportujú sa všetky obrázky z albumu.
Pri zvolení [Selected images] sa zobrazí
index obrázkov v albume.
Ak zvolíte [This image] alebo [All images],
pokračujte krokom 5 a zvoľte zariadenie,
do ktorého chcete exportovať.
Zvolený obrázok sa skopíruje
do špecifikovaného zariadenia.
Poznámka
Počas exportu nevypínajte napájanie, ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Inak môže dôjsť poškodeniu
fotorámika, pamäťovej karty alebo údajov.
Rada
Ak chcete túto operáciu vykonať z fotorámika,
stlačte MENU, stláčaním smerových tlačidiel
zvoľte položku a stlačte
ENTER.
* V zobrazení prezentácie nie je možné
zvoliť [This image].
4
Ak zvolíte [Selected images],
špecifikujte obrázok, ktorý chcete
exportovať.
1 Stláčaním B/b/v/V zvoľte obrázok,
ktorý chcete exportovať a stlačte
.
24SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 25 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Vymazanie obrázka
1
Stlačte MENU.
Zobrazí sa Menu.
2
Stláčaním v/V zvoľte [Delete]
(Vymazať) a stlačte
.
Zobrazí sa Menu Delete.
3
Stláčaním v/V zvoľte [This image],
[Selected images] alebo [All images]
a stlačte
.
Rada
Ak chcete túto operáciu vykonať z fotorámika,
stlačte MENU, stláčaním smerových tlačidiel zvoľte
položku a stlačte
ENTER.
Formátovanie vstavanej pamäte
Ak v Menu [Various settings] (Rôzne nastavenia)
použijete položku [Format internal memory]
(Naformátovať vstavanú pamäť), môžete
naformátovať vstavanú pamäť.
4
Pokročilejšie operácie
[This image] (Tento obrázok):
Vymaže sa aktuálne zobrazený obrázok.
[Selected images] (Zvolené obrázky):
Zo zoznamu obrázkov sa vymaže zvolený
obrázok.
[All images] (Všetky obrázky):
Vymažú sa všetky obrázky zo zariadenia.
Pri zvolení [Selected images] sa zobrazia tie
obrázky zo zariadenia, ktoré sú aktuálne
zobrazené v indexovom zobrazení.
Ak zvolíte [This image] alebo [All images],
pokračujte krokom 5 a potvrďte operáciu.
Ak zvolíte [Selected images],
špecifikujte obrázok, ktorý chcete
vymazať.
1 Stláčaním B/b/v/V zvoľte obrázok,
ktorý chcete vymazať a stlačte
.
Skontrolujte, či každý zvolený obrázok
bude označený. Pre vymazanie viacerých
obrázkov opakujte tento postup.
Pre zrušenie výberu obrázka zvoľte
príslušný obrázok a stlačením
zrušte jeho označenie.
2 Stlačte MENU.
Zobrazí sa okno pre potvrdenie
vymazania.
5
Stláčaním v/V zvoľte [Yes] (Áno)
a stlačte
.
Obrázok sa vymaže.
25SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 26 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Zmena rôznych nastavení
4
Týmto môžete nastaviť každú položku
(str. 27).
Postup nastavení
Poznámka
Môžete zmeniť zobrazenie, prezentáciu, jazyk
a ďalšie nastavenia fotorámika. Môžete tiež
obnoviť výrobné nastavenia a naformátovať
vstavanú pamäť.
Ak fotorámik zobrazuje napríklad prezentáciu,
niektoré položky nie je možné nastaviť.
Tieto položky sú zobrazené šedo a nie je ich
možné zvoliť.
5
Poznámka
Stlačte MENU.
Zobrazí sa Menu.
2
Stláčaním v/V zvoľte príslušnú
hodnotu a stlačte
.
Po každom stlačení v/V (v/V na
fotorámiku) sa mení nastavovaná hodnota.
Ak meníte číselnú hodnotu, stláčaním V
ju zvyšujete a stláčaním v znižujete.
Stlačením
potvrdíte nastavenie.
Naformátovať je možné len vstavanú pamäť.
1
Stláčaním v/V zvoľte položku, ktorú
chcete zmeniť a stlačte
.
Stláčaním v/V zvoľte
[Various settings] (Rôzne nastavenia)
a stlačte
, čím zobrazíte okno
pre rôzne nastavenia.
6
Stlačte MENU.
Menu sa zatvorí.
Rady
• Ak chcete túto operáciu vykonať z fotorámika,
stlačte MENU, stláčaním smerových tlačidiel zvoľte
položku a stlačte
ENTER.
• Pre obnovenie výrobných nastavení zvoľte [Reset]
a stlačte
. Nastavené hodnoty, okrem hodín,
sa zmenia na výrobné nastavenia.
3
Stláčaním v/V zvoľte položku,
ktorú chcete zmeniť a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie zvolenej
položky.
Napríklad, keď je zvolená položka
[Slideshow Settings] (Nastavenia prezentácie).
26SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 27 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Nastaviteľné položky
*: Výrobné nastavenia
Nastavenie
Popis
Slideshow
Settings
(Nastavenia
prezentácie)
Interval
Nastavenie časového intervalu prepínania obrázkov v režime zobrazenia
samostatného obrázka alebo kalendára (3 sec., 10 sec.*, 30 sec., 1 minute,
5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours).
Effect (Efekt)
Center cross
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná postupným
zobrazovaním od stredu k okrajom.
Vert. blinds
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná spôsobom
preklopenia vertikálnych pásov.
Horiz. blinds
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná spôsobom
vytiahnutia horizontálnych pásov.
Fade*
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná postupným
stmavovaním aktuálneho obrázka a postupným
zosvetľovaním nasledujúceho obrázka.
Wipe
Prechod na ďalší obrázok sa vykoná postupným
miznutím aktuálneho obrázka, čím sa odhalí
nasledujúci obrázok.
Random
Náhodný výber z predchádzajúcich piatich efektov.
Shoot. Date*
Zobrazovanie obrázkov podľa dátumu snímania.
Order (Poradie)
Poznámka
Ak počet obrázkov presiahne 1 500, obrázky sa
nezobrazia podľa dátumu. Obrázky sa zobrazia podľa
názvov súborov.
Random
Screen
Settings
(Nastavenia
obrazu)
LCD backlight
(Podsvietenie LCD
monitora)
Náhodné zobrazovanie obrázkov.
Nastavenie jasu podsvietenia LCD monitora na úroveň 1 až 10*.
Brightness (Jas)
Nastavenie jasu obrázkov na hodnotu 1, 2*, 3.
Display Mode
(Režim zobrazenia)
Nastavenie režimu zobrazenia pre zobrazenie samostatného obrázka.
Poznámka
Pôvodné obrazové údaje sa nezmenia.
Entire image*
Zobrazenie obrázka s pôvodným horizontálnym
a vertikálnym pomerom strán s okrajmi na vrchnej,
spodnej, ľavej a pravej časti.
Fit to screen
Zväčšenie a prispôsobenie obrázka pre zobrazenie
na celej obrazovke.
Auto image orientation
(Automatické otáčanie
obrázka)
ON*/OFF (ZAP.*/VYP.): Nastavenie automatickej detekcie a otáčania
obrázkov.
Auto image orientation
(Automatické otáčanie
zobrazenia)
ON*/OFF (ZAP.*/VYP.): Ak fotorámik umiestnite na výšku, môžete
nastaviť automatickú detekciu a otáčanie obrázkov do správnej orientácie.
Pokračovanie
27SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Pokročilejšie operácie
Položka
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_21-28_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 28 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Položka
Nastavenie
Popis
General
Settings
(Všeobecné
nastavenia)
Auto power ON/OFF
(Automatické
zapnutie/vypnutie)
Power-ON
timer
Nastavenie časovača (hodina/minúty) pre automatické
zapnutie. Pre nastavenie [Auto ON time] zvoľte [ON].
Power-OFF
timer
Nastavenie časovača (hodina/minúty) pre automatické
vypnutie. Pre nastavenie [Auto OFF time] zvoľte [ON].
Image file size
(Veľkosť
obrazového súboru)
Album*
Kompresia a uloženie obrázkov do vstavanej pamäte.
Uložiť môžete viacero obrázkov.
Original
Ukladanie obrázkov do vstavanej pamäte bez
kompresie. Kvalita obrázkov sa nezníži, ale uložiť
môžete len niekoľko obrázkov.
Logo Sony
ON*/OFF (ZAP.*/VYP.): Nastavenie zobrazovania loga Sony
na fotorámiku.
Date/time
settings
(Nastavenia
dátumu/
času)
Nastavenie dátumu, času, prvého dňa v týždni atď. (.str. 13)
Language
setting
(Nastavenie
jazyka)
Nastavenie jazyka pre zobrazenie na LCD monitore.
Japanese (japonský), English* (anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky), German
(nemecký), Italian (taliansky), Russian (ruský), Chinese (Simplified) (čínsky (jednoduchý)),
Chinese (Traditional) (čínsky (tradičný)), Dutch (holandský)
Poznámka
Výrobné nastavenie sa v niektorých regiónoch môže líšiť.
Reset
Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia, okrem nastavenia dátumu/času.
Format
internal
memory
(Formátovanie
vstavanej
pamäte)
Vstavanú pamäť môžete naformátovať.
System
Information
(Informácie
o systéme)
Version (Verzia)
Zobrazenie verzie firmvéru fotorámika.
Internal memory
(Vstavaná pamäť)
Memory
capacity
Zobrazenie maximálnej dostupnej kapacity vstavanej
pamäte v počiatočnom stave.
Remaining
capacity
Zobrazenie aktuálnej voľnej kapacity vstavanej
pamäte.
Poznámky
• Všetky obrázky zo vstavanej pamäte sa vymažú.
• Vstavanú pamäť neformátujte pomocou pripojeného PC alebo iného externého zariadenia.
28SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_29-30_DPF-D70.fm
Master: Right.L0
DPF-D70_SK.book Page 29 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Pripojenie k PC
Pripojenie k PC
V pripojenom PC môžete zobrazovať obrázky
a zo vstavanej pamäte fotorámika ich kopírovať
do PC alebo ich kopírovať z PC do vstavanej
pamäte fotorámika.
Pripojenie k PC za účelom
kopírovania obrázkov
1
Fotorámik pripojte k zdroju
napájania. (.str. 11)
2
Fotorámik a PC prepojte pomocou
komerčne dostupného USB kábla
(voliteľný: VMC-14UMB2)*.
Systémové požiadavky
Aby ste mohli PC prepojiť a používať
s fotorámikom, musí PC spĺňať nasledovné
odporúčané systémové požiadavky.
x OS Windows
Pripojenie k PC
Odporúčaný OS: Microsoft Windows Vista,
Windows XP Service Pack 2 alebo Windows
2000 Professional Service Pack 4
(predinštalované od výroby)
Port: USB port
Do USB miniB
konektora
x OS Macintosh
Odporúčaný OS: Mac OS X (10.4) alebo novší
(predinštalované od výroby)
Port: USB port
Poznámky
• Ak je k PC pripojených viac USB zariadení alebo
používate USB rozbočovač, môžu sa vyskytnúť
problémy.
• Fotorámik nie je možné ovládať z iného
USB zariadenia, ktoré je pripojené súčasne.
• Počas dátovej komunikácie neodpájajte
USB kábel.
• Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku na
všetkých PC, ktoré spĺňajú odporúčané systémové
požiadavky.
• Fungovanie fotorámika bolo overené pri používaní
s PC alebo digitálnym fotoaparátom Sony.
Ak je fotorámik prepojený s inými zariadeniami,
tieto zariadenia nemusia rozpoznať vstavanú pamäť
fotorámika.
PC
Do USB konektora
* Tento kábel nemusí byť dostupný
vo všetkých krajinách.
Poznámka
Používajte USB kábel typu mini B kratší
ako 3 metre.
3
Stlačením 1 (zapnutie/pohotovostný
režim) na fotorámiku zapnite
napájanie.
4
Obrázky môžete zo/do vstavanej
pamäte fotorámika kopírovať
(ukladať) pomocou operácií v PC.
Pokračovanie
29SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_29-30_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 30 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Poznámka
Pri kopírovaní obrázkov z PC do vstavanej pamäte
fotorámika sa obrázky uložia bez kompresie.
Preto do vstavanej pamäte fotorámika môžete uložiť
len niekoľko obrázkov.
30SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_31-31_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 31 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Chybové hlásenia
Ak sa zobrazí chybové hlásenie
Ak sa vyskytne porucha, môžu sa na LCD monitore fotorámika zobraziť nasledovné chybové
hlásenia. Vykonaním nižšie uvedených postupov problém vyriešite.
Chybové hlásenie
Význam/Riešenie
• V slote nie je vložená pamäťová karta.
No Memory Stick. / No
Pamäťovú kartu vložte do príslušného slotu. (.str. 14)
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture Card.
• Je vložená nepodporovaná pamäťová karta.
An incompatible Memory Stick
Použite pamäťovú kartu, ktorú fotorámik podporuje.
is inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. /
An incompatible SD Memory Card
is inserted. / An incompatible
xD-Picture Card is inserted.
• V pamäťovej karte nie je žiadny obrazový súbor.
Použite pamäťovú kartu, ktorá obsahuje obrázky vhodné
pre zobrazenie vo fotorámiku.
Cannot delete a protected image.
• Aby ste vymazali chránený súbor, zrušte najskôr ochranu
na digitálnom fotoaparáte.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Pamäťová karta je chránená proti zápisu. Posuňte ochrannú
klapku do polohy umožňujúcej zápis na kartu.
(.str. 37)
The Memory Stick is full. /
The CompactFlash card is full. /
The SD Memory Card is full. /
The xD-Picture Card is full.
• Nie je možné uložiť ďalšie dáta, pretože pamäťová karta je
zaplnená. Vymažte obrázky alebo použite pamäťovú kartu,
ktorá má voľnú kapacitu.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card.
• Vyskytla sa chyba. Ak sa toto chybové hlásenie zobrazuje
príliš často, skontrolujte stav pamäťovej karty pomocou
iného zariadenia než fotorámika.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
xD-Picture Card.
The Memory Stick is read only.
• Je vložená karta “Memory Stick-ROM”. Na ukladanie
obrázkov použite odporúčané pamäťové karty
“Memory Stick” (.str. 36).
The Memory Stick is protected.
• Vložená karta “Memory Stick” je chránená.
Pre odstránenie ochrany používajte na editovanie a
ukladanie obrázkov externé zariadenie.
Media format not supported.
• Ak obrázky nie sú podporované fotorámikom, nie je ich
možné zobraziť.
Cannot open the image.
31SK
DPF-D70 3-300-208-12 (1)
Chybové hlásenia
No images on file.
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_32-34_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 32 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú problémy
Pred tým ako fotorámik odovzdáte do opravy, pokúste sa problém odstrániť pomocou nasledujúceho
prehľadu. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
Napájanie
Problém
Kontrola stavu
Príčina/Riešenie
Nie je možné
zapnúť napájanie.
• Je správne zasunutá
koncovka sieťovej šnúry?
c Koncovku sieťovej šnúry pripojte správne.
Zobrazenie obrázkov
Ak je napájanie zapnuté, ale obrázky sa nezobrazujú alebo nie je možné vykonať nastavenia v okne
pre nastavenia, overte si nasledovné stavy.
Problém
Kontrola stavu
Príčina/Riešenie
Na displeji sa
nezobrazujú
žiadne obrázky.
• Je pamäťová karta vložená
správne?
c Vložte pamäťovú kartu správne.
(.str. 14)
• Obsahuje pamäťová karta
obrázky uložené digitálnym
fotoaparátom alebo iným
zariadením?
c Vložte pamäťovú kartu obsahujúcu
obrázky.
c Skontrolujte formáty súborov, ktoré nie je
možné zobraziť. (.str. 39)
• Je formát súboru
kompatibilný s DCF?
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný
so systémom DCF nemusí byť možné
zobraziť vo fotorámiku aj napriek tomu,
že sa zobrazuje v PC.
• Je obrázok zobrazený
v indexovom zobrazení?
c Ak je obrázok zobrazený v indexovom
zobrazení, ale nezobrazuje sa v režime
zobrazenia samostatného obrázka,
obrázok môže byť poškodený, aj keď
údaje o náhľade miniatúr môžu byť
v poriadku.
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný
so systémom DCF nemusí byť možné
zobraziť vo fotorámiku aj napriek tomu,
že sa zobrazuje v PC.
Niektoré obrázky
sa nezobrazujú.
32SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_32-34_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 33 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Problém
Kontrola stavu
Príčina/Riešenie
Niektoré obrázky
sa nezobrazujú.
• Zobrazuje sa uvedená
značka v indexovom
zobrazení?
c Ak je zobrazená značka uvedená vľavo,
obrázok nemusí byť fotorámikom
podporovaný, pretože ide napríklad
o JPEG súbor vytvorený prostredníctvom
PC. Súbor môže byť tiež podporovaný,
ale neobsahuje údaje o miniatúre.
Zvoľte značku a stlačením
prepnite
zobrazenie do režimu samostatného
obrázka. Ak sa značka vľavo opäť zobrazí,
obrázok nie je možné zobraziť, pretože
obrazový súbor nie je podporovaný
fotorámikom.
• Nebol obrázok vytvorený
pomocou aplikácie v PC?
c Ak je zobrazená značka uvedená vľavo,
obrázok je podporovaný fotorámikom,
ale nie je možné sprístupniť dáta
o miniatúre alebo o samotnom obrázku.
Zvoľte značku a stlačením
prepnite
zobrazenie do režimu samostatného
obrázka. Ak sa značka vľavo opäť zobrazí,
obrázok nie je možné zobraziť.
• Nie je na pamäťovej karte
uložených viac než
9 999 obrázkov?
c Fotorámik dokáže prehrávať, ukladať,
vymazávať alebo inak spracovávať až
9 999 obrazových súborov.
• Nepremenovali ste súbor
v PC alebo inom zariadení?
c Ak súbor premenujete v PC a jeho názov
obsahuje iné než abecedné znaky, obrázok
sa vo fotorámiku nemusí zobraziť správne.
• Nie je štruktúra priečinkov
na pamäťovej karte vetvená
do viac ako osem úrovní?
c Fotorámik nedokáže zobraziť obrázky
z priečinka, ktoré sa nachádzajú na vyššej
ako ôsmej úrovni vetvenia.
• Nepremenovali ste súbor
v PC alebo inom zariadení?
c Ak súbor premenujete v PC a jeho názov
obsahuje iné než abecedné znaky, názov
súboru sa vo fotorámiku nemusí zobraziť
správne. Pri súbore vytvorenom v PC
alebo inom zariadení sa zobrazí len
prvých osem znakov názvu súboru.
Poznámka
Zobrazia sa len abecedné znaky.
Pokračovanie
33SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
Riešenie problémov
Názov súboru nie
je správne
zobrazený.
• Zobrazuje sa uvedená
značka v indexovom
zobrazení?
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_32-34_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 34 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Problém
Kontrola stavu
Vo vrchnej
a spodnej časti sú
prázdne oblasti.
• Nie je obrázok veľmi vysoký c Ak je obrázok extrémne vysoký alebo
alebo široký?
široký, môžu sa zobraziť prázdne oblasti
z dôvodu pomeru výšky a šírky.
Príčina/Riešenie
Ukladanie a vymazávanie obrázkov
Problém
Kontrola stavu
Príčina/Riešenie
Nie je možné
uložiť obrázok.
• Nie je pamäťová karta
chránená proti zápisu?
c Zrušte ochranu proti zápisu a skúste uložiť
obrázok znova.
• Nie je ochranná klapka
na karte v polohe [LOCK]?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej zápis na kartu. (.str. 37)
• Nie je pamäťová karta
zaplnená?
c Použite kartu, ktorá má dostatok voľnej
kapacity. Prípadne vymažte všetky
nepotrebné obrázky. (.str. 25)
• Nie je vstavaná pamäť
zaplnená?
c Vymažte všetky nepotrebné obrázky.
(.str. 25)
• Nie je pamäťová karta
chránená proti zápisu?
c Na používanom zariadení zrušte ochranu
proti zápisu a zopakujte proces
vymazania.
• Nie je ochranná klapka
na karte v polohe [LOCK]?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy
umožňujúcej zápis na kartu. (.str. 37)
• Nepoužívate kartu
“Memory Stick-ROM”?
c Z karty “Memory Stick-ROM”
nie je možné vymazať obrázok,
ani ju naformátovať.
Nie je možné
vymazať obrázok.
Obrázok sa
náhodne odstránil.
—
c Po vymazaní nie je možné obrázok
obnoviť.
Pripojenie k PC
Problém
Nič sa nedeje,
aj keď odpojíte
a znova zapojíte
USB kábel.
Kontrola stavu
—
Príčina/Riešenie
c Pravdepodobne je problém s preťažením
fotorámika. Chybu odstránite vypnutím
a opätovným zapnutím fotorámika.
Fotorámik
Problém
Nič sa nedeje,
aj keď fotorámik
ovládate.
Kontrola stavu
—
Príčina/Riešenie
c Pomocou vhodného špicatého predmetu,
napríklad pomocou kancelárskej spinky
atď., stlačte tlačidlo Reset na zadnej strane
fotorámika.
34SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Right.L0
DPF-D70_SK.book Page 35 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Na sieťovú šnúru neklaďte ťažké predmety,
ani ju žiadnym iným spôsobom nepoškoďte.
Ak je sieťová šnúra poškodená, fotorámik
nepoužívajte.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do fotorámika, odpojte
fotorámik od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
• Fotorámik nerozoberajte.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
• Ak fotorámik nebudete dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
• S fotorámikom manipulujte opatrne.
• Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým
prúdom, pred čistením alebo údržbou
odpojte fotorámik od elektrickej siete.
Umiestnenie
AC adaptér
• Aj keď je fotorámik vypnutý, je pod stálym
napätím, kým je AC adaptér pripojený
do elektrickej siete.
Kondenzácia vlhkosti
Pri prenesení fotorámika z chladného
prostredia do teplého, alebo pri umiestnení
vo veľmi teplej alebo vlhkej miestnosti,
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať
vlhkosť. V takomto prípade fotorámik
pravdepodobne nebude pracovať správne.
Ak by ste ho v takejto situácii používali,
môže to mať za následok trvalú poruchu
tlačiarne. Ak sa vyskytla kondenzácia vlhkosti,
odpojte AC adaptér fotorámika od elektrickej
siete a ponechajte ho mimo prevádzky aspoň
hodinu.
Premiestňovanie
Pri prenášaní fotorámika vyberte z neho
pamäťovú kartu, odpojte externé zariadenie,
AC adaptér a káble pripojené k fotorámiku
a fotorámik s príslušenstvom vložte
do originálneho obalu s ochrannými prvkami.
Ak nemáte originálny obal s ochrannými
prvkami, používaním podobného obalu predídete
možnému poškodeniu fotorámika pri prenášaní.
Čistenie
Povrch fotorámika čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín, pretože môže dôjsť
k poškodeniu povrchu zariadenia.
Pokračovanie
35SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
Ďalšie informácie
• Fotorámik neumiestňujte na miesta
vystavené:
– otrasom
– vlhkosti
– nadmernej prašnosti
– priamemu slnečnému žiareniu
– extrémne vysokým alebo nízkym teplotám
• V blízkosti fotorámika nepoužívajte
elektrické zariadenia. Elektromagnetické
polia spôsobujú nesprávne fungovanie
fotorámika.
• Na fotorámik neklaďte ťažké predmety.
• Používajte len AC adaptér dodávaný s týmto
fotorámikom. Nepoužívajte iné AC adaptéry.
Môžu zapríčiniť poruchu.
• Dodávaný AC adaptér nepoužívajte s inými
zariadeniami.
• Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia). V opačnom
prípade môže dôjsť k prehriatiu alebo
funkčnej poruche zariadenia.
• V prípade poškodenia kábla AC adaptéra
adaptér viac nepoužívajte. Hrozí
nebezpečenstvo.
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 36 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Obmedzenia pri vytváraní kópií
TV programy, filmy, videokazety, portréty iných
osôb alebo iné materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené používanie
takéhoto materiálu môže byť v rozpore
s ustanoveniami zákona o autorských právach.
Pamäťové karty
“Memory Stick”
Typy kariet “Memory Stick”
vhodné pre fotorámik
Vo fotorámiku môžete používať nasledovné
typy pamäťových kariet “Memory Stick”*1:
Typ pamäťovej
karty “Memory
Stick”
Zobrazenie
Vymazanie/
Uloženie
“Memory Stick”*2
(Nekompatibilná
s technológiou
“MagicGate”)
OK
OK
“Memory Stick”*2
(Kompatibilná
s technológiou
“MagicGate”)
OK*5
OK*5
“MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
Fotorámik podporuje formát FAT32. Fungovanie
fotorámika je overené pri používaní kariet
“Memory Stick” s kapacitou 8 GB alebo nižšou,
ktoré boli vyrobené spoločnosťou Sony Corporation.
Nie je možné zaručiť správne fungovanie so všetkými
typmi médií “Memory Stick”.
Fotorámik je vybavený slotom kompatibilným
s kartami štandardných aj Duo rozmerov.
Bez potreby adaptéra “Memory Stick Duo”
môžete používať karty štandardných rozmerov
“Memory Stick” aj malých rozmerov
“Memory Stick Duo”.
Pri používaní karty “Memory Stick Micro”
s fotorámikom musíte kartu vložiť do adaptéra M2.
“M2” je skratka pre “Memory Stick Micro”.
V tejto časti sa výraz “M2” používa na označenie
“Memory Stick Micro”.
36SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 37 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
*5
*6
Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú ochranu
autorských práv “MagicGate” nie je možné vykonať.
“MagicGate” je obecný názov pre technológiu
ochrany autorských práv vyvinutá spoločnosťou Sony
využívajúcu autentifikáciu a kódovanie.
Fotorámik nepodporuje 8-bitový paralelný prenos
dát.
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe
LOCK, nie je možné ukladať, editovať, ani
vymazávať údaje.
Ochranná klapka
Pozícia
umožňujúca zápis
Poznámky k používaniu
LOCK
LOCK
Štítok nalepte na toto miesto.
• Na miesto pre štítok nenalepujte nič okrem
dodávaného štítka. Štítok nalepte len na
určené miesto. Štítok sa nesmie odlepovať.
SD Card
V slote pre pamäťovú kartu SD Card môžete
používať nasledovné médiá:
• Pamäťové karty SD*1
• miniSD karty, microSD karty
(Je potrebný adaptér.)*2
• Pamäťové karty SDHC*3
• Štandardné pamäťové karty MMC*4
Nezaručujeme bezproblémové fungovanie
pri všetkých typoch SD/MMC kariet.
*1
*2
*3
*4
Fungovanie fotorámika je overené pri používaní
pamäťových kariet SD Card s kapacitou 2 GB
alebo nižšou.
Niektoré komerčne dostupné adaptéry pre karty
majú v zdanej časti prečnievajúce kontakty. Takéto
typy adaptérov nemusia vo fotorámiku správne
fungovať.
Fungovanie fotorámika je overené pri používaní
pamäťových kariet SDHC s kapacitou 8 GB alebo
nižšou.
Fungovanie fotorámika je overené pri používaní
štandardných pamäťových kariet MMC s kapacitou
2 GB alebo nižšou.
Pokračovanie
37SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
Ďalšie informácie
• Najnovšie informácie o typoch pamäťových
kariet “Memory Stick”, ktoré podporuje
fotorámik pozri v informáciách
o “Memory Stick”-kompatibilite
na web-stránke spoločnosti Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Na každej regionálnej stránke zvoľte oblasť,
kde tlačiareň používate a potom zvoľte
“Digital Photo Frame” (Digitálny fotorámik).)
• Nevkladajte naraz viac ako jednu kartu
“Memory Stick”. Fotorámik sa môže
sa poškodiť.
• Ak s fotorámikom používate kartu
“Memory Stick Micro”, kartu “Memory Stick
Micro” musíte vložiť do adaptéra “M2”.
• Ak kartu a “Memory Stick Micro” vložíte
do fotorámika bez adaptéra “M2”, karta
“Memory Stick Micro” sa nemusí dať
zo slotu vybrať.
• Ak kartu “Memory Stick Micro” vložíte do
adaptéra “M2” a potom vložíte adaptér “M2”
do adaptéra “Memory Stick Duo”, fotorámik
nemusí správne fungovať.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick”
použite formátovaciu funkciu fotorámika
alebo digitálneho fotoaparátu. Ak kartu
“Memory Stick” naformátujete pomocou
PC, obrázky z takejto karty sa nemusia
zobraziť správne.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick”
dôjde k vymazaniu všetkých údajov z karty
(vrátane chránených obrazových súborov).
Aby ste dôležité dáta nevymazali, vždy pred
formátovaním skontrolujte obsah karty
“Memory Stick”.
Pozícia
znemožňujúca zápis
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 38 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Poznámky k používaniu
Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú ochranu
autorských práv nie je možné vykonať.
xD-Picture Card
V slote xD-Picture Card fotorámika môžete
používať karty xD-Picture Card*5. Nie sú
podporované všetky operácie a nie je možné
zaručiť správne fungovanie so všetkými typmi
kariet xD-Picture Card.
*5
Fungovanie fotorámika je overené pri používaní
pamäťových kariet xD-Picture Card s kapacitou
2 GB alebo nižšou.
CompactFlash
V slote pre pamäťovú kartu CompactFlash
môžete používať nasledovné médiá:
• Pamäťové karty CompactFlash (Typ I/Typ II)
a karty CF+ (Typ I/Typ II)-kompatibilné
s kartou CompactFlash*6
• Pamäťové karty Microdrive
Môžete tiež používať karty Smart Media
s komerčne dostupným kartovým adaptérom
CompactFlash*7.
Nezaručujeme však bezproblémové fungovanie
pri všetkých typoch kariet CompactFlash.
*6
*7
Používajte karty CompactFlash s napájaním 3,3 V
alebo 3,3 V/5 V. Nie je možné používať typy len
s napájaním 3 V alebo 5 V. Do slotu vo fotorámiku
nevkladajte iné typy kariet CompactFlash.
Fotorámik sa môže poškodiť. Fungovanie
fotorámika je overené pri používaní pamäťových
kariet CompactFlash s kapacitou 8 GB alebo
nižšou.
Ak použijete komerčne dostupný kartový adaptér
CompactFlash, informácie o vložení karty
do adaptéra pozri v jeho návode na použitie.
Ak používate kartový adaptér CompactFlash, karty
s ochranou proti zápisu nemusia správne fungovať.
Poznámky k používaniu
pamäťových kariet
• Pri používaní karty ju vkladajte správne
a do správneho slotu.
• Pri vkladaní pamäťovej karty ju vkladajte
len správnym smerom. Nepokúšajte sa ju
vkladať nasilu nesprávne, pretože môže dôjsť
k poškodeniu pamäťovej karty a/alebo
fotorámika.
• Ak fotorámik číta/zapisuje údaje, alebo keď
bliká indikátor prístupu, pamäťovú kartu
nevyberajte ani nevypínajte fotorámik.
Údaje na karte sa môžu stať nečitateľnými,
môžu sa poškodiť, alebo sa môžu vymazať.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Dáta spracované v PC sa nemusia zobraziť
vo fotorámiku.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty, vkladajte karty do dodávaného puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú
prísť do kontaktu s kovovými časťami
kontaktov karty.
• Kartu nenechajte spadnúť, neohýnajte ju,
ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu nerozoberajte, ani neupravujte.
• Karta nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
v nasledovných podmienkach:
– V extrémnych podmienkach, ako je horúci
interiér automobilu alebo vonku
na priamom slnečnom žiarení a/alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
– Na vlhkých miestach a miestach
s koróznymi látkami.
– Miestach vystavených statickej elektrine
alebo elektrickému šumu.
38SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 39 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Technické údaje
x Digitálny fotografický rámik
[S vysunutou podpierkou]
Cca 207 × 137 × 125 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Cca 550 g
(bez AC adaptéra)
Dodávané príslušenstvo
Pozri “Kontrola dodávaného
príslušenstva” na str. 8.
Ďalšie informácie
LCD monitor
LCD panel: 7 palcov, TFT s aktívnou
maticou
Celkový počet bodov: 1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480) bodov
Pomer strán
15:9
Efektívna zobrazovania oblasť
7 palcov
Životnosť podsvietenia LCD monitora
20 000 hodín (ak je jas podsvietenia
nastavený na polovičnú úroveň)
Maximálna veľkosť súboru
100 MB
Vstupné/Výstupné konektory
USB konektor (miniB, vysokorýchlostný)
Sloty
Slot pre pamäťovú kartu
“Memory Stick PRO”
Slot pre pamäťovú kartu SD Card/MMC/
xD-Picture Card
Slot pre pamäťovú kartu CompactFlash/
Microdrive
Kompatibilné formáty obrazových
súborov
JPEG: DCF 2.0-kompatibilné,
Exif 2.21-kompatibilné, JFIF*1
RAW (len náhľad*2): SRF, SR2, ARW
(verzia 2.0 alebo staršia)
(Niektoré špeciálne typy obrazových
súborov nie sú kompatibilné.)
Maximálny počet zobrazovaných
pixelov
8 000 (H) × 6 000 (V) pixelov
Súborový systém
FAT12/16/32,
sektorová veľkosť 2048 bajtov
alebo menej
Názov obrazového súboru
DCF formát, 256 znakov, 8 úrovní
štruktúry vetvenia alebo menej
Maximálny počet súborov
na spracovanie
9 999 súborov pri pamäťovej karte/
externom zariadení
Kapacita zabudovanej pamäte*3
256 MB (Uložiť je možné cca
500 obrázkov*4.)
Napájanie
Konektor DC IN, jednosmerné
napätie 12V
Príkon
7,7 W
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Rozmery
[Bez podpierky]
Cca 207 × 137 × 38,5 mm (š/v/h)
Pokračovanie
39SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_35-40_DPF-D70.fm
Master: Left
DPF-D70_SK.book Page 40 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
x Dodávaný AC adaptér
Napájanie
- 100 V až 240 V, 50/60 Hz
Výstupné napätie
12 V, 1,2 A
Rozmery
Cca 34 × 72 × 69 mm (š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 110 g
Ďalšie podrobnosti pozri na typovom štítku
na AC adaptéri.
Právo na zmeny vyhradené.
*1
: Základný JPEG s formátom 4:4:4, 4:2:2 alebo 4:2:0.
: Súbory formátu RAW sa budú zobrazovať
len v náhľade miniatúr (indexové zobrazenie).
*3
: Kalkulácia kapacity je 1 MB = 1 000 000 bajtov.
Skutočná kapacita môže byť nižšia, pretože sú
v pamäti uložené súbory na správu a aplikácie.
V skutočnosti môžete využívať cca 200 MB.
*4: Približný počet obrázkov nasnímaných zariadením
ekvivalentným fotoaparátu s rozlíšením
1 500 000 pixelov. Hodnota sa môže líšiť
v závislosti od podmienok snímania.
*2
Domovská stránka pre podporu
spotrebiteľov
Najnovšie informácie sú dostupné na nasledovnej
web-stránke:
http://www.sony.net/
40SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_41-43_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 41 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Index
A
AC adaptér 11
Automatické otáčanie
zobrazenia 27
Automatické otáčanie
obrázka 27
Automatické zapnutie/
vypnutie 28
B
Bezpečnostné upozornenia 35
C
Čistenie 35
D
DC IN 12 V 11
Diaľkové ovládanie 10
E
Export obrázkov 24
F
Formátovanie vstavanej
pamäte 28
CH
I
Informácie o systéme 28
N
Nahrávanie do vstavanej
pamäte 22
Nastavenia dátumu/času 13, 28
Nastavenie hodín 13
Nastavenie jazyka 28
Nastavenia obrazu 27
Nastavenie podpierky 12
Nastavenia prezentácie 27
T
Ochranná klapka 37
Otočenie obrázka 21
Technické údaje 39
P
Umiestnenie na výšku alebo
na šírku 12
Pamäťové karty 36
CompactFlash 38
Memory Stick 36
Poznámky k používaniu 38
SD Card 37
xD-Picture Card 38
Prehrávacie zariadenie 21
Priorita zobrazovania 15
Pripojenie
PC 29
Pripojenie zdroja napájania 11
Príslušenstvo 8
R
Reset 28
Režim zobrazovania 27
Riešenie problémov 32
S
Slideshow 17
Efekt 27
Interval 27
Poradie 27
Režim náhodného
zobrazenia 17
Režim zobrazenia hodín 17
Režim zobrazenia
kalendára 17
Režim zobrazenia
samostatného obrázka 17
Režim zobrazenia
viacerých obrázkov 17
Systémové požiadavky
Macintosh 29
Windows 29
U
V
Veľkosť obrazového súboru 28
Vloženie pamäťovej karty 14
Vymazávanie obrázka 25
Výmena batérie
v diaľkovom ovládaní 10
Z
Zmena nastavení 26
Zobrazenie hodín 19
Režim analógových hodín 19
Režim digitálnych hodín 20
Režim kalendár 20
Zobrazenie indexu obrázkov 19
Zobrazenie obrázkov 16
Zobrazenie samostatného
obrázka 18
Režim prispôsobenia
obrazovke 18
Režim údajov o obrázku 18
Režim zobrazenia celého
obrázka 18
Zväčšenie/zmenšenie
obrázka 21
41SK
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
Ďalšie informácie
Charakteristické vlastnosti 7
Chybové hlásenia 31
O
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_41-43_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 42 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DPF-D70_SK\Fm\Sk_41-43_DPF-D70.fm
Master: Right
DPF-D70_SK.book Page 43 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
DPF-D70 3-300-258-12 (1)
DPF-D70_SK.book Page 44 Monday, April 28, 2008 2:30 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising