Sony | SLT-A65VL | Sony SLT-A65VL Návod na použitie

4-287-955-23(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Príprava fotoaparátu
Snímanie a prezeranie
záberov
Návod na používanie
A-mount
Snímanie záberov prispôsobených
snímanému objektu
Používanie funkcií
snímania
Používanie funkcií
prehrávania
Zoznam funkcií
Zobrazenie zaznamenaných
záberov v počítači
Iné
Register
SLT-A65/SLT-A65V
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ
je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry
z elektrickej zástrčky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
tento SLT-A65V Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice R&TTE
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 7
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaných súčastí ........................................... 10
Identifikácia súčastí ...................................................... 11
Nabíjanie akumulátora ................................................. 17
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva
sa samostatne) .......................................................... 19
Nasadenie objektívu ..................................................... 22
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín .................. 25
Pred snímaním ............................................................... 28
Nastavenie vizuálnej ostrosti hľadáčika (dioptrická
korekcia) .......................................................... 28
Správne držanie fotoaparátu .................................. 28
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov ........................................ 29
Nahrávanie videozáznamov ......................................... 31
Prehrávanie nasnímaných záberov ............................. 32
Vymazávanie záberov (vymazať) ................................ 33
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
Nastavenie uhla displeja LCD ..................................... 34
Snímanie v rôznych režimoch snímania ..................... 35
......................................................................... 36
Scene Selection ................................................ 37
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama
............................................................................ 38
Continuous Advance Priority AE ................... 39
Používanie funkcií snímania
Používanie blesku .......................................................... 40
Úprava jasu záberu ....................................................... 42
Výber dynamického režimu ............................ 44
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP)
..................................................................................... 45
5
Nastavenie veľkosti záberov ........................................ 46
Image Size ................................................................. 46
Panorama: Size ......................................................... 46
Používanie funkcií prehrávania
Zväčšenie záberov ......................................................... 48
Prepnutie na zobrazenie zoznamu záberov ................ 49
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke .............. 50
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo
prepínača ................................................................... 51
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .......... 52
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn
(Funkcia) ................................................................... 53
Funkcie volené tlačidlom MENU ............................... 55
Používanie sprievodcu funkciami fotoaparátu .......... 62
Sprievodca funkciami fotoaparátu ......................... 62
Tip na snímanie ........................................................ 62
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Používanie s počítačom ................................................ 64
Používanie softvéru ....................................................... 66
Výber spôsobu vytvorenia disku s videozáznamami
..................................................................................... 70
Iné
Zoznam ikon na obrazovke ......................................... 73
Funkcie dostupné pre všetky režimy snímania .......... 76
Dostupné režimy blesku ............................................... 77
Získanie ďalších informácií o fotoaparáte (Príručka α)
..................................................................................... 78
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a
času nahrávania ........................................................ 79
Technické údaje ............................................................. 83
Register ........................................................................................ 91
6
Príprava fotoaparátu
Informácie o používaní fotoaparátu
Postup snímania
• V tomto fotoaparáte sú k dispozícii
dva režimy zobrazovania objektov:
režim displeja LCD, pri ktorom sa
používa displej LCD, a režim
hľadáčika, pri ktorom sa používa
hľadáčik.
• Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od
záberov, ktoré sa zobrazovali pred
nahrávaním.
zariadenia alebo softvéru
používaného s fotoaparátom. Oči
malých detí sú mimoriadne citlivé
(najmä ak ide o deti mladšie ako šesť
rokov). Skôr než im dovolíte prezerať
si trojrozmerné obrázky, poraďte sa s
odborníkom, ako je napríklad
pediater alebo oftalmológ. Dbajte na
to, aby deti dodržiavali preventívne
opatrenia uvedené vyššie.
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
• Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je
kompatibilné so štandardom 1080 60i
alebo so štandardom 1080 50i,
hľadajte nasledujúce značky na dolnej
strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
videozáznamami vo formátoch 1080
50p aj 60p. Na rozdiel od doterajších
štandardných režimov snímania, v
ktorých sa používa prekladané
snímanie, sa v tomto fotoaparáte
používa progresívne snímanie. To
vedie k zvýšeniu rozlíšenia a snímaniu
jemnejších a realistickejších záberov.
• Pri prezeraní trojrozmerných záberov
zaznamenaných pomocou fotoaparátu
na monitoroch kompatibilných s
trojrozmerným zobrazovaním môžete
na sebe pozorovať nepríjemné
príznaky, ako je napríklad únava
zraku, závraty alebo celková únava.
Pri prezeraní trojrozmerných záberov
vám odporúčame, aby ste si v
pravidelných intervaloch dávali
prestávky. Keďže každý jednotlivec
má iné nároky na to, ako často si
potrebuje oddýchnuť od sledovania,
nájdite si svoj interval, ktorý vám
najviac vyhovuje. Ak sa necítite
dobre, prestaňte s prezeraním
trojrozmerných záberov a v prípade
potreby vyhľadajte lekára. Pozrite si aj
návod na používanie pripojeného
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo pamäťovej karty
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Informácie o displeji LCD,
elektronickom hľadáčiku,
objektíve a obrazovom snímači
• Pri výrobe displeja LCD a
elektronického hľadáčika sa používajú
tie najprecíznejšie technológie, ktoré
umožňujú efektívne využiť až 99,99 %
pixlov. Na displeji LCD a v
elektronickom hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé
tmavé alebo jasné bodky (biele,
červené, modré alebo zelené).
Tieto bodky vznikajú normálne pri
výrobe a nemajú žiadny vplyv na
zábery.
• Fotoaparát nedržte za displej LCD.
• Nevystavujte fotoaparát slnečnému
svetlu a nesnímajte príliš dlho proti
slnku. Interný mechanizmus sa môže
poškodiť. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže
vzniknúť požiar.
7
Informácie o používaní fotoaparátu
• Na zadnej strane a okolo otočného
čapu pántov displeja LCD sa
nachádza magnet. Preto neodkladajte
do blízkosti displeja LCD nič, čo by
mohlo byť negatívne ovplyvnené
pôsobením magnetu, ako sú napríklad
diskety alebo kreditné karty.
• V chladnom prostredí sa môžu v
obraze na displeji zobrazovať
pohybové stopy. Toto nie je porucha.
Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej pracovať normálne.
Informácie o dlhodobom
snímaní
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej
doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu.
Ak teplota dosiahne určitú úroveň, na
displeji sa zobrazí znak
a
fotoaparát sa automaticky vypne. Ak
sa napájanie vypne, ponechajte
fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý,
aby teplota fotoaparátu poklesla na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokých teplotách okolia sa
rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže znížiť kvalita záberov. Preto
vám odporúčame, aby ste počkali,
kým klesne teplota fotoaparátu, a až
potom pokračovali v snímaní.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je porucha.
Poznámky k importu
videozáznamov vo formáte
AVCHD View* do počítača
Pri importe videozáznamov vo formáte
AVCHD View do počítača so systémom
Windows použite softvér „PMB“, ktorý
je k dispozícii na disku CD-ROM (je
súčasťou dodávky).
* Videozáznamy vo formáte AVCHD
View sú videozáznamy, ktoré boli
nahraté v režime [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] funkcie [File
Format].
8
Informácie o prehrávaní
videozáznamov v iných
zariadeniach
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré boli nahraté týmto
fotoaparátom, nie je možné prehrávať
v nasledujúcich zariadeniach:
–v iných zariadeniach kompatibilných
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
–v zariadeniach nekompatibilných s
formátom AVCHD
V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré
boli nahraté týmto fotoaparátom,
preto nie je možné prehrávať v iných
zariadeniach, než sú zariadenia
podporujúce formát MPEG-4 AVC/
H.264.
• Vytvorené disky s obrazom v HD
kvalite (s vysokým rozlíšením) je
možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
Prehrávače alebo rekordéry diskov
DVD nemôžu prehrávať disky so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením), pretože tieto nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Zariadenia na prehrávanie alebo
nahrávanie diskov DVD môžu okrem
toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením).
• Videozáznamy vo formáte 1080 60p/
50p sa môžu prehrávať iba v
kompatibilných zariadeniach.
Informácie o používaní fotoaparátu
Zariadenia kompatibilné so
systémom GPS (iba model
SLT-A65V)
• Ak chcete zistiť, či fotoaparát
podporuje funkciu GPS, skontrolujte
názov modelu fotoaparátu.
Model kompatibilný so systémom
GPS: SLT-A65V
Model nekompatibilný so systémom
GPS: SLT-A65
• Funkciu GPS používajte v súlade s
nariadeniami krajín a oblastí, v
ktorých ju používate.
• Ak nechcete zaznamenávať
informácie o svojej polohe, nastavte
prepínač funkcie [GPS On/Off] na
hodnotu [Off] (s. 60).
• Ak sa nachádzate v lietadle, po
príslušnej výzve personálu
nezabudnite vypnúť svoj fotoaparát.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady záberov sú reprodukcie. Nejde
o skutočné zábery nasnímané týmto
fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode
Ak nie je v tomto návode uvedené inak,
údaje o výkone a technické údaje boli
definované za nasledujúcich
podmienok: pri bežnej teplote okolitého
prostredia 25 °C a s použitím
akumulátora nabíjaného ešte 1 hodinu
potom, ako zhasne indikátor
CHARGE.
Názov modelu
Tento návod sa vzťahuje na viacero
modelov, ktoré sa dodávajú s rôznymi
objektívmi.
Názov modelu sa líši v závislosti od
dodaného objektívu. Dostupnosť
modelu sa líši v závislosti od konkrétnej
krajiny alebo oblasti.
Názov
modelu
objektív
SLT-A65/
A65V
–
SLT-A65K/
A65VK
DT18-55 mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT18-55 mm a
DT55-200 mm
SLT-A65M/
A65VM
DT18-135 mm
Poznámky pre snímanie s
hľadáčikom
Tento fotoaparát je vybavený
hľadáčikom XGA s organickou
elektroluminiscenciou a vysokým
rozlíšením a kontrastom. Hľadáčik
dosahuje široký zorný uhol a dlhý očný
reliéf, ktorý je takmer porovnateľný s
fotoaparátom DSLR-A900 vybaveným
35mm snímačom s plnou veľkosťou.
Vhodným vyvážením rôznych prvkov je
hľadáčik fotoaparátu skonštruovaný tak,
aby umožňoval ľahké pozeranie.
• Pri okrajoch hľadáčiku môže byť
obraz mierne deformovaný. Toto nie
je príznakom poruchy.
Ak chcete skontrolovať každý detail
celej kompozície, môžete použiť LCD
monitor.
• Ak posuniete kameru počas pozerania
do hľadáčika alebo budete hýbať
očami, môže sa obraz v hľadáčiku
deformovať alebo zmeniť farby. Toto
je spôsobené charakteristikou šošovky
alebo zobrazovacieho zariadenia a nie
je príznakom poruchy. Pri snímaní
záberov vám odporúčame pozerať sa
do stredu hľadáčika.
9
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaných súčastí
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (s. 9). Dodané
príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
Spoločné príslušenstvo
• Fotoaparát (1)
• BC-VM10A Nabíjačka
akumulátora (1)
• Napájací kábel (1)* (v USA a v
Kanade sa predáva samostatne)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér pre
fotoaparát α
– Príručka α
• Návod na používanie (tento
návod) (1)
SLT-A65K/A65VK
* S fotoaparátom sa môže dodávať
niekoľko napájacích káblov.
Použite ten, ktorý zodpovedá vašej
krajine alebo oblasti.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
• Kábel USB (1)
• Objektív s transfokátorom DT1855 mm (1)/Kryt prednej strany
objektívu (1)/Kryt balenia (1)
SLT-A65Y/A65VY
• Objektív s transfokátorom
DT18-55 mm (1)/Kryt prednej
strany objektívu (1)/Kryt
balenia (1)
• Objektív s transfokátorom
DT55-200 mm (1)/Kryt
prednej strany objektívu (1)/
Kryt zadnej strany objektívu
(1)/Tienidlo objektívu (1)
SLT-A65M/A65VM
• Popruh na rameno (1)
10
• Objektív s transfokátorom
DT18-135 mm (1)/kryt prednej
strany objektívu (1)/kryt
zadnej strany objektívu (1)/
tienidlo objektívu (1)
Identifikácia súčastí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
Príprava fotoaparátu
A Tlačidlo spúšte (29)
L Prepínač režimu (35)
B Vypínač napájania (25)
M Tlačidlo
C Ovládacie koliesko
D Snímač na diaľkové
ovládanie (44)
E Indikátor samospúšte (44)
F Kontakty objektívu*
G Zrkadlo*
H Tlačidlo zobrazenia ukážky
(51)
I Montážny otvor
J Zabudovaný blesk* (40)
K Mikrofón**
(Vyklopenie
blesku) (40, 51)
N Montážna značka (22)
O Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(23)
P Prepínač režimu zaostrenia
(51)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu. Môže to
spôsobiť šum alebo znížiť
hlasitosť.
11
Identifikácia súčastí
Zadná strana
A Očnicové snímače
H Ovládacie tlačidlo
v/V/b/B/DISP (zobrazenie)
(51)/WB (vyváženie bielej)
(51)/
(jednotka)
(44, 51)/
(obrazový efekt)
(51)
B Hľadáčik*
• Keď sa pozeráte do
hľadáčika, je aktivovaný
režim hľadáčika a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika,
obnoví sa režim zobrazovania
na displeji LCD.
I Ovládacie tlačidlo
(Zadávanie)/Tlačidlo AF
(51)/Tlačidlo sledovania
objektu (51)
C Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (28)
D Displej LCD (73)
J
E Snímač svetla
F Očnicový kryt
G Snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (52, 53)
Zobrazenie:
tlačidlo
(Otočenie obrázka)(51)
12
K
(tlačidlo sprievodcu
funkciami fotoaparátu) (62)
Zobrazenie:
tlačidlo
(Odstrániť) (33)
tlačidlo (Prehrať) (32)
* Nedotýkajte sa priamo tejto
časti.
Identifikácia súčastí
Horná strana
Príprava fotoaparátu
A Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo
B MENU tlačidlo (55)
C MOVIE tlačidlo (31, 51)
D FINDER/LCD tlačidlo (51)
E
I Snímanie: Tlačidlo AEL
(Aretácia AE) (51)/tlačidlo
AV (Hodnota clony) (51)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Oddialenie) (48)/tlačidlo
(Register záberov) (49)
tlačidlo (Expozícia) (42)
F ISO tlačidlo (51)
G
Značka polohy
obrazového snímača
H Snímanie: tlačidlo
(Inteligentný
telekonvertor) (51)/tlačidlo
lupy zaostrenia (51)
Zobrazenie:
tlačidlo
(Priblíženie) (48)
13
Identifikácia súčastí
Bočné strany/Dolná strana
A Háčiky pre popruh na rameno
• Pripevnite oba konce
popruhu k fotoaparátu.
diaľkového ovládača
smeroval dopredu.
C Reproduktor
D Konektor DC IN
• Pri pripájaní sieťového
adaptéra striedavého prúdu
AC-PW10AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor sieťového
adaptéra striedavého prúdu
do konektora DC IN na
fotoaparáte.
E Konektor pre mikrofón
B Konektor REMOTE
• Keď pripájate diaľkový
ovládač RM-L1AM (predáva
sa samostatne) k fotoaparátu,
zástrčka pre diaľkový ovládač
musí byť zapojená do
konektora REMOTE tak,
aby vodiaca drážka zástrčky
bola zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE. Dbajte, aby kábel
14
• Pri pripojení externého
mikrofónu sa interný
mikrofón automaticky vypne.
Ak ide o typ externého
mikrofónu bez vlastného
napájania, napájanie
mikrofónu zabezpečuje
fotoaparát.
F Konektor HDMI (50)
G Konektor
(USB)
Identifikácia súčastí
H Indikátor prístupu (20)
I Zásuvka na pamäťovú kartu
(19)
J Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu (19)
K Komôrka pre akumulátor
(19)
Príprava fotoaparátu
L Kryt akumulátora (19)
M Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm. So
skrutkami dlhými 5,5 mm a
viac nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát na statív.
Nepokúšajte sa použiť dlhšie
skrutky – mohli by ste
poškodiť fotoaparát.
15
Identifikácia súčastí
objektív
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A65K/
A65VK/A65Y/A65VY)
C Stupnica ohniskovej
vzdialenosti
D Index ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu
F Prepínač režimu zaostrenia
G Montážna značka
H Značka tienidla objektívu
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A65Y/
A65VY)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A65M/
A65VM)
A Zaostrovací prstenec
B Krúžok transfokátora
16
I Prepínač aretácie
transfokátora
• Modely DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM sú navrhnuté pre
fotoaparáty Sony s adaptérom
A-mount (modely s
obrazovým snímačom APS-C).
Tieto objektívy nemôžete
použiť na fotoaparáte s 35 mm
objektívom.
• Ak ide o iné modely než
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM,
pozrite si návod na používanie
dodaný s objektívom.
Nabíjanie akumulátora
1
Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje
miesto.
17
Príprava fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Akumulátor sa postupne vybíja, aj keď ho nepoužívate. Ak nechcete
premeškať príležitosť na snímanie, pred použitím skontrolujte
zostávajúcu úroveň nabitia akumulátora. Ak akumulátor nie je
dostatočne nabitý, znova ho nabite.
Nabíjanie akumulátora
2
Zapojte nabíjačku
akumulátora do
elektrickej zástrčky.
Verzia pre USA a Kanadu
Zásuvka
Svieti: nabíja sa
Zhasne: nabíjanie je dokončené
Doba nabíjania približne 175 minút
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Indikátor CHARGE
Verzia pre iné krajiny a oblasti
ako USA a Kanada
Indikátor CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a
podmienok nabíjania.
• Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozmedzí
od 10 °C do 30 °C. Pri iných teplotách sa akumulátor nemusí dať efektívne
nabiť.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky.
18
Vloženie akumulátora alebo
pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
Posunutím otváracej
páčky krytu akumulátora
otvorte kryt.
2
Akumulátor úplne
zasuňte, pričom jeho
špičkou zároveň zatlačte
na zaisťovaciu páčku.
Príprava fotoaparátu
1
Zaisťovacia páčka
3
Dajte pozor, aby bol
orezaný roh
nasmerovaný správne.
4
Posunutím krytu
pamäťovej karty otvorte
kryt.
19
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
5
Vložte pamäťovú kartu.
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby so
zacvaknutím zapadla na svoje
miesto.
Orezaný roh karty musí byť pri
vkladaní nasmerovaný tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
6
Dajte pozor, aby bol
orezaný roh
nasmerovaný správne.
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte
pozor, aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
Vybratie pamäťovej karty
Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu, potom otvorte kryt a
zatlačte na pamäťovú kartu.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami
fotoaparátu. Pri používaní sa zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v
percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
20
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
„Battery
exhausted.“
Kapacita
akumulátora Vysoká
Nízka
Nemôžete
snímať ďalšie
snímky.
Dostupné pamäťové karty
Typy pamäťových kariet
Statické
Videozáznamy
zábery
Memory Stick PRO Duo
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD (pamäťová karta)
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
SDHC (pamäťová karta)
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
SDXC (pamäťová karta)
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
V tomto
návode
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• Funkciu MultiMediaCard nie je možné použiť.
Poznámka
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do
počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a
nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred
pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie
kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k
nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty.
Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k
vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa
používa na pamäťových kartách SDXC.)
21
Príprava fotoaparátu
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce pamäťové karty.
Nedá sa však zaručiť, že všetky pamäťové karty budú s týmto
fotoaparátom aj fungovať.
Nasadenie objektívu
1
Odstráňte kryt závitu
objektívu z fotoaparátu a
odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a
mimo prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní zložte predný kryt
objektívu z prednej strany
objektívu.
2
3
Pri nasadzovaní
objektívu zarovnajte k
sebe oranžové značky
(montážne značky) na
objektíve a na
fotoaparáte.
Kryt prednej strany objektívu
Kryt závitu objektívu
Kryt balenia
Oranžové značky
Pootočte objektívom v
smere hodinových
ručičiek tak, aby so
zacvaknutím zapadol na
svoje miesto.
• Pri nasadzovaní držte objektív
rovno.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
22
Nasadenie objektívu
• Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív
prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená
opora.
• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Nedotýkajte sa časti objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia
alebo zaostrenia.
Odpojenie objektívu od fotoaparátu
2
Úplne stlačte
uvoľňovacie tlačidlo
objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek,
kým sa nezastaví.
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
Nasaďte kryty na prednú
a zadnú stranu
fotoaparátu a kryt závitu
objektívu na fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich
odstráňte prach.
• Kryt zadnej strany objektívu sa
nedodáva so súpravou objektívu
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Keď
objektív uchovávate bez nasadenia
na fotoaparáte, kúpte si kryt
zadnej strany objektívu ALC-R55.
23
Príprava fotoaparátu
1
Nasadenie objektívu
Nasadenie tienidla objektívu
Tienidlo objektívu sa odporúča
používať, aby ste obmedzili vplyv
oslňujúceho svetla a zabezpečili
maximálnu kvalitu záberov.
Priložte tienidlo k montážnemu
adaptéru na konci valca objektívu a
otáčajte tienidlom v smere
hodinových ručičiek, kým s cvaknutím
nezapadne na svoje miesto.
Poznámky
• Tienidlo objektívu sa nedodáva s modelom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM.
Namiesto toho môžete použiť typ ALC-SH108 (predáva sa samostatne).
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte
tienidlo objektívu, keď používate blesk.
• Pri uskladnení tienidlo objektívu otočte a nasaďte ho na objektív naopak.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Nečistoty alebo prach, ktoré pri výmene objektívu preniknú do
vnútorných častí fotoaparátu a prilipnú k povrchu obrazového
snímača (súčasti, ktorá funguje ako film), sa v závislosti od prostredia,
v ktorom fotografujete, môžu zobraziť aj na zábere ako tmavé škvrny.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo
snímať rýchlo a mimo prašných priestorov.
24
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie
hodín
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1
Príprava fotoaparátu
Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2
Skontrolujte, či je na
displeji LCD vybratá
položka [Enter], a potom
stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
3
Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle
vyberte oblasť a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
25
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
4
Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou
tlačidiel b/B a
numerické hodnoty sa
nastavujú pomocou
tlačidiel v/V.
[Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia letného
času.
[Date Format:]: slúži na výber
formátu zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5
Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky a
potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
6
Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter], a
potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na
nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších
zapnutiach, musíte použiť ponuku.
Tlačidlo MENU t
26
1 t [Date/Time Setup]
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Opätovné nastavenie oblasti
Môžete nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám
umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu v
zahraničí.
Tlačidlo MENU t
1 t [Area Setting]
Zachovanie nastavenia dátumu a času
27
Príprava fotoaparátu
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný
akumulátor.
Pred snímaním
Nastavenie vizuálnej ostrosti hľadáčika
(dioptrická korekcia)
Nastavte ovládač koliesko
dioptrickej korekcie podľa
ostrosti vášho zraku tak, aby
sa indikátory v hľadáčiku
zobrazovali jasne.
Poznámka
• Nástavec na dioptrickú korekciu (predáva sa samostatne) sa nemôže používať
s týmto fotoaparátom.
Správne držanie fotoaparátu
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu,
ktorá zabráni pohybom fotoaparátu.
V režime displeja LCD
V režime hľadáčika
V režime hľadáčika
(zvislá poloha)
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite objektív.
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
28
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku
.
1
Nastavte prepínač
režimov do polohy
alebo do polohy (Flash
Off).
alebo
Držte fotoaparát a sledujte snímaný objekt na
displeji LCD alebo v hľadáčiku.
3
Nastavte oblasť
automatického
zaostrenia tak, aby
prekrývala požadovaný
objekt.
• Ak bliká indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu), pri snímaní
postupujte opatrne a fotoaparát
pevne držte alebo použite statív.
4
Keď sa používa objektív
s transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora a
potom vyberte záber.
Indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu)
Oblasť automatického
zaostrenia
Krúžok
transfokátora
29
Snímanie a prezeranie záberov
2
Snímanie statických záberov
5
Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla
spúšte.
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor z alebo indikátor
(indikátor zaostrenia).
Indikátor zaostrenia
6
30
Záber nasnímajte
úplným stlačením
spúšte.
Nahrávanie videozáznamov
1
Ak chcete spustiť
nahrávanie, stlačte
tlačidlo MOVIE.
Tlačidlo MOVIE
2
Snímanie a prezeranie záberov
• Nahrávanie videozáznamov je
možné spustiť z ľubovoľného
režimu expozície.
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky. Ak ich
chcete nastaviť na konkrétne
hodnoty, nastavte prepínač
režimov na hodnotu
(Videozáznam) (s. 35).
• Zaostrenie fotoaparátu sa v režime
automatického zaostrovania
upravuje priebežne.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte
tlačidlo MOVIE.
Poznámky
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky fotoaparátu a
objektívu v prevádzke. Nahrávanie zvuku môžete vypnúť nastavením funkcie
[Audio Recording] na hodnotu [Off] (s. 56).
• Doba nepretržitého nahrávania videozáznamu môže byť kratšia, čo závisí od
teploty okolitého prostredia alebo od stavu fotoaparátu. Bližšie informácie
nájdete v časti „Poznámky k nepretržitému nahrávaniu videozáznamov“.
• Keď sa zobrazuje značka
znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu klesne.
31
Prehrávanie nasnímaných záberov
1
Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2
Tlačidlo MENU t
1 t [View Mode] t
vyberte požadovaný režim
• Ak chcete prehrávať statické zábery, vyberte možnosť [Folder
View(Still)]. Ak chcete prehrávať videozáznamy, vyberte možnosť
[Folder View(MP4)] alebo možnosť [AVCHD View], podľa toho, o
aký formát súboru ide.
3
Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle
vyberte záber.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Počas prehrávania videozáznamov
Používanie ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho kolieska
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania z
Rýchle prevíjanie dopredu
B
Rýchle prevíjanie dozadu
b
Pomalé prevíjanie dopredu
Otáčanie ovládacieho kolieska
doprava počas pozastavenia
Pomalé prevíjanie dozadu
Otáčanie ovládacieho kolieska doľava
počas pozastavenia
• Videozáznam sa prehráva po
jednotlivých snímkach.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
v
Poznámka
• Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na
tomto fotoaparáte.
32
Vymazávanie záberov (vymazať)
Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazeného záberu
Zobrazte záber, ktorý
chcete vymazať, a
potom stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2
Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle
vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
33
Snímanie a prezeranie záberov
1
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
Nastavenie uhla displeja LCD
Nastavte displej LCD do uhla,
ktorý vám uľahčí pozeranie.
• Displej LCD sa dá vyklopiť až do
uhla 180°.
• Displej LCD sa dá otočiť doľava o
270° z pozície, v ktorej je displej
LCD otočený dopredu.
• Keď sa displej LCD nepoužíva,
odporúčame vám, aby ste ho zavreli
tak, že strana s obrazovkou bude
priklopená k fotoaparátu.
Poznámka
• Keď je displej LCD otvorený, očnicový
snímač nemusí fungovať v rôznych
situáciách, vrátane snímania z nízkej
polohy. Keď sa pozriete do hľadáčika a
režim zobrazovania na displeji LCD sa
automaticky neprepne, stlačte tlačidlo
FINDER/LCD.
34
Snímanie v rôznych režimoch
snímania
Nastavte prepínač režimu na
požadovaný režim.
Vo fotoaparáte sú k dispozícii nasledujúce režimy snímania:
(Auto+)
Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať
ľubovoľné objekty za ľubovoľných podmienok, pretože
fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe
ktorého upraví nastavenia. Ak chcete snímať bez
použitia blesku, vyberte možnosť „Flash Off“.
Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky
snímania a automaticky nastavuje zodpovedajúce
nastavenie. Fotoaparát uloží jeden zodpovedajúci záber
tak, že podľa potreby skombinuje alebo oddeľuje zábery.
(Scene
Selection)
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky
snímania umožňuje nasnímať záber pomocou vhodného
nastavenia pre daný objekt.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje snímanie panoramatických záberov.
(3D Sweep
Panorama)
Umožňuje snímanie 3D panoramatických záberov na
prehrávanie v televízore kompatibilnom s formátom 3D.
AE)
(Cont. Priority Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte
úplne stlačené. Fotoaparát zaznamenáva zábery
nepretržite s maximálnou rýchlosťou 10 záberov za
sekundu.
(Movie)
Umožňuje snímanie videozáznamov s manuálne
upravenou expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti
uzávierky aj clony).
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti uzávierky aj
clony). Ostatné nastavenia možno upraviť manuálne.
(Aperture
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty
clony pomocou ovládacieho kolieska.
35
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
(AUTO)/
(Flash Off)
Snímanie v rôznych režimoch snímania
(Shutter
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
uzávierky pomocou ovládacieho kolieska.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou ovládacieho kolieska.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
2 Nasmerujte fotoaparát na
(Auto+).
Značka režimu rozpoznanej scény
objekt.
Keď fotoaparát rozpozná a upraví
podmienky snímania, na obrazovke sa
zobrazia nasledujúce informácie:
značka režimu rozpoznanej scény,
príslušné funkcie snímania a počet
záberov, ktoré sa majú nasnímať.
Funkcia snímania
Počet záberov,
ktoré sa majú nasnímať
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Scéna rozpoznaná fotoaparátom
(Night Scene)
(Backlight Portrait)
(Backlight)
(Spotlight)
(Hand-held Twilight)
(Portrait)
(Macro)
(Low Brightness)
(Landscape)
(Tripod Night
Scene)
(Night Portrait)
(Baby)
Funkcia snímania
Cont. Shooting (44)
Slow Sync. (40)
Auto HDR (53)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Hand-held Twilight
(37)
36
Snímanie v rôznych režimoch snímania
Scene Selection
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Scene
Selection).
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim a
potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
• Ak chcete zmeniť scénu, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte inú scénu.
(Portrait)
Rozmazáva pozadie a zvyšuje ostrosť objektu. Jemne
reprodukuje odtiene pokožky.
(Sports Action)
Sníma objekt v pohybe s vysokou rýchlosťou uzávierky
tak, že objekt vyzerá, ako keby sa ani nehýbal. Fotoaparát
sníma zábery nepretržite, kým je stlačené tlačidlo spúšte.
(Macro)
Umožňuje zblízka snímať objekty, ako sú napríklad
kvety alebo jedlo.
(Landscape)
Sníma celú scenériu s dokonalým zaostrením a živými
farbami.
(Sunset)
Nádherne nasníma červenú žiaru západu slnka.
(Night Scene)
(Hand-held
Twilight)
Sníma vzdialené nočné scenérie bez straty nočnej
atmosféry okolitých objektov.
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania
bez použitia statívu. Snímajú sa dávky snímok a potom
sa použije spracovanie záberov, ktoré znižuje
rozmazanie objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum.
(Night Portrait) Sníma portréty v nočných scénach.
37
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
4 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Snímanie v rôznych režimoch snímania
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Panorama)/
(Sweep
(3D Sweep Panorama).
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Nasmerujte fotoaparát na
okraj objektu a potom
čiastočným stlačením spúšte
nastavte zaostrenie.
Táto časť sa nenasníma
4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
5 Posúvajte fotoaparát ku
koncu a postupujte podľa
pokynov na displeji LCD.
Panel usmernenia
38
Snímanie v rôznych režimoch snímania
Continuous Advance Priority AE
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Cont.
Priority AE).
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekty.
• Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte úplne stlačené.
• Fotoaparát zaznamenáva zábery nepretržite s maximálnou rýchlosťou
10 záberov za sekundu.
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
39
Používanie funkcií snímania
Používanie blesku
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz
objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete
použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle.
1 Tlačidlo Fn t
(Flash Mode) t vyberte požadované
nastavenie
• Ďalšie informácie o režimoch blesku, ktoré sú k dispozícii pre
jednotlivé režimy snímania, nájdete na strane 77.
2 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Blesk sa vyklopí.
• V režime AUTO, AUTO+ alebo v
režime výberu scény sa blesk
automaticky vyklopí, ak množstvo
svetla nie je dostatočné alebo ak je
objekt v protisvetle. Zabudovaný
blesk sa nevyklopí, ani keď stlačíte
tlačidlo .
3 Po dokončení nabíjania
blesku nasnímajte objekt.
Indikátor
bliká: Prebieha
nabíjanie blesku. Keď indikátor bliká,
spúšť sa nemôže uvoľniť.
Indikátor
svieti: Blesk je nabitý a
je pripravený na blysnutie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte
pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania, môže
blysnúť blesk na uľahčenie
zaostrenia objektu (AF Illuminator).
40
Indikátor
(nabíjanie blesku)
Používanie blesku
(Flash Off)
Neblysne ani v prípade vyklopenia zabudovaného
blesku.
• Táto možnosť sa nedá vybrať, ak je prepínač režimu
nastavený na hodnotu P, A, S alebo M. Ak však blesk
nie je vyklopený, neblysne.
(Autoflash)
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti
svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
(Slow Sync.)
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s
pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber
objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear Sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri
každom stlačení spúšte.
(Wireless)
Použije sa externý blesk (predáva sa samostatne), ktorý
je mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom).
Používanie funkcií snímania
41
Úprava jasu záberu
Okrem režimu expozície M sa expozícia vyberá automaticky
(automatická expozícia).
Na základe expozície zistenej v režime automatickej expozície môžete
vykonávať kompenzáciu expozície. Posunutím smerom k značke +
môžete zjasniť celý záber. Po posunutí smerom k značke – bude celý
záber tmavší (kompenzácia expozície).
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou ovládacieho
displej LCD
kolieska upravte expozíciu.
Smerom k značke + (nad):
Zosvetlenie záberu.
Smerom k značke – (pod): Stmavenie
záberu.
• V režime hľadáčika potvrďte
expozíciu pomocou stupnice EV.
Kompenzovaná expozícia
Hľadáčik
Štandardná expozícia
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie po kontrole zaznamenaného záberu.
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
záberov s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus (s. 44).
42
Úprava jasu záberu
Poznámka
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnoty AUTO, AUTO+ alebo na výber scény.
Používanie funkcií snímania
43
Výber dynamického režimu
Môžete použiť dynamický režim, ktorý je najvhodnejší na požadované
účely, ako napríklad rozšírený jednozáberový režim, režim
nepretržitého snímania alebo režim s posunom expozície.
Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t vyberte požadovaný
režim
(Single
Shooting)
Tento režim slúži na bežné snímanie.
(Cont.
Shooting)
Fotoaparát sníma zábery nepretržite.
(Self-timer)
(Bracket:
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní
autoportrétu a 2-sekundová samospúšť je vhodná na
potlačenie otrasov fotoaparátu.
Môžete nasnímať tri zábery, každý s inou expozíciou.
Cont.)
(Single
Bracket)
(WB
bracket)
(Remote Cdr.)
44
Môžete postupne nasnímať tri zábery, pričom každý z
nich sa nasníma s inou úrovňou expozície.
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a teploty
farieb alebo farebného filtra sa nasnímajú tri zábery s
posunom vyváženia bielej farby.
Na snímanie môžete použiť aj tlačidlá SHUTTER a
2SEC (spúšť sa uvoľní po 2 sekundách) na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači RMT-DSLR1 (predáva sa
samostatne).
Prepnutie obrazovky s informáciami
o snímaní (DISP)
Po každom stlačení tlačidla DISP na
ovládacom tlačidle sa displej s
informáciami o zaznamenávaní zmení
nasledujúcim spôsobom.
Dostupné displeje v hľadáčiku alebo
na displeji LCD môžete vybrať
samostatne.
Graphic Display
Display All Info.
No Disp. Info.
Level
Používanie funkcií snímania
digitálny ukazovateľ zarovnania
Podrobné zobrazenie
V podrobnom zobrazení sa hodnota
rýchlosti uzávierky a clony znázorňuje
v grafe a toto zobrazenie obsahuje aj
prehľadné informácie o tom, ako
pracuje expozícia. Ukazovatele na
indikátore rýchlosti uzávierky a
indikátore clony označujú aktuálne
hodnoty.
hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
45
Nastavenie veľkosti záberov
Image Size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image Size] t vyberte
požadovanú veľkosť
[Aspect Ratio]: [3:2]
Veľkosť záberu
Pokyny na používanie
L:24M
6000 × 4000 pixelov
Snímanie v najvyššej kvalite
obrazu
M:12M
4240 × 2832 pixelov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A3+
S:6.0M
3008 × 2000 pixelov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A5
[Aspect Ratio]: [16:9]
Veľkosť záberu
Pokyny na používanie
L:20M
6000 × 3376 pixelov
M:10M
4240 × 2400 pixelov
S:5.1M
3008 × 1688 pixelov
Na zobrazenie v televíznom
prijímači podporujúcom formát
HD
Poznámka
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu
súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na obrazovke.
Panorama: Size
Môžete nastaviť veľkosť panoramatických záberov. Veľkosť záberov
sa líši v závislosti od nastavenia smeru snímania (s. 55).
Tlačidlo MENU t
1 t [Panorama: Size] alebo [3D
Pan.: Image Size] t vyberte požadovanú veľkosť
46
Nastavenie veľkosti záberov
[Panorama: Size]
Standard
Funkcia [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Up] [Down]: 3872 × 2160
Funkcia [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Right] [Left]: 8192 × 1856
Wide
Funkcia [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Up] [Down]: 5536 × 2160
Funkcia [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Right] [Left]: 12416 × 1856
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Wide
7152 × 1080
Používanie funkcií snímania
47
Používanie funkcií prehrávania
Zväčšenie záberov
Statický záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať.
Toto je vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenaného záberu.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
zväčšiť, a potom stlačte
tlačidlo .
Tlačidlo
2 Priblíženie alebo vzdialenie záberu sa vykonáva
tlačidlom
alebo tlačidlom
.
• Otočením ovládacieho kolieska sa prepína záber pri rovnakom
zväčšení zobrazenia. Ak nasnímate viac záberov s rovnakou
kompozíciou, môžete porovnať ich zaostrenie.
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Zrušenie prehrávania zväčšených záberoch
Normálnu veľkosť záberu obnovíte stlačením stredu ovládacieho
tlačidla.
48
Prepnutie na zobrazenie zoznamu
záberov
Na obrazovke môžete zobraziť viacero záberov naraz.
Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka registra
záberov.
Tlačidlo
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých záberov
Pri vyberaní požadovaného záberu stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zobrazenie požadovaného priečinka
Používanie funkcií prehrávania
Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte
ľavý panel na obrazovke registra
záberov a potom vyberte požadovaný
priečinok pomocou tlačidiel v/V.
Stlačením stredu ovládacieho tlačidla,
keď je vybratý ľavý panel na
obrazovke registra záberov, prepnete
režim zobrazovania.
49
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke
Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej
obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne) a
televízor HD TV s konektorom HDMI.
1 Vypnite fotoaparát aj
televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
2 Konektor
HDMI
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva s
televízorom.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo
.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na ovládacom
tlačidle vyberte požadovaný záber.
• Displej LCD na fotoaparáte sa
nezapne.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
50
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať
pomocou tlačidiel alebo prepínača
Tieto tlačidlá a prepínač vám umožňujú nastaviť alebo ovládať rôzne
funkcie.
Umiestnenie tlačidiel a prepínača nájdete v časti „Identifikácia
súčastí“ (s. 11).
Tlačidlo
Vyklopí blesk.
Tlačidlo
Kompenzuje expozíciu.
Tlačidlo ISO
Nastavuje citlivosť ISO.
Tlačidlo FINDER/LCD
Prepína medzi zobrazovaním na displeji LCD a
zobrazovaním v hľadáčiku.
Tlačidlo MENU
Zobrazí obrazovku ponuky na nastavenie položky
ponuky.
Tlačidlo MOVIE
Tlačidlo AEL/tlačidlo
AV/tlačidlo
/
tlačidlo
Nahráva videozáznamy.
Tlačidlo
/tlačidlo
lupy zaostrenia/
tlačidlo
Približuje na stred záberu./Umožňuje skontrolovať
zaostrenie zväčšením záberu pred nasnímaním./
Zväčšuje záber pri prezeraní záberov.
Tlačidlo Fn/tlačidlo
Zobrazí obrazovku nastavenia funkcie nastavenej
pomocou tlačidla Fn./Otáča zábery.
Ovládacie tlačidlo
Nastavuje nasledujúce funkcie: zobrazenie,
vyváženie bielej, dynamický režim, obrazový efekt a
automatické zaostrenie.
Tlačidlo
Prehráva zábery.
/tlačidlo
Zobrazí tip na snímanie alebo Sprievodcu funkciami
fotoaparátu./Odstraňuje zábery.
Prepínač režimu
zaostrenia
Prepína medzi automatickým zaostrovaním a
manuálnym zaostrovaním.
Tlačidlo zobrazenia
ukážky
Kontroluje rozostrenie pozadia.
51
Zoznam funkcií
Tlačidlo
Nastavuje fixnú expozíciu celej obrazovky./
Nastavuje hodnotu clony./Zobrazuje viacero
záberov na obrazovke naraz./Zmenší mierku záberu
zväčšeného pri prezeraní záberov.
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn
(Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií, ktoré
sa často používajú pri snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn.
2 Vyberte požadovanú funkciu pomocou tlačidiel v/V/
b/B na ovládacom tlačidle a potom ju spustite
stlačením stredového tlačidla z.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie.
3 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte a
vykonajte požadovanú
funkciu.
Sprievodca ovládaním
Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s informáciami o
zázname
Otáčajte ovládacie koliesko bez stláčania stredového tlačidla z v
kroku 2. Fotoaparát môžete nastaviť priamo z obrazovky s
informáciami o zázname.
52
Funkcie, ktoré možno zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Pomocou tlačidla Fn sa dajú zvoliť nasledujúce funkcie:
Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie Scene
Selection, ktorý najviac vyhovuje podmienkam
snímania.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Vyberie vhodný režim expozície pre objekt alebo efekt.
(P/A/S/M)
Drive Mode
Nastavuje dynamický režim, ako je napríklad režim
nepretržitého snímania.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket/Remote Cdr.)
Flash Mode
Nastavuje režim blesku.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Autofocus Mode
Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu
objektu.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
AF area
Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
Udržiava zaostrenie na objekte počas jeho sledovania.
(On/Off)
Face Detection
Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím
optimálneho zaostrenia a expozície.
(On/On (Regist. Faces)/Off)
Smile Shutter
Sníma, keď zaznamená usmievajúcu sa osobu.
(On/Off)
ISO
Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie, tým
väčšia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO až 16000)
Metering Mode
Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp.
Nastavuje intenzitu blesku.
(–2,0 EV až +2,0 EV)
53
Zoznam funkcií
Scene Selection
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
White Balance
Nastavuje tón farieb záberov.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Color Temp./Color Filter/
Custom)
DRO/Auto HDR
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black &
White)
Picture Effect
Sníma s požadovaným filtrom efektu, aby záber
nadobudol pôsobivejší výraz.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
54
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle a nakoniec stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
Výber strany ponuky
Výber položky v ponuke
Ponuka snímania statických záberov
Umožňuje vybrať veľkosť statických záberov.
L:24M/M:12M/S:6.0M (keď je funkcia [Aspect Ratio]
nastavená na hodnotu 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (keď je funkcia [Aspect Ratio]
nastavená na hodnotu 16:9)
Aspect Ratio
Umožňuje vybrať pomer strán aspect ratio pre statické
zábery.
(3:2/16:9)
Quality
Nastavuje kvalitu obrazu pre statické zábery.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Panorama: Size
Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov.
(Standard/Wide)
Panorama:
Direction
Nastavuje smer snímania pre panoramatické zábery.
(Right/Left/Up/Down)
3D Pan.: Image
Size
Umožňuje vybrať veľkosť trojrozmerných záberov.
(16:9/Standard/Wide)
3D Pan.: Direction Nastavuje smer snímania pre trojrozmerné zábery.
(Right/Left)
55
Zoznam funkcií
Image Size
Funkcie volené tlačidlom MENU
Long Exposure
NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pre snímanie, pri
ktorom je rýchlosť uzávierky 1 sekunda alebo viac.
(On/Off)
High ISO NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
vysokou citlivosťou.
(High/Normal/Low)
Flash control
Nastavuje metódu na určovanie intenzity blesku.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
Nastavuje osvetlenie pre automatické zaostrenie, ktoré
osvetľuje tmavé scény a pomáha tak pri zaostrovaní.
(Auto/Off)
Color Space
Mení rozsah reprodukovateľných farieb.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Nastavuje funkciu SteadyShot.
(On/Off)
Shooting Tip List
Umožňuje vám získať prístup k všetkým tipom na
snímanie.
Ponuka snímania videozáznamov
File Format
Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Record Setting
Umožňuje vybrať rámček nahratého videozáznamu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Audio Recording
Nastavuje, či sa má pri snímaní videozáznamov nahrávať
aj zvuk.
(On/Off)
Wind Noise
Reduct.
Redukuje šum počas nahrávania videozáznamov.
(On/Off)
SteadyShot
Nastavuje funkciu SteadyShot.
(On/Off)
56
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka vlastné
Eye-Start AF
Nastavuje, či sa má pri pozeraní do hľadáčika používať
automatické zaostrovanie.
(On/Off)
FINDER/LCD
Setting
Nastavuje metódu na prepínanie medzi hľadáčikom a
displejom LCD.
(Auto/Manual)
Red Eye
Reduction
Redukuje efekt červených očí počas použitia blesku.
(On/Off)
Release w/o Lens Nastavuje možnosť otvárania uzávierky, keď nie je
pripojený objektív.
(Enable/Disable)
Nastavuje, či sa má snímať nepretržite v režime AUTO+.
(Auto/Off)
Auto+ Image
Extract.
Nastavuje, či sa majú uložiť všetky zábery, ktoré boli
nepretržite nasnímané v režime AUTO+.
(Auto/Off)
Grid Line
Nastavuje zobrazenie mriežky na umožnenie zarovnania
pri štrukturálnom prehľade.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Auto Review
Zobrazuje zachytený záber po nasnímaní. Nastavuje
automatické prezeranie.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP
Button(Monitor)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
obrazovku displeja LCD, ktoré možno vybrať stlačením
tlačidla DISP na ovládacom tlačidle.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP
Button(Finder)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
hľadáčik, ktoré možno vybrať stlačením tlačidla DISP na
ovládacom tlačidle.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Zvýrazňuje obrysy v rozsahu zaostrenia konkrétnou
farbou.
(High/Mid/Low/Off)
57
Zoznam funkcií
Auto+ Cont.
Shooting
Funkcie volené tlačidlom MENU
Peaking Color
Nastavuje farbu, ktorú používa funkcia zaostrenia.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
Nastavuje, či sa zobrazí efekt funkcie na obrazovke, ako
je napríklad efekt hodnoty kompenzácie expozície.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of AEL
button
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu AEL.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus
Mode/AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/
Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot. Result
Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier)
ISO Button
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu ISO.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus
Mode/AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/
Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot. Result
Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier)
Preview Button
Vyberie spôsob používania tlačidla zobrazenia ukážky.
(Shot. Result Preview/Aperture Preview)
Focus Hold
Button
Nastavuje funkciu tlačidla na zachovanie zaostrenia
objektívu.
(Focus Hold/D.O.F.Preview)
Smart Telecon.
Button
Vyberie spôsob používania pre tlačidlo
(Smart Telecon./Focus Magnifier)
Lens Comp.:
Shading
Kompenzuje zatienenie rohov obrazovky, ktoré je
spôsobené nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Chro. Aber.
Redukuje farebnú odchýlku v rohoch obrazovky, ktorá
je spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompenzuje deformáciu obrazu na obrazovke, ktorá je
spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
58
.
Funkcie volené tlačidlom MENU
Front Curtain
Shutter
Nastavuje, či sa bude používať funkcia elektronickej
prednej uzávierky.
(On/Off)
Face Registration Registruje alebo zmení osobu, ktorej sa priradí priorita
pri zaostrení.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All)
Ponuka prehrávania
Odstraňuje zábery.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
View Mode
Umožňuje určiť spôsob zoskupenia prehrávaných
záberov.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Slide Show
Zobrazuje prezentáciu.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Zobrazuje zoznam záberov.
(4 Images/9 Images)
3D Viewing
Prehráva trojrozmerné zábery v televízore
kompatibilnom s trojrozmerným zobrazovaním, ktorý je
pripojený k fotoaparátu.
Protect
Chráni záber alebo ruší ochranu záberu.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Určuje zábery pre formát DPOF alebo ruší určenie
týchto záberov.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť pre prehrávanie videozáznamov.
Playback Display
Nastavuje spôsob prehrávania záberu zaznamenaného
na výšku.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
59
Zoznam funkcií
Delete
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Format
Formátuje pamäťovú kartu.
File Number
Nastavuje metódu slúžiacu na priraďovanie čísel súborov
k statickým záberom a videozáznamom.
(Series/Reset)
Folder Name
Nastavuje formát priečinka pre statické zábery.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder Zmení vybratý priečinok na ukladanie statických
záberov.
New Folder
Vytvorí nový priečinok na ukladanie statických záberov
a videozáznamov.
Recover Image
DB
Obnovuje súbor databázy záberov a povoľuje
nahrávanie a prehrávanie.
Display Card
Space
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu
a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na
pamäťovú kartu.
Ponuka nastavenia hodín
Date/Time Setup
Nastavuje dátum a čas, ako aj letný čas.
Area Setting
Slúži na nastavenie miesta používania.
Ponuka nastavenia
Menu start
Nastavuje predvolenú pozíciu kurzora v ponuke ako
najpoužívanejšiu položku alebo poslednú vybratú položku.
(Top/Previous)
LCD Brightness
Nastavuje jas displeja LCD.
(Auto/Manual)
Viewfinder Bright. Nastavuje jas hľadáčika.
(Auto/Manual)
GPS Settings (len
model SLT-A65V)
Nastavuje funkcie GPS.
Power Save
Nastavuje časový interval, po ktorom sa zapne úsporný
režim Power save.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
60
Funkcie volené tlačidlom MENU
HDMI Resolution
Nastavuje rozlíšenie, keď je fotoaparát pripojený k
televízoru s konektorom HDMI.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Ovláda fotoaparát prostredníctvom televízora, ktorý
podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití
karty Eye-Fi.
(On/Off)
USB Connection
Nastavuje metódu pripojenia USB.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Audio signals
Nastavuje, či sa po zaostrení alebo pri používaní
samospúšte bude používať pípnutie.
(On/Off)
Cleaning Mode
Spúšťa režim čistenia na vyčistenie obrazového snímača.
* Zobrazuje sa, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta Eye-Fi (predáva sa
samostatne).
Language
Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu.
Umožňuje vybrať jazyk.
Mode Dial Guide
Zapína a vypína sprievodcu k prepínaču režimov (popis
každého režimu snímania).
(On/Off)
Demo Mode
Nastavuje zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
(On/Off)
Initialize
Obnovuje predvolené hodnoty pre nastavenie.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
61
Zoznam funkcií
Version
Používanie sprievodcu funkciami
fotoaparátu
Sprievodca funkciami fotoaparátu
Pri stlačení tlačidla (Sprievodca
funkciami fotoaparátu) na obrazovke
Fn alebo na obrazovke ponuky sa
automaticky zobrazí sprievodca pre
aktuálne vybratú funkciu alebo
nastavenie.
Vyberte nedostupnú funkciu alebo
nastavenie na obrazovke Fn a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Stlačením tlačidla sa označí prvok,
ktorý je potrebný na jej aktiváciu.
Tlačidlo (Sprievodca
funkciami fotoaparátu)
Tip na snímanie
Tipy na snímanie sa vo fotoaparáte zobrazujú podľa toho, aký režim
snímania je vybratý.
1 Stlačte tlačidlo
(Sprievodca funkciami
fotoaparátu), keď sa
zobrazujú informácie o
nahrávaní.
Automaticky sa zobrazí zoznam tipov
na snímanie aktuálneho objektu.
62
Tlačidlo (Sprievodca
funkciami fotoaparátu)
Používanie sprievodcu funkciami fotoaparátu
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný tip na snímanie a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Tip na snímanie sa zobrazí.
• Pomocou tlačidiel v/V môžete posúvať obsah zobrazený na
obrazovke.
• Pomocou tlačidiel b/B môžete vybrať položku.
Prístup k všetkým tipom na snímanie
Môžete prehľadávať všetky tipy na snímanie v ponuke.
Túto položku použite, keď chcete zobraziť tipy na snímanie, ktoré ste
videli už predtým.
Tlačidlo MENU t
2 t [Shooting Tip List] t vyberte
požadovaný tip na snímanie
• Prístup k tipu môžete získať v časti [Table of contents].
Zoznam funkcií
63
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Používanie s počítačom
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce
aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery
nasnímané fotoaparátom.
• „Image Data Converter“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým
nainštalovaná verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru
„PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), nainštalujte aj
softvér „PMB“ z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Podrobné pokyny k inštalácii nájdete aj na strane 66.
Poznámka
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB“
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší, Intel Core
2 Duo 2,26 GHz alebo výkonnejší (HD FX/HD FH),
Intel Core 2 Duo 2,40 GHz alebo výkonnejší (HD PS))
Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo
úpravu videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo viac)
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor počítača alebo pamäť: procesor Pentium 4
alebo výkonnejší, resp. 1 GB alebo väčšia
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
* 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované. Na
používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
** Vydanie Starter nie je podporované.
64
Používanie s počítačom
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Macintosh)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
„Image Data Converter Ver.4“: Mac OS X (v10.5, 10.6
(Snow Leopard))
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor počítača: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
65
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Poznámky
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami
alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou pôvodného
operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viaceré zariadenia
USB, v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z
pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po
obnovení aktivity systému po prechode počítača z režimu odstavenia alebo z
režimu spánku.
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (Windows)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte
možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazovaných na obrazovke.
2 Kliknite na možnosť [Install].
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Image Data Converter“ a „PMB“,
a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Pripojte fotoaparát k počítaču podľa pokynov, ktoré sa počas tejto
procedúry zobrazujú na obrazovke.
• Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača,
reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať
ovládacie prvky DirectX.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
66
Používanie softvéru
Poznámky
• Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná
verzia softvéru „PMB“ je vyššia než verzia softvéru „PMB“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalácia nie je potrebná. Použiteľné
funkcie sa aktivujú, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču pomocou kábla USB.
• Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než
verzia 5.0.00, je možné, že niektoré funkcie softvéru „PMB“ sa nebudú dať
použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Z
dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB Launcher“ a
softvér „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou
programu „PMB Launcher“. Ak chcete spustiť program „PMB Launcher“,
dvakrát kliknite na ikonu odkazu na program „PMB Launcher“ na obrazovke
počítača.
Inštalácia softvéru (v systéme Macintosh)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je
súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [IDC_INST.pkg] v priečinku [MAC] do
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDC_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Používanie programu „Image Data Converter“
Aplikácia „Image Data Converter“ vám umožňuje vykonávať
nasledujúce, ako aj ďalšie akcie:
• upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom
rôznych korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena
ostrosti.
67
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
ikony pevného disku.
Používanie softvéru
• upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny expozície,
kreatívneho štýlu atď.
• ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
• záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte
súborov.
• zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte
JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály.
• nastaviť farebné označenia.
Ak chcete používať program „Image Data Converter“, pozrite si
Pomocníka.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Image
Data Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Používanie programu „PMB“
Aplikácia „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj
ďalšie akcie:
• nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania.
• retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
statické zábery ako e-mailové prílohy a zmeniť dátum nasnímania.
• zobraziť miesto nasnímania záberu na mape (len model SLTA65V).
• tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• vytvárať disky Blu-ray alebo disky DVD z videozáznamov vo
formáte AVCHD View, ktoré sa importovali do počítača. (Pri
prvom vytváraní disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné
pripojenie prostredia na internet.)
68
Používanie softvéru
Poznámky
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo s nastavením [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v
rámci funkcie [Record Setting] sa skonvertujú v softvéri „PMB“, aby sa mohol
vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlho. Nemôžete ani vytvoriť
disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu,
musíte svoje videozáznamy uložiť na disk Blu-ray.
• „Videozáznamy vo formáte AVCHD“ View sú videozáznamy, ktoré boli
nahraté v režime [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] funkcie [File Format].
Ak chcete používať aplikáciu „PMB“, pozrite si Pomocníka „PMB
Help“.
Dvakrát kliknite na odkaz na Pomocníka
(PMB Help) na
pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na položky [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Stránka technickej podpory pre program „PMB“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
69
Výber spôsobu vytvorenia disku s
videozáznamami
Môžete vytvoriť disk s videozáznamami vo formáte AVCHD View,
ktoré boli nahraté pomocou tohto fotoaparátu.
Zariadenia, v ktorých bude možné prehrať tento disk, závisia od typu
disku. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
Na tomto mieste sú opísané dva spôsoby vytvorenia disku s
videozáznamami: vytvorenie disku pomocou počítača a softvéru
„PMB“ a vytvorenie disku pomocou iných zariadení než je počítač,
napríklad pomocou zapisovača diskov DVD.
Prehrávač
Typ disku
Funkcia
Zariadenia na
prehrávanie diskov
Blu-ray
(prehrávač diskov
Blu-ray, konzola
PlayStation®3 atď.)
Disky Blu-ray vám umožňujú nahrávať
videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) a s väčšou
dĺžkou, než ako je to pri nahrávaní na
disky DVD.
Zariadenia na
prehrávanie médií
vo formáte AVCHD
(prehrávač diskov
Sony Blu-ray,
konzola
PlayStation®3 atď.)
Videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je možné
nahrať na médiá DVD, ako sú napríklad
disky DVD-R. Vytvorí sa disk v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
• Disk s videozáznamami v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
nemôžete prehrávať na prehrávačoch
obyčajných diskov DVD.
Zariadenia na
prehrávanie
obyčajných diskov
DVD
(prehrávač diskov
DVD, počítač, ktorý
prehráva disky DVD,
atď.)
Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), ktoré
vzniknú po skonvertovaní z
videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), je možné
nahrať na médiá DVD, ako sú napríklad
disky DVD-R. Takto sa vytvorí disk v
kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
70
Výber spôsobu vytvorenia disku s videozáznamami
Vytvorenie disku pomocou počítača
Videozáznamy vo formáte AVCHD View môžete pomocou softvéru
„PMB“ importovať do počítača a vytvoriť z nich disk vo formáte
AVCHD alebo disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Podrobnosti o postupe na vytvorenie disku pomocou softvéru „PMB“
nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“.
71
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Poznámky
• Ak chcete vytvárať disky Blu-ray, nezabudnite nainštalovať softvér [BD Addon Software] z inštalačnej obrazovky softvéru „PMB“.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo
oblastiach.
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo s nastavením [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v
rámci funkcie [Record Setting] sa skonvertujú v softvéri „PMB“, aby sa mohol
vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlho. Nemôžete ani vytvoriť
disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu,
musíte svoje videozáznamy uložiť na disk Blu-ray.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] nahraté na disku Blu-ray, musíte mať zariadenie kompatibilné s
formátom AVCHD Ver 2.0.
• Videozáznamy vo formáte AVCHD View sú videozáznamy, ktoré boli
nahraté v režime [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] funkcie [File Format].
Výber spôsobu vytvorenia disku s videozáznamami
Vytvorenie disku pomocou iného zariadenia než
je počítač
Na vytvorenie disku môžete použiť rekordér diskov Blu-ray a
zapisovač diskov DVD.
Typ disku, ktorý môžete vytvoriť, závisí od použitého zariadenia.
Zariadenie
Typ disku
Rekordér diskov Blu-ray:
Vytvorenie disku Blu-ray alebo
disku DVD v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
Iný zapisovač diskov DVD než
DVDirect Express: Vytvorenie
disku AVCHD alebo disku DVD v
kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD)
Rekordér HDD atď.: Vytvorenie
disku DVD v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
Poznámky
• Podrobnosti o tom, ako vytvoriť disk, nájdete v návode na použitie zariadenia,
ktoré používate.
• Ak vytvárate disk pomocou zapisovača Sony DVDirect (zapisovač diskov
DVD), pri prenose údajov použite zásuvku na pamäťovú kartu zapisovača
diskov DVD alebo pripojte zapisovač diskov DVD pomocou pripojenia USB.
• Ak používate Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), skontrolujte, či je
firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu.
Podrobnosti nájdete na stránke na nasledujúcej adrese URL:
http://sony.storagesupport.com/
• Ak chcete videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
kopírovať na disk Blu-ray, musíte mať zariadenie kompatibilné s formátom
AVCHD Ver 2.0. Ak chcete vytvorený disk Blu-ray prehrávať, musíte mať
zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD Ver 2.0.
72
Iné
Zoznam ikon na obrazovke
Graphic Display (displej LCD)
A
Zobrazenie Význam
Režim expozície (35)
PAS
M
Display All Info. (displej LCD)
Ikony rozpoznania scén
(36)
Pamäťová karta (19)/
odovzdávanie údajov
(60)
100
Prehrávanie (zobrazenie
základných informácií)
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov
Pomer strán statických
záberov (55)
Iné
Režim 3D Sweep
Panorama (38)
24M 12M Veľkosť statických
6.0M 20M záberov (46)
10M 5.1M
Kvalita obrazu
statických záberov (55)
Frekvencia snímok
videozáznamov (56)
73
Zoznam ikon na obrazovke
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (53)
Veľkosť záberov
videozáznamov (56)
Inteligentný
telekonvertor (51)
100% Stav akumulátora (20)
Prebieha nabíjanie
blesku (40)
Indikátor rýchlosti
uzávierky (45)
Setting Effect OFF (57)
Indikátor clony (45)
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk (56)
C
SteadyShot/
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (56)
REC 0:12 Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
Stav určovania polohy
prostredníctvom
funkcie GPS (60) (iba
model SLT-A65V)
Chyba funkcie
SteadyShot
Zobrazenie Význam
z
Zaostrenie (30)
1/250
Rýchlosť uzávierky (35)
F3.5
Clona (35)
Rozsah EV (42) (iba v
prípade hľadáčika)
+3.0
Upozornenie na
prehrievanie (8)
Aretácia AE (51)
Informácie funkcie
GPS (len model SLTA65V)
Súbor databázy je plný/
Chyba súboru databázy
Režim zobrazovania
(59)
100-0003 Číslo priečinka – súboru
-
Ochrana (59)
DPOF
Súprava DPOF (59)
Kompenzácia expozície
(42)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky (len model
SLT-A65V)
Upozornenie pre ikonu
automatického HDR
Upozornenie na stav
akumulátora (20)
Chyba obrazového
efektu
B
ISO400
Citlivosť ISO (51)
Zobrazenie Význam
3/7
Číslo súboru alebo
počet záberov v režime
zobrazenia
2011-1-1
10:37AM
Dátum snímania
Oblasť bodového
merania (53)
74
Zoznam ikon na obrazovke
D
E
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Dynamický režim (44)
Režim merania (53)
Kompenzácia blesku
(53)
Režim blesku (40)/
Redukcia efektu
červených očí (57)
Režim zaostrovania
(53)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
7500K Farebný filter) (51)
A5 G5
AWB
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (53)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(53)/Automatické HDR
(53)
Sledovanie objektu (53)
Detekcia tvárí (53)
Uzávierka pre úsmev
(53)
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevov
Kreatívny štýlm (53)/
kontrast, sýtosť, ostrosť
+3 +3 +3
Obrazový efekt (51)
Iné
75
Funkcie dostupné pre všetky režimy
snímania
Funkcie, ktoré môžete používať, závisia od vybratého režimu
snímania.
Znak v tabuľke nižšie naznačuje, že funkcia je k dispozícii. Znak –
naznačuje, že funkcia nie je k dispozícii.
Funkcie, ktoré nemôžete použiť, sa na obrazovke zobrazujú sivou
farbou.
Exposure
Cont.
Face
Smile
Self-timer
Režim snímania Comp.
Shooting Detection Shutter
(44)
(42)
(44)
(53)
(53)
(29)
–
–
(29)
(36)
(37)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(38)
–
–
–
–
(38)
–
–
–
–
(39)
–
–
–
–
(35)
(35)
(35)
(35)
(31)
–
*
–
* Keď je vybratá možnosť [Manual Exposure], táto funkcia nie je k
dispozícii.
76
Dostupné režimy blesku
Režimy blesku, ktoré môžete vybrať, závisia od režimu snímania a
funkcií, ktoré vyberiete.
Znak v tabuľke nižšie naznačuje, že funkcia sa dá vybrať. Znak –
naznačuje, že funkcia sa nedá vybrať.
Funkcie blesku, ktoré nemôžete vybrať, sa na obrazovke zobrazujú
sivou farbou.
Režim
snímania
(Flash
Off)
(Fill(Autoflash) flash)
(Wireless)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(36)
(37)
(Rear
Sync.)
–
(29)
(29)
(Slow
Sync.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(35)
–
–
(35)
–
–
(35)
–
–
(35)
–
–
(39)
(31)
–
Iné
(38)
(38)
77
Získanie ďalších informácií o
fotoaparáte (Príručka α)
„Príručka α“ s podrobnými návodmi na používanie funkcií
fotoaparátu je zahrnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Ak hľadáte podrobné pokyny na používanie funkcií fotoaparátu,
môžete do nej nahliadnuť.
Používatelia so systémom Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Príručka].
3 Kliknite na možnosť [Install].
4 Spustite Príručku α pomocou odkazu na pracovnej
ploche.
Používatelia s počítačom Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Príručka] a skopírujte súbor
„Príručka.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK], do
počítača.
3 Po dokončení kopírovania dvakrát kliknite na položku
„Príručka.pdf“.
78
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte
dajú nasnímať, a času nahrávania
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na
obrazovke zobrazí počet snímok,
ktoré je možné zaznamenať (ak
budete naďalej fotografovať s
použitím aktuálnych nastavení).
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za novú alebo odstráňte
zábery z aktuálnej pamäťovej karty (strany 33, 59).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
Počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Image Size: L 24M
Aspect Ratio: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Veľkosť
Standard
2 GB
(jednotky: zábery)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
79
Iné
Tabuľka obsahuje približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
snímania a použitého typu pamäťovej karty.
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
* Ak je položka [Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete
zaznamenať viac záberov, než je uvedené v tabuľke vyššie (len ak nie je
vybratá možnosť [RAW]).
Počet záberov, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky), je
nasledovný.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
SLT-A65
SLT-A65V
Režim displeja LCD
Približne 560 záberov
Približne 560 záberov
Režim hľadáčika
Približne 510 záberov
Približne 510 záberov
• Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za
nasledujúcich podmienok:
– teplota okolitého prostredia je 25 °C.
– používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
– používa sa karta Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa
samostatne).
– funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Automatic
AF].
– snímky sa snímajú každých 30 sekúnd.
– blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– napájanie sa vypne a znova zapne vždy po desiatich snímkach.
– funkcia [GPS On/Off] je nastavená na hodnotu [On] (len model
SLT-A65V).
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
80
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Dostupný čas nahrávania pre videozáznam
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové časy nahrávania s
použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
„Memory Stick PRO Duo“
(h (hodina), m (minúta))
Kapacita
Record
Setting
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
1440×1080 12M
VGA 3M
81
Iné
Poznámky
• Čas nahrávania videozáznamov môže byť rôzny, pretože fotoaparát obsahuje
funkciu VBR (Variable Bit Rate), ktorá automaticky upravuje kvalitu obrazu
v závislosti od scény snímania. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu
je obraz jasnejší, ale čas nahrávania je kratší, pretože záznam obsadí viac
miesta v pamäti. Čas nahrávania sa líši aj v závislosti od okolností snímania,
objektu alebo nastavenia veľkosti a kvality obrazu.
• Zobrazené hodnoty nezodpovedajú času nepretržitého nahrávania.
• Čas nahrávania môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej
karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte nahrávanie videozáznamu. Teplota vo
vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 32.
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Poznámky k nepretržitému nahrávaniu
videozáznamov
• Pri nahrávaní videozáznamov vo vysokej kvalite alebo pri nepretržitom
snímaní pomocou obrazového snímača s veľkosťou APS-C sa spotrebuje veľa
energie. Ak pokračujete v snímaní, teplota vo fotoaparáte (najmä teplota
obrazového snímača) bude stúpať. V takýchto prípadoch sa fotoaparát
automaticky vypne, pretože vyššie teploty ovplyvňujú kvalitu záberov a
zaťažujú vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
• Keď fotoaparát začne opäť nahrávať po krátkom vypnutí napájania, pre
nahrávanie videozáznamov bude k dispozícii nasledujúce množstvo času.
(Nasledujúce hodnoty zodpovedajú nepretržitému času od spustenia
nahrávania vo fotoaparáte až po zastavenie nahrávania vo fotoaparáte.)
Teplota okolitého
prostredia
Čas nepretržitého
nahrávania pre
videozáznamy
20 °C
Približne 29 min.
30 °C
Približne 29 min.
40 °C
Približne 13 min.
• Množstvo času dostupné pre nahrávanie videozáznamov sa líši v závislosti od
teploty a stavu fotoaparátu pred spustením nahrávania. Ak často meníte
kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vo
vnútri fotoaparátu stúpa a hodnoty času dostupného pre nahrávanie sú nižšie
než vo vyššie uvedenej tabuľke.
• Ak fotoaparát prestane nahrávať v dôsledku vysokej teploty, ponechajte ho
niekoľko minút vypnutý. S nahrávaním začnite až po úplnom poklese teploty
vo vnútri fotoaparátu.
• Ak dodržíte nasledujúce pokyny, čas nahrávania sa predĺži.
– Nevystavujte fotoaparát priamemu slnečnému žiareniu.
– Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
– Ak je to možné, použite statív a vypnite funkciu SteadyShot.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť
súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví,
ak je funkcia [File Format] nastavená na hodnotu [MP4]. Ak je funkcia [File
Format] nastavená na hodnotu [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p],
automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
• Maximálny čas nepretržitého snímania je 29 minút.
82
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi
Objektív
Objektív A-mount
[Obrazový snímač]
Formát záberov
23,5 mm × 15,6 mm (formát APS-C) Obrazový
snímač CMOS
Celkový počet pixelov obrazového snímača
Približne 24 700 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 24 300 000 pixelov
[SteadyShot]
Pre statické zábery
Systém: Posuvný mechanizmus obrazového
snímača
Efekt: Rýchlosť uzávierky približne 2,5 až 4,5 EV (v
závislosti od podmienok snímania a nasadeného
objektívu)
Pre videozáznamy
Systém: elektronický
[Systém proti prachu]
Systém
Ochranná vrstva na nízkopriepustnom filtri a
posuvný mechanizmus obrazového snímača
[Systém automatického zaostrenia]
Fázový detekčný systém TTL, 15 bodov
(typ 3 pretínajúcich sa čiar)
Rozsah citlivosti
–1 až 18 EV (ekvivalent ISO 100)
Iné
Systém
Osvetlenie pre automatické zaostrenie blesku
približne 1 m až 5 m
[Elektronický hľadáčik]
Typ
elektronický hľadáčik (organická
elektroluminiscencia)
Veľkosť displeja
1,3 cm (typ 0,5)
Celkový počet bodov
2 359 296 bodov
Zorné pole
100%
83
Technické údaje
Zväčšenie
1,09 × s 50 mm objektívom zaostreným na
nekonečno, –1 m–1 (dioptrie)
Vzdialenosť oka od očnice Približne 27 mm od očnice, 22 mm od očnicového
rámu pri –1 m–1
Dioptrická korekcia
–4,0 m–1 až +3,0 m–1 (dioptria)
[Displej LCD]
Panel LCD
7,5 cm (typ 3,0) aktívny TFT
Celkový počet bodov
921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) bodov
[Expozícia]
Meracia bunka
snímač Exmor CMOS
Spôsob merania
1 200-zónové vyhodnocovacie meranie
Rozsah merania
–2 EV až +17 EV pre viacsegmentový režim, režim
s vyvážením na stred, bodový režim (pri konverzii
ISO 100 ekvivalentnej s objektívom s clonovým
číslom F1,4)
Citlivosť ISO (Index odporúčaných expozícií)
Statické zábery: AUTO, ISO 100 až 16 000
(krok 1 EV)
Videozáznamy: AUTO, ISO 100 až 1 600
(krok 1 EV)
Kompenzácia expozície
±3,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná, priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
Statické zábery: 1/4 000 sekundy až 30 sekúnd,
žiarovkové osvetlenie
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy až 1/4 sekundy
(krok 1/3), až do 1/60 v režime AUTO
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
GN 10 (v metroch pri hodnote ISO 100)
Doba obnovenia
približne 3 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív (ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
84
Technické údaje
Dosah blesku
Nasta-venie ISO
Clona
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
F2.8
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1,4 m – 5 m
1,4 m – 3,6 m 1,4 m – 2,5 m
400 2 m – 7,1 m
2m–5m
2 m – 3,6 m
800 2,8 m – 10 m 2,8 m – 7,1 m 2,8 m – 5 m
[Nepretržité snímanie]
Rýchlosť nepretržitého snímania
Priorita nepretržitého posunu AE: maximálne
10 záberov za sekundu/
: maximálne 8 záberov
za sekundu/
: maximálne 3 zábery za sekundu
• Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť
nepretržitého snímania je pomalšia v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
V režime priority nepretržitého posunu AE
Fine: 17 záberov/Standard: 18 záberov/RAW &
JPEG: 11 záberov/RAW: 13 záberov
V režime nepretržitého snímania
Fine: 18 záberov/Standard: 18 záberov/RAW &
JPEG: 11 záberov/RAW: 13 záberov
[Prehrávanie s približovaním záberov]
Rozsah zmeny mierky
Veľkosť záberov: L: pribl. ×1,0 – ×13,6/
M: pribl. ×1,0 – ×9,9/S: pribl. ×1,0 – ×6,8
Iné
[Formát záznamu]
Formát súborov
kompatibilné s formátmi JPEG (DCF, ver. 2.0,
Exif, ver. 2.3, MPF Baseline), kompatibilné s
formátom DPOF
Trojrozmerné statické zábery
kompatibilné so štandardom MPO (MPF Extended
(Disparity Image))
Videozáznam (formát AVCHD)
kompatibilné s formátom AVCHD, ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, s nástrojom Dolby
Digital Stereo Creator
85
Technické údaje
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Záznamové médium]
karta „Memory Stick PRO Duo“, karta SD
[Vstupné a výstupné konektory]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
minikonektor HDMI
Konektor pre mikrofón
3,5 mm stereofónny minikonektor
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
[Iné]
Mikrofón
stereofónny
Reproduktor
monofónny
Exif Print
Kompatibilné
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
Rozmery
pribl. 132,1 mm × 97,5 mm × 80,7 mm (Š/V/H, bez
výčnelkov)
Hmotnosť
pribl. 622 g (s akumulátorom a kartou „Memory
Stick PRO Duo“)
pribl. 543 g (len telo)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule
for Camera File system), ktorý bol stanovený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom
zariadení nie je zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
86
Technické údaje
Nabíjačka akumulátora/Akumulátor
Nabíjačka akumulátora BC-VM10A
Vstupné napätie
striedavé napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz, 9 W
Výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V, 0,75 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 °C až +60 °C
Maximálne rozmery
približne 70 mm × 25 mm × 95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
približne 90 g
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Použitý akumulátor
lítium-iónový akumulátor
Maximálne napätie
DC 8,4 V
Nominálne napätie
DC 7,2 V
Maximálne nabíjacie napätie
DC 8,4 V
Maximálny nabíjací prúd
Kapacita
2,0 A
typická
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximálne rozmery
približne 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
približne 78 g
Iné
objektív
Názov (názov modelu)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
Ohnisková vzdialenosť
(ekvivalent 35milimetrového
formátu* v mm)
27–82,5
82,5–300
27–202,5
Prvky a skupiny
objektívov
Zorný uhol*
7–8
9–13
11–14
76°-29°
29°-8°
76°-12°
87
Technické údaje
Názov (názov modelu)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
Minimálna vzdialenosť
zaostrenia** (m)
0,25
0,95
0,45
Maximálne zväčšenie (X)
0,34
0,29
0,25
Minimálna hodnota
clonového čísla
f/22-36
f/32-45
f/22-36
Priemer filtra (mm)
55
55
62
69,5 × 69
71,5 × 85
76×86
210
305
398
Rozmery (maximálny
priemer × výška)
(pribl., mm)
Hmotnosť (pribl., g)
* Hodnoty pre ekvivalent 35-milimetrového formátu ohniskovej vzdialenosti a
zorného uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s vymeniteľnými
objektívmi s obrazovým snímačom s veľkosťou APS-C.
** Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
• Tento objektív je vybavený kódovačom vzdialenosti. Kódovač vzdialenosti
umožňuje presnejšie meranie pomocou blesku s pokročilou integráciou
vzdialenosti (ADI).
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa ohnisková vzdialenosť môže meniť
spolu so zmenou vzdialenosti snímania. Ohnisková vzdialenosť vychádza z
predpokladu, že objektív je zaostrený na nekonečno.
• Nastavenie na nekonečno umožňuje určitú úpravu na kompenzáciu posunu
zaostrenia spôsobeného zmenou teploty. Ak chcete snímať objekt v
nekonečnej vzdialenosti v režime MF, použite hľadáčik a nastavte zaostrenie.
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu tohto fotoaparátu je užší ako v prípade 35-milimetrového
fotoaparátu. Zväčšením ohniskovej vzdialenosti objektívu o polovicu
môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35milimetrového fotoaparátu a snímať tak s rovnakým uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50-milimetrového objektívu môžete získať
približný ekvivalent 75-milimetrového objektívu 35-milimetrového
fotoaparátu.
88
Technické údaje
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh a Mac OS sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
IBM Corporation v USA.
• Intel, Intel Core, MMX a
Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Logo SDXC je ochrannou
známkou spoločnosti SD-3C,
LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• „ “ a „Playstation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
89
Iné
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a
logotyp „AVCHD Progressive“
sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc ™ a Blu-ray ™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX a
Windows Vista sú registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft v USA alebo iných
krajinách.
Technické údaje
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
• Užite si viac zábavy s konzolou
PlayStation 3 po prevzatí
aplikácie pre konzolu
PlayStation 3 z predajne
PlayStation Store (ak je k
dispozícii.)
• Aplikácia pre konzolu
PlayStation 3 vyžaduje konto
služby PlayStation Network a
prevzatie aplikácie. Je k
dispozícii všade tam, kde je k
dispozícii aj predajňa PlayStation
Store.
90
Register
Register
Číselné
E
3D .............................................. 38
Eye-Fi ........................................ 61
Eye-Start AF ............................ 57
A
Akumulátor........................ 17, 19
Aperture Priority ..................... 35
Area Setting ............................. 27
Aspect ratio .............................. 55
Audio signals............................ 61
Auto HDR................................ 54
Auto review.............................. 57
AUTO+ .................................... 36
Autofocus mode ...................... 53
AVCHD ............................. 56, 70
F
Face Detection ......................... 53
Flash Off ............................. 29, 40
Folder Name............................. 60
Format....................................... 60
Formát súborov
videozáznamu....................... 56
Funkcia SteadyShot................. 56
G
GPS............................................ 60
C
Citlivosť ISO............................. 53
Continuous Advance Priority
AE ......................................... 39
Creative Style ........................... 54
H
Hľadáčik .................................... 57
Hand-held Twilight.................. 37
Histogram ................................. 57
I
Date imprint ............................. 59
Date/Time setup ...................... 25
Delete.................................. 33, 59
Dioptrická korekcia ................ 28
Displej LCD ............................. 73
D-Range Optimizer................. 54
Dynamický režim..................... 44
Iluminátor AF .......................... 56
Image Data Converter ............ 67
Image Index.............................. 49
J
JPEG ......................................... 55
91
Register
D
Register
K
Kompenzácia blesku ................53
Kompenzácia expozície ...........42
Konektor DC IN ......................14
Kvalita záberu...........................55
L
Landscape .................................37
Language ...................................61
LCD Brightness........................60
Lupa zaostrenia ........................58
M
Macro.........................................37
Manual Exposure .....................36
Menu ..........................................55
Metering Mode .........................53
Movie Audio Recording..........56
N
Nahrávanie
videozáznamov .....................31
Nastavenie hodín......................25
Nastavenie technológie
DPOF ....................................59
Nepretržité snímanie................44
Night Portrait............................37
Night Scene ...............................37
O
Objektív.....................................22
Oblasť automatického
zaostrenia ..............................53
92
Obnovenie ................................ 61
Ohnisková vzdialenosť............ 88
P
Pamäťová karta ........................ 19
PlaybackDisplay ...................... 59
PMB .......................................... 68
Počet záberov na
zaznamenanie ................ 79, 80
Portrait...................................... 37
Posun......................................... 44
Power Save ............................... 60
Prezeranie záberov na
televíznej obrazovke ........... 50
Prezeranie záberu.................... 32
Program Auto .......................... 35
Protect....................................... 59
R
RAW ......................................... 55
Režim blesku...................... 40, 77
Režim čistenia .......................... 61
Recover Image Database ....... 60
Red Eye Reduction................. 57
Remote Commander............... 14
Rotate ....................................... 51
S
Samospúšť................................. 44
Select REC Folder .................. 60
Shutter Priority ........................ 36
Slide Show ................................ 59
Slow sync. ................................. 40
Register
Smile Shutter............................ 53
Snímanie ................................... 29
Softvér....................................... 66
Sports Action ........................... 37
Sunset ........................................ 37
Sweep Panorama ............... 38, 46
T
Technické údaje ....................... 83
Tip na snímanie........................ 63
Tlačidla AEL............................ 51
Tlačidlo Fn.......................... 51, 53
Tlačidlo na zachovanie
zaostrenia ............................. 58
U
USB Connection...................... 61
V
Výber scény .............................. 37
Veľkosť záberu ......................... 46
Version...................................... 61
Vytváranie diskov.................... 70
W
White balance .......................... 54
Register
Z
Zväčšený záber ........................ 48
93
94
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby zákazníkom.
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising