Sony | DSLR-A100W | Sony DSLR-A100W DSLR-A100 Telo so štandardným transfokačným objektívom a teleobjektívom Návod na použitie

2-689-106-42 (1)
Pred operáciou
Používanie funkcií
snímania
Používanie funkcií
prezerania
Digitálna jednooká zrkadlovka
Príručka používateľa/
Riešenie problémov
Práca s ponukou
Menu
Práca s počítačom
100
Tlač záberov
DSLR-A100
Riešenie problémov
Iné
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a
základné funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a
príručku „Prvé kroky“ (samostatná knižka). Návod a príručku si
schovajte, ešte ich môžete potrebovať.
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii
Služby Zákazníkom.
© 2006 Sony Corporation
Index
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“ (nie je
súčasťou dodávky)
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick“: Vo vašom
fotoaparáte nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
• Ak chcete získať podrobnosti o akumulátore,
pozrite str. 138.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je
možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média apod.,
nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na iné
médium.
„Memory Stick Duo“: Vloženie
karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick
Duo pre zásuvku karty CF (je
súčasťou dodávky).
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu, prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick“,
pozrite str. 135.
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor NP-FM55H (je súčasťou
dodávky). (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“)
• Akumulátor je možné dobíjať aj v prípade,
že nie je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu
dobu používať, nechajte ho vo fotoaparáte
úplne vybiť, vybitý akumulátor potom
vyberte z fotoaparátu a uschovajte ho na
chladné a suché miesto. Tým uchováte
funkcie akumulátora (str. 138).
2
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 143).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla
cez odstránený objektív alebo hľadáčik.
Môže vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Prípadne môžete spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vÍn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 144).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané príslušenstvo a
podobne uchovávajte mimo dosahu detí.
Akumulátor, kryt sánok na príslušenstvo a
podobne je možné prehltnúť. Ak sa vyskytne
takýto problém, okamžite vyhľadajte lekára.
Poznámky k displeju LCD a
objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99 % pixelov. Na displeji
LCD sa však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto bodky
vznikajú normálne pri výrobe a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
Čierne, biele, červené,
modré a zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže vzniknúť
požiar. Ak musíte umiestniť fotoaparát na
priame slnečné svetlo, nasaďte kryt
objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia. Pri zapnutí fotoaparátu
v chladnom prostredí môže displej LCD
dočasne stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej fungovať normálne.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, čo by
mohlo spôsobiť poruchu.
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší ako v prípade
fotoaparátu na film formátu 35 mm.
Zväčšením ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný ekvivalent
ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu na film
formátu 35 mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm objektívu
môžete získať približný ekvivalent 75 mm
objektívu fotoaparátu na film formátu 35 mm.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý zaviedla spoločnosť JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt....................................................... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla.................................................................. 11
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia....................................................... 12
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ............................ 12
Pred operáciou
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 14
Indikátory na displeji ............................................................................... 17
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní ...................................... 21
Počet záberov ......................................................................................... 22
Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať pri používaní
akumulátora........................................................................................... 24
Popis jednotlivých postupov................................................................... 25
Používanie funkcií snímania
Používanie prepínača režimu .................................................................. 26
Výber scény ..................................................................................................... 27
Snímanie v režime automatického programu .................................................. 28
Snímanie v režime priority clony...................................................................... 29
Snímanie v režime priority rýchlosti uzávierky ................................................. 31
Snímanie v režime manuálnej expozície.......................................................... 32
Používanie ovládača funkcií.................................................................... 37
Používanie ovládača funkcií............................................................................. 38
Nastavenie ISO/Zone Matching....................................................................... 39
Nastavenie vyváženia bielej farby .................................................................... 41
D-Range Optimizer .......................................................................................... 44
Výber režimu farby/DEC .................................................................................. 45
Režim zaostrovania.......................................................................................... 46
Flash (Blesk) .................................................................................................... 50
Metering mode................................................................................................. 54
Používanie tlačidla
(Výber funkcií) ............................................... 55
Ako používať tlačidlo
(Výber funkcií) ................................................... 55
Súvislé snímanie .............................................................................................. 56
Používanie samospúšte................................................................................... 57
Snímanie troch záberov s posunutou expozíciou – skupinová expozícia ....... 57
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby.................................................... 59
4
Nastavenie expozície .........................................................................60
Uzamknutie expozície (AE lock) .........................................................62
Pomalá synchronizácia (snímanie tmavého prostredia s bleskom) ...64
Zobrazenie hĺbky ostrosti ........................................................................65
Ručné zaostrovanie.................................................................................66
Používanie funkcií prezerania
Displej prepínania prehrávania ................................................................67
Zobrazenie histogramu ...........................................................................69
Otočenie záberu ......................................................................................71
Zväčšenie záberov ..................................................................................72
Prezeranie záberov na TV obrazovke ......................................................73
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu..........................................................75
Zoznam ponúk ........................................................................................77
Ponuka Recording 1 ..........................................................................78
Image size
Quality
Inst.Playback
Noise reductn
Eye-Start AF
Ponuka Recording 2 ..........................................................................81
Red eye
Flash control
Flash default
Bracket order
Reset
Ponuka Playback 1 ............................................................................83
Delete
Format
Protect
Index format
Ponuka Playback 2 ............................................................................86
Slide show
DPOF set
5
Ponuka Custom 1.............................................................................. 88
Priority setup
FocusHoldButt.
AEL button
Ctrl dial set
Exp. comp. set
AF illuminator
Ponuka Custom 2.............................................................................. 91
Shutter lock
Shutter lock
AF area setup
Monitor Disp.
Rec. display
Play. display
Ponuka Setup 1 (Nastavenie 1) .......................................................... 93
LCDbrightness
Transfer mode
Video output
Audio signals
Language
Date/Time set
Ponuka Setup 2 (Nastavenie 2) .......................................................... 95
File # memory
Folder name
Select folder
Ponuka Setup 3 (Nastavenie 3) .......................................................... 97
LCD backlight
Power save
MenuSec.Memory
Delete conf.
Clean CCD
Reset default
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ........ 100
Kopírovanie záberov do počítača ......................................................... 102
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na
počítači ................................................................................................. 108
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky) ............................................ 109
Používanie softvéru (je súčasťou dodávky) ...........................................110
Práca s počítačom Macintosh ...............................................................115
6
Tlač záberov
Ako vytlačiť zábery ................................................................................ 117
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge..... 118
Riešenie problémov
Riešenie problémov............................................................................... 122
Výstražné hlásenia ................................................................................133
Iné
Informácie o priečinkoch na karte „Memory Stick“ .............................. 135
Informácie o karte CF/Microdrive .........................................................137
Informácie o akumulátore ..................................................................... 138
Informácie o nabíjačke ..........................................................................139
Voliteľné príslušenstvo ..........................................................................140
Preventívne opatrenia............................................................................ 143
Technické údaje..................................................................................... 145
Nastavenie predvolených hodnôt.......................................................... 147
Index
151
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie Expozícia
Farba
Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (str. 26), ovládač
funkcií (str. 37), ponuky (str. 75) atď.
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Pohľadom do hľadáčika alebo čiastočným stlačením spúšte sa zapína systém
automatického zaostrenia (Auto Focus). Je vecou zvyku stlačiť spúšť iba čiastočne, aby
ste skontrolovali zaostrenie objektu.
Nestláčajte spúšť
hneď úplne
nadoraz.
Zatlačte a
pridržte spúšť
do polovice.
Aretácia AE/AF
,z
Až potom
zatlačte spúšť
úplne nadoraz.
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom
fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (táto
kapitola hneď nasleduje).
8
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách a objektív podoprite dlaňou ľavej ruky.
Rozkročte sa, aby ste stabilizovali vrchnú časť tela. Oporu získate, aj keď sa
opriete o stenu alebo položíte lakeť na stôl. Tiež sa odporúča použitie statívu
alebo funkcie Super SteadyShot.
Použitím blesku v tmavom prostredí je možné snímať ostrý obraz aj pri
nedostatočnom osvetlení objektu a tiež pomáha zabrániť otrasom fotoaparátu.
Ak chcete čo najviac využiť okolité svetlo alebo ak je objekt mimo dosahu blesku,
môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, aby ste znížili otrasy fotoaparátu bez zapnutia
blesku zvýšením citlivosti ISO. (Spôsobí to však zrnitosť obrazu alebo vznik
šumu.)
Objekt sa nachádza mimo rámčeka zaostrenia (Focus-lock)
V režime automatického zaostrenia normálne umiestnite
objekt do rámčeka zaostrenia
a nasnímajte obraz. Ak sa
objekt nachádza mimo stredu a rámčeka zaostrenia, zaostrí sa
na pozadie v rámčeku zaostrenia a objekt bude nezaostrený.
Ak tomu chcete zabrániť, použite funkciu uzamknutia
zaostrenia podľa nasledujúceho postupu.
• Funkcia uzamknutia zaostrenia je užitočná aj pri snímaní objektov, pri ktorom je automatické
zaostrenie menej efektívne (str. 10).
1 Umiestnite objekt do rámčeka zaostrenia a čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
• V hľadáčiku sa rozsvieti indikátor z. Lokálny rámček zaostrenia krátko zasvieti, čím označí
bod zaostrenia.
9
2 Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte a umiestnite objekt späť do pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením spúšte nasnímajte záber.
• Funkcia uzamknutia zaostrenia uzamkne aj expozíciu (ak je zvolené viacsegmentové meranie
(str. 54)).
• Uvoľnením tlačidla spúšte sa vypne uzamknutie zaostrenia. Ak po nasnímaní podržíte čiastočne
stlačenú spúšť, môžete pokračovať v snímaní s rovnakým bodom zaostrenia.
• Ak sa indikátor z v hľadáčiku nerozsvieti (objekt sa pohybuje), nemôžete použiť funkciu
uzamknutia zaostrenia čiastočným stlačením spúšte. (Pozrite str. 48 a 66.)
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie:
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce objekty. V takýchto prípadoch
používajte funkciu uzamknutia zaostrenia pri snímaní alebo manuálne zaostrovanie (str. 66).
– Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela stena.
– Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich rámček zaostrenia.
– Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
– Objekt s vysokým jasom alebo žiarením, napríklad slnko, kapota automobilu alebo povrch vody.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Vodorovná čiara na obrázku zobrazuje umiestnenie plochy CCD*. Pri
meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Prvok CCD je súčasťou fotoaparátu, ktorá funguje ako film.
10
Expozícia Úprava intenzity svetla
Môžete vytvoriť rôzne zábery úpravou rýchlosti uzávierky a clony. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza
svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Obrazový senzor = súčasť, ktorá
zaznamenáva záber
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Manuálna expozícia:
Umožňuje ručne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony. t str. 32
Režim merania:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície. t str. 54
Kompenzácia expozície:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom.
t str. 60
11
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Daylight
(Denné svetlo)
Cloudy
(Zamračené)
Fluorescent
(Žiarivka)
Incandescent
(Žiarovka)
Charakteristika
svetla
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického vyváženia bielej farby sa farebné tóny upravujú automaticky.
Tóny farieb však môžete upraviť ručne použitím režimu vyváženia bielej farby (str. 41).
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom
pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: L:10M
3 872 pixelov × 2 592 pixelov = 10 036 224 pixelov
Počet pixelov
12
2 Veľkosť záberu: S:2.5M
1 920 pixelov × 1 280 pixelov = 2 457 600 pixelov
Výber veľkosti záberu
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Príklad: Tlač až do
formátu A3/A3+**
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale vytvorí
menší súbor)
Príklad: Na
vytváranie webových
stránok
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu*
Bežné použitie
L:10M
Na ukladanie dôležitých záberov alebo
tlač obrázkov s veľkosťou A3/A3+**
alebo A4 s jemným rozlíšením.
Väčšia
M:5.6M
Pre tlač záberov vo formáte A4 alebo
vysokom rozlíšení na formát A5
S:2.5M
Pre zaznamenávanie veľkého počtu
záberov
Na vytváranie webových stránok
Menšia
Počet
záberov
Tlač
Menej
Fine
(Jemná)
Viacej
Zrnitá
* Zábery nasnímané fotoaparátom majú rovnaký pomer strán 3:2 ako sa používa na fotografickom
tlačovom papieri alebo na pohľadnici apod.
** Toto je veľkosť väčšia ako A3. Zábery môžete tlačiť na veľkosť A3 s okrajom.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (str. 78)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoliť pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť jeho
súboru.
13
Pred operáciou
Popis jednotlivých častí
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A Prepínač režimu (26)
A Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
B Tlačidlo
B Očnicové senzory (92)
(Výber funkcií) (55)
C Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
C Prepínač POWER (t krok 3 v
príručke „Prvé kroky“)
D Ovládací prvok (28, 89)
D Tlačidlo MENU (75)
E Kontrolka samospúšte (57)
E Tlačidlo
F Kontakty objektívu*
F Tlačidlo
(Odstrániť) (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
G Zrkadlo*
H Montážny otvor objektívu
(Zobraziť) (21, 67)
G Tlačidlo
(Prehrávať) (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
I Tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti
(65)
H Displej LCD (18, 21)
J Zabudovaný blesk* (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
I Ovládač (v/V/b/B) (t krok 3 v
príručke „Prvé kroky“)
K Tlačidlo Fn (Funkcia) (38)
L Ovládač funkcií (37)
M Háčik pre popruh na rameno (16)
Prezeranie: v: Tlačidlo
(Histogram) (69)
V: Tlačidlo
(Otáčať)
(71)
N Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
J Stredné tlačidlo (t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“)/Tlačidlo Spot AF (47)
O Prepínač režimu zaostrenia (66)
K Konektor REMOTE (diaľkové
ovládanie) (140)
P Konektor DC-IN (140)
L Sánky na príslušenstvo (141)
14
M Ovládač nastavenia dioptrickej škály
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Pred operáciou
N Snímanie: Tlačidlo +/– (Expozícia)
(32, 60)
Prezeranie: Tlačidlo
(Zmenšiť)
(67, 72)
O Snímanie: Tlačidlo AEL (AE lock)
(34, 62)
Prezeranie: Tlačidlo
(Zväčšiť)
(72)
P Kontrolka prístupu (t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“)
Q Prepínač
(Super SteadyShot)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
R Kryt zásuvky na kartu CF (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
S Konektor VIDEO/USB (73, 103)
T Zásuvka na vloženie karty CF
(t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
U Páčka vysunutia karty CF (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
A Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
B Otváracia páčka krytu akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
C Zaisťovacia páčka (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“)
D Priestor pre vloženie akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
E Kryt batérií (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
15
Pripevnenie popruhu na rameno
Tento fotoaparát má dve očká na
pripojenie k popruhu na rameno.
Použitím úchytky diaľkového ovládača
pripevnite koniec popruhu na stranu
fotoaparátu určenú na držanie. Druhý
koniec popruhu pripevnite na druhú
stranu fotoaparátu.
Pri navliekaní popruhu cez pridržiavací
krúžok podržte koniec popruhu prstami
podľa obrázka nižšie a posúvajte
pridržiavací krúžok, kým sa koniec
popruhu nedostane do zaistenej polohy.
Úchytka diaľkového
ovládača
Pridržiavací
krúžok
Ak sa pridržiavací krúžok zošmykne
z popruhu, vráťte ho späť na popruh
z drážkovanej strany.
Drážkovaná
strana
16
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Význam
9
Počítadlo zostávajúcich
snímok (56)
Výstraha – otrasy
fotoaparátu (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Hľadáčik
Stupnica funkcie Super
SteadyShot (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Pred operáciou
Zobrazenie
A
Zobrazenie
Význam
Široký rámček zaostrenia
(47)
Lokálny rámček
zaostrenia (47)
Rámčeky Spot AF (47)
Oblasť bodového
merania (47)
B
Zobrazenie
Význam
Kompenzácia blesku (53)
Blikanie: prebieha
nabíjanie blesku.
Svieti: blesk je nabitý
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
WL
Bezdrôtový blesk (50)
Vysokorýchlostná
synchronizácia (141)
AEL
AE lock (62)
z
Zaostrenie (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
125
Rýchlosť uzávierky (31)
5.6
Clona (29)
Rozsah Ev (33, 58, 63)
17
Displej LCD (zobrazenie
informácií o zázname)
C
Zobrazenie
Význam
Režim farieb (45)
+1
Kontrast (46)
+1
Sýtosť (46)
+1
• Vyššie uvedený obrázok je pre celú plochu
displeja vo vodorovnej pozícii (str. 21).
Meranie (54)
A
Zobrazenie
PASM
Význam
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (47)
Prepínač režimu (26)
Režim AF (48)
RP
125
Rýchlosť uzávierky (31)
F5.6
Clona (29)
Význam
Režim blesku (50)
Kompenzácia expozície
(60)/Merané manuálne
(33)
Dynamický režim (55)
FINE STD
RAW RAW+
Zobrazenie
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
AWB
+1
Vyváženie bielej farby
5500K M1 (Auto, Preset, Color
temperature (Farebná
teplota), Filter CC,
Custom) (41)
0039
18
Význam
AE lock (62)
Rozsah Ev (33, 58, 63)
Citlivosť ISO (39)/
Prispôsobenie zóny (40)
Kvalita záberu (78)
D
Kompenzácia blesku (53)
ISO AUTO
ZONE
Priorita uvoľnenia (88)
Veľkosť záberu (78)
B
Zobrazenie
Ostrosť (46)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(44)
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (22)
Príručka na používanie
Ďalšia operácia môže byť označená
v dolnej časti displeja LCD.
Displej LCD (prehrávanie
samostatného záberu)
Pred operáciou
Zobrazenie
Význam
Ovládač bB
Ovládač vV
Ovládač vVbB
z
Stred ovládača
Zobrazenie
Význam
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Veľkosť záberu (78)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita záberu (78)
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Ovládací prvok
Návrat pomocou tlačidla
MENU
Návrat pomocou tlačidla
(72)
Prepína medzi rámčekom
priečinkov a záberov
v prehľadávači súborov
(67)
10:30
2006.01.01
Dátum snímania
Ochrana proti zmazaniu
(84)
3
Súprava DPOF (86)
100-0003
Číslo priečinka –súboru
(107)
[0003/0007]
Číslo snímky/celkový
počet záberov
19
Displej LCD (Zobrazenie
histogramu)
Zobrazenie
Význam
Super SteadyShot
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
100MSDCF0002
Číslo priečinka –súboru
(107)
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
2006.01.01
Dátum snímania
Ochrana proti zmazaniu
(84)
Zobrazenie
Význam
Prehrávaný záber (69)
Histogram (69)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(44)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Veľkosť záberu (78)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita záberu (78)
35mm
Ohnisková vzdialenosť
(3)
1/125
Rýchlosť uzávierky (31)
–0.3
Rozsah Ev (60)
Clona (29)
F3.5
Kompenzácia blesku
(53)
PASM
Prepínač režimu (26)
Režim merania (54)
20
AWB
+1
5500K M1
Vyváženie bielej farby
(Auto, Preset, Color
temperature (Farebná
teplota), Filter CC,
Custom) (41)
ISO100
Citlivosť ISO (39)
3
[0002/0009]
Súprava DPOF (86)
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Prepnutie obrazovky s informáciami o
snímaní
Horizontálna pozícia
Podrobné zobrazenie
displeja
Pred operáciou
Pri snímaní sa na displeji LCD na zadnej strane fotoaparátu zobrazujú rôzne
informácie o snímaní.
Stlačením tlačidla
(Zobraziť) môžete prepínať medzi podrobným zobrazením a
zväčšeným zobrazením s menším množstvom informácií a s väčšou veľkosťou písmen.
Môžete vybrať vypnutie displeja na minimalizovanie spotreby akumulátora.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej polohy, displej sa automaticky otočí, aby sa
prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Zväčšené zobrazenie
displeja
Žiadny
displej
Tlačidlo
(Zobraziť)
Zvislá pozícia
Podrobné zobrazenie
displeja
Zväčšené zobrazenie
displeja
Žiadny
displej
Tlačidlo
(Zobraziť)
• Inštrukcie v tomto návode na použitie sú určené pre podrobné zobrazenie displeja vo vodorovnej
pozícii. (Obrázok vľavo hore.)
• Môžete vybrať zrušenie otáčania pri prechode do zvislej polohy (str. 92).
• Ak sa chcete dozvedieť viac o informáciách zobrazených v režime prehrávania, pozrite str. 67.
21
Počet záberov
Tabuľky obsahujú približný počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na záznamové
médium naformátované použitím tohto fotoaparátu. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti
od podmienok pri snímaní.
Počet záberov
„Memory Stick Duo“
Veľkosť záberu: L:10M
Kapacita
Veľkosť
64MB
(Čísla sú: Zábery)
256MB
128MB
512MB
1GB
Standard
22
46
85
174
358
Fine
14
29
54
112
229
471
RAW &
JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Veľkosť záberu: M:5.6M
Kapacita
Veľkosť
64MB
735
(Čísla sú: Zábery)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
39
80
145
296
606
1245
Fine
25
52
95
194
397
815
Veľkosť záberu: S:2.5M
Kapacita
Veľkosť
22
2GB
64MB
(Čísla sú: Zábery)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
78
158
287
586
1196
2454
Fine
53
108
197
402
822
1687
Karta CF
Veľkosť záberu: L:10M
256MB
(Čísla sú: Zábery)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
93
188
377
755
1508
Fine
59
120
242
485
968
RAW & JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Veľkosť záberu: M:5.6M
Kapacita
Veľkosť
256MB
(Čísla sú: Zábery)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
159
319
640
1279
2553
Fine
104
208
419
838
1673
Veľkosť záberu: S:2.5M
Kapacita
Veľkosť
256MB
Pred operáciou
Kapacita
Veľkosť
(Čísla sú: Zábery)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
315
630
1262
2523
5034
Fine
216
433
867
1734
3460
23
Počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať pri používaní akumulátora
Tabuľka obsahuje približný počet
snímok, ktoré je možné zaznamenať pri
použití fotoaparátu s akumulátorom (je
súčasťou dodávky) pri úplnej kapacite a
teplote okolia 25 °C. Počet záberov,
ktoré je možné zaznamenať, zahŕňa i
výmenu záznamového média v prípade
potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
Záznamové médium
Počet záberov
„Memory Stick
Duo“
Pribl. 750
Karta CF
Pribl. 750
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
– [Quality] je nastavené na [Fine].
– [AF mode] je nastavené na [Automatic
AF].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímateľných záberov sa nezmení bez
ohľadu na veľkosť záberu.
• Kapacita akumulátora sa znižuje tým viac,
čím viac sa zvyšuje počet použití fotoaparátu
a tiež ako sa predlžuje ich čas používania
(str. 138).
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať,
sa zníži v nasledujúcich podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– [AF mode] je nastavené na [Continuous
AF].
– Kapacita akumulátora je nízka.
• Pri použití karty Microdrive sa môže líšiť
počet záberov, ktoré je možné zaznamenať.
24
Popis jednotlivých postupov
Nižšie uvedená schéma ukazuje postupy prípravy nasledujúcich operácií – príprava,
snímanie a prehrávanie. V prípade potreby vykonajte nasledujúce potvrdenie a
nastavenie.
• Príprava akumulátora (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
• Nasadenie objektívu (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
• Nastavenie dátumu a času (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“, str. 94)
• Vloženie záznamového média (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pred operáciou
Príprava
Potvrdenie pred snímaním
• Kontrola režimu snímania (str. 26)
• Nastavenie dioptrickej škály (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (str. 21)
• Výber veľkosti snímky (str. 78)
• Používanie blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Nastavenie snímania
• Používanie ovládača funkcií (str. 37)
(ISO/Prispôsobenie zóny, Vyváženie bielej farby, Optimalizácia dynamického
rozsahu, Režim farieb, Režim merania, Režim zaostrenia, Blesk)
• Používanie tlačidla
(Výber funkcií) (str. 55)
(Posun o jednu snímku, nepretržitý posun, samospúšť, posun vyváženia
bielej farby)
• Nastavenie expozície (str. 60)
• Uzamknutie expozície (str. 62)
• Ručné zaostrovanie (str. 66)
Snímanie
• Držanie fotoaparátu(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“, str. 9)
• Sledovanie v hľadáčiku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Keď používate objektív s transfokátorom, otočte krúžkom transfokátora
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Skontrolujte zaostrenie (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Skontrolujte približnú ostrosť snímky objektu (str. 65)
• Pred použitím skontrolujte, či je nabitý blesk (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Zaznamenajte snímku stlačením spúšte (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Potvrdenie záberu
• Prezeranie záberov (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
• Odstraňovanie záberov (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
• Displej prepínania prehrávania (str. 67)
• Zobrazenie histogramu (str. 69)
• Otočenie záberu (str. 71)
• Zväčšenie záberov (str. 72)
• Prezeranie záberov na TV obrazovke (str. 73)
25
Používanie funkcií snímania
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Režimy snímania
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami
úplne v závislosti od fotoaparátu. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény (str. 27).
P:
Režim automatického programu
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony). Ostatné nastavenia je možné upraviť a
následne uložiť (str. 28).
A:
Režim priority clony
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty clony (str. 29).
S:
Režim priority rýchlosti uzávierky
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky (str. 31).
M:
Režim manuálnej expozície
Umožňuje snímanie s ručne upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnotu clony) (str. 32).
V tomto návode na použitie je dostupné nastavenie prepínača režimu uvedené
nasledovne.
Nie je k dispozícii
26
Je k dispozícii
Výber scény
P
A
S
M
Môžete snímať s nasledujúcimi predvolenými nastaveniami podľa scény.
• Môžete zmeniť ktorékoľvek nastavenie s výnimkou nastavenia [Color/DEC] (str. 45).
Portrét
• Na väčšie rozmazanie pozadia je efektívnejšia telefotografická pozícia
objektívu.
• Ak je objekt v protisvetle, odporúča sa používať blesk. Okrem toho, ak
nepoužívate blesk, odporúča sa používať tienidlo objektívu, aby ste
zabránili prenikaniu nadmerného svetla do objektívu.
Krajinka
Sníma scenériu so živými a ostrými farbami.
• Odporúča sa stlačením blesk zatvoriť, aby sa nepoužil.
• Rýchlosť uzávierky sa zníži pri slabom osvetlení objektu. Ak sa
v hľadáčiku zobrazí ikona
, zabráňte otrasom fotoaparátu alebo
použite statív. Účinná je aj funkcia Super SteadyShot.
Používanie funkcií snímania
Sníma tak, že pozadie je v diaľke rozmazané a objekt je ostrý.
Macro (blízke objekty)
Sníma blízke objekty, napríklad kvety, hmyz.
Môžete získať čistý a ostrý obraz.
• Pri snímaní so zabudovaným bleskom v dosahu 1 m sa môžu v dolnej časti
snímky objaviť tiene. Nepoužívajte ho so zabudovaným bleskom.
• Minimálna vzdialenosť snímania sa nezmení ani keď nastavíte režim
Macro. Ak chcete nasnímať väčší záber, odporúčame použiť makro
objektív.
Športová udalosť
Sníma pohyblivé objekty vo vonkajšom prostredí alebo na jasných
miestach.
• Režim AF je nastavený na možnosť
(Continuous AF) (str. 48).
Automaticky upravuje zaostrenie pri čiastočnom stlačení a pridržaní
spúšte.
• Režim výberu funkcií je nastavený na možnosť Continuous (str. 56).
Fotoaparát sníma záber nepretržite, kým je stlačená spúšť.
• Nepoužívajte blesk, ak je objekt mimo dosahu blesku (stlačte zabudovaný
blesk nadol). Dosah blesku t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Západ slnka
Výborne sníma červenú žiaru západu slnka.
27
Nočný záber/portrét
• Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame používať statív. Účinná je aj funkcia Super
SteadyShot. (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Nočný portrét
Pre fotenie portrétov pri nedostatočnom osvetlení.
Otvorte blesk, aby ste ho mohli použiť.
• Rýchlosť uzávierky má hodnotu 2 sekundy.
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu záberu.
Nočný záber
Vhodný režim pre fotenie nočných kompozícií bez straty nočnej
atmosféry okolitých objektov.
Nepoužívajte blesk (stlačením blesk zatvorte).
• Záber sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna.
Snímanie v režime automatického
programu
P
A
S
M
V režime automatického programu fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky
a clonu podľa jasu objektu rovnako ako v režime automatického nastavenia (prepínač
režimu: AUTO).
Posun programu
Môžete dočasne zmeniť kombináciu hodnotu clony a rýchlosti uzávierky, ktorá bola
upravená fotoaparátom.
Existujú dve metódy pre funkciu posunu programu.
Posun PS: Môžete vybrať želanú rýchlosť uzávierky. Hodnota clony sa nastavuje
automaticky. Toto nastavenie je predvoleným nastavením.
Posun PA: Môžete vybrať želanú hodnotu clony. Rýchlosť uzávierky sa nastavuje
automaticky.
• Môžete prepnúť posun PS a posun PA výberom položky [Ctrl dial set] v ponuke
(str. 89).
Custom
Prepínač režimu
Spúšť
Ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť P.
2 Pozrite sa do hľadáčika alebo čiastočne stlačte spúšť, kým je na displeji LCD zobrazená
rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
28
3 Vyberte hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky použitím ovládacieho prvku, keď je
zobrazená rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
Posun PS (predvolené
nastavenie)
Posun PA
• Keď rýchlosť uzávierky a hodnota clony o niekoľko sekúnd zmiznú, stratia sa aj upravené hodnoty.
• Keď je blesk otvorený, nie je možné vybrať posun programu (aj keď otočíte ovládacím prvkom,
posun programu sa nezapne). Keď je posun programu zapnutý, otvorením blesku sa zruší.
Snímanie v režime priority clony
P
A
S
M
Používanie funkcií snímania
• Keď je zobrazená rýchlosť uzávierky a hodnota clony, nemusíte ďalej držať stlačené tlačidlo
spúšte.
K dispozícii je možnosť upraviť množstvo svetla prechádzajúce objektívom. Ak otvoríte
clonu (menšie číslo F), množstvo svetla prechádzajúce objektívom sa zväčší a rozsah
zaostrenia sa zúži. Zaostrený je iba hlavný objekt. Ak je clona zatvorená (väčšie číslo
F), množstvo svetla sa zmenší a rozsah zaostrenia sa rozšíri. Zaostrený je celý obraz.
Hodnota rýchlosti uzávierky sa upraví automaticky tak, aby sa v závislosti od osvetlenia
objektu dosiahla správna expozícia.
Otvorená clona
Zatvorená clona
Prepínač režimu
Ovládací prvok
29
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť A.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte hodnotu clony.
• Rozsah clony závisí od objektívu.
• Hodnota clony je upravená v krokoch 1/3 Ev.
• Pred snímaním môžete urobiť rýchlu kontrolu rozmazania záberu použitím funkcie zobrazenia
hĺbky ostrosti (str. 65).
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení spúšte na displeji LCD a
v hľadáčiku zabliká rýchlosť uzávierky. Záber môžete nasnímať aj v tejto chvíli, ale odporúča sa
zopakovať úpravu.
• Keď je blesk vyklopený, blysne bez ohľadu na intenzitu okolitého osvetlenia (str. 50).
• Keď používate blesk, po zavretí clony (väčšie číslo F) svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému
objektu. Odporúča sa otvorenie clony (menšie číslo F).
• Ak zavriete clonu (väčšie číslo F), množstvo svetla prechádzajúce objektívom sa zvýši a rýchlosť
uzávierky sa spomalí. Odporúča sa použiť statív.
z Techniky fotografovania
Rozsah zaostrenia predstavuje hĺbku ostrosti. Otvorenie clony zmenší hĺbku ostrosti (rozsah
zaostrenia sa zúži) a jej zatvorenie hĺbku ostrosti zväčší (rozsah zaostrenia sa rozšíri).
Otvorená clona
Objekt je ostrý
s rozmazaným pozadím.
Zatvorená clona
Pri širokom rozsahu budú
zaostrené blízke aj
vzdialené objekty.
Podľa potreby upravte clonu, buď tak, aby bola zaostrená konkrétna časť záberu, alebo aby bol
zaostrený celý záber.
30
Snímanie v režime priority
rýchlosti uzávierky
P
A
S
M
Vysoká rýchlosť
uzávierky
Nízka rýchlosť
uzávierky
Prepínač režimu
Používanie funkcií snímania
Rýchlosť uzávierky je možné upraviť ručne. Ak nasnímate pohybujúci sa objekt pri
vyššej rýchlosti uzávierky, zobrazí sa na zábere ako „zmrazený“. Pri nižšej rýchlosti
uzávierky sa objekt nasníma so zreteľnou stopou pohybu.
Hodnota clony sa upraví automaticky, aby sa v závislosti od osvetlenia objektu dosiahla
správna expozícia.
Ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na S.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte rýchlosť uzávierky.
• Môžete upraviť rýchlosť uzávierky medzi 30 a 1/4000 sekundy. Môžete ju upraviť medzi 30 a
1/125 sekundy (s aktivovanou funkciou Super SteadyShot) alebo 30 a 1/160 sekundy
(s neaktivovanou funkciou Super SteadyShot) pri používaní blesku.
• Rýchlosť uzávierky je upravená v krokoch 1/3 Ev.
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení uzávierky na displeji
LCD a v hľadáčiku zabliká hodnota clony. Záber môžete nasnímať aj v tejto chvíli, ale odporúča sa
zopakovať úpravu.
• Keď je blesk vyklopený, blysne bez ohľadu na intenzitu okolitého osvetlenia (str. 50).
• Keď používate blesk, po zavretí clony (väčšie číslo F) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo
blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu. Ak chcete použiť pomalšiu rýchlosť uzávierky,
odporúča sa použiť snímanie s pomalou synchronizáciou (str. 64).
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná zníženie šumu (str. 80).
• Indikátor
(výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky.
31
z Techniky fotografovania
Pri snímaní osoby, vozidla, príboja alebo iných objektov v pohybe pri vysokej
rýchlosti uzávierky môžete zachytiť okamih, ktorý inak ľudské oko nie je
schopné rozpoznať.
Ak snímate objekt ako napríklad tečúcu rieku pri pomalej rýchlosti uzávierky,
môžete na zábere zachytiť pohyb objektu. V takom prípade sa odporúča použiť
statív, aby sa zabránilo otrasom fotoaparátu.
Snímanie v režime manuálnej
expozície
P
A
S
M
Manuálna expozícia
Rýchlosť uzávierky a veľkosť clony môžete nastaviť ručne.
Tento režim je užitočný, ak udržiavate nastavenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony,
alebo ak používate meranie expozície.
Prepínač režimu
Ovládací prvok
Tlačidlo +/– (Expozícia)
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte rýchlosť uzávierky.
• „BULB“ (snímanie Bulb) nasleduje za „30“ (str. 35).
3 Stlačte a podržte tlačidlo +/– (Expozícia) a otočte ovládacím prvkom na výber clony.
32
• V režime manuálnej expozície, dokonca aj keď je hodnota [ISO] (str. 39) nastavená na hodnotu
[AUTO], je pevná hodnota ISO 100.
• Funkciu ovládacieho prvku môžete priradiť výberom položky [Ctrl dial set] v ponuke
Custom
(str. 89).
• Indikátor
(výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky.
• Ak je blesk vyklopený, blysne vždy (str. 50).
Štandardná expozícia
1,0 Ev nad expozíciu
2,0 Ev alebo viac nad
expozíciu
Nastavená expozícia zadaná
fotografom je rovnaká ako
expozícia určená meraním.
Nastavená expozícia zadaná
fotografom je o 1,0 Ev
vyššia (+) ako štandardná
expozícia určená meraním.
Šípky b B sa zobrazia na
konci rozsahu, ak nastavená
expozícia prekračuje
hodnotu 2,0 Ev (+) alebo je
menšia (–) ako štandardná
expozícia. Šípka začne
blikať, ak sa rozdiel zvýši.
Používanie funkcií snímania
z Rozsah Ev
Rozsah Ev na displeji LCD a v hľadáčiku označuje rozdiel medzi štandardnou expozíciou (0,0 Ev)
určenú meraním fotoaparátu a nastavenou expozíciou určenou rýchlosťou uzávierky a clonou
zadanou fotografom. (Merané manuálne)
: označuje manuálne meranie.
z Ako používať tlačidlo AEL v manuálnom režime
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo AEL (AE lock), expozícia určená meraním je uzamknutá ako
štandardná expozícia (0,0 Ev). Zmena kompozície na displeji LCD a v hľadáčiku pri držaní
stlačeného tlačidla AEL spôsobí, že hodnota expozície v rámci okruhu bodového merania sa
nepretržite posúva podľa pohybu, pričom na displeji je uvedený rozdiel medzi štandardnou
expozíciou určenou meraním a expozíciou v rámci okruhu bodového merania.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený prípad, keď nastavená expozícia zadaná fotografom je o
1,0 Ev vyššia ako uzamknutá štandardná expozícia určená meraním. Ak sa kompozícia zmení
v hľadáčiku, expozícia v rámci okruhu bodového merania je o 0,7 Ev vyššia ako nastavená expozícia,
čo predstavuje o 1,7 Ev viac ako štandardná expozícia určená meraním.
33
Expozícia určená
fotografom
Okruh bodového merania
Expozícia v rámci okruhu
bodového merania pri
zmene kompozície
záberu.
Manuálny posun
Môžete zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony bez zmeny expozície
v manuálnom režime.
Prepínač režimu
Ovládací prvok
Tlačidlo AEL (AE lock)
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Vyberte rýchlosť uzávierky a hodnotu clony (str. 32).
3 Stlačte a podržte tlačidlo AEL (AE lock) a otočte ovládacím prvkom na výber želanej
kombinácie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
34
Snímanie BULB (dlhá expozícia)
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená. Môžete snímať pohybové stopy
svetiel, ako napríklad ohňostroj. Keď používate funkciu snímania bulb, pripojte
k fotoaparátu statív.
Ovládací prvok
Spúšť
Tlačidlo +/– (Expozícia)
Používanie funkcií snímania
Prepínač režimu
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Otočte ovládacím prvkom doľava, kým je zobrazený indikátor [BULB].
3 Stlačte a podržte tlačidlo +/– (Expozícia) a otočte ovládacím prvkom na výber clony.
4 Pripevnite očnicový kryt (str. 36).
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
• V režime expozície bulb môžete snímať až štyri hodiny použitím úplne nabitého akumulátora.
• Po skončení snímania sa vykoná zníženie šumu pre dobu otvorenia uzávierky. Keď sa zobrazí
správa „Processing...“, nebudete môcť ďalej snímať. Zrušenie tejto funkcie: pozrite str. 80.
• Funkcia Super SteadyShot sa automaticky vypne.
• Čím je vyššia citlivosť ISO alebo dlhší čas expozície, tým výraznejší bude šum na displeji.
• Ak chcete znížiť otrasy fotoaparátu, odporúča sa pripojiť diaľkový ovládač (nie je súčasťou
dodávky) (str. 140).
35
Pripevnenie očnicového krytu
Keď je spúšť uvoľnená bez použitia hľadáčika, ako napríklad v prípade expozície pri osvetlení
žiarovkou alebo snímania so samospúšťou, pripevnite očnicový kryt, aby ste zabránili prenikaniu
svetla cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície.
1 Opatrne stiahnite očnicový kryt jeho stlačením na bokoch.
2 Posuňte očnicový nad hľadáčik. Kryt je zvyčajne pripojený k popruhu na rameno.
• Pri pripevňovaní očnicového krytu sa môže v závislosti od konkrétnej situácie aktivovať očný
snímač umiestnený pod hľadáčikom a môže sa upraviť zaostrenie alebo displej LCD môže
naďalej blikať. Nastavením položky [Eye-Start AF] na hodnotu [Off] sa zabráni tomuto
problému (str. 80).
36
Používanie ovládača funkcií
Nastavte ovládač funkcií na želanú funkciu. Môžete nastaviť rámček zaostrenia, režim
AF, režim merania, kompenzáciu blesku, režim farieb atď.
Ovládač funkcií
Nastavenie ISO/Zone Matching (str. 39)
WB:
Nastavenie vyváženia bielej farby (str. 41)
D-R:
D-Range Optimizer (str. 44)
DEC:
Výber režimu farby/DEC (str. 45)
:
Režim zaostrovania (str. 46)
:
Flash (Blesk) (str. 50)
:
Metering mode (str. 54)
Používanie funkcií snímania
ISO:
37
Používanie ovládača funkcií
Tlačidlo Fn
Ovládač funkcií
Ovládač
Stredové tlačidlo/
Tlačidlo Spot AF
1 Nastavte ovládač funkcií na želanú pozíciu.
2 Stlačte tlačidlo Fn, aby sa objavil displej funkcií.
3 Vyberte želané nastavenie alebo hodnotu pomocou tlačidiel v/V/b/B na
ovládači.
• Tlačidlá b/B na ovládači môžete nahradiť ovládacím prvkom.
• Podrobné informácie o metódach nastavenia nájdete v príslušnom vysvetlení.
4 Stlačením stredového tlačidla ovládača dokončite operáciu.
Nastavenia, ktoré ste vybrali, sú nastavené.
38
Nastavenie ISO/Zone Matching
ISO WB D-R DEC
Môžete upraviť citlivosť ISO a prepnúť nastavenie Prispôsobenie zóny.
ISO
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka ISO/Zone Matching (str. 38).
2 Vyberte želanú hodnotu pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládači, potom stlačte stred
ovládača.
Používanie funkcií snímania
ISO je meracia jednotka citlivosti na svetlo. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
• Možnosti [Hi200] a [Lo80] sa používajú pre nastavenie Prispôsobenie zóny (str. 40).
(
: preddefinované nastavenie)
AUTO
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.
100
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
400
800
1600
• Keď je citlivosť [ISO] nastavená na hodnotu [AUTO], citlivosť ISO sa automaticky upraví medzi
hodnotami ISO 100 a ISO 800, ale ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, je pevný
s hodnotou ISO 100.
• Rozsah zabudovaného blesku (rozsah, v rámci ktorého sa dosiahne správna expozícia) závisí od
hodnoty clony a citlivosti ISO. Podľa nasledujúcej tabuľky určite vzdialenosť snímania.
Nastavenie ISO
Clona
100
200
400 / AUTO
800
1600
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
2,8 – 17 m
F4,0
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
F5,6
1 – 2,1 m
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
F2,8
39
Zone Matching
Môžete zabrániť preexponovaniu alebo podexponovaniu záberu pri snímaní statických
alebo dynamických objektov.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka ISO/Zone Matching (str. 38).
2 Vyberte hodnotu [Lo80] alebo [Hi200] pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládači, potom
stlačte stred ovládača.
• Na nastavenie citlivosti ISO sa používajú možnosti [AUTO], [100], [200], [400], [800] a [1600]
(str. 39).
Lo80
Zabráni podexponovaniu záberu. Odporúča sa
používanie v dynamických (prevažne tmavých) scénach,
pretože zábery majú tendenciu zbelieť.
Hi200
Zabráni preexponovaniu záberu. Odporúča sa
používanie v statických (prevažne svetlých) scénach,
pretože zábery majú tendenciu k zvýšeniu úrovne šumu.
• Citlivosť ISO je nastavená v polohe [Lo80] na hodnotu ekvivalentnú s citlivosťou ISO 80 a s ISO
200 v polohe [Hi200].
• Ak sa používa prispôsobenie zóny, nastavenie kontrastu v režime farieb sa deaktivuje.
• Podľa nasledujúcej tabuľky určite dosah blesku.
Zone Matching
Clona
40
Lo80
Hi200
F2,8
1 – 3,8 m
1–6m
F4,0
1 – 2,7 m
1 – 4,3 m
F5,6
1 – 1,9 m
1–3m
Nastavenie vyváženia bielej farby
ISO WB D-R DEC
Fotoaparát zvyčajne upraví farebné tóny automaticky. Tiež ich je možné upraviť podľa
svetelných podmienok.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
3 Ak chcete vybrať položku [AWB], stlačte stred ovládača.
Ak chcete vybrať inú položku ako [AWB], prejdite na príslušný postup.
AWB (Auto white balance)
(Preset white balance)
K* (Color temperature)
(Custom white balance)
*
Automatické vyváženie bielej farby.
Používanie funkcií snímania
2 Vyberte želaný režim vyváženia bielej farby pomocou tlačidiel v/V na ovládači.
Upravuje vyváženie bielej farby podľa určitého
svetelného zdroja (str. 41).
Upravuje farebnú teplotu. Tiež sa upraví filter CC
(Kompenzácia farieb) (str. 42).
Zapamätá si základné nastavenie pre bielu farbu (str. 43).
K: označuje jednotku „Kelvin“ (jednotka farebnej teploty)
Preset white balance
Vyberte možnosť vyhovujúcu určitému svetelnému zdroju. Túto funkciu použite, ak
nemôžete dosiahnuť želanú farbu v [AWB].
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Preset white balance pomocou tlačidiel v/V na ovládači a potom stlačte
tlačidlo B.
41
3 Vyberte želaný svetelný zdroj pomocou tlačidiel b/B na ovládači alebo na ovládacom
prvku, potom v prípade potreby vykonajte jemné úpravy pomocou tlačidiel v/V na ovládači.
• Môžete upraviť vyváženie bielej farby medzi +3 a –3 (pri žiarivke medzi +4 a –2).
• Úprava smerom k značke + zvyšuje farebnú teplotu a záber sa sfarbuje dočervena. Úprava
smerom k značke – znižuje farebnú teplotu a záber zbledne.
• 1 krok je ekvivalentný hodnote približne 10 mired*.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch farebnej teploty.
4 Stlačte stred ovládača.
(
: Preddefinované nastavenie)
(Daylight)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, slnečné
objekty.
(Shade)
Upravuje nastavenie pre podmienky v tieni za jasného
dňa.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
(Tungsten)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo
menia svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko
osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo
fotoštúdiu.
(Fluorescent)
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Flash)
Upravuje nastavenie pre fotenie s bleskom.
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 12
• Ak okolité svetlo pozostáva iba zo sodíkových alebo ortuťových výbojok, z dôvodu vlastností
svetelného zdroja nie je možné dosiahnuť správne vyváženie bielej farby. Na úpravu okolitého
svetla sa odporúča použiť blesk.
Color temperature
Vyváženie bielej môžete nastaviť pomocou teploty farieb.
Použitím nastavenej farebnej teploty ako štandardu môže byť farba kompenzovaná z G
(Green) na M (Magenta), práve ako použitím filtra CC (Color Compensation) pre
fotografiu.
• Pri nastavení farebnej teploty meranej chromometrom sa odporúča pred snímaním fotografie
vykonať skúšobné snímanie.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Color temperature pomocou tlačidla V na ovládači a potom stlačte
tlačidlo B.
42
3 Nastavte farebnú teplotu pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládači.
• Vyberte číslo (rádovo tisícky alebo stovky) pre farebnú teplotu pomocou tlačidiel b/B, potom
nastavte hodnotu vybratého čísla pomocou tlačidiel v/V.
• Farebnú teplotu je možné vybrať v rozsahu od 2 500 K do 9 900 K.
4 Vyberte oblasť nastavenia filtra CC pomocou tlačidiel B, potom v prípade potreby
nastavte filter CC pomocou tlačidiel v/V.
5 Stlačte stred ovládača.
Používanie funkcií snímania
• Stlačením tlačidla v sa kompenzuje smerom k značke M (Magenta) a stlačením tlačidla V
smerom k značke G (Green). Táto kompenzácia umožňuje úpravu v rámci deviatich krokov
v každom smere.
• Prírastok stupnice je ekvivalentný približne hodnote 5 CC.
• Keď zmeníte farebnú teplotu po úprave filtra CC, aktuálna hodnota filtra CC odráža novú
farebnú teplotu.
Custom white balance
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov svetelných zdrojov,
odporúča sa použiť vlastné vyváženie bielej farby, aby sa správne reprodukovala biela
farba.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Custom white balance pomocou tlačidiel v/V na ovládači a potom
stlačte tlačidlo B.
3 Vyberte položku [ SET] pomocou tlačidla B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie „Use spot metering area. Press shutter to calibrate.“.
4 Podržte kameru, aby biela oblasť úplne pokryla okruh bodového merania a stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a CC).
• Zaostrovanie nie je potrebné potvrdiť.
5 Stlačte stred ovládača.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uchovaným nastavením
vyváženia bielej farby.
43
Vyvolanie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Vo vyššie uvedenom kroku 2 vyberte položku [
stlačte stred ovládača.
] pomocou tlačidiel b/B, potom
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby registrované v tejto operácii je účinné, pokiaľ je nové
nastavenie registrované. (Nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.)
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, zaregistruje sa vlastné vyváženie bielej farby so
zohľadnením svetla blesku. Neskôr snímajte s použitím blesku.
• Hlásenie „Custom WB error.“ označuje, že hodnota prekračuje očakávaný rozsah. (Ak sa blesk
používa pre blízky objekt alebo jasne osvetlený objekt.) Hodnota je registrovaná a farba
indikátora
sa zmení na žltú na obrazovke s informáciami o snímaní na displeji LCD. V tejto
chvíli môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby na získanie
lepšej úrovne vyváženia bielej farby.
D-Range Optimizer
ISO WB D-R DEC
Fotoaparát analyzuje podmienky snímania a automaticky opravuje záber, aby sa
dosiahla vyššia kvalita záberu.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka D-Range Optimizer (str. 38).
2 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
(
OFF (Off)
: Preddefinované nastavenie)
Neupravuje jas ani kontrast.
(Standard)
Upravuje jas a kontrast na celom displeji.
(Advanced)
Optimalizuje kontrast a reprodukciu farieb
zaznamenaného záberu podľa oblasti.
• V nasledujúcich prípadoch nemá žiadny vplyv.
– Stredové meranie
– Bodové meranie
– Prepínač režimu je nastavený na hodnotu M.
– Režim [Quality] je nastavený na hodnotu [RAW] alebo [RAW & JPEG].
• Ak používate funkciu AE lock, fotoaparát automaticky opraví uzamknutý záber.
• V režime plynulého posunu je oprava fixne nastavená pre prvý záber a rovnaká oprava sa použije
pre druhý záber alebo ďalšie zábery.
44
Výber režimu farby/DEC
ISO WB D-R DEC
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka Color/DEC (str. 38).
2 Vyberte želaný režim farieb pomocou tlačidiel b/B na ovládači.
3 Pri úprave kontrastu, sýtosti alebo ostrosti sa presuňte na displej pre upravovanie
pomocou tlačidla V, vyberte želanú položku pomocou tlačidla v/V, potom upravte
hodnotu pomocou tlačidla b/B.
Používanie funkcií snímania
Režim farby má kombinácie farebných tónov, vyváženia bielej farby, kontrastu, sýtosti a
ostrosti, ktoré najlepšie vyhovujú rôznym podmienkam a účelom snímania. Táto
funkcia je užitočná, ak chcete používať efekty výberu scény, keď je prepínač režimu
nastavený na hodnoty P, A, S alebo M. V rámci režimu farieb sa môže podľa vašich
potrieb ďalej kalibrovať kontrast, sýtosť a ostrosť.
4 Stlačte stred ovládača.
(
: Preddefinované nastavenie)
(Standard)*
Reprodukuje rôzne scény s bohatým stupňovaním a
krásnymi farbami.
(Vivid)*
Reprodukuje nezabudnuteľné scenérie, napríklad modrú
oblohu, západ slnka, jarnú vegetáciu a jesenné lístie
použitím sýtych a živých farieb.
(Portrait)*
Zdôrazňuje objekt a jemne reprodukuje farebné tóny
pokožky.
(Landscape)*
Reprodukuje scenériu so živými a ostrými farbami.
(Sunset)*
Nádherné reprodukuje červenú žiaru pri západe slnka.
(Night view)*
Osvetlenú oblasť reprodukuje so živými farbami a tmavú
oblasť s kontrastnými farbami.
(B&W)
Pre jednofarebné zábery.
(Adobe RGB)
Používa priestor farieb Adobe RGB. Profil ICC sa
neuloží do záberu.
* Používa priestor farieb sRGB (pozrite nižšie).
45
(Contrast)
Upravuje kontrast v piatich krokoch od –2 do +2. Čím je
hodnota vyššia, tým je kontrast väčší, pričom výsledkom je
vhodne upravený jasný záber. Čím je hodnota nižšia, tým je
kontrast slabší, a výsledkom je menej vybielených alebo príliš
tmavých oblastí.
• Pri nastavení prispôsobenia zóny sa iba dočasne obnoví
nastavenie kontrastu na 0 bez možnosti zmeny.
(Saturation)
Upravuje sýtosť farieb v piatich krokoch od –2 do +2. Čím je
hodnota vyššia, tým silnejšia je sýtosť, pričom výsledkom je
živý a jasný záber. Výsledkom nižšej hodnoty bude menej
výrazný záber.
• Ak je režim farieb nastavený na hodnotu
nie je možné upraviť.
(Sharpness)
(B&W), sýtosť
Upravuje ostrosť záberu v piatich krokoch od –2 do +2. Čím
je hodnota vyššia, tým sú kontúry a záber jasnejšie. Čím je
hodnota nižšia, tým je záber mäkší.
• Výberom automatického vyváženia bielej farby (str. 41) sa dosiahnu efektívnejšie farebné tóny.
Automatické vyváženie bielej farby používajte v režime Západ slnka.
z Informácie o priestore farieb sRGB a Adobe RGB
Priestor farieb sRGB
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu a je vhodný pre skoro všetky normálne
podmienky. Keďže priestor farieb upravuje vlastnosti displeja, sRGB je tiež vhodný pre spracovanie
záberov pre použitie na webových stránkach.
Priestor farieb Adobe RGB
Priestor farieb Adobe RGB poskytuje široký rozsah reprodukcie farieb v porovnaní s priestorom
farieb sRGB. Ak je hlavným účelom vytlačenie záberu, najmä ak je veľká časť objektu sfarbená
živou zelenou alebo červenou farbou, priestor Adobe RGB bude efektívnejší ako iné režimy farieb
sRGB.
• Názov súboru so záberom začína znakmi „_DSC“ (str. 107).
z Informácie o prispôsobení farieb v priestore Adobe RGB
Ak chcete záber zobraziť alebo vytlačiť, použite softvér, ktorý podporuje spravovanie farieb,
napríklad „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky).
Ak chcete zobraziť, upraviť, prispôsobiť alebo vytlačiť záber nasnímaný v režime Adobe RGB,
použite napríklad aplikáciu „Picture Motion Browser“, ktorá podporuje spravovanie farieb a
priestor farieb DCF2.0. Softvér bez funkcií spravovania farieb nezobrazí alebo nevytlačí záber
Adobe RGB s vernými farbami. Ak chcete vytlačiť záber s vernými farbami, tlačiareň musí byť
kompatibilná s priestorom farieb DCF2.0.
Režim zaostrovania
ISO WB D-R DEC
Môžete nastaviť oblasť a režim automatického zaostrenia (AF).
• Keď snímate v režime automatického zaostrenia, nastavte režim zaostrenia na možnosť AF.
46
AF area
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je problematické získať správne zaostrenie,
zmeňte metódu.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn zobrazte displej režimu zaostrenia (str. 38).
3 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
(
(Wide AF area)
: Preddefinované nastavenie)
Fotoaparát určí, ktorý z deviatich lokálnych rámčekov
zaostrenia sa použije na zaostrenie v širokom rámčeku
zaostrenia.
Používanie funkcií snímania
2 Displej AF area zobrazíte pomocou tlačidiel v na ovládači.
Široký rámček zaostrenia
• Keď spúšť stlačíte čiastočne, rámček použitý na zaostrenie
sa krátko rozsvieti.
• Môžete prepnúť na rámček bodového zaostrenia, ak sa
želaný rámček nepoužije pri zaostrovaní. Stlačte tlačidlo
bodového automatického zaostrenia (Spot AF) v strede
ovládača, aby ste zaostrili do stredu displeja, a úplným
stlačením spúšte bez uvoľnenia tlačidla bodového
automatického zaostrenia (Spot AF) na ovládači
nasnímajte záber.
(Spot AF area)
Fotoaparát používa rámček bodového zaostrenia exkluzívne.
Rámček bodového zaostrenia
• Keď sa pozeráte do hľadáčika, rámček bodového zaostrenia
sa krátko rozsvieti.
47
(Focus area
selection)
Z deviatich rámčekov vyberte lokálny rámček zaostrenia.
Stlačte zodpovedajúce tlačidlo na ovládači a na zaostrenie sa
použije lokálny rámček zaostrenia v určitom smere. (K
dispozícii je osem smerov.) Stlačte tlačidlo bodového
automatického zaostrenia (Spot AF) v strede, aby sa na
zaostrenie použil rámček bodového zaostrenia.
Lokálny rámček zaostrenia
Rámček bodového zaostrenia
• Keď sa pozeráte do hľadáčika, vybratý rámček zaostrenia sa
krátko rozsvieti.
• Po nasnímaní záberu je výberový rámček stále k dispozícii.
Nestláčajte ovládač, pokiaľ to nie je potrebné.
• Keď je stlačený ovládač alebo tlačidlo bodového automatického zaostrenia (Spot AF), zaostrenie
zostane uzamknuté. Ak po nasnímaní záberu zostane stlačený ovládač alebo tlačidlo Spot AF,
môžete pokračovať v snímaní s rovnakým zaostrením.
• Ak sa používa meranie s viacerými segmentmi, expozícia je uzamknutá v rovnakom čase, ako je
uzamknuté zaostrenie.
• V režime širokej oblasti AF môžete stlačiť ovládač na zaostrenie. Ak chcete snímať s týmto
zaostrením, stlačte spúšť bez uvoľnenia ovládača. Smer stlačeného ovládača neovplyvňuje rámček
použitý na zaostrenie.
• V režime oblasti bodového automatického zaostrenia (Spot AF) môžete zaostrovať stlačením
ovládača alebo tlačidla bodového automatického zaostrenia (Spot AF). Ak stlačíte ľubovoľné
smerové tlačidlo ovládača, vždy sa aktivuje rámček bodového zaostrenia. Ak chcete snímať
s týmto zaostrením, stlačte spúšť bez uvoľnenia ovládača alebo tlačidla bodového automatického
zaostrenia (Spot AF).
• Lokálny rámček zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha nepretržité snímanie, alebo ak je
úplne stlačená spúšť bez prestávky.
AF mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn zobrazte displej režimu zaostrenia (str. 38).
2 Displej AF mode zobrazíte pomocou tlačidiel V na ovládači.
3 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
48
(
(Single-shot AF)
: Preddefinované nastavenie)
V tomto režime AF je zaostrenie uzamknuté, ak stlačíte
spúšť čiastočne. Tento režim sa používa pri snímaní
nehybného objektu.
V tomto režime AF môžete manuálne upraviť zaostrenie
po použití funkcie automatického zaostrenia. Tento
režim sa používa, keď sa do zaostrovaného záberu
dostane neželaný objekt v snímkach veľkého rozsahu
atď.
(Automatic AF)
Tento režim AF automaticky prepína medzi
automatickým zaostrením samostatnej snímky a
nepretržitým automatickým zaostrením v závislosti od
pohybu objektu. Ak sa objekt pohybuje, fotoaparát
pokračuje v zaostrovaní, kým je čiastočne stlačená spúšť.
Ak sa objekt nepohybuje, zaostrenie je uzamknuté, ak je
spúšť čiastočne stlačená a podržaná. Toto je všeobecný
účel režimu AF vhodný pre portréty, skupinové snímky,
momentky, krajinky atď.
(Continuous AF)
V tomto režime AF fotoaparát pokračuje v zaostrení,
kým je čiastočne stlačená a podržaná spúšť. Tento režim
sa používa, keď sa objekt pohybuje.
Používanie funkcií snímania
(Direct Manual
Focus)
• Ak je vybratá široká oblasť AF, rámček zaostrenia sa
prepne, aby zodpovedal pozícii objektu. Farba rámčeka
zaostrenia sa zmení na červenú a začne blikať.
• Bzučiak nebude počuť, keď sa zaostruje na objekt.
Jemné nastavenie v režime
1 Vyberte položku
(Direct Manual Focus)
(Direct Manual Focus) v režime AF.
2 Uzamknite zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
3 Otočením krúžku zaostrenia jemne zaostrite a zároveň čiastočne stlačte spúšť.
Spúšť
Krúžok zaostrenia
4 Zatlačte spúšť nadoraz.
• Po uvoľnení prsta zo spúšte sa po opätovnom čiastočnom stlačení spúšte znova spustí operácia
uzamknutia zaostrenia od začiatku.
49
Flash (Blesk)
ISO WB D-R DEC
Nastaví režim a kompenzáciu blesku.
Flash mode
Ak je zabudovaný blesk otvorený, automaticky sa zapne pri snímaní v tmavom
prostredí (predvolené nastavenie). Režim blesku možno zámerne zmeniť.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn zobrazte displej režimu blesku (str. 38).
2 Displej Flash mode zobrazíte pomocou tlačidiel v na ovládači.
3 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
• Indikátor blesku sa zobrazí iba vtedy, ak je blesk otvorený.
(
(Autoflash)
: Preddefinované nastavenie)
Zapne sa vtedy, keď je príliš tma, alebo ak je objekt
v protisvetle.
• Nedá sa vybrať, keď je prepínač režimu nastavený na
hodnotu A, S alebo M.
(Fill-flash)
(Rear sync.)
50
Zapne sa vždy, keď je otvorený zabudovaný blesk.
Obyčajne sa blesk zapne hneď po uvoľnení spúšte, potom
sa nasnímajú objekty osvetlené inými svetelnými
zdrojmi. Toto spôsobí, že určité objekty, napríklad
blikajúce svetlo, sa zdajú byť neprirodzené pri použití
pomalej rýchlosti uzávierky.
V režime zadnej synchronizácie sa najprv nasnímajú
objekty osvetlené inými svetelnými zdrojmi, potom sa
zapne blesk. Môžete nasnímať prúd svetla alebo stopu
pohyblivého objektu omnoho realistickejšie, keď sa pri
snímaní pohyblivých objektov použije pomalá rýchlosť
uzávierky s bleskom.
(Wireless)
• Na snímanie s bezdrôtovým bleskom sa požaduje blesk
HVL-F56AM alebo HVL-F36AM (nie je súčasťou
dodávky).
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
Používanie funkcií snímania
Použitím zabudovaného alebo externého blesku (nie je
súčasťou dodávky) namontovaného na fotoaparáte je
možné urobiť niektoré snímky, ktoré pôsobia veľmi
plocho. V takom prípade môže externý blesk v správnej
pozícii vytvoriť vyšší kontrast, pričom sa získa
trojrozmerný záber.
Všeobecne tento typ snímania požaduje fotoaparát a
externý blesk pripojený pomocou kábla. Tento
fotoaparát to môže urobiť bez kábla, pretože na prenos
signálu používa svetlo blesku namiesto kábla. Označuje
sa to ako snímanie s bezdrôtovým bleskom. Expozícia sa
automaticky upraví na optimálnu úroveň.
1 Pripojte externý blesk k fotoaparátu (str. 141) a zapnite fotoaparát a externý blesk.
2 Zvoľte
(Wireless).
3 Odpojte externý blesk od fotoaparátu a otvorte zabudovaný blesk fotoaparátu.
V hľadáčiku a na displeji LCD sa objaví indikátor „WL“.
4 Určite pozíciu fotoaparátu a externého blesku.
5 Presvedčte sa, či je úplne nabitý zabudovaný aj externý blesk.
• Zabudovaný blesk je úplne nabitý, keď sa v hľadáčiku objaví indikátor .
• Externý blesk je úplne nabitý, keď sa na jeho zadnej strane objaví indikátor
indikátor na prednej strane blesku.
a bliká červený
6 Stlačte tlačidlo AEL (AE lock) na fotoaparáte, aby ste vyskúšali zapnutie blesku.
• Ak sa blesk nezapne, vymeňte fotoaparát, externý blesk alebo pozíciu objektu.
7 Presvedčte sa o úplnom nabití skontrolovaním blikania oboch indikátorov. Zaznamenajte
snímku stlačením spúšte.
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového blesku. (Môžete
deaktivovať fotoaparát a externý blesk oddelene alebo môžete pripojiť externý blesk
k fotoaparátu a vybrať iný režim blesku, ako to je zobrazené na strane 50). Ak sa zabudovaný
blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
• Bezdrôtové nastavenie vo fotoaparáte a externý blesk môžete vybrať oddelene. Pozrite sa na
stranu 50, kde sú informácie o nastavení fotoaparátu. Ak chcete nastaviť externý blesk, informácie
nájdete v dodávanom návode na používanie.
Ak došlo k zmene vo fungovaní tlačidla AEL (AE lock)
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [AEL button] (str. 88) na hodnotu
[AE hold] alebo [
AE hold] v ponuke
Custom.
Ak vyberiete nastavenie zachovania po uvoľnení tlačidla ([AE toggle]/[
AE toggle]) fotoaparát
je v režime pomalej synchronizácie snímania, pokiaľ sa v hľadáčiku a na displeji LCD zobrazuje
indikátor „AEL“. Každá skúška blesku spôsobí vypnutie a zapnutie režimu pomalej synchronizácie
snímania.
51
Informácie o pozícii fotoaparátu a blesku
Tento fotoaparát používa svetlo svojho zabudovaného blesku na odoslanie signálu na zapnutie
externého blesku. Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili správny prenos signálu.
• Snímanie s bezdrôtovým bleskom by sa malo vykonať v tmavom prostredí, napríklad v dome atď.
• Umiestnite externý blesk v sivej oblasti podľa nižšie uvedeného obrázka.
B
A
A: Vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom
B: Vzdialenosť medzi externým bleskom a objektom
Externý blesk neumiestňujte priamo za objektom.
Špecifikácie s bezdrôtovými bleskmi s citlivosťou ISO 100
Vzdialenosť
medzi
fotoaparátom
a objektom
A
Rýchlosť
uzávierky
Vzdialenosť medzi bleskom a
objektom B
HVL-F56AM
Clona
Všetky
rýchlosti
uzávierky
Do
rýchlosti
synchronizácie
F2,8
1,4 – 5 m
F4,0
1–5m
F5,6
1–5m
Vzdialenosť medzi bleskom a
objektom B
HVL-F36AM
1/250
1/1000
Do
rýchlosti
synchronizácie
1/250
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1–5m
1–4m
1–2m
1–5m
1 – 3,5 m
1 – 1,7 m
1–5m
1–3m
1 – 1,5 m
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 1,2 m
1–5m
1–2m
–
1/1000
• Rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu je 1/125 sekundy so zapnutou funkciou Super
SteadyShot a 1/160 sekundy s vypnutou funkciou Super SteadyShot.
• Pri použití fotoaparátu s citlivosťou ISO 400 dvojnásobne zvýšte maximálnu vzdialenosť.
Maximálna vzdialenosť je 5 m.
z Informácie o kanáloch bezdrôtového blesku
Po výbere bezdrôtového blesku sa informácie kanála externého blesku prenesú do fotoaparátu.
Zmeňte kanál externého blesku, keď iný fotograf neďaleko vás používa bezdrôtový blesk a svetlo
jeho zabudovaného blesku spúšťa váš blesk.
Ak chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodávanom návode na používanie.
52
Flash compensation
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku bez zmeny
kompenzácie expozície. Môžete zmeniť expozíciu objektu, ktorý je v dosahu blesku,
pričom ponecháte bez zmeny expozíciu pozadia, ktoré je mimo dosahu blesku.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn zobrazte displej kompenzácie blesku (str. 38).
3 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
(
: Preddefinované nastavenie)
na +2,0 EV
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
0 EV
Objem svetla blesku, ktorý fotoaparát automaticky
upraví.
na –2,0 EV
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
Používanie funkcií snímania
2 Vyberte položku Flash compensation pomocou tlačidla V.
• Môžete nastaviť stupeň kompenzácie v prírastkoch 1/3.
• Keď je zabudovaný blesk otvorený, nastavená hodnota kompenzácie blesku je zobrazená pod
stupnicou Ev na displeji LCD.
• Keď stlačíte spúšť čiastočne, v hľadáčiku sa objaví indikátor
.
• Pri spustení kompenzácie blesku so zabudovaným bleskom nemusí byť viditeľný pozitívny efekt
z dôvodu obmedzeného množstva svetla blesku, ak sa objekt nachádza približne v maximálnej
vzdialenosti od blesku. Ak je objekt príliš blízko, negatívny efekt nemusí byť viditeľný.
z Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je vybratá možnosť
[AUTO]) na vykonanie kompenzácie. Ak sa používa blesk, zmení sa aj množstvo svetla blesku.
Na druhej strane, kompenzácia blesku zmení iba množstvo svetla blesku, čím ovláda relatívny efekt
svetla blesku na celý záber. Napríklad, ak chcete znížiť svetlo blesku, môžete nastaviť kompenzáciu
blesku na mierne negatívnu stranu a v rovnakom čase nastaviť kompenzáciu expozície na pozitívnu
stranu na upravenie jasu celého záberu.
• Môžete zachovať množstvo svetla blesku od zmeny pomocou kompenzácie expozície (str. 90).
53
Metering mode
ISO WB D-R DEC
Režim merania môžete vybrať (metóda, pomocou ktorej fotoaparát meria jas objektu)
z nasledujúcich troch metód.
1 Použitím ovládača funkcií a tlačidla Fn sa zobrazí položka Metering mode (str. 38).
2 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
(
: Preddefinované nastavenie)
(MultiSegment)
Rozdelí celý displej na 40 segmentov pre meranie svetla
(meranie v rámci 40 segmentov v tvare včelieho plástu).
(Center weighted)
Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja. Ak snímate priamo
na slnku alebo snímate objekt, ktorý nie je v strede
záberu, musíte používať kompenzáciu expozície (str. 60).
(Spot)
Tento režim meria svetlo bodovým meraním v krúžku
v strede rámčeka. Je to vhodné pre snímanie objektu so
silným kontrastom alebo pri meraní svetla v určitej
oblasti displeja. Ak meraná oblasť nie je v strede displeja,
pri snímaní použite funkciu AE lock (str. 62).
Oblasť bodového merania
Umiestnenie objektu.
z Meranie vo viacerých segmentoch (meranie v rámci 40 segmentov v tvare včelieho plástu)
Tento fotoaparát rozdelí displej na 40 segmentov na meranie svetla;
39 meraných prvkov v tvare včelieho plástu a jeden meraný prvok, ktorý
zahŕňa okolitú oblasť. Tieto prvky pracujú synchronizovane s funkciou
automatického zaostrenia, pričom fotoaparát môže presne merať pozíciu
a jas objektu bez ohľadu na to, kde sa nachádza na displeji, aby bolo
možné stanoviť expozíciu. Metóda merania umožňuje fotoaparátu merať
svetlo spôsobom podobným meraniu svetla v ľudskom oku, ktorý je
ideálny pre bežné snímanie vrátane snímania na priamom slnečnom svetle.
• Ak je pri meraní s viacerými segmentmi (meranie v rámci 40 segmentov v tvare včelieho plástu)
zaostrenie uzamknuté čiastočným stlačením a podržaním spúšte, expozícia (rýchlosť uzávierky a
clona) sa simultánne uzamkne (iba pri použití automatického zaostrenia a ak je režim AF
nastavený na hodnotu
(Single-shot AF) alebo
(Automatic AF)).
54
Používanie tlačidla
Ako používať tlačidlo
(Výber funkcií)
(Výber funkcií)
Pomocou tlačidla
(Výber funkcií) môžete používať nepretržité snímanie,
samospúšť, posun, posun vyváženia bielej farby.
Ovládač
Stredné tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Výber funkcií).
Používanie funkcií snímania
Tlačidlo
(Výber funkcií)
2 Vyberte želaný režim pomocou tlačidiel b/B na
ovládači.
• Tlačidlá b/B na ovládači môžete nahradiť ovládacím
prvkom.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládači vyberte
požadovaný režim.
• Nastavenie sa nepožaduje pri jednotlivých snímkach
alebo nepretržitom posune.
4 Stlačením stredového tlačidla ovládača dokončite operáciu.
• Ak stlačíte tlačidlo
alebo čiastočne stlačíte spúšť, nastavenie sa dokončí.
55
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 55
(
: Preddefinované nastavenie)
Posun o jednu snímku
• Tiež sa používa ako tlačidlo zrušenia pre iné dynamické
režimy.
Nepretržitý posun (pozrite nižšie)
Samospúšť (str. 57)
Nepretržitý posun (str. 57)
Jeden posun (str. 58)
Posun vyváženia bielej farby (str. 59)
Súvislé snímanie
Keď stlačíte a podržíte spúšť, fotoaparát sníma zábery nepretržite s rýchlosťou
maximálne tri zábery za sekundu*.
* Naše podmienky pri meraní: [Image size] je nastavená na [L:10M], [Quality] je nastavená na
[Fine], manuálne zaostrovanie a rýchlosť uzávierky je 1/250 sekundy alebo rýchlejšia.
• Počet snímok, ktoré môžu byť snímané nepretržite, je označený v hľadáčiku a pri nepretržitom
snímaní sa toto číslo znižuje.
Po nasnímaní záberov na záznamové médium sa počet vráti na pôvodnú hodnotu v závislosti od
vyrovnávacej pamäte fotoaparátu.
• Keď je zapnutý zabudovaný blesk, snímky sa snímajú po nabití blesku.
• Keď je režim [AF mode] nastavený na hodnotu
(Continuous AF) alebo
zaostrenie je nastavené oddelene pre každý záber. Keď nastavíte na hodnotu
AF), zaostrenie je pevné pre prvý záber.
• Posledný záber sa zobrazí v okamžitom prehrávaní.
• Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
(Automatic AF),
(Single-shot
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Fine/Standard
Bez limitu*
(až do zaplnenia
záznamového média)
RAW & JPEG
3 zábery
RAW
6 záberov
* Ak je položka [Image size] nastavená na hodnotu [M:5.6M] alebo [S:2.5M], rýchlosť snímania je
pri snímaní štvrtého záberu a nasledujúcich záberov o niečo nižšia.
• Tieto hodnoty závisia od zapisovacej rýchlosti záznamového média, od podmienok pri snímaní
apod. Údaje v tabuľke používajte iba ako návod.
56
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 55
Používanie samospúšte
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne o desať sekúnd alebo o dve sekundy neskôr.
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a 2-sekundová samospúšť
je vhodná na zníženie otrasov fotoaparátu, pretože zrkadlo sa predtým zdvihne nahor.
(
: Preddefinované nastavenie)
(10s self-timer)
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne o 10 sekúnd
neskôr.
(2s self-timer)
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne o 2 sekúndy
neskôr.
• Ak používate 10-sekundovú samospúšť, indikátor samospúšte umiestnený na prednej strane bliká
a zasvieti pred uvoľnením spúšte. Indikátor samospúšte umiestnený na displeji LCD zasvieti. Tiež
sa spustí zvuk odpočítavania.
• Ak chcete zrušiť aktivovanú 10-sekundovú samospúšť, stlačte tlačidlo
(Výber funkcií).
Samospúšť sa zruší po vypnutí napájania. Samospúšť môžete zrušiť po skončení snímania. Nie je
možné zrušiť 2-sekundovú samospúšť.
• Pri jasnom osvetlení reflektorom alebo podobným osvetlením za fotoaparátom a pri stlačení
spúšte bez pozerania do hľadáčika použite očnicový kryt pripojený k popruhu na rameno, aby ste
zabránili prenikaniu nežiaduceho osvetlenia cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície (str. 36).
Používanie funkcií snímania
Skontrolujte, či je zaostrenie uzamknuté na objekte, potom stlačte spúšť.
Snímanie troch záberov s posunutou expozíciou – skupinová expozícia
Pre niektoré prípady snímania sa požaduje správne nastavenie expozície. V takýchto
prípadoch fotograf nepretržite sníma niektoré zábery so zmenenou expozíciou bez
ohľadu na správnu expozíciu. Fotoaparát nasníma tri zábery s automaticky zmenenou
expozíciou.
Ideálna
Smer –
Smer +
Nepretržitý posun
(
: Preddefinované nastavenie)
(Bracket:0.3Ev cont.)
Sníma zábery nepretržite s hodnotou expozície
posunutou o plus alebo mínus 0,3 kroku. Stlačte a
podržte spúšť, kým sa snímanie nezastaví.
(Bracket:0.7Ev cont.)
Sníma zábery nepretržite s hodnotou expozície
posunutou o plus alebo mínus 0,7 kroku. Stlačte a
podržte spúšť, kým sa snímanie nezastaví.
57
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 55
Jeden posun
(
: Preddefinované nastavenie)
(Bracket:0.3Ev
single)
Sníma zábery jeden po druhom s hodnotou expozície
posunutou o plus alebo mínus 0,3 kroku. Stláčajte spúšť
po jednotlivých záberoch.
(Bracket:0.7Ev
single)
Sníma zábery jeden po druhom s hodnotou expozície
posunutou o plus alebo mínus 0,7 kroku. Stláčajte spúšť
po jednotlivých záberoch.
• Pri použití blesku stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch bez ohľadu na nastavenie.
• Záber sa sníma v poradí 0 (správne), – (pod) a + (nad). Poradie sa môže zmeniť v položke [Bracket
order] v ponuke Recording
(str. 82).
• Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v posune. Základná expozícia sa zmení, ak sa
použije kompenzácia expozície.
• Bod zaostrenia sa obvykle mení pri každom snímaní. Bod zaostrenia je pevný iba pri nepretržitom
snímaní s posunom expozície, keď je režim AF nastavený na hodnotu [Single-shot AF] alebo
[Automatic AF] so statickým objektom.
• Ak sa blesk nepoužíva, vykoná sa snímanie okolia s posunom expozície a rýchlosť uzávierky a
clona sa zmenia, aby sa prispôsobili snímaniu s posunom expozície. Pri použití blesku sa vykoná
snímanie s bleskom s posunom expozície a svetlo blesku sa zmení.
• Pri snímaní okolia s posunom expozície sa rýchlosť uzávierky a clona zmenia v programovom
automatickom režime, rýchlosť uzávierky sa zmení v režime priority clony a clona sa zmení
v režime priority rýchlosti uzávierky. Obvykle sa rýchlosť uzávierky zmení v manuálnom režime.
Clonu môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla AEL (AE lock) pri snímaní záberu.
Okolité svetlo: Akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti na scéne dlhšiu dobu,
napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky alebo žiarivky.
Stupnica Ev pri snímaní s posunom expozície
Keď je vybraté snímanie s posunom expozície, stupnica Ev sa zmení.
Okolitý posun
0,3 kroku
Kompenzácia expozície
0
Okolitý posun
0,3 kroku
Kompenzácia expozície
1,0
Posun blesku
0,7 kroku
Kompenzácia blesku
–1,0
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené v spodnom
riadku.
Displej
LCD
Hľadáčik
• Pri snímaní okolia s posunom expozície sa stupnica Ev objaví v hľadáčiku, ale nezobrazí sa pri
snímaní s bleskom s posunom expozície.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už nasnímané zábery zmiznú.
58
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 55
• Keď je vybratá možnosť jedného posunu a spúšť je stlačená čiastočne, v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor „br l“ pre snímanie s posunom expozície pri okolitom svetle a indikátor „Fbr l“ pre
snímanie s posunom expozície pri použití blesku. Keď sa spustí snímanie s posunom expozície,
znamená to, že číslo ďalšej snímky je napríklad „br 2“, „br 3“.
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
(Bracket: WB (L))
Pri snímaní záberu posunie vyváženie bielej farby o
10 mired*.
(Bracket: WB (H))
Pri snímaní záberu posunie vyváženie bielej farby o
20 mired*.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch farebnej teploty.
Používanie funkcií snímania
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a farebnej teploty /filtra CC sa nasnímajú
tri zábery, pričom sa automaticky posunie farebná teplota. Jedno snímanie zaznamená
tri snímky záberu v poradí „záber s normálnym vyvážením bielej farby“, „strana –
(záber s bledšími farbami)“ a „strana + (záber s červenšími farbami)“.
( : Preddefinované nastavenie)
• Pri okamžitom prehrávaní sa zobrazí iba posledný zaznamenaný záber (str. 79).
59
Nastavenie expozície
Hodnotu expozície určenú fotoaparátom možno ručne posúvať. Tento režim použite, ak
ste nedosiahli správnu expozíciu, napríklad ak je medzi objektom a pozadím veľký
kontrast (svetlá a tmavá oblasť).
Ovládací prvok
Tlačidlo +/– (Expozícia)
Stlačte tlačidlo +/– (Expozícia) a otočte ovládacím prvkom na nastavenie expozície.
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0: Fotoaparát automaticky určí hodnotu
expozície.
Smerom k –: Stmaví záber.
Smerom k –
Smerom k +
Úroveň kompenzácie sa zobrazí na stupnici Ev na displeji LCD a v hľadáčiku.
• Bližšie informácie o expozícii t str. 11
• Expozícia sa kompenzuje o 1/3 kroku medzi ±2,0 EV.
• Môžete skontrolovať výsledok kompenzácie expozície použitím zobrazenia histogramu (str. 69).
60
z Techniky fotografovania
Fotoaparát automaticky určuje hodnotu expozície pri snímaní záberov. Pri snímaní záberu
ladeného do biela, ako je napríklad objekt osvetlený zozadu alebo zasnežená scéna, fotoaparát
vyhodnotí objekt ako svetlý a môže nastaviť tmavšiu expozíciu pre záber. V takýchto prípadoch je
účinné nastavenie expozície v smere + (plus).
Nastavenie v smere +
Nastavenie v smere –
Používanie funkcií snímania
Ak snímate tmavý záber vypĺňajúci celý displej, fotoaparát vyhodnotí objekt ako tmavý a môže
nastaviť pre záber svetlejšiu expozíciu. V takýchto prípadoch je účinné nastavenie expozície
v smere – (minus).
Expozíciu môžete skúsiť upraviť podľa vášho vkusu.
61
Uzamknutie expozície (AE lock)
Pred rozhodnutím o kompozícii pri snímaní záberu môžete expozíciu uzamknúť. Je to
užitočné, keď sa objekt merania a zaostrenia líšia alebo ak chcete snímať nepretržite pri
zachovaní rovnakej hodnoty expozície.
Spúšť
Tlačidlo AEL (AE lock)
1 Zamerajte sa na objekt, pre ktorý chcete merať expozíciu.
• Upravte zaostrenie (zaostrenie nie je potrebné uzamknúť).
2 Stlačte tlačidlo AEL (AE lock).
• V hľadáčiku a na displeji LCD zasvieti indikátor „AEL“*, čo označuje, že expozícia je
uzamknutá.
* AEL: Označuje uzamknutie automatickej expozície
3 Stlačte tlačidlo AEL (AE lock), ak to je potrebné, zmeňte kompozíciu záberu a stlačením
spúšte nasnímajte záber.
• Ak tlačidlo AEL (AE lock) zostane po snímaní stlačené, môžete pokračovať v snímaní s rovnakou
hodnotou expozície. Nastavenie sa zruší po uvoľnení tlačidla.
• Ak je blesk zapnutý v inom režime ako v režime priority rýchlosti uzávierky alebo v manuálnom
režime, aktivuje sa ovládač pomalej synchronizácie a vykoná sa funkcia AE Lock (str. 64).
• Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa zachovala hodnota expozície po uvoľnení tlačidla AEL
(AE lock) (str. 88).
• Bez ohľadu na vybratý typ režimu merania môžete nastaviť fotoaparát na dočasné zamknutie
expozície použitím bodového merania (Spot AEL) stlačením tlačidla AEL (AE lock) (str. 88).
Informácie o stupnici Ev po stlačení tlačidla AEL (AE lock)
Keď uzamknete expozíciu stlačením tlačidla AEL (AE lock), hodnota uzamknutej
expozície sa nastaví ako štandardná hodnota (0). Po opätovnej kompozícii sa na
stupnici Ev zobrazí úroveň meraného svetla v okruhu bodového merania. Označí to
rozdiel v jase medzi segmentmi na displeji.
• Ak úroveň svetla v okruhu bodového merania prekračuje hodnotu 2,0 Ev pod alebo nad
štandardnou hodnotou, na konci stupnice Ev sa zobrazí indikátor gG. Indikátor gG začne blikať,
keď sa rozdiel zväčší.
62
Príklad: Ak je kompozícia určená v nižšie uvedenej scéne a ak je stlačené tlačidlo AEL (AE
lock)
2 Jasná oblasť
Okruh bodového merania
Ak je stlačené tlačidlo AEL (AE lock), indikátor sa zobrazuje nasledovným spôsobom.
Viac segmentov/Stredové meranie
Tlačidlo AEL (AE lock) je
stlačené
Zopakujte kompozíciu 1,
pričom podržte stlačené
tlačidlo AEL (AE lock)
Uzamknutá expozícia
Nasmerujte fotoaparát na
bod 1 a zobrazí sa úroveň
svetla v bode 1.
Uzamknutá expozícia (0)
sa nezmení.
Úroveň svetla v okruhu
bodového merania je o 0,3
Ev menšia ako zamknutá
expozícia (líši sa podľa
zmeny kompozície záberu)
Bodové meranie
Uzamknutá expozícia sa
rovná úrovni svetla
v okruhu bodového
merania.
Úroveň svetla s hodnotou
1 predstavuje o 1,3 Ev
nižšiu hodnotu ako
zamknutá expozícia (líši sa
podľa zmeny kompozície
záberu)
Zopakujte kompozíciu 2,
pričom podržte stlačené
tlačidlo AEL (AE lock)
Používanie funkcií snímania
1 Mierne tmavšia oblasť
Nasmerujte fotoaparát na
bod 2 a zobrazí sa úroveň
svetla v bode 2. Šípka
označuje, že v bode 2
zobrazenie zbledne.
Nasmerujte fotoaparát na
bod 1 a zobrazí sa úroveň
svetla v bode 1.
Uzamknutá expozícia (0)
sa nezmení.
Úroveň svetla s hodnotou
1 predstavuje o 1,0 Ev
nižšiu hodnotu ako
zamknutá expozícia (líši sa
podľa zmeny kompozície
záberu)
63
Pomalá synchronizácia (snímanie
tmavého prostredia s bleskom)
Pri snímaní portrétu vonku v noci v tmavom prostredí by normálnym použitím blesku
vznikol jasný záber objektu, ale pozadie mimo dosahu blesku by bolo príliš tmavé.
V takom prípade snímanie s pomalou synchronizáciou (snímanie s bleskom a pomalou
rýchlosťou uzávierky) umožňuje nasnímať jasný záber objektu aj pozadia.
Flash (Blesk)
Tlačidlo AEL (AE lock)
1 Otvorte zabudovaný blesk.
2 Snímajte so stlačeným tlačidlom AEL (AE lock).
V hľadáčiku a na displeji LCD zasvieti indikátor „AEL“, čo označuje, že expozícia je
uzamknutá.
• Odporúča sa použiť statív, pretože je nižšia rýchlosť uzávierky.
• Keď sa blesk nepoužíva, expozíciu môžete uzamknúť stlačením tlačidla AEL (AE lock) (str. 62).
• V režime priority rýchlosti uzávierky alebo v manuálnom režime nie je pomalá synchronizácia
dostupná použitím tlačidla AEL (AE lock).
• Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa zachoval režim pomalej synchronizácie po uvoľnení tlačidla
AEL (AE lock) (str. 88).
64
Zobrazenie hĺbky ostrosti
V hľadáčiku sa zobrazí nasnímaný záber s najširšou clonou. Zmena clony ovplyvňuje
ostrosť záberu objektu vytvorením odchýlky medzi ostrosťou v hľadáčiku a skutočným
obrazom. Funkcia zobrazenia umožňuje vidieť záber s clonou použitou pri skutočnom
snímaní, pričom umožňuje skontrolovať približnú ostrosť záberu objektu pred
skutočným snímaním.
Po zaostrení objektu stlačte tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti.
Keď je tlačidlo stlačené, clona sa zúži tak, aby zodpovedala hodnote clony zobrazenej
v hľadáčiku.
Používanie funkcií snímania
Tlačidlo zobrazenia
hĺbky ostrosti
• Informácie o clone a rozmazaných záberoch t režim priority clony (str. 29)
• Záber v hľadáčiku stmavne, pretože clona sa zúži (hodnota clony sa zväčší).
• Hodnota clony sa počas zobrazenia môže zmeniť.
• Ak zaostrenie nie je uzamknuté a tlačidlo zobrazenia je stlačené, nemôžete nasnímať záber. Ak
chcete záber nasnímať, stlačte tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti so zasvieteným indikátorom z
v hľadáčiku.
• Ak máte objektív s tlačidlom na uchovanie zaostrenia, fotoaparát môžete nastaviť na vykonanie
funkcie zobrazenia použitím tlačidla na uchovanie zaostrenia (str. 88).
65
Ručné zaostrovanie
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrenia,
zaostrenie môžete upraviť manuálne.
Krúžok zaostrenia
Prepínač režimu
zaostrenia
1 Nastavte prepínač režimu zaostrenia do polohy MF*.
* MF: označuje manuálne zaostrenie.
2 Otočte krúžok zaostrenia objektívu tak, aby ste dosiahli dobré zaostrenie.
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického zaostrenia, sa po potvrdení
zaostrenia v hľadáčiku rozsvieti indikátor z. Keď sa používa široký rámček zaostrenia, stredový
rámček a lokálny rámček zaostrenia, použije sa rámček vybratý ovládačom.
• Ak chcete dosiahnuť pevnú expozíciu v režime manuálneho zaostrenia, fotoaparát použije
informácie o vzdialenosti na určenie expozície. Na zlepšenie presnosti informácií o vzdialenosti
fotoaparát nastaví ohniskovú vzdialenosť na hodnotu
(nekonečno), keď je prepínač POWER
nastavený na hodnotu ON.
66
Používanie funkcií prezerania
Displej prepínania prehrávania
Pri každom stlačení tlačidla
(Zobraziť) pri prehrávaní sa prepína medzi indexovým
displejom a displejom zobrazenia samostatného záberu.
Tlačidlo
Tlačidlo
(Zobraziť)
Ovládač
(Prehrávať)
Displej zobrazenia
samostatného záberu
(s údajmi o snímaní)
Displej zobrazenia
samostatného záberu
(bez údajov o snímaní)
Indexový displej
Používanie funkcií prezerania
Tlačidlo
(Zmenšiť)
V indexovom režime (prehľadávač súborov)
Priečinok so zobrazenými
snímkami
Prvé tri číslice názvu
priečinka (číslo priečinka)
V každom priečinku sa na displeji LCD zobrazí
šesť rámčekov so snímkami (index prehľadávania
súborov). Môžete sa presúvať medzi jednotlivými
snímkami pomocou tlačidla v/V/b/B na ovládači.
Je to užitočné, ak chcete prezerať snímky na
vyhľadanie jednej snímky.
• Môžete zobraziť všetky iné snímky ako pri zobrazovaní
podľa priečinka. Naraz je možné zobraziť štyri snímky,
deväť snímok alebo 16 snímok (str. 85).
Výber priečinka
1 Stlačte tlačidlo
(Zmenšiť) na zvýraznenie názvu priečinka.
2 Vyberte želaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládači.
3 Stlačte tlačidlo
(Zmenšiť) na presun oblasti so snímkami a vyberte želanú snímku
pomocou tlačidla v/V/b/B na ovládači.
67
Vymazanie všetkých záberov z priečinka
Môžete odstrániť všetky zábery v priečinku, ak je zobrazený displej prehľadávača
súborov.
1 Vyberte priečinok na odstránenie pomocou tlačidiel b/B na ovládači.
2 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť).
Objaví sa nápis „Delete folder and its contents?“.
3 Vyberte možnosť „Yes“ pomocou tlačidla b, potom stlačte stred ovládača.
Vybratý priečinok sa odstráni.
• Môžete pokračovať v odstraňovaní priečinkov.
• Môžete nastaviť displej potvrdenia na možnosť [Yes], ako to bolo vybraté v ponuke
(Nastavenie) (str. 98).
• Ak chcete vymazať vybraté zábery, pozrite si str. 83.
Setup
• Odstránenie väčšieho počtu snímok môže trvať dlhší čas. Odporúča sa odstrániť snímky v počítači
alebo naformátovať záznamové médium použitím fotoaparátu.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť.
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
• Ak odstránite priečinok pre ukladanie záznamov aktuálne vybratý pomocou tlačidla [Select
folder], vyberte priečinok pre ukladanie záznamov znova pomocou tlačidla [Select folder]
v ponuke
Setup (Nastavenie) (str. 96).
68
Zobrazenie histogramu
Pre zobrazenú snímku je možné zobraziť histogram a údaje o snímaní.
Tlačidlo
(Zväčšiť)
Ovládač
Používanie funkcií prezerania
Stlačte tlačidlo v na ovládači, aby sa zobrazil histogram v prehrávaní samostatného
záberu. Znova stlačte tlačidlo v na ovládači pre návrat do prehrávania samostatného
záberu.
• Snímky môžete vybrať pomocou tlačidiel b/B.
• Snímky môžete zväčšiť pomocou tlačidla
(Zväčšiť).
Ak sa v snímke nachádza oblasť s dynamickými aj statickými
objektmi, táto oblasť sa zvýrazní v zobrazení histogramu
(upozornenie na limit jasu).
69
z Informácie o histograme
Počet pixelov
Dark
(Tmavší)
Histogram predstavuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje
počet pixelov príslušného jasu v snímke. Zobrazenie
histogramu v tomto fotoaparáte zobrazuje jas vo
vodorovnej osi (ľavá strana je tmavá, pravá strana je biela) a
počet pixelov na zvislej osi. Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície. Nižšie je uvedený príklad.
Podrobné informácie o pixeloch: t str. 12.
Light
(Svetlo)
Kompenzáciu
expozície použite
na pozitívnej
strane.
Snímanie
s kompenzáciou
expozície na
pozitívnej strane
zjasní celý záber,
pričom spôsobí
posun celého
histogramu na jasnú
stranu (pravá
strana). Ak sa
kompenzácia
expozície používa na
negatívnej strane,
histogram sa posunie
na druhú stranu.
Obidva konce histogramu obsahujú iba údaje 100 % čierne alebo biele*. Z tohto dôvodu, ak sa
neskôr údaje prenesú do počítača na ich kompenzáciu, nebude možné obnoviť oblasti, ktoré boli
príliš tmavé alebo bledé. Kontrola histogramu umožňuje vopred zistiť stav snímky.
* Presnejšie, farebná snímka je vyjadrená pomocou priestoru farieb RGB. Potom sa biela farba
rovná R255, G255, B255 a čierna sa rovná R0, G0, B0.
70
Otočenie záberu
Prehrávaný záber môžete otáčať.
Ovládač
2 Po každom stlačení tlačidla V na ovládači sa záber otočí ako na obrázku vyššie.
• Po otočení záberu sa informácie o otočení záberu zachovajú aj vtedy, keď sa zobrazia iné zábery,
alebo ak vypnete napájanie. Záber sa nasledujúci raz zobrazí v otočenej pozícii.
• Keď kopírujete otočené zábery do počítača, softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky) môže zobraziť otočené zábery správne. Avšak zábery nemusia byť otočené v závislosti
od softvéru.
• Záber môžete otočiť, keď používate záznamové médium s ochranou proti zápisu, avšak záber sa
neotočí pri ďalšom prehrávaní.
Používanie funkcií prezerania
1 Zobrazte záber, ktorý chcete otočiť v prehrávaní samostatného záberu.
71
Zväčšenie záberov
Záber sa môže zväčšiť pre bližšie preskúmanie.
Tlačidlo
Tlačidlo
(Zmenšiť)
Tlačidlo
(Zväčšiť)
(Zobraziť)
Tlačidlo
Ovládač
(Prehrávať)
1 Stlačte tlačidlo
(Zväčšiť) v režime prehrávania samostatného záberu (alebo indexu).
Stred záberu sa zväčší.
• Záber môžete zväčšiť alebo zmenšiť použitím tlačidiel
(Zväčšiť) alebo
(Zmenšiť).
2 Vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládači.
• Záber môžete vybrať pomocou ovládacieho prvku.
• Po každom stlačení stredu ovládača sa displej prepne medzi zväčšeným zobrazením a celou
obrazovkou.
Časť bude zväčšená
po stlačení stredového
tlačidla.
Mapa zväčšenej časti
3 Stlačte tlačidlo
(Prehrávať), aby sa zrušilo zväčšené prehrávanie a displej sa vrátil do
režimu prehrávania samostatného záberu (alebo indexu).
Nasleduje rozsah zmeny mierky. (Mierka sa nezobrazuje)
Veľkosť záberu
Rozsah mierky
L:10M
Približne ×1,1 – ×12
M:5.6M
Približne ×1,1 – ×9
S:2.5M
Približne ×1,1 – ×6
• Stlačením tlačidla
72
(Zobraziť) vymaže indikátory na displeji počas zväčšeného prehrávania.
Prezeranie záberov na TV obrazovke
Zábery si môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát
k televízoru.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo
(prehrávanie).
Pred pripojením fotoaparátu
k televízoru (TV) najskôr vypnite
televízor aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
Tlačidlo
Videokábel
Ovládač
2 Do konektora
VIDEO
2 Zapnite TVP a prepínač
vstupného signálu TV/Video
prepnite na „video“.
• Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie TVP.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na TVP.
Používanie funkcií prezerania
1 Do vstupného
konektora pre video
Stlačením tlačidiel b/B na ovládači
vyberte želaný záber.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
video signál tak, aby vyhovoval norme
vášho TVP (str. 93).
• Ak zobrazíte zábery zaznamenané v režime
Adobe RGB na fotoaparáte alebo
zariadeniach využívajúcich formát sRGB,
ako napríklad na televízoroch alebo
displejoch LCD, ktoré nie sú nekompatibilné
s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
zobrazia sa s nižšou úrovňou jasu.
• Displej LCD na zadnej strane fotoaparátu sa
nezapne.
• Kvalita záberu na displeji televízora je
trochu nižšia v porovnaní so zábermi
zobrazenými na displeji počítača.
73
Informácie o režimoch
kódovania farieb na TVP
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke
televízora, potrebujete televízor so
vstupným konektorom pre video a
videokábel. Systém kódovania farieb na
televízore sa musí zhodovať so
systémom kódovania farieb na
digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte normu kódovania
farieb televízorov v príslušnej krajine či
regióne, kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Tchajwan, U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
74
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo MENU
Ovládač
Stred ovládača
1 Zapnite fotoaparát.
3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládači vyberte
požadovanú ponuku a potom stlačte stred
ovládača.
Ponuka Recording (Záznam)
Ponuka Custom
Ponuka Playback (Prehrávanie)
Ponuka Setup
(Nastavenie)
• Keď je želaná ponuka zobrazená (ikona ponuky je
zobrazená úplne vľavo), tento krok preskočte.
Práve vybratá
ponuka
Nevybraté
ponuky
Práca s ponukou Menu
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
4 Vyberte stránku pomocou tlačidiel b/B na
ovládači.
5 Vyberte želanú položku pomocou tlačidiel v/V
na ovládači.
75
6 Zobrazte možnosti pomocou tlačidla B na
ovládači.
• Ak sa chcete vrátiť k možnostiam ponuky, stlačte tlačidlo
b.
7 Vyberte želanú možnosť v/V na ovládači,
potom stlačte stred ovládača.
8 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
• Ponuka sa vypne aj vtedy, ak čiastočne stlačíte spúšť.
• Pri nastavení ponuky môžete tlačidlá b/B na ovládači nahradiť ovládacím prvkom.
• Ak počas operácie stlačíte tlačidlo MENU, nastavenie sa zruší a fotoaparát sa vráti do režimu
nahrávania (alebo prehrávania).
• Keď zobrazíte ponuku, najprv môžete zobraziť predtým vybratú ponuku (str. 97).
76
Zoznam ponúk
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Ponuka Recording (str. 78 až 82)
1
2
Image size
Quality
Inst.Playback
Noise reductn
Eye-Start AF
Red eye
Flash control
Flash default
Bracket order
Reset
Ponuka Playback (str. 83 až 87)
1
2
Delete
Format
Protect
Index format
Práca s ponukou Menu
Slide show
DPOF set
• Date imprint
• Index print
• Cancel print
Ponuka Custom (str. 88 až 92)
1
2
Priority setup
FocusHoldButt.
AEL button
Ctrl dial set
Exp. comp. set
AF illuminator
Shutter lock
Shutter lock
AF area setup
Monitor Disp.
Rec. display
Play. display
Ponuka Setup (Nastavenie) (str. 93 až 99)
1
LCDbrightness
Transfer mode
Video output
Audio signals
Language
Date/Time set
2
File # memory
• Reset
Folder name
Select folder
• New folder
3
LCD backlight
Power save
MenuSec.Memory
Delete conf.
Clean CCD
Reset default
77
Ponuka Recording 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Ponuka Recording
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Image size
Bližšie informácie nájdete na strane 13.
L:10M
3872 × 2592 pixelov
M:5.6M
2896 × 1936 pixelov
S:2.5M
1920 × 1280 pixelov
• Ak chcete získať podrobnosti o počte záberov, ktoré môžu byť nasnímané pri zmene veľkosti
záberu: pozrite str. 22.
• Keď je položka [Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo [RAW & JPEG], veľkosť záberu je
fixná s hodnotou [L:10M].
Quality
Rýchlosť kompresie záberu určuje kvalitu záberu. Keďže veľkosť súboru (str. 12)
nekomprimovaného záberu bude väčšia, digitálny fotoaparát obvykle komprimuje
nasnímaný záber.
RAW (RAW)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje)
Súbor RAW obsahuje nespracovaný materiál, ktorý sa
má spracovať v počítači na profesionálne účely. Súbor sa
môže otvoriť pomocou softvéru „Image Data Converter
SR“ dodávaného na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) (str. 114).
• Veľkosť záberu je fixná s hodnotou [L:10M]. Veľkosť záberu
sa nezobrazuje na displeji LCD.
RAW & JPEG (RAW+)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje) + JPEG
Keď je stlačená spúšť, zábery RAW a JPEG sa vytvoria
v rovnakom čase. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete
dva obrazové súbory, súbor JPEG na prezeranie a súbor
RAW na upravovanie. Veľkosť záberu JPEG je fixná
s hodnotou [L:10M] a kvalita záberu je fixná s hodnotou
[Fine].
Fine (FINE)
Formát súboru: JPEG
Záber je komprimovaný vo formáte JPEG pri nahrávaní.
Čím bude vyššia rýchlosť kompresie, tým bude menšia
veľkosť súboru. Umožňuje to zaznamenať viac súborov
na jedno záznamové médium, avšak zníži sa kvalita
záberov.
Keď je kvalita záberov nižšia, nie je možné ich neskôr
obnoviť v počítači. Ak chcete obrazové súbory neskôr
spracovať alebo upravovať, pri výbere nastavenia posúďte
kvalitu záberov.
Standard (STD)
78
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
• Bližšie informácie o kvalite záberu t str. 12
• Ak chcete získať podrobnosti o množstve záberov, ktoré je možné nasnímať pri zmene kvality
záberu, pozrite str. 22.
Ponuka Recording
z Informácie o súboroch RAW
Digitálny fotoaparát prijíma zábery objektu nasnímané prvkom CCD (Charge-Coupled Device),
ktorý funguje ako film v normálnom fotoaparáte. Formát súboru RAW obsahuje nespracované
údaje zaznamenané v prvku CCD, avšak s možnosťou ľubovoľného digitálneho spracovania. Súbor
RAW sa odlišuje od známejšieho formátu súboru, napríklad JPEG, v tom, že obsahuje
nespracovaný materiál určený na spracovanie na profesionálne účely. Na otvorenie súboru RAW
zaznamenaného v tomto fotoaparáte potrebujete softvér „Image Data Converter SR“ nachádzajúci
sa na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať
súbor RAW do bežného formátu, napríklad JPEG alebo TIFF, pričom je možné znovu upraviť
vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast atď.
• Nasnímanie záberu vo formáte RAW má nasledujúce obmedzenia.
– Veľkosť záberu je fixná s najväčšou veľkosťou (L:10M).
– Súbor RAW nie je možné vytlačiť použitím určenej tlačiarne s technológiou DPOF (tlač) alebo
tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge.
– Pre záber vo formáte RAW (na rozdiel od záberu vo formáte JPEG) sa nepoužíva žiadne
základné spracovanie záberu, takže jeho farby nie je možné presne reprodukovať v režime
prehrávania alebo na obrazovke okamžitého prehrávania. Ak sú údaje uložené správne,
v počítači je možné reprodukovať presné farby.
Inst.Playback
Po nasnímaní záberu ho môžete zobraziť na displeji LCD na dve, päť alebo 10 sekúnd.
Počas okamžitého prehrávania ho môžete aj odstrániť.
10 sec.
Zobrazí záber na displeji LCD na 10 sekúnd.
5 sec.
Zobrazí záber na displeji LCD na päť sekúnd.
2 sec.
Zobrazí záber na displeji LCD na dve sekundy.
Off
Záber sa nezobrazí.
Odstránenie záberu počas okamžitého prehrávania
Stlačte tlačidlo
(Odstrániť), potom vyberte položku [Yes] na displeji potvrdenia pomocou
tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
• Počas okamžitého prehrávania môžete zapínať a vypínať obrazovku s informáciami o snímaní
(str. 67), vybrať zobrazenie histogramu (str. 69) alebo zväčšiť záber (str. 72). Ak je vybratý lokálny
rámček zaostrenia pri zväčšení záberu, zväčšený záber sa umiestni so stredom vo vybratom
rámčeku.
• Okamžité prehrávanie nepretržitého snímania, nepretržitého snímania s posunom expozície a
vyváženie bielej farby s posunom expozície zobrazuje iba naposledy nasnímaný záber. Ak
vymažete záber podľa vyššie uvedeného postupu, vymaže sa iba zobrazený záber.
• Pri okamžitom prehrávaní sa záber nezobrazuje vo zvislej pozícii, aj keď ste nastavili funkciu [Play.
display] na hodnotu [Auto rotate] (str. 92).
79
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Noise reductn
Dlhá expozícia vytvára zreteľný šum. Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo
menšia, aktivuje sa zníženie šumu na redukciu silného šumu, ktorý sa bežne vyskytuje
pri dlhých expozíciách.
On
V prípade dlhej expozície v trvaní jednej sekundy alebo
dlhšej sa vykoná proces zníženia šumu v trvaní otvorenia
uzávierky. Počas redukcie šumu sa na displeji LCD
zobrazuje indikátor „Processing...“. Kým tento proces
neskončí, nie je možné nasnímať ďalšiu snímku.
Off
Tento režim nevykoná zníženie šumu. Je to vhodné, keď
má prednosť časovanie snímania. Avšak, toto veľmi
zvýrazňuje šum. Pri použití dlhej expozície sa odporúča
aktivovať zníženie šumu.
• Zníženie šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní alebo nepretržitom snímaní s posunom
expozície bez ohľadu na toto nastavenie.
Eye-Start AF
Keď sa pozriete do hľadáčika, potvrdí sa zaostrenie a automaticky sa upraví rýchlosť
uzávierky a clona.
On
Automaticky upraví zaostrenie.
• V tomto režime sa spotrebuje nabitá batéria rýchlejšie ako
v režime [Off].
Off
80
Neupravuje zaostrenie.
Ponuka Recording 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
.
Red eye
Znižuje efekt červených očí pri použití blesku znížením intenzity svetla blesku krátko
pred snímaním.
On
Potláča efekt červených očí.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Zníženie efektu červených očí je dostupné iba so zabudovaným bleskom (pri použití externého
blesku (nie je súčasťou dodávky) sa efekt červených očí vyskytuje zriedka).
Môžete zvoliť režim ovládania blesku a nastaviť intenzitu svetla blesku.
ADI flash
Tesne pred nasnímaním záberu blysne predzáblesk a
fotoaparát nastaví intenzitu svetla blesku na základe
merania množstva odrazeného svetla od predzáblesku a
súvisiacich informácií o vzdialenosti.
Pre-flash TTL
Tesne pred nasnímaním záberu blysne predzáblesk a
fotoaparát nastaví intenzitu svetla blesku iba na základe
merania množstva odrazeného svetla od predzáblesku.
Informácie o vzdialenosti sa nepoužijú pre výpočet.
Ponuka Recording
Flash control
ADI: skratka pre „Advanced Distance Integration“ (pokročilá integrácia vzdialenosti)
P-TTL: skratka pre „Pre-flash, Through the lens“ (predzáblesk, cez objektív)
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom (nie je súčasťou dodávky)
(snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím externého blesku (nie je súčasťou dodávky), snímanie
s bleskom umiestneným mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom
alebo s kruhovým svetlom a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim Pre-flash TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože fotoaparát nemôže získať
presné informácie o vzdialenosti s bleskom ADI.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– K povrchu blesku je pripojený difuzér.
– Použije sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Použije sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk ADI je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je vybavený kódovačom
vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený kódovačom vzdialenosti, pozrite si návod na
používanie dodávaný s objektívom.
81
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Flash default
Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu AUTO, P alebo Výber scény, režim
blesku sa automaticky nastaví na automatický blesk (predvolené nastavenie). Ak je
blesk vyklopený a chcete zaručiť, aby istotne blysol, môžete ho nastaviť na hodnotu Fillflash (výplňový blesk). V oboch prípadoch môžete režim blesku zmeniť pomocou
prepínača funkcií a tlačidla Fn.
Autoflash
Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu AUTO, P
alebo Výber scény a blesk je vyklopený nahor, blesk
blysne automaticky iba v prípade potreby.
Fill-flash
Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu AUTO, P
alebo Výber scény a blesk je vyklopený nahor, blesk
blysne vždy.
Bracket order
Poradie pri snímaní s posunom expozície (str. 57) sa dá zvoliť. Poradie je spoločné pre
snímanie s posunom expozície v okolitom svetle a pri svetle blesku.
• Nemá to vplyv na vyváženie bielej farby s posunom expozície.
0t–t+
Pri snímaní prvého záberu použite hodnotu 0 Ev, ktorá
predstavuje najlepšiu možnosť snímania.
Príklad: 0 Ev t –0,3 Ev t +0,3 Ev
–t0t+
Usporiadané od nízkej po vysokú expozíciu.
Príklad: –0,7 Ev t 0 Ev t +0,7 Ev
Reset
Môžete nastaviť hlavné funkcie režimu snímania.
1 Vyberte položku [Enter] v ponuke [Reset].
Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie „Reset recording mode?“.
2 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Hlavné funkcie režimu snímania sú obnovené.
• Ak chcete získať podrobnosti o položkách na obnovenie, pozrite si „Nastavenie predvolených
hodnôt“ (str. 147).
82
Ponuka Playback 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Ponuka Playback
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Delete
Nepotrebné zábery môžete odstrániť.
MarkedImages
Odstráni iba vybraté zábery.
Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
All images
Odstráni všetky zábery na záznamovom médiu.
Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
(Odstrániť) (t krok 6
Odstránenie vybratých záberov
1 Vyberte položku [MarkedImages] v ponuke [Delete].
2 Vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte
tlačidlo v.Vo vybratom zábere sa zobrazí značka
.
Ponuka Playback
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť.
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
• Na rýchle odstránenie záberov snímku po snímke použite tlačidlo
v príručke „Prvé kroky“).
• Môžete odstrániť všetky zábery v priečinku (str. 68).
• Ak chcete zrušiť výber, stlačte tlačidlo V.
3 Ak chcete odstrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 2.
4 Stlačte stred ovládača.
Objaví sa nápis „Delete marked images?“.
5 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Vybraté zábery sú odstránené a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka ponuky.
Odstránenie všetkých záberov
1 Vyberte položku [All images] v ponuke [Delete].
Objaví sa nápis „Delete all images on card?“.
2 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Všetky vybraté zábery sú odstránené a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka ponuky.
• Odstránenie väčšieho počtu záberov výberom možnosti [All images] môže trvať dlhší čas.
Odporúča sa odstrániť snímky v počítači alebo naformátovať záznamové médium použitím
fotoaparátu.
83
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Format
Naformátuje záznamové médium.
• Formátovaním sa vymažú všetky údaje na záznamovom médiu vrátane chránených záberov bez
možnosti obnovenia.
1 Vyberte položku [Enter] v ponuke [Format].
Objaví sa nápis „All data will be deleted. Format?“.
2 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Formátovanie sa skončilo.
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte záznamové médium, kým indikátor
svieti.
• Formátovanie môže trvať niekoľko minút v závislosti od záznamového média.
• Záznamové médium formátujte použitím fotoaparátu. Ak ho formátujete v počítači, záznamové
médium sa nemusí dať použiť vo fotoaparáte v závislosti od použitého typu formátu.
Protect
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
MarkedImages
Chráni iba vybraté zábery.
Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
All images
Chráni všetky zábery na záznamovom médiu.
Cancel all
Zruší ochranu všetkých záberov na záznamovom médiu.
Ochrana vybratých záberov
1 Vyberte položku [MarkedImages] v ponuke [
Protect].
2 Vyberte záber, ktorý chcete chrániť, pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom stlačte
tlačidlo v.Vo vybratom zábere sa zobrazí značka
.
• Ak chcete zrušiť výber, stlačte tlačidlo V.
3 Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 2.
4 Stlačte stred ovládača.
Záber je chránený a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka ponuky.
84
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Index format
Z nasledujúcich nastavení môžete vybrať formát indexovej obrazovky.
16 image
Zobrazí 16 záberov na obrazovke.
9 image
Zobrazí deväť záberov na obrazovke.
4 image
Zobrazí štyri zábery na obrazovke.
File browser
Zobrazí šesť záberov na obrazovke od priečinka do
priečinka.
16 images
9 images
4 images
File browser
Ponuka Playback
85
Ponuka Playback 2
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Slide show
Zobrazí zaznamenané zábery postupne za sebou v 5-sekundových intervaloch (Slide
show (prezentácia)).
Vyberte položku [Enter] v ponuke [Slide show].
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete ukončiť prezentáciu, stlačte tlačidlo V na ovládači alebo tlačidlo MENU.
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber pomocou b/B.
• Prezentáciu môžete zastaviť/prehrať stlačením stredu ovládača.
• Zobrazenie nasnímaných údajov môžete zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla
(Zobraziť).
DPOF set
Použitím fotoaparátu môžete určiť zábery a ich počet pre tlač pred tlačou záberov
v obchode alebo použitím vašej tlačiarne.
MarkedImages
Vytlačí iba vybraté zábery.
Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
All on card
Vytlačí všetky zábery na záznamovom médiu.
Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
• Dátové súbory RAW sa nedajú označiť.
• Ak chcete vytlačiť záber zaznamenaný v režime farieb Adobe RGB s vernými farbami, tlačiareň
musí byť kompatibilná s priestorom farieb DCF2.0.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
Označenie vybratých záberov
1 Vyberte položku [MarkedImages] v ponuke [
DPOF set].
2 Vyberte záber, ktorý chcete označiť, pomocou tlačidiel b/B na ovládači, potom vyberte
počet hárkov pomocou tlačidiel v/V (zvýšenie pomocou tlačidla v a zníženie pomocou
tlačidla V).
Vo vybratom zábere sa zobrazí značka
(DPOF set) a vyberie sa počet hárkov.
• Ak chcete zrušiť výber, opakovaným stláčaním tlačidla V odstráňte značku
(DPOF).
3 Ak chcete označiť ďalšie zábery, zopakujte krok 2.
4 Stlačte stred ovládača.
Na vybratom zábere sa zobrazí značka
obrazovka s ponukou.
86
(DPOF set) a na displeji sa znova zobrazí
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Označenie všetkých záberov
1 Vyberte položku [All on card] v ponuke [
DPOF set].
2 Vyberte počet hárkov pomocou tlačidiel v/V na ovládači (zvýšenie pomocou tlačidla v a
zníženie pomocou tlačidla V). Počet záberov nie je možné nastaviť samostatne.
3 Stlačte stred ovládača.
Na všetkých záberoch sa zobrazí značka
obrazovka s ponukou.
(DPOF set) a na displeji sa znova zobrazí
• Keď sa prehráva záber označený značkou DPOF, do záberu sa vloží značka
a jeho číslo.
• Ak vložíte záznamové médium so zábermi označenými značkami DPOF, ktoré boli určené inými
fotoaparátmi, do fotoaparátu, potom určite zábery, ku ktorým sa má pripojiť značka DPOF.
Špecifikácia DPOF urobená v iných fotoaparátoch sa zruší.
Pri tlači môžete do záberov vložiť dátum. Pozícia dátumu (vnútri alebo mimo záberu,
veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
On
Vloží dátum.
Off
Nevloží dátum.
Ponuka Playback
Date imprint
• Normálne sa vkladá iba dátum, avšak vkladané položky sa môžu líšiť v závislosti od tlačiarne. Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
Index print
Môžete vytvoriť indexovú tlač všetkých záberov v priečinku (Index print). Tento
fotoaparát môže určiť indexovú tlač, ako aj tlač snímku po snímke.
On
Určí indexovú tlač.
Off
Neurčí indexovú tlač.
• Počet záberov pre tlač na hárku a formát závisia od tlačiarne. Zábery RAW sa nevytlačia použitím
indexovej tlače.
• Zábery nasnímané po nastavení indexovej tlače sa do nej nezahrnú. Odporúča sa vytvoriť
indexovú tlač pred samotnou tlačou.
Cancel print
Značky
značky
(DPOF) môžete zmazať. V takom prípade sa indexová tlač tiež zruší. Keďže
(DPOF) zostanú po tlači zachované, odporúča sa ich vymazať.
1 Vyberte položku [Enter] v ponuke [Cancel print].
Objaví sa nápis „Cancel all?“.
2 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Značky
(DPOF) všetkých záberov sú vymazané.
87
Ponuka Custom 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Ponuka Custom
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Priority setup
Vyberte nastavenie pre uvoľnenie spúšte.
AF
Spúšť sa nedá uvoľniť, keď nie je potvrdené zaostrenie.
Release (RP*)
Spúšť sa môže uvoľniť, aj keď nie je potvrdené zaostrenie.
Toto nastavenie vyberte vtedy, ak má prednosť snímanie.
* RP: Znamená prioritu uvoľnenia (Release Priority).
• Keď je vybratá možnosť [Release], na obrazovke s informáciami o snímaní sa zobrazí indikátor
„RP“. Odporúča sa snímať po potvrdení zaostrenia v hľadáčiku.
FocusHoldButt.
Ak používate objektív vybavený tlačidlom na uchovanie zaostrenia, môžete zmeniť
funkciu tlačidla na zobrazovanie snímok.
Focus hold
Tlačidlo použite ako tlačidlo na uchovanie zaostrenia.
D.O.F.preview
Tlačidlo na uchovanie zaostrenia použite ako tlačidlo
zobrazenia hĺbky ostrosti.
AEL button
Funkciu a režim operácie tlačidla AEL (AE Lock) je možné zmeniť.
Tlačidlo AEL (AE Lock) má dve funkcie; funkciu „AEL“, ktorá uzamkne hodnotu
expozície (rýchlosť uzávierky a clonu) v ľubovoľnom režime merania, a funkciu
(Spot) AEL“, ktorá dočasne vykonáva bodové meranie a uzamkne získanú
„
hodnotu expozície. Tlačidlo AEL má dva režimy činnosti; režim „hold“ (podržať),
ktorý funguje iba pri stlačenom tlačidle, a režim „toggle“ (prepínať), ktorý prepína
medzi aktiváciou a deaktiváciou po každom stlačení tlačidla. K dispozícii sú
nasledujúce kombinácie týchto možností:
88
AE hold
Keď je tlačidlo stlačené, hodnota expozície vo vybratom
režime merania je uzamknutá.
Stlačením spúšte nasnímajte záber, pričom podržte
stlačené tlačidlo AEL (AE Lock). Je to vhodné, keď je
potrebné udržať expozíciu na rovnakej úrovni.
AE toggle
Stlačte tlačidlo jedenkrát a uvoľnite ho, a hodnota
expozície vo vybratom režime merania zostane
zamknutá. Znova stlačte tlačidlo a uzamknutie sa uvoľní.
Nie je potrebné držať stlačené tlačidlo AEL (AE Lock),
ak je stlačená spúšť. Je to vhodné, keď je potrebné udržať
expozíciu na rovnakej úrovni.
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Keď je tlačidlo stlačené, fotoaparát dočasne vykonáva
bodové meranie bez ohľadu na predtým vybratý režim
merania a uzamkne získanú hodnotu expozície.
Stlačením spúšte nasnímajte záber, pričom podržte
stlačené tlačidlo AEL (AE Lock). Toto je vhodné, ak
obvykle používate viacsegmentové meranie alebo
meranie s vyvážením na stred, avšak z dôvodu typu
snímaného objektu potrebujete dočasne použiť bodové
meranie.
AE toggle
Stlačte tlačidlo jedenkrát a uvoľnite ho, a fotoaparát
dočasne vykonáva bodové meranie bez ohľadu na
predtým vybratý režim merania a uzamkne získanú
hodnotu expozície. Znova stlačte tlačidlo a uzamknutie
sa uvoľní.
Nie je potrebné držať stlačené tlačidlo AEL (AE Lock),
ak je stlačená spúšť. Toto je vhodné, ak obvykle
používate viacsegmentové meranie alebo meranie
s vyvážením na stred, avšak z dôvodu typu snímaného
objektu potrebujete dočasne použiť bodové meranie.
Ponuka Custom
AE hold
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor „AEL“.
Nezabudnite uvoľniť uzamknutie, keď je vybratá možnosť „AE toggle“.
• Pri použití blesku sa vyberie pomalá synchronizácia a vykoná sa funkcia AE Lock, s výnimkou
režimu priority rýchlosti uzávierky a manuálneho režimu (str. 64).
• Nastavenia „hold“ (podržať) a „toggle“ (prepínať) majú vplyv na manuálny posun (str. 34)
v manuálnom režime.
Ctrl dial set
Funkciu ovládacieho prvku môžete zmeniť v manuálnom režime a v režime posunu
programu.
Shutter speed
Aperture
Manuálny režim
Ovládací prvok: Rýchlosť uzávierky
Tlačidlo +/– (Expozícia) + ovládací prvok:
Clona
Posun programu
Posun PS (ovládací prvok zmení rýchlosť
uzávierky.)
Manuálny režim
Ovládací prvok: Clona
Tlačidlo +/– (Expozícia) + ovládací prvok:
Rýchlosť uzávierky
Posun programu
Posun PA (ovládací prvok zmení clonu.)
89
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Exp. comp. set
Ak je v predvolenom nastavení vybratá kompenzácia expozície a použije sa blesk,
zmení sa rýchlosť uzávierky, clona, citlivosť ISO (iba v režime AUTO) a množstvo
svetla blesku, aby sa vykonala kompenzácia expozície (str. 60). Fixovaním množstva
svetla blesku môžete obmedziť vplyv kompenzácie expozície na pozadie, ktoré je
osvetlené iba okolitým svetlom (iné svetlo ako svetlo blesku).
Ambient&flash
Kompenzácia expozície sa vykoná v rozsahu okolitého
svetla (pozadie, na ktoré nedosiahne svetlo blesku) a
svetla blesku.
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona,
citlivosť ISO (iba v režime AUTO), množstvo svetla blesku
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: žiadne
Ambient only
Kompenzácia expozície je obmedzená rozsahom
okolitého svetla (pozadia), zatiaľ čo expozícia rozsahu
svetla blesku je fixná.
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona,
citlivosť ISO (iba v režime AUTO).
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: množstvo svetla blesku
• S kompenzáciou blesku môžete obmedziť kompenzáciu pre dosah svetla blesku fixovaním
expozície pre úroveň okolitého svetla, kde nedosiahne svetlo blesku (str. 53).
Hodnoty, ktoré sa zmenia: množstvo svetla blesku
Hodnoty, ktoré sa nezmenia: rýchlosť uzávierky, clona, citlivosť ISO
AF illuminator
Keď pri použití blesku v tmavom prostredí čiastočne stlačíte spúšť, môže sa zapnúť
blesk. Toto je výplňové svetlo AF na pomoc pri zaostrovaní objektu v režime
automatického zaostrenia. Iluminátor AF môžete zapnúť alebo vypnúť.
On
Zapnutý iluminátor AF.
Off
Vypnutý iluminátor AF.
• Keď je iluminátor AF vypnutý [Off], nespustí sa iluminátor AF externého blesku (nie je súčasťou
dodávky).
90
Ponuka Custom 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
.
Shutter lock
Uzamknutie spúšte môžete nastaviť tak, aby sa spúšť nedala uvoľniť, keď vo fotoaparáte
nie je vložené žiadne záznamové médium.
On: no card
Spúšť nie je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je
vložené žiadne záznamové médium.
Off: no card
Spúšť je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je vložené
žiadne záznamové médium.
Uzamknutie spúšte môžete nastaviť tak, aby sa spúšť nedala uvoľniť, keď vo fotoaparáte
nie je namontovaný objektív. Po pripojení fotoaparátu napríklad k astronomickému
teleskopu vyberte možnosť [Off: no lens], aby sa spúšť mohla uvoľniť.
On: no lens
Spúšť nie je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je
namontovaný objektív.
Off: no lens
Spúšť je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je
namontovaný objektív.
Ponuka Custom
Shutter lock
AF area setup
Keď je čiastočne stlačená spúšť, lokálny rámček zaostrenia sa po zaostrení krátko
rozsvieti červeným svetlom. Môžete zmeniť trvanie osvetlenia alebo ho môžete úplne
vypnúť.
0.6s. display
Lokálny rámček zaostrenia svieti 0,6 sekundy.
0.3s. display
Lokálny rámček zaostrenia svieti 0,3 sekundy.
Display off
Bez osvetlenia.
• Keď je vybratá možnosť [Display off], lokálny rámček zaostrenia je rozsvietený iba vtedy, keď je
stlačený ovládač alebo tlačidlo Spot AF.
91
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Monitor Disp.
Očný senzor umiestnený napravo pod hľadáčikom určuje, či fotograf pozerá alebo
nepozerá do hľadáčika. Displej LCD môže byť nastavený na automatické vypnutie, keď
sa pozeráte do hľadáčika.
Automatic
Displej LCD sa vypne automaticky, keď sa pozeráte do
hľadáčika.
Manual
Displej LCD sa nevypne, keď sa pozeráte do hľadáčika.
• Bez ohľadu na nastavenie v tejto ponuke sa obrazovka s informáciami o snímaní automaticky
vypne po skončení nastaveného trvania (päť sekúnd v predvolenom nastavení (str. 97)).
Rec. display
Obrazovku s informáciami o snímaní môžete nastaviť tak, aby sa otočila automaticky,
keď je fotoaparát vo zvislej polohe.
Auto rotate
Keď je fotoaparát vo zvislej polohe, displej sa
automaticky otočí do zvislej polohy.
Horizontal
Displej sa neotočí, keď je fotoaparát vo zvislej polohe.
Play. display
Orientácia záberu sa môže zaznamenať spolu so záberom, čo umožňuje, že zábery
zaznamenané vo zvislej polohe sa automaticky zobrazia vo zvislej polohe.
Auto rotate
Orientácia záberu je zaznamenaná spolu so záberom.
Man. rotate
Orientácia záberu nie je zaznamenaná spolu so záberom.
• Keď je vybratá možnosť [Auto rotate], záber načítaný v počítači sa zobrazí vo zvislej pozícii
pomocou softvéru „Picture Motion Browser“/„Image Data Converter SR“ (je súčasťou dodávky).
Záber sa nemusí zobraziť vo zvislej pozícii v závislosti od použitého softvéru.
• Ak chcete zobrazený záber manuálne otočiť, pozrite str. 71.
92
Bližšie informácie o funkcii
Ponuka Setup 1
1 str. 75
(Nastavenie 1)Ponuka Setup (Nastavenie)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
LCDbrightness
Intenzitu jasu displeja LCD je možné nastaviť.
1 Vyberte položku [Enter] v ponuke [LCDbrightness].
Transfer mode
Vyberá režim USB, ktorý sa použije pri pripojení fotoaparátu k počítaču atď. použitím
kábla USB.
Mass Storage
Používa sa na kopírovanie záberov do počítača.
Fotoaparát je rozpoznaný ako veľkokapacitné ukladacie
zariadenie USB.
PTP
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej
s rozhraním PictBridge alebo kópie záberov použitím
zariadení kompatibilných s protokolom PTP (Picture
Transfer Protocol).
Ponuka Setup (Nastavenie)
2 Jas upravíte pomocou tlačidiel b/B na ovládači alebo pomocou ovládacieho prvku, potom
stlačte stred ovládača.
• Ak chcete získať podrobnosti o tlači použitím tlačiarne
kompatibilnej s rozhraním PictBridge, pozrite str. 118.
Video output
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania farieb. Ak
chcete zábery prezerať na obrazovke televízora, prečítajte si informácie na str. 74 o
norme kódovania farieb televízorov v krajine alebo regióne, kde sa fotoaparát používa.
NTSC
Nastaví výstupný video signál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný video signál do normy PAL (napr.
Európa).
93
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Audio signals
Vyberie zvuk uzamknutia spúšte, odpočítavania samospúšte atď.
On
Zapne zvuk.
Off
Vypne zvuk.
Language
Zvoľte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky, upozornenia a hlásenia.
1 Vyberte položku [
Language] a potom stlačte tlačidlo B na ovládači.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládači vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte stred
ovládača.
Date/Time set
Nastaví dátum a čas.
Vyberte položku [Enter] v ponuke [Date/Time set]. Potom vykonajte postup popísaný
v časti „Nastavenie dátumu a času“ (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
94
Ponuka Setup 2
(Nastavenie 2)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
.
File # memory
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
On
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili záznamové médium alebo cieľový
priečinok.
Off
Začne číslovať súbory vždy od 0001, keď zmeníte
priečinok. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu
obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo
o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.)
Obnoví číslo súboru. Hodnota čísla sa vráti na „0001“. Ak priečinok pre ukladanie
záznamu obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o jedno vyššie, než je
posledné číslo súboru.
Vyberte položku [Enter] v ponuke [Reset].
Folder name
Ponuka Setup (Nastavenie)
Reset
Predvolená štandardná forma názvu priečinka (100MSDCF atď.) sa môže zmeniť na
dátumovú formu s cieľom klasifikácie priečinkov podľa dátumu uloženia a prehrávania.
Std. form
Vyberie štandardnú formu názvu priečinka.
Date form
Vyberie dátumovú formu názvu priečinka. Nový
priečinok sa vytvorí automaticky vždy pri zmene dátumu
snímania.
• Priečinky a zábery uložené v priečinku so štandardnou formou názvu si zachovajú svoje názvy.
• Ak je vybratá položka [Date form], názov priečinka sa zobrazí nasledovne.
Príklad:
A
B
A: Číslo priečinka
B: Y (posledná číslica) / MM / DD
95
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Select folder
Keď je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existuje dva alebo viac
priečinkov, môžete vybrať priečinok pre ukladanie záberov.
1 Vyberte položku [Select folder], potom stlačte tlačidlo B na ovládači.
2 Vyberte želaný priečinok pomocou tlačidiel v/V na ovládači, potom stlačte stred
ovládača.
• Keď je vybraté nastavenie [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
New folder
Vytvorí priečinok v záznamovom médiu pre nasnímané zábery.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno číslo vyšším, ako je najvyššie číslo naposledy
vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym priečinkom pre ukladanie
záberov.
96
Ponuka Setup 3
(Nastavenie 3)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
.
LCD backlight
Počas snímania sa na displeji LCD zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní.
Zobrazený čas na displeji môžete zmeniť.
1 min.
Zobrazí na jednu minútu.
30 sec.
Zobrazí na 30 sekúnd.
10 sec.
Zobrazí na 10 sekúnd.
5 sec.
Zobrazí na päť sekúnd.
Power save
Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a
takmer sa vypne (Power Save). t krok 3 v príručke „Prvé kroky“
Môžete nastaviť čas zapnutia režimu šetrenia energie fotoaparátu.
30 min.
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 30 minútach.
10 min.
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 10 minútach.
5 min.
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po piatich
minútach.
3 min.
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po troch
minútach.
1 min.
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po jedej minúte.
Ponuka Setup (Nastavenie)
• Displej sa zobrazí znovu po čiastočnom stlačení spúšte alebo vykonaní inej operácie.
• Stlačením spúšte sa fotoaparát vráti do režimu snímania.
MenuSec.Memory
V predvolenom nastavení po stlačení tlačidla MENU. Najprv sa zobrazí obrazovka
ponuky
1 alebo
1. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa najprv zobrazila
predtým vybratá obrazovka ponuky.
Off
Najprv zobrazí obrazovku ponuky
On
Najprv zobrazí predtým vybratú obrazovku ponuky.
1 alebo
1.
97
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
Delete conf.
Pred odstránením záberov alebo priečinkov sa zobrazí obrazovka potvrdenia, napríklad
„Delete this image?“. Obvykle je predvolené vybratá možnosť [No], ale túto
predvolenú možnosť môžete nastaviť tak, aby sa vybrala možnosť [Yes].
“Yes”
Predvolene je vybratá odpoveď [Yes].
“No”
Predvolene je vybratá odpoveď [No].
• Toto nastavenie sa používa na odstraňovanie záberov aj priečinkov.
Clean CCD
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí fotoaparátu a usadia sa na
povrchu prvku CCD (súčasť, ktorá funguje ako film), sa môžu zobraziť na fotografii
v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje. Ak sa na prvku CCD nachádza
prach, použite komerčne dostupnú ofukovaciu kefu a vyčistite prvok CCD podľa
nasledujúceho postupu. Pomocou samotnej ofukovacej kefy a protiprachovej funkcie
môžete jednoducho utrieť prach.
• Čistenie sa môže vykonať iba vtedy, keď je úroveň napätia akumulátora
. Nízke
napätie akumulátora počas čistenia môže spôsobiť poškodenie spúšte. Čistenie by
sa malo vykonať rýchlo.
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý.
• Odporúča sa použiť AC adaptér/nabíjačku (nie je súčasťou dodávky).
2 Vyberte položku [Clean CCD] a potom vyberte [Enter].
Objaví sa nápis „After cleaning the CCD, turn camera off. Continue?“.
3 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači a stlačte stred ovládača.
• Po krátkom vibrovaní prvku CCD sa zrkadlo vpredu zdvihne.
4 Odpojte objektív.
5 Použite ofukovaciu kefu na vyčistenie povrchu CCD a okolitej oblasti.
• Nedotýkajte sa prvku CCD hrotom kefy. Rýchlo dokončite čistenie.
98
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 75
• Podržte prednú stranu fotoaparátu smerom nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
• Nepoužívajte rozprašovač, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie pary vnútri fotoaparátu.
• Pri čistení prvku CCD neumiestňujte hrot ofukovacej kefy do dutiny za
montážnym otvorom objektívu. Nie je potrebné umiestniť ofukovaciu kefu blízko
prvku CCD.
6 Pripojte objektív a nastavte prepínač POWER do polohy OFF.
• Fotoaparát začne pípať, ak je počas čistenia napätie akumulátora príliš nízke. Ihneď zastavte
čistenie a nastavte prepínač POWER do polohy OFF.
Reset default
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
1 Vyberte položku [Enter] v ponuke [Reset default].
Objaví sa nápis „Reset default?“.
2 Vyberte odpoveď [Yes] pomocou tlačidla b na ovládači, potom stlačte stred ovládača.
Hlavné funkcie sa vynulujú.
Ponuka Setup (Nastavenie)
z Ochrana fotoaparátu pred prachom
Keďže sa prachu nedá úplne zbaviť, pomocou nasledujúcich pokynov môžete znížiť možnosť
vniknutia prachu.
• Objektív vymieňajte na mieste s nízkou prašnosťou a výmenu urobte rýchlo.
• Nenechávajte fotoaparát bez objektívu ani bez krytu závitu.
• Pred nasadením na fotoaparát odstráňte z krytu závitu všetok prach.
• Ak chcete získať podrobnosti o položkách na obnovenie, pozrite si „Nastavenie predvolených
hodnôt“ (str. 147).
99
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca s
počítačom Macintosh“ (str. 115).
V tejto časti je uvedený popis obsahu
obrazoviek pri použití anglickej verzie.
Pripojenie fotoaparátu k počítaču (str. 103)
Príprava fotoaparátu a počítača a prepojenie fotoaparátu a
počítača
Kopírovanie záberov do počítača (str. 103)
Zobrazenie záberov na monitore počítača
Prezeranie záberov použitím softvéru α100 (str. 110)
•Zobrazenie záberov uložených na vašom počítači
•Prezeranie fotografií zoradených podľa dátumu
•Úprava záberov
Tlač záberov
100
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie softvéru „Picture
Motion Browser“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Procesor počítača/Pamäť: Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší, 128 MB
pamäte RAM alebo viac (odporúčaná
konfigurácia: Pentium III 800 MHz
alebo rýchlejší, 256 MB pamäte RAM
alebo viac)
Softvér: Súčasť DirectX 9.0c alebo novšia
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu—200 MB alebo viac
Grafika:
800 × 600 bodov alebo viac, High Color
(16-bitové farby) alebo viac
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou DirectX. Pre správne
fungovanie fotoaparátu je treba vopred
nainštalovať „DirectX“.
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP Home Edition, alebo Windows XP
Professional
Procesor počítača: Odporúča sa
procesor MMX Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúča sa
512 MB alebo viac.)
Virtuálna pamäť: 700 MB a viac
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac, High
Color (16-bitové farby) alebo viac
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Skontrolujte, či je položka [Transfer mode]
v ponuke Setup
nastavená na hodnotu
[Mass Storage]. Ak je nastavená na hodnotu
[PTP], fotoaparát nebude rozpoznaný.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Práca s počítačom
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Odporúčané prostredie na
používanie programu „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
101
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
Priame vloženie záznamového
média do počítača
Odstráňte záznamové médium
z fotoaparátu, vložte ho do počítača
a skopírujte zábery.
Pripojenie fotoaparátu
s vloženým záznamovým
médiom k počítaču použitím
rozhrania USB
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 4 na str. 102 až 106.
• Skontrolujte, či je položka [Transfer mode]
v ponuke Setup
nastavená na hodnotu
[Mass Storage] (str. 93).
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Do fotoaparátu vložte záznamové
médium s nasnímanými zábermi.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabitý akumulátor, alebo
fotoaparát pripojte do elektrickej
zásuvky s AC adaptérom/
nabíjačkou (nie je súčasťou
dodávky).
102
• Ak kopírujete zábery do počítača
s nedostatočným napätím akumulátora,
kopírovanie môže zlyhať alebo obrazové
súbory sa môžu poškodiť, ak sa
akumulátor predčasne vypne.
3 Zapnite fotoaparát a počítač.
Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača
2 Do konektora
USB
USB kábel
1 Do konektora USB
1 Po naviazaní pripojenia USB
v kroku 2 kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovať obrázky do priečinka
v tomto počítači pomocou
sprievodcu skenermi a
fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví sprievodca automatickým
prehrávaním.
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačnom systéme Windows 2000/Me
postupujte podľa krokov v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na
str. 104.
• Ak sa v systéme Windows XP nezobrazí
sprievodca automaticky, postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača“ na str. 104.
2
Práca s počítačom
1
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
záznamovom médiu fotoaparátu.
• Po nainštalovaní softvéru (je súčasťou
dodávky) sa môže zobraziť ponuka
[Import Images] (Importovanie záberov)
(str. 110). V takom prípade môžete
importovať zábery aj pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
Ak sa obrazovka neobjaví, zatlačte spúšť
na fotoaparáte do polovice.
103
3 Kliknite na začiarkávacie políčko
nechcených záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
nenakopírovali, a potom kliknite
na [Next].
5 Kliknutím nastavte prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca s
obrázkami je ukončená) a potom
kliknite na položku [Next].
1
1
2
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázku).
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
1
2
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
záberov, odpojte kábel USB (str. 106).
Potom postupujte podľa krokov v časti
„Krok 2: Prepojenie fotoaparátu a
počítača“ na str. 103.
• Zábery typu RAW sa týmto spôsobom
nedajú zobraziť. Vyberte položku [Open
folder to view files] v kroku 1, potom otvorte
priečinok [DCIM] podľa postupu uvedeného
v časti 3-B nižšie a skopírujte zábery.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačnom systéme Windows XP,
postupujte podľa krokov v časti „Krok 3-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na
str. 103.
104
Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
Ak sa obrazovka neobjaví, zatlačte spúšť
na fotoaparáte do polovice.
1 Dvakrát kliknite na ikonu [My
3 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM].
1
2
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súbor záberu a
z miestnej ponuky vyberte príkaz
[Copy].
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať
(str. 108), že tento záber už nebudete
schopní prehrať na fotoaparáte.
Práca s počítačom
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
1
2
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie súborov
pozrite str. 107.
105
Krok 4: Zobrazenie záberov
na monitore počítača
Táto časť popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na [Start] t [My
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate USB kábel
• Odstránenie záznamového média
• Vypínate fotoaparát
x Pre systémy Windows 2000/
Me/XP
Documents].
2
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
Kliknite dvakrát sem
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
106
2 Kliknite na položku
(veľkokapacitné zariadenie USB) t
[Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory so zábermi zaznamenanými
pomocou fotoaparátu sú na
záznamovom médiu zoskupené
v priečinkoch.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
Práca s počítačom
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Ak na indexovej obrazovke prehľadávača
súborov odstránite priečinok s výnimkou
posledného priečinka, číslo priečinka sa
zmení na nepoužité číslo.
• K obrazovým súborom sa priraďujú názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss (číslo
súboru) predstavuje ľubovoľné číslo
z intervalu 0001 až 9999. Numerické časti
názvu dátového súboru RAW a príslušného
obrazového súboru JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V závislosti od nastavení počítača sa nemusí
zobraziť prípona súboru.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 95 a 96.
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
(Folders) (Prvé tri číslice ukazujú číslo
priečinka.)
B Môžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (str. 95).
107
Prezeranie obrazových súborov na
fotoaparáte, ktoré ste uložili na počítači
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali na počítač, už nenachádza na
záznamovom médiu, môžete tento súbor
znova zobraziť na fotoaparáte, ak ho
skopírujete z počítača na záznamové
médium.
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom, alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
prístroj, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 96) a obrazový súbor
skopírujte až potom.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
108
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov so zábermi je JPG.
Príponu súboru nemeňte.
2 Obrazový súbor skopírujte do
priečinka na záznamovom médiu
nasledovne.
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick]
v okne [My Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste s
oprávnením administrátora.
• Programy „Picture Motion Browser“ a
„Image Data Converter SR Ver.1.1“ sa
inštalujú v rovnakom čase.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
Nainštalovaný je aj program „Image
Data Converter SR Ver.1.1“.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa inštaluje v závislosti
od počítačového prostredia.
• V systéme Windows Me nie je
nainštalovaný softvér „Image Data
Converter SR Ver.1.1“.
5 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Práca s počítačom
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvorí ikona odkazu
na webovú lokalitu pre registráciu
zákazníkov.
Po zaregistrovaní na tejto webovej
lokalite môžete získať bezpečnú a
užitočnú zákaznícku podporu.
http://www.sony.net/registration/di/
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy) a
kliknite na tlačidlo [Next].
109
Používanie softvéru (je súčasťou
dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať zábery
z fotoaparátu.
Táto časť sumarizuje programy „Picture
Motion Browser“ a „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ a poskytuje
základné pokyny.
Prehľad softvéru „Picture
Motion Browser“
Pomocou softvéru „Picture Motion
Browser“ môžete:
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na monitore.
• Organizovať zábery na počítači do kalendára
a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Retušovať, vytlačiť a odoslať zábery ako emailové prílohy, zmeniť dátum snímania atď.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help).
Prístup k pomocníkovi (Help) získate
kliknutím na položky [Start] t [All
Programs] (v systéme Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Základné pokyny
Podľa týchto pokynov môžete
importovať a prezerať zábery z
fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, či je spustený program
„Media Check Tool“ (Nástroj na
kontrolu médií)*.
* „Media Check Tool” je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložené záznamové médium
alebo ak je pripojený fotoaparát.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli úloh.
• Keď nie je zobrazená žiadna ikona
:
Kliknite na položku [Start] t [All
Programs] (v systéme Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Tools] t [Media Check
Tool].
2 Prepojte fotoaparát s počítačom
použitím kábla USB.
Po automatickom detekovaní
fotoaparátu sa zobrazí okno [Import
Images] (Importovanie záberov).
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
položku [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
110
• Ak vložíte záznamové médium priamo
do počítača, najprv si pozrite informácie
na str. 102.
• Ak používate systém Windows XP a
zobrazí sa sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
3 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ (Prezreté
priečinky) usporiadaných podľa
dátumu snímania v kalendári
1Kliknite na kartu [Calendar]
(Kalendár).
Zobrazia sa roky, v ktorých boli
nasnímané zábery.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery nasnímané
v danom roku a usporiadané podľa
dátumu snímania v kalendári.
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na str. 113.
3Ak chcete zobraziť zábery podľa
mesiacov, kliknite na požadovaný
mesiac.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v danom mesiaci.
4Ak chcete zobraziť zábery podľa
času, kliknite na požadovaný dátum.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v daný deň a
usporiadané podľa hodín.
Prezeranie záberov
Obrazovka so zobrazením roku
1 Kontrola importovaných záberov
1
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia sa miniatúry
importovaných záberov.
Práca s počítačom
V predvolenom nastavení sa zábery
importujú do priečinka s názvom
podľa dátumu importovania, ktorý sa
vytvára v priečinku „My Pictures“
(Moje obrázky).
2
3
Obrazovka so zobrazením mesiaca
4
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v časti „Viewed
folders“ (Prezreté priečinky).
• Dvojitým kliknutím na miniatúru môžete
zobraziť samotný záber.
111
Obrazovka so zobrazením hodiny
Zobrazenie záberov v režime
celej obrazovky
Ak chcete zobraziť prezentáciu
aktuálnych záberov v režime celej
obrazovky, kliknite na tlačidlo
.
• Ak chcete zobraziť zoznam záberov
z konkrétneho roka alebo mesiaca,
kliknite na dané obdobie na ľavej strane
obrazovky.
3 Zobrazenie jednotlivých záberov
Na obrazovke so zobrazením hodiny
môžete dvojitým kliknutím na
miniatúru zobraziť samotný záber
v samostatnom okne.
• Zobrazené zábery môžete upraviť
kliknutím na tlačidlo
na paneli
nástrojov.
112
• Ak chcete prehrať alebo pozastaviť
prezentáciu, kliknite na tlačidlo
v ľavej
dolnej časti obrazovky.
• Ak chcete zastaviť prezentáciu, kliknite na
tlačidlo
v ľavej dolnej časti obrazovky.
Iné funkcie
Príprava záberov uložených na
počítači na prezeranie
Ak ich chcete zobraziť, zaregistrujte
priečinok obsahujúci zábery ako jeden
z „Viewed folders“.
1 Kliknite na položku
na hlavnej
obrazovke, alebo vyberte položku
[Register Folders to View]
v ponuke [File].
Zmena priečinka „Folder to be
imported“ (Priečinok na import)
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, zobrazte okno „Import
Settings“ (Nastavenia pre import).
1 Vyberte položku [Import Settings]
(Nastavenia pre import) t
[Location for Imported Images]
v ponuke [File].
Zobrazí sa ponuka „Location for
Imported Images“.
2 Vyberte priečinok „Folder to be
imported“ (Priečinok na import).
Práca s počítačom
Zobrazí sa ponuka s nastaveniami
registrácie priečinkov „Viewed
folders“.
• „Folder to be imported“ môžete vybrať
z priečinkov zaregistrovaných ako „Viewed
folders“.
2 Zadajte priečinok so zábermi na
importovanie a zaregistrujte ho
ako jeden z priečinkov „Viewed
folders“.
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Informácie o zábere sa zaregistrujú
v databáze.
Aktualizácia informácií o
registrácii záberov
Ak chcete aktualizovať informácie o
záberoch, vyberte položku [Update
Database] (Aktualizovať databázu)
v ponuke [Tools] (Nástroje).
• Aktualizácia databázy môže chvíľku trvať.
• Ak premenujete súbory alebo priečinky so
zábermi vo „Viewed folders“, nedajú sa
zobraziť pomocou tohto softvéru. V tomto
prípade aktualizujte databázu.
• Zaregistrujú sa aj všetky podpriečinky
„Viewed folders“.
113
Odinštalácia programu „Picture
Motion Browser“
1 Kliknite na položky [Start] t [Control
Panel] (pre systém Windows 2000/Me:
[Start] t [Settings] t [Control
Panel]), potom dvakrát kliknite na
možnosť [Add/Remove Programs].
2 Vyberte program [Sony Picture Utility],
potom kliknite na tlačidlo [Remove]
(pre systém Windows 2000/Me:
[Change/Remove]), aby sa spustilo
odinštalovanie.
Prehľad softvéru „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
Použitím softvéru „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ uloženého na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete upravovať zábery nasnímané
v režime RAW pomocou rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka tónov
farieb a ostrosť. Zábery môžete uložiť aj
použitím všeobecného súborového
formátu.
• Ak uložíte údaje formátu ARW vo formáte
RAW, údaje sa skonvertujú do formátu SR2.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help).
Spustenie alebo ukončenie
programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
Spustenie
Kliknite na odkaz softvéru „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ na pracovnej
ploche.
Pri spustení z ponuky Start kliknite na
položky [Start] t [All Programs] (pre
systém Windows 2000: [Program]) t
[Sony Picture Utility] t [Image Data
Converter SR].
114
Ukončenie
Kliknite na tlačidlo
v hornom
pravom rohu obrazovky.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom Macintosh
Použitím softvéru „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ môžete kopírovať
zábery do vášho počítača alebo
upravovať súbory s údajmi RAW.
• Softvér „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.1.3
alebo novší)
Odporúčané prostredie na
používanie programu „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.310.4)
Procesor počítača: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, rad PowerMac G4/G5,
Mac mini
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúča sa
512 MB alebo viac.)
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac,
32 000 farieb alebo viac
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac USB
zariadenia k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 102.
Práca s počítačom
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Skontrolujte, či je položka [Transfer mode]
v ponuke Setup
nastavená na hodnotu
[Mass Storage]. Ak je nastavená na hodnotu
[PTP], fotoaparát nebude rozpoznaný.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
2 Zapojte USB kábel.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 103.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na str. 107.
115
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate USB kábel
• Odstraňujete záznamové médium
• Vypínate fotoaparát
Chyťte a presuňte myšou ikonu
mechaniky alebo ikonu
záznamového média na ikonu
odpadkového koša („Trash“).
Fotoaparát je odpojený od počítača.
Inštalácia softvéru „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
Máte možnosť upravovať zábery
nasnímané v režime RAW pomocou
rôznych korekcií, ako je napríklad
krivka tónov farieb a zmena ostrosti.
Zábery môžete uložiť aj použitím
všeobecného súborového formátu.
• Prihláste sa ako správca, aby ste mohli
vykonať inštaláciu.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do CD-ROM mechaniky.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
3 Skopírujte súbor [IDCSR_INST.pkg]
do priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
116
4 V cieľovom priečinku kopírovania
dvakrát kliknite na súbor
[IDCSR_INST.pkg].
Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Ak uložíte údaje formátu ARW vo formáte
RAW, údaje sa skonvertujú do formátu SR2.
Spustenie programu „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
Dvakrát kliknite na súbor [Image Data
Converter SR] v priečinku
[Application].
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Tlač záberov
Ako vytlačiť zábery
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge (str. 118)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardou PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovými kartami „Memory Stick
Duo“/CF/Microdrive
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej
s pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“/CF/Microdrive.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Obrazové súbory môžete skopírovať na počítač použitím
dodaného programu „Picture Motion Browser“ a potom si
tieto fotografie vytlačiť.
Tlač záberov
Tlač s použitím počítača
Tlač vo fotozberni
Záznamové médium s uloženými zábermi môžete zaniesť do
fotozberne. Obrazové súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne,
môžete označiť značkou
(DPOF set).
117
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
vytlačiť aj bez počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou USB kábla.
Tlačidlo
MENU
V zobrazení samostatného
záberu
Ovládač
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
• Odporúča sa použiť AC adaptér/nabíjačku
(nie je súčasťou dodávky), aby sa fotoaparát
náhodou nevypol počas tlače.
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
V indexovom zobrazení
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
2 Vyberte odpoveď [
] (Setup)
pomocou tlačidla b/B na
ovládači, potom stlačte stred
ovládača (str. 75). (Setup)
3 Zvoľte [Transfer mode] pomocou
v/V a potom stlačte B.
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť
v indexovom zobrazení, sa líši v závislosti od
typu tlačiarne.
• Dátové súbory RAW sa nedajú vytlačiť.
4 Vyberte položku [PTP] pomocou
tlačidla V, potom stlačte stred
ovládača.
Režim USB je nastavený na hodnotu
[PTP].
5 Vypnite fotoaparát a vložte
záznamové médium so
zaznamenanými zábermi.
118
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
Krok 3: Tlač
1 Vyberte záber na tlač pomocou
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
2 Do konektora
USB
tlačidiel b/B na ovládači.
• Keď chcete vytlačiť iba jeden záber,
prejdite na krok 4.
2 Vyberte počet hárkov pomocou
tlačidiel v/V na ovládači.
USB kábel
• Počet sa zvyšuje až do 20 pomocou
tlačidla v a znižuje pomocou tlačidla V.
• Počet hárkov môžete zvoliť naraz pre
všetky zábery (str. 120).
3 Ak chcete vytlačiť ďalšie zábery,
Tlač záberov
1 Do
konektora
USB
zopakujte kroky 1 a 2.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
• Ak zobrazíte iné zábery, celkový počet
hárkov je uvedený v poli „Total“.
Objaví sa nasledujúca obrazovka.
• Ak sa obrazovka neobjaví, zatlačte spúšť
na fotoaparáte do polovice.
• Pomocou tlačidla
(Zobraziť) môžete
prepínať medzi zobrazením
samostatného záberu a indexovým
zobrazením.
• Záber môžete zväčšiť pomocou tlačidla
(Zväčšiť).
119
4 Stlačte stred ovládača.
Zobrazí sa obrazovka s nastavením
tlače.
5 Znovu stlačte stred ovládača.
Záber sa vytlačí.
6 Po zobrazení hlásenia „Printing
finished.“ stlačte stred ovládača.
Nastavenie používania ponuky
tlače
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni
stlačením tlačidla MENU otvorte
nasledujúcu ponuku tlače. Ak chcete
používať ponuku tlače, pozrite str. 75.
1 (Str. 1)
[Batch print]
All
images
Vytlačí všetky zábery na
záznamovom médiu
v rovnakých množstvách.
Reset
Vymaže všetky nastavenia
tlače.
• Môžete nastaviť tlač maximálne 20 kópií.
[Index print]
Start
Zrušenie tlače
Počas tlače zrušíte tlač stlačením stredu
ovládača. Vytiahnite kábel USB alebo
vypnite fotoaparát. Keď chcete znovu
tlačiť, postupujte podľa vyššie
uvedeného postupu.
120
Vytlačí všetky zábery na
záznamovom médiu ako
indexovú tlač. Zobrazí sa
obrazovka s nastavením
tlače. Stlačením stredu
ovládača sa spustí tlačová
operácia.
• Pri indexovej tlači závisí počet záberov na
hárok alebo použitý formát tlače od
tlačiarne.
2 (Str. 2)
3 (Str. 3)
[Paper size]
[DPOF Print]
Printer setup
9×13cm/3.5"×5"
Hagaki card
13×18cm/5"×7"
A4/8.5"×11"
2"×3" card
Start
Vytlačí zábery so značkou
DPOF, ktoré boli určené
v ponuke
Playback bez
ohľadu na práve zobrazený
záber. Zobrazí sa obrazovka
s nastavením tlače.
Stlačením stredu ovládača sa
spustí tlačová operácia.
10×15cm
4"×6"
8"×10"
Letter
[Layout]
Borderless
1 image/sheet
2 image/sheet
Tlač záberov
Printer setup
4 image/sheet
[Print quality]
Printer setup
Fine
[Data print]
Printer setup
Off
Date
File name
Date & name
121
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi. Bližšie informácie nájdete na str. 122 až 132. Obráťte sa na
predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na páčku vysunutia akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte akumulátor správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita akumulátora, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 138).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 138). Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor sa vybíja príliš rýchlo.
• Dostatočne ho nabite (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (str. 138).
• Konektor akumulátora je znečistený. Očistite konektor akumulátora bavlneným
tampónom a nabite akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 138). Vymeňte akumulátor za nový.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Vložte akumulátor správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 138). Vymeňte akumulátor za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a
takmer sa vypne. Ak chcete režim šetrenia energie zrušiť, použite niektorý ovládací
prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte spúšť (t krok 3 v príručke „Prvé
kroky“).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
122
Snímanie záberov
Po vypnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení sa displej LCD vypne, ak sa nevykoná žiadna činnosť dlhšie
ako päť sekúnd, z dôvodu minimalizovania spotreby akumulátora. Môžete zmeniť
nastavenie času (str. 97).
• Displej LCD je vypnutý. Stlačením tlačidla
(Zobraziť) zapnete displej LCD
(str. 21).
• Objekt, napríklad ruka, aktivoval očný senzor pri priblížení k senzoru. Ak je senzor
pod hľadáčikom aktivovaný, fotoaparát vypne displej LCD, keďže sa očakáva, že
fotograf používa hľadáčik. Túto funkciu môžete deaktivovať (str. 92).
• Použije sa expozícia dlhšia ako jedna sekunda, napríklad expozícia pri svetle žiarovky
(bulb). Počas expozície sa na displeji LCD nič nezobrazilo.
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou zaostrovacej páčky hľadáčika nastavte ovládač dioptrickej škály (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“).
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na záznamovom médiu (str. 22). Ak je plná,
Spúšť sa neuvoľní.
• Spúšť sa nedá uvoľniť, ak objekt nie je zaostrený. (Uzamknutie spúšte je možné
deaktivovať (str. 88).)
Riešenie problémov
vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte záznamové médium.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 135).
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať zábery.
• Spúšť nie je možné uvoľniť, keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu, napríklad
k astronomickému teleskopu atď. (Uzamknutie spúšte je možné v tejto situácii
deaktivovať (str. 91).)
• Spúšť nie je možné uvoľniť, keď v pravom dolnom rohu displeja LCD bliká indikátor
„----“ a v hľadáčiku bliká indikátor „E“. Táto indikácia znamená, že záznamové
médium nie je vložené vo fotoaparáte. Vložte záznamové médium a nasnímajte záber
(t krok 4 v príručke „Prvé kroky“).
• Spúšť nie je možné uvoľniť, keď v pravom hornom rohu displeja LCD svieti indikátor
„--“. Táto indikácia znamená, že objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte
objektív (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
123
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia zníženia šumu (str. 80). Toto nie je chybná funkcia.
• Snímate v režime RAW (str. 78). Keďže dátový súbor RAW je veľký, snímanie v režime
RAW môže chvíľu trvať.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania, nastavte prepínač režimu zaostrenia na
hodnotu AF (str. 66).
• Pokúsili ste sa snímať objekt, ktorý vyžaduje špeciálne zaostrenie (str. 10). Použite
funkciu uzamknutia zaostrenia alebo manuálneho zaostrenia (str. 66).
Blesk nefunguje.
• Zabudovaný blesk je zavretý. Otvorte ho.
• Režim blesku je nastavený na hodnotu [Autoflash]. Ak sa chcete presvedčiť o
bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na hodnotu [Fill-flash] (str. 50).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú rozmazané škvrny.
• Ide o prach vo vzduchu, od ktorého sa blesk odrazil. Toto nie je chybná funkcia.
Záber nasnímaný použitím blesku je príliš tmavý.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu blesku), zábery budú
príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO,
spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku (str. 39).
Spodná časť záberu nasnímaného s bleskom je príliš tmavá.
• Záber bol nasnímaný s nasadeným tienidlom objektívu. Pri použití zabudovaného
blesku odstráňte tienidlo objektívu. Pri použití niektorých objektívov môže byť spodná
časť záberu tmavá aj vtedy, keď nie je nasadené tienidlo objektívu (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal
viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo
prehrievaniu fotoaparátu.
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (str. 94, t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo rýchlosť uzávierky.
• Pretože objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo dosahu. Znovu upravte
nastavenie.
124
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 54) alebo upravte expozíciu (str. 32, 60).
• Jas na displeji je príliš slabý. Upravte jas displeja LCD (str. 93).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (str. 32, 60).
• Jas na displeji je príliš silný. Upravte jas displeja LCD (str. 93).
Záber je príliš svetlý.
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné
množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak sa použije ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať
znovu. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu pripojenia tienidla sa môže filter alebo
tienidlo čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu
spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 3).
Riešenie problémov
• Zapnite funkciu potlačenia efektu červených očí (str. 81).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho pomocou blesku v rámci jeho dosahu (t krok 5
Záber je rozmazaný.
• Záber bol nasnímaný v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy
fotoaparátu. Odporúča sa použiť funkciu Super SteadyShot alebo statív. V tejto situácii
sa môže použiť blesk (str. 9, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Záber objektu bol nasnímaný z veľmi malej vzdialenosti, napríklad pri snímaní
v režime makro. Funkcia Super SteadyShot nemusí byť dostatočne účinná, keď bude
objekt veľmi blízko. V takom prípade vypnite funkciu Super SteadyShot a použite
statív (str. 9, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Objekt sa pohyboval rýchlo. Zvoľte vyššiu rýchlosť uzávierky alebo vyššiu citlivosť ISO
(čím vyššia citlivosť ISO, tým bude záber obsahovať viac šumu).
125
V hľadáčiku bliká stupnica Ev b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu.
Pri nastavení vlastného vyváženia bielej farby sa zobrazila chyba.
• Vlastné vyváženie bielej farby bolo vykonané použitím blesku z príliš malej
vzdialenosti. Alebo vlastné vyváženie bielej farby bolo nastavené s objektom so živými
farbami. Presvedčte sa, či je pri zapnutí blesku dodržaná vzdialenosť medzi
fotoaparátom a objektom. Pri nastavení vlastného vyváženia bielej farby vyberte biely
objekt (str. 43).
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 127).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačením tlačidla
(prehrávanie) zapnite režim prehrávania (t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 108).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 106).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke TVP.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video output] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TVP (str. 93).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 73).
• Ak je k fotoaparátu pripojený kábel USB, odpojte ho (str. 106).
126
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 84).
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 135).
Omylom ste vymazali záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Aby ste predišli náhodnému
zmazaniu záberov, odporúčame ochrániť zábery (str. 84), alebo použiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ vybavenú prepínačom ochrany proti zápisu a nastaviť tento
prepínač do polohy LOCK (str. 135).
Nie je možné zobraziť značku
(DPOF set).
• Pre dátové súbory RAW sa nedajú zobraziť značky
(DPOF set).
Nie je možné odstrániť priečinok na indexovej obrazovke prehľadávača
súborov.
• Ak sa v počítači so systémom Windows zobrazí priečinok v záznamovom médiu,
možno nebudete môcť tento priečinok odstrániť. Odstráňte priečinok z počítača.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 101 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 115.
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
Riešenie problémov
Osobné počítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Zapnite fotoaparát (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“) alebo použite sieťový adaptér s nabíjačkou (nie je súčasťou dodávky) (str. 140).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (str. 103).
• Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte [Transfer mode] na [Mass Storage] (str. 93).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do PC, bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia (str. 103).
127
Nie je možné kopírovať zábery.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (str. 103).
• Vykonajte odporúčaný postup pri kopírovaní pre váš operačný systém (str. 103, 115).
• Ak snímate zábery na záznamové médium, ktoré ste naformátovali na počítači, nie je
zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery na počítač. Snímajte na záznamové
médium naformátované vo fotoaparáte (str. 84).
Po nadviazaní USB prepojenia sa program „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (Nástroj na kontrolu médií) (str. 110).
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (str. 102).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, pozrite do ponuky Help
(Pomocník).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „100MSDCF“
(str. 107).
• Postupujte správnym spôsobom (str. 108).
Picture Motion Browser
Zábery nie sú zobrazené správne.
• Skontrolujte, či je priečinok so zábermi zaregistrovaný v časti „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazujú ani v prípade, ak je priečinok zaregistrovaný v časti „Viewed
folders“, aktualizujte databázu (str. 113).
Nie je možné nájsť importované zábery.
• Pozrite sa do priečinka „My Pictures“.
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „„Folder to be imported“
(Priečinok na import) – zmena“ na strane 113 a overte priečinok, ktorý sa použije na
importovanie.
Chcete zmeniť „Folder to be imported“ (Priečinok na import).
• Použitím obrazovky „Import Settings“ (Nastavenia pre import) zmeňte „Folder to be
imported“ (Priečinok na import). Po spustení programu „Picture Motion Browser“ si
môžete určiť iný priečinok v časti „Viewed folders“ (str. 113).
128
Všetky importované zábery sa zobrazujú v kalendári s dátumom 1. január.
• Na fotoaparáte nie je nastavený dátum. Nastavte dátum vo fotoaparáte (str. 94, t krok
3 v príručke „Prvé kroky“).
„Memory Stick Duo“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Použite adaptér kariet Memory Stick Duo pre zásuvku karty CF, potom ho vložte
(t krok 4 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 135).
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné obrazové
súbory (str. 83, t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde naformátovať pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 135).
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Zmazané dáta formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete
zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK (str. 135).
Počítač vybavený otvorom pre kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Riešenie problémov
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 102 až 103). Počítač rozpozná „Memory Stick PRO Duo“.
129
Karta CF/Microdrive
Karta CF/Microdrive sa nedá vložiť.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“).
Na kartu CF/Microdrive sa nedá vykonať záznam.
• Karta CF/Microdrive je plná. Zmažte nepotrebné obrazové súbory (str. 83, t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“).
• Je vložená nepoužiteľná karta CF (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“).
• Používate záznamové médium s ochrannou klapkou proti zápisu a tento prepínač je
nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej
snímanie.
Karta Microdrive je prehriata.
• Kartu Microdrive používate dlho. Toto nie je chybná funkcia.
Omylom ste naformátovali kartu CF/Microdrive.
• Formátovaním sa odstránia všetky údaje na pamäťovej karte CF/Microdrive. Zmazané
dáta formátovaním nie je možné obnoviť.
Tlač
Spoločne s ostatnými položkami tiež nazrite do časti „Tlačiareň kompatibilná
s PictBridge“.
Farba záberu je zvláštna.
• Ak vytlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré
nie sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), vytlačia sa s nižšou
úrovňou jasu (str. 46).
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardou PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardou PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Ak nie je vo fotoaparáte vložené žiadne záznamové médium, ako napríklad karta
„Memory Stick Duo“ alebo CF, fotoaparát sa nemôže pripojiť k tlačiarni. Po vložení
záznamového média znova pripojte tlačiareň.
• Nastavte [Transfer mode] na [PTP] (str. 93).
• Odpojte a znovu zapojte USB kábel. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová správa, nazrite
do návodu od tlačiarne.
130
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou USB kábla.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode od tlačiarne.
• Dátové súbory RAW sa nedajú vytlačiť.
• Zábery nasnímané iným, než týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
V indexovom zobrazení nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť s
vloženým dátumom. Nastavte [Date imprint] na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 121).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
• Odpojte USB kábel a vždy ho znovu ho pripojte, keď zmeníte formát papiera pre tlač
po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 121) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Riešenie problémov
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
131
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite taký typ akumulátora, ktorý je dovolené používať v tomto fotoaparáte
(str. 138).
• Kapacita batérií je nízka (objavuje sa indikátor
). Nabite akumulátor (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“).
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(str. 144).
Keď vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set date and time?“.
• Fotoaparát nie je možné používať, ak je nízke napätie akumulátora alebo ak je
akumulátor vytiahnutý. Vymeňte akumulátor a znovu nastavte dátum (t krok 3 v
príručke „Prvé kroky“). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každej výmene
akumulátora, obráťte sa na predajcu alebo na miestne autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa nezníži, alebo sa zníži po dvoch.
• Je to spôsobené zmenou rýchlosti kompresie a veľkosti záberu po kompresii v závislosti
od záberu v prípade snímania záberu JPEG (str. 78).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač POWER nastavený do polohy ON. Pri
vyberaní akumulátora sa presvedčte, či je vypínač POWER prepnutý do polohy OFF a
či nesvieti indikátor prístupu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak sa používa AC adaptér/
nabíjačka (nie je súčasťou dodávky), odpojte sieťovú šnúru. Ak je fotoaparát horúci,
pred touto opravou ho nechajte vychladnúť.
Bliká päť políčok stupnice Super SteadyShot.
• Funkcia Super SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia Super
SteadyShot nebude fungovať. Vypnite fotoaparát a znovu ho zapnite. Ak indikátor
Super SteadyShot zostane blikať, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
132
Výstražné hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
Processing...
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna
Incompatible battery.Use correct
model.
• Používa sa nekompatibilný
akumulátor.
Battery exhausted.
sekunda alebo viac, alebo ak je
fotoaparát v režime snímania pri
osvetlení žiarovkou, vykoná sa
redukcia šumu pre dobu otvorenia
uzávierky. Počas doby vykonávania
tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní. Redukciu
šumu môžete aj vypnúť.
• Akumulátor je vybitý. Nabite
akumulátor.
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak sa toto
hlásenie zobrazuje často, vnútorná
záložná batéria je opotrebovaná.
Vymeňte batériu (str. 132, 144).
Unable to use card.
Format?
• Záznamové médium bolo
Card locked.
• Prepínač ochrany proti zápisu na
záznamovom médiu, ako je
napríklad karta „Memory Stick
Duo“, je nastavený do polohy
LOCK.
• [Shutter lock] je nastavené na [On:
no card]. Nastavte ju na hodnotu
[Off: no card] alebo vložte
záznamové médium.
No lens attached.
• [Shutter lock] je nastavené na [On:
no lens]. Nastavte ju na hodnotu
[Off: no lens] alebo pripevnite
objektív. Po pripojení fotoaparátu
k astronomickému teleskopu alebo
podobnému zariadeniu ju nastavte
na hodnotu [Off: no lens] vo ponuke
Custom.
Power insufficient.Operation
canceled.
• Skúšali ste použiť funkciu [Clean
CCD] pri nedostatočnom nabití
batérie. Nabite akumulátor alebo
použite AC adaptér s nabíjačkou (nie
je súčasťou dodávky).
Riešenie problémov
naformátované na počítači a formát
súborov bol upravený, alebo
záznamové médium bolo
naformátované na inom zariadení.
Vyberte položku [Yes] a potom
naformátujte záznamové médium.
Záznamové médium môžete použiť
znova, avšak všetky predchádzajúce
údaje na záznamovom médiu sa
vymažú. Formátovanie môže chvíľu
trvať.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje,
zmeňte záznamové médium.
No card.Custom shutter lock on.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo upravené
pomocou počítača pravdepodobne
nebude možné zobraziť.
No images.
Card error.
• Je vložené nekompatibilné
• Na záznamovom médiu sa
nenachádza žiadny záber.
záznamové médium.
133
No images selected.
• Pokúsili ste sa vymazať zábery bez
uvedenia konkrétnych záberov.
System error.
CAMERA ERROR CODE=ssss (s
je číslo alebo písmeno abecedy)
• Vypnite napájanie, vyberte
Image protected.
• Pokúsili ste sa vymazať chránené
zábery. Zrušte ochranu.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery RAW
so značkou DPOF.
Initializing
USB connection.
• Bolo vytvorené spojenie USB.
Neodpájajte USB kábel.
USB connection error
• Spojenie USB nie je možné vytvoriť.
Odpojte kábel USB a znova ho
pripojte.
Error. Check printer.
• Vyskytol sa problém s tlačiarňou,
napríklad sa minul papier.
Printing canceled.
• Tlačová úloha bola zrušená. Odpojte
kábel USB alebo vypnite fotoaparát.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože ste
nepretržite snímali.
Vypnite napájanie. Fotoaparát
nechajte ochladiť a počkajte, kým
bude znova pripravený na snímanie.
134
akumulátor a potom ho znova vložte.
Ak sa hlásenie zobrazuje často,
obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Iné
Informácie o priečinkoch na karte
„Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy kariet „Memory Stick“
uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Nie
je však možné zaručiť správne
fungovanie všetkých operácií kariet
„Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez funkcie MagicGate)
—
Memory Stick
(s funkciou MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
„Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory
Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“
disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu
nastavený do zamknutej polohy LOCK
(obvykle pomocou špicatého predmetu), nie
je možné zaznamenávať, upravovať ani
vymazávať zábery.
Kontakty
Prepínač
ochrany proti
zápisu
Miesto pre poznámky
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nie sú vybavené prepínačom
ochrany proti zápisu. Na pamäťových
kartách „Memory Stick Duo“ s týmto
prepínačom sa poloha a tvar prepínača
môžu líšiť v závislosti od pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodávaného puzdra.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov karty
„Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
Iné
*1
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
135
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ pri nasledujúcich
okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach ako je
interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky o používaní adaptéra
na karty Memory Stick Duo pre
zásuvku karty CF (je súčasťou
dodávky)
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
zásuvke karty CF sa presvedčite, že karta
„Memory Stick Duo“ je vložená správnym
smerom a že je celá zasunutá. Nesprávne
zasunutie karty môže spôsobiť nesprávnu
funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vloženej do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo pre
zásuvku CF s kompatibilným zariadením
dbajte na to, aby ste adaptér pre zásuvku CF
vložili správnym smerom. Nesprávne
vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér na karty Memory Stick
Duo pre zásuvku CF do kompatibilného
zariadenia bez vloženej karty „Memory
Stick Duo“. Mohlo by dôjsť k poruche
zariadenia.
• Pri vložení adaptéra na karty Memory Stick
Duo pre zásuvku CF do počítačového
adaptéra na karty CompactFlash a jeho
pripojení do zásuvky na počítačové karty
počítača sa nedá zaručiť správna prevádzka.
• Dodávaný adaptér na karty Memory Stick
Duo pre zásuvku CF je určený iba na
použitie s týmto fotoaparátom. Môžete ho
použiť aj s inými zariadeniami, avšak správna
prevádzka sa nedá zaručiť.
136
• Ak vyťahujete kartu „Memory Stick Duo“ z
adaptéra na karty Memory Stick Duo pre
zásuvku CF, krátko zatlačte na kartu
„Memory Stick Duo“. Ak kartu „Memory
Stick Duo“ prudko vytiahnete bez
predchádzajúceho zasunutia, môže to
spôsobiť poruchu.
Poznámka k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ (nie je súčasťou
dodávky)
Vo fotoaparáte môžete používať karty
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až
4 GB.
Informácie o karte CF/Microdrive
• Pri prvom použití záznamového média ho
musíte naformátovať pomocou tohto
fotoaparátu.
• V nasledujúcich prípadoch sa môžu poškodiť
údaje:
– Odstránenie záznamového média počas
čítania alebo zapisovania údajov.
– Ak budete skladovať záznamové médium
v blízkosti silne zmagnetizovaných
materiálov.
• Záznamové médium môže byť po používaní
horúce. Manipulujte s ňou opatrne.
• Nálepku neodstraňujte a neprilepujte novú
nálepku na pôvodnú.
• Záznamové médium pred premiestňovaním
alebo skladovaním vložte do dodávaného
puzdra.
• Záznamové médium nevystavujte pôsobeniu
vody.
• Na nálepku silno netlačte.
• Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými
predmetmi kontaktov záznamového média.
Poznámky k používaniu kariet
Microdrive
Iné
Microdrive je kompaktná a ľahká jednotka
pevného disku, ktorá vyhovuje špecifikácii
CompactFlash typu II.
• Microdrive je kompaktná jednotka pevného
disku. Keďže Microdrive je rotujúci disk, nie
je dostatočne odolný proti otrasom
a nárazom v porovnaní s kartou „Memory
Stick“, ktorá používa pamäť typu flash.
Počas prehrávania alebo snímania dávajte
pozor, aby karta Microdrive nebola
vystavená otrasom alebo nárazom.
• Poznamenávame, že použitie karty
Microdrive pri teplote nižšej ako 5 °C môže
zhoršiť jej výkon.
Rozsah prevádzkových teplôt pri používaní
kariet Microdrive: 5 až 40°C
• Karty Microdrive nie je možné používať pri
nízkom atmosférickom tlaku (nad 3 000
metrov nad morom).
• Na nálepku nepíšte.
137
Informácie o akumulátore
Používajte iba akumulátor NP-FM55H.
Typ NP-FM50 a NP-FM30 nie je možné
použiť.
Informácie o nabíjaní
akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách
nemusí byť možné akumulátor nabiť správne.
Efektívne používanie
akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. Pri
používaní v chladnom prostredí je teda výdrž
akumulátora kratšia. Pre čo najdlhší možný
čas akumulátora odporúčame nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
• Akumulátor sa bude pri častom používaní
blesku rýchlo vybíjať.
• Odporúčame pripraviť náhradné
akumulátory a pred skutočným snímaním
vykonať skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o indikátore nabitia
akumulátora
Pri používaní fotoaparátu s akumulátorom sa
neukazuje zostávajúci čas v minútach.
Uskladnenie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, najmenej raz za rok ho vo vašom
fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite
predtým, než ho uložíte na suché a chladné
miesto. Správnu funkciu akumulátora
zachováte, ak tento postup úplného nabitia a
vybitia zopakujete raz za rok.
138
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita sa s používaním a časom postupne
znižuje. Ak je prevádzkový čas akumulátora
po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť
pravdepodobne uplynula. Bude potrebné
zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Informácie o nabíjačke
x Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke (je súčasťou dodávky) s
fotoaparátom nenabíjajte žiadny iný
akumulátor okrem akumulátora typu NPFM. Iné akumulátory alebo batérie by
mohli vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť,
ak sa ich pokúsite nabiť, a vystavujete sa tým
nebezpečiu zranenia elektrickým prúdom a
popálenia.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ponecháte nabitý akumulátor v
nabíjačke, životnosť batériových článkov sa
môže skrátiť.
• Ak bliká kontrolka CHARGE, môže to
znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako
je špecifikovaný typ. Skontrolujte, či je
akumulátor špecifikovaného typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo
iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje
správne. Ak nabíjačka funguje správne,
mohla nastať chyba v akumulátore.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky apod.
Iné
139
Voliteľné príslušenstvo
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe pripojenia a fungovaní obľúbeného
príslušenstva k tomuto fotoaparátu.
Podrobnosti nájdete v návode na použitie k všetkým druhom príslušenstva.
AC adaptér/nabíjačka AC-VQ900AM
Ak je k dispozícii elektrická zásuvka (sieťové napätie), použitím AC adaptéra/
nabíjačky sa vylúči možnosť vybitia batérie.
Ak chcete pripojiť adaptér, nastavte vypínač POWER fotoaparátu do polohy OFF,
otvorte kryt a vložte konektor AC adaptéra/nabíjačky do zásuvky konektora DC-IN.
• Pri odpojení AC adaptéra/nabíjačky z fotoaparátu ho odpojte od napájania.
• Nie je možné používať iný AC adaptér ako adaptér AC-VQ900AM.
Diaľkový ovládač RM-S1AM
Tento diaľkový ovládač umožňuje uvoľniť spúšť bez dotyku fotoaparátu. Toto zabráni
otrasom fotoaparátu. Okrem toho, môžete podržať stlačenú spúšť počas expozície pri
umelom osvetlení (str. 35).
Ak chcete pripojiť diaľkový ovládač, otvorte kryt zásuvky konektora REMOTE
(diaľkový ovládač) a vložte konektor diaľkového ovládača.
• Podľa obrázka vyššie otvorte kryt z pravej strany a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Po
skončení použitia ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste mohli kryt vrátiť späť.
140
Kábel môžete pripevniť použitím úchytky diaľkového ovládača prichytenej k popruhu
na rameno.
Blesk HVL-F56AM/HVL-F36AM
Výkonný blesk môže pokryť väčšiu vzdialenosť ako zabudovaný blesk, pričom
umožňuje snímanie s bleskom a získanie vynikajúcich záberov.
Blesk HVL-F56AM
Pri používaní blesku (nie je súčasťou dodávky) odstráňte kryt pätice na príslušenstvo a
blesk nasaďte na fotoaparát. Demontovaný kryt je možné umiestniť na očnicový kryt.
Iné
Kryt sánok na
príslušenstvo
Vysokorýchlostná synchronizácia (High Speed Sync)
Snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou môžete vykonať použitím blesku HVLF56AM alebo HVL-F36AM.
Keď je namontovaný blesk HVL-F56AM alebo HVL-F36AM na fotoaparáte a na
displeji LCD blesku sa zobrazuje indikátor „HSS“, zruší sa obmedzenie rýchlosti
synchronizácie blesku*, čo umožňuje snímanie s bleskom použitím akejkoľvek rýchlosti
uzávierky, ktorá je k dispozícii v tomto fotoaparáte (30 ~ 1/4000 sekundy). To znamená,
141
že máte k dispozícii viac hodnôt clony. Aj pri používaní blesku môžete zväčšiť clonu
rozmazaním pozadia a zvýraznením objektu, čím získate vynikajúci portrét.
Navyše, keď používate blesk s otvorenou clonou v režime priority clony alebo v režime
manuálneho nastavenia expozície, môžete dosiahnuť správnu expozíciu použitím
vysokorýchlostného blesku aj v prípade scény s veľmi jasným pozadím, čo normálne
spôsobuje preexponovanie.
* Rýchlosť synchronizácie blesku tohto fotoaparátu je 1/125 sekundy so zapnutou funkciou Super
SteadyShot a 1/160 sekundy s vypnutou funkciou Super SteadyShot. Pri snímaní s iným bleskom
nebude rýchlosť uzávierky väčšia ako vysokorýchlostná synchronizácia.
• V režime vysokorýchlostnej synchronizácie (ak je rýchlosť uzávierky väčšia ako rýchlosť
synchronizácie blesku uvedená vyššie) sa v hľadáčiku a na displeji LCD zobrazí indikátor „H“.
• V režime vysokorýchlostnej synchronizácie je dosah blesku menší ako pri snímaní s normálnym
bleskom. Pred nasnímaním záberu sa presvedčte, či sa objekt nenachádza mimo vzdialenosti
uvedenej na displeji blesku.
• Režim vysokorýchlostnej synchronizácie nie je dostupný, ak je vybratá dvojsekundová samospúšť
alebo funkcia [Rear sync.].
• Ak sa používa meranie blesku alebo farieb, režim vysokorýchlostnej synchronizácie nie je
dostupný, pretože nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu. Vypnite režim vysokorýchlostnej
synchronizácie (na displeji LCD blesku sa nezobrazuje indikátor „HSS“), alebo vyberte nižšiu
rýchlosť uzávierky ako je rýchlosť synchronizácie blesku.
Uhlový hľadáčik FDA-A1AM/Lupa FDA-M1AM
Pri používaní uhlového hľadáčika alebo lupy odstráňte očnicový kryt.
• Môže sa aktivovať očný snímač umiestnený pod hľadáčikom. Odporúča sa nastaviť položku [EyeStart AF] na hodnotu [Off] (str. 80).
142
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledovných
miestach
• Na príliš horúcom, suchom alebo vlhkom
mieste
Na extrémne horúcich miestach, ako napr. vo
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Pri nosení
Ak fotoaparát nepoužívate, nasaďte kryt
objektívu alebo kryt závitu. Pred nasadením
na fotoaparát odstráňte z krytu závitu všetok
prach.
x Poznámka k čisteniu
Čistenie objektívu
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach
použitím ofukovacej kefy. V prípade prachu
prilipnutého k povrchu ho opatrne utrite
jemnou handričkou alebo jemným papierom
mierne navlhčeným v roztoku na čistenie
objektívu. Čistite špirálovitým pohybom od
stredu objektívu k jeho okraju. Roztok na
čistenie objektívu nestriekajte priamo na
povrch objektívu.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
apod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Iné
Čistenie displeja LCD
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí
fotoaparátu, ako je napríklad záves spúšte,
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo.
Keďže prach na zrkadle alebo okolo neho
môže mať vplyv na systém automatického
zaostrenia, odstráňte ho použitím stlačeného
vzduchu. Ak sa na prvku CCD nachádza
prach, môže sa objaviť aj na zábere. Prepnite
fotoaparát do režimu čistenia (str. 98),
potom ho vyčistite použitím kefy. Na čistenie
vnútra fotoaparátu nepoužívajte
rozprašovač. Jeho použitie by mohlo
spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci
organické rozpúšťadlá, ako napríklad
riedidlo alebo benzín.
x Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je 0 °C až
40 °C (pri použití karty Microdrive: 5 °C až
40 °C). Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
143
x Pri kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta
(z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej
miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku apod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky a
hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia, postupne sa
batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate približne 8 mesiacov, batéria sa
vybije úplne. Preto zaistite, aby bola batéria
nabitá pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
144
Postup pri nabíjaní vnútornej dobíjateľnej
batérie
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím AC adaptéra/nabíjačky (nie je
súčasťou dodávky) a nechajte fotoaparát
vypnutý 24 hodín alebo dlhšie.
Postup nabíjania akumulátora
NP-FM55H
t
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém automatického
zaostrovania]
[Systém]
Typ fotoaparátu Digitálna zrkadlovka so
zabudovaným bleskom a
vymeniteľnými objektívmi
Objektív
Systém
Objektív Sony
Rozsah citlivosti
[CCD]
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 10 800 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 10 200 000 pixelov
Zobrazovacie zariadenie
23,6×15,8 mm (formát APSC) s prekladaným snímaním
a hlavnými farbami
0 EV až 18 EV (pri nastavení
ekvivalentnom s ISO 100)
[Expozícia]
Meracia bunka 40-segmentový vzor SPC
s tvarom včelieho plástu
Merací rozsah
[Super SteadyShot]
Systém
Posuvný mechanizmus
snímača CCD
Podpora kompenzácie funkcie
Super SteadyShot
Pokles rýchlosti uzávierky o
približne 2 EV až 3,5 EV (líši
sa podľa podmienok
snímania a použitého
objektívu)
[Protiprašný systém]
Systém
+1 EV až +20 EV (+4 EV až
+20 EV pri bodovom
meraní), (pri citlivosti ISO
100 s objektívom s hodnotou
F1,4)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/4 000 sekundy až
30 sekúnd, žiarovkové
osvetlenie
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy (s vypnutou
funkciou Super SteadyShot),
1/125 sekundy (so zapnutou
funkciou Super SteadyShot)
Iné
Ochranná vrstva na nízko
priepustnom filtri a posuvný
mechanizmus snímača CCD
[Hľadáčik]
Typ
Systém fázovej detekcie TTL,
riadkové snímače CCD (9
bodov, 8 riadkov so
stredovým krížovým
snímačom)
[Zabudovaný blesk]
Fixný systém na úrovni očí
s päťbokým hranolom
klenbového typu
Zaostrovacia mriežka
Sférická jemná maska
Zorné pole
0,95
Zväčšenie
0,83 × s 50 mm objektívom
v nekonečne, –1 m–1
Očný reliéf
Približne 20 mm od
očnicového krytu, 16 mm od
očnicového rámu pri –1
dioptrii (–1m–1)
Dioptrické nastavenie
–2,5 až +1,0 m–1
Číslo G blesku GN 12 (v metroch pri
citlivosti ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 3 sekundy
[Záznamové médium]
Karta CompactFlash (typ I,
II), Microdrive, „Memory
Stick Duo“ (s adaptérom na
karty Memory Stick Duo pre
zásuvku CF)
[Displej LCD]
LCD panel
6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
230 000 (960×240) bodov
145
[Napájanie, všeobecne]
Nabíjateľný akumulátor NP-FM55H
Akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM55H
Použitá batéria Lítium-iontová batéria
Kompatibilný
Nominálne napätie
7,2 V jednosmerného prúdu
[Iné]
PictBridge
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
Rozmery
133,1×94,7×71,3 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 545 g (bez batérií,
pamäťovej karty a
príslušenstva)
Prevádzková teplota
0 až 40 °C
(pri použití karty Microdrive:
5 až 40 °C)
Exif
Exif Ver. 2.21
USB komunikácia
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
Nabíjačka batérie BC-VM10
Vstupné hodnoty
100 V až 240 V striedavého
prúdu, 50/60 Hz
Výstupné hodnoty
8,4 V DC jednosmerné,
750 mA
Rozsah prevádzkových teplôt
0 až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 až +60 °C
Maximálne rozmery
Pribl. 70 × 25 × 95 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
146
Pribl. 90 g
Maximálne napätie
8,4 V jednosmerného prúdu
Kapacita
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximálne rozmery
Pribl. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 78 g
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Nastavenie predvolených hodnôt
z: nastavené
a: nenastavené
* t Strany v časti „Prvé kroky“
Použitie prepínača alebo tlačidla
Nastavené na
A
B
C
D
Str.
Super SteadyShot
Položky
—
a
a
a
a
16*
Nastavenie dioptrickej
škály
—
a
a
a
a
19*
Podrobné zobrazenie
displeja
a
a
a
z
21
Záznamový displej
—
—
a
a
28
z
z
z
z
39
Vyváženie bielej farby
AWB (automatické
vyváženie bielej)
z
z
z
z
41
Predvolené vyváženie
bielej farby
Denné svetlo ±0
—
—
z
z
41
5 500 K, CC filter ±0
—
—
z
z
42
Denné svetlo ±0
—
—
a
z
43
Optimalizácia
dynamického rozsahu
Standard
z
z
z
z
44
Režim farieb/Kontrast/
Sýtosť/Ostrosť
Standard/±0/±0/±0
z3)
z3)
z
z
45
Oblasť automatického
zaostrenia (AF)
Široká oblasť
automatického zaostrenia
(AF)
z
a
z
z
47
AF-A
z
z2)
z
z
48
Autoflash
z4)
z4)
z4)
z4)
50
±0.0
z
z
z
z
53
Viac segmentov (meranie
v rámci 40 segmentov
v tvare včelieho plástu)
z
z
z
z
54
Posun po záberoch
z
z1)
z
z
55
±0.0
z
z
z
z
60
—
a
a
a
a
66
Citlivosť ISO/
Prispôsobenie zóny
Farebná teplota/Filter CC
Vlastné vyváženie bielej
farby
Režim AF
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Režim blesku
Kompenzácia blesku
Režim merania
Dynamický režim
Kompenzácia expozície
Režim zaostrenia (MF/AF)
Iné
—
AUTO
Režim expozície
147
Položky
Displej prehrávania
Nastavené na
A
B
C
D
Str.
Zobrazenie jedného
záberu (s údajmi o
zázname)
a
a
a
z
67
A: Snímanie AUTO (str. 26)
B: Výber scény (str. 27)
C: Vynulovanie funkcie záznamu (str. 82)
D: Nastavenie predvolených hodnôt (str. 99)
1)
Možnosť „Continuous“ v režime športovej udalosti.
„AF-C“ v režime športovej činnosti, „AF-S“ v režime makro.
3)
Možnosť „Nastavenie odporúčané fotoaparátom“ v režime AUTO alebo Výber scény.
4)„Autoflash“ alebo „Fill-flash“. (Možnosť „Rear sync.“ alebo „Wireless“ je zrušená.)
2)
Ponuka Recording
Položky
Nastavené na
A
B
C
D
Str.
L:10M
a
a
a
z
78
Quality
Fine
a
a
a
z
78
Inst.Playback
2 sec.
a
a
a
z
79
Noise reductn
On
a
a
a
z
80
Eye-Start AF
On
a
a
a
z
80
Red eye
Off
a
a
a
z
81
Flash control
ADI flash
z
a
a
z
81
Flash default
Autoflash
a
a
a
z
82
Bracket order
0t–t+
a
a
a
z
82
Image size
A: Snímanie AUTO (str. 26)
B: Výber scény (str. 27)
C: Vynulovanie funkcie záznamu (str. 82)
D: Nastavenie predvolených hodnôt (str. 99)
148
Ponuka Playback
Položky
Nastavené na
A
B
C
D
Str.
File browser
a
a
a
z
85
DPOF set
—
a
a
a
a
86
Date imprint
Off
a
a
a
z
87
Index print
—
—
—
—
—
87
Index format
A: Snímanie AUTO (str. 26)
B: Výber scény (str. 27)
C: Vynulovanie funkcie záznamu (str. 82)
D: Nastavenie predvolených hodnôt (str. 99)
Ponuka Custom
Položky
A
B
C
D
Str.
AF
z
z
a
z
88
Focus hold
a
a
a
z
88
AEL button
AE hold
a
a
a
z
88
Ctrl dial set
Shutter speed
a
a
a
z
89
Exp. comp. set
Ambient&flash
a
a
a
z
90
AF illuminator
On
a
a
a
z
90
Shutter lock
Off: no card
a
a
a
z
91
Shutter lock
On: no lens
a
a
a
z
91
AF area setup
0.3s. display
a
a
a
z
91
Monitor Disp.
Automatic
a
a
a
z
92
Rec. display
Auto rotate
a
a
a
z
92
Play. display
Auto rotate
a
a
a
z
92
Priority setup
FocusHoldButt.
Iné
Nastavené na
A: Snímanie AUTO (str. 26)
B: Výber scény (str. 27)
C: Vynulovanie funkcie záznamu (str. 82)
D: Nastavenie predvolených hodnôt (str. 99)
149
Ponuka Setup (Nastavenie)
Položky
Nastavené na
A
B
C
D
Str.
Standard
a
a
a
z
93
Mass Storage
a
a
a
z
93
Video output
—
a
a
a
a
93
Audio signals
On
a
a
a
z
94
Date/Time set
—
a
a
a
a
94
File # memory
On
a
a
a
z
95
Folder name
Std. form
a
a
a
z
95
Select folder
—
a
a
a
a
96
LCD backlight
5 sec.
a
a
a
z
97
Power save
3 min.
a
a
a
z
97
Off
a
a
a
z
97
“No”
a
a
a
z
98
LCD brightness
Transfer mode
MenuSec.Memory
Delete conf.
A: Snímanie AUTO (str. 26)
B: Výber scény (str. 27)
C: Vynulovanie funkcie záznamu (str. 82)
D: Nastavenie predvolených hodnôt (str. 99)
150
Index
Index
A
C
F
AC adaptér/nabíjačka ......140
CD-ROM .................. 110, 116
Farba ....................................12
ADI flash.............................81
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ........... 107
Farba/DEC ..........................45
Adobe RGB ........................45
AE lock ................................62
AEL button .........................88
AF area setup......................91
AF iluminátor .....................90
AF lock
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Akumulátor
Dobíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor stavu
akumulátora
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Vloženie/vybratie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Audio signals .......................94
Autoflash .............................50
Automatické zaostrenie...... 49
Automatické zaostrenie
samostatnej snímky .....49
Clean CCD ......................... 98
File browser (Prehľadávač
súborov) .......................67
Cloudy (Zamračené) ......... 42
Fill-flash ...............................50
Ctrl dial set ......................... 89
Filter CC ..............................42
Fine (Jemná) .......................78
Č
Flash (Blesk) .......................42
Číslo F ................................. 29
Čistenie.............................. 143
Bezdrôtový blesk ................51
Bod .......................................54
Bracket order ......................82
Fluorescent (Žiarivka).......42
Date imprint ....................... 87
Focus-lock (Uzamknutie
zaostrenia)......................9
Date/Time set ..................... 94
Formátovanie ......................84
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Daylight (Denné svetlo) ..... 42
H
Hi200 ...................................40
Delete conf.......................... 98
Diaľkový ovládač.............. 140
I
DirectX.............................. 101
Image Data Converter
SR .......................114, 116
Displej
Indikátor ...................... 17
Zmena zobrazenia ...... 21
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
E
Index format (Formát
indexovej
obrazovky) ...................85
Indexová tlač...............87, 118
Indexový displej..................67
Indikátor funkcie Super
SteadyShot
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Efektívny počet
pixelov........................ 145
Indikátor....... pozri „Displej“
Exp Brktg (BRK) –
skupinová expozícia ... 57
ISO .......................................39
Index
B&W – Čiernobiele............45
Flash control .......................81
FocusHoldButt....................88
D
Dynamický režim ............... 55
B
File # memory .....................95
Clona ................................... 11
Automatické zaostrovanie ..... 8
Automatické zaostrovanie
spúšťané snímačom
očí..................................80
Farebná teplota ...................42
Inštalácia ...................109, 116
Expozícia............................. 11
Externý blesk.............. 51, 141
151
J
Jazyk.....................................94
Ponuka Custom 1........ 88
Nepretržité snímanie
záznamu ....................... 56
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Ponuka Custom 2........ 91
Nepretržitý posun .............. 57
Ponuka Playback 1 ..... 83
New folder
(Nový priečinok).........96
Menu ................................... 75
Jeden posun.........................58
Ponuka Playback 2 ..... 86
JPEG....................................78
Ponuka Recording 1 ..... 78
JPG ....................................107
Ponuka Recording 2 ..... 81
Nočný záber
(Farba/DEC) ............... 45
K
Ponuka Setup 1
(Nastavenie 1)............. 93
Nočný záber (režim výberu
scény) ...........................28
Karta „Memory Stick
Duo“ ...........................135
Ponuka Setup 2
(Nastavenie 2)............. 95
Kompenzácia blesku ..........53
Ponuka Setup 3
(Nastavenie 3)............. 97
Kondenzácia vlhkosti....... 144
Konektor DC-IN .............. 140
Kontrast ...............................46
Kontrolka prístupu
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Meranie v rámci
40 segmentov v tvare
včelieho plástu ............ 54
O
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) ...........47
Očnicový kryt ..................... 36
Okamžité prehrávanie ....... 79
Okolitý posun ..................... 58
Monitor Disp. ..................... 92
Operačný systém ...... 101, 115
Kopírovanie záberov do
počítača ..............102, 115
N
Optimalizácia dynamického
rozsahu .........................44
Krajinka (Farba/DEC) ......45
Nabíjačka pre akumulátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Ostrosť ................................. 46
Nabíjanie akumulátora
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
P
Nasadenie objektívu
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
PictBridge.......................... 118
Nasnímanie záberu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Pixel ..................................... 12
Krajinka (režim výberu
scény)............................27
Kryt sánok na
príslušenstvo .............. 141
Kvalita záberu...............12, 78
L
LCD brightness (Intenzita
jasu LCD displeja) ......93
Lo80 .....................................40
Lokálny rámček
zaostrenia .....................48
Nastavenie dátumu a času
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
M
Macro (blízke objekty) ......27
Nastavenie dioptrickej škály
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Manuálna expozícia ...........32
Nastavenie expozície ......... 60
Manuálne zaostrenie..........66
Nastavenie predvolených
hodnôt.......................... 99
Manuálny posun .................34
Mass Storage
(Veľkokapacitné
médium) .......................93
152
MenuSec.Memory ............. 97
Nočný portrét ..................... 28
Názov priečinka ................. 95
Názov súboru ................... 107
Nepretržité automatické
zaostrenie (AF)........... 49
Otočenie .............................. 71
PC............... pozrite „Počítač“
Picture Motion
Browser ...................... 109
Play. display.........................92
Počet záberov......................22
Počítač ...............................100
Kopírovanie
záberov ............... 102, 115
Macintosh .................. 115
Odporúčané
prostredie ........... 101, 115
Prezeranie obrazových
súborov, ktoré ste uložili
na počítači na
fotoaparáte ................108
Softvér................ 109, 110
Windows ....................100
Počítač Macintosh.............115
Odporúčané
prostredie ...................115
Počítač s operačným
systémom
Windows.................... 100
Odporúčané
prostredie .................. 101
Podexponovanie .................11
Prepínač ochrany proti
zápisu.......................... 135
Preventívne opatrenia ..... 143
Prezentácia.......................... 86
Prezeranie záberu .............. 67
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Priama tlač ........................ 118
Pomalá synchronizácia.......64
Priame manuálne
zaostrenie..................... 49
Pomer kompresie..........13, 78
Pridržanie spúšte .................. 8
Ponuka Custom 1................88
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Ponuka Custom 2................91
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim blesku.................50, 82
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim merania....................54
Režim tlače jednej
fotografie....................118
Režim zaostrovania ............46
Riešenie problémov .........122
Rozmazanie...........................9
Priečinok obsahujúci
obrazové súbory........ 107
Rozsah blesku ...............39, 52
Ponuka Playback 2 .............86
Ponuka Recording 1 ...........78
Priorita clony ...................... 29
Rýchlosť uzávierky .............11
Ponuka Recording 2 ...........81
Priorita rýchlosti
uzávierky...................... 31
S
Priority setup ...................... 88
Samospúšť ...........................57
Pripojenie
Select folder ........................96
Ponuka Playback 1 .............83
Ponuka Setup 1
(Nastavenie 1)..............93
Ponuka Setup 2
(Nastavenie 2)..............95
Počítač........................ 103
Ponuka Setup 3
(Nastavenie 3)..............97
Televízny prijímač....... 73
Popis jednotlivých častí......14
Prípona ...................... 107, 108
Popruh na rameno ..............16
Programované snímanie ..... 26
Portrét (Farba/DEC)..........45
Protect – ochrana ............... 84
Portrét (režim výberu
scény)............................27
Posun vyváženia bielej
farby..............................59
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Predvolené vyváženie bielej
farby..............................41
Preexponovanie ..................11
Pre-flash TTL......................81
R
Shutter lock (Uzamknutie
spúšte) ..........................91
Sieťová šnúra
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie BULB .................35
Snímanie s dlhou
expozíciou ....................35
Softvér .......................109, 110
RAW.................................... 79
sRGB ...................................46
Rámček bodového
zaostrenia..................... 47
Standard (Farba/DEC) ......45
Red eye................................ 81
Standard
(Kvalita záberu) ..........78
Release ................................ 88
Súprava DPOF....................86
Reset.................................... 82
Sýtosť....................................46
Index
Posun programu..................28
Tlačiareň .................... 119
Rozsah Ev ...............33, 58, 62
Režim AF............................ 48
Š
Šetrenie energie ..................97
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Široký rámček
zaostrenia .....................47
Športová udalosť.................27
153
T
Z
Technické údaje ................ 145
Zadná synch. ...................... 50
Televízny prijímač ..............73
Tieň ......................................42
Zamknutie nastavenia
expozície...................... 62
Tlač .................................... 117
Zaostrenie............................. 8
V zobrazení
samostatného
záberu ......................... 118
Západ slnka
(Farba/DEC)............... 45
Zobrazenie viacerých
záberov na displeji...... 118
Západ slnka (režim výberu
scény) ........................... 27
Záznamové médium
Transfer mode.....................93
Počet záberov.............. 22
Transfokácia (Zoom)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vloženie/vybratie
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Zníženie šumu.................... 80
U
Zobrazenie histogramu ..... 69
Upozornenie na limit
jasu................................69
Zobrazenie hĺbky
ostrosti ......................... 65
USB kábel ................. 103, 119
Zobrazenie informácií o
zázname ........... 18, 21, 92
V
Zone Matching................... 40
Veľkosť záberu ....................12
Zväčšenie ............................ 72
Viacsegmentové..................54
Video output.......................93
Vlastné vyváženie bielej
farby..............................43
Vnútorná dobíjateľná
batéria......................... 144
Volfrám................................42
Výber scény.........................27
Vymazanie ..........................83
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Vysokorýchlostné
synchronizované
snímanie ..................... 141
výstraha – otrasy fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Výstražné hlásenia ...........133
Vyváženie bielej farby .......41
Vyváženie stredu ................54
154
Ž
Živé ..................................... 45
Obchodné značky
•
je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a DirectX sú
registrované obchodné známky alebo
obchodné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo ostatných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple
Computer, Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• CompactFlash je obchodná značka
spoločnosti SanDisk Corporation.
• Microdrive je ochranná značka spoločnosti
Hitachi Global Storage Technologies
registrovaná v USA a/alebo iných krajinách.
• Adobe je ochrannou známkou alebo
obchodnou značkou spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených štátoch
amerických a/alebo ďalších krajinách.
• Funkcia pokročilej optimalizácie
dynamického rozsahu používa technológiu
od spoločnosti
Apical Limited.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
155
2-689-106-42 (1)
Pred operáciou
Používanie funkcií
snímania
Používanie funkcií
prezerania
Digitálna jednooká zrkadlovka
Príručka používateľa/
Riešenie problémov
Práca s ponukou
Menu
Práca s počítačom
100
Tlač záberov
DSLR-A100
Riešenie problémov
Iné
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a
základné funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a
príručku „Prvé kroky“ (samostatná knižka). Návod a príručku si
schovajte, ešte ich môžete potrebovať.
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii
Služby Zákazníkom.
© 2006 Sony Corporation
Index
Download PDF

advertising