Sony | ILCE-5100 | Sony ILCE-5100 Fotoaparát α5100 s objímkou E-mount a snímačom APS-C Návod na použitie

4-543-702-21(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Návod na používanie
E-mount
„Príručka pomoci“
(webová príručka)
Podrobné pokyny týkajúce sa
mnohých funkcií fotoaparátu nájdete
uvedené v „Príručke pomoci“.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
ILCE-5100
Slovensky
Bližšie oboznámenie sa s fotoaparátom
(„Príručka pomoci“)
„Príručka pomoci“ je on-line návod. Môžete si prečítať
„Príručka pomoci“ v počítači alebo smartfóne.
Nájdete v ňom podrobné pokyny týkajúce sa mnohých
funkcií fotoaparátu.
Adresa webovej stránky:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
Zobrazenie návodu
Tento fotoaparát je vybavený vstavaným návodom.
MENU
(In-Camera Guide)
In-Camera Guide
Fotoaparát zobrazuje vysvetlivky položiek MENU a hodnôt nastavení.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Zvoľte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo (In-Camera
Guide).
SK
2
Tip na snímanie
Fotoaparát zobrazuje tipy na snímanie pre zvolený režim snímania.
1 Stlačte tlačidlo (In-Camera Guide) v režime snímania.
2 Zvoľte požadovaný tip na snímanie a potom stlačte z na ovládacom
koliesku.
Zobrazí sa tip na snímanie.
• Môžete sa pohybovať po displeji pomocou v/V a meniť tipy na
snímanie pomocou b/B.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
POZOR
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i
chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom
slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
SK
3
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.
[ Sieťový adaptér
Pri použití sieťového adaptéra použite najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak sa
počas používania zariadenia vyskytne akákoľvek porucha činnosti, okamžite
odpojte sieťový adaptér od sieťovej napájacej zásuvky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený výslovne pre použitie s týmto fotoaparátom
a nemal by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.
Informácie pre európskych spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a
ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na
nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu
údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný
kábel (kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným v
smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri používaní spojovacích káblov
kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
SK
4
[ Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že
výrobok a batéria nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Pre zákazníkov, ktorí si zakúpili svoj fotoaparát
v Japonsku v obchode pre turistov
[ Poznámka
Niektoré certifikačné označenia štandardov podporovaných týmto fotoaparátom
možno overiť na obrazovke fotoaparátu.
Vyberte položky MENU t
(Setup) 5 t [Certification Logo].
Ak zobrazenie nie je možné kvôli problémom, napríklad kvôli poruche fotoaparátu,
obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
SK
5
Obsah
Príprava fotoaparátu
–
–
–
–
–
–
–
Krok 1
str. 7
Krok 2
str. 21
Krok 3
str. 23
Krok 4
str. 24
Kontrola dodaného príslušenstva
Popis jednotlivých častí
Vloženie akumulátora
Nabitie akumulátora
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Nastavenie hodín
Základná obsluha
– Snímanie statických záberov/videozáznamov
Funkcia prehrávania
– Zobrazenie záberov
Funkcia snímania
– Uvedenie ďalších funkcií
Prenos záberov do počítača
str. 32
– Funkcie PlayMemories Home™
Pridávanie funkcií do fotoaparátu
str. 34
– Pridávanie funkcií do fotoaparátu
Iné
str. 34
– Počet statických záberov a dostupný záznamový čas videozáznamov
– Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
– Technické údaje
Tento návod sa týka niekoľkých modelov dodávaných s rôznymi objektívmi.
Názov modelu sa mení v závislosti od dodaného objektívu. Dostupný model
sa mení v závislosti od krajín/regiónov.
SK
6
Názov modelu
Objektív
ILCE-5100
Nie je súčasťou dodávky
ILCE-5100L
E16 – 50 mm
ILCE-5100Y
E55 – 210 mm a E16 – 50 mm
Kontrola dodaného príslušenstva
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (str. 6). Dodané
príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách naznačuje množstvo.
x Dodáva sa so všetkými
modelmi
• Fotoaparát (1)
• Napájací kábel (1)* (nedodáva
sa v USA a Kanade)
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (1)
• Remienok na rameno (1)
• Návod na používanie (tento
manuál) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide
Tento sprievodca poskytuje
vysvetlenie funkcií, ktoré
vyžadujú pripojenie Wi-Fi.
x ILCE-5100
• Kryt bajonetu (1) (pripojený
k fotoaparátu)
x ILCE-5100L
• Mikro USB kábel (1)
• E16 – 50 mm objektív
s transfokátorom (1)
(pripevnený k fotoaparátu)/
Predný kryt objektívu (1)
(pripevnený k objektívu)
x ILCE-5100Y
• Sieťový adaptér AC-UB10C/
UB10D (1)
• E16 – 50 mm objektív
s transfokátorom (1)
(pripevnený k fotoaparátu)/
Predný kryt objektívu (1)
(pripevnený k objektívu)
• E55 – 210 mm objektív
s transfokátorom (1)/Predný
kryt objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
SK
7
Popis jednotlivých častí
Po odstránení objektívu
E Na snímanie:
Ovládač W/T (Zoom)
Na zobrazenie:
Ovládač
(Miniatúrne
náhľady)/ (Priblíženie
zobrazenia)
F Osvetlenie pri automatickom
zaostrovaní/kontrolka
samospúšte
G
Značka polohy
obrazového snímača
H Blesk
I Mikrofón1)
J Objektív
K Tlačidlo uvoľnenia objektívu
L Bajonet
M Obrazový snímač2)
N Kontakty objektívu2)
1)
A Spúšť
B Hlavný vypínač ON/OFF
(Napájanie)
C Háčik pre remienok na
rameno
D
(Značka N)
• Dotknite sa tejto značky pri
pripájaní fotoaparátu
k smartfónu vybavenému
funkciou NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
bezdrôtovej komunikačnej
technológie s krátkym
dosahom.
SK
8
2)
Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu.
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
K Tlačidlo
(Prehrávanie)
L Multi/Micro USB koncovka*
• Podporuje zariadenie
kompatibilné s mikro USB.
M Kontrolka nabíjania
N Slot na pamäťovú kartu
O Mikrokonektor HDMI
A Monitor/Dotykový panel
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre multi/micro
USB koncovku nájdete na
webovej stránke spoločnosti
Sony, alebo ich získate od svojho
predajcu výrobkov značky Sony
alebo miestneho autorizovaného
servisného strediska spoločnosti
Sony.
• Monitor môžete nastaviť do
ľahko sledovateľného uhla
a snímať z akejkoľvek polohy.
B Tlačidlo (Vysunutie blesku)
C Kryt multi/micro USB
koncovky
D Kryt pamäťovej karty/
konektora
E Kontrolka prístupu
F Snímač Wi-Fi (vstavaný)
G Tlačidlo MOVIE
(Videozáznam)
H Tlačidlo MENU
I Ovládacie koliesko
J Tlačidlo
(In-Camera
Guide) / (Vymazať)
SK
9
F Otvor na upevnenie statívu
• Použite statív so skrutkou
kratšou ako 5,5 mm. Inak
fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a mohol by
sa poškodiť.
A Kryt akumulátora
B Páčka na vysunutie
akumulátora
C Slot na vloženie akumulátora
D Kryt spojovacej doštičky
• Použite pri používaní
sieťového adaptéra AC-PW20
(predáva sa osobitne). Vložte
spojovaciu doštičku do
priehradky na akumulátor
a potom prevlečte kábel cez
kryt spojovacej doštičky tak,
ako je to znázornené nižšie.
• Uistite sa, že pri zatváraní
krytu nedôjde k pricviknutiu
kábla.
E Reproduktor
SK
10
x Objektív
Technické údaje objektívov
nájdete na strane 44.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3
OSS (dodáva sa
s ILCE-5100Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (dodáva sa s
ILCE-5100L/ILCE-5100Y)
A Krúžok zoomu/zaostrovací
krúžok
B Ovládač zoomu
C Upevňovacia značka
D Kontakty objektívu1)
1)
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
A Zaostrovací krúžok
B Krúžok zoomu
C Stupnica ohniskových
vzdialeností
D Ukazovateľ ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu1)
F Upevňovacia značka
1)
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
SK
11
Vloženie akumulátora
Páčka na vysunutie akumulátora
1 Otvorte kryt.
2 Vložte akumulátor.
• Pri potlačení páčky vysunutia akumulátora vložte akumulátor tak,
ako je to znázornené. Uistite sa, že sa páčka vysunutia
akumulátora po vložení akumulátora zaistila.
• Zatvorenie krytu pri nesprávne vloženom akumulátore môže
spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
SK
12
Nabitie akumulátora
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Napájací kábel
Kontrolka nabíjania
Svieti: Nabíja sa
Vyp: Nabíjanie je dokončené
Bliká:
Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa
Pre zákazníkov z krajín/
nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa
oblastí mimo USA a Kanady
teplota fotoaparátu nenachádza v rámci
správneho rozsahu
1 Pripojte fotoaparát k sieťovému adaptéru (je súčasťou
dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou
dodávky).
sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.
2 Pripojte
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti oranžovou farbou a spustí sa
nabíjanie.
• Pri nabíjaní akumulátora vypnite fotoaparát.
• Akumulátor je možné nabíjať aj pri jeho čiastočnom nabití.
• Keď bliká kontrolka nabíjania a nabíjanie nie je dokončené,
vyberte akumulátor a znova ho vložte.
SK
13
Poznámky
• Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér
pripojený k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože teplota je mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota
vráti do požadovaného rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Akumulátor
odporúčame nabíjať pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.
• Akumulátor sa nemusí účinne nabiť, ak je časť s kontaktmi akumulátora
znečistená. V takomto prípade jemne poutierajte akýkoľvek prach pomocou
mäkkej suchej handričky alebo vatového tampónu, aby bola časť
s kontaktmi akumulátora čistá.
• Pripojte sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) k najbližšej elektrickej
zásuvke. Ak sa počas používania sieťového adaptéra vyskytne porucha,
ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj
napájania.
• Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
• Používajte len originálne akumulátory, mikro USB kábel (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) značky Sony.
• Ak je fotoaparát pripojený k elektrickej zásuvke pomocou dodaného
sieťového adaptéra, napájanie sa do fotoaparátu počas snímania/
prehrávania neprivádza. Ak chcete napájať fotoaparát počas snímania/
prehrávania, použite sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne).
x Čas nabíjania (úplné nabitie)
Doba nabíjania je približne 310 minút pri použití sieťového adaptéra (je
súčasťou dodávky).
Poznámky
• Vyššie uvedený čas nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora
pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od
podmienok používania a okolností.
SK
14
x Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču
Akumulátor je možné nabiť pripojením
fotoaparátu k počítaču pomocou mikro
USB kábla.
Poznámky
Do USB
konektora
• Pri nabíjaní prostredníctvom počítača
vezmite do úvahy nasledujúce body:
– Ak sa fotoaparát pripojí k prenosnému
počítaču, ktorý nie je pripojený k sieťovému napájaniu, úroveň nabitia
akumulátora prenosného počítača klesne. Nabíjanie nevykonávajte príliš
dlho.
– Počítač nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte a neobnovujte jeho
činnosť z kľudového režimu, keď je fotoaparát pripojený k počítaču
prostredníctvom USB rozhrania. To môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača či prechodom
počítača z kľudového do prevádzkového režimu odpojte fotoaparát od
počítača.
– Žiadna záruka sa neposkytuje na nabíjanie pomocou počítača vyrobeného
na objednávku alebo upraveného počítača.
SK
15
x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať a zobraziť
Výdrž akumulátora
Počet záberov
Snímanie (statické zábery)
Približne 200 min.
Približne 400 záberov
Bežné snímanie
videozáznamu
Približne 75 min.
—
Nepretržité snímanie
videozáznamu
Približne 110 min.
—
Zobrazenie (statické
zábery)
Približne 340 min.
Približne 6800 záberov
Poznámky
SK
16
• Vyššie uvedený počet záberov platí pri úplnom nabití akumulátora. Počet
záberov môže klesnúť v závislosti od podmienok používania.
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, platí pri snímaní za
nasledujúcich podmienok:
– Použitie Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) značky Sony (predáva sa
osobitne).
– Keď je pripojený objektív E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Použitie akumulátora pri teplote okolia 25 °C.
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Počet platný pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA,
pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je nastavené na [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Priblíženie sa striedavo prepína medzi polohami W a T.
– Blesk sa používa pri každom druhom zábere.
– Napájanie sa zapína a vypína pri každom desiatom zábere.
• Počet minút pri snímaní videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA, pričom
platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Bežné snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z opakovaného spúšťania/zastavovania snímania, približovania, zapínania/
vypínania, atď.
– Nepretržité snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z nepretržitého snímania, až pokiaľ sa nedosiahne daný limit (29 minút)
a potom pokračuje po opätovnom stlačení tlačidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je približovanie, sa nepoužívajú.
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Hlavný vypínač fotoaparátu prepnite do polohy OFF pred pripojením
alebo odpojením objektívu.
1 Ak je pripevnený kryt alebo prepravný kryt, odstráňte
ho z fotoaparátu alebo objektívu.
• Rýchlo vymeňte objektív niekde mimo prašných miest, aby sa
prach alebo malé úlomky nedostali do vnútra fotoaparátu.
2 Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte k sebe biele
značky na objektíve a na fotoaparáte.
• Fotoaparát držte čelom nadol, aby sa zabránilo vniknutiu prachu
do fotoaparátu.
miernom potlačení objektívu smerom k fotoaparátu,
3 Pri
otáčajte objektív v smere hodinových ručičiek dovtedy,
kým nezacvakne do zaistenej polohy.
• Dbajte na to, aby ste pripájali objektív v priamom smere.
Poznámky
• Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu nevyvíjajte nadmernú silu.
• Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adaptér (predáva sa osobitne). Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
dodanom spolu s montážnym adaptérom.
• Pri použití objektívu vybaveného otvorom na pripevnenie k statívu,
pripevnite tento otvor na strane objektívu k statívu, aby sa zachovala
rovnováha.
SK
17
x Snímanie objektívu
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
1 Úplne stlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu a otáčajte
objektív proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým
sa jeho pohyb nezastaví.
Poznámky
• Ak sa prach alebo malé úlomky dostanú dovnútra fotoaparátu počas
výmeny objektívu a prilepia sa na povrch obrazového snímača (časť, ktorá
prevádza zdroj svetla na digitálny signál), môžu sa javiť ako tmavé body na
zábere, a to v závislosti od prostredia snímania. Pri vypínaní fotoaparát
jemne vibruje. Spôsobuje to funkcia na ochranu proti usádzaniu prachu,
ktorá zabraňuje prilipnutiu prachu na obrazový snímač. Objektív však
rýchlo pripojte alebo odpojte niekde mimo prašných miest.
• Ak sa cudzí materiál prilepí k obrazovému snímaču, odstráňte ho pomocou
ofukovacieho zariadenia.
• Nenechávajte fotoaparát s odpojeným objektívom.
• Keď chcete používať kryty bajonetu alebo zadné kryty objektívu, zakúpte si,
prosím, ALC-B1EM (Kryt bajonetu) alebo ALC-R1EM (Zadný kryt
objektívu) (predávajú sa osobitne).
• Keď používate objektív s funkciou motorového nastavenia zoomu, prepnite
vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF a pred výmenou objektívov
sa uistite, že je objektív úplne zasunutý. Ak sa objektív nezasunul,
nezatláčajte ho dovnútra silou.
• Pri pripájaní fotoaparátu k statívu dbajte na to, aby ste sa omylom nedotkli
krúžku zoomu/zaostrovania.
SK
18
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Uistite sa, že zrezaný roh
smeruje správne.
1 Otvorte kryt pamäťovej karty/konektora.
2 Vložte pamäťovú kartu (predáva sa osobitne).
• Pamäťovú kartu vložte s orientáciou odrezaného rohu podľa
obrázka tak, aby zapadla na miesto.
3 Zatvorte kryt pamäťovej karty/konektora.
x Pamäťové karty, ktoré je možné používať
Pamäťová karta
Na statické
zábery
Na videozáznamy
Memory Stick XC-HG
Duo™
A
Memory Stick PRO Duo
(len Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo™
B
Pamäťová SD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDHC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDXC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
• V tomto návode sa výrobky v tabuľke uvádzajú pod spoločným názvom
nasledovne:
A: Memory Stick PRO Duo
B: SD karta
SK
19
• Pri snímaní videozáznamov vo formáte XAVC S použite nasledujúce
pamäťové karty:
– Pamäťová karta SDXC (64 GB alebo viac a trieda 10 alebo rýchlejšia)
– Pamäťová karta SDXC (64 GB alebo viac a kompatibilná s UHS-I)
– Memory Stick XC-HG Duo
• Tento fotoaparát podporuje karty SD kompatibilné s UHS-I.
x Vyberanie pamäťovej karty/akumulátora
Pamäťová karta: Jedným potlačením pamäťovej karty vysuňte pamäťovú
kartu.
Akumulátor: Posuňte páčku vysunutia akumulátora. Dávajte pozor, aby
vám akumulátor nespadol.
Poznámky
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu/akumulátor, keď svieti kontrolka
prístupu (str. 9). Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej
karte.
Nastavenie hodín
ON/OFF (Napájanie)
Ovládacie koliesko
Voľba položiek: v/V/b/B/ /
Nastavenie: z
1 Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie) prepnite do polohy
ON.
Nastavenie dátumu a času sa zobrazí po prvom zapnutí fotoaparátu.
• Zapnutie napájania, ktoré umožní obsluhu, môže trvať istý čas.
2 Skontrolujte, či je na displeji zvolená možnosť [Enter]
a potom stlačte z na ovládacom koliesku.
SK
20
3 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu podľa pokynov
na displeji a potom stlačte z.
4 Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date
Format] a potom stlačte z.
• Pri nastavovaní [Date/Time] je polnoc 12:00 dopoludnia
a poludnie je 12:00 popoludní.
či je zvolená možnosť [Enter] a potom
5 Skontrolujte,
stlačte z.
Snímanie statických záberov/videozáznamov
Spúšť
Ovládač W/T (Zoom)
W: oddialenie
T: priblíženie
MOVIE
Snímanie statických záberov
tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
1 Stlačením
Keď je záber zaostrený, ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa
indikátor z alebo
.
2 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte
záber.
SK
21
Snímanie videozáznamov
1 Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustite
snímanie.
• Pomocou ovládača W/T (zoom) môžete zmeniť mieru priblíženia.
2 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte
snímanie.
Poznámky
• Nepretržité snímanie jedného videozáznamu je možné maximálne približne
29 minút s východiskovými nastaveniami fotoaparátu a pri teplote okolia
približne 25 °C (dĺžka času dostupného na snímanie videozáznamu sa mení
v závislosti od teploty okolia, záznamového formátu/nastavenia snímania,
prípadne od podmienok používania fotoaparátu pred spustením snímania
(str. 36)). Keď sa snímanie videozáznamu ukončí, môžete ho znova spustiť
opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže prerušiť s cieľom
chrániť fotoaparát, a to v závislosti od teploty fotoaparátu alebo
akumulátora.
• Nevyťahujte blesk manuálne. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Pri použití funkcie priblíženia počas snímania videozáznamu sa zaznamená
zvuk činnosti fotoaparátu. Môže sa zaznamenať aj zvuk činnosti tlačidla
MOVIE pri ukončení snímania videozáznamu.
SK
22
Zobrazenie záberov
W: oddialenie
T: priblíženie
Ovládacie koliesko
(Prehrávanie)
(Vymazať)
1 Stlačte tlačidlo
Voľba záberov:
B (nasledujúci)/
b (predchádzajúci) alebo
otočte ovládacie koliesko
Nastavenie: z
(Prehrávanie).
x Voľba nasledujúceho/predchádzajúceho záberu
Zvoľte záber stlačením B (nasledujúci)/b (predchádzajúci) na
ovládacom koliesku alebo otočením ovládacieho kolieska. Stlačením z
v strede ovládacieho kolieska zobrazíte videozáznamy.
x Vymazanie záberu
1 Stlačte tlačidlo (Vymazať).
2 Zvoľte [Delete] pomocou v na ovládacom koliesku a potom stlačte
z.
x Návrat k snímaniu záberov
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
SK
23
Uvedenie ďalších funkcií
Ďalšie funkcie je možné používať pomocou ovládacieho kolieska,
tlačidla MENU, atď.
MENU
Dotykový panel
Ovládacie koliesko
x Ovládacie koliesko
DISP (Display Contents): Umožňuje zmenu zobrazenia displeja.
ISO (ISO): Umožňuje nastaviť citlivosť na základe jasu.
(Exposure Comp.): Umožňuje vykonať korekciu expozície a jasu
celého záberu.
(Photo Creativity): Umožňuje intuitívne ovládanie fotoaparátu
a ľahké snímanie tvorivých záberov.
(Drive Mode): Umožňuje prepínať medzi spôsobmi snímania,
ako sú snímanie jednotlivých záberov, nepretržité snímanie alebo
snímanie so stupňovaním.
z (Shoot Mode): Umožňuje zmeniť režim snímania.
x Snímanie pomocou dotykových úkonov
Tento fotoaparát je vybavený dotykovým panelom. Dotykom objektu na
monitore môžete snímať statické zábery (Touch Shutter) alebo zaostriť
požadovaný objekt (Touch Focus). Môžete používať aj funkciu [Touch
Shutter] spolu so snímaním [Self-portrait/ -timer].
Podrobné úkony a funkcie dostupné pri dotykovom paneli nájdete
uvedené v „Príručka pomoci“.
SK
24
x Položky ponuky
(Camera Settings)
Shoot Mode
Voľba režimu snímania.
Image Size
Voľba veľkosti statických záberov.
Aspect Ratio
Voľba zobrazovacieho pomeru statických
záberov.
Quality
Nastavenie kvality obrazu statických záberov.
Panorama: Size
Voľba veľkosti panoramatických záberov.
Panorama: Direction
Nastavenie smeru snímania panoramatických
záberov.
File Format
Voľba formátu súboru videozáznamu.
Record Setting
Voľba veľkosti snímaného obrazového poľa
videozáznamu.
Dual Video REC
Nastavenie možnosti súčasného snímania
videozáznamu XAVC S a videozáznamu MP4
alebo videozáznamu AVCHD a videozáznamu
MP4.
Drive Mode
Nastavenie režimu činnosti, ako je, napríklad,
nepretržité snímanie.
Flash Mode
Vykonanie nastavení blesku.
Flash Comp.
Úprava intenzity záblesku.
Red Eye Reduction
Redukcia efektu červených očí pri použití blesku.
Focus Mode
Voľba spôsobu zaostrovania.
Focus Area
Voľba oblasti zaostrovania.
AF Illuminator
Nastavenie osvetlenia pri automatickom
zaostrovaní, ktoré poskytuje svetlo pre slabo
osvetlenú scénu, aby sa uľahčilo zaostrenie.
AF drive speed
Prepínanie rýchlosti zaostrovania pri použití
automatického zaostrovania v režime
videozáznamu.
AF Track Duration
Nastavenie trvania automatického zaostrovania
sledovaného objektu v režime videozáznamu.
Exposure Comp.
Korekcia jasu celého záberu.
ISO
Úprava citlivosti na svetlo.
SK
25
Metering Mode
Voľba režimu merania, ktorým sa nastaví to,
ktorá časť snímaného objektu sa bude merať
s cieľom určiť expozíciu.
White Balance
Úprava farebných tónov záberu.
DRO/Auto HDR
Automatická korekcia jasu a kontrastu.
Creative Style
Voľba požadovaného spracovania obrazu.
Picture Effect
Voľba požadovaného filtra efektu na dosiahnutie
pôsobivejšieho a umeleckejšieho vyjadrenia.
Focus Magnifier
Zväčšenie záberu pred snímaním, aby bolo možné
podrobne skontrolovať zaostrenie.
High ISO NR
Center Lock-on AF
Nastavenie funkcie sledovania objektu
a nepretržitého zaostrovania pri stlačení
stredového tlačidla v prostredí snímania.
Smile/Face Detect.
Voľba rozpoznania tvárí a automatickej úpravy
rôznych nastavení. Nastavenie automatického
spustenia uzávierky pri rozpoznaní úsmevu.
Soft Skin Effect
SK
26
Nastavenie spracovania redukcie šumu pri
snímaní s vysokou citlivosťou.
Nastavenie efektu hladkej pokožky a úrovne
efektu.
Auto Obj.
Framing
Analýza scény pri zachytení tvárí, záberov zblízka
alebo objektov sledovaných pomocou funkcie
Lock-on AF a automatické orezanie a uloženie
ďalšej kópie záberu s pôsobivejšou kompozíciou.
Scene Selection
Voľba predvolených nastavení, ktoré
zodpovedajú rôznym podmienkam scén.
Movie
Voľba režimu expozície vhodného pre snímaný
objekt alebo efekt.
SteadyShot
Nastavenie SteadyShot pre snímanie statických
záberov a videozáznamov. Redukcia rozmazania
záberov v dôsledku chvenia fotoaparátu pri
snímaní počas držania fotoaparátu v rukách.
Color Space
Zmena rozsahu farieb, ktoré je možné
reprodukovať.
Auto Slow Shut.
Nastavenie funkcie, ktorá automaticky upravuje
rýchlosť uzávierky podľa jasu prostredia.
Audio Recording
Nastavenie možnosti záznamu zvuku počas
snímania videozáznamu.
Wind Noise Reduct.
Redukcia šumu vetra počas snímania
videozáznamu.
Shooting Tip List
Zobrazenie zoznamu tipov na snímanie.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Zobrazenie pruhov na úpravu jasu.
Zobrazenie zväčšeného záberu pri manuálnom
zaostrovaní.
Focus Magnif. Time
Nastavenie intervalu zobrazenia zväčšeného
záberu.
Grid Line
Nastavenie zobrazenia pomocnej mriežky na
uľahčenie vyrovnania podľa štrukturálneho
obrysu.
Marker Display
Nastavenie možnosti zobrazenia ukazovateľa na
monitore pri snímaní videozáznamov.
Marker Settings
Nastavenie ukazovateľa zobrazeného na
monitore pri snímaní videozáznamov.
Auto Review
Nastavenie automatickej kontroly na zobrazenie
zachyteného záberu po nasnímaní.
DISP Button
Nastavenie režimov zobrazenia displeja, ktoré je
možné zvoliť stlačením DISP na ovládacom
koliesku.
Peaking Level
Zvýraznenie obrysu rozsahov zaostrenia
pomocou špecifickej farby pri manuálnom
zaostrovaní.
Peaking Color
Nastavenie farby, ktorá sa použije pre funkciu
zvýraznenia obrysu.
Exposure Set. Guide
Nastavenie zobrazenia sprievodcu pri zmene
nastavenia expozície v prostredí snímania.
Live View Display
Nastavenie možnosti odzrkadlenia nastavení, ako
je, napríklad, korekcia expozície, na zobrazení
displeja.
Disp. cont. AF area
Nastavenie možnosti zobrazenia oblasti
zaostrovania v režime [Continuous AF].
SK
27
Pre-AF
Zoom Setting
Nastavenie možnosti použitia funkcií Clear Image
Zoom a Digital Zoom pri použití zoomu.
Release w/o Lens
Nastavenie možnosti spustenia uzávierky bez
pripojeného objektívu.
AEL w/ shutter
Touch Shoot.
Set.
SK
28
Nastavenie možnosti vykonávania automatického
zaostrovania pred stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
Nastavenie možnosti vykonávania uzamknutia
automatickej expozície (AEL) po stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
Nastavenie funkcie, ktorá sa má vykonať pri
dotyku monitora v režime snímania.
Self-portrait/ -timer
Nastavenie možnosti použitia samospúšte s
3-sekundovým oneskorením, keď sa monitor
vyklopí nahor približne o 180 stupňov.
S. Auto Img. Extract.
Keď je režim snímania nastavený na [Superior
Auto] a fotoaparát rozpozná scénu, ktorá sa má
nasnímať v rámci viacerých záberov, touto
možnosťou sa nastaví to, či sa záber automaticky
extrahuje a uloží.
Exp.comp.set
Nastaví sa to, či sa hodnota korekcie expozície
odrazí na korekcii blesku.
Face Registration
Registrácia alebo zmena osoby, ktorá sa má
uprednostniť pri zaostrovaní.
AF Micro Adj.
Jemné doladenie automaticky zaostrenej polohy
pri použití montážneho adaptéra LA-EA2 alebo
LA-EA4 (predáva sa osobitne).
Lens Comp.
Voľba typu korekcie objektívu.
Custom Key Settings
Priradí sa požadovaná funkcia danému tlačidlu.
MOVIE Button
Nastavenie možnosti stálej aktivácie tlačidla
MOVIE.
(Wireless)
Send to Smartphone
Prenos záberov na zobrazenie v smartfóne.
Send to Computer
Zálohovanie záberov prenesením do počítača
pripojeného k internetu.
View on TV
Môžete zobraziť zábery prostredníctvom TV
prijímača vybaveného funkciou pripojenia
k internetu.
One-touch(NFC)
Priradenie aplikácie funkcii Jedného dotyku
(NFC). Danú aplikáciu je možné vyvolať pri
snímaní priložením smartfónu kompatibilného
s funkciou NFC k tomuto fotoaparátu.
Airplane Mode
Môžete nastaviť toto zariadenie tak, aby
nevykonávalo bezdrôtovú komunikáciu.
WPS Push
Môžete ľahko zaregistrovať prístupový bod vo
fotoaparáte stlačením tlačidla WPS.
Access Point Set.
Prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne.
Edit Device Name
Môžete zmeniť názov zariadenia v rámci Wi-Fi
Direct, atď.
Disp MAC Address
Zobrazí sa adresa MAC tohto fotoaparátu.
SSID/PW Reset
Resetuje sa SSID a heslo na pripojenie
smartfónu.
Reset Network Set.
Resetujú sa všetky nastavenia siete.
(Application)
Application List
Zobrazí sa zoznam aplikácií. Môžete zvoliť
aplikáciu, ktorú chcete použiť.
Introduction
Zobrazenie pokynov na používanie aplikácie.
SK
29
(Playback)
Delete
Vymazanie záberu.
View Mode
Nastavenie spôsobu zoskupenia záberov na
zobrazenie.
Image Index
Súčasné zobrazenie viacerých záberov.
Display Rotation
Nastavenie smeru zobrazenia nasnímaného
záberu.
Slide Show
Spustenie prezentácie.
Rotate
Otočenie záberu.
Enlarge Image
Zväčšenie zobrazených záberov.
4K Still Image PB
Výstup statických záberov s rozlíšením 4K do TV
prijímača pripojeného pomocou HDMI, ktorý
podporuje 4K.
Protect
Nastavenie ochrany záberov proti vymazaniu.
Specify Printing
Pridanie značky objednávky tlače k statickému
záberu.
(Setup)
SK
30
Monitor Brightness
Nastavenie jasu monitora.
Volume Settings
Nastavenie hlasitosti pri prehrávaní
videozáznamu.
Audio signals
Zapnutie/vypnutie prevádzkového zvuku pri
zaostrení záberu alebo spustení samospúšte.
Upload Settings
Nastavenie funkcie odosielania údajov
fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi.
Tile Menu
Nastavenie možnosti zobrazenia dlaždicového
zobrazenia ponuky po každom stlačení tlačidla
MENU.
Delete confirm.
Nastavenie možnosti predvoľby vymazania alebo
zrušenia v dialógovom okne potvrdenia
vymazania.
Pwr Save Start Time
Nastavenie časových intervalov automatického
prepnutia do úsporného režimu.
PAL/NTSC Selector
(len pre modely
kompatibilné s 1080 50i)
Na základe zmeny TV formátu tohto zariadenia
je možné snímanie v odlišnom formáte
videozáznamu.
Touch Operation
Nastavenie možnosti ovládania fotoaparátu
pomocou dotykového panela.
Demo Mode
Zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
HDMI Settings
Vykonanie nastavení HDMI.
USB Connection
Nastavenie spôsobu pripojenia USB.
USB LUN Setting
Zlepšenie kompatibility na základe obmedzenia
funkcií pripojenia USB.
Language
Voľba jazyka.
Date/Time Setup
Nastavenie dátumu a času, ako aj letného času.
Area Setting
Nastavenie miesta používania.
Format
Formátovanie pamäťovej karty.
File Number
Nastavenie spôsobu, ktorý sa použije na
priraďovanie čísel súborov statickým záberom
a videozáznamom.
Select REC Folder
Zmena zvoleného priečinka na ukladanie
statických záberov a videozáznamov (MP4).
New Folder
Vytvorenie nového priečinka na ukladanie
statických záberov a videozáznamov (MP4).
Folder Name
Nastavenie názvu priečinka pre statické zábery.
Recover Image DB
Obnovenie obrazového databázového súboru
a umožnenie snímania a prehrávania.
Display Media Info.
Zobrazenie dostupného záznamového času
videozáznamov na pamäťovej karte a počtu
statických záberov, ktoré je možné uložiť na
pamäťovú kartu.
Version
Zobrazenie verzie softvéru fotoaparátu.
Certification Logo*
V tomto fotoaparáte je možné zobraziť
certifikáciu.
Setting Reset
Obnovenie východiskových nastavení.
* Len zámorský model
SK
31
Funkcie PlayMemories Home™
Softvér PlayMemories Home umožňuje preniesť statické zábery
a videozáznamy do počítača a používať ich. PlayMemories Home sa
vyžaduje na prenos videozáznamov XAVC S a videozáznamov AVCHD
do počítača.
Prehliadanie
importovaných záberov
Prenos záberov z fotoaparátu
V systéme Windows sú dostupné aj nasledujúce
funkcie:
Zobrazenie
Vytváranie
záberov v rámci diskov
kalendára
s videozáznamami
Zdieľanie záberov
prostredníctvom
PlayMemories Online™
Odosielanie
záberov na sieťové
služby
• Môžete stiahnuť Image Data Converter (softvér na úpravu záberov vo
formáte RAW) alebo Remote Camera Control, atď. vykonaním
nasledujúceho postupu: Pripojte fotoaparát k počítaču t spustite
PlayMemories Home t kliknite na [Notifications].
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru PlayMemories Home sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
• Na použitie PlayMemories Online alebo iných sieťových služieb sa vyžaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Online alebo iné sieťové služby
nemusia byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
• Pre aplikácie Mac použite nasledujúcu adresu webovej stránky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ak už je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodávaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný vo vašom počítači,
PlayMemories Home ho počas inštalácie prepíše. Používajte PlayMemories
Home, čo je softvér, ktorý nasleduje po softvéri PMB.
SK
32
x Systémové požiadavky
Systémové požiadavky na softvér je možné nájsť na nasledujúcej adrese
webovej stránky:
www.sony.net/pcenv/
x Inštalácia PlayMemories Home do počítača
internetového prehliadača vo vašom počítači
1 Pomocou
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky
a potom nainštalujte PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Podrobnosti o PlayMemories Home nájdete na nasledujúcej
podpornej stránke PlayMemories Home (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po dokončení inštalácie sa spustí PlayMemories Home.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou mikro USB
kábla (je súčasťou dodávky).
• Do PlayMemories Home sa môžu nainštalovať nové funkcie.
Pripojte fotoaparát k počítaču, aj keď už je PlayMemories Home
nainštalovaný v počítači.
Poznámky
• Neodpájajte mikro USB kábel (je súčasťou dodávky) od fotoaparátu, pokiaľ
sa zobrazuje prostredie činnosti alebo prístupu. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu údajov.
• Ak chcete odpojiť fotoaparát od počítača, kliknite na
na paneli úloh
a potom kliknite na [Eject PMHOME].
SK
33
Pridávanie funkcií do fotoaparátu
Požadované funkcie môžete pridať do svojho fotoaparátu pripojením
k webovej stránke na sťahovanie aplikácií
(PlayMemories Camera
Apps™) prostredníctvom internetu.
http://www.sony.net/pmca/
• Po inštalácii aplikácie môžete danú aplikáciu vyvolať priložením
smartfónu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC
k značke N na fotoaparáte, a to pomocou funkcie [One-touch(NFC)].
Počet statických záberov a dostupný
záznamový čas videozáznamov
Počet statických záberov a dostupný záznamový čas sa môžu meniť
v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.
x Statické zábery
[
Image Size]: L: 24M
Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na [3:2]*
Kapacita
Quality
2 GB
Standard
330 záberov
Fine
200 záberov
RAW & JPEG
54 záberov
RAW
74 záberov
* Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na inú možnosť ako [3:2], môžete
zaznamenať viac záberov, ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, keď je
[
Quality] nastavená na [RAW].)
SK
34
x Videozáznamy
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy
s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
Záznamový čas pre videozáznamy vo formáte XAVC S a AVCHD je
záznamový čas pri snímaní s funkciou [Dual Video REC] nastavenou na
[Off].
(h (hodiny), m (minúty))
Kapacita
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 m
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 m
24p 50M*
—
2 h 35 m
Record Setting
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
8h
1440×1080 12M
20 m
11 h
1 h 10 m
40 h
VGA 3M
* Len pre modely kompatibilné s 1080 60i
• Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút (obmedzenie vyplývajúce
z technických parametrov výrobku). Maximálny nepretržitý záznamový čas
videozáznamu vo formáte MP4 (12M) je približne 20 minút (s obmedzením
vyplývajúcim z veľkosti súboru 2 GB).
• Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože je fotoaparát
vybavený VBR (premenlivou prenosovou rýchlosťou), ktorou sa
automaticky nastavuje kvalita záberov v závislosti od snímanej scény. Keď
snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný
záznamový čas bude kratší, pretože sa na uloženie vyžaduje viac pamäte.
Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného
objektu alebo nastavení kvality/veľkosti obrazu.
SK
35
Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamu
• Snímanie videozáznamov s vysokou kvalitou alebo nepretržité snímanie
pomocou obrazového snímača vyžaduje veľa energie. A preto, ak budete
pokračovať v snímaní, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to predovšetkým
teplota obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát
automaticky vypne, keďže vyššie teploty majú vplyv na kvalitu záberov
alebo vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
• Keď fotoaparát spustí snímanie s východiskovými nastaveniami v prípade,
že bolo napájanie fotoaparátu istý čas vypnuté, dĺžka času dostupného pri
snímaní videozáznamov bude nasledovná. (Nasledujúce hodnoty uvádzajú
nepretržitý čas odkedy začne fotoaparát snímať až do jeho prerušenia
snímania.)
Teplota okolia
Nepretržitý čas snímania videozáznamov
20°C
Približne 29 minút
30°C
Približne 29 minút
40°C
Približne 20 minút
• Dĺžka času dostupného pri snímaní videozáznamov sa mení podľa teploty,
záznamového formátu/nastavenia snímania, alebo stavu fotoaparátu pred
spustením snímania. Ak často meníte kompozíciu záberov alebo snímate
zábery po zapnutí napájania, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši a dostupný
záznamový čas sa skráti.
• Keď sa zobrazí
, prerušte snímanie videozáznamu.
• Ak fotoaparát preruší snímanie kvôli teplote, nechajte ho na niekoľko minút
s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po úplnom poklese teploty vnútri
fotoaparátu.
SK
36
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Funkcie vstavané v tomto fotoaparáte
• V tomto návode sú uvedené zariadenia kompatibilné s 1080 60i a zariadenia
kompatibilné s 1080 50i.
Ak chcete skontrolovať, či je váš fotoaparát zariadenie kompatibilné s 1080
60i alebo zariadenie kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte, či sa na spodnej
časti vášho fotoaparátu nachádzajú nasledujúce značky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s videozáznamami formátu 1080 60p alebo
50p. Na rozdiel od štandardných režimov snímania používaných až doteraz,
ktoré vykonávajú záznam metódou prekladaného riadkovania, tento
fotoaparát vykonáva záznam pomocou metódy neprekladaného
progresívneho riadkovania. Týmto sa zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje
hladší, realistickejší obraz.
Používanie a starostlivosť
S výrobkom nezaobchádzajte hrubo, nerozoberajte ho, neupravujte ho, dbajte
na to, aby nedošlo k jeho nárazu spôsobenému úderom, pádom a aby naň nik
nešliapol. Obzvlášť dávajte pozor na objektív.
Poznámky týkajúce sa snímania/prehrávania
• Pred spustením snímania vykonajte skúšobné snímanie, aby ste sa uistili, že
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu, ošplechnutiu ani vode.
• Nepozerajte sa do slnka ani do silného svetla cez odpojený objektív. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku. Prípadne to môže spôsobiť
aj poruchu objektívu.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte ju ešte pred použitím
fotoaparátu.
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže to spôsobiť poruchu
a znemožniť snímanie záberov. Navyše, záznamové médium sa môže stať
nepoužiteľným alebo môže dôjsť k poškodeniu obrazových údajov.
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku,
fotoaparát sa môže zdeformovať a môže dôjsť k poruche.
• Pri pôsobení priameho slnečného svetla alebo blízko vykurovacieho
zariadenia
Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže
spôsobiť poruchu.
• Na mieste vystavenom pôsobeniu otrasov alebo vibráciám
SK
37
• Blízko miesta, na ktorom sa generujú silné rádiové vlny, vysiela sa radiácia,
alebo je silne zmagnetizované
Na takýchto miestach fotoaparát nemusí správne nasnímať alebo zobraziť
zábery.
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostali piesok ani prach. Môže to
poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.
Informácie o rukoväti
Rukoväť má špeciálnu povrchovú úpravu. Rukoväť môže zmeniť sfarbenie, ak
ju pošúchate handričkou, kožou, atď. tmavej farby.
Informácie o skladovaní
Nezabudnite nasadiť predný kryt objektívu, keď fotoaparát nepoužívate.
Poznámky týkajúce sa displeja a objektívu
• Monitor je vyrobený pomocou mimoriadne presnej technológie, pričom viac
ako 99,99 % pixlov je funkčných na účinné používanie. Avšak niekoľko
nepatrných čiernych a/alebo svetlých bodov (bielych, červených, modrých
alebo zelených) sa môže objaviť na monitore. Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie.
• Na monitor netlačte. Mohlo by dôjsť k zmene sfarbenia monitora a to by
mohlo spôsobiť poruchu.
• Dotykový panel neovládajte pomocou zahroteného objektu. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
• Keď je objektív v činnosti, dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu vášho
prsta objektívom.
Informácie o magnetoch
K zadnej časti monitora a v oblasti okolo blesku sú pripevnené magnety.
Neprikladajte predmety citlivé na magnetické polia, ako sú diskety alebo
kreditné karty, k monitoru ani k telu fotoaparátu.
Poznámka k používaniu objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali objektívy/príslušenstvo Sony, ktoré vyhovujú
vlastnostiam tohto fotoaparátu.
Používanie produktov od iných výrobcov môže spôsobiť to, že fotoaparát
nebude pracovať podľa svojich technických parametrov, alebo to môže viesť
k nehodám a poruchám fotoaparátu.
Poznámky týkajúce sa blesku
SK
38
• Neprenášajte fotoaparát za jednotku blesku ani naň nepôsobte nadmernou
silou.
• Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostanú voda, prach alebo piesok, môže
to spôsobiť poruchu.
• Keď zatláčate blesk nadol, dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu prstov.
Teplota fotoaparátu
Fotoaparát a akumulátor sa v dôsledku nepretržitého používania môžu
zohriať na vysokú teplotu, ale nie je to porucha.
Ochrana proti prehriatiu
V závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora je možné, že sa nebudú dať
snímať videozáznamy, alebo sa napájanie automaticky vypne, aby sa chránil
fotoaparát.
Pred vypnutím napájania alebo v prípade, že sa už ďalšie videozáznamy
nedajú snímať, sa na monitore zobrazí hlásenie. V takomto prípade nechajte
napájanie vypnuté a počkajte, kým neklesne teplota fotoaparátu
a akumulátora. Ak zapnete napájanie bez dostatočného vychladnutia
fotoaparátu a akumulátora, napájanie sa môže znova vypnúť, alebo je možné,
že sa ďalšie videozáznamy nebudú dať nasnímať.
Nabíjanie akumulátora
Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa dlhodobo nepoužíval, je možné, že sa
nebude dať nabiť na správnu kapacitu.
Je to spôsobené vlastnosťami akumulátora. Akumulátor nabite znova.
Upozornenie na ochranu autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach.
V prípade poškodeného obsahu alebo zlyhania snímania sa
neposkytuje žiadna záruka
Spoločnosť Sony nemôže poskytovať záruku v prípade zlyhania snímania
alebo straty či poškodenia zaznamenaného obsahu kvôli poruche fotoaparátu
alebo záznamového média, atď.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite mäkkou handričkou jemne navlhčenou vo vode
a potom poutierajte povrch suchou handričkou. Predchádzanie poškodeniu
povrchovej úpravy alebo krytu:
– Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu chemických výrobkov, ako sú riedidlo,
benzín, alkohol, odpadový textil, odpudzovač hmyzu, olej na opaľovanie
alebo insekticíd.
