Sony | NEX-3D | Sony NEX-3D NEX-3 Telo so štandardným transfokačným objektívom a objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou Návod na použitie

4-189-192-84(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými
objektívmi
Príručka α
Obsah
Vyhľadávanie vzorových fotografií
Vyhľadávanie Menu
Register
© 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-5/NEX-5C
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Ako používať túto príručku
Obsah
Ak chcete prejsť na určitú stranu, kliknite na príslušné tlačidlo v pravej hornej
časti obalu alebo strany.
Je to pohodlný spôsob, ak hľadáte funkciu, ktorú chcete použiť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie informácií
podľa funkcie.
Vyhľadávanie informácií
podľa vzorových fotografií.
Vyhľadávanie
Menu
Vyhľadávanie informácií v
zozname položiek ponuky.
Vyhľadávanie informácií
podľa kľúčového slova.
Na jednotlivé strany môžete prejsť kliknutím na čísla strán, ktoré sú spomenuté v
príručke.
Register
2SK
Pokračovanie r
Predvolené nastavenie je označené
znakom .
Označuje varovania a obmedzenia
relevantné pre správnu prevádzku
fotoaparátu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Postupnosť operácií je v tejto príručke
znázornená prostredníctvom šípok (t).
Pri obsluhe fotoaparátu vykonávajte
operácie v uvedenom poradí.
Obsah
Označenia a spôsoby zápisu použité v tejto
príručke
Vyhľadávanie
Menu
z Označuje informácie, ktoré je
vhodné poznať.
Register
3SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Register
Používanie ovládacieho kolieska a softvérových
tlačidiel ································································19
Vyhľadávanie Menu·············································21
Snímanie záberov················································26
Prehrávanie záberov············································29
Odstraňovanie záberov ·······································31
Vyhľadávanie
Menu
Základné operácie
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ako používať túto príručku ····································2
Vyhľadávanie vzorových fotografií ························6
Identifikácia súčastí·············································12
Zoznam ikon na obrazovke ·································16
Používanie funkcií pomocou ovládacieho
kolieska
DISP (Display Contents) ······································32
(Flash Mode)·····················································34
(Exposure Comp.) ··········································35
(Drive Mode) ···············································36
(Image Index)··················································43
Používanie funkcií v ponuke
Shoot Mode·························································21
Camera································································22
Image Size···························································22
Brightness/Color ·················································23
Playback······························································23
Setup ···································································23
Pokračovanie r
4SK
Riešenie problémov···········································140
Výstražné hlásenia·············································146
Vyhľadávanie
Menu
Riešenie problémov
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači ···126
Používanie počítača ··········································128
Používanie softvéru ···········································130
Pripojenie fotoaparátu k počítaču ·····················133
Vytvorenie disku s videozáznamom (NEX-5/5C)
··········································································135
Tlač statických záberov·····································139
Obsah
Pripojenie k inému zariadeniu
Iné
Register
Používanie fotoaparátu v zahraničí ···················149
Pamäťová karta ·················································150
Akumulátor „InfoLITHIUM“································152
Nabíjačka akumulátora······································154
Montážny adaptér ·············································155
Formát AVCHD (NEX-5/5C)·······························156
Čistenie ·····························································157
Register
Register ·····························································158
5SK
Obsah
Vyhľadávanie vzorových
fotografií
„Toto je scéna, ktorú chcem zachytiť na fotografii, ale ako mám postupovať?“
Odpoveď môžete nájsť tak, že si pozriete vzorové fotografie, ktoré sú uvedené na
tomto mieste. Kliknite na požadovanú vzorovú fotografiu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Snímanie osôb (strana 7)
Snímanie fotografií v režime makro (strana 8)
Snímanie krajiny (strana 9)
Snímanie západu slnka a nočných scenérií (strana 10)
Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov (strana 11)
Vyhľadávanie
Menu
Ak kliknete na fotografiu, na obrazovke sa zobrazí strana popisujúca funkciu,
ktorú je vhodné použiť na nasnímanie fotografie tohto typu.
Použite tieto popisy spolu s tipmi na snímanie, ktoré sa zobrazujú na obrazovke
fotoaparátu.
Register
Kliknite!
6SK
Pokračovanie r
Snímanie osôb
Obsah
Tá istá scéna s odlišným jasom (41)
62
48
Šťastný úsmev (62)
Pri svetle sviečok (48)
75
71
Osoba s nočným osvetlením v pozadí (75)
Osoba v pohybe (71)
39
34
Fotografia skupiny (39, 40)
Osoba v protisvetle (34)
Register
Zaostrený je len hlavný objekt a pozadie je
rozostrené (27)
Vyhľadávanie
Menu
41
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
27
7SK
Pokračovanie r
Snímanie fotografií v režime makro
Obsah
Prispôsobenie farieb osvetleniu interiéru
(72)
46
75
Kvety (46)
Zníženie intenzity svetla blesku (75)
56
35
Manuálne nastavenie zaostrenia (56)
Pri lepšie nastavenom jase (35)
71
35
Zabránenie otrasom fotoaparátu pri snímaní
v interiéri (71)
Vyvolanie chutného vzhľadu jedla (35)
Register
Rozostrenie pozadia (27)
Vyhľadávanie
Menu
72
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
27
8SK
Pokračovanie r
Snímanie krajiny
Obsah
Živé farby oblohy (35)
Tečúca voda (53)
78
78
Svieže farby zelene (78)
Farebné lístie (78)
49
Vyhľadávanie
Menu
53
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
35
76
76
Scenéria so širokou škálou jasu (76)
Snímanie jasného exteriéru z tmavého
interiéru (76)
27
93
Rozostrenie pozadia (27)
Udržanie úrovne snímania (93)
Register
Panoramatické fotografie (49)
9SK
Pokračovanie r
Snímanie západu slnka a nočných scenérií
Obsah
Držanie fotoaparátu v ruke (46)
Svetelné stopy (34)
52
27
Ohňostroj (52)
Rozostrenie pozadia (27)
41
39
Zabránenie roztraseniu fotoaparátu (39)
46
Register
Tá istá scéna s odlišným jasom (41)
Vyhľadávanie
Menu
34
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
46
Efektné nasnímanie červenej žiary
zapadajúceho slnka (46)
10SK
Pokračovanie r
Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov
Obsah
Sledovanie pohybujúceho sa objektu (59)
Zachytenie dynamickej akcie (53)
56
38
Objekt približujúci sa k fotoaparátu (56)
Zachytenie najvhodnejšieho okamihu (38)
Vyhľadávanie
Menu
53
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
59
Register
11SK
Identifikácia súčastí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
C Tlačidlo spúšte (26)
D Diaľkový snímač (42)
E AF Illuminator/Indikátor samospúšte/
Indikátor Smile Shutter
F Reproduktor
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
A Tlačidlo
(Prehrávať) (29)
B Vypínač ON/OFF (napájania)
Obsah
NEX-5/5C
G Mikrofón*
NEX-3
I Objektív
J Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
K Montážny otvor
L Obrazový snímač**
M Kontakty objektívu**
Register
* Počas nahrávania videozáznamov
nezakrývajte túto časť.
** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
Vyhľadávanie
Menu
H Konektor pre inteligentné
príslušenstvo
Po odstránení objektívu
(NEX-5/5C/3)
12SK
Pokračovanie r
NEX-5/5C
A Konektor
(USB) (133)
C Konektor HDMI (126)
D Snímač svetla
E LCD obrazovka
Obsah
B Háčik pre popruh na rameno
F Tlačidlo MOVIE (videozáznam) (26)
G Ovládacie koliesko (19)
I
Značka polohy obrazového
snímača (56)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
H Softvérové tlačidlá (20)
NEX-3
Vyhľadávanie
Menu
Register
13SK
Pokračovanie r
NEX-5/5C
A Kryt akumulátora/pamäťovej karty
• Skrutka na statíve musí byť kratšia ako
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako 5,5
mm nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka
môže poškodiť fotoaparát.
C
D Kryt pripájacej plochy
Použite ho pri používaní adaptéra
striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa
samostatne). Vložte pripájaciu plochu do
priehradky pre akumulátor, a potom
pretiahnite kábel cez pripájaciu plochu
tak, ako je znázornené nižšie.
NEX-5/5C
NEX-3
Vyhľadávanie
Menu
NEX-3
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Značka polohy obrazového
snímača (56)
Obsah
B Objímka pre statív
• Po zatvorení krytu skontrolujte, či kábel
nie je privretý.
F Zásuvka na pamäťovú kartu
G Priehradka pre akumulátor
Register
E Indikátor prístupu
Blesk
A Skrutka
B Blesk
C Konektor*
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
14SK
Pokračovanie r
Objektív
Obsah
Informácie o objektíve E18 – 200 mm nájdete v návode na používanie objektívu
E18 – 200 mm (je súčasťou dodávky).
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (je súčasťou dodávky modelu NEX-5D/
5CD/5K/5CK/3D/3K)
B Zaostrovací prstenec
C Krúžok transfokátora
D Stupnica ohniskovej vzdialenosti
E Index ohniskovej vzdialenosti
F Kontakty objektívu*
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
Vyhľadávanie
Menu
G Montážna značka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
A Index tienidla
Register
E16 mm F2.8 (je súčasťou dodávky modelu NEX-5A/5CA/3A)
A Index konvertora*
B Zaostrovací prstenec
C Kontakty objektívu**
D Montážna značka
* Konvertor sa predáva samostatne.
** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
15SK
Zoznam ikon na obrazovke
Pohotovostný režim snímania
Obsah
Ikony sa zobrazujú na obrazovke a signalizujú stav fotoaparátu.
Zobrazenie na obrazovke môžete zmeniť pomocou položky DISP (Display
Contents) na ovládacom koliesku (strana 32).
A
Význam
Shoot Mode
PASM
Scene Selection
Grafické zobrazenie
Kvalita obrazu
statických záberov
100
Počet nasnímateľných
statických záberov
Nahrávanie videozáznamu
Veľkosť snímok
videozáznamu
Register
RAW RAW+J
FINE STD
Vyhľadávanie
Menu
Veľkosť/Pomer strán
statických záberov
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazená
hodnota
Pamäťová karta /
Odovzdávanie
123Min
Prehrávanie
100%
Dostupný čas na
nahrávanie
videozáznamu
Zostávajúca kapacita
akumulátora
Ikony rozpoznania
scén
Prebieha nabíjanie
blesku
AF Illuminator
16SK
Pokračovanie r
Význam
Zobrazená
hodnota
Význam
Počas nahrávania
videozáznamu sa
nenahráva zvuk
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov nahratých v
danom dátume alebo
vo vybratom priečinku
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu
SteadyShot
Zobrazuje sa, ak
funkcia HDR nebola
použitá na záber.
Databázový súbor plný /
Databázový súbor chyba
D
Zobrazená
hodnota
Flash Mode/Red Eye
Reduction
Priečinok prehrávania
– číslo súboru
Protect
1
Drive Mode
Objednávka tlače a
počet kópií
Vyhľadávanie
Menu
101-0012
Význam
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Upozornenie na
prehrievanie
Histogram
Obsah
Zobrazená
hodnota
B
Význam
Menu z
Softvérové tlačidlá
Shoot Mode
Shoot. Tips z
Režim zaostrovania
±0.0
Kompenzácia blesku
Register
Zobrazená
hodnota
Metering Mode
C
Zobrazená
hodnota
Význam
z
Stav zaostrenia
1/125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Citlivosť ISO
Režim oblasti
zaostrenia
Face Detection
±0.0
Merané manuálne
±0.0
Kompenzácia
expozície
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Smile Shutter
ISO
AWB
White Balance
7500K G9
Creative Style
Indikátor clony
REC 0:12
Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
2010-1-1 9:30AM
Dátum a čas
nahrávania záberu
DRO/Auto HDR
17SK
Pokračovanie r
Význam
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevu
Obsah
Zobrazená
hodnota
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
18SK
Základné operácie
Obsah
Používanie ovládacieho kolieska
a softvérových tlačidiel
Ovládacie koliesko a softvérové tlačidlá vám
umožňujú používať rôzne funkcie fotoaparátu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ovládacie
koliesko
Ovládacie koliesko
Register
Pri snímaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display
Contents), (Flash Mode),
(Exposure Comp.) a
(Drive Mode). Pri
prehrávaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display Contents)
a
(Image Index).
Keď otáčate ovládacie koliesko, alebo ak stláčate jeho pravú, ľavú, hornú, alebo
dolnú časť po zobrazení na obrazovke, môžete vyberať položky nastavenia. Výber
položky potom potvrdíte stlačením stredu ovládacieho kolieska.
Vyhľadávanie
Menu
Softvérové
tlačidlá
Šípka naznačuje, že môžete otáčať
ovládacie koliesko.
Po zobrazení možností na obrazovke
môžete tieto možnosti prehľadávať tak, že
budete otáčať ovládacie koliesko alebo
stláčať jeho hornú, dolnú, ľavú alebo pravú
stranu. Ak chcete potvrdiť svoj výber,
stlačte stred ovládacieho kolieska.
19SK
Pokračovanie r
Softvérové tlačidlá
Obsah
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Softvérové tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych akcií, ktoré závisia od kontextu.
Priradené roly (funkcie) jednotlivých softvérových tlačidiel sú znázornené na
obrazovke.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte
softvérové tlačidlo A. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu
obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo B. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v
strede, stlačte stred ovládacieho kolieska (softvérové tlačidlo C).
V tejto príručke sú softvérové tlačidlá indikované ikonou alebo funkciou
zobrazenou na obrazovke.
A
B
Vyhľadávanie
Menu
C
V tomto prípade softvérové
tlačidlo A pracuje ako tlačidlo
[Menu] a softvérové tlačidlo B
pracuje ako tlačidlo [Shoot. Tips].
Softvérové tlačidlo C pracuje ako
tlačidlo [Shoot Mode].
Register
20SK
Vyhľadávanie Menu
Obsah
Táto funkcia vám umožňuje zvoliť základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Stlačte [Menu].
[Menu]
Ovládacie koliesko
Register
3 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke, vyberte požadovanú
položku a stlačením stredu ovládacieho
kolieska potvrďte svoj výber.
Vyhľadávanie
Menu
2 Stláčaním hornej, dolnej, ľavej alebo
pravej strany ovládacieho kolieska
vyberte požadovanú položku, a potom
stlačte stred kolieska.
Shoot Mode
Umožňuje vám vybrať režim snímania, ako je napríklad režim expozície,
panoramatický režim alebo režim Scene Selection.
Intelligent Auto
Fotoaparát vyhodnotí objekt a vykoná správne
nastavenia. To vám umožňuje užívať si automatické
snímanie s primeranými nastaveniami.
Scene Selection
Sníma s prednastavenými nastaveniami podľa objektu
alebo podmienok.
Anti Motion Blur
Obmedzuje roztrasenie kamery pri snímaní mierne
tmavej interiérovej scény alebo pri snímaní s
teleobjektívom.
Sweep Panorama
Sníma panoramatické zábery.
Manual Exposure
Nastavuje clonu a rýchlosť uzávierky.
Shutter Priority
Nastavuje rýchlosť uzávierky tak, aby bolo možné
vyjadriť pohyb objektu.
Aperture Priority
Nastavuje rozsah zaostrenia alebo rozostruje pozadie.
Program Auto
Automatické snímanie, ktoré vám umožňuje
prispôsobiť nastavenia, s výnimkou expozície (rýchlosti
uzávierky a clony).
21SK
Pokračovanie r
Camera
Umožňuje vybrať dynamický režim, ako je napríklad
nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s
posunom.
Flash Mode
Umožňuje vybrať metódu použitú na odpálenie blesku.
AF/MF Select
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne
zaostrovanie.
Vyberá metódu automatického zaostrovania.
Precision Dig. Zoom
Nastavuje digitálne priblíženie pri použití jedného
zaostrovacieho objektívu.
Face Detection
Automaticky rozpoznáva tváre osôb a nastavuje
zaostrenie a expozíciu tak, aby zodpovedali tváram.
Smile Shutter
Automaticky uvoľní spúšť fotoaparátu vždy, keď
fotoaparát rozpozná úsmev.
Smile Detection
Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na
rozpoznávanie úsmevov.
Panorama Direction
Umožňuje vybrať smer posúvania fotoaparátu pri
snímaní panoramatických fotografií.
Shooting Tip List
Umožňuje vám získať prístup k všetkým tipom na
snímanie.
Display
Contents
DISP (Display
Contents)
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke snímania.
Register
Umožňuje vybrať oblasť, na ktorú sa má zaostriť.
Autofocus Mode
Vyhľadávanie
Menu
Autofocus Area
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Drive Mode
Obsah
Umožňuje vám nastaviť funkcie snímania, ako je napríklad nepretržité snímanie,
samospúšť a blesk.
Image Size
Umožňuje nastaviť veľkosť a pomer strán záberov.
Still
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberov.
Aspect Ratio
Umožňuje vybrať pomer strán.
Quality
Umožňuje vybrať formát kompresie.
Panorama
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberov.
Movie
File Format (NEX-5/5C)
Umožňuje vybrať formát nahrávania videozáznamu
AVCHD alebo MP4.
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberov.
22SK
Pokračovanie r
Brightness/Color
Exposure Comp.
Kompenzuje jas celého záberu.
Nastavuje citlivosť ISO.
White Balance
Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého
osvetlenia.
Metering Mode
Umožňuje vybrať metódu použitú na meranie jasu.
Flash Compensation
Nastavuje intenzitu svetla blesku.
DRO/Auto HDR
Automaticky koriguje jas alebo kontrast.
Creative Style
Umožňuje vybrať metódu spracovania fotografie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
ISO
Vyhľadávanie
Menu
Playback
Umožňuje vám nastaviť funkcie prehrávania.
Odstraňuje zábery.
Slide Show
Automaticky prehráva zábery.
Still/Movie Select
Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na
prehrávanie.
Image Index
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť
na obrazovke registra.
Select Folder
Umožňuje vybrať priečinok so statickými zábermi,
ktoré sa majú prehrávať.
Select Date
Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú
prehrávať.
Rotate
Otáča zábery.
Protect
Ochraňuje zábery alebo ruší ich ochranu.
Register
Delete
Enlarge Image
Obsah
Umožňuje vám zvoliť nastavenia pre jas, ako je napríklad režim merania a
nastavenia pre farby, ako je napríklad vyváženie bielej farby.
Zväčšuje záber.
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť zvuku videozáznamov.
Specify Printing
Umožňuje vybrať zábery na vytlačenie alebo zvoliť
nastavenia pre tlač.
Display
Contents
Počas prehrávania
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke prehrávania.
Setup
Umožňuje vám zvoliť podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmeniť nastavenia
fotoaparátu.
Shooting Settings
AF Illuminator
Nastavuje funkciu AF Illuminator ako pomôcku na
automatické zaostrovanie na miestach s tlmeným
osvetlením.
Pokračovanie r
23SK
Nastavuje čas zobrazenia záberu priamo po jeho
nasnímaní.
Grid Line
Zapína mriežku, ktorá vám pomáha nastaviť
kompozíciu záberov.
Histogram
Zobrazuje histogram distribúcie jasu.
MF Assist
Zobrazuje zväčšený záber pri manuálnom zaostrovaní.
Color Space
Mení rozsah reprodukcie farieb.
SteadyShot
Nastavuje kompenzáciu roztrasenia fotoaparátu.
Release w/oLens
Nastavuje, či sa uvoľní spúšť, ak nie je pripojený žiadny
objektív.
Long Exposure NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
dlhou expozíciou.
High ISO NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
vysokou citlivosťou ISO.
Movie Audio Rec
Nastavuje zvuk pre nahrávanie videozáznamu.
Main Settings
Beep
Language
Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s
fotoaparátom.
Umožňuje vybrať jazyk používaný na obrazovke.
Nastavuje dátum a čas.
Area Setting
Umožňuje vybrať oblasť, v ktorej používate fotoaparát.
Help Guide Display
Zapína alebo vypína Pomocníka.
Power Save
Nastavuje čas na prepnutie fotoaparátu do režimu
šetrenia energie.
LCD Brightness
Nastavuje jas LCD obrazovky.
Display Color
Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky.
Wide Image
Umožňuje vybrať metódu zobrazovania širokouhlých
záberov.
Playback Display
Umožňuje vybrať metódu používanú na prehrávanie
záberov na výšku.
CTRL FOR HDMI
Nastavuje, či na ovládanie fotoaparátu bude možné
použiť diaľkový ovládač televízora kompatibilného so
štandardom BRAVIA Sync.
USB Connection
Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie
USB.
Cleaning Mode
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
Version
Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu.
Demo Mode
Nastavuje, či sa s videozáznamami bude zobrazovať aj
ukážka.
Reset Default
Resetuje fotoaparát na nastavenia výrobcu.
Register
Date/Time Setup
Vyhľadávanie
Menu
Auto Review
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poskytuje predzáblesk pred snímaním pri použití
blesku, aby sa tak predišlo snímaniu červených očí.
Obsah
Red Eye Reduction
24SK
Pokračovanie r
Memory Card Tool
Formátuje pamäťovú kartu.
File Number
Umožňuje vybrať metódu používanú na priraďovanie
čísel súborov k fotografiám.
Folder Name
Umožňuje vybrať formát názvu priečinka.
Umožňuje vybrať priečinok pre nahrávanie.
New Folder
Vytvorí nový priečinok.
Recover Image DB
Opravuje súbor databázy videozáznamov pri zistení
nekonzistentnosti.
Display Card Space*
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie
videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je
možné nahrať na pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Select Shoot. Folder
Obsah
Format
Eye-Fi Setup**
Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití
karty Eye-Fi.
* Zobrazuje sa, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta (predáva sa samostatne).
** Zobrazuje sa iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi (predáva sa samostatne).
Táto funkcia nie je súčasťou modelov NEX-5C.
Vyhľadávanie
Menu
Upload Settings
Register
25SK
Snímanie záberov
Obsah
V tejto časti je vysvetlené snímanie záberov s nastaveniami, ktoré boli zvolené pri
nákupe fotoaparátu.
Fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
1 Držte fotoaparát a nastavte uhol LCD obrazovky.
Funkcia rozpoznávania scén umožňuje fotoaparátu
automaticky rozpoznať podmienky snímania a umožňuje
vám snímať zábery so zodpovedajúcimi nastaveniami.
Register
z Informácie o funkcii rozpoznávania scén
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Zorný uhol videozáznamov je užší než v prípade statických záberov. Po stlačení tlačidla MOVIE
fotoaparát zobrazí skutočný rozsah, ktorý sa bude nahrávať, tak, že zobrazí prázdny rám na
obrazovke. Rám pre videozáznamy môžete skontrolovať tak, že postupne vyberiete položky
[Menu] t [Setup] t [Grid Line] t [On].
• Videozáznam vo formáte AVCHD môžete plynulo nahrávať až 29 minút (len model NEX-5/5C)
a videozáznam vo formáte MP4 môžete plynulo nahrávať až 29 minút, resp. až do dosiahnutia
veľkosti súboru 2 GB. Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od teploty okolitého prostredia
alebo od podmienok nahrávania.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Spustí sa funkcia rozpoznávania scén.
2 Ak chcete snímať statické zábery, stlačte spúšť.
Ak chcete nahrávať videozáznamy, stlačením tlačidla MOVIE začnite
nahrávať.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo MOVIE.
Ikona funkcie rozpoznávania
scén a popis scény
• Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View),
(Tripod Night View),
(Night
Portrait),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape)
alebo (Macro) a pri rozpoznaní scény zobrazuje príslušnú ikonu a popis scény na
LCD obrazovke.
26SK
Pokračovanie r
zaostriť
Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt,
začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu
snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
Stav
z svieti
Zaostrenie je uzamknuté.
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie.
Nedá sa zaostriť.
• Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách:
ak je tma a objekt je ďaleko,
ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný,
ak sa na objekt pozeráte cez sklo,
ak sa objekt rýchlo pohybuje,
ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý,
ak objekt bliká,
ak sa objekt nachádza v protisvetle.
Register
–
–
–
–
–
–
–
Vyhľadávanie
Menu
svieti
z bliká
Obsah
z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké
Ovládanie rozostrenia pozadia
Funkcia
(Intelligent Auto) vám umožňuje jednoducho rozostriť pozadie, aby
objekt lepšie vynikol.
Efekt rozostrenia môžete skontrolovať na LCD obrazovke.
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska rozostrite pozadie.
: ak chcete zaostriť, otáčajte koliesko nahor.
: ak chcete rozostriť, otáčajte koliesko nadol.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Back].
27SK
Pokračovanie r
Poznámky
funkcie Rozostrenie pozadia
• Prejdite bližšie k objektu.
• Predĺžte vzdialenosť medzi objektom a pozadím.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
z Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pri použití
Obsah
• Ak je zapnutá funkcia rozpoznávania scén, fotoaparát po stlačení stredu ovládacieho kolieska
analyzuje scénu a použije ju ako rozpoznanú scénu.
• Dostupný rozsah rozostrenia závisí od použitého objektívu.
• Efekt rozostrenia nemusí byť zreteľný. Závisí to od vzdialenosti od objektu a od použitého
objektívu.
• Funkcia Background Defocus Control nepracuje, ak je pripojený A-mount objektív s montážnym
adaptérom.
Vyhľadávanie
Menu
Register
28SK
Prehrávanie záberov
1 Stlačte tlačidlo
Obsah
Slúži na prehrávanie nahratých záberov. Statické zábery a videozáznamy sa
zobrazujú na samostatných obrazovkách. Statické zábery a videozáznamy
nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke.
(Prehrávanie).
3 Ak chcete prehrávať panoramatické zábery alebo videozáznamy, stlačte
stred ovládacieho kolieska.
Počas prehrávania videozáznamov
Akcia s ovládacím kolieskom
Stlačte pravú stranu alebo otočte koliesko
doprava.
Rýchle prevíjanie dozadu
Stlačte ľavú stranu alebo otočte koliesko
doľava.
Pomalé prevíjanie dopredu (len modely
NEX-5/5C)
Otočte koliesko doprava počas
pozastavenia.
Pomalé prevíjanie dozadu (len modely
NEX-5/5C)
Otočte koliesko doľava počas
pozastavenia.
Nastavenie hlasitosti zvuku
Stlačte dolnú časť t hornú alebo dolnú
časť.
Poznámka
Register
Stlačte stred.
Rýchle prevíjanie dopredu
Vyhľadávanie
Menu
Pozastavenie/Obnovenie prehrávania
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte príslušný záber.
• Panoramatické zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia prehrať správne.
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami
Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ
záberov výberom položky
(statické zábery)
alebo položky
(videozáznamy) na ľavej strane
obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho
kolieska.
29SK
Pokračovanie r
Prehrávanie zväčšených častí
2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska.
3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska
vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom svoj výber potvrďte
stlačením stredu ovládacieho kolieska [Enlarge].
Obsah
Časť statického záberu je počas prehrávania možné zväčšiť a podrobnejšie
preskúmať. Je to pohodlný spôsob, ako skontrolovať stav zaostrenia
zaznamenaného statického záberu. Zväčšené časti obrázkov môžete prehrávať z
ponuky Menu (strana 87).
4 Ak chcete zrušiť prehrávanie zväčšených častí, stlačte tlačidlo [Exit].
• Funkciu prehrávania zväčšených častí nemôžete použiť pri videozáznamoch.
• Ak chcete zväčšiť panoramatické zábery, najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačte tlačidlo
[Enlarge].
z Rozsah zmeny mierky
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×13
M
Približne ×1,1 – ×10
S
Približne ×1,1 – ×6,7
Register
Veľkosť záberu
30SK
Odstraňovanie záberov
Obsah
Zobrazený záber môžete odstrániť.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a
potom stlačte tlačidlo [Delete].
[Cancel]
Ak chcete ukončiť túto operáciu, stlačte tlačidlo
[Cancel].
[OK]
[Delete]
z Odstránenie viacerých záberov
Ak chcete vybrať a odstrániť viacero záberov naraz, postupne vyberte položky
[Menu] t [Playback] t [Delete].
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Odstránenie potvrďte stlačením stredu
ovládacieho kolieska [OK].
Register
31SK
Používanie funkcií pomocou ovládacieho kolieska
DISP (Display Contents)
Obsah
Pomocou ovládacieho kolieska:
1 Opakovaným stláčaním položky DISP (Display Contents) na ovládacom
koliesku vyberte požadovaný režim.
1 Počas snímania: [Menu] t [Camera] t [Display Contents].
Počas prehrávania: [Menu] t [Playback] t [Display Contents].
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim.
Zobrazuje základné informácie o
snímaní.
Graficky znázorňuje hodnotu rýchlosti
uzávierky a clony okrem prípadu, ak je
položka [Shoot Mode] nastavená na
hodnotu [Intelligent Auto] alebo na
hodnotu [Sweep Panorama].
Display Info.
Zobrazuje informácie o nahrávaní.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o nahrávaní.
Register
Disp. Basic Info
Vyhľadávanie
Menu
Počas snímania
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Pomocou ponuky:
32SK
Pokračovanie r
Počas prehrávania
Graficky znázorňuje distribúciu jasu
spolu s informáciami o nahrávaní.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o nahrávaní.
Vyhľadávanie
Menu
Histogram
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazuje informácie o nahrávaní.
Obsah
Display Info.
Poznámka
Register
• Histogram sa nezobrazuje počas nasledujúcich režimov prehrávania:
– Movie
– Panorama
– Slide Show
z Čo je histogram?
Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným
jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému
okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju.
Blesk
R (červená)
Jas
• Ak sa na zábere nachádza preexponovaná alebo
podexponovaná oblasť, táto oblasť bude počas
prehrávania v zobrazení histogramu blikať
(upozornenie na limit jasu).
G (zelená) B (modrá)
33SK
Flash Mode
2
(Flash Mode) na ovládacom koliesku t požadovaný režim.
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Flash Mode] t požadovaný režim.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Pripojte blesk.
Obsah
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje
snímať jasný obraz objektu a bráni otrasom
fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete použiť
blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v
protisvetle.
3 Vyklopte blesk, keď ho používate.
Blesk sa nepoužije, a to ani v prípade vyklopenia blesku.
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s pomalou
synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber objektu aj pozadia
spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear Sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri každom
stlačení spúšte. Zadná synchronizácia vám umožňuje snímať
prirodzené zábery pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je
napríklad pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
Register
(Slow Sync.)
Vyhľadávanie
Menu
(Flash Off)
(Autoflash)
Poznámky
• Predvolené nastavenie závisí od režimu snímania.
• Dostupný režim blesku závisí od režimu snímania.
• Pri nahrávaní videozáznamov nie je možné použiť blesk.
z Tipy pre snímanie s bleskom
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo
objektívu, keď používate blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej.
• Pri snímaní objektu v protisvetle vyberte možnosť [Fill-flash]. Blesk bude pracovať
aj pri ostrom dennom svetle a spôsobuje vyššiu svetlosť nasnímaných tvárí.
34SK
Exposure Comp.
1
Poznámky
z Nastavenie expozície na snímanie lepšie
vyzerajúcich obrázkov
m
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku –.
Register
Preexponované = príliš veľa svetla
Záber je príliš svetlý.
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Exposure Comp.] nie je možné použiť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
• Ak snímate objekt v mimoriadne svetlom alebo tmavom prostredí, alebo ak používate blesk,
nemusí sa vám podariť dosiahnuť uspokojivý výsledok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Exposure Comp.) na ovládacom koliesku t požadovaná hodnota.
Iná možnosť: [Menu] t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t
požadovaná hodnota.
Obsah
Expozíciu môžete nastavovať v krokoch po 1/3 EV a v rozsahu od –2,0 EV do +2,0
EV.
Správna expozícia
M
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku +.
Podexponované = príliš málo svetla
Záber je tmavší.
• Ak chcete snímať objekty vo svetlejších odtieňoch, nastavte kompenzáciu
expozície smerom k znaku +.
Ak chcete zvýšiť príťažlivosť fotografií jedál, snímajte jedlá s nastavením vyššieho
jasu než zvyčajne a skúste použiť biele pozadie.
• Pri snímaní modrej oblohy vám nastavenie kompenzácie expozície smerom k
znaku – umožní zachytiť oblohu v živších farbách.
35SK
Drive Mode
1
Obsah
Môžete nastaviť dynamický režim, ako je napríklad nepretržité snímanie,
samospúšť alebo snímanie s posunom.
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t požadovaný režim.
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t požadovaný režim.
Nasníma jeden statický záber. Režim bežného snímania.
(Continuous
Adv.)
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť (strana 37).
(Self-timer)
(Selftimer(Cont.))
(Bracket:
Nasníma záber po uplynutí desiatich alebo dvoch sekúnd
(strana 39).
Nepretržite sníma zábery po uplynutí desiatich sekúnd
(strana 40).
Vyhľadávanie
Menu
(Speed Priority Nepretržite sníma zábery pri vysokej rýchlosti, kým je
Cont.)
stlačená spúšť (strana 38). Nastavenia zaostrenia a jasu
prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Single-shot
Adv.)
Nasníma tri zábery, každý s inou expozíciou (strana 41).
Cont.)
Umožňuje vám používať bezdrôtový diaľkový ovládač
RMT-DSLR1 (predáva sa samostatne) (strana 42).
Poznámka
Register
(Remote Cdr.)
(NEX-5/5C)
• Nastavenie nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
36SK
Používanie funkcií v ponuke
Continuous Adv.
1
Obsah
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť.
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Continuous Adv.].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• Funkciu [Continuous Adv.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Scene Selection] okrem možnosti [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
Menu
Register
37SK
Speed Priority Cont.
1
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Speed Priority Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Scene Selection] okrem možnosti [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
• Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Speed Priority Cont.].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Speed Priority
Cont.].
Obsah
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť, pri vyššej rýchlosti než pri výbere
možnosti [Continuous Adv.].
Register
38SK
Self-timer
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Self-timer].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
Obsah
1
2 [Option] t požadovaný režim.
(Self-timer: 2 Sec)
Nastavuje samospúšť s 2-sekundovým oneskorením.
Takto sa znižuje roztrasenie fotoaparátu, ku ktorému
dochádza pri stlačení spúšte.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Funkciu [Self-timer] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Self-timer: 10 Sec) Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením.
Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie
zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky.
Ak chcete zrušiť samospúšť, stlačte položku
(Self-timer) na ovládacom koliesku.
Register
39SK
Self-timer(Cont.)
1
2 [Option] t požadovaný režim.
(Selftimer(Cont.): 10 Sec.
3 Img.)
Poznámka
Register
• Funkciu [Self-timer(Cont.)] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
Menu
(Selftimer(Cont.): 10 Sec.
5 Img.)
V nepretržitom režime nasníma tri až päť statických
záberov po uplynutí desiatich sekúnd.
Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie
zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky.
Ak chcete zrušiť samospúšť, stlačte položku
(Self-timer) na ovládacom koliesku.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Self-timer(Cont.)].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)].
Obsah
V nepretržitom režime nasníma nastavený počet záberov po uplynutí desiatich
sekúnd. To vám umožňuje vybrať tú najlepšiu snímku z viacerých nasnímaných
snímok.
40SK
Bracket: Cont.
Obsah
Nasníma tri zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej, a
potom k svetlejšej. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie s posunom
nedokončí.
Po skončení snímania môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim
zámerom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Bracket: Cont.].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 [Option] t požadovaný režim.
(Bracket: Cont.:
0.3 EV)
Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky
(počtom krokov) od základnej expozície.
Vyhľadávanie
Menu
1
(Bracket: Cont.:
0.7 EV)
Register
Poznámky
• Funkciu [Bracket: Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
• Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka.
• V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
41SK
Remote Cdr. (NEX-5/5C)
(Drive Mode) na ovládacom koliesku t [Remote Cdr.].
Iná možnosť: [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Remote Cdr.].
2 Zaostrite na objekt, nasmerujte vysielač bezdrôtového diaľkového
ovládača na diaľkovy snimač ovládania a nasnímajte záber.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Remote Cdr.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– Nahrávanie videozáznamu
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
• Objektív alebo tienidlo objektívu môže zakryť diaľkový snímač a zabrániť mu prijať svetlo z
diaľkového ovládača. Používajte diaľkový ovládač z pozícií, z ktorých môže jeho svetlo dopadnúť
na diaľkový senzor.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1
Obsah
Na snímanie môžete použiť aj tlačidlá SHUTTER a 2SEC (spúšť sa uvoľní po 2
sekundách) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači RMT-DSLR1 (predáva sa
samostatne). Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s bezdrôtovým
diaľkovým ovládačom.
Register
42SK
Image Index
1 Stlačením tlačidla
2 Stlačte položku
Obsah
Zobrazuje viacero záberov naraz.
(Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania.
(Image Index) ovládacieho kolieska.
3 Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu po jednotlivých záberoch, vyberte
požadovaný záber a stlačte stred ovládacieho kolieska.
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazí sa register so šiestimi zábermi.
Môžete prepnúť aj na 12-záberový register: [Menu] t [Playback] t [Image Index].
videozáznamami
Vyhľadávanie
Menu
Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ
záberov výberom položky
(statické zábery)
alebo položky
(videozáznamy) na ľavej strane
obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho
kolieska.
Statické zábery a videozáznamy nie je možné
zobraziť v jednom registri.
Register
43SK
Intelligent Auto
Obsah
Fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje vám snímať so zodpovedajúcimi
nastaveniami.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent
Auto].
Keď fotoaparát rozpozná scénu, na obrazovke sa
zobrazí ikona rozpoznávania scén a popis scény.
Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View),
(Tripod Night View),
(Night Portrait),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape) a
(Macro).
Ikona funkcie rozpoznávania scén a
popis scény
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Funkcia [Flash Mode] je nastavená na možnosť [Autoflash] alebo na možnosť [Flash Off].
• Zábery môžete snímať aj v prípade, ak fotoaparát nerozpoznal scénu.
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [Off], scény [Portrait], [Backlight Portrait]
a [Night Portrait] sa nerozpoznajú.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
z Jednoduché rozostrenie pozadia
Register
Počas nahrávania v režime Intelligent Auto môžete
rozostriť pozadie. Stlačte stred ovládacieho kolieska
a otáčajte ním.
Ak je zapnutá funkcia rozpoznávania scén,
fotoaparát po stlačení stredu ovládacieho kolieska
analyzuje scénu a použije ju ako rozpoznanú scénu.
44SK
Pokračovanie r
zaostriť
Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt,
začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu
snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia.
Indikátor
zaostrenia
Stav
z svieti
Zaostrenie je uzamknuté.
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie.
z bliká
Nedá sa zaostriť.
• Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách:
ak je tma a objekt je ďaleko,
ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný,
ak sa na objekt pozeráte cez sklo,
ak sa objekt rýchlo pohybuje,
ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý,
ak objekt bliká,
ak sa objekt nachádza v protisvetle.
Register
–
–
–
–
–
–
–
Vyhľadávanie
Menu
svieti
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Indikátor zaostrenia
Obsah
z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké
45SK
Scene Selection
Obsah
Umožňuje vám snímať so zvolenými nastaveniami podľa konkrétnej scény.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t požadovaný režim.
(Landscape)
Sníma celú scenériu s dokonalým
zaostrením a živými farbami.
(Macro)
Sníma blízke objekty, napríklad kvety,
hmyz, jedlá alebo malé veci.
(Sunset)
Register
(Sports
Action)
Vyhľadávanie
Menu
Rozmazáva pozadie a zvyšuje ostrosť
objektu. Jemne reprodukuje odtiene
pokožky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Portrait)
Sníma objekt v pohybe s vysokou
rýchlosťou uzávierky tak, že objekt vyzerá,
ako keby sa ani nehýbal. Fotoaparát
sníma fotografie nepretržite, kým je
stlačená spúšť.
Nádherne nasníma červenú žiaru západu
slnka.
(Night Portrait) Sníma portréty v nočných scénach.
Pripojte a používajte blesk.
(Night View)
Sníma nočné scény bez straty nočnej
atmosféry.
46SK
Pokračovanie r
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu
a rozmazania bez použitia statívu. Snímajú
sa dávky snímok, a potom sa použije
spracovanie záberov, ktoré znižuje
rozmazanie objektu, roztrasenie
fotoaparátu a šum.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• V režimoch [Night View] a [Night Portrait] je rýchlosť uzávierky pomalšia, a preto sa odporúča
použiť statív, ktorý zabraňuje rozmazaniu záberu.
• V režime [Hand-held Twilight] šesťkrát cvakne spúšť a zaznamená sa záber.
• Ak vyberiete možnosť [Hand-held Twilight] spolu s možnosťou [RAW] alebo s možnosťou [RAW
& JPEG], kvalita obrazu sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
• Zníženie rozmazania je v režime [Hand-held Twilight] menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
• V prípade použitia funkcie [Hand-held Twilight] sa môže vyskytnúť blokový šum, ak sa používa
blikajúci svetelný zdroj svetla, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami.
• Najkratšia ohnisková vzdialenosť sa nemení ani v prípade, ak vyberiete možnosť [Macro].
Obsah
(Hand-held
Twilight)
Register
47SK
Anti Motion Blur
Obsah
Táto možnosť je vhodná na zníženie rozmazania objektu pri snímaní v interiéri
bez použitia blesku.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
Fotoaparát skombinuje šesť snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do jedného
statického záberu, čím môžete znížiť vplyv roztrasenia fotoaparátu a zabrániť šumu.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Ak vyberiete možnosť [Anti Motion Blur] spolu s možnosťou [RAW] alebo s možnosťou [RAW
& JPEG], kvalita obrazu sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
• Šesťkrát cvakne spúšť a nahrá sa záber.
• Zníženie rozmazania je menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
• Pri použití blikajúceho svetelného zdroja, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami,
sa môže vyskytnúť blokový šum.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Snímajte pomocou spúšte.
Register
48SK
Sweep Panorama
Obsah
Umožňuje vám vytvárať panoramatické zábery zo skombinovaných záberov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama].
2 Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu, a
potom zatlačte spúšť úplne nadol.
Poznámky
Register
Panel usmernenia
Vyhľadávanie
Menu
Táto časť sa nenasníma.
3 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte
podľa usmernenia na LCD obrazovke.
• Ak sa vám nepodarí posunúť fotoaparát po celej dĺžke objektu za daný čas, v zostavenom zábere
sa zobrazí sivá oblasť. Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo
zaznamenať celý panoramatický záber.
• Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep Panorama] a spúšť
pokračuje v cvakaní až do konca snímania.
• Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo.
• Pri zhoršených podmienkach osvetlenia môžu byť panoramatické zábery rozmazané.
• V prostredí s blikajúcim svetlom, ako sú napríklad fluorescenčné lampy, nie je jas alebo farba
pospájaného záberu vždy na rovnakej úrovni.
• Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla panoramatického snímania výrazne líšia od úrovní
uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude
úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutia a zopakujte snímanie.
• Režim [Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní:
– objektov v pohybe;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády;
– objektov v scéne so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom, ktoré je výrazne
jasnejšie než okolité prostredie.
• [Sweep Panorama] sa ako režim snímania môže prerušiť v nasledujúcich situáciách:
– ak sa fotoaparát posúva príliš rýchlo alebo príliš pomaly;
– ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu.
49SK
Pokračovanie r
Fotoaparát posúvajte po obvode oblúka konštantnou rýchlosťou a v tom istom smere,
ktorý je požadovaný aj na LCD obrazovke. [Režim [Sweep Panorama] je vhodnejší
pre statické objekty než pre objekty v pohybe.
Obsah
z Tipy pre snímanie panoramatických záberov
Zvislý smer
Vodorovný smer
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Pri použití objektívu s transfokátorom sa odporúča používať tento objektív v
polohe W.
• Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť zaostrenie,
expozíciu a vyváženie bielej farby.
• Ak je pozdĺž okraja obrazovky sústredená sekcia s množstvom výrazne sa
odlišujúcich tvarov alebo rozmanitou scenériou, zostavovanie záberu môže zlyhať.
V takom prípade upravte kompozíciu snímok tak, aby sa takáto sekcia nachádzala
v strede záberu a zopakujte snímanie.
• Smer môžete vybrať tak, že postupne stlačíte položky [Menu] t [Camera] t
[Panorama Direction] a veľkosť záberov zas tak, že postupne stlačíte položky
[Menu] t [Image Size] t [Image Size].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Polomer tak krátky, ako je to len možné
z Prehrávanie posúvajúcich sa panoramatických
záberov
Panoramatické zábery môžete posúvať od začiatku do konca tak, že stlačíte stred
ovládacieho kolieska počas zobrazovania panoramatických záberov. Ak chcete toto
posúvanie pozastaviť, znova stlačte stred ovládacieho kolieska.
• Panoramatické zábery je možné prehrávať pomocou
dodaného softvéru „PMB“.
• Panoramatické zábery, ktoré boli nasnímané inými
fotoaparátmi, sa nemusia zobrazovať alebo posúvať
správne.
Označuje zobrazenú oblasť v
rámci celého
panoramatického záberu.
50SK
Manual Exposure
Obsah
Po nastavení rýchlosti uzávierky a clony môžete snímať s požadovaným
nastavením expozície.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Striedavo sa zobrazujú obrazovky nastavenia
rýchlosti uzávierky a clony.
Rýchlosť uzávierky
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú hodnotu.
Merané manuálne
Register
Skontrolujte, či je vybratá hodnota expozície „MM“
(merané manuálne).
Smerom k značke +: zábery budú jasnejšie.
Smerom k značke –: zábery budú tmavšie.
0: vhodná expozícia na základe analýzy fotoaparátu
Vyhľadávanie
Menu
Clona (clonové číslo)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky alebo
clonu, opakovane stláčajte dolnú časť
ovládacieho kolieska.
4 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámky
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode].
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej expozície nezobrazuje.
• V režime manuálnej expozície je nastavenie ISO [ISO AUTO] nastavené na hodnotu [ISO 200].
Nastavte citlivosť ISO podľa potreby.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
51SK
Pokračovanie r
BULB
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky, stláčajte dolnú časť ovládacieho
kolieska.
Obsah
Dlhá expozícia vám umožňuje snímať stopy. Režim BULB je vhodný na snímanie
pohybových stôp svetiel, ako napríklad pri ohňostroji.
Vyhľadávanie
Menu
3 Otáčajte ovládacím kolieskom doľava, až
kým sa nezobrazí hodnota [BULB].
[BULB]
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte nastavte zaostrenie.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Register
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Poznámky
• Keďže sa rýchlosť uzávierky spomalí a s väčšou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť aj otrasy
fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na zábere.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) pre dobu otvorenia
uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR], nemôžete nastaviť rýchlosť
uzávierky na hodnotu [BULB].
• Ak sa funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR] používa s rýchlosťou uzávierky
nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky je dočasne nastavená na 30 sekúnd.
z Použitie diaľkového ovládača (NEX-5/5C)
Stlačením tlačidla SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom ovládači spustíte snímanie
v režime BULB. Opätovným stlačením tlačidla snímanie v režime BULB zastavíte.
Tlačidlo SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom ovládači nie je potrebné držať dlhšie
stlačené.
Ak chcete používať bezdrôtový diaľkový ovládač, stlačte položku
(Drive
Mode) na ovládacom koliesku a vyberte položky [Remote Cdr.] t [On].
52SK
Shutter Priority
2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky nastaví na dosiahnutie
správnej expozície.
Rýchlosť uzávierky
Ak sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa
objekty, ako je napríklad bežiaca osoba, autá alebo
morské vlny, sa zobrazia ako zastavené.
Register
z Rýchlosť uzávierky
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode].
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority rýchlosti uzávierky
nezobrazuje.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná redukcia šumu (Long
Exposure NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká
hodnota clony. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Shutter Priority]
t požadovaná hodnota.
Obsah
Nastavenie rýchlosti uzávierky vám umožňuje vyjadriť pohyb objektu rôznymi
spôsobmi. Ak napríklad použijete vysokú rýchlosť uzávierky, zachytíte určitý
okamih v rámci pohybu, a ak použijete nízku rýchlosť uzávierky, zachytíte pohyb
ako pohybovú stopu.
Ak sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa
pohybová stopa pohybujúceho sa objektu, aby záber
vyzeral prirodzenejšie a dynamickejšie.
53SK
Aperture Priority
Obsah
Rozostruje alebo zaostruje predmety nachádzajúce sa pred objektom alebo za
ním.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Aperture
Priority] t požadovaná hodnota.
2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na
dosiahnutie správnej expozície.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode].
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká
rýchlosť uzávierky. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Menšie clonové číslo: Objekt je zaostrený, ale predmety
pred objektom a za ním sú rozostrené.
• Väčšie clonové číslo: objekt je zaostrený spolu s jeho
popredím aj pozadím.
z Clona
Register
Menšia hodnota clonového čísla (otvorenie clony)
obmedzuje rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám
umožňuje zaostriť na objekt a rozmazať všetko pred
objektom a za ním. (hĺbka poľa bude menšia).
Väčšia hodnota clonového čísla (zúženie clony) rozširuje
rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám umožňuje snímať
hĺbku scenérie (hĺbka poľa bude väčšia).
54SK
Program Auto
Obsah
Expozíciu automaticky nastavuje fotoaparát, ale funkcie snímania, ako je
napríklad citlivosť ISO, Creative Style alebo optimalizácia dynamického rozsahu,
môžete nastaviť aj sami.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Program Auto].
3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámka
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie.
Vyhľadávanie
Menu
Register
55SK
AF/MF Select
Obsah
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne zaostrovanie.
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t požadovaný režim.
Zaostrenie sa vykoná automaticky.
(DMF)
Po automatickom zaostrovaní vykonajte jemné doladenie
zaostrenia manuálne (priame manuálne zaostrovanie).
(Manualfocus)
Zaostrovanie nastavujete manuálne. Otáčajte zaostrovacím
prstencom doprava alebo doľava tak, aby objekt získal
jasnejší vzhľad.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Autofocus)
Poznámka
z Efektívne používanie manuálneho zaostrovania
Register
Uzamknutie zaostrenia je vhodné, ak dokážete
predpokladať vzdialenosť objektu. Uzamknutie zaostrenia
vám umožňuje vopred uzamknúť nastavenie zaostrenia
pre vzdialenosť, ktorú musí objekt prekonať.
Vyhľadávanie
Menu
• Ak otáčate zaostrovací prstenec, keď je vybratá možnosť [Manualfocus] alebo možnosť [DMF],
záber sa automaticky zväčší, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať oblasť zaostrenia.
Zväčšeniu záberu môžete zabrániť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [MF
Assist] t [Off].
z Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
ukazuje na umiestnenie obrazového snímača*. Pri meraní presnej
vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte umiestnením vodorovnej čiary.
Vzdialenosť od kontaktného povrchu objektívu k obrazovému snímaču je približne
18 mm.
* Obrazový snímač je súčasťou fotoaparátu a funguje ako film.
• Ak sa objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania nasadeného objektívu,
zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a
fotoaparátom.
NEX-5/5C
NEX-3
18 mm
Dolná strana
Horná strana
56SK
Pokračovanie r
DMF (priame manuálne zaostrenie)
Obsah
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Vykonajte automatické zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
3 Čiastočne stlačte spúšť a otáčajte zaostrovací prstenec objektívu, kým
nedosiahnete zaostrenie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• [Autofocus Mode] je uzamknutá na hodnote [Single-shot AF].
Vyhľadávanie
Menu
Register
57SK
Autofocus Area
Obsah
Umožňuje vybrať oblasť zaostrenia. Túto funkciu použite, keď je problematické
dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t požadovaný režim.
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Fotoaparát použije výlučne oblasť
automatického zaostrenia v stredovej
oblasti.
(Flexible
Spot)
Register
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Vyhľadávanie
Menu
(Center)
Fotoaparát určí, ktorá z 25 oblastí
automatického zaostrenia sa použije
na zaostrenie.
Keď čiastočne stlačíte spúšť v režime
snímania záberov, okolo oblasti, na
ktorú je fotoaparát zaostrený, sa
zobrazí zelený rámček.
• Ak je aktívna funkcia Face
Detection, automatické
zaostrovanie pracuje tak, že sa
prioritne zaostruje na tváre.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Multi)
Umožňuje posúvať oblasť zaostrenia
tak, aby sa zaostrila na malý objekt
alebo úzku oblasť, pomocou hornej,
dolnej, pravej alebo ľavej časti
ovládacieho kolieska.
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Poznámky
• Ak je táto funkcia nastavená na inú hodnotu než [Multi], nemôžete používať funkciu [Face
Detection].
• [Multi] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– nahrávanie videozáznamu
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
58SK
Autofocus Mode
Obsah
Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu objektu.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Mode] t požadovaný režim.
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a zaostrenie
sa uzamkne. Túto možnosť použite, ak sa objekt
nepohybuje.
(Continuous
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude fotoaparát
ďalej upravovať zaostrenie. Túto možnosť použite, ak sa
objekt pohybuje.
AF)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Single-shot
AF)
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• [Single-shot AF] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Self-timer]
– [Remote Cdr.]
– [Scene Selection] okrem možnosti [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• [Continuous AF] je možnosť, ktorá je vybratá, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
[Sports Action] v rámci funkcie [Scene Selection].
• V režime [Continuous AF] sa nepoužívajú zvukové signály, keď je fotoaparát zaostrený na objekt.
59SK
Precision Dig. Zoom
Obsah
Keď je pripojený jeden zaostrovací objektív, môžete snímať statické zábery pri
približovaní strednej časti.
1 Pripojte zaostrovací objektív.
Priblíženie môžete vykonať až desaťkrát.
4 Ak chcete zastaviť približovanie, stlačte tlačidlo [Exit].
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Túto položku môžete použiť iba v prípade, ak je pripojený jeden zaostrovací objektív.
• Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] alebo [RAW & JPEG] v ponuke [Quality]
• Ak stlačíte tlačidlo MOVIE, keď sa používa funkcia [Precision Dig. Zoom], približovanie sa zruší,
obnoví sa normálna veľkosť záberu na obrazovke a spustí sa nahrávanie videozáznamu.
• S približovaním záberu prostredníctvom digitálneho spracovania sa kvalita záberu znižuje v
porovnaní s kvalitou, ktorú záber dosahoval pred použitím priblíženia.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Menu] t [Camera] t [Precision Dig. Zoom].
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte mieru priblíženia.
Register
60SK
Face Detection
Rámček funkcie Face Detection (biely)
(Off)
(Auto)
Funkcia Face Detection sa nepoužíva.
Vyberá tvár, na ktorú sa fotoaparát automaticky zaostrí.
Vyhľadávanie
Menu
1 [Menu] t [Camera] t [Face Detection] t požadovaný režim.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Rámček funkcie Face Detection (oranžový)
Keď fotoaparát zistí viacero objektov, určí hlavný objekt a nastaví
zaostrenie prioritne na tento objekt. Rámček funkcie Face Detection pre
hlavný objekt sa zmení na oranžový. Po čiastočnom stlačení spúšte sa
farba rámčeka, pre ktorý je nastavené zaostrenie, zmení na zelenú.
Obsah
Zisťuje tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície a vyváženia bielej farby. Môžete vybrať prioritnú tvár, na ktorú sa má
vykonať zaostrenie.
(Child Priority) Rozpozná detskú tvár a sníma s nastavením priority na
detskú tvár.
Register
(Adult Priority) Rozpozná tvár dospelej osoby a sníma s nastavením priority
na tvár dospelej osoby.
Poznámky
• Funkciu [Face Detection] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– nahrávanie videozáznamu
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom].
• Funkciu [Face Detection] môžete vybrať iba v prípade, ak je funkcia [Autofocus Area] nastavená
na hodnotu [Multi] a ak je funkcia [Metering Mode] tiež nastavená na hodnotu [Multi].
• Funkcia umožňuje zistiť až osem tvárí objektov.
• V závislosti od podmienok sa tváre detí a dospelých nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime [Smile Shutter] sa funkcia [Face Detection] automaticky nastaví na
hodnotu [Auto], a to aj v prípade, ak je nastavená na hodnotu [Off].
61SK
Smile Shutter
Obsah
Keď fotoaparát zistí úsmev, automaticky sa uvoľní spúšť.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t
[On].
2 Počkajte na zistenie úsmevu.
Indikátor funkcie
Smile Detection
Rámček funkcie
Face Detection
Poznámky
Register
• Funkciu [Smile Shutter] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom]
• Ak objekt nie je zaostrený, spúšť sa neuvoľní, a to ani v prípade, ak úroveň úsmevu prekročí bod
b. Ak chcete fotoaparátu uľahčiť zaostrovanie, upravte kompozíciu alebo jas.
• Snímanie s použitím funkcie Smile Shutter sa automaticky skončí po zaplnení pamäťovej karty.
• V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne.
• Dynamicky režim sa automaticky prepne do režimu [Single-shot Adv.] alebo do režimu [Remote
Cdr.].
Vyhľadávanie
Menu
3 Ak chcete ukončiť prácu v režime Smile
Shutter, postupne stlačte položky [Menu] t
[Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore,
fotoaparát sníma zábery automaticky.
Ak stlačíte spúšť počas snímania v režime Smile
Shutter, fotoaparát nasníma záber, a potom sa vráti
do režimu Smile Shutter.
z Tipy na účinnejšie zachytávanie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči.
Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď.
2 Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno
tak, ako je to len možné.
Majte oči zúžené.
3 Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa.
Úsmev sa jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby.
• Spúšť cvakne, keď sa zistí úsmev niektorej z osôb.
• Ak sa nezistí žiadny úsmev, nastavte funkciu [Smile Detection] v ponuke.
62SK
Smile Detection
Obsah
Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na rozpoznávanie úsmevov.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Detection] t požadovaný režim.
Rozpozná široký úsmev.
(Normal Smile)
Rozpozná normálny úsmev.
(Slight Smile)
Rozpozná aj ten najjemnejší úsmev.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Smile Detection] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
• V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Big Smile)
Register
63SK
Panorama Direction
Obsah
Nastavuje smer posúvania fotoaparátu pri snímaní záberov s použitím funkcie
Sweep Panorama.
1 [Menu] t [Camera] t [Panorama Direction] t požadovaný režim.
(Left)
(Up)
(Down)
Posúva fotoaparát v nastavenom smere.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Right)
Vyhľadávanie
Menu
Register
64SK
Shooting Tip List
Vyhľadávanie
Menu
Ak chcete posúvať zobrazený obsah nahor alebo nadol, otáčajte ovládacím kolieskom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2 Stláčajte ľavú alebo pravú stranu ovládacieho kolieska a vyhľadajte
požadovaný tip na snímanie.
Obsah
Umožňuje vám prehľadávať tipy pre snímanie vo fotoaparáte.
Túto položku použite, keď chcete zobraziť tipy pre snímanie, ktoré ste videli už
predtým.
Register
65SK
Image Size
Still
Pokyny na používanie
(L: 14M)
4592 × 3056 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3
a viac
(M: 7.4M)
3344 × 2224 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4
(S: 3.5M)
2288 × 1520 pixlov
Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect
Ratio] nastavená hodnota 16:9
4592 × 2576 pixlov
(M: 6.3M)
3344 × 1872 pixlov
(S: 2.9M)
2288 × 1280 pixlov
Pokyny na používanie
Na zobrazenie v televízore
podporujúcom formát HD
Register
(L: 12M)
Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L
Vyhľadávanie
Menu
Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect
Ratio] nastavená hodnota 3:2
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Image Size] t [Image Size] t požadovaný režim.
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru záberu, ktorý sa zaznamená pri
zaznamenaní záberu.
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým podrobnejšie sa záber bude reprodukovať pri
tlači vo veľkom formáte. Čím je veľkosť záberov menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Poznámky
• Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 môžu byť oba okraje orezané.
• Ak pomocou funkcie [Quality] vyberiete záber vo formáte RAW, veľkosť záberu zodpovedá
veľkosti L.
Panorama
Veľkosť záberu sa mení v závislosti od nastavenia funkcie [Panorama Direction].
(Standard)
Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti.
Zvislé: 2160 × 3872
Vodorovné: 8192 × 1856
(Wide)
Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti.
Zvislé: 2160 × 5536
Vodorovné: 12416 × 1856
Poznámka
• Pri tlači panoramatických záberov môžu byť oba okraje orezané.
66SK
Pokračovanie r
Movie
NEX-5/5C
(1920 × 1080)
Veľkosť záberu v
režime [MP4]
Pokyny na používanie
17 Mb/s
Sníma v najvyššej kvalite obrazu a
umožňuje zobrazovanie záberov v
televízore podporujúcom formát HD.
Priemerná
prenosová
rýchlosť
Pokyny na používanie
12 Mb/s
Sníma vo vysokej kvalite obrazu a
umožňuje zobrazovanie záberov v
televízore podporujúcom formát HD.
3 Mb/s
Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie
na web.
Priemerná
prenosová
rýchlosť
Pokyny na používanie
Sníma vo vysokej kvalite obrazu a
umožňuje zobrazovanie záberov v
televízore podporujúcom formát HD.
(1440 × 1080)
(VGA)
(640 × 480)
Vyhľadávanie
Menu
Priemerná
prenosová
rýchlosť
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Veľkosť záberu v
režime [AVCHD]
Obsah
Čím väčšia je veľkosť záberov, tým vyššia je kvalita obrazu.
NEX-3
1280 × 720 (Fine)
9 Mb/s
1280 × 720
(Standard)
6 Mb/s
VGA (640 × 480)
3 Mb/s
Register
Veľkosť záberu
Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie
na web.
Poznámka
• Výsledky zodpovedajú kvalite snímania záberov vzdialených predmetov, ak nie je pre
videozáznamy vybratá veľkosť záberov [VGA].
67SK
Aspect Ratio
Obsah
Nastavuje pomer strán statických záberov.
1 [Menu] t [Image Size] t [Aspect Ratio] t požadovaný režim.
Štandardný pomer strán. Vhodné pre tlač.
16:9
Na zobrazenie v televízore podporujúcom formát HD.
Poznámka
• Hodnotu [Aspect Ratio] nemôžete vybrať, ak používate režim [Sweep Panorama].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3:2
Vyhľadávanie
Menu
Register
68SK
Quality
Obsah
Umožňuje vybrať formát kompresie statických záberov.
1 [Menu] t [Image Size] t [Quality] t požadovaný režim.
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW). + JPEG
Naraz sa vytvorí záber vo formáte RAW a záber vo formáte
JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva súbory
záberu, súbor JPEG na prezeranie a súbor RAW na
upravovanie.
• Kvalita obrazu je napevno nastavená na hodnotu [Fine] a
veľkosť záberu je napevno nastavená na hodnotu [L].
FINE (Fine)
Formát súboru: JPEG
Záber sa pri nasnímaní skomprimuje do formátu JPEG.
Keďže pomer kompresie [Standard] je vyšší než pomer
[Fine], veľkosť súboru s kompresiou [Standard] je menšia
než v prípade kompresie [Fine]. To vám umožňuje
zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale
kvalita obrazu bude nižšia.
STD (Standard)
Register
RAW+J (RAW &
JPEG)
Vyhľadávanie
Menu
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW).
Tento formát vám neumožňuje vykonávať žiadne digitálne
spracovanie záberov. Tento formát vyberte, ak chcete
spracovať zábery v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu.
Veľkosť záberu sa nezobrazuje na LCD obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
RAW (RAW)
Poznámky
• Pri používaní režimu [Sweep Panorama] nemôžete vybrať kvalitu obrazu.
• Do snímok vo formáte RAW nemôžete pridávať značky registrácie DPOF (objednávky tlače).
• Funkciu [Auto HDR] nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG].
z Zábery vo formáte RAW
Súbor vo formáte RAW obsahuje nespracované údaje, ktoré ešte musia prejsť
ľubovoľným druhom digitálneho spracovania. Súbor vo formáte RAW sa líši od
bežnejšieho formátu súborov (ako je napríklad formát JPEG) v tom, že ide o
nespracovaný materiál, ktorý sa má spracovať na profesionálne účely.
Na otvorenie záberu vo formáte RAW, ktorý bol nasnímaný týmto fotoaparátom,
potrebujete softvér „Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať
záber vo formáte RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF a
znovu nastaviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
69SK
File Format (NEX-5/5C)
Obsah
Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu.
1 [Menu] t [Image Size] t [File Format] t požadovaný režim.
MP4
Tento formát súboru je vhodný pre odovzdávanie na web,
e-mailové prílohy alebo prehrávanie v počítačoch.
Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu sa
zaznamenajú vo formáte MPEG-4 s približne 30 snímkami
za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080
60i) alebo 25 snímkami za sekundu (zariadenia
kompatibilné so štandardom 1080 50i) v progresívnom
režime, so zvukom v kvalite AAC a vo formáte mp4.
Ak chcete skontrolovať, či je fotoaparát zariadením kompatibilným so štandardom
1080 60i alebo so štandardom 1080 50i, hľadajte nasledujúce značky na dolnej strane
fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i: 50i
Register
z Kontrola kompatibility so štandardmi 60i alebo 50i
Vyhľadávanie
Menu
Tento formát súboru je vhodný na prezeranie plynulých
videozáznamov v televízore podporujúcom formát HD.
Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu sa
zaznamenajú vo formáte AVCHD, s približne 60 snímkami
za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080
60i) alebo 50 snímkami za sekundu (zariadenia
kompatibilné so štandardom 1080 50i) v prekladanom
režime, so zvukom v kvalite Dolby Digital a vo formáte
AVCHD.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
AVCHD
z Prehrávanie videozáznamov v iných zariadeniach
V tomto fotoaparáte sa používa nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pre
formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré boli nahraté týmto fotoaparátom, nie je
možné prehrávať v nasledujúcich zariadeniach:
– iné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom High Profile;
– zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s formátom AVCHD.
V tomto fotoaparáte sa používa aj nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pre
formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré boli nahraté týmto fotoaparátom, preto nie je
možné prehrávať v iných zariadeniach, než sú zariadenia podporujúce formát
MPEG-4 AVC/H.264.
70SK
ISO
Obsah
Nastavuje citlivosť na svetlo.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [ISO] t požadované nastavenie.
(ISO AUTO)
Automaticky nastavuje citlivosť ISO.
Poznámky
expozície)
Register
z Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index
Vyhľadávanie
Menu
• [ISO AUTO] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
• Čím je toto číslo väčšie, tým vyššia je úroveň šumu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority] a položka [ISO] je nastavená na hodnotu [ISO AUTO], hodnota parametra ISO sa
automaticky nastavuje v rozsahu od ISO 200 do ISO 1600.
• Nastavenie [ISO AUTO] nie je k dispozícii v režime [Manual Exposure]. Ak zmeníte režim
expozície na režim [Manual Exposure] s nastavením [ISO AUTO], prepne sa na hodnotu 200.
Nastavte hodnotu položky ISO podľa podmienok snímania.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
200/400/800/1600/ Môžete nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky a obmedziť
3200/6400/12800
rozmazanie záberov na tmavých miestach alebo
pohybujúcich sa objektov zvýšením citlivosti ISO (vyberte
väčšie číslo).
Nastavenie položky ISO (rýchlosti) zodpovedá citlivosti na svetlo pre nahrávacie
médium, ktoré zahŕňa obrazový snímač prijímajúci svetlo. Aj keď je expozícia
rovnaká, zábery sa od seba líšia v závislosti od nastavenia položky ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Pri vysokej citlivosti ISO sa zábery budú zachytávať s
primeraným jasom aj pri nedostatočnej expozícii.
Zvýšenie citlivosti ISO však spôsobí zvýšenie šumu
záberov.
Nízka citlivosť ISO
Môžete nahrávať plynulé zábery. Kompenzácia nízkej
citlivosti ISO sa však vykoná spomalením rýchlosti
uzávierky. Mali by ste zohľadniť aj roztrasenie
fotoaparátu a pohyb objektov.
71SK
White Balance
Obsah
Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého osvetlenia.
Túto funkciu použite, ak odtieň farieb záberu nevyšiel podľa vášho očakávania alebo
ak chcete zmeniť odtieň farieb úmyselne, aby ste vyjadrili svoj fotografický zámer.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim.
AWB (Auto WB)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví
odtiene farieb.
(Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Upravuje vyváženie bielej farby v závislosti od
svetelného zdroja (teplota farieb). Dosahuje efekt
filtrov CC (kompenzácia farieb) pre fotografie.
(Custom)
Umožňuje používať nastavenie vyváženia bielej farby
podľa nastavenia [Custom Setup].
(Custom Setup) Uchováva základnú bielu farbu (vlastné vyváženie
bielej farby).
Register
(C.Temp./Filter)
Vyhľadávanie
Menu
Ak vyberiete možnosť vyhovujúcu konkrétnemu
svetelnému zdroju, odtiene farieb sa upravia podľa
daného svetelného zdroja (prednastavené vyváženie
bielej farby).
(Daylight)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ak chcete nastaviť vyváženie bielej farby tak, aby vyhovovalo konkrétnemu
svetelnému zdroju, pozrite si vysvetlenia jednotlivých režimov.
Poznámka
• [Auto WB] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
z Efekty podmienok osvetlenia
Zobrazená farba objektu je ovplyvnená podmienkami osvetlenia.
Odtiene farieb sa upravujú automaticky, ale odtiene farieb môžete upraviť aj
manuálne pomocou funkcie [White Balance].
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo Zamračené
Fluorescenčná Žiarovka
lampa
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Zelenkasté
Modravé
Červenkasté
72SK
Pokračovanie r
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim.
Obsah
Prednastavené vyváženie bielej farby
(
)
2 V prípade potreby: [Option] t upravte odtieň farby.
C.Temp./Filter
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 [Option] t požadovaná hodnota.
Čím je toto číslo vyššie, tým bude záber červenší, a čím je
toto číslo nižšie, tým bude záber modravejší. (Predvolené
nastavenie je 5500 K.)
Color Filter
Pri použití nastavenej teploty farieb ako štandardu môže
byť farba kompenzovaná na hodnotu G (zelená) alebo M
(purpurová). Čím je číslo väčšie, tým viac je farba
kompenzovaná. (Predvolené nastavenie je 0.)
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla oblasť
automatického zaostrenia v strede, a potom stlačte spúšť.
Register
Custom White Balance
Vyhľadávanie
Menu
Color Temp.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Úpravou smerom k značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou
smerom k značke – sa zmení na modrasté.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebný filter).
3 Ak chcete obnoviť nastavenie vlastného vyváženia bielej farby, [Menu]
t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Poznámka
• Ak sa pri stlačení spúšte používa blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa uloží so zohľadnením
svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím blesku.
73SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý nastavuje časť objektu, ktorá sa bude
merať na určenie expozície.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t požadovaný režim.
(Center)
Meria priemerný jas celej obrazovky a zároveň zdôrazňuje
stredovú oblasť obrazovky (meranie s ťažiskom uprostred).
(Spot)
Meria iba stredovú oblasť (bodové
meranie). Táto funkcia je užitočná,
keď ide o objekt v protisvetle alebo v
prípade výrazného kontrastu objektu s
pozadím.
Pozícia vlasových
krížov bodového
merania na objekte.
Vyhľadávanie
Menu
Meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení celej oblasti na
viacero menších oblastí a určuje správnu expozíciu celej
obrazovky (meranie viacerých vzoriek).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Multi)
Poznámky
Register
• Ak nastavíte režim [Metering Mode] na inú hodnotu než [Multi], nie je možné použiť funkciu
[Face Detection].
• [Multi] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– nahrávanie videozáznamu
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Precision Dig. Zoom]
– [Smile Shutter]
74SK
Flash Compensation
Výberom vyšších hodnôt (smerom k znaku +) sa zvyšuje intenzita blesku a zábery sú
jasnejšie. Výberom nižších hodnôt (smerom k znaku –) sa znižuje intenzita blesku a
zábery sú tmavšie.
Poznámky
• Pri snímaní portrétov v noci je dôležité vyvážiť jas osôb
s tmavým pozadím. Jas osôb v blízkosti fotoaparátu
môžete upraviť zmenou intenzity svetla blesku.
• Ak je objekt príliš vzdialený a príliš tmavý aj po úprave,
prejdite bližšie k objektu.
Register
z Tipy na úpravu jasu pri snímaní osôb
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Flash Compensation] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– keď nie je pripojený žiadny blesk
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku, efekt väčšej
intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného množstva svetla blesku, ktoré je k
dispozícii. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku nemusí byť viditeľný.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t požadovaná
hodnota.
Obsah
Nastavuje intenzitu svetla blesku v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku. Pri kompenzácii
expozície sa okrem intenzity svetla blesku mení aj rýchlosť uzávierky a clona.
75SK
DRO/Auto HDR
Obsah
Koriguje jas alebo kontrast.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t požadovaný režim.
(Off)
Funkcia [DRO/Auto HDR] sa nepoužíva.
(Auto HDR)
Nasníma tri zábery s rôznymi expozíciami, a potom prekryje
jasnú oblasť podexponovaného záberu a tmavú oblasť
preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou
gradáciou. Nahrá sa jeden záber so správnou expozíciou a
jeden prekrytý záber.
Opt.)
Poznámka
• Funkciu [DRO/Auto HDR] môžete vybrať iba v nasledujúcich režimoch:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
Vyhľadávanie
Menu
Rozdelením záberu na malé časti fotoaparát analyzuje
kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím a vytvorí
tak záber s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(D-Range
Register
D-Range Opt.
Koriguje jas záberu (DRO: optimalizácia dynamického rozsahu).
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 [Option] t požadovaná hodnota.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Automaticky koriguje jas.
Optimalizuje gradáciu nasnímaného záberu v každej oblasti
záberu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu Lv1 (slabá) a
Lv5 (silná).
Poznámky
• [Auto] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sports Action] v ponuke [Scene Selection]
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý. Vyberte vhodnú
úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v prípade rozšírenia niektorého z
efektov.
76SK
Pokračovanie r
Auto HDR
Obsah
Rozširuje rozsah (gradácie), aby ste mohli nahrávať od jasných oblastí po tmavé
so správnym jasom (automaticky vysoký dynamický rozsah). Nahrá sa jeden záber
so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto
Exposure Diff.)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
1,0 EV – 6,0 EV
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu objektu.
Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1,0 EV (slabá) až 6,0
EV (silná).
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Ďalšiu snímku nemôžete nasnímať skôr, ako sa skončí proces zachytávania po predchádzajúcom
snímaní.
• Túto funkciu nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG].
• Hodnotu [Auto HDR] nemôžete vybrať, ak používate režim [Smile Shutter]. Ak zapnete funkciu
[Smile Shutter] a je vybratá možnosť [Auto HDR], fotoaparát dočasne použije nastavenie DRO.
• Keďže sa spúšť uvoľní trikrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť nasledujúce skutočnosti:
– túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká;
– nemeňte kompozíciu.
• V závislosti od rozdielu jasu objektu a podmienok snímania sa vám nemusí vždy podariť
dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát príliš roztrasený alebo objekt rozmazaný, nemusí sa vám
podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak fotoaparát zistí, že došlo k takejto situácii, na
zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné,
nasnímajte svoju snímku ešte raz a zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Option] t požadovaná hodnota.
77SK
Creative Style
2 Keď chcete upraviť kontrast, sýtosť alebo ostrosť: [Option] t
požadované nastavenie.
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných záberov
farebných scén a objektov, ako sú napríklad kvetiny, jarná
zeleň, modrá obloha alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným odtieňom, ideálne na
snímanie portrétov.
(Landscape) Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Umožňuje lepšie vyniknúť aj vzdialenej
krajine.
(Black &
White)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
Možnosti (Contrast),
(Saturation) a
každú položku funkcie Creative Style.
(Sharpness) môžete upraviť pre
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Register
(Sunset)
Vyhľadávanie
Menu
(Standard)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Creative Style] t požadovaný režim.
Obsah
Umožňuje vám vybrať požadované spracovanie záberov.
Pri použití funkcie [Creative Style] môžete upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a
clonu) tak, ako sami chcete (na rozdiel od použitia funkcie [Scene Selection], kde
expozíciu nastavuje fotoaparát).
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámky
• Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť.
• Možnosť [Standard] je vybratá pri používaní nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
78SK
Delete
Obsah
Umožňuje vám vybrať nežiaduce zábery na odstránenie.
1 [Menu] t [Playback] t [Delete] t požadovaný režim.
Odstránia sa vybraté zábery. Stlačením stredu potvrďte
možnosti [Select] a [OK].
All in Folder
Odstráni všetky statické zábery v priečinku. Táto možnosť
sa zobrazuje iba počas prehrávania statických záberov.
All in Date Rng.
Odstráni všetky videozáznamy s týmto dátumom. Táto
možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania
videozáznamov.
z Odstránenie záberu
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Môžete vybrať až 100 záberov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Multiple Img.
Záber zobrazený na obrazovke je možné jednoduchšie odstrániť výberom možnosti
[Delete] (strana 31).
Register
79SK
Slide Show
Obsah
Automaticky prehráva zábery.
1 [Menu] t [Playback] t [Slide Show] t požadovaný režim t [OK].
Interval
3 Sec
Nastavuje interval zobrazovania záberov.
Zobrazuje sa iba pri prehrávaní statických záberov.
5 Sec
10 Sec
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Sec
30 Sec
All
AVCHD
Umožňuje vybrať typ videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Zobrazuje sa iba pri prehrávaní videozáznamov.
MP4
Vyhľadávanie
Menu
Movie Type
Repeat
Prehráva zábery v nepretržitej slučke.
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Poznámky
Register
On
Off
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť. Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte stred ovládacieho
kolieska.
• Statické zábery a videozáznamy nie je možné prehrávať súčasne. Vyberte iba jeden typ záznamov
pomocou funkcie [Still/Movie Select].
• Panoramatický záber sa zobrazuje v celom rozsahu záberu. Ak chcete posúvať panoramatickú
snímku, najprv zastavte prezentáciu stlačením stredu ovládacieho kolieska počas zobrazenia
príslušnej snímky a potom znova stlačte stred.
80SK
Still/Movie Select
Obsah
Umožňuje vybrať prehrávanie statických záberov alebo videozáznamov.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t požadovaný režim.
Zobrazí statický záber.
Movie
Zobrazí videozáznam.
Poznámka
• Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Still
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(statický
záber) alebo možnosť
(videozáznam).
Vyhľadávanie
Menu
videozáznamami
Register
81SK
Image Index
Obsah
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri.
1 [Menu] t [Playback] t [Image Index] t požadovaný režim.
Zobrazí šesť záberov.
12 Images
Zobrazí 12 záberov.
videozáznamami
Register
Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(statický
záber) alebo možnosť
(videozáznam).
Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na
rovnakej obrazovke registra.
Vyhľadávanie
Menu
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
6 Images
82SK
Select Folder
Obsah
Ak sú na pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky, pomocou tejto funkcie
môžete vybrať priečinok obsahujúci statický záber, ktorý chcete prehrať.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Still].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Menu] t [Playback] t [Select Folder] t
požadovaný priečinok.
Poznámka
Vyhľadávanie
Menu
• Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania videozáznamov.
Register
83SK
Select Date
Obsah
Videozáznamy sú uložené podľa dátumu. Táto funkcia vám umožňuje vybrať
dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select]
t [Movie].
Poznámka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Menu] t [Playback] t [Select Date] t
požadovaný dátum.
• Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania statických záberov.
Vyhľadávanie
Menu
Register
84SK
Rotate
Obsah
Otáča statický záber v protismere hodinových ručičiek. Túto funkciu môžete
použiť, ak chcete zobraziť vodorovne orientovaný záber v zvislej orientácii. Po
otočení sa záber prehráva v otočenej pozícii, a to aj v prípade, že ste vypli
napájanie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Playback] t [Rotate] t stlačte stred.
Poznámky
• Videozáznamy alebo chránené zábery nie je možné otáčať.
• Pomocou tejto funkcie nie je vždy možné otáčať zábery nasnímané inými fotoaparátmi.
• Pri zobrazovaní záberov v počítači sa informácie o otočení obrázka nemusia vždy prejaviť (závisí
to od použitého softvéru).
Vyhľadávanie
Menu
Záber sa otočí v protismere hodinových ručičiek. Záber sa otáča, keď stláčate stred
kolieska.
Register
85SK
Protect
Obsah
Chráni nahraté zábery pred náhodným vymazaním.
Pre registrované zábery sa zobrazuje značka .
1 [Menu] t [Playback] t [Protect] t požadovaný režim.
Priraďuje alebo ruší ochranu vybratých záberov. Stlačením
stredu potvrďte možnosti [Select] a [OK].
Cancel All Images
Ruší ochranu všetkých statických záberov.
Cancel All Movies
Ruší ochranu všetkých videozáznamov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Multiple Img.
Poznámka
Vyhľadávanie
Menu
• Ochranu môžete naraz nastaviť až pre 100 záberov.
Register
86SK
Enlarge Image
1 [Menu] t [Playback] t [
Obsah
Zaostrenie môžete skontrolovať zväčšením časti prehrávaného záberu.
Enlarge Image].
2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska.
4 Ak chcete zrušiť akciu, stlačte položku [Exit].
Poznámky
• Videozáznamy nie je možné zväčšiť.
• Počas prehrávania panoramatických záberov najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačením
zväčšite záber.
Rozsah zmeny mierky závisí od veľkosti záberu.
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×13
M
Približne ×1,1 – ×10
S
Približne ×1,1 – ×6,7
Register
Veľkosť záberu
Vyhľadávanie
Menu
z Rozsah zmeny mierky
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska
vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
87SK
Volume Settings
Obsah
Upravte hlasitosť zvuku videozáznamu na niektorú z ôsmich úrovní. Táto položka
sa zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov.
1 [Menu] t [Playback] t [Volume Settings] t požadovaná hodnota.
Pri stlačení dolnej časti ovládacieho kolieska počas prehrávania videozáznamov sa
zobrazí obrazovka [Volume Settings].
Hlasitosť môžete upravovať aj počas prehrávania zvuku.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
z Úprava hlasitosti počas prehrávania
Vyhľadávanie
Menu
Register
88SK
Specify Printing
DPOF Setup
Umožňuje vybrať zábery na objednávku tlače.
1 Stlačením stredu vyberte počet kópií. Ak chcete zrušiť
nastavenie formátu DPOF, stlačte a držte stred tlačidla,
kým sa značka DPOF nevypne.
2 Operáciu zopakujte pre všetky zábery, ktoré chcete
vytlačiť.
Cancel All
Vymaže všetky značky DPOF.
Date Imprint
On
Off
Nastavuje, či sa pri tlači záberov so značkami DPOF vytlačí
dátum.
Register
Poznámky
• Značku DPOF nemôžete pridať k videozáznamom.
• Značku DPOF môžete pridať až k 998 záberom.
• Registrácia DPOF sa po vytlačení nevymaže. Odporúča sa, aby ste ju vymazali po vytlačení
statických záberov.
Vyhľadávanie
Menu
Multiple Img.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Playback] t [Specify Printing] t požadované nastavenie.
Obsah
Môžete zadať, ktoré z nasnímaných statických záberov na pamäťovej karte chcete
neskôr vytlačiť, a koľko kópií týchto vybratých statických záberov chcete vytlačiť.
Pre zaregistrované fotografie sa zobrazí značka
(Objednávka tlače) (DPOF:
Digital Print Order Format).
89SK
AF Illuminator
Auto
Používa sa funkcia AF illuminator.
Off
Funkcia AF illuminator sa nepoužíva.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Funkciu AF illuminator nemôžete použiť, keď:
– funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Continuous AF];
– je v ponuke [Scene Selection] vybratá možnosť [Landscape], [Night View], [Hand-held
Twilight] alebo [Sports Action],
– je vybratá možnosť [Sweep Panorama].
– nahrávate videozáznamy;
– používate A-mount objektív s montážnym adaptérom.
• Keď používate funkciu AF illuminator, rám hľadáčika normálneho rozsahu automatického
zaostrovania je vypnutý a prerušovanou čiarou sa zobrazuje nový rám hľadáčika rozsahu
automatického zaostrovania. Automatické zaostrovanie zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa v blízkosti stredu rámu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [AF Illuminator] t požadované nastavenie.
Obsah
Funkcia AF Illuminator poskytuje svetlo, ktoré umožňuje jednoduchšie
zaostrenie na objekt v tmavšom prostredí.
Červené svetlo funkcie AF Illuminator umožňuje fotoaparátu jednoduchšie
zaostrovať čiastočným stlačením spúšte tak, že sa zaostrenie uzamkne.
90SK
Red Eye Reduction
Obsah
Pred snímaním dva alebo viackrát blikne blesk, aby sa redukoval efekt červených
očí pri použití blesku.
1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t požadované nastavenie.
Blesk vždy blikne, aby sa zredukoval efekt červených očí.
Off
Funkcia Red Eye Reduction sa nepoužíva.
Poznámky
z Čo je príčinou efektu červených očí?
V tmavom prostredí sú očné zreničky rozšírené. Svetlo blesku sa odrazí od vlásočníc
na zadnej strane sietnice, čo vyvoláva efekt červených očí.
Fotoaparát
Register
Oko
Vyhľadávanie
Menu
• Ak chcete použiť funkciu Red Eye Reduction, pripojte a vyklopte blesk.
• Funkciu [Red Eye Reduction] nemôžete používať s funkciou [Smile Shutter].
• Použitie funkcie Red Eye Reduction nemusí vždy viesť k dosiahnutiu požadovaného efektu.
Výsledok závisí od konkrétnych rozdielov a podmienok, ako je napríklad vzdialenosť od objektu
alebo od toho, či objekt neodvrátil pohľad pri bliknutí.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Sietnica
91SK
Auto Review
Obsah
Zaznamenaný záber môžete skontrolovať na LCD obrazovke hneď po jeho
nasnímaní. Dobu zobrazovania môžete zmeniť.
1 [Menu] t [Setup] t [Auto Review] t požadované nastavenie.
Záber sa zobrazí počas nastavenej doby.
5 Sec
2 Sec
Off
Záber sa nezobrazí.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
10 Sec
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Pri automatickej kontrole sa záber nezobrazí v zvislej polohe, a to ani v prípade, ak je funkcia
[Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto Rotate].
• Mriežka sa pri automatickej kontrole nezobrazí ani v prípade, ak je funkcia [Grid Line] pri
fotografovaní v režime [Sweep Panorama] nastavená na hodnotu [On].
Register
92SK
Grid Line
Obsah
Určuje, či sa zobrazí mriežka. Mriežka vám pomáha upraviť kompozíciu záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Grid Line] t požadované nastavenie.
Mriežka sa zobrazí.
Off
Mriežka sa nezobrazí.
z Kontrola rámu pre nahrávanie videozáznamov
Rám pre videozáznam
Vyhľadávanie
Menu
Rám zobrazený pri nastavení funkcie [Grid Line] na
hodnotu [On] informuje o tom, v akom rozsahu je
objekt zahrnutý do snímky. To vám umožňuje
upraviť kompozíciu priblížením k objektu alebo
vzdialením od neho.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Register
93SK
Histogram
Obsah
Určuje, či sa zobrazí histogram. Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom
zobrazuje počet pixlov s príslušným jasom na zábere.
1 [Menu] t [Setup] t [Histogram] t požadované nastavenie.
Histogram sa zobrazuje.
Off
Histogram sa nezobrazuje.
Poznámka
• Histogram nie je možné zobraziť v nasledujúcich režimoch:
– Nahrávanie videozáznamu
– [Sweep Panorama]
Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným
jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému
okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju.
Vyhľadávanie
Menu
z Čo je histogram?
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
A Počet pixelov
B Jas
Register
Tmavé
Svetlé
94SK
MF Assist
Obsah
Automaticky zväčšuje záber na obrazovke, aby sa uľahčilo manuálne
zaostrovanie. Táto možnosť je k dispozícii v režime [Manualfocus] alebo v režime
[DMF].
1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t [On].
Záber sa zväčší na 7-násobok. Záber môžete zväčšiť aj na 14-násobok.
On
Zväčšuje záber.
Off
Nezväčšuje záber.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Otáčaním zaostrovacieho prstenca upravte zaostrenie.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [MF Assist] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– nahrávanie videozáznamu
– [Precision Dig. Zoom]
• Keď je pripojený A-mount objektív s montážnym adaptérom (predáva sa samostatne), stlačením
položky [MF Assist] (softvérového tlačidla) môžete snímku zväčšiť.
Register
95SK
Color Space
Obsah
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované kombináciami
čísel alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb môžete meniť podľa potreby.
1 [Menu] t [Setup] t [Color Space] t požadované nastavenie.
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu.
Priestor farieb sRGB používajte pri bežnom snímaní,
napríklad keď plánujete zábery vytlačiť bez akýchkoľvek
úprav.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie farieb.
Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká časť objektu
sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou.
Názov súboru záberu začína znakmi „_DSC“.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu
farieb a priestor farieb DCF2.0. Použitie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich
nepodporujú, môže spôsobiť, že na vytlačených záberoch sa nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní záberov zaznamenaných s funkciou Adobe RGB vo fotoaparáte alebo v
zariadeniach nekompatibilných s priestorom farieb Adobe RGB sa zábery zobrazia s nízkou
sýtosťou.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
sRGB
Register
96SK
SteadyShot
Obsah
Určuje, či použijete funkciu objektívu SteadyShot.
1 [Menu] t [Setup] t [SteadyShot] t požadované nastavenie.
Použije sa funkcia SteadyShot.
Off
Funkcia SteadyShot sa nepoužije. Toto nastavenie sa
odporúča, keď používate statív.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• [On] je hodnota, ktorá je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
• Funkciu [SteadyShot] nemôžete použiť, keď je pripojený objektív E16 mm F2.8 alebo A-mount
objektív s montážnym adaptérom (predáva sa samostatne).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Register
97SK
Release w/oLens
Obsah
Nastavuje, či je možné uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív.
1 [Menu] t [Setup] t [Release w/oLens] t požadované nastavenie.
Uvoľňuje spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. Túto
možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad k
astronomickému teleskopu.
Disable
Uvoľňuje spúšť iba v prípade, ak je pripojený objektív.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Enable
Vyhľadávanie
Menu
Register
98SK
Long Exposure NR
Obsah
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac (snímanie s dlhou
expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký čas, na aký je otvorená
uzávierka. Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
1 [Menu] t [Setup] t [Long Exposure NR] t požadované nastavenie.
Aktivuje redukciu šumu na rovnaký čas, na aký je otvorená
aj uzávierka. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa
hlásenie a nemôžete nasnímať ďalšiu fotografiu. Výberom
tejto možnosti môžete uprednostniť kvalitu obrazu.
Off
Neaktivuje redukciu šumu. Výberom tejto možnosti môžete
uprednostniť načasovanie snímania.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Redukcia šumu neprebieha, keď sa používajú nasledujúce funkcie, a to ani v prípade, ak je
nastavená hodnota [On]:
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
• Funkciu [Long Exposure NR] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
99SK
High ISO NR
Obsah
Pri snímaní s vyššou citlivosťou ISO fotoaparát redukuje šum, ktorý je pri
nastaveniach vyššej citlivosti fotoaparátu výraznejší.
1 [Menu] t [Setup] t [High ISO NR] t požadované nastavenie.
Automaticky aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou
ISO.
Weak
Aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou ISO v
miernom rozsahu.
Poznámka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto
• Hodnotu [High ISO NR] nemôžete nastaviť, ak používate režim [Sweep Panorama].
Vyhľadávanie
Menu
Register
100SK
Movie Audio Rec
Obsah
Nastavuje, či sa počas nahrávania videozáznamov bude nahrávať zvuk.
1 [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t požadované nastavenie.
Nahráva zvuk (stereofónny).
Off
Nenahráva zvuk.
Poznámka
• Keď vyberiete možnosť [On], nahrávajú sa aj prevádzkové zvuky objektívu a fotoaparátu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Vyhľadávanie
Menu
Register
101SK
Beep
Obsah
Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s fotoaparátom.
1 [Menu] t [Setup] t [Beep] t požadované nastavenie.
Zvukové signály budú znieť iba v prípade zaostrenia na
objekt a počas odpočítavania samospúšte.
High
Zapína zvukové signály pri stláčaní ovládacieho kolieska
alebo softvérových tlačidiel.
Ak chcete znížiť hlasitosť, vyberte položku [Low].
Low
Off
Vypína zvukové signály.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
AF Sound
Vyhľadávanie
Menu
Register
102SK
Language
1 [Menu] t [Setup] t [
Obsah
Umožňuje vybrať jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky,
upozornenia a hlásenia.
Language] t požadovaný jazyk.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
103SK
Date/Time Setup
1 [Menu] t [Setup] t [Date/Time Setup].
Obsah
Umožňuje nastaviť iný dátum a čas.
2 Nastavte dátum, čas atď.
Umožňuje vybrať možnosť [ON] alebo možnosť [OFF].
Date Format
Umožňuje vybrať formát zobrazovania dátumu a času.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak použijete softvér „PMB“,
ktorý je k dispozícii na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), môžete zábery tlačiť alebo uložiť aj
s dátumom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Daylight Svg.
Register
104SK
Area Setting
Obsah
Umožňuje nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám umožňuje
nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu v zahraničí.
1 [Menu] t [Setup] t [Area Setting] t
požadované nastavenie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Stláčaním pravej alebo ľavej časti
ovládacieho kolieska vyberte oblasť.
Vyhľadávanie
Menu
Register
105SK
Help Guide Display
Obsah
Môžete vybrať, či sa počas manipulácie s fotoaparátom bude zobrazovať
Pomocník.
1 [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t požadované nastavenie.
Zobrazuje Pomocníka.
Off
Nezobrazuje Pomocníka. Je to vhodné, ak chcete rýchlo
vykonať nasledujúcu operáciu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Vyhľadávanie
Menu
Register
106SK
Power Save
Obsah
Môžete nastaviť časové intervaly na prepnutie fotoaparátu do režimu šetrenia
energie. Čiastočným stlačením tlačidla spúšte sa fotoaparát vráti do režimu
snímania.
1 [Menu] t [Setup] t [Power Save] t požadované nastavenie.
5 Min
Prepne do režimu šetrenia energie po uplynutí nastaveného
času.
10 Min
30 Min
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Ak je fotoaparát pripojený k televízoru alebo ak je dynamický režim nastavený na hodnotu
[Remote Cdr.], fotoaparát prejde do režimu šetrenia energie po 30 minútach bez ohľadu na toto
nastavenie.
• Ak fotoaparát nechcete dlhšiu dobu používať, vypnite ho.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Min
Register
107SK
LCD Brightness
Obsah
Jas LCD obrazovky sa automaticky upravuje podľa osvetlenia okolitého
prostredia pomocou snímača svetla (strana 13). Intenzitu jasu LCD obrazovky
môžete nastaviť manuálne.
1 [Menu] t [Setup] t [LCD Brightness] t požadované nastavenie.
Automaticky upravuje jas.
Manual
Umožňuje vám upraviť jas v rozsahu od –2 do +2.
Sunny Weather
Automaticky upravuje jas primeraný snímaniu v exteriéri.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Pri nastavení tejto funkciu na hodnotu [Auto] nezakrývajte snímač svetla rukou ani inými
predmetmi.
• Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne),
jas LCD obrazovky je vždy nastavený na hodnotu +2, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu
[Auto].
Register
108SK
Display Color
Obsah
Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Color] t požadované nastavenie.
Black
Blue
Pink
Nastavuje vybratú farbu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
White
Vyhľadávanie
Menu
Register
109SK
Wide Image
Obsah
Umožňuje vybrať metódu použitú na zobrazovanie širokouhlých záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Wide Image] t požadované nastavenie.
Zobrazuje širokouhlé zábery na celej
obrazovke.
Normal
Zobrazuje širokouhlé zábery a
prevádzkové informácie na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Full Screen
Vyhľadávanie
Menu
Register
110SK
Playback Display
Obsah
Umožňuje vybrať orientáciu pri prehrávaní statických záberov zaznamenaných s
orientáciou na výšku.
1 [Menu] t [Setup] t [Playback Display] t požadované nastavenie.
Zobrazuje zábery v orientácii na výšku.
Manual Rotate
Zobrazuje zábery v orientácii na šírku.
Poznámka
• Pri prehrávaní v televíznom prijímači alebo v počítači sa záber zobrazí s orientáciou na výšku, a to
aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual Rotate].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto Rotate
Vyhľadávanie
Menu
Register
111SK
CTRL FOR HDMI
On
Umožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového
ovládača televízneho prijímača.
Off
Neumožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového
ovládača televízneho prijímača.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Fotoaparát môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača tak, že pripojíte
svoj fotoaparát k televíznemu prijímaču, ktorý je kompatibilný so systémom „BRAVIA“ Sync.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t požadované nastavenie.
Obsah
Pri pripojení fotoaparátu k televíznemu prijímaču kompatibilnému so systémom
„BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne) môžete
prehrávať zábery vo vašom fotoaparáte po nasmerovaní diaľkového ovládača
televízneho prijímača na televízny prijímač. Pozri stranu 127, „BRAVIA“ Sync.
Register
112SK
USB Connection
Obsah
Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie USB.
1 [Menu] t [Setup] t [USB Connection] t požadované nastavenie.
Vytvára pripojenie veľkokapacitného ukladacieho
zariadenia medzi fotoaparátom, počítačom a ďalšími
zariadeniami USB.
PTP
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí Sprievodca
automatickým prehrávaním a statické zábery v priečinku
nahrávania fotoaparátu sa importujú (so systémom
Windows 7, Windows Vista, Windows XP alebo Mac OS X).
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Videozáznamy a zábery vo formáte RAW nemôžete importovať, ak je vybratá možnosť [PTP].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Mass Storage
Register
113SK
Cleaning Mode
1 [Menu] t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Obsah
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
Zobrazí sa hlásenie „After cleaning, turn camera off. Continue?“ (Po vyčistení vypnite
fotoaparát. Chcete pokračovať?).
Automaticky sa aktivuje protiprachová funkcia.
3 Vypnite fotoaparát.
4 Odpojte objektív.
5 Použite ofukovač na vyčistenie povrchu
obrazového snímača a okolitej oblasti.
Vyhľadávanie
Menu
6 Pripojte objektív.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Stlačte položku [OK].
Poznámky
Register
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce
ikony akumulátora). Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu AC-PW20
(predáva sa samostatne).
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie vodných kvapôčok vo
vnútri fotoaparátu.
• Nevkladajte špičku ofukovača do dutiny montážneho otvoru, aby sa ofukovač nedotkol
obrazového snímača.
• Fotoaparát držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
• Počas čistenia sa snažte predísť mechanickým nárazom do fotoaparátu.
114SK
Version
Obsah
Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
1 [Menu] t [Setup] t [Version].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri
zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitý akumulátor
alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
Vyhľadávanie
Menu
Register
115SK
Demo Mode
On
Ukážkový videozáznam sa automaticky spúšťa, keď sa
fotoaparát nepoužíva dlhšie ako jednu minútu.
Off
Ukážkový videozáznam sa neprehráva.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Demo Mode] t požadované nastavenie.
Obsah
Funkcia [Demo Mode] umožňuje automatické zobrazovanie videozáznamov
nahratých na pamäťovú kartu (ako ukážky), keď sa s fotoaparátom určitý čas
nevykonáva žiadna akcia.
Bežne vyberte možnosť [Off].
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Ak na pamäťovej karte nie je nahratý žiadny videozáznam, ukážka sa vo fotoaparáte nespustí, a
to ani v prípade, ak je vybratá možnosť [On].
• Ak je vybratá možnosť [On], fotoaparát sa neprepne do režimu úspory energie.
Register
116SK
Reset Default
Obsah
Nastavuje predvolené nastavenia.
Ak aktivujete funkciu [Reset Default], zábery sa zachovajú.
1 [Menu] t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
• Počas resetovania nevypínajte fotoaparát.
• Nastavenia funkcií [Date/Time Setup] a [Area Setting] sa neresetujú.
Vyhľadávanie
Menu
Register
117SK
Format
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje vrátane chránených záberov.
• Počas formátovania sa rozsvieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor
svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v počítači, pamäťová karta
sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať použiť vo fotoaparáte.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Format] t [OK].
Obsah
Formátuje pamäťovú kartu. Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto
fotoaparátom sa odporúča pomocou fotoaparátu naformátovať pamäťovú kartu,
aby sa ešte pred snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty.
Pripomíname, že formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej
karte a ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača.
Register
118SK
File Number
Obsah
Umožňuje vybrať spôsob priraďovania čísel súborov k záberom.
1 [Menu] t [Setup] t [File Number] t požadované nastavenie.
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od
hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch: Ak priečinok
pre ukladanie záberov obsahuje určitý súbor, novému
súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, ako je
posledné priradené číslo súboru.
• pri zmene formátu priečinka;
• pri odstránení všetkých záberov z priečinka;
• pri výmene pamäťovej karty;
• pri formátovaní pamäťovej karty.
Vyhľadávanie
Menu
Fotoaparát nenuluje čísla a priraďuje ich k súborom podľa
poradia dovtedy, kým poradové číslo nedosiahne hodnotu
„9999“.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Series
Register
119SK
Folder Name
Obsah
Nasnímané statické zábery sa ukladajú do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí
v priečinku DCIM pamäťovej karty. Formát názvu tohto priečinka je možné
zmeniť.
1 [Menu] t [Setup] t [Folder Name] t požadované nastavenie.
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + R
(posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10000405 (názov priečinka: 100, dátum: 04/05/2010)
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Formát názvu priečinka pre videozáznamy vo formáte MP4 je fixný: „číslo priečinka + (ANV01)“
(NEX-5/5C) alebo „číslo priečinka + MNV01“ (NEX-3). Tento názov nie je možné zmeniť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Standard Form
Register
120SK
Select Shoot. Folder
Obsah
Ak je vybratý priečinok so štandardným formátom názvu a existujú dva alebo
viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na ukladanie
statických záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t požadovaný priečinok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
• Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať.
• Súbory videozáznamov (MP4) sa nahrávajú do priečinka pre videozáznamy, ktorý má rovnaké
číslo ako vybratý priečinok pre statické zábery.
Vyhľadávanie
Menu
Register
121SK
New Folder
Obsah
Vytvorí na pamäťovej karte priečinok na ukladanie nasnímaných záberov.
Zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte iný priečinok
alebo nevyberiete iný priečinok na ukladanie.
1 [Menu] t [Setup] t [New Folder] t [OK].
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Priečinky pre statické zábery a videozáznamy s rovnakým číslom sa vytvoria súčasne.
• Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením, a potom
snímate zábery, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
• V priečinkoch s rovnakým číslom pre statické zábery aj pre videozáznamy je celkove možné
uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno väčším než je najvyššie aktuálne používané
číslo.
Register
122SK
Recover Image DB
Zobrazí sa obrazovka funkcie [Recover Image DB] a fotoaparát opraví súbor.
Počkajte, kým sa dokončí oprava.
Poznámka
• Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas opravy môže
spôsobiť poškodenie údajov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Obsah
Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré
boli spôsobené spracovaním videozáznamov v počítači, videozáznamy na
pamäťovej karte sa nebudú prehrávať v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát
opraví súbor.
Vyhľadávanie
Menu
Register
123SK
Display Card Space
Obsah
Zobrazuje zostávajúci čas, ktorý je k dispozícii na nahrávanie videozáznamov na
pamäťovú kartu. Zobrazuje sa aj počet statických záberov, ktoré je ešte možné
zaznamenať.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Card Space] t [OK].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
124SK
Upload Settings
Zapína funkciu odovzdávania. Ikona na obrazovke sa mení
podľa stavu komunikácie fotoaparátu.
Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú.
Pripája sa.
Pohotovostný režim odovzdávania.
Prebieha odovzdávanie.
Chyba
Off
Vypína funkciu odovzdávania.
Poznámky
Prenos záberov pomocou karty Eye-Fi
Register
• Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli zakúpené.
Používajte karty Eye-Fi v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v ktorých ste kartu zakúpili.
• Kartu Eye-Fi, ktorá je vložená do fotoaparátu, nepoužívajte v lietadle. Ak je vo fotoaparáte
vložená karta Eye-Fi, nastavte funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia
[Upload Settings] nastavená na hodnotu [Off], na obrazovke sa zobrazuje znak
.
Vyhľadávanie
Menu
On
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Upload Settings] t požadované nastavenie.
Obsah
Nastavuje, či sa bude používať funkcia odovzdávania pri používaní karty Eye-Fi
(je komerčne dostupná). Táto položka sa zobrazuje iba v prípade, ak je vo
fotoaparáte vložená karta Eye-Fi.
Tato funkcia nie je sučasťou modelov NEX-5C.
1 Nastavte svoju sieť Wi-Fi alebo cieľ na karte Eye-Fi.
Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
2 Vložte nastavenú kartu Eye-Fi do fotoaparátu a snímajte statické zábery.
Zábery sa prostredníctvom siete Wi-Fi automaticky prenesú do počítača.
Poznámky
• Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty skopírujte
inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte, do počítača.
• Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v
príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
• Funkcia šetrenia energie fotoaparátu počas prenosu záberov nepracuje.
• Ak sa zobrazuje
(chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte alebo vypnite a znova
zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí znak
, karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená.
• Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými komunikačnými
zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
• Nemôžete odovzdávať videozáznamy.
125SK
Pripojenie k inému zariadeniu
Obsah
Zobrazovanie záberov v
televíznom prijímači
1 Vypnite fotoaparát aj televízor.
2 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou
kábla HDMI (predáva sa samostatne).
1 Do konektora
HDMI
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ak chcete zábery, ktoré sú zaznamenané vo fotoaparáte, prezerať na televíznej
obrazovke, potrebujete kábel HDMI (predáva sa samostatne) a televízor HD TV
s konektorom HDMI. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa
dodáva s televízorom.
3 Zapnite televízor a prepnite vstup.
Kábel HDMI
Vyhľadávanie
Menu
4 Zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na
obrazovke televízora.
Pomocou ovládacieho kolieska vyberte požadovaný
záber.
2 Do konektora
HDMI
Register
Poznámky
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
• Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču.
• Ak nahrávate videozáznam, keď je fotoaparát pripojený k televíznemu prijímaču pomocou kábla
HDMI, nahrávanie sa po chvíli automaticky zastaví, aby sa ochránili zariadenia.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na fotoaparáte. Mohli by ste tak
spôsobiť poruchu.
z Technológia „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom Sony PhotoTV HD pomocou
kábla HDMI (predáva sa samostatne) si môžete vychutnať úplne nový svet fotografií
v kvalite, ktorá vám vyrazí dych.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické vyjadrenie jemných
štruktúr a farieb. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízneho
prijímača.
126SK
Pokračovanie r
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo SYNC Menu.
3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora.
Položka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Pripojte televízny prijímač, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync,
k fotoaparátu.
Obsah
Po pripojení fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa samostatne) k
televíznemu prijímaču, ktorý podporuje technológiu BRAVIA Sync, môžete na
ovládanie fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
Operácia
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
Still/Movie Select
Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na
prehrávanie.
Image Index
Prepne na obrazovku registra záberov.
Select Folder
Umožňuje vybrať priečinok so zábermi, ktoré sa majú
prehrávať.
Select Date
Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú
prehrávať.
Delete
Odstraňuje záber.
Register
Automaticky prehráva zábery.
Play 1 Image
Vyhľadávanie
Menu
Slide Show
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla
HDMI.
• Operácie dostupné prostredníctvom ponuky SYNC Menu sú k dispozícii iba pri použití
televízorov podporujúcich technológiu „BRAVIA“ Sync. Operácie ponuky SYNC Menu sa líšia
v závislosti od pripojeného televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
televízneho prijímača.
• Ak fotoaparát, ktorý je pripojený prostredníctvom kábla HDMI k televízoru iného výrobcu,
reaguje na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora vykonávaním nežiaducich operácií,
postupne stlačte položky [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
127SK
Používanie počítača
Odporúčané počítačové prostredie (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
„PMB“
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší
(NEX-5/5C: na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov
vo formáte HD: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší,
alebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší
NEX-3: na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov: Intel
Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2
Duo 1,20 GHz alebo výkonnejší)
Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo úpravu
videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo väčšia)
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac
„Image Data
Converter SR Ver.3“
„Image Data Lightbox
SR“
Register
Operačný systém
(predinštalovaný)
Vyhľadávanie
Menu
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom
pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Obsah
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce aplikácie,
ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery nasnímané fotoaparátom.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
Procesor/pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB
alebo väčšia
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
*1 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. Na používanie funkcie na
vytváranie diskov je potrebné rozhranie Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0
alebo novšia.
2
* Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
128SK
Pokračovanie r
Odporúčané počítačové prostredie (Macintosh)
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
„Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter SR Ver.3“
„Image Data Lightbox
SR“
Procesor: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon 1,0
GHz alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/Core Duo/Core
2 Duo alebo výkonnejší
Pamäť:odporúča sa kapacita 1 GB alebo vyššia.
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami alebo v prípade, ak sú
tieto operačné systémy inováciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viaceré zariadenia USB, v závislosti od
typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z pripojených zariadení vrátane tohto
fotoaparátu nebude pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so štandardom Hi-Speed USB
(kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so
štandardom USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po obnovení aktivity
systému po prechode z režimu odstavenia alebo z režimu spánku.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Operačný systém
(predinštalovaný)
Obsah
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom
pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
129SK
Používanie softvéru
Obsah
Inštalácia softvéru (Windows)
Prihláste sa ako správca.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť spustenia súboru
„Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Inštalovať].
• Po zobrazení príslušných pokynov na obrazovke počas tejto procedúry pripojte fotoaparát k
počítaču (strana 133).
• Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača, reštartujte počítač podľa
pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať ovládacie prvky
DirectX.
Vyhľadávanie
Menu
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“ a „PMB“ a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM z počítača.
Register
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia ikony odkazov na
tento softvér.
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
Poznámky
• Ak softvér PMB už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru PMB je
nižšia než verzia softvéru PMB na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalujte aj softvér
PMB z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
• Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je možné,
že niektoré funkcie tohto softvéru „PMB“ sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“
z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB
Launcher“ a „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou programu „PMB
Launcher“. Ak chcete spustiť aplikáciu „PMB Launcher“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu na
program „PMB Launcher“ na obrazovke počítača.
130SK
Pokračovanie r
Inštalácia softvéru (Macintosh)
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
Obsah
Prihláste sa ako správca.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] na ikonu pevného
disku.
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Register
z Používanie programu „Image Data Converter SR“
Vyhľadávanie
Menu
Program Image Data Converter SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako
aj ďalšie akcie:
• upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena ostrosti;
• upravovať zábery s vyvážením bielej farby, zmenou expozície, kreatívnym
štýlom atď.;
• ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte súborov.
Pozrite si Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite]
t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
„Image Data Converter SR“ - stránka technickej podpory (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
131SK
Pokračovanie r
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Pozrite si Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite]
t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Vyhľadávanie
Menu
„Image Data Lightbox SR“ - stránka technickej podpory (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
z Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Obsah
Program „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako
aj ďalšie akcie:
• zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte JPEG
nasnímané týmto fotoaparátom;
• priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály;
• nastaviť farebné označenia;
• zobraziť záber v programe „Image Data Converter SR“ a vykonávať v ňom úpravy.
Používanie programu „PMB“
Register
Program „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie:
• nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na monitore počítača;
• usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu nasnímania;
• retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať statické zábery
ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum nasnímania atď.,
• tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom,
• vytvárať disky Blu-ray, disky vo formáte AVCHD alebo disky DVD z
videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača. (pri
prvom vytváraní disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné pripojenie
prostredia na Internet). (len modely NEX-5/5C)
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
z Používanie programu „PMB“
Pozrite si Pomocníka „PMB Help“
Dvakrát kliknite na odkaz
(PMB Help) na pracovnej ploche. Môžete tiež
postupne kliknúť na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
„PMB“ - stránka technickej podpory (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
132SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Kábel USB (je
súčasťou dodávky)
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
Import záberov do počítača (Windows)
„PMB“ vám umožňuje jednoducho importovať zábery.
Podrobné informácie o funkciách programu „PMB“ nájdete v Pomocníkovi
„PMB Help“.
Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom zobrazí
okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne kliknite na položky [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo na položku [MP_ROOT] t
skopírujte požadované zábery do počítača.
Register
Import záberov do počítača bez použitia programu „PMB“
Vyhľadávanie
Menu
Pri prvom vytvorení pripojenia prostredníctvom
2 Do konektora USB
konektora USB sa v počítači automaticky spustí
program na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľu počkajte.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Zapnite počítač, a potom stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
1 Do konektora USB v
počítači
Obsah
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý
akumulátor alebo zapojte fotoaparát do
elektrickej zásuvky prostredníctvom
adaptéra striedavého prúdu AC-PW20
(predáva sa samostatne).
Poznámky
• Pri operáciách, ako je napríklad import videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača, použite
program „PMB“ (iba v prípade modelu NEX-5/5C).
• Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, pri manipulácii s priečinkami alebo videozáznamami vo
formáte AVCHD z pripojeného počítača sa môže stať, že zábery budú poškodené alebo ich
nebude možné prehrávať. Videozáznamy vo formáte AVCHD na pamäťovej karte neodstraňujte
ani nekopírujte z počítača. Spoločnosť Sony nie je možné považovať za zodpovednú za následky
vykonávania týchto operácií z počítača (iba v prípade modelu NEX-5/5C).
Import záberov do počítača (Macintosh)
1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novo
rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok obsahujúci zábery,
ktoré chcete importovať.
2 Presuňte súbory záberov myšou na ikonu pevného disku.
Súbory záberov sa skopírujú na pevný disk.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný súbor záberu v
priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Záber sa zobrazí.
133SK
Pokračovanie r
Odstránenie pripojenia USB
Obsah
Kroky 1 až 3, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred:
• odpojením kábla USB;
• vybratím pamäťovej karty;
• vypnutím fotoaparátu.
2 Postupne kliknite na položky
Storage Device) t [Stop].
Windows Vista
(USB Mass
3 V okne potvrdenia potvrďte vykonanie akcie
so zariadením, a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Windows XP
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Dvakrát kliknite na ikonu na vykonanie
odpojenia na paneli úloh.
Ikona na vykonanie odpojenia
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Pred odpojením fotoaparátu od počítača Macintosh myšou presuňte ikonu pamäťovej karty alebo
ikonu jednotky do Koša.
Register
134SK
Obsah
Vytvorenie disku s
videozáznamom (NEX-5/5C)
Môžete vytvoriť disk obsahujúci videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré sú
nahraté vo fotoaparáte.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Výber metódy na vytvorenie disku
Vyberte metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu prehrávaču diskov.
Podrobnosti o vytváraní diskov pomocou programu „PMB“ nájdete v
Pomocníkovi „PMB Help“.
Ak chcete importovať videozáznamy, pozrite si stranu 133.
Vytvorte disk Blu-ray s
videozáznamami a fotografiami
importovanými do počítača
pomocou programu „PMB“.
Typ disku
Zariadenia na prehrávanie médií vo
formáte AVCHD
(Sony prehrávač diskov Blu-ray,
konzola PlayStation®3 atď.)
Vytvorte disk s videozáznamami a
fotografiami vo formáte AVCHD,
ktoré boli importované do počítača,
pomocou programu „PMB“.
Vytvorenie disku s údajmi vo
formáte AVCHD s iným
zapisovačom diskov DVD než je
zapisovač DVDirect Express.
Zariadenia na prehrávanie
obyčajných diskov DVD
(prehrávač diskov DVD, počítač s
mechanikou na prehrávanie diskov
DVD atď.)
Register
Metóda
Zariadenia na prehrávanie diskov
Blu-ray
(prehrávač diskov Blu-ray, konzola
PlayStation®3 atď.)
Vyhľadávanie
Menu
Prehrávač
Vytvorte disk v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) s
videozáznamami a fotografiami
importovanými do počítača
pomocou programu „PMB“.
Poznámky
• Ak používate zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), údaje môžete prenášať po
vložení pamäťovej karty do otvoru pre pamäťovú kartu na zapisovači diskov DVD alebo po
pripojení fotoaparátu k zapisovaču diskov DVD pomocou kábla USB.
• Keď použijete zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), skontrolujte, či používate
najnovšiu verziu firmvéru zapisovača diskov DVD.
135SK
Pokračovanie r
Disky Blu-ray vám umožňujú nahrávať videozáznamy v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) a s väčšou dĺžkou, než ako je to pri
nahrávaní na disky DVD.
zariadeniach na prehrávanie médií vo formáte AVCHD, ako je napríklad
prehrávač diskov Sony Blu-ray a konzola PlayStation®3. Tento disk
nemôžete prehrávať na obyčajných prehrávačoch diskov DVD.
Vyhľadávanie
Menu
Videozáznam v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) môže
byť po skonvertovaní z videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) nahratý na disky DVD, ako sú disky DVD-R. Takto
je možné vytvoriť disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné
nahrať na médiá DVD, ako sú napríklad disky DVD-R. Vytvorí sa disk
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
• Disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete prehrať na
Obsah
z Charakteristiky jednotlivých typov diskov
z Disky, ktoré sa môžu používať s programom „PMB“
Typ disku
Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/
DVD+R DL
Neprepisovateľný
DVD-RW/DVD+RW
Prepisovateľný
Register
S programom „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov.
Informácie o disku Blu-ray nájdete na strane 137.
• Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave tak, aby ste vždy používali
najnovšiu verziu systémového softvéru pre konzolu PlayStation®3.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.
136SK
Pokračovanie r
Vytvorenie disku s formátom AVCHD
Obsah
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača
pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk s formátom AVCHD v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
1 Zapnite počítač a vložte prázdny disk do jednotky DVD.
3 Vyberte videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré chcete zapísať na disk.
4 Kliknutím na položku
(Disc Creation) vyberte položku [Create
AVCHD Format Discs (HD)].
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Spustite program „PMB“.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Súbory statických záberov a videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk s
formátom AVCHD.
• Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
z Prehrávanie disku s formátom AVCHD v počítači
Register
Disky s formátom AVCHD môžete prehrávať pomocou prehrávača „Player for
AVCHD“, ktorý sa inštaluje spolu s programom „PMB“.
Ak chcete spustiť softvér, postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Podrobné postupy nájdete v Pomocníkovi (Help) pre prehrávač „Player for
AVCHD“.
• V závislosti od prostredia v počítači sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú prehrávať
plynulo.
Vytvorenie disku Blu-ray
Môžete vytvoriť disk Blu-ray obsahujúci videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré sa predtým importovali do počítača. Váš počítač musí podporovať
vytváranie diskov Blu-ray.
Na vytváranie diskov Blu-ray sa môžu používať médiá BD-R (neprepisovateľné) a
BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku už nemôžete pridávať ďalší obsah na
žiadny typ disku.
Kliknite na položku [BD Add-on Software] na inštalačnej obrazovke programu
„PMB“ a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na obrazovke.
Pri inštalácii doplnku [BD Add-on Software] pripojte svoj počítač k Internetu.
Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“.
137SK
Pokračovanie r
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača
pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).
• Zavrite všetky ostatné programy okrem programu „PMB“.
2 Spustite program „PMB“.
3 Vyberte videozáznamy, ktoré chcete zapísať na disk.
4 Kliknite na položku
(Disc Creation) a vyberte položku [Create DVDVideo Format Discs (STD)].
Poznámky
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Súbory videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk.
• Vytvorenie disku bude trvať dlhšie, pretože videozáznamy vo formáte AVCHD sa konvertujú na
videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
• Pri prvom vytváraní disku DVD-Video (STD) je potrebné pracovať v prostredí s pripojením na
Internet.
Vyhľadávanie
Menu
5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Zapnite počítač a vložte prázdny disk do jednotky DVD.
Obsah
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD)
Register
138SK
Tlač statických záberov
Vyhľadávanie
Menu
Register
Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť.
Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môžu byť oba okraje orezané.
V závislosti od tlačiarne sa môže stať, že panoramatické zábery nebude možné vytlačiť.
Pri tlači vo fotozberni zvážte nasledujúce skutočnosti.
– Vo fotozberni poskytujúcej tlačové služby sa informujte, aké typy pamäťových kariet dokáže
spracovať.
– Niekedy môže byť potrebné použiť adaptér pamäťovej karty (predáva sa samostatne). Poraďte
sa o tom vo fotozberni.
– Pred doručením záberov do fotozberne vždy skopírujte (zálohujte) svoje údaje na disk.
– Počet výtlačkov nie je možné nastaviť.
– Ak chcete pridať dátumy na zábery, poraďte sa vo fotozberni.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
•
•
•
•
Obsah
Na vytlačenie statických záberov môžete použiť nasledujúce metódy.
• Priama tlač pomocou tlačiarne podporujúcej typ vašej pamäťovej karty
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s
tlačiarňou.
• Tlač pomocou počítača
Zábery môžete pomocou dodaného softvéru „PMB“ importovať do počítača, a
potom ich z neho vytlačiť. Na záber môžete vložiť dátum a vytlačiť ho aj s
dátumom. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“.
• Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu, ktorá obsahuje zábery nasnímané fotoaparátom, môžete
odniesť do fotozberne. Ak fotozberňa podporuje služby tlače fotografií, ktoré sú
v súlade so štandardom DPOF, v režime prehrávania môžete vopred označiť
požadované zábery značkou
(Objednávka tlače), aby ste ich nemuseli znova
vyberať pri objednávaní tlače vo fotozberni.
139SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Obsah
Ak budete mať problémy s fotoaparátom, skúste použiť nasledujúce riešenia.
1 Skontrolujte položky na stranách 140 až 145.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
fotoaparát.
3 Obnovte pôvodné nastavenia (strana 117).
Vyhľadávanie
Menu
4 Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti
Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku akumulátora.
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50.
Register
Akumulátor nie je možné vložiť.
Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje dostatočná
kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja príliš rýchlo.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom
prostredí.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Keď je fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci, na displeji fotoaparátu sa zobrazí výstražné
hlásenie a fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zaistila jeho ochrana.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete
zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne
stlačte tlačidlo spúšte (strana 107).
140SK
Pokračovanie r
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Snímanie záberov
Obsah
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50.
• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať.
• Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15-sekundových intervaloch) a
pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a
znova ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s
akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že nabíjanie je
pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie
akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt,
nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti.
• Nabíjajte akumulátor pri prijateľných teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
Po zapnutí napájania sa na LCD obrazovke nič nezobrazuje.
Spúšť sa neuvoľní.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (strana 99, 100). Toto nie je príznakom poruchy.
• Snímate v režime RAW (strana 69). Keďže údajový súbor vo formáte RAW je veľký, snímanie
v režime RAW môže chvíľu trvať.
• Funkcia Auto HDR spracováva záber (strana 77).
Register
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený do
uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte.
• Počas nabíjania blesku nie je možné nahrávať zábery.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív.
Vyhľadávanie
Menu
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete
zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne
stlačte tlačidlo spúšte (strana 107).
Záber nie je zaostrený.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte funkciu [AF/MF Select] na hodnotu
[Autofocus] (strana 56).
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie. Použite funkciu [Flexible Spot] (strana 58) alebo
manuálne zaostrovanie (strana 56).
Blesk nie je funkčný.
• Vyklopte blesk.
• Blesk nie je správne nasadený. Znova nasaďte blesk.
• Blesk nie je možné používať s nasledujúcimi režimami nahrávania:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [Night View] a [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– nahrávanie videozáznamu
141SK
Pokračovanie r
• Na zábere sa zobrazujú čiastočky nachádzajúce sa vo vzduchu (prach, peľ), od ktorých sa
odrazilo svetlo blesku. Toto nie je príznakom poruchy.
Obsah
Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa zobrazujú rozptýlené okrúhle
biele body.
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt mimo dosahu blesku (vo väčšej vzdialenosti, než je vzdialenosť osvetlená
bleskom), zábery budú tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení
citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku.
• Nastavte správny dátum a čas (strana 104).
• Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Nastavte skutočnú
oblasť výberom položiek [Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony alebo rýchlosti uzávierky.
Vyhľadávanie
Menu
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal viackrát za
sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu
fotoaparátu.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu fotoaparátu. Znovu upravte
nastavenie.
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo
svetla. Pri použití objektívu s transfokátorom pripojte tienidlo objektívu.
Register
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať znovu. V
závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo
čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavenie
okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu Red Eye Reduction (strana 91).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci dosahu blesku.
Na LCD obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je príznakom poruchy. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú.
Záber je rozmazaný.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy
fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (strana 34). Rozmazanie je možné účinne
znížiť aj výberom možnosti [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] (strana 46) a
pomocou funkcie [Anti Motion Blur] (strana 48).
142SK
Pokračovanie r
Na LCD obrazovke bliká hodnota expozície.
Obsah
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu.
Prezeranie záberov
Záznamy sa nedajú prehrávať.
Odstraňovanie alebo úprava záberov
• Zrušte ochranu záberu (strana 86).
Záber bol omylom odstránený.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť zábery, ktoré nechcete
odstrániť (strana 86).
Vyhľadávanie
Menu
Záber nie je možné odstrániť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.
• Ak bol súbor záberu spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného
modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB (strana 134).
• Použite softvér PMB na prehrávanie záberov uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu.
Nie je možné pridať značku DPOF.
Register
• Značky DPOF nemôžete pridať na zábery vo formáte RAW.
Počítače
Neviem, či operačný systém počítača je kompatibilný s fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Odporučane počitačove prostredie“ (strana 128).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak akumulátor nie je dostatočne nabitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite adaptér
striedavého prúdu (predáva sa samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) na pripojenie.
• Odpojte kábel USB a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte funkciu [USB Connection] na hodnotu [Mass Storage] (strana 113).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia.
Zábery nie je možné kopírovať.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (strana 133).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém.
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali v počítači, zábery nemusí byť
možné skopírovať do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte.
Zábery nie je možné prehrávať v počítači.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
143SK
Pokračovanie r
Pri prehrávaní videozáznamu v počítači je obraz a zvuk rušený šumom.
Po vytvorení pripojenia USB sa softvér „PMB“ nespustí automaticky.
Obsah
• Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Importujte videozáznam do počítača
pomocou softvéru „PMB“ a prehrajte ho.
• Vytvorte pripojenie USB až po zapnutí počítača (strana 133).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom.
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
Pamäťová karta bola omylom naformátovaná.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Odstránené údaje nie je
možné obnoviť.
Vyhľadávanie
Menu
• Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (strany 31, 79).
• Je vložená nepoužiteľná pamäťová karta.
Tlač
• Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete tlačiť zábery vo formáte RAW, najprv
ich skonvertujte na formát JPEG pomocou programu „Image Data Converter SR“ na
dodávanom disku CD-ROM.
Register
Nie je možné tlačiť zábery.
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré nie sú
kompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 alebo novšia verzia), vytlačia sa s
nižšou úrovňou sýtosti.
Zábery sa vytlačia orezané z oboch strán.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu. Bočný
okraj fotografie môže byť orezaný najmä v prípade, ak tlačíte záber nasnímaný s pomerom
strán nastaveným na možnosť [16:9].
• Pri tlači záberov s použitím vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie orezania alebo nastavenie
záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto
funkcie.
• Pri tlači záberov vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač záberov bez orezania oboch okrajov.
Zábery nie je možné vytlačiť s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak však tlačiareň alebo
softvér rozpozná informácie funkcie Exif, zábery môžete vytlačiť s vloženým dátumom,
pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú informácie o dátume zaznamenania.
Obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciami funkcie Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s vloženým dátumom.
Pokračovanie r
144SK
Iné
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne
jednu hodinu.
Obsah
Objektív je zahmlený.
Pri zapnutí fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Set Area/Date/Time.“.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje alebo sa znižuje po dvoch.
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do polohy ON. Pri vyberaní
akumulátora sa uistite, či je fotoaparát vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu.
Vyhľadávanie
Menu
• Pri snímaní záberu vo formáte JPEG to je spôsobené mierou kompresie a veľkosťou záberu po
zmene kompresie v závislosti od záberu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý alebo je vybitý. Nabite
akumulátor a znova nastavte dátum (strana 104). Ak sa hlásenie zobrazuje pri každom
nabíjaní akumulátora, interný nabíjateľný akumulátor je pravdepodobne vybitý. Poraďte sa s
obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Fotoaparát nepracuje správne.
Register
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je fotoaparát horúci, vyberte
akumulátor a pred touto opravou ho nechajte vychladnúť.
• Ak používate adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne), odpojte napájací kábel.
Pripojte napájací kábel a znova zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní
týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po použití tohto postupu nezhasne,
naformátujte pamäťovú kartu (strana 118).
145SK
Výstražné hlásenia
Obsah
Ak sa zobrazia nasledujúce hlásenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Incompatible battery. Use correct model.
• Používa sa nekompatibilný akumulátor.
• Nastavte dátum a čas. Ak ste svoj fotoaparát dlhší čas nepoužívali, nabite interný nabíjateľný
akumulátor.
Power insufficient
Unable to use memory card. Format?
• Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru bol upravený. Vyberte
položku [OK], a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete použiť znova,
ale všetky predchádzajúce údaje na nej sa vymažú. Formátovanie môže chvíľu trvať. Ak sa
hlásenie stále zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie
Menu
• Skúšali ste vyčistiť obrazový snímač (Cleaning Mode), keď úroveň nabitia akumulátora nebola
dostatočná. Nabite akumulátor alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Set Area/Date/Time.
Memory Card Error
Register
• Je vložená nekompatibilná pamäťová karta alebo zlyhalo formátovanie.
Reinsert memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej karty je znečistená.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej expozícii bude trvať rovnako dlho ako otvorenie uzávierky. Počas
vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. Môžete vypnúť funkciu
redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom alebo zábery upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude možné zobraziť.
Cannot recognize lens. Attach it properly.
• Objektív nie je správne nasadený alebo nie je nasadený vôbec. Ak sa hlásenie zobrazuje, keď
je nasadený objektív, znova nasaďte objektív. Ak sa hlásenie zobrazuje často, skontrolujte, či
kontakty objektívu a fotoaparátu nie sú znečistené.
• Pri pripojení fotoaparátu k astronomickému teleskopu alebo podobnému zariadeniu nastavte
funkciu [Release w/oLens] na hodnotu [Enable] (strana 98).
146SK
Pokračovanie r
No images
Obsah
• Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadny záber.
Image protected
• Pokúsili ste sa odstrániť chránené fotografie.
Unable to print.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie. Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým bude znova pripravený na snímanie.
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia SteadyShot nebude
pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Ak ikona nezmizne, obráťte sa na predajcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Register
• Počet záberov prekračuje počet, ktorý je možné spravovať podľa dátumu v súbore databázy
fotoaparátu.
Vyhľadávanie
Menu
• Keďže ste dlho nahrávali videozáznamy, teplota fotoaparátu sa zvýšila. Zastavte nahrávanie
videozáznamov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Pokúsili ste sa označiť zábery RAW značkou DPOF.
• Registrácia v súbore databázy nie je možná. Importujte všetky zábery do počítača pomocou
softvéru „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu.
Camera Error
System Error
• Vypnite napájanie, vyberte akumulátor, a potom ho znova vložte. Ak sa hlásenie zobrazuje
často, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Image Database File error.
• Niečo nie je v poriadku so súborom databázy záberov. Postupne vyberte možnosti [Setup] t
[Recover Image DB] t [OK].
Image Database File error. Recover?
• Nemôžete nahrávať ani prehrávať videozáznamy vo formáte AVCHD, pretože súbor databázy
záberov je poškodený. Ak chcete obnoviť údaje, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Recording is unavailable in this movie format.
• Nastavte položku [File Format] na možnosť [MP4].
147SK
Pokračovanie r
Unable to magnify.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom nie je možné zväčšiť ani otáčať.
Obsah
Unable to rotate image.
No images selected.
• Pokúsili ste sa tlačiť bez zadania záberov.
• Pokúsili ste sa použiť funkciu DPOF bez zadania záberov.
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte sa nachádza súbor s názvom začínajúcim reťazcom „999“. Ak je to tak,
nemôžete vytvárať žiadne priečinky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
No images changed.
Vyhľadávanie
Menu
Register
148SK
Iné
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia), pretože môže spôsobiť
poruchu.
NEX-5/5C
Ak chcete fotografie nasnímané pomocou tohto fotoaparátu zobraziť v televíznom
prijímači, je nutné, aby fotoaparát a televízny prijímač používali rovnaký systém
kódovania farieb.
Vyhľadávanie
Menu
Informácie o systémoch kódovania farieb v
televíznych prijímačoch
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a adaptér striedavého prúdu
AC-PW20 (predáva sa samostatne) môžete použiť v ľubovoľnej krajine alebo
oblasti, v ktorej sa používa striedavé napätie v rozsahu od 100 V do 240 V s
frekvenciou 50 Hz/60 Hz.
Obsah
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
NEX-3
Systém NTSC (1080 60i)
Register
Fotoaparát automaticky zisťuje systém kódovania farieb, aby sa zhodoval so
systémom kódovania farieb pripojeného videozariadenia.
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela atď.
Systém PAL (1080 50i)
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur,
Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam a ďalšie.
Systém PAL-M (1080 50i)
Brazília
Systém PAL-N (1080 50i)
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM (1080 50i)
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a
ďalšie.
149SK
Pamäťová karta
Obsah
S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťovú kartu SD, pamäťovú
kartu SDHC a pamäťovú kartu SDXC. Kartu MultiMedia Card nemôžete použiť.
Poznámky
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná použitím počítača bude pracovať v tomto
fotoaparáte.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia.
• Počas čítania alebo zápisu nevyberajte pamäťovú kartu.
• Údaje môžu byť poškodené v nasledujúcich prípadoch:
– pri vybratí pamäťovej karty alebo pri vypnutí fotoaparátu počas čítania a zápisu;
– pri použití pamäťovej karty na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému šumu.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk počítača.
• Nenalepujte štítky priamo na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani kovovými predmetmi.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
• Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju omylom prehltnúť.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku;
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu;
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV
zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v
týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému
zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva,
neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je
systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.)
„Memory Stick“
Typy karty „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom, sú
uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie karty „Memory
Stick“ budú pracovať správne.
„Memory Stick PRO Duo“*1*2*3
K dispozícii s fotoaparátom
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*1*2
„Memory Stick Duo“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom.
„Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom.
150SK
Pokračovanie r
*1
Vyhľadávanie
Menu
• Tento produkt je kompatibilný s médiami „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“
je skratka z anglického označenia „Memory Stick Micro“.
• Ak chcete s fotoaparátom používať kartu „Memory Stick Micro“, nezabudnite
vložiť kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak
vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s
veľkosťou Duo, nemusí sa vám ju podariť vybrať z fotoaparátu.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí.
Mohli by ju omylom prehltnúť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky k používaniu „Memory Stick Micro“ (predáva sa
samostatne)
Obsah
S touto kartou je k dispozícii aj funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré
vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné vykonávať v tomto fotoaparáte.
*2
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného rozhrania.
*3 Pri používaní karty „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie videozáznamov sa môžu použiť iba
karty s označením Mark2.
Register
151SK
Akumulátor „InfoLITHIUM“
Akumulátory odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od
10 °C do 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí účinne
nabíjať.
Register
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého prostredia.
Prevádzková doba akumulátora je preto na chladnejších miestach kratšia. Ak
chcete zaistiť, aby sa akumulátor mohol dlhšie používať, odporúčame vám vložiť
akumulátor do vrecka čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zohrieval a vložiť ho do
fotoaparátu až tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa bude pri častom používaní blesku alebo nahrávaní
videozáznamov rýchlo vybíjať.
• Odporúčame vám, aby ste mali poruke náhradné akumulátory a pred snímaním
naostro vám odporúčame vykonať niekoľko skúšobných snímok.
• Akumulátor sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Akumulátor nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Vyhľadávanie
Menu
Efektívne používanie akumulátora
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Nabíjanie akumulátora
Obsah
Fotoaparát je možné používať iba s akumulátorom NP-FW50 typu
„InfoLITHIUM“. Iné akumulátory sa nemôžu používať. “InfoLITHIUM” W sú
akumulátory, ktoré majú označenie
.
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami fotoaparátu.
Akumulátor „InfoLITHIUM“ vypočítava spotrebu energie podľa prevádzkových
podmienok fotoaparátu a zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v percentách.
Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ zostávajúceho času akumulátora
ukazuje, že akumulátor má ešte dostatok energie na prevádzku, znova nabite
akumulátor. Zostávajúca kapacita akumulátora sa zobrazí správne. Ak sa však
akumulátor dlho používa v prostredí s vysokou teplotou, ak sa ponechá nabitý
alebo ak sa často používa, správne zobrazovanie stavu akumulátora sa neobnoví.
Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora používajte len ako orientačný údaj.
Skladovanie akumulátora
• Pred uskladnením akumulátor úplne vybite, a potom ho uložte na chladné a
suché miesto. Ak chcete zachovať funkčnosť akumulátora, aspoň raz do roka
akumulátor nabite, a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte.
• Ak chcete akumulátor vybiť, ponechajte fotoaparát v režime prehrávania
prezentácie, kým sa akumulátor úplne nevybije.
• Ak chcete zabrániť korózii konektorov, skratu atď., pri prenášaní alebo
uskladnení akumulátora nezabudnite použiť plastové vrecúško, ktoré zabraňuje
kontaktu s kovovými materiálmi.
152SK
Pokračovanie r
Životnosť akumulátora
Obsah
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi
jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne načase vymeniť akumulátor
za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
153SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať iba
akumulátory typu NP-FW (a žiadne iné). Iné akumulátory by mohli pri pokuse
o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie k riziku poranenia
elektrickým prúdom a popálenín.
• Vyberte nabitý akumulátor z nabíjačky akumulátora. Ak ponecháte nabitý
akumulátor v nabíjačke, životnosť akumulátora sa môže skrátiť.
• Indikátor CHARGE dodanej nabíjačky akumulátora bliká dvoma spôsobmi:
rýchle blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 0,15 s;
pomalé blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 1,5 s.
• Keď indikátor CHARGE rýchlo bliká, vyberte nabíjaný akumulátor, a potom
znova bezpečne vložte ten istý akumulátor do nabíjačky akumulátora. Ak
indikátor CHARGE znova rýchlo bliká, môže to naznačovať, že ide o chybu
akumulátora alebo ste vložili iný než špecifikovaný typ akumulátora.
Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak ide o
špecifikovaný typ akumulátora, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo
iným typom akumulátora a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora pracuje
správne. Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k
chybe akumulátora.
• Keď indikátor CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka akumulátora
dočasne zastavila nabíjanie a prešla do úsporného režimu. Nabíjačka
akumulátora zastaví nabíjanie a automaticky prejde do úsporného režimu, keď
je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkových teplôt. Keď sa teplota
vráti späť do zodpovedajúceho rozsahu, nabíjačka akumulátora obnoví
nabíjanie a indikátor CHARGE sa znova rozsvieti. Akumulátory odporúčame
nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, akumulátory sa nemusia správne
nabiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
154SK
Montážny adaptér
Obsah
Pomocou montážneho adaptéra LA-EA1 (predáva sa samostatne), môžete k
fotoaparátu pripojiť A-mount objektív s montážnym adaptérom. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s montážnym
adaptérom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
Poznámky
• Montážny adaptér nie je možné použiť so všetkými objektívmi. Poraďte sa s obchodným
zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti
Sony o tom, ktoré objektívy sú kompatibilné.
• Rýchlosť nepretržitého snímania statických záberov bude pomalšia,
155SK
Formát AVCHD (NEX-5/5C)
*1
špecifikácia 1080i
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca 1 080 efektívnych skenovacích riadkov a
prekladaný systém.
*2 špecifikácia 720p
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca 720 efektívnych skenovacích riadkov a postupný
systém.
*3
Údaje zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý je iný, ako sú formáty uvedené vyššie, nemôžu
byť prehrávané na vašom fotoaparáte.
Register
Videosignál*3: zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i
zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i
Zvukový signál: Dolby Digital 2ch
Nahrávacie médiá: pamäťová karta
Vyhľadávanie
Menu
Na základe formátu AVCHD váš fotoaparát zaznamenáva zábery v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ako je to uvedené nižšie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Nahrávanie a prehrávanie pomocou fotoaparátu
Obsah
Formát AVCHD je formát digitálneho videa fotoaparátu s vysokým rozlíšením
používaný na záznam signálu s vysokým rozlíšením (HD) so špecifikáciou 1080i*1
alebo so špecifikáciou 720p*2, ktorý využíva efektívnu technológiu kódovania
kompresie údajov. Na kompresiu údajov videa sa používa formát MPEG-4 AVC/
H.264 a na kompresiu zvukových údajov sa používa systém Dolby Digital alebo
Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať obrázky oveľa efektívnejšie
ako konvenčný formát pre kompresiu obrázkov. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje zaznamenávať videosignál s vysokým rozlíšením, ktorý bol nasnímaný
pomocou digitálneho fotoaparátu, na 8-centimetrové disky DVD, na jednotku
pevného disku, do pamäte flash, na pamäťovú kartu atď.
156SK
Čistenie
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
Vyhľadávanie
Menu
• Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
alebo obalu.
– Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad kontaktné
plochy objektívu. Odstráňte prach z vnútornej časti otvoru pre objektív
pomocou komerčne dostupného ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového
snímača nájdete na strane 114.
Obsah
Čistenie fotoaparátu
Čistenie objektívu
Register
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako je napríklad
riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne dostupného
ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne odstráňte
jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku na
čistenie objektívu. Čistite ho špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho
okrajom. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
157SK
Register
Register
Display Color ..................................................109
AF Illuminator ................................................. 90
Display Contents ..............................................32
AF/MF Select ................................................... 56
DMF ...................................................................56
Akumulátor „InfoLITHIUM“ ..................... 152
DPOF .................................................................89
Anti Motion Blur ............................................. 48
D-Range Opt. ...................................................76
Aperture ........................................................... 54
Drive Mode .......................................................36
Aperture Priority ............................................. 54
DRO/Auto HDR .............................................76
Area Setting ................................................... 105
Aspect Ratio .................................................... 68
Auto HDR ........................................................ 77
Autoflash .......................................................... 34
Autofocus ......................................................... 56
Autofocus Area ............................................... 58
Autofocus Mode .............................................. 59
AVCHD ................................................... 70, 156
B
Blesk .................................................................. 34
Bracket: Cont. .................................................. 41
„BRAVIA“ Sync ........................................... 127
BULB ................................................................ 52
C
Center ......................................................... 58, 74
Cleaning Mode ............................................... 114
Color filter ........................................................ 73
Color Space ...................................................... 96
Color Temp. ..................................................... 73
Continuous Adv. .............................................. 37
Contrast ............................................................ 78
CTRL FOR HDMI ....................................... 112
Custom White Balance ................................... 73
D
Date Format ................................................... 104
Date/Time Setup ............................................ 104
Daylight Svg. .................................................. 104
Delete .......................................................... 31, 79
Demo Mode ................................................... 116
DISP .................................................................. 32
Exposure Comp. ...............................................35
F
Face Detection ..................................................61
File Format ........................................................70
File Number ....................................................119
Fill-flash .............................................................34
Flash Compensation ........................................75
Flash Mode ........................................................34
Flash Off ............................................................34
Flexible Spot .....................................................58
Folder Name ...................................................120
Register
Beep ................................................................ 102
Enlarge Image ..................................................87
Vyhľadávanie
Menu
Auto Review .................................................... 92
E
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Display Card Space ........................................124
AdobeRGB ...................................................... 96
Obsah
A
Format .............................................................118
G
Grid Line ...........................................................93
H
Hand-held Twilight ..........................................47
Help Guide Display .......................................106
High ISO NR ..................................................100
Histogram ..........................................................94
I
Identifikácia súčastí ..........................................12
Ikony ..................................................................16
Image Data Converter SR ............................131
Image Data Lightbox SR ..............................132
Image Index ................................................43, 82
Image Size .........................................................66
Inštalácia .........................................................130
Intelligent Auto ..........................................27, 44
ISO .....................................................................71
Pokračovanie r
158SK
J
Počítač .............................................................128
Odporúčané prostredie ............................128
Portrait ...............................................................46
K
Power Save ......................................................107
Karta Eye-Fi ................................................... 125
Precision Dig. Zoom ........................................60
Obsah
JPEG ................................................................. 69
Prednastavené vyváženie bielej farby ............73
L
Prehrávanie .......................................................29
Prehrávanie s posúvaním .................................50
Language ........................................................ 103
Prehrávanie v televíznom prijímači ..............126
LCD Brightness ............................................. 108
Prehrávanie zväčšených častí ..........................30
Long Exposure NR ......................................... 99
Priblíženie pri prehrávaní ................................30
Print .................................................................139
M
Pripojenie
Počítač ........................................................133
Macintosh ....................................................... 131
Televízor ....................................................126
Manual Exposure ............................................ 51
Program Auto ...................................................55
Manualfocus ..................................................... 56
Protect ...............................................................86
Brightness/Color ........................................ 23
Q
Camera ........................................................ 22
Quality ...............................................................69
Image Size ................................................... 22
R
Rýchlosť uzávierky ...........................................53
Shoot Mode ................................................ 21
RAW ..................................................................69
Metering Mode ................................................ 74
Rear Sync. .........................................................34
MF Assist .......................................................... 95
Recover Image DB ........................................123
Movie Audio Rec .......................................... 101
Red Eye Reduction ..........................................91
MP4 ................................................................... 70
Release w/oLens ...............................................98
Multi ............................................................ 58, 74
Remote Cdr. .....................................................42
Register
Playback ...................................................... 23
Setup ............................................................ 23
Vyhľadávanie
Menu
Macro ................................................................ 46
Menu ................................................................. 21
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Landscape ......................................................... 46
Reset Default ..................................................117
N
Riešenie problémov .......................................140
New Folder ..................................................... 122
Rotate ................................................................85
Night Portrait ................................................... 46
Rozostrenie pozadia ........................................27
Night View ........................................................ 46
Rozpoznávanie scén ...................................26, 44
O
S
Ovládacie koliesko .......................................... 19
Saturation ..........................................................78
Scene Selection .................................................46
P
Select Date ........................................................84
Pamäťová karta .............................................. 150
Select Folder .....................................................83
Panorama .......................................................... 49
Select Shoot. Folder .......................................121
Panorama Direction ........................................ 64
Self-timer ...........................................................39
Playback Display ........................................... 111
Self-timer(Cont.) ..............................................40
PMB ................................................................ 132
Setup ..................................................................23
PMB Launcher ............................................... 130
Sharpness ...........................................................78
159SK
Pokračovanie r
Shooting ............................................................ 26
Statický záber ............................................. 26
Shutter Priority ................................................ 53
Obsah
Videozáznam .............................................. 26
Shooting Tip List ............................................. 65
Single-shot AF ................................................. 59
Slide Show ........................................................ 80
Smile Detection ............................................... 63
Smile Shutter .................................................... 62
Softvérové tlačidlá ........................................... 20
Specify Printing ................................................ 89
Speed Priority Cont. ........................................ 38
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Slow Sync. ......................................................... 34
Sports Action ................................................... 46
sRGB ................................................................. 96
SteadyShot ........................................................ 97
Still/Movie Select ............................................. 81
Sunset ................................................................ 46
Sweep Panorama ............................................. 49
Vyhľadávanie
Menu
Spot ................................................................... 74
U
USB Connection ............................................ 113
V
Register
Upload Settings .............................................. 125
Výstražné hlásenia ......................................... 146
Version ............................................................ 115
Volume Settings ............................................... 88
Vytvorenie disku ............................................ 135
W
White Balance .................................................. 72
Wide Image .................................................... 110
Windows ......................................................... 130
160SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie
Menu
Register
PRODUKT NEX-3 JE LICENCOVANÝ PODĽA MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENCE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA MPEG-4, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY A/ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU OD SPOLOČNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU MPEG-4.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
PRODUKT NEX-5/5C JE LICENCOVANÝ PODĽA AVC PATENT
PORTFOLIO LICENCE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („VIDEO
AVC“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM
ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY A/ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC.
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ A ANI BY NEMALA
PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C.
POZRI:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Fotoaparát obsahuje softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a
„libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si, prosím, nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C Library“, „Expat“,
„zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“.
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ A ANI BY NEMALA
PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH S
POUŽITÍM NA PROPAGAČNÉ, INTERNÉ A KOMERČNÉ ÚČELY A
ZÍSKANÍM LICENCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
LLC.
POZRI:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
161SK
Informácie o aplikovanom softvéri GNU GPL/LGPL
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na webovej stránke
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Obsah
Vo fotoaparáte je nainštalovaný softvér, pre ktorý platí nasledujúca licencia typu
GNU General Public License (ďalej len ako „GPL“) alebo typu GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo na prístup, úpravy a ďalšiu
distribúciu zdrojových kódov pre tieto softvérové programy, a to na základe
licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich chcete prevziať, navštívte nasledujúce
adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Register
162SK
Download PDF

advertising