Sony | NEX-7K | Sony NEX-7K Návod na použitie

NEX-7
V tomto dokumente sú popísané nové funkcie, ktoré sú dostupné po
aktualizácii firmvéru a operácie, na ktoré sa používajú.
Pozri „Návod na používanie“ a „Príručka α“, ktoré sa nachádzajú na
dodanom disku CD-ROM.
© 2012 Sony Corporation
4-455-902-81(1)
Dostupné funkcie
V tejto aktualizovanej verzii firmvéru sú dostupné nasledujúce nové funkcie.
Nové položky
Funkcie
MOVIE Button
Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE.
(Bracket: Cont.: 1.0 EV) Nasnímajú sa 3 zábery, každý s odlišným stupňom jasu.
(Bracket: Cont.: 2.0 EV)
(Bracket: Cont.: 3.0 EV)
2SK
MOVIE Button
Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE.
1 MENU t [Setup] t [MOVIE Button] t požadované nastavenie.
On
Aktivuje sa tlačidlo MOVIE.
Off
Deaktivuje sa tlačidlo MOVIE.
3SK
Bracket: Cont.
Nasníma 3 zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej a
potom k svetlejšej. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie s posunom
nedokončí.
Po zaznamenaní môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim zámerom.
1
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Bracket: Cont.].
Iná možnosť: MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 Option t požadovaný režim.
Ak chcete posun zrušiť, stlačte tlačidlo
[Single Shooting].
(Bracket:
Cont.: 0.3 EV)
(Drive Mode) a vyberte položku
Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky (počtom
krokov) od základnej expozície.
(Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
(Bracket:
Cont.: 1.0 EV)
(Bracket:
Cont.: 2.0 EV)
(Bracket:
Cont.: 3.0 EV)
Poznámky
• Funkciu [Bracket: Cont.] nemožno používať s nasledujúcimi funkciami:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
• Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka.
• V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
4SK
Download PDF