Sony | DPF-WA700 | Sony DPF-WA700 WA700 Digitálny fotorámik Návod na použitie

Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_01-01_DPF-W700-OI2.fm
Master: Right
4-400-694-11(2)
Obsah
Digitálny fotografický rámik
Začíname
Príručka
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
DPF-WA700/W700
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_02-02_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1_2 col
Pred používaním prečítajte
Odporúčanie k zálohovaniu dát
AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. V prípade
spozorovania neštandardnej prevádzky
ho ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
Z dôvodu ochrany pred možnou stratou dát
zapríčinenou náhodnou operáciou alebo
poruchou digitálneho fotografického
rámika odporúčame dôležité údaje
zálohovať.
Používanie návodu na použitie
• Vo všetkých krajinách nie sú dostupné
všetky modely digitálnych fotorámikov.
• Výraz “Pamäťová karta” v tomto návode
označuje pamäťovú kartu alebo USB
pamäťové zariadenie s pamäťou Flash,
ak nie je uvedené inak.
• Obrázky a zobrazenia na monitore
používané v tomto návode zodpovedajú
modelu DPF-WA700, ak nie je uvedené
inak. Obrázky a zobrazenia monitora
používané v tomto návode nemusia byť
zhodné so skutočne používanými alebo
zobrazovanými zobrazeniami.
Index
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za náhodné alebo následné
poškodenia alebo straty obsahu záznamu,
ktoré sú zapríčinené nesprávnym použitím
alebo poruchou digitálneho fotografického
rámika alebo pamäťovej karty.
Riešenie
problémov
Zodpovednosť za stratu
obsahu
• Na LCD monitor príliš netlačte.
Monitor môže zobrazovať nesprávne
a môže dôjsť k jeho poruche.
• Vystavením LCD monitora priamemu
slnečnému žiareniu na dlhší čas môže
dôjsť k poruche zariadenia.
• LCD monitor je vyrobený vysoko
presnou technológiou. Pomer užitočnej
plochy obrazu voči celkovej ploche
bodov je 99,99% alebo viac. Na LCD
monitore sa však môžu permanentne
objavovať malé tmavé a/alebo jasné
body (červené, modré, zelené alebo
biele). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu
a nijakým spôsobom neovplyvňujú
zobrazený obraz.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na LCD monitore vznikať závoje.
Nejde o poruchu.
Pokročilejšie
operácie
Kopírovanie, editovanie alebo tlač
na CD disky, TV programov, materiálov
chránených autorskými právami (obrazov,
publikácií) alebo akýchkoľvek iných
materiálov, okrem vlastných záznamov, je
obmedzené výhradne pre súkromné alebo
domáce použitie. Ak nevlastníte autorské
práva alebo súhlas vlastníka autorských
práv na kopírovanie takýchto materiálov,
ich kopírovaním nad povolený rámec
sa dopúšťate porušenia zákona a môžete
čeliť obvineniu a žalobe zo strany vlastníka
autorských práv za vzniknuté škody.
Pri používaní fotografií s týmto digitálnym
fotografickým rámikom (ďalej aj ako
fotorámik) venujte veľkú pozornosť tomu,
aby ste neporušili zákon o ochrane
autorských práv. Akoukoľvek
neautorizovanou manipuláciou alebo
úpravou portrétov iných osôb zasahujete
do práv príslušných osôb. Na niektorých
výstavách, podujatiach alebo
predstaveniach môže byť fotografovanie
zakázané.
Poznámky k LCD monitoru
Začíname
Poznámky k autorským
právam
Obsah
Poznámky k prehrávaniu
2SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Pokračovanie r
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_03-03_DPF-W700-OI2.fm
master:TOC
Obsah
Obsah
Začíname
Riešenie
problémov
Odstránenie obrázka ···················································· 35
Export obrázkov zo vstavanej pamäte ························· 38
Používanie funkcie automatického zapnutia/vypnutia··· 41
Používanie sieťových služieb ······································· 44
Používanie domácej siete ············································ 51
Zmena nastavení·························································· 54
Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC ··········· 58
Pokročilejšie
operácie
Pokročilejšie operácie
Začíname
Popis častí······································································ 4
Kompatibilné pamäťové karty/USB pamäťové
zariadenia····································································· 6
Príprava: 1 Kontrola dodávaného príslušenstva ·············8
Príprava: 2 Upevnenie podpierky (len DPF-W700)·········9
Príprava: 3 Zapnutie fotorámika····································11
Príprava: 4 Nastavenie fotorámika································14
Prezentácia Slideshow ················································· 19
Zobrazovanie želaných obrázkov································· 27
Počúvanie hudby alebo internetového rádia
(len DPF-WA700) ···························································30
Ukladanie obrázkov do fotorámika (Import) ················· 33
Riešenie problémov
Index
Ak sa zobrazí ikona chybového hlásenia ····················· 64
Riešenie problémov······················································ 65
Bezpečnostné upozornenia·········································· 70
Technické údaje ··························································· 72
Index
Index············································································· 78
3SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1_2 col
Začíname
Popis častí
Obsah
DPF-WA700
Predná časť
A LCD monitor/Dotykový monitor
B Logo Sony
Začíname
Riešenie
problémov
Index
A Tlačidlo MENU
B Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
(str. 29, 31)
C Indikátor pohotovostného režimu
(str. 13)
D Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim)
(str. 13)
E Slot pre pamäťovú kartu (str. 19)
F Konektor
USB A (str. 19)
G Minikonektor
USB B (str. 58)
H Kryt slotu (str. 19)
I Reproduktor
J Konektor DC IN (str. 11)
Pokročilejšie
operácie
Zadná časť
4SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
DPF-W700
Obsah
Predná časť
A LCD monitor/Dotykový monitor
B Logo Sony
Začíname
Zadná časť
Konektor
USB A (str. 19)
Minikonektor
USB B (str. 59)
Slot pre pamäťovú kartu (str. 19)
Otvory pre zavesenie fotorámika
na stenu (str. 10)
H Podpierka (str. 9)
I Konektor DC IN (str. 12)
Riešenie
problémov
D
E
F
G
Pokročilejšie
operácie
A Tlačidlo MENU
B Tlačidlo 1
(zapnutie/pohotovostný režim)
(str. 13)
C Indikátor pohotovostného režimu
(str. 13)
Index
5SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Obsah
Kompatibilné pamäťové karty/
USB pamäťové zariadenia
Obrázky môžete zobrazovať len z vloženej pamäťovej karty (napr. “Memory Stick Duo”
alebo SD Card) alebo pripojeného USB pamäťového zariadenia, ktoré ste vybrali
z digitálneho fotoaparátu alebo obdobného zariadenia.
Pamäťové karty/USB pamäťové zariadenia
podporované fotorámikom
• “Memory Stick Micro” (“M2”)
Začíname
• “Memory Stick Duo”
(Nekompatibilná/Kompatibilná
s technológiou “MagicGate”)
• “Memory Stick PRO Duo”
• “Memory Stick PRO-HG Duo”
Adaptér
Nie je potrebný
Adaptér “M2”
(rozmer Duo)
Pokročilejšie
operácie
• SD Card
• SDHC Card
Nie je potrebný
Index
• microSD Card
• microSDHC Card
Adaptér miniSD/
miniSDHC
Riešenie
problémov
• miniSD Card
• miniSDHC Card
Adaptér microSD/
microSDHC
• USB pamäťové zariadenie
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
6SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
Začíname
Pokročilejšie
operácie
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní kariet “Memory Stick Duo” s kapacitou
32 GB alebo menej, ktoré boli vyrobené spoločnosťou Sony Corporation.
• “M2” je skratka pre “Memory Stick Micro”. V tejto časti sa výraz “M2” používa
na označenie karty “Memory Stick Micro”.
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní pamäťových kariet SD Card s kapacitou
2 GB alebo nižšou.
• Fungovanie fotorámika je overené pri používaní pamäťových kariet SDHC Card s kapacitou
32 GB alebo nižšou.
• Správne fungovanie a prepojenie všetkých typov pamäťových kariet a zariadení nie je
zaručené.
• Tento fotorámik je vybavený slotom pre pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
V tomto slote nie je možné používať pamäťovú kartu “Memory Stick” (štandardná).
• Ak používate pamäťovú kartu miniSD/miniSDHC, microSD/microSDHC alebo
“Memory Stick Micro”, použite vhodný adaptér. Ak vložíte kartu do slotu bez adaptéra,
nebude sa musieť dať vybrať.
• Vo fotorámiku nepoužívajte adaptér, v ktorom je vložený ďalší adaptér s kartou.
• S fotorámikom sa nedodáva žiadny adaptér.
• Ďalšie informácie pozri “Poznámky k používaniu pamäťových kariet” (str. 70).
Riešenie
problémov
Index
7SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:MNEU/HOME
Obsah
Príprava: 1 Kontrola dodávaného
príslušenstva
Začíname
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné položky.
• Digitálny fotorámik (1)
• AC adaptér (1)
• Podpierka (len DPF-W700) (1)
• Návod na použitie (1)
• CD-ROM disk (Príručka Digitálny fotografický rámik (Digital Photo Frame Handbook))
(1)
• Záručný list (1) (V niektorých regiónoch sa záručný list nedodáva.)
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
8SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Príprava: 2 Upevnenie podpierky
Obsah
(len DPF-W700)
Zarovnajte výčnelky podpierky so spodnou stranou zariadenia a podľa obrázka ju zasuňte
pevne tak, aby zacvakla.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
• Fotorámik neumiestňujte na nestabilný alebo naklonený povrch.
• Pri prenášaní fotorámika ho nedržte za podpierku. Fotorámik môže spadnúť.
Riešenie
problémov
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
9SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zavesenie fotorámika na stenu (len DPF-W700)
Obsah
1 Pripravte si komerčne dostupné
4 mm
skrutky vhodné pre otvory na zadnom
paneli zariadenia.
Viac než 25 mm
 5 mm
Otvory pre zavesenie
fotorámika na stenu
Začíname
10 mm
2 Naskrutkujte komerčne dostupné
skrutky do steny.
Pokročilejšie
operácie
Skrutky nesmú voči povrchu steny
prečnievať o viac než 2,5 až 3 mm.
2,5 mm až 3 mm
Riešenie
problémov
3 Fotorámik zaveste na stenu tak, že
otvor na zadnom paneli napasujete na skrutky v stene.
Index
• Použite skrutky vhodné pre materiál danej steny. Skrutky sa v závislosti od typu materiálu
steny môžu poškodiť. Skrutky skrutkujte do stĺpov alebo výstuh v stene.
• Skrutky naskrutkujte pevne, aby fotorámik zo steny nespadol.
• Ak chcete vymeniť pamäťovú kartu, zveste fotorámik zo steny a kartu vyberajte a vkladajte,
keď je fotorámik položený na stabilnom povrchu.
• Ak chcete fotorámik zavesiť na stenu, odmontujte podpierku.
• Pripojte koncovku DC z AC adaptéra k fotorámiku a potom ho zaveste na stenu. AC adaptér
pripojte do elektrickej siete.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo úrazy spôsobené chybami upevnenia,
nesprávnym používaním, živelnými pohromami atď.
• Kým je fotorámik zavesený na stene a používate tlačidlá na dotykovom monitore, fotorámik
môže zo steny spadnúť. Ak ovládate fotorámik, pridržujte ho, aby nespadol.
10SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Príprava: 3 Zapnutie fotorámika
Obsah
Pripojenie AC adaptéra (DPF-WA700)
AC adaptér pripojte podľa obrázka.
Fotorámik sa automaticky zapne.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Do elektrickej
zásuvky
Riešenie
problémov
Prvé použitie
c Pokračujte krokom “Príprava: 4 Nastavenie fotorámika” (str. 14).
Ak ste už úvodné nastavenia vykonali
c Pokračujte krokom “Prezentácia Slideshow” (str. 19).
• Ak fotorámik určitý čas nepoužijete, zobrazí sa predvádzací režim. Ak stlačíte iné tlačidlo
než 1 (zapnutie/pohotovostný režim), vypne sa predvádzacie zobrazenie.
• Pre nastavenie hlasitosti počas predvádzacieho režimu stláčajte VOL +/–.
Index
11SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Pripojenie AC adaptéra (DPF-W700)
Obsah
AC adaptér pripojte podľa obrázka.
Fotorámik sa automaticky zapne.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Do elektrickej
zásuvky
• Ak fotorámik určitý čas nepoužijete, zobrazí sa predvádzací režim. Ak stlačíte iné tlačidlo
než 1 (zapnutie/pohotovostný režim), vypne sa predvádzacie zobrazenie.
Riešenie
problémov
Prvé použitie
c Pokračujte krokom “Príprava: 4 Nastavenie fotorámika” (str. 14).
Ak ste už úvodné nastavenia vykonali
c Pokračujte krokom “Prezentácia Slideshow” (str. 19).
Index
12SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zapnutie/vypnutie
Obsah
Zapnutie
Stlačte 1 (zapnutie/pohotovostný režim).
Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť nazeleno (keď predtým svietil načerveno).
Vypnutie
• Ak krátko stlačíte 1 (zapnutie/pohotovostný režim), vypne sa podsvietenie LCD monitora
a monitor stmavne. V tejto situácii zostáva indikátor pohotovostného režimu svietiť
nazeleno. Ak stlačíte 1 (zapnutie/pohotovostný režim) znova, podsvietenie LCD monitora
sa znova úplne zapne a obnoví sa predošlé zobrazenie.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
• Fotorámik nevypínajte, ani neodpájajte AC adaptér od elektrickej siete ani od konektora
DC IN na fotorámiku. Môže dôjsť k poškodeniu fotorámika.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak spozorujete nejaký problém
pri používaní AC adaptéra, okamžite odpojte adaptér od elektrickej siete.
• Koncovku AC adaptéra neskratujte kovovými predmetmi. V opačnom prípade môže dôjsť
k poruche.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Ak fotorámik neplánujete dlhší čas používať, po použití odpojte AC adaptér od konektora
DC IN na fotorámiku a odpojte AC adaptér od elektrickej zásuvky.
• Dodávaný AC adaptér je určený len na používanie s týmto fotorámikom.
Nie je ho možné používať s inými zariadeniami.
Začíname
Pridržte zatlačené 1 (zapnutie/pohotovostný režim). Zobrazí sa overujúce hlásenie,
či chcete vypnúť fotorámik. Fotorámik vypnite podľa hlásenia. Indikátor pohotovostného
režimu začne svietiť načerveno (keď predtým svietil nazeleno).
Index
13SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Príprava: 4 Nastavenie fotorámika
Obsah
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
1 Skalibrujte dotykový monitor.
1 Jedenkrát zatlačte na monitor.
Zobrazí sa kruh.
Začíname
2 Postupne sa dotýkajte zobrazovaných kruhov.
Po niekoľkých stlačenia zobrazených kruhov sa
kalibračné zobrazenie vypne a zobrazí sa úvodné
hlásenie.
Pokročilejšie
operácie
3 Stlačte [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa zobrazenie pre výber jazyka.
Tieto nastavenia môžete meniť aj neskôr.
Riešenie
problémov
• Ak stlačíte [Skip] (Vynechať), zobrazenie úvodných
nastavení sa vypne a zobrazí sa prezentácia
(Slideshow). Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, časového pásma a/alebo Wi-Fi neskôr,
pozri “Zmena nastavení” (str. 54).
• Ak nestlačíte správny bod, zopakujte kalibráciu znova.
• Kalibráciu dotykového monitora môžete tiež vykonať podľa popisu v časti “Zmena
nastavení” (str. 54). Účelom kalibrácie dotykového monitora je nastaviť správnu odozvu
a reakcie dotykového monitora. Kalibráciu dotykového monitora vykonajte, keď dotykový
monitor nereaguje na stlačenie v bode dotyku.
2 Zvoľte jazyk pre zobrazenia.
Index
1 Potiahnutím prsta po monitore rolujte
v zozname a stlačením zvoľte želaný jazyk.
2 Stlačte [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie časového pásma.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
14SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
3 Zvoľte časové pásmo.
Obsah
1 Potiahnutím prsta po monitore rolujte
v zozname a stlačením zvoľte želané časové
pásmo.
Začíname
2 Stlačte [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie Wi-Fi.
4 Nastavte bezdrôtovú LAN sieť.
Zvoľte spôsob nastavenia pre bezdrôtové zariadenie.
Riešenie
problémov
A Zvoľte, ak váš prístupový bod podporuje WPS a má tlačidlo WPS.
tPokračujte časťou “A Spôsob konfigurácie stlačením tlačidla WPS” (str. 16).
B Zvoľte, ak váš prístupový bod podporuje WPS a nemá tlačidlo WPS.
tPokračujte časťou “B Spôsob WPS PIN” (str. 16).
C Zvoľte, ak váš prístupový bod nepodporuje WPS.
Stlačte [Search] (Vyhľadať), aby sa zobrazil zoznam pripojiteľných prístupových bodov.
Zo zoznamu zvoľte prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a zadajte SSID
(názov siete) a heslo (bezpečnostný kľúč) podľa zobrazovaných pokynov.
t Pokračujte časťou “C Vyhľadanie Wi-Fi sietí” (str. 17).
Pokročilejšie
operácie
• Pozri tiež návod na použitie bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod). Názov siete (Network name) (SSID)
a heslo (Password) (kľúč WEP alebo WPA) sú vytlačené na zadnej strane prístupového
bodu.
Ak údaje nie sú čitateľné, kontaktujte predajcu (výrobcu) prístupového bodu.
• WPS (nastavenie chránenej Wi-Fi) je štandard pre jednoduché pripojenie s chránenou
Wi-Fi podľa zabezpečenia. Pred nastavením Wi-Fi overte, či prístupový bod podporuje
WPS štandard, kde je tlačidlo WPS a ako sa tlačidlo WPS používa.
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
15SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
A Spôsob konfigurácie stlačením tlačidla WPS
Obsah
1 Stlačte [WPS Push-Button Configuration method] (Spôsob konfigurácie
stlačením tlačidla WPS).
2 Pre váš prístupový bod stlačte tlačidlo WPS.
3 Na monitore fotorámika stlačte [Next]
(Ďalej).
Začíname
Spustí sa pripájanie k prístupovému bodu
a nastavenie siete sa vykoná automaticky.
Pokročilejšie
operácie
4 Skontrolujte zobrazený obsah a stlačte
[Complete] (Dokončiť).
Zobrazí sa prezentácia.
Ak v zariadení nie sú žiadne obrazové dáta,
zobrazí sa
.
BSpôsob WPS PIN
Riešenie
problémov
1 Stlačte [WPS PIN Method] (Spôsob WPS PIN).
2 Zadajte WPS PIN kód zobrazený na monitore fotorámika pre váš
prístupový bod.
• Podrobnosti o zadávaní WPS PIN kódu pre váš prístupový bod pozri v návode
na použitie prístupového bodu.
3 Na monitore fotorámika stlačte [Next]
(Ďalej).
Index
Spustí sa pripájanie k prístupovému bodu
a nastavenie siete sa vykoná automaticky.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
16SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
4 Skontrolujte zobrazený obsah a stlačte
[Complete] (Dokončiť).
Zobrazí sa prezentácia.
Ak v zariadení nie sú žiadne obrazové dáta,
zobrazí sa
.
C Vyhľadanie Wi-Fi sietí
• Pred nastavením si pripravte prístupový bod SSID (názov siete) a heslo (kľúč WEP
alebo WPA).
Pokročilejšie
operácie
1 Stlačte [Search Wi-Fi Networks] (Vyhľadať Wi-Fi siete) na monitore.
2 Zo zoznamu pripojiteľných prístupových bodov zvoľte prístupový bod.
Ak sa nenájde žiadny prístupový bod
Na monitore stlačte [Add Wi-Fi Networks] (Pridať Wi-Fi siete), zadajte SSID
a stlačte [Next] (Ďalej).
3 Zadajte heslo (bezpečnostný kľúč) a stlačte
[Next] (Ďalej).
Zatlačte na prázdnu oblasť pod heslom, aby
sa zobrazila klávesnica.
Začíname
Ak prístupový bod nepodporuje WPS, fotorámik môžete pripojiť do Wi-Fi siete
po vyhľadaní pripojiteľných prístupových bodov.
Riešenie
problémov
4 Stlačte [Auto (Recommended)]
(Automaticky (Odporúčané)) ako spôsob
nastavenia IP adresy.
Spustí sa pripájanie k prístupovému bodu
a nastavenie siete sa vykoná automaticky.
Index
Ak sa IP adresa nedá nastaviť automaticky
• Na monitore zvoľte [Manual] (Manuálne) a zadajte IP adresu, predvolenú bránu
(Default Gateway), masku podsiete (Subnet Mask), DNS Server ((Primary)
Primárny) a DNS Server ((Secondary) Sekundárny). Stlačte [Next] (Ďalej).
5 Skontrolujte zobrazený obsah a stlačte
[Complete] (Dokončiť).
Zobrazí sa prezentácia.
Ak v zariadení nie sú žiadne obrazové dáta,
zobrazí sa
.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
17SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Začíname
• Pripojenie a nastavenie sieťových zariadení sa pri každom zariadení líši.
• Aby bolo možné pripojiť fotorámik do siete, sú potrebné nasledovné položky.
– Zmluva s poskytovateľom pripojenia na Internet
– Sieťové zariadenie (napr. ADSL modem)
– Prístupový bod alebo bezdrôtový router
– Nastavenie informácií (SSID) na prístupovom bode
• Ak nemáte žiadne informácie o obsahu nastavení, požiadajte o pomoc osobu, ktorá nastavuje
prístupový bod, správcu alebo poskytovateľa.
Obsah
• Po uplynutí určitého času bez vykonania nejakej operácie na fotorámiku sa zobrazí
predvádzacie zobrazenie.
Počas predvádzania stlačením akéhokoľvek iného tlačidla než 1 (zapnutie/pohotovostný
režim) predvádzacie zobrazenie vypnete.
• Tlačidlo WPS môže mať pri rôznych prístupových bodoch odlišný názov.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
18SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Prezentácia Slideshow
Obsah
Vložte pamäťovú kartu alebo pripojte USB pamäťové zariadenie.
Do fotorámika vložte pamäťovú kartu alebo USB pamäťové zariadenie pevne a správne
do príslušného slotu jej prednou časťou smerom od monitora. Prehrávanie sa spustí
automaticky a obrázky z pamäťovej karty alebo USB pamäťového zariadenia sa zobrazujú
v sérii za sebou vo forme prezentácie.
xDPF-WA700
Začíname
SD Card
Štítkom na pamäťovej
karte smerom von
Pokročilejšie
operácie
“Memory Stick Duo”
USB pamäťové
zariadenie
Otvorte kryt slotu
Riešenie
problémov
xDPF-W700
USB pamäťové
zariadenie
Štítkom na pamäťovej
karte smerom von
Index
SD Card
“Memory Stick Duo”
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
19SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Vybratie pamäťovej karty
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
• Do slotov A/B nevkladajte viacero kariet ani do USB konektora nepripájajte viacero
USB pamäťových zariadení súčasne. Do slotov A a B nevkladajte pamäťové karty naraz.
Fotorámik sa môže poškodiť.
• Pri výbere prezentácie používajúcej obrázky uložené na pamäťovej karte dbajte
na nasledovné.
– Z dôvodu vlastností pamäťových kariet sa môžu pri mnohokrát čítaných obrázkoch
vyskytnúť chyby dát.
– Nespúšťajte na dlhý čas prezentáciu s malým počtom obrázkov.
Môže to spôsobiť chyby dát.
– Odporúčame obrázky z pamäťovej karty pravidelne zálohovať.
• Prezentácia sa nespustí od miesta zastavenia, ak fotorámik vypnete.
• Ak je monitor príliš jasný, môže to mať nepriaznivý vplyv na vašu náladu.
Jas preto nenastavujte príliš vysoko.
• Obrazový súbor nasnímaný digitálnym fotoaparátom nepodporujúcim ukladanie dát
o otočení Exif nie je možné automaticky otáčať.
Začíname
• Ak sa prehrávanie po vložení karty nespustí, overte správne vloženie karty a vyberte ju
a znova ju vložte.
• Ak do fotorámika nie je vložená žiadna pamäťová karta a vo vstavanej pamäti nie je žiadny
obrázok, automaticky sa spustí predvádzací režim. Predvádzanie sa vypne, ak do fotorámika
vložíte pamäťovú kartu s obrázkami, alebo stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem 1 (zapnutie/
pohotovostný režim).
Obsah
Kartu vytiahnite von zo slotu v opačnom smere, ako ste ju zasunuli. Kartu nevyberajte,
keď je obrázok z karty zobrazený na monitore. Dáta na pamäťovej karte sa môžu poškodiť.
Pred vybratím karty radšej stlačením MENU na zadnej strane zariadenia zobrazte Menu.
Index
20SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Prehľad zobrazenia prezentácie
Obsah
Začíname
1Obrazový súbor
Popis
Zobrazenie celého obrázka zväčšeného na vhodnú
veľkosť bez vyrezania. (Niektoré obrázky sa môžu zobraziť
s čiernymi okrajmi na vrchnej, spodnej, ľavej a pravej časti.)
Pokročilejšie
operácie
Zobrazená položka
• Ak sa zobrazí ktorákoľvek z uvedených ikon, skontrolujte
obrazové dáta, aby sa problém vyriešil:
2Informácie
o obrazovom súbore
Zobrazenie informácií o obrázku prijatom so sieťovou
službou.
• Môžete nastaviť, či sa tieto informácie budú alebo nebudú
zobrazovať. Pozri “Používanie sieťových služieb” (str. 44).
3Zvolené zariadenie
Indikácia zdrojového média (zariadenia) pre zobrazený
obrázok sa zobrazuje nasledovne:
: Karta “Memory Stick Duo” alebo SD Card /
: USB pamäťové zariadenie /
: Vstavaná pamäť /
: Sieťová služba /
: Domáca sieť
4Intenzita (kvalita)
signálu
Zobrazenie intenzity rádiového Wi-Fi signálu v piatich
úrovniach, od “None” (Žiadny) po “MAX”.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
Zobrazené položky
Ikona sieťovej služby (
: E-mail /
: Facebook /
: Personal Space(TM) spoločnosti Sony), Dátum a čas
odoslania, From (Od: Odosielateľ), Title (Titul)
Riešenie
problémov
: Obrazový súbor nie je podporovaný.
: Obrazový súbor môže byť poškodený.
: Vo zvolenom zariadení nie je žiadny obrazový súbor.
21SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zobrazená položka
Zobrazenie času naposledy prijatých položiek (príspevkov)
z jednotlivých sieťových služieb.
Ikony sieťovej služby
: E-mail /
: Facebook /
: Personal Space(TM) spoločnosti Sony
Počas preberania sa zobrazuje
. Práve prijatý obrázok
môžete zobraziť zatlačením na vyššie zobrazenú ikonu.
Zobrazenie dátumu a času.
• Formát zobrazovania dátumu/času môžete zmeniť (str. 56).
7Informácie o počasí
Začíname
• Služba, ktorá nemá nastavený účet, sa nezobrazuje.
6Dátum/Čas
Obsah
5Informácie o práve
prijatých položkách
(príspevkoch)
Popis
Zobrazenie predpovede počasia a teploty pre zvolenú oblasť.
• Prezentácia sa vykonáva v poradí podľa názvov súborov (alebo od najnovších položiek
zo sieťovej služby).
Prepnutie na ďalší obrázok prstom
Obrázky manuálne prepnete jemným potiahnutím prsta v strednej časti monitora doľava
alebo doprava.
Riešenie
problémov
• Dostupnosť služby Personal Space je obmedzená na konkrétne oblasti.
• Dostupnosť služby Facebook je obmedzená na konkrétne oblasti.
Pokročilejšie
operácie
• Zvoľte oblasť/mesto v blízkosti vášho regiónu podľa časti
“Nastavenie mesta, pre ktoré sa zobrazujú informácie
o počasí” (str. 23).
• Formát zobrazovania teploty môžete zmeniť (str. 56).
Kontrola nových príspevkov zo sieťových služieb
Index
Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika a stlačte
[Network Service]
(Sieťová služba).
Stlačením [Check New Arrivals Now] (Skontrolovať nové príspevky teraz) skontrolujete
nové príspevky pre platnú sieťovú službu.
22SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
Nastavenie mesta, pre ktoré sa zobrazujú informácie
o počasí
Nastavte mesto, ktoré je najbližšie k vášmu regiónu.
Potom sa môžu zobrazovať informácie o počasí pre dané mesto.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Settings] (Nastavenia).
Začíname
3 Stlačte
[Weather Settings]
(Nastavenia počasia).
Pokročilejšie
operácie
4 Stlačte [Select Area] (Zvoliť oblasť).
Riešenie
problémov
5 Zatlačte na biele políčko pod [Area]
(Oblasť).
Zobrazí sa klávesnica.
Index
6 Klávesnicou zadajte želanú oblasť.
Názov oblasti zadajte v angličtine.
<Príklad> “Havaj” t Napíšte “HAWAII”.
Zobrazí sa zoznam voliteľných miest.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
23SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
7 Zatlačte na správne mesto.
8 Po nastavení mesta stlačte
Obsah
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie a potom sa obnoví predošlé zobrazenie nastavení
počasia (Weather Settings).
Ak k dispozícii nie je správne mesto, vráťte sa na krok 5. Zopakujte postup.
v ľavej hornej časti monitora.
Obnoví sa zobrazenie prezentácie.
Zmena zobrazenia teploty
Začíname
V zobrazení nastavení počasia (Weather Settings) môžete zmeniť zobrazovanie teploty
v °C/°F (Celsius/Fahrenheit).
V zobrazení nastavení počasia (Weather Settings) stlačte [Celsius/Fahrenheit] (°C/°F)
a potom stlačte [Celsius] (°C) alebo [Fahrenheit] (°F).
Po nastavení stlačením
v ľavej hornej časti monitora obnovíte zobrazenie
prezentácie.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
24SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zmena zobrazenia prezentácie
Obsah
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Slideshow Styles]
(Štýly prezentácie).
Začíname
3 Zatlačte na želanú prezentáciu.
Pokročilejšie
operácie
Slideshow 1 (Prezentácia 1)
Zobrazovanie všetkých štandardných položiek.
Obsah pozri na str. 21.
Riešenie
problémov
Slideshow 2 (Prezentácia 2)
Na rozdiel od [Slideshow 1] (Prezentácia 1)
sa nezobrazuje “Weather” (Počasie).
Index
Slideshow 3 (Prezentácia 3)
Na rozdiel od [Slideshow 1] (Prezentácia 1)
sa nezobrazuje “Weather” (Počasie) a “Date/Time”
(Dátum/Čas).
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
25SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
Slideshow 4 (Prezentácia 4)
Rovnako ako pri [Slideshow 1] (Prezentácia 1)
sa zobrazuje “Weather” (Počasie) a “Date/Time”
(Dátum/Čas) s väčšími fontmi a s obrázkom v menšej
veľkosti. Zobrazuje sa aj “Weekly Weathercast”
(Týždenná predpoveď počasia).
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
26SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Zobrazovanie želaných obrázkov
Obsah
Výber zdrojového zariadenia (média)
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
Začíname
[Photo/Videos]
(Fotografie/Video) (DPF-WA700) /
[Photo] (Fotografie) (DPF-W700).
chcete prehrávať.
• Pamäťové médium, ktoré nie je vložené, sa zobrazuje našedo. Nie je ho možné zvoliť.
• Ak zvolíte [Home Network] (Domáca sieť), zvoľte jedno zo zobrazených sieťových
zariadení a zvoľte v ňom priečinok. Zobrazí sa zoznam (prehľad) obrázkov zo zvoleného
zariadenia.
Riešenie
problémov
4 Stlačte [Start Slideshow]
Pokročilejšie
operácie
3 Zatlačením na príslušnú ikonu zvoľte zariadenie (médium), z ktorého
(Spustiť prezentáciu).
Obrázky zo zvoleného zariadenia sa zobrazujú formou
prezentácie v poradí podľa názvov súborov (alebo od
najnovších položiek zo sieťovej služby).
Index
27SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Špecifikovanie prehrávaného obrázka (Single View)
Obsah
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Výber zdrojového zariadenia (média)”
(str. 27).
2 Stlačte [Go to Index]
(Zobraziť prehľad miniatúr).
Zobrazí sa zoznam (prehľad) obrázkov zo zvoleného
zariadenia.
Začíname
3 Zvoľte obrázok, ktorý chcete zobraziť
a zatlačte naň v prehľade.
Pokročilejšie
operácie
Zvolený obrázok sa zobrazí.
Zobrazený obrázok je čiastočne orezaný zhora, zdola,
zľava aj sprava, aby vyplnil celú plochu monitora bez
zmeny pomeru strán.
Prepnutie na ďalší obrázok prstom
Obrázky manuálne prepnete jemným potiahnutím prsta v strednej časti monitora doľava
alebo doprava.
Riešenie
problémov
Index
28SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Prehrávanie video súborov (len DPF-WA700)
Obsah
1 Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Špecifikovanie prehrávaného obrázka
(Single View)” (str. 28).
2 Zatlačte na miniatúru video súboru, ktorý chcete prehrávať.
Zvolený video súbor sa zobrazí na celom monitore.
3 Zatlačte na N na monitore.
Spustí sa prehrávanie zvoleného video súboru.
Funkcia
Operácia
Stláčajte VOL +/– na zadnej strane fotorámika.
Pozastavenie prehrávania
Zatlačte na X na monitore.
Prehrávanie obnovíte zatlačením na N.
Zrýchlené prehrávanie
vpred/vzad
Zatlačte na m alebo M na monitore.
Riešenie
problémov
(len DPF-WA700)
• Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad a pozastavenie prehrávania nie je dostupné počas
prezentácie.
• V závislosti od typu dát alebo prenosovej rýchlosti pamäťovej karty sa môžu vyskytnúť
výpadky obrazu.
• Niektoré druhy dát sa nemusia prehrať plynulo.
• Pri niektorých video súboroch sa môže stať, že nie je možné zrýchlené prehrávanie vpred/
vzad, alebo že je rušený obraz, prípadne nie je správne prehrávaný zvuk.
• Nasledovné typy video súborov nie je možné prehrávať:
– Video súbory s ochranou autorských práv
– Video súbory, ktoré presiahnu maximálny počet pixlov na šírku alebo výšku
(Nie je možné zaručiť ani prehrávanie video súborov neuvedených vyššie.)
• Video súbory rozdelené do viacerých súborov počas snímania nie je možné súvislo za sebou
prehrať. Každý súbor prehrajte zvlášť.
• Podrobnosti o video súboroch pozri v návode na použitie fotoaparátu.
Pokročilejšie
operácie
Nastavenie hlasitosti
Začíname
Funkcie dostupné pri prehrávaní video súboru (len DPF-WA700)
Index
29SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Obsah
Počúvanie hudby alebo internetového
rádia (len DPF-WA700)
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Music] (Hudba).
Začíname
3 Zatlačením na príslušnú ikonu zvoľte
Pokročilejšie
operácie
zariadenie (médium) obsahujúce audio
súbor, ktorý chcete prehrávať.
Riešenie
problémov
• Pamäťové médium, ktoré nie je vložené, sa zobrazuje našedo. Nie je ho možné zvoliť.
• Ak zvolíte [Home Network] (Domáca sieť), zvoľte jedno zo zobrazených sieťových
zariadení a zvoľte v ňom priečinok. Zobrazí sa zoznam (prehľad) audio súborov
zo zvoleného zariadenia.
• Ak chcete počúvať zdroj zvuku [Internet Radio] (Internetové rádio), pozri
“Počúvanie internetového rádia” (str. 32).
4 Zatlačte v zozname na audio súbor,
ktorý chcete prehrávať.
Index
Spustí sa prehrávanie zvoleného audio súboru
a zobrazí sa zobrazenie pre ovládanie prehrávania.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
30SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Funkcie dostupné pri prehrávaní audio súboru (len DPF-WA700)
Funkcia
Operácia
Stláčajte VOL +/– na zadnej strane fotorámika.
Pozastavenie prehrávania
Zatlačte na X na monitore.
Prehrávanie obnovíte zatlačením na N.
Prepnutie skladby
Zatlačte na
alebo
na monitore.
prepnite na zobrazenie
Začíname
Zobrazenie želaného obrázka počas počúvania hudby
(len DPF-WA700)
V zobrazení pre ovládanie prehrávania stlačením
prezentácie.
Obsah
Nastavenie hlasitosti
• Ak počas prehrávania audio súboru prehrávate aj video súbor, bude sa reproduktorom
súčasne reprodukovať zvuk audio aj video súboru.
Import audio súborov z pamäťovej karty priamo do vstavanej pamäte nie je podporovaný.
Ak chcete importovať audio súbor do vstavanej pamäte, pripojte fotorámik k PC
a skopírujte súbor z PC do vstavanej pamäte fotorámika. Podrobnosti pozri “Kopírovanie
obrazových a audio súborov z PC” (str. 58).
Pokročilejšie
operácie
Uloženie audio súborov
Riešenie
problémov
Index
31SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Počúvanie internetového rádia
Obsah
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Music] (Hudba).
3 Stlačte
[vTuner internet radio] (Tuner internetového rádia).
Zobrazí sa zobrazenie pre internetové rádio a tiež zobrazenie pre výber staníc.
Začíname
4 Zatlačte na stanicu, ktorú chcete počúvať.
Spustí sa prehrávanie zvolenej stanice.
5 Operácie vykonávajte podľa pokynov na monitore.
Zobrazenie želaného obrázka počas počúvania internetového
rádia
prepnite na zobrazenie
• Pri tejto službe nie sú časové signály, oznámenia o presnom čase a urgentné informácie
o zemetraseniach (živelných pohromách) presne v reálnom čase, pretože tu dochádza
k oneskoreniam.
Pokročilejšie
operácie
V zobrazení pre internetové rádio stlačením
prezentácie.
Riešenie
problémov
Index
32SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Obsah
Ukladanie obrázkov do fotorámika
(Import)
Do vstavanej pamäte fotorámika môžete uložiť obrazové dáta (súbory) z pamäťovej karty,
USB pamäťového zariadenia alebo sieťovej služby.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
Začíname
2 Stlačte
[Photo/Videos] (Fotografie/Video)
(DPF-WA700) /
[Photo] (Fotografie)
(DPF-W700).
Pokročilejšie
operácie
3 Zatlačením na príslušnú ikonu zvoľte
zariadenie (médium) obsahujúce obrazové
súbory (obrázky), ktoré chcete importovať.
(Zobraziť prehľad miniatúr).
Indexové zobrazenie
(Prehľad miniatúr)
Zobrazí sa zoznam (prehľad) obrázkov zo zvoleného
zariadenia.
Riešenie
problémov
4 Stlačte [Go to Index]
Index
5 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
V spodnej časti monitora sa zobrazí ovládacie Menu.
6 Stlačte [Import].
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
33SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_04-34_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
7 Z prehľadu miniatúr zvoľte obrázky,
ktoré chcete importovať.
Obsah
Import všetkých obrázkov:
Stlačte [Select All] (Zvoliť všetky).
Import želaného obrázka:
Zatlačte na želaný obrázok v prehľade.
Vedľa obrázka sa zobrazí značka “✔”.
Zrušenie výberu:
Zatlačte na zvolený obrázok v prehľade, ktorého výber chcete zrušiť.
Značka “✔” zmizne.
Začíname
• Ak stlačíte [Clear All] (Zrušiť všetko), zruší sa výber všetkých obrázkov.
Zmiznú všetky značky “✔” vedľa všetkých obrázkov.
8 Stlačte [Import].
9 Stlačte [Yes] (Áno).
Pokročilejšie
operácie
Zvolený(é) obrázok(y) sa importuje(ú) do vstavanej
pamäte.
Po dokončení importu sa obnoví zobrazenie prehľadu
miniatúr (indexové zobrazenie).
Index
• Počas importu obrázka do vstavanej pamäte nevykonajte nič z uvedeného (inak môže dôjsť
k poškodeniu fotorámika, pamäťovej karty alebo dát):
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
– Odpojenie z domácej siete
Riešenie
problémov
• Ak v kroku 9 zvolíte [No] (Nie), obnoví sa zobrazenie pre výber obrázka.
• Ak počas importu stlačíte [Cancel] (Zrušiť), import sa zruší a obnoví sa zobrazenie prehľadu
miniatúr (indexové zobrazenie).
• Po importe každého obrázka sa obrázok uloží do nového priečinka a automaticky sa preň
vytvorí označenie dátumom importu.
34SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:MNEU/HOME
Pokročilejšie operácie
Odstránenie obrázka
Obsah
Môžete odstrániť obrazové súbory z pamäťovej karty, USB pamäťového zariadenia, alebo
odstrániť sieťový obsah.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
Začíname
[Photo/Videos] (Fotografie/Video)
(DPF-WA700) /
[Photo] (Fotografie)
(DPF-W700).
Pokročilejšie
operácie
3 Zatlačením na príslušnú ikonu zvoľte
zariadenie (médium) obsahujúce obrazové
súbory (obrázky), ktoré chcete odstrániť.
4 Stlačte [Go to Index]
Indexové zobrazenie
Riešenie
problémov
(Zobraziť prehľad miniatúr).
Zobrazí sa zoznam (prehľad) obrázkov zo zvoleného
zariadenia.
Index
5 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
V spodnej časti monitora sa zobrazí ovládacie Menu.
6 Stlačte [Delete] (Odstrániť).
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
35SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
7 Z prehľadu miniatúr zvoľte obrázky, ktoré
chcete odstrániť.
Obsah
Odstránenie všetkých obrázkov:
Stlačte [Select All] (Zvoliť všetky).
Odstránenie želaného obrázka:
Zatlačte na želaný obrázok v prehľade.
Vedľa obrázka sa zobrazí značka “✔”.
Zrušenie výberu:
Zatlačte na zvolený obrázok v prehľade, ktorého výber chcete zrušiť.
Značka “✔” zmizne.
Začíname
• Ak stlačíte [Clear All] (Zrušiť všetko), zruší sa výber všetkých obrázkov.
Zmiznú všetky značky “✔” vedľa všetkých obrázkov.
8 Stlačte [Delete] (Odstrániť).
9 Stlačte [Yes] (Áno).
Pokročilejšie
operácie
Zvolený(é) obrázok(y) sa odstráni(ia) zo zvoleného
zariadenia (média).
Po dokončení odstraňovania sa obnoví zobrazenie
prehľadu miniatúr (indexové zobrazenie).
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
• Počas odstraňovania obrázka zo zvoleného zariadenia nevykonajte nič z uvedeného
(inak môže dôjsť k poškodeniu fotorámika, pamäťovej karty alebo dát):
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
• Ak už odstraňovanie začalo, odstránený obrázok nie je možné obnoviť, ani keď zastavíte
odstraňovanie. Obrázky pred odstránením preto dôkladne skontrolujte.
• Ak sa na monitore zobrazí hlásenie “Cannot delete a protected file.” (Chránený súbor nie je
možné odstrániť), obrázok má v PC nastavený atribút “Len na čítanie” (“Read Only”).
V takomto prípade pripojte fotorámik k PC a odstráňte takýto súbor pomocou PC.
Riešenie
problémov
• Ak v kroku 9 zvolíte [No] (Nie), obnoví sa zobrazenie pre výber obrázka.
• Ak počas odstraňovania stlačíte [Cancel] (Zrušiť), import sa zruší a obnoví sa zobrazenie
prehľadu miniatúr (indexové zobrazenie).
• Fotorámikom nie je možné odstrániť obrázok z domácej siete.
36SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Formátovanie vstavanej pamäte
[Settings] (Nastavenia).
2 Stlačte [Initialize] (Formátovať).
3 Stlačte [Format Internal Memory] (Formátovať vstavanú pamäť).
Obsah
1 Stlačte
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
37SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Export obrázkov zo vstavanej pamäte
Obsah
Obrázky zo vstavanej pamäte môžete exportovať na pamäťovú kartu.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
Začíname
[Photo/Videos] (Fotografie/Video)
(DPF-WA700) /
[Photo] (Fotografie)
(DPF-W700).
4 Stlačte [Go to Index]
Pokročilejšie
operácie
3 Stlačte [Internal Memory] (Vstavaná pamäť).
Indexové zobrazenie
Riešenie
problémov
(Zobraziť prehľad miniatúr).
Zobrazí sa zoznam (prehľad) obrázkov zo zvoleného
zariadenia.
Index
5 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
V spodnej časti monitora sa zobrazí ovládacie Menu.
6 Stlačte [Export].
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
38SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
7 Z prehľadu miniatúr zvoľte obrázky, ktoré
chcete exportovať.
Obsah
Export všetkých obrázkov:
Stlačte [Select All] (Zvoliť všetky).
Export želaného obrázka:
Zatlačte na želaný obrázok v prehľade.
Vedľa obrázka sa zobrazí značka “✔”.
Zrušenie výberu:
Zatlačte na zvolený obrázok v prehľade, ktorého výber chcete zrušiť.
Značka “✔” zmizne.
Začíname
• Ak stlačíte [Clear All] (Zrušiť všetko), zruší sa výber všetkých obrázkov.
Zmiznú všetky značky “✔” vedľa všetkých obrázkov.
8 Stlačte [Export].
9 Zatlačte na ikonu pamäťovej karty, na ktorú
Pokročilejšie
operácie
sa má obrázok exportovať.
10 Stlačte [Yes] (Áno).
Riešenie
problémov
Zvolený(é) obrázok(y) sa exportuje(ú) do zvolenej
pamäťovej karty.
Po dokončení exportu sa obnoví zobrazenie prehľadu
miniatúr (indexové zobrazenie).
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
39SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Začíname
• Počas exportovania obrázka do zvoleného zariadenia nevykonajte nič z uvedeného
(inak môže dôjsť k poškodeniu fotorámika, pamäťovej karty alebo dát):
– Vypnutie napájania
– Vybratie pamäťovej karty
– Vloženie inej pamäťovej karty
• Zariadenie, ktoré fotorámik nesprístupní je zobrazené šedo a nie je ho možné zvoliť.
Obsah
• Ak v kroku 10 zvolíte [No] (Nie), obnoví sa zobrazenie pre výber obrázka.
• Ak počas exportu stlačíte [Cancel] (Zrušiť), export sa zruší a obnoví sa zobrazenie prehľadu
miniatúr (indexové zobrazenie).
• Po exporte každého obrázka sa obrázok uloží do nového priečinka a automaticky sa preň
vytvorí označenie dátumom exportu.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
40SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Môžete nastaviť časovač pre automatické zapnutie alebo vypnutie fotorámika.
Obsah
Používanie funkcie automatického
zapnutia/vypnutia
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
[Settings] (Nastavenia).
Začíname
2 Stlačte
Pokročilejšie
operácie
3 Stlačte [Auto Power ON/OFF]
(Automatické zap./vyp.).
4 Stlačte [Setup Method] (Spôsob nastavenia)
Riešenie
problémov
• Ak na monitore nemôžete nájsť [Auto Power ON/OFF] (Automatické zap./vyp.),
posúvaním prsta po monitore nahor/nadol rolujte v zobrazení.
a potom zatlačte na želaný spôsob
nastavenia.
Index
[Advanced] (Pokročilé):
Nastavenie funkcie Auto Power ON/OFF
(Automatické zap./vyp.) v hodinových intervaloch
nezávisle pre jednotlivé dni v týždni.
[Simple] (Jednoduché): Môžete presne nastaviť čas pre funkciu Auto Power ON/OFF
(Automatické zap./vyp.) v jednominútových intervaloch.
[Auto off] (Automatické vyp.): Nastavenie funkcie automatického vypnutia po
uplynutí nastaveného času v prípade nevykonania žiadnej operácie od zapnutia
zariadenia. Čas môžete nastaviť na dve alebo štyri hodiny.
[OFF] (Vyp.): Vypnutie funkcie Auto Power ON/OFF (Automatické zap./vyp.).
5 Stlačte [Time Setting] (Nastavenie času).
Nastavte čas pre zvolený spôsob nastavenia podľa popisu v časti “Nastavenie času”
(str. 42).
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
41SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Nastavenie času
Ak ste zvolili [Advanced] (Pokročilé):
Obsah
Vykonajte nastavenie podľa spôsobu nastavenia (Setup Method) zvoleného v kroku 4
v časti “Používanie funkcie automatického zapnutia/vypnutia” (str. 41).
1 Stláčaním nastavte čas, v ktorom sa má
automaticky fotorámik zapnúť pre každý deň
v týždni.
2 Stláčaním nastavte čas, kedy sa má fotorámik automaticky vypnúť.
Začíname
Čas môžete nastaviť nezávisle pre jednotlivé dni
v týždni v hodinových intervaloch. Farba zvoleného
časového intervalu sa zmení na modrú a napájanie sa zapne.
Čas nastavujte pre jednotlivé dni v týždni v hodinových intervaloch. Farba zvolenej
indikácie časového intervalu sa zmení na šedú a napájanie sa vypne.
• Ak používate fotorámik, napájanie sa automaticky vypne v čase nastavenom pre časovač
Power-OFF timer (Časovač vypnutia) v pokročilých nastaveniach.
Pokročilejšie
operácie
3 Stlačte [OK].
Ak ste zvolili [Simple] (Jednoduché):
1 Stlačte [Power-ON timer]
Riešenie
problémov
(Časovač zapnutia) alebo
[Power-OFF timer] (Časovač vypnutia).
Časovač so značkou zaškrtnutia (✔) sa aktivuje.
2 Stlačením zvoľte [Auto ON time]
Index
(Čas automatického zapnutia) (alebo
[Auto OFF time] (Čas automatického
vypnutia)) a stláčaním
alebo
nastavte čas automatického zapnutia
alebo čas automatického vypnutia.
Potom stlačte [OK].
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
42SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
3 Stlačením zvoľte [Auto ON day]
Obsah
(Deň automatického zapnutia) alebo
[Auto OFF day] (Deň automatického
vypnutia) a zvoľte deň v týždni, kedy
sa má časovač aktivovať.
Zvolený deň v týždni sa zaškrtne.
Začíname
4 Stlačte [OK].
Ak ste zvolili [Auto off]
(Automatické vypnutie):
Stlačením zvoľte [2 Hour] (2 hodiny) alebo [4 Hour]
(4 hodiny).
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
43SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Používanie sieťových služieb
Obsah
Ak si nastavíte E-mail, Facebook alebo Personal Space(TM) spoločnosti Sony, pravidelne
sa jednotlivými službami posielajú nové obrázky a tento fotorámik ich dokáže automaticky
aktualizovať a zobrazovať.
• Dostupnosť služby Personal Space je obmedzená na konkrétne oblasti.
• Dostupnosť služby Facebook je obmedzená na konkrétne oblasti.
Začíname
Nastavenie E-mailu
• Pred nastavením si pripravte E-mailovú adresu a heslo pre E-mailovú službu, ktorú
používate.
• V tomto fotorámiku je možné nastaviť len jednu E-mailovú adresu pre aktuálne využívanie.
Pokročilejšie
operácie
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Network Services]
(Sieťové služby).
Zobrazí sa zobrazenie pre sieťové služby.
napravo od [Email].
Riešenie
problémov
3 Na monitore stlačte
Zobrazenie sieťových služieb
Index
4 Stlačením [Email Address] zobrazíte
klávesnicu a potom zadajte E-mailovú
adresu, ktorú chcete používať
vo fotorámiku.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
44SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
5 Po dokončení stlačte [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa zobrazenie pre zadanie hesla.
Obsah
6 Zadajte heslo pomocou zobrazenej klávesnice.
7 Stlačte [Next] (Ďalej).
Fotorámik overí server prichádzajúcej pošty.
Po overení sa zobrazí dokončenie.
8 Stlačte [OK].
Nastavenia sú dokončené.
Začíname
Ak sa server prichádzajúcej pošty nedá overiť
• Na monitore sa zobrazí hlásenie. Stlačením [OK] obnovíte zobrazenie pre nastavenie
E-mailu. V takomto prípade pozri pokyny v časti “Manuálne nastavenie E-mailu”
ďalej v texte.
Manuálne nastavenie E-mailu
Pokročilejšie
operácie
1 V zobrazení pre nastavenie E-mailu v kroku 4 stlačte [Manual Setup]
(Manuálne nastavenie).
2 Stlačte [POP3] alebo [IMAP] (len DPF-WA700).
Riešenie
problémov
3 Zadajte [Username] (Meno), [Password] (Heslo),
[POP3 Server (alebo IMAP Server)], [Port] a/alebo
[Security Type] (Typ zabezpečenia).
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
4 Po zadaní stlačte [Next] (Ďalej).
Fotorámik overí server prichádzajúcej pošty. Po overení sa zobrazí dokončenie.
45SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zobrazenie obrázkov zaslaných cez
E-mail
Obsah
Stlačte
(E-mail) v zobrazení prezentácie.
Zobrazí sa 100 posledne zaslaných obrázkov cez
E-mail.
Nastavenia E-mailu môžete zakázať (vypnúť) a dočasne zrušiť prijímanie E-mailov
fotorámikom.
V zobrazení sieťových služieb (Network Services) stlačte [Email] a odstráňte značku “✔”.
Pre obnovenie prijímania E-mailov fotorámikom stlačte [Email] a znova aplikujte
značku “✔”.
Začíname
Dočasné zrušenie nastavenej E-mailovej služby
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
46SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Nastavenie pre Facebook
Obsah
• Dostupnosť služby Facebook je obmedzená na konkrétne oblasti.
• Pred nastavením si pripravte E-mailovú adresu a heslo pre službu Facebook, ktorú používate.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
Začíname
2 Stlačte
[Network Services]
(Sieťové služby).
Zobrazí sa zobrazenie pre sieťové služby.
Pokročilejšie
operácie
3 Na monitore stlačte
napravo
od [Facebook].
Riešenie
problémov
4 Zadajte E-mailovú adresu a heslo používané pre službu Facebook,
potom stlačte [Login] (Prihlásenie).
• Len pri prvom prihlásení sa zobrazí hlásenie, ktoré overuje oprávnenie prístupu.
Index
5 V zobrazení pre dokončenie stlačte [OK].
Nastavenia sú dokončené.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
47SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zobrazenie obrázkov zaslaných cez Facebook
Obsah
Stlačte
(Facebook) v zobrazení prezentácie.
Zobrazí sa 100 posledne zaslaných obrázkov
cez Facebook.
Nastavenia pre Facebook môžete zakázať (vypnúť) a dočasne zrušiť prijímanie súborov
fotorámikom cez Facebook.
V zobrazení sieťových služieb (Network Services) stlačte [Facebook] a odstráňte
značku “✔”.
Pre obnovenie prijímania súborov fotorámikom zo služby Facebook stlačte [Facebook]
a znova aplikujte značku “✔”.
Začíname
Dočasné zrušenie nastavenej služby Facebook
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
48SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Nastavenie pre Personal Space(TM) spoločnosti Sony
Obsah
• Dostupnosť služby Personal Space je obmedzená na konkrétne oblasti.
• Pred nastavením si pripravte prihlasovací identifikačný znak (ID) a heslo pre službu Personal
Space, ktorú používate.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Začíname
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Network Services]
(Sieťové služby).
Zobrazí sa zobrazenie pre sieťové služby.
Pokročilejšie
operácie
3 Na monitore zatlačte na
napravo
od [Personal Space(TM) by Sony].
Riešenie
problémov
4 Postupujte podľa pokynov v zobrazení Personal Space a potom
v zobrazení pre dokončenie stlačte [OK].
Nastavenia sú dokončené.
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
49SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zobrazenie obrázkov zaslaných cez Personal Space(TM)
spoločnosti Sony
Obsah
V zobrazení prezentácie stlačte
(Personal Space(TM) spoločnosti Sony).
Zobrazí sa 100 posledne zaslaných obrázkov
cez Personal Space.
Dočasné zrušenie nastavenej služby
Personal Space(TM) spoločnosti Sony
Pokročilejšie
operácie
• Služba nemusí fungovať správne z dôvodu nejakého problému so sieťovými službami.
Je nutné vopred nastaviť prístupový účet na web-stránke používanej sieťovej služby.
Začíname
Nastavenia pre službu Personal Space môžete zakázať
(vypnúť) a dočasne zrušiť prijímanie súborov fotorámikom cez Personal Space.
V zobrazení sieťových služieb (Network Services) stlačte [Personal Space(TM) by Sony]
a odstráňte značku “✔”.
Pre obnovenie prijímania súborov fotorámikom zo služby Personal Space stlačte
[Personal Space(TM) by Sony] a znova aplikujte značku “✔”.
Riešenie
problémov
Index
50SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Používanie domácej siete
Obsah
Pripojenie k domácej sieti umožní prehliadať obrázky a počúvať audio súbory uložené
v sieťovom zariadení.
Nastavenie sieťového zariadenia
1 Spustite Windows Media Player (Ver. 12).
Začíname
Je potrebné vopred nastaviť sieťové zariadenie.
Táto časť popisuje príklad nastavenia pre OS Windows 7. V závislosti od používaného
sieťového zariadenia sa môžu postupy líšiť. Pozri návod na použitie sieťového zariadenia,
ktoré chcete využívať a vykonajte potrebné nastavenie.
2 Kliknite na [Stream] (Prúd) - [Automatically
Pokročilejšie
operácie
allow devices to play my media...]
(Automaticky povoliť zariadeniam
prehrávanie mojich médií...).
3 Po zobrazení okna “Allow All Media
Riešenie
problémov
Devices” (Povoliť všetky mediálne
zariadenia) kliknite na [Automatically allow
all computers and media devices.]
(Automaticky povoliť všetky počítače
a mediálne zariadenia.).
• Uvedený postup slúži ako príklad nastavenia.
Potrebné nastavenie vykonajte podľa sieťového prostredia.
Index
51SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Zobrazenie obrázkov
Obsah
Fotorámik dokáže zobrazovať obrázky uložené v sieťovom zariadení.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Photo/Videos] (Fotografie/Video)
(DPF-WA700) /
[Photo] (Fotografie)
(DPF-W700).
Začíname
3 Stlačte
[Home Network] (Domáca sieť).
Pokročilejšie
operácie
4 V zozname zariadení zobrazenom na monitore zatlačte na položku,
ktorú chcete sprístupniť.
Zobrazí sa zoznam (prehľad) zobraziteľných obrázkov.
Niektoré video súbory sa nemusia prehrať, aj keď je ich názov uvedený v zozname
(len DPF-WA700).
6 Stlačte [Start Slideshow] (Spustiť prezentáciu) alebo [Go to Index]
Riešenie
problémov
5 Zatlačte na priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete zobraziť.
(Zobraziť prehľad miniatúr).
Spustí sa prezentácia a zobrazujú sa obrázky zo zoznamu v kroku 5, alebo sa v prehľade
miniatúr zobrazia ich miniatúry.
Index
52SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Prehrávanie hudby (len DPF-WA700)
Obsah
Fotorámik dokáže prehrávať audio súbory uložené v sieťovom zariadení.
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
[Music] (Hudba).
3 Stlačte
[Home Network] (Domáca sieť).
Začíname
2 Stlačte
4 V zozname zariadení zobrazenom na monitore zatlačte na zariadenie,
ktoré chcete sprístupniť.
ktorý chcete prehrávať.
Zobrazí sa zoznam (prehľad) prehrávateľných audio súborov.
6 Zatlačte v zozname na audio súbor, ktorý chcete prehrávať.
Pokročilejšie
operácie
5 Zatlačte na príslušnú ikonu priečinka obsahujúceho audio súbor,
Spustí sa prehrávanie zvoleného audio súboru.
Riešenie
problémov
Index
53SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Zmena nastavení
Obsah
1 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Zobrazí sa Menu.
2 Stlačte
[Settings] (Nastavenia).
Začíname
3 Zatlačte a zvoľte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
Pokročilejšie
operácie
Ak na monitore nevidno želanú nastaviteľnú položku,
posúvaním prsta rolujte v zozname a zatlačením
na zoznam zobrazte zobrazenie obsahujúce želanú
položku.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie zvolenej položky.
4 Zatlačte na položku, ktorú chcete zmeniť.
Umožní vám to meniť nastavenie (str. 55).
5 Nastavenie vykonávajte podľa pokynov na monitore.
Obnoví sa predošlé zobrazenie.
• Niektoré položky nie je možné v závislosti od stavu fotorámika nastaviť (napr. počas
prezentácie atď.). V takomto prípade sú tieto položky v kroku 4 indikované našedo a nie je
ich možné zvoliť.
Riešenie
problémov
6 Stlačte MENU na zadnej strane fotorámika.
Obnovenie výrobných nastavení
[Settings] (Nastavenia).
Index
1 Stlačte
2 Stlačte [Initialize] (Formátovať).
3 Stlačte [Initialize Settings] (Obnoviť nastavenia).
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení okrem nastavení dátumu/času.
54SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Prehľad dostupných nastavení
Obsah
*: Položky s hviezdičkou sú výrobné nastavenia.
(Niektoré výrobné nastavenia sa líšia podľa krajiny.)
Wi-Fi Settings (Nastavenia Wi-Fi)
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
SSID / Security
(Zabezpečenie) /
Signal Strength
(Intenzita signálu) /
MAC Address
(MAC adresa) /
IP address (IP adresa) /
Default Gateway
(Predvolená brána) /
Subnet Mask
(Maska podsiete) /
DNS Server
(Primary (Primárny)) /
DNS Server
(Secondary (Sekundárny))
Popis
Zvoľte [ON] (Zap.) alebo [OFF] (Vyp.).
Spustite sprievodcu nastavením Wi-Fi (Wi-Fi Settings).
Nastavenia môžete vykonávať podľa zobrazovaných pokynov.
Ak prístupový bod zodpovedá WPS:
Zvoľte [WPS Push-Button Configuration method]
(Spôsob konfigurácie stlačením tlačidla WPS) alebo
[WPS PIN Method] (Spôsob WPS PIN).
Ak prístupový bod nezodpovedá WPS:
Zvoľte [Search Wi-Fi Networks] (Vyhľadať Wi-Fi siete).
c Nastavenia pozri “Príprava: 4 Nastavenie fotorámika”
(str. 14).
Zobrazenie aktuálnych nastavení.
Začíname
Nastavenie
Wi-Fi
Set up Wi-Fi
(Nastaviť Wi-Fi)
General Settings (Všeobecné nastavenia)
Nastavenie
Popis
Nastavenie časového intervalu prepínania obrázkov [3 sec.],
[7 sec.]*, [20 sec.], [1 min.], [5 min.], [30 min.], [1 hour],
[3 hours], [12 hours] alebo [24 hours].
Image Listing Order
(Poradie)
Nastavenie poradie pre obrázky [First, Last]* (Prvý, Posledný)
alebo [Last, First] (Posledný, Prvý).
Zvolené poradie sa aplikuje pri prezentácii.
Screen Brightness
(Jas monitora)
Nastavenie jasu LCD monitora.
Index
Slideshow Speed
(Rýchlosť prezentácie)
Touch Screen Calibration Nastavenie správnej reakcie dotykového monitora.
(Kalibrácia dotykového
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
monitora)
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
55SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Date/Time Settings (Nastavenia dátumu/času)
Nastavenie
Popis
Time (Čas)
Nastavenie času.
Time Zone
(Časové pásmo)
Nastavenie časového pásma.
Use 24-hour Format
(Použiť 24-hodinový
formát)
Zmena formátu zobrazovania času.
24-hour format (24-hodinový formát):
V zaškrtávacom políčku pre [Use 24-hour Format]
(Použiť 24-hodinový formát) je značka “✔”.
AM/PM format* (AM/PM formát):
V zaškrtávacom políčku pre [Use 24-hour Format]
(Použiť 24-hodinový formát) nie je značka “✔”.
Date Display Order
(Formát zobrazenia
dátumu)
Nastavenie formátu zobrazovania dátumu na [Y-M-D] (RokMesiac-Deň), [M-D-Y]* (Mesiac-Deň-Rok) a [D-M-Y] (DeňMesiac-Rok).
Pokročilejšie
operácie
Nastavenie dátum.
Začíname
Date (Dátum)
Obsah
Set Time and Date
Aktivuje sa*, ak je v zaškrtávacom políčku značka “✔”.
from Internet
(Nastaviť dátum a čas
z Internetu)
• Ak je aktívne nastavenie [Set Time and Date from Internet] (Nastaviť dátum a čas
z Internetu), čas a dátum nie je možné nastaviť manuálne.
Nastavenie
Popis
Select Area
(Zvoliť oblasť)
Spustenie sprievodcu nastavením počasia (Weather Settings) po
zatlačení na položku. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Celsius/Fahrenheit
(°C/°F)
Nastavenie zobrazovania teploty v [Celsius]* (°C)
alebo [Fahrenheit] (°F).
Riešenie
problémov
Weather Settings (Nastavenia počasia)
Auto Power ON/OFF (Automatické zap./vyp.)
Language Setting (Nastavenie jazyka)
Index
Nastavenie časovača pre automatické zapnutie alebo vypnutie fotorámika (str. 41).
Nastavenie jazyka pre zobrazenie na LCD monitore.
Japanese (japonský), English* (anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky),
German (nemecký), Italian (taliansky), Russian (ruský), Korean (kórejský),
Simplified Chinese (čínsky jednoduchý), Traditional Chinese (čínsky tradičný),
Dutch (holandský), Portuguese (portugalský), Hungarian (maďarský), Polish (poľský),
Czech (český), Greek (grécky), Turkish (turecký), Swedish (švédsky), Danish (dánsky),
Finnish (fínsky)
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
56SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Initialize (Formátovať)
Nastavenie
Popis
Obsah
Format Internal
Naformátovanie vstavanej pamäte (str. 37).
Memory
(Formátovať vstavanú
pamäť)
Initialize Settings
(Obnoviť nastavenia)
Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia, okrem
nastavení aktuálneho dátumu a času “Date/Time Settings”
(Nastavenia dátumu/času) (str. 56).
Začíname
System Information (Informácie o systéme)
Nastavenie
Popis
Zobrazenie verzie firmvéru fotorámika.
Memory Capacity
(Kapacita pamäte)
Zobrazenie maximálnej dostupnej kapacity vstavanej pamäte
v počiatočnom stave.
Remaining Capacity
(Voľná kapacita)
Zobrazenie aktuálnej voľnej kapacity vstavanej pamäte.
Pokročilejšie
operácie
Version (Verzia)
Open Source License Zobrazenie licencie otvoreného zdroja.
(Licencia otvoreného
zdroja)
Update Firmware
(Aktualizovať
firmvér)
Aktualizácia firmvéru.
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Riešenie
problémov
Index
57SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Obsah
Kopírovanie obrazových a audio
súborov z PC
Pripojenie k PC
V pripojenom PC môžete zobrazovať obrázky zo vstavanej pamäte fotorámika a kopírovať
ich do PC, alebo kopírovať obrázky z PC do vstavanej pamäte fotorámika.
do elektrickej zásuvky. Potom fotorámik zapnite.
2 Fotorámik a PC prepojte pomocou komerčne dostupného USB kábla.
Začíname
1 Koncovku AC adaptéra pripojte k fotorámiku a AC adaptér pripojte
x DPF-WA700
Pokročilejšie
operácie
Do minikonektora
USB B
Riešenie
problémov
PC
Do USB konektora
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
58SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
x DPF-W700
Obsah
Do minikonektora
USB B
Začíname
PC
Pokročilejšie
operácie
Do USB konektora
Systémové požiadavky
Windows
Macintosh
Odporúčaný OS: Mac OS X (v. 10.4 alebo novšia verzia)
Port: USB port
Riešenie
problémov
Odporúčaný OS: Microsoft Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
Port: USB port
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
59SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Odpojenie od PC
Odpojenie pri používaní OS Windows 7 SP1
Obsah
Po odpojení fotorámika od PC odpojte od fotorámika USB kábel alebo fotorámik vypnite
nasledovným spôsobom:
1 Kliknite na
(Bezpečné odpojenie hardvéru) na lište úloh.
2 Kliknite na
Eject DPF-WA700 (Odpojiť DPF-WA700) (alebo Eject DPF-W700
(Odpojiť DPF-W700)).
3 Odpojte USB kábel.
Začíname
Odpojenie pri používaní Mac OS X
1 Vo vyhľadávači (Finder) zvoľte [File] (Súbor).
2 Zvoľte [Eject “S-FRAME”] (Odpojiť rámik).
3 Odpojte USB kábel.
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
• Používajte USB kábel s minikonektorom typu B. Ak používate komerčne dostupný
USB kábel, používajte USB kábel s minikonektorom typu B (minikonektor USB B pripojte
do konektora na fotorámiku) kratší než 3 metre.
• Ak je k PC pripojených viac USB zariadení alebo používate USB rozbočovač, môžu
sa vyskytnúť problémy.
• Fotorámik nie je možné ovládať z iného USB zariadenia, ktoré sa používa súčasne.
• Počas dátovej komunikácie neodpájajte USB kábel.
• Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku na všetkých PC, ktoré spĺňajú odporúčané
systémové požiadavky.
• Fungovanie fotorámika pri USB pripojení bolo overené pri používaní s PC.
Ak je fotorámik prepojený s inými zariadeniami, tieto zariadenia nemusia rozpoznať
vstavanú pamäť fotorámika.
• Nepripájajte PC do minikonektora USB B na fotorámiku, ak je súčasne pripojené
USB pamäťové zariadenie do konektora USB A.
Index
60SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Kopírovanie z PC s OS Windows
Obsah
• Táto časť popisuje príklad pri pripojení k PC s OS Windows 7 SP1.
V závislosti od používaného OS sa môžu zobrazenia na monitore a postupy líšiť.
1 Fotorámik pripojte k PC.
Pozri “Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC” (str. 58).
2 Keď sa zobrazí okno AutoPlay
Začíname
(Automatické prehrávanie), kliknite
na [Open folder to view files]
(Otvoriť priečinok a zobraziť súbory).
Ak sa okno AutoPlay (Automatické prehrávanie)
nezobrazí, zvoľte a otvorte [S-FRAME] (Rámik)
(vymeniteľný disk).
Pokročilejšie
operácie
3 Presuňte kurzor na toto okno a kliknite
pravým tlačidlom a následne kliknite
na [New] (Nový) t [Folder] (Priečinok).
Tento nový priečinok pomenujte. V tomto návode
sa ako príklad používa názov priečinka “sony”.
Riešenie
problémov
4 Dvojklikom otvorte priečinok “sony”.
Index
5 Otvorte priečinok obsahujúci obrazové
súbory, ktoré chcete kopírovať a skopírujte
ich pomocou myši spôsobom “potiahni
a pusti” (drag-and-drop) do nového priečinka.
61SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Kopírovanie z počítača Macintosh
Obsah
• Táto časť popisuje príklad pri pripojení k počítaču s Macintosh OS X.
V závislosti od používaného OS sa môžu zobrazenia na monitore a postupy líšiť.
1 Fotorámik pripojte k PC.
Pozri “Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC” (str. 58).
Po dokončení pripojenia k PC sa na monitore PC zobrazí ikona “S-FRAME” (Rámik).
Začíname
2 Dvakrát kliknite na ikonu “S-FRAME”
(Rámik), keď sa zobrazí na monitore.
Pokročilejšie
operácie
3 Posúvajte kurzor v tomto okne a zvoľte
[New Folder] (Nový priečinok).
Tento nový priečinok pomenujte. V tomto návode
sa ako príklad používa názov priečinka “sony”.
Riešenie
problémov
4 Otvorte priečinok “sony”.
5 Otvorte priečinok obsahujúci obrazové
Index
súbory, ktoré chcete kopírovať
a skopírujte ich pomocou myši
spôsobom “potiahni a pusti”
(drag-and-drop) do nového priečinka.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
62SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_35-63_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
Začíname
• Keď ukladáte obrázky z PC do vstavanej pamäte, vytvorte vo vstavanej pamäti priečinok
pomocou PC a obrázky uložte do takéhoto priečinka. Ak priečinok nevytvoríte, uložiť
môžete maximálne 512 obrázkov. Počet obrázkov sa navyše môže znížiť v závislosti
od dĺžky názvu súboru alebo typu znakov.
• Pri uložení obrázkov z PC do vstavanej pamäte fotorámika sa obrázky uložia bez kompresie.
Preto do vstavanej pamäte fotorámika môžete uložiť menej obrázkov.
• Obrazové súbory vytvorené alebo upravené v PC sa nemusia zobraziť. Obrazové súbory
s nastaveným atribútom “Len na čítanie” (“Read Only”) v PC nie je možné odstrániť vo
fotorámiku. Pred ukladaním obrazových súborov z PC do fotorámika zrušte nastavenie
atribútu “Len na čítanie” (“Read Only”).
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
63SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:MENU/HOME
Riešenie problémov
Ak sa zobrazí ikona chybového hlásenia
Ikona
Obsah
Ak sa vyskytne porucha, môžu sa na LCD monitore fotorámika zobraziť nasledovné ikony.
Vykonaním nižšie uvedených postupov problém vyriešite.
Význam/Riešenie
Obrazový súbor je JPEG súbor vytvorený prostredníctvom PC
alebo tento súbor nie je podporovaný fotorámikom.
Index
Používate vstavanú pamäť, pamäťovú kartu “Memory stick Duo”,
SD Card alebo USB pamäťové zariadenie, ktoré nie sú
podporované fotorámikom.
c Používajte podporovanú pamäťovú kartu “Memory stick
Duo”, SD Card alebo USB pamäťové zariadenie, alebo
naformátujte vstavanú pamäť.
Riešenie
problémov
Vstavaná pamäť, pamäťová karta “Memory stick Duo”, SD Card
alebo USB pamäťové zariadenie sú poškodené a nefunkčné.
c Používajte funkčnú pamäťovú kartu “Memory stick Duo”,
SD Card alebo USB pamäťové zariadenie, alebo
naformátujte vstavanú pamäť.
Pokročilejšie
operácie
Vo vstavanej pamäti, pamäťovej karte “Memory stick Duo”,
SD Card alebo USB pamäťovom zariadení nie sú uložené žiadne
údaje.
Začíname
Formát tohto súboru je podporovaný fotorámikom.
Dáta miniatúry alebo samotný obrázok nie je možné sprístupniť.
64SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Riešenie problémov
Obsah
Predtým ako fotorámik odovzdáte do opravy, pokúste sa problém odstrániť pomocou
nasledujúceho prehľadu.
Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
x Napájanie
Nie je možné zapnúť napájanie.
Začíname
• Je správne zapojené napájanie?
c Koncovku sieťovej šnúry pripojte správne.
Nič sa nedeje, aj keď fotorámik ovládate.
c Vypnite (str. 13) a znova zapnite napájanie.
x Zobrazenie obrázkov
Niektoré obrázky sa nezobrazujú.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
• Je obrázok zobrazený v režime indexového zobrazenia?
c Ak je obrázok zobrazený v režime indexového zobrazenia, ale nezobrazuje sa
v režime zobrazenia samostatného obrázka, obrázok môže byť poškodený,
aj keď údaje o náhľade miniatúr môžu byť v poriadku.
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný so systémom DCF nemusí byť možné zobraziť
vo fotorámiku aj napriek tomu, že sa zobrazuje v PC.
• Nebol obrázok vytvorený pomocou aplikácie v PC?
c Ak súbor premenujete v PC a jeho názov obsahuje iné než alfanumerické znaky,
obrázok sa vo fotorámiku nemusí zobraziť.
• Nie je na pamäťovej karte priečinok s viac než 8 úrovňami štruktúry vetvenia?
c Fotorámik nedokáže zobraziť obrázky z priečinka, ktoré sa nachádzajú na nižšej
ako 8. úrovni vetvenia.
Riešenie
problémov
• Je pamäťová karta vložená správne?
c Vložte pamäťovú kartu správne (str. 19).
• Obsahuje pamäťová karta obrázky uložené digitálnym fotoaparátom alebo iným
zariadením?
c Vložte pamäťovú kartu obsahujúcu obrázky.
c Skontrolujte formáty súborov, ktoré je možné zobraziť (str. 72).
• Je formát súboru kompatibilný s DCF?
c Súbor, ktorý nie je kompatibilný so systémom DCF nemusí byť možné zobraziť
vo fotorámiku aj napriek tomu, že sa zobrazuje v PC.
Pokročilejšie
operácie
Na monitore sa nezobrazujú žiadne obrázky.
65SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
x Prehrávanie video súboru (len DPF-WA700)
• Zobrazuje sa značka
alebo v režime indexového zobrazenia alebo zobrazenia
samostatného obrázka?
c Video súbor nie je podporovaný fotorámikom.
Overte, či ide o video súbor, ktorý tento fotorámik dokáže prehrať (str. 72).
Obsah
Video súbor sa neprehráva.
Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad nie je možné.
x Ukladanie a odstraňovanie obrázkov
Začíname
c Môže sa to vyskytnúť pri niektorých video súboroch, pri ktorých nie je možné
zrýchlené prehrávanie vpred/vzad, alebo pri súboroch s narušeným obrazom,
prípadne pri ktorých sa správne neprehráva zvuk.
Obrázok nie je možné uložiť.
Index
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Riešenie
problémov
Pokračovanie r
Pokročilejšie
operácie
• Nie je pamäťová karta chránená proti zápisu?
c Zrušte ochranu proti zápisu a skúste uložiť obrázok znova.
• Nie je ochranná klapka na karte v polohe LOCK (Blokovanie)?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy umožňujúcej zápis na kartu.
• Nie je pamäťová karta zaplnená?
c Odstráňte všetky nepotrebné obrázky (str. 35).
Prípadne použite kartu, ktorá má dostatok voľnej kapacity.
• Nie je vstavaná pamäť zaplnená?
c Odstráňte všetky nepotrebné obrázky (str. 35).
• Uložili ste obrázky z PC do vstavanej pamäte bez vytvorenia priečinka vo vstavanej
pamäti?
c Ak priečinok nevytvoríte, uložiť môžete maximálne 512 obrázkov. Počet obrázkov,
ktoré je možné uložiť, sa navyše môže znížiť v závislosti od dĺžky názvu súboru
alebo typu znakov. Keď ukladáte obrázky do vstavanej pamäte z PC, vytvorte
vo vstavanej pamäti fotorámika priečinok a obrázky uložte do takéhoto priečinka.
• Zobrazí sa hlásenie “Error reading Memory Card.” (Chyba pri čítaní z pamäťovej
karty.) alebo “Write error in the Memory Card.” (Chyba pri zápise na pamäťovú
kartu.).
c Vyskytla sa chyba s pamäťovou kartou. Overte, či je karta správne vložená.
Ak sa toto chybové hlásenie zobrazuje príliš často, skontrolujte stav pamäťovej
karty pomocou iného zariadenia než fotorámika.
• Zobrazí sa hlásenie “Error reading the internal memory.” (Chyba pri čítaní zo
vstavanej pamäte.) alebo “Write error on the internal memory.” (Chyba pri zápise
do vstavanej pamäte.).
c Vyskytla sa chyba so vstavanou pamäťou. Naformátujte vstavanú pamäť.
Ak naformátujete vstavanú pamäť, odstránia sa všetky obrázky importované
do vstavanej pamäte.
66SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obrázok nie je možné odstrániť.
c Po odstránení nie je možné obrázok obnoviť.
Začíname
Obrázok sa náhodne odstránil.
Obsah
• Nie je pamäťová karta chránená proti zápisu?
c Na používanom zariadení zrušte ochranu proti zápisu a zopakujte proces
odstraňovania.
• Nie je ochranná klapka na karte v polohe LOCK (Blokovanie)?
c Posuňte ochrannú klapku do polohy umožňujúcej zápis na kartu.
• Zobrazí sa hlásenie “Cannot delete a protected file.” (Chránený súbor nie je možné
odstrániť.).
c Obrázok má nastavený atribút “Len na čítanie” (“Read Only”).
Nie je ho možné z fotorámika odstrániť.
x Import audio súboru (len DPF-WA700)
Audio súbor sa nedá importovať.
Pokročilejšie
operácie
c Audio súbor nie je možné importovať z pamäťovej karty priamo do vstavanej
pamäte.
Ak chcete importovať audio súbor do vstavanej pamäte, pripojte fotorámik k PC
a skopírujte audio súbor z PC do vstavanej pamäte fotorámika.
Podrobnosti pozri “Kopírovanie obrazových a audio súborov z PC” (str. 58).
x Prehrávanie hudby (len DPF-WA700)
• Je možné daný audio súbor prehrávať fotorámikom?
c Overte, či je možné daný audio súbor prehrávať fotorámikom (str. 73).
• Nie je hlasitosť nastavená na minimálnu úroveň?
c Nastavte hlasitosť (str. 31).
Riešenie
problémov
Audio súbor sa nedá prehrať.
x Fotorámik
Nič sa nedeje, aj keď fotorámik ovládate.
Index
c Vypnite (str. 13) a znova zapnite napájanie.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
67SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Pamäťová karta sa nedá vysunúť.
Obsah
c Ak karta miniSD Card, microSD Card alebo
“Memory Stick Micro” nie je vložená správne,
môže sa dať vytiahnuť pomocou tenkého nástroja,
napr. pinzetou.
Pri takomto postupe dávajte pozor, aby ste
nepoškodili kartu a/alebo fotorámik.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
68SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
x Bezdrôtová sieť
Riešenie
problémov
c Prenos obrázkov môže trvať dlhý čas vplyvom prostredia (napr. prekážky medzi
zariadeniami alebo medzi fotorámikom a prístupovým bodom bezdrôtovej LAN
siete, stav signálu, materiál steny). Premiestnite zariadenia ďalej od fotorámika
alebo priblížte fotorámik k prístupovému bodu.
c Môže dochádzať k rušeniu s iným prístupovým bodom bezdrôtovej LAN siete.
Nastavte bezdrôtový kanál na prístupovom bode bezdrôtovej LAN siete.
Podrobnosti pozri v návode na použitie prístupového bodu bezdrôtovej LAN siete.
c Nejaké zariadenie používajúce frekvenčné pásmo cca 2,4 GHz (napr. mikrovlnná
rúra, Bluetooth zariadenie) sa zrejme používa v blízkosti fotorámika.
Premiestnite fotorámik ďalej od takéhoto zariadenia, alebo dané zariadenie vypnite.
Pokročilejšie
operácie
Prenos obrázkov trvá dlhý čas.
Začíname
c Overte, či je prístupový bod bezdrôtovej LAN siete zapnutý.
c Premiestnite fotorámik bližšie k prístupovému bodu.
Komunikačný dosah sa môže skrátiť vplyvom prostredia (napr. prekážky medzi
fotorámikom a prístupovým bodom bezdrôtovej LAN siete, stav signálu, materiál
steny).
c Overte, či pripojenie k prístupovému bodu nevyžaduje heslo (WEP/WPA) alebo
iné špecifické nastavenie (napr. fixná IP adresa).
Prístupový bod je nastavený na ukrytie názvu SSID.
V takomto prípade sa jeho názov nemusí zobraziť v zozname sietí.
c Požiadajte správcu o názov SSID prístupového bodu a nastavte ho manuálne.
Prípadne zrušte nastavenie registrované pre prístupový bod.
Ak používate verejnú bezdrôtovú LAN sieť, nemusí byť možné používať sieť bez
zadania prihlasovacieho ID alebo hesla.
Overte obsah služby pripojenej bezdrôtovej siete.
c Nejaké zariadenie používajúce frekvenčné pásmo cca 2,4 GHz (napr. mikrovlnná
rúra, Bluetooth zariadenie) sa zrejme používa v blízkosti fotorámika.
Premiestnite fotorámik ďalej od takéhoto zariadenia, alebo dané zariadenie vypnite.
Obsah
Nie je sa možné pripojiť k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN siete.
Index
69SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1_2 col
Bezpečnostné upozornenia
Kondenzácia vlhkosti
Poznámky k používaniu
pamäťových kariet
“Memory Stick Duo”
• Najnovšie informácie o typoch
pamäťových kariet “Memory Stick
Duo”, ktoré podporuje fotorámik,
pozri v informáciách o “Memory Stick”kompatibilite na web-stránke spoločnosti
Sony.
• Fotorámik podporuje formát FAT32.
Nie je možné zaručiť správne fungovanie
so všetkými typmi médií “Memory Stick
Duo”.
• Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú
ochranu autorských práv “MagicGate”
nie je možné vykonať. “MagicGate” je
obecný názov pre technológiu ochrany
autorských práv vyvinutú spoločnosťou
Sony využívajúcu autentifikáciu
a kódovanie.
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
Pri prenesení fotorámika z chladného
prostredia do teplého, alebo pri umiestnení
vo veľmi teplej alebo vlhkej miestnosti,
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať
vlhkosť.
V takomto prípade fotorámik
pravdepodobne nebude pracovať správne.
Ak by ste ho v takejto situácii používali,
môže to mať za následok trvalú poruchu
fotorámika.
Ak sa vyskytla kondenzácia vlhkosti,
vypnite fotorámik a ponechajte ho mimo
prevádzky určitý čas.
Ak je telo fotorámika znečistené, čistite ho
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku saponátu, potom ho utrite
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, pretože
môže dôjsť k poškodeniu zafarbenia alebo
iným poškodeniam povrchu zariadenia.
Riešenie
problémov
• Overte tvarovú vhodnosť AC adaptéra,
ktorý sa môže v závislosti od krajiny
zakúpenia líšiť.
Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia). V opačnom
prípade môže dôjsť k prehriatiu alebo
funkčnej poruche zariadenia.
• Nepoužívajte iný než dodávaný
AC adaptér s fotorámikom.
Čistenie
Pokročilejšie
operácie
AC adaptér
Pri prenášaní fotorámika z neho vyberte
pamäťovú kartu, odpojte AC adaptér
a káble pripojené k fotorámiku a fotorámik
s príslušenstvom vložte do originálneho
obalu s ochrannými prvkami. Ak nemáte
originálny obal s ochrannými prvkami,
používaním podobného obalu predídete
možnému poškodeniu fotorámika
pri prenášaní.
Začíname
• Fotorámik položte na rovný povrch.
• S fotorámikom manipulujte opatrne,
neudierajte s ním, ani vám nesmie
spadnúť.
• Fotorámik neumiestňujte na miesta
vystavené:
– otrasom
– nadmernej prašnosti
– extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám
– otrasom
– vlhkosti
– priamemu slnečnému žiareniu
Premiestňovanie
Obsah
Inštalácia
70SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
• Niektoré komerčne dostupné adaptéry
pre karty majú v zadnej časti
prečnievajúce kontakty. Takéto typy
adaptérov nemusia vo fotorámiku
správne fungovať.
• Čítanie/zápis údajov, ktoré si vyžadujú
ochranu autorských práv nie je možné
vykonať.
• Pri používaní pamäťovej karty ju
vkladajte správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže spôsobiť
poškodenie fotorámika.
• Pri vkladaní pamäťovej karty ju
vkladajte len správnym smerom.
Nepokúšajte sa ju vkladať nasilu
nesprávne, pretože môže dôjsť
k poškodeniu pamäťovej karty a/alebo
fotorámika.
• Ak fotorámik číta alebo sprístupňuje
údaje, pamäťovú kartu nevyberajte ani
nevypínajte fotorámik. Údaje na karte
sa môžu stať nečitateľnými, môžu sa
poškodiť, alebo sa môžu odstrániť.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Dáta spracované v PC sa nemusia
zobraziť vo fotorámiku.
Začíname
SD Card
• Počas premiestňovania alebo
skladovania karty, vkladajte karty do ich
puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty
nesmú prísť do kontaktu s kovovými
časťami kontaktov karty.
• Kartu nenechajte spadnúť, neohýnajte ju,
ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu nerozoberajte, ani neupravujte.
• Karta nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
v nasledovných podmienkach:
– V extrémnych podmienkach, ako je
horúci interiér automobilu alebo vonku
na priamom slnečnom žiarení a/alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
– Na vlhkých miestach a miestach
s koróznymi látkami.
– Miestach vystavených statickej
elektrine alebo elektrickému šumu.
Obsah
• Fotorámik nepodporuje 8-bitový
paralelný prenos dát.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick
Duo” použite formátovaciu funkciu
digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.
Ak kartu naformátujete pomocou PC,
obrázky z takejto karty sa nemusia
zobraziť správne.
• Po naformátovaní sa odstránia aj všetky
chránené obrázky. Dávajte pozor, aby ste
neodstránili dôležité dáta.
• Keď je ochranná klapka na karte
v polohe LOCK (Blokovanie), nie je
možné ukladať, ani odstraňovať údaje.
• Na miesto pre štítok nenalepujte
nič okrem dodávaného štítka.
Štítok nalepte len na určené miesto.
Okraje štítka nesmú prečnievať.
Index
71SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right_L1
Technické údaje
DPF-WA700
Model
LCD monitor
DPF-W700
LCD panel
18 cm/7 palcov, TFT s aktívnou maticou
(Aktívna matica TFF)
Celkový počet bodov
1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) bodov)
16:9
Pomer strán
Skutočná zobrazovacia
oblasť
18 cm/7 palcov
Celkový počet bodov
1 152 000 bodov (800 × 3 (RGB) × 480 bodov)
Životnosť podsvietenia LCD
monitora
20 000 hodín (ak je jas podsvietenia nastavený na polovičnú úroveň)
USB konektor (Typ mini B, vysokorýchlostný USB konektor)
USB konektor (Typ A, vysokorýchlostný USB konektor)
Sloty pre pamäťové karty “Memory Stick PRO” (Duo)/SD Card
Reproduktor
Mono
Kompatibilné formáty súborov*1
Baseline/Progressive JPEG s formátom Baseline JPEG s formátom 4:4:4, 4:2:2
4:4:4, 4:2:2 alebo 4:2:0
alebo 4:2:0
Obrazové súbory
(Fotografie)
Maximálny počet prvkov obrazu*2: 16 384 × 12 288 (Baseline JPEG)
Pokročilejšie
operácie
Vstupné/Výstupné konektory
Začíname
Efektívna zobrazovacia oblasť
Obsah
Fotorámik
MPEG-4 AVC/H.264:
Riešenie
problémov
Index
Video súbory*3*4*5
Prípona: mp4, mts
Profil: Baseline Profile, Main Profile,
High Profile
Úroveň: Nižšia než 4.2
Maximálne rozlíšenie: 1920 × 1080
Zvukový formát: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Prípona: mp4
Profil: Simple Profile, Advanced Simple
Profile, Advanced Coding Efficiency
Profile
Úroveň: Nižšia než 6 (Simple Profile),
nižšia než 5 (Advanced Simple
Profile), nižšia než 4 (Advanced
Coding Efficiency Profile)
Maximálne rozlíšenie: 1280 × 720
Zvukový formát: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Prípona: mpg
Maximálne rozlíšenie: 720 × 576
Zvukový formát: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Prípona: mov, avi
Maximálne rozlíšenie: 1280 × 768
Zvukový formát: Linear PCM, μ -law,
IMA-ADPCM
Maximálny dátový tok: 28 Mb/s
Maximálny obnovovací kmitočet: 60 p
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
72SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Model
DPF-W700
Kapacita vstavanej pamäte*6
FAT12/16/32
255 znakov od 8. úrovne štruktúry vetvenia
Ak názov súboru obsahuje iné než alfanumerické znaky, obrazový súbor sa
vo fotorámiku nemusí zobraziť.
9 999 súborov pri pamäťovej karte/vstavanej pamäti
1 GB (Uložiť je možné cca 4 000 obrázkov*7.)
Bezdrôtová LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Riešenie
problémov
Maximálny počet súborov
na spracovanie
Pokročilejšie
operácie
Názov obrazového súboru
Začíname
Súborový systém
Obsah
Audio súbory*3
DPF-WA700
MP3:
Prípona: mp3
Dátový tok: 32 kb/s až 320 kb/s,
podpora variabilného dátového toku
(VBR)
Vzorkovacia frekvencia:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Prípona: m4a
Dátový tok: 32 kb/s až 320 kb/s,
podpora variabilného dátového toku
(VBR)
Vzorkovacia frekvencia:
8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Linear PCM:
Prípona: wav
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
WMA:
Prípona: wma
Dátový tok: 8 kb/s až 320 kb/s, Podpora
konštantného dátového toku (CBR)/
variabilného dátového toku (VBR)
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz,
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Kompatibilita
Konektor DC IN,
jednosmerné napätie 5 V
S AC adaptérom
Pri maximálnom zaťažení: 13,3 W
Pri štandardnom zaťažení: 5,6 W
Pri maximálnom zaťažení: 14 W
Pri štandardnom zaťažení: 5,9 W
Bez AC adaptéra
Pri maximálnom zaťažení: 10,7 W
Pri maximálnom zaťažení: 10,6 W
Príkon
Prevádzková teplota
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
5 °C až 35 °C
Cca 200 mm × 140,5 mm × 80,2 mm
Index
Konektor DC IN,
jednosmerné napätie 12 V
Napájanie
Cca 201 mm × 130 mm × 61,6 mm
S vysunutou podpierkou
Zavesenie fotorámika
na stenu
Hmotnosť
(Bez AC adaptéra,
vrátane podpierky)
Dodávané položky
Cca 201 mm × 130 mm × 26,6 mm
Cca 525 g
Cca 425 g
Pozri “Príprava: 1 Kontrola dodávaného príslušenstva” (str. 8).
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
73SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
AC adaptér
DPF-WA700
Výstupné napätie
Rozmery
(šírka/výška/hĺbka)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
DPF-W700
Striedavé napätie (AC) 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Jednosmerné napätie (DC) 12 V, 1,5 A
Jednosmerné napätie (DC) 5 V, 2,2 A
Cca 64 mm × 50 mm × 30 mm
Cca 79 mm × 34 mm × 65 mm
Cca 110 g
Cca 105 g
Právo na zmeny vyhradené.
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories (len pre DPF-WA700).
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
*1: Niektoré súbory nemusia byť v závislosti od typu dát kompatibilné.
*2: Vyžaduje sa 17 × 17 alebo viac. Obrázok s pomerom strán 20:1 alebo viac sa nemusí
zobraziť správne. Aj keď je pomer strán menej než 20:1, problém so zobrazením sa môže
vyskytnúť pri zobrazení miniatúr, prezentácie alebo v iných situáciách. Niektoré obrázky
sa v závislosti od ich obrazového formátu nemusia zobraziť v celej veľkosti.
*3: Súbory s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
*4: Počas prehrávania z pamäťovej karty môžu z dôvodu prenosovej rýchlosti danej karty
vypadávať niektoré snímky.
*5: Počet zobrazovaných snímok môže byť počas prehrávania niektorých video súborov menší.
*6: Kalkulácia kapacity je 1 GB = 1 000 000 000 bajtov. Časť pamäte sa využíva na správu dát
a/alebo aplikačných súborov. Kapacita využiteľná užívateľom je cca 800 MB.
*7: Počet uložených obrázkov je orientačný údaj, keď sa mení ich veľkosť a vykoná sa ich
import. Keď sa mení veľkosť obrázkov a vykoná sa ich import, automaticky sa zmení ich
veľkosť na cca 780 000 pixlov. Závisí to od objektu a podmienok snímania.
Začíname
Ďalšie podrobnosti pozri na typovom štítku na AC adaptéri.
Obsah
Napájanie
Index
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
74SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obchodné značky a licencie
•
•
•
Poznámky k licencii
Informácie o licenčných zmluvách GNU GPL/LGPL pre aplikovaný
softvér
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý je predmetom nasledovných licenčných zmlúv
GNU (Širšia verejná licencia) (ďalej ako “GPL”) alebo GNU (Užšia verejná licencia)
(ďalej ako “LGPL”). Licencie udeľujú užívateľom právo využívať, modifikovať
a redistribuovať zdrojový kód uvedeného softvéru v súlade s podmienkami priložených
licenčných zmlúv GPL alebo LGPL. Zdrojový kód uvedeného softvéru je dostupný
na Internete.
Pre jeho stiahnutie si sprístupnite nasledovnú web-stránku a zvoľte model
(typové označenie) “DPF-WA700/W700”.
Web adresa: http://www.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nedokáže, ani nemá povinnosť, reagovať na akékoľvek záležitosti
týkajúce sa obsahu zdrojového kódu.
Riešenie
problémov
Fotorámik obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy
s vlastníkom jeho autorských práv. Sme zaviazaní informovať o obsahu zmluvy
zákazníkov na základe požiadavky vlastníka autorských práv softvéru.
Obsah licencie je integrovaný v digitálnom fotorámiku. Aby sa na zariadení zobrazili
informácie o licencii “Notice on license”, ovládajte zariadenie nasledovne:
[MENU] - [Settings] (Nastavenia) - [System Information] (Informácie o systéme) [Open source licence] (Licencia otvoreného zdroja)
Pokročilejšie
operácie
•
•
•
•
Začíname
•
Obsah
•
, Cyber-shot,
, Personal Space(TM) by Sony, “Memory Stick”,
,
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
,
“MagicGate” a
sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo ďalších
krajinách.
Logo SD a SDHC sú obchodné značky spoločnosti SD-3C, LLC.
Obsahuje font iType™ a fonty poskytnuté spoločnosťou Monotype Imaging Inc.
iType™ je obchodná značka spoločnosti Monotype Imaging Inc.
AccuWeather.com je ochranná známka spoločnosti AccuWeather, Inc.
Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je ochranná známka aliancie Wi-Fi Alliance.
“Clear Phase” a logo
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
75SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
DPF-WA700
Obsah
• Dolby je obchodná značka spoločnosti Dolby Laboratories.
• Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa využívajú v licencii
od spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Logo “vTuner” je obchodná značka spoločnosti Nothing Else Matters Software, Ltd., Inc.
Poznámky k licencii
Riešenie
problémov
Index
• Tento produkt obsahuje softvér NetFront Browser a NetFront Living Connect
spoločnosti ACCESS CO., LTD.
• ACCESS, logo ACCESS a NetFront sú ochranné známky alebo obchodné značky
spoločnosti ACCESS CO., LTD. v USA, Japonsku a/alebo ďalších krajinách.
• © 2011 ACCESS CO., LTD. Všetky práva vyhradené.
• Tento softvér z časti čerpá z práce nezávislej expertnej skupiny Independent JPEG Group.
Pokročilejšie
operácie
DPF-W700
Začíname
• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE LEN NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM PRE
(i) ENKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV MPEG-4, KTORÉ BOLI
ENKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU MPEG LA
NA VYTVORENIE OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU MPEG-4.
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA VYDANÁ ANI SA
NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ VZŤAHUJÚCICH
SA NA PREZENTAČNÉ, INTERNÉ A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE
A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE LEN NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM
NA
(i) ENKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC (“AVC VIDEO”) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV AVC, KTORÉ BOLI
ENKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO NA VYTVORENIE
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU AVC.
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA VYDANÁ ANI SA
NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C. POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•
•
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
76SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_64-77_DPF-W700-OI2.fm
master:Right
Obsah
Všetky ostatné názvy spoločností a výrobkov uvedené v tomto návode môžu byť
ochrannými známkami alebo obchodnými značkami príslušných spoločností.
Označenia “™” a “®” nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
Začíname
Pokročilejšie
operácie
Riešenie
problémov
Index
77SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_78-80_DPF-W700-OI2.fm
master:Index
Index
Index
(E-mail)...................................... 21, 46
D
(Facebook)................................. 21, 48
Date/Time Settings
(Nastavenia dátumu/času) ................56
(Domáca sieť) ..................... 21, 52, 53
Date (Dátum)....................................56
(Vstavaná pamäť).............................21
Date Display Order (Formát
zobrazenia dátumu) ..........................56
(Hudba)..................................... 30, 53
(Sieťové služby) ................ 44, 47, 49
Time (Čas)........................................56
(Personal Space(TM) spoločnosti
Sony) .......................................... 21, 50
Time Zone (Časové pásmo) .............56
Use 24-hour Format
(Použiť 24-hodinový formát)............56
(Fotografie).............. 27, 33, 35, 38, 52
(Fotografie/Video) .... 27, 33, 35, 38, 52
(Štýly prezentácie) ........................25
Dodávané položky....................................8
Domáca sieť............................................51
Prehrávanie hudby............................53
(Nastavenia počasia) .....................23
Zobrazenie obrázkov ........................52
A
Audio súbor............................................30
Nastavenie hlasitosti.........................31
E
E-mail.....................................................44
F
Prepnutie skladby .............................31
Facebook ................................................47
Automatické zap./vyp. ...........................41
Formátovanie vstavanej pamäte.............37
Auto off (Automatické vyp.) ............43
Simple (Jednoduché) ........................42
G
General Settings
(Všeobecné nastavenia)....................55
Image Listing Order (Poradie) .........55
Bezpečnostné upozornenia.....................70
Screen Brightness (Jas monitora) .....55
C
Slideshow Speed
(Rýchlosť prezentácie)......................55
Čistenie ..................................................70
Touch Screen Calibration
(Kalibrácia dotykového monitora) .....55
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Index
B
Celsius/Fahrenheit (°C/°F).....................24
Riešenie
problémov
Pozastavenie prehrávania .................31
Advanced (Pokročilé).......................42
Pokročilejšie
operácie
(Nastavenia)...................... 23, 41, 54
Začíname
Set Time and Date from Internet
(Nastaviť dátum a čas z Internetu)....56
(Sieťová služba)...............................21
Obsah
Symboly
78SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_78-80_DPF-W700-OI2.fm
master:Index_cont
I
P
Ikona chybového hlásenia......................64
Pamäťová karta
Adaptér .............................................. 6
Format Internal Memory
(Formátovať vstavanú pamäť)..... 37, 57
SD Card .................................. 6, 19, 71
Initialize Settings
(Obnoviť nastavenia) .................. 54, 57
USB pamäťové zariadenie ............6, 19
“Memory Stick Duo”.............. 6, 19, 70
Vloženie........................................... 19
Internetové rádio ....................................30
Vybratie ........................................... 20
PC .......................................................... 58
Kompatibilné formáty súborov ..............72
Kopírovanie z PC s OS Windows.... 61
Kompatibilné pamäťové karty..................6
Kopírovanie z počítača Macintosh .... 62
Konektor USB A.................................. 4, 5
Pripojenie k PC................................ 58
Začíname
K
Obsah
Initialize (Formátovať) ...........................57
Počúvanie internetového rádia .............. 32
L
Language Setting (Nastavenie jazyka) .... 56
Popis častí................................................ 4
Minikonektor USB B ................4, 5, 58, 59
Predvádzacie zobrazenie ....................... 11
Prehľad zobrazenia prezentácie ............. 21
N
Prehrávanie
Nastavenie..............................................14
Pokročilejšie
operácie
M
Používanie funkcie automatického
zapnutia/vypnutia............................. 41
Slideshow (Prezentácia) .................. 19
Video súbory.................................... 29
Nastavenie bezdrôtovej LAN siete.... 15
Prezentácia Slideshow........................... 19
Výber jazyka pre zobrazenia ............14
Pripojenie
Výber časového pásma.....................15
AC adaptér..................................11, 12
PC .................................................... 58
O
Obnovenie výrobných nastavení............54
R
Obrázky..................................................27
Riešenie problémov............................... 65
Riešenie
problémov
Kalibrácia dotykového monitora......14
Export ...............................................38
Index
Go to Index
(Zobraziť prehľad miniatúr)..............28
Odstránenie obrázka.........................35
Start Slideshow
(Spustiť prezentáciu).........................27
Ukladanie obrázkov..........................33
Pokračovanie r
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
79SK
Q:\DPF-W700-OI2_SK_FM10\Fm\SK_78-80_DPF-W700-OI2.fm
master:Index_cont
V
Sieťové služby ........................................44
Video súbory ......................................... 29
Check New Arrivals Now
(Skontrolovať nové príspevky
teraz).................................................22
Nastavenie hlasitosti ........................ 29
Nastavenie E-mailu ..........................44
Nastavenie pre Facebook .................47
Pozastavenie prehrávania ................ 29
Zrýchlené prehrávanie vpred/vzad .... 29
Vypnutie ................................................ 13
Výber prezentácie
Nastavenie pre Personal Space(TM)
spoločnosti Sony ..............................49
Slideshow 1 (Prezentácia 1) ............ 25
Slideshow 3 (Prezentácia 3) ............ 25
Informácie o obrazovom súbore.......21
Slideshow 4 (Prezentácia 4) ............ 26
Intenzita (kvalita) signálu.................21
Obrazový súbor ................................21
W
Weather (Počasie) ................................. 23
Nastavenie mesta ............................. 23
Memory Capacity
(Kapacita pamäte) ............................57
Weather Settings (Nastavenia počasia) ... 56
Open Source License
(Licencia otvoreného zdroja) ...........57
Select Area (Zvoliť oblasť)............... 56
Zobrazenie teploty ........................... 24
Celsius/Fahrenheit (°C/°F) .............. 56
Wi-Fi Settings (Nastavenia Wi-Fi) ....... 55
Spôsob konfigurácie stlačením
tlačidla WPS .................................... 16
Spôsob WPS PIN............................. 16
Vyhľadanie Wi-Fi sietí .................... 17
Version (Verzia) ...............................57
Špecifikácia obrázka pre prehrávanie ....28
Z
T
Zapnutie................................................. 13
Technické údaje .....................................72
Zapnutie/pohotovostný režim...............4, 5
Uloženie audio súborov .........................31
Zavesenie fotorámika na stenu.............. 10
Zobrazenie prezentácie
Dátum/Čas ....................................... 22
Informácie o počasí ......................... 22
Informácie o práve prijatých položkách
(príspevkoch) ................................... 22
Index
Upevnenie podpierky ...............................9
Riešenie
problémov
Update Firmware
(Aktualizovať firmvér)......................57
U
Pokročilejšie
operácie
Zvolené zariadenie ...........................21
System Information
(Informácie o systéme).....................57
Začíname
Slideshow 2 (Prezentácia 2) ............ 25
Slideshow (Prezentácia).........................19
Remaining Capacity
(Voľná kapacita) ...............................57
Obsah
S
80SK
DPF-WA700/W700
4-400-694-11(2)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising