Sony | ILCA-99M2 | Sony ILCA-99M2 Model α99 II s obrazovým snímačom Full Frame so zadným osvetlením Návod na použitie

4-688-166-22(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi
A-mount
Návod na používanie
„Príručka pomoci“ (Webová príručka)
Podrobné pokyny týkajúce sa mnohých
funkcií fotoaparátu nájdete uvedené
v „Príručka pomoci“.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1630/h_zz/
ILCA-99M2
Slovensky
Pozrite si
Príručku
pomoci!
„Príručka pomoci“ je on-line príručka, ktorú si môžete prečítať
prostredníctvom počítača alebo smartfónu. Nájdete v nej
podrobnosti o položkách ponúk, pokročilom používaní a
najnovšie informácie o fotoaparáte.
Naskenujte
to
http://rd1.sony.net/help/ilc/1630/h_zz/
ILCA-99M2 Príručka pomoci
Návod na používanie
In-Camera Guide
Tento návod uvádza niektoré
základné funkcie.
[In-Camera Guide] zobrazuje
vysvetlivky k položkám
ponuky na monitore
fotoaparátu.
(táto kniha)
Stručnú príručku nájdete v
časti „Sprievodca spustením“
(strana 18). „Sprievodca
spustením“ uvádza počiatočné
postupy od otvorenia balíka až do
spustenia uzávierky na získanie
prvého záberu.
SK
2
Počas snímania môžete rýchlo
vyvolať požadované informácie.
Ak chcete použiť funkciu
[In-Camera Guide], musia
sa vopred vykonať niektoré
nastavenia. Podrobnosti môžete
vyhľadať v „In-Camera Guide“ v
Príručke pomoci.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s
batériou môže vybuchnúť, spôsobiť
požiar alebo i chemické popáleniny.
Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
••Batériu nerozoberajte.
••Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu,
ako napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
••Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
••Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad
na priamom slnečnom svetle alebo v
aute zaparkovanom na slnku.
••Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
••Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
••Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti
Sony alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
••Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
••Batérie uchovávajte suché.
••Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
••Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Pri použití dodaného alebo
odporúčaného sieťového adaptéra /
nabíjačky použite najbližšiu sieťovú
napájaciu zásuvku. Ak sa počas
používania tohto výrobku vyskytne
akákoľvek porucha, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej
napájacej zásuvky, aby sa odpojil
zdroj napájania.
Ak používate výrobok s indikátorom
nabíjania, vezmite do úvahy, že
výrobok nie je odpojený od zdroja
napájania, aj keď tento indikátor
nesvieti.
Napájací kábel, ak je dodaný, je
určený výslovne pre použitie s týmto
zariadením a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
Napájací kábel
Pre zákazníkov v Spojenom
kráľovstve, Írsku, na Malte, na Cypre
a v Saudskej Arábii
Použite napájací kábel (A). Z
bezpečnostných dôvodov nie je
napájací kábel (B) určený pre vyššie
uvedené krajiny/regióny, a preto sa
tam nesmie používať.
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách/regiónoch EÚ
Použite napájací kábel (B).
(A)
(B)
SK
3
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo
sa, že vyhovuje obmedzeniam
stanoveným v smernici o
elektromagnetickej kompatibilite pri
používaní spojovacích káblov kratších
ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto
zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a
zvuku.
SK
4
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko
Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na
výrobku, batérii alebo
obale znamená,
že výrobok a
batéria nemôže
byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004%
olova. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto výrobkov
a batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol
byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste
zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných
batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi a funkciách jedným dotykom NFC nájdete v
priloženom dokumente „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide“ alebo v
„Príručka pomoci“ (strana 2).
SK
5
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Spolu s touto časťou si pozrite aj
„Bezpečnostné opatrenia“ v Príručke
pomoci (strana 2).
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazený na displeji môžete
zvoliť v ponuke.
Poznámky týkajúce sa snímania/
prehrávania
••Po naformátovaní pamäťovej
karty sa všetky údaje, ktoré sú na
nej uložené, vymažú, pričom už
nebude možné ich obnoviť. Pred
formátovaním skopírujte tieto údaje
do počítača alebo iného zariadenia.
••Pred spustením snímania vykonajte
skúšobné snímanie, aby ste sa
uistili, že fotoaparát pracuje
správne.
Poznámky týkajúce sa
zaobchádzania s výrobkom
••Tento fotoaparát je skonštruovaný
tak, aby bol odolný voči prachu
a vlhkosti, ale nie je odolný voči
vode ani striekajúcej vode.
••Fotoaparát, dodané príslušenstvo
ani pamäťové karty nenechávajte
v dosahu dojčiat. Mohli by ich
náhodne prehltnúť. Ak k tomu
dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
SK
6
Žiadna kompenzácia poškodeného
obsahu alebo zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže poskytovať
žiadne záruky v prípade zlyhania
záznamu alebo straty či poškodenia
zaznamenaných záberov alebo
zvukových dát v dôsledku poruchy
fotoaparátu alebo záznamového
média, atď. Odporúčame zálohovanie
dôležitých údajov.
Poznámky týkajúce sa monitora,
elektronického hľadáčika,
objektívu a obrazového snímača
••Monitor a elektronický hľadáčik sú
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, pričom viac
ako 99,99 % pixlov je funkčných
na efektívne použitie. Môže
sa však vyskytovať niekoľko
malých čiernych bodov a/alebo
svetlých bodov (farebných
bielych, červených, modrých
alebo zelených), ktoré sa
nepretržite zobrazujú na monitore
a v elektronickom hľadáčiku. Tieto
body sú normálnym výsledkom
výrobného procesu a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
••Fotoaparát nedržte za monitor.
••Nenechávajte objektív ani hľadáčik
vystavené pôsobeniu zdroja silného
svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli
kondenzačnej funkcii objektívu
môže takéto konanie spôsobiť dym,
vznik požiaru alebo poruchu vnútri
tela fotoaparátu alebo objektívu.
Ak musíte ponechať fotoaparát
vystavený pôsobeniu zdroja svetla,
ako je slnečné svetlo, založte kryt
objektívu na objektív.
••Keď snímate v protisvetle, slnko
uchovávajte v dostatočnej
vzdialenosti od zorného uhla. V
opačnom prípade môže slnečné
svetlo preniknúť do systému
zaostrovania vnútri fotoaparátu a
spôsobiť dym alebo vznik požiaru.
Dokonca aj keď je slnko mierne
mimo zorného poľa, napriek tomu
môže spôsobiť dym alebo vznik
požiaru.
••Nevystavujte objektív priamemu
pôsobeniu lúčov, ako sú laserové
lúče. Mohlo by to spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a
poruchu fotoaparátu.
••Nepozerajte do slnečného svetla
ani zdroja silného svetla cez
odpojený objektív. Môže to viesť
k trvalému poškodeniu zraku alebo
spôsobiť poruchu.
••Nepoužívajte fotoaparát na
miestach, kde sa vysielajú silné
rádiové vlny alebo žiarenie.
Snímanie a prehrávanie nemusia
správne fungovať.
••V chladnom prostredí môžu zábery
zanechávať na displeji obrazovú
stopu. Nie je to porucha.
••Zaznamenaný obraz môže byť
odlišný od obrazu, ktorý ste
sledovali pred záznamom.
Poznámky týkajúce sa používania
objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali
objektívy/príslušenstvo Sony,
ktoré vyhovujú vlastnostiam tohto
fotoaparátu. Používanie tohto
fotoaparátu s výrobkami od iných
výrobcov môže ovplyvniť jeho výkon
a následne viesť k nehodám alebo
poruche. Spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za takéto
nehody ani poruchy.
Poznámky týkajúce sa sánok pre
rôzne rozhrania
••Pri pripájaní alebo odpájaní
príslušenstva, ako je externý blesk,
k sánkam pre rôzne rozhrania
najprv uveďte napájanie do
polohy vypnutia OFF. Pri pripájaní
príslušenstva overte, či je pevne
pripevnené k fotoaparátu.
••Sánky pre rôzne rozhrania
nepoužívajte s bežne dostupným
bleskom, ktorý využíva napätie 250
V alebo vyššie alebo má opačnú
polaritu ako fotoaparát. Mohlo by
to spôsobiť poruchu.
Poznámky týkajúce sa snímania
pomocou hľadáčika
••Obraz môže byť mierne skreslený
blízko rohov hľadáčika. Nie je to
porucha. Keď si chcete pozrieť celú
kompozíciu záberu so všetkými
detailmi, môžete použiť aj monitor.
SK
7
••Ak počas snímania pohybujete
fotoaparátom pri súčasnom
pozeraní do hľadáčika alebo
pohybujete očami, obraz
v hľadáčiku môže byť skreslený
alebo sa farby obrazu môžu meniť.
Je to vlastnosť objektívu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie
je to porucha. Keď snímate záber,
odporúčame, aby ste sa pozerali na
strednú oblasť hľadáčika.
••Pri snímaní pomocou hľadáčika
sa môžu prejaviť príznaky, ako sú
únava očí, malátnosť, kinetóza
alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby
ste si v pravidelných intervaloch
urobili prestávku, keď snímate
pomocou hľadáčika.
V prípade, že sa necítite dobre,
prestaňte používať hľadáčik
dovtedy, kým sa váš stav nezlepší,
pričom vyhľadajte lekársku pomoc,
ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa
nepretržitého snímania
Počas nepretržitého snímania
sa môže monitor alebo hľadáčik
prepínať medzi obrazovkou
snímania a čiernou obrazovkou.
Ak budete nepretržite hľadieť na
displej v takejto situácii, môžete
pocítiť nepríjemné príznaky, ako je
pocit indisponovanosti. Ak pocítite
príznaky nepohody, prestaňte
používať fotoaparát a podľa potreby
sa obráťte na svojho lekára.
SK
8
Poznámky týkajúce sa dlhodobého
snímania alebo snímania
videozáznamov vo formáte 4K
••V závislosti od teploty fotoaparátu
a akumulátora je možné, že sa
nebudú dať snímať videozáznamy,
alebo sa napájanie automaticky
vypne, aby sa chránil fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa
na displeji zobrazí hlásenie
alebo ďalšie videozáznamy už
nebude možné snímať. V takomto
prípade nechajte napájanie
vypnuté a počkajte, kým neklesne
teplota fotoaparátu a akumulátora.
Ak zapnete napájanie bez toho,
aby ste fotoaparát a akumulátor
nechali dostatočne vychladnúť,
fotoaparát sa môže znovu vypnúť
alebo snímanie videozáznamov
nebude možné.
••Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu rýchlo stúpa.
••Pri zvýšení teploty fotoaparátu
sa môže kvalita obrazu zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
••Povrch fotoaparátu sa môže
zohriať. Nie je to porucha.
••Hlavne počas snímania
videozáznamu vo formáte 4K sa
môže čas snímania skrátiť pri nízkej
teplote. Zahrejte akumulátor alebo
ho vymeňte za nový.
Poznámky týkajúce sa prehrávania
videozáznamov prostredníctvom
iných zariadení
Videozáznamy nasnímané týmto
fotoaparátom sa nemusia prehrávať
správne prostredníctvom iných
zariadení. Taktiež videozáznamy
nasnímané pomocou iných zariadení
sa nemusia prehrávať správne
prostredníctvom tohto fotoaparátu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály môžu
byť chránené autorskými právami.
Neautorizovaným zaznamenávaním
takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov
o autorských právach.
Informácie o technických údajoch,
ktoré sú popísané v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ
to nie je v tomto návode uvedené
inak: pri bežnej teplote okolia 25 ºC a
použití akumulátora, ktorý sa úplne
nabil až do zhasnutia kontrolky
nabíjania.
Spôsob dočasného vypnutia
funkcií bezdrôtovej siete (funkcie
Wi-Fi, NFC a Bluetooth, atď.)
Pri nastúpení do lietadla, atď. je
možné dočasne vypnúť všetky
funkcie bezdrôtovej siete.
(Wireless)
Zvoľte tlačidlo MENU 
 [Airplane Mode]  [On].
Ak nastavíte [Airplane Mode] na
[On], na displeji sa zobrazí značka
(lietadlo).
Poznámky týkajúce sa bezdrôtovej
lokálnej siete LAN
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu
vášho fotoaparátu, spoločnosť Sony
nebude niesť žiadnu zodpovednosť
za stratu alebo škodu vyplývajúcu z
nelegálneho prístupu alebo použitia
zaregistrovaného prístupového bodu
v tomto fotoaparáte.
Poznámky týkajúce sa bezpečnosti
pri používaní výrobkov s funkciou
bezdrôtovej siete LAN
••Vždy používajte zabezpečenú
bezdrôtovú sieť LAN, aby nedošlo
k neoprávnenému prístupu
k údajom zlomyseľnými tretími
stranami alebo iným spôsobom
napadnutia kvôli nedostatočnej
ochrane.
••Pri používaní bezdrôtovej siete
LAN je dôležité vykonať nastavenia
zabezpečenia.
••Ak sa vyskytne problém týkajúci
sa zabezpečenia kvôli tomu, že sa
nevykonali žiadne bezpečnostné
opatrenia alebo v dôsledku
akýchkoľvek neodvratných
okolností pri používaní bezdrôtovej
siete LAN, spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za
stratu či škodu.
SK
9
Kontrola fotoaparátu a dodaných položiek
Číslo v zátvorkách uvádza počet
kusov.
•• Remienok na rameno (1)
•• Fotoaparát (1)
•• Nabíjačka (1)
•• Kryt bajonetu (1) (pripojený k
fotoaparátu)
•• Napájací kábel (1)* (dodávaný v
niektorých krajinách/regiónoch)
•• Kryt pätky (1) (pripojený k
fotoaparátu)
•• Očnica (1) (pripevnená k
fotoaparátu)
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu. Pozrite si
stranu 3.
•• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
•• Mikro USB kábel (1)
SK
10
•• Návod na používanie (1) (táto
príručka)
•• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti nájdete na stranách v zátvorkách.
Predná strana
 Tlačidlo spúšte (25)
Bajonet
 Hlavný vypínač ON/OFF
 Kontakty objektívu *
(Napájanie) (24)
 Predný ovládač
Môžete rýchlo upraviť
nastavenia pre každý režim
snímania.
 Snímač diaľkového ovládača/
Kontrolka samospúšte
 Anténa Wi-Fi (vstavaná)
 Tlačidlo predbežného
zobrazenia
Zrkadlo*
Mikrofón**
 Tlačidlo uvoľnenia zaistenia
otočného prepínača režimov
 Otočný prepínač režimov
(26)
 Tlačidlo C2 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 2)
 Upevňovacia značka (22)
SK
11
 Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(23)
 Predný multifunkčný ovládač
 Vypínač klikania predného
multifunkčného ovládača
Zadná strana
 Ovládač dioptrickej korekcie
Ovládač dioptrickej korekcie
nastavte podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie v
hľadáčiku ostré. Ak je ťažké
obsluhovať ovládač dioptrickej
korekcie, pred obsluhou tohto
ovládača odstráňte očnicu.
SK
12
* Nedotýkajte sa priamo týchto
častí.
** Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu.
V opačnom prípade môže dôjsť
k výskytu šumu alebo zníženiu
hlasitosti.
 Snímač priblíženia oka
 Tlačidlo DISP (Zobrazenie)
Očnica
 Kontrolka prístupu
 Tlačidlo MENU (29)
 Na snímanie: tlačidlo
Hľadáčik*
Monitor
Monitor je možné nastaviť do
ľahko viditeľného uhla a snímať
z akejkoľvek polohy.
 Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
(26)
 Na snímanie: tlačidlo AEL/
tlačidlo SLOW SYNC
Na zobrazenie: tlačidlo
(Miniatúrne náhľady)
Pri snímaní s bleskom snímajte
zábery počas podržania
stlačeného tlačidla SLOW SYNC
na zachytenie nielen jasného
objektu, ale aj pozadia.
 Na snímanie: tlačidlo AF/MF
Na zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť)
 Zadný ovládač
Fn (Funkcia)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Odoslať do smartfónu)
•• Prostredie
[Send to Smartphone]
môžete zobraziť stlačením
tohto tlačidla.
•• Keď pripojíte
vertikálnu rukoväť
(predáva sa osobitne),
stlačením tlačidla
(Otočenie záberu)
na vertikálnej rukoväti
sa zobrazí prostredie
[Send to Smartphone].
Tlačidlo
(Inteligentný
telekon.)
Inteligentný telekonvertor
zväčší a oreže stred záberu a
potom ho uloží.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(26)
 Na snímanie: tlačidlo
C1 (Tlačidlo používateľského
nastavenia 1)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Vymazať) (26)
* Nedotýkajte sa priamo týchto
častí.
Môžete rýchlo upraviť
nastavenia pre každý režim
snímania.
 Multifunkčný volič/Stredné
tlačidlo
SK
13
Horná strana
 Tlačidlo FINDER/MONITOR
 Sánky pre rôzne rozhrania*
Niektoré časti príslušenstva sa
nemusia zasunúť až na doraz
a môžu vyčnievať dozadu zo
sánok pre rôzne rozhrania.
Keď však príslušenstvo
dosiahne predný koniec sánok,
pripojenie je dokončené.
 Svetelný snímač
Tlačidlo
(Režim
činnosti)
 Tlačidlo WB (Vyváženie bielej
farby)
Tlačidlo
(Korekcia expozície)
 Tlačidlo ISO
Tlačidlo
(Osvetlenie
zobrazovacieho panela)
SK
14

Značka polohy
obrazového snímača
Obrazový snímač je snímač,
ktorý prevádza zdroj svetla na
elektrický signál. Značka
ukazuje polohu obrazového
snímača. Pri meraní
presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a snímaným
objektom vychádzajte z polohy
horizontálnej čiary.
Ak sa snímaný objekt nachádza
bližšie, než je minimálna
vzdialenosť snímania objektívu,
zaostrenie sa nedá potvrdiť.
Zabezpečte dostatočnú
vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom.
 Zobrazovací panel
si ich vyžiadajte od svojho
miestneho predajcu výrobkov
značky Sony alebo od miestneho
autorizovaného servisného
strediska spoločnosti Sony. Dá sa
použiť aj príslušenstvo určené pre
sánky na príslušenstvo. Činnosť s
príslušenstvom od iných výrobcov
nie je zaručená.
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky pre
rôzne rozhrania nájdete na
webovej stránke Sony, alebo
Bočné strany
Konektor
(Synchronizácia
blesku)
Reproduktor
 Konektor REMOTE
Pri pripájaní diaľkového
ovládača (predáva sa osobitne)
k fotoaparátu zasuňte zástrčku
diaľkového ovládača do
konektora REMOTE, pričom
zarovnajte vodiaci prvok
zástrčky s vodiacim prvkom
konektora REMOTE. Uistite sa,
že kábel diaľkového ovládača
smeruje dopredu.
  Mikrofónový konektor
Po pripojení externého
mikrofónu sa interný mikrofón
automaticky vypne. Keď je
typ externého mikrofónu
s napájaním po zasunutí,
napájanie mikrofónu sa bude
privádzať z fotoaparátu.
SK
15
  Konektor slúchadiel
 Konektor DC IN
Môžete skontrolovať zvuk
počas snímania alebo
prehrávania videozáznamov.
Pri snímaní alebo prezeraní
záberov použite na napájanie
sieťový adaptér (predáva sa
osobitne), ktorý podporuje
snímanie a prezeranie. Pri
pripájaní sieťového adaptéra
(predáva sa osobitne) k
fotoaparátu vypnite fotoaparát
a potom pripojte konektor
sieťového adaptéra ku
konektoru DC IN fotoaparátu.
 Mikrokonektor HDMI
 Multi/Micro USB koncovka*
Tento konektor podporuje
zariadenia kompatibilné s
Micro USB.
 Háčiky pre remienok na
rameno
Pripevnite oba konce remienka
k fotoaparátu.
SK
16

(Značka N)
Táto značka vyznačuje
dotykový bod na pripojenie
fotoaparátu a smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC.
 SLOT1 (Slot na pamäťovú kartu
1) (20)
Podporuje karty SD a
Memory Stick PRO Duo
 SLOT2 (Slot na pamäťovú kartu
2) (22)
Podporuje len karty SD
•• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
technológie bezdrôtovej
komunikácie s krátkym
dosahom.
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve Multi/Micro USB
koncovky nájdete na webovej
stránke Sony, alebo ich získate od
svojho predajcu výrobkov značky
Sony či miestneho autorizovaného
servisného strediska spoločnosti
Sony.
Spodná strana
 Slot na vloženie akumulátora
(19)
 Kryt akumulátora (19)
 Otvor na upevnenie statívu
Použite statív so skrutkou,
ktorá má dĺžku menej ako
5,5 mm. V opačnom prípade
nebude možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže dôjsť
k poškodeniu fotoaparátu.
SK
17
Sprievodca spustením
Krok 1: Nabíjanie akumulátora
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
2 Pripojte nabíjačku
k elektrickej zásuvke.
Kontrolka CHARGE na nabíjačke
sa rozsvieti oranžovou farbou a
spustí sa nabíjanie.
•• Spôsob pripojenia nabíjačky sa
môže líšiť v závislosti od krajiny/
regiónu.
Kontrolka CHARGE (oranžová)
Svieti: Nabíjanie
Nesvieti: Nabíjanie je dokončené
Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania
alebo sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože sa teplota
fotoaparátu nenachádza v rámci
správneho rozsahu
SK
18
Pomocou nabíjačky, ktorú
je možné priamo pripojiť
k elektrickej zásuvke
Kontrolka CHARGE
•• Doba nabíjania (plné nabitie):
približne 175 min. (platí pri
nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C)
•• Pri prvom použití fotoaparátu
alebo pri použití akumulátora,
ktorý sa nepoužíval dlhý čas,
môže kontrolka CHARGE rýchlo
blikať, keď sa akumulátor nabíja
po prvýkrát. Ak k tomu dôjde,
vyberte akumulátor a potom ho
znova vložte na nabíjanie.
•• Pripojte akumulátor k najbližšej
elektrickej zásuvke. Ak sa počas
používania nabíjačky vyskytne
porucha, ihneď odpojte zástrčku
od elektrickej zásuvky, aby
sa odpojil zdroj napájania.
Nabíjačka nie je odpojená od
zdroja sieťového napájania, aj
keď kontrolka nabíjania zhasne.
Pomocou nabíjačky, ktorá
vyžaduje napájací kábel na
pripojenie k elektrickej zásuvke
Kontrolka CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Krok 2: Vloženie akumulátora do fotoaparátu
1 Otvorte kryt batérie.
SK
19
2 Vložte akumulátor počas
stlačenia poistného prvku
pomocou špičky akumulátora
tak, aby sa akumulátor zaistil
na mieste.
Poistný prvok
3 Zatvorte kryt.
Vyberanie akumulátora
Uistite sa, že nesvieti kontrolka
prístupu (strana 13) a vypnite
fotoaparát. Potom posuňte poistný
prvok a vyberte akumulátor.
Dávajte pozor, aby vám akumulátor
nespadol.
Poistný prvok
Krok 3: Vloženie pamäťovej karty
Podrobnosti o pamäťových kartách, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, nájdete na strane 35.
1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
SK
20
2 Vložte pamäťovú kartu do
slotu 1.
•• Uistite sa, že je odrezaný roh
otočený správnym smerom.
•• S odrezaným rohom smerujúcim
podľa obrázka vložte pamäťovú
Slot 1 Slot 2
kartu tak, aby zacvakla na
miesto.
•• Použite slot 1, keď používate len jednu pamäťovú kartu. Slot 1 sa
používa pri východiskových nastaveniach.
Môžete zmeniť to, ktorý slot na pamäťovú kartu sa bude používať, a
(Setup)  [Select Rec. Media].
to voľbou MENU 
3 Zatvorte kryt.
Tip
••Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste
kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť
pamäťovej karty.
Vyberanie pamäťovej karty
Otvorte kryt pamäťovej karty.
Uistite sa, že kontrolka prístupu
(strana 13) nesvieti a potom
jedným potlačením pamäťovej karty
ju vyberte.
Kontrolka prístupu
SK
21
Záznam na pamäťové karty v dvoch slotoch
Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach. Ak neplánujete zmeniť
nastavenia a budete používať len jednu pamäťovú kartu, použite slot 1.
Vložením ďalšej pamäťovej karty do slotu 2 môžete zaznamenávať
rovnaké zábery súčasne na dve pamäťové karty alebo ukladať rôzne
typy obrazových záznamov (statické zábery/videozáznamy) na každú
pamäťovú kartu ([Recording Mode]).
Krok 4: Pripojenie objektívu
1 Odstráňte kryt bajonetu
z fotoaparátu a zadný kryt
objektívu zo zadnej časti
objektívu.
•• Pri výmene objektívu postupujte
rýchlo v bezprašnom prostredí,
aby sa dovnútra fotoaparátu
nedostali prach ani malé
úlomky.
Kryt bajonetu
Zadný kryt objektívu
2 Nasaďte objektív zarovnaním
dvoch oranžových značiek
(montážnych značiek) na
objektíve a fotoaparáte.
•• Držte fotoaparát s objektívom
smerujúcim nadol, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu či
malých úlomkov do fotoaparátu.
SK
22
3 Počas mierneho potláčania
objektívu smerom k
fotoaparátu pomaly otáčajte
objektív v smere šípky
dovtedy, kým nezacvakne do
zaistenej polohy.
Poznámka
••Objektív držte priamo a nepoužívajte silu, keď pripájate objektív.
••Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
••Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
••Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo
zaostrenia.
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia
objektívu a otáčajte objektív v smere
šípky dovtedy, kým sa nezastaví.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
SK
23
Krok 5: Nastavenie jazyka a hodín
1 Prepnutím hlavného vypínača
Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)
do polohy „ON“ zapnite
fotoaparát.
2 Zvoľte požadovaný jazyk
a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Multifunkčný volič
3 Uistite sa, že je na displeji zvolené [Enter] a potom stlačte stred.
4Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte stred.
5 Zvoľte [Date/Time] stlačením tlačidla hore/dole multifunkčného
voliča a potom stlačte stred.
6Zvoľte požadovanú položku stlačením tlačidla hore/dole/
doľava/doprava multifunkčného voliča a potom stlačte stred.
7 Zopakovaním krokov 5 a 6 nastavte ostatné položky, potom
zvoľte [Enter] a stlačte stred.
SK
24
Tip
••Ak chcete nastaviť dátum a čas neskôr, postup nastavenia dátumu a času
môžete zrušiť stlačením tlačidla MENU. V takomto prípade sa prostredie
nastavenia dátumu a času znova zobrazí po ďalšom zapnutí fotoaparátu.
••Ak chcete resetovať nastavenie dátumu a času, použite MENU.
Poznámka
••Ak sa postup nastavenia dátumu a času zruší pred dokončením postupu, toto
prostredie nastavenia dátumu a času sa znova zobrazí po každom zapnutí
fotoaparátu.
••Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu do záberov. Môžete
vložiť dátum do záberov a potom zábery uložiť a vytlačiť pomocou softvéru
PlayMemories Home (len pre systém Windows).
Krok 6: Snímanie záberov v automatickom režime
1 Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia zaistenia v strede otočného
prepínača režimov a potom otočením otočného prepínača
režimov nastavte
.
Režim snímania sa nastaví na
(Intelligent Auto).
2 Pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
3 Nastavte veľkosť snímaného objektu otočením krúžka zoomu
objektívu, keď je pripojený objektív so zoomom.
SK
25
4Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
•• Keď je záber zaostrený, rozsvieti sa indikátor (ako je ).
5 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Snímanie videozáznamov
Stlačením tlačidla MOVIE spustíte/zastavíte snímanie.
Prehliadanie záberov
Zábery zobrazíte stlačením tlačidla
(Prehrávanie). Požadovaný záber
môžete zvoliť pomocou multifunkčného voliča.
Vymazanie zobrazeného záberu
Stlačením tlačidla
(Vymazať) počas zobrazenia záberu daný záber
vymažete. Zvoľte [Delete] pomocou multifunkčného voliča na obrazovke
potvrdenia a potom stlačením stredu multifunkčného voliča vymažete
záber.
Snímanie záberov v rôznych režimoch snímania
Otočný prepínač režimov nastavte na požadovaný režim v závislosti od
snímaného objektu alebo funkcií, ktoré chcete použiť.
SK
26
Úvod do počítačového softvéru
Ponúkame nasledujúci počítačový softvér na zlepšenie vášho potešenia
z fotografií/videozáznamov. Otvorte niektorú z nasledujúcich webových
stránok pomocou internetového prehliadača a potom stiahnite softvér
podľa nasledujúcich pokynov na obrazovke.
Ak už je niektorý z týchto programov nainštalovaný vo vašom počítači,
pred jeho použitím ho aktualizujte na najnovšiu verziu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Odporúčané prevádzkové počítačové prostredie softvéru je možné overiť na
nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
Softvér PlayMemories Home umožňuje prenos statických záberov a
videozáznamov do počítača a ich zobrazenie alebo používanie.
Musí sa nainštalovať PlayMemories Home, aby bolo možné prenášať
videozáznamy vo formáte XAVC S alebo AVCHD do počítača.
Prístup na webovú stránku so súbormi na sťahovanie môžete získať
priamo z nasledujúcej adresy webovej stránky:
http://www.sony.net/pm/
•• Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, do PlayMemories Home je možné
pridať nové funkcie. Preto sa odporúča pripojenie fotoaparátu k
počítaču, aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v
počítači.
Image Data Converter
Zábery vo formáte RAW môžete vyvíjať a upravovať pomocou rôznych
funkcií úprav, ako sú tónová krivka a ostrosť.
SK
27
Remote Camera Control
Pomocou Remote Camera Control môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu
alebo spustiť uzávierku z počítača pripojeného prostredníctvom USB
kábla.
Ak chcete použiť Remote Camera Control, najprv zvoľte MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote] a potom pripojte
fotoaparát k počítaču prostredníctvom USB kábla.
SK
28
Používanie položiek MENU
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa všetkých úkonov fotoaparátu
vrátane snímania, prehliadania a spôsobu obsluhy. Funkcie fotoaparátu
môžete vykonávať aj z MENU.
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte prostredie
s ponukou.
Tlačidlo MENU
2 Zvoľte nastavenie, ktoré
chcete upraviť, a to stlačením
hornej/spodnej/ľavej/
pravej časti multifunkčného
voliča a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
•• Zvoľte ikonu v hornej časti
displeja a stlačením ľavej/pravej
časti multifunkčného voliča
prepnite na inú kategóriu MENU.
3 Zvoľte požadovanú hodnotu nastavenia a stlačením stredu
svoju voľbu potvrďte.
SK
29
Zoznam ikon na monitore
Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázkoch slúžia len na orientáciu,
pričom sa od skutočných zobrazení môžu líšiť.
Režim monitora
Pri prehrávaní
Zobrazenie základných informácií
Režim hľadáčika
Režim [Intelligent Auto]
Režim P/A/S/M/Sweep Panorama
SK
30
Zobrazenie histogramu

Zobrazenie
PP ASM
Význam
Režim snímania
(25)
Zobrazenie
Význam
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Snímková frekvencia
videozáznamov
Nastavenie snímania
videozáznamov
Číslo registra
Pripojenie pomocou
funkcie Bluetooth
je dostupné /
Pripojenie pomocou
funkcie Bluetooth je
nedostupné
Ikony rozpoznania
scén
NO CARD
100
Pripojené k
smartfónu /
Nepripojené k
smartfónu
Pamäťová karta
(20, 35) /
Odosielanie
Zostávajúca
kapacita
akumulátora (18)
Zostávajúci počet
záberov, ktoré je
možné nasnímať
Výstraha
zostávajúcej
kapacity
akumulátora
Zobrazovací pomer
statických záberov
42M 36M 18M
15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Prebieha nabíjanie
blesku
Veľkosť záberu
statických záberov
APS-C/Super 35mm
Setting Effect OFF
RAW RAW+J
X.FINE FINE
STD
NFC aktívne
Kvalita obrazu
statických záberov
Airplane Mode
Flicker
Zistilo sa blikanie
Žiadny
záznam zvuku
videozáznamov
SK
31
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
SteadyShot
vypnutie/zapnutie,
Výstraha chvenia
fotoaparátu
—PC—
SteadyS. Focal Len./
Výstraha chvenia
fotoaparátu
Zapnutie zápisu
informácií o
autorskom práve
Gamma Disp. Assist
Výstraha prehriatia
Inteligentný zoom /
Clear Image Zoom /
Digitálny zoom
Diaľkové ovládanie z
počítača
Bright Monitoring
Získanie informácií o
polohe/Informácie o
polohe nie je možné
získať
Databázový súbor
je plný/Chyba
databázového
súboru
Význam
Dual Video REC
Wind Noise Reduct.
120fps 60fps Rýchlosť snímania
pre spomalené/
30fps 15fps
zrýchlené snímanie
8fps 4fps
100fps 50fps
25fps 12fps
6fps 3fps 2fps
1fps
Zápis dát / Počet
zostávajúcich
záberov na zápis
View Mode

Zobrazenie
Význam
Drive Mode
SK
32
100-0003
Číslo priečinka 
Číslo súboru

Ochrana
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Formát súborov
videozáznamov
DPOF
DPOF je nastavené
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Flash Mode /
Red Eye Reduction
±0.0
Význam
Picture Effect
Flash Comp.
Focus Mode
Pre záber existujú
informácie o
autorských právach
Focus Area
Face Detection
Anti-flicker Shoot.
Select Rec. Media
Metering Mode
35mm
AWB
7500K A5 G5
Ohnisková
vzdialenosť objektívu
White Balance
(automatický
režim, predvolené
nastavenie,
automatický režim
snímania pod vodou,
používateľské
nastavenie, farebná
teplota, farebný filter)

Zobrazenie
Význam
 Lock-on
AF
Zobrazenie
vodiaceho
indikátora pre
funkciu uzamknutia
automatického
zaostrovania
sledovaného
objektu (Lock-on AF)
stredného tlačidla
Indikátor
stupňovania
D-RangeOpt./AutoHDR
Creative Style/
Kontrast, sýtosť
farieb a ostrosť
+3 +3 +3
Korekcia expozície/
Manuálne meranie
STBY
Pohotovostný
režim snímania
videozáznamu
REC 1:00:12
Skutočný záznamový
čas videozáznamu
(hodiny: minúty:
sekundy)
SK
33
Zobrazenie
Význam

Indikátor zaostrenia
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota F
ISO400
ISO AUTO
Citlivosť ISO
Sprievodca
nastavením expozície
Uzamknutie
automatickej
expozície/
Uzamknutie
zábleskovej expozície
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Indikátor clony
Histogram
Informácie o polohe
90°44ʹ55ʹN Informácie o
233°44ʹ55ʹW zemepisnej šírke/
zemepisnej dĺžke
Digitálna libela
Audio Level Display
DRO/Auto HDR/
Výstraha záberu s
funkciou Auto HDR
Chyba obrazového
efektu
SK
34
2016 - 1 - 1
10:37AM
Dátum nasnímania
(24)
3/7
Číslo súboru/Počet
záberov v režime
zobrazenia
Zobrazenie
Význam
REC Control
Oblasť bodového
merania
Smart Telecon. (13)
00:00:00:00 Časový kód (hodiny:
minúty: sekundy:
snímky)
00 00 00 00
Používateľský bit
Pamäťové karty, ktoré je možné používať
S týmto fotoaparátom je možné používať nasledujúce typy pamäťových
kariet. Označenie  znamená, že tieto pamäťové karty je možné používať
na snímanie statických záberov alebo videozáznamov.
Pri použití pamäťových kariet Memory Stick Micro alebo microSD s týmto
fotoaparátom nezabudnite použiť vhodný adaptér.
Pamäťová karta
Na statické
zábery
Na videozáznamy
MP4
AVCHD
XAVC S

(len Mark2)

(len Mark2)
—
Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo™



*1


(len Mark2)

(len Mark2)
—
Memory Stick Micro™ (M2)
Pamäťová karta SD

*2
*2
—
Pamäťová karta SDHC

*2
*2
*3
Pamäťová karta SDXC

*2
*2
*3
Pamäťová karta microSD

*
*
—
Pamäťová karta microSDHC

*2
*2
*3
Pamäťová karta microSDXC

*2
*2
*3
2
2
*1 Videozáznamy sa nedajú snímať s rýchlosťou 100 Mb/s alebo viac.
) alebo vyššia, alebo rýchlostná trieda UHS
*2 Rýchlostná trieda SD 4 (
1 ( ) alebo vyššia
) alebo rýchlostná trieda UHS 1 ( ) alebo
*3 Rýchlostná trieda SD 10 (
vyššia
Pri snímaní s rýchlosťou 100 Mb/s alebo viac sa vyžaduje rýchlostná trieda
UHS 3 ( ).
SK
35
Poznámka
••Memory Stick sa nedá použiť v slote 2.
••Keď sa pamäťová karta SDHC dlhodobo používa na snímanie videozáznamu
vo formáte XAVC S, nasnímané videozáznamy sa rozdelia do súborov
s veľkosťou 4 GB. S rozdelenými súbormi je možné narábať ako so
samostatnými súbormi pri ich prenášaní do počítača pomocou softvéru
PlayMemories Home.
••Pri zaznamenávaní videozáznamu na pamäťové karty v slote 1 aj slote 2
s nasledujúcimi nastaveniami fotoaparátu vložte dve pamäťové karty s
rovnakým systémom súborov. Videozáznamy vo formáte XAVC S sa nedajú
zaznamenávať súčasne pri kombinácii systému súborov exFAT a systému
súborov FAT32.
File Format] sa nastaví na [XAVC S 4K] alebo [XAVC S HD]
––[
/ )]
––[Recording Mode] sa nastaví na [Simult. ( )] alebo [Simult. (
Pamäťová karta
SK
36
Systém súborov
Pamäťová karta SDXC
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Pamäťová karta SDHC
FAT32
Ochranné známky
••Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
sú registrované
••XAVC S a
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
••„AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
••Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
••IOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
••iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
••Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
••DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
••Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
••Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
••Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v Spojených
štátoch a ďalších krajinách.
••Microsoft a Windows sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a/alebo ďalších
krajinách.
••Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
••Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
••Android a Google Play sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
••YouTube a logo YouTube
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
••Wi-Fi, logo Wi-Fi a
Wi-Fi Protected Setup sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
••Značka N je ochrannou
známkou alebo registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v Spojených
štátoch a iných krajinách.
••Slovná značka a logá Bluetooth®
sú registrované ochranné známky
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie takýchto značiek
spoločnosťou Sony Corporation je
na základe udelenej licencie.
SK
37
••Navyše, názvy systémov a
výrobkov použité v tomto návode
sú, vo všeobecnosti, ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky ich príslušných
vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky  alebo  sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
Informácie o softvéri, na
ktorý sa vzťahujú licencie
GNU GPL/LGPL
Softvér, na ktorý sa vzťahuje
nasledujúca licencia
GNU General Public License
(ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License
(ďalej ako „LGPL“), je zahrnutý do
tohto výrobku.
Informuje vás o tom, že máte právo
na prístup, úpravu a opätovnú
distribúciu zdrojového kódu pre tieto
softvérové programy za podmienok
dodaných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe.
Môžete si ho stiahnuť z nasledujúcej
adresy URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ocenili by sme, keby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Licencie (v angličtine) sú uložené vo
vnútornej pamäti vášho výrobku.
Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej
pamäte medzi týmto výrobkom a
počítačom, aby ste si mohli prečítať
licencie v priečinku „PMHOME“ „LICENSE“.
Ďalšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na často kladené otázky je
možné nájsť na našej webovej stránke
podpory zákazníkov.
SK
38
SK
39
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising