Sony | SLT-A58K | Sony SLT-A58K SLT-α58 Fotoaparát s objímkou A-mount a snímačom APS-C Návod na použitie (SLT-A58)

4-459-709-21(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi
Príprava fotoaparátu
Snímanie a prezeranie
záberov
Návod na používanie
Snímanie záberov prispôsobených
snímanému objektu
Zoznam funkcií
A-mount
Zobrazenie záberov
v počítači
Iné
SLT-A58
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE
TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY
SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO
ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Nabíjačku pri používaní zapojte do
najbližšej elektrickej zásuvky. Ak pri
používaní zariadenia dôjde k akejkoľvek
poruche, odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky.
2
SK
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo
alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy
Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa,
že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri používaní spojovacích
káblov kratších ako 3 metre.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov (vzťahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na
výrobku alebo na jeho
obale znamená, že
výrobok nesmie byť
spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí
sa odovzdať do príslušnej
zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
3SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii
alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým
odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
4
SK
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
• NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Postup pri snímaní
Tento fotoaparát má 2 režimy na
sledovanie objektov: Režim LCD
displeja s použitím LCD displeja a režim
hľadáčika s použitím hľadáčika.
Poznámky týkajúce sa funkcií
dostupných v tomto
fotoaparáte
Ak chcete overiť, či je to zariadenie
kompatibilné s 1080 60i alebo
zariadenie kompatibilné s 1080 50i,
skontrolujte, či sa na spodnej časti
fotoaparátu nachádzajú nasledujúce
značky.
Zariadenie kompatibilné so štandardom
1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so štandardom
1080 50i: 50i
Žiadna kompenzácia za
zaznamenaný obsah
Za zaznamenaný obsah sa nedá
poskytnúť kompenzácia, ak záznam
alebo prehrávanie nie sú možné kvôli
poruche vášho fotoaparátu alebo
pamäťovej karty, atď.
Odporúčanie zálohovania
Aby nedošlo k riziku straty údajov, vždy
si skopírujte (zálohujte) údaje na iné
médium.
Poznámky týkajúce sa LCD
displeja, elektronického
hľadáčika, objektívu
a obrazového snímača
• LCD displej a elektronický hľadáčik
sú vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, takže viac ako
99,99 % pixlov je funkčných pre
efektívne použitie. Môžu sa však
vyskytovať nepatrné čierne body
a/alebo jasné body (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby), ktoré sa
nepretržite zobrazujú na LCD displeji
a v elektronickom hľadáčiku. Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe
a nemajú žiadny vplyv na zábery.
• Nedržte fotoaparát za LCD displej.
• Nevystavujte fotoaparát dlhodobému
pôsobeniu slnečného žiarenia ani
dlhodobo nesnímajte s fotoaparátom
otočeným smerom k slnku. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vnútorného
mechanizmu. Ak sa odrazené slnečné
svetlo zaostrí na blízky objekt, môže
to spôsobiť vznik požiaru.
• V zadnej časti a okolo otočného
hriadeľa závesu LCD displeja je
magnet. Nepribližujte sa k LCD
displeju so žiadnymi predmetmi, ktoré
sú citlivé na magnet, ako sú pružné
disky alebo kreditné karty.
• Na chladným miestach môže
dochádzať k zanechávaniu stôp po
obraze na displeji. Toto nie je
príznakom poruchy. Po zapnutí
fotoaparátu na chladnom mieste môže
displej dočasne stmavnúť. Keď sa
fotoaparát zohreje, displej začne
fungovať normálne.
• Zaznamenaný záber sa môže líšiť od
záberu, ktorý sledujete pred
záznamom.
5SK
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa
dlhodobého snímania
• Pri dlhodobom snímaní sa zvýši
teplota fotoaparátu. Ak teplota
dosiahne určitú úroveň, na displeji sa
zobrazí ikona
a fotoaparát sa
automaticky vypne. Ak je napájanie
vypnuté, nechajte fotoaparát v pokoji
minimálne na 10 minút, aby sa mohla
teplota vnútri fotoaparátu znížiť na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokej teplote okolia sa teplota
fotoaparátu rýchlo zvýši.
• Keď sa teplota fotoaparátu zvýši,
kvalita obrazu sa môže zhoršiť.
Odporúčame, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je príznakom poruchy.
Poznámky týkajúce sa prenosu
videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača
Pri prenose videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača so systémom
Windows použite softvér
„PlayMemories Home“.
Poznámky týkajúce sa
prehrávania videozáznamov
prostredníctvom iných
zariadení
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy nasnímané vo formáte
AVCHD týmto fotoaparátom sa
nedajú prehrávať pomocou
nasledujúcich zariadení.
– Ďalšie zariadenia kompatibilné
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné
s formátom AVCHD
6
SK
V tomto fotoaparáte sa používa aj
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4. Z tohto
dôvodu sa videozáznamy nasnímané
vo formáte MP4 týmto fotoaparátom
nedajú prehrávať prostredníctvom
zariadení iných ako tých, ktoré
podporujú MPEG-4 AVC/H.264.
• Disky so záznamom s kvalitou obrazu
HD (vysoké rozlíšenie) sa dajú
prehrávať len prostredníctvom
zariadení kompatibilných s formátom
AVCHD. DVD prehrávače ani
rekordéry nedokážu prehrávať disky
s kvalitou obrazu HD, pretože sú
nekompatibilné s formátom AVCHD.
Navyše, DVD prehrávače ani
rekordéry nemusia vysunúť disky
s kvalitou obrazu HD.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávneným
zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie používané v tejto príručke
ako príklady snímok sú
reprodukovanými snímkami, nie
skutočnými snímkami zhotovenými
pomocou tohto fotoaparátu.
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané
v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ to nie
je v tomto návode uvedené inak: pri
bežnej teplote okolia 25 °C a použití
akumulátora, ktorý sa úplne nabil
približne hodinu po zhasnutí kontrolky
nabíjania.
Názov modelu
Tento návod sa týka niekoľkých
modelov dodávaných s rôznymi
objektívmi.
Názov modelu sa mení v závislosti od
dodaného objektívu. Dostupný model
sa mení v závislosti od krajiny/regiónu.
Názov
modelu
Objektív
SLT-A58K
DT18-55mm
SLT-A58M
DT18-135mm
SLT-A58Y
DT18-55mm
a DT55-200mm
7SK
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaných súčastí
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (str. 7).
Dodané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách naznačuje množstvo.
Dodáva sa pri všetkých
modeloch
• Kryt bajonetu (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
• Fotoaparát (1)
• Nabíjačka BC-VM10A (1)
• Napájací kábel (1)* (nedodáva
sa v USA a Kanade)
• Očnica (1) (pripevnená
k fotoaparátu)
• Návod na používanie (Tento
návod) (1)
SLT-A58K
* S týmto fotoaparátom sa môžu
dodávať viaceré napájacie káble.
Použite vhodný napájací kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
• Mikro USB kábel (1)
• Popruh na rameno (1)
8
SK
• Objektív so zoomom
DT18-55mm (1)/Predný kryt
objektívu (1)/Kryt balenia (1)
SLT-A58M
• Objektív so zoomom DT18135mm (1)/Predný kryt
objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
SLT-A58Y
• Objektív so zoomom
DT18-55mm (1)/Predný kryt
objektívu (1)/Kryt balenia (1)
• Objektív so zoomom DT55200mm (1)/Predný kryt
objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
Identifikácia častí
Podrobnosti o používaní jednotlivých častí nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
Predná časť
Príprava fotoaparátu
A Tlačidlo spúšte (26)
B Hlavný vypínač (23)
C Ovládací volič (29, 31)
D Kontrolka samospúšte
E Kontakty objektívu*
F Zrkadlo*
• Toto zrkadlo je vyrobené
z priepustnej vrstvy.
Nedotýkajte sa tohto zrkadla.
V opačnom prípade môže
dôjsť k znečisteniu alebo
deformácii zrkadla
a následnému zhoršeniu
kvality obrazu a činnosti
fotoaparátu.
G Tlačidlo ukážky/Tlačidlo
lupy zaostrenia
H Montážny otvor
I Zabudovaný blesk*
J Mikrofón**
K Otočný prepínač režimov (31)
L Tlačidlo
(Vysunutie
blesku)
M Montážna značka (21)
N Uvoľňovacie tlačidlo
objektívu
O Prepínač režimu zaostrenia
9SK
Identifikácia častí
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Túto časť nezakrývajte
počas snímania
videozáznamu.
V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k záznamu
hluku alebo zníženiu
hlasitosti.
10
SK
Identifikácia častí
Zadná časť
Príprava fotoaparátu
A Očnicové snímače
B Hľadáčik*
• Pri pohľade do hľadáčika sa
aktivuje režim hľadáčika a pri
oddialení tváre od hľadáčika
sa režim zobrazovania vráti
do režimu LCD displeja.
C Volič dioptrickej korekcie
D LCD displej (42)
E Očnica
F Na snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (32)
Na prezeranie: Tlačidlo
(Otočenie záberu)
G Ovládacie tlačidlo
v/V/b/B/DISP (Display
Contents)/WB (White
Balance) (33)/
(Drive
Mode)/
(Picture Effect)
(33)
H Ovládacie tlačidlo (Enter)/
Tlačidlo AF (32)/Tlačidlo
Lock-on AF (32)
I Tlačidlo
(Sprievodca
funkciami fotoaparátu) (35)
Na prezeranie: Tlačidlo
(Vymazať) (30)
J Tlačidlo
(Prehrávanie)
(29)
* Nedotýkajte sa priamo tejto
časti.
11SK
Identifikácia častí
Horná časť
A Sánky pre rôzne rozhrania1) 2)
1)
Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky pre rôzne
rozhrania nájdete na webovej
stránke spoločnosti Sony, alebo ich
môžete získať od predajcu Sony
prípadne od miestneho
autorizovaného servisného
strediska Sony vo vašej oblasti.
Príslušenstvo určené pre pätku na
príslušenstvo je tiež možné použiť.
Činnosť s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
2)
Príslušenstvo pre automaticky
uzamykateľné sánky na
príslušenstvo je možné tiež pripojiť
pomocou adaptéra pre sánky
(predáva sa osobitne).
B Tlačidlo MENU (34)
C
Značka polohy
obrazového snímača
D Tlačidlo FINDER/LCD
E Tlačidlo ZOOM
F Tlačidlo ISO
G Na snímanie: Tlačidlo
(Expozícia)/Tlačidlo
AV (Hodnota clony)
Na prezeranie: Tlačidlo
(Priblíženie)
H Na snímanie: Tlačidlo AEL
(Uzamknutie automatickej
expozície)
Na prezeranie: Tlačidlo
(Oddialenie)/Tlačidlo
(Miniatúrne náhľady)
I Tlačidlo MOVIE (28)
12
SK
Identifikácia častí
Bočné časti/Spodná časť
rameno
• Oba konce remienka
pripevnite k fotoaparátu.
D Konektor m (Mikrofón)
• Po pripojení externého
mikrofónu sa interný
mikrofón automaticky vypne.
Ak je externý mikrofón so
zásuvným napájaním,
napájanie mikrofónu sa bude
privádzať z fotoaparátu.
Príprava fotoaparátu
A Háčiky pre remienok na
E Mikrokonektor HDMI
F Multi/Micro USB koncovka
(39)
B Reproduktor
• Podporuje zariadenie
kompatibilné s Mikro USB.
C Konektor DC IN
• Pri pripájaní sieťového
adaptéra AC-PW10AM
(predáva sa osobitne)
k fotoaparátu vypnite
fotoaparát a potom pripojte
konektor sieťového adaptéra
ku konektoru DC IN na
fotoaparáte.
13SK
Identifikácia častí
G Priestor na vloženie
akumulátora (18)
H Kryt akumulátora (18)
I Otvor na pripevnenie statívu
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm. Pri dĺžke
skrutky 5,5 mm alebo viac
nebude možné pevne zaistiť
fotoaparát k statívu, pričom
pri snahe o jeho zaistenie by
mohlo dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu.
J Kontrolka prístupu (19)
K Zásuvka na pamäťovú kartu
(18)
L Kryt pamäťovej karty (18)
14
SK
Identifikácia častí
Objektív
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
II (Dodáva sa s SLT-A58K/
A58Y)
A Zaostrovací prstenec
B Krúžok zoomu
C Stupnica ohniskovej
vzdialenosti
Príprava fotoaparátu
D Index ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu
F Prepínač režimu
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Dodáva sa s SLT-A58Y)
zaostrovania
G Montážna značka
H Značka slnečnej clony
objektívu
I Prepínač aretácie zoomu
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Dodáva sa s SLT-A58M)
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
sú určené pre fotoaparáty
A-mount značky Sony (modely
vybavené obrazovým
snímačom veľkosti APS-C).
Tieto objektívy sa nedajú
použiť na fotoaparátoch 35 mm
formátu.
• Pri objektívoch iných ako DT
18-55mm F3.5-5.6 SAM II/DT
55-200mm F4-5.6 SAM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM
vychádzajte z návodu na
obsluhu dodaného s daným
objektívom.
15SK
Nabíjanie akumulátora
Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NPFM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý. Akumulátor je možné použiť aj vtedy, keď nie je úplne
nabitý.
Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste
neprišli o možnosť snímania, pred snímaním akumulátor znovu
nabite.
1
Akumulátor vložte do
nabíjačky.
Akumulátor potlačte tak, aby
zapadol na miesto.
16
SK
Nabíjanie akumulátora
2
Nabíjačku pripojte
k sieťovej napájacej
zásuvke.
Indikátor svieti: Nabíjanie
Indikátor nesvieti: Nabíjanie je
dokončené
Doba nabíjania
Pre USA a Kanadu
Zástrčka
Kontrolka
CHARGE
Asi 175 minút
Príprava fotoaparátu
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania kontrolka
Pre krajiny/regióny iné ako
CHARGE zhasne.
USA a Kanada
Kontrolka CHARGE
Do sieťovej
napájacej zásuvky
Poznámky
• Čas nabíjania sa líši v závislosti od zvyšnej kapacity akumulátora alebo
podmienok nabíjania.
• Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Mimo
tohto rozsahu teplôt sa nemusí dať akumulátor efektívne nabiť.
• Pripojte nabíjačku k najbližšej sieťovej napájacej zásuvke.
17SK
Vkladanie akumulátora/
pamäťovej karty (predáva sa
osobitne)
1
Otvorte kryt akumulátora
posunutím páčky.
2
Úplne vložte akumulátor,
pričom pomocou okraja
akumulátora potlačte
poistný prvok.
Poistný prvok
3
Zatvorte kryt.
4
Posuňte a otvorte kryt
pamäťovej karty.
18
SK
Vkladanie akumulátora/pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
5
Vložte pamäťovú kartu.
• Pamäťovú kartu s orezaným
rohom otočeným v uvedenom
smere vložte tak, aby zapadla na
miesto.
Uistite sa, že orezaný roh je
otočený v správnom smere.
Príprava fotoaparátu
6
Zatvorte kryt.
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či
chvenie fotoaparátu prestalo a či sú
LCD displej aj kontrolka prístupu
(str. 14) vypnuté. Potom posunutím
poistky v smere šípky vyberte
akumulátor. Dávajte pozor, aby vám
akumulátor nespadol.
Poistný prvok
Vybratie pamäťovej karty
Uistite sa, že kontrolka prístupu nesvieti a potom otvorte kryt a naraz
zatlačte pamäťovú kartu.
Kontrola stavu nabitia akumulátora
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor, ktorý dokáže
vymieňať informácie týkajúce sa prevádzkového stavu
s fotoaparátom. Zostávajúci čas akumulátora v percentách sa
zobrazuje podľa prevádzkového stavu fotoaparátu.
19SK
Vkladanie akumulátora/pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Kapacita
akumulátora
„Battery
exhausted.“
Nie je možné
Nízka snímať ďalšie
zábery.
Vysoká
Použiteľné pamäťové karty
Nasledujúce pamäťové karty sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
Činnosť všetkých pamäťových kariet s týmto fotoaparátom však nie je
zaručená.
Typ pamäťovej karty
Memory Stick PRO Duo
Statické
Videozáznamy
zábery
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
V tomto
návode
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
XC Duo
Memory Stick XC-HG Duo
Pamäťová karta SD
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová karta SDHC
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová karta SDXC
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Karta SD
Poznámky
• Zábery uložené na pamäťovú kartu „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo
SDXC sa nedajú preniesť do počítača ani zobraziť v počítači či AV zariadení,
ktoré nie sú kompatibilné s exFAT. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu
skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak
fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva
na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože
sa tým vymažú všetky údaje na karte. (exFAT je systém súborov používaný pri
pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo SDXC.)
20
SK
Nasadenie objektívu
1
• Rýchlo vymeňte objektív niekde
mimo prašného miesta tak, aby sa
prach ani malé úlomky nedostali
dovnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní zložte predný kryt
objektívu z prednej strany
objektívu.
2
Predný kryt objektívu
Príprava fotoaparátu
Odstráňte kryt závitu
objektívu z fotoaparátu
a odstráňte kryt balenia
zo zadnej strany
objektívu.
Kryt závitu
objektívu
Kryt balenia
Pri nasadzovaní
objektívu zarovnajte
k sebe oranžové značky
(montážne značky) na
objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3
Pootočte objektívom
v smere hodinových
ručičiek tak, aby zapadol
na miesto.
• Dbajte na to, aby ste objektív
nasadili v priamom smere.
21SK
Nasadenie objektívu
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu nepoužívajte silu.
• Objektívy E-mount nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Pri použití objektívu vybaveného otvorom na pripevnenie k statívu, pripevnite
tento otvor na strane objektívu k statívu, aby sa zachovala rovnováha.
• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo
zaostrenia.
Nasadenie slnečnej clony objektívu
Slnečná clona objektívu sa odporúča
používať, aby ste obmedzili vplyv
oslňujúceho svetla a zabezpečili
optimálnu kvalitu záberov.
Založte slnečnú clonu do bajonetu na
konci tubusu objektívu a otáčajte
clonou v smere hodinových ručičiek,
kým nezapadne na miesto.
Poznámky
• Slnečná clona sa nedodáva s DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. Môžete použiť
ALC-SH108 (predáva sa osobitne).
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Keď používate
blesk, odstráňte tienidlo objektívu.
• Pri uskladnení slnečnú clonu objektívu otočte a nasaďte ju na objektív naopak.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Nečistoty alebo prach, ktoré pri výmene objektívu preniknú do
vnútorných častí fotoaparátu a priľnú k povrchu obrazového snímača
(časti, ktorá mení svetlo na elektrický signál), sa v závislosti od
prostredia, v ktorom fotografujete, môžu zobraziť aj na zábere ako
tmavé škvrny.
Obrazový snímač je vybavený protiprachovou funkciou na
zabránenie usádzania prachu na obrazovom snímači. Objektív je však
aj tak potrebné nasadzovať a snímať rýchlo a mimo prašného
prostredia.
22
SK
Zapnutie fotoaparátu
a nastavenie hodín
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí prostredie na nastavenie
dátumu/času.
1
Príprava fotoaparátu
Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
• Ak chcete vypnúť fotoaparát,
prepnite vypínač napájania do
polohy OFF.
2
Skontrolujte, či je na
LCD displeji zvolená
možnosť [Enter] a potom
stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
3
Zvoľte vašu oblasť pomocou b/B na ovládacom
tlačidle a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
23SK
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
4
Zvoľte každú položku
pomocou b/B a nastavte
číselnú hodnotu
pomocou v/V.
[Daylight Svg.:]: Zapína alebo
vypína sa nastavenie letného času.
[Date Format:]: Voľba formátu
zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5
Zopakovaním kroku 4 nastavte ostatné položky
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
6
Skontrolujte, či je zvolené [Enter] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie postupu nastavenia dátumu/času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu/času
Prostredie nastavenia dátumu/času sa zobrazí automaticky len pri
prvom zapnutí fotoaparátu. Ak chcete znova nastaviť dátum a čas,
použite ponuku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Date/Time Setup]
Opätovné nastavenie oblasti
Môžete nastaviť oblasť, v ktorej používate tento fotoaparát. To
umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu
v zahraničí.
Tlačidlo MENU t
24
SK
1 t [Area Setting]
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor na zachovanie
dátumu a času a iných nastavení bez ohľadu na to, či je napájanie
zapnuté alebo vypnuté, alebo či je vložený akumulátor.
Príprava fotoaparátu
25SK
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
V režime [Intelligent Auto] fotoaparát analyzuje snímaný objekt
a umožní snímanie s vhodnými nastaveniami.
Zvoľte
pri snímaní na mieste, kde je použitie blesku obmedzené.
1
Otočný prepínač režimov
nastavte na
(Intelligent Auto)
alebo
(Flash Off).
alebo
2
Držte fotoaparát, pričom sledujte svoj záber
pomocou LCD displeja alebo hľadáčika.
3
Oblasť automatického
zaostrovania umiestnite
na požadovaný objekt.
• Ak bliká indikátor
(Výstraha chvenia
fotoaparátu), opatrne nasnímajte
objekt, pričom pevne držte
fotoaparát alebo použite statív.
Oblasť
• Keď fotoaparát rozpozná scénu, na automatického
displeji sa zobrazí ikona
zaostrovania
rozpoznania scény a použijú sa
vhodné nastavenia pre danú scénu.
4
26
SK
Pri použití objektívu so
zoomom otočte krúžok
zoomu a potom
rozhodnite o svojom
zábere.
Krúžok
zoomu
Indikátor
(Výstraha
chvenia
fotoaparátu)
Snímanie statických záberov
5
Zaostrite stlačením
tlačidla spúšte do
polovice.
Po potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor z alebo indikátor
(Indikátor zaostrenia).
6
Úplným stlačením
spúšte nasnímajte záber.
• Keď je položka [Auto Object
Framing] nastavená na [Auto]
a fotoaparát sníma tváre, zábery
zblízka alebo sa objekty sledujú
pomocou funkcie [Lock-on AF],
fotoaparát automaticky oreže
záber tak, aby sa získala vhodná
kompozícia. Uložia sa pôvodný aj
orezaný záber (str. 32).
Snímanie a prezeranie záberov
Indikátor zaostrenia
27SK
Nahrávanie videozáznamov
1
Stlačením tlačidla
MOVIE spustite
snímanie.
Tlačidlo MOVIE
• Snímanie videozáznamu je možné
spustiť z ľubovoľného expozičného
režimu.
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky. Ak ich
chcete nastaviť na konkrétne
hodnoty, nastavte otočný prepínač
režimov na
(Movie) (str. 31).
• Fotoaparát nepretržite upravuje
nastavenie zaostrenia, keď je
v režime automatického
zaostrovania.
2
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo
MOVIE znova.
Poznámky
• Počas snímania videozáznamu sa môžu zaznamenať aj zvuky fotoaparátu
a činnosť objektívu. Záznam zvuku môžete vypnúť nastavením funkcie [Audio
Recording] na možnosť [Off].
• Doba nepretržitého snímania videozáznamu môže byť kratšia, a to v závislosti
od teploty okolia alebo od stavu fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v časti
„Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania videozáznamu“.
• Keď sa zobrazuje ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu neklesne.
28
SK
Prehrávanie záberov
1
Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2
• Ak chcete prehliadať statické zábery, zvoľte [Folder View(Still)]
a ak chcete prehrávať videozáznamy, zvoľte [Folder View(MP4)]
alebo [AVCHD View], a to v závislosti od formátu súboru.
3
Zvoľte záber pomocou b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Počas prehrávania videozáznamov
Používanie ovládacieho tlačidla /
ovládacieho voliča
Pozastavenie/obnovenie prehrávania
z
Zrýchlený pohyb dopredu
B
Zrýchlený pohyb dozadu
b
Spomalený pohyb dopredu
Otočenie ovládacieho voliča doprava
počas pozastavenia prehrávania.
Spomalený pohyb dozadu
Otočenie ovládacieho voliča doľava
počas pozastavenia prehrávania.
• Videozáznam sa prehráva po
snímkach.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
v
Snímanie a prezeranie záberov
Tlačidlo MENU t
1 t [Still/Movie Select]
t Zvoľte požadovaný režim
Poznámky
• Videozáznamy nasnímané pomocou iných zariadení sa v niektorých prípadoch
nemusia dať prehrávať v tomto fotoaparáte.
29SK
Mazanie záberov (Vymazať)
Po vymazaní záberu ho už nie je možné obnoviť. Pred vymazaním sa
uistite, že daný záber naozaj nechcete.
1
Zobrazte záber, ktorý
chcete vymazať a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2
Zvoľte [Delete] pomocou v na ovládacom
tlačidle a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Poznámky
• Chránené zábery sa nedajú vymazať.
30
SK
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
Voľba režimu snímania
Otočný prepínač režimov
nastavte na požadovaný režim
snímania.
Dostupné sú nasledujúce režimy snímania:
(Intelligent
Auto)/
(Flash
Off) (26)
Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky
snímania a automaticky nastavuje zodpovedajúce
nastavenie. Fotoaparát uloží 1 zodpovedajúci záber tak,
že podľa potreby skombinuje alebo vyjme zábery.
(Scene
Selection)
Umožňuje snímať so zvolenými nastaveniami podľa
konkrétnej scény.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje snímanie panoramatických záberov.
(Picture
Effect) (33)
Umožňuje snímanie statických záberov s textúrou
jedinečnou pre zvolený efekt.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Fotoaparát sníma nepretržite, pokiaľ je úplne stlačené
tlačidlo spúšte. Fotoaparát zaznamenáva zábery
nepretržite s maximálnou rýchlosťou približne 8 záberov
za sekundu.
(Movie) (28)
Umožňuje snímanie videozáznamov s manuálne
upravenou expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti
uzávierky aj clony).
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti uzávierky aj
clony). Ostatné nastavenia možno upraviť manuálne.
(Aperture
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty
clony pomocou ovládacieho voliča.
(Shutter
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
uzávierky pomocou ovládacieho voliča.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou ovládacieho voliča.
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
(Superior
Auto)
V režime [Intelligent Auto] fotoaparát analyzuje
snímaný objekt a umožní snímanie s vhodnými
nastaveniami.
Zvoľte [Flash Off], keď chcete snímať bez blesku.
31SK
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré je možné zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou Fn, sú nasledovné:
Scene Selection
Voľba vhodného režimu z predvolených nastavení
funkcie výberu scény, ktorý najviac vyhovuje
podmienkam snímania.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Voľba expozičného režimu vhodného pre snímaný
objekt alebo požadovaný efekt a snímanie
videozáznamov.
(P/A/S/M)
Drive Mode
Nastavenie režimu činnosti, ako je napríklad režim
nepretržitého snímania.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket)
Flash Mode
Nastavenie režimu blesku.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Autofocus Mode
Voľba spôsobu zaostrovania podľa pohybu snímaného
objektu.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
AF area
Voľba oblasti zaostrovania.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Lock-on AF
Zachováva zaostrenie na sledovaný objekt.
(Off/On/On(Lock-on AF w/ shutter))
Smile/Face
Detect.
Automatické zachytávanie tvárí osôb pomocou
optimálneho zaostrenia a expozície./Snímanie pri
rozpoznaní úsmevu.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/
Face Detection On/Smile Shutter)
Auto Object
Framing
Pri snímaní tvárí , záberov zblízka alebo objektov
sledovaných pomocou funkcie [Lock-on AF] fotoaparát
analyzuje snímanú scénu a automaticky oreže záber tak,
aby sa získala vhodná kompozícia.
(Off/Auto)
32
SK
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Nastavenie citlivosti na svetlo. Čím vyššia je hodnota,
tým vyššia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO, ISO 100 až
16000)
Metering Mode
Voľba spôsobu merania jasu.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp.
Nastavenie intenzity záblesku.
(–2,0 EV až +2,0 EV)
White Balance
Nastavenie farebného tónu záberov.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom)
DRO/Auto HDR
Automatické nastavenie jasu a kontrastu.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Voľba požadovaného spracovania záberov.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black &
White)
Picture Effect
Snímanie s požadovaným filtrom efektu tak, aby sa
dosiahli pôsobivejšie zábery.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Zoznam funkcií
ISO
33SK
Funkcie zvolené pomocou
tlačidla MENU
Môžete vykonať základné nastavenia fotoaparátu ako celku alebo
použiť funkcie, ako sú snímanie, prehrávanie alebo iné úkony.
Stlačte tlačidlo MENU a potom nastavte požadovanú položku
pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Voľba strany ponuky
34
SK
Voľba položky ponuky
Používanie funkcie sprievodcu
fotoaparátu
Sprievodca funkciami fotoaparátu
(Sprievodca funkciami
fotoaparátu)
Zoznam funkcií
Keď stlačíte tlačidlo (Sprievodca
funkciami fotoaparátu) v prostredí Fn
(Funkcia) alebo v prostredí ponuky,
automaticky sa zobrazí sprievodca
aktuálne zvolenou funkciou alebo
Tlačidlo
aktuálne zvoleným nastavením.
Ak chcete zvoliť nedostupné funkcie
alebo nastavenia v prostredí Fn,
stlačením stredu ovládacieho tlačidla
zobrazte vhodné nastavenie, ktorým
sa aktivujú.
35SK
Používanie funkcie sprievodcu fotoaparátu
Tipy na snímanie
Fotoaparát zobrazuje tipy na snímanie podľa zvoleného režimu
snímania.
1 Stlačte tlačidlo
(Sprievodca funkciami
fotoaparátu), keď sa
zobrazujú informácie o
snímaní.
Automaticky sa zobrazí zoznam tipov
na snímanie aktuálneho objektu.
Tlačidlo
(Sprievodca funkciami
fotoaparátu)
2 Zvoľte požadovaný tip na snímanie pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Zobrazí sa tip na snímanie.
• Obsah zobrazený na displeji môžete posúvať pomocou v/V.
• Požadovanú položku môžete zvoliť pomocou b/B.
Prístup ku všetkým tipom na snímanie
V ponuke môžete prehľadať všetky tipy na snímanie.
Túto položku použite, keď si chcete prečítať tipy na snímanie, ktoré
ste predtým videli.
Tlačidlo MENU t
3 t [Shooting Tip List]t Zvoľte
požadovaný tip na snímanie
36
SK
Zobrazenie záberov v počítači
Čo umožňuje softvér
Ak chcete pracovať so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom,
použite nasledujúci softvér:
• „PlayMemories Home“ (len Windows)
Umožňuje prenos statických záberov alebo videozáznamov
nasnímaných týmto fotoaparátom do počítača, aby ste si ich mohli
prezerať a použiť rôzne užitočné funkcie na vylepšenie záberov,
ktoré ste nasnímali. „PlayMemories Home“ sa vyžaduje na prenos
videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača.
• „Image Data Converter“
Môžete upraviť zábery vo formáte RAW a skonvertovať ich do
formátu JPEG/TIFF.
Čo umožňuje „PlayMemories Home“
Zobrazovanie
záberov v rámci
kalendára
Vytvorenie disku
s videozáznamom
Odosielanie záberov na
internetové stránky
Zdieľanie záberov
v rámci „PlayMemories
Online“
Zobrazenie záberov v počítači
Prenos záberov
z vášho
fotoaparátu
Inštalácia „PlayMemories Home“ (len pre Windows)
Program „PlayMemories Home“ môžete nainštalovať z nasledujúcej
adresy URL (str. 39):
www.sony.net/pm
37SK
Čo umožňuje softvér
Poznámky
• Na inštaláciu „PlayMemories Home“ sa vyžaduje pripojenie k internetu.
• Na použitie „PlayMemories Online“ alebo iných internetových služieb sa
vyžaduje pripojenie k internetu. V niektorých krajinách alebo regiónoch
nemusia byť „PlayMemories Online“ alebo iné internetové služby dostupné.
• „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Použite
aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom počítači Mac. Podrobnosti nájdete
na nasledujúcej adrese URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Čo umožňuje „Image Data Converter“
„Image Data Converter“ umožňuje nasledovné:
• Môžete zobrazovať a upravovať zábery nasnímané vo formáte
RAW pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť.
• Môžete upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby,
expozície a [Creative Style], atď.
• Môžete uložiť zábery zobrazené a upravené prostredníctvom
počítača.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom
formáte súborov (JPEG/TIFF).
• Môžete zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW a vo formáte
JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• Môžete zaradiť zábery do 5 stupňov.
• Môžete použiť farebné štítky, atď.
Inštalácia „Image Data Converter“ (Windows/Mac)
Program „Image Data Converter“ si môžete stiahnuť z nasledujúcej
adresy URL (str. 40):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Poznámky
• Na inštaláciu „Image Data Converter“ sa vyžaduje pripojenie k internetu.
38
SK
Inštalácia softvéru
Inštalácia „PlayMemories Home“
• Prihláste sa ako správca.
• Ak už bol softvér „PMB (Picture Motion Browser)“, dodávaný
s modelmi uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný vo
vašom počítači, „PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa.
Aj keď sa niektoré funkcie „PlayMemories Home“ líšia od funkcií
„PMB“, používajte „PlayMemories Home“.
1 Pomocou internetového prehliadača prejdite na
nasledujúcu adresu URL a potom kliknite na [Install]
t [Run].
www.sony.net/pm
2 Postupujte podľa pokynov
• Keď sa zobrazí výzva na pripojenie
fotoaparátu k počítaču, pripojte
fotoaparát k počítaču pomocou
mikro USB kábla (je súčasťou
dodávky).
Do USB konektora
Zobrazenie „PlayMemories Home Help Guide“
Podrobnosti o spôsobe používania „PlayMemories Home“ nájdete
v „PlayMemories Home Help Guide“.
Zobrazenie záberov v počítači
na obrazovke a dokončite
inštaláciu.
Dvakrát kliknite na ikonu [PlayMemories Home Help
Guide] na pracovnej ploche počítača.
• Prístup k „PlayMemories Home Help Guide“ z ponuky štart: Kliknite na
položky [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
39SK
Inštalácia softvéru
• V systéme Windows 8 zvoľte ikonu [PlayMemories Home] v prostredí
štart a potom spustite „PlayMemories Home“ a zvoľte [PlayMemories
Home Help Guide] v ponuke [Help].
• Podrobnosti o programe „PlayMemories Home“ môžete nájsť aj na
nasledujúcej podpornej stránke programu PlayMemories Home (len
v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Inštalácia „Image Data Converter“
1 Pomocou internetového prehliadača vo svojom
počítači prejdite na nasledujúcu adresu URL.
V systéme Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
V systéme Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite
inštaláciu.
Zobrazenie „Image Data Converter Guide“
Podrobnosti o spôsobe používania „Image Data Converter“ nájdete
v „Image Data Converter Guide“.
V systéme Windows:
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Pre počítače Mac:
Spustite Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t Na lište
s ponukami vyberte „Help“ t „Image Data Converter
Guide“.
40
SK
Inštalácia softvéru
• V systéme Windows 8 spustite „Image Data Converter Ver.4„ t Na
lište s ponukami vyberte „Help“ t „Image Data Converter Guide“.
• Podrobnosti o programe „Image Data Converter“ môžete nájsť aj na
nasledujúcej podpornej stránke programu „Image Data Converter“ (len
v angličtine):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Inštalácia „Remote Camera Control“
Ak chcete použiť „Remote Camera Control“, pripojte fotoaparát
k počítaču. Dostupné sú nasledujúce funkcie.
• Môžete nastavovať fotoaparát alebo snímať zábery z počítača.
• Záber môžete uložiť priamo do počítača.
• Môžete vykonávať intervalové snímanie.
1 Pomocou internetového prehliadača vo svojom
počítači prejdite na nasledujúcu adresu URL.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite
inštaláciu.
• Podrobnosti o spôsobe používania „Remote Camera Control“
nájdete v „Help“.
Zobrazenie záberov v počítači
V systéme Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
V systéme Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
41SK
Iné
Zoznam ikon na displeji
Graphic Display
(LCD displej)
A
Zobrazená
Význam
hodnota
Expozičný režim (31)
PASM
Display All Info.
(LCD displej)
Ikony rozpoznania
scény
Pamäťová karta (18)/
Odovzdávanie
100
Na prehrávanie
(Zobrazenie základných
informácií)
Zostávajúci počet
záberov, ktoré je možné
nasnímať
Pomer strán statických
záberov
20M 10M Veľkosť záberu
5,0M 17M statických záberov
8,4M
4,2M
Kvalita obrazu
statických záberov
Rýchlosť snímania
videozáznamov
42
SK
Zoznam ikon na displeji
Zobrazená
Význam
hodnota
Zobrazená
Význam
hodnota
Clear Image Zoom
Veľkosť obrazu
videozáznamov
Digitálne priblíženie
100% Zostávajúca kapacita
akumulátora (19)
Zväčšenie
prostredníctvom zoomu
Prebieha nabíjanie
blesku
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Setting Effect OFF
Indikátor clony
Žiadny záznam
ozvučenia
videozáznamov
C
SteadyShot/Výstraha
chvenia fotoaparátu
Zobrazená
Význam
hodnota
Chyba SteadyShot
REC 0:12 Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
Upozornenie na
prehrievanie (6)
z
Zaostrovanie (27)
1/250
Rýchlosť uzávierky
Databázový súbor plný/
Chyba databázového
súboru
F4.0
Clona
+3,0
Uzamknutie AE
100-0003 Číslo priečinka - súboru
-
Protect
DPOF
Nastavenie DPOF
Upozornenie na záber
s automatickým
vysokým dynamickým
rozsahom (Auto HDR)
Výstraha vybitého
akumulátora (19)
B
Zobrazená
Význam
hodnota
Oblasť bodového
merania (33)
Oblasť automatického
zaostrovania (32)
Kompenzácia expozície
Iné
Režim zobrazovania
Stupnica EV (len pre
hľadáčik)
Chyba obrazového
efektu
ISO400
Citlivosť ISO (33)
3/7
Číslo súboru/Počet
záberov v režime
zobrazenia
2013-1-1
10:37AM
Dátum snímania
Smart Zoom
43SK
Zoznam ikon na displeji
D
E
Zobrazená
Význam
hodnota
Zobrazená
Význam
hodnota
Režim činnosti
Režim merania (33)
Kompenzácia blesku
(33)
Režim blesku/Redukcia
efektu červených očí
Režim zaostrovania
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
7500K Farebný filter) (33)
A5 G5
AWB
Oblasť automatického
zaostrovania (32)
Uzamknutie
automatického
zaostrovania
sledovaného objektu
(32)
Rozpoznanie tváre
(32)/Snímanie úsmevu
(32)
Automatické
orámovanie objektov
(32)
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevu
44
SK
Optimalizácia
dynamického rozsahu/
Automatický vysoký
dynamický rozsah (33)
Kreatívny štýl (33)/
Kontrast, sýtosť, ostrosť
+3 +3 +3
Obrazový efekt (33)
Bližšie oboznámenie sa
s fotoaparátom (Príručka α)
„Príručka α“ je možné stiahnuť z internetu. Podrobné pokyny
týkajúce sa funkcií fotoaparátu nájdete v dokumente „Príručka α“.
1 Otvorte podpornú stránku Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Zvoľte svoju krajinu alebo región.
3 V rámci podpornej stránky vyhľadajte názov modelu
svojho fotoaparátu.
• Skontrolujte názov modelu na spodnej strane svojho fotoaparátu.
Iné
45SK
Kontrola počtu záberov, ktoré je
možné nasnímať/záznamový čas
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
zobrazí počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať (ak budete pokračovať
v snímaní s použitím aktuálnych
nastavení).
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za novú alebo odstráňte
zábery z aktuálnej pamäťovej karty (str. 30).
• Keď „NO CARD“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou
farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od
podmienok snímania a použitého typu pamäťovej karty.
Image Size: L: 20M
Aspect Ratio: 3:2*
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
385
780
1550
3150
6300
12500
Fine
240
485
980
1950
3900
7800
RAW & JPEG
65
125
260
520
1050
2100
RAW
89
175
355
720
1400
2850
46
SK
Kontrola počtu záberov, ktoré je možné nasnímať/záznamový čas
* Keď je [Aspect Ratio] nastavený na [16:9], môžete zaznamenať viac záberov,
než je uvedené v tabuľke vyššie (okrem prípadu, keď je zvolená možnosť
[RAW]).
Záznamový čas a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať pri jednom nabitom akumulátore
Vezmite do úvahy, že v závislosti od podmienok používania môže byť
skutočný počet menší, ako je uvedený.
Záznamový čas
Snímanie (Statické
zábery)
Nahrávanie
videozáznamu
Nepretržité
snímanie
videozáznamu
Počet záberov
Približne 350 min.
Približne
700 záberov
Režim
hľadáčika
Približne 345 min.
Približne
690 záberov
Režim LCD
displeja
Približne 160 min.
–
Režim
hľadáčika
Približne 160 min.
–
Režim LCD
displeja
Približne 265 min.
–
Režim
hľadáčika
Približne 270 min.
–
• Táto hodnota je vypočítaná pri použití úplne nabitého akumulátora
a za nasledujúcich podmienok:
– Pri teplote okolia 25 °C.
– Používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu po tom, ako zhasne
kontrolka nabíjania CHARGE.
– Používa sa technológia Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva
sa osobitne).
• Počet statických záberov vyplýva zo štandardu CIPA za
nasledujúcich podmienok. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
– Funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– Funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Automatic
AF].
– Snímanie sa vykonáva raz za 30 sekúnd.
– Použitie blesku pri každom druhom zábere.
– Zapnutie a vypnutie napájania pri každom desiatom zábere.
Iné
Režim LCD
displeja
47SK
Kontrola počtu záberov, ktoré je možné nasnímať/záznamový čas
• Záznamový čas videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA za
nasledujúcich podmienok.
– Kvalita videozáznamu: AVCHD FH
– Nahrávanie videozáznamu: Opakovanie úkonov, ako sú snímanie,
používanie zoomu, pohotovostný režim snímania a zapínanie
a vypínanie napájania.
– Nepretržité snímanie videozáznamu: Keď sa dosiahne limit
nepretržitého snímania videozáznamu (29 minút), stlačte tlačidlo
MOVIE a pokračujte v snímaní. Nevykonávajú sa žiadne iné
úkony, ako je používanie zoomu.
48
SK
Kontrola počtu záberov, ktoré je možné nasnímať/záznamový čas
Dostupný záznamový čas videozáznamu
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy
s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
(h (hodina), m (minúta))
Kapacita
Record
Setting
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
45 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
15 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
45 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
15 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
20 m
40 m
1440×1080 12M
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 25 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
5h
10 h
20 h 5 m
40 h
15 m
Iné
Poznámky
• Záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože fotoaparát je vybavený
funkciou VBR (Premenlivá prenosová rýchlosť), ktorá automaticky upravuje
kvalitu obrazu v závislosti od scény snímania. Pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich objektov je obraz jasnejší, ale záznamový čas je kratší, pretože
sa vyžaduje viac pamäte. Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok
snímania alebo objektu alebo nastavenia kvality/veľkosti obrazu.
• Uvedené hodnoty neplatia pre nepretržitý záznamový čas.
• Záznamový čas môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej
karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte snímanie. Teplota vnútri fotoaparátu sa
zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamu nájdete na strane 29.
49SK
Kontrola počtu záberov, ktoré je možné nasnímať/záznamový čas
Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamu
• Na snímanie videozáznamu s vysokou kvalitou alebo nepretržité snímanie
pomocou obrazového snímača s veľkosťou APS-C sa vyžaduje značné
množstvo energie. Preto, ak budete pokračovať v snímaní, teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýši, a to predovšetkým teplota obrazového snímača.
V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne, pretože vyššie teploty
ovplyvňujú kvalitu záberov alebo zaťažujú vnútorný mechanizmus
fotoaparátu.
• Keď fotoaparát znova spustí snímanie po krátkom vypnutí napájania, pre
snímanie videozáznamov bude k dispozícii nasledujúce množstvo času.
(Nasledujúce hodnoty zodpovedajú nepretržitému času od spustenia záznamu
vo fotoaparáte až po zastavenie záznamu vo fotoaparáte.)
Teplota okolia
Nepretržitý záznamový
čas videozáznamov
20°C
Asi 29 minút
30°C
Asi 29 minút
40°C
Asi 29 minút
• Množstvo času, ktorý je pri snímaní videozáznamu k dispozícii, sa mení podľa
teploty alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak často meníte
kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vo
vnútri fotoaparátu bude stúpať a hodnoty času dostupného pre snímanie budú
nižšie než vo vyššie uvedenej tabuľke.
• Ak fotoaparát preruší snímanie v dôsledku vysokej teploty, ponechajte ho
niekoľko minút vypnutý. Snímanie spustite až po úplnom poklese teploty
vnútri fotoaparátu.
• Ak dodržíte nasledujúce pokyny, záznamový čas sa predĺži.
– Fotoaparát uchovávajte mimo pôsobenia priameho slnečného žiarenia.
– Fotoaparát vypnite, keď sa nepoužíva.
– Ak je to možné, použite statív a vypnite funkciu SteadyShot.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť
súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, snímanie sa automaticky zastaví,
keď je [File Format] nastavený na [MP4], pričom automaticky sa vytvorí nový
súbor, keď je [File Format] nastavený na [AVCHD].
• Nepretržité snímanie je možné v trvaní približne 29 minút (s obmedzením
vyplývajúcim z technických parametrov výrobku).
• Pri videozáznamoch s veľkosťou [1440×1080 12M] je nepretržité snímanie
možné v trvaní približne 20 minút (s obmedzením vyplývajúcim z veľkosti
súboru 2 GB).
50
SK
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi
Objektív
Objektív A-mount
[Obrazový snímač]
Formát záberov
23,2 mm×15,4 mm (formát APS-C), obrazový
snímač CMOS
Celkový počet pixelov obrazového snímača
Približne 20 400 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 20 100 000 pixelov
[SteadyShot]
Pre statické zábery
Systém: Posuvný mechanizmus obrazového
snímača
Účinok: Približne 2,5 EV až 4,5 EV pri rýchlosti
uzávierky (v závislosti od podmienok snímania
a nasadeného objektívu)
Pre videozáznamy
Systém: Elektronický
Iné
[Systém na ochranu proti prachu]
Systém
Antistatická ochranná vrstva na obrazovom snímači
a posuvnom mechanizme obrazového snímača
[Systém automatického zaostrenia]
Systém
Systém fázovej detekcie TTL, 15 bodov (3 body
krížového typu)
Rozsah citlivosti
–1 EV až 18 EV (pri ekvivalente ISO 100)
AF Illuminátor
Približne 1 m až 5 m
[Elektronický hľadáčik]
Typ
Elektronický hľadáčik
Veľkosť displeja
1,0 cm (typ 0,39)
Celkový počet bodov
1 440 000 bodov
Pokrytie obrazového poľa 100%
Bod očí
Približne 26,5 mm od očnice, 23 mm od očnicového
rámu (pri –1 m–1)
Nastavenie dioptrií
–4,0 m–1 až +4,0 m–1 (dioptrie)
51SK
Technické údaje
[LCD displej]
LCD displej
6,7 cm (typ 2,7) s jednotkou TFT/
LCD displej Clear Photo
Celkový počet bodov
460 800 bodov
[Ovládanie expozície]
Merací článok
Snímač „Exmor“ CMOS
Spôsob merania
1 200-zónové vyhodnocovacie meranie
Merací rozsah
–2 EV až +17 EV (pri ekvivalente ISO 100
s objektívom F1,4)
Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný index)
Statické zábery: AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO 100
až 16 000 (krok 1 EV)
Videozáznamy: AUTO (ekvivalent ISO 100 –
3 200), ekvivalent ISO 100 až 3 200 (krok 1 EV)
Kompenzácia expozície
±3,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná, priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlosti
Statické zábery: 1/4 000 sekundy až 30 sekúnd,
BULB
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy až 1/4 sekundy
(krok 1/3), až do 1/60 sekundy v režime AUTO
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
GN 10 (v metroch pri citlivosti ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív (ohnisková vzdialenosť,
ktorú indikuje objektív)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
52
SK
Technické údaje
Dosah blesku
Nastavenie citlivosti ISO
Clona
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
F2.8
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1 m – 5 m
1 m – 3,6 m
1 m – 2,5 m
400 1,4 m –
7,1 m
1m–5m
1 m – 3,6 m
800 2 m – 10 m
1,4 m –
7,1 m
1m–5m
[Nepretržité snímanie]
Rýchlosť nepretržitého snímania
[Tele-zoom Cont. Priority AE]:
Maximálne 8 záberov za sekundu/
: Maximálne 5 záberov za sekundu/
: Maximálne 2,5 zábery za sekundu
• Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť
nepretržitého snímania môže byť nižšia,
v závislosti od podmienok snímania (veľkosť
záberu, nastavenie citlivosti ISO, redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO, alebo nastavenie [Lens
Comp.: Distortion]).
Iné
Maximálny počet záberov nepretržitého snímania
V režime [Tele-zoom Cont. Priority AE]
Fine: 16 záberov/Standard: 19 záberov
V režime nepretržitého snímania
Fine: 7 záberov/Standard: 8 záberov/
RAW & JPEG: 5 záberov/RAW: 6 záberov
[Prehliadanie s približovaním záberov]
Rozsah zmeny mierky
Veľkosť záberu: L: Približne ×1,0 – ×15,4/
M: Približne ×1,0 – ×11,2/S: Približne ×1,0 – ×7,7
[Záznamový formát]
Formát súboru
Kompatibilný s formátom JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (exkluzívny
formát ARW2.3 spoločnosti Sony)
53SK
Technické údaje
Videozáznam (formát AVCHD)
Kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2 kanály, vybavený funkciou
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2 kanály
[Záznamové médium]
„Memory Stick XC Duo“, „Memory Stick PRO
Duo“, SD karta
[Vstupné a výstupné konektory]
Multi/Micro USB koncovka*
Komunikácia USB
* Podporuje zariadenie kompatibilné s Mikro USB.
HDMI
Konektor mikrofónu
Mikrokonektor HDMI typu D
3,5 mm stereofónny minikonektor
[Napájanie, všeobecne]
Akumulátor
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Spotreba energie (počas snímania)
Pri použití hľadáčika: Približne 1,7 W
Pri použití LCD displeja: Približne 1,7 W
(S nasadeným objektívom SAL18552 na snímanie
statických záberov)
[Iné]
Mikrofón
Stereofónny
Reproduktor
Monofónny
Funkcie tlače
Kompatibilný s formátmi Exif Print,
PRINT Image Matching III, DPOF
Rozmery (približne)
128,6 mm × 95,5 mm × 77,7 mm (Š/V/H, bez
výčnelkov)
Hmotnosť (približne)
573 g (s akumulátorom a „Memory Stick PRO
Duo“)
492 g (len telo)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
54
SK
Technické údaje
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule
for Camera File system), ktorý bol stanovený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Prehliadanie záberov nasnímaných týmto fotoaparátom
prostredníctvom iného zariadenia a prehliadanie záberov nasnímaných
alebo upravených pomocou iného zariadenia v tomto fotoaparáte nie sú
zaručené.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Nabíjačka/Akumulátor
Nabíjačka BC-VM10A
Menovité parametre vstupu
100 V - 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 9 W
Menovité parametre výstupu
8,4 V jednosmerného prúdu, 0,75 A
Rozsah prevádzkovej teploty
0 °C až 40 °C
Rozsah teploty skladovania
Približne 70 mm × 25 mm × 95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 90 g
Iné
–20°C až +60°C
Maximálne rozmery
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Akumulátor
Lítium-iónový akumulátor
Maximálne napätie
8,4 V jednosmerného prúdu
Menovité napätie
7,2 V jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie
8,4 V jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd
Kapacita
2,0 A
Typická
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 78 g
55SK
Technické údaje
Objektív
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II
(SAL18552)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
Ohnisková
vzdialenosť
(ekvivalent 35-mm
formátu* v mm)
27–82,5
82,5–300
27–202,5
Skupiny šošoviek–
prvky
7–8
9–13
11–14
Názov (Názov
modelu)
76°-29°
29°-8°
76°-12°
Minimálna
vzdialenosť
zaostrenia** (m)
0,25
0,95
0,45
Maximálne
zväčšenie (X)
0,34
0,29
0,25
f/22-36
f/32-45
f/22-36
Priemer filtra (mm)
55
55
62
Rozmery
(maximálny priemer
× výška)
(približne, mm)
71,6×69
71,5×85
76×86
222
305
398
Zorný uhol*
Zarážka
minimálneho
clonového čísla f
Hmotnosť
(približne, g)
* Hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti vo formáte 35 mm
a zorného uhla vychádzajú z digitálneho fotoaparátu s vymeniteľnými
objektívmi vybaveného obrazovým snímačom s veľkosťou APS-C.
** Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
56
SK
Technické údaje
• Tento objektív je vybavený kódovačom vzdialenosti. Kódovač vzdialenosti
umožňuje presnejšie meranie (ADI) pri použití blesku s ADI.
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa ohnisková vzdialenosť môže meniť
spolu s akoukoľvek zmenou vzdialenosti snímania. Ohnisková vzdialenosť
vychádza z predpokladu, že objektív je zaostrený na nekonečno.
• Nastavenie na nekonečno umožňuje určitú úpravu na kompenzáciu posunu
zaostrenia spôsobeného zmenou teploty. Ak chcete snímať objekt
v nekonečnej vzdialenosti v režime manuálneho zaostrovania, použite
hľadáčik a nastavte zaostrenie.
Informácie o ohniskovej vzdialenosti
Obrazový uhol tohto fotoaparátu je užší ako pri fotoaparáte 35 mm
formátu. Môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu 35 mm formátu a snímať s rovnakým obrazovým uhlom, a to
zvýšením hodnoty ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu o polovicu.
Napríklad, pomocou 50 mm objektívu je možné získať približný ekvivalent
75 mm objektívu pri fotoaparáte s 35 mm formátom.
Iné
57SK
Technické údaje
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick XC-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“
a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a typ loga
„AVCHD“ sú ochranné známky
spoločností Panasonic
Corporation a Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX
a Windows Vista sú registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/
alebo v iných krajinách.
58
SK
• Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC
v Spojených štátoch a v iných
krajinách.
• Mac a Mac OS sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• „ “ a „PlayStation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
v iných krajinách.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
Technické údaje
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych
alebo výrobných spoločností.
však nie
Označenia ™ alebo
sú v tejto príručke vždy
uvádzané.
®
Iné
• Získajte ďalšie potešenie so
svojím PlayStation 3 stiahnutím
aplikácie pre PlayStation 3
z PlayStation Store (tam, kde je
to dostupné).
• Táto aplikácia pre PlayStation 3
vyžaduje konto PlayStation
Network a stiahnutie aplikácie.
Je k dispozícii tam, kde je
k dispozícii služba PlayStation
Store.
59SK
Dodatočné informácie o tomto výrobku
a odpovede na často kladené otázky nájdete
na našej webovej stránky podpory
zákazníkov.
© 2013 Sony Corporation
Download PDF