Sony | SLT-A99V | Sony SLT-A99V SLT-α99 Fotoaparát s objímkou A-mount a 35 mm snímačom Full-frame Návod na použitie

4-438-657-22(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Návod na používanie
A-mount
SLT-A99/SLT-A99V
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Nabíjačku pri používaní zapojte do
najbližšej elektrickej zásuvky. Ak pri
používaní zariadenia dôjde k akejkoľvek
poruche, odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
tento SLT-A99V Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo
alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy
Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Tento produkt bol testovaný a je v
súlade s limitmi smernice R&TTE
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Obsah
Vysvetlenie funkcií .......................................................... 7
Pred používaním
Informácie o používaní fotoaparátu ........................... 10
Kontrola dodaných súčastí ........................................... 13
Popis jednotlivých častí ................................................ 14
Predná strana ............................................................ 14
Zadná strana ............................................................. 15
Horná strana ............................................................. 17
Bočné strany ............................................................. 19
Dolná strana ............................................................. 21
Adaptér pre sánky ................................................... 22
Zoznam ikon na obrazovke ......................................... 23
Zoznam ikon na displeji LCD ................................ 23
Zoznam ikon na zobrazovacom paneli .................. 27
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo
kolieska ..................................................................... 28
Ako používať obrazovku rýchlej navigácie ........... 29
Ako používať tichý multifunkčný ovládač ............ 30
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .......... 33
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn
(Funkcia) ................................................................... 34
Funkcie volené tlačidlom MENU ............................... 36
Používanie Sprievodcu funkciami fotoaparátu .......... 47
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora ................................................. 48
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva
sa samostatne) .......................................................... 50
Kompatibilné pamäťové karty ................................ 53
Nasadenie objektívu ..................................................... 54
Nastavenie dátumu a času ............................................ 56
Opätovné nastavenie dátumu a času ..................... 57
Nastavenie uhla displeja LCD ..................................... 58
Snímanie jasných záberov bez otrasov fotoaparátu
..................................................................................... 59
5
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu ...... 59
Používanie funkcie SteadyShot .............................. 59
Správne držanie fotoaparátu .................................. 60
Snímanie manžety očnice ............................................. 61
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov ........................................ 62
Nahrávanie videozáznamov ......................................... 64
Prehrávanie fotografií ................................................... 65
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami .............................................. 66
Vymazávanie záberov ................................................... 67
Výber režimu snímania
Výber režimu snímania ................................................. 68
Funkcie dostupné pre všetky režimy snímania .......... 69
Rôzne funkcie
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
..................................................................................... 70
Depth Map Assist Continuous AF ........................ 70
Ovládanie rozsahu automatického zaostrenia ..... 71
Nahrávanie videozáznamov s pozitívnym prístupom
k zvuku ............................................................. 72
Citlivosť ISO/redukcia šumu pri viacerých záberoch
..................................................................................... 73
Kreatívny štýl ........................................................... 74
Hand-held Twilight .................................................. 75
DRO/Auto HDR ..................................................... 75
Funkcie prehrávania ................................................ 76
Zobrazenie fotografií na počítači
Používanie softvéru ....................................................... 77
Iné
Získanie ďalších informácií o fotoaparáte (Príručka α)
..................................................................................... 84
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a
času nahrávania ........................................................ 85
Technické údaje ............................................................. 89
Register .................................................................. 96
6
Vysvetlenie funkcií
Táto časť vysvetľuje niektoré často používané funkcie snímania a
typické funkcie.
Podrobné informácie nájdete na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Často používané funkcie snímania
Exposure compensation (28)
Môžete kompenzovať expozíciu a nastaviť jas celej obrazovky.
Aj po nastavení režimu expozície M možno expozíciu kompenzovať,
ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO].
Citlivosť ISO (73)/Redukcia šumu pri viacerých záberoch
(73)
Môžete nastaviť citlivosť na svetlo.
Citlivosť ISO je možné upraviť v rozsahu ISO 50 až ISO 25600.
Keď vyberiete možnosť
(Multi Frame Noise Reduct.), môžete
vybrať väčšie hodnoty ISO, než je maximálna citlivosť ISO.
Vyváženie bielej farby (35)
Môžete upraviť tóny farieb.
Môžete vybrať možnosť, ktorá zodpovedá zdroju svetla, alebo
uskutočniť jemné nastavenie kombináciou teploty farieb s farebným
filtrom.
Dynamický režim (34)
Môžete použiť dynamický režim, ktorý je najvhodnejší na požadované
účely, ako napríklad rozšírený jednozáberový režim, režim
nepretržitého snímania alebo režim s posunom expozície, prípadne
snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
7
Vysvetlenie funkcií
Originálne typické funkcie
Ovládanie rozsahu automatického zaostrenia (71)
Môžete obmedziť rozsah automatického zaostrenia, aby ste zabránili
zaostreniu na nechcené objekty.
DRO/Auto HDR (75)
D-Range Optimizer: Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím, čím sa
vytvorí fotografia s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
Auto HDR: Nasnímajú sa 3 zábery s rôznymi expozíciami a potom sa
navzájom prekryjú, aby vznikol záber s bohatou gradáciou.
Kreatívny štýl (74)
Požadovaný štýl môžete vybrať spomedzi 13 štýlov.
Môžete tiež nastaviť určité aspekty záberov, napríklad expozíciu, keď
vybratý štýl použijete ako základ.
Hand-held Twilight (75)
Môžete snímať nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez
použitia statívu.
Nahrávanie videozáznamu s manuálnym nastavením (34)
Počas nahrávania videozáznamov môžete v režimoch P, A, S, M
nastaviť expozíciu.
Ovládanie alebo prispôsobenie fotoaparátu
Informácie na obrazovke (40)
Keď sa pozeráte do hľadáčika, je aktivovaný režim hľadáčika, a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika, obnoví sa režim zobrazovania na
displeji LCD. Režim obrazovky môžete zmeniť stlačením tlačidla
DISP.
8
Vysvetlenie funkcií
Rýchla navigácia (29)
V režime hľadáčika môžete displej LCD rýchlo prepnúť na obrazovku
rýchlej navigácie stlačením tlačidla Fn. Položky môžete nastaviť
pomocou intuitívneho ovládania.
Tichý multifunkčný ovládač (30)
Pomocou tichého multifunkčného ovládača, ktorý je navrhnutý tak,
aby znižoval zvuk otáčania ovládača, môžete nastaviť niektoré
položky v tichosti, napríklad režim zaostrovania alebo hlasitosť
nahrávaného zvuku.
Prispôsobenie (41)
Na fotoaparáte je tlačidlo vlastných nastavení, ktorému možno
priradiť požadovanú funkciu. Funkcie môžete priraďovať aj iným
tlačidlám, napríklad tlačidlu AEL alebo tlačidlu ISO.
9
Pred používaním
Informácie o používaní
fotoaparátu
Jazyk na obrazovke
Pomocou ponuky môžete vybrať
jazyk zobrazovaný na obrazovke
(s. 46).
Postup snímania
V tomto fotoaparáte sú k dispozícii 2
režimy zobrazovania objektov: režim
displeja LCD, pri ktorom sa používa
displej LCD, a režim hľadáčika, pri
ktorom sa používa hľadáčik.
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
• Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je
kompatibilné so štandardom 1080 60i
alebo so štandardom 1080 50i,
hľadajte nasledujúce značky na dolnej
strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
videozáznamami vo formáte 1080 60p
aj vo formáte 1080 50p. Na rozdiel od
doterajších štandardných režimov
snímania, v ktorých sa používa
prekladané snímanie, sa v tomto
fotoaparáte používa progresívne
snímanie. To vedie k zvýšeniu
rozlíšenia a snímaniu jemnejších a
realistickejších záberov.
Snímanie s objektívom DT
Fotoaparát je vybavený
35-milimetrovým snímačom CMOS
plnej veľkosti. Pri používaní objektívu
DT („DT“ je súčasťou názvu produktu)
sa však automaticky nastaví menšia
veľkosť záberu podľa nastavenia veľkosti
APS-C.
10
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Informácie o displeji LCD,
elektronickom hľadáčiku,
objektíve a obrazovom snímači
• Pri výrobe displeja LCD a
elektronického hľadáčika sa používajú
tie najprecíznejšie technológie, ktoré
umožňujú efektívne využiť až 99,99 %
pixlov. Na displeji LCD a v
elektronickom hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé
tmavé alebo jasné bodky (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe a
nemajú žiadny vplyv na zábery.
• Fotoaparát nedržte za displej LCD.
• Nevystavujte fotoaparát slnečnému
svetlu a nesnímajte príliš dlho proti
slnku. Interný mechanizmus sa môže
poškodiť. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže
vzniknúť požiar.
• Na zadnej strane a okolo otočného
čapu pántov displeja LCD sa
nachádza magnet. Preto neodkladajte
do blízkosti displeja LCD nič, čo by
mohlo byť negatívne ovplyvnené
pôsobením magnetu, napríklad
diskety alebo kreditné karty.
• V chladnom prostredí sa môžu v
obraze na displeji zobrazovať
pohybové stopy. Toto nie je porucha.
Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
Informácie o používaní fotoaparátu
stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej pracovať normálne.
• Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od
záberov, ktoré sa zobrazovali pred
nahrávaním.
Informácie o dlhodobom
snímaní
Poznámky k importu
videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača
Pri importe videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača so systémom
Windows použite softvér
„PlayMemories Home“, ktorý je k
dispozícii na disku CD-ROM (je
súčasťou dodávky).
Informácie o prehrávaní
videozáznamov v iných
zariadeniach
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré boli nahraté týmto
fotoaparátom, nie je možné prehrávať
v nasledujúcich zariadeniach:
– v iných zariadeniach
kompatibilných s formátom
AVCHD, ktoré nepodporujú režim
High Profile,
Zariadenia kompatibilné so
systémom GPS (iba model SLTA99V)
• Ak chcete zistiť, či fotoaparát
podporuje funkciu GPS, skontrolujte
názov modelu fotoaparátu.
Model kompatibilný so systémom
GPS: SLT-A99V
Model nekompatibilný so systémom
GPS: SLT-A99
• Funkciu GPS používajte v súlade s
nariadeniami krajín a oblastí, v
ktorých ju používate.
• Ak nechcete zaznamenávať
informácie o svojej polohe, nastavte
prepínač funkcie [GPS On/Off] na
hodnotu [Off] (s. 45).
• Ak sa nachádzate v lietadle, po
príslušnej výzve personálu
nezabudnite vypnúť svoj fotoaparát.
11
Pred používaním
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej
doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu.
Ak teplota dosiahne určitú úroveň, na
displeji sa zobrazí ikona
a
fotoaparát sa automaticky vypne. Ak
sa napájanie vypne, ponechajte
fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý,
aby teplota fotoaparátu poklesla na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokých teplotách okolia sa
rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže znížiť kvalita záberov. Preto
vám odporúčame, aby ste počkali,
kým klesne teplota fotoaparátu, a až
potom pokračovali v snímaní.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je porucha.
– v zariadeniach nekompatibilných s
formátom AVCHD.
V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré
boli nahraté týmto fotoaparátom,
preto nie je možné prehrávať v iných
zariadeniach, než sú zariadenia
podporujúce formát MPEG-4 AVC/
H.264.
• Vytvorené disky s obrazom v HD
kvalite (s vysokým rozlíšením) je
možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
Prehrávače alebo rekordéry diskov
DVD nemôžu prehrávať disky so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením), pretože tieto nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Zariadenia na prehrávanie alebo
nahrávanie diskov DVD môžu okrem
toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením).
• Videozáznamy vo formáte 1080 60p/
50p sa môžu prehrávať iba v
kompatibilných zariadeniach.
Informácie o používaní fotoaparátu
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode
Ak nie je v tomto návode uvedené inak,
údaje o výkone a technické údaje boli
definované za nasledujúcich
podmienok: pri bežnej teplote okolitého
prostredia 25 °C a s použitím
akumulátora, ktorý ste úplne nabili
približne 1 hodinu po tom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
Poznámky pre snímanie s
hľadáčikom
Tento fotoaparát je vybavený
hľadáčikom XGA s organickou
elektroluminiscenciou a vysokým
rozlíšením a kontrastom. Hľadáčik
dosahuje široký zorný uhol a dlhý očný
reliéf. Vhodným vyvážením rôznych
prvkov je hľadáčik fotoaparátu
skonštruovaný tak, aby umožňoval
ľahké pozeranie.
• Pri okrajoch hľadáčiku môže byť
obraz mierne deformovaný. Toto nie
je porucha. Ak chcete skontrolovať
každý detail celej kompozície, môžete
použiť displej LCD.
• Ak posuniete kameru počas pozerania
do hľadáčika alebo budete hýbať
očami, môže sa obraz v hľadáčiku
deformovať alebo zmeniť farby. Toto
je spôsobené charakteristikou šošovky
alebo zobrazovacieho zariadenia a nie
je príznakom poruchy. Pri snímaní
12
záberov odporúčame pozerať sa do
stredu hľadáčika.
Pred používaním
Kontrola dodaných súčastí
Ak nie je dodané všetko príslušenstvo, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• USB kábel (1)
Pred používaním
• Fotoaparát (1)
• Nabíjačka akumulátora BCVM10A (1)
• Popruh na rameno (1)
• Napájací kábel (1)* (v USA a v
Kanade sa predáva
samostatne)
* S fotoaparátom sa môže dodávať
niekoľko napájacích káblov.
Použite ten, ktorý zodpovedá vašej
krajine alebo oblasti.
• Nabíjateľný akumulátor NPFM500H (1)
• Adaptér pre sánky (1)/
Ochranný kryt konektora (1)
(nasadený na adaptéri pre
sánky)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Kryt sánok (1) (nasadený na
fotoaparáte)
• Manžeta očnice (1) (nasadená
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér pre
fotoaparát α
– Príručka α
• Návod na používanie (1)
(tento návod)
13
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stránkach, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
A Osvetlenie pre automatické
zaostrovanie (37)/indikátor
samospúšte
B Tlačidlo spúšte (62)
C Vypínač napájania (56)
D Predný ovládací prvok
E Snímač na diaľkové
ovládanie
F Kontakty objektívu*
G Montážna značka (54)
H Zrkadlo*
14
I Tlačidlo zobrazenia ukážky
(29, 41)
J Montážny otvor
K Tlačidlo vlastných nastavení
(29, 41)
L Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(55)
M Tichý multifunkčný ovládač
(30)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
Popis jednotlivých častí
Zadná strana
Pred používaním
A Tlačidlo MENU (36)
F Snímač svetla
B Manžeta očnice (61)
G Displej LCD (23, 58)
C Hľadáčik*
H Tlačidlo MOVIE (42, 64)
• Keď sa pozeráte do
hľadáčika, je aktivovaný
režim hľadáčika, a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika,
obnoví sa režim zobrazovania
na displeji LCD.
D Očnicové snímače (61)
E Volič dioptrickej korekcie
• Volič dioptrickej korekcie
nastavte podľa ostrosti vášho
zraku tak, aby sa indikátory v
hľadáčiku zobrazovali jasne.
I Snímanie: tlačidlo AF/MF
(Automatické zaostrenie/
manuálne zaostrenie) (28,
41)
Zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť) (28)
J Snímanie: tlačidlo AEL
(Aretácia AE) (28, 40)/
tlačidlo SLOW SYNC (28)
Zobrazenie: tlačidlo
(Register záberov) (28)
K Multifunkčný volič
L Snímanie: tlačidlo Fn
(Funkcia) (33, 34)
15
Popis jednotlivých častí
Zobrazenie: tlačidlo
(Otočenie záberu) (28)
M Tlačidlo DISP (Displej) (28)
N Tlačidlo
(Inteligentný
telekonvertor) (28, 42)/
tlačidlo lupy (28)/tlačidlo
zaostrenia (28)
O Snímanie: tlačidlo AF
RANGE (29)
Zobrazenie: tlačidlo
(Odstrániť) (67)
Pri zobrazení obrazovky Fn
alebo obrazovky ponuky:
tlačidlo sprievodcu funkciami
fotoaparátu (47)
P Indikátor prístupu (52)
Q Tlačidlo
(Prehrať) (65)
* Nedotýkajte sa priamo tejto
časti.
16
Popis jednotlivých častí
Horná strana
Pred používaním
A Mikrofón*
H Tlačidlo WB (Vyváženie
bielej farby) (28)
B Tlačidlo odomknutia
prepínača režimov (68)
I Tlačidlo
(Expozícia) (28)
C Prepínač režimu (68)
J Tlačidlo ISO (41, 73)
D Sánky pre rôzne rozhrania**
K Tlačidlo osvetlenia
(22)
zobrazovacieho panela (27)
• Niektoré príslušenstvo sa
nemusí dať celkom zasunúť a
môže zo sánok pre rôzne
rozhrania vytŕčať smerom
dozadu. Keď však
príslušenstvo dosiahne
prednú stranu sánok,
pripojenie je úplné.
E Tlačidlo FINDER/LCD (28)
F Zobrazovací panel (27)
G Tlačidlo
režim) (28)
(Dynamický
L
Značka polohy
obrazového snímača
M Zadný ovládací prvok
* Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu. Môže to
spôsobiť šum alebo znížiť
hlasitosť.
** Podrobné informácie o
príslušenstve
kompatibilnom so
sánkami pre rôzne
17
Popis jednotlivých častí
rozhrania nájdete na
webovej lokalite
spoločnosti Sony pre vašu
oblasť, u predajcu
spoločnosti Sony alebo v
miestnom autorizovanom
servisnom stredisku
spoločnosti Sony. Je
možné použiť tiež
príslušenstvo
kompatibilné so sánkami
na príslušenstvo.
Fungovanie s
príslušenstvom iných
výrobcov nemožno
zaručiť.
18
Popis jednotlivých častí
Bočné strany
rameno
• Pripevnite oba konce
popruhu k fotoaparátu.
bola zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE. Dbajte, aby kábel
pre diaľkový ovládač
smeroval dopredu.
D Reproduktor
E Konektor DC IN
B Konektor
(Synchronizácia
blesku)
C Konektor REMOTE
• Keď pripájate diaľkový
ovládač RM-L1AM (predáva
sa samostatne) k fotoaparátu,
zástrčka pre diaľkový ovládač
musí byť zapojená do
konektora REMOTE tak,
aby vodiaca drážka zástrčky
• Pri pripájaní sieťového
adaptéra striedavého prúdu
AC-PW10AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor sieťového
adaptéra striedavého prúdu
do konektora DC IN na
fotoaparáte.
F Konektor m (Mikrofón)
• Pri pripojení externého
mikrofónu sa mikrofón
automaticky zapne. Ak ide o
typ externého mikrofónu bez
vlastného napájania,
napájanie mikrofónu
zabezpečuje fotoaparát.
G Konektor i (Slúchadlá)
19
Pred používaním
A Háčiky pre popruh na
Popis jednotlivých častí
H Konektor HDMI
I Konektor
(USB)
J Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu (50)
K SLOT1 (Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 1) (50)
• Na karty SD alebo médiá
„Memory Stick PRO Duo“
L SLOT2 (Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 2) (50)
• Iba na karty SD
20
Popis jednotlivých častí
Dolná strana
Pred používaním
A Vodiace otvory na zvislú
rukoväť
• Tieto otvory sa používajú na
pripojenie zvislej rukoväte
(predáva sa samostatne) k
fotoaparátu. Dbajte na to,
aby sa do otvorov nedostal
prach ani nečistoty.
B Konektor zvislej rukoväte
C Kryt konektora zvislej
rukoväte
D Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm.
Fotoaparát nebude možné
bezpečne pripevniť na statív
so skrutkami s dĺžkou 5,5 mm
alebo dlhšími a pri pokuse o
pripevnenie takýmito
skrutkami môže dôjsť k
poškodeniu fotoaparátu.
E Komôrka pre akumulátor
(50)
F Kryt akumulátora (50)
21
Popis jednotlivých častí
Adaptér pre sánky
Odpojte kryt sánok pripojený k fotoaparátu a nasaďte na fotoaparát
adaptér pre sánky, aby ste mohli pripájať príslušenstvo kompatibilné s
bežnými sánkami na príslušenstvo (automaticky uzamykateľnými
sánkami na príslušenstvo).
A Automaticky uzamykateľné
3
Dotiahnite poistný gombík.
sánky na príslušenstvo
B Poistný gombík
Pripojenie poistného
gombíka
1
Zložte ochranný kryt
konektora zo sánok.
2
Uvoľnite poistný gombík a
vložte do sánok adaptér pre
sánky.
22
• Po uzamknutí neotáčajte poistný
gombík nasilu.
• Pri pripájaní adaptéra pre sánky k
fotoaparátu zasuňte adaptér pre
sánky úplne na doraz.
• Po odpojení adaptéra pre sánky od
fotoaparátu nasaďte na adaptér pre
sánky ochranný kryt konektora,
aby ste ho mohli odložiť.
Zoznam ikon na obrazovke
Zoznam ikon na displeji LCD
Režim hľadáčika
V režime Auto Mode alebo Scene
Selection
Režim displeja LCD
V režime Tele-zoom Cont. Priority
AE/P/A/S/M/Sweep Panorama
Prehrávanie (zobrazenie
základných informácií)
23
Pred používaním
Stav displeja LCD je predvolene nastavený na „režim hľadáčika
(zobrazovanie pomocou hľadáčika)“.
Stlačením tlačidla DISP sa stav displeja zmení na „režim displeja
LCD“. Môžete zobraziť aj digitálny ukazovateľ zarovnania alebo
histogram.
Zoznam ikon na obrazovke
A
Display
Display
Význam
Kvalita obrazu
statických záberov (36)
Význam
Režim expozície (68)
P P*
ASM
Frekvencia snímok
videozáznamov (38)
Veľkosť záberov
videozáznamov (38)
Registračné číslo (68)
Ikony rozpoznania scén
(68)
Stav akumulátora (52)
100%
Prebieha nabíjanie
blesku (34)
APS-C Size Capture
(46)
Pamäťová karta (50)/
odovzdávanie údajov
(45)
Efekt nastavenia vyp.
(40)
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk (38)
Obmedzenie hluku
vetra (38)
100
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov
Pomer strán statických
záberov (36)
24M 10M Veľkosť statických
4.6M 20M záberov (36)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
SteadyShot/
upozornenie na otrasy
fotoaparátu (37, 38)
Stav určovania polohy
prostredníctvom
funkcie GPS (45) (iba
model SLT-A99V)
SteadyShot chyba
Upozornenie na
prehrievanie (11)
Súbor databázy je plný/
Chyba súboru databázy
Uzamknutie AE (28)/
uzamknutie FEL (29)
24
Zoznam ikon na obrazovke
Display
Význam
Display
Režim zobrazovania
(43)
100-0003 Číslo priečinka –
súboru
-
Ochrana (43)
DPOF
Súprava DPOF (43)
Význam
Optimalizácia
dynamického rozsahu/
Automatické HDR
(35, 75)
Kreatívny štýl (35, 74)/
kontrast, sýtosť, ostrosť
Pred používaním
Upozornenie na stav
akumulátora (52)
+3 +3
+3
B
Display
Obrazový efekt (35)
Význam
Dynamický režim (34)
Režim blesku (34)/
redukcia efektu
červených očí (39)
Režim zaostrovania
(34)
Automatické obrazové
pole na portréty (34)
C
Display
Rozsah EV
Kompenzácia expozície
(28)/Merané manuálne
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (34)
Kompenzácia blesku
(35)
Sledovanie objektu (34)
Detekcia tvárí (34)/
uzávierka pre úsmev
(34)
Režim merania (35)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
7500K Farebný filter) (35)
A5 G5
AWB
Význam
REC 0:12 Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
z
Zaostrenie (62)
1/250
Rýchlosť uzávierky (68)
F3.5
Clona (68)
ISO400
Citlivosť ISO (35, 73)
ISO AUTO
Uzamknutie AE (28)/
uzamknutie FEL (29)
Informácie funkcie
GPS (len model SLTA99V)
25
Zoznam ikon na obrazovke
Display
Význam
Display
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky (len model
SLT-A99V)
z Tracking Tracking focus
focus
Upozornenie pre ikonu
automatického HDR
Chyba obrazového
efektu
Histogram
2012-1-1
10:37PM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru alebo
počet záberov v režime
zobrazenia
D
Display
Význam
Oblasť bodového
merania (35)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (34)
Pomocná oblasť (71)
Digitálny ukazovateľ
zarovnania
Histogram
Inteligentný
telekonvertor (28)
Inteligentné
priblíženie/priblíženie
jasných záberov/
digitálne priblíženie
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Indikátor clony
Ovládanie rozsahu
automatického
zaostrenia (29)
26
Význam
Hlasitosť zvuku (72)
Zoznam ikon na obrazovke
Zoznam ikon na zobrazovacom paneli
Rýchlosť uzávierky
(68)/clona (68)
Kompenzácia
expozície (28)/
blesku (35)
Citlivosť ISO (35)
Vyváženie bielej
farby (35)
Dynamický režim
(34)
Kvalita obrazu (36)
Stav akumulátora
(52)
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov* (85)
Pred používaním
Na zobrazovacom paneli v hornej časti
fotoaparátu môžete skontrolovať a
nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu,
kompenzáciu expozície, kompenzáciu
blesku, citlivosť ISO, vyváženie bielej
farby, dynamický režim a kvalitu
obrazu.
* Aj keď je zostávajúci počet nasnímateľných záberov vyšší ako 9 999, na
zobrazovacom paneli sa zobrazuje hodnota „9999“.
Zapnutie osvetlenia zobrazovacieho panela
Stlačte tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela v hornej časti
fotoaparátu. Ak chcete osvetlenie
vypnúť, stlačte tlačidlo znova.
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela
27
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno ovládať
pomocou tlačidiel alebo kolieska
Tieto tlačidlá a koliesko vám umožňujú nastaviť alebo ovládať rôzne
funkcie.
Umiestnenie tlačidiel a kolieska nájdete v časti Popis jednotlivých
častí (s. 14).
Tlačidlo
Umožňuje vybrať dynamický režim.
Tlačidlo WB
Nastavuje vyváženie bielej farby.
Tlačidlo
Kompenzuje expozíciu.
Tlačidlo ISO
Nastavuje citlivosť ISO.
Prepínač režimu
Prepína režim expozície. Pri otáčaní prepínača
podržte stlačené tlačidlo odomknutia prepínača
režimu.
Tlačidlo FINDER/LCD
Prepína medzi zobrazovaním na displeji LCD a
zobrazovaním v hľadáčiku.
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho
panela
Zapína osvetlenie zobrazovacieho panela.
Tlačidlo MENU
Zobrazí obrazovku ponuky na nastavenie položky
ponuky.
Tlačidlo MOVIE
Nahráva videozáznamy.
Tlačidlo AEL/Tlačidlo
SLOW SYNC/Tlačidlo
Nastavuje fixnú expozíciu celej obrazovky./Sníma s
bleskom s nižšou rýchlosťou uzávierky./Zobrazuje
viacero záberov na obrazovke naraz.
Tlačidlo AF/MF/
Tlačidlo
Dočasne prepína medzi automatickým
zaostrovaním a manuálnym zaostrovaním./Zväčšuje
záber pri prezeraní záberov.
Tlačidlo Fn/tlačidlo
Zobrazí obrazovku nastavenia funkcie vybratej
pomocou tlačidla Fn. V režime hľadáčika prepína na
obrazovku rýchlej navigácie./Otáča zábery.
Tlačidlo DISP
Prepína na obrazovku s informáciami o nahrávaní v
hľadáčiku alebo na displeji LCD.
Tlačidlo
/tlačidlo
lupy/tlačidlo
zaostrenia
Približuje na stred záberu./Umožňuje priblíženie pri
zachovaní aktuálneho rozlíšenia záberu./Umožňuje
skontrolovať zaostrenie zväčšením záberu pred
nasnímaním.
Tlačidlo
Prehráva zábery.
28
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
Tlačidlo AF RANGE/
Obmedzuje dostupný prevádzkový rozsah
tlačidlo Sprievodcu
automatického zaostrenia./Zobrazí Sprievodcu
funkciami fotoaparátu/ funkciami fotoaparátu./Odstraňuje zábery.
tlačidlo
Tlačidlo zobrazenia
ukážky
Kontroluje rozostrenie pozadia.
Tlačidlo vlastných
nastavení
Tomuto tlačidlu môžete priradiť často používanú funkciu.
Predvolene je mu priradená funkcia uzamknutia FEL.
Tichý multifunkčný
ovládač
Ticho upravuje nastavenie.
Zoznam funkcií
Ako používať obrazovku rýchlej navigácie
Keď je nastavený režim obrazovky [For viewfinder] (Rýchla
navigácia), môžete použitím obrazovky rýchlej navigácie meniť
nastavenia priamo na obrazovke s informáciami o snímaní.
1 Stlačením tlačidla DISP nastavte režim obrazovky [For
viewfinder].
2 Stlačením tlačidla Fn prepnite na obrazovku rýchlej
navigácie.
V režime Auto Mode alebo Scene Selection
V režime Tele-zoom Cont. Priority AE/P/A/S/M/Sweep Panorama
29
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči
vyberte požadovanú položku.
4 Pomocou predného alebo zadného ovládacieho
kolieska nastavte položku.
• Pomocou predného ovládacieho kolieska vyberte príslušnú možnosť a
pomocou zadného ovládacieho kolieska ju upravte.
• Stlačenie stredu multifunkčného voliča aktivuje obrazovku určenú na
nastavenie vybratej položky.
• Opätovným stlačením tlačidla Fn vypnete obrazovku rýchlej navigácie
a obnovíte pôvodnú obrazovku.
Funkcie dostupné na obrazovke rýchlej navigácie
Auto Mode/Scene Selection/Tele-zoom Cont. Priority AE/Select
Recording Media/Quality/SteadyShot (pre statické zábery)/Drive
Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF area/Object Tracking/Smile/Face
Detect./Metering Mode/White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Auto Port. Framing/Exposure Comp./Flash
Comp./ISO
Poznámky
• Sivé položky na obrazovke rýchlej navigácie nie sú dostupné.
• V režime kreatívneho štýlu (s. 74) možno niektoré úlohy nastavenia vykonať
iba na určenej obrazovke.
Ako používať tichý multifunkčný ovládač
Pomocou tichého multifunkčného ovládača môžete nastavovať
položky bez prepínania na inú obrazovku. Keďže je ovládač
navrhnutý na zníženie prevádzkových zvukov voliča, môžete znížiť
prevádzkové zvuky voliča počas nahrávania videozáznamu.
Ovládaču môžete priradiť samostatné funkcie pre snímanie statických
záberov a pre nahrávanie videozáznamov (s. 32).
30
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
1 Stlačením tlačidla zobrazte
obrazovku nastavenia.
• Pri predvolenom nastavení je
tomuto tlačidlu priradená funkcia
[Focus Mode] na snímanie
statických záberov a funkcia [Audio
Rec Level] na nahrávanie
videozáznamov.
Zoznam funkcií
2 Otočením voliča vyberte
požadované nastavenie.
Aktuálne nastavenie
3 Stlačením tlačidla vykonajte operáciu.
31
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou tlačidiel alebo kolieska
Priradenie iných funkcií tichému multifunkčnému
ovládaču
Stlačením a podržaním tlačidla
zobrazíte obrazovku na priradenie
funkcií tichému multifunkčnému
ovládaču.
Otočením voliča vyberte príslušnú
funkciu. Na výber funkcie môžete
použiť aj: tlačidlo MENU t
3t
[
Silent Controller] alebo tlačidlo
MENU t
1t[
Silent
Controller].
Aktuálna funkcia
Dostupné funkcie
Statický záber: Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure
Comp./Metering Mode/ISO
Videozáznam: Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF
area/Exposure Comp./Metering Mode/ISO/rýchlosť uzávierky/clona
32
Výber funkcie pomocou tlačidla
Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií, ktoré sa
často používajú pri snímaní, okrem funkcií na obrazovke rýchlej navigácie.
1 Stlačením tlačidla DISP nastavte iný režim obrazovky
ako [For viewfinder] (s. 28).
Zoznam funkcií
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Vyberte požadovanú funkciu pomocou tlačidiel v/V/
b/B na multifunkčnom voliči a potom ju spustite
stlačením stredového tlačidla z.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie.
4 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte a
vykonajte požadovanú
funkciu.
Sprievodca ovládaním
Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s
informáciami o zázname
Otáčajte predné ovládacie koliesko bez stláčania stredového tlačidla
z v kroku 3. Fotoaparát môžete nastaviť priamo z obrazovky s
informáciami o zázname. Okrem toho sa môžu niektoré funkcie
jemne doladiť použitím zadného ovládacieho kolieska.
33
Funkcie, ktoré možno zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Pomocou tlačidla Fn sa dajú zvoliť nasledujúce funkcie:
Auto Mode
Vyberie režim automatického snímania.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie Scene
Selection, ktorý najviac vyhovuje podmienkam
snímania.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Vyberie režim expozície na nahrávania videozáznamov,
ktorý je vhodný pre objekt alebo efekt.
(P/A/S/M)
Tele-zoom Cont.
Priority AE
Nastavuje rýchlosť nepretržitého snímania.
(T10/T8)
Drive Mode
Nastavuje dynamický režim, ako je napríklad režim
nepretržitého snímania.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket/
Remote Cdr.)
Flash Mode
Nastavuje režim blesku alebo blesk (predáva sa
samostatne).
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Rear Sync./Wireless)
Focus Mode
Vyberie režim zaostrenia.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF/Depth
Map Assist Continuous AF/DMF/Manual Focus)
AF area
Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
Udržiava zaostrenie na objekte počas jeho sledovania.
(Off/On/On(Tracking focus w/ shutter))
Smile/Face
Detect.
Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím
optimálneho zaostrenia a expozície./Sníma, keď
rozpozná usmievajúcu sa osobu.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/
Face Detection On/Smile Shutter)
Auto Port.
Framing
Analyzuje scénu pri zachytávaní tváre a uloží ďalší záber
s pôsobivejšou kompozíciou.
(Auto/Off)
34
Funkcie, ktoré možno zvoliť pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie, tým
väčšia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO/ISO 50 až
25600)
Metering Mode
Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp.
Nastavuje intenzitu svetla blesku.
(+3,0 EV až –3,0 EV)
White Balance
Nastavuje tón farieb záberov.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3)
DRO/Auto HDR
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Picture Effect
Sníma s požadovaným filtrom efektu, aby záber
nadobudol pôsobivejší výraz.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
35
Zoznam funkcií
ISO
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči a nakoniec
stlačte stred multifunkčného voliča.
Výber strany ponuky
Výber položky v ponuke
Ponuka snímania statických záberov
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť statických záberov.
(L/M/S)
Aspect Ratio
Umožňuje vybrať pomer strán aspect ratio pre statické
zábery.
(3:2/16:9)
Quality
Nastavuje kvalitu obrazu pre statické zábery.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov.
(Standard/Wide)
Panorama:
Direction
Nastavuje smer snímania pre panoramatické zábery.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image
Zoom
Približuje záber s vyššou kvalitou než funkcia
digitálneho priblíženia.
(On/Off)
Digital Zoom
Približuje záber s väčším priblížením než funkcia
priblíženia jasných záberov.
(On/Off)
36
Funkcie volené tlačidlom MENU
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pre snímanie, pri
ktorom je rýchlosť uzávierky 1 sekunda alebo viac.
(On/Off)
High ISO NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
vysokou citlivosťou.
(Normal/Low/Off)
Flash control
Nastavuje metódu na určovanie intenzity blesku.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
Nastavuje osvetlenie pre automatické zaostrenie, ktoré
osvetľuje tmavé scény a pomáha tak pri zaostrovaní.
(Auto/Off)
SteadyShot
Nastavuje funkciu SteadyShot na snímanie statických
záberov.
(On/Off)
AF drive speed
Umožňuje vybrať rýchlosť zaostrenia v režime
automatického zaostrovania. Keď pri snímaní v režime
makro vyberiete hodnotu [Slow], zaostrenie sa dosiahne
jednoduchšie.
(Fast/Slow)
Color Space
Mení rozsah reprodukovateľných farieb.
(sRGB/AdobeRGB)
Silent
Controller
Priraďuje tichému multifunkčnému ovládaču
požadovanú funkciu na snímanie statických záberov.
(Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure Comp./
ISO/Metering Mode)
Exposure step
Umožňuje vybrať veľkosť kroku zväčšenia rýchlosti
uzávierky, clony a expozície.
(0.5 EV/0.3 EV)
Priority setup
Nastavuje, či sa má uvoľniť spúšť aj v prípade, keď
zaostrenie nie je potvrdené v režime automatického
zaostrovania.
(AF/Release)
AF w/ shutter
Nastavuje, či sa má aktivovať automatické zaostrovanie
čiastočným stlačením tlačidla spúšte. Je to vhodné, ak
chcete zaostrenie a expozíciu upraviť samostatne.
(On/Off)
37
Zoznam funkcií
Long Exposure
NR
Funkcie volené tlačidlom MENU
AEL w/ shutter
Nastavuje, či sa má upraviť expozícia čiastočným
stlačením tlačidla spúšte. Je to vhodné, ak chcete
zaostrenie a expozíciu upraviť samostatne.
(On/Off)
Memory
Registruje kombinácie často používaných režimov a
nastavení a umožňuje ľahko vyvolať tieto kombinácie
pomocou prepínača režimu.
(1/2/3)
Ponuka snímania videozáznamov
File Format
Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Umožňuje vybrať kvalitu a veľkosť rámčeka nahratého
videozáznamu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Nastavuje funkciu SteadyShot na nahrávanie
videozáznamov.
(On/Off)
AF Tracking
Duration
Nastavuje citlivosť sledovania funkcie automatického
zaostrenia pre nahrávanie videozáznamov.
(High/Mid/Low)
Auto Slow Shutter Nastavuje, či sa má počas nahrávania videozáznamov
automaticky nastaviť nižšia rýchlosť uzávierky, keď sa
objekt nachádza v tmavom prostredí.
(On/Off)
Silent
Controller
Priraďuje tichému multifunkčnému ovládaču
požadovanú funkciu na nahrávanie videozáznamov.
(Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF area/
Exposure Comp./ISO/Metering Mode/Shutter Speed/
Aperture)
Audio Recording
Nastavuje, či sa má pri snímaní videozáznamov nahrávať
aj zvuk.
(On/Off)
Wind Noise
Reduct.
Redukuje šum počas nahrávania videozáznamov.
(On/Off)
38
Funkcie volené tlačidlom MENU
Audio Rec Level
Upravuje hlasitosť nahrávaného zvuku.
(0 až 31)
Audio Level
Display
Určuje, či sa má zobraziť hlasitosť zvuku.
(On/Off)
Audio Output
Timing
Poskytuje opatrenia na redukciu ozveny pre nahrávanie
videozáznamov.
(Live/Lip Sync)
Ponuka Vlastné
Nastavuje, či sa má pri pozeraní do hľadáčika používať
automatické zaostrovanie.
(On/Off)
FINDER/LCD
Setting
Nastavuje metódu na prepínanie medzi hľadáčikom a
displejom LCD.
(Auto/Manual)
Red Eye
Reduction
Redukuje efekt červených očí počas použitia blesku.
(On/Off)
Release w/o Lens Nastavuje možnosť otvárania uzávierky, keď nie je
pripojený objektív.
(Enable/Disable)
S. Auto Cont.
Shooting
Nastavuje, či sa má snímať nepretržite v režime Superior
Auto.
(Auto/Off)
S. Auto Image
Extract.
Nastavuje, či sa majú uložiť všetky zábery, ktoré boli
nepretržite nasnímané v režime Superior Auto.
(Auto/Off)
Grid Line
Nastavuje zobrazenie mriežky na umožnenie zarovnania
pri štrukturálnom prehľade.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Auto Review
Zobrazuje zachytený záber po automatickom nasnímaní.
Môžete nastaviť časový interval zobrazenia záberu.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
39
Zoznam funkcií
Eye-Start AF
Funkcie volené tlačidlom MENU
DISP
Button(Monitor)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
obrazovku displeja LCD, ktoré možno vybrať stlačením
tlačidla DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP
Button(Finder)
Umožňuje vybrať režimy zobrazenia dostupné pre
hľadáčik, ktoré možno vybrať stlačením tlačidla DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
AF RANGE Button Vyberie funkciu používanú s tlačidlom AF RANGE.
(AF Range Control/In-Camera Guide)
AF Range Control Nastavuje, či sa má po aktivovaní funkcie ovládania
Assist
rozsahu automatického zaostrenia zobraziť pomocou
pomocnej oblasti stav, že objekt na displeji sa nachádza v
rámci rozsahu zaostrenia (k dispozícii iba po nasadení
kompatibilného objektívu AF-D).
(On/Off)
Peaking Level
Zvýrazňuje obrysy v rozsahu zaostrenia konkrétnou
farbou.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nastavuje farbu, ktorú používa funkcia zaostrenia.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
Nastavuje, či sa zobrazí efekt funkcie na obrazovke, ako
je napríklad efekt hodnoty kompenzácie expozície.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of AEL
button
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu AEL.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
40
Funkcie volené tlačidlom MENU
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu ISO.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
AF/MF button
Priraďuje požadovanú funkciu k tlačidlu AF/MF.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
Custom button
Priraďuje tlačidlu vlastných nastavení požadovanú
funkciu.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
Preview Button
Priraďuje tlačidlu ukážky požadovanú funkciu.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/
AF area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/
AEL hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL
Lock hold/FEL Lock toggle/Object Tracking/AF/MF
Control Hold/AF/MF Control Toggle/AF lock/AF On/
Aperture Preview/Shot. Result Preview/Focus
Magnifier/Memory)
41
Zoznam funkcií
ISO Button
Funkcie volené tlačidlom MENU
Smart Telecon.
Button
Vyberie funkciu používanú s tlačidlom
.
(Smart Telecon./Focus Magnifier/Zoom)
Focus Hold
Button
Nastavuje funkciu tlačidla na zachovanie zaostrenia
objektívu. Po výbere možnosti [Preview Button] sa
priradí funkcia vybratá pomocou položky [Preview
Button].
(Focus Hold/Preview Button)
MOVIE Button
Vyberie vhodný režim pre tlačidlo MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Ctrl dial setup
Nastavuje funkcie predného a zadného ovládacieho
kolieska, keď je režim expozície nastavený na hodnotu
M. Kolieska možno používať na úpravu rýchlosti
uzávierky a clony.
(
SS
F/no./
F/no.
SS)
Dial exp.comp
Kompenzuje expozíciu pomocou predného alebo
zadného ovládacieho kolieska.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Exp.comp.set
Nastavuje, či sa má kompenzovať expozícia v rámci
dosahu svetla blesku.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Umožňuje vybrať poradie pri snímaní s posunom
expozície a posunom vyváženia bielej farby.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.:
Shading
Kompenzuje zatienenie rohov obrazovky, ktoré je
spôsobené nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Chro. Aber.
Redukuje farebnú odchýlku v rohoch obrazovky, ktorá
je spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompenzuje deformáciu obrazu na obrazovke, ktorá je
spôsobená nasadeným objektívom.
(Auto/Off)
Front Curtain
Shutter
Nastavuje, či sa bude používať funkcia elektronickej
prednej uzávierky.
(On/Off)
42
Funkcie volené tlačidlom MENU
Face Priority
Tracking
Nastavuje, či sa má preferenčne sledovať určitá tvár, keď
fotoaparát rozpozná túto tvár počas sledovania objektu.
(On/Off)
Face Registration Registruje alebo zmení osobu, ktorej sa priradí priorita
pri zaostrení.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All)
Ponuka prehrávania
Umožňuje určiť spôsob zoskupenia prehrávaných
záberov (režim zobrazovania).
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Odstraňuje zábery.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Zobrazuje prezentáciu.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Nastavuje počet záberov, ktoré sa zobrazia na jednej
stránke obrazovky registra záberov.
(4 Images/9 Images)
Protect
Chráni záber alebo ruší ochranu záberu.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Určuje zábery pre formát DPOF alebo ruší určenie
týchto záberov.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Select Playback
Media
Vyberie zásuvku na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na prehrávanie.
(Slot 1/Slot 2)
Copy
Zduplikuje zábery na pamäťovej karte.
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť pre prehrávanie videozáznamov.
(0 až 7)
Playback Display
Nastavuje spôsob prehrávania záberu zaznamenaného
na výšku.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
43
Zoznam funkcií
Still/Movie Select
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Select Recording
Media
Vyberie zásuvku na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na zaznamenávanie.
(Slot 1/Slot 2)
Recording Mode
Vyberie spôsob záznamu na pamäťové karty.
(Standard/Simult. Rec (Still)/Simult. Rec (Movie)/Sim.
Rec (Still/Movie)/Sort(JPEG/RAW)/Sort(Still/Movie))
Format
Formátuje sa pamäťová karta.
File Number
Nastavuje metódu slúžiacu na priraďovanie čísel súborov
k statickým záberom a videozáznamom vo formáte MP4.
(Series/Reset)
Folder Name
Nastavuje formát priečinka pre statické zábery.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder Zmení vybratý priečinok na ukladanie statických
záberov a videozáznamov vo formáte MP4.
New Folder
Vytvorí nový priečinok na ukladanie statických záberov
a videozáznamov vo formáte MP4.
Recover Image
DB
Obnovuje súbor databázy záberov a povoľuje
nahrávanie a prehrávanie.
Display Card
Space
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu
a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na
pamäťovú kartu.
Ponuka nastavenia hodín
Date/Time Setup
Nastavuje dátum a čas, ako aj letný čas.
Area Setting
Nastaví miesto používania fotoaparátu.
Ponuka nastavenia
Menu start
44
Umožňuje nastaviť predvolenú polohu kurzora v ponuke
na hornú položku alebo naposledy vybratú položku.
(Top/Previous)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Delete confirm.
Nastaví položku [Delete] alebo [Cancel] ako predvolenú
hodnotu na obrazovke potvrdenia odstránenia.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Zobrazí vysvetlenie jednotlivých režimov snímania a tiež
umožňuje vybrať iný režim snímania.
(On/Off)
LCD Brightness
Nastavuje jas displeja LCD.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright. Nastavuje jas hľadáčika.
(Auto/Manual)
Nastavuje teplotu farby obrazu v hľadáčiku. Nastavením
smerom k hodnote + bude farba studenšia a smerom k
hodnote – bude teplejšia.
(+2 až 0 až –2)
GPS Settings (len
model SLT-A99V)
Nastavuje funkcie GPS.
Power Save
Nastavuje úroveň odpovede, ktorá sa použije na
aktivovanie režimu šetrenia energie.
(Max/Standard)
Power Saving
Start Time
Nastavuje časový interval, po ktorom sa zapne úsporný
režim Power save.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Nastavuje rozlíšenie, keď je fotoaparát pripojený k
televízoru HDMI.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Ovláda fotoaparát prostredníctvom televízora, ktorý
podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync.
(On/Off)
HDMI Info.
Display
Zobrazí zábery na obrazovke pripojeného televízora
HDMI bez zobrazenia informácií o nahrávaní.
(On/Off)
Upload Settings*
Nastavuje, či sa má používať funkcia odovzdávania
fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi.
(On/Off)
45
Zoznam funkcií
Viewfinder Color
Temp.
Funkcie volené tlačidlom MENU
USB Connection
Nastavuje metódu pripojenia USB, ktorá zodpovedá
počítaču alebo zariadeniu USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Umožňuje, aby počas pripojenia USB počítač rozpoznal
obidve pamäťové karty.
(Multi/Single)
Audio signals
Nastavuje, či sa po zaostrení alebo pri používaní
samospúšte bude používať pípnutie.
(On/Off)
PAL/NTSC
Selector (iba pre
modely
kompatibilné so
štandardom 1080
50i)
Prehrá videozáznamy nahraté pomocou fotoaparátu na
televízore so systémom NTSC.
(PAL/NTSC)
APS-C Size
Capture
Nastavuje, či sa má nahrávať použitím oblasti
zodpovedajúcej snímaču veľkosti APS-C.
(On/Auto)
AF Micro Adj.
Umožňuje vykonať jemné nastavenie polohy zaostrenia.
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
* Zobrazuje sa, ak je v zásuvke na pamäťovú kartu SLOT1 vo fotoaparáte
vložená pamäťová karta Eye-Fi.
Version
Language
Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu.
Umožňuje vybrať jazyk.
Cleaning Mode
Spúšťa režim čistenia na vyčistenie obrazového snímača.
Demo Mode
Nastavuje zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
(On/Off)
Initialize
Obnovuje predvolené hodnoty pre nastavenie.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
46
Používanie Sprievodcu funkciami
fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
[In-Camera Guide]
Tlačidlo AF RANGE
Zoznam funkcií
Tlačidlo AF RANGE plní funkciu
Sprievodcu funkciami fotoaparátu aj
funkciu odstránenia.
Pri stlačení tlačidla AF RANGE na
obrazovke Fn alebo na obrazovke
ponuky sa automaticky zobrazí
Pomocník pre aktuálne vybratú
funkciu alebo nastavenie.
3 t [AF RANGE Button] t
47
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Akumulátor sa postupne vybíja, aj keď ho nepoužívate. Ak nechcete
premeškať príležitosť na snímanie, pred používaním ho nabite.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje miesto.
48
Nabíjanie akumulátora
2 Zapojte nabíjačku
akumulátora do elektrickej
zásuvky.
Verzia pre USA a Kanadu
Zásuvka
Keď svieti: nabíja sa
Keď zhasne: nabíjanie je dokončené
Doba nabíjania približne 175 minút
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Indikátor CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a
podmienok nabíjania.
• Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozmedzí
od 10 °C do 30 °C. Pri iných teplotách nemusí byť možné efektívne nabitie
akumulátora.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky.
49
Príprava fotoaparátu
Indikátor CHARGE
Verzia pre iné krajiny a oblasti
ako USA a Kanada
Vloženie akumulátora alebo
pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
Fotoaparát je vybavený 2 zásuvkami na pamäťovú kartu. Zásuvku
SLOT1 možno používať s médiami „Memory Stick PRO Duo“ alebo
kartami SD, ale zásuvku SLOT2 iba s kartami SD.
1 Posunutím otváracej páčky
krytu akumulátora otvorte
kryt.
2 Zasuňte akumulátor na
doraz, pričom jeho špičkou
zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku
akumulátora.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt.
4 Posunutím krytu pamäťovej
karty otvorte kryt.
50
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
5 Vložte pamäťovú kartu.
Zásuvka na pamäťovú kartu č. 1
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby so
zacvaknutím zapadla na svoje
miesto.
6 Zatvorte kryt.
Výber zásuvky na pamäťovú kartu, ktorá sa bude
používať na zaznamenávanie
[Slot 1] je predvolené nastavenie. Zásuvku č. 1 používajte v prípade,
ak toto nastavenie nechcete zmeniť a plánujete používať len jednu
pamäťovú kartu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Select Recording Media] t vyberte
požadovanú zásuvku
• Položku [Select Recording Media] môžete nastaviť aj na obrazovke
rýchlej navigácie (s. 29).
Súčasné zaznamenávanie záberov na obidve pamäťové
karty
Tie isté zábery môžete súčasne zaznamenávať na obidve pamäťové
karty alebo môžete zábery usporiadať na rôzne pamäťové karty podľa
typu záberu (s. 44).
51
Príprava fotoaparátu
Zásuvka na
pamäťovú kartu č. 2
Orezaný roh karty musí byť pri
vkladaní nasmerovaný tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Tlačidlo MENU t
1 t [Recording Mode] t vyberte
požadované nastavenie
Vybratie pamäťovej karty
Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu (s. 16), potom otvorte kryt
pamäťovej karty a zatlačte na pamäťovú kartu.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami
fotoaparátu. Pri používaní sa zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v
percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Kapacita
akumulátora Vysoká
„Battery
exhausted.“
Nízka
Nemôžete
zhotovovať
ďalšie snímky.
Po pripojení zvislej rukoväte (predáva sa samostatne) k fotoaparátu
môžete používať 2 akumulátory vložené v rukoväti. Spolu s
akumulátorom vloženým vo fotoaparáte tak získate 3 akumulátory,
medzi ktorými sa automaticky prepína.
Stav týchto akumulátorov môžete skontrolovať na displeji.
Zostávajúca kapacita akumulátora vloženého vo fotoaparáte
Zostávajúca kapacita akumulátorov vložených v zvislej
rukoväti
Podrobnosti o zvislej rukoväti nájdete v návode na používanie
dodanom so zvislou rukoväťou.
Vybratie akumulátora z fotoaparátu
Vypnite fotoaparát. Uistite sa, že
fotoaparát prestal vibrovať a že zhasol
displej LCD aj indikátor prístupu.
Potom v smere šípky vysuňte
zaisťovaciu páčku a vyberte
akumulátor. Dajte pozor, aby vám pri
manipulácii nevypadol akumulátor.
52
Zaisťovacia páčka
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Kompatibilné pamäťové karty
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce pamäťové karty.
Nedá sa však zaručiť, že všetky pamäťové karty budú s týmto
fotoaparátom aj fungovať.
Typy pamäťových kariet
Memory Stick PRO Duo
Videozáznamy
Statické VideoV tomto
(funkcia
zábery
záznamy
návode
Simult. Rec)
*1
–
Memory Stick PRO-HG
Duo
*2
*3
*2
*3
Pamäťová karta SDXC
*
*3
2
Príprava fotoaparátu
Pamäťová karta SD
Pamäťová karta SDHC
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• S fotoaparátom nie je možné používať kartu MultiMediaCard.
*1 Médiá „Memory Stick PRO Duo“, ktoré sa zhodujú s modelom Mark2
*2 Karty SD, ktoré spĺňajú triedu Class 4 alebo rýchlejšiu
*3 Karty SD, ktoré spĺňajú triedu Class 10 alebo rýchlejšiu alebo rozhranie
UHS-I (UHS Speed Class1)
Poznámky
• V zásuvke č. 2 nemožno používať médiá „Memory Stick PRO Duo“.
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do
počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a
nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred
pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie
kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k
nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty.
Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k
vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa
používa na pamäťových kartách SDXC.)
53
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu
Kryt prednej strany objektívu
objektívu z fotoaparátu a
odstráňte kryt zadnej strany
objektívu zo zadnej strany
objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
Kryt závitu
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
objektívu
• Pri snímaní zložte predný kryt
Kryt zadnej strany objektívu
objektívu z prednej strany objektívu.
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
značky (montážne značky)
na objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v
smere hodinových ručičiek
tak, aby so zacvaknutím
zapadol na svoje miesto.
Pri nasadzovaní držte objektív rovno.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Keď nasadíte objektív DT alebo v ponuke nastavenia
nastavíte položku
[APS-C Size Capture] na hodnotu [On], záber v režime živého náhľadu sa
zobrazí na celý displej LCD so zorným uhlom veľkosti APS-C. Záber v režime
54
Nasadenie objektívu
živého náhľadu v hľadáčiku sa takisto zobrazí celý, aby ste mohli kompozíciu
alebo efekt skontrolovať na celej obrazovke.
• Ak chcete snímať zábery plnej veľkosti, používajte objektív určený pre
fotoaparáty na snímanie takýchto záberov.
• Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív
prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená
opora.
• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Nedotýkajte sa časti objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia
alebo zaostrenia.
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryty na prednú a
zadnú stranu fotoaparátu a
kryt závitu objektívu na
fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich odstráňte
prach.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a prilipnú k povrchu obrazového snímača
(súčasti, ktorá konvertuje svetlo na elektrický signál), v závislosti od
prostredia snímania sa môžu zobraziť na zábere ako tmavé škvrny.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Avšak objektív pri nasadzovaní alebo snímaní
vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov.
55
Príprava fotoaparátu
Demontáž objektívu
Nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu alebo po inicializácii funkcií sa zobrazí
obrazovka na nastavenie dátumu a času.
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je na displeji
LCD vybratá položka [Enter],
a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
3 Vyberte oblasť pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
4 Vyberte jednotlivé položky
pomocou tlačidiel b/B a
nastavte numerickú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V.
[Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia letného
času.
[Date Format:]: slúži na výber
formátu zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
56
Nastavenie dátumu a času
5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky a
potom stlačte stred multifunkčného voliča.
6 Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter], a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Zrušenie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Tlačidlo MENU t
1t
[Date/Time Setup] alebo [Area
Setting] (s. 44)
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný
akumulátor.
57
Príprava fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na
nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších
zapnutiach, musíte použiť ponuku.
Nastavenie uhla displeja LCD
Nastavte displej LCD do uhla,
ktorý vám uľahčí pozeranie.
• Umiestnite prst na ľavú hornú časť
displeja LCD a potiahnite ho
smerom k sebe.
• Displej LCD sa dá vyklopiť do uhla
140° nahor a 180° nadol.
• Displej LCD sa dá otočiť do uhla
180° v smere hodinových ručičiek a
90° proti smeru hodinových ručičiek.
• Keď sa displej LCD nepoužíva,
odporúčame vám, aby ste ho zavreli
tak, že strana s obrazovkou bude
priklopená k fotoaparátu.
Poznámka
• Keď je displej LCD otvorený, očnicové
snímače nemusia fungovať v rôznych
situáciách vrátane snímania z nízkej
polohy. Ak sa pozriete do hľadáčika a
režim zobrazovania sa automaticky
neprepne z monitora na hľadáčik, stlačte
tlačidlo FINDER/LCD.
58
Snímanie jasných záberov bez
otrasov fotoaparátu
Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby
fotoaparátu, ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v
dôsledku čoho dochádza k rozmazaniu záberu.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov
nižšie.
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu sa nezobrazuje v nasledujúcich
situáciách:
– Keď je nastavený režim expozície M/S alebo počas nahrávania
videozáznamov.
– Keď je nastavený režim zobrazovania na [No Disp. Info.], [Level] alebo
[Histogram].
Používanie funkcie SteadyShot
Na obmedzenie otrasov fotoaparátu je v tomto fotoaparáte k
dispozícii funkcia SteadyShot. Funkciu SteadyShot možno nastaviť
zvlášť pre snímanie statických záberov a zvlášť pre nahrávanie
videozáznamov.
Pri predvolenom nastavení je funkcia SteadyShot nastavená na
hodnotu [On] na snímanie statických záberov a na hodnotu [Off] na
nahrávanie videozáznamov.
59
Príprava fotoaparátu
V situáciách, v ktorých môže byť
fotoaparát vystavený otrasom, bliká
indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu). V takomto
prípade použite statív alebo blesk.
Snímanie jasných záberov bez otrasov fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
3 alebo
1 t [SteadyShot] t
vyberte požadované nastavenie
• Funkciu SteadyShot používanú na snímanie statických záberov
môžete nastaviť aj na obrazovke rýchlej navigácie (s. 29).
Poznámky
• Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania a
zamierení fotoaparátu na objekt alebo ak úplne stlačíte tlačidlo uzávierky bez
zastavenia v medzipolohe.
• Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade
to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot.
Správne držanie fotoaparátu
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu, ktorá
zabráni pohybom fotoaparátu.
V režime hľadáčika
V režime hľadáčika
(zvislá poloha)
V režime displeja LCD
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
60
Snímanie manžety očnice
Keď pripájate uhlový hľadáčik FDA-A1AM (predáva sa samostatne)
k fotoaparátu, snímte manžetu očnice.
Opatrne stiahnite manžetu
očnice jej stlačením na
bokoch.
• Prsty dajte pod manžetu očnice a
posuňte ju nahor.
61
Príprava fotoaparátu
Poznámka
• Pri nasadení uhlového hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa samostatne) na
fotoaparát môžete nastavením položky [FINDER/LCD Setting] v ponuke
vlastných nastavení na hodnotu [Manual] a stláčaním tlačidla FINDER/LCD
prepínať medzi zobrazením v hľadáčiku a na displeji LCD. Odporúča sa
nastaviť položku [Eye-Start AF] na hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať
očnicové snímače umiestnené pod hľadáčikom.
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
Režim „Auto Mode“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
1 Nastavte prepínač režimov
na hodnotu
Mode).
(Auto
• Otáčajte prepínač režimov, pričom
podržte stlačené tlačidlo uzamknutia
prepínača režimov v strede tohto
prepínača.
2 Držte fotoaparát a sledujte
snímaný objekt v hľadáčiku.
Oblasť automatického zaostrenia
3 Keď sa používa objektív s
transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora a
potom vyberte záber.
4 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor z alebo indikátor
(indikátor zaostrenia).
62
Krúžok
transfokátora
Snímanie statických záberov
5 Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte. Zaznie
zvuk spúšte.
Snímanie a prezeranie záberov
63
Nahrávanie videozáznamov
1 Ak chcete spustiť
Tlačidlo MOVIE
nahrávanie, stlačte tlačidlo
MOVIE.
• Nahrávanie videozáznamov je
možné spustiť z ľubovoľného režimu
expozície.
• Zaostrenie fotoaparátu sa v režime
automatického zaostrovania
upravuje priebežne pomocou
funkcie [Continuous AF].
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky. Ak ich chcete
nastaviť na konkrétne hodnoty,
nastavte ich po nastavení prepínača
režimov na hodnotu
(Videozáznam) (s. 68).
2 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo
MOVIE.
Poznámky
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky fotoaparátu a
objektívu v prevádzke. Pomocou tichého multifunkčného ovládača môžete
znížiť prevádzkové zvuky voliča pri úpravách, ktoré potrebujete vykonať
(s. 32). Nahrávanie zvuku môžete vypnúť nastavením funkcie [Audio
Recording] na hodnotu [Off] (s. 38).
• Doba nepretržitého nahrávania videozáznamu môže byť kratšia, čo závisí od
teploty okolitého prostredia alebo od stavu fotoaparátu. Pozrite si časť
„Poznámky k nepretržitému nahrávaniu videozáznamov“.
• Keď sa zobrazuje ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu poklesne.
64
Prehrávanie fotografií
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na multifunkčnom voliči vyberte
záber.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte stred multifunkčného
voliča.
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania
z
Rýchle prevíjanie dopredu
B
Rýchle prevíjanie dozadu
b
Pomalé prevíjanie dopredu
Otočte zadné ovládacie koliesko
doprava počas pozastavenia.
Pomalé prevíjanie dozadu
Otočte zadné ovládacie koliesko
doľava počas pozastavenia.
• Videozáznam sa prehráva po
jednotlivých snímkach.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
Tlačidlo DISP (Displej)
Poznámka
• Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na
tomto fotoaparáte.
65
Snímanie a prezeranie záberov
Používanie multifunkčného voliča,
Počas prehrávania videozáznamov zadného ovládacieho kolieska a
tlačidla DISP
Prehrávanie fotografií
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami
Ak chcete prehrávať statické zábery, nastavte funkciu [Still/Movie
Select] na možnosť [Folder View(Still)]. Ak chcete prehrávať
videozáznamy, nastavte funkciu [Still/Movie Select] na možnosť
[Folder View(MP4)] alebo [AVCHD View] podľa formátu súboru.
Tlačidlo MENU t
požadovaný režim
66
1 t [Still/Movie Select] t vyberte
Vymazávanie záberov
Pred vymazaním fotografie vytvorte jej kópiu alebo sa rozhodnite, či
chcete fotografiu zachovať. Fotografie, ktoré chcete zachovať,
skopírujte ešte skôr, než ich vymažete z fotoaparátu.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
Snímanie a prezeranie záberov
možnosť [Delete] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
67
Výber režimu snímania
Výber režimu snímania
Otáčajte prepínač režimov,
pričom podržte stlačené tlačidlo
uzamknutia prepínača režimov v
strede tohto prepínača.
Vo fotoaparáte sú k dispozícii nasledujúce režimy snímania:
(Auto
Mode)
Umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné objekty za
ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (tak rýchlosť uzávierky, ako aj hodnotu
clony). Ostatné nastavenia možno upraviť manuálne.
(Aperture
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty clony
pomocou predného alebo zadného ovládacieho kolieska.
(Shutter
Priority)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
uzávierky pomocou predného alebo zadného
ovládacieho kolieska.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou predného alebo zadného ovládacieho kolieska.
1/2/3
Vyvolá nastavenie vopred zaregistrované v položke
[Memory] v ponuke snímania statických záberov
.
(Scene
Selection)
Umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné objekty za
ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje vytvárať panoramatické snímky
skombinovaním viacerých záberov.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Umožňuje nepretržité snímanie, kým je tlačidlo spúšte
úplne stlačené. Fotoaparát zaznamenáva zábery nepretržite
s maximálnou rýchlosťou 10 alebo 8 záberov za sekundu.
(Movie)
Umožňuje snímanie videozáznamov s manuálne
upravenou expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti
uzávierky aj clony).
• Keď chcete zmeniť fungovanie vybratého režimu (s. 29, 33), stlačte
tlačidlo Fn.
68
Funkcie dostupné pre všetky
režimy snímania
Funkcie, ktoré môžete používať, závisia od vybratého režimu
snímania.
Znak v tabuľke nižšie naznačuje, že funkcia je k dispozícii.
Znak – naznačuje, že funkcia nie je k dispozícii.
Funkcie, ktoré nemôžete použiť, sa na obrazovke zobrazujú sivou
farbou.
Režim
snímania
/
Exposure SelfComp.
timer
(28)
(34)
Cont.
Face
Smile
Shooting Detection Shutter
(34)
(34)
(34)
Auto
Port.
Framing
(34)
–
(68)
–
–
Výber režimu snímania
–
(68)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(68)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(68)
(68)
(68)
(68)
(68)
(64, 68)
–*
*
* Po nastavení režimu expozície M možno expozíciu kompenzovať,
iba ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO].
69
Rôzne funkcie
Premyslené používanie rôznych
funkcií fotoaparátu
Tento dokument „Návod na používanie“ poskytuje prevažne
informácie o príprave fotoaparátu pred používaním a informácie o
zozname funkcií. Podrobné informácie o funkciách nájdete v súbore
„Príručka α“ na disku CD-ROM.
Táto kapitola predstavuje niektoré funkcie opísané v súbore „Príručka α“.
Depth Map Assist Continuous AF
Okrem funkcie Continuous AF sa zobrazia pomocné oblasti, aby vám
pomohli pokračovať v zaostrovaní na objekty.
1
Pomocou tlačidla Fn nastavte
položku [Focus Mode] na možnosť
[Depth Map Assist Continuous AF].
Pomocná oblasť
Keď fotoaparát zaostrí na objekt pomocou 19 oblastí
automatického zaostrenia, fotoaparát bude naďalej
zaostrovať na príslušný objekt.
Pomocná oblasť sa zobrazí iba vtedy, keď je na fotoaparáte nasadený
kompatibilný objektív.
Podrobné informácie o kompatibilných objektívoch nájdete na
webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu oblasť, u predajcu
spoločnosti Sony alebo v miestnom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
70
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Ovládanie rozsahu automatického zaostrenia
Môžete obmedziť rozsah automatického zaostrenia. Táto funkcia
umožňuje fotoaparátu zaostriť na objekt bez toho, aby zaostrenie
rušili objekty v pozadí a popredí.
2
Pomocou predného ovládacieho
kolieska nastavte maximálnu
vzdialenosť pri snímaní a pomocou
zadného ovládacieho kolieska
minimálnu vzdialenosť pri snímaní.
Stlačením tlačidla AF
RANGE zobrazte
obrazovku AF RANGE.
3 Opätovným stlačením
tlačidla AF RANGE
uzamknite vzdialenosť.
1
Rôzne funkcie
Farba oblasti automatického
zaostrenia a pomocnej oblasti,
ktoré prekrývajú objekt v
nastavenom rozsahu automatického
zaostrenia, sa zmení na žltú.
Pomocná oblasť sa zobrazí iba
vtedy, keď je na fotoaparáte
nasadený kompatibilný objektív.
71
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Nahrávanie videozáznamov s pozitívnym
prístupom k zvuku
Okrem nastavení videozáznamu v plnej kvalite HD možno nastaviť
nasledujúce položky: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] a
[Audio Output Timing].
1
Nastavte prepínač režimov na
hodnotu
(Movie).
Konektor i (slúchadlá)
Pri používaní slúchadiel môžete
pomocou položky [Audio Output
Timing] nastaviť kompenzáciu
ozveny.
2
2
3
72
Ak chcete spustiť
alebo zastaviť
nahrávanie, stlačte
tlačidlo MOVIE.
Tlačidlo MENU t
[Audio Rec Level]
Sledovaním
ukazovateľa
hlasitosti môžete
upraviť hlasitosť
nahrávaného zvuku.
2
[Audio Level
Display]
Hlasitosť zvuku
môžete zobraziť na
displeji a snímať
záber.
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Citlivosť ISO/redukcia šumu pri viacerých
záberoch
Citlivosť ISO je možné nastaviť na hodnotu AUTO alebo upraviť v
rozsahu ISO 50 až ISO 25600.
Keď je vybratá možnosť [AUTO], môžete pomocou položky [ISO
AUTO Maximum] alebo [ISO AUTO Minimum] zmeniť rozsah
nastavenia AUTO, ktoré sa automaticky nastaví.
1
Stlačte tlačidlo ISO.
2
Vyberte požadované nastavenie
pomocou tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči.
73
Rôzne funkcie
Keď vyberiete možnosť
(Multi Frame Noise Reduct.), môžete
vybrať vyššie hodnoty ISO, než je maximálna citlivosť ISO.
Fotoaparát automaticky nepretržite nasníma viacero záberov,
skombinuje ich, zredukuje šum a zaznamená 1 záber. Zaznamenaný
záber je jeden záber skombinovaný z nasnímaných záberov.
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Kreatívny štýl
Môžete vybrať niektorý z 13 štýlov, ktorý sa použije na spracovanie
záberov, a upraviť kontrast, sýtosť a ostrosť pre jednotlivé kreatívne
štýly.
Položka kreatívneho štýlu
(13 typov)
74
1
Pomocou tlačidla Fn vyberte
položku [Creative Style].
2
Pomocou tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný kreatívny štýl alebo
rámček štýlu.
Rámček štýlu
Môžete jemne doladiť pôvodné
nastavenie a uložiť upravené
nastavenie.
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Hand-held Twilight
Môžete snímať nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez
použitia statívu. Nasníma sa dávka snímok a potom sa použije spracovanie
záberov, ktoré znižuje rozmazanie objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum.
1
Prepínač režimu nastavte na
hodnotu
.
2
Tlačidlo Fn t [Scene
Selection] t [Hand-held
Twilight]
DRO/Auto HDR
DRO: Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát analyzuje
kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím, čím sa vytvorí
fotografia s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
Auto HDR: Nasnímajú sa 3 zábery s rôznymi expozíciami a potom sa
prekryje správne exponovaný záber, jasné oblasti podexponovaného
záberu a tmavé oblasti preexponovaného záberu, aby vznikol záber s
bohatou gradáciou.
1
Pomocou tlačidla Fn vyberte
položku [DRO/Auto HDR].
2
Pomocou tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči vyberte
požadované nastavenie.
75
Rôzne funkcie
Pomocou funkcie DRO/Auto HDR môžete nasnímať rôzne gradácie
kontrastu záberov.
Premyslené používanie rôznych funkcií fotoaparátu
Funkcie prehrávania
Pohodlné funkcie prehrávania:
Slúži na zväčšenie alebo zmenšenie
záberov.
Obrazovka registra záberov
Stlačením tlačidla DISP sa obrazovka
zmení z obrazovky s 9 zábermi na
obrazovku so 4 zábermi.
Slúži na odstraňovanie
nepotrebných záberov.
Slúži na prepnutie na
obrazovku prehrávania.
Slúži na otočenie záberu proti smeru
otáčania hodinových ručičiek.
Stlačenie stredu multifunkčného voliča otočí
záber proti smeru otáčania hodinových
ručičiek.
76
Zobrazenie fotografií na počítači
Používanie softvéru
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce
aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery
nasnímané fotoaparátom.
• „Image Data Converter“
• „PlayMemories Home“
• „Remote Camera Control“
Podrobné pokyny na inštaláciu nájdete aj na stranách 82 a 83.
Používanie programu „Image Data Converter“
Ak chcete používať program „Image Data Converter“, pozrite si
Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Image
Data Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter“
(iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
77
Zobrazenie fotografií na počítači
Aplikácia „Image Data Converter“ umožňuje vykonávať napríklad
nasledujúce akcie:
• Otvárať a upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW
prostredníctvom rôznych korekcií, ako je krivka odtieňov farieb
alebo zmena ostrosti.
• Upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície, kreatívneho štýlu atď.
• Ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom
formáte súborov.
• Zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo JPEG
nasnímané týmto fotoaparátom.
• Ohodnotiť zábery na základe päťstupňovej škály.
• Nastaviť farebné označenia.
Používanie softvéru
Používanie programu „PlayMemories Home“
Aplikácia „PlayMemories Home“ umožňuje vykonávať napríklad
nasledujúce akcie:
• Nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• Usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania.
• Retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
statické zábery ako e-mailové prílohy a zmeniť dátum nasnímania.
• Upravovať zábery v počítači, napríklad orezaním alebo zmenou veľkosti.
• Tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• Vytvárať disky Blu-ray alebo DVD z videozáznamov vo formáte
AVCHD, ktoré sa importovali do počítača. (Pri prvom vytváraní
disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné prostredie s pripojením
na internet.)
Poznámky
• Softvér „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Ak
chcete zábery prehrávať v počítačoch so systémom Mac, použite vhodný
aplikačný softvér dodaný s počítačom Mac.
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v ponuke
[Record Setting] sa prostredníctvom softvéru „PlayMemories Home“
skonvertujú, aby sa mohol vytvoriť disk AVCHD. Táto konverzia môže trvať
dlhý čas. Nemôžete ani vytvoriť disk v pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete
zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, musíte videozáznamy uložiť na disk Blu-ray.
Ak chcete používať aplikáciu „PlayMemories Home“, pozrite si
Pomocníka „PlayMemories Home Help Guide“.
Dvakrát kliknite na odkaz na Pomocníka
(PlayMemories Home
Help Guide) na pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na
položky [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
Stránka technickej podpory pre program „PlayMemories Home“
(iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
78
Používanie softvéru
Používanie programu „Remote Camera Control“
Pripojte fotoaparát k počítaču. Pomocou aplikácie „Remote Camera
Control“ môžete:
• Nastaviť fotoaparát alebo nahrať záber z počítača.
• Nahrať záber priamo do počítača.
• Vykonávať intervalové snímanie.
Pred používaním nastavte nasledujúce funkcie: Tlačidlo MENU t
3 t [USB Connection] t [PC Remote]
Ak chcete používať program „Remote Camera Control“, pozrite si
Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Remote
Camera Control] t [Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
79
Zobrazenie fotografií na počítači
Poznámka
• Pri intervalovom snímaní je dynamický režim nastavený na možnosť [Single
Shooting]. Ak nemožno zaostriť, neuvoľní sa spúšť (s výnimkou výberu
manuálneho zaostrenia alebo nastavenia funkcie [Priority setup] v ponuke
snímania statických záberov
na hodnotu [Release]).
Používanie softvéru
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PlayMemories
Home“
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: procesor Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 2,26 GHz alebo
výkonnejší (AVC HD (FX/FH)), procesor Intel Core 2
Duo 2,40 GHz alebo výkonnejší (AVC HD (PS)))
Pamäť: Windows XP 512 MB alebo viac (odporúča sa
1 GB alebo viac), Windows Vista/Windows 7 1 GB
alebo viac
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Grafika: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo
viac
„Image Data
Converter Ver.4“/
„Remote Camera
Control Ver.3“
Procesor počítača alebo Pamäť: Pentium 4 alebo
výkonnejší, resp. 1 GB alebo väčšia
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac
* Nie sú podporované 64–bitové vydania a Starter (vydanie). Na
používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
** Vydanie Starter nie je podporované.
80
Používanie softvéru
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Mac)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4“ „Remote Camera
Control Ver.3“: Mac OS X v10.5 – v10.8
„Image Data
Converter Ver.4“/
„Remote Camera
Control Ver.3“
Procesor počítača: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac
81
Zobrazenie fotografií na počítači
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené 2 alebo viaceré zariadenia USB,
v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z
pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po
obnovení aktivity systému po prechode počítača z režimu odstavenia alebo z
režimu spánku.
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (v systéme Windows)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte
možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazovaných na obrazovke.
2 Kliknite na možnosť [Inštalovať].
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Image Data Converter“ a
„PlayMemories Home“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Pripojte fotoaparát k počítaču podľa pokynov na obrazovke.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač
podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať
ovládacie prvky DirectX.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter“
„Remote Camera Control“
„PlayMemories Home“
„PlayMemories Home Help Guide“
Poznámka
• Ak už je v počítači nainštalovaný softvér „PMB“ (Picture Motion Browser)
dodaný s fotoaparátom zakúpeným pred rokom 2011, softvér „PMB“ sa
prepíše softvérom „PlayMemories Home“ a možno nebudete môcť používať
niektoré funkcie softvéru „PMB“.
82
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (v systéme Mac)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Mac a vložte disk CD-ROM (je
súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM mechaniky.
3 Skopírujte súbory [IDC_INST.pkg] a [RCC_INST.pkg]
do priečinka [MAC] ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbory [IDC_INST.pkg] a
[RCC_INST.pkg] v cieľovom priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Zobrazenie fotografií na počítači
83
Iné
Získanie ďalších informácií o
fotoaparáte (Príručka α)
„Príručka α“ s podrobnými návodmi na používanie funkcií
fotoaparátu je zahrnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Ak hľadáte podrobné pokyny na používanie funkcií fotoaparátu,
môžete do nej nahliadnuť.
Používatelia so systémom Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Príručka].
3 Kliknite na možnosť [Install].
4 Spustite „Príručku α“ pomocou odkazu na pracovnej
ploche.
Používatelia s počítačom Mac
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK], do
počítača.
3 Po dokončení kopírovania dvakrát kliknite na položku
„Handbook.pdf“.
84
Kontrola počtu záberov, ktoré sa
ešte dajú nasnímať, a času
nahrávania
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na
obrazovke zobrazí počet snímok,
ktoré je možné zaznamenať (ak
budete naďalej fotografovať s
použitím aktuálnych nastavení).
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
snímania a použitého typu pamäťovej karty.
Image Size: L 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Pamäťová karta naformátovaná pomocou fotoaparátu
Kapacita
Veľkosť
Standard
(jednotky: Zábery)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
280
560
1100
2250
4600
9200
85
Iné
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za novú alebo odstráňte
snímky z aktuálnej pamäťovej karty (str.43, 67).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú
nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Ak je položka [Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete
zaznamenať viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie (len ak nie je
vybratá možnosť [RAW]).
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s akumulátorom (je súčasťou dodávky) pri úplnej
kapacite, je nasledovný.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
SLT-A99
SLT-A99V
Režim displeja
LCD
Približne 500 fotografií
Približne 500 fotografií
Režim hľadáčika
Približne 410 fotografií
Približne 410 fotografií
• Toto číslo sa vypočíta s akumulátorom nabitým na úplnú kapacitu a
v nasledujúcej situácii:
– Pri okolitej teplote 25 °C.
– používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
– používa sa karta Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa
samostatne).
– v zásuvke na pamäťovú kartu SLOT1 je vložené „Memory Stick
PRO Duo“ a v zásuvke na pamäťovú kartu SLOT2 nie je vložená
žiadna pamäťová karta.
– Funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– Funkcia [Focus Mode] je nastavená na hodnotu [Automatic AF].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– napájanie sa vypne a znova zapne vždy po desiatich snímkach.
– funkcia [GPS On/Off] je nastavená na hodnotu [Off] (len model
SLT-A99V).
86
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Dostupný čas nahrávania pre videozáznam
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové časy nahrávania s
použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
Pamäťová karta naformátovaná pomocou fotoaparátu (h (hodina), m (minúta))
Kapacita
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
1440×1080 12M
20 m
40 m
Record
Setting
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
3h
5h5m
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
40 h
15 m
Poznámky
• Čas nahrávania videozáznamov môže byť rôzny, pretože fotoaparát obsahuje
funkciu VBR (Variable Bit Rate), ktorá automaticky upravuje kvalitu obrazu
v závislosti od scény snímania. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu
je obraz jasnejší, ale čas nahrávania je kratší, pretože záznam obsadí viac
miesta v pamäti. Čas nahrávania sa líši aj v závislosti od okolností snímania,
objektu alebo nastavenia veľkosti a kvality obrazu.
• Zobrazené hodnoty nezodpovedajú času nepretržitého nahrávania.
• Čas nahrávania môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej
karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte nahrávanie videozáznamu. Teplota vo
vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnejšie informácie o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 65.
87
Iné
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Poznámky k nepretržitému nahrávaniu
videozáznamov
• Pri nahrávaní videozáznamov vo vysokej kvalite alebo pri nepretržitom
snímaní pomocou obrazového snímača sa spotrebuje veľa energie. Ak
pokračujete v snímaní, teplota vo fotoaparáte (najmä teplota obrazového
snímača) bude stúpať. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne,
pretože vyššie teploty ovplyvňujú kvalitu záberov a zaťažujú vnútorný
mechanizmus fotoaparátu.
• Keď fotoaparát začne opäť nahrávať po krátkom vypnutí napájania, pre
nahrávanie videozáznamov bude k dispozícii nasledujúce množstvo času.
(Nasledujúce hodnoty zodpovedajú nepretržitému času od spustenia
nahrávania vo fotoaparáte až po zastavenie nahrávania vo fotoaparáte.)
Teplota okolitého
prostredia
Čas nepretržitého
nahrávania pre
videozáznamy
20 °C
približne 29 minút
30 °C
približne 29 minút
40 °C
približne 29 minút
• Množstvo času dostupné pre nahrávanie videozáznamov sa líši v závislosti od
teploty a stavu fotoaparátu pred spustením nahrávania. Ak často meníte
kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vo
vnútri fotoaparátu stúpa a hodnoty času dostupného pre nahrávanie sú nižšie
než vo vyššie uvedenej tabuľke.
• Ak fotoaparát prestane nahrávať v dôsledku vysokej teploty, ponechajte ho
niekoľko minút vypnutý. S nahrávaním začnite až po úplnom poklese teploty
vo vnútri fotoaparátu.
• Ak dodržíte nasledujúce pokyny, čas nahrávania sa predĺži.
– Nevystavujte fotoaparát priamemu slnečnému žiareniu.
– Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť
súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví,
ak je funkcia [File Format] nastavená na hodnotu [MP4]. Ak je funkcia [File
Format] nastavená na hodnotu [AVCHD], automaticky sa vytvorí nový súbor
videozáznamu.
• Maximálny čas nepretržitého snímania je 29 minút.
88
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi
Objektív
Objektív A-mount*
* Po nasadení objektívu DT sa veľkosť APS-C
vyberie automaticky.
[Obrazový senzor]
Formát záberov
35 mm (35,8 mm × 23,9 mm) obrazový snímač
CMOS plnej veľkosti
Celkový počet pixelov obrazového snímača
Približne 24 700 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 24 300 000 pixelov
[SteadyShot]
Systém: Posuvný mechanizmus obrazového snímača
Efekt: Rýchlosť uzávierky približne 2,5 EV až
4,5 EV (v závislosti od podmienok snímania a
nasadeného objektívu)
Pre videozáznamy
Systém: elektronický
[Systém proti prachu]
Systém
Ochranná vrstva na nízkopriepustnom filtri a
posuvný mechanizmus obrazového snímača
[Systém automatického zaostrenia]
Systém
Fázový detekčný systém TTL, 19 bodov (11 bodov
krížového typu) a 102 pomocných bodov*
* Funkciu pomocného automatického zaostrovania
možno používať iba s kompatibilnými objektívmi.
Rozsah citlivosti
–1 EV až 18 EV (ekvivalent ISO 100)
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
približne 1 m až 7 m
[Elektronický hľadáčik]
Typ
Elektronický hľadáčik
89
Iné
Pre statické zábery
Technické údaje
Veľkosť displeja
1,3 cm (typ 0,5)
Celkový počet bodov
2 359 296 bodov
Zorné pole
100 %
Zväčšenie
0,71 × s 50 mm objektívom zaostreným na
nekonečno, –1 m–1 (dioptrie)
Vzdialenosť oka od očnice Približne 27 mm od očnice, 22 mm od očnicového
rámu pri –1 m–1
Dioptrická korekcia
–4,0 m–1 až +3,0 m–1 (dioptria)
[Displej LCD]
LCD panel
7,5 cm (typ 3,0) aktívny TFT
Celkový počet bodov
1 228 800 bodov
[Expozícia]
Meracia bunka
Snímač „Exmor“ CMOS
Spôsob merania
1 200-zónové vyhodnocovacie meranie
Rozsah merania
–2 EV až +17 EV (pri konverzii ISO 100
ekvivalentnej s objektívom s clonovým číslom F1,4)
Citlivosť ISO (Odporúčaný index expozície)
Statické zábery: AUTO, ISO 50 až 25 600
(krok 1/3 EV)
Videozáznamy: AUTO, ISO 100 až 6 400
(krok 1/3 EV)
Redukcia šumu pri viacerých záberoch: AUTO/
ISO 100 až 51 200
Kompenzácia expozície
±5,0 EV (možnosť prepnutia na kroky 1/3 EV a
1/2 EV)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná, priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlosti
Statické zábery: 1/8 000 sekundy až 30 sekúnd,
žiarovkové osvetlenie
Videozáznamy: 1/8 000 sekundy až 1/4 sekundy
(krok 1/3)
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i
Až 1/60 v režime AUTO (až 1/30 v režime
automatickej pomalej uzávierky)
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i
Až 1/50 v režime AUTO (až 1/25 v režime
automatickej pomalej uzávierky)
90
Technické údaje
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/250 sekundy
[Nepretržité snímanie]
Rýchlosť nepretržitého snímania
Tele-zoom Cont. Priority AE: maximálne približne 10
záberov za sekundu/
: maximálne približne 6 záberov
za sekundu/
: maximálne približne 2,5 záberu za
sekundu
• Rýchlosť nepretržitého snímania predstavuje odhad podľa
našich kritérií. Rýchlosť nepretržitého snímania je
pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov (keď používate „Memory Stick PRO-HG Duo“)
V režime Tele-zoom Cont. Priority AE (maximálne
približne 10 záberov za sekundu)
Extra fine: 18 záberov/Fine: 22 záberov/Standard: 24 záberov
V režime nepretržitého snímania
Extra fine: 14 záberov/Fine: 18 záberov/Standard: 20
záberov/RAW & JPEG: 11 záberov/RAW:
13 záberov
• Počet sa líši v závislosti od typu objektu alebo pamäťovej
karty. Počet sa vypočítava, keď je citlivosť ISO nastavená
na hodnotu ISO 320 alebo nižšiu, prípadne keď je položka
[High ISO NR] nastavená na možnosť [Off].
Iné
[Prehrávanie s približovaním záberov]
Rozsah zmeny mierky
Veľkosť záberov: L: približne ×1,0 – ×16,7/
M: Približne ×1,0 – ×11,8/S: Približne ×1,0 – ×8,3
[Formát záznamu]
Formát súborov
Kompatibilné s formátmi JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (formát Sony ARW 2.3)
Videozáznam (formát AVCHD)
AVCHD, ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, s nástrojom Dolby Digital Stereo
Creator
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Videozáznam (formát MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Záznamové médium]
Karta „Memory Stick PRO Duo“, karta SD
91
Technické údaje
[Zásuvka]
SLOT1
Zásuvka pre viaceré médiá pre „Memory Stick
PRO Duo“, kartu SD (rozhranie UHS-I)
SLOT2
Zásuvka pre kartu SD (rozhranie UHS-I)
Operácie medzi pamäťovými kartami
[Vstupné a výstupné konektory]
USB
HDMI
Konektor m (mikrofón)
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
Minikonektor HDMI
3,5 mm stereofónny minikonektor
Konektor i (slúchadlá)
3,5 mm stereofónny minikonektor
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Spotreba energie (počas snímania)
Pri používaní hladácika: približne 4,2 W
Pri používaní displeja LCD: približne 3,6 W
(Keď je nasadený objektív SAL2470Z, na snímanie
statických záberov)
[Iné]
Mikrofón
Stereofónny
Reproduktor
Monofónny
Tlač Exif Print
Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
DPOF
Kompatibilné
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková teplota
92
Približne 147 mm × 111,2 mm × 78,4 mm
(Š/V/H, bez výčnelkov)
SLT-A99V
Približne 812 g (s akumulátorom a kartou „Memory
Stick PRO Duo“)
Približne 733 g (len samotný fotoaparát)
SLT-A99
Približne 807 g (s akumulátorom a kartou „Memory
Stick PRO Duo“)
Približne 728 g (len samotný fotoaparát)
0 °C až 40 °C
Technické údaje
Adaptér pre sánky ADP-MAA
Hmotnosť
Rozmery
Približne 12 g
Približne 26 mm × 20,1 mm × 26 mm
(Š/V/H, bez výčnelkov)
Nabíjačka akumulátora BC-VM10A
Vstupné napätie
Striedavé napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz, 9 W
Výstupné napätie
DC 8,4 V, 0,75 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 °C až +60 °C
Maximálne rozmery
Približne 70 mm × 25 mm × 95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 90 g
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Použitá batéria
Lítium-iónová batéria
Maximálne napätie
DC 8,4 V
Nominálne napätie
DC 7,2 V
Maximálny nabíjací prúd
Kapacita
Iné
Maximálne nabíjacie napätie
DC 8,4 V
2,0 A
Typická
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 78 g
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule
for Camera File system), ktorý zaviedla spoločnosť JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom
zariadení nie je zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
93
Technické údaje
Obchodné značky
•
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je obchodná
značka spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodná
značka spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a
logotyp „AVCHD Progressive“
sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc ™ a Blu-ray ™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX a
Windows Vista sú registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
94
• Termíny HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface
a logo HDMI sú obchodné
známky alebo registrované
obchodné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v
Spojených štátoch amerických a
v iných krajinách.
• Mac a Mac OS sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX a
Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• „ “ a „PlayStation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
Technické údaje
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými
obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
Iné
• Užite si viac zábavy s konzolou
PlayStation 3 po prevzatí
aplikácie pre konzolu
PlayStation 3 z predajne
PlayStation Store (ak je k
dispozícii.)
• Aplikácia pre konzolu
PlayStation 3 vyžaduje konto
služby PlayStation Network a
prevzatie aplikácie. Je k
dispozícii všade tam, kde je k
dispozícii aj predajňa PlayStation
Store.
95
Register
Register
A
A.................................................68
adaptér pre sánky .....................22
ADI flash...................................37
Adobe RGB..............................37
AEL ...........................................28
AEL w/ shutter .........................38
AF area......................................34
AF drive speed .........................37
AF Illuminator..........................37
AF Micro Adj. ..........................46
AF On........................................40
AF RANGE..............................71
AF Range Control Assist ........40
AF Tracking Duration.............38
AF w/ shutter ............................37
AF/MF button ....................28, 41
AF/MF control..........................28
AF-D..........................................70
Akumulátor.........................48, 50
Aperture Preview .....................40
Aperture Priority......................68
APS-C Size Capture.................46
Area Setting ..............................57
aretácia AE ...............................28
Aspect Ratio .............................36
Audio Level Display ................39
Audio Output Timing ..............39
Audio Rec Level ......................39
96
Audio Recording ..................... 38
Audio signals............................ 46
AUTO....................................... 62
Auto HDR ............................... 75
Auto Mode ............................... 68
Auto Port. Framing ................. 34
Auto Review ............................ 39
Auto Slow Shutter................... 38
Auto WB .................................. 35
Autoflash .................................. 34
Automatic AF.......................... 34
Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo ........ 22
AVCHD ................................... 38
AVCHD View ......................... 43
B
Bracket order ........................... 42
Bracket: Cont........................... 34
C
Center weighted....................... 35
Citlivosť ISO............................. 73
Cleaning Mode......................... 46
Clear Image Zoom .................. 36
Cloudy (vyváženie bielej
farby) .................................... 35
Color filter (vyváženie bielej
farby) .................................... 35
Color Space .............................. 37
Register
Color temperature (vyváženie
bielej farby) .......................... 35
Continuous AF ........................ 34
Copy .......................................... 43
Creative Style ........................... 74
Ctrl dial setup........................... 42
CTRL FOR HDMI ................. 45
Custom (vyváženie bielej
farby)..................................... 35
Custom button ......................... 41
D
E
Exp.comp.set ............................ 42
Exposure step ........................... 37
Extra fine .................................. 36
Eye-Fi ........................................ 45
Eye-Start AF ............................ 39
F
Face Detection ......................... 34
Face Priority Tracking............. 43
Face Registration ..................... 43
File Number.............................. 44
Fill-flash .................................... 34
FINDER/LCD Setting ............ 39
Fine............................................ 36
Flash (vyváženie bielej
farby)..................................... 35
Flash control ............................. 37
Flash Mode ............................... 34
Flash Off ................................... 34
Fluor.: Cool White
(vyváženie bielej farby)....... 35
Fluor.: Day White
(vyváženie bielej farby)....... 35
Fluor.: Daylight
(vyváženie bielej farby)....... 35
Fluor.: Warm White
(vyváženie bielej farby)....... 35
97
Register
Date Imprint ............................ 43
Date/Time Setup...................... 56
Daylight (vyváženie bielej
farby)..................................... 35
Delete.................................. 43, 67
Delete confirm. ........................ 45
Demo Mode ............................. 46
Depth Map Assist Continuous
AF ......................................... 70
Diaľkový ovládač ............... 19, 34
Dial exp.comp .......................... 42
Digital Zoom............................ 36
Dioptrická korekcia ................ 15
DISP .......................................... 28
DISP Button(Finder) .............. 40
DISP Button(Monitor) ........... 40
Display All Info. ...................... 40
Display Card Space ................. 44
Displej LCD ....................... 23, 58
DMF .......................................... 34
DPOF Setup ............................. 43
D-Range Optimizer................. 75
DRO Bracket ........................... 34
DRO/Auto HDR ..................... 75
Dynamický režim ..................... 34
Register
Fn .........................................33, 34
Focus Hold ................................42
Focus Hold Button...................42
Focus Magnifier........................42
Focus Mode...............................34
Folder Name .............................44
Folder View ..............................43
Format .......................................44
formát súborov
videozáznamu .......................38
Front Curtain Shutter ..............42
Func. of AEL button ...............40
funkcia SteadyShot ..................59
G
GPS Settings .............................45
Graphic Display........................40
Grid Line ...................................39
H
Hľadáčik ....................................15
Hand-held Twilight ..................75
HDMI Info. Display ................45
HDR Painting ...........................35
High Contrast Mono. ...............35
High ISO NR ............................37
Histogram..................................40
I
Image Data Converter.............77
Image Index ..............................28
Image Size .................................36
98
Inštalovať ............................ 82, 83
Incandescent
(vyváženie bielej farby) ...... 35
Initialize .................................... 46
Inteligentný telekonvertor ..... 28
Intelligent Auto ....................... 34
ISO Button ......................... 41, 73
K
Kompenzácia blesku ............... 35
Kompenzácia expozície .......... 28
Konektor DC IN...................... 19
Konektor pre mikrofón .......... 19
Konektor REMOTE............... 19
Konektor synchronizácie
blesku.................................... 19
L
Landscape................................. 34
Language ............................ 10, 46
LCD Brightness ....................... 45
Lens Comp.: Chromatic
Aberration............................ 42
Lens Comp.: Distortion .......... 42
Lens Comp.: Peripheral
Shading ................................. 42
Live View Display ................... 40
Local (oblasť automatického
zaostrenia)............................ 34
Long Exposure NR ................. 37
M
M................................................ 68
Register
Macro (blízke objekty) ........... 34
manžeta očnice......................... 61
Manual Exposure .................... 68
Manuálne zaostrenie ............... 34
Mass Storage ............................ 46
Memory..................................... 38
MENU ...................................... 36
Menu start ................................ 44
Metering Mode ........................ 35
Miniature .................................. 35
Mode Dial Guide..................... 45
MOVIE..................................... 64
Movie ........................................ 64
MP4 ........................................... 38
MTP........................................... 46
Multi segment .......................... 35
Multifunkčný volič................... 15
N
Object Tracking ....................... 34
Objektív .................................... 54
Obmedzenie otrasov
fotoaparátu ........................... 59
Očnicový senzor................. 15, 61
okolité svetlo ............................ 42
Otočenie.............................. 28, 76
Ovládanie rozsahu
automatického zaostrenia... 71
P
P ................................................. 68
PAL/NTSC Selector ................ 46
Pamäťová karta .................. 50, 53
Panorama: Direction ............... 36
Panorama: Size......................... 36
Partial Color ............................. 35
PC Remote ............................... 46
Peaking Color........................... 40
Peaking Level ........................... 40
Picture Effect............................ 35
Playback Display...................... 43
PlayMemories Home............... 78
Počet fotografií, ktoré sa dajú
zaznamenať..................... 85, 86
Počítač ....................................... 77
Ponuka ...................................... 36
Pop Color.................................. 35
Popruh....................................... 19
Popruh na rameno ................... 19
Portrait ...................................... 34
99
Register
Nabíjanie akumulátora ........... 48
Nahrávanie videozáznamov ... 64
Nastavenie hodín ..................... 56
Nastavenie nahrávania
videozáznamov .................... 38
Nepretržité snímanie
záznamu ................................ 34
New Folder ............................... 44
Night Portrait ........................... 34
Night Scene .............................. 34
No Disp. Info. .......................... 40
O
Register
Posterization .............................35
Power Save................................45
Power Saving Start Time .........45
Pre-flash TTL............................37
Preview Button ...................29, 41
Prezeranie záberu.....................65
Priame manuálne
zaostrovanie ..........................34
Pridržanie spúšte ......................62
Priority setup ............................37
Program Auto ...........................68
Protect .......................................43
Protiprachová funkcia..............55
Q
Quality .......................................36
R
Rýchla navigácia.......................29
Rámček štýlu ............................74
RAW..........................................36
RAW+J......................................36
Režim expozície........................68
Režim snímania ........................68
Rear sync. ..................................34
Recording Mode.................44, 51
Recover Image DB ..................44
Red Eye Reduction..................39
Redukcia šumu pri viacerých
záberoch ................................73
Release w/o Lens......................39
REMOTE .................................19
100
Remote Camera Control ........ 79
Retro Photo.............................. 35
Rich-tone Mono. ..................... 35
Rozlíšenie HDMI .................... 45
S
S ................................................. 68
S. Auto Cont. Shooting........... 39
S. Auto Image Extract. ........... 39
sánky pre rôzne
rozhrania ........................ 17, 22
Scene Selection ........................ 68
SCN ........................................... 68
Select Playback Media ............ 43
Select REC Folder .................. 44
Select Recording Media.......... 51
Self-timer .................................. 34
Shade (vyváženie bielej
farby) .................................... 35
Shot. Result Preview ............... 40
Shutter Priority ........................ 68
Silent Controller ...................... 32
Single Bracket .......................... 34
Single Shooting ........................ 34
Single-shot AF ......................... 34
Sledovanie zaostrenia ............. 34
Slide Show ................................ 43
SLOW SYNC........................... 28
Smile Shutter............................ 34
Snímanie ................................... 62
Soft Focus ................................. 35
Soft High-key ........................... 35
Register
Softvér....................................... 77
Specify Printing........................ 43
Sports Action ........................... 34
Spot (AF area) ......................... 34
Spot (Metering Mode) ............ 35
Sprievodca funkciami
fotoaparátu........................... 47
sRGB......................................... 37
Standard.................................... 36
Still/Movie Select ..................... 43
Sunset ........................................ 34
Superior Auto .......................... 34
Sweep Panorama ..................... 68
Uzamknutie FEL ..................... 29
V
Version...................................... 46
Viewfinder Bright. ................... 45
Volume Settings................. 43, 65
W
WB............................................. 35
WB bracket............................... 34
White Balance .......................... 35
Wide (AF area) ........................ 34
Wind Noise Reduct. ................ 38
Wireless (Flash Mode) ............ 34
T
Z
Zobrazovací panel ................... 27
Zone (AF area) ........................ 34
Zoom ................................... 28, 62
Zostávajúca kapacita
akumulátora ......................... 52
zväčšený záber.......................... 28
U
ukážka ....................................... 29
Upload Settings........................ 45
USB Connection...................... 46
USB LUN Setting.................... 46
101
Register
T10............................................. 34
T8............................................... 34
Technické údaje ....................... 89
Tele-zoom Cont. Priority
AE ......................................... 68
Tichý multifunkčný ovládač ... 30
Tlačidlo AF RANGE.............. 40
Tlačidlo funkcií ........................ 33
Tlačidlo MOVIE................ 42, 64
Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela........ 27
Toy Camera.............................. 35
102
Register
103
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby zákazníkom.
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising