Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Návod na použitie

A-mount
®
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i
chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ
je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z
elektrickej zástrčky.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Informácie o používaní fotoaparátu
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo pamäťovej karty
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Poznámky k displeju LCD
a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím
veľmi presnej technológie, vďaka
ktorej správne funguje viac ako
99,99 % pixelov. Na displeji LCD sa
však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené).
Tieto bodky vznikajú normálne pri
výrobe a nemajú žiadny vplyv na
zábery.
Po zohriatí fotoaparátu bude displej
fungovať normálne.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno.
Farby na displeji by sa mohli stratiť či
vyblednúť, čo by mohlo spôsobiť
poruchu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode na používanie
Ak nie je v tomto návode na používanie
uvedené inak, údaje o výkone a
technické údaje boli definované za
nasledujúcich podmienok: pri bežnej
teplote okolitého prostredia 25 °C a s
použitím úplne nabitého akumulátora.
Čierne, biele,
červené, modré
a zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení
slnečného svetla na blízky predmet
môže vzniknúť požiar. Ak musíte
umiestniť fotoaparát na priame
slnečné svetlo, nasaďte kryt objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na displeji LCD vznikať závoje. Toto
nie je chybná funkcia. Pri zapnutí
fotoaparátu v chladnom prostredí
môže displej LCD dočasne stmavnúť.
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 5
Príprava
fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva .................................. 9
Príprava akumulátora ................................................... 10
Nasadenie objektívu ..................................................... 16
Vloženie pamäťovej karty ............................................ 18
Príprava fotoaparátu ..................................................... 21
Používanie dodávaného príslušenstva ........................ 23
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať
..................................................................................... 25
Čistenie ........................................................................... 27
Pred použitím
Identifikácia súčastí a indikátorov na obrazovke ...... 30
Predná strana ............................................................ 30
Zadná strana ............................................................. 31
Bočné strany/Dolná strana ..................................... 32
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP) .............................................................. 33
Displej LCD (podrobné zobrazenie) ..................... 34
Displej LCD (štandardné zobrazenie) .................. 36
Hľadáčik .................................................................... 38
Výber funkcie alebo nastavenia .................................. 39
Funkcie volené ovládacím tlačidlom ..................... 41
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia) ................ 41
Funkcie volené tlačidlom MENU .......................... 41
Snímanie
záberov
Snímanie fotografie bez otrasov fotoaparátu ............ 43
Správny postoj .......................................................... 43
Používanie funkcie SteadyShot .............................. 44
Používanie statívu .................................................... 45
/
Snímanie s automatickým nastavením ...... 46
Snímanie s vhodným nastavením pre daný objekt
(výber scény) ............................................................ 49
Snímanie fotografií portrétov ........................... 50
Snímanie fotografií krajiny ............................... 51
Snímanie fotografií malých objektov ............... 52
Snímanie fotografií pohybujúcich sa objektov
............................................................................ 53
Snímanie fotografií pri západe slnka ............... 54
Snímanie fotografií v noci ................................. 55
6
Snímanie fotografie požadovaným spôsobom
(režim expozície)....................................................... 56
Snímanie v režime automatického programu .... 58
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia
(priorita clony) ................................................. 59
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky) ......................... 61
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia) ..................................... 64
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB) ............................................................ 66
Používanie
funkcie
snímania
Výber spôsobu zaostrenia ............................................ 68
Používanie automatického zaostrovania ............... 68
Snímanie s požadovanou kompozíciou
(uzamknutie zaostrenia) ................................. 71
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania) ............ 71
Výber oblasti zaostrenia (Oblasť automatického
zaostrenia (AF)) ............................................. 72
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne
zaostrovanie) ................................................... 73
Používanie blesku .......................................................... 75
Snímanie s bezdrôtovým bleskom ......................... 78
Úprava jasu fotografie (expozícia, kompenzácia
blesku, meranie)........................................................ 79
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície) ............................... 79
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku).... 80
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim
merania) ........................................................... 81
Nastavenie ISO .............................................................. 82
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) ............ 83
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené
vyváženie bielej farby) ................................... 83
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie bielej
farby) ................................................................ 84
Spracovanie fotografie .................................................. 86
7
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia
dynamického rozsahu) ................................... 86
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl) ................................................. 86
Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný
priestor)............................................................. 88
Výber dynamického režimu ............................ 89
Snímanie jedného záberu ........................................ 89
Súvislé snímanie ....................................................... 89
Používanie samospúšte ............................................ 90
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou
(posun expozície) ............................................. 91
Snímanie s diaľkovým ovládačom .......................... 93
Používanie
funkcie
zobrazenia
Prehrávanie fotografií ................................................... 94
Kontrola informácií o zaznamenaných fotografiách
..................................................................................... 98
Ochrana fotografií (ochrana proti zmazaniu) .......... 101
Vymazávanie fotografií (vymazať) ............................ 102
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke ............ 104
Zmena
nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality fotografie ................... 108
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
................................................................................... 110
Zmena nastavenia redukcie šumu ............................. 112
Zmena funkcií ovládacieho kolieska ........................ 113
Zmena iných nastavení ............................................... 114
Nastavenie displeja LCD ............................................ 116
Overenie verzie fotoaparátu ...................................... 118
Obnovenie predvolených nastavení .......................... 119
Zobrazenie
fotografií v
počítači
Kopírovanie záberov do počítača .............................. 121
Prezeranie záberov na monitore počítača ................ 125
Používanie softvéru ..................................................... 130
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF ................................ 136
Tlač fotografií pripojením fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge ............ 138
Iné
Technické údaje ........................................................... 142
Riešenie problémov .................................................... 146
Výstražné hlásenia ...................................................... 156
Preventívne opatrenia ................................................. 159
Register ...................................................................................... 162
8
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• Napájací kábel (1) (v USA a v
Kanade sa predáva
samostatne)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
Príprava fotoaparátu
• BC-VH1 Nabíjačka
akumulátora (1)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (aplikačný
softvér pre fotoaparát α) (1)
• Stručná príručka (1)
• Návod na používanie (táto
príručka) (1)
• Nabíjateľný akumulátor NPFH50 (1)
• Kábel USB (1)
• Popruh na rameno (1)
• Kryt očnice (1)
9
Príprava akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FH50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje miesto.
10
2 Zapojte nabíjačku
akumulátora do elektrickej
zástrčky.
Pre zákazníkov v USA a v
Kanade
Zásuvka
Do
elektrickej
zástrčky
Indikátor CHARGE
Pre zákazníkov v iných
krajinách alebo oblastiach
než je USA a Kanada
Napájací
kábel
Indikátor CHARGE
Informácie o dobe nabíjania
• Doba potrebná na nabitie úplne vybitého akumulátora (je súčasťou
dodávky) pri teplote 25 °C je nasledovná.
Úplné nabitie
Účinné nabitie
Približne 265 min.
Približne 205 min.
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity
akumulátora a podmienok nabíjania.
Keď indikátor CHARGE bliká
• Indikátor CHARGE dodanej nabíjačky akumulátora bliká dvoma
spôsobmi:
– rýchle blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v
intervale 0,15 s.
– pomalé blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v
intervale 1,5 s.
11
Príprava fotoaparátu
Svieti: nabíja sa
Zhasne: normálne nabíjanie je
dokončené
Jedna hodina po zhasnutí indikátora:
úplné nabíjanie je dokončené
• Keď indikátor CHARGE rýchlo bliká, vyberte nabíjaný akumulátor
a potom znova bezpečne vložte ten istý akumulátor do nabíjačky
akumulátora. Ak indikátor CHARGE znova rýchlo bliká, môže to
naznačovať, že ide o chybu akumulátora, alebo ste vložili iný než
špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte, či typ akumulátora
zodpovedá špecifikovanému typu. Ak ide o špecifikovaný typ
akumulátora, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným
akumulátorom a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora pracuje
správne. Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne,
pravdepodobne došlo k chybe akumulátora.
• Keď indikátor CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka
akumulátora dočasne zastavila nabíjanie a prešla do úsporného režimu.
Nabíjačka akumulátora zastaví nabíjanie a automaticky prejde do
úsporného režimu, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu
prevádzkových teplôt. Keď sa teplota vráti späť do zodpovedajúceho
rozsahu, nabíjačka akumulátora obnoví nabíjanie a indikátor CHARGE
sa znova rozsvieti. Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote okolitého
prostredia v rozmedzí od 10 °C do 30 °C.
Poznámky
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vyberte
akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátora sa môže skrátiť.
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) nenabíjajte žiadny iný
akumulátor okrem akumulátora „InfoLITHIUM“ série H. Iné akumulátory
by mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie
k riziku poranenia elektrickým prúdom a popálenín.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabitia sa nemusí úplne
dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér AC-PW10AM
(predáva sa samostatne) môžete používať v ľubovoľnej krajine alebo
oblasti s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V
striedavého prúdu s frekvenciou 50/60 Hz.
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia), pretože
môže spôsobiť poruchu.
12
Vloženie nabitého akumulátora
1 Posunutím otváracej páčky
Príprava fotoaparátu
krytu akumulátora otvorte
kryt akumulátora.
2 Akumulátor úplne zasuňte,
pričom jeho špičkou zároveň
zatlačte na zaisťovaciu
páčku akumulátora.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátor.
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte
pozor, aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
13
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Nastavte vypínač napájania do polohy ON a skontrolujte úroveň
nabitia na displeji LCD.
Kapacita
akumulátora
„Battery
exhausted“
Vysoká
Nemôžete
Nízka snímať ďalšie
snímky.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s
funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna.
• Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo
na priamom slnku.
Dostupné akumulátory
S fotoaparátom sa môže používať iba akumulátor NP-FH50. Typy
NP-FH30 a NP-FH40 nie je možné používať.
Efektívne používanie akumulátora
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého
prostredia. Akumulátor je tak v chladnom prostredí možné používať
kratšiu dobu a aj rýchlosť nepretržitého snímania sa znižuje.
Odporúčame vám, aby ste akumulátor nosili vo vrecku a čo
najbližšie k telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa rýchlo vybije, ak často používate blesk, ak často
používate nepretržité snímanie alebo ak fotoaparát často zapínate a
vypínate.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s
používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový čas
akumulátora po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť
pravdepodobne uplynula. Je potrebné zakúpiť nový akumulátor.
14
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže
líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a
okolitého prostredia.
15
Príprava fotoaparátu
Skladovanie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz
za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho
uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť.
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu
objektívu z fotoaparátu a
odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
Kryt závitu
objektívu
Kryt balenia
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
značky na objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v
smere hodinových ručičiek
tak, aby so zacvaknutím
zapadol na svoje miesto.
Poznámky
• Kryt zadnej strany objektívu sa nedodáva so súpravou objektívu DT 18-55mm
F3,5-5,6 SAM. Keď objektív uchovávate bez nasadenia na fotoaparáte, kúpte
si kryt zadnej strany objektívu ALC-R55.
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy typu E-mount nie sú s týmto fotoaparátom kompatibilné.
16
Odpojenie objektívu od fotoaparátu
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryt balenia späť na
objektív a nasaďte kryt
závitu objektívu na
fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich odstráňte
prach.
• Keď si kúpite súpravu objektívu DT
18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, kúpte si
aj kryt zadnej strany objektívu ALCR55.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a ak sa usadia na povrchu obrazového snímača
(súčasť, ktorá funguje ako film), v závislosti od prostredia, v ktorom
sa fotografuje, sa môžu zobraziť na snímke.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo
snímať rýchlo a mimo prašných priestorov.
Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach
Vyčistite obrazový snímač použitím funkcie [Cleaning mode]
v ponuke nastavenia (strana 28).
17
Príprava fotoaparátu
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Vloženie pamäťovej karty
S týmto fotoaparátom je možné používať iba pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, SD a
SDHC. Karta MultiMediaCard sa s týmto fotoaparátom nemôže
používať.
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PROHG Duo“ sa v tomto návode na používanie označujú ako karty
„Memory Stick PRO Duo“ a pamäťové karty SD a SDHC sa
označujú ako „pamäťová karta SD“.
1 Otvorte kryt pamäťovej
karty.
2 Vložte pamäťovú kartu
Lícna strana (pamäťová karta SD)
„Memory Stick PRO Duo“
alebo pamäťovú kartu SD.
Časť kontaktov
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby s
cvaknutím zapadla na svoje miesto,
ako je znázornené na ilustrácii.
Lícna strana („Memory
Stick PRO Duo“)
Časť kontaktov
3 Vyberte typ pamäťovej karty,
ktorú chcete používať,
pomocou prepínača
pamäťových kariet.
18
4 Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Indikátor prístupu
Poznámky týkajúce sa používania pamäťových
kariet
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich
podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu
zaparkovaného na priamom slnku.
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte
s ňou opatrne.
• Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani
akumulátor a nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného
materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom
na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť údaje.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas prenášania alebo skladovania vkladajte do
dodávaného puzdra.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani
kovovými predmetmi.
19
Príprava fotoaparátu
Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prístupu, potom otvorte kryt zásuvky
na pamäťovú kartu a zatlačte na
pamäťovú kartu.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu nastavený
do polohy LOCK, nemôžete vykonávať operácie, ako je napríklad
nahrávanie alebo odstraňovanie obrázkov.
• Potvrdilo sa, že pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou do 32 GB a pamäťové karty SD s kapacitou do 32 GB v
tomto fotoaparáte fungujú správne.
• Pri pamäťových kartách naformátovaných použitím počítača nie je
možné zaručiť, že budú fungovať v tomto fotoaparáte.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého vybavenia.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na samotné pamäťové karty nenalepujte žiadne štítky.
• Pamäťové karty nerozoberajte ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťové karty v dosahu malých detí. Mohli by ich
omylom prehltnúť.
Poznámky k používaniu karty „Memory Stick“ s fotoaparátom
Typy karty „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, sú uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť, že
všetky funkcie karty „Memory Stick PRO Duo“ budú pracovať
správne.
„Memory Stick PRO Duo“*
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*
K dispozícii s fotoaparátom
„Memory Stick Duo“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom
„Memory Stick“ a
„Memory Stick PRO“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom
* S touto kartou je k dispozícii funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a
prehrávanie údajov, ktoré vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné
vykonávať v tomto fotoaparáte.
* Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného
rozhrania.
20
Príprava fotoaparátu
Nastavenie dátumu
Príprava fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je na displeji
LCD vybratá položka [OK] a
potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
3 Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou tlačidiel
b/B a numerické hodnoty sa
nastavujú pomocou tlačidiel
v/V.
• Pri zmene postupnosti položiek
[YYYY/MM/DD] najprv vyberte
položku [YYYY/MM/DD]
pomocou tlačidla b/B a potom ju
zmeňte pomocou tlačidla v/V.
4 Zopakovaním kroku 3 nastavte ďalšie položky a
potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
21
5 Skontrolujte, či je vybratá položka [OK] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Tlačidlo MENU t
2 t [Date/Time setup]
Úprava zaostrenia hľadáčika (dioptrická korekcia)
Nastavte ovládač dioptrickej
korekcie tak, aby vyhovoval
ostrosti vášho zraku, kým sa v
hľadáčiku jasne nezobrazia
indikátory.
• V prípade ďalekozrakosti otáčajte
ovládačom smerom k značke +, v prípade
krátkozrakosti smerom k značke –.
• Dioptrickú korekciu jednoducho
nastavíte, keď fotoaparát zamierite do
svetla.
Ak sa ovládacie koliesko dioptrickej korekcie otáča ťažko
Zasuňte prsty pod očnicový kryt,
vysuňte ju nahor a odstráňte ju. Potom
nastavte dioptrickú korekciu.
• Pri nasadzovaní lupy FDA-M1AM
(predáva sa samostatne) alebo uhlového
hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa
samostatne) na fotoaparát najprv zložte
očnicový kryt tak, ako je znázornené na
ilustrácii, a až potom nasaďte toto
príslušenstvo.
22
Používanie dodávaného
príslušenstva
Pripevnenie popruhu na rameno
Pripevnite oba konce popruhu
k fotoaparátu.
Kryt očnice
• K popruhu môžete pripevniť aj kryt očnice
(strana 24).
23
Príprava fotoaparátu
V tejto časti sa popisuje, ako používať popruh na rameno, kryt očnice
a očnicový kryt. Informácie o ďalšom príslušenstve sú uvedené na
nasledujúcich stranách.
• Nabíjateľný akumulátor (strana 10)
• Nabíjačka akumulátora (strana 10)
• Napájací kábel (v USA a v Kanade sa predáva
samostatne)(strana 10)
• Kábel USB (strany 122, 139)
• Disk CD-ROM (strana 131)
Používanie krytu očnice a očnicový kryt
Môžete zabrániť vstupu svetla cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície.
Keď je spúšť uvoľnená bez použitia hľadáčika, ako napríklad v prípade
snímania so samospúšťou, nasaďte kryt očnice.
1 Opatrne stiahnite očnicový
kryt tak, že ju stlačíte na
bokoch.
• Svoje prsty zasuňte pod očnicový
kryt a posuňte ju nahor.
2 Nasuňte kryt očnice na
hľadáčik.
Poznámka
• V závislosti od konkrétnej situácie sa môže aktivovať očnicový snímač
umiestnený pod hľadáčikom a môže sa upraviť zaostrenie alebo displej LCD
môže naďalej blikať. Ak je to tak, vypnite funkcie [Eye-Start AF] (strana 67)
aj [Auto off w/ VF] (strana 117).
24
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa
ešte dajú nasnímať
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú kartu alebo odstráňte
snímky z aktuálnej pamäťovej karty (strana 102).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú
nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
pri snímaní.
Image size: L 14M
Aspect ratio: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Veľkosť
Standard
(Jednotky: zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
548
1085
2180
4421
8725
Fine
393
779
1566
3176
6268
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
25
Príprava fotoaparátu
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
LCD zobrazí počet snímok, ktoré
možno zaznamenať (ak budete naďalej
fotografovať použitím aktuálnych
nastavení).
Pamäťová karta SD
Kapacita
Veľkosť
Standard
(Jednotky: zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
537
1081
2177
4421
32 GB
8889
Fine
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* Ak je položka [Aspect ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať
viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie. Ak je však nastavená na
hodnotu [RAW], tento počet je rovnaký ako v prípade pomeru strán [3:2].
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky), je
500.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
• Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za
nasledujúcich podmienok:
– teplota okolitého prostredia je 25 °C.
– funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– funkcia [Autofocus mode] je nastavená na hodnotu
(Automatic AF).
– snímky sa snímajú každých 30 sekúnd.
– blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– napájanie sa vypne a znova zapne vždy po 10 snímkach.
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
26
Čistenie
Čistenie displeja LCD
Čistenie objektívu
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne
dostupného ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho
opatrne odstráňte jemnou handričkou alebo jemným papierom
mierne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite ho
špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho okrajom. Roztok
na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať systém automatického
zaostrovania, odstráňte ho použitím bežného ofukovača. Ak sa na
obrazovom snímači nachádza prach, môže sa objaviť aj v zábere.
Prepnite fotoaparát do režimu čistenia a potom ho vyčistite
použitím ofukovača (strana 28). Na čistenie vnútorných častí
fotoaparátu nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo
spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako
je napríklad riedidlo alebo benzín.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo
vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy alebo obalu.
• Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové
handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a
pod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
27
Príprava fotoaparátu
Odtlačky prstov, prach a iné nečistoty odstraňujte z povrchu displeja
LCD pomocou bežne dostupnej čistiacej súpravy pre displeje LCD
(predáva sa samostatne).
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Čistenie obrazového snímača
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (súčasť, ktorá funguje
ako film), sa môžu v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje,
zobraziť aj na fotografii. Ak sa na obrazovom snímači nachádza
prach, použite komerčne dostupný ofukovač a vyčistite obrazový
snímač podľa nasledujúceho postupu. Obrazový snímač môžete
jednoducho vyčistiť pomocou samostatného ofukovača a
protiprachovej funkcie.
Poznámky
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Nízke napätie akumulátora počas
čistenia môže spôsobiť poškodenie spúšte. Čistenie by sa malo vykonávať
rýchlo. Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa samostatne).
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie
vodných kvapôčok vnútri fotoaparátu.
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý
(strana 14).
2 Stlačte tlačidlo MENU a
potom vyberte položku
3
pomocou b/B na ovládacom
tlačidle.
Tlačidlo MENU
28
3 Pomocou tlačidla v/V
vyberte položku [Cleaning
mode] a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
4 Použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [OK] a stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Po krátkom vibrovaní obrazového snímača sa zrkadlo vpredu zdvihne.
5 Odpojte objektív (strana 17).
6 Použite ofukovač na
vyčistenie obrazového
snímača a okolitej oblasti.
• Nedotýkajte sa obrazového snímača
hrotom ofukovača. Rýchlo
dokončite čistenie.
• Fotoaparát držte otočený prednou
stranou nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
• Pri čistení obrazového snímača
neumiestňujte hrot ofukovača do
dutiny za otvorom pre objektív.
7 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát.
Poznámka
• Ak počas čistenia príliš klesne napätie akumulátora, fotoaparát začne pípať.
Ihneď zastavte čistenie a vypnite fotoaparát.
29
Príprava fotoaparátu
Zobrazí sa správa „After cleaning,
turn camera off. Continue?“.
Pred použitím
Identifikácia súčastí a indikátorov
na obrazovke
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
A Tlačidlo spúšte (46)
K Prepínač režimov (46 – 67)
B Vypínač napájania (21)
L Tlačidlo uvoľnenia objektívu
C Ovládacie koliesko (60, 113)
D Indikátor samospúšte (90)
E Kontakty objektívu*
F Snímač na diaľkové
ovládanie
G Zrkadlo*
H Montážny otvor
I Zabudovaný blesk* (75)
J Značka polohy obrazového
snímača
30
(70)
(17)
M Prepínač režimu zaostrenia
(68, 73)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
Zadná strana
Pred použitím
A Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo (78)
B Hľadáčik* (22)
C Tlačidlo MENU (41)
D Očnicové snímače (67, 117)
E Displej LCD (34, 94, 98)
F Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (22)
G Snímanie:
tlačidlo
(Expozícia) (79)
Zobrazenie: tlačidlo
(Priblíženie) (95)
J Ovládacie tlačidlo
Keď je ponuka zapnutá: v/V/
b/B (39)
Keď je ponuka vypnutá:
DISP ( 33, 94)/
(89)/
ISO (82)/ (75)
K Tlačidlo
(Vymazať) (102)
L Tlačidlo
(Prehrať) (94)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
H Tlačidlo Fn (Funkcia) (41)
I Ovládacie tlačidlo
(Zadávanie) (39)/tlačidlo
bodového automatického
zaostrovania (72)
31
Bočné strany/Dolná strana
A Konektor HDMI (104)
B Prepínač pamäťových kariet
C Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu
D Zásuvka pre pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
(18)
E Zásuvka pre pamäťovú kartu
SD (18)
F Konektor
USB (122,
139)
G Indikátor prístupu (19)
H Háčik pre popruh na rameno
(23)
32
I Konektor DC IN
• Pri pripájaní adaptéra
striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor adaptéra
striedavého prúdu do
konektora DC IN na
fotoaparáte.
J Kryt akumulátora (13)
K Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm. So
skrutkami dlhšími ako 5,5
mm nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát na statív.
Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP)
Podrobné zobrazenie
(predvolené
nastavenie)
Pred použitím
Stlačením tlačidla DISP na ovládacom
tlačidle môžete prepínať medzi
podrobným zobrazením a
štandardným zobrazením.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej
polohy, displej sa automaticky otočí,
aby sa prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Štandardné
zobrazenie
Žiadne
zobrazenie
33
Displej LCD (podrobné zobrazenie)
V podrobnom zobrazení sa graficky znázorňuje hodnota rýchlosti
uzávierky a clony a nachádzajú sa v ňom aj prehľadné informácie o
tom, ako pracuje expozícia. V režime AUTO alebo v režime výberu
scény sa zobrazujú iba položky, ktoré je možné nastaviť. Podrobnosti
o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
C
A
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Režim blesku (75)/
Redukcia efektu
červených očí (77)
P A S M Prepínač režimov (43 –
67)
1/125
Rýchlosť uzávierky
(61)
F5.6
Clona (59)
SteadyShot (44)
+2.0
Kompenzácia expozície
(79)
ISO AUTO Citlivosť ISO (82)
B
Zobrazenie Význam
Indikátor rýchlosti
uzávierky* (61)
Indikátor clony* (59)
* Ukazovateľ označuje aktuálnu
hodnotu.
34
Dynamický režim (89)
D
Zobrazenie Význam
Stav akumulátora (14)
Kvalita záberu (108)
Image size (108)/
Aspect ratio (108)
Pred použitím
Pamäťová karta (18)
100
Zostávajúci počet
záberov (25)
35
Displej LCD (štandardné zobrazenie)
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
V režime AUTO alebo v režime
výberu scény
A
V režime P/A/S/M
Zobrazenie Význam
Rozsah EV (45, 92)
Zobrazenie Význam
P A S M Prepínač režimov
(46 – 67)
1/125
Rýchlosť uzávierky
(61)
F5.6
Clona (59)
+2.0
Expozícia (79)
ISO AUTO Citlivosť ISO (82)
Dynamický režim (89)
Režim zaostrovania
(71)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (72)
SteadyShot (44)
Režim merania (81)
Kreatívny štýl (86)
B
Zobrazenie Význam
Režim blesku (75)/
Redukcia efektu
červených očí (77)
AWB
Kompenzácia expozície
(79)
7500K G9
Kompenzácia blesku
(80)
36
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
Farebný filter) (83)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(86)
C
Zobrazenie Význam
Stav akumulátora (14)
Kvalita záberu (108)
Pred použitím
Veľkosť fotografií (108)/
Pomer strán(108)
Pamäťová karta (18)
100
Zostávajúci počet
záberov (25)
37
Hľadáčik
A
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (72)
Oblasť snímania pri
pomere strán 16:9 (108)
B
Zobrazenie Význam
Kompenzácia blesku
(80)
Nabíjanie blesku (75)
WL
Bezdrôtový blesk (78)
Vysokorýchlostná
synchronizácia*
Manuálne zaostrenie
(73)
z
Zaostrenie
125
Rýchlosť uzávierky (61)
5.6
Clona (59)
Rozsah EV (65, 92)
0
Upozornenie na
nedostupnosť snímania
(89)
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (44)
38
Stupnica SteadyShot
(44)
Pomer strán 16:9 (108)
* Pri použití blesku HVL-F58AM/
HVL-F42AM (predáva sa
samostatne) môžete snímať
pomocou funkcie
vysokorýchlostnej synchronizácie
pri ľubovoľnej rýchlosti uzávierky.
Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie blesku.
Výber funkcie alebo nastavenia
V zozname položiek ponuky môžete vybrať funkciu pre snímanie
alebo prehrávanie. Ak chcete zobraziť zoznam položiek ponuky,
stlačte ovládacie tlačidlo, tlačidlo Fn (Funkcia) alebo tlačidlo MENU.
Príklad: Pri stlačenom tlačidle Fn.
Pred použitím
V zozname položiek ponuky
premiestnite kurzor pomocou
ovládacieho tlačidla na požadované
nastavenie a vykonajte výber.
Tlačidlá
: stláčaním tlačidiel v/V/
b/B na ovládacom tlačidle môžete
posúvať kurzor.
Tlačidlo z: stlačením stredového
tlačidla môžete vykonať výber.
V tomto návode na používanie sa proces výberu funkcie v zozname
položiek ponuky pomocou ovládacieho tlačidla popisuje nasledovne:
Príklad: Tlačidlo Fn t [White balance] t Vyberte
požadované nastavenie
Po začatí používania sa v dolnej časti obrazovky zobrazí sprievodca
funkciami ovládacieho tlačidla. Tento sprievodca pomáha pri
používaní fotoaparátu. Nasleduje podrobný popis príkladu
uvedeného vyššie:
1 Stlačte tlačidlo Fn.
39
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
na ovládacom tlačidle
vyberte položku [White
balance] a potom stlačením
stredového tlačidla z
vykonajte výber.
3 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte a
vykonajte požadovanú
funkciu.
Ak napríklad chcete zmeniť položku
, vyberte položku pomocou
tlačidiel v/V, upravte hodnotu +/–
pomocou tlačidiel b/B a potom
vykonajte výber stlačením stredového
tlačidla z.
Sprievodca ovládaním
Zoznam položiek sprievodcu ovládaním
Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie než operácie
vykonávané pomocou ovládacieho tlačidla. Na signalizáciu sa
používajú ikony, a to nasledovne.
Tlačidlo MENU
Návrat pomocou tlačidla MENU
Tlačidlo Fn
Tlačidlo
(Vymazať)
Tlačidlo
(Priblíženie)
Tlačidlo
(Prehrávať)
Ovládacie koliesko
40
Funkcie volené ovládacím tlačidlom
Funkcie, ktoré sa budú často používať v rôznych prípadoch snímania,
sú priradené k ovládaciemu tlačidlu. Pomocou ovládacieho tlačidla
môžete priamo nastavovať tieto funkcie snímania a prepínať stav
zobrazovania.
Pred použitím
DISP (Zobraziť) (strany 33, 94)
(Blesk) (strana 75)
ISO (strana 82)
(Dynamický režim) (strana 89)
• Single-shot adv. (strana 89)
• Continuous adv. (strana 89)
• Samospúšť (strana 90)
• Self-timer(Cont.) (strana 90)
• Bracket: Cont. (strana 91)
• Remote Commander (strana 93)
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo vyvoláva obrazovky na nastavenie alebo spúšťanie
funkcií, ktoré sa často používajú pri snímaní alebo zobrazovaní.
Režim snímania
Režim zobrazovania
Autofocus mode (71)
Metering mode (81)
White balance (83)
AF area (72)
D-RangeOptimizer (86)
Creative Style (86)
Delete (102)
Image Index (96)
Specify Printing (136)
Slide show (97)
Protect (101)
Rotate (95)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
41
Ponuka snímania
Image size (108)
Aspect ratio (108)
Quality (108)
1
Flash compens. (80)
AF illuminator (77)
SteadyShot (44)
2
Color Space (88)
Long exp.NR (112)
High ISO NR (112)
Ponuka Vlastné
Eye-Start AF (67)
Ctrl dial setup (113)
1 Red eye reduc. (77)
Auto review (116)
Auto off w/ VF (117)
Ponuka prehrávania
Delete (102)
Format (111)
Slide show (97)
1
Protect (101)
Specify Printing (136)
PlaybackDisplay (94)
Ponuka nastavenia
LCD brightness (116)
Power save (114)
CTRL FOR HDMI (106)
1
Display Color (114)
Help Guide disp. (114)
USB connection (122, 138)
Audio signals (114)
3 Cleaning mode (28)
Version (118)
Reset default (119)
42
Date/Time setup (115)
Language (115)
File number (110)
2
Folder name (110)
Select folder (111)
• New folder (111)
Snímanie záberov
Snímanie fotografie bez otrasov
fotoaparátu
Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby fotoaparátu,
ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v dôsledku čoho dochádza
k rozmazaniu fotografie.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov nižšie.
Správny postoj
Snímanie záberov
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu, ktorá
zabráni pohybom fotoaparátu.
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
43
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Z dôvodu možného otrasu
fotoaparátu bude indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) v
hľadáčiku blikať. V takomto prípade
použite statív alebo blesk.
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch, v
ktorých sa automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky. Tento indikátor sa
nezobrazí v režimoch M/S.
Používanie funkcie SteadyShot
Funkcia SteadyShot môže znížiť následky otrasov fotoaparátu o
hodnotu ekvivalentnú približne 2,5 až 3,5-násobku rýchlosti
uzávierky.
Pre funkciu SteadyShot je predvolene nastavená hodnota [On].
Stupnica SteadyShot
Indikátor
(stupnica SteadyShot)
informuje o miere otrasov
fotoaparátu. Počkajte, kým stupnica
neklesne na nízku hodnotu, a potom
začnite snímať.
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
Vypnutie funkcie SteadyShot
Tlačidlo MENU t
44
1 t [SteadyShot] t [Off]
Poznámka
• Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne ihneď po zapnutí napájania
alebo ak stlačíte tlačidlo uzávierky úplne nadol bez zastavenia v medzipolohe.
Počkajte na pokles hodnoty indikátora
(stupnica SteadyShot) a potom
pomaly stlačte tlačidlo spúšte.
Používanie statívu
Poznámka
• Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade
to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot (strana 44).
45
Snímanie záberov
V nasledujúcich prípadoch odporúčame namontovať fotoaparát na
statív.
• snímanie bez blesku v tmavom prostredí.
• snímanie s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa obvykle
používajú na snímanie v noci.
• snímanie blízkych predmetov, napríklad snímanie v režime makro.
• snímanie s teleskopickým objektívom.
/ Snímanie s automatickým
nastavením
Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku .
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.). Tieto
informácie môžete vymazať (strana 114).
1 Nastavte prepínač režimov
do polohy
alebo do
polohy
(Flash Off).
alebo
2 Podržte fotoaparát a pozrite
sa do hľadáčika.
Objekt v oblasti zaostrenia sa
automaticky zaostrí (Eye-Start AF,
strana 70).
Oblasť zaostrenia
3 Umiestnite požadovaný
objekt do oblasti zaostrenia.
• Ak bliká indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu), pri snímaní
postupujte opatrne a fotoaparát
pevne držte alebo použite statív.
46
Indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu)
4 Keď sa používa objektív s
transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora a
potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
5 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Snímanie záberov
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor zaostrenia z alebo
(indikátor zaostrenia) (strana 69).
Indikátor zaostrenia
6 Záber nasnímajte úplným
stlačením spúšte.
• Stlačenie spúšte po znížení hodnoty
indikátora
(stupnica SteadyShot)
zvyšuje efektivitu funkcie
SteadyShot.
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
47
Poznámka
• Keďže je zapnuté automatické nastavenie fotoaparátu, niektoré funkcie, ako
je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k
dispozícii. Ak chcete upraviť rôzne nastavenia, nastavte prepínač režimov na
hodnotu P a potom nasnímajte svoj objekt.
48
Snímanie s vhodným nastavením
pre daný objekt (výber scény)
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky snímania
umožňuje nasnímať fotografiu pomocou vhodného nastavenia pre
daný objekt.
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.). Tieto
informácie môžete vymazať (strana 114).
49
Snímanie záberov
Poznámka
• Fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Keďže je zapnuté automatické nastavenie fotoaparátu, niektoré funkcie, ako
je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k
dispozícii.
Snímanie fotografií portrétov
Tento režim je vhodný na:
z Rozmazanie pozadia a
zvýšenie ostrosti objektu.
z Reprodukovanie jemných
odtieňov pokožky.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Portrait).
Techniky fotografovania
• Ak chcete viac rozmazať pozadie, nastavte objektív do polohy
teleobjektívu.
• Zaostrením na oko, ktoré je bližšie k objektívu, môžete nasnímať
ostrejší obrázok.
• Pomocou tienidla objektívu (predáva sa samostatne) môžete snímať
objekty v protisvetle.
• Pomocou funkcie redukcie efektu červených očí môžete odstrániť
efekt sčervenania objektu od blesku (strana 77).
• Pri snímaní bez blesku nastavte režim blesku na hodnotu (Flash
Off) (strana 75).
50
Snímanie fotografií krajiny
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie celej scenérie s
dokonalým zaostrením a
živými farbami.
(Landscape).
Techniky fotografovania
• Ak chcete zvýrazniť otvorenosť scenérie, nastavte objektív do
širokouhlej polohy.
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fillflash) (strana 75).
51
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Snímanie fotografií malých objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie blízkych objektov,
napríklad kvetov, hmyzu,
jedál alebo malých vecí.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Macro).
Techniky fotografovania
• Priblížte sa k objektu a snímajte v minimálnej vzdialenosti od
objektívu.
• Použitím makroobjektívu (predáva sa samostatne) môžete snímať
bližší objekt.
• Ak snímate objekt vo vzdialenosti menšej ako 1 m, nastavte režim
blesku na hodnotu (Flash Off).
• Pri snímaní v režime makro nebude funkcia SteadyShot plne
funkčná. Lepšie výsledky dosiahnete, ak použijete statív.
• Pri snímaní bez blesku nastavte režim blesku na hodnotu (Flash
Off) (strana 75).
52
Snímanie fotografií pohybujúcich sa objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohyblivých
objektov vo vonkajšom
prostredí alebo na jasných
miestach.
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Action).
(Sports
Techniky fotografovania
• Fotoaparát sníma fotografie nepretržite, kým je stlačené tlačidlo
spúšte.
• Stlačte tlačidlo spúšte do strednej polohy a podržte ho až do
správneho momentu.
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fillflash) (strana 75).
53
Snímanie fotografií pri západe slnka
Tento režim je vhodný na:
z Efektné nasnímanie červenej
žiary zapadajúceho slnka.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Sunset).
Techniky fotografovania
• Používa sa na snímanie fotografie so zvýraznením červenej farby v
porovnaní s inými režimami. Toto je vhodné aj na snímanie
prekrásnej červenej farby východu slnka.
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fillflash) (strana 75).
54
Snímanie fotografií v noci
Tento režim je vhodný na:
z Vhodný režim na snímanie
vzdialených nočných
kompozícií bez straty nočnej
atmosféry okolitých
objektov.
(Night Port./
Ak snímate nočnú scenériu bez osôb, nastavte režim blesku na
hodnotu (Flash Off) (strana 75).
Techniky fotografovania
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu
záberu.
• Keďže rýchlosť uzávierky je pomalá, odporúčame používať statív.
Poznámka
• Keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna, fotografia sa nemusí nasnímať
správne.
55
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
View).
Snímanie fotografie požadovaným
spôsobom (režim expozície)
S jednookou zrkadlovkou môžete upraviť rýchlosť uzávierky (doba
otvorenia uzávierky) a clonu (rozsah zaostrenia: hĺbka ostrosti) na
dosiahnutie rôznych fotografických výsledkov.
Môžete použiť napríklad rýchlu uzávierku na snímanie okamžitého
tvaru vlny alebo môžete zvýrazniť kvet otvorením clony tak, aby
všetko pred a za kvetom zostalo rozmazané. Toto sú len niektoré z
efektov, ktoré môžete použiť s týmto fotoaparátom (strany 59, 61).
Úpravou rýchlosti uzávierky a clony môžete nielen vytvárať
fotografické efekty pohybu a zaostrenia, ale aj určiť jas fotografie
prostredníctvom ovládania úrovne expozície (množstvo svetla
snímaného fotoaparátom), čo je najdôležitejší faktor pri snímaní
fotografií.
Zmena jasu fotografie podľa úrovne expozície
Úroveň
expozície
nízka
vysoká
Pri použití rýchlejšej uzávierky fotoaparát otvorí uzávierku na kratší
čas. To znamená menej jasu pre fotoaparát na snímanie svetla, v
dôsledku čoho vznikne tmavšia fotografia. Ak chcete nasnímať
jasnejšiu fotografiu, môžete otvoriť clonu (otvor, cez ktorý prechádza
svetlo) do určitého rozsahu, aby sa upravilo množstvo svetla, ktoré
fotoaparát naraz sníma.
Jas fotografie upravený na základe rýchlosti uzávierky a clony sa
nazýva „expozícia“.
56
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako upraviť expozíciu a
dosiahnuť tak rozličné fotografické výsledky použitím pohybu,
zaostrenia a svetla. Môžete zistiť správny spôsob snímania fotografie a
požadovaného objektu.
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.). Tieto
informácie môžete vymazať (strana 114).
Snímanie záberov
57
Snímanie v režime automatického programu
Tento režim je vhodný na:
z Použitie automatickej
expozície pri ponechaní
vlastných nastavení pre
citlivosť ISO, kreatívny štýl,
optimalizáciu dynamického
rozsahu atď.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu P.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie
(strany 68 až 93).
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu
(strana 75).
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
58
(Fill-flash)
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia (priorita
clony)
Snímanie záberov
Tento režim je vhodný na:
z Dokonalé zaostrenie objektu
a rozostrenie všetkého, čo
sa nachádza pred a za
objektom. Otvorením clony
sa zúži rozsah zaostrenia.
(Hĺbka ostrosti bude
menšia.)
z Snímanie hĺbky scenérie.
Zúžením clony sa rozšíri
rozsah zaostrenia. (Hĺbka
ostrosti bude väčšia.)
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu A.
59
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
• Menšie clonové číslo: popredie a
pozadie objektu sú rozostrené.
Väčšie clonové číslo: objekt je
zaostrený spolu jeho popredím aj
pozadím.
• Rozostrenie fotografie nemôžete
skontrolovať v hľadáčiku.
Skontrolujte zaznamenanú
fotografiu a upravte clonu.
3 Upravte zaostrenie a
Clona (clonové číslo)
Rýchlosťuzávierky
nasnímajte objekt.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky
upraví na dosiahnutie správnej
expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
Techniky fotografovania
• Rýchlosť uzávierky sa môže v závislosti od hodnoty clony znížiť.
Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo
objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív).
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fillflash) (strana 75). Dosah blesku sa však líši v závislosti od hodnoty
clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (strana 77).
60
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie objektu v pohybe
v danom časovom
momente. Ak použijete
väčšiu rýchlosť uzávierky,
môžete nasnímať pohyb s
dokonalou ostrosťou.
Snímanie záberov
z Sledovanie pohybu na
vyjadrenie dynamiky a
pohybu. Ak použijete
menšiu rýchlosť uzávierky,
môžete snímať objekt v
pohybe s pohybovou
stopou.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu S.
61
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky
3 Upravte zaostrenie a
Clona (clonové číslo)
nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky upraví na
dosiahnutie správnej expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky
sa nedosiahla správna expozícia,
hodnota clony bude blikať. V
takýchto prípadoch upravte rýchlosť
uzávierky znova.
Techniky fotografovania
• Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO.
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority
rýchlosti uzávierky nezobrazuje.
• Čím vyššia je citlivosť ISO, tým výraznejší je šum.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná
redukcia šumu (Long exp.NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie je
možné pokračovať v snímaní.
62
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fill-flash)
(strana 75). Ak však používate blesk, po zavretí clony (väčšie clonové číslo)
spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému
objektu.
Snímanie záberov
63
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie s požadovaným
nastavením expozície
úpravou rýchlosti uzávierky
aj clony.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otočením ovládacieho
kolieska upravte rýchlosť
uzávierky, podržte stlačené
tlačidlo
a otáčaním
ovládacieho kolieska upravte
clonu.
Tlačidlo
Rýchlosť uzávierky
• Položku, ktorá sa má upraviť
otáčaním ovládacieho kolieska
(rýchlosť uzávierky alebo clonu),
môžete vybrať pomocou funkcie
[Ctrl dial setup] (strana 113).
Clona (clonové číslo)
64
3 Po nastavení expozície
nasnímajte fotografiu.
• Smerom k +: Fotografia bude jasnejšia.
Smerom k–: Fotografia bude tmavšia.
: Metered Manual (Manuálne
meranie)
Hodnota expozície
Stupnica EV v režime M
Hodnotu expozície na stupnici EV
môžete potvrdiť v štandardnom
zobrazení alebo na obrazovke
hľadáčika.
Šípka b B sa objaví, ak je expozícia
nastavená mimo rozsahu stupnice EV.
Šípka zacne blikat, ak sa rozdiel zvýši.
Displej LCD (štandardné
zobrazenie)
Štandardná hodnota
Hladácik
Štandardná hodnota
65
Snímanie záberov
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej
expozície nezobrazuje.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO] je
nastavená na hodnotu [100]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO]
nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby (strana 82).
• Pri snímaní s bleskom nastavte režim blesku na hodnotu (Fill-flash)
(strana 75). Dosah blesku sa však líši v závislosti od hodnoty clony. Ak
snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (strana 77).
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohybových stôp
svetiel, napríklad ohňostroja.
z Snímanie pohybových stôp
hviezd.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otáčajte ovládacím
kolieskom doľava, až kým sa
nezobrazí hodnota [BULB].
BULB
3 Podržte stlačené tlačidlo
a
otáčaním ovládacieho
kolieska upravte clonu
(clonové číslo).
Tlačidlo
66
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Techniky fotografovania
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot (strana 44).
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long exp.NR) pre dobu
otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
67
Snímanie záberov
• Použite statív.
• Pri snímaní ohňostrojov a podobných efektov v režime manuálneho
zaostrovania nastavte zaostrenie na nekonečno.
• Použite bezdrôtový diaľkový ovládač (predáva sa samostatne)
(strana 93). Stlačením tlačidla SHUTTER na diaľkovom ovládači
spustíte snímanie v režime BULB. Opätovným stlačením tlačidla
snímanie BULB zastavíte. Tlačidlo SHUTTER na diaľkovom
ovládači nie je potrebné stlačiť a podržať ho stlačené.
Používanie funkcie snímania
Výber spôsobu zaostrenia
K dispozícii sú dva spôsoby úpravy zaostrenia: automatické
zaostrovanie a manuálne zaostrovanie.
Spôsob prepínania medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním
sa líši v závislosti od objektívu.
Prepnutie na
Prepínač, ktorý
automatické
sa má použiť
zaostrovanie
Pre objektív je k Objektív
Nastavte prepínač
dispozícii
(prepínač na
režimu
prepínač režimu objektíve vždy
zaostrovania na
zaostrovania
nastavte do
objektíve do
polohy AF.)
polohy AF.
Pre objektív nie Fotoaparát
Nastavte prepínač
je k dispozícii
režimu
prepínač režimu
zaostrovania na
zaostrovania
fotoaparáte do
polohy AF.
Typ objektívu
Prepnutie na
manuálne
zaostrovanie
Nastavte prepínač
režimu
zaostrovania na
objektíve do
polohy MF.
Nastavte prepínač
režimu
zaostrovania na
fotoaparáte do
polohy MF.
Používanie automatického zaostrovania
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na fotoaparáte
do polohy AF.
2 Keď sa na objektíve
nachádza prepínač režimu
zaostrovania, nastavte ho do
polohy AF.
3 Pozrite sa do hľadáčika.
Objekt v oblasti zaostrenia sa automaticky zaostrí (Eye-Start AF).
68
4 Čiastočným stlačením
Snímač oblasti zaostrenia
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
záber.
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo na
(nižšie).
• Snímač používaný na zaostrovanie v
oblasti automatického zaostrenia
rozsvietenej červeným svetlom
(strana 72).
Oblasť zaostrenia
Indikátor zaostrenia
• Ak chcete vybrať oblasť používanú pre zaostrovanie, nastavte
položku [AF area] (strana 72).
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
z svieti
Stav
Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na
fotografovanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený
na fotografovanie.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná.
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce
objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia
zaostrenia pri snímaní (strana 71) alebo manuálne zaostrenie
(strana 73).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
69
Používanie funkcie snímania
Technika fotografovania
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach, ktoré sa prekrývajú v oblasti
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo trblietaním, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
• Svetlo okolitého prostredia nie je dostatočné.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
na vrchnej strane
fotoaparátu označuje umiestnenie
obrazového snímača*. Pri meraní
presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Obrazový snímač je súčasťou
fotoaparátu a funguje ako film.
Poznámky
• Ak sa objekt nachádza bližšie než minimálna vzdialenosť snímania
nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť
dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom.
• Keď je prepínač režimu zaostrovania na objektíve na fotoaparáte nastavený
do polohy MF, správne zaostrenie sa nedosiahne, a to ani v prípade, ak je
prepínač režimu zaostrovania nastavený na hodnotu AF. Ak chcete prepnúť
na automatické zaostrovanie, prepnite prepínač režimu zaostrovania na
fotoaparáte do polohy AF.
Vypnutie funkcie automatického zaostrovania spúšťaného
snímačom očí
Tlačidlo MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Off]
• Pri nasadení lupy FDA-M1AM (predáva sa samostatne) alebo
uhlového hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa samostatne) na
fotoaparát odporúčame nastaviť položku [Eye-Start AF] na
hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať očnicové snímače
umiestnené pod hľadáčikom.
70
Snímanie s požadovanou kompozíciou (uzamknutie
zaostrenia)
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrenia a
čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
Zaostrenie a expozícia sú pevne
nastavené.
2 Držte tlačidlo spúšte
Používanie funkcie snímania
čiastočne stlačené a
umiestnite objekt späť do
pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť
kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania)
Tlačidlo Fn t [Autofocus mode] t vyberte požadované
nastavenie
(Single-shot
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a
zaostrenie sa uzamkne.
(Automatic
Funkcia [Autofocus mode] sa automaticky prepína
medzi hodnotami Single-shot AF a Continuous AF
podľa pohybu objektu.
Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne. Ak sa objekt
pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní.
AF)
AF)
71
(Continuous
AF)
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
Techniky fotografovania
• Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť
• Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť
(Single-shot AF).
(Continuous AF).
Poznámka
• Nastavenie
(Automatic AF) sa vyberie v prípade, ak je režim expozície
nastavený na hodnotu AUTO, alebo v niektorom z nasledujúcich režimov
výberu scény:
(Portrait),
(Landscape),
(Sunset) alebo
(Night
Port./View).
Nastavenie
(Single-shot AF) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu
scény nastavený režim expozície
(Macro).
Nastavenie
(Continuous AF) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu
scény nastavený režim expozície
(Sports Action).
Výber oblasti zaostrenia (Oblasť automatického
zaostrenia (AF))
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť použitá na
zaostrovanie sa nakrátko rozsvieti.
AF area
Oblasť
Tlačidlo Fn t [AF area] t vyberte požadované
nastavenie
72
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá z deviatich oblastí automatického
zaostrovania sa použije na zaostrenie v oblasti
automatického zaostrovania. Ak stlačíte a podržíte stred
ovládacieho tlačidla, môžete upraviť zaostrenie použitím
oblastí automatického zaostrovania v stredovej oblasti.
(Spot)
Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického
zaostrenia v stredovej oblasti.
(Local)
Počas snímania vyberte pomocou ovládacieho tlačidla
spomedzi deviatich oblastí tú oblasť, pre ktorú chcete
aktivovať zaostrovanie. Ak počas snímania stlačíte a
podržíte stred ovládacieho tlačidla, môžete dočasne
upraviť zaostrenie použitím oblastí automatického
zaostrovania v stredovej oblasti.
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne
zaostrovanie)
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na objektíve do
polohy MF.
73
Používanie funkcie snímania
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [AF area] sa pevne nastaví hodnota
(Wide) a vy nemôžete
vybrať iné nastavenia.
• Oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
2 Keď sa na objektíve
nenachádza prepínač režimu
zaostrenia, nastavte
prepínač režimu zaostrenia
na fotoaparáte do polohy
MF.
3 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste
dosiahli dobré zaostrenie.
Krúžok
zaostrenia
Poznámky
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického
zaostrovania, sa po potvrdení zaostrenia rozsvieti indikátor z. Keď sa používa
široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), použije sa stredová
oblasť, a keď sa používa lokálna oblasť automatického zaostrovania (Local
AF), použije sa oblasť vybratá ovládacím tlačidlom.
• Keď používate televízny konvertor (predáva sa samostatne), a pod., otočenie
krúžku zaostrenia nemusí byť plynulé.
• Správne zaostrenie hľadáčika sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu
dioptrickú korekciu (strana 22).
• Funkcia priameho manuálneho zaostrenia nie je na tomto fotoaparáte k
dispozícii.
74
Používanie blesku
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz
objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete
použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle.
Ak je prepínač režimov nastavený na hodnotu AUTO a snímate v
tmavom prostredí alebo oproti svetlu, blesk sa použije automaticky.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t vyberte
požadované nastavenie
blesku nasnímajte objekt.
bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
Keď indikátor bliká, spúšť sa nemôže
uvoľniť.
svieti: Blesk je nabitý a je
pripravený na blysnutie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte
pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania, môže
blysnúť blesk na uľahčenie
zaostrenia objektu (AF illuminator).
Indikátor
blesku)
(nabíjanie
75
Používanie funkcie snímania
2 Po dokončení nabíjania
(Flash Off)
Blesk sa nepoužije, a to ani v prípade, že je tma.
(Autoflash)
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti
svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
(Slow sync.)
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s
pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber
objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri
každom stlačení spúšte.
(Wireless)
Použije sa externý blesk (predáva sa samostatne), ktorý
je mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom).
Techniky fotografovania
• Tienidlo objektívu (predáva sa samostatne) môže blokovať svetlo
vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo objektívu, keď používate
blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo
väčšej.
• Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú
synchronizáciu na snímanie jasných záberov ľudí a pozadia.
• Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených
záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad
pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
Poznámky
• Fotoaparát nedržte za výbojku blesku.
• Podmienky snímania, ktoré sa požadujú na potlačenie tieňov v obraze, sa
môžu meniť v závislosti od objektívu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nie je možné vybrať položky
(Slow sync.),
(Rear sync.) a (Wireless).
76
Dosah blesku
Dosah zabudovaného blesku závisí od nastavenia citlivosti ISO a
hodnoty clony. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Clona
F2.8
Nasta- AUTO 1,4 – 7,1 m
venie 100
1 – 3,6 m
ISO
200
1 – 5,1 m
F4.0
F5.6
1–5m
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Vypnutie osvetlenia pre automatické zaostrovanie
Tlačidlo MENU t
1 t [AF illuminator] t [Off]
Použitie redukcie efektu červených očí
Redukcia efektu červených očí potláča efekt červených očí pomocou
niekoľkých predzábleskov (blesk s nízkou intenzitou) tesne pred
snímaním s použitím blesku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Red eye reduc.] t [On]
77
Používanie funkcie snímania
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka
[Autofocus mode] nastavená na hodnotu
(Continuous AF)
alebo ak sa objekt pohybuje
(Automatic AF). (Indikátor
alebo
sa rozsvieti.)
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
• Ak je pripojený externý blesk, použije sa osvetlenie pre
automatické zaostrovanie externého blesku.
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
S externým bezdrôtovým bleskom (predáva sa samostatne) môžete
vykonávať snímanie s bleskom bez kábla, pri ktorom sa použije
externý blesk, ktorý nie je pripojený k fotoaparátu. Zmenou polohy
blesku môžete snímať fotografie s trojrozmerným efektom vďaka
zvýrazneniu kontrastu svetla a tieňov na objekte.
Podrobné informácie o postupe snímania nájdete v návode na
používanie blesku.
1 Pripojte bezdrôtový blesk k automaticky
uzamykateľným sánkam na príslušenstvo a spolu s
fotoaparátom ho zapnite.
2 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t (Wireless)
3 Odpojte bezdrôtový blesk od automaticky
uzamykateľných sánok na príslušenstvo.
Poznámky
• Fotoaparát nemôže vykonať test predzáblesku bezdrôtového blesku. O tom, či
blesk pracuje správne, sa presvedčte uvoľnením spúšte.
• Fotoaparát nemôže skontrolovať mieru svietivosti bezdrôtového blesku.
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového
blesku. Ak sa zabudovaný blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového
blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
• Ak iný fotograf vo vašej blízkosti používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho
zabudovaného blesku spúšťa váš blesk, zmeňte kanál externého blesku. Ak
chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodanom návode
na používanie.
78
Úprava jasu fotografie (expozícia,
kompenzácia blesku, meranie)
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície)
Expozícia sa vyberá automaticky (automatická expozícia) vo všetkých
režimoch okrem režimu snímania M.
Na základe expozície získanej v režime automatickej expozície môžete
vykonávať kompenzáciu expozície posunutím jej hodnoty smerom k
značke + alebo k značke – v závislosti od požadovaného nastavenia.
Posunutím smerom k značke + môžete zjasniť celú fotografiu. Po
posunutí smerom k značke – bude celá fotografia tmavšia.
Základná
expozícia
1 Stlačením tlačidla
Používanie funkcie snímania
Nastavenie v
smere k značke –
Nastavenie v
smere k značke +
Tlačidlo
zobrazíte obrazovku
kompenzácie expozície.
2 Pomocou ovládacieho
kolieska upravte expozíciu.
Smerom k značke + (nad):
Zosvetlenie fotografie.
Smerom k značke – (pod): Stmavenie
fotografie.
Štandardná expozícia
79
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie po kontrole nasnímanej fotografie.
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus
(strana 91).
Poznámka
• Táto možnosť sa nedá používať, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
AUTO, M (manuálna expozícia) alebo na výber scény.
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku)
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Flash compens.] t vyberte
požadované nastavenie
Smerom k značke +: Zosilní intenzita blesku.
Smerom k značke –: Zoslabí intenzita blesku.
Poznámky
• Táto možnosť sa nedá používať, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
AUTO alebo na výber scény.
• Ak ste upravili intenzitu blesku, v hľadáčiku sa po vyklopení zabudovaného
blesku zobrazí indikátor . Po úprave nezabudnite obnoviť pôvodnú
hodnotu.
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku,
efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného
množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku
nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]), aby bolo možné vykonať kompenzáciu. Ak sa
používa blesk, zmení sa aj intenzita blesku.
Kompenzáciou blesku sa však mení iba intenzitu blesku.
80
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim merania)
Tlačidlo Fn t [Metering mode] t vyberte požadovaný
režim
(Multi segment) Tento režim meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení
celej oblasti na viacero menších oblastí a určuje správnu
expozíciu celej obrazovky.
(Center
weighted)
(Spot)
Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
Tento režim meria svetlo v oblasti zaostrenia v strede
rámu alebo v okolí tejto oblasti.
Technika fotografovania
(Multi segment) sa používa na všeobecné snímanie.
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [Metering mode] sa pevne nastaví hodnota
(Multi segment) a
vy nemôžete vybrať iné režimy.
81
Používanie funkcie snímania
• Meranie
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (index odporúčaných
expozícií). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO na
ovládacom tlačidle zobrazíte
obrazovku na nastavenie
citlivosti ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte
požadovanú hodnotu.
• Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu ISO sa pevne nastaví hodnota [AUTO] a vy nemôžete vybrať iné
hodnoty ISO.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P/A/S a pre funkciu ISO je
nastavená hodnota [AUTO], hodnota ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu
od ISO 100 do ISO 400.
• Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime záznamu M. Ak zmeníte
hodnotu režimu záznamu na hodnotu M pomocou nastavenia [AUTO],
prepne sa na hodnotu [100]. Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok
snímania.
82
Úprava tónov farieb (vyváženie
bielej farby)
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Zelenkasté
Červenkasté
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [White balance] sa pevne nastaví hodnota AWB (Auto WB) a vy
nemôžete vybrať iné režimy.
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby z
dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite blesk.
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené vyváženie
bielej farby)
Tlačidlo Fn t [White balance] t vyberte požadované
nastavenie
• Keď nie je vybratá možnosť [AWB], odtieň farieb môžete doladiť
pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle. Úpravou smerom k
značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou
smerom k značke – sa zmení na modrasté.
83
Používanie funkcie snímania
Vyváženie bielej farby je funkcia, ktorá upravuje tón farieb na
približne takú úroveň, ako ich vidíte v skutočnosti. Túto funkciu
použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie
fotografického zámeru.
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny
farieb.
Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla,
tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla
(predvolené vyváženie bielej farby).
(Tungsten)
(Fluorescent)
(Flash)
Technika fotografovania
• Ak vyberiete položku
nastavenie (nižšie).
(Custom), môžete zaregistrovať svoje
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie bielej
farby)
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba.
1 Tlačidlo Fn t [White balance] t
2 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [
SET] a stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Podržte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla
oblasť zaostrenia v strede, a potom stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature a
Color filter).
84
4 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uloženým
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto
postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie.
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB error“ naznačuje, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo sa na snímke nachádza
objekt s jasnými farbami.) Ak uložíte túto hodnotu, farba indikátora
v
okne s informáciami o snímaní na displeji LCD sa zmení na žltú. V tejto chvíli
môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby
na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby.
Tlačidlo Fn t [White balance] t
(Custom)
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby
so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím
blesku.
85
Používanie funkcie snímania
Obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Spracovanie fotografie
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia dynamického
rozsahu)
Tlačidlo Fn t [D-RangeOptimizer] t vyberte
požadované nastavenie
(Off)
Bez optimalizácie.
(Standard)
Ak existuje ostrý kontrast svetla a tieňa medzi objektom
a pozadím, čo je bežné pri snímaní proti slnku,
fotoaparát zníži kontrast v rámci celej snímky, aby sa
vytvorila fotografia so správnym nastavením jasu a
kontrastu.
(Advanced)
Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a
pozadím, čím sa vytvorí fotografia s optimálnym jasom a
optimálnou gradáciou.
Poznámky
•
Nastavenie (Advanced) sa vyberie v prípade, ak je režim expozície
nastavený na hodnotu AUTO, alebo v niektorom z nasledujúcich režimov
výberu scény:
(Portrait),
(Landscape) alebo
(Macro).
Nastavenie (Standard) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény
nastavený režim expozície
(Sports Action).
Nastavenie (Off) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény
nastavený režim expozície
(Sunset) alebo
(Night Port./View).
• V prípade zväčšených záberov RAW (nespracované údaje) sa na fotoaparáte
nedá overiť účinok optimalizácie dynamického rozsahu inej ako
(Standard).
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý.
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl)
1 Tlačidlo Fn t [Creative Style] t vyberte požadované
nastavenie
86
2 Ak chcete upraviť položky
(kontrast), (sýtosť)
alebo
(ostrosť), vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidla b/B a potom upravte hodnotu
pomocou tlačidla v/V.
(Standard)
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných
záberov farebných scén a objektov ako kvetiny, jarná
zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na
snímanie portrétov.
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Vzdialená krajina tiež vynikne viac.
(Night view) Kontrast je utlmený na vernejšie snímanie nočnej
krajiny.
(Sunset)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
(B/W)
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
Možnosti (kontrast), (sýtosť) a
každú položku kreatívneho štýlu.
(ostrosť) môžete upraviť pre
(kontrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(sýtosť)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Ostrosť)
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [Creative Style] sa pevne nastaví hodnota
(Standard) a vy
nemôžete vybrať iné nastavenia.
• Ak je vybratá položka
(B/W), nemôžete nastaviť sýtosť.
87
Používanie funkcie snímania
(Landscape)
Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný priestor)
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované
kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb
môžete meniť podľa potreby.
Tlačidlo MENU t
2 t [Color Space] t vyberte
požadované nastavenie
sRGB
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho
fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri
bežnom snímaní, keď plánujete zábery vytlačiť bez
akýchkoľvek úprav.
Adobe RGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie
farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká
časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou
farbou.
• Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF 2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie
nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB, pomocou
fotoaparátu alebo zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe
RGB sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou.
88
Výber dynamického režimu
Tento fotoaparát poskytuje päť dynamických režimov, napríklad
rozšírený jednozáberový režim alebo nepretržitý rozšírený režim.
Používajte ich podľa potreby.
Snímanie jedného záberu
Tento režim slúži na bežné snímanie.
Tlačidlo
tlačidle t
adv.)
na ovládacom
(Single-shot
Používanie funkcie snímania
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu
výberu scény, nemôžete nasnímať jeden záber.
(Sports Action) v rámci
Súvislé snímanie
Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite s maximálnou
rýchlosťou 2,5 záberu za sekundu*.
* Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je
pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní.
1 Tlačidlo
tlačidle t
adv.)
na ovládacom
(Continuous
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, zaznamenávanie bude
pokračovať.
89
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
Fine/Standard
Bez limitu (do zaplnenia pamäťovej karty)
RAW & JPEG
3 zábery
RAW
6 záberov
Poznámky
• Ak v hľadáčiku bliká indikátor „0“, nemôžete snímať nepretržite. Počkajte,
kým sa indikátor prestane zobrazovať.
• Ak je režim expozície nastavený na iný výber režimu scény než je režim
(Sports Action), nemôžete snímať nepretržite.
• Ak je akumulátor nedostatočne nabitý alebo ak je teplota okolitého
prostredia nízka, rýchlosť nepretržitého snímania môže byť nižšia.
Používanie samospúšte
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a 2sekundová samospúšť je vhodná na potlačenie otrasov fotoaparátu.
Možnosť [Self-timer(Cont.)] je vhodná, ak chcete predísť zlyhaniu,
pretože fotoaparát nepretržite sníma tri alebo päť obrázkov po 10sekundovom prerušení.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t (samospúšť) t
vyberte požadované
nastavenie
• Číslo za značkou
označuje počet
sekúnd, ktoré ste aktuálne zvolili.
• Ak chcete použiť samospúšť pre
nepretržité snímanie, vyberte
hodnotu
.
90
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte
signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude
rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový
signál.
Zrušenie samospúšte
Stlačte tlačidlo
na ovládacom tlačidle.
Poznámka
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika použite kryt očnice (strana 24).
Základná expozícia
Smerom k značke –
Smerom k značke +
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú s
inou úrovňou expozície. Tento fotoaparát je vybavený funkciou
automatického posunu expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky)
od základnej expozície a fotoaparát bude snímať a zároveň
automaticky posúvať expozíciu. Po dokončení snímania môžete zvoliť
záber s požadovaným jasom.
Keď sa použije blesk, na zmenu svetla blesku sa použije posun pri
použití blesku. Ak chcete snímať, stláčajte spúšť po jednotlivých
záberoch.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t
(Bracket:
Cont.) t vyberte
požadovaný krok posunu
91
Používanie funkcie snímania
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou (posun
expozície)
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v postupnosti.
* (Bracket:
Cont.)
Nasnímajú sa tri fotografie s hodnotou expozície
posunutou o zvolený krok.
Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie
nezastaví.
Keď sa použije blesk, stláčajte tlačidlo spúšte záber za
záberom.
* _ EV zobrazený so značkou
je aktuálne vybratý krok.
Poznámky
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou
rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Posun expozície sa nedá používať, ak je režim záznamu nastavený na hodnotu
AUTO alebo na výber scény.
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Displej LCD
(štandardné
zobrazenie)
Posun pri svetle
prostredia*
0,3 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0
Posun pri použití blesku
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia blesku –1,0
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené v spodnom
riadku.
Hľadáčik
* Okolité svetlo: akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
• Pri snímaní s posunom sa na stupnici EV zobrazuje rovnaký počet
indexov, ako je počet zaznamenateľných fotografií. Pri snímaní s
posunom pri použití blesku sa indexy v hľadáčiku nezobrazujú.
92
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané zábery postupne miznú.
• Ak čiastočne stlačíte a následne uvoľníte tlačidlo samospúšte,
zobrazí sa indikátor „br 1“. Ak používate posun pri použití blesku,
zobrazí sa hodnota „Fbr 1“. Keď sa spustí snímanie s posunom
expozície pri použití blesku, indikátor označuje číslo nasledujúcej
snímky, napríklad „Fbr 2“, „Fbr 3“.
Snímanie s diaľkovým ovládačom
Fotografie môžete snímať aj pomocou tlačidiel SHUTTER a 2SEC
(spúšť sa uvoľní po 2 sekundách) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači
RMT-DSLR1 (predáva sa samostatne). Pozrite si aj pokyny na
používanie, ktoré sa dodávajú s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
Používanie funkcie snímania
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t (Remote
Commander)
2 Zaostrite na objekt, nasmerujte vysielač diaľkového
ovládača na snímač na diaľkové ovládanie a
nasnímajte záber.
Poznámka
• Použite kryt očnice (strana 24).
93
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie fotografií
Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazuje na displeji LCD.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
fotografiu.
Návrat do režimu snímania
Znova stlačte tlačidlo .
Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov
Stlačte tlačidlo DISP na ovládacom tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej
zmení nasledujúcim spôsobom.
S údajmi o snímaní
Zobrazenie
histogramu
Bez údajov o
snímaní
Výber orientácie pri prehrávaní fotografie zaznamenanej s
orientáciou na výšku
Tlačidlo MENU t
1 t [PlaybackDisplay] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri prehrávaní na televíznom prijímači alebo v počítači sa fotografia zobrazí s
orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual rotate].
94
Otočenie záberu
1 Fn tlačidlo t [Rotate]
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade, že
ste vypli napájanie.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Zväčšenie záberov
Záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať. Toto je
vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
Tlačidlo
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
2 Zväčšite alebo zmenšite
fotografiu pomocou
ovládacieho kolieska.
95
Používanie funkcie zobrazenia
Poznámka
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PMB“, ktorý sa
nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môže zobraziť otočené
fotografie správne. Zábery však nemusia byť otočené v závislosti od softvéru.
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Zrušenie prehrávania zväčšených fotografií
Normálnu veľkosť fotografie obnovíte stlačením tlačidla
.
Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Veľkosť obrazu
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×14
M
Približne ×1,1 – ×11
S
Približne ×1,1 – ×7,2
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
Tlačidlo Fn t [Image Index] t vyberte požadovaný
počet obrázkov na zobrazenie
Obrazovka sa zmení na obrazovku registra fotografií.
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Výber priečinka
1 Pomocou tlačidla b/B na
ovládacom tlačidle vyberte panel
priečinkov a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte
požadovaný priečinok a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
96
Panel priečinkov
Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia)
Prezentáciu je možné spustiť pomocou tlačidla Fn alebo pomocou
tlačidla MENU. V tejto časti je popísané ovládanie pomocou tlačidla
Fn.
Tlačidlo Fn t [Slide show]t [OK]
Nasnímané fotografie sa prehrávajú v poradí (prezentácia). Po
prehraní všetkých fotografií sa prezentácia automaticky zastaví.
• Predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu môžete zobraziť pomocou
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte stred ovládacieho tlačidla. Opätovným stlačením znovu
spusťte prezentáciu.
Používanie funkcie zobrazenia
Skončenie uprostred prehrávania prezentácie
Stlačte tlačidlo
.
Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii
Tlačidlo Fn t [Slide show] t [Interval] t vyberte
požadovaný počet sekúnd
Opakované prehrávanie
Tlačidlo Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
97
Kontrola informácií o
zaznamenaných fotografiách
Pri každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa zmenia aj
zobrazené údaje (strana 94).
Zobrazenie základných informácií
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (18)
100-0003
Číslo priečinka –
súboru (127)
-
Ochrana (101)
DPOF3
Súprava DPOF (136)
Kvalita záberu (108)
Veľkosť fotografií
(108)/Pomer strán (108)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivosť ISO (82)
2010 1 1
10:37AM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
98
Zobrazenie histogramu
A
Zobrazenie Význam
–0.3
Kompenzácia
expozície (79)
–0.3
Kompenzácia blesku
(80)
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (18)
Číslo priečinka –
súboru (127)
-
Ochrana (101)
DPOF3
Súprava DPOF (136)
Režim merania (81)
35mm
Kvalita záberu (108)
Veľkosť fotografií (108)/
Pomer strán (108)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
B
Kreatívny štýl (86)
AWB +1 Vyváženie bielej farby
5500K M1 (Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter)
(83)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(86)
Zobrazenie Význam
Histogram (100)
P A S M Prepínač režimov (46 –
67)
1/125
Rýchlosť uzávierky
(61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivosť ISO (82)
Ohnisková vzdialenosť
(144)
2010 1 1
10:37AM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
99
Používanie funkcie zobrazenia
100-0003
Kontrola histogramu
Histogram predstavuje rozdelenie
jasu, pričom zobrazuje počet pixelov
príslušného jasu na snímke. Ak chcete
zobraziť histogram, stlačte tlačidlo
DISP na ovládacom tlačidle (strany
94).
Počet pixelov
Ak sa na fotografii nachádza
preexponovaná alebo podexponovaná
oblasť, táto oblasť bude v zobrazení
histogramu blikať (upozornenie na
limit jasu).
Bliká
Tma
Svetlo
R (Červená)
Jas
G (Zelená) B (Modrá)
Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície. Obrázok
vpravo je iba príklad.
Snímanie s kompenzáciou expozície
na pozitívnej strane zosvetlí celý
záber, pričom spôsobí posun celého
histogramu na svetlú stranu (pravá
strana). Ak sa kompenzácia expozície
používa na negatívnej strane,
histogram sa posunie na druhú stranu.
Oba konce histogramu zobrazujú
preexponovanú alebo podexponovanú
časť. Tieto oblasti nie je možné neskôr
obnoviť pomocou počítača. V prípade
potreby upravte expozíciu a
nasnímajte fotografiu znova.
100
Ochrana fotografií (ochrana proti
zmazaniu)
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
Ochranu je možné nastaviť pomocou tlačidla Fn alebo pomocou
tlačidla MENU. V tejto časti je popísané ovládanie pomocou tlačidla
Fn.
Ochrana vybratých fotografií a zrušenie ochrany
vybratých fotografií
1 Tlačidlo Fn t [Protect]t [Marked images]
2 Pomocou tlačidla b/B na
-
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka -.
• Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo Fn.
5 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Ochrana všetkých fotografií a zrušenie ochrany
všetkých fotografií
Tlačidlo Fn t [Protect] t [All images] alebo [Cancel all]
t [OK]
101
Používanie funkcie zobrazenia
ovládacom tlačidle vyberte
fotografiu, ktorú chcete
chrániť, a potom stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
Vymazávanie fotografií (vymazať)
Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Odstránenie je možné nastaviť pomocou tlačidla Fn alebo pomocou
tlačidla MENU. V tejto časti je popísané ovládanie pomocou tlačidla
Fn.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Vymazanie vybratých fotografií
1 Tlačidlo Fn t [Delete]t [Marked images]
2 Pomocou ovládacieho
tlačidla vyberte fotografie,
ktoré chcete vymazať, a
potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
102
4 Stlačte tlačidlo Fn.
5 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Vymazanie všetkých fotografií v priečinku
1 Tlačidlo Fn t [Image Index] t vyberte požadovaný
počet fotografií
2 Pomocou tlačidla b na
ovládacom tlačidle vyberte
panel priečinkov.
3 Stlačte stred ovládacieho tlačidla a potom pomocou
tlačidla v/V vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
4 Stlačte tlačidlo
.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Vymazanie všetkých fotografií naraz
Tlačidlo Fn t [Delete] t [All images] t [Delete]
Poznámka
• Vymazanie väčšieho počtu fotografií výberom možnosti [All images] môže
trvať dlhší čas. Odporúča sa vymazať fotografie na počítači alebo
naformátovať pamäťovú kartu použitím fotoaparátu.
103
Používanie funkcie zobrazenia
Panel priečinkov
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke
Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej
obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne) a
televízor HD TV s konektorom HDMI.
1 Vypnite fotoaparát aj
televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
2 Do
terminálu HDMI
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva s
televízorom.
3 Zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na ovládacom
tlačidle vyberte požadovanú
fotografiu.
• Displej LCD na fotoaparáte sa
nezapne.
Ovládacie tlačidlo
104
Poznámky
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor
vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci.
• Po pripojení fotoaparátu k televízoru kompatibilnému so štandardom Sony
VIDEO-A prostredníctvom kábla HDMI televízor automaticky vyberie
zodpovedajúcu kvalitu prezeraných záberov. Bližšie informácie nájdete v
návode na použitie televízora kompatibilného so štandardom Sony VIDEO-A.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na
fotoaparáte. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu.
Používanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát automaticky zisťuje systém kódovania farieb, aby sa
zhodoval so systémom kódovania farieb pripojeného videozariadenia.
Informácie o režimoch kódovania farieb televízorov
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke televízora, potrebujete
televízor so vstupným konektorom pre video a videokábel. Systém
kódovania farieb na televízore sa musí zhodovať so systémom
kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte, aký systém kódovania farieb televízorov sa
používa v príslušnej krajine alebo oblasti, v ktorej používate svoj
fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
105
Používanie funkcie zobrazenia
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD
pomocou kábla HDMI spoločnosti Sony si môžete vychutnať nový
svet fotografií v kvalite Full HD.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické
vyjadrenie štruktúr a farieb.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká Británia atď.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guayana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
Používanie programu „BRAVIA“ Sync
Pripojením fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI k televízoru,
ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie
fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
1 Pripojte televízor, ktorý podporuje program „BRAVIA“
Sync, k fotoaparátu (strana 104).
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo LINK
MENU.
3 Ovládajte fotoaparát pomocou ovládacieho tlačidla na
diaľkovom ovládači televízora.
106
Položky na prepojenie ponúk
Delete
Vyberie spôsob vymazávania záberov (jeden záber alebo
všetky zábery) (strana 102).
Image Index
Prepne na obrazovku registra fotografií.
Slide show
Automaticky prehráva fotografie (strana 97).
Protect
Nastaví alebo zruší ochranu všetkých fotografií
(strana 101).
Specify Printing
Nastaví alebo zruší definíciu parametrov DPOF pre
všetky fotografie (strana 136).
Určuje počet fotografií, ktoré sa majú vytlačiť.
Nastaví alebo zruší zobrazovanie dátumov.
Single-image
playback
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
107
Používanie funkcie zobrazenia
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
• Tieto operácie poskytujú iba televízory, ktoré podporujú štandard
„BRAVIA“ Sync. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
• Ak je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI k televízoru iného výrobcu
a v rámci odozvy na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora
vykonáva nežiaduce operácie, nastavte hodnotu [CTRL FOR HDMI] v
ponuke nastavenia
na hodnotu [Off].
Zmena nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality fotografie
Image size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image size] t vyberte
požadovanú veľkosť
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 pixelov
M:7.7M
3408 × 2272 pixelov
S:3.5M
2288 × 1520 pixelov
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 pixelov
M:6.5M
3408 × 1920 pixelov
S:2.9M
2288 × 1280 pixelov
Poznámka
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu
súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na displeji
LCD.
Aspect ratio
Tlačidlo MENU t
1 t [Aspect ratio] t vyberte
požadovaný pomer strán
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV.
Quality
Tlačidlo MENU t
1 t [Quality] t vyberte
požadované nastavenie
108
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje)
Tento formát nevykonáva žiadne digitálne spracovanie
fotografií. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať
fotografie v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu.
Veľkosť záberu sa nezobrazuje na displeji LCD.
Formát súboru: RAW (nespracované údaje) + JPEG
Naraz sa vytvorí záber s formátom RAW a záber s
kompresiou JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete
dva obrazové súbory, súbor JPEG na prezeranie a súbor
RAW na upravovanie.
• Kvalita fotografie je napevno nastavená na hodnotu
[Fine] a veľkosť fotografie je napevno nastavená na
hodnotu [L].
Formát súboru: JPEG
Záber je pri nasnímaní komprimovaný vo formáte
JPEG. Keďže pomer kompresie
(Standard) je vyšší
než pomer
(Fine), veľkosť súboru s kompresiou
je menšia než v prípade kompresie
. To vám
umožňuje zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú
kartu, ale kvalita záberov bude nižšia.
Poznámka
• Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať pri
zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 25.
109
Zmena nastavenia
Informácie o záberoch RAW
Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou softvéru
„Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte
RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF, a znovu
upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
• Záber vo formáte RAW nie je možné vytlačiť pomocou tlačiarne s
technológiou DPOF (tlač) alebo tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Pri prehrávaní a zväčšení fotografie zaznamenanej vo formáte RAW
nemôžete overiť efekty funkcie D-Range Optimizer s inou hodnotou, než je
hodnota
(Standard).
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu
Výber spôsobu priraďovania čísiel súborov pre
fotografie
Tlačidlo MENU t
2 t [File number] t vyberte
požadované nastavenie
Series
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich v
postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“.
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od
hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch. Ak priečinok
pre ukladanie záberov obsahuje nejaký súbor, novému
súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, než je
posledné číslo súboru.
– pri zmene formátu priečinka.
– pri odstránení všetkých fotografií v priečinku.
– pri výmene pamäťovej karty.
– pri formátovaní pamäťovej karty.
Výber formátu názvu priečinka
Zaznamenané fotografie sa ukladajú do automaticky vytvorených
priečinkov v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Tlačidlo MENU t
2 t [Folder name] t vyberte
požadované nastavenie
Standard form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10100405 (názov priečinka: 100, dátum: 04/05/
2010)
110
Vytvorenie nového priečinka
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno vyšším, ako je číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym
priečinkom pre ukladanie záberov.
Tlačidlo MENU t
2 t [New folder]
Výber priečinka pre záznam fotografií
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú dva
alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na
ukladanie záberov.
Tlačidlo MENU t
2 t [Select folder]t vyberte
požadovaný priečinok
Poznámka
• Ak vyberiete nastavenie [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
Formátovaním sa odstránia všetky údaje na pamäťovej karte vrátane
chránených fotografií bez možnosti obnovenia.
Tlačidlo MENU t
1 t [Format] t [OK]
Poznámky
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu,
kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v
počítači, pamäťová karta sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať
použiť vo fotoaparáte.
• Podľa typu pamäťovej karty môže formátovanie trvať aj niekoľko minút.
111
Zmena nastavenia
Formátovanie pamäťovej karty
Zmena nastavenia redukcie šumu
Vypnutie redukcie šumu pri snímaní s dlhými
expozičnými časmi
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac
(snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký
čas, na ktorý je otvorená uzávierka.
Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať
ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť
kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť
načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Long exp.NR] t [Off]
Poznámky
• Redukcia šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní, nepretržitom snímaní s
posunom expozície ani pri nepretržitom snímaní so samospúšťou, a to ani v
prípade, ak je nastavená na hodnotu [On].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nemôžete vypnúť redukciu šumu.
Vypnutie redukcie šumu pri nastavení vysokej
citlivosti ISO
Pri snímaní s citlivosťou ISO nastavenou na hodnotu 1600 alebo
vyššiu sa redukuje šum, ktorý je pri nastaveniach vyššej citlivosti
výraznejší.
Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť kvalitu fotografie.
Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [High ISO NR] t [Off]
Poznámky
• Redukcia šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní, nepretržitom snímaní s
posunom expozície ani pri nepretržitom snímaní so samospúšťou, a to ani v
prípade, ak je nastavená na hodnotu [On].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nemôžete vypnúť redukciu šumu.
112
Zmena funkcií ovládacieho kolieska
Zmena funkcie ovládacieho kolieska
V režime záznamu M (manuálna expozícia) môžete nastaviť
fotoaparát tak, aby sa nastaviteľná položka (hodnoty rýchlosti
uzávierky alebo clony) dala vybrať iba pomocou ovládacieho
kolieska.
Obvykle je vhodné zvoliť možnosť, ktorá sa najčastejšie používa pri
úprave expozície.
Tlačidlo MENU t
1 t [Ctrl dial setup] t vyberte
požadované nastavenie
Zmena nastavenia
113
Zmena iných nastavení
Zapnutie a vypnutie zvuku
Slúži na výber zvuku uzamknutia spúšte, počas odpočítavania
samospúšte a podobne.
Tlačidlo MENU t
3 t [Audio signals] t vyberte
požadované nastavenie
Výber farby pozadia obrazovky displeja
Pre farbu pozadia displeja LCD môžete vybrať hodnotu [Black],
[White], [Brown] alebo [Pink].
Tlačidlo MENU t
1 t [Display Color] t vyberte
požadované nastavenie
Odstránenie informácií Pomocníka z obrazovky
Zobrazovanie informácií Pomocníka pri používaní fotoaparátu
môžete vypnúť. Je to vhodné, ak chcete rýchlo vykonať nasledujúcu
operáciu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Nastavenie času zapnutia režimu šetrenia energie
fotoaparátu
Môžete nastaviť iné časové intervaly prepnutia fotoaparátu do režimu
úspory energie (Power save). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
fotoaparát vráti do režimu snímania.
Tlačidlo MENU t
požadovaný čas
114
1 t [Power save] t vyberte
Poznámka
• Bez ohľadu na toto nastavenie fotoaparát prejde do režimu šetrenia energie
po 30 minútach, ak je pripojený k televízoru alebo ak je dynamický režim
nastavený na hodnotu (Remote Commander).
Nastavenie dátumu
Vynuluje dátum. Podrobnosti nájdete na strane 21.
Tlačidlo MENU t
dátum a čas
2 t [Date/Time setup] t nastavte
Výber jazyka
Tlačidlo MENU t
2t[
Language] t vyberte jazyk
Zmena nastavenia
115
Nastavenie displeja LCD
Manuálne nastavenie jasu displeja LCD
Tlačidlo MENU t
1 t [LCD brightness] t vyberte
požadované nastavenie
Nastavenie doby zobrazenia fotografie hneď po jej
nasnímaní (automatický náhľad)
Zaznamenanú fotografiu môžete skontrolovať na displeji LCD hneď
po jej nasnímaní. Môžete zmeniť dobu zobrazovania.
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto review] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, a to ani
v prípade, ak je funkcia [PlaybackDisplay] nastavená na hodnotu [Auto
rotate] (strana 94).
116
Ponechanie zapnutého displeja LCD počas
pozerania do hľadáčika
Displej LCD sa počas pozerania do hľadáčika v predvolenom
nastavení vypne, aby sa zabránilo vybíjaniu akumulátora.
Ak chcete zapnúť displej LCD počas pozerania do hľadáčika, vyberte
položku [Off].
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Zmena nastavenia
117
Overenie verzie fotoaparátu
Zobrazenie verzie
Zobrazuje verziu fotoaparátu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Version]
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na
úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste
použili dostatočne nabitý akumulátor alebo adaptér striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa samostatne).
118
Obnovenie predvolených nastavení
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Reset default] t [OK]
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovenie na hodnotu
Kompenzácia expozície (79)
±0.0
Zobrazenie informácií o zázname (33) Podrobné zobrazenie
Zobrazenie prehrávania (94)
Obrazovka jedného záberu
(s informáciami o snímaní)
Dynamický režim (89)
Single-shot adv.
ISO (82)
AUTO
Flash mode (75)
Automatický alebo vypnutý blesk
Metering mode (81)
Multi segment
Autofocus mode (71)
AF-A
White balance (83)
AWB (Automatické vyváženie bielej
farby)
5500K
D-RangeOptimizer (86)
Standard
Creative Style (86)
Standard
Zmena nastavenia
Vlastné vyváženie bielej farby (84)
Ponuka snímania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Image size (108)
L:14M
Aspect ratio (108)
3:2
Quality (108)
Fine
Flash compens. (80)
±0.0
AF illuminator (77)
Auto
SteadyShot (44)
On
Color Space (88)
sRGB
Long exp.NR (112)
On
High ISO NR (112)
On
119
Ponuka Vlastné
Položky
Obnovenie na hodnotu
Eye-Start AF (67)
On
Ctrl dial setup (113)
Shutter speed
Red eye reduc. (77)
Off
Auto review (116)
2 sec
Auto off w/ VF (117)
On
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Slide show – Interval (97)
3 sec
Slide show – Repeat (97)
Off
Specify Printing – Date imprint (141)
Off
PlaybackDisplay (94)
Auto rotate
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovenie na hodnotu
LCD brightness (116)
±0
Power save (114)
10 sec
CTRL FOR HDMI (106)
On
Display Color (114)
White
Help Guide disp. (114)
On
File number (110)
Series
Folder name (110)
Standard form
USB connection (122, 139)
Mass Storage
Audio signals (114)
On
120
Zobrazenie fotografií v počítači
Kopírovanie záberov do počítača
V tejto časti je popísaný postup kopírovania fotografií z pamäťovej
karty do počítača pripojeného pomocou kábla USB.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa na účely importu záberov
odporúča použiť nasledujúce prostredie.
x Windows
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými
systémami alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Konektor USB: štandardne k dispozícii
x Macintosh
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
Konektor USB: štandardne k dispozícii
121
Zobrazenie fotografií v počítači
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade všetkých vyššie uvedených
odporúčaných počítačových prostredí.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viac zariadení USB, v
závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z
pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Ak sa používa rozbočovač USB alebo predlžovací kábel, fungovanie nie je
zaručené.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému z
režimu odstavenia alebo z režimu spánku nemusí ihneď obnoviť.
Krok 1: Prepojenie fotoaparátu a počítača
1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu s nasnímanými
zábermi.
2 Pomocou prepínača pamäťových kariet vyberte typ
pamäťovej karty, z ktorej chcete kopírovať zábery.
3 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo pripojte fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
• Ak kopírujete fotografie do počítača s nedostatočne nabitým
akumulátorom, ktorý sa môže predčasne vybiť, kopírovanie môže
zlyhať alebo sa môžu poškodiť súbory s fotografiami.
4 Zapnite fotoaparát a počítač.
5 Skontrolujte, či je položka [USB connection] v časti
3 nastavená na hodnotu [Mass Storage].
6 Pripojte fotoaparát k
počítaču.
Na pracovnej ploche sa zobrazí
sprievodca automatickým
prehrávaním.
1 Do konektora
USB
Kábel USB
2 Do
konektora USB
122
Krok 2: Kopírovanie fotografií do počítača
Pre systém Windows
Táto časť popisuje príklad kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (v systéme Windows XP: priečinok „My Documents“).
Keď použijete dodaný softvér „PMB“, môžete jednoducho kopírovať
zábery (strana 130).
1 Kliknite na položku [Open
folder to view files] (v
systéme Windows XP: [Open
folder to view files] t
[kliknite na možnosť [OK]),
keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí
obrazovka sprievodcu.
• Keď sa okno sprievodcu nezobrazí,
kliknite na možnosť [Computer] (v
systéme Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
Zobrazenie fotografií v počítači
2 Dvakrát kliknite na možnosť [DCIM].
• Pomocou softvéru „PMB“ môžete zábery importovať aj priamo.
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory s
fotografiami, ktoré chcete
skopírovať.
Potom kliknutím pravým
tlačidlom myši na súbor s
fotografiou zobrazte ponuku
a kliknite na položku [Copy].
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie súborov s
fotografiami nájdete na strane 127.
123
4 Dvakrát kliknite na priečinok
[Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na
okno „Documents“ a v
zobrazenej ponuke kliknite
na možnosť [Paste].
Súbory s fotografiami sa skopírujú do
priečinka „Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva
na potvrdenie prepísania
existujúceho súboru. Ak existujúci
súbor nahradíte novým, pôvodný
súbor sa vymaže. Ak chcete
skopírovať súbor s fotografiou do
počítača bez prepísania druhého,
zmeňte názov súboru na iný názov a
potom súbor skopírujte. Ak však
zmeníte názov súboru, môže sa stať,
že tento záber už nebude možné
prostredníctvom fotoaparátu
prehrať (strana 127).
Pre počítače Macintosh
1 Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu t [DCIM]
t priečinok, v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2 Presuňte myšou súbory s fotografiami na ikonu
pevného disku.
Súbory s fotografiami sa skopírujú na pevný disk.
124
Prezeranie záberov na monitore
počítača
Pre systém Windows
V tejto časti je popísaný postup prezerania kopírovaných záberov v
priečinku „Documents“ (v systéme Windows XP: priečinok „My
Documents“).
Na zobrazovanie záberov vo formáte RAW je potrebný dodaný
softvér „Image Data Converter SR“ (strana 134).
1 Kliknite na možnosť [Start]
t [Documents].
• Ak používate systém Windows 2000,
dvakrát kliknite na možnosť [My
Documents] na pracovnej ploche.
Záber sa zobrazí.
Pre počítač Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný
súbor s fotografiou a otvorte ho.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené procedúry pre systém Windows alebo počítač
Macintosh vykonajte pred každým:
• odpojením kábla USB.
• vybratím pamäťovej karty.
• vypnutím fotoaparátu.
125
Zobrazenie fotografií v počítači
2 Dvakrát kliknite na požadovaný súbor s fotografiou.
x Pre systém Windows
Dvakrát kliknite na položku
na paneli úloh a potom kliknite na
položku
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. V okne
potvrdenia potvrďte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
x Pre počítač Macintosh
Myšou presuňte ikonu jednotky alebo ikonu pamäťovej
karty na ikonu „Koša“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
126
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory s fotografiami zaznamenanými pomocou fotoaparátu sú na
pamäťovej karte zoskupené v priečinkoch.
Príklad: prezeranie priečinkov v systéme Windows Vista
Kopírovanie záberov uložených v počítači na
pamäťovú kartu a prezeranie záberov
Táto časť popisuje postup pri použití počítača so systémom Windows.
Ak názov súboru nebol zmenený, krok 1 nie je potrebné vykonať.
Keď použijete dodaný softvér „PMB“, môžete jednoducho kopírovať
zábery (strana 130).
127
Zobrazenie fotografií v počítači
APriečinky obsahujúce údaje o
fotografiách zaznamenaných použitím
fotoaparátu. (Prvé tri číslice znázorňujú
číslo priečinka.)
BMôžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (strana 110).
• Fotografie v priečinku „MISC“ nemôžete
snímať ani prehrávať.
• Súbory s fotografiami majú nasledujúce
názvy. ssss (názov súboru) označuje
ľubovoľné číslo v rozsahu od 0001 do 9999.
Numerické časti názvu dátového súboru
RAW a príslušného súboru s fotografiou
JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V závislosti od nastavení počítača sa
prípona súboru nemusí zobraziť.
1 Kliknite pravým tlačidlom
myši na súbor s fotografiou a
potom kliknite na možnosť
[Rename]. Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
• Zadajte hodnotu od 0001 do 9999
pre ssss.
• Ak sa zobrazí hlásenie vyžadujúce
potvrdenie prepísania, zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov so zábermi je JPG.
Príponu súboru nemeňte.
2 Skopírujte súbor s
fotografiou do priečinka
pamäťovej karty podľa
nasledujúceho postupu.
1 Kliknite pravým tlačidlom myši na
súbor s fotografiou a potom
kliknite na možnosť [Copy].
2 V priečinku [Computer] dvakrát
kliknite na ikonu [Removable
Disk] (v systéme Windows XP: [My
Computer]).
3 kliknite pravým tlačidlom myši na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a potom kliknite
na možnosť [Paste].
• Políčka sss predstavujú
ľubovoľné číslo v rozsahu od 100 do
999.
128
Poznámky
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že niektoré zábery nebude možné
prehrať.
• Ak bol súbor s fotografiou spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Ak ešte nie je vytvorený žiadny priečinok, najprv vytvorte priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 111) a potom skopírujte súbor s fotografiou.
Zobrazenie fotografií v počítači
129
Používanie softvéru
Na využitie nasnímaných záberov fotoaparátom sa používa
nasledujúci softvér:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie
x Windows
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo pamäť: odporúča sa procesor Pentium 4
alebo rýchlejší a pamäť RAM s kapacitou 1 GB alebo viac.
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „PMB“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované. Na
používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI) verzie 2.0 alebo novšej.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo pamäť: Pentium III s výkonom 500 MHz
alebo vyšším, pamäť RAM s kapacitou 256 MB alebo viac (odporúča
sa: procesor Pentium III s výkonom 800 MHz alebo vyšším, pamäť
RAM s kapacitou 512 MB alebo viac)
Pevný disk: miesto na disku potrebné na inštaláciu: 500 MB alebo viac
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
130
x Macintosh
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
Procesor počítača: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon 1,0 GHz
alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo
výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Inštalácia softvéru
x Windows
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CDROM.
2 Kliknite na možnosť [Install].
• Skontrolujte, či je označená možnosť „Sony Image Data Suite“ aj
„PMB“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
131
Zobrazenie fotografií v počítači
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na
ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka automatického
prehrávania. Vyberte možnosť „Run
Install.exe“ a pri inštalácii
postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia na obrazovke.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
x Macintosh
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je
súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] do
ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
• Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Poznámka
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte ho podľa pokynov
na obrazovke.
132
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Ak uložíte fotografiu ako dátový súbor RAW, fotografia sa uloží vo formáte
ARW2.1.
Pomocou programu „Image Data Converter SR“ môžete:
• upravovať fotografie nasnímané v režime RAW pomocou rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka tónov farieb a zmena ostrosti.
• upravovať fotografie pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície, kreatívneho štýlu apod.
• uložiť fotografie zobrazené a upravené v počítači (záber môžete
uložiť ako dátový súbor RAW alebo vo všeobecnom súborovom
formáte).
• bližšie informácie o programe „Image Data Converter SR“ nájdete
v Pomocníkovi.
Ak chcete spustiť Pomocníka, kliknite na tlačidlo [Start] t
[All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Converter SR Ver.3].
Doplňujúce informácie pre „Sony Image Data Suite“ (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
x Macintosh
Dvakrát kliknite na možnosť [Image Data Converter SR Ver.3] v
priečinku [Sony Image Data Suite] z priečinka [Applications].
Ak chcete program ukončiť, kliknite na položku ukončenia v ponuke
[IDC SR].
133
Zobrazenie fotografií v počítači
Spustenie alebo vypnutie programu „Image Data Converter SR“
x Windows
Dvakrát kliknite na odkaz na program „Image Data Converter SR
Ver.3“ na pracovnej ploche.
Pri spúšťaní z ponuky Štart kliknite na položku [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom hornom
rohu obrazovky.
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Pomocou programu „Image Data Lightbox SR“ môžete:
• zobraziť a porovnať zábery RAW alebo zábery JPEG nasnímané
týmto fotoaparátom,
• ohodnotiť zábery na päťstupňovej škále,
• nastaviť farebné označenia atď.,
• zobraziť fotografiu v programe „Image Data Converter SR“ a
upraviť ju,
• bližšie informácie o programe „Image Data Lightbox SR“ nájdete v
Pomocníkovi.
Ak chcete spustiť Pomocníka z ponuky Štart, kliknite na položku
[Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Lightbox SR].
Spustenie alebo vypnutie programu „Image Data Lightbox SR“
x Windows
Dvakrát kliknite na ikonu ikonu [Image Data Lightbox SR] na
pracovnej ploche.
Pri spúšťaní z ponuky Štart kliknite na položku [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox
SR].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom hornom
rohu obrazovky.
Zobrazí sa dialóg uloženia kolekcie.
x Macintosh
Dvakrát kliknite na možnosť [Image Data Lightbox SR] v priečinku
[Sony Image Data Suite] z priečinka [Applications].
Ak chcete program ukončiť, kliknite na položku ukončenia v ponuke
[Image Data Lightbox SR].
Používanie programu „PMB“
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
134
Pomocou programu „PMB“ môžete:
• importovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• organizovať zábery na počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu snímania.
• retušovať (Redukcia efektu červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
zábery ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum snímania atď.
• tlačiť alebo uložiť fotografie s dátumom.
• Podrobnosti o programe „PMB“ nájdete v časti „PMB Help“.
Ak chcete spustiť program „PMB Help“, dvakrát kliknite na odkaz na
program
(PMB Help) na pracovnej ploche. Pri spúšťaní z ponuky
Štart kliknite na položku [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Help].
Spustenie alebo vypnutie programu „PMB“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: kliknite na možnosť [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB].
Ak chcete ukončiť program „PMB“, kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Zobrazenie fotografií v počítači
Doplňujúce informácie pre „PMB“ (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
135
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF
Použitím fotoaparátu môžete pred tlačou v obchode alebo doma určiť
zábery a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Postupujte podľa nižšie
uvedeného postupu.
Parametre formátu DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich
vytlačení. Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií.
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre
vybraté fotografie
Špecifikácie DPOF je možné spustiť pomocou tlačidla Fn alebo
pomocou tlačidla MENU. V tejto časti je popísané ovládanie
pomocou tlačidla Fn.
1 Tlačidlo Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t
[Marked images] t [OK]
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
fotografiu.
3 Vyberte počet hárkov a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
• Ak chcete zrušiť definované parametre DPOF, nastavte číslo na
hodnotu „0“.
4 Stlačte tlačidlo Fn.
5 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Poznámky
• Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
136
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre všetky
fotografie
Tlačidlo Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All
images] alebo [Cancel all] t [OK] t [OK]
• Po výbere položky [All images] môžete vybrať hodnotu pre počet
fotografií, ktoré sa majú vytlačiť. Pre všetky fotografie sa použije tá
istá hodnota.
Označenie fotografií dátumom
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
Tlačidlo Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t
[On]
Poznámka
• Túto funkciu nemusia ponúkať všetky tlačiarne.
Tlač fotografií
137
Tlač fotografií pripojením
fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge
Fotografie nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť po
pripojení fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
„PictBridge“ aj bez počítača. Štandard
„PictBridge“ je založený na štandarde
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Dátové súbory RAW nemôžete tlačiť.
Krok 1: Nastavenie fotoaparátu
Poznámka
• Odporúča sa použiť adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne), aby
sa fotoaparát náhodou počas tlače nevypol.
1 Tlačidlo MENU t
3 t [USB connection] t [PTP]
2 Vypnite fotoaparát a vložte pamäťovú kartu so
zaznamenanými fotografiami.
3 Pomocou prepínača pamäťových kariet vyberte typ
pamäťovej karty, z ktorej chcete tlačiť zábery.
138
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k
tlačiarni.
1 Do
konektora
USB
Kábel USB
2 Do
konektora USB
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Zobrazí sa obrazovka na výber fotografií určených na tlač.
Krok 3: Tlač
1 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
• Výber zrušíte opätovným stlačením stredu.
Tlač fotografií
2 Ak chcete vytlačiť ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
3 Stlačte tlačidlo MENU a nastavte každú položku.
• Podrobnejšie informácie o nastavovaní položiek nájdete v časti
„Ponuka PictBridge“.
139
4 V ponuke vyberte položku [Print] t [OK] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Záber sa vytlačí.
• Po zobrazení obrazovky potvrdzujúcej dokončenie tlače stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Zrušenie tlače
Počas tlače môžete zrušiť tlač stlačením stredu ovládacieho tlačidla.
Vytiahnite kábel USB alebo vypnite fotoaparát. Keď budete chcieť
znovu tlačiť, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu (kroky 1 až 3).
Ponuka PictBridge
Print
Vytlačia sa iba vybraté zábery. Bližšie informácie nájdete v časti
„Krok 3: Tlač“.
Set print q’ty
Môžete určiť počet výtlačkov (najviac 20). Rovnaký počet výtlačkov
je určený pre všetky vybraté fotografie.
Paper size
Auto
Nastavenie tlačiarne
9×13cm/3.5"×5"
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6/4.1"×5.8"
105×148,5 mm
13×18cm/5"×7"
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4/8.3"×11.7"
210×297 mm
A3/11.7"×16.5"
297×420 mm
140
Date imprint
Day and time
Vloží sa dátum a čas.
Date
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
Unmark all
Po zobrazení hlásenia vyberte možnosť [OK], potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla. Po vytlačení fotografií sa prestane zobrazovať
ikona pre jednotlivé fotografie. Túto položku vyberte, ak zrušíte
špecifikáciu bez tlače záberov.
Tlač fotografií
141
Iné
Technické údaje
[Systém automatického
zaostrenia]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálna jednooká
zrkadlovka so
zabudovaným bleskom a
vymeniteľnými
objektívmi
Objektív
Objektív typu A-mount
Fázový detekčný systém
TTL, riadkové snímače
CCD (9 bodov, 8 riadkov
so stredovým krížovým
snímačom)
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (ekvivalent
ISO 100)
Iluminátor AF
Približne 1 až 5 m
[Hľadáčik]
[Obrazový snímač]
Typ
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Približne 14 900 000
pixelov
Zorné pole 0,95
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 14 200 000
pixelov
Pevné zrkadlo v úrovni
očí typu penta-Dach
Zväčšenie 0,83 × s 50 mm
objektívom zaostreným
na nekonečno, –1 m–1
Bod oka
Približne 16,5 mm od
očnice 10,9 mm od
očnicového rámu pri –1
dioptrii (–1 m–1)
Formát fotografií
23,5 × 15,7 mm (formát
APS-C) s prekladaným
snímaním a základnými
farbami
Dioptrická korekcia
–2,5 až +1,0 m–1
[SteadyShot]
[Expozícia]
Systém
Meracia bunka
SPC
Posuvný mechanizmus
obrazového snímača
Podpora kompenzácie SteadyShot
Pokles rýchlosti
uzávierky približne o 2,5
až 3,5 EV (líši sa podľa
podmienok snímania a
použitého objektívu)
[Systém proti prachu]
Systém
142
Ochranná vrstva na
nízkopriepustnom filtri a
posuvný mechanizmus
obrazového snímača
Spôsob merania
40-segmentový vzor s
tvarom včelieho plástu
Merací rozsah
1 až 20 EV (3 až 20 EV
pri bodovom meraní),
(pri citlivosti ISO 100 s
objektívom s clonovým
číslom F1,4)
Citlivosť ISO (index odporúčaných
expozícií)
AUTO, ISO 100 až ISO
3200
Kompenzácia expozície
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/4000 sekundy až 30
sekúnd, žiarovkové
osvetlenie. (krok 1/3 EV)
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
Smerné číslo 10 (v
metroch pri citlivosti
ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív
(ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Záznamové médium]
[Displej LCD]
Panel LCD 6,7 cm (typ 2,7) aktívny
TFT
Konektor USB
miniB
HDMI
Minikonektor HDMI
typu C
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FH50
[Iné]
PictBridge Kompatibilné
Exif Print
Kompatibilné
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
Rozmery
Približne 128,1 × 97,1 ×
79,6 mm (Š/V/H,
okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť Približne 508 g (vrátane
batérie a USB kľúča
„Memory Stick PRO
Duo“)
Približne 456 g (len
fotoaparát)
Prevádzková teplota
0 až 40 °C
Formát súborov
Kompatibilné s
formátom JPEG (DCF,
verzia 2.0, Exif, verzia
2.21, MPF Baseline),
kompatibilné s
formátom DPOF
Komunikácia USB
Hi-Speed USB
(kompatibilný so
štandardom USB 2.0)
Celkový počet bodov
230 400 (960 × 240)
bodov
143
Iné
„Memory Stick PRO
Duo“, pamäťová karta
SD, pamäťová karta
SDHC
[Vstupné a výstupné konektory]
Nabíjačka akumulátora
BC-VH1
Vstupné napätie
100 V až 240 V
striedavého prúdu,
50/60 Hz, 4 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V, 0,28 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 až +60 °C
Maximálne rozmery
Približne 60 × 25 ×
95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 75 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-FH50
Použitý akumulátor
Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Menovité napätie
Jednosmerné napätie
6,8 V
Maximálny nabíjania prúd
1,75 A
Maximálne nabíjací napätie
8,4 V
Kapacita
Typická 6,1 Wh (900 mAh)
Minimálna
5,9 Wh (870 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 31,8 × 18,5 ×
45,0 mm (Š/V/H)
144
Hmotnosť Približne 50 g
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší
ako v prípade fotoaparátu na film
formátu 35 mm. Zväčšením
ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný
ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu na film formátu 35
mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm
objektívu môžete získať približný
ekvivalent 75 mm objektívu
fotoaparátu na film formátu 35
mm.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných
v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
• Logo SDHC je ochranná
známka.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX a
Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA alebo iných
krajinách.
• Funkcia pokročilej optimalizácie
dynamického rozsahu používa
technológiu od spoločnosti
Apical Limited.
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
Iné
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných
krajinách.
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh a Mac OS sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
IBM Corporation v USA.
145
Riešenie problémov
Ak budete mať nejaké problémy s fotoaparátom, skúste použiť
nasledujúce riešenia. Skontrolujte položky na stranách 146 až 155.
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte nasledujúce položky.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (strana 119).
4
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku
akumulátora (strana 13).
• Skontrolujte číslo modelu akumulátora (strany 9, 14).
Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje
dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja
príliš rýchlo.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (strana 159).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný (strana 14). Vymeňte ho za nový.
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne (strana 13).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný (strana 14). Vymeňte ho za nový.
146
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (strana 114).
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
• Vyberte a znova správne vložte akumulátor.
• Nabíjajte akumulátor pri vhodnej teplote od 10 do 30 °C.
Snímanie záberov
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení sa displej LCD vypne, ak sa nevykoná
žiadna činnosť dlhšie ako 10 sekúnd, z dôvodu minimalizovania
spotreby akumulátora.
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača dioptrickej korekcie nastavte správnu dioptrickú
korekciu (strana 22).
Fotografia sa nezaznamenala.
• Nie je vložená pamäťová karta.
Spúšť sa neuvoľní.
147
Iné
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a
tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
• Poloha prepínača pamäťových kariet je nesprávna. Nastavte ho do
správnej polohy (strana 18).
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (strana 25). Ak
je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné fotografie (strana 102).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať fotografie
(strana 75).
• Tlačidlo spúšte nie je možné stlačiť, ak objekt nie je zaostrený.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (strana 16).
• Ak je k fotoaparátu pripojený astronomický teleskop alebo podobné
zariadenie, nastavte režim záznamu na hodnotu M a pokračujte v
snímaní.
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie (strana 69). Použite
funkciu uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia
(strany 71 a 73).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (strana 112). Toto nie je
porucha.
• Snímate v režime RAW (strana 108). Keďže dátový súbor RAW je
veľký, snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
Fotografia nie je zaostrená.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť
objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania – nastavte prepínač
režimu zaostrovania na hodnotu AF (automatické zaostrovanie)
(strana 68).
• Keď je súčasťou objektívu aj prepínač režimov zaostrovania, nastavte
ho do polohy AF.
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje.
• Nastavte položku [Eye-Start AF] na možnosť [On] (strana 67).
• Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
Blesk nefunguje.
• Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete
presvedčiť o bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na
možnosť [Fill-flash] (strana 75).
Na fotografiách nasnímaných s použitím blesku sa objavujú
rozmazané škvrny.
• Je to prach vo vzduchu, od ktorého sa odrazilo svetlo blesku. Toto nie
je porucha.
148
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa
blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie
než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu.
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu
blesku), zábery budú príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až
k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah
blesku (strana 77).
• Fotografia môže byť tmavá v nasledujúcich prípadoch. Odpojte
príslušenstvo a až potom snímajte.
– filter ND alebo filter PL.
– difuzér.
– široký panel pre blesk HVL-F36AM.
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (strany 21, 115).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo
rýchlosti uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu
fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu
(predáva sa samostatne).
Iné
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu
pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť v
zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť
stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
149
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (strana 77).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci jeho
dosahu (strana 77).
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú
(strana 5).
Fotografia je rozmazaná.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za
následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk
(strany 45, 75).
Stupnica EV b B bliká v hľadáčiku.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (strana 127).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol
nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát,
prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (strana 125).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 104).
Vymazávanie a úprava záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (strana 101).
150
Omylom ste vymazali fotografiu.
• Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Odporúčame chrániť
fotografie, ktoré nechcete vymazať (strana 101).
Nie je možné použiť značku DPOF.
• Pre zábery formátu RAW nemôžete označiť značky DPOF.
Počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s
fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Odporúčané počítačové prostredie“ (strany 121, 130).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor
(strana 10) alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (strana 122).
• Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [Mass Storage]
(strana 122).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB
alebo iného zariadenia (strana 121).
Nie je možné kopírovať zábery.
151
Iné
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k
počítaču (strana 122).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém
(strana 123).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na
počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte
(strana 111).
Fotografia sa nedá prehrať použitím počítača.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér
„PMB“.
• Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (strana 122).
Neviete, ako používať tento softvér (je súčasťou dodávky).
• Pozrite si pomocníka alebo sprievodcu príslušného softvéru.
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (strana 18).
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (strana 102).
• Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (strana 19).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené údaje nie je možné obnoviť.
Počítač vybavený zásuvkou na kartu „Memory Stick“
nerozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Ak zásuvka na kartu „Memory Stick“ v počítači nepodporuje karty
„Memory Stick PRO Duo“, pripojte fotoaparát k počítaču
(strana 122). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Tlač
V súvislosti s ostatnými položkami si pozrite aj časť „Tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge“ (nasleduje ďalej).
152
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (strana 88).
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný
okraj záberu. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom strán
nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť
orezaný.
• Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy
alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne
a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• Pri tlači fotografií vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač fotografií
bez orezania oboch okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť fotografie s vloženým
dátumom (strana 134).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu.
Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete
zábery vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte sa na výrobcu
tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciou Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s
vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Iné
Bližšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou alebo od výrobcu tlačiarne.
Nie je možné vytvoriť spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je
kompatibilná so štandardom PictBridge. V súvislosti s informáciami o
kompatibilite tlačiarne so štandardom PictBridge sa obráťte na
výrobcu tlačiarne.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [PTP] (strana 138).
153
• Odpojte a znova zapojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, pozrite si návod na používanie, ktorý sa dodáva s
tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou
kábla USB.
• Zábery RAW nie je možné tlačiť.
• Zábery nasnímané iným než týmto fotoaparátom a zábery upravené
počítačom sa nemusia vytlačiť.
Na fotografii sa v mieste na vloženie dátumu vytlačí značka
„---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume a čase nasnímania, nie je
možné vytlačiť s vloženým dátumom. Nastavte položku [Date imprint]
na možnosť [Off] a znova vytlačte záber (strana 141).
Nie je možné vytlačiť fotografiu v zvolenom formáte.
• Vždy, keď zmeníte veľkosť papiera po pripojení tlačiarne
k fotoaparátu, odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia tlačiarne.
Zmeňte nastavenie fotoaparátu (strana 140) alebo tlačiarne.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia
tlačovej úlohy. Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od
typu tlačiarne.
Iné
Objektív je zahmlený.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte
ho vypnutý približne jednu hodinu (strana 159).
Keď vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set date and
time?“.
• Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý,
alebo je vybitý. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum (strany 21,
160). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každom nabití
154
akumulátora, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa
znižuje po dvoch.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie v
závislosti od fotografie (strana 108).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do
polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát
vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (strany 13, 32).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak
používate adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne),
odpojte napájací kábel. Ak je fotoaparát horúci, pred touto opravou
ho nechajte vychladnúť. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní
týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Bliká päť prúžkov stupnice SteadyShot.
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale
funkcia SteadyShot nebude pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho
zapnite. Ak indikátor stupnice SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
155
Iné
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
Výstražné
hlásenia
Ak sa zobrazia nasledujúce
hlásenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
použiť znova, avšak všetky
predchádzajúce údaje na
pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu
trvať.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
Card error
Incompatible battery. Use
correct model.
• Používate nekompatibilný
akumulátor (strana 14).
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak ste
svoj fotoaparát dlhší čas
nepoužívali, nabite interný
nabíjateľný akumulátor
(strany 21, 160).
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Reinsert “Memory Stick.”
Reinsert SD memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je znečistená.
Power insufficient
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning mode] pri
nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite
akumulátor alebo použite
adaptér striedavého prúdu
(predáva sa samostatne).
Unable to use “Memory
Stick.” Format?
Unable to use SD memory
card. Format?
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači a
formát súboru bol upravený.
Vyberte položku [OK] a
potom naformátujte pamäťovú
kartu. Pamäťovú kartu môžete
156
SD memory card locked.
• Používate pamäťovú kartu s
prepínačom na ochranu proti
zápisu a tento prepínač je
nastavený do uzamknutej
polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy
umožňujúcej vykonávanie
záznamu.
This “Memory Stick” is not
supported.
• Použite kartu „Memory
Stick“, ktorá je k dispozícii v
tomto fotoaparáte (strana 19).
No “Memory Stick” inserted.
Shutter is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
• Nie je vložená žiadna
pamäťová karta typu
vybratého pomocou prepínača
pamäťových kariet. Vložte
pamäťovú kartu alebo zmeňte
typ pamäťovej karty pomocou
prepínača pamäťových kariet.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej
expozícii bude vykonaná po
dobu otvorenia uzávierky.
Počas vykonávania tejto
redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery
upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude
možné zobraziť.
No lens attached. Shutter is
locked.
• Na pamäťovej karte sa
nenachádza žiadna fotografia.
Image protected
• Pokúsili ste sa vymazať
chránené fotografie.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW značkou DPOF.
Initializing USB connection...
• Bolo vytvorené pripojenie
USB. Neodpájajte kábel USB.
Check the connected device.
• Nie je možné vytvoriť spojenie
PictBridge. Odpojte kábel
USB a znova ho pripojte.
Camera overheating. Allow it
to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie. Fotoaparát
nechajte vychladnúť a počkajte,
kým bude znova pripravený na
snímanie.
157
Iné
• Objektív nie je správne
nasadený, alebo nie je
nasadený vôbec.
• Po pripojení fotoaparátu k
astronomickému teleskopu
alebo podobnému zariadeniu
nastavte režim záznamu na
hodnotu M.
No images
Camera error
System error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova
vložte. Ak sa hlásenie
zobrazuje často, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa ochrániť zábery
alebo určiť hodnotu DPOF
bez toho, aby ste zmenili
špecifikácie záberov.
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte existuje
priečinok s názvom
začínajúcim hodnotou „999“.
V takomto prípade nie je
možné vytvoriť priečinky.
Printing canceled
• Tlačová úloha bola zrušená.
Odpojte kábel USB alebo
vypnite fotoaparát.
158
Unable to mark.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW na obrazovke
PictBridge.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý
chcete vytlačiť, nie je
poškodený.
Printer busy
• Skontrolujte tlačiareň.
Preventívne
opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
Informácie o
prevádzkových teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na
používanie pri teplotách v rozsahu
od 0 °C do 40 °C. Neodporúča sa
prevádzkovať fotoaparát pri
teplotách presahujúcich tento
interval.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak fotoaparát náhle prenesiete z
chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením z chladného
miesta na teplé fotoaparát vložte
do plastovej tašky, kde sa asi po
hodine fotoaparát prispôsobí
novému prostrediu.
Informácie o uskladnení
Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt objektívu alebo
kryt závitu objektívu. Pred
nasadením na fotoaparát
odstráňte z Kryt závitu objektívu
159
Iné
• na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste,
na extrémne horúcich miestach,
ako napr. vnútri zaparkovaného
auta na slnku, kde sa telo
fotoaparátu môže vplyvom
veľkej teploty zdeformovať, a to
môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• na miestach priameho slnečného
žiarenia alebo v blízkosti
ohrievača. Fotoaparát môže
zmeniť farbu alebo sa môže
zdeformovať, a to môže spôsobiť
poruchu.
• na miestach s možnosťou
značných otrasov.
• na miestach silného magnetizmu.
• na piesočnatých alebo prašných
miestach.
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je
niekedy neopraviteľná.
všetok prach. Keď si kúpite
súpravu objektívu DT 18 – 55
mm F3,5 – 5,6 SAM, kúpte si aj
kryt zadnej strany objektívu
ALC-R55.
Ak došlo k skondenzovaniu
vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Keby ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra striedavého
prúdu (predáva sa samostatne) a
nechajte fotoaparát vypnutý 24
hodín alebo dlhšie.
Informácie o internom
nabíjateľnom akumulátore
Informácie o snímaní a
prehrávaní
Váš fotoaparát obsahuje
nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje, uchovanie času a dátumu
a ďalších nastavení bez ohľadu na
to, či je fotoaparát vypnutý alebo
zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa
nabíja vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia,
akumulátor sa bude postupne
vybíjať. Ak fotoaparát vôbec
nepoužijete približne 3 mesiace,
akumulátor sa vybije úplne. Preto
zaistite, aby bol akumulátor nabitý
pred použitím fotoaparátu.
Vybitý nabíjateľný akumulátor
však nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
vnútorného nabíjateľného
akumulátora dôjde k obnoveniu
nastavení na predvolené
nastavenia, akumulátor je už
možno nepoužiteľný. Obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo
na miestny autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
• Pred snímaním neopakujúcich sa
udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný
voči prachu, namočeniu ani
ponoreniu do vody.
• Nepozerajte sa do slnka alebo
silného svetla cez odstránený
objektív alebo hľadáčik. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Môže to
spôsobiť aj poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v
piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, utrite ich pred
použitím fotoaparátu
(strana 160).
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch a
neschopnosti nasnímať zábery to
160
môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie,
poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch
blesku. Tepelná energia
uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú
povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo atď. uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia
pamäťovej karty alebo iného
podobného príslušenstva. Ak sa
vyskytne takýto problém,
okamžite vyhľadajte lekára.
Iné
161
Register
Register
Číselné
D
40-segmentový vzor s tvarom
včelieho plástu ....................142
Date imprint........................... 137
Date/Time setup .............. 21, 115
Delete...................................... 102
dioptrická korekcia ................. 22
Display Color ......................... 114
displej LCD ........................ 33, 98
DPOF setup ........................... 136
D-Range Optimizer................. 86
dynamický režim...................... 89
A
Adobe RGB..............................88
AF area......................................72
AF illuminator ..........................77
akumulátor ..........................10, 13
Aspect ratio.............................108
Audio signals ..........................114
Auto off w/ VF........................117
Auto review ............................116
Autofocus mode .......................71
automatické zaostrovanie........68
automatický blesk ....................75
B
bezdrôtový blesk ......................78
C
Center weighted .......................81
citlivosť ISO ..............................82
clona.....................................56, 59
Color Space ...............................88
Continuous AF .........................71
Creative Style............................86
Ctrl dial setup .........................113
CTRL FOR HDMI ................106
162
E
expozícia ................................... 56
Eye-Start AF ...................... 67, 70
F
File number ............................ 110
Fill-flash .................................... 75
Flash compensation................. 80
Flash Off ............................. 46, 75
Folder name ........................... 110
Format .................................... 111
funkcia SteadyShot.................. 44
H
hľadáčik..................................... 67
Help Guide disp..................... 114
High ISO NR ......................... 112
histogram ................................ 100
hĺbka ostrosti............................ 56
I
N
Image Data Converter SR.... 133
Image Data Lightbox SR...... 134
Image Index.............................. 96
Image size ............................... 108
indikátor zaostrenia................. 69
nabíjanie akumulátora ............ 10
nastavenie hodín .............. 21, 115
nepretržité snímanie ................ 89
New folder .............................. 111
Night Port./View ...................... 55
J
O
JPEG ....................................... 108
objektív ..................................... 16
obmedzenie otrasov
fotoaparátu ........................... 43
obnovenie ............................... 119
Očnicové snímače .................. 117
očnicový kryt ............................ 24
ohnisková vzdialenosť ........... 144
okolité svetlo ............................ 92
ostrosť ........................................ 86
ovládacie tlačidlo ............... 39, 41
K
kompenzácia expozície ........... 79
kondenzácia vlhkosti ............. 159
konektor DC IN....................... 32
kontrast ..................................... 86
kryt očnice ................................ 24
kvalita záberu ......................... 108
L
Landscape................................. 51
Language ................................ 115
LCD brightness...................... 116
Long exp.NR .......................... 112
M
pamäťová karta SD .................. 18
PictBridge ............................... 138
PlaybackDisplay....................... 94
PMB......................................... 134
počet fotografií na
zaznamenanie................. 25, 26
pomer kompresie ................... 108
popruh na rameno ................... 23
Portrait ...................................... 50
posun ......................................... 91
posun pri nepretržitom snímaní
............................................... 91
posun pri použití blesku .......... 91
163
Register
Macro ........................................ 52
manuálna expozícia ................. 64
manuálne zaostrenie................ 73
„Memory Stick Duo“ .............. 18
„Memory Stick PRO Duo“ .... 18
Menu ......................................... 41
Metering mode......................... 81
Multi segment .......................... 81
P
Power Save..............................114
predvolené vyváženie bielej
farby.......................................83
Prepínač pamäťových kariet ...18
prezeranie záberov na
televíznej obrazovke ..........104
prezeranie záberu .....................94
priorita clony.............................59
priorita rýchlosti uzávierky .....61
Protect .....................................101
protiprachová funkcia..............28
Q
Quality .....................................108
R
RAW................................108, 133
Red eye reduc. ..........................77
redukcia šumu.........................112
Remote Commander ...............93
režim automatického
programu...............................58
režim blesku ..............................75
režim čistenia ............................28
režim expozície .........................56
režim zaostrovania ...................71
Rotate ........................................95
rýchlosť uzávierky ..............56, 61
S
samospúšť ..................................90
Select folder ............................111
Single-shot AF ..........................71
164
Slide show................................. 97
Slow sync. ................................. 75
snímanie.................................... 46
snímanie BULB ....................... 66
Sports Action ........................... 53
Spot ........................................... 81
stlačenie spúšte do polovice ... 47
stupnica EV ........................ 65, 92
Sunset........................................ 54
sýtosť ......................................... 86
T
technické údaje ...................... 142
tlač ................................... 136, 138
tlačidlo Fn................................. 39
U
USB connection............. 122, 139
uzamknutie zaostrenia ............ 71
Ú
úroveň expozície ...................... 56
V
Version.................................... 118
vlastné vyváženie bielej farby
............................................... 84
výber scény ............................... 49
vysokorýchlostná synchronizácia
............................................... 38
W
White balance .......................... 83
Z
zadná synchronizácia............... 75
zaostrenie.................................. 68
zväčšený záber.......................... 95
Register
165
166
Download PDF

advertising