SK
39
Udržiavanie monitora
• Keď sa krém na ruky alebo zvlhčovací prostriedok ponechajú na monitore,
môže dôjsť k narušeniu povrchovej vrstvy. Ak sa ktorákoľvek z týchto látok
dostane na monitor, ihneď ju zotrite.
• Utieranie s použitím sily pomocou hodvábneho papiera alebo iných
materiálov môže spôsobiť poškodenie povrchovej vrstvy.
• Ak na monitore zostanú odtlačky prstov alebo malé úlomky, odporúčame,
aby ste akékoľvek úlomky opatrne odstránili a potom poutierali monitor
dočista mäkkou handričkou.
Poznámky týkajúce sa bezdrôtovej lokálnej siete LAN
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú
neoprávneným prístupom k údajom týkajúcim sa cieľových miest uložených
vo fotoaparáte, alebo ich neoprávneným použitím v dôsledku straty alebo
odcudzenia.
SK
40
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Digitálny
fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi
Objektív: Sony objektív E-mount
[Obrazový snímač]
Obrazový snímač: Obrazový snímač
CMOS formátu APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm)
Celkový počet pixelov obrazového
snímača:
Približne 24 700 000 pixelov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 24 300 000 pixelov
[Systém automatického
zaostrovania]
Systém: Systém fázovej detekcie/
Systém detekcie kontrastu
Rozsah citlivosti: EV-1 až EV20
(pri ekvivalente ISO 100,
s objektívom F2,0)
[Ovládanie expozície]
Spôsob merania: 1 200-segmentové
meranie pomocou obrazového
snímača
Merací rozsah: EV-1 až EV20
(pri ekvivalente ISO 100,
s objektívom F2,0)
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index):
Statické zábery: AUTO,
ISO 100 – ISO 25 600
Videozáznamy: AUTO,
ekvivalent ISO 100 – ISO 12 800
Korekcia expozície:
±3,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ: Elektronicky ovládaná
s vertikálnym posunom
a ohniskovou rovinou
Rozsah rýchlosti:
Statické zábery: 1/4 000 sekundy
až 30 sekúnd, BULB
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy
až 1/4 sekundy (krok 1/3 EV),
Zariadenie kompatibilné s
1080 60i až do 1/60 sekundy
v režime AUTO (až do
1/30 sekundy v režime [Auto
Slow Shut.])
Zariadenie kompatibilné s
1080 50i až do 1/50 sekundy
v režime AUTO (až do
1/25 sekundy v režime [Auto
Slow Shut.])
Rýchlosť synchronizácie blesku:
1/160 sekundy
SK
41
[Záznamové médiá]
[Iné]
Memory Stick PRO Duo, SD karta
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
DPOF: Kompatibilný
Rozmery (v súlade so štandardom
CIPA) (približne):
109,6 mm × 62,8 mm × 35,7 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť (v súlade so štandardom
CIPA) (približne):
283 g
(vrátane akumulátora a Memory
Stick PRO Duo)
224 g (len fotoaparát)
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Formát súborov:
Statický záber: Kompatibilný
s JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.3, MPF Baseline), RAW
(formát Sony ARW 2.3)
Videozáznamy
(formát XAVC S):
Kompatibilný s formátom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: LPCM 2-kanálový
(48 kHz 16 bitov)
Videozáznam (formát
AVCHD): Kompatibilné
s formátom AVCHD ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2-kanálový
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanálový
[Monitor]
LCD monitor: Širokouhlý, 7,5 cm
(typ 3,0 ) s jednotkou TFT,
dotykový panel
Celkový počet bodov:
921 600 bodov
[Vstupné/výstupné konektory]
Multi/Micro USB koncovka*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podporuje zariadenie
kompatibilné s micro USB.
HDMI:
Mikrokonektor HDMI typu D
[Napájanie]
Typ akumulátora: Nabíjateľný
akumulátor NP-FW50
[Spotreba energie (počas
snímania)]
Pri použití objektívu
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS*
Približne 2,3 W
* je súčasťou dodávky
s modelom ILCE-5100L/
ILCE-5100Y
SK
42
[Blesk]
Smerné číslo blesku: 4 (v metroch
pri citlivosti ISO 100)
Doba obnovenia:
Približne 3 sekundy
Pokrytie blesku: Pokrýva 16 mm
objektív (ohnisková vzdialenosť,
ktorú uvádza objektív)
Kompenzácia blesku: ±2,0 EV
(krok 1/3 EV)
[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]
Podporovaný formát:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
Podporované bezpečnostné
protokoly: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Spôsob konfigurácie: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Manuálne
Spôsob prístupu:
Režim infraštruktúry
NFC: Kompatibilný s NFC Forum
Type 3 Tag
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
Typ akumulátora:
Lítium-iónový akumulátor
Maximálne napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Nominálne napätie: 7,2 V
jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,02 A
Kapacita: Typická 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimálna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Sieťový adaptér AC-UB10C/
UB10D
Požiadavky na napájanie: 100 V až
240 V striedavého prúdu, 50 Hz/
60 Hz, 70 mA
Výstupné napätie: 5 V
jednosmerného prúdu, 0,5 A
SK
43
Objektív
Objektív
Objektív
so zoomom
E16 – 50 mm1)
Objektív
so zoomom
E55 – 210 mm
Fotoaparát
ILCE-5100L/
ILCE-5100Y
ILCE-5100Y
Ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti 35 mm formátu2)
(mm)
Skupiny/prvky objektívu
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Zorný uhol2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimálna vzdialenosť
zaostrenia3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Maximálne zväčšenie (×)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery (max. priemer × výška)
(približne mm)
Hmotnosť (približne g)
SteadyShot
1)
2)
3)
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
Dostupné
Dostupné
Motorové nastavenie zoomu.
Hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35 mm formátu a zorného
uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s obrazovým snímačom
s veľkosťou APS-C.
Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Informácie o ohniskovej vzdialenosti
SK
44
Obrazový uhol tohto fotoaparátu je užší ako pri fotoaparáte 35 mm formátu.
Môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu 35 mm
formátu a snímať s rovnakým obrazovým uhlom, a to zvýšením hodnoty
ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu o polovicu.
Napríklad, použitím 50 mm objektívu môžete získať približný ekvivalent
75 mm objektívu fotoaparátu 35 mm formátu.
Obchodné značky
• Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• XAVC S a
sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• Windows je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách.
• Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• iOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
• iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Android a Google Play sú
ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Značky ™ alebo®sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
SK
45
SK
46
SK
47
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising