Sony | DSLR-A390 | Sony DSLR-A390 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Stručná príručka
DSLR-A390
Príprava
Fotografovanie
Akumulátor
Objektív
Pamäťová karta
Nastavenie dátumu/času
1
1
1
1
Akumulátor nechajte nabiť dokiaľ
kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pre zákazníkov v USA a v Kanade
Odstráňte kryt závitu pre objektív z
fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
Otvorte kryt pamäťovej karty.
Zapnite fotoaparát.
1 Prepínač režimu nastavte na
AUTO.
Stlačte
.
 Skontrolujte, že prepínač LIVE VIEW/OVF
je v polohe „LIVE VIEW“.
Prepínač LIVE VIEW/OVF
Kontrolka nabíjania
CHARGE
2
 Vnútorných častí sa nedotýkajte.
 Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo
oblastiach než je USA a Kanada
prach, objaví sa na fotografii.
Fotoaparát ani objektív nenechávajte
bez nasadených krytov. Ak
potrebujete vymeniť objektív, urobte
to rýchlo a na bezprašnom mieste.
Napájací kábel
2
Kontrolka nabíjania
CHARGE
2
Prehrávanie
Vložte pamäťovú kartu a zvoľte typ
pamäťovej karty, ktorú chcete používať,
pomocou prepínača pamäťových
kariet.
Lícna strana (pamäťová karta SD)
2 Skontrolujte objekt na LCD
monitore.
2
Ovládacie
tlačidlo
Na prehranie predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka: stlačte / na
ovládacom tlačidle.
Návrat do režimu fotografovania:
Nastavte dátum/čas.
Zo spodnej strany
podoprite objektív.
Časť kontaktov
Odstránenie záberu
Stlačte
.
3 Čiastočným stlačením spúšte
vykonajte zaostrenie.
Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte
indexové značky podľa vyobrazenia.
 Čiastočným stlačením spúšte a
Lícna strana („Memory Stick PRO
Duo“)
Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.
pridržaním dôjde k aktivovaniu
automatického zaostrenia.
Časť kontaktov
 Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete
počuť kliknutie.
 Počas snímania odstráňte kryt
objektívu.
Zasuňte akumulátor na doraz, pričom
jeho špičkou zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku akumulátora.
Uchopte stranu fotoaparátu
určenú na držanie.
 Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát
vypnite.
 Informácie o dostupných typoch
pamäťových kariet nájdete v Návode na
používanie.
4 Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte.
Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho
fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na
používanie“.
Download PDF

advertising