Sony | DSLR-A200 | Sony DSLR-A200 DSLR-A200 Len telo (bez objektívu) Návod na použitie

VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému
teplu, ako je napr. priame slnečné
žiarenie, oheň a pod.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie kontaktuje prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre
zákazníkov v krajinách
podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
3
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SKDSLRA200CEE5\020REG.fm
Master: Left
Informácie o používaní fotoaparátu
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Poznámky k displeju LCD
a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím
veľmi presnej technológie, vďaka
ktorej správne funguje viac ako
99,99 % pixelov. Na displeji LCD sa
však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe
a nemajú žiadny vplyv na zábery.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na displeji LCD vznikať závoje. Toto
nie je chybná funkcia. Pri zapnutí
fotoaparátu v chladnom prostredí
môže displej LCD dočasne stmavnúť.
Po zohriatí fotoaparátu bude displej
fungovať normálne.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno.
Farby na displeji by sa mohli stratiť či
vyblednúť, čo by mohlo spôsobiť
poruchu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Čierne, biele,
červené, modré
a zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení
slnečného svetla na blízky predmet
môže vzniknúť požiar. Ak musíte
umiestniť fotoaparát na priame
slnečné svetlo, nasaďte kryt objektívu.
4
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 4
Príprava
fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva ................................. 9
Príprava akumulátora ................................................... 10
Nasadenie objektívu ..................................................... 16
Vloženie pamäťovej karty ............................................ 18
Príprava fotoaparátu ..................................................... 22
Používanie dodávaného príslušenstva ........................ 24
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú
nasnímať .................................................................... 26
Čistenie ........................................................................... 28
Pred
prevádzkou
Identifikácia súčastí a indikátory na obrazovke ........ 32
Predná strana ............................................................ 32
Zadná strana ............................................................. 33
Bočné časti/dolná časť ............................................. 35
Displej LCD (zobrazenie informácií
o zázname) ....................................................... 36
Hľadáčik .................................................................... 39
Výber funkcie alebo nastavenia .................................. 40
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia) ................ 42
Funkcie volené tlačidlom
(Výber funkcií)................................................. 42
Funkcie volené tlačidlom MENU .......................... 42
Snímanie
fotografií
Snímanie fotografie bez otrasov fotoaparátu ............ 44
Správny postoj .......................................................... 44
Používanie funkcie Super SteadyShot ................... 45
Používanie statívu .................................................... 46
/ Snímanie s automatickým nastavením ..........47
Snímanie s vhodným nastavením pre daný objekt
(výber scény) ............................................................ 49
Snímanie fotografií portrétov ........................... 49
Snímanie fotografií krajiny ............................... 50
Snímanie fotografií malých objektov .............. 51
Snímanie fotografií pohybujúcich
sa objektov ....................................................... 52
Snímanie fotografií pri západe slnka .............. 53
Snímanie fotografií v noci ................................ 54
5
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
Snímanie fotografie požadovaným spôsobom
(režim expozície)....................................................... 55
Snímanie v režime automatického
programu .......................................................... 57
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia
(priorita clony) ................................................ 59
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky) ......................... 61
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia) ..................................... 64
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB) ............................................................ 66
Používanie
funkcie
snímania
Výber spôsobu zaostrenia ............................................ 68
Používanie automatického zaostrovania ............... 68
Snímanie s požadovanou kompozíciou
(uzamknutie zaostrenia) ................................. 70
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania) ............ 71
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrovania) ................................................... 71
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne
zaostrovanie) ................................................... 72
Používanie blesku .......................................................... 74
Výber režimu blesku ................................................ 76
Snímanie s bezdrôtovým bleskom ......................... 76
Úprava jasu fotografie (expozícia,
kompenzácia blesku, meranie) ............................... 78
Snímanie s pevným jasom (uzamknutie AE) ....... 78
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície) ............................... 80
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku) ........ 81
Výberom režimu ovládania blesku môžete
nastaviť intenzitu blesku
(ovládanie blesku) ........................................... 82
Výber spôsobu merania jasu objektu
(režim merania) ............................................... 83
Nastavenie ISO .............................................................. 84
6
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) ............ 85
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené
vyváženie bielej farby) ................................... 85
Nastavenie farebnej teploty a efektu filtra
(teplota farieb/farebný filter) ........................ 86
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie
bielej farby) ..................................................... 87
Spracovanie fotografie .................................................. 89
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia
dynamického rozsahu) ................................... 89
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl) ................................................. 89
Výber dynamického režimu ............................ 91
Snímanie jedného záberu ........................................ 91
Nepretržité snímanie ............................................... 91
Používanie samospúšte ............................................ 92
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou
(posun expozície) ............................................ 93
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
(posun vyváženia bielej farby) ...................... 95
Používanie
funkcie
zobrazenia
Prehrávanie fotografií ................................................... 96
Kontrola údajov o zaznamenaných fotografiách ..........102
Ochrana fotografií (Protect) ...................................... 105
Vymazávanie fotografií (Delete) .............................. 106
Zobrazenie fotografií na obrazovke televízora ....... 108
Zmena
nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality fotografie ................... 110
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu ...................................................... 112
Zmena nastavenia redukcie šumu ............................. 114
Zmena podmienok, pri ktorých sa môže zavrieť
uzávierka.................................................................. 115
Zmena funkcií tlačidla a otočného kolieska ............ 116
Zmena iných nastavení ............................................... 117
Nastavenie displeja LCD ........................................... 118
Obnovenie predvolených nastavení .......................... 120
7
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
Zobrazenie
fotografií na
počítači
Kopírovanie fotografií do počítača ........................... 123
Prezeranie fotografií na monitore počítača .............. 127
Používanie softvéru ..................................................... 132
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF ................................ 138
Tlač fotografií pripojením fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge ............ 140
Iné
Špecifikácie .................................................................. 144
Riešenie problémov .................................................... 148
Výstražné hlásenia ...................................................... 158
Upozornenia ................................................................ 161
Register ...................................................................................... 164
8
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: L0.Right
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
• Kábel USB (1)
• Kryt závitu pre objektív (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Očnica (1) (nasadená na
fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (aplikačný
softvér pre fotoaparát α) (1)
• Stručná príručka (1)
• Návod na používanie (táto
príručka) (1)
Príprava fotoaparátu
• BC-VM10 Nabíjačka
akumulátora (1)/napájací
kábel (1)
• Videokábel (1)
• Popruh na rameno (1)
• Kryt očnice (1)
9
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Príprava akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, že nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatlačte na akumulátor, aby zacvakol
na svoje miesto.
2 Pripojte napájací kábel.
Indikátor svieti: nabíjanie
Indikátor nesvieti: normálne
nabíjanie je dokončené
Jedna hodina po zhasnutí indikátora:
úplné nabíjanie je dokončené
Indikátor CHARGE
Do elektrickej zásuvky
Informácie o dobe nabíjania
• Doba potrebná na nabitie úplne vybitého akumulátora (je súčasťou
dodávky) pri teplote 25 °C je nasledovná.
Úplné nabitie
Normálne nabitie
približne 235 min.
približne 175 min.
10
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity
akumulátora a podmienok nabíjania.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 až 30 °C.
Pri iných teplotách sa akumulátor nemusí dať efektívne nabiť.
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Zapojte nabíjačku akumulátora do neďalekej a dobre prístupnej elektrickej
zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry
z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťový napájací kábel zo sieťovej zásuvky
a vyberte akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor
v nabíjačke, životnosť akumulátora sa môže skráti.
• V nabíjačke dodávanej s fotoaparátom nenabíjajte žiadny iný akumulátor
okrem akumulátora Sony „InfoLITHIUM“ M. Iné akumulátory by mohli pri
pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čím by vzniklo
nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom a popálenia.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný ako predpísaný typ akumulátora. Skontrolujte,
či je akumulátor prepísaného typu. Ak je akumulátor predpísaného typu,
vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte,
či nabíjačka akumulátora funguje správne. Ak nabíjačka akumulátora funguje
správne, mohla nastať chyba akumulátora.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabíjania sa nemusí úplne
dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky
a podobne.
11
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Používanie fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér/nabíjačku
AC-VQ900AM (nie je súčasťou dodávky) môžete používať
v akejkoľvek krajine alebo oblasti s rozvodnou sieťou so striedavým
napätím 100 V až 240 V s frekvenciou 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky [b] použite
redukciu pre sieťový adaptér [a], ktorý si môžete kúpiť
v špecializovanom obchode.
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia),
pretože môže spôsobiť poruchu.
12
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Vloženie nabitého akumulátora
1 Zatiahnutím za otváraciu
Príprava fotoaparátu
páčku krytu akumulátora
otvorte kryt akumulátora.
2 Zasuňte akumulátor na
doraz, pričom jeho špičkou
zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku
akumulátora.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátor.
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky.
Dajte pozor, aby vám akumulátor pri
manipulácii nevypadol.
Zaisťovacia páčka
13
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Odstránenie krytu akumulátora
Kryt akumulátora môžete odstrániť,
aby sa dala nasadiť vertikálna rukoväť
(nie je súčasťou dodávky).
Ak chcete odstrániť kryt, zatlačte
páčku v smere šípky a vysuňte ju.
Ak chcete nasadiť kryt, vložte gombík
do otvoru, potiahnite páčku nadol
a zasuňte ju.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Nastavte prepínač POWER do polohy ON a skontrolujte aktuálnu
kapacitu na displeji LCD. Kapacita je zobrazená v percentách spolu
s nasledujúcimi indikátormi.
Kapacita
akumulátora
„Battery
exhausted“
Vysoká
Nemôžete
Nízka zhotoviť žiadne
ďalšie snímky.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s
funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora
„InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách
podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Akumulátor nenechávajte na extrémne horúcich miestach, napríklad v aute
alebo na priamom slnku.
14
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Dostupné akumulátory
Používajte iba akumulátor typu NP-FM500H. Typy NP-FM55H,
NP-FM50 a NP-FM30 nemožno použiť.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je obmedzená. Kapacita akumulátora sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzková výdrž
akumulátora po nabití podstatne skrátená, pravdepodobne sa
dosiahol koniec jeho životnosti. Je potrebné zakúpiť nový
akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže
líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia.
Príprava fotoaparátu
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa zhoršujú pri nízkej okolitej
teplote. V chladnom prostredí sa preto čas používania akumulátora
skracuje. Na dosiahnutie čo najdlhšej výdrže akumulátora sa
odporúčajú nasledovné pokyny: akumulátor noste vo vrecku čo
najbližšie k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne pred
snímaním.
• Akumulátor sa bude pri častom používaní blesku rýchlo vybíjať.
Skladovanie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz
za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho
uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť.
15
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu pre
objektív z fotoaparátu
a odstráňte zadný kryt
z objektívu.
Kryt závitu pre
objektív
Zadný kryt
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
indexové značky na
objektíve a fotoaparáte.
Oranžové indexové značky
3 Pootočte objektívom
v smere otáčania hodinových
ručičiek tak, aby zacvakol na
svoje miesto.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
Tienidlo objektívu
Odporúča sa používať tienidlo objektívu, aby sa zabránilo
ovplyvneniu snímok nadbytočným svetlom. Informácie o jeho
nasadení nájdete v návode na používanie dodávanom s objektívom.
16
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Demontáž objektívu
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu dovnútra
fotoaparátu.
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Vráťte späť kryt na objektív
Príprava fotoaparátu
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
a nasaďte kryt závitu pre
objektív na fotoaparát.
• Pred nasadením krytu z neho
odstráňte prach.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a ak sa usadia na povrchu obrazového snímača
(súčasť, ktorá funguje ako film), v závislosti od prostredia, v ktorom
sa fotografuje, sa môžu zobraziť na snímke.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Avšak objektív pri nasadzovaní alebo snímaní
vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov.
Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach
Vyčistite obrazový snímač použitím funkcie [Cleaning mode]
v ponuke nastavení (strana 29).
17
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Vloženie pamäťovej karty
Ako pamäťovú kartu môžete použiť kartu CompactFlash (karta CF),
Microdrive alebo „Memory Stick Duo“.
1 Otvorte kryt zásuvky na
pamäťovú kartu.
2 Zasuňte pamäťovú kartu
(nie je súčasťou dodávky)
stranou s kontaktmi (strana
s kontaktmi obsahuje
niekoľko malých otvorov),
pričom strana s nálepkou
bude smerovať k displeju
LCD.
Čelná strana s nálepkou
• V prípade karty „Memory Stick Duo“
(nie je súčasťou dodávky) ju zasuňte
do zásuvky adaptéra „Memory Stick
Duo“ pre kartu CompactFlash (nie je
súčasťou dodávky) a potom zasuňte
adaptér do fotoaparátu.
Čelná strana
s nálepkou
3 Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
18
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Vybratie pamäťovej karty
Páčka vysunutia
Indikátor prístupu pamäťovej karty
Poznámky týkajúce sa používania pamäťových kariet
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte
s ňou opatrne.
• Ak indikátor prístupu svieti, nikdy nevyberajte pamäťovú kartu ani
akumulátor a takisto nevypínajte napájanie. Mohli by sa poškodiť
údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného
materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom
na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť údaje.
• Odporúčame zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas premiestňovania alebo skladovania vkladajte
do dodávaného puzdra.
• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.
• Vodivých kontaktov pamäťovej karty sa nedotýkajte prstami ani
kovovými predmetmi.
Príprava fotoaparátu
Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prístupu, potom otvorte kryt
zásuvky na pamäťovú kartu a
zatlačte na páčku vysunutia
pamäťovej karty. Pamäťovú kartu
po jej vysunutí vytiahnite.
Informácie o karte CF/Microdrive
• Kartu CF/Microdrive je nutné pred prvým použitím naformátovať
pomocou tohto fotoaparátu.
• Neodstraňujte nálepku z karty CF/Microdrive a neprelepujte ju
inou nálepkou.
• Na nálepku silno netlačte.
19
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Poznámky týkajúce sa používania kariet Microdrive
Pamäťová karta Microdrive je kompaktná a ľahká jednotka pevného disku,
ktorá vyhovuje špecifikácii CompactFlash typu II.
• Microdrive je kompaktná jednotka pevného disku. Keďže pamäťovú kartu
Microdrive tvorí rotujúci disk, v porovnaní s pamäťovou kartou nie je
dostatočne odolná proti otrasom a nárazom.
Počas prehrávania alebo snímania dávajte pozor, aby karta Microdrive nebola
vystavená otrasom ani nárazom.
• Poznamenávame, že použitie karty Microdrive pri teplote nižšej ako 5 °C
môže zhoršiť jej prevádzkové parametre.
Rozsah prevádzkových teplôt pri používaní kariet Microdrive: 5 až 40 °C
• Pamäťovú kartu Microdrive nie je možné používať pri nízkom atmosférickom
tlaku (nad 3 000 metrov nad morom).
• Na nálepku nepíšte.
Informácie o kartách „Memory Stick“
• „Memory Stick“: V tomto
fotoaparáte nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• „Memory Stick Duo“: Pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ môžete
použiť v tomto fotoaparáte po jej
vložení do zásuvky adaptéra
„Memory Stick Duo“ pre kartu
CompactFlash (nie je súčasťou
dodávky).
• Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ alebo „Memory Stick
PRO-HG Duo“ s kapacitou do 8 GB v tomto fotoaparáte fungujú
správne.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných
použitím počítača nie je možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania a zápisu dát závisí od kombinácie karty „Memory
Stick Duo“ a použitého vybavenia.
20
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Príprava fotoaparátu
Informácie o používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
• Pri písaní do časti pre poznámky netlačte príliš silno na pero.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ neprilepujte nálepku.
• Dbajte na to, aby karta „Memory Stick Duo“ nespadla, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí.
Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
v nasledujúcich podmienkach:
– Extrémne horúce miesta, ako je interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku.
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
– Vlhké miesta alebo miesta s koróznymi látkami.
21
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Príprava fotoaparátu
Nastavenie dátumu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1 Nastavením prepínača
POWER do polohy ON
zapnite fotoaparát.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte prepínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je vybratá
položka [OK] na displeji LCD,
a potom stlačte stred
ovládača.
3 Jednotlivé položky
sa vyberajú pomocou
tlačidiel b/B a numerické
hodnoty sa nastavujú
pomocou tlačidiel v/V.
22
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
4 Zopakovaním kroku 3 nastavte ďalšie položky
a potom stlačte stred ovládača.
• Pri zmene postupnosti položiek [YYYY/MM/DD] najprv vyberte
položku [YYYY/MM/DD] pomocou tlačidla b/B a potom ju zmeňte
pomocou tlačidla v/V.
stlačte stred ovládača.
Zrušenie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Príprava fotoaparátu
5 Skontrolujte, či je vybratá položka [OK], a potom
Úprava zaostrenia hľadáčika (dioptrická korekcia)
Nastavte ovládač dioptrickej
korekcie tak, aby vyhovoval
ostrosti vášho zraku, kým sa
v hľadáčiku jasne nezobrazia
indikátory.
• V prípade ďalekozrakosti otáčajte
ovládačom v smere +, v prípade
krátkozrakosti v smere -.
• Dioptrickú korekciu jednoducho
nastavíte, keď fotoaparát zamierite
do svetla.
Ak sa ovládacie koliesko dioptrickej korekcie otáča ťažko
Svoje prsty zasuňte pod očnicu a
posuňte ju nahor.
• Pri nasadzovaní lupy FDA-M1AM
(nie je súčasťou dodávky) alebo uhlového
hľadáčika FDA-A1AM (nie je súčasťou
dodávky) na fotoaparát odstráňte najprv
očnicu a potom ich nasaďte.
23
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Používanie dodávaného
príslušenstva
V tejto časti sa popisuje používanie popruhu na rameno a krytu
očnice. Informácie o ďalšom príslušenstve sú uvedené na
nasledujúcich stranách.
• Nabíjateľný akumulátor (strana 10)
• Nabíjačka akumulátora, napájací kábel (strana 10)
• Očnica (strana 23)
• Kábel USB (strany 124, 141)
• Videokábel (strana 108)
• Disk CD-ROM (strana 133)
Pripevnenie popruhu na rameno
Pripevnite oba konce popruhu
k fotoaparátu.
Kryt očnice
• K popruhu môžete pripevniť aj kryt očnice
(nižšie).
24
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Používanie krytu očnice
Môžete zabrániť vstupu svetla cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície.
Keď je spúšť uvoľnená bez použitia hľadáčika, ako napríklad v prípade
expozície snímania so samospúšťou, pripevnite kryt očnice.
jeho stlačením na bokoch.
• Svoje prsty zasuňte pod očnicu a
posuňte ju nahor.
Príprava fotoaparátu
1 Opatrne stiahnite kryt očnice
2 Nasuňte kryt očnice na
hľadáčik.
Poznámka
• V závislosti od konkrétnej situácie sa môže aktivovať očnicový snímač
umiestnený pod hľadáčikom a môže sa upraviť zaostrenie alebo displej LCD
môže naďalej blikať. V takýchto prípadoch nastavte položky [Eye-Start AF]
(strana 70) a [Auto off w/ VF] (strana 119) na hodnotu [Off].
25
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa
ešte dajú nasnímať
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení prepínača
POWER do polohy ON sa na displeji
LCD zobrazí počet snímok, ktoré
možno zaznamenať (ak budete naďalej
fotografovať použitím aktuálnych
nastavení).
Poznámky
• Ak značka „0“ bliká na žlto, pamäťová karta je zaplnená. Vymeňte pamäťovú
kartu za novú alebo vymažte snímky z aktuálnej pamäťovej karty (strany 18, 106).
• Ak „----“ (počet záberov, ktoré sa dajú uložiť) bliká na žlto, znamená to, že
pamäťová karta nie je vložená. Vložte pamäťovú kartu.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať (jednotky: fotografie)
Image size: L 10M
Aspect ratio: 3:2*
Kapacita
Veľkosť
Standard
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
325
653
1307
2606
Fine
241
484
969
1933
RAW & JPEG
48
98
198
397
RAW
61
124
250
500
* Ak je položka [Aspect ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať
viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie. Ak je však nastavená na
hodnotu [RAW], tento počet je rovnaký ako v prípade pomeru strán [3:2].
26
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Príprava fotoaparátu
Približný počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri použití
fotoaparátu s akumulátorom (je súčasťou dodávky) pri úplnej
kapacite, je 750.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty
od uvedených mierne líšiť.
• Toto číslo sa vypočíta s akumulátorom nabitým na úplnú kapacitu
a v nasledujúcej situácii:
– Pri okolitej teplote 25 °C.
– Položka [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– Režim zaostrovania je nastavený na hodnotu
(Automatic AF).
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne napájanie.
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Pri použití karty Microdrive sa počet fotografií, ktoré sa dajú
zaznamenať, môže líšiť.
27
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
Čistenie
Čistenie displeja LCD
Odtlačky prstov, prach a iné nečistoty utierajte z povrchu displeja
LCD použitím čistiacej súpravy na displeje LCD (nie je súčasťou
dodávky).
Čistenie objektívu
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach použitím ofukovača.
V prípade prachu prilipnutého k povrchu ho opatrne utrite jemnou
handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku
na čistenie objektívu. Čistenie vykonávajte špirálovým pohybom od
stredu objektívu k jeho okraju. Roztok na čistenie objektívu
nestriekajte priamo na povrch objektívu.
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať systém automatického
zaostrovania, odstráňte ho použitím bežnej ofukovacej kefky.
Ak sa na obrazovom snímači nachádza prach, môže sa objaviť aj
na fotografii. Prepnite fotoaparát do režimu čistenia a potom ho
vyčistite použitím kefky (strana 29). Na čistenie vnútorných častí
fotoaparátu nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo
spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá,
ako napríklad riedidlo alebo benzín.
28
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
Čistenie povrchu fotoaparátu
Príprava fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo
vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky. Môžu spôsobiť poškodenie
povrchovej úpravy alebo obalu.
• Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové
handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
a podobne.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi ani výrobkami z vinylu.
Čistenie obrazového snímača
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (súčasť, ktorá funguje
ako film), sa môžu v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje,
zobraziť aj na fotografii. Ak sa na obrazovom snímači nachádza
prach, použite bežný ofukovač a vyčistite obrazový snímač podľa
nasledujúceho postupu. Pomocou samotného ofukovača
a protiprachovej funkcie môžete jednoducho utrieť prach.
Poznámky
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Nízke napätie akumulátora počas
čistenia môže spôsobiť poškodenie uzávierky. Čistenie by sa malo vykonávať
rýchlo. Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér/nabíjačku (nie je súčasťou
dodávky).
• Nepoužívajte rozprašovač, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie pary vnútri
fotoaparátu.
29
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Left
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (strana 14).
2 Stlačte tlačidlo MENU
a potom vyberte položku
3 pomocou tlačidla b/B na
ovládači.
Tlačidlo MENU
3 Pomocou tlačidla v/V na
ovládači vyberte položku
[Cleaning mode] a potom
stlačte stred ovládača.
Zobrazí sa hlásenie „After cleaning,
turn camera off. Continue?“.
4 Pomocou tlačidla v na ovládači vyberte položku [OK]
a potom stlačte stred ovládača.
Po krátkom vibrovaní obrazového snímača sa zrkadlo vpredu zdvihne.
5 Odpojte objektív (strana 17).
30
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\030GET.fm
Master: Right
6 Použitím ofukovača vyčistite
obrazový snímač a jeho
okolie.
Príprava fotoaparátu
• Nedotýkajte sa obrazového snímača
hrotom ofukovača. Rýchlo dokončite
čistenie.
• Podržte prednú stranu fotoaparátu
smerom nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
• Pri čistení obrazového snímača
neumiestňujte hrot ofukovača do
dutiny za montážnym otvorom
pre objektív.
7 Pripojte objektív a nastavte prepínač POWER do
polohy OFF.
Poznámka
• Ak počas čistenia príliš klesne napätie akumulátora, fotoaparát začne pípať.
Ihneď ukončite čistenie a nastavte prepínač POWER do polohy OFF.
31
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: L0.Left
Pred prevádzkou
Identifikácia súčastí a indikátory na
obrazovke
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
A Tlačidlo spúšte (47)
B Ovládacie koliesko (58, 116)
C Indikátor samospúšte (92)
D Kontakty pre objektív*
E Zrkadlo*
J Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(17)
K Prepínač režimu zaostrenia
(68, 72)
* Nedotýkajte sa priamo týchto
častí.
F Montážny otvor pre objektív
G Zabudovaný blesk* (74)
H Prepínač režimu (47)
I Tlačidlo
(vyklopenie
blesku) (74)
32
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Right
Zadná strana
Pred prevádzkou
A Sánky na príslušenstvo (39)
K Snímanie: tlačidlo
(Expozícia) (80)
Zobrazenie: tlačidlo
(Oddialenie) (98)/
tlačidlo
(Index) (100)
B Hľadáčik (23)
C Očnicové snímače (70)
D Prepínač POWER (22)
E Tlačidlo MENU (40)
L Tlačidlo
F Tlačidlo DISP (Zobraziť)/
tlačidlo jasu displeja LCD
(38, 96)
G Tlačidlo
(Vymazať) (106)
H Tlačidlo
(Prehrať) (96)
I Displej LCD (36, 38)
J Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (23)
(Výber
funkcií) (91)
M Tlačidlo ISO (84)
N
Značka polohy
obrazového snímača (69)
O Snímanie: tlačidlo AEL
(Uzamknutie AE) (65, 78)
Zobrazenie: tlačidlo
(Priblíženie) (98)
33
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Left
P Snímanie: tlačidlo Fn
(Funkcia) (40)
Zobrazenie: tlačidlo
(Otočenie obrázka) (97)
Q Indikátor prístupu (19)
R Ovládač (zadanie)/tlačidlo
bodového automatického
zaostrovania (71)
S Ovládač (v/V/b/B)
T Prepínač
(Super
SteadyShot) (45)
34
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Right
Bočné časti/dolná časť
OUT/USB (108, 124)
B Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu
C Zásuvka na pamäťovú
kartu (18)
D Páčka na vysunutie
pamäťovej karty (19)
E Háčik pre popruh na
rameno (24)
F Konektor REMOTE
• Pri pripojení diaľkového
ovládača RMS1AM/RM-L1AM (nie je
súčasťou dodávky) k
fotoaparátu pripojte zástrčku
diaľkového ovládača do
zásuvky REMOTE, pričom
zarovnajte vodiacu drážku
zástrčky s vodiacou drážkou
zásuvky REMOTE.
G Konektor DC IN
• Pri pripájaní sieťového
napájacieho
adaptéra/nabíjačky ACVQ900AM (nie je súčasťou
dodávky) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor sieťového
napájacieho adaptéra/
nabíjačky do zásuvky DC IN
na fotoaparáte.
Pred prevádzkou
A Konektor VIDEO
H Kryt akumulátora (14)
I Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm. S dlhšími
skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát na statív.
Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
35
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Displej LCD (zobrazenie informácií o zázname)
• Obrázok uvedený vyššie obsahuje podrobné znázornenie displeja. Zväčšený
displej je zobrazený v predvolenom nastavení.
A
C
Displej
PAS
Význam
Prepínač režimu (47)
Displej
Význam
Dynamický režim (91)
M
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F5.6
Clona (59)
+2.0
Expozícia (64)
Uzamknutie AE (78)
Oblasť automatického
zaostrovania (AF) (71)
Význam
Kreatívny štýl (89)
B
Displej
Režim zaostrovania (71)
Meranie (83)
Režim blesku (76)
alebo redukcia efektu
červených očí (75)
Kompenzácia expozície
(80) alebo manuálne
meranie (64)
Kompenzácia blesku
(81)
Rozsah EV (64, 94)
ISO
AUTO
Citlivosť ISO (84)
Vyváženie bielej farby
(automatické,
predvolené, farebná
7500K G9 teplota, farebný filter,
vlastné) (85)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)
36
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Right
D
Displej
Význam
90% Stav akumulátora (14)
Kvalita fotografií (111)
100
Pred prevádzkou
Veľkosť fotografií (110)/
Pomer strán (110)
Zostávajúci počet
fotografií, ktoré môžete
zaznamenať (26)
37
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Stlačením tlačidla DISP môžete
prepínať medzi zväčšeným
zobrazením a podrobným zobrazením.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej
polohy, displej sa automaticky otočí,
aby sa prispôsobil polohe fotoaparátu.
Tlačidlo DISP
Zväčšené zobrazenie
Podrobné zobrazenie
Bez
zobrazenia
Poznámka
• Stlačením tlačidla DISP o niečo dlhšie môžete zobraziť obrazovku na úpravu
jasu displeja LCD (strana 118).
38
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Hľadáčik
Displej
Displej
Oblasť automatického
zaostrovania (AF) (71)
Oblasť bodového
automatického
zaostrovania (AF) (71)
Oblasť bodového
merania (83)
Oblasť snímania
s pomerom strán 16:9
(110)
B
Displej
Význam
Kompenzácia blesku
(81)
Nabíjanie blesku (76)
WL
Význam
Rozsah EV (64, 94)
Význam
Uzamknutie AE (78)
2
Počítadlo zostávajúcich
snímok (91)
Pred prevádzkou
A
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (45)
Stupnica Super
SteadyShot (45)
Pomer strán 16:9 (110)
* Pri použití blesku HVL-F56AM/
HVL-F36AM (nie je súčasťou
dodávky) môžete snímať pomocou
funkcie vysokorýchlostnej
synchronizácie pri ľubovoľnej
rýchlosti uzávierky. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie blesku.
Bezdrôtový blesk (76)
Vysokorýchlostná
synchronizácia*
Manuálne zaostrovanie
(72)
z
Zaostrovanie
125
Rýchlosť uzávierky (61)
5.6
Clona (59)
39
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Výber funkcie alebo nastavenia
V zozname položiek ponuky môžete vybrať funkciu pre snímanie
alebo prehrávanie. Ak chcete zobraziť zoznam položiek ponuky,
stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), tlačidlo
(Výber funkcií) alebo
tlačidlo MENU.
Príklad: Pri stlačenom tlačidle Fn.
V zozname položiek ponuky
premiestnite kurzor použitím
ovládača na požadované nastavenie
a vykonajte výber.
: Stlačením tlačidla v/V/b/B
na ovládači premiestnite kurzor.
z: Stlačením stredného tlačidla
vykonajte výber.
V tomto návode na používanie sa proces výberu funkcie pomocou
ovládača v zozname položiek ponuky popisuje nasledovne:
Príklad: Tlačidlo Fn t [White balance] t Vyberte
požadované nastavenie
Po začatí používania sa v dolnej časti obrazovky zobrazí sprievodca
funkciami ovládača. Tento sprievodca pomáha pri používaní
fotoaparátu. Nasleduje podrobný popis príkladu uvedeného vyššie:
1 Stlačte tlačidlo Fn.
40
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Right
2 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte pomocou
tlačidla v/V/b/B na ovládači
položku [White balance]
a potom stlačením
stredného tlačidla z
vykonajte potvrdenie.
Sprievodca
ovládaním
Pred prevádzkou
3 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte
a vykonajte požadovanú
funkciu.
Ak chcete zmeniť napríklad položku
[5500K] (aktuálne nastavenie),
pomocou tlačidla v/V vyberte
položku [5500K], pomocou tlačidla
b/B upravte hodnotu položky
[ColorTemperature] a potom
stlačením stredu tlačidla z vykonajte
výber.
Zoznam položiek sprievodcu ovládaním
Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie než operácie
použitím ovládača. Na signalizáciu sa používajú ikony,
a to nasledovne.
Tlačidlo MENU
Návrat pomocou tlačidla MENU
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
41
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia)
Flash mode (strana 76)
Autofocus mode (strana 71)
White balance (strana 85)
Metering mode (strana 83)
AF area (strana 71)
D-RangeOptimizer (strana 89)
Funkcie volené tlačidlom
(Výber funkcií)
Single-shot adv. (strana 91)
Continuous adv. (strana 91)
Self-timer (strana 92)
Bracket: Cont. (strana 93)
Bracket: Single (strana 93)
WB bracket (strana 95)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka záznamu
Image size (110)
Aspect ratio (110)
Quality (111)
1
Creative Style (89)
Flash control (82)
Flash compens. (81)
Priority setup (115)
AF illuminator (75)
Long exp.NR (114)
2
High ISO NR (114)
Rec mode reset (120)
Vlastná ponuka
Eye-Start AF (70)
AEL button (116)
Ctrl dial setup (116)
1
Red eye reduc. (75)
Auto review (118)
Auto off w/ VF (119)
42
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\040BEF.fm
Master: Right
Ponuka prehrávania
Delete (106)
Format (113)
Protect (105)
1
DPOF setup (138)
• Date imprint (139)
• Index print (139)
2
PlaybackDisplay (97)
Slide show (101)
• Interval (101)
Ponuka nastavení
3
File number (112)
Folder name (112)
Select folder (113)
2
• New folder (113)
USB connection (124, 140)
Audio signals (117)
Cleaning mode (29)
Reset default (121)
Pred prevádzkou
LCD brightness (118)
Info.disp.time (118)
Power save (117)
1
Video output (109)
Language (117)
Date/Time setup (117)
43
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: L0.Left
Snímanie fotografií
Snímanie fotografie bez otrasov
fotoaparátu
„Otras fotoaparátu“ znamená neželané pohyby fotoaparátu,
ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v dôsledku čoho
dochádza k rozmazaniu fotografie.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov
nižšie.
Správny postoj
Stabilizujte hornú časť tela
a zaujmite polohu, ktorá
zabráni pohybom fotoaparátu.
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť
fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
Bod 2
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo
stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
Bod 3
Zaujmite stabilný postoj s nohami od
seba približne na šírku ramien.
44
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Z dôvodu možného otrasu
fotoaparátu bude indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu)
blikať v hľadáčiku. V takomto prípade
použite funkciu Super SteadyShot,
statív alebo blesk.
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Používanie funkcie Super SteadyShot
Funkcia Super SteadyShot môže redukovať efekt otrasov fotoaparátu
o hodnotu ekvivalentnú približne 2,5- až 3,5-násobku kroku rýchlosti
uzávierky.
Nastavte prepínač
polohy „ON“.
Snímanie fotografií
Poznámka
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch,
v ktorých sa rýchlosť uzávierky nastavuje automaticky. Tento indikátor sa
nezobrazí v režimoch M/S/PS.
do
• Zobrazí sa indikátor
(stupnica Super
SteadyShot). Počkajte, kým stupnica
neklesne, a potom spustite snímanie.
Prepínač
Indikátor
(stupnica Super
SteadyShot)
45
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Poznámka
• Funkcia Super SteadyShot nemusí fungovať optimálne ihneď po zapnutí
napájania, v momente, keď sa objekt práve dostal do príslušnej oblasti, alebo
keď úplne stlačíte spúšť bez zastavenia v medzipolohe. Počkajte, kým neklesne
stupnica indikátora
(stupnica Super SteadyShot), a potom pomaly stlačte
tlačidlo spúšte.
Používanie statívu
V nasledujúcich prípadoch odporúčame namontovať fotoaparát na
statív.
• Snímanie bez blesku v tmavých podmienkach.
• Snímanie s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa obvykle
používajú na snímanie v noci.
• Snímanie blízkych predmetov, napríklad snímanie v režime makro.
• Snímanie s teleskopickým objektívom.
• Snímanie pohybujúceho sa objektu.
Poznámka
• Pri použití statívu vypnite funkciu Super SteadyShot.
46
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
/ Snímanie s automatickým
nastavením
Režim „AUTO“ umožňuje jednoducho snímať ľubovoľný objekt
v ľubovoľných podmienkach.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku .
1 Prepínač režimu nastavte do
polohy
alebo
(Flash Off).
2 Podržte fotoaparát a pozrite
sa do hľadáčika.
Objekt v oblasti zaostrenia sa zaostrí
(Eye-Start AF, strana 70).
Snímanie fotografií
alebo
Oblasť
zaostrenia
3 Umiestnite požadovaný
objekt do oblasti zaostrenia.
• Ak indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu) bliká,
nastavením prepínača
do
polohy ON vypnite funkciu Super
SteadyShot alebo použite statív.
Indikátor
(upozornenie
na otrasy
fotoaparátu)
4 Keď sa používa objektív
s transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora
a potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
47
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
5 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Po potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor zaostrenia z alebo
(indikátor zaostrenia) (strana 69).
Indikátor zaostrenia
6 Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte.
• Ak je prepínač
nastavený
na hodnotu ON, počkajte, kým
neklesne stupnica indikátora
(stupnica Super SteadyShot),
a potom spustite snímanie.
Indikátor
(stupnica Super
SteadyShot)
Poznámka
• Ak vypnete fotoaparát alebo zmeníte režim nahrávania v režime AUTO alebo
v režime výberu scény, nastavenia zvolené pomocou tlačidla Fn,
,
ISO alebo MENU sa obnovia na predvolené nastavenia. Funkcia manuálneho
zaostrenia je taktiež uvoľnená.
48
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie s vhodným nastavením
pre daný objekt (výber scény)
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky snímania
umožňuje nasnímať fotografiu pomocou vhodnejšieho nastavenia
pre daný objekt než v režime „AUTO“.
Snímanie fotografií portrétov
Nastavte prepínač režimu do polohy
Snímanie fotografií
Tento režim je vhodný na:
z Rozmazanie pozadia
a zvýšenie ostrosti objektu.
z Reprodukovanie jemných
tónov pokožky.
(Portrét).
Techniky fotografovania
• Ak chcete viac rozmazať pozadie, nastavte objektív do polohy
teleobjektívu.
• Živší obrázok môžete nasnímať zaostrením na oko, ktoré je bližšie
k objektívu.
• Pomocou tienidla objektívu môžete snímať objekty v protisvetle.
• Pomocou funkcie redukcie efektu červených očí môžete odstrániť
efekt sčervenania objektu od blesku (strana 75).
49
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Snímanie fotografií krajiny
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie celej scenérie
s dokonalým zaostrením
a živými farbami.
Nastavte prepínač režimu do polohy
(Krajina).
Technika fotografovania
• Ak chcete zvýrazniť otvorenosť scenérie, nastavte objektív do
širokouhlej polohy.
50
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie fotografií malých objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie blízkych objektov,
napríklad kvetov, hmyzu,
tanierov alebo malých vecí.
Môžete získať čistý a ostrý
obraz.
(Makro).
Techniky fotografovania
• Priblížte sa k objektu a snímajte pri minimálnej vzdialenosti od
objektívu.
• Použitím makroobjektívu môžete snímať bližší objekt.
• Ak snímate objekt do vzdialenosti 1 m, nastavte zabudovaný blesk
na hodnotu (Flash Off).
• Pri snímaní v režime makro nebude funkcia Super SteadyShot úplne
efektívna. Pomocou statívu dosiahnete lepšie výsledky (strana 46).
Snímanie fotografií
Nastavte prepínač režimu do polohy
51
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Snímanie fotografií pohybujúcich sa objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohyblivých objektov
vo vonkajšom prostredí alebo
na jasných miestach.
Nastavte prepínač režimu do polohy
(športová činnosť).
Techniky fotografovania
• Fotoaparát sníma fotografie nepretržite, kým je stlačené tlačidlo
spúšte.
• Stlačte tlačidlo spúšte do strednej polohy a podržte ho až do
správneho momentu.
• Pri snímaní pri slabom osvetlení nastavte vyššiu citlivosť ISO
(strana 84).
52
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie fotografií pri západe slnka
Tento režim je vhodný na:
z Výborne sníma červenú žiaru
západu slnka.
(Západ slnka).
Techniky fotografovania
• Používa sa na snímanie fotografie so zvýraznením červenej farby
v porovnaní s inými režimami. Toto je vhodné aj na snímanie
prekrásne červenej farby východu slnka.
• Kompenzáciou expozície môžete upraviť hĺbku farieb. Posun nadol
(-) zvýrazňuje farby a posun nahor (+) potláča farby.
Snímanie fotografií
Nastavte prepínač režimu do polohy
53
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Snímanie fotografií v noci
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie portrétov v nočných
kompozíciách.
z Vhodný režim na snímanie
nočných kompozícií bez straty
nočnej atmosféry okolitých
objektov.
Nastavte prepínač režimu do polohy
nočná scenéria).
(Nočný portrét/
Ak snímate nočnú scenériu bez osôb, nastavte položku [Flash mode]
na hodnotu (Flash Off) (strana 76).
Techniky fotografovania
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu
záberu.
• Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame používať statív.
Poznámka
• Fotografia sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna.
54
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie fotografie požadovaným
spôsobom (režim expozície)
S jednookou zrkadlovkou môžete upraviť rýchlosť uzávierky
(doba otvorenia uzávierky) a clonu (rozsah zaostrenia: hĺbka ostrosti)
na dosiahnutie rôznych fotografických výsledkov.
Môžete použiť napríklad rýchlu uzávierku na snímanie okamžitého
tvaru vlny alebo môžete zvýrazniť kvet otvorením clony tak,
aby všetko pred a za kvetom zostalo rozmazané. Toto je niekoľko
efektov, ktoré môžete použiť s týmto fotoaparátom (strany 59, 61).
Zmena jasu fotografie podľa úrovne expozície
Úroveň
expozície
nízka
Snímanie fotografií
Úpravou rýchlosti uzávierky a clony môžete nielen vytvárať
fotografické efekty pohybu a zaostrenia, ale takisto sa tým určuje
jas fotografie prostredníctvom ovládania úrovne expozície (množstvo
svetla snímaného fotoaparátom), čo je najdôležitejší faktor pri
snímaní fotografií.
vysoká
Pri použití rýchlejšej uzávierky fotoaparát otvorí uzávierku na kratší
čas. To znamená menej času pre fotoaparát na snímanie svetla,
v dôsledku čoho vznikne tmavšia fotografia. Ak chcete nasnímať
jasnejšiu fotografiu, môžete otvoriť clonu (otvor, cez ktorý prechádza
svetlo) v určitom rozsahu, aby sa upravilo množstvo svetla, ktoré
fotoaparát sníma naraz.
Jas fotografie upravený rýchlosťou uzávierky a clonou sa nazýva
„expozícia“.
55
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako upraviť expozíciu
a dosiahnuť tak rozličné fotografické výsledky použitím pohybu,
zaostrenia a svetla. Môžete zistiť správny spôsob snímania fotografie
a požadovaného objektu.
56
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie v režime automatického programu
Tento režim je vhodný na:
z Použite automatickú expozíciu
pri ponechaní vlastných
nastavení pre citlivosť ISO,
kreatívny štýl, optimalizáciu
dynamického rozsahu atď.
Snímanie fotografií
z Ponechajte kompenzáciu
expozície zmeranú
fotoaparátom, ale zmeňte
kombináciu rýchlosti uzávierky
a clony v závislosti od objektu
(programový posun).
1 Nastavte prepínač režimu do polohy P.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie
(strany 68 až 95).
Nastavenia sa uložia, až kým neobnovíte pôvodné nastavenia.
• Ak chcete odpáliť blesk, stlačte tlačidlo .
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
57
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Použitie programového posunu
1 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
Rýchlosť uzávierky
Hodnota
clony
Uvedená je správna expozícia
(hodnota rýchlosti uzávierky a clony)
určená fotoaparátom.
2 Otočením ovládacieho
kolieska vyberte požadovanú
kombináciu počas
zaostrenia.
PS
Rýchlosť uzávierky
Hodnota
clony
Indikátor režimu záznamu je prepnutý
do polohy „PS“ (programový posun
priority rýchlosti uzávierky) a hodnoty
rýchlosti uzávierky a clony sa zmenia.
• Prepnutím na hodnotu „PA“
(programový posun priority clony)
môžete vybrať kombináciu na
základe hodnoty clony (strana 116).
3 Nasnímajte objekt.
Poznámky
• Ak vypnete a zapnete fotoaparát alebo ak uplynie určitý čas, programový
posun „PS“ alebo „PA“ sa zruší a obnoví sa režim „P“.
• Ak zvolíte programový posun „PS“, indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu) sa nezobrazí.
58
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia
(priorita clony)
Tento režim je vhodný na:
z Objekt sa dokonale zaostrí
a všetko pred a za objektom
sa rozostrí. Otvorením clony
sa zúži rozsah zaostrenia.
(Hĺbka ostrosti bude menšia.)
Snímanie fotografií
z Umožňuje snímanie hĺbky
scenérie. Zúžením clony sa
rozšíri rozsah zaostrenia.
(Hĺbka ostrosti bude väčšia.)
1 Nastavte prepínač režimu do polohy A.
59
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
• Menšie clonové číslo: Popredie
a pozadie objektu sú rozostrené.
Väčšie clonové číslo: Objekt je
zaostrený spolu jeho popredím
aj pozadím.
• Rozostrenie fotografie nemôžete
skontrolovať v hľadáčiku.
Skontrolujte zaznamenanú
fotografiu a upravte clonu.
3 Upravte zaostrenie
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
a nasnímajte objekt.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky
upraví na dosiahnutie správnej
expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
Techniky fotografovania
• Rýchlosť uzávierky môže byť pomalšia v závislosti od hodnoty
clony. Keď je rýchlosť uzávierky pomalšia, použite statív.
• Dosah blesku sa líši v závislosti od hodnoty clony. Ak snímate
s bleskom, skontrolujte dosah blesku (strana 75).
• Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo
objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív).
60
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie objektu v pohybe
v danom časovom momente.
Pomocou väčšej rýchlosti
uzávierky môžete nasnímať
pohyb s dokonalou ostrosťou.
Snímanie fotografií
z Sledovanie pohybu na
vyjadrenie dynamiky a pohybu.
Pomocou pomalšej rýchlosti
uzávierky môžete snímať
objekt v pohybe s pohybovou
stopou.
1 Nastavte prepínač režimu do polohy S.
61
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky
3 Upravte zaostrenie
Clona (clonové číslo)
a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky upraví na
dosiahnutie správnej expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky
sa nedosiahla správna expozícia,
hodnota clony bude blikať.
V takýchto prípadoch upravte
rýchlosť uzávierky znova.
Techniky fotografovania
• Keď je rýchlosť uzávierky pomalšia, použite statív.
• Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO.
62
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority
rýchlosti uzávierky nezobrazuje.
• Keď používate blesk, po zavretí clony (väčšie clonové číslo) spomalením
rýchlosti uzávierky svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu.
• Čím vyššia je citlivosť ISO, tým je horší odstup signálu od šumu.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná
redukcia šumu (Long exp.NR) (strana 114). Počas vykonávania tejto redukcie
nie je možné pokračovať v snímaní.
Snímanie fotografií
63
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia)
Tento režim je vhodný na:
z Môžete snímať
s požadovaným nastavením
expozície úpravou rýchlosti
uzávierky aj clony.
z Použite expozimeter.
1 Nastavte prepínač režimu do polohy M.
2 Otočením ovládacieho
kolieska upravte rýchlosť
uzávierky a počas stlačenia
tlačidla
otáčaním
ovládacieho kolieska upravte
clonu.
• Pomocou funkcie [Ctrl dial setup]
môžete priradiť ovládaciemu
koliesku požadovanú funkciu
(strana 116).
Tlačidlo
Rýchlosť uzávierky
Clona
(clonové číslo)
64
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
3 Po nastavení expozície
nasnímajte fotografiu.
Štandardná hodnota
Hľadáčik
Štandardná hodnota
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej
expozície nezobrazuje.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO]
je nastavená na hodnotu [100]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO]
nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby.
Snímanie fotografií
• Skontrolujte hodnotu expozície na
stupnici EV.
Smerom k +: Fotografia bude
jasnejšia.
Smerom k -: Fotografia bude
tmavšia.
Šípka b B sa objaví, ak je expozícia
nastavená mimo rozsahu stupnice
EV. Šípka začne blikať, ak sa rozdiel
zvýši.
: Metered Manual (Manuálne
meranie)
Displej LCD (podrobné
zobrazenie)
Manuálny posun
Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť
bez zmeny nastavenej expozície.
Otočením ovládacieho kolieska počas
stlačenia tlačidla AEL vyberte
kombináciu hodnoty rýchlosti
uzávierky a clony.
Tlačidlo AEL
65
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Left
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB)
Tento režim je vhodný na:
z Môžete snímať pohybové
stopy svetiel, napríklad
ohňostroja.
z Môžete snímať pohybové
stopy hviezd.
1 Nastavte prepínač režimu do polohy M.
2 Otáčajte ovládacím
kolieskom doľava, až kým sa
nezobrazí indikátor [BULB].
BULB (žiarovka)
3 Počas stlačenia tlačidla
upravte clonu (clonové číslo)
otáčaním ovládacieho
kolieska.
Tlačidlo
66
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\050REC.fm
Master: Right
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
5 Stlačte a podržte tlačidlo spúšte na dobu snímania.
Kým je stlačené tlačidlo spúšte, uzávierka zostane otvorená.
Techniky fotografovania
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu Super SteadyShot.
• Čím je dlhší čas expozície, tým je horší odstup signálu od šumu na fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long exp.NR) pre dobu
otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
Snímanie fotografií
• Použite statív.
• Pri snímaní ohňostrojov a podobne v režime manuálneho
zaostrovania nastavte zaostrenie na nekonečno.
• Ak používate diaľkový ovládač, ktorý je vybavený funkciou
uzamknutia tlačidla spúšte (nie je súčasťou dodávky), môžete
ponechať uzávierku otvorenú použitím diaľkového ovládača.
67
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: L0.Left
Používanie funkcie snímania
Výber spôsobu zaostrenia
K dispozícii sú dva spôsoby úpravy zaostrenia: automatické
zaostrovanie a manuálne zaostrovanie.
Používanie automatického zaostrovania
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania do polohy AF.
2 Pozrite sa do hľadáčika.
Objekt v oblasti zaostrenia sa zaostrí automaticky (Eye-Start AF).
3 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
fotografiu.
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo
(strana 69).
• Snímač používaný na zaostrovanie
v rámčeku AF sa nakrátko rozsvieti
na červeno (strana 71).
Snímač v oblasti
zaostrovania
Oblasť zaostrenia
Indikátor zaostrenia
Technika fotografovania
• Ak chcete vybrať oblasť používanú pre zaostrovanie, nastavte
položku [AF area] (strana 71).
68
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
Stav
z svieti
Zaostrenie je uzamknuté. Pripravené na snímanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje
a sleduje objekt v pohybe. Pripravené na snímanie.
svieti
Ešte prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť tlačidlo
spúšte.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Tlačidlo spúšte je zablokované.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
umiestnená na vrchnej
strane fotoaparátu ukazuje
umiestnenie obrazového snímača*.
Pri meraní presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Obrazový snímač je súčasťou
fotoaparátu a funguje ako film.
Používanie funkcie snímania
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie:
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce
objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia
zaostrenia pri snímaní (strana 70) alebo manuálne zaostrenie
(strana 72).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich oblasť
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo žiarením, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
Poznámka
• Ak sa objekt nachádza bližšie než minimálna vzdialenosť snímania určená pre
nasadený objektív, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť dostatočnú
vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom.
69
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Vypnutie funkcie automatického zaostrovania spúšťaného
snímačom očí
Tlačidlo MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Off]
• Pri nasadení lupy FDA-M1AM (nie je súčasťou dodávky) alebo
uhlového hľadáčika FDA-A1AM (nie je súčasťou dodávky)
na fotoaparát odporúčame nastaviť položku [Eye-Start AF]
na hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať očnicové snímače
umiestnené pod hľadáčikom.
Snímanie s požadovanou kompozíciou
(uzamknutie zaostrenia)
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrovania
a čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
2 Držte tlačidlo spúšte
čiastočne stlačené
a umiestnite objekt späť do
pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť
kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením spúšte nasnímajte fotografiu.
70
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania)
Tlačidlo Fn t [Autofocus mode] t Vyberte požadované
nastavenie
(Single-shot AF) Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte, fotoaparát
zaostrí a zaostrenie sa uzamkne.
(Automatic AF)
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie bude uzamknuté a ak sa
objekt začne pohybovať, fotoaparát bude pokračovať
v zaostrovaní.
Techniky fotografovania
• Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť
• Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť
(Single-shot AF).
(Continuous AF).
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrovania)
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť používaná
na zaostrovanie sa nakrátko rozsvieti.
Oblasť
Používanie funkcie snímania
(Continuous AF) Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát automaticky ďalej upravovať zaostrenie.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
Oblasť automatického
zaostrovania (AF)
71
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Tlačidlo Fn t [AF area] t Vyberte požadované
nastavenie
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá z deviatich oblastí automatického
zaostrovania sa použije na zaostrenie v oblasti
automatického zaostrovania. Ak stlačíte a podržíte
stred ovládača, môžete upraviť zaostrenie použitím
bodovej oblasti automatického zaostrovania.
(Spot)
Fotoaparát používa výhradne bodovú oblasť
automatického zaostrovania.
(Local)
Počas snímania vyberte pomocou ovládača spomedzi
deviatich oblastí tú oblasť, pre ktorú chcete aktivovať
zaostrovanie. Ak chcete vybrať bodovú oblasť
automatického zaostrovania, stlačte stred ovládača.
Poznámka
• Oblasť automatického zaostrovania sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne zaostrovanie)
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania do polohy MF.
2 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste
dosiahli dobré zaostrenie.
Krúžok
zaostrenia
72
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Poznámky
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického
zaostrovania, sa po potvrdení zaostrenia v hľadáčiku rozsvieti indikátor z.
Keď sa používa široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), použije
sa stredová oblasť, a keď sa používa lokálna oblasť automatického
zaostrovania (Local AF), použije sa oblasť vybratá ovládačom.
• Keď je prepínač POWER nastavený na hodnotu ON, fotoaparát vráti
ohniskovú dĺžku na hodnotu
(nekonečno).
• Keď používate televízny konvertor a podobne, otočenie krúžku zaostrenia
nemusí byť plynulé.
• Správne zaostrenie sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu dioptrickú korekciu
(strana 23).
• Ak fotoaparát vypnete a následne opätovne zapnete, alebo ak zmeníte režim
snímania pomocou prepínača režimov na „AUTO“ alebo na výber scény,
dôjde k automatickému zvoleniu AF (automatické zaostrenie), a to bez
ohľadu na polohu prepínača režimu zaostrenia.
Používanie funkcie snímania
73
Používanie blesku
Použitím blesku v tmavom prostredí je možné snímať jasný obraz
objektu a tiež to pomáha zabrániť otrasom fotoaparátu. Pri snímaní
oproti slnku môžete použiť blesk na nasnímanie jasného záberu
objektu v protisvetle.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Blesk sa vyklopí.
• V režime AUTO alebo v režime
výberu scény sa blesk automaticky
vyklopí, ak množstvo svetla nie je
dostatočné alebo ak je objekt
v protisvetle. Zabudovaný blesk sa
nevyklopí, ani keď stlačíte tlačidlo .
2 Po dokončení nabíjania
blesku nasnímajte objekt.
Bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
Keď indikátor bliká, spúšť sa nemôže
uvoľniť.
Svieti: Blesk je nabitý a je
pripravený na blysnutie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte
pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania, môže
blysnúť blesk na uľahčenie
zaostrenia objektu (AF illuminator).
Indikátor
blesku)
(nabíjanie
Techniky fotografovania
• Objektív alebo tienidlo objektívu môžu prekážať svetlu blesku a na
fotografii môže byť vidno tieň. Snímte tienidlo objektívu.
• Objekt odfotografujte zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej.
Poznámky
• Fotoaparát nedržte za výbojku blesku.
• Fotoaparát nepoužívajte pokiaľ blesk nie je úplne vyklopený.
• Podmienky snímania, ktoré sa požadujú na potlačenie tieňa z obrazu sa môžu
meniť, a to v závislosti na objektíve.
74
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Dosah blesku
Dosah, v rámci ktorého sa dosiahne správna expozícia, závisí od
kombinácie hodnôt dosahu blesku a citlivosti ISO. Vzdialenosť
snímania určite podľa nasledujúcej tabuľky.
Clona
F2.8
Nastavenie AUTO 1,4 – 8,6 m
ISO
100
1 – 4,3 m
F4.0
F5.6
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1 – 2,1 m
200
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
400
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
800
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1600
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
3200
4 – 24 m
2,8 – 17 m
2 – 12 m
Vypnutie osvetlenia pre automatické zaostrovanie
Tlačidlo MENU t
Používanie funkcie snímania
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka
[Autofocus mode] nastavená na hodnotu
(Continuous AF)
alebo ak sa objekt pohybuje
(Automatic AF). (Indikátor
alebo
sa rozsvieti v hľadáčiku.)
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
• Ak je pripojený externý blesk, použije sa osvetlenie pre
automatické zaostrovanie externého blesku.
2 t [AF illuminator] t [Off]
Použitie redukcie efektu červených očí
Redukcia efektu červených očí potláča efekt červených očí pomocou
niekoľkých predzábleskov (blesk s nízkou intenzitou) tesne pred
snímaním s použitím blesku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Red eye reduc.] t [On]
Poznámka
• Redukcia efektu červených očí je k dispozícii iba v prípade, ak sa používa
zabudovaný blesk.
75
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Výber režimu blesku
Tlačidlo Fn t [Flash mode] t Vyberte požadované
nastavenie
(Flash Off)
Neblysne ani v prípade, ak sa vyklopí zabudovaný blesk.
Nedá sa vybrať, ak je prepínač režimu nastavený na
hodnotu P, A, S alebo M.
(Autoflash)
Blysne, keď je príliš tma, alebo ak je objekt v protisvetle.
Nedá sa vybrať, ak je prepínač režimu nastavený na
hodnotu P, A, S alebo M.
(Fill-flash)
Blysne vždy, keď sa vyklopí zabudovaný blesk.
(Slow sync.)
Blysne vždy, keď sa vyklopí zabudovaný blesk. Snímanie
s pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber
objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear sync.)
Blysne tesne pred dokončením expozície pri každom
vyklopení zabudovaného blesku.
(Wireless)
Blysne externý blesk (nie je súčasťou dodávky), ktorý je
mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom).
Techniky fotografovania
• Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú
synchronizáciu na snímanie jasného záberu ľudí a pozadia.
• Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených
záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako sú napríklad
pohybujúce sa bicykle alebo chodiace osoby.
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
S externým bezdrôtovým bleskom (nie je súčasťou dodávky) môžete
vykonávať snímanie s bleskom bez kábla, kedy externý blesk nie je
pripojený k fotoaparátu. Zmenou polohy blesku môžete snímať
fotografie s trojrozmerným vnemom vďaka zvýrazneniu kontrastu
svetla a tieňov na objekte.
Podrobné informácie o postupe snímania nájdete v návode na
používanie blesku.
76
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Tlačidlo Fn t [Flash mode] t
(Wireless)
• Ak chcete urobiť test predzáblesku, vyklopte blesk a stlačte tlačidlo
AEL na fotoaparáte.
Poznámky
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového
blesku. Ak sa zabudovaný blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového
blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
• Ak iný fotograf neďaleko vás používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho
zabudovaného blesku spúšťa váš blesk, zmeňte kanál externého blesku.
Informácie o zmene kanálu externého blesku nájdete v dodávanom návode na
používanie.
Používanie funkcie snímania
Nastavenie tlačidla AEL
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku
[AEL button] (strana 116) na hodnotu [AEL hold] alebo v ponuke
Vlastné .
77
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Úprava jasu fotografie (expozícia,
kompenzácia blesku, meranie)
Snímanie s pevným jasom (uzamknutie AE)
Pri snímaní oproti slnku alebo vedľa okna nemusí byť expozícia
vhodná pre daný objekt z dôvodu veľkého rozdielu v osvetlení medzi
objektom a pozadím. V takýchto prípadoch použite expozimeter,
pokiaľ nie je objekt dostatočne jasný, a pred snímaním uzamknite
expozíciu. Ak chcete znížiť jas objektu, nasmerujte fotoaparát na bod,
ktorý je jasnejší než snímaný objekt, a použite expozimeter na
uzamknutie expozície celej fotografie. Ak chcete zvýšiť jas objektu,
nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je tmavší než snímaný objekt,
a použite expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie.
Táto časť popisuje postup snímania jasnejšej fotografie objektu
použitím funkcie (Spot).
Bod, v ktorom
uzamknete expozíciu.
1 Tlačidlo Fn t [Metering mode] t
(Spot)
2 Upravte zaostrenie na tej časti, pre ktorú chcete
uzamknúť expozíciu.
Expozícia sa nastaví pri dosiahnutí zaostrenia.
78
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
3 Stlačením tlačidla AEL
uzamknite expozíciu.
V hľadáčiku a na displeji LCD sa
zobrazí indikátor (značka
uzamknutia AE).
Tlačidlo AEL
4 Počas stlačenia tlačidla AEL zaostrite na objekt
a nasnímajte ho.
Kontrola expozície fotografie
Podržte stlačené tlačidlo AEL
a umiestnite okruh bodového merania
do miesta, kde je osvetlenie
v kontraste s objektom. Merací
indikátor zobrazí stupeň rozdielu
expozície, pričom nula predstavuje
uzamknutú expozíciu.
Posunom na stranu + vytvoríte
jasnejšiu fotografiu a posunom na
stranu - vytvoríte tmavšiu fotografiu.
Ak je fotografia príliš jasná alebo
príliš tmavá na získanie správnej
expozície, na konci indikátora sa
zobrazí alebo bude blikať značka b
alebo B.
Okruh bodového merania
Používanie funkcie snímania
• Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície,
po snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po
uvoľnení tlačidla.
79
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície)
Okrem režimu záznamu M sa expozícia zisťuje automaticky.
(automatická expozícia)
Na základe expozície zistenej v režime automatickej expozície môžete
vykonávať kompenzáciu expozície posunutím jej hodnoty na stranu
+ alebo - v závislosti od požadovaného nastavenia. Posunutím na
stranu + môžete zjasniť celú fotografiu. Po posunutí na stranu - bude
celá fotografia tmavšia.
Úprava v smere -
Základná
expozícia
Úprava v smere +
1 Stlačením tlačidla
môžete
zobraziť obrazovku
kompenzácie expozície.
Tlačidlo
2 Pomocou ovládacieho
kolieska upravte expozíciu.
Smerom k + (nad): Zosvetlenie
fotografie.
Smerom k - (pod): Stmavenie
fotografie.
Štandardná expozícia
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
80
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie kontrolou zaznamenanej fotografie.
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus
(strana 93).
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku)
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba samotnú intenzitu blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
• Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Smerom k -: Zoslabí intenzitu blesku.
Poznámky
• Ak ste upravili intenzitu blesku, v hľadáčiku sa po vyklopení zabudovaného
blesku zobrazí indikátor . Ak vykonáte úpravu, nezabudnite obnoviť
pôvodnú hodnotu.
• Ak sa objekt nachádza približne v maximálnom dosahu blesku, pozitívny
efekt nemusí by viditeľný z dôvodu obmedzeného množstva svetla blesku.
Ak je objekt príliš blízko, negatívny efekt nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]) na vykonanie kompenzácie. Ak sa používa blesk,
zmení sa aj intenzita blesku.
Avšak kompenzácia blesku mení iba intenzitu blesku.
Používanie funkcie snímania
Tlačidlo MENU t
1 t [Flash compens.] t Vyberte
požadované nastavenie
81
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Výberom režimu ovládania blesku môžete nastaviť
intenzitu blesku (ovládanie blesku).
Tlačidlo MENU t
1 t [Flash control] t Vyberte
požadované nastavenie
ADI flash
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku so
zohľadnením informácií o vzdialenosti zaostrenia
a údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento
spôsob umožňuje presnú kompenzáciu blesku
s prakticky žiadnym efektom z odrazu od objektu.
Pre-flash TTL
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície
z predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz
od objektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak zvolíte možnosť [ADI flash], použitím objektívu vybaveného
funkciou kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu
kompenzáciu blesku pomocou presnejších informácií o vzdialenosti.
Poznámky
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom (nie je
súčasťou dodávky) (snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím externého
blesku (nie je súčasťou dodávky), snímanie s bleskom umiestneným mimo
fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom
a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože fotoaparát
nemôže vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku ADI.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa použije difuzér.
– Použije sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Použije sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk ADI je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je vybavený
kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený kódovačom
vzdialenosti, pozrite si návod na používanie objektívu.
82
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim merania)
Tlačidlo Fn t [Metering mode] t Vyberte požadovaný
režim
(Multi segment)
Rozdelí celý displej na 40 segmentov na meranie
svetla (meranie v rámci 40 segmentov v tvare
včelieho plástu).
(Center weighted) Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
(Spot)
Tento režim meria svetlo iba v okruhu bodového
merania v strede rámčeka.
Techniky fotografovania
Používanie funkcie snímania
• Meranie (Multi segment) sa používa na všeobecné snímanie.
• Pri snímaní objektu s veľkým kontrastom v oblasti zaostrovania
zmerajte svetlo objektu, ktorý chcete snímať, so správnou
expozíciou použitím bodového merania a potom vykonajte
snímanie s uzamknutím AE (strana 78).
83
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená hodnotou ISO (index odporúčaných
expozícií). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO
Tlačidlo ISO
zobrazíte obrazovku na
nastavenie citlivosti ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládači vyberte
požadovanú hodnotu.
• Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu.
Poznámky
• Ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO], citlivosť ISO sa
automaticky nastaví nasledovne.
Režim záznamu
ISO
AUTO, výber scény
Rozsah sa líši v závislosti od režimu
P, A, S
100 – 400
• Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime záznamu M. Ak zmeníte
režim záznamu na M pomocou nastavenia [AUTO], prepne sa na [100].
Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok snímania.
84
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Úprava tónov farieb (vyváženie
bielej farby)
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Zelenkavé
Červenkavé
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Poznámka
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby
z dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite
blesk.
Používanie funkcie snímania
Vyváženie bielej farby je funkcia, ktorá upravuje tón farieb na
približne takú úroveň, ako ich vidíte v skutočnosti. Túto funkciu
použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie
fotografického zámeru.
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené vyváženie
bielej farby)
Tlačidlo Fn t [White balance] t Vyberte požadované
nastavenie
• Ak nezvolíte možnosť [AWB], môžete jemne upraviť tón farieb
pomocou tlačidla b/B na ovládači. Úpravou smerom k + sa
fotografia zmení na červenkastú a úpravou smerom k - sa fotografia
zmení na modrastú.
85
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny
farieb.
Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla,
tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla
(predvolené vyváženie bielej farby).
(Tungsten)
(Fluorescent)
(Flash)
Techniky fotografovania
• Ak nemôžete dosiahnuť požadovanú farbu pomocou zvolenej
možnosti, použite funkciu posunu vyváženia bielej farby (strana 95).
• Ak vyberiete možnosť [5500K] (ColorTemperature) alebo [00]
(Color filter), môžete upraviť hodnotu na požadovanú úroveň
(nižšie).
• Ak vyberiete položku
(Custom), môžete zaregistrovať svoje
nastavenie (strana 87).
Nastavenie farebnej teploty a efektu filtra
(teplota farieb/farebný filter)
Tlačidlo Fn t [White balance] t [5500K]
(ColorTemperature) alebo [00] (Color filter)
• Ak chcete nastaviť farebnú teplotu, vyberte hodnotu pomocou
tlačidla b/B.
• Ak chcete nastaviť farebný filter, vyberte smer kompenzácie
pomocou tlačidla b/B.
Poznámka
• Keďže kolorimetre sú navrhnuté pre filmové fotoaparáty, hodnoty sa pri
použití žiariviek, sodíkových výbojok alebo ortuťových výbojok líšia.
Odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby alebo vykonať skúšobné
snímanie.
86
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
5500K*1
Nastavuje vyváženie bielej farby podľa farebnej
(ColorTemperature) teploty. Čím je toto číslo vyššie, tým bude fotografia
červenšia, a čím je toto číslo nižšie, tým bude fotografia
modrejšia.
00*2 (Color filter)
*1
*2
Dosahuje efekt filtrov CC (Color Compensation)
pre fotografie.
Pri použití nastavenej farebnej teploty ako štandardu
môže byť farba kompenzovaná na G (Green) alebo
M (Magenta).
Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebnej teploty.
Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebného filtra.
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie
bielej farby)
1 Tlačidlo Fn t [White balance] t
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte položku
[
SET].
3 Podržte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla
Používanie funkcie snímania
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba.
okruh bodového merania, a potom stlačte tlačidlo
spúšte.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature
a Color filter).
4 Stlačte stred ovládača.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uchovaným
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto
postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie.
87
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB error“ označuje, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah. (Ak sa blesk používa pre objekt v tesnej blízkosti alebo jasne
osvetlený objekt.) Ak uložíte túto hodnotu, farba indikátora
sa zmení na
žltú na obrazovke s informáciami o snímaní na displeji LCD. V tejto chvíli
môžete snímať, ale odporúča sa znova nastaviť vyváženie bielej farby, aby ste
dosiahli lepšiu úroveň vyváženia bielej farby.
Vyvolanie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Tlačidlo Fn t [White balance] t
(Custom)
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení tlačidla spúšte blesk, zaregistruje sa vlastné
vyváženie bielej farby so zohľadnením svetla blesku. Neskôr snímajte
s použitím blesku.
88
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Spracovanie fotografie
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia dynamického
rozsahu)
Tlačidlo Fn t [D-RangeOptimizer] t Vyberte
požadované nastavenie
(Off)
Bez kompenzácie.
Ak existuje ostrý kontrast svetla a tieňa medzi objektom
a pozadím, čo je bežné pri snímaní proti slnku, fotoaparát
zníži kontrast v rámci celej snímky, aby sa vytvorila
fotografia so správnym nastavením jasu a kontrastu.
(Advanced)
Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom
a pozadím, čím sa vytvorí fotografia s optimálnym
jasom a optimálnou gradáciou.
• Funkcia
(Advanced) optimalizácie dynamického rozsahu nemá
žiadny vplyv na súbory s formátom RAW. Opravte fotografie
použitím funkcie optimalizácie dynamického rozsahu v programe
„Image Data Converter SR“.
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl)
Tlačidlo MENU t
1 t [Creative Style] t Vyberte
požadované nastavenie
Používanie funkcie snímania
(Standard)
• Ak chcete upraviť položky (kontrast), (sýtosť) alebo
(ostrosť), vyberte požadovanú položku pomocou tlačidla b/B
a potom upravte hodnotu pomocou tlačidla v/V.
(Standard)
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných
záberov farebných scén a objektov ako kvetiny, jarná
zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na
snímanie portrétov.
89
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
(Landscape) Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej
a sviežej scenérie. Vzdialené krajinky tiež viac vyniknú.
(Night view) Kontrast je utlmený na vernejšie snímanie nočnej krajiny.
(Sunset)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
(B/W)
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
(AdobeRGB) Snímanie fotografií v priestore farieb AdobeRGB.
Možnosti (kontrast), (sýtosť) a
každú položku kreatívneho štýlu.
(ostrosť) môžete upraviť pre
(kontrast)
Rozdiel medzi svetlom a tieňom na fotografii (gradácia).
Zväčšením hodnoty získate fotografiu s ostrým kontrastom.
Zmenšením hodnoty získate jemnejšie obrysy.
(sýtosť)
Sýtosť farieb. Zväčšením hodnoty získate fotografiu so
sýtymi a živými farbami. Zmenšením hodnoty získate
menej výrazné obrysy.
(ostrosť)
Stupeň zvýraznenia obrysov. Zväčšením hodnoty
dosiahnete výraznejšie obrysy. Zmenšením hodnoty
získate jemnejšie obrysy.
Informácie o priestore farieb AdobeRGB
Priestor farieb AdobeRGB poskytuje široký rozsah reprodukcie
farieb v porovnaní s priestorom farieb sRGB, čo je štandardný
priestor farieb digitálneho fotoaparátu. Ak je hlavným účelom
vytlačenie fotografie, najmä ak je veľká časť objektu sfarbená
sýtozelenou alebo sýtočervenou farbou, priestor AdobeRGB
bude efektívnejší než iné režimy farieb sRGB.
• Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Ak je použitý výber scény, nemôžete meniť nastavenia pre kreatívny štýl.
• Ak je vybratá položka
(B/W), nemôžete nastaviť sýtosť.
• Možnosť
(AdobeRGB) je určená pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť tlač fotografií,
ktoré nereprodukujú verné farby.
• Pri zobrazení fotografií, ktoré boli zaznamenané pomocou funkcie
(AdobeRGB) na fotoaparáte alebo zariadeniach nekompatibilných
s priestorom farieb AdobeRGB, sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou.
90
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Výber dynamického režimu
Tento fotoaparát poskytuje päť dynamických režimov, ako napríklad
rozšírený jednozáberový režim, nepretržitý rozšírený režim.
Používajte ich podľa potreby.
Snímanie jedného záberu
Tento režim slúži na bežné snímanie.
Tlačidlo
t
(Single-shot adv.)
Nepretržité snímanie
1 Tlačidlo
t
(Continuous adv.)
2 Upravte zaostrenie
a nasnímajte objekt.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte,
nahrávanie bude pokračovať.
• Počet fotografií, ktoré môžete
nasnímať bez prestávky, je označené
v hľadáčiku.
Používanie funkcie snímania
Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite rýchlosťou
maximálne 3 fotografie za sekundu*.
* Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania
je pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní.
Počet fotografií, ktoré môžete
nasnímať bez prestávky
91
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Počet fotografií pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
Fine/Standard*
Bez limitu (do zaplnenia pamäťovej karty)
RAW & JPEG
3 fotografie
RAW
6 fotografií
* Rýchlosť snímania sa mierne spomaľuje od štvrtej fotografie.
Používanie samospúšte
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a
2-sekundová samospúšť je vhodná na potlačenie otrasov fotoaparátu.
1 Tlačidlo
t
(samospúšť) t Vyberte
požadovaný počet sekúnd
• Číslo za značkou
označuje počet sekúnd, ktoré ste aktuálne zvolili.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte
signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude
rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový
signál.
Zrušenie samospúšte
Ak chcete zrušiť aktivovanú samospúšť, stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Ak stlačíte tlačidlo spúšte bez pohľadu do hľadáčika, použite kryt očnice
(strana 25).
92
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou
(posun expozície)
Základná expozícia
Smer -
Smer +
1 Tlačidlo
t Požadovaný posun t Požadovaný
krok posunu
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Základná expozícia je nastavená pri prvej snímke v sérii.
* (Bracket:
Cont.)
Nasnímajú sa tri fotografie s hodnotou expozície
posunutou o zvolený krok.
Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa nezastaví
snímanie.
* (Bracket:
Single)
Nasnímajú sa tri fotografie s hodnotou expozície
posunutou o zvolený krok.
Stláčajte tlačidlo spúšte po jednotlivých záberoch.
* _ ._ EV pod
/
Používanie funkcie snímania
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú
s inou úrovňou expozície. Tento fotoaparát je vybavený funkciou
automatického posunu expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky)
od základnej expozície a fotoaparát bude snímať a zároveň
automaticky posúvať expozíciu. Po dokončení snímania môžete zvoliť
fotografiu s požadovaným jasom.
je aktuálne vybratý krok.
93
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Poznámky
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou
rýchlosti uzávierky. Ak posúvate expozíciu úpravou hodnoty clony, stlačte
a podržte tlačidlo AEL.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Posun expozície sa nedá používať, ak je režim záznamu nastavený na hodnotu
AUTO alebo na výber scény.
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Posun expozície pri
okolitom svetle
0,3 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0
Posun expozície blesku
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia blesku –1,0
Zobrazené v hornom
riadku.
Zobrazené v dolnom
riadku.
Displej LCD
Hľadáčik
• Pri snímaní s posunom expozície pri okolitom svetle* sa stupnica
EV objaví aj v hľadáčiku, ale nezobrazí sa pri snímaní s posunom
expozície blesku.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané fotografie začnú postupne miznúť.
• Keď je vybratá možnosť jedného posunu expozície a čiastočne
stlačíte a uvoľníte tlačidlo spúšte, v hľadáčiku sa zobrazí indikátor
„br 1“ pre snímanie s posunom expozície pri okolitom svetle a
indikátor „Fbr l“ pre snímanie s posunom expozície blesku. Keď sa
spustí snímanie s posunom expozície, označuje číslo ďalšej snímky,
napríklad „br 2“, „br 3“.
* Okolité svetlo: Akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
94
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
(posun vyváženia bielej farby)
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a farebnej teploty alebo
farebného filtra sa nasnímajú tri fotografie.
1 Tlačidlo
t
(WB bracket) t Vyberte
požadované nastavenie
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
*1 (WB
bracket)
*2
Hodnota pod
je aktuálne vybratá hodnota.
Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch farebnej
teploty.
Používanie funkcie snímania
*1
Nasnímajú sa tri fotografie s posunutým vyvážením
bielej farby. Ak zvolíte možnosť Lo, posunie sa
o hodnotu 10 mired*2. Ak zvolíte možnosť Hi, posunie sa
o hodnotu 20 mired. Pri jednom zábere sa zaznamenajú
tri fotografie.
95
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: L0.Left
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie fotografií
Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazí na displeji LCD.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu.
Návrat do režimu snímania
Znova stlačte tlačidlo .
Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov
Stlačte tlačidlo DISP.
Po každom stlačení tlačidla DISP sa displej zmení nasledovne.
Zobrazenie predchádzajúcich
alebo nasledujúcich fotografií
(maximálne päť fotografií).
S údajmi
o zázname
Zobrazenie
histogramu
S údajmi
o zázname
Bez údajov
o zázname
Poznámka
• Stlačením tlačidla DISP vypnete alebo zapnete údaje o zázname v iných
režimoch prehrávania, ako napríklad pri zväčšenom zobrazení.
96
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Výber orientácie pri prehrávaní fotografie zaznamenanej
s orientáciou na výšku
Tlačidlo MENU t
2 t [PlaybackDisplay] t Vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri prehrávaní fotografie na televíznom prijímači alebo počítači sa zobrazí
s orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual
rotate].
Otočenie fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete otočiť, a potom
stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení sa fotografia prehráva s otočenou orientáciou, a to aj
v prípade, ak ste vypli napájanie.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Poznámka
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „Picture Motion
Browser“ nachádzajúci sa na disku CD–ROM (je súčasťou dodávky) môže
zobraziť otočené fotografie správne. Avšak fotografie sa nemusia otočiť vždy –
závisí to od softvéru.
Používanie funkcie zobrazenia
2 Stlačte stred ovládača.
97
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Zväčšovanie fotografií
Fotografiu môžete zväčšiť na bližšie preskúmanie. Toto je vhodné na
kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Zväčšenie alebo zmenšenie
fotografie sa vykonáva
tlačidlom
alebo .
• Časť, ktorú chcete zväčšiť, môžete
vybrať pomocou tlačidla v/V/b/B
na ovládači.
• Otočením ovládacieho kolieska sa
prepína fotografia pri rovnakom
zväčšení zobrazenia. Ak nasnímate
viac fotografií s rovnakou
kompozíciou, môžete porovnať ich
zaostrenie.
• Po každom stlačení stredu ovládača
sa obrazovka prepne medzi
zväčšeným zobrazením a režimom
zobrazenia na celej obrazovke.
Tlačidlo
Zrušenie zväčšeného prehrávania
Stlačením tlačidla
obnovte normálnu veľkosť fotografie.
Zväčšenie fotografie v okolí predtým vybratého bodu
Môžete najprv vybrať časť fotografie a potom ju zväčšiť.
98
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Stlačte stred ovládača.
Zobrazí sa červený rámček.
3 Pomocou tlačidla v/V/b/B na ovládači premiestnite
červený rámček do stredového bodu, ktorý chcete
zväčšiť.
4 Pomocou tlačidla
5 Stlačte stred ovládača.
Časť vnútri červeného rámčeka sa zväčší.
• Stlačením stredu ovládača sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
• Ak chcete zrušiť zväčšené prehrávanie, stlačte tlačidlo
.
Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Veľkosť fotografie Rozsah zmeny mierky
L
Približne × 1,1 – × 12
M
Približne × 1,1 – × 9,1
S
Približne × 1,1 – × 6,1
Používanie funkcie zobrazenia
alebo
môžete červený rámček
zväčšiť alebo zmenšiť a zadať tak časť, ktorú chcete
zväčšiť.
99
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Obrazovka sa zmení na indexovú
obrazovku.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidla DISP vyberte
požadovaný formát
obrazovky.
Tlačidlo DISP
• Obrazovka sa mení v nasledujúcom
poradí: 9 fotografií t 25 fotografií t
4 fotografie
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte tlačidlo
alebo stred
ovládača.
Výber priečinka
1 Pomocou tlačidla b/B na
ovládači vyberte panel
priečinkov a potom stlačte
stred ovládača.
Panel priečinkov
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte požadovaný priečinok
a potom stlačte stred ovládača.
100
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia)
Tlačidlo MENU t
2 t [Slide show]
Nasnímané fotografie sa prehrávajú v poradí (prezentácia).
Prezentácia sa automaticky zastaví po prehraní všetkých fotografií.
• Predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu môžete zobraziť pomocou
tlačidla b/B na ovládači.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte stred ovládača. Opätovným stlačením sa znova spustí
prezentácia.
Ukončenie prehrávania prezentácie
Stlačte tlačidlo MENU.
Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii
Používanie funkcie zobrazenia
Tlačidlo MENU t
2 t [Interval] t Vyberte
požadovaný počet sekúnd
101
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Kontrola údajov o zaznamenaných
fotografiách
Pri každom stlačení tlačidla DISP sa zobrazené údaje zmenia (strana 96).
Zobrazenie základných informácií
Displej
Význam
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (129)
-
Ochrana (105)
DPOF3
Súprava parametrov
DPOF (138)
Kvalita fotografií (111)
Veľkosť fotografií (110)/
Pomer strán (110)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivosť ISO (84)
2008 1 1 Dátum záznamu
10:37AM
3/7
Číslo súboru/celkový
počet fotografií
102
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Zobrazenie histogramu
A
Displej
Displej
Význam
–0.3
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (129)
Ochrana (105)
DPOF3
Súprava parametrov
DPOF (138)
Kompenzácia blesku
(81)
Režim merania (83)
35mm
Ohnisková vzdialenosť
(146)
Kreatívny štýl (89)
Kvalita fotografií (111)
Veľkosť fotografií (110)/
Pomer strán (110)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
AWB
Vyváženie bielej farby
+1
(automatické,
5500K M1 predvolené, farebná
teplota, farebný filter,
vlastné) (85)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)
B
Displej
PAS
Význam
Histogram (104)
2008 1 1 Dátum záznamu
10:37AM
Prepínač režimu (47)
3/7
M
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivosť ISO (84)
–0.3
Používanie funkcie zobrazenia
-
Význam
Číslo súboru/celkový
počet fotografií
Rozsah EV (64, 94)
103
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Kontrola histogramu
Počet pixelov
Histogram predstavuje rozdelenie
jasu so zobrazením počtu pixelov
s konkrétnym jasom na fotografii.
Tmavý
Ak sa na fotografii nachádza
preexponovaná alebo podexponovaná
oblasť, táto oblasť bude v zobrazení
histogramu blikať (upozornenie na
limit jasu).
Svetlý
Bliká
Č (červená)
Jas
Z (zelená) M (modrá)
Histogram sa mení podľa
kompenzácie expozície. Obrázok
vpravo je iba príklad.
Snímanie s kompenzáciou expozície
na pozitívnej strane zjasní celý záber,
pričom spôsobí posun celého
histogramu na jasnú stranu (pravá
strana). Ak sa kompenzácia expozície
používa na negatívnej strane,
histogram sa posunie na druhú stranu.
Oba konce histogramu zobrazujú
preexponovanú alebo
podeexponovanú časť. Tieto oblasti
nie je možné neskôr obnoviť pomocou
počítača. V prípade potreby upravte
expozíciu a nasnímajte fotografiu
znova.
104
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Ochrana fotografií (Protect)
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
Ochrana vybratých fotografií a zrušenie ochrany
vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Marked
images]
2 Pomocou tlačidla b/B na
-
ovládači vyberte fotografiu,
ktorú chcete chrániť,
a potom stlačte stred
ovládača.
3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v na ovládači vyberte položku [OK]
a potom stlačte stred ovládača.
Používanie funkcie zobrazenia
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka -.
• Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
stred ovládača.
Ochrana všetkých fotografií a zrušenie ochrany
všetkých fotografií
Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [All images]
alebo [Cancel all] t [OK]
105
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Vymazávanie fotografií (Delete)
Po vymazaní fotografie sa táto nedá obnoviť. Predtým skontrolujte,
či ste fotografiu nevymazali.
Poznámka
• Chránené fotografie nie je možné vymazať.
Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládača.
Vymazanie vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [Marked
images]
2 Pomocou ovládača vyberte
fotografie, ktoré chcete
vymazať, a potom stlačte
stred ovládača.
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
106
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
5 Pomocou tlačidla v na ovládači vyberte položku
[Delete] a potom stlačte stred ovládača.
Vymazanie všetkých fotografií v priečinku
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Pomocou tlačidla b na
ovládači vyberte panel
priečinkov.
Panel priečinkov
vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
4 Stlačte tlačidlo
.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládača.
Vymazanie všetkých fotografií naraz
Tlačidlo MENU t
[Delete]
1 t [Delete] t [All images] t
Používanie funkcie zobrazenia
3 Stlačte stred ovládača a potom pomocou tlačidla v/V
Poznámka
• Vymazanie väčšieho počtu fotografií výberom možnosti [All images] môže
trvať dlhší čas. Odporúča sa vymazať fotografie na počítači alebo
naformátovať pamäťovú kartu použitím fotoaparátu.
107
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Zobrazenie fotografií na obrazovke
televízora
1 Vypnite fotoaparát aj
televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupného
konektora pre video
Videokábel
2 Do
konektora
VIDEO OUT
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na používanie televízora.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo
.
Fotografie nasnímané fotoaparátom
sa zobrazia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na ovládači
vyberte požadovanú fotografiu.
• Displej LCD na zadnej strane
fotoaparátu sa nezapne.
Ovládač
Tlačidlo
• Ak pripojíte fotoaparát k TV prijímaču Sony, ktorý je kompatibilný s
funkciou „PhotoTV HD“, a to pomocou dodávaného USB kábla, môžete sa
potešiť z obrázkov vo vyššej kvalite premietaných na TV.
108
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Používanie fotoaparátu v zahraničí
Možno bude potrebné prepnúť výstupný signál videa tak,
aby vyhovoval norme vášho televízora.
Tlačidlo MENU t
1 t [Video output] t Vyberte
požadované nastavenie
NTSC
Výstupný signál videa sa nastaví na normu NTSC
(napr. pre USA, Japonsko).
PAL
Výstupný signál videa sa nastaví na normu PAL
(napr. pre Európu).
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Používanie funkcie zobrazenia
Informácie o režimoch kódovania farieb televízorov
Ak chcete zobraziť fotografie na obrazovke televízora, potrebujete
televízor so vstupným konektorom pre video a videokábel. Systém
kódovania farieb televízora sa musí zhodovať so systémom kódovania
farieb digitálneho fotoaparátu. V nasledujúcich zoznamoch zistíte
normu kódovania farieb televízorov v príslušnej krajine či regióne,
kde používate fotoaparát.
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
109
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
Zmena nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality
fotografie
Image size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image size] t Vyberte
požadovanú veľkosť
[Aspect ratio]: [3:2]
L:10M
3872 × 2592 pixelov
M:5.6M
2896 × 1936 pixelov
S:2.5M
1920 × 1280 pixelov
[Aspect ratio]: [16:9]
L:8.4M
3872 × 2176 pixelov
M:4.7M
2896 × 1632 pixelov
S:2.1M
1920 × 1088 pixelov
Poznámka
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete súbor RAW, veľkosť fotografie
v súbore RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na displeji LCD.
Aspect ratio
Tlačidlo MENU t
1 t [Aspect ratio] t Vyberte
požadovaný pomer strán
3:2
Normálny pomer strán.
16:9
Pomer strán HDTV.
110
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Quality
Tlačidlo MENU t
1 t [Quality] t Vyberte
požadované nastavenie
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje)
Tento formát nie je dostupný na digitálne spracovanie.
Tento formát vyberte, ak chcete spracovať fotografie na
počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť fotografie je napevno nastavená na maximálnu
veľkosť. Veľkosť fotografie sa nezobrazuje na displeji
LCD.
Formát súboru: RAW (nespracované údaje) + JPEG
Fotografia RAW a fotografia JPEG sa vytvárajú naraz.
Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva súbory
s fotografiami – súbor JPEG na zobrazenie a súbor
RAW na úpravu. Kvalita fotografie je napevno
nastavená na hodnotu [Fine] a veľkosť fotografie je
napevno nastavená na hodnotu [L].
Poznámka
• Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré je možné nasnímať pri
zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 26.
Informácie o súboroch RAW
Na otvorenie súboru RAW zaznamenaného pomocou tohto fotoaparátu
potrebujete softvér „Image Data Converter SR“ nachádzajúci sa na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a
konvertovať súbor RAW do bežného formátu, napríklad JPEG alebo TIFF,
pričom je možné znovu upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast atď.
• Záznam fotografie vo formáte RAW má nasledujúce obmedzenie.
– Súbor RAW nie je možné vytlačiť použitím tlačiarne podporujúcej
technológiu DPOF (tlač) ani tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge.
• Pri prehrávaní a zväčšení fotografie zaznamenanej vo formáte RAW môžete
pre efekt optimalizácie dynamického rozsahu overiť iba funkciu
(Standard).
Zmena nastavenia
Formát súboru: JPEG
Fotografia sa pri zázname komprimuje do formátu
JPEG. Čím je vyššia miera kompresie, tým je menšia
veľkosť súboru. Umožňuje to zaznamenať viac súborov
na jednu pamäťovú kartu, avšak zníži sa kvalita
fotografií.
111
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu
Výber spôsobu priraďovania čísiel súborov pre
fotografie
Tlačidlo MENU t
2 t [File number] t Vyberte
požadované nastavenie
Series
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich
v postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“.
Reset
Fotoaparát v nasledujúcich prípadoch vynuluje čísla
súborov a priraďuje ich od hodnoty „0001“.
–
–
–
–
Pri zmene formátu priečinka.
Pri vymazaní všetkých fotografií v priečinku.
Pri výmene pamäťovej karty.
Pri formátovaní pamäťovej karty.
Výber formátu názvu priečinka
Zaznamenané fotografie sa ukladajú do automaticky vytvoreného
priečinka v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Tlačidlo MENU t
2 t [Folder name] t Vyberte
požadované nastavenie
Standard form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10080405
112
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Vytvorenie nového priečinka
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno číslo vyšším, ako je
najvyššie číslo naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa
stane aktuálnym priečinkom pre záznam fotografií.
Tlačidlo MENU t
2 t [New folder]
Výber priečinka pre záznam fotografií
Ak je vybratý štandardný priečinok a existujú najmenej dva
priečinky, môžete vybrať priečinok pre záznam fotografií.
Tlačidlo MENU t
2 t [Select folder] t Vyberte
požadovaný priečinok
Poznámka
• Ak nastavujete položku [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
Formátovaním sa vymažú všetky údaje na pamäťovej karte vrátane
chránených fotografií bez možnosti obnovenia.
Tlačidlo MENU t
1 t [Format] t [OK]
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte
pamäťovú kartu, kým svieti tento indikátor.
Zmena nastavenia
Formátovanie pamäťovej karty
Poznámky
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju naformátujete
v počítači, pamäťová karta sa nemusí dať použiť vo fotoaparáte v závislosti od
použitého typu formátu.
• Formátovanie môže trvať niekoľko minút v závislosti od pamäťovej karty.
113
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Zmena nastavenia redukcie šumu
Vypnutie redukcie šumu pri snímaní s dlhými
expozičnými časmi
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac
(snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký
čas, ako je otvorená uzávierka.
Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať
ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť
kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť
načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Long exp.NR] t [Off]
Poznámka
• Redukcia šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní ani pri nepretržitom
snímaní s posunom expozície, a to ani v prípade, ak je nastavená na
hodnotu [On].
Vypnutie redukcie šumu pri vysokej citlivosti ISO
Pri snímaní s citlivosťou ISO nastavenou na hodnotu 1600 alebo viac
fotoaparát potláča šum, ktorý sa stáva viac viditeľný pri vysokej
citlivosti fotoaparátu.
Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť kvalitu fotografie.
Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [High ISO NR] t [Off]
Poznámka
• Redukcia šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní ani pri nepretržitom
snímaní s posunom expozície, a to ani v prípade, ak je nastavená na
hodnotu [On].
114
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Zmena podmienok, pri ktorých
sa môže zavrieť uzávierka
Priorita uzávierky
Ak chcete uprednostniť uzávierku, vyberte položku [Release],
aby ste mohli snímať aj bez dosiahnutia presného zaostrenia.
Ak chcete snímať s presným zaostrením, vyberte položku [AF].
Tlačidlo MENU t
2 t [Priority setup] t [Release]
Zmena nastavenia
115
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Zmena funkcií tlačidla a otočného
kolieska
Zmeny funkcie tlačidla AEL
Pre funkciu tlačidla AEL môžete vybrať z nasledujúcich dvoch
funkcií:
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
počas podržania tlačidla ([AEL hold]).
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
až do ďalšieho stlačenia tlačidla ([AEL toggle]).
Tlačidlo MENU t
1 t [AEL button] t Vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie.
• Nastavenia „Hold“ a „Toggle“ ovplyvňujú manuálny posun (strana 65)
v manuálnom režime.
Zmena funkcie ovládacieho kolieska
V režime záznamu M (manuálna expozícia) alebo P (programový
posun) môžete nastaviť fotoaparát tak, aby sa nastaviteľná položka
(hodnoty rýchlosti uzávierky alebo clony) dala zvoliť iba použitím
ovládacieho kolieska.
Obvykle je vhodné zvoliť možnosť, ktorá sa bežne používa pri úprave
expozície.
Tlačidlo MENU t
1 t [Ctrl dial setup] t Vyberte
požadované nastavenie
116
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Zmena iných nastavení
Zapnutie a vypnutie zvuku
Slúži na výber zvuku uzamknutia spúšte, počas odpočítavania
samospúšte a podobne.
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio signals] t Vyberte
požadované nastavenie
Nastavenie času zapnutia režimu šetrenia energie
fotoaparátu
Môžete nastaviť čas zapnutia režimu šetrenia energie fotoaparátu
(Power save). Čiastočným stlačením tlačidla spúšte sa fotoaparát vráti
do režimu snímania.
Tlačidlo MENU t
požadovaný čas
1 t [Power save] t Vyberte
Nastavenie dátumu
Tlačidlo MENU t
1 t [Date/Time setup] t
Nastavte dátum a čas
Zmena nastavenia
Poznámka
• Bez ohľadu na toto nastavenie platí, že fotoaparát zapne režim šetrenia
energie po 30 minútach, ak je pripojený k televízoru.
Výber jazyka
Tlačidlo MENU t
jazyk
1t[
Language] t Vyberte
117
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Nastavenie displeja LCD
Nastavenie jasu displeja LCD
Tlačidlo MENU t
1 t [LCD brightness] t Vyberte
požadované nastavenie
• Na obrazovke s informáciami o snímaní alebo obrazovke
prehrávania môžete upraviť intenzitu jasu dlhším stlačením tlačidla
DISP.
Nastavenie doby zobrazenia fotografie hneď po jej
nasnímaní (automatický náhľad)
Zaznamenanú fotografiu môžete skontrolovať na displeji LCD hneď
po jej nasnímaní. Môžete zmeniť dobu zobrazovania.
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto review] t Vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri automatickom náhľade sa fotografia nezobrazí vo vertikálnej polohe,
ani ak bola nasnímaná vo vertikálnej polohe (strana 97).
Nastavenie doby zobrazovania na displeji LCD
počas snímania
Počas snímania sa na displeji LCD zobrazí obrazovka s informáciami
o snímaní. Dobu zobrazovania na displeji môžete zmeniť.
Tlačidlo MENU t
1 t [Info.disp.time] t Vyberte
požadované nastavenie
118
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Ponechanie zapnutého displeja LCD počas
pozerania do hľadáčika
V predvolenom nastavení sa počas pozerania do hľadáčika vypne
displej LCD, aby sa zabránilo vybíjaniu akumulátora.
Ak chcete zapnúť displej LCD počas pozerania do hľadáčika,
vyberte položku [Off].
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Poznámka
• Bez ohľadu na nastavenie v tejto ponuke sa obrazovka s informáciami
o snímaní automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby (päť sekúnd
v predvolenom nastavení) (strana 36).
Zmena nastavenia
119
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Obnovenie predvolených nastavení
Obnovenie predvolených nastavení funkcií
používaných na snímanie
Ak nastavíte prepínač režimu na hodnotu P, A, S alebo M, môžete
obnoviť predvolené nastavenia hlavných funkcií režimu snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Rec mode reset] t [OK]
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovenie na
Exposure compensation (80)
±0.0
Metering mode (83)
Multi segment
Autofocus mode (71)
AF-A
Drive mode (91)
Single-shot adv.
White balance (85)
AWB (automatické vyváženie bielej
farby)
ColorTemperature/Color filter (86)
5500K, farebný filter 0
Custom white balance (87)
5500K
ISO (84)
AUTO
Image size (110)
L:10M
Aspect ratio (110)
3:2
Quality (111)
Fine
D-RangeOptimizer (89)
Standard
Creative Style (89)
Standard
Flash mode (76)
Fill-flash (líši sa podľa toho, či je
zabudovaný blesk otvorený alebo nie)
Flash control (82)
ADI flash
Flash compens. (81)
±0.0
Priority setup (115)
AF
AF illuminator (75)
Auto
Long exp.NR (114)
On
High ISO NR (114)
On
120
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Right
Obnovenie predvolených nastavení hlavných
funkcií fotoaparátu
Môžete obnoviť predvolené nastavenia hlavných funkcií fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Reset default] t [OK]
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovenie na
Exposure compensation (80)
±0.0
Metering mode (83)
Multi segment
Autofocus mode (71)
AF-A
Recording information display (36)
Enlarged display
Drive mode (91)
Single-shot adv.
White balance (85)
AWB (automatické vyváženie bielej
farby)
ColorTemperature/Color filter (86)
5500K, farebný filter 0
5500K
ISO (84)
AUTO
Playback display (96)
Zobrazenie jednej fotografie
(s údajmi o zázname)
Image size (110)
L:10M
Aspect ratio (110)
3:2
Quality (111)
Fine
D-RangeOptimizer (89)
Standard
Creative Style (89)
Standard
Flash mode (76)
Fill-flash (líši sa podľa toho, či je
zabudovaný blesk otvorený alebo nie)
Flash control (82)
ADI flash
Flash compens. (81)
±0.0
Priority setup (115)
AF
AF illuminator (75)
Auto
Long exp.NR (114)
On
High ISO NR (114)
On
Zmena nastavenia
Custom white balance (87)
121
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\080SET.fm
Master: Left
Vlastná ponuka
Položky
Obnovenie na
Eye-Start AF (70)
On
AEL button (116)
AEL hold
Ctrl dial setup (116)
Shutter speed
Red eye reduc. (75)
Off
Auto review (118)
2 sec
Auto off w/ VF (119)
On
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovenie na
Date imprint (139)
Off
PlaybackDisplay (97)
Auto rotate
Slide show (101)
3 sec
Ponuka nastavení
Položky
Obnovenie na
LCD brightness (118)
±0
Info.disp.time (118)
5 sec
Power save (117)
1 min
File number (112)
Series
Folder name (112)
Standard form
USB connection (124, 140)
Mass Storage
Audio signals (117)
On
122
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: L0.Right
Zobrazenie fotografií na počítači
Kopírovanie fotografií do počítača
Táto časť popisuje postup kopírovania fotografií z pamäťovej karty do
počítača pripojeného použitím kábla USB.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu na účely importovania fotografií
sa odporúča nasledujúce prostredie.
x Windows
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými
systémami ani v prípade inovácie operačných systémov uvedených
vyššie.
* 64-bitové vydania ani úvodné vydania (Starter) nie sú podporované.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
x Macintosh
OS (predinštalovaný): Mac OS X (verzia 10.1.3 alebo novšia)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Zobrazenie fotografií na počítači
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču
• V žiadnom z uvedených odporúčaných počítačových prostredí nie je zaručená
bezproblémová prevádzka.
• Ak sú pripojené najmenej dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nie
je zaručené v závislosti to od typu zariadení USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa rozbočovač USB alebo predlžovací
kábel.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného
s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po
prechode do úsporného režimu alebo režimu spánku nemusí ihneď obnoviť.
123
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Krok 1: Prepojenie fotoaparátu a počítača
1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu s nasnímanými
fotografiami.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo fotoaparát pripojte do elektrickej zásuvky
použitím sieťového napájacieho adaptéra/nabíjačky
(nie je súčasťou dodávky).
• Ak kopírujete fotografie do počítača s nedostatočne nabitým
akumulátorom a tento sa predčasne vybije, kopírovanie môže zlyhať
alebo sa môžu poškodiť obrazové súbory.
3 Zapnite fotoaparát a počítač.
4 Skontrolujte, či je položka [USB connection] v časti
2 nastavená na hodnotu [Mass Storage].
5 Pripojte fotoaparát
k počítaču.
• Na pracovnej ploche sa zobrazí
sprievodca automatickým
prehrávaním.
1 Do
konektora USB
Kábel USB
2 Do
konektora
USB
124
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Krok 2: Kopírovanie fotografií do počítača
Pre Windows
Táto časť popisuje príklad kopírovania fotografií do priečinka „My
Documents“ (pre operačný systém Windows Vista: „Documents“).
1 Kliknite na možnosť
[Copy pictures to a folder
on my computer using
Microsoft Scanner and
Camera Wizard] t [OK],
keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí
obrazovka sprievodcu.
• Ak sa obrazovka sprievodcu
nezobrazí, kliknite na položku
[My Computer] t [Removable
Disk].
2 Dvakrát kliknite na položku [DCIM].
• V takom prípade môžete importovať fotografie aj použitím funkcie
„Picture Motion Browser“.
Zobrazenie fotografií na počítači
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory
s fotografiami, ktoré chcete
skopírovať.
Potom kliknutím pravým
tlačidlom myši na súbor
s fotografiou zobrazte ponuku
a kliknite na položku [Copy].
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie súborov
s fotografiami nájdete na strane 129.
125
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
4 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents]
(pre Windows Vista:
[Documents]). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na
okno „My Documents“
a v zobrazenej ponuke
kliknite na možnosť [Paste].
Súbory s fotografiami sa skopírujú
do priečinka „My Documents“
(pre Windows Vista: „Documents“).
• Ak sa pokúsite skopírovať fotografiu
do priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva
na potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor nahradíte
novým, pôvodný súbor sa vymaže.
Ak chcete skopírovať súbor s
fotografiou do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Ak však zmeníte názov súboru, môže
sa stať, že túto fotografiu už nebude
možné prehrať použitím fotoaparátu
(strana 130).
Pre Macintosh
1 Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu t [DCIM] t
priečinok, v ktorom sú uložené súbory, ktoré chcete
skopírovať.
2 Súbory s fotografiami presuňte myšou na ikonu
pevného disku.
Súbory s fotografiami sa skopírujú na pevný disk.
126
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Prezeranie fotografií na monitore
počítača
Pre Windows
Táto časť popisuje postup prezerania kopírovaných fotografií
v priečinku „My Documents“ (pre Windows Vista: „Documents“).
1 Kliknite na položku [Start] t
[My Documents]
(pre Windows Vista:
[Documents]).
• Ak používate systém Windows 2000,
dvakrát kliknite na položku [My
Documents] na pracovnej ploche.
2 Dvakrát kliknite na
Fotografia sa zobrazí.
Pre Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný
súbor s fotografiou a otvorte ho.
Zobrazenie fotografií na počítači
požadovaný súbor
s fotografiou.
127
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Zrušenie pripojenia USB
Pri nasledujúcich činnostiach najprv vykonajte postupy uvedené
nižšie:
• Odpojenie kábla USB.
• Vybranie pamäťovej karty.
• Vypnutie fotoaparátu.
x Pre Windows
Dvakrát kliknite na položku
na paneli úloh a potom kliknite na
položku
(veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) t [Stop].
V potvrdzujúcom okne potvrďte zariadenie a potom kliknite na
položku [OK] t [OK] (nie je to potrebné v systémoch Windows XP/
Vista).
Zariadenie je odpojené.
x Pre Macintosh
Uchopte a presuňte myšou ikonu jednotky alebo ikonu
pamäťovej karty na ikonu odpadkového koša („Trash“).
Fotoaparát je odpojený od počítača.
128
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Cieľové priečinky pre ukladanie súborov
s fotografiami a názvy súborov
Súbory s fotografiami zaznamenanými pomocou fotoaparátu sú na
pamäťovej karte zoskupené do priečinkov.
Príklad: zobrazenie priečinkov v systéme Windows XP
Zobrazenie fotografií na počítači
APriečinky obsahujúce údaje
o fotografiách zaznamenaných použitím
tohto fotoaparátu. (Prvé tri číslice
obsahujú číslo priečinka.)
BMôžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (strana 112).
• Fotografie v priečinku „MISC“ nemôžete
snímať ani prehrávať.
• Súbory s fotografiami sú pomenované
nasledovne. ssss (číslo súboru)
predstavuje ľubovoľné číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu dátového
súboru RAW a príslušného súboru
s fotografiou JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (AdobeRGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako
AdobeRGB): DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (AdobeRGB):
_DSCssss.ARW
• V závislosti od nastavení počítača sa
nemusí zobraziť prípona súboru.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete
na strane 112.
129
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Kopírovanie fotografií uložených v počítači na
pamäťovú kartu a ich zobrazenie
Táto časť popisuje postup pri použití počítača so systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši
kliknite na súbor
s fotografiou a potom
kliknite na položku
[Rename]. Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
Zadajte hodnotu od 0001 do „9999“
pre ssss.
• Ak sa zobrazí hlásenie vyžadujúce
potvrdenie prepísania, zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov s fotografiami je
JPG. Príponu súboru nemeňte.
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok
1 môžete vynechať.
130
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
2 Súbor s fotografiou
skopírujte do priečinka na
pamäťovej karte
v nasledujúcom poradí.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
súbor s fotografiou a potom
kliknite na položku [Copy].
2 Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v priečinku
[My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a potom
kliknite na položku [Paste].
• Políčka sss predstavujú
akékoľvek číslo z intervalu
100 až 999.
Zobrazenie fotografií na počítači
Poznámky
• V závislosti od veľkosti fotografie je možné, že sa niektoré nebudú dať prehrať.
• Ak bol súbor s fotografiou spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv vytvorte priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 113) a potom skopírujte súbor s fotografiou.
131
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Používanie softvéru
Na spracovanie fotografií nasnímaných fotoaparátom sa používa
nasledujúci softvér: „Picture Motion Browser“, „Image Data
Converter SR“, „Image Data Lightbox SR“ atď.
Poznámka
• Softvér „Picture Motion Browser“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie
x Windows
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Picture Motion
Browser“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
* 64-bitové vydania ani úvodné vydania (Starter) nie sú podporované.
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší, 256 MB
pamäte RAM alebo viac (odporúča sa: Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší, 512 MB pamäte RAM alebo viac)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na inštaláciu: 200 MB alebo
viac
Obrazovka: 1024 × 768 bodov alebo viac, High Color (16-bitové farby)
alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image Data Lightbox SR“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
* 64-bitové vydania ani úvodné vydania (Starter) nie sú podporované.
Procesor/pamäť: Odporúča sa MMX Pentium III 1 GHz alebo
rýchlejší, 512 MB pamäte RAM alebo viac (odporúča sa 1 GB pamäte
RAM alebo viac.)
Virtuálna pamäť: 700 MB alebo viac
Obrazovka: 1024 × 768 bodov alebo viac, High Color (16-bitové farby)
alebo viac
132
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
x Macintosh
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image Data Lightbox SR“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.4)
Procesor: séria Power Mac G4/G5 (odporúča sa 1,0 GHz alebo
rýchlejší) alebo Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo rýchlejší
Pamäť: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Obrazovka: 1024 × 768 bodov alebo viac, 32 000 farieb alebo viac
Inštalácia softvéru
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa
nasledujúceho postupu.
x Windows
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky
CD-ROM.
Zobrazenie fotografií na počítači
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát
na ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka automatického
prehrávania. Vyberte položku „Run
Install.exe“ a pri inštalácii
postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia na obrazovke.
2 Kliknite na položku [Install].
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
133
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
• Sony Picture Utility
„Picture Motion Browser“
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
Po nainštalovaní softvéru sa na pracovnej ploche vytvorí ikona odkazu
na webovú stránku na registráciu zákazníkov.
Po zaregistrovaní na tejto webovej stránke môžete získať bezpečnú
a užitočnú zákaznícku podporu.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
• Prihláste sa ako správca, aby ste mohli vykonať inštaláciu.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [SIDS_INST.pkg] z priečinka [MAC]
na ikonu pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [SIDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
Poznámka
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa
pokynov na obrazovke.
134
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Používanie programu „Picture Motion Browser“
Poznámka
• Softvér „Picture Motion Browser“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
V aplikácii „Picture Motion Browser“
môžete:
• Importovať fotografie nasnímané
fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• Organizovať fotografie v počítači
do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania.
• Retušovať (redukcia efektu
červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
fotografie ako prílohy e-mailov,
zmeniť dátum snímania a podobne.
• Tlačiť alebo uložiť fotografie s dátumom.
• Použitím napaľovacej jednotky CD alebo DVD môžete vytvoriť
dátový disk.
Bližšie informácie o karte „Picture Motion Browser“ nájdete v časti
„Picture Motion Browser Guide“.
Spustenie programu „Picture Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture Motion Browser) na pracovnej
ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na položku [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
Ak chcete ukončiť program „Picture Motion Browser“, kliknite na
tlačidlo
v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazenie fotografií na počítači
Ak chcete spustiť program „Picture Motion Browser Guide“, kliknite
na položku [Start] t [All Programs] (v systéme Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser Guide].
135
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Poznámka
• Pri prvom spustení softvéru „Picture Motion Browser“ sa na obrazovke
zobrazí hlásenie informačného nástroja vyžadujúce potvrdenie. Vyberte
položku [Start]. Táto funkcia vás informuje o novinkách, ako sú napríklad
aktualizácie softvéru. Nastavenie môžete neskôr zmeniť.
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Ak uložíte fotografiu ako dátový súbor RAW, fotografia sa uloží vo formáte
ARW2.0.
V aplikácii „Image Data Converter SR Ver.2.0“ môžete:
• Máte možnosť upravovať fotografie nasnímané v režime RAW
pomocou rôznych korekcií, ako je napríklad krivka tónov farieb
a zmena ostrosti.
• Upravte fotografie pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície a kreatívneho štýlu a podobne.
• Fotografie zobrazené a upravené na počítači môžete uložiť.
Fotografiu môžete uložiť ako dátový súbor RAW alebo súbor so
všeobecným formátom.
• Bližšie informácie o programe „Image Data Converter SR“ nájdete
v sprievodcovi.
Ak chcete spustiť sprievodcu, kliknite na položku [Start] t
[All Programs] (v systéme Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.2].
Spustenie programu „Image Data Converter SR Ver.2.0“
x Windows
Dvakrát kliknite na odkaz na program „Image Data Converter SR
Ver.2.0“ na pracovnej ploche.
Pri spúšťaní z ponuky Start kliknite na položku [Start] t
[All Programs] (v systéme Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.2.0].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
136
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\090TPC.fm
Master: Right
x Macintosh
Dvakrát kliknite na položku [Image Data Converter SR Ver.2]
v priečinku [Sony Image Data Suite] z priečinka [Application].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na položku [Quit Image Data
Converter SR] (Ukončiť Image Data Converter SR) v ponuke [IDC SR].
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
V aplikácii „Image Data Lightbox SR“ môžete:
• Zobraziť a porovnať fotografie s formátom RAW alebo JPEG
nasnímané týmto fotoaparátom.
• Ohodnotiť fotografie na päťstupňovej stupnici.
• Zobraziť fotografiu v programe „Image Data Converter SR“
a upraviť ju.
• Bližšie informácie o programe „Image Data Lightbox SR“
nájdete v sprievodcovi.
Ak chcete spustiť sprievodcu z ponuky Start, kliknite na položku
[Start] t [All Programs] (v systéme Windows 2000, [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
x Macintosh
Dvakrát kliknite na položku [Image Data Lightbox SR] v priečinku
[Sony Image Data Suite] z priečinka [Application].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na položku [Quit Image Data
Lightbox SR] (Ukončiť Image Data Converter SR) v ponuke [Image
Data Lightbox SR].
Zobrazenie fotografií na počítači
Spustenie programu „Image Data Lightbox SR“
x Windows
Dvakrát kliknite na položku [Image Data Lightbox SR]
na pracovnej ploche.
Pri spúšťaní z ponuky Start kliknite na položku [Start] t
[All Programs] (v systéme Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Zobrazí sa dialógové okno na uloženia kolekcie.
137
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: L0.Left
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF
Pred tlačou fotografií v obchode alebo použitím vašej tlačiarne
môžete použitím fotoaparátu určiť fotografie určené na tlač a ich
počet. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
Parametre DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich vytlačení.
Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií.
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre
vybraté fotografie
1 Tlačidlo MENU t
1 t [DPOF setup] t [Marked
images]
Fotografia sa zobrazí na obrazovke jednotlivých fotografií.
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu.
3 Pomocou tlačidiel
/
vyberte počet hárkov.
• Ak chcete zrušiť definované parametre DPOF, nastavte číslo na
hodnotu „0“.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v na ovládači vyberte položku [OK]
a potom stlačte stred ovládača.
Poznámky
• Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
• Ak zrušíte definované parametre DPOF, zruší sa aj indexový výtlačok.
138
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: Right
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre všetky
fotografie
Tlačidlo MENU t
1 t [DPOF setup] t [All images]
alebo [Cancel all] t [OK]
Označenie fotografií dátumom
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo fotografie, veľkosť znakov atď.) závisí od
tlačiarne.
Tlačidlo MENU t
1 t [DPOF setup] t
[Date imprint] t [On]
Poznámka
• Túto funkciu neponúkajú všetky tlačiarne.
Vytvorenie indexového výtlačku
Zo všetkých fotografií na pamäťovej karte môžete vytvoriť indexový
výtlačok.
Tlačidlo MENU t
1 t [DPOF setup] t
[Index print] t [Create index]
Tlač fotografií
Poznámky
• Počet fotografií, ktoré môžete vytlačiť na jeden hárok, a ich formát závisia
od tlačiarne. Fotografie RAW nie je možné vytlačiť na indexovom výtlačku.
• Fotografie nasnímané po nastavení indexového výtlačku sa doň nezahrnú.
Odporúča sa vytvoriť indexový výtlačok tesne pred jeho vytlačením.
• Ak zrušíte definované parametre DPOF, zruší sa aj indexový výtlačok.
139
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: Left
Tlač fotografií pripojením
fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge
Fotografie nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť po
pripojení k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom „PictBridge“ aj bez
počítača. Štandard PictBridge je
založený na štandarde CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Dátové súbory RAW sa nedajú vytlačiť.
Krok 1: Nastavenie fotoaparátu
Poznámka
• Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér/nabíjačku (nie je súčasťou
dodávky), aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas tlače.
1 Tlačidlo MENU t
2 t [USB connection] t [PTP]
2 Vypnite fotoaparát a vložte pamäťovú kartu so
zaznamenanými fotografiami.
140
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: Right
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát
1 Do
konektora
USB
k tlačiarni.
Kábel USB
2 Do
konektora
USB
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Zobrazí sa obrazovka na výber fotografií na tlač.
Krok 3: Tlač
1 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu,
ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte stred ovládača.
• Zrušenie vykonáte opätovným stlačením stredu ovládača.
3 Stlačte tlačidlo MENU a nastavte každú položku.
• Podrobnejšie informácie o nastavovaní položiek nájdete v časti
„Ponuka PictBridge“.
Tlač fotografií
2 Ak chcete vytlačiť ďalšie fotografie, zopakujte krok 1.
141
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: Left
4 Vyberte položku [Print] t [OK] v ponuke a potom
stlačte stred ovládača.
Fotografia sa vytlačí.
• Po zobrazení obrazovky potvrdzujúcej dokončenie tlače stlačte
stred ovládača.
Zrušenie tlače
Počas tlače môžete zrušiť tlač stlačením stredu ovládača. Vytiahnite
kábel USB alebo vypnite fotoaparát. Keď chcete znovu tlačiť,
postupujte podľa vyššie uvedeného postupu (kroky 1 až 3).
Ponuka PictBridge
Strana 1
Print
Vytlačia sa iba vybraté fotografie. Bližšie informácie nájdete v časti „Krok 3: Tlač“.
Set print q’ty
Môžete určiť počet výtlačkov (najviac 20). Rovnaký počet výtlačkov je určený
pre všetky vybraté fotografie.
Paper size
Auto
Nastavenie tlačiarne
9×13cm/3.5"×5"
89 × 127 mm
Hagaki
100 × 147 mm
10×15cm
10 × 15 cm
4"×6"
101,6 × 152,4 mm
A6/4.1"×5.8"
105 × 148,5 mm
13×18cm/5"×7"
127 × 178 mm
Letter
216 × 279,4 mm
A4/8.3"×11.7"
210 × 297 mm
A3/11.7"×16.5"
297 × 420 mm
142
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\100PRT.fm
Master: Right
Layout
Auto
Nastavenie tlačiarne
1-up/Borderless
Bez okrajov, 1 fotografia/hárok
1-up
1 fotografia/hárok
2-up
2 fotografie/hárok
3-up
3 fotografie/hárok
4-up
4 fotografie/hárok
8-up
8 fotografií/hárok
Index
Všetky vybraté fotografie sa vytlačia
vo forme indexového výtlačku.
Po nastavení tlačiarne nasleduje
nastavenie rozloženia tlače.
Date imprint
Day and time
Vloží sa dátum a čas.
Date
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
Strana 2
Unmark all
Po zobrazení hlásenia vyberte položku [OK] a potom stlačte stred ovládača.
Na každej fotografii sa vymaže značka DPOF. Túto položku vyberte, ak zrušíte
nastavené parametre bez tlače fotografií.
Print all
Vytlačia sa všetky fotografie na pamäťovej karte. Po zobrazení hlásenia vyberte
položku [OK] a potom stlačte stred ovládača.
Tlač fotografií
143
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: L0.Left
Iné
Špecifikácie
[Protiprachový systém]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálna jednooká
zrkadlovka so
zabudovaným bleskom
a vymeniteľnými
objektívmi
Objektív
Všetky objektívy α
[Obrazový snímač]
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Približne 10 800 000
pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 10 200 000
pixelov
Antistatická ochranná
vrstva na
dolnopriepustnom filtri
a posuvný mechanizmus
obrazového snímača
[Hľadáčik]
Typ
Fixný systém na úrovni
očí s päťbokým zrkadlom
Zaostrovacia matnica
Sférická jemná maska
Zorné pole 0,95
Zväčšenie 0,83 × (50 mm objektív
zaostrený na
nekonečno), –1 m–1
Očný reliéf Približne 17,6 mm od
očnicového krytu,
13,5 mm od očnicového
rámu pri –1 dioptrii
(–1 m–1)
Formát fotografií
23,6 × 15,8 mm (formát
APS-C) s prekladaným
snímaním a základnými
farbami
Dioptrická korekcia
–2,5 až +1,0 m–1
Citlivosť ISO (index odporúčaných
expozícií)
AUTO, 100 až 3200
Systém
[Super SteadyShot]
Systém
Posuvný mechanizmus
obrazového snímača
Podpora kompenzácie funkcie
Super SteadyShot
Pokles rýchlosti
uzávierky o približne 2,5
až 3,5 EV (líši sa podľa
podmienok snímania
a použitého objektívu)
[Systém automatického
zaostrovania]
Fázový detekčný systém
TTL, riadkové snímače
CCD (9 bodov, 8 riadkov
so stredovým krížovým
snímačom)
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (pri nastavení
ekvivalentnom s
ISO 100)
Osvetlenie pre automatické
zaostrovanie
Približne 1 až 5 m
144
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
[Expozícia]
[Záznamové médium]
Meracia bunka
40-segmentový vzor SPC
s tvarom včelieho plástu
Merací rozsah
1 až 20 EV (3 až 20 EV
pri bodovom meraní),
(pri citlivosti ISO 100
s objektívom s clonovým
číslom F1,4)
Kompenzácia expozície
±2.0 EV (krok 1/3 EV)
Karta CompactFlash
(typ I,II), Microdrive,
„Memory Stick Duo“
(s adaptérom Memory
Stick Duo pre zásuvku
na kartu CompactFlash)
[Displej LCD]
LCD panel 6,7 cm (typ 2,7) aktívny
TFT
[Uzávierka]
Celkový počet bodov
230 400 (960 × 240)
bodov
Typ
[Napájanie, všeobecné]
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/4000 sekundy až
30 sekúnd, žiarovkové
osvetlenie, (krok 1/3 EV)
Používaný akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
[Iné]
PictBridge Kompatibilný
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
Exif Print
[Zabudovaný blesk]
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
Smerné číslo blesku
GN 12 (v metroch pri
citlivosti ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 4 sekundy
Kompenzácia blesku
±2.0 EV (krok 1/3 EV)
Približne 130,8 × 98,5 ×
71,3 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť Približne 532 g (bez
batérií, pamäťovej karty
a príslušenstva)
Prevádzková teplota
0 až 40 °C
(pri používaní kariet
Microdrive: 5 až 40 °C)
Exif
Iné
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív
(ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Rozmery
Kompatibilný
Exif verzie 2.21
Komunikácia cez USB
Hi-Speed USB
(kompatibilita s
USB 2.0)
145
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
BC-VM10 Nabíjačka
akumulátora
Dizajn a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Vstupné napätie
Striedavé napätie
100 V až 240 V, 50/60 Hz
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší
ako v prípade fotoaparátu na film
formátu 35 mm. Zväčšením
ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný
ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu na film formátu
35 mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm
objektívu môžete získať približný
ekvivalent 75 mm objektívu
fotoaparátu na film formátu
35 mm.
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V, 750 mA
Rozsah prevádzkových teplôt
0 až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 až +60 °C
Maximálne rozmery
Približne 70 × 25 ×
95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 90 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
Použitý akumulátor
Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Menovité napätie
Jednosmerné napätie
7,2 V
Maximálny nabíjací prúd
2,0 A
Maximálne nabíjacie napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Kapacita
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (Š/V/H)
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý zaviedla
spoločnosť JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie fotografií
nasnímaných týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené a rovnako nie je
zaručené ani prehrávanie
fotografií nasnímaných alebo
upravených v inom zariadení
pomocou tohto zariadenia.
Hmotnosť Približne 78 g
146
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
• Microdrive je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
Hitachi Global Storage
Technologies v USA a/alebo
iných krajinách.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
• Funkcia pokročilej optimalizácie
dynamického rozsahu používa
technológiu od spoločnosti
Apical Limited.
• Okrem toho všeobecne platí,
že všetky ostatné názvy
produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárov
alebo výrobcov. Avšak
označenia ™ alebo ® nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
Iné
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
,
„Memory Stick PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
,
„Memory Stick Micro“,
„MagicGate“ a
sú ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista sú buď registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac
a eMac sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• CompactFlash je ochranná
známka spoločnosti SanDisk
Corporation.
147
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s týmto fotoaparátom, pokúste sa
ho vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení. Pozrite si časti na stranách
148 až 157. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na autorizovaný servis spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte nasledujúce položky.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (strana 120).
4
Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na páčku vysunutia
akumulátora (strana 13).
• Skontrolujte číslo modelu akumulátora.
Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne sa
zobrazuje dostatočná kapacita akumulátora, ale výdrž je
neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (strana 161).
• Zobrazovaná kapacita akumulátora sa odlišuje od skutočnej kapacity.
Úplným vybitím a nabitím akumulátora opravte zobrazenie.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 13).
• Akumulátor je nepoužiteľný (strana 15). Vymeňte ho za nový.
148
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne (strana 13).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 13).
• Akumulátor je nepoužiteľný (strana 15). Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa samovoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (strana 47).
Snímanie fotografií
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení sa displej LCD vypne, ak nevykonáte
žiadnu činnosť dlhšie ako päť sekúnd, a to z dôvodu minimalizovania
spotreby batérie. Môžete zmeniť čas, po ktorom sa vypne displej LCD
(strana 117).
• Displej LCD je vypnutý. Stlačením tlačidla DISP zapnite displej LCD
(strana 38).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača dioptrickej korekcie nastavte správnu dioptrickú
korekciu (strana 23).
Fotografia sa nezaznamenala.
• Nie je vložená pamäťová karta.
Spúšť sa neuvoľní.
Iné
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (strana 26).
Ak je plná, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
– Vymažte nepotrebné fotografie (strana 106).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať fotografie
(strana 74).
• Spúšť nie je možné uvoľniť, ak objekt nie je zaostrený (strana 68).
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (strana 16).
149
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
• Ak je k fotoaparátu pripojený astronomický teleskop alebo podobné
zariadenie, nastavte režim záznamu na M a pokračujte v snímaní.
• Pokúšate sa snímať objekt, ktorý vyžaduje špeciálne zaostrenie
(strana 69). Použite funkciu uzamknutia zaostrenia alebo funkciu
manuálneho zaostrenia (strany 70 a 72).
Záznam trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (strana 114). Toto nie je
porucha.
• Snímate v režime RAW (strana 111). Keďže dátový súbor RAW je
veľký, snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
Fotografia nie je zaostrená.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť
objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania – nastavte prepínač
režimu zaostrovania na hodnotu AF (automatické zaostrovanie)
(strana 68).
Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje.
• Nastavte položku [Eye-Start AF] na hodnotu [On] (strana 70).
• Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
Blesk nefunguje.
• Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete
presvedčiť o bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na
možnosť [Fill-flash] (strana 76).
Na fotografiách nasnímaných s použitím blesku sa objavujú
rozmazané škvrny.
• Je to prach vo vzduchu, od ktorého sa odrazilo svetlo blesku. Toto nie
je porucha.
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa
blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie
než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu.
150
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu
blesku), zábery budú príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až
k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah
blesku (strana 75).
Dátum a čas sa nezaznamenali správne.
• Nastavte správny dátum a čas (strany 22, 117).
Po čiastočnom stlačení tlačidla spúšte bliká hodnota clony
a/alebo rýchlosti uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo dosahu
fotoaparátu. Znova upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaný „duch“).
• Fotografia bola nasnímaná pri silnom zdroji svetla a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Nasaďte tienidlo objektívu.
Rohy fotografie sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
fotografiu nasnímať znova. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu
pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť
v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť
stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
Iné
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (strana 75).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci
jeho dosahu (strana 75).
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa nezaznamenajú (strana 4).
151
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Fotografia je rozmazaná.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo
za následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť funkciu Super
SteadyShot alebo statív. V tejto situácii môžete použiť blesk
(strana 45).
V hľadáčiku bliká stupnica EV b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
Prezeranie fotografií
Fotoaparát neprehráva nasnímané fotografie.
• V počítači bol zmenený názov priečinka alebo súboru (strana 130).
• Ak bol súbor s fotografiou spracovaný počítačom alebo ak bol
nasnímaný fotoaparátom iného modelu než je váš fotoaparát,
prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (strana 128).
Fotografia sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video output] a overte, či je norma
výstupného videosignálu fotoaparátu zhodná s normou kódovania
farieb vášho televízora (strana 109).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 108).
Vymazávanie a úprava fotografií
Fotoaparát nedokáže vymazať fotografiu.
• Zrušte ochranu (strana 105).
Omylom ste vymazali fotografiu.
• Po vymazaní fotografie sa táto nedá obnoviť. Odporúčame chrániť
fotografie, ktoré nechcete vymazať (strana 105).
Nie je možné použiť značku DPOF.
• Pre dátové súbory RAW nie je možné použiť značky DPOF.
152
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný
s fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Odporúčané počítačové prostredie“ (strany 123, 132).
Váš počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor
(strana 13) alebo použite sieťový napájací adaptér/nabíjačku
(nie je súčasťou dodávky).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (strana 124).
• Odpojte kábel USB a znova ho riadne pripojte.
• Nastavte položku [USB connection] na hodnotu [Mass Storage]
(strana 124).
• Z konektorov USB na počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB
alebo iného zariadenia (strana 123).
Nie je možné kopírovať fotografie.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu
k počítaču (strana 124).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém
(strana 125).
• Ak snímate fotografie na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali
v počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania fotografií do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte
(strana 113).
Iné
Fotografia sa nedá prehrať použitím počítača.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, pozrite si časť
„Picture Motion Browser Guide“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér
„Picture Motion Browser“.
• Spojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (strana 124).
153
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Neviete, ako používať tento softvér (je súčasťou dodávky).
• Pozrite si pomocníka alebo sprievodcu príslušného softvéru.
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (strana 18).
Nie je možné zaznamenávať fotografie na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (strana 106).
• Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (strana 18).
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu
a tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK).
Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
Karta Microdrive je prehriata.
• Kartu Microdrive používate dlho. Toto nie je porucha.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené údaje nie je možné obnoviť.
Počítač vybavený zásuvkou na kartu „Memory Stick“
nerozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Ak zásuvka na kartu „Memory Stick“ na počítači nepodporuje karty
„Memory Stick PRO Duo“, pripojte fotoaparát k počítaču
(strana 124). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Tlač
Spolu s ostatnými položkami si pozrite aj časť „Tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge“ (nasleduje ďalej).
Farba fotografie je zvláštna.
• Ak tlačíte fotografie zaznamenané v režime AdobeRGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré nie sú nekompatibilné s formátom AdobeRGB
(DCF2.0/Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (strana 90).
154
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Fotografie sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť pravý, ľavý, horný a dolný okraj
fotografie orezaný. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom
strán nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť
orezaný.
• Pri tlači použitím vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie orezania alebo
tlače bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• Pri tlači fotografií vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač fotografií
bez orezania oboch okrajov.
Nie je možné vytlačiť fotografie s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť fotografie
s vloženým dátumom (strana 135).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do
fotografie. Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná údaje Exif,
môžete fotografie vytlačiť s vloženým dátumom, pretože fotografie
nasnímané fotoaparátom obsahujú údaje o dátume snímania. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či tlačiareň alebo
softvér podporujú údaje Exif.
• Pri tlači fotografií vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia fotografie
s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Bližšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom
s tlačiarňou alebo od výrobcu tlačiarne.
Nie je možné vytvoriť spojenie.
Iné
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je
kompatibilná so štandardom PictBridge. Ohľadom kompatibility
tlačiarne so štandardom PictBridge sa obráťte na výrobcu tlačiarne.
• Nastavte položku [USB connection] na hodnotu [PTP] (strana 140).
• Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí
hlásenie o chybe, pozrite si návod na používanie tlačiarne.
155
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou
kábla USB.
• Dátové súbory RAW sa nedajú vytlačiť.
• Fotografie nasnímané iným než týmto fotoaparátom a fotografie
upravené počítačom sa nemusia vytlačiť.
Na fotografii v mieste na vloženie dátumu sa vytlačí značka
„---- -- --“.
• Fotografie, ktoré neobsahujú údaje o snímaní, nie je možné vytlačiť
s vloženým dátumom. Nastavte položku [Date imprint] na možnosť
[Off] a znova vytlačte fotografiu (strana 143).
Nie je možné vytlačiť fotografiu v zvolenom formáte.
• Keď zmeníte veľkosť papiera po pripojení tlačiarne k fotoaparátu,
odpojte kábel USB a vždy ho znova pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia tlačiarne.
Zmeňte nastavenie fotoaparátu (strana 141) alebo tlačiarne.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia
tlačovej úlohy. Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti
od typu tlačiarne.
Ostatné
Objektív je zahmlený.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte
ho vypnutý približne jednu hodinu (strana 161).
Keď vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set date and time?“.
• Fotoaparát ste určitú dobu nepoužívali a akumulátor mal nízku
kapacitu alebo bol vybratý z fotoaparátu. Nabite akumulátor a znovu
nastavte dátum (strana 22). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každej
výmene akumulátora, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
156
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Počet fotografií, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa
znižuje po dvoch naraz.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie
v závislosti od fotografie (strana 111).
Nastavenie sa obnoví bez operácie obnovenia predvolených
nastavení.
• Akumulátor ste vybrali z fotoaparátu, keď bol vypínač POWER
nastavený do polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite,
či je vypínač POWER prepnutý do polohy OFF a či nesvieti indikátor
prístupu (strana 22).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Pri použití
sieťového napájacieho adaptéra/nabíjačky (nie je súčasťou dodávky)
odpojte napájací kábel. Ak je fotoaparát horúci, pred touto opravou
ho nechajte vychladnúť. Ak fotoaparát nefunguje po vyskúšaní týchto
riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Bliká päť políčok stupnice Super SteadyShot.
• Funkcia Super SteadyShot nefunguje. Môžete pokračovať v snímaní,
ale funkcia Super SteadyShot nebude fungovať. Vypnite fotoaparát
a znovu ho zapnite. Ak indikátor Super SteadyShot zostane blikať,
obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
V pravom dolnom rohu displeja LCD sa zobrazí indikátor „--E-“.
Iné
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
157
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Výstražné
hlásenia
Ak sa zobrazia nasledujúce
hlásenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
For “InfoLITHIUM” battery
only
• Používa sa nekompatibilný
akumulátor.
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak ste
svoj fotoaparát dlhšiu dobu
nepoužívali, nabite internú
nabíjateľnú batériu (strany 22
a 162).
Power insufficient
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning mode] pri
nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite
akumulátor alebo použite
sieťový napájací
adaptér/nabíjačku (nie sú
súčasťou dodávky).
No card
• Vložte pamäťovú kartu.
158
Unable to use card. Format?
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači
a formát súboru bol upravený,
alebo bola pamäťová karta
naformátovaná v inom zariadení.
Vyberte položku [OK] a potom
naformátujte pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu môžete použiť
znova, avšak všetky
predchádzajúce údaje na
pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu trvať.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
Card error
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Reinsert the card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je znečistená.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej
expozícii bude vykonaná po
dobu otvorenia uzávierky.
Počas vykonávania tejto
redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Unable to display.
• Fotografie nasnímané iným
fotoaparátom alebo fotografie
upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude
možné zobraziť.
No lens attached. Shutter is
locked.
• Objektív nie je správne
nasadený alebo nie je nasadený
vôbec. Po pripojení fotoaparátu
k astronomickému teleskopu
alebo podobnému zariadeniu
nastavte režim záznamu na
hodnotu M.
No images
• Na pamäťovej karte sa
nenachádza žiadna fotografia.
Image protected
• Pokúsili ste sa vymazať
chránené fotografie.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť
fotografie RAW značkou
DPOF.
Check the connected device.
• Nie je možné vytvoriť spojenie
PictBridge. Odpojte kábel
USB a znova ho pripojte.
Camera overheating. Allow it
to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie.
Fotoaparát nechajte ochladiť
a počkajte, kým bude znova
pripravený na snímanie.
Camera error
System error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho
znova vložte. Ak sa hlásenie
zobrazuje často, obráťte sa
na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na
najbližší autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
Initializing USB connection...
• Bolo vytvorené spojenie USB.
Neodpájajte kábel USB.
Iné
• Fotografie nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa ochrániť
fotografie alebo nastaviť
značky DPOF bez toho, aby
ste zmenili špecifikáciu týchto
fotografií.
159
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte už existuje
priečinok s názvom
začínajúcim na „999“.
V takomto prípade nie je
možné vytvoriť žiadne
priečinky.
Printing canceled
• Tlačová úloha bola zrušená.
Odpojte kábel USB alebo
vypnite fotoaparát.
Unable to mark.
• Pokúsili ste sa označiť
fotografie RAW na obrazovke
PictBridge.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či fotografia,
ktorú chcete vytlačiť, nie je
poškodená.
Printer busy
• Skontrolujte tlačiareň.
160
Upozornenia
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
• Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt objektívu alebo kryt
závitu pre objektív. Pred
nasadením na fotoaparát
odstráňte z krytu závitu všetok
prach.
Informácie
o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu
je 0 až 40 °C (pri použití pamäťovej
karty Microdrive: 5 až 40 °C).
Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách
presahujúcich tento interval.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát
z chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu
z chladného miesta na teplé ho
vložte do plastovej tašky, kde sa
asi po hodine prispôsobí novému
prostrediu.
Iné
• Na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste
Na extrémne horúcich miestach,
ako napr. vo vnútri
zaparkovaného auta na slnku,
pretože telo fotoaparátu sa môže
vplyvom veľkej teploty
zdeformovať a to môže zapríčiniť
poruchu fotoaparátu.
• Na miestach s dopadom
priameho slnečného žiarenia
alebo s vysokými teplotami
Fotoaparát môže zmeniť farbu
alebo sa môže zdeformovať a to
môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach s možnosťou
značných otrasov
• Na miestach silného magnetizmu
• Na piesočnatých alebo prašných
miestach
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
fotoaparátu. Porucha je niekedy
neopraviteľná.
Informácie o prenášaní
fotoaparátu
161
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa neodparí vlhkosť. Ak by ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vo vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Tento fotoaparát obsahuje
nabíjateľnú batériu, ktorá zaisťuje
uchovanie času a dátumu a ďalších
nastavení bez ohľadu na to, či je
fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy počas používania fotoaparátu.
Ak však fotoaparát používate iba na
krátke obdobia, batéria sa postupne
vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate približne 8 mesiacov,
batéria sa vybije úplne. Preto
zaistite, aby bola batéria pred
použitím fotoaparátu nabitá.
Vybitá nabíjateľná batéria však
nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
internej nabíjateľnej batérie dôjde k
resetovaniu nastavení na
predvolené nastavenia, batéria je už
možno nepoužiteľná. Obráťte sa na
predajcu Sony alebo na
autorizovaný servis Sony.
Postup pri nabíjaní vnútornej
nabíjateľnej batérie
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
162
použitím sieťového napájacieho
adaptéra/nabíjačky (nie je súčasťou
dodávky) a nechajte fotoaparát
vypnutý 24 hodín alebo dlhšie.
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Pred snímaním neopakujúcich sa
udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte,
či fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný
voči prachu, ošplechnutiu ani
ponoreniu do vody.
• Nepozerajte sa do slnka ani
iného silného svetla cez
odstránený objektív alebo
hľadáčik. Môže vám to spôsobiť
nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Prípadne to môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať alebo prehrávať.
• Používanie fotoaparátu
v piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, pred použitím
fotoaparátu ich utrite
(strana 162).
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch
a neschopnosti nasnímať zábery
to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového
média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\110OTH.fm
Master: Right
• Pred použitím vyčistite povrch
blesku. Tepelná energia
uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú
povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť
k nedostatočnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo a podobne
uchovávajte mimo dosahu detí.
Akumulátor, kryt sánok na
príslušenstvo a podobne je
možné prehltnúť. Ak sa vyskytne
takýto problém, okamžite
vyhľadajte lekára.
Iné
163
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVIX.fm
Master: L0.Left
Register
Register
A
D
AdobeRGB...............................89
AEL button.............................116
AF area......................................71
AF illuminator ..........................75
Akumulátor...............................13
Aspect ratio.............................110
Audio signals ..........................117
Auto off w/ VF........................119
Auto review ............................118
Autoflash.............................74, 76
Autofocus mode .......................71
Automatické zaostrovanie ........ 68
Date imprint........................... 139
Date/Time setup .............. 22, 117
Delete...................................... 106
Dioptrická korekcia ................ 23
Displej LCD ............... 36, 38, 102
DPOF setup ........................... 138
D-Range Optimizer................. 89
Drive mode............................... 91
E
Exposure compensation ......... 80
Expozícia .................................. 55
Eye-Start AF ............................ 70
B
Bezdrôtový blesk......................76
C
Center weighted .......................83
Citlivosť ISO .............................84
Cleaning mode..........................29
Clona....................................55, 59
Color filter.................................86
Color temperature....................86
Continuous AF .........................71
Creative Style............................89
Č
Čiastočné stlačenie .............48, 68
F
File number ............................ 112
Flash compensation................. 81
Flash control............................. 82
Flash mode ......................... 74, 76
Flash Off ............................. 47, 76
Folder name ........................... 112
Format .................................... 113
Funkcia Super SteadyShot.........45
H
High ISO NR ......................... 114
Histogram ................. 96, 103, 104
Hľadáčik.............................. 23, 39
Hĺbka ostrosti........................... 55
164
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
I
Image Data Converter SR ...... 136
Image Data Lightbox SR......... 137
Image size ............................... 110
Index print .............................. 139
Indexová obrazovka .............. 100
Indikátor zaostrenia ................ 69
Info.disp.time ......................... 118
J
Jeden posun expozície............. 93
JPEG ....................................... 111
K
Karta CF ................................... 18
Kondenzácia vlhkosti ............ 161
Kontrast .................................... 89
Kryt očnice ............................... 25
Kvalita fotografií.................... 111
L
Landscape................................. 50
LCD brightness...................... 118
Long exp.NR .......................... 114
M
N
Nabíjanie akumulátora............ 10
Nastavenie hodín ..................... 22
Nastavenie ovládacieho
kolieska ......................... 58, 116
Nepretržité snímanie ............... 91
Nepretržitý posun expozície ......93
New folder .............................. 113
Night view ................................. 54
Nočný portrét ........................... 54
O
Objektív .................................... 16
Obmedzenie otrasov
fotoaparátu ........................... 44
Obnovenie predvolených
nastavení ............................. 121
Očnica ....................................... 25
Očnicové snímače .................... 25
Ohnisková vzdialenosť .......... 146
Ostrosť....................................... 89
Register
Makro........................................ 51
Manuálna expozícia................. 64
Manuálne zaostrovanie ........... 72
Manuálny posun ...................... 65
„Memory Stick Duo“ .............. 18
Meranie v rámci
40 segmentov v tvare
včelieho plástu...................... 83
Metering mode ......................... 83
Microdrive ................................ 18
Miera kompresie .................... 111
Multi segment........................... 83
165
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
P
PictBridge................................140
Picture Motion Browser ........135
PlaybackDisplay .......................97
Počet fotografií, ktoré
sa dajú zaznamenať ........26, 27
Podexponovaná časť ..............104
Ponuka.......................................42
Popruh na rameno....................24
Portrait.......................................49
Posun expozície ........................93
Posun expozície pri
okolitom svetle .....................94
Power save ..............................117
Predvolené vyváženie
bielej farby ............................85
Preexponovaná časť ...............104
Print .................................138, 140
Priorita clony ............................59
Priorita rýchlosti uzávierky ....... 61
Priority setup ..........................115
Programový posun ...................58
Protect .....................................105
Protiprachová funkcia..............29
Režim automatického
programu .............................. 57
Režim expozície....................... 55
Režim zaostrovania ................. 71
Rotate ....................................... 97
Rýchlosť uzávierky ............ 55, 61
S
Samospúšť................................. 92
Single-shot AF ......................... 71
Slide show............................... 101
Slow sync .................................. 76
Snímanie ................................... 47
Snímanie v režime
BULB (žiarovka) ................ 66
Spot ........................................... 83
Správna expozícia .............. 60, 62
Stupnica EV ................. 65, 79, 94
Sunset........................................ 53
Sýtosť......................................... 89
Š
Špecifikácie ............................ 144
Športová udalosť ...................... 52
R
T
RAW................................111, 136
Rear sync. ..................................76
Rec mode reset .......................120
Red eye reduc. ..........................75
Redukcia šumu .......................114
Reset ........................................120
Tlač.......................................... 138
Tlačidlo Fn ............................... 40
Tlačidlo výberu funkcií ........... 40
166
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
P:\2007271_Sony_CX62700_62700_DTP\production\3277950111DSLRA200CEE5\
21SK-DSLRA200CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
U
USB connection ............. 124, 141
Uzamknutie AE....................... 78
Uzamknutie expozície............. 78
Uzamknutie zaostrenia ........... 70
Úroveň expozície ..................... 55
V
Video output .......................... 109
Vlastné vyváženie
bielej farby............................ 87
Vysokorýchlostná
synchronizácia...................... 39
Výber scény .............................. 49
W
White balance .......................... 85
White balance bracket ............ 95
Z
Zaostrovanie ............................ 68
Zobrazenie fotografie ........ 96, 108
Zväčšené zobrazenie ............... 98
Register
167
DSLR-A200
3-277-951-21(1)
Download PDF

advertising