Sony | NEX-7K | Sony NEX-7K Návod na použitie

Nabíjanie akumulátora
x Použiteľné pamäťové karty
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FW50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý. Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi
1
Vložte akumulátor do nabíjačky Verzia pre USA a Kanadu
akumulátora a nabite ho.
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Odhadovaná doba
nabíjania
Použiteľná pamäťová
karta
Statický
záber
„Memory Stick PRO
Duo“
Pamäťová karta SD
(Mark2)
Verzia pre iné krajiny a
oblasti než je USA a Kanada
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Pamäťová karta SDHC
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Pamäťová karta SDXC
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Indikátor CHARGE
Začíname
Videozáznam
2
Pre potvrdenie stlačte stred
ovládacieho kolieska [OK].
** Vydanie Starter (Edition) nie je podporované.
„Memory Stick
PRO Duo“
1
3
Vyberte oblasť stláčaním pravej alebo ľavej strany
ovládacieho kolieska, a potom stlačte jeho stred.
4
Stláčaním ľavej alebo pravej strany ovládacieho kolieska
vyberajte jednotlivé položky, a potom stláčaním hornej
alebo dolnej časti kolieska alebo otáčaním kolieska
vyberte príslušnú číselnú hodnotu.
Karta SD
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5
x Vybratie pamäťovej karty
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
Otvorte kryt, skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu, a zatlačte na
pamäťovú kartu.
• Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani akumulátor a
nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje.
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a
podmienok nabíjania. Doba nabíjania uvedená vyššie je potrebná na nabitie
úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozsahu
10 °C až 30 °C pre účinné nabitie akumulátora.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky.
• Nabitá batéria sa postupne vybíja, aj keď fotoaparát nepoužívate.
Aby ste nepremeškali šancu na dobrý záber, nabite batériu pred
fotografovaním.
1
2
Otvorte kryt a vložte
akumulátor.
• Akumulátor zasuňte, pričom
jeho špičkou zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku akumulátora.
4-299-177-22(1)
Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe biele
značky na objektíve a na
fotoaparáte.
Otočte kolieskom dioptrickej
korekcie.
Biele značky
Pri jemnom nasadzovaní
objektívu na fotoaparát
otáčajte objektív v smere
hodinových ručičiek, kým so
zacvaknutím nezapadne na
svoje miesto.
NEX-7K Len
• Objektív s transfokátorom E18 – 55 mm (1)/Kryt prednej strany
objektívu (1)/Kryt zadnej strany objektívu (1) (Kryty sú nasadené na
objektívoch.)
• Tienidlo objektívu (1)
2
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Ak chcete používať objektív A-mount (predáva sa samostatne), potrebujete
Montážny adaptér (predáva sa samostatne). Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie pre Montážny adaptér.
Zatvorte kryt.
x Vybratie akumulátora
x Snímanie objektívu
Vypnite fotoaparát, skontrolujte, či je
indikátor prístupu zhasnutý, posuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky a
vytiahnite akumulátor.
1
Zaisťovacia
páčka
Úplne stlačte uvoľňovacie
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor: procesory Intel, ako napríklad Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Pamäť: odporúča sa kapacita 1 GB alebo vyššia.
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
1
Vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM a dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
2
Skopírujte súbor [IDC_INST.pkg] v priečinku [MAC] na
ikonu pevného disku.
3
Dvakrát kliknite na súbor [IDC_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Preventívne opatrenia
Čistiaca handrička
1
Zarovnajte hornú časť očnice
s hľadáčikom a zacvaknite ju
na dolnú stranu hľadáčika.
• Keď pripájate príslušenstvo (predáva sa samostatne) k pätici pre
príslušenstvo, snímte očnicu.
Inštalácia softvéru
Na využitie nasnímaných záberov fotoaparátom sa používa nasledujúci
softvér:
• „Image Data Converter“
Môžete upravovať zábery nahraté vo formáte RAW, atď.
• „PMB“ (Picture Motion Browser) (len systém Windows)
Môžete importovať zábery do počítača, upravovať ich, napríklad
zobrazovať ich v kalendári.
Poznámka
• Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná
verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalujte aj softvér „PMB“ z disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Indikátor
prístupu
Poznámky k funkciám dostupným s fotoaparátom
Pri prezeraní trojrozmerných záberov zaznamenaných pomocou
fotoaparátu na monitoroch kompatibilných s trojrozmerným
zobrazovaním môžete na sebe pozorovať nepríjemné príznaky, ako je
napríklad únava zraku, závraty alebo celková únava. Pri prezeraní
trojrozmerných záberov vám odporúčame, aby ste si v pravidelných
intervaloch dávali prestávky. Keďže každý jednotlivec má iné nároky na
to, ako často si potrebuje oddýchnuť od sledovania, nájdite si svoj
interval, ktorý vám najviac vyhovuje. Ak sa necítite dobre, prestaňte s
prezeraním trojrozmerných záberov a v prípade potreby vyhľadajte
lekára. Pozrite si aj návod na používanie pripojeného zariadenia alebo
softvéru používaného s fotoaparátom. Oči malých detí sú mimoriadne
citlivé (najmä ak ide o deti mladšie ako šesť rokov). Skôr než im dovolíte
prezerať si trojrozmerné obrázky, poraďte sa s odborníkom, ako je
napríklad pediater alebo oftalmológ. Dbajte na to, aby deti dodržiavali
preventívne opatrenia uvedené vyššie.
Poznámky k displeju LCD a objektívu
• Displej LCD je vyrobený s použitím veľmi presnej technológie, vďaka
ktorej správne funguje viac ako 99,99 % pixlov. Na displeji LCD sa
však môžu permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné body
(biele, červené, modré alebo zelené). Tieto bodky vznikajú normálne
pri výrobe a nemajú žiadny vplyv na zábery.
• K zadnej strane displeja LCD je pripojený magnet. Medzi telo fotoaparátu
a displej LCD nevkladajte žiadne objekty, ktoré môžu byť ovplyvnené
magnetickými poľami (napríklad diskety alebo kreditné karty).
Magnet
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
x Windows
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
1
Poznámky
Vložte pamäťovú kartu v
smere ako je znázornené na
ilustrácii.
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby s
cvaknutím zapadla na svoje
miesto, ako je znázornené na
Skontrolujte orientáciu orezaného
ilustrácii.
Popruh na rameno sa odporúča
pripojiť, aby vám fotoaparát
nespadol na zem.
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
„Image Data Converter Ver.4“: Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
Keď chcete použiť hľadáčik, odporúča sa nasadiť očnicu.
• Očnicu snímete zatlačením na
strany a potiahnutím očnice
smerom od hľadáčika.
Poznámky
Dodané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu. Číslo v zátvorkách
označuje počet kusov.
• Fotoaparát (1)
• Nabíjačka akumulátora BC-VW1 (1)
• Napájací kábel (1) (v USA a v Kanade nie je súčasťou dodávky)
• Nabíjateľný akumulátor NP-FW50 (1)
• Kábel USB (1)
• Popruh na rameno (1)
• Očnica (1)
• Kryt závitu objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)
• Pätica pre príslušenstvo (1) (nasadená na fotoaparáte)
• Čistiaca handrička (1)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér pre fotoaparát α
– Príručka α
• Návod na používanie (Začíname: tento návod) (1)
• Návod na používanie (Operácie) (1)
Operačný systém
(predinštalovaný)
Nasadzovanie a snímanie očnice
Poznámka
Zaisťovacia páčka
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
Pred použitím odstráňte z handričky veľké nečistoty.
©2011 Sony Corporation
Kontrola dodaných súčastí
x Macintosh
• Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Fotoaparát držte otočený
prednou stranou nadol, aby ste
zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
Vloženie nabitého akumulátora
NEX-7
Nastavte hľadáčik tak, aby obrazovka zobrazovala jasne.
Pred nasadením alebo zložením objektívu nastavte vypínač napájania
fotoaparátu do polohy OFF.
1
Po nastavení všetkých položiek stlačte stred ovládacieho
kolieska.
Vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM a nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie hľadáčika (dioptrická korekcia)
1
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Procesor/pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB
alebo väčšia
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
používanie funkcie na vytváranie diskov sa vyžaduje rozhranie Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšia verzia.
Karta MultiMediaCard sa nedá použiť.
E-mount
„Image Data
Converter Ver.4“
* 64-bitové vydania a vydanie Starter (Edition) nie sú podporované. Na
Označenie v
tomto návode
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
250 minút
Návod na používanie
S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce typy pamäťových
kariet. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie všetkých typov
pamäťových kariet budú pracovať správne.
rohu.
• Nečistoty alebo prach, ktoré pri výmene objektívu preniknú do vnútorných
častí fotoaparátu a prilipnú k povrchu obrazového snímača (súčasti, ktorá
funguje ako film), sa v závislosti od prostredia, v ktorom fotografujete, môžu
zobraziť aj na zábere ako tmavé škvrny. Pri vypínaní fotoaparát jemne
vibruje. Spôsobuje to funkcia na ochranu proti usádzaniu prachu, ktorá
zabraňuje prilipnutiu prachu na obrazový snímač. Objektív je však aj tak
potrebné nasadzovať a snímať rýchlo a mimo prašného prostredia.
Nastavenie dátumu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1
Nastavením vypínača napájania do polohy ON zapnite
fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie dátumu a času.
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB“
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: procesor Intel Core Duo s výkonom
1,66 GHz alebo výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo
s výkonom 1,66 GHz alebo výkonnejší, procesor Intel
Core 2 Duo s výkonom 2,26 GHz alebo výkonnejší
(HD FX/HD FH), procesor Intel Core 2 Duo s
výkonom 2,40 GHz alebo výkonnejší (HD PS))
Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo úpravu
videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo viac)
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre
inštaláciu: približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac
• V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji LCD vznikať závoje.
Toto nie je príznakom poruchy. Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej LCD dočasne stmavnúť.
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri zaostrení
slnečného svetla na blízky predmet môže vzniknúť požiar. Ak musíte
umiestniť fotoaparát na priame slnečné svetlo, nasaďte kryt prednej
strany objektívu.
Poznámka k používaniu objektívov a príslušenstva
Odporúča sa používať objektívy a príslušenstvo od spoločnosti Sony,
ktoré sú prispôsobené charakteristikám tohto fotoaparátu. Používanie
produktov iných výrobcov môže viesť k nehodám a poruchám
fotoaparátu alebo k tomu, že fotoaparát nebude pracovať tak, ako sa
očakáva.
Fotoaparát nepoužívajte ani neodkladajte v nasledujúcich
prostrediach:
• Na príliš horúcom, suchom alebo vlhkom mieste
Na extrémne horúcich miestach, ako napríklad vo vnútri auta
zaparkovaného na slnku, kde sa telo fotoaparátu môže vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, a to môže zapríčiniť poruchu fotoaparátu.
• Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v
blízkosti ohrievača
telo fotoaparátu môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, a to
môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach vystavených značným otrasom
• Na miestach silného magnetizmu
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to
spôsobiť poruchu vášho fotoaparátu. Porucha je niekedy
neopraviteľná.
Informácie o teplote fotoaparátu
Fotoaparát a akumulátor sa môžu zohriať z dôvodu nepretržitého
používania, ale to nie je porucha.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného do teplého prostredia, na
vnútorných a vonkajších súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením z chladného miesta na teplé fotoaparát vložte do
plastovej tašky, kde sa asi po hodine fotoaparát prispôsobí novému
prostrediu.
Ak došlo k skondenzovaniu vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa
vlhkosť neodparí. Keby ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
vnútri objektívu, nedokázali by ste nasnímať ostré zábery.
Informácie o internom nabíjateľnom akumulátore
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je akumulátor nainštalovaný.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát používate iba na krátke obdobia,
akumulátor sa bude postupne vybíjať. Ak fotoaparát vôbec nepoužijete
približne 3 mesiace, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol
akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu. Vybitý nabíjateľný
akumulátor však nijako neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas snímania. Ak pri každom nabíjaní
vnútorného nabíjateľného akumulátora dôjde k obnoveniu nastavení na
predvolené nastavenia, akumulátor je už možno nepoužiteľný. Poraďte
sa s obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sony.
Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu alebo zapojte fotoaparát do
elektrickej zásuvky pomocou adaptéra striedavého prúdu (predáva sa
samostatne) a nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo dlhšie.
Informácie o nahrávaní a prehrávaní
• Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom sa odporúča
pomocou fotoaparátu naformátovať pamäťovú kartu, aby sa ešte pred
snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty. Pripomíname, že
formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte a
ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné
údaje, uložte ich do počítača.
• Ak opakovane nahrávate a odstraňujete zábery, na pamäťovej karte
môže dôjsť k fragmentácii údajov. To môže znemožniť ukladanie alebo
nahrávanie videozáznamov. Ak k tomu dôjde, uložte svoje zábery do
počítača alebo do iného ukladacieho zariadenia, a potom naformátujte
pamäťovú kartu.
• Za nahratý obsah sa neposkytuje žiadna kompenzácia, a to ani v
prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku
nefunkčnosti fotoaparátu alebo pamäťovej karty atď.
• Aby ste predišli možnému riziku straty dát, pravidelne kopírujte
(zálohujte) dáta na iné médium.
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu, namočeniu ani ponoreniu
do vody.
• Neotáčajte fotoaparát do slnka alebo do zdroja ostrého svetla. Môže to
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Nepozerajte sa do slnka ani silného svetla cez odpojený objektív. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku. Môže to spôsobiť aj
poruchu objektívu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu
silných rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí
správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo prašnom prostredí môže
spôsobiť poruchy.
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte. Okrem porúch a neschopnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie záznamového
média a zničenie, poškodenie či stratu obrazových údajov.
• Povrch blesku očistite jemnou handričkou. Tepelná energia uvoľnená
pri blysnutí blesku môže spôsobiť prilipnutie nečistôt k povrchu blesku.
Tieto nečistoty sa pritom môžu páliť alebo sa z nich môže dymiť.
• Fotoaparát, dodávané príslušenstvo atď. uchovávajte mimo dosahu
detí. Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia pamäťovej karty alebo iného
podobného príslušenstva. Ak sa vyskytne takýto problém, okamžite
vyhľadajte lekára.
Upozornenie na ochranu autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a ďalšie materiály môžu byť
chránené autorskými právami. Neautorizovaným snímaním takýchto
materiálov sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
Informácie o technických údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode
Ak nie je v tomto návode uvedené inak, údaje o výkone a technické
údaje boli definované za nasledujúcich podmienok: pri bežnej teplote
okolitého prostredia 25°C a s použitím akumulátora nabíjaného ešte
hodinu potom, ako zhasne indikátor CHARGE.
Ochranné známky
•
je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick PRO Duo“,
, „Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• DVDirect je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ a Blu-ray ™ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc
Association.
• „AVCHD Progressive“ a logotyp „AVCHD Progressive“ sú ochranné
známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v
iných krajinách.
• HDMI, logoHDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh a Mac OS sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná ochranná známka spoločnosti IBM Corporation v
USA.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.
• Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard
Association.
• „ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo v iných krajinách.
• Okrem toho všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vývojárskych a výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú v tejto príručke vždy uvádzané.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
-USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA
ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre elektrickú zásuvku, použite prídavný zástrčkový
adaptér s vhodnou konfiguráciou pre danú elektrickú zásuvku.
POZOR
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i
chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom
slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.
[ Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je
odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke.
Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite
odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený výslovne pre použitie s týmto fotoaparátom
a nemal by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Informácie pre európskych spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
• Užite si viac zábavy s konzolou PlayStation 3 po prevzatí aplikácie pre
konzolu PlayStation 3 zo služby PlayStation Store (ak je k dispozícii).
• Aplikácia pre konzolu PlayStation 3 vyžaduje konto siete PlayStation
Network a prevzatie aplikácie. Je k dispozícii všade tam, kde je k dispozícii
aj služba PlayStation Store.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení ovplyvniť
kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu
údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný
kábel (kábel USB atď.).
[ Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok
nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri
predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
[ Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s
týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004%
olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recyklaciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recyklaciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising