Sony | DSLR-A350 | Sony DSLR-A350 DSLR-A350 Len telo (bez objektívu) Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Stručná príručka
Prípr
prrava
pr
Fotog
ografovanie
o
og
g
Akumulátor
Objektív
1
1
Akumulátor nechajte nabiť dokiaľ
kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pamäťová karta
Nastavenie dátumu/času
Demontujte objektív.
1
Zapnite fotoaparát.
Preh
hrávanie
1 Prepínač režimu nastavte na
AUTO.
Stlačte
.
 Skontrolujte, že prepínač LIVE VIEW/OVF
je v polohe „LIVE VIEW“.
Prepínač LIVE VIEW/OVF
Ovládač
Kontrolka nabíjania
CHARGE
2
2 Skontrolujte objekt na LCD
monitore.
 Vnútorných častí sa nedotýkajte.
 Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane
prach, objaví sa na fotografii.
Fotoaparát ani objektív nenechávajte
bez nasadených krytov. Ak
potrebujete vymeniť objektív, urobte
to rýchlo a na bezprašnom mieste.
Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.
2
2
 Zarovnajte
značky.
 Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát
vypnite.
 Informácie o dostupných typoch
pamäťových kariet nájdete v Návode na
používanie.
Zasuňte akumulátor na doraz, pričom
jeho špičkou zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku akumulátora.
 Objektívom otáčajte dokiaľ
nebudete počuť kliknutie.
Predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok
zobrazíte tak, že: na ovládači stlačíte / .
Návrat do režimu fotografovania:
Nastavte dátum/čas.
Zo spodnej strany
podoprite objektív.
Čelná strana s
nálepkou
Nasaďte objektív.
Uchopte stranu fotoaparátu
určenú na držanie.
Odstránenie záberu
Stlačte
.
3 Čiastočným stlačením spúšte
vykonajte zaostrenie.
 Čiastočným stlačením spúšte a
pridržaním dôjde k aktivovaniu
automatického zaostrenia.
Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte.
Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho
fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na
používanie."
Download PDF

advertising