Sony | SLT-A65VY | Sony SLT-A65VY Návod na použitie (SAL55200)

3-270-986-01(2)
Objektív pre digitálne zrkadlovky
Návod na použitie
DT 55 - 200 mm F4-5.6
SAL55200
© 2007 Sony Corporation
Slovensky
Objektív je určený pre fotoaparáty Sony s uchytením
(modely vybavené snímacím prvkom formátu APS-C).
Nie je ho možné používať s fotoaparátmi formátu 35 mm.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Prostredníctvom tohto objektívu sa nepozerajte priamo
do slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo
dokonca k oslepnutiu.
Objektív uskladňujte mimo dosah detí.
Hrozí riziko úrazu.
Informácia pre spotrebiteľov
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a
(2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
zariadenia.
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie
je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť
rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode,
než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s najbližším predajcom Sony, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
2
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Informácia pre zákazníkov z krajín,
v ktorých platia smernice a nariadenia
Európskej únie
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Poznámky k používaniu
• Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani iným
intenzívnym svetelným zdrojom. Ak bude svetelné žiarenie
sústredené na objektív, môže sa telo fotoaparátu a objektív
poškodiť, alebo môže vzniknúť požiar. Ak je nutné objektív
umiestniť na priame slnečné žiarenie, musíte naň nasadiť kryt.
• Pri nasadzovaní objektívu ho nevystavujte mechanickým
otrasom.
• Počas skladovania musia byť na objektíve nasadené kryty.
• Objektív neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach, predídete
tak vzniku plesní.
• Pri transfokácii atď. nedržte fotoaparát za vyčnievajúcu časť
objektívu.
• Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Ak sa kontakty objektívu
znečistia, môžu rušiť alebo brániť prenosu signálov medzi
objektívom a fotoaparátom, čo môže zapríčiniť funkčnú
poruchu pri prevádzke.
Upozornenia pre používanie blesku
Pri určitých kombináciách objektív/blesk môže objektív
čiastočne zacloniť svetlo z blesku, čo môže spôsobiť tiene
v spodnej časti záberu. Ak používate vstavaný blesk,
zložte slnečné tienidlo objektívu a snímajte zo vzdialenosti
minimálne 1 m od objektu.
Vignetácia
Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než
jeho stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia)
redukoval, privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.
Kondenzácia vlhkosti
Po prenesení objektívu priamo z chladného prostredia do
teplého môže na objektíve skondenzovať vlhkosť. Ak chcete
zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte objektív do plastovej
tašky a pod. Po vyrovnaní teploty vo vnútri tašky s teplotou
okolitého prostredia objektív vyberte.
Čistenie objektívu
• Nedotýkajte sa priamo povrchu šošoviek objektívu.
• Ak je objektív znečistený, vyčistite prach dúchadlom
na objektívy a utrite ho jemnou čistou handričkou
(odporúčame použiť čistiacu handričku KK-CA (voliteľná)).
• Na čistenie objektívu alebo hrdla fotoaparátu nepoužívajte
organické rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín.
3
 Popis častí
1···Prstenec transfokácie
2···Ukazovateľ ohniskovej vzdialenosti
3···Kontakty objektívu
4···Ukazovateľ montážnej polohy
5···Stupnica ohniskovej vzdialenosti
6···Zaostrovací prstenec
 Nasadenie/zloženie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozri obrázok -.)
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt tela
fotoaparátu.
• Predný a zadný kryt objektívu môžete založiť/zložiť
dvomi spôsobmi, (1) a (2). Ak skladáte/zakladáte kryt
objektívu s nasadeným slnečným tienidlom objektívu,
použite spôsob (2).
2
Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia
maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečné
tienidlo objektívu.
Nasaďte slnečné tienidlo do montážnej časti
na konci telesa objektívu a otáčajte slnečným
tienidlom doprava, kým nezacvakne.
• Keď používate vstavaný blesk, zložte slnečné tienidlo
objektívu, aby sa nezaclonilo svetlo z blesku.
• Pri skladovaní prevráťte slnečné tienidlo a umiestnite ho
na objektív naopak.
 Transfokácia (Zoom)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú
ohniskovú vzdialenosť.
 Zaostrovanie
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom
na fotoaparáte (ukazovateľ montážnej
polohy), potom nasuňte objektív do
montážnej časti na fotoaparáte a otáčajte
ho doprava, kým nezacvakne.
Ak používate automatické zaostrovanie, fotoaparát zaostruje
automaticky.
• Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
• Objektív nenasadzujte nakrivo.
Ak používate manuálne zaostrovanie, nastavte fotoaparát do
režimu manuálneho zaostrovania, sledujte obraz v hľadáčiku
a otáčaním zaostrovacieho prstenca zaostrite. Zaostrovací
signál v hľadáčiku indikuje aktuálnu mieru zaostrenia.
Zloženie objektívu
(Pozri obrázok -.)
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu na
fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava, kým
sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.
4
 Nasadenie slnečného tienidla
objektívu
• Keď fotoaparát automaticky zaostruje, nedotýkajte sa
zaostrovacieho prstenca, pretože sa otáča. Zaostrovacím
prstencom manuálne otáčajte, len ak je fotoaparát nastavený
v režime priameho manuálneho zaostrovania. Inak môže dôjsť
k poruche.
• Zaostrovací prstenec je možné otočiť mierne za značku
nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie pri
rôznych prevádzkových teplotách. Zaostrovací prstenec pri
manuálnom zaostrovaní neotáčajte úplne do krajnej polohy,
ani keď zaostrujete na nekonečno. Sledujte obraz v hľadáčiku
a presne zaostrite.



2
1
3
6
5
4


–1

(1)
(2)
–2

5
Technické údaje
Názov
(Typové označenie)
DT 55 - 200 mm F4-5.6 (SAL55200)
1
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť pre 35 mm formát*
(mm)
Skupiny - šošovky
9 - 13
Zorný uhol*1
Minimálne zaostrenie*
(m)
82,5 - 300
29° - 8°
2
Maximálne zväčšenie
(x)
Minimálny otvor clony (f-stop)
Priemer filtra
(mm)
Rozmery
(maximálny priemer × dĺžka) (mm)
Hmotnosť
(g)
0,95
0,29
f/32-45
55
Cca 71,5 × 85
Cca 295
*1 Hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť pri formáte 35 mm a zorné uhly platia pre digitálne zrkadlovky vybavené
snímacím prvkom formátu APS-C.
*2 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia vzdialenosť od snímacieho prvku k objektu.
• Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosti. Enkodér vzdialenosti umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou blesku
pre systém ADI.
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková vzdialenosť zmeniť bez zmeny snímacej vzdialenosti.
Ohnisková vzdialenosť zodpovedá zaostreniu objektívu na nekonečno.
Dodávané príslušenstvo:
Objektív (1),
Predný kryt objektívu (1),
Zadný kryt objektívu (1),
Slnečné tienidlo (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
6
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising