Sony | SLT-A99V | Sony SLT-A99V SLT-α99 Fotoaparát s objímkou A-mount a 35 mm snímačom Full-frame Návod na použitie

4-438-655-82(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými
objektívmi
Príručka α
A-mount
SLT-A99/SLT-A99V
©2012 Sony Corporation
Obsah
Vysvetlenie funkcií ........................................................ 10
Pred používaním
Informácie o používaní fotoaparátu ........................... 13
Kontrola dodaných súčastí ........................................... 16
Popis jednotlivých častí ................................................ 17
Predná strana ............................................................ 17
Zadná strana ............................................................. 18
Horná strana ............................................................. 20
Bočné strany ............................................................. 22
Dolná strana ............................................................. 24
Adaptér pre sánky ................................................... 25
Zoznam ikon na obrazovke ......................................... 26
Zoznam ikon na displeji LCD ................................ 26
Zoznam ikon na zobrazovacom paneli .................. 30
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo
kolieska ...................................................................... 31
Ako používať obrazovku rýchlej navigácie ........... 32
Ako používať tichý multifunkčný ovládač ............ 34
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .......... 36
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn
(Funkcia).................................................................... 37
Funkcie volené tlačidlom MENU ............................... 39
Používanie Sprievodcu funkciami fotoaparátu .......... 50
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora ................................................. 51
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva
sa samostatne) ........................................................... 53
Kompatibilné pamäťové karty ................................ 57
Nasadenie objektívu ..................................................... 58
Nastavenie dátumu a času ............................................ 60
Opätovné nastavenie dátumu a času ..................... 61
Nastavenie uhla displeja LCD ..................................... 63
2
Snímanie jasných záberov bez otrasov fotoaparátu
..................................................................................... 64
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu ...... 64
Používanie funkcie SteadyShot .............................. 64
Správne držanie fotoaparátu .................................. 65
Snímanie manžety očnice ............................................. 66
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov ........................................ 67
Nahrávanie videozáznamov ......................................... 69
Prehrávanie fotografií ................................................... 70
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami .............................................. 71
Vymazávanie záberov ................................................... 72
Výber režimu snímania
Výber režimu snímania ................................................. 73
Výber požadovaného režimu otáčaním prepínača
režimov.............................................................. 74
Auto Mode ................................................... 74
Scene Selection ................................................ 76
Sweep Panorama .............................................. 79
Tele-zoom Cont. Priority AE ....................... 82
Program Auto ...................................................... 83
Aperture Priority ................................................ 84
Shutter Priority .................................................... 87
Manual Exposure ................................................ 88
BULB ................................................................... 91
Funkcie dostupné pre všetky režimy snímania .......... 94
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP)
..................................................................................... 95
Výber režimu obrazovky ......................................... 95
Histogram ................................................................. 97
Sledovanie objektu prostredníctvom objektívu bez
zobrazených efektov ....................................... 97
3
Úprava zaostrenia
Úprava zaostrenia ......................................................... 99
Automatické zaostrovanie .................................... 100
Uzamknutie zaostrenia ......................................... 103
AF area ................................................................... 104
Object Tracking ..................................................... 105
Obmedzenie rozsahu automatického zaostrenia
(ovládanie rozsahu automatického zaostrenia)
.......................................................................... 107
Úprava zaostrenia bez použitia tlačidla spúšte (AF
On)................................................................... 110
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie ........... 110
AF Micro Adj. ........................................................ 111
Manuálne zaostrenie ............................................. 112
Zvýraznenie obrysov v rozsahu zaostrenia
(zvýraznenie obrysov) ................................... 113
Focus Magnifier ..................................................... 113
Priame manuálne zaostrovanie (DMF) ............... 115
AF/MF control ....................................................... 115
Úprava jasu záberu
Kompenzácia expozície .............................................. 117
AE Lock ....................................................................... 119
Metering Mode ............................................................ 120
Používanie dynamického režimu
Výber dynamického režimu .......................... 121
Snímanie jedného záberu ...................................... 122
Cont. Shooting ........................................................ 122
Self-timer ................................................................ 122
Bracket: Cont./Single Bracket .............................. 123
WB bracket ............................................................. 125
DRO Bracket ......................................................... 125
Remote Cdr. ........................................................... 125
Pokročilé snímanie
Používanie blesku (predáva sa samostatne) ............ 127
Bezdrôtový blesk ................................................... 129
Slow Sync ................................................................ 130
4
Použitie blesku vybaveného konektorovým káblom
pre synchronizáciu blesku............................. 130
Dostupné režimy blesku ............................................. 132
Kompenzácia blesku ................................................... 133
Flash control ................................................................ 134
Uzamknutie FEL ........................................................ 135
Nastavenie ISO ............................................................ 137
Redukcia šumu pri viacerých záberoch ............... 138
Automatická kompenzácia jasu a kontrastu
(dynamický rozsah) ...................................... 139
D-RangeOptimizer ................................................ 139
Auto HDR .............................................................. 140
Nastavenie spracovania záberov ............................... 142
Picture Effect .......................................................... 142
Creative Style ......................................................... 143
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) .......... 147
C.Temp./Filter ........................................................ 148
Vlastné vyváženie bielej farby .............................. 149
Nastavenie veľkosti záberov ...................................... 151
Image Size ............................................................... 151
Panorama: Size ....................................................... 152
Nastavenie pomeru strán a kvality záberu ............... 153
Aspect Ratio ........................................................... 153
Quality ..................................................................... 153
Rozpoznávanie tvárí ................................................... 155
Face Registration ................................................... 156
Auto Port. Framing ............................................... 157
Smile Shutter ............................................................... 159
Približovanie ................................................................ 161
Priblíženie v jednom kroku (inteligentný
telekonvertor) ............................................... 161
Priblíženie pri zachovaní aktuálneho rozlíšenia
záberu (Clear Image Zoom) ........................ 161
Redukcia šumu na zábere .......................................... 165
Long Exposure NR ................................................ 165
High ISO NR .......................................................... 165
Nastavenie priestoru farieb ........................................ 166
5
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Nastavenie nahrávania videozáznamov .................... 167
Zmena citlivosti sledovania pri automatickom
zaostrení počas nahrávania videozáznamov
.......................................................................... 168
Nahrávanie videozáznamov s upravenou rýchlosťou
uzávierky a clonou ........................................ 168
File Format ............................................................. 170
Record Setting ........................................................ 171
Audio Rec Level .................................................... 172
Audio Level Display .............................................. 173
Kontrola zvuku pomocou slúchadiel ................... 174
Audio Output Timing ............................................ 174
Audio Recording ................................................... 174
Pokročilé prehrávanie
Používanie funkcií prehrávania ................................. 176
Výber pamäťovej karty, ktorá sa bude používať na
prehrávanie..................................................... 176
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami (režim zobrazovania) ...... 176
Zväčšenie záberov ................................................. 176
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií ...... 177
Otočenie záberu ..................................................... 178
Slide Show ............................................................... 179
Playback Display .................................................... 180
Obrazovka zobrazená pre režim prehrávania .......... 181
Prepnutie obrazovky počas prehrávania ............. 181
Zoznam ikon v zobrazení histogramu ................. 181
Ochrana fotografií (Protect) ...................................... 183
Nastavenie tlače ........................................................... 184
Definovanie parametrov DPOF .......................... 184
Date Imprint ........................................................... 184
Kopírovanie záberov ................................................... 186
Vymazávanie fotografií (Delete) .............................. 187
Delete (Multiple Img.) .......................................... 187
Odstránenie všetkých záberov alebo videozáznamov
viditeľných v aktuálnom režime zobrazovania
.......................................................................... 188
6
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke ........... 189
HDMI Info. Display .............................................. 190
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync ...................... 191
Nastavenie fotoaparátu
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu .................... 192
Release w/o Lens ................................................... 192
Grid Line ................................................................. 192
Auto Review ........................................................... 192
Func. of AEL button ............................................. 193
ISO Button, AF/MF button, Preview Button .... 194
Custom button ........................................................ 194
Elektronická predná uzávierka ............................ 194
LCD Brightness ..................................................... 195
Viewfinder Bright. ................................................. 195
Power Save ............................................................. 195
FINDER/LCD Setting .......................................... 196
APS-C Size Capture .............................................. 196
PAL/NTSC Selector (iba pre zariadenie
kompatibilné so štandardom 1080 50i) ...... 197
Kompenzácia objektívu .............................................. 198
Lens Comp.: Peripheral Shading ......................... 198
Lens Comp.: Chromatic Aberration .................... 198
Lens Comp.: Distortion ......................................... 198
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu ... 199
Recording Mode .................................................... 199
Format ..................................................................... 200
File Number ............................................................ 200
Folder Name ........................................................... 201
Select REC Folder ................................................. 201
New Folder ............................................................. 202
Recover Image DB ................................................ 202
Upload Settings ...................................................... 203
Nahrávanie informácií o polohe pomocou funkcie GPS
(iba model SLT-A99V) ......................................... 205
Podporné údaje systému GPS .............................. 206
GPS Auto Time Cor. ............................................. 207
Uloženie vlastných nastavení ..................................... 208
Obnovenie predvolených nastavení .......................... 210
Kontrola verzie softvéru ............................................. 218
7
Zobrazenie fotografií na počítači
Používanie softvéru ..................................................... 219
Používanie programu „Image Data Converter“
.......................................................................... 219
Používanie programu „PlayMemories Home“.... 220
Používanie programu „Remote Camera Control“
.......................................................................... 221
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows) ........................................................ 221
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme Mac)
.......................................................................... 222
Inštalácia softvéru (v systéme Windows) ............ 223
Inštalácia softvéru (v systéme Mac) .................... 224
Pripojenie fotoaparátu k počítaču ............................. 225
Nastavenie pripojenia USB .................................. 225
Nastavenie čísla logickej jednotky (LUN) (USB
LUN Setting) ................................................. 226
Pripojenie k počítaču ............................................. 226
Import záberov do počítača (v systéme Windows)
.......................................................................... 227
Import záberov do počítača (v systéme Mac) .... 228
Odpojenie fotoaparátu od počítača ..................... 229
Vytvorenie disku s videozáznamom ......................... 230
Výber spôsobu vytvorenia disku s videozáznamami
.......................................................................... 230
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (disk AVCHD) ................ 231
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) ........................................... 233
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou
„PlayMemories Home“ ................................ 234
Vytvorenie disku pomocou iného zariadenia než
počítača ........................................................... 234
8
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Riešenie problémov .................................................... 236
Výstražné správy ......................................................... 246
Čistenie fotoaparátu a objektívu ............................... 249
Čistenie obrazového snímača .................................... 250
Preventívne opatrenia ................................................ 254
Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje
napájania ................................................................. 257
Formát AVCHD ......................................................... 258
GPS (len model SLT-A99V) ..................................... 259
Pamäťová karta ............................................................ 261
Akumulátor a nabíjačka akumulátora ...................... 263
Licencia ........................................................................ 265
Register ................................................................ 267
9
Vysvetlenie funkcií
Táto časť vysvetľuje niektoré často používané funkcie snímania a
typické funkcie.
Podrobné informácie nájdete na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Často používané funkcie snímania
Exposure compensation (117)
Môžete kompenzovať expozíciu a nastaviť jas celej obrazovky.
Aj po nastavení režimu expozície M možno expozíciu kompenzovať,
ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO].
Citlivosť ISO (137)/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch (138)
Môžete nastaviť citlivosť na svetlo.
Citlivosť ISO je možné upraviť v rozsahu ISO 50 až ISO 25600.
Keď vyberiete možnosť
(Multi Frame Noise Reduct.), môžete
vybrať väčšie hodnoty ISO, než je maximálna citlivosť ISO.
Vyváženie bielej farby (147)
Môžete upraviť tóny farieb.
Môžete vybrať možnosť, ktorá zodpovedá zdroju svetla, alebo
uskutočniť jemné nastavenie kombináciou teploty farieb s farebným
filtrom.
Dynamický režim (121)
Môžete použiť dynamický režim, ktorý je najvhodnejší na požadované
účely, ako napríklad rozšírený jednozáberový režim, režim
nepretržitého snímania alebo režim s posunom expozície, prípadne
snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
Originálne typické funkcie
Ovládanie rozsahu automatického zaostrenia (107)
Môžete obmedziť rozsah automatického zaostrenia, aby ste zabránili
zaostreniu na nechcené objekty.
10
Vysvetlenie funkcií
DRO/Auto HDR (139)
D-Range Optimizer: Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím, čím sa
vytvorí fotografia s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
Auto HDR: Nasnímajú sa 3 zábery s rôznymi expozíciami a potom sa
navzájom prekryjú, aby vznikol záber s bohatou gradáciou.
Kreatívny štýl (143)
Požadovaný štýl môžete vybrať spomedzi 13 štýlov.
Môžete tiež nastaviť určité aspekty záberov, napríklad expozíciu, keď
vybratý štýl použijete ako základ.
Hand-held Twilight (78)
Môžete snímať nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez
použitia statívu.
Nahrávanie videozáznamu s manuálnym nastavením
(168)
Počas nahrávania videozáznamov môžete v režimoch P, A, S, M
nastaviť expozíciu.
Ovládanie alebo prispôsobenie fotoaparátu
Informácie na obrazovke (95)
Keď sa pozeráte do hľadáčika, je aktivovaný režim hľadáčika, a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika, obnoví sa režim zobrazovania na
displeji LCD. Režim obrazovky môžete zmeniť stlačením tlačidla
DISP.
Rýchla navigácia (32)
V režime hľadáčika môžete displej LCD rýchlo prepnúť na obrazovku
rýchlej navigácie stlačením tlačidla Fn. Položky môžete nastaviť
pomocou intuitívneho ovládania.
Tichý multifunkčný ovládač (34)
Pomocou tichého multifunkčného ovládača, ktorý je navrhnutý tak,
aby znižoval zvuk otáčania ovládača, môžete nastaviť niektoré
11
Vysvetlenie funkcií
položky v tichosti, napríklad režim zaostrovania alebo hlasitosť
nahrávaného zvuku.
Prispôsobenie (44, 194)
Na fotoaparáte je tlačidlo vlastných nastavení, ktorému možno
priradiť požadovanú funkciu. Funkcie môžete priraďovať aj iným
tlačidlám, napríklad tlačidlu AEL alebo tlačidlu ISO.
12
Pred používaním
Informácie o používaní
fotoaparátu
Jazyk na obrazovke
Pomocou ponuky môžete vybrať
jazyk zobrazovaný na obrazovke
(s. 49).
V tomto fotoaparáte sú k dispozícii 2
režimy zobrazovania objektov: režim
displeja LCD, pri ktorom sa používa
displej LCD, a režim hľadáčika, pri
ktorom sa používa hľadáčik.
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
• Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je
kompatibilné so štandardom 1080 60i
alebo so štandardom 1080 50i,
hľadajte nasledujúce značky na dolnej
strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
videozáznamami vo formáte 1080 60p
aj vo formáte 1080 50p. Na rozdiel od
doterajších štandardných režimov
snímania, v ktorých sa používa
prekladané snímanie, sa v tomto
fotoaparáte používa progresívne
snímanie. To vedie k zvýšeniu
rozlíšenia a snímaniu jemnejších a
realistickejších záberov.
Snímanie s objektívom DT
Fotoaparát je vybavený
35-milimetrovým snímačom CMOS
plnej veľkosti. Pri používaní objektívu
DT („DT“ je súčasťou názvu produktu)
sa však automaticky nastaví menšia
veľkosť záberu podľa nastavenia veľkosti
APS-C (s. 151).
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Informácie o displeji LCD,
elektronickom hľadáčiku,
objektíve a obrazovom snímači
• Pri výrobe displeja LCD a
elektronického hľadáčika sa používajú
tie najprecíznejšie technológie, ktoré
umožňujú efektívne využiť až 99,99 %
pixlov. Na displeji LCD a v
elektronickom hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé
tmavé alebo jasné bodky (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe a
nemajú žiadny vplyv na zábery.
• Fotoaparát nedržte za displej LCD.
• Nevystavujte fotoaparát slnečnému
svetlu a nesnímajte príliš dlho proti
slnku. Interný mechanizmus sa môže
poškodiť. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže
vzniknúť požiar.
• Na zadnej strane a okolo otočného
čapu pántov displeja LCD sa
nachádza magnet. Preto neodkladajte
do blízkosti displeja LCD nič, čo by
mohlo byť negatívne ovplyvnené
pôsobením magnetu, napríklad
diskety alebo kreditné karty.
• V chladnom prostredí sa môžu v
obraze na displeji zobrazovať
pohybové stopy. Toto nie je porucha.
Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
13
Pred používaním
Postup snímania
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Informácie o používaní fotoaparátu
stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej pracovať normálne.
• Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od
záberov, ktoré sa zobrazovali pred
nahrávaním.
Informácie o dlhodobom
snímaní
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej
doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu.
Ak teplota dosiahne určitú úroveň, na
displeji sa zobrazí ikona
a
fotoaparát sa automaticky vypne. Ak
sa napájanie vypne, ponechajte
fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý,
aby teplota fotoaparátu poklesla na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokých teplotách okolia sa
rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže znížiť kvalita záberov. Preto
vám odporúčame, aby ste počkali,
kým klesne teplota fotoaparátu, a až
potom pokračovali v snímaní.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je porucha.
Poznámky k importu
videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača
Pri importe videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača so systémom
Windows použite softvér
„PlayMemories Home“, ktorý je k
dispozícii na disku CD-ROM (je
súčasťou dodávky).
Informácie o prehrávaní
videozáznamov v iných
zariadeniach
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré boli nahraté týmto
fotoaparátom, nie je možné prehrávať
v nasledujúcich zariadeniach:
– v iných zariadeniach
kompatibilných s formátom
AVCHD, ktoré nepodporujú režim
High Profile,
14
– v zariadeniach nekompatibilných s
formátom AVCHD.
V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré
boli nahraté týmto fotoaparátom,
preto nie je možné prehrávať v iných
zariadeniach, než sú zariadenia
podporujúce formát MPEG-4 AVC/
H.264.
• Vytvorené disky s obrazom v HD
kvalite (s vysokým rozlíšením) je
možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
Prehrávače alebo rekordéry diskov
DVD nemôžu prehrávať disky so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením), pretože tieto nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Zariadenia na prehrávanie alebo
nahrávanie diskov DVD môžu okrem
toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením).
• Videozáznamy vo formáte 1080 60p/
50p sa môžu prehrávať iba v
kompatibilných zariadeniach.
Zariadenia kompatibilné so
systémom GPS (iba model SLTA99V)
• Ak chcete zistiť, či fotoaparát
podporuje funkciu GPS, skontrolujte
názov modelu fotoaparátu.
Model kompatibilný so systémom
GPS: SLT-A99V
Model nekompatibilný so systémom
GPS: SLT-A99
• Funkciu GPS používajte v súlade s
nariadeniami krajín a oblastí, v
ktorých ju používate.
• Ak nechcete zaznamenávať
informácie o svojej polohe, nastavte
prepínač funkcie [GPS On/Off] na
hodnotu [Off] (s. 205).
• Ak sa nachádzate v lietadle, po
príslušnej výzve personálu
nezabudnite vypnúť svoj fotoaparát.
Informácie o používaní fotoaparátu
Upozornenie na ochranu
autorských práv
záberov odporúčame pozerať sa do
stredu hľadáčika.
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Pred používaním
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode
Ak nie je v tomto návode uvedené inak,
údaje o výkone a technické údaje boli
definované za nasledujúcich
podmienok: pri bežnej teplote okolitého
prostredia 25 °C a s použitím
akumulátora, ktorý ste úplne nabili
približne 1 hodinu po tom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
Poznámky pre snímanie s
hľadáčikom
Tento fotoaparát je vybavený
hľadáčikom XGA s organickou
elektroluminiscenciou a vysokým
rozlíšením a kontrastom. Hľadáčik
dosahuje široký zorný uhol a dlhý očný
reliéf. Vhodným vyvážením rôznych
prvkov je hľadáčik fotoaparátu
skonštruovaný tak, aby umožňoval
ľahké pozeranie.
• Pri okrajoch hľadáčiku môže byť
obraz mierne deformovaný. Toto nie
je porucha. Ak chcete skontrolovať
každý detail celej kompozície, môžete
použiť displej LCD.
• Ak posuniete kameru počas pozerania
do hľadáčika alebo budete hýbať
očami, môže sa obraz v hľadáčiku
deformovať alebo zmeniť farby. Toto
je spôsobené charakteristikou šošovky
alebo zobrazovacieho zariadenia a nie
je príznakom poruchy. Pri snímaní
15
Pred používaním
Kontrola dodaných súčastí
Ak nie je dodané všetko príslušenstvo, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• Fotoaparát (1)
• Nabíjačka akumulátora BCVM10A (1)
• USB kábel (1)
• Popruh na rameno (1)
• Napájací kábel (1)* (v USA a v
Kanade sa predáva
samostatne)
* S fotoaparátom sa môže dodávať
niekoľko napájacích káblov.
Použite ten, ktorý zodpovedá vašej
krajine alebo oblasti.
• Nabíjateľný akumulátor NPFM500H (1)
• Adaptér pre sánky (1)/
Ochranný kryt konektora (1)
(nasadený na adaptéri pre
sánky)
16
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Kryt sánok (1) (nasadený na
fotoaparáte)
• Manžeta očnice (1) (nasadená
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér pre
fotoaparát α
– Príručka α (tento návod)
• Návod na používanie (1)
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stránkach, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
Pred používaním
A Osvetlenie pre automatické
zaostrovanie (110)/indikátor
samospúšte (122)
B Tlačidlo spúšte (67)
C Vypínač napájania (60)
D Predný ovládací prvok
E Snímač na diaľkové
ovládanie (125)
F Kontakty objektívu*
G Montážna značka (58)
H Zrkadlo*
I Tlačidlo zobrazenia ukážky
(44, 86, 194)
J Montážny otvor
K Tlačidlo vlastných nastavení
(44, 135, 194)
L Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(59)
M Tichý multifunkčný ovládač
(34)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
17
Popis jednotlivých častí
Zadná strana
A Tlačidlo MENU (39)
F Snímač svetla (195)
B Manžeta očnice (66)
G Displej LCD (26, 63, 95, 181)
C Hľadáčik*
H Tlačidlo MOVIE (45, 69)
• Keď sa pozeráte do
hľadáčika, je aktivovaný
režim hľadáčika, a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika,
obnoví sa režim zobrazovania
na displeji LCD.
D Očnicové snímače (66)
E Volič dioptrickej korekcie
• Volič dioptrickej korekcie
nastavte podľa ostrosti vášho
zraku tak, aby sa indikátory v
hľadáčiku zobrazovali jasne.
I Snímanie: tlačidlo AF/MF
(Automatické zaostrenie/
manuálne zaostrenie) (44,
115, 194)
Zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť) (176)
J Snímanie: tlačidlo AEL
(Aretácia AE) (43, 90, 119,
193)/tlačidlo SLOW SYNC
(130)
Zobrazenie: tlačidlo
(Register záberov) (177)
K Multifunkčný volič
L Snímanie: tlačidlo Fn
(Funkcia) (36, 37)
18
Popis jednotlivých častí
Zobrazenie: tlačidlo
(Otočenie záberu) (178)
M Tlačidlo DISP (Displej) (95,
181)
N Tlačidlo
Pred používaním
(Inteligentný
telekonvertor) (45, 161)/
tlačidlo lupy (161)/tlačidlo
zaostrenia (113)
O Snímanie: tlačidlo AF
RANGE (107)
Zobrazenie: tlačidlo
(Odstrániť) (72)
Pri zobrazení obrazovky Fn
alebo obrazovky ponuky:
tlačidlo sprievodcu funkciami
fotoaparátu (50)
P Indikátor prístupu (55)
Q Tlačidlo
(Prehrať) (70)
* Nedotýkajte sa priamo tejto
časti.
19
Popis jednotlivých častí
Horná strana
A Mikrofón* (174)
H Tlačidlo WB (Vyváženie
bielej farby) (147)
B Tlačidlo odomknutia
prepínača režimov (73)
I Tlačidlo
D Sánky pre rôzne rozhrania**
• Niektoré príslušenstvo sa
nemusí dať celkom zasunúť a
môže zo sánok pre rôzne
rozhrania vytŕčať smerom
dozadu. Keď však
príslušenstvo dosiahne
prednú stranu sánok,
pripojenie je úplné.
E Tlačidlo FINDER/LCD
(196)
F Zobrazovací panel (30)
režim) (121)
20
J Tlačidlo ISO (44, 137, 194)
K Tlačidlo osvetlenia
(25, 127)
G Tlačidlo
(Expozícia)
(117)
C Prepínač režimu (73)
(Dynamický
zobrazovacieho panela (30)
L
Značka polohy
obrazového snímača (102)
M Zadný ovládací prvok
* Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu. Môže to
spôsobiť šum alebo znížiť
hlasitosť.
** Podrobné informácie o
príslušenstve
kompatibilnom so
Popis jednotlivých častí
Pred používaním
sánkami pre rôzne
rozhrania nájdete na
webovej lokalite
spoločnosti Sony pre vašu
oblasť, u predajcu
spoločnosti Sony alebo v
miestnom autorizovanom
servisnom stredisku
spoločnosti Sony. Je
možné použiť tiež
príslušenstvo
kompatibilné so sánkami
na príslušenstvo.
Fungovanie s
príslušenstvom iných
výrobcov nemožno
zaručiť.
21
Popis jednotlivých častí
Bočné strany
A Háčiky pre popruh na
rameno
• Pripevnite oba konce
popruhu k fotoaparátu.
bola zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE. Dbajte, aby kábel
pre diaľkový ovládač
smeroval dopredu.
D Reproduktor
E Konektor DC IN
B Konektor
(Synchronizácia
blesku) (130)
C Konektor REMOTE
• Keď pripájate diaľkový
ovládač RM-L1AM (predáva
sa samostatne) k fotoaparátu,
zástrčka pre diaľkový ovládač
musí byť zapojená do
konektora REMOTE tak,
aby vodiaca drážka zástrčky
22
• Pri pripájaní sieťového
adaptéra striedavého prúdu
AC-PW10AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor sieťového
adaptéra striedavého prúdu
do konektora DC IN na
fotoaparáte.
F Konektor m (Mikrofón)
• Pri pripojení externého
mikrofónu sa mikrofón
automaticky zapne. Ak ide o
typ externého mikrofónu bez
vlastného napájania,
napájanie mikrofónu
zabezpečuje fotoaparát.
G Konektor i (Slúchadlá)
(174)
Popis jednotlivých častí
H Konektor HDMI (189)
I Konektor
(USB) (226)
J Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu (53)
K SLOT1 (Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 1) (53)
Pred používaním
• Na karty SD alebo médiá
„Memory Stick PRO Duo“
L SLOT2 (Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 2) (53)
• Iba na karty SD
23
Popis jednotlivých častí
Dolná strana
A Vodiace otvory na zvislú
rukoväť
• Tieto otvory sa používajú na
pripojenie zvislej rukoväte
(predáva sa samostatne) k
fotoaparátu. Dbajte na to,
aby sa do otvorov nedostal
prach ani nečistoty.
B Konektor zvislej rukoväte
C Kryt konektora zvislej
rukoväte
D Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm.
Fotoaparát nebude možné
bezpečne pripevniť na statív
so skrutkami s dĺžkou 5,5 mm
alebo dlhšími a pri pokuse o
pripevnenie takýmito
skrutkami môže dôjsť k
poškodeniu fotoaparátu.
E Komôrka pre akumulátor
(53)
F Kryt akumulátora (53)
24
Popis jednotlivých častí
Adaptér pre sánky
Odpojte kryt sánok pripojený k fotoaparátu a nasaďte na fotoaparát
adaptér pre sánky, aby ste mohli pripájať príslušenstvo kompatibilné s
bežnými sánkami na príslušenstvo (automaticky uzamykateľnými
sánkami na príslušenstvo).
3
Dotiahnite poistný gombík.
sánky na príslušenstvo
B Poistný gombík
Pripojenie poistného
gombíka
1
Zložte ochranný kryt
konektora zo sánok.
2
Uvoľnite poistný gombík a
vložte do sánok adaptér pre
sánky.
• Po uzamknutí neotáčajte poistný
gombík nasilu.
• Pri pripájaní adaptéra pre sánky k
fotoaparátu zasuňte adaptér pre
sánky úplne na doraz.
• Po odpojení adaptéra pre sánky od
fotoaparátu nasaďte na adaptér pre
sánky ochranný kryt konektora,
aby ste ho mohli odložiť.
25
Pred používaním
A Automaticky uzamykateľné
Zoznam ikon na obrazovke
Zoznam ikon na displeji LCD
Stav displeja LCD je predvolene nastavený na „režim hľadáčika
(zobrazovanie pomocou hľadáčika)“.
Stlačením tlačidla DISP sa stav displeja zmení na „režim displeja
LCD“. Môžete zobraziť aj digitálny ukazovateľ zarovnania alebo
histogram (s. 95).
Režim hľadáčika
V režime Auto Mode alebo Scene
Selection
Režim displeja LCD
26
V režime Tele-zoom Cont. Priority
AE/P/A/S/M/Sweep Panorama
Prehrávanie (zobrazenie
základných informácií)
Zoznam ikon na obrazovke
A
Display
Display
Význam
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
Význam
Režim expozície (73)
P P*
ASM
Frekvencia snímok
videozáznamov (171)
Registračné číslo (208)
Ikony rozpoznania scén
(75)
Stav akumulátora (55)
100%
Prebieha nabíjanie
blesku (127)
APS-C Size Capture
(196)
Pamäťová karta (53,
261)/odovzdávanie
údajov (203)
Efekt nastavenia vyp.
(97)
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk (174)
Obmedzenie hluku
vetra (175)
100
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov
Pomer strán statických
záberov (153)
24M 10M Veľkosť statických
4.6M 20M záberov (151)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
SteadyShot/
upozornenie na otrasy
fotoaparátu (64)
Stav určovania polohy
prostredníctvom
funkcie GPS (205) (iba
model SLT-A99V)
SteadyShot chyba (245)
Upozornenie na
prehrievanie (14)
Súbor databázy je plný
(247)/Chyba súboru
databázy (247)
27
Pred používaním
Veľkosť záberov
videozáznamov (171)
Zoznam ikon na obrazovke
Display
Význam
Display
Režim zobrazovania
(176)
Kreatívny štýl (143)/
kontrast, sýtosť, ostrosť
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (227)
-
Ochrana (183)
DPOF
Súprava DPOF (184)
Upozornenie na stav
akumulátora (55)
Význam
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(139)/Automatické
HDR (140)
Uzamknutie AE (119)/
uzamknutie FEL (135)
+3 +3
+3
Obrazový efekt (142)
B
Display
Význam
Dynamický režim (121)
Automatické obrazové
pole na portréty (157)
C
Režim blesku (127)/
redukcia efektu
červených očí (42)
Display
Rozsah EV (90, 117,
124)
Režim zaostrovania
(99)
Kompenzácia expozície
(117)/Merané
manuálne (90)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (104)
Sledovanie objektu
(105)
Detekcia tvárí (155)/
uzávierka pre úsmev
(159)
Režim merania (120)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
7500K Farebný filter) (147)
A5 G5
AWB
28
Význam
Kompenzácia blesku
(133)
REC 0:12 Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
z
Zaostrenie (67, 102)
1/250
Rýchlosť uzávierky (87)
F3.5
Clona (84)
ISO400
Citlivosť ISO (137)
ISO AUTO
Uzamknutie AE (119)/
uzamknutie FEL (135)
Zoznam ikon na obrazovke
Display
Význam
Informácie funkcie
GPS (len model SLTA99V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky (len model
SLT-A99V)
Význam
Indikátor clony (96)
Ovládanie rozsahu
automatického
zaostrenia (107)
z Tracking Tracking focus (105)
focus
Hlasitosť zvuku (173)
Chyba obrazového
efektu (143)
Histogram (97)
2012-1-1
10:37PM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru alebo
počet záberov v režime
zobrazenia
D
Display
Význam
Oblasť bodového
merania (120)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (104)
Pomocná oblasť (101)
Digitálny ukazovateľ
zarovnania (96)
Histogram (97)
Inteligentný
telekonvertor (161)
Inteligentné
priblíženie/priblíženie
jasných záberov/
digitálne priblíženie
Indikátor rýchlosti
uzávierky (96)
29
Pred používaním
Upozornenie pre ikonu
automatického HDR
(140)
Display
Zoznam ikon na obrazovke
Zoznam ikon na zobrazovacom paneli
Na zobrazovacom paneli v hornej časti
fotoaparátu môžete skontrolovať a
nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu,
kompenzáciu expozície, kompenzáciu
blesku, citlivosť ISO, vyváženie bielej
farby, dynamický režim a kvalitu
obrazu.
Rýchlosť uzávierky
(87)/clona (84)
Kompenzácia
expozície (117)/
blesku (133)
Citlivosť ISO (137)
Vyváženie bielej
farby (147)
Dynamický režim
(121)
Kvalita obrazu
(153)
Stav akumulátora
(55)
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov*
* Aj keď je zostávajúci počet nasnímateľných záberov vyšší ako 9 999, na
zobrazovacom paneli sa zobrazuje hodnota „9999“.
Zapnutie osvetlenia zobrazovacieho panela
Stlačte tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela v hornej časti
fotoaparátu. Ak chcete osvetlenie
vypnúť, stlačte tlačidlo znova.
30
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať
pomocou tlačidiel alebo kolieska
Tieto tlačidlá a koliesko vám umožňujú nastaviť alebo ovládať rôzne
funkcie.
Umiestnenie tlačidiel a kolieska nájdete v časti Popis jednotlivých
častí (s. 17).
Tlačidlo
(121)
Umožňuje vybrať dynamický režim.
Nastavuje vyváženie bielej farby.
Tlačidlo
(117)
Kompenzuje expozíciu.
Tlačidlo ISO (137)
Nastavuje citlivosť ISO.
Prepínač režimu (73)
Prepína režim expozície. Pri otáčaní prepínača
podržte stlačené tlačidlo odomknutia prepínača
režimu.
Tlačidlo FINDER/LCD
(196)
Prepína medzi zobrazovaním na displeji LCD a
zobrazovaním v hľadáčiku.
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho
panela (30)
Zapína osvetlenie zobrazovacieho panela.
Tlačidlo MENU (39)
Zobrazí obrazovku ponuky na nastavenie položky
ponuky.
Tlačidlo MOVIE (45,
69)
Nahráva videozáznamy.
Zoznam funkcií
Tlačidlo WB (147)
Tlačidlo AEL (119)/
Nastavuje fixnú expozíciu celej obrazovky./Sníma s
Tlačidlo SLOW SYNC bleskom s nižšou rýchlosťou uzávierky./Zobrazuje
(130)/Tlačidlo
(177) viacero záberov na obrazovke naraz.
Tlačidlo AF/MF (115)/
Tlačidlo
(176)
Dočasne prepína medzi automatickým
zaostrovaním a manuálnym zaostrovaním./Zväčšuje
záber pri prezeraní záberov.
Tlačidlo Fn (32, 36,
37)/tlačidlo
(178)
Zobrazí obrazovku nastavenia funkcie vybratej
pomocou tlačidla Fn. V režime hľadáčika prepína na
obrazovku rýchlej navigácie./Otáča zábery.
Tlačidlo DISP (95, 181) Prepína na obrazovku s informáciami o nahrávaní v
hľadáčiku alebo na displeji LCD.
Tlačidlo
(161)/
tlačidlo lupy (161)/
tlačidlo zaostrenia
(113)
Približuje na stred záberu./Umožňuje priblíženie pri
zachovaní aktuálneho rozlíšenia záberu./Umožňuje
skontrolovať zaostrenie zväčšením záberu pred
nasnímaním.
31
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
Tlačidlo
(70)
Prehráva zábery.
Tlačidlo AF RANGE
(107)/tlačidlo
Sprievodcu funkciami
fotoaparátu (50)/
tlačidlo
(72)
Obmedzuje dostupný prevádzkový rozsah
automatického zaostrenia./Zobrazí Sprievodcu
funkciami fotoaparátu./Odstraňuje zábery.
Tlačidlo zobrazenia
ukážky (86)
Kontroluje rozostrenie pozadia.
Tlačidlo vlastných
nastavení (44, 135,
194)
Tomuto tlačidlu môžete priradiť často používanú
funkciu. Predvolene je mu priradená funkcia
uzamknutia FEL.
Tichý multifunkčný
ovládač (34)
Ticho upravuje nastavenie.
Ako používať obrazovku rýchlej navigácie
Keď je nastavený režim obrazovky [For viewfinder] (Rýchla
navigácia), môžete použitím obrazovky rýchlej navigácie meniť
nastavenia priamo na obrazovke s informáciami o snímaní.
1 Stlačením tlačidla DISP nastavte režim obrazovky [For
viewfinder] (s. 95).
32
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
2 Stlačením tlačidla Fn prepnite na obrazovku rýchlej
navigácie.
V režime Auto Mode alebo Scene Selection
Zoznam funkcií
V režime Tele-zoom Cont. Priority AE/P/A/S/M/Sweep Panorama
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči
vyberte požadovanú položku.
4 Pomocou predného alebo zadného ovládacieho
kolieska nastavte položku.
• Pomocou predného ovládacieho kolieska vyberte príslušnú možnosť a
pomocou zadného ovládacieho kolieska ju upravte.
• Stlačenie stredu multifunkčného voliča aktivuje obrazovku určenú na
nastavenie vybratej položky.
• Opätovným stlačením tlačidla Fn vypnete obrazovku rýchlej navigácie
a obnovíte pôvodnú obrazovku.
Funkcie dostupné na obrazovke rýchlej navigácie
Auto Mode/Scene Selection/Tele-zoom Cont. Priority AE/Select
Recording Media/Quality/SteadyShot (pre statické zábery)/Drive
Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF area/Object Tracking/Smile/Face
Detect./Metering Mode/White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
33
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
Style/Picture Effect/Auto Port. Framing/Exposure Comp./Flash
Comp./ISO
Poznámky
• Sivé položky na obrazovke rýchlej navigácie nie sú dostupné.
• V režime kreatívneho štýlu (s. 143) možno niektoré úlohy nastavenia vykonať
iba na určenej obrazovke.
Ako používať tichý multifunkčný ovládač
Pomocou tichého multifunkčného ovládača môžete nastavovať
položky bez prepínania na inú obrazovku. Keďže je ovládač
navrhnutý na zníženie prevádzkových zvukov voliča, môžete znížiť
prevádzkové zvuky voliča počas nahrávania videozáznamu.
Ovládaču môžete priradiť samostatné funkcie pre snímanie statických
záberov a pre nahrávanie videozáznamov (s. 35).
1 Stlačením tlačidla zobrazte
obrazovku nastavenia.
• Pri predvolenom nastavení je
tomuto tlačidlu priradená funkcia
[Focus Mode] na snímanie
statických záberov a funkcia [Audio
Rec Level] na nahrávanie
videozáznamov.
34
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
2 Otočením voliča vyberte
požadované nastavenie.
3 Stlačením tlačidla vykonajte operáciu.
Priradenie iných funkcií tichému multifunkčnému
ovládaču
Stlačením a podržaním tlačidla
zobrazíte obrazovku na priradenie
funkcií tichému multifunkčnému
ovládaču.
Otočením voliča vyberte príslušnú
funkciu. Na výber funkcie môžete
použiť aj: tlačidlo MENU t
3t
[
Silent Controller] alebo tlačidlo
MENU t
1t[
Silent
Controller].
Aktuálna funkcia
Dostupné funkcie
Statický záber: Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure
Comp./Metering Mode/ISO
Videozáznam: Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF
area/Exposure Comp./Metering Mode/ISO/rýchlosť uzávierky/clona
35
Zoznam funkcií
Aktuálne nastavenie
Výber funkcie pomocou tlačidla
Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií, ktoré sa
často používajú pri snímaní, okrem funkcií na obrazovke rýchlej navigácie.
1 Stlačením tlačidla DISP nastavte iný režim obrazovky
ako [For viewfinder] (s. 95).
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Vyberte požadovanú funkciu pomocou tlačidiel v/V/
b/B na multifunkčnom voliči a potom ju spustite
stlačením stredového tlačidla z.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie.
4 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte a
vykonajte požadovanú
funkciu.
Sprievodca ovládaním
Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s
informáciami o zázname
Otáčajte predné ovládacie koliesko bez stláčania stredového tlačidla
z v kroku 3. Fotoaparát môžete nastaviť priamo z obrazovky s
informáciami o zázname. Okrem toho sa môžu niektoré funkcie
jemne doladiť použitím zadného ovládacieho kolieska.
36
Funkcie, ktoré možno zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Pomocou tlačidla Fn sa dajú zvoliť nasledujúce funkcie:
Vyberie režim automatického snímania.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
(76)
Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie Scene
Selection, ktorý najviac vyhovuje podmienkam
snímania.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie (168)
Vyberie režim expozície na nahrávania videozáznamov,
ktorý je vhodný pre objekt alebo efekt.
(P/A/S/M)
Tele-zoom Cont.
Priority AE (82)
Nastavuje rýchlosť nepretržitého snímania.
(T10/T8)
Drive Mode (121)
Nastavuje dynamický režim, ako je napríklad režim
nepretržitého snímania.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket/
Remote Cdr.)
Flash Mode (127)
Nastavuje režim blesku alebo blesk (predáva sa
samostatne).
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Rear Sync./Wireless)
Focus Mode (99)
Vyberie režim zaostrenia.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF/Depth
Map Assist Continuous AF/DMF/Manual Focus)
AF area (104)
Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
(105)
Udržiava zaostrenie na objekte počas jeho sledovania.
(Off/On/On(Tracking focus w/ shutter))
Smile/Face
Detect. (155, 159)
Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím
optimálneho zaostrenia a expozície./Sníma, keď
rozpozná usmievajúcu sa osobu.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/
Face Detection On/Smile Shutter)
Auto Port.
Framing (157)
Analyzuje scénu pri zachytávaní tváre a uloží ďalší záber
s pôsobivejšou kompozíciou.
(Auto/Off)
37
Zoznam funkcií
Auto Mode (74)
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
ISO (137)
Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie, tým
väčšia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO/ISO 50 až
25600)
Metering Mode
(120)
Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp. (133) Nastavuje intenzitu svetla blesku.
(+3,0 EV až –3,0 EV)
White Balance
(147)
Nastavuje tón farieb záberov.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3)
DRO/Auto HDR
(139)
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
(143)
Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Picture Effect
(142)
Sníma s požadovaným filtrom efektu, aby záber
nadobudol pôsobivejší výraz.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
38
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči a nakoniec
stlačte stred multifunkčného voliča.
Výber strany ponuky
Výber položky v ponuke
Zoznam funkcií
Ponuka snímania statických záberov
Image Size (151)
Umožňuje vybrať veľkosť statických záberov.
(L/M/S)
Aspect Ratio (153) Umožňuje vybrať pomer strán aspect ratio pre statické
zábery.
(3:2/16:9)
Quality (153)
Nastavuje kvalitu obrazu pre statické zábery.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
(152)
Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov.
(Standard/Wide)
Panorama:
Direction (81)
Nastavuje smer snímania pre panoramatické zábery.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image
Zoom (164)
Približuje záber s vyššou kvalitou než funkcia
digitálneho priblíženia.
(On/Off)
Digital Zoom (164) Približuje záber s väčším priblížením než funkcia
priblíženia jasných záberov.
(On/Off)
39
Funkcie volené tlačidlom MENU
Long Exposure
NR (165)
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pre snímanie, pri
ktorom je rýchlosť uzávierky 1 sekunda alebo viac.
(On/Off)
High ISO NR (165) Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
vysokou citlivosťou.
(Normal/Low/Off)
Flash control (134) Nastavuje metódu na určovanie intenzity blesku.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
(110)
Nastavuje osvetlenie pre automatické zaostrenie, ktoré
osvetľuje tmavé scény a pomáha tak pri zaostrovaní.
(Auto/Off)
SteadyShot (64)
Nastavuje funkciu SteadyShot na snímanie statických
záberov.
(On/Off)
AF drive speed
Umožňuje vybrať rýchlosť zaostrenia v režime
automatického zaostrovania. Keď pri snímaní v režime
makro vyberiete hodnotu [Slow], zaostrenie sa dosiahne
jednoduchšie.
(Fast/Slow)
Color Space (166) Mení rozsah reprodukovateľných farieb.
(sRGB/AdobeRGB)
Silent
Controller (35)
Priraďuje tichému multifunkčnému ovládaču
požadovanú funkciu na snímanie statických záberov.
(Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure Comp./
ISO/Metering Mode)
Exposure step
Umožňuje vybrať veľkosť kroku zväčšenia rýchlosti
uzávierky, clony a expozície.
(0.5 EV/0.3 EV)
Priority setup
Nastavuje, či sa má uvoľniť spúšť aj v prípade, keď
zaostrenie nie je potvrdené v režime automatického
zaostrovania.
(AF/Release)
AF w/ shutter
Nastavuje, či sa má aktivovať automatické zaostrovanie
čiastočným stlačením tlačidla spúšte. Je to vhodné, ak
chcete zaostrenie a expozíciu upraviť samostatne.
(On/Off)
40
Funkcie volené tlačidlom MENU
AEL w/ shutter
Nastavuje, či sa má upraviť expozícia čiastočným
stlačením tlačidla spúšte. Je to vhodné, ak chcete
zaostrenie a expozíciu upraviť samostatne.
(On/Off)
Memory (208)
Registruje kombinácie často používaných režimov a
nastavení a umožňuje ľahko vyvolať tieto kombinácie
pomocou prepínača režimu.
(1/2/3)
Ponuka snímania videozáznamov
Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
(171)
Umožňuje vybrať kvalitu a veľkosť rámčeka nahratého
videozáznamu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (64)
Nastavuje funkciu SteadyShot na nahrávanie
videozáznamov.
(On/Off)
AF Tracking
Duration (168)
Nastavuje citlivosť sledovania funkcie automatického
zaostrenia pre nahrávanie videozáznamov.
(High/Mid/Low)
Auto Slow Shutter Nastavuje, či sa má počas nahrávania videozáznamov
(169)
automaticky nastaviť nižšia rýchlosť uzávierky, keď sa
objekt nachádza v tmavom prostredí.
(On/Off)
Silent
Priraďuje tichému multifunkčnému ovládaču
Controller (34, 35) požadovanú funkciu na nahrávanie videozáznamov.
(Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF area/
Exposure Comp./ISO/Metering Mode/Shutter Speed/
Aperture)
Audio Recording
(174)
Nastavuje, či sa má pri snímaní videozáznamov nahrávať
aj zvuk.
(On/Off)
Wind Noise
Reduct. (175)
Redukuje šum počas nahrávania videozáznamov.
(On/Off)
41
Zoznam funkcií
File Format (170)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Audio Rec Level
(172)
Upravuje hlasitosť nahrávaného zvuku.
(0 až 31)
Audio Level
Display (173)
Určuje, či sa má zobraziť hlasitosť zvuku.
(On/Off)
Audio Output
Timing (174)
Poskytuje opatrenia na redukciu ozveny pre nahrávanie
videozáznamov.
(Live/Lip Sync)
Ponuka Vlastné
Eye-Start AF
Nastavuje, či sa má pri pozeraní do hľadáčika používať
automatické zaostrovanie.
(On/Off)
FINDER/LCD
Setting (196)
Nastavuje metódu na prepínanie medzi hľadáčikom a
displejom LCD.
(Auto/Manual)
Red Eye
Reduction
Redukuje efekt červených očí počas použitia blesku.
(On/Off)
Release w/o Lens Nastavuje možnosť otvárania uzávierky, keď nie je
(192)
pripojený objektív.
(Enable/Disable)
S. Auto Cont.
Shooting (75)
Nastavuje, či sa má snímať nepretržite v režime Superior
Auto.
(Auto/Off)
S. Auto Image
Extract. (76)
Nastavuje, či sa majú uložiť všetky zábery, ktoré boli
nepretržite nasnímané v režime Superior Auto.
(Auto/Off)
Grid Line (192)
Nastavuje zobrazenie mriežky na umožnenie zarovnania
pri štrukturálnom prehľade.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Auto Review (192) Zobrazuje zachytený záber po automatickom nasnímaní.
Môžete nastaviť časový interval zobrazenia záberu.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
42
Funkcie volené tlačidlom MENU
DISP
Button(Monitor)
(95)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
obrazovku displeja LCD, ktoré možno vybrať stlačením
tlačidla DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP
Button(Finder)
(95)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
hľadáčik, ktoré možno vybrať stlačením tlačidla DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
AF Range Control Nastavuje, či sa má po aktivovaní funkcie ovládania
Assist
rozsahu automatického zaostrenia zobraziť pomocou
pomocnej oblasti stav, že objekt na displeji sa nachádza v
rámci rozsahu zaostrenia (k dispozícii iba po nasadení
kompatibilného objektívu AF-D).
(On/Off)
Peaking Level
(113)
Zvýrazňuje obrysy v rozsahu zaostrenia konkrétnou
farbou.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
(113)
Nastavuje farbu, ktorú používa funkcia zaostrenia.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
(97)
Nastavuje, či sa zobrazí efekt funkcie na obrazovke, ako
je napríklad efekt hodnoty kompenzácie expozície.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of AEL
button (193)
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu AEL.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
43
Zoznam funkcií
AF RANGE Button Vyberie funkciu používanú s tlačidlom AF RANGE.
(107)
(AF Range Control/In-Camera Guide)
Funkcie volené tlačidlom MENU
ISO Button (194)
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu ISO.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
AF/MF button
(194)
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu AF/MF.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
Custom button
(194)
Priraďuje tlačidlu vlastných nastavení požadovanú
funkciu.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
Preview Button
(194)
Priraďuje tlačidlu ukážky požadovanú funkciu.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
44
Funkcie volené tlačidlom MENU
Vyberie funkciu používanú s tlačidlom
.
(Smart Telecon./Focus Magnifier/Zoom)
Focus Hold
Button
Nastavuje funkciu tlačidla na zachovanie zaostrenia
objektívu. Po výbere možnosti [Preview Button] sa
priradí funkcia vybratá pomocou položky [Preview
Button].
(Focus Hold/Preview Button)
MOVIE Button
Vyberie vhodný režim pre tlačidlo MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Ctrl dial setup
Nastavuje funkcie predného a zadného ovládacieho
kolieska, keď je režim expozície nastavený na hodnotu
M. Kolieska možno používať na úpravu rýchlosti
uzávierky a clony.
(
SS
F/no./
F/no.
SS)
Dial exp.comp
(118)
Kompenzuje expozíciu pomocou predného alebo
zadného ovládacieho kolieska.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Exp.comp.set
Nastavuje, či sa má kompenzovať expozícia v rámci
dosahu svetla blesku.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Umožňuje vybrať poradie pri snímaní s posunom
expozície a posunom vyváženia bielej farby.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.:
Shading (198)
Kompenzuje zatienenie rohov obrazovky, ktoré je
spôsobené nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Chro. Aber. (198)
Redukuje farebnú odchýlku v rohoch obrazovky, ktorá
je spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion (198)
Kompenzuje deformáciu obrazu na obrazovke, ktorá je
spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Front Curtain
Shutter (194)
Nastavuje, či sa bude používať funkcia elektronickej
prednej uzávierky.
(On/Off)
45
Zoznam funkcií
Smart Telecon.
Button (113, 161)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Face Priority
Tracking (107)
Nastavuje, či sa má preferenčne sledovať určitá tvár, keď
fotoaparát rozpozná túto tvár počas sledovania objektu.
(On/Off)
Face Registration Registruje alebo zmení osobu, ktorej sa priradí priorita
(156)
pri zaostrení.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All)
Ponuka prehrávania
Still/Movie Select
(176)
Umožňuje určiť spôsob zoskupenia prehrávaných
záberov (režim zobrazovania).
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete (187)
Odstraňuje zábery.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show (179)
Zobrazuje prezentáciu.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index (177) Nastavuje počet záberov, ktoré sa zobrazia na jednej
stránke obrazovky registra záberov.
(4 Images/9 Images)
Protect (183)
Chráni záber alebo ruší ochranu záberu.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
(184)
Určuje zábery pre formát DPOF alebo ruší určenie
týchto záberov.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Select Playback
Media (176)
Vyberie zásuvku na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na prehrávanie.
(Slot 1/Slot 2)
Copy (186)
Zduplikuje zábery na pamäťovej karte.
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť pre prehrávanie videozáznamov.
(0 až 7)
Playback Display
(180)
Nastavuje spôsob prehrávania záberu zaznamenaného
na výšku.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
46
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Vyberie zásuvku na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na zaznamenávanie.
(Slot 1/Slot 2)
Recording Mode
(199)
Vyberie spôsob záznamu na pamäťové karty.
(Standard/Simult. Rec (Still)/Simult. Rec (Movie)/Sim.
Rec (Still/Movie)/Sort(JPEG/RAW)/Sort(Still/Movie))
Format (200)
Formátuje sa pamäťová karta.
File Number (200)
Nastavuje metódu slúžiacu na priraďovanie čísel súborov
k statickým záberom a videozáznamom vo formáte MP4.
(Series/Reset)
Folder Name (201) Nastavuje formát priečinka pre statické zábery.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder Zmení vybratý priečinok na ukladanie statických
(201)
záberov a videozáznamov vo formáte MP4.
New Folder (202)
Vytvorí nový priečinok na ukladanie statických záberov
a videozáznamov vo formáte MP4.
Recover Image
DB (202)
Obnovuje súbor databázy záberov a povoľuje
nahrávanie a prehrávanie.
Display Card
Space
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu
a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na
pamäťovú kartu.
Ponuka nastavenia hodín
Date/Time Setup
(61)
Nastavuje dátum a čas, ako aj letný čas.
Area Setting (61)
Nastaví miesto používania fotoaparátu.
Ponuka nastavenia
Menu start
Umožňuje nastaviť predvolenú polohu kurzora v ponuke
na hornú položku alebo naposledy vybratú položku.
(Top/Previous)
47
Zoznam funkcií
Select Recording
Media (54)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Delete confirm.
Nastaví položku [Delete] alebo [Cancel] ako predvolenú
hodnotu na obrazovke potvrdenia odstránenia.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Zobrazí vysvetlenie jednotlivých režimov snímania a tiež
umožňuje vybrať iný režim snímania.
(On/Off)
LCD Brightness
(195)
Nastavuje jas displeja LCD.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright. Nastavuje jas hľadáčika.
(195)
(Auto/Manual)
Viewfinder Color
Temp.
Nastavuje teplotu farby obrazu v hľadáčiku. Nastavením
smerom k hodnote + bude farba studenšia a smerom k
hodnote – bude teplejšia.
(+2 až 0 až –2)
GPS Settings
(205) (len model
SLT-A99V)
Nastavuje funkcie GPS.
Power Save (195)
Nastavuje úroveň odpovede, ktorá sa použije na
aktivovanie režimu šetrenia energie.
(Max/Standard)
Power Saving
Start Time (196)
Nastavuje časový interval, po ktorom sa zapne úsporný
režim Power save.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
(189)
Nastavuje rozlíšenie, keď je fotoaparát pripojený k
televízoru HDMI.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
(191)
Ovláda fotoaparát prostredníctvom televízora, ktorý
podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync.
(On/Off)
HDMI Info.
Display (190)
Zobrazí zábery na obrazovke pripojeného televízora
HDMI bez zobrazenia informácií o nahrávaní.
(On/Off)
Upload Settings*
(203)
Nastavuje, či sa má používať funkcia odovzdávania
fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi.
(On/Off)
48
Funkcie volené tlačidlom MENU
Nastavuje metódu pripojenia USB, ktorá zodpovedá
počítaču alebo zariadeniu USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
(226)
Umožňuje, aby počas pripojenia USB počítač rozpoznal
obidve pamäťové karty.
(Multi/Single)
Audio signals
Nastavuje, či sa po zaostrení alebo pri používaní
samospúšte bude používať pípnutie.
(On/Off)
PAL/NTSC
Selector (iba pre
modely
kompatibilné so
štandardom 1080
50i) (197)
Prehrá videozáznamy nahraté pomocou fotoaparátu na
televízore so systémom NTSC.
(PAL/NTSC)
APS-C Size
Capture (196)
Nastavuje, či sa má nahrávať použitím oblasti
zodpovedajúcej snímaču veľkosti APS-C.
(On/Auto)
AF Micro Adj.
(111)
Umožňuje vykonať jemné nastavenie polohy zaostrenia.
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
* Zobrazuje sa, ak je v zásuvke na pamäťovú kartu SLOT1 vo fotoaparáte
vložená pamäťová karta Eye-Fi.
Version (218)
Language
Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu.
Umožňuje vybrať jazyk.
Cleaning Mode
(250)
Spúšťa režim čistenia na vyčistenie obrazového snímača.
Demo Mode
Nastavuje zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
(On/Off)
Initialize (210)
Obnovuje predvolené hodnoty pre nastavenie.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
49
Zoznam funkcií
USB Connection
(225)
Používanie Sprievodcu funkciami
fotoaparátu
Tlačidlo AF RANGE plní funkciu
Sprievodcu funkciami fotoaparátu aj
funkciu odstránenia.
Pri stlačení tlačidla AF RANGE na
obrazovke Fn alebo na obrazovke
ponuky sa automaticky zobrazí
Pomocník pre aktuálne vybratú
funkciu alebo nastavenie.
Tlačidlo MENU t
Camera Guide]
50
Tlačidlo AF RANGE
3 t [AF RANGE Button] t [In-
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NPFM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Akumulátor sa postupne vybíja, aj keď ho nepoužívate. Ak nechcete
premeškať príležitosť na snímanie, pred používaním ho nabite.
1 Vložte akumulátor do
Príprava fotoaparátu
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje miesto.
51
Nabíjanie akumulátora
2 Zapojte nabíjačku
akumulátora do elektrickej
zásuvky.
Verzia pre USA a Kanadu
Zásuvka
Keď svieti: nabíja sa
Keď zhasne: nabíjanie je dokončené
Doba nabíjania približne 175 minút
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Indikátor CHARGE
Verzia pre iné krajiny a oblasti
ako USA a Kanada
Indikátor CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a
podmienok nabíjania.
• Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozmedzí
od 10 °C do 30 °C. Pri iných teplotách nemusí byť možné efektívne nabitie
akumulátora.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky.
52
Vloženie akumulátora alebo
pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
Fotoaparát je vybavený 2 zásuvkami na pamäťovú kartu. Zásuvku
SLOT1 možno používať s médiami „Memory Stick PRO Duo“ alebo
kartami SD, ale zásuvku SLOT2 iba s kartami SD.
1 Posunutím otváracej páčky
Príprava fotoaparátu
krytu akumulátora otvorte
kryt.
2 Zasuňte akumulátor na
doraz, pričom jeho špičkou
zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku
akumulátora.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt.
4 Posunutím krytu pamäťovej
karty otvorte kryt.
53
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
5 Vložte pamäťovú kartu.
Zásuvka na pamäťovú kartu č. 1
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby so
zacvaknutím zapadla na svoje
miesto.
Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 2
Orezaný roh karty musí byť pri
vkladaní nasmerovaný tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
6 Zatvorte kryt.
Výber zásuvky na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na zaznamenávanie
[Slot 1] je predvolené nastavenie. Zásuvku č. 1 používajte v prípade,
ak toto nastavenie nechcete zmeniť a plánujete používať len jednu
pamäťovú kartu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Select Recording Media] t vyberte
požadovanú zásuvku
• Položku [Select Recording Media] môžete nastaviť aj na obrazovke
rýchlej navigácie (s. 32).
Súčasné zaznamenávanie záberov na obidve pamäťové
karty
Tie isté zábery môžete súčasne zaznamenávať na obidve pamäťové
karty alebo môžete zábery usporiadať na rôzne pamäťové karty podľa
typu záberu (s. 199).
54
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Tlačidlo MENU t
1 t [Recording Mode] t vyberte
požadované nastavenie
Vybratie pamäťovej karty
Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu (s. 19), potom otvorte kryt
pamäťovej karty a zatlačte na pamäťovú kartu.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Kapacita
akumulátora Vysoká
„Battery
exhausted.“
Nízka
Nemôžete
zhotovovať
ďalšie snímky.
Po pripojení zvislej rukoväte (predáva sa samostatne) k fotoaparátu
môžete používať 2 akumulátory vložené v rukoväti. Spolu s
akumulátorom vloženým vo fotoaparáte tak získate 3 akumulátory,
medzi ktorými sa automaticky prepína.
Stav týchto akumulátorov môžete skontrolovať na displeji.
Zostávajúca kapacita akumulátora vloženého vo
fotoaparáte
Zostávajúca kapacita akumulátorov vložených v zvislej
rukoväti
Podrobnosti o zvislej rukoväti nájdete v návode na používanie
dodanom so zvislou rukoväťou.
55
Príprava fotoaparátu
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami
fotoaparátu. Pri používaní sa zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v
percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Vybratie akumulátora z fotoaparátu
Vypnite fotoaparát. Uistite sa, že
fotoaparát prestal vibrovať a že zhasol
displej LCD aj indikátor prístupu.
Potom v smere šípky vysuňte
zaisťovaciu páčku a vyberte
akumulátor. Dajte pozor, aby vám pri
manipulácii nevypadol akumulátor.
56
Zaisťovacia páčka
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Kompatibilné pamäťové karty
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce pamäťové karty.
Nedá sa však zaručiť, že všetky pamäťové karty budú s týmto
fotoaparátom aj fungovať.
Typy pamäťových kariet
Memory Stick PRO Duo
Videozáznamy
Statické VideoV tomto
(funkcia
zábery
záznamy
návode
Simult. Rec)
*1
–
Memory Stick PRO-HG
Duo
*2
*3
*2
*3
Pamäťová karta SDXC
*
*3
2
Príprava fotoaparátu
Pamäťová karta SD
Pamäťová karta SDHC
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• S fotoaparátom nie je možné používať kartu MultiMediaCard.
*1 Médiá „Memory Stick PRO Duo“, ktoré sa zhodujú s modelom Mark2
*2 Karty SD, ktoré spĺňajú triedu Class 4 alebo rýchlejšiu
*3 Karty SD, ktoré spĺňajú triedu Class 10 alebo rýchlejšiu alebo rozhranie
UHS-I (UHS Speed Class1)
Poznámky
• V zásuvke č. 2 nemožno používať médiá „Memory Stick PRO Duo“.
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do
počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a
nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred
pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie
kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k
nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty.
Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k
vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa
používa na pamäťových kartách SDXC.)
57
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu
Kryt prednej strany objektívu
objektívu z fotoaparátu a
odstráňte kryt zadnej strany
objektívu zo zadnej strany
objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
Kryt závitu
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
objektívu
• Pri snímaní zložte predný kryt
Kryt zadnej strany objektívu
objektívu z prednej strany objektívu.
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
značky (montážne značky)
na objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v
smere hodinových ručičiek
tak, aby so zacvaknutím
zapadol na svoje miesto.
Pri nasadzovaní držte objektív rovno.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Keď nasadíte objektív DT alebo v ponuke nastavenia
nastavíte položku
[APS-C Size Capture] na hodnotu [On], záber v režime živého náhľadu sa
zobrazí na celý displej LCD so zorným uhlom veľkosti APS-C. Záber v režime
58
Nasadenie objektívu
živého náhľadu v hľadáčiku sa takisto zobrazí celý, aby ste mohli kompozíciu
alebo efekt skontrolovať na celej obrazovke.
• Ak chcete snímať zábery plnej veľkosti, používajte objektív určený pre
fotoaparáty na snímanie takýchto záberov.
• Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív
prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená
opora.
• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Nedotýkajte sa časti objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia
alebo zaostrenia.
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryty na prednú a
zadnú stranu fotoaparátu a
kryt závitu objektívu na
fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich odstráňte
prach.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a prilipnú k povrchu obrazového snímača
(súčasti, ktorá konvertuje svetlo na elektrický signál), v závislosti od
prostredia snímania sa môžu zobraziť na zábere ako tmavé škvrny.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Avšak objektív pri nasadzovaní alebo snímaní
vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov.
59
Príprava fotoaparátu
Demontáž objektívu
Nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu alebo po inicializácii funkcií sa zobrazí
obrazovka na nastavenie dátumu a času.
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je na displeji
LCD vybratá položka [Enter],
a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
3 Vyberte oblasť pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
60
Nastavenie dátumu a času
4 Vyberte jednotlivé položky
pomocou tlačidiel b/B a
nastavte numerickú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V.
Príprava fotoaparátu
[Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia letného
času.
[Date Format:]: slúži na výber
formátu zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky a
potom stlačte stred multifunkčného voliča.
6 Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter], a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Zrušenie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na
nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších
zapnutiach, musíte použiť ponuku.
Tlačidlo MENU t
1t
[Date/Time Setup] alebo [Area
Setting] (s. 47)
61
Nastavenie dátumu a času
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný
akumulátor (s. 255).
62
Nastavenie uhla displeja LCD
Nastavte displej LCD do uhla,
ktorý vám uľahčí pozeranie.
Príprava fotoaparátu
• Umiestnite prst na ľavú hornú časť
displeja LCD a potiahnite ho
smerom k sebe.
• Displej LCD sa dá vyklopiť do uhla
140° nahor a 180° nadol.
• Displej LCD sa dá otočiť do uhla
180° v smere hodinových ručičiek a
90° proti smeru hodinových ručičiek.
• Keď sa displej LCD nepoužíva,
odporúčame vám, aby ste ho zavreli
tak, že strana s obrazovkou bude
priklopená k fotoaparátu.
Poznámka
• Keď je displej LCD otvorený, očnicové
snímače nemusia fungovať v rôznych
situáciách vrátane snímania z nízkej
polohy. Ak sa pozriete do hľadáčika a
režim zobrazovania sa automaticky
neprepne z monitora na hľadáčik, stlačte
tlačidlo FINDER/LCD.
63
Snímanie jasných záberov bez
otrasov fotoaparátu
Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby
fotoaparátu, ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v
dôsledku čoho dochádza k rozmazaniu záberu.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov
nižšie.
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
V situáciách, v ktorých môže byť
fotoaparát vystavený otrasom, bliká
indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu). V takomto
prípade použite statív alebo blesk.
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu sa nezobrazuje v nasledujúcich
situáciách:
– Keď je nastavený režim expozície M/S alebo počas nahrávania
videozáznamov.
– Keď je nastavený režim zobrazovania na [No Disp. Info.], [Level] alebo
[Histogram]. (s. 95).
Používanie funkcie SteadyShot
Na obmedzenie otrasov fotoaparátu je v tomto fotoaparáte k
dispozícii funkcia SteadyShot. Funkciu SteadyShot možno nastaviť
zvlášť pre snímanie statických záberov a zvlášť pre nahrávanie
videozáznamov.
Pri predvolenom nastavení je funkcia SteadyShot nastavená na
hodnotu [On] na snímanie statických záberov a na hodnotu [Off] na
nahrávanie videozáznamov.
64
Snímanie jasných záberov bez otrasov fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
3 alebo
1 t [SteadyShot] t
vyberte požadované nastavenie
• Funkciu SteadyShot používanú na snímanie statických záberov
môžete nastaviť aj na obrazovke rýchlej navigácie (s. 32).
Poznámky
• Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania a
zamierení fotoaparátu na objekt alebo ak úplne stlačíte tlačidlo uzávierky bez
zastavenia v medzipolohe.
• Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade
to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot.
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu, ktorá
zabráni pohybom fotoaparátu.
V režime hľadáčika
V režime hľadáčika
(zvislá poloha)
V režime displeja LCD
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
65
Príprava fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
Snímanie manžety očnice
Keď pripájate uhlový hľadáčik FDA-A1AM (predáva sa samostatne)
k fotoaparátu, snímte manžetu očnice.
Opatrne stiahnite manžetu
očnice jej stlačením na
bokoch.
• Prsty dajte pod manžetu očnice a
posuňte ju nahor.
Poznámka
• Pri nasadení uhlového hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa samostatne) na
fotoaparát môžete nastavením položky [FINDER/LCD Setting] v ponuke
vlastných nastavení na hodnotu [Manual] a stláčaním tlačidla FINDER/LCD
prepínať medzi zobrazením v hľadáčiku a na displeji LCD. Odporúča sa
nastaviť položku [Eye-Start AF] na hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať
očnicové snímače umiestnené pod hľadáčikom.
66
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
Režim „Auto Mode“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
1 Nastavte prepínač režimov
na hodnotu
Mode).
(Auto
• Otáčajte prepínač režimov, pričom
podržte stlačené tlačidlo uzamknutia
prepínača režimov v strede tohto
prepínača.
snímaný objekt v hľadáčiku.
Oblasť automatického zaostrenia
3 Keď sa používa objektív s
transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora a
potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
4 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor z alebo indikátor
(indikátor zaostrenia) (s. 102).
67
Snímanie a prezeranie záberov
2 Držte fotoaparát a sledujte
Snímanie statických záberov
5 Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte. Zaznie
zvuk spúšte.
68
Nahrávanie videozáznamov
1 Ak chcete spustiť
Tlačidlo MOVIE
nahrávanie, stlačte tlačidlo
MOVIE.
2 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo
MOVIE.
Poznámky
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky fotoaparátu a
objektívu v prevádzke. Pomocou tichého multifunkčného ovládača môžete
znížiť prevádzkové zvuky voliča pri úpravách, ktoré potrebujete vykonať
(s. 35). Nahrávanie zvuku môžete vypnúť nastavením funkcie [Audio
Recording] na hodnotu [Off] (s. 174).
• Doba nepretržitého nahrávania videozáznamu môže byť kratšia, čo závisí od
teploty okolitého prostredia alebo od stavu fotoaparátu. Pozrite si časť
„Poznámky k nepretržitému nahrávaniu videozáznamov“.
• Keď sa zobrazuje ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu poklesne.
69
Snímanie a prezeranie záberov
• Nahrávanie videozáznamov je
možné spustiť z ľubovoľného režimu
expozície.
• Zaostrenie fotoaparátu sa v režime
automatického zaostrovania
upravuje priebežne pomocou
funkcie [Continuous AF] (s. 100).
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky. Ak ich chcete
nastaviť na konkrétne hodnoty,
nastavte ich po nastavení prepínača
režimov na hodnotu
(Videozáznam) (s. 168).
Prehrávanie fotografií
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na multifunkčnom voliči vyberte
záber.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte stred multifunkčného
voliča.
Používanie multifunkčného voliča,
Počas prehrávania videozáznamov zadného ovládacieho kolieska a
tlačidla DISP
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania
z
Rýchle prevíjanie dopredu
B
Rýchle prevíjanie dozadu
b
Pomalé prevíjanie dopredu
Otočte zadné ovládacie koliesko
doprava počas pozastavenia.
Pomalé prevíjanie dozadu
Otočte zadné ovládacie koliesko
doľava počas pozastavenia.
• Videozáznam sa prehráva po
jednotlivých snímkach.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
Tlačidlo DISP (Displej)
Poznámka
• Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na
tomto fotoaparáte.
70
Prehrávanie fotografií
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami
Ak chcete prehrávať statické zábery, nastavte funkciu [Still/Movie
Select] na možnosť [Folder View(Still)]. Ak chcete prehrávať
videozáznamy, nastavte funkciu [Still/Movie Select] na možnosť
[Folder View(MP4)] alebo [AVCHD View] podľa formátu súboru.
Tlačidlo MENU t
požadovaný režim
1 t [Still/Movie Select] t vyberte
Snímanie a prezeranie záberov
71
Vymazávanie záberov
Pred vymazaním fotografie vytvorte jej kópiu alebo sa rozhodnite, či
chcete fotografiu zachovať. Fotografie, ktoré chcete zachovať,
skopírujte ešte skôr, než ich vymažete z fotoaparátu.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
72
Výber režimu snímania
Výber režimu snímania
Otáčajte prepínač režimov,
pričom podržte stlačené
tlačidlo uzamknutia prepínača
režimov v strede tohto
prepínača.
Vo fotoaparáte sú k dispozícii nasledujúce režimy snímania:
(Auto
Mode) (74)
Umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné objekty za
ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví
nastavenia.
(Aperture
Priority) (84)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty
clony pomocou predného alebo zadného ovládacieho
kolieska.
(Shutter
Priority) (87)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
uzávierky pomocou predného alebo zadného
ovládacieho kolieska.
(Manual
Exposure) (88)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou predného alebo zadného ovládacieho kolieska.
1/2/3 (208)
Vyvolá nastavenie vopred zaregistrované v položke
[Memory] v ponuke snímania statických záberov
.
(Scene
Selection) (76)
Umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné objekty za
ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
(Sweep
Panorama) (79)
Umožňuje vytvárať panoramatické snímky
skombinovaním viacerých záberov.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
(82)
Umožňuje nepretržité snímanie, kým je tlačidlo spúšte
úplne stlačené. Fotoaparát zaznamenáva zábery
nepretržite s maximálnou rýchlosťou 10 alebo 8 záberov
za sekundu.
73
Výber režimu snímania
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
(83)
expozíciou (tak rýchlosť uzávierky, ako aj hodnotu
clony). Ostatné nastavenia možno upraviť manuálne.
Výber režimu snímania
(Movie) (69,
167)
Umožňuje snímanie videozáznamov s manuálne
upravenou expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti
uzávierky aj clony).
• Keď chcete zmeniť fungovanie vybratého režimu (s. 32, 36), stlačte
tlačidlo Fn.
Výber požadovaného režimu otáčaním prepínača
režimov
Keď otočíte prepínač režimov, môžete zobraziť vysvetlenie
príslušného režimu snímania a zmeniť fungovanie vybratého režimu.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Mode Dial Guide] t [On]
2 Pomocou prepínača režimov vyberte požadovaný
režim snímania
Zobrazí sa vysvetlenie vybratého režimu.
3 Stlačte stred multifunkčného voliča.
4 Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči
vyberte požadovaný režim.
Auto Mode
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Auto
Mode) (s. 73).
• Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte iný režim.
2 Nasmerujte fotoaparát na objekt, upravte zaostrenie a
nasnímajte objekt.
74
Výber režimu snímania
(Intelligent
Auto)
Fotoaparát vyhodnotí situáciu a na základe toho upraví
nastavenia.
(Superior
Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky
snímania a automaticky nastavuje zodpovedajúce
nastavenie. Fotoaparát uloží 1 zodpovedajúci záber tak,
že podľa potreby skombinuje alebo oddeľuje zábery.
Auto)
Rozpoznávanie scén
Ikona rozpoznanej scény
Funkcia snímania
Počet záberov,
ktoré sa majú nasnímať
Nastavenie nepretržitého snímania v režime Superior
Auto
Tlačidlo MENU t
1 t [S. Auto Cont. Shooting] t vyberte
požadované nastavenie
75
Výber režimu snímania
Keď fotoaparát rozpozná objekt a
upraví svoje nastavenia vzhľadom na
podmienky snímania, na displeji sa
zobrazia nasledujúce informácie:
ikona rozpoznanej scény a počet
zhotovovaných záberov. V režime
Superior Auto sa tiež zobrazí
príslušná funkcia snímania pre
rozpoznaný typ scény.
Scéna rozpoznaná fotoaparátom:
(Night Scene),
(Hand-held
Twilight),
(Landscape),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Tripod Night Scene),
(Backlight),
(Macro),
(Night Portrait),
(Spotlight), (Low Brightness),
(Baby)
Funkcia snímania: Cont. Shooting,
Slow Sync., Auto HDR, Daylight
Sync., Slow Shutter, Hand-held
Twilight
Výber režimu snímania
Výber spôsobu ukladania pre zaznamenané zábery v
režime Superior Auto
Pri nepretržitom snímaní môžete vybrať spôsob ukladania, ktorý
fotoaparátu umožňuje uložiť 1 zodpovedajúci záber z množstva
nepretržite snímaných záberov alebo uložiť všetky zábery.
Tlačidlo MENU t
1 t [S. Auto Image Extract.] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Aj pri nastavení funkcie [S. Auto Image Extract.] na hodnotu [Off] s vybratou
možnosťou [Hand-held Twilight] z režimu rozpoznanej scény sa uloží 1
kombinovaný záber.
• Ak je funkcia [Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo [RAW & JPEG],
ovplyvní sa tým výkon.
Scene Selection
Tento režim je vhodný na:
z snímanie s vopred nastaveným režimom podľa scény.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Scene
Selection) (s. 73).
• Ak chcete zmeniť scénu, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte inú scénu.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
76
Výber režimu snímania
(Portrait)
Rozmazáva pozadie a zvyšuje
ostrosť objektu. Jemne reprodukuje
odtiene pokožky.
• Ak chcete viac rozmazať pozadie,
nastavte objektív do polohy
teleobjektívu.
• Živší obrázok môžete nasnímať zaostrením na oko,
ktoré je bližšie k objektívu.
• Pomocou tienidla objektívu môžete snímať objekty v
protisvetle.
• Pomocou funkcie redukcie efektu červených očí
môžete odstrániť efekt sčervenania objektu od blesku
(s. 42).
(Macro)
Umožňuje zhotovovať makrosnímky
objektov, ako sú kvety alebo jedlo.
• Ak chcete snímať bližší objekt,
použite makroobjektív (predáva
sa samostatne).
• Pri snímaní objektu vo
vzdialenosti menšej ako 1 m nastavte režim blesku na
hodnotu [Flash Off].
• Pri snímaní v režime makro nebude funkcia
SteadyShot plne funkčná. Lepšie výsledky dosiahnete,
ak použijete statív.
• Najkratšia ohnisková vzdialenosť sa nemení.
(Landscape)
Sníma celú scenériu s dokonalým
zaostrením a živými farbami.
• Ak chcete zvýrazniť otvorenosť
scenérie, nastavte objektív do
širokouhlej polohy.
(Sunset)
Nádherne nasníma červenú žiaru
západu slnka.
77
Výber režimu snímania
(Sports Action) Sníma objekt v pohybe s vysokou
rýchlosťou uzávierky tak, že objekt
vyzerá, ako keby sa ani nehýbal.
Fotoaparát sníma zábery
nepretržite, kým je stlačené tlačidlo
spúšte.
• Stlačte tlačidlo spúšte do strednej polohy a podržte ho
až do správneho momentu.
Výber režimu snímania
(Night Scene)
(Hand-held
Twilight)
Sníma vzdialené nočné scenérie bez
straty nočnej atmosféry okolitých
objektov.
• Nakoľko je rýchlosť uzávierky
pomalá, odporúčame používať
statív.
• Záber sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne
tmavá nočná scéna.
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou
šumu a rozmazania bez použitia
statívu. Snímajú sa dávky snímok a
potom sa použije spracovanie
záberov, ktoré znižuje rozmazanie
objektu, roztrasenie fotoaparátu a
šum.
• Zníženie rozmazania je v režime [Hand-held Twilight]
menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad
dlaždice, a objektov s nízkym kontrastom, ako je
napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad
vlny alebo vodopády
• V prípade použitia funkcie [Hand-held Twilight] sa
môže vyskytnúť blokový šum, ak sa používa blikajúci
svetelný zdroj svetla, ako je napríklad osvetlenie
fluorescenčnými lampami.
(Night Portrait) Sníma portréty v nočných
kompozíciách. Pripojte a odpáľte
blesk.
• Nakoľko je rýchlosť uzávierky
pomalá, odporúčame používať
statív.
Technika fotografovania
• Ak chcete získať kvalitnejšie zábery, nastavte prepínač režimu na
hodnotu P, A, S alebo M a použite funkciu kreatívneho štýlu
(s. 143). V takýchto prípadoch môžete upraviť expozíciu, ISO atď.
78
Výber režimu snímania
Poznámky
• Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je
napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k dispozícii.
• Blesk je pre každý z režimov výberu scény nastavený na hodnotu [Autoflash]
alebo na hodnotu [Flash Off]. Tieto nastavenia môžete zmeniť (strany 127 a
132).
Sweep Panorama
Tento režim je vhodný na:
z snímanie rozľahlejších scenérií alebo vysokých budov s
dynamickou kompozíciou.
(Sweep
Výber režimu snímania
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Panorama).
2 Nasmerujte fotoaparát na objekt, pre ktorý chcete
upraviť jas a zaostrenie, a stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
3 Nasmerujte fotoaparát na
okraj kompozície, pričom
tlačidlo spúšte podržte
stlačené do polovice.
Táto časť sa nenasníma
4 Zatlačte spúšť na doraz.
79
Výber režimu snímania
5 Posúvajte fotoaparát ku
koncu a postupujte podľa
pokynov na displeji.
Panel usmernenia
Poznámky
• Ak sa vám za daný čas nepodarí posúvať alebo nakláňať fotoaparát tak, aby
ste zachytili celý objekt, v zostavenom zábere sa zobrazí sivá oblasť. Ak k
tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo zaznamenať celý
panoramatický záber.
• Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa
nezaznamenajú plynulo. Keď snímate, pri posúvaní fotoaparátu po scéne
nenakláňajte fotoaparát dopredu a dozadu ani doľava a doprava.
• Pri zhoršených svetelných podmienkach môžu byť panoramatické zábery
rozmazané alebo sa nemusia vôbec zaznamenať.
• V prostredí s blikajúcim svetlom, ako je napríklad fluorescenčné svetlo, nie je
jas ani farba kombinovaného záberu všade na rovnakej úrovni.
• Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia celej panoramatickej snímky a uhla
výrazne líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu
pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte
uhol uzamknutia a zopakujte snímanie.
• Funkcia Sweep Panorama nie je vhodná pri snímaní:
– pohybujúcich sa objektov.
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu.
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice, a objektov s
nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik.
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
– objektov v scénach so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom,
ktoré je výrazne jasnejšie než okolité prostredie.
• Snímanie pomocou funkcie Sweep Panorama sa môže prerušiť v nasledujúcich
situáciách:
– ak fotoaparát posúvate alebo nakláňate príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
– ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu.
• Fotoaparát pokračuje v snímaní pomocou funkcie Sweep Panorama a spúšť
pokračuje v cvakaní až do konca snímania.
• Funkcie [Auto Port. Framing] a priblíženia fotoaparátu nemožno použiť.
80
Výber režimu snímania
Tip na snímanie v režime Sweep Panorama
Fotoaparát posúvajte alebo nakláňajte Zvislý
po obvode oblúka konštantnou
smer
rýchlosťou a v tom istom smere, ktorý
sa zobrazuje aj na obrazovke. Funkcia
[Sweep Panorama] je vhodnejšia pre
statické objekty než pre objekty v
pohybe.
Vodorovný smer
Polomer tak krátky,
ako je to len možné
Zmena veľkosti záberu
Môžete vybrať veľkosť záberu: Tlačidlo MENU t
[Panorama: Size].
1t
Nastavenie smeru posúvania alebo nakláňania
Môžete nastaviť smer posúvania alebo nakláňania fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Panorama: Direction] t vyberte
požadované nastavenie
Posúvanie panoramatických záberov (prehrávanie s
posúvaním)
Vyberte panoramatický záber a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ešte raz stlačte toto tlačidlo.
Panoramatický záber môžete posúvať stláčaním tlačidiel v/V/b/B
počas pozastavenia.
81
Výber režimu snímania
• Pri používaní funkcie Sweep Panorama sa odporúča používať
širokouhlý objektív.
• Pri používaní širokouhlého objektívu s veľkou ohniskovou
vzdialenosťou posúvajte alebo nakláňajte fotoaparát pomalšie.
• Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť
zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej farby.
• Ak sú pozdĺž okraja obrazovky sústredené výrazne sa odlišujúce
tvary alebo rozmanitá scenéria, zostavovanie záberu môže zlyhať. V
takýchto prípadoch upravte kompozíciu snímok tak, aby sa takáto
sekcia nachádzala v strede záberu, a zopakujte snímanie.
Výber režimu snímania
Tele-zoom Cont. Priority AE
Snímky môžete zaznamenávať pomocou vysokorýchlostného
nepretržitého snímania zachytávaním úzkej stredovej oblasti snímky.
Tento režim je vhodný na:
z nepretržité snímanie rýchlo sa pohybujúceho objektu, ktoré
vám umožňuje zachytiť určitý okamih,
z snímanie výrazu dieťaťa, ktorý sa neustále mení z okamihu na
okamih.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Tele-
zoom Cont. Priority AE) (s. 73).
• Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte iný režim.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekty.
• Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte úplne stlačené.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Snímky sa zaznamenávajú nepretržite maximálnou
rýchlosťou 10 záberov za sekundu pri približne 2,3násobnom priblížení pri záberoch v plnej veľkosti alebo
pri približne 1,5-násobnom priblížení pri záberoch s
veľkosťou APS-C.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Snímky sa zaznamenávajú nepretržite maximálnou
rýchlosťou 8 záberov za sekundu pri približne 1,5násobnom priblížení pri záberoch v plnej veľkosti. Pri
záberoch s veľkosťou APS-C sa snímky zaznamenajú s
plným zorným uhlom.
Techniky fotografovania
• Keď je funkcia [Focus Mode] nastavená na inú hodnotu než [Singleshot AF], nastaví sa hodnota clony F3.5 (ak je maximálna hodnota
clony objektívu väčšia ako F3.5, nastaví sa maximálna hodnota
clony). Možno však upraviť citlivosť ISO. Počas snímania sa naďalej
upravuje zaostrenie a expozícia.
82
Výber režimu snímania
• V režime manuálneho zaostrenia alebo pri nastavení funkcie [Focus
Mode] na hodnotu [Single-shot AF] môžete nastaviť citlivosť ISO a
clonu. Pri výbere možnosti [Single-shot AF] sa zaostrenie pevne
nastaví pri prvom zábere.
Poznámky
• Keď má úroveň priblíženia hodnotu ×2,3, veľkosť záberov sa nastaví na veľkosť
S, a keď má úroveň priblíženia hodnotu ×1,5, veľkosť záberov sa nastaví na
veľkosť M alebo S.
• Rýchlosť uzávierky sa v závislosti od nastavenia citlivosti ISO alebo hodnoty
clony zníži. V dôsledku toho sa môže znížiť rýchlosť nepretržitého snímania.
• Funkcia rozpoznávania tvárí je vypnutá.
• Ak je vybratá funkcia [Auto HDR], proces DRO sa dočasne spúšťa podľa
nastavenia funkcie DRO.
• Keď je vybratý režim
, položku [Quality] nemôžete nastaviť na hodnotu
[RAW] ani [RAW & JPEG].
Výber režimu snímania
Program Auto
Tento režim je vhodný na:
z Použitie automatickej expozície pri ponechaní vlastných
nastavení pre citlivosť ISO, kreatívny štýl, optimalizáciu
dynamického rozsahu atď.
1 Prepínač režimu nastavte na P.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie
(strany 99 až 166).
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
83
Výber režimu snímania
Posun programu
Kombináciu hodnôt rýchlosti
uzávierky a clony so správnou
expozíciou, ktorú vybral fotoaparát,
môžete dočasne zmeniť.
Otáčaním predného alebo zadného
ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú kombináciu tak, aby sa
dosiahlo zaostrenie.
Hodnota indikovaného režimu
expozície sa zmení na hodnotu „P*“.
Aperture Priority
Tento režim je vhodný na:
z Dokonalé zaostrenie objektu a rozostrenie všetkého, čo sa
nachádza pred a za objektom. Otvorením clony sa zúži rozsah
zaostrenia. (Hĺbka ostrosti bude menšia.)
z Snímanie hĺbky scenérie. Zúžením clony sa rozšíri rozsah
zaostrenia. (Hĺbka ostrosti bude väčšia.)
1 Prepínač režimu nastavte na A.
84
Výber režimu snímania
2 Pomocou predného alebo
zadného ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
Výber režimu snímania
• Menšie clonové číslo: Popredie a
pozadie objektu sú rozostrené.
Väčšie clonové číslo: objekt je
zaostrený spolu jeho popredím aj
pozadím.
• Rozmazanie záberu nemožno
skontrolovať na displeji LCD ani v
hľadáčiku. Skontrolujte
zaznamenanú fotografiu a upravte
clonu.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky upraví na dosiahnutie správnej
expozície.
Techniky fotografovania
• Rýchlosť uzávierky môže byť pomalšia v závislosti od hodnoty
clony. Keď je rýchlosť uzávierky pomalšia, použite statív.
• Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo
objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív).
• Pomocou tlačidla ukážky môžete skontrolovať približné rozmazanie
záberu ešte predtým, než ho zaznamenáte.
85
Výber režimu snímania
Kontrola rozmazania pozadia (tlačidlo ukážky)
Na displeji LCD a v hľadáčiku sa
zobrazuje záber zachytený s najširšou
clonou. Zmena clony ovplyvňuje
ostrosť záberu objektu, vďaka čomu sa
vytvárajú nezrovnalosti medzi
ostrosťou záberu pred jeho
Tlačidlo ukážky
nasnímaním a ostrosťou skutočného
záberu.
Počas stláčania tlačidla ukážky môžete
zobraziť záber s clonou používanou pri
skutočnom zábere, takže môžete
skontrolovať približnú ostrosť objektu
pred nasnímaním.
• Po upravení zaostrenia stlačte tlačidlo ukážky.
• V režime ukážky môžete upraviť clonu.
Vo fotoaparáte sú k dispozícii 2 režimy ukážky:
[Shot. Result Preview]: zohľadní sa aj účinok funkcie DRO alebo
hodnota rýchlosti uzávierky.
[Aperture Preview] (predvolené nastavenie): zohľadní sa iba hodnota
clony.
Tlačidlo MENU t
4 t [Preview Button] t vyberte
požadované nastavenie
(Funkciu môžete nastaviť aj pomocou položky [Func. of AEL
button]/[ISO Button]/[AF/MF button]/[Custom button].)
Poznámka
• V závislosti od hodnoty rýchlosti uzávierky môže byť ukážkový záber tmavší.
Zábery však môžete zaznamenávať v súlade s nastaveným jasom.
86
Výber režimu snímania
Shutter Priority
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie objektu v pohybe v danom časovom momente.
Pomocou väčšej rýchlosti uzávierky môžete nasnímať pohyb s
dokonalou ostrosťou.
z Sledovanie pohybu na vyjadrenie dynamiky a pohybu.
Pomocou pomalšej rýchlosti uzávierky môžete snímať objekt v
pohybe s pohybovou stopou.
1 Prepínač režimu nastavte na S.
Výber režimu snímania
2 Pomocou predného alebo
zadného ovládacieho
kolieska vyberte rýchlosť
uzávierky.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky
sa nedosiahla správna expozícia,
hodnota clony bude blikať. V
takýchto prípadoch upravte rýchlosť
uzávierky znova.
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky upraví na dosiahnutie správnej expozície.
87
Výber režimu snímania
Techniky fotografovania
• Keď je rýchlosť uzávierky pomalšia, použite statív.
• Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO.
Poznámky
• V režime priority rýchlosti uzávierky sa nezobrazuje indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu).
• Čím vyššia je citlivosť ISO, tým výraznejší je šum.
• Ak rýchlosť uzávierky dosahuje hodnotu 1 sekundy alebo vyššiu, šum sa
redukuje (Long Exposure NR) po celý čas, ako je uzávierka otvorená po
snímaní. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
Manual Exposure
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie s požadovaným nastavením expozície úpravou
rýchlosti uzávierky aj clony.
1 Prepínač režimu nastavte na M.
88
Výber režimu snímania
2 Otočením predného
ovládacieho kolieska upravte
rýchlosť uzávierky a
otočením zadného
ovládacieho kolieska upravte
clonu.
Citlivosť ISO
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
89
Výber režimu snímania
• Fotoaparát umožňuje, aby ste v
režime manuálnej expozície nastavili
citlivosť ISO na hodnotu [AUTO].
Po nastavení citlivosti ISO na
hodnotu [AUTO] sa citlivosť ISO
upraví tak, aby sa dosiahla správna
expozícia podľa kombinácie
rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
• Keď nastavíte citlivosť ISO na
hodnotu [AUTO] a fotoaparát zistí,
že pomocou vybratej hodnoty sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota citlivosti ISO bude blikať. V
takýchto prípadoch upravte rýchlosť
uzávierky alebo hodnotu clony
znova.
Výber režimu snímania
3 Po nastavení expozície
Displej LCD
nasnímajte fotografiu.
• Keď je citlivosť ISO nastavená na
inú hodnotu ako [AUTO],
skontrolujte hodnotu expozície
pomocou stupnice MM (merané
manuálne)*.
Smerom k značke +: Fotografia
bude jasnejšia.
Smerom k značke –: Fotografia bude
tmavšia.
* Keď je fotoaparát v režime M,
zobrazí hodnotu nedostatočnej
alebo nadmernej kompenzácie
podľa správnej expozície. Hodnota
sa zobrazuje ako číslo na obrazovke
LCD a na stupnici EV v hľadáčiku.
Merané manuálne
Obraz v hľadáčiku
Merané manuálne
Poznámka
• V režime manuálnej expozície sa nezobrazuje indikátor
na otrasy fotoaparátu).
(upozornenie
Manuálny posun
Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť bez
zmeny nastavenej expozície.
Otočením predného alebo zadného
ovládacieho kolieska počas stlačenia
tlačidla AEL môžete vybrať
kombináciu hodnoty rýchlosti
uzávierky a clony.
Tlačidlo AEL
90
Výber režimu snímania
BULB
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohybových stôp svetiel, napríklad ohňostroja.
z Snímanie pohybových stôp hviezd.
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Otáčajte predným ovládacím
kolieskom doľava, kým sa
nezobrazí indikátor [BULB].
Výber režimu snímania
• Keď sa citlivosť ISO nastaví na
hodnotu [AUTO], výber položky
[BULB] nastaví citlivosť ISO na
hodnotu [100].
BULB
3 Otočením zadného
ovládacieho kolieska
nastavte clonu (clonové
číslo).
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
91
Výber režimu snímania
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Techniky fotografovania
• Použite statív.
• Pri snímaní ohňostroja a podobných záberov v režime manuálneho
zaostrenia nastavte zaostrenie na nekonečno. Keď pozícia
nekonečna objektívu nie je známa, najprv nastavte zaostrenie na
ohňostroj, ktoré je nastavené v rovnakej všeobecnej oblasti, a
potom ho nasnímajte.
• Použite bezdrôtový diaľkový ovládač (predáva sa samostatne)
(s. 125). Stlačením tlačidla SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači spustíte snímanie v režime BULB a opätovným stlačením
tlačidla snímanie v režime BULB zastavíte. Nie je potrebné stlačiť a
podržať stlačené tlačidlo SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači.
• Ak používate diaľkový ovládač (predáva sa samostatne), ktorý je
vybavený funkciou uzamknutia tlačidla spúšte, uzávierku môžete
pomocou diaľkového ovládača ponechať otvorenú.
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot (s. 64).
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) pre
dobu otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní. Ak chcete pred kvalitou snímky uprednostniť
načasovanie snímania, nastavte položku [Long Exposure NR] na hodnotu
[Off] (s. 165).
• Keď aktivujete uzávierku pre úsmev alebo automatické HDR alebo keď je
funkcia [Picture Effect] nastavená na hodnotu [HDR Painting] alebo na
hodnotu [Rich-tone Mono.], nemôžete nastaviť rýchlosť uzávierky na hodnotu
[BULB].
• Ak sa uzávierka pre úsmev, automatické HDR alebo nastavenie [HDR
Painting] či [Rich-tone Mono.] funkcie [Picture Effect] používa s rýchlosťou
uzávierky nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne
nastaví na 30 sekúnd.
92
Výber režimu snímania
• Odporúča sa, aby ste snímanie v režime BULB spustili až po poklese teploty
fotoaparátu a zabránili tak zníženiu kvality obrazu.
Výber režimu snímania
93
Funkcie dostupné pre všetky
režimy snímania
Funkcie, ktoré môžete používať, závisia od vybratého režimu
snímania.
Znak v tabuľke nižšie naznačuje, že funkcia je k dispozícii. Znak –
naznačuje, že funkcia nie je k dispozícii.
Funkcie, ktoré nemôžete použiť, sa na obrazovke zobrazujú sivou
farbou.
Režim
snímania
/
Exposure SelfComp.
timer
(117)
(122)
Cont.
Face
Smile
Shooting Detection Shutter
(122)
(155)
(159)
Auto
Port.
Framing
(157)
–
(74)
–
(76)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(79)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(82)
(83)
(84)
(87)
(88)
–*
(69,
167)
*
* Po nastavení režimu expozície M možno expozíciu kompenzovať,
iba ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO].
94
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Prepnutie obrazovky s
informáciami o snímaní (DISP)
Pri predvolenom nastavení sa po
každom stlačení tlačidla DISP zmení
displej s informáciami o snímaní
nasledujúcim spôsobom.
Tlačidlo DISP
For viewfinder
No Disp. Info.
Level
Histogram
Výber režimu obrazovky
Môžete vybrať požadovaný režim obrazovky. Ak obrazovku prepnete
stlačením tlačidla DISP, zobrazia sa iba vybraté obrazovky. Dostupné
obrazovky na zobrazenie na displeji LCD a v hľadáčiku môžete
vybrať samostatne.
1 Tlačidlo MENU t
2 t [DISP Button(Monitor)]
alebo [DISP Button(Finder)]
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči
vyberte požadované zobrazenie a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
95
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
• Všetky informácie môžete zobraziť na displeji alebo si môžete
pozrieť podrobné zobrazenie, pri ktorom sa rýchlosť uzávierky a
hodnota clony zobrazujú ako grafy.
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP)
3 Stlačte tlačidlo MENU.
Graphic Display
V podrobnom zobrazení sa hodnota
rýchlosti uzávierky a clony
znázorňuje v grafe a toto zobrazenie
B
A
obsahuje aj prehľadné informácie o
tom, ako pracuje expozícia.
Ukazovatele na indikátore rýchlosti uzávierky (A) a
indikátore clony (B) označujú aktuálne hodnoty.
Display All Info.
Zobrazí všetky informácie na displeji.
No Disp. Info.
Nezobrazí informácie na displeji.
Level
Digitálny ukazovateľ zarovnania
Vodorovný smer
informuje o tom, či fotoaparát nie je
naklonený nabok, dopredu alebo
dozadu. Ak fotoaparát držíte rovno
v jednom smere, indikátor začne
svietiť na zeleno.
• Chyba digitálneho ukazovateľa
zarovnania je väčšia, ak fotoaparát
Smer spredu
nakloníte príliš dopredu alebo
dozadu
príliš dozadu.
• Naklonenie ±1° môže byť uvedené aj v prípade, ak
fotoaparát držíte takmer úplne rovno.
Histogram
Zobrazí histogram (s. 97).
For viewfinder*
Môžete nastaviť stav displeja LCD, ktorý sa hodí na
používanie s hľadáčikom (s. 26).
* Túto položku možno nastaviť iba po výbere funkcie [DISP Button(Monitor)].
96
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP)
Histogram
Počet pixlov
Histogram predstavuje rozdelenie
jasu, pričom zobrazuje počet pixlov
príslušného jasu na snímke.
Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície.
Oba konce histogramu zobrazujú
preexponovanú alebo podexponovanú
časť. Tieto plochy nemôžete neskôr
obnoviť v počítači. V prípade potreby
upravte expozíciu a nasnímajte
fotografiu znova.
Tma
Svetlo
Sledovanie objektu prostredníctvom objektívu
bez zobrazených efektov
Objekt môžete sledovať cez objektív bez zobrazených efektov, ako je
napríklad kompenzácia expozície, vyváženie bielej, funkcia Creative
Style, obrazový efekt atď.
97
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Poznámky
• Histogram indikuje finálny zaznamenaný záber. Indikuje stav záberu, ktorý
práve sledujete na obrazovke. Histogram sa bude líšiť na základe nastavenia
clony a podobne.
• Histogram sa líši medzi snímaním a prehrávaním v nasledujúcich situáciách:
– Pri blysnutí blesku.
– Ak má objekt nízky jas, napríklad nočná scenéria.
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP)
Tlačidlo MENU t
Effect OFF]
3 t [Live View Display] t [Setting
• Ak je vybratá funkcia [Setting Effect OFF], záber vo formáte Live
View sa v režime M vždy zobrazuje so zodpovedajúcim jasom.
Poznámka
• [Setting Effect OFF] je funkcia, ktorú nemožno nastaviť, keď je režim
expozície nastavený na hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama, Movie alebo
Scene Selection.
98
Úprava zaostrenia
Úprava zaostrenia
K dispozícii sú 2 spôsoby úpravy zaostrenia: automatické
zaostrovanie a manuálne zaostrovanie.
Spôsob prepínania medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním
sa líši v závislosti od objektívu.
Prepnutie na
manuálne
zaostrovanie
Nastavte prepínač
režimu
zaostrovania na
objektíve do
polohy MF.*
Vo fotoaparáte
nastavte režim
[Focus Mode] na
hodnotu [Manual
Focus].
* Keď používate objektívy SSM alebo SAM kompatibilné s funkciou
DMF, môžete režim zaostrovania zmeniť vo fotoaparáte, hoci je
prepínač režimu zaostrovania na objektíve v polohe AF.
Podrobné informácie o objektívoch kompatibilných s funkciou
[Depth Map Assist Continuous AF] a s pomocnou oblasťou funkcie
ovládania rozsahu automatického zaostrenia nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Sony pre vašu oblasť, u predajcu spoločnosti Sony
alebo v miestnom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti
Sony.
99
Úprava zaostrenia
Prepnutie na
Prepínač, ktorý
automatické
sa má použiť
zaostrovanie
Pre objektív je k Objektív
Nastavte prepínač
dispozícii
režimu
prepínač režimu
zaostrovania na
zaostrovania
objektíve do
polohy AF. (Vo
fotoaparáte
nastavte položku
[Focus Mode] na
iný režim ako
[Manual Focus].)
Pre objektív nie Fotoaparát
Vo fotoaparáte
je k dispozícii
nastavte položku
prepínač režimu
[Focus Mode] na
zaostrovania
iný režim ako
[Manual Focus].
Typ objektívu
Úprava zaostrenia
Automatické zaostrovanie
1 Ak sa na objektíve nachádza
prepínač režimu
zaostrovania, nastavte ho do
polohy AF.
2 Tlačidlo Fn t
alebo
(Focus Mode) t iné než
(Manual Focus)
(DMF)
3 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
záber.
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo na
(s. 102).
• Oblasť automatického zaostrenia,
pre ktorú bolo potvrdené zaostrenie,
sa zmení na zelenú.
(Single-shot
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a
zaostrenie sa uzamkne.
(Automatic
Režim zaostrovania sa prepína medzi hodnotami Singleshot AF a Continuous AF podľa pohybu objektu.
Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne. Ak sa objekt
pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní.
(Continuous
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát automaticky ďalej upravovať zaostrenie.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
• Uzamknutie zaostrenia nie je možné použiť.
AF)
AF)
AF)
100
Oblasť automatického
zaostrenia
Indikátor zaostrenia
Úprava zaostrenia
Pomocná oblasť
(Depth Map Okrem funkcie Continuous AF
Assist Continuous fotoaparát pokračuje v zaostrovaní na
AF)
objekt prostredníctvom pomocnej
oblasti. Túto možnosť možno vybrať
iba vtedy, keď je nasadený
kompatibilný objektív.
• Funkcia pomocného automatického
zaostrovania pracuje po tom, ako
Indikátor
fotoaparát zaostrí na objekt
zaostrenia
pomocou 19 oblastí automatického
zaostrenia. Na zostrenie nemôžete
použiť iba pomocnú oblasť.
Techniky fotografovania
Poznámky
• Počas automatického zaostrovania fotoaparátu niektoré objektívy nedovoľujú
dotýkať sa otáčajúceho sa zaostrovacieho prstenca.
• Pomocná oblasť funkcie [Depth Map Assist Continuous AF] nemusí fungovať
správne v týchto prípadoch:
– Pri nedostatku svetla.
– Keď je dynamický režim nastavený na možnosť Hi režimu [Cont. Shooting]
alebo na režim s posunom expozície.
– Keď je režim expozície nastavený na režim Tele-zoom Continuous Priority
AE alebo [Sports Action] v režime Scene Selection.
101
Úprava zaostrenia
• Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť [Single-shot AF].
• Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť [Continuous AF] alebo
[Depth Map Assist Continuous AF].
• Keď chcete zaostriť na objekt, ktorý sa pohybuje zo strany na stranu
alebo nahor a nadol medzi 19 oblasťami automatického zaostrenia,
použite funkciu [Depth Map Assist Continuous AF].
• Ak chcete vybrať oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa má
používať pre zaostrovanie, nastavte položku [AF area] (s. 104).
• Ak chcete zmeniť rýchlosť zaostrenia, nastavte hodnotu [AF drive
speed] (s. 40).
Úprava zaostrenia
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
z svieti
Stav
Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na
fotografovanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený
na fotografovanie.
svieti
Ešte prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná.
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce
objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia
zaostrenia pri snímaní (s. 103) alebo manuálne zaostrenie (s. 112).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich oblasť
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo žiarením, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
• Svetlo okolitého prostredia nie je dostatočné.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
umiestnená na vrchnej
strane fotoaparátu ukazuje
umiestnenie obrazového snímača*. Pri
meraní presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Obrazový snímač je súčasť
fotoaparátu, ktorá konvertuje svetlo
na elektrický signál.
102
Úprava zaostrenia
Poznámka
• Ak sa objekt nachádza bližšie ako je minimálna vzdialenosť snímania určená
pre nasadený objektív, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť
dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom.
Uzamknutie zaostrenia
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrenia a
čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
Zaostrovanie je uzamknuté.
• Nastavte položku [Focus Mode] na
možnosť [Single-shot AF].
2 Držte tlačidlo spúšte
Úprava zaostrenia
čiastočne stlačené a
umiestnite objekt späť do
pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť
kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením spúšte nasnímajte záber.
103
Úprava zaostrenia
AF area
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť
automatického zaostrenia, pre ktorú
bolo potvrdené zaostrenie, sa zmení
na zelenú a ostatné oblasti
automatického zaostrenia zmiznú.
Tlačidlo Fn t
nastavenie
Oblasť automatického zaostrenia
(AF area) t Vyberte požadované
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá z 19 oblastí automatického
zaostrenia sa použije na zaostrenie.
(Zone)
Pomocou multifunkčného voliča vyberte niektorú z
oblastí vľavo, vpravo alebo v strede podľa toho, ktorú z
týchto oblastí chcete aktivovať. Fotoaparát určí, ktorá z
oblastí automatického zaostrenia vo vybratej oblasti sa
použije na zaostrenie.
(Spot)
Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického
zaostrenia v stredovej oblasti.
(Local)
Pomocou multifunkčného voliča vyberte niektorú z 19
oblastí automatického zaostrenia, pre ktorú chcete
aktivovať zaostrenie.
Poznámky
• Ak je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode alebo Scene
Selection, ak sa používa funkcia sledovania objektu alebo ak je aktivovaná
uzávierka pre úsmev, položka [AF area] je pevne nastavená na hodnotu
[Wide] a ďalšie nastavenia nie je možné vybrať.
• Oblasť automatického zaostrovania sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
• Fotoaparát automaticky vyberie pomocnú oblasť. Požadovanú pomocnú
oblasť nemôžete vybrať, ani keď nastavíte možnosť [Local].
104
Úprava zaostrenia
Object Tracking
Sleduje pohybujúci sa objekt. Pri predvolených nastaveniach, keď je
položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [Continuous AF] alebo
[Depth Map Assist Continuous AF], bude fungovať možnosť
[On(Tracking focus w/ shutter)].
1 Nastavte položku [Focus Mode] na možnosť
[Continuous AF] alebo [Depth Map Assist Continuous
AF] (s. 100).
2 Tlačidlo Fn t
(Object Tracking) t [On(Tracking
focus w/ shutter)]
3 Stlačte tlačidlo spúšte do
Pri čiastočnom stlačení a podržaní
spúšte bude fotoaparát automaticky
ďalej upravovať zaostrenie. Po
zaostrení sa farba zacieľovacieho
rámčeka zmení na zelenú.
Zacieľovací rámček
4 Stlačením spúšte nasnímajte objekt.
Keď je oblasť automatického zaostrenia nastavená na možnosť [Wide],
fotoaparát začne sledovať objekt od oblasti, ktorú fotoaparát vyberie
automaticky.
Fotoaparát počas sledovania zaostruje na objekt pomocou všetkých
oblastí.
• Fotoaparát môže začať sledovať objekt od vybratej oblasti, keď je
položka [AF area] nastavená na možnosť [Local] alebo [Zone].
105
Úprava zaostrenia
polovice, aby sa fotoaparát
automaticky zameral na
objekt a sledoval ho.
Úprava zaostrenia
Techniky fotografovania
• Ak chcete snímať osoby, pomocou týchto nastavení môžete
rozpoznať a sledovať tvár osoby: funkcie [Object Tracking]
nastavenej na možnosť [On(Tracking focus w/ shutter)], funkcie
[AF area] nastavenej na možnosť [Wide] a funkcie [Smile/Face
Detect.] nastavenej na možnosť [Face Detection On].
• Keď je objekt na obrazovke živého náhľadu malý, môžete ho
spoľahlivo sledovať tak, že pomocou týchto nastavení obmedzíte
oblasť používanú na zaostrenie na objekt: funkcie [Object Tracking]
nastavenej na možnosť [On(Tracking focus w/ shutter)], funkcie
[AF area] nastavenej na možnosť [Local] alebo [Zone].
Zmena režimu
Tlačidlo Fn t
(Object Tracking) t [On] alebo [Off].
(On)
Stlačte stred multifunkčného voliča na obrazovke s
informáciami o snímaní, aby sa zobrazil zacieľovací
rámček. Zarovnajte zacieľovací rámček s objektom,
ktorý chcete sledovať, a stlačte stred multifunkčného
voliča. Fotoaparát začne sledovať objekt.
Po zaostrení sa farba zacieľovacieho rámčeka zmení na
zelenú. Ak chcete zrušiť funkciu sledovania, znova
stlačte stred príslušného tlačidla.
(Off)
Deaktivuje funkciu Object Tracking.
Poznámky
• Sledovanie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách:
– ak sa objekt pohybuje príliš rýchlo,
– ak je objekt príliš veľký alebo príliš malý,
– ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný,
– ak sa objekt nachádza v tmavom prostredí,
– ak sa osvetlenie okolitého prostredia mení.
• Funkcia sledovania objektu sa nemôže použiť, ak je režim expozície nastavený
na hodnotu Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous Priority AE alebo na
hodnotu [Hand-held Twilight] v rámci funkcie Scene Selection, ak sa používa
inteligentný telekonvertor alebo ak je vybratá funkcia manuálneho zaostrenia.
• Ak sa objekt prestane zobrazovať na obrazovke, fotoaparát ho prestane
sledovať.
106
Úprava zaostrenia
• Funkciu [On(Tracking focus w/ shutter)] možno nastaviť iba v prípade, ak je
funkcia [Focus Mode] nastavená na hodnotu [Continuous AF] alebo [Depth
Map Assist Continuous AF].
• Ak spustíte funkciu Object Tracking, oblasť automatického zaostrovania sa
automaticky nastaví na možnosť [Wide].
Preferenčné sledovanie tváre
Obmedzenie rozsahu automatického zaostrenia
(ovládanie rozsahu automatického zaostrenia)
Môžete obmedziť rozsah automatického zaostrenia. Táto funkcia
umožňuje fotoaparátu zaostriť na objekt bez toho, aby zaostrenie
rušili objekty v pozadí a popredí.
1 Stlačte tlačidlo AF RANGE
(Ovládanie rozsahu
automatického zaostrenia).
Tlačidlo AF RANGE
107
Úprava zaostrenia
Môžete vybrať, či sa má preferenčne sledovať určitá tvár, keď
fotoaparát rozpozná túto tvár počas sledovania objektu.
Tlačidlo MENU t
6 t [Face Priority Tracking] t [On]
Keď na obrazovke fotoaparátu nevidno tvár, sleduje sa telo a po
zobrazení tváre na obrazovke sa začne sledovať tvár. Ak cieľová
osoba zmizne z obrazovky fotoaparátu, ktorý ju sleduje, a potom sa
znova zobrazí na obrazovke, fotoaparát znova zaostrí na túto tvár.
• Ak fotoaparát sleduje tvár pomocou funkcie sledovania objektu pri
zapnutej funkcii uzávierky pre úsmev, tvár sa stane cieľom funkcie
rozpoznávania úsmevu.
• Ak rozpoznanú tvár nastavíte ako cieľ, hoci je položka [Face
Priority Tracking] nastavená na hodnotu [Off], a túto tvár nevidno,
fotoaparát sleduje telo. Ak cieľová osoba zmizne z obrazovky
fotoaparátu, ktorý ju sleduje, a potom sa znova zobrazí na
obrazovke, fotoaparát znova zaostrí na túto tvár.
Úprava zaostrenia
2 Pomocou predného
ovládacieho kolieska
nastavte maximálnu
vzdialenosť pri snímaní a
pomocou zadného
ovládacieho kolieska
minimálnu vzdialenosť pri
snímaní.
• Farba oblasti automatického
zaostrovania a pomocnej oblasti*,
ktoré prekrývajú objekt v
nastavenom rozsahu automatického
zaostrenia, sa zmení na žltú.
* Pomocná oblasť sa zobrazí iba vtedy,
keď sa používa kompatibilný
objektív.
Poloha zaostrovania objektívu
Nastavený rozsah
automatického zaostrenia
Hodnota vzdialenosti snímania
3 Opätovným stlačením tlačidla AF RANGE uzamknite
vzdialenosť.
• Indikátor limitu rozsahu ostane zobrazený.
• Farba oblasti automatického zaostrovania a pomocnej oblasti, ktoré
prekrývajú objekt v nastavenom rozsahu automatického zaostrenia,
sa zmení na žltú.
Zrušenie funkcie ovládania rozsahu automatického
zaostrenia
Znova stlačte tlačidlo AF RANGE.
Techniky fotografovania
• Nastavte rozsah automatického zaostrenia do polohy V (poloha
zaostrovania objektívu) v rámci rozsahu po zaostrení na objekt,
ktorý chcete snímať.
108
Úprava zaostrenia
• Nastavte rozsah automatického zaostrenia, aby bol objekt v rámci
alebo mimo rozsahu tak, že skontrolujete žlté body oblasti
automatického zaostrenia a pomocnej oblasti.
109
Úprava zaostrenia
Poznámky
• Túto funkciu nemožno používať s funkciami manuálneho zaostrenia a
nahrávania videozáznamu.
• Ak zmeníte objektív, nastavený rozsah automatického zaostrenia sa vynuluje.
• Keď je nasadený objektív vybavený funkciou obmedzenia rozsahu zaostrenia,
nepoužívajte túto funkciu spoločne s funkciou ovládania rozsahu
automatického zaostrenia vo fotoaparáte. Použite jednu z týchto funkcií.
• Hodnota vzdialenosti snímania sa nezobrazí pri objektíve, ktorý nemá funkciu
kódovača vzdialenosti.
• Hodnota vzdialenosti snímania je orientačná.
• Rozmedzie AF a hodnota vzdialenosti snímania nemusia byť rovnaké ako
skutočná poloha zaostrenia objektívu.
• Skutočný rozsah automatického zaostrenia nemusí byť rovnaký, ako
znázorňujú žlté body oblasti automatického zaostrenia a pomocnej oblasti.
• Ak nemožno zaostriť, farba oblasti automatického zaostrenia a pomocnej
oblasti sa nemusí zmeniť na žltú.
• Pri nedostatku svetla alebo pri nízkom kontraste objektu, napríklad na
pevnom rovnom farebnom povrchu, sa farba oblasti automatického zaostrenia
alebo pomocnej oblasti nemusí zmeniť na žltú rýchlo ani jednoducho. V
takých prípadoch použite na zaostrenie obrysy objektu.
• Túto funkciu nemôžete používať s funkciou priameho manuálneho
zaostrovania okrem prípadov, keď je objektív vybavený motorom (objektívy
SSM a SAM*).
* Niektoré objektívy SAM nemusia byť kompatibilné s funkciou priameho
manuálneho zaostrovania. Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie objektívu.
• Úvodný pohyb, ktorým sa hodnota nastaví na nekonečno, sa môže vykonať,
keď používate túto funkciu s funkciou ovládania AF/MF, okrem prípadov, keď
je objektív vybavený motorom (objektívy SSM a SAM*).
* Niektoré objektívy SAM nemusia byť kompatibilné s funkciou ovládania
AF/MF. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie objektívu.
• Podrobné informácie o objektívoch kompatibilných s funkciou pomocného
automatického zaostrovania nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony pre
vašu oblasť, u predajcu spoločnosti Sony alebo v miestnom autorizovanom
servisnom stredisku spoločnosti Sony.
Úprava zaostrenia
Úprava zaostrenia bez použitia tlačidla spúšte
(AF On)
Namiesto tlačidla spúšte môžete na úpravu zaostrenia používať iné
tlačidlá. Nastavenie automatického zaostrenia sa priradí režimu
vybratému pomocou funkcie [Focus Mode].
Tlačidlo MENU t
t [AF On]
4 t vyberte požadované tlačidlo *
* Vyberte príslušné nastavenie z možností [Func. of AEL button],
[ISO Button], [AF/MF button], [Custom button] a [Preview
Button].
Technika fotografovania
• Ak nechcete zaostrovať pomocou tlačidla spúšte, okrem nastavenia
[AF On] vyberte aj nasledujúce nastavenia.
– Nastavte položku [AF w/ shutter] na možnosť [Off].
– Nastavte položku [AEL w/ shutter] podľa svojich preferencií.
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
Pre slabo osvetlený objekt môžete nastaviť osvetlenie pre
automatické zaostrovanie.
Tlačidlo MENU t
2 t [AF Illuminator] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka [Focus
Mode] nastavená na hodnotu [Continuous AF] alebo [Depth Map Assist
Continuous AF] alebo ak sa objekt pohybuje v režime [Automatic AF].
(Indikátor
alebo
sa rozsvieti.)
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, keď je režim [AF area]
nastavený na hodnotu [Local] alebo [Zone] a nie je vybratá stredová oblasť.
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
110
Úprava zaostrenia
• Ak je nasadený blesk (predáva sa samostatne) vybavený osvetlením pre
automatické zaostrovanie, použije sa osvetlenie pre automatické zaostrovanie
tohto blesku.
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nefunguje, keď sa používa funkcia
uzávierky pre úsmev.
AF Micro Adj.
Môžete jemne nastaviť zaostrovanie každého objektívu.
Túto operáciu vykonajte len v prípade potreby. Ak vykonáte
nevhodné nastavenie, nemusí byť možné riadne zaostriť na objekt.
Tlačidlo MENU t
3 t [AF Micro Adj.] t [On] t
[amount] t vyberte požadovanú hodnotu
• Čím je hodnota väčšia, tým ďalej je poloha zaostrovania od
fotoaparátu. Čím je hodnota menšia, tým bližšie je poloha
zaostrovania k fotoaparátu.
111
Úprava zaostrenia
Poznámky
• Hodnotu sa odporúča vybrať pri skutočných podmienkach snímania.
• Keď nasadíte objektív, ktorý je vo fotoaparáte zaregistrovaný, zobrazí sa
zaregistrovaná hodnota. Ak sa ako hodnota zobrazí znak „–“, znamená to, že
celkovo bolo zaregistrovaných 30 objektívov a už nemožno zaregistrovať
žiadne nové objektívy. Ak chcete zaregistrovať nový objektív, nasaďte
objektív, ktorého zaregistrovanú hodnotu chcete odstrániť a nastavte túto
hodnotu na „±0“, alebo vynulujte hodnoty všetkých objektívov pomocou
možnosti [Clear].
• Ak vykonáte jemné nastavenie automatického zaostrovania s objektívom
iných výrobcov, môže dôjsť k ovplyvneniu hodnôt nastavení objektívov Sony,
Minolta a Konica Minolta. Túto funkciu nepoužívajte s objektívmi od
výrobcov, ktorí tu nie sú uvedení.
• Jemné nastavenie automatického zaostrovania nie je možné vykonať
individuálne pri použití objektívov Minolta a Konica Minolta, ktoré majú
rovnaké parametre.
Úprava zaostrenia
Manuálne zaostrenie
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na objektíve do
polohy MF.
2 Ak objektív nie je vybavený prepínačom režimov,
použite tlačidlo Fn t
(Manual Focus)
(Focus Mode) t
• Ak je tichému multifunkčnému ovládaču priradená funkcia [Focus
Mode], môžete používať tichý multifunkčný ovládač (s. 34).
3 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste
dosiahli dobré zaostrenie.
Krúžok
zaostrenia
Poznámky
• Keď sa používa široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), na
zaostrenie sa použije stredová oblasť. Keď sa používa zonálna oblasť
automatického zaostrovania (Zone AF), použije sa objekt predstavujúci
vybratú oblasť. Keď sa používa lokálna oblasť automatického zaostrovania
(Local AF), použije sa oblasť vybratá multifunkčným voličom.
• Keď používate televízny konvertor (predáva sa samostatne) atď., otáčanie
zaostrovacieho prstenca nemusí byť plynulé.
• Správne zaostrenie v hľadáčiku sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu
dioptrickú korekciu v režime hľadáčika (s. 18).
• Nezabudnite nastaviť prepínač režimu zaostrovania na objektíve do polohy
MF (manuálne zaostrovanie). Ak nie je nastavená hodnota MF, neotáčajte
zaostrovacím prstencom. Násilné otáčanie zaostrovacieho prstenca bez
prepnutia na hodnotu MF môže spôsobiť poškodenie zaostrovacieho prstenca
112
Úprava zaostrenia
(okrem objektívov vybavených funkciou priameho manuálneho
zaostrovania).
Zvýraznenie obrysov v rozsahu zaostrenia
(zvýraznenie obrysov)
V režime manuálneho zaostrenia môžete zvýrazniť obrysy v rozsahu
zaostrenia konkrétnou farbou. Táto funkcia je pohodlná na jemné
zaostrenie na objekt pri zhotovovaní makrosnímok alebo portrétov.
Môžete nastaviť úroveň a farbu zvýraznenia obrysov.
Tlačidlo MENU t
3 t [Peaking Level] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Keďže fotoaparát vyhodnotí ostro zobrazené oblasti ako zaostrené, úroveň
zaostrenia sa líši v závislosti od objektu, okolností snímania alebo od
použitého objektívu.
• Obrysy rozsahov zaostrenia sa pri pripojení fotoaparátu pomocou kábla
HDMI nezvýraznia.
Môžete nastaviť farbu, ktorá sa použije na zvýraznenie obrysov.
Tlačidlo MENU t
3 t [Peaking Color] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Túto položku nemožno nastaviť, keď je funkcia [Peaking Level] nastavená na
hodnotu [Off].
Focus Magnifier
Zaostrenie môžete skontrolovať po zväčšení záberu pred jeho
nasnímaním.
1 Tlačidlo MENU t
4 t [Smart Telecon. Button] t
[Focus Magnifier]
113
Úprava zaostrenia
Nastavenie farby funkcie zvýraznenia obrysov
Úprava zaostrenia
2 Stlačte tlačidlo lupy
zaostrenia.
Tlačidlo lupy zaostrenia
3 Po opätovnom stlačení
tlačidla lupy zaostrenia
môžete zväčšiť záber a
vybrať časť, ktorú chcete
zväčšiť, pomocou tlačidiel
v/V/b/B na multifunkčnom
voliči.
• Pri každom stlačení tlačidla lupy
zaostrenia sa mierka priblíženia
zmení nasledovne:
Plná veľkosť záberov: približne ×5,9
t približne ×11,7
Veľkosť APS-C: približne ×3,8 t
približne ×7,7
4 Potvrďte a upravte zaostrenie.
• Ak chcete upravovať zaostrenie v režime manuálneho zaostrovania,
otáčajte zaostrovací prstenec.
• Ak stlačíte stred multifunkčného voliča, zväčšená časť sa vráti do
stredu.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo uzávierky, funkcia lupy zaostrenia sa
eliminuje.
5 Ak chcete nasnímať fotografiu, úplne stlačte spúšť.
• Pri zväčšení záberu môžete zaznamenávať ďalšie zábery.
Zaznamenaný záber je však na celú obrazovku.
• Po nasnímaní sa funkcia lupy zaostrenia vypne.
114
Úprava zaostrenia
Priame manuálne zaostrovanie (DMF)
Po nastavení zaostrenia v režime automatického zaostrovania môžete
vykonať jemné nastavenia (priame manuálne zaostrovanie).
Namiesto použitia manuálneho zaostrovania môžete od začiatku
rýchlo zaostriť na objekt. Je to vhodné napríklad pri snímaní v režime
makro.
1 Tlačidlo Fn t
(Focus Mode) t
(DMF)
2 Uzamknite zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
3 Otočením krúžku zaostrenia jemne zaostrite a zároveň
čiastočne stlačte spúšť.
Funkcia priameho manuálneho zaostrovania na
objektíve
Keď je objektív vybavený funkciou priameho manuálneho
zaostrovania a režim zaostrovania je nastavený na hodnotu [Singleshot AF] alebo [Automatic AF], pomocou zaostrovacieho prstenca
môžete jemne nastaviť zaostrenie po uzamknutí zaostrenia (napríklad
v prípade objektívu DT 16-50mm F2.8 SSM).
AF/MF control
Medzi automatickým a manuálnym zaostrením môžete prepínať bez
zmeny kompozície fotoaparátu (ovládanie AF/MF).
115
Úprava zaostrenia
Poznámka
• Niektoré objektívy SAM nie sú kompatibilné s funkciou priameho
manuálneho zaostrovania. Ak chcete zistiť, či je s ňou objektív kompatibilný,
pozrite si návod na používanie objektívu.
Úprava zaostrenia
Stlačte tlačidlo AF/MF.
Tlačidlo AF/MF
V režime automatického zaostrovania:
Režim zaostrovania sa dočasne
prepne na manuálne zaostrovanie.
Stlačte a držte tlačidlo AF/MF a
nastavte zaostrenie otočením krúžku
zaostrenia.
Krúžok zaostrenia
V režime manuálneho zaostrovania:
Režim zaostrovania sa dočasne
prepne na automatické zaostrovanie a
zaostrenie sa uzamkne.
• Keď je v ponuke vlastných nastavení
(s. 194) nastavená položka
[AF/MF button], môžete vybratý režim zachovať bez stlačenia a
podržania tlačidla AF/MF.
116
Úprava jasu záberu
Kompenzácia expozície
V bežných prípadoch sa expozícia vyberá automaticky (automatická
expozícia).
Na základe expozície zistenej v režime automatickej expozície môžete
vykonávať kompenzáciu expozície. Posunutím na stranu + môžete
zjasniť celú fotografiu. Po posunutí smerom k značke – bude celý
záber tmavší (kompenzácia expozície).
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči upravte
expozíciu.
Zobrazenie na
obrazovke LCD
Kompenzovaná expozícia
Zobrazenie v hľadáčiku
Kompenzovaná expozícia
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie kontrolou zaznamenanej fotografie.
117
Úprava jasu záberu
Smerom k značke + (nad): Zosvetlí
záber.
Smerom k značke – (pod): Stmaví
záber.
• V režime hľadáčika potvrďte
expozíciu pomocou stupnice EV.
Tlačidlo
Kompenzácia expozície
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus
(s. 123).
Poznámky
• Túto položku nemožno nastaviť, keď je režim expozície nastavený na hodnotu
Auto Mode alebo Scene Selection.
• Po nastavení režimu expozície M možno expozíciu kompenzovať, iba ak je
citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO].
Kompenzácia expozície pomocou predného alebo
zadného ovládacieho kolieska
Expozíciu môžete kompenzovať pomocou predného alebo zadného
ovládacieho kolieska bez potreby stláčania tlačidla .
Tlačidlo MENU t
5 t [Dial exp.comp] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte funkciu kompenzácie expozície k prednému alebo zadnému
ovládaciemu koliesku, pôvodne priradenú funkciu možno ovládať pomocou
druhého ovládacieho kolieska.
• Po nastavení režimu expozície na hodnotu M a citlivosti ISO na hodnotu
[AUTO] sa funkcia [Dial exp.comp] neuplatňuje.
Zmena vplyvu kompenzácie expozície
Môžete nastaviť, či sa má kompenzovať expozícia v rámci dosahu
svetla blesku alebo iba pre okolité svetlo.
Tlačidlo MENU t
5 t [Exp.comp.set] t vyberte
požadované nastavenie
118
AE Lock
Keď snímate oproti slnku alebo oknu a expozícia nemusí byť vhodná
pre objekt, pomocou expozimetra zistite, či je jas objektu dostatočný,
a pred nasnímaním uzamknite expozíciu. Ak chcete znížiť jas objektu,
nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je jasnejší než snímaný objekt, a
použite expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie. Ak
chcete zvýšiť jas objektu, nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je
tmavší než snímaný objekt, a použite expozimeter na uzamknutie
expozície celej fotografie.
Táto časť popisuje postup snímania jasnejšej fotografie objektu
použitím funkcie (Spot).
1 Tlačidlo Fn t
(Metering Mode) t
(Spot)
2 Upravte zaostrenie na tej časti, pre ktorú chcete
uzamknúť expozíciu.
3 Stlačením tlačidla AEL
Tlačidlo AEL
uzamknite expozíciu.
Úprava jasu záberu
Zobrazí sa ikona
(ikona
uzamknutia AE).
• Hodnota expozície je založená na
uzamknutej expozícii v okruhu
bodového merania. Táto hodnota sa
zobrazuje na stupnici EV.
4 Počas stlačenia tlačidla AEL zaostrite na objekt a
nasnímajte ho.
• Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície, po
snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po
uvoľnení tlačidla.
119
Metering Mode
Tlačidlo Fn t (Metering Mode) t vyberte
požadovaný režim
(Multi segment) Tento režim meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení
celej oblasti na viacero menších oblastí a určuje správnu
expozíciu celej obrazovky.
(Center
weighted)
(Spot)
Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
Tento režim meria svetlo len v okruhu bodového
merania v strede snímky.
Techniky fotografovania
• Pri všeobecnom snímaní sa používa meranie v režime [Multi
segment].
• Ak sa v oblasti automatického zaostrenia nachádza objekt s
vysokým kontrastom, pomocou funkcie bodového merania zmerajte
svetlo objektu, ktorý chcete snímať s optimálnou expozíciou a
využite snímanie s aretáciou AE (s. 119).
Poznámka
• Ak je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode alebo Scene
Selection alebo ak sa používa funkcia priblíženia fotoaparátu, pre režim
[Metering Mode] sa pevne nastaví hodnota [Multi segment] a nemôžete
vybrať iné režimy.
120
Používanie dynamického režimu
Výber dynamického režimu
Môžete použiť dynamický režim, ktorý je najvhodnejší na požadované
účely, ako napríklad rozšírený jednozáberový režim, režim
nepretržitého snímania alebo režim s posunom expozície.
Tlačidlo
t vyberte
požadovaný režim
Tlačidlo
Tento režim slúži na bežné snímanie.
(Cont.
Shooting) (122)
Fotoaparát sníma zábery nepretržite.
(Self-timer)
(122)
10-sekundová samospúšť je vhodná na snímanie
autoportrétov a 2-sekundová samospúšť je vhodná na
potlačenie otrasov fotoaparátu.
(Bracket:
Cont.) (123)
Môžete postupne nasnímať zadaný počet záberov, každý
z nich s inou úrovňou expozície.
(Single
Bracket) (123)
Môžete postupne nasnímať zadaný počet záberov,
pričom každý z nich sa nasníma s inou úrovňou
expozície.
(WB
bracket) (125)
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a teploty
farieb alebo farebného filtra sa nasnímajú 3 zábery s
posunom vyváženia bielej farby.
(DRO
Bracket) (125)
Môžete nasnímať 3 zábery s posunom hodnoty
optimalizácie dynamického rozsahu.
(Remote Cdr.)
(125)
Môžete snímať statické zábery pomocou tlačidla
SHUTTER alebo 2SEC (spúšť sa uvoľní po 2
sekundách) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači RMTDSLR1/RMT-DSLR2 (predáva sa samostatne),
prípadne snímať videozáznamy pomocou tlačidla
START/STOP (nachádza sa iba na ovládači RMTDSLR2).
121
Používanie dynamického režimu
(Single
Shooting) (122)
Výber dynamického režimu
Snímanie jedného záberu
Tlačidlo
Shooting)
(Dynamický režim) t
(Single
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Sports Action] v rámci výberu
scény, nemôžete nasnímať jeden záber.
Cont. Shooting
1 Tlačidlo
(Dynamický režim) t
(Cont.
Shooting) t vyberte požadovanú rýchlosť pomocou
tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, nahrávanie bude pokračovať.
Technika fotografovania
• Ak chcete nepretržite snímať s vyššou rýchlosťou, nastavte režim
expozície na hodnotu Tele-zoom Continuous Priority AE (s. 82).
Poznámky
• Keď je vybratá možnosť
, zobrazí sa záber zaznamenaný medzi snímkami.
• Ak používate iné režimy výberu scény než je režim [Sports Action],
nepretržité snímanie nie je možné.
Self-timer
1 Tlačidlo
(Dynamický režim) t
(Self-timer) t
vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel
b/B na multifunkčnom voliči
• Číslo hneď vedľa ikony
122
označuje aktuálne vybratý počet sekúnd.
Výber dynamického režimu
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte
signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude
rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový
signál.
Zrušenie samospúšte
Stlačte tlačidlo
(Dynamický režim).
Bracket: Cont./Single Bracket
Základná expozícia
Smer –
Smer +
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú s
inou úrovňou expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky) od
základnej expozície a fotoaparát nasníma 3 až 5 záberov a zároveň
bude automaticky posúvať expozíciu.
(Dynamický režim) t
(Bracket:
Cont.) alebo
(Single Bracket) t vyberte
požadovaný krok posunu a počet záberov pomocou
tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v posune.
• Keď je vybratá možnosť [Bracket: Cont.], stlačte spúšť a podržte ju
stlačenú, kým sa zaznamenávanie nezastaví.
• Keď je vybratá možnosť [Single Bracket], stláčajte spúšť po
jednotlivých záberoch.
123
Používanie dynamického režimu
1 Tlačidlo
Výber dynamického režimu
Poznámky
• Ak je nastavený režim expozície M a citlivosť ISO je nastavená na vyššiu
hodnotu ako [AUTO], expozícia sa posunie úpravou rýchlosti uzávierky. Ak
je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO], expozícia sa posunie úpravou
citlivosti ISO.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Posun nie je možné použiť, keď je režim expozície nastavený na hodnoty Auto
Mode, Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous Priority AE alebo Scene
Selection.
• Po použití blesku sa vyberie posun pri použití blesku, ktorý mení množstvo
svetla blesku. Táto funkcia sa vyberie aj v prípade, že je vybratá možnosť
[Bracket: Cont.]. Ak chcete snímať, stláčajte tlačidlo spúšte po jednotlivých
záberoch.
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Posun pri okolitom svetle* Posun blesku
0,3 kroku, 3 snímky
0,7 kroku, 3 snímky
Kompenzácia expozície 0 Kompenzácia blesku –1,0
Hľadáčik
Displej LCD (pri
nastavení funkcie
[DISP
Button(Monitor)] na Zobrazené vo vrchnom
riadku.
hodnotu [For
viewfinder])
Zobrazené v spodnom
riadku.
* Okolité svetlo: Akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
• Pri snímaní s posunom sa na stupnici EV zobrazuje rovnaký počet
indexov, ako je počet zaznamenateľných fotografií.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané zábery postupne miznú.
124
Výber dynamického režimu
WB bracket
1 Tlačidlo
(Dynamický režim) t
(WB
bracket) t vyberte požadované nastavenie pomocou
tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
• Ak vyberiete možnosť Lo, vykoná sa posun o hodnotu 10 MK–1*. Ak
vyberiete možnosť Hi, vykoná sa posun o hodnotu 20 MK–1.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
* MK–1: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch teploty farieb.
(Hodnota je rovnaká ako „Mired“.)
DRO Bracket
1 Tlačidlo
(Dynamický režim) t
(DRO
Bracket) t vyberte požadované nastavenie pomocou
tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Remote Cdr.
1 Tlačidlo
(Dynamický režim) t
(Remote Cdr.)
2 Zaostrite na objekt, nasmerujte vysielač bezdrôtového
diaľkového ovládača na snímač na diaľkové ovládanie
a nasnímajte záber.
125
Používanie dynamického režimu
• Keď je vybratá možnosť Lo, záber sa nasníma s hodnotou DROLv1,
Lv2 a Lv3, a keď je vybratá možnosť Hi, záber sa nasníma s hodnotou
DROLv1, Lv3 a Lv5.
Výber dynamického režimu
Poznámky
• Bezdrôtový diaľkový ovládač RMT-DSLR1 (predáva sa samostatne) nie je
možné použiť na nahrávanie videozáznamov. Použite ovládač RMT-DSLR2
(predáva sa samostatne).
• Prevádzku tlačidiel START/STOP na ovládači RMT-DSLR2 môžete
kontrolovať podľa svetla indikátora samospúšte na fotoaparáte.
• Keď je funkcia [MOVIE Button] nastavená na hodnotu [Movie Mode Only],
tlačidlo START/STOP na diaľkovom ovládači možno používať až po
nastavení prepínača režimov na hodnotu Videozáznam (platí iba pre ovládač
RMT-DSLR2).
• Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s bezdrôtovým diaľkovým
ovládačom.
126
Pokročilé snímanie
Používanie blesku (predáva sa
samostatne)
Použitím blesku v tmavom prostredí je možné snímať jasný obraz
objektu a tiež to pomáha zabrániť otrasom fotoaparátu. Pri snímaní
oproti slnku môžete použiť blesk na nasnímanie jasného záberu
objektu v protisvetle.
Podrobnosti o používaní blesku nájdete v návode na používanie
dodanom s bleskom.
1 Snímte kryt sánok a nasaďte
blesk (predáva sa
samostatne).
• V smere šípky zatláčajte blesk do
sánok pre rôzne rozhrania, až kým
sa nezastaví. Skontrolujte, či je
zaistený.
• Ak používate blesk kompatibilný s
automaticky uzamykateľnými
sánkami na príslušenstvo, nasaďte na
fotoaparát adaptér pre sánky (s. 25).
2 Zapnite blesk a po jeho
Bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
Svieti: Blesk sa nabil.
• Ak pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania
čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte,
môže sa rozsvietiť osvetlenie pre
automatické zaostrovanie.
Indikátor
(nabíjanie blesku)
127
Pokročilé snímanie
nabití nasnímajte objekt.
Používanie blesku (predáva sa samostatne)
3 Tlačidlo Fn t
(Flash Mode) t Vyberte požadované
nastavenie
• Ďalšie informácie o režimoch blesku, ktoré sú k dispozícii pre
jednotlivé režimy snímania, nájdete na strane 132.
Poznámka
• Objektív môže blokovať svetlo vytvorené bleskom a na spodnej strane snímky
sa môže objaviť tieň. Snímte tienidlo objektívu.
(Flash Off)
Neodpáli sa.
(Autoflash)
Odpáli sa v tmavom prostredí alebo pri snímaní oproti
jasnému svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
(Rear Sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri
každom stlačení spúšte.
(Wireless)
Namiesto nasadenia blesku na fotoaparát môžete
vytvoriť väčší kontrast, výsledkom čoho je snímka s
väčšou priestorovosťou.
Techniky fotografovania
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo
väčšej.
• Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú
synchronizáciu na snímanie jasných záberov ľudí a pozadia.
• Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených
záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad
pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
• Pri použití blesku HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM
(predáva sa samostatne) môžete snímať pomocou funkcie
vysokorýchlostnej synchronizácie pri ľubovoľnej rýchlosti uzávierky.
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie blesku.
128
Používanie blesku (predáva sa samostatne)
Bezdrôtový blesk
1 Snímte kryt sánok a nasaďte blesk HVL-F60M/HVLF58AM/HVL-F43AM/HVL-F20AM na fotoaparát
(s. 127).
• Pred nasadením blesku HVL-F58AM, HVL-F43AM alebo HVLF20AM nasaďte na fotoaparát adaptér pre sánky (s. 25).
2 Nastavte blesk na režim „bezdrôtový ovládač“.
3 Tlačidlo Fn t
(Flash Mode) t
(Wireless)
4 Umiestnite blesk nastavený ako bezdrôtový ďalej od
fotoaparátu.
5 Ak chcete vyskúšať zapnutie blesku, stlačte tlačidlo
AEL.
Poznámka
• Ak iný fotograf vo vašej blízkosti používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho
blesku odpaľuje váš blesk, zmeňte kanál blesku. Informácie o zmene kanálu
blesku nájdete v dodanom návode na používanie.
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [Func.
of AEL button] v ponuke vlastných nastavení
na hodnotu [AEL
hold] (s. 193).
Bezdrôtový blesk s kontrolou svietivosti blesku
Kontrolu svietivosti bezdrôtového blesku môžete používať v
kombinácii s viacerými bleskami. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie, ktorý sa dodáva s bleskom (HVL-F60M, HVLF58AM, HVL-F43AM).
129
Pokročilé snímanie
Nastavenie tlačidla AEL
Používanie blesku (predáva sa samostatne)
Slow Sync
Ak použijete funkciou snímania s pomalou synchronizáciou s nižšou
rýchlosťou uzávierky, môžete zachytiť jasný záber objektu aj pozadia.
Je to vhodné pri snímaní portrétu v noci s tmavým pozadím.
Snímajte so stlačeným
tlačidlom SLOW SYNC.
Na obrazovke sa rozsvieti ikona
signalizujúca uzamknutie expozície.
Tlačidlo SLOW SYNC
Poznámky
• Keď je nastavený režim expozície S alebo M, snímanie s pomalou
synchronizáciou pomocou tlačidla SLOW SYNC nie je k dispozícii.
• Keď je v položke [Func. of AEL button] vybratá iná funkcia ako funkcia AEL,
snímanie s pomalou synchronizáciou pomocou tlačidla SLOW SYNC nie je k
dispozícii. Keď je v časti [ISO Button], [AF/MF button], [Custom button]
alebo [Preview Button] vybratá funkcia AEL, snímanie s pomalou
synchronizáciou je k dispozícii pomocou príslušných tlačidiel.
Použitie blesku vybaveného konektorovým
káblom pre synchronizáciu blesku
Otvorte kryt konektora
(synchronizácia blesku) a
pripojte kábel.
Konektor
130
(synchronizácia blesku)
Používanie blesku (predáva sa samostatne)
• Môžete použiť blesk vybavený káblom synchronizácie blesku s
opačnou polaritou.
Poznámky
• Vyberte režim manuálnej expozície (odporúčajú sa iné nastavenia ako ISO
AUTO) a nastavte rýchlosť uzávierky na 1/250 sekundy. Ak je rýchlosť
uzávierky odporúčaná na blesku pomalšia ako táto, použite odporúčanú
rýchlosť alebo dokonca pomalšiu.
• Ak nemôžete potvrdiť kompozíciu v tmavých situáciách, zmeňte nastavenie
[Live View Display] tak, aby sa záber vždy zobrazoval s primeraným jasom
(s. 97).
• Používajte blesk s napätím synchronizácie blesku 400 V alebo nižším.
• Pred pripojením kábla pre synchronizáciu blesku do konektora
(synchronizácia blesku) vypnite napájanie pripojeného blesku. Ak je
napájanie zapnuté, blesk môže blysnúť po pripojení kábla.
• Blesk bude vždy plne žiariť. Nie je možné použiť kompenzáciu blesku (s. 133).
• Neodporúča sa použiť automatické vyváženie bielej farby. Použite vlastné
vyváženie bielej farby na získanie precíznejšieho vyváženia bielej.
• Keď je pripojený konektor (synchronizácia blesku), nezobrazuje sa
indikátor blesku.
Pokročilé snímanie
131
Dostupné režimy blesku
Režimy blesku, ktoré môžete vybrať, závisia od režimu snímania a
funkcií, ktoré vyberiete.
Znak v tabuľke nižšie naznačuje, že funkcia sa dá vybrať. Znak –
naznačuje, že funkcia sa nedá vybrať.
Funkcie blesku, ktoré nemôžete vybrať, sa na obrazovke zobrazujú
sivou farbou.
Režim
snímania
/
(74)
(Flash
Off)
(Fill(Autoflash) flash)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(79)
/
–
–
(83)
–
–
(84)
–
–
(87)
–
–
(88)
–
–
(82)
(69,
167)
132
(Wireless)
–
–
(76)
(Rear
Sync.)
–
Kompenzácia blesku
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
Tlačidlo Fn t
nastavenie
(Flash Comp.) t vyberte požadované
Smerom k značke +: Zosilní intenzitu blesku.
Smerom k značke –: Zoslabí intenzitu blesku.
Poznámky
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama alebo Scene Selection.
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku,
efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného
množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku
nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]) na vykonanie kompenzácie.
Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku.
Pokročilé snímanie
133
Flash control
Tlačidlo MENU t
2 t [Flash control] t vyberte
požadované nastavenie
ADI flash
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku so
zohľadnením informácií o vzdialenosti zaostrenia a
údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento spôsob
umožňuje presnú kompenzáciu blesku s prakticky
žiadnym efektom z odrazu od objektu.
Pre-flash TTL
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície z
predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz od
objektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia
vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak zvolíte možnosť [ADI flash], pomocou objektívu s funkciou
kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu kompenzáciu
blesku použitím informácií o vzdialenosti.
Poznámky
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a bleskom (snímanie s
bezdrôtovým bleskom pomocou blesku, snímanie s bleskom umiestneným
mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom a
podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim Pre-flash TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože fotoaparát
nemôže vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku ADI.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa použije difuzér.
– Použije sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Použije sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk ADI je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je vybavený
kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený kódovačom
vzdialenosti, pozrite si návod na používanie objektívu.
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnotu Sweep Panorama alebo [Night Scene]/[Hand-held Twilight] v rámci
funkcie Scene Selection.
134
Uzamknutie FEL
Pri bežnom snímaní s bleskom sa intenzita svetla blesku automaticky
upraví tak, aby sa dosiahla optimálna expozícia. Intenzitu svetla
blesku môžete vopred uzamknúť.
FEL: úroveň expozície blesku
1 Objekt, pre ktorý chcete
uzamknúť hodnotu FEL,
umiestnite do stredu displeja
a zaostrite naň.
2 Stlačením tlačidla vlastných
Tlačidlo vlastných nastavení
nastavení uzamknite
intenzitu svetla blesku.
• Blesk odpáli predbežný záblesk.
• Rozsvieti sa značka
(uzamknutie
FEL).
3 Znova skomponujte záber a
nasnímajte objekt.
Blesky kompatibilné s funkciou uzamknutia FEL
• Blesky HVL-F60M a HVL-F43AM možno používať s pripojiteľným
displejom LCD, mimo fotoaparátu s použitím kábla alebo ich
možno používať na bezdrôtové snímanie (riadiaca/vzdialená
jednotka).
• Blesky HVL-F58AM a HVL-F20AM možno používať s
pripojiteľným displejom LCD alebo mimo fotoaparátu s použitím
kábla.
135
Pokročilé snímanie
• Ak chcete funkciu uzamknutia FEL
zrušiť, znova stlačte tlačidlo
vlastných nastavení.
Uzamknutie FEL
Poznámky
• Túto funkciu nemožno nastaviť, keď nie je nasadený blesk.
• Ak sa pokúsite nastaviť blesk, ktorý nie je kompatibilný s funkciou
uzamknutia FEL, zobrazí sa chybové hlásenie.
• Po uzamknutí hodnôt AE aj FEL sa rozsvieti indikátor
.
Zmena funkcie tlačidla vlastných nastavení
Môžete nastaviť, aby sa pri stlačení tlačidla zachovala uzamknutá
úroveň ([FEL Lock hold]), alebo mu môžete priradiť inú funkciu.
Tlačidlo MENU t
4 t [Custom button] t vyberte
požadované nastavenie
136
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (Odporúčaný index
expozície). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO
Tlačidlo ISO
zobrazíte obrazovku ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči
vyberte požadované nastavenie.
• Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu.
• Ak chcete vybrať možnosť [Multi Frame Noise Reduct.], zobrazte
obrazovku nastavenia pomocou tlačidla B a vyberte požadovanú
hodnotu pomocou tlačidiel v/V.
• Pomocou zadného ovládacieho kolieska a multifunkčného voliča číslo
narastá po 1/3 kroku a pomocou predného ovládacieho kolieska
narastá po 1 kroku.
Zmena rozsahu automatického nastavenia v režime
[AUTO]
Keď je vybratý režim [AUTO], stlačte tlačidlo B, vyberte možnosť
[ISO AUTO Maximum] alebo [ISO AUTO Minimum] a potom
vyberte požadovaný rozsah.
137
Pokročilé snímanie
Poznámky
• Zaznamenateľný rozsah jasu objektu (dynamický rozsah) je mierne užší ako
pri oblastiach, kde je hodnota ISO nižšia ako 100.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama
alebo Scene Selection, pre funkciu ISO sa pevne nastaví hodnota [AUTO] a
nemôžete vybrať iné hodnoty ISO.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P/A/S/M a pre funkciu ISO je
nastavená hodnota [AUTO], hodnota ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu
od ISO 100 do ISO 6400.
Nastavenie ISO
Redukcia šumu pri viacerých záberoch
Fotoaparát automaticky nepretržite nasníma viacero záberov,
skombinuje tieto zábery, zredukuje šum a zaznamená 1 záber. V
režime redukcie šumu pri viacerých záberoch môžete vybrať väčšie
hodnoty ISO než je maximálna citlivosť ISO.
Ako záber sa zaznamená 1 skombinovaný záber.
1 Stlačením tlačidla ISO
Tlačidlo ISO
zobrazíte obrazovku ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči
vyberte položku
(Multi Frame Noise Reduct.).
Poznámky
• Ak je funkcia [Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo na hodnotu
[RAW & JPEG], nemôžete používať túto funkciu.
• Nie je možné používať ani blesk, optimalizáciu dynamického rozsahu a
funkciu [Auto HDR].
138
Automatická kompenzácia jasu a
kontrastu (dynamický rozsah)
Tlačidlo Fn t
(DRO/Auto HDR) t Vyberte
požadované nastavenie
(Off)
Vypína funkcie DRO/Auto HDR.
(D-Range
Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a
pozadím, čím sa vytvorí fotografia s optimálnym jasom a
optimálnou gradáciou.
(Auto HDR)
Nasníma 3 zábery s rôznymi expozíciami a potom
prekryje správne exponovaný záber, jasné oblasti
podexponovaného záberu a tmavé oblasti
preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou
gradáciou.
Nasnímajú sa 2 zábery: záber so správnou expozíciou a
prekrytý záber.
Opt.)
D-RangeOptimizer
1 Tlačidlo Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(D-Range
Opt.)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidiel b/B na
(D-Range
Optimizer: Auto)
(Úroveň)*
* Lv_ so značkou
Automaticky koriguje jas.
Optimalizuje gradáciu nasnímaného obrázka v každej
oblasti obrázka. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu
Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).
označuje aktuálne vybratý krok.
139
Pokročilé snímanie
multifunkčnom voliči.
Automatická kompenzácia jasu a kontrastu (dynamický rozsah)
Poznámky
• Pre funkciu sa pevne nastaví hodnota [Off], keď je režim expozície nastavený
na hodnotu Sweep Panorama alebo keď sa používa funkcia [Multi Frame
Noise Reduct.] alebo funkcia [Picture Effect].
• Pri výbere scény s hodnotou [Sunset], [Night Scene], [Night Portrait] alebo
[Hand-held Twilight] je pevne nastavená hodnota [Off]. Pri výbere iných
režimov v rámci výberu scény je pevne nastavená hodnota [Auto].
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý.
Vyberte vhodnú úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v
prípade rozšírenia niektorého z efektov.
Auto HDR
1 Tlačidlo Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči.
(Auto HDR:
Exposure Diff.
Auto)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
(Úroveň
rozdielu
expozície)*
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu
objektu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1,0Ev
(slabá) a 6,0Ev (silná).
Príklad: Pri výbere možnosti 2,0Ev sa prekryjú 3 zábery:
záber s nastavenou hodnotou –1,0Ev, záber so správnou
expozíciou a záber s nastavenou hodnotou +1,0Ev.
* _Ev so značkou
označuje aktuálne vybratý krok.
Technika fotografovania
• Keďže sa spúšť uvoľní 3-krát pre 1 snímku, snažte sa zohľadniť
nasledujúce skutočnosti:
– Túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká.
– Nemeňte kompozíciu.
Poznámky
• Túto funkciu nemôžete používať so zábermi vo formáte RAW.
140
Automatická kompenzácia jasu a kontrastu (dynamický rozsah)
• Ak je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama,
Tele-zoom Continuous Priority AE alebo Scene Selection alebo ak je vybratá
funkcia [Multi Frame Noise Reduct.], nemôžete vybrať hodnotu [Auto HDR].
• Ďalšiu snímku môžete nasnímať až potom, ako sa skončí proces zachytávania
po predchádzajúcom snímaní.
• V závislosti od rozdielu svietivostí objektu a podmienok snímania sa vám
nemusí podariť dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát roztrasený alebo objekt rozmazaný,
nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak fotoaparát zistí
problém, na zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás o
tom informuje. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku ešte raz a dávajte
pri tom pozor na kontrast alebo rozmazanie.
Pokročilé snímanie
141
Nastavenie spracovania záberov
Picture Effect
Vyberie požadovaný filter efektu, aby záber nadobudol pôsobivejší a
umeleckejší výraz.
Tlačidlo Fn t
(Picture Effect) t Vyberte
požadované nastavenie
• Ak je vybratý režim umožňujúci jemné nastavenie, vyberte
požadované nastavenie pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom
voliči.
(Off)
Vypína funkciu obrazových efektov.
(Toy Camera) Sníma zábery so vzhľadom podobným záberom z
hračkárskeho fotoaparátu so zatienenými rohmi a
zvýraznenými farbami. Pomocou tlačidiel b/B môžete
nastaviť tón farieb.
(Pop Color)
(Posterization)
Vytvára svieži vzhľad zdôraznením tónov farieb.
Vytvára vysoký kontrast a abstraktný vzhľad
intenzívnym zdôrazňovaním primárnych farieb alebo
čiernobieleho zobrazenia. Na výber primárnych farieb
alebo čiernej a bielej môžete použiť tlačidlá b/B.
(Retro Photo) Vytvára vzhľad starého záberu so sépiovými tónmi farieb
a vyblednutým kontrastom.
(Soft Highkey)
(Partial Color)
(High
Contrast Mono.)
(Soft Focus)
(HDR
Painting)
142
Vytvára záber s indikovanou atmosférou: jasný,
priehľadný, éterický, jemný, mäkký.
Vytvorí záber, ktorý si zachováva 1 konkrétnu farbu, a
skonvertuje ostatné farby na čiernu a bielu. Príslušnú
farbu môžete vybrať pomocou tlačidiel b/B.
Vytvorí čiernobiely záber s vysokým kontrastom.
Vytvorí záber vyplnený efektom jemného osvetlenia.
Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou tlačidiel b/B.
Vytvára zábery so vzhľadom maľby so zvýraznenými
farbami a podrobnosťami. Spúšť fotoaparátu cvakne
3-krát. Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou
tlačidiel b/B.
Nastavenie spracovania záberov
(Rich-tone
Mono.)
Vytvorí čiernobiely záber s intenzívnou gradáciou a
vernou reprodukciou detailov. Spúšť fotoaparátu cvakne
3-krát.
(Miniature)
Vytvorí záber so značne rozostreným pozadím, ktorý
intenzívne zdôrazňuje objekt. Tento efekt je často
možné nájsť na obrázkoch miniatúrnych modelov.
Oblasť, na ktorú sa má zaostriť, môžete vybrať pomocou
tlačidiel b/B. Zaostrenie na ostatné oblasti je výrazne
nižšie.
Creative Style
Môžete vybrať niektorý z 13 štýlov, ktorý sa použije na spracovanie
záberov, a upraviť kontrast, sýtosť a ostrosť pre jednotlivé kreatívne
štýly.
Na rozdiel od funkcie Scene Selection, ktorá vám neumožňuje upraviť
expozíciu, pretože tú upravuje fotoaparát, pri použití tejto funkcie
môžete upraviť aj expozíciu (rýchlosť uzávierky a clonu).
143
Pokročilé snímanie
Poznámky
• Ak sa používa iná funkcia priblíženia než optické priblíženie, efekty [Toy
Camera] a [Miniature] nie sú k dispozícii.
• Ak je vybratá funkcia [Partial Color], zábery si v závislosti od objektu alebo
okolností snímania nemusia uchovať vybratú farbu.
• Ak je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama
alebo Tele-zoom Continuous Priority AE alebo ak je položka [Quality]
nastavená na hodnotu [RAW] alebo [RAW & JPEG], funkciu Picture Effect
nemožno používať.
• Ak je vybratá možnosť [HDR Painting], [Miniature], [Rich-tone Mono.] alebo
[Soft Focus], efekt nie je možné overiť pred snímaním. Nemôžete nastaviť ani
dynamický režim.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát príliš roztrasený alebo objekt
rozmazaný a je vybratá možnosť [HDR Painting] alebo možnosť [Rich-tone
Mono.], nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak fotoaparát
zistí, že došlo k takejto situácii, na zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku
ešte raz a zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.
Nastavenie spracovania záberov
1 Tlačidlo Fn t
(Creative
Style)
• Zobrazí sa 13 kreatívnych štýlov a 6
rámčekov štýlu (rovnako ako v
prípade ikony
sa naľavo zobrazí
číslo). V rámčeku štýlu môžete
uložiť svoje úpravy.
Kreatívny štýl/rámček štýlu
2 Pomocou tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný kreatívny štýl
alebo rámček štýlu.
• Pri výbere rámčeka štýlu posuňte
kurzor doprava pomocou tlačidla B
a potom vyberte požadovaný
kreatívny štýl.
• Pomocou rámčeka štýlu môžete
vyvolať nastavenie štýlu, ktoré ste
uložili použitím jemne upravených
nastavení.
Zobrazí sa iba po výbere
rámčeka štýlu.
3 Ak chcete upraviť položky
(Contrast), (Saturation)
alebo
(Sharpness),
vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel b/B a
potom upravte hodnotu
pomocou tlačidiel v/V.
(Standard)
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných
záberov farebných scén a objektov ako kvetiny, jarná
zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
144
Nastavenie spracovania záberov
(Neutral)
Sýtosť a ostrosť sú znížené pri zaznamenaní záberov v
tichom tóne. Je to vhodné aj pri zaznamenaní záberov
určených na úpravu v počítači.
(Clear)
Zaznamenanie záberov v čistom tóne s priezračnými
farbami v zvýraznenej oblasti, vhodné na zaznamenanie
žiarivého svetla.
(Deep)
Zaznamenanie záberov s hlbokými a hustými farebnými
vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie priestorovej
prítomnosti objektu.
(Light)
Zaznamenanie záberov s jasnými a jednoduchými
farebnými vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie
osviežujúcej svetelnej atmosféry.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na
snímanie portrétov.
(Landscape)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Vzdialené krajinky tiež viac vyniknú.
(Sunset)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
(Night Scene)
Kontrast je tlmený pri zaznamenávaní nočnej krajiny,
ktorá je viac verná skutočnému výhľadu.
(Autumn
leaves)
Zaznamenávanie jesenných scén, živo zvýraznenej
červenej a žltej farby listov.
(Black &
White)
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
(Sepia)
Zaznamenávanie obrazov v jednotvárnej hnedastej
farbe.
(Sharpness) môžete
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámky
• Ak je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode alebo Scene
Selection alebo ak je vybratý režim Picture Effect, pre funkciu [Creative Style]
sa pevne nastaví hodnota [Standard] a nemôžete vybrať iné nastavenia.
145
Pokročilé snímanie
Možnosti (Contrast), (Saturation) a
upraviť pre každý rámček štýlu.
Nastavenie spracovania záberov
• Keď je vybratá položka [Black & White] alebo [Sepia], nemôžete nastaviť
sýtosť.
146
Úprava tónov farieb (vyváženie
bielej farby)
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
Počasie/
osvetlenie
Charakteristi
ka svetla
Túto funkciu použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho
očakávania alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie
fotografického zámeru.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode alebo Scene
Selection, pre funkciu [White Balance] sa pevne nastaví hodnota [Auto WB] a
nemôžete vybrať iné režimy.
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby z
dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite
blesk.
Tlačidlo WB
147
Pokročilé snímanie
Tlačidlo WB t vyberte
požadované nastavenie
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby)
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluor.:
Warm White)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny
farieb.
Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla,
tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla
(predvolené vyváženie bielej farby).
• Stlačte tlačidlo B na multifunkčnom voliči, aby
sa zobrazila obrazovka na jemné nastavenie a
aby ste mohli pomocou tlačidiel v/V/b/B podľa
potreby upraviť tón farieb (s. 148).
(Fluor.: Cool
White)
(Fluor.: Day
White)
(Fluor.:
Daylight)
(Flash)
Technika fotografovania
• Ak nemôžete dosiahnuť požadovanú farbu pomocou zvolenej
možnosti, použite funkciu posunu vyváženia bielej farby (s. 125).
C.Temp./Filter
Môžete vybrať požadovanú teplotu farieb a kombináciou teploty
farieb s farebným filtrom vykonať jemné nastavenie.
1 Tlačidlo WB t
(C.Temp./
Filter) t B na
multifunkčnom voliči
Tlačidlo WB
2 Nastavte teplotu farieb pomocou tlačidiel v/V.
148
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby)
3 Stlačením tlačidla B zobrazte
obrazovku na jemné
nastavenie a upravte farbu
podľa svojich preferencií
pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Teplota farieb: Umožňuje jemné
doladenie farby v smere k modrej
farbe (B) pomocou tlačidla b a k žltej
farbe (A) pomocou tlačidla B.
Farebný filter: Umožňuje jemné
doladenie farby v smere k zelenej
farbe (G) pomocou tlačidla v a k
purpurovej farbe (M) pomocou
tlačidla V.
Poznámka
• Keďže kolorimetre sú navrhnuté pre filmové fotoaparáty, hodnoty sa pri
použití žiariviek, sodíkových výbojok alebo ortuťových výbojok líšia.
Odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby alebo vykonať skúšobné
snímanie.
Vlastné vyváženie bielej farby
1 Tlačidlo WB t [
SET] t
stlačte stred multifunkčného
voliča
Tlačidlo WB
149
Pokročilé snímanie
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba. Môžete zaregistrovať až 3
nastavenia.
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby)
2 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla
oblasť automatického zaostrenia v strede, a potom
stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a
farebný filter).
3 Vyberte registračné číslo pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uchovaným
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby uložené v tejto operácii je
účinné, pokiaľ nie je uložené nové nastavenie.
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB error“ znamená, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah, ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo objekt s jasnou farbou. Ak
zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora
v okne zobrazovania
informácií o zázname sa zmení na žltú. V tejto chvíli môžete snímať, ale
odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby na získanie
správnejšej úrovne vyváženia bielej farby.
Vyvolanie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Tlačidlo WB t vyberte požadované registračné číslo
• Stlačením tlačidla B na multifunkčnom voliči zobrazte obrazovku
na jemné nastavenie a upravte farbu podľa svojich preferencií.
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby
so zohľadnením svetla blesku. Neskôr snímajte s použitím blesku.
150
Nastavenie veľkosti záberov
Image Size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image Size] t vyberte
požadovanú veľkosť
[Aspect Ratio]: [3:2]
Veľkosť záberu
Bežné použitie
L:24M
6000 × 4000 pixlov
Snímanie v najvyššej kvalite
obrazu
M:10M
3936 × 2624 pixlov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A3+
S:4.6M
2640 × 1760 pixlov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A5
[Aspect Ratio]: [16:9]
Veľkosť záberu
Bežné použitie
L:20M
6000 × 3376 pixlov
M:8.7M
3936 × 2216 pixlov
S:3.9M
2640 × 1488 pixlov
Na zobrazenie v televíznom
prijímači podporujúcom formát
HD
[APS-C Size Capture]: [On]
[Aspect Ratio]: [3:2]
[Aspect Ratio]: [16:9]
L:10M
3936 × 2624 pixlov
L:8.7M
3936 × 2216 pixlov
M
M:4.6M
2640 × 1760 pixlov
M:3.9M
2640 × 1488 pixlov
S
S:2.0M
1728 × 1152 pixlov
S:1.7M
1728 × 976 pixlov
Poznámky
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu
súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na obrazovke.
• Po nasadení objektívu DT sa automaticky vyberie veľkosť záberu používaná
pre snímač APS-C.
• Zábery nasnímané s položkou [Image Size] nastavenou na hodnotu [S:2.0M]
pri záberoch s veľkosťou APS-C nemožno zväčšiť.
151
Pokročilé snímanie
L
Nastavenie veľkosti záberov
Panorama: Size
Môžete nastaviť veľkosť panoramatických záberov. Veľkosť záberov
sa líši v závislosti od nastavenia smeru snímania (s. 81).
Tlačidlo MENU t
1 t [Panorama: Size] t vyberte
požadovanú veľkosť
Standard
Položka [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Up] [Down]: 3872 × 2160
Položka [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Right] [Left]: 8192 × 1856
Wide
Položka [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Up] [Down]: 5536 × 2160
Položka [Panorama: Direction] je nastavená na hodnotu
[Right] [Left]: 12416 × 1856
152
Nastavenie pomeru strán a kvality
záberu
Aspect Ratio
Tlačidlo MENU t
1 t [Aspect Ratio] t vyberte
požadovaný pomer strán
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV.
Poznámka
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnotu Sweep Panorama.
Quality
Tlačidlo MENU t
1 t [Quality] t vyberte
požadované nastavenie
(RAW)
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.)
Tento formát nevykonáva žiadne digitálne spracovanie
fotografií. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať
fotografie na počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je fixná s najväčšou veľkosťou. Táto
veľkosť záberov sa nezobrazí na obrazovke.
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.) + JPEG
Záber RAW a záber JPEG sa vytvárajú naraz. Je to
vhodné vtedy, keď potrebujete 2 obrazové súbory, súbor
JPEG na prezeranie a súbor RAW na upravovanie.
(Extra
Formát súboru: JPEG
Záber je komprimovaný vo formáte JPEG pri nahrávaní.
Miera kompresie je vyššia a veľkosť súboru je menšia v
nasledujúcom poradí: [Extra fine], [Fine] a [Standard].
fine)
(Fine)
(Standard)
Poznámka
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnotu Sweep Panorama.
153
Pokročilé snímanie
(RAW &
JPEG)
Nastavenie pomeru strán a kvality záberu
Informácie o záberoch RAW
• Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou
softvéru „Image Data Converter“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je
súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber
vo formáte RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF,
a znovu upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
– Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť pomocou tlačiarne
podporujúcej technológiu DPOF (tlač).
– Funkciu [Auto HDR] ani funkciu [Picture Effect] nemôžete nastaviť pre
zábery vo formáte RAW.
• Zábery RAW nasnímané pomocou fotoaparátu majú rozlíšenie 14 bitov na 1
pixel. V nasledujúcich situáciách je to však obmedzené na 12 bitov:
– Long Exposure NR
– snímanie v režime BULB,
– nepretržité snímanie (vrátane snímania viacerých záberov, napríklad
nepretržitého snímania v režime Superior Auto).
154
Rozpoznávanie tvárí
Fotoaparát zisťuje tváre, nastavuje zaostrenie, expozíciu, spracováva
fotografie a upravuje nastavenie blesku.
Tlačidlo Fn t
(Smile/Face Detect.) t Vyberte
požadované nastavenie
(Face
Detection Off)
Vypne funkciu detekcie tvárí (sivé).
(Face
Detection On
(Regist. Faces))
Zapne detekciu tvárí a zoradí podľa priority rozpoznané
tváre, ktoré boli zaregistrované vo funkcii [Face
Registration] (s. 156).
(Face
Detection On)
Zapne funkciu detekcie tvárí, ale nezoradí rozpoznané
tváre podľa priority.
(Smile
Shutter)
Rozpozná a automaticky nasníma úsmev.
Rámček detekcie tvárí
Rámčeky detekcie
tvárí (sivé)
Rámčeky detekcie tvárí (biele)
• Ak sa tvár nenachádza v oblasti automatického zaostrenia, ktorá
bola k dispozícii pri čiastočnom stlačení spúšte, zmení sa na zelenú
oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa použila pri zaostrení.
• Ak fotoaparát zistí viaceré tváre, automaticky vyberie prioritnú tvár
a na biely sa zmení iba jeden rámček detekcie tvárí. Okolo tváre
zaregistrovanej vo funkcii [Face Registration] sa zobrazí purpurový
rámček.
155
Pokročilé snímanie
Keď fotoaparát zistí tváre, zobrazia sa
sivé rámčeky detekcie tvárí. Ak
fotoaparát vyhodnotí situáciu ako
vhodnú na použitie automatického
zaostrenia, rámčeky detekcie tvárí sa
zmenia na biele. Po čiastočnom
stlačení tlačidla spúšte sa rámčeky
detekcie tvárí zmenia na zelené.
Rozpoznávanie tvárí
Technika fotografovania
• Kompozícia s prekrývaním rámčeka detekcie tvárí s oblasťou
automatického zaostrenia.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama alebo Telezoom Continuous Priority AE, funkciu detekcie tvárí nemožno používať.
• Maximálny počet tvárí, ktoré je možné zistiť, je 8.
• V závislosti od podmienok snímania sa môže stať aj to, že fotoaparát nezistí
žiadne tváre alebo zistí iné objekty.
Face Registration
Fotoaparát zistí tváre, ktorých informácie boli vopred zaregistrované.
1 Tlačidlo MENU t
6 t [Face Registration] t [New
Registration]
2 Zarovnajte pomocný rámček s tvárou, ktorú chcete
zaregistrovať, a stlačte spúšť.
3 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť
[Enter] a stlačte stred multifunkčného voliča.
• Možno zaregistrovať až 8 tvárí.
• Nasnímajte tvár spredu na dobre osvetlenom mieste. Ak je tvár
zatienená klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi alebo iným
predmetom, tvár sa nemusí zaregistrovať správne.
Zmena priority predtým zaregistrovaných tvárí
Ak ste zaregistrovali viacero tvárí, automaticky sa nastaví poradie
priority pre jednotlivé tváre podľa poradia registrácie. Poradie
priority môžete zmeniť.
Tlačidlo MENU t
6 t [Face Registration] t [Order
Exchanging] t vyberte tvár, ktorej prioritu chcete zmeniť, a
úroveň priority
156
Rozpoznávanie tvárí
Odstránenie zaregistrovanej tváre
Zaregistrovanú tvár môžete odstrániť.
Tlačidlo MENU t
6 t [Face Registration] t [Delete] t
vyberte tvár, ktorú chcete odstrániť
• Ak vyberiete možnosť [Delete All], môžete odstrániť všetky
zaregistrované tváre naraz.
Poznámky
• Údaje o zaregistrovaných tvárach sa uchovávajú vo fotoaparáte aj v prípade,
že vyberiete možnosť [Delete]. Ak chcete tieto údaje odstrániť aj z
fotoaparátu, vyberte možnosť [Delete All].
• Uložená tvár sa neodstráni, ani keď použijete funkciu [Initialize].
Auto Port. Framing
Tlačidlo Fn t
(Auto Port. Framing) t Vyberte
požadované nastavenie
Predvolené nastavenie je [Off].
157
Pokročilé snímanie
Keď fotoaparát rozpozná a nasníma tvár, zachytený záber sa
automaticky oreže, aby zodpovedal kompozícii. Uloží sa pôvodný aj
orezaný záber.
Orezaný záber sa zaznamená s rovnakou veľkosťou záberu ako
pôvodný záber.
• Ak je v režime Live View dostupná funkcia orezania, položka
sa
zmení na zelenú.
• Po snímaní sa na obrazovke automatického prezerania zobrazí rám
znázorňujúci orezanú oblasť.
Rozpoznávanie tvárí
Poznámky
• Funkciu Auto Port. Framing nemožno používať v prípade, ak je režim
expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous
Priority AE, Movie alebo [Hand-held Twilight], [Sports Action] v rámci
funkcie Scene Selection.
• V závislosti od podmienok pri snímaní nemusí mať orezaný záber najlepšiu
možnú kompozíciu.
• Ak je funkcia [Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo na hodnotu
[RAW & JPEG], nemôžete používať túto funkciu.
• Túto funkciu nemožno používať s nasledujúcimi funkciami: nepretržité
snímanie, posun pri nepretržitom snímaní, [Multi Frame Noise Reduct.],
[Auto HDR], funkcia priblíženia fotoaparátu, manuálne zaostrovanie ani
[Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] v rámci funkcie
Picture Effect.
158
Smile Shutter
Keď fotoaparát zistí úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Tlačidlo Fn t
(Smile/Face Detect.) t [Smile
Shutter On: Normal Smile] t vyberte požadovaný
režim citlivosti detekcie úsmevov pomocou tlačidiel
b/B na multifunkčnom voliči
Citlivosť funkcie uzávierky pre úsmevy na detekciu úsmevov môžete
nastaviť na jednu z nasledujúcich 3 možností:
(On: Slight Smile),
(On: Normal Smile) a
(On: Big Smile).
• Ak je aktivovaná uzávierka pre úsmev, na obrazovke sa zobrazí
indikátor citlivosti detekcie úsmevov.
2 Počkajte, kým sa
nerozpozná úsmev.
Rámček funkcie Face
Detection (oranžový)
Indikátor citlivosti detekcie
úsmevov
Pokročilé snímanie
Fotoaparát zistí úsmev a zaostrenie sa
potvrdí. Keď úroveň úsmevu prekročí
bod b na indikátore, fotoaparát
nasníma zábery automaticky.
• Keď fotoaparát zistí zacielené tváre,
okolo tvárí sa zobrazia oranžové
rámčeky detekcie tvárí. Po zaostrení
na tieto objekty sa rámčeky detekcie
tvárí zmenia na zelené.
• Keď je položka [Auto Port.
Framing] nastavená na hodnotu
[Auto], záber sa automaticky oreže,
aby vznikla vhodná kompozícia.
3 Ak chcete zastaviť snímanie, stlačte tlačidlo Fn t
(Smile/Face Detect.) t vyberte inú položku než
[Smile Shutter].
159
Smile Shutter
Techniky fotografovania
• Ak chcete zaostriť na úsmev, prekryte rámček detekcie tvárí s
oblasťou automatického zaostrenia.
• Objekt nesmie mať zakryté oči, napríklad ofinou, a mal by sa
usmievať.
• Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď.
• Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno tak,
ako je to len možné.
• Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa. Úsmev sa
jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby.
• Ak stlačíte tlačidlo spúšte, keď je aktivovaná funkcia uzávierky pre
úsmevy, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu
uzávierky pre úsmev.
Poznámky
• Funkciu uzávierky pre úsmevy nemožno používať v prípade, ak je režim
expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous
Priority AE, Movie alebo [Hand-held Twilight] v rámci funkcie Scene
Selection alebo ak je vybratá funkcia manuálneho zaostrenia.
• Dynamický režim je automaticky nastavený na možnosť [Single Shooting]
alebo na možnosť [Remote Cdr.].
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nespolupracuje s funkciou uzávierky
pre úsmev.
• Ak fotoaparát nezistí úsmev, zmeňte nastavenia pre citlivosť detekcie
úsmevov.
• V závislosti od podmienok snímania sa môže stať, že úsmevy nie sú správne
rozpoznávané.
• Ak fotoaparát sleduje tvár pomocou funkcie sledovania objektu pri zapnutej
funkcii uzávierky pre úsmev, tvár sa stane cieľom funkcie rozpoznávania
úsmevu (s. 105).
160
Približovanie
Zábery môžete zväčšiť s väčšou úrovňou než pri optickom priblížení.
Priblíženie v jednom kroku (inteligentný
telekonvertor)
Použitím funkcie inteligentného telekonvertora môžete vykonať
priblíženie na stred fotografie a zaznamenať fotografiu.
Stlačte tlačidlo
.
• Po každom stlačení tlačidla
sa
mierka priblíženia zmení
nasledovne: Približne ×1,4 t
približne ×2 t vypnuté
Tlačidlo
Veľkosť záberov je na základe mierky priblíženia takáto.
Mierka priblíženia
Veľkosť záberu
približne ×1,4
M alebo S
približne ×2
S
Priblíženie pri zachovaní aktuálneho rozlíšenia
záberu (Clear Image Zoom)
Funkcia Clear Image Zoom umožňuje fotoaparátu priblížiť záber pri
zachovaní aktuálneho rozlíšenia záberu.
Priblíženie môžete zvýšiť pomocou funkcie inteligentného priblíženia
alebo Digital Zoom.
161
Pokročilé snímanie
Poznámky
• Inteligentný telekonvertor nie je k dispozícii:
– keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama,
– Položka [Quality] je nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG].
• Ak ste priradili funkciu [Focus Magnifier] alebo [Zoom], zmeňte nastavenie
späť na hodnotu [Smart Telecon.] (str. 113, 161).
• Ak je inteligentný telekonvertor k dispozícii, položka [Metering Mode] je
nastavená na hodnotu [Multi segment].
• Funkciu inteligentného telekonvertora nemôžete použiť s videozáznamami.
Približovanie
1 Tlačidlo MENU t
4 t [Smart Telecon. Button] t
[Zoom]
2 Stlačte tlačidlo
.
3 Záber môžete zväčšovať až do dosiahnutia
požadovanej úrovne priblíženia pomocou tlačidiel b/B
na multifunkčnom voliči.
• Záber môžete zväčšovať aj vo väčších intervaloch, a to pomocou
tlačidiel v/V.
Funkcie približovania dostupné s fotoaparátom
Ikona zobrazená na obrazovke sa nasledujúcim spôsobom mení podľa
úrovne priblíženia.
Úroveň
priblíženia
(nízka)
Úroveň
priblíženia
(vysoká)
A
: funkcia priblíženia fotoaparátu sa nepoužíva (zobrazuje sa
úroveň ×1.0).
B
Inteligentné priblíženie: zábery môžete zväčšovať s miernym
orezaním. (K dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [Image Size]
nastavená na hodnotu M alebo S.)
C
Clear Image Zoom: zábery môžete zväčšovať použitím
funkcie vysokokvalitného spracovania záberov.
D
Digital Zoom: zábery môžete zväčšovať použitím funkcie
spracovania záberov.
162
Približovanie
Nastavenie
Zábery sa zväčšia s
orezaním v dostupnom
rozsahu (bez zhoršenia
kvality záberu).
Clear Image Zoom: Off
Digital Zoom: Off
Veľkosť
záberu
Úroveň priblíženia pri optickom
priblížení (Horný rad: snímanie s
plnou veľkosťou záberov/dolný rad:
snímanie s veľkosťou APS-C)
L
–
M
Približne
1,5×
Približne
1,5×
S
Približne
2,3×
Približne
2,3×
Pri približovaní záberov L
sa uprednostní kvalita
záberov.
Clear Image Zoom: On
Digital Zoom: Off
M
S
S
Približne
3×
Približne
3×
Približne
4,5×
Približne
4,6×
Približne
4×
Približne
4×
Pokročilé snímanie
Pri približovaní záberov L
sa uprednostní väčšie
priblíženie.
Clear Image Zoom: On
Digital Zoom: On
M
Približne
2×
Približne
2×
Približne
6,1×
Približne
6×
Približne
9,1×
Približne
9,1×
Poznámky
• Funkcia priblíženia fotoaparátu nie je k dispozícii v týchto prípadoch:
– keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama,
– Položka [Quality] je nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG].
163
Približovanie
• Funkcia [Clear Image Zoom] nie je k dispozícii v týchto prípadoch:
– Keď je režim expozície nastavený na režim Tele-zoom Continuous Priority
AE.
– Dynamický režim je nastavený na nepretržité snímanie alebo snímanie s
posunom.
• Funkciu inteligentného priblíženia ani funkciu [Clear Image Zoom] nemôžete
použiť s videozáznamami.
• Ak je k dispozícii elektronické priblíženie, položka [Metering Mode] sa
nastaví na hodnotu [Multi segment].
Zmena nastavenia položky [Clear Image Zoom]
Predvolené nastavenie je [On].
Tlačidlo MENU t
2 t [Clear Image Zoom] t vyberte
požadované nastavenie
Zmena nastavenia položky [Digital Zoom]
Predvolené nastavenie je [Off]. Ak chcete použiť väčšie priblíženie
bez ohľadu na zhoršenie záberu, nastavte ju na hodnotu [On].
Tlačidlo MENU t
2 t [Digital Zoom] t vyberte
požadované nastavenie
164
Redukcia šumu na zábere
Long Exposure NR
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na 1 sekundu alebo viac (snímanie s
dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký čas, na ktorý
je otvorená uzávierka. Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu
typického pre dlhé expozície. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa
hlásenie a nemôžete nasnímať ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti
[On] môžete uprednostniť kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off]
môžete uprednostniť načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Long Exposure NR] t
vyberte požadované nastavenie
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, Tele-zoom
Continuous Priority AE, nepretržité snímanie alebo nepretržité snímanie s
posunom expozície, režim [Sports Action] alebo [Hand-held Twilight] v rámci
funkcie Scene Selection, alebo ak je funkcia ISO nastavená na hodnotu [Multi
Frame Noise Reduct.], redukcia šumu sa nevykonáva, ani keď je nastavená na
hodnotu [On].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode alebo Scene
Selection, nemôžete redukciu šumu vypnúť.
• Aj keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1 sekundu alebo viac, v závislosti od
podmienok snímania nemusí redukcia šumu fungovať.
Fotoaparát účinne redukuje šum, ktorý je ešte výraznejší pri
nastavení vyššej citlivosti ISO.
Za normálnych okolností nastavte túto funkciu na hodnotu [Normal].
Môžete tiež vybrať hodnotu [Low] alebo [Off].
Tlačidlo MENU t
2 t [High ISO NR] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Auto Mode, Sweep Panorama
alebo Scene Selection, túto položku nie je možné nastaviť.
• Redukcia šumu sa nevykonáva na záberoch vo formáte RAW.
165
Pokročilé snímanie
High ISO NR
Nastavenie priestoru farieb
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované
kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb
môžete meniť podľa potreby.
Tlačidlo MENU t
3 t [Color Space] t vyberte
požadované nastavenie
sRGB
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho
fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri
bežnom snímaní, keď plánujete zábery vytlačiť bez
akýchkoľvek úprav.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie
farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká
časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou
farbou.
• Názov súboru záberu začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF 2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie
nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB pomocou
zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe RGB sa fotografie
zobrazia s nízkou sýtosťou.
166
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Nastavenie nahrávania
videozáznamov
Táto časť opisuje nahrávanie videozáznamov použitím pokročilého
ovládania.
Techniky fotografovania
Poznámky
• Pri nahrávaní videozáznamov je rozsah snímania (zorný uhol) užší než v
prípade snímania statických záberov, keď je funkcia SteadyShot nastavená na
hodnotu [On]. Ak chcete snímať s rovnakým zorným uhlom, ako má statický
záber s pomerom strán 16 : 9, nastavte funkciu SteadyShot na hodnotu [Off]
(s. 64).
• Ak sa na displeji LCD zobrazuje obrazovka [For viewfinder], displej LCD sa v
okamihu spustenia nahrávania videozáznamu prepne na zobrazovanie
obrazovky [Display All Info.].
167
Nastavenie nahrávania videozáznamov
• Spustite nahrávanie po úprave zaostrenia.
• Môžete používať nasledujúce nastavenia, ktoré boli vybraté počas
snímania statických záberov:
ISO/White Balance/Creative Style/Kompenzácia expozície/AF
area/Metering Mode/Face Detection/Object Tracking/
Optimalizácia dynamického rozsahu/Lens Comp.: Shading/Lens
Comp.: Chro. Aber./Lens Comp.: Distortion/Picture Effect
• Funkcie ako ISO, kompenzácia expozície, sledovanie objektu alebo
oblasť automatického zaostrenia je možné upravovať počas
nahrávania videozáznamu.
• Ak priradíte funkciu [AF lock] k tlačidlu AEL, tlačidlu ISO, tlačidlu
AF/MF, tlačidlu vlastných nastavení alebo tlačidlu ukážky,
stlačením týchto tlačidiel v režime automatického zaostrenia môžete
uzamknúť zaostrenie.
• Počas nahrávania videozáznamov môžete približovať alebo
vzďaľovať záber použitím funkcie digitálneho priblíženia (s. 161).
• Keď je funkcia [HDMI Info. Display] nastavená na hodnotu [Off]
(s. 190), môžete počas nahrávania videozáznamov zobraziť záber
bez zobrazenia informácií o nahrávaní.
Nastavenie nahrávania videozáznamov
• Nesnímajte silné zdroje svetla, ako je napríklad slnko. Interný mechanizmus
fotoaparátu sa môže poškodiť.
• Pri importe videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača použite program
„PlayMemories Home“ (s. 220).
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu a
kvalita obrazu sa môže znížiť.
• Keďže sa rýchlosť uzávierky a clona upravujú automaticky, rýchlosť uzávierky
bude vyššia a pohyb objektu za jasných podmienok nemusí byť plynulý. Výber
manuálneho zaostrenia a úprava rýchlosti uzávierky alebo clony môže zvýšiť
plynulé zaznamenávanie pohybov (s. 112).
• Pri nahrávaní videozáznamov možno vybrať hodnotu citlivosti ISO v rozsahu
od ISO 100 do ISO 6400. Ak začnete nahrávať videozáznam s vybranou
hodnotou ISO 6400 alebo vyššou, citlivosť ISO sa prepne na hodnotu ISO
6400. Ak začnete nahrávať videozáznam s vybranou hodnotou ISO 100 alebo
nižšou, citlivosť ISO sa prepne na hodnotu ISO 100. Po dokončení nahrávania
videozáznamu sa nastavenie citlivosti ISO znova prepne na predchádzajúcu
hodnotu.
• Ak je funkcia ISO nastavená na hodnotu [Multi Frame Noise Reduct.],
dočasne sa vyberie hodnota [AUTO].
• Nemôžete vybrať hodnoty [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.]
ani [Miniature] v rámci funkcie Picture Effect. Keď sa začne nahrávanie
videozáznamov, pre funkciu Picture Effect sa dočasne nastaví hodnota [Off].
Zmena citlivosti sledovania pri automatickom
zaostrení počas nahrávania videozáznamov
Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúcich objektov vyberte možnosť
[High]. Ak sa pohybuje niekoľko objektov alebo ak križujú
obrazovku dozadu a dopredu, vyberte možnosť [Low].
Tlačidlo MENU t
1 t [AF Tracking Duration] t
vyberte požadované nastavenie
Nahrávanie videozáznamov s upravenou
rýchlosťou uzávierky a clonou
Nahrávaním videozáznamov s upravenou rýchlosťou uzávierky a
clonou môžete riadiť rozostrenie pozadia alebo plynulosť podľa vašich
predstáv.
168
Nastavenie nahrávania videozáznamov
1 Tlačidlo Fn t
(Focus Mode) t
(Manual
Focus) (s. 112).
2 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Movie)
(s. 73).
• Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte iný režim.
3 Pomocou predného alebo zadného ovládacieho
kolieska upravte hodnotu rýchlosti uzávierky a clony.
• Ak je tichému multifunkčnému ovládaču priradená funkcia [Shutter
speed] alebo [Aperture], úpravy sú k dispozícii aj pomocou tichého
multifunkčného ovládača (s. 34).
4 Upravte zaostrenie a potom stlačením tlačidla MOVIE
spustite nahrávanie.
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (tak rýchlosť uzávierky, ako aj hodnotu
clony). Ostatné nastavenia je možné upraviť manuálne a
hodnoty nastavení môžete uložiť.
(Aperture
Priority) (84)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty
clony pomocou predného alebo zadného ovládacieho
kolieska.
(Shutter
Priority) (87)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
uzávierky pomocou predného alebo zadného
ovládacieho kolieska.
(Manual
Exposure) (88)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou predného alebo zadného ovládacieho kolieska.
Auto Slow Shutter
Nastavením funkcie [Auto Slow Shutter] na hodnotu [On] znížite šum
v rovnomerne tmavých častiach.
Ak funkciu [Auto Slow Shutter] nastavíte na hodnotu [Off], obraz
bude tmavší než pri nastavení na hodnotu [On], videozáznamy však
môžete snímať s menšími otrasmi fotoaparátu a plynulejším obrazom.
169
Nastavenie nahrávania videozáznamov
(Program
Auto) (83)
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Tlačidlo MENU t
požadovaný režim
1 t [Auto Slow Shutter] t vyberte
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, iba ak je nastavený iný režim expozície než M/S a
nastavená je citlivosť ISO [AUTO].
File Format
Tlačidlo MENU t
požadovaný formát
AVCHD
170
1 t [File Format] t vyberte
Nahráva videozáznamy 60i/50i, videozáznamy 24p/25p
alebo videozáznamy 60p/50p vo formáte AVCHD.
Tento formát súborov je vhodný na sledovanie
videozáznamov na televízore podporujúcom vysoké
rozlíšenie.
Pomocou dodávaného softvéru „PlayMemories Home“
môžete vytvoriť disk Blu-ray, AVCHD alebo DVDVideo.
• Videozáznamy vo formáte 60i alebo vo formáte 50i sa
nahrávajú rýchlosťou 60 polí za sekundu alebo
rýchlosťou 50 polí za sekundu. Videozáznamy vo
formáte 60i aj videozáznamy vo formáte 50i využívajú
prekladaný systém skenovania, zvuk Dolby Digital a
formát AVCHD.
• Videozáznamy vo formáte 24p alebo vo formáte 25p sa
nahrávajú rýchlosťou 24 snímok za sekundu alebo
rýchlosťou 25 snímok za sekundu. Videozáznamy vo
formáte 24p aj videozáznamy vo formáte 25p využívajú
progresívny systém skenovania, zvuk Dolby Digital a
formát AVCHD.
• Videozáznamy vo formáte 60p alebo vo formáte 50p sa
nahrávajú rýchlosťou 60 snímok za sekundu alebo
rýchlosťou 50 snímok za sekundu. Videozáznamy vo
formáte 60p aj videozáznamy vo formáte 50p využívajú
progresívny systém skenovania, zvuk Dolby Digital a
formát AVCHD.
Nastavenie nahrávania videozáznamov
MP4
Nahráva videozáznamy vo formáte mp4 (AVC). Tento
formát je vhodný pre odovzdávanie na web, e-mailové
prílohy atď.
• Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte MPEG-4 pri
rýchlosti 30 snímok za sekundu, využívajú progresívny
systém skenovania, zvuk AAC a formát mp4.
• Z videozáznamov nahratých v tomto formáte
nemôžete vytvoriť disk pomocou softvéru
„PlayMemories Home“.
Record Setting
Čím vyššia je priemerná prenosová rýchlosť, tým vyššia je kvalita
záberov.
Tlačidlo MENU t
1 t [Record Setting] t vyberte
požadovanú veľkosť
[File Format]: [AVCHD]
Prenosová
Nahrávanie
rýchlosť
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Maximálne Nahráva videozáznamy v kvalite obrazu s
24 Mb/s
vysokým rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Priemerne Nahráva videozáznamy v kvalite obrazu so
približne štandardným rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i).
17 Mb/s
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Maximálne Nahráva videozáznamy v kvalite obrazu s
28 Mb/s
najvyšším rozlíšením 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maximálne Nahráva videozáznamy v kvalite obrazu s
24 Mb/s
vysokým rozlíšením 1920 × 1080 (24p/25p).
Tento formát vyvoláva atmosféru podobnú
premietaniu v kine.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Priemerne Nahráva videozáznamy v kvalite obrazu so
približne štandardným rozlíšením 1920 × 1080 (24p/25p).
17 Mb/s
Tento formát vyvoláva atmosféru podobnú
premietaniu v kine.
171
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Record Setting
Nastavenie nahrávania videozáznamov
[File Format]: [MP4]
Priemerná
Record Setting prenosová Nahrávanie
rýchlosť
1440×1080 12M Približne
12 Mb/s
VGA 3M
Približne
3 Mb/s
Nahráva videozáznamy s rozlíšením 1440 ×
1080.
Nahráva videozáznamy vo veľkosti VGA.
* Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i
** Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i
Poznámky
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v ponuke
[Record Setting] sa prostredníctvom softvéru „PlayMemories Home“
skonvertujú, aby sa mohol vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať
dlhý čas. Nemôžete ani vytvoriť disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete
zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, musíte videozáznamy uložiť na disk Bluray.
• Ak chcete sledovať videozáznamy vo formáte 60p/50p alebo vo formáte 24p/
25p v televízore, potrebujete televízor kompatibilný s formátom 60p/50p alebo
s formátom 24p/25p. Ak používate nekompatibilný televízor, videozáznamy sa
skonvertujú na formát 60i/50i a takto sa zobrazujú v televízore.
Audio Rec Level
Sledovaním ukazovateľa hlasitosti môžete upraviť hlasitosť
nahrávaného zvuku.
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio Rec Level] t vyberte
požadovanú úroveň pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči
Strana +: hlasitosť nahrávaného zvuku sa zvýši.
Strana –: hlasitosť nahrávaného zvuku sa zníži.
Reset: nastaví sa predvolená hlasitosť nahrávaného zvuku.
172
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Techniky fotografovania
• Pri úprave nastavenia odporúčame kontrolovať hlasitosť pomocou
slúchadiel.
• Ak chcete prirodzene zachytiť nepretržitý hlasný zvuk, nastavte
nižšiu hlasitosť. Ak chcete zachytiť tichší zvuk na ľahko počuteľnej
úrovni, zvýšte toto nastavenie.
Poznámky
• Funkcia obmedzenia sa používa neustále bez ohľadu na nastavenie Audio Rec
Level.
• Táto funkcia je dostupná, iba ak je režim expozície nastavený na hodnotu
Videozáznam.
• Úprava hlasitosti nahrávaného zvuku je dostupná pre interný mikrofón a
konektor m (mikrofón).
Audio Level Display
Môžete vybrať, či sa má na displeji
zobraziť hlasitosť zvuku.
Hlasitosť zvuku
Poznámky
• Hlasitosť zvuku sa nezobrazuje v nasledujúcich prípadoch:
– Položka [Audio Recording] je nastavená na hodnotu [Off].
– Režim displeja je nastavený na možnosť [No Disp. Info.].
• Nastavte režim expozície na hodnotu Videozáznam. Pred nahrávaním možno
hlasitosť zvuku zobraziť iba v prípade, ak je nastavená na hodnotu
Videozáznam.
173
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio Level Display] t
vyberte požadované nastavenie
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Kontrola zvuku pomocou slúchadiel
1 Pripojte slúchadlá ku
konektoru i (Slúchadlá).
Konektor i (Slúchadlá)
2 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Movie).
Pri nahrávaní alebo prehrávaní videozáznamov môžete sledovať zvuk.
Audio Output Timing
Pri používaní slúchadiel môžete zmeniť nastavenia kompenzácie
ozveny počas nahrávania videozáznamov.
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio Output Timing] t
vyberte požadované nastavenie
Live
Pri nahrávaní videozáznamov slúži na výstup zvuku bez
oneskorenia. Toto nastavenie vyberte, keď vám robí
problémy oneskorenie monitorovaného zvuku pri
nahrávaní.
Lip Sync
Pri nahrávaní videozáznamov slúži na výstup zvuku
synchronizovaného s videom. Zabraňuje asynchrónnosti
medzi obrazom a zvukom.
Audio Recording
Pri nahrávaní videozáznamov sa môže nahrať aj prevádzkový šum
fotoaparátu alebo objektívu. Môžete nahrávať aj videozáznamy bez
zvuku.
Tlačidlo MENU t
174
2 t [Audio Recording] t [Off]
Nastavenie nahrávania videozáznamov
Redukcia šumu vetra
Šum vetra môžete redukovať elimináciou basového vstupu zo
zabudovaného mikrofónu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Wind Noise Reduct.] t [On]
Poznámky
• Nastavenie tejto položky na hodnotu [On] môže spôsobiť nahrávanie
basových zvukov s príliš nízkou hlasitosťou. Ak nefúka vietor, nastavte
hodnotu [Off].
• Ak sa používa externý mikrofón (predáva sa samostatne), táto položka je
nefunkčná.
Nahrávanie videozáznamov bez prevádzkových zvukov
voličov
Pomocou tichého multifunkčného ovládača môžete meniť nastavenia
bez toho, aby ste museli používať predné alebo zadné ovládacie
koliesko (s. 34).
Tlačidlo MENU t
1t[
Silent Controller] t vyberte
požadované nastavenie
Keď je režim zaostrenia nastavený na manuálne zaostrenie, môžete
vypnúť nahrávanie prevádzkového šumu objektívu pre automatické
zaostrenie (s. 112).
Nastavenie nahrávania videozáznamov
175
Pokročilé prehrávanie
Používanie funkcií prehrávania
Výber pamäťovej karty, ktorá sa bude používať
na prehrávanie
Tlačidlo MENU t
2 t [Select Playback Media] t
vyberte požadovanú zásuvku
Poznámka
• Ak vo vybratej zásuvke nie je vložená pamäťová karta, nebudú sa prehrávať
žiadne zábery. Vyberte zásuvku s vloženou pamäťovou kartou.
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami (režim zobrazovania)
Umožňuje vybrať, či sa majú prehrávať statické zábery alebo
videozáznamy.
Tlačidlo MENU t
1 t [Still/Movie Select] t
vyberte požadované nastavenie
Folder View(Still)
Zobrazuje statické zábery podľa priečinka.
Folder View(MP4)
Zobrazuje videozáznamy (MP4) podľa priečinka.
AVCHD View
Zobrazuje iba videozáznamy vo formáte AVCHD.
Zväčšenie záberov
Statický záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať.
Toto je vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej
fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
176
Tlačidlo
Používanie funkcií prehrávania
2 Priblížte alebo vzdiaľte záber
pomocou zadného
ovládacieho kolieska.
• Otočením predného ovládacieho
kolieska sa prepína záber pri
rovnakom zväčšení zobrazenia. Ak
nasnímate viac fotografií s rovnakou
kompozíciou, môžete porovnať ich
zaostrenie.
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na multifunkčnom voliči.
Zrušenie zväčšeného prehrávania
Poznámka
• Zábery nasnímané s položkou [Image Size] nastavenou na hodnotu [S:2.0M]
pri záberoch s veľkosťou APS-C nemožno zväčšiť.
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
Počas prehrávania môžete na obrazovke zobraziť viacero záberov
naraz.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Zobrazí sa obrazovka registra
záberov.
177
Pokročilé prehrávanie
Normálnu veľkosť záberu obnovíte stlačením stredu multifunkčného
voliča.
Používanie funkcií prehrávania
2 Opakovaným stláčaním
tlačidla DISP vyberte počet
záberov, ktoré sa zobrazia
na jednej stránke obrazovky
registra záberov.
Tlačidlo DISP
• Na obrazovke sa bude striedať
zobrazenie 4 a 9 záberov.
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovaného záberu stlačte stred multifunkčného
voliča.
Zobrazenie požadovaného priečinka
Pomocou multifunkčného voliča
vyberte ľavý panel na obrazovke
registra záberov a potom vyberte
požadovaný priečinok pomocou
tlačidiel v/V. Keď je vybratý ľavý
panel, stláčaním stredu
multifunkčného voliča môžete
prepínať medzi statickými zábermi a
videozáznamami (s. 176).
Otočenie záberu
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete otočiť, a potom
stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
178
Používanie funkcií prehrávania
2 Stlačte stred multifunkčného voliča.
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení záberu sa záber prehráva v otočenej polohe, a to aj po
vypnutí napájania.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Znova stlačte tlačidlo
.
Poznámky
• Nemôžete otáčať videozáznamy.
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PlayMemories
Home“ nachádzajúci sa na disku CD–ROM (je súčasťou dodávky) môže
zobraziť otočené fotografie správne. Avšak, zábery nemusia byť otočené v
závislosti od softvéru.
Slide Show
1 t [Slide Show] t [Enter]
Zaznamenané zábery sa prehrávajú v poradí (prezentácia).
Prezentácia sa automaticky zastaví po prehraní všetkých fotografií.
• Predchádzajúci alebo nasledujúci záber môžete zobraziť pomocou
tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči.
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť.
Ukončenie prehrávania prezentácie
Stlačte stred multifunkčného voliča.
Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Interval] t vyberte
požadovaný počet sekúnd
Opakované prehrávanie
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
179
Pokročilé prehrávanie
Tlačidlo MENU t
Používanie funkcií prehrávania
Prehrávanie trojrozmerných záberov
Ak pripojíte fotoaparát k televíznemu prijímaču kompatibilnému s
funkciami prehrávania trojrozmerných záberov pomocou kábla
HDMI (predáva sa samostatne), môžete prehrávať trojrozmerné
zábery. Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s
televíznym prijímačom.
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Image Type] t
[Display 3D Only]
Poznámka
• Tento fotoaparát nezaznamenáva trojrozmerné zábery.
Playback Display
Môžete nastaviť orientáciu prehrávania záberov zaznamenaných v
orientácii na výšku.
Tlačidlo MENU t
2 t [Playback Display] t vyberte
požadované nastavenie
180
Obrazovka zobrazená pre režim
prehrávania
Prepnutie obrazovky počas prehrávania
Po každom stlačení tlačidla DISP sa displej zmení nasledovne.
S údajmi o snímaní
Bez údajov o
snímaní
Histogram*
* Ak sa na fotografii nachádza preexponovaná alebo podexponovaná oblasť,
táto oblasť bude v zobrazení histogramu blikať (upozornenie na limit jasu).
Podrobné informácie po výbere možnosti „S údajmi o snímaní“ v
režime zobrazovania nájdete na strane 26.
A
Display
Display
Význam
Pamäťová karta (53,
261)
Význam
Pomer strán statických
záberov (153)
Režim zobrazovania
(176)
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (227)
181
Pokročilé prehrávanie
Zoznam ikon v zobrazení histogramu
Obrazovka zobrazená pre režim prehrávania
Display
Význam
24M 10M Veľkosť statických
4.6M 20M záberov (151)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Display
Význam
–0.3
Exposure
compensation (117)
–0.3
Kompenzácia blesku
(133)
Režim merania (120)
35mm
Ohnisková vzdialenosť
Kreatívny štýl (143)
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
Obrazový efekt (142)
-
Ochrana (183)
DPOF
Súprava DPOF (184)
Upozornenie na stav
akumulátora (55)
Stav akumulátora (55)
100%
Súbor databázy je plný
(247)/Chyba súboru
databázy (247)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
5500K A1 Vlastné) (147)
M1
AWB
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(139)/Automatické
HDR/Upozornenie
ikony automatického
HDR (140)
Upozornenie na
prehrievanie (14)
B
Display
Význam
Histogram (97)
Režim expozície (73)
P
ASM
1/125
Rýchlosť uzávierky (87)
F3.5
Clona (84)
ISO200
Citlivosť ISO (137)
182
2012-1-1
10:37PM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru alebo
počet záberov v režime
zobrazenia
Ochrana fotografií (Protect)
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 Pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči vyberte
záber, ktorý chcete chrániť, a
potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Do začiarkavacieho políčka sa vloží
znak .
• Ak chcete zrušiť výber, znovu stlačte
stred.
3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Zrušenie ochrany všetkých záberov alebo
videozáznamov
Môžete zrušiť ochranu všetkých záberov alebo videozáznamov v
aktuálne zobrazenom priečinku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Cancel All Images],
[Cancel All Movies(MP4)] alebo [Cancel All AVCHD view files]
183
Pokročilé prehrávanie
• Všetky zábery v priečinku môžete vybrať tak, že vyberiete panel na
ľavej strane obrazovky registra záberov.
Nastavenie tlače
Definovanie parametrov DPOF
Pomocou fotoaparátu môžete zadať statické zábery skôr, ako ich
vytlačíte v obchode alebo na svojej tlačiarni. Postupujte podľa nižšie
uvedeného postupu.
Parametre DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich vytlačení.
Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Specify Printing] t [DPOF
Setup] t [Multiple Img.]
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
3 Stlačením stredu multifunkčného voliča pridajte znak
.
• Ak chcete zrušiť zadanie parametrov DPOF, znova vyberte záber a
potom stlačte stred multifunkčného voliča.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Poznámky
• Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF.
• Nemôžete zadať počet záberov, ktoré sa majú vytlačiť.
Date Imprint
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
184
Nastavenie tlače
Tlačidlo MENU t
Imprint] t [On]
1 t [Specify Printing] t [Date
Poznámka
• Táto funkcia nemusí byť pri niektorých tlačiarňach dostupná.
Pokročilé prehrávanie
185
Kopírovanie záberov
Môžete kopírovať zábery z pamäťovej karty vloženej v zásuvke
vybratej pomocou funkcie [Select Playback Media] na pamäťovú
kartu vloženú v druhej zásuvke. Kopírovanie možno vykonávať podľa
typu záberu (statické zábery/videozáznamy) (s. 176).
Tlačidlo MENU t
2 t [Copy]
Poznámka
• Skopírovanie veľkého množstva záberov môže určitý čas trvať. Používajte
dostatočne nabitý akumulátor.
186
Vymazávanie fotografií (Delete)
Môžete odstrániť iba nepotrebné zábery, alebo môžete odstrániť
všetky zábery.
Po odstránení záznamu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Delete (Multiple Img.)
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 Pomocou multifunkčného
Do začiarkavacieho políčka sa vloží
znak .
• Ak chcete zrušiť výber, znovu stlačte
stred.
Celkový počet
3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
• Všetky zábery v priečinku môžete vybrať tak, že vyberiete panel na
ľavej strane obrazovky registra záberov.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
187
Pokročilé prehrávanie
voliča vyberte zábery, ktoré
chcete odstrániť, a potom
stlačte stred multifunkčného
voliča.
Vymazávanie fotografií (Delete)
Odstránenie všetkých záberov alebo
videozáznamov viditeľných v aktuálnom režime
zobrazovania
Môžete odstrániť všetky zábery alebo videozáznamy viditeľné v
aktuálnom režime zobrazovania.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [All in Folder]
alebo [All AVCHD view files]
2 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Zobrazenie požadovaného priečinka
Pomocou multifunkčného voliča vyberte panel na ľavej strane
obrazovky registra záberov a potom vyberte požadovaný priečinok
pomocou tlačidiel v/V.
188
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke
Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej
obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne) a
televízor HD TV s konektorom HDMI.
1 Vypnite fotoaparát aj
televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
2 Do
konektora
HDMI
Pokročilé prehrávanie
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodávaným s
televízorom.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo
.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na
multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný záber.
• Displej LCD na fotoaparáte sa
nezapne.
Multifunkčný volič
Tlačidlo
189
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke
Poznámky
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor
vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci.
• Keď sa zábery nedajú správne zobraziť, nastavte položku [HDMI Resolution]
v ponuke nastavenia
na hodnotu [1080p] alebo [1080i] podľa vášho
televízora.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku HDMI konektoru fotoaparátu.
Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD
spoločnosti Sony pomocou kábla HDMI si môžete vychutnať nový
svet fotografií v kvalite Full HD.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické
vyjadrenie jemných štruktúr a farieb.
HDMI Info. Display
Keď je pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne) pripojený
televízor, môžete na televíznej obrazovke zobrazovať zábery bez
informácií o nahrávaní a súčasne na displeji LCD zobrazovať zábery s
informáciami o nahrávaní.
1 Tlačidlo MENU t
2 t [HDMI Info. Display] t [Off]
2 Pripojte fotoaparát k televízoru (s. 189).
Na televíznej obrazovke sa zobrazia zábery v režime živého náhľadu bez
informácií o nahrávaní.
Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazia zábery v režime živého
náhľadu s informáciami o nahrávaní.
190
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync
Pripojením fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI k televízoru,
ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie
fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
1 Pripojte televízor, ktorý podporuje program „BRAVIA“
Sync, k fotoaparátu (s. 189).
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo
SYNC MENU.
3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači televízora.
Slide Show
Automaticky prehráva zábery.
Prehrávanie
jednotlivých
záberov
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
Image Index
Prepne na obrazovku registra fotografií.
Still/Movie Select
Umožňuje vybrať statické zábery alebo videozáznamy na
prehratie.
Delete
Odstraňuje zábery.
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
• Tieto operácie poskytujú iba televízory, ktoré podporujú štandard „BRAVIA“
Sync. Operácie ponuky SYNC MENU sa líšia v závislosti od pripojeného
televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
• Ak je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI k televízoru iného výrobcu
a v rámci odozvy na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora
vykonáva nežiaduce operácie, nastavte pre funkciu [CTRL FOR HDMI] v
ponuke nastavenia
hodnotu [Off].
191
Pokročilé prehrávanie
Položky pre ponuku SYNC MENU
Nastavenie fotoaparátu
Nastavenie ďalších funkcií
fotoaparátu
Release w/o Lens
Môžete uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. Túto
možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad k
astronomickému teleskopu.
Tlačidlo MENU t
[Enable]
1 t [Release w/o Lens] t
Poznámka
• Ak používate objektívy, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je
napríklad objektív astronomického teleskopu, nie je možné dosiahnuť správne
meranie. V takýchto prípadoch upravte expozíciu manuálne tak, že ju budete
kontrolovať na zaznamenanom zábere.
Grid Line
Mriežka je sieť pomocných čiar na zostavovanie kompozície. Mriežku
môžete zapnúť alebo vypnúť, alebo môžete vybrať typ mriežky.
Zobrazuje sa aj dostupný rozsah pre nahrávanie videozáznamu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Grid Line] t vyberte
požadované nastavenie
Auto Review
Zaznamenaný záber môžete ihneď po nasnímaní skontrolovať na
obrazovke. Môžete zmeniť dobu zobrazovania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Auto Review] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, a to ani
v prípade, ak je funkcia [Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto
Rotate] (s. 180).
192
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu
• Pri automatickej kontrole môže fotoaparát zobraziť nespracovaný záber a
potom ten istý spracovaný záber (napríklad pomocou funkcie [Lens Comp.:
Distortion]).
Func. of AEL button
Ako funkciu tlačidla AEL môžete vybrať niektorú z nasledujúcich 2
funkcií (s. 120):
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
počas podržania tlačidla ([AEL hold]).
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
až do ďalšieho stlačenia tlačidla ([AEL toggle]).
Keď je vybratá možnosť [ AEL hold] alebo možnosť [ AEL
toggle], expozícia je uzamknutá v režime bodového merania.
Tlačidlo MENU t
4 t [Func. of AEL button] t
vyberte požadované nastavenie
Priradenie ďalšej funkcie k tlačidlu AEL
K tlačidlu AEL môžete okrem funkcie AEL priradiť niektorú z
nasledujúcich funkcií:
Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF area/
Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/Flash
Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture
Effect/Image Size/Quality/Memory/FEL Lock hold/FEL Lock toggle/
Object Tracking/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF
lock/AF On/Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus Magnifier
193
Nastavenie fotoaparátu
Poznámky
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie.
• Nastavenia „podržania“ a „prepnutia“ ovplyvnia manuálny posun (s. 90) v
manuálnom režime.
• Keď sa fotoaparát prepne z režimu úspory energie alebo sa používa na
prehrávanie záberov, hodnota merania nastavená pomocou možnosti [AEL
toggle] sa zruší.
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu
ISO Button, AF/MF button, Preview Button
Tlačidlu ISO, tlačidlu AF/MF alebo tlačidlu ukážky môžete priradiť aj
inú funkciu. K dispozícii sú tie isté funkcie ako v prípade funkcie
[Func. of AEL button] (s. 193).
Tlačidlo MENU t
4 t [ISO Button], [AF/MF button]
alebo [Preview Button] t vyberte požadované
nastavenie
Custom button
Tlačidlu vlastných nastavení je predvolene priradená funkcia
uzamknutia FEL (s. 135). Tlačidlu vlastných nastavení môžete
priradiť aj inú funkciu. K dispozícii sú tie isté funkcie ako v prípade
funkcie [Func. of AEL button].
Tlačidlo MENU t
4 t [Custom button] t vyberte
požadované nastavenie
Elektronická predná uzávierka
Funkcia elektronickej prednej uzávierky skracuje čas medzi
uvoľneniami spúšte.
Tlačidlo MENU t
6 t [Front Curtain Shutter] t
vyberte požadované nastavenie
Poznámky
• Pri snímaní pri vyšších rýchlostiach uzávierky s nasadeným objektívom s
veľkým priemerom sa v závislosti od objektu alebo okolností snímania môžu v
rozmazanej oblasti zobrazovať „duchovia“. Ak k tomu dôjde, nastavte túto
položku na hodnotu [Off].
• Keď používate objektívy Minolta/Konica Minolta, nastavte túto položku na
hodnotu [Off].
• Keď vyberiete väčšiu rýchlosť uzávierky, jas obrazovky môže byť v závislosti
od situácie nerovnomerný. Ak k tomu dôjde, nastavte túto položku na
hodnotu [Off].
194
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu
LCD Brightness
Jas displeja LCD sa automaticky upravuje podľa osvetlenia okolitého
prostredia pomocou snímača svetla (s. 18).
Jas obrazovky LCD môžete nastaviť manuálne alebo vybrať vhodné
nastavenie pre slnečný deň vonku.
Tlačidlo MENU t
1 t [LCD Brightness] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Pri nastavení na hodnotu [Auto] nezakrývajte snímač svetla rukou ani iným
predmetom.
• Keď sa fotoaparát používa so sieťovým adaptérom striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa samostatne), jas displeja LCD je vždy nastavený na
najjasnejšiu hodnotu, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu [Auto].
• Keďže je nastavenie [Sunny Weather] príliš jasné na použitie v interiéri,
nastavte ho v interiéri na hodnotu [Auto] alebo [Manual].
Jas hľadáčika sa automaticky upravuje podľa stavu osvetlenia objektu.
Jas hľadáčika môžete nastaviť manuálne.
Tlačidlo MENU t
1 t [Viewfinder Bright.] t
[Manual] t vyberte požadované nastavenie
Power Save
Skrátením času prepnutia fotoaparátu do režimu úspory energie, keď
sa fotoaparát nepoužíva, môžete zabrániť vybíjaniu akumulátora. Ak
použijete ovládacie prvky fotoaparátu, napríklad stlačíte tlačidlo
spúšte do polovice, fotoaparát sa vráti do režimu snímania. Ak
fotoaparát určitý čas nepoužijete, stlmí sa jas displeja LCD.
195
Nastavenie fotoaparátu
Viewfinder Bright.
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
2 t [Power Save] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Keď používate adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa
samostatne), nemôžete túto položku nastaviť na hodnotu [Max].
Zmena času prepnutia fotoaparátu do režimu úspory
energie
Môžete nastaviť iné časové intervaly prepnutia fotoaparátu do režimu
úspory energie.
Tlačidlo MENU t
2 t [Power Saving Start Time] t vyberte
požadovaný čas
Poznámky
• Fotoaparát neprechádza do režimu úspory energie, ak je pripojený k
televízoru alebo ak je dynamický režim nastavený na hodnotu [Remote Cdr.].
• Ak túto položku nastavíte na hodnotu [Max], funkcia [Power Saving Start
Time] sa nastaví na hodnotu [10 Sec].
FINDER/LCD Setting
Automatické prepínanie medzi displejom LCD a hľadáčikom môžete
vypnúť a povoliť ich prepínanie iba prostredníctvom tlačidla
FINDER/LCD.
Tlačidlo MENU t
[Manual]
1 t [FINDER/LCD Setting] t
APS-C Size Capture
Fotoaparát vyhovuje štandardu 35 mm so zobrazením na celú
obrazovku, snímať však môžete aj použitím veľkosti APS-C. Po
nastavení tejto položky na hodnotu [On] fotoaparát zaznamenáva
použitím veľkosti APS-C, aj keď je na ňom nasadený objektív. Po
nasadení objektívu DT sa veľkosť APS-C vyberie automaticky.
Tlačidlo MENU t
3 t [APS-C Size Capture] t
vyberte požadované nastavenie
196
Nastavenie ďalších funkcií fotoaparátu
Poznámka
• Po nastavení funkcie [APS-C Size Capture] na hodnotu [On] sa veľkosť záberu
automaticky zmení (s. 151).
PAL/NTSC Selector (iba pre zariadenie
kompatibilné so štandardom 1080 50i)
Keď pred snímaním nastavíte položku [PAL/NTSC Selector] na
systém NTSC, videozáznamy nahraté pomocou fotoaparátu možno
prehrávať na televízore so systémom NTSC.
Tlačidlo MENU t
3 t [PAL/NTSC Selector] t
vyberte požadované nastavenie
197
Nastavenie fotoaparátu
Poznámky
• Táto funkcia je k dispozícii iba pri zariadeniach kompatibilných so
štandardom 1080 50i. Neposkytuje sa pri zariadeniach kompatibilných so
štandardom 1080 60i. Fotoaparáty kompatibilné so štandardom 1080 50i majú
na spodnej strane značku „50i“.
• Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorú ste predtým naformátovali v systéme PAL,
zobrazí sa hlásenie, že ju musíte znova naformátovať. Ak na nahrávanie
používate systém NTSC, znova naformátujte pamäťovú kartu alebo použite
inú pamäťovú kartu.
• Po výbere režimu NTSC sa pri každom zapnutí fotoaparátu zobrazí na
úvodnej obrazovke hlásenie „Running on NTSC.“.
Kompenzácia objektívu
Automaticky môžete kompenzovať nasledujúce charakteristiky:
nižšiu svetlosť na okrajoch, chromatickú aberáciu a deformácie (iba v
prípade objektívov kompatibilných s automatickou kompenzáciou).
Ďalšie informácie o objektívoch kompatibilných s automatickou
kompenzáciou nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu
oblasť alebo u predajcu spoločnosti Sony alebo v miestnom
autorizovanom servisnom zariadení spoločnosti Sony.
Lens Comp.: Peripheral Shading
Kompenzuje zatienenie rohov obrazovky, ktoré je spôsobené
charakteristikami určitých objektívov. Táto položka je predvolene
nastavená na hodnotu [Auto].
Tlačidlo MENU t
6 t [Lens Comp.: Shading] t
vyberte požadované nastavenie
Lens Comp.: Chromatic Aberration
Redukuje farebnú odchýlku v rohoch obrazovky, ktorá je spôsobená
charakteristikami určitých objektívov. Táto položka je predvolene
nastavená na hodnotu [Auto].
Tlačidlo MENU t
6 t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t
vyberte požadované nastavenie
Lens Comp.: Distortion
Kompenzuje deformácie obrazovky, ktoré sú spôsobené
charakteristikami určitých objektívov. Táto položka je predvolene
nastavená na hodnotu [Off].
Tlačidlo MENU t
6 t [Lens Comp.: Distortion] t
vyberte požadované nastavenie
198
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu
Recording Mode
Tie isté zábery môžete súčasne zaznamenávať na 2 pamäťové karty
alebo môžete zábery usporiadať na inú pamäťovú kartu na základe
typu záberu. [Standard] je predvolené nastavenie.
Tlačidlo MENU t
1 t [Recording Mode] t vyberte
požadované nastavenie
Zábery sa nahrajú iba na pamäťovú kartu v zásuvke
vybratej pomocou funkcie [Select Recording Media]
(s. 54).
Simult. Rec (Still)
Statické zábery sa nahrajú na obidve pamäťové karty
vložené v 2 zásuvkách bez ohľadu na nastavenie [Select
Recording Media] a videozáznamy sa nahrajú na
pamäťovú kartu vloženú v zásuvke vybratej pomocou
funkcie [Select Recording Media]. Statické zábery
používajúce rovnaké číslo súboru sa nahrajú do
priečinkov s rovnakým číslom na obidvoch pamäťových
kartách.
Simult. Rec
(Movie)
Videozáznamy sa nahrajú na obidve pamäťové karty
vložené v 2 zásuvkách bez ohľadu na nastavenie [Select
Recording Media] a statické zábery sa nahrajú na
pamäťovú kartu vloženú v zásuvke vybratej pomocou
funkcie [Select Recording Media]. Videozáznamy MP4
používajúce rovnaké číslo súboru sa nahrajú do
priečinkov s rovnakým číslom na obidvoch pamäťových
kartách.
Sim. Rec (Still/
Movie)
Statické zábery a videozáznamy sa nahrajú na obidve
pamäťové karty.
Sort(JPEG/RAW)
Údaje vo formáte JPEG sa nahrajú na pamäťovú kartu
vloženú v zásuvke vybratej pomocou funkcie [Select
Recording Media] a údaje vo formáte RAW sa nahrajú
na druhú pamäťovú kartu.
199
Nastavenie fotoaparátu
Standard
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
Sort(Still/Movie)
Statické zábery sa nahrajú na pamäťovú kartu vloženú v
zásuvke vybratej pomocou funkcie [Select Recording
Media] a videozáznamy sa nahrajú na druhú pamäťovú
kartu.
Poznámky
• Na súčasné nahrávanie videozáznamov sa vyžaduje niektorá z nasledujúcich
pamäťových kariet:
– karty SD zodpovedajúce rozhraniu UHS-I (UHS Speed Class1),
– karty SD s rýchlosťou Class 10 alebo vyššou,
– „Memory Stick PRO Duo“
• Pri simultánnom nahrávaní môže nahrávanie záberov trvať dlho.
• Keď je vybratá funkcia simultánneho nahrávania alebo možnosť [Sort(JPEG/
RAW)], ak sa záber nenahrá, napríklad, keď v jednej z dvoch zásuviek nie je
vložená pamäťová karta, záber nemožno nahrať na obe pamäťové karty.
Format
Formátovaním sa vymažú všetky údaje na pamäťovej karte vrátane
chránených fotografií bez možnosti obnovenia.
Tlačidlo MENU t
1 t [Format] t vyberte
požadovanú zásuvku t [Enter]
Poznámky
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu,
kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v
počítači, pamäťovú kartu nemusí byť možné použiť vo fotoaparáte v závislosti
od použitého typu formátu.
• Formátovanie môže trvať niekoľko minút v závislosti od pamäťovej karty.
• Ak zostávajúci čas akumulátora dosiahne hodnotu 1 percento alebo nižšiu
hodnotu, nemôžete formátovať pamäťové karty.
File Number
Tlačidlo MENU t
1 t [File Number] t vyberte
požadované nastavenie
Series
200
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich v
postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“.
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov, keď sa súbor uloží do
nového priečinka, a začne súborom priraďovať čísla od
hodnoty „0001“. Ak priečinok pre ukladanie záberov
obsahuje nejaký súbor, novému súboru sa priradí číslo,
ktoré je o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.
Poznámka
• Ak spustíte príkaz [Reset Default], číslo súboru sa vynuluje.
Folder Name
Zaznamenané statické zábery sa ukladajú do automaticky
vytváraných priečinkov v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Tlačidlo MENU t
1 t [Folder Name] t vyberte
požadované nastavenie
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10020405 (názov priečinka: 100, dátum: 2012/04/
05)
Poznámka
• Pre názvy priečinkov videozáznamov vo formáte MP4 sa používa formát
„číslo priečinka + ANV01“.
Select REC Folder
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú 2
alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok na ukladanie
zaznamenávaných záberov.
Tlačidlo MENU t
1 t [Select REC Folder] t
vyberte požadovaný priečinok
Poznámky
• Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať.
• Keď je vybraté simultánne alebo usporiadané nahrávanie, môžete vybrať iba
priečinok s rovnakým názvom na oboch pamäťových kartách. Ak neexistujú
201
Nastavenie fotoaparátu
Standard Form
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
priečinky s rovnakým názvom, môžete priečinok vytvoriť pomocou položky
[New Folder].
New Folder
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno väčším, ako je najväčšie
číslo aktuálne používaného priečinka. Tento priečinok sa stane
aktuálnym priečinkom na zaznamenávanie záberov. Priečinok pre
statické zábery a priečinok pre videozáznamy vo formáte MP4 sa
vytvoria súčasne.
Tlačidlo MENU t
1 t [New Folder]
Poznámky
• Ak nastavíte položku [Recording Mode] na inú hodnotu ako [Standard] a
spustíte nahrávanie, na oboch pamäťových kartách sa vytvorí nový priečinok s
číslom o jeden vyšším, ako je najvyššie aktuálne používané číslo priečinka.
• Ak funkciu [Recording Mode] nastavíte na inú hodnotu než [Standard] a
spustíte nahrávanie, nový priečinok sa môže vytvoriť automaticky.
• Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným
zariadením, a potom snímate zábery, automaticky sa môže vytvoriť nový
priečinok.
• V priečinku je možné uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity
priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.
Recover Image DB
Ak sa nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré boli
spôsobené spracovaním videozáznamov v počítačoch atď., zábery na
pamäťovej karte sa nebudú prehrávať v tejto forme. Ak k tomu dôjde,
fotoaparát opraví súbor.
Tlačidlo MENU t
2 t [Recover Image DB] t
vyberte požadovanú zásuvku t [Enter]
Poznámka
• Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas
opravy môže spôsobiť poškodenie údajov.
202
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
Upload Settings
Funkciu odovzdávania môžete používať s kartou Eye-Fi (komerčne
dostupnou). Táto položka sa zobrazuje, ak je v zásuvke na pamäťovú
kartu č. 1 vo fotoaparáte vložená pamäťová karta Eye-Fi.
Tlačidlo MENU t
3 t [Upload Settings] t [On]
Indikátory stavu počas komunikácie
Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú.
Pohotovostný režim odovzdávania.
Pripája sa.
Prebieha odovzdávanie.
Chyba.
203
Nastavenie fotoaparátu
Poznámky
• Indikátory stavu počas komunikácie sa zobrazujú iba v prípade, ak je funkcia
[Recording Mode] nastavená na hodnotu [Standard].
• Pred použitím karty Eye-Fi nastavte prístupový bod bezdrôtovej siete LAN a
cieľové miesto pre odosielanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie,
ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi sa predávajú v USA, Kanade, Japonsku a v niektorých krajinách
EÚ (stav k júnu 2012).
• Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa priamo na výrobcu alebo
dodávateľa.
• Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli
zakúpené. Karty Eye-Fi používajte v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v
ktorých ste kartu zakúpili.
• Karty Eye-Fi zahŕňajú aj podporu pre bezdrôtové siete LAN. Nevkladajte
karty Eye-Fi do fotoaparátu v prípadoch, v ktorých to nie je povolené, ako
napríklad v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte
funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia [Upload Settings]
nastavená na hodnotu [Off], na obrazovke sa zobrazí indikátor
.
• Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty
skopírujte inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte,
do počítača.
• Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu.
Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
• Funkcia šetrenia energie fotoaparátu nepracuje počas odovzdávania záberov.
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu
• Ak sa zobrazuje indikátor
(chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju
vložte alebo vypnite a znova zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí indikátor
, karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená.
• Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými
komunikačnými zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie
k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
• Podrobnosti o typoch súborov, ktoré je možné odovzdávať, nájdete v návode
na použitie, ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi.
• Ak odovzdáte záber, ktorý bol zaznamenaný s funkciou [GPS On/Off]
nastavenou na hodnotu [On], informácie záberov o polohe môžu byť k
dispozícii pre tretie strany. Ak tomu chcete zabrániť, nastavte funkciu [GPS
On/Off] na hodnotu [Off] (s. 205) (len model SLT-A99V).
• Tento produkt nepodporuje režim „Endless Memory Mode“ karty Eye-Fi.
Zabezpečte, aby bol pre kartu Eye-Fi, ktorú vložíte do tohto produktu,
vypnutý režim „Endless Memory Mode“.
204
Nahrávanie informácií o polohe
pomocou funkcie GPS (iba model
SLT-A99V)
Ak fotoaparát získava informácie o polohe pomocou zabudovanej
funkcie GPS, tieto informácie sa zaznamenávajú do záberov alebo
videozáznamov na danom mieste.
Pomocou dodávaného softvéru „PlayMemories Home“ môžete
zábery, s ktorými sa zaznamenali aj informácie o polohe, importovať
do počítača a užívať si ich zobrazovanie spolu s mapou, na ktorej sa
zobrazuje miesto ich nasnímania. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi
„PlayMemories Home Help Guide“.
Tlačidlo MENU t
Off] t [On]
2 t [GPS Settings] t [GPS On/
Vzhľad indikátora sa mení v závislosti od intenzity a príjmu signálu
GPS.
Stav príjmu signálu GPS
Bez indikátora Položka [GPS On/Off] je nastavená na hodnotu [Off].
Fotoaparát nemôže zaznamenať informácie o polohe. Použite
svoj fotoaparát na otvorenom priestranstve.
Vypočítavajú sa informácie o polohe. Počkajte, kým sa
informácie o polohe sprístupnia na zaznamenanie.
Je možné zaznamenať aktuálne informácie o polohe.
Vyskytol sa problém s funkciou GPS. Vypnite fotoaparát a
znovu ho zapnite.
Príjem signálu GPS
• Triangulácia v interiéri alebo v blízkosti vysokých budov nemusí
prebehnúť správne.
Použite svoj fotoaparát na otvorenom priestranstve v exteriéri a
znova zapnite fotoaparát.
• Získavanie informácií o polohe môže trvať niekoľko desiatok
sekúnd až minút. Použitie podporných údajov funkcie GPS môže
skrátiť čas určovania polohy.
205
Nastavenie fotoaparátu
Indikátory
GPS
Nahrávanie informácií o polohe pomocou funkcie GPS (iba model SLT-A99V)
Poznámky
• Po zapnutí fotoaparátu môže trvať aj niekoľko desiatok sekúnd alebo niekoľko
minút, kým sa zistia informácie o polohe. Ak snímate zábery, pre ktoré sa
nezískali informácie o polohe, tieto informácie sa nezaznamenajú. Ak chcete,
aby sa zaznamenali správne informácie, počkajte, kým fotoaparát bude môcť
prijímať signál zo satelitov systému GPS.
• Počas štartovania a pristávania lietadla vypnite fotoaparát, keď vás na to vyzve
palubné hlásenie.
• Používajte systém GPS podľa predpisov platných na mieste alebo v situácii, v
ktorej sa nachádzate.
• Podrobné pokyny k funkcii GPS nájdete na strane 259.
Podporné údaje systému GPS
Čas, ktorý funkcia GPS potrebuje na získanie informácií o polohe, je
možné skrátiť, ak použijete podporné údaje systému GPS. Ak sa
fotoaparát pripojí k počítaču, v ktorom je nainštalovaný dodaný
softvér „PlayMemories Home“, podporné údaje systému GPS sa
môžu automaticky aktualizovať.
Kontrola stavu podporných údajov systému GPS
Tlačidlo MENU t
Data]
2 t [GPS Settings] t [Use GPS Assist
Poznámky
• Pri aktualizácii údajov je potrebné, aby sa počítač pripojil na Internet.
• Ak doba platnosti podporných údajov uplynula, čas potrebný na
zaznamenanie informácií o polohe nie je možné skrátiť. Odporúča sa, aby ste
podporné údaje pravidelne aktualizovali. Doba uplynutia platnosti
podporných údajov je približne 30 dní.
• Ak funkcia [Date/Time Setup] nie je nastavená, alebo ak je nastavený čas
výrazne posunutý, čas potrebný na získanie informácií funkcie GPS o polohe
nie je možné skrátiť.
• Služba podporných údajov sa môže ukončiť z rôznych dôvodov.
Aktualizácia podporných údajov systému GPS vložením
pamäťovej karty do počítača
Spustite funkciu [GPS Support Tool] z hlavnej obrazovky programu
„PlayMemories Home“, vyberte jednotku pamäťovej karty v počítači
206
Nahrávanie informácií o polohe pomocou funkcie GPS (iba model SLT-A99V)
a potom aktualizujte podporné údaje systému GPS. Vložte
aktualizovanú pamäťovú kartu do fotoaparátu.
GPS Auto Time Cor.
Fotoaparát udržiava presný čas hodín tak, že počas spúšťania získava
informácie o čase pomocou funkcie GPS. Čas sa opravuje, keď je
napájanie vypnuté.
Tlačidlo MENU t
Time Cor.] t [On]
2 t [GPS Settings] t [GPS Auto
Poznámky
• Funkcia [GPS Auto Time Cor.] sa neuplatní, ak je položka [GPS On/Off]
nastavená na hodnotu [Off].
• Pred jej použitím je nutné nastaviť funkciu [Date/Time Setup] vo fotoaparáte.
• Môžu sa vyskytnúť niekoľkosekundové rozdiely.
• V závislosti od oblasti sa môže stať, že funkcia nebude pracovať správne.
Nastavenie fotoaparátu
207
Uloženie vlastných nastavení
Do pamäte môžete zaregistrovať 3 kombinácie často používaných
režimov a nastavení. Zaregistrované nastavenia môžete vyvolať
pomocou prepínača režimu.
1 Nastavte fotoaparát na nastavenie, ktoré chcete
uložiť.
2 Tlačidlo MENU t
4 t [Memory]
3 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
vyberte číslo, na ktoré chcete vykonať registráciu, a
potom stlačte stred multifunkčného voliča.
Nastavenia môžete po zaregistrovaní zmeniť.
Položky, ktoré možno zaregistrovať
Režim expozície, clona, rýchlosť uzávierky, dynamický režim, režim
zaostrenia, hodnota ISO, vyváženie bielej farby, kompenzácia
expozície, režim merania, DRO/Auto HDR, kreatívny štýl, režim
blesku, kompenzácia blesku, detekcia tvárí, citlivosť detekcie
úsmevov, sledovanie objektu, obrazový efekt, poloha miestnej oblasti
automatického zaostrovania a všetky položky ponuky snímania
statických záberov
(s. 39), položky ponuky snímania
videozáznamov
(s. 41)
Vyvolanie uložených nastavení
Nastavte prepínač režimu do požadovanej polohy 1/2/3, ktorú chcete
vyvolať.
Zmena uložených nastavení
Po vyvolaní nastavenia nastavte fotoaparát na nastavenie, ktoré
chcete zaregistrovať, a potom toto nastavenie znova zaregistrujte na
rovnaké číslo.
208
Uloženie vlastných nastavení
Poznámky
• Nie je možné zaregistrovať nastavenia posunu programu a manuálneho
posunu.
• Skutočné nastavenie nebude zodpovedať polohám prepínačov na fotoaparáte.
Počas snímania záberov sa pozrite na informácie zobrazené na displeji LCD.
Nastavenie fotoaparátu
209
Obnovenie predvolených
nastavení
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
4 t [Initialize] t vyberte
požadované nastavenie t [OK]
: položky, ktorých nastavenia sa obnovia.
– : položky, ktorých nastavenia sa neobnovia.
Funkcie snímania
Položky
Obnovené na
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
Exposure
±0.0
compensation (117)
–
Dynamický režim
(121)
Single Shooting
–
Flash Mode (127)
Fill-flash (líši sa v
závislosti od režimu
expozície)
–
Focus Mode (99)
Single-shot AF
–
AF area (104)
Wide
–
Object Tracking
(105)
Off (líši sa v
závislosti od funkcie
[Focus Mode])
–
Smile/Face Detect.
(155, 159)
On (Regist. Faces)
–
Auto Port. Framing Off
(157)
–
ISO (137)
AUTO
–
Metering Mode
(120)
Multi segment
–
Flash Comp. (133)
±0.0
–
White Balance
(147)
AWB
(Automatické
vyváženie bielej
farby)
–
210
Obnovenie predvolených nastavení
C.Temp./Filter
(148)
5500K, Farebný
filter 0
Custom white
balance (149)
5500K
DRO/Auto HDR
(139)
D-Range
Optimizer: Auto
–
–
–
Creative Style (143) 1/Standard
–
Picture Effect (142) Off
–
Scene Selection
(76)
–
Portrait
Movie (168)
P
–
Auto Mode (74)
Intelligent Auto
–
Tele-zoom Cont.
Priority AE (82)
T10
–
Ponuka snímania statických záberov
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
Obnovené na
Image Size (151)
L:24M
–
Aspect Ratio (153)
3:2
–
Quality (153)
Fine
–
Panorama: Size
(152)
Standard
Panorama:
Direction (81)
Right
Clear Image Zoom
(164)
On
Nastavenie fotoaparátu
Položky
–
–
–
Digital Zoom (164) Off
–
Long Exposure NR On
(165)
–
High ISO NR (165) Normal
–
Flash control (134)
ADI flash
–
AF Illuminator
(110)
Auto
SteadyShot (64)
On
–
–
211
Obnovenie predvolených nastavení
AF drive speed (40) Fast
–
Color Space (166)
sRGB
–
Silent
Controller (35)
Focus Mode
Exposure step (40)
0.3 EV
–
Priority setup (40)
AF
–
AF w/ shutter (40)
On
–
AEL w/ shutter (41) On
–
–
Ponuka snímania videozáznamov
Položky
Obnovené na
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
File Format (170)
AVCHD
–
Record Setting
(171)
60i 17M(FH), 50i
17M(FH)
–
SteadyShot (64)
Off
–
AF Tracking
Duration (168)
Mid
Auto Slow Shutter
(169)
On
Silent
Controller (35)
Audio Rec Level
Audio Recording
(174)
On
Wind Noise
Reduct. (175)
Off
Audio Level
Display (173)
On
Audio Output
Timing (174)
Live
–
–
–
–
–
–
–
Ponuka Vlastné
Položky
Obnovené na
Eye-Start AF (42)
Off
212
Reset
Default
Rec
mode
reset
–
Custom
reset
Obnovenie predvolených nastavení
FINDER/LCD
Setting (196)
Auto
–
Red Eye Reduction Off
(42)
–
Release w/o Lens
(192)
Disable
–
S. Auto Cont.
Shooting (75)
Auto
S. Auto Image
Extract. (76)
Auto
Grid Line (192)
Off
–
–
–
Auto Review (192) 2 Sec
–
DISP
Button(Monitor)
(95)
–
For viewfinder/No
Disp. Info./Level/
Histogram
–
AF RANGE
Button (43, 107)
AF Range Control
–
AF Range Control
Assist (43)
On
Nastavenie fotoaparátu
DISP
No Disp. Info./
Button(Finder) (95) Level/Histogram
–
Peaking Level (113) Off
–
Peaking Color (113) White
–
Live View Display
(97)
Setting Effect ON
–
Func. of AEL
button (193)
AEL hold
ISO Button (194)
ISO
–
AF/MF button
(194)
AF/MF Control
Hold
–
Custom button
(194)
FEL Lock toggle
Preview Button
(194)
Aperture Preview
Smart Telecon.
Button (113, 161)
Smart Telecon.
–
–
–
–
213
Obnovenie predvolených nastavení
Focus Hold Button
(45)
Focus Hold
MOVIE Button
(45)
Always
Ctrl dial setup (45)
SS
–
–
F/no.
–
Dial exp.comp
(118)
Off
Exp.comp.set (45)
Ambient&flash
–
Bracket order (45)
0t–t+
–
Lens Comp.:
Shading (198)
Auto
Lens Comp.: Chro.
Aber. (198)
Auto
Lens Comp.:
Distortion (198)
Off
Front Curtain
Shutter (194)
On
Face Priority
Tracking (107)
On
–
–
–
–
–
–
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovené na
Still/Movie Select
(176)
Folder View(Still)
Slide Show –
Repeat (179)
Off
Slide Show –
Interval (179)
3 sec
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
–
–
–
–
–
–
Slide Show – Image All
Type (180)
–
–
Image Index (177)
4 Images
–
–
Specify Printing –
Date Imprint (184)
Off
–
–
Select Playback
Media (176)
Slot 1
–
–
214
Obnovenie predvolených nastavení
Volume Settings
(46)
4
Playback Display
(180)
Auto Rotate
–
–
–
–
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Položky
Obnovené na
Select Recording
Media (54)
Slot 1
Recording Mode
(199)
Standard
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
–
–
–
–
File Number (200)
Series
–
–
Folder Name (201)
Standard Form
–
–
Ponuka nastavenia hodín
Obnovené na
Date/Time Setup
(61)
–
Area Setting (61)
–
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
–
–
–
–
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovené na
Menu start (47)
Top
Delete confirm.
(48)
“Cancel” first
Mode Dial Guide
(48)
Off
LCD Brightness
(195)
Auto
Viewfinder Bright.
(195)
Auto
Viewfinder Color
Temp. (48)
0
Reset
Default
Rec
mode
reset
Custom
reset
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
215
Nastavenie fotoaparátu
Položky
Obnovenie predvolených nastavení
GPS Settings – GPS Off
On/Off (205) (len
model SLT-A99V)
–
–
GPS Settings – GPS –
Auto Time Cor.
(207) (len model
SLT-A99V)
–
–
Power Save (195)
Standard
–
–
Power Saving Start
Time (196)
1 Min
–
–
HDMI Resolution
(48)
Auto
–
–
CTRL FOR HDMI On
(48)
–
–
HDMI Info.
Display (190)
On
–
–
Upload Settings
(203)
On
–
–
USB Connection
(225)
Auto
–
–
USB LUN Setting
(226)
Multi
–
–
Audio signals (49)
On
–
–
APS-C Size
Capture (196)
Auto
–
–
AF Micro Adj. –
AF Adjustment
Setting (111)
Off*
–
–
Demo Mode (49)
Off
–
–
Iné
Položky
Obnovené na
Zobrazenie
informácií o
zázname (displej
LCD) (95)
For viewfinder
216
Reset
Default
Rec
mode
reset
–
Custom
reset
–
Obnovenie predvolených nastavení
Zobrazenie
Level
informácií o
zázname (hľadáčik)
(95)
Playback display
(181)
Obrazovka jedného
záberu
(s informáciami o
snímaní)
–
–
–
–
* Aj keď obnovíte nastavenie, upravené hodnoty sa neobnovia.
Nastavenie fotoaparátu
217
Kontrola verzie softvéru
Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu. Pri vydaní aktualizácie
firmvéru overte verziu fotoaparátu.
Ak nasadíte objektív kompatibilný s funkciou aktualizácie verzie
objektívu, zobrazí sa verzia objektívu.
Tlačidlo MENU t
4 t [Version]
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať iba v prípade, ak je akumulátor nabitý
najmenej na úroveň
(3 zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame
používať dostatočne nabitý akumulátor alebo sieťový adaptér striedavého
prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
218
Zobrazenie fotografií na počítači
Používanie softvéru
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce
aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery
nasnímané fotoaparátom.
• „Image Data Converter“
• „PlayMemories Home“
• „Remote Camera Control“
Podrobné pokyny na inštaláciu nájdete aj na stranách 223 a 224.
Používanie programu „Image Data Converter“
Ak chcete používať program „Image Data Converter“, pozrite si
Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Image
Data Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter“
(iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
219
Zobrazenie fotografií na počítači
Aplikácia „Image Data Converter“ umožňuje vykonávať napríklad
nasledujúce akcie:
• Otvárať a upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW
prostredníctvom rôznych korekcií, ako je krivka odtieňov farieb
alebo zmena ostrosti.
• Upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície, kreatívneho štýlu atď.
• Ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom
formáte súborov.
• Zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo JPEG
nasnímané týmto fotoaparátom.
• Ohodnotiť zábery na základe päťstupňovej škály.
• Nastaviť farebné označenia.
Používanie softvéru
Používanie programu „PlayMemories Home“
Aplikácia „PlayMemories Home“ umožňuje vykonávať napríklad
nasledujúce akcie:
• Nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• Usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania.
• Retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
statické zábery ako e-mailové prílohy a zmeniť dátum nasnímania.
• Upravovať zábery v počítači, napríklad orezaním alebo zmenou
veľkosti.
• Tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• Vytvárať disky Blu-ray alebo DVD z videozáznamov vo formáte
AVCHD, ktoré sa importovali do počítača. (Pri prvom vytváraní
disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné prostredie s pripojením
na internet.)
Poznámky
• Softvér „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Ak
chcete zábery prehrávať v počítačoch so systémom Mac, použite vhodný
aplikačný softvér dodaný s počítačom Mac.
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v ponuke
[Record Setting] sa prostredníctvom softvéru „PlayMemories Home“
skonvertujú, aby sa mohol vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať
dlhý čas. Nemôžete ani vytvoriť disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete
zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, musíte videozáznamy uložiť na disk Bluray.
Ak chcete používať aplikáciu „PlayMemories Home“, pozrite si
Pomocníka „PlayMemories Home Help Guide“.
Dvakrát kliknite na odkaz na Pomocníka
(PlayMemories Home
Help Guide) na pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na
položky [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
220
Používanie softvéru
Stránka technickej podpory pre program „PlayMemories Home“ (iba
v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Používanie programu „Remote Camera Control“
Pripojte fotoaparát k počítaču. Pomocou aplikácie „Remote Camera
Control“ môžete:
• Nastaviť fotoaparát alebo nahrať záber z počítača.
• Nahrať záber priamo do počítača.
• Vykonávať intervalové snímanie.
Poznámka
• Pri intervalovom snímaní je dynamický režim nastavený na možnosť [Single
Shooting]. Ak nemožno zaostriť, neuvoľní sa spúšť (s výnimkou výberu
manuálneho zaostrenia alebo nastavenia funkcie [Priority setup] v ponuke
snímania statických záberov
na hodnotu [Release]).
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
221
Zobrazenie fotografií na počítači
Pred používaním nastavte nasledujúce funkcie: Tlačidlo MENU t
3 t [USB Connection] t [PC Remote]
Ak chcete používať program „Remote Camera Control“, pozrite si
Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Remote
Camera Control] t [Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
Používanie softvéru
„PlayMemories
Home“
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: procesor Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 2,26 GHz alebo
výkonnejší (AVC HD (FX/FH)), procesor Intel Core 2
Duo 2,40 GHz alebo výkonnejší (AVC HD (PS)))
Pamäť: Windows XP 512 MB alebo viac (odporúča sa
1 GB alebo viac), Windows Vista/Windows 7 1 GB
alebo viac
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Grafika: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo
viac
„Image Data
Converter Ver.4“/
„Remote Camera
Control Ver.3“
Procesor počítača alebo Pamäť: Pentium 4 alebo
výkonnejší, resp. 1 GB alebo väčšia
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac
* Nie sú podporované 64–bitové vydania a Starter (vydanie). Na
používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
** Vydanie Starter nie je podporované.
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Mac)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4“ „Remote Camera
Control Ver.3“: Mac OS X v10.5 – v10.8
„Image Data
Converter Ver.4“/
„Remote Camera
Control Ver.3“
Procesor počítača: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
222
Používanie softvéru
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené 2 alebo viaceré zariadenia USB,
v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z
pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po
obnovení aktivity systému po prechode počítača z režimu odstavenia alebo z
režimu spánku.
Inštalácia softvéru (v systéme Windows)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Inštalovať].
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Image Data Converter“ a
„PlayMemories Home“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Pripojte fotoaparát k počítaču podľa pokynov na obrazovke (s. 226).
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač
podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať
ovládacie prvky DirectX.
223
Zobrazenie fotografií na počítači
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte
možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazovaných na obrazovke.
Používanie softvéru
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter“
„Remote Camera Control“
„PlayMemories Home“
„PlayMemories Home Help Guide“
Poznámka
• Ak už je v počítači nainštalovaný softvér „PMB“ (Picture Motion Browser)
dodaný s fotoaparátom zakúpeným pred rokom 2011, softvér „PMB“ sa
prepíše softvérom „PlayMemories Home“ a možno nebudete môcť používať
niektoré funkcie softvéru „PMB“.
Inštalácia softvéru (v systéme Mac)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Mac a vložte disk CD-ROM (je
súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM mechaniky.
3 Skopírujte súbory [IDC_INST.pkg] a [RCC_INST.pkg]
do priečinka [MAC] ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbory [IDC_INST.pkg] a
[RCC_INST.pkg] v cieľovom priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
224
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Nastavenie pripojenia USB
Vyberie metódu slúžiacu na vytvorenie pripojenia USB, keď je
fotoaparát pripojený k počítaču alebo zariadeniu USB pomocou
kábla USB.
Tlačidlo MENU t
3 t [USB Connection] t vyberte
požadované nastavenie
Automaticky vytvorí pripojenie k veľkokapacitnému
ukladaciemu zariadeniu alebo pripojenie MTP podľa
toho, či sa má pripojiť počítač alebo iné zariadenie USB.
Počítače so systémom Windows 7 sa pripájajú pomocou
pripojenia MTP tak, že všetky jedinečné funkcie sú
povolené a môžu sa používať.
Mass Storage
Vytvára pripojenie veľkokapacitného ukladacieho
zariadenia medzi fotoaparátom, počítačom a ďalšími
zariadeniami USB. Štandardný režim.
MTP
Vytvára pripojenie MTP medzi fotoaparátom,
počítačom a inými zariadeniami USB. Počítače so
systémom Windows 7 sa pripájajú pomocou pripojenia
MTP tak, že všetky jedinečné funkcie sú povolené a
môžu sa používať. V prípade počítačov s iným systémom
(Windows Vista/XP, Mac OS X) sa otvorí sprievodca
automatickým prehrávaním a statické zábery v priečinku
pre ukladanie záberov vo fotoaparáte sa importujú do
počítača.
PC Remote
Ovláda funkcie fotoaparátu z počítača, napríklad
snímanie alebo ukladanie záberov v počítači, pomocou
aplikácie „Remote Camera Control“ na disku CD-ROM
(je súčasťou dodávky).
Poznámky
• Keď je táto položka nastavená na hodnotu [Auto], môže určitý čas trvať, kým
sa vytvorí pripojenie.
• Ak sa v systéme Windows 7 nezobrazí obrazovka Device Stage*, nastavte túto
položku na hodnotu [Auto].
* Device Stage je obrazovka ponuky slúžiacej na správu pripojených zariadení,
ako je napríklad fotoaparát (funkcia systému Windows 7).
225
Zobrazenie fotografií na počítači
Auto
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Nastavenie čísla logickej jednotky (LUN) (USB
LUN Setting)
Pri komunikácii USB s počítačom môžete vybrať dostupnú zásuvku, a
to obidve zásuvky alebo zásuvku č. 1.
Tlačidlo MENU t
3 t [USB LUN Setting] t vyberte
požadované nastavenie
Multi
Na obrazovke počítača sa zobrazia zábery v zásuvke na
pamäťovú kartu č. 1 aj v zásuvke na pamäťovú kartu č. 2.
Single
Na obrazovke počítača sa zobrazia iba zábery v zásuvke
na pamäťovú kartu č. 1.
Pripojenie k počítaču
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej zásuvky
prostredníctvom sieťového adaptéra striedavého
prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
2 Zapnite fotoaparát a počítač.
3 Skontrolujte, či je položka [USB Connection] v časti
3 nastavená na možnosť [Mass Storage].
226
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
4 Pripojte fotoaparát k
1 Do konektora USB v
počítači
počítaču.
• Pri prvom vytváraní pripojenia
prostredníctvom konektora USB sa
v počítači automaticky spustí
program na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľu počkajte.
Kábel USB
(je súčasťou
dodávky)
2 Do konektora USB
Import záberov do počítača (v systéme Windows)
Import záberov do počítača bez použitia aplikácie
„PlayMemories Home“
Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom
zobrazí okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne
kliknite na položky [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
alebo na položku [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do
počítača.
Názov súboru
Priečinok
Typ súboru
Názov súboru
Priečinok DCIM
Súbor JPEG
DSC0ssss.JPG
Súbor JPEG (Adobe RGB) _DSCssss.JPG
Súbor RAW
DSC0ssss.ARW
Súbor RAW (Adobe RGB) _DSCssss.ARW
Priečinok
MP_ROOT
Súbor MP4 (1440 × 1080 12M) MAH0ssss.MP4
Súbor MP4 (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
227
Zobrazenie fotografií na počítači
Aplikácia „PlayMemories Home“ umožňuje jednoducho importovať
zábery.
Podrobné informácie o funkciách programu „PlayMemories Home“
nájdete v Pomocníkovi „PlayMemories Home Help Guide“.
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
• ssss (názov súboru) označuje ľubovoľné číslo v rozsahu od 0001
do 9999.
• Keď je funkcia [Quality] nastavená na hodnotu [RAW & JPEG],
numerické časti názvu súboru s údajmi vo formáte RAW a
zodpovedajúceho súboru JPEG sú totožné.
Poznámky
• Pri operáciách, ako je import videozáznamov AVCHD do počítača, použite
aplikáciu „PlayMemories Home“.
• Ak chcete do počítača importovať videozáznamy s informáciami o polohe
funkcie GPS, použite aplikáciu „PlayMemories Home“ (len model SLTA99V).
• Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, pri manipulácii s priečinkami alebo
videozáznamami AVCHD z pripojeného počítača sa môže stať, že zábery
budú poškodené alebo ich nebude možné prehrávať. Videozáznamy AVCHD
uložené na pamäťovej karte neodstraňujte ani nekopírujte z počítača.
Spoločnosť Sony nepreberá zodpovednosť za následky vykonávania týchto
operácií prostredníctvom počítača.
Import záberov do počítača (v systéme Mac)
1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Mac. Dvakrát
kliknite na novo rozpoznanú ikonu na pracovnej
ploche t priečinok obsahujúci zábery, ktoré chcete
importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného
disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t
požadovaný súbor záberu v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Záber sa zobrazí.
228
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Softvér pre počítače so systémom Mac
Podrobnosti o inom softvéri pre počítače so systémom Mac nájdete
na nasledujúcej adrese URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Odpojenie fotoaparátu od počítača
Kroky 1 až 2, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred:
• Odpojenie kábla USB.
• Vybranie pamäťovej karty.
• Vypnutie fotoaparátu.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
Windows Vista
odpojenia na paneli úloh.
• V systéme Windows 7 kliknite na
položku
a potom na položku
(Safely remove USB Mass
Storage Device).
Poznámky
• Pred odpojením fotoaparátu od počítača Mac myšou presuňte ikonu
pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do „Koša“.
• V systéme Windows 7 sa nemusí zobraziť ikona na vykonanie odpojenia.
V takýchto prípadoch môžete fotoaparát odpojiť bez toho, aby ste postupovali
podľa krokov uvedených vyššie.
• Kým svieti indikátor prístupu, neodpájajte kábel USB. Mohli by sa poškodiť
údaje.
229
Zobrazenie fotografií na počítači
2 Kliknite na možnosť
. Ikona na vykonanie odpojenia
Vytvorenie disku s
videozáznamom
Môžete vytvoriť disk obsahujúci videozáznamy AVCHD, ktoré sú
nahraté vo fotoaparáte.
Výber spôsobu vytvorenia disku s
videozáznamami
Môžete vytvoriť disk s videozáznamami vo formáte AVCHD, ktoré
boli nahraté pomocou tohto fotoaparátu.
Zariadenia, v ktorých bude možné prehrať tento disk, závisia od typu
disku. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
Disk s videozáznamami možno vytvoriť dvoma spôsobmi. Použite
aplikáciu „PlayMemories Home“ v počítači alebo disk vytvorte
pomocou iných zariadení než počítača, napríklad pomocou
rekordéra.
Typ disku/použitie
Dostupné nastavenie
záznamu
PS
FX
Zariadenia na
prehrávanie diskov Bluray
(prehrávač diskov Sony
Blu-ray, konzola
PlayStation®3 atď.)
Zachovanie kvality
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
Zachovanie kvality
obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (disk
AVCHD)
230
Prehrávač
FH
–*
–*
Zariadenia na
prehrávanie médií vo
formáte AVCHD
(prehrávač diskov Sony
Blu-ray, konzola
PlayStation®3 atď.)
Vytvorenie disku s videozáznamom
Typ disku/použitie
Dostupné nastavenie
záznamu
PS
Zachovanie kvality
obrazu so
štandardným
rozlíšením (STD)
–*
FX
–*
Prehrávač
FH
–*
Zariadenia na
prehrávanie obyčajných
diskov DVD
(prehrávač diskov DVD,
počítač, ktorý prehráva
disky DVD, atď.)
* Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v ponuke
[Record Setting] sa prostredníctvom softvéru „PlayMemories Home“
skonvertujú, aby sa mohol vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať
dlhý čas. Nemôžete ani vytvoriť disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete
zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, musíte videozáznamy uložiť na disk Blu-ray
(s. 232).
Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (disk AVCHD)
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do
počítača pomocou dodaného softvéru „PlayMemories Home“,
môžete vytvoriť disk AVCHD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
1 Spustite softvér [PlayMemories Home] a kliknite na
položku
(Create Discs).
2 Z rozbaľovacej ponuky na výber disku vyberte položku
[AVCHD (HD)].
231
Zobrazenie fotografií na počítači
Poznámka
• Pomocou aplikácie „PlayMemories Home“ nemôžete vytvárať disky z
videozáznamov nahratých s funkciou [PAL/NTSC Selector] nastavenou na
režim [NTSC]. Disky vytvárajte pomocou iného zariadenia, než je počítač
(s. 234). (Iba pre modely kompatibilné so štandardom 1080i 50i)
Vytvorenie disku s videozáznamom
3 Vyberte videozáznamy AVCHD, ktoré chcete zapísať.
4 Kliknite na možnosť [Add].
• Videozáznamy môžete tiež pridať presunutím myšou.
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
• Program „PlayMemories Home“ nainštalujte vopred.
• Súbory statických záberov a videozáznamov vo formáte MP4 nemožno nahrať
na disk AVCHD.
• Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Prehrávanie disku AVCHD v počítači
Disky môžete prehrávať pomocou softvéru „PlayMemories Home“.
Vyberte jednotku DVD, v ktorej je vložený disk, a v softvéri
„PlayMemories Home“ kliknite na položku [Player for AVCHD].
Podrobnosti nájdete v pomocníkovi „PlayMemories Home Help
Guide“.
Poznámka
• V závislosti od prostredia v počítači sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
Vytvorenie disku Blu-ray
Môžete vytvoriť disk Blu-ray obsahujúci videozáznamy AVCHD,
ktoré sa predtým importovali do počítača. Váš počítač musí
podporovať vytváranie diskov Blu-ray.
Na vytváranie diskov Blu-ray sa môžu používať médiá BD-R
(neprepisovateľné) a BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku už
nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku.
Ak chcete pomocou softvéru „PlayMemories Home“ vytvárať disky
Blu-ray, musíte nainštalovať špeciálny doplnkový softvér.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
232
Vytvorenie disku s videozáznamom
Pri inštalácii softvéru je potrebné pracovať v prostredí s pripojením na
Internet.
Podrobnosti nájdete v pomocníkovi „PlayMemories Home Help
Guide“.
Poznámka
• Ak videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
skopírujete na disk Blu-ray pomocou softvéru „PlayMemories Home“,
môžete ich prehrávať iba v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD
Ver 2.0.
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
1 Spustite softvér [PlayMemories Home] a kliknite na
položku
(Create Discs).
[DVD-Video (STD)].
3 Vyberte videozáznamy AVCHD, ktoré chcete zapísať.
4 Kliknite na možnosť [Add].
• Videozáznamy môžete tiež pridať presunutím myšou.
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
• Program „PlayMemories Home“ nainštalujte vopred.
• Súbory videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk.
• Vytvorenie disku bude trvať dlhšie, pretože videozáznamy AVCHD sa
konvertujú na videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
• Pri prvom vytváraní disku DVD-Video (STD) je potrebné pracovať v
prostredí s pripojením na Internet.
233
Zobrazenie fotografií na počítači
2 Z rozbaľovacej ponuky na výber disku vyberte položku
Vytvorenie disku s videozáznamom
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou
„PlayMemories Home“
S aplikáciou „PlayMemories Home“ sa môžu používať
12-centimetrové disky nasledujúcich typov. Informácie o disku Bluray nájdete na strane 232.
Typ disku
Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Neprepisovateľný
DVD-RW/DVD+RW
Prepisovateľný
• Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave
tak, aby ste vždy používali najnovšiu verziu systémového softvéru
pre konzolu PlayStation®3.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
Vytvorenie disku pomocou iného zariadenia než
počítača
Na vytvorenie disku môžete použiť rekordér diskov Blu-ray atď.
Typ disku, ktorý môžete vytvoriť, závisí od použitého zariadenia.
Zariadenie
Typ disku
Rekordér diskov Bluray: Vytvorenie disku
Blu-ray alebo disku
DVD v kvalite obrazu so Kvalita obrazu
štandardným rozlíšením s vysokým
(STD)
rozlíšením
(HD)
Kvalita obrazu
so
štandardným
rozlíšením
(STD)
Rekordér HDD atď.:
Vytvorenie disku DVD v
kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením Kvalita obrazu so štandardným
(STD)
rozlíšením (STD)
Poznámky
• Podrobnosti o tom, ako vytvoriť disk, nájdete v návode na použitie zariadenia,
ktoré používate.
234
Vytvorenie disku s videozáznamom
• Ak chcete kopírovať videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] na disk Blu-ray, musíte mať zariadenie kompatibilné s formátom
AVCHD Ver 2.0. Ak chcete vytvorený disk Blu-ray prehrávať, musíte mať
zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD Ver 2.0.
Zobrazenie fotografií na počítači
235
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1
Skontrolujte položky na stranách 236 až 245.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (s. 210).
4
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na páčku vysunutia
akumulátora (s. 53).
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FM500H. Skontrolujte, či
používate akumulátor NP-FM500H.
Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia akumulátora zobrazuje
nesprávnu kapacitu alebo sa akumulátor rýchlo vybíja napriek
tomu, že indikátor zobrazuje dostatočnú úroveň nabitia.
Fotoaparát sa nezapne.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (s. 254).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 51).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 264). Vymeňte ho za nový.
• Akumulátor vložte správne (s. 53).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
236
Riešenie problémov
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 195).
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FM500H. Skontrolujte, či
používate akumulátor NP-FM500H.
• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor
CHARGE môže blikať.
• Indikátor CHARGE bliká 2 spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15-sekundových
intervaloch) a pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak
indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova ho bezpečne
vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s
akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že
nabíjanie je pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je
mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie akumulátora. Keď sa teplota
okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt, nabíjanie sa
obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti.
Optimálna teplota na nabíjanie akumulátora je 10 °C až 30 °C.
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD v režime hľadáčika nič
nezobrazuje.
• Položka [FINDER/LCD Setting] je nastavená na hodnotu [Manual].
Stlačte tlačidlo FINDER/LCD (s. 196).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača dioptrickej korekcie nastavte správnu dioptrickú
korekciu (s. 18).
V hľadáčiku nie je žiadny obraz.
• Položka [FINDER/LCD Setting] je nastavená na hodnotu [Manual].
Stlačte tlačidlo FINDER/LCD (s. 196).
• Prisuňte oko bližšie k hľadáčiku.
Spúšť sa neuvoľní.
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a
tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Nastavte
prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
237
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Snímanie záberov
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte.
• V režime automatického zaostrovania tlačidlo spúšte nie je možné
uvoľniť, ak objekt nie je zaostrený.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (s. 58).
• Keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu, ako napríklad k
astronomickému teleskopu, nastavte funkciu [Release w/o Lens] na
hodnotu [Enable] (s. 192).
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie (s. 102). Použite funkciu
uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia (s. 103 a
112).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (s. 165). Toto nie je porucha.
• Snímate v režime RAW (s. 153). Keďže dátový súbor RAW je veľký,
snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
• Funkcia automatického HDR spracováva obrázok (s. 140).
Ten istý obrázok sa nasníma niekoľkokrát.
• Režim jednotky je nastavený na možnosť [Cont. Shooting] alebo na
možnosť [Bracket: Cont.]. Nastavte ho na hodnotu [Single Shooting]
(s. 121).
• Režim expozície je nastavený na hodnotu Tele-zoom Continuous
Priority AE (s. 82).
• Režim expozície je nastavený na hodnotu Superior Auto a funkcia [S.
Auto Image Extract.] je nastavená na hodnotu [Off] (s. 76).
Záber nie je možné zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť
objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte funkciu [Focus
Mode] na iné hodnoty než [DMF] a [Manual Focus] (s. 99).
• Keď je súčasťou objektívu aj prepínač režimov zaostrovania, nastavte
ho do polohy AF.
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje.
• Nastavte položku [Eye-Start AF] na možnosť [On] (s. 42).
• Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
238
Riešenie problémov
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (s. 61).
• Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej
oblasti. Znova nastavte funkciu [Area Setting] (s. 61).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo
rýchlosti uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo dosahu
fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Záber obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (s. 42).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v dosahu
blesku. Dosah blesku skontrolujte v časti „Technické údaje“.
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú (s. 13).
Záber je rozmazaný.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za
následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk
(s. 127).
239
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu
pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť v
zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť
stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla). Tento jav môžete
kompenzovať pomocou funkcie [Lens Comp.: Shading] (s. 198).
Riešenie problémov
Na displeji LCD alebo v hľadáčiku bliká stupnica EV b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
Zvuk sa nenahráva správne.
• Ak nastavíte hlasitosť nahrávaného zvuku na minimálnu úroveň, zvuk
sa nenahrá.
• Ak nastavíte hlasitosť nahrávaného zvuku na maximálnu úroveň, zvuk
zvyčajne obsahuje praskanie.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 227).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš fotoaparát, prehranie súboru
pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Použite softvér „PlayMemories Home“ na prehrávanie záberov
uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu.
• Fotoaparát je v režime USB. Odpojte fotoaparát od počítača (s. 229).
Vymazávanie záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (s. 183).
Omylom ste vymazali záber.
• Po odstránení záznamu ho nie je možné obnoviť. Odporúčame chrániť
fotografie, ktoré nechcete vymazať (s. 183).
GPS (len model SLT-A99V)
Fotoaparát neprijíma signál GPS.
• Nastavte položku [GPS On/Off] na možnosť [On] (s. 205).
• Fotoaparát nemusí byť schopný prijímať signál zo satelitov GPS z
dôvodu prekážok.
240
Riešenie problémov
• Ak chcete, aby zisťovanie informácií o polohe prebiehalo správne,
prejdite s fotoaparátom na otvorené priestranstvo a znova zapnite
fotoaparát.
• Keď k fotoaparátu pripojíte príslušenstvo (predáva sa samostatne),
signál funkcie GPS zo satelitov funkcie GPS nemusí byť taký silný ako
pred pripojením príslušenstva.
Nadmerná chyba v informáciách o polohe.
• Odchýlka určovania polohy môže v závislosti od okolitých budov,
slabého signálu GPS a ďalších príčin dosiahnuť hodnotu až niekoľko
stovák metrov.
Triangulácia zaberie určitý čas aj v prípade, že sa použijú
podporné údaje systému GPS.
Informácie o polohe sa nezaznamenali.
• Použite aplikáciu „PlayMemories Home“ na import videozáznamov s
informáciami funkcie GPS o polohe do počítača.
Počítače
Neviete, či je operačný systém váš počítača kompatibilný s
fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Odporúčané počítačové prostredie“ (s. 221).
Váš počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
241
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Funkcia [Date/Time Setup] nie je nastavená alebo je nastavený čas
výrazne posunutý. Nastavte správny dátum a čas (s. 61).
• Uplynula platnosť podporných údajov. Aktualizujte podporné údaje
systému GPS (s. 206).
• Keďže poloha satelitov GPS sa neustále mení, môže sa stať, že v
závislosti od miesta a času používania fotoaparátu môže určenie
polohy trvať dlhšie, alebo sa poloha nemusí dať určiť vôbec.
• „GPS“ je systém, ktorý sa používa na určovanie geografickej polohy
trianguláciou rádiových signálov zo satelitov GPS. Vyhnite sa
používaniu fotoaparátu na miestach, kde sa signál blokuje alebo
odráža, ako sú zatienené miesta obkolesené budovami alebo
stromami atď. Fotoaparát používajte pod otvorenou oblohou.
Riešenie problémov
• Ak akumulátor nie je dostatočne nabitý, vložte nabitý akumulátor
(s. 51) alebo použite sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (s. 226).
• USB kábel odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB
alebo iných zariadení (s. 226).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k
počítaču (s. 226).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém
(s. 227, 228).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na
počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte (s. 200).
Záznam nie je možné prehrať použitím počítača.
• Ak používate program „PlayMemories Home“, pozrite si časť
„PlayMemories Home Help Guide“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér
„PlayMemories Home“.
• Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 226).
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (s. 53).
Nie je možné zaznamenávanie na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (s. 72, 187).
• Je vložená nekompatibilná pamäťová karta (s. 57, 261).
• Pomocou funkcie [Select Recording Media] vyberte zásuvku, v ktorej
je vložená pamäťová karta (s. 54).
242
Riešenie problémov
Nemožno prehrávať súbory uložené na pamäťovej karte.
• Skontrolujte nastavenie položky [Select Playback Media] (s. 176).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené dáta nie je možné obnoviť.
Tlač
Nie je možné tlačiť zábery.
• Zábery RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete vytlačiť zábery vo
formáte RAW, najprv ich skonvertujte na formát JPEG pomocou
programu „Image Data Converter“, ktorý je k dispozícii na
dodávanom disku CD-ROM.
Farba záberu je zvláštna.
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od vašej tlačiarne, pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu
môže byť orezaný. Zvlášť ak tlačíte záber nasnímaný s pomerom strán
nastaveným na možnosť [16:9], môže byť orezaný bočný okraj záberu.
• Pri tlači záberov na tlačiarni zrušte nastavenie orezania alebo tlače
bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• Pri tlači záberov vo fotozberni, požiadajte obsluhu o tlač záberov bez
orezania oboch okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PlayMemories Home“ môžete tlačiť zaznamenané
zábery s dátumom (s. 220).
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s
vloženým dátumom.
243
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF 2.0/
Exif 2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (s. 166).
Riešenie problémov
Iné
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne 1 hodinu (s. 254).
Keď vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set Area/Date/
Time.“.
• Fotoaparát nebol používaný istú dobu s nízkou kapacitou
akumulátora alebo bez akumulátora. Nabite akumulátor a znova
nastavte dátum (s. 61, 255). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri
každej výmene akumulátora, obráťte sa na predajcu Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje alebo sa
znižuje 2 záberoch.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie v
závislosti od fotografie (s. 153).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do
polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát
vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (s. 19, 55).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je
fotoaparát horúci, vyberte akumulátor a pred touto opravou ho
nechajte vychladnúť.
• Ak používate sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa
samostatne), odpojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel a znova
zapnite fotoaparát. Ak po vyskúšaní týchto riešení fotoaparát
nefunguje, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
244
Riešenie problémov
Na obrazovke sa zobrazuje ikona
.
• Funkcia SteadyShot nefunguje. Môžete pokračovať v snímaní, ale
funkcia SteadyShot nebude fungovať. Vypnite fotoaparát a znovu ho
zapnite. Ak sa indikátor stupnice SteadyShot naďalej zobrazuje,
obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
Riešenie problémov a ďalšie informácie
245
Výstražné
správy
Ak sa zobrazia nasledujúce
hlásenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
Set Area/Date/Time.
• Nastavte oblasť, dátum a čas.
Ak ste svoj fotoaparát dlhšiu
dobu nepoužívali, nabite
internú nabíjateľnú batériu
(s. 61, 255).
zobrazuje, vymeňte pamäťovú
kartu.
Memory Card Error
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Reinsert memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je špinavá.
Power insufficient.
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning Mode] pri
nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite
akumulátor alebo použite
sieťový adaptér striedavého
prúdu (predáva sa
samostatne).
Unable to use memory card.
Format?
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači a
formát súboru bol upravený.
Vyberte položku [Enter] a
potom naformátujte pamäťovú
kartu. Pamäťovú kartu môžete
použiť znova, avšak všetky
predchádzajúce údaje na
pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu
trvať.
Ak sa hlásenie naďalej
246
Memory card locked.
• Používate pamäťovú kartu s
prepínačom na ochranu proti
zápisu a tento prepínač je
nastavený do uzamknutej
polohy (LOCK). Nastavte
prepínač do polohy
umožňujúcej vykonávanie
záznamu.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej
expozícii alebo vysokej
hodnote ISO sa bude
vykonávať počas celej doby
otvorenia uzávierky. Počas
doby vykonávania tejto
redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery
Výstražné správy
upravené pomocou počítača
sa nemusia zobraziť.
Check the lens attachment. If
the lens is not supported, you
can permit use of the lens in
the custom menu.
• Objektív nie je správne
nasadený alebo nie je
nasadený vôbec.
• Pri pripojení fotoaparátu k
astronomickému teleskopu
alebo podobnému zariadeniu
nastavte funkciu [Release w/o
Lens] na hodnotu [Enable].
Unable to print.
Internal temp. high. Allow it to
cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie.
Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým
bude znova pripravený na
snímanie.
• Keďže ste zaznamenávali dlhý
čas, teplota vo vnútri
fotoaparátu sa zvýšila na
neprijateľnú úroveň. Zastavte
zaznamenávanie.
• Nastavte položku [File
Format] na možnosť [MP4].
• Počet záberov prekračuje
počet, ktorý je možné
spravovať podľa dátumu v
súbore databázy fotoaparátu.
• Registrácia v súbore databázy
nie je možná. Importujte
všetky zábery do počítača
pomocou softvéru
„PlayMemories Home“ a
obnovte pamäťovú kartu.
Camera Error
System Error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova
vložte. Ak sa správa zobrazuje
často, obráťte sa na predajcu
spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti
Sony.
Image Database File error.
Recover?
• Videozáznamy AVCHD
nemôžete nahrávať ani
prehrávať, pretože súbor
databázy záberov je
poškodený. Ak chcete obnoviť
údaje, postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
247
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW značkou DPOF.
Recording is unavailable in
this movie format.
Výstražné správy
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané inými
fotoaparátmi nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte existuje
priečinok s názvom
začínajúcim hodnotou „999“.
V takomto prípade nie je
možné vytvoriť priečinky.
248
Čistenie fotoaparátu a objektívu
Čistenie fotoaparátu
Čistenie objektívu
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako
napríklad riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne
dostupného ofukovača. V prípade prachu prilipnutého k povrchu ho
opatrne utrite jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne
navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite špirálovitým
pohybom od stredu objektívu k jeho okraju. Roztok na čistenie
objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
249
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať kvalitu záberov alebo výkon
fotoaparátu, odstráňte ho pomocou komerčne dostupného
ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového snímača nájdete na
strane 250.
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť
poruchu.
• Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ak sa
chcete vyhnúť poškodeniu povrchovej úpravy alebo obalu,
postupujte podľa pokynov nižšie.
– Nepoužívajte chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh,
jednorazové handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém,
insekticídy a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Čistenie obrazového snímača
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (na súčasti, ktorá
konvertuje svetlo na elektrický signál), sa môžu v závislosti od
prostredia snímania zobraziť aj na nasnímanom zábere ako tmavé
škvrny. Ak sa na obrazovom snímači nachádza prach, vyčistite snímač
podľa krokov uvedených nižšie.
Poznámky
• Ak úroveň nabitia akumulátora nedosahuje viac ako 50%, nie je možné
vykonať čistenie.
• Ak je počas čistenia úroveň nabitia akumulátora príliš nízka, fotoaparát začne
pípať. Ihneď zastavte čistenie a vypnite fotoaparát. Odporúča sa použiť sieťový
adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
• Čistenie by sa malo vykonávať rýchlo.
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie
vodných kvapôčok vnútri fotoaparátu.
Automatické čistenie obrazového snímača
pomocou režimu čistenia fotoaparátu
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (s. 55).
2 Tlačidlo MENU t
4 t [Cleaning Mode]
3 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [Enter] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Obrazový snímač bude krátko vibrovať, aby sa z neho odstránil prach.
4 Vypnite fotoaparát.
250
Čistenie obrazového snímača
Čistenie obrazového snímača pomocou
ofukovača
Ak sa po použití režimu čistenia vyžaduje ďalšie čistenie, môžete
obrazový snímač vyčistiť pomocou ofukovača podľa postupu
uvedeného nižšie.
1 Vykonajte operácie čistenia, ktoré sú uvedené v
krokoch 1 až 3 v časti „Automatické čistenie
obrazového snímača pomocou režimu čistenia
fotoaparátu“.
2 Odpojte objektív (s. 59).
3 Stlačením zaisťovacej páčky
• Dajte pozor, aby ste sa nedotkli
povrchu zrkadla.
Zaisťovacia páčka zrkadla
251
Riešenie problémov a ďalšie informácie
zrkadla vyklopte zrkadlo.
Čistenie obrazového snímača
4 Použite ofukovaciu kefu na
vyčistenie obrazového
snímača a okolitej oblasti.
• Dajte pozor, aby ste sa hrotom
ofukovača nedotkli obrazového
snímača, a nevkladajte hrot
ofukovača do dutiny za montážnym
otvorom.
• Fotoaparát držte otočený prednou
stranou nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
Rýchlo dokončite čistenie.
• Vyčistite pomocou ofukovača aj
zadnú stranu zrkadla.
5 Po dokončení čistenia
sklopte zrkadlo prstom tak,
aby so zacvaknutím zapadlo
na svoje miesto.
• Sklopte rám zrkadla prstom nadol.
Dajte pozor, aby ste sa nedotkli
povrchu zrkadla.
• Sklopte zrkadlo tak, aby bolo
sklopené v zaistenej polohe.
Sklopte jednu zo strán
nadol.
6 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát.
• Pri pripájaní objektívu skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené.
252
Čistenie obrazového snímača
Poznámky
• Po dokončení čistenia skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené, keď budete
nasadzovať objektív. K poškriabaniu objektívu alebo iným problémom môže
dôjsť aj pri nesprávnom sklopení zrkadla. Ak zrkadlo nie je správne sklopené,
nebude pracovať ani automatické zaostrovanie počas snímania.
• Keď je zrkadlo vyklopené, nemôžete snímať.
Riešenie problémov a ďalšie informácie
253
Preventívne
opatrenia
objektívu. Pred nasadením na
fotoaparát odstráňte z krytu
závitu všetok prach.
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
Informácie o
prevádzkových teplotách
• Na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste
Na miestach, ako je vnútro auta
zaparkovaného na slnku, kde sa
povrch fotoaparátu môže v
dôsledku vysokej teploty
zdeformovať, čo môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu
alebo v blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu
alebo sa môže zdeformovať, a to
môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach s možnosťou
značných otrasov
• Na miestach silného magnetizmu
• Na piesočnatých alebo prašných
miestach
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je
niekedy neopraviteľná.
• Vlhké miesta
Na takýchto miestach sa na
objektíve môže vytvoriť pleseň.
Informácie o uskladnení
Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt prednej strany
objektívu alebo kryt závitu
254
Fotoaparát je navrhnutý tak, aby
pracoval pri teplotách od 0 °C do
40 °C. Neodporúča sa
prevádzkovať fotoaparát pri
teplotách presahujúcich tento
interval.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z
chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením z chladného
miesta na teplé vložte fotoaparát
do plastového vrecúška, kde sa asi
po hodine prispôsobí novému
prostrediu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Ak by ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vo vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Preventívne opatrenia
Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
samostatne) a nechajte fotoaparát
vypnutý 24 hodín alebo dlhšie.
Tento fotoaparát obsahuje interný
nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia
dátumu a času a ďalších nastavení
bez ohľadu na to, či je zapnuté
napájanie a či je nabitý
akumulátor.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia,
batéria sa bude postupne vybíjať.
Ak fotoaparát vôbec nepoužijete
približne 3 mesiace, batéria sa
vybije úplne. Preto zaistite, aby
bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však
nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
vnútorného nabíjateľného
akumulátora dôjde k obnoveniu
nastavení na predvolené
nastavenia, akumulátor je už
možno nepoužiteľný. Obráťte sa na
predajcu Sony alebo na
autorizovaný servis Sony.
Používanie objektívov a
príslušenstva
Informácie o pamäťových
kartách
Na pamäťovú kartu alebo na
adaptér pamäťových kariet
nenalepujte žiadne štítky. Jeho
použitie by mohlo spôsobiť
poruchu.
Poznámka týkajúca sa
likvidácie alebo zmeny
majiteľa fotoaparátu
Pri likvidácii alebo zmene majiteľa
fotoaparátu vykonajte nasledujúce
kroky na ochranu osobných
údajov:
• [Initialize] t [Reset Default]
(s. 210)
• Vymažte všetky údaje o
zaregistrovaných tvárach
(s. 157).
255
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Postup pri nabíjaní vnútornej
nabíjateľnej batérie
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra
striedavého prúdu (predáva sa
Odporúča sa používať objektívy a
príslušenstvo značky Sony
(vrátane produktov Konica
Minolta) navrhnuté tak, aby
vyhovovalo charakteristikám tohto
fotoaparátu. Používanie
produktov iných výrobcov môže
viesť k nehodám, poruchám
fotoaparátu alebo k tomu, že
fotoaparát nebude pracovať tak,
ako by mohol.
Preventívne opatrenia
Informácie o nahrávaní a
prehrávaní
• Pri prvom použití pamäťovej
karty s týmto fotoaparátom sa
odporúča pomocou fotoaparátu
naformátovať pamäťovú kartu,
aby sa ešte pred snímaním
zabezpečil stabilný výkon
pamäťovej karty. Pripomíname,
že formátovaním sa natrvalo
vymažú všetky údaje na
pamäťovej karte a ich obnovenie
nie je možné. Ak máte na karte
uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača.
• Ak opakovane nahrávate a
odstraňujete zábery, na
pamäťovej karte môže dôjsť k
fragmentácii údajov. To môže
znemožniť ukladanie alebo
nahrávanie videozáznamov. Ak
k tomu dôjde, uložte svoje
zábery do počítača alebo do
iného ukladacieho zariadenia a
potom naformátujte pamäťovú
kartu (s. 200).
• Pred snímaním neopakujúcich sa
udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát je odolný voči prachu
a vlhkosti, ale nie je odolný voči
vode ani ošplechnutiu. Pri
používaní fotoaparátu v daždi
dávajte pozor, aby ste fotoaparát
a objektív nenamočili. Ak sa
fotoaparát zašpiní, po použití ho
vyčistite. Voda, piesok, prach, soľ
apod. zanechané na fotoaparáte
môžu zapríčiniť jeho poruchu.
256
• Nepozerajte sa do slnka alebo
silného svetla cez odstránený
objektív alebo hľadáčik. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Prípadne
môžete spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v
piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, utrite ich pred
použitím fotoaparátu (s. 254).
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch a
neschopnosti nasnímať zábery to
môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie,
poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo a podobne
uchovávajte mimo dosahu detí.
Hrozí nebezpečenstvo
prehltnutia pamäťovej karty
alebo iného podobného
príslušenstva. Ak sa vyskytne
takýto problém, okamžite
vyhľadajte lekára.
Požívanie
fotoaparátu v
zahraničí –
rôzne zdroje
napájania
Fotoaparát, nabíjačku
akumulátora a sieťový adaptér
striedavého prúdu AC-PW10AM
(predáva sa samostatne) môžete
používať v ľubovoľnej krajine
alebo oblasti s napätím v
elektrickej sieti v rozmedzí 100 V
až 240 V striedavého prúdu s
frekvenciou 50/60 Hz.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Informácie o
režimoch kódovania
farieb televízorov
Pri prezeraní záberov na televíznej
obrazovke je nutné, aby fotoaparát
a televízny prijímač používali
rovnaký systém kódovania farieb.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka,
Japonsko, Kanada, Kolumbia,
Kórea, Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela atď.
257
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický
transformátor (cestovný menič
napätia).
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Singapur, Slovenská republika,
Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Turecko, Vietnam a
ďalšie.
Formát AVCHD
Formát AVCHD je formát
digitálneho videa fotoaparátu s
vysokým rozlíšením, ktorý sa
používa na záznam signálu s
vysokým rozlíšením (HD) so
špecifikáciou 1080i*1 alebo so
špecifikáciou 720p*2, ktorý využíva
efektívnu technológiu kódovania
kompresie údajov. Na kompresiu
údajov videa sa používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 a na
kompresiu zvukových údajov sa
používa systém Dolby Digital
alebo Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264
dokáže komprimovať obrázky
oveľa efektívnejšie ako konvenčný
formát pre kompresiu obrázkov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje zaznamenávať
videosignál s vysokým rozlíšením,
ktorý bol nasnímaný pomocou
digitálneho fotoaparátu, na
8 centimetrové disky DVD, na
jednotku pevného disku, do
pamäte flash, na pamäťovú kartu
atď.
Nahrávanie a prehrávanie
pomocou fotoaparátu
Na základe formátu AVCHD váš
fotoaparát zaznamenáva zábery v
kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ako je to
uvedené nižšie.
Video signál*3:
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i
258
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Zvukový signál: Dolby Digital 2ch
Nahrávacie médiá: Pamäťová
karta
*1 1080i – technické údaje
Špecifikácia s vysokým rozlíšením
využívajúca 1 080 efektívnych
skenovacích riadkov a prekladaný
systém.
*2 720p – technické údaje
Špecifikácia s vysokým rozlíšením
využívajúca 720 efektívnych
skenovacích riadkov a progresívny
systém.
*3 Údaje zaznamenané vo formáte
AVCHD, ktorý je iný, ako sú
formáty uvedené vyššie, nemôžu
byť prehrávané vo vašom
fotoaparáte.
GPS (len model
SLT-A99V)
Informácie o chybách
triangulácie
• Ak sa ihneď po zapnutí
fotoaparátu premiestnite,
spustenie triangulácie môžu
fotoaparátu trvať dlhšie, než
259
Riešenie problémov a ďalšie informácie
Tento systém vám umožňuje zistiť
vašu presnú polohu na Zemi.
Satelity GPS sú umiestnené na
6 obežných dráhach vo výške
20 000 km nad zemským
povrchom. Systém GPS pozostáva
z 24 alebo viac satelitov GPS.
Prijímač GPS prijíma rádiové
signály zo satelitov a vypočíta
aktuálnu polohu prijímača na
základe informácií z obežnej dráhy
(kalendárne údaje), trvania
prenosu signálu atď.
Určovanie polohy sa nazýva
„triangulácia“. Prijímač GPS
dokáže vypočítať súradnice na
základe signálov z 3 alebo
viacerých satelitov.
• Keďže poloha satelitov GPS sa
neustále mení, môže sa stať, že v
závislosti od miesta a času
používania fotoaparátu môže
určenie polohy trvať dlhšie, alebo
sa poloha nemusí dať určiť vôbec.
• „GPS“ je systém, ktorý sa
používa na určovanie
geografickej polohy
trianguláciou rádiových signálov
zo satelitov GPS. Vyhnite sa
používaniu funkcie GPS vo
fotoaparáte na miestach, kde sa
signál blokuje alebo odráža, ako
sú zatienené miesta obkolesené
budovami alebo stromami atď.
Fotoaparát používajte pod
otvorenou oblohou.
• Informácie o polohe nie je
možné zaznamenať na miestach
alebo v situáciách, kde je
fotoaparát mimo dosahu signálu
satelitov GPS, ako napríklad.
– v tuneloch, vo vnútri alebo v
tieni budov.
– medzi vysokými budovami
alebo na úzkych uliciach
obkolesených budovami.
– na miestach v podzemí, na
miestach obkolesených
hustými stromami, pod
visutými mostami alebo na
miestach, kde dochádza k
vzniku magnetických polí, ako
napríklad v blízkosti vedenia
vysokého napätia.
– v blízkosti zariadení
vytvárajúcich rádiové signály
rovnakého frekvenčného
pásma ako fotoaparát: v
blízkosti 1,5 GHz mobilných
telefónov atď.
• Ak na internete zverejňujete
alebo zdieľate zábery nasnímané
s funkciou [GPS On/Off]
nastavenou na hodnotu [On],
informácie záberov o polohe
môžu byť k dispozícii pre tretie
strany. V takých prípadoch pred
snímaním nastavte funkciu [GPS
On/Off] na hodnotu [Off]
(s. 205).
GPS (len model SLT-A99V)
keby ste zostali na tom istom
mieste.
• Chyba spôsobená polohou
satelitov GPS.
Fotoaparát automaticky začne so
zisťovaním vašej aktuálnej
polohy po prijatí rádiových
signálov z 3 alebo viacerých
satelitov GPS. Chyba
triangulácie povolená satelitmi
GPS je približne 30 m. V
závislosti od prostredia, v ktorom
sa nachádzate, môže byť chyba
triangulácie väčšia. V takom
prípade sa vaša aktuálna poloha
nemusí zhodovať s miestom na
mape určenom na základe
informácií systému GPS. Okrem
toho sú satelity GPS
kontrolované Ministerstvom
obrany USA a stupeň presnosti
môže byť zmenený zámerne.
• Chyba počas procesu
triangulácie
Fotoaparát získava počas
triangulácie informácie o polohe
približne každých 15 sekúnd.
Medzi získaním informácií o
polohe a zaznamenaním
informácií do záberu je malé
časové oneskorenie, preto sa
skutočná zaznamenaná poloha
nemusí presne zhodovať s
miestom určeným na mape na
základe informácií systému GPS.
260
Informácie o zákaze
používania systému GPS v
lietadle
Počas štartovania a pristávania
lietadla vypnite fotoaparát, keď
vás na to vyzve palubné hlásenie.
Ďalšie obmedzenia
Používajte systém GPS podľa
predpisov platných na mieste
alebo v situácii, v ktorej sa
nachádzate.
Zemepisný súradnicový
systém
Používa sa zemepisný súradnicový
systém „WGS-84“.
Pamäťová karta
Poznámky týkajúce
sa používania
pamäťových kariet
261
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Dbajte na to, aby pamäťová
karta nespadla, neohýnajte ju,
ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani
neskladujte v nasledujúcich
podmienkach:
– Extrémne horúce miesta, ako
je interiér automobilu
zaparkovaného na priamom
slnku.
– Na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu.
– Vlhké miesta alebo miesta s
koróznymi látkami.
• Pamäťová karta môže byť po
dlhom používaní horúca.
Manipulujte s ňou opatrne.
• Ak indikátor prístupu svieti,
nikdy nevyberajte pamäťovú
kartu ani akumulátor a takisto
nevypínajte napájanie. Mohli by
sa poškodiť údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu
do blízkosti silne
zmagnetizovaného materiálu
alebo ak použijete pamäťovú
kartu v prostredí náchylnom na
vznik statickej elektriny alebo v
prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť
údaje.
• Odporúčame zálohovať dôležité
údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas
premiestňovania alebo
skladovania vkladajte do
dodávaného puzdra.
• Pamäťová karta nesmie
navlhnúť.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte
kovové predmety do vodivých
kontaktov pamäťovej karty.
• Keď je prepínač ochrany proti
zápisu na pamäťovú kartu
nastavený do polohy LOCK,
nemôžete vykonávať operácie,
ako je napríklad nahrávanie
alebo odstraňovanie obrázkov.
• Pri pamäťových kartách
naformátovaných použitím
počítača nie je možné zaručiť, že
budú fungovať v tomto
fotoaparáte. Na formátovanie
pamäťových kariet používajte
fotoaparát.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov
závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého vybavenia.
• Pri písaní do miesta pre
poznámky netlačte príliš na pero.
• Na samotné pamäťové karty
nenalepujte žiadne štítky.
• Pamäťové karty nerozoberajte
ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťové karty v
dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
Pamäťová karta
Poznámky k médiám
„Memory Stick“
používaným s
fotoaparátom
S týmto fotoaparátom sa môžu
používať nasledujúce typy médií
„Memory Stick“. Nemožno však
zaručiť, že všetky funkcie média
„Memory Stick PRO Duo“ budú
pracovať správne.
„Memory Stick PRO Duo“*1*2*3
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*1*2
Kompatibilné s fotoaparátom
„Memory Stick Duo“
Nekompatibilné s fotoaparátom
„Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“
Nekompatibilné s fotoaparátom
*1 Vybavené funkciou MagicGate.
MagicGate je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá
využíva technológiu šifrovania.
Nahrávanie a prehrávanie
262
údajov, ktoré vyžadujú funkcie
MagicGate, nie je možné
vykonávať v tomto fotoaparáte.
*2 Podporuje vysokorýchlostný
prenos údajov prostredníctvom
paralelného rozhrania.
*3 Keď používate médiá „Memory
Stick PRO Duo“ na nahrávanie
videozáznamov, môžete použiť
iba karty s označením Mark2.
Poznámky k používaniu
média „Memory Stick
Micro“ (predáva sa
samostatne)
• Tento produkt je kompatibilný s
médiom „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka
označenia „Memory Stick
Micro“.
• Ak chcete s fotoaparátom
používať médium „Memory Stick
Micro“, nezabudnite médium
„Memory Stick Micro“ vložiť do
adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo.
Ak vložíte médium „Memory
Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo,
nemusí sa dať vybrať z
fotoaparátu.
• Nenechávajte médium „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých
detí. Mohli by ju nedopatrením
prehltnúť.
Akumulátor a
nabíjačka
akumulátora
Poznámky k
používaniu
akumulátora
• Používajte iba akumulátor NPFM500H. Typy NP-FM55H, NPFM50 a NP-FM30 nemožno
použiť.
• Zobrazená úroveň nabitia
akumulátora nemusí byť za
určitých okolností správna.
• Akumulátor nesmie navlhnúť.
Akumulátor nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na
extrémne horúcich miestach,
napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Efektívne používanie
akumulátora
• Pri nízkej teplote prostredia sa
zhoršujú prevádzkové vlastnosti
akumulátora. Akumulátor je tak
v chladnom prostredí možné
používať kratšiu dobu a aj
263
Riešenie problémov a ďalšie informácie
• Doba nabíjania sa líši v závislosti
od zostávajúcej kapacity
akumulátora a podmienok
nabíjania.
• Akumulátor sa odporúča nabíjať
pri teplote okolitého prostredia v
rozmedzí od 10 do 30 °C. Pri
iných teplotách nemusí byť
možné efektívne nabitie
akumulátora.
• Zapojte nabíjačku akumulátora
do najbližšej elektrickej zásuvky.
• Akumulátor sa nepokúšajte
nabíjať hneď po jeho nabití a ani
v prípade, že ste ho nabili a
potom ste ho nepoužívali. Ak
nedodržíte tieto pokyny, bude to
mať vplyv na výkon
akumulátora.
• V nabíjačke akumulátora (je
súčasťou dodávky) nenabíjajte
žiadny iný akumulátor okrem
akumulátora „InfoLITHIUM“
série M. Iné akumulátory by
mohli pri pokuse o ich nabitie
vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, čo vedie k riziku
poranenia elektrickým prúdom a
popálenín.
• Ak bliká indikátor CHARGE,
môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť,
že ste vložili iný akumulátor, ako
je špecifikovaný typ.
Skontrolujte, či je akumulátor
špecifikovaného typu. Ak ide o
špecifikovaný typ akumulátora,
vyberte akumulátor a nahraďte
ho novým alebo iným typom
akumulátora a skontrolujte, či
nabíjačka akumulátora pracuje
správne. Ak nabíjačka
akumulátora funguje správne,
mohla nastať chyba v
akumulátore.
• Ak je nabíjačka akumulátora
znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite
nabíjačku akumulátora použitím
suchej handričky apod.
Akumulátor a nabíjačka akumulátora
rýchlosť nepretržitého snímania
sa znižuje. Odporúčame vám,
aby ste akumulátor nosili vo
vrecku a čo najbližšie k telu a do
fotoaparátu ho vložte až tesne
pred snímaním.
• Akumulátor sa rýchlo vybije, ak
často používate blesk, ak často
používate nepretržité snímanie,
ak fotoaparát často zapínate a
vypínate alebo ak nastavíte vyšší
jas displeja LCD.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je
limitovaná. Kapacita
akumulátora sa s používaním a
časom postupne znižuje. Ak je
prevádzkový čas akumulátora po
nabití podstatne skrátený, jeho
životnosť pravdepodobne
uplynula. Je potrebné zakúpiť
nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u
každého jedného akumulátora
môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého
prostredia.
Uskladnenie akumulátora
Ak chcete predĺžiť životnosť
akumulátora, mali by ste ho aspoň
raz do roka nabiť a úplne vybiť.
Akumulátor uložte na suché a
chladné miesto.
264
Licencia
Poznámky k licencii
Fotoaparát sa dodáva so
softvérom, ktorý sa používa na
základe licenčných zmlúv s
vlastníkmi autorských práv. Na
základe požiadaviek vlastníkov
autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní
vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si
nasledujúce sekcie.
Prečítajte si licencie (v angličtine)
v priečinku „License“ na disku
CD-ROM.
Informácie o použitom
softvéri GNU GPL/LGPL
Vo vašom fotoaparáte je
nainštalovaný softvér, ktorý spĺňa
podmienky nasledujúcej
všeobecnej verejnej licencie GNU
(ďalej len „GPL“) alebo dôležitej
všeobecnej licencie GNU (ďalej
len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to,
že máte právo na prístup, úpravy a
ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové
programy, a to na základe licencií
GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na
webe. Ak ich chcete prevziať,
navštívte nasledujúce adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby
ste nás nekontaktovali v súvislosti
s obsahom zdrojového kódu.
Prečítajte si licencie (v angličtine)
v priečinku „License“ na disku
CD-ROM.
Na zobrazenie súboru vo formáte
PDF sa vyžaduje program Adobe
Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný vo svojom počítači,
265
Riešenie problémov a ďalšie informácie
TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ PODĽA
LICENCIE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V
SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC („VIDEO AVC“)
ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA
AVC, KTORÉ BOLO
ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY, ALEBO KTORÉ
BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S
LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA
AVC.
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE
JE ZAHRNUTÁ A NEPLATÍ
NA INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C.
POZRITE:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Licencia
môžete si ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
266
Register
Register
A
B
bezdrôtový diaľkový
ovládač ................................ 125
Bracket.................................... 123
Bracket order ........................... 45
Bracket: Cont. ........................ 123
„BRAVIA“ Sync ................... 191
267
Register
A ................................................ 84
adaptér pre sánky .................... 25
ADI flash ................................ 134
Adobe RGB ........................... 166
AEL......................................... 119
AEL w/ shutter ........................ 41
AF area ................................... 104
AF drive speed......................... 40
AF Illuminator ....................... 110
AF Micro Adj......................... 111
AF On ..................................... 110
AF RANGE ........................... 107
AF Range Control Assist ....... 43
AF Tracking Duration .......... 168
AF w/ shutter ........................... 40
AF/MF button................ 115, 194
AF/MF control ....................... 115
AF-A ....................................... 100
AF-C ....................................... 100
AF-D ....................................... 101
AF-S ........................................ 100
Akumulátor................ 51, 53, 263
Aperture Preview .................... 86
Aperture Priority ..................... 84
APS-C Size Capture .............. 196
Area Setting ............................. 61
aretácia AE ............................ 119
Aspect Ratio .......................... 153
Audio Level Display ............. 173
Audio Output Timing ........... 174
Audio Rec Level .................... 172
Audio Recording ................... 174
Audio signals ............................ 49
AUTO ....................................... 67
Auto HDR.............................. 140
Auto Mode ............................... 74
Auto Port. Framing ............... 157
Auto Review .......................... 192
Auto Slow Shutter ................. 169
Auto WB................................. 147
Autoflash ................................ 127
Automatic AF ........................ 100
Automatické
zaostrovanie ............... 100, 115
Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo......... 25
AVCHD.................................. 170
AVCHD View........................ 176
Register
C
Center weighted .....................120
Citlivosť ISO ...................137, 194
Cleaning Mode .......................250
Clear Image Zoom .................162
Clona..........................................84
Cloudy (vyváženie bielej
farby) ...................................147
Color filter (vyváženie bielej
farby) ...................................148
Color Space .............................166
Color temperature (vyváženie
bielej farby).........................148
Continuous AF .......................100
Contrast ...................................145
Copy.........................................186
Creative Style..........................143
Ctrl dial setup ...........................45
CTRL FOR HDMI ..........48, 191
Custom (vyváženie bielej
farby) ...................................149
Custom button ..................44, 194
Čistenie ....................................249
D
Date Imprint ...........................184
Date/Time Setup ......................60
Daylight (vyváženie bielej
farby) ...................................147
Delete ................................72, 187
Delete confirm..........................48
Demo Mode ..............................49
Depth Map Assist Continuous
268
AF ....................................... 101
Diaľkový ovládač ............. 22, 125
Dial exp.comp ........................ 118
Digital Zoom.......................... 161
digitálny
ukazovateľ zarovnania ........ 96
Dioptrická korekcia ................ 18
DISP.................................. 95, 181
DISP Button(Finder)........ 43, 95
DISP Button(Monitor) ..... 43, 95
Display All Info. ...................... 95
Display Card Space ................. 47
Displej LCD ......... 26, 63, 95, 181
DMF........................................ 115
DPOF Setup........................... 184
D-Range Optimizer............... 139
DRO Bracket......................... 125
DRO/Auto HDR................... 139
Dynamický režim................... 121
E
Exp.comp.set............................ 45
Exposure step........................... 40
Extra fine ................................ 153
Eye-Fi...................................... 203
Eye-Start AF ............................ 42
F
Face Detection....................... 155
Face Priority Tracking .......... 107
Face Registration................... 156
File Format
Register
G
GPS.................................. 205, 259
GPS Auto Time Cor.............. 207
GPS Settings........................... 205
Graphic Display ....................... 96
Grid Line ................................ 192
H
Hľadáčik .................................... 18
Hand-held Twilight.................. 76
HDMI...................................... 189
HDMI Info. Display .............. 190
HDR Painting ........................ 142
High Contrast Mono. ............ 142
High ISO NR.......................... 165
Histogram ................................. 97
I
Image Data Converter .......... 219
Image Index............................ 177
Image Size............................... 151
Inštalovať ........................ 223, 224
Incandescent (vyváženie bielej
farby)................................... 147
Indikátor citlivosti detekcie
úsmevov .............................. 159
Indikátor zaostrenia .............. 102
Initialize .................................. 210
Inteligentný telekonvertor.... 161
Inteligentné priblíženie ......... 161
Intelligent Auto........................ 74
ISO Button ............................. 194
269
Register
(videozáznam) ................... 170
File Number ........................... 200
Fill-flash .................................. 127
FINDER/LCD Setting.......... 196
FINE ....................................... 153
Fine.......................................... 153
Flash (vyváženie bielej
farby)................................... 147
Flash control........................... 134
Flash Mode ..................... 127, 132
Flash Off ................................. 127
Fluor.: Cool White (vyváženie
bielej farby) ........................ 147
Fluor.: Day White (vyváženie
bielej farby) ........................ 147
Fluor.: Daylight (vyváženie
bielej farby) ........................ 147
Fluor.: Warm White (vyváženie
bielej farby) ........................ 147
Fn......................................... 36, 37
Focus Hold ............................... 45
Focus Hold Button .................. 45
Focus Magnifier ..................... 113
Focus Mode .................... 100, 112
Folder Name .......................... 201
Folder View............................ 176
Format..................................... 200
formát súborov
videozáznamu .................... 170
Front Curtain Shutter ........... 194
Func. of AEL button............. 193
funkcia SteadyShot.................. 64
Register
J
JPEG........................................153
K
Kompenzácia blesku ..............133
Kompenzácia expozície .........117
Kondenzácia vlhkosti.............254
Konektor DC IN ......................22
Konektor pre mikrofón ...........22
Konektor REMOTE................22
Konektor synchronizácie
blesku...................................130
Kvalita záberu.........................153
L
Landscape .................................76
Language .............................13, 49
LCD Brightness......................195
Lens Comp.: Chromatic
Aberration ..........................198
Lens Comp.: Distortion .........198
Lens Comp.: Peripheral
Shading ................................198
Live View Display ....................97
Local (oblasť automatického
zaostrenia)...........................104
Long Exposure NR ................165
M
M ................................................88
Macro (blízke objekty) ............76
manžeta očnice .........................66
Manual Exposure .....................88
270
Manuálne zaostrenie ..... 112, 115
Manuálny posun ...................... 90
Mass Storage .......................... 225
Memory .................................. 208
MENU ...................................... 39
Menu start ................................ 47
Metering Mode ...................... 120
MF ................................... 112, 115
Miniature ................................ 142
Mode Dial Guide..................... 48
MOVIE............................. 69, 167
Movie ........................ 69, 167, 168
Movie Audio Recording....... 174
MP4 ......................................... 170
MTP ........................................ 225
Multi segment ........................ 120
Multifunkčný volič................... 18
N
Nabíjanie akumulátora ........... 51
Nahrávanie
videozáznamov ............ 69, 167
Nastavenie hodín ..................... 60
Nastavenie nahrávania
videozáznamov .................. 171
Nepretržité snímanie
záznamu........................ 82, 122
New Folder............................. 202
Night Portrait ........................... 76
Night Scene .............................. 76
No Disp. Info. .......................... 95
Register
O
Object Tracking ..................... 105
Objektív .................................... 58
Obmedzenie otrasov
fotoaparátu........................... 64
Obrazový snímač ........... 102, 250
Očnicový senzor................. 18, 66
okolité svetlo .................... 45, 124
Otočenie ................................. 178
Ovládanie rozsahu
automatického
zaostrenia ........................... 107
P
Q
Quality..................................... 153
R
Rýchla navigácia ...................... 32
Rýchlosť uzávierky .................. 87
271
Register
P ................................................. 83
PAL/NTSC Selector.............. 197
Pamäťová
karta ................ 53, 57, 199, 261
Panorama: Direction ............... 81
Panorama: Size....................... 152
Partial Color ........................... 142
PC Remote ............................. 225
Peaking Color ........................ 113
Peaking Level......................... 113
Picture Effect ......................... 142
Playback Display ................... 180
PlayMemories Home ............ 220
Podexponovanie .................... 181
Podporné údaje systému
GPS ..................................... 206
Počítač............................. 219, 225
Pomer kompresie................... 153
pomocná oblasť ...................... 101
Ponuka ...................................... 39
Pop Color................................ 142
Popruh....................................... 22
Popruh na rameno ................... 22
Portrait ...................................... 76
Posterization........................... 142
Posun blesku........................... 123
Power Save ............................. 195
Power Saving Start Time ...... 196
Predvolené nastavenie .......... 210
Predvolené vyváženie bielej
farby .................................... 148
Preexponovanie ..................... 181
Pre-flash TTL ......................... 134
Prehrávanie s posúvaním ........ 81
Preview Button ...................... 194
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke ........................... 189
Prezeranie záberu ............ 70, 176
Priame manuálne
zaostrovanie ....................... 115
Pridržanie spúšte...................... 67
Priority setup ............................ 40
Program Auto .......................... 83
Protect ..................................... 183
Protiprachová funkcia ..... 59, 250
Register
Rámček štýlu ..........................143
RAW........................................153
RAW+J....................................153
Režim expozície........................73
Režim snímania ........................73
Rear sync. ................................127
Record Setting
(videozáznam) ....................171
Recording Mode.....................199
Recover Image DB ................202
Red Eye Reduction..................42
Redukcia šumu ...............138, 165
Redukcia šumu pri viacerých
záberoch ..............................138
Release w/o Lens....................192
REMOTE .................................22
Remote Camera Control.......221
Reset ........................................210
Retro Photo ............................142
Rich-tone Mono. ....................142
Rozlíšenie HDMI .............48, 190
Rozsah EV ................90, 117, 124
S
S ..................................................87
S. Auto Cont. Shooting............75
S. Auto Image Extract. ............76
sánky pre rôzne
rozhrania .........................20, 25
Saturation ................................145
Scene Selection .........................76
SCN ............................................76
Select Playback Media...........176
272
Select REC Folder ................ 201
Select Recording Media.......... 54
Self-timer ................................ 122
Shade (vyváženie bielej
farby) .................................. 147
Sharpness................................ 145
Shot. Result Preview ............... 86
Shutter Priority ........................ 87
Silent Controller ...................... 35
Single Bracket ........................ 123
Single Shooting ...................... 122
Single-shot AF ....................... 100
Sledovanie zaostrenia ........... 105
Slide Show .............................. 179
SLOW SYNC......................... 130
Slow Sync................................ 130
Smile Shutter.......................... 159
Snímanie ................................... 67
Snímanie BULB ...................... 91
Soft Focus ............................... 142
Soft High-key ......................... 142
Softvér..................................... 219
Specify Printing...................... 184
Sports Action ........................... 76
Spot (AF area)....................... 104
Spot (Metering Mode) .......... 120
Sprievodca funkciami
fotoaparátu........................... 50
sRGB ...................................... 166
Standard.................................. 153
STD ......................................... 153
Still/Movie Select................... 176
Register
Sunset ........................................ 76
Superior Auto .......................... 74
Sweep Panorama ..................... 79
T
T10............................................. 82
T8............................................... 82
televízor .................................. 189
Tele-zoom Cont. Priority
AE ......................................... 82
Tichý multifunkčný ovládač ... 34
Tlač .......................................... 184
Tlačidlo AF RANGE...... 43, 107
Tlačidlo funkcií ........................ 36
Tlačidlo MOVIE........ 45, 69, 168
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela........ 30
Toy Camera............................ 142
Viewfinder Bright. ................. 195
Volume Settings................. 46, 70
Vysokorýchlostná
synchronizácia.................... 128
vytváranie diskov ................... 230
Vyvolanie z pamäte ............... 208
W
WB........................................... 147
WB bracket............................. 125
White Balance ........................ 147
Wide (AF area) ...................... 104
Wind Noise Reduct. .............. 175
Wireless (Flash Mode) .......... 127
X
X.FINE.................................... 153
Z
U
Zaostrenie................................. 99
Zobrazovací panel ................... 30
Zone (AF area) ...................... 104
Zoom ......................... 67, 161, 176
Zostávajúca kapacita
akumulátora ......................... 55
Zvýraznenie obrysov ............. 113
zväčšený záber........................ 176
V
Version.................................... 218
View Mode ............................. 176
273
Register
ukážka ............................... 86, 194
Upload Settings...................... 203
USB ......................................... 225
USB Connection.................... 225
USB LUN Setting.................. 226
Uzamknutie FEL ................... 135
Uzamknutie úrovne expozície
blesku .................................. 135
Uzamknutie zaostrenia ......... 103
Download PDF

advertising