Sony | HDR-AZ1VW | Sony HDR-AZ1VW Kamkordér Action Cam Mini s rozhraním Wi-Fi® a súpravou príslušenstva na nosenie Návod na použitie

4-547-917-11(1) (SK)
Digitálna videokamera s vysokým
rozlíšením/diaľkové ovládanie
s náhľadom Live-View
Upevnenie remienka k diaľkovému
ovládaniu s náhľadom Live-View
Začíname
Nabíjanie batérie do kamery
1
3
Diaľkové ovládanie položte na základňu a prevlečte remienok cez
miesto na jeho prevlečenie na diaľkovom ovládaní a základni, ako je
znázornené na obrázku , a potom ho pripojte, ako je znázornené
na obrázku .
Otvorte kryt.
 Posuňte blokovaciu páčku na stranu OPEN.
 Otvorte kryt od symbolu .
Ďalšie podrobné informácie o položkách nastavenia nájdete
v online Príručke pomoci.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Položky nastavenia
Odpojenie pripojenia Wi-Fi a návrat
Odpojenie
na obrazovku výberu zariadenia Wi-Fi
Prehrávanie a odstraňovanie
Režim prehrávania
obrázkov pomocou diaľkového
ovládania
Prepínanie medzi videozáznamom/
fotografovaním/nahrávaním
Režim snímania
fotografií v intervaloch
Nastavenie kvality obrazu
Návod na použitie
Príručka pomoci (webová príručka)
Táto príručka opisuje dostupné spôsoby ovládania so
samotným zariadením HDR-AZ1 a dodaným diaľkovým
ovládaním s náhľadom Live-View RM-LVR2V.
Príručka pomoci je online príručka. Príručku pomoci
si môžete prečítať v počítači alebo smartfóne.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Z nasledujúcej adresy URL si môžete prevziať počítačový softvér na
úpravu videozáznamov Action Cam Movie Creator, ktorý je limitovaný
pre toto zariadenie.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Na tejto adrese URL si môžete pozrieť, ako používať kameru a softvér.
2
Funkcia SteadyShot
Vložte batériu.
Zarovnajte značku  na batérii
so značkou v kamere
• Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S použite kartu SDXC
rýchlejšiu ako typ Class10.
• Dĺžku remienka môžete nastaviť podľa polohy častí  a .
• Ak si chcete pripevniť diaľkové ovládanie k ruke, umiestnite ho tak,
aby bol displej LCD paralelne s chrbtom ruky a aby tlačidlo REC/ENTER
smerovalo k špičkám vašich prstov. Prevlečte remienok cez časť ,
ako je znázornené na obrázku vľavo dole. Po pripojení časti 
posunutím časti  zakryte koniec časti .
Pevne uzavrite kryt a posuňte blokovaciu páčku do polohy LOCK.
Skontrolujte, či nevidno žltú značku na blokovacej páčke a či je
kryt pevne uzavretý. Dôkladne skontrolujte, či pásik na vysunutie
batérie nie je zachytený v kryte alebo netrčí z krytu. Ak sa do krytu
dostane akákoľvek cudzia látka, ako napríklad piesok, tesniaci
krúžok sa môže poškrabať, čo môže viesť k prieniku vody
dovnútra kamery.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na bočnej strane.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla uveďte,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu HDR-AZ1
Sériové číslo
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla uveďte,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Kryt zatvoríte vykonaním postupu v kroku č. 1 v opačnom poradí.
Batériu vysuniete potiahnutím pásika na vysunutie batérie.
Existuje pravdepodobnosť, že sa batéria nemusí vysunúť,
ak je pásik na vysunutie batérie umiestnený pod batériou.
Okrem iného to môže spôsobiť prepúšťanie vody.
Číslo modelu RM-LVR2V
Sériové číslo
Preventívne opatrenie
3
Skontrolujte, či je napájanie kamery v polohe OFF.
Ak chcete kameru vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF, kým svetelný
indikátor POWER nezhasne.
4
 Poznámky
• Nesprávne upevnenie remienka môže spôsobiť zranenie.
• Anténa GPS je zabudovaná v prednej časti diaľkového ovládania. Umiestnenie
diaľkového ovládania opačne môže spôsobiť, že určenie polohy bude trvať dlho
alebo nebude možné určiť vašu polohu.
• Pri umiestnení diaľkového ovládania na pravé zápästie nastavte rotáciu
obrazovky v nastaveniach diaľkového ovládania na hodnotu ON.
• Pri používaní diaľkového ovládania pripevneného k ruke vždy správne upevnite
dodanú základňu a remienok.
• Dávajte pozor, aby vám diaľkové ovládanie pri odopínaní remienka nespadlo.
1
• Pevne uzavrite kryt terminálu, kým žltú značku pod blokovacou
páčkou prestane byť vidno. Ak sa do krytu terminálu dostane
akákoľvek cudzia látka, ako napríklad piesok, tesniaci krúžok sa
môže poškrabať, čo môže viesť k prieniku vody do diaľkového
ovládania.
2
Stlačte tlačidlo ON/OFF.
Časti a ovládacie prvky
Kamera
 Svetelný indikátor POWER/
svetelný indikátor CHG
(nabíjanie)
 Prepínač REC HOLD
 Tlačidlo REC
(videozáznam/fotografie)
 Svetelný indikátor REC/
svetelný indikátor LIVE
 Objektív
 Mikrofóny
 Otvor na pripevnenie
adaptéra statívu
 Značka (N mark)
NFC: Near Field
Communication
 Reproduktor
 Infračervený prijímač signálov
diaľkového ovládania
 Displej
 Tlačidlo ON/OFF
 Tlačidlo Wi-Fi
 Kryt konektora (USB)
 Terminál Multi/Micro USB
Podporuje zariadenia
kompatibilné s rozhraním
Micro USB.
 Tlačidlo RESET
 Zásuvka na vloženie
pamäťovej karty
 Kryt pamäťovej karty
 Svetelný indikátor REC/
prístupu
 Blokovacia páčka krytu batérie
 Pásik na vysunutie batérie
 Skladovací priestor batérie
 Kryt batérie
 Štítok SSID
Diaľkové ovládanie
s náhľadom Live-View
 Tlačidlo MENU
 Tlačidlo DISP
 Anténa GPS
 Tlačidlo REC/ENTER
 Svetelný indikátor REC/Wi-Fi
 Displej LCD
 Tlačidlo DOWN
 Tlačidlo UP
 Svetelný indikátor CHG
(nabíjanie)
 Tlačidlo RESET (Obnoviť)
 Terminál Multi/Micro USB
 Blokovacia páčka
 Kryt konektora (USB)
 Tlačidlo ON/OFF
 Miesto na prevlečenie
remienka
Nastavenia diaľkového
ovládania
 Poznámky
• Typy ikon zobrazených na jednotlivých obrazovkách s nastaveniami
sa líšia v závislosti od režimu snímania a režimu nahrávania kamery,
ktorú chcete pripojiť.
• Ak sa chcete z obrazovky výberu hodnoty nastavenia vrátiť späť na
obrazovku výberu položky nastavenia, vyberte položku .
Podľa potreby pripojte ku kamere príslušenstvo.
Podrobné informácie o dodanom príslušenstve
nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Nastavte dátum a čas.
• Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú položku
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
• Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadované nastavenie
a stlačením tlačidla REC/ENTER výber potvrďte.
1
2
3
Médium Memory
Stick Micro™
(Mark2)
Strana s terminálom
 Poznámky
• Prevádzka s niektorými pamäťovými kartami nie je zaručená.
• Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte
do zásuvky nesprávnym smerom a použijete pri tom nadmernú silu, môže
dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zásuvky pre pamäťovú kartu alebo
obrazových údajov.
• Pred použitím pamäťovú kartu naformátujte.
• Ak chcete pamäťovú kartu vysunúť, jemne ju raz zatlačte.
• Pred použitím skontrolujte, či sú kryt konektora (USB), kryt pamäťovej karty
a kryt batérie pevne uzavreté a či v kryte nezostali nejaké cudzie látky.
V opačnom prípade to môže spôsobiť prepúšťanie vody.
Kontrola nastavení kamery
1
2
Zapnite kameru.
Skontrolujte, či je napájanie diaľkového ovládania
v polohe OFF.
Pripojte diaľkové ovládanie k aktívnemu počítaču
pomocou kábla Micro USB (je súčasťou dodávky).
• Ak značka [Wi-Fi] nie je zobrazená alebo je na značke [Wi-Fi]
znázornený symbol , stláčajte tlačidlo Wi-Fi, kým sa nezobrazí
len značka [Wi-Fi].
Opätovným stlačením tlačidla REC na kamere alebo
diaľkovom ovládaní nahrávanie zastavíte.
 Poznámky
• Prehrávanie obrazu nahratého pomocou iných kamier v tejto kamere
nemožno zaručiť.
• Na tejto kamere nemožno prehrávať obraz. Na prehrávanie obrazu
potrebujete smartfón alebo tablet, ktorý podporuje špeciálnu aplikáciu
PlayMemories Mobile.
• Kamera nedokáže prehrávať zvuk.
• Pri dlhodobom snímaní sa môže teplota kamery zvýšiť na takú úroveň,
pri ktorej sa snímanie automaticky zastaví.
Kameru môžete ovládať pomocou smartfónu, ako aj dodaného
diaľkového ovládania.
Inštalácia aplikácie PlayMemories
Mobile™ v smartfóne
Jedno pripojenie
Informácie o používaní možnosti
(viac pripojení) a
(živé pripojenie)
nájdete v používateľskej príručke
na webovej stránke.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Pripojenie diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View a kamery
cez sieť Wi-Fi
1
2
Svetelný indikátor CHG (nabíjanie) diaľkového ovládania
sa rozsvieti na oranžovo a začne sa nabíjanie.
Svetelný indikátor CHG (nabíjanie) zhasne, keď sa nabíjanie
dokončí.
 Poznámky
• Diaľkové ovládanie môžete nabiť aj v prípade, keď nie je úplne vybité.
Dokonca aj vtedy, keď diaľkové ovládanie nie je úplne nabité, môžete využiť
čiastočnú kapacitu nabitia batérie.
• Keď je napájanie diaľkového ovládania zapnuté, diaľkové ovládanie sa napája,
ale nenabíja.
Stlačením tlačidla REC na kamere alebo diaľkovom ovládaní
spustite nahrávanie.
Ovládanie pomocou smartfónu
Skontrolujte, či je na displeji kamery zobrazená značka
[Wi-Fi].
Nabíjanie diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View
1
2
Ak je prepínač REC HOLD kamery uvoľnený, prejdite na krok č. 2.
• Červený indikátor REC/Wi-Fi na diaľkovom ovládaní sa zmení
na modrý.
• Nastavenie dátumu a času je dokončené. Stlačením tlačidla DISP
skontrolujte nastavený dátum a čas, ako je znázornené nižšie.
Strana s potlačou
Posuňte prepínač REC HOLD kamery a uvoľnite ho.
• Modrý indikátor REC/Wi-Fi na diaľkovom ovládaní sa zmení
na červený.
Vloženie pamäťovej karty
Pamäťovú kartu vložte správne, pričom sa uistite, že je každá strana
otočená správnym smerom.
* Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S použite kartu SDXC
rýchlejšiu ako typ Class10.
Rotácia obrazovky
Jas monitora
Nastavenie dátumu a času
Nastavenia obnovenia
Verzia
Režim pripojenia
Nastavenie funkcie GPS
Letový režim
Obnovenie nastavení siete
Nahrávanie
3
Karta microSD/
microSDHC/
microSDXC
Infračervený diaľkový ovládač
Prepínanie systémov
NTSC/PAL
Automatické vypnutie
Pípnutie
Formát
Nastavenia pripájania
zariadení
Presvedčte sa, či je kryt terminálu Multi diaľkového
ovládania zavretý.
• Pri prvom zapnutí diaľkového ovládania sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu a času.
• Diaľkové ovládanie vypnete opätovným stlačením tlačidla ON/OFF.
Kamera (1)
Diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View RM-LVR2V (1)
Kábel Micro USB (1)
Nabíjateľná batéria (NP-BY1) (1)
Vodotesné puzdro (SPK-AZ1) (1)
Fixačná spona (1)
Ploché lepiace uchytenie (1)
Oblé lepiace uchytenie (1)
Adaptér statívu (1)
Tlačená dokumentácia
Samospúšť
Prevrátenie
Scéna
Zrýchlený záznam
Nastavenie časového kódu/
bitu používateľa
Svieti na oranžovo počas nabíjania
Kábel Micro USB
Interval nepretržitého
snímania
Nastavenia intervalového
snímania
Pripojte kameru k aktívnemu počítaču pomocou kábla
Micro USB (je súčasťou dodávky).
© 2014 Sony Corporation
Scéna
Nastavenie farby
Formát nahrávania
videozáznamu
Prevrátenie
Scéna
Nepretržité snímanie
Nastavenia statickej
snímky
Zapnutie napájania diaľkového
ovládania s náhľadom Live-View
Záznam majiteľa
Kontrola dodaných položiek
Nastavenia videozáznamu
Vložte batériu tak, aby bola
značka  na batérii zarovnaná
so značkou v kamere a aby bola
strana s potlačou správne
orientovaná, ako je uvedené
na obrázku
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Ak si ho potrebujete pozrieť, odpojte remienok.
Prevrátenie
Umiestnite batériu na pásik na
vysunutie batérie a vložte ju
Slovenčina
Stlačením tlačidla UP alebo DOWN na diaľkovom ovládaní
vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
Zapnite napájanie kamery a diaľkového ovládania.
Na displeji LCD diaľkového ovládania sa zobrazí obrazovka
výberu zariadenia Wi-Fi. Tlačidlom UP alebo DOWN
vyberte sieťový názov SSID kamery, ktorú chcete pripojiť,
a stlačením tlačidla REC/ENTER výber potvrďte.
• Kamera a diaľkové ovládanie prejdú do čakajúceho stavu pre
certifikáciu Wi-Fi. Po zaznení pípnutia s dlhým intervalom stlačte
a podržte tlačidlo Wi-Fi. Po zaznení pípnutia s krátkym intervalom
sa pripojenie dokončí.
• Zobrazenie na displeji LCD diaľkového ovládania sa prepne na
zobrazenie náhľadu Live-View a svetelný indikátor REC/Wi-Fi
diaľkového ovládania sa rozsvieti na modro. Kamera a diaľkové
ovládanie sú pripojené prostredníctvom siete Wi-Fi.
Nastavenie
Nastavenia kamery môže upraviť stlačením tlačidla MENU diaľkového
ovládania, keď sú kamera a diaľkové ovládanie pripojené
prostredníctvom siete Wi-Fi.
1
2
Zariadenie s operačným systémom Android
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode Google Play
a potom ju nainštalujte.
• Na používanie funkcií One-touch (NFC) sa vyžaduje systém
Android 4.0 alebo novší.
Zariadenie s operačným systémom iOS
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode App Store
a potom ju nainštalujte.
• Pri používaní operačného systému iOS nie sú funkcie One-touch (NFC)
k dispozícii.
 Poznámky
• Ak už máte aplikáciu PlayMemories Mobile nainštalovanú v smartfóne,
aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
• Nie je zaručené, že funkcia Wi-Fi opísaná v tomto návode na použitie bude
fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.
• Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky aplikácie sa môžu prostredníctvom
budúcich inovácií zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej
webovej stránke.
(http://www.sony.net/pmm/)
Pripojenie
Zariadenie so systémom Android
 Zapnite kameru.
 Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
 Vyberte sieťový názov SSID tak, ako je vytlačený na nálepke
na zadnej strane krytu batérie.
 Zadajte heslo na tej istej nálepke (iba prvýkrát).



Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládaní.
Zobrazí sa zoznam položiek nastavenia.
Stlačením tlačidla UP alebo DOWN na diaľkovom ovládaní
vyberte požadovanú položku na nastavenie a stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
Zariadenie so systémom Android (s podporou funkcie NFC)
Značkou (N mark) na smartfóne sa dotknite značky (N mark)
na kamere.
Po spustení aplikácie PlayMemories Mobile sa automaticky použijú
nastavenia na vytvorenie pripojenia Wi-Fi.
Zariadenie iPhone
 Zapnite kameru.
 V smartfóne otvorte ponuku [Settings].
 V smartfóne vyberte položku [Wi-Fi].
 Vyberte sieťový názov SSID tak, ako je vytlačený na nálepke
na zadnej strane krytu batérie.
 Zadajte heslo na tej istej nálepke (iba prvýkrát).
 Skontrolujte, či sa sieťový názov SSID kamery zobrazuje v smartfóne.
 Vráťte sa na úvodnú obrazovku a potom spustite aplikáciu
PlayMemories Mobile.




Kontrola bez nálepky
Ak sa nálepka odlepí alebo bude ťažko čitateľná, môžete svoje
ID používateľa a heslo vyvolať podľa nasledujúcich krokov.
 Vložte nabitú batériu do kamery.
 Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla Micro USB
(je súčasťou dodávky).
 Zapnite napájanie stlačením tlačidla ON/OFF.
 V počítači zobrazte položky [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT] a potom skontrolujte svoje ID a heslo.
VAROVANIE
Ak chcete predísť riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti.
2) na zariadenie neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy.
Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
UPOZORNENIE
Pre zariadenie HDR-AZ1
Batéria
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria prasknúť, spôsobiť požiar
alebo dokonca chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledujúce
upozornenia.
• Nerozoberajte.
• Batériu nedrvte a nevystavujte žiadnym otrasom ani pôsobeniu sily,
napríklad nárazom kladiva alebo pádu, ani na ňu nestúpajte.
• Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu kovových predmetov
s terminálmi batérie.
• Nevystavujte vysokej teplote nad 60 °C, napríklad na priamom
slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Nespaľujte ani nehádžte do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými ani vytečenými lítium-iónovými
batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou originálnej nabíjačky batérií od spoločnosti
Sony alebo zariadenia určeného na nabíjanie batérie.
• Batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Batériu uchovávajte v suchu.
• Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ, ktorý odporúča
spoločnosť Sony.
• Použité batérie zlikvidujte bezodkladne podľa pokynov.
Pre zariadenie RM-LVR2V
Dodržiavajte nasledujúce upozornenia, pretože hrozí riziko vzniku tepla,
požiaru alebo výbuchu.
* Lítium-iónová batéria je zabudovaná v produkte.
• Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania.
• Produkt neumiestňujte do ohňa ani do jeho blízkosti, ani ho nedávajte
do mikrovlnnej rúry.
• Produkt nenechávajte v teplom počasí v aute.
• Produkt neskladujte ani nepoužívajte na horúcom a vlhkom mieste,
napríklad v saune.
• Produkt nerozkladajte, nedeformujte ani neprerážajte.
• Produkt nevystavujte nadmerným otrasom, napríklad padaniu
z veľkej výšky.
• Produkt nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C.
• Produkt udržiavajte v suchu.
Produkt zlikvidujte vhodným spôsobom.
Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania uvedeným
v používateľskej príručke.
Sieťový adaptér
Sieťový adaptér používajte v nástennej elektrickej zásuvke vo vašej
blízkosti. Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne akákoľvek porucha,
sieťový adaptér okamžite odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.
Nabíjačka batérií
Dokonca ani vtedy, keď je svetelný indikátor CHARGE tejto nabíjačky
batérií vypnutý, nie je napájanie odpojené. Ak sa pri používaní tejto
jednotky vyskytne akýkoľvek problém, jej odpojením od nástennej
elektrickej zásuvky odpojte napájanie.
Dokonca aj vtedy, keď je kamera vypnutá, je stále napájaná zo zdroja
napájania (elektrickej siete), kým je pripojená k nástennej elektrickej
zásuvke prostredníctvom sieťového adaptéra.
Pre zákazníkov v Európe
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Súlad s normami EÚ pre produkt: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie
je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete
na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu nedokončí
(zlyhá) prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova
zapojte komunikačný kábel (USB atď.).
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce sa používania
prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz
a zvuk jednotky.
Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických
a elektronických zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch
batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto
produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste
zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných
batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámka k používaniu
[Kamera a diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View]
Funkcia Wi-Fi
• Kameru a diaľkové ovládanie používajte v súlade s predpismi oblasti
používania.
• Funkciu Wi-Fi kamery a diaľkového ovládania nemôžete používať
pod vodou.
Zabezpečenie pri používaní zariadení s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN
• S cieľom predísť útokom hackerov, prístupu tretích strán s nekalými
úmyslami a iným ohrozeniam skontrolujte, či je bezdrôtová sieť LAN
vždy zabezpečená.
• Nastaviť zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN je veľmi dôležité.
• Ak sa vyskytne problém v dôsledku nedostatočných bezpečnostných
opatrení alebo predvídateľných okolností, spoločnosť Sony nepreberá
zodpovednosť za žiadne následné škody.
Poznámka k funkcii bezdrôtovej siete
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne škody spôsobené
neoprávneným prístupom k cieľovým miestam uloženým v kamere
alebo ich neoprávneným použitím v dôsledku straty alebo
krádeže kamery.
Likvidácia
Pred likvidáciou diaľkového ovládania z neho vyberte batériu.
Vybratie batérie
Zabudovaná batéria je recyklovateľná.
Pri likvidácii diaľkového ovládania z neho vyberte zabudovanú batériu
a odovzdajte ju predajcovi.
Poznámky
Pri vyberaní batérie dbajte na nasledujúce opatrenia.
• Odstráňte skutky a pod. z dosahu malých detí, aby ste zabránili ich
náhodnému prehltnutiu.
• Dajte pozor, aby ste si neporanili nechty alebo prsty.
Dôležité informácie
Skrutky odstraňujte iba pri likvidácii diaľkového ovládania.
Odmietneme opravu alebo výmenu, ak zhodnotíme, že došlo
k nezáručnému rozobratiu.
1
2
3
4
5
Stlačením tlačidla ON/OFF vypnite napájanie diaľkového ovládania.
Odpojte pripojené káble.
Odstráňte skrutky krížovým skrutkovačom. (4 skutky)
Odnímte kryt.
Odtlačte háčik a vyberte batériu.
[Kamera]
Prevádzková teplota
Kamera je určená na používanie pri teplote medzi –5 °C a +40 °C.
Používanie v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí,
ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu
• Telo kamery a batéria sa pri používaní môžu zahriať. Ide o bežný jav.
• Nepoužívajte kameru dlhodobo, keď ju držíte v ruke alebo keď sa
priamo dotýka pokožky. Odporúča sa používať dodané lepiace
uchytenia alebo vodotesné puzdro, prípadne voliteľné montážne
príslušenstvo.
• Pri vysokej teplote okolitého prostredia teplota kamery rýchlo stúpa.
• Kameru najmenej 10 minút nepoužívajte, aby jej vnútorná teplota
klesla na bezpečnú úroveň.
• Pri náraste teploty kamery sa môže zhoršiť kvalita obrazu.
Skôr než budete pokračovať v snímaní obrazu, odporúčame počkať,
kým teplota kamery neklesne.
Ochrana pred prehriatím
V závislosti od teploty kamery a batérie nemusí byť možné nahrávať
videozáznamy alebo sa napájanie môže automaticky vypnúť s cieľom
ochrániť kameru. Skôr ako sa napájanie vypne alebo nebude možné
ďalej nahrávať videozáznamy, sa na obrazovke diaľkového ovládania
zobrazí hlásenie. V takom prípade nechajte napájanie vypnuté
a počkajte, kým teplota kamery a batérie neklesne. Ak napájanie
zapnete bez toho, aby ste nechali kameru a batériu dostatočne
vychladnúť, napájanie sa môže znova vypnúť alebo nemusí byť
možné nahrávať videozáznamy.
Informácie o odolnosti proti prachu a vode
• Kamera je odolná proti prachu a vode (hĺbka vody 5 m, 30 minút
nepretržite). Poznámky k používaniu vodotesného puzdra nájdete
v používateľskej príručke na webovej lokalite.
Poznámka k voliteľnému príslušenstvu
Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť v niektorých
krajinách alebo regiónoch k dispozícii.
[Diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View]
Prevádzková teplota
Diaľkové ovládanie je určené na používanie pri teplote medzi –10 °C
a +40 °C. Používanie v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí,
ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.
Informácie o vodoodolnosti diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie je vyrobené tak, aby bolo vodotesné.
Na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo
neprimeranou údržbou sa nevzťahuje obmedzená záruka.
• Diaľkové ovládanie nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
• Nepoužívajte ho v termálnych prameňoch.
• Diaľkové ovládanie používajte vo vode s teplotou v rozsahu
od 0 °C do 40 °C.
Poznámky pred používaním diaľkového ovládania vo vode
alebo pri nej
• Zabezpečte, aby sa do krytu terminálu Multi nedostala cudzia látka
ako piesok, vlasy alebo prach. Aj malé množstvo cudzej látky môže
spôsobiť vniknutie vody do diaľkového ovládania.
• Presvedčte sa, či sa tesniaci krúžok a jeho priľahlé plochy
nepoškrabali. Aj malé poškriabanie môže viesť k prieniku vody do
diaľkového ovládania. Ak sa tesniaci krúžok alebo jeho priľahlé plochy
poškriabali, poraďte sa s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisom spoločnosti Sony.
• Ak sa na tesniaci krúžok alebo jeho priľahlé plochy dostane prach
alebo piesok, príslušnú plochu utrite jemnou handričkou, ktorá
nezanecháva vlákna.
• Neotvárajte ani nezatvárajte kryt terminálu mokrými rukami alebo
rukami špinavými od piesku či v blízkosti vody. Hrozí riziko vniknutia
piesku alebo vody dovnútra. Skôr ako otvoríte kryt terminálu,
vykonajte kroky opísané v časti týkajúcej sa čistenia po použití
diaľkového ovládania vo vode alebo pri nej.
• Po úplnom vyschnutí diaľkového ovládania otvorte kryt terminálu.
• Vždy skontrolujte, či je kryt terminálu bezpečne zaistený.
Poznámky k používaniu diaľkového ovládania vo vode alebo pri nej
• Diaľkové ovládanie nevystavujte otrasom, napríklad pri skákaní
do vody.
• Keď ste vo vode alebo pri nej, neotvárajte a nezatvárajte kryt
terminálu.
• Diaľkové ovládanie sa vo vode ponorí. Ponoreniu diaľkového
ovládania môžete zabrániť pomocou remienka, ktorý sa dodáva
s diaľkovým ovládaním.
Funkcia GPS
• Anténa GPS nie je zabudovaná v kamere, ale v prednej časti
diaľkového ovládania.
• Keďže polohy satelitov GPS sa neustále menia, v závislosti od polohy
a času používania kamery môže určenie polohy trvať dlhšie alebo
prijímač nemusí byť vôbec schopný určiť polohu.
• GPS je systém, ktorý určuje vašu polohu prostredníctvom signálov
prijímaných zo satelitov. Nepoužívajte funkciu GPS diaľkového
ovládania na miestach, kde sú rádiové signály blokované alebo kde
sa odrážajú, napríklad na tmavých miestach obklopených budovami
alebo stromami a pod. Diaľkové ovládanie používajte na otvorených
priestranstvách.
• Lokalizačné údaje možno nebudete môcť zaznamenať na miestach
alebo v situáciách, kde sa rádiové signály zo satelitov GPS nedostanú
k diaľkovému ovládaniu, ako napríklad:
– v tuneloch, vnútri budov alebo v ich tieni,
– medzi vysokými budovami alebo v úzkych uliciach obklopených budovami,
– v podzemí, na miestach husto obklopených stromami, pod zdvihnutým
mostom alebo na miestach, kde sa vytvárajú magnetické polia, napríklad
v blízkosti vysokonapäťových káblov,
– v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú rádiové signály v rovnakom frekvenčnom
pásme ako diaľkové ovládanie: blízko mobilných telefónov s pásmom
1,5 GHz atď.
• Anténa GPS je zabudovaná v prednej časti diaľkového ovládania.
Umiestnenie diaľkového ovládania opačne môže spôsobiť, že určenie
polohy bude trvať dlho alebo nebude možné určiť vašu polohu.
• Ak snímate obrázky s funkciou GPS diaľkového ovládania nastavenou
na hodnotu [ON] a odošlete tieto obrázky na internet, poloha
snímania môže byť k dispozícii tretím stranám. Ak tomu chcete
zabrániť, pred snímaním nastavte funkciu GPS diaľkového ovládania
na hodnotu [OFF].
Chyby triangulácie
• Ak sa bezprostredne po zapnutí diaľkového ovládania presuniete
na iné miesto, spustenie triangulácie v kamere môže trvať dlhšie
v porovnaní so situáciou, keď zostanete na tom istom mieste.
• Chyba satelitov GPS
Keď diaľkové ovládanie prijme signály z viac ako troch satelitov GPS,
určí vašu aktuálnu polohu.
Chyba triangulácie povolená satelitmi GPS je približne 10 m.
V závislosti od prostredia danej polohy môže byť chyba triangulácie
väčšia. V takom prípade sa vaša aktuálna poloha nemusí zhodovať
s polohou na mape založenou na informáciách zo systému GPS.
Satelity GPS v súčasnosti riadi ministerstvo obrany USA a stupeň
presnosti sa môže zámerne zmeniť.
• Chyba počas procesu triangulácie
Diaľkové ovládanie počas triangulácie získava lokalizačné údaje
v pravidelných intervaloch. Medzi získaním lokalizačných údajov
a ich zaznamenaním na obrázku je mierny časový posun, preto sa
skutočná poloha zaznamenaných údajov nemusí presne zhodovať
s polohou na mape založenou na informáciách zo systému GPS.
Obmedzenia používania funkcie GPS
• Funkciu GPS používajte v súlade so situáciou a predpismi krajín alebo
regiónov, kde diaľkové ovládanie používate.
Technické údaje
Kamera
Formát signálu:
HDTV
Požiadavky na napájanie:
Nabíjateľná batéria: 3,7 V (NP-BY1)
Terminál Multi/Micro USB: 5,0 V
Nabíjanie cez USB: Jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA
Nabíjateľná batéria NP-BY1:
Maximálne nabíjacie napätie:
Jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 975 mA
Odolnosť proti ošpliechaniu:
Ekvivalent IPX4 (na základe štandardných testov
spoločnosti Sony)
Prevádzková teplota: –5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery (približne): 24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm
(Š x V x H, okrem prečnievajúcich častí
a dodaného vodotesného puzdra)
Hmotnosť:
Približne 48 g (iba hlavné telo)
Celková hmotnosť pri používaní:
Približne 63 g (vrátane batérie, okrem dodaného
vodotesného puzdra)
Diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View
Požiadavky na napájanie:
Nabíjateľná batéria: 3,6 V (interná batéria)
Terminál Multi/Micro USB: 5,0 V
Nabíjanie cez USB: jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Nabíjateľná batéria: Maximálne nabíjacie napätie:
Jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A
Vodoodolnosť:
Hĺbka vody 3 m, nepretržite 30 minút
(vodoodolnosť nemožno zaručiť vo všetkých
podmienkach)
Prevádzková teplota: –10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery (približne): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š x V x H, okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť:
Približne 67 g (iba hlavné telo)
Celková hmotnosť (pri používaní):
Približne 98 g
(vrátane dodávaného remienka a základne)
• Dizajn a technické údaje kamery, diaľkového ovládania a príslušenstva
sa môžu prostredníctvom budúcej inovácie zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie technické údaje nájdete v Príručke pomoci (na webe).
Ochranné známky
• Memory Stick a
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Mac je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. v USA
a iných krajinách.
• iOS je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
• Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
• iPhone je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Apple Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA
alebo iných krajinách.
• Logo microSDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke
sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vývojárov alebo výrobcov.
V tomto návode sa však značky ™ alebo  nemusia uvádzať.
Download PDF